Inaktuell version

Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1996-12-17
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2011:470
Upphäver
Förordning (1996:728) med instruktion för Utrikesdepartementet
Förordning (1988:1147) med instruktion för Regeringskansliets förvaltningskontor
Förordning (1992:157) om arkiv hos regeringskansliet
Departementsförordning (1982:1177)
Revisionsförordning (1985:606) för regeringskansliet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Rättelseblad 2008:66 har iakttagits.

Regeringskansliets uppgifter

1 §  Regeringskansliet har till uppgift att bereda regeringsärenden och att i övrigt biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet.

[S2]Myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Regerings-kansliet. Förordning (2007:1294).

Regeringskansliets organisation

2 §  I Regeringskansliet ingår

[S2]Statsrådsberedningen (SB),

[S3]Justitiedepartementet (Ju),

[S4]Utrikesdepartementet (UD),

[S5]Försvarsdepartementet (Fö),

[S6]Socialdepartementet (S),

[S7]Finansdepartementet (Fi),

[S8]Utbildningsdepartementet (U),

[S9]Landsbygdsdepartementet (L),

[S10]Miljödepartementet (M),

[S11]Näringsdepartementet (N),

[S12]Kulturdepartementet (Ku),

[S13]Arbetsmarknadsdepartementet (A), och

[S14]Regeringskansliets förvaltningsavdelning (FA).

[S15]Vad som sägs i denna förordning om departement gäller också Statsrådsberedningen och förvaltningsavdelningen, om något annat inte framgår av sammanhanget. Förordning (2010:1750).

Regeringskansliet och utrikesförvaltningen

3 §  Utrikesförvaltningen består av Utrikesdepartementet och utrikesrepresentationen.

[S2]I utrikesrepresentationen ingår

 1. beskickningar, delegationer vid internationella organisationer och karriärkonsulat (utlandsmyndigheter),
 2. Svenska institutet i Alexandria, samt
 3. honorärkonsulat och konsularagenturer.

[S3]Föreskrifter om utrikesrepresentationen finns i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen. Förordning (1998:1217).

4 §  Utrikesrepresentationen lyder under Regeringskansliet.

[S2]Regeringskansliet beslutar i frågor som rör personalen i utrikesrepresentationen och i andra frågor som rör utrikesrepresentationens administration, om något annat inte är särskilt föreskrivet.

[S3]Regeringskansliet får överlämna åt en utlandsmyndighet att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som enligt föreskrifter i en annan förordning ska prövas av Regeringskansliet. Förordning (2008:66).

Regeringskansliets ledning

5 §  Statsministern är chef för Regeringskansliet. Statsministern utser bland statsråden en ersättare som tjänstgör som Regeringskansliets chef när statsministern har förhinder. Ersättaren inträder även i övrigt som Regeringskansliets chef i den utsträckning som statsministern bestämmer.

[S2]När både statsministern och ersättaren har förhinder, sköts chefens uppgifter av den som statsministern eller ersättaren bestämmer.

Departementens ledning

Chef för departement

6 §  Chef för ett departement är det statsråd som statsministern utser enligt 7 kap. 1 § regeringsformen.

7 §  Statsministern är chef för Statsrådsberedningen.

8 §  Chef för Regeringskansliets förvaltningsavdelning är förvaltningschefen i Statsrådsberedningen.

Chefstjänstemän

9 §  Chefstjänstemän i departementen är statssekreterarna, kabinetts-sekreteraren, expeditionscheferna och rättscheferna.

[S2]Chefstjänstemän i Statsrådsberedningen är statssekreterarna, förvaltningschefen, rättschefen, chefen för kansliet för samordning av EU-frågor, chefstjänstemannen för krishantering och personaldirektören.

[S3]Chefstjänstemän är också utrikesråden i Utrikesdepartementet, budgetchefen och finansråden i Finansdepartementet samt planeringschefen i Justitiedepartementet. Förordning (2008:66).

Huvudmän

10 §  I departementen finns huvudmän för olika sakområden. För var och en av de myndigheter som hör till departementen finns en huvudman som ansvarar för frågor om myndighetens styrning. Förordning (2010:1750).

Regeringskansliets internrevision

11 §  I Statsrådsberedningen finns Regeringskansliets internrevision. Förordning (2002:1045).

Regeringskansliets krisberedskap

11 a §  Chefen för varje departement ansvarar för krishanteringsförmågan i departementet.

[S2]Departementschefen ska uppdra åt en chefstjänsteman i departementet att närmast under departementschefen ansvara för att departementet har en krishanteringsplan och en krishanteringsorganisation. I Regeringskansliets förvaltningsavdelning kan uppdraget i stället ges till en annan tjänsteman än en chefstjänsteman. Förordning (2008:66).

11 b §  I Statsrådsberedningen finns en särskild chefstjänsteman för krishantering. Under chefstjänstemannen finns ett kansli för krishantering. Förordning (2008:66).

11 c §  Den chefstjänsteman för krishantering som finns i Statsrådsberedningen ansvarar för utveckling, samordning och uppföljning av krishanteringen i Regeringskansliet samt nödvändiga förberedelser för detta. Chefstjänstemannen får i det syftet ge ut riktlinjer och annat material. Förordning (2008:66).

11 d §  För krishantering finns det en grupp för strategisk samordning.

[S2]Gruppen består av statssekreterare i de departement vars verksamhetsområden berörs av en allvarlig händelse eller en uppkommen situation. Gruppen leds av den statssekreterare som närmast under statsministern leder och fördelar arbetet i Statsrådsberedningen eller den statssekreterare som han eller hon utser. Med statssekreterare avses även kabinettssekreteraren. Förordning (2008:66).

11 e §  Förvaltningschefens ansvar för administrativa frågor enligt 47 § gäller även vid krishantering. Förordning (2008:66).

11 f §  Förvaltningschefen ansvarar för de förberedelser som behövs i Regeringskansliet för att riksdagen, statschefen och regeringen ska kunna fullgöra sina uppgifter när de yttre omständigheterna gör det omöjligt eller olämpligt att använda ordinarie verksamhetsformer. Förvaltningschefen ska i denna fråga samverka med Riksdagsförvaltningen och Kungl. Hovstaterna. Förordning (2008:66).

Fördelning av regeringsärenden mellan departement

12 §  Förvaltningsärenden och lagstiftningsärenden fördelas mellan departementen på det sätt som anges i bilagan till denna förordning. Av bilagan framgår också till vilka departement myndigheter och andra organ hör.

[S2]Ärenden om förordningar ska handläggas i det departement som motsvarande förvaltningsärenden hör till.

[S3]Andra förvaltnings- och lagstiftningsärenden ska handläggas i det departement som är lämpligast med hänsyn till ärendets natur. Förordning (2008:66).

13 §  Om ett ärende faller inom flera departements verksamhetsområden, ska det handläggas i det departement dit ärendet huvudsakligen hör. Förordning (2008:66).

Beredning av regeringsärenden

Ansvaret för beredning av regeringsärenden

14 §  Departementschefen ansvarar för beredningen av regeringsärenden i departementet. För beredningen av regeringsärenden som enligt ett förordnande enligt 7 kap. 5 § regeringsformen ska föredras av ett annat statsråd ansvarar dock det föredragande statsrådet. Förordning (2008:66).

Gemensam beredning

15 §  Regeringsärenden som faller inom flera departements verksamhetsområden ska beredas i samråd med övriga berörda statsråd.

[S2]Detta gäller också inom ett departement när ett ärende berör mer än ett statsråd. Förordning (2008:66).

Vem som får begära in förklaringar, upplysningar och yttranden

16 §  Regeringskansliet får begära in förklaringar, upplysningar och yttranden i regeringsärenden. I en arbetsordning eller i särskilda beslut ska det närmare bestämmas vem som får göra detta. Förordning (2008:66).

Ärenden som rör Regeringskansliet och som avgörs av regeringen

17 §  Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsmedel mellan departementen. Regeringen beslutar också i andra övergripande frågor som rör Regeringskansliet och som är av särskild vikt.

[S2]Bestämmelser om att regeringen beslutar om vissa anställningar m.m. finns i 34, 35, 37 och 54 §§.

Ärenden som avgörs av Regeringskansliet

Utlämnande av allmän handling

18 §  Frågor om att lämna ut allmänna handlingar som förvaras i Regeringskansliet prövas inom det departement som förvarar handlingarna, om något annat inte är särskilt föreskrivet. I tveksamma fall eller om sökanden begär det, ska en sådan fråga prövas av ett statsråd i departementet eller - när det gäller handlingar hos Regeringskansliets förvaltningsavdelning - av ett statsråd i Statsrådsberedningen. Frågan får också överlämnas till regeringens prövning. Förordning (2008:66).

Avskrivning och överlämnande av ärenden

19 §  Regeringskansliet får avskriva ett ärende i vilket en framställning till regeringen har återkallats. Detta gäller också när ett överklagande av en myndighets beslut har förfallit enligt 28 § första stycket förvaltningslagen (1986:223). Regeringskansliet får även till en annan myndighet överlämna en framställning som är ställd till regeringen i ett ärende som uppenbarligen ska avgöras av den andra myndigheten. Förordning (2008:66).

Ärenden som rör Europeiska unionen eller internationella organisationer

20 §  Regeringskansliet ska

 1. utse Sveriges ombud och andra representanter vid förhandlingar med annan stat eller vid förhandlingar med och möten inom internationella organisationer,
 2. utse Sveriges representanter i det löpande arbetet inom Europeiska unionens råd samt föreslå och utse Sveriges representanter i kommittéer under Europeiska kommissionen,
 3. besvara formella underrättelser från kommissionen och i övrigt upplysa kommissionen om hur Sverige har uppfyllt de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i unionen,
 4. bestämma vem som ska delta i arbetet inom Ständiga representanternas kommitté,
 5. besvara motiverade yttranden från kommissionen,
 6. anmäla förslag till författningar i enlighet med informationsförfaranden som följer av Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella överenskommelser,
 7. avge svenska svar och kommentarer inom förfaranden som följer av Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella överenskommelser,
 8. vara den nationella säkerhetsmyndighet som ansvarar för att upprätthålla säkerheten för sekretessbelagda uppgifter enligt Europeiska rådets säkerhetsföreskrifter samt enligt Sveriges åtaganden om detta i överenskommelser med Västeuropeiska unionen och Nato inom ramen för samarbetet Partnerskap för fred, och
 9. besvara en utländsk begäran om inspektion, utvärderingsbesök eller observationsflygning som följer av åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet den 16 november 1999 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och fördraget om observationsflygningar den 23 mars 1992. Förordning (2010:1750).

Utländsk representation i Sverige

21 §  Regeringskansliet beslutar om agremang för beskickningschefer, erkännande av konsuler och förhandsgodkännande av försvarsattachéer.

[S2]Regeringskansliet beslutar även i frågor som gäller underrättelse till en sändande stat om att beskickningschefen eller en medlem av beskickningens diplomatiska personal är persona non grata eller att någon annan medlem av beskickningspersonalen inte är önskvärd. Detta gäller också underrättelse till en sändande stat om att en konsul är persona non grata eller att någon annan medlem av konsulatspersonalen inte är önskvärd. Regeringskansliet får överlämna sådana frågor till regeringens prövning.

Ärenden om hävande av immunitet

21 a §  Regeringskansliet får besluta i frågor om hävande av immunitet för svensk diplomatisk och konsulär personal. Förordning (2010:1750).

Fordringar som uppkommit genom konsulärt ekonomiskt bistånd

22 §  Regeringskansliet företräder staten som fordringsägare vid och utom domstol i fråga om fordringar som har uppkommit genom bistånd enligt lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd. Förordning (2003:1112).

Arbetsfördelningen i ett departement

Statssekreteraren och kabinettssekreteraren

23 §  Arbetet inom ett departement leds närmast under departementschefen och övriga statsråd i departementet av statssekreteraren. I Utrikesdepartementet har kabinettssekreteraren denna uppgift. Statssekreteraren och kabinettssekreteraren ska främst svara för planering och samordning i departementet och i förhållande till andra samhällsorgan samt vaka över att arbetet bedrivs i överensstämmelse med planeringen. Förordning (2008:66).

Expeditionschefen

24 §  Expeditionschefen ska vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av ärenden, utom i fråga om lagar och andra författningar, samt slutligt granska koncepten till regeringens beslut.

[S2]I Utrikesdepartementet har rättschefen dessa uppgifter. Rättschefen i Utrikesdepartementet ska vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet även i utrikesrepresentationens verksamhet. Förordning (2008:66).

Rättschefen

25 §  Rättschefen ska svara för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas samt vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av författningsärenden.

[S2]Rättschefen svarar vidare för den slutliga granskningen av förslagen.

[S3]Rättschefen ska, utom i Justitie- och Finansdepartementen, svara för att lagstiftnings- och andra författningsärenden, som faller inom flera departements verksamhetsområden eller som berör mer än ett statsråd, bereds gemensamt enligt 15 §. Förordning (2008:66).

26 §  Rättschefen i Statsrådsberedningen ska svara särskilt för sådan samordning inom Regeringskansliet i rättsliga och språkliga frågor som främjar enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftning och förvaltning. Rättschefen ska verka för att språket i författningar och andra beslut blir så enkelt och klart som möjligt. Rättschefen kan i dessa syften ge ut handböcker, riktlinjer och annat material. Sådant material kan riktas även till myndigheter under regeringen. Rättschefen ska vidare uppmärksamma möjligheten att delegera ärenden till myndigheter under regeringen.

[S2]Rättschefen i Statsrådsberedningen är utgivare av Svensk författningssamling. Förordning (2011:470).

Budgetchefen

26 a §  Budgetchefen i Finansdepartementet ska särskilt svara för utvecklingen och förvaltningen av verksamhetsstöden för budgetering och hantering av dokument inom den statliga budgetprocessen (RK Statsbudgetstöd). Budgetchefen kan i det syftet ge ut riktlinjer och annat material. Sådant material kan riktas även till myndigheter under regeringen. Förordning (2008:1388).

Chefen för kansliet för samordning av EU-frågor

26 b §  Chefen för kansliet för samordning av EU-frågor kan ge ut handböcker, riktlinjer och annat material i syfte att uppnå enhetlighet och hög kvalitet vid handläggningen inom Regeringskansliet av frågor som rör Europeiska unionen. Förordning (2010:881).

Gemensamma bestämmelser för chefstjänstemännen

27 §  Chefstjänstemännen ska biträda departementschefen och övriga statsråd i departementet med planering och andra arbetsuppgifter i departementet. De ska även biträda med att samordna verksamheten i departementet, inom Regeringskansliet och i förhållande till andra samhällsorgan. De ska vidare biträda med arbetsledningen. Förordning (2008:66).

Huvudmännen

28 §  Varje huvudman ska inom sitt sakområde ansvara för planering och samordning, ärendenas behöriga gång samt för beredning och föredragning inför departementschefen eller ett annat statsråd. Även i övrigt ska huvudmannen ansvara för arbetet inom sitt sakområde. Huvudmannen ska också beakta andra berörda sakområden. Huvudmannen svarar för upprättandet av koncept till regeringens beslut, riktigheten av uppgifterna i koncepten och för att den handling som expedieras stämmer överens med regeringens beslut. Detta gäller dock inte i fråga om lagar och andra författningar.

[S2]Huvudmannen ska hålla departementschefen, övriga statsråd i departementet och chefstjänstemännen underrättade om arbetets gång och för dem anmäla frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Huvudmannen ska följa de direktiv som chefstjänstemännen ger och även i övrigt samverka med dessa och med de andra huvudmännen. Huvudmannen ska med uppmärksamhet följa förhållandena inom sitt sakområde.

[S3]Huvudmannen svarar, i den utsträckning detta inte är rättschefens uppgift, för att ärenden bereds gemensamt i Regeringskansliet. Förordning (2011:470).

29 §  I författningsfrågor ska huvudmännen samarbeta med rättschefen. Förordning (2008:66).

Vem som beslutar i ärenden som avgörs av Regeringskansliet

Myndighetschefens beslutanderätt

30 §  Ärenden som inte är regeringsärenden och som inte ska avgöras av en departementschef enligt 31 eller 33 § eller av personalansvarsnämnden avgörs av Regeringskansliets chef.

[S2]Ärenden som inte behöver avgöras av Regeringskansliets chef får avgöras av chefen för ett departement, av ett annat statsråd eller av en tjänsteman eller en grupp av tjänstemän i Regeringskansliet. Hur detta ska ske anges i en arbetsordning för myndigheten eller i särskilda beslut. Förordning (2008:66).

Departementschefens beslutanderätt

31 §  Chefen för ett departement ska föreskriva eller för särskilda fall besluta om indelningen av departementet i sakområden, chefstjänstemännens och huvudmännens uppgifter och fördelningen av arbetet mellan dem samt formerna i övrigt för verksamheten i departementet.

[S2]Ärenden som inte behöver avgöras av departementschefen får avgöras av ett annat statsråd eller av en tjänsteman i Regeringskansliet. Hur detta ska ske anges i en arbetsordning för departementet eller i särskilda beslut. Förordning (2008:66).

Arbetsordning

32 §  Regeringskansliet ska besluta de ytterligare föreskrifter som behövs för dess organisation och formerna för dess verksamhet. Sådana föreskrifter kan tas in i en arbetsordning för myndigheten eller i arbetsordningar för departementen. Förordning (2008:66).

Avvikelser från bestämmelser om arbetsfördelningen i ett departement

33 §  Chefen för ett departement får föreskriva eller för särskilda fall besluta om avvikelser från de bestämmelser om arbetsfördelningen i ett departement som finns i denna förordning eller som har beslutats enligt 31 §.

Personaladministration

Vem som beslutar om anställning och lön

34 §  Regeringen beslutar om anställning i Regeringskansliet av statssekreterare, kabinettssekreterare, förvaltningschef, expeditionschef, rättschef, chef för kansliet för samordning av EU-frågor, chefstjänsteman för krishantering i Statsrådsberedningen, personaldirektör, budgetchef, finansråd, utrikesråd, inspektör, protokollchef, ambassadör, generaldirektör, departementsråd och chef för Regeringskansliets internrevision. Detta gäller också anställning som generalkonsul, minister, ambassadråd och konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.

[S2]Övriga anställningar beslutas av Regeringskansliet. Förordning (2008:66).

35 §  I de fall där regeringen fattar beslut om anställning fastställer regeringen lönen. Lönen för inspektör, protokollchef, ambassadör, departementsråd och chef för Regeringskansliets internrevision fastställs dock av Regeringskansliet. Detta gäller också för den som är generalkonsul, minister, ambassadråd eller konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.

[S2]I övriga fall fastställer Regeringskansliet lönen. Förordning (2008:66).

Anställningsförordningens tillämpning

36 §  Vid anställning av kanslisekreterare, departementssekreterare, avdelningsdirektör, kansliråd, ämnesråd eller sakkunnig samt vid anställning med placering i utrikesförvaltningen behöver Regeringskansliet inte informera om anställningen enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373).

[S2]Ett meddelande om att någon har anställts ska genast lämnas till dem som har sökt anställningen. Förordning (2008:66).

Tjänstgöringsort

37 §  Regeringen beslutar om tjänstgöringsort för de tjänstemän som är placerade i utrikesförvaltningen och som är anställda genom beslut av regeringen.

Anställningens längd

38 §  Den som är expeditionschef, rättschef, chef för kansliet för samordning av EU-frågor, chefstjänsteman för krishantering i Statsrådsberedningen, personaldirektör, budgetchef, finansråd, utrikesråd, inspektör, protokollchef, ambassadör, departementsråd eller chef för Regeringskansliets internrevision anställs tills vidare. Anställningen får dock begränsas till att gälla till en viss tidpunkt. Detta gäller också den som är generalkonsul, minister, ambassadråd eller konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.

[S2]Förvaltningschefen anställs för en bestämd tid. Förordning (2008:66).

Uppsägning

39 §  När det gäller anställningar som beslutas av regeringen prövar regeringen frågor om uppsägning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

[S2]Detta gäller också i fråga om anställning som planeringschef i Justitiedepartementet. Förordning (1998:1631).

Personalansvarsnämnden

40 §  Regeringskansliets personalansvarsnämnd består av den statssekreterare som närmast under statsministern leder och fördelar arbetet i Statsrådsberedningen, förvaltningschefen, rättschefen i Statsrådsberedningen, personaldirektören, den rättschef som svarar för lagstiftningsärenden om anställningsskydd, expeditionschefen i det berörda departementet eller den chefstjänsteman där som bestäms i en arbetsordning samt tre personalföreträdare. Statssekreteraren är ordförande i nämnden.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Förordning (2005:166).

41 §  Personalansvarsnämnden prövar följande frågor för anställda i Regeringskansliet eller i en kommitté och för svenska medborgare som är anställda vid en utlandsmyndighet:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning.

42 §  Personalföreträdarna i personalansvarsnämnden utses på det sätt som anges i 9 § personalföreträdarförordningen (1987:1101), om något annat inte bestämts i kollektivavtal.

[S2]Personalföreträdare får endast den vara som är anställd i Regeringskansliet.

Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

43 §  Innan någon anställs som handläggare ska Utrikesförvaltningens antagningsnämnd höras om den sökandes lämplighet för tjänstgöring utomlands, om det i anställningen ingår att tjänstgöra inom utrikesrepresentationen. Detta gäller dock inte för anställning som minister, kansliråd, ambassadråd eller konsul eller om i övrigt särskilda skäl föranleder något annat.

[S2]Föreskrifter om nämnden finns i förordningen (1991:360) med instruktion för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd. Förordning (2009:923).

Vem som utövar arbetsgivarens befogenheter enligt centrala kollektivavtal

43 a §  När det gäller anställda i Regeringskansliet, utrikesrepresentationen och kommittéerna utövar Regeringskansliet arbetsgivarens befogenheter enligt centrala kollektivavtal, om något annat inte följer av förordningen (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel. Förordning (1997:80).

Föredragande i Lagrådet

44 §  Behörig att föredra ärenden inför Lagrådet är den som är eller har varit hovrätts- eller kammarrättsassessor och den som Regeringskansliet utser för ett visst fall.

Ekonomiadministration

45 §  Regeringskansliet ska tillämpa de ekonomiadministrativa bestämmelser som gäller för myndigheter under regeringen, om regeringen inte beslutar något annat.

[S2]Regeringskansliet ska dock inte lämna resultatredovisning eller budgetunderlag enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

[S3]Årsredovisningen ska skrivas under av förvaltningschefen. Underskriften innebär ett intyg att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Förordning (2007:1294).

Förvaltningsavdelningens, förvaltningschefens och personaldirektörens uppgifter

46 §  Regeringskansliets förvaltningsavdelning ska ge stöd och service åt departementen, utrikesrepresentationen och kommittéerna i administrativa frågor.

[S2]Förvaltningsavdelningen får sköta begränsade förvaltningsuppgifter åt andra statliga myndigheter efter avtal om detta mellan Regeringskansliet och den andra myndigheten. Förordning (2008:66).

47 §  Förvaltningschefen har ansvar för administrativa frågor som rör flera departement eller flera kommittéer inom olika departements verksamhetsområden. Förordning (2006:1427).

47 a §  Under förvaltningschefen har personaldirektören ansvar för Regeringskansliets personalpolitik. Personaldirektören ska särskilt verka för enhetlighet inom Regeringskansliet i personalfrågor. Förordning (2008:66).

Registratorskontor

48 §  I varje departement finns ett registratorskontor. Registratorskontoren ska hållas öppna vardagar klockan 09.00- 16.00. Om arbetstiden en viss dag är kortare än normalt eller om den till en viss dag förlagda arbetstiden får arbetas in enligt bestämmelser i ett kollektivavtal, får öppethållandet inskränkas till två timmar, om det kan ske utan väsentlig olägenhet.

[S2]Tiden då registratorskontoren hålls öppna ska ges till känna på lämpligt sätt. Inskränkning i tiden bör ges till känna minst en vecka i förväg. Förordning (2008:66).

Diarium

49 §  För registrering av allmänna handlingar ska det i varje departement finnas ett eller flera diarier som förs med hjälp av automatisk databehandling.

[S2]Ett diarium får bara innehålla sådana uppgifter som anges i 5 kap.2 och 4 §§offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och uppgifter som i övrigt behövs för ärendets beredning.

[S3]Expeditionschefen har tillsyn över diarieföringen. I Statsrådsberedningen har rättschefen denna uppgift. I Utrikesdepartementet och Regeringskansliets förvaltningsavdelning ansvarar den tjänsteman för tillsynen som bestäms i en arbetsordning. Förordning (2010:1750).

Personuppgiftsombud

50 §  Expeditionschefen eller den tjänsteman som bestäms i en arbetsordning ska vara personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2008:66).

Dokumentation av beslut

51 §  I fråga om varje beslut av Regeringskansliet ska det finnas ett protokoll eller någon annan handling som anger vad beslutet innehåller, när beslutet fattades och vem som fattade beslutet. Förordning (2008:66).

Förteckning över ännu inte avgjorda ärenden

52 §  Departementen ska vid varje årsskifte upprätta förteckningar över alla ärenden som har väckts för mer än ett år sedan och som ännu inte har avgjorts. Förteckningarna ska lämnas till rättschefen i Statsrådsberedningen senast den 1 februari. Förordning (2008:66).

Regeringskansliets arkiv

Delarkiv och centralarkiv

53 §  Regeringskansliets arkiv är indelat i ett delarkiv för varje departement och ett centralarkiv.

[S2]Delarkivet för ett departement ska bestå av handlingar från regeringens och Regeringskansliets verksamhet inom departementets område.

[S3]Arkivhandlingar från delarkiven lämnas till centralarkivet med jämna mellanrum. Förordning (2008:66).

Ansvar för arkivbildning

54 §  Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att de mål för arkivbildningen som anges i arkivlagen (1990:782) uppnås i Regeringskansliet. Förvaltningschefen ska verka för enhetlighet inom Regeringskansliet i frågor om arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhandlingar.

[S2]Förvaltningschefen, eller den tjänsteman som anges i en arbetsordning för Regeringskansliets förvaltningsavdelning, är arkivansvarig för centralarkivet. Förordning (2011:470).

Tillsyn

55 §  Varje expeditionschef är arkivansvarig och har tillsyn över arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhandlingar i sitt departement. I Statsrådsberedningen har rättschefen denna uppgift. I Utrikesdepartementet och Regeringskansliets förvaltningsavdelning är den tjänsteman arkivansvarig som bestäms i en arbetsordning. Förordning (2011:470).

Överlämnande av arkivhandlingar till Riksarkivet

56 §  Regeringskansliet ska lämna över arkivhandlingar till Riksarkivet vid de tidpunkter som förvaltningschefen och Riksarkivet kommer överens om. Förordning (2011:470).

Återlämnande av ingivna handlingar

57 §  Handlingar i ett ärende som har slutbehandlats får återlämnas till den som gett in handlingen bara om det är lämpligt med hänsyn till allmänna arkivsynpunkter och övriga omständigheter.

Utlåning av arkivhandlingar

58 §  Föreskrifter om att arkivhandlingar får lånas ut till myndigheter för tjänsteändamål finns i arkivförordningen (1991:446).

Ytterligare föreskrifter

59 §  Regeringskansliet ska meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om diarieföring, arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhandlingar hos myndigheten. Förordning (2008:66).

Tillsyn över diarieföring och arkiv inom utrikesrepresentationen

60 §  Regeringskansliet ska ha tillsyn över diarieföring och arkiv inom utrikesrepresentationen och får också besluta föreskrifter om utrikesrepresentationens diarieföring, arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhandlingar. Förordning (2008:66).

Ärendeförteckningar inför regeringssammanträden

61 §  Regeringskansliet får lämna ut ärendeförteckningar som upprättas där inför regeringssammanträden. För att fortlöpande tillhandahålla pappersexemplar av sådana förteckningar enligt en stående beställning får Regeringskansliet ta ut en årlig avgift av beställaren. Avgiften är 4 000 kr och får tas ut i förskott.

Internrevision

62 §  Regeringskansliets internrevision ska följa de föreskrifter om intern revision som anges i denna instruktion.

[S2]Regeringskansliets internrevision ska utföra internrevision av all verksamhet inom Regeringskansliet, kommittéväsendet och utrikesrepresentationen. Förordning (2008:66).

63 §  Regeringskansliets internrevision ska självständigt granska hur Regeringskansliets interna styrning och kontroll samt hur de ekonomiska redovisningsskyldigheterna fullgörs. Internrevisionen ska bedrivas i enlighet med god sed för internrevision.

[S2]En internrevisor får utföra andra uppgifter än de som anges i första stycket endast om det är förenligt med god sed för internrevision och inte hindrar internrevisionen. Förordning (2008:66).

64 §  Regeringskansliet ska besluta om en revisionsplan för internrevisionen.

[S2]Revisionsplanen ska grundas på en analys av risken för väsentliga fel i den granskade verksamheten. Förordning (2008:66).

65 §  Regeringskansliets internrevision ska redovisa sina iakttagelser och slutsatser till förvaltningschefen. Förordning (2008:66).

Överklagande

66 §  Regeringskansliets beslut i administrativa ärenden får inte överklagas. Förordning (2007:1294).

Bilaga

1 Statsrådsberedningen
1.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
regeringen, Regeringskansliet,
kommittéväsendet,
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av frågor om Europeiska unionens utvidgning,
användningen av de flygplan som staten anskaffat för statschefens och den högsta civila och militära ledningens resor.
1.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av frågor om Europeiska unionens utvidgning.
1.3 Myndigheter m.fl.
Svenska institutet för europapolitiska studier,
Harpsundsnämnden.
2 Justitiedepartementet
2.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
riksdagen med undantag av ärenden om Utrikesnämnden,
grundlagarna,
rikets vapen och flagga,
lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden,
rikets judiciella indelning samt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, domstolsväsendet,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
rättshjälp,
dispaschörverksamhet,
fastighetsregistreringen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Sveriges advokatsamfund,
åklagarväsendet,
polisväsendet,
allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,
åtal för brott, förordnande av domstol,
utlämning och överlämnande för brott, internationell rättslig hjälp i brottmål, internationellt samarbete rörande lagföring för brott,
kriminalvård,
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
fideikommissförfattningar, dock inte förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,
permutationslagen (1972:205), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
nåd i brottmål, abolition,
upphävande av domstols dom eller beslut om utvisning på grund av brott,
det rättsmedicinska och det rättspsykiatriska undersökningsväsendet,
lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption, lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, lagen (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken m.m.,
europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska föreningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, stiftelselagen (1994:1220), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister, lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m.,
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter inom riket,
flyktingar, mottagande av asylsökande, utlänningars rätt att vistas i landet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
medborgarnas inflytande och delaktighet i samhället, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
demokrati och allmänna val, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardiseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement.
2.2 Lagstiftningsärenden
a. Lagstiftningsärenden som gäller
grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella ämnen, allmänt förvaltningsrättsliga ämnen, statligt partistöd.
b. Lagstiftningsärenden som inte hör till något annat departement och som gäller
ämnen som avses i 8 kap. 2 § första stycket 1 eller 2 regeringsformen, processrättsliga ämnen.
c. Lagstiftningsärenden som gäller
revisorer och revisionsbolag,
utlänningars rätt att vistas i landet,
mottagande av asylsökande m.fl.,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardiseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement.
2.3 Myndigheter m.fl.
Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna,
Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna, förvaltningsrätterna,
Lagrådet,
Marknadsdomstolen,
Justitiekanslern,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
Domstolsverket, Domarnämnden, Notarienämnden,
Rättshjälpsnämnden, Rättshjälpsmyndigheten,
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, den lokala polisorganisationen,
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
Kriminalvården,
övervakningsnämnderna,
Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten,
Rättsmedicinalverket,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Allmänna reklamationsnämnden,
Fideikommissnämnden,
Gentekniknämnden,
Revisorsnämnden,
Valmyndigheten,
Migrationsverket,
Datainspektionen,
Fastighetsmäklarnämnden,
Resegarantinämnden,
Stiftelsen för rättsinformation,
Miljömärkning Sverige AB.
3 Utrikesdepartementet
3.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer,
rikets gränser,
Utrikesnämnden,
svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella organisationer,
utländska beskickningar och konsulat i Sverige samt sådana organ eller organisationer som avses i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
svenska medborgares rätt och bästa i främmande länder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd och lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser,
mål vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
klagomål mot Sverige inför andra internationella organ för övervakning av efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga rättigheter,
ärenden vid Europeiska kommissionen och EFTA:s övervakningsmyndighet samt mål vid Europeiska unionens domstol, tribunalen, Europeiska unionens personaldomstol och EFTA- domstolen,
mål och ärenden inför övriga internationella domstolar där Sverige är part,
utseende av svenska ledamöter i internationella domstolar samt i andra internationella organ för övervakning av efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga rättigheter,
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter i utlandet samt när det gäller diplomatpass och tjänstepass,
UD-viseringar,
information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
samordning av frågor som rör genomförandet av politiken om global utveckling,
internationellt utvecklingssamarbete,
samarbete som avser stöd till länderna i Central- och Östeuropa,
regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör utvecklingspolitiska aspekter av Världsbankens agerande,
nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
utrikeshandel och handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen (WTO),
internationella tull- och handelsförhandlingar,
befrielse från tull,
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
vissa internationella handels- och råvarufrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
förbud mot tillverkning och utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär användning,
multinationella företag och internationella investeringar,
främjande av utländska investeringar i Sverige,
allmänna frågor om teknisk provning och kontroll samt standardisering,
genomförandet av EU:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
internationella överenskommelser om allmänna villkor för exportkrediter,
handelskamrar.
3.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
rikets gränser,
Utrikesnämnden,
immunitet och privilegier,
bistånd till svenska medborgare i utlandet, konsulära katastrofinsatser,
europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
utrikeshandel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen (WTO),
befrielse från tull,
vissa internationella sanktioner,
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och förbud mot utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär användning,
obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
genomförandet av EU:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
auktorisation av handelskamrar.
3.3 Myndigheter m.fl.
Svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella organisationer,
Svenska institutet i Alexandria,
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd,
Folke Bernadotteakademin,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete,
Nordiska afrikainstitutet,
Svenska institutet,
Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),
Inspektionen för strategiska produkter,
Stiftelsen Östekonomiska Institutet,
Institutet för Japanstudier,
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
Sveriges Standardiseringsråd,
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige,
Kommerskollegium,
Exportkreditnämnden,
Sveriges exportråd,
handelssekreterare,
auktoriserade handelskamrar,
A/O Dom Shvetsii,
Swedfund International AB.
4 Försvarsdepartementet
4.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
det militära försvaret,
frågor hörande till officersutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
bi- och multilateralt försvars- och materielsamarbete,
tillträde till Sveriges territorium,
tillstånd för örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg och tjänstgöring utomlands,
lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden,
åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet den 16 november 1999 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder, dokumentet om Global informationslämning den 28 november 1994, dokumentet om Uppförandekoden den 6 december 1994 och fördraget om observationsflygningar den 23 mars 1992, i den mån sådana ärenden inte hör till Utrikesdepartementet,
Europeiska försvarsbyrån (EDA),
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, sjöövervakning och miljöräddningstjänst,
utredningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med spårbunden trafik, andra allvarliga olyckor samt olyckor i militär verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
psykologiskt försvar,
kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
försvarsunderrättelseverksamhet,
signalskydd,
totalförsvarsplikt,
transport av farligt gods,
frivillig verksamhet för stöd åt totalförsvaret,
samordning av samhällets krisberedskap inklusive totalförsvar,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
4.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
höjd beredskap,
totalförsvarsplikt,
Försvarsmaktens personal, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
sändande av väpnad styrka utomlands,
lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden,
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
förfogande,
ransonering,
försvarsunderrättelseverksamhet,
skydd för försvaret,
gränsövervakning i krig,
kommunernas och landstingens beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning,
transport av farligt gods,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
4.3 Myndigheter m.fl.
Försvarsmakten,
Försvarets materielverk,
Försvarets radioanstalt,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Kustbevakningen,
Totalförsvarets forskningsinstitut,
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet,
Försvarsexportmyndigheten,
Statens haverikommission,
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten,
Försvarsunderrättelsedomstolen,
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,
Rikshemvärnsrådet,
Riksvärderingsnämnden,
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt,
Totalförsvarets folkrättsråd,
Nationella upplysningsbyrån enligt Genèvekonventionerna,
organisationer för frivillig försvarsverksamhet,
Krigsvetenskapsakademien,
Örlogsmannasällskapet,
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum,
sådana stiftelser för välgörande ändamål som hör till Försvarsmakten.
5 Socialdepartementet
5.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
sjukförsäkring,
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
sjuklön,
ersättning för närståendevård,
allmän ålderspensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäkring med undantag av premiepensionssystemet,
frivillig pensionsförsäkring,
äldreförsörjningsstöd,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör barnets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat departement,
bostadsbidrag,
bostadstillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,
samordning av funktionshinderspolitiken,
hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,
habilitering,
hjälpmedelsförsörjning,
tandvård,
hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,
läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,
apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
Allmänna arvsfonden,
samordning av folkhälsopolitiken,
främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa,
alkohol, tobak, narkotika, dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa hälsofarliga varor,
hälsoskydd,
smittskydd,
sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till något annat departement,
förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO),
övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,
offentlig upphandling,
köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
länsstyrelserna,
länsindelningen,
allmänna frågor om statsförvaltningen,
övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verksamhet samt effektivisering inom statsförvaltningen,
statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,
personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
samhällsinformation,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
bostadsfinansiering,
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
geotekniska undersökningar,
markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
trossamfund,
begravningsväsendet.
5.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
sjukförsäkring,
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
sjuklön,
ersättning för närståendevård,
allmän ålderspensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäkring med undantag av premiepensionssystemet,
frivillig pensionsförsäkring,
äldreförsörjningsstöd,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör barnets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat departement,
bostadsbidrag,
bostadstillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat social bistånd,
samordning av funktionshinderspolitiken,
hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,
habilitering,
hjälpmedelsförsörjning,
tandvård,
hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,
läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,
apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som regleras i ärvdabalken,
samordning av folkhälsopolitiken,
alkohol och tobak, med undantag av sådana frågor som regleras i tull- och skattelagstiftningen, narkotika med undantag av narkotikastrafflagstiftningen, dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa hälsofarliga varor,
smittskydd,
offentlig upphandling,
länsstyrelserna,
ändrad regional ansvarsfördelning,
arbetstagare i offentliga anställningar,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
planläggning, markanvändning och bebyggelse,
allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
byggfelsförsäkring,
trossamfund,
begravningsväsendet.
5.3 Myndigheter m.fl.
Försäkringskassan,
Socialstyrelsen,
Läkemedelsverket,
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
Smittskyddsinstitutet,
Statens folkhälsoinstitut,
Myndigheten för vårdanalys,
Statens beredning för medicinsk utvärdering,
Provinsialläkarstiftelsen,
Statens institutionsstyrelse,
Myndigheten för handikappolitisk samordning,
Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening,
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor,
Barnombudsmannen,
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap,
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring,
Stiftelsen för vård- och allergiforskning,
Alkoholsortimentsnämnden,
Arvsfondsdelegationen,
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,
Inspektionen för socialförsäkringen,
Pensionsmyndigheten,
Statens fastighetsverk,
Fortifikationsverket,
Arbetsgivarverket,
länsstyrelserna,
Statskontoret,
Statens överklagandenämnd,
Statens ansvarsnämnd,
Kompetensrådet för utveckling i staten,
Offentliga sektorns särskilda nämnd,
Trygghetsstiftelsen,
Statens tjänstepensionsverk,
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
Stiftelsen Statshälsan,
Statens bostadskreditnämnd,
Statens geotekniska institut,
Boverket,
Lantmäteriet,
Statens va-nämnd,
Nämnden för statligt stöd till trossamfund,
Apoteksgruppen i Sverige Holding AB,
Apoteket Aktiebolag,
Apotekens Service Aktiebolag,
Apotek Produktion & Laboratorier AB,
Systembolaget Aktiebolag,
Statens bostadsomvandling AB,
Swedesurvey Aktiebolag.
6 Finansdepartementet
6.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den principiella inriktningen av finanspolitiska åtgärder,
övergripande valutapolitiska beslut,
prisreglering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
budgetregleringen samt den allmänna förvaltningen och redovisningen av statsmedlen,
ekonomisk styrning,
statens upplåning och statsskuldsförvaltning,
förvaltning av statliga lån och aktier samt fonder och fonderade medel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
myndigheternas årsredovisningar, delårsrapporter och budgetunderlag,
statlig revision,
internationellt ekonomiskt samarbete, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Världsbanksgruppen, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska investeringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Internationella valutafonden, Nordiska investeringsbanken och Parisklubben, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
beskattningen,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
premiepensionssystemet,
Kronofogdemyndigheten,
folkbokföringen,
tullväsendet,
avgifter, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt övergripande frågor om finansieringsprincipen,
finansiella företag, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
krigsförsäkring, krigsskadeersättning,
lotterier, totalisatorspel,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kommunalekonomisk utjämning,
kungliga hov- och slottsstaten,
statistik,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund.
6.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
statliga och kommunala skatter,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
premiepensionssystemet,
statens upplåning och skuldförvaltning,
statsbudgeten,
statlig revision,
taxering, uppbörd, indrivning, folkbokföring,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt övergripande frågor om finansieringsprincipen,
skattebrott,
särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter,
förmånsrätt för skattefordringar,
preskription av skattefordringar,
finansmarknaden,
allmänna pensionsfonderna,
prisreglering,
kontoföring av finansiella instrument,
näringsrättslig reglering av finansiella företag och beredskapslagstiftning för dessa företag,
insättningsgaranti och investerarskydd,
penningtvätt,
Riksbanken,
lotterier,
lagstiftning om anordnande av visst automatspel,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kommunalekonomisk utjämning,
statistik,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund.
6.3 Myndigheter m.fl.
Riksgäldskontoret,
Tullverket,
Finansinspektionen,
Ekonomistyrningsverket,
Krigsförsäkringsnämnden,
Skatteverket,
Forskarskattenämnden,
Skatterättsnämnden,
Kronofogdemyndigheten,
Konjunkturinstitutet,
Finanspolitiska rådet,
allmänna pensionsfonderna,
Svenska skeppshypotekskassan,
Styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank,
Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa,
Lotteriinspektionen,
Bokföringsnämnden,
Kammarkollegiet,
Statens skaderegleringsnämnd,
Statistiska centralbyrån,
Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut,
Trafikskadenämnden,
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv,
av staten helt eller delvis ägda bolag som inte hör till något annat departement.
7 Utbildningsdepartementet
7.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer samt annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet,
uppdragsutbildning inom skolväsendet,
kompletterande utbildningar,
frivilligt folkbildningsarbete,
allmänna frågor om förutsättningar för det civila samhällets organisationer,
samordning av statsbidrag till det civila samhällets organisationer,
bidrag till allmänna samlingslokaler,
samordning och utveckling av ungdomspolitiska frågor,
utbildning inom yrkeshögskolan,
kvalificerad yrkesutbildning,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,
forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
övergripande forskningspolitiska frågor,
rymdverksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
övergripande Unescofrågor,
samordning och utveckling av jämställdhetspolitiska frågor.
7.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer samt annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet,
uppdragsutbildning inom skolväsendet,
utbildning inom yrkeshögskolan,
kvalificerad yrkesutbildning,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
forskning som inte hör till något annat departement,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.
7.3 Myndigheter m.fl.
Statens skolverk,
Statens skolinspektion,
Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Sameskolstyrelsen,
Skolväsendets överklagandenämnd,
huvudmän inom skolväsendet,
enskilda anordnare av annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet,
Ungdomsstyrelsen,
Myndigheten för yrkeshögskolan,
Internationella programkontoret för utbildningsområdet,
Folkbildningsrådet,
Högskoleverket,
Verket för högskoleservice,
Överklagandenämnden för högskolan,
Högskolans avskiljandenämnd,
statliga universitet och högskolor, som inte hör till något annat departement,
Kungl. biblioteket,
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,
Vetenskapsrådet,
regionala etikprövningsnämnder,
Centrala etikprövningsnämnden,
Polarforskningssekretariatet,
Rymdstyrelsen,
Institutet för rymdfysik,
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,
Kungl. Vetenskapsakademien,
Nobelstiftelsen,
Centrala studiestödsnämnden,
Överklagandenämnden för studiestöd,
Svenska Unescorådet,
bolag knutna till universitet eller högskolor,
European Spallation Source ESS AB,
utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något annat departement,
akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat departement,
stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som hör till departementet ska tillgodose.
8 Landsbygdsdepartementet
8.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
jordbruket och trädgårdsnäringen,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt, husdjursavel, djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,
foder,
livsmedelskontroll,
veterinärväsendet,
yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården,
rennäringen,
användning av avgifter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet eller motsvarande äldre bestämmelser såvitt avser bygdeavgifter till främjande av rennäringen samt fiskeavgifter,
högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i övrigt på departementets område,
jakt och viltvård,
skogsbruk,
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO),
frågor inom ramen för EU:s rådsarbetsgrupp för råvaror (PROBA).
8.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, miljö- och strukturstöd till jordbruk, ekologisk odling,
skötsel av jordbruksmark, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
sambruksföreningar,
ägofred,
förvärv av jordbruksfastigheter, i den mån ärenden om sådana förvärv inte hör till något annat departement,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd,
husdjurskontroll, djursjukdomar, djurskydd,
foder,
livsmedel,
veterinärernas yrkesutövning,
rätt till fiske, bevarande och förvaltning av fiskresurserna, strukturåtgärder för fiskerinäringen, marknadsreglering av fisk och fiskprodukter,
rennäring,
indragning av ströängar,
jakt och viltvård,
Sametinget,
skogsbruk, virkesmätning, allmänningar, kronotorp.
8.3 Myndigheter m.fl.
Lantbruksråd, lantbruksattachéer,
Skogsstyrelsen,
Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen, djurförsöksetiska nämnderna,
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Livsmedelsverket, besiktningsveterinärorganisationen,
Fiskeriverket,
Stiftelsen JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik,
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,
Svenska FAO-kommittén,
Styrelsen för samefonden,
Sametinget.
9 Miljödepartementet
9.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
miljöbalken, bl.a. frågor om naturvård, biologisk mångfald och skydd av naturen, vatten- och luftvård, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet, avfallshantering och kretsloppsfrågor, kemikaliekontroll samt frågor om genteknik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
friluftsliv,
miljöforskning,
miljöfrågor som kräver särskild samordning,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska styrmedel,
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och lagen (1976:997) om vattenförbund, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska undersökningar,
strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
överklaganden enligt plan- och bygglagen (1987:10) av detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser, med undantag av prövningar enligt 12 kap. och ärenden som är av särskild betydelse för totalförsvaret,
FN:s miljöprogram (UNEP),
statliga investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling samt klimatinvesteringsprogram.
9.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
miljöskydd,
miljöinformation,
miljöstyrning,
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor,
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
svensk-norsk vattenrättskonvention,
gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland,
utnyttjande av vattenkraft vid krig,
vattenförbund,
Sveriges ekonomiska zon,
verksamhet i Antarktis,
motorbränslen,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska styrmedel,
strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
atomansvarighet,
statliga investeringsbidrag till klimatinvesteringsprogram.
9.3 Myndigheter m.fl.
Naturvårdsverket,
Kemikalieinspektionen,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning,
Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning,
Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet,
Stockholms internationella miljöinstitut,
Finsk-svenska gränsälvskommissionen,
Strålsäkerhetsmyndigheten,
de lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar,
Kärnavfallsfonden,
Kärnavfallsrådet,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet.
10 Näringsdepartementet
10.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och andra övergripande näringspolitiska frågor,
allmänna frågor om användningen av informationsteknik (IT), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
infrastruktur för informationsteknik (IT),
övergripande frågor om informationsteknik (IT) inom statlig förvaltning,
elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, vägar, broar och färjor, vägtrafik, fordons utrustning och beskaffenhet, förarbehörighet samt kommunikationsväsendet i övrigt till lands,
postkommunikationer,
bidrag till kollektiv persontrafik,
upphandling av persontrafik,
överlastavgift,
sjöfart, farleder och hamnar, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg, skeppsmätning, sjökarteverksamhet, lotsning, fyrar, sjöräddning, statens isbrytarverksamhet samt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, kanaler samt anställning och mönstring av sjömän,
Världssjöfartsuniversitetet,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
transport- och kommunikationsforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
mark och byggnader för Statens järnvägar, Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
tillstånd enligt 8 kap. 37 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) och 6 kap. 11 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
tillstånd enligt 2 § fjärde stycket och 9 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
tillstånd enligt 8 kap.9 och 30 §§aktiebolagslagen (2005:551) och 6 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, allt i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
tillstånd enligt 2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag samt 4 § lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO),
frågor om företag som berör allmänna utvecklingsbetingelser m.m., i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
näringsfrihet,
konkurrens- och marknadsfrågor,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
åtgärder för att förenkla för företagen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
regional tillväxtpolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, samt samordning av sådana ärenden,
kommersiell service i gles- och landsbygder,
EU:s sammanhållningspolitik och strukturfonder samt frågor rörande regional utvecklingsplanering inom EU, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
industriell design,
mineralfrågor, geologisk undersökning,
behovsmotiverad forskning och utveckling samt utveckling av innovationssystem, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
mätteknisk verksamhet,
mått och vikt, ädelmetallkontroll,
patent, skydd för varumärken, mönster och namn,
turism, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kooperativa frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energihushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
energianvändning med undantag för sådant sektorsvis ansvar för energihushållning som hör till något annat departement,
energiforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kommunal energiplanering,
säkerhet inom elenergiområdet,
beredskap inom energiområdet,
el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,
energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
10.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
järnvägar, spårvägar och tunnelbana samt järnvägs-, spårvägs- och tunnelbanetrafik,
postkommunikation,
elektronisk kommunikation,
informationsteknik (IT), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
vägar och vägtrafik,
vägavgifter,
sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
utredning av olyckor,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden,
konkurrensförhållanden i näringsverksamhet,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
näringsfrihet,
åtgärder för att förenkla för företagen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
näringspolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
regionala tillväxtfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
EU:s sammanhållningspolitik och strukturfonder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
regionala utvecklingsbolag,
mått, vikt, ädelmetallkontroll,
auktorisation av patentombud,
utländska filialer,
program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energihushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,
elektriska anläggningar, andra anläggningar för energiändamål eller energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
civilt totalförsvar när det gäller energi.
Lagstiftning av civillags natur i transporträttsliga frågor liksom lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör dock till Justitiedepartementet.
10.3 Myndigheter m.fl.
Post- och telestyrelsen,
Statens järnvägar,
Trafikverket,
Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Sjöfartsverket,
Luftfartsverket,
Transportstyrelsen,
Trafikanalys,
Konkurrensverket,
Sveriges geologiska undersökning,
Patent- och registreringsverket,
Patentbesvärsrätten,
Patentombudsnämnden,
Bolagsverket,
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,
AB Terminologicentrum TNC,
Svensk förening för informationsspecialister,
Stiftelsen Norrlandsfonden,
Stiftelsen Industrifonden,
Verket för innovationssystem,
Oljekrisnämnden,
Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket,
Statens energimyndighet,
Energimarknadsinspektionen,
Tillväxtverket,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,
E-legitimationsnämnden,
ALMI Företagspartner AB,
Arlandabanan Infrastructure AB,
Botniabanan AB (publ),
Inlandsinnovation AB,
Innovationsbron AB,
Norrland Center AB,
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB,
V.S. VisitSweden AB.
11 Kulturdepartementet
11.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
idrott,
ersättningar och bidrag till konstnärer,
scenkonst,
bibliotek,
arkitektur, form, design och bildkonst,
bidrag till icke-statliga kulturlokaler och till konstnärlig utsmyckning,
hemslöjd,
arkiv,
kulturmiljö,
museer,
film och videogram,
dagspress och tidskrifter,
litteratur,
radio och television,
stöd till regional kulturverksamhet,
nya medietjänster,
insatser mot skadliga inslag i medier,
svenska språket,
internationellt kulturellt samarbete,
allt i den mån ovannämnda ärenden inte hör till något annat departement,
förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl.
11.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
idrott,
arkivfrågor,
kulturmiljöfrågor,
förhandsgranskning av filmer och videogram,
radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk av yttrandefriheten,
svenska språket,
bibliotek, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
11.3 Myndigheter m.fl.
Statens kulturråd,
Myndigheten för kulturanalys,
Konstnärsnämnden,
Styrelsen för Sveriges författarfond,
Riksteatern,
Stiftelsen Svenska rikskonserter,
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,
Musikaliska akademien,
länsbibliotek,
Statens konstråd,
Akademien för de fria konsterna,
Stiftelsen Framtidens kultur,
Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksarkivet,
Institutet för språk och folkminnen,
Riksantikvarieämbetet,
Statens historiska museer,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,
Moderna museet,
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet,
Naturhistoriska riksmuseet,
Statens maritima museer,
Statens försvarshistoriska museer,
Statens museer för världskultur,
Arkitekturmuseet,
Statens musikverk,
Stiftelsen Nordiska museet,
Stiftelsen Tekniska museet,
Stiftelsen Skansen,
Stiftelsen Arbetets museum,
regionala museer,
övriga museer som inte hör till något annat departement,
Riksutställningar,
Statens medieråd,
Stiftelsen Svenska filminstitutet,
Presstödsnämnden,
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,
stiftelser med kulturella ändamål som departementet eller myndighet som hör till departementet ska tillgodose,
Talboks- och punktskriftsbiblioteket,
Myndigheten för radio och tv,
Forum för levande historia,
Kungliga Operan Aktiebolag,
Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag,
Voksenåsen A/S.
12 Arbetsmarknadsdepartementet
12.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program och andra arbetsmarknadspolitiska frågor, arbetslöshetsersättning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering samt andra arbetsmarknadspolitiska frågor som gäller personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
arbetsrätt och andra arbetslivsfrågor för arbetsmarknaden i dess helhet, utom såvitt avser särskilda bestämmelser om offentlig anställning,
Internationella arbetsorganisationen (ILO),
Europeiska sociala stadgan,
utveckling inom arbetslivsområdet,
EU:s sammanhållningspolitik avseende Europeiska socialfonden inom EU:s strukturfonder,
samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
främlingsfientlighet, rasism, homofobi och andra former av intolerans, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
frågor på nationell nivå om situationen för homo-, bi- och transsexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, samt samordning och utveckling av sådana frågor,
nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, samt samordning och utveckling av sådana frågor,
invandrares etablering i det svenska samhället, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
samordning och utveckling av integrationspolitiska frågor,
svenskt medborgarskap,
översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
urban utveckling.
12.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmarknadspolitiska frågor som gäller personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
förhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet, medbestämmande, styrelserepresentation för de anställda samt andra frågor om kollektiv arbetsrätt,
anställningsskydd, ledighet från anställning, semester och andra frågor om enskilda anställningsavtal, utom såvitt avser särskilda bestämmelser om offentlig anställning,
arbetstagares uppfinningar,
arbetstvister,
EU:s sammanhållningspolitik avseende Europeiska socialfonden inom EU:s strukturfonder,
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
invandrares etablering i det svenska samhället och andra integrationspolitiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
svenskt medborgarskap,
översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
12.3 Myndigheter m.fl.
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige(Svenska ESF-rådet),
Arbetsförmedlingen,
Diskrimineringsombudsmannen,
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten,
Arbetsmiljöverket,
Arbetsdomstolen,
Medlingsinstitutet,
Nämnden mot diskriminering,
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,
ILO-kommittén,
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Förordning (2011:470).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Genom förordningen upphävs
  3. I fråga om revision för räkenskapsåret 1995/96 ska revisionsförordningen (1985:606) för Regeringskansliet fortfarande tillämpas.
  4. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:80) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

  Omfattning
  ändr. 24, 25, 30 §§; ny 43 a §, rubr. närmast före 43 a §
  Ikraftträder
  1997-04-01

Förordning (1997:174) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

  Omfattning
  ändr. avsn. 2.1 i bil.
  Ikraftträder
  1997-06-01

Förordning (1997:613) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

  Omfattning
  upph. 65 §; ändr. 48, 64 §§, avsn. 2.1, 3.1, 4.3, 5.3, 6.2, 11.3, 12.1, 12.3, 14.3 i bil.; nya 1.2 i bil.
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1998:50) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

  Omfattning
  ändr. 20, 34, 35, 38, 46, 47 §§, avsn. 3.3, 4.3, 5.3, 7.1, 7.2, 8.3, 11.3, 12.3, 13.1, 13.2 i bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1998:1031) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 66 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1217) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-11-01

Förordning (1998:1631) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2, 9, 39. 40 §§, avsn. 2.1-11.3 i bil.; omtryck
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:323) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
upph. 50 §; ändr. 9, 20, 45, 49, 55 §§, avsn. 2.1, 5.3, 7.3, 8.1, 8.3, 9.3, 11.3 i bil.
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1015) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 34, 35, 38 §§, avsn. 1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:13) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 34, 35, 38 §§, avsn. 7.3 i bil.; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2000-03-01

Förordning (2000:390) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. avsn. 2.3, 3.3, 4.3, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.; omtryck
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:895) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 8.3, 9.1, 9.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:279) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 1.1, 2.1, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3 i bil.
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:644) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001. Bestämmelserna i 45 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2001.
Omfattning
ändr. 45 §, ny 50 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:833) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 36, 38 §§, 1.3, 4.3, 5.3, 7.3, 9.3 i bil.; omtryck
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:338) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 20 §, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 7.3, 8.3, 11.3 i bil.
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:1045) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 11, 20, 34, 38, 62, 63 §§, avsn. 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.3, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.; ny 65 §; omtryck
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:1112) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Bestämmelsen i 22 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 september 2003. I fråga om fordringar som har uppkommit genom bistånd enligt lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. gäller alltjämt 22 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 22 §, avsn. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil, rubr. närmast före 22 §; omtryck
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:562) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. avsn. 5.3, 6.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:1254) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2 §, bil.; ny 26 a §, rubr. närmast före 26 a §; omtryck
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:166) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 9, 34, 38, 40 §§, avsn. 1.1, 1.2, rubr. närmast före 46 §; ny 47 a §
Ikraftträder
2005-04-12

Förordning (2005:583) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 20 §, bil.; omtryck
Ikraftträder
2005-07-15

Förordning (2006:1427) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2, 11 a, 25, 34, 35, 38, 47, 60 §§, bil., rubr. närmast före 11 a §, 60 §; omtryck
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:276) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2007-06-15

Förordning (2007:727) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2007:1294) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 1, 45, 66 §§, avsn. 4.1, 4.2, 4.3, 6.3 i bil.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:66) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 4, 9, 11 a, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 26 a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 43, 46, 47 a, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65 §§, bil., rubr. närmast före 11 a §; nya 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f §§; omtryck
Ikraftträder
2008-03-31

Förordning (2008:1388) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 26 a §, bil.
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:923) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 20, 43, 49 §§, bil.; omtryck
Ikraftträder
2009-10-01

Förordning (2010:46) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-02-23

Förordning (2010:881) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.; ny 26 b §, rubr. närmast före 26 b §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1750) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2, 10, 20, 26, 28, 49 §§, bil.; ny 21 a §, rubr. närmast före 21 a §; omtryck
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:470) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 26, 28, 54, 55, 56 §§, rubr. närmast före 54 §, bil.
Ikraftträder
2011-06-01

Förordning (2012:72) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 40 §, bil.
Ikraftträder
2012-03-15

Förordning (2013:8) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-03-01

Förordning (2013:793) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 17, 55 §§
Ikraftträder
2013-12-03

Förordning (2013:1128) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 20 §, bil.
Ikraftträder
2014-02-01

Förordning (2014:1042) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2014:1460) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2, 9, 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 26, 34, 36, 38, 40, 48 §§, bil.; omtryck
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:742) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 11 d, 40 §§, bil.
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:396) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
upph. 55 §, rubr. närmast före 53, 55 §§; ändr. 18, 48, 49, 53, 54 §§; ny 49 a §
Ikraftträder
2016-05-16

Förordning (2016:847) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 20 §, bil.
Ikraftträder
2016-09-01

Förordning (2017:17) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-02-27

Förordning (2018:37) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 20 §, bil.
Ikraftträder
2018-03-15

Förordning (2018:249) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
upph. 50 §, rubr. närmast före 50 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:741) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
upph. 47 §; ändr. 19, 23, 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 27, 46 §§, bil.; nya 5 a, 5 b, 5 c, 11 g, 27 a §§, rubr. närmast före 11 g, 26, 27 a §§
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:122) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2 §, bil.
Ikraftträder
2019-04-01