Prop. 2002/03:127

Skatteavtal mellan Sverige och Portugal m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 maj 2003

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt mellan Sverige och Portugal och antar en lag om detta avtal. Avtalet avses bli tillämpligt på källskatter som avser belopp som förvärvas den 1 januari 2000 eller senare och på övriga skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari 2000 eller senare. Sverige har inte tidigare något skatteavtal med Portugal.

I propositionen föreslås vidare att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande inkomst som härrör från internationell flygtransport och att riksdagen antar en lag om detta avtal. Avtalet innebär att beskattningsrätten till inkomst från luftfartyg i internationell trafik uteslutande tillfaller den avtalsslutande part där företaget som bedriver verksamheten har hemvist.

Vidare föreslås att riksdagen godkänner det protokoll om ändring av konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (skiljemannakonventionen) som undertecknats av Europeiska unionens medlemsstater och att riksdagen antar en lag om ändring av lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. Förslaget innebär att skiljemannakonventionens giltighetstid förlängs.

Slutligen föreslås att riksdagen antar regeringens förslag om en ny lydelse av bilaga 2 till lagen (1990:313) om Europaråds- och OECDkonventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst,

2. antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Portugal,

3. godkänner artikel 10 i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hong Kong beträffande luftfart,

4. antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik,

5. godkänner protokollet den 25 maj 1999 om ändring av konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,

6. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,

7. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Portugal

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Portugal undertecknade den 29 augusti 2002 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, portugisiska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Portugal, skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas, om inte annat följer av punkt V i protokollet till avtalet, beträffande

a) källskatter, på belopp som förvärvas den 1 januari 2000 eller senare,

b) övriga skatter på inkomst, på inkomst som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari 2000 eller senare.

Convention between the Kingdom of Sweden and the Portuguese Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

The Kingdom of Sweden and the Portuguese Republic, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows:

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst

Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande:

CHAPTER I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

Persons covered

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

KAPITEL I

AVTALETS TILLÄMPNINGS-OMRÅDE

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Article 2

Taxes covered

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska eller administrativa underavdelningars eller lokala myndigheters räkning oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or

2. Med skatter på inkomst förstås alla skatter som tas ut på inkomst i dess helhet eller på delar av inkomst, däri inbegripet skatter på vinst på grund av överlåtelse av

immovable property as well as taxes on capital appreciation.

lös eller fast egendom, samt skatter på värdestegring.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are:

a) in the case of Portugal:

(i) Personal income tax

(Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

 • IRS),

(ii) Corporate income tax

(Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

 • IRC),

(iii) Local surtax on corporate

income tax (Derrama),

(hereinafter referred to as ”Portuguese tax”);

b) in the case of Sweden:

(i) The National income tax

(den statliga inkomstskatten),

(ii) The withholding tax on

dividends (kupongskatten),

(iii) The income tax on non-

residents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta),

(iv) The income tax on non-

resident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.),

(v) The municipal income tax

(den kommunala inkomstskatten),

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

3. De för närvarande utgående skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

a) i Portugal:

1. skatten på fysisk persons

inkomst ( Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

 • IRS),

2. skatten på bolagsinkomst

(Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

 • IRC), och

3. den lokala tilläggsskatten

på bolagsskatten (Derrama),

(i det följande benämnda ”portugisisk skatt”);

b) i Sverige:

1. den statliga inkomstskatten,

2. kupongskatten,

3. den särskilda inkomst-

skatten för utomlands bosatta,

4. den särskilda inkomst-

skatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

5. den kommunala inkomst-

skatten,

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 3. The competent authorities of the Contracting

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de

States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

a) the term ”Portugal” means the territory of the Portuguese Republic situated in the European Continent, the Archipelagoes of Azores and Madeira, the respective territorial sea and any other zone in which, according to Portuguese and International Law, the Portuguese Republic has sovereign rights or jurisdiction for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the sea-bed and of the sea-bed and its subsoil;

b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Portugal or Sweden, as the context requires; the term ”the Contracting States” means Portugal and Sweden;

d) the term ”person” includes an individual, a company and any

KAPITEL II

DEFINITIONER

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”Portugal” avser Portugisiska Republikens territorium på den Europeiska kontinenten, Azorernas och Madeiras arkipelager, respektive territorialvatten och varje annan zon över vilken Portugisiska Republiken i överensstämmelse med portugisisk lag och folkrättens regler äger utöva suveräna rättigheter eller jurisdiktion i syfte att utforska och utnyttja, bevara och förvalta naturtillgångarna, såväl levande som döda, i vattnet ovanför havsbottnen, på havsbottnen eller i dess underlag;

b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” avser Portugal eller Sverige, beroende på sammanhanget; ”de avtalsslutande staterna” avser Portugal och Sverige;

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan

other body of persons;

e) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

f) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) the term ”international traffic” means any transport by ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

h) the term ”national” means:

(1) all individuals possessing

the nationality of a Contracting State;

(2) any legal person, associa-

tion or other entity deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

i) the term ”competent authority” means:

(1) in the case of Portugal, the

Minister of Finance, the Director General of Taxation (Director Geral dos Impostos) or their authorized representative;

(2) in the case of Sweden, the

Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention.

sammanslutning;

e) ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

f) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” avser företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

g) ”internationell trafik” avser transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

h) ”medborgare” avser:

1) fysisk person som har

medborgarskap i en avtalsslutande stat,

2) juridisk person, association

eller annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

i) ”behörig myndighet” avser:

1) i Portugal: finansministern,

Generaldirektören för beskattning (Director Geral dos Impostos) eller deras befullmäktigade ombud, och

2) i Sverige: finansministern,

dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid en viss tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i

the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas och skall den betydelse uttrycket har enligt gällande skattelagstiftning i nämnda stat äga företräde framför den betydelse uttrycket har enligt någon annan lagstiftning i denna stat.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State, any governmental body or agency, political or administrative subdivision or local authority thereof. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State. However, this term applies also in the case of a Swedish partnership, but only to the extent that the income derived by such partnership is subject to tax in Sweden as the income of a resident, either in its hands or in the hands of its partners.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet och innefattar också denna stat, dess offentligrättsliga organ eller institutioner, politiska eller administrativa underavdelningar och lokala myndigheter. Detta uttryck inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat. Uttrycket inbegriper emellertid dessutom svenskt handelsbolag, dock endast i den utsträckning handelsbolagets inkomst är skattepliktig i Sverige på samma sätt som inkomst som förvärvas av en person med hemvist där, antingen hos handelsbolaget eller hos dess delägare.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans

to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist endast i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den stat där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist endast i den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, skall de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. The term ”permanent establishment” includes especially:

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop; and

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad, och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. a) A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than six months within any twelve month period.

b) Subject to the provisions of paragraphs 4, 6 and 7 of this Article, an enterprise of a Contracting State which is furnishing services including consultancy services through employees or other personnel in the other Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in that other State but only where such activity lasts for more than six months within any twelve month period.

3. a) Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår längre än sex månader under en tolvmånadersperiod.

b) Om inte bestämmelserna i punkterna 4, 6 och 7 i denna artikel föranleder annat, skall ett företag, som tillhandahåller tjänster, inklusive rådgivning, genom anställda eller annan personal i den andra avtalsslutande staten, anses ha fast driftställe i denna andra stat men endast om denna verksamhet pågår längre än sex månader under en tolvmånadersperiod.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term ”permanent establishment” shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller

merchandise or of collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

inhämtande av upplysningar för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

f) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a

 • e, under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande artikel

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person

 • other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies
 • is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such a person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

5. Om en person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag

 • utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2
 • ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverk-

ordinary course of their business. samhet.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

KAPITEL III

BESKATTNING AV INKOMST

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

The provisions of paragraph 1 shall also apply to income from movable property or income derived from services connected with the use or the right to use immovable property which, under the taxation law of the Contracting State in which the property in question is situated, is assimilated to income from immovable property.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas också på inkomst av lös egendom eller från inkomst av tillhandahållandet av tjänster som har samband med brukandet eller rätten att bruka fast egendom som, enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat i vilken den fasta egendomen är belägen, innefattas i inkomst av fast egendom.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det

establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst får avdrag göras för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

5. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i denna artikel.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat

operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Article 9

Associated enterprises

1. Where:

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State

 • and taxes

accordingly

 • profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat inräknar

 • och i överensstämmelse därmed beskattar
 • inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som

have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits where that other State considers the adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där om denna andra stat finner justeringen berättigad. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends. The provisions of the previous sentence shall not apply with respect to dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a company which is a resident of the other Contracting State with respect to which the provisions of the Directive on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and sub-

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av utdelningens bruttobelopp.

Bestämmelserna i föregående mening skall inte tillämpas på utdelning som betalas av ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten på vilka bestämmelserna i Direktivet om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (90/435/EEG) i den

sidiaries of different Member States (90/435/EEC) as it may be changed from time to time, are applicable.

The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

lydelse det framdeles kan få genom att ändras, är tillämpliga.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för den vinst av vilken utdelningen betalas.

3. The term ”dividends” as used in this Article means income from shares, ”jouissance” shares or ”jouissance” rights, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident. The term ”dividends” as used in this Article also comprises profits paid under an arrangement for participation in profits (associação em participação).

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller andra liknande bevis, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

Uttrycket ”utdelning” i denna artikel innefattar också vinst som betalas genom ett arrangemang med andel i vinst (associação em participação).

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

case may be, shall apply.

5.Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 interest,

3. Ränta som anges i punkt 1 beskattas, utan hinder av

mentioned in paragraph 1, shall be taxable only in the Contracting State where the beneficial owner of the interest is a resident if one of the following requirements is fulfilled;

(a) the payer or the recipient of the interest is the Contracting State itself, a statutory body, a political or administrative subdivision or a local authority thereof or the Central Bank of a Contracting State;

(b) the interest is paid in respect of a loan granted by Caixa Geral de Depósitos (CGD), Banco Nacional Ultramarino (BNU), Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e Investimento (IAPMEI), Investimento e Comércio Externo Português (ICEP), Companhia de Seguros de Crédito (COSEC), Organismo Coordenador do POE, Fundo de Internacionalização das Empresas Portuguesas (FIEP) or any other institution of a public character with the objective to promote exports or development;

(c) the interest is paid in respect of a loan granted by The Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), The Swedish Export Credit Corporation (SEK), Swedfund International AB, The Swedish Export Credits Guarantee Board (Exportkreditnämnden) or any other institution of a public character with the objective to promote exports or development;

(d) the interest is paid in respect of a loan granted by any other financial institution which may be agreed upon between the competent authorities of the Contracting States.

bestämmelserna i punkt 2, endast i den avtalsslutande stat där den som har rätt till räntan har hemvist om någon av följande förutsättningar är uppfylld;

a) den som betalar eller tar emot räntan är en avtalsslutande stat, dess offentligrättsliga organ, politiska eller administrativa underavdelning eller lokala myndighet eller centralbanken i en avtalsslutande stat,

b) räntan betalas på grund av ett lån beviljat av Caixa Geral de Depósitos (CGD), Banco Nacional Ultramarino (BNU), Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e Investimento (IAPMEI), Investimento e Comércio Externo Português (ICEP), Companhia de Seguros de Crédito (COSEC), Organismo Coordenador do POE, Fundo de Internacionalização das Empresas Portuguesas (FIEP) eller av en annan institution av offentligrättslig karaktär med syfte att främja export eller utveckling,

c) räntan betalas på grund av ett lån beviljat av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA), AB Svensk Exportkredit (SEK), Swedfund International AB, Exportkreditnämnden, eller av en annan institution av offentligrättslig karaktär med syfte att främja export eller utveckling,

d) räntan betalas på grund av ett lån beviljat av en annan finansiell institution som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna träffar överenskommelse om.

4. The term ”interest” as used in this Article means income from

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje

debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket avser särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures, liksom varje annan inkomst som innefattas i inkomst av utlånade pengar enligt skattelagstiftningen i den stat varifrån inkomsten härrör. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit för vilken räntan betalas, och räntan

interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Sådan royalty får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

this limitation.

3. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

The term ”royalties” also includes payments in consideration for technical assistance in connection with the use of, or the right to use, any copyright, goods or information as referred to under this paragraph.

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur. Uttrycket ”royalty” innefattar också betalningar som utgör ersättning för tekniskt bistånd i samband med nyttjandet av eller i samband med rätten att nyttja sådan upphovsrätt, sådana alster eller upplysningar som anges i denna punkt.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Royalties shall be deemed to 5. Royalty anses härröra från en

arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay these royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om, emellertid, den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Gains from the alienation of 2. Vinst på grund av överlåtelse

movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

3. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik, eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

4. Gains derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the alienation of shares or other corporate rights in an entity which is a resident of the other Contracting State, and gains from the alienation of any other securities which are subjected in that other State to the same taxation treatment as gains from the alienation of such shares or other rights, may be taxed in that other Contracting State, but only if:

a) the individual has been a resident of that other Contracting State at any time during the five years immediately preceding the alienation of the shares, rights or securities; and

4. Vinst, som fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller andra rättigheter i företag som har hemvist i den andra avtalsslutande staten och vinst från överlåtelse av varje slag av värdepapper, som i denna andra stat behandlas på samma sätt som vinst vid överlåtelse av sådana andelar och andra rättigheter, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat, men endast om

a) den fysiska personen har haft hemvist i denna andra avtalsslutande stat vid något tillfälle under en femårsperiod omedelbart före överlåtelsen av andelarna, rättigheterna eller värdepapperna; och

b) the individual was the owner of the above mentioned shares, rights or securities while he was a resident of that other State.

b) den fysiska personen var ägare till ovan nämnda andelar, rättigheter eller värdepapper när han hade hemvist i denna andra stat.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1

 • 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1

 • 4 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State. However, in the following circumstances such income may be taxed in the other Contracting State:

a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in such case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or

b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any period of 12 months; in such case, only so much of the income as is attributable to services performed in that other Contracting State may be taxed in that other State.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får emellertid beskattas i den andra avtalsslutande staten om

a) han i denna andra avtalsslutande stat har en stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. I sådant fall får dock endast den del av inkomsten som är hänförlig till denna stadigvarande anordning beskattas i denna andra avtalsslutande stat; eller

b) han vistas i denna andra avtalsslutande stat under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt uppgår till eller överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod. I sådant fall får dock endast den del av inkomsten som är hänförlig till den verksamhet som utövats i denna andra avtalsslutande stat beskattas i denna andra stat.

2. The term ”professional services” includes especially

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig

independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article,

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får

remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, may be taxed in that State.

ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg, som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

Article 16

Directors’ fees

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or supervisory board (in Portugal, conselho fiscal) or of another similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. However, Article 15 shall apply in relation to payments made by such a company to a member of any board or organ referred to above in respect of the exercise of a permanent or regular activity.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller i kontrollorgan (i Portugal, conselho fiscal) eller i annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Artikel 15 skall emellertid tillämpas på ersättningar, för utövande av stadigvarande eller regelbunden verksamhet, som betalas av ett sådant bolag till medlem i en sådan styrelse eller ett sådant organ som anges ovan.

Article 17

Artistes and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

Artikel 17

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av underhållningsartist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, beskattas i denna andra stat.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som underhållningsartist eller sportutövare bedriver i denna egenskap, inte tillfaller underhållnings-

another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

artisten eller sportutövaren själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där underhållningsartisten eller sportutövaren bedriver verksamheten.

Article 18

Pensions

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Artikel 18

Pension

Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat, beskattas pension och annan liknande ersättning, som med anledning av tidigare anställning betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna stat.

Article 19

Government service

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(1) is a national of that State;

or

(2) did not become a resident

of that State solely for the purpose of rendering the services.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan liknande ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, en av dess politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, underavdelnings eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan lön och annan liknande ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat,

eller

2) inte fick hemvist i denna

stat uteslutande för att utföra arbetet.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

2. a) Pension som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, en av dess politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, underavdelnings eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om personen i fråga har hemvist och är medborgare i denna stat.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16, 17 och 18 tillämpas på lön och annan liknande ersättning och på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, en av dess politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter.

Article 20

Students

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Artikel 20

Studerande

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Article 21

Other income

1. Items of income of a resident

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med

of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 får inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal och som härrör från den andra avtalsslutande staten, beskattas i denna andra stat.

4. Notwithstanding any other provisions of this Convention, disbursements under the Social Security legislation arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the firstmentioned State.

4. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal får utbetalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i den förstnämnda staten.

CHAPTER IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 22

Elimination of double taxation

1. In the case of Portugal, double taxation shall be avoided as follows:

a) Where a resident of Portugal derives income which, in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Sweden, Portugal shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Sweden. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Sweden;

b) Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of Portugal is exempt from tax in this State Portugal may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

KAPITEL IV

METODER FÖR ATT UND-VIKA DUBBELBESKATTNING

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Portugal skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Portugal förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, skall Portugal, från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den skatt som betalats i Sverige. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Sverige.

b) Om person med hemvist i Portugal förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal är undantagen från beskattning i denna stat, får Portugal vid fastställandet av skatteuttaget för återstående inkomst för sådan person beakta den inkomst som undantagits från beskattning.

2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Portugal and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Portugal, Sweden shall allow

 • subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt portugisisk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Portugal, skall Sverige

 • med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att

without changing the general principle hereof)

 • as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Portuguese tax paid in respect of such income.

b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Portugal, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Portugal.

c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of Portugal to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by companies abroad.

ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras)

 • från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den portugisiska skatt som erlagts på inkomsten.

b) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Portugal, får Sverige vid fastställandet av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast i Portugal.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) ovan är utdelning från bolag med hemvist i Portugal till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som betalas till svenska bolag från bolag i utlandet.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 23

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

KAPITEL V

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

avtalsslutande staterna.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly,

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer

by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i denna artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Article 24

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där personen har hemvist, eller om fråga är om tillämpning av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if is not

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en

itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting State.

tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

Article 25

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning beträffande skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på

as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri -, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

Article 26

Assistance in recovery

1. The Contracting States agree to provide mutual assistance and support for recovering, in accordance with the respective provisions and rules of their legislation or regulations, the taxes d b hi C i h

Artikel 26

Handräckning vid indrivning

1. De avtalsslutande staterna förbinder sig att i enlighet med bestämmelser och regler i respektive stats lagar och förordningar bistå med ömsesidig handräckning och stöd vid

covered by this Convention, when these amounts are definitely due under the laws and regulations of the Contracting States seeking the assistance for such recovery.

2. At the request of the applicant State, the requested State shall, with a view to the recovery of an amount of tax, take measures of conservancy even if the claim is contested or is not yet the subject of an instrument permitting enforcement, insofar as such is permitted by the laws and administrative practice of the requested State.

3. The competent authorities of the Contracting States shall consult each other to decide the mode of application of this Article in case they consider the rendering of assistance in recovery of taxes feasible.

Article 27

Limitations of benefits

Notwithstanding any other provisions of this Convention, where

a) a company that is a resident of a Contracting State derives its income primarily from other States

(i) from activities of banking,

shipping, financing or insurance or

(ii) from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business primarily in other States; and

b) except for the application of

indrivning av de skatter på vilka detta avtal tillämpas när dessa belopp förfallit till betalning enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat som begär handräckningen.

2. Efter framställning av den ansökande staten skall den anmodade staten vidta åtgärder för att säkerställa indrivning av skatt, även om skattefordran har överklagats eller om ingen verkställighetstitel ännu föreligger såvida det är tillåtet enligt lag och administrativ praxis i den anmodade staten.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall överlägga om sättet att genomföra tillämpningen av denna artikel i det fall de anser att bistånd med handräckning vid indrivning av skatter är genomförbar.

Artikel 27

Begränsning av förmåner

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal skall, om

a) ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar sina inkomster huvudsakligen från andra stater

1) från bank-, sjöfarts-, finans-,

försäkringsverksamhet, eller

2) genom att vara huvudkontor,

co-ordination centre eller en liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater; och

b) sådan inkomst beskattas – i

the method of elimination of double taxation normally applied by that State, such income would bear a significantly lower tax under the laws of that State than income from similar activities carried out within that State or from being the headquarters, coordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business in that State, as the case may be,

any provisions of this Convention conferring an exemption or a reduction of tax shall not apply to the income of such company and to the dividends paid by such company.

andra fall än då tillämpning sker av den metod för undvikande av dubbelbeskattning som normalt tillämpas av denna stat – med en skattesats som är påtagligt lägre enligt den statens lagstiftning än den som tillämpas antingen på inkomst från liknande verksamhet som bedrivits inom denna stat eller på inkomst från huvudkontor, coordination centre eller en liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse i denna stat,

bestämmelserna i detta avtal som medför undantag från eller begränsning av beskattningen inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas av sådant bolag.

Article 28

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Artikel 28

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 29

Entry into force

The Convention shall enter into force on the thirtieth day after the later of the dates on which the respective Governments have

KAPITEL VI

AVSLUTANDE BESTÄMMEL-SER

Artikel 29

Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som respektive regering

notified each other in writing that the formalities constitutionally required in their respective States have been complied with and its provisions shall have effect:

a) in the case of Portugal:

(i) in respect of taxes withheld

at source the fact giving rise to them appearing on or after the first day of January 2000;

(ii) in respect of other taxes as

to income arising in the fiscal year beginning on or after the first day of January 2000;

b) in the case of Sweden:

(i) in respect of taxes

withheld at source, for amounts paid on or after the first day of January 2000;

(ii) in respect of other taxes on

income, on taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January 2000.

skall lämna när de åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive stats lagstiftning – har lämnats och dess bestämmelser skall tillämpas:

a) i Portugal

1. beträffande källskatter, om

den händelse som givit upphov till skatterna inträffat den 1 januari 2000 eller senare;

2. beträffande andra skatter,

på beskattningsår som börjar den 1 januari 2000 eller senare;

b) i Sverige

1. beträffande källskatter, på

belopp som förvärvas den 1 januari 2000 eller senare;

2. beträffande övriga skatter

på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari 2000 eller senare.

Article 30

Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of three years from the date of its entry into force. In such event the Convention shall cease to have effect:

a) in the case of Portugal:

(i) in respect of taxes withheld

at source, the fact giving rise to them appearing on

Artikel 30

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår som följer efter utgången av en period om tre år efter det att avtalet trädde i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

a) i Portugal

1. beträffande källskatter, om

den händelse som givit upphov till skatterna inträf-

or after the first day of January next following the date on which the period specified in the said notice of termination expires;

(ii) in respect of other taxes as

to income arising in the fiscal year beginning on or after the first day of January next following the date on which the period specified in the said notice of termination expires;

b) in the case of Sweden:

(i) in respect of taxes withheld

at source, for amounts paid on or after the first day of January in the year next following the end of the six month period;

(ii) in respect of other taxes on

income, on taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the year next following the end of the six month period.

far den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter den dag då den tidsperiod, som angivits i nämnda underrättelse om upphörande, har löpt ut eller senare;

2. beträffande andra skatter,

på beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter den dag då den tidsperiod, som angivits i nämnda underrättelse om upphörande, har löpt ut eller senare;

b) i Sverige

1. beträffande källskatter, på

belopp som förvärvas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare;

2. beträffande övriga skatter

på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

IN WITNESS whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed the present Convention and have affixed thereto their seals.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill.

Done at Helsingborg this 29th. day of August 2002, in duplicate in the Portuguese, Swedish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall prevail.

For the Kingdom of Sweden

Anna Lindh

For the Portuguese Republic

António Martins da Cruz

Som skedde i Helsingborg den 29 augusti 2002 i två exemplar på svenska, portugisiska och engelska språken. Alla tre språken äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall dock den engelska texten äga företräde.

För Konungariket Sverige

Anna Lindh

För Portugisiska Republiken

António Martins da Cruz

Protocol

At the moment of signing the Convention between the Kingdom of Sweden and the Portuguese Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention.

Protokoll

Vid undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har undertecknade kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en integrerande del av avtalet.

I. Ad Article 2, paragraph 3

1. It is agreed that the Convention also shall apply to

a) in the case of Portugal: Local immovable property tax (Contribuição Autárquica), and

b) in the case of Sweden: the real estate tax (den statliga fastighetsskatten).

2. The provisions in the Convention concerning income from immovable property shall also apply, mutatis mutandis, in relation to the taxes referred to in

I. Till artikel 2 punkt 3

1. Avtalet skall också tillämpas på

a) i Portugal: lokal fastighetsskatt (Contribuição Autárquica), och

b) i Sverige: den statliga fastighetsskatten.

2. Bestämmelserna i avtalet som avser inkomst av fast egendom skall också tillämpas, mutatis mutandis, i fråga om de skatter som anges i punkt 1.

paragraph 1.

II. Ad Article 8

With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph 1 of Article 8 shall apply only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

II. Till artikel 8

Beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

III. Ad Article 13, paragraph 3

With respect to gains derived by the air transport consortium SAS, the provisions of this paragraph shall apply only to such part of the gains as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

III. Till artikel 13 punkt 3

Beträffande vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet SAS tillämpas bestämmelserna i denna punkt endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

IV. Ad Article 15, paragraph 3

Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium SAS, such remuneration shall be taxable only in Sweden.

IV. Till artikel 15 punkt 3

Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet SAS, beskattas inkomsten endast i Sverige.

V. Ad Article 29

Notwithstanding the provisions of Article 29, the provisions of Article 8 and paragraph 3 of Article 13 and respective provisions of this Protocol shall have effect in both Contracting States with respect to the fiscal years beginning on or after 1 January 1985.

V. Till artikel 29

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 29 skall bestämmelserna i artikel 8 och artikel 13 punkt 3 och respektive bestämmelser i detta protokoll tillämpas i de båda avtalsslutande staterna i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari 1985 eller senare.

IN WITNESS whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed the present Protocol and have affixed thereto their seals.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll och försett detsamma med sina sigill.

Done at Helsingborg this 29th day of August 2002, in duplicate in the Portuguese, Swedish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall prevail.

For the Kingdom of Sweden

Anna Lindh

For the Portuguese Republic

António Martins da Cruz

Som skedde i Helsingborg den 29 augusti 2002 i två exemplar på svenska, portugisiska och engelska språken. Alla tre språken äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall dock den engelska texten äga företräde.

För Konungariket Sverige

Anna Lindh

För Portugisiska Republiken

António Martins da Cruz

2.2. Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik

Härigenom föreskrivs följande.

Artikel 10 om undvikande av dubbelbeskattning av inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik i avtalet mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande luftfart som undertecknades den 14 mars 2000 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska. Den engelska texten samt en svensk översättning framgår av bilaga till denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på inkomst som förvärvas från och med den 1 januari 1997 samt på förmögenhet som innehas detta datum eller senare.

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REGERINGEN I FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION HONG KONG

CONCERNING SCHEDULED AIR SERVICES

BETRÄFFANDE LUFTFART

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China (”the Hong Kong Special Administrative Region”),

Konungariket Sveriges regering och regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hong Kong (den särskilda administrativa regionen Hong Kong),

Have agreed as follows: har kommit överens om följande:

ARTICLE 10 Artikel 10

Avoidance of Double Taxation Undvikande av dubbelbeskattning

1. Income and profits derived from the operation of aircraft in international traffic by an airline of one Contracting Party, including participation in a pool service, a joint air transport operation or an international operating agency, which are subject to tax in the area of that Contracting Party shall be exempt from income tax, profits tax and all other taxes on income and profits imposed in the area of the other Contracting Party.

1. Inkomst som lufttrafikföretag i en avtalsslutande part förvärvar genom användning av luftfartyg i internationell trafik, inklusive genom deltagande i en pool, i ett gemensamt lufttransportföretag eller i en internationell driftsorganisation, undantas från inkomstskatt och all annan skatt på inkomst som påförs i den andra avtalsslutande parten.

2. Capital and assets of an airline of one Contracting Party relating to the operation of aircraft in international traffic shall be exempt from taxes on capital and assets imposed in the area of the other Contracting Party.

2. Förmögenhet som innehas av lufttrafikföretag i en avtalsslutande part och som är hänförliga till användningen av luftfartyg i internationell trafik undantas från skatt på förmögenhet i den andra avtalsslutande parten.

3. Gains from the alienation of aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such aircraft which are received by an airline of one Contracting Party, the income and profits of which according to paragraph 1 are taxable only in the area of that Contracting Party, shall be exempt from any tax on gains imposed in the area of the other Contracting Party.

3. Vinst på grund av överlåtelse av luftfartyg i internationell trafik och lös egendom hänförlig till användning av sådant luftfartyg som tas emot av lufttrafikföretag i en avtalsslutande part, och vars inkomst enligt punkt 1 beskattas endast i denna avtalsslutande part, är undantagen från all skatt på vinst som påförs i den andra avtalsslutande parten.

4. For the purposes of this Article:

(a) the term ”income and profits” includes revenues and gross receipts from the operation of aircraft for the carriage of persons, livestock, goods, mail or merchandise in international traffic including:

i) the charter or rental of aircraft if such charter or rental is incidental to the operation of aircraft in international traffic;

ii) the sale of tickets or similar documents, and the provision of services connected with such carriage, for the airline itself or for other airlines, but in the latter case only if such sales or provisions of services are incidental to the operation of aircraft in international traffic; and

iii) interest on funds directly connected with the operation of aircraft in international traffic;

(b) the term “international traffic”

4. Vid tillämpningen av denna artikel:

a) innefattar uttrycket ”inkomst” intäkter och bruttoinkomster från användning av luftfartyg för transport i internationell trafik av personer, levande inventarier, varor, post eller handelsvaror inklusive:

1) chartring eller hyra av luftfartyg om sådan chartring eller hyra är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av luftfartyg i internationell trafik,

2) försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar samt tillhandahållande av tjänster i samband med sådan transport, för lufttrafikföretaget eller för andra lufttrafikföretag, men i det senare fallet endast om sådan försäljning eller tillhandahållande av tjänster är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av luftfartyg i internationell trafik, och

3) ränta på medel som är direkt hänförliga till användningen av luftfartyg i internationell trafik,

b) avser uttrycket ”internationell

means any carriage by an aircraft except when such carriage is solely between places in the area of the other Contracting Party;

(c) the term “airline of one Contracting Party” means,

(i) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, an airline incorporated and having its principal place of business in the Hong Kong Special Administrative Region; and

(ii) in the case of Sweden, any airline which, under the laws of Sweden, is liable to tax therein by reason of domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and includes the joint Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), but only insofar as profits derived by SAS Sverige AB, the Swedish partner of the Scandinavian Airlines System (SAS), are in proportion to its share in that consortium;

(d) the term ”competent authority” means,

(i) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, the Commissioner of Inland Revenue or his authorized representative, or any person or body authorized to perform any functions at present exercisable by the Commissioner or similar functions; and

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this

trafik” all transport med luftfartyg utom då sådan transport sker uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande parten,

c) avser uttrycket ”lufttrafikföretag i en avtalsslutande part”,

1) i den särskilda administrativa regionen Hong Kong, ett lufttrafikföretag bildat och med säte i den särskilda administrativa regionen Hong Kong, och

2) i Sverige, lufttrafikföretag som enligt lagstiftningen i Sverige är skattskyldigt där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet, och omfattar det gemensamma svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), men när det gäller inkomster uppburna av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS), endast till den del inkomsten motsvarar dess andel i konsortiet,

d) avser uttrycket ”behörig myndighet”,

1) i den särskilda administrativa regionen Hong Kong, ”the Commissioner of Inland Revenue” eller dennes befullmäktigade ombud eller varje annan person eller organ med befogenhet att utföra de funktioner som ”the Commissioner” för närvarande utför eller liknande funktioner, och

2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av

Article. denna artikel.

5. The competent authorities of the Contracting Parties shall, through consultation, endeavour to resolve by mutual agreement any disputes regarding the interpretation or application of this Article. Article 17 (Settlement of Disputes) shall not apply to any such dispute.

5. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna skall, efter samråd, genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra alla tvister beträffande tolkningen eller tillämpningen av denna artikel. Artikel 17 (Tvistlösning) är inte tillämplig på sådana tvister.

6. Notwithstanding Article 21 (Entry into Force) each Contracting Party shall in writing notify the other of the completion of the relevant procedures required by its law to bring this Article into force. The Article shall enter into force on the date of the receipt of the latter of these notifications and shall thereupon have effect in respect of income, profits and gains arising on or after the first day of January 1997 and on capital and assets held on or after that date.

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 21 (Ikraftträdande) skall de avtalsslutande parterna skriftligen underrätta varandra när de konstitutionella åtgärder har vidtagits som enligt respektive lagstiftning krävs för att denna artikel skall träda i kraft. Artikeln träder i kraft den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och skall därvid tillämpas på inkomst och vinst som förvärvas den 1 januari 1997 eller senare och på förmögenhet som innehas detta datum eller senare.

7. Notwithstanding Article 19 (Termination) where notice of termination of this Agreement is given under that Article, this Article shall cease to have effect, in relation to income, profits and gains received as well as capital and assets held on or after the first day of January in the calendar year next following the expiry of a period of six months after the date when such notice is given.

7. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 19 (Uppsägning) skall, då meddelande om beslut att säga upp detta avtal lämnas enligt nämnda artikel, denna artikel upphöra att gälla beträffande såväl inkomst och vinst som förmögenhet som tas emot respektive innehas från och med den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av sex månader från dagen då uppsägningen äger rum.

8. This Article shall cease to have effect in the event that an agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income, providing for similar exemptions to those in this Article, enters into force between the Contracting Parties.

8. Denna artikel skall upphöra att gälla när ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatt på inkomst träder i kraft mellan de avtalsslutande parterna, under förutsättning att avtalet innehåller liknade undantag som de i denna artikel.

In witness whereof, the Till bekräftelse härav har

undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av respektive regering, undertecknat detta avtal.

Done, in duplicate at Hong Kong this 14th day of March 2000 in the English language.

Som skedde i Hong Kong den 14 mars 2000 i två exemplar på engelska språket.

For the Government of the Kingdom of Sweden

För Konungariket Sveriges regering

Ingolf Kiesow Ingolf Kiesow

For the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China

För regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hong Kong

Stephen IP Shu Kwan Stephen IP Shu Kwan

2.3. Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap samt artikel 20 i bilagan till lagen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap1, ändrad genom konventionen av den 21 december 1995 om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap2 skall gälla som lag här i landet. Den svenska texten till konventionen av den 23 juli 1990 i dess nuvarande lydelse framgår av bilaga till denna lag.

Konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap3, ändrad dels genom konventionen av den 21 december 1995 om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till nämnda konvention

4

, dels genom

protokollet den 25 maj 1999 om ändring av nämnda konvention5, skall gälla som lag här i landet.

Den svenska texten till konventionen av den 23 juli 1990 i dess nuvarande lydelse framgår av bilaga till denna lag.

1 EGT L 225, 20.8.1990, s. 10 (Celex 490A0436). 2 EGT C 26 1996, s. 1 (Celex 496A0331(01)). 3 EGT L 225, 20.8.1990, s. 10 (Celex 490A0436). 4 EGT C 26 1996, s. 1 (Celex 496A0331(01)). 5 EGT C 202, 16.7.1999, s. 1 (Celex 499A0716/01/).

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Bilaga Bilaga

Artikel 20

Denna konvention ingås för en period av fem år. Sex månader före utgången av denna tid skall de avtalsslutande staterna sammanträda för att besluta om en förlängning av konventionen och om varje annan åtgärd som eventuellt skall vidtas med hänsyn till den.

Denna konvention ingås för en period av fem år. Den skall förlängas med ytterligare fem år i taget såvida inte en avtalsslutande stat senast sex månader före utgången av den innevarande femårsperioden skriftligen underrättar generalsekreteraren för

Europeiska unionens råd att staten motsätter sig detta.

2.4. Förslag till lag om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Härigenom föreskrivs att bilaga 2 till lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Bilaga 2

Förteckning över de svenska skatter och avgifter som konventionen tillämpas på

Konventionen tillämpas på de skatter och avgifter som tas ut enligt följande lagar.

Artikel 2 punkt 1 a: i) Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen (1958:295) om sjömansskatt, kupongskattelagen (1970:624), lagen (1908:128 s. 1)

om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, lagen

( 1933:395 ) om ersättningsskatt, lagen ( 1927:321 ) om

utskiftningsskatt och lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt.

iii) Lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Artikel 2 punkt 1 b: i) Kommunalskattelagen (1928:370). ii) Lagen (1981:691) om socialavgifter, lagen (1982:423) om allmän löneavgift, lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från

arbetsgivare och lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift.

iii) A. Lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

B. Lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt. C. Lagen (1968:430) om mervärdesskatt. D. Lagen (1978:144) om skatt på vissa resor och lagen

(1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper.

E. Vägtrafikskattelagen (1973:601), lagen (1976:338) om

vägtrafikskatt på vissa fordon, som inte är registrerade här i riket, lagen (1976:339) om saluvagnsskatt, vägtrafikskattelagen (1988:327) och lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon.

G. Lagen (1972:435) om överlastavgift.

Föreslagen lydelse

Bilaga 2

Förteckning över de svenska skatter och avgifter som konventionen tillämpas på

Konventionen tillämpas på de skatter och avgifter som tas ut enligt följande lagar.

Artikel 2 punkt 1 a: i) Kupongskattelagen (1970:624), lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, inkomstskattelagen (1999:1229). ii) Lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. iii) Lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Artikel 2 punkt 1 b: i) Begravningslagen (1990:1144), lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund. ii) Lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, lagen (1994:1744) om

allmän pensionsavgift, socialavgiftslagen (2000:980).

iii) A. Lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

B. Lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen

(1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet.

C. Mervärdesskattelagen (1994:200). D. Lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen

(1972:820) om skatt på spel, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel, lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteriskatt, lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, lagen (1999:673) om skatt på avfall, lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.

E. Lagen (1976:339) om saluvagnsskatt, fordonsskattelagen

(1988:327), lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

G. Lagen (1972:435) om överlastavgift.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om skattefordringar som kan fastställas respektive drivas in med stöd av de lagar som anges i den tidigare lydelsen av bilaga 2.

3. Ärendet och dess beredning

Förhandlingar med Portugal om ett skatteavtal har pågått under en lång följd av år såväl i Lissabon som i Stockholm. Ett avtalsutkast paraferades slutligen i Stockholm den 30 september 1999. Utkastet var upprättat på engelska. En svensk och en portugisisk text har därefter upprättats. Den engelska och den svenska texten har remitterats till Kammarrätten i

Jönköping och Riksskatteverket. Avtalet undertecknades i Helsingborg den 29 augusti 2002.

Ett förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Portugal har upprättats inom Finansdepartementet.

Företrädare för Sverige och Kinas särskilda administrativa region Hong Kong har kommit överens om ett luftfartsavtal. Avtalet undertecknades den 14 mars 2000. Artikel 10 i avtalet innehåller bestämmelser om undvikande av dubbelbeskattning av inkomst och vinst som lufttrafikföretag förvärvar genom användning av luftfartyg i internationell trafik. Luftfartsavtalet är upprättat på det engelska språket.

Ett förslag till lag om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfart i internationell trafik har upprättats inom Finansdepartementet.

Den 1 januari 1995 trädde konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning av inkomst mellan företag i intressegemenskap (skiljemannakonventionen) i kraft i förhållande till de tolv stater som var medlemmar i Europeiska unionen före 1995. Den 21 december 1995 undertecknades en konvention med anledning av Sveriges, Österrikes och Finlands anslutning till skiljemannakonventionen (anslutningskonventionen) av de femton stater som vid denna tid var medlemmar i Europeiska unionen. Skiljemannakonventionen är, enligt den lydelse den har efter anslutningskonventionens ikraftträdande, tidsbegränsad i fem år. Den löpte således ut den 31 december 1999. Medlemsstaterna har den 25 maj 1999 undertecknat ett protokoll om ändring av skiljemannakonventionen i syfte att förlänga konventionens giltighetstid. Protokollet fogas som en bilaga till protokollet i detta ärende.

Sverige har ratificerat anslutningskonventionen och i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap föreskrivit att skiljemannakonventionen skall gälla som lag här i landet. Anslutningskonventionen trädde i kraft den 1 april 2000.

Det är nu fråga om att godkänna protokollet om ändring av konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap samt att införa de följdändringar som är påkallade med anledning av protokollet. Ett förslag till lag om ändring av lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap har därför upprättats inom Finansdepartementet.

I bilaga 2 till lagen (1990:313) om Europaråds- och OECDkonventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden anges de svenska skatter och avgifter som lagen tillämpas på. Bilagan har inte

ändrats sedan lagens tillkomst, vilket innebär att nyare skatter och avgifter faller utanför tillämpningsområdet. Bilagan bör därför ändras.

Riksskatteverket har beretts tillfälle att yttra sig över ett utkast till proposition som i sak överensstämmer med denna proposition beträffande avtalet med Hong Kong SAR, ändringen av skiljemannakonventionens giltighetstid samt bilaga 2 till lagen om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Lagrådet

Såsom framgår av 2 § i den föreslagna lagen om skatteavtal mellan Sverige och Portugal skall avtalets beskattningsregler tillämpas endast till den del de medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Detsamma gäller i fråga om artikel 10 i avtalet mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande beskattning av inkomst från luftfart. Regeringen anser på grund härav och på grund av förslagens beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

Skiljemannakonventionens regler innebär att en metod för tvistlösning mellan stater anvisas i de fall en fråga om dubbelbeskattning av inkomst föreligger mellan stater då företags inkomster justerats på grund av att prissättningen mellan företag i intressegemenskap anses ha varit felaktig. Tillämpning av konventionen kan endast innebära att skattskyldigheten i Sverige inskränks i förhållande till den skattskyldighet som annars skulle föreligga enligt nationell rätt. Den nu föreslagna ändringen innebär att konventionens bestämmelse om giltighetstid ändras med anledning av det protokoll om förlängning av giltighetstiden för konventionen som de avtalsslutande staterna undertecknat. Regeringen anser på grund härav och på grund av förslagets beskaffenhet i övrigt att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

Förslaget om en ny bilaga till lagen om Europaråds- och OECDkonventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden innebär att uppräkningen av de skatter konventionen skall tillämpas på uppdateras. Förslaget är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Regeringens förslag: Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet mellan Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Portugal.

Remissinstanserna: Den engelska och den svenska texten har remitterats till Kammarrätten i Jönköping och Riksskatteverket.

Remissinstanserna, som har tillstyrkt förslaget, har uttryckt önskemål om att vissa avtalsbestämmelser närmare förklaras i propositionen.

Skälen för regeringens förslag: Portugal är den enda medlemsstat inom EU som Sverige inte har något skatteavtal med. Skatteavtalen är viktiga för att undanröja de hinder som en dubbelbeskattning kan medföra för utbyte av varor och tjänster, för kapitalets och arbetskraftens rörlighet och för utvecklingen av ekonomiska förbindelser mellan länder.

Avtalen möjliggör även ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande staterna. Det är därför angeläget att täcka den brist som avsaknaden av ett skatteavtal med Portugal utgör.

4.1. Lagförslaget

Lagförslaget består dels av paragraferna 1–3, dels av en bilaga som innehåller den överenskomna avtalstexten på svenska och engelska språken. Avtalet består förutom av dessa två texter också av en portugisisk text. Endast den svenska och engelska texten har bilagts lagförslaget. Den portugisiska texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementet.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet skall gälla som lag här i landet (1 §). Vidare regleras där frågan om hur avtalets beskattningsregler skall tillämpas i förhållande till annan skattelag (2 §). Bestämmelsen innebär att beskattning inte kan ske på grund av avtalets regler. Endast om det i annan skattelag såsom inkomstskattelagen (1999:1229), IL, etc. föreskrivits en skattskyldighet kan beskattning komma i fråga.

I fråga om inkomst som skall undantas från svensk skatt har Sverige enligt en progressionsregel i avtalet (artikel 22.2 b) rätt att höja skatteuttaget på den skattskyldiges övriga inkomster. Av flera skäl, bl.a. förenkling av regelsystemet och för att minska arbetsbördan för skattemyndigheterna, avstår emellertid Sverige regelmässigt från att utnyttja denna möjlighet. Ytterligare ett skäl är att det bortfall av skatt som blir följden av en utebliven progressionsuppräkning är försumbar ur statsfinansiell synpunkt. Dessa skäl motiverar ett avstående av progressionsuppräkningen även i förhållande till Portugal. I 3 § föreskrivs därför att inkomst som enligt avtalet är undantagen från

beskattning i Sverige inte skall tas med vid taxeringen. Något förordnande om progressionsuppräkning har inte föreslagits i lagen. Sådan uppräkning skall därför inte ske.

Enligt artikel 29 i avtalet skall de avtalsslutande staterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs enligt lagstiftningen i resp. stat för att avtalet skall träda i kraft. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista underrättelsen tagits emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I lagförslaget har därför föreslagits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas fr.o.m. inkomståret 2000. Efter ikraftträdandet av avtalet skall, enligt punkt V i protokollet, den fördelning av beskattningsrätten till inkomst och vinst från sjöfart och luftfart som följer av bestämmelserna i artikel 8 och artikel 13.3 och respektive bestämmelser i protokollet tillämpas redan i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari 1985.

4.2. Översiktligt om inkomstskattesystemet i Portugal

4.2.1. Beskattning av fysiska personer

Fysiska personer bosatta i Portugal är skattskyldiga till inkomstskatt (Imposto sobre o Redimento das Pessoas Singulares, IRS) där för all inkomst oavsett varifrån den härrör. Fysisk person anses bosatt i Portugal om han vistas i Portugal mer än 183 dagar under ett kalenderår, om han har en bostad till sitt förfogande den 31 december och om han har för avsikt att permanent bosätta sig i denna, om han den 31 december är anställd ombord på ett skepp eller luftfartyg som används av ett företag som är hemmahörande i Portugal eller har sitt huvudkontor eller plats för företagsledningen där eller om han är representant för den portugisiska staten i utlandet. Om familjens överhuvud är bosatt i Portugal anses även övriga familjemedlemmar bosatta där. Ett gift par som bor tillsammans sambeskattas. Det innebär att inkomsterna fördelas mellan makarna genom att de två beskattningsbara inkomsterna läggs ihop och delas i två lika delar innan den progressiva skatteskalan tillämpas på resp. del.

De beskattningsbara inkomstslagen är indelade i sex olika kategorier: inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet, vilken innefattar inkomst av sjävständigt bedriven verksamhet, kapitalinkomst, inkomst av fast egendom, kapitalvinst samt pension, livränta och underhållsbidrag. Avdrag får göras för utgifter resp. avskrivningar vid beräkning av nettoresultatet av varje kategori. Även vissa personliga avdrag medges. Ensamstående eller frånskilda skattskyldiga får göra ett avdrag på 208,80 EUR. Ett gift par som bor tillsammans får dra av 348,01 EUR. I ett hushåll med en ensamstående förälder får varje skattskyldig person avdrag med 278,40 EUR. För varje barn som inte själv är skattskyldigt enligt IRS medges avdrag med 139,20 EUR. Avdrag får också göras med 174 EUR för beroende förälder eller mor- och farförälder som sammanbor med den skattskyldige under förutsättning att den beroende personens inkomster inte överstiger socialförsäkringspensionen. Samtliga inkomster – utom ränta på obligationer och tillgodohavande – läggs samman vid beräkningen av skatteuttaget. Den generella skatteskalan för

fysiska personers inkomst är progressiv. Skatten tas ut med 12 % i det lägsta skiktet och med 40 % för inkomster över 51 251,48 EUR (inkomståret 2002). På utdelning, ränta och royalty tas en preliminär källskatt ut med 15 %.

Vid beräkningen av den beskattningsbara inkomsten ingår 50 % av bruttoutdelningen av progressionsskäl. Vid skatteberäkningen får avdrag göras för den preliminära skatten på utdelningen. Utdelning från bolag som bedriver sjöfart och bolag som har tillstånd att verka inom Madeiras och Azorernas frihandelszoner är skattefri. På ränta på tillgodohavanden tas en definitiv källskatt ut med 20 % om den skattskyldige väljer att inte inkludera räntan i den beskattningsbara inkomsten.

Portugal har inte någon förmögenhetsskatt. Fastighetsskatt tas inte ut på fastigheter som är belägna i utlandet.

Enligt intern portugisisk rätt medges avräkning för utländsk inkomstskatt enligt ”per country-metoden”, dvs. samtliga inkomster och skatter från ett och samma land läggs samman vid avräkningen.

Begränsat skattskyldiga fysiska personer är endast skattskyldiga för inkomst som härrör från källa i Portugal. Inkomst av anställning hos portugisisk arbetsgivare eller vid ett utländskt företags fasta driftställe i Portugal beskattas med 25 % definitiv källskatt. 25 % definitiv källskatt tas också ut på inkomst från tjänster utförda av enskilda näringsidkare. Utdelning som betalas direkt till en begränsat skattskyldig person beskattas med en definitiv källskatt på 25 %. Ränta på tillgodohavanden beskattas med en definitiv skatt på 20 % .

4.2.2. Bolagsbeskattning

Portugisisk bolagsskatt (Imposto sobre o Redimento das Pessoas Colectivas, IRC), tas ut av alla bolag som är hemmahörande eller som har ett fast driftställe i Portugal. Ett bolag anses vara hemmahörande i Portugal om det har sitt säte eller sin verkliga ledning där. Bolag hemmahörande i Portugal är skattskyldiga där för all inkomst oavsett varifrån den härrör. Den beskattningsbara inkomsten bestäms normalt med utgångspunkt i bolagets deklaration och bokföring med avdrag för eventuella förluster från tidigare år och vissa avdrag som medges som stimulansåtgärder, den s.k. direkta metoden. Kan inte den beskattningsbara inkomsten fastställas på detta sätt, tillämpas den indirekta metoden. Den indirekta metoden innebär att den beskattningsbara inkomsten fastställs med utgångspunkt i alla de uppgifter skattemyndigheten har tillgängliga (t.ex. genomsnittlig brutto- eller nettomarginal, genomsnittlig avkastning på investeringar och beskattningsbar inkomst från tidigare år).

Alla mindre bolag, utom sociedade anónima, SA, som inte har ordnad bokföring, som under tidigare år hade en omsättning som var lägre än 149 639, 37 EUR och som inte måste ha godkänd bokföring skall tillämpa en förenklad metod. Den beskattningsbara inkomsten för sådana företag beräknas enligt parametrar som har fastställts för olika verksamheter. Innan dessa parametrar har publicerats beskattas dessa företag för en beräknad inkomst som utgör 20 % av deras omsättning från

försäljning av varor plus det högsta beloppet av 45 % av deras bruttoinkomst från andra källor och den högsta nationella minimilönen för inkomståret (4 872,14 EUR för år 2002). Inkomsten beräknad på detta sätt beskattas med en reducerad IRC på 20 %.

Den generella bolagsskattesatsen är 30 % för beskattningsår som börjar år 2002 eller senare. Normalt tas även en kommunal skatt (Deramma) ut med 10 % av bolagsskatten, vilket ger en total skattesats på 33 %. Den kommunala skatten får inte dras av från IRC. Utdelning beskattas med en källskatt på 15 % (IRC). I tillägg till IRC tas en källskatt på 5 % ut som ersättning för arvs- och gåvoskatt (Imposto sobre as Sucessões e Doações por Avença, ISDA). För utdelning från bolag (SA) som privatiserats tas 7,5 % ut på bruttoutdelning under de först fem åren efter privatiseringen under förutsättning att aktierna förvärvats före utgången av år 2002. Utdelningen till ett bolag som äger minst 10 % av det utdelande bolagets kapital under en oavbruten period av minst ett år före utdelningen är undantagen från skatt. Utdelning som sker före ettårsperiodens utgång blir också skattefri om kravet på innehavsperiod uppfylls därefter. Är dessa villkor inte uppfyllda tas 50 % av utdelning från inhemska bolag med i aktieägarens beskattningsbara inkomst. Skattefrihet gäller också för utdelning till holdingbolag (SGPS), riskkapitalbolag (SCR), regionala utvecklingsbolag (SDR) bolag för företagsfrämjande (SFE) börsmäklarbolag (SFC) eller investmentbolag (SIM) utan krav på visst innehav eller viss innehavstid. Källskatten på ränta är normalt 15 %. På ränta på tillgodohavanden, obligationer och andra värdepapper tas 20 % källskatt ut och på obligationer som utfärdats av bolag före den 16 oktober 2004 tillämpas 25 %. På all royalty, inklusive betalningar för know-how och leasingavgifter för utrustning och tekniskt bistånd, är källskattesatsen 15 %.

Företag som inte är hemmahörande i Portugal men som har ett fast driftställe där, är skattskyldiga för inkomst som förvärvas av eller genom det fasta driftstället och inkomst som härrör från källor i Portugal från verksamhet som är identisk med eller som liknar den som bedrivs vid det fasta driftstället. Skattesatsen är densamma som för inhemska företag. Ingen ytterligare skatt tas ut på inkomst som remitteras till huvudkontoret. Utländska företag som inte har ett fast driftställe i Portugal betalar normalt en definitiv källskatt på inkomster som har källa i Portugal. Källskatten på utdelning är 25 %. Skattesatsen är dock – under samma förutsättningar som gäller för inhemska bolag – 12,5 % på SA som privatiserats. Bolag som omfattas av EG:s moderdotterbolagsdirektiv (90/435/EEC) är undantagna från såväl källskatt som ISDA. På ränta tillämpas en definitiv källskatt på 20 %. Obligationer som utfärdats av bolag beskattas liksom inhemska bolag med en skattesats på 25 %. På royalty tillämpas en definitiv källskatt med 15 %.

4.3. Skatteavtalets innehåll

Avtalet ansluter nära till den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderat för bilaterala skatteavtal (”Model Tax Convention on Income and on Capital”).

4.3.1. Avtalets tillämpningsområde

Artikel 1 anger de personer som omfattas av avtalet. Enligt artikeln, som överensstämmer med motsvarande artikel i OECD:s modellavtal, skall avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. För att avtalet skall vara tillämpligt krävs dels att fråga är om sådan person som avses i artikel 3.1.d eller e, dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 har hemvist i en avtalsslutande stat. Avtalet är enligt dessa bestämmelser endast tillämpligt i fråga om personer som enligt den interna lagstiftningen i en avtalsslutande stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket innefattar endast person som är obegränsat skattskyldig, dvs. en person som är skattskyldig för hela sin världsvida inkomst i denna stat och inte person som är skattskyldig endast för inkomst som har sin källa i staten i fråga. Den skattskyldighet som avses i avtalet är inte någon formell eller symbolisk skattskyldighet.

Skattskyldigheten skall i princip innebära en skyldighet att betala skatt enligt de inkomstskattetabeller för olika inkomster som normalt tillämpas för personer som är obegränsat skattskyldiga i staten i fråga.

För att avtalet skall vara tillämpligt på inkomst som förvärvas av svenskt handelsbolag gäller vissa i artikel 4.1 angivna villkor. Ett svenskt handelsbolag är vid tillämpningen av denna bestämmelse berättigat att få nedsättning av t.ex. kupongskatt på utdelning enligt reglerna i artikel 10, i den utsträckning som handelsbolagets inkomst är skattepliktig i Sverige på samma sätt som inkomst som uppbärs av en person som har hemvist här. Det har i detta sammanhang ingen betydelse om det är handelsbolaget eller dess delägare som är skattesubjekt. Har t.ex. ett svenskt handelsbolag tre delägare varav endast två har skatterättslig hemvist i Sverige medan den tredje har hemvist i en tredje stat, har handelsbolaget – om dess inkomster beskattas hos delägarna – rätt att erhålla de reduceringar av källskatt som följer av avtalets regler beträffande två tredjedelar av den inkomst som uppbärs från Portugal.

Artikel 2 anger de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. I artikel 2.3 räknas de för närvarande utgående skatterna upp som omfattas av avtalet.

Avtalet är även tillämpligt på den lokala fastighetsskatten i Portugal och den statliga fastighetsskatten i Sverige enligt punkt I i protokollet. Av artikel 2.4 framgår att avtalet skall tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i artikel 2.3.

4.3.2. Definitioner m.m.

Artikel 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Innehållet i artikeln överensstämmer i huvudsak med motsvarande artikel i OECD:s modellavtal.

När det gäller tolkning av skatteavtal och då bl.a. den i artikel 3.2 intagna bestämmelsen hänvisas till vad som anförts i propositionen om 1989 års dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. 1989/90:33 s. 42 ff.). Här skall endast framhållas att Wienkonventionen

om traktaträtten tar sikte på att vid tvist mellan parterna om avtalets innebörd tolka parternas, dvs. staternas, avsikt med en bestämmelse i ett visst avtal och inte att reglera förhållandet mellan skattskyldiga och staten. Skatteavtalen skall i princip tolkas som annan svensk lagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offentliga förarbeten.

Artikel 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person skall anses ha hemvist vid tillämpningen av avtalet. Artikeln avviker något från OECD:s modellavtal genom att frågan om hemvist för svenskt handelsbolag regleras. I de fall annan person än fysisk person anses ha hemvist i båda avtalsslutande staterna (artikel 4.3) skall de behöriga myndigheterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse

Hemvistreglerna i avtalet har inte någon betydelse för var en person skall anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning, utan såsom uttryckligen framgår av avtalstexten regleras endast frågan om hemvist vid tillämpningen av avtalet. Detta innebär att avtalets hemvistregler inte är avgörande för om bestämmelserna om t.ex. kupongskatt eller inkomstskatt enligt IL skall tillämpas på utdelning som betalas från Sverige. Bestämmelserna i IL skall tillämpas på utdelning från ett svenskt bolag till en fysisk person som är obegränsat skattskyldig i Sverige enligt intern svensk skattelagstiftning, men som har hemvist i en annan stat enligt ett skatteavtal. Reglerna i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning får däremot betydelse vid bestämmandet av hemvist enligt avtalet. En förutsättning för att en person skall anses ha hemvist i någon av de avtalsslutande staterna enligt avtalet är att personen i fråga anses bosatt eller hemmahörande, dvs. obegränsat skattskyldig, enligt intern rätt i någon av de avtalsslutande staterna eller i båda.

I artikel 4.2 regleras dubbel bosättning för fysiska personer, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska regler för beskattning anses obegränsat skattskyldig i Sverige och enligt reglerna för beskattning i Portugal anses bosatt där. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelse. En person som anses bosatt i såväl Sverige som i Portugal enligt resp. stats interna lagstiftning men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Portugal skall i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätten enligt avtalet, vid taxeringen i Sverige beskattas enligt de regler som gäller för i Sverige obegränsat skattskyldiga, vilket medför rätt att erhålla t.ex. grundavdrag och allmänna avdrag.

Artikel 5 definierar fast driftställe. Artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal med undantag för artikel 5.3. Artikel 5.2 innehåller en uppräkning – på intet sätt uttömmande – av exempel, som vart och ett kan anses utgöra ett fast driftställe. Dessa exempel skall dock ses mot bakgrund av den allmänna definitionen i artikel 5.1. Detta innebär att de exempel som räknas upp i artikel 5.2 skall tolkas så att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de uppfyller villkoren i artikel 5.1.

Enligt artikel 5.3 har ett företag fast driftställe i en avtalsslutande stat om företaget tillhandahåller tjänster, inklusive rådgivning, där som utförs såväl av anställda i detta företag, som av anställda i ett fristående företag. En förutsättning är dock att verksamheten pågår längre tid än sex

månader under en tolvmånadersperiod. Motsvarande bestämmelse finns i Förenta Nationernas modellavtal (United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries, 2001).

Bestämmelsen om fast driftställe i svensk lagstiftning finns i 2 kap. 29 § IL. För att ett företag i Portugal skall kunna beskattas för inkomst av rörelse från fast driftställe i Sverige enligt artikel 7 i avtalet krävs att företaget har fast driftställe såväl enligt intern svensk lagstiftning som enligt bestämmelserna i avtalet (jfr 2 § i den föreslagna lagen om skatteavtal med Portugisiska Republiken).

4.3.3. Avtalets beskattningsregler

Artikel 6–21 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till olika inkomster och tillgångar. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag och vilken förvärvskälla inkomsten skall hänföras enligt svensk intern skattelagstiftning. När beskattningsrätten fördelats enligt avtalet sker beskattning i Sverige enligt svensk lagstiftning. Har rätten att beskatta viss inkomst i Sverige inskränkts genom avtalet måste denna begränsning iakttas.

I de fall en inkomst eller tillgång ”får beskattas” i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i artikel 6–21, innebär detta naturligtvis inte att den andra staten fråntagits rätten att beskatta inkomsten i fråga. Beskattning får i sådant fall ske även i den andra staten, om det är möjligt enligt dess interna skattelagstiftning, men den dubbelbeskattning som uppkommer i sådant fall måste undanröjas. Hur detta genomförs framgår av artikel 22.

Inkomst av fast egendom får enligt artikel 6 beskattas i den stat där egendomen är belägen. Definitionen av fast egendom avviker från OECD:s modellavtal genom att ”fast egendom” uttryckligen omfattar även ”byggnader”. Bakgrunden till detta är att byggnad enligt svensk rätt i vissa fall är lös egendom. Vid tillämpningen av avtalet anses alltid byggnad som fast egendom och inkomst av sådan byggnad får beskattas här om byggnaden finns i Sverige även om inkomsttagaren har hemvist i Portugal. Bestämmelsen i artikel 6.3 andra stycket innebär en utvidgning av uttrycket fast egendom som tillkommit på portugisisk begäran. Enligt denna bestämmelse skall artikel 6.1 även tillämpas på inkomst av lös egendom och tillhandahållande av tjänster som har samband med brukandet eller rätten att bruka fast egendom. Detta gäller endast under förutsättning att sådan inkomst anses som fast egendom enligt intern lagstiftning i den stat där den fasta egendomen är belägen. Royalty från fast egendom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång behandlas också som fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Rätten att beskatta annan royalty fördelas med tillämpning av artikel 12.

Enligt IL beskattas inkomst som härrör från fast egendom i vissa fall som inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpningen av avtalet bestäms

dock rätten att beskatta inkomst av fastighet med utgångspunkt i artikel 6. Detta hindrar dock inte Sverige från att beskatta inkomsten som inkomst av näringsverksamhet vid taxeringen här. Observera att artikeln endast behandlar situationen att en person med hemvist i en avtalsslutande stat har fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten. Inkomst av fast egendom som är belägen i hemviststaten eller i en tredje stat behandlas i artikel 21.

Artikel 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i artikel 7.1 endast i den stat där företaget har hemvist. Uttrycket företag i en avtalsslutande stat definieras i art 3.1f och avser ett företag som bedrivs av en person, fysisk eller juridisk, som har hemvist i en avtalsslutande stat. En person med hemvist i Sverige som bedriver rörelse i Portugal är således ett ”företag i

Sverige”. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället beskattas i denna stat.

Begreppet ”fast driftställe” har definierats i artikel 5 och avser att reglera när ett företag i en avtalsslutande stat skall anses ha sådan närvaro eller bedriva sådan verksamhet i den andra avtalsslutande staten att denna andra stat skall få beskatta en del av företagets rörelseinkomst. Bestämmelserna i artikel 7 är identiska med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal med ett undantag. Artikel 7.4 i OECD:s modellavtal har uteslutits.

Om ett företag hemmahörande i Portugal bedriver rörelse i Sverige från fast driftställe här, skall vid inkomstberäkningen i första hand tillämpas svenska regler, men beskattningen får inte stå i strid med bestämmelserna i skatteavtalet.

Vid fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor skall armlängdsprincipen användas, dvs. till det fasta driftstället skall hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha förvärvat om det hade varit ett helt fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och avslutat affärer på normala marknadsmässiga villkor med det företag till vilket driftstället hör (artikel 7.2).

Artikel 7.3 innehåller vissa regler för hur utgifter som uppkommit för ett fast driftställe skall behandlas. Därvid klargörs att t.ex. allmänna förvaltningskostnader för ett fast driftställe som uppkommit hos företagets huvudkontor är en utgift som får dras av hos det fasta driftstället. I artikel 7.4 ges exempel på verksamhet som, även om den bedrivs från stadigvarande plats för affärsverksamhet, inte anses omfattas av uttrycket ”fast driftställe”. Inköpskontoret är det viktigaste exemplet på sådan verksamhet. Artikel 7.5 garanterar en fortlöpande och enhetlig skattebehandling av det fasta driftstället.

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar i avtalet, regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda artiklarna (artikel 7.6).

Artikel 8 behandlar beskattning av inkomst av rörelse i form av sjö- och luftfart i internationell trafik. Sådana inkomster beskattas enligt artikel 8.1 endast i den stat där företaget som bedriver verksamheten har hemvist. Reglerna i denna artikel är enligt punkt V i protokollet

tillämpliga i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari 1985 eller senare. Av protokollet punkt II framgår dessutom att avtalet endast reglerar den del av SAS inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren.

Artikel 9 innehåller regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap. Artikeln överensstämmer med OECD:s modellavtal. De i artikel 9.1 angivna reglerna innebär inte någon begränsning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat utan anger endast i vilka fall den i artikel 9.2 angivna justeringen är avsedd att göras.

Artikel 10 behandlar beskattningen av utdelning. Definitionen av uttrycket ”utdelning” som finns i artikel 10.3 överensstämmer i huvudsak med den i OECD:s modellavtal. Definitionen gäller endast vid tillämpningen av artikel 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en annan innebörd. Artikel 10 eller motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal kan således inte användas för att avgöra innebörden av uttrycket utdelning i andra sammanhang. Anledningen till att uttrycket definieras i artikel 10 är att avgränsa de betalningar beträffande vilka rätt föreligger att ta ut en källskatt enligt de i artikeln angivna skattesatserna från andra betalningar. Samma princip gäller även för ränta och royalty (se artikel 11 och 12). För att utdelning från bolag i

Portugal skall vara skattefri för ett svenskt bolag enligt artikel 22.2 c, krävs att fråga är om sådan utdelning som avses i svensk skattelagstiftning.

Utdelning får enligt artikel 10.1 beskattas i den stat där mottagaren har hemvist. Enligt artikel 10.2 får utdelning även beskattas i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga 10 procent. Detta gäller inte i fråga om utdelning mellan bolag som omfattas av Direktivet om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (90/435/EEC).

De nu redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt gäller som nämnts endast då ”mottagaren har rätt till utdelningen”. Av detta villkor, som även uppställs i fråga om ränta (artikel 11.2) och royalty (artikel 12.2), följer att den angivna begränsningen av skatten i källstaten inte gäller när en mellanhand, exempelvis en representant eller en ställföreträdare, sätts in mellan inkomsttagaren och utbetalaren.

I vissa fall skall rätten att beskatta utdelningen fördelas med tillämpning av avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse eller av självständig yrkesutövning. Dessa fall anges i artikel 10.4.

Artikel 10.5 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av utdelning (beträffande detta slag av beskattning se punkterna 33–39 i kommentaren till artikel 10.5 i OECD:s modellavtal).

Artikel 11 behandlar ränta. Enligt artikel 11.1 får ränta beskattas i den stat där mottagaren har hemvist. Vad som i denna artikel avses med ränta framgår av artikel 11.4 (jfr vad som angetts beträffande utdelning under artikel 10). Även källstaten får enligt artikel 11.2 beskatta räntan, men skatten får i sådant fall inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

Ränta som härrör från tredje stat eller som härrör från den avtalsslutande

stat i vilken den som tar emot räntan har hemvist beskattas enligt artikel 21.1 endast i hemviststaten.

I vissa fall avstår källstaten från att ta ut skatt. Dessa fall anges i artikel 11.3 och avser bl.a. när räntan betalas av eller tas emot av en avtalsslutande stat eller centralbank. Detsamma gäller när räntan betalas på grund av ett lån som beviljats av vissa i artikeln särskilt uppräknade institutioner, såsom för svensk del SIDA och Exportkreditnämnden. De behöriga myndigheterna kan komma överens om att utvidga detta till lån som beviljats av annan finansiell institution.

Bestämmelserna i artikel 11.1, 2 och 3 tillämpas inte i de fall som avses i artikel 11.5, dvs. då räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall skall beskattningsrätten till räntan i stället fördelas med tillämpning av artikel 7 resp. artikel 14 som behandlar inkomst av rörelse resp. självständig yrkesutövning. Enligt svensk intern skattelagstiftning utgör såväl inkomst av rörelse som inkomst av självständig yrkesutövning oftast inkomst av näringsverksamhet. Den här beskrivna beskattningsrätten för källstaten kan bli tillämplig i Sverige – i fråga om person som är begränsat skattskyldig enligt intern rätt – endast om räntan skall hänföras till intäkt av näringsverksamhet. Dessutom fordras att fast driftställe föreligger enligt svensk intern rätt eller att inkomsten hänför sig till här belägen fastighet (3 kap. 18 § 1 och 6 kap. 11 § 1 IL).

Artikel 12 behandlar royalty. Enligt artikel 12.1 får royalty beskattas i den stat där mottagaren har hemvist. Även källstaten får enligt artikel 12.2 beskatta royaltyn, men skatten får i sådant fall inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp. Definitionen av uttrycket ”royalty” omfattar utöver vad som anges i OECD:s modellavtal även leasingavgifter och andra ersättningar för nyttjandet av eller för rätten att nyttja utrustning. Bestämmelsen i artikel 12.3 andra stycket innebär en ytterligare utvidgning av uttrycket royalty som även den tillkommit på portugisisk begäran. Bestämmelsen innebär att betalningar för tekniskt bistånd i samband med att man utnyttjar sådan upphovsrätt, sådana alster eller upplysningar som omfattas av artikel 12.3 skall anses utgöra royalty.

Detsamma gäller betalningar för tekniskt bistånd i samband med rätten att utnyttja sådan upphovsrätt, sådana alster eller upplysningar.

Från de redovisade bestämmelserna i artikel 12.1 och 2 görs i artikel 12.4 undantag för sådana fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas, har verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall fördelas beskattningsrätten till royaltyn mellan staterna med tillämpning av bestämmelserna i artikel 7 resp. artikel 14 som behandlar inkomst av rörelse resp. självständig yrkesutövning.

Artikel 13 behandlar beskattning av realisationsvinst. Bestämmelserna avviker i vissa avseenden från OECD:s modellavtal. Vinst vid överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik resp. vinst vid avyttring av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg beskattas enligt artikel 13.3 endast i den stat där den som uppbär vinsten har hemvist. När det gäller vinst som förvärvas av

SAS tillämpas denna punkt endast på den del av vinsten som motsvarar den svenske delägarens andel i SAS enligt punkt III i protokollet. Dessa punkter tillämpas på vinst som uppkommit under beskattningsår som börjar den 1 januari 1985 eller senare enligt punkt V i protokollet.

I artikel 13.4 finns en bestämmelse som möjliggör för Sverige att beskatta fysisk person som har haft hemvist i Sverige men numera har hemvist i Portugal för kapitalvinst vid överlåtelse av andelar eller andra rättigheter i svenska företag. Detta gäller också vinst från överlåtelse av varje slag av värdepapper som i Sverige behandlas på samma sätt som överlåtelse av andelar och andra rättigheter. I båda fallen gäller att personen i fråga skall ha haft hemvist i Sverige vid något tillfälle under en femårsperiod som omedelbart föregått överlåtelsen och dessutom varit ägare till andelarna, rättigheterna eller värdepapperna när han hade hemvist i Sverige. Detta innebär dessutom att en person, som är obegränsat skattskyldig i Sverige men som enligt avtalet har hemvist i Portugal, kan beskattas för vinst vid överlåtelse av utländska värdepapper om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

Enligt artikel 14 beskattas inkomst som fysisk person förvärvar av fritt yrke eller annan självständig yrkesutövning i regel endast där utövaren har hemvist. Utövas verksamheten från en stadigvarande anordning i den andra staten som regelmässigt står till hans förfogande, får dock inkomsten även beskattas i denna andra stat. Detta gäller också om han vistas i den andra avtalsslutande staten i mer än 183 dagar under en tolvmånadersperiod. Den del av inkomsten som i sådana fall får beskattas i denna andra stat är dock begränsad till vad som är hänförligt till den stadigvarande anordningen.

Innebörden av uttrycket ”fritt yrke” belyses i artikel 14.2 med några typiska exempel. Denna uppräkning är endast exemplifierande. Det bör observeras att denna artikel behandlar ”fritt yrke eller annan självständig verksamhet”. Artikeln skall sålunda inte tillämpas när fråga är om anställning, t.ex. läkare som tjänstgör som anställd tjänsteläkare eller ingenjör som är anställd i ett av honom ägt aktiebolag. Artikeln är inte heller tillämplig på sådan självständig verksamhet som artister eller sportutövare bedriver, utan deras verksamhet omfattas av artikel 17.

Artikel 15 behandlar beskattning av enskild tjänst. Artikel 15.1 innehåller en huvudregel enligt vilken sådan inkomst endast beskattas i inkomsttagarens hemviststat. Detta gäller alltid då arbetet utförs i hemviststaten eller i en tredje stat. Enligt bestämmelsen får emellertid inkomsten beskattas i verksamhetsstaten om arbetet utförts i denna stat.

Undantag från denna senare regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i artikel 15.2. Om dessa villkor är uppfyllda sker beskattningen endast i inkomsttagarens hemviststat. I artikel 15.3 har intagits särskilda regler om beskattning av arbete ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Inkomst vid anställning ombord beskattas i den stat där företaget som använder skeppet eller luftfartyget har hemvist. Enligt punkt IV i protokollet beskattas en person med hemvist i Sverige som är anställd ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av SAS endast i Sverige.

Styrelsearvoden och annan liknande ersättning får enligt artikel 16 beskattas i den stat där bolaget som betalar arvodet eller ersättningen har

hemvist. Medlem i styrelse eller annat liknande organ har ofta också andra funktioner i bolaget, som t.ex. rådgivare, konsult etc. Tillägget till artikeln, som tillkommit på portugisisk begäran, är hämtad från kommentaren till artikel 16 i OECD:s modellavtal. Enligt denna kommentar gäller artikeln inte ersättning som betalas till sådan person på grund av arbete som avser dessa andra funktioner.

Beskattning av inkomster som artister och sportutövare uppbär genom sin verksamhet regleras i artikel 17. Artikel 17.1 och 2 överensstämmer med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal. Sådan inkomst får beskattas i den stat där verksamheten utövas (artikel 17.1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvats under utövande av fritt yrke eller i enskild tjänst. Enligt artikel 17.2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller sportutövaren utövar verksamheten, även om ersättningen tillfaller en annan person än artisten eller sportutövaren själv (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller sportutövaren är anställd).

Enligt artikel 18 får pensioner och liknande betalningar som på grund av tidigare anställning betalas till person med hemvist i en avtalsslutande staten, beskattas endast i mottagarens hemviststat. Denna bestämmelse reglerar även pensioner där utbetalaren finns i hemviststaten eller tredje land. Med tillämpning av artikel 21.4 får emellertid utbetalarstaten (källstaten) beskatta utbetalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

Inkomst av offentlig tjänst – med undantag för pension – beskattas enligt artikel 19 i regel endast i den stat som betalar ut ersättningen (punkt 1 a). Under vissa i artikel 19.1 b angivna förutsättningar beskattas dock sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat.

Enligt artikel 19.2 a beskattas pension på grund av tidigare offentlig tjänst endast i utbetalarstaten. Om mottagaren har hemvist och är medborgare i den andra avtalsslutande staten beskattas pensionen däremot endast i denna stat enligt artikel 19.2 b.

Enligt artikel 19.3 beskattas i vissa fall lön och pension enligt reglerna i artikel 15, 16, 17 och 18.

Artikel 20 innehåller regler för studerande och affärspraktikanter. Annan inkomst som inte behandlas särskilt i artikel 6–20 behandlas i artikel 21. Sådan inkomst beskattas enligt punkt 1 endast i inkomsttagarens hemviststat. Artikelns tillämpningsområde är inte begränsat till inkomst som härrör från en avtalsslutande stat, utan avser också inkomst från tredje stat, se vidare kommentaren till artikel 21 i

OECD:s modellavtal. Observera att artikelns tillämpningsområde omfattar även inkomster av de slag som tidigare nämnts i andra artiklar, t.ex. inkomst av fast egendom och ränta, i fall då inkomsten härrör från en tredje stat eller härrör från den stat i vilken den skattskyldige har hemvist. Från bestämmelsen i artikel 21.1 som ger hemviststaten exklusiv beskattningsrätt, görs undantag i artikel 21.2–4. Enligt artikel 21.2 skall beskattningsrätten i stället fördelas med tillämpning av artikel 7 eller artikel 14 om inkomst som inte behandlats i de tidigare artiklarna uppbärs av en person som har fast driftställe eller stadigvarande anordning i den andra avtalsslutande staten och inkomsten har verkligt samband med detta fasta driftställe eller denna stadigvarande anordning. Detta gäller dock inte för inkomst av fast egendom sådan den definierats i artikel 6.2.

Artikel 21.3 som hämtats från Förenta Nationernas Modellavtal ger källstaten den uteslutande beskattningsrätten till inkomst som inte har behandlats i föregående artiklar, om källstaten är en av de avtalsslutande staterna. Artikel 21.4 ger, som tidigare nämnts, källstaten rätt att beskatta utbetalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

4.4. Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning

4.4.1. Allmänt

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i artikel 22. Sverige tillämpar enligt artikel 22.2 avräkning av skatt (”credit of tax”) som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Detsamma gäller för Portugal (artikel 22.1).

Innebörden av avräkningsmetoden är att en person med hemvist i den ena staten taxeras där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i lagen om avräkning av utländsk skatt (1986:468).

4.4.2. Skattefrihet för utdelning från bolag i Portugal till svenskt bolag

Artikel 22.2 c reglerar frågan om skattefrihet i Sverige för utdelning från bolag i Portugal till svenskt bolag. Bestämmelsen hänvisar till de interna svenska reglerna om skattefrihet för utdelning från utlandet i 23 kap. 20 och 21 §§ IL. För att sådan utdelning skall vara undantagen från svensk skatt krävs dels att vissa villkor om ägandeförhållanden m.m. är uppfyllda, dels att den inkomstbeskattning som det utländska bolaget underkastats är jämförlig med den inkomstbeskattning som skulle ha skett om inkomsten förvärvats av ett svenskt företag. Med ”jämförlig” avses en skatt på 15 procent beräknad på ett underlag beräknat enligt svenska regler för beskattning, se prop. 1990/91:107 s. 28 ff.

4.5. Särskilda bestämmelser

I artikel 23 finns bestämmelser om förbud mot diskriminering vid beskattningen i vissa fall. I artikel 23.1 anges att medborgare i en avtalsslutande stat inte i den andra avtalsslutande staten skall bli mindre fördelaktigt behandlad än vad en medborgare i denna andra stat blir behandlad under samma förhållanden. När det gäller uttrycket ”under samma förhållanden” har detta en central betydelse och avser skattskyldig som vid tillämpningen av allmänna lagar och föreskrifter på skatteområdet både rättsligt och faktiskt befinner sig i en i huvudsak likartad situation som den person som är medborgare i den andra staten. Om således en utländsk medborgare hävdar att han enligt bestämmel-

serna i denna punkt diskrimineras skall bedömningen av om så är fallet grunda sig på en jämförelse mellan hur en svensk medborgare skulle ha behandlats under i övrigt lika förhållanden. Endast om en svensk medborgare vid denna jämförelse skulle ha getts en fördelaktigare skattemässig behandling än den utländske medborgaren just på grund av medborgarskapet kan diskriminering föreligga enligt punkt 1. Av detta följer t.ex. att om en avtalsslutande stat vid beskattningen gör åtskillnad mellan sina egna medborgare beroende på om de att obegränsat eller begränsat skattskyldiga, får denna stat göra samma åtskillnad mellan obegränsat och begränsat skattskyldiga när det gäller utländska medborgare.

Artikel 24.4 förbjuder en avtalsslutande stat att ge företag mindre förmånlig behandling på grund av att dess kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras – direkt eller indirekt – av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Viktigt att observera såvitt avser denna bestämmelse är att den endast avser beskattningen av företaget som sådant och således inte omfattar beskattningen av de personer som äger eller kontrollerar företagets kapital. Bestämmelsens syfte är att tillförsäkra skattskyldiga med hemvist i samma stat lika behandling.

Av artikel 24.6 framgår att dessa regler är tillämpliga på skatter av varje slag och beskaffenhet och inte endast på sådana skatter som omfattas av detta avtal. Detta innebär att bestämmelserna i denna artikel kan åberopas beträffande arvs- och gåvoskatt, mervärdesskatt, energiskatt etc.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i artikel 24 och bestämmelserna om utbyte av upplysningar finns i artikel 25. Artikel 26 innehåller bestämmelser om handräckning vid indrivning. I artikel 28 finns vissa föreskrifter beträffande diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän.

4.6. Regler mot offshoreverksamhet m.m.

Bestämmelserna i artikel 27 är avsedda att förhindra att avtalsförmåner ges för offshoreverksamhet, co-ordination centres, huvudkontor eller liknande verksamhet, vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl. Offshoreverksamhet är verksamhet som typiskt sett inte bedrivs av bolag som bedriver näringsverksamhet i en avtalsslutande stat i egentlig mening, utan av bolag vars inkomster så gott som uteslutande härrör från verksamhet utanför en avtalsslutande stat. Bolagen är formellt bildade enligt en stats lagstiftning men registreras i allmänhet i speciella register och deras verksamhet begränsas ofta av särskilda regler. Oftast får endast personer hemmahörande i utlandet vara delägare i sådant bolag. Bolagen får normalt inte bedriva verksamhet på den inhemska marknaden i den stat där de är bildade. Avsikten är att bolagen endast skall bedriva sin verksamhet och konkurrera på marknader utanför staten i fråga. Skatt utgår i form av en fast årlig avgift eller med en mycket låg skattesats ofta på en helt schablonmässig bas. Den grundläggande tanken bakom tillhandahållandet av dessa speciella register och lagstiftning är att attrahera utländska investerare som bedriver den egentliga verksamheten

någon annanstans att göra formella bolagsetableringar i denna andra stat. De utländska investerarna får härigenom ett instrument för att undgå skattskyldighet i de stater de är hemmahörande. De typer av ”verksamhet” som är vanligast förekommande i detta sammanhang är internationell sjöfart, försäkrings- och finansverksamhet och annan liknande verksamhet som inte är bunden till någon speciell plats för verksamhetens bedrivande. Staternas intresse av att få dessa utländska verksamheter knutna till den egna staten är dels skatteintäkterna, dels arbetstillfällena genom att bolagen för att erhålla registrering ibland tvingas anställa ett visst antal personer bosatta i staten.

Ett annat slag av offshoreverksamhet som bestämmelserna avser att motverka är verksamhet i form av ”operational headquarters” och ”coordination centres” och liknande. Den verksamhet som bedrivs av dessa enheter är tillhandahållande av finansiella, administrativa eller andra tjänster åt bolag inom samma koncern. Ersättningen för dessa tjänster är avsedd att vara avdragsgill i utbetalarstaten och beskattas inte alls eller mycket lågt i mottagarlandet. Förfarandet har som viktigaste syfte att omvandla beskattningsbar inkomst i den egentliga verksamhetsstaten till låg- eller ickebeskattad inkomst i den stat där offshorebolaget är beläget.

Skatteavtal syftar bl.a. till att eliminera eller minska de skattehinder som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Genom regler för att undvika dubbelbeskattning, reducera hög beskattning på betalningar från källstaten (utdelning, ränta och royalty) samt förhindra diskriminerande beskattning kan avtalen på ett verksamt sätt bidra till ökade investeringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande staterna. Avtalen är däremot inte avsedda att användas som instrument för att med konstlade metoder åstadkomma total skattefrihet eller mycket låg skattebelastning för inkomster som rätteligen bör ingå i beskattningsunderlaget och beskattas i den avtalsslutande stat där investeraren är hemmahörande. Flera medlemsstater i OECD har genom intern lagstiftning infört bestämmelser som tar udden av sådan verksamhet som redovisats i det föregående. Majoriteten av medlemsstaterna är liksom Sverige inte beredda att medge bolag som bedriver sådan verksamhet förmåner genom skatteavtal. Vid ingående av nya skatteavtal är det svensk policy att införa särskilda spärregler som en gardering för eventuella ändringar i intern lagstiftning i de stater med vilka vi har skatteavtal. Detta är särskilt angeläget eftersom ett skatteavtal ofta är tillämpligt under en mycket lång tid.

4.7. Slutbestämmelser

Artikel 29 och 30 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 29 träder avtalet i kraft trettio dagar efter den dag då de avtalsslutande staterna underrättat varandra att de åtgärder vidtagits som enligt resp. stats lagstiftning krävs för att avtalet skall kunna träda i kraft. Avtalet tillämpas i Sverige på beskattningsår som börjar den 1 januari år 2000 eller senare. Avtalet kan sägas upp först sedan tre år förflutit sedan ikraftträdandet.

4.8. Protokollet

Enligt bestämmelserna i punkt I i protokollet är avtalet tillämpligt på den kommunala fastighetsskatten i Portugal och den statliga fastighetsskatten i Sverige. De särskilda reglerna för SAS i punkterna II och III innebär att avtalet endast reglerar beskattningen av den del av SAS inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren

SAS-anställda med hemvist i Sverige som arbetar ombord på luftfartyg som används av SAS i internationell trafik skall enligt punkt IV i protokollet beskattas endast i Sverige.

I punkt V i protokollet finns en bestämmelse om retroaktiv verkan av avtalet och protokollet i fråga om inkomst och vinst vid användning av skepp och luftfartyg i internationell trafik.

5. Luftfartsavtalet mellan Sverige och Hong Kong SAR

Regeringens förslag: Regeringen föreslår att riksdagen godkänner artikel 10 i luftfartsavtalet mellan Sverige och Hong Kong SAR och antar en lag om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik.

Lagen innebär att luftfartsavtalets artikel 10 skall gälla som lag här i landet. Artikeln innebär att beskattningsrätten till inkomst från luftfartyg i internationell trafik uteslutande tillfaller den avtalsslutande part där företaget som bedriver verksamheten har hemvist.

Skälen för regeringens förslag: Artikel 10 i avtalet reglerar svensk beskattningsrätt och tillämpning i Sverige kräver därför lagform. Avtalet i övrigt reglerar förhållanden som inte kräver riksdagens godkännande. I förslaget till lag föreskrivs därför att avtalets artikel 10 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är upprättat på engelska. Den engelska texten samt en översättning till svenska finns i en bilaga till lagen.

Enligt artikel 10.6 i avtalet skall de avtalsslutande parterna skriftligen underrätta varandra när de konstitutionella åtgärder har vidtagits som enligt respektive lagstiftning krävs för att denna artikel skall träda i kraft. Artikel 10 träder i kraft den dag då de sista av dessa underrättelser tas emot och skall tillämpas retroaktivt på inkomst och vinst som förvärvas från och med den 1 januari 1997 samt på förmögenhet som innehas detta datum eller senare. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt artikel 10 i avtalet kommer att träda i kraft. I lagförslaget har därför föreslagits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

5.1. Avtalets tillämpningsområde

Artikel 10 i luftfartsavtalet behandlar undvikande av dubbelbeskattning. I artikel 10.1 anges att inkomst som ett lufttrafikföretag i en avtalsslutande

part förvärvar genom användning av luftfartyg i internationell trafik skall undantas från beskattning i den andra avtalsslutande parten. I artikel 10.2 sägs att detsamma gäller förmögenhet som ett lufttrafikföretag i en avtalsslutande part har i den andra avtalsslutande parten. Enligt artikel 10.3 är vinst från överlåtelse av luftfartyg undantagen från beskattning i den andra avtalsslutande parten. Artikel 10.4 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i artikeln. I artikel 10.5 anges en metod för tvistlösning som skiljer sig från den som skall användas för avtalet i övrigt. Enligt denna punkt skall de behöriga myndigheterna efter samråd genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra alla tvister beträffande tolkningen eller tillämpningen av artikel 10. Artikel 10.6 innehåller de särskilda ikraftträdandebestämmelser som gäller för artikeln. Enligt artikel 10.6 skall de avtalsslutande parterna skriftligen underrätta varandra när de konstitutionella åtgärder har vidtagits som enligt respektive lagstiftning krävs för att avtalet skall träda i kraft. Artikel 10 träder i kraft den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och skall tillämpas retroaktivt på inkomst och vinst som förvärvas den 1 januari 1997 eller senare samt på förmögenhet som innehas detta datum eller senare. I artikel 10.7 och 8 finns bestämmelser om artikelns upphörande.

6. Skiljemannakonventionen

Regeringens förslag: Regeringen föreslår att riksdagen godkänner protokollet om ändring av konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (skiljemannakonventionen) och antar en lag om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. Protokollet om ändring i skiljemannakonventionen innebär att konventionens giltighetstid förlängs. Ändringen av lagen innebär att skiljemannakonventionen i den form den får efter protokollet om ändring i konventionen skall gälla som lag här i landet.

Skälen för regeringens förslag: Konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (skiljemannakonventionen (90/436/EEG)) finns publicerad i Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 225, 20.8.1990, s. 10. Konventionen om Konungariket Sveriges, Republiken

Österrikes och Republiken Finlands anslutning till skiljemannakonventionen (anslutningskonventionen) finns publicerad i Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 26, 31.1.1996, s. 1.

Sverige har ratificerat anslutningskonventionen och antagit lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. I lagen föreskrivs att skiljemannakonventionen, i den lydelse den fått efter Sveriges, Österrikes och Finlands anslutning, skall gälla som lag här i

landet. Denna lag har med anledning av att skiljemannakonventionen enligt sin ordalydelse löpte ut den 31 december 1999 inte trätt i kraft.

Den 25 maj 1999 undertecknade medlemsstaterna i den Europeiska unionen ett protokoll om ändring av skiljemannakonventionen. Protokollet finns publicerat i Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 202, 16.7.1999, s. 1.

I förslaget till ändring av lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap har i 1 § lagts till att skiljemannakonventionen ändrats genom protokollet den 25 maj 1999 om ändring av konventionen. Vidare har lagens bilaga, som innehåller en konsoliderad version av skiljemannakonventionen, ändrats så att den visar den aktuella lydelsen av konventionen efter ikraftträdandet av protokollet om ändring.

Protokollet om ändring av skiljemannakonventionen träder enligt sin ordalydelse i kraft först efter det att den sista avtalsslutande staten deponerat det sista ratifikations-, antagande- eller godkännandeinstrumentet. Det är alltså för närvarande inte möjligt att avgöra när förlängningen av skiljemannakonventionen kommer att träda i kraft. I protokollet anges emellertid vidare att detta skall börja tillämpas den 1 januari 2000. Regeringen avser att förordna om ikraftträdande av lagen om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap då protokollet om förlängning av konventionen träder i kraft. Regeringen avser vidare att förordna om att skiljemannakonventionens bestämmelser skall tillämpas även för den tid från och med den 1 januari 2000 då konventionen enligt sin ordalydelse inte är i kraft.

Regeringen har i proposition 1998/99:118 om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap gjort bedömningen att den genomsnittliga kostnaden per år som tillämpningen av skiljemannakonventionen kommer att medföra för staten förutsätts bli försumbar. Den nu föreslagna förlängningen av konventionens giltighetstid innebär inte någon ändrad bedömning i denna del.

6.1. Protokollet om ändring av skiljemannakonventionen

Skiljemannakonventionen är enligt artikel 20 tidsbegränsad till fem år. Enligt samma artikel skall de avtalsslutande staterna sex månader före utgången av denna tid sammanträda för att besluta om en förlängning av konventionen och om varje annan åtgärd som eventuellt skall vidtas med hänsyn till den. Skiljemannakonventionen trädde i kraft den 1 januari 1995 och löpte således enligt ordalydelsen i artikel 20 ut den 31 december 1999.

Den 25 maj 1999 undertecknade medlemsstaterna i Europeiska unionen ett protokoll om ändring av skiljemannakonventionen (EGT nr C 202, 16.7.1999, s. 1). Syftet med protokollet är att förlänga konventionens giltighetstid.

Enligt artikel 1 i protokollet skall artikel 20 ha en lydelse som innebär att konventionen ingås för en period av fem år och att den med automatik skall förlängas med ytterligare fem år i taget såvida inte en avtalsslutande stat motsätter sig detta. En stat som motsätter sig en förlängning av konventionen skall senast sex månader före utgången av den innevarande femårsperioden skriftligen underrätta generalsekreteraren för rådet.

I artikel 2 anges att protokollet skall ratificeras, antas eller godkännas av de avtalsslutande staterna. Dessutom anges vissa uppgifter som ankommer på generalsekreteraren för rådet.

I artikel 3 sägs att protokollet träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter att det sista ratifikations-, antagande- eller godkännandeinstrumentet har deponerats av den sista avtalsslutande staten. Protokollet skall emellertid börja tillämpas den 1 januari 2000. Perioden från och med den 1 januari 2000 till och med dagen för protokollets ikraftträdande skall inte beaktas när det skall fastställas huruvida ett fall lagts fram inom den tid som anges i artikel 6.1 i skiljemannakonventionen. Detta innebär att ett bolag inte skall vara förhindrat att lägga fram sin sak enligt artikel 6 i skiljemannakonventionen enbart på grund av tidpunkten för ikraftträdandet av detta protokoll.

Artikel 4 fastslår att konventionen är upprättad på tolv språk, bl.a. svenska, och att samtliga texter har samma giltighet.

7. Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Regeringens förslag: Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag om en ny lydelse av bilaga 2 till lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Skälen för regeringens förslag: Europaråds- och OECDkonventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden omfattar handräckningsformerna informationsutbyte, delgivning av handlingar och indrivning. I bilaga 2 till lagen (1990:313) om Europaråds- och OECDkonventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden anges de svenska skatter och avgifter som konventionen tillämpas på. Bilagan har inte ändrats sedan lagens tillkomst, vilket innebär att ett stort antal skatter och avgifter som har tillkommit sedan 1990 fram till i dag faller utanför tillämpningsområdet. Bilagan bör därför ändras.

Av administrativa skäl bör bilagan göras så heltäckande som möjligt, även om det innebär att den kommer att omfatta ett antal skatter och avgifter för vilka det sällan kommer att bli aktuellt med handräckning enligt konventionen eller där beloppen som handräckningen avser kan förväntas bli blygsamma. Upphävda skatte- och avgiftsförfattningar bör dock inte tas med i bilagan i dess nya lydelse. I stället bör övergångsbestämmelsen utformas så att äldre bestämmelser gäller i fråga

om sådana skatte- och avgiftsfordringar som fortfarande kan fastställas respektive drivas in.

Konventionens parter skall enligt artikel 2.3 i konventionen underrätta generalsekreteraren i Europarådet eller OECD om de ändringar i förteckningen över skatter och avgifter som konventionen skall tillämpas på. En sådan ändring träder i kraft den första dagen i den månad som följer på utgången av en tidrymd om tre månader efter den dag depositarien mottagit underrättelsen. Med hänsyn härtill är det inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt ändringen skall träda i kraft. I lagförslaget anges därför att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Protokoll om ändring av konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

De höga fördragsslutande parterna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

har enats om följande.

Artikel 1

Konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap ändras i enlighet med följande:

Artikel 20 skall ha följande lydelse:

”Artikel 20

Denna konvention ingås för en period av fem år. Den skall förlängas med ytterligare fem år i taget såvida inte en avtalsslutande stat senast sex månader före utgången av den innevarande femårsperioden skriftligen underrättar generalsekreteraren för Europeiska unionens råd att staten motsätter sig detta.”.

Artikel 2

1. Detta protokoll skall ratificeras, antagas eller godkännas av de avtalsslutande staterna. Ratifikations-, antagande- eller godkännandeinstrumenten skall deponeras hos generalsekreteraren för Europeiska unionens råd.

2. Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd skall underrätta de avtalsslutande staterna om

a) deponeringen av varje ratifikations-, antagande- eller godkännandeinstrument,

b) datum för detta protokolls ikraftträdande.

Artikel 3

1. Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den tredje månaden som följer efter det att det sista ratifikations-, antagande- eller godkännandeinstrumentet har deponerats av den sista avtalsslutande staten.

2. Detta protokoll skall börja tillämpas den 1 januari 2000.

3. Perioden från och med den 1 januari 2000 till och med dagen för protokollets ikraftträdande skall inte beaktas när det skall fastställas

huruvida ett fall har lagts fram inom den tid som anges i artikel 6.1 i konventionen om skiljedomsförfarande.

Artikel 4

Detta protokoll som är upprättat i ett enda original på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, svenska, spanska och tyska, vilka samtliga tolv texter är lika giltiga, skall deponeras i arkiven hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd. Generalsekreteraren skall överlämna en bestyrkt kopia till regeringen i var och en av de avtalsslutande staterna. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 maj 2003

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Winberg, Ulvskog, Lindh, Sahlin, Östros, Messing, Engqvist, Lövdén, Ringholm, Bodström, Karlsson J. O., Karlsson H., Nykvist, Lund, Nuder, Johansson, Hallengren, Björklund

Föredragande: statsrådet Ringholm

Regeringen beslutar proposition 2002/03:127 Skatteavtal mellan Sverige och Portugal m.m.