Författningar utgivna av Energimarknadsinspektionen

EIFS 2020:4: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare

2020-12-15

EIFS 2020:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare

2020-03-05

EIFS 2019:8: Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

2020-01-08

EIFS 2019:7: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av krav på datautbyte mellan elnätsföretag och betydande nätanvändare

2020-01-08

EIFS 2019:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för anslutning av förbrukare

2019-06-14

EIFS 2019:5: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning

2019-06-14

EIFS 2019:4: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram

2019-03-20

EIFS 2019:3: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler

2019-03-20

EIFS 2019:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag

2019-01-26

EIFS 2019:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag

2019-01-26

EIFS 2018:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer

2018-12-06

EIFS 2018:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information innan ett tidsbestämt avtal om leverans av el löper ut

2018-11-08

EIFS 2017:1: Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

2018-08-18

EIFS 2016:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

2018-08-18

EIFS 2016:1: Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2015:1) om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek

2018-08-18

EIFS 2015:10: Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) om redovisning av nätverksamhet

2018-08-18

EIFS 2015:9: Föreskrifter om ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2015:4) om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten

2018-08-18

EIFS 2015:8: Föreskrifter och allmänna råd om ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare

2018-08-18

EIFS 2015:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram

2018-08-18

EIFS 2015:5: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram

2018-08-18

EIFS 2015:4: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten

2018-08-18

EIFS 2015:3: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om utformning av tidsplaner avseende anslutning av elproduktionsanläggningar

2018-08-18

EIFS 2015:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för elnätsföretag

2018-08-18

EIFS 2015:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek

2018-08-18

EIFS 2014:8: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar

2018-08-18

EIFS 2014:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag

2018-08-18

EIFS 2014:5: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om naturgasföretagens förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek

2018-08-18

EIFS 2014:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi (fjärrvärme)

2018-08-18

EIFS 2013:8: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om offentliggörande av avgifter och övriga villkor för överföring av el

2018-08-18

EIFS 2013:7: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare

2018-08-18

EIFS 2013:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el

2018-08-18

EIFS 2013:5: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt ellagen

2018-08-18

EIFS 2013:4: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare

2018-08-18

EIFS 2013:3: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten

2018-08-18

EIFS 2013:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet

2018-08-18

EIFS 2012:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt naturgaslagen

2018-08-18

EIFS 2012:4: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet

2018-08-18

EIFS 2012:3: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om offentliggörande av tariffer och metoder som används för att utforma avgifter för anslutning

2018-08-18

EIFS 2010:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

2018-08-18

EIFS 2009:3: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten

2018-08-18