Upphävd författning

Lag (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-05-25
Ändring införd
SFS 1962:392 i lydelse enligt SFS 1994:562
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Hustrutillägg utges under de närmare förutsättningar som anges nedan till kvinnor som är bosatta i Sverige och som är födda år 1934 eller tidigare. Rätt till hustrutillägg har en sådan kvinna för tid före den månad då hon fyller sextiofem år, om hon är hustru till någon som uppbär folkpension i form av ålderspension eller förtidspension. För denna rätt förutsätts vidare att hustrun har fyllt sextio år och själv inte uppbär sådan folkpension och makarna varit gifta minst fem år. När det finns särskilda skäl, får hustrutillägg utges även om hustrun inte har fyllt sextio år eller makarna varit gifta kortare tid än fem år.

[S2]Hustrutillägg skall, om inte annat följer av vad som föreskrivs i tredje stycket eller 4 §, för år räknat motsvara skillnaden mellan å ena sidan det sammanlagda beloppet av folkpension i form av hel ålderspension till två makar jämte två pensionstillskott till ålderspension enligt lagen om pensionstillskott samt å andra sidan folkpension i form av hel ålderspension till ogift jämte ett sådant pensionstillskott, ålderspensionerna och pensionstillskotten beräknade för år och under förutsättning att de börjat utgå från och med den månad varunder den pensionsberättigade fyllt sextiofem år.

[S3]I fall då mannens ålders- eller förtidspension enligt bestämmelserna i 5 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring utges med viss andel av oavkortad sådan pension, utgör hustrutillägget motsvarande andel av det hustrutillägg som anges i andra stycket. Lag (1992:1280).

2 §  Kommun skall utge kommunalt bostadstillägg till den som uppbär folkpension i form av ålderspension, förtidspension, omställningspension eller särskild efterlevandepension och som den 1 november föregående år var folkbokförd inom kommunen eller till där folkbokförd hustru som uppbär hustrutillägg. Kommunalt bostadstillägg skall också utges till den som den 1 november föregående år var folkbokförd inom kommunen och uppbär folkpension i form av änkepension med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S2]Kommunalt bostadstillägg utgår enligt de grunder kommunen bestämmer, dock lägst med belopp som beräknat per månad svarar mot den del av den månatliga bostadskostnad, som enligt föreskrifter som regeringen meddelar med stöd av 14 § andra stycket skall täckas av bostadstillägg för att statsbidrag skall lämnas. Avvikelse från vad i 4 och 5 §§ stadgas må dock icke äga rum, och för rätt till kommunalt bostadstillägg må ej fordras viss tids bosättning inom kommunen eller uppställas annat därmed jämförligt villkor. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, riksförsäkringsverket beslutar om grunder för beräkning av bostadskostnaderna i ärende enligt denna lag. Regeringen äger meddela föreskrifter angående det högsta belopp som må utgå i kommunalt bostadstillägg för pensionsberättigad, som är bosatt i ålderdomshem eller därmed likställt hem.

[S3]Kommunen skall utan dröjsmål underrätta riksförsäkringsverket och den allmänna försäkringskassa, inom vars verksamhetsområde kommunen är belägen, om de beslut som fattas rörande kommunalt bostadstillägg. Lag (1991:509).

3 §  Hustrutillägg eller kommunalt bostadstillägg må ej utgå till ålderspension, som den till sådan pension berättigade åtnjuter för tid före den månad varunder han fyller sextiofem år. Lag (1974:786).

4 §  Hustrutillägg minskas med sextio procent och kommunalt bostadstillägg med trettiofem procent av den del av den pensionsberättigades årsinkomst som överstiger 750 kr för den som är gift och 1 000 kr för annan. Till den del årsinkomsten överstiger ett och ett halvt basbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring minskas dock bostadstillägget med fyrtio procent av inkomsten.

[S2]Minskning skall, där rätt till såväl hustrutillägg som kommunalt bostadstillägg föreligger, göras först å bostadstillägget och därefter å hustrutillägget.

[S3]Om hustrutillägg med tillämpning av 1 § tredje stycket skall utges med viss andel av oavkortat sådant tillägg, skall minskning med hänsyn till årsinkomst beräknas på ett oavkortat hustrutillägg och andelsberäkning enligt 1 § tredje stycket göras först på det belopp som framkommer efter denna minskning. Lag (1992:1738).

5 §  Med årsinkomst avses i denna lag den inkomst, för år räknat, som någon kan antas komma att få under den närmaste tiden. Såsom inkomst räknas inte allmänt barnbidrag, vårdnadsbidrag, folkpension, tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del pensionen föranlett minskning av pensionstillskott enligt 3 § lagen (1969:205) om pensionstillskott eller av barntillägg enligt 9 kap. 1 § sista stycket lagen om allmän försäkring i detta lagrums lydelse vid utgången av år 1989, livränta som avses i 17 kap. 2 § nyssnämnda lag i vad den enligt samma lagrum avdragits från pension eller understöd som någon på grund av släktskap eller svågerlag kan vara föranledd att utge. Som inkomst räknas inte heller vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349) eller lagen (1983: 1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning eller inkomst av sådan privatbostadsfastighet eller privatbostad som avses i 5 § kommunalskattelagen (1928:370). Som inkomst räknas inte ersättning som avses i lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade. För den som uppbär folkpension i form av ålderspension skall som inkomst inte räknas sådan intäkt av tjänst som avses i 32 § 1 mom. a) kommunalskattelagen eller intäkt av aktiv näringsverksamhet som avses i 18 § samma lag. Vid inkomstberäkningen skall för den som uppbär folkpension i form av partiell förtidspension bortses från ett belopp som motsvarar skillnaden mellan

 1. ett för den försäkrade beräknat belopp av hel förtidspension jämte däremot svarande pensionstillskott, beloppet i förekommande fall beräknat med beaktande av bestämmelserna i 17 kap. 2 § lagen om allmän försäkring och
 2. den utgående förtidspensionen jämte pensionstillskott.

[S2]Vid uppskattning av förmögenhets avkastning skall denna höjas med tio procent av det belopp, varmed förmögenheten överstiger för den som är gift sextiotusen kronor, och för annan sjuttiofemtusen kronor. Vid beräkning av förmögenhet skall värdet av sådan privatbostadsfastighet eller privatbostad som avses i 5 § kommunalskattelagen inte beaktas.

[S3]Värdet av naturaförmåner skall uppskattas efter regler, som fastställas av regeringen.

[S4]I fråga om makar skall årsinkomsten för envar av dem beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda årsinkomst och värdet av förmögenhet beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda förmögenhet.

[S5]Årsinkomst avrundas för envar pensionsberättigad till närmast hela tiotal kronor. Lag (1994:562).

6 §  Rätten till hustrutillägg eller kommunalt bostadstillägg skall omprövas om ändring har skett i de förhållanden som bestämmer förmånens storlek.

[S2]Ändras den del av årsinkomsten som utgörs av tilläggspension eller därmed jämförlig utländsk ersättning, statlig eller kommunal personalpension, delpension eller arbetsskadeersättning eller motsvarande ersättning, får hustrutillägget eller det kommunala bostadstillägget räknas om. Lag (1982:232).

 • RÅ 2003:3:Utgående bostadstillägg till pensionärer har i avsaknad av ansökan inte ansetts kunna höjas för förfluten tid ( I och II).
7 § har upphävts genom lag (1987:207).

8 §  Den som åtnjuter hustrutillägg eller kommunalt bostadstillägg är skyldig att, om hans eller hans makes ekonomiska förhållanden väsentligt förbättrats, utan oskäligt dröjsmål göra anmälan om detta till den allmänna försäkringskassan. Enahanda skyldighet åligger honom, om han åtnjuter kommunalt bostadstillägg och folkbokförs i annan kommun än förut, så ock om han ingår äktenskap eller om hans äktenskap upplöses genom makens död eller annorledes. Är den som åtnjuter tillägget omyndig åvilar anmälningsskyldigheten förmyndaren. Om den som uppbär förmånen har en god man eller förvaltare enligt föräldrabalken, har denne motsvarande skyldighet att göra anmälan, om det kan anses ingå i uppdraget. Uppbärs förmånen av myndighet eller av annan person än den pensionsberättigade eller dennes förmyndare, gode man eller förvaltare, är även sådan myndighet eller person anmälningsskyldig. Lag (1991:509).

9 §  Gift pensionsberättigad, vilken stadigvarande lever åtskild från sin make, skall, där ej särskilda skäl till annat föranleda, vid tillämpningen av denna lag likställas med ogift pensionsberättigad.

[S2]Med gift pensionsberättigad likställes pensionsberättigad, som stadigvarande sammanbor med annan, med vilken den pensionsberättigade varit gift eller har eller har haft barn.

10 §  Frågor om förmåner enligt denna lag skall i den allmänna försäkringskassan prövas av socialförsäkringsnämnd i den omfattning regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, riksförsäkringsverket föreskriver. Lag (1986:142).

11 §  Ansökan om förmån enligt denna lag skall innehålla nödiga upplysningar för bedömande av sökandens rätt samt en av sökanden och, om han är gift, hans make underskriven förklaring på heder och samvete att de lämnade upplysningarna är med sanningen överensstämmande. För sökande som är omyndig eller har god man eller förvaltare enligt föräldrabalken skall förklaringen avges av förmyndaren eller, om det kan anses följa av uppdraget, av gode mannen eller förvaltaren. Lag (1988:1268).

12 §  Bankaktiebolag, sparbanker och andra penningförvaltande inrättningar skall på begäran lämna domstol, riksförsäkringsverket eller allmän försäkringskassa uppgift för namngiven person rörande förhållande som är av betydelse för tillämpning av denna lag. Lag (1991:217).

 • NJA 1987 s. 780:Allmän försäkringskassa begärde med stöd av 12 § lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension resp 20 kap 9 § lagen (1962:381) om allmän försäkring vissa uppgifter om namngivna personer från en bank (I) och ett försäkringsbolag (II). Då banken och försäkringsbolaget vägrade att lämna de begärda uppgifterna ansökte försäkringskassan hos TR om handräckning enligt handräckningslagen (1981:847) för att få ut uppgifterna. Ansökningarna har avvisats, eftersom allmän domstol ansetts sakna behörighet att pröva en sådan talan.

13 §  Om något annat inte följer av föreskrifterna i det föregående, skall vad som sägs i lagen (1962:381) om allmän försäkring eller annan författning om folkpension tillämpas på motsvarande sätt på en förmån enligt denna lag. En förändring av förmånen skall dock gälla från och med den månad under vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder ändringen, om förhållandena avser hela den månaden. Lag (1989:222).

 • RÅ 2003:3:Utgående bostadstillägg till pensionärer har i avsaknad av ansökan inte ansetts kunna höjas för förfluten tid ( I och II).
 • RÅ 1994:101:Beslut om allmän rättshjälp i mål om återbetalningsskyldighet enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension skall överklagas hos Försäkringsöverdomstolen.

14 §  Kommunala bostadstillägg skall bekostas av den kommun där den pensionsberättigade var folkbokförd den 1 november föregående år.

[S2]Till kommunens kostnader enligt första stycket utgår statsbidrag enligt bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (1991:509).

15 §  Riksförsäkringsverket uträknar varje kommuns kostnad för kommunala bostadstillägg. Skattemyndigheten ombesörjer uppbörd av belopp som kommun skall erlägga. Lag (1990:351).

16 §  En kommun skall varje månad erlägga det belopp som riksförsäkringsverket preliminärt beräknar som kommunens kostnad för kommunala bostadstillägg för månaden. Detta belopp avräknas mot det förskott på kommunalskatt, som kommunen samma månad får uppbära enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. Om det belopp som avräknats inte motsvarar kommunens kostnad för månaden skall jämkning ske av något av de preliminärt beräknade belopp som skall avräknas inom två månader efter den månad under vilken anledning till jämkning uppkom.

[S2]Riksförsäkringsverket skall lämna riksrevisionsverket, skattemyndigheterna och kommunerna uppgift om de belopp som skall avräknas. Lag (1990:351).

17 §  De närmare föreskrifter som finnas erforderliga för tillämpningen av denna lag, meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande av riksförsäkringsverket. Lag (1974:786).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

Ändring, SFS 1963:57

  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§

Ändring, SFS 1965:146

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1969:208

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5 §§

Ändring, SFS 1970:189

Ändring, SFS 1973:467

Ändring, SFS 1973:909

  Förarbeten
  Prop. 1973:144
  Omfattning
  nuvarande 14 § betecknas 17 §; nya 14-16 §§; omtryck

Ändring, SFS 1974:776

Ändring, SFS 1974:786

Ändring, SFS 1975:324

Ändring, SFS 1975:382

Ändring, SFS 1975:1187

Lag (1976:168) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

Lag (1976:1014) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

Lag (1977:371) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

Lag (1978:31) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

Lag (1979:129) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

Lag (1979:732) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

Lag (1980:1037) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

Lag (1980:1057) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

Lag (1981:1178) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

Lag (1982:232) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

Lag (1983:962) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 5 § första stycket fjärde meningen och 5 § andra stycket den 1 juli 1989, och i övrigt den 1 januari 1990. Lag (1988:1527).
  2. För den som vid ikraftträdandet uppbär hustrutillägg skall tillägget fortsättningsvis utgå med en garantinivå som motsvarar det belopp som utgick för december 1983. Om ändrade förhållanden medför att hustrutillägget skulle minskas vid tillämpning av de äldre bestämmelserna skall garantinivån dock sänkas till detta lägre belopp.
  3. De nya föreskrifterna i 5 § första stycket fjärde meningen och 5 § andra stycket tillämpas inte i fråga om hustrutillägg eller kommunalt bostadstillägg som avser tid före den 1 juli 1989. Lag (1988:1527).
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:40
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1985:755) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:85
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:142) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

Lag (1986:271) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstilllägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om 16 § andra stycket den 1 januari 1987, och i övrigt den 1 juli 1987. Äldre bestämmelser i 16 § första stycket gäller i fråga om avräkning av kommunernas kostnader för kommunala bostadstillägg för tid före den 1 juli 1987. Lag (1986:1313).
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1986:1312) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

Lag (1986:1313) om ändring i lagen (1986:271) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  ändr. 16 §, ikrafttr.best. till 1986:271
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:207) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om 7 och 8 §§ den 1 juli 1987, och i övrigt den 1 januari 1988.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 2, 8 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1988:883) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 5 § första stycket fjärde meningen och 5 § andra stycket, frånsett vad som föreskrivits om aktiv näringsverksamhet samt om privatbostadsfastighet och privatbostad, den 1 juli 1989, i fråga om 5 § första stycket tredje och fjärde meningarna och andra stycket såvitt avser aktiv näringsverksamhet, privatbostadsfastighet och privatbostad den 1 januari 1991, och i övrigt den 1 januari 1990. Lag (1990:778).
  2. Äldre föreskrifter om hustrutillägg gäller fortfarande för kvinnor som är födda år 1935 eller senare och som har rätt till sådant tillägg för december 1989. Om i fall som nu sagts hustrutillägg upphör att utgå efter ikraftträdandet, föreligger inte längre rätt till en sådan förmån.
  3. De föreskrifter i 5 § första stycket fjärde meningen och de föreskrifter i 5 § andra stycket som träder i kraft den 1 juli 1989 tillämpas inte i fråga om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg som avser tid före den 1 juli 1989. De nya föreskrifter i 5 § första stycket tredje och fjärde meningarna och andra stycket som träder i kraft den 1 januari 1991 tillämpas inte i fråga om hustrutillägg eller kommunalt bostadstillägg som avser tid före den 1 januari 1991. Lag (1990:778).
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:171
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1988:1268) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:124
  Omfattning
  ändr. 8, 11 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1988:1527) om ändring i lagen (1988:883) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:46
  Omfattning
  ändr. 5 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1988:883; ny 3 p övergångsbest. till 1988:883
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:222) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande när anledning till ändringen av förmånen har uppkommit före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:111
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:1047) om ändring i lagen (1988:1527) om ändring i lagen (1988:883) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:52
  Omfattning
  ändr. 5 §, 1, 3 p ikraftträdande- och övergångsbest. till 1988:1527

Lag (1990:351) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1990:777) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kommunalt bostadstillägg för tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:145
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:778) om ändring i lagen (1989:1047) om ändring i lagen (1988:1527) om ändring i lagen (1988:883) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:145
  Omfattning
  ändr. 5 §, 1, 3 p ikraftträdande- och övergångsbest. till 1988:1527

Lag (1991:217) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

Ändring, SFS 1991:363

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:217

Lag (1991:509) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:153
  Omfattning
  ändr. 2, 8, 14 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1994) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. De nya föreskrifterna tillämpas inte i fråga om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1280) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om hustrutillägg som avser tid före ikraftträdandet.
  3. Hustrutillägg som utges för december 1992 och vartill rätt föreligger vid ikraftträdandet skall inte minskas för tiden därefter på grund av den nya bestämmelsen i 1 § tredje stycket.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:7, Bet. 1992/93:SfU4
  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1703) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:31, Bet. 1992/93:SfU9
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1992:1738) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:134, Bet. 1992/93:SfU9
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-03-01

Ändring, SFS 1994:308

  Omfattning
  upph.

Lag (1994:562) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:343, Prop. 1993/94:148, Bet. 1993/94:SoU34
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-07-01