Inaktuell version

Förmånsrättslag (1970:979)

(FRL)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
SFS 1970 i lydelse enligt SFS 2005:1048
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Vid utmätning eller konkurs har borgenärer inbördes rätt till betalning enligt denna lag. Föreskrift om lika rätt till betalning innebär att varje borgenär får betalt i förhållande till sin fordran.

[S2]I fråga om företräde till betalning vid utmätning av lön gäller särskilda bestämmelser. Lag (1995:302).

2 §  Förmånsrätt till betalning är särskild eller allmän. Särskild förmånsrätt gäller vid utmätning och konkurs samt avser viss egendom. Allmän förmånsrätt gäller endast vid konkurs och avser all egendom som ingår i gäldenärens konkursbo.

[S2]Förmånsrätt omfattar även ränta i den mån ej annat är föreskrivet.

3 §  Förmånsrätt består, även om fordringen överlåts eller tas i anspråk genom utmätning eller på annat sätt övergår till annan. Lag (1995:302).

Särskilda förmånsrätter

3 a §  Förmånsrätt följer med fordran mot ett emittentinstitut som innehavare av skuldförbindelser utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer har till följd av innehavet eller som motparter i derivatavtal träffade enligt den lagen har till följd av avtalet.

[S2]Förmånsrätten gäller i den egendom och i den omfattning som anges i 4 kap. 1 § samma lag. Lag (2004:572).

4 §  Förmånsrätt följer med

 1. sjöpanträtt och luftpanträtt,
 2. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran (retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2003:113) om elcertifikat,
 3. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,
 4. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott. Lag (2003:115).

4 a §  Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra ersättningsberättigades fordran hos försäkringsgivare i den egendom och i den omfattning som anges i 7 kap. 11 a § försäkringsrörelselagen (1982:713) och 5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Lag (2005:1048).

5 § Har upphävts genom lag (2003:535).

6 §  Förmånsrätt i fast egendom följer med

 1. fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt denna punkt,
 2. inteckning i egendomen.

7 §  Förmånsrätt i tomträtt följer med

 1. fordran på avgäld i anledning av upplåtensen som ej förfallit till betalning tidigare än ett år innan utmätningen ägde rum eller konkursansökningen gjordes,
 2. fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt denna punkt,
 3. inteckning i tomträtten.

8 §  Utmätning ger förmånsrätt i den utmätta egendomen. Lag (1994:471).

9 §  Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd och efter den i 3 a-7 §§ angivna numreringen.

[S2]Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framför förmånsrätt enligt 4 § 2 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 3 kap. 39 § sjölagen (1994:1009).

[S3]Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmånsrätt på grund av inteckning, vilken har sökts samma inskrivningsdag som ett ärende angående anteckning om utmätningen har tagits upp eller senare.

[S4]Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egendom, om inte annat följer av 4 kap. 30 § andra stycket eller 7 kap. 13 §utsökningsbalken. Utmätning för flera fordringar på en gång ger lika rätt om inte något annat följer av 7 kap.14 eller 16 §utsökningsbalken. Om det inbördes företrädet i övrigt mellan fordringar med samma slag av förmånsrätt finns för vissa fall särskilda bestämmelser. Lag (2004:572).

Allmänna förmånsrätter

10 §  Allmän förmånsrätt följer med

 1. den kostnad som borgenär haft för försättande av gäldenären i konkurs och för beslut att ett dödsbos egendom skall avträdas till förvaltning av boutredningsman samt begravnings- och bouppteckningskostnader när gäldenären avlidit före konkursbeslutet,
 2. arvode och kostnadsersättning till rekonstruktör enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, tillsynsman enligt nämnda lag eller konkurslagen (1987:672) eller förordnad boutredningsman, om fordringen avser tid inom sex månader innan konkursansökningen gjordes eller därefter,
 3. kostnad för särskilda åtgärder som under den tid som nämnts under 2 vidtagits med rekonstruktörens eller tillsynsmannens godkännande eller av boutredningsmannen och uppenbart varit till borgenärernas bästa,
 4. andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med rekonstruktörens samtycke träffat under en företagsrekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion.

[S2]Förmånsrätt enligt första stycket 1 3 gäller endast i den mån beloppet med hänsyn till omständigheterna är skäligt. Lag (1996:769).

10 a §  Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på ersättning för uppdrag att fullgöra sådan revision som är föreskriven i lag eller annan författning och för uppdrag som avser upprättande av räkenskapsmaterial till fullgörande av bokföringsskyldighet som är föreskriven i sådan ordning, i den mån ersättningen avser arbete som har utförts de senaste sex månaderna innan konkursansökningen kom in till tingsrätten. Lag (1987:694).

11 §  Allmän förmånsrätt följer därefter med företagsinteckning. Förmånsrätten gäller i 55 procent av värdet av den egendom som återstår sedan borgenärer med förmånsrätt enligt 4, 4 a, 6-8, 10 och 10 a §§ har fått betalt. Lag (2003:535).

12 §  Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen. Förmånsrätten omfattar fordringar som belöper på tiden före konkursbeslutet och inom en månad därefter. Fordringarna får inte ha intjänats eller, om lönen eller ersättningen skall bestämmas efter särskild beräkningsgrund, inte ha förfallit till betalning tidigare än tre månader innan konkursansökningen kom in till tingsrätten. Om arbetstagaren inte har kunnat nå arbetsgivaren med en uppmaning enligt 2 kap. 9 § konkurslagen (1987:672), gäller i stället den längre tid som bedöms skälig. Har konkursen föregåtts av ett förfarande enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion och har konkursansökningen gjorts inom ett år från det att företagsrekonstruktionen upphörde, skall vid tillämpning av tredje meningen, om det är förmånligare för arbetstagaren, anses som om konkursansökningen hade gjorts då ansökningen om företagsrekonstruktion skedde. I sådant fall skall det bortses från tiden mellan ansökningarna.

[S2]Fordran på uppsägningslön omfattas av förmånsrätt längst för uppsägningstid som beräknats enligt 11 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Uppsägningslön för tid under vilken arbetstagaren inte utför arbete för konkursgäldenären eller annan och inte heller driver egen rörelse omfattas av förmånsrätt endast om arbetstagaren kan visa att han har anmält sig hos offentlig arbetsförmedling som arbetssökande. För uppsägningstid omfattar förmånsrätten endast lön eller ersättning som överstiger inkomst vilken arbetstagaren under den tid lönen eller ersättningen avser har haft av egen rörelse eller har förvärvat eller borde ha kunnat förvärva i en annan anställning. Vid bestämmande av i vilken utsträckning fordran på lön eller ersättning under uppsägningstid omfattas av förmånsrätt skall med samtidig inkomst i annan anställning jämställas aktivitetsstöd som lämnas till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, i den mån stödet avser samma tid som lönen eller ersättningen och arbetstagaren har blivit berättigad till stödet efter uppsägningen.

[S3]Om en lönefordran, som har intjänats tidigare än tre månader före konkursansökningen, har varit föremål för tvist, omfattas den av förmånsrätt om talan har väckts eller förhandling som föreskrivs i kollektivavtal eller lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet har begärts inom fyra månader från förfallodagen och konkursansökningen har följt inom två månader från det att tvisten slutligt har avgjorts.

[S4]Semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursansökningen omfattas av förmånsrätt för vad som står inne för det löpande och det närmast föregående intjänandeåret.

[S5]Förmånsrätt följer med fordran på pension vilken tillkommer arbetstagare eller dennes efterlevande för högst sex månader före konkursansökningen och därpå följande sex månader. Förmånsrätten gäller även i fråga om pension, som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären övertagit ansvaret för pensionen under de betingelser som anges i 23 och 26 §§ lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

[S6]Om konkursgäldenären är näringsidkare, skall en arbetstagare som själv eller tillsammans med nära anförvanter senare än sex månader före konkursansökningen har ägt en väsentlig andel av företaget och som haft ett betydande inflytande över dess verksamhet inte ha förmånsrätt enligt denna paragraf för lön eller pension. Lag (2003:535).

12 a §  Förmånsrätt för lön eller annan ersättning på grund av anställningen gäller för varje arbetstagare med ett belopp som motsvarar högst tio gånger det vid tiden för konkursbeslutet gällande prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (2003:535).

13 §  Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på framtida pension till arbetstagare, som är född år 1907 eller tidigare, eller dennes efterlevande. Därvid får dock intjänad del av utfäst pension icke antagas avse större årlig pension än som motsvarar prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Från det sålunda beräknade fordringsbeloppet skall i förekommande fall avdragas upplupen del av pension enligt allmän pensionsplan eller enligt privat pensionsförsäkring.

[S2]Förmånsrätt enligt första stycket gäller även fordran på framtida pension som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären övertagit ansvaret för pensionsfordringen enligt vad som anges i 12 § femte stycket.

