1. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemorian innehåller förslag som syftar till att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i det följande förkortat patientrörlighetsdirektivet. Det huvudsakliga syftet med patientrörlighetsdirektivet är att åstadkomma en mer allmän och effektiv tillämpning av de principer som EU-domstolen utarbetat om fri rörlighet för vårdtjänster och på så sätt utveckla den inre marknaden.

I promemorian föreslås en ny lag om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I lagen anges villkor för rätt till ersättning samt hur en ersättnings storlek ska bestämmas. I lagen finns vidare bestämmelser som gör det möjligt för patienter att söka förhandsbesked för planerad vård i ett annat EES-land. Lagen innehåller även bestämmelser om utrednings- och uppgiftsskyldighet. Det är Försäkringskassan, som efter ansökan av en patient, prövar frågor om ersättning enligt lagen. Beslut om ersättning ska fattas inom 90 dagar från det att en fullständig ansökan har kommit in till Försäkringskassan. Det är Försäkringskassan som ska utbetala beslutade ersättningar. Beslut om ersättning eller förhandsbesked ska få överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Promemorians huvudsakliga innehåll

Ds 2012:6

I promemorian föreslås även en ny lag om landstingens och kommunernas kostnadsansvar. Denna lag reglerar hur kostnadsansvaret för den gränsöverskridande vården ska fördelas mellan staten samt landsting och kommuner. Enligt förslaget ska landstingen bekosta ersättningen för hälso- och sjukvård, viss tandvård, läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel som erhålls i annat EES-land av personer som är bosatta inom landstinget eller är kvarskrivna i landstinget enligt 16 § folkbokföringslagen och stadigvarande vistas där. Kommunerna ska ansvara för ersättningen för hjälpmedel som tillhandahållits utomlands om kommunen skulle haft kostnadsansvar för motsvarande hjälpmedel i Sverige. Landstingens och kommunernas kostnadsansvar avser både sådan vård som söks med stöd i den nya ersättningslagen och med stöd i förordning (EG) nr 883/2004. Försäkringskassan kommer även fortsättningsvis att fungera som beslutande myndighet vad avser ersättning för gränsöverskridande vård enligt förordning (EG) nr 883/2004.

Staten kommer även fortsättningsvis ansvara för kostnaderna för tandvård som hade berättigat till stöd enligt lagen om statligt tandvårdsstöd om den utförts i Sverige. Vidare kommer staten även ha kostnadsansvaret för utlandsvård för sådana personer som inte är folkbokförda eller kvarskrivna i Sverige men som ändå ingår i personkretsen, exempelvis utlandsboende pensionärer som har sin huvudsakliga pension från Sverige. Staten kommer även ha kostnadsansvar för de bilaterala överenskommelser och konventioner med andra länder som omfattar hälso- och sjukvård.

I promemorian föreslås även ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen om läkemedelsförmåner (2002:160) och lagen om statligt tandvårdsstöd (2008:145) för att möjliggöra att berörda personer vid beräkning av olika högkostnadsskydd kan tillgodogöra sig vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel.

I promemorian görs bedömningen att Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska vara nationella kontaktpunkter för gränsöverskridande vård. Dessa kontaktpunkter ska svara för information

Ds 2012:6 Promemorians huvudsakliga innehåll

om gränsöverskridande vård till både personer boende i Sverige samt övriga EES-medborgare.

Avslutningsvis görs bedömningen att förslagen inte kommer innebära någon ökning av kostnaderna för den gränsöverskridande vården. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2013.

2. Lagförslag

2.1. Lag om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Härigenom föreskrivs

1

följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till patienter för vårdkostnader som han eller hon har haft i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Bestämmelser om ersättning till patienter för vårdkostnader finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

2

.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88/45, 4.4.2011, s. 45, Celex 32011L0024). 2 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0883.

Lagförslag

Ds 2012:6

Begränsning i lagens tillämpningsområde

2 § Bestämmelserna i denna lag ska inte tillämpas i de fall en patients rätt till ersättning grundar sig på förordning (EG) nr 883/2004.

Definitioner

3 § I denna lag avses med hälso- och sjukvård: åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, hälso- och sjukvårdspersonal: läkare, sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, barnmorska eller farmaceut i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 213/2011

1

eller annan

person som utövar yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård som är begränsad till ett reglerat yrke enligt definitionen i artikel 3.1 a i direktiv 2005/36/EG, eller en person som anses som hälso- och sjukvårdspersonal enligt den behandlande medlemsstatens lagstiftning,

tandvård: åtgärder som avses i 1 § tandvårdslagen (1985:125), läkemedel: läkemedel enligt definitionen i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU

2

,

andra varor: sådana varor som avses i 18 och 20 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

förbrukningsartiklar: sådana förbrukningsartiklar som avses i

3 d § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

1 EUT L 59, 4.3.2011, s. 4 (Celex 32011R0213). 2 EUT L 174, 1.7.2011, s. 74 (Celex 32011L0062).

Ds 2012:6 Lagförslag

hjälpmedel: sådana hjälpmedel som avses i 3 b § hälso- och

sjukvårdslagen.

4 § Vad som i denna lag sägs om landsting gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting.

Rätten till ersättning

5 § § En patient har rätt till ersättning för vårdkostnader som har uppkommit till följd av att han eller hon har mottagit hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar eller hjälpmedel i ett annat land inom EES om

1. patienten när kostnaden uppkom tillhörde den person-

krets för vilken Sverige är behörigt att meddela sådant tillstånd till vård utanför bosättningsmedlemsstaten som avses i artikel 20 i förordning (EG) nr 883/2004,

2. vården skulle ha bekostats av det allmänna om den ut-

förts i Sverige,

3. vården har tillhandahållits av hälso- och sjukvårdsper-

sonal och den behandlingsmetod som har använts är i enlighet med internationell medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet, och

4. utförandet av vården inte strider mot svensk lag.

Ersättningens storlek

6 § Ersättning enligt denna lag lämnas med högst det belopp som motsvarar den faktiska vårdkostnad som har uppkommit för patienten.

7 § För hälso- och sjukvård, annan tandvård än sådan som avses i 9 § samt för läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel som har förordnats och administrerats till en patient vid själva vårdtillfället, ska ersättningen bestämmas till ett be-

Lagförslag

Ds 2012:6

lopp som motsvarar den vårdkostnad som skulle ha uppkommit om patientens vård hade utförts i Sverige.

För förskrivna förbrukningsartiklar och hjälpmedel ska, i andra fall än som anges i första stycket, ersättningen bestämmas till ett belopp som motsvarar den kostnad som skulle ha uppkommit om förbrukningsartikeln eller hjälpmedlet hade tillhandahållits i Sverige i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Vid bestämmande av en ersättnings storlek enligt första eller andra stycket ska avdrag göras med ett belopp som motsvarar de avgifter som patienten skulle ha betalat för vården i Sverige.

8 § För förskrivna läkemedel och andra varor som en patient själv har införskaffat, och för vilka det finns en likvärdig produkt inom läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ersättningen bestämmas till ett belopp som motsvarar den kostnadsreducering som patienten skulle haft rätt till om läkemedlet eller varan hade ingått i läkemedelsförmånerna.

Vid bestämmandet av ersättning enligt första stycket ska för varje läkemedel eller vara ett kostnadsbelopp fastställas som motsvarar det lägsta försäljningspris som har fastställts för en likvärdig produkt som ingår i läkemedelsförmånerna. Det belopp som vid en jämförelse mellan det fastställda kostnadsbeloppet och den faktiska kostnad som patienten har haft är lägst, ska läggas till grund för ersättningens bestämmande.

9 § För tandvård som hade berättigat till stöd enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd om den utförts i Sverige ska ersättningen bestämmas till ett belopp som motsvarar vad

Försäkringskassan skulle ha betalat om tandvården utförts i Sverige.

Ds 2012:6 Lagförslag

Förhandsbesked

10 § Försäkringskassan ska, efter ansökan från en patient, lämna förhandsbesked om

1. patienten har rätt till ersättning enligt denna lag för vård

som han eller hon avser att motta i ett annat EES-land, och

2. med vilket högsta belopp ersättning kan utges för sådan

mottagen vård.

Ett förhandsbesked är, om inte annat anges i 11 §, bindande vid en senare prövning om ersättning till patienten för den vård som omfattas av förhandsbeskedet.

11 § Ett förhandsbesked är inte bindande om

1. patienten, när de vårdkostnader som beskedet avser upp-

kom, inte längre tillhör den personkrets som anges i 5 § 1, eller

2. beskedet har lämnats på grund av oriktiga eller vilse-

ledande uppgifter och dessa har haft betydelse för ärendets avgörande.

Om utförandet av den vård som omfattas av förhandsbeskedet i någon del skulle strida mot svensk lag, är beskedet inte bindande i den delen.

Utrednings- och uppgiftsskyldighet m.m.

12 § Försäkringskassan ska, om det inte är uppenbart obehövligt, i ett ersättningsärende enligt denna lag inhämta ett yttrande från det landsting som enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har ansvar för patientens vård i Sverige.

Om ett landsting ska yttra sig i ett ärende som avser ersättning för hjälpmedel som berör en kommun som ingår i landstinget, ska landstinget inför yttrandet samråda med kommunen.

Lagförslag

Ds 2012:6

13 § Myndigheter ska lämna Försäkringskassan, landsting och kommun de uppgifter om förhållanden som är betydelse för tillämpningen av denna lag.

14 § Försäkringskassan ska på en patients begäran till Apotekens

Service Aktiebolag lämna de uppgifter som är nödvändiga för att bolaget ska kunna registrera de uppgifter som behövs för tillämpning av 5 a § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Beslutande myndighet m.m.

15 § Försäkringskassan prövar, efter ansökan från en patient, frågor om ersättning enligt denna lag.

Ett beslut om ersättning ska alltid innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet.

Beslutade ersättningar utbetalas av Försäkringskassan.

16 § Beslut om ersättning ska fattas inom 90 dagar från det att en fullständig ansökan har kommit in till Försäkringskassan. Om det finns särskilda skäl får denna tid överskridas.

Överklagande

17 § Försäkringskassans beslut om ersättning eller förhandsbesked enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.

2. För hälso- och sjukvård samt tandvård i utlandet där behandling har påbörjats före ikraftträdandet tillämpas inte bestämmelserna i denna lag.

Ds 2012:6 Lagförslag

3. För läkemedel, andra varor förbrukningsartiklar och hjälpmedel som har förskrivits eller på annat sätt förordnats före ikraftträdandet tillämpas inte bestämmelserna i denna lag.

Lagförslag

Ds 2012:6

2.2. Lag om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss utlandsvård

Härigenom föreskrivs följande.

1 § I denna lag finns bestämmelser om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss utlandsvård.

Vad som i denna lag sägs om ett landsting gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting.

2 § Ett landsting har, om inget annat sägs i denna lag, kostnadsansvar för ersättningar som har bestämts enligt 7 eller 8 § lagen (xxxx:xxx) om ersättning till patienter för vårdkostnader utomlands eller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

1

och som har utbetalats till en patient

som vid tiden för den vård ersättningen avser

1. var bosatt inom landstinget, eller

2. kvarskriven enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481)

och stadigvarande vistades i landstinget.

3 § En kommun som ingår i ett landsting har kostnadsansvar för ersättning som avses i 2 § om ersättningen avser hjälpmedel som kommunen skulle haft kostnadsansvar för om det tillhandahållits i Sverige.

4 § Landstinget ska ersätta Försäkringskassan för sådana utbetalda ersättningar som avses i 2 §.

5 § Kommunen ska ersätta landstinget för hjälpmedel som avses i 3 §.

1 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0883.

Ds 2012:6 Lagförslag

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.

Lagförslag

Ds 2012:6

2.3. Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Härigenom föreskrivs

1

att 26 a § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

26 a §

Den som har erlagt vårdavgifter som avser öppen hälso- och sjukvård enligt denna lag i andra fall än som avses i 18 § första stycket, avgifter för förbrukningsartiklar som avses i 3 d § eller avgifter för sådan tandvård som avses i 8 a § tandvårdslagen (1985:125) med sammanlagt högst 1 100 kronor, eller det lägre belopp som bestämts av landstinget, är befriad från att därefter erlägga ytterligare avgifter för sådan vård eller sådana förbrukningsartiklar under den tid som återstår av ett år, räknat från det första tillfälle då avgift erlagts.

Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 18 år i sin vård, får barnen gemensamt avgiftsbefrielse när kostnaderna för avgifter enligt första stycket sammanlagt uppgår till där avsett belopp.

Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 18 år i sin vård, får barnen gemensamt avgiftsbefrielse när kostnaderna för avgifter enligt första stycket sammanlagt uppgår till där avsett belopp.

Sådan avgiftsbefrielse gäller även för barn som under den tid som avses i första stycket fyller 18 år.

Kostnadsbefrielse gäller Med förälder avses även

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88/45, 4.4.2011, s. 45, Celex 32011L0024).

Ds 2012:6 Lagförslag

under den tid som avses i första stycket även för barn som under denna tid fyller 18 år.

fosterförälder. Som förälder räknas även den med vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har varit gift eller har eller har haft barn med föräldern.

Med förälder avses även fosterförälder. Som förälder räknas även den med vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har varit gift eller har eller har haft barn med föräldern.

Vid beräkning av avgiftsbefrielse enligt första stycket ska även sådana avdrag som har gjorts enligt 7 § tredje stycket lagen (xxxx:xxxx) om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)medräknas.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.

Lagförslag

Ds 2012:6

2.4. Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Härigenom föreskrivs

1

att det i lagen (2002:160) om läke-

medelsförmåner m.m. ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 a §

Vid beräkning av kostnadsreducering enligt 5 § ska sådana belopp som enligt 8 § andra stycket lagen (xxxx:xxx) om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har lagts till grund för bestämmandet av en beslutad ersättning medräknas.

Vad som sägs i första stycket gäller inte sådana kostnader som avser livsmedel för särskilda näringsändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88/45, 4.4.2011, s. 45, Celex 32011L0024).

Ds 2012:6 Lagförslag

2.5. Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Härigenom föreskrivs

1

att det i lagen (2008:145) om statligt

tandvårdsstöd ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 a §

Vid beräkning av tandvårdsersättning enligt 4 § första stycket ska sådana kostnader för tandvård i ett annat land som lagts till grund för beslut om ersättning enligt 9 § lagen (xxxx:xxx) om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) medräknas.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88/45, 4.4.2011, s. 45, Celex 32011L0024).

3. Uppdraget

EU-domstolen har i flera domar slagit fast, att sjukvård, oberoende av hur den är organiserad och finansierad, berörs av reglerna om den fria rörligheten för tjänster i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Trots att dessa rättigheter och principer har varit kända, har domstolspraxis inbjudit till varierande tolkningar och EU-medlemsstaterna har därför valt att hantera den gränsöverskridande vården mycket olika. Som ett parallellt spår finns också rätten till gränsöverskridande vård i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, i det följande förkortat förordning (EG) nr 883/04), vilken syftar till att samordna olika socialförsäkringsförmåner för de EU-medborgare som rör sig över gränserna på grund av arbete, studier m.m.

Sverige har ingen nationell lagstiftning på området. Den ansvariga myndigheten, Försäkringskassan, har istället grundat sin hantering på EU-domstolens rättspraxis och rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (förordning (EEG) nr 1408/71) och förordning (EG) nr 883/2004.

Även om den gränsöverskridande vården omfattar relativt små patientflöden, är den ett viktigt komplement till den nationella vården och en rättighet som inte kan förbises. Med anledning av det tolkningsutrymme som har funnits, beredde Sverige frågan om en nationell lagstiftning av den gränsöverskridande vården redan åren 2006-2008. Eftersom EU-kommissionen pre-

Uppdraget

Ds 2012:6

senterade sitt förslag till patientrörlighetsdirektiv sommaren 2008, avslutades beredningsarbetet, för att i stället invänta EUförhandlingarna och det slutliga patientrörlighetsdirektivet.

Patientrörlighetsdirektivet är nu antaget och ska vara genomfört i nationell rätt senast den 25 oktober 2013. Genomförandet föranleder en total översyn av den svenska hanteringen av den gränsöverskridande vården.

I denna promemoria lämnas förslag som syftar till att genomföra patientrörlighetsdirektivet.

4. Patientrörlighetsdirektivet

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den 9 mars 2011 direktivet 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i det följande förkortat patientrörlighetsdirektivet. Bakgrunden till direktivet är ett antal domar i EU-domstolen

9

som slagit fast att

sjukvård, oavsett hur den är finansierad och organiserad, omfattas av EUF-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster. Patienter har därför rätt till ersättning från sitt hemland för vård utförd i andra EU-länder på samma villkor som gäller för vård i hemlandet. EU-domstolens rättspraxis har dock skapat behov av en rättslig reglering inom unionen för att komma till rätta med den skilda tillämpning av rättspraxis som förekommer i olika EU-länder

10

. Hälso- och sjukvårdstjänster fanns därför med i EU-kommissionens ursprungliga förslag till direktiv om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet)

11

. Det ursprungliga förslaget avvisades dock av Europaparlamentet och rådet eftersom man ansåg att denna lösning inte tog tillräcklig hänsyn till hälso- och sjukvårdstjänsternas särart jämfört med andra tjänster. Istället presenterade kommissionen patientrörlighetsdirektivet. Enligt patientrörlighetsdirektivets bestämmelser ska medlemsstaterna senast den 25 oktober 2013 ha genomfört nödvän-

9 Bl.a. C-158/96 Kohll, C-257/99 Smits/Peerbooms, C-385/99 Müller-Fauré/van Riet, C-372/04 Watts, C-173/09 Elchinov. 10 I Sverige har rättspraxis bl.a. avspeglats i Regeringsrättens dom i det s.k. Jelinek-målet, RÅ 2004 ref. 41. 11 Europaparlamentets och rådets direktivet 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden, EUT L 376, 27.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0123)

Patientrörlighetsdirektivet Ds 2012:6

diga ändringar i nationell lagstiftning i överensstämmelse med vad som föreskrivs i direktivet.

4.1. Patientrörlighetsdirektivets syfte

Direktivet syftar till att göra det lättare att få tillgång till säker gränsöverskridande hälso- och sjukvård av god kvalitet, uppmuntra till samarbete mellan medlemsstaterna på hälso- och sjukvårdsområdet samt förtydliga direktivets förhållande till förordning (EG) nr 883/2004. I förlängningen förväntas direktivet åstadkomma en mer allmän och effektiv tillämpning av de principer som EU-domstolen har utarbetat och på så sätt utveckla den inre marknaden.

4.2. Patientrörlighetsdirektivets bestämmelser

Direktivet innehåller 23 bestämmelser uppdelade i fem kapitel. Mot bakgrund av direktivets syfte, det vill säga att få den inre marknaden och den fria rörligheten att fungera bättre, är den huvudsakliga rättsliga grunden för direktivet artikel 114 i EUFfördraget. Artikel 114 syftar till att tillnärma EU-medlemsstaternas lagstiftning för att förbättra den inre marknadens funktion. Det finns emellertid även en hänvisning till artikel 168.1 i EUF-fördraget, dvs. folkhälsoartikeln, eftersom några av artiklarna i kapitel fyra enbart syftar till samarbete mellan medlemsstaterna.

4.2.1. Direktivets tillämpningsområde m.m.

Direktivets första kapitel innehåller allmänna bestämmelser om direktivets tillämpning, hur direktivet förhåller sig till andra unionsbestämmelser samt ett antal definitioner av olika uttryck som förekommer i direktivet. Av kapitlet framgår att direktivet

Ds 2012:6 Patientrörlighetsdirektivet

ska tillämpas på tillhandahållande av hälso- och sjukvård till patienter, oavsett hur vården organiseras, tillhandahålls och finansieras. Direktivet ska emellertid inte tillämpas på omvårdnadstjänster vars syfte är att vara till stöd för personer som behöver hjälp med utförande av rutinmässiga vardagssysslor, tillgång till och fördelning av organ avsedda för organtransplantation samt allmänna vaccinationsprogram mot infektionssjukdomar. Med hälso- och sjukvård avses enligt direktivet hälso- och sjukvårdstjänster som hälso- och sjukvårdspersonal tillhandahåller patienter i syfte att bedöma, bibehålla eller återställa deras hälsotillstånd, inbegripet förskrivning, utlämning och tillhandahållande av läkemedel och medicinska hjälpmedel. Med gränsöverskridande hälso- och sjukvård avses i direktivet hälso- och sjukvård som tillhandahålls eller förordnas i en annan medlemsstat än försäkringsmedlemsstaten, det vill säga all vård. Patientrörlighetsdirektivet gör med andra ord ingen åtskillnad mellan nödvändig och planerad vård, vilket är begrepp som används inom ramen för förordning (EG) nr 883/2004.

Vidare anger direktivet att med vårdgivare menas varje fysisk eller juridisk person eller varje annan entitet som lagligen bedriver hälso- och sjukvård på en medlemsstats territorium, vilket innebär att direktivet inte gör någon åtskillnad mellan vårdgivare beroende på hur de är organiserade och finansierade. Både privata och offentliga vårdgivare omfattas således av direktivet.

4.2.2. Medlemsstaternas ansvar beträffande gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Andra kapitlet anger vilket ansvar den behandlande medlemsstaten respektive försäkringsmedlemsstaten har vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. För att tillgängliggöra den gränsöverskridande vården och hjälpa EU-medborgarna att göra informerade val, ska medlemsstaterna inrätta en eller flera så kallade nationella kontaktpunkter. Dessa informationskontor ska finnas i varje medlemsstat och tillsammans bilda ett informa-

Patientrörlighetsdirektivet Ds 2012:6

tionsnätverk. Uppdraget är tvådelat. Den svenska kontaktpunkten ska dels informera de personer som bor i Sverige om hur de söker vård i andra EU-länder samt ersättning för den sökta vården, dels informera de EU-medborgare som är intresserade av att söka vård i Sverige om svensk hälso- och sjukvård, patienträttigheter och enskilda vårdgivare.

4.2.3. Ersättning av kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Direktivets tredje kapitel reglerar när ersättning ska utgå för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och vilken vård som får omfattas av s.k. förhandstillstånd. Direktivet gör gällande att de kostnader som uppstått för en försäkrad person som mottagit gränsöverskridande hälso- och sjukvård, ska ersättas under förutsättning att vården hör till de förmåner som den försäkrade personen har rätt till i försäkringsmedlemsstaten.

Trots att EU-domstolen har slagit fast att krav på förhandstillstånd är en begränsning av den fria rörligheten för hälso- och sjukvårdstjänster, tillåts medlemsstaterna att införa krav på förhandstillstånd om det kan motiveras med tvingande hänsyn till allmänintresset. Ett sådant krav kan anses befogat för att säkerställa en god planering med syfte att säkerställa att det finns tillräcklig och kontinuerlig tillgång till ett väl avvägt utbud av sjukhusvård av hög kvalitet i den berörda medlemsstaten samt kostnadskontroll.

För de medlemsstater som inte inför krav på förhandstillstånd, öppnar emellertid direktivet upp för dessa medlemsstater att införa ett frivilligt system för s.k. förhandsanmälan.

Syftet med en förhandsanmälan är att personen i fråga får en bekräftelse innan behandlingen genomförs, om vården kommer ersättas och i så fall med vilket belopp. Det ekonomiska risktagandet minskar därmed. Skillnaden mellan ett förhandstillstånd och en frivillig förhandsanmälan är just frivilligheten samt att bifall eller avslag av en förhandsanmälan enbart ska grunda sig på

Ds 2012:6 Patientrörlighetsdirektivet

huvudregeln i artikel 7.1 i direktivet, dvs. om vården hör till de förmåner som personen skulle ha rätt till i hemlandet. Avslagskriterierna för ett förhandstillstånd är fler till antalet.

Direktivet anger även att medlemsstaterna får välja att tillämpa det direktbetalningssystem som finns inom ramen för förordning (EG) nr 883/2004 även på patientrörlighetsdirektivet. Ett direktbetalningssystem innebär att vårdfakturan skickas direkt från den utländska vårdgivaren till den instans i försäkringsmedlemsstaten som ska betala för vården.

Oberoende om medlemsstaterna inför krav på förhandstillstånd eller inte, ska besluten om ersättning för gränsöverskridande hälso- och sjukvård kunna omprövas och överklagas.

4.2.4. Hälso- och sjukvårdssamarbete

Förutom kodifieringen av EU-domstolens rättspraxis är även en viktig del av direktivet ett förstärkt hälso- och sjukvårdssamarbete mellan medlemsstaterna. De områden som särskilt lyfts fram och där det på flera områden redan pågår olika samarbetsprojekt är europeiska referensnätverk, utvärdering av medicinska metoder och eHälsa.

4.2.5. Införlivande och ikraftträdande

För att fullt ut genomföra vissa av artiklarna i patientrörlighetsdirektivet ska kommissionen biträdas av en genomförandekommitté samt ha befogenheter att anta delegerade akter.

Det sista kapitlet anger att medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet senast den 25 oktober 2013.

Kommissionen ska senast den 25 oktober 2015 och därefter var tredje år utarbeta en rapport om tillämpningen av detta direktiv.

5. Sveriges hantering av den gränsöverskridande vården – en nulägesbeskrivning

Genom Sveriges medlemskap i EU har rätten till ersättning för vård i annat EES-land utvidgats väsentligt. Härutöver har Sverige ingått bilaterala konventioner och sjukvårdsavtal med ett antal länder.

Hälso- och sjukvården har i Sverige traditionellt ansetts vara en utpräglad nationell angelägenhet. Huvudprincipen inom EUrätten är också att den Europeiska unionen fullt ut ska respektera medlemsstaternas ansvar för att organisera och ge hälso- och sjukvård. EU-domstolen har dock på senare tid i flera domar slagit fast att hälso- och sjukvård är att betrakta som en tjänst i EUF-fördragets mening och att vården därmed omfattas av reglerna om fri rörlighet för tjänster. Nationella bestämmelser som avhåller vårdsökande från att söka hälso- och sjukvård i en annan medlemsstat utgör därför ett hinder för den fria rörligheten och kan således vara i strid med EUF-fördraget.

5.1. Förordning (EG) nr 883/2004

I Sverige är förordning (EG) nr 883/2004 tillämplig. Förordning (EG) nr 883/2004 ersatte den tidigare förordningen (EEG) nr 1408/71. De båda förordningarnas huvudsyfte är att samordna olika socialförsäkringsförmåner för personer som flyttar inom EES-området och underlätta den fria rörligheten för personer.

Sveriges hantering av den gränsöverskridande vården - en nulägesbeskrivning Ds 2012:6

Med stöd i förordning (EG) nr 883/2004 kan personer som är försäkrade i Sverige söka förhandstillstånd för planerad vård samt ersättning för nödvändig hälso- och sjukvård av offentligt anslutna vårdgivare i ett annat EES-land. Med nödvändig vård avses sådan vård som av medicinska skäl blir nödvändig under en vistelse i ett annat medlemsland. Det innebär att den som vistas i ett annat EES-land inte ska behöva avbryta sin vistelse för att söka vård i det land där personen är försäkrad. Med nödvändig vård avses även vård för sjukdomar som inte är plötsligt uppkomna, dvs. redan existerande sjukdomstillstånd och kroniska sjukdomar, så länge syftet med resan inte är att söka vård. Planerad vård innebär istället att syftet med resan till ett annat land just är att söka vård.

I artikel 19 och 20 i förordning (EG) nr 883/2004 regleras rätten till ersättning för både nödvändig och planerad vård. Av artikel 20 framgår det att förhandstillstånd krävs för planerad vård. Tillståndet ska beviljas om behandlingen som avses är en förmån som tillhandahålls enligt lagstiftningen i hemlandet och om hemlandet inte kan tillhandahålla den aktuella behandlingen inom den tid som är medicinskt försvarbar, med hänsyn till personens aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp.

I artikel 4 förordning (EG) nr 883/2004 ska en patient likabehandlas med vårdlandets försäkrade personer bl.a. vad gäller vårdavgifter. Vårdkostnaden som uppstått i samband med vården, förutom den vårdavgift som patienten betalar på plats, fakturerar vårdlandet hemlandets förbindelseorgan via det direktbetalningssystem som finns för förordning (EG) nr 883/04.

Av artikel 26.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (tillämpningsförordning (EG) nr 987/2009) framgår det att den som genom ett förhandstillstånd fått planerad vård i ett annat EES-land, på begäran ska kompenseras från hemlandet om vårdlandets

Ds 2012:6 Sveriges hantering av den gränsöverskridande vården - en nulägesbeskrivning

patientavgifter överstiger hemlandets avgifter för motsvarande vård. Motsvarande princip gäller inte för den nödvändiga vården.

Vidare anger artikel 26.8 i tillämpningsförordningen att om det i hemlandet finns reglerat att kringkostnader så som resa och uppehälle ersätts om en person tvingas söka vård i annan del av landet på grund av för långa väntetider, ska motsvarande kostnader ersättas om förhandstillstånd för planerad vård utfärdas med stöd i förordning (EG) nr 883/2004.

Försäkringskassan har av regeringen utsetts till förbindelseorgan gentemot övriga EES-länder för förordning (EG) nr 883/2004. Detta innebär att Försäkringskassan sköter betalningsflödena mellan Sverige och övriga EES-länder gällande gränsöverskridande hälso- och sjukvård samt fattar beslut i ärenden som gäller ersättning för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och tandvård. Försäkringskassan har även ansvar för själva utbetalningen. Kostnadsansvaret för den gränsöverskridande vården är för närvarande helt statligt.

Eftersom ärendena kräver medicinsk kompetens måste Försäkringskassan, i enlighet med förordning (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner, samråda med personens hemlandsting innan beslut fattas om förhandstillstånd för planerad vård i annat EES-land med stöd i förordning (EG) nr 883/2004.

5.2. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Vid sidan av förordning (EG) nr 883/2004, har även personer som omfattas av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, en på EUF-fördraget direkt vilande rättighet att motta hälso- och sjukvård och tandvård, oberoende av hur den är organiserad och finansierad, i ett annat land inom gemenskapen och därefter under vissa förutsättningar få sina utgifter för vården ersatta av sjukförsäkringen.

Sveriges hantering av den gränsöverskridande vården - en nulägesbeskrivning Ds 2012:6

Eftersom det inte finns någon nationell reglering i Sverige gällande den gränsöverskridande vården, grundar Försäkringskassan sin hantering på förordning (EG) nr 883/2004 samt rättspraxis från EU-domstolen och svenska förvaltningsdomstolar. Trots att EU-domstolen har slagit fast att det är tillåtet att kräva förhandstillstånd för planerad sjukhusvård om särskilt tvingande hänsyn till allmänintresset kan åberopas, har Försäkringskassan valt en tillämpning utan krav på förhandstillstånd. Utgångspunkten för tillämpningen av rätten till ersättning för vård i annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) med stöd i EUF-fördraget är att den sökande, så långt det är möjligt, ska försättas i samma ekonomiska situation som om motsvarande vård hade erhållits i hemlandet. I dagsläget tas ingen egentlig hänsyn till kostnadsnivåerna för svensk hälso- och sjukvård då nödvändig och planerad vård ersätts med stöd i förordning (EG) nr 883/2004 eller EUF-fördraget.

Försäkringskassan samråder vid behov med berört hemlandsting samt konsulterar Försäkringskassans egna försäkringsmedicinska rådgivare innan beslut fattas om ersättning i efterhand med stöd i EUF-fördraget. Det finns emellertid inget krav i lag eller förordning om att samråd med landstingen måste göras för den så kallade fördragsvården. Kravet gäller enbart beslut om förhandstillstånd med stöd i förordning (EG) nr 883/2004.

Landstingen har förutom samråden från Försäkringskassan, även egna erfarenheter av att handlägga gränsöverskridande vårdärenden. I de fall vården inte finns att tillgå i hemlandstinget eller i något annat landsting i Sverige, remitterar ibland det ansvariga landstinget patienten utomlands. Det är främst de större landstingen Stockholm, Västra Götaland och Skåne som har erfarenhet av utlandsremisser. I de fall en utlandsremiss initieras och godkänns av hemlandstinget, sköts också administrationen, exempelvis kontakt med det utländska sjukhuset och vårdplanering samt betalning av hemlandstinget. I många fall bistår Försäkringskassan också i dessa fall med utfärdande av förhandstillstånd i enlighet med förordning (EG) nr 883/2004

Ds 2012:6 Sveriges hantering av den gränsöverskridande vården - en nulägesbeskrivning

även om hemlandstinget har det slutliga kostnadsansvaret för utlandsvården. Förfarandet möjliggör dock en smidig hantering både för landstinget och för den enskilde patienten. Försäkringskassan betalar sedan vården när det aktuella vårdlandet skickar fakturan enligt betalningsförfarandet som finns i förordning (EG) nr 883/2004. Försäkringskassan fakturerar därefter hemlandstinget. Patienten betalar inte mer än motsvarande de vårdavgifter som skulle ha betalats om behandlingen utförts i hemlandstinget.

Åren före kommissionen presenterade patientrörlighetsdirektivet, genomfördes ett arbete på Socialdepartementet med att ta fram en promemoria på området, Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land (Ds 2006:4). Ambitionen var, i likhet med direktivet, att skapa tydlighet i tillämpningen genom nationell lagstiftning. En lagrådsremiss utarbetades och ett utkast till proposition bereddes inom Regeringskansliet. Förslaget gick ut på att beslutsansvaret för den så kallade fördragsvården skulle övertas av landstingen. Även kostnadsansvaret för all gränsöverskridande vård, oberoende rättslig grund, skulle tas över av landstingen.

Eftersom förslagen i propositionen skiljde sig väsentligt från förslagen i promemorian och lagrådsremissen, remitterades utkastet till proposition (EES-propen). Remissynpunkter inkom och sammanställdes. Beredningsarbetet avbröts dock vintern 2008 med anledning av att patientrörlighetsdirektivet aviserades samma år.

5.3. Statistik

Den planerade EU-vården ersätts huvudsakligen med stöd av EUF-fördraget. Statistik från år 2010 visar att 1 780 personer ansökte om ersättning för planerad vård hos Försäkringskassan med stöd i EUF-fördraget. 770 av dessa ärenden avsåg tandvård. Totalt beviljades 1 384 personer ersättning.

Sveriges hantering av den gränsöverskridande vården - en nulägesbeskrivning Ds 2012:6

Motsvarande siffra för förordning (EG) nr 883/2004 var 317 ärenden gällande ansökan om förhandstillstånd för planerad vård, varav 55 beviljades förhandstillstånd.

Antalet ansökningar om ersättning i efterhand för nödvändig turistvård uppgick motsvarande år till totalt 9 877 ansökningar. Totalt beviljades 7 833 personer ersättning. De personer som blev beviljade reducerad vårdkostnad redan vid vårdtillfället i vistelselandet tack vare det Europeiska sjukförsäkringskortet finns inte redovisade i ovanstående statistik.

Den gränsöverskridande vården söks främst i våra nordiska grannländer Finland och Danmark samt i Baltikum och Tyskland. I Baltikum söks främst tandvård. En majoritet av den gränsöverskridande vården söks av personer som bor i Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen eller i gränsregionerna Skåne och Norrbotten.

6. Den svenska vårdvalsreformen

De satsningar som regeringen har genomfört och fortsätter att arbeta med under innevarande mandatperiod inom hälso- och sjukvårdens område, syftar till att skapa förutsättningar för en god hälso- och sjukvård som tar sin utgångspunkt i patientens behov. Särskilt fokus har lagts på att öka tillgängligheten och valfriheten genom en lagstadgad vårdgaranti samt vårdvalet inom primärvården. Regeringen arbetar även med frågan om hur fritt vårdval inom öppen specialiserad vård kan införas. Dessutom utreds möjligheten att ta fram en särskild patientlagstiftning i syfte att föreslå hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas ytterligare. Vidare utreds även i en annan statlig utredning vilka rättsliga och andra hinder som finns för vårdgivare i Sverige att på elektronisk väg lämna ut uppgifter om patienter till vårdgivare i andra länder. Sammantaget ökar svenska patienters valmöjligheter i vården både nationellt och inom EU.

6.1. Vårdvalet

Vårdvalssystem i hälso- och sjukvården har sedan 2009 kunnat införas av landstingen med stöd av lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Från den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för landstingen att erbjuda vårdvalssystem inom primärvården och sådana system finns nu i hela landet.

Den svenska vårdvalsreformen

Ds 2012:6

Det huvudsakliga syftet med vårdvalsreformen var att stärka patienternas valfrihet, stimulera en mångfald av vårdgivare samt flytta makten från landstingen till patienterna.

Förutsättningen för ett väl fungerande vårdvalssystem är att invånarna eller patienterna aktivt väljer vårdgivare. Om inga val görs och om inga byten sker, skapas ingen konkurrens och möjligheten för nya vårdgivare att etablera sig uteblir. Invånarnas agerande och val är därför en central del i förverkligandet av ett vårdvalssystem. Som framgår av uppföljningsrapporten från Konkurrensverket (Uppföljning av vårdval i primärvården – valfrihet, mångfald och etableringsförutsättningar) är vanligtvis invånare och patienter mer intresserade av att vara delaktiga i valet av behandlingsalternativ än i valet av vårdgivare. Unga, välutbildade och mobila patienter är de som är mest angelägna att välja vårdgivare jämfört med andra patientgrupper. Det som är vägledande för valet är kontinuiteten och tillgängligheten. Information är en viktig förutsättning för att invånarna och patienterna ska kunna jämföra olika vårdgivare och fatta välgrundade beslut. Sedan den 1 juli 2010 har vårdgivare utökade skyldigheter att ge patienterna individuellt anpassad information om möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom hälso- och sjukvården.

6.2. Vårdgarantin

Förutom det fria vårdvalet i primärvården, är vårdgarantin numera lagstadgad. Landstingen är skyldiga att erbjuda de som bor inom landstinget vård inom vårdgarantins tidsgränser. De tidsgränser som tidigare gällt för vårdgarantin, dvs. 0-7-90-90, kvarstår tillsvidare och regleras i förordning (2010:349) om vårdgaranti. Om landstingen inte uppfyller vårdgarantin ska de se till att patienten utan extra kostnad får vård hos en annan vårdgivare inom landstinget eller utanför dess gränser. Vårdgarantin gäller all vård, men blir främst aktuell inom öppen specialistvård och slutenvården.

Ds 2012:6 Den svenska vårdvalsreformen

6.3. Möjligheten att välja planerad vård i Sverige

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården (A 00:56) reglerar den enskildes möjlighet att välja primärvård och planerad vård. Enligt rekommendationen ska patienten erbjudas möjlighet att välja planerad vård inom såväl det egna landstinget som i ett annat landsting, efter det att patientens medicinska behov fastställts i hemlandstinget. För öppen specialiserad vård finns i en del landsting krav på remiss från allmänläkare. Ett landsting kan emellertid inte införa krav på remiss inom specialiteterna barnmedicin, gynekologi och psykiatri hos privatläkare som ger vård enligt lag om läkarvårdsersättning. Vid mer kostnadskrävande vårdåtgärder krävs också ett godkännande i förväg av hemlandstinget.

Den enskilde ska också erbjudas möjlighet att välja behandling i sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården eller i öppenvård för specialistsjukvård, efter det att behovet har fastställts i hemlandstinget. Även här gäller att vid mer kostnadskrävande vårdåtgärder krävs ett godkännande i förväg av hemlandstinget. Val av sjukhus kan göras när väl det medicinska behovet är fastställt. Det finns ingen reglering vad gäller den enskildes möjlighet att välja vilken individ som ska utföra ingreppet. Patienten får helt enkelt framföra önskemål och en bedömning får göras i det enskilda fallet.

Sammantaget kan sägas att den enda gång patienten inte har någon valmöjlighet inom hälso- och sjukvården är i fråga om regionsjukvård och rikssjukvård, dvs. högspecialiserad vård.

Kringkostnader i form av resa och uppehälle ersätts vanligtvis enbart då hemlandstinget inte kan leverera vård i enlighet med vårdgarantin.

Den svenska vårdvalsreformen

Ds 2012:6

6.4. Den statliga utredningen ”Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning”

Mot bakgrund av att den enskilde patientens inflytande och valmöjlighet har ökat genom åren, har en särskild utredare tillsatts (Dir. 2011:25) för att föreslå hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas. En utgångspunkt för utredarens arbete ska vara att förbättra förutsättningarna för en god och jämlik vård. Utredaren ska bl.a. föreslå hur vården kan ges på mer likvärdiga villkor och patientens valmöjligheter i vården kan stärkas ytterligare i form av ett fritt vårdval i hela Sverige. Vidare ska utredaren även titta på hur patientens behov av stöd, råd och information bör hanteras inom ramen för vårdgarantin och det fria vårdvalet, ta ställning till om landstingens informationsansvar ska utökas till att även omfatta information om vård inom EES samt huruvida berörda myndigheter bör arbeta för att stärka patientens ställning och hur informationsutbytet mellan patient och vårdgivare kan underlättas och utvecklas. Utredaren ska också lämna förslag till en ny patientlagstiftning där bestämmelser med betydelse för patientens ställning samlas och föreslå de följdändringar som krävs i övrig lagstiftning.

6.5. Förbättrad tillgång till personuppgifter inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten m.m.

En enskild som rör sig inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten möter allt fler vårdgivare, både nationellt och internationellt. Med nuvarande lagstiftning innebär fler aktörer fler gränser mellan aktörer, vilket kan skapa juridiska och andra hinder för tillgång till personuppgifter. Behörig personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver ha tillgång till personuppgifter om den enskilde och information om de insatser

Ds 2012:6 Den svenska vårdvalsreformen

(förskrivning av läkemedel, behandlingar etc.) som den enskilde fått tidigare. Utan sådan tillgång till uppgifter ökar risken för bl.a. felaktiga beslutsunderlag, felbehandlingar eller allvarliga interaktioner mellan läkemedel och andra insatser. Vidare finns det behov av att kunna utbyta personuppgifter mellan länder både när det gäller vårdinsatser och läkemedel.

Mot denna bakgrund har en särskild utredare tillsatts (Dir. 2011:111) för att föreslå en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utredarens huvudsakliga uppdrag är att efter en avvägning mellan verksamheternas behov av information och skyddet för den enskildes personliga integritet, kartlägga vilken typ av information som bedöms vara nödvändig att behandla genom t.ex. utlämnande genom direktåtkomst. Vidare ska utredaren identifiera nödvändiga förutsättningar för en ändamålsenlig och mer sammanhållen informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt vilka hinder för en sådan informationshantering som finns idag och i förekommande fall i vilka lagar dessa hinder finns. Med utgångspunkt i ovanstående kartläggning och de identifierade förutsättningarna och hindren, ska utredaren föreslå sådana lagstiftningsåtgärder som medger att behörig personal och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten får ha tillgång till nödvändiga uppgifter för den aktuella behandlingen inom eller över både organisatoriska och nationella gränser.

Uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 mars 2012 och resterande delar av uppdraget i ett slutbetänkande senast den 1 december 2013.

7. Genomförande av direktiv

Enligt artikel 21.1 i direktivet ska medlemsstaterna genomföra samtliga åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla direktivets krav senast den 25 oktober 2013.

Enligt artikel 288 i EUF-fördraget är ett direktiv bindande för medlemsstaterna med avseende på det resultat som ska uppnås. Hur själva genomförandet ska gå till överlämnas emellertid till medlemsstaterna själva att avgöra. Det innebär att medlemsstaterna inte är bundna av sådant som direktivets terminologi och systematik, om det avsedda resultatet kan uppnås på något annat sätt. Varje medlemsstat måste dock se till att direktivet tillämpas fullt ut på ett tillräckligt klart och precist sätt. Medlemsstaterna ska också verka för en enhetlig tolkning och tillämpning av EU-rätten. Detta är särskilt relevant när det gäller direktiv som syftar till att säkerställa en väl fungerande inre marknad.

EU-direktiv måste alltså överföras till nationella regler. Finns det redan nationella regler som uppfyller direktivets målsättning behövs inga särskilda åtgärder. Att medlemsstaterna själva väljer form och tillvägagångssätt innebär inte att alla nationella rättskällor får användas. Enligt huvudregeln ska EU-direktiv normalt sett uppfyllas genom någon form av författningsreglering. Däremot anses sådana rättskällor som förarbeten, praxis, sakens natur, doktrin m.m. i princip inte ensamma räcka till för att genomföra EU-rätt. Det är inte heller tillräckligt med en uppföljning genom allmänna råd, dvs. genom att en myndighet lämnar generella rekommendationer om hur svensk författning bör tillämpas för att ett direktivs krav ska uppfyllas. Detta ute-

Genomförande av direktiv

Ds 2012:6

sluter inte att det ibland kan vara ändamålsenligt med allmänna råd om hur de föreskrifter bör tillämpas som genomför ett direktiv. Detta kan för svensk del innebära att de delar av ett direktiv som kräver reglering i lag tas in i redan befintlig lagstiftning eller i ny lag medan andra bestämmelser i direktivet kan införlivas genom föreskrifter meddelade av regeringen.

8. Gällande rätt

Bestämmelser om hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, andra varor, patientjournaler och sekretess m.m. finns i ett flertal lagar, förordningar och föreskrifter. I detta avsnitt ges en översiktlig redogörelse för några av de viktigaste författningarna på området.

8.1. Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har karaktären av en ramlag som huvudsakligen innehåller mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården. Med hälso- och sjukvård avses enligt hälso- och sjukvårdslagen åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Begreppet hälso- och sjukvård omfattar alltså dels sjukdomsförebyggande åtgärder, dels den egentliga sjukvården. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna. Inom begreppet hälso- och sjukvård ryms också åtgärder med anledning av kroppsfel, barnsbörd, abort och sterilisering. Hälso- och sjukvårdens ansvar omfattar sådan verksamhet som bedöms kräva insatser av medicinskt utbildad personal eller av sådan personal i samarbete med personal med administrativ, teknisk, farmaceutisk, psykologisk eller social kompetens (prop. 1981/82:97 s. 40 och 44).

Landstinget ska erbjuda vård åt dem som är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom landstinget. Landstinget ska även erbjuda en god hälso- och

Gällande rätt

Ds 2012:6

sjukvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt förordning (EG) nr 883/2004. Detsamma ska gälla för den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning. Vården ska i dessa fall erbjudas av det landsting inom vars område personen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av den nämnda förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas vård av samma landsting. För vården betalar patienten svensk vårdavgift vid uppvisande av särskilt intyg. Resterande omkostnader kräver Försäkringskassan tillbaka från personens hemland. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige, gäller dock 3 § i HSL.

Hälso- och sjukvård ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Patienten ska ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Vården och behandlingen ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Där det bedrivs sjukvård ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården.

Även kommunerna har ett visst hälso- och sjukvårdsansvar, vilket framgår av 18 § i HSL. Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret är nära samordnat med kommunens ansvar för socialtjänsten enligt socialtjänstlagen (2001:453). Kommunerna har vårdskyldighet för äldre personer som bor på särskilda boenden eller för de personer som på grund av fysiska eller psykiska funktionshinder behöver en bostad med särskild service. Varje kommun ska även i samband med hemtjänst, dagverksamhet och annan liknande social tjänst erbjuda en god

Ds 2012:6 Gällande rätt

hälso- och sjukvård åt dem som vistas där. Vidare får landstinget till en kommun även överlåta skyldigheten att erbjuda hemsjukvård om landstinget och kommunen kommer överens om det. En kommun har dock inte ansvar för sådan vård som meddelas av läkare.

I HSL regleras också att landstingen och kommunerna får utkräva vårdavgifter och avgifter med anledning av uteblivna besök. Dessa avgifter får landsting och kommuner själva bestämma. För slutenvårdbesök får högsta avgiftsbelopp uppgå till 80 kronor för varje vårddag. Det finns ett skydd mot höga kostnader för avgifter som avser öppen hälso- och sjukvård. Taket i högkostnadsskyddet uppgår till 1 100 kronor under en tolvmånadersperiod.

8.2. Tandvårdslagen m.m.

Särskilda bestämmelser om tandvård finns i tandvårdslagen (1985:125) och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Det är landstingen som primärt är ansvariga för att organisera och bekosta hälso- och sjukvård och tandvård åt dem som är bosatta inom landstingen. Ett undantag är det statliga tandvårdsstödet som regleras i lagen (2008:145) och som bekostas av staten.

I tandvårdslagen ges bestämmelser om hur tandvården ska utformas och grundläggande regler om landstingens ansvar för tandvården. I tandvårdsförordningen (1998:1338) preciseras landstingens ansvar. Utöver detta har Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) utfärdat föreskrifter och allmänna råd inom tandvårdsområdet.

I tandvårdslagen definieras målet för och kraven på en god tandvård. Målet som anges för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på god tandvård. Tandvård som landstinget självt bedriver benämns i lagen folktandvård.

Gällande rätt

Ds 2012:6

Av tandvårdslagen framgår att varje landsting ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom landstinget. Även i övrigt ska landstinget verka för en god tandhälsa hos befolkningen. Landstinget ska även erbjuda en god tandvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer av förordning (EG) nr 883/2004. Detsamma ska gälla för den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning. Tandvården ska i dessa fall erbjudas av det landsting inom vars område personen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom, enligt vad som följer av den nämnda förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas tandvård av samma landsting.

Tandvård för barn och unga är avgiftsfri och bekostas av landstingen på samma sätt som hälso- och sjukvård. Vad gäller specialisttandvård för vuxna och övrig tandvård för vuxna i den omfattning som landstinget bedömer lämplig, får landstinget ta ut vårdavgifter enligt grunder som landstingsfullmäktige bestämmer, om inte något annat är föreskrivet. Viss annan tandvård ska omfattas av hälso- och sjukvårdslagens (1982:763) bestämmelser om vårdavgifter och bekostas av landstingen. Vilken tandvård som ska omfattas av HSL:s bestämmelser om avgifter som avser öppen hälso- och sjukvård regleras i tandvårdsförordningen. Exempel på sådan tandvård är oralkirurgiska åtgärder, tandvård som är ett led i sjukdomsbehandling och tandvård för extremt tandvårdsrädda personer.

Det statliga tandvårdsstödet regleras i lagen om statligt tandvårdsstöd. Stödet lämnas till vårdgivare för utförd tandvård och består av ett allmänt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. I tandvårdsstödet finns ett högkostnads-skydd som innebär att patienten vid större behandlingar bara behöver betala en del av

Ds 2012:6 Gällande rätt

kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till vårdgivaren. Bestämmelser om nivån på det allmänna tandvårdsbidraget respektive tandvårdsersättningen återfinns i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd och TLV:s föreskrifter.

8.3. Läkemedelslagen

Läkemedelslagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om läkemedel. Syftet med lagen är att värna om den enskilda konsumentens intressen och säkerställa att läkemedlen är säkra, effektiva och av god kvalitet. Med läkemedel avses i läkemedelslagen (1992:859) varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur. Med läkemedel avses även varje substans eller kombination av substanser som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos.

8.4. Lagen om handel med läkemedel

Lagen (2009:366) om handel med läkemedel innehåller bl.a. bestämmelser om detaljhandel med läkemedel till konsument, partihandel med läkemedel, detaljhandel med läkemedel till hälso- och sjukvården, sjukhusens läkemedelsförsörjning, maskinell dosdispensering på öppenvårdsapotek samt tillsyn.

I lagen regleras det att handel med läkemedel ska bedrivas på ett sådant sätt att läkemedlen inte skadar människor, egendom eller miljö samt så att läkemedlens kvalitet inte försämras. Endast den som har fått Läkemedelsverkets tillstånd får bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument med sådana läkemedel som godkänts för försäljning eller omfattas av ett

Gällande rätt

Ds 2012:6

erkännande av ett godkännande enligt 5 § första stycket läkemedelslagen (1992:859), som enligt 5 § första stycket läkemedelslagen får säljas utan godkännande, registrering eller erkännande av ett godkännande eller registrering, för vilka tillstånd till försäljning lämnats enligt 5 § tredje stycket läkemedelslagen eller som godkänts för försäljning av Europeiska kommissionen eller Europeiska unionens råd.

Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten och har förutsättningar att uppfylla kraven. Vidare ska den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument bl.a. ha lokalen bemannad med farmaceuter, tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel, och samtliga förordnade varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner, ha en läkemedelsansvarig för apoteket samt vid expediering av en förskrivning lämna de uppgifter som anges i lagen om receptregister till Apotekens Service Aktiebolag.

Vad gäller sjukhusens läkemedelsförsörjning anges det i lagen att vårdgivarna ska organisera läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus på ett sådant sätt att den bedrivs rationellt och att behovet av säkra och effektiva läkemedel tryggas. För detta ändamål ska det finnas sjukhusapotek, som ska vara bemannat med en eller flera farmaceuter.

8.5. Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen

Patientskadelagen (1996:799) innehåller bestämmelser om patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning. Lagen gäller endast skador som har uppkommit i samband med hälso– och sjukvård i Sverige. Patientskadeersättningen utges av försäkringsgivaren via patientförsäkringen LÖF. Patientförsäkringen åtar sig att utge behandlingsskadeersättning för kroppskada som orsakas patient i direkt samband med hälso- och sjukvård som utförs vid vård-

Ds 2012:6 Gällande rätt

institution utanför Sveriges gränser endast under förutsättning att ett landsting har remitterat patienten dit och svarar för vårdkostnaderna. Detta åtagande gäller inte när patienter får vård med stöd av lag om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller förordning (EG) nr 883/2004. I dessa fall får patienten tillämpa det berörda EESlandets nationella juridiska system för att begära ersättning för uppkomna behandlingsskador i samband med hälso- och sjukvård (se även avsnitt 11.3).

Patienter som har skadats av läkemedel kan få ersättning via skadeståndslagen (1972:207), produktansvarslagen (1992:18) eller läkemedelsförsäkringen.

Av 1 § skadeståndslagen (1972:207) framgår att bestämmelserna om skadestånd i lagen tillämpas, om inte annat är särskilt föreskrivet eller föranleds av avtal eller i övrigt följer av regler om skadestånd i avtalsförhållanden. Detta innebär att skadeståndsrättslig speciallagstiftning kan innehålla regler som avviker från skadeståndslagen. Det finns t.ex. avvikande bestämmelser i produktansvarslagen (1992:18). Eftersom skadeståndslagen är dispositiv kan parter genom avtal komma överens om regler som innebär en utvidgning eller inskränkning i ett eller flera hänseenden av det skadeståndsansvar som följer av lagen.

Patienter som har skadats av läkemedel har olika möjligheter till ersättning. Rätt till skadestånd kan föreligga enligt både skadeståndslagen (1972:207) och produktansvarslagen (1992:18). Skadeståndets roll vid personskador som orsakats av läkemedel har dock till stor del övertagits av läkemedelsförsäkringen. I Sverige finns en kollektiv försäkring för personer som skadas av läkemedel, den s.k. läkemedelsförsäkringen. Läkemedelsförsäkringen har skapats genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretag i Sverige. Nästan alla läkemedelsbolag som verkar i Sverige (98,2% av alla sålda läkemedel) är med i Läkemedelsförsäkringen. Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel som ingår i Läkemedelsförsäkringen har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad.

Gällande rätt

Ds 2012:6

Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.

8.6. Lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Med läkemedelsförmåner avses ett skydd mot höga kostnader vid inköp av förmånsberättigade läkemedel. Högkostnadsskyddet minskar patientens kostnad för receptbelagda läkemedel stegvis. När en patient har betalat mer än 2 200 kronor får denne ett s.k. frikort. Regleringen finns i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som beslutar om ett läkemedel eller en vara ska ingå i läkemedelsförmånerna, dvs. subventioneras av samhället.

Kostnadsreduceringen beräknas på den sammanlagda kostnaden för varor som den förmånsberättigade köper under ett år räknat från det första inköpstillfället. Reduceringen lämnas vid varje inköpstillfälle på grundval av den sammanlagda kostnaden för de dittills och vid tillfället inköpta varorna. Så länge den sammanlagda kostnaden inte överstiger 1 100 kronor lämnas ingen kostnadsreducering. När den sammanlagda kostnaden överstiger detta belopp, utgör kostnadsreduceringen

1. 50 procent av den del som överstiger 1 100 kronor men

inte 2 100 kronor,

2. 75 procent av den del som överstiger 2 100 kronor men

inte 3 900 kronor,

3. 90 procent av den del som överstiger 3 900 kronor men

inte 5 400 kronor, samt

4. hela den del av den sammanlagda kostnaden som

överstiger 5 400 kronor.

Högkostnadsskyddet innebär att den sammanlagda kostnaden för den förmånsberättigade blir högst 2 200 kronor under en tolvmånadersperiod.

Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 18 år i sin vård, tillämpas kostnadsreduceringen gemensamt för barnen.

Ds 2012:6 Gällande rätt

Kostnadsreducering gäller under ett år räknat från första inköpstillfället även för barn som under denna tid fyller 18 år. Med förälder avses även fosterförälder. Som förälder räknas även den som en förälder stadigvarande sammanbor med och som är eller har varit gift eller har eller har haft barn med föräldern.

Om det finns särskilda skäl får TLV besluta att ett läkemedel eller en annan vara ska ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde. Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor. (11 §).

Ett receptbelagt läkemedel ska enligt 15 § omfattas av läkemedelsförmånerna och inköpspris och försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under förutsättning

1. att kostnaderna för användning av läkemedlet, med

beaktande av bestämmelserna i 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter, och

2. att det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller

behandlingsmetoder som enligt en sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 § läkemedelslagen (1992:859) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsenliga.

Det sagda innebär att TLV bland annat ska bedöma om ett läkemedel är kostnadseffektivt, dvs. om behandling med läkemedlet kostar en för samhället rimlig summa pengar i förhållande till de hälsovinster som läkemedlet ger. Bedömningen görs utifrån ett samhälleligt och hälsoekonomiskt helhetsperspektiv med syfte att bidra till en ändamålsenlig användning av läkemedel.

Kostnadsreduceringen tillämpas i fråga om läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna om det har förskrivits för människor av läkare, tandläkare, sjuksköterska, barnmorska eller legitimerad tandhygienist i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller i likartat syfte. Det krävs också att receptet är försett med en kod som identifierar den arbetsplats som receptutfärdaren tjänstgör vid (arbetsplats-

Gällande rätt

Ds 2012:6

kod). Alla som har en arbetsplats och är behöriga att förskriva läkemedel eller sådana varor som avses i 18 § 2 och 3 i lagen om läkemedelsförmåner m.m. har rätt att få en sådan kod.

Av lagen följer att läkemedel som ges i samband med vård på sjukhus är kostnadsfria.

Lagen innehåller även bestämmelser om utbyte av läkemedel på öppenvårdsapotek. Bestämmelserna om utbyte finns i 21 § och innebär kortfattat att om ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna förskrivits och det finns ett eller flera utbytbara sådana läkemedel, ska läkemedlet som huvudregel bytas ut mot det billigaste tillgängliga läkemedlet. Öppenvårdsapoteket ska upplysa patienten om att utbyte kommer i fråga och om patientens rätt att mot betalning få det förskrivna läkemedlet eller något annat utbytbart läkemedel. Den enskilde kan välja att betala mellanskillnaden och därigenom erhålla det förskrivna läkemedlet. Förskrivaren kan också ha motsatt sig ett utbyte av medicinska skäl.

Medlemsstaterna är i princip fria att införa olika typer av prisregleringsmodeller för läkemedel. Den enda specifika sekundärrätt som finns på området är rådets direktiv 89/105/EEG av den 21 december 1988 om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen, fortsättningsvis benämnt transparensdirektivet. Direktivet reglerar prissättningen på humanläkemedel och dess inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen. Direktivet är genomfört i svensk rätt genom förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. Direktivet reglerar dock inte vad som ska ingå i de nationella förmånssystemen utan endast de förfaranden som medlemsstaterna använder vid prissättningen. Nuvarande transparensdirektiv är för närvarande föremål för en översyn. Kommissionen avser presentera ett förslag till reviderat direktiv under 2012.

Ds 2012:6 Gällande rätt

8.7. Offentlighets- och sekretesslagen

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; OSL) finns bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut handlingar. Sekretessen innebär ett förbud att röja en uppgift oberoende av hur detta sker. För de uppgifter som omfattas av sekretess gäller också tystnadsplikt. Sekretessen gäller både mot enskilda och mot andra myndigheter men också i förhållandet mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet om de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra (8 kap. 2 §).

Det förhållandet att en uppgift är sekretesskyddad utgör inte något hinder för att uppgiften lämnas från en myndighet till en annan myndighet om uppgiftsskyldigheten följer av lag eller förordning (10 kap. 28 §). Sekretess inom den allmänna hälso- och sjukvården regleras i 25 kap. 1 § OSL. Enligt 25 kap. 1 § gäller sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, exempelvis rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering, kastrering, omskärelse och åtgärder mot smittsamma sjukdomar. Bestämmelsen har således ett s.k. omvänt skaderekvisit, dvs. det gäller en presumtion för att sådana uppgifter omfattas av sekretess.

För hälso- och sjukvård som bedrivs i enskild regi finns bestämmelser om tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen (2010:659).

För Försäkringskassan är framförallt den så kallade socialförsäkringssekretessen i 28 kap. 1 § OSL relevant. Bestämmelsen om socialförsäkringssekretess innebär bland annat att sekretess kan gälla hos Försäkringskassan i olika slag av ärenden om förmåner och ersättningar. Sekretessen skyddar uppgift om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det

Gällande rätt

Ds 2012:6

kan antas att den som uppgiften rör eller någon som står honom eller henne nära lider men om uppgiften lämnas ut.

8.8. Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen (2010:659) innehåller bestämmelser om att vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, som bl.a. innebär att utreda händelser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, att ge patienter och närstående information och möjligheter att bidra till patientsäkerhetsarbetet samt att till Socialstyrelsen rapportera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten.

Lagen innehåller bestämmelser om åtgärder mot legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal såsom prövotid, återkallelse av legitimation och annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, samt begränsning av förskrivningsrätt.

8.9. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Av förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen framgår att Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som bl.a. rör hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen har med stöd av bl.a. förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. utarbetat föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifterna och de allmänna råden är publicerade i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS).

8.10. Läkemedelsverkets föreskrifter

Hanteringen av läkemedel regleras främst genom läkemedelslagen (1992:859) och läkemedelsförordningen (2006:272). Läke-

Ds 2012:6 Gällande rätt

medelsverket har meddelat ett flertal föreskrifter som publiceras i Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS). Bestämmelser om erkännande av utländska recept finns i Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; LVFS 2009:13.

8.11. Förordning (EG) nr 883/2004

Rätten till sjukförsäkringsförmåner för personer som rör sig inom EES regleras i förordning (EG) nr 883/200. Förordningen började gälla den 1 maj 2010 och ersatte förordning (EEG) nr 1408/71.

Syftet med förordning (EG) nr 883/2004 är att samordna olika socialförsäkringsförmåner när personer rör sig över gränserna inom EES. Förordningen har däremot inte som syfte att harmonisera de olika medlemsstaternas socialförsäkringssystem.

Förordning (EG) nr 883/2004 är uppdelad i sju avdelningar och omfattar bl.a. förmåner vid sjukdom, moderskap och likvärdiga faderskapsförmåner. I artikel 19 och 20 regleras rätten till vårdförmåner av nödvändig och planerad karaktär. Även utlandsboende pensionärers rätt till vårdförmåner i sitt nya bosättningsland regleras i förordningen (artikel 23-27).

En EU-förordning har allmän giltighet och den är till alla delar bindande och direkt tillämplig i varje medlemsstat (artikel 288 i EUF-fördraget). Den ska således inte genomföras i svensk rätt för att bli giltig i Sverige. Försäkringskassan är utsedd till svenskt förbindelseorgan enligt förordning (EG) nr 883/2004. Försäkringskassan har inte heller tagit fram några föreskrifter vad gäller t.ex. rätt till ersättning för kostnader för vård utomlands med stöd i förordningen. Försäkringskassan har istället tagit fram s.k. rättsliga ställningstaganden och vägledningar, t.ex. vägledning 2001:10 Vårdförmåner i internationella förhållanden. Som ett tillägg till förordning (EG) nr 883/2004 har de nordiska länderna i bilaga 2 till förordning (EG) nr 883/2004 antecknat en bestämmelse om merutgifter för hem-

Gällande rätt

Ds 2012:6

transporter vid nödvändig vård. För samma vård gäller även att vårdkostnaden för nödvändig vård stannar i vårdlandet, dvs. de nordiska länderna kräver inte varandra på de merkostnader som uppstått då exempelvis en person bosatt i Sverige får nödvändig vård i Finland.

Det finns inte något krav om att använda en speciell blankett vid ansökan om förhandstillstånd för planerad vård eller ersättning i efterhand för sjukvård och tandvård med stöd i EUFfördraget Det har emellertid tagits fram ansökningsblanketter för att underlätta för den sökande. Av dessa blanketter framgår bl.a. att den sökande ska lämna uppgifter om vårdgivaren och för vilken sjukdom man söker vård/har sökt vård.

8.12. Förordning (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten

Förordningen reglerar landstingens ersättning för den vård, tandvård, sjukresor, läkemedel och andra varor som personer har erhållit i något landsting utan att vara bosatta i Sverige i enlighet med 3 c § HSL. Dessa personer har rätt till nödvändig och planerad vård i Sverige mot uppvisande av ett särskilt intyg med stöd i förordning (EG) nr 883/2004. Den enskilde betalar landstingets vårdavgift och resterande omkostnader, i enlighet med riksavtalet, debiterar landstinget Försäkringskassan. I egenskap av förbindelseorgan skickar Försäkringskassan i sin tur en faktura till personens hemland. De svenska vårdgivarna får i enlighet med förordning 1994:2053 inte ta ut högre avgifter för de utländska patienterna än de avgifter som tas ut av patienter som är bosatta inom landstingets område vilket grundar sig på artikel 19.1 i förordning (EG) nr 883/2004.

9. Genomförande av direktivet – en ny lag

9.1. Inledande bestämmelser

Förslag: Det ska införas en ny lag, lagen om ersättning för

vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagen ska innehålla bestämmelser om ersättning till patienter för vårdkostnader som han eller hon har haft i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I lagen ska det upplysas om att bestämmelser om ersättning till patienter för vårdkostnader även finns i förordning (EG) nr 883/2004. Lagens bestämmelser ska inte tillämpas i de fall en patients rätt till ersättning grundar sig på nämnda EG-förordning.

Bedömning: Bestämmelserna i lagen om ersättning för

vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kräver inga föreskrifter för de undantag som görs från patientrörlighetsdirektivets tillämpningsområde i artikel 1.3 i direktivet.

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

Skälen för förslaget:

9.1.1. En ny lag om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Bestämmelserna i patientrörlighetsdirektivet tar framförallt sikte på att reglera frågor som rör kostnadsersättning för vård som ges i en annan medlemsstat än den där vårdmottagaren är bosatt. Enligt artikel 7.3 i patientrörlighetsdirektivet ska försäkringsmedlemsstaten fastställa, på lokal, regional eller nationell nivå vilken hälso- och sjukvård en försäkrad person har rätt att få ersättning för, kostnader och nivån på ersättningen av dessa kostnader, oberoende av var hälso- och sjukvården tillhandahålls.

Det finns idag inte någon samlad reglering i svensk nationell rätt av de frågor som rör en enskilds rätt till ersättning för sådan vård som han eller hon mottagit utomlands. Hittills har frågor om ersättning för vårdkostnader i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) hanterats av Försäkringskassan med stöd direkt av förordning (EG) nr 883/2004 samt i enlighet med rättspraxis från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

Mot ovanstående bakgrund och för att den enskilde patienten lättare ska kunna se vad som gäller för rätt till ersättning vid sådan ersättningsbar gränsöverskridande vård, föreslås att de centrala bestämmelserna som krävs för genomförandet av detta direktiv samlas i en särskild lag, lagen om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i det följande förkortat den nya ersättningslagen.

Några av de bestämmelser som föreslås med anledning av genomförandet av direktivet, men som avser att tillämpas vid vård i Sverige bör dock inte införas i den nya lagen utan i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL), lagen (2002:160) om läke-

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

medelsförmåner m.m. och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd (se avsnitt 9.12).

Som framgår av artikel 1.3 i patientrörlighetsdirektivet ska det inte tillämpas på

a) tjänster vid långvarigt behov vars syfte är att vara till stöd

för personer som behöver hjälp med utförande av rutinmässiga vardagssysslor,

b) tillgång till och fördelning av organ avsedda för organ-

transplantationer,

c) allmänna vaccinationsprogram mot infektionssjukdomar

som inriktas uteslutande på att skydda hälsan hos befolkningen i en medlemsstat och som är föremål för särskilda planerings- och genomförandeåtgärder, med undantag för kapitel IV.

Artikel 1.3 a i patientrörlighetsdirektivet avser företrädesvis olika former av hemtjänst eller omsorger på särskilt boende. Sådana insatser kommer inte att ersättas enligt den nya lagen. Beträffande artikel 1.3 b i direktivet, bedöms de lagbestämmelser som föreslås i denna rapport inte medföra att tillgången till och fördelningen av sådana organ påverkas. Beträffande artikel 1.3 c i patientrörlighetsdirektivet, som rör allmänna vaccinationsprogram, bedöms det för närvarande inte finnas behov av några ändringar i gällande rätt. Det finns inte heller behov av att införa någon särskild bestämmelse avseende dessa program i den lag som nu föreslås.

Vidare, de förslag som lämnas i denna promemoria bedöms inte utgöra sådana tekniska föreskrifter som behöver anmälas till kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34 EG av den 22 juni 1998 om informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter om informationssamhällets tjänster.

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

9.1.2. Förhållandet till förordning (EG) nr 883/2004 m.m.

Vårdkostnader som uppkommit i ett annat EES-land kommer att kunna ersättas antingen enligt den nu föreslagna lagen eller enligt förordning (EG) nr 883/2004. Det finns vissa skillnader mellan regelverken (se avsnitt 5).

Avsikten är att en patient som mottagit gränsöverskridande vård så långt som möjligt ska kunna välja att få denna vård ersatt på det sätt som är förmånligast för patienten (se recit 28-31 samt artikel 8.3 i patienrörlighetsdirektivet). Den nya ersättningslagen ska dock endast tillämpas i de fall en patients ersättning för gränsöverskridande vård grundar sig på patientrörlighetsdirektivet. Detta ska anges i den nya lagen. Vidare ska i den nya ersättningslagen upplysas om att bestämmelser om ersättning till patienter för vårdkostnader även finns i förordning (EG) nr 883/2004.

Den nya ersättningslagen ska endast avse länder inom EES, vilket innebär att vårdkostnader som har uppstått med anledning av vård i Schweiz inte kommer att ersättas.

Enligt artikel 5 b i patientrörlighetsdirektivet, ska försäkringsmedlemsstaten tillhandahålla information om vilka möjligheter som finns att söka ersättning för vård i ett annat EES-land. Det bör uppdras åt Försäkringskassan att informera om möjligheterna till ersättning för vårdkostnader enligt både den nya lagen och förordning (EG) nr 883/2004. En bestämmelse om informationsskyldighet tas in i Försäkringskassans instruktion.

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

9.2. Rätten till ersättning

Förslag: En patient ska ha rätt till ersättning för vårdkost-

nader som har uppkommit till följd av att han eller hon har mottagit hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar eller hjälpmedel i ett annat land inom EES om

1. patienten när kostnaden uppkom tillhörde den personkrets för vilken Sverige är behörigt att meddela sådant tillstånd till vård utanför bosättningsmedlemsstaten som avses i artikel 20 i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

2. vården skulle ha bekostats av det allmänna om den hade utförts i Sverige,

3. vården har utförts av hälso- och sjukvårdspersonal och den behandlingsmetod som har använts är i enlighet med internationell medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet, och

4. utförandet av vården inte strider mot svensk lag. I lagen ska det finnas definitioner av vad som avses med hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, tandvård, läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar, hjälpmedel samt landsting.

Skälen för förslaget: Grundtanken i patientrörlighetsdirek-

tivet är att en patient som mottar gränsöverskridande vård, så långt det är möjligt, ska försättas i en situation som är identisk med den som skulle ha uppstått om vården hade utförts i försäkringsmedlemsstaten. Av artikel 5 a patientrörlighetsdirektivet följer att försäkringsmedlemsstaten ska se till att kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ersätts i enlighet med kapitel III i direktivet.

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

Enligt artikel 7.1 nämnda direktiv, ska försäkringsmedlemsstaten, utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr 883/2004 och om annat inte följer av bestämmelserna i artiklarna 8 och 9 i patientrörlighetsdirektivet, se till att de kostnader som uppstått för en försäkrad person som mottagit gränsöverskridande hälso- och sjukvård ersätts, om vården i fråga hör till de förmåner som den försäkrade personen har rätt till i försäkringsmedlemsstaten.

De hänvisningar till gemenskapsrättsakter som görs i patientrörlighetsdirektivets normativa delar, bl.a. i vissa definitioner, bedöms utgöra s.k. dynamiska hänvisningar. Detta innebär att t.ex. en hänvisning i patientrörlighetsdirektivet till direktiv 2001/83/EG, det s.k. humanläkemedelsdirektivet, inte endast avser det direktivet i den lydelse som det hade när patientrörlighetsdirektivet antogs, utan även eventuella framtida ändringar som görs i humanläkemedelsdirektivet.

9.2.1. Vårdförmåner i Sverige

I enlighet med vad som redovisats i avsnitten 8.1 och 8.2 har landstingen i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL) och i tandvårdslagen(1985:125) ålagts att tillhandahålla resurser för hälso- och sjukvård och tandvård för att tillgodose befolkningens behov av sådan vård. Även kommunerna har sådana skyldigheter. Centrala bestämmelser avseende dessa skyldigheter, däribland vårdskyldigheten, finns i 3–20 §§ och HSL och i 510 §§tandvårdslagen.

Av 3 b § HSL framgår bl.a. att landstingen ska erbjuda hjälpmedel för funktionshindrade. Även en kommun är enligt 18 b § HSL skyldig att i vissa fall erbjuda hjälpmedel. Enligt vad som följer av 3 d § HSL har landstingen vissa skyldigheter att tillhandahålla förbrukningsartiklar. I lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande finns vidare särskilda bestämmelser om landstingens skyldighet att, utöver vad som följer av HSL och tandvårdslagen, erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

asylsökande och vissa andra utlänningar. Denna vård är också subventionerad med offentliga medel.

Den svenska sjukvårds- och tandvårdsmodellen utgör i huvudsak ett naturaförmånssystem vilket innebär att landsting och till viss del kommuner ska tillgodose befolkningens behov av vård. Genom 26 § HSL har dock landstingen och kommunerna i vissa fall rätt att besluta om patienternas avgifter för vården och avgifter med anledning att patienter uteblir från avtalade besök. Exempel på särskilda föreskrifter som inverkar på rätten att ta ut vårdavgifter finns i exempelvis smittskyddslagen (2004:168) och lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hivsmittade. För öppen hälso- och sjukvård finns ett högkostnadsskydd vilket innebär att man under en period på tolv månader sammanlagt behöver betala högst 1 100 kronor.

Som framgår av avsnitt 8.2 finns även ett statligt tandvårdsstöd genom vilket en enskild kan få allmänt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. De centrala bestämmelserna avseende detta stöd finns i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Tandvårdsersättning lämnas enligt denna lag med en viss andel av patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigade åtgärder. Även för tandvården finns det ett skydd mot höga kostnader som innebär att patienten under ett års ersättningsperiod själv betalar tandvårdsavgifter upp till ett första karensbelopp och att kostnaderna därefter minskar stegvis.

Utöver ovanstående förmåner finns den i avsnitt 8.5 redovisade lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. som bl.a. innehåller bestämmelser om högkostnadsskydd vid inköp av förmånsberättigade läkemedel och vissa varor. I detta högkostnadsskydd minskar patientens kostnader stegvis. Kostnadsreduceringen beräknas på den sammanlagda kostnaden för förmånsberättigade läkemedel och vissa andra varor och gäller under ett år räknat från första inköpstillfället.

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

9.2.2. Villkor för rätt till ersättning

Sverige ska enligt artikel 7.1 patientrörlighetsdirektivet ersätta kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård om vården i fråga hör till de förmåner som den som är försäkrad i Sverige har rätt till här. Vad som i nämnda direktiv avses med bl.a. hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, gränsöverskridande hälso- och sjukvård, försäkrad person och försäkringsmedlemsstat definieras i artikel 3. Den nya ersättningslagen föreslås innehålla ett antal bestämmelser som ska reglera rätten till sådan ersättning. I det följande redogörs för de olika villkoren och dess närmare innebörd. Vidare lämnas förslag till ett antal definitioner av olika begrepp.

Kostnaderna ska avse hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar eller hjälpmedel.

I de fall en patient mottar gränsöverskridande vård som motsvaras av någon av de olika vårdförmåner som redovisats under avsnitt 9.2.1 ovan, ska patientens kostnader för den vården under vissa förutsättningar ersättas.

I artikel 3 a i patientrörlighetsdirektivet anges att med hälso- och sjukvård avses hälso- och sjukvårdstjänster som hälso- och sjukvårdspersonal tillhandahåller patienter i syfte att bedöma, bibehålla eller återställa deras hälsotillstånd, inbegripet förskrivning, utlämning och tillhandahållande av läkemedel och medicinska hjälpmedel.

En patient ska enligt den nya ersättningslagen kunna begära ersättning för vårdkostnader som har uppkommit då patienten har mottagit hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar eller hjälpmedel i ett annat land inom EES. Vad som avses med hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, tandvård, läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel ska definieras i den nya lagen. Definitionerna ska utformas så att de bidrar till att tydligare avgränsa

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

rätten till ersättning så att den överensstämmer med de krav som följer av direktivet.

Den nya ersättningslagens definition av hälso- och sjukvård ska motsvara 1 § första stycket första meningen hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), i det följande förkortad HSL. Med hälso- och sjukvård avses således åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Sjuktransporter och omhändertagande om avlidna utgör således, till skillnad från vad gäller enligt HSL, inte hälso- och sjukvård enligt den nya lagen och kostnader för sådana transporter och omhändertaganden ska således inte heller ersättas. Vidare föreslås att definitionen av vad som avses med hälso- och sjukvårdspersonal i den nya ersättningslagen ska vara likalydande med artikel 3 f patientrörlighetsdirektivet.

Förskrivning, utlämning och tillhandahållande av medicinska hjälpmedel och läkemedel utgör hälso- och sjukvård enligt patientrörlighetsdirektivet.

Enligt definitionen i artikel 3 l patientrörlighetsdirektivet avses med medicinskt hjälpmedel, ett medicinskt hjälpmedel enligt definitionen i direktiv 90/385/EEG och direktiv 93/42/EEG och 98/79/EG. De tre sistnämnda direktiven har införlivats i svensk rätt genom bl.a. lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. Vad som avses med medicinteknisk produkt framgår av 2 § sistnämnda lag. Som exempel på medicintekniska produkter kan nämnas plåster, vissa preventivmedel, kryckkäppar, rullstolar, blodsockermätare, pacemakers och datortomografer. Sådana hjälpmedel som avses i 3 b § HSL och förbrukningsartiklar som avses i 3 § HSL utgör många gånger medicintekniska produkter i den mening som avses i 2 § lagen om medicintekniska produkter. Detsamma gäller sådana andra varor och förbrukningsartiklar som omfattas av läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

I den nya ersättningslagen föreslås tre definitioner som tillsammans innebär att lagen omfattar det som i patientrörlighetsdirektivet avses med medicinskt hjälpmedel. Således förslås en

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

definition av vad som avses med andra varor, en definition av vad som avses med förbrukningsartiklar samt en definition av vad som avses med hjälpmedel.

Med andra varor ska enligt den nya ersättningslagen avses sådana varor som avses i 18 och 20 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Med förbrukningsartiklar ska avses sådana förbrukningsartiklar som avses i 3 d § HSL. Slutligen ska i den nya ersättningslagen med hjälpmedel avses sådana hjälpmedel som avses i 3 b § HSL.

Läkemedel definieras i artikel 3 i, i patientrörlighetsdirektivet genom en hänvisning till artikel 1.2 i direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel. Av artikel 1.2 sistnämnda direktiv framgår att med läkemedel avses varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att behandla eller förebygga sjukdom hos människor, eller varje substans eller kombination av substanser som kan användas på eller administreras till människor i syfte antingen att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller att ställa diagnos. Patientrörlighetsdirektivets definition av läkemedel motsvarar inte fullt ut den definition av läkemedel som finns i 1 § första stycket läkemedelslagen(1992:859) eftersom den sistnämnda lagens definition också omfattar djur. Rätten till ersättning för läkemedel bör i likhet med vad som anges i patientrörlighetsdirektivet endast avse läkemedel till människor och definitionen av vad som avses med läkemedel i den nya ersättningslagen kan därför inte definieras genom en hänvisning till 1 § första stycket läkemedelslagen. I stället föreslås att läkemedel i den nya ersättningslagen ska definieras genom en dynamisk hänvisning till direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel. Den nya ersättningslagens definition av läkemedel ska således vara likalydande med patientrörlighetsdirektivets definition.

Uttrycket tandvård ska i lagen definieras som sådan tandvård som avses enligt 1 § tandvårdslagen(1985:125), d.v.s. åtgärder för

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan. Den föreslagna definitionen kommer även att omfatta tandvård enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd (se 1 kap. 2 § 1 nämnda lag).

Rätten till ersättning ska begränsas till en viss personkrets

Enligt definitionen i artikel 3 b i, patientrörlighetsdirektivet, avses med en försäkrad person personer, inbegripet familjemedlemmar och deras efterlevande, som omfattas av artikel 2 i förordning (EG) nr 883/2004 och som är försäkrade personer i den mening som avses i artikel 1 c i den förordningen och tredjelandsmedborgare som omfattas av förordning (EG) nr 859/2003 eller förordning (EU) nr 1231/2010 eller som uppfyller villkoren i lagstiftningen i försäkringsmedlemsstaten för rätt till förmåner.

I artikel 3 c patientrörlighetsdirektivet anges att med försäkringsmedlemsstat avses den medlemsstat som har behörighet att bevilja den försäkrade personen förhandstillstånd att få lämplig behandling utanför bosättningsmedlemsstaten i enlighet med förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009. Om ingen medlemsstat är behörig i enlighet med de förordningarna, ska försäkringsmedlemsstaten vara den medlemsstat där personen är försäkrad eller har rätt till förmåner vid sjukdom enligt den medlemsstatens lagstiftning.

Med gränsöverskridande hälso- och sjukvård avses enligt definitionen i artikel 3 e i patientrörlighetsdirektivet hälso- och sjukvård som tillhandahålls eller förordnas i en annan medlemsstat än försäkringsmedlemsstaten.

Mot bakgrund av direktivets definitioner i artiklarna 3 b, c och e föreslås att den personkrets som ska ha rätt till ersättning enligt den nya ersättningslagen ska avgränsas. För rätt till ersättning ska krävas att patienten, när vårdkostnaden uppkom, tillhörde den personkrets för vilken Sverige är behörigt att meddela sådant tillstånd till vård utanför bosättningsmedlemsstaten som avses i artikel 20 i förordning (EG) nr 883/2004. Bestämmelsen

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

avses, i likhet med patientrörlighetsdirektivets hänvisningar till vissa EU-rättsakter i de nyss nämnda artiklarna, utgöra en s.k. dynamisk hänvisning.

Den förslagna bestämmelsen om personkrets innebär att de personer, för vilka Sverige är försäkringsmedlemsstat, ingår i personkretsen. Sverige är försäkringsmedlemsstat för bl.a. de personer som är folkbokförda i Sverige eller som enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) är kvarskrivna och stadigvarande vistas inom ett landsting.

Men även personer som inte är folkbokförda eller kvarskrivna i Sverige kan ha Sverige som försäkringsmedlemsstat. De pensionärer samt deras familjemedlemmar som bor i ett annat EES-land men som har sin pension från Sverige, kan ingå i personkretsen. Sverige betalar för den vård som den utlandsboende pensionären behöver i det nya bosättningslandet, antingen via schablonbelopp eller faktiska belopp. I de fall pensionärerna bor i EESländer som kräver ersättning baserat på faktiska kostnader, ansvarar Sverige för utfärdande av förhandstillstånd för planerad vård i annat EES-land än bosättningslandet med stöd i förordning (EG) nr 883/2004. Sverige är därmed försäkringsmedlemsstat och bär kostnadsansvar för den eventuella vård som pensionären söker i ett annat EES-land än sitt nya bosättningsland eller Sverige med stöd av patientrörlighetsdirektivet.

Sverige är också försäkringsmedlemsstat vad gäller personer som är utsända från Sverige för att arbeta i ett annat EES-land under en begränsad period. Sverige bekostar dessa personers vård i bosättningslandet samt den vård som de eventuellt söker i andra EES-länder.

Även personer som är anställda, egenföretagare eller sjömän i Sverige men bosatta i en annan medlemsstat, har Sverige som försäkringsmedlemsstat och har därmed rätt att söka ersättning från Sverige för gränsöverskridande vård i annat EES-land enligt den nya ersättningslagen.

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

Vården skulle ha bekostats av det allmänna om vården hade utförts i Sverige

Gemensamt för alla vårdförmåner som redovisats i avsnitt 9.2.1 ovan är att de helt eller delvis bekostas av det allmänna. En grundförutsättning för att det allmänna i Sverige ska bekosta viss vård för en patient, är att patientens vård bedömts vara medicinskt motiverad.

Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. innehåller som tidigare sagts bl.a. bestämmelser om högkostnadsskydd vid inköp av förmånsberättigade läkemedel och vissa varor. Det är endast sådana varor som förskrivs och som ingår i högkostnadsskyddet som berättigar till förmåner.

Endast den som är behörig har rätt att förskriva läkemedel. I Sverige har läkare, veterinärer, tandläkare, tandhygienister, barnmorskor och sjuksköterskor förskrivningsrätt av läkemedel. Endast läkare har en generell rätt att förskriva läkemedel för människor. Övriga yrkesgrupper har en begränsad förskrivningsrätt. Även beträffande sådana hjälpmedel som avses i 3 och 18 b §§ och för sådana förbrukningsartiklar som avses i 3 d § HSL finns krav som innebär att de ska förskrivas. Förskrivningar av läkemedel inom öppen vård sker på recept. Hjälpmedel förskrivs på bl.a. hjälpmedelskort och sådana varor som omfattas av läkemedelsförmånerna kan förskrivas på exempelvis recept eller på s.k. livsmedelsanvisning.

Förskrivningskraven innebär således bl.a. att en behörig förskrivare, ofta en läkare, bedömt patientens behov och anpassat förskrivningen av t.ex. ett visst läkemedel till detta behov.

Läkemedelsförmånerna omfattar inte läkemedel och andra varor som ges till en patient som är intagen för vård på en sjukvårdsinrättning (slutenvård). I den slutna vården förskrivs inte läkemedel eller andra varor på recept. De läkemedel, förbrukningsartiklar eller medicintekniska produkter som en patient behöver i samband med slutenvården förordnas i stället av behörig vårdpersonal för att sedan administreras till patienten. Vid exempelvis en höftledsoperation kan en patient således vid vård-

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

tillfället få en ny höftled dvs. en medicinteknisk produkt, läkemedel och förbrukningsartiklar.

I samtliga fall som en vårdförmån i Sverige avser läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar eller hjälpmedel är förmånen kopplad till krav om förskrivning. I slutenvården sker förskrivningen inte på ett recept utan genom ett förordnande. Sammanfattningsvis, i Sverige måste förskrivningskravet vara uppfyllt för att det allmänna ska subventionera exempelvis ett läkemedel. Vad som nu sagt bör även gälla för de fall en patient som mottagit gränsöverskridande vård vill ha kostnadsersättning för sådana produkter.

Vård som inte bekostas av det allmänna i Sverige, exempelvis skönhetsoperationer d.v.s. plastikkirurgi som inte är medicinskt nödvändig, bör inte heller ersättas när vården utförs i ett annat land inom EES-området.

Läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. omfattar endast läkemedel som är godkända för försäljning i Sverige. Förmånen omfattar dock inte alla läkemedel som är godkända för försäljning här. Läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna bekostas inte av det allmänna utan av patienten. Av skäl som framgår av avsnitt 9.3.2 kommer det att inträffa att ett läkemedel som en patient har fått eller själv införskaffat vid gränsöverskridande vård inte finns i Sverige. Om patientens vård utförts i Sverige hade patienten förstås fått ett läkemedel som finns på den svenska marknaden och det vore därför mindre lämpligt att neka en patient ersättning för enbart av det skälet att det läkemedel patienten fått vid den gränsöverskridande vården inte finns på den svenska marknaden. Rätten till ersättning bör därför i dessa fall avgöras utifrån en bedömning av om det finns ett läkemedel på den svenska marknaden som bedöms likvärdigt med det läkemedel som patienten fått eller införskaffat. Frågan om likvärdighetsbedömningar behandlas mer ingående i avsnitt 9.3.2. Vad nu sagts innebär också att om det läkemedel en patient införskaffat vid gränsöverskridande vård inte finns i Sverige och det enda likvärdiga

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

läkemedel som finns här inte ingår i läkemedelsförmånerna, så ska patienten inte heller ha rätt till ersättning.

Såvitt avser skyldigheten att tillhandahålla sådana förbrukningsartiklar som avses i 3 d § HSL omfattar den endast personer som är bosatta inom landstinget och som på grund av allvarlig sjukdom eller efter behandling av sådan sjukdom är i fortlöpande behov av artiklarna. Skyldigheten att erbjuda hjälpmedel enligt 3 b § HSL gäller funktionshindrade som är bosatta inom landstinget eller kvarskrivna där enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481). Det allmänna bekostar således inte förbrukningsartiklar och hjälpmedel för alla patienter i Sverige.

Mot ovanstående bakgrund föreslås som ett villkor för rätt till ersättning enligt den nya ersättningslagen, att den gränsöverskridandevård som patienten mottagit skulle ha bekostats av det allmänna om den hade utförts i Sverige. Bedömningen av om detta villkor är uppfyllt kommer att behöva göras utifrån vad som i Sverige gäller den aktuella vården i fråga och efter omständigheterna i varje enskilt fall.

Såvitt gäller hälso- och sjukvård, andra varor eller förbrukningsartiklar som har administrerats till en patient vid själva vårdtillfället får bedömningen av villkoret ske med utgångspunkt i bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL). Landstingen och kommunerna har genom HSL långtgående skyldigheter att tillhandahålla god hälso- och sjukvård. Även om vårdutbudet kan skilja sig åt mellan olika landsting, innebär vårdsskyldigheten att det allmänna har att bekosta en god hälso- och sjukvård. Den omständigheten att exempelvis ett landsting av t.ex. kostnadsskäl inte tillhandahåller en viss behandlingsmetod som har använts vid gränsöverskridande vård utgör därför inte i sig skäl att neka en patient ersättning.

Beträffande tandvården får en bedömning av om villkoret är uppfyllt ske utifrån bestämmelserna i tandvårdslagen (1985:125) samt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. För förskrivna läkemedel och andra varor som en patient själv har införskaffat kommer bedömningen att behöva ske med utgångspunkt i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

För rätten till kostnadsersättning för läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel innebär det föreslagna villkoret att de ska ha förskrivits på recept eller förordnats till patienten vid själva vårdtillfället. I de fall ett läkemedel har förskrivits i ett annat EES-land men hämtats ut på apotek i Sverige kommer patienten att kunna kräva ersättning enligt den nya ersättningslagen.

Även i de fall det allmänna endast delvis skulle ha bekostat vården, ska rätt till ersättning föreligga för denna del. Exempelvis bekostar det allmänna endast delvis vissa behandlingar mot infertilitet. I de fall patienten har att betala någon form av vård- eller egenavgift för vården i Sverige, bekostas vården inte fullt ut av det allmänna. Så är exempelvis många gånger fallet beträffande hälso- och sjukvård, hjälpmedel, läkemedel och andra varor som omfattas av läkemedelsförmånerna. Även för den tandvård som ersätts enligt lagen om statligt tandvårdsstöd betalar patienten en del kostnader själv.

Vården ska ha utförts av hälso- och sjukvårdspersonal

Vad som avses med hälso- och sjukvårdspersonal definieras i artikel 3 f i direktivet. Med sådan personal avses enligt artikeln läkare, sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, barnmorska eller farmaceut (apotekare) i den mening som avses i yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG eller annan person som utövar yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård som är begränsad till ett reglerat yrke enligt definitionen i artikel 3.1 a i yrkeskvalifikationsdirektivet, eller en person som anses som hälso- och sjukvårdspersonal enligt den behandlande medlemsstatens lagstiftning. Mot bakgrund av patientrörlighetsdirektivets definitioner av dels hälso- och sjukvård, dels hälso- och sjukvårdspersonal, ska ett ytterligare villkor för rätt till ersättning enligt den nya lagen vara att den gränsöverskridande vård som patienten har mottagit ska ha tillhandahållits av hälso- och sjukvårdspersonal.

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

Den behandlingsmetod som har använts ska vara i enlighet med internationell medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet

En sjukdom eller skada kan behandlas på olika sätt. Vilka behandlingsmetoder som används varierar beroende på de omständigheter som utgör skäl för att vidta exempelvis en viss utredning eller behandling av en sjukdom eller ett symtom. Behandlingsmetoderna för en viss sjukdom eller skada kan variera mellan EES-länderna. I Sverige gäller att hälso- och sjukvård och tandvård ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta krav följer främst av 6 kap. 1 § första stycket patientsäkerhetslagen (2010:659, PaL).

I recit 34 i patientrörlighetsdirektivet utvecklas resonemanget kring behandlingsmetoder något. Om en medlemsstat saknar en exakt lista över vilka behandlingsmetoder som ingår i det nationella hälso- och sjukvårdssystemet, får inte medlemsstaten neka en person ersättning i efterhand för gränsöverskridande vård, med hänvisning till att behandlingsmetoden inte finns tillgänglig på dess territorium. En bedömning bör i stället göras om behandlingen motsvarar de förmåner som tillhandahålls av landets hälso- och sjukvårdssystem.

Patientrörlighetsdirektivets skrivningar om hur medlemsstaterna ska bedöma vilka behandlingsmetoder som ska ersättas bör ses mot bakgrund av EU-domstolens praxis. EU-domstolen har i målet Smits och Peerbooms (C-157/99 punkterna 95-96) slagit fast att medlemsstaterna beträffande en behandlingsmetod får ställa upp krav på att denna ska vara sedvanlig med hänsyn till upprätthållandet av en finansiell stabilitet i hälso- och sjukvårdssystemet. Bedömningen huruvida en behandling är sedvanlig ska dock ske utifrån ett internationellt perspektiv. Det internationella perspektivet ska säkerställa att bedömningen är av objektiv karaktär och inte beroende av var vårdgivaren är etablerad. Till stöd för bedömningen av om en behandling är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet ska man beakta alla relevanta föreliggande omständigheter, bland annat facklitteratur och vetenskapliga studier, auktoritativa uttalanden av specialister och

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

huruvida den planerade behandlingen omfattas av sjukförsäkringssystemet i den medlemsstat där behandlingen har tillhandahållits. Sammanfattningsvis finns det således inte stöd för att kräva att behandlingsmetoden ska vara sedvanlig i betydelsen regelmässigt använd i bosättningsmedlemsstaten.

Ovan redovisade utgångspunkter för bedömning av behandlingsmetoder och dess betydelse för rätten till ersättning bör anges i den nya lagen. För rätt till ersättning enligt lagen ska därför krävas att den behandlingsmetod som har använts vid den gränsöverskridande vården är i enlighet med internationell medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet.

En specifik behandlingsmetod kan ibland användas vid olika medicinska indikationer. Bedömningen av om en viss behandlingsmetod är i enlighet med internationell medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet måste därför även göras i förhållande till de omständigheter som utgör skälet till att en viss behandlingsmetod har använts.

Utförandet av vården får inte strida mot svensk lag

Det finns behandlingsmetoder som visserligen kan vara i enlighet med internationell medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet, men vars användning har förbjudits eller begränsats genom lag i Sverige. Ett exempel på sådan lagstiftning utgör lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Enligt 2 kap 3 § lagen om genetisk integritet m.m. får försök i forsknings- eller behandlingssyfte som medför genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa inte utföras. Av 4 kap. 2 § samma lag framgår vidare att preimplantatorisk genetisk diagnostik endast får användas om mannen eller kvinnan bär på anlag för en allvarlig monogen eller kromosomal ärftlig sjukdom, som innebär en hög risk för att få ett barn med en genetisk sjukdom eller skada. Behandlingen får inte användas för val av egenskap utan endast inriktas på att barnet inte ska ärva anlag för sjukdomen eller skadan i fråga. I sistnämnda lagrum anges även att

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

preimplantatorisk genetisk diagnostik inte utan tillstånd av Socialstyrelsen får användas för att försöka få ett barn med en sådan genuppsättning att barnet ska kunna bli donator av blodstamceller till ett svårt sjukt syskon. Tillstånd får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för att tillåta användningen.

Utöver vad som ovan sagts kan vidare konstateras att omskärelse av kvinnor enligt lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor inte är tillåten i Sverige. Av artikel 7.7 patientrörlighetsdirektivet följer att medlemsstaterna får kräva att de regler som gäller nationellt för att få vård och ersättning även ska gälla för den gränsöverskridande vården. Om den vård som utförts i ett annat EES-land strider mot svensk lag bör kostnaderna för den vården inte heller ersättas. En bestämmelse av denna innebörd föreslås i lagen. För de fall användningen av exempelvis en behandlingsmetod har begränsats i svensk lag krävs därför, för rätt till ersättning att de förutsättningar som angivits för metodens användning i den aktuella lagstiftningen är uppfyllda.

9.3. Ersättningens storlek

Förslag: Ersättning ska aldrig lämnas med ett högre belopp

än den faktiska vårdkostnad som uppkommit för patienten. För hälso- och sjukvård, sådan tandvård landstingen ansvarar för samt för läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar eller hjälpmedel som har förordnats och administrerats till en patient vid själva vårdtillfället, ska ersättningen bestämmas till ett belopp som motsvarar den vårdkostnad som skulle ha uppkommit om vården utförts i Sverige. Vad gäller förskrivna förbrukningsartiklar och hjälpmedel som en patient fått i andra sammanhang än vid själva vårdtillfället, ska ersättningen bestämmas till ett belopp som motsvarar den kostnad som skulle ha uppkommit om förbrukningsartikeln eller hjälp-

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

medlet hade tillhandahållits i Sverige i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.

Vid bestämmandet av en ersättnings storlek enligt ovan ska avdrag göras med ett belopp som motsvarar de avgifter som patienten skulle ha betalat för vården om den utförts i Sverige.

9.3.1. Hälso- och sjukvård och viss tandvård

Skälen för förslaget: En försäkringsmedlemsstat ska som

tidigare redovisats, se till att de kostnader som uppstått för en försäkrad person som mottagit gränsöverskridande hälso- och sjukvård ersätts om vården hör till de förmåner som den försäkrade har rätt till i försäkringsmedlemsstaten. Av artikel 7.4 i patientrörlighetsdirektivet följer bl.a. att kostnaderna för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ska ersättas eller direkt utbetalas av försäkringsmedlemsstaten, upp till den kostnadsnivå som försäkringsmedlemsstaten skulle ha ersatt, om denna hälso- och sjukvård hade tillhandahållits på dess territorium, utan att de faktiska kostnaderna för den mottagna vården överskrids. Enligt artikel 7.6, 9.1 och 9.2 i direktivet ska medlemsstaterna, för tillämpning av punkt 4, ha en transparent mekanism för beräkning av kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård som försäkringsmedlemsstaten ska ersätta den försäkrade personen. Denna mekanism ska vara baserad på objektiva, ickediskriminerande kriterier som ska vara kända på förhand och tillämpas på relevant (lokal, regional eller nationell) administrativ nivå.

Om patientens vårdkostnad skulle understiga den kostnadsnivå som gäller i Sverige, ska patienten inte ersättas med ett högre belopp än den faktiska kostnaden. Att ersättning enligt den nya lagen aldrig ska lämnas med ett högre belopp än den faktiska vårdkostnad som uppkommit för patienten utgör en grundförutsättning som ska framgå av lagen.

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

I avsnitt 9.2.1 har tidigare redogjorts för landstingens vårdskyldighet. Denna skyldighet innebär bl.a. ett åliggande för landsting och kommuner att tillhandahålla ”god hälso- och sjukvård” samt för landstingen även ”god tandvård”. Vårdskyldighetens omfattning har inte bara betydelse för rätten till ersättning enligt den nya ersättningslagen, utan även för hur en ersättnings storlek ska bestämmas. Vårdskyldighet innebär inte att de måste tillhandahålla all vård som uppfyller kravet på god vård. En obegränsad skyldighet att tillhandahålla alla former av god vård som en patient kan tänkas efterfråga skulle av kostnadsskäl inte vara möjlig. Om exempelvis ett landsting av kostnadsskäl inte kan erbjuda alla tillgängliga vårdalternativ, kan landstinget besluta att endast tillhandahålla en behandlingsmetod som uppfyller kravet på god vård. Andra möjliga behandlingar som uppfyller nämnda krav behöver landstinget således inte erbjuda.

Landstingens och kommunernas vårdskyldighet påverkas även av 3 a och 18 a §§hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL). I det fall exempelvis ett landsting tillhandahåller flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet följer av 3 a § första stycket HSL att landstinget ska ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Landstinget ska ge patienten den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat. I förarbetena till denna bestämmelse (prop. 1998/99:4 s. 27) anfördes bl.a. följande

Patienten måste ha rätt att välja ett visst behandlingsalternativ även om det är dyrare än de andra alternativ som kan finnas för att behandla en sjukdom eller skada. Annars skulle rätten att välja behandling i praktiken vara skenbar i många situationer. Samtidigt måste det finnas gränser för hur stora kostnadsökningar som kan accepteras med hänsyn till den förväntade nyttan för patienten. Proportionerna mellan kostnader och förväntad nytta måste vara rimliga när det finns flera alternativ. Det får anses godtagbart att den förväntade nyttan inte får vara ringa eller försumbar i för-

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

hållande till de merkostnader ett visst behandlingsalternativ kan medföra.

Det finns också anledning att se annorlunda på kostnadsökningar för ett visst behandlingsalternativ vid allvarlig sjukdom eller skada än vid mindre allvarlig sjukdom och bagatellartade åkommor. I detta sammanhang bör understrykas att det inte är givet att den medicinskt ansvarige och patienten värderar de icke-medicinska effekterna av olika behandlingsalternativ på samma sätt. Härtill kommer att de individuella variationerna är stora; patienter gör inte sällan vitt skilda bedömningar av vad som är ökad livskvalitet och värderar också risker på olika sätt. Patientens egen värdering bör i dessa hänseenden tillmätas stor betydelse om det rör sig om allvarlig sjukdom eller skada även om det medför kostnadsökningar. I dessa fall bör toleransen för kostnadsökningar vara betydligt större än om det rör sig om mindre allvarliga tillstånd. Är det fråga om en bagatellartad åkomma får det å andra sidan anses godtagbart att inte acceptera några kostnadsskillnader alls.

Av författningskommentaren till 3 a § HSL i nämnda förarbete (prop. 1998/99:4 sida 47) framgår vidare att med behandlingsalternativ avses åtgärder med medicinskt innehåll som erbjuds av legitimerade yrkesutövare. De exempel på behandlingsalternativ som omnämns i kommentaren är kirurgiska ingrepp, läkemedelsbehandling, sjukgymnastisk behandling, rehabiliteringsmetoder, specifik omvårdnad, olika förlossningsmetoder och psykoterapeutiska insatser. I begreppet behandlingsalternativ inkluderas enligt kommentaren inte olika tänkbara alternativ inom området undersökning och diagnostik. Begreppet anges heller inte omfatta valet av vårdform om det inte följer av valet av behandlingsalternativ. Även hjälpmedel faller utanför begreppet.

Enligt 3 a § andra stycket HSL ska landstinget ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning, om det medicinska ställningstagandet kan

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet. Patienten ska erbjudas den behandling den förnyade bedömningen kan ge anledning till.

Kostnaderna för att behandla exempelvis en viss skada kan mot bakgrund av vad som ovan redovisats skilja sig åt mellan olika landsting och kommuner beroende på vilken behandlingsmetod landstingen valt att tillhandahålla. Även i det fall som exempelvis två landsting tillhandahåller en och samma behandlingsmetod, kan inte uteslutas att kostnaderna kan skilja sig åt mellan landstingen. Detta måste beaktas när bestämmelserna om ersättning för vårdkostnader i den nya ersättningslagen utformas. Vidare måste omfattningen av landstingens och kommunernas vårdskyldighet beaktas när det gäller utformandet av lagen.

För hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning ska det enligt 5 § HSL finnas sjukhus. Vård som ges under intagning benämns slutenvård. Annan hälso- och sjukvård benämns öppenvård. För läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel som förordnas och administreras till en patient under tiden som han eller hon genomgår slutenvård i Sverige, betalar patienten som mest den högsta vårdavgift som gäller för den slutna vården. Av 26 § första stycket HSL följer bl.a. att högsta vårdavgift för slutenvård är 80 kronor för varje vårddag. För vårdavgifter som avser bl.a. öppen hälso- och sjukvård och avgifter för vissa förbrukningsartiklar, exempelvis artiklar som behövs vid urininkontinens, finns ett högkostnadsskydd. Detta skydd innebär förenklat att en patient under en löpande tolvmånadersperiod inte behöver betala mer än 1 100 kronor i avgifter. Vårdavgifterna kan skilja sig åt mellan olika landsting. Även kommuner har enligt 26 § HSL rätt att ta ut avgifter för vård. Landsting har även rätt att ta ut vårdavgifter enligt 15 a § tandvårdslagen (1985:125).

Läkemedel och andra varor som används vid sluten hälso- och sjukvård ingår inte i läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. De läkemedel och andra varor som behövs inom den slutna vården upphandlas av

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

landstingen. Även hjälpmedel upphandlas. Detta innebär också att kostnaderna för viss vård kan skilja sig åt mellan olika landsting.

Beträffande läkemedel och andra varor som förskrivs till en patient inom den öppna vården finns läkemedelsförmånerna. De förslag om hur ett läkemedel eller en annan vara som har förordnats eller förskrivits i ett annat land inom EES ska ersättas, bör utformas med utgångspunkt i den i Sverige gällande ordningen som gör åtskillnad mellan sluten- och öppenvård.

Av vad som redovisats i föregående avsnitt och ovan, följer bl.a. att det allmännas kostnadsansvar för olika vårdförmåner är begränsat och att kostnadsnivån för bl.a. viss hälso- och sjukvård kan variera mellan landstingen och även mellan kommunerna. Vid gränsöverskridande vård bör således ersättningens storlek anpassas till den kostnadsnivå som gäller i det landsting eller den kommun som skulle ha ansvarat för patientens vård om den utförts i Sverige. De förslag om hur ett läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel eller en annan vara som har förordnats eller förskrivits i ett annat EES-land ska ersättas, bör utformas med utgångspunkt i den i Sverige gällande ordningen som gör åtskillnad mellan sluten- och öppenvård.

För hälso- och sjukvård, sådan tandvård som ett landsting svarar för samt för läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel som har förordnats och administrerats till en patient vid själva vårdtillfället, föreslås mot ovanstående bakgrund att ersättningen ska bestämmas till ett belopp som motsvarar den vårdkostnad som skulle ha uppkommit om patientens vård hade utförts i Sverige. Vidare föreslås att ersättningen för hjälpmedel och förbrukningsartiklar i andra fall än där de har förordnats och administrerats till en patient vid själva vårdtillfället, ska bestämmas till ett belopp som motsvarar den kostnad som skulle ha uppkommit om hjälpmedlet hade tillhandahållits i Sverige i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Vid bestämmande av en sådan ersättnings storlek ska avdrag också göras med ett belopp som motsvarar de avgifter

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

som patienten skulle ha betalat för vården om den utförts i Sverige.

Vårdens verkliga kostnader i ett landsting kan beräknas med utgångspunkt från de så kallade utomlänsavgifterna som tillämpas enligt Riksavtalet för utomlänsvård. Dessa avgifter används bl.a. när en patient får vård i ett annat landsting än sitt hemlandsting (se även avsnitt 11.7). Personens hemlandsting ersätter då det utförande landstinget i enlighet med dess prislista. Vidare kan de landstingsregionala prislistorna i vissa fall utgöra stöd för bedömning av vårdkostnader i Sverige. För sådan tandvård som landstingen svarar för kan kostnaderna för vården bestämmas med utgångspunkt i folktandvårdens prislistor.

I de fall en patient begär ersättning för läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar eller hjälpmedel som inte finns i Sverige, måste bedömandet av vårdkostnaden ske med utgångspunkt i vilken likvärdig produkt som hade tillhandahållits i Sverige. Vad gäller likvärdighetsbedömningar av läkemedel får den ske på samma sätt som beskrivs i avsnitt 9.3.2 nedan. Beträffande andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel, får likvärdighetsbedömningen ske med utgångspunkt i förskrivningsorsak eller diagnos.

9.3.2. Ersättning för förskrivna läkemedel och andra varor som en patient själv har införskaffat

Förslag: Ersättningen för sådana förskrivna läkemedel och

varor som en patient själv införskaffar och för vilka det finns en likvärdig produkt inom läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., ska bestämmas till ett belopp som motsvarar den kostnadsreducering som patienten skulle haft rätt till om läkemedlet eller varan hade ingått i läkemedelsförmånerna. Därvid ska för varje läkemedel eller annan vara ett kostnadsbelopp fastställas som motsvarar det lägsta försäljningspris som har fastställts för en likvärdig

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

produkt som ingår i läkemedelsförmånerna. Det belopp som vid en jämförelse mellan det fastställda kostnadsbeloppet och den faktiska kostnaden för läkemedlet eller varan är lägst, ska läggas till grund för ersättningens bestämmande.

Skälen för förslaget: Av patientrörlighetsdirektivets artikel

3 a framgår att hälso- och sjukvård även omfattar förskrivning, utlämning och tillhandahållande av läkemedel.

Ett läkemedel innehåller en eller flera medicinskt aktiva ämnen (aktiva substanser)som är avsedda att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom. För läkemedel finns olika godkännandeprocedurer, vilket bl.a. innebär att ett läkemedel kan vara godkänt för försäljning i alla länder i EES-området, i vissa av dessa länder eller i endast ett land. Det förekommer att ett visst läkemedel säljs i olika länder under olika namn. Det produktnamn som en produkt har omfattas också av beslutet att godkänna läkemedlet för försäljning. Förpackningsstorlekar och styrkan på ett läkemedels aktiva substans eller substanser kan också variera mellan olika länder. Vad som nu sagts innebär bl.a. att ett läkemedel som en patient fått vid gränsöverskridande vård inte alltid kommer att finnas på den svenska marknaden.

Läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. omfattar endast läkemedel som är godkända för försäljning i Sverige. Förmånen omfattar dock inte alla läkemedel som är godkända för försäljning här. För att ett läkemedel ska komma in i förmånen krävs bl.a. att ett läkemedelsföretag ansöker om detta. Ett läkemedel som innehåller en viss aktiv substans kan ingå i läkemedelsförmånerna, medan ett annat likvärdigt läkemedel med samma aktiva substans inte ingår i denna. För att föreskrifterna om högkostnadsskydd i 5 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. ska tillämpas för ett läkemedel som ingår i förmånen krävs enligt 6 § samma lag, att detta läkemedel har förskrivits för vissa syften av någon som enligt lagen är behörig förskrivare. Även för de varor som omfattas av förmånen finns krav på att de ska förskrivas. I lagen om läke-

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

medelsförmåner förekommer bestämmelser om utbyte av läkemedel som inte kan tillämpas på läkemedel som införskaffats utanför Sverige. Vidare gäller enligt den nämnda lagen att det recept där förskrivning görs är försett med en särskild arbetsplatskod. Recept med sådana koder finns inte i utlandet. Läkemedel som en patient själv införskaffar med stöd av en förskrivning från ett annat EES-land ingår således inte i förmånen.

Bortsett från det s.k. transparensdirektivet (89/105/EEC) saknas sekundärrättslig EU-reglering vad gäller prisregleringsmodeller för läkemedel. Ett land kan därför reglera prissättningen på det sätt det landet önskar under förutsättning att bl.a. EUF-fördragets generella regler om de fyra friheterna respekteras. Läkemedelsförmånerna enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m. är ett sådant nationellt prisregleringssystem.

De förslag om hur ett läkemedel och andra varor som har förskrivits eller förordnats i ett annat EES-land ska ersättas, bör som tidigare sagts utformas med utgångspunkt i den i Sverige gällande ordningen som gör åtskillnad mellan sluten- och öppenvård. Ersättningen för ett läkemedel och andra varor som en patient själv har införskaffat med stöd av ett utländskt förordnande ska därför bestämmas så att patienten försätts i en situation som motsvarar den som skulle ha gällt om han eller hon hade införskaffat läkemedlet på ett apotek i Sverige.

Som tidigare sagts kommer det att inträffa att ett läkemedel som en patient fått vid gränsöverskridande vård inte finns på den svenska marknaden. Om patientens vård utförts i Sverige hade patienten förstås fått ett läkemedel som finns på den svenska marknaden. I enlighet med vad som sägs i avsnitt 9.2.2 bör rätten till ersättning för ett läkemedel som en patient har fått vid gränsöverskridande vård avgöras utifrån en bedömning av om det finns ett läkemedel på den svenska marknaden som bedöms likvärdigt med det läkemedel som patienten fått eller införskaffat. En likvärdighetsbedömning blir också nödvändig när det gäller att bestämma storleken på en ersättning för ett läkemedel som en patient själv har införskaffat i ett annat EES-land.

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

Mot ovanstående bakgrund föreslås att ersättningen för förskrivna läkemedel och andra varor som en patient själv införskaffat och för vilka det finns en likvärdig produkt inom läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska bestämmas till ett belopp som motsvarar den kostnadsreducering som patienten skulle haft rätt till om läkemedlet eller varan hade ingått i läkemedelsförmånerna. För att detta ska kunna ske, krävs även bestämmelser som gör det möjligt att skapa motsvarande kostnadseffekter som bl.a. reglerna om utbyte av läkemedel medför i förmånen. För varje läkemedel eller annan vara för vilket det finns en likvärdig produkt inom läkemedelsförmånerna, ska därför ett kostnadsbelopp fastställas som motsvarar det lägsta försäljningspris som har fastställts för en likvärdig produkt som ingår i läkemedelsförmånerna. Det belopp som vid en jämförelse mellan det fastställda kostnadsbeloppet och den faktiska kostnad som patienten haft är lägst, ska läggas till grund för ersättningens bestämmande.

Likvärdighetsbedömningen av ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna bör ske med utgångspunkt i det s.k. ATCsystemet (Anatomical Therapeutic Chemical classification system)som administreras av WHO. Detta klassificeringssystem har sedan 1970-talet använts för bl.a. nationella och internationella jämförelser av läkemedelsanvändning och syftar till en förbättrad läkemedelsanvändning. En likvärdighetsbedömning kommer även att behöva ske för att se om det läkemedel som en patient begär ersättning för alls ska ersättas. Om det läkemedel patienten erhållit vid gränsöverskridande vård är likvärdig med ett läkemedel som finns inom förmånen ska ersättning således utgå även om det också finns ett likvärdigt läkemedel utanför förmånen. Om det införskaffat läkemedlet endast är likvärdigt med ett läkemedel som inte ingår i förmånen föreligger dock ingen rätt till ersättning (se avsnitt 9.2.2).

ATC-systemet är uppbyggt så att de aktiva substanserna i läkemedel gruppindelas i 14 stycken anatomiska huvudgrupper efter de organ eller system i människokroppen som de syftar till att påverka. Exempelvis finns bland dessa huvudgrupper ”Mat-

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

smältningsorgan och ämnesomsättning”, ”Blod och blodbildande organ” och ”Nervsystemet”. Inom dessa grupper förekommer sedan farmakologiska/terapeutiska undergrupper som i sin tur är indelade i kemiska undergrupper. Kodning sker på totalt fem olika nivåer och en kod för en aktiv substans innehåller totalt sju tecken. Nedanstående tabell utgör ett exempel på hur kodstrukturen för substansen omeprazol ser ut i systemet.

Kod Grupp

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning (nivå 1, anatomisk huvudgrupp)

A02 Medel vid syrarelaterade symtom (nivå 2, terapeutisk undergrupp)

A02B Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom (nivå 3, farmakologisk undergrupp)

A02BC Protonpumpshämmare (nivå 4, kemisk undergrupp)

A02BC01 Omeprazol (nivå 5, kemisk substans)

ATC-systemet omfattar alla godkända läkemedel och används redan i Sverige av bl.a. Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Systemet lämpar sig som utgångspunkt för en bedömning av vilket läkemedel inom läkemedelsförmånerna som är likvärdigt med ett läkemedel som köpts utomlands. Systemet kan förstås även användas då det gäller att bestämma kostnaden för ett läkemedel i den slutna vården.

Till de faktorer som kommer att behöva beaktas vid bedömningen av om ett läkemedel i förmånen är likvärdig med ett läkemedel som köpts utomlands hör läkemedlets beredningsform, styrka och förpackningsstorlek. Vidare måste förskrivningsorsak eller diagnos samt målet med läkemedelsbehand-

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

lingen beaktas. Vad gäller den likvärdighetsbedömning som måste ske beträffande andra varor, får den ske med utgångspunkt i förskrivningsorsak eller diagnos.

I de fall det inköpta läkemedlets ATC-kod, beredningsform, styrka och förpackningsstorlek överensstämmer med ett läkemedel som finns inom förmånen, kommer bedömningen att vara relativt enkel. Även i de fall en sådan stor överensstämmelse inte finns, exempelvis p.g.a. skillnader i beredningsform, är systemet ändå en god utgångspunkt för bedömningen. Vad gäller kombinationsläkemedel, dvs. läkemedel som innehåller mer än en aktiv substans, kan det inträffa att bedömningen av vad som utgör ett motsvarande läkemedel kräver viss sakkunskap. Sådan kunskap kommer sannolikt även att behövas i det fall ett utländskt läkemedel innehåller en substans som inte finns på den svenska marknaden och det inte heller finns en likartad substans inom den aktuella kemiska undergruppen (nivå 4 i ATC- systemet) som är godkänd för försäljning i Sverige.

Vid bestämmandet av en ersättningsstorlek måste hänsyn även tas till bl.a. att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) enligt 11 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. i vissa fall får besluta att ett läkemedel ska ingå i förmånerna endast för ett visst användningsområde.

Av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:5) om rätt att för personligt bruk föra in läkemedel till Sverige, framgår bl.a. att läkemedel under vissa förutsättningar får föras in i landet genom postförsändelser eller motsvarande om läkemedlet är för mottagarens personliga bruk. Varje försändelse får innehålla en mängd läkemedel som motsvarar högst ett års förbrukning. En resande får också föra in läkemedel för personligt bruk från ett land inom EES. Vid varje inresa får den mängd läkemedel föras in som motsvarar högst ett års förbrukning. För dopningsmedel och narkotiska läkemedel finns särskilda bestämmelser. Enligt vad som framgår av 2 § förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. får dock i normalfallet läkemedelsförmåner enligt 5 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och kostnadsfrihet enligt 19 § samma lag inte avse större mängd läke-

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

medel eller andra varor än som motsvarar det beräknade behovet för 90 dagar eller, om lämplig förpackningsstorlek för 90 dagar saknas, närmast större förpackning. Varor som avses i 18 § 1 nämnda lag omfattas inte av sådana begränsningar. Bestämmelserna i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. är också något som måste beaktas vid bestämmandet av en ersättnings storlek enligt den nya ersättningslagen.

9.3.3. Det statliga tandvårdsstödet

Förslag: För tandvård som hade berättigat till stöd enligt

lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd om den utförts i Sverige ska ersättningen bestämmas till ett belopp som motsvarar vad Försäkringskassan skulle ha betalat om tandvården utförts här.

Skälen för förslaget: Genom det statligt tandvårdsstödet som

lämnas enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd kan en enskild erhålla allmänt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. TLV beslutar föreskrifter som anger vilka åtgärder som är ersättningsberättigande, dvs. vad som ingår i det offentliga åtagandet för tandvård. För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris. Referenspriset utgör grund för beräkningen av ersättning inom det statliga tandvårdsstödet. Referenspriset utgör tak för beräkning av den ersättning som betalas ut för en tandvårdsåtgärd inom högkostnadsskyddet. Är priset för en viss tandvårdsåtgärd högre än det referenspris som fastställts för åtgärden, lämnas ersättning beräknad på referenspriset. Den del av vårdgivarens pris som överstiger referenspriset ingår inte i högkostnadsskyddet och får betalas av patienten själv. Om priset för en viss tandvårdsåtgärd är lägre än referenspriset lämnas ersättning beräknad på det faktiska vårdgivarpriset. Det är Försäkringskassan som betalar ut tandvårdsersättning och tandvårdsbidrag.

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

Av förarbetena till lagen om statligt tandvårdsstöd (prop. 2007/08:49) framgår att syftet med regelverket om ersättningsberättigande tandvård är att tydligt definiera omfattningen av det statliga åtagandet inom tandvårdsområdet. Nya behandlingsmetoder som uppfyller kraven på evidens ska kunna inkluderas och äldre metoder måste kunna utmönstras. Det kan också finnas skäl att göra ändringar beträffande vilka diagnoser som medför att en viss behandling är ersättningsberättigande, givet kostnadsutfall och med hänsyn till statsfinansiellt utrymme. Det svenska systemet för tandvårdsersättning bygger på att föreskrifterna om vilka tandvårdsåtgärder som är ersättningsbara ska ändras om det krävs när t.ex. forskningsläget kräver detta.

De föreskrifter om ersättningsberättigande åtgärder som TLV beslutar och som således ligger till grund för vilken tandvård som subventioneras av det allmänna är transparanta och baserade på objektiva och icke-diskriminerande kriterier och bedöms uppfylla de krav som ställs i artikel 7.6 i patientrörlighetsdirektivet om en transparent mekanism för beräkning av de kostnader som ska ersättas. Föreskrifterna anses även motsvara en sådan föreckning över behandlingsmetoder som det hänvisas till i recit 34, nämnda direktiv.

För sådan gränsöverskridande tandvård som om den utförts i Sverige berättigat till stöd enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd föreslås att ersättningen ska bestämmas till ett belopp som motsvarar vad Försäkringskassan skulle ha betalat om tandvården utförts i Sverige.

9.4. Beslutande myndighet m.m.

Förslag: Försäkringskassan ska efter ansökan av en patient

pröva frågor om ersättning enligt ersättningslagen. Försäkringskassan ska även ansvara för utbetalning av beslutade ersättningar.

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

Bedömning: Det saknas för närvarande förutsättningar att

sköta betalningar av vårdkostnader som ska ersättas enligt den föreslagna lagen genom ett direktbetalningssystem.

Skälen för förslaget och bedömningen: Enligt dagens ord-

ning är det Försäkringskassan som beslutar och betalar ut ersättningar för gränsöverskridande vård som grundar sig på förordning (EG) nr 883/2004 eller på EUF-fördraget. I förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner, finns bestämmelser som bl.a. innebär att Försäkringskassan ersätter landstingen för kostnader som avser gränsöverskridande hälso- och sjukvård, sjukresor och andra sjuktransporter. Denna förordning kommer för övrigt att behöva ändras med anledning av de förslag som lämnas nedan i avsnitt 9.11 i denna promemoria.

För den enskilde är det av inte minst rättssäkerhetsskäl viktigt med en enhetlig rättstillämpning. Genom åren har Försäkringskassan upparbetat en betydande erfarenhet och kompetens vad gäller frågor om ersättning för gränsöverskridande vård. Försäkringskassans hantering av dessa ärenden har också, bl.a. genom att alla sådana frågor hanteras av kontoret i Visby, blivit allt mer enhetlig och effektiv. Frågor som rör ersättning för gränsöverskridande vård är inte sällan komplexa. En patient som mottagit gränsöverskridande vård kommer i många avseenden att själv kunna välja att få denna vård ersatt på det sätt som är förmånligast för patienten. Ersättningsärenden som rör förordning (EG) nr 883/2004 har beröringspunkter med ersättningsfrågor enligt den nya ersättningslagen och vice versa. Lägg därtill att det svenska patientflödet till andra medlemsstater är mycket litet i förhållande till det nationella patientflödet. Det är främst de större landstingen samt gränsregionerna, vars invånare i någon utsträckning väljer vård i andra EES-länder. Många av de övriga landstingen har oerhört få eller inga invånare alls som söker gränsöverskridande vård.

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

Bedömningen görs därför att det är lämpligast att Försäkringskassan även fortsättningsvis fungerar som förbindelseorgan inom ramen för förordning (EG) nr 883/2004 samt ansvarar för all handläggning av den gränsöverskridande förordningsvården. Försäkringskassan har ett väl upparbetat kontaktnät med myndigheter i andra länder som har hand om motsvarande ersättningsfrågor. Vidare, föreslås Försäkringskassan även få ansvaret för att besluta om och utbetala ersättningar för sådan vård som ska ersättas enligt den nya ersättningslagen.

Även om det kan anföras vissa skäl för att låta landstingen överta delar eller hela beslutsansvaret för sådana ärenden om ersättning där de enligt förslagen i avsnitt 9.11 nedan, ska ha kostnadsansvar, bedöms riskerna vara stora för att en sådan uppsplittrad beslutsordning leder till sämre effektivitet och därmed ökade kostnader för landstingen, främst med anledning av att det rör sig om mycket få ärenden per landsting. Om beslutsansvaret skulle flyttas över till landstingen, skulle samtliga landsting behöva bygga upp en administration för att ta om hand dessa ärenden, oberoende storleken på de faktiska patientflödena. Förutsättningarna att upprätthålla en enhetlig rättstillämpning över landet skulle också bli betydligt sämre om samtliga landsting skulle fatta beslut i dessa ärenden.

Som konstaterats ovan kommer många ersättningsärenden som rör förordning (EG) nr 883/2004 även ha beröringspunkter med ersättningsfrågor enligt den nya ersättningslagen. En enhetlig och samlad bedömning enligt de båda regelverken, vilket det uppmanas till i patientrörlighetsdirektivet, måste därför kunna säkerställas. Det är därför inte aktuellt att splittra upp beslutsansvaret så att Försäkringskassan behåller ansvaret för förordning (EG) nr 883/2004 och landstingen får beslutsansvar med stöd i den nya ersättningslagen. Dessutom, ur den enskildes perspektiv är det också viktigt att säkerställa en ingång, oberoende vilket regelverk som ligger till grund för bedömningen.

Beslutsansvaret för den gränsöverskridande vården ska således även fortsättningsvis vara samlat hos Försäkringskassan. Det är

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

därför Försäkringskassan som efter ansökan av en patient ska pröva frågor om ersättning enligt den nya ersättningslagen. Vidare ska Försäkringskassan betala ut beslutade ersättningar. Landstingens behov av inflytande ska dock som framgår av avsnitt 9.8.1 tillgodoses på annat vis.

Under förhandlingarna av patientrörlighetsdirektivet diskuterades möjligheten till att införa ett direktbetalningssystem för de ersättningsärenden som omfattas av patientrörlighetsdirektivet. Syftet med ett sådant system skulle vara att en patient inte behöver ligga ute med några större belopp, utan att betalningen görs direkt av ansvarig beslutande instans i respektive medlemsstat.

Det finns redan idag ett relativt välfungerande direktbetalningssystem inom EES. Det omfattar emellertid gränsöverskridande vård som ersätts med stöd i förordning (EG) nr 883/2004. Grundtanken med förordningen är att patienterna ska likabehandlas med vårdlandets patienter. De avgifter som patienten betalar, oberoende om det gäller nödvändig turistvård eller planerad vård med förhandstillstånd, motsvarar de patientavgifter som övriga invånare i vårdlandet betalar för motsvarande vård. Vårdlandet begär sedan genom direktbetalningssystemet ersättning av patientens hemland för de resterande vårdkostnader som uppkommit vid vården. Ersättningskrav och betalningar hanteras således i huvudsak direkt mellan medlemsstaterna och patienten behöver därmed inte ligga ute med några större belopp för vården. I Sverige är det Försäkringskassan som hanterar ersättningskrav och utbetalningar i direktbetalningssystemet i egenskap av förbindelseorgan.

En patient som idag vill ha ersättning för gränsöverskridande vård som grundar sig på EUF-fördraget får själv svara för betalning av vårdkostnaderna och sedan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.

I patientrörlighetsdirektivet föreslås inget nytt direktbetalningssystem. Emellertid, i andra stycket i artikel 9.5 i patientrörlighetsdirektivet lämnas det öppet för medlemsstaterna att avgöra om förordningsvårdens direktbetalningssystem även ska

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

tillämpas på den gränsöverskridande vård som ersätts med stöd i direktivet. Detta system är dock enbart anpassat för att tillämpas på främst offentligt anslutna vårdgivare inom EES-området. Även i övrigt är systemet endast anpassat för att användas i förordningsvårdens processer med förhandstillstånd för planerad vård och det Europeiska sjukförsäkringskortet för den nödvändiga vården. En anpassning av systemet kräver samverkan med andra medlemsstater. Ett sådant anpassningsarbete kommer inte kunna slutföras på lång tid. För närvarande saknas därför förutsättningar att tillämpa direktbetalningssystemet på sådan vård som ska ersättas enligt patientrörlighetsdirektivets bestämmelser. Bedömningen görs också att det i dagsläget inte är möjligt att upprätta ett parallellt direktbetalningssystem för de ersättningsärenden som omfattas av den nya ersättningslagen. En grundförutsättning för ett fungerande direktbetalningssystem är ömsesidigt förtroende, det vill säga att vårdgivare runt om i Europa känner till systemet och litar på att full ersättning kommer. Vidare blir även ett direktbetalningssystem svårare att införa då vården inte ersätts i enlighet med vårdlandets kostnadsnivåer. Utgångspunkten i patientrörlighetsdirektivet är istället att kostnaderna ska ersättas upp till den kostnadsnivå som försäkringsmedlemsstaten skulle ha ersatt (se avsnitt 9.3.1).

9.5. Frågor om förhandsbesked och förhandstillstånd m.m.

Förslag: Försäkringskassan ska efter ansökan av en patient

lämna förhandsbesked om patienten har rätt till ersättning enligt den föreslagna lagen för vård som han eller hon avser att motta i utlandet. Av beskedet ska även framgå med vilket högsta belopp vården, om den utförs, kommer att ersättas. Ett förhandsbesked ska som huvudregel vara bindande vid en senare prövning om ersättning till patienten för den vård som omfattas av förhandsbeskedet. Ett förhandsbesked ska dock

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

inte vara bindande om patienten, när de vårdkostnader som beskedet avser uppkom, inte längre tillhör den personkrets som enligt lagen ska ha rätt till ersättning eller om beskedet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter och dessa har haft betydelse för ärendets avgörande. Om utförandet av den vård som omfattas av beskedet i någon del skulle strida mot svensk lag, är beskedet inte bindande i de delarna.

Bedömning: Det bör inte införas ett krav på förhands-

tillstånd.

Skälen för förslaget och bedömningen: I patientrörlighets-

direktivet konstateras i recit 38-42 att EU-domstolen har slagit fast att krav på förhandstillstånd för ersättning för gränsöverskridande vård är ett hinder för den fria rörligheten för tjänster. Vidare görs bedömningen att patientflödena över gränserna även fortsättningsvis kommer att vara begränsade. Under vissa omständligheter kan patienter emellertid vilja söka vård utomlands, exempelvis för att söka högt specialiserad vård, en specifik behandling som inte finns i hemlandet eller att man har en anknytning till vårdlandet.

Medlemsstaterna får dock enligt patientrörlighetsdirektivet inrätta ett system för förhandstillstånd för högt specialiserad vård, med beaktande av så kallade tvingande hänsyn till allmänintresset, exempelvis kostnadskontroll och planeringsbehov i syfte att upprätthålla vårdkapacitet och medicinsk kompetens.

I nuläget ställs inga krav på förhandstillstånd i Sverige för att kunna få ersättning för planerad vård med stöd i EUF-fördraget. Inom ramen för förordning (EG) nr 883/2004 ställs det dock krav på förhandstillstånd för planerad gränsöverskridande vård. Antalet svenska patienter som söker vård i andra EU-länder med stöd av EUF-fördraget är relativt få. Några signaler om att avsaknaden av krav på förhandstillstånd för sådan vård av exempelvis planeringsskäl eller kostnadsskäl skulle innebära problem, har hittills inte framkommit. Mot denna bakgrund be-

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

döms det i dagsläget inte finnas behov av att i den nya lagen införa krav på förhandstillstånd.

I patientrörlighetsdirektivet överlämnas det i artikel 7.4 tredje stycket åt medlemsstaterna att avgöra vilka kostnader utöver dem som avser gränsöverskridande hälso- och sjukvård, som ska ersättas. Exempel på sådana s.k. kringkostnader är boende- och resekostnader.

Om en patient med stöd av förordning (EG) nr 883/2004 söker planerad vård i ett annat EES-land, ersätts eventuella kringkostnader i de fall ett förhandstillstånd beviljas av Försäkringskassan. En viktig bedömningsgrund när beslut om förhandstillstånd fattas är huruvida patienten kommer behöva vänta orimligt länge på behandling i Sverige med hänsyn till personens medicinska behov. Även i de fall hemlandstinget väljer att remittera en patient inom Sverige eller till ett annat land bl.a. i de fall vårdgarantin inte kan efterlevas, ersätts även eventuella kringkostnader av landstinget. Eftersom vården inte kan ges i tid, antingen i hemlandstinget eller i Sverige, ersätts vården enligt en princip som innebär att den faktiska kostnaden för patienten inte ska bli högre än om vården hade utförts i hemlandstinget.

Det är rimligt att en patients kringkostnader endast ersätts i de fall den vård patienten behöver inte kan ges inom rimlig tid i Sverige. I övriga fall bör en patient själv stå för kringkostnaderna. I den nya ersättningslagen som nu föreslås, införs inget krav på förhandstillstånd och någon rätt till ersättning för kringkostnader föreslås därför inte heller införas. En patient som vill ha ersättning för kringkostnader får därför ansöka om förhandstillstånd med stöd i artikel 20 i förordning (EG) nr 883/2004.

Det finns inga krav i förordning (EG) nr 883/2004 eller patientrörlighetsdirektivet som ålägger medlemsstaterna att bekosta eventuella transporter med exempelvis ambulansflyg från vård- till hemland. I dag täcks stora delar av sådana kostnader av patientens hemförsäkring eller särskilda reseförsäkringar. Det finns inga skäl till att ändra på detta förfarande.

En ordning där en patient inte behöver förhandstillstånd för planerad vård i ett annat land kan medföra viss osäkerhet om hur

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

stor ersättning som kommer att betalas för vården. För att skapa större möjlighet till trygghet och förutsebarhet för den enskilde patienten vad avser de ekonomiska konsekvenserna av vården, bör det därför skapas förutsättningar för de patienter som så önskar att få ett bindande förhandsbesked avseende planerad gränsöverskridande vård. Ett sådant förfarande är i enlighet med artikel 9.5 patientrörlighetsdirektivet.

Mot denna bakgrund föreslås att det i den nya ersättningslagen införs en bestämmelse om förhandsbesked som innebär att Försäkringskassan, efter ansökan från en patient, ska lämna förhandsbesked i frågan om en patient har rätt till ersättning enligt lagen för vård som han eller hon avser att motta i utlandet. Av beskedet ska även framgå med vilket högsta belopp som vården, om den utförs, kommer att ersättas.

Ett förhandsbesked som till någon del innebär att patienten ska ha rätt till ersättning är att betrakta som ett gynnande förvaltningsbeslut. Det finns ingen författningsmässig reglering om hur sådana beslut får ändras eller upphävas. Enligt vad som anses utgöra fast rättspraxis får ett gynnande förvaltningsbeslut som huvudregel inte återkallas. Från huvudregeln finns dock tre undantag som innebär att ändring får ske om beslutet försetts med förbehåll om återkallelse, om tvingande säkerhetsskäl föreligger, eller om beslutet blivit felaktigt på grund av att part lämnat vilseledande uppgifter.

Ett förhandsbesked enligt den nya lagen ska som huvudregel vara bindande vid en senare prövning om ersättning till patienten för den vård som omfattas av förhandsbeskedet. Det finns dock tre fall där det finns anledning att göra undantag från huvudregeln.

Det första fallet gäller sådana situationer där en patient vid tiden då förhandsbeskedet beslutades, tillhörde den personkrets som är berättigad till ersättning enligt lagen, men som vid tiden för vårdens utförande inte längre är det.

Det andra fallet avser sådana situationer när beskedet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter och dessa har haft betydelse för ärendets avgörande.

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

Det tredje och sista fallet avser situationer där utförandet av den vård som omfattas av beskedet i någon del skulle strida mot svensk lag. Beskedet bör i dessa fall inte vara bindande i de delar som det avser vård vars utförande strider mot svensk lag.

Vad som ovan redovisats beträffande i vilka fall ett förhandsbesked ska vara bindande bör framgå av lagen. Det föreslås därför bestämmelser i lagen som anger huvudregeln samt de tre undantagen från denna.

De undantag från huvudregeln som föreslås kan medföra risker för patienter som inrättat sig efter förhandsbeskedet. Riskerna torde dock kunna minimeras genom att Försäkringskassan i beskedet upplyser om undantagsbestämmelserna. Vidare bör Försäkringskassan genom information kunna vägleda patienterna om vilka föreslagna eller beslutade lagändringar som eventuellt kan innebära att ett förhandsbesked till någon del inte förblir bindande.

När en patient som har fått ett förhandsbesked ansöker om ersättning för vård som utförts i utlandet kommer Försäkringskassan att behöva pröva om den utförda vården omfattas av förhandsbeskedet. Det är därför viktigt att beslut om förhandsbesked så långt det är möjligt utformas så att det inte uppkommer frågor om vilken vård som omfattas av beskedet. Till den del den utförda vården omfattas av beskedet, ska den ersättas på det sätt som framgår av detta. För sådan vård som inte omfattas av beskedet kommer Försäkringskassan att behöva pröva ersättningsfrågan på sedvanligt vis.

Om Försäkringskassan avslår en ansökan om förhandsbesked kommer patienten, som framgår av avsnitt 9.11, att kunna överklaga beslutet.

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

9.6. Beslut i en ersättningsfråga ska alltid motiveras

Förslag: Ett beslut om ersättning ska alltid innehålla de skäl

som ligger till grund för beslutet.

Skälen för förslaget: Av artikel 9.4 i patientrörlighetsdirek-

tivet följer bl.a. att alla beslut i enskilda fall om ersättning för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ska vara utförligt motiverade. Det föreslås därför att det i den nya ersättningslagen ska anges att ett beslut om ersättning alltid ska motiveras (jfr. 20 § förvaltningslagen [1986:223]). En sådan ordning fyller också andra behov.

Beslut om ersättning enligt den nya ersättningslagen kommer att förorsaka såväl staten som landstingen sådana kostnader att det från allmän kontrollsynpunkt bedöms vara rimligt att kräva motivering av ersättningsbesluten. Även beträffande beslut om förhandsbeskedet behöver de, för att fylla sin funktion, motiveras. Vid bestämmandet av ersättningar enligt den ovan förslagna lagen om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) beaktas bl.a. sådana avgifter som en patient skulle ha betalat för vården om den utförts i Sverige. Vidare föreslås att ersättningen till en patient i vissa fall ska ersättas med ett belopp som motsvarar den kostnadsreducering som han eller hon haft rätt till om lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. varit tillämplig för exempelvis ett visst läkemedel. Även beträffande ersättningar som anknyter till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd beräknas dessa på ett sätt som ska motsvara vad som hade gällt om vården utförts i Sverige. Enligt förslag som lämnas i avsnitt 9.10 ska vissa kostnader som beaktats vid bestämmande av en ersättning enligt den nu föreslagna lagen beaktas vid tillämpningen av vissa andra lagar. Mot denna bakgrund finns således

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

även behov av att i samtliga fall kunna se hur en ersättning har bestämts.

9.7. Rimliga tidsfrister

Förslaget: Beslut i frågor om ersättning enligt denna lag ska

fattas inom 90 dagar från det att en fullständig ansökan kommit in till Försäkringskassan. Om det finns särskilda skäl får denna tid överskridas.

Enligt artikel 9.3 i patientrörlighetsdirektivet ska medlemsstaterna fastställa rimliga tidsfrister inom vilka ansökningar om gränsöverskridande hälso- och sjukvård ska handläggas och offentliggöra dem på förhand. Medlemsstaterna ska vid behandling av ansökan om gränsöverskridande hälso- och sjukvård beakta sjukdomen i fråga och hur brådskande fallet är och de individuella omständigheterna.

Eftersom direktivets artikel 9.3 uttryckligen kräver att rimliga tidsfrister för handläggning av ärenden ska fastställas och offentliggöras på förhand, föreslås att en bestämmelse som tillgodoser dessa krav införs i den nya ersättningslagen.

För att avgöra vad som kan anses utgöra rimliga tidsfrister för handläggning av ärenden enligt den nya lagen, ska således de omständigheter som anges i patientrörlighetsdirektivet beaktas. Därutöver måste beaktas att landstingen som regel ska yttra sig i ärenden enligt lagen. I vissa fall ska ett landsting inför yttrandet dessutom samråda med en kommun. Vidare kan det inträffa att Försäkringskassan behöver inhämta utredning från en annan myndighet än landstinget. Behovet av att inhämta sådan utredning kan stå klart i ett sent skede av handläggningen av ett ärende.

Det saknas uppgifter om vilken genomsnittlig handläggningstid Försäkringskassan har för ett ersättningsärende som avser gränsöverskridande vård. En handläggningstid om 90 dagar

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

bedöms dock i normalfallet vara en rimlig tid för att ett ersättningsärende enligt den nya lagen ska kunna hanteras på ett rättssäkert vis. Strävan att agera skyndsamt bör dock inte få påverka ansträngningarna att bringa full klarhet i ett ärende.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts, föreslås att beslut om ersättning eller förhandsbesked enligt lagen ska fattas inom 90 dagar från det att en fullständig ansökan kommit in till Försäkringskassan. Om det finns särskilda skäl ska denna tid få överskridas. Ett exempel på en situation där särskilda skäl kan anses föreligga är när Försäkringskassan i ett komplicerat ärende behöver inhämta utredning från en annan myndighet än ett landsting, t.ex. Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket. Det kan också inträffa att ett ärende inte kan avgöras inom 90 dagar från fullständig ansökan för att den som begärt ersättning på egen begäran begärt anstånd med att yttra sig eller ge in nya uppgifter. Även i en sådan situation får det anses finnas särskilda skäl att överskrida tiden.

Den tid om 90 dagar som enligt ovan kommer att utgöra huvudregel för beslut om ersättning enligt lagen, innebär bl.a. att Försäkringskassan så snart det är möjligt bör besluta att inhämta yttranden från landstingen. Beslut om sådana yttranden och de övriga handlingar som ett landsting behöver i ett ärende bör översändas så snart beslutet har fattats.

9.8. Frågor om utredning, sekretess och uppgiftsskyldighet m.m.

Förslag: Försäkringskassan ska, om det inte är uppenbart

obehövligt, i ett ersättningsärende enligt den nya ersättningslagen inhämta ett yttrande från det landsting som enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har ansvar för patientens vård i Sverige. Om ett landsting ska yttra sig i ett ärende som avser ersättning för hjälpmedel som berör en kommun

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

som ingår i landstinget, ska landstinget inför yttrandet samråda med kommunen.

Myndigheter ska lämna Försäkringskassan, landsting och kommun de uppgifter om förhållanden som är av betydelse för tillämpningen av denna lag. Vad som i den nya ersättningslagen sägs om landsting ska även gälla kommuner som inte ingår i ett landsting.

Bedömning: Det bör i en förordning anges förfarande-

regler för såväl landstingen och Försäkringskassan som för patienten.

9.8.1. Frågor om yttranden, sekretess och uppgiftsskyldigheter

Skälen för förslaget: Beslutsansvaret i ärenden om ersättning för

gränsöverskridande vård föreslås, som framgår av avsnitt 9.4 ovan, vara samlat hos Försäkringskassan. Landstingen och kommunerna föreslås i avsnitt 9.11 nedan överta kostnadsansvaret för en del av den gränsöverskridandevården. Det behov av inflytande i beslutsprocessen som landstingen och kommunerna därmed har bör tillgodoses.

Landstingen har tillgång till bl.a. sådan medicinsk kompetens och kunskap om vårdkostnader som Försäkringskassan behöver få del av vid handläggning av ersättningsärenden. Mot denna bakgrund vore det lämpligt om Försäkringskassan som regel inhämtade yttrande från det landsting som skulle ha ansvarat för patientens vård om den utförts i Sverige. Undantag från denna huvudregel bör kunna göras i de fall det är uppenbart obehövligt att inhämta yttrande. Mot denna bakgrund föreslås det att Försäkringskassan, om det inte är uppenbart obehövligt, i ett ersättningsärende enligt den nya ersättningslagen ska inhämta yttrande från det landsting som enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har ansvar för patientens vård i Sverige. Endast i de fall det är uppenbart obehövligt, ska Försäkringskassan kunna underlåta att inhämta sådant yttrande. Ett exempel på en situa-

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

tion där det kan vara uppenbart obehövligt att inhämta ett yttrande är ärenden i vilka Försäkringskassan klart kan konstatera att en ansökan om ersättning inte kommer att kunna bifallas. Ett annat sådant exempel är ärenden där det inte råder någon tvekan om att ersättningskravet avser tandvård som hade berättigat till stöd enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd om den utförts i Sverige.

Det finns i och för sig vissa skäl som talar för att Försäkringskassan i ersättningsärenden som rör hjälpmedel behöver inhämta yttrande från en kommun som ingår i ett landsting. Även kommunerna föreslås ju ha kostnadsansvar för hjälpmedel som införskaffats vid gränsöverskridande vård. Försäkringskassan bör dock som sägs i avsnitt 9.11 inte avgöra vem som ska bära kostnadsansvaret för ett visst hjälpmedel. Det är vidare svårt för Försäkringskassan att veta i vilka fall ett landsting eller en kommun som ingår i det landstinget ska bära kostnadsansvaret för ett hjälpmedel och därmed vem som ska yttra sig. Landstingen vet till skillnad från Försäkringskassan bl.a. vilka avtal om ansvar för hjälpmedel som landstinget träffat med kommunerna. En ordning som innebär att det ankommer på Försäkringskassan att inhämta yttrande från kommuner bedöms därför inte som lämplig. I stället föreslås att om ett landsting ska yttra sig i ett ärende som avser ersättning för hjälpmedel som berör en kommun som ingår i landstinget, ska landstinget inför yttrandet samråda med kommunen. Vid samrådet får kommunen tillfälle att lämna synpunker i frågor som rör en patients behov av ett hjälpmedel och kostnaderna för detta. Vidare kommer kommunen och landstinget att kunna diskutera frågor som rör själva kostnadsansvaret. Den föreslagna ordningen innebär även att en kommun kan dra nytta av den medicinska kompetens och sakkunskap som ett landsting har. Landstingen och kommunerna har vidare ett gemensamt intresse av att frågor om ersättning för hjälpmedel blir korrekt bedömda hos Försäkringskassan.

För landstingen skulle en effektiv hantering av yttranden kunna skapas genom någon form av landstingsgemensam stöd-

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

funktion som har att svara för medicinska och eventuellt också ekonomiska bedömningar i ärenden som rör utlandsvård. Om en sådan funktion bör inrättas och hur den i sådana fall bör utformas är dock landstingens sak att bestämma.

Det står klart att Försäkringskassan i ärenden om ersättning enligt den föreslagna lagen kommer att få in uppgifter om enskildas hälsotillstånd och andra personliga förhållanden. Försäkringskassan behöver även få del av uppgifter från landstingen och vice versa. Försäkringskassan kan dessutom ha behov av vissa uppgifter från kommuner.

Hos Försäkringskassan kommer ersättningsärenden enligt den nya lagen att utgöra sådana ärenden om annan ekonomisk förmån för enskild som omfattas av sekretess enligt 28 kap. 1 § första stycket 9 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL. Sekretess enligt 28 kap. 1 § OSL gäller för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Hos landstingen och kommunerna omfattas uppgifter om enskildas hälsotillstånd och andra personliga förhållanden av sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL (se RÅ 1983 2:4).

Enligt 8 kap. 1 § OSL får en uppgift för vilken sekretess gäller, inte röjas för enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i OSL eller i lag eller förordning som OSL hänvisar till. Vad gäller Försäkringskassans möjlighet att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess enligt 28 kap 1 § OSL, är de sekretessbrytande bestämmelserna i 28 kap. 6–7 §§ OSL inte tillämpliga. Landstingen torde inte heller ha möjlighet att lämna uppgifter som omfattas av sekretess enligt 25 kap. 1 § till Försäkringskassan med stöd av bestämmelserna 25 kap. 11– 14 §§. Bestämmelsen om undantag för sekretess i 25 kap. 10 § är inte heller tillämplig.

Av 10 kap. 28 § första stycket OSL följer att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. Denna bestämmelse utgör en generell regel om att en bestämmelse i en lag eller en förordning om uppgiftsskyldighet ska tillämpas också när de uppgifter som omfattas av skyldigheten omfattas av sekretess (se

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

dock 27 kap. 5 §, 30 kap. 7 och 11 §§, 35 kap. 3 §, 37 kap. 2 § och 30 kap. 24 § OSL).

Utöver de ovan lämnade förslagen om yttrande och samråd föreslås att det införs en skyldighet för myndigheter att lämna Försäkringskassan, landsting och kommun uppgifter om de förhållanden som är av betydelse för tillämpningen av ersättningslagen. Denna skyldighet för en myndighet som bryter sekretessen innebär bl.a. att Försäkringskassan kommer att kunna lämna sådana uppgifter till landstingen som de behöver för att yttra sig och fullgöra sina uppgiftsskyldigheter. Uppgiftsskyldigheten innebär vidare att landstingen och kommunerna i samband med samråd utan hinder av sekretess kan lämna uppgifter till varandra som rör en patient.

Mot bakgrund av vad som ovan föreslagits föreslås även att vad som i den nya ersättningslagen sägs om landsting även ska gälla kommuner som inte ingår i ett landsting. Det är i dag endast Gotlands kommun som inte ingår i något landsting.

Apotekens Service Aktiebolag har ansvar för ett register, den s.k. högkostnadsdatabasen, som innehåller uppgifter om hur mycket enskilda personer har betalt för uthämtade läkemedel på recept. Registret förs med stöd av lagen (1996:1156) om receptregister. Personuppgifter i registret får enligt 6 § första stycket 2 nämnda lag behandlas om det är nödvändigt för registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m. För att uppgifterna ska få registreras i högkostnadsdatabasen krävs enligt 6 § andra stycket patientens samtycke. Av 8 § lagen om receptregister följer att registret om det behövs för ändamålen enligt 6 § bl.a. får innehålla uppgifter om patientens namn, personnummer, kostnad för patientens läkemedel, uppgifter om hur mycket patienten har betalt, när och var inköpet gjorts, det belopp som uppnåtts i högkostnadsskyddet och startdatum i högkostnadsperiod. Högkostnadsdatabasen utgör grunden för faktureringen till landstingen avseende förmånsdelen. Patientens egenavgift beräknas i öppenvårdsapotekens säljstödsystem. Alla öppenvårds-apotek kan hämta information från databasen. Kunden betalar därför

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

alltid rätt pris för sitt läkemedel, oavsett vilket apotek han eller hon anlitar.

Mot bakgrund av vad som ovan sagts och det förslag om en ny 5 a § i lagen om läkemedelsförmåner m.m. som föreslås i avsnitt 9.12 nedan, behövs en ordning som säkerställer att vissa uppgifter kan registreras i nämnda databas på ett enkelt vis. Det föreslås därför att Försäkringskassan på en patients begäran ska ha skyldighet att till Apotekens Service Aktiebolag lämna de uppgifter som är nödvändiga för att bolaget ska kunna registrera de uppgifter som behövs för tillämpning av den nya 5 a § lagen om läkemedelsförmåner m.m.

För patienter som redan finns registrerade i högkostnadsdatabasen kommer Försäkringskassan att behöva lämna ut uppgifter om patientens namn, personnummer, inköpsdag samt aktuellt kostnadsbelopp. För patienter som inte redan är registrerade men som till Försäkringskassan lämnat samtycke för sådan registrering behöver Försäkringskassan utöver uppgifter om namn, personnummer, inköpsdag och kostnadsbelopp även lämna uppgift om det inhämtade samtycket.

Försäkringskassan bör inför beslut i sådana ersättningsärenden där det är aktuellt utreda om samtycke till registrering i högkostnadsdatabasen finns eller om patienten önskar lämna sådant samtycke.

Det kan i detta sammanhang även noteras att det i 21 § lagen om receptregister finns bestämmelser om tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att den som arbetar eller har arbetat inom Apotekens Service Aktiebolag inte obehörigen får röja eller utnyttja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om bl.a. en enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

9.8.2. Frågor om personuppgiftsbehandling

Bedömning: Det behövs inga lagändringar för att Försäk-

ringskassan, landsting, kommuner eller Apotekens Service Aktiebolag ska kunna utföra den personuppgiftsbehandling som är nödvändig i samband med ersättningsärenden som avser gränsöverskridande vård.

Skälen för bedömningen: Försäkringskassan, landsting,

kommuner och Apotekens Service Aktiebolag kommer i samband med bl.a. handläggning av ärenden, yttranden och samråd att behöva behandla personuppgifter.

Försäkringskassan kommer att kunna utföra den personuppgiftsbehandling som är nödvändig med stöd av bestämmelserna i 114 kap. socialförsäkringsbalken, detta följer av 114 kap. 2 och 7 §§.

Landstingen kommer enligt den föreslagna ersättningslagen vara skyldiga att yttra sig och lämna uppgifter till Försäkringskassan. Landstingen och kommuner kommer i vissa fall att behöva samråda och lämna uppgifter till andra myndigheter. Genom förslaget till ändring i 26 a § hälso- och sjukvårdslagen bedöms patientdatalagen (2008:355), förkortad PDL, att vara tillämplig på viss personuppgiftsbehandling som landstingen behöver utföra. Detta framgår av 1 kap. 1, 3 och 4 §§ PDL. Därutöver bedöms personuppgiftslagen, förkortad PuL, att vara tillämplig på sådan personuppgiftsbehandling som inte omfattas av PDL. I 10 § PuL finns en uttömmande uppräkning av i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten. Om behandlingen avser känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser m.m. eller personnummer eller samordningsnummer, måste behandlingen dessutom vara tillåten enligt bestämmelserna i 13– 22 §§ PuL. Den personuppgiftsbehandling som landstingen behöver utföra med anledning av deras skyldighet att yttra sig och lämna uppgifter till Försäkringskassan, bedöms vara nödvändig för att kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndig-

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

hetsutövning. Landstingens personuppgiftsbehandling kommer bl.a. att omfatta känsliga personuppgifter och bedöms till stor del nödvändig för att Försäkringskassan ska kunna fastställa patientens rätt till ersättning. Enligt 16 § PuL får känsliga personuppgifter behandlas om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. Enligt 18 § andra stycket PuL gäller vidare att den som är yrkesmässigt verksam inom hälso- och sjukvårdsområdet och har tystnadsplikt alltid får behandla sådana känsliga personuppgifter som omfattas av tystnadsplikten. I dessa fall krävs inte att behandlingen av de känsliga personuppgifterna ska ske för vissa syften eller att behandlingen ska vara nödvändig, men för att en behandlingen ska vara tillåten utan samtycke krävs att den är nödvändig för något av de syften som anges i 10 § PuL. Mot ovanstående bakgrund bedöms den personuppgiftsbehandling som landstingen kan behöva utföra med anledning av de lagförslag som lämnas i denna promemoria att kunna ske med stöd av PDL och PuL.

Vad slutligen avser Apotekens Service Aktiebolag kommer bolaget med anledning om förslaget om införande av en ny 5 a § i lagen (2002:260) om läkemedelsförmåner m.m. att behöva registrera personuppgifter som är nödvändiga för tillämpningen av bestämmelserna om dessa förmåner. Enligt 6 § 2 lagen (1996:1156) om receptregister får personuppgifterna i receptregistret behandlas om det är nödvändigt för registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel. Genom bestämmelserna i 1, 3–4 och 6 §§ lagen om receptregister bedöms denna lag att vara tillämplig på den personuppgiftsbehandling som Apotekens Service Aktiebolag behöver utföra.

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

9.9. Överklagande

Förslag: Beslut ska överklagas hos allmän förvaltningsdom-

stol. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten.

Skälen för förslaget: I artikel 9.4 anges att medlemsstaterna

ska se till att alla enskilda beslut angående gränsöverskridande hälso- och sjukvård och ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård i en annan medlemsstat, efter bedömning från fall till fall, får överklagas och att de också kan bli föremål för rättsliga åtgärder, t.ex. interimistiska åtgärder. Det föreslås därför en uttrycklig bestämmelse i den nya ersättningslagen som anger att beslut enligt lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Vidare föreslås att det ska krävas prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten.

Av den föreslagna bestämmelsen om överklagbarhet följer dock inte vem som har klagorätt. Någon bestämmelse som anger vem som får överklaga ett beslut förslås inte heller i den nya lagen. I stället ska frågan om klagorätt följa vad som redan gäller enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223) dvs. beslutet ska få överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom emot. Av praxis följer att det i fråga om klagorätt som huvudregel krävs att beslutet antingen påverkar en persons rättsliga ställning eller rör ett intresse som på något sätt erkänts av rättsordningen. Att en part har klagorätt är klart.

Av 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) följer att en domstol, som har att pröva ett beslut, kan förordna att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla (inhibition) och även i övrigt förordna rörande saken (annat interimistiskt förordnande). Direktivets krav är således uppfyllda.

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

9.10. Ikraftträdandebestämmelser

Förslag: Lagen ska träda i kraft den 1 oktober 2013. Bestäm-

melserna i lagen ska dock inte tillämpas för hälso- och sjukvård och tandvård där behandling har påbörjats före ikraftträdandet. Bestämmelserna i lagen ska inte heller tillämpas för läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel som har förskrivits eller på annat sätt förordnats före ikraftträdandet.

Skälen för förslaget: Enligt artikel 21.1 i direktivet ska med-

lemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet senast den 25 oktober 2013. Lagen föreslås därför träda i kraft den 1 oktober 2013.

Det nya regelverket kräver ett förberedelsearbete hos framförallt landsting och kommuner, Försäkringskassan samt Socialstyrelsen. De bör i samråd med varandra anpassa och utforma förfarandet enligt den nya lagen för att uppnå ett administrativt lätthanterligt och effektivt system. Berörda myndigheter bör också ges viss tid för förberedelsearbetet.

En behandling kan omfatta flera behandlingstillfällen och således medföra att vården mottas löpande såväl före som efter ikraftträdandet. Påbörjade behandlingar bör hanteras enhetligt och enligt samma bestämmelser. Bestämmelserna i den nya ersättningslagen ska därför inte gälla för hälso- och sjukvårds- eller tandvårdsbehandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

Även vad gäller läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel bör de hanteras på ett enhetligt sätt. Bestämmelserna i lagen ska därför inte heller tillämpas för läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel som har förskrivits eller förordnats före ikraftträdandet.

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

9.11. En lag om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss utlandsvård

Förslag: En ny lag som innehåller bestämmelser om lands-

tingens och kommunernas kostnadsansvar för viss utlandsvård ska införas. Vad som i lagen sägs om ett landsting ska även gälla kommuner som inte ingår i ett landsting. Enligt lagen ska ett landsting ha kostnadsansvar för vissa ersättningar som bestämts enligt lagen (xxxx:xxx) om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller förordning (EG) nr 883/2004. Landstinget ansvar ska avse ersättningar för hälso- och sjukvård, sådan tandvård och sådana hjälpmedel som landstingen svarar för samt förskrivna läkemedel och andra varor som en patient själv införskaffat. Landstingens ansvar ska vidare begränsas till att avse ersättning som utbetalats till patienter som vid tiden för den vård som ersättningen avser, var bosatta inom landstinget eller till patienter som var kvarskrivna i landstingen enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistades där.

En kommun som ingår i ett landsting ska enligt lagen ha kostnadsansvar för ersättningar som har utbetalats till sådana patienter som ovan angivits om ersättningen avser ett hjälpmedel som kommunen skulle haft kostnadsansvar för om det tillhandahållits i Sverige. Landstinget ska ersätta Försäkringskassan för sådana utbetalda ersättningar som omfattas av landstingets och kommunens kostnadsansvar. Kommunen ska ersätta landstinget för kostnader för hjälpmedel som omfattas av kommunens kostnadsansvar.

Lagen förslås träda ikraft den 1 oktober 2013.

Bedömning: Försäkringskassan bör även fortsättningsvis

agera förbindelseorgan inom ramen för förordning (EG) nr 883/2004.

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

Landstingen och kommunerna bör kompenseras i enlighet med finansieringsprincipen. En kontrollstation bör inrättas tre år efter ikraftträdandet av den nya kostnadsansvarslagen för att säkerställa att landstingen och kommunerna har blivit korrekt kompenserade.

Skälen för förslaget och bedömningen: I Sverige finns i

allmänhet ett stort förtroende för svensk hälso- och sjukvård och att sjukvården håller en hög kvalitet. Att som patient behöva resa till ett annat land för att få vård är för de flesta ett andrahandsval, med allt vad det kan innebära av ekonomiska överväganden, språksvårigheter, osäkerhet om rutiner och kultur m.m. Om det är möjligt vill de flesta erhålla en god vård så nära hemmet som möjligt. En förbättrad tillgänglighet till och ett bra utbud av god svensk hälso- och sjukvård borde innebära att behovet av att söka vård i ett annat EES-land kommer att minska. Det kommer dock alltid att finnas en del personer som av andra skäl än tillgänglighetsskäl får sin vård i ett annat EES-land.

De invånare som aktivt söker vård i annat EU-land kommer främst från Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen samt från gränsregionerna Skåne och Norrbotten. I övriga landsting är det relativt få personer som årligen beger sig utomlands för att söka vård.

Landstingen har som regel kostnadsansvar för sådan hälso- och sjukvård eller tandvård som ges enlig hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt i tandvårdslagen (1985:125). För viss hälso- och sjukvård har även kommunerna kostnadsansvar.

För sådan tandvård som berättigar till stöd enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, har staten av naturliga skäl kostnadsansvar. Staten har också kostnadsansvar för den gränsöverskridande vården. Ett argument för denna ordning har varit att landstingen traditionellt haft att svara för den vård och behandling som bedrivs inom landstingets gränser och att följderna av Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen är något som staten och inte landstingen bör svara för.

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

Den uppdelning av kostnadsansvaret som ovan beskrivits bedöms medföra vissa risker eftersom den, särskilt vad avser kostnadsansvaret för planerad gränsöverskridande vård som ges till personer som är bosatta eller kvarskrivna i ett landsting, kan försvaga landstingens ekonomiska incitament att tillhandahålla högkvalitativ vård och att minska eventuella vårdköer i Sverige.

Kostnadsansvaret för den gränsöverskridande vården bör därför följa den kostnadsansvarfördelning som gäller för nationell vård.

Det föreslås därför i en ny kostnadsansvarslag att ett landstings kostnadsansvar ska omfatta ersättningar som avser sådan hälso- och sjukvård och tandvård som landstinget haft att svara för om vården hade utförts i Sverige och för ersättningar som avser förskrivna läkemedel och andra varor och hjälpmedel som en patient själv införskaffat. Landstingen ska därför ha kostnadsansvar för sådana ersättningar som enligt den föreslagna lagen eller förordning (EG) nr 883/2004 har utbetalats till patienter som vid tiden för den vård som ersättningen avser var bosatta inom landstinget, eller var kvarskrivna i landstinget enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistades där. Landstingen ska kompenseras för det nya kostnadsansvaret i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen.

Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret är nära samordnat med kommunens ansvar för socialtjänsten enligt socialtjänstlagen (2001:453) förkortad SoL. Enligt vad som framgår av 18 § första stycket HSL omfattar en kommuns vårdskyldighet dem som bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket SoL eller som efter beslut av kommunen bor i sådan särskild boendeform som avses i 7 kap. 1 § första stycket samma lag. Varje kommun ska även i samband med dagverksamhet, som omfattas av 3 kap. 6 § socialtjänstlagen, erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som vistas där. Landstinget får även till en kommun inom landstinget överlåta skyldigheten att erbjuda hemsjukvård om landstinget och kommunen kommer överens om det. En kommun har

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

enligt 18 § HSL inte ansvar för sådan vård som meddelas av läkare.

De hälso- och sjukvårdstjänster som en kommun har ansvar för omfattar således vissa grupper av personer och innebär en skyldighet att tillhandahålla enklare vårdåtgärder av vardaglig karaktär.

I fall en person som omfattas av kommunens vårdskyldighet under exempelvis en resa inom Sverige behöver vård som inte är planerad, utförs vanligtvis vården i landstingets regi på vårdcentral, akutmottagning eller ett sjukhus. I dessa fall står hemlandstinget kostnaderna för vården. På samma sätt bör det förhålla sig när en sådan person meddelas vård i ett annat EES-land. I de fall en patient söker planerad gränsöverskridande vård i ett annat EES-land torde det vara ytterst ovanligt att vården avser enklare vårdåtgärder av vardaglig karaktär. Det torde vidare vara ovanligt att ansvaret för planerad vård inte vilar på en läkare. Sammantaget betyder detta att det inte finns tillräckligt starka skäl att ålägga kommuner kostnadsansvar för sådan gränsöverskridande vård som avser hälso- och sjukvård och andra varor som förordnas och administreras till en patient vid själva vårdtillfället.

Beträffande hjälpmedel finns skäl att överväga ett kostnadsansvar för kommunerna. Som tidigare redovisats följer av 18 b § HSL att en kommun i vissa fall har en skyldighet att erbjuda hjälpmedel. I dessa fall har kommunen även kostnadsansvaret för hjälpmedlen. Ett landsting kan även komma överens med en kommun inom landstinget att kommunen ska ha ansvar för hjälpmedel åt funktionshindrade. Mot denna bakgrund föreslås att en kommun ska ha ansvar för hjälpmedelskostnader som uppkommit för en patient vid gränsöverskridande vård om kommunen skulle ha haft kostnadsansvar för hjälpmedlet om det tillhandahållits i Sverige. Kommunerna ska i likhet med landstingen kompenseras för det nya kostnadsansvaret i enlighet med finansieringsprincipen.

Den grundläggande principen är att regleringen till följd av finansieringsprincipen görs vid ett tillfälle. Regleringen skall

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

göras i den pris- och volymnivå som gäller när förändringen träder i kraft. Någon retroaktiv reglering görs normalt inte. Emellertid, eftersom utvecklingen av ärendevolymen är så svårbedömd i dagsläget, föreslås det att en kontrollstation införs tre år efter ikraftträdandet av den nya kostnadsansvarslagen med syfte att säkerställa att landstingen och kommunerna varken har blivit under- eller överkompenserade.

Det föreslås vidare att Landstingen ska ersätta Försäkringskassan för utbetalda ersättningar som omfattas av landstingets och kommunens kostnadsansvar.

I fall en person som omfattas av kommunens vårdskyldighet under exempelvis en resa inom Sverige behöver införskaffa ett hjälpmedel, kommer dessa kostnader att debiteras personens hemlandsting i enlighet med Riksavtalet. Vanligtvis begär hemlandstinget i sin tur berörd kommun på ersättning för kostnaderna. På samma sätt bör det förhålla sig när en person införskaffat ett hjälpmedel i ett annat EES-land. Försäkringskassan bör inte avgöra vem som bär kostnadsansvaret för ett visst hjälpmedel, utan det bör ankomma på landstinget och kommunen att avgöra vem som ska bära kostnaden. Det föreslås därför att i de fall en kommun har kostnadsansvaret för de hjälpmedel som införskaffats utomlands, ska den ansvariga kommunen betala ersättning till landstinget för dessa kostnader.

