Lönegarantilag (1992:497)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992:497 i lydelse enligt SFS 2019:530
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Lag (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Staten svarar enligt denna lag för betalning av arbetstagares fordran (statlig lönegaranti) hos en arbetsgivare som

 1. har försatts i konkurs i Sverige eller i ett annat nordiskt land,
 2. är föremål för företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, eller
 3. i ett annat land i Europeiska unionen (EU-land) eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-land) än Sverige är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794. Lag (2017:364).

Prop. 2009/10:4: Ändringen innebär att tredje punkten hänvisar till det kodifierade Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens. Det kodifierade direktivet innehåller inte några materiella ändringar i förhållande till vad som gällde enligt tidigare direktiv. Ändringen i paragrafen medför alltså inte någon ändring utöver att den upplyser om vilket bakomliggande direktiv som är gällande i detta avseende.

Förslaget ...

Prop. 2016/17:120: Paragrafen ändras genom att hänvisningen nu görs så att det framgår av lagtexten vilken lydelse som avses av lönegarantidirektivet.

Förslaget behandlas i avsnitt 4.3.

Prop. 2004/05:57: Ändringarna i bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.1.

I paragrafen, som anger lagens tillämpningsområde, har lagts till att lagen förutom vid konkurs i Sverige eller annat nordiskt land även gäller vid företagsrekonstruktion. Lönegaranti utgår vid sådana företagsrekonstruktioner som inletts genom beslut av domstol enligt lagen (1996:764) ...

Prop. 2021/22:215: Paragrafen innehåller regler om statlig lönegaranti. Övervägandena finns i avsnitt 15.

 • NJA 1997 s. 250:Fristen i 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd för väckande av talan om skadestånd kan iakttas genom att fordringen görs gällande i arbetsgivarens konkurs. Skadeståndstalan, som i rätt tid väckts vid domstol, har återkallats sedan arbetsgivaren efter fristens utgång gått i konkurs, men fordringen har anmälts i konkursen i sådan anslutning till återkallelsen att talans preskriptionsavbrytande verkan ansetts bestå. (Avser även mål Ö 4122/94 avgjort samma dag.)
 • NJA 2012 s. 876:Statens fordran mot konkursgäldenären enligt 28 § lönegarantilagen (1992:497) för utbetalat lönegarantibelopp kan användas till kvittning enligt 5 kap. 15 § första stycket konkurslagen.

2 §  Om konkursen har inträffat i ett annat nordiskt land, lämnas betalning enligt garantin endast för en sådan fordran som avser anställning med övervägande anknytning till Sverige eller svenska förhållanden. Lag (1997:204).

 • RH 1994:62:Bestämmelserna om kvarstad enligt 15 kap. 2 § rättegångsbalken har ansetts tillämpliga i mål där frågan gällde om en brittisk medborgare, bosatt i Storbritannien, hade rätt till ersättning enligt lönegarantilagen.
 • RH 1997:84:Lönegaranti för utländsk medborgare, bosatt utomlands. Arbetstagaren har varit anställd vid svenskt transportföretag, som haft kontor i Sverige. Arbetstagaren har varje vecka kört gods från svenskt färjeläge till kontinenten och åter. Han har erhållit lön även under den tid som han i Sverige inväntat nya transportuppdrag. Arbetstagaren har ansetts ha haft sådan anknytning till svenska förhållanden att han varit berättigad till lönegaranti.
 • RH 1993:100:Styrelseledamot i aktiebolag, tillika verkställande direktör, vars broder ägde en tredjedel av aktierna i moderbolaget, har ej ansetts berättigad till ersättning enligt lönegarantilagen.

2 a §  I fall som avses i 1 § 3 lämnas betalning enligt garantin endast om arbetstagaren för arbetsgivarens räkning utför eller utförde sitt arbete främst i Sverige.

[S2]Om arbetsgivaren har försatts i konkurs i Sverige och arbetstagaren utför eller utförde sitt arbete för arbetsgivarens räkning främst i ett annat EU- eller EES-land lämnas inte betalning enligt garantin. Lag (2005:681).

3 §  Om arbetsgivaren tidigare har varit försatt i konkurs, betalas inte fordringar som har gjorts eller hade kunnat göras gällande i den konkursen.

3 a §  Vad som i denna lag sägs om konkurs gäller i tillämpliga delar när en arbetsgivare är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i 1 § 3.Lag (2005:681).

4 §  Vad som sägs om arbetstagare gäller även en sådan anhörig till arbetstagare som med anledning av arbetstagarens anställning har pensionsfordran hos konkursgäldenären eller gäldenären vid företagsrekonstruktion. Lag (2005:273).

Prop. 2004/05:57: Paragrafen har ändrats på så sätt att vad som gäller en anhörigs rätt till lönegaranti för pensionsfordran vid konkurs även skall tillämpas vid företagsrekonstruktion.

Rätten till lönegaranti har behandlats i avsnitt 6.1.

5 §  Om en fordran har överlåtits, har förvärvaren rätt till utbetalning enligt garantin (garantibelopp) endast om förvärvet har avsett mätningsarvode eller därmed jämförlig avgift eller facklig medlemsavgift.

[S2]Rätt till garantibelopp föreligger också om förvärvet har skett efter att konkursbeslutet eller beslutet om företagsrekonstruktion meddelades och förvärvaren är en arbetstagarorganisation i vilken överlåtaren är medlem eller en fond i vars förvaltning organisationen deltar. Lag (2005:273).

Prop. 2004/05:57: Av paragrafen framgår bl.a. att en arbetstagarorganisation som förvärvar en arbetstagares fordran på arbetsgivaren som avser mätningsarvode eller medlemsavgift därmed också övertar arbetstagarens rätt till lönegaranti. Detta kan gälla även om förvärvet skett efter det att arbetsgivaren försatts i konkurs. Andra stycket har ändrats på så sätt att denna rätt till garantibelopp även skall gälla vid företagsrekonstruktion.

Rätten till lönegaranti har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2004/05:57#S6-1" ...

6 §  Den som är berättigad till underhåll har rätt till garantibelopp för underhållsbidrag som har innehållits genom utmätning av lön. Försäkringskassan har inte rätt till garantibelopp för underhållsstöd som har lämnats enligt socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1253).

Prop. 2003/04:152: Bestämmelsen ändras på det sättet att Försäkringskassan inte skall ha rätt till garantibelopp för underhållsstöd. Ändringen föranleds av att den nya Försäkringskassan tar över de allmänna försäkringskassornas uppgifter såvitt gäller underhållsstöd. Dessutom ändras i terminologin på så sätt att bidragsförskott ändrats till underhållsstöd.

Garantins omfattning

7 §  Vid konkurs lämnas betalning enligt garantin för sådan fordran på lön eller annan ersättning och på pension som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen (1970:979).

[S2]Vid företagsrekonstruktion lämnas betalning enligt garantin för fordran på lön eller annan ersättning och på pension som skulle haft förmånsrätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen om arbetsgivaren i stället hade försatts i konkurs. Lag (2005:273).

Prop. 2004/05:57: Ändringarna i bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.3.

Paragrafen anger vilka slags fordringar som kan ersättas av garantin. Ändringarna innebär att tidigare andra och tredje styckena har flyttats till en ny paragraf, 7 a §. Även tidigare fjärde stycket har flyttats till en ny paragraf, 7 b §.

Av första stycket framgår att betalning vid konkurs lämnas enligt garantin för fordran på ...

 • NJA 2007 s. 901:Mål om lönegaranti. Semesterdagar som en arbetstagare sparat har vid tillämpningen av 12 § fjärde stycket förmånsrättslagen (1970:979) ansetts vara innestående för året efter det år som dagarna har intjänats.
 • NJA 1993 s. 60:En arbetstagare hade på grund av övertidsarbete ett vid arbetsgivarens konkurs innestående anspråk på kompensationsledighet, som han hade rätt att i stället ta ut i pengar. I mål om rätt till statlig lönegaranti har anspråket i förmånsrättshänseende betraktats som en villkorad penningfordran som förföll till betalning vid anfordran.
 • RH 2000:7:Begränsningen i 12 § andra stycket första meningen förmånsrättslagen (1970:979) har ansetts avse endast uppsägningslön som belöper på tid efter konkursansökan.
 • RH 1996:151:Arbetstagare som avbrutit föräldraledighet och åter ställt sig till arbetsmarknadens förfogande i samband med att arbetsgivaren försattes i konkurs har ansetts berättigad till ersättning enligt lönegarantilagen.
 • NJA 2007 s. 792:En arbetstagare hade vid tidpunkten för arbetsgivarens konkurs en lönefordran som grundade sig på innestående tid i en s.k. arbetstidsbank. Tiden hade intjänats tidigare än tre månader före konkursansökan. Fordringen har inte ansetts bestämd enligt en särskild beräkningsgrund och därmed inte omfattad av förmånsrätt och statlig lönegaranti.
 • RH 1996:5:Fråga - i lönegarantimål - om semesterersättning omfattas av 12 § första stycket förmånsrättslagen eller om det avseende sådan fordran räcker att ersättningen intjänats före konkursansökningen och står inne för det löpande eller närmast föregående intjänandeåret i enlighet med fjärde stycket samma paragraf för att omfattas av förmånsrätt och därmed av lönegarantin, har besvarats enligt det sistnämnda alternativet.
 • NJA 1997 s. 250:Fristen i 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd för väckande av talan om skadestånd kan iakttas genom att fordringen görs gällande i arbetsgivarens konkurs. Skadeståndstalan, som i rätt tid väckts vid domstol, har återkallats sedan arbetsgivaren efter fristens utgång gått i konkurs, men fordringen har anmälts i konkursen i sådan anslutning till återkallelsen att talans preskriptionsavbrytande verkan ansetts bestå. (Avser även mål Ö 4122/94 avgjort samma dag.)
 • NJA 2002 s. 572:Anställd har i fråga om rätt till lönegaranti vid konkurs inte ägt tillgodoräkna sig anställningstid hos sin förre arbetsgivare där han innehade företagsledande ställning.
 • RH 1996:37:En arbetstagare har inte, fastän lönegarantilagen av hovrätten i målet befunnits strida mot gällande EG-direktiv, ansetts kunna grunda sin talan mot staten om att utfå lönefordran enligt lönegarantilagen direkt på direktivet.
 • RH 1997:71:Arbetstagare, som sagts upp före arbetsgivarens konkurs och vars anställningsförhållande upphörde dagen efter det att arbetsgivaren försatts i konkurs, har inte ansetts skyldig att under den del av uppsägningstiden då han inte sysselsattes av arbetsgivaren anmäla sig till offentlig arbetsförmedling för att få rätt till lönegarantiersättning.
 • NJA 2002 s. 75:Fråga om rätt till lönegaranti sedan EG-domstolen har meddelat förhandsavgörande.
 • RH 2004:27:Arbetstagare som sagts upp före arbetsgivarens konkurs har för rätt till lönegaranti ansetts skyldig att vara anmäld hos offentlig arbetsförmedling som arbetssökande under tiden mellan konkursbeslutet och den dag då han fick kännedom om detta beslut.
 • NJA 2007 s. 131:Fråga om en anställd skall anses haft ett sådant betydande inflytande över ett företags verksamhet som avses i 12 § sjätte stycket förmånsrättslagen (1970:979).
 • RH 1998:73:En styrelseledamot i ett bolag har enligt skriftligt avtal anställts i detta. Staten har i mål om lönegaranti bestritt att mannen var att anse som löntagare. Vid en samlad bedömning av förhållandena har mannen ansetts som löntagare. - Även fråga om kravet på ersättning var oskäligt enligt 5 kap. 2 § 1 st konkurslagen.
 • NJA 2007 s. 29:Bestämmelsen i 2 kap. 21 § konkurslagen har i mål om betalning enligt lönegarantilagen (1992:497) ansetts tillämplig även på frågan om gammal eller ny lag skall tillämpas när flera konkursansökningar förelegat vid tidpunkten för konkursbeslutet.
 • NJA 1996 s. 732:En arbetstagare, som hade insyn i arbetsgivarbolagets ekonomi, erhöll under cirka sju månader inte lön för utfört arbete. Arbetstagaren har tillerkänts ersättning enligt lönegarantilagen (1992:497). 5 kap 2 § 1 st KL. Lönegarantimål utgör dispositivt tvistemål. Det rättegångsfel som förekommit genom att HovR:n ogillat arbetstagarens talan såsom uppenbart ogrundad har ansetts kunna utan väsentlig olägenhet avhjälpas i HD.
 • AD 2022 nr 26:Efter att ett bolag ansökt om och beviljats företagsrekonstruktion blev en arbetstagare uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsdomstolen har bl.a. funnit att eftersom arbetstagaren kommit att utföra arbete i tiden efter det att en månad förflutit från den s.k. kritiska tidpunkten, dvs. ansökan om företagsrekonstruktion, ska hans lönefordran och därtill hörande fordran på semesterersättning till den del dessa inte täckts av lönegarantin, inte omfattas av ackordet.

7 a §  Betalning enligt garantin lämnas också för fordran på uppsägningslön för tid efter en månad från konkursbeslutet. Detsamma gäller vid beslut om företagsrekonstruktion, i den mån arbetstagaren under uppsägningstiden inte utfört och inte heller borde ha utfört arbete för arbetsgivarens räkning.

[S2]Fordran på uppsägningslön omfattas av garantin längst för uppsägningstid som beräknats enligt 11 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Uppsägningslön för tid under vilken arbetstagaren inte utför arbete för annan och inte heller driver egen rörelse omfattas av garantin endast om arbetstagaren kan visa att han eller hon har anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. För uppsägningstid omfattar garantin endast lön eller ersättning som överstiger inkomst vilken arbetstagaren under den tid lönen eller ersättningen avser har haft av egen rörelse eller har förvärvat eller borde ha kunnat förvärva i en annan anställning. Vid bestämmande av i vilken utsträckning fordran på lön eller ersättning under uppsägningstid omfattas av garantin skall med samtidig inkomst i annan anställning jämställas aktivitetsstöd som lämnas till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, i den mån stödet avser samma tid som lönen eller ersättningen och arbetstagaren har blivit berättigad till stödet efter uppsägningen.

[S3]Betalning enligt garantin lämnas dock inte till sådan arbetstagare som avses i 12 § sjätte stycket förmånsrättslagen (1970:979). Lag (2005:273).

Prop. 2004/05:57: Paragrafen, som är ny, har behandlats i avsnitt 6.3. Bestämmelsen motsvarar delvis vad som tidigare framgått av 7 § andra och tredje styckena.

I första stycket behandlas betalning enligt garantin för fordran på uppsägningslön för tid en månad efter konkursbeslut respektive beslut om företagsrekonstruktion. Bestämmelsen medför ingen ändring i sak såvitt avser konkurs. Av bestämmelsen framgår att uppsägningslön ...

7 b §  Betalning enligt garantin lämnas inte vid konkurs eller företagsrekonstruktion för sådan del av fordran på lön eller pension som enligt 5 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) inte får göras gällande i konkurs. Lag (2005:273).

Prop. 2004/05:57: Paragrafen, som är ny, har behandlats i avsnitt 6.3.

Bestämmelsen motsvarar såvitt gäller konkurs vad som tidigare framgått av 7 § fjärde stycket. Bestämmelsen har därutöver gjorts tillämplig vid företagsrekonstruktion. Att betalning enligt garantin inte lämnas för sådan fordran på lön eller pension som avses i 5 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) ...

 • NJA 2010 s. 434:Eftersom det i ett mål om lönegaranti vid en helhetsbedömning inte visats vara fråga om ett missbruk av garantin har arbetstagarens fordran inte heller bedömts uppenbart överstiga vad som kan anses skäligt.

8 §  Om någon på grund av en fordran som omfattas av garantin har ansökt om att gäldenären skall försättas i konkurs, lämnas betalning även för kostnaden för det och, om konkursen har avskrivits enligt 10 kap. 1 § konkurslagen (1987:672), för den kostnad som han har blivit ålagd att betala enligt 14 kap. 3 § samma lag.

9 §  För sådan fordran som är förenad med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979) och för fordran enligt 7 a § denna lag lämnas betalning enligt garantin vid konkurs eller företagsrekonstruktion för varje arbetstagare med ett belopp som motsvarar högst fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gäller när ett beslut om konkurs eller företagsrekonstruktion fattas.

[S2]För fordran på lön eller annan ersättning gäller garantin för en sammanlagd anställningstid om högst åtta månader.

[S3]Fordran på ersättning för särskilda kostnader betalas före annan fordran. Lag (2010:1253).

Prop. 2004/05:57: Ändringarna i bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.3 och 6.7. Paragrafen behandlar det maximala belopp och den anställningstid för vilken lönegaranti kan utgå som längst. Paragrafen har delats upp i tre stycken och anpassats så att den är tillämplig även vid företagsrekonstruktion.

Första stycket motsvarar vad som tidigare ...

 • NJA 2007 s. 29:Bestämmelsen i 2 kap. 21 § konkurslagen har i mål om betalning enligt lönegarantilagen (1992:497) ansetts tillämplig även på frågan om gammal eller ny lag skall tillämpas när flera konkursansökningar förelegat vid tidpunkten för konkursbeslutet.
 • RH 1998:71:Medgivande avseende utbetalning enligt lönegarantin kan inte omfatta ett större belopp än vad 9 § lönegarantilagen stadgar.
9 a § har upphävts genom lag (1997:204).

9 b §  En lönefordran ersätts inte om det finns grundad anledning att anta att en av förutsättningarna för den anställning eller det anställningsvillkor på vilket fordran grundar sig har varit att den skulle betalas helt eller delvis genom lönegarantin. Lag (1994:636).

Arbetstagarens upplysningsskyldighet

10 §  Om en arbetstagare har inkomster från en annan anställning under uppsägningstiden och dessa avser samma tid som arbetstagarens fordran i konkursen eller mot gäldenären vid företagsrekonstruktion, skall han eller hon upplysa förvaltaren eller rekonstruktören om inkomsterna. I fall som avses i 21 § skall upplysningen i stället lämnas till tillsynsmyndigheten.

[S2]Sådan upplysning skall också lämnas om arbetstagaren får aktivitetsstöd vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Lag (2005:681).

Prop. 2004/05:57: Paragrafen har ändrats så att vad som gäller beträffande arbetstagarens upplysningsplikt i förhållande till förvaltaren vid konkurs även skall tillämpas i förhållande till rekonstruktören vid företagsrekonstruktion.

Konkurs med bevakning

11 §  Om bevakning förekommer i konkursen, ska förvaltaren snarast underrätta den utbetalande myndigheten om sådana fordringar som omfattas av garantin och som enligt förvaltarens bedömning är klara.

[S2]Underrättelse om övriga fordringar som omfattas av garantin ska lämnas utan dröjsmål sedan fordringarna har blivit utdelningsgilla. Lag (2019:530).

12 §  Om förvaltaren, efter att ha lämnat en underrättelse enligt 11 § första stycket, får upplysningar enligt 10 § eller på annat sätt får kännedom om något förhållande som påverkar frågan till vilken del arbetstagarens fordran på uppsägningslön omfattas av förmånsrätt, ska förvaltaren snarast underrätta den utbetalande myndigheten. Lag (2019:530).

13 §  Underrättelse enligt 11 § behöver inte lämnas om medel har betalats ut i förskott till arbetstagaren enligt 11 kap. 14 § konkurslagen (1987:672), beträffande fordran på lön för uppsägningstid senast på fordringens förfallodag och beträffande annan fordran utan dröjsmål sedan den har blivit utdelningsgill.

14 §  Den förvaltare som efter att ha lämnat en underrättelse enligt 11 § avser att göra en förskottsbetalning till arbetstagaren enligt 13 §, ska underrätta den utbetalande myndigheten innan betalningen görs. Lag (2019:530).

15 §  Förvaltaren ska för arbetstagarens räkning bevaka fordringar som enligt förvaltarens bedömning är klara.

[S2]Bevakningen får ske genom att förvaltaren till rätten lämnar två kopior av en sådan underrättelse som han eller hon har lämnat till den utbetalande myndigheten enligt 11 § och anger att den avser bevakning.

[S3]Förvaltaren ska genast underrätta arbetstagaren om bevakningen. Lag (2019:530).

Konkurs utan bevakning och företagsrekonstruktion

16 §  Vid konkurs där bevakning inte förekommer och vid företagsrekonstruktion, skall förvaltaren eller rekonstruktören snarast pröva och meddela beslut i frågan om en fordran skall betalas enligt garantin. Lag (2005:273).

Prop. 2004/05:57: Ändringarna i bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.5.

I paragrafen har gjorts det tillägget att vid företagsrekonstruktion beslutar rekonstruktören om lönegaranti.

Prop. 2004/05:57 17 § ...

 • RH 1997:92:En talan, som går ut på att tingsrätten skall fastställa hur det maximala ersättningsbeloppet enligt lönegarantilagen skall fördelas mellan olika fordringar, omfattas av 29 § lönegarantilagen.
 • RH 1993:27:Advokat verksam vid samma advokatbyrå som en konkursförvaltare har inte ansetts behörig att i konkursförvaltarens ställe besluta i fråga om betalning enligt lönegarantilagen.

17 §  Om förvaltaren eller rekonstruktören finner att fordran ska betalas enligt garantin, ska han eller hon samma dag som beslutet meddelas sända en underrättelse om beslutets innehåll till den utbetalande myndigheten. Lag (2019:530).

18 §  Om förvaltaren eller rekonstruktören, efter att ha fattat beslut om betalning enligt garantin, får upplysningar enligt 10 § eller på annat sätt får kännedom om något förhållande som påverkar frågan till vilken del arbetstagarens fordran på uppsägningslön omfattas av rätt till betalning enligt garantin, ska han eller hon snarast ompröva sitt beslut avseende garantibelopp som ännu inte har betalats ut.

[S2]Om omprövningen medför att utbetalning enligt garantin ska ske med ett annat belopp än tidigare, ska förvaltaren eller rekonstruktören samma dag sända en underrättelse om beslutets innehåll till den utbetalande myndigheten. Lag (2019:530).

Prop. 2004/05:57: Ändringarna i bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.6 och 6.7. Paragrafen föreskriver en skyldighet att i vissa fall ompröva beslut om lönegaranti och att underrätta länsstyrelsen om omprövningen lett till ett nytt beslut.

Bestämmelsen har ändrats så sätt att det framgår att rekonstruktören vid en företagsrekonstruktion har ...

19 §  Kopia av ett beslut enligt 16 eller 18 § skall samma dag som beslutet meddelades sändas till arbetstagaren och den myndighet som har tillsyn över förvaltningen i konkurser. Lag (2006:711).

Prop. 2004/05:57: Ändringarna i bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.6. Paragrafen reglerar skyldigheten att expediera ett beslut om lönegaranti.

I första strecksatsen behandlas vad som gäller vid konkurs. Någon ändring har inte gjorts i sak. I andra strecksatsen behandlas vad som gäller vid företagsrekonstruktion. En kopia av ett beslut enligt 16 eller

18 § skall sändas till den tillsynsmyndighet ...

20 §  Förvaltaren och rekonstruktören får rätta beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende. Lag (2005:273).

Prop. 2004/05:57: Ändringarna i bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.6.

Paragrafen har ändrats så att det framgår att även en rekonstruktör får rätta beslut som innehåller uppenbara oriktigheter till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende.

20 a §  Vid företagsrekonstruktion skall rekonstruktören, på begäran av den myndighet som avses i 19 §, lämna sådana uppgifter om fordringar hos gäldenären som kan ha betydelse för betalning enligt garantin. Lag (2006:711).

Prop. 2004/05:57: Bestämmelsen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.6.

Genom bestämmelsen införs en uppgiftsskyldighet för rekonstruktören vid en företagsrekonstruktion i förhållande till den tillsynsmyndighet som skulle ha utövat tillsyn om arbetsgivaren försatts i konkurs. Rekonstruktören skall lämna sådana uppgifter om fordringar hos gälde-...

Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

21 §  Om en arbetstagare begär betalning enligt garantin för en fordran som han eller hon har mot en arbetsgivare som har försatts i konkurs i ett annat nordiskt land eller som i ett annat EU- eller EES-land än Sverige är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i 1 § 3, skall arbetstagaren ansöka om utbetalning av garantibelopp hos den myndighet som avses i 19 §.

[S2]Statens talan förs av den myndighet som avses i 19 §. Lag (2006:711).

21 a §  Om en arbetstagare begär betalning enligt garantin för en fordran som han eller hon har mot en arbetsgivare som i ett annat EU- eller EES-land än Sverige är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i 1 § 3, skall tillsynsmyndigheten begära information om arbetstagarens utestående fordringar hos den behöriga garantiinstitutionen i det landet.

[S2]Om en arbetsgivare som har försatts i konkurs i Sverige har arbetstagare i ett annat EU- eller EES-land, skall tillsynsmyndigheten lämna relevant information om fordringarna vid förfrågan från den behöriga garantiinstitutionen i det landet.

[S3]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om utbyte av information mellan tillsynsmyndigheten och behöriga garantiinstitutioner i andra länder. Lag (2005:681).

Utbetalning av garantibelopp

22 § Har upphävts genom lag (2019:530).

23 §  Garantibelopp får inte betalas ut innan arbetstagarens fordran har förfallit till betalning.

[S2]Åberopas motfordran hos arbetstagaren, får ett garantibelopp, som motsvarar en sådan del av motfordran med vilken kvittning kan ske enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt, betalas ut först om det framgår att det inte finns någon motfordran.

24 §  Innan garantibelopp betalas ut ska den utbetalande myndigheten verkställa skatteavdrag samt avdrag med belopp som ska innehållas på grund av beslut om utmätning av lön. Dessutom ska avräkning göras för förskottsbetalning som har skett enligt 11 kap. 14 § konkurslagen (1987:672) och som avser fordringar som omfattas av garantin. Lag (2019:530).

25 §  Innan garantibelopp för fordran på uppsägningslön betalas ut ska arbetstagaren till den utbetalande myndigheten lämna en försäkran på heder och samvete om sina anställnings- och avlöningsförhållanden under uppsägningstiden.

[S2]Om arbetstagaren under uppsägningstiden inte utför arbete för konkursgäldenären, gäldenären vid företagsrekonstruktion eller någon annan och inte heller driver egen rörelse, får garantibelopp för fordran på uppsägningslön betalas ut endast om arbetstagaren visar att han eller hon för den tid fordran avser har varit anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. Lag (2019:530).

Prop. 2004/05:57: Ändringarna i bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.6.

Paragrafen föreskriver en skyldighet för arbetstagare att lämna en försäkran om sina anställnings- och avlöningsförhållanden. Vidare föreskrivs i paragrafen att arbetstagaren i vissa fall skall visa att han eller hon för den tid fordran på uppsägningslön avser har varit anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. Bestämmelsen ...

 • RH 1997:71:Arbetstagare, som sagts upp före arbetsgivarens konkurs och vars anställningsförhållande upphörde dagen efter det att arbetsgivaren försatts i konkurs, har inte ansetts skyldig att under den del av uppsägningstiden då han inte sysselsattes av arbetsgivaren anmäla sig till offentlig arbetsförmedling för att få rätt till lönegarantiersättning.

26 §  Om den utbetalande myndigheten anser att uppgifterna som arbetstagaren har lämnat i en försäkran enligt 25 § kan påverka frågan till vilken del arbetstagarens fordran på uppsägningslön omfattas av rätt till betalning enligt garantin, ska den utbetalande myndigheten skyndsamt sända en kopia av försäkran till förvaltaren eller rekonstruktören.

[S2]I sådana fall får garantibelopp för fordran på uppsägningslön inte betalas ut innan förvaltaren eller rekonstruktören har omprövat sitt tidigare ställningstagande i frågan om lönegaranti eller underrättat den utbetalande myndigheten om att uppgifterna i försäkran inte ger anledning till en ny bedömning. Lag (2019:530).

Prop. 2004/05:57: Ändringarna i bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.6 och 6.7.

Paragrafen behandlar skyldighet dels för länsstyrelsen att i vissa fall informera förvaltaren om uppgifter som en arbetstagare lämnat, dels för förvaltaren att i sådant fall pröva sitt beslut innan utbetalning får ske.

Första stycket har ändrats ...

27 §  Om det, sedan förvaltaren har meddelat beslut i en lönegarantifråga, förordnas att bevakning skall äga rum i konkursen, får garantibelopp inte betalas ut på grund av beslutet. Om betalningen redan har verkställts, skall den räknas av från det belopp som arbetstagaren senare visar sig ha rätt till.

28 §  I fråga om utbetalat garantibelopp inträder staten i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären eller gäldenären vid företagsrekonstruktion. Staten inträder dock inte i arbetstagarens rätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen (1970:979).

[S2]Utdelning i konkurs för arbetstagarens fordran som ersatts av garantin tillfaller staten upp till detta belopp. Lag (2008:995).

Prop. 2004/05:57: Ändringarna i bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.2 och 6.6. I paragrafen regleras statens regressrätt. Paragrafen har delats upp i två stycken.

Prop. ...

 • NJA 1998 s. 219:I fall då staten har betalat ut lönegarantimedel har staten ansetts berättigad till utdelning i konkursen också för ränta enligt vad som gäller för arbetstagarnas fordringar.
 • HFD 2016:62:Fråga huruvida länsstyrelses krav på betalning av statens regressfordran avseende lönegarantimedel får överklagas. Även fråga om till vilken del fordran omfattas av ett offentligt ackord.
 • NJA 2012 s. 876:Statens fordran mot konkursgäldenären enligt 28 § lönegarantilagen (1992:497) för utbetalat lönegarantibelopp kan användas till kvittning enligt 5 kap. 15 § första stycket konkurslagen.
 • NJA 2020 s. 414:Fråga om hur statens utdelning enligt 28 § lönegarantilagen ska bestämmas.

Överprövning av beslut

29 §  Om en arbetstagare är missnöjd med förvaltarens eller rekonstruktörens beslut enligt 16 eller 18 §, får arbetstagaren väcka talan mot staten inom tre veckor från det att han eller hon fick del av beslutet.

[S2]Statens talan förs av den myndighet som avses i 19 §. Lag (2006:711).

Prop. 2004/05:57: Ändringarna i bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.6. Paragrafen reglerar arbetstagares möjlighet att överklaga ett beslut om lönegaranti.

Av första stycket framgår att en arbetstagare som är missnöjd med förvaltarens beslut enligt 16 eller 18 §, får väcka talan mot staten inom tre veckor från det att han eller hon fick del av beslutet. Bestämmelsen har ändrats i sak så att den även gäller en rekonstruktörs ...

 • RH 1997:92:En talan, som går ut på att tingsrätten skall fastställa hur det maximala ersättningsbeloppet enligt lönegarantilagen skall fördelas mellan olika fordringar, omfattas av 29 § lönegarantilagen.
 • RH 1995:5:Frist för väckande av talan mot staten med anledning av beslut enligt 16 § lönegarantilagen (1992:497) har ansetts kunna bli föremål för återställande av försutten tid.

30 §  Om den myndighet som avses i 29 § andra stycket finner att förvaltarens eller rekonstruktörens beslut är oriktigt, får myndigheten väcka talan mot arbetstagaren inom tre veckor från det att myndigheten fick del av beslutet. Lag (2005:273).

Prop. 2004/05:57: Ändringarna i bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.6.

Paragrafen reglerar statens möjlighet att överklaga ett beslut om lönegaranti. Paragrafen har ändrats så att det framgår att vid en företagsrekonstruktion skall den tillsynsmyndighet som skulle ha utövat tillsyn om arbetsgivaren försatts i konkurs få väcka talan mot en rekonstruktörs beslut om myndigheten finner att beslutet är oriktigt. Talan skall ...

 • NJA 2018 s. 114:Bestämmelsen i 30 § lönegarantilagen (1992:497) har ansetts vara en sådan reglering av fastställelsetalan som avses i 13 kap. 2 § tredje stycket RB.

31 §  Vad som har sagts i fråga om arbetstagare i 29 och 30 §§ gäller även den som en fordran har överlåtits till enligt 5 eller 6 §.

32 §  Talan enligt 29 eller 30 § skall väckas vid den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion.

[S2]En arbetstagare, som är missnöjd med tillsynsmyndighetens beslut enligt 21 §, får inom den tid som anges i 29 § väcka talan mot staten vid den tingsrätt där arbetstagaren skall svara i tvistemål i allmänhet. Lag (2005:273).

Prop. 2004/05:57: Ändringarna i bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.6.

Paragrafens första stycke har ändrats så att en talan enligt 29 eller 30 § som rör lönegarantibeslut vid företagsrekonstruktion skall väckas vid den tingsrätt som handlägger ärendet om företagsrekonstruktion.

<a ...

33 §  I mål enligt 29 och 30 §§ får det beslutas att vardera parten skall bära sin rättegångskostnad, även om arbetstagaren har förlorat målet.

Återbetalning av garantibelopp

34 §  Om någon genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att garantibelopp har betalats ut obehörigt eller med för högt belopp, skall återbetalning ske av vad som har betalats för mycket.

[S2]Sådan återbetalning skall ske också om någon i annat fall har tagit emot garantibelopp obehörigt eller med för högt belopp och skäligen hade bort inse detta.

35 §  Om betalning enligt garantin har skett och konkursbeslutet eller beslutet om företagsrekonstruktion därefter upphävs genom ett beslut som vinner laga kraft, skall den som tagit emot betalningen betala tillbaka beloppet. Lag (2005:273).

36 §  Om det finns särskilda skäl, får återbetalningsskyldighet enligt 34 och 35 §§ efterskänkas helt eller delvis.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lönegarantilag (1992:497)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992, då lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs skall upphöra att gälla.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:139
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1994:636) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
  2. Den äldre bestämmelsen i 25 § om utbetalning av garantibelopp skall fortfarande gälla i fråga om fordringar mot arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:394, Prop. 1993/94:208, Bet. 1993/94:LU34
  Omfattning
  ändr. 7, 25 §§; nya 9 a, 9 b §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:310) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:172, Prop. 1994/95:49, Bet. 1994/95:LU6
  Omfattning
  ändr. 6, 24 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1995:675) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:380, Prop. 1994/95:180, Bet. 1994/95:LU30
  Omfattning
  ändr. 9 a §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1997:204) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:199, Prop. 1996/97:102, Bet. 1996/97:LU19
  Omfattning
  upph. 9 a §; ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-06-01

Lag (2000:1362) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Förarbeten
Rskr. 2000/02:103, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:AU1
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2003:544) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. I fråga om en konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:222, Prop. 2002/03:49, Bet. 2002/03:LU17
Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:824) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:273) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.
 2. De nya bestämmelserna om lönegaranti vid företagsrekonstruktion skall tillämpas om beslutet om företagsrekonstruktion fattas på grund av en ansökan om företagsrekonstruktion som inkommit till tingsrätten den 1 juni 2005 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:234, Prop. 2004/05:57, Bet. 2004/05:LU28
Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35 §§, rubr. närmast före 16 §; nya 7 a, 7 b, 20 a §§
Ikraftträder
2005-06-01

Lag (2005:681) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 7 oktober 2005 och tillämpas i fråga om insolvensförfaranden som inletts därefter.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:270, Prop. 2004/05:128, Bet. 2004/05:LU24
Omfattning
ändr. 1, 10, 21, rubr. närmast före 21 §; nya 2 a, 3 a, 21 §§
CELEX-nr
32002L0074
Ikraftträder
2005-10-07

Lag (2006:711) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 19, 20 a, 21, 29 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2008:995) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. I en konkurs eller företagsrekonstruktion som har beslutats på grund av en ansökan som har inkommit till domstolen före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:34, Prop. 2007/08:161, Bet. 2008/09:CU5
Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:1442) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:83, Prop. 2009/10:4, Bet. 2009/10:AU4
Omfattning
ändr. 1 §
CELEX-nr
32008L0094
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1253) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 6, 9 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:83) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:135, Prop. 2011/12:31, Bet. 2011/12:KU2
Omfattning
ändr. 11, 17, 22 §§; ny 6 a §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2017:364) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:241, Prop. 2016/17:120, Bet. 2016/17:AU11
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2017-10-01

Lag (2019:530) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:276, Prop. 2018/19:91, Bet. 2018/19:AU12
Omfattning
upph. 22 §; ändr. 6 a, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 26 §§
Ikraftträder
2020-01-01