SOU 1981:84

Punktskatter och prisregleringsavgifter

Punkt- skatter OCh

prisreglerings- avgifter

' an eav un ts atteutre nin en SMF %.

Punkt- skatter OCh

prisreglerings- avgifter 2

& Författningsförslag

Betänkande av punktskatteutredningen

SME

»»- ' . .. ||| -.|.|—|.,| .

| ||,'.'.'|.'r.

raw»: " ' ' ' |".

|'|| || | |||,»| |'||_|1|||'|"

' .. '.»'| .'| .. '| || |.|. .|. ."' .|._ . _ |» . J '||'FIE'J'J"

"".|": .|»'-'.'.'|' '|'.» . »""'.f'»:|"'| - . . |. .. »|» . »'»|.»- ..,| .. 'n...|i|| .

' » ... |'|» ».. »» |.|-4»;- |-.-,.|'|||| », || |_'|...,.. " "'"» |'|' » '.'»» . | ".||.. »|. _|.'».._ "' _|_||..| . ||..' .|||»»|||,|.'|»'||._ .. .- - .. '.'..." ..-»'.'. . "” ' |' » » |' '|| ' |'|" 'k|| | |||» ' ' | ." ' ' ;f'f .. | »..,| . | . ||, | ...||_ ||||'|.|,||||| | | ||| ||'||._|. |||||'.-' ...,. - . |||. ". .-.. "-'.» . ' . . _. | || ' ' ' . ' .|"' -' '. '-.."1 | »» l|| _ ||»'|| ||J||_ | || ' ' .- »»» fl" |||.'|"|».' "'||'|»".|.'|| ||| .

» . ' |»... - . | . | |._. ||» ..".»| _. | .—'| | "' ..' _uäf'” '.»|.,|»||»| "' -'- '." »?

» ". ' '..."'.'.".;'»'Å"'.'

|. .'| ' |_ ' |'|' |||.|,»»|. ||»|»-|| ||| _. . ' ' ' |!'--|| ». |,,, ||' ' --"'....'.2 | . |. .. |-.|_| |.' "»|. ||» '||.".|-||:R'| ||.| ||';"'.|C.||'" ”__" j. ' |"'F'.' |'.'»»"" - '| | | | ' || |r|| '.'" |_ | | ||| | || *är» "=" |||_ | ||» »||| | || | . .». . ||. . |.»."»| ' »."| " - . ...».- ":"1""i»|'.". ».» . ' .|-' . | |||"'"|| |.|.|.| -|'.|"1|: , .. ||.| |'.'.'..'»_|='|"'|"| | ' . |. " ' |.'»".'..,'|| |.|.._ ||'.||_|'|||||| _. . .. .. - . .. .-|.||. |'|,|_||.|l»|||'|| »|.._ -.. .. '1 ' _ -. |.| ||.| .-'.=»|.'| . -' . |' .'|".".. .'_..éuL, '|| -| | | |||' || »|I|| | '.| | | || || »»1.||'|,,|_-|--,.|»-'»....|- .-

|| ' ' ..'"' ."u -...". |.'» "'||', |"|' |' " » ||'| " | .|| ' | ... '..'|"'. |.""" |'|"|'.»»,"",|| ..' ”"|' |.» ' | | |' | || |||| _ - . ' _| |.')». . ." "»|

| . | " ' »|_ I | "! ' 'Ill'l |' ||- ||

|'|] | » ||; || |. | ||| ' '| '. |'|' || || |... '.'. '|”|,. |,||.||||| . "||. ' | "'-,"' '|'|"||||||" .: '. "| ' "|; 'In] """|-"i'|' ' . "' '|||'|"|l,|' "||| _ f ' ' . S.;-»»». "- ' .. '.»,'..'»”- »|.» -' ,:.'.'»".”' "". '||" "|'.|.»'»i| '|'»..'»'.|'.,' .|»"' |.|»|'.|| |, |"|..",|"|»|"" '» ||' "" |.' .|"...|||.»||,'|.'».|||| _'|||.||'| .|| |.. | '.|-||'|.» |'|..|||,||'.||'|||" -. '|.|» ' '» | -| | |. ». |, '? '. ||'1.f||"'.|'. T.. . "" ' .'"J'.'..' "»|-' '-' ""

& Statens offentliga utredningar & & 1981 :84 % Budgetdepartementet

Punktskatter och prisregleringsavgifter

Del 2 Författningsförslag

Betänkande av punktskatteutredningen

Stockholm 1981

Omslag Johan Hillbom Jernstr'öm Offsettryck AB

ISBN 91-38-06578-9 ISSN 0375-250X

Gotab. Stockholm 1981

SOU 1981:84

IHHEHÄLL

I

II

Förslag till lag och förordning om punkt— skatter och prisregleringsavgifter ...........

1. Lag om punktskatter och prisreglerings— avgifter ................. ...... ..........

2. Förordning om punktskatter och prisreg— leringsavgifter ............. ..... .

Punktskatteförfattningar, m.m. ..............

1. Lagen (1928 376) om särskild skatt å vissa lotterivinster m.m....

2. Kungörelsen (1964:805) om upphörd och redovisning av särskild skatt å vissa lotterier ...............................

3. Lagen (1941:251) om särskild varuskatt,,

4. Lagen (1953:397) om avgift för fettvaror som användas för framställning av fett— emulsion m.m.

5. Lagen (1957:262) om allmän energiskatt,,

6. Förordningen (1964:351) om allmän ener— giskatt .................................

7. Lagen (1961:372) om bensinskatt ......... 8. Förordningen (1981:432) om bensinskatt.. 9. Lagen (1961:394) om tobaksskatt ., ..... .,

10. Kungörelsen (1961z395) med tillämpnings— föreskrifter till lagen om tobaksskatt..

11. Stämpelskattelagen (1964z308) ...,... 12. Lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam ....... ........ 13. Lagen (1972:820) om skatt på Spel ,...... 14. Spelskattekungörelsen (1973:30)...... 15. Lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar

|...

ooo-to...... ----- ||.

41

41

44 46

51 55

64 66 72 73

77 78 93 99

101

SOU 1981:83

16. Kungörelsen (1973:717) om upphörd m.m. av totalisatoravgift............ 1f7 17. Lagen (1973:1216) om särskild bered— skapsavgift för oljeprodukter-------- 109 18. Bilskrotningslagen (1975z343) """" 110 19. Lagen (1977z306) om dryckesskatt ---- 111 20. Lagen (1978:69) om försäljningsskatt motorfordon ...................... 115

21. Förordningen (1978:86) om försäljnings— skatt motorfordon ................ 119 22. Lagen (1978:144) om skatt vissa resor ................ ....... ........ 120 23. Vägtrafikskattelagen(1973:601) ..... 123 24. Vägtrafikskattekungörelsen (1973:776) 132 25. Kungörelsen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m.m. för fordon som använts utom riket ... 1 1 26. Lagen (1972:435) om överlastavgift .. kr? KM Ul (»

III Prisregleringsförfattningar .............. 139 1. Lagen (1967:340) om prisreglering

jordbrukets område ...... .............. 139 2. Förordningen (1967:524) om prisreglering jordbrukets område ................. 146

3. Förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksrå—

varor .................. ......... . ..... 148 4. Lagen (1974:226) om prisreglering

fiskets område .... .................... 149 5. Lagen (1976:298) om statsplombering av

utsäde och om växtförädlingsavgift .... 154

IV Övriga författningar ........... ........... 157

1. Bevissäkringslagen (1975z1027) för

skatte— och avgiftsprocessen ........ .. 157 2. Lagen (1978:880) om betalningssäkring

för skatter, tullar och avgifter ______ 159 3. Förordningen (1970:752) med instruktion

för riksskatteverket ..... ............. 161

4. Förordningen (1978:407) om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt. m.m. ............... ............ 163

SOU 1981:84

I LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER OCH PRIS— REGLERINGSAVGIFTER

1 Förslag till Lag om punktskatter och prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

15. Denna lag gäller för skatter och avgifter som tas ut enligt

1. lagen (1928:376) om särskild skatt på vissa lot— terivinster, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (19532397) om avgift för fettvaror,som användas för framställning av fettemulsion m.m., lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961z394) om tobaksskatt, stämpelskattelagen (1964:308), 19 — 22 54 och 55 55 lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972z820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpack- ningar, kungörelsen (1973:717) om uppbörd m.m. av totalisa— toravgift, lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter, bilskrotningslagen (19751343), lagen (1977:306) om dryckesskatt,

6 LAG OCH FÖRORDÖING OM PUNKTSKATTER ... S(J 1981284

lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, 2. lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område, lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område. Har i författning som anges i första stycket eller i författning som utfärdats med stöd av sådan för— fattning lämnats bestämmelse som avviker från denna lag gäller dock den bestämmelsen.

2 5 I vägtrafikskattelagen(1973:601) och lagen (1972:435) om överlastavgift föreskrivs vilka bestäm— melser i denna lag som gäller för vägtrafikskatt och överlastavgift. I lagen (1976:298) om statsplombering av utsäde och om växtförädlingsavgift föreskrivs att vissa bestämmelser i denna lag skall gälla för växt— förädlingsavgift.

3 5 Lagen gäller inte för skatter och avgifter som skall bestämmas i den ordning som stadgas i tullagen(19732670). I sådana fall gäller dock 9 kap. 4 5 i den utsträckning som framgår av författningarna som anges i1å.

4 5 Vad som sägs i denna lag om skatt, skattskyldig eller beskattning gäller även avgift, avgiftsskyldig och uttag av avgift i motsvarande fall. Vad som sägs om vara gäller även annan_nyttighet eller tjänst. Bestämmelserna om skatt i denna lag skall i till— lämpliga delar gälla för ränta och restavgift.

peskattningsmypdigheter

5 5 Den myndighet som i första instans skall besluta om beskattning enligt denna lag (beskattningsmygdig— hgi) är

1. riksskatteverket, när det gäller författningarna under 1 5 första stycket 1,

2. statens jordbruksnämnd, när det gäller författ— ningarna under 1 5 första stycket 2, och

SOU 1981:84 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ...

3. statens utsädeskontroll, när det gäller lagen (1976:298) om statsplombering av utsäde och om växt— förädlingsavgift.

Vid tillämpningen av denna lag i fråga om vägtra— fikskatt avses med beskattningsmyndighet den länssty— relse som anges i 3 5 vägtrafikskattelagen(1973z601) och i fråga om överlastavgift den länsstyrelse som anges i 8 5 lagen (1972:435) om överlastavgift.

6 5 Beskattningsmyndigheten får anlita sakkunnig för beskattningsfrågor som kräver särskild sakkunskap. Den sakkunnige får ersättning av statsmedel med be- lopp som bestäms av beskattningsmyndigheten.

Allmänt ombud

75. Hos beskattningsmyndigheten skall finnas allmänt ombud som för det allmännas talan i sådana mål och ärenden som myndigheten enligt denna lag har beslutat

om i första instans. Ombudet skall också yttra sig i ärenden som avser förhandsbesked enligt 7 kap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen be— stämmer förordnar allmänt ombud och ersättare för den— ne.

Skattskyldiga

8 & Bestämmelserna om skattskyldiga och om skatt— skyldighetens inträde i de författningar som anges i 1 och 2 åå, eller i författningar som utfärdats med stöd av dem, skall gälla även vid tillämpningen av denna lag.

I nämnda författningar finns bestämmelser om de fall då de skattskyldiga skall anmäla sig för regi— strering hos beskattningsmyndigheten. Av dessa för- fattningar framgår också att i vissa fall importörer av skattepliktiga varor och andra efter ansökan kan bli registrerade som skattskyldiga hos beskattnings— myndigheten. Härmare föreskrifter om registrering

8 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ... ”SOU 1981:84

meddelas av regeringen eller den myndighet som rege— ringen bestämmer.

2 kap. Redovisning av skatt

Deklarationsskyldiga

1 5 De skattskyldiga skall redovisa skatten till be— skattningsmyndigheten genom en deklaration.

Detta gäller dock inte skattskyldiga som avses i 5 Ö 3 lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motor— fordon. I 6 a 5 lagen (1941:251) om särskild varu— skatt och 16 & lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam föreskrivs undantag från redovisningsskyl— dighet för skattskyldiga med begränsad skattepliktig verksamhet.

Efter föreläggande från beskattningsmyndigheten skall deklaration lämnas även av den som inte är deklarationsskyldig.

Redovisningsperioder

2 5 Skatteredovisningen i deklarationen skall avse bestämda tidsperioder (redovisningsperioder).

Detta gäller dock inte i fråga om skatt på vissa lotterivinster, stämpelskatt och totalisatoravgift. Dessa skatter skall redovisas för varje skattepliktig händelse.

Första stycket gäller inte heller för avgifter som tas ut enligt författningarna i 1 kap. 1 5 första stycket 2 i den mån regeringen eller statens jord— bruksnämnd föreskriver det.

3 Ö En redovisningsperiod omfattar en kalendermånad. För allmän energiskatt, bensinskatt, särskild bered— skapsavgift för oljeprodukter, skatt på annonser och reklam, skatt på spel samt dryckesskatt för sprit— drycker och vin är redovisningsperioden dock två ka— lendermånader.

SOU 1981: 84 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ...

Regeringen eller den myndighet som regeringen be— stämmer får för sådana skattskyldiga som kan beräknas redovisa skatt med låga belopp medge att redovis— ningsperioden tills vidare skall vara halvt eller helt beskattningsår.

I fråga om avgifter enligt författningarna i 1 kap. 1 © första stycket 2 kan statens jordbruksnämnd be- sluta om andra redovisningsperioder än som sägs i första stycket.

4 5 För en skattskyldig som regelmässigt upprättar kortperiodiska bokslut kan beskattningsmyndigheten medge att redovisningsperiod om en eller två månader får förkortas eller förlängas med ett mindre antal

dagar.

5 5 Till varje redovisningsperiod skall hänföras den skatt för vilken redovisningsskyldighet har inträtt under perioden. Redovisningsskyldigheten inträder när affärshändelser, som grundar skattskyldighet, enligt god redovisningssed bokförs eller borde ha bokförts. Är den skattskyldige varken bokföringsskyldig enligt bokföringslagen(1976z125) eller skyldig att föra rä— kenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) inträder redovisningsskyldigheten samtidigt med skattskyldigheten. Detsamma gäller om skattskyldighe— ten inträder vid händelser som inte föranleder någon bokföringsåtgärd.

Vid försäljning mot kredit kan beskattningsmyndig— heten, om principerna för den skattskyldiges bokfö— ring föranleder det, medge att redovisningsskyldig— heten inträder vid beskattningsårets utgång, dock in— te senare än när betalning inflyter eller fordran diskonteras eller överlåts.

Om en skattskyldig försätts i konkurs inträder re— dovisningsskyldighet för affärshändelser för vilka

skattskyldighet har inträtt före konkursutbrottet.

1O LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ... SOU 1981:84

Deklarationen

6 5 Deklarationen skall för varje redovisningsperiod eller, i fall som avses i 2 å andra och tredje styck— ena, för varje skattepliktig händelse lämnas till be— skattningsmyndigheten. Statens jordbruksnämnd får fö— reskriva att deklarationen i stället skall lämnas till sådan ekonomisk förening som sägs i 1 a 5 lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område. Vad som sägs om beskattningsmyndighet i föreskriften om deklarationstid i 8 & gäller då föreningen.

Beskattningsmyndigheten får, efter ansökan av den skattskyldige, besluta att deklaration för allmän energiskatt på elektrisk kraft inte behöver lämnas för redovisningsperioder under vilka redovisningsskyl— dighet för skatt inte inträder.

Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på blankett enligt formulär som fastställs av beskattningsmyndigheten.

7 & Deklarationen skall uppta beskattningsvärde, be— skattningsvikt eller annan grund som gäller för be— räkning av skatten, skattens bruttobelopp och yrkade avdrag samt skattens nettobelopp. Beskattningsmyndig— heten får föreskriva att grunderna för skatteberäk— ningen, bruttobeloppen och de yrkade avdragen skall delas upp på särskilda poster om det är påkallat med hänsyn till föreskrifter i författningarna i 1 kap. 1 och 2 55. Nettobeloppet skall avrundas till närmas— te tiotal kronor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen be— stämmer får föreskriva att till deklarationen skall fogas förteckning med uppgifter om de varor som om— fattas av deklarationen.

De deklarationsskyldiga bör utöver vad deklarations— formuläret föranleder meddela de upplysningar som kan vara av betydelse för att skatten skall kunna bestäm— mas till ett riktigt belopp.

SOU 1981:84 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ...

Deklarationstider

8 5 En deklaration som avser en redovisningsperiod skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten se— nast den 5 i andra månaden efter utgången av redovis— ningsperioden. En deklaration som avser redovisnings— perioden juli december eller helt kalenderår skall dock ha kommit in senast den 5 april året därpå. En deklaration för skatt på annonser och reklam som av— ser redovisningsperioden maj juni skall ha kommit in senast den 20 augusti.

I fråga om totalisatoravgift skall deklarationen ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast tredje dagen efter den skattepliktiga händelsen. Deklaratio— nen för lotterivinstskatt skall ha kommit in inom en månad från den skattepliktiga händelsen. Deklaratio— nen för stämpelskatt för lotteri skall ha kommit in inom en månad efter utgången av den tid som bestämts för lottförsäljningen. Deklarationen för stämpelskatt för aktier och utfästelser om kommanditdelägares in— sats i handelsbolag skall ha kommit in inom två måna— der från den skattepliktiga händelsen, i fråga om ak— tier dock senast inom två månader från utgången av den tid inom vilken aktien enligt lag skall betalas.

I fråga om avgifter som undantagits enligt 2 & tredje stycket bestämmer statens jordbruksnämnddekla— rationstiden.

9 5 Är den deklarationsskyldige på grund av sjukdom eller annan oförvållad omständighet förhindrad att lämna sin deklaration inom föreskriven tid, får be— skattningsmyndigheten medge anstånd med att lämna deklarationen.

Ansökan om anstånd skall ha kommit in till beskatt— ningsmyndigheten senast den dag då deklarationen skulle ha lämnats.

Ändras förutsättningarna för anståndet innan an— ståndstiden har gått ut skall frågan om anstånd om— prövas.

12 LAG OCH FÖRORINING OM PUNKTSKATTER .. SOU 1981:84

Övriga bestämmelser

10 å Bestämmelserna i 47 5 taxeringslagen(1956:623) gäller i tillämpliga delar i fråga om vem som skall fullgöra deklarationsskyldigheten för omyndiga, döds— bon och andra.

119. De deklarationsskyldiga skall i skälig omfatt— ning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt sörja för att underlag finns för full—

görande av deklarationsskyldigheten och för kontroll

av deklarationen. Handlingar som nu avses skall beva- ras under sju år efter utgången av det kalenderår un— ler vilket beskattningsåret har gått till ända.

I skatteförfattning eller bestämmelse som utfärdats med stöd därav föreskrivs i särskilda fall hur de deklarationsskyldiga skall föra sina räkenskaper och bevara sina handlingar.

12 & Beskattningsår enligt denna lag utgörs av be— skattningsåret enligt kommunalskattelagen (1928:370). Om den verksamhet som redovisningen avser inte medför skattskyldighet enligt den lagen, utgörs beskatt— ningsåret av kalenderåret. Förs i verksamheten räken— skaper som avslutas med årsbokslut, får dock räken— skapsåret utgöra beskattningsår om det sammanfaller med räkenskapsår som är tillåtet enligt bokföringsla— gen (1976:125).

3 kap. Deklarationsgranskning

1 5 När en deklaration har kommit in till beskatt— ningsmyndigheten skall den granskas så snart som möj— ligt.

2 5 Underlåter en deklarationsskyldig att lämna deklarationen i rätt tid eller är deklarationen ofullständig, kan beskattningsmyndigheten förelägga

SOU 1981:84 LAG OCH FÖRORDNING OM PUHKTSKATTER ...

honom att lämna eller komplettera deklarationen. I ett sådant föreläggande får vite sättas ut.

3 Ö Beskattningsmyndigheten får om det behövs för skattekontrollen förelägga en deklarationsskyldig att lämna upplysningar utöver deklarationen samt prov och beskrivning på vara som används, säljs eller till— handahålls på annat sätt i verksamheten. I ett sådant föreläggande får vite sättas ut.

Efter föreläggande skall en deklarationsskyldig även förete alla handlingar som behövs för kontroll av deklarationen, såsom kontrakt, kontoutdrag, räk— ningar och kvitton.

4 5 Om den som granskar en deklaration finner att en uppgift i denna bör kontrolleras genom avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar får han efter överenskommelse med den deklarationsskyldi— ge göra en sådan avstämning vid besök hos denne eller annars vid personligt sammanträffande. Överenskommel— se får även träffas om besiktning av lokaler, inven- tarier, lager, tillverkningsprocesser eller annat

som är av betydelse för skattekontrollen. Den som hos riksskatteverket granskar deklarationen kan uppdra åt en tjänsteman på ett distriktskontor att träffa den

deklarationsskyldige för avstämningen eller besikt— ningen.

5 5 Bestämmelserna i 3 och 4 55 gäller i tillämpliga delar även den som kan antas vara deklarationsskyldig liksom den smnutan att vara deklarationsskyldig till— verkar, bearbetar, säljer eller distribuerar skatte— pliktiga varor eller idkar handel med varor, som än— vänds vid framställning av skattepliktiga varor. Be— stämmelserna gäller också den som bedriver förmed— lingsverksamhet eller annan verksamhet av sådan be— skaffenhet att uppgifter som behövs för skattekontrol—

len kan hämtas ur anteckningar eller andra handlingar som förs i verksamheten.

14 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ... SOU 1981:84

6 © Bestämmelserna i 50 5 1 och 3 mom. taxeringsla— gen (1956:623) om rätten att ta del av uppgifter gäl— ler i tillämpliga delar i fråga om uppgifter i dekla- rationer och andra handlingar som har avlämnats till

ledning för beslut om skatt enligt denna lag eller har upprättats eller för granskning omhändertagits av

en myndighet vid skattekontroll.

Handlingar som avses i första stycket skall förva— ras hos beskattningsmyndigheten. Handlingarna skall förstöras sju år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått till ända, om inte regeringen föreskriver annat.

7 5 Om det vid deklarationsgranskningen uppkommer be— hov av skatterevision skall framställning om detta gö— ras till den som enligt 6 kap. får besluta om en så— dan revision.

4 kag. Skattebeslut! efterbeskattning! m.m.

Skattebeslut

1 & Beskattningsmyndigheten skall besluta om skatten för varje redovisningsperiod eller, i fall som avses i 2 kap. 2 5 andra och tredje styckena, för varje skattepliktig händelse.

2 © Har den skattskyldige lämnat sin deklaration inom tid som föreskrivs i 2 kap. 8 5 eller inom tid som anges i beslut om anstånd med att lämna deklara—

tionen anses skatten beslutad till det deklarerade be— loppet.

Har deklaration inte lämnats enligt första stycket anses skatten beslutad till noll kronor.

Underrättelse om ett beslut enligt första eller andra stycket behöver inte lämnas.

SOU 1981:84 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER

3 & Beskattningsmyndigheten skall fatta nytt beslut om skatten,om deklarationsgranskning eller skattere— vision ger anledning till det eller om det är fråga om fall som avses i 2 5 andra stycket. Sådant beslut skall också fattas om den skattskyldige begär det. Av det nya beslutet skall framgå att den skattskyldige kan erhålla slutligt beslut enligt 5 5.

Nytt beslut får inte fattas senare än tredje året efter utgången av det kalenderår under vilket beskatt— ningsåret har gått till ända eller den skattepliktiga händelsen har inträffat.

Begäran från den skattskyldige om nytt beslut skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast två månader före utgången av den tid som anges i andra stycket.

4 5 Efter utgången av den tid inom vilken deklarae tionen för den sista redovisningsperioden under be— skattningsåret skall lämnas får sådan ändring av be— slutad skatt som berör mer än en redovisningsperiod under beskattningsåret hänföras till den sista redo- visningsperioden under beskattningsåret.

Första stycket gäller inte om slutligt beslut har fattats för någon redovisningsperiod under beskatt_ ningsåret.

5 © Slutligt beslut om skatten skall fattas om den skattskyldige eller allmänna ombudet begär det inom den tid som anges i 3 5 andra stycket eller inom två månader från det han har fått del av ett beslut en— ligt 3 5 första stycket. Föreligger särskilda skäl får slutligt beslut fattas inom den tid som anges i 3 5 andra stycket även om den skattskyldige eller allmänna ombudet inte har begärt det.

Slutligt beslut får omprövas av beskattningsmyndig- heten endast i den ordning som sägs i 14 — 17 55.

16 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ... SOU 1981=84

6 5 Kan skatten inte beräknas tillförlitligt med ledning av deklaration eller annan föreliggande ut— redning skall den beräknas efter skälig grund.

Efterbeskattning

7 5 Har den skattskyldige

1. lämnat oriktig uppgift till ledning för beskatt— ningen i deklaration eller på annat sätt,

2. lämnat oriktig uppgift i mål om skatt,

3. underlåtit att lämna deklaration eller inford— rad uppgift eller

4. underlåtit att tillhandahålla begärt varuprov skall beskattningsmyndigheten besluta om efterbe— skattning om den oriktiga uppgiften eller underlåten— heten föranlett att skatt inte utgått eller utgått med för lågt belopp eller medfört att skatt återbe— talats med för högt belopp.

8 & Efterbeskattning får inte ske om det skattebe— lopp som efterbeskattningen avser är att anse som ringa eller om det med hänsyn till omständigheterna framstår som uppenbart oskäligt att efterbeskattning sker. Avser efterbeskattningen flera redovisningspe- rioder under samma beskattningsår får efterbeskatt— ning dock ske om det sammanlagda beloppet att efter— beskatta för perioderna inte är att anse som ringa.

9 & Bestämmelserna i 4 5 gäller i tillämpliga delar vid efterbeskattning.

10 5 Beskattningsmyndigheten får besluta om efterbe— skattning sedan slutligt beslut om skatt har medde— lats eller när tiden för att fatta nytt beslut har gått ut enligt 3 5 andra stycket. Beslut om efterbe— skattning får inte fattas senare än sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattnings— året har gått till ända. Efterbeskattning på grund av uppgift i mål om skatt får dock ske inom ett år efter

SOU 1981:84 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ...

utgången av den månad då dom eller slutligt beslut i målet har vunnit laga kraft.

11 å Har den skattskyldige avlidit, skall efterbe— skattningen påföras hans dödsbo. Beslut om sådan ef— terbeskattning får inte fattas senare än andra året efter utgången av det kalenderår under vilket boupp— teckningen efter den skattskyldige har lämnats in för registrering.

12 å Har den skattskyldige åtalats för skattebrott som avser skatt enligt de författningar som anges i 1 kap. 1 å första stycket 1, får efterbeskattning ske även efter utgången av de tider som anges i 10 och 11 åå. Detsamma gäller, om efterbeskattning medför att den skattskyldige enligt 12 å skattebrottslagen(1971z69) är fri från ansvar för sådant brott. Beslu— tet om efterbeskattning får i sådana fall inte fattas senare än kalenderåret efter det då åtalet väcktes eller åtgärd som avses i 12 å skattebrottslagen vid— togs. Har den skattskyldige avlidit,får beslut om ef— terbeskattning av dödsboet inte fattas senare än sex månader från dödsfallet. Efterbeskattning som har på— förts efter åtal mot den skattskyldige skall undan— röjas av beskattningsmyndigheten, om åtalet inte bi— falls till någon del. Detta gäller dock inte, om åta— let ogillas med stöd av 12 å skattebrottslagen. Första stycket skall tillämpas också i fall då den som har företrätt juridisk person åtalats för skatte— brott som avser den juridiska personens skatt eller är fri från ansvar för sådant brott på grund av 12 å skattebrottslagen.

13 å Kan den skattskyldiges uppgifter inte läggas till grund för en tillförlitlig beräkning eller sak— nas uppgifter från den skattskyldige,får efterbe— skattningen ske efter skälig grund.

18 LAG OCH FÖRORDNING OMIWNKTSKATTER ... SOU 1981:84

Omprövning i särskild ordning

14 å Har tiden för omprövning enligt 3 å gått ut el— ler har ett slutligt beslut enligt 5 å meddelats får beskattningsmyndigheten efter ansökan av den skatt- skyldige ompröva ett beslut om skatt (omprövning i särskild ordning) om

1. skatt beslutats i strid med bestämmelserna om vem som är skattskyldig eller om vad som är skatte— pliktigt,

2. skatt utgått mer än en gång för samma händelse,

3. den skattskyldige till följd av underlåtenhet att lämna deklaration eller infordrad uppgift, felak— tighet i en deklaration eller annan uppgift som han har lämnat eller i en uppgift eller handling som har legat till grund för en sådan deklaration eller upp— gift fått beslut om skatten till belopp som väsentligt överstiger vad som rätteligen bort utgå eller

4. den skattskyldige i annat fall kan åberopa en om— ständighet eller ett bevis som bort föranleda att skat— ten beslutats till ett belopp som är väsentligt lägre än vad som beslutats.

Ansökan enligt första stycket 3 och 4 får upptas till prövning endast om den kan grundas på en omstän— dighet eller ett bevis som det saknades kännedom om när skatten beslutades och det framstår som ursäktligt att den som söker rättelse inte i annan ordning har åberopat omständigheten eller beviset för att få rät— telse.

15 å Allmänt ombud får begära omprövning i särskild ordning till den skattskyldiges förmån enligt 14 å.

16 å Ansökan om omprövning i särskild ordning får göras senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått till ända.

SOU 1981:84 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ...

17 å Bestämmelserna i 4 å gäller i tillämpliga delar vid omprövning i särskild ordning.

Ovriga bestämmelser

18 å Finner beskattningsmyndigheten att beslut som avses i 3, 5, 7 eller 14 å blivit uppenbart oriktigt på grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant

förbiseende skall myndigheten fatta beslut om rättel— se.

19 å Allmänt ombud skall underrättas om innehållet i beslut som avses i 3, 5, 7 och 14 åå.

20 å I beslut om skatt enligt detta kapitel skall skattebelopp avrundas till närmast tiotal kronor.

5 kap. Betalning av skatt

Betalning

1 å Skatten för varje redovisningsperiod eller skat— tepliktig händelse skall vara inbetald senast den dag då deklarationen skall ha kommit in enligt 2 kap. 8 å.

Beskattningsmyndigheten får dock bestämma att skatt som beslutas på annat sätt än enligt 4 kap. 2 å i den mån den överstiger tidigare beslutad skatt skall be— talas inom viss tid från beslutet. I sådana fall kan beskattningsmyndigheten, om synnerliga skäl förelig— ger, besluta att betalningen av skatten får delas upp på flera betalningstillfällen under högst ett år.

2 å Skatten betalas genom insättning på ett särskilt postgirokonto utan kostnad för den skattskyldige. Be— talningen anses ha skett den dag då den har bokförts på det särskilda postgirokontot.

Skattebelopp under femtio kronor behöver inte beta— las.

2O LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ... SOU 1981:84 Anstånd

3 å Är den skattskyldiges skattebetalningsförmåga nedsatt på grund av oförvållad omständighet, kan be— skattningsmyndigheten efter ansökan från den skatt— skyldige medge anstånd med betalningen av den skatt som förfaller till betalning närmast efter det att än— sökan om anstånd har gjorts. Anståndet får avse hela skatten eller en del av den.

Har den skattskyldiges ekonomiska förhållanden för— ändrats väsentligt sedan anstånd beviljats, kan frå—

gan om anstånd omprövas.

4 å Har skyldighet att redovisa skatt för lager av skattepliktiga varor inträtt på grund av att den skattskyldige har upphört att vara registrerad hos be— skattningsmyndigheten, får myndigheten medge anstånd med betalning av skatten om särskilda skäl föreligger.

5 å Har besvär anförts över beskattningsmyndighetens slutliga beslut om skatt, beslut om efterbeskattning eller omprövning i särskild ordning eller över beslut av kammarrätt kan den skattskyldige av beskattnings- myndigheten få anstånd med betalning av skatten. Be— stämmelserna i 49 å 1, 2 och 3 mom. uppbördslagen (1953:272) om anstånd vid besvär över beslut rörande taxering skall då tillämpas. Det som sägs om taxerings— intendent i uppbördslagen gäller då allmänt ombud.

Återbetalning

6 å Om den skattskyldige har betalat in skatt för redovisningsperiod eller skattepliktig händelse och den inbetalade skatten överstiger vad han enligt be— slut av beskattningsmyndigheten, domstol eller annan besvärsmyndighet skall betala skall det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

SOU 1981:84 LAG OCH FÖRORDNING OMIUNKTSKATTER ...

Överstiger avdragen för en redovisningsperiod skat- tens bruttobelopp för perioden, skall det överskjutan— de beloppet gottgöras den skattskyldige. Utbetalning enligt första och andra styckena skall

ske endast om beloppet uppgår till minst femtio kro— nor. Beloppet skall avrundas till närmast tiotal kro-

HOT.

7 å Från överskjutande belopp enligt 6 å skall före utbetalning avräknas hos beskattningsmyndigheten till betalning förfallen skatt, ränta och restavgift.

Restavgift

8 å Restavgift skall tas ut om

1. skattebeloppet som har tagits upp i deklaration inte betalas inom den tid som anges i 1 å första styck— et,

2. skatt beslutas efter skälig grund i avsaknad av deklaration och beslutet fattas högst en månad efter

deklarationstidens utgång,

3. skatt, i annat fall än som avses i 1 och 2, inte betalas inom den tid som har bestämts enligt 1 å and— ra stycket.

9 å Har anstånd med betalning av skatt beslutats en— ligt 3, 4 eller 5 å tas restavgiften ut endast på skattebelopp som betalas sedan anståndstiden har gått till ända.

10 å Restavgiften är fyra öre för varje hel krona av den skatt som inte har betalats, dock minst femtio kronor. Vid beräkningen av restavgift skall avrund— ning ske till närmaste tiotal kronor.

11 å Bestämmelserna i 58 å 2 mom. uppbördslagen (1953:272) om befrielse från restavgift gäller i tillämpliga delar beträffande restavgift för skatt

22 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ... SOU 1981:84

enligt denna lag. Det som sägs om länsstyrelse i upp— bördslagen gäller då beskattningsmyndighet.

Ränta

12 å Ränta skall tas ut på 1. skatt som avses i 1 å andra stycket om inte restavgift enligt 8 å 1 eller 2 skall tas ut på skat- tebeloppet,

2. skatt som den skattskyldige fått anstånd med att betala enligt 5 å till den del skattebeloppet fast— ställts av besvärsmyndigheten. I fall som avses i första stycket 1 tas räntan ut från den dag då skatten skulle ha betalats enligt 1 å första stycket till och med den dag då skatten skall betalas enligt beskattningsmyndighetens beslut. I fall som avses i första stycket 2 skall bestämmelserna om

ränta i 49 å uppbördslagen (1953:272) tillämpas. Rän— tan skall dock tas ut från den dag då skattebeloppet skulle ha betalats om anstånd inte medgetts till och med den dag då beloppet betalas.

13 å Ränta skall utgå på skatt som skall återbetalas enligt 6 å första stycket. Räntan utgår från den dag då skattebeloppet erlagts till och med den dag då det återbetalas.

14 å Räntan beräknas för visst kalenderår efter den högre av de räntesatser som gäller vid beräkning av ränta för det året enligt 69 å 1 mom. andra stycket uppbördslagen (1953z272). För tid som infaller efter utgången av det år då skatten beslutas tillämpas dock den räntesats som gäller för det året.

Räntan tas ut endast om räntebeloppet överstiger femtio kronor. Motsvarande gäller för utbetalning av ränta på skattebelopp som återbetalas. Vid räntebe— räkningen skall avrundning ske till närmaste tiotal

kronor.

SOU 1981:84 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ...

15 å Har beslut som föranlett ränta ändrats, skall ny beräkning av ränta göras. I fall som avses i 12 å första stycket 1 skall därvid för mycket påförd ränta återbetalas till den skattskyldige och i fall som av— ses i 13 å skall den skattskyldige betala tillbaka vad han uppburit för mycket.

Indrivning

16 å Betalas inte skatt i rätt tid och ordning skall den indrivas.

Bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272) om indriv— ning, avkortning och avskrivning samt efterkrav och preskription gäller i tillämpliga delar för skatt en— ligt denna lag. Det som sägs om länsstyrelse i upp— bördslagen gäller då beskattningsmyndighet. Införsel enligt införsellagen (1968z521) får äga rum vid in— drivning av skatt och restavgift på skatten.

17 å Har den som företräder skattskyldig, som är ju— ridisk person, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att inbetala skatt i rätt tid och ordning, är han jämte den skattskyldige betalningsskyldig för skatten. Betalningsskyldigheten får jämkas eller ef— terges när särskilda skäl föreligger.

Talan om åläggande av betalningsskyldighet förs vid allmän domstol. Sedan den skattskyldiges ansvarighet för skattebeloppet har fallit bort på grund av pre— skription får talan inte väckas och åtgärd för indriv— ning inte vidtas. Dom varigenom betalningsskyldighet har ålagts får dock verkställas inom två år från ut— gången av det kalenderår under vilket domen har vun— nit laga kraft. Hos den som har blivit ålagd betal— ningsskyldighet får indrivning ske i samma ordning som gäller för skatt.

Den som har erlagt skattebelopp på grund av betal— ningsskyldighet enligt första stycket får återkräva beloppet av den skattskyldige.

24. LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ... SOU 1981:84

18 å Besvär över beslut enligt denna lag inverkar inte på skyldigheten att betala den skatt som besvä— ren avser.

Ätgärd enligt denna lag skall verkställas även om det beslut som föranleder åtgärden inte har vunnit laga kraft. Att skatten av en domstol eller besvärs— myndighet har beslutats till lägre belopp än allmänt ombud yrkat eller medgett får dock inte föranleda återbetalning, om ombudet anmält hinder mot det. I sistnämnda fall får beskattningsmyndigheten efter an— sökan av den skattskyldige medge återbetalning, var— vid bestämmelserna i 49 å 2 mom. sista stycket upp— bördslagen (1953:272) om ställande av säkerhet skall tillämpas.

19 å För "skatt som har påförts avliden eller oskiftat dödsbo efter den som har avlidit under den redovis— ningsperiod skatten avser, svarar dödsboet inte med mer än tillgångarna i boet. Är boet skiftat svarar varje bodelägare inte för mer än som av skatten belö— per på hans lott och inte i något fall med mer än hans lott i boet utgör.

6 ka . Skatterevision

11

Beslut om skatterevision

1 å Beskattningsmyndigheten får, utöver deklarations— granskning enligt 3 kap., företa skatterevision för att kontrollera att deklarations— och uppgiftsskyldig- heten fullgjorts riktigt och fullständigt eller för att på annat sätt få upplysning till ledning för skat— tebeslut, beslut om efterbeskattning eller omprövning i särskild ordning. Skatterevision som avser växtför— ädlingsavgift företas dock av lantbruksstyrelsen. Skat— terevisionen får utom den skattskyldige avse annan

som är uppgiftsskyldig enligt 3 kap.

SOU 1981:84 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ..

Skatterevision som avser vägtrafikskatt får även ut— föras av riksskatteverket efter samråd med beskatt— ningsmyndigheten.

2 å Beslut om skatterevision som företas av riks— skatteverket fattas av chefen för riksskatteverkets kontrollavdelning. Denne får uppdra åt cheferna för riksskatteverkets distriktskontor att besluta om re— vision. Om riksskatteverket så förordnar kan även andra kvalificerade tjänstemän ges befogenhet att be— sluta om revision.

Skatterevision som avser vägtrafikskatt och som fö— retas av länsstyrelsen beslutas av skattechefen. Med skattechef avses chefen för länsstyrelsens skatteav— delning eller, i Stockholms län, chefen för taxerings— avdelningen. Skattechefen får uppdra åt chefen för en revisionsenhet eller annan kvalificerad tjänsteman vid länsstyrelsen att besluta om revision.

3 å Beslut om skatterevision som företas av statens

jordbruksnämnd fattas av chef för avdelning eller by— rå vid nämnden. Om nämnden så förordnar kan även and— ra kvalificerade tjänstemän vid nämnden ges befogen—

het att besluta om revision.

Skatterevision som företas av lantbruksstyrelsen beslutas av chef för avdelning eller byrå vid styrel— sen. Om styrelsen så förordnar kan även andra kvali— ficerade tjänstemän vid styrelsen ges befogenhet att besluta om revision.

4 å I ett beslut om skatterevision skall särskild tjänsteman förordnas att verkställa revisionen. Om revisionen skall verkställas av flera tjänstemän, skall sådant förordnande utfärdas för var och en av dessa.

5 å Skatterevisionen får verkställas hos den, vil— kens verksamhet skall granskas eller på annan plats. Om räkenskaper och andra handlingar skall granskas på

26. LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ... SOU 1981:84

annan plats än där de förvaras, skall de mot kvitto överlämnas till den som skall verkställa revisionen.

6 å Den som beslutar om skatterevision får, när det är påkallat, bestämma tid och plats för revisionen.

7 å Ett beslut om skatterevision skall tillställas den vilkens verksamhet skall granskas i god tid före förrättningens början. Beslutet får dock överlämnas först vid förrättningens början om,det kan befaras att en underrättelse dessförinnan skulle äventyra syftet med kontrollarbetet.

Skatterevisionens genomförande

8 å Skatterevisionen skall såvitt möjligt ske på så— dant sätt och på sådan tid att den inte hindrar verk— samheten för den hos vilken revisionen sker.

9 å Vid skatterevision får granskning ske av räken— skaper, anteckningar och andra handlingar som rör verksamheten. Även handlingar som hör till löpande redovisningsperiod får granskas. Den som verkställer revision har rätt att omedelbart få del av de handling—

ar som skall granskas. Han får vidare begära prov på varor som används, säljs eller tillhandahålls på annat sätt i verksamheten. Han får även granska varulager, inventarier, fordon och särskild räkneapparatur samt göra kassainventering.

10 å Den hos vilken revisionen sker skall lämna tillträde till de lokaler som används i hans verksam— het. Han skall också lämna upplysningar och på annat sätt lämna det biträde som krävs för att kontrollåt— gärder enligt 9 å skall kunna vidtas.

11 å Underlåter någon att fullgöra vad som åligger honom enligt 10 å får den som beslutat om revisionen

SOU 1981:84 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ...

förelägga honom att vid vite fullgöra sina åliggan— den.

12 å Den som verkställer skatterevision får ta del av handlingar av betydelse för revisionen utan hinder av att den, hos vilken revisionen sker, har att iakt— ta tystnad om deras innehåll. På framställning av den hos vilken revisionen sker får dock länsrätten, när särskilda skäl föreligger, besluta att sådan handling skall undantas från revisionen. Detsamma gäller om den hos vilken revisionen sker i annat fall anser att en handling skall undantas från revisionen med hänsyn till att särskilda skäl kan åberopas för att dess in— nehåll inte kommer till annans kännedom. Framställning som avses i första stycket prövas av länsrätten i det län där den, hos vilken revisionen

sker, är bosatt. Länsrättens beslut får inte överkla— gas.

13 å Den som verkställt skatterevision skall snarast

lämna meddelande om resultatet av revisionen till den, hos vilken revisionen skett, och lämna denne tillfälle att yttra sig.

7 kap. Förhandsbesked

1 å Beskattningsmyndigheten får efter ansökan av den som är skattskyldig eller avser att bedriva verksam— het eller vidta åtgärd som kan medföra skyldighet att betala skatt meddela förhandsbesked i frågor som rör beskattningen,om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Förhandsbesked om vägtrafikskatt beslutas av riks— skatteverket.

I fråga om skatteplikt för trycksak enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam kan för— handsbesked också meddelas efter ansökan av den som avser att beställa en trycksak av en skattskyldig.

28 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ... SOU 1981:84

Ärenden hos riksskatteverket om förhandsbesked en— ligt denna lag skall avgöras av den särskilda nämnd som anges i 19 å taxeringslagen(1956:623).

2 å Förhandsbesked skall sökas skriftligt hos be- skattningsmyndigheten. Sökanden skall lämna de upp— gifter som beskattningsmyndigheten finner vara behöv— liga för att förhandsbesked skall kunna lämnas. Myn— digheten får begära varuprov av sökanden. Görs under— sökning eller anlitas sakkunnig för att utreda en va— ras beskaffenhet, skall sökanden betala kostnaden för detta om beskattningsmyndigheten inte medger undantag.

3 å Finner myndigheten med hänsyn till ansökningens innehåll att förhandsbesked inte bör meddelas, skall ansökningen avvisas. Beslut om avvisning får fattas

utan att allmänna ombudet har yttrat sig över ansök—

ningen.

4 å Arenden om förhandsbesked skall handläggas skyndsamt.

5 å Ett förhandsbesked, som har vunnit laga kraft, är bindande för statsverket i förhållande till sökan— den, om denne yrkar det. Förhandsbeskedet gäller be— träffande skatt som redovisas efter det att beskedet har meddelats. Beskedet upphör att gälla vid författ— ningsändringar som påverkar den fråga som förhandsbe—

skedet avser.

6 å Ett förhandsbesked kan återkallas om myndighet som avses i 1 å första stycket finner att en bestäm— melse skall ges en annan tolkning än den som ligger till grund för förhandsbeskedet.

Ett beslut om återkallelse skall delges den som er— hållit förhandsbeskedet. Verkan av återkallelsebeslu— tet inträder sex månader efter dagen för delfåendet.

SOU 1981:84 LAG OCH FÖRORDNING OMPUNKTSKATTER ...

8 kap. Besvär

1 å Beskattningsmyndighetens slutliga skattebeslut samt beslut om efterbeskattning, omprövning i sär— skild ordning, anstånd, uppdelning av skattebetalning och återbetalning av skatt får överklagas av den skatt— skyldige och av allmänt ombud genom besvär hos kammar— rätten.

Besvären skall ha kommit in inom två månader från den dag då den som klagar har fått del av beslutet.

2 å Länsrättens beslut om utdömande av vite får överklagas av den som har förpliktats utge vitet och av allmänt ombud genom besvär hos kammarrätten. Besvären skall ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som klagar har fått del av beslutet.

3 å Ett beslut varigenom förhandsbesked har medde— lats får överklagas av sökanden och av allmänt ombud

genom besvär hos regeringsrätten. Besvären skall ha kommit in inom en månad från den dag då den som klagar har fått del av förhandsbeske— det.

4 å Beslut om skatterevision och om föreläggande av vite får inte överklagas. Detsamma gäller beslut varigenom en ansökan om förhandsbesked har avvisats eller ett meddelat förhandsbesked har återkallats.

5 å Besvär över kammarrättens beslut i mål som rör frågor som avses i 1 å första stycket skall ha kommit in till regeringsrätten inom två månader från den dag då den som klagar har fått del av beslutet.

6 å Allmänt ombud får överklaga till den skattskyl— diges förmån. Därvid har han samma behörighet som den skattskyldige.

LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ... SOU 1981:84

7 å Har en part överklagat ett beslut får även mot— parten överklaga beslutet, även om den för honom stadgade besvärstiden har gått ut. Motpartens besvär skall ha kommit in inom en månad från utgången av den tid inom vilken de först anförda besvären senast skulle ha anförts.

Äterkallas eller förfaller på annat sätt den första besvärstalan, är även den senare besvärstalan för— fallen.

8 å Ändras efter besvär ett beslut som avses i 1 å första stycket därför att skatt eller avdrag bör hän— föras till en annan redovisningsperiod än den som det överklagade beslutet avser, får ändring vidtas i be— skattningen för annan redovisningsperiod. I fråga om överklagande av beslut om en sådan ändring gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om överklagande av beslut som avses i 1 å första stycket.

9 å Beskattningsfrågor som behandlas av en förvalt— ningsdomstol får visas åter till beskattningsmyndig—

heten för ny behandling.

9 kap. Särskilda bestämmelser

Skattelängd

1 å Beslut om skatt enligt 4 kap. liksom grunderna för beslutet skall för varje skattskyldig och för varje redovisningsperiod eller, i fall som avses i 2 kap. 2 å andra och tredje styckena, för varje skat— tepliktig händelse föras in i en skattelängd. Närmare föreskrifter om skattelängden meddelas av regeringen

eller den myndighet som regeringen bestämmer.

(: ite

2 å Vite som föreläggs enligt denna lag skall be— stämmas till ett belopp som med hänsyn till den

SOU 1981:84 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ... skattskyldiges eller uppgiftsskyldiges ekonomiska för— hållanden och omständigheterna i övrigt kan antas före

må honom att iaktta föreläggandet, dock lägst till femhundra kronor.

3 å Vite döms ut av länsrätten i det län där beskatt— ningsmyndigheten är belägen. Har vite förelagts samti— digt med stöd av en bestämmelse i taxeringslagen(1956:623) döms vitet ut av den länsrätt som är behö— rig enligt den lagen. Har vite i annat fall samtidigt förelagts med stöd av denna lag och lagen (1968z430) om mervärdeskatt döms vitet ut av den länsrätt som är behörig enligt sistnämnda lag. Frågor om utdömande av vite prövas efter anmälan från beskattningsmyndighe— ten.

Om ändamålet med vitet har förfallit, då fråga om att döma ut vitet uppkommer, får vitet inte dömas ut. Ändamålet med vitet skall dock inte anses ha förfal— lit om vitesföreläggandet iakttagits först efter det att anmälan enligt första stycket kommit in till länsrätten.

Länsrätten får jämka vitesbeloppet.

Befrielse från skatt

4 å Föreligger synnerliga skäl kan regeringen i sär— skilda fall medge nedsättning av eller befrielse från skatt, liksom återbetalning helt eller delvis av skatt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983 då lagen (1959:92) om förfarandet vid viss konsumtionsbe- skattning skall upphöra att gälla. För allmän energi— skatt, skatt på bensin, skatt på annonser och reklam samt skatt på spritdrycker och vin träder dock be— stämmelserna om skattersbvisning i 2 kap. i kraft den 1 januari 1984.

2. Den gamla lagen gäller fortfarande i fråga om

32 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ... SOU 1981:84

förhållande som hänför sig till tiden före ikraftträ—

dandet. Vid tillämpningen av denna bestämmelse och av bestämmelsen i punkt 1 skall dock iakttas vad som sägs i punkterna 3 — 16.

3. Inträder redovisningsskyldighet tidigare enligt den nya lagen än enligt den gamla lagen, skall den nya lagen tillämpas först för redovisningsperiod som bör— jar eller för skattepliktig händelse som inträffar vid ikraftträdandet eller senare.

4. Har redovisningsperiod förkortats genom den nya lagen skall de nya bestämmelserna gälla först för re— dovisningsperiod som börjar vid ikraftträdandet eller senare.

5. Skattskyldig som efter ikraftträdandet skall lämna redovisning enligt 2 kap. 3 å andra stycket för halvteller helt beskattningsår får, om beskattnings— året inte sammanfaller med kalenderår, lämna en dekla— ration för tiden från ikraftträdandet till ingången av närmast följande beskattningsår.

6. De nya bestämmelserna i 2 kap. 11 å, 3 kap. 6 å andra stycket samt 4 kap. 4 och 9 åå tillämpas i frå— ga om beskattningsår som börjar vid ikraftträdandet eller senare.

7. De nya bestämmelserna om deklarationstid i 2 kap. 8 å gäller inte för deklaration som avser redo— visningsperiod som till någon del faller inom tiden före ikraftträdandet eller som avser skattepliktiga händelser som inträffat före ikraftträdandet.

8. De nya bestämmelserna om beslut i 4 kap. med un— dantag för 4 och 9 åå tillämpas på beslut som medde— las efter ikraftträdandet.

9. Vid beräkning av de tidsfrister för beslut som avses i 4 kap. 3, 5, 10 och 16 åå tillämpas bestäm— melserna i 2 kap. 12 å om beskattningäår även för tid före ikraftträdandet.

10. I fall som avses i 5 kap. 4 å gäller den nya be— stämmelsen om skattskyldigheten inträtt efter ikraft— trädandet. Den nya bestämmelsen i 5 kap. 5 å tillämpas om besvär anförts efter ikraftträdandet.

SOU 1981:84 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ...

11. De nya bestämmelserna om förhandsbesked i 7 kap. gäller inte för beslut i ärenden i vilka yttran— de från reklamskattenämnden har inhämtats före ikraft— trädandet.

12. Beslut om återkallelse enligt 7 kap. 6 å får endast avse förhandsbesked som meddelats med stöd av den nya lagen.

13. Yttrande från allmänna ombudet i ärenden som avser förhandsbesked enligt 7 kap. skall inhämtas i sådana ärenden där ansökan från den skattskyldige kom— mit in efter ikraftträdandet och, såvitt gäller för— handsbesked i fråga om reklamskatt, också i ärenden som har kommit in före ikraftträdandet om reklamskat— tenämnden inte dessförinnan har hörts.

14. De nya bestämmelserna om besvär i 8 kap. till— lämpas i fråga om beslut som meddelas efter ikraft— trädandet.

15. Deklaration för skatt på bensin som avser re— dovisningsperiod som infaller under år 1984 skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den 20 i andra månaden efter utgången av redovisningsperio— den.

16. Förekommer i lag eller annan författning hän— visning till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

LAG OCH FÖRORDNING (MHPUNKTSKATTER ... SOU 1981:84

2. Förslag till Förordning om punktskatter och prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs följande.

1 å Beteckningar i denna förordning har samma betydel— se som i lagen ( ) om punktskatter och prisreg— leringsavgifter.

Förordningen gäller inte för skatt eller avgift en- ligt författningarna i 1 kap. 2 å nämnda lag.

Registrering hos riksskatteverket

2 å Den som enligt särskild föreskrift skall vara re— gistrerad hos riksskatteverket som skattskyldig för viss verksamhet skall göra anmälan till verket senast två veckor innan verksamheten påbörjas eller övertas.

Importör eller annan som med stöd av särskild före— skrift vill vara registrerad som skattskyldig kan an— söka om detta hos riksskatteverket i den ordning som verket bestämmer.

3 å Anmälan och ansökan om registrering skall göras på blankett enligt formulär som fastställs av riks— skatteverket.

4 å Vid ändring i förhållande som har tagits upp i anmälan eller ansökan om registrering skall riksskat— teverket underrättas i den ordning som verket bestäm— mer.

5 å Riksskatteverket får avregistrera den som avses i 2 å andra stycket. Detta får ske om någon vid skat— teredovisningen grovt åsidosätter vad som åligger ho— nom enligt gällande föreskrifter. Avregistrering får också ske om någon inte längre uppfyller de förutsätt— ningar som enligt de författningar som anges i 1 kap. 1 å lagen ( ) om punktskatter och prisregle— ringsavgifter eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem gäller för att bli registrerad.

SOU 1981:84 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ...

Den som har avregistrerats på grund av bestämmelser— na i första stycket får, om det föreligger särskilda skäl, vägras ny registrering.

Registrering hos statens jordbruksnämnd

6 å Den som avser att påbörja en verksamhet i vilken prisregleringsavgift skall utgå skall göra anmälan om detta till statens jordbruksnämnd senast två veckor innan verksamheten påbörjas. Detta gäller dock inte om nämnden bestämmer annat.

7 å Anmälan skall innehålla de uppgifter som statens jordbruksnämnd bestämmer.

8 å Vid ändring av förhållande som har tagits upp i anmälan om registrering skall statens jordbruksnämnd underrättas i den ordning som nämnden bestämmer.

Skattelängd

9 å Beskattningsmyndigheten skall svara för att de beslut som myndigheten har fattat enligt 4 kap. lagen ( ) om punktskatter och prisregleringsavgifter förs in i skattelängden. I längden skall även redovi— sas grunderna för besluten och de ytterligare uppgif— ter som beskattningsmyndigheten bestämmer.

Förvaltningsdomstol skall till beskattningsmyndig— heten sända avskrift av dom eller beslut varigenom ändring har gjorts i beslut som skall redovisas i myndighetens skattelängd.

Statens jordbruksnämnd får besluta att längden skall föras hos sådan regleringsförening som sägs i 1 a å lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets om— råde.

Redovisning

10 å Utgår skatt vid en affärshändelse som skall

LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ... SOU 1981:84

bokföras enligt bokföringslagen(1976:125) eller jord— bruksbokföringslagen (1979z141) eller grundas ett av— dragsyrkande i deklarationen på en sådan händelse skall en faktura, kreditnota eller annan bokföringshandling om affärshändelsen också utgöra underlag för skattere— dovisningen. Av bokföringshandlingen skall framgå, för— utom de uppgifter som anges i 5 å andra stycket bokfö— ringslagen och 4 å andra stycket jordbruksbokförings— lagen, skattens belopp och övriga förhållanden som har betydelse för skattens bestämmande.

Särskild handling behöver inte upprättas som under— lag vid försäljning av skattepliktiga varor till kon— sument i detaljhandel eller på annat sätt,om den de— klarationsskyldige enligt beskattningsmyndighetens fö— reskrifter skall anteckna uppgift om försäljningen i särskild försäljningsjournal.

11 å Beskattningsmyndigheten skall till deklarations— skyldig i god tid före deklarationstidpunkten översän— da deklarationsblanketter som, om inte särskilda skäl föreligger, skall vara förtryckta med uppgifter om den deklarationsskyldiges organisationsnummer eller per— sonnummer, namn och adress samt den redovisningsperiod som deklarationen skall avse. Beskattningsmyndigheten skall också tillhandahålla deklarationsblanketter som inte är förtryckta.

12 å Beskattningsmyndigheten kan besluta att viss del av skattskyldige verksamhet skall redovisas särskilt.

13 å Registrerad skattskyldig som avses i 2 å andra stycket skall, om riksskatteverket inte bestämmer an— nat, lämna skriftlig uppgift till tullmyndighet om in— försel av skattepliktiga varor. Sådan uppgift skall lämnas på blankett enligt formulär som fastställs av generaltullstyrelsen efter samråd med riksskattever— ket. Tullmyndigheten skall sända uppgiften till riks— skatteverket.

SOU 1981:84 LAG OCH FÖRORDNING-OM PUNKTSKATTER ...

14 å Beskattningsmyndigheten beslutar om redovisnings— periodens längd enligt 2 kap. 3 å andra stycket lagen ( ) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Skattskyldig som kan antas regelmässigt komma att re— dovisa skatt med högst 10 000 kr för kalenderår får medges att tills vidare redovisa skatt för beskatt— ningsår. Kan det antas att den årliga skatten regel— mässigt kommer att överstiga 10 000 kr men inte 20 000 kr får medges att redovisningen tills vidare skall ske för halvt beskattningsår.

Redovisningsperiod skall inte bestämmas till helt eller halvt beskattningsår om särskilda skäl talar mot det.

Betalning

15 å Har skatt inte betalats i rätt tid enligt 5 kap. 1 å lagen ( ) om punktskatter och pris— regleringsavgifter eller har skatt betalats med för lågt belopp, kan beskattningsmyndigheten anmana den skattskyldige att betala felande belopp inom tid som anges i anmaningen.

16 å Krävs säkerhet för anstånd enligt 5 kap. 5 å lagen ( ) om punktskatter och prisreglerings— avgifter, underrättas den skattskyldige om den tid inom vilken säkerheten skall lämnas för att anståndet skall gälla. Beskattningsmyndigheten bevakar ställd säkerhet.

17 å Innan utbetalning enligt 5 kap. 6 å lagen ( ) om punktskatter och prisregleringsavgifter sker, skall beskattningsmyndigheten lämna uppgift om den skattskyldige och beloppet till kronofogdemyndig— heten i den ort som avses i 18 å.

Indrivning

18 å Ärende om indrivning överlämnas till kronofog— demyndigheten i den ort där den betalningsskyldige

38 LAG OCH FÖRORDNING OM PUNKTSKATTER ... SOU 1981:84

har sitt hemvist eller medlen annars kan tas ut.

19 å Bestämmelserna i 31 33 och 35 åå, 36 å förs— ta stycket, 37, 39 och 40 åå uppbördskungörelsen (1967:626) gäller i tillämpliga delar. Vad där sägs om länsstyrelse gäller i stället beskattningsmyndig— heten.

20 å Kronofogdemyndigheten beslutar om avskrivning

av skatt.

21 å Beskattningsmyndigheten beslutar om avkortning av skatt och underrättar kronofogdemyndigheten sna— rast om beslutet.

Skatterevision

22 å Förordnande om skatterevision skall vara skrift— ligt.

23 å Den som skall verkställa, biträda vid eller övervaka en skatterevision skall lämna en skriftlig försäkran att han noggrant skall iaktta stadgad tyst— nadsplikt. Det åligger chefen för riksskatteverkets kontrollavdelning ocheheferna för verkets distrikts— kontor samt chef för avdelning inom jordbruksnämnden att bevaka att sådan försäkran lämnas. De skall, när det behövs, erinra om tystnadsplikten.

24 å Kassainventering vid revision som görs av riks— skatteverket får utföras av sådan tjänsteman vid ver— ket som enligt 6 kap. 2 å första stycket lagen ( ) om punktskatter och prisregleringsavgifter får besluta om revision. Efter särskilt beslut av så— dan tjänsteman får även annan vid verket göra kassain— ventering.

Kassainventering vid revision som görs av jordbruks- nämnden får utföras av tjänsteman hos nämnden som för— ordnas till det.

SOU 1981:84 LAG OCH FÖRORDNING OMIUNKTSKATTER ...

25 å Räkenskapsböcker och andra handlingar som har överlämnats för skatterevision får inte vara till— gängliga för annan än den som har förordnats för re— visionen och biträde till denne samt tjänsteman som leder revisionsarbetet. Handlingarna skall återlämnas så snart som möjligt.

Särskilda bestämmelser

26 å Föreläggande enligt 2 kap. 1 å, 3 kap. 2, 3 och 5 åå samt 6 kap. 11 å lagen ( ) om punktskat— ter och prisregleringsavgifter skall innehålla en än— maning att iaktta föreläggandet inom viss efter om— ständigheterna lämpad tid, dock minst fem dagar efter delfåendet av föreläggandet. I föreläggande enligt 6 kap. 11 å får dock den skattskyldige eller uppgifts— skyldige, om det finns särskilda skäl, anmanas att omedelbart iaktta föreläggandet.

27 å Är det av betydelse att få bevis för att före— läggande eller annan handling kommer skattskyldig el— ler annan till handa, skall delgivning ske.

Har vite förelagts skall den som avses med föreläg— gandet delges detta. Detta får dock underlåtas om det är känt att han inte kan anträffas.

28 å Förekommer anledning till misstanke om brott som anges i skattebrottslagen(1971:69) skall be— skattningsmyndigheten göra anmälan om detta till åkla— garen. Detta gäller också om det finns anledning till misstanke om brott som anges i författning som nämns i 1 kap. 1 å lagen ( ) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

29 å Beskattningsmyndigheten meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen ( ) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

' l1|1l1|l AII'FWI'ÅFHIE'I'L

SOU 1981:84

II PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

1. Förslag till

La om ändrin i la en 1928: 76 om särskild skatt

å vissa lotterivinster

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1928:376) om särskild skatt & vissa lotterivinster

dglg att ordet "å" i lagens rubrik skall bytas ut mot "på",

leg att 3 a1 och 5 åå skall upphöra att gälla, gglg att 2 4 åå skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25. Skattskyldig är anord—

naren av lotteri och ut—

iääååäåg_å!_ääåmlåghllåå_ tioner.

Skattskyldighet inträ— der vid vinstdragpingen eller, om denna har ägt rum före lottförsäljning— ens början, vid utgången av den tid som har be—

stämts för lottförsälj— ningen. När vinst, som avses När gp vinst som avses i 1 å, utbetalas eller i 1 å betalas eller lämnas utgives till vinnaren, 23 till vinnaren, skall 1 Senaste lydelse 1974:856.

42. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse skall lotteriets anord— den skattskyldige inne— nare eller permieobli— hålla så stor del av gationernas utfärdare vinsten som motsvarar

innehålla så stor del av skatten på denna. vinsten som motsvarar

den stadgade skatten å densamma.

3é2 Det åligger anordnare av lotteri eller utfär—

dare av premieobligatio— ner att inom viss tid,

som regeringen bestäm— mer, efter det vinst— dragning ägt rum, till statsverket redovisa den å vinstdragpingen belö— pande skatten.

Därest lotteriets an— ordnare eller premieob— ligationernas utfärdare

visar, att vinst icke blivit av vinnare lyftad inom den härför före—

skrivna tid, äger anord— naren eller utfärdaren

att av det betalda. skat—

tebeloppet återbekomma så mycket som belöper på den— na vinst.

Med vinstdragning avses i fråga om vadhållning det förfarande, varigenom vinsterna bestämmas.

2 Senaste lydelse 1974:856.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 49 Har skatt icke erlagts Regler för beskattning— eller erlagts med lägre en finns i lagen( ) belo än som enli t om punktskatter och pris—

riksskatteverkets beslut

skall erläggas, skall verket anmana anordnaren

regleringsavgifter.

av lotteriet att omedel- bart inbetala felande

belopp. Överstiger inbe— talt belopp vad som en— ligt beslutet skall er—

läggas, äger anordnaren omedelbart återfå det

overskjutande beloppet

jämte ränta. Bestämmelserna i

27 — 29 åå lagen 1959:92 om förfarandet vid viss konsumtionsbe—

skattning om ränta och restavgift äger motsva— rande tillämpning på skatt enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om varu— och tombolalotteri, om anmälan angående an— ordnande av lotteri har kommit in eller tillstånd till detta har meddelats före den 1 juli 1983, och i fråga om annat lotteri om vinstdragning ägt rum före samma dag.

3 Senaste lydelse 1974z856.

44. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84 2. Förslag till Förordnin om ändrin i kun örelsen 1964:805 om

uppbörd och redovisning av särskild skatt å vissa lotterivinster

Härigenom föreskrivs i fråga om kungörelsen (1964z805) om uppbörd och redovisning av särskild skatt å vissa lotterivinster

dels att ordet "å" i kungörelsens rubrik skall by— tas ut mot "på",

dels att 1, 2, 4, 7 och 8 åå skall upphöra att gäl—

la,

dels att 6 å skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Den som utsetts till kontrollant för lotteri skall övervaka att lotte— riets anordnare iakttager bestämmelserna i 1 . Rik—

tigheten av de i anmälan om vinstdragning eller an— sökan om restitution läm— nade uppgifterna skall

vara bestyrkt av kontrol— lanten.

Underlåter anordnaren att anmäla vinstdragning

01

Foreslagen lydelse

Den som utsetts till kontrollant för lotteri skall övervaka att lotte— riets anordnare följer de regler som gäller enligt la en om unkt skatter och prisregle— ringsavgifter för redo— visning av skatt. Kon— trollanten skall styrka att de uppgifter som läm— nas för lotteriet_l_gg— klaration enligt 2 kap.

8 å andra stycket den la—

gen är riktiga. Detta

n____Q_—_—-

galler även de uppgifter som lämnas för återbetal—

ning av skatt på grund av att en lott inte sålts

eller en vinst inte ta—

gits ut av vinnaren. Lämnar inte den skatt—

skyldige en deklaration

SOU 1981184 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

enligt 1 å, skall kontrol— skall kontrollanten på pg— lanten på anmodan av kgp— gäran av riksskatteverket trollstyrelsen lämna de lämna de uppgifter som pg: uppgifter som behövas för hövs för att fastställa skattens fastställande. skatten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om varu— och tombolalotteri, om anmälan angående an— ordnande av lotteriet har kommit in eller tillstånd till detta har meddelats före den 1 juli 1983, och i fråga om annat lotteri om vinstdragning ägt rum före samma dag.

46. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

3. Förslag till

La om ändrin i la en 1 41:2 1 om särskild varu—

___—___"—

skatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1941:251) om särskild varuskatt1 & att 3 a å, 4 5, 5 5 3 och 6 å 1 skall upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 4 å skall utgå, dels att 2 å, 5 å 1, 5 å 2, 6 och 8 åå skall ha

nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 6 a å, och en ny rubrik närmast före 5 å av nedan angivna

lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 52

Skattskyldighet inträder

a) för vara, som tillverkas inom riket, när varan av tillverkaren levereras till köpare eller tages 1 an— språk för vidare bearbetning; samt

b) för vara, som införes till riket av någon som blivit enligt 5 å registrerad såsom importör, när va— ran av denne levereras till köpare eller tages i än— språk för vidare bearbetning eller ock, vid avregistre— ring, ingår i hans lager.

Skattskyldiga äro

a) för vara, som tillverkas inom riket, tillverkaren; samt

b) för vara, som införes till riket av registrerad importör, denne.

Införes skattepliktig Införs skattepliktig

vara till riket av annan vara till riket av annan

ste lydelse av 5 1973:989 1 1960:612 2 1971:248 3 1971:248 å 1 1973:989,

2 Senaste lydelse 1973z989.

SOU 1981:84

nuvarande lydelse

än registrerad importör skall skatt erläggas till tullmyndighet. Tullagen(1973z670) gäller i fråga om skatten. Därjämte gäl— ler 6 la en 1 : 2 om förfarandet vid viss

konsumtionsbeskattning.

PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Föreslagen lvdelse

än registrerad importör skall skatt erläggas till tullmyndighet. Därvid gäller tullagen(1973:670) och ka . 4 la en ( ),om punktskat- ter och prisregleringsav— gifter.

Registrering, avdrag m.m.

553

1. Den som ämnar be—

driva tillverkning, som i 1 å första eller andra stycket avses, skall fö; registrering göra skriftlig anmälan till riksskatteverket minst fjorton dagar före till— verkningens påbörjande med angivande av före—

tagets namn och post— adress, det eller de

varuslag, tillverkningen är avsedd att omfatta, samt dagen för dess på— börjande.

Inträder ändring i förhållande, varom upp— gift lämnats i anmälan, skall tillverkaren inom åtta dagar underrätta riksskatteverket därom.

Zl Denl som ämnar yr— kesmässigt till riket införa skattepliktig va—

; Senaste lydelse 1971z248.

Skattskyldig som avses i 2 å andra stycket a) och som inte är befriad enligt 6 a å första

stycket från skyldighet att lämna deklaration och

betala skatt skall vara

registrerad hos riksskat— teverket.

Den som yrkesmässigt

för in skattepliktig vara

till riket för att sälja

48 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse

ra för försäljning till återförsäljare, må efter ansökan registreras hos riksskatteverket. Vad i

1 mom. stadgas, angående anmälan för registrering skall äga motsvarande tillämpning i fråga om ansökan om registrering.

6 gi.

1 mom. avses må avdrag

I deklaration som i

göras för varor, som a) använts vid till—

verkning som deklara—

tionen avser och för

vilka skattskyldighet ti— digare inträtt; b) utförts ur landet

eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där el— ler lagts upp på tullager som inrättats för förva- ring av proviant;

c) tillverkare eller registrerad importör återtagit i samband med

. återgång av köp eller vars försäljning föror— sakat honom förlust på grund av bristande be— talning från köparen;

d) försålts till den

mmeMiä'7åtwlmr— ordningen (1973z979) äger

4 Senaste lydelse 1978:123.

SOU 1981:84

Föreslagen lydelse

den till återförsäljare, kan om verksamheten är av

större omfattning eller annars om det finns sär-

skilda skäl registreras

hos riksskatteverket.

I deklaration får avdrag göras för skatt på varor, som

1. har förvärvats i be—

skattat skick för att an— vändas vid tillverkning

av skattepliktiga varor,

2. har förts ut ur lan- det eller till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där el— ler hg; lagts upp på tull— lager som på; inrättats för förvaring av proviant,

har återta ' s i samband med återgång av köp,

4. har sålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse

åtnjuta tullfrihet vid in— försel av varor.

Avdrag som nyss sagts skall avse beskattnings— vikten i fråga om varor för vilka skatten utgår efter vikt och beskatt—

ningsvärdet i fråga om

varor för vilka skatten

utgår i förhållande till

varuvärdet.

Föreslagen lydelse

sig till bristande betal— ning från köparen,

5. har sålts till den som enligt 7 å tullförord— ningen (1973:979) kan få tullfrihet vid införsel av varor.

Avdrag enligt första stycket 4 får göras med belopp som svarar mot så stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter be— talning skall redovisning åter lämnas för skatten

å de varor som svarar mot det betaldg,_beloppet.

Har avdrag gjorts för skatt på varor enligt första stycket 1, inträ— der åter skattskyldighet för varorna om de används 1

för annat ändamål än

skattepliktig tillverk—

nin .

6 a å

Skattskyldig är befriad från skyldighet att lämna deklaration och betala skatt för tillverkning av choklad- och konfektyrva— ror om denna och verksam—

et som avses i 5 andra

stycket högst omfattar 500 kilogram skatteplik— 1

50. PUNKTSKATTEFORFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

tiga varor för beskatt— ningsåy.

Detta gäller dock inte om verksamheten för ett

tidigare beskattningsår har omfattat varor över—

stigande 500 kilogram. I sådant fall får riksskat—

teverket medge befrielse om verksamheten fortsätt— ningsvis kan beräknas om— fatta skattepliktiga varor på högst 500 kilogram.

8å5 Regler för beskattning— en finns i lagen ( ) om punktskat— ter och prisregleringsavw gifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

2. De äldre bestämmelserna i 6 å 1 och med stöd av dem utfärdade föreskrifter gäller till dess motsvaran— de regler om redovisning av skatt i 2 kap. lagen ( ) om punktskatter och prisregleringsavgifter träder i kraft enligt övergångsbestämmelserna till den lagen.

3. De nya bestämmelserna i 6 a å gäller i fråga om beskattningsår som börjar vid ikraftträdandet eller senare.

5 Paragrafen tidigare upphävd genom 1973z989.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

4. Förslag till

La om ändrin i la en 1 ': 7 om av ift för fett— ______________________________________________________ varor som användas för framställnin av fettemulsion ==================================å=============== m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1953:397) om avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m.m.1

gglg att 7 13, 15 och 17 19 åå skall upphöra att gälla ,

dels att 1 och 3 6 åå skall ha nedan angivna ly— delse.

Nuvarande lvdelse

1 5

Den som, för annat än— damål än för förbrukning i eget hushåll med an— vändande av fettvara, i vilken ingår annat fett än mjölkfett, framställer vara som kan användas såsom ersättningsmedel för grädde eller för be— redning av sådant er— sättningsmedel, skall en— ligt vad här nedan stad— gas erlägga särskild av— gift. IaLmLsagthkall dock ej gälla tillverk- ning för försäljning av

1 Senaste lydelse av s 5 1974:861 1974:861 5 1980 1092 5 1971:84 5 1971 84 % 1975:698 1974:861. 2 Senaste lydelse 1974:861. 9 11 13 15 18 19

Föreslagen lydelse

Dazmm,wrammtab damål än för förbrukning i eget hushåll med an— vändande av fettvara, i vilken ingår annat fett än mjölkfett, framställer vara som kan användas såsom ersättningsmedel för grädde eller för be— redning av sådant er— sättningsmedel, skall en_ ligt vad här nedan stad— gas erlägga särskild av— gift.

52. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

sådan vara, som avses i förordnin en den "uni

1 5 nr 6 om accis å fettemulsion m.m.

Den som bedriver till— Den som bedriver till— verkning som i första verkning som i första stycket första punkten stycket första punkten sägs benämnes i denna lag sägs är avgiftsskyldig tillverkare. enligt denna lag.

353

Den som ämnar bedriva Avgiftsskyldig skall tillverkning som avses i vara registrerad hos riks— 1 skall därom öra skatteverket.

skriftlig anmälan till kontrollstyrelsen. An— mälningsskyldigheten skall, där sådan till— verkning bedrives vid tiden för denna lags ikraftträdande, full— goras utan dröjsmål och i annat fall innan till—

verkningen tager sin början. 4 å Tillverkare är pliktig Avgiftsskyldig skall fö— att över sin tillverk— ra tillverkningsbok över ning föra tillverknings— sin tillverkning.

bok enligt anvisningar som meddelas av kontroll—

styrelsen.

3 Senaste lydelse 1974:861.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 55 Tillverkare skall för Skyldighet att redovisa varje kalenderkvartal upp— avgift inträder när av— rätta och senast å fem— giftspliktig fettvara an— tonde söckendagen efter vänds för avgiftsbelagt kvartalets utgång till ändamål. kontrollstypelsen avlämna en på tro och heder av— given deklaration angåen— de den myckenhet avgifts— pliktig fettvara, som un— der kalenderkvartalet av honom använts för ifråga— varande ändamål.

åkallat

må kontrollstyrelsen ålägga viss tillverkare

att avlämna sådan dekla—

Där så finnes

ration för kortare tid

än kalenderkvartal.

6å Tillverkares skyldighet För avgift enligt denna att avlämna deklaration lag finns bestämmelser upphör sedan skriftlig även i lagen ( ) anmälan om tillverkning— om punktskatter och pris—

ens upphörande och dagen regleringsavgifter. därför ingivits till kon— trollstyrelsen. Dock gkgll deklaration avlämnas

för den deklarationspe—

riod, under vilken till—

verkningen upphört.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 2. De äldre bestämmelserna i 5 å och med stöd av dem utfärdade föreskrifter gäller till dess motsvarande

54. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR; M.M. SOU 1981:84

regler om redovisning av skatt i 2 kap. lagen ( ) om punktskatter och prisregleringsavgifter träder i kraft enligt övergångsbestämmelserna till den

lagen.

SOU 1981:84

5. Förslag till

PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

om allmän ener i—

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1957:262) om allmän energiskatt1

dels att 13, 18 23 och 30 56 skall upphöra att

gälla,

dels att 6 — 9, 11, 12, 24, 25, 32 och 33 55 skall

ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Den som inom riket pro—

ducerar skattepliktigt flytande bränsle eller förbrukar sådant bränsle för framställning av där— med likvärdig vara äg skyldig att hos riksskat— teverket vara registrerad såsom producent av skat— tepliktigt bränsle.

Den som i större om— fattning återförsäljer eller förbrukar skatte— pliktigt bränsle eller håller sådant bränsle i lager må efter ansökan registreras hos riksskat— teverket såsom återför— säljare eller förbrukare

av dylikt bränsle. När särskilda skäl därtill

aro må även eljest den,

som förbrukar skatte—

pliktigt bränslez efter ansökan registreras.

1

Lagen omtryckt 19752272.

Föreslagen lydelse 6é

Skattskyldig är

1; den som inom landet producerar skattepliktigt flytande bränsle eller förbrukar sådant bränsle för framställning av där- med likvärdig vara,

2. den som har regist— rerats enligt 7 & andra stycket som återförsälja— re eller förbrukare av skattepliktigt bränsle,

5. den som för annat

ändamål än som avses i 24 återförsäl er eller förbrukar bränsle: som förvärvats utan skatt el—

ler med nedsatt skatt mot försäkran enligt 26 å.

PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse

SOU 1981:84

Foreslagen lydelse

75

Skatten skall erläggas av den som är eller bort

vara registrerad enligt 6 om e' annat föl er av 8 & andra stycket.

Skatt skall erläggas även av den som icke är registrerad enligt 6 & och som för annat ändamål än som avses i 24 åter—

försäljer eller förbrukar bränsle, som förvärvats

1

utan skatt eller med ned—

satt skatt mot försäkran

enligt 26 &.

Skattskyldig som avses i 6 9 1 skall vara registre— rad hos riksskatteverket. Den som i större omfatt—

ning återförsäljer eller förbrukar skattepliktigt bränsle eller håller så— dant bränsle i lager kan registreras hos riksskat— teverket som återförsälja— re eller förbrukare av så—

dant bränsle. Även annan

som förbrukar bränsle kan

om det finns särskilda skäl

registreras som förbrukare.

8 ©

Skattskyldighet inträ— der

al för den som är eller WW— ;igt 6 å, då bränsle av honom levereras till kö— som igka är re— gistrerad, eller till pare,

eget försäljningsställe för detaljförsäljning som 13% av depå el— ler tages i anspråk för annat ändamål än försälj— ning, och

b] . E ]] . Z 5 andra stycket, då bränslet levereras till köpare eller tages i anspråk för annat ändamål än försäljning.

Skattskyldighet inträ— der

_'L_L för den som är skatt— skyldig enligt 6 & 1 eller 3, då bränsle av honom le— vereras till köpare, som ippg är registrerad, eller till eget försäljningsstäl— le för detaljförsäljning som inte utgörs av depå el— ler ias i anspråk för annat

ändamål än försäljning, och

2. för den som är skatt—

skyldig enligt 6 Q 5, då

bränslet levereras till

köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än för-

säljning.

SOU 1981:84

Nuvarande lydelse

Införes skattepliktigt bränsle till riket av an— nan än registrerad gp— lägges skatt till tull— myndighet. Tullagen (1973z670) gäller i frå— ga om skatten. Därjämte

äller 6 la en 1 : 2 om förfarandet vid viss konsumtionsbe—

skattning.

9 Upphör skattskyldig att vara registrerad enligt &_å, skall han erlägga skatt för det bränsle som ingår i hans lager yid tidpunkten för registre— ringens upphörande. Skat—

ten skall erläggas inom tid som riksskatteverket

bestämmer.

11

Den som inom riket yr- kesmässigt distribuerar eller förbrukar av honom producerad skattepliktig elektrisk kraft eller yr— kesmässigt distribuerar av annan producerad dy— lik kraft är skyldig att hos riksskatteverket va— ra registrerad såsom pro— ducent eller distributör av elektrisk kraft.

PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Föreslagen lydelse

Införs skattepliktigt bränsle till landet av annan än registrerad skall skatt gälaggap till tull- myndighet. Därvid gäller tullagen (1973z670) ppp

ka . la en

! 2 om punktskat—

ter och prisregleringsav— gifter.

Upphör skattskyldig att vara registrerad enligt j_å, skall han erlägga skatt för det bränsle som ingår i hans lager då re— gistreringen upphör.

Skattskyldig är den som inom riket yrkesmässigt distribuerar eller för— brukar av honom produce— rad skattepliktig elekt— risk kraft eller yrkes— mässigt distribuerar av annan producerad dylik kraft.

58. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Vid tillämpningen av denna lag skall den för vars räkning elektrisk kraft överföres till riket ävensom den som utan att erlägga avgift därför emottager elektrisk kraft, för vilken skatt skall utgå, anses hava producerat kraften.

Skattskyldig skall vara registrerad hos riksskat— teverket som producent eller distributör av

elektrisk kraft.

12 & Skatten för elektrisk

kraft skall erläggas av den som förbrukat kraf—

ten.

Skyldighet att redovi— Skattskyldighet inträder sa skatt till statsver— då den elektriska kraften kap inträder då den distribueras till förbru— elektriska kraften kare, som inte är regist— distribueras till för— rerad enligt 11 & (skat— brukare, som laka är re— tepliktig distribution), gistrerad enligt 11 5 eller då den skattskyldige (skattepliktig distribu— använder kraften i den eg— tion), eller då kraften na rörelsen (skattepliktig av den som är sålunda egenförbrukning). registrerad nyttjas i egen rörelse (skatte— pliktig egenförbrukning). I fråga om skyldighet att redovisa skatt skall

såsom registrerad anses även den som bort vara registrerad.

Vid skattepliktig distribution skall

skatten av förbrukaren erläggas till registre—

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

rade distributören, i fö—

pekommande fall genom icke registrerad distri— butör. Har producent yr— kesmässigt distribuerat kraft till förbrukare,

är producenten med avseen— de å distributionen av så—

dan kraft att anse såsom

registrerad distributör. Har den, som enligt

11 re istrerats såsom

producent, till annan

distribuerat elektrisk

kraft utan att detta

skett vrkesmässigt,

skall kraften anses va—

ra förbrukad i den först—

nämndes rörelse.

2452. I deklaration som ay- I deklaration som ay— ses i 2 1 mom. må av— ser andra bränslen än drag göras för bränsle, bensin och gasol får av— som drag göras för skatt på

bränsle som

a) i beskattat skick förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen rörelse,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

c) förbrukats av eller försålts till kommunika— tionsföretag för bandrift eller därmed likartat ända— mål,

d) förbrukats eller försålts för förbrukning i far— tyg eller luftfartyg,

e) av den skattskyldige eller för hans räkning ut— förts ur riket eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där, 2 Senaste lydelse 1979z532.

60. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

f) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än energialstring eller förbrukning, i samband med fabriksmässig tillverkning av motorer, för avprovning av motorer å provbädd eller å annan dylik anordning utan att transportmedel därvid framföres,

g) förbrukats för framställning av bensin eller i förteckningen angivet bränsle eller för produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft än sådan som avses i 25 & första stycket d),

h) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från

köparen.

Avdrag enligt första st oket h får öras med

belopp som svarar mot så stor del av skatten som förlusten visas utgöra av Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter be— talning skall redovisning åter lämnas för skatten på det bränsle som svarar mot det betalda beloppet.

25 53

I deklaration som ay— I deklaration som ay— ses i 22 ä 2 mom. får av— ser elektrisk kraft får drag göras för elektrisk avdrag göras för skatt på kraft, som elektrisk kraft, som

a) levererats till kommunikationsföretag för ban— drift eller därmed likartat ändamål eller överförts till annat land,

b) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än energialstring eller för användning i omedelbart samband med sådan förbrukning eller vid

3 Senaste lydelse 1979:532.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

framställning av bensin eller i förteckningen angivet skatt eplikt igt bränsle ,

c) försålts med förlust för den redovisningsskyldi— ge, i den mån förlusten hänför sig till bristande be— talning från förbrukare eller icke registrerad distri— butör av elektrisk kraft,

d) producerats i mottrycksanläggning och förbrukats i egen industriell verksamhet.

Avdra enli t c får

goras med belopp som sva—

rar mot så stor del av

skatten som förlusten vi—

sas utgöra av den elekt— riska kraftens försälj— ningspris. Har sådant av— drag gjorts och inflyter därefter betalning skall

redovisning åter lämnas

för skatten på den kraft som svarar mot det betal—

da beloppet. Avdrag får även göras för skatt för bensin eller

annat bränsle som förbrukats vid produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft än sådan som avses i första stycket d), i den mån avdrag icke gjorts en— ligt 24 & g) eller enligt 7 5 1 mom. i) lagen (1961:372) om bensinskatt.

32 &

Den som är registrerad enligt denna lag är pliktig att ordna sin bokföring och, vad angår distribution av elektrisk kraft, jämväl sin statistik på sådant sätt att enligt riksskatteverkets beprövande kontroll möjliggöres,

a) i fråga om skattepliktiga bränslen, över till— verkning, inköp, försäljning samt förbrukning i egen rörelse av dylika bränslen ävensom

62 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, J.M. SOU 1981:84 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

b) i fråga om elektrisk kraft, över inköpt och för— såld samt eljest mottagen och levererad elektrisk energi samt över den elektriska energi, som inom rö— relsen producerats, förbrukats och bortgått såsom överföringsförlust m.m., så ock över debiterade och erlagda kraftavgifter.

Den som är registrerad skall vidare ställa sig till efterrättelse de

särskilda föreskrifter, som riksskatteverket för

erhållande av en betryg— gande kontroll över skat— tens behöriga utgörande meddelar, ävensom de an— visningar kontrolltjänste—

man i enlighet med riks— skatteverkets föreskrifter

kan komma att lämna.

33 54

Regler för beskattning— MMM— ter och prisregleringsav— gifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om elektrisk kraft som levereras till förbrukare på grund av ett före ikraftträdandet ingånget skriftligt avtal som föreskriver bestämt pris för kraften utan möjligheter till prisändringar.

3. De äldre bestämmelserna i 22 och 23 55 och med

4 Paragrafen tidigare upphävd genom 1959z96.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

stöd av dem utfärdade föreskrifter gäller till dess motsvarande regler om redovisning av skatt i 2 kap. lagen ( ) om punktskatter och prisreglerings— avgifter träder i kraft enligt övergångsbestämmelser— na till den lagen.

64. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

6. Förslag till Förordnin om ändrin

allmän energiskatt

i förordnin en om

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1964:351) om allmän energiskatt1

dal; att 3 5 skall upphöra att gälla, le5 att 1 5 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 &

Registrering enligt &_å Registrering enligt j_å andra stycket lagen andra stycket lagen (1957:262) om allmän (1957:262) om allmän energiskatt får inte väg- energiskatt får inte väg— ras, om den som ansöker ras, om den som ansöker om registrering om registrering

1. normalt håller i lager minst 750 ton skatteplik— tigt fast bränsle eller minst 500 kubikmeter skatte— pliktigt flytande bränsle eller

2. har en årlig omsättning av minst 7 500 ton skat— tepliktigt fast bränsle eller minst 5 000 kubikmeter skattepliktigt flytande bränsle.

Om den som ansöker om registrering omsätter eller håller i lager både fasta och flytande skattepliktiga bränslen skall vid tillämpningen av första stycket varje kubikmeter flytande bränsle räknas om till 1,5 ton fast bränsle.

Den som har avregistre— rats med stöd av 21 & la— gen Q1957z262) om allmän energiskatt får vägras ny registrering, även om förutsättningar för re— gistrering föreligger en— ligt första eller andra stycket.

1 Förordningen omtryckt 1981:433.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

66. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981=84

7. Försla till D om ändrin i la en 1 61: 72 om bensinskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1961:372) om bensinskatt1

gala att 6 5 skall upphöra att gälla, dpi; att 3 — 5 åå, 7 5 1 mom.och 8 5 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 ©

Skattskyldighet inträ— der

a) för bensin, sam ay den s m är e er r vara registrerad enligt 5 & levereras till köpa— re, som icke är registre— radl eller till eget för— säljningsställe för de— taljförsäljning som icke utgöres av depå eller ta— gsi.mmpåkf&*amä ändamål än försäljning eller ock, vid avre— gistrering, ingår i hans lager, när leveransen, ianspråktagandet eller avregistreringen sker;

b för bensin som av annan än registrerad in— köpts mot försäkran en— ligt 7 Q 2 mom., när ben— sinen säljes eller tages i anspråk för skatteplik— tigt ändamål.

1 Lagen omtryckt 1975:274. Senaste lydelse av 6 5 1979:282.

SOU 1981:84

Nuvarande lydelse

Skattskyldig är i fall som avses i första styck— et under a) den som är el—

ler bort vara registrerad och under b säl aren el—

ler förbrukaren.

Införes skattepliktig vara till riket av annan

än registrerad skall skatt erläggas till tull— myndighet. Tullagen £1972:670) gäller i fråga om skatten. Därjämte gäl— ler 46 la en 1 : 2

pm förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning.

45

I fråga om skatt som

skall utgå annorledes än vid införsel till riket

är riksskatteverket be—

skattningsmyndighet. Där— vid skall vad i lagen om förfarandet vid viss kon— sumtionsbeskattning är stadgat äga tillämpning. Riksskatteverket äger ut— färda de föreskrifter rö—

rande redovisning och särskilda kontrollanord— ningar som verket finner

erforderliga för skatte— kontrollens utövande.

PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Föreslagen lydelse

Skattskyldig är 1. den som inom landet

tillverkar bensin,

2. den som har registre— rats enligt 4 å andra stycket som återförsälja— re eller förbrukare av

bensin, L %nsmuwrmmw ändamål än som avses i

7 1 mom. återförsäl'er

eller förbrukar bensin,

som förvärvats utan skatt eller med nedsatt skatt

mot försäkran enligt 7 5

2 mom.

Skattskyldig som avses i 3 5 1 skall vara re— gistrerad hos riksskatte—

verket.

Den som i större om— fattning återförsäljer eller förbrukar bensin eller håller bensin i

lager kan registreras hos

riksskatteverket som återförsäljare eller för— brukare av bensin. Även

annan som förbrukar ben—

sin kan om det finns sär—

skilda skäl registreras som förbrukare.

68. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 55

Den som inom riket Skattskyldighet inträder tillverkar bensin är 1. för den som är skatt- skyldig att vara regi— sk ldi enli t 3 1 eller strerad hos riksskatte— 2, när bensin av honom le— verket samt att för så— vereras till köpare, som dant ändamål göra anmälan inte är registrerad, eller till verket. till eget försäljnings—

Den som i större om— ställe för detaljförsälj— fattning återförsäljer ning som inte utgörs av eller förbrukar bensin depå eller tas i anspråk eller håller bensin i för annat ändamål än för— lager må efter ansökan säljning, registreras hos riks— 2. för den som är skatt— skatteverket. När sär— sk ldi enli t när skilda skäl därtill äro bensin säljs eller tas i må även eljest den, som anspråk för skattepliktigt förbrukar bensin, efter ändamål. ansökan registreras. Upphör skattskyldig att

vara registrerad enligt 4 &, skall han erlägga

skatt för det bränsle som

ingår i hans lager då re— gistreringen upphör. Införs skattepliktig va— ra till landet av annan än registrerad skall skatt erläggas till tullmmdig— het. Därvid gäller tulla— en 1 :6 O och ka .

la en om

punktskatter och pris— regleringsavgifter.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 75 1 mom.2 I deklaration 1 mom.2 I deklaration får avdrag göras för ben— får avdrag göras för skatt sin, som har på bensin, som har

a) förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen rörelse och för vilken skattskyldighet tidigare inträtt,

b) återtagits i samband med återgång av köp, 0) förbrukats eller försålts för förbrukning för framdrivande av tåg eller fordon å järnväg,

d) förbrukats eller försålts för förbrukning för framdrivande av luftfartyg, härunder inbegripet start av icke motordrivet flygplan, eller för varmkörning eller provkörning av luftfartygs motor,

e) förbrukats eller försålts för förbrukning i sam— band med fabriksmässig tillverkning av motorer, för avprovning av motorer å provbädd eller å annan dylik anordning utan att transportmedel därvid framföres,

f) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat tekniskt ändamål än motordrift, om annat inte framgår av andra stycket,

g) av den skattskyldige eller för hans räkning ut— förts ur riket eller förts till svensk frihamn för än— nat ändamål än att förbrukas där,

h) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från köpare,

i) förbrukats eller försålts för förbrukning vid produktion av skattepliktig elektrisk kraft.

Avdrag enligt första Avdrag enligt första stycket f) får inte gö— stycket f) får inte gö— ras för ras för skatt på

1. bensin som har använts för framställning av vara som är lämpad eller avsedd för motordrift,

2. bensin som avses i 1 5 första stycket a) och som är avsedd för annat ändamål än motordrift, eller mo—

2 Senaste lydelse 1981:430.

7O PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

toralkohol, när varan har förpackats eller försålts för att förpackas i särskild förpackning om högst en liter,

3. gasol som med hänsyn till försäljningsform, kvan— titet eller förpackning har karaktär av butiksvara.

Har skattskyldighet inträtt för en vara som avses i andra stycket 2 eller 3 får avdrag ändå göras enligt första stycket f).

Avdrag enligt första st cket h får öras med

belopp som svarar mot så stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter be— talning skall redovisning åter lämnas för_skatten

på de varor som svarar mot det betalda beloppet.

853 Regler för beskattning— en finns i lagen ( ) om punktskat— ter och prisregleringsav— gifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 2. De äldre bestämmelserna i 6 5 och med stöd av

3 Paragrafen tidigare upphävd genom 1973z993.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

dem utfärdade föreskrifter och medgivanden gäller till dess motsvarande regler om redovisning av skatt i 2 kap. lagen ( ) om punktskatter och prisregle— ringsavgifter träder i kraft enligt övergångsbestäm— melserna till den lagen.

72. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

8. Förslag till Förordnin om ändrin i förordnin en 1 81:4 2 om

bensinskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1981:432) om bensinskatt

dels att 2 och 4 55 skall upphöra att gälla, dplp att 1 6 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 &

Registrering enligt &_å Registrering enligt 4_å andra stycket lagen andra stycket lagen (1961:372) om bensin— (1961:372) om bensin- skatt får inte vägras, om skatt får inte vägras, om den som ansöker om re— den som ansöker om re— gistrering gistrering

1. normalt håller i lager minst 15 000 kubikmeter

skattepliktigt bränsle, 2. har en årlig omsättning av minst 50 000 kubikme—

ter skattepliktigt bränsle eller

3. förbrukar minst 2 000 liter skattepliktigt bräns— le per år för sådana ändamål som berättigar till av- drag enligt 7 Ö 1 mom. första stycket c) f) nämnda

lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

SOU 1981:84

2. Förslag till

La om ändrin i la en

1961: 4

PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1961:394) om

tobaksskatt1

dels att 6 & skall upphöra att gälla, dels att 3 5, 7 och 8 55 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Skattskyldighet inträ— der då vara av den som är registrerad enligt 5 Ö levereras till köpare el— ler tages i anspråk för annat ändamål än försälj— ning eller ock, vid avre— gistrering, ingår i hans lager. Härvid är den re— gistrerade skattskyldig.

Införes skattepliktig

vara till riket av annan

än registrerad skall skatt erläggas till tull— myndighet. Tullagen (1973z670) gäller i fråga om skatten. Därjämte gäl— ler 46 5 lagen (1959292)

om förfarandet vid viss

konsumtionsbeskattning.

Föreslagen lydelse 3 ©

Skattskyldig är 1. den som tillverkar skattepliktig vara inom landet för att sälja den, 2. den som har re—

gistrerats enligi 4 å andra stycket som importör

av tobaksvaror.

4 5

I fråga om skatt som skall utgå annorledes än vid förtullningen är riksskatteverket beskatt— ningsmyndighet. Därvid

skall vad i lagen om för— farandet vid viss konsum—

1 Lagen omtryckt 1975z141.

Skattskvldig som avses i 3 5 1 skall vara re— gistrerad hos riksskatte—

verket. Den som för in tobaks— vwatullmmazwran återförsälja den kan, om

74 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, L.M.

Nuvarande lydelse

tionsbeskattning är stadgat äga tillämpning. Eiksskatteverket äger utfärda de föreskrifter

rörande redovisning och särskilda kontrollan— ordningar som verket

finner erforderliga för skattekontrollens ut-

övande.

5 5

Den som inom riket för

forsäljning tillverkar tobaksvaror, cigarrett— papper i detaljförpack— ning eller cigarretthyl— sor är skyldig att vara registrerad hos riksskat— teverket samt att för så— dant ändamål göra anmälan till verket.

Den som för återför— säljning till riket in— för tobaksvara må, där införseln är av större

omfattning eller eljest särskilda skäl därtill

äro, efter ansökan re— gistreras hos riksskatte— verket.

Om verkställd registre— ring skall riksskatte— verket utfärda bevis.

Inträder ändring i för— hållande, varom uppgift lämnats i anmälan eller

ansökan, skall riksskat—

SOU 1981:84

Föreslagen lydelse

införseln är av större

omfattning eller annars om det finns särskilda

skäl, registreras hos riksskatteverket.

Skattskyldighet inträder då vara levereras till kö—

pare eller tas i anspråk för annat ändamål än för— säljning.

Upphör skattskyldig att W 4 &, skall han erlägga Mw— går i hans lager då re— Införs skattepliktig va- ra till landet av annan än registrerad skall skatt erläggas till tullmyndig— het. Därvid gäller tulla— en 197 :670 och ka .

4 lagen om punktskatter och pris— regleringsavgifter.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse teverket underrättas härom. 75 I deklaration på avdrag I deklaration får avdrag göras för vara, som göras för skatt på vara, som

a) förvärvats för återförsäljning och för vilken skattskyldighet tidigare inträtt,

b) återtagits i samband med återgång av köp, 0) av den skattskyldige eller för hans räkning ut— förts ur riket eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

d) lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant, eller utförts ur riket såsom proviant på fartyg eller luftfartyg eller levererats för försälj— ning i exportbutik,

e) försålts till den som enligt 7 5 tullförordning— en (1973:979) äger åtnjuta tullfrihet för varor, som införas till riket,

f) tillhandahållits för framställning av enligt denna lag icke skattepliktiga varor eller för veten— skapligt, medicinskt eller likartat ändamål,

g) tagits i anspråk för provning,

h) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från köparen.

Avdrag enligt första stycket h) får göras med belopp som svarar mot så stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljnipgspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter be— talning skall redovisning

åter lämnas för skatten

76. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 198134

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

på de varor som svarar mot det betalda beloppet.

852 Regler för beskattning— en finns i lagen ( ) om punktskat— ter och prisregleringsav— gifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

2. De äldre bestämmelserna i 6 å och med stöd av dem utfärdade föreskrifter och medgivanden gäller till dess motsvarande regler om redovisning av skatt i 2 kap. lagen ( ) om punktskatter och prisregle— ringsavgifter träder i kraft enligt övergångsbestäm— melserna till den lagen.

2 Paragrafen tidigare upphävd genom 1973z988.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

10. Förslag till Förordnin om ändrin i kun örelsen 1 61: med

tillämpningsföreskrifter till lagen om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om kungörelsen (1961:395) med tillämpningsföreskrifter till lagen om tobaksskatt att 3 51 skall upphöra att gälla.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.'

1 Senaste lydelse 1971:245.

78 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. ' SOU 1981:84

11. Förslag till La om ändrin i stäm elskattela en 1964: 08

Härigenom föreskrivs i fråga om stämpelskattelagen (1964:308)1

dels att 32, 39 — 41 b åå, 42 å 3 mom.,46 och 50 åå skall upphöra att gälla samt att rubrikerna närmast före 39, 41 a och 56 åå skall utgå,

dels att nuvarande 56 å skall betecknas 52 å, nuva—

rande 57 å skall betecknas 2 a å samt att rubriken närmast före 42 å skall lyda "Återvinning av skatt hos inskrivningsmyndighet" och att rubriken närmast före 48 å skall lyda "Tillsyn över inskrivningsmyndig— hets beslut om skatt",

dels att 27, 29, 30, 33, 35 37, 38 a, 44, 47, 49 och 51 åå samt rubrikerna närmast före 30 och 51 åå

skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 53 — 55 åå, och närmast före 35, 44, 47 och 53 åå fyra nya rubriker av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 27 5

Den spm han att en ägga För skatt på aktier stämpelskatt i fall, spm skall om deklaration en— avses i 19 eller 20 å, ligt 2 kap. 6 å lagen skall till ledning vjd ( ) om punktskat— fastställande av skatten ter och prisregleringsav— inkomma med deklaration gifter inte är underteck— till riksskatteverket. nad av bolagets styrelse, D klar ' e 1 v es lämnas ett protokollsut—

. ede ch ete drag som visar att styrel—

ayfattaa_på blankett en— sen beslutat lämna de ligi_fnrmnläri_snm_riks— uppgifter deklarationen skatteverket fastställer. innehåller.

I fråga om aktie skall

deklaration, som ej är undertecknad av bolagets

1 Lagen omtryckt 197911060.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

styrelse, vara åtföljd ay protokollsutdrag, som visar att styrelsen be— slutat lämna de uppgifter deklarationen innehåller. Deklaration skall vara avlämnad, i fall som avses ; al 19 å, inom två måna— der från det att registre— ring skett om fullgjord inbetalning å aktier, dock senast inom två måna—

der från utgången av den tid inom vilken aktien enligt lag skall betalas, eller, vid ökning av ak— tiekapital enligt 64 å lagen om aktiebolag inom två månader från det att beslut om ökningen blivit registrerat; samt

b) 20 å, inom två måna— der från det att kommandit— delägarens utfästelse bli- vit registrerad.

295. Meddelas tillstånd till sådant lotteri, som avses i

28 å, och överstiger sammanlagda insatsbeloppet en— ligt uppgjord plan femtontusen kronor, Skall under— rättelse om det meddelade tillståndet sändas till riksskatteverket.

Inom en månad efter ut— För skatt på lotteri gången av den för lott— skall deklaration enligt försäljningen bestämda 2 kap. 6 å lagen tiden i lotteri, som av— g 2 om punktskat— 865 i förSta Stkaet, ter och prisregleringsav—

80 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse

skall lotteriets anord— nare till ledning vid fast ställande av skat— ten inkomma med dekla— ration till riksskat— teverket. Deklarationen

pkall avges på heder och samvete samt avfattas på blankett enligt formulär, som riksskatteverket

fastställer. Deklaratio— nen skall, där sammanlag— da beloppet av gjorda in— satser aj uppgår till sammanlagda insatsbelop— pet enligt uppgjord plan, vara åtföljd av intyg om förstnämnda belopp. Inty- get skall vara utfärdat av notarius publicus el— ler av den som fått upp— drag att pya tillsyn över lotteriet och skall grun— das på räkenskaperna för detta.

Skattens fastställande och erläggande

30å

SOU 1981:84

Föreslagen lydelse

gifter, om det sammanlag— da beloppet av gjorda in— satser lnta uppgår till gat sammanlagda insatsbe— loppet enligt uppgjord plan, vara åtföljd av in- tyg om förstnämnda belopp. Intyget skall vara utfär— dat av notarius publicus eller av den som fått upp— drag att ha tillsyn över lotteriet och skall grun— das på räkenskaperna för detta.

Fastställelse av skatt vid inskrivningsmyndighet m.m.

1 mom. Beslut rörande stämpelskatt meddelas

a) beträffande förvärv av fast egendom, tomträtt eller skepp av den inskrivningsmyndighet, hos vilken lagfart eller inskrivning sökes, på den inskrivnings— dag då ansökan bifalles eller, om ansökan förklaras vilande, på den inskrivningsdag då detta sker eller, i fall som avses i 13 å tredje stycket, då avregistre—

ring sker;

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

b) beträffande inteckning av den inskrivningsmyndig— het, hos vilken inteckning sökes, på motsvarande in— skrivningsdag som under a);

c) i övriga fall av riksskatteverket.

Möter hinder mot att meddela beslut rörande skatten på inskrivningsdag, som anges i a) eller b), skall be— slutet meddelas på den inskrivningsdag, som först in- faller efter det att hindret blivit undanröjt.

I fall, som avses i 02, må beslut om fastställan—

de av skatt ej meddelas senare än ett år efter utgången av det kalender— år, varunder skatteplik— ten inträdde. Har slut—

ligt beslut ej medde— lats inom denna tid men

har deklaration avgetts, skall så anses, som om skatten den dag tiden utgick fastställts genom plutligt beslut i över— ensstämmelse med sådan handling. Har prelimi— närt beslut meddelats, skall skatten i stället

anses ha nämnda dag slutligt fastställts i

överensstämmelse med det

preliminära beslutet.

2 mom. Med inskrivningsmyndighet avses i denna lag även registermyndighet enligt 2 å sjölagen (1891:35 s. 1).

Myndighet, som enligt 1 mom. har att meddela beslut rörande skatt, är beskattningsmyndighet.

Skatteplikt inträder, i fall som avses i

PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse

SOU 1981:84

Föreslagen lydelse

a) 3 å, när ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt beviljas eller förklaras vilande;

b) 11 å, när inteckningen beviljas eller ansökan därom förklaras vilande;

c) 13 å, när ansökan om inskrivning beviljas eller, i fall som avses i 13 å tredje stycket, när avre— gistrering sker;

d) 12 å, när registre—

som så s i 27

andra stycket a) sker; e) 20 å, när registre—

33

avgiven sådan handling ofullständig, må be— skattningsmyndigheten förelägga den skatt— skyldige att fullgöra Den

vad som brister.

skattskyldige bör, ut—

över vad föreskrivet

formulär föranleder,

meddela de upplysning—

ar, som kunna vara av betydelse för att skat— ten skall kunna fast— ställas till riktigt belopp.

Efter föreläggande åligger det skattskyl—

Skattskyldig skall ef— ter föreläggande tillhan— dahålla beskattningsmyn— digheten de bevis och in— tyg samt övriga uppgifter som behövs för att fast—

ställa skatten till rätt

belopp. Detta gäller även den som skäligen kan antas vara skattskyldig.

Underlåter skattskyldig att komma in med försäkran

som avses i 17 å eller är

avgiven försäkran ofull— ständig får beskattnings— mypdigheten förelägga den skattskyldige att fullgöra vad som brister. Försäkran skall efter föreläggande även avges av den som skä- ligen kan antas vara skattskyldig.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse

dig att tillhandahålla beskattningsmypdigheten de bevis och intyg samt övriga uppgifter, som kunna fordras för skat— tens fastställande till

riktigt belopp.

Den som skäligen kan antagas vara skattskyldig skall, i den mån föreläg— gande meddelas av be— skattningsmyndigheten, avge föreskriven deklara— tion eller försäkran och fullgöra skvldighet en— ligt andra stycket.

I fall, där riksskat— teverket är beskattnings— myndighet, skola bestäm— melserna i 6, 9, 11 och 14 la en 1 9:92 om

förfarandet vid viss kon—

sumtionsbeskattning äga motsvarande tillämpning.

Föreslagen lydelse

Betalning ay skatt tlll inskrivningsmyndighet

355

I fråga om stämpel—

skatt, som fastställes av riksskatteverket,

skall vad i 15 18 och

20 — 25 55 lagen (1959:92) om förfarandet

vid viss konsumtionsbe—

skattning finnes stadgat

om fastställande av

I förhållande till statsverket skall för

skattens erläggande sva— ra, beträffande skatt för a) förvärv av fast egendom, tomträtt eller skepp, båda kontrahenter—

EQ»

b intecknin den som

84. PUNKT SKATTEFÖRFATTNINGAR , M.M. sou 1981 :84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skatt lända till efter— vid tidpunkten för skat— rättelse i tillämpliga tepliktens inträde är be— delar. hörig att ansöka om ir—

teckning i den fasta egen— domen tomträtten eller

___.2__._——————

skeppet eller i fråga om annans egendom, att medge inteckningen.

När flera svarar för skattens erläggande, ålig— ger ansvaret dem solida— riskt.

Skattskyldig är den som i varje särskilt fall är gentemot statsverket an— svarig för skattens er— läggande.

365

I fall, som avses i 30 å 1 mom första stycket a) eller b), skall skatten inbetalas till beskattnings— myndigheten eller den myndighet regeringen bestämmer inom en månad från den dag, då expedition i ärendet blir tillgänglig för sökanden, eller, vid tillämpning av andra stycket samma moment, den senare dag, då be— slutet om skattens fastställande meddelas. Innan expe— dition i ärendet blivit tillgängligt eller beslut som nu sagts blivit meddelat, må skatten icke mottages. Fastställer överrätt skatten till högre belopp är be— skattningsmyndigheten förut beräknat eller vitsordar skattskyldig anmärkning av den enligt 48 å förordnade granskningsmyndigheten, skall sålunda tillkommande skattebelopp inbetalas till länsstyrelsen i det län, dit beskattningsmyndigheten hör inom en månad efter det att överrättens beslut meddelats eller gransk— ningsmyndigheten erhållit meddelande om vitsordandet.

I fall som avses i

___—L_.___—_

30. Q 1 mom första

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse

st cket c åli er det

den skattskyldige att in— betala skatten genom in— sättning på beskattnings— myndighetens postgirokon— to inom den tid, som gäl— ler för avgivande av deklaration. Om den av beskattningsmyndigheten eller besvärsmyndighet fastställda skatten överstiger vad som sko— lat utgöras enligt dekla— ration eller, då beslut

förut meddelats i saken, enligt det beslut som

närmast föregått, ålig— ger det den skattskyldi— ge att inom tid, som be—

skattningsmyndigheten bestämmer, till denna in—

betala det felande be—

loppet. Vad nu sagts skall även gälla, om skatt fastställts ehuru deklaration ej avgetts. När synnerliga skäl äro därtill, må beskatt— ningsmyndighet, som avses i andra stycket, bevilja anstånd med skattens er—

läggande.

Den handling, som ligger till grund för skattens fastställande eller, när fråga är om inteckning i fast egendom, tomträtt eller skepp, pantbrev eller vilande— bevis må beskattningsmyndigheten icke utlämna, förrän skatten erlagts. Har inteckning överförts från skepps- byggnadsregistret till skeppsregistret i samband med

Föreslagen lydelse

86. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

att skeppsbygge registrerats som skepp, må icke na— tionalitetshandling för skeppet utlämnas, förrän skatten för inteckningen erlagts.

37å

1 mom. Inbetalas skatt, som fastställts av inskriv— ningsmyndighet, icke inom angiven tid, skall beskatt— ningsmyndigheten göra anmälan därom till länsstyrelsen i det län, dit beskattningsmyndigheten hör. Vid sådan anmälan skall fogas beslut om skattens fastställande eller annat bevis, innehållande uppgift om skattens belopp och erforderliga uppgifter om den skattskyldi— ge. Fastställer överrätt skatten till högre belopp än beskattningsmyndigheten förut beräknat eller vitsordar skattskyldig anmärkning av den enligt 48 å förordnade granskningsmyndigheten, skall överrätten eller, i det senare fallet, granskningsmyndigheten omedelbart lämna länsstyrelsen motsvarande uppgifter rörande det till— kommande skattebeloppet. Efter anmälan, som nyss nämnts, ävensom vid försummad inbetalning av tillkom— mande skattebelopp åligger det länsstyrelsen att för— ordna om uttagande av felande belopp jämte i förekom— mande fall restavgift enligt 2 mom i den ordning, som enligt uppbördslagen (1953z272) gäller för indrivning av restförd skatt.

Har skatt i fall, som avses i 30 å 1 mom första stycket 0) icke

inbetalats inom före—

skriven tid, skall för— fallet skattebelopp jam— te i förekommande fall restavgift enligt 2 mom på framställning av be— skattningsmyndigheten omedelbart uttagas ge— nom utmätning.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 mom. Har skattskyldig underlåtit att inbetala skatt inom föreskriven tid, skall restavgift erläggas till den myndighet, som i sådant fall skall uppbära skatten. Restavgiften skall utgå efter fyra öre för

varje hel krona av den del av skatten som icke er—

lagts i rätt tid, dock ej med mindre belopp än tio kronor. Öretal som uppkommer vid beräkning av restav- gift jämnas till närmast högre hela krontal.

När dröjsmålet med be— talningen är obetydligt eller eljest särskilda skäl föranleda det, må befrielse från skyldig— het att erlägga restav— gift meddelas av länssty— relse i fråga om skatt som avses i 1 mom första stycket och av beskatt— ningsmyndigheten beträf— fande annan skatt.

När dröjsmålet med be— talningen är obetydligt eller eljest särskilda skäl föranleda det, må befrielse från skyldig— het att erlägga restav— gift meddelas av länssty— relse.

Riksskatteverket äger meddela föreskrifter i fråga om befrielse från skyldighet att erlägga restavgift.

38aå

Har regeringen med stöd av 19 kap. 24 å jordabalken för viss inskrivningsmyndig— hets område eller del av sådant område be— stämt att inskrivning skall ske i inskriv— ningsregister i stället för i fastighetsbok el— ler tomträttsbok, med— delar regeringen de fö— reskrifter som behövs för skattens erläggan—

Har regeringen med stöd av 19 kap. 24 å jordabalken för viss inskrivningsmyndig— hets område eller del av sådant område be— stämt att inskrivning skall ske i inskriv— ningsregister i stället för i fastighetsbok el— ler tomträttsbok, med— delar regeringen de fö— reskrifter som behövs för skattens erläggan—

PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse

de. Regeringen får där— vid besluta om undantag från 36 å fjärde styck— et.

44

Talan mot beslut, ann beskattningsmyndighet meddelar enligt denna lag föres genom besvär hos hovrätten, om be- slutet meddelats av in—

skrivningsmyndighet, och eljest hos kammarrätten. Besvär må anföras av den skattskyldige samt, såvitt gäller inskriv— ningsmyndighetens be— slut, av gransknings— myndighet, som avses i 48 å, och eljest av det allmänna ombud, som an— ges i 49 å. Mot slut— ligt beslut om fast— ställande av skatt och

mot meddelat förhands— besked må talan föras

även av annan, om be— slutet länder honom till väsentlig skada eller förlust. Beslut i fråga om utdömande av vite nå överklagas av den som förpliktats ut— ge vitet och av gransk—

SOU 1981:84

Föreslagen lydelse

de. Regeringen får där— vid besluta om undantag från 36 å andra styck— et.

Besvär över inskrivnings— myndighets beslut

Talan mot inskrivning myndighets beslut enligt denna lag fana genom be— svär hos hovrätten.

Besvär få; anföras av den skattskyldige ggn av granskningsmyndighet, som avses i 48 å. Beslut i fråga om utdömande av vite få; överklagas av den som förpliktats utge vitet och av granskningsmyndig— heten.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ningsmyndigheten eller

det allmänna ombudet.

Mot beslut, varigenom Mot beslut, varigenom vite förelagts, eller an- vite förelagts, får talan sökan om förhandsbesked inte föras.

avvisats må talan pj fö— ras.

Återbetalning av skatt hos inskrivningsmyndighet

475 Äger någon på grund av beslut om återvinning eller

i besvärsmål återfå skatt, beträffande vilken in— skrivningsmyndighet är beskattningsmyndighet, skall skattebeloppet kostnadsfritt återbetalas i den ord— ning, som är föreskriven i uppbördslagen i fråga om restitution av skatt. Beslut, som nu sagts, skall om— gående sändas till länsstyrelsen i det län, dit be— skattningsmyndigheten hör. Återbetalning skall ske utan hinder av att beslutet ännu ej vunnit laga kraft.

Vid återbetalning enligt första stycket skall, utom i fall som avses i 42 å 2 mom andra stycket, tillika utgå ränta på det återbetalade beloppet efter fem procent om året från och med den dag, då beloppet ef— ter beslut om skattens fastställande blivit inbeta— lat, till den dag, då det återbetalas. Ränta må dock ej utgå för längre tid än till dess en månad förflu— tit sedan det beslut, enligt vilket beloppet skall återfås, vunnit laga kraft.

Beträffande skatt, som fastställes av riksskat— teverket, skall vad i 2 la en 19 9:92 om förfarandet vid viss

konsumtionsbeskattning finnes stadgat om åter— betalning lända till ef-

Nuvarande lydelse

terrättelse i tillämpli— ga delar.

När skattebelopp åter— betalas, skall anteck— ning därom, där så kan ske göras på handling, som enligt bestämmelser— na i 38 å blivit stäm— pelbelagd eller på Vil—

ken beslut om skatten tecknats.

49 Ö I fråga om skatt, som enligt 30 å 1 mom, skall fastställas av inskriv— ningsmyndighet, ankommer det på den enligt 48 å förordnade gransknings- myndigheten att föra det allmännas talan i mål och ärenden, där denna lag är tillämplig. I frå— ga om stämpelskatt i öv— riga fall skall vad nu sagts gälla den som re— geringen enligt 2 å förordningen om förfa— randet vid viss konsum—

tionsbeskattning utsett att vara allmänt ombud.

Ansvarsbestämmelser m.mt

515. Den som uppsåtligen el—

ler av grov oaktsamhet

SOU 1981:84

Föreslagen lydelse

När skatt återbetalas

skall detta om möjligt antecknas på den handling som upptar beslut om skat— ten.

I fråga om skatt, som enligt 30 å 1 mom, skall fastställas av inskriv— ningsmyndighet, ankommer det på den enligt 48 å förordnade gransknings— myndigheten att föra det allmännas talan i mål och ärenden, där denna lag är tillämplig.

Särskilda bestämmelser för

skatt som beslutas av in—

skrivningsmyndighet

Den som uppsåtligen el— ler av grov oaktsamhet

SOU 1981:84

Nuvarande lydelse

underlåter att inom före— skriven tid avge deklara— tion eller avlämnar deklaration med så brist— fälligt innehåll, att den uppenbarligen icke är ägnad att ligga till grund för fastställande av skatt dömes till bö— ter, om ej gärningen är belagd med straff i skat— tebrottslagen. Ansvar en— ligt detta stycke inträ— der dock icke i fall då 41 a å kan tillämpas.

PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.1.

Föreslagen lydelse

underlåter att inom före— skriven tid avge deklara— tion eller avlämnar deklaration med så brist— fälligt innehåll, att den uppenbarligen icke är ägnad att ligga till grund för fastställande av skatt dömes till bö— ter, om ej gärningen är belagd med straff i skat— tebrottslagen.

I ringa fall dömes ej till ansvar enligt första

stycket.

Om stämpelskatt som fast— ställs av riksskattever—

ket

53 5

För stämpelskatt som tas ut av riksskattever-

ket finns bestämmelser i la en om

punktskatter och pris— regleringsavgifter.

54 5

Skatteplikt inträder, i fall som avses i

a) 19 å, när registre— plng om fullgjord inbe— talning för aktier sken gller, vid fondemisglpn,

!.

när beslut om ökningen

92 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGÅR, M.M.

Nuvarande lydelse

SOU 1981:84

Föreslagen lydelse

blivit registrerat,

b) 20 å, när registre— ring sker, c 28

sker.

när dra in

55 5 Skattskyldig är för a) aktie eller insats i svenskt bolag, bolaget och de som är ledamöter i bolagets styrelse sedan skatteplikt har inträtt, b) lotteri, den som an—

ordnar detta. När flera svara för

skattens erläggande, åligger ansvarigheten dem solidariskt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 2. De äldre bestämmelserna i 27 och 29 åå gäller till dess motsvarande regler om redovisning av skatt i 2 kap. lagen ( ) om punktskatter och prisreg— leringsavgifter träder i kraft enligt övergångsbestäm—

melserna till den lagen.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

12. Förslag till La om ändrin i la en 1972:266 om skatt å annon—

ser och reklam

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam1

dels att 2, 8, 15, 17, 20 - 22, 25, 29 och 30 åå skall upphöra att gälla,

dels att 11, 19, 24, 26 och 32 åå samt anvisningar— na till 13 å skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 33 å, av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 11 å Skattskyldighet inträ— Skattskyldighet inträ— der, när vederlag infly— der när ter kontant eller på an— l_ skattepliktig annons nat sätt kommer den offentliggörs, skattskyldige till godo. 2, skattepliktig reklam

Utgår ej vederlag, inträ— i annan form än annons der skattskyldigheten vid återges, offentliggörandet eller, 3, skattepliktig reklam— i fråga om reklamtryck— trycksak levereras till sak, vid trycksakens fär— köpare eller annars tas digställande. ut från rörelse.

Riksskatteverket kan Erhåller den skattskyl— efter ansökan besluta, dige betalning i förskott att skattskyldighet skall inträder dock skattskyl— inträda när fordran upp— dighet när betalning sker. kommer.

19 &

Skattskyldig, som pj Skattskyldig, som är

är undantagen från red redovisningsskyldig,

1 Senaste lydelse av 2 5 1973:992 så 1975:117 29 å 1975:117 30 å 1974:416.

94. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 198184

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse vlaningsskyldighet, skall vara registrerad skall anmäla sig för hos riksskatteverket.

registrering hos riksskatteverket pa—

nast två veckor innan verksamhet som medför

skattskyldighet börjar eller övertages. Anmä— lan göres på blankett enligt fastställt for— mulär, Ändras förhål— lande som uppgivits i anmälningshandling skall riksskatteverket

underrättas inom två veckor efter ändring— an.

Om verkställd re_ gistrering utfärdar riksskatteverket sär— skilt bevis som sändes

till den skattskyldi— ga.

För att avgöra om skattskyldighet före— ligger kan riksskatte— verket infordra upp— gift från näringsidka— re som ej anmält sig för registrering.

24 52 Till skattskyldig, som redovisat reklamskatt för annonser i självständig periodisk publikation, som har karaktär av dagspress, populärpress eller fack- press, återbetalar riksskatteverket så stor del av den erlagda skatten för ett kalenderår som svarar mot

2 Senaste lydelse 1977:1050.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

vaarande lydelse Föreslagen lydelse

en skattepliktig omsättning om, såvitt gäller dags-

press, högst 9 miljoner kronor för helt år och, så—

vitt gäller annan press, högst 6 miljoner kronor för helt år. Återbetalningen sker efter utgången av varje

halvt kalenderår. För första halvåret av ett kalen—

derår får återbetalat belopp ej överstiga skatten på

en omsättning om hälften av de nämnda beloppen.

Föreligger rätt till återbetalning enligt första stycket får riks— skatteverket, om den skattepliktiga omsätt— ningen kan förväntas EES säkerhet icke överstiga det högsta belopp för helt år som anges i första stycket, med— ge befrielse från skyl— dighet att inbetala reklamskatt.

Föreligger rätt till återbetalning enligt första stycket får riks— skatteverket, om det sam—

manlagda beskattningsvär— de för vilket skatt redo—

pmgäptninggni kan förvän— tas inte överstiga det högsta belopp för helt år

som anges i första styc— et, medge befrielse från skyldighet att inbetala reklamskatt.

Om synnerliga skäl föreligger, kan riksskatteverket återbetala skatt tidigare än som anges i första

stycket.

26 53

Införes till landet re— klamtrycksak som är skat— tepliktig enligt 5 å el— ler annonsblad som ut i— vits utomlands skall re—

klamskatt erläggas till

tullmyndighet. Tullagen (1973:670) gäller i_fnå— ga om skatten, Därjämte gäller 46 å lagen

3 Senaste lydelse 1974:416.

Införs till landet re— klamtrycksak som är skat— tepliktig enligt 5 5 el— ler annonsblad som harpt— gatt; utomlands skall re— klamskatt erläggas till tullmyndighet. Därvid gäller tullagen (1973z670)

och 9 kap. 4 å lagen ( ) om punktskat—

96. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse (1959:92) om förfarandet ter och prisregleringsa_— vid viss konsumtionsbe— gifter.

skattning. Reklamskatt vid införsel utgår med 10 procent av be-

skattningsvärdet. Som beskattningsvärde anses varans värde beräknat enligt 6 å tullförordningen (1973:979). Visas att detta värde innefattar kostnad som ej ingår i beskattningsvärde enligt 13 å andra stycket, skall beskattningsvärdet reduceras i motsvarande mån. Be— skattningsvärdet för annonsblad beräknas efter samma grunder som gäller för reklamtrycksak.

3254. Talan mot beslut en- Talan mot beslut en—

ligt 7 å, 11 å andra ligt 7 å eller 24 å andra st cket 21 andra eller tredje stycket förs st cket 22 eller hos regeringen genom be— 24 å andra eller tredje svär. stycket föres hos rege—

ringen genom besvär. Talan mot beslut i

fråga om utdömande av vi— te enli t 20 föres

hos kammarrätten genom besvär.

Mot beslut av riks— Mot beslut av riks— skatteverket enligt skatteverket enligt 10 å första stycket, 14 10 å första stycket eller eller 1 eller mot 14 å får talan ej föras.

beslut om föreläggande av vite får talan ej

föras.

33 å Regler för beskattning—

en finns i lagen ( ) om punktskatter

4 Senaste lydelse 1975:117.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

och prisregleringsavgif— ter.

Anvisningar

till 13 å

Med vederlag avses, när

skattskyldighet inträder enligt 11 å första styck—

et, den likvid som er— hålles kontant eller som

Med vederlag avses det avtalade priset, däri in- räknat avtalade pristill— lägg enligt faktura eller annan handling.

i annan form kommer den

skattskyldige till godo och, när skattskyldighet inträder enligt 11 å andra stycket, det avta— lade priset, däri inräk— nat avtalade pristillägg enligt faktura eller an— nan handling.

Från vederlag får ej avräknas s.k. villkorlig ra— batt som utgår vid betalning i efterhand inom viss tid. Utställes växel eller annat skuldebrev för be— talningen, utgörs beskattningsvärdet av belopp enligt sådan handling med tillägg av vederlag som därutöver kommit den skattskyldige till godo. Avdrag får ej gö— ras för diskonto vid diskontering av sådant skulde— brev.

Utgår i fråga om reklamtrycksak gemensamt vederlag för prestationer som skall inräknas i beskattnings— värdet och för andra prestationer, bestämmes beskatt— ningsvärdet efter uppdelning av vederlaget efter skä— lig grund. Motsvarande gäller när gemensamt vederlag utgår för skattepliktig annons eller skattepliktig reklam och annan prestation.

Skäligt värde enligt 13 å tredje stycket bestämmes enligt ortens pris enligt samma grunder som föreskri— ves för saluvärde i kommunalskattelagen (1928:370).

98. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Beskattningsvärdet av särtryck utgöres av den fak— tiska kostnaden för framställning av särtrycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. De nya bestämmelserna i 11 å och anvisningarna till 13 å trä— der dock i kraft den 1 januari 1984.

2. De äldre bestämmelserna i 17, 21 och 22 åå och medgivanden som lämnats med stöd av dem gäller till dess motsvarande regler om redovisning av skatt i 2 kap. lagen ( ) om punktskatter och prisregle— ringsavgifter träder i kraft enligt övergångsbestäm— melserna till den lagen.

3. De äldre bestämmelserna i 29 å om att riksskat— teverket skall meddela förhandsbesked gäller för ären— den, i vilka yttrande från reklamskattenämnden inhäm— tats före ikraftträdandet.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

13. Förslag till

La om ändrin i la en 1972z820 om skatt å s el _______________________________________________________

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972z820) om skatt på spel1

Qålå att 2, 8, 9, 11 — 15, 17, 18, 20 och 21 åå skall upphöra att gälla,

Qplp att 7 och 22 åå skall ha nedan angivna lydel— se,

gala att i lagen skall införas en ny paragraf, 23 å, med nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 7 5 Den som avser att be— Skattskyldig skall vara driva spel som medför registrerad hos riksskat- skattskyldighet skall an— teverket. mäla sig för registrering hos riksskatteverket.

Anmälan göres senast den 15 i månaden närmast före den månad då spelet avses bli påbörjat.

Om verkställd registre— ring utfärdar riksskatte—

verket särskilt bevis som sändes till den skatt—

skyldige.

2252. Talan mot beslut i

fråga som avses i 11 å andra eller tredje styck—

ket eller 1 föres hos

1 Senaste lydelse av 11 5 1978:761 15 5 1978 761 12 5 1978:761 17 5 1978 761 13 å 1978:761 21 å 1975:145. 14 1978:761

Senaste lydelse 1975:145.

100. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Kungl. Maj:t genom be- svär.

Talan mot beslut i

fråga om utdömande av vite enligt 9 å föres hos kammarrätten genom

besvär.

Mot beslut av riks— Mot beslut av riks— skatteverket enligt 5 å skatteverket enligt 5 å första stycket eller första stycket får talan Z 8 åå eller mot be— inte föras.

slut om föreläggande av vite får talan gj

föras.

23å

Regler för beskattning— en finns i lagen M— ter och prisregleringsav— sås!-

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

2. De äldre bestämmelserna i fråga om roulettspel i 11 och 12 åå tillämpas sista gången för redovisnings— period som slutar vid utgången av juni år 1983.

3. De äldre bestämmelserna i fråga om bingospel i 11 och 12 åå och medgivande som lämnats med stöd av dem gäller till dess motsvarande regler för redovis— ning av skatt i 2 kap. lagen ( ) om punktskat— ter och prisregleringsavgifter träder i kraft enligt övergångsbestämmelserna till den lagen.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

1 . Försla till

Forordning om ändring i spelskattekungörelsen

(1973z30)

Härigenom föreskrivs i fråga om spelskattekungörel— sen (1973:30)

dplp att 3 å1 skall upphöra att gälla, dels att 1 och 2 åå skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 52

Riksskatteverket med— delar anvisningar för tillämpningen av lagen (1972:820) om skatt på spel och lämnar närmare föreskrifter för kontroll av uppbörd och redovis— ning av spelskatt.

Blankett till anmälan Blankett till anmälan för registrering av för registrering av skattskyldig fastställes skattskyldig till spel— av riksskatteverket i skatt fastställs av riks- samråd med rikspolissty— skatteverket i samråd med relsen. rikspolisstyrelsen.

2 53

Den som utsetts som Den som utsetts som kontrollant för bingo— kontrollant för bingo— lotteri skall tillse att lotteri skall tillse att spelets anordnare iakt— spelets anordnare iakt— tager bestämmelserna i tap bestämmelserna i lagen (1972:820) om lagen (1972:820) om skatt på spel. Kontrol- skatt på spel. Kontrol— lanten skall bestyrka lanten skall bestyrka

1 Senaste lydelse 1978:762. 2 Senaste lydelse 1978:762. 3 Senaste lydelse 1978:762.

102 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse

riktigheten av uppgif— ter som lämnats i dekla— ration eller ansökan om

återbetalning av spel— skatt.

SOU 1981:84

Föreslagen lydelse

riktigheten av uppgif— ter som lämnats i dekla— ration.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

15. Förslag till

La om ändrin i la en 1 7 : 7 om av ift å vissa dryckesförpackningar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar1

gala att 8 och 12 åå skall upphöra att gälla, gala att 2, 3, 7, 9 och 13 åå skall ha nedan angiv— na lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 14 å,

av nedan angivna lydelse. c Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 2 52

Riksskatteverket är

avgiftsmyndighet utom i fall där avgift skall erläggas vid förtullning—

en.

Införes avgiftspliktig Införs avgiftspliktig förpackning till landet förpackning till landet skall avgift erläggas skall avgift erläggas till tullmyndighet. till tullmyndighet. Dap— Tullagen (1973z670) gäl— ylg gäller tullagen ler i fråga om avgiften. (1973:670) och 9 kap. 4 å

lagen ( ) om punkt_ skatter och prisregle— ringsavgifter.

353

Avgiftsskyldig utom i Avgiftsskyldig utom i fall som avses i 2 å fall san avses i 2 å är

andra stycket är den som den som

1 Senaste lydelse av 8 å 1975:144 12 5 1975:144.

2 Senaste lydelse 1975:144.

3 Senaste lydelse 1975:144.

104. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1. i yrkesmässig verksamhet här i landet tillverkar avgiftspliktig förpackning,

2. i yrkesmässig verksamhet här i landet säljer el— ler tager i anspråk förpackning, som utan avgift för— värvats från tillverkaren eller införts till landet, när försäljningen eller ianspråktagandet avser sådan förpackning och sådant ändamål som anges i 1 å.

7 å4 Avgiftsskyldig enligt Avgiftsskyldig enligt 3 å skall anmäla sig för 3 å skall vara registrerad registrering hos riks— hos riksskatteverket. skatteverket senast två veckor innan verksamhet

som medför avgiftsskyl— dighet börjas eller övertages. Anmälan gö— res på blankett enligt fastställt formulär. Ändras förhållande som uppgivits i anmälnings— handling skall riks— skatteverket underrät—

tas inom två veckor

efter ändringen. Om verkställd re—

gistrering utfärdar riksskatteverket bevis

som sändes till den avgiftsskyldige.

9 é5 Uppkommer förlust på I deklaration får avdrag

fordran, som avser för— göras för avgift på för— packningar för vilka av— packningar, som gift redovisats eller 4 Senaste lydelse 1975:144. 5 Senaste lydelse 1978:125.

Nuvarande lydelse

har sådana förpackningar återtagits i samband med återgång av köp, får av— drag göras för det antal förpackningar som svarar mot den avgift som belö— per nå den uppkomna för— lusten eller de åter—

tagna förpackningarna. Har avdrag gjorts för

förlust på fordran och inflyter därefter betal- ning skall redovisning åter lämnas för det an— tal förpackningar som svarar mot det betalda beloppet.

Talan mot beslut en— ligt 8 eller 11 å föres hos regeringen genom be— svär.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Föreslagen lydelse

1. har sålts med för—

lust för den avgiftsskyl— dige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från köparen, med återgång av köp. Avdrag enligt första stycket 1 får göras med belopp som svarar mot så stor del av avgiften som förlusten visas utgöra av förpackningarnas försälj— ningspri . Har sådant av— drag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning åter lämnas för avgiften på det antal förpackningar som svarar mot det betalda beloppet.

13 56

Talan mot beslut en— ligt 11 å förs hos rege— ringen genom besvär.

145

För avgift enligt denna lag finns bestämmelser även i lagen ( ) om punktskatter och pris- regleringsavgifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 2. De äldre bestämmelserna i 8 å och medgivandensom

6 &

enaste lydelse 1975:144.

106. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

lämnats med stöd av dem gäller till dess motsvarande regler för redovisning av skatt i 2 kap. lagen

( ) om punktskatter och prisregleringsavgifter träder i kraft enligt övergångsbestämmelserna till den

lagen.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

16. Förslag till La om ändrin i kun örelsen 197 :717 om u börd

m.m. av totalisatoravgift

Härigenom föreskrivs i fråga om kungörelsen (1973:717) om uppbörd m.m. av totalisatoravgift

dels att 21, 6 — 10, och 13 55 skall upphöra att gälla,

dels att 5 och 14 55 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 5 5

Den som avser att an— Den som anordnar tota— ordna totalisatorvadhåll— lisatorvadhållning är av— ning skall anmäla sig för giftsskyldig och skall registrering hos riks— vara registrerad hos skatteverket. Anmälan riksskatteverket. skall göras senast två Avgiftsskvldighet inträu veckor innan totalisator— der när hästtävling som verksamheten påbörjas. avses i 1 & anordnas. Ändras förhållande som

upptagits i anmälnings—

handlingenz skall an— ordnaren inom två veckor

underrätta riksskatte—

verket om ändringen. Om verkställd registre— ring utfärdar riksskat— teverket bevis som sän—

des till anordnaren.

For att avgöra om av— giftsskyldighet före— ligger kan riksskatte— verket infordra uppgift från den som ej anmält sig för registrering.

1 Senaste lydelse 1974z863.

108. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 145 Riksskatteverket med— För avgift enligt denna delar närmare föreskrif— kungörelse finns bestämmel— ter för kontroll av upp— ser även i lagen Q ) börd och redovisning av om punktskatter och prisreg— totalisatoravgift. Ver— leringsavgifter. ket meddelar vidare de

anvisningar som behövs

för tillämpningen i öv— rigt av denna kungörel— åå.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

2. De äldre bestämmelserna i 10 å och medgivanden som lämnats med stöd av dem gäller till dess motsva- rande regler om redovisning av skatt i 2 kap. lagen ( ) om punktskatter och prisregleringsavgifter träder i kraft enligt övergångsbestämmelserna till den lagen.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

17. Förslag till

La om ändrin i la en 197 :1216 om särskild bered—

skapsavgift för oljeprodukter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1973:1216)

om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter att

3 é1skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Lagen (1957:262) om allmän energiskatt äger i övrigt motsvarande till— lämpning på beredskapsav— gift enligt denna lag. I deklaration som avses i

25 Q 1 mom nämnda lag får

dock i fråga om särskild beredskapsavgift i stäl— let för vad som före—

skrivs i 24 5 lagen av— drag göras för bränsle, som

3 5

Föreslagen lydelse

Lagen (1957:262) om allmän energiskatt äger i övrigt motsvarande till— lämpning på beredskapsav— gift enligt denna lag. I deklaration för avgift på andra bränslen än bensin och gasol får dock i stället för vad som före— skrivs i 24 5 första

stycket nämnda lag avdrag göras för avgift på bränsle, som

1. i avgiftsbelagt skick förvärvats för återför- säljning eller förbrukning i egen rörelse,

2. återtagits i samband med återgång av köp, 3. förbrukats eller försålts för fartygs drift i utrikes trafik,

4. av den avgiftspliktige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts till svensk frihamn för

annat ändamål än att förbrukas där,

5. avgiftspliktig förbrukat eller försålt för för— brukning för annat ändamål än energialstring,

6. avgiftspliktig förbrukat för framställning av

avgiftspliktigt bränsle,

7. försålts med förlust för den avgiftspliktige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från köpare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 1

Senaste lydelse 1975z275.

PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

13, Förslag till

La om ändrin i bilskrotni

SOU 1981:84

.sla en 197 : 4

Härigenom föreskrivs i fråga om bilskrotningslagen (1975z345) att 11 5 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 51

Bestämmelserna i lä— gen (1978:69) om för— säljningsskatt på motor— fordon med undantag av 8, 13 och 15 55 äger motsvarande tillämpning i fråga om skrotningsav— gift.

Denna lag träder i kraft

1 Senaste lydelse 1978:71.

Bestämmelserna i lä— gen (1978:69) om för— säljningsskatt på motor— fordon med undantag av 8, 13 och 15 då äger motsvarande tillämpning i fråga om skrotningsav— gift. Vidare finns be—

stämmelser för skrotnings— avgift i lagen ! 2 om punktskatter och pris— regleringsavgifter.

den 1 juli 1983.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

12. Förslag till

La om ändrin i la en 1977z'06 om dr ckesskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1977:306) om dryckesskatt

gglå att 3, 7, 12 och 14 55 skall upphöra att gälla, dels att 6, 8, 9, 13 och 15 55 skall ha nedan angive na lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 16 å, av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 65 Den som inom landet yr— Den som inom landet yr—

kesmässigt bedriver verk— kesmässigt bedriver verk— samhet som medför skatt— samhet som medför skatt—

Skyldighet enligt 4 5 skyldighet enligt 4 9

första stycket skall åg— första stycket skall vara

Qååå—åig_£g£_£ååiåiäåålåå registrerad hos riksskat— hos riksskatteverket spf

teverket. nast två veckor innan

verksamheten påbörjas el— ler övertages. Ändras H förhållande som uppgivits i anmälan skall riksskat—

teverket underrättas inom

två veckor efter ändringen. Om verkställd registre— ring utfärdar riksskatte— verket bevis som sändes till den skattskyldige. För att avgöra om skattskyldighet förelig— ger kan riksskatteverket infordra uppgift från nä- ringsidkare som ej har anmält sig för registre—

rin .

112 PUNKTSKATTEFÖRFATTE HGAR, M.M.

Nuvarande lydelse

Den som ämnar yrkes— mässigt till landet infö— ra skattepliktig malt— eller läskedryck för för— säljning till återför— säljare kan efter ansökan registreras hos riksskat- teverket. Ändras förhål—

lande som har uppgivits i ansökningshandling äger 6 och 7 motsvarande tillämpning.

Om verkställd registre— ring utfärdar riksskat— teverket bevis som sänds

till den skattskyldige.

Skattskyldighet för partihandelsbolaget vid omsättning av spritdryck- er och vin inträder när

betalning erhålles från det i lagen (1977:293) om handel med drycker angiv— na detaljhandelsbolaget.

8 5

9 5

SOU 1981:84

Föresla en 1 delse

Den som ämnar yrkes— mässigt till landet infö— ra skattepliktig malt— eller läskedryck för för— säljning till återför— säljare kan registreras hos riksskatteverket.

Skattskyldighet för partihandelsbolaget in- träder när spritdrycker och vin levereras till det i lagen (1977:293) om handel med drycker angiv— na detaljhandelsbolaget.

Skattskyldighet för tillverkare och registrerad im— portör vid omsättning av malt— och läskedrycker in— träder när skattepliktig dryck levereras till köpare eller tages i anspråk för annat ändamål än försäljning eller, vid avregistrering, finnes i lager.

13 51

I deklaration för skatt på malt— och läs— kedrycker får särskilt

1 Senaste lydelse 1978z126.

I deklaration för skatt på malt— och läs— kedrycker får särskilt

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

för varje varuslag avdrag för varje varuslag avdrag göras för myckenhet, som göras för skatt på mycken— het, som

1. har utförts ur landet eller har förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där eller har lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant eller, såvitt avser starköl, har levere— rats för försäljning i exportbutik,

2. har försålts till den som enligt 7 & tullförord— ningen (1973z979) åtnjuter tullfrihet vid införsel av varor,

3. har förvärvats för återförsäljning och för vil— ken skattskyldighet tidigare inträtt,

4. har tagits i anspråk för provning,

5. har återtagits i samband med återgång av köp,

6. har försålts med förlust för den skattskyldige,

i den mån förlusten hänför sig till bristande betal— ning från köpare.

Avdrag enligt första stycket 6 får göras med

belopp som svarar mot så stor del av skatten som

förlusten visas utgöra av varans försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter be— talning skall redovigpipg

åter lämnas för skatten på

..."—W

mpt_det betalda beloppgt.

155. Införes skattepliktig Införs skattepliktig ÖTYCK till landet av an— dryck till landet av an— nan än den som har bli— nan än den som har re—

Vit registrerad som im— gistrerats som importör portör enligt 8 5 skall enligt 8 & skall dryck— dryckesskatt erläggas esskatt erläggas till

114 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse till tullmyndighet. Tull— tullmyndighet. Därvid lagen (1973z670) gäller ; gäller tullagen fråga om skatten. Därjäm— (1973:670) och 9 kap. te äller 46 laven 4 lagen om (1959:92 om förfarandet punktskatter och pris— vid viss konsumtionsbe— regleringsavgifter. skattning.

Skatt utgår inte vid införsel av spritdrycker och vin av partihandelsbolaget eller för bolagets räkning eller vid införsel av skattepliktiga drycker i den ordning som avses i 18 5 lagen (1977:293) om handel med drycker.

16 å

Regler för beskattningen finns i la en om punktskatter och prisregle- ringsavgifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. Den lya bestämmelsen i 9 © träder dock i kraft den 1 ja— nuari 1984.

2. De äldre bestämmelserna i 12 5 gäller till dess motsvarande regler om redovisning av skatt i 2 kap. lagen ( ) om punktskatter och prisreglerings— avgifter träder i kraft enligt övergångsbestämmelserna till den lagen.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

20. Förslag till

om försäl'nin sskatt

på motorfordon

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon dels att 10 5 skall upphöra att gälla, dels att 3, 9 och 16 55 samt rubriken närmast före 9 5 skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 19 5,

av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Riksskatteverket är be—

skattningsmypdighet om ej annat följer av andra st cket. La en 1 : 2

om förfarandet vid viss

konsumtionsbeskattning skall därvid tillämpas. Då skattepliktigt mo- torfordon införes till landet av annan än den som har registrerats som importör enligt 6 5 andra stycket erlägges skatt till tullmyndighet. Där— vid gäller tullagen (1973:670) och 3Q_å lagen om förfarandet

vid viss konsumtionsbe—

skattning.

Föreslagen lydelse Bä

Införs skattepliktigt motorfordon till landet av annan än den som har registrerats som importör enligt 6 5 andra stycket skall skatt erläggas till tullmyndighet. Därvid gäller tullagen (1973: 670) och 9 kap. 4 5 lagen ( ) om punktskat— ter och prisregleringsav— gifter.

116. PUEKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Deklarationsskyldighet Avdrag m.m. m.m.

95

Registrerad skattskyl— dig skall lämna deklara— tion till riksskattever—

ket för varje kalender— månad (redovisningspe— riod). I deklarationen

skall redovisas skatt för de fordon för vilka

skattskyldighet har in— trätt under perioden. I deklaration får skattskyldig göra avdrag för skatt på motorfordon

1. som har förts in i förteckning enligt 2 5 ex— portvagnskungörelsen (1964z39) eller som, enligt bevis av tullmyndighet, av den skattskyldige eller för den— nes räkning har förts ur landet eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att brukas där och som icke har varit registrerat eller har varit re— gistrerat endast i förening med avställning,

2. som den skattskyldige har återtagit i samband med återgång av köp och som icke har varit registrerat el— ler har varit registrerat endast i förening med av— ställning,

3. för vilket försäljningsskatt visas ha påförts ti— digare, i annat fall än som avses i 2 eller

4. vars försäljning har förorsakat den skattskyldige förlust på grund av bristande betalning från köpare som är yrkesmässig återförsäljare av motorfordon.

Avdrag som avses i gpg— Avdrag som avses i på stycket 4 får göras första stycket 4 får göras med belopp som svarar mot med belopp som svarar mot så stor del av skatten så stor del av skatten som förlusten visas utgö— som förlusten visas utgö— ra av fordonets försälj— ra av fordonets försälj— ningspris. ningspris. Har sådant av—

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse

Föresla en 1 delse

drag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning åter lämnas för skatten på de motor— fordon som svarar mpp det

Dålålåä.bål9££å£-

16 51

I fall som avses i 3 5 andra stycket utgår inte skatt om fordonet för— tullas under omständig— het som för tullpliktig vara medför tullfrihet eller tullnedsättning med stöd av 7, 11 eller 12 5 eller, om annat in— te följer av andra stycket, 13 5 1 tullför— ordningen (1973:972)-

I fall som avses i 3 5 utgår inte skatt om for— donet förtullas under om— ständighet som för tull— pliktig vara medför tull— frihet eller tullnedsätt— ning med stöd av 7, 11 eller 12 5 eller, om än— nat inte följer av andra stycket, 13 Ö 1 tullför— ordningen (1973:972).

Befrielse från skatt enligt första stycket jämfört med 13 ä 1 tullförordningen medges inte för

1. fordon, för vilket rätt till avdrag förelig- ger enligt 9 5 andra stycket 1, om fordonet förtullas för någon annan än den avdragsberättiga— de,

1. fordon, för vilket rätt till avdrag förelig— ger enligt 9 5 första stycket 1, om fordonet förtullas för någon annan än den avdragsberättiga— de,

2. fordon, för vilket återbetalning av eller be— frielse från skatt har medgivits enligt 12 5.

Har skattefrihet enligt första stycket medgivits men har förutsättningarna för tullfrihet upphört, an— kommer det på tullmyndigheten att ta ut den på fordo— net belöpande skatten.

1 Senaste lydelse 1981z255.

118. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslggen lydelse

195 Regler för beskattning— en finns i lagen ( ) om punktskat— ter och prisregleringsav- gifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

2. De äldre bestämmelserna i 9 och 10 55 gäller till dess motsvarande regler om redovisning av skatt i 2 kap. lagen ( ) om punktskatter och prisreg— leringsavgifter träder i kraft enligt övergångsbestäm— melserna till den lagen.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNIHGAR, M.M. 119

21. Förslag till Förordnin om ändrin

säljningsskatt på motorfordon

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1978:86) om försäljningsskatt på motorfordon att 2, 3 och 7 55 skall upphöra att gälla.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

120. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

22. Förslag till La om ändrin i la en 1 782144 om skatt å vissa

resor

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978:144) om skatt på vissa resor

dels att 4 och 10 55 skall upphöra att gälla, dels att 6, 7, 11 och 13 55 skall ha nedan angivna lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 65 Den som avser att utfö— Skattskyldig skall yg- ra charterflygping skall ra registrerad hos riks— anmäla sig för registre— skatteverket. ring hos riksskatteverket.

För att avgöra om skatt— skyldighet föreligger kan riksskatteverket infordra uppgift från den som ut— för flygning och som ej har anmält sig för re— gistrering.

75

Underlåter skattskyldig Underlåter skattskyldig att utse representant en— att utse representant en— ligt 5 5 eller underlåter ligt 5 5 kan riksskatte— någon att göra anmälan verket förelägga honom eller lämna uppgift en— att vid vite fullgöra sin ligt 6 5, kan riksskat— skyldighet. Försuttet vi- teverket förelägga honom te utdöms av länsrätten i att vid vite fullgöra Stockholms län.

sin skyldighet. Försut— tet vite utdöms av läpp— skatterätten i Stockholms län.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse

Föresla en 1 delse

115

I deklaration får skattskyldig göra avdrag för reseskatt som hänför sig till förlust på grund av bristande betalning från uppdragsgivare.

I deklaration får skattskyldig göra avdrag för reseskatt som hänför sig till förlust på grund av bristande betalning från uppdragsgivare. Ay— drag får göras med så stor del av skatten som förlusten visas utgöra av charterflygningens pris.

Har sådant avdrag gjorts och inflyter där— efter betalning skall re— dovisning åter lämnas för skatten för det antal pas— sagerare som svarat mot det betalda beloppet.

13 5

Lagen (1959:92) om för—

farandet vid viss konsum—

tionsbeskattning skall tillämpas på reseskatt. Lagens bestämmelser om kontroll hos annan än

skattskyldig skall till—

lampas på researrangör och annan som anordnar

resa i vilken charter— flygning ingår.

Regler för beskattning— en finns i lagen (_W— ter och prisregleringsav— gifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 2. De äldre bestämmelserna i 10 & gäller till dess

122. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

motsvarande regler om redovisning av skatt i 2 kap. lagen ( ) om punktskatter och prisreglerings- avgifter träder i kraft enligt enligt övergångsbe— stämmelserna till den lagen.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFORFATTNINGAR, M.M.

22 . Förslag till

La om ändrin i vä trafikskattela en 197 :601

Härigenom föreskrivs i fråga om vägtrafikskattela—

gen (1973:6o1)1

dels att 3, 24, 26 28,

angivna lydelse,

30 och 31 55 skall ha nedan

dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 26 a, 30 a och 30 b 55, Samt närmast före 24, 26 a, 27, 28, 30 a, 30 b och 31 55 nya rubriker av nedan

angivna lydelse,

dels att rubriken närmast före 22 5 skall lyda "Skattebeslut m.m." och att närmast före 29 5 införs

rubriken "Betalning”.

Nuvarande lvdelse

3 ?

Föreslagen lydelse

)

Beskattningsmyndighet är länsstyrelsen i det län,

där fordonets ägare har sin adress enligt bilre—

gistret eller, om fordonet ej är registrerat, i det

län där fordonets ägare har sitt hemvist. Saknar äga- ren hemvist inom landet, är länsstyrelsen i Stockholms

län beskattningsmyndighet.

I varje län skall fin— nas allmänt ombud som för det allmännas talan i mål och ärenden enligt denna lag.

1 Lagen omtryckt 1979z280.

Beskattningsmypdigheten får anlita sakkunnig i

enlighet med reglerna i 1 ka . 6 la en ( ) om punktskat— ter och prisregleringsav- gifter.

Hos beskattningsmypdig— heten skall finnas all-

mänt ombud som för det allmännas talan i sådana mål och ärenden som myp- digheten enligt denna lag har beslutat om i första instans. Ombudet skall

PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

också yttra sig i mål och ärenden om befrielse från

eller nedsättning av skatt enligt 39 & eller om för— handsbesked enligt 7 kap. lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Regeringen eller myn— Regeringen eller myn— dighet som regeringen dighet som regeringen bestämmer förordnar bestämmer förordnar allmänt ombud och ställ— allmänt ombud och ersät— företrädare för denne. tare för denne.

Efterbeskattning 24 5

Beskattningsmyndigheten skall genom beslut om efter— beskattning fastställa tillkommande vägtrafikskatt om skatt undandragits genom att

1. fordon brukats i strid mot vad som är föreskrivet om registrering och avställning av fordon,

2. föreskriven anmälan till registreringsmyndighe— ten ej gjorts,

3. i anmälan eller ansökan till registreringsmyndig— heten lämnats oriktig uppgift,

4. fordonet ej undergått föreskriven registrerings— besiktning efter ändring som avses i 13 eller 19 ?.

Tillkommande skatt fastställs genom beslut om efter— beskattning även när vägtrafikskatt har undandragits genom att oriktig uppgift har lämnats i mål om skatt.

Vid efterbeskattning enligt första eller andra stycket äger 23 & tredje stycket motsvarande tillämp—

ning.

Beslut om efterbe— Beslut om efterbe- skattning meddelas även skattning meddelas även om skatt fastställts om skatt fastställts

enligt 23 5 eller tid enligt 23 5 eller tid

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFORFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

som sägs i 23 5 andra som sägs i 23 5 andra stycket löpt ut men får stycket löpt ut men får

ej meddelas senare än ej meddelas senare än

fem år från utgången av fem år från utgången av det skatteår skatten av— det skatteår skatten av— ser. Om sådant beslut ser. Efterbeskattning på gäller i övrigt 21 & gpund av oriktig uppgift i första stycket andra mål om skatt får dock ske punkten samt andra och inom ett år efter utgång— tredje styckena lagen en av den månad då dom el— (1969:92) om förfarandet ler slutligt beslut i må— vid viss konsumtionsbe— let vunnit laga kraft. skattning. Vid efterbeskattning en—

ligt denna lag gäller i övrigt 4 kap. 11 och 12 55

la en om unkt—

skatter och prisregle— ringsavgifter.

26 5

Efterbeskattning Skall Efterbeskattning få; gj ske om det skattebe— inte ske om skattebeloppet lgpp Som iillkgmmer är som den skattskyldige att anse som ringa eller skulle betala är att anse det med hänsyn till om— som ringa eller O_m det ständigheterna framstår med hänsyn till omstän— som uppenbart oskäligt digheterna framstår som att efterbeskattning uppenbart oskäligt att sker. efterbeskattning sker.

Avser efterbeskattningen flera skatteperioder för samma skatteår får efter— beskattning dock ske om det sammanlagda beloppet att efterbeskatta för perioderna inte är att anse som ringa.

126 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

T

Nuvarande lydelse

26 a 5

275

SOU 1981:84

Föreslagen lydelse

Rättelse

Finner beskattningsmyn— digheten att ett skatte— beslut eller ett beslut om efterbeskattning har blivit oriktigt på grund av felräkning, misskriv— ning eller annat uppenbart förbiseende skall mypdig- heten meddela beslut om

rättelse.

Skattetillägg

Vid efterbeskattning påför beskattningsmyndigheten den skattskyldige skattetillägg med tjugo procent av

det skattebelopp som tillkommer.

Har skattskyldig i mål om skatt skriftligen lämnat

uppgift som befinnes oriktig, påförs honom skatte— tillägg med tjugo procent av den skatt som ej skulle ha påförts, om den oriktiga uppgiften godtagits. Skat— tetillägg utgår dock ej, om uppgiften ej prövats med hänsyn till att besvären kommit in för sent.

I fråga om skattetill— lägg skall 32 d och 52 f åå, 52 g & andra

st cket samt h la—

gen (1959:92) om för—

farandet vid viss kon—

spmtionsbeskattning tillämpas. Uppgår skat—

tetillägg eller samman— lagda beloppet av flera samtidigt till fast— ställelse föreliggande

I fråga om skattetill— lägg skallOO & lagen ( ) om ——— till— lämpas. Uppgår skattetill— lägg eller sammanlagda be— loppet av flera samtidigt till fastställelse före— liggande skattetillägg ej till 50 kronor, påförs ej tillägg.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTZIHGAR, M.M.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skattetillägg ej till 50 kronor, påförs ej till— lägg.

Fråga om skattetillägg prövas av beskattningsmyn- digheten. Fråga om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i mål om skatt prövas dock av kammarrätten på talan av allmänt ombud. Sådan talan får föras, om den oriktiga uppgiften ej har godtagits efter prövning i sak eller ej prövats i målet, och skall väckas inom ett år från utgången av den månad då dom eller slut— ligt beslut i målet vunnit laga kraft.

Förseningsavgift

285

Har vederbörlig uppgift för skatteperiod om kör— sträcka för kilometerskattepliktigt fordon inte kom— mit in inom föreskriven tid skall erinran om upp— giftsskyldigheten och om förseningsavgift sändas till den som ägde fordonet vid utgången av skatteperioden, om ej annat följer av andra stycket.

Har i fall som avses i första stycket ägaren under- låtit att inom föreskriven tid lämna uppgift för skatteperiod om fordonets körsträcka för minst en av de tre närmast föregående skatteperioderna påför be— skattningsmyndigheten ägaren förseningsavgift. Det— samma gäller om ägaren har anmanats att lämna uppgift om körsträcka men ej efterkommit anmaningen inom tid som har föreskrivits i denna.

Förseningsavgift enligt andra stycket utgår med 100 kronor. Avgiften bestäms dock till 200 kronor om för— seningsavgift har påförts för minst en av de tre när— mast föregående skatteperioderna eller om förseningen avser uppgift som ägaren har anmanats att lämna.

Fråga om förseningsav— Fråga om förseningsav— gift prövas av beskatt— gift prövas av beskatt- ningsmyndigheten. I frå— ningsmyndigheten. I frå— ga om förseningsavgift ga om förseningsavgift

128. PUNKTSKATTEFORFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse skall 37 f & första och skall 00 9 lagen tredje styckena samt ( ) om ——— tilläm— 7 h la en 19 9:92 pas. Utöver vad som före— om förfarandet vid viss skrivs i nämnda Qg_å gäl— konsumtionsbeskattning ler att förseningsavgif— tillämpas. Utöver vad ter avseende samma for— som föreskrivs i nämnda donsägare för en och sam— ”7 f första st cket ma skatteperiod får ned- gäller att försenings— sättas till 500 kronor avgifter avseende samma eller, i fall som avses i fordonsägare för en och tredje stycket andra me— samma skatteperiod får ningen, 1 000 kronor.

nedsättas till 500 kro— nor eller, i fall som avses i tredje stycket andra meningen, 1 000 kronor.

305. I den mån ej annat följer av denna lag äger

&, 9, 12 — 15, 22 och

49 la en 19 9:92 om förfarandet vid viss kon—

sumtionsbeskattning mot— svarande tillämpning i fråga om förfarandet en— ligt denna lag. Vad be— stämmelserna innehåller om deklaration gäller i stället uppgift, som pkall lämnas enligt sär— skilda föreskrifter och ligga till grund för på—

föring eller faststäl— lelse av skatt.

Vad i uppbördslagen (1953z272) stadgas om indriv— ning, avkortning och avskrivning av skatt skall i

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse FöreSlagen lydelse

tillämpliga delar gälla fordonsskatt, kilometerskatt, skattetillägg och förseningsavgift. Vid återbetalning av skatt skall avräknas endast sådan till betalning förfallen fordonsskatt eller kilometerskatt som ej erlagts, restavgift som belöper på sådan skatt samt sådan avgift enligt bilregisterkungörelsen (1972z599) som uppbäres i samband med uppbörd av vägtrafikskatt. I fråga om avräkning av avgifter som nu har sagts äger 23 och 31 55 motsvarande tillämpning.

Införsel enligt införsellagen (1968z621) får äga rum vid indrivning av fordonsskatt, kilometerskatt, restavgift, skattetillägg och förseningsavgift.

Skattekontroll

30815. Bestämmelserna i 2 kap. 11 ka . 2 - , 6 5 första stycket och 7 6 ka . samt ka . 2 och la en

( ) om punktskat— ter och prisregleringsav— gifter gäller även vid kontroll av vägtrafik— skatt. Vad som sägs om deklaration gäller i stället uppgifter som skall lämnas enligt sär— skilda föreskrifter och ligga till grund för på—

föring eller fastställel— se av skatt.

Förhandsbesked

30b5 Be .. ] i.._

handsbesked i 7 kap. la—

130 PUNKTSKATTEFÖRFATTFINGAR, M.M.

Nuvarande lydelse

31 5

SOU 1981:84

Föreslagen lydelse

gen ( ) om punkt— skatter och prisregle— ringsavgifter gäller även för vägtrafikskatt. Vad där sägs om allmänt ombud gäller då ombud enligt 1.5-

Besvär m.m.

Mot beslut som avses i 23 27 55, 28 5 andra eller tredje stycket eller 40 5 eller som avser rättelse el—

ler utdömande av vite får skattskyldig och allmänt om—

bud föra talan genom besvär hos kammarrätt.

Mot beslut enligt 16 5 andra stycket andra meningen eller 21 & fjärde stycket tredje meningen får skatt-

skyldig föra talan genom besvär hos regeringen.

Bestämmelserna i 49

och 45 åå lagen 1 : 2 om förfaran—

det vid viss konsum—

tionsbeskattning gäl— ler i tillämpliga de— lar besvär i fråga som

avses i första styck— ai:

Allmänt ombud får föra talan till skatt—

skyldige förmån.

Bestämmelserna i 8 kap.

3, 4, 6, 7 och 9 59 lagen ( ) om punktskat— ter och prisregleringsav— gifter gäller även för vägtrafikskatt. Vad där sägs om allmänt ombud gäl— ler då ombud enligt 3 &. Beräkningen av allmänna ombudets besvärstid sker dock från beslutets dag utom vid besvär över för— handsbesked, då besvärs— tiden räknas från den dag då allmänna ombudet fått del av förhandsbeskedet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

2. Yttrande från allmänna ombudet i ärenden som

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. 131

avser befrielse från eller nedsättning av skatt enligt 39 5 skall inhämtas i sådana ärenden där framställning från den skattskyldige kommit in efter ikraftträdandet.

132. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

2 . Försla till

Förordning om ändring i vägtrafikskattekungörelsen (1973:776)

Härigenom föreskrivs i fråga om vägtrafikskattekun— görelsen (1973z776)1 att 10, 50, 52 och 54 55 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 5 För beskattningsmyndighetens räkning påför trafik— säkerhetsverket, om ej annat följer av andra stycket, fordonsskatt och kilometerskatt samt verkställer upp— börd av sådan skatt, skattetillägg och förseningsav— gift. Skatt enligt 23 25 55 Skatt enligt 23 25 och vägtrafikskattelagen 26 a 55 vägtrafikskattela— (1973:601) påföres av be— gen (1973:601) påförs av skattningsmyndigheten. beskattningsmyndigheten. Motsvarande gäller vid

rättelse av beslut enligt 22 la en 1 9:92 om

förfarandet vid viss kon— sumtionsbegkattning.

Saknas i bilregistret uppgift som behövs för påfö— ring av skatt eller föreligger i annat fall särskilda skäl härför får riksskatteverket föreskriva att påfö—

ring av skatt skall ske enligt grunder som verket be— stämmer.

505. Det åligger riksskatteverket att samordna kontrollen av fordonsskatt och kilometerskatt. Riksskatteverket får efter samråd med beskatt—

ningsmyndigheten besluta att tjänsteman hos verket skall verkställa gpansk—

1 Kungörelsen omtryckt 1979z396.

SOU 1981:84

Nuvarande lydelse

enli t la en 19 :92

vid viss konsumtionsbe- nin

om förfarandet

skattning. I sådant fall gäller bestämmelserna om beskattningsmypdighet i 9 och 12 la en även riksskatteverket. Tjänste— man som verkställer

gganskning får göra av— stämpling i kilometerräk— nare.

PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M.

Föreslagen lydelse

52 5

Länsstyrelse förord— nar allmänt ombud och ställföreträdare för den— ne enligt 3 5 vägtrafik— skattelagen (1973:601). Ombudet och ställföreträ— daren förordnas på högst fyra år.

545

Länsstyrelse förord— nar allmänt ombud och ersättare för denne en— ligt 3 5 vägtrafikskatte— lagen (1973:601). Ombudet och ersättaren förordnas på högst fyra år.

Mot beslut enligt 27 5 andra stycket eller 53 5 el— ler om utdömande av vite föres talan genom besvär hos kammarrätt.

Mot beslut enligt 8 5, 31 5 eller 32 5 första styck— et föres talan genom besvär hos regeringen.

Mot beslut enligt 39 5 första eller andra styck— et, 48 5 andra stycket, 50 5 andra stycket eller

mot beslut om utsättande av vite får talan gj fö— ras.

Mot beslut enligt 39 5 första eller andra styck— et, 48 5 andra stycket el— ler mot beslut om utsät— tande av vite får talan inte föras.

134. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFORFATTNINGAR, M.M.

25, Förslag till

Förordnin om ändrin i kun örelsen 1 : om

återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m.m.

för fordon som använts utom riket

Härigenom föreskrivs i fråga om kungörelsen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtra—

fikskatt m.m. för fordon som använts utom riket att

2 c 5 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 c 51 För kilometerskattemärke eller duplett därav utgår avgift med tio kronor eller,

om märket lämnas ut av

tullmyndighet, med tjugofem kronor.

Avgift för märke er— läggs av fordonsägaren inom tid som riksskatte— verket bestämmer genom insättning på särskilt postgirokonto. Inbetal— ningskort tillställs fordonsägaren av tra— fiksäkerhetsverket för länsstyrelses räkning. Vad som sägs i 30 5 väg— trafikskattelagen (1973:601) skall till— lämpas i fråga om avgif— ten.

Avgift för märke er— läggs av fordonsägaren inom tid som riksskatte— verket bestämmer genom insättning på särskilt postgirokonto. Inbetal— nngamrttulmäus fordonsägaren av tra— fiksäkerhetsverket för länsstyrelses räkning. Vad som sägs i 26 a och 30 55 vägtrafikskattela— gen (1973:601) skall tillämpas i fråga om av— giften.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

1

Senaste lydelse 1979:397.

136. PUNKTSKATTEFÖRFATTNINGAR, M.M. SOU 1981:84

26. Förslag till

La om ändrin i la en om överlastav ift

1972:4

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972:435) om överlastavgift

gplg att 9 5 skall ha nedan angivna lydelse, dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 10 5,

av nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse

951

Nuvarande lydelse

Bestämmelserna i 6, 8, Bestämmelserna i 3 5 30 32 och 43 55 vägtra— fikskattelagen (1973:601) äger motsvarande tillämp—

andra stycket och tredje stycket första punkten, 6, 8, 26 a, 30 32 och

43 55 vägtrafikskattelagen (1973:601) äger motsvaran—

ning på överlastavgift.

de tillämpning på över— lastavgift. Vad där sägs

om beskattningsmyndighet gäller då länsstypelsen. Allmänt ombud för över—

lastavgift är den som för— ordnats som sådant ombud med stöd av 3 5 fjärde stycket vägtrafikskattela— gen.

10 5

Bestämmelserna i 6 kap. la en om unkt—

skatter och prisregle— ringsavgifter får tilläm— pas även för att inhämta upplysningar till ledning för beslut om överlastav—

gift. Det som i nämnda be— stämmelser sägs om vägtra—

1 Senaste lydelse 1975:1413.

SOU 1981:84 PUNKTSKATTEFÖRFATTHINGAR, M.M. 137

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

fikskatt gäller i stället överlastavgift. Länsstyrelsens beslut överklagas genom besvär i kammarrätten. Allmänna

ombudets besvärstid räk—

nas från beslutets dag. För besvär gäller vidare 8 kap. 4, 6, 7 och 9 55 lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter. Vid tillämpningen av 8 ka . 7 är mot artens

besvärstid två veckor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

ru |

1515 i;;- 1.144 . .5'

SOU 1981:84

III PRISREGLERINGSFÖRFATTNINGAR

1. Förslag till

La om ändrin i la en 1 67: 40 om orisre lerin å

jordbrukets område

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (19672340) om

prisreglering på jordbrukets område

1

dels att 11 13, 21, 24 och 34 55 samt rubriken närmast före 33 5 skall upphöra att gälla, dels att 10, 17, 20, 21 b, 23, 33 och 34 a 55 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

10 5

Avgift erläggs av

a) mjölkproducent för mjölk, grädde och ost som han levererar till annan än mejeri eller fö— retagare som handlar med mjölk eller mejeriproduk— ter,

b) mejeri för mjölk, grädde, ost, torrmjölk och kondenserad mjölk, som gj levereras till annat mejeri,

c) annan tillverkare än mejeri för försåld marga— rinost, 1 Lagen omtryckt 1981:637.

Föreslagen lydelse

Avgiftsskyldig är

a) mjölkproducent för sådan mjölk, grädde och ost som han levererar till annan än mejeri el— ler företagare som hand— lar med mjölk eller meje— riprodukter,

b) innehavare av mejeri för mjölk, grädde, ost, torrmjölk och kondenserad mjölk, som inte levereras till annat mejeri,

c) annan tillverkare än mejeri för försåld marga— rinost,

140. PRISREGLERINGSFÖRFATTNINGAR

Nuvarande lydelse

d) annan företagare som handlar med mjölk eller mejeriprodukter än mejeri för mjölk, grädde och ost som mjölkproducent levere— rat,

e) potatisproducent

för potatis som han le— vererar till bränneri

eller stärkelsefabrik,

f) importör av socker och sockertillverkare för försålt socker,

g) kläckeri för leve— rerade hönskycklingar av tamhöns,

h) fläskproducent för tamsvin som han levere- rar till slakt,

i) äggproducent för värphöns som han inne— har.

SOU 1981:84

Föresla en 1 delse

d) sådan annan företaga— re än innehavare av meje— ri som handlar med mjölk eller mejeriprodukter för mjölk, grädde och ost som mjölkproducent hg; levere— rat,

e) innehavare av brän— neri och stärkelsefabrik

för potatis som han tagit emot,

f) importör av socker och sockertillverkare för försålt socker,

g) innehavare av kläcke— ri för levererade höns— kycklingar av tamhöns,

h) fläskproducent för tamsvin som han levereu rar till slakt,

i) äggproducent för värphöns som han inne— har.

Den som odlar potatis på en sammanlagd åkerareal av minst 0,5 hektar erlägger avgift för potatisen i för— hållande till den odlade arealen.

17 5

Avgift som avses i 14 5 erlägges till tullverket eller, om regeringen för— ordnar det, till jord— bruksnämnden.

Avgift som erlägges till tullverket debiteras och uppbäres av verket i den ordning som gäller för tull. Även i övrigt

Avgift som avses i 14 5 erläggs till tullverket eller, om regeringen för— ordnar det, till jord— bruksnämnden.

Avgift som erläggs till tullverket debiteras och ppppäpg av verket i den ordning som gäller för tull. Även i övrigt

SOU 1981:84 PRISREGLERINGSFÖRFATTNINGAR

Nuvarande lydelse

gäller i sådant fall i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om tull.

Avgift som erlägges till jordbruksnämnden fastställes och uppbäres i den ordning regeringen eller, efter bemyndigande

av regeringen, nämnden bestämmer.

Vara för vilken avgift erlägges till jordbruks— nämnden får, om nämnden gj medger annat, utlämnas endast mot bevis om att avgift erlagts.

20 5

Avgift som avses i 18 5 fastställes och uppbäres gy jordbruksnämnden eller den nämnden bemypdigar. Föreligger avgifts — skyldighet får, om jord— bruksnämnden gj medger annat, utförsel ske en— dast om bevis att av— giften erlagts visas för tullmyndigheten.

Föreslagen lydelse

gäller i sådant fall i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om tull.

Vara för vilken avgift erläggs till jordbruks— nämnden får, om nämnden inte medger annat, lämnas

pp endast mot bevis om att avgift har erlagts.

Avgift som avses i 18 5 betalas till jordbruks— nämnden.

Föreligger avgifts— skyldighet får, om jord— bruksnämnden inte medger

annat, utförsel ske en— dast om bevis att av— giften på; erlagts visas för tullmyndigheten. gp nämnden medger att utför— sel får ske utan att av—

giften har erlagts, får

nämnden kräva att säker— het ställs för avgifts—

beloppet.

142 PRISREGLERINGSFORFATTNINGAR SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 21 b 5

I fråga om utjäm— I fråga om utjäm— ningsavgift för varor ningsavgift för varor som tillverkas inom som tillverkas inom landet skall 11 13 55 landet skall i den ut— denna lag tillämpas. I sträckning regeringen för— den utsträckning rege— ordnar riksskatteverket ringen förordnar skall vara beskattningsmyndig— dpgk riksskatteverket het. vara beskattningsmyn— dighet.

I fråga om avgifter enligt 21 a 5 för varor som im— porteras skall 15 och 17 55 tillämpas.

23 5

Avgiftsskyldig skall För avgift som avses i erlägga ränta på oguldet 7 10 och 18 samt för avgiftsbelopp avseende sådan avgift som avses i avgift som uppbäres av 13 5 och som skall beta- jordbruksnämnden efter las till annan än tull— en räntefot som för år verket gäller lagen motsvarar det av riks— ( ) om punktskat— banken fastställda vid ter och prisregleringsav- varje tid gällande gifter om inte annat än— diskontot med tillägg ges i denna lag. av fyra procentenheter, dock minst tio kronor. Räntan skall beräknas från den dag avgiftsbe— loppet enligt beslut av jordbruksnämnden senast bort betalas. Ränta ut— går till och med den dag då betalning sker, dock längst till och med den dag då fordringen över— lämnas till indrivning. Uppkommer öretal vid

SOU 1981:84

Nuvarande lydelse

beräkning av ränta skall räntebeloppet jämnas till närmast högre hela kron— tal.

Jordbruksnämnden äger avstå från ränta, om dröjsmålet med betalning—

en är obetydligt eller särskilda skäl annars

föranleder till det.

33 5

Om avgift som enligt 17 5 skall inbetalas till jordbruksnämnden eller som avses i 18 5 och om verksamhet som avses i 28, 29 eller 31 5 gäller i_den om—

fattning regeringen el— ler, efter bemyndigande av regeringen, jordbruks—

nämnden bestämmer i till— lämpliga delar 8 — 12 55 lagen om förfarandet vid viss konsumtionsbeskatt— pipg. Vad i nämnda lag sägs om beskattningsmyn— dighet gäller jordbruks— nämnden, om skattskyldig den som är skyldig att erlägga avgift eller an— vända råvara och om skat— tepliktig vara avgiftsbe— lagd vara eller sådan va— ra som enligt 28, 29 el— ler 31 5 avses med till— verkningen eller försälj—

FRISREGLERINGSFÖRFATTNINGAR

Föreslagen lydelse

Egg verksamhet som av- ses i 28, 29 eller 31 5 gäller i tillämpliga de— lar bestämmelserna i lä—

gen ( .) om punkt— skatter och prisregle— ringsavgifter. Vad i nämnda lag sägs om be— skattningsmyndighet gäl- ler jordbruksnämnden, om skattskyldig den som är skyldig att använda råva- ra och om skattepliktig vara sådan vara som en— ligt 28, 29 eller 31 5 denna lag avses med till— verkningen eller försälj— ningen.

144. PRISREGLERIEGSFÖRFATTNINGAR

Nuvarande lydelse

ningen.

Mot jordbruksnämndens beslut i fråga som av— ses i 8 — 12 55 lagen om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning får talan ej föras.

SOU 1981:84

Föreslagen lydelse

34a5 Den som till ledning vid fastställande av avgift

uppsåtligen eller av grov oaktsamhet avger handling

med oriktig uppgift och därigenom föranleder fara för

att avgift undandras döms till böter eller fängelse i högst två år, om inte gärningen är belagd med straff i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsam— het underlåter att avge deklaration eller annan därmed jämförlig hand- ling till ledning vid fastställande av avgift ellerz såvitt gäller avgift enligt 7 — 10 55, bryter mot 4 5 lagen (1959:92) om förfarandet

vid viss konsumtionsbe— skattning döms till bö— ter.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsam— het underlåter att avge deklaration eller annan därmed jämförlig hand— ling till ledning vid fastställande av avgift döms till böter.

Detsamma gäller om av— giftsskyldig som skall betala avgift till jord-

bruksnämnden eller om tillverkare som är skyldig

att använda viss råvara,

uppsåtligen eller av gpov oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet el— ler föreskriven skyldig—' het att föra och bevara räkenskaper och därigenom

allvarligt försvårar jord— bruksnämndens kontroll—

verksamhet.

SOU 1981:84 PRISREGLERIHGSFÖRFATTNIFGAR

Nuvarande lydelse FöreSlagen lydelse

I ringa fall döms gj I ringa fall döms inte till ansvar enligt till ansvar enligt första eller andra första — tredje styckena. stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

2. Statens jordbruksnämnd meddelar de övergångsbe— stämmelser till denna lag som krävs i samband med ikraftträdandet av lagen ( ) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

146. PRISREGLERINGSFÖRFATTNINGAR SOU 1981:84

2. Förslag till Förordnin om ändrin

i förordnin en

. o .

prisreglering pa jordbrukets område

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1967:524) om prisreglering på jordbrukets område

dplg att 102 5 skall upphöra att gälla, leg att 1 5 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 53 Statens jordbruksnämnd får meddela föreskrifter som avses i 1 a 5 lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område.

Avgift som avses i 7 10 55 lagen om pris— reglering på jordbrukets område erläggs inom tid

och i den ordnipg jord— bruksnämnden bestämmer.

Jordbruksnämnden får Jordbruksnämnden får för särskilt fall för— för särskilt fall för— ordna att sådan avgift ordna att avgift som avses som avses i 14 5 lagen i 14 5 lagen om prisregle— om prisreglering på ring på jordbrukets område jordbrukets område er— erläggs till nämnden. läggs till nämnden. Ay— giften fastställs och uppbärs i den ordning nämnden bestämmer.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. 2. Statens jordbruksnämnd meddelar de övergångsbe—

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1978:467.

2 Senaste lydelse 1978:467. 3 Senaste lydelse 1981z638.

SOU 1981 : 84 FRISREGLERINGSFÖRFACFTNINGAR 147

stämmelser till denna förordning som krävs i samband med ikraftträdandet av lagen ( ) om punktskat— ter och prisregleringsavgifter.

148. PRISREGLERINGSFÖRFATTNINGAR

5, Förslag till Förordnin om ändrin

i förordnin en

SOU 1981:84

utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för

jordbruksråvaror

dels att 11 5 skall upphöra att gälla, dels att 10 5 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

10 5

Riksskatteverket är be— skattningsmyndighet gp— ligt lagen (1959:922 om förfarandet vid viss kon— sumtionsbeskattning i fråga om avgift enligt denna förordning som skall erläggas till ver—

..

ket.

Föreslagen lydelse

Riksskatteverket är be— skattningsmyndighet i fråga om avgift som en— ligt denna förordning skall erläggas till ver— ket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

SOU 1981:84

3! Förslag till

PRISREGLERINGSFÖRFATTRIHGAR

La om ändrin i 1 en 1974:226 om risre lerin &

fiskets område

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område

1

dels att 8, 9, 15, 16 och 20 55 samt rubriken när— mast före 19 5 skall upphöra att gälla, dels att 11, 13, 19, 21 och 23 55 skall ha nedan

angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 52

Prisregleringsavgift för importfisk skall, om ej annat följer av andra stycket, erläggas till tullverket i den ordning som gäller för tull.

Även i övrigt gäller i sådant fall i tillämpliga delar vad som är före— skrivet om tull. Avgifts— medlen skall inlevereras till statens jordbruks— nämnd i den ordning re— geringen bestämmer.

Jordbruksnämnden får

efter samråd med gene— raltullstyrelsen före— skriva att avgift i stället skall uppbäras

1 Senaste lydelse av 9 5 1980:406 15 5 1980:406 20 5 1980:406.

2 Senaste lydelse 19741866.

Prisregleringsavgift för importfisk skall, om inte jordbruksnämnden ef—

ter samråd med general- tullstyrelsen föreskriver annat, erläggas till tull—

verket i den ordning som gäller för tull. Även i övrigt gäller i sådant fall i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om tull. Avgiftsmedlen skall inlevereras till statens jordbruksnämnd i den ord— ning regeringen bestäm— mer.

150. PKISREGLERINGSFÖRPATTNINGAR

Nuvarande lydelse

av kommunal fiskhamns—

,förvaltning eller an— nan organisation. Av— gift som uppbäres av

annan än av jordbruks— nämnden skall redovisas

till denna.

13 5

För vara som anges i bilaga till denna lag och som utföres ur landet skall erläggas utförsel— avgift. Avgiften uppbäres av statens jordbruksnämnd

eller den jordbruksnämn— den bemyndigar. Utförselavgift utgår

gj, om varan utföres un— der sådana omständighe— ter som för tillstånds— pliktig vara medför rätt till utförsel utan till— stånd enligt 5 6.

Föreligger avgiftsskyl— dighet får, om jordbruks— nämnden gj medger annat, utförsel ske endast om bevis att avgiften er— lagts företes för tull— myndigheten.

SOU 1981:84

Föreslagen lydelse

För vara som anges i bilaga till denna lag och som förs ut ur landet skall erläggas utförselav— gift. Avgiften uppbärs av statens jordbruksnämnd.

Utförselavgift utgår inte om varan förs ut un—

der sådana omständighe— ter som för tillstånds— pliktig vara medför rätt till utförsel utan till— stånd enligt 5 5. Föreligger avgiftsskyl— dighet får, om jordbruks— nämnden inte medger annat,

utförsel ske endast om bevis att avgiften er— lagts företes för tull—

myndigheten. Om jordbruks— nämnden medger att utför— sel får ske utan att av—

giften erlagts, får jord— bruksnämnden kräva att sä— kerhet ställs för avgifts— beloppet.

SOU 1981:84 PRISREGLERINGSFÖHFATTNINGAR

Nuvarande lydelse

195. I fråga om annan av—

gift som avses i denna

lag än sådan som erlägg s till tullverket gäller den omfattning statens jordbruksnämnd bestämmer i tillämpliga delar 8 — 12 5 la en 1959:92

om förfarandet vid viss

konsumtionsbeskattning. Vad som i nämnda lag sägs om beskattningsmyndighet gäller jordbruksnämnden, om skattskyldig den som

är skyldig att erlägga av— gift och om skattepliktig

vara avgiftsbelagd vara.

e i

Föreslagen lydelse 3

T fråga om annan av— gift som avses i denna

lag än sådan som erläggs till tullverket gäller lagen g 2 om punkt— skatter och prisregle— ringsavgifter.

21 54

Den som till ledning vid fastställande av av— gift uppsåtligen eller av grov oaktsamhet avger handling med oriktig uppgift och därigenom föranleder fara för att avgift undandrages dömes till böter eller fängel— se i högst två år, om gj gärningen är belagd med straff i lagen (1969:418) om straff för varusmugg— ling.

3 Senaste lydelse 1980z406.

4 Senaste lydelse 1980z406.

Den som till ledning vid fastställande av av— gift uppsåtligen eller av grov oaktsamhet avger handling med oriktig uppgift och därigenom föranleder fara för att avgift undandras döms till böter eller fängel— se i högst två år, om ;p— 32 gärningen är belagd med straff i lagen (1969:418) om straff för varusmuggling.

PRISREGLERINGSFÖRFATTNINGAR.

Nuvarande lydelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att avge deklaration eller annan därmed jämförlig hand— ling till ledning vid fastställande av avgift eller, såvitt gäller avgift enligt 7 5, bry—

ter mot 4 la en

11959z92) om förfaran—

det vid viss konsum—

tionsbeskattning dömes till böter.

Irngafwldesej till ansvar enligt första eller andra stycket.

23 Mot beslut, som sta— tens jordbruksnämnd i särskilt fall meddelat enligt denna lag eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen,

föres talan hos kammar—

rätten genom besvär.

5 Senaste lydelse 1980:406.

SOU 1981:84

Föreslagen lydelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att avge deklaration eller annan därmed jämförlig hand— ling till ledning vid fastställande av avgift döms till böter.

Detsamma gäller om den som skall erlägga avgift enligt denna lag till an— nan än tullmyndighet upp— såtligen eller av gpov oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet el— ler föreskriven skyldighet att föra och bevara rä— kenskaper och därigenom

allvarligt försvårar jord— bruksnämndens kontroll—

verksamhet. I ringa fall döms inte till ansvar enligt

första — tredje styckena.

55

Mot beslut, tens jordbruksnämnd i särskilt fall på; meddelat enligt denna lag eller

som sta—

med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, förs talan hos kammar—

rätten genom besvär.

SOU 1981:84 PRISREGLERINGSFÖRFATTNINGAR;

Nuvarande lydelse FöreSlagen lydelse

Talan mot annat beslut, Talan mot annat beslut, som jordbruksnämnden med— som jordbruksnämnden pgg delat enligt lagen eller meddelat enligt lagen el— med stöd av regeringens ler med stöd av regering— förordnande enligt lagen, ens förordnande enligt la— föres hos regeringen ge— gen, fgpg hos regeringen nom besvär. genom besvär.

Mot jordbruksnämndens beslut i fråga som avses

i 8 12 55 lagen 19 9:92 om förfarandet vid viss konsumtionsbe—

skattning får talan ej föras.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

2. Statens jordbruksnämnd meddelar de övergångsbe— stämmelser till denna lag som krävs i samband med ikraftträdandet av lagen ( ) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

PRISREGLERINGSFÖRFATTNINGAR

5. Förslag till

La om ändrin i la en

1976z298

SOU 1981:84

om stats lomberin

av utsäde och om växtförädlingsavgift

Härigenom föreskrivs att 6 5 lagen (1976:298) om statsplombering av utsäde och om växtförädlingsavgift skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Om växtförädlingsavgift gäller i tillämpliga de— lar lagen (1959192) om förfarandet vid viss kon— sumtionsbeskattning utom

såvitt avser

37 a — 37 g 55. Beskatt— ningsmyndighet är statens centrala frökontrollan— stalt. Annan som utför

statsplombering av utsäde skall debitera och uppbä— ra avgiften för centrala frökontrollanstaltens

räkning. Vite förelägges och utdömes av lant— bruksstyrelsen. Till allmänt ombud utses tjänsteman hos lantbruks— styrelsen. Varje plomberingstill— fälle utgör sådan be— skattningsperiod som av— ses i lagen om förfaran— det vid viss konsumtions— beskattning. Vid till— lämpningen av 19 5 nämn— da lag har verkställd

debitering samma verkan

Föreslagen lydelse

6 5

Om växtförädlingsavgift gäller i tillämpliga de— lar 1, 4 — 6, 8 och 9 kap. lagen ( ) om punkt— skatter och prisregle— ringsavgifter. Beskatt— ningsmyndighet är statens

utsädeskontroll. Annan som utför statsplombering av utsäde skall debitera och uppbära avgiften för 5327 tens utsädeskontrolls räk—

ning. Till allmänt ombud utses tjänsteman hos lant— bruksstyrelsen.

Avgiftsskyldighet inträ— der vid varje plomberings— tillfälle. Verkställd de—

bitering har samma verkan som ett beslut enligt 4 ka . 3 5 la en om unkt— skatter och prisregle-

ringsavgifter. Avgiften skall i sådant fall beta—

SOU 1981:84 PRISREGLERINGSFÖRFATTNINGAR- 155

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

som där angivet prelimi— las inom den tid som pg— närt beslut. Avgiften stäms av den som utför skall i sådant fall gp— statsplombering.

läggas inom den tid som bestämmes av den som ut— för statsplombering.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

.l. , | 1.1"..5 I'11'""" w,.w . v.t- .. ___. ' , '. r.. .

11 411,

':'M |.'-11 '

11 '.; u. ”h,-w,,"

SOU 1981:84

lv ÖVRIGA FÖRFATTNINGAR

1. Förslag till

La om ändrin i bevissäkringsla 1 7 :1027 för

skatte— och avgiftsprocessen

Härigenom föreskrivs i fråga om bevissäkringslag (1975:1027) för skatte— och avgiftsprocessen

att 1 5 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

1 5

Denna lag är tillämplig vid revision eller annan granskning för faststäl— lande av skatt, tull eller avgift enligt lagen (1908:128 s. 1) om be— villningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, uppbördsla— gen (1953z272), taxerings— lagen (1956:623), lagen (1958:295) om sjömans— skatt, lagen (1959:92) om förfarandet vid viss kon— sumtionsbeskattning, la— gen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäk— ring, m.m., stämpelskat— telagen (1964:308), lagen

Föreslagen lydelse

Denna lag är tillämplig vid revision eller annan granskning för faststäl— lande av skatt, tull eller avgift enligt lagen (1908:128 s. 1) om be— villningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, uppbördsla— gen (1953z272), taxerings— lagen (1956:623), lagen (1958:295) om sjömans— skatt, lagen (1959:92) om förfarandet vid viss kon— sumtionsbeskattning, la— gen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäk— ring, m.m., stämpelskat— telagen (1964:308), lagen

158. ÖVRIGA FÖRFATTNINGAR

Nuvarande lydelse

(1967:340) om prisregle— ring.på jordbrukets om— råde, lagen (1968:430) om mervärdeskatt, ku— pongskattelagen (1970:624), vägtrafik- skattelagen (1973:601), förordningen (1973:602) om särskild vägtrafik- skatt, tullagen (1973:670), lagen (1974:226) om prisregle— ring på fiskets område.

SOU 1981:84

Föreslagen lydelse

(1967:340) om prisregle— ring på jordbrukets om— råde, lagen (1968:430) om mervärdeskatt, ku— pongskattelagen (1970:624), vägtrafik— skattelagen (1973:601), förordningen (1973:602) om särskild vägtrafik— skatt, tullagen (1973:670), lagen (1974:226) om prisregle— ring på fiskets område, lagen ( ) om punkt— skatter och prisregle— ringsavgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

SOU 1981:84 ÖVRIGA FÖRFATTNINGAR

2. Förslag till La om ändrin i la en 1 78:880 om betalnin ssäkrin

för skatter, tullar och avgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter att 2 5 skall ha nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse

2 5

Betalningssäkring får användas i fråga om fordran på Nuvarande lydelse

1. skatt, tull eller avgift som avses i 1 5 första stycket lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skat— tefordringar m.m.,

2. skatt enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,

3. skatte— eller avgiftstillägg eller förseningsav— gift,

4. ränta eller avgift som utgår i samband med upp— börd eller indrivning av fordran enligt 1, 2 eller 3,

5. skattebelopp jämte 5. skattebelopp jämte restavgift eller ränta restavgift eller ränta

som företrädare för ju— som företrädare för ju—

ridisk person är skyl— dig att betala enligt 77 a 5 uppbördslagen (1953z272), 48 a & la— gen (1968:430) om mer— värdeskatt, 27 a 5 la— gen (1959:92) om för— farandet vid viss kon— sumtionsbeskattning gl— lgp 17 5 1 mom. lagen (1958:295) Om sjömans— skatt.

ridisk person är skyl— dig att betala enligt 77 a 5 uppbördslagen (1953:272), 48 a 5 la— gen (1968:430) om mer— värdeskatt, 27 a 5 la— gen (1959:92) om för— farandet vid viss kon—

sumtionsbeskattning, 17 5 1 mom. lagen (1958:295) om sjömansskatt eller 5 kap. tl 5 lagen ( ) om punktskat— ter och prisregleringsav— gifter.

160. ÖVRIGA FÖRFATTNINGAR SOU 1981:84

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

SOU 1981:84 ÖVRIGA FÖRFATTNINGAR

5. Förslag till Förordnin med ändrin 1970:7 2 med i förordningen instruktion för riksskatteverket

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1970:752) med instruktion för riksskatteverketll

dels att 11 och 11 a 55 skall upphöra att gälla, dels att 8, 9 och 14 55 skall ha nedan angivna ly- delse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 852

Inom verket finns en Inom verket finns en nämnd för rättsärenden nämnd för rättsärenden och sjömansskattenämn— och sjömansskattenämn— den. Till verket är den. Till verket är energiskattenämnden, kilometerskattenämnden reklamskattenämnden och knuten.

kilometerskattenämnden knutna.

953. Nämnden för rättsärenden sammanträder på två avdel— ningar, en för indirekt skatt och en för övriga ären—

den.

Nämnden består av sex— Nämnden består av sex— ton ledamöter och högst ton ledamöter och högst tjugofyra suppleanter tjugoåtta suppleanter som regeringen utser som regeringen utser särskilt. Bland ledamö— särskilt. Bland ledamö— terna utser regeringen terna utser regeringen två ordförande och tre två ordförande och tre vice ordförande. vice ordförande.

Ledamöternas och suppleanternas fördelning på av—

delning bestäms av regeringen. 1 Senaste lydelse av 11 5 1979:538 11 a 5 1977:962.

2 Senaste lydelse 1979:538. 3 Senaste lydelse 1977:66.

162. ÖVRIGA FÖRFATTNINGAR SOU 1981:84

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 14 54

Av nämnden för rätts— Av nämnden för rätts— ärenden avgöres ärenden ärenden avgörs ärenden angående förhandsbesked, angående förhandsbesked, bindande förklaringar bindande förklaringar och dispenser i rätts— och dispenser i rätts— frågor, dock icke för— frågor.

handsbesked enligt la— en 1972:266 om skatt på annonser och reklam.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

4 Senaste lydelse 1977:962.

SOU 1981:84 ÖVRIGA FÖRFATTNINGAR

4, Förslag till

Förordnin om ändrin i förordnin en 1 781407 om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1978:407) om befrielse från eller nedsättning av

viss indirekt skatt, m.m.

att 1 5 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Riksskatteverket prövar fråga som avses i ag_å la en 1 : 2 om förfa— zandet vid viss konsum— tionsbeskattning, 76 5 lagen (1968:430) om mer— värdeskatt eller 39 5 vägtrafikskattelagen (1973:601). Prövning sker i den mån ej annat följer av lagen (1975:278) om nedsättning av fordons— skatt på traktorer och släpvagnar m.m.eller av 2 5.

1 5

Föreslagen lydelse

Riksskatteverket prövar fråga som avses i 76 5 lagen (1968z430) om mer— värdeskatt eller 39 5 vägtrafikskattelagen (1973:601). Prövning sker i den mån ej annat följer av lagen (1975:278) om nedsättning av fordons- skatt på traktorer och släpvagnar m.m. eller av 2 5.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om ärende i vilket framställning om befrielse från skatt gjorts före ikraftträdandet.

St atens offentliga utredningar 1981

Kronologisk förteckning

28.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

45. 46. 47.

49. 50. 51 . 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58, 59.

HS 90: Hälsorisker. S. HS 90: Ohälsa och vårdutnyttjande. S. HS 90: Hälso- och sjukvård i internationellt perspektiv. S. HS 90: Utgångspunkter och riktlinjer för det fortsatta arbetet. 5. Ny arbetstidslag. A. Översyn av lagen om församlingsstyrelse. Kn. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. 5. Översyn av sjölagen 1. Ju. Enhetligt huvudmannaskap för högskolan. U. Datateknik i verkstadslndustrin. I.

. Datateknik i processindustrin. |.

lnrikesflyget under 1980-talet. K. Närradio. U. Reformerat kyrkomöte, kyrklig lagstiftning m. m. Kn. Grundlagsfrågor. Ju Film och TV i barnens värld. U. Industrins datorisering. A. Minskat tobaksbruk. S. Översyn av radiolagen. U. Omprövning av samvetsklausulen. Kn. . Internationellt patentsamarbete III. H. . Sjukersättningsfrågor. S. . Tekniska hjälpmedel för handikappade. U.

Socialförsäkringens datorer. S. . Bra daghem för små barn. S. . Omsorger om vissa handikappade. S. . Omsorger om vissa handikappade. Sammanfattning, lag-

förslag, specialmotiveringar. S. Turism och friluftsliv. Det centrala myndighetsansvaret. Jo.

Forskningens framtid. U. Forskarutbildningens meritvärde. U. Avtalsvillkor mellan näringsidkare. Ju. Fluor i kariesförebyggande syfte. S. _ Effekter av investeringar utomlands. I. Fristående skolor för skolpliktiga elever. U. Sjukresor. S.

Begravningsverksamheten. Kn. Företags obestånd Il. B.

Om hets mot folkgrupp. A. Svenk krigsmaterielexport. H. Prisreglering mot inflation? H. Prisreglering mot inflation? Bilagor 1—6. H. Prisreglering mot inflation? Bilagor 7—12. H. De internationella investeringarnas effekter. [. Löntagarna och kapitaltillväxten. Slutrapport. E. Nya medier text-TV, teledata. U. Ändringar i förvaltningslagen. Ju. Hyresgästinflytande på målning och tapetsering. Bo. Telubaffären. Ju. Den svenska psalmboken. Band 1. Kn. Den svenska psalmboken. Band 2. Kn. Den svenska psalmboken. Band 3. Kn. Den svenska psalmboken. Band 4. Kn. Stockholms kommunala styrelse. Kn. Kooperativa företag. |. Video. U. Bibeln. Nya testamentet. U. Djurens hälso- och sjukvård. Jo. Samverkan vid uppgiftslämnande. B. Datateknik i industriproduktionen. l.

60. 61. 62. 63. 64. 65.

66.

67.

68.

69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

84.

Kooperationen i samhället. l. Familjepensionen. S, Familjepensionen. Sammanfattning. S. Samhället och samlingslokalerna. Bo. Våldtäkt. Ju. Svenska kyrkans gudstjänst. Band 5. Kyrkliga handlingar. Kn. Svenska kyrkans gudstjänst. Bilaga 3. Kyrkliga handlingar. Vägen in i kyrkan. Dop, konfirmation, kommunion- aktuella liturgiska utvecklingslinjer. Kn. Svenska kyrkans gudstjänst. Bilaga 4. Kyrkliga handlingar. Äktenskap och vigsel i dag - Liturgiska utecklingslinjer. Kn. Svenska kyrkans gudstjänst. Bilaga 5. Kyrkliga handlingar. Döendet, döden och begravningsgudstjänsten. Kn. Pris på energi. |. Arbete eller pensionering. A. Prostitutionen i Sverige. 8. Att avveckla en kortsiktig stödpolitik. l. Landskapsinformation under 1980-talet. Bo. Från hyresrätt till bostadsrätt. Bo. Länsrätternas målområde administrativ tvåpartsprocess. Kn. Företagshypotek. Ju. Hyresrätt 3, Ju. Löntagarna och kapitaltillväxten 6. E. Löntagarna och kapitaltillväxten 7. E. Arrenderätt 2. Ju. Skogsindustrins virkesförsörjning. |. Samhällets räddningstjänst. Kn. Punkskatter och prisregleringsavgifter. Del 1. Redovisning, Beslut, Uppbörd, Kontroll. B. Punktskatter och prisregleringsavgifter. Del 2. Författninge- förslag. B.

Statens offentliga utredningar 1981

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet

Översyn av sjölagen 1. [8] Grundlagsfrägor. [15] Avtalsvillkor mellan näringsidkare. [31] Ändringar i förvaltningslagen. [46] Telubaffären. [48] Våldtäkt. [64] Företagshypotek. [76] Hyresrätt 3. [77] Arrenderätt 2. [80]

Äktenskapsbalk. [85] Socialdepartementet

Hälso- och sjukvård inför 90-talet. 1. Hälsorisker. [1 ] 2. Ohälsa och vårdutnyttjande. [2] 3. Hälso- och sjukvård i internationellt perspektiv. [31 4. Utgångspunkter och riktlinjer för det fortsatta arbetet. [4] Lag om vård av missbrukare i vissa fall. [7] Minskat tobaksbruk. [18]

Sjukersättningsfrågor. [22] Socialförsäkringens datorer. [24] Bra daghem för små barn. [25] Omsorgskommittén. 1. Omsorger om vissa handikappade. [26] 2. Omsorger om vissa handikappade. Sammanfattning. lagför— slag, specialmotiveringar. [27] Fluor i kariesförebyggande syfte. [32] Sjukresor. [35] Pensionskommittén. 1. Familjepensionen. [6112 Familjepensio- nen. Sammanfattning. [62] Prostitutionen i Sverige. [71]

Kommunikationsdepartementet Inrikesflyget under 1980-talet. [12]

Ekonomidepartementet

Löntagarna och kapitaltillväxten. 1. Löntagarna och kapitaltill- växten. Slutrapport. [44] 2. Löntagarna och kapitaltillväxten 6. [78] 3. Löntagarna och kapitaltillväxten 7. [79]

Budgetdepartementet

Företags obestånd ll. [37] Samverkan vid uppgiftslämnande. [58] Punktskatteutredningen. 1. Punktskatter och prisregleringsavgif- ter. Del 1. Redovisning, Beslut, Uppbörd, Kontroll. [83] 2. Punktskatter och prisregleringsavgifter. Del 2. Författningsför- slag. [84]

Utbildningsdepartementet

Enhetligt huvudmannaskap för högskolan. [9] Närradio. [13] Film och TV i barnens värld. [16] Översyn av radiolagen. [19] Tekniska hjälpmedel för handikappade. [23] Utredningen om forskningens och forskarutbildningens situa- tion. 1. Forskningens framtid. [29] 2. Forskarutbildningens meritvärde. [301 ' Fristående skolor för skolpliktiga elever. [34] Nya medier —— text-TV, teledata. [45] Video. [55] Bibeln. Nya testamentet. [56]

Jordbruksdepartementet

Turism och friluftsliv. Det centrala myndighetsansvaret. [28] Djurens hälso— och sjukvård. [57]

Handelsdepartementet

Internationellt patentsamarbete III. [21] Svensk krigsmaterielexport. [39] Prisregleringskommittén. 1. Prisreglering mot inflation? [40] 2. Prisreglering mot inflation? Bilagor 1—6. [41] 3. Prisreglering mot inflation? Bilagor 7—12. [42]

Arbetsmarknadsdepartementet

Ny arbetstidslag. [5] Industrins datorisering. [17] Om hets mot folkgrupp. [38] Arbete eller pensionering. [70]

Bostadsdepartementet

Hyresgästinflytande på målning och tapetsering. [47] Samhället och samlingslokalerna. [63] Landskapsinformation under 1980—talet. [73] Från hyresrätt till bostadsrätt. [74]

Industridepartementet

Data- och elektronikkommlttén. 1. Datateknik i verkstadsindu- strin. [10] 2. Datateknik i processindustrin. [11] 3. Datateknik i industriproduktionen. [59] Direktinvesteringskommittén. 1. Effekter av investeringar utom- lands. [33] 2. De internationella investeringarnas effekter. [43] Kooperationsutredningen. 1. Kooperativa företag. [541 2. Koope— rationen i samhället. [60] Pris på energi. [69] Att aweckla en kortsiktig stödpolitik. [72] Skogsindustrins virkesförsörjning. [81]

Kommundepartementet

Översyn av lagen om församlingsstyrelse. [6] Reformerat kyrkomöte, kyrklig lagstiftning m.m. [14] Omprövning av samvetsklausulen. [20] Begravningsverksamheten. [36] 1969 års psalmkommitté. 1. Den svenska psalmboken. Band 1. [49] 2. Den svenska psalmboken. Band 2. [50] 3. Den svenska psalmboken. Band 3. [51] 4. Den svenska psalmboken. Band 4. [52] Stockholms kommunala styrelse. [53] 1968 års kyrkohandbokskommitté. 1. Svenska kyrkans handbok. Band 5. Kyrkliga handlingar. [65] 2. Svenska kyrkans gudstjänst. Bilaga 3. Kyrkliga handlingar. Vägen in i kyrkan. Dop, konfirma— tion, kommunion aktuella liturgiska utvecklingslinjer. [66] 3. Svenska kyrkans gudtjänst. Bilaga 4. Kyrkliga handlingar. Äkten- skap och vigsel i dag — Liturgiska utvecklingslinjer. [67] 4. Svenska kyrkans gudstjänst. Bilaga 5. Kyrkliga handlingar. Döendet, döden och begravningsgudstjänsten. [68] Länsrätternas målområde — administrativ tvåpartsprocess. [75] Samhällets räddningstjänst. [82]

83]! mm lwf" ' , knutit—u:) , ? .i mmm,:

."'...- .- 5,L'.: ...g-="" |L":]F...L".

Akai-., uh....”

" 'f uar-.cn.- ”Li.. häl-:..- _.l... * .. .'."3 ' ' _..-...| till J... |

_???” di.—tänke." _. .-

LLC—l _ ..

55.7. 3.55. .....r.__. g .. På- 14 ' ...-fr "'_-U 4.5... . - lill. , . ; . ||

... gat-'|' : - .L' _l'wu |." '—"v_,".']: "."' ILl'l]l"_m1""

J . " ' .'..”l... _.:.. '.'.H'... t...—,...... _ . _. r...-""" [..'].fl.|"_'".... =.." .. ....3. ,, ,..|_.'. _.l. .'|-'.|. " . .- . ' 'u'l|'4i|' ||—" ' _'f ". "— x': "| F.; I '|' ' ..'] Il. * å". .". |'.- '” l'." _" __ "» _ '] " '. _- .."-' . . _ .

' "|.'l'

......" .

lllr' "' "|I'- ”.'|'”

IIJJI

":"-- "Rääfs; ' ' ""-(Au 55.1"! "

'|' "L""'-"-i ..

J!... .._. .

Till!-J "Tu'] -Ji|1J'_-II _| . .. " "! .'. "" ". 'n'—..-. ...

.. :. , v;t ' " '- ""Är.” gif. " '||' SE...." ."'_'.i .:. -. '.'Flm' . :. |. _ .

.. .'|

" "'. '.| . .'. ...... E'. :. .' .' r

..L»»».. -. »|» - "I'l'1'»'»' ,

,,J-c» ||» '»1'

| |. »: |T»»',|* ' ""M”-'#'»

M” " ';W' »»! ”I"" -»»-»»'z»'»»'.'.»»'”i ». . » » . .

».»I » .'. , »

.. - f"'.'5'»[':' E'...'.'»"»'J.""

:),.

. »» i » '." ' » 'I" ' . | » . * |' . » |__" »» |__ » _ , ,. L ' '» , » » »_ r 3, »|»! »' 1»'"""' ".»»'.»»»' » ' » _ »» 't »»" "' "- »" _ "JL,; ... .. .. ....u . _ ,. _ ...,! _

»»»'»l'f'||.»- ' _ -' '.

"|». ,_ . " »» |, », |