De verkställighetsföreskrifter avseende landstingens betalningar till Försäkringskassans som kan behövas, kan tas in i en förordning.

Det som ovan föreslagits, innebär således att en del av kostnadsansvaret för den gränsöverskridande vården flyttas från staten. Landstingen och kommunerna ska givetvis inte ansvara för kostnader för sådan ersättning som avser lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Staten behåller även i övrigt kostnadsansvar för ersättningar som inte ett landsting eller en kommun enligt ovanstående förslag ska ansvara för.

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

9.12. Övriga lagförslag

Förslag: Avdrag som enligt lagen (XXXX:XXX) om ersätt-

ning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska göras med ett belopp som motsvarar de avgifter som patienten skulle ha betalat för vården eller hjälpmedlet i Sverige, ska vid beräkning av avgiftsbefrielse enligt 26 a § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) medräknas.

Vid beräkning av kostnadsreducering enligt 5 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska sådana kostnadsbelopp som enligt lagen (XXXX:XXX) om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har lagts till grund för bestämmandet av en beslutad ersättning medräknas. Kostnader som avser livsmedel för särskilda näringsändamål ska dock inte medräknas.

Vid beräkning av tandvårdsersättning enligt 4 § första stycket lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska sådana kostnader för tandvård i ett annat land som enligt lagen (XXXX:XXX) om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)har lagts till grund för beslut om ersättning medräknas.

Samtliga lagförslag föreslås träda ikraft den 1 oktober 2013.

Skälen för förslaget: Vid bestämmandet av ersättningar enligt

den förslagna lagen om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) beaktas bl.a. sådana avgifter som en patient skulle ha betalat för vården om den utförts i Sverige. Vidare föreslås att ersättningen till en patient i vissa fall ska ersättas med ett belopp som motsvarar den kost-

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

nadsreducering som han eller hon haft rätt till om lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. varit tillämplig för exempelvis ett visst läkemedel. Även beträffande ersättningar som anknyter till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd beräknas dessa på ett sätt som ska motsvara vad som hade gällt om vården utförts i Sverige.

9.12.1. Hälso- och sjukvård m.m.

Om sådan vård som föreslås ersättas enligt lagen om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) hade utförts i Sverige, skulle en patient i samtliga ovan nämnda fall kunnat tillgodoräkna sig patientavgifter eller kostnader som betalats på ett sätt som kan påverka dennes vårdförmåner i Sverige framöver.

Enligt vad som föreslagits i avsnitt 9.3.1 ska för hälso- och sjukvård, sådan tandvård som landstingen har kostnadsansvar för samt för läkemedel eller andra varor som har förordnats och administrerats till en patient vid själva vårdtillfället, ersättningen bestämmas till ett belopp som motsvarar den vårdkostnad som skulle ha uppkommit om vården utförts i Sverige. Vid bestämmandet av en sådan ersättnings storlek ska avdrag göras med ett belopp som motsvarar de avgifter som patienten skulle ha betalat för vården om den utförts i Sverige. Om sådant avdrag görs från en patients ersättning bör patienten rimligen också senare kunna tillgodoräkna sig avdraget vid beräkning av avgiftsbefrielse enligt 26 § a första stycket HSL. Det föreslås därför en ändring av nämnda bestämmelse som innebär att sådana avdrag som gjorts enligt den nu föreslagna lagen ska medräknas då avgiftsbefrielse enligt 26 § a första stycket HSL beräknas.

Det finns inga enhetliga system för registrering av de patientavgifter som en enskild betalar för vård. En patient måste därför själv kunna visa vilka kostnader som ska medräknas vid beräkningen av avgiftsbefrielse. Försäkringskassan måste därför i sina

Genomförande av direktivet - en ny lag

Ds 2012:6

ersättningsbeslut ange vilka belopp som dragits av från ersättningen och vad dessa belopp avser.

Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 oktober 2013.

9.12.2. Förskrivna läkemedel och andra varor som en patient själv införskaffat

Beträffande förskrivna läkemedel och andra varor som en patient själv har införskaffat, ska enligt vad som föreslagits ovan ersättningen bestämmas till ett belopp som motsvarar den kostnadsreducering som patienten skulle haft rätt till om läkemedlet eller varan hade ingått i läkemedelsförmånerna enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m. Kostnadsreducering beräknas på patientens sammanlagda kostnad för förmånsberättigade varor. Vid beräkningen av kostnadsreducering enligt 5 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. bör därför vissa kostnadsbelopp som enligt den nu föreslagna lagen om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har lagts till grund för bestämmandet av en beslutad ersättning medräknas. Vad som nu sagts ska dock inte gälla sådana kostnader som avser livsmedel för särskilda näringsändamål. Det föreslås därför att en bestämmelse av denna innebörd förs in i en ny 5 a § i lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 oktober 2013.

9.12.3. Statligt tandvårdsstöd

För den tandvård som hade berättigat till stöd enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd om den utförts i Sverige, ska ersättningen bestämmas till ett belopp som motsvarar vad Försäkringskassan skulle ha betalat om tandvården utförts här. Det föreslås därför att sådana kostnader, som för tandvård i ett annat land som lagts till grund för beslut om ersättning enligt

Ds 2012:6 Genomförande av direktivet - en ny lag

den nu föreslagna lagen om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska medräknas vid beräkning av tandvårdsersättning enligt 4 § första stycket lagen om statligt tandvårdsstöd. En bestämmelse av denna innebörd föreslås därför i sistnämnda lag.

Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 oktober 2013.

10. Direktivets krav på informationsutbyte

Bedömning: Försäkringskassan och Socialstyrelsen bör få i

uppdrag att vara nationella kontaktpunkter enligt direktivet. Försäkringskassans uppdrag bör vara att informera om befintliga regelverk till dem som är behöriga att ansöka om ersättning för gränsöverskridande vård från Sverige. Socialstyrelsens uppdrag bör vända sig gentemot övriga EES-medborgare som önskar söka gränsöverskridande vård i Sverige.

Skälen för bedömningen: Patientrörlighetsdirektivets krav

på fungerande informationsflöden, både myndigheter emellan och mellan myndigheter och enskilda är förtroendeskapande. Enskilda behöver information för att kunna fatta välgrundade vårdval. Myndigheter behöver också information för att kunna fatta beslut om vården ska ersättas. Informationskanalerna inom ramen för förordning (EG) nr 883/2004 är relativt etablerade och välfungerande. För den vård som har ersatts med stöd i EUdomstolens principer, vilandes direkt på rättigheterna i EUFfördraget, har motsvarande system inte funnits. Patientrörlighetsdirektivet fyller nu detta tomrum genom inrättandet av så kallade nationella kontaktpunkter och krav på att myndigheterna assisterar varandra i spörsmål gällande ersättningsanspråk. Eftersom det inom EU även pågår flera andra satsningar för att öka patientens rörlighet över landsgränserna, är det viktigt att

Direktivets krav på informationsutbyte

Ds 2012:6

den information som avser rörlighet över gränserna återfinns så samlat som möjligt för patienterna.

10.1. Nationell kontaktpunkt

För att tillgängliggöra den gränsöverskridande vården och hjälpa EU-medborgarna att göra informerade val, ska medlemsstaterna enligt artikel 6 i patientrörlighetsdirektivet inrätta en eller flera så kallade nationella kontaktpunkter. Dessa informationskontor ska finnas i varje medlemsstat. Den svenska kontaktpunktens uppdrag är tvådelat:

10.1.1. Till de som bor i Sverige (allmänhet och hälso- och sjukvårdspersonal)

Den svenska nationella kontaktpunkten ska, enligt artiklarna 5.b och 6.4 i patientrörlighetsdirektivet, på begäran tillhandahålla information om personens rättigheter till vård i andra EESländer och villkoren för att få ersättning för den sökta vården, både med stöd i patientrörlighetsdirektivet och i förordning (EG) nr 883/2004. Kontaktpunkten ska även kunna ge kontaktuppgifterna till övriga nationella kontaktpunkter i EU.

Försäkringskassan är svenskt förbindelseorgan inom ramen för förordning (EG) nr 883/2004 och har därför redan idag informationsansvar för all gränsöverskridande vård gentemot allmänheten i Sverige. Förutsättningarna för att agera nationell kontaktpunkt finns därför redan på plats på myndigheten. Försäkringskassan har under årens lopp arbetat upp en kompetens och en effektiv administration på området. Dessutom är det redan relativt inarbetat hos allmänheten att det är till Försäkringskassan man vänder sig med frågor gällande vård utomlands. Genom att behålla samma instans och samla både informations- och beslutsansvar på samma myndighet, säkerställs en

Ds 2012:6 Direktivets krav på informationsutbyte

enhetlig information till allmänheten samt en ingång oberoende vart du bor i landet.

Av denna anledning bedöms därför Försäkringskassan vara lämplig att ansvara för uppdraget att agera nationell kontaktpunkt gentemot dem som bor i Sverige.

10.1.2. Till övriga EES-medborgare

Enligt artikel 4.2a, 4.2b samt 6.3 i patientrörlighetsdirektivet ska den svenska kontaktpunkten, på begäran ge information om de normer och riktlinjer som gäller för kvalitet och säkerhet i svensk hälso- och sjukvård, vilket inkluderar bestämmelser om tillsyn och bedömning av vårdgivare samt vilka vårdgivare som omfattas av dessa normer och riktlinjer. Vidare ska information kunna ges om tillgängligheten på sjukhus och andra vårdinrättningar för funktionshindrade. EES-medborgare ska även kunna få information om vårdgivare, inklusive, på begäran, information om specifika vårdgivares rätt att tillhandahålla tjänster eller eventuella begränsningar rörande deras praktik. Dessa personer ska dessutom kunna få information om patienträttigheter, förfaranden för klagomål och hur man får sin sak prövad i enlighet med svensk lagstiftning samt de rättsliga och administrativa alternativ som finns att tillgå för tvistlösning, inklusive då skador uppstått vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Det är dock de enskilda vårdgivarna som ska informera patienterna om specifika behandlingsalternativ, priser och fakturering samt information om sin egen status, försäkringsskydd eller annat personligt eller kollektivt skydd rörande yrkesansvar.

Generellt ska den information som tillhandahålls av de nationella kontaktpunkterna vara lättillgänglig och helst i elektronisk form.

I artikel 4.5 i direktivet anges det att medlemsstaterna får välja att lämna information på andra språk än de som är officiella språk i den berörda medlemsstaten. Det finns därmed inget krav

Direktivets krav på informationsutbyte

Ds 2012:6

på att tillhandahålla information på något annat språk än svenska. Emellertid, för att uppfylla syftet med den nationella kontaktpunktens informationsansvar gentemot EES-medborgarna, behöver informationen även kunna distribueras på engelska.

På Socialstyrelsen finns redan den övergripande information och kunskap som krävs för att leva upp till informationsansvaret gentemot EES-medborgarna. Valet av Socialstyrelsen som ansvarig kontaktpunkt bygger därför precis som valet av Försäkringskassan, på redan existerande strukturer.

Eftersom kontaktpunktsansvaret är tvådelat och vänder sig till två olika personkretsar, bedöms inte uppdelningen på två myndigheter skapa några oklarheter gentemot allmänheten.

Idén med införandet av nationella kontaktpunkter är att dessa informationskontor ska kunna tillhandahålla övergripande och lättfattlig information om rätten till ersättning för vård i andra EES-länder och det egna landets hälso- och sjukvårdssystem. Alla specifika förfrågningar gällande exakt vårdutbud på ett visst sjukhus etc. måste därför hänvisas vidare till hälso- och sjukvårdens huvudmän. Även om vårdgivarna inte har ett utpekat informationsansvar för vård i andra EES-länder, är det angeläget att patienterna, på begäran kan få information om möjligheten samt vidarebefordras till Försäkringskassan och Socialstyrelsen för mer utförlig information.

De nationella kontaktpunkterna i EU ska ha ett nära samarbete med varandra och med EU-kommissionen.

10.2. Informationsutbyte via IMI

Utöver förfrågningar om information från allmänheten, ska också medlemsstaterna bistå varandra med information på myndighetsnivå.

Av artikel 10.4 framgår att den behandlande medlemsstaten, på begäran från myndigheter i andra medlemsstater, ska tillhandahålla sådan information om landets legitimerade hälso- och

Ds 2012:6 Direktivets krav på informationsutbyte

sjukvårdspersonal som finns förtecknad i nationella eller lokala register. Det kan exempelvis gälla frågor om den vård som tillhandahållits i vårdlandet utförts av sjukvårdspersonal som utövar sin praktik lagenligt. Informationsutbytet ska enligt direktivet ske via informationssystemet för den inre marknaden (IMI). Europeiska kommissionen har tillsammans med medlemsstaterna utvecklat IMI för att underlätta samarbetet mellan medlemsländernas myndigheter. IMI är ett elektroniskt verktyg som gör det möjligt för nationella, regionala och lokala myndigheter att i arbetet med att tillämpa EU:s lagstiftning kunna kommunicera snabbt och enkelt med motsvarande myndigheter över gränserna. Systemet bygger på färdigformulerade standardfrågor och standardsvar. För närvarande är det tjänstedirektivet och yrkeskvalifikationsdirektivet som täcks av IMI. Ett pilotprojekt pågår även gällande utstationeringsdirektivet (96/71/EG). De myndigheter som handlägger den lagstiftning som omfattas av de tre nämnda direktiven ska använda IMI. I Sverige är Kommerskollegium nationell samordnare för IMI och således den myndighet som registrerar myndigheterna i IMI.

Socialstyrelsen är idag registrerad användare av IMI vad gäller yrkeskvalifikationsdirektivet, se förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen. Med stöd av förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal för Socialstyrelsen ett register över hälso- och sjukvårdspersonalen. I registret finns bl.a. uppgifter om namn, yrke, specialitet, beslut om prövotid, återkallelse av legitimation samt beslut om begränsning eller indragning av förskrivningsrätt. Via IMI besvarar och ställer Socialstyrelsen frågor om t.ex. legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, om svensk hälso- och sjukvårdspersonals utbildning uppfyller kraven i yrkeskvalifikationsdirektivet, aktuell yrkesstatus samt förvärvade rättigheter (yrkeslivserfarenheter).

Frågan är vilken instans som ska ansvara för informationsutbytet via IMI vad gäller patientrörlighetsdirektivet. Utbytet ska avse såväl situationen att Sverige är försäkringsmedlemsstat

Direktivets krav på informationsutbyte

Ds 2012:6

som behandlingsmedlemsstat. För de fall Sverige är behandlingsmedlemsstat kan försäkringsmedlemsstaten vilja ha information om en vårdgivare som finns i Sverige. Denna information har Socialstyrelsen idag och besvarar redan den sortens frågor inom ramen för yrkeskvalifikationsdirektivet. Det är därför lämpligt att Socialstyrelsen ansvarar för detta informationsutbyte även inom ramen för patientrörlighetsdirektivet.

När Sverige är försäkringsmedlemsstat är det Försäkringskassan som kan behöva ha information om den utländska vårdgivaren. Detta är inte någon uppgift som åvilar Socialstyrelsen idag. Möjligheten att ställa frågor via IMI är en del av själva bedömningen av ersättningsanspråken. Bedömning och beslut ansvarar Försäkringskassan för, varför myndigheten också bör ansvara för denna del av informationsutbytet via IMI.

11. Sveriges ansvar som behandlande medlemsstat

Bedömning: Det krävs inte någon författningsändring med

anledning av artiklarna 4.1, 4.2 b-f), 4.3 samt 4.5. Det bör i enlighet med artikel 4.4 i direktivet anges att samma arvoden för hälso- och sjukvård ska tillämpas för patienter från andra medlemsstater som för inhemska patienter i motsvarande medicinska situation.

Skälen för bedömningen: Artikel 4 reglerar den behandlande

medlemsstatens ansvar. Nedan följer en genomgång av dessa bestämmelser som avser den situationen att Sverige är den behandlade medlemsstaten. Svensk rätt kan inte reglera vad som ska gälla när ett annat land är behandlande medlemsstat.

11.1. Allmänna hälso- och sjukvårdsprinciper

I artikel 4.1 anges att den behandlande medlemsstaten (dvs. i detta fall Sverige) ska tillhandahålla den gränsöverskridande vården i enlighet med lagstiftningen i den behandlade medlemsstaten och i enlighet med de kvalitets- och säkerhetsnormer och riktlinjer som fastställs av den behandlande medlemsstaten. Den gränsöverskridande vården ska ges med beaktande av principerna om allmängiltighet, tillgång till vård av god kvalitet, rättvisa och solidaritet. Vidare ska vården tillhandahållas i enlighet med unionens lagstiftning om säkerhetsstandarder. Med gränsöver-

Sveriges ansvar som behandlande medlemsstat

Ds 2012:6

skridande vård avses sådan hälso- och sjukvård som tillhandahålls eller förordnas i en annan medlemsstat än försäkringsmedlemsstaten (artikel 3 e).

Bestämmelser om hälso- och sjukvård, läkemedel, medicintekniska produkter, patientjournaler och sekretess finns i ett flertal lagar, förordningar och föreskrifter. De övergripande målen för hälso – och sjukvården återfinns i 2 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och anger att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. I 2 a § HSL anges bl.a. att vården ska vara av god kvalitet och vara lättillgänglig. Dessa allmänna principer gäller för all vård som ges i Sverige, dvs. även när EESmedborgare får vård i Sverige.

Europeiska unionen har antagit ett antal direktiv som anger säkerhetsstandarder för olika situationer, såsom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG av den 27 januari 2003 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter. Dessa direktiv är genomförda i svensk rätt genom lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler respektive lagen (2006:496) om blodsäkerhet. Vidare har även Europeiska unionen antagit ett direktiv om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation (2010/53/EU) vilket ska vara genomfört i svensk författning senast den 27 augusti 2012.

Direktivets krav i denna del får således redan anses vara uppfyllda i svensk rätt.

Ds 2012:6 Sveriges ansvar som behandlande medlemsstat

11.2. Information

I artikel 4.2 b anges att vårdgivare ska förse patienter med relevant information, för att hjälpa enskilda patienter att göra ett välgrundat val, inbegripet avseende behandlingsalternativ, om tillgängligheten, kvalitet och säkerhet när det gäller den hälso- och sjukvård som tillhandahålls i den behandlande medlemsstaten samt att de även tillhandahåller tydliga fakturor och tydlig information om priser, om vårdgivarens tillstånd- eller registreringsstatus, försäkringsskydd eller annat personligt eller kollektivt skydd rörande yrkesansvar. I den utsträckning som vårdgivaren redan ger patienter som är bosatta i den behandlande medlemsstaten relevant information i dessa frågor, innebär inte detta direktiv någon skyldighet för vårdgivare att ge patienter från andra medlemsstater mer omfattande information.

De situationer som avses är att svenska vårdgivare ska ge information till patienter från ett annat EES-land när de får vård i Sverige. I 2 b § HSL föreskrivs att patienten ska ges individuell anpassad information om sitt hälsotillstånd, de metoder för undersökning, vård och behandling som finns, sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, samt vårdgarantin. Det är dock inte reglerat i HSL att vårdgivaren ska tillhandahålla tydliga fakturor och tydlig information om priser, om vårdgivarens tillstånd- eller registreringsstatus, försäkringsskydd eller annat personligt eller kollektivt skydd rörande yrkesansvar. Den här informationen ges emellertid av huvudmännen på begäran av patienten. Av bestämmelsen i patientrörlighetsdirektivet framgår det att Sverige inte är skyldigt att ge patienter från andra medlemsstater mer omfattande information än vad som ges till dem som är bosatta i medlemsstaten. Bedömningen görs därför att Sverige uppfyller de åtaganden som regleras i artikeln.

I avsnitt 10 diskuteras den nationella kontaktpunktens uppgifter. Kontaktpunkten ska bl.a. informera personer från ett annat EES-land om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

Sveriges ansvar som behandlande medlemsstat

Ds 2012:6

11.3. Patientsäkerhet

I artikel 4.2 c anges det att det är väsentligt att säkerställa tydliga gemensamma skyldigheter att hantera fall med skador i vården för att förhindra att bristande tilltro till dessa mekanismer utgör ett hinder för att söka gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Utgångspunkten är att det är i den behandlande medlemsstaten patienten har sina rättigheter om skador uppstår. Likabehandling ska gälla med behandlingsmedlemsstatens egna patienter. Denna huvudregel bör dock inte hindra försäkringsmedlemsstaten att även ta ansvar för de patienter från det egna landet som söker hälso- och sjukvård utomlands inom ramen för sina inhemska system för patientsäkerhet.

Varje medlemsstat ska därför säkerställa att det för patienterna, i enlighet med medlemsstatens lagstiftning, inrättas tydliga förfaranden för klagomål och mekanismer för att patienterna ska kunna ansöka om att få sin sak prövad om de lider skada av den hälso– och sjukvård de får.

Det bör dock vara upp till den enskilda medlemsstaten att själv bestämma mekanismens typ och utformning.

Sverige ska således ha system för klagomål som gäller även de situationer då en person från ett annat EES-land skadas till följd av hälso- och sjukvård som ges i Sverige. Innebörden av bestämmelsen måste vara att det är tillräckligt att det finns sådana mekanismer på plats. Det behöver inte inrättas några särskilda. För detta talar att det i flera andra översättningar av direktiven anges att de ska vara på plats (”there are in place”, ”soient mis en place”).

Bestämmelser om hur patienten kan agera om den är missnöjd med vården och vill framföra ett klagomål anges i patientsäkerhetslagen (2010:659). Patienten eller närstående kan anmäla klagomål till Socialstyrelsen. Det är inte nödvändigt att precisera anmälan med namn på vem eller vilka yrkesutövare som man anser har brustit i sin yrkesutövning utan det är upp till Socialstyrelsen att utreda händelsen och inblandade parter. Social-

Ds 2012:6 Sveriges ansvar som behandlande medlemsstat

styrelsen kan rikta kritik inte bara mot vårdgivare utan även mot enskild hälso- och sjukvårdspersonal.

Vad gäller situationen att någon drabbas av en vårdskada kan denne i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning. Möjligheten till ersättning regleras av patientskadelagen (1996:799). Ersättning kan lämnas för skada om det finns övervägande sannolikhet att skadan är orsakad av hälso- och sjukvården. Såväl patientsäkerhetslagen som patientskadelagen gäller för all vård som ges i Sverige, oberoende av om patienten kommer från ett annat EESland.

Det finns också en för företagen frivillig läkemedelsförsäkring som kan ersätta skada till följd av oförutsedd biverkan eller läkemedelsskada.

Sverige uppfyller således redan de åtaganden som regleras i artikeln.

11.4. Patientskadeförsäkring

I artikel 4.2 d anges att den behandlande medlemsstaten ska säkerställa att det för den behandling som tillhandahålls på svenskt territorium finns system med yrkesansvarsförsäkring, eller en garanti eller liknande arrangemang som är likvärdig eller i allt väsentligt jämförbara när det gäller syftet och som är anpassade till riskens art och omfattning.

Av 12 § patientskadelagen (1996:799) framgår att vårdgivare ska ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som har uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige. Genom denna reglering får direktivs krav i denna del redan anses vara tillgodosedd.

11.5. Personuppgifter

I recit 25 anges följande. Rätten till skydd av personuppgifter är en grundläggande rättighet som erkänns i artikel 8 i Europeiska

Sveriges ansvar som behandlande medlemsstat

Ds 2012:6

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. För att uppnå kontinuitet i den gränsöverskridande hälso- och sjukvården måste personuppgifter som gäller patientens hälsa överföras. Sådana personuppgifter bör kunna överföras mellan medlemsstaterna, men samtidigt måste de enskildas grundläggande rättigheter skyddas. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, har enskilda rätt att få tillgång till sina egna personuppgifter om hälsa, t.ex. uppgifter i deras patientjournal som innehåller uppgifter om exempelvis diagnos, undersökningsresultat, bedömningar av behandlande läkare och eventuella utförda behandlingar eller ingrepp. De bestämmelserna bör även tillämpas på sådan gränsöverskridande hälso- och sjukvård som omfattas av detta direktiv.

I artikel 4.2 e anges att den behandlande medlemsstaten ska säkerställa att den grundläggande rätten till personlig integritet vid behandling av personuppgifter skyddas i överensstämmelse med nationella åtgärder som genomför gemenskapens bestämmelser om skydd av personuppgifter, särskilt direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG. Dessa direktiv har framförallt genomförts genom (1998:204) personuppgiftslagen och lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Artikeln föranleder således inte någon åtgärd från Sverige. Dessutom finns särskilda regler om vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården i patientdatalagen (2008:355).

11.6. Patientjournal

I artikel 4.2 f anges att behandlande patienter, för att säkerställa kontinuitet i vården, har rätt till en patientjournal, i skriftlig eller elektronisk form, för den mottagna behandlingen och tillgång till åtminstone en kopia av denna patientjournal. Detta ska ske i överensstämmelse med nationella åtgärder som genomför unionens bestämmelser om skydd av personuppgifter, särskilt

Ds 2012:6 Sveriges ansvar som behandlande medlemsstat

direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation. Som framgår ovan är dessa direktiv framförallt genomförda genom personuppgiftslagen och lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. En patient som har fått vård i Sverige kan ha behov av att i sitt hemland visa upp patientjournalen för att kunna begära ersättning eller för medicinsk uppföljning.

Att en myndighet inom allmän hälso- och sjukvård under vissa förutsättningar är skyldig att lämna ut journalhandlingar och andra handlingar och uppgifter till en patient följer av bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Bestämmelser om att patienten har rätt att ta del av journalhandlingar inom den enskilda hälso– och sjukvården finns i patientdatalagen (2008:355).

I 25 kap. 6 § OSL och i 6 kap. 12 § andra stycket patientsäkerhetslagen finns dock bestämmelser som innebär att patient i vissa snävt begränsade undantagsfall inte har rätt att få del av uppgifter i exempelvis sin egen patientjournal. Dessa undantag innebär i och för sig inte att patienten berövas sin rätt att medge att uppgifter, dvs. i första hand journalen, lämnas till någon annan, även om han själv inte vet vilka uppgifter hans medgivande omfattar.

Om inte något ovan nämnda undantag är tillämpliga har en patient således rätt att på begäran få del av sin egen patientjournal.

Enligt patientdatalagen har patienten vidare rätt att få elektronisk tillgång till sin egen journalinformation. Endast några enstaka landsting erbjuder dock denna möjlighet i dag (se Dir. 2011:25 Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning s 9).

Sveriges ansvar som behandlande medlemsstat

Ds 2012:6

De ovan redovisade bestämmelserna gör inte någon skillnad på huruvida patienten kommer från Sverige eller någon annat EES-land (jfr 14 kap. 5 § TF). Sverige får således redan anses uppfylla åtagandena enligt denna artikel.

11.7. Likabehandlingsprincipen

I artikel 4.3 gör direktivet gällande att principen om ickediskriminering av patienter från andra EES-länder ska tillämpas. Likabehandlingsprincipen ska gälla både vad gäller tillgång till vård, behandlingsalternativ, arvoden (se nedan) samt möjligheten att få sin sak prövad om skada skulle uppstå som redan angivits ovan.

Emellertid, medlemsstaterna får med hänvisning till tvingande hänsyn till allmänintresset anta bestämmelser i syfte att möjliggöra en planering av tillgången till vården i landet. Vidare anges det i recit 21 att ingenting i direktivet tvingar vårdgivarna att godkänna planerad vård för patienter från andra EES-länder eller prioritera dem till nackdel för andra patienter.

Det finns inget som hindrar landstingen från att ta emot patienter från andra EES-länder. I 4 § HSL anges det att landstingen ska erbjuda omedelbar hälso- och sjukvård åt de personer som vistas i landstinget utan att vara bosatt i Sverige. Vidare, i 3 c § HSL regleras det att landstingen skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av förordning (EG) nr 883/2004. Denna paragraf anger alltså att EES-medborgare, mot uppvisande av rätt intyg, ska ha rätt till vård i Sverige. Denna reglering om likabehandling är möjlig tack vare de enhetliga processer med gemensamma intyg och ett gemensamt direktbetalningssystem som finns inom ramen för förordning (EG) nr 883/2004 (se även avsnitt 5 och 9.4). Motsvarande reglering för den vård som söks med stöd i patientrörlighetsdirektivet bedöms inte vara möjlig i nuläget. Bedömningen görs därför att inga ytterligare regler behöver upp-

Ds 2012:6 Sveriges ansvar som behandlande medlemsstat

rättas i syfte att planera antalet inkommande patienter från andra EES-länder. En bedömning av kapaciteten hos den specifika vårdgivaren får göras av verksamhetsansvarig i varje enskild förfrågan om planerad vård.

Sverige uppfyller således åtagandet i denna artikel.

11.8. Likabehandling avseende arvoden

I artikel 4.4 anges att medlemsstaterna ska se till att vårdgivare på deras territorium tillämpar samma arvoden för hälso– och sjukvård för patienter från andra medlemsstater som för inhemska patienter i motsvarande medicinska situation, eller att de tar ut ett pris som beräknas enligt objektiva, icke-diskriminerande kriterier om det inte finns något jämförbart pris för inhemska patienter. I artikeln anges vidare att bestämmelsen inte ska påverka nationell lagstiftning som tillåter vårdgivare att fastställa sina egna priser, förutsatt att de inte diskriminerar patienter från andra medlemsstater.

I 26 § HSL anges att vårdavgifter och avgifter med anledning av att patienter uteblir från avtalade besök får tas ut enligt grunder som landstinget eller kommunen bestämmer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet. Patienter som är bosatta inom landstinget respektive kommunen, liksom patienter som avses i 3 c § HSL, ska därvid behandlas lika. Landstinget får dock för slutenvård fastställa avgiftsnivåer i olika inkomstintervall och besluta om vilka regler om nedsättning av avgiften som ska gälla. Högsta avgiftsbelopp för slutenvård är 80 kronor för varje vårddag. Högsta avgiftsbelopp under en tolvmånadersperiod för öppenvård, avgifter för vissa förbrukningsartiklar och avgifter för viss tandvård är 1 100 kronor.

För de patienter som kommer från ett annat EES-land och inte ingår i den personkrets som avses i 3 c § HSL, ska vårdens verkliga kostnader (utomlänsavgifter) tillämpas i enlighet med Riksavtalet för utomlänsvård. Dessa verkliga avgifter ligger även till grund för faktureringen av vårdkostnader mellan landstingen.

Sveriges ansvar som behandlande medlemsstat

Ds 2012:6

Riksavtalet är en rekommendation som har beslutats av styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Avtalet har godkänts och tillämpats av samtliga landsting. I avtalet regleras att det är den enskilde patientens hemlandsting som ska ersätta vård som ges i andra landsting i enlighet med detta avtals bestämmelser. Det innebär således att vårdlandstinget fakturerar hemlandstinget för sådan utförd vård.

Utomlänsavgifterna ska vara skäliga. Beslut om nivån på den skäliga ersättningen fattas av vårdlandstinget tillsammans med alla övriga landsting inom respektive sjukvårdsregion, efter en gemensam beredning. Besluten publiceras i en regional prislista. De regionala prislistorna kan därför variera mellan de olika sjukvårdsregionerna. De regionala prislistorna gäller normalt för utomlänsvård enligt riksavtalet. Dessa prislistor gäller inte bara för den högspecialiserade vården utan också för vård vid läns- och länsdelssjukhus, primärvård, sjukvårdande behandling etc. samt för anhörigboende på patienthotell/motsvarande om anhörigs närvaro behövs utifrån en patients medicinska behov.

I riksavtalet finns också regler för ersättning av medicinsk service, hjälpmedel samt transporter och resor. Landstingen har även möjligheter att komplettera sina regionala prislistor med uppgifter om kostnader för språktolk.

Vad gäller privata vårdgivare, framgår det av riksavtalet att vård som ges av privata vårdgivare med kontrakt med ett vårdlandsting, som detta landsting sluter i enlighet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem, ersätts av hemlandstinget enligt de i kontraktet angivna villkoren. I detta kontrakt regleras bl.a. att ersättning för en vårdtjänst är densamma för både inom- och utomlänspatienter. I riksavtalet regleras också att vård som ges av läkare med ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning och sjukgymnast med ersättning enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik, ersätts av hemlandstinget i enlighet med vårdlandstinget utgiven ersättning.

Sammantaget är grundarvodena, dvs. utomlänspriserna samma för alla patienter som söker vård i Sverige, oberoende vart

Ds 2012:6 Sveriges ansvar som behandlande medlemsstat

patienten kommer ifrån. Personer som är bosatta i Sverige enligt folkbokföringslagen eller söker vård i Sverige med stöd i förordning (EG) nr 883/2004 betalar dock enbart svensk patientavgift. Resterande kostnad ersätts via skatt eller genom ersättning från personens försäkringsmedlemsstat via det upparbetade direktbetalningssystemet som finns inom ramen för förordning (EG) nr 883/2004. Övriga personer betalar hela arvodet på en gång istället för i olika etapper.

Emellertid, om en patient från Sverige eller ett annat EESland vänder sig till en privat vårdgivare i Sverige, som för aktuell vårdtjänst saknar kontrakt med ett landsting, tillämpas det pris för meddelad vårdtjänst som patient och den privata vårdgivaren kommer överens om.

Likabehandlingsprincipen är reglerad i 8 § förordning (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten. Förordningen avser hanteringen av den vård som tillhandahålls i Sverige till EU-medborgare inom ramen för förordning (EG) nr 883/2004. Som ett led i genomförandet av patientrörlighetsdirektivet avses vissa förändringar föras in i förordning 1994:2053. Avsikten är att reglera likabehandlingsprincipen så att den avser både förordning (EG) nr 883/2004 och patientrörlighetsdirektivet.

11.9. Information på olika språk

I artikel 4.5 anges att direktivet inte ska påverka medlemsstaternas lagar och andra författningar om språkanvändning. Artikeln innehåller en fakultativ bestämmelse om att medlemsstaterna får välja att lämna information på andra språk än de som är officiella i den berörda medlemsstaten. Av språklagen (2009:600) framgår att svenska är huvudspråket i Sverige och att språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet ska vara svenska. De flesta myndigheter, inklusive Socialstyrelsen och Försäkrings-

Sveriges ansvar som behandlande medlemsstat

Ds 2012:6

kassan, tillhandahåller dock information även på andra språk. Artikeln föranleder inte någon åtgärd.

11.10. Pensionärer

I artikel 7.2 a i direktivet anges det att de medlemsstater som skrivit under bilaga IV i förordning (EG) nr 883/2004 ska utvidga detta åtagande till att även gälla den vård som berörs av patientrörlighetsdirektivet. Sverige har skrivit under bilagan, vilket innebär att de svenska pensionärer som har pension från Sverige men bor i ett annat EES-land och där Sverige är ansvarigt för deras vårdförmåner, vid vistelse i Sverige har tillgång till både nödvändig och planerad hälso- och sjukvård i enlighet med bestämmelserna i Sverige. Genom denna skrivning i direktivet ska principen även gälla för direktivet.

Principen tillämpas redan av Sverige genom förordning (EG) nr 883/2004. Skrivningen i artikel 7.2 a innebär i realiteten därför ingen utvidgad rättighet för denna grupp. De har i enlighet med förordning (EG) nr 883/2004 tillgång till nödvändig och planerad vård i Sverige på samma villkor som de som är bosatta i Sverige i enlighet med 3 § i HSL. Det krävs alltså ingen författningsändring med anledning av denna artikel.

12. Sveriges ansvar då vården ges utomlands

Bedömning: Det krävs inte någon författningsändring med

anledning av artiklarna 5 c och d. Artikel 11.1 bör genomföras i Läkemedelsverkets föreskrifter.

Skälen för bedömningen: Artikel 5 innehåller bestämmelser

om försäkringsmedlemsstatens ansvar. Nedan följer en genomgång av behovet av eventuella författningsändringar som ska täcka den situationen att Sverige är försäkringsmedlemsstat, dvs. Sverige är det land som ska ersätta en patients kostnad. Svensk rätt kan inte reglera vad som ska gälla när ett annat land är försäkringsmedlemsstat.

12.1. Medicinsk uppföljning

I artikel 5 c anges att en patient som fått gränsöverskridande hälso- och sjukvård och som behöver särskild medicinsk uppföljning vid återkomsten till försäkringsmedlemsstaten, har rätt till samma medicinska uppföljning som om vården hade tillhandahållits i försäkringsmedlemsstaten. Det innebär att när en patient har fått vård i ett annat EES-land, ska patienten erbjudas samma medicinska uppföljning i Sverige som om vården hade givits hemmavid.

I 2 § HSL anges att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Man får inte neka

Sveriges ansvar då vården ges utomlands

Ds 2012:

någon vård men man har inte rätt till vård. Att 2 § hälso- och sjukvårdslagen ska beaktas, innebär att den så kallade behovs- och solidaritetsprincipen ska vägas in. Detta är en grundregel för hela sjukvården som säger att de som har störst behov ska ges företräde i vården. Således, en patient som har fått vård i ett annat EES-land och vid hemkomsten till Sverige har behov av fortsatt vård, bedöms efter behov och inte efter var den huvudsakliga vårdinsatsen har tillhandahållits. Sverige uppfyller således åtagandet enligt denna artikel.

12.2. Patientjournal

I artikel 5 d anges att försäkringsmedlemsstaten ska se till att patienter som söker eller får gränsöverskridande hälso– och sjukvård, får tillgång på distans eller åtminstone har en kopia av patientjournalen, i överensstämmelse med och med förbehåll för nationella åtgärder som genomför unionens bestämmelser om skydd av personuppgifter, särskilt direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG. Detta innebär att Sverige ska se till att patienter som mottar vård i ett annat EES-land har tillgång till sin patientjournal. Som framgår ovan (se avsnitt 11.6) har patienten, med vissa undantag, rätt till sin journal. Sverige uppfyller således redan åtaganden enligt denna artikel.

12.3. Erkännande av recept m.m.

Direktivet innehåller bestämmelser om erkännande av recept avseende såväl läkemedel som medicintekniska produkter. I artikel 11.1 regleras situationen att medlemsstaterna ska se till att recept som utfärdas i en annan medlemsstat kan lämnas ut på deras territorium under vissa förutsättningar. Denna punkt ska inte tillämpas på läkemedel som endast lämnas ut på speciellt läkarrecept i enlighet med artikel 71.2 i direktiv 2001/83/EG. I artikel 11.1 stycke två anges det emellertid att erkännandet av recept

Ds 2012: Sveriges ansvar då vården ges utomlands

inte ska påverka bestämmelser om kostnadsersättning för läkemedel. I fjärde stycket anger också patientrörlighetsdirektivet att försäkringsmedlemsstaten ska vidta alla åtgärder, utöver att erkänna receptet, som krävs för att garantera fortsatt behandling. Vidare framgår av artikel 11.1 sista stycket att punkten även ska tillämpas på medicinska hjälpmedel, dvs. medicintekniska produkter (se avsnitt 9.2.2), som lagligen släppts ut på marknaden i respektive medlemsstat.

Läkemedelsverket har i sina föreskrifter reglerat erkännande av recept (LVFS 2009:13). Det finns inga etiska begränsningar för utlämnanden av recept i Sverige. Vad som menas med att försäkringsmedlemsstaten ska vidta ”alla åtgärder” framgår inte av direktivet. De eventuella justeringar som kan behöva göras med anledning av artikel 11.1 a och b bör därför ske i Läkemedelsverkets föreskrifter. Bedömningen görs att artikel 11.1 andra och tredje stycket inte föranleder några författningsändringar.

I Sverige är de krav om förskrivning som gäller för medicintekniska produkter som regel kopplade till det allmännas kostnadsansvar. Det finns därför inget som hindrar en patient att utan förskrivning införskaffa t.ex. sådana förbrukningsartiklar som avses i 3 d § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). I sådana fall får dock patienten själv stå kostnaden för förbrukningsartikeln. På motsvarande sätt förhåller det sig med sådana medicintekniska produkter som ingår i läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och med sådana hjälpmedel som avses i 3 b § hälso- och sjukvårdslagen. För sprutor och kanyler, som också utgör medicintekniska produkter, finns dock vissa bestämmelser som begränsar möjligheterna att köpa dessa. Enligt 2 § kungörelsen (1968:71) angående tillämpningen av förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler, ska den som bedriver handel med sprutor eller kanyler iaktta att försäljning inte sker då omständigheterna ger anledning till misstanke att varan kan komma till användning vid narkotikamissbruk. Försäljning får inte ske till den som är under 21 år om denne inte styrker att varan behövs för medicinskt bruk. För att styrka att

Sveriges ansvar då vården ges utomlands

Ds 2012:

sprutor och kanyler behövs för medicinskt bruk kan en patient exempelvis uppvisa en läkarordination. Det krävs inte att ordinationen utfärdats av en läkare i Sverige. Även en ordination utfärdad i ett annat EES-land kan således användas för att styrka ett medicinskt bruk. I lagrådsremissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler, som regeringen beslutade den 16 februari 2012, föreslås en ny lag om sprutor och kanyler. Genom lagen upphävs förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler och kungörelsen (1968:71) angående tillämpningen av förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012. I den nya lagen föreslås, såvitt nu är av intresse, att åldersgränsen för köp av sprutor och kanyler i de fall det inte kan styrkas att produkterna behövs för medicinska bruk ska sänkas till 20 år. Vidare föreslås försäljning av sprutor eller kanyler till den som inte har fyllt 20 år endast få ske om denne kan styrka att produkterna behövs för dennes eller familjemedlems medicinska bruk. Dessa förslag bedöms inte förändra en patients möjlighet att styrka medicinskt bruk med stöd av en läkarordination som utfärdats i ett annat EES-land. Mot denna bakgrund är bedömningen att det inte krävs ändringar i svensk rätt för att tillgodose kravet i artikel 11.1 fjärde stycket patientrörlighetsdirektivet.

13. Direktivets krav på hälso- och sjukvårdssamarbete

Bedömning: Det krävs inte någon författningsändring med

anledning av artiklarna 10.1-3, 11.2-5, 12, 13, 14 och 15.

Skälen för bedömningen: Förutom att kodifiera EU-dom-

stolens rättspraxis, syftar patientrörlighetsdirektivet även till att främja vårdsamarbetet mellan medlemsstaterna. I artiklarna 10– 15 i direktivet anges det att medlemsstaterna ska bistå varandra med information i den utsträckning som krävs för att genomföra direktivet. Informationsutbytet ska bl.a. gälla utbyte av information om medlemsstaternas legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare ska medlemsstaterna även erkänna recept som utfärdas i en annan medlemsstat. Därutöver bygger även direktivet vidare på europeiska samarbeten, vars arbete redan i någon mån har påbörjats. Samarbetena avser så kallade Europeiska referensnätverk, dvs. nätverk för högspecialiserad vård, ett europeiskt eHälsonätverk som ska sammanföra allt det eHälsoarbete som redan pågår på EU-nivå, ett nätverk för utvärdering av medicinska metoder samt sällsynta sjukdomar.

För att underlätta genomförandet av artiklarna, krävs det dock ytterligare utredning. Detta görs genom så kallade genomförande- och delegerade akter och arbetet leds av kommissionen.

Direktivets krav på hälso- och sjukvårdssamarbete

Ds 2012:6

13.1. Genomförandeakter

Det huvudsakliga utredningsarbetet sköts via genomförandeakter vars syfte är att skapa enhetliga villkor för genomförandet. Arbetet koordineras via en kommitté som består av representanter från samtliga medlemsstater och som leds av kommissionen. Kommittén har en granskande funktion och beslut antas genom kvalificerad majoritet.

Kommissionen ska via genomförandeakter anta åtgärder som gör det möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal att kontrollera att de recept som utfärdats i en annan medlemsstat är äkta, riktlinjer till stöd för medlemsstaterna när de utvecklar e-receptens kompatibilitet, åtgärder för att se till att de läkemedel och medicinska hjälpmedel som förskrivs i en medlemsstat och som lämnas ut i en annan kan identifieras korrekt samt åtgärder för att se till att informationen till patienterna som rör receptet och de medföljande instruktionerna om produktens användning är begripliga. Vidare ska det tas fram och offentliggöras kriterier för etablering och utvärdering av europeiska referensnätverk, underlätta utbyte av information och sakkunskap när det gäller etableringen av nätverken och utvärderingen av dem, anta åtgärder som krävs för att inrätta och förvalta eHälsonätverket, anta åtgärder som krävs för att inrätta och förvalta nätverket för utvärdering av medicinska metoder och ta fram reglerna för att bevilja ekonomiskt stöd till detta nätverk inklusive kriterier och belopp.

De tre nätverken gällande europeiska referensnätverk, eHälsa och utvärdering av medicinska metoder har i sin tur uppgifter. Det främsta syftet med de europeiska referensnätverken är att de ska bidra till att utnyttja potentialen för europeiskt samarbete om högt specialiserad hälso- och sjukvård och därmed möjliggöra en förbättrad vård, förstärkt forskning och ett kostnadseffektivt utnyttjande av resurserna.

eHälsonätverkets uppgift är att på strategisk nivå säkra en gemensam utvecklingsprocess av eHälsotjänster med fokus på att möjliggöra en bättre vårdkontinuitet över gränserna. Detta

Ds 2012:6 Direktivets krav på hälso- och sjukvårdssamarbete

gör man genom att länderna tillsammans tar fram riktlinjer gällande vilken information som ska ingå i patientöversikterna, dvs. den mest nödvändiga journalinformation som ska kunna skickas över medlemsstatsgränserna och hur den ska kunna skickas.

Slutligen, nätverket för utvärdering av medicinska metoder ska huvudsakligen stödja samarbetet mellan nationella myndigheter, bistå medlemsstaterna i tillhandahållandet av information om specifika metoder samt undvika dubbelarbete vid bedömning.

Arbetet med sällsynta sjukdomar på EU-nivå bygger på rådets rekommendation av den 8 juni 2009 om en satsning avseende sällsynta sjukdomar (2009/C151/02). I direktivet anges det att kommissionen ska stödja medlemsstaterna i samarbetet med att utveckla diagnos- och behandlingskapaciteten genom att skapa medvetenhet om databasen Orphanet och de europeiska referensnätverk som är under uppbyggnad. Vidare ska även kommissionen medvetandegöra patienter och hälso- och sjukvårdspersonal om möjligheten att använda förordning (EG) nr 883/2004 för att remittera patienter till andra medlemsstater för diagnos och behandlingar som inte finns tillgängliga i försäkringsmedlemsstaten.

13.2. Delegerade akter

De delegerade akterna är färre till antalet och syftar till att komplettera grundakten. De antas också av kommissionen med stöd från enskilda experter. Europaparlamentet och rådet har en kontrollerande funktion till skillnad från den medlemsstatskommitté som kontrollerar genomförandeakterna.

Kommissionen ska med hjälp av delegerade akter undanta särskilda kategorier av läkemedel eller medicintekniska hjälpmedel från regeln om ömsesidigt erkännande av recept som utfärdas i en annan medlemsstat när det är nödvändigt för att skydda folkhälsan. Kommissionen ska vidare anta en förteckning över de

Direktivets krav på hälso- och sjukvårdssamarbete

Ds 2012:6

särskilda villkor och kriterier som de europeiska referensnätverken måste uppfylla och de villkor och kriterier som vårdgivare som vill gå med i det euroepiska referensnätverket måste uppfylla.

I takt med att de olika nätverken tar form och samarbetena växer fram, kan det bli nödvändigt med författningsändringar. I nuläget görs dock bedömningen att inga sådana ändringar behövs för att kommissionen ska kunna inleda sitt arbete samt för att Sverige ska kunna delta i utvecklingsarbetet.

14. Konsekvensanalys

Bedömning: Förslagen kommer inte innebära någon ökning

av kostnaderna för den gränsöverskridande vården. En omfördelning av vårdkostnaderna sker från staten till sjukvårdshuvudmännen.

Förslagen har betydelse för det kommunala självstyret.

Skälen för bedömningen: Syftet med patientrörlighets-

direktivet är att skapa en mer enhetlig och effektiv tillämpning av de principer som EU-domstolen sedan länge har slagit fast, dvs. att sjukvård, oberoende av hur den är organiserad och finansierad, berörs av EUF-fördragets regler om den fria rörligheten för tjänster. Utöver den rätt till ersättning för vård i ett annat EES-land som grundar sig direkt på fördraget, finns förordning (EG) nr 883/2004 vilken också innehåller bl.a. regler för hur gränsöverskridande vård ska ersättas. I Sveriges saknas författning på området. Försäkringskassan, vilken är utsedd till förbindelseorgan för förordning (EG) nr 883/2004 och som i nuläget både har besluts- och kostnadsansvar för den gränsöverskridande vården, grundar sin tillämpning på förordning (EG) nr 883/2004 och rättspraxis från EU-domstolen. Förslagen i denna promemoria syftar till att genomföra patientrörlighetsdirektivet. För att fullt ut genomföra direktivet, föreslås en ny lag om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Konsekvenser Ds 2012:6

14.1. Ekonomiska konsekvenser

I promemorian föreslås det att kostnadsansvaret för den gränsöverskridande vården ska flyttas över från Försäkringskassan till landstingen och kommunerna. Landstingens kostnadsansvar ska gälla sådana personer som vid tiden för den vård ersättningen avser, var bosatt inom landstinget eller kvarskriven i landstinget enligt 16 § folkbokföringslagen. Även kommunerna föreslås få ett visst kostnadsansvar för ersättning som avser hjälpmedel som en kommun skulle haft kostnadsansvar för om det tillhandahållits i Sverige.

Försäkringskassan kommer dock även fortsättningsvis agera förbindelseorgan för förordning (EG) nr 883/2004 samt fatta beslut med stöd i förordning (EG) nr 883/2004 samt den nya ersättningslagen. Försäkringskassan kommer också att bekosta den gränsöverskridande vård som söks av exempelvis svenska pensionärer som bor i annat EES-land, utsända och sådan utlandstandvård som ersätts enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd samt kostnader till följd av bilaterala överenskommelser om vårdförmåner och betalningsavståenden med länder utanför EU.

Landstingens beslutsinflytande i medicinska frågor föreslås öka genom förslaget om att Försäkringskassan måste inhämta yttrande från berört hemlandsting.

Sammantaget säkerställer ovanstående förslag att den gränsöverskridande vården förläggs mer i linje med övrig nationell vård, ett effektivt resursutnyttjande och en enhetlig rättstillämpning genom att Försäkringskassans upparbetade kompetens och administration bibehålls och används även fortsättningsvis samt att landstingens medicinska kompetens tydligare förs in i processen.

Landstingen och kommunerna kommer att kompenseras för det nya kostnadsansvaret genom den så kallade kommunala finansieringsprincipen. För att den ekonomiska överföringen från staten till landsting och kommuner görs på rätt nivå, föreslås en kontrollstation tre år efter ikraftträdandet. Detta innebär

Ds 2012:6 Konsekvenser

att det under relativt lång tid finns möjlighet för staten tillsammans med kommuner och landsting att noga följa omständigheter som påverkar kostnadsutvecklingen, t.ex. vårdefterfrågan, och rättstillämpningen, för den gränsöverskridande vården. Genom kontrollstationen säkerställs därmed att dessa omständigheter blir kända och kan beaktas vid tillämpning av finansieringsprincipen.

Vidare föreslås inrättandet av nationella kontaktpunkter som ska serva EU-medborgare, både boende i Sverige och i annat EES-land, med information, dels om vilka möjligheter man har att söka ersättning för vård utförd i ett annat EES-land och dels om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

Det nationella kontaktpunktsansvaret kommer att delas på Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Valet av dessa två myndigheter som kontaktpunkter beror främst på att större delen av den information som enligt patientrörlighetsdirektivet ska kunna tillhandahållas av kontaktpunkten, redan finns på respektive myndighet. Emellertid kommer de båda myndigheterna att behöva anpassa sin organisation något med anledning av den nya uppgiften. Tillsammans med den centrala roll som Försäkringskassan kommer få vid genomförandet av patientrörlighetsdirektivet, kan en mindre kostnadsökning under en övergångsperiod vara aktuell för de båda myndigheterna.

Det totala anslaget för den gränsöverskridande vården uppgår årligen till dryga 600 miljoner kronor. De delar av kostnaderna i anslaget som ska flyttas över från Försäkringskassan till landstingen beräknas enligt prognos från Försäkringskassan att 2013 uppgå till knappt 160 miljoner kronor.

Den nya lagen innebär ingen större förändring av bedömningsgrunderna, dvs. förutsättningarna för att få ersättning för vård i ett annat EES-land i förhållande till de utgångspunkter som används av Försäkringskassan i dagsläget.

Den behandlingsmetod som använts utomlands ska enligt lagen vara i enlighet med internationell medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet och inte strida mot svensk lag. Försäkringskassan har redan anpassat sin tillämpning efter dessa principer

Konsekvenser Ds 2012:6

som har slagits fast av EU-domstolen men som tydliggörs i patientrörlighetsdirektivet.

Vidare ersätts redan i dagsläget hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel som införskaffats i ett annat EES-land. Tillämpningsområdet har därför inte vidgats i och med införandet av den nya lagen.

Vad gäller själva kostnadsersättningen för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, sådan tandvård som inte berättigar till stöd enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd samt för läkemedel eller annan vara som har förordnats och administrerats till patienten vid själva vården samt hjälpmedel, ska ersättningen bestämmas till ett belopp som motsvarar den vårdkostnad som skulle ha uppkommit om vården givits i Sverige. Vid bestämmandet av sådan ersättnings storlek ska avdrag göras med ett belopp som motsvarar de vårdavgifter som patienten skulle ha betalat för vården om den givits i Sverige.

För varje läkemedel eller annan vara som en patient själv har införskaffat ska ett kostnadsbelopp fastställas som motsvarar det lägsta försäljningspris som har fastställt för ett motsvarande läkemedel eller en motsvarande vara som ingår i läkemedelsförmånen. Ersättningen för sådana läkemedel och varor ska därefter bestämmas till ett belopp som motsvarar den kostnadsreducering som patienten skulle haft rätt till om läkemedlet eller varan hade ingått i läkemedelsförmånen enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

För tandvård som om den givits i Sverige berättigat till stöd enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska ersättningen bestämmas till ett belopp som motsvarar vad Försäkringskassan skulle ha betalat om tandvården givits i Sverige.

Förslaget innebär en förändring från nuvarande tillämpning som Försäkringskassan praktiserar där de svenska kostnadsnivåerna för hälso- och sjukvård, läkemedel, förbrukningsartiklar, andra varor och hjälpmedel inte beaktas fullt ut. Istället utgår Försäkringskassan främst från de faktiska kostnader som uppkommit i vårdlandet. Förslaget genererar en bättre kostnadskontroll och skydd mot oskäliga kostnader.

Ds 2012:6 Konsekvenser

Eftersom hänsyn tas till de svenska kostnadsnivåerna och det svenska egenavgiftssystemet för hälso- och sjukvård, läkemedel, tandvård, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel kommer också dessa egenavgifter att efterregistreras i högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård, läkemedel samt tandvård för att likställa den gränsöverskridande vården med den nationella.

De beslut som Försäkringskassan fattar med stöd i den nya ersättningslagen ska kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol i likhet med vad som redan görs idag. Det kan dock inte uteslutas att även landsting och kommuner får klagorätt i vissa ärenden, varför antalet ärenden hos den allmänna förvaltningsdomstolen kan tänkas öka något.

Patientflödena för den gränsöverskridande vården är mycket små i jämförelse med flödena nationellt. Bedömningen görs att patientrörlighetsdirektivet i sig inte kommer skapa någon explosionsartad efterfrågan på vård i andra EES-länder. Däremot kommer den nya lagen skapa ett förtydligande kring den nationella hanteringen och därmed generera bättre förutsättningar för att på ett rätts- och patientsäkert sätt söka gränsöverskridande vård.

Bristande tillgänglighet i form av långa köer i den nationella vården samt att en specifik behandlingsmetod inte finns i hemlandet är ofta de främsta orsakerna till varför en person väljer att söka vård i ett annat EES-land. En god vård av hög kvalitet och med en bra tillgänglighet borde därför minska allmänhetens benägenhet att söka vård utomlands.

Emellertid, även inflödet av patienter till Sverige kommer troligtvis att påverkas. Det förtydligande som patientrörlighetsdirektivet innebär och inrättandet av nationella kontaktpunkter, kommer enligt bedömning att på sikt innebära ett större inflöde av EES-patienter till Sverige. Detta medför i sin tur ökade intäkter för svenska vårdgivare. Eftersom inga särskilda krav åläggs de svenska vårdgivarna, utöver vad som redan gäller för inhemska patienter, görs bedömningen att inga ytterligare konsekvenser föreligger.

Konsekvenser Ds 2012:6

De rättigheter som anges i patientrörlighetsdirektivet vänder sig till samtliga EES-medborgare och intentionen är att möjligheten att söka vård i annat EES-land inte ska bli en plånboksfråga. De förslag som presenteras i denna promemoria syftar just till att säkerställa att valmöjligheten inte blir begränsad till en viss grupp. Genom tillgången till enhetlig och tydlig information och möjligheten att söka förhandsbesked och därmed få en betalningsgaranti före avfärd, genererar en förutsebarhet och trygghet. Emellertid, även om intentionen är, att så långt det är möjligt, försätta den enskilde i samma situation som om vården hade givits i hemlandet, är dock den administrativa och ekonomiska belastningen större för de personer som söker vård utomlands. Initiativrätten ligger hos den enskilde.

En exakt kostnadsberäkning av förslagen i denna promemoria är oerhört svår att göra. Bedömningen görs dock att de sammantagna kostnaderna för den gränsöverskridande vården inte kommer att öka. Bedömningen bygger främst på att det i promemorian föreslås en effektiv organisation och arbetsfördelning mellan Försäkringskassan och landstingen, en justering av kostnadsberäkningarna som ligger till grund för ersättningen till den enskilde samt ett ökat inflöde av EES-patienter.

Det är emellertid angeläget att följa effekterna av den nya lagstiftningen på området, både ur ett ekonomiskt- och ett individperspektiv.

14.2. Det kommunala självstyret

Begreppet kommunal självstyrelse avser relationen mellan stat och kommun. Det finns dock inte någon allmänt accepterad definition av vad som avses med det. Bestämmelser av betydelse för den kommunala självstyrelsen finns bl.a. i 1 kap. 1 § regeringsformen, härefter förkortad RF, enligt vilken den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Vidare framgår av 14 kap. 1 och 2 §§ RF bl.a. att beslutanderätten i

Ds 2012:6 Konsekvenser

kommunerna utövas av valda församlingar och att kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Enligt 14 kap. 3 § RF bör en inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. Det innebär att förslaget inte får vara onödigt långtgående och om syftet med de nya eller ändrade bestämmelserna kan uppnås på ett mindre ingripande sätt, ska den väg väljas som lägger minst band på kommunernas självbestämmanderätt. Det ska således göras dels en analys av de konsekvenser som förslaget får för den kommunala självstyrelsen, dels en avvägning mellan det kommunala självstyrelseintresset och de nationella intressen som den föreslagna lagstiftningen ska tillgodose.

I promemorian föreslås det att kostnadsansvaret för den gränsöverskridande vården ska flyttas över från staten till landstingen och kommunerna. Beslutsansvaret föreslås dock även fortsättningsvis ligga på Försäkringskassan. Förslaget innebär således ett ökat kostnadsansvar för landsting och kommuner samtidigt som landsting och kommuner inte övertar beslutsansvaret för motsvarande frågor. Förslaget får därmed konsekvenser för det kommunala självstyret.

Den kostnadsfördelning som har utvecklats, där landstingen som regel har kostnadsansvar för den hälso- och sjukvård som tillhandahålls nationellt och staten ansvarar för de kostnader som uppkommer vid gränsöverskridande vård, bedöms som olycklig. Uppdelningen bedöms bl.a. kunna försvaga landstingens ekonomiska incitament att tillhandahålla god vård i Sverige. I promemorian föreslås därför att kostnadsansvaret för den gränsöverskridande vården bör följa den kostnadsansvarsfördelning som gäller för nationell vård.

Av både effektivitets- och rättssäkerhetsskäl föreslås emellertid beslutsansvaret för den gränsöverskridande vården ligga kvar på Försäkringskassan.

Ett alternativt förslag skulle vara att flytta över även beslutsansvaret för den samlade gränsöverskridande vården till

Konsekvenser Ds 2012:6

landstingen. Om beslutsansvaret skulle flyttas över till landstingen, skulle samtliga landsting behöva bygga upp en administration för att ta om hand dessa ärenden, oberoende storleken på de faktiska patientflödena. Att bygga upp och vidmakthålla dessa funktioner och system och därtill se till att upprätthålla en kompetens för att hantera dessa relativt få ärenden skulle bli mycket dyrt.

Vidare är även komplexiteten i dessa ärenden påtaglig eftersom ett ärende många gånger kan bedömas enligt både den nya ersättningslagen men även förordning (EG) nr 883/2004. Försäkringskassan är sedan tidigare förbindelseorgan inom ramen för förordning (EG) nr 883/2004. Denna samordnande uppgift går ut på att distribuera vårdfakturor gällande EESmedborgare som har fått vård i Sverige och ta emot vårdfakturor avseende sådan vård som svenskar fått i andra EES-länder. Utöver fakturor, skickas även annan information över medlemsstatsgränserna som behövs i enskilda förordningärenden. Det är därför angeläget att Försäkringskassan även fortsättningsvis har hand om den samlade hanteringen av förordning (EG) nr 883/2004. Att istället förlägga detta samordnings- och beslutsansvar på samtliga landsting bedöms inte vara ett realistiskt alternativ och inte heller något som efterfrågas av landstingen.

Ett tydligt syfte med patientrörlighetsdirektivet är att klargöra gränssnitten mellan patientrörlighetsdirektivet och förordning (EG) nr 883/2004. Patienten ska kunna få en enhetlig och samlad information om vad som reglerar den gränsöverskridande vården. Vidare, om ett ärende kan bedömas och beslutas enligt både patientrörlighetsdirektivet och förordning (EG) nr 883/2004, ska patienten själv få välja enligt vilket regelverk beslut ska tas. Denna tydlighet kan inte skapas utan en enhetlig och sammanhållen hantering.

Att förlägga delar av beslutsansvaret på landstingen och därmed skapa en uppsplittrad beslutsordning, där Försäkringskassan ansvarar för bedömningar med stöd i förordning (EG) nr 883/2004 och landstingen för bedömningar enligt patientrörlighetsdirektivet, skulle inte möjliggöra denna sammanhållna

Ds 2012:6 Konsekvenser

bedömning. Det skulle även undergräva ett enkelt och rättssäkert förfarande för allmänheten, dvs. en ingång oberoende var du bor i Sverige och en enhetlig tillämpning över landet.

Genom samrådsförfarandet mellan Försäkringskassan och landstingen, säkerställs landstingens behov av inflytande över beslutsprocessen utan att respektive landsting behöver bygga upp en administration och ansvara för tillämpningen.

Vid en avvägning mellan det allmänna intresset av att skapa ett mer enhetligt kostnadsansvar för hälso- och sjukvården och landstingens och kommunernas intresse av att den kommunala självstyrelsen inte inskränks, är det tydligt att det allmänna intresset väger över. Den föreslagna ersättnings- och kostnadsansvarslagen bedöms därför godtagbar även vid beaktande av proportionalitetsprincipen i 14 kap. 3 § regeringsformen (2011:109).

15. Författningskommentarer

Lag om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Inledande bestämmelser

1 §

I första stycket anges att lagen innehåller bestämmelser om ersättning till patienter för vårdkostnader som han eller hon har haft i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). En patient kan dock även ha rätt att få ersättning för vårdkostnader som uppkommit i bl.a. EES-länder genom bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. I andra stycket finns därför en upplysning om att bestämmelser om ersättning till patienter för vårdkostnader även finns i förordning (EG) nr 883/2004.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.1.

Begränsning i lagens tillämpningsområde

2 §

Bestämmelserna i lagen ska, som framgår av denna paragraf, inte tillämpas i de fall en patients rätt till ersättning grundar sig på förordning (EG) nr 883/2004.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.1.

Författningskommentarer Ds 2012:6

Definitioner

3 §

Paragrafen innehåller definitioner av uttrycken hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, läkemedel, andra varor, hjälpmedel och tandvård. Definitionen av hälso- och sjukvård motsvarar 1 § första stycket första meningen hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL). Med hälso- och sjukvård avses således enligt den nya lagen åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Sjuktransporter och omhändertagande om avlidna utgör, till skillnad från vad gäller enligt HSL, inte hälso- och sjukvård enligt den nya lagen och kostnader för sådana transporter och omhändertaganden ska därför inte heller ersättas.

Förskrivning, utlämning och tillhandahållande av medicinska hjälpmedel och läkemedel utgör hälso- och sjukvård enligt patientrörlighetsdirektivet. Lagens definitioner av vad som avses med andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel innebär att lagen omfattar det som i patientrörlighetsdirektivet avses med medicinskt hjälpmedel. Med andra varor avses enligt lagens definition sådana varor som avses i 18 och 20 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Förbrukningsartiklar definieras i lagen som sådana förbrukningsartiklar som avses i 3 d § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Med hjälpmedel avses i lagen sådana hjälpmedel som avses i 3 b § eller 18 b §hälso- och sjukvårdslagen.

Lagens definition av läkemedel är likalydande med patientrörlighetsdirektivets och utgör en dynamisk hänvisning, vilket innebär att hänvisningen inte endast avser direktiv 2001/83/EG, det s.k. humanläkemedelsdirektivet, i dess nu gällande lydelse utan även eventuella framtida ändringar som görs i detta direktiv.

Definitionen av hälso- och sjukvårdspersonal är likalydande med den definition av sådan personal som görs i artikel 3 f i patientrörlighetsdirektivet. Även i detta fall är hänvisningarna som i definitionen görs till yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG) av dynamisk karaktär.

Ds 2012:6 Författningskommentarer

Med tandvård avses i lagen åtgärder enligt 1 § tandvårdslagen (1985:125), d.v.s. åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan. Definitionen överensstämmer också med definitionen av tandvård i 1 kap. 2 § 1 enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.2.2.

4 §

Enligt paragrafen ska vad som i lagen sägs om landsting även gälla kommuner som inte ingår i ett landsting. För närvarande är det bara Gotlands kommun som inte ingår i något landsting.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.2.2.

Rätten till ersättning

5 §

I bestämmelsen finns ett antal villkor som reglerar en patients rätt till kostnadsersättning. Villkoren i bestämmelsen är kumulativa vilket innebär att alla villkor måste vara uppfyllda för att en patient ska ha rätt till ersättning enligt lagen. Till villkoren hör för det första att patientens vårdkostnader ska ha uppkommit till följd av att han eller hon har mottagit hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar eller hjälpmedel i ett annat land inom EES. Vad som avses med hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel framgår av definitionerna i 3 §. Även i de fall en förskrivning av t.ex. ett läkemedel har skett i ett annat EES-land och patienten med stöd av förskrivningen köpt läkemedlet på ett apotek i Sverige, så får patienten vårdkostnad anses ha uppkommit till följd av att han eller hon mottagit vård i ett annat EES-land.

De ytterligare villkor som enligt paragrafen ska vara uppfyllda för rätt till ersättning framgår av punkterna 1–4. Enligt punkt 1 ska patienten när kostnaden uppkom ha tillhört den personkrets för vilken Sverige är behörigt att meddela sådant tillstånd till

Författningskommentarer Ds 2012:6

vård utanför bosättningsmedlemsstaten som avses i artikel 20 i förordning (EG) nr 883/2004. Sverige har sådan behörighet beträffande bl.a. personer som är folkbokförda i Sverige eller som enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) är kvarskrivna och stadigvarande vistas inom ett landsting. Sverige har också behörighet att meddela förhandstillstånd för personer som inte är folkbokförda eller kvarskrivna i Sverige. Så är t.ex. fallet beträffande pensionärer som bor i ett annat EES-land men som har sin pension från Sverige och deras familjemedlemmar. Sverige har också behörighet att meddela förhandstillstånd för personer som är utsända från Sverige för att arbeta i ett annat EES-land under en begränsad period samt för de personer som är anställda, egenföretagare eller sjömän i Sverige men som är bosatta i en annan medlemsstat.

Enligt punkt 2 krävs vidare för rätt till ersättning att den vård som patienten mottagit skulle ha bekostats av det allmänna om den hade utförts i Sverige. Bedömningen av om detta villkor är uppfyllt kommer att behöva göras utifrån vad som i Sverige gäller för den aktuella vården i fråga och efter omständigheterna i varje enskilt fall.

Vad gäller hälso- och sjukvård, andra varor, förbrukningsartiklar eller hjälpmedel som har administrerats till en patient vid själva vårdtillfället, får bedömningen av villkoret ske med utgångspunkt i bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL). Landstingen och kommunerna har genom HSL långtgående skyldigheter att tillhandahålla god hälso- och sjukvård. Även om vårdutbudet kan skilja sig åt mellan olika landsting så innebär vårdsskyldigheten att det allmänna har att bekosta en god hälso och sjukvård. Den omständigheten att ett landsting inte tillhandahåller en viss behandlingsmetod som har använts vid gränsöverskridande vård utgör därför inte i sig skäl att neka en patient ersättning.

Beträffande tandvården får villkoret i punkt 2 bedömas utifrån bestämmelserna i tandvårdslagen (1985:125) samt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. För förskrivna läkemedel och andra varor som en patient själv har införskaffat kommer be-

Ds 2012:6 Författningskommentarer

dömningen att behöva ske med utgångspunkt i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

En grundförutsättning för att det allmänna i Sverige ska bekosta viss vård för en patient är att patientens vård bedömts vara medicinskt motiverad. Detta gäller även i de fall en vårdförmån i Sverige avser läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar eller hjälpmedel. I dessa fall är förmånen nämligen kopplad till krav om förskrivning. Förskrivningskraven innebär bl.a. att en behörig förskrivare, ofta en läkare, bedömt patientens behov och anpassat förskrivningen av t.ex. ett läkemedel eller ett hjälpmedel till behovet. En förskrivning kan ske på t.ex. ett recept eller genom ett förordnande i samband med vårdtillfället. I Sverige måste således förskrivningskravet vara uppfyllt för att det allmänna ska subventionera exempelvis ett läkemedel. Villkoret i punkt 2 innebär därför att rätt till ersättning för läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel endast föreligger om de har förskrivits på recept eller förordnats till patienten vid själva vårdtillfället.

Beträffande läkemedel kan det inträffa att ett läkemedel som en patient har fått eller själv införskaffat vid gränsöverskridande vård inte finns i Sverige. Villkoret i punkt 2 innebär att rätten till ersättning i dessa fall får avgöras utifrån en bedömning av om det finns ett läkemedel på den svenska marknaden som bedöms likvärdigt med det läkemedel som patienten fått eller införskaffat (beträffande likvärdighetsbedömningar se kommentaren till 8 § nedan). I fall en patient själv vid gränsöverskridande vård har införskaffat ett läkemedel som inte finns i Sverige och det enda likvärdiga läkemedel som finns här inte ingår i läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., har patienten inte rätt till ersättning.

Det är inte ovanligt att det allmänna i Sverige endast delvis bekostar viss vård. Så är t.ex. fallet när en patient betalar någon form av vård- eller egenavgift för vården. Även i dessa fall, dvs. när det allmänna endast delvis bekostar viss vård, är villkoret i denna punkt uppfyllt. Ett exempel på vård som det allmänna i Sverige inte bekostar är rena skönhetsoperationer dvs. sådan

Författningskommentarer Ds 2012:6

plastikkirurgi som inte är medicinskt nödvändig. Villkoret i punkt 2 innebär att någon rätt till ersättning för kostnader för sådan kirurgi vid gränsöverskridande vård inte finns.

Enligt villkoret i punkt 3 krävs att vården har tillhandahållits av hälso- och sjukvårdspersonal och att den behandlingsmetod som har använts är i enlighet med internationell medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. Till stöd för bedömningen av om en behandling är beprövad och erkänd ska man beakta alla relevanta omständigheter liksom bl.a. facklitteratur och vetenskapliga studier, auktoritativa uttalanden av specialister och huruvida den planerade behandlingen omfattas av sjukförsäkringssystemet i den medlemsstat där behandlingen har tillhandahållits. En specifik behandlingsmetod kan ibland användas vid olika medicinska indikationer. Bedömningen av om en viss behandlingsmetod är i enlighet med internationell medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet måste därför även göras med utgångspunkt i den aktuella medicinska indikationen.

Av punkt 4 följer att utförandet av vården inte får strida mot svensk lag. Det finns behandlingsmetoder som visserligen kan vara i enlighet med internationell medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet, men vars användning har förbjudits eller begränsats genom lag i Sverige. Ett exempel på sådan lagstiftning utgör lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Ett annat exempel är omskärelse av kvinnor som enligt lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor inte är tillåten i Sverige. Villkoret i punkt 4 innebär att om den vård som har utförts i ett annat EES-land strider mot svensk lag, så ersätts inte kostnaderna för den vården.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.2.2.

Ersättningens storlek

6 §

Av bestämmelsen framgår att ersättning aldrig lämnas med ett högre belopp än den faktiska kostnad som uppkommit för

Ds 2012:6 Författningskommentarer

patienten. Bestämmelsen har betydelse i de fall en patients vårdkostnad skulle understiga den kostnadsnivå som gäller i Sverige.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.3.1.

7 §

I första stycket anges att för hälso- och sjukvård, annan tandvård än sådan som avses i 9 § samt för läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar eller hjälpmedel som har förordnats och administrerats till en patient vid själva vårdtillfället, ska ersättningen bestämmas till ett belopp som motsvarar den vårdkostnad som skulle ha uppkommit om patientens vård hade utförts i Sverige. Det är således vårdkostnaden i det landsting som enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL) har ansvar för patientens vård i Sverige som utgör utgångspunkt vid bestämmandet av ersättningens storlek.

Enligt andra stycket ska, i andra fall än som anges i första stycket, ersättningen för en förbrukningsartikel eller ett hjälpmedel bestämmas till ett belopp som motsvarar den kostnad som skulle ha uppkommit om förbrukningsartikeln eller hjälpmedlet hade tillhandahållits i Sverige i enlighet med HSL.

För hälso- och sjukvård samt viss tandvård har bl.a. landstingen genom 26 § HSL och 15 a § tandvårdslagen (1985:125) rätt att ta ut vårdavgifter. Enligt tredje stycket ska vid bestämmande av en ersättnings storlek enligt första eller andra stycket, avdrag göras med ett belopp som motsvarar de avgifter som patienten skulle ha betalat för vården i Sverige. I uttrycket ”vården” innefattas hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel.

Vårdens verkliga kostnader i Sverige kan beräknas med stöd av de så kallade utomlänsavgifterna som tillämpas enligt Riksavtalet för utomlänsvård. Dessa avgifter används bl.a. när en patient får vård i ett annat landsting än sitt hemlandsting. Personens hemlandsting ersätter då det utförande landstinget i enlighet med dess prislista. Vidare kan de landstingsregionala prislistorna i vissa fall utgöra stöd för bedömning av vårdkostnaderna i Sverige. För sådan tandvård som landstingen svarar för

Författningskommentarer Ds 2012:6

kan kostnaderna för vården bestämmas med utgångspunkt i folktandvårdens prislistor.

I de fall en patient begär ersättning för läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar eller hjälpmedel som inte finns i Sverige måste bedömningen av vårdkostnaden ske med utgångspunkt i vilken likvärdig produkt som hade tillhandahållits i Sverige. Vad gäller likvärdighetsbedömningar av läkemedel får den ske på samma sätt som beskrivs i kommentaren till 8 §. Beträffande andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel, får bedömningen ske med utgångspunkt i förskrivningsorsak eller diagnos.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.3.1.

8 §

Av första stycket följer att ersättningen för sådana förskrivna läkemedel och andra varor som en patient själv införskaffar och för vilka det finns en likvärdig produkt inom läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., ska bestämmas till ett belopp som motsvarar den kostnadsreducering som patienten skulle haft rätt till om läkemedlet eller varan hade ingått i läkemedelsförmånerna. Det följer redan av villkoret i 5 § 2 att en patient endast har rätt till ersättning om den vård som han eller hon mottagit skulle ha bekostats av det allmänna om den utförts i Sverige. I fall en patient själv vid gränsöverskridande vård har införskaffat ett läkemedel som inte finns i Sverige och det enda likvärdiga läkemedel som finns här inte ingår i läkemedelsförmånerna enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m., har patienten således inte rätt till ersättning. Kravet i 5 § 2 innebär även att rätt till ersättning endast föreligger för förskrivna läkemedel och andra varor. Vad gäller ordet förskrivna” samt formuleringen ”och för vilka det finns en likvärdig produkt inom läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.” i första stycket så har dessa endast gjorts av tydlighetsskäl.

Enligt andra stycket ska, vid tillämpning av första stycket, för varje läkemedel eller annan vara ett kostnadsbelopp fastställas

Ds 2012:6 Författningskommentarer

som motsvarar det lägsta försäljningspris som har fastställts för en likvärdig produkt som ingår i läkemedelsförmånerna. Det belopp som vid en jämförelse mellan det fastställda kostnadsbeloppet och den faktiska kostnad som patienten haft är lägst, ska läggas till grund för ersättningens bestämmande.

Likvärdighetsbedömningen av ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna kan ske med utgångspunkt i det s.k. ATC-systemet (Anatomical Therapeutic Chemical classification system) som administreras av WHO. Vid bedömningen av om ett läkemedel i förmånen är likvärdig med ett läkemedel som köpts utomlands bör läkemedlets beredningsform, styrka och förpackningsstorlek beaktas. Vid denna bedömning bör även förskrivningsorsak eller diagnos samt målet med läkemedelsbehandlingen beaktas. Vad gäller den likvärdighetsbedömning som måste ske beträffande andra varor, får den ske med utgångspunkt i förskrivningsorsak eller diagnos.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.3.2.

9 §

I paragrafen anges hur ersättningen ska bestämmas för tandvård som hade berättigat till stöd enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd om den utförts i Sverige. Enligt bestämmelsen ska ersättningen för sådan tandvård bestämmas till ett belopp som motsvarar vad Försäkringskassan skulle ha betalat om tandvården utförts i Sverige. För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris. Referenspriset utgör grund för beräkningen av ersättning inom det statliga tandvårdsstödet. Referenspriset utgör tak för beräkning av den ersättning som betalas ut för en tandvårdsåtgärd inom högkostnadsskyddet. Är priset för en viss tandvårdsåtgärd högre än det referenspris som fastställts för åtgärden, lämnas ersättning beräknad på referenspriset. Den del av vårdgivarens pris som överstiger referenspriset ingår inte i högkostnadsskyddet och får betalas av patienten själv. Om priset för en viss tandvårdsåtgärd är lägre än referenspriset lämnas ersättning beräknad på det faktiska vårdgivarpriset.

Författningskommentarer Ds 2012:6

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.3.3.

Förhandsbesked

10 §

Av första stycket följer att Försäkringskassan efter ansökan av en patient ska lämna förhandsbesked om patienten har rätt till ersättning enligt lagen för vård som han eller hon avser att motta i ett annat EES-land. Försäkringskassan ska vidare lämna förhandsbesked om med vilket högsta belopp ersättning kan utges.

Enligt andra stycket är ett förhandsbesked, om inte annat anges i 11 §, bindande vid en senare prövning om ersättning till patienten för den vård som omfattas av förhandsbeskedet.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.5.

11 §

I paragrafen återfinns tre undantag från den huvudregel i 10 § som innebär att ett förhandsbesked är bindande vid en senare prövning om ersättning till patienten för den vård som omfattas av förhandsbeskedet. Det första undantaget, som anges i första stycket 1, gäller sådana situationer där patienten när de aktuella vårdkostnaderna uppkom, inte längre tillhör den personkrets som anges i 5 § 2. Det andra undantaget, som anges i första stycket 2, avser fall då förhandsbeskedet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter och dessa har haft betydelse för ärendets avgörande. Det tredje och sista undantaget anges i andra stycket och avser situationer där utförandet av den vård som omfattas av beskedet i någon del skulle strida mot svensk lag. Beskedet är i dessa fall inte bindande i den del som det strider mot lagen.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.5.

Ds 2012:6 Författningskommentarer

Utrednings- och uppgiftsskyldighet m.m.

12 §

Av första stycket följer att det landsting som enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har ansvar för patientens vård i Sverige som regel ska yttra sig i ärenden om ersättning enligt lagen. Endast i de fall det är uppenbart obehövligt kan Försäkringskassan underlåta att inhämta yttrande från ett landsting. Uttrycket uppenbart obehövligt markerar en stark restriktivitet och innebär att det ska framstå som självklart att ett yttrande är obehövligt. Som exempel på en situation där det kan vara uppenbart obehövligt att inhämta ett yttrande kan nämnas ärenden i vilka Försäkringskassan klart kan konstatera att en ansökan om ersättning inte kommer att kunna bifallas. Ett annat sådant exempel är ärenden där det inte råder någon tvekan om att ersättningskravet avser tandvård som hade berättigat till stöd enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd om den utförts i Sverige.

Av andra stycket följer att om ett landsting ska yttra sig i ett ärende som avser ersättning för hjälpmedel som berör en kommun som ingår i landstinget, ska landstinget inför yttrandet samråda med kommunen.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.8.1.

13 §

Enligt paragaragen ska myndigheter lämna Försäkringskassan, landsting och kommun de uppgifter om förhållanden som är betydelse för tillämpningen av lagen. Denna uppgiftsskyldighet bryter sekretess. Försäkringskassan kommer därmed bl.a. att kunna lämna sådana uppgifter till ett landsting som landstinget behöver för att yttra sig och fullgöra sin uppgiftsskyldighet. Uppgiftsskyldigheten innebär också att ett landsting och en kommun i samband med samråd kan lämna uppgifter som rör en patient till varandra utan hinder av sekretess. Även om bestämmelsen främst kommer att tillämpas vid uppgiftslämnande mellan Försäkringskassan, landsting och kommun, är den

Författningskommentarer Ds 2012:6

tillämplig även i de fall exempelvis Försäkringskassan behöver uppgifter från en annan myndighet såsom exempelvis Socialstyrelsen, Läkemedelsverket eller Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.8.1.

14 §

Enligt paragrafen ska Försäkringskassan på begäran av en patient till Apotekens Service Aktiebolag lämna de uppgifter som är nödvändiga för att bolaget ska kunna registrera de uppgifter som behövs för tillämpning av 5 a § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. För patienter som redan finns registrerade i högkostnadsdatabasen kommer Försäkringskassan på patientens begäran att behöva lämna ut uppgifter om patientens namn, personnummer, inköpsdag samt aktuellt kostnadsbelopp. För patienter som inte redan är registrerade men som till Försäkringskassan lämnat samtycke för sådan registrering, behöver Försäkringskassan utöver uppgifter om namn, personnummer, inköpsdag och kostnadsbelopp även lämna uppgift om det inhämtade samtycket.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.8.1.

Beslutande myndighet m.m.

15 §

Av första stycket framgår det är Försäkringskassan som, efter ansökan från en patient, prövar frågor om ersättning enligt lagen.

I andra stycket anges att ett beslut om ersättning alltid ska innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet. Således ska alla beslut ska motiveras (jfr. 20 § förvaltningslagen [1986:223]).

Av tredje stycket följer att det är Försäkringskassan som utbetalar beslutade ersättningar.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.4 och 9.6.

Ds 2012:6 Författningskommentarer

16 §

Enligt paragrafen ska beslut i frågor om ersättning enligt lagen fattas inom 90 dagar från det att en fullständig ansökan kommit in till Försäkringskassan. Om det finns särskilda skäl ska denna tid få överskridas. Ett exempel på en situation där särskilda skäl kan anses föreligga är när Försäkringskassan i ett komplicerat ärende behöver inhämta utredning från en annan myndighet än ett landsting, t.ex. Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket. Det kan också inträffa att ett ärende inte kan avgöras inom 90 dagar från fullständig ansökan för att den som begärt ersättning på egen begäran begärt anstånd med att yttra sig eller ge in nya uppgifter. Även i en sådan situation får det anses finnas särskilda skäl att överskrida tiden.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.7.

Överklagande

17 §

I paragrafen anges att Försäkringskassans beslut om ersättning eller förhandsbesked enligt lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Vidare anges att det krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. I paragrafen anges dock inte vem som har klagorätt utan detta följer av vad som redan gäller enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223) dvs. beslutet ska få överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom emot. Av praxis följer att det i fråga om klagorätt som huvudregel krävs att beslutet antingen påverkar en persons rättsliga ställning eller rör ett intresse som på något sätt erkänts av rättsordningen. Att en part har klagorätt är klart.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.9.

Författningskommentarer Ds 2012:6

Ikraftträdandebestämmelserna

Lagen ska träda i kraft den 1 oktober 2013. Bestämmelserna i lagen ska dock inte tillämpas för hälso- och sjukvård och tandvård där behandling har påbörjats före ikraftträdandet. Bestämmelserna i lagen ska inte heller tillämpas för läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel som har förskrivits eller förordnats före ikraftträdandet.

Övergångsbestämmelserna behandlas i avsnitt 9.10.

Lag om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss utlandsvård

1 §

Av första stycket framgår att lagen innehåller bestämmelser om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss utlandsvård. Kostnadsansvaret för den gränsöverskridande vården vilade tidigare på staten. Genom lagen förs delar av detta kostnadsansvar över på landsting och kommuner. Lagen har tillkommit mot bakgrund av 8 kap 3 § RF.

I andra stycket anges att vad som i lagen sägs om ett landsting även gäller kommuner som inte ingår i ett landsting.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.11.

2 §

Enligt paragrafen har ett landsting, om inget annat sägs i lagen, kostnadsansvar för ersättningar som har bestämts enligt 7 eller 8 § lagen (xxxx:xxx) om ersättning till patienter för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och som har utbetalats till en patient som vid tiden för den vård ersättningen avser var bosatt inom landstinget, eller kvarskriven i landstinget enligt 16 § folkbok-föringslagen (1991:481) och

Ds 2012:6 Författningskommentarer

stadigvarande vistades där. Bestämmelsen har utformats så att kostnadsansvaret för den gränsöverskridande vården i huvudsak ska följa den kostnads-ansvarsfördelning som gäller för nationell vård.

De ersättningar som bestäms enligt 7 § lagen (xxxx:xxx) om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i det följande förkortad ersättningslagen, avser kostnadsersättning för hälso- och sjukvård och sådan tandvård som landstinget har ansvar för samt läkemedel, andra varor, förbrukningsartiklar och hjälpmedel som har förordnats och administrerats till en patient vid själva vårdtillfället. Ersättningar för förskrivna förbrukningsartiklar och hjälpmedel som en patient fått i andra sammanhang än vid själva vårdtillfället bestäms också enligt 7 § ersättningslagen.

De ersättningar som bestäms enligt 8 § ersättningslagen avser kostnadsersättningar till patienter för sådana förskrivna läkemedel och varor som de själva har införskaffat. Dessa ersättningar ska bestämmas till ett belopp som motsvarar den kostnadsreducering som patienten skulle haft rätt till om läkemedlet eller varan hade ingått i läkemedelsförmånerna.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.11.

3 §

I denna paragraf anges att en kommun som ingår i ett landsting har kostnadsansvar för en ersättning som avses i 2 § om ersättningen avser ett hjälpmedel som kommunen skulle haft kostnadsansvar för om det tillhandahållits i Sverige. Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret är nära samordnat med kommunens ansvar för socialtjänsten enligt socialtjänstlagen (2001:453). En kommun har enligt 18 b § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) i vissa fall en skyldighet att erbjuda hjälpmedel. I dessa fall har kommunen även kostnadsansvaret för hjälpmedlen. Ett landsting kan även komma överens med en kommun inom landstinget att kommunen ska ha ansvar för hjälpmedel åt funktionshindrade.

Författningskommentarer Ds 2012:6

Bestämmelserna i 2, 3 och 5 §§ har utformats mot bakgrund av denna ordning.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.11.

4 §

Enligt paragrafen ska ett landsting ersätta Försäkringskassan för sådana utbetalda ersättningar som avses i 2 §. Ytterligare bestämmelser om hur betalning ska ske kan meddelas genom verkställighetsföreskrifter.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.11.

5 §

En kommun ska ersätta ett landsting för hjälpmedel som avses i 3 §. I fall en person som omfattas av kommunens vårdskyldighet under exempelvis en resa inom Sverige behöver införskaffa ett hjälpmedel, kommer dessa kostnader att debiteras personens hemlandsting i enlighet med Riksavtalet. Vanligtvis begär hemlandstinget i sin tur berörd kommun på ersättning för kostnaderna. Landstinget och kommunen bör träffa överenskommelser om hur dessa ersättningar ska betalas.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.11.

Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

26 a §

Enligt paragrafens fjärde stycke ska vid beräkning av avgiftsbefrielse enligt första stycket även sådana avdrag som har gjorts enligt 7 § tredje stycket lagen (xxxx:xxxx) om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) medräknas. Övriga ändringar i paragrafen är av redaktionell karaktär utan att någon ändring i sak är avsedd.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.12.

Ds 2012:6 Författningskommentarer

Lag om ändring i lagen ( 2002:160 ) om läkemedelsförmåner m.m.

5 a §

Paragrafen är ny. Enligt första stycket ska vid beräkning av kostnadsreducering enligt 5 § sådana kostnadsbelopp som enligt 8 § andra stycket lagen (xxxx:xxx) om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har lagts till grund för bestämmandet av en beslutad ersättning medräknas.

I andra stycket anges att vad som sägs i första stycket inte gäller sådana kostnader som avser livsmedel för särskilda näringsändamål. Detta stycke har utformats mot bakgrund av 20 § första och tredje stycket lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. I nämnda bestämmelses första stycke anges att om regeringen föreskriver det, har den som är under 16 år rätt till reducering av sina kostnader för inköp av sådana livsmedel för särskilda näringsändamål som förskrivits av läkare med det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger 120 kronor. Enligt tredje stycke får kostnaderna för livsmedlen inte räknas samman med köp av sådana läkemedel, födelsekontrollerande medel och förbrukningsartiklar som avses i 15 och 18 §§.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.12.

Lag om ändring i lagen ( 2008:145 ) om statligt tandvårdsstöd

4 a §

I paragrafen, som är ny, anges att vid beräkning av tandvårdsersättning enligt 4 § första stycket ska sådana kostnader för tandvård i ett annat land som lagts till grund för beslut om ersättning enligt 9 § lagen (xxxx:xxx) om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) medräknas.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.12.

Ds 2012:6 Bilaga 1 Direktiv svensk version

Bilaga 1 Direktiv svensk version

Ds 2012:6

Ds 2012:6 Bilaga 1 Direktiv svensk version

Bilaga 1 Direktiv svensk version

Ds 2012:6

Ds 2012:6 Bilaga 1 Direktiv svensk version

Bilaga 1 Direktiv svensk version

Ds 2012:6

Ds 2012:6 Bilaga 1 Direktiv svensk version

Bilaga 1 Direktiv svensk version

Ds 2012:6

Ds 2012:6 Bilaga 1 Direktiv svensk version

Bilaga 1 Direktiv svensk version

Ds 2012:6

Ds 2012:6 Bilaga 1 Direktiv svensk version

Bilaga 1 Direktiv svensk version

Ds 2012:6

Ds 2012:6 Bilaga 1 Direktiv svensk version

Bilaga 1 Direktiv svensk version

Ds 2012:6

Ds 2012:6 Bilaga 1 Direktiv svensk version

Bilaga 1 Direktiv svensk version

Ds 2012:6

Ds 2012:6 Bilaga 1 Direktiv svensk version

Bilaga 1 Direktiv svensk version

Ds 2012:6

Ds 2012:6 Bilaga 1 Direktiv svensk version

Bilaga 1 Direktiv svensk version

Ds 2012:6

Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Ds 2012:6 Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Ds 2012:6

Ds 2012:6 Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Ds 2012:6

Ds 2012:6 Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Ds 2012:6

Ds 2012:6 Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Ds 2012:6

Ds 2012:6 Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Ds 2012:6

Ds 2012:6 Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Ds 2012:6

Ds 2012:6 Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Ds 2012:6

Ds 2012:6 Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Ds 2012:6

Ds 2012:6 Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Ds 2012:6

Ds 2012:6 Bilaga 2 Direktiv engelsk version

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den 9 mars 2011 direktivet 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Uppställningen redovisar hur Sverige uppfyller eller ska uppfylla åtagandena i direktivet. I departementspromemorian föreslås för genomförandet av direktivet dels en ny lag, lagen om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det europeiska samarbetsområdet (EES), dels ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Sverige uppfyller redan vissa av bestämmelserna i direktivet. För att fullt ut genomföra direktivet krävs bestämmelser på annan nivå än lag.

Nedan redovisas hur Sverige föreslås uppfylla åtagandena i direktivet. I de fall det för genomförandet av direktivet krävs ändringar i svensk rätt anges detta. I uppställningen anges även om en artikel i direktivet inte föranleder någon ändring i svensk rätt. Med det sistnämnda avses att artikelns innehåll redan tillgodoses i svensk rätt eller inte kräver någon författningsreglering för att tillgodose direktivets krav.

Bilaga 3 Parallelluppställning

Direktiv 2011/24/EU

Lag om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det europeiska samarbetsområdet (EES)

Föranleder ändring i annan lag eller annan nivå än lag

Föranleder ingen ändring i svensk rätt

Artikel 1 1.1 1–17 §§ 1. Lag om ändring i lagen hälso- och sjukvårdslagen(1982:763) [26 a §]

2. Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. [5 a §]

3. Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd [4 a §]

1.2 1.3 X 1.4 X Artikel 2 X 2a X 2b X 2c X 2d X 2e X 2f X 2g X

Ds 2012:6 Bilaga 3 Parallelluppställning

2h X 2i X 2j X 2k X 2l X 2m X 2n X 2o X 2p X 2q X 2r X 2s X Artikel 3 3a 3§ 3bi 5§ 3bii 5§ 3c 5§ 3d 5§ 3e X 3f 3§ 3g X 3h X 3i 3§ 3j 3§ 3k X 3l X 3m X Artikel 4 4.1 a-c X 4.2 a Förordningsändringar krävs 4.2 b 4.2 c 4.2 d X

Bilaga 3 Parallelluppställning

Ds 2012:6

4.2 e X 4.2 f X 4.3 X 4.4 X 4.5 X Artikel 5 5a Se artikel 1.1 Se artikel 1.1 5b Förordningsändringar krävs 5c X 5d X Artikel 6 6.1 Förordningsändringar krävs 6.2 Förordningsändringar krävs 6.3 Förordningsändringar krävs 6.4 Förordningsändringar krävs 6.5 Förordningsändringar krävs Artikel 7 7.1 Se artikel 1.1 Se artikel 1.1 7.2a X 7.2b X 7.3 Se artikel 1.1 7.4 5-9 och 15§§ 7.5 X 7.6 5-9 och 15§§ 7.7 X 7.8 X 7.9 X 7.10 X

Ds 2012:6 Bilaga 3 Parallelluppställning

7.11 X Artikel 8 8.1 X 8.2a X 8.2ai X 8.2aii X 8.2 b X 8.3 X 8.4 X 8.5 X 8.6a X 8.6c X 8.6c X 8.6d X 8.7 X Artikel 9 9.1 Se artikel 1.1 Se artikel 1.1 9.2 Förordningsändringar 9.3 16§ 9.4 15 och 17§§ 9.5 10§ Artikel 10 10.1 Förordningsändringar krävs 10.2 X 10.3 X 10.4 Förordningsändringar krävs Artikel 11 11.1 Ändringar i myndighetsföreskrifter 11.2-11.5 X 11.6 X Artikel 12 X

Bilaga 3 Parallelluppställning

Ds 2012:6

Artikel 13 X Artikel 14 X Artikel 15 X Artikel 16 X Artikel 17 X Artikel 18 X Artikel 19 X Artikel 20 X Artikel 21 Ikraftträdandebestämmelserna i samtliga föreslagna författningar Artikel 22 Artikel 23

DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU

av den 9 mars 2011

om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR

ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­

sätt, särskilt artiklarna 114 och 168,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit­

téns yttrande ( 1 ),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande ( 2 ),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet ( 3 ), och

av följande skäl:

(1) Enligt

artikel

168.1

i

fördraget

om

Europeiska

unionens

funktionssätt (EUF-fördraget) måste en hög hälsoskydds­

nivå för människor säkerställas vid utformning och ge­

nomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder.

Detta betyder att en hög hälsoskyddsnivå måste garante­

ras även när unionen antar akter enligt andra bestämmel­

ser i fördraget.

(2) Artikel

114

i

EUF-fördraget

är

den

lämpliga

rättsliga

grunden eftersom huvuddelen av bestämmelserna i detta

direktiv har till syfte att få den inre marknaden och den

fria rörligheten av varor, personer och tjänster att fungera

bättre. Eftersom villkoren för åberopande av artikel 114 i

EUF-fördraget som rättslig grund är uppfyllda måste

denna rättsliga grund användas för unionslagstiftningen

även när skydd av folkhälsan är en avgörande faktor i de

val som görs. Artikel 114.3 i EUF-fördraget kräver i detta

hänseende uttryckligen att en hög skyddsnivå för folk­

hälsan bör säkerställas vid harmonisering och särskilt att

hänsyn tas till ny utveckling som grundar sig på veten­

skapliga fakta.

(3)

Hälso-

och

sjukvårdssystemen

i

unionen

är

en

central

del

av unionens höga sociala skyddsnivå och bidrar till såväl

social sammanhållning och social rättvisa som en hållbar

utveckling. Hälso- och sjukvård ingår också i den bredare

ramen för tjänster av allmänt intresse.

(4)

Oberoende

av

möjligheten

för

patienterna

att

erhålla

gränsöverskridande hälso- och sjukvård i enlighet med

detta direktiv ansvarar medlemsstaterna för att tillhanda­

hålla medborgarna inom sitt territorium en säker, hög­

kvalitativ, effektiv och kvantitativt tillfredsställande hälso-

och sjukvård. Införlivandet av detta direktiv med natio­

nell lagstiftning och dess tillämpning bör inte leda till att

patienter uppmuntras att söka behandling utanför sin

försäkringsmedlemsstat.

(5) Som

rådet

konstaterat

i

sina

slutsatser

av

den

1–2

juni

2006 om gemensamma värderingar och principer i Eu­

ropeiska unionens hälso- och sjukvårdssystem ( 4 ) (nedan

kallade rådets slutsatser) finns det ett antal gemensamma

funktionsprinciper som används inom hälso- och sjuk­

vårdssystemen i hela unionen. Dessa funktionsprinciper

är nödvändiga för att säkerställa patienternas förtroende

för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, som behövs

för att uppnå patientrörlighet och en hög hälsoskydds­

nivå. I samma uttalande konstaterade rådet att dessa vär­

deringar och principer förverkligas i praktiken på mycket

olika sätt i olika medlemsstater. I synnerhet måste beslut

om vilket hälso- och sjukvårdsutbud som medborgarna

har rätt till och de mekanismer som används för att

finansiera och tillhandahålla denna hälso- och sjukvård,

som t.ex. i vilken utsträckning det är lämpligt att lita till

marknadsmekanismerna och konkurrenstrycket för att

sköta hälso- och sjukvårdssystemen, fattas i ett nationellt

sammanhang.

(6)

Som

Europeiska

unionens

domstol

(nedan

kallad domsto­

len) flera gånger slagit fast, samtidigt som den erkänt

deras särskilda karaktär, faller alla typer av hälso- och

sjukvård inom EUF-fördragets räckvidd.

SV

4.4.2011 Europeiska

unionens

officiella

tidning L

88/45

( 1 ) EUT C 175, 28.7.2009, s. 116.

( 2 ) EUT C 120, 28.5.2009, s. 65.

( 3 ) Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 april 2009 (EUT C 184 E,

8.7.2010, s. 368), rådets ståndpunkt vid den första behandlingen av

den 13 september 2010 (EUT C 275 E, 12.10.2010, s. 1), Europa­

parlamentets ståndpunkt av den 19 januari 2011 (ännu ej offentlig­

gjord i EUT) och rådets beslut av den 28 februari 2011

( 4 ) EUT C 146, 22.6.2006, s. 1.

(7)

Detta

direktiv

respekterar,

och

påverkar

inte,

medlems­

staternas frihet att bestämma vilken typ av hälso- och

sjukvård de anser lämplig. Inga bestämmelser i detta di­

rektiv får tolkas på ett sådant sätt som undergräver med­

lemsstaternas grundläggande etiska val.

(8)

En

del

frågor

som

rör

gränsöverskridande

hälso-

och

sjukvård, särskilt kostnadsersättning för vård som ges i

en annan medlemsstat än den där vårdmottagaren är

bosatt, har redan behandlats av domstolen. Syftet med

detta direktiv är att åstadkomma en mer allmän och

också effektiv tillämpning av de principer som domstolen

utarbetat utifrån de enskilda fallen.

(9)

I

rådets

slutsatser

noterade

rådet

att

det

är

särskilt

vär­

defullt med ett initiativ om gränsöverskridande hälso-

och sjukvård som garanterar tydlighet i fråga om unions­

medborgarnas rättigheter då de flyttar från en medlems­

stat till en annan för att trygga rättssäkerheten.

(10)

Detta

direktiv

syftar

till

att

fastställa

bestämmelser

som

gör det lättare att få tillgång till säker, högkvalitativ

gränsöverskridande hälso- och sjukvård i unionen och

att garantera patienterna rörlighet i överensstämmelse

med de principer som fastslagits av domstolen samt till

att främja vårdsamarbete mellan medlemsstaterna, sam­

tidigt som medlemsstaternas ansvar för att fastställa so­

cialförsäkringsförmåner som avser hälso- och sjukvård

samt organisera och tillhandahålla hälso- och sjukvård

och socialförsäkringsförmåner, särskilt förmåner vid sjuk­

dom, respekteras fullt ut.

(11)

Detta

direktiv

bör

tillämpas

enskilda

patienter

som

beslutar sig för att söka hälso- och sjukvård i en annan

medlemsstat än försäkringsmedlemsstaten. Domstolen

har bekräftat att varken hälso- och sjukvårdens särart

eller det sätt på vilket den organiseras eller finansieras

innebär att hälso- och sjukvård kan undantas från den

grundläggande principen om fri rörlighet för tjänster.

Försäkringsmedlemsstaten kan emellertid välja att be­

gränsa ersättningen för gränsöverskridande hälso- och

sjukvård av skäl som hänför sig till kvaliteten och säker­

heten i fråga om den hälso- och sjukvård som tillhanda­

hålls i de fall då detta kan motiveras av tvingande hänsyn

till allmänintresset med anknytning till folkhälsan. För­

säkringsmedlemsstaten kan även vidta ytterligare åtgärder

av andra skäl i de fall då detta kan motiveras av sådana

tvingande hänsyn till allmänintresset. Domstolen har

också fastslagit att folkhälsoskyddet är ett sådant tving­

ande hänsyn till allmänintresset som kan motivera in­

skränkningar i den fria rörlighet som avses i fördragen.

(12)

Begreppet

tvingande

hänsyn

till

allmänintresset

som

om­

nämns i vissa bestämmelser i detta direktiv har utvecklats

i domstolens rättspraxis rörande artiklarna 49 och 56 i

EUF-fördraget och kan komma att vidareutvecklas. Dom­

stolen har vid ett flertal tillfällen konstaterat att tvingande

hänsyn till allmänintresset kan berättiga hinder för den

fria rörligheten för tjänster, exempelvis krav på planering

i samband med målet att garantera tillräcklig och kon­

tinuerlig tillgång till ett väl avvägt utbud av behandling

av hög kvalitet i medlemsstaten i fråga eller önskemålet

att kontrollera kostnaderna och, i möjligaste mån, und­

vika allt slöseri med ekonomiska, tekniska eller personella

resurser. Domstolen har också konstaterat att även målet

att upprätthålla balanserad hälso- och sjukvård tillgänglig

för alla kan omfattas av ett av de undantag, av folkhälso­

skäl, som anges i artikel 52 i EUF-fördraget i den mån

det bidrar till att en hög hälsoskyddsnivå uppnås. Dom­

stolen har också fastslagit att medlemsstaterna enligt den

bestämmelsen i EUF-fördraget kan inskränka friheten att

tillhandahålla hälso- och sjukvård i den mån det av folk­

hälsoskäl är väsentligt att behålla behandlingskapacitet

eller medicinsk kompetens inom det nationella territoriet.

(13) Det står klart att skyldigheten att ersätta kostnader för

gränsöverskridande hälso- och sjukvård bör begränsas till

sådan hälso- och sjukvård som den försäkrade personen

är berättigad till enligt lagstiftningen i försäkringsmed­

lemsstaten.

(14) Detta direktiv bör inte tillämpas på tjänster vars huvud­

sakliga syfte är att vara till stöd för personer som behö­

ver hjälp med utförande av rutinmässiga vardagssysslor.

Detta direktiv bör närmare bestämt inte tillämpas på

sådana tjänster vid långvarigt vårdbehov som anses nöd­

vändig för att den vårdbehövande ska kunna leva ett så

rikt och självvalt liv som möjligt. Detta direktiv bör följ­

aktligen inte vara tillämpligt på till exempel tjänster vid

långvarigt vårdbehov som tillhandahålls av hemtjänst el­

ler i stödboenden och i äldreboenden eller vårdhem.

(15) Med

tanke

dess

specifika

karaktär

bör

tillgång

till

och

fördelning av organ avsedda för organtransplantationer

inte omfattas av detta direktivs tillämpningsområde.

(16)

Vad

gäller

ersättning

av

kostnader

för

gränsöverskridande

hälso- och sjukvård bör detta direktiv inte omfatta endast

situationer där en patient får hälso- och sjukvård som

tillhandahålls i en annan medlemsstat än försäkringsmed­

lemsstaten utan även förskrivning, utlämning och tillhan­

dahållande av läkemedel och medicinska hjälpmedel, i de

fall då dessa tillhandahålls inom ramen för hälso- och

sjukvård. Definitionen av gränsöverskridande hälso- och

sjukvård bör omfatta såväl situationer där en patient in­

förskaffar sådana läkemedel och medicinska hjälpmedel i

en annan medlemsstat än försäkringsmedlemsstaten som

situationer där en patient införskaffar sådana läkemedel

och medicinska hjälpmedel i en annan medlemsstat än

den medlemsstat där förskrivningen skedde.

SV

L 88/46

Europeiska unionens officiella tidning

4.4.2011

(17)

Detta

direktiv

bör

inte

påverka

medlemsstaternas

regler

om försäljning av läkemedel och medicinska hjälpmedel

på Internet.

(18)

Detta

direktiv

bör

inte

göra

någon

person

berättigad

att

resa in, stanna kvar eller vistas i en medlemsstat i avsikt

att få hälso- och sjukvård i den staten. Om en persons

vistelse på en medlemsstats territorium inte är i överens­

stämmelse med lagstiftningen i den medlemsstaten i fråga

om rätten till inresa till eller vistelse på dess territorium

bör en sådan person inte betraktas som en försäkrad

person enligt definitionen i detta direktiv. Medlemssta­

terna bör ha fortsatt möjlighet att i sin nationella lag­

stiftning fastställa vem som betraktas som en försäkrad

person vid tillämpningen av deras offentliga hälso- och

sjukvårdssystem och sociala trygghetslagstiftning under

förutsättning att de patienträttigheter som föreskrivs i

detta direktiv tryggas.

(19) I

de

fall

en

patient

tillhandahålls

gränsöverskridande

hälso- och sjukvård är det väsentligt att patienten i för­

hand känner till vilka bestämmelser som är tillämpliga.

De bestämmelser som är tillämpliga på gränsöverskri­

dande hälso- och sjukvård bör vara de som anges i den

behandlande medlemsstatens lagstiftning, eftersom med­

lemsstaterna enligt artikel 168.7 i EUF-fördraget har an­

svar för att organisera och ge hälso- och sjukvård. Det

bör göra det enklare för patienten att fatta välgrundade

beslut, och missuppfattningar och missförstånd kan und­

vikas. Det bör även skapa stort förtroende mellan patient

och vårdgivare.

(20) För att hjälpa patienter att fatta ett välgrundat beslut när

de söker hälso- och sjukvård i en annan medlemsstat bör

de behandlande medlemsstaterna se till att patienter från

andra medlemsstater på begäran ges relevant information

om de säkerhets- och kvalitetsnormer som tillämpas på

dess territorium samt om de vårdgivare för vilka dessa

normer gäller. Dessutom bör vårdgivare på begäran ge

patienter information om specifika aspekter av de hälso-

och sjukvårdstjänster som de erbjuder och om behand­

lingsalternativen. I den utsträckning som vårdgivare redan

ger patienter som är bosatta i den behandlande medlems­

staten relevant information om dessa specifika aspekter

bör detta direktiv inte innebära någon skyldighet för

vårdgivare att ge patienter från andra medlemsstater

mer omfattande information. Inget bör hindra den be­

handlande medlemsstaten att också förpliktiga andra ak­

törer än vårdgivarna, till exempel försäkringsgivare eller

myndigheter, att ge sådan information om specifika

aspekter av de hälso- och sjukvårdstjänster som erbjuds,

om det vore lämpligare med hänsyn till hur medlems­

statens hälso- och sjukvårdssystem är organiserat.

(21)

Rådet

har

i

sina

slutsatser

erkänt

att

det

finns

en

uppsätt­

ning gemensamma värderingar och principer som delas

över hela unionen om hur hälso- och sjukvårdssystemen

ska reagera på de behov den befolkning och de patienter,

som de tjänar, har. De övergripande värderingarna all­

mängiltighet, tillgång till vård av god kvalitet, rättvisa och

solidaritet har fått ett brett erkännande i de olika unions­

institutionernas arbete. Medlemsstaterna bör därför också

se till att dessa värderingar respekteras när det gäller pa­

tienter och medborgare från andra medlemsstater och att

alla patienter behandlas lika utifrån deras vårdbehov sna­

rare än utifrån deras försäkringsmedlemsstat. Medlems­

staterna bör härvidlag respektera principerna om fri rör­

lighet för personer på den inre marknaden, icke-diskri­

minering bl.a. med avseende på nationalitet, behov och

proportionalitet i fråga om eventuella begränsningar av

den fria rörligheten. Ingenting i detta direktiv bör emel­

lertid ålägga vårdgivarna att de ska godkänna planerad

behandling för patienter från andra medlemsstater eller

prioritera dem till nackdel för andra patienter, t.ex. ge­

nom att andra patienter får vänta längre tid för behand­

ling. Genom patienttillströmning kan efterfrågan komma

att överstiga den kapacitet en viss medlemsstat har för en

viss behandling. I sådana undantagsfall bör medlemssta­

terna fortsatt ha möjlighet att åtgärda situationen med

hänsyn till hälsa i enlighet med artiklarna 52 och 62 i

EUF-fördraget. Denna begränsning bör dock inte påverka

tillämpningen av medlemsstaternas skyldigheter enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de

sociala trygghetssystemen ( 1 ).

(22)

Det

bör

göras

systematiska

och

kontinuerliga

ansträng­

ningar för att garantera att kvalitets- och säkerhetsnor­

merna förbättras i linje med rådets slutsatser och med

beaktande av framsteg inom den internationella medi­

cinska vetenskapen, beprövad medicinsk erfarenhet

samt ny teknik inom vården.

(23)

Det

är

väsentligt

att

säkerställa

tydliga

gemensamma

skyl­

digheter i fråga om tillhandahållandet av mekanismer för

att hantera fall med skador i vården, för att förhindra att

bristande tilltro till dessa mekanismer utgör ett hinder för

att söka gränsöverskridande hälso- och sjukvård. System

för hantering av skador i den behandlande medlemssta­

ten bör inte påverka medlemsstaternas möjlighet att låta

de inhemska systemen omfatta patienter från det egna

landet som söker hälso- och sjukvård utomlands i de

fall detta är lämpligare för patienten.

(24)

Medlemsstaterna

bör

se

till

att

det

för

den

hälso-

och

sjukvård som tillhandahålls på deras territorium finns

mekanismer för skydd av patienterna och för möjlighet

till ansökan om prövning i händelse av skada samt att

dessa mekanismer är anpassade till riskens art och om­

fattning. Det bör dock vara upp till den enskilda med­

lemsstaten att själv bestämma mekanismens typ och ut­

formning.

SV

4.4.2011 Europeiska

unionens

officiella

tidning L

88/47

( 1 ) EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

(25)

Rätten

till

skydd

av

personuppgifter

är

en

grundläggande

rättighet som erkänns i artikel 8 i Europeiska unionens

stadga om de grundläggande rättigheterna. För att uppnå

kontinuitet i den gränsöverskridande hälso- och sjukvår­

den måste personuppgifter som gäller patientens hälsa

överföras. Sådana personuppgifter bör kunna överföras

mellan medlemsstaterna, men samtidigt måste de enskil­

das grundläggande rättigheter skyddas. Enligt Europapar­

lamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den

24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med

avseende på behandling av personuppgifter och om det

fria flödet av sådana uppgifter ( 1 ) har enskilda rätt att få

tillgång till sina egna personuppgifter om hälsa, t.ex. upp­

gifter i deras patientjournal som innehåller uppgifter om

exempelvis diagnos, undersökningsresultat, bedömningar

av behandlande läkare och eventuella utförda behand­

lingar eller ingrepp. De bestämmelserna bör även tilläm­

pas på sådan gränsöverskridande hälso- och sjukvård

som omfattas av detta direktiv.

(26)

Rätten

till

ersättning

av

kostnader

för

hälso-

och

sjukvård

som tillhandahålls i en annan medlemsstat genom det

lagstadgade sociala trygghetssystemet för patienter i deras

egenskap av försäkrade personer har erkänts av domsto­

len i flera domar. Domstolen har förklarat att bestäm­

melserna i fördraget om friheten att tillhandahålla tjänster

innefattar friheten för mottagare av hälso- och sjukvård,

t.ex. personer som behöver sjukvård, att åka till en annan

medlemsstat för att där få sådan vård. Detsamma bör

gälla mottagare av hälso- och sjukvård som söker sådan

vård i en annan medlemsstat på andra sätt, till exempel

genom e-hälsotjänster.

(27) I

enlighet

med

de

principer

som

fastställts

i

domstolens

rättspraxis, och utan att äventyra den ekonomiska balan­

sen i medlemsstaternas system för hälso- och sjukvård

och social trygghet, bör det skapas ett tydligare rättsläge

i fråga om ersättning av vårdkostnader för patienter samt

för hälso- och sjukvårdpersonal, vårdgivare och socialför­

säkringsinstitutioner.

(28) Detta direktiv bör inte inverka på en försäkrad persons

rätt till ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård

som av medicinska skäl blir nödvändig under en tillfällig

vistelse i en annan medlemsstat i enlighet med förord­

ning (EG) nr 883/2004. Detta direktiv bör inte heller

påverka en försäkrad persons rätt till ett tillstånd för

behandling i en annan medlemsstat om villkoren i unio­

nens förordningar om samordning av de sociala trygg­

hetssystemen uppfylls, särskilt förordning (EG) nr

883/2004 eller rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av

den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för

social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras

familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen ( 2 ), som är

tillämpliga enligt Europaparlamentets och rådets förord­

ning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 om

utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förord­

ning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmed­

borgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte

omfattas av dessa förordningar ( 3 ) och rådets förordning

(EG) nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om utvidgning

av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71 och

förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i

tredje land som enbart på grund av sitt medborgarskap

inte omfattas av dessa bestämmelser ( 4 ).

(29)

Det är lämpligt att kräva att även patienter som söker

hälso- och sjukvård i en annan medlemsstat under andra

omständigheter än de som avses för samordningen av de

sociala trygghetssystemen enligt förordning (EG) nr

883/2004 bör kunna utnyttja principen om fri rörlighet

för patienter, tjänster och varor i enlighet med EUF-för­

draget och detta direktiv. Patienter bör garanteras ersätt­

ning för kostnaden för denna hälso- och sjukvård på

minst den nivå som de skulle ha fått om samma vård

hade getts i försäkringsmedlemsstaten. Detta bör vara

helt förenligt med medlemsstaternas ansvar att bestämma

omfattningen av sjukförsäkringen för sina medborgare

och förhindra alla betydande konsekvenser för finansie­

ringen av den nationella hälso- och sjukvården.

(30) För patienter bör därför de två systemen vara kon­

sekventa; antingen gäller detta direktiv eller unionens

förordningar om samordning av de sociala trygghets­

systemen.

(31) Patienter

bör

inte

fråntas

de

mer

fördelaktiga

rättigheter

som unionsförordningarna om samordning av de sociala

trygghetssystemen ger i de fall då villkoren är uppfyllda.

Därför bör alla eventuella patienter som begär tillstånd

för behandling som är lämplig för deras sjukdom i en

annan medlemsstat alltid beviljas ett sådant tillstånd på

de villkor som anges i unionens förordningar om be­

handlingen i fråga är en av de förmåner som föreskrivs

i lagstiftningen i den medlemsstat där patienten är bosatt

och om patienten inte kan få sådan behandling inom den

tid som är medicinskt försvarbar, med hänsyn till pa­

tientens aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika

förlopp. Om patienten emellertid i stället uttryckligen

begär att få söka hälso- och sjukvård i enlighet med detta

direktiv bör de förmåner som gäller för kostnadsersätt­

ning begränsas till dem som är tillämpliga enligt detta

direktiv. Om patienten är berättigad till gränsöverskri­

dande hälso- och sjukvård enligt både detta direktiv

och förordning (EG) nr 883/2004 och tillämpning av

den förordningen är förmånligare för patienten bör pa­

tienten få information om detta av försäkringsmedlems­

staten.

SV

L 88/48

Europeiska unionens officiella tidning

4.4.2011

( 1 ) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 2 ) EGT L 149, 5.7.1971, s. 2.

( 3 ) EUT L 344, 29.12.2010, s. 1.

( 4 ) EUT L 124, 20.5.2003, s.1.

(32)

Patienter

bör

i

alla

händelser

inte

någon

ekonomisk

fördel av att hälso- och sjukvården tillhandahålls i en

annan medlemsstat och därför bör endast de faktiska

kostnaderna för erhållen hälso- och sjukvård ersättas.

(33)

Detta

direktiv

är

inte

avsett

att

skapa

någon

rätt

till

ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård som till­

handahållits i en annan medlemsstat om sådan vård inte

är en av de förmåner som omfattas av lagstiftningen i

den försäkrade personens försäkringsmedlemsstat. Detta

direktiv bör inte heller hindra medlemsstaterna från att

utöka sina system med vårdförmåner till att omfatta

hälso- och sjukvård i en annan medlemsstat. Detta direk­

tiv bör erkänna att det står medlemsstaterna fritt att

organisera sin hälso- och sjukvård och sina sociala trygg­

hetssystem på så sätt att rätten till behandling fastställs

på regional eller lokal nivå.

(34) Försäkringsmedlemsstaten

bör

ge

patienter

rätt

att

åt­

minstone samma förmåner i en annan medlemsstat som

de som tillhandahålls av lagstiftningen i försäkringsmed­

lemsstaten. Om det i förteckningen över förmåner inte

exakt anges vilken behandlingsmetod som gäller, utan

olika slags behandlingar anges, bör försäkringsmedlems­

staten inte avslå en ansökan om förhandstillstånd eller

ersättning av det skälet att behandlingsmetoden inte finns

tillgänglig på dess territorium, utan den bör bedöma om

den begärda eller erhållna gränsöverskridande behand­

lingen motsvarar förmåner som fastställs i dess lagstift­

ning. Att skyldigheten att ersätta gränsöverskridande

hälso- och sjukvård i enlighet med detta direktiv är be­

gränsad till sådan hälso- och sjukvård som hör till de

förmåner vilka patienten är berättigad till inom sin för­

säkringsmedlemsstat utgör inte hinder för medlemsstater

att ersätta kostnader för gränsöverskridande hälso- och

sjukvård utöver dessa gränser. Det står medlemsstaterna

fritt att exempelvis ersätta extra kostnader, såsom bo­

ende- och resekostnader, eller extra kostnader som per­

soner med funktionshinder åsamkas, även i de fall då

dessa kostnader inte ersätts när det rör sig om hälso-

och sjukvård på deras territorium.

(35) Detta

direktiv

bör

varken

föreskriva

överföring

av

social­

försäkringsrättigheter mellan medlemsstaterna eller någon

annan samordning av de sociala trygghetssystemen. Det

enda syftet med bestämmelserna om förhandstillstånd

och ersättning av kostnader för hälso- och sjukvård

som tillhandahålls i en annan medlemsstat bör vara att

möjliggöra friheten att tillhandahålla hälso- och sjukvård

för patienter och att undanröja omotiverade hinder för

den grundläggande friheten i försäkringsmedlemsstaten.

Följaktligen bör detta direktiv helt och hållet respektera

skillnaderna mellan de nationella hälso- och sjukvårds­

systemen och medlemsstaternas ansvar för att organisera

och tillhandahålla hälso- och sjukvård.

(36)

Detta

direktiv

bör

ge

patienter

rätt

att

läkemedel

som

godkänts för försäljning i den behandlande medlemssta­

ten, även om de inte får saluföras i försäkringsmedlems­

staten, eftersom det är nödvändigt för att få effektiv be­

handling i en annan medlemsstat. Inget bör förpliktiga en

försäkringsmedlemsstat att ersätta en försäkrad person

för kostnader för ett läkemedel som förskrivits i den

behandlande medlemsstaten när det läkemedlet inte är

en av de förmåner som den försäkrade personen tillför­

säkras genom det lagstadgade systemet för social trygghet

eller det nationella systemet för hälso- och sjukvård i

försäkringsmedlemsstaten.

(37)

Medlemsstaterna

kan

behålla

allmänna

villkor

och

krite­

rier för rätten till samt rättsliga och administrativa for­

maliteter för hälso- och sjukvård och ersättning för kost­

nader för hälso- och sjukvård, exempelvis kravet att man

först ska vända sig till en allmänläkare innan man går till

en specialist eller får sjukhusvård, vilket också gäller pa­

tienter som söker hälso- och sjukvård i en annan med­

lemsstat, förutsatt att sådana villkor är nödvändiga, står i

proportion till syftet och varken är godtyckliga eller dis­

kriminerande. Detta kan inbegripa en bedömning av

hälso- och sjukvårdspersonal eller personal inom hälso-

och sjukvårdsförvaltningen som tillhandahåller tjänster

för det lagstadgade systemet för social trygghet eller det

nationella systemet för hälso- och sjukvård i försäkrings­

medlemsstaten, t.ex. allmänläkaren eller primärvårdsläka­

ren som patienten är registrerad hos, om detta är nöd­

vändigt för att avgöra huruvida den enskilda patienten

har rätt till hälso- och sjukvård. Det är därför lämpligt att

kräva att dessa allmänna villkor, kriterier och formaliteter

dels bör tillämpas på ett objektivt, öppet och icke-dis­

kriminerande sätt och göras kända på förhand, varvid de

i första hand bör grundas på medicinska skäl, dels inte

bör innebära en ytterligare börda för patienter som söker

hälso- och sjukvård i en annan medlemsstat jämfört med

patienter som behandlas i deras försäkringsmedlemsstat,

samt att besluten bör fattas så snabbt som möjligt. Detta

bör inte påverka medlemsstaternas rättigheter att fast­

ställa kriterier eller villkor för förhandstillstånd om pati­

enterna söker hälso- och sjukvård i sin försäkringsmed­

lemsstat.

(38)

Mot

bakgrund

av

domstolens

rättspraxis

utgör

krav

förhandstillstånd för ersättning från det lagstadgade sy­

stemet för social trygghet eller det nationella systemet för

hälso- och sjukvård för kostnader för hälso- och sjukvård

i en annan medlemsstat en begränsning av den fria rör­

ligheten för tjänster. Därför bör försäkringsmedlemssta­

ten vanligtvis inte kräva förhandstillstånd för ersättning

för kostnaden för hälso- och sjukvård i en annan med­

lemsstat i de fall kostnaderna för den vården, om den

hade utförts inom dess eget territorium, skulle ha täckts

av dess lagstadgade system för social trygghet eller det

nationella systemet för hälso- och sjukvård.

(39)

Patientflödet

mellan

medlemsstaterna

är

begränsat

och

förväntas fortsätta att vara det eftersom den allra största

delen av patienterna i unionen får hälso- och sjukvård i

SV

4.4.2011 Europeiska

unionens

officiella

tidning L

88/49

sitt hemland och också föredrar det. Under vissa omstän­

digheter kan patienterna emellertid vilja söka vissa typer

av vård i en annan medlemsstat. Det gäller t.ex. högt

specialiserad vård eller vård som tillhandahålls i gräns­

regioner, där närmaste lämpliga vårdinrättning finns på

andra sidan gränsen. Dessutom kan vissa patienter önska

bli behandlade utomlands för att kunna vara närmare

familjemedlemmar som är bosatta i en annan medlems­

stat, eller för att få tillgång till en annan behandlings­

metod än de som tillhandahålls i försäkringsmedlemssta­

ten eller för att de anser att de kommer att få hälso- och

sjukvård av bättre kvalitet i en annan medlemsstat.

(40)

Enligt

domstolens

fasta

rättspraxis

kan

medlemsstaterna

kräva förhandstillstånd för ersättning från det nationella

systemet för sjukhusvård i en annan medlemsstat. Dom­

stolen har bedömt att detta krav är både nödvändigt och

rimligt, eftersom det måste gå att planera antalet sjukhus,

deras geografiska spridning, hur de organiseras och vilka

resurser de ska ha samt vilken typ av vårdtjänster de har

möjlighet att erbjuda, för att kunna tillgodose olika be­

hov. Domstolen har ansett att sådan planering syftar till

att säkerställa att det finns tillräcklig och kontinuerlig

tillgång till ett väl avvägt utbud av sjukhusvård av hög

kvalitet i den berörda medlemsstaten. Dessutom bidrar

den till strävan att säkerställa kostnadskontroll och att i

möjligaste mån förhindra slöseri med ekonomiska, tek­

niska och mänskliga resurser. Enligt domstolen skulle ett

sådant slöseri leda till stor skada, eftersom det är allmänt

erkänt att sjukhusvårdssektorn genererar omfattande

kostnader och måste tillgodose ökande behov, medan

de ekonomiska resurser som avsatts för hälso- och sjuk­

vård inte är obegränsade oavsett vilket finansieringssätt

som används.

(41)

Samma

resonemang

gäller

för

hälso-

och

sjukvård

utan­

för sjukhus med liknande planeringsbehov i den behand­

lande medlemsstaten. Det kan röra sig om hälso- och

sjukvård som kräver planering eftersom den inkluderar

användning av högt specialiserad och kostnadsintensiv

medicinsk infrastruktur eller utrustning. Mot bakgrund

av den tekniska utvecklingen, utvecklingen av nya be­

handlingsmetoder och medlemsstaternas olika riktlinjer

i fråga om sjukhusens roll i deras system för hälso-

och sjukvård, är det för att avgöra huruvida planering

krävs, inte avgörande om denna typ av hälso- och sjuk­

vård tillhandahålls inom sjukhus eller öppenvård.

(42)

Eftersom

medlemsstaterna

är

ansvariga

för

att

fastställa

regler för förvaltning, krav, kvalitets- och säkerhetsnor­

mer samt organisation och tillhandahållande av hälso-

och sjukvård, och behovet av planering skiljer sig åt

mellan medlemsstaterna, bör det vara upp till medlems­

staterna att avgöra om det finns behov av att införa ett

system med förhandstillstånd, och i så fall, att fastställa

för vilken hälso- och sjukvård förhandstillstånd krävs

inom ramen för deras system, i enlighet med de kriterier

som definieras genom detta direktiv och med hänsyn till

domstolens rättspraxis. Informationen rörande denna

hälso- och sjukvård bör göras tillgänglig i förväg.

(43) Kriterierna

för

beviljande

av

förhandstillstånd

bör

moti­

veras med tvingande hänsyn till allmänintresset, vilket

skulle kunna berättiga hinder för den fria rörligheten

för hälso- och sjukvård, exempelvis krav på planering i

samband med målet att garantera tillräcklig och kontinu­

erlig tillgång till ett väl avvägt utbud av behandlingar av

hög kvalitet i medlemsstaten i fråga eller önskemålet att

kontrollera kostnaderna och, i möjligaste mån, undvika

allt slöseri med ekonomiska, tekniska eller personella

resurser. Domstolen har identifierat flera tänkbara hän­

syn: risken för att allvarligt undergräva den ekonomiska

balansen i ett socialt trygghetssystem, målet att av folk­

hälsoskäl erbjuda balanserad hälso- och sjukvård som är

tillgänglig för alla, och målet att upprätthålla vårdkapaci­

tet och medicinsk kompetens i medlemsstaten, vilket är

nödvändigt för folkhälsan och till och med för befolk­

ningens överlevnad. Det är också viktigt att beakta den

allmänna principen om att säkerställa patientens säkerhet

inom en sektor som är välkänd för informationsassym­

metri vid hanteringen av ett system med förhandstill­

stånd. Ett beslut att neka förhandstillstånd kan emellertid

inte grunda sig på det förhållandet att det föreligger vän­

telistor inom det nationella territoriet, vars syfte är att

planlägga och administrera sjukhusvård mot bakgrund av

allmänna kliniska prioriteringar som fastställts i förhand,

utan det är även nödvändigt att göra en objektiv medi­

cinsk bedömning.

(44)

Enligt

domstolens

fasta

rättspraxis

bör

kriterierna

för

att

bevilja eller neka förhandstillstånd begränsas till vad som

är nödvändigt och proportionellt i förhållande till tving­

ande hänsyn till allmänintresset. Det bör noteras att pa­

tientrörlighetens inverkan på nationella system för hälso-

och sjukvård kan variera mellan medlemsstaterna, eller

mellan regioner inom en medlemsstat, beroende på fak­

torer som det geografiska läget, språkbarriärer, sjuk­

husens läge i gränsregioner eller befolkningens och/eller

sjukvårdsbudgetens storlek. Därför bör det ankomma på

medlemsstaterna att fastställa kriterier för att neka för­

handstillstånd som är nödvändiga och proportionella i

den särskilda situationen, och med hänsyn tagen till vil­

ken hälso- och sjukvård som omfattas av systemet med

förhandstillstånd, eftersom vissa högt specialiserade be­

handlingar lättare än andra kommer att påverkas även

av ett begränsat utflöde av patienter. Följaktligen bör

medlemsstaterna kunna fastställa olika kriterier för olika

regioner eller andra relevanta administrativa nivåer i or­

ganisationen av hälso- och sjukvård, eller till och med för

olika behandlingar, så länge som systemet är tydligt och

lättillgängligt och kriterierna är offentliggjorda i förväg.

SV

L 88/50

Europeiska unionens officiella tidning

4.4.2011

(45)

Om

patienten

är

berättigad

till

hälso-

och

sjukvård

och

denna hälso- och sjukvård inte kan tillhandahållas inom

en tid som är medicinskt försvarbar bör försäkringsmed­

lemsstaten i princip vara skyldig att bevilja förhandstill­

stånd. Under vissa omständigheter kan gränsöverskri­

dande hälso- och sjukvård emellertid utsätta patienten

eller allmänheten för en risk som väger tyngre än pa­

tientens intresse att få den sökta gränsöverskridande

hälso- och sjukvården. I dessa fall bör försäkringsmed­

lemsstaten kunna avslå ansökan om förhandstillstånd och

försäkringsmedlemsstaten bör då rikta patientens upp­

märksamhet på alternativa lösningar.

(46)

Om en medlemsstat beslutar att införa ett system med

förhandstillstånd för ersättning av kostnader för sjukhus-

eller specialistvård i en annan medlemsstat i enlighet med

detta direktiv, bör kostnaderna för sådan vård i en annan

medlemsstat också ersättas av försäkringsmedlemsstaten,

upp till den nivå som skulle ha betalats om samma

hälso- och sjukvård hade getts i försäkringsmedlemssta­

ten, utan att överskrida de faktiska kostnaderna för den

mottagna hälso- och sjukvården. Om villkoren i förord­

ning (EEG) nr 1408/71 eller förordning (EG) nr

883/2004 uppfylls, bör dock förhandstillstånd beviljas

och förmåner utges i enlighet med förordning (EG) nr

883/2004, såvida inte patienten begär något annat. Detta

bör särskilt gälla om tillståndet beviljas efter en administ­

rativ eller rättslig prövning av ansökan och om personen

i fråga har fått behandlingen i en annan medlemsstat. I så

fall bör artiklarna 7 och 8 i detta direktiv inte tillämpas.

Detta är i linje med domstolens rättspraxis där det fast­

ställts att patienter som fått avslag på ansökan om för­

handstillstånd, som senare förklarats vara ogrundat, har

rätt till att få hela kostnaden för behandlingen i en annan

medlemsstat ersatt, i enlighet med bestämmelserna i den

behandlande medlemsstaten.

(47)

Medlemsstaternas förfaranden för gränsöverskridande

hälso- och sjukvård bör ge patienterna garantier om ob­

jektivitet, icke-diskriminering och öppenhet, så att de

nationella myndigheternas beslut säkert fattas i rimlig

tid och med vederbörlig hänsyn till såväl dessa allmänna

principer som de särskilda omständigheterna i varje en­

skilt fall. Detta bör också gälla den faktiska ersättningen

av kostnader för hälso- och sjukvård i en annan med­

lemsstat efter det att patienten har fått behandling. Det är

lämpligt att patienterna under normala förhållanden har

rätt att erhålla beslut om gränsöverskridande hälso- och

sjukvård inom en rimlig tidsfrist. Denna tidsfrist bör dock

vara kortare när det gäller brådskande vård.

(48)

Patienterna

måste

lämplig

information

om

alla

väsent­

liga aspekter av gränsöverskridande hälso- och sjukvård

så att de kan utnyttja sin rätt till gränsöverskridande vård

i praktiken. När det gäller gränsöverskridande hälso- och

sjukvård är en mekanism för att tillhandahålla sådan

information att upprätta nationella kontaktpunkter i varje

medlemsstat. Den information som är obligatorisk att

lämna till patienterna bör särskilt anges, men de natio­

nella kontaktpunkterna kan på frivillig basis lämna ytter­

ligare information och även med kommissionens stöd.

De nationella kontaktpunkterna bör informera patien­

terna på något av de officiella språken i den medlemsstat

där kontaktpunkten är belägen. Informationen kan också

ges på andra språk.

(49)

Medlemsstaterna

bör

besluta

om

hur

de

nationella

kon­

taktpunkterna ska utformas och om antalet. Dessa natio­

nella kontaktpunkter kan också inlemmas i eller bygga

vidare på verksamheten vid befintliga informationscen­

trum, förutsatt att man tydligt anger att de också fun­

gerar som nationell kontaktpunkt för gränsöverskridande

hälso- och sjukvård. Nationella kontaktpunkter bör inrät­

tas på ett effektivt och insynsvänligt sätt och de bör

kunna samråda med patientorganisationer, sjukförsäk­

ringsgivare och tillhandahållare av hälso- och sjukvård.

De nationella kontaktpunkterna bör ha lämpliga resurser

för att kunna informera om de viktigaste aspekterna av

gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Kommissionen

bör samarbeta med medlemsstaterna i fråga om de na­

tionella kontaktpunkterna för gränsöverskridande hälso-

och sjukvård, bl.a. genom att göra relevant information

tillgänglig på unionsnivå. Även om det finns nationella

kontaktpunkter kan medlemsstaterna inrätta andra där­

med förbundna kontaktpunkter på regional eller lokal

nivå för att avspegla hur deras specifika hälso- och sjuk­

vårdssystem är organiserat.

(50) Medlemsstaterna

bör

underlätta

samarbetet

mellan

vård­

givare, inköpare och tillsynsmyndigheter i olika medlems­

stater på nationell, regional eller lokal nivå, för att kunna

garantera en säker, högkvalitativ och effektiv gränsöver­

skridande hälso- och sjukvård. Detta kan vara särskilt

viktigt i gränsregioner, där det mest effektiva sättet att

organisera hälso- och sjukvård för den lokala befolk­

ningen kan vara genom tjänster över gränserna, men

där sådana tjänster endast kan tillhandahållas på varaktig

grund om hälso- och sjukvården i de olika medlemssta­

terna samarbetar. Samarbetet kan gälla gemensam plane­

ring, ömsesidigt erkännande eller anpassning av rutiner

eller normer, kompatibilitet mellan de nationella infor­

mations- och kommunikationstekniksystemen (nedan

kallade IKT-systemen), praktiska mekanismer för att säker­

ställa kontinuitet i vården eller praktiska arrangemang

som underlättar för hälso- och sjukvårdspersonal att er­

bjuda gränsöverskridande hälso- och sjukvård på tillfällig

basis. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande

av yrkeskvalifikationer ( 1 ) bör fritt tillhandahållande av

tjänster av tillfällig art i en annan medlemsstat, inbegripet

tjänster som erbjuds av hälso- och sjukvårdspersonal, inte

SV

4.4.2011 Europeiska

unionens

officiella

tidning L

88/51

( 1 ) EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.

begränsas av något skäl som beror på yrkeskvalifikatio­

ner, om inte annat följer av särskilda unionsbestämmel­

ser. Det här direktivet bör inte påverka tillämpningen av

direktiv 2005/36/EG.

(51) Kommissionen

bör

uppmuntra

samarbete

mellan

med­

lemsstaterna på de områden som anges i kapitel IV i

detta direktiv och kan i enlighet med artikel 168.2 i

EUF-fördraget i nära samarbete med medlemsstaterna

vidta åtgärder för att underlätta och främja ett sådant

samarbete. I detta sammanhang bör kommissionen upp­

muntra till samarbete om tillhandahållande av gränsöver­

skridande hälso- och sjukvård på regional och lokal nivå,

särskilt genom att fastställa större hinder för samarbete

mellan vårdgivare i gränsregioner, och genom att utfärda

rekommendationer och sprida information och bästa

praxis om hur dessa hinder ska övervinnas.

(52)

Försäkringsmedlemsstater

kan

behöva

bekräftelse

att den gränsöverskridande hälso- och sjukvården kom­

mer att utföras eller har utförts av hälso- och sjukvårds­

personal som utövar sin praktik lagenligt. Det är därför

lämpligt att se till att information om rätten att utöva

praktik som ingår i de nationella eller lokala registren

över hälso- och sjukvårdspersonal, om de upprättats i

den behandlande medlemsstaten, på begäran görs till­

gänglig för myndigheterna i försäkringsmedlemsstaten.

(53) Om

läkemedel

som

godkänts

i

en

medlemsstat

förskrivs

i

en den medlemsstaten av en person som utövar ett re­

glerat vårdyrke i den mening som avses i direktiv

2005/36/EG till en enskild namngiven patient, bör det

i princip vara möjligt att medicinskt erkänna sådana för­

skrivningar och att lämna ut läkemedlet i en annan med­

lemsstat i vilken läkemedlet är godkänt. Även om de

rättsliga och administrativa hindren för ett sådant erkän­

nande undanröjs, bör det ändå krävas ett vederbörligt

medgivande från patientens behandlande läkare eller far­

maceut i varje enskilt fall, om det är motiverat för att

skydda folkhälsan och är nödvändigt och proportionellt i

förhållande till syftet. Erkännande av recept som utfärdas

i andra medlemsstater bör inte påverka någon yrkesmäs­

sig eller etisk skyldighet som skulle kräva att farmaceuten

vägrade att lämna ut läkemedlet. Oavsett om det finns ett

medicinskt erkännande kan den medlemsstat där pa­

tienten är försäkrad besluta om att låta sådana läkemedel

omfattas av de sociala förmånerna. Principen om erkän­

nande kan lättare tillämpas om det vidtas åtgärder som är

nödvändiga för att skydda patientens säkerhet och för­

hindra att läkemedel missbrukas eller förväxlas. Vidare

bör noteras att kostnadsersättning för läkemedel inte på­

verkas av reglerna om ömsesidigt erkännande av recept,

utan omfattas av de allmänna reglerna om kostnads­

ersättning för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i

kapitel III i detta direktiv. Europeiska referensnätverk bör

tillhandahålla hälso- och sjukvård till alla patienter med

sjukdomar som kräver en särskild koncentration av re­

surser eller expertis så att högkvalitativ och kostnads­

effektiv vård kan ges till överkomligt pris och de kan

också fungera som kontaktpunkter för läkarutbildning

och forskning, spridning av information och utvärdering.

Dessa åtgärder bör också omfatta antagandet av en icke-

uttömmande förteckning över de uppgifter som receptet

ska innehålla. Ingenting bör hindra medlemsstaterna från

att ha med ytterligare uppgifter i recepten, så länge som

detta inte hindrar erkännande av recept från andra med­

lemsstater som innehåller den gemensamma förteck­

ningen över inslag. Erkännande av recept bör också till­

lämpas på medicinska hjälpmedel som lagligen har

släppts ut på marknaden i den medlemsstat där produk­

ten kommer att lämnas ut.

(54)

Kommissionen

bör

bistå

medlemsstaterna

i

det

fortsatta

utvecklandet av europeiska referensnätverk mellan vård­

givare och kompetenscentrum i medlemsstaterna. Euro­

peiska referensnätverk kan förbättra tillgången till dia­

gnoser och tillhandahållandet av högkvalitativ hälso-

och sjukvård till alla patienter med sjukdomar som krä­

ver en särskild koncentration av resurser eller expertis,

och de kan också fungera som kontaktpunkter för läkar­

utbildning och forskning, spridning av information och

utvärdering, särskilt beträffande sällsynta sjukdomar.

Detta direktiv bör därför ge medlemsstaterna incitament

för att förstärka det fortsatta utvecklandet av europeiska

referensnätverk. De europeiska referensnätverken grundas

på frivilligt deltagande av medlemmarna, men kommis­

sionen bör utveckla kriterier och villkor som det bör

krävas att nätverken uppfyller för att de ska få stöd

från kommissionen.

(55)

Sällsynta

sjukdomar

är

sådana

som förekommer

hos

högst fem av 10 000 personer, i enlighet med Europa­

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 141/2000 av

den 16 december 1999 om särläkemedel ( 1 ), och de är

alla allvarliga och kroniska och ofta livshotande. Vissa

patienter med sällsynta sjukdomar har svårt att få en

diagnos och behandling som kan förbättra deras livskva­

litet och öka den förväntade livslängden, och dessa svå­

righeter erkändes också i rådets rekommendation av den

8 juni 2009 om en satsning avseende sällsynta sjuk­

domar ( 2 ).

(56) Den

tekniska

utvecklingen

av

gränsöverskridande

hälso-

och sjukvård med hjälp av IKT kan skapa oklarhet när

det gäller medlemsstaternas tillsynsansvar och därmed

hindra den fria rörligheten för hälso- och sjukvårdstjäns­

ter, och eventuellt medföra ytterligare hälsorisker. Inom

unionen används vitt skilda och inkompatibla format och

standarder för IKT-baserad hälso- och sjukvård, vilket

både skapar hinder för denna typ av vårdtjänst och kan

innebära hälsorisker. Medlemsstaterna måste därför sträva

efter kompatibilitet mellan IKT-system. Införande av IKT-

system omfattas emellertid helt och hållet av nationell

behörighet. Detta direktiv bör därför erkänna vikten av

kompatibilitet och respektera en uppdelning av befogen­

heterna genom att fastställa att kommissionen och med­

lemsstaterna arbetar tillsammans för att utveckla åtgärder

som inte är rättslig bindande, men som tillhandahåller

ytterligare verktyg som medlemsstaterna kan använda

för att underlätta större kompatibilitet mellan IKT-syste­

men på hälso- och sjukvårdsområdet och för att stödja

SV

L 88/52

Europeiska unionens officiella tidning

4.4.2011

( 1 ) EGT L 18, 22.1.2000, s. 1.

( 2 ) EUT C 151, 3.7.2009, s. 7.

patienternas tillgång till e-hälsotillämpningar, närhelst

medlemsstaterna beslutar att införa sådana system.

(57) Kompatibilitet

mellan

lösningar

som

rör

e-hälsa

bör

upp­

nås samtidigt som hänsyn tas till nationell lagstiftning

om tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster

som har antagits för att skydda patienten, inklusive lag­

stiftning om Internetapotek, särskilt nationella förbud

mot receptbelagda läkemedel på postorder under för­

utsättning att de är förenliga med domstolens rättspraxis

och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av

den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distans­

avtal ( 1 ) och Europaparlamentets och rådets direktiv

2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspek­

ter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk

handel, på den inre marknaden ( 2 ).

(58) Den

ständiga

utvecklingen

inom

medicinsk

forskning

och

teknik innebär både möjligheter och utmaningar för

medlemsstaternas hälso- och sjukvård. Samarbete när

det gäller utvärdering av nya medicinska metoder kan

gagna medlemsstaterna genom skalfördelar och genom

att dubbelarbete undviks samt ge bättre vetenskaplig

grund för optimalt utnyttjande av ny teknik och därmed

garantera en säker, högkvalitativ och effektiv hälso- och

sjukvård. Ett sådant samarbete förutsätter långsiktiga

strukturer som omfattar alla relevanta myndigheter i

medlemsstaterna och där man bygger vidare på befintliga

pilotprojekt och samråd med en bred grupp berörda

aktörer. Detta direktiv bör därför ligga till grund för ett

fortsatt unionsstöd till sådant samarbete.

(59)

Enligt

artikel

291

i

EUF-fördraget

ska

allmänna

regler

och

principer för medlemsstaternas kontroll av kommissio­

nens utövande av sina genomförandebefogenheter fast­

ställas i förväg genom en förordning i enlighet med det

ordinarie lagstiftningsförfarandet. I avvaktan på att en

sådan ny förordning antas bör rådets beslut

1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden

som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens ge­

nomförandebefogenheter ( 3 ) fortsätta att tillämpas, med

undantag för det föreskrivande förfarandet med kontroll,

som inte är tillämpligt.

(60)

Kommissionen

bör

ges

befogenhet

att

anta

delegerade

akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget i fråga

om åtgärder för att undanta särskilda kategorier av läke­

medel eller medicinska hjälpmedel från det erkännande

av recept som föreskrivs i detta direktiv. För att kunna

fastställa vilka referensnätverk som bör dra nytta av kom­

missionens stöd bör kommissionen också ha befogenhet

att anta delegerade akter med avseende på de kriterier

och villkor som europeiska referensnätverk måste upp­

fylla.

(61)

Det

är

av

särskild

betydelse

att

kommissionen,

när

den

fått befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med

artikel 290 i EUF-fördraget, genomför lämpliga samråd

under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

(62) I

enlighet

med

punkt

34

i

det

interinstitutionella

avtalet

om bättre lagstiftning ( 4 ) uppmuntras medlemsstaterna

att, för egen del och i unionens intresse, upprätta egna

tabeller som så långt det är möjligt visar överensstäm­

melsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna

samt att offentliggöra dessa tabeller.

(63) Den

europeiska

datatillsynsmannen

har

också

avgivit

sitt

yttrande över förslaget till detta direktiv ( 5 ).

(64)

Eftersom

målet

för

detta

direktiv,

nämligen

att

fastställa

bestämmelser med syftet att göra det lättare att få tillgång

till säker, högkvalitativ och gränsöverskridande hälso-

och sjukvård i unionen, inte i tillräcklig utsträckning

kan uppnås av medlemsstaterna och det därför på grund

av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan upp­

nås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet

med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om

Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprin­

cipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad

som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1. Detta

direktiv

innehåller

bestämmelser

för

att

göra

det

lättare att få tillgång till säker och högkvalitativ gränsöverskri­

dande hälso- och sjukvård, och uppmuntrar till samarbete be­

träffande hälso- och sjukvård mellan medlemsstater, samtidigt

som fullständig hänsyn ska tas till nationell kompetens i fråga

om organisation och tillhandahållande av hälso- och sjukvård.

Detta direktiv syftar också till att förtydliga dess förhållande till

det befintliga ramverket om samordning av de sociala trygghets­

systemen, förordning (EG) nr 883/2004, vid tillämpning av

patienträttigheter.

SV

4.4.2011 Europeiska

unionens

officiella

tidning L

88/53

( 1 ) EGT L 144, 4.6.1997, s. 19.

( 2 ) EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.

( 3 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 4 ) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

( 5 ) EUT C 128, 6.6.2009, s. 20.

2. Detta

direktiv

ska

tillämpas

tillhandahållande

av

hälso-

och sjukvård till patienter, oavsett hur vården organiseras, till­

handahålls och finansieras.

3. Detta

direktiv

ska

inte

tillämpas

a) tjänster vid långvarigt behov vars syfte är att vara till stöd för

personer som behöver hjälp med utförande av rutinmässiga

vardagssysslor,

b) tillgång till och fördelning av organ avsedda för organtrans­

plantationer,

c) med undantag för kapitel IV, allmänna vaccinationsprogram

mot infektionssjukdomar som inriktas uteslutande på att

skydda hälsan hos befolkningen i en medlemsstat och som

är föremål för särskilda planerings- och genomförandeåtgär­

der.

4. Detta

direktiv

ska

inte

påverka

lagar

och

andra

författ­

ningar i medlemsstaterna om hälso- och sjukvårdens organisa­

tion och finansiering i situationer som inte avser gränsöverskri­

dande hälso- och sjukvård. I synnerhet ska ingenting i detta

direktiv tvinga en medlemsstat att ersätta kostnader för hälso-

och sjukvård som getts av vårdgivare som är etablerade på dess

eget territorium om dessa givare inte omfattas av den medlems­

statens system för social trygghet och sjukvårdssystem.

Artikel 2

Förhållande till andra unionsbestämmelser

Detta direktiv ska gälla utan att påverka tillämpningen av

a) rådets direktiv 89/105/EEG av den 21 december 1988 om

insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på human­

läkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäk­

ringssystemen ( 1 ),

b) rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om till­

närmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva me­

dicintekniska produkter för implantation ( 2 ), rådets direktiv

93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska pro­

dukter ( 3 ) och Europaparlamentets och rådets direktiv

98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska

produkter för in vitro-diagnostik ( 4 ),

c) direktiv 95/46/EG samt Europaparlamentets och rådets di­

rektiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av

personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elek­

tronisk kommunikation ( 5 ),

d) Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den

16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i sam­

band med tillhandahållande av tjänster ( 6 ).

e) direktiv 2000/31/EG,

f) rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om ge­

nomförandet av principen om likabehandling av personer

oavsett deras ras eller etniska ursprung ( 7 ),

g) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den

4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

och andra författningar rörande tillämpning av god klinisk

sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel ( 8 ),

h) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den

6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för

humanläkemedel ( 9 ),

i) Europaparlamentets

och

rådets

direktiv

2002/98/EG

av

den

27 januari 2003 om fastställande av kvalitets- och säker­

hetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring

och distribution av humanblod och ( 10 ),

j) förordning

(EG)

nr

859/2003,

k) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av den

31 mars 2004 om fastställande av kvalitets- och säkerhets­

normer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning,

konservering, förvaring och distribution av mänskliga väv­

nader och celler ( 11 ),

l) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemen­

skapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över hu­

manläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om

inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet ( 12 ),

m) förordning (EG) nr 883/2004, och Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september

2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr

883/2004 om samordning av de sociala trygghetssyste­

men ( 13 ),

n) direktiv 2005/36/EG,

o) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering

för territoriellt samarbete (EGTS) ( 14 ),

SV

L 88/54

Europeiska unionens officiella tidning

4.4.2011

( 1 ) EGT L 40, 11.2.1989, s. 8.

( 2 ) EGT L 189, 20.7.1990, s. 17.

( 3 ) EGT L 169, 12.7.1993, s. 1.

( 4 ) EGT L 331, 7.12.1998, s. 1.

( 5 ) EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

( 6 ) EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.

( 7 ) EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.

( 8 ) EGT L 121, 1.5.2001, s. 34.

( 9 ) EGT L 311, 28.11.2001, s. 67.

( 10 ) EUT L 33, 8.2.2003, s. 30.

( 11 ) EUT L 102, 7.4.2004, s. 48.

( 12 ) EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.

( 13 ) EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

( 14 ) EUT L 210, 31.7.2006, s. 19.

p) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1338/2008 av den 16 december 2008 om gemenskapssta­

tistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet ( 1 ),

q) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtals­

förpliktelser (Rom I) ( 2 ), Europaparlamentets och rådets för­

ordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om till­

lämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) ( 3 )

samt andra unionsregler om internationell privaträtt, särskilt

regler om domstols behörighet och tillämplig lag,

r) Europaparlamentets

och rådets direktiv 2010/53/EU av den

7 juli 2010 om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänsk­

liga organ avsedda för transplantation ( 4 ),

s) Förordning (EU) nr 1231/2010.

Artikel 3

Definitioner

I detta direktiv avses med

a) hälso- och sjukvård: hälso- och sjukvårdstjänster som hälso-

och sjukvårdspersonal tillhandahåller patienter i syfte att

bedöma, bibehålla eller återställa deras hälsotillstånd, inbe­

gripet förskrivning, utlämning och tillhandahållande av lä­

kemedel och medicinska hjälpmedel.

b) försäkrad person:

i) personer, inbegripet familjemedlemmar och deras efter­

levande, som omfattas av artikel 2 i förordning (EG) nr

883/2004 och som är försäkrade personer i den mening

som avses i artikel 1 c i den förordningen, och

ii) tredjelandsmedborgare som omfattas av förordning (EG)

nr 859/2003 eller förordning (EU) nr 1231/2010 eller

som uppfyller villkoren i lagstiftningen i försäkringsmed­

lemsstaten för rätt till förmåner.

c) försäkringsmedlemsstat:

i) för personer som avses i led b i, den medlemsstat som

har behörighet att bevilja den försäkrade personen för­

handstillstånd att få lämplig behandling utanför bosätt­

ningsmedlemsstaten i enlighet med förordning (EG) nr

883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009,

ii) för personer som avses i led b ii, den medlemsstat som

har behörighet att bevilja den försäkrade personen för­

handstillstånd att få lämplig behandling i en annan med­

lemsstat i enlighet med förordning (EG) nr 859/2003

eller förordning (EU) nr 1231/2010. Om ingen med­

lemsstat är behörig i enlighet med de förordningarna,

ska försäkringsmedlemsstaten vara den medlemsstat där

personen är försäkrad eller har rätt till förmåner vid

sjukdom enligt den medlemsstatens lagstiftning.

d) behandlande medlemsstat: den medlemsstat på vilkens territo­

rium hälso- och sjukvården faktiskt tillhandahålls patienten.

Vid telemedicinska tjänster ska hälso- och sjukvården anses

tillhandahållen i den medlemsstat där vårdgivaren är etable­

rad,

e) gränsöverskridande hälso- och sjukvård: hälso- och sjukvård

som tillhandahålls eller förordnas i en annan medlemsstat

än försäkringsmedlemsstaten,

f) hälso-

och

sjukvårdspersonal: läkare, sjuksköterska med ansvar

för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, barnmorska eller

farmaceut i den mening som avses i direktiv 2005/36/EG

eller annan person som utövar yrkesverksamhet inom

hälso- och sjukvård som är begränsad till ett reglerat yrke

enligt definitionen i artikel 3.1 a i direktiv 2005/36/EG,

eller en person som anses som hälso- och sjukvårdspersonal

enligt den behandlande medlemsstatens lagstiftning,

g) vårdgivare: varje fysisk eller juridisk person eller varje annan

entitet som lagligen bedriver hälso- och sjukvård på en

medlemsstats territorium,

h) patient: varje fysisk person som ansöker om eller får hälso-

och sjukvård i en medlemsstat,

i) läkemedel: läkemedel enligt definitionen i direktiv

2001/83/EG,

j) medicinskt

hjälpmedel: ett medicinskt hjälpmedel enligt defi­

nitionen i direktiv 90/385/EEG, direktiv 93/42/EEG eller

direktiv 98/79/EG,

k) recept: en ordination av ett läkemedel eller ett medicinskt

hjälpmedel som utfärdas av en person som utövar ett re­

glerat vårdyrke i den mening som avses i artikel 3.1 a i

direktiv 2005/36/EG och som har laglig rätt att göra detta i

den medlemsstat där ordinationen utfärdas,

SV

4.4.2011 Europeiska

unionens

officiella

tidning L

88/55

( 1 ) EUT L 354, 31.12.2008, s. 70.

( 2 ) EUT L 177, 4.7.2008, s. 6.

( 3 ) EUT L 199, 31.7.2007, s. 40.

( 4 ) EUT L 207, 6.8.2010, s. 14.

l) medicinsk

teknik: läkemedel, medicinska hjälpmedel eller me­

dicinska och kirurgiska ingrepp, liksom åtgärder för före­

byggande, diagnostisering eller behandling av sjukdom, som

används inom hälso- och sjukvården,

m) patientjournal: den dokumentsamling som innehåller uppgif­

ter, bedömning och information av olika slag rörande en

patients situation och medicinska utveckling under hela

vårdprocessen.

KAPITEL II

MEDLEMSSTATERNAS ANSVAR BETRÄFFANDE GRÄNSÖVER­

SKRIDANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Artikel 4

Den behandlande medlemsstatens ansvar

1. Med

beaktande

av

principerna

om

allmängiltighet,

tillgång

till vård av god kvalitet, rättvisa och solidaritet ska gränsöver­

skridande hälso- och sjukvård tillhandahållas i enlighet med:

a) lagstiftningen i den behandlande medlemsstaten,

b) kvalitets- och säkerhetsnormer och riktlinjer som fastställs av

den behandlande medlemsstaten, och

c) unionens lagstiftning om säkerhetsstandarder.

2. Den

behandlande

medlemsstaten

ska

säkerställa

att

a) patienter, på begäran, från den nationella kontaktpunkt som

avses i artikel 6 får relevant information om de normer och

riktlinjer som avses i punkt 1 b i den här artikeln, inbegripet

bestämmelser om tillsyn och bedömning av vårdgivare och

information om vilka vårdgivare som omfattas av dessa nor­

mer och riktlinjer, samt information om tillgänglighet på

sjukhus för personer med funktionshinder,

b) vårdgivare förser patienter med relevant information, för att

hjälpa enskilda patienter att göra ett välgrundat val, inbegri­

pet avseende behandlingsalternativ, om tillgänglighet, kvalitet

och säkerhet när det gäller den hälso- och sjukvård som

tillhandahålls i den behandlande medlemsstaten samt att de

även tillhandahåller tydliga fakturor och tydlig information

om priser, om vårdgivarens tillstånds- eller registreringssta­

tus, försäkringsskydd eller annat personligt eller kollektivt

skydd rörande yrkesansvar. I den utsträckning som vårdgi­

vare redan ger patienter som är bosatta i den behandlande

medlemsstaten relevant information i dessa frågor, innebär

inte detta direktiv någon skyldighet för vårdgivare att ge

patienter från andra medlemsstater mer omfattande infor­

mation,

c) det för patienterna, i enlighet med den behandlande med­

lemsstatens lagstiftning, inrättats tydliga förfaranden för kla­

gomål och mekanismer för att de ska kunna ansöka om att

få sin sak prövad om de lider skada av den hälso- och

sjukvård de får,

d) det för den behandling som tillhandahålls på deras territo­

rium finns system med yrkesansvarsförsäkring, eller en ga­

ranti eller liknande arrangemang som är likvärdiga eller i allt

väsentligt jämförbara när det gäller syftet och som är anpas­

sade till riskens art och omfattning,

e) att den grundläggande rätten till personlig integritet vid be­

handling av personuppgifter skyddas i överensstämmelse

med nationella åtgärder som genomför gemenskapens be­

stämmelser om skydd av personuppgifter, särskilt direktiven

95/46/EG och 2002/58/EG,

f) att behandlade patienter, för att säkerställa kontinuitet i vår­

den, har rätt till en patientjournal, i skriftlig eller elektronisk

form, för den mottagna behandlingen och tillgång till åtmin­

stone en kopia av denna patientjournal i överensstämmelse

med nationella åtgärder som genomför unionens bestämmel­

ser om skydd av personuppgifter, särskilt direktiven

95/46/EG och 2002/58/EG.

3. Principen

om

icke-diskriminering

vad

beträffar

medbor­

garskap ska tillämpas på patienter från andra medlemsstater.

Detta ska inte påverka möjligheten för den behandlande med­

lemsstaten att, när detta kan motiveras av tvingande hänsyn till

allmänintresset, exempelvis krav på planering som har samband

med målet att garantera tillräcklig och kontinuerlig tillgång till

ett väl avvägt utbud av behandlingar av hög kvalitet i medlems­

staten i fråga eller önskemålet att kontrollera kostnaderna och, i

möjligaste mån, undvika allt slöseri med ekonomiska, tekniska

eller personella resurser, anta bestämmelser om tillgången till

behandling i syfte att uppfylla sin grundläggande skyldighet att

garantera tillräcklig och fortlöpande tillgång till hälso- och sjuk­

vård inom sitt eget territorium. Sådana bestämmelser bör be­

gränsas till vad som är nödvändigt och proportionellt, och de

får inte leda till godtycklig diskriminering och de ska offentlig­

göras i förväg.

4. Medlemsstaterna

ska

se

till

att

deras

vårdgivare

deras

territorium tillämpar samma arvoden för hälso- och sjukvård för

patienter från andra medlemsstater som för inhemska patienter i

motsvarande medicinska situation, eller att de tar ut ett pris

som beräknas enligt objektiva, icke-diskriminerande kriterier

om det inte finns något jämförbart pris för inhemska patienter.

SV

L 88/56

Europeiska unionens officiella tidning

4.4.2011

Denna punkt ska inte påverka nationell lagstiftning som tillåter

vårdgivare att fastställa sina egna priser, förutsatt att de inte

diskriminerar patienter från andra medlemsstater.

5. Detta

direktiv

ska

inte

påverka

medlemsstaternas

lagar

och

andra författningar om språkanvändning. Medlemsstaterna får

välja att lämna information på andra språk än de som är offi­

ciella språk i den berörda medlemsstaten

Artikel 5

Försäkringsmedlemsstatens ansvar

Försäkringsmedlemsstaten ska se till att

a) kostnaden för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ersätts

i enlighet med kapitel III,

b) det finns mekanismer för att, på begäran, tillhandahålla in­

formation till patienter om deras rättigheter i den medlems­

staten i fråga om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i

synnerhet när det gäller villkoren för att få ersättning för

kostnader i enlighet med artikel 7.6 och förfaranden för

att få tillgång till och fastställa dessa rättigheter och för

överklagande och prövning om patienten anser att hans eller

hennes rättigheter inte har respekterats, i enlighet med

artikel 9. I informationen om gränsöverskridande hälso-

och sjukvård ska det göras en klar skillnad mellan patien­

trättigheter på grundval av detta direktiv och patienträttighe­

ter på grundval av förordning (EG) nr 883/2004,

c) om en patient har fått gränsöverskridande hälso- och sjuk­

vård och om det visar sig nödvändigt med en särskild me­

dicinsk uppföljning, samma medicinska uppföljning erbjuds

som om hälso- och sjukvården hade tillhandahållits på dess

territorium,

d) patienter som söker eller får gränsöverskridande hälso- och

sjukvård får tillgång på distans till eller har åtminstone en

kopia av patientjournalen, i överensstämmelse med och med

förbehåll för nationella åtgärder som genomför unionens

bestämmelser om skydd av personuppgifter, särskilt direkti­

ven 95/46/EG och 2002/58/EG.

Artikel 6

Nationella kontaktpunkter för gränsöverskridande hälso-

och sjukvård

1. Varje

medlemsstat

ska

utse

en

eller

flera

nationella

kon­

taktpunkter för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och

meddela kommissionen deras namn och kontaktuppgifter.

Kommissionen och medlemsstaterna ska offentliggöra denna

information. Medlemsstaterna ska se till att de nationella kon­

taktpunkterna samråder med patientorganisationer, tillhandahål­

lare av hälso- och sjukvård och sjukförsäkringsgivare.

2. Nationella kontaktpunkter ska underlätta

det infor­

mationsutbyte som avses i punkt 3 och ska ha ett nära sam­

arbete med varandra och med kommissionen. Nationella kon­

taktpunkter ska, på begäran, ge patienterna kontaktuppgifter för

nationella kontaktpunkter i andra medlemsstater.

3. För

att

patienterna

ska

kunna

tillämpa

sina

rättigheter

i

samband med gränsöverskridande hälso- och sjukvård ska de

nationella kontaktpunkterna i den behandlande medlemsstaten

förse patienterna med information om vårdgivare, inklusive, på

begäran, information om specifika vårdgivares rätt att tillhanda­

hålla tjänster eller eventuella begränsningar rörande deras prak­

tik, information som avses i artikel 4.2 a samt information om

patienträttigheter, förfaranden för klagomål och mekanismer för

att få sin sak prövad, enligt den medlemsstatens lagstiftning

samt de rättsliga och administrativa alternativ som finns att

tillgå för tvistlösning, inbegripet då skador uppstått vid gräns­

överskridande hälso- och sjukvård.

4. Nationella

kontaktpunkter

i

försäkringsmedlemsstaten

ska

förse patienter och hälso- och sjukvårdspersonal med den infor­

mation som avses i artikel 5 b.

5. Den

information

som

avses

i

denna

artikel

ska

vara

lätt­

tillgänglig och ska, i tillämpliga fall, göras tillgänglig på elek­

tronisk väg och i format som är tillgängliga för funktionshind­

rade personer.

KAPITEL III

ERSÄTTNING AV KOSTNADER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Artikel 7

Allmänna principer för ersättning av kostnader

1. Utan

att

det

påverkar

tillämpningen

av

förordning

(EG)

nr

883/2004 och om annat inte följer av bestämmelserna i artik­

larna 8 och 9, ska försäkringsmedlemsstaten se till att de kost­

nader som uppstått för en försäkrad person som mottagit gräns­

överskridande hälso- och sjukvård ersätts, om vården i fråga hör

till de förmåner som den försäkrade personen har rätt till i

försäkringsmedlemsstaten.

2. Med

avvikelse

från

punkt

1

gäller

följande:

a) Om en medlemsstat som är upptagen i förteckningen i bi­

laga IV till förordning (EG) nr 883/2004 och i enlighet med

den förordningen har erkänt att pensionärer och deras famil­

jemedlemmar som är bosatta i en annan medlemsstat har

rätt till förmåner vid sjukdom, ska den tillhandahålla dem

hälso- och sjukvård enligt detta direktiv på egen bekostnad

när de befinner sig inom dess territorium i enlighet med

bestämmelserna i dess lagstiftning, som om de berörda per­

sonerna vore bosatta i denna medlemsstat som är upptagen i

förteckningen i den bilagan.

SV

4.4.2011 Europeiska

unionens

officiella

tidning L

88/57

b) Om den hälso- och sjukvård som tillhandahålls enligt detta

direktiv inte är föremål för förhandstillstånd i enlighet med

kapitel 1 i avdelning III i förordning (EG) nr 883/2004 och

tillhandahålls inom territoriet för den medlemsstat som en­

ligt den förordningen och förordning (EG) nr 987/2009 har

det slutgiltiga ansvaret för ersättning av vårdkostnaderna, ska

denna medlemsstat stå för kostnaden. Den medlemsstaten

kan stå för kostnaden för denna hälso- och sjukvård i enlig­

het med de allmänna villkor och kriterier för att få vård och

ersättning samt rättsliga och administrativa formaliteter som

denna medlemsstat fastställt, förutsatt att detta är förenligt

med EUF-fördraget.

3. Försäkringsmedlemsstaten

ska

fastställa,

lokal,

regional

eller nationell nivå för vilken hälso- och sjukvård en försäkrad

person har rätt att få ersättning för kostnader och nivån på

ersättningen av dessa kostnader, oberoende av var hälso- och

sjukvården tillhandahålls.

4. Kostnaderna

för

gränsöverskridande

hälso-

och

sjukvård

ska ersättas eller direkt utbetalas av försäkringsmedlemsstaten,

upp till den kostnadsnivå som försäkringsmedlemsstaten skulle

ha ersatt, om denna hälso- och sjukvård hade tillhandahållits på

dess territorium, utan att de faktiska kostnaderna för den mot­

tagna vården överskrids.

Om hela kostnaden för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

överstiger den kostnadsnivå som försäkringsmedlemsstaten

skulle ha ersatt om denna hälso- och sjukvård hade tillhanda­

hållits på dess territorium får försäkringsmedlemsstaten ändå

besluta att ersätta hela kostnaden.

Försäkringsmedlemsstaten får besluta att ersätta andra relaterade

kostnader, såsom boende- och resekostnader, eller extra kost­

nader som personer med funktionshinder kan åsamkas på

grund av ett eller flera funktionshinder när de mottar gräns­

överskridande hälso- och sjukvård, i enlighet med nationell lag­

stiftning och under förutsättning att tillräcklig dokumentation

kan styrka förekomsten av dessa kostnader.

5. Medlemsstaterna

får

anta

bestämmelser

i

enlighet

med

EUF-fördraget i syfte att säkerställa att patienter åtnjuter samma

rättigheter när de får gränsöverskridande hälso- och sjukvård

som de skulle ha åtnjutit om de hade fått hälso- och sjukvård

i en jämförbar situation i försäkringsmedlemsstaten.

6. För

tillämpning

av

punkt

4

ska

medlemsstaterna

ha

en

transparent mekanism för beräkning av kostnader för gräns­

överskridande hälso- och sjukvård som försäkringsmedlemssta­

ten ska ersätta den försäkrade personen. Denna mekanism ska

vara baserad på objektiva, icke-diskriminerande kriterier som

ska vara kända på förhand och tillämpas på relevant (lokal,

regional eller nationell) administrativ nivå.

7. Försäkringsmedlemsstaten

får

kräva

att

en

försäkrad

per­

son som ansöker om ersättning för kostnader för gränsöver­

skridande hälso- och sjukvård, inklusive som erhållits genom

telemedicin, uppfyller samma villkor och kriterier för att få

vård och ersättning samt rättsliga och administrativa formalite­

ter, oavsett om de fastställts på lokal, regional eller nationell

nivå, som den skulle ha krävt om denna hälso- och sjukvård

hade getts på dess territorium. Detta kan inbegripa en bedöm­

ning av hälso- och sjukvårdspersonal eller personal inom hälso-

och sjukvårdsförvaltningen som tillhandahåller tjänster för det

lagstadgade systemet för social trygghet eller det nationella sy­

stemet för hälso- och sjukvård i försäkringsmedlemsstaten, t.ex.

allmänläkaren eller primärvårdsläkaren som patienten är regi­

strerad hos, om detta är nödvändigt för att avgöra huruvida

den enskilda patienten har rätt till hälso- och sjukvård. Inga

villkor eller kriterier för att få vård och ersättning eller rättsliga

och administrativa formaliteter som krävs enligt denna punkt

får dock vara diskriminerande eller utgöra något hinder mot

den fria rörligheten för patienter, tjänster eller varor om detta

inte är objektivt motiverat av krav på planering som har sam­

band med målet att garantera tillräcklig och kontinuerlig till­

gång till ett väl avvägt utbud av behandlingar av hög kvalitet i

medlemsstaten i fråga eller önskemålet att kontrollera kost­

naderna och, i möjligaste mån, undvika allt slöseri med ekono­

miska, tekniska eller personella resurser.

8. Försäkringsmedlemsstaten

får

dock

inte

som

villkor

för

ersättning av kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjuk­

vård kräva förhandstillstånd, utom i de fall som anges i

artikel 8.

9. Försäkringsmedlemsstaten

får

begränsa

tillämpningen

av

bestämmelserna om ersättning av kostnader för gränsöverskri­

dande hälso- och sjukvård på grund av tvingande hänsyn till

allmänintresset, t.ex. krav på planering i samband med målet att

garantera tillräcklig och kontinuerlig tillgång till ett väl avvägt

utbud av behandlingar av hög kvalitet i medlemsstaten i fråga

eller önskemålet att kontrollera kostnaderna och, i möjligaste

mån, undvika allt slöseri med ekonomiska, tekniska eller perso­

nella resurser.

10. Trots

vad

som

sägs

i

punkt

9

ska

medlemsstaterna

se

till

att sådan gränsöverskridande hälso- och sjukvård för vilken

förhandstillstånd beviljats ersätts i enlighet med tillståndet.

11. Beslutet

att

begränsa

tillämpningen

av

den

här

artikeln

enligt punkt 9 ska begränsas till vad som är nödvändigt och

proportionerligt och får inte leda till godtycklig diskriminering

eller utgöra ett oberättigat hinder för den fria rörligheten för

varor, personer eller tjänster. Medlemsstaterna ska till kommis­

sionen anmäla alla beslut om att begränsa ersättningen som

fattats på de grunder som anges i punkt 9.

SV

L 88/58

Europeiska unionens officiella tidning

4.4.2011

Artikel 8

Hälso- och sjukvård som får omfattas av förhandstillstånd

1. Försäkringsmedlemsstaten

får

fastställa

ett

system

för

för­

handstillstånd för ersättning för kostnader för gränsöverskri­

dande hälso- och sjukvård i enlighet med den här artikeln

och artikel 9. Systemet för förhandstillstånd, inbegripet kriteri­

erna och tillämpningen av dessa kriterier, och enskilda beslut

om att ge avslag på förhandstillstånd ska begränsas till vad som

är nödvändigt och proportionellt i förhållande till det mål som

ska uppnås, och får inte leda till godtycklig diskriminering eller

utgöra ett oberättigat hinder för den fria rörligheten för pa­

tienter.

2. Hälso-

och

sjukvård

som

får

omfattas

av

förhandstillstånd

ska begränsas till hälso- och sjukvård som

a) kräver planering i samband med målet att garantera tillräck­

lig och kontinuerlig tillgång till ett väl avvägt utbud av be­

handlingar av hög kvalitet i medlemsstaten i fråga eller öns­

kemålet att kontrollera kostnaderna och, i möjligaste mån,

undvika allt slöseri med ekonomiska, tekniska eller perso­

nella resurser och:

i) innebär att patienten i fråga läggs in på sjukhus minst en

natt, eller

ii) kräver högt specialiserad och kostnadsintensiv medicinsk

infrastruktur eller utrustning,

b) medför behandlingar som utgör en särskild risk för patienten

eller befolkningen, eller

c) tillhandahålls av en vårdgivare som, utifrån en bedömning i

varje enskilt fall, kan ge upphov till allvarliga och specifika

farhågor med avseende på vårdens kvalitet och säkerhet, med

undantag för den hälso- och sjukvård som är underställd

unionslagstiftning som garanterar en lägsta säkerhets- och

kvalitetsnivå i hela unionen.

Medlemsstaterna ska anmäla de kategorier av hälso- och sjuk­

vård som avses i led a till kommissionen.

3. Varje

gång

en

försäkrad

person

begär

förhandstillstånd

för

att få gränsöverskridande hälso- och sjukvård ska försäkrings­

medlemsstaten förvissa sig om att villkoren i förordning (EG) nr

883/2004 har uppfyllts. När dessa villkor är uppfyllda ska för­

handstillstånd beviljas i enlighet med den förordningen såvida

inte patienten begär något annat.

4. Om

en

patient

som

lider

av

eller

misstänks

lida

av

en

sällsynt sjukdom ansöker om förhandstillstånd får en klinisk

utvärdering utföras av experter på området. Om inga experter

kan hittas inom försäkringsmedlemsstaten eller om expertens

yttrande inte lett till en klar slutsats får försäkringsmedlems­

staten begära vetenskaplig rådgivning.

5. Utan

att

det

påverkar

punkt

6

a–c

får

försäkringsmedlems­

staten inte neka förhandstillstånd om patienten har rätt att få

den hälso- och sjukvård det rör sig om i enlighet med artikel 7,

och när denna hälso- och sjukvård inte kan tillhandahållas på

medlemsstatens territorium inom en tid som är medicinskt för­

svarbar, efter en objektiv bedömning av patientens hälsotill­

stånd, sjukdomshistoria, sjukdomens sannolika förlopp, smärta

och/eller typ av funktionshinder vid den tidpunkt då patienten

lämnar in eller förnyar en tillståndsansökan.

6. Försäkringsmedlemsstaten

får

neka

förhandstillstånd

av

följande skäl:

a) Om det, enligt den kliniska utvärderingen, med rimlig säker­

het kan antas att patientens säkerhet kommer att äventyras

på ett sätt som inte kan anses vara godtagbar, med beak­

tande av den möjliga fördelen den begärda gränsöverskri­

dande hälso- och sjukvården skulle innebära för patienten.

b) Om det med rimlig säkerhet kan antas att allmänheten kom­

mer att utsättas för en allvarlig säkerhetsrisk på grund av den

gränsöverskridande hälso- och sjukvård det rör sig om.

c) Om denna hälso- och sjukvård kommer att tillhandahållas av

en vårdgivare som väcker allvarliga och specifika farhågor

vad avser respekten för normer och riktlinjer för vårdens

kvalitet och patientens säkerhet, inklusive bestämmelser om

tillsyn, oavsett om dessa normer och riktlinjer är fastställda i

lagar och andra författningar eller genom de ackrediterings­

system som den behandlande medlemsstaten fastställt.

d) Om denna hälso- och sjukvård kan tillhandahållas på med­

lemsstatens territorium inom en tid som är medicinskt för­

svarbar, med hänsyn till varje patients aktuella hälsotillstånd

och sjukdomens sannolika förlopp.

7. Försäkringsmedlemsstaten

ska

ge

allmänheten

tillgång

till

information om vilken hälso- och sjukvård som omfattas av

krav på förhandstillstånd enligt detta direktiv, liksom all relevant

information om systemet med förhandstillstånd.

SV

4.4.2011 Europeiska

unionens

officiella

tidning L

88/59

Artikel 9

Administrativa förfaranden för gränsöverskridande hälso-

och sjukvård

1. Försäkringsmedlemsstaten ska se till att de administrativa

förfarandena för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och

ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård i en annan

medlemsstat grundas på objektiva och icke-diskriminerande kri­

terier som är nödvändiga och proportionella för det mål som

ska uppnås.

2. Alla

de

slags

administrativa

förfaranden

som

avses

i

punkt

1 ska vara lättillgängliga och information beträffande ett sådant

förfarande ska offentliggöras på lämplig nivå. Ett sådant för­

farande ska kunna säkerställa att ansökningar behandlas objek­

tivt och opartiskt.

3. Medlemsstaterna

ska

fastställa

rimliga

tidsfrister

inom

vilka

ansökningar om gränsöverskridande hälso- och sjukvård ska

handläggas och offentliggöra dem på förhand. Medlemsstaterna

ska vid behandling av ansökan om gränsöverskridande hälso-

och sjukvård beakta

a) sjukdomen i fråga,

b) hur brådskande fallet är och de individuella omständighe­

terna.

4. Medlemsstaterna

ska

se

till

att

alla

enskilda

beslut

angå­

ende gränsöverskridande hälso- och sjukvård och ersättning för

kostnader för hälso- och sjukvård i en annan medlemsstat är

utförligt motiverade och, efter bedömning från fall till fall, får

överklagas och att de också kan bli föremål för rättsliga åtgär­

der, t.ex. interimistiska åtgärder.

5. Detta

direktiv

påverkar

inte

medlemsstaternas

rätt

att

er­

bjuda patienter ett frivilligt system för förhandsanmälan, där

patienten i gengäld för en sådan anmälan får en skriftlig be­

kräftelse på det belopp som kommer att betalas tillbaka utifrån

en beräkning. I beräkningen ska hänsyn tas till patientens kli­

niska fall, och medicinska förfaranden som kan komma att till­

lämpas ska anges.

Medlemsstaterna får välja att tillämpa de ordningar för ekono­

misk kompensation mellan behöriga institutioner som före­

skrivs i förordning (EG) nr 883/2004. Om en försäkringsmed­

lemsstat inte tillämpar en sådan mekanism ska den se till att

patienter får ersättningen utan onödiga dröjsmål.

KAPITEL IV

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSAMARBETE

Artikel 10

Ömsesidigt bistånd och samarbete

1. Medlemsstaterna

ska

bistå

varandra

i

den

utsträckning

som krävs för att genomföra detta direktiv, inbegripet samarbete

om normer och riktlinjer beträffande kvalitet och säkerhet samt

informationsutbyte, särskilt mellan deras nationella kon­

taktpunkter i enlighet med artikel 6, inbegripet om bestämmel­

ser om tillsyn och ömsesidigt bistånd med att klargöra uppgifter

i fakturorna.

2. Medlemsstaterna

ska

främja

samarbete

om

gränsöverskri­

dande hälso- och sjukvård på regional och lokal nivå samt

genom IKT och andra former av gränsöverskridande samarbete.

3. Kommissionen

ska

uppmuntra

medlemsstaterna,

framför

allt grannländer, att ingå avtal sinsemellan. Kommissionen ska

också uppmuntra medlemsstaterna att samarbeta kring gräns­

överskridande vård i gränsregioner.

4. Den

behandlande

medlemsstaten

ska

se

till

att

information

om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som finns förteck­

nad i nationella eller lokala register som upprättats inom med­

lemsstaten görs tillgänglig för myndigheterna i andra medlems­

stater, för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i enlighet

med kapitel II och III och nationella åtgärder som genomför

unionens bestämmelser om skydd av personuppgifter, särskilt

direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG, och principen om o­

skuldspresumtion. Informationsutbytet ska ske via informations­

systemet för den inre marknaden som ska inrättas enligt kom­

missionens beslut 2008/49/EG av den 12 december 2007 om

genomförandet av informationssystemet för den inre mark­

naden (IMI) med avseende på skyddet av personuppgifter ( 1 ).

Artikel 11

Erkännande av recept som utfärdas i en annan medlemsstat

1. Om

ett

läkemedel

är

godkänt

för

att

släppas

ut

mark­

naden på deras territorier i enlighet med direktiv 2001/83/EG

eller förordning (EG) nr 726/2004, ska medlemsstaterna se till

att recept som utfärdas för ett sådant läkemedel i en annan

medlemsstat för en namngiven patient kan lämnas ut på deras

territorium i enlighet med deras nationella lagstiftning, och att

alla begränsningar av erkännandet av enskilda recept förbjuds,

såvida inte dessa begränsningar är

a) begränsade till vad som är nödvändigt och proportionellt för

att skydda människors hälsa och är icke-diskriminerande,

eller

b) grundade på legitima och berättigade tvivel angående ett

enskilt recepts äkthet, innehåll eller begriplighet.

SV

L 88/60

Europeiska unionens officiella tidning

4.4.2011

( 1 ) EUT L 13, 16.1.2008, s. 18.

Erkännandet av sådana recept ska inte påverka nationella be­

stämmelser om förskrivning och utlämning, om dessa bestäm­

melser överensstämmer med unionslagstiftningen, inklusive ge­

nerisk eller annan substitution. Erkännandet av recept ska inte

påverka bestämmelser om kostnadsersättning för läkemedel. Er­

sättning för läkemedelskostnader behandlas i kapitel III i det här

direktivet.

Erkännandet av recept ska i synnerhet inte påverka en farma­

ceuts rätt att, i enlighet med nationella bestämmelser, av etiska

skäl neka att lämna ut en produkt som skrivits ut i en annan

medlemsstat, i de fall farmaceuten skulle ha haft rätt att neka

utlämnande om receptet hade utfärdats i försäkringsmedlems­

staten.

Försäkringsmedlemsstaten ska vidta alla åtgärder, utöver att er­

känna receptet, som krävs för att garantera fortsatt behandling i

fall där ett recept är utfärdat i den behandlande medlemsstaten

för läkemedel eller medicinska hjälpmedel som finns tillgängliga

i försäkringsmedlemsstaten och om ansökan om utlämning görs

i försäkringsmedlemsstaten.

Denna punkt ska också tillämpas på medicinska hjälpmedel

som lagligen har släppts ut på marknaden i respektive medlems­

stat.

2. För

att

underlätta

genomförandet

av

punkt

1

ska

kommis­

sionen anta

a) åtgärder som gör det möjligt för hälso- och sjukvårdsperso­

nal att kontrollera att receptet är äkta och att det utfärdats i

en annan medlemsstat av en person som utövar ett reglerat

vårdyrke och har laglig rätt att göra det genom att ta fram

en icke-uttömmande förteckning över de inslag som recept

ska innehålla och som tydligt måste kunna identifieras i alla

recept, inbegripet inslag som vid behov ska främja kontakt

mellan den som utfärdar receptet och den som lämnar ut

läkemedlen, i syfte att säkra fullständig förståelse av behand­

lingen, med vederbörlig respekt för dataskydd.

b) riktlinjer till stöd för medlemsstaterna när de utvecklar e-

receptens kompatibilitet,

c) åtgärder för att se till att de läkemedel och medicinska hjälp­

medel som förskrivs i en medlemsstat och som lämnas ut i

en annan kan identifieras korrekt, inbegripet åtgärder som

rör patientsäkerhet när det gäller substitution i gränsöver­

skridande hälso- och sjukvård när den utlämnande medlems­

staten tillåter sådan substitution. Kommissionen ska bland

annat överväga användning av de internationella generiska

namnen (INN-namn) på de aktiva substanserna i läkemedlen

och läkemedlens dosering,

d) åtgärder för att se till att informationen till patienterna som

rör receptet och de medföljande instruktionerna om produk­

tens användning är begripliga, inklusive uppgifter om det

verksamma ämnet och dosering.

De åtgärder som avses i punkt a ska antas av kommissionen

senast den 25 december 2012 och åtgärder i punkterna c och d

ska antas av kommissionen senast den 25 oktober 2012.

3. De

åtgärder

och

riktlinjer

som

avses

i

punkt

2

a–d

ska

antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i

artikel 16.2.

4. När åtgärder eller riktlinjer antas enligt punkt 2 ska kom­

missionen beakta proportionaliteten när det gäller kostnaderna

för efterlevnad, liksom den sannolika nyttan, av åtgärderna eller

riktlinjerna.

5. Vid

tillämpningen

av

punkt

1

ska

kommissionen,

genom

delegerade akter i enlighet med artikel 17 och med förbehåll för

villkoren i artiklarna 18 och 19 och senast den 25 oktober

2012, anta åtgärder för att undanta särskilda kategorier av lä­

kemedel eller medicinska hjälpmedel från det erkännande av

recept som utfärdas i en annan medlemsstat som föreskrivs i

denna artikel, där detta är nödvändigt för att skydda folkhälsan.

6. Punkt

1

ska

inte

tillämpas

läkemedel

som

endast

läm­

nas ut på speciellt läkarrecept i enlighet med artikel 71.2 i

direktiv 2001/83/EG.

Artikel 12

Europeiska referensnätverk

1. Kommissionen

ska

bistå

medlemsstaterna

i

utvecklandet

av europeiska referensnätverk mellan vårdgivare och kom­

petenscentrum i medlemsstaterna, framför allt på området säll­

synta sjukdomar. Nätverken ska drivas på basis av frivilligt del­

tagande av dess medlemmar, vilka ska delta i och bidra till

nätverkets aktiviteter i enlighet med lagstiftningen i den med­

lemsstat där medlemmarna är etablerade och de ska alltid vara

öppna för nya vårdgivare som kan tänkas gå med i nätverken,

förutsatt att vårdgivarna uppfyller alla villkor som krävs och

kriterierna som avses i punkt 4.

2. De

europeiska

referensnätverken

ska

ha

åtminstone

tre

av

följande mål:

a) bidra till att utnyttja potentialen för europeiskt samarbete

om högt specialiserad hälso- och sjukvård för patienter

och hälso- och sjukvårdssystem genom att utnyttja nya me­

dicinska rön och metoder,

SV

4.4.2011 Europeiska

unionens

officiella

tidning L

88/61

b) bidra till att samla kunskap om sjukdomsförebyggande,

c) underlätta förbättrad diagnostik och tillhandahållandet av

kostnadseffektiv och tillgänglig hälso- och sjukvård med

hög kvalitet för alla patienter med sjukdomar som kräver

särskilda resurser eller särskild expertis på medicinska områ­

den där expertisen är sällsynt,

d) se till att resurserna utnyttjas så kostnadseffektivt som möj­

ligt genom att koncentrera dem där så är lämpligt,

e) förstärka forskningen, epidemiologisk övervakning som ex­

empelvis register och tillhandahålla utbildning för hälso- och

sjukvårdspersonal,

f) underlätta experternas rörlighet, virtuellt eller i verkligheten,

utveckla, dela och sprida information, kunskap och bästa

praxis och främja utvecklingen av diagnoser och behand­

lingar av sällsynta sjukdomar i och utanför nätverken,

g) uppmuntra framtagandet av riktmärken för kvalitet och sä­

kerhet och bidra till att utveckla och sprida bästa praxis

inom och utanför nätverket,

h) vara till hjälp för medlemsstater som inte har så många pa­

tienter med en viss sjukdom, eller som saknar teknik eller

expertis och därför inte kan tillhandahålla högt specialiserade

tjänster av hög kvalitet.

3. Medlemsstaterna

uppmanas

att

underlätta

utvecklingen

av

europeiska referensnätverk

a) genom att sätta lämpliga vårdgivare i förbindelse med kom­

petenscentrum på sina nationella territorier och säkerställa

att informationen sprids till lämpliga vårdgivare och kom­

petenscentrum på sina nationella territorier,

b) genom att främja deltagande av vårdgivare och kompetens­

centrum i de europeiska referensnätverken.

4. För

tillämpningen

av

punkt

1

ska

kommissionen

a) anta en förteckning över särskilda villkor och kriterier som

de europeiska referensnätverken måste uppfylla och de vill­

kor och kriterier som vårdgivare som vill gå med i det

europeiska referensnätverket måste uppfylla. Kriterierna och

villkoren ska bland annat säkerställa att det europeiska refe­

rensnätverket

i) har kunskap och expertis för att diagnostisera, följa upp

och handlägga patienter med dokumenterat goda resultat

i den mån det är tillämpligt,

ii) arbetar tvärvetenskapligt,

iii) erbjuder expertis på hög nivå och har kapacitet att ut­

arbeta riktlinjer för god praxis och genomföra resultat­

åtgärder och kvalitetskontroll,

iv) bidrar till forskning,

v) anordnar utbildningsverksamhet, och

vi) samarbetar nära med övriga kompetenscentrum och nät­

verk på nationell och internationell nivå,

b) ta fram och offentliggöra kriterier för etablering och utvär­

dering av europeiska referensnätverk,

c) underlätta utbyte av information och sakkunskap när det

gäller etableringen av nätverken och utvärderingen av dem.

5. Kommissionen

ska

genom

delegerade

akter

i

enlighet

med

artikel 17 och med förbehåll för villkoren i artiklarna 18 och

19 anta de åtgärder som avses i punkt 4 a. De åtgärder som

avses i punkt 4 b och c ska antas i enlighet med det föreskri­

vande förfarande som avses i artikel 16.2.

6. Åtgärder

som

antas

enligt

den

här

artikeln

ska

inte

med­

föra någon harmonisering av lagar och andra författningar i

medlemsstaterna och ska fullständigt respektera medlemsstater­

nas ansvar för att organisera och tillhandahålla hälso- och sjuk­

vård.

Artikel 13

Sällsynta sjukdomar

Kommissionen ska stödja medlemsstaterna i samarbetet med att

utveckla diagnos- och behandlingskapaciteten särskilt genom att

a) skapa medvetenhet bland hälso- och sjukvårdspersonal om

vilka verktyg som finns tillgängliga på unionsnivå som hjälp

för att ställa rätt diagnos på sällsynta sjukdomar, framför allt

databasen Orphanet och det europeiska referensnätverket,

b) göra patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och de organ

som ansvarar för finansieringen av hälso- och sjukvård med­

vetna om de möjligheter som förordning (EG) nr 883/2004

erbjuder att remittera patienter med sällsynta sjukdomar till

andra medlemsstater även för diagnos och behandlingar som

inte finns tillgängliga i försäkringsmedlemsstaten.

SV

L 88/62

Europeiska unionens officiella tidning

4.4.2011

Artikel 14

e-hälsa

1. Unionen ska stödja och främja samarbete om och utbyte

av information mellan medlemsstaterna inom ramen för ett

frivilligt nätverk som kopplar ihop nationella myndigheter

som är ansvariga för e-hälsa, utsedda av medlemsstaterna.

2. Nätverket

för

e-hälsa

ska

a) arbeta för att tillhandahålla hållbara ekonomiska och sociala

nyttoeffekter genom europeiska system och tjänster som rör

e-hälsa samt driftskompatibla tillämpningar i syfte att nå en

hög tillförlitlighets- och säkerhetsnivå, förbättra kontinuite­

ten i vården och säkerställa tillgång till säker hälso- och

sjukvård av hög kvalitet.

b) utarbeta riktlinjer om

i) en icke-uttömmande förteckning över uppgifter som ska

införas i patientjournalerna och som kan delas mellan

hälso- och sjukvårdspersonal för att möjliggöra kontinu­

itet och patientsäkerhet i den gränsöverskridande hälso-

och sjukvården, och

ii) effektiva metoder för utnyttjande av medicinsk infor­

mation för folkhälsa och forskning.

c) stödja medlemsstaterna vid utarbetande av gemensamma åt­

gärder för identifiering och autentisering för att underlätta

överförbara uppgifter i gränsöverskridande hälso- och sjuk­

vård.

De mål som avses i b och c ska uppnås med vederbörligt

beaktande av principerna om dataskydd såsom de anges särskilt

i direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG.

3. Kommissionen

ska

i

enlighet

med

det

föreskrivande

för­

farande som avses i artikel 16.2 anta de åtgärder som krävs för

att inrätta och förvalta detta nätverk och för att det ska drivas

med insyn.

Artikel 15

Samarbete om utvärdering av medicinsk teknik

1. Unionen ska stödja och främja samarbete om och utbyte

av vetenskaplig information mellan medlemsstaterna inom ra­

men för ett frivilligt nätverk som kopplar ihop nationella myn­

digheter och organ som är ansvariga för utvärdering av medi­

cinsk teknik, utsedda av medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska

meddela deras namn och kontaktuppgifter till kommissionen.

Medlemmarna i nätverket ska delta i och bidra till nätverkets

aktiviteter i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där

de är etablerade. Nätverket ska drivas enligt principerna för goda

styrelseformer, däribland insyn, objektivitet, oberoende experter,

rättvisa förfaranden och lämpligt samråd med berörda grupper.

2. Nätverket

för

utvärdering

av

medicinsk

teknik

ska

a) stödja samarbetet mellan nationella myndigheter eller organ,

b) bistå medlemsstaterna i tillhandahållandet av objektiv, tillför­

litlig, aktuell, tydlig, jämförbar och överförbar information

om den relativa effektiviteten samt, i förekommande fall,

om hur verkningsfulla metoderna är på kort och lång sikt

samt möjliggöra ett effektivt utbyte av sådan information

mellan nationella myndigheter eller organ,

c) stödja analys av vilken slags information som kan utbytas,

d) undvika dubbelarbete vid bedömning.

3. För

att

kunna

uppfylla

målen

i

punkt

2,

kan

nätverket

för

utvärdering av medicinsk teknik få unionsbistånd. Biståndet kan

beviljas för att

a) bidra till finansieringen av administrativt och tekniskt stöd,

b) stödja samarbetet mellan medlemsstaterna för att utveckla

och dela metoder för utvärdering av medicinsk teknik, inbe­

gripet bedömning av den relativa effekten,

c) bidra till finansieringen av tillhandahållandet av överförbar

vetenskaplig information som kan användas i den nationella

rapporteringen och till fallstudier som beställts av nätverket,

d) underlätta samarbetet mellan nätverket och andra relevanta

institutioner och organ i unionen,

e) underlätta samråd med berörda parter om nätverkets arbete.

4. Kommissionen

ska

i

enlighet

med

det

föreskrivande

för­

farande som avses i artikel 16.2 anta de åtgärder som krävs för

att inrätta och förvalta detta nätverk och för att det ska drivas

med insyn.

5. Reglerna

för

att

bevilja

stödet,

de

villkor

som

det

kan

vara

förenat med och beloppet ska beslutas i enlighet med det fö­

reskrivande förfarande som avses i artikel 16.2. Endast de myn­

digheter och organ i nätverket som utsetts till stödmottagare av

de deltagande medlemsstaterna ska vara berättigade till unions­

stöd.

SV

4.4.2011 Europeiska

unionens

officiella

tidning L

88/63

6. Vilka anslag som fordras för åtgärderna i den här artikeln

ska beslutas varje år som en del av budgetförfarandet.

7. Åtgärder

som

antas

enligt

den

här

artikeln

ska

inte

in­

kräkta på medlemsstaternas befogenheter i beslut som rör ge­

nomförandet av resultat av utvärderingar av medicinsk teknik,

ska inte medföra någon harmonisering av lagar och andra för­

fattningar i medlemsstaterna och ska fullständigt respektera

medlemsstaternas ansvar för att organisera och tillhandahålla

hälso- och sjukvård.

KAPITEL V

GENOMFÖRANDE OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 16

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté som ska bestå

av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens fö­

reträdare som ordförande.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i

beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel­

serna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara

tre månader.

Artikel 17

Utövande av delegering

1. Befogenheter att anta de delegerade akter som avses i

artiklarna 11.5 och 12.5 ska ges till kommissionen för en pe­

riod på fem år från och med den 24 april 2011. Kommissionen

ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast

sex månader innan perioden på fem år löpt ut. Delegeringen av

befogenheter ska automatiskt förlängas med perioder av samma

längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i

enlighet med artikel 18.

2. Så

snart

kommissionen

antar

en

delegerad

akt

ska

kom­

missionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

3. Befogenheterna

att

anta

delegerade

akter

ges

till

kommis­

sionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 18

och 19.

Artikel 18

Återkallande av delegering

1. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 11.5

och 12.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller

rådet.

2. Den

institution

som

har

inlett

ett

internt

förfarande

för

att

besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska

sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommis­

sionen inom en rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och

ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkal­

las samt skälen för detta.

3. Beslutet

om

återkallande

innebär

att

delegeringen

av

de

befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får

verkan omedelbart eller vid ett senare, i beslutet angivet, datum.

Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt

i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tid­

ning.

Artikel 19

Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet

eller

rådet

får

invända

mot

en

delege­

rad akt inom en period på två månader från delgivningsdagen.

På Europaparlamentets eller rådets initiativ får denna period

förlängas med två månader.

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av

den period som avses i punkt 1 har invänt mot den delegerade

akten ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning

och träda i kraft den dag som anges i den.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens

officiella tidning och träda i kraft före utgången av denna period

om både Europaparlamentet och rådet har meddelat kommis­

sionen att de inte tänker invända.

3. Om

Europaparlamentet

eller

rådet

invänder

mot

en

dele­

gerad akt inom den period som avses i punkt 1 ska den inte

träda i kraft. Den institution som invänder mot den delegerade

akten ska ange skälen för detta.

Artikel 20

Rapporter

1. Kommissionen

ska

senast

den

25

oktober

2015

och

där­

efter vart tredje år utarbeta en rapport om tillämpningen av

detta direktiv och sända den till Europaparlamentet och rådet.

2. Rapporten

ska

i

synnerhet

innehålla

information

om

pa­

tientflöden, den finansiella dimensionen av patientrörlighet, till­

lämpningen av artiklarna 7.9 och 8 och hur de europeiska

referensnätverken och de nationella kontaktpunkterna fungerar.

I detta syfte ska kommissionen göra en utvärdering av de sy­

stem och förfaranden som införts i medlemsstaterna, mot bak­

grund av kraven i detta direktiv och annan unionslagstiftning

om patientrörlighet.

SV

L 88/64

Europeiska unionens officiella tidning

4.4.2011

Medlemsstaterna ska ge kommissionen den hjälp och all den

tillgängliga information som krävs för att göra utvärderingarna

och utarbeta rapporterna.

3. Medlemsstaterna

och

kommissionen

kan

utnyttja

den

ad­

ministrativa kommissionen, inrättad enligt artikel 71 i förord­

ning (EG) nr 883/2004, för att hantera de finansiella kon­

sekvenserna av tillämpningen av det här direktivet för de med­

lemsstater som har valt kostnadsersättning på grundval av fasta

belopp, i fall som omfattas av artiklarna 20.4 och 27.5 i den

förordningen.

Kommissionen ska övervaka och regelbundet rapportera om

effekterna av artiklarna 3 c i och 8 i det här direktivet. Den

första rapporten bör läggas fram senast den 25 oktober 2013.

På grundval av dessa rapporter ska kommissionen, när så är

lämpligt, komma med förslag för att mildra eventuella snedvrid­

ningar.

Artikel 21

Införlivande

1. Medlemsstaterna

ska

sätta

i

kraft

de

lagar

och

andra

för­

fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast

den 25 oktober 2013. De ska genast underrätta kommissionen

om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla

en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis­

ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis­

ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna

ska

till

kommissionen

överlämna

texten

till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de

antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 22

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det

har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 23

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 9 mars 2011.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

GYŐRI E.

Ordförande

SV

4.4.2011 Europeiska

unionens

officiella

tidning L

88/65

DIRECTIVES

DIRECTIVE 2011/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 9 March 2011

on the application of patients’ rights in cross-border healthcare

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE

EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European

Union, and in particular Articles 114 and 168 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Economic and

Social Committee ( 1 ),

Having regard to the opinion of the Committee of the

Regions ( 2 ),

Acting in accordance with the ordinary legislative procedure ( 3 ),

Whereas:

(1)

According to Article 168(1) of the Treaty on the Func­

tioning of the European Union (TFEU), a high level of

human health protection is to be ensured in the defi­

nition and implementation of all Union policies and

activities. This implies that a high level of human

health protection is to be ensured also when the Union

adopts acts under other Treaty provisions.

(2)

Article 114 TFEU is the appropriate legal basis since the

majority of the provisions of this Directive aim to

improve the functioning of the internal market and the

free movement of goods, persons and services. Given that

the conditions for recourse to Article 114 TFEU as a

legal basis are fulfilled, Union legislation has to rely on

this legal basis even when public health protection is a

decisive factor in the choices made. In this respect,

Article 114(3) TFEU explicitly requires that, in achieving

harmonisation, a high level of protection of human

health is to be guaranteed taking account in particular

of any new development based on scientific facts.

(3)

The health systems in the Union are a central component

of the Union’s high levels of social protection, and

contribute to social cohesion and social justice as well

as to sustainable development. They are also part of the

wider framework of services of general interest.

(4) Notwithstanding

the

possibility

for

patients

to

receive

cross-border healthcare under this Directive, Member

States retain responsibility for providing safe, high

quality, efficient and quantitatively adequate healthcare

to citizens on their territory. Furthermore, the trans­

position of this Directive into national legislation and

its application should not result in patients being

encouraged to receive treatment outside their Member

State of affiliation.

(5) As

recognised

by

the

Council

in

its

Conclusions

of

1-

2 June 2006 on Common values and principles in

European Union Health Systems (

4 ) (hereinafter the

‘Council Conclusions’) there is a set of operating prin­

ciples that are shared by health systems throughout the

Union. Those operating principles are necessary to ensure

patients’ trust in cross-border healthcare, which is

necessary for achieving patient mobility as well as a

high level of health protection. In the same statement,

the Council recognised that the practical ways in which

these values and principles become a reality vary

significantly between Member States. In particular,

decisions about the basket of healthcare to which

citizens are entitled and the mechanisms used to

finance and deliver that healthcare, such as the extent

to which it is appropriate to rely on market mechanisms

and competitive pressures to manage health systems,

must be taken in the national context.

(6)

As confirmed by the Court of Justice of the European

Union (hereinafter the ‘Court of Justice’) on several

occasions, while recognising their specific nature, all

types of medical care fall within the scope of the TFEU.

EN

4.4.2011 Official

Journal

of

the

European

Union L

88/45

( 1 ) OJ C 175, 28.7.2009, p. 116.

( 2 ) OJ C 120, 28.5.2009, p. 65.

( 3 ) Position of the European Parliament of 23 April 2009 (OJ C 184 E,

8.7.2010, p. 368), position of the Council at first reading of

13 September 2010 (OJ C 275 E, 12.10.2010, p. 1), position of

the European Parliament of 19 January 2011 (not yet published in

the Official Journal) and decision of the Council of 28 February

2011.

( 4 ) OJ C 146, 22.6.2006, p. 1.

(7)

This

Directive

respects

and

is

without

prejudice

to

the

freedom of each Member State to decide what type of

healthcare it considers appropriate. No provision of this

Directive should be interpreted in such a way as to

undermine the fundamental ethical choices of Member

States.

(8) Some

issues

relating

to

cross-border

healthcare,

in

particular reimbursement of healthcare provided in a

Member State other than that in which the recipient of

the care is resident, have already been addressed by the

Court of Justice. This Directive is intended to achieve a

more general, and also effective, application of principles

developed by the Court of Justice on a case-by-case basis.

(9)

In the Council Conclusions, the Council recognised the

particular value of an initiative on cross-border healthcare

ensuring clarity for Union citizens about their rights and

entitlements when they move from one Member State to

another, in order to ensure legal certainty.

(10) This Directive

aims to establish rules

for facilitating

access to safe and high-quality cross-border healthcare

in the Union and to ensure patient mobility in

accordance with the principles established by the Court

of Justice and to promote cooperation on healthcare

between Member States, whilst fully respecting the

responsibilities of the Member States for the definition

of social security benefits relating to health and for the

organisation and delivery of healthcare and medical care

and social security benefits, in particular for sickness.

(11)

This

Directive

should

apply

to

individual

patients

who

decide to seek healthcare in a Member State other than

the Member State of affiliation. As confirmed by the

Court of Justice, neither its special nature nor the way

in which it is organised or financed removes healthcare

from the ambit of the fundamental principle of the

freedom to provide services. However, the Member

State of affiliation may choose to limit the reim­

bursement of cross-border healthcare for reasons

relating to the quality and safety of the healthcare

provided, where this can be justified by overriding

reasons of general interest relating to public health. The

Member State of affiliation may also take further

measures on other grounds where this can be justified

by such overriding reasons of general interest. Indeed, the

Court of Justice has laid down that public health

protection is among the overriding reasons of general

interest that can justify restrictions to the freedom of

movement envisaged in the Treaties.

(12)

The

concept

of

‘overriding

reasons

of

general

interest’

to

which reference is made in certain provisions of this

Directive has been developed by the Court of Justice in

its case-law in relation to Articles 49 and 56 TFEU and

may continue to evolve. The Court of Justice has held on

a number of occasions that overriding reasons of general

interest are capable of justifying an obstacle to the

freedom to provide services such as planning

requirements relating to the aim of ensuring sufficient

and permanent access to a balanced range of high-

quality treatment in the Member State concerned or to

the wish to control costs and avoid, as far as possible,

any waste of financial, technical and human resources.

The Court of Justice has likewise acknowledged that the

objective of maintaining a balanced medical and hospital

service open to all may also fall within one of the dero­

gations, on grounds of public health, provided for in

Article 52 TFEU, in so far as it contributes to the

attainment of a high level of health protection. The

Court of Justice has also held that such provision of

the TFEU permits Member States to restrict the

freedom to provide medical and hospital services in so

far as the maintenance of treatment capacity or medical

competence on national territory is essential for public

health.

(13) It is clear that the obligation to reimburse costs of cross-

border healthcare should be limited to healthcare to

which the insured person is entitled according to the

legislation of the Member State of affiliation.

(14) This

Directive

should

not

apply

to

services

the

primary

purpose of which is to support people in need of

assistance in carrying out routine, everyday tasks. More

specifically, this Directive should not apply to those long-

term care services deemed necessary in order to enable

the person in need of care to live as full and self-

determined a life as possible. Thus, this Directive

should not apply, for example, to long-term care

services provided by home care services, in assisted

living facilities and in residential homes or housing

(‘nursing homes’).

(15) Given their specificity, access to and the allocation of

organs for the purpose of organ transplants should fall

outside the scope of this Directive.

(16)

For the purpose of reimbursing the costs of cross-border

healthcare, this Directive should cover not only the

situation where the patient is provided with healthcare

in a Member State other than the Member State of

affiliation, but also the prescription, dispensation and

provision of medicinal products and medical devices

where these are provided in the context of a health

service. The definition of cross-border healthcare should

cover both the situation in which a patient purchases

such medicinal products and medical devices in a

Member State other than the Member State of affiliation

and the situation in which the patient purchases such

medicinal products and medical devices in another

Member State than that in which the prescription was

issued.

EN

L 88/46

Official Journal of the European Union

4.4.2011

(17)

This

Directive

should

not

affect

Member

States’

rules

concerning the sale of medicinal products and medical

devices over the Internet.

(18)

This

Directive

should

not

give

any

person

an

entitlement

to enter, stay or reside in a Member State in order to

receive healthcare in that State. Where the stay of a

person on the territory of a Member State is not in

accordance with the legislation of that Member State

concerning the right to enter or stay on its territory,

such person should not be regarded as an insured

person according to the definition in this Directive.

Member States should continue to be able to specify in

their national legislation who is considered as an insured

person for the purposes of their public healthcare scheme

and social security legislation as long as the patients’

rights set out in this Directive are secured.

(19) When

a

patient

receives

cross-border

healthcare,

it

is

essential for the patient to know in advance which

rules will be applicable. The rules applicable to cross-

border healthcare should be those set out in the legis­

lation of the Member State of treatment, given that, in

accordance with Article 168(7) TFEU, the organisation

and delivery of health services and medical care is the

responsibility of the Member States. This should help the

patient in making an informed choice, and should avoid

misapprehension and misunderstanding. It should also

establish a high level of trust between the patient and

the healthcare provider.

(20) In order to help patients to make an informed choice

when they seek to receive healthcare in another Member

State, Member States of treatment should ensure that

patients from other Member States receive on request

the relevant information on safety and quality standards

enforced on its territory as well as on which healthcare

providers are subject to these standards. Furthermore,

healthcare providers should provide patients on request

with information on specific aspects of the healthcare

services they offer and on the treatment options. To

the extent that healthcare providers already provide

patients resident in the Member State of treatment with

relevant information on those specific aspects, this

Directive should not oblige healthcare providers to

provide more extensive information to patients from

other Member States. Nothing should prevent the

Member State of treatment from also obliging other

actors than the healthcare providers, such as insurance

providers or public authorities, to provide the

information on specific aspects of the healthcare

services offered, if that would be more appropriate

with regard to the organisation of its healthcare system.

(21)

In

its

Conclusions

the

Council

recognised

that

there

is

a

set of common values and principles that are shared

across the Union about how health systems respond to

the needs of the population and patients that they serve.

The overarching values of universality, access to good

quality care, equity, and solidarity have been widely

acknowledged in the work of various Union institutions.

Therefore, Member States should also ensure that these

values are respected with regard to patients and citizens

from other Member States, and that all patients are

treated equitably on the basis of their healthcare needs

rather than on the basis of their Member State of

affiliation. In doing so, Member States should respect

the principles of free movement of persons within the

internal market, non-discrimination, inter alia, with

regard to nationality and necessity and proportionality

of any restrictions on free movement. However,

nothing in this Directive should oblige healthcare

providers to accept for planned treatment patients from

other Member States or to prioritise them to the

detriment of other patients, for instance by increasing

the waiting time for treatment of other patients.

Inflows of patients may create a demand exceeding the

capacities existing in a Member State for a given

treatment. In such exceptional cases, the Member State

should retain the possibility to remedy the situation on

the grounds of public health, in accordance with Articles

52 and 62 TFEU. However, this limitation should be

without prejudice to Member States’ obligations under

Regulation (EC) No 883/2004 of the European

Parliament and of the Council of 29 April 2004 on

the coordination of social security systems ( 1 ).

(22) Systematic

and

continuous

efforts

should

be

made

to

ensure that quality and safety standards are improved

in line with the Council Conclusions and taking into

account advances in international medical science and

generally recognised good medical practices as well as

taking into account new health technologies.

(23) Ensuring

clear

common

obligations

in

respect

of

the

provision of mechanisms for responding to harm

arising from healthcare is essential to prevent lack of

confidence in those mechanisms being an obstacle to

taking up cross-border healthcare. Systems for addressing

harm in the Member State of treatment should be

without prejudice to the possibility for Member States

to extend the coverage of their domestic systems to

patients from their country seeking healthcare abroad,

where this is more appropriate for the patient.

(24)

Member

States

should

ensure

that

mechanisms

for

the

protection of patients and for seeking remedies in the

event of harm are in place for healthcare provided on

their territory and that they are appropriate to the nature

and extent of the risk. However, it should be for the

Member State to determine the nature and modalities

of such a mechanism.

EN

4.4.2011 Official

Journal

of

the

European

Union L

88/47

( 1 ) OJ L 166, 30.4.2004, p. 1.

(25)

The

right

to

the

protection

of

personal

data

is

a

funda­

mental right recognised by Article 8 of the Charter of

Fundamental Rights of the European Union. Ensuring

continuity of cross-border healthcare depends on

transfer of personal data concerning patients’ health.

These personal data should be able to flow from one

Member State to another, but at the same time the

fundamental rights of the individuals should be safe­

guarded. Directive 95/46/EC of the European Parliament

and of the Council of 24 October 1995 on the

protection of individuals with regard to the processing

of personal data and on the free movement of such

data ( 1 ) establishes the right for individuals to have

access to their personal data concerning their health,

for example the data in their medical records containing

such information as diagnosis, examination results,

assessments by treating physicians and any treatment

or interventions provided. Those provisions should also

apply in the context of cross-border healthcare covered

by this Directive.

(26)

The right to reimbursement of the costs of healthcare

provided in another Member State by the statutory

social security system of patients as insured persons

has been recognised by the Court of Justice in several

judgements. The Court of Justice has held that the Treaty

provisions on the freedom to provide services include the

freedom for the recipients of healthcare, including

persons in need of medical treatment, to go to another

Member State in order to receive it there. The same

should apply to recipients of healthcare seeking to

receive healthcare provided in another Member State

through other means, for example through eHealth

services.

(27) In

accordance

with

the

principles

established

by

the

Court of Justice, and without endangering the financial

balance of Member States’ healthcare and social security

systems, greater legal certainty as regards the reim­

bursement of healthcare costs should be provided for

patients and for health professionals, healthcare

providers and social security institutions.

(28) This

Directive

should

not

affect

an

insured

person’s

rights

in respect of the assumption of costs of healthcare which

becomes necessary on medical grounds during a

temporary stay in another Member State according to

Regulation (EC) No 883/2004. In addition, this

Directive should not affect an insured person’s right to

be granted an authorisation for treatment in another

Member State where the conditions provided for by

Union regulations on the coordination of social

security systems are met, in particular by Regulation

(EC) No 883/2004 or Council Regulation (EEC)

No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of

social security schemes to employed persons, to self-

employed persons and to members of their families

moving within the Community ( 2 ), which are applicable

by virtue of Regulation (EU) No 1231/2010 of the

European Parliament and of the Council of

24 November 2010 extending Regulation (EC) No

883/2004 and Regulation (EC) No 987/2009 to

nationals of third countries who are not already

covered by these Regulations solely on the ground of

their nationality (

3 ) and Council Regulation (EC) No

859/2003 of 14 May 2003 extending the provisions of

Regulation (EEC) No 1408/71 and Regulation (EEC) No

574/72 to nationals of third countries who are not

already covered by those provisions solely on the

ground of their nationality ( 4 ).

(29) It

is

appropriate

to

require

that

also

patients

who

seek

healthcare in another Member State in other circum­

stances than those provided for in Regulation (EC)

No 883/2004 should be able to benefit from the prin­

ciples of free movement of patients, services and goods

in accordance with the TFEU and with this Directive.

Patients should enjoy a guarantee of assumption of the

costs of that healthcare at least at the level as would be

provided for the same healthcare, had it been provided in

the Member State of affiliation. This should fully respect

the responsibility of the Member States to determine the

extent of the sickness cover available to their citizens and

prevent any significant effect on the financing of the

national healthcare systems.

(30)

For patients, therefore, the two systems should be

coherent; either this Directive applies or the Union regu­

lations on the coordination of social security systems

apply.

(31) Patients

should

not

be

deprived

of

the

more

beneficial

rights guaranteed by the Union Regulations on the coor­

dination of social security systems when the conditions

are met. Therefore, any patient who requests an auth­

orisation to receive treatment appropriate to his

condition in another Member State should always be

granted this authorisation under the conditions

provided for in the Unions regulations when the

treatment in question is among the benefits provided

for by the legislation in the Member State where the

patient resides and when the patient cannot be given

such treatment within a time limit that is medically

justifiable, taking account of his current state of health

and the probable course of the condition. However, if a

patient instead explicitly requests to seek treatment under

the terms of this Directive, the benefits which apply to

reimbursement should be limited to those which apply

under this Directive. Where the patient is entitled to

cross-border healthcare under both this Directive and

Regulation (EC) No 883/2004, and the application of

that Regulation is more advantageous to the patient,

the patient’s attention should be drawn to this by the

Member State of affiliation.

EN

L 88/48

Official Journal of the European Union

4.4.2011

( 1 ) OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.

( 2 ) OJ L 149, 5.7.1971, p. 2.

( 3 ) OJ L 344, 29.12.2010, p. 1.

( 4 ) OJ L 124, 20.5.2003, p. 1.

(32)

Patients

should,

in

any

event,

not

derive

a

financial

advantage from the healthcare provided in another

Member State and the assumption of costs should be

therefore limited only to the actual costs of healthcare

received.

(33)

This

Directive

does

not

aim

to

create

an

entitlement

to

reimbursement of the costs of healthcare provided in

another Member State, if such healthcare is not among

the benefits provided for by the legislation of the

Member State of affiliation of the insured person.

Equally, this Directive should not prevent the Member

States from extending their benefits-in-kind scheme to

healthcare provided in another Member State. This

Directive should recognise that Member States are free

to organise their healthcare and social security systems in

such a way as to determine entitlement for treatment at a

regional or local level.

(34) Member

States

of

affiliation

should

give

patients

the

right

to receive at least the same benefits in another Member

State as those provided for by the legislation of the

Member State of affiliation. If the list of benefits does

not specify precisely the treatment method applied but

defines types of treatment, the Member State of affiliation

should not refuse prior authorisation or reimbursement

on the grounds that the treatment method is not

available in its territory, but should assess if the cross-

border treatment sought or received corresponds to

benefits provided for in its legislation. The fact that the

obligation to reimburse cross-border healthcare under

this Directive is limited to such healthcare that is

among the benefits to which the patient is entitled

within its Member State of affiliation does not preclude

Member States from reimbursing the cost of cross-border

healthcare beyond those limits. Member States are free,

for example, to reimburse extra costs, such as accom­

modation and travel costs, or extra costs incurred by

persons with disabilities even where those costs are not

reimbursed in the case of healthcare provided in their

territory.

(35) This

Directive

should

not

provide

either

for

the

transfer

of social security entitlements between Member States or

other coordination of social security systems. The sole

objective of the provisions regarding prior authorisation

and reimbursement of healthcare provided in another

Member State should be to enable freedom to provide

healthcare for patients and to remove unjustified

obstacles to that fundamental freedom within the

patient’s Member State of affiliation. Consequently this

Directive should fully respect the differences in national

healthcare systems and the Member States’ responsi­

bilities for the organisation and delivery of health

services and medical care.

(36)

This Directive should provide for the right for a patient

to receive any medicinal product authorised for

marketing in the Member State of treatment, even if

the medicinal product is not authorised for marketing

in the Member State of affiliation, as it is an indis­

pensable part of obtaining effective treatment in

another Member State. Nothing should oblige a

Member State of affiliation to reimburse an insured

person for a medicinal product prescribed in the

Member State of treatment, where that medicinal

product is not among the benefits provided to that

insured person by the statutory social security system

or national health system in the Member State of

affiliation.

(37)

Member

States

may

maintain

general

conditions,

criteria

for eligibility and regulatory and administrative

formalities for receipt of healthcare and reimbursement

of healthcare costs, such as the requirement to consult a

general practitioner before consulting a specialist or

before receiving hospital care, also in relation to

patients seeking healthcare in another Member State,

provided that such conditions are necessary, propor­

tionate to the aim, not discretionary or discriminatory.

This may include an assessment by a health professional

or healthcare administrator providing services for the

statutory social security system or national health

system of the Member State of affiliation, such as the

general practitioner or primary care practitioner with

whom the patient is registered, if this is necessary for

determining the individual patient’s entitlement to

healthcare. It is thus appropriate to require that these

general conditions, criteria and formalities should be

applied in an objective, transparent and non-discrimi­

natory way and should be known in advance, based

primarily on medical considerations, and that they

should not impose any additional burden on patients

seeking healthcare in another Member State in

comparison with patients being treated in their Member

State of affiliation, and that decisions should be made as

quickly as possible. This should be without prejudice to

the rights of the Member States to lay down criteria or

conditions for prior authorisation in the case of patients

seeking healthcare in their Member State of affiliation.

(38)

In the light of the case-law of the Court of Justice,

making the assumption by the statutory social security

system or national health system of costs of healthcare

provided in another Member State subject to prior auth­

orisation is a restriction to the free movement of services.

Therefore, as a general rule, the Member State of

affiliation should not make the assumption of the costs

of healthcare provided in another Member State subject

to prior authorisation, where the costs of that care, if it

had been provided in its territory, would have been

borne by its statutory social security system or national

health system.

(39)

Patient

flows

between

Member

States

are

limited

and

expected to remain so, as the vast majority of patients

in the Union receive healthcare in their own country and

prefer to do so. However, in certain circumstances

EN

4.4.2011 Official

Journal

of

the

European

Union L

88/49

patients may seek some forms of healthcare in another

Member State. Examples include highly specialised care

or healthcare provided in frontier areas where the nearest

appropriate facility is on the other side of the border.

Furthermore, some patients wish to be treated abroad in

order to be close to their family members who are

residing in another Member State, or in order to have

access to a different method of treatment than that

provided in the Member State of affiliation or because

they believe that they will receive better quality

healthcare in another Member State.

(40) According

to

the

constant

case-law

of

the

Court

of

Justice, Member States may make the assumption of

costs by the national system of hospital care provided

in another Member State subject to prior authorisation.

The Court of Justice has judged that this requirement is

both necessary and reasonable, since the number of

hospitals, their geographical distribution, the way in

which they are organised and the facilities with which

they are equipped, and even the nature of the medical

services which they are able to offer, are all matters for

which planning, generally designed to satisfy various

needs, must be possible. The Court of Justice has found

that such planning seeks to ensure that there is sufficient

and permanent access to a balanced range of high-quality

hospital treatment in the Member State concerned. In

addition, it assists in meeting a desire to control costs

and to prevent, as far as possible, any wastage of

financial, technical and human resources. According to

the Court of Justice, such wastage would be all the more

damaging because it is generally recognised that the

hospital care sector generates considerable costs and

must satisfy increasing needs, while the financial

resources made available for healthcare are not unlimited,

whatever mode of funding is applied.

(41) The

same

reasoning

applies

to

healthcare

not

provided

in

a hospital but subjected to similar planning needs in the

Member State of treatment. This may be healthcare

which requires planning because it involves use of

highly specialised and cost-intensive medical infra­

structure or medical equipment. In light of technological

progress, the development of new methods of treatment

and the different policies of the Member States regarding

the roles of hospitals in their healthcare systems, the

question of whether this kind of healthcare is delivered

within hospital or ambulatory care facilities is not the

decisive factor for deciding whether it requires planning

or not.

(42)

Given

that

the

Member

States

are

responsible

for

laying

down rules as regards the management, requirements,

quality and safety standards and organisation and

delivery of healthcare and that the planning necessities

differ from one Member State to another, it should

therefore be for the Member States to decide whether

there is a need to introduce a system of prior authori­

sation, and if so, to identify the healthcare requiring prior

authorisation in the context of their system in

accordance with the criteria defined by this Directive

and in the light of the case-law of the Court of Justice.

The information concerning this healthcare should be

made publicly available in advance.

(43) The

criteria

attached

to

the

grant

of

prior

authorisation

should be justified in the light of the overriding reasons

of general interest capable of justifying obstacles to the

free movement of healthcare, such as planning

requirements relating to the aim of ensuring sufficient

and permanent access to a balanced range of high-

quality treatment in the Member State concerned or to

the wish to control costs and avoid, as far as possible,

any waste of financial, technical and human resources.

The Court of Justice has identified several potential

considerations: the risk of seriously undermining the

financial balance of a social security system, the

objective of maintaining on grounds of public health a

balanced medical and hospital service open to all and the

objective of maintaining treatment capacity or medical

competence on national territory, essential for the

public health, and even the survival of the population.

It is also important to take into consideration the general

principle of ensuring the safety of the patient, in a sector

well known for information asymmetry, when managing

a prior authorisation system. Conversely, the refusal to

grant prior authorisation may not be based on the

ground that there are waiting lists on national territory

intended to enable the supply of hospital care to be

planned and managed on the basis of predetermined

general clinical priorities, without carrying out an

objective medical assessment.

(44)

According

to

the

constant

case-law

of

the

Court

of

Justice, the criteria for granting or refusing prior auth­

orisation should be limited to what is necessary and

proportionate in the light of these overriding reasons

in the general interest. It should be noted that the

impact on national health systems caused by patient

mobility might vary between Member States or

between regions within a Member State, depending on

factors such as geographical location, language barriers,

location of hospitals in border regions or the size of the

population and healthcare budget. It should therefore be

for Member States to set such criteria for refusing prior

authorisation that are necessary and proportionate in that

specific context, also taking into account which

healthcare falls within the scope of the prior authori­

sation system, since certain treatments of a highly

specialised nature will be more easily affected even by

a limited patient outflow than others. Consequently,

Member States should be able to set up different

criteria for different regions or other relevant adminis­

trative levels for the organisation of healthcare, or indeed

for different treatments, as long as the system is trans­

parent and easily accessible and the criteria are made

public in advance.

EN

L 88/50

Official Journal of the European Union

4.4.2011

(45)

Where

the

patient

is

entitled

to

healthcare

and

that

healthcare cannot be provided within a time limit

which is medically justifiable, the Member State of

affiliation should in principle be obliged to grant prior

authorisation. However, in certain circumstances, cross-

border healthcare may expose the patient or the general

public to a risk which overrides the interest of the patient

to receive the cross-border healthcare sought. In such

instances, the Member State of affiliation should be

able to refuse the request for prior authorisation, in

which case the Member State of affiliation should direct

the patient towards alternative solutions.

(46) In any event, if a Member State decides to establish a

system of prior authorisation for assumption of costs of

hospital or specialised care provided in another Member

State in accordance with the provision of this Directive,

the costs of such care provided in another Member State

should also be reimbursed by the Member State of

affiliation up to the level of costs that would have

been assumed had the same healthcare been provided

in the Member State of affiliation, without exceeding

the actual costs of healthcare received. However, when

the conditions set out in Regulation (EEC) No 1408/71

or Regulation (EC) No 883/2004 are fulfilled, the auth­

orisation should be granted and the benefits provided in

accordance with Regulation (EC) No 883/2004 unless

otherwise requested by the patient. This should apply

in particular in instances where the authorisation is

granted after an administrative or judicial review of the

request and the person concerned has received the

treatment in another Member State. In that event,

Articles 7 and 8 of this Directive should not apply.

This is in line with the case-law of the Court of Justice

which has specified that patients who were refused prior

authorisation on grounds that were subsequently held to

be unfounded, are entitled to have the cost of the

treatment obtained in another Member State reimbursed

in full according to the provisions of the legislation in

the Member State of treatment.

(47) Procedures

regarding

cross-border

healthcare

established

by the Member States should give patients guarantees of

objectivity, non-discrimination and transparency, in such

a way as to ensure that decisions by national authorities

are made in a timely manner and with due care and

regard for both those overall principles and the individual

circumstances of each case. This should also apply to the

actual reimbursement of costs of healthcare incurred in

another Member State after the patient has received

treatment. It is appropriate that, under normal circum­

stances, patients be entitled to receive decisions regarding

cross-border healthcare within a reasonable period of

time. However, that period should be shortened where

warranted by the urgency of the treatment in question.

(48)

Appropriate

information

on

all

essential

aspects

of

cross-

border healthcare is necessary in order to enable patients

to exercise their rights on cross-border healthcare in

practice. For cross-border healthcare, one of the

mechanisms for providing such information is to

establish national contact points within each Member

State. Information that has to be provided compulsorily

to patients should be specified. However, the national

contact points may provide more information voluntarily

and also with the support of the Commission.

Information should be provided by national contact

points to patients in any of the official languages of

the Member State in which the contact points are

situated. Information may be provided in any other

language.

(49)

The Member States should decide on the form and

number of their national contact points. Such national

contact points may also be incorporated in, or build on,

activities of existing information centres provided that it

is clearly indicated that they are also national contact

points for cross-border healthcare. National contact

points should be established in an efficient and trans­

parent way and they should be able to consult with

patient organisations, healthcare insurers and healthcare

providers. The national contact points should have

appropriate facilities to provide information on the

main aspects of cross-border healthcare. The Commission

should work together with the Member States in order to

facilitate cooperation regarding national contact points

for cross-border healthcare, including making relevant

information available at Union level. The existence of

national contact points should not preclude Member

States from establishing other linked contact points at

regional or local level, reflecting the specific organisation

of their healthcare system.

(50) Member States should facilitate cooperation between

healthcare providers, purchasers and regulators of

different Member States at national, regional or local

level in order to ensure safe, high-quality and efficient

cross-border healthcare. This could be of particular

importance in border regions, where cross-border

provision of services may be the most efficient way of

organising health services for the local population, but

where achieving such cross-border provision on a

sustained basis requires cooperation between the health

systems of different Member States. Such cooperation

may concern joint planning, mutual recognition or adap­

tation of procedures or standards, interoperability of

respective national information and communication tech­

nology (hereinafter ‘ICT’) systems, practical mechanisms

to ensure continuity of care or practical facilitating of

cross-border provision of healthcare by health profes­

sionals on a temporary or occasional basis. Directive

2005/36/EC of the European Parliament and of the

Council of 7 September 2005 on the recognition of

professional qualifications

( 1 ) stipulates that free

provision of services of a temporary or occasional

nature, including services provided by health profes­

sionals, in another Member State is not, subject to

specific provisions of Union law, to be restricted for

EN

4.4.2011 Official

Journal

of

the

European

Union L

88/51

( 1 ) OJ L 255, 30.9.2005, p. 22.

any reason relating to professional qualifications. This

Directive should be without prejudice to Directive

2005/36/EC.

(51)

The

Commission

should

encourage

cooperation

between

Member States in the areas set out in Chapter IV of this

Directive and may, in accordance with Article 168(2)

TFEU, take, in close contact with the Member States,

any useful initiative to facilitate and promote such coop­

eration. In that context, the Commission should

encourage cooperation in cross-border healthcare

provision at regional and local level, particularly by iden­

tifying major obstacles to collaboration between

healthcare providers in border regions, and by making

recommendations and disseminating information and

best practices on how to overcome such obstacles.

(52)

The

Member

State

of

affiliation

may

need

to

receive

confirmation that the cross-border healthcare will be,

or has been, delivered by a legally practising health

professional. It is therefore appropriate to ensure that

information on the right to practise contained in the

national or local registers of health professionals, if estab­

lished in the Member State of treatment, are, upon

request, made available to the authorities of the

Member State of affiliation.

(53) Where medicinal products are authorised within a

Member State and have been prescribed in that

Member State by a member of a regulated health

profession within the meaning of Directive 2005/36/EC

for an individual named patient, it should, in principle,

be possible for such prescriptions to be medically

recognised and for the medicinal products to be

dispensed in another Member State in which the

medicinal products are authorised. The removal of regu­

latory and administrative barriers to such recognition

should be without prejudice to the need for appropriate

agreement of the patient’s treating physician or phar­

macist in every individual case, if this is warranted by

protection of human health and is necessary and propor­

tionate to that objective. The recognition of prescriptions

from other Member States should not affect any profes­

sional or ethical duty that would require pharmacists to

refuse to dispense the prescription. Such medical recog­

nition should also be without prejudice to the decision of

the Member State of affiliation regarding the inclusion of

such medicinal products among the benefits covered by

the social security system of affiliation. It should further

be noted that the reimbursement of medicinal products is

not affected by the rules on mutual recognition of

prescriptions, but covered by the general rules on reim­

bursement of cross-border healthcare in Chapter III of

this Directive. The implementation of the principle of

recognition should be facilitated by the adoption of

measures necessary for safeguarding the safety of a

patient, and avoiding the misuse or confusion of

medicinal products. These measures should include the

adoption of a non-exhaustive list of elements to be

included in prescriptions. Nothing should prevent

Member States from having further elements in their

prescriptions, as long as this does not prevent

prescriptions from other Member States that contain

the common list of elements from being recognised.

The recognition of prescriptions should also apply for

medical devices that are legally placed on the market in

the Member State where the device will be dispensed.

(54) The

Commission

should

support

the

continued

devel­

opment of European reference networks between

healthcare providers and centres of expertise in the

Member States. European reference networks can

improve the access to diagnosis and the provision of

high-quality healthcare to all patients who have

conditions requiring a particular concentration of

resources or expertise, and could also be focal points

for medical training and research, information dissemi­

nation and evaluation, especially for rare diseases. This

Directive should therefore give incentives to Member

States to reinforce the continued development of

European reference networks. European reference

networks are based on the voluntary participation of

their members, but the Commission should develop

criteria and conditions that the networks should be

required to fulfil in order to receive support from the

Commission.

(55)

Rare

diseases

are

those

that

meet

a

prevalence

threshold

of not more than five affected persons per 10 000, in

line with Regulation (EC) No 141/2000 of the European

Parliament and of the Council of 16 December 1999 on

orphan medicinal products ( 1 ), and they are all serious,

chronic and often life threatening. Some patients affected

by rare diseases face difficulties in their quest for a

diagnosis and treatment to improve their quality of life

and to increase their life expectancy, difficulties which

were also recognised by the Council Recommendation

of 8 June 2009 on an action in the field of rare

diseases ( 2 ).

(56) Technological

developments

in

cross-border

provision

of

healthcare through the use of ICTs may result in the

exercise of supervisory responsibilities by Member

States being unclear, and can thus hinder the free

movement of healthcare and give rise to possible addi­

tional risks to health protection. Widely different and

incompatible formats and standards are used for

provision of healthcare using ICTs throughout the

Union, creating both obstacles to this mode of cross-

border healthcare provision and possible risks to health

protection. It is therefore necessary for Member States to

aim at interoperability of ICT systems. The deployment

of health ICT systems, however, is entirely a national

competence. This Directive therefore should recognise

the importance of the work on interoperability and

respect the division of competences by providing for

the Commission and Member States to work together

on developing measures which are not legally binding

but provide additional tools that are available to

Member States to facilitate greater interoperability of

EN

L 88/52

Official Journal of the European Union

4.4.2011

( 1 ) OJ L 18, 22.1.2000, p. 1.

( 2 ) OJ C 151, 3.7.2009, p. 7.

ICT systems in the healthcare field and to support patient

access to eHealth applications, whenever Member States

decide to introduce them.

(57) The interoperability of eHealth solutions should be

achieved whilst respecting national regulations on the

provision of healthcare services adopted in order to

protect the patient, including legislation on Internet

pharmacies, in particular national bans on mail order

of prescription-only medicinal products to the extent

that they are compatible with the case-law of the Court

of Justice and Directive 97/7/EC of the European

Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the

protection of consumers in respect of distance

contracts ( 1 ) and Directive 2000/31/EC of the European

Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain

legal aspects of information society services, in particular

electronic commerce, in the Internal Market ( 2 ).

(58) The

constant

progress

of

medical

science

and

health

tech­

nologies presents both opportunities and challenges to

the health systems of the Member States. Cooperation

in the evaluation of new health technologies can

support Member States through economies of scale and

avoid duplication of effort, and provide a better evidence

base for optimal use of new technologies to ensure safe,

high-quality and efficient healthcare. Such cooperation

requires sustained structures involving all the relevant

authorities of the Member States, building on existing

pilot projects and consultation of a wide range of stake­

holders. This Directive should therefore provide a basis

for continued Union support for such cooperation.

(59) According

to

Article

291

TFEU,

rules

and

general

prin­

ciples concerning mechanisms for the control by

Member States of the Commission’s exercise of imple­

menting powers are to be laid down in advance by a

regulation adopted in accordance with the ordinary legis­

lative procedure. Pending the adoption of that new Regu­

lation, Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999

laying down the procedures for the exercise of imple­

menting powers conferred on the Commission

( 3 )

continues to apply, with the exception of the regulatory

procedure with scrutiny, which is not applicable.

(60)

The Commission should be empowered to adopt

delegated acts in accordance with Article 290 TFEU in

respect of measures that would exclude specific

categories of medicinal products or medical devices

from the recognition of prescriptions, as provided for

in this Directive. In order to identify the reference

networks which should benefit from support by the

Commission, the Commission should also be

empowered to adopt delegated acts in respect of the

criteria and conditions that European reference

networks have to fulfil.

(61) It

is

of

particular

importance

that,

when

empowered

to

adopt delegated acts in accordance with Article 290

TFEU, the Commission carry out appropriate consul­

tations during its preparatory work, including at expert

level.

(62) In

accordance

with

point

34

of

the

Interinstitutional

Agreement on better law-making ( 4 ), Member States are

encouraged to draw up, for themselves and in the

interests of the Union, their own tables illustrating, as

far as possible, the correlation between this Directive

and the transposition measures, and to make them

public.

(63)

The European Data Protection Supervisor has

also delivered his opinion on the proposal for this

Directive ( 5 ).

(64)

Since the objective of this Directive, namely providing

rules for facilitating the access to safe and high quality

cross-border healthcare in the Union, cannot be

sufficiently achieved by the Member States and can

therefore, by reason of its scale and effects, be better

achieved at Union level, the Union may adopt

measures, in accordance with the principle of subsidiarity

as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

In accordance with the principle of proportionality, as set

out in that Article, this Directive does not go beyond

what is necessary in order to achieve that objective,

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Subject matter and scope

1. This

Directive

provides

rules

for

facilitating

the

access

to

safe and high-quality cross-border healthcare and promotes

cooperation on healthcare between Member States, in full

respect of national competencies in organising and delivering

healthcare. This Directive also aims at clarifying its relationship

with the existing framework on the coordination of social

security systems, Regulation (EC) No 883/2004, with a view

to application of patients’ rights.

EN

4.4.2011 Official

Journal

of

the

European

Union L

88/53

( 1 ) OJ L 144, 4.6.1997, p. 19.

( 2 ) OJ L 178, 17.7.2000, p. 1.

( 3 ) OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.

( 4 ) OJ C 321, 31.12.2003, p. 1.

( 5 ) OJ C 128, 6.6.2009, p. 20.

2. This

Directive

shall

apply

to

the

provision

of

healthcare

to

patients, regardless of how it is organised, delivered and

financed.

3. This

Directive

shall

not

apply

to:

(a) services in the field of long-term care the purpose of which

is to support people in need of assistance in carrying out

routine, everyday tasks;

(b) allocation of and access to organs for the purpose of organ

transplants;

(c) with the exception of Chapter IV, public vaccination

programmes against infectious diseases which are

exclusively aimed at protecting the health of the population

on the territory of a Member State and which are subject to

specific planning and implementation measures.

4. This

Directive

shall

not

affect

laws

and

regulations

in

Member States relating to the organisation and financing of

healthcare in situations not related to cross-border healthcare.

In particular, nothing in this Directive obliges a Member State

to reimburse costs of healthcare provided by healthcare

providers established on its own territory if those providers

are not part of the social security system or public health

system of that Member State.

Article 2

Relationship with other Union provisions

This Directive shall apply without prejudice to:

(a) Council Directive 89/105/EEC of 21 December 1988

relating to the transparency of measures regulating the

prices of medicinal products for human use and their

inclusion in the scope of national health insurance

systems ( 1 );

(b) Council Directive 90/385/EEC of 20 June 1990 on the

approximation of the laws of the Member States relating

to active implantable medical devices ( 2 ), Council Directive

93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices ( 3 )

and Directive 98/79/EC of the European Parliament and of

the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic

medical devices ( 4 );

(c) Directive 95/46/EC and Directive 2002/58/EC of the

European Parliament and of the Council of 12 July 2002

concerning the processing of personal data and the

protection of privacy in the electronic communications

sector ( 5 );

(d) Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the

Council of 16 December 1996 concerning the posting of

workers in the framework of the provision of services ( 6 );

(e) Directive 2000/31/EC;

(f) Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 imple­

menting the principle of equal treatment between persons

irrespective of racial or ethnic origin ( 7 );

(g) Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of

the Council of 4 April 2001 on the approximation of the

laws, regulations and administrative provisions of the

Member States relating to the implementation of good

clinical practice in the conduct of clinical trials on

medicinal products for human use ( 8 );

(h) Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of

the Council of 6 November 2001 on the Community code

relating to medicinal products for human use ( 9 );

(i) Directive

2002/98/EC of the European Parliament and of

the Council of 27 January 2003 setting standards of quality

and safety for the collection, testing, processing,

storage and distribution of human blood and blood

components ( 10 );

(j) Regulation

(EC)

No

859/2003;

(k) Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of

the Council of 31 March 2004 on setting standards of

quality and safety for the donation, procurement, testing,

processing, preservation, storage and distribution of human

tissues and cells ( 11 );

(l) Regulation

(EC)

No

726/2004

of

the

European

Parliament

and of the Council of 31 March 2004 laying down

Community procedures for the authorisation and super­

vision of medicinal products for human and veterinary

use and establishing a European Medicines Agency ( 12 );

(m) Regulation (EC) No 883/2004 and Regulation (EC) No

987/2009 of the European Parliament and of the Council

of 16 September 2009 laying down the procedure for

implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the

coordination of social security systems ( 13 );

(n) Directive 2005/36/EC;

(o) Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament

and of the Council of 5 July 2006 on a European grouping

of territorial cooperation (EGTC) ( 14 );

EN

L 88/54

Official Journal of the European Union

4.4.2011

( 1 ) OJ L 40, 11.2.1989, p. 8.

( 2 ) OJ L 189, 20.7.1990, p. 17.

( 3 ) OJ L 169, 12.7.1993, p. 1.

( 4 ) OJ L 331, 7.12.1998, p. 1.

( 5 ) OJ L 201, 31.7.2002, p. 37.

( 6 ) OJ L 18, 21.1.1997, p. 1.

( 7 ) OJ L 180, 19.7.2000, p. 22.

( 8 ) OJ L 121, 1.5.2001, p. 34.

( 9 ) OJ L 311, 28.11.2001, p. 67.

( 10 ) OJ L 33, 8.2.2003, p. 30.

( 11 ) OJ L 102, 7.4.2004, p. 48.

( 12 ) OJ L 136, 30.4.2004, p. 1.

( 13 ) OJ L 284, 30.10.2009, p. 1.

( 14 ) OJ L 210, 31.7.2006, p. 19.

(p) Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament

and of the Council of 16 December 2008 on Community

statistics on public health and health and safety at work ( 1 );

(q) Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament

and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable

to contractual obligations (Rome I) ( 2 ), Regulation (EC)

No 864/2007 of the European Parliament and of the

Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-

contractual obligations (Rome II) ( 3 ) and other Union rules

on private international law, in particular rules related to

court jurisdiction and the applicable law;

(r) Directive 2010/53/EU of the European Parliament and of

the Council of 7 July 2010 on standards of quality and

safety of human organs intended for transplantation ( 4 );

(s) Regulation (EU) No 1231/2010.

Article 3

Definitions

For the purposes of this Directive, the following definitions shall

apply:

(a) ‘healthcare’ means health services provided by health

professionals to patients to assess, maintain or restore

their state of health, including the prescription, dispen­

sation and provision of medicinal products and medical

devices;

(b) ‘insured person’ means:

(i) persons, including members of their families and their

survivors, who are covered by Article 2 of Regulation

(EC) No 883/2004 and who are insured persons within

the meaning of Article 1(c) of that Regulation; and

(ii) nationals of a third country who are covered by Regu­

lation (EC) No 859/2003 or Regulation (EU) No

1231/2010, or who satisfy the conditions of the legis­

lation of the Member State of affiliation for entitlement

to benefits;

(c) ‘Member State of affiliation’ means:

(i) for persons referred to in point (b)(i), the Member State

that is competent to grant to the insured person a prior

authorisation to receive appropriate treatment outside

the Member State of residence according to Regulations

(EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009;

(ii) for persons referred to in point (b)(ii), the Member State

that is competent to grant to the insured person a prior

authorisation to receive appropriate treatment in

another Member State according to Regulation (EC)

No 859/2003 or Regulation (EU) No 1231/2010. If

no Member State is competent according to those

Regulations, the Member State of affiliation shall be

the Member State where the person is insured or has

the rights to sickness benefits according to the legis­

lation of that Member State;

(d) ‘Member State of treatment’ means the Member State on

whose territory healthcare is actually provided to the

patient. In the case of telemedicine, healthcare is considered

to be provided in the Member State where the healthcare

provider is established;

(e) ‘cross-border healthcare’ means healthcare provided or

prescribed in a Member State other than the Member

State of affiliation;

(f) ‘health professional’ means a doctor of medicine, a nurse

responsible for general care, a dental practitioner, a midwife

or a pharmacist within the meaning of Directive

2005/36/EC, or another professional exercising activities

in the healthcare sector which are restricted to a

regulated profession as defined in Article 3(1)(a) of

Directive 2005/36/EC, or a person considered to be a

health professional according to the legislation of the

Member State of treatment;

(g) ‘healthcare provider’ means any natural or legal person or

any other entity legally providing healthcare on the

territory of a Member State;

(h) ‘patient’ means any natural person who seeks to receive or

receives healthcare in a Member State;

(i) ‘medicinal product’ means a medicinal product as defined

by Directive 2001/83/EC;

(j) ‘medical device’ means a medical device as defined by

Directive 90/385/EEC, Directive 93/42/EEC or Directive

98/79/EC;

(k) ‘prescription’ means a prescription for a medicinal product

or for a medical device issued by a member of a regulated

health profession within the meaning of Article 3(1)(a) of

Directive 2005/36/EC who is legally entitled to do so in

the Member State in which the prescription is issued;

EN

4.4.2011 Official

Journal

of

the

European

Union L

88/55

( 1 ) OJ L 354, 31.12.2008, p. 70.

( 2 ) OJ L 177, 4.7.2008, p. 6.

( 3 ) OJ L 199, 31.7.2007, p. 40.

( 4 ) OJ L 207, 6.8.2010, p. 14.

(l) ‘health

technology’ means a

medicinal

product,

a medical

device or medical and surgical procedures as well as

measures for disease prevention, diagnosis or treatment

used in healthcare;

(m) ‘medical records’ means all the documents containing data,

assessments and information of any kind on a patient’s

situation and clinical development throughout the care

process.

CHAPTER II

RESPONSIBILITIES OF MEMBER STATES WITH REGARD TO

CROSS-BORDER HEALTH CARE

Article 4

Responsibilities of the Member State of treatment

1. Taking

into

account

the

principles

of

universality,

access

to good quality care, equity and solidarity, cross-border

healthcare shall be provided in accordance with:

(a) the legislation of the Member State of treatment;

(b) standards and guidelines on quality and safety laid down by

the Member State of treatment; and

(c) Union legislation on safety standards.

2. The

Member

State

of

treatment

shall

ensure

that:

(a) patients receive from the national contact point referred to

in Article 6, upon request, relevant information on the

standards and guidelines referred to in paragraph 1(b) of

this Article, including provisions on supervision and

assessment of healthcare providers, information on which

healthcare providers are subject to these standards and

guidelines and information on the accessibility of hospitals

for persons with disabilities;

(b) healthcare providers provide relevant information to help

individual patients to make an informed choice, including

on treatment options, on the availability, quality and safety

of the healthcare they provide in the Member State of

treatment and that they also provide clear invoices and

clear information on prices, as well as on their authorisation

or registration status, their insurance cover or other means

of personal or collective protection with regard to profes­

sional liability. To the extent that healthcare providers

already provide patients resident in the Member State of

treatment with relevant information on these subjects, this

Directive does not oblige healthcare providers to provide

more extensive information to patients from other

Member States;

(c)

there are transparent complaints procedures and

mechanisms in place for patients, in order for them to

seek remedies in accordance with the legislation of the

Member State of treatment if they suffer harm arising

from the healthcare they receive;

(d) systems of professional liability insurance, or a guarantee or

similar arrangement that is equivalent or essentially

comparable as regards its purpose and which is appropriate

to the nature and the extent of the risk, are in place for

treatment provided on its territory;

(e) the fundamental right to privacy with respect to the

processing of personal data is protected in conformity

with national measures implementing Union provisions on

the protection of personal data, in particular Directives

95/46/EC and 2002/58/EC;

(f) in order to ensure continuity of care, patients who have

received treatment are entitled to a written or electronic

medical record of such treatment, and access to at least a

copy of this record in conformity with and subject to

national measures implementing Union provisions on the

protection of personal data, in particular Directives

95/46/EC and 2002/58/EC.

3. The

principle

of

non-discrimination

with

regard

to

nationality shall be applied to patients from other Member

States.

This shall be without prejudice to the possibility for the

Member State of treatment, where it is justified by overriding

reasons of general interest, such as planning requirements

relating to the aim of ensuring sufficient and permanent

access to a balanced range of high-quality treatment in the

Member State concerned or to the wish to control costs and

avoid, as far as possible, any waste of financial, technical and

human resources, to adopt measures regarding access to

treatment aimed at fulfilling its fundamental responsibility to

ensure sufficient and permanent access to healthcare within its

territory. Such measures shall be limited to what is necessary

and proportionate and may not constitute a means of arbitrary

discrimination and shall be made publicly available in advance.

4. Member States shall ensure that the healthcare providers

on their territory apply the same scale of fees for healthcare for

patients from other Member States, as for domestic patients in a

comparable medical situation, or that they charge a price

calculated according to objective, non-discriminatory criteria if

there is no comparable price for domestic patients.

EN

L 88/56

Official Journal of the European Union

4.4.2011

This paragraph shall be without prejudice to national legislation

which allows healthcare providers to set their own prices,

provided that they do not discriminate against patients from

other Member States.

5. This

Directive

shall

not

affect

laws

and

regulations

in

Member States on the use of languages. Member States may

choose to deliver information in other languages than those

which are official languages in the Member State concerned.

Article 5

Responsibilities of the Member State of affiliation

The Member State of affiliation shall ensure that:

(a) the cost of cross-border healthcare is reimbursed in

accordance with Chapter III;

(b) there are mechanisms in place to provide patients on

request with information on their rights and entitlements

in that Member State relating to receiving cross-border

healthcare, in particular as regards the terms and conditions

for reimbursement of costs in accordance with Article 7(6)

and procedures for accessing and determining those

entitlements and for appeal and redress if patients

consider that their rights have not been respected, in

accordance with Article 9. In information about cross-

border healthcare, a clear distinction shall be made

between the rights which patients have by virtue of this

Directive and rights arising from Regulation (EC)

No 883/2004;

(c) where a patient has received cross-border healthcare and

where medical follow-up proves necessary, the same

medical follow-up is available as would have been if that

healthcare had been provided on its territory;

(d) patients who seek to receive or do receive cross-border

healthcare have remote access to or have at least a copy

of their medical records, in conformity with, and subject to,

national measures implementing Union provisions on the

protection of personal data, in particular Directives

95/46/EC and 2002/58/EC.

Article 6

National contact points for cross-border healthcare

1. Each

Member

State

shall

designate

one

or

more

national

contact points for cross-border healthcare and communicate

their names and contact details to the Commission. The

Commission and the Member States shall make this information

publicly available. Member States shall ensure that the national

contact points consult with patient organisations, healthcare

providers and healthcare insurers.

2. National

contact

points

shall

facilitate

the

exchange

of

information referred to in paragraph 3 and shall cooperate

closely with each other and with the Commission. National

contact points shall provide patients on request with contact

details of national contact points in other Member States.

3. In order to enable patients to make use of their rights in

relation to cross-border healthcare, national contact points in

the Member State of treatment shall provide them with

information concerning healthcare providers, including, on

request, information on a specific provider’s right to provide

services or any restrictions on its practice, information

referred to in Article 4(2)(a), as well as information on

patients’ rights, complaints procedures and mechanisms for

seeking remedies, according to the legislation of that Member

State, as well as the legal and administrative options available to

settle disputes, including in the event of harm arising from

cross-border healthcare.

4. National

contact

points

in

the

Member

State

of

affiliation

shall provide patients and health professionals with the

information referred to in Article 5(b).

5. The

information

referred

to

in

this

Article

shall

be

easily

accessible and shall be made available by electronic means and

in formats accessible to people with disabilities, as appropriate.

CHAPTER III

REIMBURSEMENT OF COSTS OF CROSS-BORDER

HEALTHCARE

Article 7

General principles for reimbursement of costs

1. Without

prejudice

to

Regulation

(EC)

No

883/2004

and

subject to the provisions of Articles 8 and 9, the Member State

of affiliation shall ensure the costs incurred by an insured

person who receives cross-border healthcare are reimbursed, if

the healthcare in question is among the benefits to which the

insured person is entitled in the Member State of affiliation.

2. By

way

of

derogation

from

paragraph

1:

(a) if a Member State is listed in Annex IV to Regulation (EC)

No 883/2004 and in compliance with that Regulation has

recognised the rights to sickness benefits for pensioners and

the members of their families, being resident in a different

Member State, it shall provide them healthcare under this

Directive at its own expense when they stay on its territory,

in accordance with its legislation, as though the persons

concerned were residents in the Member State listed in

that Annex;

EN

4.4.2011 Official

Journal

of

the

European

Union L

88/57

(b) if the healthcare provided in accordance with this Directive

is not subject to prior authorisation, is not provided in

accordance with Chapter 1 of Title III of the Regulation

(EC) No 883/2004, and is provided in the territory of the

Member State that according to that Regulation and Regu­

lation (EC) No 987/2009 is, in the end, responsible for

reimbursement of the costs, the costs shall be assumed by

that Member State. That Member State may assume the

costs of the healthcare in accordance with the terms,

conditions, criteria for eligibility and regulatory and admin­

istrative formalities that it has established, provided that

these are compatible with the TFEU.

3. It is for the Member State of affiliation to determine,

whether at a local, regional or national level, the healthcare

for which an insured person is entitled to assumption of

costs and the level of assumption of those costs, regardless of

where the healthcare is provided.

4. The

costs

of

cross-border

healthcare

shall

be

reimbursed

or paid directly by the Member State of affiliation up to the

level of costs that would have been assumed by the Member

State of affiliation, had this healthcare been provided in its

territory without exceeding the actual costs of healthcare

received.

Where the full cost of cross-border healthcare exceeds the level

of costs that would have been assumed had the healthcare been

provided in its territory the Member State of affiliation may

nevertheless decide to reimburse the full cost.

The Member State of affiliation may decide to reimburse other

related costs, such as accommodation and travel costs, or extra

costs which persons with disabilities might incur due to one or

more disabilities when receiving cross-border healthcare, in

accordance with national legislation and on the condition that

there be sufficient documentation setting out these costs.

5. Member

States

may

adopt

provisions

in

accordance

with

the TFEU aimed at ensuring that patients enjoy the same rights

when receiving cross-border healthcare as they would have

enjoyed if they had received healthcare in a comparable

situation in the Member State of affiliation.

6. For

the

purposes

of

paragraph

4,

Member

States

shall

have

a transparent mechanism for calculation of costs of cross-border

healthcare that are to be reimbursed to the insured person by

the Member State of affiliation. This mechanism shall be based

on objective, non-discriminatory criteria known in advance and

applied at the relevant (local, regional or national) adminis­

trative level.

7. The

Member

State

of

affiliation

may

impose

on

an

insured

person seeking reimbursement of the costs of cross-border

healthcare, including healthcare received through means of tele­

medicine, the same conditions, criteria of eligibility and regu­

latory and administrative formalities, whether set at a local,

regional or national level, as it would impose if this healthcare

were provided in its territory. This may include an assessment

by a health professional or healthcare administrator providing

services for the statutory social security system or national

health system of the Member State of affiliation, such as the

general practitioner or primary care practitioner with whom the

patient is registered, if this is necessary for determining the

individual patient’s entitlement to healthcare. However, no

conditions, criteria of eligibility and regulatory and adminis­

trative formalities imposed according to this paragraph may

be discriminatory or constitute an obstacle to the free

movement of patients, services or goods, unless it is objectively

justified by planning requirements relating to the object of

ensuring sufficient and permanent access to a balanced range

of high-quality treatment in the Member State concerned or to

the wish to control costs and avoid, as far as possible, any waste

of financial, technical and human resources.

8. The

Member

State

of

affiliation

shall

not

make

the

reim­

bursement of costs of cross-border healthcare subject to prior

authorisation except in the cases set out in Article 8.

9. The

Member

State

of

affiliation

may

limit

the

application

of the rules on reimbursement for cross-border healthcare based

on overriding reasons of general interest, such as planning

requirements relating to the aim of ensuring sufficient and

permanent access to a balanced range of high-quality

treatment in the Member State concerned or to the wish to

control costs and avoid, as far as possible, any waste of

financial, technical and human resources.

10. Notwithstanding

paragraph

9,

Member

States

shall

ensure that the cross-border healthcare for which a prior auth­

orisation has been granted is reimbursed in accordance with the

authorisation.

11. The

decision

to

limit

the

application

of

this

Article

pursuant to paragraph 9 shall be restricted to what is

necessary and proportionate, and may not constitute a means

of arbitrary discrimination or an unjustified obstacle to the free

movement of goods, persons or services. Member States shall

notify the Commission of any decisions to limit reimbursement

on the grounds stated in paragraph 9.

EN

L 88/58

Official Journal of the European Union

4.4.2011

Article 8

Healthcare that may be subject to prior authorisation

1. The

Member

State

of

affiliation

may

provide

for

a

system

of prior authorisation for reimbursement of costs of cross-

border healthcare, in accordance with this Article and

Article 9. The system of prior authorisation, including the

criteria and the application of those criteria, and individual

decisions of refusal to grant prior authorisation, shall be

restricted to what is necessary and proportionate to the

objective to be achieved, and may not constitute a means of

arbitrary discrimination or an unjustified obstacle to the free

movement of patients.

2. Healthcare

that

may

be

subject

to

prior

authorisation

shall

be limited to healthcare which:

(a) is made subject to planning requirements relating to the

object of ensuring sufficient and permanent access to a

balanced range of high-quality treatment in the Member

State concerned or to the wish to control costs and avoid,

as far as possible, any waste of financial, technical and

human resources and:

(i) involves overnight hospital accommodation of the

patient in question for at least one night; or

(ii) requires use of highly specialised and cost-intensive

medical infrastructure or medical equipment;

(b) involves treatments presenting a particular risk for the

patient or the population; or

(c) is provided by a healthcare provider that, on a case-by-case

basis, could give rise to serious and specific concerns

relating to the quality or safety of the care, with the

exception of healthcare which is subject to Union legislation

ensuring a minimum level of safety and quality throughout

the Union.

Member States shall notify the categories of healthcare referred

to in point (a) to the Commission.

3. With

regard

to

requests

for

prior

authorisation

made

by

an insured person with a view to receiving cross-border

healthcare, the Member State of affiliation shall ascertain

whether the conditions laid down in Regulation (EC)

No 883/2004 have been met. Where those conditions are

met, the prior authorisation shall be granted pursuant to that

Regulation unless the patient requests otherwise.

4.

When a patient affected, or suspected of being affected, by

a rare disease applies for prior authorisation, a clinical

evaluation may be carried out by experts in that field. If no

experts can be found within the Member State of affiliation or if

the expert’s opinion is inconclusive, the Member State of

affiliation may request scientific advice.

5. Without prejudice to points (a) to (c) of paragraph 6, the

Member State of affiliation may not refuse to grant prior auth­

orisation when the patient is entitled to the healthcare in

question in accordance with Article 7, and when this healthcare

cannot be provided on its territory within a time limit which is

medically justifiable, based on an objective medical assessment

of the patient’s medical condition, the history and probable

course of the patient’s illness, the degree of the patient’s pain

and/or the nature of the patient’s disability at the time when the

request for authorisation was made or renewed.

6. The

Member

State

of

affiliation

may

refuse

to

grant

prior

authorisation for the following reasons:

(a) the patient will, according to a clinical evaluation, be

exposed with reasonable certainty to a patient-safety risk

that cannot be regarded as acceptable, taking into account

the potential benefit for the patient of the sought cross-

border healthcare;

(b) the general public will be exposed with reasonable certainty

to a substantial safety hazard as a result of the cross-border

healthcare in question;

(c) this healthcare is to be provided by a healthcare provider

that raises serious and specific concerns relating to the

respect of standards and guidelines on quality of care and

patient safety, including provisions on supervision, whether

these standards and guidelines are laid down by laws and

regulations or through accreditation systems established by

the Member State of treatment;

(d) this healthcare can be provided on its territory within a time

limit which is medically justifiable, taking into account the

current state of health and the probable course of the illness

of each patient concerned.

7. The

Member

State

of

affiliation

shall

make

publicly

available which healthcare is subject to prior authorisation for

the purposes of this Directive, as well as all relevant information

on the system of prior authorisation.

EN

4.4.2011 Official

Journal

of

the

European

Union L

88/59

Article 9

Administrative procedures regarding cross-border

healthcare

1. The

Member

State

of

affiliation

shall

ensure

that

adminis­

trative procedures regarding the use of cross-border healthcare

and reimbursement of costs of healthcare incurred in another

Member State are based on objective, non-discriminatory criteria

which are necessary and proportionate to the objective to be

achieved.

2. Any

administrative

procedure

of

the

kind

referred

to

in

paragraph 1 shall be easily accessible and information relating

to such a procedure shall be made publicly available at the

appropriate level. Such a procedure shall be capable of

ensuring that requests are dealt with objectively and impartially.

3. Member

States

shall

set

out

reasonable

periods

of

time

within which requests for cross-border healthcare must be

dealt with and make them public in advance. When considering

a request for cross-border healthcare, Member States shall take

into account:

(a) the specific medical condition;

(b) the urgency and individual circumstances.

4. Member

States

shall

ensure

that

individual

decisions

regarding the use of cross-border healthcare and reimbursement

of costs of healthcare incurred in another Member State are

properly reasoned and subject, on a case-by-case basis, to

review and are capable of being challenged in judicial

proceedings, which include provision for interim measures.

5. This

Directive

is

without

prejudice

to

Member

States’

right

to offer patients a voluntary system of prior notification

whereby, in return for such notification, the patient receives a

written confirmation of the amount to be reimbursed on the

basis of an estimate. This estimate shall take into account the

patient’s clinical case, specifying the medical procedures likely to

apply.

Member States may choose to apply the mechanisms of

financial compensation between the competent institutions as

provided for by Regulation (EC) No 883/2004. Where a

Member State of affiliation does not apply such mechanisms,

it shall ensure that patients receive reimbursement without

undue delay.

CHAPTER IV

COOPERATION IN HEALTHCARE

Article 10

Mutual assistance and cooperation

1. Member

States

shall

render

such

mutual

assistance

as

is

necessary for the implementation of this Directive, including

cooperation on standards and guidelines on quality and safety

and the exchange of information, especially between their

national contact points in accordance with Article 6,

including on provisions on supervision and mutual assistance

to clarify the content of invoices.

2. Member

States

shall

facilitate

cooperation

in

cross-border

healthcare provision at regional and local level as well as

through ICT and other forms of cross-border cooperation.

3. The Commission shall encourage Member States,

particularly neighbouring countries, to conclude agreements

among themselves. The Commission shall also encourage the

Member States to cooperate in cross-border healthcare provision

in border regions.

4. Member

States

of

treatment

shall

ensure

that

information

on the right to practise of health professionals listed in national

or local registers established on their territory is, upon request,

made available to the authorities of other Member States, for

the purpose of cross-border healthcare, in accordance with

Chapters II and III and with national measures implementing

Union provisions on the protection of personal data, in

particular Directives 95/46/EC and 2002/58/EC, and the

principle of presumption of innocence. The exchange of

information shall take place via the Internal Market Information

system established pursuant to Commission Decision

2008/49/EC of 12 December 2007 concerning the implemen­

tation of the Internal Market Information System (IMI) as

regards the protection of personal data ( 1 ).

Article 11

Recognition of prescriptions issued in another Member

State

1. If a medicinal product is authorised to be marketed on

their territory, in accordance with Directive 2001/83/EC or

Regulation (EC) No 726/2004, Member States shall ensure

that prescriptions issued for such a product in another

Member State for a named patient can be dispensed on their

territory in compliance with their national legislation in force,

and that any restrictions on recognition of individual

prescriptions are prohibited unless such restrictions are:

(a) limited to what is necessary and proportionate to safeguard

human health, and non-discriminatory; or

(b) based on legitimate and justified doubts about the auth­

enticity, content or comprehensibility of an individual

prescription.

EN

L 88/60

Official Journal of the European Union

4.4.2011

( 1 ) OJ L 13, 16.1.2008, p. 18.

The recognition of such prescriptions shall not affect national

rules governing prescribing and dispensing, if those rules are

compatible with Union law, including generic or other substi­

tution. The recognition of prescriptions shall not affect the rules

on reimbursement of medicinal products. Reimbursement of

costs of medicinal products is covered by Chapter III of this

Directive.

In particular, the recognition of prescriptions shall not affect a

pharmacist’s right, by virtue of national rules, to refuse, for

ethical reasons, to dispense a product that was prescribed in

another Member State, where the pharmacist would have the

right to refuse to dispense, had the prescription been issued in

the Member State of affiliation.

The Member State of affiliation shall take all necessary

measures, in addition to the recognition of the prescription,

in order to ensure continuity of treatment in cases where a

prescription is issued in the Member State of treatment for

medicinal products or medical devices available in the

Member State of affiliation and where dispensing is sought in

the Member State of affiliation.

This paragraph shall also apply to medical devices that are

legally placed on the market in the respective Member State.

2. In

order

to

facilitate

implementation

of

paragraph

1,

the

Commission shall adopt:

(a) measures enabling a health professional to verify the auth­

enticity of the prescription and whether the prescription was

issued in another Member State by a member of a regulated

health profession who is legally entitled to do so through

developing a non-exhaustive list of elements to be included

in the prescriptions and which must be clearly identifiable

in all prescription formats, including elements to facilitate, if

needed, contact between the prescribing party and the

dispensing party in order to contribute to a complete under­

standing of the treatment, in due respect of data protection;

(b) guidelines supporting the Member States in developing the

interoperability of ePrescriptions;

(c) measures to facilitate the correct identification of medicinal

products or medical devices prescribed in one Member State

and dispensed in another, including measures to address

patient safety concerns in relation to their substitution in

cross border healthcare where the legislation of the

dispensing Member State permits such substitution. The

Commission shall consider, inter alia, using the International

Non-proprietary Name and the dosage of medicinal

products;

(d) measures to facilitate the comprehensibility of the

information to patients concerning the prescription and

the instructions included on the use of the product,

including an indication of active substance and dosage.

Measures referred in point (a) shall be adopted by the

Commission no later than 25 December 2012 and measures

in points (c) and (d) shall be adopted by the Commission no

later than 25 October 2012.

3. The measures and guidelines referred to in points (a) to (d)

of paragraph 2 shall be adopted in accordance with the regu­

latory procedure referred to in Article 16(2).

4. In

adopting

measures

or

guidelines

under

paragraph

2,

the

Commission shall have regard to the proportionality of any

costs of compliance with, as well as the likely benefits of, the

measures or guidelines.

5. For the purpose of paragraph 1, the Commission shall

also adopt, by means of delegated acts in accordance with

Article 17 and subject to the conditions of Articles 18 and

19 and no later than 25 October 2012 measures to exclude

specific categories of medicinal products or medical devices

from the recognition of prescriptions provided for under this

Article, where necessary in order to safeguard public health.

6. Paragraph

1

shall

not

apply

to

medicinal

products

subject

to special medical prescription provided for in Article 71(2) of

Directive 2001/83/EC.

Article 12

European reference networks

1. The

Commission

shall

support

Member

States

in

the

development of European reference networks between

healthcare providers and centres of expertise in the Member

States, in particular in the area of rare diseases. The networks

shall be based on voluntary participation by its members, which

shall participate and contribute to the networks’ activities in

accordance with the legislation of the Member State where

the members are established and shall at all times be open to

new healthcare providers which might wish to join them,

provided that such healthcare providers fulfil all the required

conditions and criteria referred to in paragraph 4.

2. European

reference

networks

shall

have

at

least

three

of

the following objectives:

(a) to help realise the potential of European cooperation

regarding highly specialised healthcare for patients and for

healthcare systems by exploiting innovations in medical

science and health technologies;

EN

4.4.2011 Official

Journal

of

the

European

Union L

88/61

(b) to contribute to the pooling of knowledge regarding

sickness prevention;

(c) to facilitate improvements in diagnosis and the delivery of

high-quality, accessible and cost-effective healthcare for all

patients with a medical condition requiring a particular

concentration of expertise in medical domains where

expertise is rare;

(d) to maximise the cost-effective use of resources by concen­

trating them where appropriate;

(e) to reinforce research, epidemiological surveillance like

registries and provide training for health professionals;

(f) to facilitate mobility of expertise, virtually or physically, and

to develop, share and spread information, knowledge and

best practice and to foster developments of the diagnosis

and treatment of rare diseases, within and outside the

networks;

(g) to encourage the development of quality and safety

benchmarks and to help develop and spread best practice

within and outside the network;

(h) to help Member States with an insufficient number of

patients with a particular medical condition or lacking tech­

nology or expertise to provide highly specialised services of

high quality.

3. Member

States

are

encouraged

to

facilitate

the

devel­

opment of the European reference networks:

(a) by connecting appropriate healthcare providers and centres

of expertise throughout their national territory and ensuring

the dissemination of information towards appropriate

healthcare providers and centres of expertise throughout

their national territory;

(b) by fostering the participation of healthcare providers and

centres of expertise in the European reference networks.

4. For the purposes of paragraph 1, the Commission shall:

(a) adopt a list of specific criteria and conditions that the

European reference networks must fulfil and the conditions

and criteria required from healthcare providers wishing to

join the European reference network. These criteria and

conditions shall ensure, inter alia, that European reference

networks:

(i) have knowledge and expertise to diagnose, follow-up

and manage patients with evidence of good outcomes,

as far as applicable;

(ii) follow a multi-disciplinary approach;

(iii) offer a high level of expertise and have the capacity to

produce good practice guidelines and to implement

outcome measures and quality control;

(iv) make a contribution to research;

(v) organise teaching and training activities; and

(vi) collaborate closely with other centres of expertise and

networks at national and international level;

(b) develop and publish criteria for establishing and evaluating

European reference networks;

(c) facilitate the exchange of information and expertise in

relation to the establishment of European reference

networks and their evaluation.

5. The

Commission

shall

adopt

the

measures

referred

to

in

paragraph 4(a) by means of delegated acts in accordance with

Article 17 and subject to the conditions of Articles 18 and 19.

The measures referred to in points (b) and (c) of paragraph 4

shall be adopted in accordance with the regulatory procedure

referred to in Article 16(2).

6. Measures

adopted

pursuant

to

this

Article

shall

not

harmonise any laws or regulations of the Member States and

shall fully respect the responsibilities of the Member States for

the organisation and delivery of health services and medical

care.

Article 13

Rare diseases

The Commission shall support Member States in cooperating in

the development of diagnosis and treatment capacity in

particular by aiming to:

(a) make health professionals aware of the tools available to

them at Union level to assist them in the correct

diagnosis of rare diseases, in particular the Orphanet

database, and the European reference networks;

(b) make patients, health professionals and those bodies

responsible for the funding of healthcare aware of the possi­

bilities offered by Regulation (EC) No 883/2004 for referral

of patients with rare diseases to other Member States even

for diagnosis and treatments which are not available in the

Member State of affiliation.

EN

L 88/62

Official Journal of the European Union

4.4.2011

Article 14

eHealth

1.

The Union shall support and facilitate cooperation and the

exchange of information among Member States working within

a voluntary network connecting national authorities responsible

for eHealth designated by the Member States.

2. The

objectives

of

the

eHealth

network

shall

be

to:

(a) work towards delivering sustainable economic and social

benefits of European eHealth systems and services and inter­

operable applications, with a view to achieving a high level

of trust and security, enhancing continuity of care and

ensuring access to safe and high-quality healthcare;

(b) draw up guidelines on:

(i) a non-exhaustive list of data that are to be included in

patients’ summaries and that can be shared between

health professionals to enable continuity of care and

patient safety across borders; and

(ii) effective methods for enabling the use of medical

information for public health and research;

(c) support Member States in developing common identifi­

cation and authentication measures to facilitate transfer­

ability of data in cross-border healthcare.

The objectives referred to in points (b) and (c) shall be pursued

in due observance of the principles of data protection as set out,

in particular, in Directives 95/46/EC and 2002/58/EC.

3. The

Commission

shall,

in

accordance

with

the

regulatory

procedure referred to in Article 16(2), adopt the necessary

measures for the establishment, management and transparent

functioning of this network.

Article 15

Cooperation on health technology assessment

1.

The Union shall support and facilitate cooperation and the

exchange of scientific information among Member States within

a voluntary network connecting national authorities or bodies

responsible for health technology assessment designated by the

Member States. The Member States shall communicate their

names and contact details to the Commission. The members

of such a health technology assessment network shall

participate in, and contribute to, the network’s activities in

accordance with the legislation of the Member State where

they are established. That network shall be based on the

principle of good governance including transparency, objec­

tivity, independence of expertise, fairness of procedure and

appropriate stakeholder consultations.

2. The

objectives

of

the

health

technology

assessment

network shall be to:

(a) support cooperation between national authorities or bodies;

(b) support Member States in the provision of objective,

reliable, timely, transparent, comparable and transferable

information on the relative efficacy as well as on the

short- and long-term effectiveness, when applicable, of

health technologies and to enable an effective exchange of

this information between the national authorities or bodies;

(c) support the analysis of the nature and type of information

that can be exchanged;

(d) avoid duplication of assessments.

3. In

order

to

fulfil

the

objectives

set

out

in

paragraph

2,

the

network on health technology assessment may receive Union

aid. Aid may be granted in order to:

(a) contribute to the financing of administrative and technical

support;

(b) support collaboration between Member States in developing

and sharing methodologies for health technology

assessment including relative effectiveness assessment;

(c) contribute to the financing of the provision of transferable

scientific information for use in national reporting and case

studies commissioned by the network;

(d) facilitate cooperation between the network and other

relevant institutions and bodies of the Union;

(e) facilitate the consultation of stakeholders on the work of the

network.

4. The

Commission

shall,

in

accordance

with

the

regulatory

procedure referred to in Article 16(2), adopt the necessary

measures for the establishment, management and transparent

functioning of this network.

5. Arrangements for granting the aid, the conditions to

which it may be subject and the amount of the aid, shall be

adopted in accordance with the regulatory procedure referred to

in Article 16(2). Only those authorities and bodies in the

network designated as beneficiaries by the participating

Member States shall be eligible for Union aid.

EN

4.4.2011 Official

Journal

of

the

European

Union L

88/63

6. The appropriations required for measures provided for in

this Article shall be decided each year as part of the budgetary

procedure.

7. Measures

adopted

pursuant

to

this

Article

shall

not

interfere with Member States’ competences in deciding on the

implementation of health technology assessment conclusions

and shall not harmonise any laws or regulations of the

Member States and shall fully respect the responsibilities of

the Member States for the organisation and delivery of health

services and medical care.

CHAPTER V

IMPLEMENTING AND FINAL PROVISIONS

Article 16

Committee

1. The

Commission

shall

be

assisted

by

a

Committee,

consisting of representatives of the Member States and chaired

by the Commission representative.

2. Where

reference

is

made

to

this

paragraph,

Articles

5

and

7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the

provisions of Article 8 thereof.

The period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC

shall be set at 3 months.

Article 17

Exercise of the delegation

1. The powers to adopt delegated acts referred to in Articles

11(5) and 12(5) shall be conferred on the Commission for a

period of 5 years from 24 April 2011. The Commission shall

make a report in respect of the delegated powers not later than

6 months before the end of the five-year period. The delegation

of powers shall be automatically extended for periods of an

identical duration, unless the European Parliament or the

Council revokes it in accordance with Article 18.

2. As

soon

as

it

adopts

a

delegated

act,

the

Commission

shall

notify it simultaneously to the European Parliament and to the

Council.

3. The

powers

to

adopt

delegated

acts

are

conferred

on

the

Commission subject to the conditions laid down in Articles 18

and 19.

Article 18

Revocation of the delegation

1. The

delegation

of

power

referred

to

in

Articles

11(5)

and

12(5) may be revoked at any time by the European Parliament

or by the Council.

2. The

institution

which

has

commenced

an

internal

procedure for deciding whether to revoke the delegation of

power shall endeavour to inform the other institution and the

Commission within a reasonable time before the final decision

is taken, indicating the delegated powers which could be subject

to revocation and possible reasons for a revocation.

3. The

decision

of

revocation

shall

put

an

end

to

the

dele­

gation of the powers specified in that decision. It shall take

effect immediately or at a later date specified therein. It shall

not affect the validity of the delegated acts already in force. It

shall be published in the Official Journal of the European Union.

Article 19

Objections to delegated acts

1. The

European

Parliament

or

the

Council

may

object

to

the

delegated act within a period of 2 months from the date of

notification.

At the initiative of the European Parliament or the Council this

period shall be extended by 2 months.

2. If,

on

expiry

of

the

period

referred

to

in

paragraph

1,

neither the European Parliament nor the Council has objected

to the delegated act, it shall be published in the Official Journal of

the European Union and shall enter into force on the date stated

therein.

The delegated act may be published in the Official Journal of the

European Union and enter into force before the expiry of that

period if the European Parliament and the Council have both

informed the Commission of their intention not to raise

objections.

3. If the European Parliament or the Council objects to a

delegated act within the period referred to in paragraph 1, it

shall not enter into force. The institution which objects shall

state the reasons for objecting to the delegated act.

Article 20

Reports

1. The

Commission

shall

by

25

October

2015

and

subsequently every 3 years thereafter, draw up a report on

the operation of this Directive and submit it to the European

Parliament and to the Council.

2. The report shall in particular include information on

patient flows, financial dimensions of patient mobility, the

implementation of Article 7(9) and Article 8, and on the func­

tioning of the European reference networks and national

contact points. To this end, the Commission shall conduct an

assessment of the systems and practices put in place in the

Member States, in the light of the requirements of this

Directive and the other Union legislation relating to patient

mobility.

EN

L 88/64

Official Journal of the European Union

4.4.2011

The Member States shall provide the Commission with

assistance and all available information for carrying out the

assessment and preparing the reports.

3. Member

States

and

the

Commission

shall

have

recourse

to

the Administrative Commission established pursuant to

Article 71 of Regulation (EC) No 883/2004, in order to

address the financial consequences of the application of this

Directive on the Member States which have opted for reim­

bursement on the basis of fixed amounts, in cases covered by

Articles 20(4) and 27(5) of that Regulation.

The Commission shall monitor and regularly report on the

effect of Article 3(c)(i) and Article 8 of this Directive. A first

report shall be presented by 25 October 2013. On the basis of

these reports, the Commission shall, where appropriate, make

proposals to alleviate any disproportionalities.

Article 21

Transposition

1. Member

States

shall

bring

into

force

the

laws,

regulations

and administrative provisions necessary to comply with this

Directive by 25 October 2013. They shall forthwith inform

the Commission thereof.

When Member States adopt those provisions, they shall contain

a reference to this Directive or be accompanied by such a

reference on the occasion of their official publication. The

methods of making such reference shall be laid down by the

Member States.

2. Member

States

shall

communicate

to

the

Commission

the

text of the main provisions of national law which they adopt in

the field covered by this Directive.

Article 22

Entry into force

This Directive shall enter into force on the 20th day following

its publication in the Official Journal of the European Union.

Article 23

Addressees

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Strasbourg, 9 March 2011.

For the European Parliament

The President

J. BUZEK

For the Council

The President

GYŐRI E.

EN

4.4.2011 Official

Journal

of

the

European

Union L

88/65