lagen.nu

Varumärke

Ingen har skrivit en beskrivning av "Varumärke" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Varumärke finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (44)

HFD 2011 ref. 11: Fråga om förväxlingsbedömning mellan en firma och varumärken.
HFD 2012 ref. 49: Ändring av ett registrerat varumärke - genom borttagandet av ett kraftigt streck under en bokstavskombination - har inte medgetts eftersom helhetsintrycket påverkats.
MD 2006:27: Ett bolag har marknadsfört ett medicinskt plåster som godkänts för behandling av epikondylit (tennisarmbåge) och ankelstukning. Bolaget har vid marknadsföringen använt uttrycket ”Om du vet var du har...
MD 2006:5: Ett bolag har vid marknadsföring av elartiklar i tidningsannonser dels använt formuleringen "Vi har de bästa priserna", dels avbildat ett annat bolags logotyp på ett påstått kränkande sätt....
MD 2007:12: Ett bolag har vid marknadsföring av kontaktlinser använt formuleringen "upp till 50 % lägre pris". Formuleringen har ansetts ge intryck av att de kontaktlinser som bolaget marknadsför är betydligt...
MD 2007:21: En bil försedd med vissa kännetecken som har använts vid marknadsföring av taxitjänster har ansetts utgöra en vilseledande efterbildning i strid mot 8 § marknadsföringslagen.
MD 2008:2: Ett bolag har vid marknadsföring av speltjänster på Internet använt vissa formuleringar som ansetts innefatta en jämförelse mellan två pokerklienter. Jämförelsen har ansetts ovederhäftig och...
MD 2014:3: Ett företag har vid marknadsföring av taxitjänster använt ett kännetecken som uppvisar stor likhet med ett annat företags kända och särpräglade varumärken. Detta har befunnits vara vilseledande och...
NJA 1983 s. 875: Varumärkesmål. Frågor om tillämpning av föreskriften i 25 § 2 st varumärkeslagen (1960:644) om s k användningstvång. Varumärke som är identiskt med dominanten i varumärkesinnehavarens firma har inte...
NJA 1985 s. 194: Frågor, vid firma- och varumärkesintrång, om branschlikhet, inarbetning och passivitet.
NJA 1987 s. 22: Varumärkesmål. Fråga om tillämpning av föreskriften i 25 § 2 st varumärkeslagen (1960:644) om s k användningstvång.
NJA 1987 s. 923: En som byggleksak avsedd klots har med hänsyn till att dess utformning var i huvudsak funktionellt betingad ansetts inte kunna innefattas i ensamrätt till varukännetecken. 5 § varumärkeslagen...
NJA 1988 s. 183: Näringsidkare som i grossistled påfyllt koldioxid i cylindrar försedda med annans varumärke har ansetts skyldig till varumärkesintrång.
NJA 1988 s. 543: Fråga vid s k sidoimport om importören gjort sig skyldig till varumärkesintrång genom att använda varumärket vid sin marknadsföring av den importerade varan.
NJA 1990 s. 469: Registrering av firman Silva Miljö Aktiebolag har påståtts strida mot firma- och varumärkesrätt som tillkommer SILVA (Sweden) Aktiebolag. Frågor bl a om tillämpning av den s k Kodakregeln i 6 § 2 st...
NJA 1991 s. 23: En näringsidkare har låtit registrera ett varumärke som var sammansatt av ord- och figurelement. Fråga vid tillämpning av föreskrifterna i 25 § 2 st varumärkeslagen om s k användningstvång huruvida...
NJA 1991 s. 619: Fråga om tillämpning av föreskriften i 25 § 2 st varumärkeslagen (1960:644) om s k användningstvång.
NJA 1992 s. 633: Kännetecknen "Bakis och Skakis" samt "Friskis & Svettis" har ansetts inte vara så lika som krävs för att förväxlingsbarhet skall få åberopas enligt de s k Kodak- och råttgiftsreglerna. 6 § 2 st...
NJA 1995 s. 635: Fråga i mål om interimistiskt vitesförbud enligt 37 a § varumärkeslagen om förväxlingsbarhet och om två varukännetecken är "liknande". En nationell högsta instans är inte skyldig att begära...
NJA 1998 s. 474: En verkstad, som utför service, underhåll och reparation av bilar men som inte är auktoriserad av Aktiebolaget Volvo, har vid vite förbjudits att för sin näringsverksamhet och för sina tjänster...
NJA 2001 s. 265: Fråga om tillämpning av bestämmelserna om användningstvång i 25 a § varumärkeslagen (1960:644).
NJA 2005 s. 643: Fråga huruvida innehavaren av ett registrerat varumärke gjort verkligt bruk av varumärket. 25 a § varumärkeslagen (1960:644).
NJA 2006 s. 380: Fråga i mål om interimistiskt vitesförbud enligt 37 a § varumärkeslagen om en parallellimportör, som får ändra märkningen av en läkemedelsförpackning enligt principen om objektiv nödvändighet, även...
NJA 2006 s. 7: En femårsperiod för användningstvång avseende varumärke börjar inte löpa förrän invändningsfristen löpt ut eller invändningsförfarandet är avslutat. 25 a § varumärkeslagen (1960:644).
NJA 2007 s. 431: En person har importerat mobiltelefontillbehör som varit märkta med det svenska varumärket och gemenskapsvarumärket "Nokia" och därmed gjort intrång i dessa varumärken. Sedan förhandsavgörande från...
NJA 2008 s. 1082: Fråga om intrång i gemenskapsvarumärke.
NJA 2011 s. 916: Fråga huruvida innehavaren av en registrerad firma gjort verkligt bruk av firman för den verksamhet som den registrerats för. 16 a § firmalagen (1974:156).
NJA 2014 s. 580: Varumärkesintrång har inte ansetts föreligga när användningen inte har skadat varumärkets ursprungsangivelsefunktion eller någon annan av varumärkets funktioner.
NJA 2015 s. 605: Prövningen av en begäran om informationsföreläggande riktad mot en påstådd intrångsgörare.
NJA 2017 s. 9: Utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Beräkning av ersättning för utebliven vinst.
RÅ 1999 ref. 20: Märkena L 10, L 11 och L 12, avseende religiösa och prästerliga tjänster, har ansetts äga sådan särskiljningsförmåga som fordras för registrering av varumärken.
RÅ 2000 ref. 62: Sådan särskiljningsförmåga som krävs för registrering av varumärke har inte ansetts föreligga hos varuutstyrsel i form av en randig tandkrämssträng (I) eller bestående av en viss färg på en...
RÅ 2001 ref. 14: Hinder enligt 6 § andra stycket och 14 § första stycket 6 varumärkeslagen (1960:644) har ansetts föreligga i fråga om registrering av bokstavskombinationen SAF för fordonsaxlar m.m. (I) och CHAMPIS...
RÅ 2003 ref. 26: Frågan om ett varu- eller kollektivmärke är att anse som beskrivande skall bedömas med hänsyn till hur märket uppfattas av den tilltänkta kundkretsen.
RÅ 2003 ref. 74: Varumärket R 1 för filtercigaretter har ansetts ha sådan särskiljningsförmåga som fordras för registrering av varumärke.
RÅ 2006 ref. 75: Hinder har ansetts föreligga för registrering av ett varumärke som ansetts förväxlingsbart med en registrerad firma trots att det vid tiden för ansökan om registrering av firman fanns en tidigare...
RÅ 2010 ref. 41: Registrering av ett hologram som varumärke har vägrats eftersom kravet på grafisk återgivning inte har ansetts uppfyllt.
RH 1994:111: Skadestånd på grund av varumärkesintrång. Enligt ett mellan parterna träffat avtal skulle överträdelse av avtalet - försäljning av piratkopior av ett märkesur - medföra skadestånd om minst ett...
RH 1998:42: Fråga om varumärkesintrång. Den som marknadsför tilluftsdonet EleVent har tidigare marknadsfört tilluftsdonet Easy-Vent för annans räkning samt upplyst sina kunder om att EleVent skulle ersätta...
RH 1999:63: I mål om varumärkesintrång har hovrätten med stöd av artikel 177 i Romfördraget beslutat att begära en tolkningsförklaring över det s.k. varumärkesdirektivet (89/104/EEG) i fråga om tillämpligheten...
RH 2001:7: Mot en fastställelsetalan om varumärkesintrång, avseende ett registrerat varumärke som består av ordet Turbovent och figurelement, har utan framgång gjorts invändning om att registreringen inte ger...
RH 2001:76: En produkt avsedd för en begränsad kundkrets där engelska språket är vanligt förekommande har som varumärke haft ett sammansatt ord på engelska. I mål om hävning av varumärkesregistrering har vid...
RH 2006:42: En bilfirma förbjöds genom ett tingsrättsbeslut att vid angivet vite använda ett varu- och näringskännetecken (logotype) för ett visst bilmärke. Fråga om utdömande av vitet.
RH 2016:25: Fråga om utformningen av vitesförbud vid intrång i gemenskapsvarumärken. Hovrätten har begränsat vitesförbudet till den användning som var visad i målet och till sådana förfoganden av varor som...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation