Prop. 1990/91:19

om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt, m.m.

Regeringens proposition l 990/91 : 1 9

om ändring i lagen (1957: 262) om allmän Prop energiskatt, m.m. 1990)”: 19

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 27 september l990.

På regeringens vägnar

Odd Engström Erik Åsbrink

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att definitionen av det skattepliktiga området För allmän energiskatt ändras den 1 december 1990 och För koldioxidskatt den 1 januari 1991 på så sätt att alla oljeprodukter som inte uttryckligen undantas är skattepliktiga. En särskild lagerskatt skall betalas För vissa oljeprodukter som tidigare inte beskattats men som finns i lager den I december 1990.

1. Förslag till

Lag om ändring i lagen (19571262) om allmän energiskatt

Härigenom föreskrivs att 2a. 6 och 8 55 lagen (1957z262) om allmän energiskatt' samt bilaga 1 till lagen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lule/se

Föreslagen lydelse

Zag"Z

Skatt utgår inte för &) inhemskt framställd metan.

b) naturgas. som bortgår till töljd av förluster vid transport eller om- formning hos producent eller distributör,

c) stadsgas eller gasol som an- vänds för framställning av stadsgas.

d) gasol. som med hänsyn till för— säljningsform. kvantitet eller för- packning har karaktär av butiksva- ra.

Skattskyldig är

c) stadsgas. bensin eller gasol som används för framställning av stads- gas.

d)gasol. som med hänsyn till för- säljningsfbrm, kvantitet eller för- packning har karaktär av butiksva- ra. e) flyg/biogen,

_ /) jetbensi n.

g) _llygbensin och sådana produk- ter som är skattepliktiga enligt lagen ( I 961: _? 72) om bensinskatt.

h) aljeprmlukter som till/tanda- hålls i särskild förpackning om hägn fem liter.

öä

[. den som inom landet producerar skattepliktigt bränsle eller törbrukar sådant bränsle lör framställning av därmed likvärdig vara.

2. den som har registrerats enligt 7 & andra stycket som återförsäljare eller förbrukare av skattepliktigt bränsle.

3. den som för annat ändamål än som avses i 245 ätertörsäljer eller förbrukar bränsle. som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt mot försäkran enligt 26 ä.

4. den som förvärvat gasol lör annan användning än motordrift men som använder gasolen för motordrift.

4. den som förvärvat gasol för annan användning än motordrift men som använder gasolen för motordrift.

5 . den som _li'irhrukar _/l_i-'g/i)togen jö'r annat ändamål än drift avjlj-fg— plan.

Den för vars räkning skattepliktig naturgas införs till landet anses som

producent.

' Lagen omtryckt 19842994. 3 Senaste lydelse |987: 508.

IQ

8 g"

Skattskyldigheten inträder I. för den som är skattskyldig enligt 6 & första stycket 1 eller 2. då bränsle av honom levereras till köpare som inte är registrerad. eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning.

2. för den som är skattskyldig enligt 65 första stycket 3. då bränslet levereras till köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning.

3. för den som är skattskyldig en- ligt 6 _5 första stycket 4. då bränslet tas i anspråk för motordrift. och

4. för den som upphör att vara registrerad enligt 7 &. när registre- ringen upphör. varvid skattskyldig- heten omfattar det bränsle som då ingåri hans lager.

3. för den som är skattskyldig en- ligt 6 5 första stycket 4. då bränslet tas i anspråk för motordrift.

4. för den som upphör att vara registrerad enligt 7 å. när registre- ringen upphör. varvid skattskyldig- heten omfattar det bränsle som då ingåri hans lager.

5 . för den som är skattskyldig en- ligt () .å'jö'rsta stycket 5. då bränslet tas i anspråk/iir annat ändamål än drill avjlygplan.

Om skattepliktigt bränsle förs in i landet av annan än den som är registrerad skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen (1987: 1065) och 9kap. 4 & lagen (1984: 151)om punktskatter och prisreg- leringsavgifter.

Bilaga 1 till lagen (1957: 262) om allmän energiskatt4

N u varande lydelse Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas

Tulltase- Bränsle Skattesats nr ur 27.01. ur 27.02 eller ur 27.04 Kolbränslen ......................... 450 kr. per ton ur 27.10 Fotogen med tillsats som möjliggör dri/i av

snabbgående dieselmotorer ............... 96!) kr. per nf ttr27.1() Motorbrännoljor. eldningsoljor nt'h lnmkemliur 960 kr. per m' ur 27.11 Naturgas ............................ 350 kr. per 1000 m-1 ur 27.1 1 eller 38.23 Gasol som används för

92 öre per liter 210 kr. per ton

a) motordrift ......................... b) annat ändamål än motordrit't ........... Anm. Skatten på oljor beräknas efter varans fakturerade volym. Kan skatten inte beräknas på sådant sätt eller sker faktureringen annorle- des än cnligt vedertagna grunder. får beskatt- ningsmyndigheten fastställa grunder för beräk- ning av volymen.

