lagen.nu

Avvisande av överklagande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avvisande av överklagande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (31)

NJA 1991 s. 407: En icke undertecknad vadeinlaga har ansetts kunna läggas till grund för rättegången i HovR:n när det på annat sätt än genom undertecknande bekräftats att vadeinlagan härrörde från vadekäranden. 51...
NJA 1991 s. 595: En fotokopia av en handskriven besvärsinlaga har ansetts kunna läggas till grund för rättegången i HovR:n när det genom andra handlingar bekräftats att inlagan härrörde från klaganden.
NJA 1996 s. 198: Fråga om rätt att överklaga dom av vattendomstol om tillstånd till vattenföretag (Öresundsbron).
NJA 2000 s. 681: Sedan tilltalad i brottmål överklagat tingsrättens dom rörande ansvar inom föreskriven tid men först efter denna tid förklarat att överklagandet avsåg även ålagd skadeståndsskyldighet, har hovrätten...
NJA 2004 s. 885: Miljödomstols dom om förlängning av tiden för att ta i anspråk ett tillstånd att uppföra och driva ett naturgaseldat kraftvärmeverk har inte ansetts vara en sådan dom om tillstånd, godkännande eller...
NJA 2006 s. 118: En offentlig försvarare, som till hovrätten överklagat en dom i brottmål, beviljades anstånd med att utveckla grunderna för överklagandet och förelades samtidigt att komma in med rättegångsfullmakt....
NJA 2007 s. 633: A åtalades för misshandel av B och C. C biträdde åtalet och förde skadeståndstalan. A dömdes för misshandel av B medan åtalet för misshandel av C och C:s skadeståndstalan ogillades. Sedan A...
RH 1995:130: Sedan den ena parten i ett tvistemål överklagat tingsrättens dom i huvudsaken, har motparten kommit in med ett anslutningsöverklagande som avser ett i domen intaget beslut om ersättning för...
RH 1995:86: Sedan tingsrätt i dom tillerkänt modern ensam vårdnad om barnet men inte meddelat något förordnande om vårdnaden för tiden till dess att domen vunnit laga kraft, har modern överklagat domen med...
RH 1995:92: En klagande som fått sitt överklagande prövat i sak har ansetts inte kunna överklaga samma beslut på nytt, även om tidsfristen enligt 39 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter...
RH 1996:117: Rättegångsbalken ger inte uttryckligen någon möjlighet att anslutningsvis föra talan mot ett tingsrättsbeslut. Inte heller kan bestämmelserna beträffande domar tillämpas analogt för beslut i detta...
RH 1996:45: Ett överklagande anlände till tingsrättens lokaler sista dagen för överklagande i ett kuvert ställt till åklagarmyndigheten men med angivande av tingsrättens adress. Försändelsen överlämnades oöppnad...
RH 1997:1: Det s.k. Kodemordet: Gärningsman som var drygt 18 år gammal, har dömts för mord och försök till misshandel till fängelse 8 år medan gärningsman, som var knappt 18 år gammal har dömts för grov...
RH 1997:44: Den, som varit förordnad som biträde enligt rättshjälpslagen, har inte ansetts äga talerätt mot beslut varigenom han entledigats från uppdraget.
RH 1998:11: Beslut enligt 24 § lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem får överklagas endast i samband med att det slutliga avgörandet i målet om rätt att överta bostad överklagas.
RH 1998:38: Samma häktningsbeslut av tingsrätt i där anhängigt mål har ansetts inte kunna överprövas av hovrätt mer än en gång.
RH 1998:52: Hyresnämndsmål. Kommunen och hyresgästföreningen har ansetts äga rätt att överklaga hyresnämndens beslut att avvisa en bostadsrättsförenings ansökan om förvärvstillstånd enligt lagen (1975:1132) om...
RH 1998:80: Fadern, T, återkallade sitt överklagande med yrkande om ytterligare umgänge med ett barn, varefter modern, C, efter klagotidens utgång framställde yrkade att T:s rätt till umgänge helt skulle...
RH 1999:107: Domstol har inte ansetts kunna utredningshäkta utan påstående från åklagaren att det är av synnerlig vikt att den misstänkte tas i förvar. Sedan tingsrätt först utredningshäktat och därefter...
RH 1999:33: Klagan över domskäl har inte tillåtits.
RH 2001:47: Sedan en part anslutningsvis överklagat såväl tingsrättens dom i huvudsaken som tingsrättens beslut om rättegångskostnader, har hovrätten avvisat anslutningsöverklagandet i den del det avsåg...
RH 2001:8: Tilltalad, som dömts till villkorlig dom med dagsböter och i hovrätten yrkat att påföljden skulle bestämmas till villkorlig dom med samhällstjänst, har fått överklagandet avvisat.
RH 2002:25: Målsägande har ej ansetts behörig att överklaga en brottmålsdom till den tilltalades förmån.
RH 2003:30: Yrkande om vårdnad om barn och barns boende har framställts först i samband med överklagande av en dom på äktenskapsskillnad. Överklagandet har avvisats.
RH 2003:36: Hyresnämndsmål. Endast fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen äger överklaga hyresnämndens beslut om antagande av hembud enligt 10 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för...
RH 2004:16: Sedan tingsrätten avskrivit ett där anhängigt tvistemål, har hovrätten avvisat en påstådd successors överklagande i fråga om rätten att överta kärandens talan i det avskrivna målet.
RH 2005:3: Sedan klaganden betalat den fordran som överklagandet avsåg har detta avvisats.
RH 2009:92: Ny ställföreträdare, som utsetts vid bolagsstämma, har inte ansetts kunna agera för bolagets räkning före bolagsstämman, vare sig i stället för eller vid sidan av den dessförinnan behöriga...
RH 2012:57: Avvisande av överklagande med stöd av 49 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken.
RH 2012:60: Sedan åklagaren och den tilltalade inom treveckorsfristen överklagat tingsrättens dom i vissa delar, har åklagaren anslutningsvis överklagat domen i andra delar. Sistnämnda överklagande har avvisats.
RH 2014:24: Klaganden har, i mål som handläggs enligt 52 kap. rättegångsbalken, efter överklagandetidens utgång framställt ändringsyrkanden som går utöver vad som yrkats i överklagandet. Fråga om dessa...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation