SOU 1982:12

Statlig fondförvaltning m. m. : avveckling av vissa statliga fonder : delbetänkande

S ta'd ig fond

förvaltning

m.m.

m.IBFIANKANDL AV U IREDNINGI .N A NGAENDF, ÖVERSYN AV DEN s IAU KJA FONDFORVAI .TNINGP-N M M

Statlig fond

förvaltning & m.m.

Avveckling av vissa statliga fonder

DELBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN ANGÅENDE ÖVERSYN AV DEN STATLIGA FONDFÖRVALTNINGEN M. M.

"-'.. .. J.'.. 1 . ' [*:-lhar . .. .. w ”IR- | "i- .

l . .'. -= %& ' ' ' ”r.f.".fi. T-w '

. 7' .'u'u _. *** ”|? _ tim-Elh.. ' 'if- ' %...!”pr

! '.i '.|||

. i'1i"*i*' 'J.' , ”|. . '.*- "I" . ** ”i , S'. | !_.*- w. :J" ' n' .'. - . .. 'N '-'.l__'.u*ii * . _. '|'1'i+.|'-.-1—1 .' 'i'.—å .J' 19.11 . I. ' .-: .. - . -- J'CTTEWÄ . . . ' * ' mi. ,. H " . *. .. 1 .'. . * .- * * .* ".a ” f” ' :.V'iu- * **i ". . ,Jf.....,*lw.'|.!1..".. * ...i' ., "_.7

& Statens offentliga utredningar %% 1982:12 & Ekonomidepartementet

Statlig fondförvaltning m.m.

Avveckling av vissa statliga fonder

Delbetänkande av utredningen angående översyn av den statliga fondförvaltningen m.m.

Stockholm 1982

Omslag Johan Ogden Jernström Offsettryck AB

ISBN 91-38-06835-4 ISSN 0375-250X

Gotab, Stockholm 1982

Till statsrådet och chefen för ekonomidepartementet

Den 28 juni 1979 bemyndigade regeringen chefen för ekonomidepartementet att tillkalla en särskild utreda— re med uppdrag att göra en översyn av den statliga fondförvaltningen m.m.

Med stöd av detta bemyndigande tillkallade departe— mentschefen den 2 oktober 1979 som utredare numera bankdirektören Hans Henrik Abelin.

Att som sakkunniga biträda utredningsmannen förordna- des den 25 oktober 1979 kammarrådet Carl—Einar

Nordling och direktören Gösta Telestam.

Att som experter biträda utredningsmannen förordnades den 27 november 1979 numera riksbanksdirektören Erik Karlsson, revisionsdirektören Per Olov Lalin och byråchefen Lennart Lindberg.

Till sekreterare förordnades den 29 oktober 1979 hov—

rättsassessorn Lennart Frii.

Efter remiss har utredningen avgett yttrande den 13 mars 1980 över Promemoria angående den framtida finansieringen av vissa arbetsmarknadspolitiska åt—

gärder m.m.

Utredningen får härmed överlämna delbetänkandet Statlig fondförvaltning m.m. — Avveckling av vissa statliga fonder (SOU 1982:12).

Stockholm i februari 1982

Hans Henrik Abelin

/Lennart Frii

INNEHÅLL

FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

SAMMANFATTNING

1 UTREDNINGSUPPDRAGET

2 ALLMÄNT OM FONDER OCH STIFTELSER

2.1 Inledning

2.2 Förvaltning av fonder och stiftelser

2.3 Tillsyn över fonder och stiftelser

2.3.1 1929 års lag

2.3.2 Kontroll genom skattelagstiftning

2.3.3 Insyn via offentliga styrelseledamöter

3 STATLIG FONDFÖRVALTNING

3.1 Inledning

3.2 Donationsmedel

3.2.1 Donationsfonder

3.2.2 Forskningsanslag m.m.

3.3 Statens pensionsfonder

3.3.1 Inledning

3.3.2 Folkpensioneringsfonden

3.3.3 Pensionsfonder under kammarkollegiets förvaltning 3.3.4 Statens pensionsanstalts pensionsfond

3.4 Andra fonder som är delar av statens

w b.) w &» |

U'] U'I vb då . M &

förmögenhet

Allmänt om statsbudgeten

Presentation av statliga kapitalfonder Annan statlig fondförvaltning

Inledning

Sid.

11

15

23 23 26 28 29 32 32

35 35 37 37 39 41 41 42

44 47

49 49 51

38

58

Innehåll SOU 1982:12

Sid.

3.5.2 Gränsdragning mellan statlig och

annan fondförvaltning 59 3.5.3 Statlig verksamhet i privaträttsliga

former 61 3.5.3.1 Fondförvaltning genom statligt

aktiebolag 61 3.5.3.2 Fondförvaltning genom statlig

stiftelse 62 4 KYRKLIGA FONDER 65 4.1 Inledning 65 4.2 Prästlönefonder 65 4.2.1 Allmänt 65 4.2.2 Prästlönefonderna och kyrkofonden 67 4.3 Pastoratsförbundets framställning

om ändrade placeringsregler för

prästlönefonderna 70 4.4 Församlingskyrkas fastighetsfond och

domkyrkas fastighetsfond 71 4.4.1 Allmänt 71 4.4.2 Förvaltningsföreskrifter 72

AKADEMIER, FRISTÅENDE STIFTELSER M.M. 75

Akademier och ideella föreningar 75 5.2 Stiftelser som inte förvaltas av

statligt organ 76 Penningfideikommiss 78 5.4 Vissa andra juridiska personer 83

AVGRÄNSNING AV UTREDNINGSUPPDRAGET 85 6.1 Avgränsning vad gäller statliga

kapitalfonder 85 6.2 Avgränsning vad gäller övrig statlig

fondförvaltning 87 6.3 Avgränsning vad gäller andra fonderade

medel 88

6.3.1 Inledning 88

Sid.

6.3.2 Statliga aktiebolag och stiftelser 89 6.3.3 Kyrkliga fonder 90 6.3.4 Vissa andra juridiska personer 90 7 AVVECKLING AV VISS STATLIG FONDFÖR—

MÖGENHET 95

Inledande synpunkter 95 7.2 Statens pensionsfonder 99 7.3 Vissa andra statligt förvaltade fonder 102 7.3.1 Fonden för försöksverksamhet och

forskning på bränsleområdet 102 7.3.2 1953 års fond för teknisk forskning 102 7.3.3 Fonden för en professur i försäk—

ringsrätt vid Stockholms högskola 103 7.3.4 Fonden för en professur i försäk—

ringsmatematik och matematisk stati—

stik vid Stockholms högskola 104 7.3.5 Tingshusfonden 105 7.3.6 Försäljningsmedel av viss häradsjord

i Kärna och Slaka socknar i Östergöt—

lands län 106 7.3.7 Manufakturförlagslånefonden 107 7.3.8 Polenmedlen 108 7.3.9 Baltiskt regleringskonto 110 7.3.10 Ersättningsmedel från Jugoslavien 110 7.4 Avslutande synpunkter 111 8 STATLIGT FÖRVALTADE MEDEL SOM OM—

FATTAS AV UTREDNINGSUPPDRAGET 115 Bilaga Uppgifter om de statliga organ som 117

förvaltar nu aktuella medel samt om de förvaltade medlen

SOU 1982:12

FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

Förslag till Lag om ändring i reglementet (1961:265) angående för—

valtningen av riksförsäkringsverkets fonder;

Härigenom föreskrivs att 1 S reglementet (1961:265) angående förvaltningen av riksförsäkringsverkets fon—

der skall ha nedan angivna lydelse.

1 S Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Folkpensioneringsfonden, Arbetsskadefonden, sär— arbetsskadefonden, sär— skilda yrkesskadefonden, skilda yrkesskadefonden, fonden för frivillig yr— fonden för frivillig yr— kesskadeförsäkring, del- kesskadeförsäkring, del- pensionsfonden samt fon- pensionsfonden samt fon— den för den frivilliga den för den frivilliga pensionsförsäkringen pensionsförsäkringen skall på sätt nedan före— skall på sätt nedan före— skrivs förvaltas av fond— skrivs förvaltas av fond— fullmäktige.

fullmäktige.

Denna lag träder i kraft

10 Författningsförslag SOU 1982:12

Förslag till Lag om ändring i reglementet (1919:878) för statens pensionsanstalt

Härigenom föreskrivs att 4 s reglementet (1919:878)

för statens pensionsanstalt skall upphöra att gälla. 4 S Nuvarande lydelse

I den mån till anstalten

inflytande medel icke åt—

gå till bestridande av dess utgifter. äger sty— relsen att årligen intill det maximibeloppl som av

Konungen fastställes, lämna lån till skol—

distrikt eller skolområde

for uppförande av skolhus.

Vad som icke placeras på detta sätt skall överläm— nas till riksgäldskonto— rEt som lån mot ränta, som bestämmes av riks— gäldsfullmäktigg_med hän— syn tagen till den effek— tiva medelräntefoten för under senaste fem år upp— tagna fasta statslån.

Denna lag träder i kraft

SOU 1982:12

SAMMANFATTNING

Utredningens översyn syftar bl.a. till att göra den statliga fondförvaltningen mera effektiv och förenkla administrationen. Översynen gäller därvid också de placeringsregler som staten meddelat för fonder och stiftelser med egen förvaltning och för kyrkliga pen— ningfonder. Det givna uppdraget att göra förvaltning— en mera effektiv och förenkla administrationen är be— gränsat till den statliga medelsförvaltningen. En översiktlig bild av de medel som berörs av utrednings—

uppdraget framgår av sammanställningen på s. 14.

Den statliga fondförvaltningen omfattar förmögenhets— tillgångar som skiljer sig avsevärt från varandra i fråga om art, storlek och ändamål. Uttrycket fond an— vänds till synes utan någon större konsekvens och kan avse en rad olikartade företeelser som exempelvis aktiefond, AP—fonden,donationsfondochprästlönejords— fond. Ofta betecknas egendomsbildning av stiftelse— karaktär som fond. I doktrinen anges ibland som ty- piskt för fondbegreppet att fonden utgörs av kapital i form av pengar eller värdepapper och att det är av— kastningen av detta kapital som skall användas för stiftelseändamålet.

Som framgår av utredningens överväganden föreligger svårigheter att ge begreppet statlig fondförvaltning ett klart avgränsat innehåll. vid övervägande av olika alternativ till begreppsbestämning har utred- ningen stannat för att i sitt arbete fästa avgörande

vikt vid om det statliga organet är redovisningsskyl—

12 Sammanfattning SOU 1982:12

digt för sin förvaltning av medlen och om dessa är placerade eller disponibla för placeringar i lik— vida medel, värdepapper och dylikt i avsikt att till gagn för fondens ändamål få till stånd en god avkast—

ning.

De medel som berörs av utredningens uppdrag uppgår till ett bokfört värde av uppskattningsvis ca

8 800 milj. kr., varav nära 7 000 milj. kr. avser statligt förvaltade medel. Utredningen har ansett det värdefullt att på ett så tidigt stadium som möjligt i utredningsarbetet redovisa den omfattande kartlägg— ning som skett av de statligt förvaltade fond— och stiftelsemedel som berörs av utredningsuppdraget. Denna redovisning är också av betydelse för en bedöm- ning av den avgränsning av utredningsuppdraget som återges i betänkandet. Uppgifter om statliga förvalt— ningsorgan och om de av dem förvaltade fondmedlen

återfinns i bilagan till detta betänkande.

Utredningen, som avser att i ett kommande betänkande lägga fram förslag till skilda former för medelspla— ceringar samt administration av den statliga fondför— valtningen, har under sitt hittillsvarande arbete kartlagt nämnda förvaltning och funnit att bl.a. vis— sa statligt förvaltade medel, som inte härrör från donationer, förlorat sin betydelse p.g.a. främst för— åldrade ändamål och att de inte längre fyller någon självständig funktion. De fonderade medel som här av— ses är folkpensioneringsfonden, civila tjänstepen- sionsfonden, militära tjänstepensionsfonden, allmänna familjepensionsfonden, statens pensionstanstalts pen- sionsfond och ytterligare tio fonder. Det sammanlagda bokförda värdet av dessa medel uppgick den 30 juni 1981 till drygt 1 730 milj. kr. Marknadsvärdet under— stiger detta belopp.

Utredningen har ansett det motiverat att, med tanke på de möjligheter som förslaget kan medföra från

SOU 1982:12 Sammanfattning

statsfinansiella synpunkter, föreslå att de nämnda fonderna avvecklas så snart som möjligt. De fonder som förlorat i betydelse och som därför enligt utredning— ens mening snarast bör avvecklas anges i detta betän- kande. Detta utesluter inte att ytterligare fondmedel kan finnas som är att jämställa med de nyss nämnda i avvecklingshänseende. Utredningen föreslår därför att det bör ankomma på de medelsförvaltande organen att fortlöpande noga överväga, om ändamålen med förvaltade

fonder, som inte uppkommit genom donationer, förlorat

Sin betydelse och att fonderna därför bör avvecklas.

Den av utredningen föreslagna avvecklingen bör kunna genomföras utan att resultatet av utredningens fort— satta arbete avvaktas. Den kan, bedriven under lämp— liga former, förväntas medföra ett likviditetstill— skott till statsbudgeten.

Statlig fondförvaltning m m per den 30 juni 1981

Tablå

f_— (__—__

3. Statligt förvaltade Egenförvaltade stiftel—: .Fonder förvaltadeav ser m m med statliga

medel 1/ placeringsregler 2/ ? kyrkliga organ 3/ ;

. x.

! ' ' . Andra rätts- % Prästlöne— '

. : _ . "___—_j 1 Donations— ' Statliga pen— * Andra medel fStiftelser .* Penning— & Domkyrkas medel sionsfonder 4/ 5/ *1 400miljkrl. fideikommiss subjekt & fonder 6/ g fastighets—

; Försam— 940 milj kr, 1 700 milj kr f 46001niljkrl! 100 milj kr f (Akademier) 330 miljkr ;. fond 7/

lingskyrkas fastighets— fond 8/

10 milj kr

'varav 10 milj kr |! 5 10 milj kr 140 milj kr 11 . är forsk— ., f i. ningsmedel ; * %

1/ Ingår i utredningsuppdraget pga att de är statligt förvaltade 2/ Ingår i utredningsuppdraget pga att de är underkastade statliga placeringsregler 3/ Ingår i utredningsuppdraget pga särskilt regeringsbeslut avseende prästlönefonder

4/ följande fonder, tidigare betecknade statliga kapitalfonder, avses: folkpensioneringsfonden, civila tjänste— pensionsfonden, militäradzo, allmänna familjepensionsfonden och statens pensionsanstalts pensionsfond

5/ drygt 80 olika typer av fonderade medel avses,däribland deponerade medel och fonder uppbyggda på statlig upphörd m m

6/ Förvaltas av pastoraten 7/ Förvaltas av de organ som administrerar domkyrkan

8/ Förvaltas av församlingarna

1 UTREDNINGSUPPDRAGET

Utredningen erhöll den 28 juni 1979 sina direktiv av dåvarande chefen för ekonomidepartementet, statsrådet

Mundebo. Denne anförde därvid:

Förvaltningen av fonder har i olika sammanhang uppdra— gits åt statliga myndigheter. Detta gäller framför allt kammarkollegiet och riksförsäkringsverket som an— svarar för en stor del av den statliga fondförvalt— ningen. Jag bortser därvid från de statliga kapital- fonderna. De fonder som förvaltas av kammarkollegiet och riksförsäkringsverket företer stora skillnader i fråga om art, storlek och ändamål. Fondernas samman- lagda behållning uppgår till betydande belopp. Den 30 juni 1978 var bokföringsvärdet av de fonder som förvaltas av kammarkollegiet 927 milj. kr. Hit hör exempelvis allmänna arvsfonden, kyrkofonden och ett stort antal donationsfonder. Tillgångarna i flertalet donationsfonder är sedan år 1968 sammanförda till en gemensam placeringsfond. Den 30 juni 1978 var bokfö— ringsvärdet på riksförsäkringsverkets fonder drygt 3,4 miljarder kr. Bland dessa kan nämnas folkpensione— ringsfonden, arbetsskadeförsäkringsfonden och fonden för frivillig pensionsförsäkring. Genom gåvor och donationer till skilda allmännyttiga ändamål har ska- pats ett stort antal fonder som förvaltas av andra myndigheter. Antalet donationsfonder hos andra myndig— heter än kammarkollegiet har vid halvårsskiftet 1975 uppskattats till ca 2 500 med ett sammanlagt fondkapi— tal på minst 400 milj. kr.

Även andra offentliga organ förvaltar fonder. En sär— ställning bland dessa har allmänna pensionsfonden (AP—fonden). Denna har bl.a. genom fondmedlens storlek andra samhällsekonomiska effekter än övriga fonder. AP—fondens verksamhet har nyligen behandlats i kapi— talmarknadsutredningens slutbetänkande (SOU 1978:11) Kapitalmarknaden i svensk ekonomi och i prop. 1978/79:165 om den svenska kapitalmarknaden och lämnas därför utanför det utredningsuppdrag som jag här avser att föreslå. Andra exempel på fondförvaltande offent— liga organ är de allmänna försäkringskassorna, vars fonder för den obligatoriska sjukförsäkringen uppgår till ca 1,2 miljarder kr. Som en följd av ändringar i

16 Utredningsuppdraget SOU 1982:12

sjukförsäkringssystemet är dessa fonder enligt Kungl. Maj:ts uppdrag den 25 augusti 1974 föremål för utred— ning av riksförsäkringsverket i samråd med riksrevi— sionsverket och försäkringskasseförbundet.

Under den senaste tjugoårsperioden har det skett vis— sa reformer av den statliga fondförvaltningen. Efter förslag av 1956 års fondutredning skapades år 1968 den gemensamma placeringsfonden för statens donationsfon— der och gåvomedel. Förvaltningen av denna uppdrogs åt statskontoret. Fondbyråutredningen föreslog i betän- kandet (SOU 1971:82) Förvaltning av fonder i staten att statskontorets fondförvaltande uppgifter skulle överföras på kammarkollegiet. På grundval av detta förslag överfördes fondbyrån till kammarkollegiet, som därigenom har fått en central roll i statlig fondför— valtning. Fondbyrån biträder vid sidan av sin egen fondförvaltning andra fondförvaltande myndigheter med råd och anvisningar i fråga om förvaltningen. Genom överflyttning av fonder från andra myndigheter till gemensamma placeringsfonden har fondbyråns verksam— hetsområde ökat och dess erfarenhet i växande grad kunnat tas i anspråk.

Fondbyråutredningen pekade på möjligheten för den fondförvaltande myndigheten att uppdra vissa förvalt— ningsuppgifter åt bank. I prop. 1972z32 angående vissa organisations— och anslagsfrågor inom finansdeparte— mentets verksamhetsområde anförde föredragande stats- rådet att denna fråga borde ägnas fortsatt uppmärksam— het och att den liksom frågan om att belasta resp. fond med förvaltningskostnaderna senare skulle tas upp för Kungl. Maj:t. Dessa frågor har ännu inte fått någon slutlig lösning.

För många statligt förvaltade fonder gäller att för— valtningen och placeringarna av fondmedlen skall ske enligt detaljerade föreskrifter som har fastställts i lag, reglemente eller annan offentligrättslig regle— ring. Det finns emellertid också fonder som inte för— valtas av någon statlig myndighet men som ändå är underkastade föreskrifter som regeringen har utfärdat.

Placeringsreglernas syfte är att fondtillgångarna skall placeras med fullgod säkerhet. Placeringar får därför i första hand göras i vissa obligationer. Även placeringar i aktier är tillåtna i vissa fall men på grund av riskkaraktären endast i begränsad omfattning. Placeringar får också i viss mån göras i skuldförbin— delser mot säkerhet i fast egendom. Om särskilda pla— ceringsregler saknas för en fond gäller normalt kun— görelsen (1968:453) om placering av donations— och fondmedel som förvaltas av statlig myndighet.

Statskontoret har i en skrivelse till regeringen den 25 november 1971 — kompletterad av kammarkollegiet den 24 april 1974 — begärt att placeringsreglerna för all— männa arvsfonden och gemensamma placeringsfonden

skulle ändras så att fondmedlen i vidgad utsträckning skulle få placeras i aktier. I skrivelsen den 24 april 1974 begärde kollegiet motsvarande ändring för kyrko- fonden. Styrelserna för handelsflottans pensionsan- stalts placeringsfond och samefonden, vars tillgångar förvaltas av kammarkollegiet, hemställde i skrivelser till regeringen den 5 mars 1974 resp. 29 april 1977 i samråd med kollegiet om likartade ändringar.

vid remissbehandling av kammarkollegiets skrivelse den 24 april 1974 förordade riksbanksfullmäktige en utred— ning av placeringsreglerna för de fonder som förvaltas av det allmänna. Därvid borde placeringsreglerna sät— tas in i ett mera allmänt sammanhang än vad kammarkol— legiet hade gjort i sin framställning och hänsyn tas även till effekterna på kreditmarknaden och ekonomin i övrigt. Det borde också prövas om inte en betydligt enklare administrativ apparat kunde skapas. I avvaktan på resultatet av kapitalmårknadsutredningens arbete har slutlig ställning inte tagits till framställning— arna. Kammarkollegiet har emellertid genom beslut den 25 januari 1977 med åberopande av permutationslagen(1972z205) vidgat möjligheterna för de i den gemensam— ma placeringsfonden ingående donationsfonderna att placera i aktier från 25 % till 60 % av fondernas be- hållningar.

Statskontorets och kammarkollegiets skrivelser och remissyttrandena över kollegiets skrivelse har behand— lats av kapitalmarknadsutredningen. I utredningens slutbetänkande behandlades sålunda frågan om de stat- liga fondernas placeringar av medel. Till en början konstaterade utredningen att fonderna har ett begrän— sat nettoplaceringsbehov och därför saknar större be— tydelse från en övergripande kapitalmarknadssynpunkt. Utredningen ansåg därför det inte vara dess uppgift att göra en närmare översyn av fondernas placerings— regler men framförde vissa synpunkter i sammanhanget. Bl.a. ifrågasatte utredningen om fondmedel bör få pla— Ceras i fastigheter och inteckningslån. Enligt utred— ningens mening fanns det skäl att begränsa placerings— möjligheterna till obligationer, kommunlån och andra värdehandlingar som inte kräver särskild säkerhets— prövning i de enskilda fallen. Utredningen ställde sig kritisk till en utvidgad rätt att placera fondmedel i aktier. Kapitalmarknadsutredningen förordade en över— syn av de statligt reglerade fondernas placeringsreg— ler. Remissyttranden över utredningens betänkande i denna del avgavs av bl.a. kammarkollegiet och riksför— säkringsverket. Riksförsäkringsverket ifrågasatte där— vid om verket inte kunde befrias från förvaltningsan- svaret över sina fonder.

I prop. 1978/79:165 om den svenska kapitalmarknaden anslöt jag mig till utredningens uppfattning att det kan behövas en översyn av de olika reglerna som gäller för placering av fondmedel och fondernas administra— tion. Jag framhöll vidare att en sådan översyn borde syfta också till att göra den statliga fondförvalt-

ningen mera effektiv och administrationen mindre och enklare. Jag nämnde också att jag inom den närmaste framtiden skulle återkomma till den närmare utform— ningen av ett sådant utredningsuppdrag (prop. s. 167).

En översyn av den statligt reglerade fondförvaltningen kan förutses inrymma flera svårlösta problem. Detta hänger samman bl.a. med att förvaltningen avser ett mycket stort antal fonder som skiljer sig avsevärt från varandra i fråga om art, storlek, ändamål och krav på likviditet. Jag har därför funnit att utred— ningsarbetet lämpligen bör anförtros åt en särskilt tillkallad utredare med biträde av experter. Till led— ning för utredningsarbetet vill jag anföra följande.

Som jag framhöll i kapitalmarknadspropositionen bör översynen syfta bl.a. till att göra den statliga fond— förvaltningen mera effektiv och förenkla administra— tionen. Detta bör inte begränsas bara till kammarkol- legiets och riksförsäkringsverkets fonder utan avse hela den statliga fondförvaltningen med undantag för AP—fonden och vissa andra fonder till vilka jag åter— kommer. Det torde emellertid inte finnas anledning att närmare granska varje enskild myndighets fonder. Utredningen bör i första hand inriktas på att finna generella metoder för att göra fondförvaltningen ef— fektivare.

Förutom AP—fonden bör de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska sjukförsäkringen hållas utanför utredningsuppdraget i avvaktan på resultatet av den pågående översynen av dessa. Beroende på resul— tatet av denna översyn kan det emellertid finnas skäl för utredaren att överväga åtgärder också beträffande försäkringskassornas fonder. Vidare bör de statliga kapitalfonderna hållas utanför uppdraget eftersom de inte är regelrätta fonder utan hänger samman med det statliga anslagssystemet.

Utredaren bör överväga om den statliga fondförvalt— ningen kan sammanföras till en myndighet. Därvid måste beaktas att tillgångarna i vissa fonder har en sådan karaktär att särskilda krav kan ställas på fond— förvaltningen och att denna därför bör ligga kvar hos nuvarande fondförvaltande myndigheter. Om det av så— dana eller andra orsaker visar sig olämpligt att överföra förvaltningen av vissa fonder till en annan myndighet, bör övervägas i vad mån man kan göra för— valtningen effektivare genom att kammarkollegiets fondbyrå i högre grad än f.n. utnyttjas för rådgivan— de och samordnande uppgifter.

Skulle utredaren finna att förvaltningen av vissa fonder lämpligen bör utövas av annan än den som f.n. gör detta, får också övervägas hur en sådan över— flyttning skall kunna genomföras. Vidare bör den i prop. 1972:32 berörda frågan om att förvaltningskost— naderna skulle belasta resp. fond tas upp till närma—

re behandling av utredaren. En sådan kostnadstäckning kan vara ett incitament för en gemensam förvaltning av de olika fonderna genom att förvaltningen blir mindre kostnadskrävande för resp. fond än om förvaltningen är uppdelad på olika myndigheter.

En anna fråga som bör övervägas är om det finns skäl att vid förvaltningen av fonderna anlita bankerna med deras särskilda erfarenheter på området.

Det bör också övervägas om det är möjligt att i större utsträckning placera fondmedel på räkning hos riks- gäldskontoret. Som riksförsäkringsverket har framhål— lit i sitt remissyttrande över kapitalmarknadsutred— ningens slutbetänkande skulle en sådan ordning kunna innebära både avlastning av förvaltningsarbetet och garanti för god likviditet. Detta skulle också bidra till en sammanhållen statlig likvidhantering, vilket skulle kunna visa sig särskilt lämpligt för sådana fonder som bygger på statlig uppbörd. Fonder som byg— ger på statlig uppbörd är i likhet med kapitalfonderna ofta en integrerad del i anslagssystemet.

En av utredarens huvuduppgifter bör vara att göra en översyn av de placeringsregler som f.n. gäller för de olika fonderna. Därvid bör syftet vara att likartade regler så långt möjligt bör gälla för de olika fonder— na. Hänsyn måste dock tas till skillnader i fråga om behovet av likviditet. Det kan därför finnas skäl för utredaren att utforma förslag till några olika "place— ringsmodeller" anpassade till olika grupper av fonder. Ett riktmärke för utredarens förslag till placerings— regler bör vara att medel i huvudsakligen likartade fonder får placeras på samma sätt.

Placeringsreglernas främsta syfte bör vara att till— försäkra en med hänsyn till resp. fonds ändamål säker och ändamålsenlig placering. Detta får dock vägas mot önskemålet om en tillfredsställande avkastning. Reg- lerna måste också vara sådana att de befrämjar en ef— fektiv fondförvaltning. Detta gäller allmänt men får givetvis särskild betydelse om hänsyn tas till för— valtningskostnaderna.

Inom ramen för vad jag nu har angett bör utredaren överväga i vad mån rätten att placera fondmedel i aktier och liknande tillgångar liksom i fastigheter och inteckningslån bör förändras. Härvid bör utredaren beakta de synpunkter som framförs i kapitalmarknads— utredningens slutbetänkande och i den efterföljande behandlingen av detta.

Utredaren bör också överväga den statliga fondförvalt— ningens roll på kreditmarknaden och dess betydelse för ekonomin i övrigt i enlighet med vad riksbanksfullmäk— tige har anfört i sitt yttrande över kammarkollegiets framställning. Förslagen bör utformas med hänsyn till dessa faktorer och de effekter på kreditmarknaden och

ekonomin i övrigt som kan följa på utredarens förslag bör redovisas.

Det bör stå utredaren fritt att överväga och anvisa andra åtgärder för att göra fondförvaltningen effek— tivare än f.n. Det kan bl.a. finnas skäl att utnyttja de erfarenheter som har vunnits av AP—fondens för- valtning när det gäller att utforma förslag om övrig fondförvaltning.

Om utredningen skulle ge vid handen att det finns statligt förvaltade fonder som har förlorat sin bety— delse på grund av exempelvis föråldrade ändamål, bör: åtgärder föreslås med syfte att få till stånd ett mera rationellt utnyttjande av sådana fondmedel. Här— vid kan förfarande enligt permutationslagen erbjuda en möjlig väg. Också andra lösningar än permutations— förfarande bör emellertid kunna kommai.fråga. Enligt permutationslagen kan bestämmelse som enskild har meddelat i gåvobrev, testamente, stiftelseförordnande eller liknande ändras eller upphävas under vissa för— utsättningar, bl.a. om bestämmelsen blivit uppenbart onyttig. Utredaren bör överväga lämpliga åtgärder för att få till stånd en fortlöpande granskning av möj— ligheterna till permutation av fondbestämmelserna.

Utredningen bör beakta de personalmässiga konsekven— serna vid de berörda myndigheterna. Utredaren skall därför fortlöpande informera och samråda med de be— rörda personalorganisationerna.

Stiftelseutredningen (Ju 1975:01) som ägnar sig åt att se över stiftelseinstitutet såvitt avser både självständiga och osjälvständiga stiftelser har upp— gifter som nära anknyter till det nu behandlade upp— draget. Utredaren bör därför hålla kontakt med denna utredning.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för ekonomide— partementet

att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över den statliga fondförvaltningen m.m. i de hänse— enden som jag nu har angett,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen föreskriver att kostnaderna skall belasta sjunde huvudtitelns kom— mittéanslag.

I en till regeringen ställd skrivelse av den 24 november 1976 anhöll Svenska kyrkans församlings— och pastoratsförbund om sådan ändring i 90 5 förord—

SOU 1982:12 Utredningsuppdraget 21

ningen om förvaltning av kyrklig jord att stiftsnämn— den kan medge att högst hälften, mot dåmera högst en fjärdedel, av tillgångarna i prästlönefond får place— ras i aktier eller förlagsbevis som är noterade på Stockholms fondbörs och att med sådan placering får likställas placering i andelar i aktiefond enligt aktiefondslagen. Genom beslut den 28 februari 1980 ändrade regeringen nämnda förordning så att lagrummet fick det innehåll att högst en fjärdedel av tillgång— arna i prästlönefond får placeras i aktier eller för— lagsbevis som är noterade på Stockholms fondbörs eller i andelar i aktiefond enligt aktiefondslagen (1974:931). Regeringen förordnade därjämte att pasto; ratsförbundets skrivelse i övrigt samt remissyttrande—

na över skrivelsen skulle överlämnas till utredningen.

Svenska jägarförbundet hemställde i en till regeringen ställd skrivelse den 28 mars 1979 bl.a. att möjlighe— terna att medlen ur jaktvårdsfonden och älgskaderegle— ringsfonden (numera viltskaderegleringsfonden) görs räntebärande närmare övervägs. Regeringen förordnade genom beslut den 10 juli 1980 att ärendet skulle över—

lämnas till utredningen.

. .-v 1 , J!, 1 ,. _ '1' " l 1 ** I ' 1 .. 1 " ' .. * '.' t', ' .'. 1 1.1 . _. . 1 ,. . . 1 l . . . . 1. . A. | . . 1 . . . . . * * y' 1 . . . >1 'l4 _ . , > * . . _| .- 1. ' . . [.*- | . - . . . -- ., - ..'1. ,L * .'. . ' "'.-.f .' i." ;' .."-... ':. 4 . .. '. 4_.u =... _i' * , ' ' 1 1'1 ' ***" u . . --_, ( L.,... ",." n-L " , l.'|I|_'1..'. , ' -...| — , . . '.*.. ".. ..

2 ALLMÄNT OM FONDER OCH STIFTELSER

2.1. Inledning

Den statliga förvaltningen omfattar förmögenhetstill— gångar som skiljer sig avsevärt från varandra i fråga om art, storlek och ändamål. Uttrycket fond används till synes utan någon större konsekvens. I den stat— liga redovisningen kan uttrycket användas för att be— teckna sådant statskapital som är nedlagt i anlägg— ningstillgångar. Uttrycket kan även avse finansiella omsättningstillgångar (se budgetutredningens termino- logi i betänkandet SOU 1973:43, bl.a. s. 185).

Fondfloran synes bli allt rikare i fråga om fondernas antal och ändamål. Även placeringsinriktningen skiljer sig beträffande fonderna. Termen fond används ibland för att beteckna en rent bokföringsmässig post. Ut— trycket fond begagnas därvid för att beteckna medel som avsatts i konsolideringssyfte eller för investe— ringar (se t.ex. reservfond och investeringsfond).

Begreppet fond kan också avse - förutom rent bokfö— ringsmässiga poster i aktiebolags och andra juridiska personers balansräkningar en rad olikartade förete— elser som t.ex. aktiefond, AP—fonden, donationsfond

och prästlönejordsfond.

Med aktiefond förstås i aktiefondslagen (1974:931) en huvudsakligen av aktier och andra värdepapper beståen— de fond, som uppkommit genom kapitaltillskott från

allmänheten och som ägs av dem som tillskjutit kapi—

24 Allmänt om fonder och stiftelser SOU 1982:12

tal. En aktiefond betraktas inte som juridisk person. AP-fonden däremot har en annan juridisk status och anses vara en unik självägande institution (se kapi— talmarknadsutredningens betänkande SOU 1978:11 5.446). Som exempel på andra fonder som står under statlig reglering kan nämnas de av pastoraten förvaltade

prästlönefonderna och de statligt förvaltade dona— tionsfonderna.

Stundom betecknas egendomsbildning av stiftelsekarak— tär som fond. I doktrinen anges sålunda ibland som typiskt för fondbegreppet att fonden utgörs av kapi— tal i form av pengar eller värdepapper och att det är avkastningen av detta kapital som skall användas för stiftelseändamålet (se Hessler, Om stiftelser s. 163, Sjöholm, Förvaltning av kommunala donationsfonder, Förvaltningsrättslig tidskrift 1962 s. 23 och NJA 1936 s. 643).

Stiftelseinstitutet har vuxit fram i praxis och är endast i begränsad utsträckning reglerat i lag. Undantag gäller dock bl.a. de stiftelser som är att betrakta som pensions— eller personalstiftelser. Des— sa stiftelser regleras förhållandevis ingående i lagen om tryggande av pensionsutfästelser m.m. (1967z531). Nämnda lag innehåller dock inte någon

särreglering av pensions— eller personalstiftelsernas

medelsplacering.

En stiftelse kan grundas av fysisk eller juridisk person. Som ett led i bildandet av en stiftelse krävs att egendom skiljs från stiftarens förmögenhet och förs över till stiftelsen. Vidare krävs att stiftaren har bestämt det ändamål, vilket stiftelsen skall tjäna. Ändamålet får inte strida mot goda seder eller lag. Ändamålsbestämningen måste emellertid vara någorlunda preciserad. Annars anses en stiftelse inte ha kommit till stånd. Dessutom torde krävas att ända—

målet skall vara åtminstone i någon mån varaktigt för

SOU 1982:12 Allmänt om fonder och stiftelser

att en stiftelse skall komma till stånd. Enligt gäl— lande rätt krävs inte att stiftelsen registreras eller på annat sätt vinner offentligt erkännande för att den

skall utgöra en juridisk person.

Ofta återfinns föreskrifterna rörande stiftelsen i den handling, som utfärdas i samband med egendomsöverfö— ringen, t.ex. i ett gåvobrev. Vanligt är emellertid också att stiftaren tar in sådana föreskrifter i en särskilt upprättad stiftelseurkund. I denna handling brukar i sådant fall återfinnas de tidigare berörda uppgifterna om det ändamål, som stiftelsen skall tjäna, och dessutom föreskrifter om hur stiftelseför— mögenheten skall förvaltas.

Stiftelser kan ha egen förvaltning av stiftelseförmö— genheten. Medlen kan även överlämnas till ett redan existerande organ, exempelvis en statlig myndighet, för ändamålets tillgodoseende. I sistnämnda fall an— vänds ofta begreppet fond i stället för stiftelse. En— ligt doktrinen föreligger numera inte någon större skillnad i rättsverkningar mellan stiftelser och fon— der med olika förvaltningsformer. Stiftelser och fon— der behandlas sålunda likadant,om de har en självstän— dig förvaltning eller är anknutna till ett redan be— fintligt organ (se Holmström—Roos, Stiftelser En ori— 'entering s. 10).

Såvida det rättsliga innehållet i de olika fondbegrep— pen inte reglerats i lag eller det eljest framgår av omständigheterna, kan det sällan dras några skarpa gränser mellan rättsfiguren stiftelse och de olika fondbegreppen. Om fondens kapital eller andra till— gångar är mera varaktigt avsatta för visst ändamål, föreligger dock en stiftelse och sålunda en juridisk person. Inte sällan synes i judikaturen kravet på var— aktighet ha behandlats utifrån praktiska utgångspunk—

ter, varför några säkra slutsatser inte kan dras om

26 Allmänt om fonder och stiftelser SOU 1982:12

var gränsen går mellan fonder som är eller inte är stiftelse.

Forskningen vid högskola och universitet tillförs årligen, förutom anslag över statsbudgeten, medel från näringsliv, fonder, stiftelser eller enskilda personer. Dessa medel bidrar till att finansiera forskningsprojekt eller utgifter av engångskaraktär, exempelvis resebidrag. I detta sammanhang kan anmär— kas att enligt allmänt språkbruk med fond inte torde avses medel avsatta till att täcka utgifter av sist— nämnda karaktär. Medlen till forskning kan antingen överlämnas till enskilda forskare, till forskargrup— per eller till forskarinstitutioner. Vid varje till— fälle träffas avtal inte bara om villkoren för när medlen skall få användas utan även om hur medlen

skall förvaltas.

Vad gäller fonder och stiftelser anser forsknings— rådsutredningen att strukturen med ett stort antal mindre fonder som förvaltas på olika håll ger ett övertag åt forskare och forskarstuderande med goda personkontakter och skicklighet i konkurrensen om forskningsmedel (se forskningsrådsutredningens be— tänkande SOU 1977:52 s. 174).

I

Sammanfattningsvis kan sägas att tillfälliga omstän— digheter synes spela in när det gäller bruket av be— greppen fond resp. stiftelse. Några klara gränser kan alltså inte dragas mellan fond och stiftelse.

2.2 Förvaltning av fonder och stiftelser

Vad därefter gäller begreppet fondförvaltning omfat— tar det i allmänhet placering, redovisning och förva— ring av fondens eller stiftelsens medel i form av lån, förvärv av värdepapper eller banktillgodohavan— de samt inkassering av räntor och förfallna amorte— ringar. Begreppet kan även anses omfatta hur medlen

SOU 1982:12 Allmänt om stiftelser och fonder

skall användas inom ramen för ändamålsbestämmelserna och utbetalning av belopp. Däremot torde enligt all— mänt språkbruk med fondförvaltning inte avses den till— syn som vissa organ har över viss förvaltning av fon—

der och stiftelser.

Förvaltningen av en fond eller en stiftelse kan vara delad mellan olika organ (se JO 1978/79 8. 482). Så— lunda kan ifrågakomma att till bank överlämnas att om— besörja vissa förvaltningsuppgifter, t.ex. notariat— förvar eller placeringsfunktioner, medan förvaltningen

i övrigt handhas av exempelvis ett statligt organ.

Skiljelinjen mellan stiftelser (fonder) som har resp. inte har egen förvaltning har blivit diffus i och med att det förekommer att bl.a. statliga organ förvaltar stiftelser med egen styrelse. Här kan inskjutas att enligt doktrinen numera inte någon skillnad från rättslig synpunkt föreligger mellan fonder med resp.

utan egen förvaltning.

I den mån fråga är om stiftelser med eget beslutsorgan synes även skiljelinjen mellan statlig förvaltning och statlig tillsyn vara oklar. Var linjen därvid skall dragas torde enligt utredningens mening främst bero på hur arbetsfördelningen mellan stiftelsens beslutsorgan och det statliga organet utformas i det enskilda fal— let.

Det torde framgå av det Ovan anförda att det förelig— ger vissa svårigheter att ge begreppet statlig för— valtning av stiftelser ett även i praktiken klart av—

gränsat innehåll.

Statliga organ som förvaltar fonder eller stiftelser är skyldiga att i sina ingående räkenskaper avge redo— visning för resp. fonds eller stiftelses förmögenhet i enlighet med föreskrifter som utfärdas av riksrevi— sionsverket. Om förvaltningen är delad mellan två

28 Allmänt om fonder och stiftelser SOU 1982:12

eller flera statliga organ, redovisar ett vart av organen sin del av förvaltningen. Det organ som dis— ponerar avkastningen redovisar sålunda endast för—

valtningen av denna. 2.3 Tillsyn över fonder och stiftelser

Några generella krav på redovisning eller revision för fonder och stiftelser finns inte i allmänhet. Om fonden eller stiftelsen driver bokföringspliktig nä— ring,gäller dock bokföringslagens regler. Fonden eller stiftelsen kan vidare vara underkastad revision i enlighet med stiftarens föreskrifter. Lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser (TL) synes för— utsätta att så är fallet med allmännyttiga stiftelser (se 5 S TL). Vad gäller revision av fonder och stif— telser med egen förvaltning kan anmärkas att en revi— sionsberättelse inte torde kunna utmynna i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Sådant beslut skulle annars, i fall då styrelsen inte följt stiftarens föreskrifter men ändå beviljas ansvarsfrihet, i sak innebära permutation av dessa föreskrifter.

I statsförvaltningen används datorbaserade redovis— ningssystem, där de statliga organen är sammanförda i redovisningsgrupper. En redovisningscentral är in— rättad vid ett av de organ som ingår i resp. redovis— ningsgrupp. Särskilda revisionskontor har hand om re— visionen, varvid regeringen för varje särskilt fall bestämmer vilka organ som skall granskas av revi— sionskontoret. Revisionskontor skall granska redovis— ningen i syfte att bedöma, om den är rättvisande (re— dovisningsrevision). I mån av resurser skall revi— sionskontor även granska förvaltningen i effektivi— tetsfrämjande syfte (förvaltningsrevision). Revi— sionskontor skall årligen avlämna en revisionsberät— telse innehållande en bedömning av det granskade or— ganets redovisning för räkenskapsåret. Berättelsen skall tillställas organet senast fem månader efter

utgången av det räkenskapsår berättelsen avser. Av— skrift av berättelsen skall insändas till riksrevi— sionsverket, som har meddelat särskilda föreskrifter angående redovisning av gåvo— och donationsmedel.

Riksrevisionsverket och riksdagens revisorer har möj— lighet att företa förvaltningsrevision inte bara av statligt förvaltade fonder och stiftelser utan även av länsstyrelses, stiftsnämnds och andra statliga or—

gans tillsyn över fonder och stiftelser.

