Inaktuell version

Lag (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1990-05-23
Ändring införd
SFS 1990 i lydelse enligt SFS 2004:981
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilaga 1 finns inte med här.

1 §  Den av Europarådet och OECD upprättade konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden, som öppnades för undertecknande den 25 januari 1988, skall gälla för Sveriges del. Konventionen är avfattad på engelska och franska språken. Båda texterna har samma giltighet. Den engelska och franska texten liksom en svensk översättning finns intagen i bilaga 1 till denna lag.

2 §  Konventionen tillämpas i fråga om de svenska skatter och avgifter som anges i bilaga 2.

3 §  Konventionen tillämpas vidare på de utländska skatter och avgifter som huvudsakligen motsvarar eller är av samma art som de i bilaga 2 angivna, oavsett om de påförs för en parts eller för dess politiska underavdelningars eller lokala skattemyndigheters räkning. Närmare föreskrifter om vilka utländska avgifter och skatter som konventionen tillämpas på meddelas av regeringen.

Bilaga 2

Förteckning över de svenska skatter och avgifter som konventionen tillämpas på
Konventionen tillämpas på de skatter och avgifter som tas ut enligt följande lagar.
Artikel 2 punkt 1 a:
i)Kupongskattelagen (1970:624), lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, inkomstskattelagen (1999:1229).
ii)Lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.
iii) Lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.
Artikel 2 punkt 1 b:
i)Begravningslagen (1990:1144), lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.
ii)Lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, socialavgiftslagen (2000:980).
iii) A. Lagen (1941:416) om arvsskatt ochgåvoskatt.
B. Lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.
C. Mervärdesskattelagen (1994:200).
D. Lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel, lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteriskatt, lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, lagen (1999:673) om skatt på avfall, lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.
E. Lagen (1976:339) om saluvagnsskatt, fordonsskattelagen (1988:327), lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.
G. Lagen (1972:435) om överlastavgift.
Lag (2003:761).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förordning (1995:284) om ikraftträdande av lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

    Omfattning
    ikrafttr.

Lag (2003:761) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om skattefordringar som kan fastställas respektive drivas in med stöd av de lagar som anges i den tidigare lydelsen av bilaga 2.

Bilaga 1 (ej med här)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:19, Prop. 2002/03:127, Bet. 2003/04:SkU4
Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2004-12-01

Förordning (2004:981) om ikraftträdande av lagen (2003:761) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Omfattning
ikrafttr. av 2003:761

Lag (2011:694) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD- konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2010/11:241, Prop. 2010/11:84, Bet. 2010/11:SkU31
Omfattning
ändr. 1 §, bil. 1
Ikraftträder
2011-09-01

Förordning (2011:940) om ikraftträdande av lagen (2011:694) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Omfattning
ikrafttr. av 2011:694

Lag (2014:54) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2013/14:147, Prop. 2013/14:25, Bet. 2013/14:TU8
Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2014-05-15

Förordning (2014:245) om ikraftträdande av lagen (2014:54) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Omfattning
ikrafttr. av 2014:54

Lag (2014:1491) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. bil. 2