[S3]Om gäldenären är näringsidkare, äger 12 § sjätte stycket motsvarande tilllämpning. Lag (2003:535).

14 §  Fordringar som har allmän förmånsrätt enligt samma paragraf har inbördes lika rätt. Av lagen (2003:528) om företagsinteckning följer att företagsinteckningar kan ha olika företrädesrätt. Lag (2003:535).

15 §  Särskild förmånsrätt har företräde framför allmän förmånsrätt. En fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 eller 10 a § tas dock, om det behövs, ut före fordringar med särskild förmånsrätt enligt 8 § i annan lös egendom än tomträtt. Vad som tas ut på detta sätt skall, när det finns särskilda förmånsrätter i olika egendomsgrupper, fördelas på grupperna i förhållande till den köpeskilling som har erhållits för varje grupp. Lag (2003:535).

16 § Har upphävts genom lag (1975:1248).
17 § Har upphävts genom lag (1973:1068).

18 §  Fordringar som inte är förenade med förmånsrätt har inbördes lika rätt. En borgenär kan dock enligt fordringsavtalet ha rätt till betalning först efter övriga borgenärer.

[S2]Har en fordran särskild förmånsrätt i viss egendom men räcker egendomen inte för att betala fordringen, behandlas återstoden av denna som en fordran utan förmånsrätt. Detsamma gäller en fordran med förmånsrätt på grund av företagsinteckning till den del fordringen inte har betalats på grund av förmånsrätten. Lag (2003:535).

19 §  Böter, viten och fordringar på grund av förverkande eller annan särskild rättsverkan av brott får vid konkurs utdelning efter andra fordringar. Lag (2003:535).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förmånsrättslag (1970:979)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
  Genom lagen upphäves
  förordningen den 18 februari 1735 angående lånebankens öppnande till att göra lån på fast egendom och järn,
  förklaringen den 12 januari 1757 rörande lån i banken på järn och metaller samt magistraternas vedergällning för vågattester,
  förlklaringen den 15 februari 1779 över vad vid järns pantsättning, till låns erhållande i banken, bör iakttagas,
  kungörelsen (1830:16 s. 178) angående åtskilliga föreskrifter i avseende på järn- och vågeffekter, som i banken belånas,
  lagen (1891:20 s. 3), innefattande tillägg till 17 kap. 6 § handelsbalken.
  1. Avgäld av enskild natur som avses i 17 kap. 6 § första stycket första punkten handelsbalken skall ha förmånsrätt enligt 6 § 1 nya lagen. Vad som sagts nu gäller även fordran vilken enligt annan äldre bestämmelse är förenad med sådan förmånsrätt som avses i 17 kap. 6 § första stycket första punkten handelsbalken.
  Förmånsrätt som anges i första stycket gäller ej belopp som förfallit till betalning tidigare än ett år innan utmätningen ägde rum eller konkursansökningen gjordes.
  1. Genom nya lagen upphäves den förmånsrätt som enligt äldre författningar särskilt tillkommer Stockholms stads brandförsäkringskontor för premielån.
  Brandförsäkringskontoret skall i stället åtnjuta rätt till betalning ur fast egendom enligt 6 § 1 och ur tomträtt enligt 7 § 2 nya lagen för amortering eller ränta på premielån som ej förfallit till betalning tidigare än ett år innan utmätningen ägde rum eller konkursansökningen gjordes.
  1. Inteckning för avkomst eller annan förmån, som upplåtits med stöd av 54 § förordningen (1875:42 s. 12) angående inteckning i fast egendom, medför förmånsrätt enligt 6 § 2 nya lagen för vad rättighetshavaren enligt lag har rätt att utfå ur tomträtt.
  2. Vad i nya lagen och punkt 4 sägs om förmånsrätt i tomträtt äger motsvarande tillämpning beträffande vattenfallsrätt som upplåtits enligt lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom.
  3. Pensionsutfästelse som enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1967:532) om ändring i 17 kap.handelsbalken är förenad med förmånsrätt enligt 11 § tredje stycket i nämnda kapitel skall i samma omfattning ha förmånsrätt närmast efter fordringar som har förmånsrätt enligt 13 § nya lagen. Lag (1975:1248).
  4. När annan nyttjanderätt än tomträtt eller vattenfallsrätt upplåtits före den nya lagens ikraftträdande, skall fordran mot nyttjanderättshavaren på grund av rättsförhållandet vara förenad med särskild förmånsrätt näst före förmånsrätt enligt 5 § nya lagen, i den mån förmånsrätt skolat äga rum enligt 5 § första stycket eller 6 § första stycket tredje och fjärde punkterna i 17 kap.handelsbalken. Förmånsrätten får ej göras gällande samtidigt som förmånsrätt enligt 5 § första stycket 1 nya lagen på grund av samma rättsförhållande.
  Den förmånsrätt på grund av retentionsrätt som anges i 4 § första stycket 2 nya lagen gäller ej i fråga om jordägares eller hyresvärds rätt att kvarhålla egendom till säkerhet för fordran hos arrendator eller hyresgäst enligt övergångsbestämmelserna till nya jordabalken.
  1. Om utmätning skett före den nya lagens ikraftträdande eller gäldenär försatts i konkurs på grund av ansökan som gjorts före nämnda tidpunkt, gäller äldre bestämmelser beträffande utmätningen eller konkurrensen.
  2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelserna i nya lagen, tillämpas i stället den nya bestämmelsen, i den mån förmånsrätt fortfarande skall äga rum enligt nya lagen eller enligt vad som sagts här ovan.
  Förarbeten
  Prop. 1970:142