] Senaste lydelse 1987: 1200. 4 Senaste lydelse 1989: 475.

Prop. 1990/91: 19

Föreslagen lydelse

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas

Tulltaxe- Bränsle nr

ur 27.01. ur 27.02

eller

ur 27.04 Kolbriinslcn .........................

ur 27. 10

eller mjöl. [4 Fotogen. motorhrännoljor och eldningsoljor samt andra oljeprodukter". med undantag för smör/"oljor och smörj/etter sum inte används./ör enemialstring ........................

ur 27.11 Naturgas ............................

ur 27.11 eller ut' 38.2 '.» Gasol som används för a) motordrift ......................... b) annat ändamål än motordrit't ...........

Anm. Skatten på oljor beräknas efter varans fakturerade volym. Kan skatten inte beräknas på sådant sätt eller sker faktureringen annorle- des än enligt vedertagna grunder. får beskatt- ningsmyndigheten fastställa grunder för beräk- ning av volymen.

Denna lagträder i kraft den 1 december 1990.

Skattesats

450 kr. per ton

960 kr. per ml 350 kr. per 1000 m'

92 öre per liter 210 kr. per ton

2. Förslag till Prop. 1990/91: 19 Lag om ändring i lagen (1990: 583) om ändring i lagen (1957: 262) om allmän energiskatt

Härigenom föreskrivs att 2 a. 6 och 8 åå lagen (1957:262) om allmän energiskatt samt bilaga 1 till lagen i paragrafernas och bilagans lydelse enligt lagen (1990: 583) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen l_1'delse

2aå

Skatt utgår inte för

a) inhemskt framställd metan.

b) naturgas. som bortgår till följd av förluster vid transport eller om- formning hos producent eller distributör.

e) stadsgas eller gasol som an- c)stadsgas, bensin ellergasol som vänds för framställning av stadsgas. används för framställning av stads- gas.

d) _il_t-'gtbto_t_rwt.

e) jelbensin. ]) _lt'_t-'_t.'bensin och sådana produk- ter som är skattepliktiga enligt lagen (1961:3 72) om bensinskatt.

g) oljeprodukter som tillhanda-- hålls i särskild förpackning om högst lem liter.

6 s'

Skattskyldig är

1. den som inom landet producerar skattepliktigt bränsle eller förbrukar sådant bränsle för framställning av därmed likvärdig vara.

2. den som har registrerats enligt 7 5 andra stycket som återförsäljare eller förbrukare av skattepliktigt bränsle.

3. den som för annat ändamål än som avses i 245 återförsäljer eller förbrukar bränsle. som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt mot försäkran enligt 26 S.

4. den som förvärvat gasol för 4. den som förvärvat-gasol för annan användning än för drift av annan användning än för drift av motorfordon men som använder motorfordon men som använder gasolen för drift av motorfordon. gasolen för drift av motorfordon.

5. den som förbrukar _/lygli)togen för annat ändamål än drill av flyg— plan.

Den för vars räkning skattepliktig naturgas införs till landet anses som producent.

8 &

Skattskyldigheten inträder 1.1ör den som är skattskyldig enligt 6 & första stycket 1 eller 2. då bränsle av honom levereras till köpare som inte är registrerad. eller till eget försäljningsställe för detaljtörsäljning som inte utgörs av depå eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning.

2. för den som är skattskyldig enligt bä första stycket 3. då bränslet 5 levereras till köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning.

Nuvarande lvdelse

3. för den som är skattskyldig en- ligt 6 g första stycket 4. då bränslet tas i anspråk för drift av motorfor- don. och '

4. för den som upphör att vara registrerad enligt 7 5, när registre- ringen upphör. varvid skattskyldig- heten omfattar det bränsle som då ingår i hans lager.

Föreslagen lydelse

3. för den som är skattskyldig en- ligt 6 9' första stycket 4, då bränslet tas i anspråk för drift av motorfor- don.

4. för den som upphör att vara registrerad'enligt 7 &. när registre- ringen upphör. varvid skattskyldig- heten omfattar det bränsle som då ingår i hans lager,

5. för den som är skattskyldig en- ligt 6 .é'jörsta stycket 5. då bränslet tas i anspråk/ör annat ändamål än drill a v _llygplan.

Om skattepliktigt bränsle förs in i landet av annan än den som är registrerad skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen (1987: 1065) och 9 kap. 4 5 lagen (1984: 151) om punktskatter och prisreg-

leringsavgifter.

Bilaga 1 till lagen (1957: 262) om allmän energiskatt

Nuvarande lydelse

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas

Tulltaxe- Bränsle

nr

ur 27.01. ur 27.02 eller ur 27.04 Kolbränslen ........... ur 27.10 .utabbgående dieselmotorer. och eldningsoljor tillhöriga miljöklass 1 ....... ' ..... miljöklass 2 ............ miljöklass 3 ............ ur 27.11 Naturgas .............. ur 27.1 1 eller ur 38.23 Gasol som används för

a) drift av motorfordon . . . b) annat ändamål än drift av motorfördon . . .

Fotogen med tillsats vom möjliggr'ir drill av motorbrännoljor

Skattesats

230 kr. per ton

190 kr. per m' 390 kr. per m3 540 kr. per m] 175 kr. per 1000 m-'

85 öre per liter 105 kr. per ton

Föreslagen lydelse Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas

Tulltaxe- Bränsle Skattesats nr ur 27.01. ur 27.02 eller ur 27.04 Kolbränslen ......................... 230 kr. per ton ur 27.10 eller ur 38.14 Fotogen. motorbrännoljor och eldningsoljor samt andra aljeprodukter. med undantag för smörjoljm och smör/fetter som inte används för energialstring, tillhöriga miljöklass 1 .......................... 190 kr. per m-1 miljöklass 2 .......................... 390 kr. per m] miljöklass 3 .......................... 540 kr. per mJ ur 27.11 Naturgas ............................ 175 kr. per 1000 m3 ur 27.1 1 eller ur 38.23 Gasol som används för a) drift av motorfordon ................. 85 öre per liter b) annat ändamål än drift av motorfordon . . . 105 kr. per ton

3. Förslag till Lag om ändring i lagen (1990: 582) om koldioxidskatt

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1990:582) om koldioxid- skatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Bilaga till lagen (19902582) om koldioxidskatt

Tulltasenr Bränsle Skattesats enligt

tulltaselagen (1987: 1068)

ur 27.01. ur 27.02 eller ur 27.04 Kolbränslen ......................... 620 kr. per ton ur 27.10 Fotogen med tillsats som möjliggör drill av snabbgående diese/motttrer, motorbrännoljor och eldningsoljor ...................... 720 kr. per m-l ur 27.11 Naturgas ............................ 535 kr. per 1000 mJ ur 27.1 1 eller ur 38.23 Gasol som används för a) drift av motorfordon ................. 40 öre per liter b) annat ändamål än drift av motorfordon . . . 750 kr. per ton

F öres/agen lydelse Bilaga till lagen (1990:582) om koldioxidskalt

Tulltaxenr Bränsle Skattesats enligt tulltaxelagen (1987: 1068)

ur 27.01. ur 27.02 eller ur 27.04 Kolbränslen ......................... 620 kr. per ton

ur 27.10

eller ur 38.14 Fotogen. motorbrännoljor och eldningsoljor samt andra oljeprodukter, med undantag för smörjoljor och smörj/etter som inte används./ör

energialstring ........................ 720 kr. per m1 ur 27.11 Naturgas ............................ 535 kr. per 1000 m1 ur 27.1 1 eller ur 38.23 Gasol som används för a) drift av motorfordon ................. 40 öre per liter b) annat ändamål än drift av motorfordon . . . 750 kr. per ton

Hänvisningar till S3

4. Förslag till

Lag om lagerskatt på vissa oljeprodukter Härigenom föreskrivs följande.

1 5 Den som vid ikraftträdandet av denna lag inte är registrerad som skattskyldig enligt 7 ä lagen (1957: 262) om allmän energiskatt och som då innehar oljeprodukter som blir skattepliktiga enligt nämnda lag den 1 december 1990 skall till staten betala lagerskatt enligt denna lag. Även den som är registrerad enligt lagen om allmän energiskatt och som innehar sådana oljeprodukter skall betala lagerskatt enligt denna lag.

2 & Skatt tas ut för oljeprodukter som blir skattepliktiga enligt lagen (1990:000) om ändring i lagen (1957z262) om allmän energiskatt och för vilka skattskyldighet inte kommer att inträda enligt 85 första stycket 1 lagen om allmän energiskatt. Skatt tas inte ut för oljeprodukter som är avsedda att förbrukas för annat ändamål än energialstring.

3 5 Lagerskatt tas ut endast för den del av den innehavda mängden oljeprodukter som omfattar mer än 5000 liter eller. i fråga om den som driver detaljhandel med skattepliktiga oljeprodukter. 5000 liter för varje särskilt försäljningsställe.

4 & Lagerskatt tas ut med 1078 kronor per kubikmeter.

5 5 Den som är skyldig att betala lagerskatt skall lämna en deklaration till riksskatteverket om sitt innehav av skattepliktiga oljeprodukter. Dekla- rationen skall ta upp de lagrade oljeprodukternas art och kvantitet. lag- ringsplatserna. den använda mätningsmetoden och lagerskattens belopp.

Deklaration skall ha kommit in till riksskatteverket senast den 25 janua- ri 1991. Lagerskatten skall senast samma dag vara inbetald till verket.

Deklaration skall avges på heder och samvete samt upprättas på blankett enligt formulär som fastställs av riksskatteverket.

6 & Lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gälleri fråga om lagerskatt. Därvid iakttas följande. 2 kap. 1—9 åå. 5 kap. 1 & första och andra styckena. 3— 5 59” och 9 5. 6 kap. samt 7 kap. 5 5 skall inte tillämpas. Vad som föreskrivs i 4 kap. 25 första stycket skall gälla om deklarationen har kommit in senast den 25 januari 1991. Restavgift enligt 5 kap. 8 5 1 skall tas ut om skattebeloppet inte har betalats senast den 25 januari 1991. Ränta enligt 5 kap. 125 första stycket 1 utgår från den 25 januari 1991.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1990.

5. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990: 588) om ändring i lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 & lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifteri paragrafens lydelse enligt lagen (1990: 588) om ändringi nämnda lag samt ikraftträdandebestämmelsen till denna skall ha

följande lydelse.

Nuvarande [ylle/.vc: IT("irt-wlagt'n f_l-"dt'IXU

] Kap.

Denna lag gäller för skatter och avgifter som tas ut enligt

1. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster. lagen (19411251) om särskild varuskatt. lagen (1957z262) om allmän energiskatt. lagen (1961:372) om bensinskatt. lagen (1961:394) om tobaksskatt. lagen (l972z266) om skatt på an- nonser och reklam. lagen (1972:820) om skatt på spel. lagen (1973: 37) om avgift på vissa dryc- kesförpackningar. lagen (1973: 1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol. bilskrot- ningslagen (1975:343). lagen (l977:306) om dryekesskatt. lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon. lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor. lagen (1982zö91) om skatt på vissa kas- settband. lagen (1982: 1200) om skatt på videobandspelare. lagen (1982: 1201) om skatt på viss elek- trisk kraft. lagen (1983: 1053) om skatt på omsättning av vissa värde- papper. lagen (1983: 1104) om sär- skild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984z351) om totalisatorskatt. lagen (19841355) om skatt på vissa dryc- keSförpackningar. lagen (1984: 405) om stämpelskatt på aktier. lagen (1984:410) om avgift på bekämp- ningsmedel. lagen (1988: 1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik. lagen (l990:582) om koldioxid- skatt. lagen (1990: 587) om svavel- skatt.

1. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster. lagen (1941:251) om särskild varuskatt. lagen (l957:262) om allmän energiskatt. lagen (1961:372) om bensinskatt. lagen (1961:394) om tobaksskatt. lagen (1972:266) om skatt på an- nonser och reklam. lagen (1972:820) om skatt på spel. lagen (1973:37) om avgift på vissa dryc— kcsförpackningar, lagen (1973: 1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol. bilskrot- ningslagen (1975:343). lagen (l977:306) om dryekesskatt. lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon. lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor. lagen (1982z69l) om skatt på vissa kas- settband. lagen (1982: 1200) om skatt på videobandspelare. lagen (1982:1201) om skatt på viss elek- trisk kraft. lagen (1983: 1053) om skatt på omsättning av vissa värde- papper. lagen (1983: 1104) om sär- skild skatt för elektrisk kraft från kärnkrnftverk. lagen (1984:351) om totalisatorskatt. lagen (1984: 355) om skatt på vissa dryc- kesförpackningar. lagen (1984: 405) om stämpelskatt på aktier. lagen (1984:410) om avgift på bekämp- ningsmedel. 1agen (1988: 1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik. lagen (1990:582) om koldioxid- skatt. lagen (1990:587) om svavel- skatt. lagen (1990:000) om lager- skatt på vissa oljeprodukter.

2. lagen (1967z340) om prisreglering på jordbrukets område. lagen (1974: 226) om prisreglering på fiskets område. lagen (1984: 409) om avgift på gödselmedel.

Har i författning som anges i första stycket eller i författning som utfärdats med stöd av sådan författning lämnats bestämmelse som avviker från denna lag gäller dock den bestämmelsen.

Denna lag träderi kraft den 1 december 1990. Lagen tillämpas dock såvitt avser koldioxidskatt och svavelskatt först för tid från och med den 1 januari 1991.

Prop. 1990/91: 19

6. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990: 589) om ändring i skattebrottslagen (1971: 69)

Härigenom föreskrivs att l & skattebrottslagen (l971:69) i paragrafens lydelse enligt lagen (1990: 589) om ändring i nämnda lag samt ikraftträ- dandebestämmelsen till denna skall ha följande lydelse.

Forex/agan lydelse

l ä

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter. lagen (1927: 321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags till- gångar. kommunalskattelagen (1928:370). lagen (1933:395) om ersätt- ningsskalt. lagen (1941 : 41 6) om arvsskatt och gåvoskatt. lagen (1946: 324) om skogsvårdsavgift. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. lagen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. lagen (1958:295) om sjömans- skatt. lagen (1983z219) om tillfällig vinstskatt. lagen (1983: 1086) om vinstdelningsskatt. lagen (1984: 1052) om statlig fastighetsskatt. lagen (1986: 1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag. understödsföreningar och pensionsstiftelser. lagen (1989: 346) om särskild vinstskatt. lagen (1989: 471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbe- Nuvarande [_ WIC/SU

ten.

2. lagen (1928: 376) om skatt på lotterivinster. lagen (1941 : 25 1) om särskild varuskatt. lagen (1957:262) om allmän energiskatt. lagen (1961:372) om bensinskatt. lagen (1961:394) om tobaksskatt. stämpelskattelagen (1964: 308). lagen (1968:430) om mervärde- skatt. lagen (1972: 266) om skatt på annonser och reklam. lagen (19721820) om skatt på spel. lagen (1973: 37) om avgift på vissa dryc- kcsförpackningar. vägtrafikskatte- lagen (19732601). lagen (197311216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol. bilskrot- ningslagen (19752343). lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon. som icke är registrera— de i riket. lagen (l977:306) om dryekesskatt. lagen (l978:69) om försäljningsskatt på motorfordon. lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor. lagen ( 1982: 691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på video- bandspelare. lagen (1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft. lagen (1983:1053) om skatt på omsätt- ning av vissa värdepapper. lagen (1983:1104) om särskild skatt för

2. lagen (19281376) om skatt på lotterivinster. lagen ( 1941 : 251 ) om särskild varuskatt. lagen (1957:262) om allmän energiskatt. lagen (1961:372) om bensinskatt. lagen (1961:394) om tobaksskatt. stämpelskattclagen (19641308). lagen (1968:430) om mervärde- skatt. lagen (1972: 266) om skatt på annonser och reklam. lagen (1972:820) om skatt på spel. lagen (1973: 37) om avgift på vissa dryc- kesförpackningar. vägtrafikskatte- lagen ( 1973: 601 ). lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol. bilskrot- ningslagen (1975:343). lagen (l976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon. som icke är registrera- de i riket. lagen (1977:306) om dryekesskatt. lagen (1978269) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor, lagen (1982: 691) om skatt på vissa kassettband. lagen (1982:1200) om skatt på video- bandspelare. lagen (1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft. lagen (1983: 1053) om skatt på omsätt- ning av vissa värdepapper. lagen (198321104) om särskild skatt för

elektrisk kraft från kärnkraftverk. lagen (1984: 351) om totalisator- skatt. lagen (1984: 355) om skatt på vissa dryckesförpackningar. lagen (1984:404) om stämpelskatt vid in- skrivningsmyndigheter. lagen (198-41405) om stämpelskatt på ak- tier. lagen (1984: 409) om avgift på gödselmedel. lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel. lagen (1984: 852) om lagerskatt på viss bensin. vägtrafikskattelagen (1988:327). lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon. lagen (1988: 1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik. lagen (1990:582) om koldioxidskatt. lagen (1990: 587) om svavelskatt.

elektrisk kraft från kärnkraftverk. lagen (1984:351) om totalisator- skatt. 1agen (1984: 355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984: 404) om stämpelskatt vid in- skrivningsmyndigheter. (1984:405) om stämpelskatt på ak- tier. lagen (1984: 409) om avgift på gödselmedel. lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel. lagen (19842852) om lagerskatt på viss bensin. vägtrafikskattelagen (1988:327). lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon. lagen (1988: 1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik. lagen (1990: 582) om koldioxidskatt. lagen (1990:587) om svavelskatt. lagen (1990:000) om lagerskatt på vissa oljeprodukter,

3. lagen (1981: 691 ) om socialavgifter. Lagen gäller även preliminär skatt. kvarstående skatt och tillkommande skatt som avses i uppbördslagen (1953: 272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift. skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1990. Lagen tillämpas dock såvitt avser koldioxidskatt och svavelskatt först för tid från och med den 1 januari 1991.

lagen '

7. Förslag till Lag om ändring i lagen (1990: 590) om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 _ö lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m. i paragrafens lydelse enligt lagen (1990:590) om ändring i nämnda lag samt ikraftträdandebestämmelsen till denna skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

l &

Förmånsrätt enligt 11 & förmånsrättslagen (1970:979) följer med ford- ran på

1. skatt och avgift. som anges i lä första stycket uppbördslagen (1953z272). samt skatt enligt lagen (1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter. lagen (1958:295) om sjömansskatt. kupongskattclagen (1970: 624). lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt och lagen ( 1986: 1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbo- Nuvarande lydelse lag. understödstöreningar och pensionsstiftelser. 2. skatt enligt lagen (1968z430) om mervärdeskatt.

3. skatt eller avgift enligt lagen (1928: 376) om skatt på lotterivins- ter. lagen (1941:251) om särskild varuskatt. lagen (1957: 262) om all- män energiskatt. lagen (1961:372) om bensinskatt. lagen (1961:394) om tobaksskatt. stämpelskattelagen (1964:308). lagen (1972:.266) om skatt på annonser och reklam. lagen (1972:820) om skatt på spel. lagen (1973: 37) om avgift på vissa dryc- kesförpackningar. lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol. bilskrot- ningslagen (1975: 343). lagen (l977:306) om dryekesskatt. lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon. lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor. lagen (1982:691) om skatt på vissa kas- settband. lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare. lagen (1982:1201) om skatt på viss elek- trisk kraft. lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värde- papper. lagcn (1983: 1104) om sär- skild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk. lagen (1984:351) om totalisatorskatt. lagen (1984: 355) om skatt på vissa dryc- keslörpackningar. lagen (1984: 404) om stämpelskatt vid inskrivnings- myndigheter. lagen (1984:405) om

3. skatt eller avgift enligt lagen (1928: 376) om skatt på lotterivins- ter. lagen (1941:251) om särskild varuskatt. lagen (1957: 262) om all- män energiskatt. lagen (1961:372) om bensinskatt. lagen (1961:394) om tobaksskatt. stämpelskattelagen (1964:308). lagen (1972:”66) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel. lagen (1973:37) om avgift på vissa dryc- kcsförpackningar. lagen (1973: 1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol. bilskrot- ningslagen (1975z343). lagen (1977:306) om dryekesskatt. lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon. lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor. lagen (19821691) om skatt på vissa kas- settband. lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare. lagen (1982: 1201) om skatt på viss elek- trisk kraft. lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värde- papper. lagen (1983: 1 104) om sär- skild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk. lagen (1984:351) om totalisatorskatt. lagen (1984: 355) om skatt på vissa dryc- kesförpackningar. lagen (1984: 404) om stämpelskatt vid inskrivnings- myndigheter. lagen (1984:405) om

Nuvarande lydelse

stämpelskatt på aktier. lagen (1984:410) om avgift på bekämp- ningsmedel. lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin. lagen (1988: 1567) om miljöskatt på inri- kes flygtrafik. lagen (1990: 582) om koldioxidskatt. lagen (1990:587) om svavelskatt.

Föreslagen lydelse

stämpelskatt på aktier. lagen (1984:410) om avgift på bekämp- ningsmedel. lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin. lagen (1988: 1567) om miljöskatt på inri- kes flygtrafik. lagen (1990: 582) om koldioxidskatt. lagen (1990:587) om svavelskatt. lagen (1990.'00()) om lagerskatt på vissa oljeproduk— ter.

4. skatt enligt vägtrafikskattelagen (1973:601). lagen (1976:339) om saluvagnsskatt. vägtrafikskattelagen (1988: 327). lagen (1988: 328) om vägtrafikskatt på utländska fordon.

5. tull. särskild avgift enligt 3935 tullagen (1973:670) och avgift enligt lagen (1968: 361) om avgift vid införsel av vissa bakverk.

6. avgift enligt lagen (1967: 340) om prisreglering på jordbrukets områ- de. lagen (1974: 266) om prisreglering på fiskets område och lagen (1984: 409) om avgift på gödselmedel.

7. avgift som uppbärs med tillämpning av lagen (1984: 668) om upp- börd av socialavgifter från arbetsgivare.

Förmånsrätten omfattar ej restavgift och liknande avgift som utgår vid försummelse att redovisa eller betala fordringar och ej heller skatte- eller avgiftstillägg och förseningsavgift.

Denna lag träderi kraft den 1 december 1990. Lagen tillämpas dock såvitt avser koldioxidskatt och svavelskatt först för tid från och med den 1 januari 1991.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 september 1990

Närvarande: statsrådet Engström. ordförande. och statsråden Göransson. Gradin, Hellström. Lindqvist. G. Andersson. Lönnqvist. Thale'n. Frei- valds. Lööw. Persson. Molin. Sahlin. Larsson. Åsbrink

Föredragande: statsrådet Åsbrink

Proposition om ändring av lagen (19.57: 262) om allmän energiskatt, m.m.

Alltsedan den allmänna energiskattcns tillkomst har den brännolja som används för drift av motorfordon och för uppvärmning omfattats av energiskatten. Sådan skatt har också tagits ut på viss fotogen. s.k. lätt- diesel. Under senare tid har på marknaden i ökad omfattning börjat saluföras andra oljeprodukter som ersättning för dieselolja och eldningsol- ja. Tveksamhet har uppstått om dessa produkter omfattas av energiskat- ten. 1)å det inte finns några skäl för att inte samtliga oljeprodukter som används för energialstring skall energibeskattas och för att undanröja rådande tveksamhet läggerjag i det följande fram ett förslag som innebär att definitionen av det skattepliktiga området ändras på så sätt att alla oljeprodukter som inte uttryckligen är undantagna skattebeläggs.

Jag har i denna fråga samrått med chefen för industridepartementet. Under ärendets beredning har också diskussioner förts med företrädare för riksskatteverket och Svenska Petroleum Institutet (SPI). som tillstyrkt att definitionen av det skattepliktiga området utformas på sätt som framgår av det följande.

Allmän energiskatt tas för närvarande ut enligt lagen (1957:262) om allmän energiskatt för bl.a. fotogen med tillsats som möjliggör drift av snabbgående dieselmotorer (s.k. lättdiesel). motorbrännoljor och eld- ningsoljor med 960 kr/m3. Dessutom tas en särskild skatt ut med 118 ler/m? enligt lagen (1973: 1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol för bl.a. motorbrännoljor och eldningsoljor.

Fr.o.m. den 1 mars 1990 utgår dessutom skatt enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt på energiområdet. med undantag för bl.a. flygfotogen och flygbensin (prop. 1989/90150. SkU 10. rskr. 96). Dessa produkter har undantagits eftersom den internationella konventionen på flygområdet

(Chicagokonventionen från år 1944) anses utgöra hinder för beskattning av utrikesflyget. Att enbart beskatta bränsle som används av inrikesflyget har inte ansetts lämpligt.

Den stora skattereforrnen innebär i nu aktuellt hänseende (prop. 1989/90: 111. SkU 31, rskr. 357) att lagen om särskild skatt för oljeproduk- ter och kol upphävs, varvid den särskilda skatten omvandlas till allmän energiskatt. att den allmänna energiskatten sänks med 50 % och att skatten på eldningsolja, motorbrännolja och lättdiesel differentieras i tre miljö- klasser. Skatten tas ut med 190, 390 eller 540 kr/m3. En koldioxidskatt enligt lagen (1990: 582) om koldioxidskatt införs på nämnda oljeprodukter med 720 kr/m3. Någon differentiering av koldioxidskatten i miljöklasser görs dock inte. Ändringarna träderi kraft den 1 januari 1991.

Mitt förslag: Definitionen av det skattepliktiga området för allmän energiskatt och koldioxidskatt utvidgas till att avse alla oljeproduk- ter som inte uttryckligen undantas.

Skälen för mitt förslag: Frågan om en ändring av definitionen av det skattepliktiga området för oljeprodukter har. som jag tidigare framhållit. aktualiserats på grund av att det på marknaden finns eller är på väg att introduceras olika oljeprodukter som skulle kunna klassificeras som icke skattepliktiga oljeprodukter men som i allt väsentligt har samma egenska- per och kvaliteter som motorbrännoljor och eldningsoljor och därmed skulle kunna ersätta dessa produkter. Dessa oljeprodukter får, om skatt inte tas ut, helt omotiverade konkurrensfördelar motsvarande skatten jämfört med s.k. lättdiesel, motorbrännoljor och eldningsoljor, som för närvarande uppgår till 960 kr/mJ respektive 1078 kr/m3 och fr.o.m. den 1 januari 1991 till 910. 1 110 eller 1260 kr/m3. beroende på vilken miljöklass som produkterna är att hänföra till. Skulle det vid en rättslig prövning visa sig att dessa oljeprodukter är skattefria skulle det allvarligt rubba likfor- migheten i beskattnings— och konkurrenshänseende och också leda till ett betydande skattebortfall.

Mot angivna bakgrund anser jag att det skattepliktiga området för all- män energiskatt och koldioxidskatt bör definieras enligt följande.

Samtliga oljeprodukter hänförliga till tulltaxenr 27.10 enligt tulltaxe- lagen (1987: 1068) bör omfattas av allmän energiskatt och koldioxidskatt. Under begreppet andra oljeprodukter bör. såvitt avser energi- och koldi- oxidskatt, även räknas sådana produkter ur tulltaxenr 38.14 som har sitt ursprung från raffinering av råolja och är avsedda att användas för energi- alstring. I syfte att undvika dubbelbeskattning bör undantag göras för sådana produkter som är skattepliktiga enligt lagen (1961: 372) om bensin- skatt. Undantag bör också göras för sådana smöijoljor och smöijfetter som inte används för energialstring och för bensin som används för framställ- ning av stadsgas. Med hänsyn till internationella överenskommelser bör

även flygfotogen och flygbensin undantas från beskattningen (jfr prop. 1989/90: 50 s. 85 f). Undantag bör även göras för det bränsle som används av flygvapnet och som i tulltaxclagen benämns jetbensin. En särskild bestämmelse om att den som använder flygfotogen för annat ändamål än drift av flygplan är skattskyldig bör finnas i likhet med vad som gäller för flygbensin i lagen om bensinskatt. Undantag från skatteplikt bör slutligen av praktiska skäl göras för oljeprodukter som tillhandahålls i särskild förpackning om högst fem liter.

