Inaktuell version

Lag (1994:1776) om skatt på energi

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2006:1512
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-13
Övrigt
Rättelseblad 2004:1038 har iakttagits.

1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Skatt skall betalas till staten enligt denna lag för bränslen och elektrisk kraft.

[K1]2 §  Energiskatt skall betalas för bränslen som anges i 2 kap.1, 1 a och 3-4 a §§. Koldioxidskatt skall betalas för bränslen som anges i 2 kap.1 och 3-4 a §§. Svavelskatt skall betalas på svavelinnehållet i bränslen som anges i 3 kap. 1 §. Bestämmelser om dessa skatter finns i 2-10 kap.

[S2]Bestämmelser om skatt på elektrisk kraft finns i 11 kap.Lag (2006:592).

Innebörden av vissa uttryck

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K1]2 a §  Med KN-nr förstås nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om gemensamma tulltaxan. Lag (2006:1508).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K1]3 §  Med energiprodukter förstås produkter enligt

 1. KN-nr 1507-1518, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,
 2. KN-nr 2701, 2702 samt 2704-2715,
 3. KN-nr 2901 och 2902,
 4. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,
 5. KN-nr 3403,
 6. KN-nr 3811,
 7. KN-nr 3817,
 8. KN-nr 3824 90 99, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle. Lag (2006:1508).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K1]3 a §  I enlighet med vad som särskilt anges i denna lag tillämpas vissa förfaranderegler för energiprodukter enligt följande KN-nr

 1. KN-nr 1507-1518, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,
 2. KN-nr 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50,
 3. KN-nr 2710 11-2710 19 69,
 4. KN-nr 2711, dock inte KN-nr 2711 11, 2711 21 och 2711 29,
 5. KN-nr 2901 10,
 6. KN-nr 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 och 2902 44,
 7. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,
 8. KN-nr 3824 90 99, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle.

[S2]I fråga om produkter enligt KN-nr 2710 11 21, 2710 11 25 och 2710 19 29 gäller första stycket endast vid yrkesmässiga bulktransporter. Lag (2006:1508).

[K1]4 §  En verksamhet är yrkesmässig, om den

 1. utgör näringsverksamhet enligt 13 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), eller
 2. bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30 000 kronor. Lag (1999:1289).

[K1]5 §  Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2001:569).

[K1]6 §  Med skepp förstås fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter. Med båtar avses andra fartyg.

[K1]7 §  Med införsel förstås att en produkt förs in till Sverige eller tas emot här i landet.

[S2]Med import avses införsel av en produkt från ett land eller ett område som ligger utanför Europeiska gemenskapens punktskatteområde (tredje land). Med export avses att en produkt förs ut från Sverige till tredje land.

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K1]8 §  Vid tillämpning av bestämmelserna i 9 kap.9 och 9 b §§ avses med

[S2]företag: ett företag i sin helhet eller en del av ett företag som utgör en egen verksamhet eller verksamhetsgren,

[S3]energiintensivt företag: ett företag i vars verksamhet det under en basperiod förbrukats bränsle för uppvärmning eller för drift av stationära motorer eller förbrukats värme, som framställts från bränsle av någon annan, i sådan omfattning att den kvarstående energi- och koldioxidskatten på bränslena, sedan möjligheterna till skattebefrielse enligt 6 a kap. och återbetalning av skatt enligt 9 kap. 5 § har utnyttjats, uppgår till minst 0,5 procent av förädlingsvärdet,

[S4]bränsle: alla bränslen utom bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b,

[S5]basperiod: det räkenskapsår som slutar under det kalenderår som ansökan om nedsättning av skatt enligt 9 kap. 9 § avser eller den sammanlagda period som utgörs av detta räkenskapsår och det närmast föregående räkenskapsåret,

[S6]förädlingsvärde: skillnaden mellan företagets sammanlagda omsättning och sammanlagda inköp,

[S7]sammanlagd omsättning: intäkter från försålda varor och utförda tjänster, inräknat egna uttag, som ingår i företagets normala verksamhet (nettoomsättningen), förändring av varulager, aktiverat arbete för egen räkning och övriga rörelseintäkter samt ränteintäkter,

[S8]sammanlagda inköp: alla rörelsekostnader, inräknat avskrivningar och nedskrivningar på tillgångar, samt räntekostnader.

[S9]Personalkostnader, inräknat arbetsgivaravgifter och kostnader för inhyrd personal, skall inte utgöra rörelsekostnader. Nedsättning av skatt som medges enligt 9 kap. 9 § skall inte minska rörelsekostnaderna. Lag (2006:1508).

2 kap. Energiskatt och koldioxidskatt på bränslen

Skattepliktens omfattning och skattebelopp m.m.

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K2]1 §  Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

[S2]Tabellen är inte med här. Tabellen ändrad genom lag (2006:1508).

[S3]I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § första stycket 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

[S4]För kalenderåret 2008 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §. Lag (2006:1508).

[K2]1 a §  Energiskatt skall även betalas för råtallolja (KN-nr 3803 00 10) med en skattesats som motsvarar den sammanlagda skatt som tas ut på bränsle enligt 1 § första stycket 3 a.Lag (1998:1699).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K2]2 §  För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket1-3 eller enligt 1 a § gäller angivna skattebelopp bränslets volym vid en temperatur av 15 C. Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder har en annan temperatur får volymen räknas om till 15 C. Om skattskyldighet inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen.

[S2]För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 5 skall de angivna skattebeloppen beräknas på volymen vid en temperatur av 0°C och ett tryck av 101,325 kilopascal. Lag (2006:1508).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K2]3 §  Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för andra energiprodukter än sådana som avses i 1 §, om en sådan produkt är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle.

[S2]Skatt skall i fall som avses i första stycket betalas med de skattebelopp som gäller för likvärdigt bränsle enligt 1 §. Lag (2006:1508).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K2]4 §  Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för andra produkter än som avses i 1, 1 a och 3 §§, om en sådan produkt

 1. är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som motorbränsle eller som tillsats till motorbränsle eller som medel för att öka motorbränslets volym, eller
 2. innehåller annat kolväte än torv och är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning.

[S2]Skatt skall i fall som avses i första stycket betalas med de skattebelopp som gäller för likvärdigt bränsle enligt 1 §. Skatt enligt första stycket 2 skall dock betalas endast för den del av produkten som består av kolväten. Lag (2006:1508).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K2]4 a §  Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för fossilt kol i hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 8 § miljöbalken, om avfallet förbrukas för uppvärmning. Detsamma gäller fossilt kol i därmed jämförligt hushållsavfall som förts in till Sverige från ett annat land.

[S2]Mängden fossilt kol skall anses utgöra 12,6 viktprocent av hushållsavfallet.

[S3]Energiskatt skall betalas med 152 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med 3 426 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.

[S4]För kalenderåret 2008 och efterföljande kalenderår skall de i tredje stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §. Lag (2006:1508).

Indelning av oljeprodukter i miljöklasser

[K2]5 §  Kraven för miljöklass 1 och 2 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1 anges i bilagorna 2 och 4 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

[S2]Kraven för miljöklass 1, 2 och 3 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 3 b anges i bilagorna 3 och 5 till lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Lag (2006:925).

6 § Har upphävts genom lag (1999:1323).

[K2]7 §  Miljöklass för bränsleblandningar enligt 3 eller 4 § som innehåller oljor som erhållits ur petroleum eller ur bituminösa mineral och som beskattas enligt 1 § första stycket 1 eller 3 b, bestäms med ledning av hela bränsleblandningens egenskaper.

Märkämnen

[K2]8 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a.

[S2]Skatt enligt 1 § första stycket 3 b skall inte tas ut om oljeprodukten har försetts med märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

 1. vid import av den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § första stycket 1 eller 2 senast när produkten deklareras för övergång till fri omsättning, eller
 2. i annat fall än som avses under 1 senast när skattskyldighet för produkten inträder enligt 5 kap.

[S3]Märkning enligt andra stycket får i Sverige göras endast på en depå som är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för märkning i fall som avses i 2. Lag (2006:592).

Förbud mot användning av märkta oljeprodukter m.m.

[K2]9 §  Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon med bränsle får inte innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämnen. Inte heller bränsletank som förser motor på båt med bränsle får innehålla en sådan oljeprodukt. Detta gäller dock inte båtar för vilka fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen (1993:787).

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller även oljeprodukt, från vilken märkämnen som avses i 8 § första stycket har avlägsnats.

[S3]Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller annan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämnen. Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan båt.

[S4]Beslut om ett medgivande enligt tredje stycket får återkallas, om förutsättningarna för det inte längre finns. Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2001:518).

[K2]9 a §  Bestämmelserna i 9 § första och andra styckena gäller även, såvitt avser bränsletank som förser motor på motordrivet fordon med bränsle, oljeprodukt som är eller har varit försedd med sådana av regeringen i föreskrift angivna andra märkämnen än de som avses i 8 § första stycket.

[S2]Första stycket gäller inte bränsletank som förser motor på motordrivet fordon med bränsle, om bränslet

 1. för privat ändamål förts in till Sverige i fordonets tank eller i reservdunk som rymmer högst 10 liter, eller
 2. förts in till Sverige i en normal bränsletank på fordonet eller till fordonet kopplad släpvagn som används yrkesmässigt. Lag (1998:289).

Skatteomräkning

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K2]10 §  För kalenderåret 2008 och efterföljande kalenderår skall energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 1 och 4 a §§ angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2006.

[S2]Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Beloppen avrundas till hela kronor och ören. Lag (2006:1508).

Undantag från skatteplikt

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K2]11 §  Energiskatt och koldioxidskatt skall inte betalas för

 1. metan som framställs genom biologiska processer,
 2. bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402, med undantag för träavfall som härrör från hushållsavfall,
 3. bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,
 4. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
 5. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som till följd av bränslets beskaffenhet förlorats i samband med att det framställts, bearbetats, lagrats eller transporterats.

[S2]För varumottagare och skatterepresentant som avses i 4 kap. 8 § gäller dock första stycket 5 endast bränsle som förlorats under transport till varumottagaren. Lag (2006:1508).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

Pilotprojekt

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K2]12 §  Regeringen får i särskilda fall medge nedsättning av eller befrielse från energiskatt och koldioxidskatt på bränslen som förbrukas inom pilotprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter eller för bränslen från förnybara källor. Lag (2006:1508).

3 kap. Svavelskatt

[K3]1 §  Svavelskatt skall betalas för svavelinnehållet i

 1. torvbränsle ur KN-nr 2703,
 2. bränsle som avses i 2 kap.1, 3 och 4 §§.

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K3]2 §  För fasta eller gasformiga bränslen tas svavelskatt ut med 30 kronor per kilogram svavel i bränslet.

[S2]För flytande bränslen tas svavelskatt ut med 27 kronor per kubikmeter för varje tiondels viktprocent svavel i bränslet. Vid bestämning av skatten på grund av svavelinnehållet, mätt som viktprocent svavel i bränslet, skall avrundning göras uppåt till närmaste tiondels viktprocent. Om svavelinnehållet överstiger 0,05 viktprocent men inte 0,2 viktprocent skall dock avrundning göras till 0,2 viktprocent.

[S3]Svavelskatt tas inte ut för ett flytande eller gasformigt bränsle om dess svavelinnehåll är högst 0,05 viktprocent. Lag (2006:1508).

[K3]3 §  För flytande bränslen gäller beloppet enligt 2 § andra stycket bränslet vid en temperatur av 15°C. Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder har en annan temperatur, får volymen räknas om till 15°C. Om skattskyldighet inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen.

[K3]4 §  Svavelskatt skall inte betalas för svavelinnehållet i bränsle som avses i t2 kap. 11 §.

4 kap. Skattskyldighet m.m.

Bränslen som avses i 1 kap. 3 a §

Vem som är skattskyldig

[K4]1 §  Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skattskyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är

 1. den som godkänts som upplagshavare enligt 3 §,
 2. varumottagare som avses i 6 eller 7 §,
 3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 §,
 4. den som säljer bränsle till Sverige genom distansförsäljning enligt 9 §,
 5. den som i annat fall än som avses i 1-4 från ett annat EG- land till Sverige för in eller tar emot leverans av bränsle,
 6. den som i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utanför ett skatteupplag,
 7. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp,
 8. den som förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent vid 350 C och som använder bränslet för drift av motordrivna fordon. Lag (2002:884).

[K4]1 a §  Skattskyldighet enligt 1 § 5 föreligger inte för

 1. bränsle som förs in till Sverige under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 §,
 2. motorbränsle som förs in till Sverige i normal bränsletank på motordrivet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn, fartyg eller luftfartyg som används yrkesmässigt om bränslet är avsett att användas i motor på fordonet, släpvagnen, fartyget eller luftfartyget under transporten,
 3. motorbränsle som förs in till Sverige för privat bruk i fordonstank, bränsletank på fartyg eller luftfartyg eller i reservdunk som rymmer högst 10 liter. Lag (2001:518).

[K4]1 b §  Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är,

 1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,
 2. om importen avser en gemenskapsvara eller om bränslet skall förtullas i Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt,
 3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat EG-land till följd av att ett sådant mellanstatligt enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

[S2]Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Lag (2004:121).

[K4]2 §  Om obeskattat bränsle, som sänts i väg av en upplagshavare i ett annat EG-land, inte når den mottagare som angetts i ledsagardokumentet på grund av sådana oegentligheter eller överträdelser som avses i artikel 20 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor10, senast ändrat genom rådets direktiv 2000/47/EG11, skall bränslet beskattas här i landet om

 1. oegentligheten eller överträdelsen har begåtts i Sverige, eller
 2. oegentligheten eller överträdelsen har upptäckts här, och
  1. det inte går att fastställa var oegentligheten eller överträdelsen har begåtts, och
  2. det endast är en del av varorna som har försvunnit.

[S2]Skatt enligt första stycket skall betalas av den eller dem som ställt sådan säkerhet som avses i artikel 15.3 i rådets direktiv 92/12/EEG. Skatten skall tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då bränslet sändes i väg. Lag (2001:518).

Upplagshavare och skatteupplag

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K4]3 §  Som upplagshavare får godkännas den som i en yrkesmässig verksamhet som bedrivs i Sverige avser att

 1. tillverka eller bearbeta bränslen, eller
 2. i större omfattning hålla bränslen i lager,

[S2]om han disponerar över ett utrymme som kan godkännas som skatteupplag och han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

[S3]Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av bränslen skall äga rum i godkänt skatteupplag. Lag (2006:1508).

[K4]3 a §  En upplagshavare skall för varje skatteupplag löpande bokföra affärshändelser och varurörelser som rör skattepliktigt bränsle samt regelbundet inventera lagret av sådant bränsle. Lag (2001:518).

[K4]4 §  En upplagshavare i Sverige skall hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller annat EG-land vid

 1. transport av obeskattat bränsle till en annan svensk upplagshavare,
 2. transport av obeskattat bränsle till en näringsidkare i ett annat EG-land.

[S2]Säkerheten skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade bränslen som upplagshavaren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obeskattat bränsle sker. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EG-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

[S3]Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana lagerbrister som avses i 5 kap. 1 § 4. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de bränslen som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S4]Vid beräkning av säkerhetsbelopp enligt tredje stycket får bortses från bränslen som beredskapslagras enligt lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol. Lag (2002:1141).

[K4]5 §  Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller
 3. upplagshavaren begär det.

[S2]Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även godkännandet av dennes skatteupplag.

[S3]Beslut om återkallelsen gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2001:518).

Varumottagare

[K4]6 §  Annan än upplagshavare kan ansöka om registrering som varumottagare hos beskattningsmyndigheten, om han i en yrkesmässig verksamhet som bedrivs i Sverige tar emot bränslen från en upplagshavare i ett annat EG-land. Registrering får meddelas den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som registrerad varumottagare.

[S2]Registrerad varumottagare skall ställa säkerhet för betalning av skatten på de bränslen som han tar emot. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på bränslena. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S3]Bestämmelserna om återkallelse i 5 § första och tredje styckena tillämpas även på registrerad varumottagare. Lag (2002:422).

[K4]7 §  Den som, utan att vara upplagshavare eller registrerad varumottagare, yrkesmässigt tar emot bränsle från en godkänd upplagshavare i ett annat EG-land (oregistrerad varumottagare) skall, innan bränslet transporteras från det andra EG-landet, anmäla leveransen till beskattningsmyndigheten och ställa säkerhet för skatten. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Lag (2002:422).

Skatterepresentant

[K4]8 §  Upplagshavare som är registrerad i ett annat EG-land och som levererar bränsle till en varumottagare som avses i 6 eller 7 §, får utse en skatterepresentant i Sverige. Skatterepresentanten skall godkännas av beskattningsmyndigheten.

[S2]Skatterepresentanten är, i stället för varumottagaren, skattskyldig för bränsle som den utländske upplagshavaren levererar till varumottagare i Sverige.

[S3]Skatterepresentanten skall ställa säkerhet för betalning av skatten på de bränslen för vilka han är skyldig att betala skatt. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på bränslena. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S4]Bestämmelserna om återkallelse i 5 § första och tredje styckena tillämpas även på skatterepresentant. Lag (2002:422).

Jämkning av säkerhetsbelopp

[K4]8 a §  Om leverans av bränsle enligt 4 § första stycket sker med fartyg eller via rörledning kan beskattningsmyndigheten medge att upplagshavaren inte behöver ställa säkerhet för betalning av skatten.

[S2]I fall som avses i 4 § tredje stycket, 6 och 8 §§ får beskattningsmyndigheten medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter. Lag (2001:523).

Distansförsäljning

[K4]9 §  Om någon annan än upplagshavare, registrerad varumottagare eller oregistrerad varumottagare i Sverige förvärvar bränsle från ett annat EG-land och varan transporteras av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning (distansförsäljning), är säljaren skattskyldig. Säljaren skall ställa säkerhet för betalning av skatten innan transport från det andra EG-landet påbörjas. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S2]Vid distansförsäljning skall säljaren företrädas av en representant som är godkänd av beskattningsmyndigheten. En sådan representant skall enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av skatt och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representanten.

[S3]Bestämmelserna i 5 § första stycket 1 och 3 och tredje stycket om återkallelse tillämpas även på representant som avses i andra stycket. Lag (2002:884).

10 § Har upphävts genom lag (2002:890).

Övriga skattskyldiga

[K4]11 §  Den som är skattskyldig enligt 1 § första stycket 5 skall, innan bränslet transporteras från det andra EG-landet, anmäla bränslet till beskattningsmyndigheten och ställa säkerhet för betalning av skatten. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Lag (2002:422).

Övriga bränslen

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K4]12 §  Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a §, bränslen enligt 4 § samt vad gäller svavelskatt även bränslen enligt 3 kap. 1 § 1 är den som

 1. godkänts som lagerhållare enligt 15 §,
 2. i annat fall än som avses i 1 utvinner, tillverkar eller bearbetar bränsle,
 3. i annat fall än som avses i 1 och 2 för in bränsle till Sverige från ett annat EG-land eller tar emot en sådan leverans, och
 4. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för visst ändamål men som använder bränslet för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp. Lag (2006:1508).

[K4]12 a §  Ny beteckning 4 kap. 13 § genom lag (2006:592).

[K4]12 b §  Ny beteckning 4 kap. 15 § genom lag (2006:592).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K4]13 §  Skattskyldig

 1. för energiskatt för import av råtallolja,
 2. för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a § samt av bränslen enligt 4 §, och
 3. för svavelskatt för import av bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är,
  1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,
  2. om importen avser en gemenskapsvara eller om bränslet skall förtullas i Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt,
  3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat EG-land till följd av att ett sådant mellanstatligt enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

[S2]Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Lag (2006:1508).

[K4]14 §  Skattskyldig för energiskatt och koldioxidskatt för bränsle som avses i 2 kap. 4 a § är den som i yrkesmässig verksamhet förbrukar sådant bränsle. Lag (2006:592).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K4]15 §  Som lagerhållare får godkännas den som avser att

 1. utvinna, tillverka eller bearbeta bränsle, eller
 2. i större omfattning
  1. hålla bränsle i lager, eller
  2. återförsälja eller förbruka gasformiga kolväten,

[S2]om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

[S3]Godkännande av lagerhållare skall återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2006:1508).

5 kap. Skattskyldighetens inträde

[K5]1 §  Skattskyldigheten för upplagshavare inträder när

 1. bränsle förs ut från ett skatteupplag, om inte annat följer av andra stycket,
 2. bränsle tas emot från en upplagshavare utan att föras till ett skatteupplag,
 3. bränsle importeras utan att föras till ett skatteupplag,
 4. bränsle tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, eller
 5. godkännandet av skatteupplaget återkallas.

[S2]Skattskyldighet enligt första stycket 1 inträder inte för bränsle som

 1. transporteras till en upplagshavare eller varumottagare i ett annat EG-land under förutsättning att bränslet når mottagaren, eller
 2. tas emot av en upplagshavare i Sverige. Lag (2001:518).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K5]2 §  Skattskyldigheten inträder

 1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, när han tar emot leverans av bränslet,
 2. för skatterepresentant som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 3, vid mottagandet av bränslet,
 3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 5 eller 12 § 3, när bränslet förs in till Sverige, och
 4. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § eller 13 § och som enligt 5 § skall betala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller senare skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat. I fall som avses i 4 kap. 1 b § första stycket 3 eller 13 § första stycket 3 c inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EG-landet. Lag (2006:1508).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K5]3 §  Skattskyldigheten inträder

 1. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 4, när bränslet av honom levereras till köpare,
 2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 7 eller 8 eller enligt 4 kap. 12 § 4, när bränslet levereras till en köpare eller tas i anspråk för det ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp, och
 3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § 1 när
  1. bränsle av honom levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller
  2. han upphör att vara godkänd som lagerhållare, varvid han är skyldig att betala skatt för det bränsle som då ingår i hans lager. Lag (2006:1508).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K5]4 §  Skattskyldigheten inträder för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 6 eller 12 § 2, när bränslet utvinns, tillverkas eller bearbetas. Lag (2006:1508).

[K5]4 a §  Skattskyldigheten inträder för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 14 §, när bränslet förbrukas för uppvärmning. Lag (2006:592).

[K5]5 §  När bränsle importeras av någon som inte är

 1. upplagshavare, eller
 2. godkänd lagerhållare

[S2]skall skatten betalas till Tullverket. Lag (2002:422).

6 kap. Förfarandet m.m.

[K6]1 §  I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket, bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Beskattningsmyndigheten beslutar om skatt som avses i 4 kap. 2 §. Skatten skall betalas inom den tid som beskattningsmyndigheten bestämmer. I övrigt skall 11 kap. 19 § andra stycket, 13 kap. 1 §, 14 kap.4, 5 och 7 §§, 16 kap.1-3 §§, 17 kap.2, 3 och 7-11 §§, 19 kap.6, 7, 8-11, 14 och 15 §§, 20 kap., 21 kap., 22 kap. och 23 kap.7 och 8 §§skattebetalningslagen tilllämpas.

[S3]Om den som är skattskyldig enligt 4 kap. 2 § har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av beskattningsmyndigheten eller domstol skall betalas, skall det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

[S4]Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt tredje stycket skall sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala skall dock inte räknas av. Lag (2002:422).

När deklaration skall lämnas i vissa fall

2 § Har upphävts genom lag (2002:422).

Ledsagardokument

[K6]3 §  Upplagshavare skall upprätta ledsagardokument,

 1. vid transport av obeskattat bränsle till en upplagshavare eller en varumottagare i ett annat EG-land,
 2. vid transport av obeskattat bränsle till en upplagshavare i Sverige om transporten sker via ett annat EG-land,
 3. vid transport av obeskattat bränsle till en mottagare i ett annat EG-land enligt 7 kap. 2 §, och
 4. vid export till tredje land av obeskattat bränsle som avses i 1 kap. 3 a §.

[S2]Ledsagardokument som avses i första stycket skall följa bränslet under transporten i enlighet med vad regeringen föreskriver.

[S3]Vid transport till mottagare som avses i 7 kap. 2 § skall bränslet under transporten även åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för bränslet i det andra EG-landet. Lag (2001:518).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K6]4 §  Upplagshavare eller varumottagare som tar emot bränsle från ett annat EG-land skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken bränslet tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardokumentet (returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra EG-landet.

[S2]Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret attestera andra förluster än sådana som avses i 2 kap. 11 § första stycket 5 och 7 kap. 6 §, under förutsättning att förlusterna uppkommit under transport inom EG och konstaterats i Sverige.

[S3]Om obeskattat bränsle som avses i 1 kap. 3 a § transporteras från ett skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i 2 kap. 11 § första stycket 5 och 7 kap. 6 § under transporten uppkommit i ett annat EG-land, skall beskattningsmyndigheten vid bränslets ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade bränslemängderna samt hur skatten skall beräknas. Beskattningsmyndigheten skall skicka en kopia av returexemplaret till behörig myndighet i det EG-land där förlusten konstaterats. Lag (2006:1508).

5 § Har upphävts genom lag (1999:431).
6 § Har upphävts genom lag (1999:431).

[K6]7 §  Bränsle för vilket skattskyldighet inte inträtt och som av en upplagshavare levereras till en oregistrerad varumottagare i ett annat EG-land skall under leveransen följas av dokument som visar att säkerhet enligt 4 kap. 7 § har ställts för skattens betalning. Lag (1999:431).

Förenklat ledsagardokument

[K6]8 §  Den som ansvarar för en transport av beskattat bränsle som avses i 1 kap. 3 a § skall upprätta ett förenklat ledsagardokument,

 1. vid transport till en näringsidkare i ett annat EG-land,
 2. vid transport till en svensk ort via ett annat EG-land.

[S2]Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket skall följa bränslet under transporten i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant ledsagardokument krävs dock inte vid distansförsäljning enligt 9 §. Lag (1999:1323).

8 a § Har upphävts genom lag (1999:1323).

[K6]9 §  Vid distansförsäljning till en köpare i ett annat EG-land skall säljaren, innan leveransen påbörjas, hos beskattningsmyndigheten visa att säkerhet har ställts för betalning av skatt i det andra EG-landet.

Registrering

10 § Har upphävts genom lag (2002:422).
11 § Har upphävts genom lag (2001:193).
12 § Har upphävts genom lag (2001:193).

6 a kap. Skattebefriade användningsområden m.m.

[K6a]1 §  Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, skall helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

[S2]Tabellen är inte med här. Tabellen ändrad genom lag (2006:1508).Lag (2006:1508).

[K6a]2 §  Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9-11 medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar den energiskatt och 79 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.Lag (2004:223).

[K6a]3 §  Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, när den värme som uppkommer nyttiggörs (kraftvärmeproduktion), medges, för den del av bränslet som förbrukas för framställning av

 1. värme, befrielse från energiskatt och koldioxidskatt i den omfattning som anges i andra och tredje styckena,
 2. skattepliktig elektrisk kraft, befrielse från 100 procent av energiskatten och 100 procent av koldioxidskatten.

[S2]Befrielse enligt första stycket 1 medges från 100 procent av energiskatten, om elverkningsgraden uppgår till minst 5 procent.

[S3]Befrielse enligt första stycket 1 medges från 19 procent av koldioxidskatten, om elverkningsgraden uppgår till 5 procent. Om elverkningsgraden är högre än 5 procent, ökar den procentuella befrielsen från koldioxidskatt med sex gånger det antal procentenheter som verkningsgraden överstiger 5 procent till dess den uppgår till 15 procent. Om elverkningsgraden är 15 procent eller högre, medges befrielse från 79 procent av koldioxidskatten.

[S4]Såvitt avser råtallolja medges befrielse från energiskatt enligt första-tredje styckena med ett belopp som motsvarar den sammanlagda energiskatt och koldioxidskatt som skulle ha medgetts för bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

[S5]Fördelning av bränslet som förbrukas för framställning av värme respektive elektrisk kraft skall ske genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Detsamma gäller om elektrisk kraft framställs i en sammankopplad anläggning vid samtidig kraftvärme- respektive kondenskraftproduktion. Om olika bränslen förbrukas skall proportioneringen avse varje bränsle för sig.

[S6]För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och som förbrukas vid kraftvärmeproduktion medges inte någon befrielse från skatt enligt denna paragraf. Detsamma gäller bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten vid kraftvärmeproduktion. Lag (2006:592).

[K6a]4 §  Skattebefrielse enligt 1 § 7 gäller också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt. Lag (2006:592).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K6a]5 §  De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § och 3 § sjätte stycket som gäller bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b skall även gälla för bränsle som avses i 2 kap.3 och 4 §§ och som beskattas på samma sätt. Lag (2006:1508).

7 kap. Avdrag

[K7]1 §  Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

 1. för vilket skattskyldighet tidigare har inträtt,
 2. som tagits tillbaka i samband med återgång av köp,
 3. som av den skattskyldige exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där,
 4. som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap.,
 5. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande,
 6. som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,
 7. som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4 med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

[S2]Om en skattebefriad förbrukare har meddelats ett beslut om preliminär skattesats enligt 9 kap. 9 b §, får avdrag enligt första stycket 5 göras enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet. Lag (2001:518).

[K7]2 §  En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och som levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 3 eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från bränsleskatt föreligger i det EG-landet. Lag (2001:518).

3 § Har upphävts genom lag (2001:518).
4 § Har upphävts genom lag (2001:518).

[K7]5 §  Om en skattskyldig har begränsat utsläppet av svavel genom reningsåtgärd eller genom bindning i någon produkt eller i aska i samband med förbrukning av det skattepliktiga bränslet, får avdrag göras med 30 kronor per kilogram svavel som utsläppet har minskat. Lag (2001:518).

5 a § Har upphävts genom lag (2001:518).

[K7]5 b §  En skattskyldig som fört ut annat bränsle än som avses i 1 kap. 3 a § från Sverige till ett annat EG-land får göra avdrag för skatten på bränslet. Lag (2001:518).

[K7]6 §  Upplagshavare, varumottagare eller skatterepresentant får i fråga om bränslen som avses i 1 kap. 3 a § göra avdrag för skatt på bränsle som förstörts till följd av oförutsedda händelser eller force majeure. Varumottagare och skatterepresentant får dock göra sådant avdrag endast för skatt på bränsle som förstörts under transport till varumottagaren.

[S2]En upplagshavare får också göra avdrag för skatt på bränsle som har beskattats i ett annat EG-land i sådana fall som avses i 4 kap. 2 § under förutsättning att det andra EG-landets skatteanspråk är befogat. Lag (2001:518).

7 § Har upphävts genom lag (2001:518).

8 kap. Skattebefriad förbrukare

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K8]1 §  Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som förbrukar bränsle för ändamål som anges i 6 a kap. 1 § 1-5, 10, 12 eller 16 om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

[S2]Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat obeskattat bränsle utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med villkor.

[S3]Den som godkänts som skattebefriad förbrukare har rätt att från en skattskyldig köpa bränsle i de fall där bränslet enligt 6 a kap. är befriat från skatt.

[S4]Om en skattebefriad förbrukare har meddelats ett beslut om preliminär skattesats enligt 9 kap. 9 b §, får köp enligt tredje stycket ske till den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet. Lag (2006:1508).

[K8]2 §  En skattebefriad förbrukare skall löpande bokföra inköp och förbrukning av bränsle helt eller delvis befriat från skatt och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontroll av att bränsle som köpts in helt eller delvis befriat från skatt använts för det ändamål som var förutsättning för skattebefrielsen. Lag (2001:518).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K8]3 §  Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 2. bränslet används för annat ändamål än som anges i godkännandet,
 3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 §,
 4. förbrukaren inte medverkar vid skatterevision enligt skattebetalningslagen (1997:483), eller
 5. förbrukaren begär det.

[S2]Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2006:1508).

3 a § Har upphävts genom lag (2001:518).
4 § Har upphävts genom lag (2001:518).
4 a § Har upphävts genom lag (2001:518).
5 § Har upphävts genom lag (2001:518).

9 kap. Återbetalning av skatt m.m.

[K9]1 §  Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som har förvärvats av

 1. utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
 2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsul vid utländskt konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige.

[S2]Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta. Lag (1996:1324).

[K9]2 §  Om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare har förbrukat bränsle på ett sådant sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av skatten på bränslet.

[S2]Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får återbetalning enligt första stycket medges enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet. Lag (2001:518).

[K9]3 §  Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av skatten på bränsle om någon har

 1. förbrukat bensin i skepp, när skeppet inte använts för privat ändamål,
 2. förbrukat bensin i båt för vilken fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten inte använts för privat ändamål,
 3. förbrukat annat bränsle än sådant som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a i båt utan fartygstillstånd, när båten inte använts för privat ändamål. Lag (1997:1130).

[K9]4 §  Om koldioxidskatt har tagits ut för annat bränsle än sådant som beskattas som bensin och har någon begränsat utsläpp av koldioxid i samband med förbrukning av bränslet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av koldioxidskatten i förhållande till hur mycket utsläppet har minskat.

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K9]5 §  Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i andra-fjärde styckena, efter ansökan återbetalning av skatt på elektrisk kraft och bränsle som förbrukats för framställning av värme som levererats för ändamål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6, 9-11 eller 16 eller enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5.

[S2]Återbetalning medges vid leverans för

 1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för
  1. elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,5 öre per kilowattimme,
  2. råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar hela den energiskatt och 79 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a,
  3. andra bränslen än råtallolja med hela energiskatten och 79 procent av koldioxidskatten,
 2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på elektrisk kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten på bränsle.

[S3]Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukas samtidigt för denna värmeframställning, skall energislagen vid beräkning av återbetalningen fördelas genom proportionering i förhållande till respektive energislag. Dock får fördelningen mellan bränslena väljas fritt. Motsvarande gäller för värme som har levererats från kraftvärmeproduktion.

[S4]För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf.

[S5]Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet. Lag (2006:1508).

[K9]6 §  Om svavelskatt har tagits ut och någon som inte är skattskyldig har begränsat utsläppet av svavel enligt 7 kap. 5 §, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan kompensation för den svavelskatt som belastat bränslet med 30 kronor per kilogram som utsläppet har minskat. Lag (2001:518).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K9]7 §  Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2-6 §§ skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter periodens utgång. I fråga om återbetalning enligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11, 14 och 15 skall dock återbetalningen omfatta en period om ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka bränsle i större omfattning, får dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns. Lag (2006:1508).

[K9]8 §  Rätt till återbetalning eller kompensation enligt 2-6 §§ föreligger endast när ersättningen för ett kalenderkvartal uppgår till

 1. minst 1 000 kronor i fall som avses i 2, 4, 5 eller 6 §, och
 2. minst 500 kronor i fall som avses i 3 §.

[S2]I fråga om återbetalning enligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11, 14 eller 15 får dock återbetalning endast göras för den del av den sammanlagda ersättningen som överstiger 1 000 kronor per kalenderår.

[S3]Skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 15 medges inte med större belopp än vad som är förenligt med kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse. Det totala stödet enligt den förordningen får inte överstiga 100 000 euro under en treårsperiod. Lag (2005:1189).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K9]8 a §  Om någon har förbrukat en oljeprodukt, som är eller har varit försedd med sådana av regeringen i föreskrift angivna andra märkämnen än de som avses i 2 kap. 8 § första stycket, för uppvärmning eller för drift av stationära motorer, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattebelopp som betalats för oljeprodukten enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b och det skattebelopp som gäller enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

[S2]Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång. Lag (2006:1508).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K9]9 §  Utöver möjligheterna till skattebefrielse enligt 6 a kap. får skatten sättas ned för bränsle som förbrukats av ett energiintensivt företag för uppvärmning eller för drift av stationära motorer vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan nedsättning av koldioxidskatten eller, beträffande råtallolja, energiskatten för den del av skatten som överstiger 0,8 procent av de framställda produkternas försäljningsvärde. Nedsättning medges med sådant belopp att den överskjutande skattebelastningen inte överstiger 24 procent av det överskjutande skattebeloppet för bränslet.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller även mottagare av värmeleveranser om värmen har använts vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. I sådana fall avses med bränsle det bränsle som förbrukats för framställning av värmen. Om olika bränslen förbrukas samtidigt för denna värmeframställning får fördelningen mellan bränslena väljas fritt vid beräkning av nedsättningen. Motsvarande gäller för mottagare av värmeleveranser från kraftvärmeproduktion.

[S3]Vid beräkning av nedsättning enligt första eller andra stycket får den koldioxidskatt som är hänförlig till följande bränslen dock inte sättas ned mer än att den motsvarar minst

 1. 21 euro per kubikmeter dieselbrännolja (KN-nr 2710 19 41- 2710 19 49) eller fotogen (KN-nr 2710 19 21 eller 2710 19 25),
 2. 14,30 euro per kubikmeter eldningsolja (KN-nr 2710 19 61- 2710 19 69),
 3. 41 euro per 1 000 kilogram gasol (KN-nr 2711 12 11-2711 19 00) som förbrukats för drift av stationära motorer,
 4. 5,40 euro per 1 000 kubikmeter naturgas (KN-nr 2711 11 00 eller 2711 21 00), och
 5. 4,10 euro per 1 000 kilogram kol och koks (KN-nr 2701, 2702 och 2704),

[S4]varvid det nedsatta skattebeloppet i genomsnitt alltid minst skall motsvara minimiskattenivåerna för de förbrukade energislagen.

[S5]Omräkning av de belopp i euro som anges i tredje stycket görs för varje kalenderår enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

[S6]Begränsningarna av nedsättningen av skatt i tredje stycket gäller också för bränsle enligt 2 kap.3 och 4 §§. Lag (2006:1508).

[K9]9 a §  Om försäljningsvärdet, beräknat enligt 9 §, blir lägre till följd av att sökanden sålt produkter för ett pris som avviker från det pris som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende företag, skall försäljningsvärdet beräknas till det belopp som det skulle ha uppgått till om sökanden sålt produkterna till ett oberoende företag. Detta gäller dock bara om

 1. det finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan parterna, och
 2. det inte av omständigheterna framgår att andra skäl än ekonomisk intressegemenskap varit avgörande för prissättningen. Lag (1997:1130).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K9]9 b §  Ansökan om nedsättning enligt 9 § skall omfatta en period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kalenderårets utgång. Ansökan skall innehålla uppgifter om hur mycket bränsle som förbrukats under kalenderåret och försäljningsvärdet på de produkter som framställts under året. Sökanden skall även lämna de uppgifter som enligt 1 kap. 8 § behövs för att beräkna energiintensiteten hos det företag som ansökan avser.

[S2]Beskattningsmyndigheten får efter ansökan bestämma en preliminär koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, en preliminär energiskattesats enligt vilken skatt skall tas ut under ett kalenderår. De uppgifter som enligt första stycket skall lämnas av sökanden skall i en ansökan om preliminär skattesats lämnas i form av en uppskattning. Har beslut om preliminär skattesats meddelats skall sökanden, när det kalenderår som beslutet avser gått ut, komplettera sin ansökan med de verkliga uppgifterna. Kompletteringen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast tre år efter utgången av det kalenderår som ansökan avser.

[S3]Beskattningsmyndigheten skall för varje sökande som meddelats beslut om preliminär skattesats fatta ett slutligt beslut om skattenedsättning för det bränsle som förbrukats under kalenderåret. Genom beslutet kan skatt påföras sökanden eller återbetalas till honom. Kan sökandens uppgifter inte läggas till grund för en tillförlitlig beräkning eller saknas uppgifter från honom, får beslut fattas efter skälig grund. Lag (2006:1508).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K9]10 §  Om skatt har betalats i Sverige för bränsle och bränslet därefter har levererats till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt skall betalas där eller leveransen sker för förbrukning för ett i det andra EG-landet skattebefriat ändamål, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av skatten. Lag (2006:1508).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K9]10 a §  Rätt till återbetalning enligt 10 § vid distansförsäljning föreligger endast om sökanden visar att den skatt som ansökan avser är betald samt att bränslet har beskattats i mottagarlandet eller är avsett att användas där för ett skattebefriat ändamål.

[S2]Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång. Lag (2006:1508).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K9]10 b §  Ansökan om återbetalning enligt 10 § i andra fall än som avses i 10 a § skall lämnas till beskattningsmyndigheten innan leveransen av bränslet påbörjas. Sökanden skall då visa att den skatt som ansökan avser är betald och att bränslet är avsett att användas i mottagarlandet för annat än privat bruk.

[S2]Beskattningsmyndigheten återbetalar skattebeloppet sedan sökanden visat att

 1. skatt betalats i mottagarlandet,
 2. säkerhet ställts i mottagarlandet för betalning av skatt på bränsle som avses i 1 kap. 3 a §, eller
 3. bränslet är avsett att användas i mottagarlandet för ett där skattebefriat ändamål.

[S3]För återbetalning av skatt på bränsle som avses i 1 kap. 3 a § skall vidare ett godkänt returexemplar av ledsagardokumentet lämnas in till beskattningsmyndigheten. Lag (2006:1508).

[K9]11 §  Har bränsle beskattats enligt 4 kap. 2 § första stycket, och visar den skattskyldige inom tre år efter det att transporten påbörjades att bränslet beskattats i ett annat EG-land, skall den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EG-landets skatteanspråk är befogat. Lag (2001:518).

12 § Har upphävts genom lag (2002:422).
13 § Har upphävts genom lag (2002:422).
14 § Har upphävts genom lag (2002:422).
15 § Har upphävts genom lag (2002:422).

10 kap. Sanktioner vid otillåten användning av märkta oljeprodukter, m.m.

Straffbestämmelser m.m.

[K10]1 §  Den som från oljeprodukter avlägsnar sådana märkämnen som avses i 2 kap. 8 § första stycket eller på annat sätt tar befattning med oljeprodukter för vilka energiskatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, i syfte att dessa produkter skall användas i strid mot 2 kap. 9 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]För brott enligt första stycket skall också dömas den som från oljeprodukter avlägsnar sådana märkämnen som avses i 2 kap. 9 a §, i syfte att dessa produkter skall användas i strid mot denna bestämmelse.

[S3]Om brottet har rört betydande värden eller det i annat fall är att anse som grovt skall, om förfarandet inte utgör led i gärning som är belagd med strängare straff enligt skattebrottslagen (1971:69), dömas till fängelse i högst två år. Lag (1995:1525).

[K10]2 §  För försök eller förberedelse till brott enligt 1 § tredje stycket skall dömas till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (1995:1525).

[K10]3 §  Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

[S2]Angående beslag av egendom som kan antas bli förverkad gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken. Lag (2005:308).

[K10]4 §  Om oljeprodukter där sådana märkämnen som avses i 2 kap. 8 § första stycket eller 9 a § har avlägsnats och för vilka skatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, anträffas i annat utrymme än bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle och det är uppenbart att oljeprodukterna avsetts för tillförsel till sådan bränsletank i strid mot 2 kap. 9 §, påför beskattningsmyndigheten den som ansvarat för att de nämnda ämnena avlägsnats, skatt med belopp som motsvarar den skatt som skulle ha tagits ut för oljeprodukterna enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b.Lag (1995:1525).

[K10]5 §  En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap.9 eller 9 a §.

[S2]Avgiften uppgår för personbil, lätt lastbil och lätt buss samt båt till 10 000 kronor. Avgiften beräknas för tunga lastbilar, tunga bussar, traktorer och tunga terrängvagnar som är registrerade i vägtrafikregistret på följande sätt.

Skattevikt, kilogramAvgift, kronor
3 501 - 10 0000 -3 500 20 00010 000
10 001 - 15 000 15 001 - 20 000 20 001 -30 000 40 000 50 000

[S3]Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Avgiften för annat motordrivet fordon än som avses i andra stycket uppgår till 10 000 kronor. Avgiften tas ut för varje tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap.9 eller 9 a §.

[S4]Har avgift påförts någon och skall sådan avgift påföras honom för ytterligare tillfälle inom ett år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med en och en halv gånger det belopp som följer av andra eller tredje stycket. Lag (2006:234).

[K10]6 §  Avgift enligt 5 § påförs ägaren till fordonet eller båten.

[S2]Brukar någon annans fordon eller båt utan lov, påförs brukaren avgiften.

[K10]7 §  I fråga om ett fordon eller en båt som har köpts på kredit med förbehåll om återtaganderätt anses vid tillämpningen av detta kapitel köparen som ägare. Som ägare anses också den som innehar ett fordon eller en båt med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år. Innehas fordonet eller båten i annat fall med nyttjanderätt, anses nyttjanderättshavaren som ägare, om han har befogenhet att bestämma om förare eller anlitar annan förare än ägaren har utsett. Lag (1995:912).

[K10]8 §  Avgift enligt 5 § påförs genom beslut av beskattningsmyndigheten.

[S2]Om det finns särskilda skäl, kan beskattningsmyndigheten medge nedsättning av eller befrielse från avgiften.

Tillsyn och kontroll

[K10]9 §  Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i detta kapitel skall vad avser motordrivna fordon utövas av polismyndigheterna samt av Tullverket vad avser gränskontroll.

[S2]Kustbevakningen skall utöva tillsynen av båtar. Polismyndigheterna skall dock utöva sådan tillsyn inom områden som inte övervakas av Kustbevakningen. Lag (1999:431).

[K10]10 §  För kontroll av efterlevnaden av bestämmelserna i detta kapitel har polismyndigheterna och andra tillsynsmyndigheter rätt att få tillträde till låsta utrymmen i fordon och båtar. Myndigheterna har rätt att få de upplysningar, handlingar och prov som behövs för tillsynen. För uttagna prov betalas inte ersättning.

Regler om förfarandet

[K10]11 §  Bestämmelserna i 20 kap.1, 2, 4 och 7 §§ samt 23 kap.7 och 8 §§skattebetalningslagen (1997:483) skall tillämpas på avgift enligt detta kapitel. Lag (2002:422).

12 § Har upphävts genom lag (2002:422).

[K10]13 §  Har ett fordon eller en båt flera ägare, är de solidariskt ansvariga för den avgift som skall betalas enligt detta kapitel.

11 kap. Energiskatt på elektrisk kraft

Skattepliktig elektrisk kraft

[K11]1 §  Elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är skattepliktig, om inte annat följer av 2 §.

[K11]2 §  Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den

 1. framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft,
 2. i annat fall framställts i Sverige av en producent som förfogar över en installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft,
 3. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning levererats av en producent eller en leverantör till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med producenten eller leverantören,
 4. framställts och förbrukats på fartyg eller annat transportmedel,
 5. förbrukats för framställning av elektrisk kraft, eller
 6. framställts i ett reservkraftsaggregat. Lag (2005:960).

Skattebelopp

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K11]3 §  Energiskatten utgör

 1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
 2. 20,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §, och
 3. 26,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

[S2]För kalenderåret 2008 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om skatt på bränslen anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall dock avrundas till hela tiondels ören. Lag (2006:1508).

Förteckning över vissa kommuner

[K11]4 §  Förteckning över kommuner som avses i 3 § första stycket.

Norrbottens länVästerbottens län
Samtliga kommunerSamtliga kommuner
Jämtlands län Samtliga kommunerVästernorrlands län Sollefteå Ånge Örnsköldsvik
Gävleborgs län LjusdalDalarnas län Malung Mora Orsa Älvdalen
Värmlands län
Torsby
Lag (1996:967).

Vem som är skattskyldig

[K11]5 §  Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige

 1. yrkesmässigt framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent),
 2. yrkesmässigt levererar av honom framställd skattepliktig elektrisk kraft eller av annan framställd elektrisk kraft (leverantör),
 3. för annat ändamål än som avses i 9 § 1-5 säljer eller förbrukar elektrisk kraft, som förvärvats utan skatt mot försäkran enligt 11 §,
 4. för annat ändamål än det som var föremål för skattefriheten, säljer eller förbrukar elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har gjorts enligt 9 § 7.

[S2]Den som godkänts att delta i ett program för energieffektivisering enligt 3 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering och som förbrukat elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har gjorts enligt 9 § 6-7 eller skatten återbetalats enligt 13 § är skyldig att betala energiskatt om tillsynsmyndigheten beslutar att,

 1. åtagandena enligt 14 eller 15 § lagen om program för energieffektivisering inte är uppfyllda, eller
 2. återkalla godkännanden enligt 12, 17 eller 18 § lagen om program för energieffektivisering.

[S3]Den för vars räkning elektrisk kraft förs in till Sverige och den som utan att betala ersättning tar emot skattepliktig elektrisk kraft anses ha framställt den elektriska kraften.

[S4]Med tillsynsmyndighet i andra stycket, 7 b § första stycket och 11 c § första stycket menas den myndighet som avses i 19 § lagen om program för energieffektivisering. Lag (2004:1197).

6 § Har upphävts genom lag (2002:422).

Skattskyldighetens inträde m.m.

[K11]7 §  Skyldigheten att betala energiskatt inträder

 1. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1 eller 2, när elektrisk kraft
  1. levereras till en förbrukare som inte är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1 eller 2, eller
  2. tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, och
 2. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 3, när elektrisk kraft levereras till en köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning. Lag (2002:422).

[K11]7 a §  Skyldigheten att betala energiskatt för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 4 inträder när elektrisk kraft tas i anspråk för annat ändamål än sådan industriell verksamhet i tillverkningsprocessen som omfattas av ett godkännande att delta i programmet för energieffektivisering. Lag (2004:1197).

[K11]7 b §  Skyldigheten att betala energiskatt för den som är skattskyldig enligt 5 § andra stycket inträder vid tidpunkten för tillsynsmyndighetens beslut att

 1. åtagandena enligt programmet inte uppfyllts, eller
 2. återkalla godkännandet att delta i programmet.

[S2]Skatt enligt första stycket skall betalas för den elektriska kraft som förbrukats under den tid som den skattskyldige deltog i programmet. Skatten skall bestämmas till belopp som motsvarar vid varje tidpunkt gällande skattesats och med beaktande av vid tidpunkten gällande bestämmelser om befrielse från skatt.

[S3]Redovisningsperioden för skatt enligt andra stycket skall omfatta den tid som deltagandet pågått. Lag (2004:1197).

Mätning av elektrisk kraft

[K11]8 §  Energiskatt som skall betalas av den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1 eller 2 skall bestämmas på grundval av mätning av den elektriska kraftens energiinnehåll.

[S2]När det finns särskilda skäl får beskattningsmyndigheten i visst fall medge att energiskatten får bestämmas på annan grund än mätning av den elektriska kraften.

[S3]Om den elektriska kraften inte kan bestämmas på en grund som anges i första eller andra stycket skall den i stället beräknas efter vad som är skäligt.

Avdrag

[K11]9 §  Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra avdrag för skatt på elektrisk kraft som

 1. förbrukats eller sålts för förbrukning i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning,
 2. i huvudsak förbrukats eller sålts för förbrukning för kemisk reduktion eller i elektrolytiska processer,
 3. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan framställning av produkter som avses 6 a kap. 1 § 6,
 4. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan överföring av elektrisk kraft på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvaltningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion,
 5. förbrukats eller sålts för förbrukning i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 2,
 6. förbrukats i den industriella tillverkningsprocessen hos den skattskyldige, om denne deltar i ett program enligt 3 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 2, 3 eller 5,
 7. tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande enligt 11 a §. Lag (2004:1197).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K11]10 §  Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7 och 3 och 4 §§.

[S2]Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 3 eller 4 §.

[S3]Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot 14 öre per kilowattimme om kraftverket är placerat på havsbotten eller på Vänerns botten. För annan placering får avdrag göras motsvarande 4 öre per kilowatttimme. Avdragsrätten upphör dock när den sammanlagda elproduktionen i vindkraftverket uppgår till 20 000 kilowattimmar per installerad kilowatt enligt elgeneratorns märkeffekt. Lag (2006:1394).

Inköp mot försäkran

[K11]11 §  Annan än den som är skattskyldig får köpa elektrisk kraft utan energiskatt mot att han lämnar en försäkran till leverantören att den elektriska kraften skall användas för ett sådant ändamål som avses i 9 § 1-5. Lag (2004:1197).

Skattebefriad förbrukare

[K11]11 a §  Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som

 1. deltar i ett program enligt 3 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering,
 2. förbrukar elektrisk kraft i annan industriell tillverkningsprocess än sådan som avses i 9 § 2, 3 eller 5, och
 3. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig.

[S2]Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills vidare. Ett godkännande får förenas med villkor.

[S3]Den som godkänts som skattebefriad förbrukare har rätt att från en skattskyldig köpa elektrisk kraft utan skatt i det fall som omfattas av godkännandet. Lag (2004:1197).

[K11]11 b §  En skattebefriad förbrukare skall löpande bokföra inköp och förbrukning av elektrisk kraft befriad från skatt och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontrollen av att kraften använts för det ändamål som var förutsättning för skattebefrielsen. Lag (2004:1197).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K11]11 c §  Godkännande som skattebefriad förbrukare får återkallas om

 1. tillsynsmyndigheten enligt 12, 17 eller 18 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering har återkallat godkännandet att delta i programmet,
 2. förutsättningarna för godkännandet som skattebefriad förbrukare i övrigt inte längre finns,
 3. den elektriska kraften har använts för annat ändamål än som anges i godkännandet som skattebefriad förbrukare,
 4. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 11 b §,
 5. förbrukaren inte medverkar vid skatterevision enligt skattebetalningslagen (1997:483), eller
 6. förbrukaren begär det.

[S2]Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2006:1508).

Återbetalning av energiskatt

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K11]12 §  Om elektrisk kraft har förbrukats i annan yrkesmässig jordbruksverksamhet än vid växthusodling eller i yrkesmässig skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, beslutar beskattningsmyndigheten efter ansökan om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraften.

[S2]Ansökan om återbetalning skall omfatta kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka elektrisk kraft i större omfattning, får dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns. Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och ett belopp beräknat efter skattesatsen 0,5 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras för den del av skillnaden som överstiger 1 000 kronor per kalenderår.

[S3]Ansökan om återbetalning av energiskatt skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalenderkvartalet. Lag (2006:1508).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

[K11]13 §  Om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare deltar i ett program enligt 3 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering och har förbrukat elektrisk kraft i annan industriell tillverkningsprocess än sådan som avses i 9 § 2, 3 eller 5, beslutar beskattningsmyndigheten efter ansökan om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraften.

[S2]Ansökan om återbetalning skall omfatta kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka elektrisk kraft i större omfattning, får dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns.

[S3]Ansökan om återbetalning av energiskatt skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalenderkvartalet. Lag (2006:1508).

12 kap. Överklagande

[K12]1 §  Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige och sökanden. Lag (2002:422).

2 § Har upphävts genom lag (1996:1408).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Genom lagen upphävs
   1. lagen (1957:262) om allmän energiskatt,
   2. lagen (1961:372) om bensinskatt,
   3. lagen (1990:582) om koldioxidskatt,
   4. lagen (1990:587) om svavelskatt,
   5. lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter.
  2. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet av den nya lagen.
  3. Med skatt enligt den nya lagen likställs i tillämpliga delar skatt enligt lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt och lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter.
  4. Med oljeprodukt i 2 kap. 9 § den nya lagen likställs oljeprodukt som har försetts med märkämnen enligt bestämmelserna i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter.
  5. Har upphävts genom lag (1997:1130).
  6. Har upphävts genom lag (1997:1130).
  7. Den som är registrerad som skattskyldig för skatt på bränslen enligt de äldre bestämmelserna skall avregistreras vid ikraftträdandet. Om denne registreras som upplagshavare eller som skattskyldig enligt 4 kap. 12 § första stycket 1 eller 2 den nya lagen vid ikraftträdandet, inträder dock inte skattskyldighet för lagret vid avregistreringen till den del det består av sådana bränsleslag som omfattas av den nya registreringen och under förutsättning att dessa bränslen befinner sig i ett godkänt skatteupplag eller i lagret hos den som registrerats enligt 4 kap. 12 § första stycket 1 eller 2.
  8. Den som är registrerad som skattskyldig för skatt på elektrisk kraft enligt de äldre bestämmelserna skall utan särskild ansökan registreras som skattskyldig enligt den nya lagen vid ikraftträdandet.
  9. Om den nya lagen inte har trätt i kraft den 1 januari 1995 skall följande gälla fram till den nya lagens ikraftträdande
   1. Bestämmelserna i 2 § lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt skall äga fortsatt tillämpning i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden fram till den nya lagens ikraftträdande
   2. Bestämmelserna i punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen (1992:880) om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt skall äga fortsatt tillämpning på kolbränslen som förbrukats eller försålts för förbrukning fram till den nya lagens ikraftträdande.
  10. Bestämmelserna i 2 kap. 9 § tillämpas dock i fråga om båtar först för tid från och med den 1 september 1995. Lag (1995:611).
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:152, Prop. 1994/95:54, Bet. 1994/95:SkU4
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:611) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Den nya punkten 10 i övergångsbestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om övriga förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:321, Prop. 1994/95:213, Bet. 1994/95:SkU29
  Omfattning
  ändr. 2 kap 3, 11 §§, 4 kap 1, 4, 12 §§, 5 kap 4 §, 6 kap 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§, 7 kap 6 §, 9 kap 10 §, 12 kap 1 §, rubr. närmast efter rubr. till 4 kap; nya 1 kap 3 a §, 6 kap 8 a §, 10 p övergångsbest.
  CELEX-nr
  394L0074
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:912) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 2 kap. 10 § och 11 kap. 3 § den 1 januari 1996 och i övrigt den 1 juli 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. De gamla skattebeloppen i 2 kap. 1 § första stycket skall dock tillämpas till utgången av år 1995.
  3. har upphävts genom lag (1995:1526).
  4. Bestämmelserna i 2 kap. 9 § tillämpas i fråga om andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar, bussar och trafiktraktorer, utom beträffande fordon som används vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, först från och med den 1 oktober 1996 om lagerskatt enligt lagen (1995:1132) om lagerskatt på dieselolja för förbrukning i vissa motordrivna fordon har betalats för oljan senast den 31 januari 1996 och den 1 februari 1996 i övriga fall. Lag (1995:1133).
  5. Bestämmelserna i 11 kap. 9 § i dess nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:439, Prop. 1994/95:203, Bet. 1994/95:SkU28
  Omfattning
  ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 1, 9, 10 §§, 7 kap 4, 7 §§, 9 kap 2, 9 §§, 10 kap 4, 5, 7, 9 §§, 11 kap 3, 9 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1133) om ändring i lagen (1995:912) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag då lagen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas för tid från och med den 1 oktober 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:1
  Omfattning
  ändr. 4 p övergångsbest. till 1995:912
  Ikraftträder
  1995-11-01

Lag (1995:1525) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:120, Prop. 1995/96:57, Bet. 1995/96:SkU17
  Omfattning
  ändr. 1 kap 3 a §, 2 kap 1, 3 §§, 4 kap 1, 11 §§, 7 kap 1, 2, 5, 7 §§, 8 kap 5, §, 10 kap 1, 2, 4, 5, §§, 11 kap 10 §; nya 2 kap 9 a §, 7 kap 5 a, 5 b §§, 8 kap 4 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1526) om ändring i lagen (1995:912) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:120
  Omfattning
  upph. 3 p övergångsbest. till 1995:912; ändr. 2 kap 10 §, 11 kap 3 § i 1995:912

Lag (1995:1533) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:124
  Omfattning
  ändr. 5, 6 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:687) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser punkterna 5 och 6 av övergångsbestämmelserna den 1 juli 1996 och i övrigt den 1 september 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. Till utgången av juni månad år 1997 skall dock följande energiskattebelopp tillämpas på bränsle som avses i
   1. 2 kap. 1 § första stycket 1 a: 3 kr 41 öre,
   2. 2 kap. 1 § första stycket 1 b: 3 kr 47 öre,
   3. 2 kap. 1 § första stycket 2: 4 kr 03 öre,
   4. 2 kap. 1 § första stycket 3 a: 654 kr per m3
   5. 2 kap. 1 § första stycket 3 b:
  miljöklass 1 1 524 kr per m3
  miljöklass 2 1 736 kr per m3
  miljöklass 3 2 018 kr per m3
  1. 2 kap. 1 § första stycket 4 a: 95 öre per liter,
  2. 2 kap. 1 § första stycket 4 b: 127 kr per 1 000 kg,
  3. 2 kap. 1 § första stycket 5 a och 6 a: 1 584 kr per 1 000 m3
  4. 2 kap. 1 § första stycket 5 b och 6 b: 212 kr per 1 000 m3
  5. 2 kap. 1 § första stycket 7 och 8: 278 kr per 1 000 kg.
  1. Till utgången av juni månad 1997 skall dock energiskatten på elektrisk kraft utgöra
   1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
   2. 5,8 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under a och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 §,
   3. 9,1 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 11 kap. 4 §, och
   4. 11,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.
  2. Vare sig de nya energiskattebeloppen i 2 kap. 1 § första stycket eller de energiskattebelopp som tillämpas enligt punkten 2 av övergångsbestämmelserna skall för åren 1997 och 1998 räknas om enligt 2 kap. 1 § tredje stycket och 10 §.
  3. Såvitt avser växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 4 § den nya lagen först från och med den 1 januari 1996 och 9 kap.5, 7 och 8 §§ den nya lagen först från och med den 1 januari 1997. Bestämmelserna i 9 kap. 2 § den nya lagen tillämpas inte i fråga om växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling. Lag (1996:1220).
  4. För bränsle, som förbrukas för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling av någon som inte är skattskyldig, skall ingen energiskatt tas ut och koldioxidskatt tas ut efter en skattesats som svarar mot en fjärdedel av den skattesats som enligt den nya lagen gäller för ifrågavarande bränsle. I fråga om gasol för drift av stationära motorer skall dock koldioxidskatt tas ut med 350 kronor per 1 000 kilogram. Lag (1996:1220).
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:305, Prop. 1995/96:198, Bet. 1995/96:SkU31
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 9 kap 5 §, 11 kap 3 §, 5, 6 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:967) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 11 kap 4 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1220) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser punkterna 5 och 6 av övergångsbestämmelserna den 1 januari 1997 och i övrigt den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. De nya energiskattebeloppen i 2 kap. 1 § första stycket skall för åren 1997 och 1998 inte räknas om enligt 2 kap. 1 § tredje stycket och 10 §.
  3. Till utgången av år 1997 skall dock energiskatten på elektrisk kraft utgöra
   1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
   2. 8,2 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under a och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 §,
   3. 11,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 11 kap. 4 §, och
   4. 13,8 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall. Lag (1997:450).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 11 kap 3 §, 5, 6 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1324) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:68, Prop. 1995/96:232, Bet. 1996/97:SkU5
  Omfattning
  ändr. 9 kap 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1408) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Den nya lydelsen av 9 kap. 5 §, såvitt avser återbetalning av energiskatten på elektrisk kraft som förbrukats vid framställning av värme som har levererats för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, tillämpas dock för tid från och med den 1 september 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om övriga förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:71, Prop. 1996/97:14, Bet. 1996/97:SkU8
  Omfattning
  upph. 12 kap 2 §; ändr. 7 kap 4 §, 9 kap 2, 5 §§, 12 kap 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:359) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:251, Prop. 1996/97:116, Bet. 1996/97:SkU19
  Omfattning
  ändr. 4 kap 4, 6, 8 §§; ny 4 kap 8 a §, rubr. närmast före 4 kap 8 a §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:449) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 2 kap 10 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:450) om ändring i lagen (1996:1220) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 11 kap 3 § i 1996:1220; ny 3 p övergångsbest. till 1996:1220

Lag (1997:479) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. /Upphör att gälla U:2007-01-01/ För tid fram till den 1 januari 2009 medger beskattningsmyndigheten efter ansökan, utöver vad som framgår av den nya lydelsen av 9 kap. 9 §, att vid industriell framställning av produkter av andra mineraliska ämnen än metaller koldioxidskatten på annat bränsle än sådant som beskattas som mineraloljeprodukt och som förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon tas ut med sådant belopp att skatten för den som bedriver framställningen inte överstiger 1,2 procent av de framställda produkternas försäljningsvärde.
  Vid beräkning av nedsättningen enligt första stycket får koldioxidskatten dock inte sättas ned mer än att den motsvarar minst
  1. 50 kronor per 1 000 kubikmeter naturgas (KN-nr 2711 11 00 eller 2711 21 00) och
  2. 40 kronor per 1 000 kilogram kolbränslen (KN-nr 2701, 2702 eller 2704) och petroleumkoks (KN-nr 2713 11 00–2713 12 00).
  Ansökan om nedsättning enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom ett år efter kalenderårets utgång.
  Bestämmelserna i 9 kap.9 a och 9 b §§ tillämpas även på sådan nedsättning som avses i första stycket. Lag (2005:960).
  1. /Träder i kraft I:2007-01-01/ För tid fram till den 1 januari 2007 medger beskattningsmyndigheten efter ansökan, utöver vad som framgår av den nya lydelsen av 9 kap. 9 §, att vid industriell framställning av produkter av andra mineraliska ämnen än metaller koldioxidskatten på annat bränsle än sådant som beskattas som mineraloljeprodukt och som förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon tas ut med sådant belopp att skatten för den som bedriver framställningen inte överstiger 1,2 procent av de framställda produkternas försäljningsvärde.
  Vid beräkning av nedsättningen enligt första stycket får koldioxidskatten dock inte sättas ned mer än att den motsvarar minst
  1. 50 kronor per 1 000 kubikmeter naturgas (KN-nr 2711 11 00 eller 2711 21 00) och
  2. 40 kronor per 1 000 kilogram kolbränslen (KN-nr 2701, 2702 eller 2704) och petroleumkoks (KN-nr 2713 11 00-2713 12 00).
  Ansökan om nedsättning enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom ett år efter kalenderårets utgång.
  Bestämmelserna i 9 kap.9 a och 9 b §§ tillämpas även på sådan nedsättning som avses i första stycket. Lag (2006:1508).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:29, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 7 kap 4, 7 §§, 9 kap 2, 5, 9, 12 §§, 12 kap 1 §, 6 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:592) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:279, Prop. 1996/97:122, Bet. 1996/97:SkU26
  Omfattning
  ändr. 2 kap 9 a §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:1130) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. I fråga om bränsle som förvärvats före den 1 januari 1998 och efter denna tidpunkt förbrukats i båt med fartygstillstånd enligt fiskelagen (1993:787), gäller 9 kap. 3 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:73, Prop. 1997/98:18, Bet. 1997/98:SkU6
  Omfattning
  upph. 5, 6 p övergångsbest.; ändr. 2 kap 9 §, 4 kap 1 §, 7 kap 2, 4 §§, 9 kap 2, 3, 5, 9 §§; nya 8 kap 3 a §, 9 kap 9 a, 9 b §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:1131) om ändring i lagen (1997:479) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:73, Prop. 1997/98:18, Bet. 1997/98:SkU6
  Omfattning
  ändr. 2 p övergångsbest. i 1997:479
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:289) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. Den nya lydelsen av 2 kap. 9 a § tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:219, Prop. 1997/98:140, Bet. 1997/98:SkU25
  Omfattning
  ändr. 2 kap 9 a §, 11 kap 3 §; ny 9 kap 8 a §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1998:849) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1680) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1998/99:68, Prop. 1998/99:18, Bet. 1998/99:SkU6
Omfattning
ändr. 9 kap 12 §, 12 kap 1 §; nya 9 kap 13, 14, 15 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1699) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:69, Prop. 1998/99:18, Bet. 1998/99:SkU7
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2, 11 §§, 4 kap 12 §, 7 kap 2, 4 §§, 8 kap 3 a §, 9 kap 2, 5, 9, 9 b §§, 11 kap 10 §; ny 2 kap 1 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:431) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
upph. 6 kap 5, 6 §§; ändr. 2 kap 8, 6 kap 3, 7, 8 §§, 10 kap 9 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1006) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:42, Prop. 1998/99:134, Bet. 1999/2000:SoU4
Omfattning
ändr. 4 kap 5, 6 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1063) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:28, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 10 §§, 11 kap 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1070) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:64, Prop. 1998/99:127, Bet. 1999/2000:SkU3
Omfattning
ändr. 4 kap 11 §. 5 kap 2, 3 §§, 6 kap 2 §, rubr. närmast före 4 kap 11 §; ny 4 kap 1 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1109) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. I fråga om den som är skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall 9 kap. 13 § även därefter tillämpas i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 9 kap 13 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1289) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 1 kap 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1323) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:110, Prop. 1998/99:127, Bet. 1999/2000:SkU8
Omfattning
upph. 2 kap 6 §, 6 kap 8 a §; ändr. 2 kap 2, 5 §§, 4 kap 1 §, 6 kap 8 §, 2 p övergångsbest. till 1997:479
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1324) om ändring i lagen (1999:1063) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:110, Prop. 1999/2000:9, Bet. 1999/2000:SkU8
Omfattning
ändr. 2 kap 1 § i 1999:1063

Lag (2000:484) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
 2. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.
 3. De äldre lydelserna av 7 kap. 4 §, 9 kap.2, 5 och 9 §§ gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 7 kap 4 §, 9 kap 2, 5, 9, 15 §§, 12 kap 1 §; nya 11 kap 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap 12 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1155) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:36, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 10 §§, 7 kap 4 §, 8 kap 3 a §, 9 kap 2, 5 §§, 11 kap 3 §, 2 p övergångsbest. till 1997:479
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1426) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:129, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU11
Omfattning
ändr. 4 kap 1, 12 §§, 5 kap 2, 3, 5 §§; nya 4 kap 1 b, 12 a §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1435) om ändring i lagen (2000:1155) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2000/01:129
Omfattning
ändr. 2 kap 1 § i 2000:1155

Lag (2001:193) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Omfattning
upph. 6 kap 11, 12 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:518) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:240, Prop. 2000/01:118, Bet. 2000/01:SkU26
Omfattning
upph. 7 kap 3, 4, 5 a, 7 §§, 8 kap 3 a, 4, 5 §§; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1, 8, 9, 11 §§, 4 kap 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 12 §§, 5 kap 1, 2, 3, 4 §§, 6 kap 1, 2, 3, 10 §§, 7 kap 1, 2, 5, 5 b, 6 §§, 8 kap 1, 2, 3 §§, 9 kap 2, 6, 9, 11, 14 §§, 10 kap 11 §, 11 kap 9, 10 §§, rubr. till 7, 8 kap, rubr. närmast före 11 kap 9 §; nya 4 kap 3 a §, 6 a kap
CELEX-nr
32000L0047
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:523) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:271
Omfattning
ändr. 4 kap 8 a §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:569) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 1 kap 5 §, 10 kap 5 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:901) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2001/02:63, Prop. 2001/02:29, Bet. 2001/02:SkU9
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:962) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. De nya bestämmelserna i 6 a kap.1 och 5 §§ skall tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2001. Dock skall de nya procentsatserna i 6 a kap. 1 § tillämpas först från och med den 1 januari 2002.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den tidpunkt då de nya bestämmelserna skall börja tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:34, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 10 §§, 3 kap 2 §, 6 a kap 1, 2 §§, 9 kap 5 §, 11 kap 3, 10 §§; ny 6 a kap 5 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1081) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 2001/02:31, Bet. 2001/02:MJU6
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 3. Den som vid lagens ikraftträdande har registrerats enligt 6 kap. 10 § första stycket som skattskyldig enligt 4 kap. 12 § första stycket 1, i dess äldre lydelse, eller enligt 6 kap. 10 § andra stycket skall anses godkänd som lagerhållare enligt 4 kap. 12 b §.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
upph. 6 kap 2, 10 §§, 9 kap 12, 13, 14, 15 §§, 10 kap 12 §, 11 kap 6, 13 §§; ändr. 4 kap 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 §§, 5 kap 3, 4, 5 §§, 6 kap 1 §, 8 kap 3 §, 9 kap 9 b §, 10 kap 11 §, 11 kap 7, 11 §§, 12 kap 1 §; ny 4 kap 12 b §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:684) ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2001/02:331, Prop. 2001/02:177, Bet. 2001/02:SkU26
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2002-11-15

Förordning (2002:757) om ikraftträdande av lagen (2002:684) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Omfattning
ikrafttr. av lagen 2002:684

Lag (2002:884) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2002/03:20, Prop. 2002/03:10, Bet. 2002/03:SkU3
Omfattning
ändr. 4 kap 1, 9 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:890) om ändring i lagen (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2002/03:20, Prop. 2002/03:10, Bet. 2002/03:SkU3
Omfattning
upph. 4 kap 10 § i 2002:422

Lag (2002:1141) om ändring i lagen (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2002/03:80
Omfattning
ändr. 4 kap 4 § i 2002:422

Lag (2002:1142) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:80, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 10 §§, 6 a kap 1, 2 §§, 9 kap 5 §, 11 kap 3 §, 2 p övergångsbest. till 1997:479
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:810) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004 i fråga om de ändrade bestämmelserna om återbetalning av energiskatt på elektrisk kraft i 9 kap. 5 § första stycket och i fråga om 11 kap. 3 § första stycket 1 och 12 § och i övrigt den 1 januari 2004.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:42, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 10 §§, 6 a kap 3 §, 9 kap 5, 9 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 3, 9, 10, 11, 12 §§, p 2 i övergångsbest. till 1997:479
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:121) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2003/04:140, Prop. 2003/04:41, Bet. 2003/04:SkU19
Omfattning
ändr. 2 kap 8 §, 4 kap 1 b, 12 a §§, 5 kap 2 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:223) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.
 2. Den nya procentsatsen för nedsättning av koldioxidskatt och av den del av energiskatten på råtallolja som motsvarar koldioxidskatten skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.
 3. Bestämmelsen om återbetalning av energiskatt på elektrisk kraft i 9 kap. 5 § första stycket träder i kraft den 1 juli 2004.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:188, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:SkU28
Omfattning
ändr. 6 a kap 1, 2, 3 §§, 9 kap 5 §
Ikraftträder
2004-05-01

Lag (2004:628) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:271, Prop. 2003/04:144, Bet. 2003/04:SkU36
Omfattning
ändr. 11 kap 9 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:1038) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 2. Den nya lydelsen av 11 kap. 12 § tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2006 varvid årsperioden den 1 juli 2005- den 30 juni 2006 avkortas till perioden den 1 juli-den 31 december 2005. För den avkortade perioden skall skillnadsbeloppet 1 000 kronor enligt 11 kap. 12 § andra stycket i stället utgöra 500 kronor. Ansökan om återbetalning av energiskatt skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter utgången av perioden.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:47, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 10 §§, 6 a kap 1 §, 9 kap 7, 8, 9 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 3, 10, 12 §§, p 2 övergångsbest. till 1997:479
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1153) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2004/05:42, Prop. 2004/05:9, Bet. 2004/05:MJU4
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1197) om ändring i lagen (1994:1176) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 2. Den som omfattas av punkten 2 i övergångsbestämmelsen till lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering har, efter ansökan, rätt till återbetalning av påförd energiskatt på elektrisk kraft som förbrukats i annan industriell tillverkningsprocess än sådan som avses i 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen om skatt på energi, för tiden den 1 juli - den 31 december 2004. Ansökan om återbetalning av skatt skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den 31 december 2005.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:90, Prop. 2003/04:170, Bet. 2004/05:NU7
Omfattning
ändr. 11 kap 5, 7, 9, 11 §§; nya 11 kap 7 a, 7 b, 11 a, 11 b, 11 c, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap 11 a §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:308) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 10 kap 3 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:960) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU1
Omfattning
ändr. 11 kap 2, 3, 10 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:1189) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. De nya bestämmelserna i 6 a kap. 1 § 15 skall dock tillämpas för tid från och med den 8 januari 2005.
Förarbeten
Prop. 2005/06:44, Bet. 2005/06:SkU14
Omfattning
ändr. 6 a kap 1 §, 9 kap 7, 8 §§
CELEX-nr
32001R0069
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:234) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:167, Prop. 2005/06:65, Bet. 2005/06:SkU15
Omfattning
ändr. 10 kap 5 §
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2006:592) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:352, Prop. 2005/06:125, Bet. 2005/06:SkU33
Omfattning
nuvarande 4 kap 12 a, 12 b §§ betecknas 4 kap 13, 15 §§; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 4, 8, 10, 11 §§, 4 kap 12 §, 5 kap 2 §, 6 a kap 1, 3, 4, 5 §§, 11 kap 3 §; nya 2 kap 4 a §, 4 kap 14 §, 5 kap 4 a §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:925) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2005/06:345, Prop. 2005/06:181, Bet. 2005/06:MJU28
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2006-08-01

Lag (2006:1394) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:9, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FiU1
Omfattning
ändr. 11 kap 10 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1508) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer i fråga om 1 kap. 8 § och 9 kap.9 och 9 b §§ och i övrigt den 1 januari 2007.
 2. Bestämmelserna i 6 a kap. 1 § 1 och 8 tillämpas dock i äldre lydelse till och med utgången av år 2007. Detsamma gäller bestämmelserna i 6 a kap. 1 § 12, såvitt avser förbrukning i metallurgiska processer. För dessa ändamål tillämpas under år 2007 bestämmelserna om skattebefriad förbrukare i 8 kap. 1 § och om återbetalning av skatt enligt 9 kap. 5 §.
 3. Vid tillämpningen av 2 kap. 11 § första stycket 3 skall hänvisningen till 6 a kap. 1 § 1 till och med utgången av år 2007 avse 6 a kap. 1 § 1 och 8 i äldre lydelse.
 4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:43, Prop. 2006/07:13, Bet. 2006/07:SkU5
Omfattning
ändr. 1 kap 3, 3 a §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 4 a, 10, 11, 12 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 3, 12, 13, 15 §§, 5 kap 2, 3, 4 §§, 6 kap 4 §, 6 a kap 1, 5 §§, 8 kap 1, 3 §§, 9 kap 5, 7, 8 a, 9, 9 b, 10 §§, 11 kap 3, 11 c, 12, 13 §§, rubr. närmast före 2 kap 12 §, p 2 övergångsbest. till 1997:479; nya 1 kap 2 a, 8 §§, 9 kap 10 a, 10 b §§
CELEX-nr
32001R2031
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1512) om ikraftträdande av lagen (2006:1508) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Omfattning
ikrafttr. av 1 kap 8 §, 9 kap 9, 9 b §§ i 2006:1508

Lag (2007:778) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2007/08:1, Prop. 2006/07:13, Bet. 2007/08:SkU2
Omfattning
ändr. 2 kap 11 §; nya 1 kap 9 §, 7 kap 3 §
Ikraftträder
2007-12-01

Lag (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2007/08:2, Prop. 2006/07:123, Bet. 2007/08:SkU3
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 8, 9, 9 a §§, 9 kap 8 a §, 10 kap 1, 2, 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 kap 8 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1168) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2007/08:30, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:FiU1
Omfattning
ändr. 11 kap 10 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1387) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2007/08:89, Prop. 2007/08:11, Bet. 2007/08:SkU17
Omfattning
ändr. 2 kap 4 a, 10 §§, 6 a kap 1 §, 9 kap 7, 8 §§, 11 kap 3, 4, 12 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1393) om ändring i lagen (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2007/08:89
Omfattning
ändr. 2 kap 1 § i 2007:779

Lag (2008:204) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2007/08:164, Prop. 2007/08:122, Bet. 2007/08:SkU28
Omfattning
ändr. 6 a kap 1 §, 9 kap 3 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:561) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2007/08:238, Prop. 2007/08:121, Bet. 2007/08:SkU27
Omfattning
ändr. 6 a kap 2, 3, 4, 5 §§, 11 kap 10 §; nya 1 kap 10 §, 6 a kap 3 a, 3 b, 3 c §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:562) om ändring i lagen (2008:204) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2007/08:238, Prop. 2007/08:121, Bet. 2007/08:SkU27
Omfattning
ändr. 6 a kap 1 § i 2008:204

Lag (2008:1219) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2008/09:46, Prop. 2008/09:1, Bet. 2008/09:FiU1
Omfattning
ändr. 11 kap 10 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:1319) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2008/09:110, Prop. 2008/09:48, Bet. 2008/09:SkU14
Omfattning
ändr. 4 kap 1 a §
CELEX-nr
32004L0106
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:1492) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Rskr. 2009/10:121, Prop. 2009/10:41, Prop. 2009/10:40, Bet. 2009/10:SkU21, Bet. 2009/10:SkU18
Omfattning
upph. 2 kap. 10 §, rubr. närmast före 2 kap. 10 §; ändr. 2 kap. 1 §, 11 kap. 3, 10 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1493) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:121, Prop. 2009/10:40, Bet. 2009/10:SkU18
Omfattning
upph. 4 kap. 8 §, 6 kap. 7, 9 §§, rubr. närmast före 4 kap. 8 §, 6 kap. 2, 3, 8, 10 §§; nuvarande 6 kap. 3, 4, 8 §§ betecknas 6 kap. 13, 14, 12 §§; ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 11 §, 4 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a, 9, 11 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 10, 10 b, 11 §§, nya 6 kap. 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap. 6 §, rubr. till 6 kap.; nya 3 a kap., 4 kap. 2 a, 8, 9 a, 9 b, 10 §§, 5 kap. 1 a §, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 a, 9, 10, 11 §§, 7 kap. 2 a §, rubr. närmast före 4 kap. 2, 8 §§, 6 kap. 2, 9, 12, 13 §§
CELEX-nr
32008L0118
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1494) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
upph. 2 kap. 4 a §, 4 kap. 14 §, 5 kap. 4 a §; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 11 §
Ikraftträder
2010-10-01

Lag (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
ändr. 1 kap. 10 §, 2 kap. 1, 11 §§, 6 a kap. 1, 2, 3, 5 §§, 7 kap. 3 §, 9 kap. 5, 7, 8, 9 §§; nya 2 kap. 1 b §, 6 a kap. 2 a §, 7 kap. 4 §
CELEX-nr
32009L0028
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 1, 2 a §§
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
upph. 1 kap. 8 §, 9 kap. 9, 9 a, 9 b §§; ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 1, 2, 3 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2, 5 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2009:1505) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:121, Prop. 2009/10:40, Bet. 2009/10:SkU18
Omfattning
upph. 6 kap. 13, 14 §§, rubr. närmast före 6 kap. 13 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:107) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:189, Prop. 2009/10:63, Bet. 2009/10:SkU31
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 b, 13 §§
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2010:181) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:203, Prop. 2009/10:94, Bet. 2009/10:SkU33
Omfattning
ny 6 kap. 15 §
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2010:600) om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:299, Prop. 2009/10:164, Bet. 2009/10:MJU26
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:1495

Lag (2010:1088) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:256, Prop. 2009/10:144, Bet. 2009/10:SkU34
Omfattning
ändr. 11 kap. 3 §
Ikraftträder
2011-11-01

