Inaktuell version

Lag (1994:1776) om skatt på energi

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2014:1496
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-13
Övrigt
Rättelseblad 2004:1038, 2006:1508 och 2010:1824 har iakttagits.

1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Skatt skall betalas till staten enligt denna lag för bränslen och elektrisk kraft.

[K1]2 §  Energiskatt ska betalas för bränslen som anges i 2 kap.1, 1 a, 3 och 4 §§. Koldioxidskatt ska betalas för bränslen som anges i 2 kap.1, 3 och 4 §§. Svavelskatt ska betalas på svavelinnehållet i bränslen som anges i 3 kap. 1 §. Bestämmelser om dessa skatter finns i 2–10 kap.

[S2]Bestämmelser om skatt på elektrisk kraft finns i 11 kap.Lag (2009:1494).

Innebörden av vissa uttryck

[K1]2 a §  Med KN-nr förstås nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om gemensamma tulltaxan. Lag (2006:1508).

[K1]3 §  Med energiprodukter förstås produkter enligt

 1. KN-nr 1507-1518, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,
 2. KN-nr 2701, 2702 samt 2704-2715,
 3. KN-nr 2901 och 2902,
 4. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,
 5. KN-nr 3403,
 6. KN-nr 3811,
 7. KN-nr 3817,
 8. KN-nr 3824 90 99, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle. Lag (2006:1508).

[K1]3 a §  I enlighet med vad som särskilt anges i denna lag tillämpas vissa förfaranderegler för energiprodukter enligt följande KN-nr

 1. KN-nr 1507–1518, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,
 2. KN-nr 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50,
 3. KN-nr 2710 11–2710 19 69,
 4. KN-nr 2711, dock inte KN-nr 2711 11, 2711 21 och 2711 29,
 5. KN-nr 2901 10,
 6. KN-nr 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 och 2902 44,
 7. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle,
 8. KN-nr 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 och 3811 90 00, samt
 9. KN-nr 3824 90 99, när produkterna är avsedda att förbrukas som bränsle för uppvärmning eller som motorbränsle.

[S2]I fråga om produkter enligt KN-nr 2710 11 21, 2710 11 25 och 2710 19 29 gäller första stycket endast vid yrkesmässiga bulktransporter. Lag (2012:836).

[K1]4 §  En verksamhet är yrkesmässig, om den

 1. utgör näringsverksamhet enligt 13 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), eller
 2. bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30 000 kronor. Lag (1999:1289).

[K1]5 §  Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2001:569).

[K1]6 §  Med skepp förstås fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter. Med båtar avses andra fartyg.

[K1]7 §  Med införsel förstås att en produkt förs in till Sverige eller tas emot här i landet.

[S2]Med import avses att en produkt förs in till Sverige från tredje land under förutsättning att produkten inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att produkten frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang. Med export avses att en produkt förs ut till tredje land från Sverige eller via ett annat EU-land.

[S3]Med EU eller ett EU-land förstås de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden utanför detta skatteområde. Lag (2011:287).

8 § Har upphävts genom lag (2009:1497).

[K1]9 §  Med biomassa förstås den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, samt den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

[S2]Med biogas förstås ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan. Lag (2010:1089).

[K1]10 §  Med kraftvärmeproduktion förstås samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, om

 1. den värme som uppkommer nyttiggörs, och
 2. elverkningsgraden uppgår till minst 15 procent. Lag (2009:1495).

2 kap. Energiskatt och koldioxidskatt på bränslen

Skattepliktens omfattning och skattebelopp m.m.

[K2]1 §  Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nrSlag av bränsleSkattebelopp EnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49Bensin som uppfyller krav för
a) miljöklass 1
– motorbensin3 kr 25 öre per liter2 kr 60 öre per liter5 kr 85 öre per liter
– alkylatbensin1 kr 46 öre per liter2 kr 60 öre per liter4 kr 6 öre per liter
b) miljöklass 23 kr 28 öre per liter2 kr 60 öre per liter5 kr 88 öre per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59Annan bensin än som avses under 1 eller 74 kr 7 öre per liter2 kr 60 öre per liter6 kr 67 öre per liter
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,850 kr per m33 218 kr per m34 068 kr per m3
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig
miljöklass 11 833 kr per m33 218 kr per m35 051 kr per m3
miljöklass 22 113 kr per m33 218 kr per m35 331 kr per m3
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass
2 259 kr per m33 218 kr per m35 477 kr per m3
4. 2711 12 11–Gasol m.m. som
2711 19 00används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 kg3 385 kr per 1 000 kg3 385 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a1 092 kr per 1 000 kg3 385 kr per 1 000 kg4 477 kr per 1 000 kg
5. 2711 11 00,Naturgas som
2711 21 00används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 m32 409 kr per 1 000 m32 409 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a939 kr per 1 000 m32 409 kr per 1 000 m33 348 kr per 1 000 m3
6. 2701, 2702 eller 2704Kol och koks646 kr per 1 000 kg2 800 kr per 1 000 kg3 446 kr per 1 000 kg
7. 2710 11 31Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter3 kr 28 öre per liter2 kr 60 öre per liter5 kr 88 öre per liter

[S2]I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt. Lag (2013:970).

[K2]1 a §  Energiskatt skall även betalas för råtallolja (KN-nr 3803 00 10) med en skattesats som motsvarar den sammanlagda skatt som tas ut på bränsle enligt 1 § första stycket 3 a.Lag (1998:1699).

[K2]1 b §  För kalenderåret 2016 och efterföljande kalenderår ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2014. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

[S2]Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår. Lag (2009:1497).

[K2]2 §  För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket1-3 eller enligt 1 a § gäller angivna skattebelopp bränslets volym vid en temperatur av 15 C. Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder har en annan temperatur får volymen räknas om till 15 C. Om skattskyldighet inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen.

[S2]För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 5 skall de angivna skattebeloppen beräknas på volymen vid en temperatur av 0°C och ett tryck av 101,325 kilopascal. Lag (2006:1508).

[K2]2 a §  Om både biogas och andra skattepliktiga gasformiga bränslen levereras via rörledning, ska skatt beräknas särskilt för vart och ett av bränslena.

[S2]Den skattskyldige får utifrån avtal eller vid egenförbrukning fördela vart och ett av bränslena mellan olika användningsområden.

[S3]Bränslen som inte har fördelats enligt andra stycket ska av den skattskyldige fördelas mellan olika användningsområden i förhållande till den andel av de bränslen som tillförts rörledningen av den skattskyldige eller för hans räkning. Lag (2010:1089).

[K2]3 §  Energiskatt och koldioxidskatt ska betalas även för andra energiprodukter än sådana som avses i 1 §, om en sådan produkt är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som

 1. bränsle för uppvärmning,
 2. motorbränsle,
 3. tillsats till motorbränsle, eller
 4. medel för att öka motorbränslets volym.

[S2]Skatt ska i fall som avses i första stycket betalas med de skattebelopp som gäller för likvärdigt bränsle enligt 1 §. Lag (2012:836).

[K2]4 §  Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för andra produkter än som avses i 1, 1 a och 3 §§, om en sådan produkt

 1. är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som motorbränsle eller som tillsats till motorbränsle eller som medel för att öka motorbränslets volym, eller
 2. innehåller annat kolväte än torv och är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning.

[S2]Skatt skall i fall som avses i första stycket betalas med de skattebelopp som gäller för likvärdigt bränsle enligt 1 §. Skatt enligt första stycket 2 skall dock betalas endast för den del av produkten som består av kolväten. Lag (2006:1508).

4 a § Har upphävts genom lag (2009:1494).

Indelning av oljeprodukter i miljöklasser

[K2]5 §  Kraven för miljöklass 1 och 2 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1 anges i 4–6 och 12 §§drivmedelslagen (2011:319).

[S2]Kraven för miljöklass 1, 2 och 3 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 3 b anges i 8–10 och 13–15 §§ drivmedelslagen. Lag (2011:321).

6 § Har upphävts genom lag (1999:1323).

[K2]7 §  Miljöklass för bränsleblandningar enligt 3 eller 4 § som innehåller oljor som erhållits ur petroleum eller ur bituminösa mineral och som beskattas enligt 1 § första stycket 1 eller 3 b, bestäms med ledning av hela bränsleblandningens egenskaper.

Märk- och färgämnen

[K2]8 §  Skatt enligt 1 § första stycket 3 b skall inte tas ut om oljeprodukten har försetts med märk- och färgämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

 1. vid import av den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § första stycket 1 eller 2 senast när produkten deklareras för övergång till fri omsättning, eller
 2. i annat fall än som avses under 1 senast när skattskyldighet för produkten inträder enligt 5 kap.

[S2]Märkning och färgning enligt första stycket får i Sverige göras endast på en depå som är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för märkning och färgning i fall som avses i 2. Lag (2007:779).

Förbud mot användning av märkta oljeprodukter m.m.

[K2]9 §  Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle får inte innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne eller från vilken märkämnet har avlägsnats. Detta gäller dock inte båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats enligt fiskelagen (1993:787).

[S2]Första stycket gäller inte om oljeprodukten har förts in till Sverige i bränsletanken och har fyllts på i ett land där bränsletanken får innehålla en sådan produkt.

[S3]Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller annan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne. Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan båt.

[S4]Beslut om ett medgivande enligt tredje stycket får återkallas, om förutsättningarna för det inte längre finns. Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2014:1023).

[K2]9 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om märkämne som avses i 1 § första stycket 3 a och 9 § samt färgämne som avses i 1 § första stycket 3 a.Lag (2007:779).

10 § Har upphävts genom lag (2009:1492).

Undantag från skatteplikt

[K2]11 §  Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för

 1. bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402,
 2. bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,
 3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
 4. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom blivit oanvändbart som punktskattepliktigt bränsle på grund av
  1. bränslets beskaffenhet,
  2. oförutsedda händelser eller force majeure. Den som gör gällande att bränsle fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorat, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten
 5. har skett i Sverige, eller
 6. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

[S2]Första stycket 4 och andra stycket gäller även beskattat bränsle under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

 1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 5 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 4 kap. 11 § eller i 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller 2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 4 kap.9 eller 9 b § eller mottagare som avses i 4 kap. 10 § fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen. Lag (2012:678).

[S3]12 § har upphävs genom lag (2014:285).

3 kap. Svavelskatt

[K3]1 §  Svavelskatt skall betalas för svavelinnehållet i

 1. torvbränsle ur KN-nr 2703,
 2. bränsle som avses i 2 kap.1, 3 och 4 §§.

[K3]2 §  För fasta eller gasformiga bränslen tas svavelskatt ut med 30 kronor per kilogram svavel i bränslet.

[S2]För flytande bränslen tas svavelskatt ut med 27 kronor per kubikmeter för varje tiondels viktprocent svavel i bränslet. Vid bestämning av skatten på grund av svavelinnehållet, mätt som viktprocent svavel i bränslet, skall avrundning göras uppåt till närmaste tiondels viktprocent. Om svavelinnehållet överstiger 0,05 viktprocent men inte 0,2 viktprocent skall dock avrundning göras till 0,2 viktprocent.

[S3]Svavelskatt tas inte ut för ett flytande eller gasformigt bränsle om dess svavelinnehåll är högst 0,05 viktprocent. Lag (2006:1508).

[K3]3 §  För flytande bränslen gäller beloppet enligt 2 § andra stycket bränslet vid en temperatur av 15°C. Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder har en annan temperatur, får volymen räknas om till 15°C. Om skattskyldighet inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen.

[K3]4 §  Svavelskatt skall inte betalas för svavelinnehållet i bränsle som avses i t2 kap. 11 §.

3 a kap. Uppskovsförfarandet

[K3a]1 §  I denna lag avses med

[S2]uppskovsförfarande: att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, förvaring eller flyttning inom EU av bränsle,

[S3]släpps för konsumtion: att bränsle

 1. avviker från ett uppskovsförfarande,
 2. innehas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,
 3. tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande, eller
 4. importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett uppskovsförfarande,

[S4]beskattat bränsle: bränsle som släppts för konsumtion i ett EU-land och för vilket skattskyldighet för punktskatt därigenom inträtt i det landet. Lag (2011:287).

[K3a]2 §  Under uppskovsförfarande får bränsle som avses i 1 kap. 3 a § flyttas endast

 1. från ett skatteupplag till
  1. ett annat skatteupplag,
  2. en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i ett annat EU-land,
  3. en plats där det skattepliktiga bränslet lämnar EU, eller
  4. antingen
  • en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat, eller
  • en internationell organisation med säte i ett annat EU-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,
 2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om bränslet avsänds av en registrerad avsändare.

[S2]Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från bränsleskatt gäller i det andra EU-landet.

[S3]Bränsle får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren. Lag (2011:287).

[K3a]3 §  För flyttning under uppskovsförfarande krävs att det bränsle som flyttas omfattas av

 1. sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 6 kap. 4 § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 6 kap. 9 §, och
 2. sådan säkerhet för skatten som avses i 4 kap.4 § första och andra styckena eller 4 kap. 8 §.

[S2]Kravet i första stycket 1 gäller inte flyttningar som sker enbart på svenskt territorium och där bränslets slutdestination är belägen på svenskt territorium om bränslet avsänds av någon annan än en registrerad avsändare. Lag (2013:1075).

[K3a]4 §  En flyttning under uppskovsförfarande avslutas när mottagaren tagit emot bränslet på en sådan destination som avses i 2 §. Vid export avslutas flyttningen när varorna lämnat EU. Lag (2011:287).

[K3a]5 §  Bränsle som flyttas enligt artiklarna 17–28 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfarande i denna lag när bränslet befinner sig på svenskt territorium. Lag (2009:1493).

4 kap. Skattskyldighet m.m.

Bränslen som avses i 1 kap. 3 a §

Vem som är skattskyldig

[K4]1 §  Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skattskyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är den som

 1. i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 3 § hanterar bränsle enligt uppskovsförfarandet,
 2. i egenskap av godkänd varumottagare enligt 6 eller 7 § tar emot bränsle som flyttats enligt uppskovsförfarandet,
 3. säljer bränsle till Sverige genom distansförsäljning enligt 9 eller 9 b §,
 4. tar emot beskattat bränsle enligt 10 §,
 5. för in eller tar emot beskattat bränsle från ett annat EU- land till Sverige enligt 11 §,
 6. i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utanför ett skatteupplag,
 7. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp,
 8. förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent vid 350°C och som använder bränslet för drift av motordrivna fordon,
 9. i annat fall än som avses i 1–8, innehar skattepliktigt bränsle utanför ett uppskovsförfarande utan att skatten för bränslet har redovisats här. Lag (2012:678).

[K4]1 a §  Från skattskyldighet enligt 1 §5 och 9 undantas

 1. bränsle som förs in till Sverige under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 §,
 2. motorbränsle som förs in till Sverige i normal bränsletank på motordrivet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn, fartyg eller luftfartyg som används yrkesmässigt om bränslet är avsett att användas i motor på fordonet, släpvagnen, fartyget eller luftfartyget under transporten,
 3. bränsle som förs in till Sverige av en enskild person som har förvärvat bränslet i ett annat EU-land och som själv transporterar bränslet hit, om bränslet är avsett för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

[S2]Första stycket 3 gäller inte

 1. motorbränsle som förs in till Sverige på annat sätt än i fordonstank, bränsletank på fartyg eller luftfartyg eller i reservdunk som rymmer högst 10 liter,
 2. flytande bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3, och som
  1. är avsett att förbrukas för uppvärmning här i landet, och
  2. förs in hit på annat sätt än i tankfordon som används vid yrkesmässig handel med sådant bränsle. Lag (2012:678).

[K4]1 b §  Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslet som avses i 1 kap. 3 a § är,

 1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,
 2. om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska förtullas i Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt,
 3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

[S2]Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förordningen.

[S3]Från skattskyldighet enligt första stycket undantas bränsle som, vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 3 a kap.2 och 3 §§. Lag (2012:678).

Beskattning vid oegentligheter

[K4]2 §  Om bränsle, som flyttas under ett uppskovsförfarande, inte når angiven destination på grund av en oegentlighet som innebär att bränslet släpps för konsumtion, ska bränslet beskattas här i landet om oegentligheten har

 1. begåtts i Sverige, eller
 2. upptäckts här och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

[S2]Skatt enligt första stycket ska betalas av

 1. den eller dem som ställt säkerhet för skatten under flyttningen, eller
 2. varje annan person som medverkat i den otillåtna avvikelsen från uppskovsförfarandet och som varit medveten om eller rimligen borde ha varit medveten om att avvikelsen var otillåten.

[S3]Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då bränslet släpptes för konsumtion. Lag (2009:1493).

[K4]2 a §  Om beskattat bränsle som flyttas till eller via Sverige inte når angiven mottagare, ska bränslet beskattas här om det beror på en oegentlighet som har

 1. begåtts i Sverige, eller
 2. upptäckts här och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

[S2]Skatt enligt första stycket ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten eller av varje annan person som medverkat i oegentligheten. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten begicks respektive upptäcktes. Lag (2009:1493).

Upplagshavare och skatteupplag

[K4]3 §  Som upplagshavare får godkännas den som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att

 1. tillverka eller bearbeta bränslen,
 2. på flygplats lagra flygfotogen (KN-nr 2710 19 21), som flyttats under ett uppskovsförfarande, för försäljning till förbrukning i luftfartyg när luftfartyget inte används för privat ändamål, eller
 3. i större omfattning hålla bränslen i lager.

[S2]För godkännande enligt första stycket krävs att den som ansöker om att bli upplagshavare

 1. är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, och
 2. disponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.

[S3]Upplagshavares hantering av skattepliktigt bränsle ska, för att omfattas av ett uppskovsförfarande, äga rum i godkänt skatteupplag.

[S4]Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare. Lag (2010:1820).

[K4]3 a §  En upplagshavare skall för varje skatteupplag löpande bokföra affärshändelser och varurörelser som rör skattepliktigt bränsle samt regelbundet inventera lagret av sådant bränsle. Lag (2001:518).

[K4]3 b §  En upplagshavare som tar emot bränsle som flyttas under uppskovsförfarandet ska göra det på det skatteupplag eller den direkta leveransplats som angetts i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet. Bränsle som flyttas till ett skatteupplag ska vid mottagandet tas in i skatteupplaget. Lag (2013:1075).

[K4]4 §  En upplagshavare som avser att flytta bränsle enligt 3 a kap. 2 § ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen av bränslet.

[S2]Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de bränslen som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet ska hänsyn endast tas till de dygn under ett år då flyttningar av bränsle enligt 3 a kap. 2 § sker. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

[S3]Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning även av den skatt som kan påföras upplagshavaren enligt 5 kap. 1 § 1 eller 1 b §. Säkerheten ska lägst uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de bränslen som upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i sina skatteupplag. Säkerheten ska dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av det högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de senaste tre kalendermånaderna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

[S4]Säkerheten enligt tredje stycket ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse träder i kraft om godkännandet som upplagshavare återkallas.

[S5]Vid beräkning av säkerhetsbeloppet enligt tredje stycket får bortses från bränslen som beredskapslagras enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja. Lag (2013:1075).

[K4]5 §  Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller
 3. upplagshavaren begär det.

[S2]Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även godkännandet av dennes skatteupplag och godkännandet som registrerad avsändare.

[S3]Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2009:1493).

[K4]5 a §  Om en godkänd upplagshavare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 5 kap. 1 § 1 eller 1 b § inträder efter konkursbeslutet.

[S2]Om sådant bränsle som avses i första stycket ägs av någon annan än konkursgäldenären och bränslet inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för bränslet i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för upplagshavaren enligt 5 kap. 1 § 1 eller 1 b §.

[S3]Kravet i 4 § tredje stycket gäller inte konkursboet. Lag (2013:1075).

Registrerad varumottagare

[K4]6 §  Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot bränslen som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land, får godkännas som registrerad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

[S2]En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varumottagaren kommer att ta emot bränslen som flyttas under uppskovsförfarande (ordinarie mottagningsplats).

[S3]En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de bränslen som tas emot. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S4]En registrerad varumottagare som tar emot varor som flyttas under uppskovsförfarandet ska göra det på sin ordinarie mottagningsplats eller den direkta leveransplats som angetts i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet.

[S5]Bestämmelserna i 5 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas även på registrerad varumottagare. Lag (2013:1075).

[K4]6 a §  Säkerheten enligt 6 § ska lägst uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal har beslutats för

 1. de tolv senaste redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, eller
 2. det lägre antal redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, om det ännu inte har fattats beslut för tolv redovisningsperioder.

[S2]Vid beräkning av medeltalet ska den sammanlagda skatt som beslutats för redovisningsperioderna delas med det antal av redovisningsperioderna för vilka skatt har beslutats till mer än noll kronor.

[S3]Om det belopp som säkerheten lägst ska uppgå till vid en sådan beräkning är noll kronor, ska säkerheten i stället lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de bränslen som vid denna tidpunkt är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

[S4]Om den registrerade varumottagaren har en redovisningsperiod för energi- och koldioxidskatt på bränslen som avses i 1 kap. 3 a § som är ett beskattningsår, ska säkerheten, i stället för vad som gäller enligt första–tredje styckena, lägst uppgå till ett belopp som motsvarar det högsta av

 1. den skatt som beslutats för den senaste redovisningsperioden, och
 2. skatten på de bränslen som vid varje tidpunkt är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet. Lag (2013:1075).

[K4]7 §  Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmässigt ta emot bränsle som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land ska godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare. Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av bränsle vid denna särskilt angivna flyttning.

[S2]En tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varumottagaren kommer att ta emot det bränsle som flyttas under uppskovsförfarandet.

[S3]Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten på bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan bränslet flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S4]Bestämmelserna i 5 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas även på tillfälligt registrerade varumottagare. Lag (2013:1074).

[K4]7 a §  Om en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 5 kap. 2 § 1 inträder efter konkursbeslutet.

[S2]Om sådant bränsle som avses i första stycket ägs av någon annan än konkursgäldenären och bränslet inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för bränslet i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för varumottagaren enligt 5 kap. 2 § 1.Lag (2013:1075).

Registrerad avsändare

[K4]8 §  Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle under ett uppskovsförfarande, vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92, får godkännas som registrerad avsändare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

[S2]Bestämmelserna om ställande av säkerhet för skatten i 4 § första och andra styckena och om återkallelse i 5 § första och tredje styckena tillämpas även på registrerad avsändare. Lag (2009:1493).

Jämkning av säkerhetsbelopp

[K4]8 a §  Om leverans av bränsle enligt 4 § första stycket eller 8 § sker med fartyg eller via rörledning får Skatteverket medge att upplagshavaren eller den registrerade avsändaren inte behöver ställa säkerhet för betalning av skatten. Ett sådant medgivande får endast lämnas om det är förenligt med överenskommelser mellan Sverige och övriga berörda medlemsstater.

[S2]I fall som avses i 4 § tredje stycket och 6 § får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter. Lag (2011:101).

Distansförsäljning

[K4]9 §  Om någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet förvärvar beskattat bränsle och bränslet transporteras hit från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning (distansförsäljning), är säljaren skattskyldig.

[S2]Säljaren ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på det bränsle som sänds från det andra EU-landet. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena samt i 9 b § omfattar även sådana överföringar av bränsle som sker utan vinstsyfte och som inte utgör gåvoförsändelser. Lag (2011:287).

[K4]9 a §  Vid distansförsäljning enligt 9 § ska säljaren företrädas av en representant som är etablerad i Sverige. Representanten ska vara godkänd av Skatteverket. Sådant godkännande får ges när säljaren ställt säkerhet för skatten. Representanten ska enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av skatt och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten.

[S2]Bestämmelserna om återkallelse i 5 § första stycket 1 och 3 och tredje stycket tillämpas även på representant som avses i första stycket. Lag (2009:1493).

[K4]9 b §  Den som endast vid ett enstaka tillfälle säljer bränsle till någon i Sverige genom distansförsäljning ska, i stället för vad som anges i 9 och 9 a §§, innan bränslet avsänds från det andra EU-landet anmäla sig till Skatteverket och ställa säkerhet för skatten på bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Lag (2011:287).

[K4]10 §  Den som tar emot bränsle som avsänts till Sverige enligt 9 eller 9 b § ska vara skattskyldig i stället för säljaren, om säljaren inte ställt säkerhet för skatten i Sverige. Lag (2009:1493).

Övriga skattskyldiga

[K4]11 §  Den som för in eller tar emot beskattat bränsle på annat sätt än genom distansförsäljning ska, innan bränslet flyttas från det andra EU-landet, anmäla bränslet till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S2]Första stycket gäller inte de fall som är undantagna från skattskyldighet enligt 1 a §. Lag (2011:287).

Övriga bränslen

[K4]12 §  Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a §, bränslen enligt 4 § samt vad gäller svavelskatt även bränslen enligt 3 kap. 1 § 1 är den som 1. godkänts som lagerhållare enligt 15 §,

 1. i annat fall än som avses i 1 utvinner, tillverkar eller bearbetar bränsle,
 2. i annat fall än som avses i 1 och 2 för in bränsle till Sverige från ett annat EU-land eller tar emot en sådan leverans, och
 3. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när bränslet används för visst ändamål men som använder bränslet för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp. Lag (2011:287).12 a § Ny beteckning 4 kap. 13 § genom lag (2006:592).

[K4]12 b §  Ny beteckning 4 kap. 15 § genom lag (2006:592).

[K4]13 §  Skattskyldig

 1. för energiskatt för import av råtallolja,
 2. för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a § samt av bränslen enligt 4 §, och
 3. för svavelskatt för import av bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är,
  1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,
  2. om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska förtullas i Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt,
  3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet. Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förordningen.

[S2]Från skattskyldighet enligt första stycket undantas bränsle som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92, ägs av en godkänd lagerhållare enligt 15 §. Lag (2012:678).

14 § Har upphävts genom lag (2009:1494).

[K4]15 §  Som lagerhållare får godkännas den som avser att

 1. utvinna, tillverka eller bearbeta bränsle, eller
 2. i större omfattning
  1. hålla bränsle i lager, eller
  2. återförsälja eller förbruka gasformiga kolväten,

[S2]om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

[S3]Godkännande av lagerhållare skall återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2006:1508).

[K4]16 §  Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 5 kap. 3 § 3 inträder efter konkursbeslutet. Lag (2013:1075).

5 kap. Skattskyldighetens inträde

[K5]1 §  Skattskyldigheten inträder för

 1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 1 när
  1. bränsle tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 3 a kap.2 och 3 §§,
  2. bränsle tas emot på en direkt leveransplats,
  3. bränsle tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, eller
  4. godkännandet av skatteupplaget återkallas, och
 2. den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 9, när bränslet kom att innehas utanför ett uppskovsförfarande. Lag (2012:678).

[K5]1 a §  Skattskyldighet enligt 1 § 1 b inträder inte för bränsle som mottagaren för in i skatteupplag i Sverige. Lag (2009:1493).

[K5]1 b §  Skattskyldighet inträder för upplagshavare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 1 när bränsle som flyttats under uppskovsförfarande tas emot av upplagshavaren, om

 1. bränslet tas emot på en plats i direkt anslutning till det skatteupplag som anges i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet, och
 2. mottagande av bränslet accepteras genom mottagningsrapport enligt 6 kap. 8 § eller genom pappersdokument enligt 6 kap. 10 §, men
 3. bränslet inte tas in i skatteupplaget. Lag (2013:1075).

[K5]2 §  Skattskyldigheten inträder

 1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, vid mottagandet av bränslet,
 2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 5 eller 12 § 3, när bränslet förs in till Sverige, och
 3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § eller 13 §, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits skyldighet att betala tull. I fall som avses i 4 kap. 1 b § första stycket 3 eller 13 § första stycket 3 c inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EU-landet. Lag (2012:678).

[K5]3 §  Skattskyldigheten inträder

 1. för säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 3 respektive 4, när bränslet förs in till Sverige,
 2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 7 eller 8 eller enligt 4 kap. 12 § 4, när bränslet används för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp, och
 3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § 1 när
  1. bränsle av honom levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller
  2. han upphör att vara godkänd som lagerhållare, varvid han är skyldig att betala skatt för det bränsle som då ingår i hans lager. Lag (2012:836).

[K5]4 §  Skattskyldigheten inträder för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 6 eller 12 § 2, när bränslet utvinns, tillverkas eller bearbetas. Lag (2012:678).

[K5]4 a §  Skattskyldigheten för den som är skattskyldig enligt 4 kap. inträder inte när

 1. biogas i gasform övergår i vätskeform, om biogasen då befinner sig i ett skatteupplag,
 2. biogas i vätskeform övergår i gasform, om biogasen då hanteras av en lagerhållare, eller
 3. biogas i gasform övergår i vätskeform eller biogas i vätskeform övergår i gasform, om skattskyldighet för bränslet tidigare har inträtt. Lag (2010:1820).

[K5]5 §  Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 4 kap.1 b och 13 §§ är skattskyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket. Lag (2012:678).

6 kap. Förfarandet vid beskattningen och dokumenthantering vid bränsleflyttningar enligt uppskovsförfarandet

[K6]1 §  I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket och 1 a §, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281). Lag (2014:945).

[K6]1 a §  Skatteverket beslutar om skatt som avses i 4 kap.2 och 2 a §§. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

[S2]Bestämmelserna i 37 kap.9 och 10 §§ och 41 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid inhämtande av uppgifter som är av betydelse för beslut om skatt enligt 4 kap.2 eller 2 a § av någon annan än den som föreläggs eller revideras.

[S3]I övrigt ska bestämmelserna i 43 kap., 45–47 kap., 57 kap. 1 §, 59 kap. 11 §, 13–21 §§, 26 och 27 §§, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2 §, 4–6 §§, 8–10 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap.4 §§, 7, 8 och 13–15 §§ och 66–71 kap.skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

[S4]Om den som är skattskyldig enligt 4 kap.2 eller 2 a § har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

[S5]Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt fjärde stycket ska sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock inte räknas av. Lag (2013:1075).

Det datoriserade systemet

[K6]2 §  I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (det datoriserade systemet), ska följande dokument och uppgifter hanteras:

 1. elektroniska administrativa dokument enligt 4 § första stycket,
 2. administrativa referenskoder enligt 4 § andra stycket,
 3. uppgifter om ändrad destination enligt 6 §,
 4. mottagningsrapporter enligt 8 § första stycket, och
 5. exportrapporter enligt 8 § andra stycket.

[S2]Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

[S3]När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 9 och 10 §§.

[S4]Bestämmelserna i 4–7 och 9 §§ om avsändande av bränsle gäller upplagshavare och registrerade avsändare.

[S5]När en flyttning under uppskovsförfarande sker enbart på svenskt territorium och bränslets slutdestination är belägen på svenskt territorium gäller inte bestämmelserna i 4–11 §§ om bränslet avsänds av någon annan än en registrerad avsändare. Lag (2013:1075).

[K6]3 §  Den som upprättar elektroniskt administrativt dokument, mottagningsrapport eller exportrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

[S2]Uppgifter som lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen. Lag (2009:1493).

[K6]4 §  Innan en sådan flyttning av bränsle som avses i 3 a kap. 2 § påbörjas, ska avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt administrativt dokument till Skatteverket. Avsändaren får återkalla dokumentet innan flyttningen av bränslet påbörjas. Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av det elektroniska administrativa dokumentet. Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en administrativ referenskod och meddela koden till avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta avsändaren om det. Lag (2009:1493).

[K6]5 §  Avsändaren ska lämna den person som medför bränslet ett dokument som innehåller den administrativa referenskod som avses i 4 § andra stycket. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela bränsleflyttningen. Lag (2009:1493).

[K6]6 §  Den som avsänt bränsle under ett uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen måste vara en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 § första stycket 1 a, b eller c, eller en direkt leveransplats. Lag (2009:1493).

[K6]7 §  Vid flyttning av bränsle till mottagare som avses i 3 a kap. 2 § första stycket 1 d, ska bränslet åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för bränslet i det andra EU- landet. Lag (2011:287).

[K6]8 §  Den som på en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 § tar emot bränsle som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att bränslet tagits emot (mottagningsrapport).

[S2]Vid flyttning enligt 3 a kap. 2 § första stycket 1 c ska Skatteverket, efter det att ett intyg har erhållits från Tullverket om att bränslet lämnat EU, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att bränslet har exporterats (exportrapport). Lag (2011:287).

[K6]8 a §  Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen avslutats på en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 §.

[S2]Om det av andra skäl än de som anges i 10 § inte är möjligt för den som tar emot bränsle att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, får det på annat sätt visas för Skatteverket att bränslet nått den angivna destinationen (alternativt bevis).

[S3]När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.

[S4]Andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar när en exportrapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I sådant fall ska Tullverket till Skatteverket lämna ett intyg enligt 8 § andra stycket.

[S5]När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land tagit emot ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet. Lag (2011:287).

Reservsystemet

[K6]9 §  När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får en bränsleflyttning under uppskovsförfarande påbörjas om

 1. bränslet åtföljs av ett pappersdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det kunnat upprättas (ersättningsdokument), och
 2. avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

[S2]Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. En kopia av ersättningsdokumentet ska därefter lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

[S3]När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 6 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras. Lag (2009:1493).

[K6]10 §  Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 8 § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

[S2]Första stycket gäller även när den som tar emot bränslet, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella bränsleflyttningen.

[S3]Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I sådant fall ska Skatteverket, efter det att ett intyg enligt 8 § andra stycket har erhållits från Tullverket, upprätta rapporten. Lag (2011:101).

[K6]11 §  När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

 1. Den som avsänt bränsle enligt 3 a kap. 2 § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.
 2. Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.
 3. Den som tagit emot bränsle som flyttats enligt 3 a kap. 2 § ska lämna en mottagningsrapport.
 4. Skatteverket ska lämna en exportrapport.

[S2]Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella bränsleflyttningen tagits emot via systemet.

[S3]Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och tilldelats en administrativ referenskod enligt 4 § andra stycket anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdokumentet. Lag (2011:101).

Flyttning av beskattat bränsle

[K6]12 §  Den som ansvarar för en flyttning av beskattat bränsle som avses i 1 kap. 3 a § ska upprätta ett förenklat ledsagardokument när bränslet flyttas till

 1. ett annat EU-land under sådana förhållanden att skattskyldighet inträder i det andra landet, eller
 2. en svensk ort via ett annat EU-land.

[S2]Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket ska åtfölja bränslet under flyttningen i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant ledsagardokument krävs dock inte vid distansförsäljning av beskattat bränsle som sänds från Sverige. Lag (2011:287).

13 § Har upphävts genom lag (2009:1505).
14 § Har upphävts genom lag (2009:1505).
15 § Har upphävts genom lag (2012:678).

6 a kap. Skattebefriade användningsområden m.m.

[K6a]1 §  Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

Ändamål frånBränsle som inte ger befrielseBefrielse från energiskattBefrielse från koldioxidskattBefrielse svavelskatt
1. Förbrukning
a) för annat ändamål än som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning100 procent100 procent100 procent
b) i metallurgiska processer under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras eller bibehålls i skänkar eller liknande kärl100 procent100 procent100 procent
c) i annat fall än som avses i a eller b, då bränslet i en och samma process används både som bränsle för uppvärmning och för annat ändamål än som motorbränsle eller bränsle för uppvärmning100 procent100 procent100 procent
2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedelBensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent100 procent
3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamålBensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent100 procent
4. Förbrukning i båt för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § eller fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten inte används för privat ändamålBensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent100 procent
5. Förbrukning i
a) luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamålAndra bränslen än flygfotogen (KN-nr 2710 19 21)100 procent100 procent100 procent
b) luftfartygsAndra motorer i provbädd eller i liknande anordningbränslen än flygbensin (KN-nr 2710 11 31) och flygfotogen100 procent100 procent100 procent
6. Förbrukning vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren100 procent100 procent100 procent
7. Förbrukning för framställning av skattepliktig elektrisk kraftBränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b100 procent100 procent-
8. -
9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhetBensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b
a) i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 6 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter70 procent100 procent-
b) i andra fall än som avses under a70 procent40 procent-
10. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodlingBensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b70 procent40 procent-
11. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhetBensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b70 procent40 procent-
12. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i sodapannor eller i lutpannor--100 procent
13. Förbrukning Andra vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell 1 § första verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussarbränslen än bränsle som avses i 2 kap. stycket 3 b86 procent40 procent-
14. -
15. -
16. Förbrukning i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras100 procent100 procent100 procent
17. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för framställning av värme i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 6 kap. 1 § lagen om handel med utsläppsrätterRåtallolja och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b
a) i kraftvärmeproduktion70 procent100 procent-
b) i annan värmeproduktion Lag (2014:1024).-20 procent–

[K6a]2 §  Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b–11 medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den energiskatt och 40 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

[S2]Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 §9 a eller 17 a, medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

[S3]Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 b, medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 20 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.Lag (2013:969).

[K6a]2 a §  Om bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b förbrukas i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 900 kronor per kubikmeter. Lag (2009:1497).

[K6a]3 §  Vid annan kraftvärmeproduktion än som avses i 1 § 17 a medges, för den del av bränslet som förbrukas för framställning av värme, befrielse från energiskatt med 70 procent och från koldioxidskatt med 40 procent.

[S2]För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon skattbefrielse enligt denna paragraf. Lag (2009:1497).

[K6a]3 a §  Om råtallolja förbrukas för ändamål som avses i 3 §, medges befrielse från energiskatt med ett belopp som motsvarar den sammanlagda befrielse från energiskatt och koldioxidskatt som skulle ha medgetts för bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.Lag (2008:561).

[K6a]3 b §  Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, när den värme som uppkommer nyttiggörs, ska fördelning av bränslet som förbrukas för framställning av värme, skattepliktig elektrisk kraft respektive sådan elektrisk kraft som inte är skattepliktig ske genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Om olika bränslen förbrukas, ska proportioneringen avse varje bränsle för sig.

[S2]Om det förutom sådan elproduktion som nämns i första stycket också sker samtidig kondenskraftproduktion från samma bränsle, ska bränslet fördelas också på kondenskraftproduktionen. Lag (2008:561).

[K6a]3 c §  För bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten vid kraftvärmeproduktion medges inte någon skattebefrielse enligt 1 § 17 a eller 3 §. Lag (2008:561).

[K6a]4 §  Skattebefrielse enligt 1 § 7 gäller också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggörs. Lag (2008:561).

[K6a]5 §  De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § och 3 § andra stycket som gäller bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b ska även gälla för bränsle som avses i 2 kap.3 och 4 §§ och som beskattas på samma sätt. Lag (2009:1495).

7 kap. Avdrag

[K7]1 §  Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

 1. som av den skattskyldige exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där,
 2. som av den skattskyldige förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap.,
 3. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande,
 4. som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,
 5. som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4 med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt. Lag (2012:837).

[K7]1 a §  En upplagshavare får göra avdrag för skatt på bränsle för vilket skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förts in i upplagshavarens skatteupplag.

[S2]Den som godkänts som lagerhållare får göra avdrag för skatt på bränsle för vilket skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

 1. innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet, eller
 2. har förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare. Lag (2012:836).

[K7]2 §  En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och som levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 3, 3 a eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från bränsleskatt föreligger i det EU-landet. Lag (2011:287).

[K7]2 a §  Bestämmelserna i 1 § första stycket 1 och 2 § gäller inte skatt på bränsle som flyttats enligt uppskovsförfarande till sådan destination som avses i 3 a kap. 2 § 1 c och d. Lag (2012:836).

[K7]3 §  En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som den skattskyldige har förbrukat eller sålt som bränsle för uppvärmning och som utgör en energiprodukt enligt

 1. KN-nr 1507–1518,
 2. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, eller
 3. KN-nr 3824 90 99.

[S2]Första stycket gäller också om produkterna ingår som en beståndsdel i ett annat bränsle.

[S3]För produkt enligt KN-nr 3824 90 99 gäller första och andra styckena endast för skatt på den del av bränslet som framställts av biomassa.

[S4]Första–tredje styckena gäller endast om bränslet omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Lag (2011:1197).

[K7]3 a §  För andra bränslen än de som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3 får en skattskyldig som har förbrukat eller sålt bränslet som motorbränsle, göra avdrag för

 1. energiskatt med 44 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den andel av motorbränslet som framställts av biomassa och som utgör fettsyrametylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99, och
 2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den andel av motorbränslet som utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 1 och som framställts av biomassa.

[S2]Avdrag får göras upp till ett belopp som motsvarar skatten på den andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av biomassa.

[S3]Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

[S4]Första stycket gäller dock inte för biogas eller för den beståndsdel av motorbränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 som utgörs av etanol. Lag (2014:1496).

3 b § Har upphävts genom lag (2014:1496).

[K7]3 c §  För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 och som den skattskyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige göra avdrag för energiskatt med 89 procent och för koldioxidskatt med 100 procent på den andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av biomassa. Avdrag får dock under respektive redovisningsperiod endast göras för skatt motsvarande skatten på beståndsdelarnas andel av motorbränslet till den del som uppgår till högst 5 volymprocent av den totala mängd motorbränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 och 2 och för vilket den skattskyldige ska redovisa skatt under redovisningsperioden.

[S2]Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2, får i stället avdrag göras för energiskatt med 100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent för den andel av motorbränslet som bränslet utgör.

[S3]Med redovisningsperiod förstås här en period enligt 26 kap.10 eller 17 § eller en händelse enligt 26 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S4]Första och andra styckena gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

[S5]Om beståndsdelen utgörs av etanol medges skattebefrielse enligt denna paragraf endast om den skattskyldige har framställt eller anskaffat denna etanol eller motsvarande mängd etanol, vilken vid import eller framställning inom EU har hänförts till KN-nr 2207 10 00 (odenaturerad etanol). Lag (2014:1496).

[K7]3 d §  För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och som den skattskyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige, på den andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av biomassa, göra avdrag för

 1. energiskatt med 8 procent och koldioxidskatt med 100 procent om beståndsdelen utgörs av fettsyrametylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99, och
 2. energiskatt med 84 procent och koldioxidskatt med 100 procent om beståndsdelen utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 1 och som framställts av biomassa.

[S2]Avdrag enligt första stycket får under respektive redovisningsperiod endast göras för skatt motsvarande skatten på beståndsdelarnas andel av motorbränslet till den del som uppgår till högst 5 volymprocent av den totala mängd motorbränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och för vilket den skattskyldige ska redovisa skatt under redovisningsperioden.

[S3]Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3, får i stället avdrag göras för energiskatt med 100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent för den andel av motorbränslet som bränslet utgör.

[S4]Med redovisningsperiod förstås här en period enligt 26 kap.10 eller 17 § eller en händelse enligt 26 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S5]Första och tredje styckena gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Lag (2014:1496).

[K7]4 §  En skattskyldig får göra avdrag för skatt på biogas som den skattskyldige har förbrukat eller sålt som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning.

[S2]I fråga om biogas som den skattskyldige har förbrukat eller sålt som motorbränsle för transportändamål gäller första stycket endast om bränslet omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Lag (2011:1197).

[K7]4 a §  En skattskyldig som gör avdrag för skatt på bränsle enligt 3–4 §§ är skyldig att till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer på begäran lämna de uppgifter som regeringen behöver för sin rapportering till Europeiska kommissionen när det gäller frågan om huruvida det statliga stöd som genom avdraget ges för bränslet medför överkompensation i strid med reglerna om statligt stöd i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas. Lag (2014:1496).

[K7]5 §  Om en skattskyldig har begränsat utsläppet av svavel genom reningsåtgärd eller genom bindning i någon produkt eller i aska i samband med förbrukning av det skattepliktiga bränslet, får avdrag göras med 30 kronor per kilogram svavel som utsläppet har minskat. Lag (2001:518).

[S2]5 a § har upphävs genom lag (2014:285).

[K7]5 b §  En skattskyldig som fört ut annat bränsle än som avses i 1 kap. 3 a § från Sverige till ett annat EU-land får göra avdrag för skatten på bränslet. Lag (2011:287).

[K7]6 §  En upplagshavare får göra avdrag för skatt på bränsle som har beskattats i ett annat EU-land i sådana fall som avses i 4 kap. 2 § under förutsättning att det andra EU-landets skatteanspråk är befogat. Lag (2011:287).

7 § Har upphävts genom lag (2001:518).

8 kap. Skattebefriad förbrukare

[K8]1 §  Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som förbrukar bränsle för ändamål som anges i 6 a kap. 1 § 1–5, 10, 12 eller 16 om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

[S2]Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat obeskattat bränsle utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med villkor.

[S3]Den som godkänts som skattebefriad förbrukare får från en skattskyldig ta emot bränsle utan skatt, eller med nedsatt skatt, i den omfattning bränslet enligt 6 a kap. är befriat från skatt. Lag (2009:1497).

[K8]2 §  En skattebefriad förbrukare skall löpande bokföra inköp och förbrukning av bränsle helt eller delvis befriat från skatt och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontroll av att bränsle som köpts in helt eller delvis befriat från skatt använts för det ändamål som var förutsättning för skattebefrielsen. Lag (2001:518).

[K8]3 §  Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 2. bränslet används för annat ändamål än som anges i godkännandet,
 3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 §,
 4. förbrukaren inte medverkar vid revision enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), eller
 5. förbrukaren begär det.

[S2]Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2011:1370).

3 a § Har upphävts genom lag (2001:518).
4 § Har upphävts genom lag (2001:518).
4 a § Har upphävts genom lag (2001:518).
5 § Har upphävts genom lag (2001:518).

9 kap. Återbetalning av skatt m.m.

[K9]1 §  Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som har förvärvats av

 1. utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
 2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsul vid utländskt konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige. Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta. Lag (1996:1324).

[K9]2 §  Om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare har förbrukat bränsle på ett sådant sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av skatten på bränslet. Lag (2009:1497).

[K9]3 §  Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av skatten på bränsle om någon har

 1. förbrukat bensin i skepp, när skeppet inte använts för privat ändamål,
 2. förbrukat bensin i båt för vilken fiskelicens, som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten, meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten inte använts för privat ändamål,
 3. förbrukat annat bränsle än sådant som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a i båt utan fiskelicens, som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten, när båten inte använts för privat ändamål,
 4. förbrukat annat bränsle än flygfotogen (KN-nr 2710 19 21), dock inte annan bensin än flygbensin (KN-nr 2710 11 31), i luftfartyg, när luftfartyget inte använts för privat ändamål. Lag (2014:1023).

[K9]4 §  Om koldioxidskatt har tagits ut för annat bränsle än sådant som beskattas som bensin och har någon begränsat utsläpp av koldioxid i samband med förbrukning av bränslet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av koldioxidskatten i förhållande till hur mycket utsläppet har minskat.

[K9]5 §  Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i andra–femte styckena, efter ansökan återbetalning av skatt på elektrisk kraft och bränsle som förbrukats för framställning av värme som levererats för ändamål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6, 9 a, 9 b, 10, 11 eller 16 eller enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5. Återbetalning medges vid leverans för

 1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för
  1. elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,5 öre per kilowattimme,
  2. råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av den energiskatt och 40 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a,
  3. andra bränslen än råtallolja med 70 procent av energiskatten och 40 procent av koldioxidskatten,
 2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på elektrisk kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten på bränsle.

[S2]Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksamhet som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG , medges dock återbetalning enligt

 1. andra stycket 1 b med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och
 2. andra stycket 1 c med 70 procent av energiskatten och 100 procent av koldioxidskatten. Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukas samtidigt för denna värmeframställning, ska energislagen vid beräkning av återbetalningen fördelas genom proportionering i förhållande till respektive energislag. Dock får fördelningen mellan bränslena väljas fritt. Motsvarande gäller för värme som har levererats från kraftvärmeproduktion.

[S3]För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf. Lag (2012:797).

[K9]6 §  Om svavelskatt har tagits ut och någon som inte är skattskyldig har begränsat utsläppet av svavel enligt 7 kap. 5 §, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan kompensation för den svavelskatt som belastat bränslet med 30 kronor per kilogram som utsläppet har minskat. Lag (2001:518).

[K9]7 §  Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2–6 §§ ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ska lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter periodens utgång. I fråga om återbetalning enligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11 eller 2 a § ska dock återbetalningen omfatta en period om ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka bränsle i större omfattning, får dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns. Lag (2009:1495).

[K9]8 §  Rätt till återbetalning eller kompensation enligt 2–6 §§ föreligger endast när ersättningen för ett kalenderkvartal uppgår till

 1. minst 1 000 kronor i fall som avses i 2, 4, 5 eller 6 §, och
 2. minst 500 kronor i fall som avses i 3 §.

[S2]Sådan återbetalning enligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11 eller 2 a § får dock göras när den sammanlagda ersättningen uppgår till minst 500 kronor per kalenderår. Lag (2009:1495).

[K9]8 a §  Om en oljeprodukt har försetts med märkämne som avses i 2 kap. 9 a § innan den har förts in till Sverige och oljeprodukten därefter har beskattats i Sverige enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattebelopp som betalats för oljeprodukten enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b och det skattebelopp som gäller enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a, om oljeprodukten har förbrukats i Sverige för uppvärmning eller för drift av stationära motorer.

[S2]Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång. Lag (2007:779).

9 § Har upphävts genom lag (2009:1497).
9 a § Har upphävts genom lag (2009:1497).
9 b § Har upphävts genom lag (2009:1497).

[K9]10 §  Om skatt har betalats i Sverige för bränsle och bränslet därefter har flyttats till ett annat EU-land under sådana förhållanden att skatt ska betalas där eller flyttningen sker för förbrukning för ett i det andra EU-landet skattebefriat ändamål, medger Skatteverket efter ansökan återbetalning av skatten. Lag (2011:287).

[K9]10 a §  Rätt till återbetalning enligt 10 § vid distansförsäljning föreligger endast om sökanden visar att den skatt som ansökan avser är betald samt att bränslet har beskattats i mottagarlandet eller är avsett att användas där för ett skattebefriat ändamål.

[S2]Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång. Lag (2006:1508).

[K9]10 b §  Ansökan om återbetalning enligt 10 § i andra fall än som avses i 10 a § ska lämnas till Skatteverket. Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige.

[S2]Skatteverket återbetalar skattebeloppet sedan sökanden visat att

 1. skatt betalats i mottagarlandet, eller
 2. bränslet är avsett att användas i mottagarlandet för ett där skattebefriat ändamål. Lag (2009:1493).

[K9]11 §  Har bränsle beskattats enligt 4 kap.2 eller 2 a §, och visar den skattskyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att bränslet beskattats i ett annat EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EU- landets skatteanspråk är befogat. Lag (2011:287).

12 § Har upphävts genom lag (2002:422).
13 § Har upphävts genom lag (2002:422).
14 § Har upphävts genom lag (2002:422).
15 § Har upphävts genom lag (2002:422).

10 kap. Sanktioner vid otillåten användning av märkta oljeprodukter, m.m.

Straffbestämmelser m.m.

[K10]1 §  Den som från oljeprodukter avlägsnar märkämne som avses i 2 kap. 9 a § eller på annat sätt tar befattning med oljeprodukter för vilka energiskatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, i syfte att dessa produkter skall användas i strid mot 2 kap. 9 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Om brottet har rört betydande värden eller det i annat fall är att anse som grovt skall, om förfarandet inte utgör led i gärning som är belagd med strängare straff enligt skattebrottslagen (1971:69), dömas till fängelse i högst två år. Lag (2007:779).

[K10]2 §  För försök eller förberedelse till brott enligt 1 § andra stycket skall dömas till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2007:779).

[K10]3 §  Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

[S2]Angående beslag av egendom som kan antas bli förverkad gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken. Lag (2005:308).

[K10]4 §  Om oljeprodukter där märkämne som avses i 2 kap. 9 a § har avlägsnats och för vilka skatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, anträffas i annat utrymme än bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle och det är uppenbart att oljeprodukterna avsetts för tillförsel till sådan bränsletank i strid mot 2 kap. 9 §, påför beskattningsmyndigheten den som ansvarat för att de nämnda ämnena avlägsnats, skatt med belopp som motsvarar den skatt som skulle ha tagits ut för oljeprodukterna enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b.Lag (2007:779).

[K10]5 §  En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

[S2]Avgiften uppgår för personbil, lätt lastbil och lätt buss samt båt till 10 000 kronor. Avgiften beräknas för tunga lastbilar, tunga bussar, traktorer och tunga terrängvagnar som är registrerade i vägtrafikregistret på följande sätt.

Skattevikt, kilogramAvgift, kronor
03 50010 000
3 501-10 00020 000
10 001-15 00030 000
15 001-20 00040 000
20 001-50 000

[S3]Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Avgiften för annat motordrivet fordon än som avses i andra stycket uppgår till 10 000 kronor. Avgiften tas ut för varje tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

[S4]Har avgift påförts någon och skall sådan avgift påföras honom för ytterligare tillfälle inom ett år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med en och en halv gånger det belopp som följer av andra eller tredje stycket. Lag (2007:779).

[K10]6 §  Avgift enligt 5 § påförs ägaren till fordonet eller båten.

[S2]Brukar någon annans fordon eller båt utan lov, påförs brukaren avgiften.

[K10]7 §  I fråga om ett fordon eller en båt som har köpts på kredit med förbehåll om återtaganderätt anses vid tillämpningen av detta kapitel köparen som ägare. Som ägare anses också den som innehar ett fordon eller en båt med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år. Innehas fordonet eller båten i annat fall med nyttjanderätt, anses nyttjanderättshavaren som ägare, om han har befogenhet att bestämma om förare eller anlitar annan förare än ägaren har utsett. Lag (1995:912).

[K10]8 §  Avgift enligt 5 § påförs genom beslut av beskattningsmyndigheten.

[S2]Om det finns särskilda skäl, kan beskattningsmyndigheten medge nedsättning av eller befrielse från avgiften.

Tillsyn och kontroll

[K10]9 §  Tillsynen över att bestämmelserna i detta kapitel följs ska utövas av Polismyndigheten när det gäller motordrivna fordon och av Tullverket när det gäller gränskontroll.

[S2]Kustbevakningen ska utöva tillsynen av båtar. Polismyndigheten ska dock utöva sådan tillsyn inom områden som inte övervakas av Kustbevakningen. Lag (2014:668).

[K10]10 §  För att kontrollera att bestämmelserna i detta kapitel följs har Polismyndigheten och andra tillsynsmyndigheter rätt att få tillträde till låsta utrymmen i fordon och båtar. Myndigheterna har rätt att få de upplysningar, handlingar och prov som behövs för tillsynen. För uttagna prov betalas inte ersättning. Lag (2014:668).

Regler om förfarandet

[K10]11 §  Bestämmelserna i 68 kap. 1 § och 70 kap.3 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tillämpas på avgift enligt detta kapitel. Lag (2011:1370).

12 § Har upphävts genom lag (2002:422).

[K10]13 §  Har ett fordon eller en båt flera ägare, är de solidariskt ansvariga för den avgift som skall betalas enligt detta kapitel.

11 kap. Energiskatt på elektrisk kraft

Skattepliktig elektrisk kraft

[K11]1 §  Elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är skattepliktig, om inte annat följer av 2 §.

[K11]2 §  Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den

 1. framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft,
 2. i annat fall framställts i Sverige av en producent som förfogar över en installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft,
 3. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning levererats av en producent eller en leverantör till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med producenten eller leverantören,
 4. framställts och förbrukats på fartyg eller annat transportmedel,
 5. förbrukats för framställning av elektrisk kraft, eller
 6. framställts i ett reservkraftsaggregat. Lag (2005:960).

Skattebelopp

[K11]3 §  Energiskatten utgör

 1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
 2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt,
 3. 18,5 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §, och
 4. 28,0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

[S2]För kalenderåret 2011 och efterföljande kalenderår ska energiskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i första stycket angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2009. Beloppen avrundas till hela tiondels ören.

[S3]Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår. Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat ändamål eller när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik. Lag (2010:1088).

Förteckning över vissa kommuner

[K11]4 §  Förteckning över kommuner som avses i 3 § första stycket.

Norrbottens länVästerbottens län
Samtliga kommunerSamtliga kommuner
Jämtlands län Samtliga kommunerVästernorrlands län Sollefteå Ånge Örnsköldsvik
Gävleborgs län LjusdalDalarnas län Malung-Sälen Mora Orsa Älvdalen
Värmlands län
Torsby
Lag (2007:1387).

Vem som är skattskyldig

[K11]5 §  Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige

 1. yrkesmässigt framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent),
 2. yrkesmässigt levererar av honom framställd skattepliktig elektrisk kraft eller av annan framställd elektrisk kraft (leverantör),
 3. för annat ändamål än som avses i 9 § 1-5 säljer eller förbrukar elektrisk kraft, som förvärvats utan skatt mot försäkran enligt 11 §,
 4. för annat ändamål än det som var föremål för skattefriheten, säljer eller förbrukar elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har gjorts enligt 9 § 7.

[S2]Den som godkänts att delta i ett program för energieffektivisering enligt 3 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering och som förbrukat elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har gjorts enligt 9 § 6-7 eller skatten återbetalats enligt 13 § är skyldig att betala energiskatt om tillsynsmyndigheten beslutar att,

 1. åtagandena enligt 14 eller 15 § lagen om program för energieffektivisering inte är uppfyllda, eller
 2. återkalla godkännanden enligt 12, 17 eller 18 § lagen om program för energieffektivisering.

[S3]Den för vars räkning elektrisk kraft förs in till Sverige och den som utan att betala ersättning tar emot skattepliktig elektrisk kraft anses ha framställt den elektriska kraften.

[S4]Med tillsynsmyndighet i andra stycket, 7 b § första stycket och 11 c § första stycket menas den myndighet som avses i 19 § lagen om program för energieffektivisering. Lag (2004:1197).

6 § Har upphävts genom lag (2002:422).

Skattskyldighetens inträde m.m.

[K11]7 §  Skyldigheten att betala energiskatt inträder

 1. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1 eller 2, när elektrisk kraft
  1. levereras till en förbrukare som inte är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1 eller 2, eller
  2. tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, och
 2. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 3, när elektrisk kraft levereras till en köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning. Lag (2002:422).

[K11]7 a §  Skyldigheten att betala energiskatt för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 4 inträder när elektrisk kraft tas i anspråk för annat ändamål än sådan industriell verksamhet i tillverkningsprocessen som omfattas av ett godkännande att delta i programmet för energieffektivisering. Lag (2004:1197).

[K11]7 b §  Skyldigheten att betala energiskatt för den som är skattskyldig enligt 5 § andra stycket inträder vid tidpunkten för tillsynsmyndighetens beslut att

 1. åtagandena enligt programmet inte uppfyllts, eller
 2. återkalla godkännandet att delta i programmet.

[S2]Skatt enligt första stycket skall betalas för den elektriska kraft som förbrukats under den tid som den skattskyldige deltog i programmet. Skatten skall bestämmas till belopp som motsvarar vid varje tidpunkt gällande skattesats och med beaktande av vid tidpunkten gällande bestämmelser om befrielse från skatt.

[S3]Redovisningsperioden för skatt enligt andra stycket skall omfatta den tid som deltagandet pågått. Lag (2004:1197).

Mätning av elektrisk kraft

[K11]8 §  Energiskatt som skall betalas av den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1 eller 2 skall bestämmas på grundval av mätning av den elektriska kraftens energiinnehåll.

[S2]När det finns särskilda skäl får beskattningsmyndigheten i visst fall medge att energiskatten får bestämmas på annan grund än mätning av den elektriska kraften.

[S3]Om den elektriska kraften inte kan bestämmas på en grund som anges i första eller andra stycket skall den i stället beräknas efter vad som är skäligt.

Avdrag

[K11]9 §  Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra avdrag för skatt på elektrisk kraft som

 1. förbrukats eller sålts för förbrukning i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning,
 2. i huvudsak förbrukats eller sålts för förbrukning för kemisk reduktion eller i elektrolytiska processer,
 3. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan framställning av produkter som avses 6 a kap. 1 § 6,
 4. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan överföring av elektrisk kraft på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvaltningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion,
 5. förbrukats eller sålts för förbrukning i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 2,
 6. förbrukats i den industriella tillverkningsprocessen hos den skattskyldige, om denne deltar i ett program enligt 3 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 2, 3 eller 5,
 7. tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande enligt 11 a §. Lag (2004:1197).

[K11]10 §  Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7 och 17 a och 3–4 §§.

[S2]Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 7 kap. 1 § första stycket 2 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 17 a eller 3, 3 a, 3 b, 3 c eller 4 §. Lag (2012:836).

Inköp mot försäkran

[K11]11 §  Annan än den som är skattskyldig får köpa elektrisk kraft utan energiskatt mot att han lämnar en försäkran till leverantören att den elektriska kraften skall användas för ett sådant ändamål som avses i 9 § 1-5. Lag (2004:1197).

Skattebefriad förbrukare

[K11]11 a §  Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som

 1. deltar i ett program enligt 3 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering,
 2. förbrukar elektrisk kraft i annan industriell tillverkningsprocess än sådan som avses i 9 § 2, 3 eller 5, och
 3. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig.

[S2]Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills vidare. Ett godkännande får förenas med villkor.

[S3]Den som godkänts som skattebefriad förbrukare har rätt att från en skattskyldig köpa elektrisk kraft utan skatt i det fall som omfattas av godkännandet. Lag (2004:1197).

[K11]11 b §  En skattebefriad förbrukare skall löpande bokföra inköp och förbrukning av elektrisk kraft befriad från skatt och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontrollen av att kraften använts för det ändamål som var förutsättning för skattebefrielsen. Lag (2004:1197).

[K11]11 c §  Godkännande som skattebefriad förbrukare får återkallas om

 1. tillsynsmyndigheten enligt 12, 17 eller 18 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering har återkallat godkännandet att delta i programmet,
 2. förutsättningarna för godkännandet som skattebefriad förbrukare i övrigt inte längre finns,
 3. den elektriska kraften har använts för annat ändamål än som anges i godkännandet som skattebefriad förbrukare,
 4. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 11 b §,
 5. förbrukaren inte medverkar vid revision enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), eller
 6. förbrukaren begär det.

[S2]Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2011:1370).

Återbetalning av energiskatt

[K11]12 §  Om elektrisk kraft har förbrukats i annan yrkesmässig jordbruksverksamhet än vid växthusodling eller i yrkesmässig skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, beslutar beskattningsmyndigheten efter ansökan om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraften.

[S2]Ansökan om återbetalning ska omfatta kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka elektrisk kraft i större omfattning, får dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns. Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och ett belopp beräknat efter skattesatsen 0,5 öre per kilowatttimme. Återbetalning får dock endast göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår.

[S3]Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalenderkvartalet. Lag (2007:1387).

[K11]13 §  Om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare deltar i ett program enligt 3 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering och har förbrukat elektrisk kraft i annan industriell tillverkningsprocess än sådan som avses i 9 § 2, 3 eller 5, beslutar beskattningsmyndigheten efter ansökan om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraften.

[S2]Ansökan om återbetalning skall omfatta kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka elektrisk kraft i större omfattning, får dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns.

[S3]Ansökan om återbetalning av energiskatt skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalenderkvartalet. Lag (2006:1508).

12 kap. Överklagande

[K12]1 §  Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige och sökanden.

[S2]Beslut som meddelas av regeringen får inte överklagas. Lag (2010:1824).

2 § Har upphävts genom lag (1996:1408).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Genom lagen upphävs
   1. lagen (1957:262) om allmän energiskatt,
   2. lagen (1961:372) om bensinskatt,
   3. lagen (1990:582) om koldioxidskatt,
   4. lagen (1990:587) om svavelskatt,
   5. lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter.
  2. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet av den nya lagen.
  3. Med skatt enligt den nya lagen likställs i tillämpliga delar skatt enligt lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt och lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter.
  4. Med oljeprodukt i 2 kap. 9 § den nya lagen likställs oljeprodukt som har försetts med märkämnen enligt bestämmelserna i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter.
  5. Har upphävts genom lag (1997:1130).
  6. Har upphävts genom lag (1997:1130).
  7. Den som är registrerad som skattskyldig för skatt på bränslen enligt de äldre bestämmelserna skall avregistreras vid ikraftträdandet. Om denne registreras som upplagshavare eller som skattskyldig enligt 4 kap. 12 § första stycket 1 eller 2 den nya lagen vid ikraftträdandet, inträder dock inte skattskyldighet för lagret vid avregistreringen till den del det består av sådana bränsleslag som omfattas av den nya registreringen och under förutsättning att dessa bränslen befinner sig i ett godkänt skatteupplag eller i lagret hos den som registrerats enligt 4 kap. 12 § första stycket 1 eller 2.
  8. Den som är registrerad som skattskyldig för skatt på elektrisk kraft enligt de äldre bestämmelserna skall utan särskild ansökan registreras som skattskyldig enligt den nya lagen vid ikraftträdandet.
  9. Om den nya lagen inte har trätt i kraft den 1 januari 1995 skall följande gälla fram till den nya lagens ikraftträdande
   1. Bestämmelserna i 2 § lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt skall äga fortsatt tillämpning i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden fram till den nya lagens ikraftträdande
   2. Bestämmelserna i punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen (1992:880) om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt skall äga fortsatt tillämpning på kolbränslen som förbrukats eller försålts för förbrukning fram till den nya lagens ikraftträdande.
  10. Bestämmelserna i 2 kap. 9 § tillämpas dock i fråga om båtar först för tid från och med den 1 september 1995. Lag (1995:611).
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:152, Prop. 1994/95:54, Bet. 1994/95:SkU4
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:611) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Den nya punkten 10 i övergångsbestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om övriga förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:321, Prop. 1994/95:213, Bet. 1994/95:SkU29
  Omfattning
  ändr. 2 kap 3, 11 §§, 4 kap 1, 4, 12 §§, 5 kap 4 §, 6 kap 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§, 7 kap 6 §, 9 kap 10 §, 12 kap 1 §, rubr. närmast efter rubr. till 4 kap; nya 1 kap 3 a §, 6 kap 8 a §, 10 p övergångsbest.
  CELEX-nr
  394L0074
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:912) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 2 kap. 10 § och 11 kap. 3 § den 1 januari 1996 och i övrigt den 1 juli 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. De gamla skattebeloppen i 2 kap. 1 § första stycket skall dock tillämpas till utgången av år 1995.
  3. har upphävts genom lag (1995:1526).
  4. Bestämmelserna i 2 kap. 9 § tillämpas i fråga om andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar, bussar och trafiktraktorer, utom beträffande fordon som används vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, först från och med den 1 oktober 1996 om lagerskatt enligt lagen (1995:1132) om lagerskatt på dieselolja för förbrukning i vissa motordrivna fordon har betalats för oljan senast den 31 januari 1996 och den 1 februari 1996 i övriga fall. Lag (1995:1133).
  5. Bestämmelserna i 11 kap. 9 § i dess nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:439, Prop. 1994/95:203, Bet. 1994/95:SkU28
  Omfattning
  ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 1, 9, 10 §§, 7 kap 4, 7 §§, 9 kap 2, 9 §§, 10 kap 4, 5, 7, 9 §§, 11 kap 3, 9 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1133) om ändring i lagen (1995:912) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag då lagen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas för tid från och med den 1 oktober 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:1
  Omfattning
  ändr. 4 p övergångsbest. till 1995:912
  Ikraftträder
  1995-11-01

Lag (1995:1525) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:120, Prop. 1995/96:57, Bet. 1995/96:SkU17
  Omfattning
  ändr. 1 kap 3 a §, 2 kap 1, 3 §§, 4 kap 1, 11 §§, 7 kap 1, 2, 5, 7 §§, 8 kap 5, §, 10 kap 1, 2, 4, 5, §§, 11 kap 10 §; nya 2 kap 9 a §, 7 kap 5 a, 5 b §§, 8 kap 4 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1526) om ändring i lagen (1995:912) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:120
  Omfattning
  upph. 3 p övergångsbest. till 1995:912; ändr. 2 kap 10 §, 11 kap 3 § i 1995:912

Lag (1995:1533) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:124
  Omfattning
  ändr. 5, 6 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:687) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser punkterna 5 och 6 av övergångsbestämmelserna den 1 juli 1996 och i övrigt den 1 september 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. Till utgången av juni månad år 1997 skall dock följande energiskattebelopp tillämpas på bränsle som avses i
   1. 2 kap. 1 § första stycket 1 a: 3 kr 41 öre,
   2. 2 kap. 1 § första stycket 1 b: 3 kr 47 öre,
   3. 2 kap. 1 § första stycket 2: 4 kr 03 öre,
   4. 2 kap. 1 § första stycket 3 a: 654 kr per m3
   5. 2 kap. 1 § första stycket 3 b:
  miljöklass 1 1 524 kr per m3
  miljöklass 2 1 736 kr per m3
  miljöklass 3 2 018 kr per m3
  1. 2 kap. 1 § första stycket 4 a: 95 öre per liter,
  2. 2 kap. 1 § första stycket 4 b: 127 kr per 1 000 kg,
  3. 2 kap. 1 § första stycket 5 a och 6 a: 1 584 kr per 1 000 m3
  4. 2 kap. 1 § första stycket 5 b och 6 b: 212 kr per 1 000 m3
  5. 2 kap. 1 § första stycket 7 och 8: 278 kr per 1 000 kg.
  1. Till utgången av juni månad 1997 skall dock energiskatten på elektrisk kraft utgöra
   1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
   2. 5,8 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under a och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 §,
   3. 9,1 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 11 kap. 4 §, och
   4. 11,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.
  2. Vare sig de nya energiskattebeloppen i 2 kap. 1 § första stycket eller de energiskattebelopp som tillämpas enligt punkten 2 av övergångsbestämmelserna skall för åren 1997 och 1998 räknas om enligt 2 kap. 1 § tredje stycket och 10 §.
  3. Såvitt avser växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 4 § den nya lagen först från och med den 1 januari 1996 och 9 kap.5, 7 och 8 §§ den nya lagen först från och med den 1 januari 1997. Bestämmelserna i 9 kap. 2 § den nya lagen tillämpas inte i fråga om växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling. Lag (1996:1220).
  4. För bränsle, som förbrukas för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling av någon som inte är skattskyldig, skall ingen energiskatt tas ut och koldioxidskatt tas ut efter en skattesats som svarar mot en fjärdedel av den skattesats som enligt den nya lagen gäller för ifrågavarande bränsle. I fråga om gasol för drift av stationära motorer skall dock koldioxidskatt tas ut med 350 kronor per 1 000 kilogram. Lag (1996:1220).
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:305, Prop. 1995/96:198, Bet. 1995/96:SkU31
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 9 kap 5 §, 11 kap 3 §, 5, 6 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:967) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 11 kap 4 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1220) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser punkterna 5 och 6 av övergångsbestämmelserna den 1 januari 1997 och i övrigt den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. De nya energiskattebeloppen i 2 kap. 1 § första stycket skall för åren 1997 och 1998 inte räknas om enligt 2 kap. 1 § tredje stycket och 10 §.
  3. Till utgången av år 1997 skall dock energiskatten på elektrisk kraft utgöra
   1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
   2. 8,2 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under a och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 §,
   3. 11,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 11 kap. 4 §, och
   4. 13,8 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall. Lag (1997:450).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 11 kap 3 §, 5, 6 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1324) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:68, Prop. 1995/96:232, Bet. 1996/97:SkU5
  Omfattning
  ändr. 9 kap 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1408) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Den nya lydelsen av 9 kap. 5 §, såvitt avser återbetalning av energiskatten på elektrisk kraft som förbrukats vid framställning av värme som har levererats för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, tillämpas dock för tid från och med den 1 september 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om övriga förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:71, Prop. 1996/97:14, Bet. 1996/97:SkU8
  Omfattning
  upph. 12 kap 2 §; ändr. 7 kap 4 §, 9 kap 2, 5 §§, 12 kap 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:359) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:251, Prop. 1996/97:116, Bet. 1996/97:SkU19
  Omfattning
  ändr. 4 kap 4, 6, 8 §§; ny 4 kap 8 a §, rubr. närmast före 4 kap 8 a §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:449) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 2 kap 10 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:450) om ändring i lagen (1996:1220) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 11 kap 3 § i 1996:1220; ny 3 p övergångsbest. till 1996:1220

Lag (1997:479) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. För tid fram till den 1 januari 2007 medger beskattningsmyndigheten efter ansökan, utöver vad som framgår av den nya lydelsen av 9 kap. 9 §, att vid industriell framställning av produkter av andra mineraliska ämnen än metaller koldioxidskatten på annat bränsle än sådant som beskattas som mineraloljeprodukt och som förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon tas ut med sådant belopp att skatten för den som bedriver framställningen inte överstiger 1,2 procent av de framställda produkternas försäljningsvärde.
  Vid beräkning av nedsättningen enligt första stycket får koldioxidskatten dock inte sättas ned mer än att den motsvarar minst
  1. 50 kronor per 1 000 kubikmeter naturgas (KN-nr 2711 11 00 eller 2711 21 00) och
  2. 40 kronor per 1 000 kilogram kolbränslen (KN-nr 2701, 2702 eller 2704) och petroleumkoks (KN-nr 2713 11 00-2713 12 00).
  Ansökan om nedsättning enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom ett år efter kalenderårets utgång.
  Bestämmelserna i 9 kap.9 a och 9 b §§ tillämpas även på sådan nedsättning som avses i första stycket. Lag (2006:1508).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:29, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 7 kap 4, 7 §§, 9 kap 2, 5, 9, 12 §§, 12 kap 1 §, 6 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:592) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:279, Prop. 1996/97:122, Bet. 1996/97:SkU26
  Omfattning
  ändr. 2 kap 9 a §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:1130) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. I fråga om bränsle som förvärvats före den 1 januari 1998 och efter denna tidpunkt förbrukats i båt med fartygstillstånd enligt fiskelagen (1993:787), gäller 9 kap. 3 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:73, Prop. 1997/98:18, Bet. 1997/98:SkU6
  Omfattning
  upph. 5, 6 p övergångsbest.; ändr. 2 kap 9 §, 4 kap 1 §, 7 kap 2, 4 §§, 9 kap 2, 3, 5, 9 §§; nya 8 kap 3 a §, 9 kap 9 a, 9 b §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:1131) om ändring i lagen (1997:479) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 1998:289
  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. Den nya lydelsen av 2 kap. 9 a § tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:73, Prop. 1997/98:18, Bet. 1997/98:SkU6
  Omfattning
  ändr. 2 p övergångsbest. i 1997:479
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:289) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:219, Prop. 1997/98:140, Bet. 1997/98:SkU25
  Omfattning
  ändr. 2 kap 9 a §, 11 kap 3 §; ny 9 kap 8 a §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1998:849) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1680) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1998/99:68, Prop. 1998/99:18, Bet. 1998/99:SkU6
Omfattning
ändr. 9 kap 12 §, 12 kap 1 §; nya 9 kap 13, 14, 15 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1699) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:69, Prop. 1998/99:18, Bet. 1998/99:SkU7
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2, 11 §§, 4 kap 12 §, 7 kap 2, 4 §§, 8 kap 3 a §, 9 kap 2, 5, 9, 9 b §§, 11 kap 10 §; ny 2 kap 1 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:431) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
upph. 6 kap 5, 6 §§; ändr. 2 kap 8, 6 kap 3, 7, 8 §§, 10 kap 9 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1006) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:42, Prop. 1998/99:134, Bet. 1999/2000:SoU4
Omfattning
ändr. 4 kap 5, 6 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1063) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:28, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 10 §§, 11 kap 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1070) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:64, Prop. 1998/99:127, Bet. 1999/2000:SkU3
Omfattning
ändr. 4 kap 11 §. 5 kap 2, 3 §§, 6 kap 2 §, rubr. närmast före 4 kap 11 §; ny 4 kap 1 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1109) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. I fråga om den som är skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall 9 kap. 13 § även därefter tillämpas i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 9 kap 13 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1289) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 1 kap 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1323) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:110, Prop. 1998/99:127, Bet. 1999/2000:SkU8
Omfattning
upph. 2 kap 6 §, 6 kap 8 a §; ändr. 2 kap 2, 5 §§, 4 kap 1 §, 6 kap 8 §, 2 p övergångsbest. till 1997:479
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1324) om ändring i lagen (1999:1063) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:110, Prop. 1999/2000:9, Bet. 1999/2000:SkU8
Omfattning
ändr. 2 kap 1 § i 1999:1063

Lag (2000:484) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
 2. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.
 3. De äldre lydelserna av 7 kap. 4 §, 9 kap.2, 5 och 9 §§ gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 7 kap 4 §, 9 kap 2, 5, 9, 15 §§, 12 kap 1 §; nya 11 kap 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap 12 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1155) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:36, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 10 §§, 7 kap 4 §, 8 kap 3 a §, 9 kap 2, 5 §§, 11 kap 3 §, 2 p övergångsbest. till 1997:479
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1426) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:129, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU11
Omfattning
ändr. 4 kap 1, 12 §§, 5 kap 2, 3, 5 §§; nya 4 kap 1 b, 12 a §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1435) om ändring i lagen (2000:1155) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2000/01:129
Omfattning
ändr. 2 kap 1 § i 2000:1155

Lag (2001:193) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Omfattning
upph. 6 kap 11, 12 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:518) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:240, Prop. 2000/01:118, Bet. 2000/01:SkU26
Omfattning
upph. 7 kap 3, 4, 5 a, 7 §§, 8 kap 3 a, 4, 5 §§; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1, 8, 9, 11 §§, 4 kap 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 12 §§, 5 kap 1, 2, 3, 4 §§, 6 kap 1, 2, 3, 10 §§, 7 kap 1, 2, 5, 5 b, 6 §§, 8 kap 1, 2, 3 §§, 9 kap 2, 6, 9, 11, 14 §§, 10 kap 11 §, 11 kap 9, 10 §§, rubr. till 7, 8 kap, rubr. närmast före 11 kap 9 §; nya 4 kap 3 a §, 6 a kap
CELEX-nr
32000L0047
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:523) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:271
Omfattning
ändr. 4 kap 8 a §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:569) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 1 kap 5 §, 10 kap 5 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:901) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2001/02:63, Prop. 2001/02:29, Bet. 2001/02:SkU9
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:962) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. De nya bestämmelserna i 6 a kap.1 och 5 §§ skall tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2001. Dock skall de nya procentsatserna i 6 a kap. 1 § tillämpas först från och med den 1 januari 2002.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den tidpunkt då de nya bestämmelserna skall börja tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:34, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 10 §§, 3 kap 2 §, 6 a kap 1, 2 §§, 9 kap 5 §, 11 kap 3, 10 §§; ny 6 a kap 5 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1081) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 2001/02:31, Bet. 2001/02:MJU6
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 3. Den som vid lagens ikraftträdande har registrerats enligt 6 kap. 10 § första stycket som skattskyldig enligt 4 kap. 12 § första stycket 1, i dess äldre lydelse, eller enligt 6 kap. 10 § andra stycket skall anses godkänd som lagerhållare enligt 4 kap. 12 b §.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
upph. 6 kap 2, 10 §§, 9 kap 12, 13, 14, 15 §§, 10 kap 12 §, 11 kap 6, 13 §§; ändr. 4 kap 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 §§, 5 kap 3, 4, 5 §§, 6 kap 1 §, 8 kap 3 §, 9 kap 9 b §, 10 kap 11 §, 11 kap 7, 11 §§, 12 kap 1 §; ny 4 kap 12 b §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:684) ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2001/02:331, Prop. 2001/02:177, Bet. 2001/02:SkU26
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2002-11-15

Förordning (2002:757) om ikraftträdande av lagen (2002:684) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Omfattning
ikrafttr. av lagen 2002:684

Lag (2002:884) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2002/03:20, Prop. 2002/03:10, Bet. 2002/03:SkU3
Omfattning
ändr. 4 kap 1, 9 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:890) om ändring i lagen (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2002/03:20, Prop. 2002/03:10, Bet. 2002/03:SkU3
Omfattning
upph. 4 kap 10 § i 2002:422

Lag (2002:1141) om ändring i lagen (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2002/03:80
Omfattning
ändr. 4 kap 4 § i 2002:422

Lag (2002:1142) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:80, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 10 §§, 6 a kap 1, 2 §§, 9 kap 5 §, 11 kap 3 §, 2 p övergångsbest. till 1997:479
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:810) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004 i fråga om de ändrade bestämmelserna om återbetalning av energiskatt på elektrisk kraft i 9 kap. 5 § första stycket och i fråga om 11 kap. 3 § första stycket 1 och 12 § och i övrigt den 1 januari 2004.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:42, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 10 §§, 6 a kap 3 §, 9 kap 5, 9 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 3, 9, 10, 11, 12 §§, p 2 i övergångsbest. till 1997:479
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:121) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2003/04:140, Prop. 2003/04:41, Bet. 2003/04:SkU19
Omfattning
ändr. 2 kap 8 §, 4 kap 1 b, 12 a §§, 5 kap 2 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:223) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.
 2. Den nya procentsatsen för nedsättning av koldioxidskatt och av den del av energiskatten på råtallolja som motsvarar koldioxidskatten skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.
 3. Bestämmelsen om återbetalning av energiskatt på elektrisk kraft i 9 kap. 5 § första stycket träder i kraft den 1 juli 2004.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:188, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:SkU28
Omfattning
ändr. 6 a kap 1, 2, 3 §§, 9 kap 5 §
Ikraftträder
2004-05-01

Lag (2004:628) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:271, Prop. 2003/04:144, Bet. 2003/04:SkU36
Omfattning
ändr. 11 kap 9 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:1038) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 2. Den nya lydelsen av 11 kap. 12 § tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2006 varvid årsperioden den 1 juli 2005- den 30 juni 2006 avkortas till perioden den 1 juli-den 31 december 2005. För den avkortade perioden skall skillnadsbeloppet 1 000 kronor enligt 11 kap. 12 § andra stycket i stället utgöra 500 kronor. Ansökan om återbetalning av energiskatt skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter utgången av perioden.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:47, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 10 §§, 6 a kap 1 §, 9 kap 7, 8, 9 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 3, 10, 12 §§, p 2 övergångsbest. till 1997:479
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1153) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2004/05:42, Prop. 2004/05:9, Bet. 2004/05:MJU4
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1197) om ändring i lagen (1994:1176) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 2. Den som omfattas av punkten 2 i övergångsbestämmelsen till lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering har, efter ansökan, rätt till återbetalning av påförd energiskatt på elektrisk kraft som förbrukats i annan industriell tillverkningsprocess än sådan som avses i 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen om skatt på energi, för tiden den 1 juli - den 31 december 2004. Ansökan om återbetalning av skatt skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den 31 december 2005. 2005:960
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:90, Prop. 2003/04:170, Bet. 2004/05:NU7
Omfattning
ändr. 11 kap 5, 7, 9, 11 §§; nya 11 kap 7 a, 7 b, 11 a, 11 b, 11 c, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap 11 a §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:308) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 10 kap 3 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:960) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU1
Omfattning
ändr. 11 kap 2, 3, 10 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:1189) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. De nya bestämmelserna i 6 a kap. 1 § 15 skall dock tillämpas för tid från och med den 8 januari 2005.
Förarbeten
Prop. 2005/06:44, Bet. 2005/06:SkU14
Omfattning
ändr. 6 a kap 1 §, 9 kap 7, 8 §§
CELEX-nr
32001R0069
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:234) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:167, Prop. 2005/06:65, Bet. 2005/06:SkU15
Omfattning
ändr. 10 kap 5 §
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2006:592) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:352, Prop. 2005/06:125, Bet. 2005/06:SkU33
Omfattning
nuvarande 4 kap 12 a, 12 b §§ betecknas 4 kap 13, 15 §§; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 4, 8, 10, 11 §§, 4 kap 12 §, 5 kap 2 §, 6 a kap 1, 3, 4, 5 §§, 11 kap 3 §; nya 2 kap 4 a §, 4 kap 14 §, 5 kap 4 a §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:925) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2005/06:345, Prop. 2005/06:181, Bet. 2005/06:MJU28
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2006-08-01

Lag (2006:1394) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:9, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FiU1
Omfattning
ändr. 11 kap 10 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1508) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer i fråga om 1 kap. 8 § och 9 kap.9 och 9 b §§ och i övrigt den 1 januari 2007.
 2. Bestämmelserna i 6 a kap. 1 § 1 och 8 tillämpas dock i äldre lydelse till och med utgången av år 2007. Detsamma gäller bestämmelserna i 6 a kap. 1 § 12, såvitt avser förbrukning i metallurgiska processer. För dessa ändamål tillämpas under år 2007 bestämmelserna om skattebefriad förbrukare i 8 kap. 1 § och om återbetalning av skatt enligt 9 kap. 5 §.
 3. Vid tillämpningen av 2 kap. 11 § första stycket 3 skall hänvisningen till 6 a kap. 1 § 1 till och med utgången av år 2007 avse 6 a kap. 1 § 1 och 8 i äldre lydelse.
 4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:43, Prop. 2006/07:13, Bet. 2006/07:SkU5
Omfattning
ändr. 1 kap 3, 3 a §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 4 a, 10, 11, 12 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 3, 12, 13, 15 §§, 5 kap 2, 3, 4 §§, 6 kap 4 §, 6 a kap 1, 5 §§, 8 kap 1, 3 §§, 9 kap 5, 7, 8 a, 9, 9 b, 10 §§, 11 kap 3, 11 c, 12, 13 §§, rubr. närmast före 2 kap 12 §, p 2 övergångsbest. till 1997:479; nya 1 kap 2 a, 8 §§, 9 kap 10 a, 10 b §§
CELEX-nr
32001R2031
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1512) om ikraftträdande av lagen (2006:1508) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Omfattning
ikrafttr. av 1 kap 8 §, 9 kap 9, 9 b §§ i 2006:1508

Lag (2007:778) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 december 2007 och tillämpas för förhållande som hänför sig till tiden från och med den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2007.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:1, Prop. 2006/07:13, Bet. 2007/08:SkU2
Omfattning
ändr. 2 kap 11 §; nya 1 kap 9 §, 7 kap 3 §
Ikraftträder
2007-12-01

Lag (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:2, Prop. 2006/07:123, Bet. 2007/08:SkU3
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 8, 9, 9 a §§, 9 kap 8 a §, 10 kap 1, 2, 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 kap 8 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1168) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:30, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:FiU1
Omfattning
ändr. 11 kap 10 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1387) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:89, Prop. 2007/08:11, Bet. 2007/08:SkU17
Omfattning
ändr. 2 kap 4 a, 10 §§, 6 a kap 1 §, 9 kap 7, 8 §§, 11 kap 3, 4, 12 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1393) om ändring i lagen (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2007/08:89
Omfattning
ändr. 2 kap 1 § i 2007:779

Lag (2008:204) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:164, Prop. 2007/08:122, Bet. 2007/08:SkU28
Omfattning
ändr. 6 a kap 1 §, 9 kap 3 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:561) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:238, Prop. 2007/08:121, Bet. 2007/08:SkU27
Omfattning
ändr. 6 a kap 2, 3, 4, 5 §§, 11 kap 10 §; nya 1 kap 10 §, 6 a kap 3 a, 3 b, 3 c §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:562) om ändring i lagen (2008:204) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2007/08:238, Prop. 2007/08:121, Bet. 2007/08:SkU27
Omfattning
ändr. 6 a kap 1 § i 2008:204

Lag (2008:1219) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:46, Prop. 2008/09:1, Bet. 2008/09:FiU1
Omfattning
ändr. 11 kap 10 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2008:1319) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:110, Prop. 2008/09:48, Bet. 2008/09:SkU14
Omfattning
ändr. 4 kap 1 a §
CELEX-nr
32004L0106
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:1492) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 2. Bestämmelsen i 2 kap. 1 § andra stycket tillämpas för tid från och med den 1 april 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 april 2010.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Rskr. 2009/10:121, Prop. 2009/10:41, Prop. 2009/10:40, Bet. 2009/10:SkU21, Bet. 2009/10:SkU18
Omfattning
upph. 2 kap. 10 §, rubr. närmast före 2 kap. 10 §; ändr. 2 kap. 1 §, 11 kap. 3, 10 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1493) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för tid från och med den 1 april 2010.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 april 2010.
 3. Den som är godkänd som upplagshavare den 1 april 2010 ska godkännas som registrerad avsändare.
 4. En registrering som varumottagare enligt 4 kap. 6 § i sin äldre lydelse ska från och med den 1 april 2010 anses vara ett godkännande som registrerad varumottagare enligt den nya lydelsen av paragrafen.
 5. Bestämmelserna i 4 kap. 8 § tillämpas från och med ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:121, Prop. 2009/10:40, Bet. 2009/10:SkU18
Omfattning
upph. 4 kap. 8 §, 6 kap. 7, 9 §§, rubr. närmast före 4 kap. 8 §, 6 kap. 2, 3, 8, 10 §§; nuvarande 6 kap. 3, 4, 8 §§ betecknas 6 kap. 13, 14, 12 §§; ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 11 §, 4 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a, 9, 11 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 10, 10 b, 11 §§, nya 6 kap. 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap. 6 §, rubr. till 6 kap.; nya 3 a kap., 4 kap. 2 a, 8, 9 a, 9 b, 10 §§, 5 kap. 1 a §, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 a, 9, 10, 11 §§, 7 kap. 2 a §, rubr. närmast före 4 kap. 2, 8 §§, 6 kap. 2, 9, 12, 13 §§
CELEX-nr
32008L0118
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1494) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
upph. 2 kap. 4 a §, 4 kap. 14 §, 5 kap. 4 a §; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 11 §
Ikraftträder
2010-10-01

Lag (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Lag (2010:600). 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Lag (2010:600).
 2. Bestämmelserna i 7 kap. 3 § fjärde stycket och 7 kap. 4 § andra stycket tillämpas dock från och med den 1 januari 2012. Lag (2010:600).
Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
ändr. 1 kap. 10 §, 2 kap. 1, 11 §§, 6 a kap. 1, 2, 3, 5 §§, 7 kap. 3 §, 9 kap. 5, 7, 8, 9 §§; nya 2 kap. 1 b §, 6 a kap. 2 a §, 7 kap. 4 §
CELEX-nr
32009L0028
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 1, 2 a §§
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
upph. 1 kap. 8 §, 9 kap. 9, 9 a, 9 b §§; ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 1, 2, 3 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2, 5 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2009:1505) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande för varuflyttningar som har påbörjats före den 1 januari 2011.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:121, Prop. 2009/10:40, Bet. 2009/10:SkU18
Omfattning
upph. 6 kap. 13, 14 §§, rubr. närmast före 6 kap. 13 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:107) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:189, Prop. 2009/10:63, Bet. 2009/10:SkU31
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 b, 13 §§
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2010:181) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:203, Prop. 2009/10:94, Bet. 2009/10:SkU33
Omfattning
ny 6 kap. 15 §
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2010:600) om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:299, Prop. 2009/10:164, Bet. 2009/10:MJU26
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:1495

Lag (2010:1088) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:256, Prop. 2009/10:144, Bet. 2009/10:SkU34
Omfattning
ändr. 11 kap. 3 §
Ikraftträder
2011-11-01

Lag (2010:1089) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:256, Prop. 2009/10:144, Bet. 2009/10:SkU34
Omfattning
ändr. 1 kap. 9 §; ny 2 kap. 2 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1090) om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2009/10:256, Prop. 2009/10:144, Bet. 2009/10:SkU34
Omfattning
ändr. 7 kap. 4 § i 2009:1495

Lag (2010:1820) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre bestämmelser i 4 kap. 3 § gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:76, Prop. 2010/11:12, Bet. 2010/11:SkU10
Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §, 6 kap. 7 §; ny 5 kap. 4 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1821) om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2010/11:76, Prop. 2010/11:12, Bet. 2010/11:SkU10
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 § i 2009:1495

Lag (2010:1822) om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2010/11:76, Prop. 2010/11:12, Bet. 2010/11:SkU10
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 § i 2009:1496

Lag (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2010/11:76, Prop. 2010/11:12, Bet. 2010/11:SkU10
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 i 2009:1497

Lag (2010:1824) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:77, Prop. 2010/11:32, Bet. 2010/11:SkU17
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §, 12 kap. 1 §, rubr. närmast före 2 kap. 12 §; ny 7 kap. 5 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1896) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2010/11:95, Prop. 2010/11:28, Bet. 2010/11:SkU16
Omfattning
ändr. 7 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:101) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:162, Prop. 2010/11:48, Bet. 2010/11:SkU24
Omfattning
ändr. 4 kap. 8 a, 6 kap. 8, 8 a, 10, 11 §§
Ikraftträder
2011-03-01

Lag (2011:287 ) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 11 §, 3 a kap. 1, 2, 4 §§, 4 kap. 1, 1 a, 1 b, 4, 6, 7, 9, 9 b, 11, 12, 13 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 7, 8, 8 a, 12, 15 §§, 7 kap. 2, 5 b, 6 §§, 9 kap. 10, 11 §§
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2011:321) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:194, Prop. 2010/11:51, Bet. 2010/11:MJu9
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2011:1094) om ikraftträdande av lagen (2010:1088) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Omfattning
ikrafttr. av 2010:1088

Lag (2011:1197) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Villkoren i 7 kap. 3 § fjärde stycket och 7 kap. 4 § andra stycket tillämpas inte när skattskyldigheten inträder före den 1 februari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2011:1370
 3. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 5. Bestämmelserna om ränta i 6 kap. 1 § andra stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap.skattebetalningslagen (1997:483).
Förarbeten
Rskr. 2011/12:11, Prop. 2010/11:154, Bet. 2011/12:SkU2
Omfattning
ändr. 7 kap. 3, 4 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1370) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 2 kap. 11 §, 6 kap. 1 §, 8 kap. 3 §, 10 kap. 11 §, 11 kap. 11 c §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:678) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:5, Prop. 2011/12:155, Bet. 2012/13:SkU2
Omfattning
upph. 6 kap. 15 §; ändr. 2 kap. 11 §, 4 kap. 1, 1 a, 1 b, 13 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:680) om ändring i lagen (2010:1822) om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2012/13:5, Prop. 2011/12:155, Bet. 2012/13:SkU2
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 § i 2010:1822

Lag (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2012/13:5, Prop. 2011/12:155, Bet. 2012/13:SkU2
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 § i 2010:1823

Lag (2012:796) om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2012/13:37, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:FiU1
Omfattning
ändr. 6 a kap. 1 § i 2009:1496

Lag (2012:797) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2012/13:37, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:FiU1
Omfattning
ändr. 6 a kap. 1, 2 §§, 9 kap. 5 § i 2009:1497
CELEX-nr
32009L0029

Lag (2012:798) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer i fråga om 2 kap. 12 §, 7 kap. 3 a–3 d §§ och 4 a § samt i övrigt den 1 januari 2013.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 3. För avdrag för energi- och koldioxidskatt enligt 7 kap. 3 c § på bränsle motsvarande beståndsdel framställd av biomassa medges befrielsen upp till fem volymprocent per redovisningsperiod beräknad utifrån beståndsdelar i bränsle för vilka skattskyldighet och redovisningsskyldighet inträtt efter den dag då 7 kap. 3 c § har trätt i kraft.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:38, Rskr. 2012/13:37, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §, 6 a kap. 2 §, 9 kap. 5 §; nya 7 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 4 a §§
CELEX-nr
32009L0029
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:808) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2012/13:49, Prop. 2011/12:162, Bet. 2012/13:FöU2
Omfattning
ändr. 4 kap. 4 §
Ikraftträder
2012-12-30

Lag (2012:836) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013 vad gäller 5 kap. 3 § och i övrigt den 1 januari 2013. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Lag (2013:371).
Förarbeten
Rskr. 2012/13:74, Prop. 2012/13:27, Bet. 2012/13:SkU13
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 a §, 2 kap. 3 §, 5 kap. 3 §, 7 kap. 1, 2 a §§, 11 kap. 10 §; ny 7 kap. 1 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:837) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2012/13:74, Prop. 2012/13:27, Bet. 2012/13:SkU13
Omfattning
ändr. 7 kap. 1 § i 2009:1497

Förordning (2013:19) om ikraftträdande av lagen (2012:798) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Omfattning
ikrafttr. av 2012:798

Lag (2013:371) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2012/13:236, Prop. 2012/13:124, Bet. 2012/13:SkU24
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2012:836
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:957) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2013/12:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
utgår genom 2014:1364

Lag (2013:969) om ändring i lagen (2012:797) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. i 6 a kap. 1, 2 §§ i 2012:797

Lag (2013:970) om ändring i lagen (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 § i 2012:681

Lag (2013:1004) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §, 6 a kap. 1, 2 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1074) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2013/14:88, Prop. 2013/14:10, Bet. 2013/14:SkU8
Omfattning
ändr. 4 kap. 6, 7 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1075) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:88, Prop. 2013/14:10, Bet. 2013/14:SkU8
Omfattning
ändr. 3 a kap. 3 §, 4 kap. 4, 6 §§, 6 kap. 1, 2 §§; nya 4 kap. 3 b, 5 a, 6 a, 7 a, 16 §§, 5 kap. 1 b §, 6 kap. 1 a §
Ikraftträder
2014-04-01

Lag (2014:285) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:233, Prop. 2013/14:147, Bet. 2013/14:SkU30
Omfattning
upph. 2 kap. 12 §, 7 kap. 5 a §, rubr. närmast före 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:668) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 10 kap. 9, 10 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:945) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2013/14:342, Prop. 2013/14:224, Bet. 2013/14:SkU31
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2014-10-01

Lag (2014:1023) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 3. Ett fartygstillstånd som har meddelats med stöd av 21 § fiskelagen (1993:787) i dess lydelse före den 1 oktober 2014 gäller som en fiskelicens med de begränsningar till en viss giltighetstid, ett visst fiske eller andra villkor som följer av fartygstillståndet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:364, Prop. 2013/14:184, Bet. 2013/14:MJU29
Omfattning
ändr. 2 kap. 9 §, 6 a kap. 1 §, 9 kap. 3 §
Ikraftträder
2014-10-01

Lag (2014:1024) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2013/14:364, Prop. 2013/14:184, Bet. 2013/14:MJU29
Omfattning
ändr. 6 a kap. 1 § i 2009:1497

Lag (2014:1364) om ändring i lagen (2013:957) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2014/15:3, Prop. 2013/14:246, Bet. 2014/15:SkU4
Omfattning
ändr. 2013:957 utgår

Lag (2014:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Bestämmelserna i 7 kap. 3 d § tredje stycket i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 maj 2014.
 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Den upphävda paragrafen gäller dock inte för förhållanden som avses i 7 kap. 3 d § tredje stycket och som hänför sig till tiden från och med den 1 maj 2014.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
upph. 7 kap. 3 b §; ändr. 7 kap. 3 a, 3 c, 3 d, 4 a §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:214) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2014/15:133, Prop. 2014/15:40, Bet. 2014/15:SkU12
Omfattning
ny 1 kap. 11 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:640) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:19, Prop. 2015/16:2, Bet. 2015/16:FiU11
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 a, 3 c, 3 d §§
Ikraftträder
2015-12-01

Lag (2015:747) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:51, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:FiU1
Omfattning
upph. 9 kap. 4 §; ändr. 2 kap. 1, 1 b, 9 §§, 4 kap. 1, 12 §§, 5 kap. 3 §, 6 a kap. 1, 2, 2 a, 3 §§, 7 kap. 3 a, 3 c §§, 9 kap. 5 §, 12 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:749) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:51, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:FiU1
Omfattning
ändr. 11 kap. 2, 5 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:51, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:FiU1
Omfattning
ändr. 6 a kap. 1, 2, 3, §§, 9 kap. 5 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2015:845) om ändring i lagen (2015:747) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

Förarbeten
Rskr. 2015/16:64, Prop. 2015/16:38, Bet. 2015/16:MJU5
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 a, 3 c §§ i 2015:747

Lag (2015:846) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:64, Prop. 2015/16:38, Bet. 2015/16:MJU5
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 d, 4 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:890) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:75, Prop. 2015/16:19, Bet. 2015/16:SkU13
Omfattning
ändr. 7 kap. 2 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:266) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 b, 8, 13 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2016:505) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:254, Prop. 2015/16:159, Bet. 2015/16:SkU26
Omfattning
upph. 11 kap. 10 §; ändr. 6 a kap. 1, 2 a §§, 7 kap. 1, 3, 3 a, 3 c, 3 d, 4 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2, 7, 8 §§; nya 1 kap. 11 a, 11 b, 12, 13, 16 §§, 6 a kap. 2 b, 2 c §§
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:254, Prop. 2015/16:159, Bet. 2015/16:SkU26
Omfattning
ändr. 6 a kap. 1 § i 2015:750

Lag (2016:791) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2015/16:310, Prop. 2015/16:99, Bet. 2015/16:FiU21
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 a, 3 c, 3 d §§
Ikraftträder
2016-08-01

Lag (2016:1072) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2016/17:49, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU1
Omfattning
ändr. 1 kap. 11 a, 11 b §§, 6 kap. 1 a §, 6 a kap. 1, 2 a §§, 9 kap. 2 §, 11 kap. 3, 5, 7, 8, 9, 12 §§; nya 1 kap. 14, 15 §§, 11 kap. 6, 12 a, 12 b, 14 §§
Ikraftträder
2016-12-15

Lag (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2016/17:49, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU1
Omfattning
upph. 11 kap. 7 a, 7 b, 11 a, 11 b, 11 c, 13 §; ändr. 1 kap. 11 a §, 11 kap. 2, 5, 7, 9, 11 §§; ny 1 kap. 17 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2016:1079) om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2016/17:49, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU1
Omfattning
ändr 6 a kap. 1 § i 2016:506

Lag (2017:399) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2016/17:268, Prop. 2016/17:142, Bet. 2016/17:SkU31
Omfattning
ändr. 11 kap. 3 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:400) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2016/17:268, Prop. 2016/17:142, Bet. 2016/17:SkU31
Omfattning
ändr. 11 kap. 3 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2017:408) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2016/17:267, Prop. 2016/17:141, Bet. 2016/17:SkU30
Omfattning
ändr. 1 kap. 11 a, 11 b §§, 11 kap. 4 §; nya 1 kap. 18 §, 11 kap. 10 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:409) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2016/17:267, Prop. 2016/17:141, Bet. 2016/17:SkU30
Omfattning
ändr. 11 kap. 4 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:410) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2016/17:267, Prop. 2016/17:141, Bet. 2016/17:SkU30
Omfattning
ändr. 1 kap. 11 a § i 2016:1073

Lag (2017:1057) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2017/18:25, Prop. 2016/17:205, Bet. 2017/18:TU3
Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §
Ikraftträder
2018-02-01

Lag (2017:1208) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
upph. 11 kap. 11 §, rubr. närmast före 11 kap. 11 §, nuvarande 4 kap. 2 a § betecknas 4 kap. 2 b §; ändr. 1 kap. 11 b, 14 §§, 4 kap. 3 §, 6 kap. 1 a §, 7 kap. 3 a §, 9 kap. 7, 8, 11 §§, 11 kap. 6, 10, 12, 12 a, 12 b, 14 §§; nya 4 kap. 2 a §, 9 kap. 5 a, 5 b, 12 §§, 11 kap. 13 a, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 11 kap. 16 §
Ikraftträder
2017-12-15

Lag (2017:1220) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 6 a kap. 2 §, 9 kap. 5 § i 2015:750

Lag (2017:1223) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
upph. 11 kap. 11 §; ändr. 11 kap. 2, 5, 7, 9 §§ i 2016:1073

Lag (2017:1225) om ändring i lagen (2016:1079) om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 6 a kap. 1 § i 2016:1079

Lag (2017:1230) om ändring i lagen (2017:410) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 1 kap. 11 a § i 2017:410

Lag (2017:1231) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
upph. 7 kap. 3 d §; ändr. 1 kap. 11 a §, 2 kap. 1, 1 b §§, 7 kap. 3 a, 3 c §§; ny 7 kap. 3 b §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1887) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2018/19:26, Prop. 2017/18:294, Bet. 2018/19:SkU2
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 a §, 4 kap. 4, 6, 8 §§, 11 kap. 2, 7, 20 §§; nya 1 kap. 17 a §, 11 kap. 13 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:447) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Förarbeten
Rskr. 2018/19:249, Prop. 2018/19:94, Bet. 2018/19:SkU22
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 2 a §
Ikraftträder
2019-07-01