Inaktuell version

Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1992-04-09
Ändring införd
SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2007:536
Upphäver
Lag (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna lag gäller formerna för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utländska företag och utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare.

[S2]För verksamhet som omfattas av lagen gäller även andra föreskrifter om näringsverksamhet i Sverige.

[S3]Lagen gäller inte europeiska ekonomiska intressegrupperingar. Lag (1994:1929).

 • NJA 2016 s. 169:Bokföringsbrott förutsätter åsidosättande av "bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen" (11 kap. 5 § brottsbalken). Ett utländskt bolag, som ansetts etablerat i Sverige och därmed bokföringsskyldigt enligt filiallagen, har åsidosatt sin bokföringsskyldighet. Eftersom bolaget inte har varit bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen utan enligt annan lag, har åsidosättandet ansetts inte vara straffbelagt.

2 §  Utländska företag skall bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning (filial).

[S2]För näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare skall det finnas en i Sverige bosatt föreståndare med ansvar för den här bedrivna verksamheten.

[S3]Regeringen får för viss typ av verksamhet meddela föreskrifter om undantag från kravet på filial eller föreståndare, om iakttagande av detta krav inte bedöms nödvändigt för att tillgodose syftet med denna lag.

[S4]Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, medge undantag från kravet på filial eller föreståndare.

Prop. 2008/09:187: Ändringen innebär att kravet på att det ska finnas en i Sverige bosatt föreståndare med ansvar för sådan näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av en utomlands bosatt fysisk person inskränks till att gälla enbart när denna fysiska person är bosatt utanför EES-området. Skälet till ändringen är att det inom tjänstedirektivets geografiska tillämpningsområde inte går att upprätthålla krav på att en tjänsteleverantör ska vara etablerad i Sverige och/eller ha i Sverige bosatt personal.

Bakgrunden ...

Prop. 2010/11:87: I paragrafen finns bestämmelser om etablering i Sverige.

Överväganden finns i avsnitt 7.1. I första stycket preciseras att ett utländskt företag ska bedriva sin verksamhet i Sverige genom filial, svenskt dotterföretag eller agentur med verksamhet i Sverige. Noteras kan att uppräkningen inte gör anspråk på att vara helt uttömmande i fråga om de möjligheter till etablering som fördraget om Europeiska ...

 • NJA 2016 s. 169:Bokföringsbrott förutsätter åsidosättande av "bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen" (11 kap. 5 § brottsbalken). Ett utländskt bolag, som ansetts etablerat i Sverige och därmed bokföringsskyldigt enligt filiallagen, har åsidosatt sin bokföringsskyldighet. Eftersom bolaget inte har varit bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen utan enligt annan lag, har åsidosättandet ansetts inte vara straffbelagt.

3 §  Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige finns särskilda bestämmelser, nämligen

 1. för kreditinstitut 4 kap.1, 2 och 4-6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 2. för värdepappersföretag 4 kap.1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 3. för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,
 4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
 5. för börser och clearingorganisationer 12 kap. 9 § och 19 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknaden,
 6. för centrala värdepappersförvarare 2 kap. 6 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
 7. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap.6-11 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder,
 8. för utgivare av elektroniska pengar 2 kap. 8 § samt 5 kap.6 och 7 §§ lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
 9. för företag som driver inlåningsverksamhet 2 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, och
 10. för utländska försäkringsförmedlare 3 kap. lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Lag (2007:536).

Prop. 2015/16:10: Paragrafen innehåller upplysningar om vilka särskilda bestämmelser som finns i fråga om rätten för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige.

Prop. 2004/05:133: I den nya punkten 10 görs i fråga om utländska försäkringsförmedlare en hänvisning till 3 kap. lagen om försäkringsförmedling.

Frågor kring utländska försäkringsförmedlares verksamhet i Sverige behandlas i avsnitt 8.7.

Prop. 2013/14:107: Paragrafen innehåller en uppräkning av lagar som reglerar utländska företags rätt att driva verksamhet i Sverige.

Prop. 2015/16:197: Paragrafen innehåller en uppräkning av bestämmelser i andra lagar som reglerar utländska företags rätt att driva verksamhet i Sverige. Övervägandena finns i avsnitt 9.1.

Prop. 2017/18:216: Paragrafen innehåller en upplysning om att det finns särskilda bestämmelser om rätt för vissa utländska företag att bedriva verksamhet i Sverige och hänvisningar till ett antal olika lagar.

Prop. 2001/02:85: Denna paragraf innehåller en hänvisning till de särskilda bestämmelserna om utländska företags verksamhet genom filial i Sverige som finns i lagen (2002:000) om utgivning av elektroniska pengar.

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i punkterna 1 och 3 är en följd av att lagen om finansieringsverksamhet och bankrörelselagen upphävs och ersätts av lagen om bank- och finansieringsrörelse. Vidare görs en redaktionell ändring. Ändringarna innebär inte några förändringar i sak.

Punkten 9 är ny och innebär att det med avseende på rätten för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige även görs en hänvisning till 2 § lagen ...

4 §  Utländska företag och utomlands bosatta utländska medborgare skall anses som svenska rättssubjekt vid bedömning av om de i ett rättsförhållande, som gäller av dem i Sverige bedriven näringsverksamhet, lyder under svensk lag och av om de i ett sådant rättsförhållande är skyldiga att svara inför svensk domstol eller underkasta sig svensk myndighets avgörande.

[S2]Vid tillämpning av växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131) anses dock utländska företag och utländska medborgare som anges i första stycket som utländska rättssubjekt.

Verksamhet genom filial

Firma

5 §  Det utländska företagets verksamhet genom filial i Sverige skall drivas under firma, som innehåller företagets namn med tillägg av ordet filial och som tydligt anger företagets nationalitet.

[S2]Firman skall tydligt skilja sig från andra bestående firmor som förut införts i aktiebolagsregistret eller filialregistret. Firman för ett utländskt bankföretags filial skall dessutom innehålla ordet bank. För registrering av filials firma gäller i övrigt vad som föreskrivs i firmalagen (1974:156).

Prop. 2010/11:87: I paragrafen finns bestämmelser om under vilken firma en filial ska drivas.

Överväganden finns i avsnitt 7.3. Av första stycket framgår att filialen ska drivas under en firma som innehåller ordet filial. Till skillnad från vad som tidigare har varit fallet är det inte längre nödvändigt att bedriva filialen under en firma som innehåller det utländska företagets namn och som tydligt anger det utländska ...

5 a §  Filialens brev, fakturor och orderblanketter skall innehålla uppgift om det utländska företagets rättsliga form och säte, det utländska register där företaget är registrerat, företagets nummer i detta register samt filialens organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. och det svenska register där filialen är registrerad. Om filialen har trätt i likvidation, skall också detta anges. Lag (1995:1558).

Prop. 2010/11:87: Överväganden finns i avsnitt 7.5. Ändringarna i första stycket innebär att även en filials webbplats ska innehålla sådana identifikationsuppgifter om det utländska företaget och filialen som sedan tidigare ska finnas på filialens brev, fakturor och

orderblanketter. Vidare ...

6 §  Firman tecknas av verkställande direktören. För ett utländskt bankföretags filial skall firman i stället tecknas av två eller flera personer i förening.

7 §  Om förbud mot användning av firma och om hävande av firmaregistrering finns bestämmelser i firmalagen (1974:156).

[S2]Anser någon i annat fall än som avses i första stycket att han lider skada av registrering som gjorts i filialregistret, får han hos domstol föra talan om registreringens hävande och om skadestånd.

Verkställande direktör

8 §  Filialen skall stå under ledning av en verkställande direktör. Dessutom kan vice verkställande direktör utses.

[S2]Vad som sägs i denna lag om verkställande direktör gäller också vice verkställande direktör.

Prop. 2010/11:87: I paragrafen finns bestämmelser om att filialen står under ledning av en verkställande direktör.

Överväganden finns i avsnitt 7.5. Ändringen innebär att mer än en vice verkställande direktör får utses. I övrigt har endast språkliga justeringar gjorts.

9 §  Verkställande direktören skall vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer för särskilt fall tillåter annat. Den som är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara verkställande direktör. Lag (1992:1243).

Prop. 2010/11:87: I paragrafen finns bestämmelser om vilka kvalifikationer en verkställande direktör eller firmatecknare för bankföretags filial måste uppfylla.

Överväganden finns i avsnitt 7.5. I andra stycket, som är nytt, anges att den som för ett utländskt bankföretags filial tecknar firman inte får vara underårig, försatt i konkurs, vara underkastad näringsförbud eller ha förvaltare enligt ...

10 §  Verkställande direktören är ansvarig för filialens verksamhet. Det utländska företaget skall utfärda fullmakt för honom att i alla frågor, som rör verksamheten i Sverige, handla på det utländska företagets vägnar samt mottaga stämning för det utländska företaget och själv eller genom annan tala och svara för detta.

[S2]Om verkställande direktören inte är bosatt här i landet, skall det utländska för etaget bemyndiga och till registreringsmyndigheten anmäla en person som är bosatt i Sverige att på det utländska företagets vägnar ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, medge undantag i fråga om fullmaktens innehåll för filial till utländskt bankföretag. Lag (1992:1243).

Prop. 2010/11:87: I paragrafen finns bestämmelser om verkställande direktör och dennes behörighet.

Överväganden finns i avsnitt 7.2. Ändringen innebär att bestämmelsen om att det utländska företaget ska bemyndiga och till registreringsmyndigheten anmäla en i Sverige bosatt person, en s.k. särskild delgivningsmottagare, att på företagets vägnar ta emot delgivning är tillämplig endast när den verkställande direktören inte ...

Bokföring och revision

11 §  Filialen skall ha en egen bokföring, som är skild från det utländska företagets bokföring i övrigt.

Prop. 2016/17:149: Paragrafen, som är ny, innehåller en upplysning om att det i bokföringslagen finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för utländska juridiska personer som ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom filial. Paragrafen ersätter den hittillsvarande 11 §, som innehåller den bestämmelse som flyttas till 4 kap. 7 § andra stycket bokföringslagen. Övervägandena ...

 • NJA 2016 s. 169:Bokföringsbrott förutsätter åsidosättande av "bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen" (11 kap. 5 § brottsbalken). Ett utländskt bolag, som ansetts etablerat i Sverige och därmed bokföringsskyldigt enligt filiallagen, har åsidosatt sin bokföringsskyldighet. Eftersom bolaget inte har varit bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen utan enligt annan lag, har åsidosättandet ansetts inte vara straffbelagt.

12 §  Verkställande direktörens förvaltning och filialens räkenskaper skall granskas av auktoriserad eller godkänd revisor. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Dessutom kan revisorssuppleant utses. Verkställande direktören skall se till att revisor utses och att denne inom tre månader efter räkenskapsårets slut för granskning får redovisningshandlingarna i original eller bestyrkt kopia. Lag (1995:538).

Prop. 2010/11:23: Ändringen i första stycket är en ren korrigering och innebär att orden "som har avlagt revisorsexamen" utgår.

Prop. 2009/10:204: Paragrafen innehåller bestämmelser om revision av en utländsk filial.

Enligt första stycket ska en filial alltid ha minst en revisor och ska denna vara auktoriserad eller godkänd revisor, om filialens verksamhet i Sverige uppfyller det gränsvärde (3/1,5/3) som anges i 2 § andra stycket revisionslagen (1999:1079). Det har ansetts mest naturligt att hänvisa till den lagen. Samma gränsvärde används för att ...

13 §  Verkställande direktören skall varje år till registreringsmyndigheten ge in en bestyrkt kopia av

 1. filialens redovisningshandlingar och revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret,
 2. motsvarande handlingar för företaget i dess helhet, om de gjorts offentliga i företagets hemland.

[S2]Första stycket 1 gäller inte, om företaget lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

 1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,
 2. är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
 3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, eller
 4. är ett europakooperativ.

[S3]Handlingar som avses i första stycket skall ges in inom tre månader efter det att det utländska företagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse har lagts fram för företagets delägare, dock senast sju månader från det att filialens räkenskapsår har utgått. Handlingarna skall vara upprättade på eller översatta till svenska. Lag (2006:604).

Prop. 2017/18:77: Paragrafen innehåller bestämmelser om revision.

Prop. 2007/08:45: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om ingivande till registreringsmyndigheten av kopior av filialens redovisningshandlingar. Lagens utgångspunkt är alltså att själva originalen inte behöver ges in.

För en filials bokföring och revision gäller i tillämpliga delar detsamma som gäller för ett svenskt företag av motsvarande slag (se 14 §). Det har föreslagits att såväl årsredovisningar (se ...

 • BOLFS 2008:2: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av räkenskapshandlingar för vissa företag m.m.

14 §  För filialens bokföring och revision gäller, utöver vad som föreskrivits i 11-13 §§, i tillämpliga delar detsamma som för ett svenskt företag av motsvarande slag.

[S2]Skyldighet att upprätta årsredovisning gäller inte om företaget lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

 1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,
 2. är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
 3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, eller
 4. är ett europakooperativ.

[S3]Om filialen är skyldig att avsluta den löpande bokföringen men till följd av bestämmelsen i andra stycket inte upprättar någon årsredovisning, skall den i stället upprätta ett årsbokslut. För årsbokslutet tillämpas

 1. i filial till företag som avses i andra stycket 1 eller 4 och som inte är att hänföra till samma stycke 2 eller 3, bestämmelserna i 6 kap.4-11 §§bokföringslagen (1999:1078),
 2. i filial till företag som avses i andra stycket 2, bestämmelserna i 2 kap. 2 § och 3-5 kap. lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, med undantag för hänvisningen till 3 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554), och
 3. i filial till företag som avses i andra stycket 3, bestämmelserna i 2 kap. 2 § och 3-5 kap. lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, med undantag för hänvisningen till 3 kap. 5 § årsredovisningslagen. Lag (2006:604).

Prop. 2001/02:42: Till paragrafen har fogats ett tillägg till tredje stycket. I punkten 2 och 3 har tagits in uttryckliga bestämmelser om att filialer till finansiella företag hemmahörande inom EES skall upprätta årsbokslut enligt bestämmelserna i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag respektive lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. ...

Prop. 2009/10:235: Paragrafen innehåller bestämmelser om utländska filialers bokföring och revision.

I tredje stycket har de hänvisningar som görs till 6 kap. bokföringslagen (1999:1078) ändrats. Det beror dels på att innehållet i vanliga årsbokslut, som tidigare reglerades i 6 kap.4–...

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Av tredje stycket, som är nytt, framgår att en filial skall upprätta ett årsbokslut om den till följd av bestämmelserna i andra stycket inte behöver upprätta en årsredovisning. Årsbokslutet skall upprättas enligt de bestämmelser som finns i bokföringslagen (1999:000)....

Prop. 2016/17:149: I paragrafen finns bestämmelser om revision av en filial. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Det undantag från skyldigheten att upprätta en årsredovisning som finns i paragrafens hittillsvarande lydelse flyttas, utan någon ändring i sak, till 6 kap. 3 a § bokföringslagen (1999:1078).

 • NJA 2016 s. 169:Bokföringsbrott förutsätter åsidosättande av "bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen" (11 kap. 5 § brottsbalken). Ett utländskt bolag, som ansetts etablerat i Sverige och därmed bokföringsskyldigt enligt filiallagen, har åsidosatt sin bokföringsskyldighet. Eftersom bolaget inte har varit bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen utan enligt annan lag, har åsidosättandet ansetts inte vara straffbelagt.

14 a §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om avfattning och innehåll i den redovisning som enligt 11 14 §§ skall lämnas för verksamhet i filial till

 1. utländskt kreditinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och
 2. utländskt försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Lag (1995:1558).

14 b §  Bestämmelserna i 11, 12, 14 och 14 a §§ skall tillämpas på motsvarande sätt på verksamhet som avser skadeförsäkring och som bedrivs genom en sådan generalagent eller generalrepresentation som avses i 1 kap.9 eller 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige under förutsättning att verksamheten bedrivs från ett sådant fast driftställe som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229). Vad som här sägs om skadeförsäkring gäller också återförsäkring avseende skadeförsäkring.

[S2]Vid tillämpning av första stycket skall

 1. skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom generalrepresentation anses utgöra en självständig filial i förhållande till annat skadeförsäkringsföretag som bedriver verksamhet genom samma generalrepresentation,
 2. den som är företrädare för verksamheten enligt 1 kap. 8 § andra stycket lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige eller den som på motsvarande sätt företräder återförsäkringsrörelse anses som verkställande direktör, och
 3. bestämmelserna om årsbokslut i 14 § tredje stycket 3 tillämpas med bortseende från de i andra stycket föreskrivna begränsningarna till företag som lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till vissa slag av försäkringsföretag. Lag (2005:1128).

Prop. 2001/02:42: Paragrafen motsvarar i huvudsak 26 a § i utredningsförslaget men har av systematiska skäl placerats i direkt anslutning till de regler som den knyter an till. Regeringens förslag innebär att enhetliga redovisningsregler kommer att gälla för verksamhet som bedrivs genom generalagent och generalrepresentation och oavsett om det rör sig om en EESförsäkringsgivare eller inte. I den slutliga utformningen av paragrafen har regeringen, bortsett från några redaktionella ändringar, följt Lagrådets förslag. ...

Prop. 2016/17:149: I paragrafen finns bestämmelser om viss verksamhet som bedrivs genom generalagent eller generalrepresentation. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Ändringarna i paragrafen är följdändringar med anledning av att bestämmelserna om bokföringsskyldighetens innebörd flyttas till bokföringslagen (1999:1078). Vissa redaktionella ändringar görs ...

Registrering av filial

15 §  Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § skall göra anmälan om filialen till Bolagsverket (registreringsmyndigheten), som för ett filialregister för registreringar enligt denna lag. Filialer till utländska bankföretag registreras dock i bankregistret enligt 13 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. När det i denna lag hänvisas till filialregistret skall hänvisningen beträffande filialer till utländska bankföretag i stället avse bankregistret.

[S2]Verkställande direktören skall också till registreringsmyndigheten snarast anmäla ändringar i de uppgifter som anmälts för registrering. Anmälan skall även göras, om det utländska företaget är föremål för ackord eller liknande förfarande.

[S3]Näringsverksamheten får påbörjas när anmälan enligt första stycket har skett. Lag (2004:310).

Prop. 2010/11:87: I paragrafen regleras anmälningsskyldighet till registreringsmyndigheten.

Överväganden finns i avsnitt 7.5. I tredje stycket, som är nytt, anges att anmälan om ändring av huvudansvarig revisor i revisionsbolag samt om ändrring av postadress för revisor eller särskild delgivningsmottagare även får göras av den som anmälan gäller.

I övrigt har endast redaktionella och språkliga ...

Prop. 2002/03:139: Tillägget har gjort på inrådan av Lagrådet. Eftersom filialer till utländska företag registreras i bankregistret har det klargjorts att när denna lag hänvisar till filialregistret avses för sådana företag bankregistret.

16 §  Om den som gjort anmälan för registrering inte har följt vad som föreskrivits om anmälan eller om det finns något annat hinder mot registrering på grund av denna lag eller något annan författning, skall den som gjort anmälan föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse.

[S2]Följs inte föreläggandet, skall anmälan avskrivas. Underrättelse om att detta kan ske skall tas in i föreläggandet.

[S3]Föreligger även efter det att yttrande har avgetts hinder mot registrering och har den som gjort anmälan haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering vägras, om det inte finns anledning att utfärda ett nytt föreläggande.

17 §  Om anmälningsskyldigheten fullgjorts och något hinder inte finns på grund av denna lag eller någon annan författning, skall den anmälda filialen registreras i filialregistret.

Avregistrering

18 §  Filialen skall på anmälan avföras ur registret (avregistreras), om

 1. det utländska företaget träder i likvidation eller försätts i konkurs eller om av annat skäl företagets eller filialens verksamhet skall upphöra enligt lagen i företagets hemland,
 2. av annat skäl det utländska företagets eller filialens verksamhet skall upphöra enligt beslut av företaget,
 3. filialen saknar behörig verkställande direktör eller i fall som anges i 10 § andra stycket till registret anmäld person med behörighet att ta emot delgivning och denna brist inte avhjälps utan dröjsmål, eller
 4. vid försök till utmätning av företagets tillgångar i Sverige för fordran, som grundar sig på filialens verksamhet, borgenären inte fått full betalning och fordringen inte heller därefter har betalats. Lag (1992:1243).

19 §  Om sådant förhållande som avses i 18 §1 eller 2 inträder, skall verkställande direktören snarast anmäla detta till registreringsmyndigheten. Anmälan kan också göras av annan behörig ställföreträdare för det utländska företaget. Anmälan om likvidation skall innehålla uppgift om namn, personnummer och postadress för likvidator och om omfattningen av dennes behörighet.

[S2]I fall som avses i 18 § 3 kan anmälan göras av den vars rätt är beroende av att det finns någon med behörighet att företräda filialen och, i fall som avses i 18 § 4, av borgenären. Lag (1995:1558).

Prop. 2010/11:87: I paragrafen regleras när en filial ska avregistreras.

Överväganden finns i avsnitt 7.5. Ändringen innebär att en anmälan om avregistrering om företagets eller filialens verksamhet ska upphöra när det utländska företaget har försatts i konkurs även får göras av en konkursförvaltare.

I övrigt har endast språkliga justeringar gjorts.

20 §  Registreringsmyndigheten kan även utan anmälan avregistrera filialen, om det klarläggs att företaget eller filialen har upphört med sin verksamhet eller att sådant fall som avses i 18 § 3 föreligger, eller om handlingar enligt 13 § inte sänts in till registreringsmyndigheten för något av de två senaste räkenskapsåren.

21 §  Sker avregistrering, får det utländska företaget inte driva verksamhet i Sverige genom filialen.

[S2]För avveckling av filialens verksamhet får anstånd medges med avregistreringen. Under avvecklingstiden skall firman tecknas med tillägg av orden "under avveckling".

Kungörande av uppgifter i registret

22 §  Registreringsmyndigheten skall utan dröjsmål i Post- och Inrikes Tidningar kungöra vad som förs in i filialregistret. En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har förts in i registret skall endast ange ändringens art.

[S2]När redovisningshandlingar som avses i 13 § första stycket 2 har kommit in till registreringsmyndigheten, skall myndigheten kungöra detta i en tidning som myndigheten ger ut.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om sådan kungörelse. Lag (1995:1558).

23 §  Det som enligt denna lag har förts in i filialregistret och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om det inte av omständigheterna framgår att han varken kände till eller hade bort känna till det som kungjorts.

Verksamhet genom föreståndare

24 §  Föreståndare enligt 2 § andra stycket får inte vara underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

[S2]Näringsidkaren skall utfärda fullmakt för föreståndaren att i alla frågor, som rör verksamheten i Sverige, handla på näringsidkarens vägnar samt mottaga stämning för näringsidkaren och själv eller genom annan tala och svara för denne.

Prop. 2013/14:215: Paragrafen innehåller bland annat bestämmelser om när en person är förhindrad att vara föreståndare enligt lagen om utländska filialer m.m. Paragrafen har genomgått samma typ av ändringar som 9 §.

25 §  Skriftlig anmälan om vem som är föreståndare och fullmakt för denne skall ges in till registreringsmyndigheten. Lag (2003:869).

Prop. 2002/03:147: (Jfr 25 § i Patent- och registreringsverkets förslag och 25 § i utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafen har ändrats på så sätt att där har angetts att anmälan om föreståndare och fullmakt för denne skall ges in till registreringsmyndigheten, dvs. Patent- och registreringsverket (jfr 15 §), i stället för till länsstyrelsen. Frågan har behandlats i avsnitt 7.

26 §  Näringsverksamheten i Sverige skall ha en egen bokföring som är skild från verksamheten i utlandet.

Prop. 2010/11:87: Paragrafen innehåller en bestämmelse om bokföringsskyldighet för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare.

Överväganden finns i avsnitt 7.6. Genom ändringen förtydligas att bestämmelsen omfattar utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare, oavsett om de bedriver verksamhet genom föreståndare eller inte. Till följd av ändringen har det närmast ...

Prop. 2016/17:149: Paragrafen, som är ny, innehåller en upplysning om att det i bokföringslagen finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för utomlands bosatta fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige. Paragrafen ersätter den hittillsvarande 26 §, som innehåller den bestämmelse som flyttas till 4 kap. 9 § bokföringslagen. Övervägandena finns i ...

Överklagande

27 §  Beslut som avses i 16 § andra eller tredje stycket, 18 eller 20 §, 21 § andra stycket eller 30 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Beslut enligt denna lag i andra fall får överklagas på det sätt och i den ordning som regeringen bestämmer. Lag (1995:88).

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av en förvaltningsmyndighets beslut. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.2 och 6.

Prop. 2010/11:87: I paragrafen finns bestämmelser om överklaganden.

Överväganden finns i avsnitt 7.4. Ändringen innebär att regeringens befattning med överprövning av dispensärenden enligt lagen upphör och att alla beslut som kan fattas av en förvaltningsmyndighet enligt lagen och som är överklagbara enligt svensk förvaltningsrätt, ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Avgifter

28 §  Föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Straff och vite

29 §  Till böter döms

 1. den som för ett utländskt företags räkning driver eller förestår näringsverksamhet i Sverige utan att verkställande direktör utsetts enligt 8 § första stycket och 9 §,
 2. den som, när föreståndare krävs enligt 2 § andra stycket, driver eller förestår näringsverksamhet i Sverige utan att anmälan har skett eller fullmakt ingetts enligt 25 §.

30 §  Registreringsmyndigheten får vid vite förelägga verkställande direktören för filial att fullgöra skyldighet att

 1. göra anmälan enligt 15 § eller 19 § första stycket,
 2. sända in handlingar enligt 13 § inom där föreskriven tid,
 3. lämna uppgift enligt 5 a §.

[S2]Fråga om utdömande av viten prövas av registreringsmyndigheten. Lag (1995:1558).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft såvitt avser 3 § 1, 3, 4 och 6 den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1993. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  1. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till sådan bestämmelse i lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall den nya bestämmelsen tillämpas.
  2. Den nya lagen tillämpas även när filialen har registrerats enligt äldre bestämmelser. Sådan äldre registrering skall anses som registrering enligt den nya lagen.
  3. Näringstillstånd för utomlands bosatt utländsk medborgare som meddelats enligt äldre bestämmelser skall gälla som anmälan enligt 25 §.
  4. Utomlands bosatt svensk medborgare som i Sverige bedriver näringsverksamhet vid den nya lagens ikraftträdande är inte skyldig att göra anmälan och inge fullmakt enligt 25 § före den 1 oktober 1992. Lag (1993:1311).
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:88
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (1992:1243) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:68, Bet. 1992/93:LU14
  Omfattning
  ändr. 9, 10, 18 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:90, Bet. 1992/93:NU10
  Omfattning
  ändr. 3 § , ikrafttr.best. till 1992:560
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:1311) om ändring i lagen (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:39, Prop. 1992/93:257, Bet. 1993/94:NU5
  Omfattning
  ändr. 3 §, ikrafttr. best. till 1992:1324

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1243, 3 § 1, 3, 6 i 1992:1324 och 3 § 1, 3, 4, 6 i 1993:1311

Lag (1994:1929) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:131, Prop. 1994/95:68, Bet. 1994/95:LU13
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:2016) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:164, Prop. 1994/95:50, Bet. 1994/95:NU12
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:88) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 27 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:538) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:315, Prop. 1994/95:152, Bet. 1994/95:NU23
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1558) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:91, Prop. 1995/96:10, Bet. 1995/96:LU4
  Omfattning
  ändr. 13, 14, 15, 19, 22, 30 §§; nya 5 a, 14 a §§
  CELEX-nr
  389L0666
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1997:461) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:214, Prop. 1996/97:114, Bet. 1996/97:FiU26
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:295) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:215, Prop. 1997/98:141, Bet. 1997/98:FiU22
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1998:1493) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:14, Prop. 1997/98:160, Bet. 1998/99:FiU7
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:397) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:227, Prop. 1998/99:87, Bet. 1998/99:FiU28
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1100) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:1187) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre bestämmelser tillämpas på räkenskapsår som börjat före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:120, Prop. 2001/02:42, Bet. 2001/02:SkU7
Omfattning
ändr. 14 §; ny 14 b §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:156) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2001/02:182, Prop. 2001/02:85, Bet. 2001/02:FiU9
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-04-27

Lag (2003:869) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. I fråga om ärenden enligt 25 § som har inletts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:28, Prop. 2002/03:147, Bet. 2003/04:LU4
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:57) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
 2. För sådana fondföretag som förvaltas av fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder finns i stället för vad som sägs i 3 § 7 särskilda bestämmelser i 7 a och 7 c §§ lagen om värdepappersfonder.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr 3 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2003:310) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 3, 15 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:408) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:255, Prop. 2004/05:133, Bet. 2004/05:FiU26
Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
32002L0092
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:1128) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:92, Prop. 2004/05:165, Bet. 2005/06:FiU7
Omfattning
ändr. 3, 14 b §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:604) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:277, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU30
Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2007:536) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2008:96) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2007/08:138, Prop. 2007/08:45, Bet. 2007/08:CU17
Omfattning
ändr. 13 §; nya 13 a, 29 a §§
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2009:1083) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:18, Prop. 2008/09:187, Bet. 2009/10:NU6
Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Lag (2010:755) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:372, Prop. 2009/10:220, Bet. 2009/10:FiU30
Omfattning
ändr. 3, 13, 14, 14 a §§
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:845) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:368, Prop. 2009/10:204, Bet. 2009/10:CU28
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2010-11-01

Lag (2010:846) om ändring i lagen (2010:845) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:372, Prop. 2009/10:220, Bet. 2009/10:FiU30
Omfattning
ändr. 12 § i 2010:845

Lag (2010:1522) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:39, Prop. 2009/10:235, Bet. 2010/11:CU3
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1864) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:57, Prop. 2010/11:23, Bet. 2010/11:FiU18
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:722) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:270, Prop. 2010/11:87, Bet. 2010/11:NU19
Omfattning
ändr. 2, 5, 5 a, 8, 9, 10, 15, 19, 26, 27 §§; nya 2 a §, 21 a §, 21 b §, rubr. närmast före 26 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:763 ) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:280, Prop. 2010/11:124, Bet. 2010/11:FiU39
Omfattning
ändr. 3, 12 §§
Ikraftträder
2011-07-15

Lag (2013:434) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2012/13:235, Prop. 2012/13:74, Bet. 2012/13:JuU24
Omfattning
upph. 29 a §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:565) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2012/13:292, Prop. 2012/13:155, Bet. 2012/13:FiU31
Omfattning
ändr. 3, 12 §§
Ikraftträder
2013-07-22

Lag (2014:280) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:206, Prop. 2013/14:107, Bet. 2013/14:FiU14
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:842) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:341, Prop. 2013/14:215, Bet. 2013/14:CU35
Omfattning
ändr. 9, 24 §§
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2016:48) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Prop. 2015/16:10, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-03-01

Lag (2016:208) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2016-09-01

Lag (2016:1026) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:32, Prop. 2015/16:197, Bet. 2016/17:CU5
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:439) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:271, Prop. 2016/17:149, Bet. 2016/17:CU17
Omfattning
upph. 11, 14 a, 26 §§; ändr. 14, 14 b §§; nya 11, 26 §§
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:171) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:207, Prop. 2017/18:77, Bet. 2017/18:FiU36
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2018-05-01

Lag (2018:1222) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:427, Prop. 2017/18:216, Bet. 2017/18:FiU45
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-10-01

Lag (2018:1667) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 5, 5 a, 7, 27 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2019-01-01