Hovrätt

Hovrätt är en allmän domstol.

Hovrätt är andra instans i brottmål, tvistemål och domstolsärenden, som redan har avgjorts i tingsrätt.

Det finns sex hovrätter i landet