lagen.nu

Hovrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Hovrätt är en allmän domstol.

Hovrätt är andra instans i brottmål, tvistemål och domstolsärenden, som redan har avgjorts i tingsrätt.

Det finns sex hovrätter i landet

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Hovrätt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (31)

NJA 1981 s. 1122: Fråga om prövningstillstånd i HovR. I mål, i vilket lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden var tillämplig, har underlåtenhet från TR:ns sida att enligt 6 § samma lag vara verksam för...
NJA 1982 s. 27: Spörsmål angående innebörden av 22 § 6 lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden. Tillika fråga om tillämpning av 50 kap 25 § 3 st RB i mål som handlagts enligt nämnda lag.
NJA 1983 s. 597: Fråga om prövningstillstånd i HovR. I tvist om ersättning för arbete med bokföring m m invänder beställaren att avtal träffats om ett högsta belopp som kostnaden för arbetet inte fick överstiga. Det...
NJA 1984 s. 181: Fråga, huruvida HovR ägt avgöra brottmål utan huvudförhandling. 51 kap 21 § 2 st och 23 § RB.
NJA 1984 s. 261: TR dömde tilltalad för flera brott avseende skilda gärningar till gemensam påföljd. Den tilltalade fullföljde talan till HovR:n med yrkande att bli frikänd från åtalet för två av brotten samt att den...
NJA 1984 s. 290: Fråga om prövningstillstånd i HovR. TR hänsköt mål om betalningsföreläggande till rättegång. Yrkat kapitalbelopp jämte det belopp, vartill yrkad ränta kunde överslagsvis beräknas, översteg hälften av...
NJA 1985 s. 537: En person har i HovR begärt att ur en brottmålsakt få ut handlingar som han beskrivit så att han på visst sätt angett vad de skulle innehålla. Sedan HovR:n i olika beslut bl a angett att akten bestod...
NJA 1985 s. 654: Fråga om prövningstillstånd i HovR. Sedan köpare av ett småhus har betalat en preliminär köpeskilling och en del av beloppet återbetalats i enlighet med vissa bestämmelser om kostnadsreglering i ett...
NJA 1986 s. 253: Fråga om prövningstillstånd i HovR. I ett skadeståndsmål har uppkommit dels viss fråga om adekvat kausalitet, dels fråga om ansvar för förlust av trafikförsäkringsbonus. Det har ansetts så sannolikt...
NJA 1988 s. 106: Fråga huruvida HovR ägt avgöra tvistemål utan huvudförhandling. 50 kap 21 § 3 st RB.
NJA 1988 s. 92: Fråga huruvida huvudförhandling i hovrätt varit uppenbart obehövlig. 51 kap 21 § 3 st RB.
NJA 1994 s. 287: Sedan ordinär intervention tillåtits i dispositivt tvistemål i HovR har intervenienten ansetts ha rätt att förebringa ny bevisning endast om parten kunnat göra det. 14 kap 11 § 1 st och 50 kap 25 § 3...
NJA 1994 s. 304: Tjänstefel av domare i hovrätt genom förverkande utan laglig grund av villkorligt medgiven frihet.
NJA 1995 s. 294: Kravet på prövningstillstånd i HovR har ansetts omfatta fall där den tilltalade i TR:n dels dömts till böter för vissa brott, dels frikänts för annat brott för vilket varit föreskrivet strängare...
NJA 1995 s. 351: Krav på prövningstillstånd i HovR föreligger när överklagande skett av TR:s dom som gällt särskild talan om förverkande förd mot någon som ej är tilltalad för brott (I). Krav på prövningstillstånd i...
NJA 1995 s. 362: Prövningstillstånd i HovR. Allmänna reklamationsnämnden har vid prövning av tvister om tolkningen av villkoren i standardavtal gjort olika bedömningar i ett antal ärenden av samma beskaffenhet. Sedan...
NJA 1995 s. 502: Prövningstillstånd i HovR. Då det - särskilt med hänsyn till att det är fråga om ny lagstiftning - ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att olika frågor beträffande tillämpningen av...
NJA 1995 s. 503: Tillstånd till prövning i hovrätt av skadeståndsfråga har ansetts böra meddelas med hänsyn till sambandet mellan denna fråga och en samtidigt överklagad påföljdsfråga som ej krävt sådant tillstånd.
NJA 1995 s. 558: Avgörande för huruvida prövningstillstånd krävs i HovR:n beträffande enskilt anspråk, som TR:n har prövat i en dom i brottmål, är värdet - i förhållande till basbeloppet - av vad som yrkats i TR:n...
NJA 1996 s. 14: Vid kumulation av flera käromål enligt 14 kap 2 § RB krävs inte prövningstillstånd vid överklagande av TR:ns dom när det sammanlagda belopp varom talan förts överstiger ett basbelopp, även om...
NJA 1996 s. 209: TR har genom samma dom dels dömt en person för brott, dels bifallit en särskild talan om förverkande som förts mot annan. Domen har överklagats av båda. Frågan om prövningstillstånd krävs i HovR:n...
NJA 1996 s. 393: Då en målsägandes enskilda anspråk gentemot samma person i anledning av flera brott prövats i en rättegäng tillsammans med åtalet, har värdet av vad som sammanlagt yrkats i TR:n ansetts avgörande för...
NJA 1996 s. 724: Den tilltalade överklagade en dom varigenom han fällts till ansvar för brott och ålagts att utge skadestånd. HovR:n vägrade prövningstillstånd i ansvarsdelen. HovR:ns prövning av skadeståndsfrågan...
NJA 1999 s. 709: Prövningstillstånd i hovrätt krävs om det vid tingsrätten ursprungligen yrkade beloppet översteg ett basbelopp men talan där inskränkts till ett belopp understigande denna gräns. 49 kap 12 § första...
NJA 1999 s. 729: Hovrätts underlåtenhet att hålla muntlig förhandling i mål om rätt till medlemskap i bostadsrättsförening har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts utgöra domvilla.
NJA 2000 s. 161: Fråga om prövningstillstånd i hovrätt sedan tingsrätt avgjort överklagande av exekutiv försäljning av fastighet utan att tillmötesgå en begäran om muntlig förhandling.
NJA 2000 s. 575: Överklagande av tingsrätts fastställande av kronofogdemyndighets avvisningsbeslut har inte ansetts vara undantaget från kravet på prövningstillstånd i hovrätt enligt 18 kap 16a § utsökningsbalken.
NJA 2003 s. 400: Tillstånd till prövning i HovR beträffande ett skadeståndsanspråk i ett brottmål har meddelats när TR:ns dom grundats på tilltron till målsägandens uppgifter utan stödbevisning och den tilltalade...
NJA 2003 s. 407: Fråga om HovR:n bort hålla huvudförhandling i mål om äktenskapsskillnad.
NJA 2003 s. 531: I samband med en i HovR väckt talan om enskilt anspråk mot domare i TR på grund av fel och försummelse i utövningen av tjänsten har käranden ansökt om stämning även mot åklagare och polistjänstemän....
NJA 2010 s. 281: Kravet på prövningstillstånd i hovrätt har ansetts inte omfatta ett fall där den tilltalade i tingsrätten dels dömts till böter för vissa brott, dels frikänts för andra brott, som haft strängare...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation