Upphävd författning

Förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Ändring införd
SFS 1988 i lydelse enligt SFS 2005:12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna föreskrifter

1 §  Denna förordning skall tillämpas på statligt stöd till näringslivet i form av lån och bidrag, i den mån regeringen föreskriver det.

[S2]Bestämmelserna i 21-23 §§ skall dock tillämpas på allt statligt stöd som omfattas av artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. Bestämmelserna i 18-20 §§ skall tillämpas på allt statligt stöd som skall omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse. Förordning (2001:52).

2 §  Stöd lämnas endast, om sökanden inte själv kan tillgodose det finansieringsbehov stödet skall täcka och banker eller andra kreditinstitut som står under Finansinpektionens tillsyn bedöms ej kunna eller vilja tillgodose behovet. Förordning (1993:1292).

3 §  Vid prövningen av om stöd skall lämnas, skall stödmyndigheten ta hänsyn till om sökanden tidigare i annan ordning har beviljats statligt stöd.

4 §  Stöd skall lämnas endast om verksamheten bedöms vara eller kunna bli lönsam från företagsekonomisk synpunkt.

[S2]Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan dock, om det är av avgörande betydelse ur bl. a. sysselsättningspolitiska eller regionalpolitiska aspekter, medge att stöd lämnas även i annat fall.

5 §  Stöd får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande redan påbörjats. Om synnerliga skäl föreligger, kan dock stödmyndighet bevilja stöd till en redan påbörjad åtgärd.

6 §  Ansökan om stöd skall ske skriftligen. Sökanden skall lämna stödmyndigheten de uppgifter och göra den utredning som myndigheten bestämmer.

7 §  Beslut om stöd skall innehålla uppgift om

 1. mottagare av stödet,
 2. stödets art och ändamål,
 3. stödets omfattning,
 4. för stödet ställda säkerheter (i fråga om lån),
 5. mottagarens skyldighet att lämna uppgift om stödets användning,
 6. övriga villkor för stödet. Förordning (1997:1017).

8 §  Beslut om stöd förfaller om stödet inte tas i anspråk inom sex månader efter dagen för beslutet eller, om stödmyndigheten fastställt en lyftningsplan för stödet, detta inte tas i anspråk enligt planen. Föreligger särskilda skäl kan stödmyndigheten förlänga den tid inom vilken stödet sålunda skall tas i anspråk.

9 §  Den som beviljats stöd skall

 1. efter anmaning lämna stödmyndigheten en skriftlig redovisning för den verksamhet stödet gäller och för stödets utnyttjande samt i förekommande fall lämna en plan för det fortsatta utnyttjandet,
 2. ge myndigheten eller den som myndigheten utser tillfälle att granska verksamheten och på begäran lämna ytterligare uppgifter om verksamheten.

[S2]Redovisning enligt första stycket 1 skall avse de tider och lämnas vid de tidpunkter myndigheten bestämmer.

[S3]Den som beviljats lån skall också utan dröjsmål underrätta stödmyndigheten innan beslut fattas om

 • överlåtelse av någon betydande del av anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande tillgångar i verksamheten,
 • upptagande av större lån,
 • större borgensåtaganden,
 • nedläggning av väsentlig del av verksamheten,
 • ägarbyte,
 • företagsombildning och
 • annan åtgärd av motsvarande betydelse. Förordning (1997:1017).

10 §  Stödmyndigheten får medge att annan träder i stödmottagarens ställe. För ansökan om övertagande av stöd gäller 6 §. Förordning (1997:1017).

[S2]Särskilda föreskrifter om garantier

11 § har upphävts genom förordning (1997:1017).
12 § har upphävts genom förordning (1997:1017).
13 § har upphävts genom förordning (1997:1017).
14 § har upphävts genom förordning (1997:1017).
15 § har upphävts genom förordning (1997:1017).

Särskild föreskrift om lån

16 §  För lån skall, om inte annat särskilt föreskrivs, ställas de säkerheter som med hänsyn till stödets ändamål, sökandens ekonomiska ställning och övriga omständigheter bedöms skäliga. Om ställda säkerheter försämras väsentligt, får lånet sägas upp till omedelbar betalning.

Särskilda föreskrifter om lån och bidrag

17 §  Beslut om bidrag skall omedelbart hävas och statligt lån skall sägas upp till omedelbar betalning om

 1. stödet beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden,
 2. den som beviljats stöd på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för stödet eller
 3. om annat sådant förhållande inträffar som innebär att låntagaren med hänsyn till syftet med lånet uppenbarligen inte bör få ha kvar detta.

[S2]Vid förhållande som i första stycket 1 eller 2 sägs får bidraget eller avskrivet lånebelopp krävas tillbaka inom tio år från det att bidrags- eller lånebeloppet betalades ut.

 • RÅ 1995:76:Frågor ang. skyldighet för jordbrukare att återbetala utgivet s.k. omställningsstöd. Resningsmål.

Stöd av mindre betydelse

19 §  Innan ett stöd av mindre betydelse beviljas skall företaget lämna fullständiga uppgifter om övriga stöd av mindre betydelse som företaget mottagit under de föregående tre åren. Stödet får inte beviljas förrän det kontrollerats att detta inte medför att det totala stöd av mindre betydelse som företaget får under den aktuella treårsperioden överskrider det stödtak som anges i 20 §. Förordning (2001:52).

20 §  Det totala stöd av mindre betydelse som lämnas till ett och samma företag får inte överskrida 100 000 euro under en treårsperiod, räknad från dagen då stödet beviljas. Om flera företag samverkar inom ett projekt, gäller begränsningen varje företag för sig.

[S2]I samband med att ett stöd av mindre betydelse beviljas skall företaget upplysas om att stödet har karaktären av stöd av mindre betydelse. Förordning (2001:52).

Övriga föreskrifter med anledning av Europeiska gemenskapens regler om statsstöd

21 §  Vid statligt stöd skall som villkor gälla att stödåtgärderna får upphävas eller ändras och stödet återkrävas om Europeiska gemenskapernas kommission genom beslut som vunnit laga kraft eller Europeiska gemenskapernas domstol har funnit att stödet strider mot artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

[S2]Beslut om upphävande eller ändring av stödåtgärder fattas av regeringen. Därvid fastställs i varje enskilt fall villkoren för återbetalning av stöd. Förordning (2000:1181).

Övriga föreskrifter

24 §  Om avgifter för statliga lån finns bestämmelser i förordningen (1983:737) om avgift för administration av vissa statliga lån. Förordning (2001:52).

25 §  De myndigheter som bevakar statens rätt i fråga om beviljat stöd får i samband med ackord eller annars efterge denna rätt om kapitalbeloppet eller, i fråga om flera förfallna fordringar hos samme gäldenär, det sammanlagda kapitalbeloppet inte överstiger 1 000 000 kronor. Förordning (2001:52).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  2. Genom förordningen upphävs regeringsbeslutet den 30 juni 1983 om statlig garanti för säsongskrediter till läderskoföretag.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:150
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:714) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

Förordning (1993:1292) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646)
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; nya 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 21 §; omtryck
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1292

Förordning (1994:1592) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den dag då lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft. Äldre föreskrifter skall dock tillämpas i de fall där lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) skall fortsätta att tillämpas enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  Omfattning
  ändr. 1, 21, 22 §§, rubr. närmast före 21 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1606) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1204) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1017) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

  Omfattning
  upph. 11, 12, 13, 14, 15, 20 §§; ändr. 1, 7, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2000:1181) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

Omfattning
ändr. 1, 21, 22, 23 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:52) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

Omfattning
nuvarande 18, 19 §§ betecknas 24, 25 §§, rubr. närmast före 18 § sätts närmast före 24 §; ändr. 1 §; nya 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 18, 21 §§
CELEX-nr
32001R0069
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2005:12) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

Omfattning
ändr. 22, 23 §§
Ikraftträder
2005-02-15

Förordning (2006:199) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2006-05-01

Förordning (2007:804) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

Omfattning
ändr. 1, 18, 19, 20 §§; ny 26 §
CELEX-nr
32006R1998
Ikraftträder
2007-12-20

Förordning(2009:151) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

Omfattning
ändr. 22, 23 §§
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2010:644) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

Omfattning
ändr. 1, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2013:471) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

Omfattning
upph. 21 §; ändr. 1, 22 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2016:606) om upphävande av förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

Omfattning
upph.