Inaktuell version

Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

(SINK)

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2005:827
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Till staten skall särskild inkomstskatt betalas enligt bestämmelserna i denna lag.

2 §  Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229) och skattebetalningslagen (1997:483) har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget. I denna lag avses med bosatt utomlands: om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig, samt med hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller har fast driftställe här. Lag (1999:1271).

 • RÅ 2004:111:En i Tyskland bosatt person som uppburit tjänsteinkomst vid en månads arbete i Sverige och inte haft andra skattepliktiga inkomster i hemlandet har medgivits grundavdrag som vid bosättning i Sverige hela beskattningsåret. EG-rätt.
 • RÅ 2008:16:Läkare som återkommande arbetat i Sverige i perioder om knappt sex månader har ansetts stadigvarande vistas i Sverige, varför lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta inte tillämpats.
 • RÅ 2008:56:Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har inte tillämpats i fråga om en dansk läkare som haft anställning i Sverige och återkommande arbetat här i tvåveckorsperioder.

Skattskyldighet

3 §  Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och uppbär inkomst som är skattepliktig enligt denna lag. Lag (2004:1140).

Prop. 2004/05:19: Paragrafen har justerats för att få en bättre lagteknisk överensstämmelse med det undantag från lagens tillämpningsområde som införs i 4 §.

 • RÅ 2002:99:Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldig i ett annat land har saknat betydelse vid bedömningen av frågan om hon alltjämt haft väsentlig anknytning till Sverige. Det förhållandet att hon erhållit en doktorandtjänst vid ett svenskt universitet, som innebar att hon fortsatt skulle bo och arbeta utomlands, har inte ansetts utgöra grund för återbosättning i Sverige.
 • RÅ 2004:111:En i Tyskland bosatt person som uppburit tjänsteinkomst vid en månads arbete i Sverige och inte haft andra skattepliktiga inkomster i hemlandet har medgivits grundavdrag som vid bosättning i Sverige hela beskattningsåret. EG-rätt.
 • HFD 2016:36:Det har ansetts förenligt med unionsrätten att beskatta en utomlands bosatt person som har förvärvat hela sin inkomst i Sverige med källskatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, när den skattskyldige har haft rätt att välja att i stället bli beskattad enligt inkomstskattelagen.
 • RÅ 2008:16:Läkare som återkommande arbetat i Sverige i perioder om knappt sex månader har ansetts stadigvarande vistas i Sverige, varför lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta inte tillämpats.
 • RÅ 2003:20:ATP har inte ansetts utgöra sådan pension som avses i artikel 18 eller artikel 19 punkt 2 a i dubbelbeskattningsavtalet med Frankrike. Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta år 1996.
 • RÅ 2008:56:Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har inte tillämpats i fråga om en dansk läkare som haft anställning i Sverige och återkommande arbetat här i tvåveckorsperioder.

4 §  Från skattskyldighet enligt 3 § undantas den som begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomsterna. Lag (2004:1140).

Prop. 2004/05:19: Paragrafen föreslås få ett nytt materiellt innehåll. Äldre materiella bestämmelser har förts över till 9 a–c §§. Den nya föreslagna lydelsen innebär att undantag görs från skattskyldighet i ett fall. Innebörden av att det öppnas en möjlighet för den som är skattskyldig enligt lagen att begära att inkomsterna i stället skall beskattas enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen. Härav följer att beskattningen enligt ...

Prop. 2008/09:182: I enlighet med vad Lagrådet har förordat har ett förtydligande gjorts i paragrafen. Ändringen tydliggör att en begäran om att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen avser hela beskattningsåret.

 • HFD 2017:16:Bestämmelserna om skattelättnader för utländska experter m.fl. är tillämpliga på en begränsat skattskyldig per-sons tjänsteinkomster om denne begär att vara skatt-skyldig enligt inkomstskattelagen.
 • HFD 2016:36:Det har ansetts förenligt med unionsrätten att beskatta en utomlands bosatt person som har förvärvat hela sin inkomst i Sverige med källskatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, när den skattskyldige har haft rätt att välja att i stället bli beskattad enligt inkomstskattelagen.

Skattepliktig inkomst

5 §  Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

 1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting;
 2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting, i den mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i riket;
 3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats;
 4. ersättning i form av

[S2]-– pension, med undantag av barnpension, enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, lagen (1998:702) om garantipension, lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn samt sjukersättning och aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del det totala beloppet av uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp,

[S3]-– barnpension enligt lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, samt

[S4]-– annan ersättning enligt lagen om allmän försäkring;

 1. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting;
 2. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven försäkringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande;
 3. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring samt annan pension eller förmån, om förmån utgår från Sverige på grund av förutvarande tjänst och den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats här;
 4. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring eller i fall som avses i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd eller lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;
 5. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring;
 6. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad inkomst av tjänst;
 7. återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering, i den mån avdrag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) och som satts ned genom ändrad debitering i den mån avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverksamhet;
 8. sjöinkomst som avses i 64 kap.3 och 4 §§inkomstskattelagen.

[S5]Som inkomst enligt första stycket 1-3 anses också förskott på sådan inkomst.

[S6]Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i svenskt företag eller vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad här i riket även om den enskilde inom ramen för verksamheten

 • gör tjänsteresor utomlands, eller
 • utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbetet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i verksamheten under varje tremånadersperiod.

[S7]Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskattelagen. Lag (2005:827).

Prop. 2007/08:55: Genom ett tillägg i punkterna 6 och 7 införs för utomlands bosatta skattskyldighet även för avskattning av pensionsförsäkring, inklusive tjänstepension, pensionssparkonto och avtal om tjänstepension.

I en ny punkt 6 a införs skattskyldighet för belopp som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring förutsatt att avdrag för premier till försäkringen medgetts vid beskattningen i Sverige ...

Prop. 2004/05:19: Ändringen i paragrafens första stycke 1, 2 och 5 innebär en språklig justering så att ordet kommun överensstämmer med det begrepp som används i kommunallagen (1991:900).

Prop. 2007/08:3: Paragrafens första stycke, punkt 12, hänvisar till 64 kap.3 och 4 §§inkomstskattelagen (1999:1229) för att avgränsa vilken typ av sjöinkomst som är skattepliktig i Sverige enligt lagen. Den föreslagna utvidgningen av ...

Prop. 2001/02:154: Bestämmelserna i punkt 4 har ändrats för att anpassas till det reformerade pensionssystemet. Folkpension och pensionstillskott har ersatts av garantipension. Förtidspension och sjukbidrag har ersatts av sjuk- resp. aktivitetsersättning. Detta har medfört att fribeloppet för pensionärer och de som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning och som är bosatta utomlands måste ändras. Det föreslagna fribeloppet motsvarar det högsta grundavdraget och har angetts till viss del av prisbasbeloppet per månad. ...

Prop. 2012/13:18: I första stycket punkten 11 anges att arbetsgivaravgifter som satts ned genom ändrad debitering ska utgöra skattepliktig inkomst om avdrag har medgetts för avgifterna. Ändringen är en följd av den avdragsrätt för arbetsgivaravgifter som betalas på grund av socialavgiftsavtal som föreslås i den nya 12 kap. 36 a § och 62 kap. 5 § ...

 • RÅ 2002:99:Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldig i ett annat land har saknat betydelse vid bedömningen av frågan om hon alltjämt haft väsentlig anknytning till Sverige. Det förhållandet att hon erhållit en doktorandtjänst vid ett svenskt universitet, som innebar att hon fortsatt skulle bo och arbeta utomlands, har inte ansetts utgöra grund för återbosättning i Sverige.
 • RÅ 2003:20:ATP har inte ansetts utgöra sådan pension som avses i artikel 18 eller artikel 19 punkt 2 a i dubbelbeskattningsavtalet med Frankrike. Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta år 1996.
 • RÅ 2010:122:Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa kostnadsersättningar som betalas till personer bosatta utomlands och om bestämmelsernas förenlighet med EU-rätten.
 • HFD 2012:4:Utbetalningar från pensionsförsäkring och pensionssparkonto har ansetts utgöra livränta vid tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland.

6 §  Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatt person för:

 1. avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting, om
  1. mottagaren av inkomsten vistas här i riket, under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och
  2. ersättningen betalas av arbetsgivare, som inte har hemvist här i riket eller på dennes vägnar, samt
  3. ersättningen inte belastar fast driftställe, som arbetsgivaren har här i riket;
 2. ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av arbetsgivare för kostnad
  1. för resa till respektive från Sverige vid anställningens början respektive slut och
  2. för logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige;
 3. ersättning som sådan person i sin egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person uppburit i samband med förrättning och som betalats av bolaget eller den juridiska personen för kostnad
  1. för resa till respektive från förrättningen och
  2. för logi i samband med förrättningen;
 4. sådan inkomst för vilken skatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. skall betalas;
 5. avlöning eller därmed jämförlig förmån eller pension, som utgått på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, om mottagaren är medborgare i anställningslandet och anställts av svensk utlandsmyndighet eller utomlands för fältprojekt för bilateral biståndsverksamhet (lokalanställd);
 6. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i dubbelbeskattningsavtal. Lag (2004:1140).

Prop. 2004/05:19: I första punkten har en språklig justering gjorts så att ordet kommun överensstämmer med det begrepp som används i kommunallagen (1991:900).

Ändringen i tredje punkten innebär att undantaget från skatteplikt utvidgas till att också omfatta kostnadsersättningar som erhålls vid förrättningar utomlands, vilket närmare kommenteras i kapitel 8.

Undantaget såvitt avser lagen (...

Prop. 2008/09:182: Paragrafens fjärde punkt innebär att inkomst på vilken skatt utgår enligt A-SINK undantas från skatteplikt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Ändringen i fjärde punkten innebär exempelvis att om en utomlands bosatt artist väljer att bli beskattad enligt 3 kap. 18 § första stycket 2 IL för inkomst som annars hade varit föremål för A-SINK så undantas inkomsten fortfarande från ...

 • RÅ 2003:20:ATP har inte ansetts utgöra sådan pension som avses i artikel 18 eller artikel 19 punkt 2 a i dubbelbeskattningsavtalet med Frankrike. Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta år 1996.
 • RÅ 2010:122:Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa kostnadsersättningar som betalas till personer bosatta utomlands och om bestämmelsernas förenlighet med EU-rätten.

Skattesats

7 §  Särskild inkomstskatt tas ut med 25 procent av skattepliktig inkomst. Särskild inkomstskatt tas dock ut med 15 procent av skattepliktig inkomst beträffande inkomster som avses i 5 § första stycket 12.

[S2]Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller. Lag (2001:358).

 • RÅ 2004:111:En i Tyskland bosatt person som uppburit tjänsteinkomst vid en månads arbete i Sverige och inte haft andra skattepliktiga inkomster i hemlandet har medgivits grundavdrag som vid bosättning i Sverige hela beskattningsåret. EG-rätt.

Beskattningsmyndighet

Skatteavdrag, betalningsskyldighet m.m.

9 §  Den som betalar ut kontant belopp eller annat vederlag, som för mottagaren utgör skattepliktig inkomst enligt denna lag, skall göra skatteavdrag för betalning av mottagarens särskilda inkomstskatt, om beslut att särskild inkomstskatt skall betalas för vederlaget har visats upp för utbetalaren eller denne på annat sätt fått kännedom om att ett sådant beslut finns. Skatteavdrag skall dock inte göras, om utbetalaren är hemmahörande i utlandet.

[S2]Åtnjuter mottagaren jämte kontant belopp andra skattepliktiga förmåner, skall skatteavdraget för dessa beräknas med tillämpning av 8 kap.14-17 §§skattebetalningslagen (1997:483).

[S3]Om det kontanta beloppet inte är så stort att föreskrivet avdrag kan göras, är utbetalaren betalningsansvarig för mellanskillnaden, som om skatteavdrag gjorts.

[S4]I andra fall än som avses i första stycket gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 5 och 8 kap.skattebetalningslagen. Lag (2004:1140).

Prop. 2004/05:19: Paragrafens första stycke har kompletterats för att tydliggöra att skatteavdrag för betalning av mottagarens särskilda inkomstskatt endast skall ske i det fall ett beslut om att särskild inkomstskatt skall betalas för vederlaget har visats upp för utbetalaren eller denne på annat sätt fått kännedom om att ett sådant beslut finns.

I paragrafen har ett nytt fjärde stycke införts som anger att 5 och 8 ...

 • RÅ 2010:122:Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa kostnadsersättningar som betalas till personer bosatta utomlands och om bestämmelsernas förenlighet med EU-rätten.

9 a §  Om den som har betalat ut kontant belopp eller annat vederlag som för mottagaren utgör skattepliktig inkomst enligt denna lag inte har gjort föreskrivet skatteavdrag, är utbetalaren tillsammans med mottagaren av vederlaget skyldig att betala skatten för inkomsten.

[S2]Den som enligt beskattningsmyndighetens beslut har betalat särskild inkomstskatt utan att ha gjort motsvarande skatteavdrag har rätt att kräva den för vars räkning skatten har betalats på beloppet.

[S3]Regressfordran enligt andra stycket får drivas in på det sätt som gäller för indrivning av skatt. Bestämmelsen i 4 § preskriptionslagen (1981:130) gäller i fråga om sådan regressfordran. Lag (2004:1140).

Prop. 2004/05:19: Paragrafen är ny.

Första stycket innebär att inte bara utbetalaren utan även den skattskyldige själv är ansvarig för betalning av den skatt som belöper på utbetalt vederlag när utbetalaren inte gjort föreskrivet skatteavdrag. Enligt gällande reglering är den skattskyldige ansvarig endast i det fall utbetalaren är hemmahörande i utlandet.

I ...

9 b §  Om utbetalaren är hemmahörande i utlandet, svarar den skattskyldige själv för betalningen av särskild inkomstskatt. Den skattskyldige svarar också själv för betalningen av sådan skatt som inte skall betalas genom skatteavdrag enligt 9 §. Lag (2004:1140).

Prop. 2004/05:19: Paragrafen är ny.

Första meningen motsvarar nuvarande 4 § första stycket andra meningen.

I andra meningen anges att den skattskyldige själv är ansvarig för betalningen av skatten om utbetalaren inte är skyldig att göra skatteavdrag enligt SINK eller SBL. Genom denna utvidgade betalningsskyldighet kommer den skattskyldige att kunna göras betalningsansvarig för särskild inkomstskatt på bl.a. återförda avdrag för egenavgifter. Betalningsskyldigheten kan också ...

9 c §  Betalningsskyldighet för den som skall betala någon annans skatt får efterges av beskattningsmyndigheten, om det finns särskilda skäl. Lag (2004:1140).

Prop. 2004/05:19: Paragrafen, som är ny, har samma innehåll som nuvarande 4 § andra stycket.

10 §  Den som skall vidkännas avdrag för särskild inkomstskatt skall omedelbart efter det han erhållit beslutet från beskattningsmyndigheten överlämna detta till den som har att göra avdraget. Lag (2004:1140).

11 § Har upphävts genom lag (1997:496).

12 §  Den som betalar ut ersättning för arbete skall vid varje utbetalningstillfälle lämna mottagaren uppgift om skatteavdragets belopp.

[S2]Om ersättningen betalas ut i utländsk valuta skall skatteavdragets belopp anges i den utländska valutan. Lag (2000:52).

Prop. 1999/2000:23: Ändringen i första stycket innebär att det i stället för en hänvisning till 5 kap. 12 § skattebetalningslagen (1997:483) direkt i lagtexten skrivs ut vad som gäller i fråga om skyldighet att lämna uppgift om det belopp som innehållits genom skatteavdrag.

Av det nya andra stycket framgår att om ersättningen betalas ut i utländsk valuta, skatteavdragets belopp skall anges i denna valuta.

12 a §  Om uppgift om skatteavdragets belopp enligt 12 § andra stycket lämnats i utländsk valuta skall skatteavdraget räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället. Lag (2000-03-01/

Prop. 1999/2000:23: Bestämmelsen är ny och innebär att om ersättning för arbete betalats ut i utländsk valuta och uppgift om skatteavdragets belopp lämnats i denna valuta, skall skatteavdraget räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället. Det är detta till kronor omräknade belopp som skall redovisas och inbetalas till skattemyndigheten samt anges i kontrolluppgiften....

13 §  Beskattningsmyndigheten skall övervaka att den som är ansvarig för betalningen av särskild inkomstskatt enligt denna lag behörigen fullgör sina skyldigheter.

[S2]Beskattningsmyndigheten skall på begäran lämna besked i frågor, som angår skyldigheten att verkställa skatteavdrag, beräknandet av sådant avdrag eller tillämpningen i övrigt av bestämmelserna i 9--12 §§.

14 §  Utför någon, som har hemvist i en främmande stat med vilken Sverige har ingått överenskommelse för undvikande av att skatt tas ut i mer än en av staterna, arbete här i riket, får beskattningsmyndigheten enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta att skatteavdrag enligt denna lag får underlåtas, om avdrag för skatt på grund av arbetet görs i den främmande staten.

[S2]Har beskattningsmyndigheten meddelat ett beslut enligt första stycket, får myndigheten enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta att skatt, som på grund av arbetet har innehållits dessförinnan enligt denna lag, skall överföras till den främmande staten för att där tillgodoräknas den skattskyldige. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 18 kap. 5 § andra stycket och 6 §skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2003:701).

Redovisning och betalning av skatt

15 § Har upphävts genom lag (2004:1140).
16 § Har upphävts genom lag (1991:1871).

17 §  Skatt, som skall betalas av den skattskyldige själv, skall redovisas och betalas senast den 12 i månaden efter den månad då inkomsten uppbars. I månaderna augusti och januari får redovisning och betalning i stället ske senast den 17. Om redovisningen och inbetalningssättet meddelas särskilda föreskrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2004:1140).

Kontrolluppgift

18 §  Bestämmelser om kontrolluppgifter finns i 12 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. (Lag (2001:1233).

Prop. 2001/02:25: Bestämmelserna om kontrolluppgifter för dem som är skattskyldiga enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har flyttats till den nya lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. I paragrafen görs i stället en hänvisning till relevanta bestämmelser i den nya lagen. Se vidare avsnitt 17.

Skönstaxering

19 § Har upphävts genom lag (1997:496).

Återbetalning av skatt

20 §  Har särskild inkomstskatt inbetalats i strid med bestämmelserna i denna lag har den skattskyldige rätt till återbetalning av vad som inbetalats för mycket.

[S2]Ansökan om återbetalning skall göras skriftligen hos beskattningsmyndigheten senast vid utgången av sjätte kalenderåret efter det år då inkomsten uppbars. Vid ansökningshandlingen skall fogas intyg eller annan utredning om att särskild inkomstskatt inbetalats för sökanden.

[S3]Vid återbetalning gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 18 kap.8 och 9 §§skattebetalningslagen (1997:483).

[S4]Om det följer av avtal för undvikande av dubbelbeskattning att Sverige som källstat skall medge avräkning för den skatt som betalats i den andra avtalsslutande staten av skattskyldig med hemvist där för inkomst som är skattepliktig enligt denna lag har den skattskyldige rätt till återbetalning av ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i denna andra stat på inkomsten. Detta belopp får dock inte överstiga den särskilda inkomstskatten på inkomsten i fråga. Vid ansökan om sådan återbetalning av skatt skall fogas intyg eller annan utredning om den särskilda inkomstskatt respektive den utländska skatt som erlagts på inkomsten. Lag (2004:1140).

Prop. 2004/05:19: Ändringen i paragrafens tredje stycke innebär att nuvarande föreskrift om att ränta skall beräknas enligt vissa bestämmelser i 19 kap. SBL, upphör att gälla. I stället innehåller förslaget till 21 § SINK en hänvisning till bl.a. 19 kap. SBL.

Prop. 2008/09:182: Det tidigare första stycket föreslås flyttas till en ny paragraf, 19 §. Det innebär att de tidigare andra–fjärde styckena därefter utgör första–tredje styckena. I nya första och tredje styckena görs även redaktionella ändringar.

Övrigt

21 §  I fråga om särskild inkomstskatt tillämpas vad som sägs i skattebetalningslagen (1997:483) om

 1. skyldighet att lämna deklaration i 10 kap.,
 2. beskattningsbeslut i 11 kap.,
 3. utredning i skatteärenden i 14 kap.,
 4. skattetillägg och förseningsavgift i 15 kap.,
 5. inbetalning av skatt i 16 kap.,
 6. anstånd med inbetalning av skatt i 17 kap.,
 7. ränta i 19 kap.,
 8. indrivning i 20 kap.,
 9. omprövning i 21 kap.,
 10. överklagande i 22 kap., och
 11. övriga bestämmelser i 23 kap.

[S2]Vad som i skattebetalningslagen sägs om skattskyldig skall avse såväl den som är skyldig att göra avdrag för betalning av särskild inkomstskatt som mottagaren av den skattepliktiga ersättningen. Vad som sägs om beskattningsår skall avse det år då ersättningen betalas ut. Lag (2004:1140).

22 § Har upphävts genom lag (1993:917).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:107
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1871) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:48
  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 3, 18 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1918) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:43
  Omfattning
  ändr. 12, 21 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1181) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:96, Bet. 1992/93:SkU9
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:917) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  upph. 22 §; ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:948) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 1993.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:359, Prop. 1992/93:187, Bet. 1992/93:SkU31
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:827) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:444, Prop. 1993/94:148, Bet. 1993/94:SkU43
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1982) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. Äldre föreskrifter i 5 § första stycket 13 gäller fortfarande i fråga om bidrag enligt den upphävda lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag som betalas ut efter ikraftträdandet.
  3. Äldre föreskrifter i 15 och 17 §§ tillämpas till utgången av januari 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:156, Prop. 1994/95:61, Bet. 1994/95:SoU8
  Omfattning
  ändr. 5, 15, 17 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:165) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1996 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:171, Prop. 1995/96:121, Bet. 1995/96:SkU24
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1996:678) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 21 § den 1 november 1997 och i övrigt den 1 januari 1998.
  2. Föreskrifterna i 5 och 7 §§ tillämpas på inkomster som hänför sig till tid efter ikraftträdandet.
  3. Äldre föreskrifter i 5 § 9 skall fortfarande tillämpas i fråga om kontant arbetsmarknadsstöd som betalas ut efter ikraftträdandet.
  4. Föreskrifterna i 21 § tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1997.
  5. Äldre föreskrifter i 21 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998. Lag (1997:497).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  ändr. 5, 7, 21 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:251) om ändring i lagen (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Omfattning
  ändr. 5 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:1340

Lag (1997:496) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter utgången av år 1997.
  2. Äldre föreskrifter i 9 § andra stycket gäller fortfarande i fråga om inkomst som uppbärs före 1998.
  3. Äldre föreskrifter i 15 § första stycket och 19 § gäller fortfarande i fråga om skatt som skall betalas och uppbördsdeklaration som skall lämnas i januari 1998 eller tidigare.
  4. Äldre föreskrifter i 20 § tillämpas fortfarande i fråga om särskild inkomstskatt hänförlig till tiden före 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  upph. 11, 19 §§; ändr. 2, 9, 10, 12, 14, 15, 20 §§, rubr. närmast före 15 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:497) om ändring i lagen (1996:1340) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 21 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:1340

Lag (1998:252) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter ikraftträdandet. Lag (2000:992).
 2. Äldre bestämmelser i 5 § första stycket 12 gäller fortfarande i fråga om avgifter som belöper på inkomst som uppbärs före den 1 januari 2001. Lag (2000:992).
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:52) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången avseende det beskattningsår som inleds den 1 januari 2001 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 12 §; ny 12 a §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:793) om ändring i lagen (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2000/01:11, Prop. 1999/2000:138, Bet. 2000/01:SfU4
Omfattning
ändr. 5 § i 1999:1271

Lag (2000:992) om ändring i lagen (2000:793) om ändring i lagen (1999:1271) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2000/01:32, Prop. 2000/01:8, Bet. 2000/01:SfU5
Omfattning
ändr. 5 § i 2000:793, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:1271

Lag (2001:358) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001 och tillämpas på inkomst som uppbärs efter ikraftträdandet. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349).
Förarbeten
Rskr. 2000/01:241, Prop. 1999/2000:10, Bet. 2000/01:SkU24
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2001:1233) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:596) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas på ersättning som betalas efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:266, Prop. 2001/02:154, Bet. 2001/02:SkU24
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:1074) om ändring i lagen (2002:596) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2002/03:48, Prop. 2002/03:2, Bet. 2002/03:SfU5
Omfattning
ändr. 5 § i 2002:596

Lag (2003:701) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre föreskrifter i 10 § första stycket gäller fortfarande för beslut som har meddelats av skattemyndighet.
 3. De nya föreskrifterna i 14 § andra stycket gäller även om skattemyndighet meddelat beslut enligt första stycket i dess äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
upph. 21 §, rubr. närmast före 21 §; ändr. 8, 10, 14, 20 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:638) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004 och tillämpas på avlöning eller därmed jämförlig förmån som utgår efter utgången av år 2004.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:269, Prop. 2003/04:149, Bet. 2003/04:SkU31
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-08-01

Lag (2004:1140) om ändring i lagen (1991:486) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2004.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:74, Prop. 2004/05:19, Bet. 2004/05:SkU9
Omfattning
upph. 15 §, rubr. närmast före 4 §; ändr. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17, 20 §§, rubr. närmast före 9 §; nya 9 a, 9 b, 9 c, 21 §§, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:827) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2005.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU1
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2007:765) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2007/08:3, Bet. 2007/08:SkU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-12-15

Lag (2008:137) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2007/08:155, Prop. 2007/08:55
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-05-01

Lag (2009:1062) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2009/10:23, Prop. 2008/09:182, Bet. 2009/10:SkU2
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 18 §; ändr. 4, 6, 20 §§, rubr. närmast före 20 § sätts närmast före 18 §; ny 19 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1246) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1251) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
Omfattning
upph. 9, 9 a, 9 b, 9 c, 10, 12, 12 a, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 9, 18, 19, 21 §§, rubr. närmast efter 14 §; ändr. 2, 5, 8 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:833) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2012/13:79, Prop. 2012/13:18, Bet. 2012/13:SfU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:952) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2017:1204) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2018-01-01