Inaktuell version

Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1996-12-17
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2006:1427
Upphäver
Förordning (1996:728) med instruktion för Utrikesdepartementet
Förordning (1988:1147) med instruktion för Regeringskansliets förvaltningskontor
Förordning (1992:157) om arkiv hos regeringskansliet
Departementsförordning (1982:1177)
Revisionsförordning (1985:606) för regeringskansliet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
/Ersätts genom omtryck U:2007-01-01/ Regeringskansliets uppgifter

1 §  Regeringskansliet har till uppgift att bereda regeringsärenden och att i övrigt biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet.

Regeringskansliets organisation

2 §  I Regeringskansliet ingår

[S2]Statsrådsberedningen (SB),

[S3]Justitiedepartementet (Ju),

[S4]Utrikesdepartementet (UD),

[S5]Försvarsdepartementet (Fö),

[S6]Socialdepartementet (S),

[S7]Finansdepartementet (Fi),

[S8]Utbildnings- och kulturdepartementet (U),

[S9]Jordbruksdepartementet (Jo),

[S10]Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (M),

[S11]Näringsdepartementet (N), och

[S12]Regeringskansliets förvaltningsavdelning (FA).

[S13]Vad som sägs i denna förordning om departement gäller också Statsrådsberedningen och förvaltningsavdelningen, om något annat inte framgår av sammanhanget. Förordning (2004:1254).

Regeringskansliet och utrikesförvaltningen

3 §  Utrikesförvaltningen består av Utrikesdepartementet och utrikesrepresentationen.

[S2]I utrikesrepresentationen ingår

 1. beskickningar, delegationer vid internationella organisationer och karriärkonsulat (utlandsmyndigheter),
 2. Svenska institutet i Alexandria, samt
 3. honorärkonsulat och konsularagenturer.

[S3]Föreskrifter om utrikesrepresentationen finns i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen. Förordning (1998:1217).

4 §  Utrikesrepresentationen lyder under Regeringskansliet.

[S2]Regeringskansliet beslutar i frågor som rör personalen i utrikesrepresentationen och i andra frågor som rör utrikesrepresentationens administration, om något annat inte är särskilt föreskrivet.

[S3]Regeringskansliet får överlämna åt en utlandsmyndighet att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som enligt föreskrifter i en annan förordning skall prövas av Regeringskansliet.

Regeringskansliets ledning

5 §  Statsministern är chef för Regeringskansliet. Statsministern utser bland statsråden en ersättare som tjänstgör som Regeringskansliets chef när statsministern har förhinder. Ersättaren inträder även i övrigt som Regeringskansliets chef i den utsträckning som statsministern bestämmer.

[S2]När både statsministern och ersättaren har förhinder, sköts chefens uppgifter av den som statsministern eller ersättaren bestämmer.

Departementens ledning

Chef för departement

6 §  Chef för ett departement är det statsråd som statsministern utser enligt 7 kap. 1 § regeringsformen.

7 §  Statsministern är chef för Statsrådsberedningen.

8 §  Chef för Regeringskansliets förvaltningsavdelning är förvaltningschefen i Statsrådsberedningen.

Chefstjänstemän

9 §  Chefstjänstemän i departementen är statssekreterarna, kabinettssekreteraren, expeditionscheferna och rättscheferna.

[S2]Chefstjänstemän i Statsrådsberedningen är statssekreterarna, förvaltningschefen, rättschefen, chefen för kansliet för samordning av EU-frågor och personaldirektören.

[S3]Chefstjänstemän är också utrikesråden i Utrikesdepartementet, budgetchefen och finansråden i Finansdepartementet samt planeringschefen i Justitiedepartementet. Förordning (2005:166).

Huvudmän

10 §  I departementen finns huvudmän för olika sakområden.

Regeringskansliets internrevision

11 §  I Statsrådsberedningen finns Regeringskansliets internrevision. Förordning (2002:1045).

Samordningssekretariatet för säkerhetspolitiska underrättelsefrågor

11 a §  I Försvarsdepartementet finns Regeringskansliets samordningssekretariat för säkerhetspolitiska underrättelsefrågor. Förordning (2000:13).

Fördelning av regeringsärenden mellan departement

12 §  Förvaltningsärenden och lagstiftningsärenden fördelas mellan departementen på det sätt som anges i bilagan till denna förordning. Av bilagan framgår också till vilka departement myndigheter och andra organ hör.

[S2]Ärenden om förordningar skall handläggas i det departement som motsvarande förvaltningsärenden hör till.

[S3]Andra förvaltnings- och lagstiftningsärenden skall handläggas i det departement som är lämpligast med hänsyn till ärendets natur.

13 §  Om ett ärende faller inom flera departements verksamhetsområden, skall det handläggas i det departement dit ärendet huvudsakligen hör.

Beredning av regeringsärenden

Ansvaret för beredning av regeringsärenden

14 §  Departementschefen ansvarar för beredningen av regeringsärenden i departementet. För beredningen av regeringsärenden som enligt ett förordnande enligt 7 kap. 5 § regeringsformen skall föredras av ett annat statsråd ansvarar dock det föredragande statsrådet.

Gemensam beredning

15 §  Regeringsärenden som faller inom flera departements verksamhetsområden skall beredas i samråd med övriga berörda statsråd.

[S2]Detta gäller också inom ett departement när ett ärende berör mer än ett statsråd.

Vem som får begära in förklaringar, upplysningar och yttranden

16 §  Regeringskansliet får begära in förklaringar, upplysningar och yttranden i regeringsärenden. I en arbetsordning eller i särskilda beslut skall det närmare bestämmas vem som får göra detta.

Ärenden som rör Regeringskansliet och som avgörs av regeringen

17 §  Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsmedel mellan departementen. Regeringen beslutar också i andra övergripande frågor som rör Regeringskansliet och som är av särskild vikt.

[S2]Bestämmelser om att regeringen beslutar om vissa anställningar m.m. finns i 34, 35, 37 och 54 §§.

Ärenden som avgörs av Regeringskansliet

Utlämnande av allmän handling

18 §  Frågor om att lämna ut allmänna handlingar som förvaras i Regeringskansliet prövas inom det departement som förvarar handlingarna, om något annat inte är särskilt föreskrivet. I tveksamma fall eller om sökanden begär det, skall en sådan fråga prövas av ett statsråd i departementet eller - när det gäller handlingar hos Regeringskansliets förvaltningsavdelning - av ett statsråd i Statsrådsberedningen. Frågan får också överlämnas till regeringens prövning.

Avskrivning och överlämnande av ärenden

19 §  Regeringskansliet får avskriva ett ärende i vilket en framställning till regeringen har återkallats. Detta gäller också när ett överklagande av en myndighets beslut har förfallit enligt 28 § första stycket förvaltningslagen (1986:223). Regeringskansliet får även till en annan myndighet överlämna en framställning som är ställd till regeringen i ett ärende som uppenbarligen skall avgöras av den andra myndigheten.

Ärenden som rör Europeiska unionen eller internationella organisationer

20 §  Regeringskansliet skall

 1. utse Sveriges ombud och andra representanter vid förhandlingar med annan stat eller vid förhandlingar med och möten inom internationella organisationer,
 2. utse Sveriges representanter i det löpande arbetet inom Europeiska unionens råd samt föreslå och utse Sveriges representanter i kommittéer under Europeiska gemenskapernas kommission,
 3. besvara formella underrättelser från kommissionen och i övrigt upplysa kommissionen om hur Sverige har uppfyllt de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i unionen,
 4. bestämma vem som skall delta i arbetet inom Ständiga representanternas kommitté,
 5. besvara motiverade yttranden från kommissionen,
 6. anmäla förslag till författningar i enlighet med informationsförfaranden som följer av Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella överenskommelser samt besluta om svenska svar och kommentarer inom dessa förfaranden,
 7. vara den nationella säkerhetsmyndighet som ansvarar för att upprätthålla säkerheten för sekretessbelagda uppgifter enligt Europeiska rådets säkerhetsföreskrifter samt enligt Sveriges åtaganden om detta i överenskommelser med Västeuropeiska unionen och Nato inom ramen för samarbetet Partnerskap för fred,
 8. besvara en utländsk begäran om inspektion, utvärderingsbesök eller observationsflygning som följer av åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet den 16 november 1999 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och fördraget om observationsflygningar den 23 mars 1992. Förordning (2005:583).

Utländsk representation i Sverige

21 §  Regeringskansliet beslutar om agremang för beskickningschefer, erkännande av konsuler och förhandsgodkännande av försvarsattachéer.

[S2]Regeringskansliet beslutar även i frågor som gäller underrättelse till en sändande stat om att beskickningschefen eller en medlem av beskickningens diplomatiska personal är persona non grata eller att någon annan medlem av beskickningspersonalen inte är önskvärd. Detta gäller också underrättelse till en sändande stat om att en konsul är persona non grata eller att någon annan medlem av konsulatspersonalen inte är önskvärd. Regeringskansliet får överlämna sådana frågor till regeringens prövning.

Fordringar som uppkommit genom konsulärt ekonomiskt bistånd

22 §  Regeringskansliet företräder staten som fordringsägare vid och utom domstol i fråga om fordringar som har uppkommit genom bistånd enligt lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd. Förordning (2003:1112).

Arbetsfördelningen i ett departement

Statssekreteraren och kabinettssekreteraren

23 §  Arbetet inom ett departement leds närmast under departementschefen och övriga statsråd i departementet av statssekreteraren. I Utrikesdepartementet har kabinettssekreteraren denna uppgift. Statssekreteraren och kabinettssekreteraren skall främst svara för planering och samordning i departementet och i förhållande till andra samhällsorgan samt vaka över att arbetet bedrivs i överensstämmelse med planeringen.

Expeditionschefen

24 §  Expeditionschefen skall vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av ärenden, utom i fråga om lagar och andra författningar, samt slutligt granska koncepten till regeringens beslut.

[S2]I Utrikesdepartementet har rättschefen dessa uppgifter. Rättschefen i Utrikesdepartementet skall vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet även i utrikesrepresentationens verksamhet. Förordning (1997:80).

Rättschefen

25 §  Rättschefen skall svara för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas samt vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av författningsärenden.

[S2]Rättschefen svarar vidare för den slutliga granskningen av förslagen.

[S3]Rättschefen skall, utom i Justitie- och Finansdepartementen, svara för att lagstiftnings- och andra författningsärenden som fordrar samråd med ett statsråd i ett annat departement bereds gemensamt med det departementet. Förordning (1997:80).

26 §  Rättschefen i Statsrådsberedningen skall svara särskilt för sådan samordning inom Regeringskansliet i rättsliga och språkliga frågor som främjar enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftning och förvaltning. Rättschefen kan i det syftet ge ut handböcker, riktlinjer och annat material. Sådant material kan riktas även till myndigheter under regeringen. Rättschefen skall vidare uppmärksamma möjligheten att delegera ärenden till myndigheter under regeringen.

[S2]Den chefstjänsteman i Justitiedepartementet som är utgivare av Svensk författningssamling skall i samverkan med rättschefen i Statsrådsberedningen vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet i författningsförslag, förslag till riksdagen och kommittédirektiv samt främja en enhetlig handläggning av ärenden inom Regeringskansliet. De skall båda medverka till att språket i författningar och andra beslut blir så enkelt och klart som möjligt.

Budgetchefen

26 a §  Budgetchefen i Finansdepartementet skall svara särskilt för utvecklingen och användningen av statens informationssystem för budgetering och uppföljning (Hermes). Budgetchefen kan i det syftet ge ut riktlinjer och annat material. Sådant material kan riktas även till myndigheter under regeringen. Förordning (2004:1254).

Gemensamma bestämmelser för chefstjänstemännen

27 §  Chefstjänstemännen skall biträda departementschefen och övriga statsråd i departementet med planering och andra arbetsuppgifter i departementet. De skall även biträda med att samordna verksamheten i departementet, inom Regeringskansliet och i förhållande till andra samhällsorgan. De skall vidare biträda med arbetsledningen.

Huvudmännen

28 §  Varje huvudman skall inom sitt sakområde ansvara för planering och samordning, ärendenas behöriga gång samt för beredning och föredragning inför departementschefen eller ett annat statsråd. Även i övrigt skall huvudmannen ansvara för arbetet inom sitt sakområde. Huvudmannen svarar för upprättandet av koncept till regeringens beslut, riktigheten av uppgifterna i koncepten samt för att den handling som expedieras stämmer överens med regeringens beslut. Detta gäller dock inte i fråga om lagar och andra författningar.

[S2]Huvudmannen skall hålla departementschefen, övriga statsråd i departementet och chefstjänstemännen underrättade om arbetets gång och för dem anmäla frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Huvudmannen skall följa de direktiv som chefstjänstemännen ger och även i övrigt samverka med dessa och med de andra huvudmännen. Huvudmannen skall med uppmärksamhet följa förhållandena inom sitt sakområde.

[S3]Huvudmannen svarar, i den utsträckning detta inte är rättschefens uppgift, för att ärenden bereds gemensamt i Regeringskansliet.

29 §  I författningsfrågor skall huvudmännen samarbeta med rättschefen.

Vem som beslutar i ärenden som avgörs av Regeringskansliet

Myndighetschefens beslutanderätt

30 §  Ärenden som inte är regeringsärenden och som inte skall avgöras av en departementschef enligt 31 eller 33 § eller av personalansvarsnämnden avgörs av Regeringskansliets chef.

[S2]Ärenden som inte behöver avgöras av Regeringskansliets chef får avgöras av chefen för ett departement, av ett annat statsråd eller av en tjänsteman eller en grupp av tjänstemän i Regeringskansliet. Hur detta skall ske anges i en arbetsordning för myndigheten eller i särskilda beslut. Förordning (1997:80).

Departementschefens beslutanderätt

31 §  Chefen för ett departement skall föreskriva eller för särskilda fall besluta om indelningen av departementet i sakområden, chefstjänstemännens och huvudmännens uppgifter och fördelningen av arbetet mellan dem samt formerna i övrigt för verksamheten i departementet.

[S2]Ärenden som inte behöver avgöras av departementschefen får avgöras av ett annat statsråd eller av en tjänsteman i Regeringskansliet. Hur detta skall ske anges i en arbetsordning för departementet eller i särskilda beslut.

Arbetsordning

32 §  Regeringskansliet skall besluta de ytterligare föreskrifter som behövs för dess organisation och formerna för dess verksamhet. Sådana föreskrifter kan tas in i en arbetsordning för myndigheten eller i arbetsordningar för departementen.

Avvikelser från bestämmelser om arbetsfördelningen i ett departement

33 §  Chefen för ett departement får föreskriva eller för särskilda fall besluta om avvikelser från de bestämmelser om arbetsfördelningen i ett departement som finns i denna förordning eller som har beslutats enligt 31 §.

Personaladministration

Vem som beslutar om anställning och lön

34 §  Regeringen beslutar om anställning i Regeringskansliet av statssekreterare, kabinettssekreterare, förvaltningschef, expeditionschef, rättschef, chef för kansliet för samordning av EU-frågor, personaldirektör, budgetchef, finansråd, utrikesråd, inspektör, protokollchef, presschef, ambassadör, generaldirektör, departementsråd, chef för Regeringskansliets internrevision och chef för samordningssekretariatet för säkerhetspolitiska underrättelsefrågor. Detta gäller också anställning som generalkonsul, minister, ambassadråd och konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.

[S2]Övriga anställningar beslutas av Regeringskansliet. Förordning (2005:166).

35 §  I de fall där regeringen fattar beslut om anställning fastställer regeringen lönen. Lönen för inspektör, protokollchef, presschef, ambassadör, departementsråd samt chef för revisionskontoret och chef för samordningssekretariatet för säkerhetspolitiska underrättelsefrågor fastställs dock av Regeringskansliet. Detta gäller också för en sådan generalkonsul, minister och konsul och ett sådant ambassadråd som avses i 34 §.

[S2]I övriga fall fastställer Regeringskansliet lönen. Förordning (2000:13).

Anställningsförordningens tillämpning

36 §  Vid anställning av kanslisekreterare, departementssekreterare, avdelningsdirektör, kansliråd, ämnesråd eller sakkunnig samt vid anställning med placering i utrikesförvaltningen behöver Regeringskansliet inte informera om anställningen enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373).

[S2]Ett meddelande om att någon har anställts skall genast lämnas till dem som har sökt anställningen.

Tjänstgöringsort

37 §  Regeringen beslutar om tjänstgöringsort för de tjänstemän som är placerade i utrikesförvaltningen och som är anställda genom beslut av regeringen.

Anställningens längd

38 §  Den som är expeditionschef, rättschef, chef för kansliet för samordning av EU-frågor, personaldirektör, budgetchef, finansråd, utrikesråd, inspektör, protokollchef, presschef, ambassadör, departementsråd, chef för Regeringskansliets internrevision eller chef för samordningssekretariatet för säkerhetspolitiska underrättelsefrågor anställs tills vidare. Anställningen får dock begränsas till att gälla till en viss tidpunkt. Detta gäller också den som är generalkonsul, minister, ambassadråd eller konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.

[S2]Förvaltningschefen anställs för en bestämd tid. Förordning (2005:166).

Uppsägning

39 §  När det gäller anställningar som beslutas av regeringen prövar regeringen frågor om uppsägning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

[S2]Detta gäller också i fråga om anställning som planeringschef i Justitiedepartementet. Förordning (1998:1631).

Personalansvarsnämnden

40 §  Regeringskansliets personalansvarsnämnd består av den statssekreterare som närmast under statsministern leder och fördelar arbetet i Statsrådsberedningen, förvaltningschefen, rättschefen i Statsrådsberedningen, personaldirektören, den rättschef som svarar för lagstiftningsärenden om anställningsskydd, expeditionschefen i det berörda departementet eller den chefstjänsteman där som bestäms i en arbetsordning samt tre personalföreträdare. Statssekreteraren är ordförande i nämnden.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Förordning (2005:166).

41 §  Personalansvarsnämnden prövar följande frågor för anställda i Regeringskansliet eller i en kommitté och för svenska medborgare som är anställda vid en utlandsmyndighet:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning.

42 §  Personalföreträdarna i personalansvarsnämnden utses på det sätt som anges i 9 § personalföreträdarförordningen (1987:1101), om något annat inte bestämts i kollektivavtal.

[S2]Personalföreträdare får endast den vara som är anställd i Regeringskansliet.

Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

43 §  Innan någon anställs som handläggare med skyldighet att tjänstgöra inom utrikesrepresentationen, skall Utrikesförvaltningens antagningsnämnd höras om handläggarens lämplighet för tjänstgöring utomlands. Detta gäller dock inte för anställning som minister, kansliråd, ambassadråd eller konsul eller om i övrigt särskilda skäl föranleder något annat.

[S2]Föreskrifter om nämnden finns i förordningen (1991:360) med instruktion för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd.

Vem som utövar arbetsgivarens befogenheter enligt centrala kollektivavtal

43 a §  När det gäller anställda i Regeringskansliet, utrikesrepresentationen och kommittéerna utövar Regeringskansliet arbetsgivarens befogenheter enligt centrala kollektivavtal, om något annat inte följer av förordningen (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel. Förordning (1997:80).

Föredragande i Lagrådet

44 §  Behörig att föredra ärenden inför Lagrådet är den som är eller har varit hovrätts- eller kammarrättsassessor och den som Regeringskansliet utser för ett visst fall.

Ekonomiadministration

45 §  Regeringskansliet skall tillämpa de ekonomiadministrativa bestämmelser som gäller för myndigheter under regeringen, om regeringen inte beslutar något annat.

[S2]Regeringskansliet skall dock inte lämna resultatredovisning enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Vad som sägs i den förordningen om myndighetens chef skall när det gäller Regeringskansliet i stället avse förvaltningschefen. Förordning (2001:644).

Förvaltningsavdelningens, förvaltningschefens och personal- direktörens uppgifter

46 §  Regeringskansliets förvaltningsavdelning skall ge stöd och service åt departementen, utrikesrepresentationen och kommittéerna i administrativa frågor.

[S2]Förvaltningsavdelningen får sköta begränsade förvaltningsuppgifter åt andra statliga myndigheter efter avtal om detta mellan Regeringskansliet och den andra myndigheten. Förordning (1998:50).

47 §  Förvaltningschefen har ansvar för administrativa frågor som rör flera departement eller kommittéer inom flera departements verksamhetsområden. Förordning (1998:50).

47 a §  Under förvaltningschefen har personaldirektören ansvar för Regeringskansliets personalpolitik. Personaldirektören skall särskilt verka för enhetlighet inom Regeringskansliet i personalfrågor. Förordning (2005:166).

Registratorskontor

48 §  I varje departement finns ett registratorskontor. Registratorskontoren skall hållas öppna vardagar klockan 09.00- 16.00. Om arbetstiden en viss dag är kortare än normalt eller om den till en viss dag förlagda arbetstiden får arbetas in enligt bestämmelser i ett kollektivavtal, får öppethållandet inskränkas till två timmar, om det kan ske utan väsentlig olägenhet.

[S2]Tiden då registratorskontoren hålls öppna skall ges till känna på lämpligt sätt. Inskränkning i tiden bör ges till känna minst en vecka i förväg. Förordning (1997:613).

Diarium

49 §  För registrering av allmänna handlingar skall det i varje departement finnas ett eller flera diarier som förs med hjälp av automatisk databehandling.

[S2]Ett diarium får bara innehålla sådana uppgifter som anges i 15 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) och uppgifter som i övrigt behövs för ärendets beredning.

[S3]Expeditionschefen har tillsyn över diarieföringen. I Statsrådsberedningen har rättschefen denna uppgift. Vid Utrikesdepartementet och Regeringskansliets förvaltningsavdelning ansvarar den tjänsteman för tillsynen som bestäms i en arbetsordning. Förordning (1999:323).

Personuppgiftsombud

50 §  Expeditionschefen eller den tjänsteman som bestäms i en arbetsordning skall vara personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2001:644).

Dokumentation av beslut

51 §  I fråga om varje beslut av Regeringskansliet skall det finnas ett protokoll eller någon annan handling som anger vad beslutet innehåller, när beslutet fattades och vem som fattade beslutet.

Förteckning över ännu inte avgjorda ärenden

52 §  Departementen skall vid varje årsskifte upprätta förteckningar över alla ärenden som har väckts för mer än ett år sedan och som ännu inte har avgjorts. Förteckningarna skall lämnas till rättschefen i Statsrådsberedningen senast den 1 februari.

Regeringskansliets arkiv

Delarkiv och centralarkiv

53 §  Regeringskansliets arkiv är indelat i ett delarkiv för varje departement och ett centralarkiv.

[S2]Delarkivet för ett departement skall bestå av handlingar från regeringens och Regeringskansliets verksamhet inom departementets område.

[S3]Arkivhandlingar från delarkiven lämnas till centralarkivet med jämna mellanrum.

Kansliarkivarien

54 §  I Regeringskansliet finns en kansliarkivarie, som utses av regeringen. Kansliarkivarien har ett övergripande ansvar för att de mål för arkivbildningen som anges i arkivlagen (1990:782) uppnås i Regeringskansliet. Kansliarkivarien skall verka för enhetlighet inom Regeringskansliet i frågor om arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhandlingar.

[S2]Kansliarkivarien skall samråda med Riksarkivet i arkivfrågor som har principiell betydelse.

Tillsyn

55 §  Varje expeditionschef är arkivansvarig och har tillsyn över arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhandlingar i sitt departement. I Statsrådsberedningen har rättschefen denna uppgift. I Utrikesdepartementet och Regeringskansliets förvaltningsavdelning är den tjänsteman arkivansvarig som bestäms i en arbetsordning.

[S2]Kansliarkivarien är arkivansvarig för centralarkivet. Förordning (1999:323).

Överlämnande av arkivhandlingar till Riksarkivet

56 §  Regeringskansliet skall lämna över arkivhandlingar till Riksarkivet vid de tidpunkter som kansliarkivarien och Riksarkivet kommer överens om.

Återlämnande av ingivna handlingar

57 §  Handlingar i ett ärende som har slutbehandlats får återlämnas till den som gett in handlingen bara om det är lämpligt med hänsyn till allmänna arkivsynpunkter och övriga omständigheter.

Utlåning av arkivhandlingar

58 §  Föreskrifter om att arkivhandlingar får lånas ut till myndigheter för tjänsteändamål finns i arkivförordningen (1991:446).

Ytterligare föreskrifter

59 §  Regeringskansliet skall meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om diarieföring, arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhandlingar hos myndigheten.

Tillsyn över arkiv inom utrikesrepresentationen

60 §  Regeringskansliet skall ha tillsyn över arkiv inom utrikesrepresentationen och får också meddela föreskrifter om arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhandlingar.

Ärendeförteckningar inför regeringssammanträden

61 §  Regeringskansliet får lämna ut ärendeförteckningar som upprättas där inför regeringssammanträden. För att fortlöpande tillhandahålla pappersexemplar av sådana förteckningar enligt en stående beställning får Regeringskansliet ta ut en årlig avgift av beställaren. Avgiften är 4 000 kr och får tas ut i förskott.

Internrevision

62 §  Regeringskansliets internrevision skall följa de föreskrifter om internrevision som anges i denna instruktion.

[S2]Regeringskansliets internrevision skall utföra internrevision av all verksamhet inom Regeringskansliet, kommittéväsendet och utrikesrepresentationen. Förordning (2002:1045).

63 §  Regeringskansliets internrevision skall självständigt granska hur Regeringskansliets interna styrning och kontroll samt hur de ekonomiska redovisningsskyldigheterna fullgörs. Internrevisionen skall bedrivas i enlighet med god sed för internrevision.

[S2]En internrevisor får utföra andra uppgifter än som anges i första stycket endast om det är förenligt med god sed för internrevision och inte hindrar internrevisionen. Förordning (2002:1045).

64 §  Regeringskansliet skall besluta om en revisionsplan för internrevisionen.

[S2]Revisionsplanen skall grundas på en analys av risken för väsentliga fel i den granskade verksamheten. Förordning (1997:613).

65 §  Regeringskansliets internrevision skall redovisa sina iakttagelser och slutsatser till förvaltningschefen. Förordning (2002:1045).

Överklagande

66 §  Regeringskansliets beslut i administrativa ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet. Förordning (1998:1031).

Bilaga

1 Statsrådsberedningen
1.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
regering, Regeringskansliet,
kommittéväsendet, med undantag av kommittéberättelsen,
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av frågor om Europeiska unionens utvidgning,
användningen av de flygplan som staten anskaffat för statschefens och den högsta civila och militära ledningens resor.
1.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
revision av Regeringskansliet,
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av frågor om Europeiska unionens utvidgning.
1.3 Myndigheter m.fl.
Expertgruppen för EU-frågor,
Harpsundsnämnden.
2 Justitiedepartementet
2.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
riksdagen med undantag av ärenden om Utrikesnämnden,
kommittéberättelsen,
språkvård i förvaltningen,
rikets vapen och flagga,
rikets judiciella indelning samt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, domstolsväsendet,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
rättshjälp,
dispaschörverksamhet,
fastighetsregistreringen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Sveriges advokatsamfund,
åklagarväsendet,
polisväsendet,
allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,
åtal för brott, förordnande av domstol,
utlämning och överlämnande för brott, internationell rättslig hjälp i brottmål, internationellt samarbete rörande lagföring för brott,
kriminalvård,
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
fideikommissförfattningar, dock inte förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,
nåd i brottmål, abolition,
upphävande av domstols dom eller beslut om utvisning på grund av brott,
det rättsmedicinska och det rättspsykiatriska undersökningsväsendet,
tillstånd till äktenskap, tillstånd till förrättande av vigsel inom annat trossamfund än Svenska kyrkan,
lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption, lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, lagen (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken m.m.,
europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska föreningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, stiftelselagen (1994:1220), i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat departement,
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister,
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter inom riket,
rättsinformationsfrågor,
utgivning av författningssamling,
frågor om medborgarnas inflytande och delaktighet i samhället, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå, i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat departement,
föreningsväsendet i allmänhet,
folkrörelser,
allmänna samlingslokaler, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
idrott,
storstadspolitiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
invandrares introduktion i det svenska samhället och andra integrationspolitiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet och sexuell läggning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
främlingsfientlighet, rasism och homofobi,
svenskt medborgarskap,
verksamhet som översättare och tolk,
nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
2.2 Lagstiftningsärenden
a. Lagstiftningsärenden som gäller
grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella ämnen, allmänt förvaltningsrättsliga ämnen, statligt partistöd.
b. Lagstiftningsärenden som inte hör till något annat departement och som gäller
ämnen som avses i 8 kap.2 och 3 §§regeringsformen, processrättsliga ämnen.
c. Lagstiftningsärenden som gäller
revisorer och revisionsbolag,
idrott,
invandrares introduktion i det svenska samhället och andra integrationspolitiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet och sexuell läggning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
främlingsfientlighet, rasism och homofobi,
svenskt medborgarskap,
verksamhet som översättare och tolk,
nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
2.3 Myndigheter m.fl.
Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna,
Regeringsrätten, kammarrätterna, länsrätterna,
Lagrådet,
Justitiekanslern,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
Domstolsverket, Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet, Notarienämnden,
Rättshjälpsnämnden, Rättshjälpsmyndigheten,
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, den lokala polisorganisationen,
Registernämnden,
Kriminalvårdsstyrelsen, de lokala kriminalvårdsmyndigheterna, Trans-porttjänsten,
Kriminalvårdsnämnden, övervakningsnämnderna,
Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten,
Rättsmedicinalverket,
Fideikommissnämnden,
Gentekniknämnden,
Revisorsnämnden,
Valmyndigheten,
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning,
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering,
Nämnden mot diskriminering,
Integrationsverket.
3 Utrikesdepartementet
3.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer,
rikets gränser,
Utrikesnämnden,
svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella organisationer,
utländska beskickningar och konsulat i Sverige samt sådana organ eller organisationer som avses i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
svenska medborgares rätt och bästa i främmande länder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,
mål vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
klagomål mot Sverige inför andra internationella organ för övervakning av efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga rättigheter,
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter i utlandet samt när det gäller diplomatpass, tjänstepass och UD- viseringar,
information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
flyktingar, mottagande av asylsökande, utlänningars rätt att vistas i landet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
samordning av frågor som rör genomförandet av politiken om global utveckling,
internationellt utvecklingssamarbete,
samarbete som avser stöd till länderna i Central- och Östeuropa,
regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör utvecklingspolitiska aspekter av Världsbankens agerande,
nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
utrikeshandel och handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
ärenden vid EG-kommissionen och EFTA:s övervakningsmyndighet samt mål vid EFTA-domstolen, EG-domstolen och EG:s förstainstansrätt,
allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen (WTO),
internationella tull- och handelsförhandlingar,
befrielse från tull,
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
vissa internationella byråer för handels- och råvarufrågor, internationell råvarulagring,
förbud mot tillverkning och utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär användning,
multinationella företag och internationella investeringar,
främjande av utländska investeringar i Sverige,
allmänna frågor om teknisk provning och kontroll samt standardisering,
genomförandet av EG:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
exportfrämjande åtgärder utom vad gäller försvarsindustri,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
internationella överenskommelser om allmänna villkor för exportkrediter,
handelskamrar.
3.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
rikets gränser,
Utrikesnämnden,
immunitet och privilegier,
bistånd till svenska medborgare i utlandet,
utlänningars rätt att vistas i landet med undantag av särskild utlänningskontroll,
mottagande av asylsökande m.fl.,
europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
utrikeshandel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen (WTO),
befrielse från tull,
vissa internationella sanktioner,
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och förbud mot utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär användning,
obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
genomförandet av EG:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
exportfrämjande åtgärder utom vad gäller försvarsindustri,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
auktorisation av handelskamrar.
3.3 Myndigheter m.fl.
Svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella organisationer,
Svenska institutet i Alexandria,
svenska ledamöter av permanenta skiljedomstolen i Haag,
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd,
Migrationsverket,
Utlänningsnämnden,
Folke Bernadotteakademin,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Nordiska afrikainstitutet,
Svenska institutet,
Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),
Inspektionen för strategiska produkter,
Stiftelsen Östekonomiska Institutet,
Institutet för Japanstudier,
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
SIS-Standardiseringen i Sverige,
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige,
Kommerskollegium,
Exportkreditnämnden,
Sveriges exportråd,
handelssekreterare,
auktoriserade handelskamrar,
AB Svensk Exportkredit,
Swedfund AB.
4 Försvarsdepartementet
4.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
det militära försvaret,
tillträde till Sveriges territorium,
åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet den 16 november 1999 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder, dokumentet om Global informationslämning den 28 november 1994, dokumentet om Uppförandekoden den 6 december 1994 och fördraget om observationsflygningar den 23 mars 1992, i den mån sådana ärenden inte hör till Utrikesdepartementet,
Europeiska försvarsbyrån (EDA),
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, sjöövervakning och miljöräddningstjänst, hemskydd,
utredningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med spårbunden trafik, andra allvarliga olyckor samt olyckor i militär verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
psykologiskt försvar,
kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
flygteknisk forsknings- och försöksverksamhet,
signalskydd,
totalförsvarsplikt,
transport av farligt gods,
frivillig verksamhet för stöd åt totalförsvaret,
samordning av totalförsvaret och av arbetet med beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred,
Regeringskansliets beredskap och därmed sammanhängande frågor,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
4.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
höjd beredskap,
totalförsvarsplikt,
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten,
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, hemskydd,
förfogande, ransonering,
försvarsunderrättelseverksamhet,
skydd för försvaret, gränsövervakning i krig,
kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning,
transport av farligt gods,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
4.3 Myndigheter m.fl.
Försvarsmakten,
Försvarets materielverk,
Försvarets radioanstalt,
Krisberedskapsmyndigheten,
Statens räddningsverk,
Styrelsen för psykologiskt försvar,
Kustbevakningen,
Försvarshögskolan,
Totalförsvarets forskningsinstitut,
Totalförsvarets pliktverk,
Försvarets underrättelsenämnd, Rikshemvärnsrådet,
Riksvärderingsnämnden,
Överklagandenämnden för totalförsvaret,
organisationer för frivillig försvarsverksamhet,
Krigsvetenskapsakademien,
Örlogsmannasällskapet,
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum,
sådana stiftelser för välgörande ändamål som hör till Försvarsmakten,
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,
Statens haverikommission,
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt.
5 Socialdepartementet
5.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, statligt personskadeskydd,
allmän ålderpensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäkring med undantag av Premiepensionsmyndighetens verksamhet och förvaltning av premiepensionskapital,
äldreförsörjningsstöd,
sjuklön,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
övergripande barnpolitik, barnfrågor som inte hör till något annat departement,
bostadsbidrag och bostadstillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg, handikappomsorg, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,
diskriminering på grund av funktionshinder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
folkhälsa, hälsoskydd, hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering, hjälpmedelsförsörjning, tandvård, smittskydd och annan medicinsk verksamhet, hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning, läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetika och medel för födelsekontroll, apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till handikappade,
ersättning för närståendevård,
alkohol,
tobak,
narkotika,
dopning och dopningsmedel,
förbud mot vissa hälsofarliga varor,
Allmänna arvsfonden,
sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till något annat departement,
förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO).
5.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, statligt personskadeskydd,
allmän ålderpensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäkring med undantag av Premiepensionsmyndighetens verksamhet och förvaltning av premiepensionskapital,
äldreförsörjningsstöd,
sjuklön,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn, internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
övergripande barnpolitik, barnfrågor som inte hör till något annat departement,
bostadsbidrag och bostadstillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst,
diskriminering på grund av funktionshinder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering, hjälpmedelsförsörjning, tandvård, smittskydd, abort, fastställande av könstillhörighet och annan medicinsk verksamhet, hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning, läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetika och medel för födelsekontroll, apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till handikappade,
ersättning för närståendevård,
Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som regleras i ärvdabalken,
alkohol, med undantag av sådana frågor som regleras i tull- och skattelagstiftningen,
tobak, med undantag av sådana frågor som regleras i tull- och skattelagstiftningen,
narkotika med undantag av narkotikastrafflagstiftning,
dopning och dopningsmedel,
förbud mot vissa hälsofarliga varor.
5.3 Myndigheter m.fl.
Försäkringskassan,
Socialstyrelsen,
Läkemedelsverket,
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
Smittskyddsinstitutet,
Institutet för psykosocial medicin,
Familjemedicinska institutet i Sverige, ideell förening,
Statens folkhälsoinstitut,
Statens beredning för medicinsk utvärdering,
Provinsialläkarstiftelsen,
Statens institutionsstyrelse,
Handikappombudsmannen,
Statens institut för särskilt utbildningsstöd,
Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening,
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor,
Barnombudsmannen,
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap,
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring,
Stiftelsen för vård- och allergiforskning,
Alkoholsortimentsnämnden,
Arvsfondsdelegationen,
Läkemedelsförmånsnämnden,
Apoteket AB,
Systembolaget AB.
6 Finansdepartementet
6.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den principiella inriktningen av finanspolitiska åtgärder,
övergripande valutapolitiska beslut,
prisreglering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
budgetregleringen samt den allmänna förvaltningen och redovisningen av statsmedlen,
ekonomisk styrning,
övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,
statens upplåning och statsskuldsförvaltning,
förvaltning av statliga lån och aktier samt fonder och fonderade medel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
myndigheternas årsredovisningar, delårsrapporter och budgetunderlag,
statlig revision,
internationellt ekonomiskt samarbete, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Världsbanksgruppen, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska investeringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Internationella valutafonden, Nordiska investeringsbanken och Parisklubben, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
beskattningen,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
exekutionsväsendet,
folkbokföringen,
tullväsendet,
avgifter, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt övergripande frågor om finansieringsprincipen,
offentlig upphandling,
köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
finansiella företag, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
krigsförsäkring, krigsskadeersättning,
lotterier, totalisatorspel,
länsstyrelserna,
länsindelningen,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kommunalekonomisk utjämning,
kungliga hov- och slottsstaten,
allmänna frågor om statsförvaltningen,
övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verksamhet samt rationalisering inom statsförvaltningen,
statistik,
övergripande frågor om informationsteknik (IT) inom statlig förvaltning,
statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,
personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
samhällsinformation.
6.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
statliga och kommunala skatter,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
Premiepensionsmyndighetens verksamhet och förvaltningen av premiepensionskapital,
statens upplåning och skuldförvaltning,
statlig revision,
offentlig upphandling,
taxering, uppbörd, indrivning, folkbokföring,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt övergripande frågor om finansieringsprincipen,
skattebrott,
särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter,
förmånsrätt för skattefordringar,
preskription av skattefordringar,
finansmarknaden,
allmänna pensionsfonderna,
prisreglering,
kontoföring av finansiella instrument,
näringsrättslig reglering av finansiella företag och beredskapslagstiftning för dessa företag,
insättningsgaranti och investerarskydd,
penningtvätt,
Riksbanken,
lotterier,
lagstiftning om anordnande av visst automatspel,
länsstyrelserna,
ändrad regional ansvarsfördelning,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kommunalekonomisk utjämning,
rationalisering inom statsförvaltningen,
statistik,
arbetstagare i offentliga anställningar,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund.
6.3 Myndigheter m.fl.
Riksgäldskontoret,
Tullverket,
Statens fastighetsverk,
Finansinspektionen,
Ekonomistyrningsverket,
Krigsförsäkringsnämnden,
Skatteverket,
Forskarskattenämnden,
Skatterättsnämnden,
kronofogdemyndigheterna,
Konjunkturinstitutet,
Ekonomiska rådet,
Fortifikationsverket,
Arbetsgivarverket,
allmänna pensionsfonderna,
Styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank,
Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa,
Lotteriinspektionen,
Bokföringsnämnden,
Insättningsgarantinämnden,
Nämnden för offentlig upphandling,
Nämnden för elektronisk förvaltning,
länsstyrelserna,
Premiepensionsmyndigheten,
Datainspektionen,
Kammarkollegiet, Statens skaderegleringsnämnd,
Statskontoret, Statens personadressregisternämnd,
Statistiska centralbyrån,
Statens utlandslönenämnd,
Statens ansvarsnämnd,
Statens kvalitets- och kompetensråd,
Offentliga sektorns särskilda nämnd,
Trygghetsstiftelsen,
Statens pensionsverk,
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
Stiftelsen Statshälsan,
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv,
AB Svenska Spel.
7 Utbildnings- och kulturdepartementet
7.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
det offentliga skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer samt motsvarande utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar,
fristående skolor och förskoleklass i enskild verksamhet,
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg och motsvarande enskild verksamhet,
uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet,
utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande,
kompletterande utbildningar,
frivilligt folkbildningsarbete,
kvalificerad yrkesutbildning,
grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning,
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,
forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt,
övergripande forskningspolitiska frågor,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
övergripande ungdomspolitik, ungdomsfrågor,
ersättningar och bidrag till konstnärer,
teater, dans och musik,
bibliotek,
arkitektur, form, design och bildkonst,
bidrag till icke-statliga kulturlokaler och till konstnärlig utsmyckning,
hemslöjd,
arkiv,
kulturmiljö,
museer och utställningar,
film, videogram och fonogram,
dagspress och tidskrifter,
litteratur,
radio och television,
internationellt kulturellt samarbete,
allt i den mån ovannämnda ärenden inte hör till något annat departement,
frågor om användningen av informationsteknik (IT) inom kulturområdet,
förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,
trossamfund,
begravningsväsendet.
7.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
det offentliga skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer,
fristående skolor och förskoleklass i enskild verksamhet,
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg och motsvarande enskild verksamhet,
uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet,
kvalificerad yrkesutbildning,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
forskning som inte hör till något annat departement,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar,
arkivfrågor,
kulturmiljöfrågor,
förhandsgranskning av filmer och videogram,
radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk av yttrandefriheten eller förbud mot rundradiosändning på öppna havet,
trossamfund,
begravningsväsendet.
7.3 Myndigheter m.fl.
Statens skolverk,
Myndigheten för skolutveckling,
Specialpedagogiska institutet,
Skolväsendets överklagandenämnd,
huvudmän inom det offentliga skolväsendet,
Specialskolemyndigheten,
Sameskolstyrelsen,
Nämnden för Rh-anpassad utbildning,
fristående skolor,
enskilda anordnare av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
Nationellt centrum för flexibelt lärande,
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning,
Valideringsdelegationen,
Internationella programkontoret för utbildningsområdet,
Folkbildningsrådet,
Högskoleverket,
Verket för högskoleservice,
Överklagandenämnden för högskolan,
Högskolans avskiljandenämnd,
statliga universitet och högskolor, som inte hör till något annat departement,
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet,
Kungl. biblioteket,
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,
Statens ljud- och bildarkiv,
Vetenskapsrådet,
regionala etikprövningsnämnder,
Centrala etikprövningsnämnden,
Polarforskningssekretariatet,
Institutet för rymdfysik,
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU,
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,
Kungl. Vetenskapsakademien,
Nobelstiftelsen,
Centrala studiestödsnämnden,
Överklagandenämnden för studiestöd,
Svenska unescorådet,
Ungdomsstyrelsen,
utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något annat departement,
akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat departement,
stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som hör till departementet skall tillgodose,
Imego AB,
Statens kulturråd,
Konstnärsnämnden,
Styrelsen för Sveriges författarfond,
Riksteatern,
Stiftelsen Svenska rikskonserter,
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,
Musikaliska akademien,
länsbibliotek,
Statens konstråd,
Akademien för de fria konsterna,
Stiftelsen Framtidens kultur,
Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksarkivet,
landsarkiven,
Språk- och folkminnesinstitutet,
Svenskt biografiskt lexikon,
Riksantikvarieämbetet,
Statens historiska museer,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,
Moderna museet,
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet,
Naturhistoriska riksmuseet,
Statens maritima museer,
Statens försvarshistoriska museer,
Statens museer för världskultur,
Arkitekturmuseet,
Statens musiksamlingar,
Stiftelsen Nordiska museet,
Stiftelsen Tekniska museet,
Stiftelsen Skansen,
Stiftelsen Arbetets museum,
regionala museer,
övriga museer som inte hör till något annat departement,
Riksutställningar,
Statens biografbyrå,
Stiftelsen Svenska filminstitutet,
Presstödsnämnden,
Taltidningsnämnden,
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,
Talboks- och punktskriftsbiblioteket,
Svenska språknämnden,
Granskningsnämnden för radio och TV,
Radio- och TV-verket,
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund,
Forum för levande historia,
Kungl. Operan aktiebolag,
Kungl. Dramatiska Teatern aktiebolag,
Voksenåsen A/S.
8 Jordbruksdepartementet
8.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
jordbruket och trädgårdsnäringen,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt, husdjursavel, djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,
foder,
livsmedelskontroll,
veterinärväsendet,
yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården,
rennäringen,
användning av avgifter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet eller motsvarande äldre bestämmelser såvitt avser bygdeavgifter till främjande av rennäringen samt fiskeavgifter,
högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i övrigt på departementets område,
jakt och viltvård,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardiseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement.
8.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, miljö- och strukturstöd till jordbruk, ekologisk odling,
skötsel av jordbruksmark, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
sambruksföreningar,
ägofred,
förvärv av jordbruksfastigheter, i den mån ärenden om sådana förvärv inte hör till något annat departement,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd,
husdjurskontroll, djursjukdomar, djurskydd,
foder,
livsmedel,
veterinärernas yrkesutövning,
rätt till fiske, bevarande och förvaltning av fiskresurserna, strukturåtgärder för fiskerinäringen, marknadsreglering av fisk och fiskprodukter,
rennäring,
indragning av ströängar,
jakt och viltvård,
Sametinget,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardiseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement.
8.3 Myndigheter m.fl.
Lantbruksråd, lantbruksattachéer,
Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen,
Veterinära ansvarsnämnden,
djurförsöksetiska nämnderna,
Djurskyddsmyndigheten,
Livsmedelsekonomiska institutet,
Statens utsädeskontroll,
Statens växtsortnämnd,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Livsmedelsverket, besiktningsveterinärorganisationen,
Fiskeriverket,
Stiftelsen JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik,
Skogs- och lantbruksakademien,
Svenska FAO-kommittén,
Styrelsen för samefonden,
Sametinget,
Marknadsdomstolen,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Allmänna reklamationsnämnden,
Fastighetsmäklarnämnden,
Resegarantinämnden,
SIS Miljömärkning AB.
9 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
9.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
miljöbalken, bl.a. frågor om naturvård, biologisk mångfald och skydd av naturen, vatten- och luftvård, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet, avfallshantering och kretsloppsfrågor, kemikaliekontroll samt frågor om genteknik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
friluftsliv,
miljöforskning,
miljöfrågor som kräver särskild samordning,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska styrmedel samt program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energihushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och lagen (1976:997) om vattenförbund, i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat departement,
meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska undersökningar,
strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
geotekniska undersökningar,
markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
tillstånd till förköp enligt förköpslagen (1967:868),
lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
statliga investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling samt klimatinvesteringsprogram,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
bostadsfinansiering,
allmännyttiga bostadsföretag,
energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
energianvändning med undantag för sådant sektorsvis ansvar för energihushållning som hör till något annat departement,
energiforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kommunal energiplanering,
säkerhet inom elenergiområdet,
beredskap inom energiområdet,
dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
9.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
flottning i Torne och Muonio gränsälvar,
svensk-norsk vattenrättskonvention,
gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland,
utnyttjande av vattenkraft vid krig,
vattenförbund,
Sveriges ekonomiska zon,
svensk verksamhet i Antarktis,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska styrmedel samt program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energihushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
atomansvarighet,
planläggning, markanvändning och bebyggelse,
förköp av fast egendom,
allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
statliga investeringsbidrag till klimatinvesteringsprogram,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmännyttiga bostadsföretag,
energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
elektriska anläggningar, andra anläggningar för energiändamål eller energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
civilt totalförsvar när det gäller energi.
9.3 Myndigheter m.fl.
Naturvårdsverket,
Kemikalieinspektionen,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning,
Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning,
Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet,
Stockholms internationella miljöinstitut,
Finsk-svenska gränsälvskommissionen,
Statens strålskyddsinstitut,
Statens kärnkraftinspektion,
de lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar,
Kärnavfallsfondens styrelse,
Statens geotekniska institut,
Boverket,
Statens bostadskreditnämnd,
Statens bostadsnämnd,
Fonden för fukt- och mögelskador,
Lantmäteriverket, lantmäterimyndigheterna i länen,
Statens va-nämnd,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Miljöskadeförsäkringens skadenämnd,
Oljekrisnämnden,
Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket,
Statens energimyndighet,
Statens bostadsomvandling AB,
Swedesurvey AB,
Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet,
Sydkraft SAKAB AB.
10 Näringsdepartementet
10.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och andra övergripande näringspolitiska frågor,
allmänna frågor om användningen av informationsteknik (IT), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
infrastruktur för informationsteknik (IT),
elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, postkommunikationer,
vägar, broar och färjor, vägtrafik, fordons utrustning och beskaffenhet,
förarbehörighet samt kommunikationsväsendet i övrigt till lands,
bidrag till kollektiv persontrafik,
upphandling av persontrafik,
transportbidrag,
överlastavgift,
sjöfart, farleder och hamnar, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg, skeppsmätning, sjökarteverksamhet, lotsning, fyrar, sjöräddning, statens isbrytarverksamhet samt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, kanaler samt anställning och mönstring av sjömän,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
transport- och kommunikationsforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
mark och byggnader för Statens järnvägar, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program och andra arbetsmarknadspolitiska frågor, arbetslöshetsersättning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering, samt andra arbetsmarknadspolitiska frågor som gäller personer med arbetshandikapp,
statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö, arbetstid,
arbetsrätt och andra arbetslivsfrågor för arbetsmarknaden i dess helhet, utom såvitt avser särskilda bestämmelser om offentlig anställning,
Internationella arbetsorganisationen (ILO),
jämställdhet mellan kvinnor och män samt samordning av sådana ärenden,
diskriminering i arbetslivet, utom såvitt avser diskriminering på grund av etnicitet eller religiös tillhörighet,
forskning och utveckling inom arbetslivsområdet,
tillstånd enligt 8 kap. 31 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385) och 6 kap. 11 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
tillstånd enligt 2 § fjärde stycket och 9 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
tillstånd enligt 8 kap. 8 § och 26 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) och 6 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, allt i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
tillstånd enligt 2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag samt 4 § lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
frågor om företag som berör allmänna utvecklingsbetingelser m.m., i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
näringsfrihet,
konkurrens- och marknadsfrågor,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
regelförbättring,
regional utvecklingspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
EG:s struktur- och regionalpolitik samt frågor rörande regional utvecklingsplanering inom EU, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
industriell design,
mineralfrågor, geologisk undersökning,
skogens nyttjande,
teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
rymdverksamhet och fjärranalysverksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
mätteknisk verksamhet,
mått och vikt, ädelmetallkontroll,
patent, skydd för varumärken, mönster och namn,
rekreation och turism, i den mån ärenden om turism inte hör till något annat departement,
exportfrämjande åtgärder vad gäller försvarsindustri,
kooperativa frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
10.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
järnvägar, spårvägar och tunnelbana samt järnvägs-, spårvägs- och tunnelbanetrafik,
postkommunikation,
elektronisk kommunikation,
informationsteknik (IT), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
vägar och vägtrafik,
vägavgifter,
sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
utredning av olyckor,
förbud mot rundradiosändning på öppna havet,
arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering, och andra arbetsmarknadspolitiska frågor som gäller personer med arbetshandikapp,
statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö, arbetstid,
förhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet, medbestämmande, styrelserepresentation för de anställda samt andra kollektivt arbetsrättsliga frågor,
anställningsskydd, ledighet från anställning, semester och andra frågor om enskilda anställningsavtal, utom såvitt avser särskilda bestämmelser om offentlig anställning,
diskriminering i arbetslivet, utom såvitt avser diskriminering på grund av etnicitet eller religiös tillhörighet,
arbetstagares uppfinningar,
arbetstvister,
jämställdhet mellan kvinnor och män,
mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden,
näringspolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
konkurrensförhållanden i näringsverksamhet,
näringsfrihet,
regelförbättring,
regionala utvecklingsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
EG:s struktur- och regionalpolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
mått, vikt, ädelmetallkontroll,
utländska filialer,
skogens nyttjande, virkesmätning, allmänningar,
kronotorp,
exportfrämjande åtgärder vad gäller försvarsindustri.
Lagstiftning av civillags natur i transporträttsliga frågor liksom lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör dock till Justitiedepartementet.
10.3 Myndigheter m.fl.
Post- och telestyrelsen,
Statens järnvägar,
Banverket,
Järnvägsstyrelsen,
Stängselnämnden,
Vägverket,
Rikstrafiken,
Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Sjöfartsverket,
Handelsflottans kultur- och fritidsråd,
Rederinämnden,
Luftfartsverket,
Luftfartsstyrelsen,
Statens institut för kommunikationsanalys,
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF- rådet),
Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnderna,
Stiftelsen utbildning Nordkalotten,
Arbetslivsinstitutet,
Arbetsmiljöverket,
Arbetsdomstolen,
Medlingsinstitutet,
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,
ILO-kommittén,
Jämställdhetsombudsmannen, Jämställdhetsnämnden,
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
Konkurrensverket,
Sveriges geologiska undersökning,
Bergsstaten,
Skogsstyrelsen, skogsvårdsstyrelserna,
Rymdstyrelsen,
Patent- och registreringsverket,
Patentbesvärsrätten,
Bolagsverket,
Svenska skeppshypotekskassan,
Ingenjörsvetenskapsakademien,
Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet,
Terminologicentrum TNC,
Svensk förening för informationsspecialister,
regionala utvecklingsbolag,
Stiftelsen Administrativ produktion i Malmfälten,
Glesbygdsverket,
Stiftelsen Norrlandsfonden,
Stiftelsen Industrifonden,
Stiftelsen Innovationscentrum,
Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete,
Turistdelegationen,
Verket för innovationssystem,
Verket för näringslivsutveckling,
Institutet för tillväxtpolitiska studier,
av staten helt eller delvis ägda bolag som inte hör till något annat departement. Förordning (2005:583).
/Träder i kraft I:2007-01-01/ Regeringskansliets uppgifter

1 §  Regeringskansliet har till uppgift att bereda regeringsärenden och att i övrigt biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet.

Regeringskansliets organisation

2 §  I Regeringskansliet ingår

[S2]Statsrådsberedningen (SB),

[S3]Justitiedepartementet (Ju),

[S4]Utrikesdepartementet (UD),

[S5]Försvarsdepartementet (Fö),

[S6]Socialdepartementet (S),

[S7]Finansdepartementet (Fi),

[S8]Utbildningsdepartementet (U),

[S9]Jordbruksdepartementet (Jo),

[S10]Miljödepartementet (M),

[S11]Näringsdepartementet (N),

[S12]Integrations- och jämställdhetsdepartementet (IJ),

[S13]Kulturdepartementet (Ku),

[S14]Arbetsmarknadsdepartementet (A), och

[S15]Regeringskansliets förvaltningsavdelning (FA).

[S16]Vad som sägs i denna förordning om departement gäller också Statsrådsberedningen och förvaltningsavdelningen, om något annat inte framgår av sammanhanget. Förordning (2006:1427).

Regeringskansliet och utrikesförvaltningen

3 §  Utrikesförvaltningen består av Utrikesdepartementet och utrikesrepresentationen.

[S2]I utrikesrepresentationen ingår

 1. beskickningar, delegationer vid internationella organisationer och karriärkonsulat (utlandsmyndigheter),
 2. Svenska institutet i Alexandria, samt
 3. honorärkonsulat och konsularagenturer.

[S3]Föreskrifter om utrikesrepresentationen finns i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen. Förordning (1998:1217).

4 §  Utrikesrepresentationen lyder under Regeringskansliet.

[S2]Regeringskansliet beslutar i frågor som rör personalen i utrikesrepresentationen och i andra frågor som rör utrikesrepresentationens administration, om något annat inte är särskilt föreskrivet.

[S3]Regeringskansliet får överlämna åt en utlandsmyndighet att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som enligt föreskrifter i en annan förordning skall prövas av Regeringskansliet.

Regeringskansliets ledning

5 §  Statsministern är chef för Regeringskansliet. Statsministern utser bland statsråden en ersättare som tjänstgör som Regeringskansliets chef när statsministern har förhinder. Ersättaren inträder även i övrigt som Regeringskansliets chef i den utsträckning som statsministern bestämmer.

[S2]När både statsministern och ersättaren har förhinder, sköts chefens uppgifter av den som statsministern eller ersättaren bestämmer.

Departementens ledning

Chef för departement

6 §  Chef för ett departement är det statsråd som statsministern utser enligt 7 kap. 1 § regeringsformen.

7 §  Statsministern är chef för Statsrådsberedningen.

8 §  Chef för Regeringskansliets förvaltningsavdelning är förvaltningschefen i Statsrådsberedningen.

Chefstjänstemän

9 §  Chefstjänstemän i departementen är statssekreterarna, kabinettssekreteraren, expeditionscheferna och rättscheferna.

[S2]Chefstjänstemän i Statsrådsberedningen är statssekreterarna, förvaltningschefen, rättschefen, chefen för kansliet för samordning av EU-frågor och personaldirektören.

[S3]Chefstjänstemän är också utrikesråden i Utrikesdepartementet, budgetchefen och finansråden i Finansdepartementet samt planeringschefen i Justitiedepartementet. Förordning (2005:166).

Huvudmän

10 §  I departementen finns huvudmän för olika sakområden.

Regeringskansliets internrevision

11 §  I Statsrådsberedningen finns Regeringskansliets internrevision. Förordning (2002:1045).

Enheten för beredskap och analys

11 a §  I Statsrådsberedningen finns en enhet för beredskap och analys. Förordning (2006:1427).

Fördelning av regeringsärenden mellan departement

12 §  Förvaltningsärenden och lagstiftningsärenden fördelas mellan departementen på det sätt som anges i bilagan till denna förordning. Av bilagan framgår också till vilka departement myndigheter och andra organ hör.

[S2]Ärenden om förordningar skall handläggas i det departement som motsvarande förvaltningsärenden hör till.

[S3]Andra förvaltnings- och lagstiftningsärenden skall handläggas i det departement som är lämpligast med hänsyn till ärendets natur.

13 §  Om ett ärende faller inom flera departements verksamhetsområden, skall det handläggas i det departement dit ärendet huvudsakligen hör.

Beredning av regeringsärenden

Ansvaret för beredning av regeringsärenden

14 §  Departementschefen ansvarar för beredningen av regeringsärenden i departementet. För beredningen av regeringsärenden som enligt ett förordnande enligt 7 kap. 5 § regeringsformen skall föredras av ett annat statsråd ansvarar dock det föredragande statsrådet.

Gemensam beredning

15 §  Regeringsärenden som faller inom flera departements verksamhetsområden skall beredas i samråd med övriga berörda statsråd.

[S2]Detta gäller också inom ett departement när ett ärende berör mer än ett statsråd.

Vem som får begära in förklaringar, upplysningar och yttranden

16 §  Regeringskansliet får begära in förklaringar, upplysningar och yttranden i regeringsärenden. I en arbetsordning eller i särskilda beslut skall det närmare bestämmas vem som får göra detta.

Ärenden som rör Regeringskansliet och som avgörs av regeringen

17 §  Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsmedel mellan departementen. Regeringen beslutar också i andra övergripande frågor som rör Regeringskansliet och som är av särskild vikt.

[S2]Bestämmelser om att regeringen beslutar om vissa anställningar m.m. finns i 34, 35, 37 och 54 §§.

Ärenden som avgörs av Regeringskansliet

Utlämnande av allmän handling

18 §  Frågor om att lämna ut allmänna handlingar som förvaras i Regeringskansliet prövas inom det departement som förvarar handlingarna, om något annat inte är särskilt föreskrivet. I tveksamma fall eller om sökanden begär det, skall en sådan fråga prövas av ett statsråd i departementet eller - när det gäller handlingar hos Regeringskansliets förvaltningsavdelning - av ett statsråd i Statsrådsberedningen. Frågan får också överlämnas till regeringens prövning.

Avskrivning och överlämnande av ärenden

19 §  Regeringskansliet får avskriva ett ärende i vilket en framställning till regeringen har återkallats. Detta gäller också när ett överklagande av en myndighets beslut har förfallit enligt 28 § första stycket förvaltningslagen (1986:223). Regeringskansliet får även till en annan myndighet överlämna en framställning som är ställd till regeringen i ett ärende som uppenbarligen skall avgöras av den andra myndigheten.

Ärenden som rör Europeiska unionen eller internationella organisationer

20 §  Regeringskansliet skall

 1. utse Sveriges ombud och andra representanter vid förhandlingar med annan stat eller vid förhandlingar med och möten inom internationella organisationer,
 2. utse Sveriges representanter i det löpande arbetet inom Europeiska unionens råd samt föreslå och utse Sveriges representanter i kommittéer under Europeiska gemenskapernas kommission,
 3. besvara formella underrättelser från kommissionen och i övrigt upplysa kommissionen om hur Sverige har uppfyllt de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i unionen,
 4. bestämma vem som skall delta i arbetet inom Ständiga representanternas kommitté,
 5. besvara motiverade yttranden från kommissionen,
 6. anmäla förslag till författningar i enlighet med informationsförfaranden som följer av Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella överenskommelser samt besluta om svenska svar och kommentarer inom dessa förfaranden,
 7. vara den nationella säkerhetsmyndighet som ansvarar för att upprätthålla säkerheten för sekretessbelagda uppgifter enligt Europeiska rådets säkerhetsföreskrifter samt enligt Sveriges åtaganden om detta i överenskommelser med Västeuropeiska unionen och Nato inom ramen för samarbetet Partnerskap för fred,
 8. besvara en utländsk begäran om inspektion, utvärderingsbesök eller observationsflygning som följer av åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet den 16 november 1999 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och fördraget om observationsflygningar den 23 mars 1992. Förordning (2005:583).

Utländsk representation i Sverige

21 §  Regeringskansliet beslutar om agremang för beskickningschefer, erkännande av konsuler och förhandsgodkännande av försvarsattachéer.

[S2]Regeringskansliet beslutar även i frågor som gäller underrättelse till en sändande stat om att beskickningschefen eller en medlem av beskickningens diplomatiska personal är persona non grata eller att någon annan medlem av beskickningspersonalen inte är önskvärd. Detta gäller också underrättelse till en sändande stat om att en konsul är persona non grata eller att någon annan medlem av konsulatspersonalen inte är önskvärd. Regeringskansliet får överlämna sådana frågor till regeringens prövning.

Fordringar som uppkommit genom konsulärt ekonomiskt bistånd

22 §  Regeringskansliet företräder staten som fordringsägare vid och utom domstol i fråga om fordringar som har uppkommit genom bistånd enligt lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd. Förordning (2003:1112).

Arbetsfördelningen i ett departement

Statssekreteraren och kabinettssekreteraren

23 §  Arbetet inom ett departement leds närmast under departementschefen och övriga statsråd i departementet av statssekreteraren. I Utrikesdepartementet har kabinettssekreteraren denna uppgift. Statssekreteraren och kabinettssekreteraren skall främst svara för planering och samordning i departementet och i förhållande till andra samhällsorgan samt vaka över att arbetet bedrivs i överensstämmelse med planeringen.

Expeditionschefen

24 §  Expeditionschefen skall vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av ärenden, utom i fråga om lagar och andra författningar, samt slutligt granska koncepten till regeringens beslut.

[S2]I Utrikesdepartementet har rättschefen dessa uppgifter. Rättschefen i Utrikesdepartementet skall vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet även i utrikesrepresentationens verksamhet. Förordning (1997:80).

Rättschefen

25 §  Rättschefen skall svara för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas samt vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av författningsärenden.

[S2]Rättschefen svarar vidare för den slutliga granskningen av förslagen.

[S3]Rättschefen skall, utom i Justitie- och Finansdepartementen, svara för att lagstiftnings- och andra författningsärenden, som faller inom flera departements verksamhetsområden eller som berör mer än ett statsråd, bereds gemensamt enligt 15 §. Förordning (2006:1427).

26 §  Rättschefen i Statsrådsberedningen skall svara särskilt för sådan samordning inom Regeringskansliet i rättsliga och språkliga frågor som främjar enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftning och förvaltning. Rättschefen kan i det syftet ge ut handböcker, riktlinjer och annat material. Sådant material kan riktas även till myndigheter under regeringen. Rättschefen skall vidare uppmärksamma möjligheten att delegera ärenden till myndigheter under regeringen.

[S2]Den chefstjänsteman i Justitiedepartementet som är utgivare av Svensk författningssamling skall i samverkan med rättschefen i Statsrådsberedningen vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet i författningsförslag, förslag till riksdagen och kommittédirektiv samt främja en enhetlig handläggning av ärenden inom Regeringskansliet. De skall båda medverka till att språket i författningar och andra beslut blir så enkelt och klart som möjligt.

Budgetchefen

26 a §  Budgetchefen i Finansdepartementet skall svara särskilt för utvecklingen och användningen av statens informationssystem för budgetering och uppföljning (Hermes). Budgetchefen kan i det syftet ge ut riktlinjer och annat material. Sådant material kan riktas även till myndigheter under regeringen. Förordning (2004:1254).

Gemensamma bestämmelser för chefstjänstemännen

27 §  Chefstjänstemännen skall biträda departementschefen och övriga statsråd i departementet med planering och andra arbetsuppgifter i departementet. De skall även biträda med att samordna verksamheten i departementet, inom Regeringskansliet och i förhållande till andra samhällsorgan. De skall vidare biträda med arbetsledningen.

Huvudmännen

28 §  Varje huvudman skall inom sitt sakområde ansvara för planering och samordning, ärendenas behöriga gång samt för beredning och föredragning inför departementschefen eller ett annat statsråd. Även i övrigt skall huvudmannen ansvara för arbetet inom sitt sakområde. Huvudmannen svarar för upprättandet av koncept till regeringens beslut, riktigheten av uppgifterna i koncepten samt för att den handling som expedieras stämmer överens med regeringens beslut. Detta gäller dock inte i fråga om lagar och andra författningar.

[S2]Huvudmannen skall hålla departementschefen, övriga statsråd i departementet och chefstjänstemännen underrättade om arbetets gång och för dem anmäla frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Huvudmannen skall följa de direktiv som chefstjänstemännen ger och även i övrigt samverka med dessa och med de andra huvudmännen. Huvudmannen skall med uppmärksamhet följa förhållandena inom sitt sakområde.

[S3]Huvudmannen svarar, i den utsträckning detta inte är rättschefens uppgift, för att ärenden bereds gemensamt i Regeringskansliet.

29 §  I författningsfrågor skall huvudmännen samarbeta med rättschefen.

Vem som beslutar i ärenden som avgörs av Regeringskansliet

Myndighetschefens beslutanderätt

30 §  Ärenden som inte är regeringsärenden och som inte skall avgöras av en departementschef enligt 31 eller 33 § eller av personalansvarsnämnden avgörs av Regeringskansliets chef.

[S2]Ärenden som inte behöver avgöras av Regeringskansliets chef får avgöras av chefen för ett departement, av ett annat statsråd eller av en tjänsteman eller en grupp av tjänstemän i Regeringskansliet. Hur detta skall ske anges i en arbetsordning för myndigheten eller i särskilda beslut. Förordning (1997:80).

Departementschefens beslutanderätt

31 §  Chefen för ett departement skall föreskriva eller för särskilda fall besluta om indelningen av departementet i sakområden, chefstjänstemännens och huvudmännens uppgifter och fördelningen av arbetet mellan dem samt formerna i övrigt för verksamheten i departementet.

[S2]Ärenden som inte behöver avgöras av departementschefen får avgöras av ett annat statsråd eller av en tjänsteman i Regeringskansliet. Hur detta skall ske anges i en arbetsordning för departementet eller i särskilda beslut.

Arbetsordning

32 §  Regeringskansliet skall besluta de ytterligare föreskrifter som behövs för dess organisation och formerna för dess verksamhet. Sådana föreskrifter kan tas in i en arbetsordning för myndigheten eller i arbetsordningar för departementen.

Avvikelser från bestämmelser om arbetsfördelningen i ett departement

33 §  Chefen för ett departement får föreskriva eller för särskilda fall besluta om avvikelser från de bestämmelser om arbetsfördelningen i ett departement som finns i denna förordning eller som har beslutats enligt 31 §.

Personaladministration

Vem som beslutar om anställning och lön

34 §  Regeringen beslutar om anställning i Regeringskansliet av statssekreterare, kabinettssekreterare, förvaltningschef, expeditionschef, rättschef, chef för kansliet för samordning av EU-frågor, personaldirektör, budgetchef, finansråd, utrikesråd, inspektör, protokollchef, presschef, ambassadör, generaldirektör, departementsråd, chef för Regeringskansliets internrevision och chef för enheten för beredskap och analys. Detta gäller också anställning som generalkonsul, minister, ambassadråd och konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.

[S2]Övriga anställningar beslutas av Regeringskansliet. Förordning (2006:1427).

35 §  I de fall där regeringen fattar beslut om anställning fastställer regeringen lönen. Lönen för inspektör, protokollchef, presschef, ambassadör, departementsråd samt chef för Regeringskansliets internrevision och chef för enheten för beredskap och analys fastställs dock av Regeringskansliet. Detta gäller också för den som är generalkonsul, minister, ambassadråd eller konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.

[S2]I övriga fall fastställer Regeringskansliet lönen. Förordning (2006:1427).

Anställningsförordningens tillämpning

36 §  Vid anställning av kanslisekreterare, departementssekreterare, avdelningsdirektör, kansliråd, ämnesråd eller sakkunnig samt vid anställning med placering i utrikesförvaltningen behöver Regeringskansliet inte informera om anställningen enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373).

[S2]Ett meddelande om att någon har anställts skall genast lämnas till dem som har sökt anställningen.

Tjänstgöringsort

37 §  Regeringen beslutar om tjänstgöringsort för de tjänstemän som är placerade i utrikesförvaltningen och som är anställda genom beslut av regeringen.

Anställningens längd

38 §  Den som är expeditionschef, rättschef, chef för kansliet för samordning av EU-frågor, personaldirektör, budgetchef, finansråd, utrikesråd, inspektör, protokollchef, presschef, ambassadör, departementsråd, chef för Regeringskansliets internrevision eller chef för enheten för beredskap och analys anställs tills vidare. Anställningen får dock begränsas till att gälla till en viss tidpunkt. Detta gäller också den som är generalkonsul, minister, ambassadråd eller konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.

[S2]Förvaltningschefen anställs för en bestämd tid. Förordning (2006:1427).

Uppsägning

39 §  När det gäller anställningar som beslutas av regeringen prövar regeringen frågor om uppsägning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

[S2]Detta gäller också i fråga om anställning som planeringschef i Justitiedepartementet. Förordning (1998:1631).

Personalansvarsnämnden

40 §  Regeringskansliets personalansvarsnämnd består av den statssekreterare som närmast under statsministern leder och fördelar arbetet i Statsrådsberedningen, förvaltningschefen, rättschefen i Statsrådsberedningen, personaldirektören, den rättschef som svarar för lagstiftningsärenden om anställningsskydd, expeditionschefen i det berörda departementet eller den chefstjänsteman där som bestäms i en arbetsordning samt tre personalföreträdare. Statssekreteraren är ordförande i nämnden.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Förordning (2005:166).

41 §  Personalansvarsnämnden prövar följande frågor för anställda i Regeringskansliet eller i en kommitté och för svenska medborgare som är anställda vid en utlandsmyndighet:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning.

42 §  Personalföreträdarna i personalansvarsnämnden utses på det sätt som anges i 9 § personalföreträdarförordningen (1987:1101), om något annat inte bestämts i kollektivavtal.

[S2]Personalföreträdare får endast den vara som är anställd i Regeringskansliet.

Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

43 §  Innan någon anställs som handläggare med skyldighet att tjänstgöra inom utrikesrepresentationen, skall Utrikesförvaltningens antagningsnämnd höras om handläggarens lämplighet för tjänstgöring utomlands. Detta gäller dock inte för anställning som minister, kansliråd, ambassadråd eller konsul eller om i övrigt särskilda skäl föranleder något annat.

[S2]Föreskrifter om nämnden finns i förordningen (1991:360) med instruktion för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd.

Vem som utövar arbetsgivarens befogenheter enligt centrala kollektivavtal

43 a §  När det gäller anställda i Regeringskansliet, utrikesrepresentationen och kommittéerna utövar Regeringskansliet arbetsgivarens befogenheter enligt centrala kollektivavtal, om något annat inte följer av förordningen (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel. Förordning (1997:80).

Föredragande i Lagrådet

44 §  Behörig att föredra ärenden inför Lagrådet är den som är eller har varit hovrätts- eller kammarrättsassessor och den som Regeringskansliet utser för ett visst fall.

Ekonomiadministration

45 §  Regeringskansliet skall tillämpa de ekonomiadministrativa bestämmelser som gäller för myndigheter under regeringen, om regeringen inte beslutar något annat.

[S2]Regeringskansliet skall dock inte lämna resultatredovisning enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Vad som sägs i den förordningen om myndighetens chef skall när det gäller Regeringskansliet i stället avse förvaltningschefen. Förordning (2001:644).

Förvaltningsavdelningens, förvaltningschefens och personaldirektörens uppgifter

46 §  Regeringskansliets förvaltningsavdelning skall ge stöd och service åt departementen, utrikesrepresentationen och kommittéerna i administrativa frågor.

[S2]Förvaltningsavdelningen får sköta begränsade förvaltningsuppgifter åt andra statliga myndigheter efter avtal om detta mellan Regeringskansliet och den andra myndigheten. Förordning (1998:50).

47 §  Förvaltningschefen har ansvar för administrativa frågor som rör flera departement eller flera kommittéer inom olika departements verksamhetsområden. Förordning (2006:1427).

47 a §  Under förvaltningschefen har personaldirektören ansvar för Regeringskansliets personalpolitik. Personaldirektören skall särskilt verka för enhetlighet inom Regeringskansliet i personalfrågor. Förordning (2005:166).

Registratorskontor

48 §  I varje departement finns ett registratorskontor. Registratorskontoren skall hållas öppna vardagar klockan 09.00- 16.00. Om arbetstiden en viss dag är kortare än normalt eller om den till en viss dag förlagda arbetstiden får arbetas in enligt bestämmelser i ett kollektivavtal, får öppethållandet inskränkas till två timmar, om det kan ske utan väsentlig olägenhet.

[S2]Tiden då registratorskontoren hålls öppna skall ges till känna på lämpligt sätt. Inskränkning i tiden bör ges till känna minst en vecka i förväg. Förordning (1997:613).

Diarium

49 §  För registrering av allmänna handlingar skall det i varje departement finnas ett eller flera diarier som förs med hjälp av automatisk databehandling.

[S2]Ett diarium får bara innehålla sådana uppgifter som anges i 15 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) och uppgifter som i övrigt behövs för ärendets beredning.

[S3]Expeditionschefen har tillsyn över diarieföringen. I Statsrådsberedningen har rättschefen denna uppgift. Vid Utrikesdepartementet och Regeringskansliets förvaltningsavdelning ansvarar den tjänsteman för tillsynen som bestäms i en arbetsordning. Förordning (1999:323).

Personuppgiftsombud

50 §  Expeditionschefen eller den tjänsteman som bestäms i en arbetsordning skall vara personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2001:644).

Dokumentation av beslut

51 §  I fråga om varje beslut av Regeringskansliet skall det finnas ett protokoll eller någon annan handling som anger vad beslutet innehåller, när beslutet fattades och vem som fattade beslutet.

Förteckning över ännu inte avgjorda ärenden

52 §  Departementen skall vid varje årsskifte upprätta förteckningar över alla ärenden som har väckts för mer än ett år sedan och som ännu inte har avgjorts. Förteckningarna skall lämnas till rättschefen i Statsrådsberedningen senast den 1 februari.

Regeringskansliets arkiv

Delarkiv och centralarkiv

53 §  Regeringskansliets arkiv är indelat i ett delarkiv för varje departement och ett centralarkiv.

[S2]Delarkivet för ett departement skall bestå av handlingar från regeringens och Regeringskansliets verksamhet inom departementets område.

[S3]Arkivhandlingar från delarkiven lämnas till centralarkivet med jämna mellanrum.

Kansliarkivarien

54 §  I Regeringskansliet finns en kansliarkivarie, som utses av regeringen. Kansliarkivarien har ett övergripande ansvar för att de mål för arkivbildningen som anges i arkivlagen (1990:782) uppnås i Regeringskansliet. Kansliarkivarien skall verka för enhetlighet inom Regeringskansliet i frågor om arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhandlingar.

[S2]Kansliarkivarien skall samråda med Riksarkivet i arkivfrågor som har principiell betydelse.

Tillsyn

55 §  Varje expeditionschef är arkivansvarig och har tillsyn över arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhandlingar i sitt departement. I Statsrådsberedningen har rättschefen denna uppgift. I Utrikesdepartementet och Regeringskansliets förvaltningsavdelning är den tjänsteman arkivansvarig som bestäms i en arbetsordning.

[S2]Kansliarkivarien är arkivansvarig för centralarkivet. Förordning (1999:323).

Överlämnande av arkivhandlingar till Riksarkivet

56 §  Regeringskansliet skall lämna över arkivhandlingar till Riksarkivet vid de tidpunkter som kansliarkivarien och Riksarkivet kommer överens om.

Återlämnande av ingivna handlingar

57 §  Handlingar i ett ärende som har slutbehandlats får återlämnas till den som gett in handlingen bara om det är lämpligt med hänsyn till allmänna arkivsynpunkter och övriga omständigheter.

Utlåning av arkivhandlingar

58 §  Föreskrifter om att arkivhandlingar får lånas ut till myndigheter för tjänsteändamål finns i arkivförordningen (1991:446).

Ytterligare föreskrifter

59 §  Regeringskansliet skall meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om diarieföring, arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhandlingar hos myndigheten.

Tillsyn över diarieföring och arkiv inom utrikesrepresentationen

60 §  Regeringskansliet skall ha tillsyn över diarieföring och arkiv inom utrikesrepresentationen och får också besluta föreskrifter om utrikesrepresentationens diarieföring, arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhandlingar. Förordning (2006:1427).

Ärendeförteckningar inför regeringssammanträden

61 §  Regeringskansliet får lämna ut ärendeförteckningar som upprättas där inför regeringssammanträden. För att fortlöpande tillhandahålla pappersexemplar av sådana förteckningar enligt en stående beställning får Regeringskansliet ta ut en årlig avgift av beställaren. Avgiften är 4 000 kr och får tas ut i förskott.

Internrevision

62 §  Regeringskansliets internrevision skall följa de föreskrifter om internrevision som anges i denna instruktion.

[S2]Regeringskansliets internrevision skall utföra internrevision av all verksamhet inom Regeringskansliet, kommittéväsendet och utrikesrepresentationen. Förordning (2002:1045).

63 §  Regeringskansliets internrevision skall självständigt granska hur Regeringskansliets interna styrning och kontroll samt hur de ekonomiska redovisningsskyldigheterna fullgörs. Internrevisionen skall bedrivas i enlighet med god sed för internrevision.

[S2]En internrevisor får utföra andra uppgifter än som anges i första stycket endast om det är förenligt med god sed för internrevision och inte hindrar internrevisionen. Förordning (2002:1045).

64 §  Regeringskansliet skall besluta om en revisionsplan för internrevisionen.

[S2]Revisionsplanen skall grundas på en analys av risken för väsentliga fel i den granskade verksamheten. Förordning (1997:613).

65 §  Regeringskansliets internrevision skall redovisa sina iakttagelser och slutsatser till förvaltningschefen. Förordning (2002:1045).

Överklagande

66 §  Regeringskansliets beslut i administrativa ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet. Förordning (1998:1031).

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
 2. Genom förordningen upphävs
 3. I fråga om revision för räkenskapsåret 1995/96 skall revisionsförordningen (1985:606) för Regeringskansliet fortfarande tillämpas.
 4. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001. Bestämmelserna i 45 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2001.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Bestämmelsen i 22 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 september 2003. I fråga om fordringar som har uppkommit genom bistånd enligt lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. gäller alltjämt 22 § i sin äldre lydelse.

Bilaga

1 Statsrådsberedningen
1.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
regering, Regeringskansliet,
kommittéväsendet, med undantag av kommittéberättelsen,
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av frågor om Europeiska unionens utvidgning,
användningen av de flygplan som staten anskaffat för statschefens och den högsta civila och militära ledningens resor.
1.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av frågor om Europeiska unionens utvidgning.
1.3 Myndigheter m.fl.
Svenska institutet för europapolitiska studier,
Harpsundsnämnden.
2 Justitiedepartementet
2.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
riksdagen med undantag av ärenden om Utrikesnämnden,
kommittéberättelsen,
språkvård i förvaltningen,
rikets vapen och flagga,
rikets judiciella indelning samt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, domstolsväsendet,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
rättshjälp,
dispaschörverksamhet,
fastighetsregistreringen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Sveriges advokatsamfund,
åklagarväsendet,
polisväsendet,
allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,
åtal för brott, förordnande av domstol,
utlämning och överlämnande för brott, internationell rättslig hjälp i brottmål, internationellt samarbete rörande lagföring för brott,
kriminalvård,
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
fideikommissförfattningar, dock inte förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,
nåd i brottmål, abolition,
upphävande av domstols dom eller beslut om utvisning på grund av brott,
det rättsmedicinska och det rättspsykiatriska undersökningsväsendet,
tillstånd till äktenskap, tillstånd till förrättande av vigsel inom annat trossamfund än Svenska kyrkan,
lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption, lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, lagen (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken m.m.,
europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska föreningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, stiftelselagen (1994:1220), i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat departement,
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister,
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter inom riket,
rättsinformationsfrågor,
utgivning av författningssamling,
flyktingar, mottagande av asylsökande, utlänningars rätt att vistas i landet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
2.2 Lagstiftningsärenden
a. Lagstiftningsärenden som gäller
grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella ämnen, allmänt förvaltningsrättsliga ämnen, statligt partistöd.
b. Lagstiftningsärenden som inte hör till något annat departement och som gäller
ämnen som avses i 8 kap.2 och 3 §§regeringsformen, processrättsliga ämnen.
c. Lagstiftningsärenden som gäller
revisorer och revisionsbolag,
utlänningars rätt att vistas i landet,
mottagande av asylsökande m.fl.
2.3 Myndigheter m.fl.
Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna,
Regeringsrätten, kammarrätterna, länsrätterna,
Lagrådet,
Justitiekanslern,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
Domstolsverket, Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet, Notarienämnden,
Rättshjälpsnämnden, Rättshjälpsmyndigheten,
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, den lokala polisorganisationen,
Registernämnden,
Kriminalvården,
Kriminalvårdsnämnden, övervakningsnämnderna,
Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten,
Rättsmedicinalverket,
Fideikommissnämnden,
Gentekniknämnden,
Revisorsnämnden,
Valmyndigheten,
Migrationsverket,
Datainspektionen.
3 Utrikesdepartementet
3.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer,
rikets gränser,
Utrikesnämnden,
svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella organisationer,
utländska beskickningar och konsulat i Sverige samt sådana organ eller organisationer som avses i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
svenska medborgares rätt och bästa i främmande länder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,
mål vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
klagomål mot Sverige inför andra internationella organ för övervakning av efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga rättigheter,
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter i utlandet samt när det gäller diplomatpass, tjänstepass och UD- viseringar,
information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
samordning av frågor som rör genomförandet av politiken om global utveckling,
internationellt utvecklingssamarbete,
samarbete som avser stöd till länderna i Central- och Östeuropa,
regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör utvecklingspolitiska aspekter av Världsbankens agerande,
nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
utrikeshandel och handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
ärenden vid EG-kommissionen och EFTA:s övervakningsmyndighet samt mål vid EG-domstolen, EG:s förstainstansrätt och EFTA- domstolen,
allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen (WTO),
internationella tull- och handelsförhandlingar,
befrielse från tull,
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
vissa internationella byråer för handels- och råvarufrågor, internationell råvarulagring,
förbud mot tillverkning och utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär användning,
multinationella företag och internationella investeringar,
främjande av utländska investeringar i Sverige,
allmänna frågor om teknisk provning och kontroll samt standardisering,
genomförandet av EG:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
internationella överenskommelser om allmänna villkor för exportkrediter,
handelskamrar.
3.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
rikets gränser,
Utrikesnämnden,
immunitet och privilegier,
bistånd till svenska medborgare i utlandet,
europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
utrikeshandel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisationen (WTO),
befrielse från tull,
vissa internationella sanktioner,
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och förbud mot utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär användning,
obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
genomförandet av EG:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
auktorisation av handelskamrar.
3.3 Myndigheter m.fl.
Svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella organisationer,
Svenska institutet i Alexandria,
svenska ledamöter av permanenta skiljedomstolen i Haag,
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd,
Folke Bernadotteakademin,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete,
Nordiska afrikainstitutet,
Svenska institutet,
Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),
Inspektionen för strategiska produkter,
Stiftelsen Östekonomiska Institutet,
Institutet för Japanstudier,
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
SIS-Standardiseringen i Sverige,
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige,
Kommerskollegium,
Exportkreditnämnden,
Sveriges exportråd,
handelssekreterare,
auktoriserade handelskamrar,
AB Svensk Exportkredit,
Swedfund AB.
4 Försvarsdepartementet
4.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
det militära försvaret,
tillträde till Sveriges territorium,
åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet den 16 november 1999 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder, dokumentet om Global informationslämning den 28 november 1994, dokumentet om Uppförandekoden den 6 december 1994 och fördraget om observationsflygningar den 23 mars 1992, i den mån sådana ärenden inte hör till Utrikesdepartementet,
Europeiska försvarsbyrån (EDA),
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, sjöövervakning och miljöräddningstjänst,
utredningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med spårbunden trafik, andra allvarliga olyckor samt olyckor i militär verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
psykologiskt försvar,
kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
flygteknisk forsknings- och försöksverksamhet,
signalskydd,
totalförsvarsplikt,
transport av farligt gods,
frivillig verksamhet för stöd åt totalförsvaret,
samordning av totalförsvaret och av arbetet med beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred,
Regeringskansliets beredskap och därmed sammanhängande frågor,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
4.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
höjd beredskap,
totalförsvarsplikt,
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten,
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
förfogande, ransonering,
försvarsunderrättelseverksamhet,
skydd för försvaret, gränsövervakning i krig,
kommunernas och landstingens beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning,
transport av farligt gods,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
4.3 Myndigheter m.fl.
Försvarsmakten,
Försvarets materielverk,
Försvarets radioanstalt,
Krisberedskapsmyndigheten,
Statens räddningsverk,
Styrelsen för psykologiskt försvar,
Kustbevakningen,
Försvarshögskolan,
Totalförsvarets forskningsinstitut,
Totalförsvarets pliktverk,
Försvarets underrättelsenämnd, Rikshemvärnsrådet,
Riksvärderingsnämnden,
Överklagandenämnden för totalförsvaret,
Nationella upplysningsbyrån enligt Genèvekonventionerna,
organisationer för frivillig försvarsverksamhet,
Krigsvetenskapsakademien,
Örlogsmannasällskapet,
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum,
sådana stiftelser för välgörande ändamål som hör till Försvarsmakten,
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,
Statens haverikommission,
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt.
5 Socialdepartementet
5.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, statligt personskadeskydd,
allmän ålderpensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäkring med undantag av Premiepensionsmyndighetens verksamhet och förvaltning av premiepensionskapital,
äldreförsörjningsstöd,
sjuklön,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör barnets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat departement,
bostadsbidrag och bostadstillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg, handikappomsorg, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,
samordning av handikappolitiken,
hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering, hjälpmedelsförsörjning, tandvård, annan medicinsk verksamhet, hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning, läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetika och medel för födelsekontroll, apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
ersättning för närståendevård,
samordning av folkhälsopolitiken, alkohol, tobak, narkotika, dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa hälsofarliga varor, hälsoskydd och smittskydd,
Allmänna arvsfonden,
sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till något annat departement,
förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO).
5.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
allmän försäkring, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, statligt personskadeskydd,
allmän ålderpensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäkring med undantag av Premiepensionsmyndighetens verksamhet och förvaltning av premiepensionskapital,
äldreförsörjningsstöd,
sjuklön,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör barnets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat departement,
bostadsbidrag och bostadstillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst,
hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering, hjälpmedelsförsörjning, tandvård, abort, fastställande av könstillhörighet och annan medicinsk verksamhet, hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning, läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetika och medel för födelsekontroll, apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
ersättning för närståendevård,
Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som regleras i ärvdabalken,
samordning av folkhälsopolitiken, alkohol och tobak, med undantag av sådana frågor som regleras i tull- och skattelagstiftningen, narkotika med undantag av narkotikastrafflagstiftning, dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa hälsofarliga varor och smittskydd.
5.3 Myndigheter m.fl.
Försäkringskassan,
Socialstyrelsen,
Läkemedelsverket,
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
Smittskyddsinstitutet,
Institutet för psykosocial medicin,
Familjemedicinska institutet i Sverige, ideell förening,
Statens folkhälsoinstitut,
Statens beredning för medicinsk utvärdering,
Provinsialläkarstiftelsen,
Statens institutionsstyrelse,
Myndigheten för handikappolitisk samordning,
Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening,
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor,
Barnombudsmannen,
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap,
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring,
Stiftelsen för vård- och allergiforskning,
Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden,
Arvsfondsdelegationen,
Läkemedelsförmånsnämnden,
Apoteket AB,
Systembolaget AB.
6 Finansdepartementet
6.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den principiella inriktningen av finanspolitiska åtgärder,
övergripande valutapolitiska beslut,
prisreglering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
budgetregleringen samt den allmänna förvaltningen och redovisningen av statsmedlen,
ekonomisk styrning,
övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,
statens upplåning och statsskuldsförvaltning,
förvaltning av statliga lån och aktier samt fonder och fonderade medel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
myndigheternas årsredovisningar, delårsrapporter och budgetunderlag,
statlig revision,
internationellt ekonomiskt samarbete, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
Världsbanksgruppen, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska investeringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Internationella valutafonden, Nordiska investeringsbanken och Parisklubben, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
beskattningen,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
Kronofogdemyndigheten,
folkbokföringen,
tullväsendet,
avgifter, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt övergripande frågor om finansieringsprincipen,
offentlig upphandling,
köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
finansiella företag, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
krigsförsäkring, krigsskadeersättning,
lotterier, totalisatorspel,
länsstyrelserna,
länsindelningen,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kommunalekonomisk utjämning,
kungliga hov- och slottsstaten,
allmänna frågor om statsförvaltningen,
övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verksamhet samt rationalisering inom statsförvaltningen,
statistik,
övergripande frågor om informationsteknik (IT) inom statlig förvaltning,
statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,
personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
samhällsinformation,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
bostadsfinansiering,
allmännyttiga bostadsföretag.
6.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
statliga och kommunala skatter,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
Premiepensionsmyndighetens verksamhet och förvaltningen av premiepensionskapital,
statens upplåning och skuldförvaltning,
statsbudgeten,
statlig revision,
offentlig upphandling,
taxering, uppbörd, indrivning, folkbokföring,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt övergripande frågor om finansieringsprincipen,
skattebrott,
särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter,
förmånsrätt för skattefordringar,
preskription av skattefordringar,
finansmarknaden,
allmänna pensionsfonderna,
prisreglering,
kontoföring av finansiella instrument,
näringsrättslig reglering av finansiella företag och beredskapslagstiftning för dessa företag,
insättningsgaranti och investerarskydd,
penningtvätt,
Riksbanken,
lotterier,
lagstiftning om anordnande av visst automatspel,
länsstyrelserna,
ändrad regional ansvarsfördelning,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kommunalekonomisk utjämning,
rationalisering inom statsförvaltningen,
statistik,
arbetstagare i offentliga anställningar,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
allmännyttiga bostadsföretag.
6.3 Myndigheter m.fl.
Riksgäldskontoret,
Tullverket,
Statens fastighetsverk,
Finansinspektionen,
Ekonomistyrningsverket,
Krigsförsäkringsnämnden,
Skatteverket,
Forskarskattenämnden,
Skatterättsnämnden,
Kronofogdemyndigheten,
Konjunkturinstitutet,
Ekonomiska rådet,
Fortifikationsverket,
Arbetsgivarverket,
allmänna pensionsfonderna,
Styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank,
Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa,
Lotteriinspektionen,
Bokföringsnämnden,
Insättningsgarantinämnden,
Nämnden för offentlig upphandling,
länsstyrelserna,
Premiepensionsmyndigheten,
Kammarkollegiet, Statens skaderegleringsnämnd,
Statskontoret, Statens personadressregisternämnd,
Statistiska centralbyrån,
Statens utlandslönenämnd,
Statens ansvarsnämnd,
Verket för förvaltningsutveckling,
Offentliga sektorns särskilda nämnd,
Trygghetsstiftelsen,
Statens pensionsverk,
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
Stiftelsen Statshälsan,
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv,
Statens bostadskreditnämnd,
Statens bostadsomvandling AB,
AB Svenska Spel.
7 Utbildningsdepartementet
7.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
det offentliga skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer samt motsvarande utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar,
fristående skolor och förskoleklass i enskild verksamhet,
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg och motsvarande enskild verksamhet,
uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet,
utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande,
kompletterande utbildningar,
frivilligt folkbildningsarbete,
kvalificerad yrkesutbildning,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,
forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
övergripande forskningspolitiska frågor,
studiestöd och andra studiesociala frågor.
7.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
det offentliga skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer,
fristående skolor och förskoleklass i enskild verksamhet,
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg och motsvarande enskild verksamhet,
uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet,
kvalificerad yrkesutbildning,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
forskning som inte hör till något annat departement,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.
7.3 Myndigheter m.fl.
Statens skolverk,
Myndigheten för skolutveckling,
Specialpedagogiska institutet,
Skolväsendets överklagandenämnd,
huvudmän inom det offentliga skolväsendet,
Specialskolemyndigheten,
Sameskolstyrelsen,
Nämnden för Rh-anpassad utbildning,
fristående skolor,
enskilda anordnare av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
Nationellt centrum för flexibelt lärande,
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning,
Valideringsdelegationen,
Internationella programkontoret för utbildningsområdet,
Folkbildningsrådet,
Högskoleverket,
Verket för högskoleservice,
Överklagandenämnden för högskolan,
Högskolans avskiljandenämnd,
statliga universitet och högskolor, som inte hör till något annat departement,
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning,
Kungl. biblioteket,
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,
Statens ljud- och bildarkiv,
Vetenskapsrådet,
regionala etikprövningsnämnder,
Centrala etikprövningsnämnden,
Polarforskningssekretariatet,
Institutet för rymdfysik,
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,
Kungl. Vetenskapsakademien,
Nobelstiftelsen,
Centrala studiestödsnämnden,
Överklagandenämnden för studiestöd,
Svenska unescorådet,
utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något annat departement,
akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat departement,
stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som hör till departementet skall tillgodose,
Imego AB.
8 Jordbruksdepartementet
8.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
jordbruket och trädgårdsnäringen,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt, husdjursavel, djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,
foder,
livsmedelskontroll,
veterinärväsendet,
yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården,
rennäringen,
användning av avgifter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet eller motsvarande äldre bestämmelser såvitt avser bygdeavgifter till främjande av rennäringen samt fiskeavgifter,
högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i övrigt på departementets område,
jakt och viltvård.
8.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, miljö- och strukturstöd till jordbruk, ekologisk odling,
skötsel av jordbruksmark, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
sambruksföreningar,
ägofred,
förvärv av jordbruksfastigheter, i den mån ärenden om sådana förvärv inte hör till något annat departement,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd,
husdjurskontroll, djursjukdomar, djurskydd,
foder,
livsmedel,
veterinärernas yrkesutövning,
rätt till fiske, bevarande och förvaltning av fiskresurserna, strukturåtgärder för fiskerinäringen, marknadsreglering av fisk och fiskprodukter,
rennäring,
indragning av ströängar,
jakt och viltvård,
Sametinget.
8.3 Myndigheter m.fl.
Lantbruksråd, lantbruksattachéer,
Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen,
Veterinära ansvarsnämnden,
Djurskyddsmyndigheten, djurförsöksetiska nämnderna,
Livsmedelsekonomiska institutet,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Livsmedelsverket, besiktningsveterinärorganisationen,
Fiskeriverket,
Stiftelsen JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik,
Skogs- och lantbruksakademien,
Svenska FAO-kommittén,
Styrelsen för samefonden,
Sametinget.
9 Miljödepartementet
9.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
miljöbalken, bl.a. frågor om naturvård, biologisk mångfald och skydd av naturen, vatten- och luftvård, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet, avfallshantering och kretsloppsfrågor, kemikaliekontroll samt frågor om genteknik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
friluftsliv,
miljöforskning,
miljöfrågor som kräver särskild samordning,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska styrmedel,
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och lagen (1976:997) om vattenförbund, i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat departement,
meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska undersökningar,
strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
geotekniska undersökningar,
markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
tillstånd till förköp enligt förköpslagen (1967:868),
lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
statliga investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling samt klimatinvesteringsprogram.
9.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
flottning i Torne och Muonio gränsälvar,
svensk-norsk vattenrättskonvention,
gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland,
utnyttjande av vattenkraft vid krig,
vattenförbund,
Sveriges ekonomiska zon,
verksamhet i Antarktis,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska styrmedel,
strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
atomansvarighet,
planläggning, markanvändning och bebyggelse,
förköp av fast egendom,
allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
statliga investeringsbidrag till klimatinvesteringsprogram.
9.3 Myndigheter m.fl.
Naturvårdsverket,
Kemikalieinspektionen,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning,
Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning,
Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet,
Stockholms internationella miljöinstitut,
Finsk-svenska gränsälvskommissionen,
Statens strålskyddsinstitut,
Statens kärnkraftinspektion,
de lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar,
Kärnavfallsfondens styrelse,
Statens geotekniska institut,
Boverket,
Fonden för fukt- och mögelskador,
Lantmäteriverket, lantmäterimyndigheterna i länen,
Statens va-nämnd,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Miljöskadeförsäkringens skadenämnd,
Swedesurvey AB,
Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet.
10 Näringsdepartementet
10.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och andra övergripande näringspolitiska frågor,
allmänna frågor om användningen av informationsteknik (IT), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
infrastruktur för informationsteknik (IT),
elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, postkommunikationer, vägar, broar och färjor, vägtrafik, fordons utrustning och beskaffenhet, förarbehörighet samt kommunikationsväsendet i övrigt till lands,
bidrag till kollektiv persontrafik,
upphandling av persontrafik,
transportbidrag,
överlastavgift,
sjöfart, farleder och hamnar, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg, skeppsmätning, sjökarteverksamhet, lotsning, fyrar, sjöräddning, statens isbrytarverksamhet samt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, kanaler samt anställning och mönstring av sjömän,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
transport- och kommunikationsforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
mark och byggnader för Statens järnvägar, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
tillstånd enligt 8 kap. 37 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) och 6 kap. 11 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
tillstånd enligt 2 § fjärde stycket och 9 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
tillstånd enligt 8 kap.9 och 30 §§aktiebolagslagen (2005:551) och 6 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, allt i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
tillstånd enligt 2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag samt 4 § lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
frågor om företag som berör allmänna utvecklingsbetingelser m.m., i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
näringsfrihet,
konkurrens- och marknadsfrågor,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
regelförbättring,
regional utvecklingspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
EG:s struktur- och regionalpolitik samt frågor rörande regional utvecklingsplanering inom EU, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
industriell design,
mineralfrågor, geologisk undersökning,
skogens nyttjande,
behovsmotiverad forskning och utveckling samt utveckling av innovationssystem, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
rymdverksamhet och fjärranalysverksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
mätteknisk verksamhet,
mått och vikt, ädelmetallkontroll,
patent, skydd för varumärken, mönster och namn,
turism, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kooperativa frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energihushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
energianvändning med undantag för sådant sektorsvis ansvar för energihushållning som hör till något annat departement,
energiforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kommunal energiplanering,
säkerhet inom elenergiområdet,
beredskap inom energiområdet,
dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.
10.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
järnvägar, spårvägar och tunnelbana samt järnvägs-, spårvägs- och tunnelbanetrafik,
postkommunikation,
elektronisk kommunikation,
informationsteknik (IT), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
vägar och vägtrafik,
vägavgifter,
sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
utredning av olyckor,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden,
näringspolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
konkurrensförhållanden i näringsverksamhet,
näringsfrihet,
regelförbättring,
regionala utvecklingsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
EG:s struktur- och regionalpolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
mått, vikt, ädelmetallkontroll,
utländska filialer,
skogens nyttjande, virkesmätning, allmänningar,
kronotorp,
program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energihushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
elektriska anläggningar, andra anläggningar för energiändamål eller energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
civilt totalförsvar när det gäller energi,
Lagstiftning av civillags natur i transporträttsliga frågor liksom lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör dock till Justitiedepartementet.
10.3 Myndigheter m.fl.
Post- och telestyrelsen,
Statens järnvägar,
Banverket,
Järnvägsstyrelsen,
Stängselnämnden,
Vägverket,
Rikstrafiken,
Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Sjöfartsverket,
Rederinämnden,
Luftfartsverket,
Luftfartsstyrelsen,
Statens institut för kommunikationsanalys,
Konkurrensverket,
Sveriges geologiska undersökning,
Bergsstaten,
Skogsstyrelsen,
Rymdstyrelsen,
Patent- och registreringsverket,
Patentbesvärsrätten,
Bolagsverket,
Svenska skeppshypotekskassan,
Ingenjörsvetenskapsakademien,
Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet,
Terminologicentrum TNC,
Svensk förening för informationsspecialister,
regionala utvecklingsbolag,
Stiftelsen Administrativ produktion i Malmfälten,
Glesbygdsverket,
Stiftelsen Norrlandsfonden,
Stiftelsen Industrifonden,
Stiftelsen Innovationscentrum,
Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete,
Verket för innovationssystem,
Verket för näringslivsutveckling,
Institutet för tillväxtpolitiska studier,
Oljekrisnämnden,
Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket,
Statens energimyndighet,
av staten helt eller delvis ägda bolag som inte hör till något annat departement.
11 Integrations- och jämställdhetsdepartementet
11.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
frågor om medborgarnas inflytande och delaktighet i samhället, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
frågor om allmänna val och demokrati, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå, i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat departement,
föreningsväsendet i allmänhet,
folkrörelser,
allmänna samlingslokaler, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
storstadspolitiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
invandrares introduktion i det svenska samhället och andra integrationspolitiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning,
främlingsfientlighet, rasism och homofobi,
svenskt medborgarskap,
verksamhet som översättare och tolk,
nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
övergripande ungdomspolitiska frågor,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardiseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
jämställdhet mellan kvinnor och män samt samordning av sådana ärenden.
11.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
invandrares introduktion i det svenska samhället och andra integrationspolitiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning,
främlingsfientlighet, rasism och homofobi,
svenskt medborgarskap,
verksamhet som översättare och tolk,
nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardiseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement,
jämställdhet mellan kvinnor och män.
11.3 Myndigheter m.fl.
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning,
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering,
Nämnden mot diskriminering,
Integrationsverket,
Ungdomsstyrelsen,
Marknadsdomstolen,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Allmänna reklamationsnämnden,
Fastighetsmäklarnämnden,
Resegarantinämnden,
SIS Miljömärkning AB,
Jämställdhetsombudsmannen,
Jämställdhetsnämnden,
Handikappombudsmannen.
12 Kulturdepartementet
12.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
idrott,
ersättningar och bidrag till konstnärer,
teater, dans och musik,
bibliotek,
arkitektur, form, design och bildkonst,
bidrag till icke-statliga kulturlokaler och till konstnärlig utsmyckning,
hemslöjd,
arkiv,
kulturmiljö,
museer och utställningar,
film, videogram och fonogram,
dagspress och tidskrifter,
litteratur,
radio och television,
internationellt kulturellt samarbete,
allt i den mån ovannämnda ärenden inte hör till något annat departement,
frågor om användningen av informationsteknik (IT) inom kulturområdet,
förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,
trossamfund,
begravningsväsendet.
12.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
idrott,
arkivfrågor,
kulturmiljöfrågor,
förhandsgranskning av filmer och videogram,
radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk av yttrandefriheten,
trossamfund,
begravningsväsendet.
12.3 Myndigheter m.fl.
Statens kulturråd,
Konstnärsnämnden,
Styrelsen för Sveriges författarfond,
Riksteatern,
Stiftelsen Svenska rikskonserter,
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,
Musikaliska akademien,
länsbibliotek,
Statens konstråd,
Akademien för de fria konsterna,
Stiftelsen Framtidens kultur,
Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksarkivet,
landsarkiven,
Institutet för språk och folkminnen,
Svenskt biografiskt lexikon,
Riksantikvarieämbetet,
Statens historiska museer,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,
Moderna museet,
Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet,
Naturhistoriska riksmuseet,
Statens maritima museer,
Statens försvarshistoriska museer,
Statens museer för världskultur,
Arkitekturmuseet,
Statens musiksamlingar,
Stiftelsen Nordiska museet,
Stiftelsen Tekniska museet,
Stiftelsen Skansen,
Stiftelsen Arbetets museum,
regionala museer,
övriga museer som inte hör till något annat departement,
Riksutställningar,
Statens biografbyrå,
Stiftelsen Svenska filminstitutet,
Presstödsnämnden,
Taltidningsnämnden,
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,
stiftelser med kulturella ändamål som departementet eller myndighet som hör till departementet skall tillgodose,
Talboks- och punktskriftsbiblioteket,
Granskningsnämnden för radio och TV,
Radio- och TV-verket,
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund,
Forum för levande historia,
Kungl. Operan aktiebolag,
Kungl. Dramatiska Teatern aktiebolag,
Voksenåsen A/S.
13 Arbetsmarknadsdepartementet
13.1 Förvaltningsärenden
Förvaltningsärenden som gäller
arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program och andra arbetsmarknadspolitiska frågor, arbetslöshetsersättning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering samt andra arbetsmarknadspolitiska frågor som gäller personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga,
statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
arbetsrätt och andra arbetslivsfrågor för arbetsmarknaden i dess helhet, utom såvitt avser särskilda bestämmelser om offentlig anställning,
Internationella arbetsorganisationen (ILO),
Europeiska sociala stadgan,
forskning och utveckling inom arbetslivsområdet,
EG:s strukturpolitik avseende Europeiska socialfonden inom EG:s strukturfonder.
13.2 Lagstiftningsärenden
Lagstiftningsärenden som gäller
arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmarknadspolitiska frågor som gäller personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga,
statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
förhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet, medbestämmande, styrelserepresentation för de anställda samt andra kollektivt arbetsrättsliga frågor,
anställningsskydd, ledighet från anställning, semester och andra frågor om enskilda anställningsavtal, utom såvitt avser särskilda bestämmelser om offentlig anställning,
arbetstagares uppfinningar,
arbetstvister,
EG:s strukturpolitik avseende Europeiska socialfonden inom EG:s strukturfonder.
13.3 Myndigheter m.fl.
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF- rådet),
Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnderna,
Stiftelsen utbildning Nordkalotten,
Arbetslivsinstitutet,
Arbetsmiljöverket,
Arbetsdomstolen,
Medlingsinstitutet,
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,
ILO-kommittén,
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Förordning (2006:1427).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Genom förordningen upphävs
  förvaltningskontor,
  1. I fråga om revision för räkenskapsåret 1995/96 skall revisionsförordningen (1985:606) för Regeringskansliet fortfarande tillämpas.
  2. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:80) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

  Omfattning
  ändr. 24, 25, 30 §§; ny 43 a §, rubr. närmast före 43 a §
  Ikraftträder
  1997-04-01

Förordning (1997:174) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

  Omfattning
  ändr. avsn. 2.1 i bil.
  Ikraftträder
  1997-06-01

Förordning (1997:613) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

  Omfattning
  upph. 65 §; ändr. 48, 64 §§, avsn. 2.1, 3.1, 4.3, 5.3, 6.2, 11.3, 12.1, 12.3, 14.3 i bil.; nya 1.2 i bil.
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1998:50) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

  Omfattning
  ändr. 20, 34, 35, 38, 46, 47 §§, avsn. 3.3, 4.3, 5.3, 7.1, 7.2, 8.3, 11.3, 12.3, 13.1, 13.2 i bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1998:1031) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 66 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1217) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-11-01

Förordning (1998:1631) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2, 9, 39. 40 §§, avsn. 2.1-11.3 i bil.; omtryck
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:323) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
upph. 50 §; ändr. 9, 20, 45, 49, 55 §§, avsn. 2.1, 5.3, 7.3, 8.1, 8.3, 9.3, 11.3 i bil.
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1015) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 34, 35, 38 §§, avsn. 1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:13) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 34, 35, 38 §§, avsn. 7.3 i bil.; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2000-03-01

Förordning (2000:390) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. avsn. 2.3, 3.3, 4.3, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.; omtryck
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:895) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 8.3, 9.1, 9.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:279) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 1.1, 2.1, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3 i bil.
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:644) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001. Bestämmelserna i 45 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2001.
Omfattning
ändr. 45 §, ny 50 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:833) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 36, 38 §§, 1.3, 4.3, 5.3, 7.3, 9.3 i bil.; omtryck
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:338) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 20 §, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 7.3, 8.3, 11.3 i bil.
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:1045) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 11, 20, 34, 38, 62, 63 §§, avsn. 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.3, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.; ny 65 §; omtryck
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:1112) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Bestämmelsen i 22 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 september 2003. I fråga om fordringar som har uppkommit genom bistånd enligt lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. gäller alltjämt 22 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 22 §, avsn. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil, rubr. närmast före 22 §; omtryck
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:562) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. avsn. 5.3, 6.3, 11.1, 11.2, 11.3 i bil.
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:1254) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2 §, bil.; ny 26 a §, rubr. närmast före 26 a §; omtryck
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:166) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 9, 34, 38, 40 §§, avsn. 1.1, 1.2, rubr. närmast före 46 §; ny 47 a §
Ikraftträder
2005-04-12

Förordning (2005:583) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 20 §, bil.; omtryck
Ikraftträder
2005-07-15

Förordning (2006:1427) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2, 11 a, 25, 34, 35, 38, 47, 60 §§, bil., rubr. närmast före 11 a §, 60 §; omtryck
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:276) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2007-06-15

Förordning (2007:727) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2007:1294) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 1, 45, 66 §§, avsn. 4.1, 4.2, 4.3, 6.3 i bil.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:66) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 4, 9, 11 a, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 26 a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 43, 46, 47 a, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65 §§, bil., rubr. närmast före 11 a §; nya 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f §§; omtryck
Ikraftträder
2008-03-31

Förordning (2008:1388) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 26 a §, bil.
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:923) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 20, 43, 49 §§, bil.; omtryck
Ikraftträder
2009-10-01

Förordning (2010:46) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-02-23

Förordning (2010:881) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.; ny 26 b §, rubr. närmast före 26 b §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1750) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2, 10, 20, 26, 28, 49 §§, bil.; ny 21 a §, rubr. närmast före 21 a §; omtryck
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:470) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 26, 28, 54, 55, 56 §§, rubr. närmast före 54 §, bil.
Ikraftträder
2011-06-01

Förordning (2012:72) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 40 §, bil.
Ikraftträder
2012-03-15

Förordning (2013:8) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-03-01

Förordning (2013:793) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 17, 55 §§
Ikraftträder
2013-12-03

Förordning (2013:1128) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 20 §, bil.
Ikraftträder
2014-02-01

Förordning (2014:1042) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2014:1460) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2, 9, 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 26, 34, 36, 38, 40, 48 §§, bil.; omtryck
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:742) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 11 d, 40 §§, bil.
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:396) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
upph. 55 §, rubr. närmast före 53, 55 §§; ändr. 18, 48, 49, 53, 54 §§; ny 49 a §
Ikraftträder
2016-05-16

Förordning (2016:847) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 20 §, bil.
Ikraftträder
2016-09-01

Förordning (2017:17) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-02-27

Förordning (2018:37) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 20 §, bil.
Ikraftträder
2018-03-15

Förordning (2018:249) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
upph. 50 §, rubr. närmast före 50 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:741) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
upph. 47 §; ändr. 19, 23, 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 27, 46 §§, bil.; nya 5 a, 5 b, 5 c, 11 g, 27 a §§, rubr. närmast före 11 g, 26, 27 a §§
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:122) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Omfattning
ändr. 2 §, bil.
Ikraftträder
2019-04-01