Ändring, SFS 1971:1043

Ändring, SFS 1973:1068

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.
  2. I fråga om förmånsrätt för retentionsrätt, som uppstått före ikraftträdandet, gäller de äldre bestämmelserna fortfarnde.
  3. Efter utgången av år 1975 skall särskild förmånsrätt enligt äldre bestämmelser gälla
  a. enligt 4 § andra stycket för förskott som avses i punkt 5 sista stycket övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1),
  b. enligt 4 § tredje stycket för förskott för medredares bidrag till rederirörelsen enligt 17 § sjölagen (1891:35 s. 1) i dess lydelse före ikraftträdandet av lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) om förskottet lämnats före utgången av år 1975. Lag (1975:1255).
  1. Fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 § uttages, om det behövs, före fordringar med förmånsrätt enligt 3. Fordran med allmän förmånsrätt enligt 11 eller 12 § i deras lydelse närmast före utgången av år 1975 uttages, om det behövs, med tillämpning av äldre bestämmelser före fordran med rätt enligt 3, om konkursansökan gjorts före utgången av år 1975.
  Förarbeten
  Prop. 1973:42
  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 4, 9, 15, 16 §§

Ändring, SFS 1974:366

Ändring, SFS 1975:606

Ändring, SFS 1975:906

  Omfattning
  ikrafttr. av 1973:1068

Ändring, SFS 1975:1248

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förmånsrätt för fordran i konkurs på grund av ansökan som gjorts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1975/76:12
  Omfattning
  upph. 16 §; nuvarande 11, 12 §§ betecknas 12, 13 §§, nuvarande 13 § betecknas 11 §; ändr. nya 12, 13 §§, 15 §, 6 p övergångsbest.; omtryck

Ändring, SFS 1975:1255

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:12
  Omfattning
  ändr. 3, 4 p övergångsbest. till 1973:1068

Lag (1977:482) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Lag (1978:883) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Lag (1979:195) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Lag (1981:806) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Lag (1984:656) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Lag (1987:694) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Förmånsrätt enligt den nya 10 a § följer endast för arbete som har utförts efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:90
  Omfattning
  ändr. 10 §; ny 10 a §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1989:840) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring, SFS 1989:844

  Omfattning
  ikrafttr. av 1989:840

Lag (1989:1083) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.
  2. Bestämmelsen i 4 a § tillämpas inte om likvidations- eller konkursförfarande har inletts före ikraftträdandet. Bestämmelsen tillämpas inte heller om särskild administration enligt lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige har inträtt före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:34
  Omfattning
  ny 4 a §
  Ikraftträder
  1990-02-01

Lag (1991:202) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Ändring, SFS 1992:1311

  Omfattning
  upph. 1991:202

Lag (1993:1310) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:39, Prop. 1992/93:257, Bet. 1993/94:NU5
  Omfattning
  ändr. 4 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1310

Lag (1994:471) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om betalningssäkring som verkställts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:335, Prop. 1993/94:151, Bet. 1993/94:SkU31
  Omfattning
  ändr. 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:639) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:394, Prop. 1993/94:208, Bet. 1993/94:LU34
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1018) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:393, Prop. 1993/94:195, Bet. 1993/94:LU31
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Ändring, SFS 1994:1139