Lag (2010:1089) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:256, Prop. 2009/10:144, Bet. 2009/10:SkU34
Omfattning
ändr. 1 kap. 9 §; ny 2 kap. 2 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1090) om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:256, Prop. 2009/10:144, Bet. 2009/10:SkU34
Omfattning
ändr. 7 kap. 4 § i 2009:1495

Lag (2010:1820) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2010/11:76, Prop. 2010/11:12, Bet. 2010/11:SkU10
Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §, 6 kap. 7 §; ny 5 kap. 4 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1821) om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2010/11:76, Prop. 2010/11:12, Bet. 2010/11:SkU10
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 § i 2009:1495

Lag (2010:1822) om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2010/11:76, Prop. 2010/11:12, Bet. 2010/11:SkU10
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 § i 2009:1496

Lag (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2010/11:76, Prop. 2010/11:12, Bet. 2010/11:SkU10
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 i 2009:1497

Lag (2010:1824) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2010/11:77, Prop. 2010/11:32, Bet. 2010/11:SkU17
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §, 12 kap. 1 §, rubr. närmast före 2 kap. 12 §; ny 7 kap. 5 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1896) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2010/11:95, Prop. 2010/11:28, Bet. 2010/11:SkU16
Omfattning
ändr. 7 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:101) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2010/11:162, Prop. 2010/11:48, Bet. 2010/11:SkU24
Omfattning
ändr. 4 kap. 8 a, 6 kap. 8, 8 a, 10, 11 §§
Ikraftträder
2011-03-01

Lag (2011:287 ) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 11 §, 3 a kap. 1, 2, 4 §§, 4 kap. 1, 1 a, 1 b, 4, 6, 7, 9, 9 b, 11, 12, 13 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 7, 8, 8 a, 12, 15 §§, 7 kap. 2, 5 b, 6 §§, 9 kap. 10, 11 §§
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2011:321) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2010/11:194, Prop. 2010/11:51, Bet. 2010/11:MJu9
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2011:1094) om ikraftträdande av lagen (2010:1088) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Omfattning
ikrafttr. av 2010:1088

Lag (2011:1197) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2011/12:11, Prop. 2010/11:154, Bet. 2011/12:SkU2
Omfattning
ändr. 7 kap. 3, 4 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1370) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 2 kap. 11 §, 6 kap. 1 §, 8 kap. 3 §, 10 kap. 11 §, 11 kap. 11 c §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:678) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2012/13:5, Prop. 2011/12:155, Bet. 2012/13:SkU2
Omfattning
upph. 6 kap. 15 §; ändr. 2 kap. 11 §, 4 kap. 1, 1 a, 1 b, 13 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:680) om ändring i lagen (2010:1822) om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2012/13:5, Prop. 2011/12:155, Bet. 2012/13:SkU2
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 § i 2010:1822

Lag (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2012/13:5, Prop. 2011/12:155, Bet. 2012/13:SkU2
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 § i 2010:1823

Lag (2012:796) om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2012/13:37, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:FiU1
Omfattning
ändr. 6 a kap. 1 § i 2009:1496

Lag (2012:797) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2012/13:37, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:FiU1
Omfattning
ändr. 6 a kap. 1, 2 §§, 9 kap. 5 § i 2009:1497
CELEX-nr
32009L0029

Lag (2012:798) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2012/13:38, Rskr. 2012/13:37, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §, 6 a kap. 2 §, 9 kap. 5 §; nya 7 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 4 a §§
CELEX-nr
32009L0029
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:808) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2012/13:49, Prop. 2011/12:162, Bet. 2012/13:FöU2
Omfattning
ändr. 4 kap. 4 §
Ikraftträder
2012-12-30

Lag (2012:836) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2012/13:74, Prop. 2012/13:27, Bet. 2012/13:SkU13
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 a §, 2 kap. 3 §, 5 kap. 3 §, 7 kap. 1, 2 a §§, 11 kap. 10 §; ny 7 kap. 1 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:837) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2012/13:74, Prop. 2012/13:27, Bet. 2012/13:SkU13
Omfattning
ändr. 7 kap. 1 § i 2009:1497

Förordning (2013:19) om ikraftträdande av lagen (2012:798) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Omfattning
ikrafttr. av 2012:798

Lag (2013:371) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2012/13:236, Prop. 2012/13:124, Bet. 2012/13:SkU24
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2012:836
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:957) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2013/12:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
utgår genom 2014:1364

Lag (2013:969) om ändring i lagen (2012:797) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. i 6 a kap. 1, 2 §§ i 2012:797

Lag (2013:970) om ändring i lagen (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 § i 2012:681

Lag (2013:1004) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §, 6 a kap. 1, 2 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1074) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2013/14:88, Prop. 2013/14:10, Bet. 2013/14:SkU8
Omfattning
ändr. 4 kap. 6, 7 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1075) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2013/14:88, Prop. 2013/14:10, Bet. 2013/14:SkU8
Omfattning
ändr. 3 a kap. 3 §, 4 kap. 4, 6 §§, 6 kap. 1, 2 §§; nya 4 kap. 3 b, 5 a, 6 a, 7 a, 16 §§, 5 kap. 1 b §, 6 kap. 1 a §
Ikraftträder
2014-04-01

Lag (2014:285) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2013/14:233, Prop. 2013/14:147, Bet. 2013/14:SkU30
Omfattning
upph. 2 kap. 12 §, 7 kap. 5 a §, rubr. närmast före 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:668) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 10 kap. 9, 10 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:945) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2013/14:342, Prop. 2013/14:224, Bet. 2013/14:SkU31
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2014-10-01

Lag (2014:1023) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2013/14:364, Prop. 2013/14:184, Bet. 2013/14:MJU29
Omfattning
ändr. 2 kap. 9 §, 6 a kap. 1 §, 9 kap. 3 §
Ikraftträder
2014-10-01

Lag (2014:1024) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2013/14:364, Prop. 2013/14:184, Bet. 2013/14:MJU29
Omfattning
ändr. 6 a kap. 1 § i 2009:1497

Lag (2014:1364) om ändring i lagen (2013:957) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2014/15:3, Prop. 2013/14:246, Bet. 2014/15:SkU4
Omfattning
ändr. 2013:957 utgår

Lag (2014:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
upph. 7 kap. 3 b §; ändr. 7 kap. 3 a, 3 c, 3 d, 4 a §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:214) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2014/15:133, Prop. 2014/15:40, Bet. 2014/15:SkU12
Omfattning
ny 1 kap. 11 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:640) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:19, Prop. 2015/16:2, Bet. 2015/16:FiU11
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 a, 3 c, 3 d §§
Ikraftträder
2015-12-01

Lag (2015:747) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:51, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:FiU1
Omfattning
upph. 9 kap. 4 §; ändr. 2 kap. 1, 1 b, 9 §§, 4 kap. 1, 12 §§, 5 kap. 3 §, 6 a kap. 1, 2, 2 a, 3 §§, 7 kap. 3 a, 3 c §§, 9 kap. 5 §, 12 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:749) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:51, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:FiU1
Omfattning
ändr. 11 kap. 2, 5 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:51, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:FiU1
Omfattning
ändr. 6 a kap. 1, 2, 3, §§, 9 kap. 5 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2015:845) om ändring i lagen (2015:747) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

Förarbeten
Rskr. 2015/16:64, Prop. 2015/16:38, Bet. 2015/16:MJU5
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 a, 3 c §§ i 2015:747

Lag (2015:846) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:64, Prop. 2015/16:38, Bet. 2015/16:MJU5
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 d, 4 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:890) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:75, Prop. 2015/16:19, Bet. 2015/16:SkU13
Omfattning
ändr. 7 kap. 2 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:266) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 b, 8, 13 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2016:505) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:254, Prop. 2015/16:159, Bet. 2015/16:SkU26
Omfattning
upph. 11 kap. 10 §; ändr. 6 a kap. 1, 2 a §§, 7 kap. 1, 3, 3 a, 3 c, 3 d, 4 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2, 7, 8 §§; nya 1 kap. 11 a, 11 b, 12, 13, 16 §§, 6 a kap. 2 b, 2 c §§
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:254, Prop. 2015/16:159, Bet. 2015/16:SkU26
Omfattning
ändr. 6 a kap. 1 § i 2015:750

Lag (2016:791) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:310, Prop. 2015/16:99, Bet. 2015/16:FiU21
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 a, 3 c, 3 d §§
Ikraftträder
2016-08-01

Lag (2016:1072) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2016/17:49, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU1
Omfattning
ändr. 1 kap. 11 a, 11 b §§, 6 kap. 1 a §, 6 a kap. 1, 2 a §§, 9 kap. 2 §, 11 kap. 3, 5, 7, 8, 9, 12 §§; nya 1 kap. 14, 15 §§, 11 kap. 6, 12 a, 12 b, 14 §§
Ikraftträder
2016-12-15

Lag (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2016/17:49, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU1
Omfattning
upph. 11 kap. 7 a, 7 b, 11 a, 11 b, 11 c, 13 §; ändr. 1 kap. 11 a §, 11 kap. 2, 5, 7, 9, 11 §§; ny 1 kap. 17 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2016:1079) om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2016/17:49, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU1
Omfattning
ändr 6 a kap. 1 § i 2016:506

Lag (2017:399) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2016/17:268, Prop. 2016/17:142, Bet. 2016/17:SkU31
Omfattning
ändr. 11 kap. 3 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:400) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2016/17:268, Prop. 2016/17:142, Bet. 2016/17:SkU31
Omfattning
ändr. 11 kap. 3 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2017:408) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2016/17:267, Prop. 2016/17:141, Bet. 2016/17:SkU30
Omfattning
ändr. 1 kap. 11 a, 11 b §§, 11 kap. 4 §; nya 1 kap. 18 §, 11 kap. 10 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:409) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2016/17:267, Prop. 2016/17:141, Bet. 2016/17:SkU30
Omfattning
ändr. 11 kap. 4 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:410) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2016/17:267, Prop. 2016/17:141, Bet. 2016/17:SkU30
Omfattning
ändr. 1 kap. 11 a § i 2016:1073

Lag (2017:1057) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2017/18:25, Prop. 2016/17:205, Bet. 2017/18:TU3
Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §
Ikraftträder
2018-02-01

Lag (2017:1208) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
upph. 11 kap. 11 §, rubr. närmast före 11 kap. 11 §, nuvarande 4 kap. 2 a § betecknas 4 kap. 2 b §; ändr. 1 kap. 11 b, 14 §§, 4 kap. 3 §, 6 kap. 1 a §, 7 kap. 3 a §, 9 kap. 7, 8, 11 §§, 11 kap. 6, 10, 12, 12 a, 12 b, 14 §§; nya 4 kap. 2 a §, 9 kap. 5 a, 5 b, 12 §§, 11 kap. 13 a, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 11 kap. 16 §
Ikraftträder
2017-12-15

Lag (2017:1220) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 6 a kap. 2 §, 9 kap. 5 § i 2015:750

Lag (2017:1223) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
upph. 11 kap. 11 §; ändr. 11 kap. 2, 5, 7, 9 §§ i 2016:1073

Lag (2017:1225) om ändring i lagen (2016:1079) om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 6 a kap. 1 § i 2016:1079

Lag (2017:1230) om ändring i lagen (2017:410) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 1 kap. 11 a § i 2017:410

Lag (2017:1231) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
upph. 7 kap. 3 d §; ändr. 1 kap. 11 a §, 2 kap. 1, 1 b §§, 7 kap. 3 a, 3 c §§; ny 7 kap. 3 b §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1887) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2018/19:26, Prop. 2017/18:294, Bet. 2018/19:SkU2
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 a §, 4 kap. 4, 6, 8 §§, 11 kap. 2, 7, 20 §§; nya 1 kap. 17 a §, 11 kap. 13 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:447) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2018/19:249, Prop. 2018/19:94, Bet. 2018/19:SkU22
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 2 a §
Ikraftträder
2019-07-01