Upphävd författning

Lag (1989:928) om samhällstjänst

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1989-12-07
Ändring införd
SFS 1989:928 i lydelse enligt SFS 1995:1361
Ikraft
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om det vid val av påföljd enligt 30 kap.brottsbalken är av avgörande betydelse för att rätten, i stället för att döma till fängelse, skall kunna döma till skyddstillsyn eller förordna att tidigare ådömd skyddstillsyn skall avse nya brott, får rätten, utöver vad som följer av 28 kap. 6 § brottsbalken, meddela särskild föreskrift som avser skyldighet att i samband med verkställigheten utföra oavlönat arbete i lägst 40 och högst 200 timmar (samhällstjänst). Detta gäller dock endast under förutsättning att den tilltalade förklarat sig villig att följa en sådan föreskrift.

[S2]Meddelar rätten föreskrift med stöd av första stycket, skall det i domslutet anges hur långt fängelsestraff som skulle ha dömts ut, om fängelse i stället valts som påföljd.

[S3]Har föreskrift meddelats med stöd av första stycket och återkallar den tilltalade sitt samtycke vid högre rätts prövning av målet, får rätten utan hinder av 51 kap. 25 § första stycket första meningen och 55 kap. 15 § första stycketrättegångsbalken döma till fängelse.

 • RH 1993:60:Påföljd för bl.a. misshandel har bestämts till skyddstillsyn med samhällstjänst
 • RH 1993:128:Fråga om samhällstjänst som brottspåföljd vid våld mot tjänsteman.
 • RH 1993:82:Fråga om förutsättningarna för samhällstjänst i ett fall där den tilltalade återfallit i förmögenhetsbrott av likartat slag.
 • RH 1993:56:För stöld (återfall) och skadegörelse har påföljden bestämts till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst.
 • RH 1993:147:För den som begått två rån vid 16 års ålder har påföljden bestämts till skyddstillsyn med samhällstjänst 100 timmar.
 • RH 1993:108:Fråga om skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst som brottspåföljd vid rån.
 • RH 1994:50:Påföljd för bl.a. förberedelse till rån har bestämts till skyddstillsyn med samhällstjänst.
 • RH 1993:127:Fråga om samhällstjänst som påföljd för misshandelsbrott.
 • RH 1994:56:Misshandel som begåtts genom ett stort antal sparkar har ansetts vara av alltför allvarlig art för att skyddstillsyn med samhällstjänst skall kunna ådömas.
 • NJA 1996 s. 741:Skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst har ådömts 19-åring för misshandelsbrott av normalgraden.
 • RH 1994:38:Val av skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst som påföljd vid rån.
 • NJA 1994 s. 468:Fråga om påföljd - skyddstillsyn jämte fängelse eller skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst - för upprepad hustrumisshandel samt olaga frihetsberövande.
 • RH 1993:73:Fråga om skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst som brottspåföljd.
 • RH 1993:130:Sedan tingsrätten för grovt häleri av stor omfattning dömt en tilltalad till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst, har hovrätten ansett att påföljden bort bestämmas till skyddstillsyn jämte fängelse. Då emellertid den tilltalade redan fullgjort den honom av tingsrätten åberopade samhällstjänsten, har tingsrättens domslut fastställts.
 • RH 1993:148:Påföljden för misshandel har bestämts till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst.
 • RH 1993:68:Samhällstjänst har ansetts kunna komma i fråga trots att den dömde hade gjort sig skyldig till våld mot tjänsteman. Brottslighetens art har dock beaktats särskilt, när omfattningen av samhällstjänsten bestämts.
 • RH 1994:19:Fråga om påföljd - fängelse eller skyddstillsyn med särskild föreskrift om samhällstjänst - för en 30-årig man som under pågående prövotid gjort sig skyldig till misshandel och olaga hot m.m.
 • RH 1993:95:Fråga om skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst som brottspåföljd.
 • RH 1993:146:En 21-åring, som återfallit i brott, har för bl.a. grovt rattfylleri dömts till s.k. fortsatt skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst.
 • RH 1993:32:Val mellan fängelse och skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst.
 • RH 1993:152:Påföljden för narkotikabrott har bestämts till skyddstillsyn med samhällstjänst.
 • RH 1994:49:Påföljd för misshandel och grovt hemfridsbrott begångna av en 18-åring har bestämts till skyddstillsyn med samhällstjänst.
 • RH 1994:66:Fråga om fängelse eller skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst - som påföljd för misshandel.
 • NJA 1997 s. 278:Skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst har ådömts som påföljd för grovt rattfylleri.
 • NJA 1994 s. 153:Skyddstillsyn i förening med fängelse har ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd för ynglingar, 18 och 19 år gamla, som gjort sig skyldiga till gaturån.
 • NJA 1994 s. 102:Fråga om påföljd för grovt rattfylleri.
 • RH 1995:22:Vid ändring av påföljden från fängelse till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst har hovrätten ansett sig - enligt grunderna för 51 kap. 25 § rättegångsbalken - förhindrad att ange längre alternativt fängelsestraff än tingsrätten ådömt.

2 §  Övervakningsnämnden får ändra eller upphäva en föreskrift som har meddelats enligt 1 § när det finns skäl till det. I fråga om dom med sådan föreskrift tillämpas vad som föreskrivs i 26 kap. 17 §, 28 kap. 7 § och 8 §första stycket första meningen och andra stycket samt 37 kap. 8 § andra stycket och 10 §brottsbalken om andra föreskrifter vid skyddstillsyn.

[S2]Om det behövs för att den dömde skall stå under övervakning till dess det föreskrivna arbetet har utförts, får övervakningsnämnden besluta om övervakning av den dömde under viss tid efter det att ett år har gått av prövotiden, dock längst till prövotidens utgång.

 • RH 1993:68:Samhällstjänst har ansetts kunna komma i fråga trots att den dömde hade gjort sig skyldig till våld mot tjänsteman. Brottslighetens art har dock beaktats särskilt, när omfattningen av samhällstjänsten bestämts.

3 §  Om rätten undanröjer en dom på skyddstillsyn med föreskrift enligt 1 § första stycket och i stället dömer till fängelse, skall rätten beakta uppgift som avses i 1 § andra stycket när straffets längd bestäms.

4 §  Lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd skall tillämpas på den som utför sådant arbete som avses i 1 §. I stället för vad som föreskrivs i 4 § om skyddstid i den lagen gäller att personskadeskyddet inträder när den dömde påbörjar en resa till arbetsplatsen i enlighet med uppgjord arbetsplan och upphör när en resa från arbetsplatsen avslutas.

5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ersättning från staten för skador som orsakats av den dömde vid sådant arbete som avses i 1 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:928) om samhällstjänst

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 och upphör att gälla vid utgången av år 1992. Har föreskrift enligt 2 § meddelats innan lagen upphört att gälla, skall dock bestämmelserna i 2-6 §§ fortsätta att tillämpas.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:7
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1992:372) om ändring i lagen (1989:928) om försöksverksamhet med samhällstjänst

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 och upphör att gälla vid utgången av år 1995. Har föreskrift enligt 1 § meddelats innan lagen upphört att gälla, skall dock bestämmelserna i 1--5 §§ fortsätta att tillämpas.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:109
  Omfattning
  upph. 1 §; hänvisn. till 2 § i nuvarande 3, 4, 5, 6 §§ avser 1 §; nuvarande 2, 3, 4, 5, 6 §§ betecknas 1, 2, 3, 4, 5 §§; ändr. författningsrubr., överg.best.; omtryck
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1995:1361) om fortsatt giltighet av lagen (1989:928) om samhällstjänst

Förarbeten
Rskr. 1995/96:54, Prop. 1995/96:51, Bet. 1995/96:JuU6
Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1996-01-01

Ändring, SFS 1998:604

Övergångsbestämmelse

 • - - - -
 1. Genom denna lag upphävs lagen (1989:928) om samhällstjänst. Bestämmelserna i 4 § lagen om samhällstjänst skall dock fortfarande gälla beträffande den som utför sådant arbete som där avses på grund av en föreskrift som meddelats med stöd av den lagen.
Omfattning
upph.