Mitt förslag: En lagerskatt införs för vissa oljeprodukter.

Skälen för mitt förslag: Med hänsyn till att det kan finnas betydande kvantiteter av obeskattadc oljeprodukter i lager hos vissa förbrukare och då det inte finns några skäl för att dessa skall förbli obeskattadc bör en särskild lagerskatt tas ut samtidigt som de i avsnitt 3 behandlade ändring- arna träder i kraft. Undantag bör dock göras för sådana produkter som är avsedda att användas för annat ändamål än energialstring. Skattskyldighet för de oljeprodukter som finns i lager i detaljistlcdet har vanligen inträtt vid leveransen till detaljhandlarna. Oljeprodukterna kan därför ha förvär- vats utan skatt. Detta skulle kunna innebära att dessa oljeprodukter skulle kunna försäljas med samma konkurrensfördelar som tidigare. vilket skulle fortsätta att rubba likformigheten i beskattnings- och konkurrenshänseen- de även efter det att de i avsnitt 3 behandlade ändringarna trätt i kraft. Lagerskatten bör därför omfatta även dessa detaljistlager. Detta innebär att lagerskatten tas ut av den som inte är registrerad som skattskyldig enligt lagen om allmän energiskatt och som har lager av oljeprodukter som efter lagändringen beskattas men för vilka skatt inte tidigare har erlagts.

Enligt 8 & första stycket 1 lagen om allmän energiskatt inträder skattskyl- digheten bl. a. när bränsle levereras till eget försäljningsställe för detaljför- säljning som inte utgörs av depå. Även den som är registrerad som skatt- skyldig kan därför ha ett lager av obeskattadc oljeprodukter som inte senare kommer att bli beskattade. Lagerskatten bör därför omfatta även sådana oljeprodukter hos registrerade.

Praktiska skäl talar för en volymmässig gräns för hur stort lagret måste vara för att skyldighet att betala lagerskatt skall inträda. Denna gräns bör lämpligen vara 5000 liter. Riksskatteverket bör vara beskattningsmyndig— het och lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter bör tillämpas i relevanta delar. Förslaget till lag om lagerskatt på vissa oljepro- dukter överensstämmer i allt väsentligt med den lagerskatt på bensin som togs ut den 1 december 1984 enligt lagen (1984: 852) om lagerskatt på viss bensin.

Skattebrottslagen (1971 : 69) och lagen (1971: 1072) om förmånsberätti- gade skattefordringar m.m. bör göras tillämpliga på lagerskatten.

För att undvika att de oönskade skatteeffekterna under ett en övergångstid kvarstår bör de nya reglerna träda i kraft snarast. Tidpunkten måste dock avvägas så att berörda skattskyldiga och beskattningsmyndigheten får en rimlig tid för att vidta erforderliga administrativa åtgärder. Detta gäller inte minst lagerskatten där ett okänt antal förbrukare skall redovisa skat- ten. En lämplig tidpunkt för ikraftträdandet är mot denna bakgrund den 1 december 1990. Med hänsyn härtill krävs ändringar i nu gällande lag om allmän energiskatt och i de bestämmelser som riksdagen beslutat om i samband med skattereformcn och som skall tillämpas från den 1 januari 1991.

Deklaration för lagerskatten bör lämnas senast den 25 januari 1991. då skatten också skall vara betald.

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats för- slag till

1. lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt.

2. lag om ändring i lagen (1990: 583) om ändringi lagen (1957: 262) om allmän energiskatt.

3. lag om ändringi lagen (1990: 582) om koldioxidskatt.

4. lag om lagerskatt på vissa oljeprodukter.

5. lag om ändring i lagen (1990: 588) om ändring i lagen (1984: 151)om punktskatter och prisregleringsavgifter.

6, lag om ändring i lagen (1990:589) om ändring i skattebrottslagen (1971:69).

7. lag om ändring i lagen (1990: 590) om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skattefordringar m m.

Flera av lagförslagen avser i och för sig ett sådant ämne över vilket lagrådets yttrande bör inhämtas. En sådan åtgärd skulle emellertid kunna leda till allvarliga rubbningar i beskattnings- och konkurrenshänseendc och till ett omotiverat bortfall av skatteinkomster. Med hänsyn till att lagrådets hörande skulle fördröja lagstiftningsärendet så att avsevärt men uppkommer bör ett sådant yttrande inte inhämtas.

8. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslagen.

Prop. 1990/91: 19

9. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som förcdragandcn lagt fram.

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1990