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:1018

Lag (1995:302) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:172, Prop. 1994/95:49, Bet. 1994/95:LU6
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 9 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1995:783) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:392, Prop. 1994/95:184, Bet. 1994/95:NU24
  Omfattning
  ändr. 4 a §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:769) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
  2. I fråga om förmånsrätt i konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som gjorts före den 1 september 1996 gäller 10 och 15 §§ i deras äldre lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:279, Prop. 1995/96:5, Bet. 1995/96:LU11
  Omfattning
  ändr. 9, 10, 12, 13, 15, 18 §§
  Ikraftträder
  1996-09-01

Lag (1996:1054) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:19
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1996-12-01

Lag (1997:203) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:199, Prop. 1996/97:102, Bet. 1996/97:LU19
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1997-06-01

Lag (1998:298) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:215, Prop. 1997/98:141, Bet. 1997/98:FiU22
  Omfattning
  ändr. 4 a §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1998:1486) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:14, Prop. 1997/98:160, Bet. 1998/99:FiU7
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:605) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:227, Prop. 1998/99:87, Bet. 1998/99:FiU28
Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2003:115) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:133, Prop. 2002/03:40, Bet. 2002/03:NU6
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-05-01

Lag (2003:535) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. I fråga om företagshypotek på grund av en inteckning som har beviljats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser fram till den 1 januari 2005.
 3. Vid en konkurs eller en utmätning som har beslutats på grund av en ansökan som gjorts före ikraftträdandet tillämpas alltid äldre bestämmelser.
 4. Skulle de nya bestämmelserna, om de tillämpades den 1 januari 2004, ha medfört att ett företagshypotek tillsammans med övriga säkerheter inte längre hade utgjort betryggande säkerhet och ställer gäldenären inte inom en månad efter anmodan kompletterande säkerhet som borgenären skäligen kan nöja sig med, får borgenären före den 1 januari 2005 säga upp den fordran för vilken företagshypoteket upplåtits till betalning inom sex månader trots att det avtalats att längre uppsägningstid skall löpa eller att uppsägning inte får ske. Har borgenären före den 1 januari 2005 väckt talan om betalning och anmält detta till inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, gäller äldre bestämmelser i fråga om förmånsrätt som följer med företagshypotek i en konkurs eller en utmätning som har beslutats på grund av en ansökan som inkommit till domstolen eller kronofogdemyndigheten innan tre månader förflutit från det att domstolen skilt sig från målet genom dom eller beslut som har vunnit laga kraft.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:222, Prop. 2002/03:49, Bet. 2002/03:LU17
Omfattning
upph. 5 §; ändr. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18 §§; nya 12 a, 19 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1224) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:39, Prop. 2002/03:107, Bet. 2003/04:FiU8
Omfattning
ändr. 9 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:572) om ändring i lagen (2003:1224) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:262, Prop. 2003/04:109, Bet. 2003/04:FiU26
Omfattning
rubr. närmast före 4 § sätts närmast före 3 a §; ändr. 3 a, 9 §§ i 2003:1224

Lag (2005:1048) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:93, Prop. 2005/06:37, Bet. 2005/06:LU7
Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2008:988) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:34, Prop. 2007/08:161, Bet. 2008/09:CU5
Omfattning
upph. 11 §; ändr. 9, 12 a, 14, 15, 18 §§; ny 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2010:1210) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 12 a, 13 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:2047) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246
Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:1203) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:46, Prop. 2010/11:155, Bet. 2011/12:NU6
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2015:709) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:38, Prop. 2015/16:9, Bet. 2015/16:FiU7
Omfattning
ändr 4 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:28, Prop. 2015/16:12, Bet. 2015/16:CU5
Omfattning
ändr. 4, 9 §§
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2015:874) om ikraftträdande av lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Omfattning
ikrafttr. av 2015:865

Lag (2015:1018) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:117, Prop. 2015/16:5, Bet. 2015/16:FiU17
Omfattning
ändr. 10, 12 §§; nya 13 a, 13 b §§
Ikraftträder
2016-02-01

Lag (2016:46) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Prop. 2015/16:10, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-03-01

Lag (2016:68) om ändring i lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Prop. 2015/16:10, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
ändr. 4 § i 2015:865

Lag (2018:474) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Förarbeten
Prop. 2017/18:117, Bet. 2017/18:CU30
Omfattning
ändr. 4 §

Lag (2018:1956) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2018-12-29

Lag (2019:744) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12
Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraftträder
2019-12-15