2.3.1 1929 års lag

Kontroll av den statliga förvaltningen av fonder och stiftelser utövas genom den ovan beskrivna revisions— verksamheten. Vad gäller viss annan fondförvaltning finns en statlig tillsyn anordnad. Sålunda finns för stiftelser med allmännyttigt ändamål en offentlig tillsyn över förvaltningen anordnad genom lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser (TL). Tillsynen enligt denna lag åvilar länsstyrelsen i det län där stiftelsens förvaltning huvudsakligen skall utövas. Enligt tillsynslagen skall, om någon anslagit egendom att som självständig förmögenhet stadigvarande tjäna ett bestämt ändamål, den sålunda grundade stiftelsen anmälas hos länsstyrelsen. Till de stiftelser som all— tid skall anmälas hör pensions— och personalstiftelser. Vissa stiftelser behöver inte anmälas till länsstyrel— sen. Bland dessa kan nämnas stiftelse som genom rege— ringens ellerstiftarens förordnande är undantagen från tillsyn enligt lagen. Vidare kan nämnas stiftelse, där stadgarna fastställs av Konungen (numera regeringen) och där särskild tillsyn är anordnad, samt stiftelse, vars styrelse utgörs av statsmyndighet eller vars räkenskaper är föremål för granskning av riksrevi- sionsverket. Enligt regeringens förordnande är kammar— kollegiet tillsynsmyndighet för vissa stiftelser, där landshövding eller annan högre befattningshavare i länsstyrelse är ordförande eller ledamot i stiftelses

styrelse (se JO 1975/76 5. 288). Vidare kan domkapi— tel vara tillsynsorgan för vissa stiftelser. Sjö— fartsverket är tillsynsmyndighet för stiftelsen Sveriges sjömanshus enligt Kungl. Maj:ts beslut den 5 maj 1972.

Därutöver kan tilläggas att i 191 5 lagen (1955:183) om bankrörelse och 97 5 lagen (1955:416) om sparban— ker finns bestämmelser om stiftelser, vilkas förmö— genhet huvudsakligen består av medel som förts över från bank. Av särskilt intresse är den tillsynsupp— gift som ålagts bankinspektionen i fråga om medels— placeringen. Beträffande bankerna gäller som en vik— tig aspekt att de i princip inte via till dem knutna stiftelser förvärvar tillgångar och inflytande som

banklagstiftningen annars lägger hinder i vägen för. Bankinspektionens granskning tar särskilt sikte här—

på.

Intressant i sammanhanget är banklagens bestämmelser om krav på skälig säkerhet för stiftelses medel jäm— fört med kravet i 1929 års lag rörande placering av stiftelsens medel på nöjaktigt sätt.

Vad åter gäller länsstyrelsens tillsyn enligt 1929 års lag omfattar den både stiftelsens organisation och redovisning. Länsstyrelsen skall tillse att det finns en styrelse för stiftelsen (10 S TL). Stiftel— sen är för sin del skyldig att anmäla förändringar i styrelsen (11 S TL). Stiftelsens räkenskaper och verksamhetsberättelse skall insändas till länsstyrel— sen inom tre månader från räkenskapsårets utgång

(14 S TL). Att denna skyldighet fullgörs kontrolleras genom att granskningsliggaren kontinuerligt genomgås. Vid försummelse påminns stiftelsen skriftligen om sina skyldigheter jämlikt 14 5 TL. Enligt 17 S TL har länsstyrelsen bl.a. i detta fall möjlighet att medde— la föreläggande vid vite samt att utdöma vite. Det

kan här anmärkas att samarbetsutredningen föreslog

att skyldigheten att insända revisionshandlingar till

länsstyrelse skulle utsträckas till att avse även alla övriga stiftelser som har mer än en milj. kr. i till—

gångar (se samarbetsutredningens betänkande

SOU 1970:41 s. 130).

Med ledning av insända handlingar granskar länsstyrel— sen stiftelsens förvaltning. Länsstyrelsen skall där— vid se till att stiftelsens förmögenhet är placerad på ett tillfredsställande sätt och att tillgångarna an— vänds i enlighet med stiftelsens ändamål. Länsstyrel— sen har möjlighet att fordra in ytterligare uppgifter och göra en ingående granskning av stiftelsens för- valtning när omständigheterna så kräver, t.ex. för— teckning över destinatärerna (15 5 TL). Någon inten— sivare kontrollverksamhet brukar det i praktiken inte bli fråga om. Finner länsstyrelsen vid granskning av stiftelsens redovisningshandlingar att stiftelsens ändamål inte kan tillgodoses med befintliga bestämmel— ser, kontaktas stiftelsen och uppmanas ansöka om per— mutation för att få till stånd en ändring av dessa be— stämmelser. Har stiftelsens förmögenhet nedgått under 20 000 kr. kan länsstyrelsen undanta stiftelsen från tillsyn.

Länsstyrelsen skall även hjälpa stiftelsen med erfor- derliga råd och upplysningar. I denna verksamhet ingår främst skyldigheten att fastställa stadgar för stif— telse med allmännyttigt ändamål. Vissa minimikrav för fastställelse anges i 5 S 2 st. TL. Syftet med bestäm- melsen synes vara att länsstyrelsen skall hjälpa stif— taren eller stiftelsens styrelse att utforma ändamåls— enliga föreskrifter.

För att kunna fullfölja sin övervakande och rådgivande verksamhet måste länsstyrelsen ha tillgång till full— ständig dokumentation. Hos länsstyrelsen skall därför bevaras samtliga föreskrifter som gäller för stiftel—

sen, liksom de handlingar som inges vid anmälan och

vid fortlöpande tillsyn. Över stiftelser som anmälts enligt lagen skall föras en förteckning, innefattande vissa viktigare uppgifter om de anmälda Stiftelserna. De redovisningshandlingar som inges till länsstyrelsen är allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda.

2.3.2 Kontroll genom skattelagstiftning

Det allmännas möjligheter till insyn i och kontroll av de allmännyttiga stiftelser som inte står under till- syn enligt 1929 års lag är begränsade. Taxeringsför— fattningarna ger emellertid viss möjlighet till insyn och kontroll. Enligt 33 S taxeringslagen(1956:623) åligger det stiftelse som helt eller delvis är befriad från skattskyldighet för inkomst eller förmögenhet att lämna uppgift bl.a. om inkomster och utgifter samt tillgångar och skulder till länsstyrelsen. Den prak— tiska betydelsen av denna bestämmelse förringas dock i viss utsträckning av att skattechefen på ansökan från stiftelsen kan dispensera från uppgiftsskyldighe— ten. Härtill kommer att uppgifterna regelmässigt är

sekretessbelagda.

De allmännyttiga Stiftelserna intar i skattehänseende en gynnad ställning. Vid avsättning till vissa allmän— nyttiga stiftelser utgår sålunda inte någon arvs— eller gåvoskatt, och dessa stiftelser är också i de flesta fall helt eller delvis fria från skatt.

I detta sammanhang kan anmärkas att frågan huruvida fond eller stiftelse utan egen förvaltning skall be— handlas som ett särskilt skattesubjekt överlämnats till praxis att lösa (se Hagstedt, Om beskattning av stiftelser s. 95 f).

2.3.3 Insyn via offentliga styrelseledamöter

Genom 1972 års lag om försöksverksamhet med offentlig styrelserepresentation bl.a. i allmännyttiga stiftel—

ser (SFS 1972:827) ökade det allmännas insyn i för samhällsekonomin mera betydelsefulla stiftelser (se betänkandet Ds I 1980:21 s. 164). Som ett starkt motiv till nämnda lag åberopas den gynnade ställning i skat— tehänseende som de allmännyttiga Stiftelserna intog (se prop. 1972:116 5. 113 f). Försöksverksamheten har sedermera förlängts och utgår enligt nu gällande lag- stiftning den 30 juni 1982 (se SFS 1980:468).

3 STATLIG FONDFÖRVALTNING

3.1 Inledning

Statlig fondförvaltning tar sikte på såväl medel av dona— tionskaraktär som medel som fonderats enligt statlig författning eller statligt organs beslut. De förvalt— ningsföreskrifter som statligt förvaltade medel är underkastade uppvisar en mycket stor variationsrike— dom. Det gäller inte bara när enskild donator satt sin prägel på föreskrifternas utformning utan även när det är fråga om förvaltningsföreskrifter som utformats under statlig medverkan.

Ändring av förvaltningsföreskrift för statligt förval— tade medel, som enskild person avsatt för visst varak— tigt ändamål genom gåva, testamente, stiftelseförord— nande eller liknande handling,förutsätter prövning en— ligt permutationslagen(1972:205). Förvaltningsföre— skrift för övriga statligt förvaltade medel kan där— emot ändras på samma sätt som den tillkommit.

I detta avsnitt skall några av de förvaltningsföre— skrifter som statligt förvaltade medel är underkastade presenteras, varvid dock förvaltningsföreskrifter, som enskilda donatorer meddelat, på grund av föreskrifter— nas mångfald inte kommer att närmare behandlas.

Redan i detta sammanhang skall påpekas att två stat— liga förvaltningsföreskrifter av central betydelse för statlig medelsförvaltning åtminstone enligt resp. föreskrifts lydelse — inte synes ha sinsemellan klart

avgränsade tillämpningsområden. Detta skulle kunna vålla vissa problem hos de förvaltande statliga orga— nen. De föreskrifter som åsyftas är kungörelsen (1968:453) om placering av donations— och fondmedel som förvaltas av statlig myndighet samt förordningen (1974:591) om skyldighet för statlig myndighet att anlita riksbanken eller postgirot. Enligt resp. för- fattnings lydelse är kungörelsen tillämplig på dona— tionSmedel och fondmedel, medan förordningen gäller i

fråga om medel, som förvaltas av statligt organ.

Enligt 2 S kungörelsen får myndighet placera de för- valtade medlen i

a) obligationer utfärdade eller garanterade av staten eller av kommun eller därmed jämförlig samfällighet inom riket, utfärdade av allmän kassa eller inrätt— ning, vars reglemente fastställs av Kungl. Maj:t, eller kreditaktiebolag,

b) andra skuldförbindelser, för vilka staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet inom riket svarar som löftesman eller garant, för vilka säkerheten utgöres av obligationer, som anges under a),eller av inteck— ning i jordbruks—, affärs— eller bostadsfastighet eller tomträtt till sådan fastighet inom sjuttio— fem procent av ett efter expertvärdering godkänt uppskattningsvärde av den fasta egendomen eller tomträtten,

c) fordringar hos riksbanken, riksgäldskontoret, svenskt bankaktiebolag, sparbank, postbanken eller centralkassa för jordbrukskredit.

Enligt 2 S 1974 års förordning skall kontanta medel som ej behövs för omedelbart förestående utbetalning, om annat inte har föreskrivits, vara insatta på checkräkning i riksbanken, på postgirokonto eller, efter beslut av regeringen i varje särskilt fall, på

räkning i annan bank än riksbanken.

SOU 1982:12 Statlig fondförvaltning,

3.2 Donationsmedel 3.2.1 Donationsfonder

Sedan gammalt har enskild person kunnat genom gåvo— brev, testamente, stiftelseförordnande eller liknande handling donera medel för att främja olika allmännyt— tiga ändamål, däribland forskning och utbildning. Ge— nom frikostiga donationer har bildats fonder, som haft en avgörande betydelse för de äldre universitetens ut— veckling. Under 1700—talet hölls sålunda verksamheten vid universitetet i Lund i gång genom de donationer universitetet fick (se Lunds universitets historia, III, 1790 — 1867 s. 51). Långt dessförinnan lade Gustav II Adolf grunden till Uppsala universitets i dag omfattande förmögenhetsförvaltning genom att över— lämna sina arvegods till universitetet med syftet att sörja för "dess hela nödtorftiga uppehälle". En lik— nande utveckling kan skönjas vid övriga akademiska lärosäten. Donationer av medel till allehanda allmän—

nyttiga ändamål kulminerade under slutet av 1800—talet och i början av detta sekel men har därefter avtagit

och förekommer numera sporadiskt utom vad gäller uni—

versiteten.

Som framgår av vad tidigare anförts (se avsnitt 2.1) bildas, i den mån medlen mera varaktigt avsätts för visst ändamål, donationsfonder som närmast är av stif— telsenatur. Den statliga förvaltningsorganisationens tillväxt har medfört att den statliga förvaltningen av donationsfonder numera är spridd på mer än 120 organ. Universitetet i Uppsala, kammarkollegiet, universite— tet i Lund, Karolinska institutet, universitetet i Göteborg, statens konstmuseer och Nordiska museet har den mest omfattande förvaltningen av donationsfonder. Den statliga förvaltningen av donationsfonder avser ett sammanlagt bokfört kapital om ca 800 milj. kr. Närmare uppgifter om den statliga förvaltningen av

38 Statlig fondförvaltning SOU 1982:12

donationsfonder återfinns i bilagan till detta betän— kande.

De statligt förvaltade donationsfonderna uppvisar ett brett spektrum inte bara av allmännyttiga ändamål utan även av allehanda förvaltningsföreskrifter. Do— nator kan sålunda i donationsurkund eller liknande handlingar ha meddelat föreskrifter såväl om hur av— kastningen skall få disponeras som om hur förvalt— ningen i övrigt skall handhas. Donator kan ha före— skrivit exempelvis att medlen skall förvaltas åtskil— da från andra donationsmedel, att medlen skall place— ras i det placeringsobjekt som var aktuellt vid do— nationens överlämnande eller att närmare angiven bank

skall ha hand om kapitalförvaltningen.

Sådana av enskild person meddelade förvaltningsföre— skrifter kan på grund av nya förhållanden, t.ex. be— träffande ändamålsbestämningen, behöva ändras. Detta får då — med vissa undantag — endast ske genom att staten beslutar om permutation. Härigenom uppkommer en statlig förvaltningsföreskrift. Staten kan även meddela allmänna föreskrifter för ett statligt organs fondförvaltning. Sålunda har de flesta donstionsfon— der, som förvaltas av kammarkollegiet, sammanförts till kammarkollegiets gemensamma placeringsfond, som inrättades den 1 juli 1968 enligt Kungl. Maj:ts be— slut den 28 juni 1968. Enligt beslutet kan donations— och liknande medel,*som förvaltas av annan statsmyn— dighet, överlämnas till förvaltning i den gemensamma placeringsfonden.

Varje donationsfond får ett för varje budgetår be— stämt andelstal i den gemensamma fonden, vilket tal blir bestämmande för den avkastning som tillkommer donationsfonden för budgetåret.

Medlen i den gemensamma placeringsfonden får enligt beslutet den 28 juni 1968 placeras i

SOU 1982:12 Statlig fondförvaltning

a) fullgoda inhemska obligationer,

b) andra skuldförbindelser, för vilka staten, kommun eller annan därmed jäm— förlig samfällighet här i landet svarar som löf— tesman eller garant, för vilka säkerheten utgöres av obligationer som anges under a) eller av in— teckning i jordbruks—, affärs— eller bostadsfas— tighet eller tomträtt till sådan fastighet inom sjuttiofem procent av ett av ämbetsverket efter expertvärdering godkänt uppskattningsvärde av den fasta egendomen eller tomträtten eller mot borgen av svenskt bankaktiebolag,

c) fordringar hos riksbanken, riksgäldskontoret, svenskt bankaktiebolag, svensk sparbank, postban— ken eller centralkassa för jordbrukskredit,

d) aktier eller förlagsbevis, som är noterade på stockholms fondbörs. För inköp av aktier, som underrh sägs får användas högst en fjärdedel av den gemensamma placeringsfondens behållning enligt senast fastställda balansräkning.

3.2.2 Forskningsanslag m.m.

Allmännyttiga ändamål, numera främst forskningen, tillförs ofta medel, som är avsedda att i sin helhet kunna tas i anspråk för angivet ändamål. Medlen kommer som anslag över statsbudgeten eller från bl.a. nä— ringsliv och privata stiftelser.

Externa medel som används för verksamhet som bedrivs vid högskoleenhet skall förvaltas av högskolestyrelsen (i praktiken den centrala förvaltningen). Högskoleför— valtningarnas redovisning innehåller därför i princip uppgift om alla förekommande medel. Samverkan mellan högskoleenheterna och organ utanför dessa sker enligt forskningssamverkanskommittén (FOSAM) i många olika former och ibland på villkor som inte alltid underlät—

tar en exakt redovisning av alla medelsströmmar.

Enligt FOSAM (se betänkandet SOU 1980:46 s. 30)uppgick de externa medlens andel av driftmedelsomslutningen budgetåret 1979/80 till ungefär en femtedel. Skillna- derna mellan högskoleenheter när det gäller de externa medlens betydelse var dock förhållandevis stora. Där— till kom att olikheterna mellan högskoleenheter när det gällde att rubricera externa medel enligt FOSAM

40. Statlig fondförvaltning SOU 1982:12

gjorde att en jämförelse mellan högskoleenheter i

detta avseende var mindre meningsfull.

Totalt finns f.n. omkring 700 stiftelser och fonder 1 Sverige som stöder forskning. De flesta av dessa de— lar varje år ut jämförelsevis små belopp. I många fall avser stödet endast bidrag till studerande.

En del fonder stöder dock forskning med avsevärda be— lopp varje år. Några av de viktigaste privata stif— telserna när det gäller bidrag till forskning är

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Ragnar och Torsten Söderbergs stiftelse, Magnus Bergvalls stif— telse, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, Stiftelsen Therese och Johan Anderssons minne, Wilhelm och Martin Lundgrens stiftelse samt Carl Berthel Nathorsts stiftelse. De nämnda stiftelserna, med undantag för Knut och Alice Wallenbergs stiftel— se, fördelar årligen anslag till forskning på samman— lagt mellan tvåhundratusen och ca två milj. kr. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse intar en särställning bland de privata Stiftelserna och fonderna som den ojämförligt största finansiären av forskning inom högskolan. Åren 1978 och 1979 delade stiftelsen ut resp. 25,5 och 20,6 milj. kr. i forskningsanslag.

Wallenbergsstiftelsen har strävat efter att komplet— tera de statliga satsningarna på forskning. Den har gjort en programförklaring, som innebär att den prin— cipiellt inte tar initiativ som medför kostnader för det allmänna annat än efter framställning från uni— versitet och högskolor. Stiftelsen fattar inte heller beslut i frågor som rör anslag till forskning inom högskolan utan föregående samråd med vederbörande högskoleenhet (se SOU 1980:46 s. 74).

Det är svårt att urskilja något dominerande mönster bland det stora antalet stiftelser när det gäller bi- dragsgivningen. Stiftelserna arbetar ofta över ett

SOU 1982:12 Statlig fondförvaltning

mycket brett område men följer inte sällan en viss linje i anslagsgivningen. Vissa forskningsområden eller vissa typer av forskning kan därigenom gynnas. En del stiftelser söker sprida sina insatser och spe- lar på så sätt en kompletterande roll i förhållande till de satsningar som görs av staten. Större stiftel— ser kan koncentrera sig på stora projekt, där de t.ex. kan möjliggöra en ny typ av forskning (se SOU

1980:46 s. 74).

Forskningsanslag från privata stiftelser, näringsliv och enskilda personer blir, enligt vad som uppges vara stadgad praxis, föremål för räntebärande placeringar, varemot övriga forskningsanslag placeras på statsver— kets checkräkning. Forskningsanslag, som är räntebä— rande placerade, förvaltas förutom av högskoleenheter- na bl.a. av socialstyrelsen, statens bakteriologiska laboratorium och statens naturvårdsverk.

Närmare uppgifter om räntebärande placerade forsk— ningsanslag och andra gåvor som avser att tillgodose ändamål av engångskaraktär framgår av bilagan till detta betänkande.

3.3 Statens pensionsfonder 3.3.1 Inledning

I det föregående har den statliga förvaltningen av donationsmedel översiktligt beskrivits. En annan del av den statliga fondförvaltningen omfattar statens fem pensionsfonder, nämligen folkpensioneringsfonden, civila tjänstepensionsfonden, militära tjänstepen— sionsfonden, allmänna familjepensionsfonden och sta— tens pensionsanstalts pensionsfond. Dessa fonder redo—

visas som delar av statens förmögenhet.

42 Statlig fondförvaltning SOU 1982:12

3.3.2 Folkpensioneringsfonden

1896 beslöt riksdagen att årligen avsätta 1,4 milj. kr. till en fond benämnd arbetareförsäkringsfonden (se prop. 1895:22 s. 25). Fonden skulle förvaltas av statskontoret och redovisas som statens egendom. Vid 1914 års ingång uppgick fonden (som då omfattade

38,5 milj. kr.) i den nyinrättade pensionsförsäk— ringsfonden (se prop. 1913:126 och prop. 1916:207). Därutöver skulle den nya fonden tillföras pensionsav— gifter. Frågor om den nya fondens medelsplacering skulle handläggas av särskilda fullmäktige för fon— den. Förvaltningen i övrigt uppdrogs åt det nyinrät— tade ämbetsverket pensionsstyrelsen. Fondens place— ringar reglerades av ett särskilt reglemente (SFS 1916:232).

Efter tillkomsten av 1935 års lag om folkpensionering ombildades fonden år 1937 till folkpensioneringsfon— den, varvid särskilda fullmäktige för fonden skulle ha hand om placeringsfrågor. Förvaltningen i övrigt

skulle handhas av pensionsstyrelsen.

Fonden skulle ha en tillväxt med för varje år på för— hand bestämda belopp. Fondinkomster som inte gick åt till fondökning och fondens löpande utgifter skulle

successivt inlevereras till statsverket.

Enligt reglementet för fonden (se SFS 1936:638) fick fondens medel placeras på i huvudsak samma sätt som tidigare gällde för pensionsförsäkringsfonden.

I samband med andra världskrigets utbrott inställdes fondökningen. Efter beslut av 1941 års riksdag skulle fortsatt fondering av medel i folkpensioneringsfonden inte ske (1941 års statsverksprop., inkomstbil.

s. 25 f). Fonden redovisades - efter förslag från riksräkenskapsverket fr.o.m. budgetåret 1941/42 som en statlig kapitalfond.

SOU 1982:12 Statlig fondförvaltning

I samband med riksförsäkringsverkets inrättande den

1 juli 1961 överflyttades förvaltningen av folkpen— sioneringsfonden i vad avser placeringsfrågor till fullmäktige för riksförsäkringsverkets fonder, medan fondens förvaltning i övrigt anförtroddes riksförsäk— ringsverket. Samtidigt tillkom ett reglemente (SFS 1961:265) angående förvaltningen av riksförsäkrings— verkets fonder. Reglementet bygger i stor utsträckning på bestämmelserna i reglementet angående förvaltningen

av folkpensioneringsfonden.

Fonden, som vid halvårsskiftet 1939 uppgick till 787 milj. kr., tillfördes den 1 juli 1958 enligt be— slut av 1958 års riksdag 550 milj. kr. utgörande me— del, som fonderats i riksbanken för framtida pensions— ändamål. Enligt regeringsbeslut har fonden tillhöriga aktier på nominellt 14,6 milj. kr. under budgetåret 1978/79 överförts till fonden för statens aktier. Fon- dens bokförda tillgångar uppgick den 30 juni 1981 till drygt 1 321 milj. kr.

Bland folkpensioneringsfondens tillgångar kan nämnas riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn, vars bok— förda värde vid senaste budgetårsskiftet uppgick till 2 097 000 kr. Aktiebolaget Kurortsverksamhet, vars hela aktiekapital ägs av fonden, driver sjukhuset. Aktiekapitalets nominella värde och dess bokförings— värde är 500 600 kr. resp. 75 kr.

På fonden sker som tidigare anmärkts inte längre någon fondering. Avkastningen inlevereras till statsverket, medan utgifterna för folkpensioneringen finansieras med anslag över statsbudgeten. Koppling saknas därför mellan dessa utgifter och fonden.

44 Statlig fondförvaltning SOU 1982:12

3.3.3 Pensionsfonder under kammarkollegiets

förvaltning

Kammarkollegiet förvaltar följande pensionsfonder, nämligen civila tjänstepensionsfonden, militära tjänstepensionsfonden och allmänna familjepensions— fonden. Därutöver förvaltar kammarkollegiet en mindre del av statens pensionsanstalts pensionsfond i den meningen att aktuell del av fonden är placerad i kol—

legiets gemensamma placeringsfond.

Tjänstepensionsfonderna och familjepensionsfonden tillkom under 1930—talet och förvaltades intill års— skiftet 1972/73 av statskontoret. Vid nämnda tidpunkt överflyttades förvaltningen till kammarkollegiet.

Vad gäller civila tjänstepensionsfonden kan anmärkas följande. I äldre tider fanns för den civile tjänste— innehavarenintenågonrätttill pension. Han var inte heller skyldig att avgå från tjänsten vid viss ålder utan kunde vanligen intill sin död behålla sysslan och därmed förenad avlöning. Detta även om sysslan måste skötas av annan. Detta hade uttryckligen be— stämts i en kunglig resolution den 23 september 1688. I kunglig förordning från 1778 stadgades att en äm— öetsman vid civilstaten, som uppnått 70 års ålder samt länge och väl tjänat, kunde få avsked med hela

lönen. Åldersgränsen sattes drygt 40 år senare till 65 år.

Genom kunglig kungörelse den 29 juni 1798 anslogs ett belopp av 10 000 riksdaler specie av statsmedel att användas till pensioner åt ämbets— och tjänstemän, som, innan de uppnått pensionsålder, var utarbetade

eller besvärades av obotliga sjukdomar.

Besparingarna på detta anslag skulle fonderas. Avsik— ten var att härigenom lägga grunden till en framtida fullständigare pensionsinrättning. År 1826 fastställ—

SOU 1982:12 Statlig fondförvaltning

de Kungl. Maj:t reglemente för civilstatens pensions— inrättning. Inrättningens tillgång utgjordes av den besparingsfond som uppkommit av 1798 års pensionsan— slag, vissa andra statsanslag och enskilda bidrag.

Kassans intäkter skulle fonderas.

Då pensionerna från kassan var väsentligt lägre än lönerna, blev följden att ett mycket ringa antal äm— betsmän begagnade den möjlighet till tidigare pensio— nering som genom kassan stod till buds. Ett av kassans syften hade sålunda förfelats. Pensionsinrättningen togs i stället desto mer i anspråk för den med pen— sionsinrättningen förenade änke— och pupillkassan.

Trots att flera reformförslag lades fram under senare delen av 1800—talet kom en omorganisation av det civi— la pensionsväsendet till stånd först i början av 1900—talet. Sålunda tillkom 1907 en ny pensionslag, vilken innebar att civilstatens pensionsinrättning uppdelades i pensionsfonden för civila tjänsteinneha— vare och i civilstatens änke— och pupillkassa, vilken skulle förvaltas av en styrelse (se SFS 1907:136). Nyssnämnda fond däremot skulle förvaltas av statskon— toret, varvid medlen skulle göras räntebärande enligt de bestämmelser som gällde för Statskontorets fondför— valtning i allmänhet (se SFS 1907:85). Samtidigt till— kom civilstatens änke- och pupillkassa.

Enligt pensionslagen skulle tjänstemännen erlägga pen— sionsavgifter, vilka skulle tillföras den nya fonden. Enligt vad som uttalades under förarbetena skulle där— igenom "inte blott avgifternas värde genom förräntan— det förhöjas, utan även graden av tjänsteinnehavarnas deltagande i pensionskostnaden bli överskådligare än om avgifterna ingick bland statsverkets inkomster eller på annat sätt omedelbart användes för löpande pensionsutgifters bestridande" (se prop. 1907:18).

46 Statlig fondförvaltning SOU 1982:12

Vad beträffar allmänna familjepensionsfonden hade än— nu inte i början av 1800—talet några pensionsinrätt— ningar bildats för civila tjänstemäns änkor och barn. Dessa kunde inte påräkna annat understöd än begrav- ningshjälp eller intjänad s.k. nådårsbesparing.

Sedan försäkringstanken började tränga igenom,fram— stod tydligare än förut behovet av att man sörjde för tjänstemännens efterlevande på ett effektivare och mera tillfredsställande sätt. Sålunda bildades på initiativ i vissa fall av staten och i andra fall av enskilda personer föreningar eller kassor för pensio— nering av efterlevande änkor och barn. Till dessa pensionsinrättningar lämnades i viss utsträckning statsbidrag.

Det statliga pensionsväsendet blev föremål för en allmän reform genom 1934 års civila tjänstepensions— reglemente. Staten övertog då ansvaret för den civila tjänstepensioneringen. I samband därmed bildades den civila tjänstepensionsfonden av pensionskassor. Två år senare blev familjepensionerna föremål för motsva— rande reform, varvid staten övertog civilstatens änke— och pupillkassa och motsvarande kassor (se prop. 1936:201). Numera har de då tillskapade pen— sionsförfattningarna ersatts med statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287)och allmänt pen—

sionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän.

Civila tjänstepensionsfondens och allmänna familje— pensionsfondens bokförda tillgångar uppgick den

30 juni 1981 till 36,3 milj. kr. resp. 103,3 milj. kr. Fonderna är inte underkastade någon särskild för dem

gällande författningsreglering.

Vad beträffar militära tjänstepensionsfonden vidtogs de första åtgärderna för pensionering av personal vid den svenska krigsmakten under 1600—talet. Då inrätta—

des Vadstena krigsmanshus på grundval av en kunglig

donation. Genom andra donationer ökade krigsmanskas— sans tillgångar. År 1736 inrättades arméns pensions— kassa. Inkomsterna utgjordes av vissa pensionsavgiften Under mitten av 1800—talet beviljade riksdagen ett särskilt kreditiv.

Statsanslag hjälpte sålunda till. Därjämte togs hela kassansavkastningi anspråk. Pensionssystemet kvarstod till mitten av 1930—talet.

Flottans pensionskassa räknade sitt ursprung från den s.k. amiralitetsarmbössan, sedermera från slutet av 1600—talet benämnd amiralitetskrigsmanskassan. I kas— san fonderades pensionsavgifter. Till mitten av 1800—talet bestreds pensionerna med kassans egna medeL Därefter hjälpte staten till. Även detta pensionssys— tem kvarstod till mitten av 1930—talet.

Efter förslag av 1934 års militärpensionssakkunniga skulle någon fortsatt fondering av de militära befatt— ningshavarnas bidrag till pensionskostnaderna inte ske. Däremot skulle de militära pensionskassornas medel överföras till statskontoret för att förvaltas som en gemensam militär pensionsfond. Kapitalet skulle emel— lertid inte ökas utan avkastningen skulle användas till pensionsutgifterna.

Militära tjänstepensionsfondens bokförda tillgångar uppgick den 30 juni 1981 till drygt 4,5 milj. kr. Fon— den är inte underkastad någon specifik författnings- reglering.

3.3.4 Statens pensionsanstalts pensionsfond

Statens pensionsanstalt, som till en början benämndes Statens anstalt för pensionering av folkskollärare m.fl., bildades 1919 genom övertagande av bl.a. föl— jande pensionsinrättningars tillgångar och skulder, nämligen folkskollärarnas pensionsinrättning, småskol—

48 Statlig fondförvaltning SOU 1982:12

lärares m.fl. ålderdomsunderstödsanstalt, folkskollä— rarnas änke— och pupillkassa och barnmorskornas pen— sionsanstalt. I 4 5 reglementet (1919:878) för sta—

tens pensionsanstalt meddelas följande, alltjämt gäl—

lande regler för anstaltens medelsplacering:

"I den mån till anstalten inflytande medel icke åtgå till bestridande av dess utgifter, äger styrelsen att årligen intill det maximibelopp, som av Konungen fast- ställes, lämna lån till skoldistrikt eller skolområde för uppförande av skolhus.

Vad som icke placeras på detta sätt skall överlämnas till riksgäldskontoret som lån mot ränta, som bestäm— mes av riksgäldsfullmäktige med hänsyn tagen till den effektiva medelräntefoten för under senaste fem är upptagna fasta statslån."

Placeringsreglernas utformning medförde att anstalten inte hade något behov av att mer eller mindre forma—

liserat till sig knyta experter i placeringsfrågor.

I reglementet intogs även en bestämmelse (7 5 2 mom.) om att staten skulle erlägga den årliga avgift, som enligt försäkringsteknisk beräkning behövdes för att tillsammans med årsavgifter bereda pension enligt reglementet. De belopp, varmed inkomsterna av räntor på kapitaltillgångarna, pensionsavgifter av befatt— ningshavare och huvudmän samt statsbidragen översteg utgifterna för pensioner och förvaltning, skulle fon— deras.

Fr.o.m. budgetåret 1933/34 upphörde fonderingen, och anvisningarna av statsmedel inskränktes till vad som behövdes för pensionsanstaltens löpande utgifter utan anlitande av dess kapitalbehållning.

1926 hade nya personalgrupper inordnats i anstalten, vars namn därvid ändrades till statens pensionsan—

stalt. Denna anstalt uppgick den 1 juli 1963 i sta— tens personalpensionsverk (numera statens löne— och

pensionsverk) till vilket alltså den nu ifrågavarande pensionsfonden är knuten.

Fondens bokförda tillgångar uppgick den 30 juni 1981 till drygt 218,5 milj. kr.

3.4 Andra fonder som är delar av statens förmögenhet 3.4.1 Allmänt om statsbudgeten

Det statliga budgetsystemet moderniserades till bud— getåret 1980/81. Drift— och kapitalbudgeterna fördes då ihop till en sammanhållen statsbudget. Därvid för— svann kapitalfond som redovisningstekniskt begrepp i statsbudgeten. Det förtjänar att framhållas att detta inte innebar någon förändring av tillgångarnas för— valtning och handhavande.

Statsbudgeten var t.o.m. budgetåret 1979/80 uppdelad i en driftbudget och en kapitalbudget.

Driftbudgeten var då en sammanfattning av statens driftinkomster och driftutgifter. Driftinkomster var t.ex. skatter, tullar etc. Bland driftutgifterna in— gick utgifter för den offentliga förvaltningen, men beloppsmässigt dominerade transfereringar till enskil—

da företag och kommuner.

Driftinkomsterna delades upp i egentliga statsinkomst— er och inkomster redovisades i huvudsak brutto. In— komsterna av statens kapitalfonder redovisades däremot

netto. Bland inkomsterna av statens kapitalfondermärk— tes främst inkomsterna från de statliga affärsverken.

Driftutgifterna kunde på samma sätt delas upp i egent— liga statsutgifter och utgifter för statens kapital— fonder. De förra var uppdelade på huvudtitlar. Utgif— terna för statens kapitalfonder utgjordes i huvudsak

av statsskuldräntor och grundavskrivningar.

Statlig fondförvaltning SOU 1982:12

Kapitalbudgeten var planen för statens investeringar det aktuella budgetåret. Investeringarna kunde avse realinvesteringar i affärsdrivande verksamhet eller finansiella investeringar i t.ex. lånefonder. Kapital- budgeten redovisade blott en omplacering av statens

förmögenhet.

De statliga kapitalfonderna skapades vid 1911 års budgetreform. Fonderna ansågs utgöra statens s.k. produktiva kapital, d.v.s. kapitaltillgångar som med— förde monetär avkastning. Vid 1937 års budgetreform kom kapitalfonderna att omfatta även icke produktivt

kapital, t.ex. försvarsanläggningar.

För varje kapitalfond fastställdes årligen en inve— steringsstat. Saldot mellan utgiftssidan och inkomst— sidan, det s.k. investeringsbemyndigandet, angav det nettotillskott av kapitalmedel som erfordrades för investeringarnas genomförande och skulle åtminstone

på lång sikt motverka statens upplåningsbehov.

Kapitalfondernas kapitalbehållning fick inte användas till att bestrida driftbudgetens utgifter. Endast överskotten överfördes till driftbudgeten. Kapital— fonderna utgjorde från varandra avskilda förmögen—

hetsmassor, förvaltade av olika organ.

Utvecklingen av statens verksamhet och ekonomi efter andra världskriget medförde bl.a. att kapitalfonderna inte längre ansågs vara ett samlat uttryck för sta— tens förmögenhet. Tillgångarna som anskaffades inom driftbudgetens avgiftsfinansierade verksamhet (s.k. uppdragsverksamet) kunde också anses vara en del av statens produktiva kapital. Dessa tillgångar lades till grund för intern redovisning av kapitalkostna— der, d.v.s. de förräntades och skrevs av. Förmögen— hetsbegreppet hade således i viss mening vidgats. Vidare hade ett antal nya kapitalfonder skapats, främst statens datamaskinsfond, statens vägverks för—

SOU 1982:12 Statlig fondförvaltning

rådsfond och fonden för beredskapslagring (se budget— utredningens betänkande SOU 1973:44, bilaga 6 s. 73).

Förmögenhetstyper hade tillkommit, som inte redovisa— des på kapitalfonderna. Även vissa tillgångar, som finansierades över driftbudgeten, t.ex. uppdragsmyn— digheternas utrustningskapital, ansågs utgöra förmö— genhet (se SOU 1973:43 s. 183).

3.4.2 Presentation av statliga kapitalfonder

Utöver riksgäldsfonden, d.v.s. riksgäldskontorets tillgångar och skulder och den under nyssnämnda myn— dighets förvaltning stående fonden för oreglerade ka— pitalmedelsförluster, upptogs vid tiden för utred— ningsdirektivens utfärdande följande kapitalfonder i rikshuvudboken. För varje fond redovisas vid tidpunk—

ten för avvecklingen av kapitalfonderna gällande redo—

visningsregler m.m. Statens affärsverksfonder

Postverkets fond

Televerkets fond

Statens järnvägars fond Luftfartsverkets fond Fabriksverkens fond

Statens vattenfallsverks fond Domänverkets fond

Affärsverken är statliga affärsföretag, som drivs i direkt statlig regi. De administrerar ett stort antal aktiebolag. Affärsverken är inte några självständigt fungerande juridiska personer, eftersom de inte äger tillgångarna i verksamheten utan förvaltar dessa åt staten. Tillgångarna och skulderna inklusive det i 'verken investerade statskapitalet redovisas brutto i ibalansräkningsform under särskilda kapitalfonder i

rikshuvudboken. Dessa kapitalfonder utgörs av statens

52 Statlig fondförvaltning SOU 1982:12

affärsverksfonder (se affärsverksutredningens betän— kande SOU 1968:45 s. 53 f). På fondernas tillgångs— sida upptas fastigheter, maskiner, inventarier, lager

och den kassa som behövs för affärsdriften. På balans—

*räkningens skuldsida ingår bl.a. det disponerade

statskapitalet och på grund av att bruttoredovis—

ning tillämpas värdeminskningskonto. Riksbanksfonden

Riksbanksfonden tillkom vid budgetreformen 1937 (se prop. 1937:225 5. 24 f). På fonden upptas riksbankens tillgångar till ett belopp som motsvarar det nominel— la värdet av riksbankens egen grundfond. Fonden bör inte förväxlas med riksbankens jubileumsfond, som är

en stiftelse med egen förvaltning. Statens allmänna fastighetsfond

Slottsbyggnadernas delfond Kriminalvårdsstyrelsens delfond Beskickningsfastigheternas delfond Karolinska sjukhusets delfond Akademiska sjukhusets delfond Byggnadsstyrelsens delfond Generaltullstyrelsens delfond

På statens allmänna fastighetsfond redovisas de fas— tigheter, som inte hänförs till affärsverken (se prop. 1979/80:100, bilaga 2, s. 31).

Försvarets fastighetsfond Befästningars delfond Kasernbyggnaders delfond Försvarets forskningsanstalts delfond

På försvarets fastighetsfond redovisas de fastigheter

som används för försvarsändamål.

Statens utlåningsfonder

Utrikesförvaltningens lånefond Biståndsförvaltningens lånefond Värnpliktslånefonden Lånefonden för tjänstesamhället vid Mörby Statens bosättningslånefond Vattenkraftslånefonden

Luftfartslånefonden

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten Statens lånefond för universitetsstudier Allmänna studielånefonden Studiemedelsfonden

Lånefonden för studentkårslokaler Lånefonden för byggnadsarbeten vid folkhögskolor Jordbrukets lagerhusfond

Jordbrukets maskinlånefond

Fonden för supplementär jordbrukskredit Kraftledningsfonden

Egnahemslånefonden

Arrendelånefonden

Arbetarsmåbruklånefonden

Kronotorparnas inventarielånefond

Statens avdikningslånefond Fiskerilånefonden

Lånefonden för främjande av beredning och avsättning av fisk m.m. Statens fiskeredskapslånefond Skogsväglånefonden

Statens skogslånefond

Lånefonden för insamling av skogsfrö Lånefonden för lån med uppskjuten ränta Lånefonden för bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnrika familjer m.m.

Lånefonden för främjande av bostadsbyggande på landsbygden Lånefonden för bostadsbyggande

Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder

Lånefonden för maskinanskaffning inom byggnads- industrin

Lånefonden för kommunala markförvärv

Lånefonden för allmänna samlingslokaler

Statens hantverks— och industrilånefond

Fonden för låneunderstöd

Kammarkollegiets delfond Lantbruksstyrelsens delfond Arbetsmarknadsstyrelsens delfond Bostadsstyrelsens delfond Riksbankens delfond Riksgäldskontorets delfond

Förvaltningen av dessa lånefonder är utspridd på flera offentliga organ, däribland bostadsstyrelsen, som svarar för den avgjort största lånesumman. Fonden redovisar utestående (icke avskrivna) län. Det bok— förda värdet av lånen har hittills anpassats till kravet på avkastning enligt statens normalränta (nu— mera statens utlåningsränta). Medel för utlånings— verksamheten tillförs myndighet genom anslag över statsbudgeten. Den budgettekniska omläggningen den

1 juli 1980 hade bl.a. den konsekvensen att revolve— rande låneverksamhet, som innebär att återbetalade medel får användas för ny utlåning, upphörde utom i vissa undantagsfall.

Fonderna finansieras direkt via det statliga anslags— systemet. Deras tillgångar består av fordringar på

dem som beviljats och erhållit lån.

Fonden för statens aktier

På denna fond redovisas huvudparten av statens aktien

Pensionsfonden för vissa riksdagens verk

I prop. 1973:90 (s. 258) om ny regeringsform och ny riksdagsordning uttalade chefen för justitiedeparte— mentet att han förutsatte att regeringen, liksom hi— tills, inte lägger fram förslag i klart interna riks— dagsangelägenheter (se även grundlagberedningens be—* tänkande SOU 1972:15 s. 264). Som framgår av 9 kap.

8 S regeringsformen disponeras tillgångar som är av— sedda för riksdagen eller dess myndigheter av riksda— gens organ, vilka äger vidta både förvaltningsåtgärder och förfogandeåtgärder såsom avhändelse och pantsätt—

ning (se prop. 1973:90 s. 346).

Fonden för beredskapslagring och Förrådsfonden för

ekonomiskt försvar

Förstnämnda fond bestod tidigare av två delfonder, statens jordbruksnämnds delfond och överstyrelsens för ekonomiskt försvar (ÖEF) delfond. Bestämmelser om förvaltning av dessa fonder finns i kbr 1970—05—27, finansdep. dnr. 753/70 och 2290/70. Förvaltningsbe— stämmelserna har för öEF:s delfond ändrats 1972-05—05, handelsdep. dnr. 295/72, och 1975—06—26, handelsdep. dnr. 1048/1975.

Fonden för beredskapslagring är en fond för finansie— ring och redovisning av den beredskapslagring av olika produkter som handhas av statens jordbruksnämnd genom ÖEF. Den är inrättad som en revolverande fond. Detta innebär alltså att inflytande medel genom omsättning av varulagret får behållas inom fonden och att inve— steringsanslag endast behöver anvisas för att öka det på fonden redovisade kapitalet. Fonden avser sålunda inte finansiella omsättningstillgångar. Förrådsfonden

för ekonomiskt försvar är av samma beskaffenhet.

56. Statlig fondförvaltning SOU 1982:12 Fonden för förlag till statsverket

Denna fond tillkom 1918. Den förvaltas av riksgälds— kontoret. Fonden är en budgetteknisk redovisning av mycket skilda investeringar. På fonden redovisas exempelvis projekteringskostnader för statlig bygg— nadsverksamhet, viss förrådshållning och viss lagring av jordbruksprodukter (se riksgäldskontorets årsbok 1977/78 5. 107).

Statens vägverks förrådsfond Tillgångarna består av grustag samt maskiner och la— ger av olika förbrukningsmaterial som används i väg- hållning (se prop. 1979/80:100, bilaga 9 s. 63).

Sjöfartsverkets fond och fonden för Södertälje kanal—

verk

Dessa fonder omfattar fastigheter och andra för mera stadigvarande bruk anskaffade tillgångar, vilka upp— förs eller förräntas med anlitande av anslag för kapitalinvesteringar i fonden samt andra tillgångar, beträffande vilka regeringen särskilt förordnat att de skall tillhöra fonden (Dep. prot. K—dep. 1966—06—29 nr. 14, dnr. I:2653 och I:2723/66). Fonden för Södertälje kanalverk ingår numera i Sjöfartsver— kets fond.

Fonden för kreditgivning till utlandet

Fonden inrättades fr.o.m. budgetåret 1945/46 (se prop. 1945:139 ang. statens kreditgivning till ut— landet m.m.; SU 165, rskr. 431 och kbr. 1945—06-29 i vilka bl.a. förordnas att fonden skall förvaltas av riksgäldskontoret). Fonden innefattar en redovisning av fordringar på grund av kreditgivning till utlandet

och tillskapades för att denna kreditgivning skulle

SOU 1982:12 Statlig fondförvaltning

få en enhetlig budgetteknisk behandling och redovis- ning (se prop. 1945:139 5. 8).

Statens datamaskinsfond

På denna fond redovisas värdet motsvarande statens in—

nehav av datamaskiner. Jordfonden

Fonden inrättades enligt beslut av 1940 års riksdag (se prop. 1940:130, JoU 33, rskr. 273). Den förvaltas av lantbruksstyrelsen.

Fondens medel skall enligt beslut av 1949 års riksdag användas för att bestrida lantbruksnämndernas kostna— der för fastighetsförvärv i samband med åtgärder för yttre rationalisering på jordbrukets område. På fonden bokförs kostnader för förvärv av fastigheter, å ena, och köpeskillingarna för försålda fastigheter, å andra sidan.

Naturvårdsfonden

På denna fond skall redovisas värdet av de områden som avsatts som nationalparker samt värdet av vissa natur— Vårdsobjekt (se prop. 1975/76:100, bilaga 11 s. 137, samt jordbruksdep. beslut 1976—06—03, nr. 42).

övriga statens pensionsfonder

Folkpensioneringsfonden

Civila tjänstepensionsfonden Militära tjänstepensionsfonden Allmänna familjepensionsfonden

Statens pensionsanstalts pensionsfond

Dessa pensionsfonder har behandlats under avsnitt 3.3.2 — 3.3.4.

58 Statlig fondförvaltning SOU 1982:12 3.5 Annan statlig fondförvaltning 3.5.1 Inledning

Den statliga förvaltningen av fonderade medel är för— delad på ett stort antal myndigheter och andra organ. Donationsfonder förvaltas av ett mycket stort antal myndigheter och till ett sammanlagt bokfört kapital om drygt 800 milj. kr. Den statliga fondförvaltningen av andra typer av medel än donationsmedel omfattar ett betydligt mer omfattande kapital och uppgår — ex— klusive tidigare som kapitalfonder benämnda medel men inkluderande statens pensionsfonder till drygt 6 100 milj. kr., varav 1 700 milj. kr. belöper på pensionsfonderna. Kammarkollegiet, riksförsäkrings— verket och länsstyrelserna är exempel på myndigheter

som förvaltar även andra medel än donationsmedel.

Bland de fonder som kammarkollegiet*förvaltar kan nämnas allmänna arvsfonden, kyrkofonden, samefonden och fonden för lönegarantiavgifter. Allmänna arvsfon— den, som uppgår till drygt 124 milj. kr., tillkom en— ligt beslut av 1928 års riksdag i samband med att kusiner och avlägsnare släktingar uteslöts från arvs— rätten. Fonden skulle främja vård och fostran av barn öch ungdom samt omsorg om handikappade. Kyrkofonden uppgår till ca 250 milj. kr. Den intar en central ställning i den kyrkliga ekonomin och har sin vikti— gaste funktion alltjämt inom det prästerliga avlö— ningssystemet. Samefondens medel skall användas till gagn för samerna och uppgår nu till nära 17 milj. kr. Fonden för lönegarantiavgifter skall trygga arbets— tagarnas rätt till avtalade löner vid arbetsgivarens konkurs. Den uppgick den 30 juni 1981 till drygt

120 milj. kr.

Riksförsäkringsverket förvaltar bl.a. den frivilliga pensionsförsäkringens fonder, trafiklivräntefonden och arbetslöshetsfonden. Pensionsförsäkringens fonder

SOU 1982:12 Statlig fondförvaltning

uppgår nu till ca 520 milj. kr. Trafiklivräntefonden

avser trafiklivränteförmåner och uppgår nu till drygt 78 milj. kr. Arbetslöshetsfonden bidrar till att fi—

nansiera stödet vid arbetslöshet. Fonden uppgick den 30 juni 1981 till drygt 1 000 milj. kr.

Länsstyrelserna förvaltar bl.a. sådana nedsatta medel som avses i 4 kap. 14 S, 9 kap. 23 5 och 11 kap. 95 5, allt vattenlagen (1918z523), i vissa fall även s.k. villkorsmedel enligt vattenlagen, nedsatta medel som avses i 3 5 förordningen (1978:881) om betalningssäk— ring för skatter, tullar och avgifter, 6 kap. 17 S ex— propriationslagen (1972z719), 137 5 första stycket byggnadslagen (1974:385), 35 S miljöskyddslagen (1969:387), 34 5 naturvårdslagen (1964:822), 67 S väg— lagen (1971:948), 8 5 lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet och 12 kap. 21 5 jordabalken. Förvaltningen av nedsatta medel vid samtliga landets länsstyrelser avsåg den 30 juni 1981 totalt drygt 130 milj. kr. Den närmare fördelningen framgår av bilagan till detta betänkande.

3.5.2 Gränsdragning mellan statlig och annan fondförvaltning

Den statliga fondförvaltningen rymmer myndigheter som sedan länge intar en central position inom statsför— valtningen men även organ, vars anknytning till vad som i dagligt tal avses med statlig förvaltning inte förefaller särskilt stark. Var går nu gränsen mellan statlig och annan fondförvaltning? I det följande skall något beröras gränsdragningen mellan dessa fond— förvaltningar.

Allmänt kan om de organ, som oftast anses ingå i den statliga förvaltningen, sägas att de tillförts stats— förvaltningen för att handha en offentlig förvalt—

ningsuppgift eller affärsverksamhet. Vidare finansie—

eras verksamheten helt eller delvis genom löpande an—

60 Statlig fondförvaltning SOU 1982:12

slag. Offentlig förvaltningsuppgift har bl.a. till— lagts allmänna pensionsfonden och de allmänna försäk— ringskassornas fonder som enligt direktiven lagts utanför fondutredningens uppdrag, försäkringskassor— nas fonder dock endast tills vidare. Åtskilliga in— rättningar som i äldre tid betraktades som självstän— diga, t.ex. universiteten, har successivt inlemmats i statsförvaltningen genom att staten till största de- len övertagit det ekonomiska ansvaret för deras verk— samhet (se H. Strömberg, Allmän förvaltningsrätt

9. uppl. 1978 s. 26 ff).

Vid besvarandet av nyssnämnda gränsdragningsfråga kan enligt utredningens mening god vägledning hämtas från begreppet förvaltningsmyndighet enligt förvaltnings— lagen. Utanför detta begrepp och därmed den statliga förvaltningsorganisationen faller korporationer, d.v.s. sammanslutningar av fysiska eller juridiska personer som sammanhålls av en intressegemenskap som anknyter t.ex. till medlemmarnas yrkesutövning eller annan verksamhet, deras fastighetsinnehav eller egen— skap av låntagare. Till offentliga korporationer räk— nas bl.a. Sveriges allmänna hypoteksbank och anslutna landshypoteksföreningar, Konungariket Sveriges stads— hypotekskassa och anslutna stadshypoteksföreningar samt andra offentliga anstalter såsom Svenska skepps— hypotekskassan. Dessa sammanslutningar faller sålunda utanför förvaltningsbegreppet (se Hellners, Förvalt— ningslagen med kommentar, 1978 s. 28).

Begreppet förvaltningsmyndighet avser inte sådana allmänna organ som visserligen handhar offentliga förvaltningsuppgifter men som är organiserade i pri— vaträttslig form, d.v.s. i form av bolag, förening, stiftelse eller liknande. Dessa organ är självstän— diga rättssubjekt och således formellt sett inte en

del av staten.

SOU 1982:12 Statlig fondförvaltning

Vad gäller den statliga förvaltningen av fonderade medel kan anmärkas att alla gåvo— och donationsmedel som omhänderhas av statlig myndighet eller befatt— ningshavare där i hans egenskap av tjänsteinnehavare skall redovisas till vederbörligt revisionskontor i myndighets ingående räkenskaper, om inte regeringen medgivit undantag härifrån.

3.5.3 Statlig verksamhet i privaträttsliga former

3.5.3.1 Fondförvaltning genom statligt aktiebolag

Enligt 11 kap. 6 S regeringsformen kan förvaltnings— uppgift överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelse eller enskild person. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, skall det ske med stöd av lag. Om statlig verksamhet bedrivs i privaträttsliga former, t.ex. i aktiebolags— eller stiftelseform, anses sådana statliga organ inte vara statliga förvaltningsmyndig— heter.

Med ett statligt aktiebolag avses här sådana aktiebo— lag, där staten äger samtliga aktier eller har ett dominerande aktieinnehav. Statligt aktiebolag är inte underkastat de förvaltningsföreskrifter som gäller för statliga förvaltningsmyndigheter. Vad som gäller för aktiebolag i allmänhet är noga reglerat i aktiebolags— lagen (1975:1385). I regel lämnas vid tillskapandet av statliga aktiebolag allmänna riktlinjer angående bola- gets verksamhet. Statens styrning av dess aktiebolag sker formellt på samma sätt som andra aktieägares, vilka på bolagsstämma utser styrelse och revisorer samt fattar beslut som tillkommer stämman. Aktier i åtskilliga av de statliga aktiebolagen förvaltas av Statsföretag AB. Detta förvaltningsbolag har ansvaret för den översiktliga planeringen i dotterbolagen.

62 Statlig fondförvaltning SOU 1982:12 3.5.3.2 Fondförvaltning genom statlig stiftelse

Med statlig stiftelse förstås här stiftelse där sta- ten ensam eller tillsammans med andra intressenter bildat stiftelsen. Exempel på statlig stiftelse är stiftelsen Fonden för industriellt utvecklingsarbete (SFS 1979:630), som ger kreditstöd till industriellt utvecklingsarbete. Enligt regeringsbeslut 1979—06—28 (ändring 1979—09—13) avseende fondens stadgar (S 15) skall stiftelsens likvida medel, i den mån de inte behövs i den löpande verksamheten, vara placerade räntebärande hos riksgäldskontoret eller i Sveriges Investeringsbank. Vidare kan nämnas Norrlandsfonden, som har till uppgift att tillgodose forskningsändamål och behov av ekonomiskt stöd till näringslivet i de nordligaste länen (se prop. 1961z77, SU 1961z89, rskn 1961:233). Enligt stadgarna för stiftelsen Norrlands— fonden skall stiftelsens medel, i den mån de inte be— hövs i den löpande verksamheten, vara placerade på räntebärande räkning i Sveriges Riksbank, Post— och Kreditbanken eller, när särskild anledning förelig—

ger, annan bank.

Någon lagstiftning som anger hur en statlig stiftelse skall vara utformad existerar inte. Detta regleras i stället i den mer eller mindre detaljerade stadga som regeringen fastställer för stiftelsen. Finansieringen av den statliga stiftelsens verksamhet sker i regel genom ett anslag över statsbudgeten. Någon markant skillnad mellan finansieringen av statliga myndighe— ter och statliga stiftelser synes inte föreligga. Valet mellan dessa båda verksamhetsformer träffas:med hänsyn till förhållandena i varje särskilt fall (se kulturrådets betänkande SOU 1972:66 s. 225).

Avslutningsvis kan nämnas att beslut av statlig för— valtningsmyndighet om t.ex. utdelning ur donations— fond normalt kan överklagas genom besvär till högre

instans och i sista hand till regeringen (se Förvalt—

SOU 1982:12 Statlig fondförvaltning 63

ningsrättslig tidskrift 1957 s. 144). Däremot torde beträffande beslut av aktiebolag eller stiftelse krä— vas uttryckligt författningsstöd för överklagbarhet (se Ragnemalm, Förvaltningsbesluts överklagbarhet,

s. 165).

4 KYRKLIGA FONDER

4.1. Inledning

Vissa kyrkligt förvaltade fonder präStlönefonder, församlingskyrkas fastighetsfond och domkyrkas fastig— hetsfond är föremål för statliga placeringsregler.

I detta avsnitt skall dessa fonder närmare behandlas. Inledningsvis lämnas en översiktlig beskrivning av den

svenska kyrkans organisation.

Riket är indelat i 13 stift. Dessa är kyrkans regiona- la enheter. Stiftets organ är domkapitlet och stifts— nämnden. Kostnaderna för domkapitlets verksamhet be— strids frånanslagjpåstatsbudgeten. Stiftsnämndernas verksamhet finansieras via dels statsanslag, dels pas- toratens skogstillgångar. Större delen av beloppet från statsbudgeten ersätts genonibidrag ur kyrkofonden (se SOU 1981:14 s. 41). För bl.a. avlöning av ordina— rie präster och kyrkomusiker bildar en eller flera församlingar pastorat enligt indelning som regeringen beslutar. Den 1 januari 1980 fanns det 1 145 pastorat. På lokalplanet utgör församlingarna basenheten. Hela landet är genom lag indelat i församlingar. Den

1 januari 1980 fanns det 2 570 församlingar.

4.2 Prästlönefonder 4.2.1 Allmänt

Som exempel på fonder som i viss utsträckning står

under statlig reglering kan nämnas de av pastoraten

66 Kyrkliga fonder SOU 1982:12

förvaltade prästlönefonderna. Dessa fonder bidrar till att bekosta prästlönerna (25 och 27 55 lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord, 83 — 90 55 förordningen (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord)..Med1en skall göras räntebärande på sätt som föreskrivs om omyndigs medel. De närmare föreskrifter som gäller i detta avseende är meddelade i 15 kap.

4 5 föräldrabalken och i kungörelsen (1974:1048) om placering av omyndigs medel m.m. Stiftsnämnd som

är ett statligt organ kan medge undantag enligt be— stämmelser som meddelas av regeringen (se 27 5 2 st.

nyssnämnda lag).

Prästlönefonderna har uppkommit på olika sätt. Huvudsakligen är fonderna bildade av medel, som in— flutit vid försäljning av boställsjord. Härjämte in— går i fonderna bl.a. medel, som lämnats i ersättning för rätten att taga i anspråk sten—,grus—, ler— eller torvtäkt på boställe. Ett mindre antal donationsfon— der torde även finnas. Huvudsakligen är fonderna bil— dade av medel som influtit vid försäljning av fastig— het. I en och samma fond ingår medel som härstammar från olika ägare. En uppdelning av äganderätten till sådan fond torde vara omöjlig att genomföra. Medel tillhörande prästlönefonder i flera pastorat inom ett stift kan sammanföras till en särskild fond, benämnd stifts prästlönejordsfond, att användas till inköp av fastigheter. Fonden, som förvaltas av stiftsnämnd, utgör egen juridisk person och inköpen sker för fon— dens räkning. Utåt står sålunda fonden som ägare till dessa s.k. stifts prästlönefondshemman. Deras rätts— ställning är,som framhålls av 1958 års utredning om kyrka och stat,emellertid synnerligen komplicerad (se SOU 1967:46 s. 175). I fonden ingår ju medel från de olika pastoratens prästlönefonder, som i sin tur

kan bestå av medel från skilda håll.

Huvudparten av prästlönefondsmedlen har inte funnit någon återplacering i fast egendom utan förvaltas som

SOU 1982:12 Kyrkliga fonder

penningfonder av pastoraten. Betydande belopp har under årens lopp samlats i dessa fonder. 1980 var be— hållningen över 337 milj. kr. Av dessa fondmedel var ca 301 milj. kr. placerade i bankräkningar. Vidare var 15 milj. kr. placerade i aktier och obligationer och 20 milj. kr. i lån. Aktiefonder har bildats för place— ring av sådana prästlönefondsmedel som inte kunnat återplaceras i fast egendom.

Prästlönefonderna förvaltas av pastoraten. Stiftsnämnd utövar tillsyn över dessa fonders förvaltning, men dess befattning med prästlönefonderna innefattar fram— för allt beslutanderätt i vissa frågor. Sålunda gran— skar stiftsnämnd de uppgifter om prästlönefonderna som pastoraten årligen har att inge till resp. stiftsnämnd. Enligt 86 S 1 st. förordningen om förvaltning av kyrk— lig jord skall stiftsnämnd föra förteckning överpasto- ratens prästlönefonder. stiftsnämnds tillsyn torde i viss mån kunna jämföras med länsstyrelsens tillsyn över stiftelser som främjar ett allmännyttigt ändamål. Styrelsen för sådan stiftelse har att årligen till— ställa länsstyrelsen bl.a. årsberättelse (se SOU 1968:12 s. 174). Nu gällande lagstiftning bygger i huvudsak på 1960 års ecklesiastika boställsutredning— ens betänkande SOU 1968:12.

4.2.2. Prästlönefonderna och kyrkofonden

I den kyrkliga ekonomin intar kyrkofonden en central ställning. Denna fond förvaltas, som tidigare om— nämnts, av kammarkollegiet och omfattas därför av ut— redningens uppdrag. Fondens huvudsakliga uppgift är att främja en utjämning mellan ekonomiskt starka och svaga pastorat på så sätt att de senare pastoraten får större eller mindre tillskott ur fonden för att fullt ut kunna täcka lönekostnaderna för sina präster och kyrkomusiker. Kyrkofondens utgifter finansieras huvud— sakligen genom den s.k. allmänna kyrkoavgiften, som

varje pastorat och därmed varje skattebetalare skall

68 Kyrkliga fonder SOU 1982:12

betala till kyrkofonden. Ökad avkastning på prästlö— nefondsmedlen minskar behovet av tillskott från kyr—

kofonden.

Nuvarande bestämmelser om kyrkofonden finns i lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader, vilken är av kyrko— lags natur. Till lagen ansluter kungörelsen (1971:861) om kyrkliga kostnader. Dessa författningar trädde i kraft den 1 januari 1972.

sin viktigaste funktion har kyrkofonden alltjämt inom det prästerliga avlöningssystemet. Biskoparna och vissa präster avlönas direkt från kyrkofonden. Kost— naden för pensionsförmåner åt präster eller efterle— vande till präster betalas också ur kyrkofonden lik— som en del arvoden till präster och till inte präst— vigda tjänstebiträden åt präster.

Avlöningskostnaderna för församlingspräster och för kyrkomusiker bestrids i princip av det pastorat där de är anställda. För dessa kostnader skall pastoratet i första hand anlita den s.k. nettoavkastningen (80 % av vinsten) av sina präst— och kyrkomusikerlönetill— gångar — d.v.s. större delen av vinsten från lönebo— ställen, prästlönefonder, eventuella andelar i stif— tets prästlönejordsfond och prästlönejordsfastigheter samtdets.k. boställskapitalet. I det fåtal fall, där nettoavkastningen är så stor att det blir överskott, skall pastoratet inleverera överskottet till kyrko— fonden. Om nettoavkastningen inte täcker avlönings— kostnaderna, skall pastoratet ta i anspråk utdebite— rade medel intill ett visst öretal per skattekrona. Fordras ytterligare medel till präst— och kyrkomusi— kerlönerna får pastoratet tillskott ur kyrkofonden. Dessa tillskott är en av kyrkofondens stora utgifts—

poster.

Kyrkofondens främsta inkomstkälla är den allmänna kyrkoavgiften, som samtliga pastorat skall betala med

SOU 1982:12 Kyrkliga fonder

det antal ören per skattekrona i pastoratet som rege— ringen fastställer för varje år. Pastoraten finansie—

rar avgiften genom utdebitering av församlingsskatt.

Varje år sker en avräkning mellan pastoraten och kyr— kofonden. Därvid fastställs bl.a. hur stor nettoav— kastning varje pastorat har haft av sina präst- och kyrkomusikerlönetillgångar samt storleken av pastora— tets lönekostnader. Vidare fastställs pastoratets rätt till tillskott ur kyrkofonden och den kyrkoavgift som pastoratet skall betala. Avräkningen är varje är dels slutlig, avseende närmast föregående kalenderår, dels preliminär avseende tillskott och allmän kyrkoavgift för året efter avräkningsåret. Avräkningen ombesörjs av stiftsnämnderna och — för pastoraten i Stockholms stift av kammarkollegiet. Den grundar sig på uppgif— ter som pastoraten lämnar. Vidare skall länsstyrelser— na årligen inom vissa angivna tider lämna stiftsnämn— derna och kammarkollegiet uppgift för varje pastorat om det antal skattekronor på vilket församlingsskatt för närmast föregående kalenderår skall beräknas. Av— räkningsförfarandet skall vara avslutat före den

22 september varje år. Genom 1979 års taxeringsreform har taxeringsperioden förlängts, och länsstyrelserna har därför inte möjlighet att i tid lämna definitiva uppgifter.

En särskild utredare har i uppdrag att göra en översyn av kyrkofonden som instrument för ekonomisk utjämning mellan de kyrkliga kommunerna och av det tekniska för— farandet vid avräkningen mellan dessa och kyrkofonden (Dir. 1980z81). Utredaren, som antagit benämningen kyrkofondsutredningen, anför i delbetänkandet SOU 1981:88 bl.a. att ett enhetligt utjämningssystem för— utsätter att man avvecklar den nuvarande avräkningen mellan pastoraten och kyrkofonden. Som en ersättning föreslår utredningen att en särskild kyrkoavgift be— räknas på pastoratens lönetillgångar. Denna avgift utgör en försiktig uppskattning av avkastningen från

70 Kyrkliga fonder SOU 1982:12

lönetillgångarna enligt vissa schabloner (se sist—

nämnda betänkande s. 77 f).

Härutöver kan anmärkas att kammarkollegiet i en skri— velse den 24 april 1974 anhöll om jämkning av place— ringsregler för den av kollegiet förvaltade gemensam- ma placeringsfonden, allmänna arvsfonden och kyrko— fonden. Skrivelsen överlämnades den 10 maj 1974 av finansdepartementet till utbildningsdepartementet för handläggning i vad avsåg frågan om placeringsregler för kyrkofonden. Regeringen beslutade den 29 januari 1981 — under erinran om det uppdrag som lämnats ut— redningen angående översyn av den statliga fondför— valtningen m.m. — att framställningen skulle läggas

till handlingarna.

4.3 Pastoratsförbundets framställning om ändrade

placeringsregler för prästlönefonderna

Svenska kyrkans församlings— och pastoratsförbund an— höll i en till regeringen ställd skrivelse av den

24 november 1976 om sådan ändring i 90 5 förordningen om förvaltning av kyrklig jord att stiftsnämnden kan medge att högst hälften, mot dåmera en fjärdedel, av tillgångarna i prästlönefond får placeras i aktier eller förlagsbevis som är noterade på Stockholms fondbörs och att med sådan placering får likställas placering i andelar i aktiefond enligt aktiefonds— lagen. Förbundet åberopade därvid bl.a. att pastora— tens möjligheter att i framtiden förvärva fast egen—

dom inte torde komma att förbättras.

Framställningen tillstyrktes eller lämnades utan er— inran av kammarkollegiet och samtliga stiftsnämnder, stiftsnämnden i Växjö dock med det förbehållet att med förslaget om placering i aktiefond avsågs att

möjliggöra bildandet av en stiftets egen aktiefond.

Genom beslut den 28 februari 1980 ändrade regeringen nämnda förordning så att stiftsnämnd kan medge att högst en fjärdedel av tillgångarna i prästlönefond placeras i aktier eller förlagsbevis som är noterade på Stockholms fondbörs eller i andelar i aktiefond en— ligt aktiefondslagen (1974:931). Regeringen förordnade därjämte att Pastoratsförbundets skrivelse i övrigt samt remissyttrandena över skrivelsen skulle överläm-

nas till utredningen.

4.4 Församlingskyrkas fastighetsfond och domkyrkas fastighetsfond

4.4.1. Allmänt

Den nordiska medeltidsrätten uppfattade kyrkan som ett särskilt rättssubjekt som kunde förvärva och inneha egendom. Däremot ansågs den lokala församlingen, sock— nen, inte vara en juridisk person förrän i mitten av 1800—talet. Församlingar, särskilt nybildade, förvär—

vade då i stor omfattning fast egendom.

Gällande rätt erkänner inte församlingen som ägare av lokalkyrkan och dess egendom (se Schalling, Den kyrkliga jordens rättsliga ställning i Sverige,s. 225). Alltjämt anses lokalkyrkan vara en juridisk person, som är ägare till den tidigare förvärvade egendomen

(se Sundberg, Kyrkorätt,s. 294).

Var gränsen i övrigt går mellan församlingskyrkan och den lokala församlingen som rättssubjekt är oklart och torde enligt vad som uttalas i doktrinen få avgöras i varje särskilt fall med hänsyn till vad som skäligen

kan ha avsetts (se Schalling, ovan anfört arbete, 5. 227).

Framför allt i de förutvarande danska landskapen, Skåne, Halland och Blekinge, har kyrkorna i stor ut— sträckning fått behålla sina medeltida kyrkojordar. I det ursprungliga svenska riket är kyrkojordarna däremot i följd av Gustav Vasas reduktion fåtaliga och obetydliga till storlek och värde.

Endast de äldre domkyrkorna förvaltar numera domkyr— kojord. Särskilda förvaltningsföreskrifter gäller för dessa domkyrkor enligt alltjämt gällande 1686 års kyrkolag. Det skall sålunda finnas en särskild dom— kyrkosyssloman som under biskopens, domkapitlets och i någon mån landshövdingens överinseende skall ha den närmaste tillsynen över domkyrkan och dess egendom. För Lunds domkyrka finns en särskild stadga, enligt vilken vården och förvaltningen tillkommer domkyrko— rådet.

4.4.2. Förvaltningsföreskrifter

Enligt 26 5 lagen om förvaltning av kyrklig jord skall ersättning som inflyter vid försäljning, ex— propriation, upplåtelse av naturtillgång eller av annan jämförlig anledning av församlingskyrkas eller domkyrkas jord fonderas. Ersättning som härrör från församlingskyrkas och domkyrkas fastighet utgör fas- tighetsfond för församlingskyrka resp. domkyrka. Er— sättning, som skall fonderas enligt nyss angivna lag— rum och härrör från biskopsgården i Lunds stift, skall tillföras fastighetsfonden för Lunds domkyrka. Nu aktuella fastighetsfonder är underkastade stifts— nämndens tillsyn.

Med församlingskyrkas fastighet förstås i lagen om förvaltning av kyrklig jord fast egendom,vars avkast— ning är avsedd till församlingskyrkas behov. Motsva— rande gäller för domkyrkas fastighet. Denna defini— tion innebär att själva kyrkotomten med tillhörande kyrkobyggnad, kyrkogård eller annan begravningsplats

SOU 1982z12- Kyrkliga fonder 73

inte räknas som församlingskyrkas (domkyrkas) fastig— het i nämnda lags mening. Sådana tillgångar förvaltas i stället enligt lagen om församlingsstyrelse (1961:436) och är inte underkastade stiftsnämndens tillsyn (se prop. 1970:168 s. 135).

Stiftsnämnden skall enligt 86 5 förordningen om för— valtning av kyrklig jord föra förteckning över försam— lingskyrkas och domkyrkas fastighetsfond. I förteck— ningen skall anges, så långt det kan ske, från vilken fastighet fonderat belopp härrör samt för varje utbe— talning av fonderat belopp dels från vilken fastighet beloppet härrör, dels för vilket ändamål utbetalning sker.

Medlen i nu aktuella fastighetsfonder skall i likhet med medlen i prästlönefonderna göras räntebärande på sätt föreskrivs om omyndigs medel. Stiftsnämnd kan en— ligt 90 S nyssnämnda förordning medge att högst en fjärdedel av tillgångarna i församlingskyrkas eller domkyrkas fastighetsfond placeras i aktier eller för- lagsbevis som är noterade på Stockholms fondbörs eller i andelar i aktiefond enligt aktiefondslagen

(1974:931). Medlen förvaltas av församlingen resp. den som förvaltar domkyrkan.

Domkyrkornas fastighetsfonder och församlingskyrkornas fastighetsfonder uppgick, såvitt infordrade uppgifter utvisar, den 30 juni 1980 till vardera sammanlagt drygt 11 milj. kr. Domkyrkas fastighetsfond fanns en— ligt dessa uppgifter i Uppsala, Linköping, Skara, Strängnäs och Lund stift, medan församlingskyrkas fas— tighetsfond förekom i följande stift, nämligen Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg, Karlstad och Härnösand.

Det allmännas intresse när det gäller förvaltningen av församlingskyrkas fastighetsfond och domkyrkas fastig— hetsfond är av annan art än vad gäller prästlönefon—

derna, vilkas avkastning i regel direkt ellerindirekt påverkar kyrkofondens ekonomi och därmed i sista hand den allmänna kyrkoavgiften. Vad gäller domkyrkas resp. församlingskyrkas fastighetsfond synes det allmänna

intresset begränsa sig till bevarandet av egendomen.

5 AKADEMIER, FRISTÅENDE STIFTELSER M.M.

5.1 Akademier och ideella föreningar

De offentliga insatserna inom kulturområdet har av ålder i betydande utsträckning ombesörjts av organ som varit formellt fristående från staten såsom exempelvis akademier och vittra samfund. Staten har genom att fastställa stadgar för verksamheten gett dessa inrätt— ningar rättssubjektivitet. Deras rättsliga ställning är då närmast att jämföra med stiftelsers. I den mån stadgarna även innehåller regler för hur inrättningar— nas medel skall vara placerade föreligger exempel på statligt reglerad förmögenhetsförvaltning. Detsamma

är förhållandet, omideella föreningars fonderade medel

är underkastade statliga placeringsregler.

I detta sammanhang kan nämnas att enligt kungörelsen (1953:739) angående kollekter får i samband med of— fentlig gudstjänst och andaktsstund som förrättas i svensk kyrkoförsamling inom riket upptas kollekt till vissa ändamål. Regeringen beslutar om vissa kollekt— ändamål (rikskollekt) och domkapitlet om andra ändamål (stiftskollekt). På dagar då ingen riks— eller stifts- kollekt skall tas upp får kyrkorådet i församlingen besluta om kollekt (församlingskollekt).

I kollektkungörelsens 5 5 finns bestämmelser om redo— visning av uppburna kollekter. Sålunda skall riks— och stiftskollekter utan dröjsmål sättas in på särskilt postgirokonto (centrala kollektkontot). Från detta

konto överförs två gånger i månaden influtna medel

till mottagarna. Församlingskollekter skall utan dröjsmål sättas in på församlingens postgirokonto.

Är mottagaren annan än församlingen, skall kollekten utan dröjsmål överföras till mottagaren. Huruvida för kollektmedel hos kollektmottagaren gäller särskilda placeringsregler, beror helt på de stadgar eller mot—

svarande som gäller för resp. mottagare.

5.2 Stiftelser som inte förvaltas av statligt

organ

Regeringen kan enligt praxis i administrativ väg ut— öva viss beslutanderätt över stiftelser som inte för— valtas av statligt organ (se Hessler, Om stiftelser s. 14). Regeringen kan sålunda fastställa stadgar för sådan stiftelse. Enligt vad somlittaladesunder förar— betena till lagen (1928:116) om tillsyn över stiftel— ser har sådan fastställelse sökts och erhållits då det gäller stiftelse med betydande förmögenhet eller med ändamål av större räckvidd (NJA II 1929 s. 236).

Enligt vad justitiekanslern uttalat (se Departements— utredningens promemoria 1971:133 angående beslutande— rätten i ärenden om permutation, bilaga 2 s. 2) är gällande praxis den att erforderliga stadgar inte fastställs av Kungl. Maj:t (numera regeringen) annat än när fråga är om mycket stora stiftelser som är föremål för allmän uppmärksamhet, t.ex. Nobelstiftel—

sen och stiftelsen Pro Patria.

I detta sammanhang förtjänar måhända anmärkas att stiftelser med allmännyttigt ändamål sedan gammalt åtnjutit vissa skatteprivilegier (se SOU 1939:47

s. 14 ff). Enbart det förhållandet att stiftelsens stadgar fastställts av Kungl. Maj:t har dock inte in— verkat härpå (se NJA I 1946 s. 160).

Någon skyldighet att hos regeringen eller länsstyrel— se söka fastställelse av stiftelses stadgar förelig—

ger inte, och ett stadsfästelsebeslut har inte någon omedelbar civilrättslig betydelse (se Hessler, Om stiftelser s. 12).

Staten kan sålunda fastställa en stiftelses stadgar. Även efter en stiftelses tillkomst kan staten meddela beslut om stiftelsens stadgar. Bestämmelser i stiftel- seurkunder, t.ex. förvaltningsföreskrifter, kan näm— ligen av olika anledningar framstå som opraktiska eller omöjliga att tillämpa. Om stiftaren redan i ur— kunden har angivit i vilken ordning jämkning får ske, gäller givetvis detta. Annars erfordras för jämkning medverkan av offentlig myndighet; detta sker genom s.k. permutation. Med permutation avses ett förfaran— de, varigenom myndighet vid ändrade förhållanden med— ger att bestämmelser som har getts av enskilda i gåvo— brev, testamente, stiftelseförordnanden och liknande

handlingar får ändras.

Staten kan sålunda fastställa eller jämka enskild stiftelses stadgar. Stiftelser, som inte förvaltas av statliga organ, kan härigenom vara underkastade av staten fastställda förvaltningsregler med avseende på medelsplaceringen. Exempel på stiftelser, som har av regeringen fastställda placeringsregler, är följande:

Danviks hospital

Fabrikspotatisodlingens konjunkturutjämningsfond Humanistiska fonden

Kungl. och Hvitfeltdska stipendieinrättningen Konjunkturutjämningsfonden för mejeriprodukter Kötthandelns konjunkturutjämningsfond Ester Lindahls stipendiefond

Nobelstiftelsen

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Norrlandsfonden

Oljeväxtodlingens konjunkturutjämningsfond Rosenbäckstiftelsen

Samfundet De Nio

78 Akademier, fristående stiftelser m.m. SOU 1982:12

Spannmålshandelns konjunkturutjämningsfond Stiftelsen för bistånd åt vanföra i Skåne Stiftelsen övralid

Svenska Fisks konjunkturutjämningsfond Sällskapet Pro Patria

Ägghandelns konjunkturutjämningsfond Änggårdsstiftelsen

Stiftelser, som har av länsstyrelse fastställda pla—

ceringsregler, är t.ex.:

Eva och Oscar Ahréns stiftelse

Alfta barnhemsfond

1878 års stiftelse

Dahlgrens stiftelse

Fru Charlotte w Dicksons stiftelse Fredgas minne Hugo och Cyssie Hammars donationsfond Lennings stipendiefond LO—distriktets i Stockholms län hjälpverksamhet Lundellska fondstiftelsen

Per Månssons från Edänge donationsfond G. W. Nymbergs stiftelse

Ovansjöfonden för främjande av frivillig ungdomsverksamhet Stiftelsen Apelvikens sjukhus Stiftelsen Arbrå Jordägarefond Stiftelsen S. DE C:s minnesfond Stiftelsen C. 0. Rydbergs donationsfond Stiftelsen Siamon

Sundbergska stiftelsen Syskonen Ohléns fond

5.3. Penningfideikommiss

Med fideikommiss förstås i allmänhet ett förordnande, vilket föreskriver att viss egendom vanligen en fastighet eller ett komplex av fastigheter men ibland kapital eller lösöre — för all framtid skall bevaras

SOU 1982:12 Akademier, fristående stiftelser m.m.

ominskad och följa en bestämdsuccessionsordning. Inne- havaren förvaltar egendomen och åtnjuter avkastningen därav. Det är regel vid penningfideikommiss att inne— havaren inte själv sköter medelsförvaltningen, utan denna är överlämnad till exempelvis banks notariatav— delning, eventuellt i samråd med innehavaren och ut— seddagodenän (sefideikommissutredningensbetänkandeSOU 1959:40 s. 80). I allmänhet uppfattas fideikommisset inte som en juridisk person, utan varje särskild fidei— kommissinnehavare anses ha en begränsad eller bunden äganderätt till egendomen. Enligt doktrinen saknas för svensk rätts del material för avgörande av frågan var gränsen mellan rättsfiguren stiftelse och institutet

fideikommiss går (se Hessler, Om stiftelser s. 68).

Fideikommissinstitutet går tillbaka till 1600—talets mitt. Enskilda personer började då instifta fideikom— miss för sina efterkommande, varvid förebilderna häm— tades från utlandet. 1810 infördes förbud att instifta nya fideikommiss i fast egendom. Motsvarande förbud i fråga om lös egendom infördes först genom testaments— lagen (1930:104) numera infogad i ärvdabalkenoch lagen (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda, vilka båda lagar trädde i kraft den

1 januari 1931. Genom lag (1963:583) om avveckling av fideikommiss, vilken trädde i kraft den 1 januari 1964, påbörjades ensuccessivobligatorisk avveckling av fideikommissen. Avvecklingen skall ske under med— verkan av en särskild nämnd, fideikommissnämnden. Denna nämnd är,sedan permutationslagens ikraftträdande den 1 juli 1972,även beslutande instans i permuta— tionsärenden som rör fideikommissförordnanden. I vissa fall skall dock sådana ärenden överlämnas till rege— ringen för avgörande.

Enligt vad departementschefen uttalade i samband med tillkomsten av 1963 års lag (se NJA II 1963 s. 228) omfattar lagstiftningen om fideikommissförbud även stiftelseförordnanden eller förordnanden där en in—

80 Akademier, fristående stiftelser m.m. SOU 1982:12

stitution eller inrättning insatts som formell ägare till egendom, om förmån ur den med förordnandet av— sedda egendomen under obegränsad tid skall utgå en— ligt mekaniskt verkande regler. En understödsfond, vars avkastning utdelas inom viss släkt efter behovs— prövning, eller en stipendiefond till förmån för med— lemmar av viss släkt omfattas enligt departements— chefen dock inte av förbudet. Behovsprövningen förut— sätter i dessa fall en av testator oberoende pröv—

ning.

Kungl. Maj:t har den 13 september 1968 efter hemstäl— lan från fideikommissariernas intresseorganisation meddelat generella regler för placering av fideikom— misskapital i värdehandlingar enligt följande. Fidei— kommisskapital, som förvaltas av bank enligt av Kungl. Maj:t meddelade placeringsföreskrifter, skall placeras i fullgoda räntebärande obligationer, i rän— tebärande lån mot fullgod inteckningssäkerhet eller i aktier noterade på Stockholms fondbörs A—lista. Pla— ceringen skall därvid ske efter samråd med fideikom- missets innehavare och, om god man finns för kapita— let, godkännande av denne. Kungl. Maj:ts tidigare meddelade tillstånd till placering av kapitalmedel i andra värdehandlingar än som nu sagts skulle dock

fortsätta att gälla.

Fideikommiss,som helt eller delvis,är penningfidei—

kommiss är följande:

Ramsellska (Ramsell) Lefebure—Lillienbergska (Falkenberg) Hornsbergs (Taube)

Ruuthska (Bonde) Fliseryd (Nordenankar) Hägerum (Weidenhielm) Värnberg (Oxenstierna)

Sundby och Näringsberg (Stenbock) Ankarcronska (Ankarcrona)

Sandemar (Braunerhjelm) Bona (Giertta)

Wängsjöberg (von Post)

Erstavik (af Petersens) Riddersholm (Ridderstad)

Östanå (Boström) Sjöö (Banér) Kipplingeberg (von Engeström) Salnecke (Gyllenadler)

Hacksta (Segerstråhle)

Frötuna (Bernadotte af Wisborg) Ericsberg (Bonde)

Lagmansö (Falkenberg) Sjösa (Trolle—Löwen)

Trollesund (Trolle—Löwen)

Gärdesta (Trolle—Löwen)

Biby (Celsing) Fjellskäfte (Celsing)

Heby (von Engeström) Jacobsberg (Wattrang) Hörningsholm (Bonde)

Wibyholm (Bonde)

Sturefors (Bielke) Grönlund (Klingspor)

Baroniet Adelswärd (Adelswärd) Solberga (Danckwardt—Lillieström) Landsjö (Kuylenstierna)

Katrineholms m.fl. med Toftaholms fideikommisskap (Bonde)

Bratteborg (von Seth) Gripenberg (Hermelin) Wallby (Bråkenhielm) Schedingsnäs (Stiernclou—Lillienberg) Ulfsnäs (Ribbing) Engaholm (Koskull)

Johannishus och Tromtö (Wachtmeister) Christinehof (Piper)

Trolle—Ljungby (Trolle—Wachtmeister) Årup (Trolle—Wachtmeister) *

82 Akademier, fristående stiftelser m.m.

Råbelöf (Kennedy)

Barsebäck (Hamilton)

Näsbyholm (von Blixen—Finecke) Svenstorp (Gyllenkrok) Björnstorp (Gyllenkrok) Övedskloster (Ramel)

Trollenäs med Fulltofta fideikommisskapital (Trolle)

Stora Markie (Stiernblad)

Petersborg (Bager)

Koberg och Gåsevadholm (Silfverschiöld) Ek (Lilliestierna)

Fårdala (Scheffer) Nyrö (Kalling) Säbylund (Lagerfelt)

Bystad med Brevens bruk (Gripenstedt) Boo (Hamilton af Hageby)

Segersjö (Montgomery—Cederhielm) Refvelsta med Göksbo (von Engeström) Fullerö (Cronstedt)

Hedensberg (Hamilton)

Geddeholm (Lewenhaupt)

Fiholm (von Frischen Ridderstolpe) Sager—Moltke—Huitfeldtska (Sager) Prinsessan Sofia Albertina (Stenbock) Bogesund (von Lantingshausen—Wachtmeister) Falkenstedtska (Falkenstedt) Mellingeholm (Schärer von Waldheim) Lehusenska (Lehusen)

Fållnäs (von Horn)

Gerstaberg (Trolle—Löwen)

Barckska (Bonde)

Alby (Tottie)

Häringe (Trolle—Löwen)

Wegesberg (Franc)

Hesselbyholm—Heby nr. 1 (Liljencrantz) Wrangelska (Wrangel)

von Schwerin—Spantekovska (von Schwerin) Ekarebol (innehavaren oviss)

Stora Djupsås (Björnberg)

SOU 1982:12 Akademier, fristående stiftelser m.m.

Sjönnebol (Bratt)

Västerås kvarnar (Falkenberg) Ruckerskiöldska (Hedenstierna) Bundsenska (Bundsen)

von Schinkellska (von Schellendorff) Gallierafonden (Hans Majestät Konungen)

5.4 Vissa andra juridiska personer

I separat lagstiftning har meddelats placeringsregler för vissa juridiska personer, exempelvis bankers, sparbankers, jordbrukskassors, försäkringsbolags, understödsföreningars, erkända arbetslöshetskassors och AP—fondens fonderade eller fondbundna kapital (se 57 5 lagen (1955:183) om bankrörelse, 26 5 lagen (1955:416) om sparbanker, 34 5 lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen, 274 5 lagen (1948:433) om för— säkringsrörelse, 24 5 lagen (1972:262) om understöds— föreningar, 57 5 lagen (1973:370) om arbetslöshetsför— säkring och 12 S reglementet (1959z293) angående all— männa pensionsfondens förvaltning. Vidare har särskil— da placeringsregler meddelats för vissa offentliga organs förvaltning (se 9 S reglementet (1961:265) an— gående förvaltningen av riksförsäkringsverkets fonder och 2 5 reglementet (1962:401) angående förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen).

Vissa av ovan uppräknade bestämmelser avser att rela— tera krav på eget kapital till placeringars beskaffen— het. I och för sig kan detta kapital såsom ingående i rörelse placeras på samma sätt som främmande kapital.

Samtliga nyss nämnda bestämmelser, utom reglerna för de erkända arbetslöshetskassornas fonder, de allmänna försäkringskassornas fonder och riksförsäkringsverkets fondförvaltning, blev föremål för kapitalmarknadsut— redningens överväganden. Utredningens förslag ledde till ändringar i bestämmelserna.

1 fil.: i: J auåhn aah-hm 13: "*(J'lr fiT—)( i'll, nutä'f & F"- Wrilh (f-"fnzzeEh

lam-.» -: : en i 1 Diö _

gm '.1'5 JÖ- :;

. » in

,. "1.1.th BEEN ”: n .” i 1— 5, :i (WW runs—J:; att

* "' ' I ' .17 ' H (___. _ 1:_.1 annan. .'— '.' [HJ-"[i ahhån

nu: & ST n:».

lag-r: EQÄIÄMEE ; ..I—uaäi'm- ev?"- ':'.Jliåle'löt

=: TO! än då

. . . fnugnllBiE-i , Tamm,—. mhnä u *:

6 AVGRÄNSNING AV UTREDNINGSUPPDRAGET 6.1 Avgränsning vad gäller statliga kapitalfonder

I ingressen till utredningens direktiv uttalas att förvaltningen av fonder i olika sammanhang uppdragits åt statliga myndigheter. ("Detta gäller framför allt kammarkollegiet och riksförsäkringsverket som ansvarar för en stor del av den statliga fondförvaltningen. Därvid bortses emellertid från de statliga kapitalfon— derna.") Blandxdefonder somriksförsäkringsverket för— valtar omnämns vidare i direktiven folkpensionerings— fonden. Denna fond var vid tiden för direktivens ut— färdande en statlig kapitalfond. Enligt ett annat ut— talande i direktiven skall emellertid de statliga kapitalfonderna hållas utanför utredningsuppdraget, "eftersom de inte är regelrätta fonder utan hänger

samman med det statliga anslagssystemet".

Med hänsyn till vad som anförts i direktiven finns det anledning att närmare undersöka, om samtliga de i ut— redningsdirektiven som statliga kapitalfonder benämnda

fonderna skall hållas utanför utredningsuppdraget.

Denovan (se avsnitt 3.4.2) lämnade presentationen av statliga kapitalfonder visar att med sådan fond kan avses finansiella och reala anläggningstillgångar (aktier för stadigvarande innehav och fordringar av långfristig natur resp. fastigheter, maskiner och dy— likt) eller finansiella omsättningstillgångar såsom kassamedel, banktillgodohavande och andra fordringar

av kortfristig natur (se budgetutredningens betänkande

SOU 1973:44, bilaga 6 s. 88). Enligt fondutredningens mening talar övervägande skäl för att utredningsupp— draget skall anses omfatta sådana tidigare som stat— liga kapitalfonder benämnda fonder som har tillgångar placerade i eller disponibla för placering i likvida medel, värdepapper och dylikt i avsikt att till gagn för fondens ändamål få till stånd en god avkastning. Enligt utredningens mening är folkpensioneringsfonden och övriga statens pensionsfonder av nu nämnd karak— tär. Av väsentlig betydelse är vidare att inga andra tidigare som kapitalfonder benämnda fonder än de nyssnämnda har placeringsregler. Enligt utredningens mening kan det vidare starkt ifrågasättas, om ända— målet för dessa fonder numera fyller någon självstän— dig funktion. Detta har också ifrågasatts av andra statliga utredningar (se fondbyråutredningens betän— kande SOU 1971:81 s. 31 och budgetutredningens betän— kande SOU 1973:43 s. 185).

Fonder med finansiella och reala anläggningstillgång— ar och som saknar placeringssyfte och beträffande vilka verksamheten i mer eller mindre stor utsträck— ning finansieras över statsbudgeten ligger enligt ut— redningens uppfattning däremot utanför utredningsupp— draget. Exempel härpå är de affärsdrivande verkens fonder, vilka i själva verket är det baskapital för verksamheten som tillskjutits över statsbudgeten. Vidare torde pensionsfonden för vissa riksdagens verk på grund av fondens särskilda ställning falla utanför

utredningsuppdraget.

På grund av det anförda synes följande avgränsning av de tidigare som statliga kapitalfonder benämnda fon— derna kunna ske. Utanför utredningsuppdraget bör fal— la statens affärsverksfonder, riksbanksfonden, sta— tens allmänna fastighetsfond, försvarets fastighets— fond, fonden för statens aktier, statens utlånings— fonder, fonden för låneunderstöd, pensionsfonden för vissa riksdagens verk, fonden för beredskapslagring

och samtliga kapitalfonder som ovan (se avsnitt 3.4.2) redovisas under rubriken Diverse kapitalfonder ävensom de under riksgäldskontorets förvaltning stående riks— gäldsfonden och fonden för oreglerade kapitalmedels— förluster. Däremot torde de fonder som ovan redovisas under rubriken övriga statens pensionsfonder,d.v.s. folkpensioneringsfonden, civila tjänstepensionsfonden, militära tjänstepensionsfonden, allmänna familjepen— sionsfonden och statens pensionsanstalts pensionsfond,

böra omfattas av utredningsuppdraget.

6.2. Avgränsning vad gäller övrig statlig fondförvaltning

Tidigare har framhållits att den statliga sektorn er— bjuder en provkarta på olika fonder och olika sätt att placera fondmedlen. En del fonder kan ha alla sina me— del placerade hos riksgäldskontoret. Andra fonder har sina medel till en del placerade i aktier. Också andra placeringar förekommer, t.ex. i likvida medel, fast

egendom etc.

Dessa hos riksgäldskontoret deponerade fonder har sina medel placerade på särskild räntelös eller räntebäran— de räkning. Fondernas ställning är av särskilt intres— se, eftersom utredningen enligt direktiven bör över-

väga, om det är möjligt att i större utsträckning pla—

cera fondmedel på räkning hos riksgäldskontoret.

Andra exempel på statligt förvaltade medel är de av— gifter enligt vattenlagen och andra nedsatta medel som länsstyrelserna förvaltar (se avsnitt 3.5.1). Samtliga nu avsedda medel är underkastade föreskrift om ränte— bärande placering. Ytterligare exempel på statligt förvaltade medel är jaktvårdsfonden, viltskaderegle—

ringsfonden och länens viltskadefonder.

Enligt lagen (1938:274) om rätt till jakt skall den

som vill utöva jakt erlägga jaktvårdsavgift. Influtna

88 Avgränsning av utredningsuppdrag SOU 1982:12

avgifter bildar jaktvårdsfonden, som förvaltas av kammarkollegiet. Fonden används till främjande av jaktvården inom riket. För fälld älg, kronvilt och dovvilt skall enligt förordningen (1980:400) om er— sättning vid vissa viltskador avgift erläggas. Avgif— ter som inflyter inom ett län bildar en viltskadefond för länet. Fonderna förvaltas av länsstyrelsen och används bl.a. för att ersätta skador orsakade av vilt. För länen finns en gemensam regleringsfond, viltskaderegleringsfonden, som förvaltas av kammar— kollegiet. Från regleringsfonden får efter regering— ens bestämmande medel överföras till den viltskade— fond som behöver tillskott. Det kan antecknas att Svenska jägareförbundet i en till regeringen ställd skrivelse den 28 mars 1979 bl.a. hemställt att möj— ligheterna till att medlen ur jaktvårdsfonden och älgskaderegleringsfonden (numera viltskadereglerings— fonden) görs räntebärande närmare utreds. Genom be— slut den 10 juli 1980 har regeringen förordnat att

ärendet skall överlämnas till utredningen.

Vid övervägande av vad som i det föregående anförts finner utredningen det mest ändamålsenligt att över— synen omfattar, förutom de i nyssnämnda regerings— ärende aktuella fonderna, samtliga statligt förvalta— de medel som är disponibla för placering i likvida medel, värdepapper och dylikt i avsikt att till gagn för fondens ändamål få till stånd en god avkastning.

6.3 Avgränsning vad gäller andra fonderade medel 6.3.1 Inledning

I utredningsdirektiven talas om statlig fondförvalt— ning men även om statligt reglerade fonder. En be— skrivning lämnas också av den fondförvaltning som sköts av statliga myndigheter och andra organ. Vidare uttalas att det finns fonder som inte förvaltas av

statliga myndigheter men som ändå är underkastade

SOU 1982:12 Avgränsning av utredningsuppdraget

föreskrifter som regeringen utfärdat. Den gjorda be— skrivningen av fonderna följs dock inte upp av något explicit uttalande om att sistnämnda fonder omfattas av resp. faller utanför utredningsuppdraget. Utred— ningen vill därför närmare beröra denna fråga. 6.3.2 Statliga aktiebolag och stiftelser

Statlig verksamhet bedrivs normalt i myndighets form men kan också — som något beskrivs i avsnittet 3.5.3 bedrivas i privaträttsliga former, t.ex. i aktiebo— lags— eller stiftelseform. Sådana statliga organ anses inte vara statliga förvaltningsmyndigheter.

Enligt utredningens uppfattning får aktiebolagsformen anses innefatta sådan särskild reglering, att den fondförvaltande verksamhet som ett statligt aktiebolag eventuellt kan bedriva bör falla utanför utrednings— uppdraget.

Valet mellan de båda verksamhetsformerna statlig myn— dighet och statlig stiftelse träffas med hänsyn till förhållandena i varje särskilt fall (se avsnitt 3.5.3.2). Med hänsyn härtill bör utredningens uppdrag avse en översyn även av de av staten fastställda reg- lerna för hur stiftelser får placera tillgångarna i likvida medel, innehav av värdepapper och dylikt i syfte att till gagn för stiftelsens ändamål få till stånd en god avkastning. I analogi medvad(ovananförts om de tidigare som statliga kapitalfonder benämnda fonderna bör däremot stiftelser, där fonderat kapital i själva verket är det baskapital för verksamheten som tillskjutits över statsbudgeten, inte ingå i utred— ningsuppdraget. Riksbankens jubileumsfond bör inte om— fattas av utredningens översyn (se vad som ovan an—

förts om riksbanksfonden under avsnitt 3.4.2).

6.3.3. Kyrkliga fonder

Som framgår av avsnitt 4.3 förordnade regeringen att pastoratsförbundets skrivelse om ändrade placerings— regler för prästlönefondsmedel samt remissyttrandena över skrivelsen skulle överlämnas till utredningen. Utredningen har på grund av det anförda uppfattat sitt uppdrag så att även prästlönefonderna, trots att de inte formellt förvaltas av statligt organ, skall

omfattas av utredningens översyn.

Av medel ur prästlönefonder från flera pastorat kan bildas prästlönejordsfond för inköp av prästlöne— fondsfastighet. Eftersom dessa fonder förvaltas av stiftsnämnd — en statlig instans omfattas även

dessa fonder av utredningsuppdraget.

I detta sammanhang kan nämnas att ökad avkastning på prästlönefondsmedlen minskar behovet av tillskott från den av kammarkollegiet förvaltade kyrkofonden. Denna fond förvaltas av kammarkollegiet och omfattas som statligt förvaltadavxitredningensuppdrag. Fonden har som huvudsaklig uppgift att främja en utjämning mellan ekonomiskt starka och svaga pastorat på så sätt att de senare pastoraten får större eller mindre tillskott ur fonden för att fullt ut kunna täcka

lönekostnaderna för sina präster och kyrkomusiker.

Förförsamlingskyrkasfastighetsfondochdomkyrkas fas— tighetsfond gäller samma placeringsregler och nära

nog identiska tillsynsregler som för prästlönefonder— na, varför även dessa fastighetsfonder bör anses ingå

i utredningens uppdrag. 6.3.4 Vissa andra juridiska personer Som framgår av avsnitt 5.2 förekommer att statlig in—

stans fastställt placeringsregler för stiftelser med

egen medelsförvaltning.

Vidare har Kungl. Maj:t meddelat generella placerings— föreskrifter för placering av fideikommisskapital i värdehandlingar (se avsnitt 5.3).

I separat lagstiftning har (som anges under avsnitt 5.4) meddelats placeringsregler eller regler på krav på fondtäckning för vissa juridiska personers, t.ex. bankers, sparbankers, jordbrukskassors, försäkrings- bolags, understödsföreningars, erkända arbetslöshets— kassors och AP—fondens fonderade eller fondbundna kapital. Vidare har särskilda placeringsregler medde—

lats för vissa offentliga organs fondförvaltning.

Som framgår av avsnitt 5.4 blev vissa av dessa bestäm— melser föremål för kapitalmarknadsutredningens övervä—

ganden.

De av riksförsäkringsverket förvaltade fonderna ingår som förvaltade av statligt organ i det uppdrag som lämnats utredningen angående översyn av den statliga fondförvaltningen m.m. Vidare bör framhållas att, som tidigare nämnts, enligt uttalande i utredningsdirek— tiven försäkringskassornas fonder t.v. skall lämnas utanför utredningsuppdraget i avvaktan på resultatet av riksförsäkringsverkets översyn av dessa fonder.

Mot bakgrund av de i detta avsnitt lämnade redogörel— serna uppkommer frågan, om utredningsuppdraget omfat— tar placeringsreglerna för de erkända arbetslöshets- kassornas fonder liksom de placeringsregler statlig instans meddelat för stiftelser, penningfideikommiss och andra privaträttsliga subjekts fonderade medel.

1956 års fondutredning uttalade, såvitt nu är av in— tresse, bl.a. följande:

Utanför de egentliga statsmyndigheterna förekommer i viss utsträckning förvaltning av donationsfonder eller fonder av snarlik karaktär, för vilka Kungl. Maj:t har meddelat placeringsföreskrifter. Grunderna härför är

varierande. Som exempel kan nämnas Nobelstiftelsen, vilken inte utgör någon donation till statsverket, men där en förlikning mellan Alfred Nobels testa— mentsexekutor och legala arvingar ledde till att frå— gan om stiftelsens förvaltning underställdes Kungl. Maj:ts prövning. Andra exempel utgör den likaledes i det föregående berörda Humanistiska fonden, som bil— dats av lotterimedel och som förvaltas av Vitterhets— akademien, samt andra av akademier och staten närstå— ende institutioner förvaltade fonder. Vidare kan näm— nas vissa av konjunkturutjämningsavgifter bildade forskningsfonder. Utredningen har inte ansett, att fonder av nu angiven karaktär omfattas av dess upp— drag. Någon inordning i den föreslagna gemensamma fonden har inte ifrågasatts, då de inte förvaltas av rent statlig myndighet. Emellertid förmenar utred— ningen, att de i förevarande betänkande anlagda prin— cipiella synpunkterna för fondmedelsförvaltning bör kunna tjäna som riktlinje även vid uppgörande av för— valtningsföreskrifter för nytillkommande icke helt statliga fonder.

Det bör anmärkas att 1956 års fondutrednings uppdrag

endast avsåg statligt förvaltade fonder och att nämn— da utredning som grundval för sina överväganden stu—

derade bl.a. placeringsreglerna för Nobelstiftelsens

medel (se SOU 1959:29 s. 31 ff).

Enligt utredningsdirektiven för utredningen angående översyn av den statliga fondförvaltningen m.m. skall översynen syfta till att göra den statliga fondför— valtningen meraeffektiv och förenkla administratio— nen, vilken i dag är utspridd på många händer. En av utredningens huvuduppgifter är att göra en översyn av de statliga placeringsregler som gäller och utarbeta olika placeringsmodeller. Den statliga regleringen av erkända arbetslöshetskassors, stiftelsers och vissa andra privaträttsliga subjekts medelsplacering kan

därvid ses som redan befintliga placeringsmodeller.

Vid övervägande av vad som anförts i det föregående ligger det nära till hands att utgå från att vid över— synen av den statliga fondförvaltningen låta utred— ningsuppdraget omfatta även sådan enskild förvaltning av fonderade medel, för vilka staten fastställt pla—

ceringsregler. I analogi med vad ovan sagts om de

SOU 1982:12 Avgränsning av utredningsuppdraget 93

statliga stiftelserna bör översynen dock begränsas till de fonderade medel, vilka är placerade i eller disponibla för placering i likvida medel, innehav av värdepapper och liknande tillgångar. Vidare bör place— ringsregler, som efter kapitalmarknadsutredningens överväganden blivit föremål för särskilda åtgärder, inte ingå i utredningens översyn. Vad beträffar de er— kända arbetslöshetskassornas fonder bör dessa på grund av att ändamålet med fonderna kan ställa särskilda krav på stor likviditet, hållas utanför utredningsupp— draget.

7 AVVECKLING AV VISS STATLIG FONDFÖRMÖGENHET 7.1 Inledande synpunkter

Inom statsförvaltningen förekommer, vid sidan av statsbudgeten, fonderade medel, som genom statliga medelsanvisningar avsatts för särskilda ändamål. En— ligt den grunduppfattning som för närvarande råder an— ses det inte vara tillfredsställande att man på detta sätt specialdestinerar medel. En avgränsning av vissa inkomster till på förhand bestämda ändamål inom den offentliga verksamheten förhindrar en rationell avväg— ning mellan resurser och behov. Ett argument mot spe— cialdestinering är också att behovsprövningen blir mindre rigorös vid användning av fondmedel än vid tilldelning av anslag över statsbudgeten. Om ett ända- mål tillgodoses genom både budgetanslag och fondmedel, är det inte osannolikt, att fondmedlen anslås för

mindre angelägna delar av verksamheten än budgetmedlen.

Användningen av medel från en fond förutsätter en fortgående institution, som kanske aldrig hade kommit till stånd vid en budgetprövning. Om fondmedlen skulle förbrukas i sin helhet eller till större delen, kan det mycket väl bli så att staten tvingas vidmakthålla den redan tillskapade verksamheten. Till undvikande av irrationella lösningar härvid har statsmakterna därför under de senaste decennierna strävat efter att avveck—

la specialdestinationer inom statsförvaltningen.

Som ett led i strävandena att nedbringa kostnaderna

för den statliga fondförvaltningen bör åtgärder fort—

96 Avveckling av viss statlig fondförmögenhet SOU 1982:12

löpande övervägas för att en avveckling skall kunna ske av fonder som inte längre fyller någon självstän— dig funktion, alternativt att en sammanslagning skall komma till stånd av fonder med likartade ändamål. I de fall en avveckling anses böra ske, kan det anslag som anvisas på budgeten för verksamheten ökas med ett belopp som motsvarar fondavkastningen, samtidigt som staten helt påtager sig ansvaret för den ifrågavaran— de verksamhetens upprätthållande. Att bevara verksam— heten för fonder, vars ändamål med större fördel kan tillgodoses genom statliga anslag, skulle därvid in—

nebära en onödig omgång i redovisningshänseende.

Med hänsyn till vad ovan sagts bör den principiella målsättningen uppställas, att statligt förvaltade fonder, som inte härrör från donationer, endast bör bibehållas, om vägande skäl talar härför. Ett slopan— de av sådana fonder skulle få till följd, att motsva— rande kapital skulle tillföras statsbudgeten samt att de utgifter som tidigare tillgodosetts via resp. fond i fortsättningen skulle få bestridas direkt över statsbudgeten. Det bör i detta sammanhang påpekas att statsmakterna äger fritt förfoga över fonder som tillkommit genom statliga medelsanvisningar eller el—

jest uppstått av allmänna medel.

I fonder som bildats genom uppbörd av avgifter av olika slag finns inte några delägare med sådana an— språk på tillgångarna som tillkommer exempelvis aktieägare eller föreningsmedlem. Deras krav på full— görande av förpliktelser kan däremot gå ut på att t.ex. pension eller annan förmån betalas ut. En gäl— denär kan i allmänhet inte befria sig från en för— pliktelse utan borgenärens samtycke genom att över— låta förpliktelsen på en ny gäldenär. I vissa fall är detta dock möjligt. Som ett exempel härpå omnämns i doktrinen (se Rodhe, Lärobok i obligationsrätt s. 227) att ett försäkringsbolag helt eller delvis övertager ett dylikt bolags försäkringsbestånd. Det torde ligga

SOU 1982:12 Avveckling av viss statlig fondförmögenhet

i sakens natur att, såvida ej annat uttryckligen avta- lats, det rättssubjekt som övertar ansvaret för even— tuella förpliktelser jämväl övertar de tillgångar var— ur nämnda förpliktelser skall fullgöras (se bl.a. av Jägerskiöld i Festskrift till Agge, s. 193 anfört exempel).

Som ett uttryck för detta synsätt kan bl.a. åberopas följande. Den statliga byggnadsforskningen finansiera— des tidigare i stora delar genom en särskild byggnads— forskningsavgift. Avgiftsskyldigheten reglerades i lagen (1960:77) om byggnadsforskningsavgift. Staten bidrog samtidigt till forskningen genom anslag över budgeten. Avgifterna och anslagsmedlen tillfördes fon— den för byggnadsforskning, som förvaltades av kammar— kollegiet. Riksdagen beslöt (prop. 1980/81:178, SfU 1980/81:28, rskr. 1980/81:406) att lagen skulle upp— höra att gälla i och med utgången av år 1981 och att byggnadsforskningen därefter skulle finansieras genom anslag över statsbudgeten. I och med att byggnads— forskningsavgiften försvann, beslöt riksdagen (prop. 1981/82:25, CU 1981/82:6, rskr. 1981/82:64) att fonden för byggnadsforskning skulle upplösas. Ett särskilt reservationsanslag fördes upp i statsbudgeten. Riks— dagen beslöt att till detta reservationsanslag skulle överföras den kassabehållning som fanns i fonden vid utgången av år 1981.

Utredningen, som överväger framtida former för place— ringar av statligt förvaltade fondmedel och admini— stration av den statliga fondförvaltningen, har under sitt arbete kartlagt samtliga sådana fonderade medel. Utredningen har därvid funnit att bl.a. vissa statligt förvaltade medel, som inte härrör från donationer, förlorat sin betydelse på grund av främst föråldrade ändamål. Enligt utredningens mening är det inte ratio— nellt att dessa medel fortsättningsvis hålls särskilt avskilda och görs till föremål för särskild förvalt—

ning. Utredningen anser det motiverat att med tanke

98. Avveckling av viss statlig fondförmögenhet SOU 1982:12

på de möjligheter som förslaget kan medföra från statsfinansiella synpunkter, föreslå att dessa fonder

avvecklas så snart som möjligt.

De medel som omfattas av förslaget är folkpensione— ringsfonden, civila tjänstepensionsfonden, militära tjänstepensionsfonden, allmänna familjepensionsfonden och statens pensionsanstalts pensionsfond samt tio ytterligare i det följande närmare presenterade fon— der. Som redovisatsuppgickdet sammanlagda bokförda värdet av fonderna den 30 juni 1981 till drygt

1 730 milj. kr. Marknadsvärdet understiger detta be— lopp. Den av utredningen föreslagna avvecklingen av fondmedlen skulle, om den kommer till stånd, medföra ett likviditetstillskott till statsbudgetens inkomst— sida. Avvecklingen kan genomföras utan att resultatet

av utredningens fortsatta arbete avvaktas.

Den föreslagna avvecklingen kan ske genom att fonder— na upplöses och medlen återförs till statsbudgeten. En avveckling kan också ske genom att vissa fonder slås samman. Utredningen föreslår att de nyss nämnda fonderna avvecklas genom att däremot svarande till—

gångar realiseras och överförs till statsbudgeten.

Utredningen har gjort en så långt möjligt noggrann undersökning av de fonder, som, med hänsyn till vad ovan anförts, kan anses sakna fortsatt självständigt existensberättigande. Detta utesluter inte att de förvaltande organen själva bör göra en inventering av förvaltade fondmedel i syfte att, om fonder skulle påträffas med ändamål som kan anses ha upphört eller som inte längre fyller någon självständig funktion, få till stånd en avveckling av fonderna. De fonder som här åsyftas är alltså bara statligt förvaltade

fonder, som inte grundas på donationer.

SOU 1982:12 Avveckling av viss statlig fondförmögenhet

Utredningen skall i ett senare betänkande behandla permutationsinstitutet, som äger tillämpning på dona— tionsmedel. 7.2 Statens pensionsfonder

Med statens pensionsfonder avses här folkpensione— ringsfonden, civila tjänstepensionsfonden, militära tjänstepensionsfonden, allmänna familjepensionsfonden och statens pensionsanstalts pensionsfond. Bakgrunden till dessa fonder har beskrivits ovan i avsnitten 3.3.2 3.3.4. Någon avsättning förekommer inte längre till dessa pensionsfonder (se prop. 1938:1 Bih. s. 67 ff). Avkastningen inlevereras till statsverket, medan utgifterna vad gäller folkpensioneringen finansieras med anslag över statsbudgeten. Övriga pensionsförmåner avräknas mot inkomsttitel på statsbudgeten. Familje— pensionsmedlen belastas dock med vissa smärre årliga utgifter för pensioner. Under budgetåret 1980/81 upp— gick de till 9 677 kr. Bortsett från denna i samman— hanget obetydliga utgiftspost saknas koppling mellan Utgifter för pensioner och fonderna.

Med angivet undantag fyller fonderna sålunda inte längre någon funktion i den meningen att pensionsut— fästelser skall uppfyllas med dem. Enligt utredningens uppfattning innebär fondernas bevarande under särskild förvaltning och med den ändamålsbestämning som finns en onödig omgång 1 redovisningshänseende. Fonderna bör därför avvecklas (se även SOU 1978:11 s. 719 och SOU 1971:82 s. 31). De författningsändringar som föranleds av den föreslagna avvecklingen är ändring i 1 S regle— mentet (1961:265) angående förvaltning av riksförsäk— ringsverkets fonder och upphävande av 4 S reglementet (1919:878) för statens pensionsanstalt. Folkpensione— ringsfonden förvaltas av riksförsäkringsverket. Övriga fonder, utom statens pensionsanstalts pensionsfond, förvaltas av kammarkollegiet. Sistnämnda fond förval-

tas av statens löne— och pensionsverk.

100 Avveckling av viss statlig fondförmögenhet SOU 1982:12

Medlens placeringar den 30 juni 1981 framgår medan.

EOLKPENSIONERINGSFONDEN (kr.)

Bank och statsverkets checkräkning 13 774 814 Lån till statliga låntagare 306 395 200 Riksgäldskontoret - Statsobligationer 268 680 404 Hypoteksobligationer 341 119 298 Kommunobligationer 98 264 650 Industri— och kraftverksobligationer 13 383 434 Bankobligationer 53 500 000 Kommunlån 186 807 963 Inteckningslån 17 728 335 Övriga lån 24 200 000 Fastighet (sjukhus i Nynäshamn) 2 097 000 Aktier 75 Balanspost ./. 4 551 173

Summa 1 321 400 000

CIVILA TJÄNSTEPENSIONSFONDEN (kr.)

Kontanter 52 450 Bank 899 554 Statsskuldförbindelser 1 950 000 Riksgäldskontoret 27 015 000 Statsobligationer 1 800 300 Hypoteksobligationer 2 553 900 Kommunobligationer 629 300 Inteckningslån 1 040 000 Kommunlån 332 800

Summa 36 273 304

SOU 1982:12 Avveckling av viss statlig fondförmögenhet 101

MILITÄRA TJÄNSTEPENSIONSFONDEN (kr.)

Kontanter 37 023 Bank 895 909 Riksgäldskontoret 1 705 000 Statsobligationer 457 000 Hypoteksobligationer 661 000 Kommunobligationer 53 200 Inteckningslån 619 000 Kommunlån 96 200

Summa 4 524 332

ALLMÄNNA FAMILJEPENSIONSFONDEN (kr.)

Kontanter 61 179 Bank 206 274 Statsskuldförbindelser 1 243 000 Riksgäldskontoret 88 699 140 Statsobligationer 1 444 200 Hypoteksobligationer 2 228 600 Kommunobligationer 115 000 Industriobligationer 100 000 Inteckningslån 7 627 150 Kommunlån 831 498 Reverslån 700 000

Summa 103 256 041

STATENS PENSIONSANSTALTS PENSIONSFOND (kr.)

Riksgäldskontoret 210 683 133 Kammarkollegiets placeringsfond 7 886 511

Summa 218 569 644

102 Avveckling av viss statlig fondförmögenhet SOU 1982:12

7.3 Vissa andra statligt förvaltade fonder 7.3.1 Fonden för försöksverksamhet och forskning

på bränsleområdet

Fonden bildades genom att Kungl. Maj:t den 5 juni 1953 föreskrev att behållningen i krigsriskkassan skulle ställas till statskontorets förfogande samt att statskontoret skulle av nämnda behållning avsätta

5 500 000 kr. till en under statskontorets förvalt— ning stående diversemedelsfond, benämnd fonden för försöksverksamhet och forskning på bränsleområdet, att, till såväl kapital som ränta, användas i enlig— het med de bestämmelser Kungl. Maj:t framdeles medde— lade. Kungl. Maj:t föreskrev även att medlen skulle

göras räntebärande. Fonden förvaltas numera av kam—

markollegiet.

Fondens avkastning eller kapital har inte dispone— rats för fondens ändamål under de senaste tio åren.

Redan med hänsyn härtill bör fonden avvecklas.

Fondens tillgångar uppgick den 30 juni 1981 till

1 545 978 kr. Tillgångarna var placerade enligt föl— jande:

31 642 kr. i kontanter

1 078 213 kr. i bank

40 000 kr. i räntebärande statsobligationer

133 623 kr. i kommunlån

262 500 kr. i reverslån

7.3.2 1953 års fond för teknisk forskning

Kungl. Maj:t föreskrev den 5 juni 1953 att av behåll— ningen i olika clearingkassor och krigsriskkassan skulle 1 200 000 kr. avsättas till en under statskon— torets förvaltning stående diversemedelsfond, benämnd 1953 års fond för teknisk forskning, att användas i enlighet med de bestämmelser Kungl. Maj:t framdeles,

efter förslag av statens tekniska forskningsråd, med— delade. Kungl. Maj:t föreskrev den 27 januari 1956 att medlen skulle göras räntebärande enligt de regler som gäller för statskontorets fondförvaltning. Fonden för—

valtas numera av kammarkollegiet.

Fondens avkastning eller kapital har inte disponerats för fondens ändamål under de senaste tio åren. Redan

av detta skäl bör fonden avvecklas.

Fondens tillgångar uppgick den 30 juni 1981 till

1 213 987 kr. Tillgångarna var placerade enligt föl— jande:

26 182 kr. i kontanter

496 905 kr. i bank

144 300 kr. i räntebärande statsobligationer

434 400 kr. i kommunobligationer

112 200 kr. i hypoteksobligationer

7.3.3 Fonden för en professur i försäkringsrätt vid Stockholms högskola

Kungl. Maj:t förordnade den 19 oktober 1951 (prop. 1951z106, CU 1951:3, rskr. 1951:191) att av försäk- ringsinspektionens fond ett belopp om 650 000 kr. skulle avsättas till en av statskontoret förvaltad fond. Fondens avkastning skulle tillsammans med av— kastningen, och, i fall av behov, kapitalet, av en av Svenska försäkringsbolags riksförbund insamlad och förvaltad fond användas

"dels till avlönande av innehavaren av ifrågavarande professur i försäkringsrätt, dels till bestridande av utgifter för den pensionsrätt, som jämlikt Kungl. Maj:ts beslut må varda förenad med professuren, dels och, i den mån Kungl. Maj:t så medgivit, till bestri— dande av andra med professuren förenade utgifter".

Fonden förvaltas numera av kammarkollegiet.

Staten har numera övertagit ansvaret för att avlöna

innehavaren av ifrågavarande professur och fondens

övriga förpliktelser. Fonden saknar sålunda den upp— gift vartill den ursprungligen var avsedd. Avkast— ningen, som budgetåret 1980/81 uppgick till 39333 kr., tillförs årligen Stockholms universitets avlöningsan— slag. Fondens bevarande innebär en onödig omgång i

redovisningshänseende. Fonden bör därför avvecklas.

Fonden förvaltas numera av kammarkollegiet. Tillgång— arna uppgick den 30 juni 1981 till 689 333 kr och var placerade i kollegiets gemensamma placeringsfond.

7.3.4 Fonden för en professur i försäkringsmatema— tik och matematisk statistik vid Stockholms

högskola

Genom kungl. brev den 28 januari 1927 föreskrev Kungl. Maj:t, att av anslaget till försäkringsinspek— tionens verksamhet ett belopp om 350 000 kr. skulle avsättas till en fond, vars avkastning skulle använ— das till underhållande vid Stockholms högskola av en professur i försäkringsmatematik och matematisk sta— tistik. Nämnda belopp skulle av statskontoret bokfö— ras och förvaltas som en särskild fond. Fondens av— kastning skulle sålunda användas dels till avlöning av en innehavare av ifrågavarande professur i enlig— het med de grunder, som gällde för avlöning av en professur vid statsuniversitetet, och dels med högst 500 kr. om året för inköp av erforderlig facklittera— tur inom professurens ämnesområde. Den årliga avkast— ningen av fonden skulle stå till Stockholms högsko— las förfogande med redovisningsskyldighet inför riks— räkenskapsverket. Genom kungl. brev den 30 januari 1931 höjdes det årliga anslaget för inköp av facklit— teratur till 800 kr. Vidare medgav Kungl. Maj:t att från fondens avkastning fick utgå ett belopp om högst 2 500 kr. till inköp av äldre facklitteratur samt

övningslitteratur.

Genom kungl. brev den 6 juni 1941 medgavs att ränteme— del, reserverade från föregående år, fick användas till det med fonden avsedda ändamålet. Genom kungl. brev den 14 april 1961 förordnades att kanslern för rikets universitet, filosofie doktorn Carl Harald Cramér skulle komma i åtnjutande av hel ålderspension. Kungl. Maj:t föreskrev vidare, att till kostnaderna för nämnda pension skulle för varje budgetår från fon— den för en professur i försäkringsmatematik och mate— matisk statistik vid universitetet i Stockholm, efter bestridande av de på fonden fallande avlöningskostna— derna, lämnas ett bidrag med belopp som motsvarade den för samma tid beräknade kostnaden för sådan förtids— pensionering vartill rätt kunnat grundas på den av Cramér innehavda anställningen som professor. Beslu— tande organ över avkastningen är regeringen. Fonden, som inte är underkastad några särskilda placeringsreg—

ler, förvaltas numera av kammarkollegiet.

Staten har numera övertagit fondens förpliktelser, varvid fondens ändamål fullgörs med anslagsmedel. Av— kastningen, som budgetåret 1980/81 uppgick till

51 646 kr., tillförs årligen Stockholms universitets avlöningsanslag. Fondens bevarande skulle innebära en onödig omgång i redovisningshänseende. Fonden bör där—

för avvecklas.

Fondens tillgångar uppgick den 30 juni 1981 till 401 646 kr. Tillgångarna var placerade i bank.

7.3.5 Tingshusfonden

Den 1 januari 1971 övertog staten skyldigheten att vara lokalhållare för de allmänna underrätterna. Med anledning härav har tingshusbyggnadsskyldiges samtliga tillgångar liksom ansvaret för deras förbindelser övertagits av staten. Kungl. Maj:t uppdrog i beslut den 19 februari 1971 åt statskontorets fondbyrå att förvalta de medel och fordringar som tillfallit staten

i anledning av lokalhållningsreformen och svara för de skulder som staten övertagit, allt i den mån dessa uppgifter inte skulle fullgöras av annan myndighet enligt särskilda föreskrifter eller särskilt beslut.

Av fondens avkastning om totalt nära 6 milj. kr. per år har under budgetåret 1980/81 31 331 kr. dispone— rats för fondens ändamål. Med tanke på att staten övertagit ansvaret som lokalhållare genom att hänvisa erforderliga anslag direkt över statsbudgeten, fyller tingshusfonden inte längre någon nämnvärd uppgift. Dess bevarande synes innebära en onödig omgång i re—

dovisningshänseende. Fonden bör därför avvecklas.

Fonden uppgick den 30 juni 1981 till 50 557 140 kr., varav inlånta medel 436 521 kr. Tillgångarna var pla- cerade enligt följande:

39 820 kr. i kontanter

17 764 220 kr. i bank

15 520 800 kr. i inteckningslån

707 300 kr. i kommunlån

16 525 000 kr. i reverslån

7.3.6 Försäljningsmedel av viss häradsjord i Kärna och Slaka socknar i Östergötlands län

Kungl. Maj:t beslutade den 28 juni 1962 (prop. 1962z174, JoU 1962:27, rskr. 1962z332) att försälj— ningsmedel för av kronan tillhöriga häradsjordar i rubr. socknar skulle inlevereras till statskontoret, varvid medlen, intill dess Kungl. Maj:t annorlunda förordnade, skulle redovisas som en särskild diverse— medelstitel och innestå på statsverkets checkräkning. Medlen, som förvaltas av kammarkollegiet, uppgick den 30 juni 1981 till 80 176 kr.

Medlen utgör likvid vid försäljning av kronan tillhö— riga häradsjordar och ingår således bland statens tillgångar. Medlens kapital eller avkastning har inte

SOU 1982:12 Avveckling av viss statlig fondförmögenhet

disponerats under de senaste tio åren, varför medlen inte längre bör förvaltas avskilda. Utredningen före—

slår att fonden avvecklas. 7.3.7 Manufakturförlagslånefonden

Genom beslut av rikets ständer år 1818 avsattes av den dåvarande manufakturdiskontens medel 200 000 riksdaler banko att användas till s.k. stående lån eller förlags— lån. I samband därmed utfärdade Kungl. Maj:t i brev

den 9 december 1818 vissa bestämmelser rörande utlå— ningen, innebärande att lånen skulle löpa på sex år, därav de tre första utan avbetalning. Lånen skulle i huvudsak användas till understöd för anläggningar av nya, i riket förut okända uppfinningar i fabriks— och slöjdväg.

Manufakturdiskonten, varifrån medlen sålunda avskildes, leder sitt ursprung tillbaka till år 1756, vilket år rikets ständer anvisade ett belopp av 131 666 riksda- ler i form av kreditiv i ständernas bank. Kreditivet löpte med tre procents ränta. Det höjdes sedermera genom beslut vid olika riksdagar, så att det år 1818 uppgick till 6 milj. riksdaler banko. Med åren ökades efterfrågan på förlagslån, och ytterligare avsättning— ar till manufakturförlagslånefonden måste verkställas. Avsättningarna synes ha skett från den s.k. besparings- kassan, d.v.s. överskottet på den av manufakturdiskon— ten bedrivna lånerörelsen. Genom beslut den 26 oktober 1877 förordnade Kungl. Maj:t att förvaltningen av fon— den, som dittills omhänderhafts av kommerskollegium, skulle flyttas över till statskontoret. Bestämmelser för lån från fonden utfärdades år 1927 (SFS 403/1927). Enligt dessa kunde lån beviljas åt företag som ämnade igångsätta sådana för landet nya tillverkningar, för vilkas gynnsamma bedrivande särskilda förutsättningar syntes föreligga, mot säkerhet som godkändes av stats— kontoret. Sedan lånet innehafts under två år från

första lyftningsdagen, skulle det under därpå följande

108 Avveckling av viss statlig fondförmögenhet SOU 1982:12

högst åtta år återbetalas med lika kapitalbelopp år— ligen. Bestämmelserna upphävdes 1960 (SFS 1960:372).

Fonden förvaltas numera av kammarkollegiet.

Fondens kapital eller avkastning har inte disponerats under de senaste tio åren, varför fonden bör avveck—

las.

Fondens tillgångar uppgick den 30 juni 1981 till 40 008 kr. Tillgångarna var placerade på statsverkets

checkräkning. 7.3.8 Polenmedlen

Enligt överenskommelse den 16 november 1949 mellan Sverige och Polen skulle den polska regeringen till Sverige betala visst belopp inom 17 år från och med den 1 januari 1951 och utgå i form av en procentuell avsättning på likviderna för av Sverige importerade polska kol och koks. Enligt bestämmelserna i överens- kommelsen skulle ett i Sveriges riksbank öppnat konto

tillgodoföras nämnda avsättning.

Kungl. Maj:t tillsatte den 16 juni 1950 en nämnd med uppdrag att avge förslag till fördelning av det be— fopp som skulle erläggas av polska regeringen. Kungl. Maj:t förordnade den 22 juni 1951 att såväl redan in— flutna som därefter inflytande avsättningar skulle överlämnas till statskontorets förvaltning, varvid medlen skulle redovisas under en särskild diverseme— delstitel, benämnd "Polenmedel". Kungl. Maj:t fast— ställde vidare den ovan angivna nämndens förslag till fördelning (se Utrikesdepartementets skrivelse den 2 maj 1951). Till de intressenter som då anmält anspråk på ersättning utbetalades därefter fastställd ersättning. Utbetalning av ett belopp om 3 169 kr. kunde dock inte ske till en intressent, dödsboet efter Klotylda Nilsson. Intressenten kunde nämligen

inte anträffas.

SOU 1982:12 Avveckling av viss statlig fondförmögenhet

Preskriptionsinstitutet har betydelse vad gäller de medel, som nedsatts för att tillgodose dödsboets an— språk på skadestånd.

Såväl enligt 1862 års preskriptionsförordning som en— ligt nu gällande preskriptionslag (1981:130) gäller beträffande andra fordringar än konsumentfordringar, d.v.s. näringsidkares fordringar mot konsumenter, en allmän preskriptionstid om 10 år och räknas från ford— ringens tillkomst. Den allmänna preskriptionstiden gäller i den mån inte annat följer av vad som är sär— skilt föreskrivet.

Beståmmelser om en tjugoårig preskriptionstid fanns i lagen (1942:236) om preskription av rätt till medel som innestår hos offentlig myndighet. Denna lag har numera ersatts av bestämmelser i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet (se SFS 1981:135). 1942 års lag var tillämplig på medel som, i annat fall än som avses i 1927 års lag, enligt lag eller annan författning har betalats in till offentlig myndighet för att ges ut till den som finnes berättigad till medlen. I 1927 års lag har depositionstiden från och med den 1 juli 1981 förkortats från 20 till 10 år. Fristen för att lyfta nedsatta medel har förlängts från ett år till tre år. I fråga om nedsättning eller inbetalning, som har gjorts före ikraftträdandet, gäl- ler äldre bestämmelser. Dessa bestämmelser innebär följande. Innestår nedsatt belopp fortfarande efter tjugo år, får dessa medel lyftas av gäldenären om han anmäler sig "inom natt och år". Gör han inte det, tillfaller beloppet staten. Bl.a. Polenmedlen träffas av dessa äldre bestämmelser, varför dessa medel numera i sin helhet tillhör kronan.

Fonden Polenmedlen fyller numera inte någon självstän— dig funktion i den meningen att utfästelser skall upp— fyllas med den. Fonden bör därför avvecklas.

110 Avveckling av viss statlig fondförmögenhet SOU 1982:12

Fonden, som förvaltas av kammarkollegiet, uppgick den 30 juni 1981 till 77 429 kr. Tillgångarna var place-

rade i bank.

7.3.9 Baltiskt regleringskonto

Av de medel, som jämlikt de mellan Sverige och De Socialistiska Rådsrepublikernas Unions regeringar träffade överenskommelserna av den 30 maj 1941 och den 7 oktober 1946 samt riksdagens i anslutning där— till lämnade medgivande (prop. 1946:350) stod till förfogande för ersättning för förluster i Litauen, Lettland och Estland, reserverades genom Kungl. Maj:ts beslut den 24 januari 1947 ett belopp av omkring 324 000 kr. Medlen avsåg att bl.a. tillgodose ersätt— ningsanspråk från andra rättsägare än dem som jämlikt sagda beslut beretts gottgörelse med 24 % av de upp—

skattade förlusterna.

Fonden fyller numera inte längre någon självständig funktion i den meningen att utfästelser skall uppfyl—

las med den. Fonden bör därför avvecklas.

Fonden, som förvaltas av utrikesdepartementet, upp— gick den 30 juni 1981 till 598 114 kr. Tillgångarna

var placerade i bank.

7.3.10 Ersättningsmedel från Jugoslavien

I prop. 1947z310 begärde Kungl. Maj:t riksdagens god— kännande av bl.a. en den 12 april 1947 dagtecknad förtrolig överenskommelse rörande reglering av vissa svenska anspråk i Jugoslavien. Riksdagen anmälde med skrivelse den 18 juni 1947 (nr. 306), att den godkänt nämnda överenskommelse. Den av Jugoslavien lämnade ersättningen fördelades på sådant sätt, att vid avta— lets ingående kända ersättningsberättigade intressen—

ter tillsammans erhöll 99 % av beloppet, medan 1 6

tillfördes en reserv, avsedd att i första hand använ-

SOU 1982:12 Avveckling av viss statlig fondförmögenhet 111

das till att möta eventuella senaretillkommande ersätt— ningsanspråk.

Fonden fyller numera inte längre någon självständig funktion i den meningen att utfästelser skall uppfyl— las med den. Fonden bör därför avvecklas.

Fonden, som förvaltas av utrikesdepartementet, uppgick den 30 juni 1981 till 588 657 kr.

7.4 Avslutande synpunkter

Utredningen har i det föregående föreslagit åtgärder i syfte att få till stånd ett mera rationellt utnyttjan— de av fondmedel som inte längre fyller någon funktion på grund av att staten tagit över ett direkt ansvar genom medelstilldelning över statsbudgeten. I regel har härvid de för resp. fond gällande ändamålsbestäm— melserna kommit att förlora i betydelse. I det föregå— ende har pekats på två vägar för att åstadkomma en av— veckling av nu aktuella fonder som inte längre fyller någon självständig funktion. En väg är sammanslagning med annan eller andra fonder, en annan är att stats— budgeten tillförs fondmedlen. Utredningen har i fråga om de fonder som nämnts i detta avsnitt förordat den senare linjen. I dettasammanhang bör ånyo framhållas att utredningen kommer att, såvitt gäller statligt förvaltade donationsfonder, behandla frågan om permu- tation i ett senare betänkande. Permutationsinstitutet äger inte tillämpning på de medel som i detta betän— kande är föremål för utredningens förslag.

Det sammanlagda bokförda värdet på de fonder som är föremål för utredningens förslag uppgår till 1,7 miljarder kr. Med hänsyn till sammansättningen av de tillgångar, som utgör fondförmögenheten, skulle en realisation av tillgångarna medföra ett likviditets— tillskott till statsbudgeten.

112 Avveckling av viss statlig fondförmögenhet SOU 1982:12

Själva avvecklingen kan givetvis bli föremål för olika lösningar. En är att samtliga tillgångar avytt— ras på ett så ekonomiskt fördelaktigt sätt som möj— ligt. Nödvändiga försäljningar kan härvid behöva spridas successivt över en längre period till undvi— kande av förhastade realisationer med risk för sämre försäljningsresultat, t.ex. p.g.a. sämre börskurser. Avvecklingen kan innebära att vissa större placerare, t.ex. banker och försäkringsbolag, förvärvar de nu aktuella fondernas tillgångar. Staten erhåller härvid kontanta tillgångar, vilket medför att statens upp—

låningsbehov kan minskas i motsvarande mån.

Det kan emellertid också tänkas att staten, oavsett det nu framlagda förslaget, föredrar att på kortare eller längre sikt placera om nu aktuella fondtill— gångar eller föra över dessa till andra fonder. Sta— ten följer då sina placeringspolitiska intentioner. I ett kommande betänkande avser utredningen att när— mare behandla hithörande spörsmål. Bl.a. avser utred— ningen att, enligt direktiven, överväga de synpunkter som i denna fråga framförtsi kapitalmarknadsutred— ningens slutbetänkande (SOU 1978:11).

Den av utredningen föreslagna avvecklingen av fondme— del saknar praktisk betydelse för frågan om det fort— satta personella handhavandet av fonder, som förval— tas av berörda organ. Information om betänkandets huvudsakliga innehåll har lämnats till berörda perso—

nalorganisationer.

Det bokförda värdet av de fonder som föreslås bli av— vecklade samt den årliga avkastningen av fondkapita—

let framgår av följande sammanställning.

Folkpensioneringsfonden

Civila tjänstepensions— fonden

Nulitära tjänstepen— sionsfonden

Almänna familjepensions— fonden

Statens pensionsanstalts pensionsfond

Fonden för försöksverk— samhet och forskning på bränsleområdet

1953 års fond för tek— nisk forskning

Fonden för en professur i försäkringsrätt vid Stockholms högskola Fonden för en professur i försäkringsmatematik och matematisk statistik vid Stockholms högskola

Iingshusfonden skulder resp. skuldräntor

Försäljningsmedel av viss häradsjord i Kärna och Slaka socknar i Östergötlands län

Manufakturförlags— lånefonden

Polenmedlen

Baltiskt regleringskonto Ersättningsmedel från Jugoslavien

Sunna

Fondkapital

per 810630 (kr.)

1 321 400

36 273

4 524

103 256

218 569

1 545

1 213

689

401

50 557 ./. 436

80

40 77 598 588

1 739 379

000

304

332

041

644

978

987

333

646

140 521

176

008

429 114

657

268

Avveckling av viss statlig fondförmögenhet

Avkastning budgetåret 1980/81

85 372 3 182

405

9 882

21 267

148

93

39

51

5 905 ./. 31

9 56

55

126 438

(kr.)

274

012

527

283

605

799

393

333

646

571 331

150 602

708 572

'.G*|'J'*uL|'|-j.-L':* '. 1 1

' fm- new:- £

Jil—(!! 1,1

w., ”. mu al:-m.! - " 'i'-map: r-v »

8 STATLIGT FÖRVALTADE MEDEL SOM OMFATTAS AV UTREDNINGSUPPDRAGET

Den i det föregående föreslagna avvecklingen av fond— medel förutsätter att en avgränsning kan göras av de medel som berörs av förslaget från övriga statligt förvaltade fondmedel. För att en sådan avgränsning skall framstå som meningsfull har utredningen ansett det nödvändigt att redovisa samtliga statligt förval— tade fonder och stiftelser som omfattas av utrednings— uppdraget. Detta har också bedömts som angeläget med hänsyn till önskvärdheten av att den av utredningen gjorda kartläggningen av statligt förvaltade fondmedel på ett så tidigt stadium som möjligt blir föremål för en samlad presentation.

I en till betänkandet fogad bilaga anges sålunda de statliga organ som är redovisningsskyldiga för för— valtningen av fondmedel samt de fonder och stiftelser som är föremål för den statliga förvaltningen. För— teckningen över organen följer fördelningen efter de— partementstillhörighet.

Det i bilagan återgivna materialet har insamlats genom att utredningens sekretariat varit i kontakt med en stor mängd statliga organ liksom med samtliga revi— sionskontor inom statsförvaltningen, varvid ett mycket omfattande skriftligt material genomgåtts. Om ingivna donationsurkunder eller ingivet skriftligt material i övrigt utvisar att nu aktuella medel är underkastade särskilda förvaltningsregler (däribland placeringsreg— ler) har detta angetts i kolumnen Anmärkningar i övrigt. Det ligger i sakens natur att det i bilagan

116 Statligt förvaltade medel ... SOU 1982:12

redovisade materialet kan vara behäftat med enstaka smärre fel. För att i möjligaste mån eliminera anta— let fel har, i den mån tiden det medgett, resp. organ beretts tillfälle att granska materialets tillförlit— lighet. De redovisade uppgifterna avser tidpunkten 1981—06—30. Materialet avser 260 statliga organ och

3 600 fonder och stiftelser.

BILAGA

UPPGIFTER OM DE STATLIGA-ORGAN SOM FÖRVALTAR NU AKTUELLA MEDEL SAMT OM DE FÖRVALTADE MEDLEN

*,. _y -1711___ ( _. - 1, ” ”,'"r. ".,, 1- 1*- * _ Å Ulf —-1 — - . - - _ ”1,1'11

11 '|'!

. _ '.' _1 1.-.' l...: . . . _ . _. . __ 1”1 h. 1 . '

1 ., . '. . | , 1 '.' | | , . . 1: * .'lu .. '1 1

"?"f1'nl11"

FÖRTECKNING ÖVER FONDFÖRVALTANDE ORGAN

Sid. Högsta domstolen 123 Svea hovrätt 123 Hovrätten över Skåne och Blekinge 124 Kammarrätten i stockholm 124 Kammarrätten i Göteborg 124 Malmö tingsrätt 125 Hässleholms tingsrätt 126 Kriminalvårdsstyrelsen 126 Rikspolisstyrelsen 127 Polisstyrelsen i Stockholm 127 Landets polisstyrelser (beslagtagna medel) 127 Utrikesdepartementet 132 Svenska institutet 132 Försvarets civilförvaltning (avser olika militära organ) 133 Karolinska sjukhuset 141 Riksförsäkringsverket 146 Socialstyrelsen 150 Statens bakteriologiska laboratorium 150 Postverket 151 Televerket 153 Statens järnvägar 153 Sjöfartsverket 154 Kammarkollegiet 155 Statens löne— och pensionsverk 193 Statistiska centralbyrån 193 Birgittaskolan 194 Chalmers tekniska högskola 194

Dialekt— och folkminnesarkivet i Uppsala 199

Sid. Ekeskolan 200 Hällboskolan 200 Högskolan för lärarutbildning 200 Högskolan i Borås 202 Högskolan i Falun/Borlänge 203 Högskolan i Kalmar 203 Högskolan i Karlstad 203 Högskolan i Kristianstad 203 Högskolan i Luleå 204 Högskolan i Sundsvall/Härnösand 204 Högskolan i Växjö 205 Högskolan i Örebro 207 Karolinska institutet 207 Konstfackskolan 229 Kungliga biblioteket 230 Kristinaskolan 231 Landsarkivet i Härnösand 231 Kungl. Livrustkammaren m.m. 231 Manillaskolan 232 Musikhögskolan 232 Nordiska museet 233 Ortnamnsarkivet i Uppsala 237 Regionmusiken 238 Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 238 Riksarkivet 239 Statens konstmuseer 240 Trädgårdsskolan i Norrköping 244 Statens skola för vuxna i Norrköping 244 Svenskt visarkiv 245 Tekniska högskolan i Stockholm 245 Tekniska museet 255 Tomtebodaskolan 256 Universitetet i Göteborg 260 Universitetet i Linköping 271 Universitetet i Lund 271 Universitetet i Stockholm 300

Universitetet i Umeå 305

SOU 1982:12 Förteckning över fondförvaltande organ 121

Sid. Universitetet i Uppsala 307 Vänerskolan 330 Åsbackaskolan 330 Östervångsskolan 330 Fiskeristyrelsen 331 Lantbruksstyrelsen 331 Lantbruksnämnden i Kristianstads län 332 Skogsvårdsstyrelsen i Uppsala, Södermanlands, Jönköpings, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Älvsborgs, Värmlands, Örebro, Kopparbergs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län 332

Statens naturvårdsverk 335 Sveriges lantbruksuniversitet 335 Generaltullstyrelsen 343 Arbetarskyddsstyrelsen 344 Arbetsmarknadsstyrelsen 344 Lantmäteriverket 345 Marintekniska institutet 346 Förenade fabriksverken 346 Domänverket 346 Statens industriverk 348 Sveriges geologiska undersökning 348 Domkapitlet i Uppsala 349 Domkapitlet i Linköping 352 Domkapitlet i Skara 357 Domkapitlet i Strängnäs 364 Domkapitlet i Västerås 367 Domkapitlet i Växjö 372 Domkapitlet i Lund 376 Domkapitlet i Göteborg 381 Domkapitlet i Karlstad 384 Domkapitlet i Härnösand 389 Domkapitlet i Luleå 392 Domkapitlet i Visby 396 Domkapitlet i Stockholm 397 Uppsala domkyrka 399 Länsstyrelsen i Stockholms län 401 Länsstyrelsen i Uppsala län 402

Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen Länsstyrelsen

H H H P

H- H- |__].

i

i

Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Kristianstads län Malmöhus län Hallands län Göteborgs och Bohus län Älvsborgs län Skaraborgs län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Kopparbergs län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län

Norrbottens län

Statens brandnämnd

Fonder placerade hos riksgäldskontoret

1

enligt regeringens beslut

Sid. 402 403 -404 404 405 406 407 408 409 409 410 410 411 412 412 413 414 415 415 416 417 419 422

423

fRedovisande

'organ

'Högsta dom— stolen

-5vea hovrätt

1 1 i %

Benämning på de

fonderade medlen

Anna Nordlunds semesterfond

Björn Lundvalls fond

Fredenstjernska fonden

SL:s fond

Revisionsskillings— kassan

Organ inom

Medlens ändamål Understöd till anställda

vid HD

Understöd till anställda

vid HD

Summa

Stipendier till fiskaler

Understöd till bl.a. kvinnliga tjänstemän vid hovrätten

Understöd till hovrätts—

biträden

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

429 430

'ustitiede artementets verksamhetsområde

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

7 200 i aktier

1 000 i räntebärande statsobl.

3 000 i bankobl.

1 500 i aktier

20 000 i räntebärande statsobl. 10 000 i hypoteksobl. 15 000 i industriobl.

312 420 i aktier

5 920 i hypoteksobl. 11 000 i industriobl. 9 990 i bankobl.

6 304 5 100 8 160 4 000

25 522 i aktier

aktier kommunobl. industriobl. bankobl.

Anmärkning i

övrigt

Särskild styrelse

Särskild styrelse. Fonden har place— ringsregler medde— lade av donator men i viss mån ändrade genom permutation.

Om utdelning beslu— tar en särskild nämnd

Avgifter, som er— lagts av revisions— sökande, vilka se— dermera inte Full— följt talan och då inte heller återfått erlagd avgift

Redovisande

,organ

Svea hovrätt

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Kammarrätten i Stockholm Kammarrätten i Göteborg

'understödskassa 50 000 i förlagsbevis mit huvwsaklige”

Organ inom 'ustitiede artementets verksamhetsområde

Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

Gammallösenkassan Understöd till änkor 1 480 i hypoteksobl. Medel som influtit

- i form av lösen för ågtigtizå'vakter Vld hovrättens expedi—

tioner efter det at ex editionshavande . Summa 502 668 ra t att uppbära” dessa mede upphört Ej donationsmedel

HovrädensöverSkåne Pensionsfond för anställ— 403 440 237 257 i aktier och Särskild styrelse och Blekingeenskil— da vid hovrätten skuldebrev Reql. 1972—11—21 da pensions— och 76 077 i obl. Fonden har tillkom—

genom ränta pa revi & Sionsskillingar,som före ar 1855 ned—

satts i hovrätten Ej donationsmedel

Tersmeden—Kinbergs Personalvårdande fond åtgärder m.m.

Kammarrätten redo- visar endast del av avkastningen. Kammarkollegiet Förvaltar och redovisar till— gångarna.

Tersmeden—Kinbergs Personalvårdande fond åtgärder m.m.

Organ inom justitiedepartementets verksamhetsområde

. 1

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning 1

30 juni 1981 (kr)

organ fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

Malmö tingsrätt

Magistratens i Malmös enskilda

änke- och pupill— kassa

Understöd till änkor och barn efter Magistrate— personer i Malmö

106 606 18 015 i aktier 49 000 i räntebärande statsobl.

1 000 i kommunobl.

32 000 i hypoteksobl.

Siffrorna avser förhållandena 1980-12—31

Fonden för vård och Gravunderhåll underhåll av stads— notarien Ernst

Franckes gravställe

Rådman Joh. Knuts-

sons och hans fru

Margaretha Knutssons fond

Understöd till bl.a. änkor efter Magistrate— personer i Malmö

121 379 53 219 i aktier

19 000 i räntebärande statsobl.

4 000 i kommunobl.

33 000 i hypoteksobl.

FW och Hildur Hallbergs donation

Gravunderhåll m.m. 16 315 i aktier

25 000 i räntebärande statsobl.

3 000 i komnunobl.

8 000 i hypoteksobl.

1 000 i förlagslån

C och G Hammars Gravunderhåll

gravställesfond

1 229

288 125

Redovisande

organ Hässleholms

tingsrätt

Kriminalvårds- styrelsen

Benämning på de fonderade medlen

V Göinge livränte— fond

Kriminalvårdens samfond

Stiftelsen doktor Torsten Anders Amun- Amundssons testa— mentsfond för fri— givna fångar

Eva Cullbergs minnesfond

Personal fond Hall

Organ inom 'ustitiede artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Stip. till teol. stud.

Bidrag till kriminalvår— dens klienter och deras

familjer

Vidareutbildning av till frihetsstraff villkor—

ligt dömda m.fl.

Iordningsställande av

stränderna vid Fiskar— torpet

Bokfört kapital den 1981 (kr)

30 juni

Andra placeringar än på bankräkning (kr)

40 000 i räntebärande

statsobl.

Anmärkning i

övrigt

Förv. anförtrodd_ "Vastra Göinge ha— rads Nämnd"

KVS redovisar av— kastningen. Kammar— kollegiet förvaltar och redovisar till— gångarna.

KVS redovisar dis— ponibel avkastning. Advokatsamfundet förvaltar tillgång— arna. KVS redovisar dis-

ponibel avkastning. Västerås kommun för valtar tillgångarna

Medlen skall enl. föreskrift placeras å räntebärande kont- i PK—banken.

Statlig medverkan Beloppet har sjö—

fartsverket ställt till förfogande (se KVS prot. 1977—0543)

'Redovisande

organ

:Rikspolissty-

relsen

Polisstyrelsen i Stockholm Polisstyrelsen

.12

Stockholm Danderyd Handen Huddinge Jakobsberg Lidingö Märsta Nacka Norrtälje Sollentuna Solna Södertälje

Benämning på de

fonderade medlen

W Geddas fond C G Westdahls stipendiefond

Stockholms Dagblads polishjälpsfond

Beslagtagna medel ||

|| || || || II || || || || ||

Organ inom 'ustitiede artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Premier till elever vid polisskolan

Stip. för studier i polisväsendet

Understöd till poliser

Summa

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

11 500 i räntebärande statsobl. 45 000 i räntebärande statsobl. 6 000 i räntebärande statsobl.

Anmärkning i

övrigt

Lag (1965:1065) om visst stöldgods m m RPS föreskrifter 1981—01—01

Organ inom 'ustitiede artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

Anmärkning i organ fonderade medlen på bankräkning (kr)

övrigt

;Polisstyrelsen 'i:

Lag (1965:1065) om visst stöldgods m m RPS föreskrifter 1981-01-01

ETäby Beslagtagna medel :Enköping ” :Tierp " ,Uppsala " i Eskilstuna " i Katrineholm " * Nyköping " Strängnäs " Linköping " :Mjölby " Motala " * Norrköping " Eksjö " ,Jönköping " Vetlanda " Värnamo " Ljungby ” Växjö " Älmhult " Kalmar " Oskarshamn " Vimmerby " Västervik " Visby " Karlshamn " Karlskrona " Ronneby " Hässleholm "

1 |

Kristianstad "

Simrishamn

Redovisande

organ

; Polisstyrelsen ji:

Ängelholm Eslöv Helsingborg Landskrona Lund

Malmö Trelleborg Ystad Falkenberg Halmstad. Kungsbacka Varberg Göteborg Kungälv Mölndal Strömstad Uddevalla Alingsås Borås Kinna Trollhättan Ulricehamn Vänersborg Åmål Falköping Lidköping Mariestad Skara Skövde

Benämning på de

Funderade medlen

Beslagtagna medel "

|| || " || || " ll

Organ inom 'ustitiede artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i övrigt 1

» Lag (1965:1065) om [ visst stöldgods m m RPS Föreskrifter

1981—01—01

Redovisande

organ

Polisstyrelsen i:

Tidaholm

Arvika Hagfors Karlstad Kristinehamn Säffle Hallsberg

:Karlskoga

"Lindesberg

Örebro . Fagersta

”Köping

Sala Västerås Avesta Borlänge Falu Ludvika Malung Mora Rättvik Bollnäs Gävle Hudiksvall Ljusdal Sandviken Söderhamn Härnösand Kramfors

Benämning på de

fonderade medlen

Beslagtagna medel "

|| || || || || || II || || || || || || || " || || || || || || || || || || ||

Organ inom 'ustitiede artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr)

Anmärkning i

övrigt

Lag (1965:1065) om visst stöldgods m m RPS föreskrifter 1981—01-01

Redovisande

organ

Polisstyrelsen i:

Sollefteå Sundsvall 'rnsköldsvik Sveg Östersund Lycksele Skellefteå Storuman Umeå Vilhelmina Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Kalix Kiruna Luleå Piteå

Benämning på de

fonderade medlen

Beslagtagna medel ||

II || || || II || || || || || II II ll " ||

Organ inom 'ustitiede artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Summa

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

6 591 730

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

Anmärkning i

övrigt

Lag (1965:1065) om visst stöldgods m m RPS föreskrifter , 1981-01-01

Redovisande

;organ

Utrikesdeparte— mentet

Benämning på de

fonderade medlen

Ahlöfska fonden

Ersättn.medel från Jugoslavien

Baltiskt regle— ringskonto

Ränta Baltiskt regleringskonto

*B—avdelningsmedel

Ersättn.medel från Rumänien

Ränta ersättn.medel Rumänien

Pretoria—Johnsson- fonden

Argentinafonden

Utrikesde

Medlens ändamål

Resestipendier

Reglering av vissa anspråk

Förv. skyddsmaktsmedel

Reglering av vissa anspråk

Nödlidande svenskar i

Sydafrika

Summa

Främ a de kommers ell &ulturella fötbin€

delserna mellan Sverige

och

och Argentina

artementet

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) 91 519 i aktier Anmärkning i

övrigt

Kbrev 1831—04-23 Kbrev 1841-07-19

Prop. 1947:310 Rskr 1947z306 Ej donationsmedel Prop. 1946:350 Ej donationsmedel

Ej donationsmedel

Ej donationsmedel. Medel tillhörande sammanlagt 29 främ- mande stater, för vilkas räknin Sverige 1939— 4 varit skyddsmakt

Ej donationsmedel

Prop. 1960:20 Ej donationsmedel

Några bidrag har ej lamnats det senaste

decenniet

I | |

Bilaga

son 1982

Redovisande

organ

Försvarets civilförvalt- ning (FCV)

Benämning på de

fonderade medlen

Hemvärnets centra- la förtroendenämnds gåvomedel

Nya Älvsborgs fd fästning

Försvarsläroverkets handlånekassa

Försvarets läro- verks'jubileums— kassa

Bertil Ugglas minnespris

Understödsfonden A 3 Grundfonden A 3

Gahmska fonden

Pupillkassan A3

Gåvomedel vid K 1

Organ inom försvarsde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Underhåll av fästningen

Trivsel bland elever

Inköp av idrottspriser

Fattiga off. änkor och barn Klädhjälp åt barn till off.

Inköp av böcker och kläder till fattiga barn

studiehjälp åt ogifta 0ff.döttrar

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr) 397 665

102 626

1 1

960 608

på bankräkning (kr)

320 749 i aktier

10 000 i räntebärande statsobl. 34 000 i räntebärande statsobl. 10 000 i räntebärande statsobl. 12 000 i räntebärande statsobl. 11 000 i räntebärande statsobl.

Anmärkning i

övrigt

Förvaltas av CFN

Västkustens mili- tärkommando FG

FG

P 10

A3 A3 A3 A3

Redovisande

organ

;Försvarets

;civilförvalt— yning (FCV)

1

Benämning på de

fonderade medlen

P 6 Manskaps pen— sionskassa

P 10 Museifond

Krigsskolan, gåvo— medel (Kapellfon— den)

Bror Muncks kaval— lerifond

Bror Muncks rid- skolefond

Kungl Skånska luft— värnskårens dona- tionsfond

Medaljfonden Göta Ingenjörkår

Vissa gåvomedel vid Stockholms tygsta— tion

Avkastningen av

G E Westermarks och hans hustru Emelies belöningsfond

Organ inom försvarade artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Pensioner till indelta soldater

Medge inköp till reg— museet

Inköp av museiföremål Trivsel bland perso- nalen Kostnader för minnes- medaljen

Cigarrkassa

Stipendium

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt P6/F014 P10

KS

553 073 i aktier

gavser även kavalleri— onden)

29 167 i aktier; L V 4 30 000 i ränte—

bärande statsobl.

25 000 i reverslån

Ing 2

MFO

Anmärkning i

Marinstaben disp. I övrigt se anm. nästa fond

Organ inom försvarsde artementets verksamhetsområde

Redovisande

organ

Försvarets civilförvalt- ning (FCV)

Benämning på de

fonderade medlen

Ubåtsvapnets under— stödsfond

Gåvomedel vid KA 5 Fonden för kyrklig självård

I 3 stipendiefond

Sagströmskavfonden

Fonden för bokinköp

till elevbiblioteket "vid försvarets läro— verk '

AAG Asplunds dona— tionsfond

Majoren G V Manner— stedts donationsfond

.Vissa gåvomedel vid 1. Helikopterdivi— sioner

Medl ens ändamål

Understöd t. behövande efterlevande v. ubåts- olyckor

Gåvomedel

Kyrklig själavård

Studie el. resa

rekreations—

Understöd till vpl.

Bokinköp

Diffust. Ej utnyttjad på 50 år

Understöd till befäls— änkor

Gåvomedel

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

31 10 11

343 195 855 043 320 900

973.

på bankräkning (kr)

*11 200 i räntebärande statsobl.

Anmärkning i

övrigt

FCV redovisar en— dast avkastningen. Kammarkoll. för— valtar och redo— visar (marinstaben i övrigt)

Ka 5

l 3/Fo 51 I 3/Fo 51

v- Lu.

FG

P 10

120/Fo 61

1. helikopter— divisionen

*. i ! ;

i g i 1 ! !

Redovisande o

rgan

Försvarets civilförvalt- ning (FCV)

Benämning på de

fonderade medlen

Fonden för kyrklig Själavård

Flygarepojkarna Kapten Ahlqvists minne

Kungl Norra Små— lands regementes premiefond

Kungl Smålands gre— nadjärkårs premie— fond Kungl Smålands gre- nadjärskårs stipen— diefond Kapellfonden vid Göteborgs kust— artilleriförsvar

Hjälpfonden vid MKO

I 4 Parkkassa

Krigsflygskolan

Organ inom försvarsde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr) Andra placeringar än Anmärkning i på bankräkning (kr) övrigt

Kyrklig själavård T 1 Belöning till personal F 14

Framställning av tryckt skrift

I 12/F0 17

Traditionsvårdande verk- samhet

1 11/Fo 16, 19

Stip. till reg. office- rare

30 000 i räntebärande statsobl.

I 11/Fo 16, 18

Bidrag t. kapellet i Nya Älfsborgs f.d. fästning

MKV/KA 4

Premier till vpl. 0rl.bas Ost

Underhåll av parkområde 14 000 i räntebärande I 4/Fo 41

statsobl.

Gåvomedel F 5

lRedovisande

lorgan

Försvarets civilförvalt- lning (FCV)

M..—___... _M-__.._...—..,.__

Benämning på de

fonderade medlen

Planetariefonden

Belöningar till 2. Helikopterdivi- sionen

V Brorströms fond.

Gåva till FHS G Göthenqvists minne Finlandsfrivilligas

stipendiefond

Kapten Gunnar Gran— bäcks fond

Jubileumsfonden Fockska fonden

Alsters pens.kassa

Organ inom försvarsde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Underhåll av planetarium Trivsel bland personalen

Personalvård

Utv. av undervisnings— metoder m.m.

Understöd t. flygolyckor

efterl. vid

Regementets museum

Mil.studier utomlands För soldatkyrkas bästa

Pensioner

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

2

15

123

19

121 668 285 116 468

424 718 564 084 852

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

KSS

2. helikopterdi- visionen

Flygstaben. För—* svarsstabens per— sonalvårdsbyrå

Försvarshögskolan Flygstaben

Medlen numera (820101) förbrukade

I 16/Fo 31

1 19/P 5 1 14/Fo 19

I 2/Fo 52

1 1

Redovisande

organ

Försvarets civilförvalt- ning (FCV)

Benämning på de

fonderade medlen

I Lundbergs dona— tionsfond

R Millqvists minnesfond

P Grönstrands fond

I Sjöqvists fond

Jacob Wallenbergs fond

Herbert Bexelius fond Kulturfonden för värnpliktiga vid 1 14/F0 49

Södra Skånska reg:s hjälp

P 10/Fo 43 Historiefond

uigau .lIIUIIl IULavaiauc cu LclllclchLb VULKdeI

Medlens ändamål

Stip. till framstående plutonofficer

Belöning till fram— stående idrottsman Främja kontakter m. andra sjökrigsskolor

Språkstudier

Teaterbesök m.m.

Hjälp t. behövande vpl.

Främja historieskrivn. kring reg.

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

IC LäUIIIl'dUC

Andra placeringar än på bankräkning (kr)

8 000 i räntebärande statsobl.

25 209 i aktier; 61 745 i räntebärande statsobl.

Anmärkning i

övrigt

P 7/Fo 11 P 7/Fo 11

Örlogsbas ost

FCV redovisar en— dast avkastningen Kammarkoll. för— valtar och redo— visar tillgångarna

KSS KSS

I 14/Fo 49

P 7/Fo 11

P 10

Redovisande

organ

Försvarets civilförvalt— ning (FCV)

i : 1 1 i 1 1 5 ! 1 1 l 1 1

Benämning på de

fonderade medlen

I 12/F0 17 Historiefond I 12/F0 17 Jubileumsfond P 10/F0 43 Krigsmannakassa

Gåvomedel EIH Sköld

Herman Genteles fond

Fältläkare N A Binkes fond

Gunnar Svenssons fond

A Otterströms fond Arméförvaltningens historiefond

Amiralitetskolle- gie historia

Organ inom försvarsdepartementets verksamhetsområde

___—___—

Medlens ändamål

Framst. tryckt skrift

Främja regzs tradi- tioner

Soldathemsverksamhet i

Strängnäs

Saknas Saknas Saknas Saknas

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

14 812

13 36

26

417 256

834 533 689 778 479 618 326 284

på bankräkning (kr) 31 000 räntebärande statsobl.

25 356 placerade hos kammarkollegiet 4 421 placerade hos kammarkoll.

1 861 placerade hos kammarkollegiet

2 064 placerade hos kammarkollegiet

Anmärkning i

övrigt

I 12/Fo 17 I 12/Fo 17

P 10

Förvaltas av kam— markoll. o. lyder under hemvärns- chefen

Försvarets sjuk— vårdsstyrelse Försvarets sjuk- vårdsstyrelse Försvarets sjuk- vårdsstyrelse

Redovisande

organ

Försvarets civilförvalt— ning (FCV)

Benämning på de fonderade medlen

Marinens fond för manskapskassor

Fondmedel F 9

Organ inom försvarsde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr)

Summa

(Samtliga fondmedel som FCV redovisar)

3 336 051

Anmärkning i

övrigt

. __...”— .. __. _www—wum

! l ! l 5 1 l 1 1 l

Redovisande

'organ

Karolinska sjukhuset

Benämning på de

fonderade medlen

Lundins understöds— fond Hintzes understöds- fond

Thomsons fond

von Beskows fond Horns fond Lieberdts fond Hammarbergs fond Wingqvists fond Hedins fond Syskonen Wesséns fond

Strandmans fond Carlssons fond Malméns fond

Nanna Svartz'fond Jenny Sundins fond Berghs fond Olssons stipendie— fond

Anderssons fond Kjellbergs fond Edgrens fond Fröbergs fond Fredrikssons fond Hambergers fond Kristofferssons fond Malmgrens fond

von Hofstens fond Ohlssons fond

Organ inom socialde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bidrag till patienter

"

Forskning m.m. Bidrag m.m. till patienter ||

||

Forskning m.m. Forskning Böcker m.m. till barnen

Forskning ||

Bidrag till behövande

Forskning

Bidrag till patienter ll

Stipendier till läkare

Vård av spastiska barn

Forskning "

Bidrag till patienter Forskning

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Ingår i KS samför—

valtade fonder ||

|| || II || || || || || || || || || || || || || || || || || ll " || ||

Karolinska sjukhuset

Benämning på de

fonderade medlen

Makarna Lindbergs nödhjälpsfond

Hasselgrenska fonden

Berglinds fond Wikmans fond Thorells fond Jonssons fond

Ryhrs fond Svenssons fond Linnea Olssons fond Bertil Erikssons” fond

G och E Erikssons

-fond.

Härdvalls fond Reizensteins fond Frykbergs fonda Alice och Evert" Terneborgs fond Margaretafonden

Mörners fond Derwins fond

Hudklinikens forsk- ningsfond

Organ inom socialde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bidrag till patienter

Forskning

Bidrag till barnpatienter

Forskning II

II " || || || ||

Cancerforskning vid kirurgiska kliniken Trivselfrämjande åtgärder för patienter vid

Radiumhemmet Forskning

|| "

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr)

8 600 209 (avser samtliga KS samförvaltade fonder)

3 334 589 i aktier 750 100 i räntebärande statsobl. 383 067 i kommunobl. 203 700 i industriobl. 3 147 000 i reverslån 9 909 iobostadsrätt (Ovanstående upEgifter avser samtliga sam— )

förvaltade fonder

Anmärkning i

övrigt

Ingår i KS samför— valtade fonder

" || ||

||

Redovisande

organ

-Karolinska "sjukhuset

Benämning på de

fonderade medlen

John och Kerstin Berglunds under- stödsfond Sparbössemedlen Dahls julfestfond

Dahls pediatrisk forskning Patientfonden

Hällbergs fond Gadeliusfondens bidrag "Theselius fond

Sternhagens fond

Felix Mindus bidrag Allmänna lasaretts— fonden

von Antivarii gåva Sthlms stads bor— garskaps gåva Livmedicus Fröling Kommerserådet

von Rothstein

För finska flyktingar Kanslirådet Noreen von Hessensteins HKH Kronprinsen Carl Johans gåva

Organ inom socialde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Understöd till bl.a. behövande med stud.

Allmänt ändamål Julklappar m.m. till barnen

Forskning

Brådskande hjälp till patienter

Tillv. av apparater Kurativ verksamhet

Avlöning av personal Understöd till bl.a. psykiskt sjuka patienter Forskning

Sjukhusets prydnad m.m.

Frisängar ||

"

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

1 456 179 663 23 337 28 077 157

3 538 1 566

58 416

197 000 30 665

på bankräkning (kr)

650 581 i aktier

299 250 i industriobl.

Anmärkning i

övrigt

Ingår i Serafimer— lasarettets sam-

förvaltade fonder ||

VI

n

4

! . iRedOVisande !

organ

Karolinska sjukhuset

Benämning på de

fonderade medlen

Livkirurgen Wenner De fattigas vän och de värnlösas stöd Hovintendenten Piper Brukspatron Beskow Handlanden Zettersten Grevinnan Hamilton Överstinnan Haijs gåva

Överstinnan Haijs

vtestamente

Makarna Lieberdt— Weber Kontraktsprosten Sjöstedt Friherrinnan Willebrandt

Magnus Huss frisäng Greve Gyllenborg, sjuksängar

Greve Gyllenborg, Strängnäsbor Läroverkskollegan Nyberg

Finska läkares gåva af Bjerkéns ungdoms— väns gåva Statsrådet Rönnow Britta Hultenheim

Organ inom socialdepartementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Frisängar

|| || || || IV

" ||

"

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Ingår i Serafimer— lasarettets sam-

förvaltade fonder ||

|| || || || || || ||

'I

i i

Redovisande

organ

Karolinska sjukhuset

Benämning på de fonderade medlen

Maria Charlotta Granberg

Emma Kristina Tiderman Wattrangska dispo— sitionen Sederholmska dona- tionsfonden Björnstjernas fond Grosshandlare Söderström

Prosten Jungblad Emma Hambergs gåva Professorskan von Rothstein

P L Sundgren

Dr Regnells stipen- diefond Fattigmedel el. understödsfond Lotta Nordlund Professor Bruzelius Generalkonsul Berendts

Lincoln Pajkulls minne

M F W:s fond Sebardtska hjälp- fonden

All el. inrättn. fonden

Grosshandlare Weissenberq

Organ inom socialde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Frisängar

|| || ||

|! || || || ||

"

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Ingår i Serafimer- lasarettets sam— förvaltade fonder

II || || || || "

Redovisande

organ

Karolinska sjukhuset

Riksförsäkrings verket

Benämning på de

fonderade medlen

Grosshandlare

C G Carlsson Professor Jacobeus fond

Revisor Österdahl Magnussons fond Baronessan

Julia Daelman Fröken 8 K Berlien Lisen och Oscar Lundin

Generalkonsul Letterstedt Sture Lundbergs räntemedel

Forsknin smedel ställda .ill KS:s disposition och lacerade i annan ank än riksbanken

Folkpensionerings- fonden

Organ inom socialde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Frisängar

|| || |!

Allmänt ändamål

Frisängar

Totalt samtliga KS fonderade medel

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

3 723 655 (avser Serafimer— lasarettets samför— valtade fonder)

53 770 644 780

Finns ej

14 822 012 1 321 400 000

på bankräkning (kr)

1 397 811 i aktier

250 000 i räntebärande

statsobl.

350 991 i kommunobl. 203 700 i industriobl.

268 680 403 i ränte-

bärande statsobl.

98 264 650 i kommunobL

341 119 298 i hypo- teksobl.

13 383 434 i industri—

obl.

Anmärkning i övrigt

Ingår i Serafimer— lasarettets sam— förvaltade fonder

Övriga Serafimer—

lasarettets fonder ll

Ej donationsmedel

Bilaga

I lRedovisande

:organ

lRiksförsäkrings- lverket

1 1 i i 1 ; 1 i i 1 l 1 i g 1 i 1 1

Benämning på de

fonderade medlen

Folkpensionerings— fonden (forts.)

Frivilliga pensions försäkringsfonden

Organ inom socialde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Äldregruppen

1936 års tariff 1938 års tariff 1958 års tariff 1977 års tariff

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

11 938 270 6 794 673

215 742 746 289 663 999

14 465 655

på bankräkning (kr)

53 500 000 i bankobl. 17 728 336 i inteckn. lån

186 807 963 i kommunlå. 24 200 000 i övriga lån 306 395 200 i stats— skuldförbindelser

10 000 000 i hypoteks- obl.

765 750 i räntebärande statsobl. 55 875 i hypoteksobl.

20 035 620 i ränte— bärande statsobl.

9 425 000 i kommunobl. 23 135 377 i hypoteks— obl. 1 600 000 i industri— obl.

5 300 000 i bankobl.

6 233 472 & ränte—

bärande statsobl. 10 760 000 i kommunobl.

28 528 992 i hypoteks— obl. 3 920 000 i industri— obl.

6 350 000 i bankobl. 2 851 310 i hypoteks— obl.

övrigt

Anmärkning 1

Ej donationsmedel

||

||

Redovisande organ

Riksförsäkrings verket

Benämning på de

fonderade medlen

Nils Jönssons donationsfond Särskild fond (Fäderneslandet)

Arbetsskadefonden

gbenämning fr.o.m. 982—01-0 )

Särskilda yrkes- skadefonden

Fonden för frivil—

lig yrkesskadeför- säkring

Fiskarförsäkrings— fonden Barnlivräntefonden

Organ inom socialde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Behövande inom Lövestads och Vollsjö församlingar.

Att ev. sammanslås med annan fond

Arbetsskadeförsäkring

Ers. enl. regeringsbeslut

Frivillig yrkeåskade- försäkring

Ers. t. fiskare för olycksfall i arbete

Livräntor t. barn

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

38 326 16 279

947 278 272

13 153 585 33 114 806

745 975 438 540

på bankräkning (kr)

5 385 000 i kommunobl. 1 600 000 i hypoteks— obl.

500 000 i räntebärande statsobl.

3 300 000 i kömmunobl. 13 222 899 i hypoteks- öbl. 1 168 000 i industri- obl. ' ,1 750 000 i bankobl.

200 000 i räntebärande statsobl. 445 525 i hypoteksobl.

199 706 i ränte— bärande statsobl.

18 000 i kommunobl. 33 100 i hypoteksobl.

Anmärkning i

övrigt

donationsmedel

Redovisande

Sorgen

Riksförsäkrings verket

Benämning på de fonderade medlen

Trafiklivränte— fonden

Theofil Anderssons 50-årsfond

Fond för delpen— sionsförsäkring

Organ inom social

Medlens ändamål

Trafiklivräntor

Utgivande av skrifter

Delpensionen

departementets verksamhetsområde

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

98 486 668

14 109 - 616 868 835 2 336 423 068

på bankräkning (kr)

25 495 807 i ränte— bärande statsobl.

1 675 000 i kommunobl. 4 773 195 i hypoteks- obl. 100 000 i bankobl.

1 000 i räntebärande statsobl. 2 000 i kommunobl.

Fondernas placering i olika typer av värde— handlingar (bokfö- ringsvärde) var

75 i aktier 964 280 414 i obl. och förlagsbevis

1 717 963 839 i lån

2 097 000 i fastighe- ter . 616 868 835 som del—

pensionsfondens skuld

Anmärkning i

övrigt

Ej donationsmedel

i

Organ inom socialde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Redovisande Benämning på de Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

Anmärkning i

organ fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

604 229 196 805 i aktier

330 000 i reverslån

Socialstyrelsen Familjen Nils Lindahls

donationsfond

Banks not.avd. skall förvalta tillgångarna.

Understöd till medicinsk forskning rörande folk- sjukdomarna i Sverige

Statens bakte— Folksam Forskning Forskningsmedel

riologiska laboratorium

Signe Nilsson

Samtliga medel skall förbrukas i sin helhet.

Redovisande

.organ

Postverket

Benämning på de

fonderade medlen

Postverkets under- stödskassa

F.d. postmästaren K M Berghs under— stödsfond

F.d. kamrern C G Ells pensions— fond

Postdirektören C Holsts under— stödsfond

Postmästaren Hans Linds dona— tionsfond

Postdirektören Wilhelm Ljungs understödsfond

Postkontrollören Frans Rehnbergs understödsfond

Generaldirektören

Wilhelm Roos understödsfond

Organ inom kommunikationsde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Understöd till efterle— vande till personer som

varit anställda 1 post-

verket

|Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

16 666 131

135 232

på bankräkning (kr)

1 188 220 i ränte— bärande statsobl.

2 099 750 i kommunobl. 1 047 862 i hypoteks-

6 493 i räntebärande

statsobl.

124 322 i räntebärande statsobl.

10 850 i räntebärande statsobl. 6 029 i räntebärande statsobl. 6 933 i räntebärande statsobl. 16 650 i räntebärande statsobl. 15 760 i räntebärande statsobl.

Anmärkning i

övrigt

(Prop. 1967:60,

Ej donationsmedel

Sy 98, rskr 222) KMt 1967—06—09

Förvaltningsregler fastställda av postverket

Förvaltningsreglerl se Kbrev 1937-10—15

Förvaltningsregler fastställda,av postverket

Förvaltningsreglerl se Kbrev 1937—10—1

Förvaltningsregler

fastställda av postverket

Redovisande

_organ

Postverket

.Postmuseifonden

Benämning på de

fonderade medlen

Notarien Victor Roths testaments— fond

Postmästaren G H N Westmans understödsfond

Postmästarefonden

Minister Axel Paulins donations- fond

Lichtensteins fond

Postverkets konsolideringsfond

Organ inom kommunkationsde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Understöd till efterle- vande till personer som varit anställda i Post- verket

Stipendium till post- mästareson

Främja Postmuseums verksamhet

Kompl. av frimärkssaml. donerad till Postmuseum

Premium till elever som nått det bästa studie- resultatet i av post— styrelsen anordnad kurs eller postexp.kurs

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

10 466

7 917 9 303

164 420

12 376 17 685

467 900 000 484 991 731

på bankräkning (kr)

9 881 i räntebärande statsobl. 6 927 i räntebärande statsobl. 8 838 i räntebärande statsobl. 17 440 i räntebärande statsobl.

Anmärkning i

övrigt

Förvaltningsregler fastställda av postverket

Enbart resultatut-

'ämnin sfond grop. 975/75z100 b'l. 1

Piu 1975/76:20 Rskr 1975/76:173

Organ inom kommunikationsde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Anmärkning 1

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr) organ fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

Televerket Sv. Nat.fören. mot hjärt— och lung—

sjukdomars gåvofond

Understöd åt tuberkulos— sjuka m.fl. bland tele— verkets personal

KMt 1954-06—30

1 1 1 Telestyr. cirk. ' 1954:6 KMt 1954-06—30 KMt 1969—09—30 Telestyr. cirk. 1954z8 u _. p Q) 0: 9.)

Den store Nordiske Telegrafselskabs gåvofond Studiestip. för vid Televerket anställda

. Prop. 1945:1037 662 109 Lan till SJ 53 gottgör fonden

ränta (3, %

Statens järn— vägar

Enskilda järnvägars pensionsfond

Pension till anst. vid priv. järnvägar

Axel Roos under— stödsfond

Understöd till bl.a.

236 022 " SJ gottgör fonden skadade arbetare vid SJ a

rgn medelränta pa statsskulden)

Helsingborg— Hässleholms järn— vägs 30—års jubi— leumsfond

50 000 " SJ gottgör fonden ränta

Greve Adolf von Rosens fond

Understöd till pensione— rade eller sjukliga loko— motivförare

Skall enl. test; förvaltas av SJ,som gottgör fonden ränta

Organ inom kommunikationsde artementets verksamhetsområde

Redovisande

Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den

30 juni 1981 (kr)

Andra placeringar än

organ fonderade medlen

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Statens järn— _ Europeiska stipen— vågar

diemedel

433 020 ränta

Summa 8 441 975

Sjöfartsverket Emile Robins dona— Belöning till fartygsbe— tion (1886 års) '

fälhavare som från över— hängande fara räddat en

skeppsbesättning gie

Emile Robins donar tion (1891 års' donation)

Bidrag till omyndiga döttrar till avlidna per— soner som tillhört be— tjäning vid svensk liv- räddningsaktion

Fonden "Minne från Edvard och Hilma"

Understöd till medellösa änkor efter lotsar

Understöd till änkor och barn efter lotsar, som förlorat livet vid försök att rädda människor i sjönöd

Sven August Holts donationsfond

Kapten GEWestermarks och hans hustru

Emelies belönings— fond

Belöning bl.a. till svenska lotsar o sjömän, som med fara för eget liv räddat skeppsbrutna eller i sjönöd varande personer

SJ gottgör fonden

Sjöfartsverketredo— visar endastavkast— nin en. förvaltar och redovisar fondens tillgån ar. Sjöfarts verket fande samtli a fem donationsfon er in— givit ansökan om permutation

Kammarkolle

__..1__..-.

ar beträf—

iRedovisande

%organ

Benämning på de

fonderade medlen

(Kammarkollegiet Abrahamsonska

stiftelsens fond

Gustaf Adolf och Anna Maria Alvins

fond till främjande av Sveriges na ur-

skydd

Olof Amilons dona- tionsfond till be- främjande av ädel hästavel inom Skåne

Backmanska stiftel- sen för blinda

Peder och Malin Beijers donations— fond till Kungl. Biblioteket

Gustaf Berghmans testamentsfond

Bergsingenjören Lars Jakob Boeuthiu- testamentsfond

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Avlöning åt personal m.m. Främjande av det svenska

fågelskyddet

Hästuppfödning, premier Tomtebodaskolan. Under—

stöd. Bildande konst

Inköp av handskrift sam- ling och dyrare konstverk

Kungl. biblioteket dona— tion av elzeviersamling

(boksamling)

Sjukhem för manliga nervsjuka, understöd

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

495 012 635 437

241 235 24 439

71 703

231 742

1 971 867

på bankräkning (kr)

29 012 å statsverkets checkräkning 57 245 å statsverkets checkräkning

68 780 i aktier

3 180 i konvertibla skuldebrev

10 535 å statsverkets checkräkning 1 039 å statsverkets checkräkning 4 053 å statsverkets checkräkning 12 242 å statsverkets checkräkning

125 367 å statsverket—

checkräkning

Anmärkning i

övrigt [

Tillgångarna pla— cerade i donations fondernas place— ringsfond Tillgångar place— rade i donations- fondernas place—

rihgsfond.&ndenhar

därutöver egna placeringar

Tillgångarna pla— cerade i donations fondernas place— ringsfond

|| ||

Benämning på de

fonderade medlen

Kammarkollegiet Grevinnan Anna

Bogeman—Stackelbergs fond

Jernkontorsfonden för bergsvetenskap— lig forskning

Johnsonska dona— tionsfonden

Kleenska fonden för uppresande av ett Sveamonument i Sthlm FabrikörJ L Eklunds fond

Claes Adelsskölds fond

Johan Anderssons

fond

Jghn ernströms

s lp. ono . Boberghs stip.fon

Organ inom bud etde artementets_verksamhetsområde

Medlens ändamål

Personal vid UD bidrag eller lån

Teknisk och vetenskaplig forskning vid bergssko—

lan i Sthlm företrädda vetenskapsgrenar

Personalen vid utrikes— dep. bidrag eller lån

Fornminnesområdet vid Gamla Uppsala, iordning- ställandei värdigtskick Stipendier, Konstfack

Konsthantverkare,Kpnst— fack, sti endier for studier u omlands

Konstfack _kvinnliga elever, stipendier

Stigendier, Thorilds— p a s gymn.

Resesti . Högre konstin— dustriella Konstfack

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

4 783 348

278 471 972 151 313 710

17 940 95 579 24 102

31 132 39 987

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

288 834 å statsv chrkg 455 300 i obl.

420 000 i inteckn.lån 56 000 i kommunlån

1 030 940 lån t. fon— dens ändamål

2 045 000 i aktieplac. fonden 11 771 å statsv chrkg 70 832 å statsv chrkg

46 000 i kommunlån

312 441 lån t. fondens ändamål

500 000 i aktieplac. fonden

20 810 å statsv chrkg

640 å statsv chrkg

4 079 å statsv chrkg

652 å statsv chrkg

2 682 å statsv chrkg 1 987 å statsv chrkg

Anmärkning i

övrigt

% . c &

Tillgångarna placeJ

rade i donations- fondernas plac.fon

rade 1 onations— fondernasplac.fond

Tillgån arna placew

i | i i

=Redovisande

1

: organ

Benämning på de

fonderade medlen

Kammarkollegiet Beata Brummers | donationsfond

Baltzar Cronstrands stip.fond

John Ericssons fond Erik Flemings stip. fond

Ulla Fröberg- Cramers stip. fond

Karin och Richard W Gefeldts stip. fond

Konstfacksel. Torsten Hallenborgs minnesfond

A N Hoffmans stip. fond

Arthur och Sten Lagerströms stip. fond

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål 30 juni 1981 (kr)

1/2 stip. lärare Konst— 214 287 fack 1/2 stip. hjälp åt behöv.

elev. Konstfack

Konstfackskolan, stipen— dier

Stip. Thorildsplans. gymn

Stip. för utbildning av silversmeder vid Konst— fack

Stip. till 2/5 Thorildsplans gymn. 3/5 Konstfackskolan

664 551

Konstfack, resestipen- 17 109

dium

Konstfack, Resestipendium

bästa eleven 1 årskurs ett, avd. för skulptur

21351. glas smetar..- un ersto Konstfack. Stipendier

Thor'lgsplans gymn.3 el.

Bokfört kapital den Andra placeringar än

Anmärkning i

på bankräkning (kr)

övrigt

14 487 å statsverkets checkräkning

Tillgångarna pla- cerade i donations fondernas place— ringsfond

53 å statsverkets " checkräkning

87 å statsverkets checkräkning

gigs ? reagera on en

86 551 å statsverkets checkräkning

609 å statsv chrkg ” 104 å statsv chrkg "

1 396 å statsv chrkg ”

982 å statsv chrkg "

1Redovisande

,organ

|Kommarkollegiet

1 1 1 1 1 1 1 1 !

Benämning på de

fonderade medlen

Anna— stip tiga Murrays

R%evegoåd Sons Ltd.,

H 0 och Alma Rund— qv1sts st1p.fond

Tecknin slärarnas riksfor und,prem1um

Apotekaren Knut Ljungbergs fond

Förste Bibliotika- rien Lundstedts stip.fond

Längmanska dona-

tionsfonden (före— tagarfonden) smarrig 15%: onden)

Sven Saléns stip. fond

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

' ' 1 ååätiååästriåiiaHå

resestipwndium

%Een

clan

ier s dier i Kons fack

Konstfack,stipendiefond

Konstfack, premier

Stockholms örlogsstation tuberkulossjuka

K.B. resestipendium akad. bildad tjänsteper— sonal

Främja företagsamhet inom

Norrbottens län och an— gränsande delar av nordl.

Sverige

Ftäm akååå? BSkalettåågra

arb. och skrifters gratis utgivning till allmogen

Konstfack, stipendier textilbr.

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

21 720 11 300 63 480 5 103 71 216 20 992 17 251 590 13 657 478 40 334

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

970 statsv chrkg

h k 1.2.9

102090åisa3t1epl

fonden 2 280 statsv chrkg 453 å statsv chrkg

3 216 statsv chrkg

992 statsv chrkg

900 090 653 978

2 084 statsv chrkg

statsv chrkg statsv chrkg

Anmärkning i

övrigt

iålgång

ernas plac. fond

i ,pla e—i ions on—

arn ona

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

åRedovisande

iorgan

Benämning på de

fonderade medlen

Kammarkollegiet Nils Johan Sjöstedt—

fond

John Färngrens minne Rektor Åke Stavenow— stip.fond

Tekniska skolans allmänna stip.fond

Rektor Thor Thoréns minne

Axel Westins stip. fond

Österlindska fonden

Kapten G E Westermarks och hans hustru Emelies belöningsfond

Konsul W J 5 Westzynthius testa— mentsfond

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Bokfört kapital den

30 juni 1981 (kr)

Konstfack, stipendier

Stipendier, Konstfack, teckningslärarinstitutet

Konstfackskolan, stipen— dier

Konstfack, konstindustri- ella premier

Stipendier, Konstfack Manliga

Konstfack, högre konst— industriella stipendier

1/2 Marinförvaltn. premier

1/2 Sjöfartsverket sv. lotsar, fiskare och sjö- män för rättning i sjö— nöd

Understöd till medlemmar av flottans sjömanskår som skadats i kronans tjänst

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

7 514 å statsv chrkg

379300aisååtiåp 135159 fonden

108 å statsv chrkg 110 å statsv chrkg 308 å statsv chrkg 22 743 å statsv chrkg 39 340 å statsv chrkg

1 909 å statsv chrkg

Anmärkning i

övrigt

Tillgångarna pla— cerade i donations fondernas place— ringsfond

n 11

||

||

Redovisande

1organ

Benämning på de fonderade medlen

Kammarkollegiet Carl A Wockatz

legat

Fonden för en pro— fessur i försäk— ringsrätt vid Stockholms högskola

A Norrels donation till Kungl. biblio- teket

Höganäs—Billeholms AB:s Donationsmedel för bostadsförmån åt bergmästaren i Sa bergmästar— distrikt

Kempeska donationen för en trädgårds— skola i Norrland

Jens och Ellen Vleugels donations- fond

Flottans ungdoms— fond

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Gävleborgs läns utbildn. av från ungdomsv.skola utskr. elever

Avlöning, pension 689 333

1) Publikationsverksamhet 2) omhändert. av. utl. biblioteksmän

3) studiereser utomlands

Bostadsbidrag

Nordviksskolan, trivsel- medel

321 235

Forskningsanslag kostn. 179 546 för kongresser Uppsala univ. medicinsk genetik Främjande av intresse 962 524

för marinen , sjöfarten och s ös-orten

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr)

464 å statsv chrkg

29 833 å statsv chrkg 4 815 å statsv chrkg

420 å statsv chrkg

25 535 å statsv chrkg 16 346 å statsv chrkg 83 524 å statsv chrkg

Anmärkning i

övrigt 1

Tillgångarna placeå rade i donations— fondernas place- ringsfond

||

||

1Redovisande

forgan

Benämning på de

fonderade medlen

Kammarkollegiet Carnegiestiftelsens

understödsfond

Carnegiestiftelsens fonder belönings— fonden

Allmänna dövstum— skolfonden

Fröken Josefina Ulivia Ericssons minnesfond

J Godlunds fond för blinda

Gymnastiska central institutets fond— förvaltning

von Hallwylska donationsfonden

Brukspatronen Conrad Hammarströms fiskacklimatisa— tionsfond

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Belöning för livräddning

||

Premier och enklare nöjen

Stipendier, ambulansper—

sonal i Boden

Sociala ändamål för syn—

skadade elever

Stipendier, GJH

Vård och underhåll av Hallwylska museet och

dess samlingar

Bidrag till insjöfiskets

utveckling

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

1 428 748

på bankräkning (kr)

103 748 å statsv chrkg Tillgångarna place

23 143 å statsv chrkg 29 321 å statsv chrkg

607 å statsv chrkg 224 å statsv chrkg

12 824 å statsv chrkg

o

a statsv chrkg 1 obl.

150 000 i inteckn.lån 50 960 i kommunlån

308011 0809 iak. riveeprlt. 01%.

2 036 å statsv chrkg

Anmärkning i

övrigt

rade i donations— fondernas place— ringsfond

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den

30 juni 1981 (kr)

Andra placeringar än Anmärkning i

organ fonderade medlen

på bankräkning (kr)

övrigt 1 Kammarkollegiet Understödsfonden Understöd

för behövande svenskar i Paris

4 126 å statsv chrkg Tillgångarna pla— cerade i donations

fondernas place-

Änkefru Madeline Petres donation

von Rothsteins donationsfond

Tandläkaren Axel Rydbergs donations- fond

Ida Sohlbergs studiefond

Häradsskrivaren Per Forssius den äldres fond

Dokt Wadsteins stiftelse

Ljungaskogs skol—

hems fonder

Gävleborgs landstings— område. utbildning av ungdomsvårdssk. utskrivna elever

13 286 å statsv chrkg

& stipendier resestip. utlandsresor fitt.till mynd.bibl.

13 856 å statsv chrkg

Tandvård vid flottan Karlskronaskolorna före

20 års ålder 1 599 å statsv chrkg

Studier, medellösa ynglingar

12 683 å Statsv chrkg

1) understöd

2) bidrag till utbildn. åt barn till häradsskri- vare eller fögderidirek— törer (Sala fögderi)

26 901 å statsv chrkg

Hem för änkor efter läro— verkslärare (Lunds stift.bidrag)

3 304 å statsv chrkg

Stipendier, manliga ungdomsvårdsskoleelever i Hälsingborg

1 400 å

statsv chrkg

ringsfond

||

||

||

Redovisande

organ

Benämning på de

fonderade medlen Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i övrigt

3 532 å statsv chrkg Tillgångarna pla— cerade i donations fondernas place-

ringsfond

Kammarkollegiet L M Bååths fond Utg. av Diplomatarium. Svecanum stud. utlands för tjm i riksark. o

landsark.

Konstnärinnan 18 238 å statsv chrkg "

Ingeborg Åkermans hjälpfond

Personal vid flygvapnet, understöd åt efterlevande

Ankor och minderåriga 6 055 å statsv chrkg barn efter avlidna vid

flottan, understöd

Konteramiral Sten

Ankarcronas under— stödsfond

Ankor och döttrar efter 1 265 å statsv chrkg officerare vid kustartill eller flottan, understöd

Generalmajor Otto Ludvig Beckmans minnesfond

1 464 å statsv chrkg

Ida Bergers legat Kungl. teaterns balett—

kår, understöd

Änkor och barn efter av- lidna tjänstemän i kam- markollegiet, understöd

Bonnedal—Wallmarksk. fonden

1 714 å statsv chrkg

Juris Doktor H Cavallis dona- tionsfond

Änkor och barn efter offic. för Kronobergs reg),

(företrädesrätt

16 968 å statsv chrkg

understöd

Efterl. till civila stat- liga befattn.havare, un—

- derstöd födda 1 Krono-

H Cavallis penSions bergs 81191 Malgö Ts län

fond am e er ?V' 1 be . avare Vid andss stan

19 704 å statsv chrkg

Juris Doktor

Redovisande

organ

Kammarkollegiet

Benämning på de

fonderade medlen

Axel Elmlunds pen— sionsfond

Fileenska donations fonden

Gyllengranatska änkefonden

Grevinna Horns stiftelse för änkor och döttrar efter avlidna militärer

Presidenten Isbergs pensionsfond

Kronprinsessan Josefinas samför— valtningsfond

Matrosers m fl:s förutvarande grati— altsinrättningsfond

Landshövdingen Nordenfelts minnes— fond

Organ inom bud etdepartementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt Understöd. Aktör vid 159 226 9 226 å statsv chrkg Tillgångarna pla— Dramtaiska teatern cerade i donations (över 50 år) fondernas place— ringsfond Pensioner, civila ämbets- 15 442 å statsv chrkg " och tjänstemän, änkor och barn

Pensioner, högst 150 kr,

111111611168311161111 564» . ...... "

vid flottan

Pensioner till änkor och 28 947 å statsv chrkg "

döttrar efter avlidna militärer

Pensioner tålå änkor ogh ”assa rasera U 0 s - på? till lådaåör'år i HD eller Svea hovratt

9 036 å statsv chrkg "

Pensioner och understöd 333 å statsv chrkg "

Understöd åt änkor och 623 å statsv chrkg " barn efter anställda vid flottan

" 187 å statsv chrkg "

1 .

.Redovisande

”organ

Benämning på de

fonderade medlen

iKammarkollegiet K A Odelius dona—

tionsfond

Kommendör A J Rosengrens testa- mentsfond

Helmer Schötts fond

V-C A Svenssons donationsfond

D E Widens dona— tionsfond

Ida Wollins testa- mentsfond

Jenny och Per Ljungbergs under— stödsfond

General Sven Lagerbergs minne

Carl & Amelie

Ahlgrens testaments fond

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

till pensionär fr. Kungl. teatrarna

Pensioner, flottans station i Karlskrona

Understöd, änka el.dotter

efter tulltjänsteman

Ankor efter artist. Hon får inte själv vara an- ställd vid Kungl. teater

Understöd, tullverket

Pension, flottans kårer

Understöd, tulltjänste—

mäns änkor som har barn, särskilt gossar, att upp-

fostra

Gratifikationer änkor och barn till underb. o.

meniga

Bidrag till efterlevande

till officerare vid armén

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr)

statsv chrkg statsv chrkg

125 å statsv chrkg 10 443 å statsv chrkg

4 413 å statsv chrkg 3 212 å statsv chrkg 14 936 å statsv chrkg

357 å statsv chrkg

14 949 å statsv chrkg

Anmärkning i

övrigt

Tillgångarna pla— cerade i donations fondernas place—

ringsfond

"

||

| |

Redovisande Benämning på de

organ fonderade medlen

Kammarkollegiet Ubåtsvarvets under— stödsfond

Senator Emil Possehls stip.fond

Nollerothska stif— telsens fond

Kriminalvårdens donationsfond

Mia Carlssons fond

Anna Charlotte Carolina Mannerstrales dona— tionsfond

Fredrika Bildts minne

Med flottan för fosterlandet

Arvid Kellgrens skjutpris till svenska Härens In— fanteri Huvudfonde

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål 30 juni 1981 (kr)

Understöd till efterlevan

de till personal som pro

ycka s l sambandln-ugaå?— jans_ e . ovning m.u a s bärgning el. dykerimat. Studieresa 351 345

Pensioner till ogifta 500 574

kvinnor i Skandinavien

Bidrag till krim.vårdens 457 931 e

klien r o. deras famil- jer ' Belöning till allmänhet som biträtt vid polisiära ingripanden

99 041

Ankor och barn efter a sjön omkomna lotsar och fiskare, understöd

Bidrag (Käringöns förs.) 51 677

Premie "Kursettan" på 9 081

flottans utbiln.linje (examensceremonien)

Svensk officers kommende— ring till främmande lands skjutskola

124 910

Bokfört kapital den Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

2 021 å statsv chrkg 25 072 å statsv chrkg 30 574 å statsv chrkg 25 531 å statsv chrkg

475 å statsv chrkg 764 å statsv chrkg

2 477 å statsv chrkg

991 å statsv chrkg

7 515 å statsv chrkg

Anmärkning i

övrigt

Tillgångarna pla— cerade i donations fondernas place- ringsfond

Redovisande

organ

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr)

Kammarkollegiet Arvid Kellgrens Dispositionsrätt, 4 335 å statsv chrkg

stip.fdon för Infan— chefen för armén teriskjutskolan

Reservfonden för " 7 303 å statsv chrkg

Arvid Kellgrens skjutpris

Frans Helmer Understöd, änkor eller 567 172 55 272 å statsv chrkg Larssons minnesfond barn efter polisman vid Göteborgs poliskår Janseska stip.fon- Sti endier till barn till 2 467 å statsv chrkg den 79/80 ans ällda, Vastmanlands län, (v1d kronofogdem n. el. lokala skattemyn ith

5 P V:s samförvalt- Understöd till änkor och 1 191 051 39 301 å statsv chrkg ningsfond barn efter civila tjän— * stemän

Arméns samförvalt- Understöd tillänkor 0. 106 994 3 494 å statsv chrkg

ningsfond barn efter befattn.havare Vid armen

Tullverkets samför— Understöd tilldels behö— 220 340 3 123 å statsv chrkg valtningsfond vande medlemmar inom ' Svenska tulltj.m.förb. el dess föregångare, delsbe hövande efterlevande till avlidna befattn.havare, tillverkat

Anmärkning i

övrigt

Tillgångarna pla— cerade i donations fondernas place— ringsfond

||

Tillgångarna pla- cerade i donations fondernas place— ringsfond.Fondenhar därutöver egna placeringar

iRedovisande

jorgan

Benämning på de fonderade medlen

Kammarkollegiet Blomstedts samför—

valtningsfond

Flottans Kompani— officerssällskaps i Karlskrona samför— valtningsfond

Folkskoleseminariets i Stockholm minnes- fond

Fonden för lärarut— bildning

Elsa Maria Anderssons fond för hörsellärarutbildn.

Claus Schrams fond

Skaraseminariets fond

Umeå Folkskolesemi- nariums minnesfond

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Änkor och ogifta döttrar till tjänstemän vid flot—

tan, understöd

Pensioner, änkor och barn

till befattningshavare vid flottan

Pension, (personlig) kostnad för sportstuga. Stip. (låg- och mellan— stadielärarlinjen)

Trivselmedel, Klasslärar—

linjen, Haparanda

Hörsellärarutbildning, trivselmedel

Underhåll av f ärdings— vägstolpar vi vissa landsvagar i norra Upp-

land

Stip. Lärarhögsk. i J&kähm(lä—ow mellanstadiet)

Stip. Lärarhögskolan i

Umeå (låg— och mellans.)

128 448

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr)

4 438 å statsv chrkg 3 178 å statsv chrkg 25 750 å statsv chrkg 1 312 å statsv chrkg 4 101 å statsv chrkg

719 å statsv chrkg 729 å statsv chrkg

1 048 å statsv chrkg

Anmärkning i

övrigt

Tillgångarna pla— cerade i donations—

fondernas place— ringsfond

Benämning på de

fonderade medlen

Kammarkollegiet Malmö barnhusfond

Karlstads folkskola— seminariums minnes— fond

Minne från Edvard och Hilma Sven August Holts fond

Birgittaskolans elevfond

Ekeskolans samfond Landaskolans minnes— fond

Manillaskolans sam— fond 1 Manillaskolans sam- fond 2 Manillaskolans sam— fond 3

Organ inom budgetdepartementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

' 30 juni 1981 (kr)

på bankräkning

stödåtgärder för barn och 4 456 å statsv

ggaderséäånkgpäsgaåmåm el. special em e . enskil da hem

Stipendier, Lärarhög— skolan

Understöd, medellösa lot 19 198 1 398

änkor högst 50:-

statsv chrkg

Sjöräddning, belöning 32 876 2 036 statsv chrkg

Trivselmedel. Hörsel- 4 716

och talskadade, Örebro

81 566 statsv chrkg

Trivselmedel, Synskadade 281 705

Örebro

17 705 å statsv chrkg

Trivselmedel, Synskadade 19 016

vuxna, Kristinehamn

1 516 å statsv chrkg

Trivselmedel, Döva i 31 601

Stockholm

1 801 å statsv chrkg 609 165 34 965 å statsv chrkg

Stip. etc Manillaskolan

Inköp av maskiner till 216 510 13 010 å statsv chrkg

elever vid Manillaskolan även f.d. elever

Anmärkning i

övrigt

Tillgångarna pla— cerade i donations

| .!

fondens placeringsÄ

fond

|!

|| ||

Redovisande Benämning på de

organ fonderade medlen

Kammarkollegiet östervångsskolans samfond

Snickarverkstadens försäljningsfond

August T Larssons fond

Värendsskolans minnesfond

Fru Marie-Louise Hagmans minnesfond

Hantverksinstitu- tets fond Konsumentkoopera— tionens fond vid statens industri— verk

Seminariets för huslig utbildning i Stockholms minnes— fond

Organ inom bud etd artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Trivselmedel, hörsel- skadade, Lund Trivselmedel, hörsel— skadade, Åsbackaskolan i Gnesta

Forskning, lantbruk Trivselmedel, vuxna synskadade, Växjö

Trivselmedel, blinda kvinnor och män

Bidrag, resestip. till företagare och hantv.

"

Trivselmedel, Uppsala

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

2 941 491

150 983

21 826 87 858 91 934

på bankräkning (kr)

3 081 å statsv chrkg

417 å statsv chrkg

239 651 å statsv chrkg 11 583 å statsv chrkg

1 626 å statsv chrkg 4 518 å statsv chrkg 4 784 å statsv chrkg

statsv chrkg

Anmärkning i

övrigt [ Tillgångarna pla- cerade i donations

fondens placerings fond

||

1 1

i

Redovisande Benämning på de

organ fonderade medlen

Kammarkollegiet Helge och Ellen Ekmans donations—

fond /Växjö/

Stipendiefonden vid Kungl. Krigsskolan Stipendiefonden vid Kungl. Sjökrigs— skolan

Förutvarande folk— skoleseminariets 1 Falun samfond Bergenstråhles och

Hiertas fond Stiftelsen för sam— hälls och nödhjälp

Vänerskolans elev- fond Rostade minnesfond

Nils Gellerstedts fond

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr)

Premier. Värendsskolan i Växjö AMI

7 385 å statsv chrkg

Stipendier 77 315 2 915 å statsv chrkg

Stipendier resp. premier till avgående elever

187 628 13 658 å statsv chrkg

Stipendier. Högskolan 147 392

Falken/Borlänge

7 592 å statsv chrkg

Bidrag till efterlevande till befattningshavare, länsstyrelsen i Jönköping

151 å statsv chrkg

Bidrag för enskild per— sons insats i Jönköpings län

Trivselmedel o stipendier 2 766 å statsv chrkg

Stipendier, premier vid lärarhögskolan i Kalmar 0 trivselmedel

Vård och fortsatt ut- byggnad av samling

2 006 å statsv chrkg

64 000 i aktier

Anmärkning i

övrigt

Tillgångarna pla— cerade i donations fondens placerings fond

"

|| || ||

||

lRedovisande

| I

Benämning på de fonderade medlen

Kammarkollegiet Försäljningsmedel

för Gustaf Adolf— kyrkan

J E Norbergs fond 1916 års fond

Mudderfonden

C M Lericis stipen— dium

Tersmeden-Kinbergs fond

Svenska Kennedy- fonden

Schwedenheim— stiftelsens fond

Understödsfonden /Bonn/

1976 års fond för personutbyte mellan Sverige och Förenta staterna

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Kultur— och trivselfräm— jande åtgärder vid Svea

Livgarde

Disponeras av lagmannen vid Falu tingsrätt Smärre utgifter, UD

Understöd, behövande landsmän i Danmark

Stip. Kulturella förbin—

delser Italien—Sverige

Trivselmedel, kammar— rätten

Stip. Sverige—USA studier

Understöd, svenskar i Tyskland

||

Rese— och uppehållsbidrag

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

279 072

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

5908801åoåtatsv chrkg

67 012 i_kommunlån 170 200 1 aktieplac. fonden

489 å statsv chrkg

13 082_å statsv chrkg 1 000 l obl.

9 D ' ' _ . fönåeg 1 aktieplac

5 508 å statsv chrkg 44 200 i aktieplac. fonden

13 364 å statsv chrkg

27 560 i aktier

37 0 i obl. ,

50 i inteckn.lan 37 1 aktiepl.fond. 5 å statsv chrkg

50 å statsv chrkg

2 021 å statsv chrkg

725 å statsv chrkg

Anmärkning i

övrigt [

Tillgångarna pla- cerade i donations fondens placerings fond

vl

H H U || ||

; Redovisande

iorgan

% ;

Benämning på de

fonderade medlen

Kammarkollegiet Landskamreraren

P Z Lindmans dona- tion

Stiftelsen President

Urho Kekkonens stipendiefond

Erik Helmer Skölds donationsfond

Fonden för löne— garantiavgifter

Rysslandssvenskar- nas understödsfond

Tingshusfonden

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Utbildningsstöd/underhåll till ungdomar i Malmöhus län

Erbjuder sverigefinlända- re, verksamma inom sve— rige—finländskt förening- liv, möjlighet till stu- dier m.m. i Finland

Bidrag till hemvärns— man/närstående i samband med olycka under hem— värnstjänst samt stödja verksamhet till gagn för hemvärnet m.m.

Bestridande av statens utgifter Understöd åt rysslands— svenskar och deras fa— miljer som är i behov av hjälp

För gäld av inlånta me— del

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

29 585

250 000

54 258

148 659 433 422 902

50 120 619

på bankräkning (kr)

85 å statsv chrkg

57 964 244 å statsv

chrkg 70 000 000 i reverslån

360 000 i inteckn.lån 53 625 å statsv chrkg

39 820 å statsv chrkg 15 520 800 i inteckn.

707 300 i kommunlån

16 525 000 i reverslån

Anmärkning i

övrigt

Ej donationsmedel Lag 1970:742

KMt beslut 1970-12-08 (2028) Ej donationsmedel Kbrev 1934—06-30 KMt beslut 1974-02—30 (1083) Bokfört kapital avser netto

iRedovisande

!organ

Benämning på de

fonderade medlen

Kammarkollegiet Skeppsholmsförsam—

lingens hjälpfond

Skeppsholms för— samlingens julfond nr 1

Övriga donations— fonder vid Skepps— holmsförsamlingen

Fonden för Carl XII:s monument

Fileenska testa— mentsfonden

Westzynthii testa— mentsfond

Greve Erik Posses donationsfond

Donationsfonden för anordnande av sjö- militära föredrag

Hovmarskalken Friherre A R von Kraemers testam.fo .

Organ inom budgetdepartementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Pensioner, änkor och

döttrar, Ostkustens ör— logsbas

||

Vård och underhåll av

monument

Främja studier vid spe— ciallärarlinje i Sthlm

Understöd, statliga

tjänstemän samt deras än— kor o. oförsörjda barn Upprättande av förteck— ning över otryckta medel— tidsurkunder rör.Sverige

Sjömilitära föredrag,

bidrag (Stockholm, Karls krona, Göteborg)

Bestridande av utgifter för Kronosäteriet Sten—

hammar

107 874

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr)

5 374 å statsv chrkg

65 å statsv chrkg

5 571 å statsv chrkg 98 429 å statsv chrkg

Anmärkning i

övrigt

Tillgångarna pla— cerade i donations

fondens placerings fond

|| ||

Redovisande

organ

Benämning på de

fonderade medlen

Organ inom budgetdepartementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

184 å statsv chrkg Tillgångarna pla— cerade i donations fondens placerings

fond

Expeditionsv. i kammar— arkivet, understöd

Kammarkollegiet P W Friis donations fond

SUS fond för läkar— 259 799 vetenskaplig forsk—

ning

Forskningsstip. 18 589 å statsv chrkg "

43 393 2 593 å statsv chrkg "

SOS fond för en- ställda

Studiebidrag, resestip. understöd vid sjukdom m.m

505 fond för patien 182 214 ter vid Birgittas

sjukhus i Vadstena

Bidrag till patienter 13 414 å statsv chrkg ”

61 192 2 092 å statsv chrkg "

Bernhard Sjöbergers donationsfond

Läkarvetenskaplig forsk— ning *

89 116 1 116 å statsv chrkg ”

Axel Sjöbergs " donationsfond

Albert Nilssons forskningsfond

Forskning

676 977 48 185 å statsv chrkg "

Astrid Wingqvists 54 211 3 811 å statsv chrkg " fond för cancer-

forskning

Cancerforskning

För hälsovårdens främ- 2 137 å statsv chrkg "

jande åtgärder

Generaldirektör Arthur Engels fond

Redovisande

organ

!K ! g : ! ! I | I %

Benämning på de

fonderade medlen

ammarkollegiet Maria Lindgrens

understödsfond

Rönnowska fonden

Mentalsjukvårdens hjälpföreningsfond

Gustav Lundahls donationsfond för vetenskaplig forsk— ning

Hartwalls donation för cancerforskning

W Billengrens dona— tionsfond

Makarna Agnes och Gustaf Backlunds

fond för cancer-

forskning

Vilnelm Johanssons fond för medicinsk forskning

Organ inom bud etdepartementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bidrag till självhjälp

Bibliotek vid 505, bidrag

Bidrag

Forskning, sinnessjuk— domarnas område

Cancerforskning

Understöd, änkor och efterlgyg till sv. pro— v1ns1a akare

Cancerforskning

Medicinsk forskning

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

131 784

Andra placeringar än på bankräkning (kr)

11 784 å statsv chrkg 39 743 å statsv chrkg 16 213 å statsv chrkg 6 637 å statsv chrkg

2 100 i obl. 24 000 i reverslån

71 250 i inteckn.lån

Anmärkning i

övrigt

Tillgångarna pla— & cerade i donationsJ

fondens placeringsÅ fond

|| || ||

||

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

! . .. . _. . . . . . |Redovisande Benämning pa de Medlens andamal Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning 1

organ fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

placeringsfond har följande placeringar:

! iKammarkollegiet Donationsfondernas ! 12 390 100 i räntebä— rande statsobl. . 5 111 200 i hypoteks- obl. ; 1 204 800 i kommunobl. ' 833 300 i industriobl. | 1 200 i danska stats— ' ; obl. ! 50 000 i partiallån | 196 300 i förlagslån 5 783 000 i reverslån [ 16 924 875 i inteckn. lån 2 899 993 i kommunlån | 21 908 430 i aktieplac. ! fonden 1 599 019 å statsv ; chrkg %

Aktieplaceringsfonden har följande place— ringar:

99 451 345 i aktier 2 294 930 i konvertibla skuldebrev

___—___—

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

organ fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

' .

Kammarkollegiet Allmänna arvsfonden Bidrag till vård och 128 733 686 4 307 500 i Sv.st.obl. Regl. i lag fostran av barn, ungdom 2 335 000 i hypot.obl. (1928:281) ; och handikappade 3 155 600 i kommunobl. !

652 300 i industriobl. ? 207 600 i premieobl. ; 43 500 i danska stats- ; obl. ; 800 i tyska statsobl. 743 000 i statsskuld- | förb. ; 553 200 i förlagslån ! 98 075 i industrilån | 37 052 075 i inteckn. lån ! 15 238 772 i kommunlån ' 23 447 033 i reverslån , 32 256 248 i aktieplac I l !

fonden

64 240 i konvertibla skuldebrev

4 742 940 å statsv chrkg

Allmänna arvsfondens 32 197 31 000 i räntebärande KMt:s beslut livräntefond statsobl. 1931-06-12 1 197 å statsv chrkg Dalby m fl försam- Kyrko— och skolväsendet. 227 120 216 600 i räntebärande Ej donationsmedel lingars kyrko- och Bidrag statsobl Kbrev 1903—12-18 skolfond 10 520 å statsv chrkg

! Redovisande

organ

i [Kammarkollegiet ; 1 !

Benämning på de

fonderade medlen

Djurgårdsfonden

Fonden för en pro— fessur i försäk- ringsmatematik och matematisk StatlSr tik vid Stockholms högskola

Göteborgs stifts biskopshuskassa

Handels- och sjö- fartsfonden

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Underhåll, förbättring o försköning

Avlöning, inköp av fack—

litteratur Avkastningen tillförs kyrkofonden

Bidrag

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

8 318 946

401 646

52 533

662 895

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

703 444 å statsv chrkg 3 755 000 i inteckn. lån

1 412 274 i kommunlån 2 400 000 i reverslån 12 172 å statsv chrkg 4 å statsv chrkg 1 439 å statsv chrkg

Anmärkning i

&

övrigt

Ej donationsmedel. Kbrev 1927—01-28. Avkastningen till— förs årligen Stocke holms universitets avlöningsanslag

g i E 1

Kbrev 1881-11—04 Kbrev 1819-02-03 SFS 1936:578

Ej donationsmedel

Ej donationsmedel. Fonden leder sitt ursprung till en 1723 införd avgift Avgiften skulle finansiera utrus— tandet av konvojer m m för att skydda svenska handels- fartyg mot kapare i Medelhavet

1 l » !

Redovisande Benämning på de

organ fonderade medlen

Kammarkollegiet Emile Robins fond till förmån för döttrar till avlidna personer som till— hört betjäning vid svensk livräddn. station

Emile Robins donation

Handels- och sjö- fartsfonden /Varu— utbytesmedel/ Handels- och sjö— fartsfonden; Svensk- Franska språkfonden

Fonden för arbets- miljöförbättringar

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

30 juni 1981 (kr)

Bidrag 118 328

Belöning åt svensk sjö- kapten som utfört räddn. bragd Främjande av handelsför- 10 894 892 bindelserna mellan Sve- rige och Frankrike

Stipendier för utbild— 2 068 283 ning i franska språket främst affärsfranska o teknisk franska

Arbetsmiljöförbättringar, 103 714 900 räntelättnader

på bankräkning (kr) övrigt Fordran på handels- och sjöfartsfonden

55 å statsv chrkg Ej donationsmedel 00 000 i inteckn. KMt 1974-05—10

668 400 i reverslån

1 500 000 i inteckn.lå1 Ej donationsmedel 19 å statsv chrkg Regeringsbeslut 1979—02—22

7 100 000 i inteckn. Ej donationsmedel lån Prop. 1975:66

88 300 000 i reverslån Regeringsbeslut

2 355 334 å statsv 1975-07-24

chrkg 5 5 2 st lag 1971:282

Redovisande Benämning på de

organ fonderade medlen

Kammarkollegiet Reparationsfonden. vid biskopshuset i Härnösand

Medel för pensioner m m ur den Svensk- Tyska tvångsclea- ringen

Köpeskilling för rektors vid högre allmänna läroverket i Jönköping lönings jord

Kungl. Dramatiska teaterns reservfond

Kungl. Teaterns /0perans/ reserv- fond

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Avkastningen tillförs kyrkofonden

Pensioner och livräntor

Avlöning till rektor

Utgifter för Dramaten

Utgifter för Operan

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

2 920

644 540

32 406

556 074

3 586 840

på bankräkning (kr)

2 700 i räntebärande

statsobl. 220 å statsv chrkg

175 000 i reverslån 7 019 å statsv chrkg

730 å statsv chrkg 31 200 i kommunlån 2 389 å statsv chrkg

£$070011wpmbL 8 500 i utl. obl.

2 345 500 i lån för fondens ändamål

Anmärkning i

övrigt ;

Ej donationsmedel Tidigare (se SOU 1959:29) har över- vägts att samman— föra fonden med kyrkofonden

Kbrev 1819-09-09 (SFS 1936:578)

Ej donationsmedel Prop. 1956:172

rskr 1956:339 5 KMt 1956—06—07(3614) g KMt 1958-06-30(4298 %

Kbrev 1924-04—16

Ej donationsmedel Tidigare (se SOU 1959:29 ) har över— vägts att avveckla fonden

Redovisande Benämning på de

organ fonderade medlen

Kammarkollegiet Kyrkofonden

Samefonden

Manufakturförlags— lånefonden

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Skatteutjämning mellan pastorat m m

Rennäringen, samisk kultur, samiska organi— sationer

Lån beviljas av Kungl. Maj:t åt företag som igångsätta nya tillverk— ningar

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

247 417 019

17 439 558

40 008

på bankräkning (kr)

69 969 337 å statsv chrkg

8 575 700 i obl.

2 634 000 i statsskuld förb. 11 666 800 i inteckn. lån 14mim3ikmmmwn 21 500 000 i reverslån 39 000 000 i aktieplac. fonden

68 884 091 lån för fondens ändamål 6 171 633 i övr. fordr

299 303 å statsv chrkg 855 600 i obl.

6 599 000 i inteckn. lån

801 464 i kommunlån

4 317 160 i reverslån 56 984 lån för fondens ändamål 40 008 å statsv chrkg

Anmärkning i

övrigt

Ej donationsmedel Lag 1970:940

Ej donationsmedel Prop. 1971:51

JoU 1971:37

rskr 1971:216

KMt 1971—06—18(758)

Kbrev 1877-10-26 (urspr.)

Medel avsatta 1818 av den div.manu- faktur. diskontens medel

ERedovisande Benämning på de

organ fonderade medlen

Kammarkollegiet Försäljningsmedel ( för löningsjordar ; för rektor vid

! Katedralskolan i

Lund

Chalmers Provnings- anstalts fond

, Fonden för försöks- , verksamhet och forskning på bränsleområdet

1953 års fond för teknisk forskning

Fonden för byggnads forskning

Fonden för en profes— suri försäkrin-sräi

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Avlöningsmedel

Projekt av samhälleligt och tekniskt intresse

Forskning

||

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

216 084 583 934

1 545 978

1 213 987

129 779 838 689 333

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

8 000 i hypoteksobl. 190 000 i inteckn.lån 18 084 å statsv chrkg

215 000 i inteckn.lån 230 000 som fordr. hos kammarkollegiets

aktieplaceringsfond 13 286 å statsv chrkg

40 000 i räntebärande

statsobl. 13 623 i kommunlån

262 500 i reverslån 31 641 å statsv chrkg

144 300 i räntebärande statsobl. 112 200 i hypoteksobl. 434 400 i kommunobl. 26 182 å statsv chrkg 46 000 000 i inteckn. lån '

48 500 000 i reverslån

19 066 059 å statsv chrkg

åiättläagååååäfmåiåc.

Anmärkning i

övrigt

Kbrev 1949—01—28, nr 45

Prop. 1975:1, bil. 15

Nu 1975:15

rskr 1975:99 Regeringsbeslut 1976-06-23

Medel ur krigsrisk- kassan. Ej dona- tionsmedel.

KMt beslut 1953-06—03 (3150)

Ej donationsmedel KMt beslut 1953-06-03 (3150) Ej donationsmedel

Riksdagen har be- slutat att fonden skulle upplösas

i och med utgangen av är 1981

Prop. 1981/82:25

Cu 1981682:6 rskr 19 1 82:61 Ej donationsmedel

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

i Redovisande Anmärkning i | )

organ fonderade medlen

på bankräkning (kr)

övrigt

Kammarkollegiet

Landsantikvariernas lönefond

Vattenavgifter för befrämjande av fis- ket inom landet

2 kap. 10 5 vatten— lagen

Vattenavgifter.enl.

8 kap. 34 & vatten- lagen

Vattenavgifter enl. 6 kap. 9 5 vatten— lagen

Vattenavgifter för befrämjande av sär- skilda fiskeri- ändamål 2 kap 8 5 vattenlagen

Särskilda medel för fiskets befrämjande

Resp. läns hembygds- museum

Bidrag till avlöningar inom landsantikvarie- organisationen

Hos kammarkollegiet för förräntning

||

1 805 629

2 221 033

95 286 1 246 646 6 152 992

339 674

132 094 å statsv chrkg 181 000 i räntebärande statsobl.

492 200 i hypoteksobl. 100 000 i industriobl. 430 000 som fordran hos aktieplacerings— fonden '

342 å statsv chrkg

96 000 i räntebärande statsobl. 288 500 i hypotekslån 521 905 i kommunlån

1 312 500 i reverslån 2 403 å statsv chrkg. 3 825 i kommunobl. 87 500 i reverslån 5 418 å statsv chrkg 300 000 i inteckn.lån 437 500 i reverslån 19 063 å statsv chrkg 74 800 i räntebärande statsobl.

104 500 i hypotekslån 1 100 000 i industri— obl.

99 400 i kommunlån

2 187 500 i reverslån 82 å statsv chrkg

Redovisande Benämning på de

1 1

organ fonderade medlen

Kammarkollegiet Provinsialläkar— fonden

Handelsflottans pensionsanstalts plac.fond

Kulturfonden för Sverige och Finland

0rgan inom budgetdepartementsts verksamhetsområde

Medlens ändamål

Distrikstläkares utbild— ning. Rese och traktamen te Föreläsararvode

Pensionering av sjömän Främjande av kuturella

förbindelser

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1901 (kr)

7 279 418

169 772 986

12 568 756

på bankräkning (kr)

615.400 i räntebärande statsobl. 514.000 i hypoteksobl. 1 983 061 i kommunlån 1 405 000 i inteckn. än

1 500 000 i reverslån 2 058 906 i reverslån 10 129 000 i hypoteks— .bl. 20 936 000 i övrigaob 1 483 000 i förlagslån 60 000 i partiallån

' 167 220 i konv. skuld nrev _ 2 560 600 i inteckn.

än 34 416 211 i kommunlån 508 361 i statsv.

heckräkning 160 810 937 i övr. lån

128 700 i räntebärande

.tatsobl.

'9 700 i hypoteksobl. 1 100 000 i inteckn. än

2 146 788 i kommunlån . 143 850 i reverslån 1 600 000 i aktiepla— eringsfonden

Anmärkning i

övrigt

Kbrev 1961—12—15

Ej donationsmedel

Överenskommelse mellan Sverige

och Finland 1960—04—13

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

lRedovisande

gorgan

Benämning på de

fonderade medlen

Rundvirkesfonden

Sveriges sjömans— husstiftelses'fond

Medlens ändamål

Understödjande verksam— het

Understöd till sjömän och deras anhöriga

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

5 577 860

24 462 585

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

340 138 i statsverk. checkräkning 9 919 038 i övr.lån

2 179 400 i räntebä- rande statsobl.

778 100 i hypoteks. obl. 316 240 i kommunlån 700 000 i reverslån 3 973 740 i övr.lån

1 692 780 i obl.

190 800 i förlagslån 2 700 i statsskuld

9 792 630 i inteckn. lån 3 341 800 i reverslån 48 000 i konvert. skuldebrev

6 937 630 aktieplac. fonder

544 855 i statsv. checkräkning

16 889 410 i övr.lån

1 820 700 aktieplace— ringsfonden

Anmärkning i

övrigt

Prop. 1960:78 JOU 1960z15 rskr 1960:150 Reg. 1980—02—07 (2523/79)

Ej donationsmedel

:Redovisande

'organ

Benämning på de

fonderade medlen

, Kammarkollegiet Skeppsholmsförsam—

lingens grundfond

Trädgårdsnäringens bensinskattefond

Jaktvårdsfonden

Viltskadereglerings fonden

Polenmedlen

Ersättningsmedel från Tjeckoslova- kien

Fiskemedel, Luleå

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Bokfört kapital den

30 juni 1981 (kr)

Investeringar i Örlogs- Berga

417 429

Understöd till trädgårds- näringen

712 963

8 631 096

Viltskadeers. enl. Reger. 4 042 936 Rest. medel (Belopp ej godkt. av ford.ägare)

Rester. medel (Ej anträf'- bar fordr.ägare)

Utveckling och rationa- 2 231 519 lisering av fisket och

fiskhandeln

Andra placeringar än Anmärkning i

på bankräkning (kr)

övrigt |

150 000 i inteckn.lån 87 500 i reverslån 8 910.å statsv chrkg

200 000 i industriobl. KMt 1957—05-31 116 000 i kommunlån (4472) 175 000 i reverslån

8 631 096 å statsv

Ej donationsmedel chrkg

4 042 936 å statsv " chrkg

54 å statsv chrkg (Medel överl. av

polska regeringen enl. överenskommel—= mellan Sverige och Polen 1949-11-16) KMt 51—06—22 (3600)

5 791 å statsv chrkg Prop. 1947z310

rskr 1947z406

Regeringsbeslut 1975-05—15(2207/74)

Redovisande

Jorgen

Kammarkollegiet

Benämning på de

fonderade medlen

Fiskeribiologiska undersökningar

Fritidsfiske i In- dalsälven /Granbo- forsen/

Fritidsfiske /Övre Åselälven/

Fiskemedel /Stor- juktan—Blaiksjö- magasinet/

Fiskemedel, Harsprånget

Anonym givares konto

Försäljning av viss häradsjord i Kärna och Slake socknar i Östergötlands län

Ersättningsmedel fö. reglering av Stora Stensjön m m Ersättningsmedel föl kraftstationer i Lule älv

urgan anm DUO etde artementets verksamnetsomrade

Medlens ändamål

Enl. fiskerist. beslut Främjande av fritids— fiske Förbättrande av förut— sättn. för fritidsfiske

Främjande av fisket i bygden

||

Inbet. 1 000 av "anonym givare"

Enligt särskilt beslut av reg.

Bidrag enl. särsk. beslut av Reg.

Motverkande av skada på Kust- och havsfiske ef— ter lax- och laxöring

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

138 641 748

1 422 098

299 248

2 250 000

1 237

3 597 665 1 363 893

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

6 å statsv chrkg

o

25 a statsv chrkg 80 176 å statsv chrkg 9 å statsv chrkg 105 å statsv chrkg

Anmärkning i

övrigt

Regeringsbeslut [ 1975—05-15(2207/74)|

"

||

Kbrev 1962-06-28 Prop. 1962z174 JOU 1962:17

rskr 1962:332

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

(__-__

Medlens ändamål

åRndnvjsande Benämning på de Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

Anmärkning i

worgnn fonderade medlen

(___...

på bankräkning (kr) övrigt

mnrkollegiet Ersättningsmedel fö- kraftstationer i Skellefte älv

Motverkande av skada på kust- och havsfiske ef- ter lax- och laxöring

115 073 48 å statsv chrkg Ej donationsmedel

Ersättningsmedel fö

kraftstationer l Ume älv _”

Fiskefrämjande åtgärder 937 077 12 å statsv chrkg "

Ersättningsmedel fö reglering av Kultsjön

Vägföretag renskötsel- 719 928 2 å statsv chrkg " medel

Samernas fiske i Suorvamagasinet /Samefonden/

Utredning och försöks- 115 691 72 å statsv chrkg " verksamhet i syfte att underlätta samernas fis- ke i regl.magasinet

Samekulturella ändamål 131 153 - "

Arjeplogs skolbord 1:1 /Samefonden/

Storåns vattenom- råde, Undersåker /Samefonden/

Bidrag enl. särskilt 350 964 — " beslut av reger.

Fisket i Särkaitums Mullanbyns och Norr kaitums samebyar

/Samefonden/

Främjande av fiske 196 416 - "

Messaure—m fl medel Renskötselmedel

/Samefonden/

1 365 499 - " ;

. !Rndnvisande

iorqun

L__i___

'kollegiet

Benämning på de

fonderade medlen

Fisket i Sörkaitums och Sirkas same— byar /Samefonden/

Fisket i Sirkas och Jåkkåkaska samebyar /Samefonden/

Renbete i Tännäs /Samefonden/

Wilhelmina Nza och S:a Samebyar /Samefonden/

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Främjande av fiske

Bestridande av årliga kostnader för arrende av renbetesrätt

Främjande av rennäringen

Ersättningsmedel fö: Åtgärder till stöd för

Oldens kraftverk /Samefonden/

Ersättningmedel för Harsprångets kraft— station

Wilhelmina Norra Sameby 4:12-medel

Vapstens Sameby 4:13-medel

Umbyns Sameby 4:13-medel

rennäringen i landet

Rennäringens främjande inom Sörkaitums, Sirkas och Serri samebyar

Till resp. sameby för bestr. av vissa utgifter

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

77

840 369

4 506 1 000

173

1 087 1 047

622 414 634 634 000 478

201 252

på bankräkning (kr)

10 å statsv chrkg

1 å statsv chrkg

Anmärkning i

övrigt

Ej donationsmedel

"

Regeringsbeslut 1981-03-26

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

;Rcdnvisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

org n

fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt nrkollegiet Rans sameby Till resp. sameby för 451 228 - Ej donationsmedel 4:13—medel bestr. av vissa utgifter

Sirkas sameby " 2 720 604 3 å statsv chrkg " 4:13—medel

Jåkkåkaska Sameby " 997 575 - " 4:12-mede1

Serri sameby " 108 094 - " 4:13-medel - Sörkaitums sameby " 1 434 374 " 4:13-medel

Mellanbyns sameby " 1 115 157 " 4:13-medel

Semisjaur-Njargs " 230 554 1 å statsv chrkg " sameby 4:13-medel

. Luokta-Mavas sameby " 77 768 - ” 4:13-medel

, Ståkke sameby " 77 766 - " 4:13—medel

Svaipa sameby " 25 124 " 4:13—medel

Mausjaure sameby " 20 468 - " 4:13-medel

Redovisande

i 'organ , ! i

Kammarkollegiet

Benämning på de

fonderade medlen

Tuorpons sameby 4:13—medel

Norrkaitums sameby 4:13—medel

Särskilda pensions- medel

Byggnads- och inves- teringsfonden

Sveriges författar- fond

Vattenavlednings- anslaget

Galärvarvskyrkog. underhållsfond

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Till resp. sameby för bestr. av vissa utgifter

Avsättande av medel till pensionsfond för djur- gårdsförvaltningen

För djurgårdsförvalt— ningen Författarpenningar o. pensioner m.m. 1

Bidrag till kostn. för

upprättande av förslag

till vattenavledn.före- tag, Jönköpings län

Kostnader för underhåll o. vård

Summa förvaltade medel

170 648

1 050 617 6 231 252 2 000 000 6 410 447 7 852 2 056 111 1 229 585 397

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr)

1 252 å statsv chrkg 6 000 000 i inteckn. lån

6 410 447 å statsv chrkg

5 a statsv chrkg 1 900 000 i reverslån 180 119 151 å statsv

chrkg

756 254 326 i övriga placeringar 83 721 028 i aktie-

plac.fonden

Anmärkning i

övrigt

Ej donationsmedel

"

Redovisande

organ

Statens löne- och pensions— verk

Statistiska centralbyrån

Benämning på de

fonderade medlen

Statens pensions- anstalts pensions- fond

Bergska fondeh

Organ inom bud etde artementets verksamhetsområde Medlens ändamål

Bidrag till anställda

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

210 683 133

på bankräkning (kr)

7 885 241 placerade i kammarkollegiets placeringsfond. Öv— riga tillgångar pla— cerade som lån till riksgäldskontoret

11 000 i räntebärande statsobl.

Anmärkning i

övrigt

Ej donationsmedel

___— _-. &»M__-_.mm_-__.w_

Redovisande

organ

Birgittaskolan

Chalmers Tekniska högskola

Benämning på de

fonderade medlen

Birgittaskolans elevfond

G och T Ahlströms donationsfond

Augusta Petterssons minnesfond

.Örebro stadsfull-

mäktiges gåva Ekmans donation

Jubileumsfonden

Blidbergs

Collins minnesfond Cronlunds stip.fond

Gavuzzi

Organ inom utbildnin sdepartementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Stip. till elever vid skolan

Bidrag till fattiga dövstumma Bidrag till fattiga dövstumma

Stödja skolans verksam— het '

Premium till elev

Skolans ändamål

Summa

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

17 128 .5 074

6 676

102 621 6 402

___—___.—

137 901 44 545 107 865 410 143 67 364

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

20 000 i obl. 17 000 i obl. 343 092 i aktier 30 000 i obl.

Anmärkning i

övrigt

Skolan redovisar avkastningen. Kam- markollegiet för— valtar och redovi- sar tillgångarna.

Enl. donator stats. el. kommunobl.

SOU 1982: 12

Urgan inom utbildnin sdepartementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål

organ fonderade medlen

Adlerbertska Chalmersfonden

Chalmers Tekniska högskola

Hammars fond

-Brobäcks stip.fond Chalmers forsknings fonden Erikssons donation Gerbers jubileums— fond

GIGAB

Petterssons don.fond

Swartz fond

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr)

207 752 166 058 i aktier

1 373 385

21 203 9 812 i aktier 11 000 i obl.

800 449 254 319 i aktier 150 000 i -ob1. 102 575 i reverser 276 984 148 274 i aktier 30 048 i obl. 138 875 95 000 i reverser

28 027 19 636 i aktier 26 700 19 747 i aktier 14 212 8 471 i aktier

Anmärkning i

övrigt

Enl. donator för— varas aktier och kontanter i SE- Banken

Fondens ankn. till högskolans räken- skaper är enl. verksamhetsberät— telsen rent for- mellt.

___—....

Bilaga

Redovisande

organ

Chalmers Tekniska högskola

Benämning på de

fonderade medlen

Carlsens fond

Pihlblads fond

Frodes fond

Allmänna fonder Bibl. Ind.'fond Blomgrens fond Samlingsfonden (Före detta Dep. medel och fond för Norska studenter) Eliassons fond

Eliassons tilläggs— fond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

714 004 197 841 705 741 810 933

82'004

214 408 218 064 161 717 786 738

på bankräkning (kr)

308 719 ' aktier 199 750 ' obl. 114 557 ' reverslån 154 960 i aktier 3 530 i obl. 202 355 i aktier 132 925 i obl. 200 000 i reverslån 58 582 i aktier

358 900 i obl.

300 000 i reverslån 50 000 i obl.

135 399 i obl. 40 000 i reverslån 71 000 i obl. 20 000 i obl. 50 000 i reverslån

447 500 i reverslån

Anmärkning i

övrigt

Redovisande jorgan

Chalmers Tekniska högskola

Benämning på de

fonderade medlen Heymans forsknings- fond

Heymans fond för CS

Heymans fond för kåren

Orvarssons fond

Plomgrens fond

Steens fond Sörmans fond

Chalmers—föreningen Avancez '

Byggförbundet

Åke Bäckman

Elverksanslaget Hj Granholm A 0 L Landahl

Svensk Textilforsk— nin-

0rgan inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

236

13 10 20 87 75 84 77

109

58 30 34

369 863 632 586 651 406 908 294 978 009

780"

079 429

på bankräkning (kr)

54 345 i aktier 100 000 i reverlån 9 416 i aktier 8 546 i aktier

8 000 i obl.

7 700 i aktier 50 000 i reverslån

10 454 i obl. , 40 000 1 reverslan

45 105 i aktier-

50 000 i reverslån 80 000 i reverslån

Anmärkning i

övrigt

Redovisande

organ

Chalmers Tekniska högskola

Benämning på de fonderade medlen

Frimurarnas jubi— leumsfond

SKF

M 0 Elmbergs fond L M Ericson

Torsten Janssons stipendiefond

-CTH Bibl. förs. kto

mHenu.pma trivselfond

ADB—fonden

Textilundervis- ningsfonden

Edw. Dicksons donationsfond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

11 037

7 192

31 005 100 000

108 940 82 090,

2 215

45 203

167 462 425 835

Andra placeringar än på bankräkning (kr)

15 000 i obl.

30 000 i reverslån

381 739 i aktier

Anmärkning i

övrigt

Förbrukas helt.

Till CTH 800 701 tillhör

Sjöbefälsskolan

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

.organ fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

Chalmers Tekniska högskola

Elis Magnussons fond Kapten Uno Larssons minne

Premie— och stip. kassan

Direktionens ensk. fond

Till CTH fr 800 701 tillhör

Sjöbefälsskolan 169 700 i obl.

Gåvomedelsfonden

Dialekt— och folkminnesarki- vet i Uppsala

Arkivets verksamhet

9 712

Lindbergs dona— tioner

9 269 _

Skriftseriens fond Anslag t. tryckning 88 551

Dalmålsfonden Bokutgivning 17 924 —

125 456

Redovisande organ

Ekeskolan

Hällsboskolan

Högskolan för lärarutbildning

Benämning på de fonderade medlen

Ekeskolans samfond

G och I Karlssons fond

Sofiastiftelsens minnesfond

Gåvomedel

Folkskoleseminariets i Stockholm minnes— fond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

Bidrag till för eleverna Ekeskolan redovisar

gemensamt ändamål avkastningen. Kam- markollegiet för— valtar och redovi- sar tillgångarna.

Främjande av vård, ut- bildning och fostran av elever vid skolan

100 i premieobl. 4 500 i hypoteksobl.

Summa

Omkostnader för enkla nöjen för skolans elever

Stipendium till lärar- Högskolan redovisar

kandidater avkastningen. Kam— markollegiet för- valtar och redovi— sar tillgångarna.

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål

_organ fonderade medlen

Elsa Maria Anderssons fond

Högskolan för lärarutbildning Främja utbildning av dövstumslärare

Främja studier och verk— samhet inom högskolans verksamhetsområde

Överste och Fru A Johanssons stipen- -diefond

Stipendier till elever

Bidrag från Carin Uhlins dödsbo

Handlingar saknas

C M Edholms stipen— diefond

Stipendier till elever

Prof. Robert Murrays donationsfond

Matilda Wallins donationsfond

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr)

Anmärkning i

övrigt

Högskolan redovisar avkastningen. Kam- markollegiet för— valtar och redovi- sar tillgångarna .

avkastningen. SE- Banken avd. C, Sthlm förvaltar o redovisar till— gångarna.

1 Högskolan redov1sar1

Högskolan redovisar avkastningen. Kam— markollegiet för— valtar och redovi- sar tillgångarna.

|| || ||

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i organ fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

Högskolan för Alma och Selma För GCI:s verksamhet Högskolan redovisar lärarutbildning Vikners donations— sammanhörande ändamål avkastningen. Kam— fond markollegiet för— valtar och redovi— sar tillgångarna.

Ateneumkamraternas Stipendier till kvinnliga - " donationsfond elever vid GCI

Elin Johanssons Stipendier till elever - Högskolan redovisar

stip.fond V avkastningen. SE- Banken, Malmö för— valtar och redovi- sar tillgångarna.

P H Lings minnes- Handlingar saknas Högskolan redovisar

fond avkastningen. Kam- markollegiet för- valtar och redovi- sar tillgångarna.

Fonden för utgivan— de av Hj Lings rit- ningar

Högskolan i Högskolans donation Resestipendier m.m. 3 549 Borås

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

Anmärkning 1

organ fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

Förutvarande folk— skoleseminariets 1 Falun samfond

Högskolan i Falun/Borlänge

Stipendier m.m. Högskolan redovisar avkastningen. Kam— markollegiet för—

valtar och redovi- I

sar tillgångarna.

;

Högskolan i Kalmar

Restads minnesfond Stipendier, premier och trivselbefrämjande åt-

gärder för de studerande

Karlstads folksemi— nariums minnesfond

Högskolan i Karlstad

Stipendier

Landskrona semina- rium premiefond

Högskolan i Kristianstad

Premier till studerande på lärarhögskolans låg- stadielärarlinje

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Redovisande

Benämning på de

organ fonderade medlen

Högskolan i Luleå

Fonden för lärarut— bildning vid hög— skolan i Luleå

Stipendier

Norrbottens bygg— mästareförenings fond

Stipendier och forskn. anslag

210 416

Hjalmar Lundbohns minnesfond

Forskningsstipendier 610 339

Arne S Lundbergs för tillämpad geoveten— skap

Stipendier och forskn. anslag

1 027 345

Eric Tanner Stipendier 140 311

1 988 411

Högskolan i Sundsvall/ Härnösand

Seminariernas minne

Premier och stipendier 11 757 Bäckmanska fonden 1 852

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

__

statsobl. statsobl.

Andra placeringar än Anmärkning i på bankräkning (kr) övrigt

Högskolan redovisar avkastningen. Kam— : markollegiet för- valtar och redovi- sar tillgångarna.

98 373 i aktier Särskild styrelse. 20 000 i kommunobl. Placeringsregler medd. av donator

562 500 i aktier 17 580 i konvertibla

skuldebrev & 1 000 000 innestående Särskild styrelse.

hos LKAB mot ränta Av LKAB anslaget kapitalbelopp

135 150 i aktier

4 625 i kommunobl.

9 000 i räntebärande 1 000 i räntebärande

Organ inom utbildnin sdepartementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Bokfört kapital den

30 juni 1981 (kr)

Redovisande Benämning på de Andra placeringar än organ fonderade medlen på bankräkning (kr)

Examensfonden

Högskolan i Sundsvall/ Härnösand

Premier och stipendier

||

Torsells fond

600 i räntebärande statsobl.

Buchts premiefond

Lärarkand. sjuk- Oklart

vårdsfond

3 000 i räntebärande statsobl.

Brännans folkskole—

sem.1951 års premiA fond

1 995 i aktier 1 000 i räntebärande statsobl.

Premier och stipendier

Elevvård

Brännans folkskole— sem. elevfond

5 000 i räntebärande stastobl.

64 321

Högskolan i Växjö

0nämnds stipendie— fond

Handlingar saknas 4 000 —

P Welanders stipen— 1 223 -

diefond

Stipendier

C 0 Arcadius stipendiefond

2 106 —

Anmärkning 1

övrigt

Redovisande

organ

Högskolan i Växjö

Organ inom utbildnin sdepartementets verksamhetsområde

Benämning på de Medlens ändamål fonderade medlen

E Tegnérs stipen- Stipendier diefond Sjukhjälpsfonden Bidrag vid sjukdom

Premiefond till Premium till elev minne av 1843 04 01

E Forsmans premie— " fond

1940 års avgång skf ”

A Rundbäcks stipen— Stipendier diefond

S Gustafssons Premium till elev minnesfond

T Sahlströms premie- ” fond H 0 A Sandmarks Stipendier stipendiefond

B Sallnäs minnesfon- Premium till elev

Sparbanken Kronoberg "

Summa

Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i 30 juni 1981 (kr)

13 379

800 444 269 115 584 593 047

5 063 80 127

161 747

på bankräkning (kr) övrigt

SOU 1982 12

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Medlens ändamål Anmärkning 1

Benämning på de Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

organ fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

Högskolan i Örebro

Stadshypoteksföre- ningens stipendie— fond

Stipendium till elev vid socialhögskolan i Örebro.

Karolinska institutet

Abelinska stipen- diefonden

Stipendier

ges ingår fonden i institutets gemen- samma fondförvalt— ning.

Acrelska stipendie- fonden

i Såvida ej annat an-g

Professor Erik Ahlströms fond

Forskning

Johan Almkvists stipendiefond

Stipendier

Mimi Althainz' professur i radio— terapi

Inrättande av prof. i radioterapi

Doktor Altins stipendiefond

Stipendier

Filip Anderssons donation för nerv— sjukdomar

Forskning 222 282 150 000 i reverslån Särförvaltad

SOU 1982 12

Organ inom utbildningsde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

Anmärkning i

,organ fonderade medlen

på bankräkning (kr) övrigt .?

Karolinska institutet

Stiftelsen Therese och Johan Anders- sons minne

Forskning m.m. 22 745 537 6 107 993 i aktier 520 000 i kommunobl. 11 249 839 i inteck— ningslån

1 000000 iandra skuld— förbindelser (garan- terad av bank) 505 485 i förlagsbevis

& Särförvaltad * [

Fru Therese Anderssons minnes— fond

Stipendier Såvida ej annat an—

ges ingår fonden i institutets gemen- samma fondförvalt- ning

Fru Therese Anderssons studie— fond

Artbank for Rheuma- tological Research

Forskning

W A Benedicks stipendiefond

Stipendier

Löjtnant Ivar Bergs fond

Forskning

John Bergs fond för svensk kirurgi

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

30 juni 1981 (kr)

Redovisande Benämning på de organ fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

Karolinska institutet

Hilding Bergstrands föreläsningsfond

Lönetillägg m.m. Såvida ej annat en- ges ingår fonden i institutets gemen— samma fondförvalt—

ning

Förmån för viss insti— "

tution

Håkan Bervens fond

||

Julius Billings fond

Forskning

.Beata M Brummers " fond

Ragnar Bruzelius "

stipendiefond

Stipendier

Johan Dellners fond för cancerforskning en

Forskning m.m. Tillkommit under

statlig medverkan

Lotten von Döbens fond

Lönetillägg t. prof. Anatomi

Såvida ej annat en- ges ingår fonden i institutets gemen— samma fondförvalt- ning

Hilda Eklunds dona— tionsfond

Forskning

Redovisande

,organ

Karolinska institutet

Benämning på de

fonderade medlen

Oscar Ekmans pro— fessurs fond

Fonden för endokri— nologisk forskning

Elisabeth Ericssons fond för cancer— forskning

Ada Louisa Fahlanders dona- tionsfond

Pierre Fauchards fond

Brita Johanna Forsmans fond

Gadolin—Lagerwalls fond

Arvid och Agda

Organ inom utbildnin sdepartementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Inrättande av prof. i

ortopedi

Forskning m.m.

Forskning

Resebidrag

Förmån för viss insti—

S:son Gumaelius fond tution

Gaj och Curt Gyllenswärds pediatriska fond

Resebidrag m.m.

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat an- ges ingår fonden i

institutets gemen— samma fondförvalt-

ning_

Redovisande

organ

Karolinska institutet

Benämning på de fonderade medlen

Curt Gyllenswärds föreläsningsfond

KI:s fond för pro— fes.forskning

Einar Hammarlunds fond för hudsjuk- domar Sven Hellerströms fond

John Hellströms föreläsningsfond

Fröknarna H och A Hiertas stipendie- fond

Fru Wilhelmina Hiertas stipendie- fond

Med dr Axel Hirsch jubileumsfond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Lönetillägg m.m.

Forskning

Forskning m.m.

Lönetillägg m.m.

Stipendier. Odontologi

Stipendier Belöningar

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning 1

övrigt

Såvida ej annat en- ges ingår fonden i institutets gemen- samma fondförvalt- ning.

Tillkommit under statlig medverkan

Såvida ej annat en- ges ingår fonden i

institutets gemen- samma fondförvalt—

ning

Redovisande

organ

Karolinska institutet

Benämning på de

fonderade medlen

Med dr Hirschs fond för KI:s allmänna ändamål Oscar, Axel och Fanny Hirschs fond

Emil Holmgrens stipendiefond

Gunnar Holmgrens fond

Magnus Huss stipen— diefond Torbjörn Hwass fond

Carl Häggströms stipendiefond

Gunnel och Svante Högboms stiftelse

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Allmänna ändamål

Resebidrag Stipendier

Forskning

Stipendier

Forskning

Stipendier

Forskning

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

16 660 087

på bankräkning (kr)

4 163 083 i aktier

391 860 i förlagsbevis 1 150 000 i andra skuldförbindelser

10 050 000 i inteck. lån

Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat an- ges ingår fonden i

institutets gemen— samma fondförvalt—

ning

Särförvaltad

Såvida ej annat an- ges ingår fonden i institutets gemen- samma fondförvalt— ning

||

1Redovisande lorgan

Karolinska institutet

Benämning på de

fonderade medlen

Professor H C Jacobaeus fond

Ernest E Johnssons fond

Karolinska insti— tutets fond för allergi särsk.

wastmaforskning

Karolinska insti— tutets cancerfond Karolinska insti— tutets 150-årsfond Karolinska insti- tutets reservfond (A F Regnell) Karolinska insti— tutets fond för forskning rörande ögonsjukdomar

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Resebidrag m.m.

Allmänna ändamål

Forskning

||

Resebidrag

Tryckn.bidrag. Forskning

Forskning

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat an— ges ingår fonden i

institutets gemen— samma fondförvalt-

ning

Redovisande

organ

Karolinska institutet

Benämning på de

fonderade medlen

Kirurgiska klini— kens biblioteksfond

Kirurgiska stipen— diefonden

Professor Adolf Kjellbergs minnes- fond

Adolf.Kjellbergs

stipendiefond

Axel'Lagermans stipendiefond

Axel och Signe Lagermans donations fond

Ernst Landergrens stipendiefond

Dr Carl Lennhoffs donationsfond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Förmån för viss insti—

tution

Stipendier

'I II

Forskning

Stipendier

Forskning

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

225 500

på bankräkning (kr)

91 486 i aktier 110 000 i inteck.lån

Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat an— ges ingår fonden i institutets gemen— samma fondförvalt— ning

Särförvaltad Utdelas vart 10:e år av KI

Såvida ej annat an- ges ingår fonden i

institutets gemen— samma fondförvalt—

ning

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

LRedovisande

&

Aorgan

Benämning på de Medlens ändamål

fonderade medlen

Karolinska institutet

Grosshandl. Axel Lennstrads stipen— diefond

Stipendier

Adolf Lichtensteins pediatriska fond

Förmån för viss insti- tution

G Liljestrands fond Forskning

Bröderna P A "

Ljungbergs dona— tionsfond

Nils Jonas Ljungbergs rese— stipendiefond

Resebidrag

Christian Lovéns fond

Forskning m.m.

Fredrik Lundbergs minnesfond

Stipendier

Robert Lundbergs minnesfond

Forskning m.m.

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat an— ges ingår fonden i institutets gemen- samma fondförvalt— ning

Särskild styrelse

i |

Redovisande

organ

Karolinska institutet

Benämning på de

fonderade medlen

Professor Erik

Lysholms forsknings fond

P H Malmstens stipendium P H Malmstens pro- fessurs fond

'Erik Mattsons fond

för ämnesomsättn. forskning

Axel och Maria Melanders fond

Hovtandläkare G Modins donationsfond

Fonden för främjan av svensk neuro— kirurgi

Caroline Andriette Nobels fonder

Organ inom utbildnin sde artementets verkSamhetsområde

Medlens ändamål

Forskning

Stipendier

Inrättande av prof. i nervsjukdomar

Forskning

Resebidrag m.m.

Resebidrag

Forskning

Tryckn.bidrag

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr)

Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat en- ges ingår fonden i

institutets gemen— samma fondförvalt—

ning

Förvaltas av SHB

Såvida ej annat an- ges ingår fonden i

institutets gemen- samma fondförvalt—

ning

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning 1

30 juni 1981 (kr)

organ fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

Biblioteksfond

Karolinska institutet

Odontologiska fakul tetens biblioteks- fond

Såvida ej annat an—K ges ingår fonden i

institutets gemen— samma fondförvalt—

ning | I

Odontologiska före— "

ningens stipendie- fond

Stipendier

Loo och Hans Ostermans fond

3 477 077 1 481 023 i aktier 1 360 OOO inteck.lån

100 OOO i övriga plac.

Forskning Särförvaltad

Förmån för viss insti— tution

Pediatriska klini- kens biblioteksfond

Såvida ej annat an— ges ingår fonden i institutets gemen— samma fondförvalt— ning '

John och Anna Pepas "

minnesfond

Forskning

Konsul N Perssons ”

stipendiefond

Stipendier

Allan Regnells stipendiefond

||

A F Regnells fond för barnklinik

Lönetillägg

lRedovisande

organ

Karolinska institutet

Benämning på de

fonderade medlen

Anders Retzii stipendiefond

Axel Ros af Hjelmsäter stipen- diefond

Bokhandlare A Samsons stipendie—

'fond

Elin och Sven Sjöbergs fond

Professor T Skoogs resestipendiefond

Maria och Arthur Spitzers donations— fond

Med dr Filip J Wetterviks fond Anna och Carl G Ålunds minnesfond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Stipendier

Forskning

Stipendier

Forskning

Stipendier

Forskning

Bokfört kapital den Andra placeringar än

3_0 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr)

Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat en— ges ingår fonden i

institutets gemen— samma fondförvalt—

ning_

||

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Anmärkning i

30 juni 1981 (kr)

Andra placeringar än organ fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

Karolinska institutet

Fru Frida Öbergs, född Hansson, fond f. med forskning Forskning Såvida ej annat an— ges ingår fonden i i institutets gemen— samma fondförvalt—

ning

Professor och fru Odmanssons dona— tionsfond G_O Orns donation

Mizy och Nils Bergtofts fond

Ingeborg ElVings fond Gösta Fraenckels fond

1 031 945 474 237 i aktier

SOO OOO i inteck.lån

Forskning m.m. Särförvaltad

Evald och Greta Gustavssons stipen— diefond

Stipendier Såvida ej annat än— ges ingår fonden i institutets gemen— samma fondförvalt—

ning

Ernst Hornfors Särförvaltad

forskningsfond

Forskning 58 589 40 000 i inteckolån

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

Anmärkning i

organ fonderade medlen

på bankräkning (kr) övrigt

Karolinska institutet

Fru Anna K E och Elisabet (Lisa) S F Karlssons.donations fond

Forskning Såvida ej annat an—

ges ingår fonden i institutets gemen— samma fondförvalt— ning

Karolinska insti— "

tutets fond för blodsjukdomar

Karolinska insti- tutets fond för »hjärt— och lung— sjukdomar Karolinska insti— tutets fond för virusforskning

588'462

144 385 i aktier 119 942 i räntebärande statsobl.

90 OOO i kommunobl.

19 820 i hypoteksobl. 19 914 i industriobl. 56 760 i förlagsbevis 100 000 i inteck.lån

Särförvaltad

Göran Th Stenbergs stipendiefond Stipendier Såvida ej annat an—

ges ingår fonden i institutets gemen— samma fondförvalt— ning

James Strandbergs minnesfond

Redovisande

.organ

Karolinska institutet

Benämning på de fonderade medlen

Ulla och Carl Svanlunds stiftelse

Victor och Ingrid Swanströms fond

Carl Swartz minnes— fond

.Stiftelsen Odstaf och Tvra Svenssons

minne

Ernst Ferdinand Söderbergs stipen- diefond

Karin Söderbergs stiftelse Professor Gustaf Söderlunds rese— stipendiefond

Ernst och Anna Söderqvists fond

Age Söderströmska fonden

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Forskning

Resebidrag Stipendier Resebidrag

Forskning

Bokfört kapital den Andra placeringar än

50 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat an- ges ingår fonden i

institutets gemen- samma fondförvalt-

ning

|| ||

Förv. av särskild styrelse. KI disp. endast avkastn.

Såvida ej annat än- ges ingar fonden l institutetsngemen— samma fondförvalt-

ning

|| ||

N.». ma...—ww—

Redovisande

organ

Karolinska institutet

Benämning på de

fonderade medlen

Ulla och Gustaf af Uglas' fond

Otto Ulmgrens fond för odontologisk forskning P,F Walbergs dona— tionsfond

Nils Westerdahls fond

Ingrid och Harald Winbladhs forsk— ningsfond

Anna och Einar Keys fond

Nanna Svartz' fond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Resebidrag

Forskning

Resebidrag

Forskning

Resebidrag

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

2 197 951

428 981

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

803 533 i aktier 80 000 i kommunobl.

1 040 001 i inteck.lån

261 958 i aktier

150 000 i andra skuld—

förbindelser med garanti av bank

Anmärkning i

övrigt

Särförvaltad Placeringsregler med. av donator

Såvida ej annat an— ges ingår fonden i

institutets gemen— samma fondförvalt-

ning

"

Särförvaltad

Såvida ej annat an— ges ingår fonden i institutets gemen— samma fondförvalt— ning

Redovisande

jorgan

Karolinska institutet

Benämning på de fonderade medlen

Ebba Ridderstads fond

Fonden för teknisk audiologi

Christer Naglos fo .

E Ao L Willaumes fond

Gerda Bergmans fond

Kapten Arthur Erikssons fond för med forskning

KI fond för psoria— sisforskning

Herbert Olivercronas föreläsningsfond

K 0 F Fredholms minnesfond

R 0 G Johanssons fond

Organ inom utbildnin sdepartementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Forskning

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1991 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat an- ges ingår fonden i institutets gemen— samma fondförvalt— ning

|| || ||

||

|| ||

Redovisande

.organ

Karolinska institutet

Benämning på de

fonderade medlen

KI fond för njur- forskning E Köhlers fond f. forskning A 0 I—M Schedius stiftelse -R 0 G Johanssons

fond

0 0 J Håkanssons fond f. cancer— forskning KI fond f. hjärn- forskning

F 0 E Gernandts minnesfond i åld— ringsforskning

S 0 H Bergströms fond

T 0 5 Svenssons fond f. cancer— forskning m.m.

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Forskning

Bokfört kapital den Andra placeringar än

10 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr)

Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat an— ges ingår fonden i

institutets gemen— samma fondförvalt—

ning

|| "

||

||

Organ inom utbildnin sdepartementets verkSamhetsområde

Redovisande Medlens ändamål Bokfört kapital den Anmärkning 1

30 juni 1981 (kr)

Andra placeringar än

Benämning på de

organ fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

A Walldins minnes— fond

Karolinska institutet

Forskning Såvida ej annat an— ges ingår fonden i institutets gemen— samma fondförvalt—

ning

u

"

A 0 K Nordwalls fond f. med.forsk— ning KI fond f. diabete " forskning

KI fond f. inkologi vid radiumhemmet

Disp K W Hanssons fond

H 0 K Månssons fond "

"

Ulla Wallerströms minnesfond

Odont.fakultetens bibl.fond

Westins minnesfond

Redovisande

organ

Karolinska institutet Organ inom utbildnin sdepartementets verksamhetsområde

Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

3_o juni 1981 (kr)

Anmärkning i

fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

E 0 G Thouréns Forskning Såvida ej annat an— forskningsfond

ges ingår fonden i institutets gemen— samma fondförvalt— ning.

Summa fondkapital (avser de samförvaltade fondernä

47 443 997 9 821 406 i aktier 1 000 000 i kommunobl. 550 248 i industriobl. 296 750 i förlagsbevis 30 192 152 i inteck. lån

210 000 i andra skuld— förbindelser

2 000 000 i jämf. sv. värdepapper -

14 180 utländska vär— depapper

12 500 000 diverse andra placeringar

533 386 272 205 i aktier

520 i prem.obl.

5 U R Herzogs Forskning minnesfond

Särförvaltad

G 0 G Anderssons " donation

61 205

Förvaltas av HB, KI disp. endast fondkapitalet

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

[organ fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

Karolinska I 0 E Hanssons Forskning 175 OOO Förvaltas av HB, institutet fond f. cancer— KI disp. endast forskning, fondkapitalet

H Petterssons fond " 209 955 Särförvaltad f. ögonsjukdomar

M Granbergs fond " K Törnkvist fond "

Syskonen Hanssons " 'fond f. cancer— forskning

Lisa Kjellmans fond " f. diabetesforskn.

Stipendiefond vid. Stipendier sjukgymnastinst.

Bertil Sjögrens fond Forskning f. läkemedelsforskn.

G 0 M Björkvalls " fond

Summa 96 059 954

(avser samtliga av institutet förvaltade fondmedel)

iRedovisande !organ

IKarolinska Einstitutet

1

| Benämning på de

fonderade medlen

Forskningsmedel

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Statliga myndigheter(ASF)

Stiftelser, organisatio— ner och föreningar

Företag, affärsverk och statliga bolag Kommuner och landsting Utländska anslagsgivare Övrig finansiering (inkl

KI fonder)

Summa

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

2 157 000 11 592 000 7 560 000 1 557 000 4 505 000 17 566 000

44 937 000

Andra placeringar än på bankräkning (kr)

Anmärkning i

övrigt

LRedovisande

Vorgon

Konstfackskolan Eklunds fond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Benämning på de Medlens ändamål

fonderade medlen

Stipendier till elever m.m. Adelskölds fond " Boberghs stipendie- " fond

Brummers fond " Cronstrands fond " Flemings stip.fond " Fröberg-Cramers " stip.fond

Gefeldt fond " Hallenborgs fond " Lagerströms fond " ReeVes o Son Ltd " Rundqvists stipen— " diefond

Teckningslärarnas " riksförbunds

teckningspremium

Saléns fond " Sjöstedts fonden ” Stavenows stipen— " diefond

Tekniska skolans ” allmänna stipendie-

fond

Thorens minnesfond " Westins stipendie— " fond ' Österlindska fonden

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr)

Anmärkning i ;

övrigt

Skolan redovisar avkastningen. Kammarkollegiet för» valtar och redovi- sar tillgångarna ||

1 !

"

|| || " i !

Redovisande

organ

Kungliga biblioteket

Benämning på de

fonderade medlen

Beijers fond

Gustav Berghmans End

Kugelbergska donationsfonden Norrelfonden

Lundstedts rese- stip.fond

Gellerstedts fond Svensk amerikansk tidn.film

Leninbiblioteket

Carl Björnstjerna

Frej Klemming

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr)

Inköp av bokverk m.m.

Studieresor

Ordnandet av boksam.

Bib iotekEts publikations ver samhe

Resestipendium till an— ställda vid KB

Vård m.m. av boksaml.

Mikrofilm av tidn.

Dokumentationscentralen i Moskva

Handlingar saknas

191 227

Anmärkning 1

övrigt

KB redovisar av— kastningen. Kammar— kollegiet förvaltar och redovisar till— gångarna.

Anslagsmedel

(Kulturell för- bindelser?

Redovisande

organ

Kristinaskolan

Landsarkivet i Härnösand

Kongl. Livrust— kammaren Sko— klosters Slott och Hallwylska museet

Benämning på de fonderade medlen

Gävleborgs läns dövstumsfond

Asplunds donations— fond

Arkiv i Norrland

I Alms testaments— medel

Undersökningar av vapensamlingar

Organ inom utbildnin sdepartementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Handl. saknas Bidrag till vuxna döva

Bidrag till tidskriften Arkiv i Norrland

Inköp av för livrustkam— maren lämpl. eldvapen

Katalogisering av i privat ägo befintliga samlingar av vapen

Summa

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr)

600 i aktier 4 000 i hypoteksobl.

Anmärkning 1

övrigt

Medlen skall för— brukas i sin helhet

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

organ fonderade medlen

på bankräkning (kr)

Manillaskolan Manillaskolans

samfond 1

Understöd till döva inom kyrkoherden för döva i Sthlms distrikt

Manillaskolans samfond 2

Studie— och resestipen- dier

Manillaskolans samfond 3

Bidrag till inköp av maskiner m.m. till elever vid skolan

Musikhögskolan Franz Berwalds minn—

i Stockholm

Premie till elever (noter till Berwalds kammarmusik) Ann de Wahls fond Resestipendier till

elever vid skolan eller bidrag till inköp av musikinstrument åt sådana elever

Anmärkning 1

övrigt

Manillaskolan redo— visar avkastningen. Kammarkollegiet

förvaltar och redo-

visar tillgångarna.

Redovisande

organ

Musikhögskolan i Stockholm

Nordiska museet

Benämning på de fonderade medlen

Premie- och examina tionsklasserna

Hvarfners fond avkastn.medel

Lantbruksmuseisam- lingarna

Borgerliga kulturen

Nordisk folkkonst

Skalltorpsunder— sökningen

(Nordiska museets andel av fondav— kastn.)

(Julita gårds andel av fondavkastn.)

Dalen, andel av fondavkastn.

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Skolans ändamål

Studieresor och forskning

Uppförande av lantbruks- museum Forskning

Utställningar

Forskning

(Hjälpkonto)

Byggnadsunderhåll, av- räkningskonto

Bokfört kapital den 30 juni 1991 (kr)

17 102 87 668

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande 'Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i organ fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

Nordiska museet (Skansen, del av Disponeras ej av museet ' ' fondavkastn.)

(Hazelius stipendie Disponeras ej av museet medel) Reservfond för Julita Julita

Försäkringsersätt— " ning i Julita

-Till nämndens Fritt i verksamheten .disposition

Allmänna fonden " Samförvaltade Antells fond " " Lundströms fond " " Hilmer Åbergs fond " ”

%bmgäafmdm "

Museibyggnadens Byggnadsunderhåll " underhåll

August och Thérése Fritt i verksamheten ” Haxelius fond

Gröndahls don.fond " n

Redovisande Benämning på de

organ fonderade medlen

Nordiska museet Fewrells svenska fond

Skånbergs fond Tryggelius fond

Fonden "Kyrka och kultur" (Julita)

Ivar Röings fond (Dalen)

von Hallwyls donationsfond von Hallwyls pensionsfond

Sundbornprostens donation

Artur Hazelius-fon- den

John August Hazelius fond H Lichtensteins fond

Therése Kjellbergs minnesfond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Fritt i verksamheten

Forskning

Publikationer

Byggnadsunderhåll

||

kapital

Museets professur

Pension till pro

Publikationer

Föremålsförvärv

fessor

(silver)

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Samförvaltade

"

"

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsomrade

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

Anmärkning i

_organ fonderade medlen

på bankräkning (kr) övrigt

Föremålsförvärv (konst— hantverk

Nordiska museet Fritz Ottergrens Samförvaltade

fond

Artur Hazelius fond

av den 30 november 1901

Publikation

Artur Hazelius monumentfond

Porträtt av styresmännen

Värderegleringsfond

Summa samförvaltade fonder

1 397 012 i aktier 2 608 601 i inteck.lån

4 235 370

Skansens fondkapital (del av August ochv Therése Hazelius

fond)

Disponeras ej av museet

Cedergrens fond Fritt i verksamheten

7 708 085 5 154 720 i aktier 154 339 i räntebärande statsobl.

25 776 i förlagslån

3 078 000 i reverslån

Markisinnan Mary Moore Lagergrens fond

504 324 118 135 i aktier 295 000 i reverslån

3 000 i förlagslån

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

organ

220 851 16 386 i aktier 200 000 i inteck

Nordiska museet Grosshandlare Pensioner Johan Bäckströms

familjefond

.lån

15 044 385

Medlen skall för- brukas i sin hel- het

Ortnamnsarkivet i Uppsala

Blekinge Främja arkivets insamling o vetenskapl. bearbetning

av Sveriges ortsnamn

|| ||

Halland

Skaraborg

Stadsundersökhingen "

Uppland

||

Värmland

Västermanland ”

||

Östergötland

Kopparberg

Älvsborg

Södermanland

Redovisande

organ

Ortnamnsarkivet i Uppsala

Regionmusiken

Riksantikvarie- ämbetet och statens histo— riska museer

Benämning på de

fonderade medlen

Örebro

Tandvårdsfonden

F Peyrons premiefond

Medlemskap i OK

Karin Kjellströms donation

Gryts kyrka

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Främja arkivets insamling 0 vetenskapl. bearbetning av Sveriges ortsnamn

Summa

Tandvård

Studiebidrag m*m till musiker vid Strängnäs musikkår

Vård av fornminnesmärken inom Sverige

Vård och underhåll av fas inredning och inventarier i Gryts kyrka

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

42 10

14

162

10

817 840 617 752

941

310 395 736

på bankräkning (kr)

1 000 i räntebärande statsobl.

Andelsbevis OK

Anmärkning i

övrigt

Medlen skall för- brukas i sin hel- het

Medlen skall in- sättas hos PK—banken

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål

Vorgan fonderade medlen

Medel för internordiskt projekt

Riksantikvarie— Medeltidsnomenklatur ämbetet och

statens histo— riska museer

Riksarkivet Bååths fond

Bergvalls fond

Fleetwoods sigill- verk

Sigillhistorisk forskning

Geneologiska kon— gressen 1960

Kungafonden (sigillunders.)

Filmn av

St Barthelomey— arkivet Kartläggning av vattenmärken

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

35 739

208 870

6 718 2 288 1 050

565 139

3 834 3 586

34 702

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Medlen skall för- brukas i sin hel- het

Redovisande

organ

Riksarkivet

Statens konstmuseer

Benämning på de

fonderade medlen

Inventering av his— toriska arkiv i Frankrike

Betaradiografering av vattenmärken

Jacques Lamms stipendiefond

Lovéns fond

Alfhild Lundins fond

MD:s fond Kopior för Läckö

Fritz Ottergrens fond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Summa

Resestipendium till an— ställd vid National— museum

Allmän fond Avkastningen vart 3:e år till Nationalmuseum för renovering och inköp av gammal konst

För vetenskapligt arbete

Insattamedelförändamåki

Inköp av svenska konst— närers arbeten

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

66 556 32 711 151 851

17 781 1 217 325 27 101

297 702 121 541 158 822

på bankräkning (kr)

9 750 i aktier 1 000 i förlagslån

995 684 i aktier 48 900 i förlagslån 277 644 i aktiern 20 000 i reverslan

96 394 i aktier . 5 000 i förlagslan

Anmärkning i

övrigt

Fonden skall för— valtas av närmare angiven bankirfirma

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

150 juni 1981 (kr)

Redovisande Benämning på de organ fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

327 505

Statens konstmuseer

Amanda och Nils 255 398 i aktier Personnes donations-

fond

Främjande av National- museums intressen

Carl von Platens 262 434 6 762 i aktier

fond

Hedda och N O Ovists minnesfond Inköp av viss svensk och 2 242 772

fransk konst

1 680 000 i aktier Donationen avsåg

aktier Graninge— verken och skall förvaltas av banks not. avdelning

J H Scharps donationsfond

Bidrag till inköp av 100 000

tavlor

0 Silfverskiölds fond

Inköp av handteckningar 6 485

och gravyrer Svenska porträtt- 70 192

arkivet

Vetenskapligt arbete

696 707 256 552 i aktier

80 000 i reverslån

Anders och Maria Svenssons stiftelse

Främja konstintresset i Sverige

Förvaltningen skall handhas av banks not. avdelning

Wallenbergs fond

Inredning av Östasiatis— 885

ka museets lokaler

Weberska fonden Inköp av konst eller 106 723 konstindustriella före—

mål 63 781 i aktier B 910 i förlagslån

Redovisande

organ

Statens konstmuseer

Benämning på de

fonderade medlen

Hjalmar Wicanders donationsfond

Österlindska fonden

Konstlotteriet för Georg Arsenius fond

P Beijers donation Frank Bensows donationsfond Anna och Ferdinand Bobergs fond

Bukowski

Ann Margaret Dahlquist-Ljungbergs fond för konstnärer— nas miljökamp

Albert Ekmans fond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) övrigt

623 558 i aktier 17 900 i förlagslån

Underhåll av miniatyr- samlingen

833 621 710 886

i529 251 i aktier 24 916 i räntebärande statsobl.

Inköp av levande svenska och/eller norska konst- närers alster

Bidrag till något med konstnärligt syfte

Inköp till den keramiska samlingen

Inköp av äldre grafik och teckningar Bidrag till inköp av svenska el.icke svenska konstnärers arbeten

161 920 i aktier 485 i räntebärande statsobl.

4 300 i förlagslån

Konstinköp 19 446 i aktier

3 066 i räntebärande statsobl. Stipendium stipendiat utses av särskild utsedd Jury

Främjande av vetenskaplim undervisning e1.forsknin-

86 191 i aktier

Redovisande

organ

Statens konstmuseer

Benämning på de

fonderade medlen

Magda och Max Ettlers fond

Fribergska donatio— nen

Sofi Gieseckes donation Föreningen för Grafisk konst sjuttioårs-donation

Sara och Johan Emil Graumanns fond

Armand Hammer

Doktor Axel Hirschs fond

Hilda Kumliens donationsfond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Gagna nationalmusei in— tressen (Inköp av konst

fr tiden före 1900)

Inköp av konstverk av

synnerligen god kvalitet

1111 förmån för National

museums konstavdelning

Inköp av svensk gravyr

Nyförvärv av konst eller

konsthantverk, t ex

porslin,från tiden före

1900

Inköp av svensk konst

Inköp av i första rummet svensk konst m m, varvid samtl inköp skola begrän sas till tiden före 1930

Bidrag till utbyggnad av nationalmuseets lokaler

162 900 174 256

1 341 715

1 725 901 7 723 4 584 287

197 225

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr)

114 366 i aktier 115 614 i aktier 269 067 i aktier 24 000 i förlagslån 350 000 i fastighet 18 665 i aktier

1 166 512 i aktier 47 550 i räntebärande statsobl. 2 012 889 i aktier 42 167 i räntebärande statsobl.

163 800 i aktier

Anmärkning i

övrigt

Placeringsregler meddelade av do- nator

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Bokfört kapital den

30 juni 1931 (kr)

Andra placeringar än

åRedovisande Benämning på de

fonderade medlen

Anmärkning i i i organ ?

på bankräkning (kr) övrigt

Kungafonden Från kungafonden donerade medel avsedda för utrikes

PESOI'

: ;Statens vkonstmuseer

Jacques Lamms prisfond

Pris till författare av det bästa och värde— fullaste arbete på de bildande konsternas eller konstindustrins område

4 850 i räntebärande statsobl.

Fondens kapital skall placeras i säkra räntebärande inhemska obliga— tioner

Summa 16 146 934

Trädgårdsskolan Rosenfonden

Organet numera i Norrköping

överfört till landstinget i Östergötlands län varför kapitalupp- gift ej lämnas. Rskr 1980/81:170)

Statens skola Arne Sandells Stipendier för vuxna i minnesfond Norrköping

11 118 (Uppgiften avser

förhållandena 1980—12—31)

Skolan redovisar avlastmomgem. Norrköpings kommun förvaltar till— gångarna

Redovisande

organ

Svenskt vis- arkiv

Tekniska hög— skolan i Stockholm

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Anmärkning i

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

Benämning på de Medlens ändamål

fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

Plac.regler av don.

Inez Mallanders Främja studier av sång- stipendiefond lekar och sångdanser

Forskn.medel av— sedda att förbrukas

Salénstiftelsens Privat forskn.bidrag balladfond

Wallenbergs ins.fond Bidrag f. inköp av böcker m m

Stockholms Sparbanks stödfond

Summa 42 448

Ingår i högskolans Almfonden gemensamma fondför-

Almgren fond Forskning valtning"(pool)

B-sektionens " jubileumsfond "

Bergstedts stipfond Stipendier

Bernströms stipfond " "

Björn stipfond "

Bolinder " "

Redovisande

organ

Tekniska hög— skolan i Stockholm

Benämning på de

fonderade medlen

Borgarståndet riksdagen 1866

Brandels stipfond Carlin fond Cederblomsfonden Sv. Cellulosaför Dahl stipfond Danielsson stipfond Eggertz stipfond Fellenius fond

Gibson—Cronstedtska stipfonden

Ginberg stipfond

Glödlampfabr. stipfond

Grevillius fond Göransson fond

Haglind fond

urgan lan (100110an 508 artementets verksamhetsomrade

Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

Stipendier Ingår i högskolans gemensamma fondför- valtning (pool)

Forskning

Stipendier

Redovisande

organ

Tekniska hög— skolan i Stockholm

Benämning på de fonderade medlen

Hesselgren

Heuman Fond

Hoffman stipfond Holmgren stipfond Huldt stipfond Hultqvist f. Håkanssons F Kjellbergs stipfond Klason stipfond Kreuger fond

Kruhs fond

de Laval stipfond Lindahl studiefond Lindstedt Fond Lindstrand stipfond

Lindström Fond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i 30 juni 1981 (kr) ' på bankräkning (kr) övrigt

. . Ingår i högskolans Stipendier gemensamma fondför- valtning"(pool)

Forskning

Stipendier

||

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i organ fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

Ingår i högskolans gemensamma fondför- valtning (pool)

||

Tekniska hög- Lundeqvist fond Stipendier smlali . Stockholm Malmen stipfond " Melander fond Michaelsson stipfond Nelson minnesfond

Nobelska stipfonden

Odelstierna

Owen stipfond

Peterssons minnes— fond

HämsuMmd

Pleijelfonden Forskning Porträttfonden "' Roman fond Stipendier Roos Fond "

Rubin stipfond

Rundqvist fond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

korgen fonderade medlen

30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt l

Tekniska hög— skolan i Stockholm

Rydin fond Sahlin stip Schwartz stipfond Smitt

Styffe stipfond Sundahl stipfond Tamm stipfond Kamratstipfond F Kamratstipfond M Kamratstipfond S Kamratstipfond E Kamratstipfond V Kamratstipfond K Kamratstipfond B Kamratstipfond A

Kamratstipfond L

Stipendier

||

||

"

Ingår i högskolans gemensamma Fondför-l

valtning (pool

" || || IT || ll

!

Redovisande

organ

Tekniska hög- skolan i Stockholm

Benämning på de fonderade medlen

Teknologiska instit stipfond

Törners don Wahlbäckska f. Wahlman stipfond Wallin stipfond Vattenbygglab fond Wawrinskys stipfond Wenström stipfond Yegström stipfond Zander stipfond Grave stipfond

KTH fond Vetenskap och högre utbildn

Sillén Signeal

Berwalds minne

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Stipendier

" || || || || || II || || ||

Stip. forskning

Stipendier

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Ingår i högskolans gemensamma fondför— valtning (pool)

|| || || |! II II || || || ||

|| ||

Redovisande

4. 1 | ! 1 !

organ

Tekniska hög— skolan i Stockholm

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr)

Lundequist Forskning

A Linders minnesf Stipendier

Summa 7 054 761 1 659 424 i aktier 2 055 235 i räntebä— (Avser samtliga i rande statsobl. poolen ingående 272 000 1 kommunobl.

fonder) åbl71 781 i hypoteks-

366 500 i industriobl. 216 593 i förlagsbevis 8 178 i inteckn.— och

reverslån 92 000 i utl. värde-

papper

Bergskolans ändamål Forskning 30 162 6 000 i räntebärande statsobl.

5 888 i hypoteksobl. 14 000 i industriobl.

Biokemisk forskning " 33 771 22 831 i aktier

Borgquist fond Stipendier 116 096 82 395 i aktier 5 000 i räntebärande statsobl. 3 924 i hypoteksobl.

Carlsson fond " 36 570 20 058 i öppet förvar

Anmärkning i

övrigt

Ingår i högskolans gemensamma fond— förvaltning (pool)

Redovisande

organ

Tekniska hög— skolan i Stockholm

Benämning på de

fonderade medlen

Eriksson fond

Eriksson stipfond

Kamratföreningen M 4/28

Klemmingska fonden

Kullgren fond

1944 års donation

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

Stipendier 257 072

" 11 279

" 196 449

Stip./Forskn. 347 390

Belöning för samhällsnyt 574 195 tig insats

på bankräkning (kr)

108 983 i aktier

37 000 i räntebärande statsobl.

12 000 i kommunobl. 26 000 i hypoteksobl. 6 965 i räntebärande

statsobl.

42 000 i hypoteksobl. 50 000 i förlagsbevis

8 830 i hypoteksobl.

13 818 i aktier

75 000 i räntebärande statsobl.

6 000 i kommunobl.

82 943 i hypoteksobl.

205 093 i aktier

35 000 i räntebärande statsobl.

5 000 i hypoteksobl. 10 538 i förlagsbevis

175 696 i aktier

25 000 i räntebärande statsobl.

30 000 i kommunobl. 40 000 i förlagsbevis

Anmärkning i

övrigt

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Medlens ändamål

Benämning på de Bokfört kapital den Andra placeringar än—

30 juni 1981 (kr)

Anmärkning i

organ fonderade medlen

på bankräkning (kr) övrigt

Tekniska hög— skolan i Stockholm

Nyströmer fond Stipendier 129 841 111 668 i öppet förvar

Philip fond 247 975 189 668 i aktier 10 000 i räntebärande statsobl. 5 000 i kommunobl.

9 906 i hypoteksobl. 1 076 i förlagsbevis 6 200 i inteckn.- och

reverslån

Velander forskningsp 140 335

fond

100 401 i aktier 10 887 i hypoteksobl.

Gerber jubileumsfond 2 048

Skall förbrukas i sin helhet

Johnsson fond "

385 444 Förv. av SHB i Hel-

singborg

Wallquist donations- fond

Forskning 1 594 947 269 095 i aktier 490 000 i räntebärande statsobl.

30 000 i kommunobl.

50 000 hypoteksobl.

i

50 000 i industriobl. i i

70 000 förlagsbevis 44 000 inteckn.— och reverslån

300 000 i fastigheter 125 042 i inventarier

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Medlens ändamål

Benämning på de

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

Anmärkning i

fonderade medlen

”organ på bankräkning (kr) övrigt

Tekniska hög- Milton donfond skolan i

Stockholm

Forskning Särskild styrelse

4 557 i aktier

9 900 i räntebärande statsobl. 12 811 i hypoteksobl.

Cedergren fond

Stip. forskn. 20 000 i kommunobl. 58 163 i hypoteksobl. 5 050 i industriobl.

8 000 i utl. värde- papper

Gåvomedel 57-serien

Ramsellska stipfond: Stipendier

1977 års Asea Skall förbrukas i

sin helhet

Elna Bengtssons fond Forskning

Redovisas vid SHB i Borås Eric Tanners fond Har överförts till

Högskolan i Luleå

Gåva Skeppsbyggnad " f. sjöteknisk forsk—

ning

Forskning

Summa samtliga fondmedel

Ej statliga forsknings— medel (nettoutgifter 1980/81)

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr)

organ

Tekniska Sten Westerbergs 65 520 65 520 i aktier museet fond

Esmarchs fond 53 964 -

Torsten Willners saml.

Wilners samlingar 41 000 41 000 i finansväxel

Bertil Wollerts Ungdomsverksamhet inom 266 941 153 281 i aktier minnesfond museets verksamhets— 3 436 i förlagsbevis område 50 000 i reverslån

Fritz Östs fond El utställningar och 362 796 141 254 i aktier

elföremål för museets 718 i premieobl. ändamål

Reorganiserande av Museets arkiv 258 000 arkivet

Alfred Nobel-veten- skapsmän

Museets ändamål 45 000 - Särskilda utställ- " 98 000 - ningar

Särskilda projekt Museets verksamhet 1 161 760 759 000 i finansväxel kommande budgetår

Summa 2 352 981

Anmärkning i övrigt

Placeringsregler meddelade av donator

|| "

Medlen skall för— brukas i sin helhet

"

ERedovisande

1 »

Benämning på de

fonderade medlen

organ

&Tomtebodaskolan Kronprinsessan

Margaretas fond

Allmänna donations- fonden Understödsfonden Erica Axelssons fond Enanders fond Skogsbergs fond Hanna Roos fond Bonnedahls fond Melanders fond Wahlbergs fond Dimanders fond Isbergs fond Åstrands fond Uddvalls fond Lundbergs fond Qechfeldts fond Bergqvists fond Seippels fond Kastmans fond Uddenbergs fond Schrays understöds- fond Schrays gåvomedels- i fond ! Hornemans fond l Dalins fond ! Lyches fond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Förmån för synskadade,

i huvudsak för undervis— ning och fritidsverksam— het för synskadade barn och ungdomar

vl

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr) Andra placeringar än Anmärkning i på bankräkning (kr) övrigt

Ingår i Tomteboda— skolans samför—

Redovisande

organ

Tomtebodaskolan

Benämning på de

fonderade medlen

Elgs fond

Danielssons fond Lindströms fond

von Kochs fond Alstermarks fond E Hirschs fond Wikströms fond Forsgrens fond Lindståhls fond Brailles minnesfond Kumlins fond Nybergs fond ' Rosanders stipendie— fond

Cervins fond LillaKerstins minne A Hirsch gåvomedels- fond

A-T fonden Fägerstens fond

A—M Malmströms minne Bäckströms minne

L—G Malmströms fond A Andersson donationsfond Jönssons fond

Elgs stipfond Thomsens fond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Förmån för synskadade,

i huvudsak för undervis— ning och fritidsverksam— het för synskadade barn

och ungdomar ||

|| || " IT || || || || II ||

|| || || II II

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Ingår i Tomteboda- skolans samför- valtade fonder

l i % 1 1 | 1 !

Redovisande

organ

Tomtebodaskolan

Benämning på de

fonderade medlen

Lilly Stolpes fond

Ljungbergs fond Olssons fond Svedelius minnesfond Nilssons donations— fond Blomqvists fond Allmänna donations— fondens baspar.

G O'G Anderssons donationsfond Wijnbladhs fond Weckströms fond Bergqvists fond Holmbergs fond Morins fond 5 Carlssons fond Fredrikssons fond Gerda 0 Emil Ericssons fond

Anna 0 Ivan Kruses fond

A Liljeblads fond

H 0 E Kährs fond Ernst Åkerbergs fond John Anderssons fond Harriet Rydbergs minnesfond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Förmån för synskadade,

i huvudsak för undervis— ning och fritidsverksam— het för synskadade barn och ungdomar

"

||

30 juni 1981 (kr)

Bokfört kapital den Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Ingår i Tomteboda- skolans samför— valtade fonder

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

lRedovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i |

organ fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

&

Tomtebodaskolan Christenssons fond Förmån för synskadade, Ingår i Tomteboda— % i huvudsak för undervis— skolans samför- i ning och fritidsverksam-' valtade fonder !

het för synskadade barn

och ungdomar

Summa 9 879 416 1 518 288 i aktier

3 092 274 i räntebä— rande statsobl.

104 618 i kommunobl. 165 009 i hypoteksobl. 33 167 i industriobl. 979 055 i bankobl.

1 193 i premieobl.

18 879 i skuldebrev 64 955 i förlagslån 500 i inteckn.lån

Bachmanska Understöd _ Tomtebodaskolan stiftelsens Bildande konst redovisar endast räntemedel avkastningen. Kammarkollegiet förvaltar och redo— visar tillgångarna

Godlundska fondens " _ " räntemedel

. i 1 .

Redovisande

organ

Universitetet i Göteborg

Benämning på de

fonderade medlen

Erikssons fond

Ibero-amerikanska fonden

Ljunggrens fond

Svahns fond

Wikander-Brunanders fond

Bredings fond

Bäwers fond Ekholms-Widéns fond Heymans fond,

Jenny Janssons fond Jonssons fond

Lindegrens fond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Fil. fak. Lärares forskning o resor

Bokinköp m m för insti— tutet '

Med.-fak. Forskning

Ibero—amerikanska inst.

Med. fak. Forskning

Summa

För universitetet gagneligt ändamål

Med. fak. Forskn. cancer o kärlsj

Med. fak. Forskning hjärtsjukdomar '

Vart 3:de år forf. resp ve

Med. fak. Forskning reumatiska sjukd

gris f. enskapsman

Med. fak. Forskning

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

2 154 589

på bankräkning (kr)

1 127 680 i aktier 162 850 i räntebärande

statsobl.

1 260 i premieobl.

380 550 i kommunobl. 242 550 i industriobl. 8 100 i utländska obl. 20 435 i reverslån

93 600 i förlagsbevis

Anmärkning i

övrigt

Samtliga fem ovan

angivna fonder för—'

valtas i gemensam depå i Götabanken

Samförvaltad'med nedanstående fond

|| || || || ||

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

_orgen fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

Universitetet Molins fond Fil. fak. Stip. lärare Samförvaltad med

1 Göteborg föregående fond

Nilssons fond Med. fak. Forskn " hjärt- o kärlsj Olssons fond Med. fak. Forskn. " balans- o hörselomr.

CH o C Petterssons Med. fak. Forskn. " fond cancersjukdomar

Sven Petterssons Fil. fak. Hum forskn. ” fond o undervisning

Torsten Peterssons Fil. fak. Hum forskn. " fond o undervisn.

Renströmska fonden Univ. bibl. Driftkost— " nader

Salomonssons fond Med. fak. Forskn. " ledgångsreumatism

Thorsells fond Med. fak. Forskn. " cancer, diabetes, angina pectoris Wallengrens fond Med. fak. Forskn. " MS, cancer

Redovisande Benämning på de

organ fonderade medlen

Universitetet i Göteborg

Lindekrantz fond

Pinéus fond

Hulténs fond

Andreens fond

H Ekmans fond J Ekmans fond

Göteborgs folkskole- sem. fond

Kindahls fond Lambergs fond

P A Larssons fond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Fil. fak. Forskn. inom

ämnet hist. Sjörätt, sjöförs. Med.

fak. Cancerforskn.

Summa

Med. fak. Forskn. ämnesoms. sjukd.

Fil. fak. Stud stip Samhv. fak. Stud stip

Samhv. fak. studenter

Stip. för

Univ. bibl. Bokinköp Fil. fak. Gästprofessur

Fil. fak. Stip. t. botanikstud.

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

3 962 041

på bankräkning (kr)

1 969 983 i aktier 248 625 i räntebärande statsobl.

690 i premieobl. 74 195 i hypoteksobl. 266 500 i industriobl.

631 065 i kommunobl. 5 472 i reverslån 528 803 i förlagsbevis

Anmärkning 1

övrigt

Samförvaltad med föregående fond

Bredings fond och därefter uppräknade fonder förvaltas i

gemensam depå l PK-banken

Samförvaltad med nedanstående fond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den

30 juni 1981 (kr)

Andra placeringar än Anmärkning 1

'!organ fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

Universitetet i Göteborg

Lidens fond Fil. fak. Premier Samförvaltad med

föregående fond

Lindgrens fond Med. fak. Forskn.

Myhres fond Fil. fak. Stud stip

Röhsska fonden Univ. bibl. Bokinköp

fak.

Transatlantics fond Med. Forskn.

Summa 4 457 654 2 790 490 i aktier 58 875 i räntebärande statsobl.

42 960 i hypoteksobl. 497 450 ' industriobl.

1 660 920 i kommunobl. 121 860 i reverslån 212 355 i förlagsbevis

Andreens fond och därefter uppräknade fonder förvaltas i depå i SE-banken

Tillhör allmänna fonderna

Lundgrenska fonden Samförvaltad med

nedanstående fond

David Carnegie donation

Oscar Ekmans fonden

Gbgs undervisnings- fond

David Carnegie stipendiefond

Stud stip.

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

Anmärkning i

organ fonderade medlen

på bankräkning (kr) övrigt

Universitetet i Göteborg

Gbg s Högskolas Gustaf Adolfs-fond

Acta Universitatis Gothoburgensis

Samförvaltad med nedanstående fond

Olof Wijks minne Tillhör allmänna

fonderna

James Carnegie donationsfond

Aron Philipssons donationsfond

Aug. Röhs donationsfond

Ivar Waerns sterbhus donation

Upprättande av änke o pupillkassa

Donation för " professur i ost-

asiatiska språk

Fil. fak. Lärares resor 0 forskn.

Emily Wijks fond

Adolf o Gertrud Bratts donationsfond

Tillhör allmänn

a fonderna

Ekman-Langenskiölds donation

||

I "1 | I

Redovisande

organ

Universitetet i Göteborg

Benämning på de

fonderade medlen

Professor Johannes Paulssons stipendie- fond

Nestor Hammarstrands fond

Konsthistoriska fonden

Theodor och Hanna Mannheimers donation

Betty Warburgs donation

Karl Langenskiölds minnesfond

James Carnegies stipendiefond

Gustav Werners donation

Knut och Ingeborg Marks tillväxtfond

Fond för Marks professur nr 1 Fond för Marks professur nr 2

Organ inom utbildnin sdeJartementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Fil. fsk. i Stud stip

Prof. i konsthist o konstteori

Lärostol i konsthistoria

Fil. faks. student— förening

Stip för docenter eller

stud Fil. fak. Stud stip.

9/10 tillhör allmänna fonderna

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Samförvaltad med föregående fond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

organ fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

Universitetet Dispositionsfonden Tillhör allmänna Samförvaltad med i Göteborg , fonderna föregående fond

Oscar Ekmans Fil. fak. Docent ”

stipendiefond stipendier (tillväxtfond)

Anna Ahrenberg i " italienska lektors- fond

Anna-Ida Broströms Prof. i etnografi samt " donation till Gbgzs docentstipendier

universitet till komplettering av

Dan Broströms

jubileumsfond

C J Meijerbergs Fil. fak. Nordisk disk " donation spec. svensk ordforsk- ning

Friherrinnan Prof. i filosofi 0 ” Loise Falkenbergs pedagogik donation

Ada Clases Fil. fak. Stud stip. " stipendiefond

Sixten Heymans fond Pris vart 3 e år t. förf. " för författare och resp. vetenskapsman vetenskapsmän

Redovisande organ

Universitetet i Göteborg

Benämning på de

fonderade medlen Charlotta Amalia Nybergs fond

Otto Sylwans föreläs ningsfond

Tilläggsfond till Ivar Waerns fond

Axel och Hedvig Carlanders fond

Anna Ahrenbergs fond

Stipendiefonden Viktor Rydbergs min

Platinska stipendie— fonden

Olof Wijks donations fond

Oscar Ekmans 6 junifond

Andrew Carnegies fond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Fil. fak. Stud stip.

Fil. fak. Gästföreläs- ningar

Förstärkn. av fonden f. Ivar Waerns rörliga professur

9/10 tillhör allmänna fonderna

Tillhör allmänna fonderna

Fil. fak. Stud stip. Fil. fak. Stud stip. Tillhör allmänna

fonderna

Acta Universitatis Gothoburgensis

Tillhör allmänna fonderna

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Samförvaltad med föregående fond

vl

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

Anmärkning i

organ fonderade medlen

på bankräkning (kr) övrigt

S A Hedlunds föreläsningsfond

Universitetet i Göteborg

Fil. fak. Gästföreläs— ningar

Samförvaltad med i föregående fond

Fil. fak. Lärares resor 0 forskn

Gbgzs Universitets Linnéfond

Gustaf Bratts donationsfond

Undervisn i eng franska o tyska av infödda lärare

Konsulinnan "

Oscar Ekmansdonation

Undervisn i eng av infödd engelsman Gustaf Ekamns "

donationsfond

Oceanografiska institution

||

Henrik E Ahrenbergs stipendie 0 premie— fond

Fil. fak. Stud stip.

"

Henrik E Ahrenbergs studiefond

Fil. fak. Stud stip

||

Universitetsbibl. Bokinköp m m

Gabriel Heymans donationsfond

Oscar Ekmans "

donationsfond

Fil. fuk. Stip åt stud o doc

Viktor Lidells donation

Tillhör allmänna fonderna

Redovisande

organ

Universitetet i Göteborg

Benämning på de

fonderade medlen

Ludvig och Elin Stavenows stipendie- fond

Gustaf Adolf Bratts föreläsningsfond

Professor Johan Visings universitetsfond

Gustaf Sterns donation

Ragnar J:son Marks premiefond Gustaf Werners fond för professur i botanik

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Fil. fak. Stud stip.

"Universitetets fria förfogande"

Romanska institutionens bibliotek Engelska inst. Böcker

m m. Understöd

Fil. fak. Premier

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

10 502 022

på bankräkning (kr)

3 138 055 i aktier 277 867 i hypoteksobl. 2 896 237 i kommunobl. 200 354 i bankobl. 742 840 i industriobl. 1 153 985 i reverslån

Anmärkning 1

övrigt

Samförvaltad med föregående fond

" || || ”

Lundgrenska fonden och därefter upp— räknade fonder för— valtas i depå hos länsstarbanken (Göteborg)

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981

Anmärkning i

organ fonderade medlen

på bankräkning (kr)

övrigt

Universitetet Berghaus' fond Fil. fak. Stip t. Stud 2 231 537

1 125 849 i aktier Förvaltas i depå i i Göteborg m m. Understöd

145 405 1 h poteksobl. länssparbanken 5 DUO i ban obl. _ 213 312 i industriobl. (Goteborg)

500 OOO i reverslån

Adlerbertska fonden

||

Universitetets 149 058 högtidligheter

130 725 i aktier

h,; ,...—___... ...—__ _ ___—_.

T Petterssons fond f professur i sjörätt

1 042 582 866 855 i aktier Förvaltas i depå i

SE—banken

Märtha 0 P Gustaf Ågrens donation

Främja verksamheten vid 890 OOO med och odont fak

Fastighet

Bo Linderoth—Olssons Bidrag till studerande fond i romanska språk

1 129 941 538 873 i.ektier Förvaltas i depå i

Barbro Hanssons fond

2 590 999

Med. fak. Forskning 2 200 868 i aktier Förvaltas i depå i SE-banken

Torsten Peterssons fond 2

Fil. fak. Hum forskn 0 964 025 undervisning

800 000 i reverslån Reverser i egen depå; för övrigt i gemensam depå i PK—banken

Summa

fondkapital vid univer— sitetet

30 074 448

| 138 948 i reverslån lGötabanken

Redovisande

organ

Universitetet i Linköping Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Folkskolesem. i Linköping minnesfond

Familjen Molins min

Hildur Petterssons minnesfond

Makarna Samuelssons fond

Östgöteregionens cancerfond vid universitetet i Linköping

Allm försäkr. ret fond

konto-

Allm plikt och premiekassan

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Stipendier

Forskning

" || ||

Äldre fondrest.

||

Summa

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

81

247

58 40

305 734

56 15

152 435 950 913 721 171 939 506

på bankräkning (kr)

160 394 i aktier

21 800 i räntebärande statsobl. 2 890 i industriobl.

Anmärkning i

övrigt

Medlen skall för- brukas i sin helhet

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför- valtade

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

fonderade medlen

organ på bankräkning (kr)

Universitetet i Lund

Brahefonden

Brahe monumentren.

Carnegie Understöd; stud stip

Dahlgren Stip

Essen Möller Livräntor, därefter

forskn.fond

Filéens Stip t. veterinär stud.

t. rep. av ridhus Fiscus Pauperum

Understöd, stud

Fiscus Pauperum "

disp kassa

Forsmans Livräntor, därefter un-

derstöd t. lärare m fl

Karlsson

Forskning

Hansens koll. Understöd,

Krook "

Liljeqvist Musikunderv.

Ljunggrenska Gravfond

Lundastud gåva Bidrag vid jub.

Anmärkning 1

övrigt

Såvida ej annat

särskilt anges är

fonderna samför- valtade

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Anmärkning i

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

organ fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

Universitetet Lunds stads Resebidrag t. stud, i Lund jubileumsgåva lärare

Särförvaltad

Malmöhus landsting " jubfond

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför—

Musikstipfond Stip. valtade

Möntzings Livräntor, därefter musikstip.

Möllers minnesf Bidrag t. stud sångf.

'Nordiska national- Äldre fondrest fören'kassa

Malmö stads jub. Resebidrag t stud,lärare fond

Sandegrenska stift Livräntor, därefter bidrag t. konstvet.inst.

Schlyter Understöd o stipendier Sjögrens Understöd, stud

Sparbanken i Lunds Stip. stad fond

Swartz Forskning

Weibulls Äldre fondrest

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

organ

Universitetet i Lund

i e . I &

fonderade medlen

Westlings

Wibergs

Wieselgrenska- Kochs Rosenkvist

Rosenkvist för folkhälsan

Univ of California stip

Julius Anderssons Anderssons donationsfond Olga Anderssons fond

Hilma Andersson Andersgårds

Hilma Bengtssons cancerfond

Hilma Bengtsson Otto Bengtsson Sven Bengtsson Anderssons fond EA

Forskning

Grundplåt för gästhemmet

Äldre fondrest

Forskning

Populärvetenskap föreläsn

Stip.

Forskning II

11

||

30 juni

1981 (kr)

505 250 666 174

83 116 260 22 17

454 25

635 000 752 482 252 118 340 335 619 248 591 479

på bankräkning (kr)

övrigt

Särförvaltad Såvida ej annat särskilt anges är

fonderna samför— valtade

Särförvaltad

.., ___ ___. ___—A_— .._. ___. ___—___. 4______._____._.-__.__..____.________

Redovisande

organ

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Bergströms Berlin Borelius Billberg Brinks

Börens

Enoch Andersson Christianssons Callmers Cancerforskn div bidrag

Ester Maria Carlssons Celanders Crownse.Family Memorial Dahlgrens Dahlqvist Deshayes Diedens Eskilssons Ekstrands

Eek

Ekbloms Engströms Forssman Giströms Gustafssons Fredrikssons Freij Hansson Hagiörn

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Forskning ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Bokfört kapital den |Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför- valtade

Särförvaltad Särförvaltad

Redovisande

organ

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Hagrups Hammarlunds Helgessons Huldbergs

Hults

Edvin Håkanssons Kristina Håkansson Holmbergs Hildings

Örlins

Jeppssons Jacobssons Johnssons AugUSta Jönsson H A Jönsson

Ebba och Wilhelm Jönsson

A Jönsson don f cancer

Ruth och Folke Jönssons fond Nils Jönsson Ellen Johanssons fond

Nils Johanssons fond Kjellander Knutssons Karlströms

Kochs don för cancerforskn Kristenssons Larsson

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Forskning ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

||

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

11 226 51 189 121 735 95 635 11 248 485 201 70 518 7 917 104 275 60 843 246 706 581 274 228 081 46 623 111 838 282 476

73 805 319 718 21 330 260 664 63 904 102 387

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför- valtade

?

i & i ! i !

Redovisande

organ

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Langs legat Lindelius

Ida och Ture Larsso Ingeborg och Teresia Larsson Karin Larsson Liljekrantz Ljunggrens Ljungström

Lundens

Lundgrens stift I Lundgrens stift II Lundgrens stift III Lovén

Lindqvist

Malmros Möllers Leonard Nilsson

T 0 M Nilsson Björkelunds resestip Hilda Nilsson Hulda och Sture Nilsson

Olof och Juliana Nilsson

Ruth Nilsson Hed. Nilsson Nilssons—Wingrens Karin Ohlsson

Axel Olsson Elsa Olsson

Maria Olsson

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Forskning ||

||

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i övrigt Särförvaltad Såvida ej annat särskilt anges är

fonderna samför— valtade

Särförvaltad Särförvaltad

Redovisande

organ

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Olle Olsson Hedvig Pernovs Kerstin Ottossons M 0 Ohlsson

Nanna Persson Paulsson

Alfrida och Justus Persson

H E 0 Anna Petterssons Herluw Phålssons R Pettersson Gerda och Cecilia PålsSons

Per Perssons Augusta Pålssons Elsa Persson Cornelia Olssons E Pettersson

E Rosenqvists Ebba Rytofts Gunborg och Gunnar Redstams

A Sandberg

E T Sandin Skanses

Sterns

Nils Strängs

Emma och Britta Svenssons

K 0 E Svensson Jöns Strängs

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Forskning ll

" || || || || || || " || || II || || || || "

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför- valtade

Bilaga

Redovisande

organ

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Åke Svenssons Elsa och Karl Svensson

Thulins forskn. Thunbergs Tuvessons Tobiassons Winberg Westergrens Vennings

Wallin

Svante Wibergs f cancer

Svante Wiberg f kärlsjukd

Vejde

Åkessons

Vidlund

Övalls Axel Nilssons Malmströms

F P 0 H Olsson Theresia Persson M E Olsson

Signe Ljungberg Elin Olofsson don cancer

Elin Olofsson don allergi ' Helge Andersson fond för hjärtf

Hel e Andersson fon cancer

Organ inom utbildningsde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Forskning ||

|| || || || || || II || || || || II || || || || II || || || || || ||

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

41 20 32 115 94 109 751 21 184 161 72 72

103 70 130 47 200 548 24 159 222 104 46

44 49 49

573 111 072 643 740 127 797 304 243 597 258 258 088 544 279 412 112 044 400 279 778 791 797 797 833 833

på bankräkning (kr)

Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför— valtade

Särförvaltad

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

_____________________________________________.____.______________________.._____________________________________________________________._________q lRedovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

organ fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

i ;

Universitetet Agardhs stipendiefond 297 ' Såvida ej annat i Lund Akademistatens " 362 särskilt anges är premium fonderna samför- Emil Ahlströms " 26 948 valtade stipfond I Emil Ahlströms " 26 980 stipfond II Hilda Andersson " 16 838 Johan Andersson " 16 956 Per Andersson " 198 303 Rolf Andersson " 5 400 Anglin Svensson " 56 447 Betzeus don nr I " 12 092 Betzeus don nr 11 " 15 876 Betzeus don nr III " 14 518 Betzeus don nr IV " 13 470 Betzeus don nr 1 " 22 695 Areschougska " 10 765 Aschanska " 51 382 | I

NM

NA o AgdaAnderssons " 108 239 Bech-Friis " 8 636 Bengtssons " 71 046 Emil Bergs " 15 020 Fabian och Ester " 38 925 Bergs

Bergendorfska " 37 493 Bergers " 12 642 Augusta Berggrens " 41 287 Bergska stipfond " 9 669 Sophia Bergs " 19 331 de Marie

Bildts " 5 852

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

lRedovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

;organ fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

Universitetet Gottfrid Billings stipendiefond 23 035 Såvida ej annat

i Lund Herman Billing " 23 536 särskilt anges är Bjerkeska " 5 819 fonderna samför— Bjerkes " 328 438 valtade Björks " 151 083 Särförvaltad Blek. nation " 16 908 Blixt " 17 782 Bokelundska " 126 811 Borelius " 65 848 Borg Areskougska " 15 391 Borgs akademikamr. " 12 464 Brags " 31 018 Brauns " 15 081

Brincks " 25 432

. ,

Bring-Lagenlöfska " 8 579 Brobäckska/de " 12 952 Bergska

Buntus Stipfond I " 8 954 Buntus stipfond " 17 006 nr 11

Bächlunds " 50 506 Carlström underst " 11 917 för teol stud

Carlström underst " 10 058 för med stud Cavallis donfond " 63 610 nr-1

Cavallis donfond " 14 127 nr 2 Collianders " 9 763 Crusenstolpe " 29 231 Coos " 56 350

äRedovisande

sorgen

Universitetet i Lund

? |

Benämning på de

fonderade medlen

Dahlgren Danielsson Danchwardt Dicksonska

CHR Duckers Henrik Duckers Enewalds Eggelins Echardt

Ekberg

Ekelunds

Eklund G Eklund P

D 0 E Ekwalls EVA Ekwall Engströms

Jacob Ericssons Harald Engström Falcks stipfond Falcks jubelstf Faltzburgska Faxes

Fehrmans Follinso Holmstedts Fembergs

Färhms Genbergska Gleerup Grammiska Grubbo Piperska Gråbergs/Borg Gullberg/Thott

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

stipendiefond ||

|| || || || || || || || II II II II || || || || || || || || || VI || II II II II II || "

Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

111 14 10 39 27

184 37 14

2

217 14 11 17

4 5 6 1 49 30 3 1 94 62 24 25 14 51 4

4 |

15

724 Såvida ej annat

157 särskilt anges är

687 fonderna samför— 032 valtade 139 411 538 824 779 480 853 609 042 795 440 101 899 551 663 344 051 997 593 125 338 905 839 694 989 348 979 550

& | . å ;

Redovisande

organ

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Gustafssons Cederlöv Gerda Viktoria Gustafsson

G Gyllenkroks G Gyllenkroks Göteborgska Hadelinska Hagelqvist Hallbäcks Halländska Hammars Hartelius

"Hastferska nr 1 Hastferska nr 2 Hastferska nr 3 Henschens Hermanssons

Carl Herslow

P J Herslow Hesslenska

Hiertas

Hills nr 1 Hills nr 2 Hoflands

Holcus Holgers minne Holmbergs Holmbergssons nr 1 Holmbergssons nr 2 Holmbergssons nr 3 Holmqvist stipfond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

stipendiefond

" || || v'u " || || ll " u " || ll " II || || II II || || II II |: || II || || ||

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

70 375 21 894

8 512 9 022 11 761 12 031 59 693 127 815 34 768 31 655 352 047 9 041 8 850 17 042 12 898 21 610 48 949 4 794 8 030 21 239 9 473 26 889 39 836 35 886 19 419 12 551 10 982 38 751 31 535 73 306

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför— valtade

% 1 | | ( | 1 % | i | 1 !

! gRedovisande I

;organ

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Holmqvist premie— fond

Hultqvist Håkanssons nr 1 Håkanssons nr 2 Högfeldts Hyltén—Cavallius Ingelssons Jeppssons

Anders Jönssons Joe Jönssons Thilda Jönsson Jönssons/Lind- schougska

C G Kallenbergs Christer Kal] enbertp Kjellmans Kleenska Koch

Kottes

DJ Krooks

Nelly Krook Krutmeyer/Scheelska Kv studentf jubil.stip Laqerbrinska Lagermans Lagerqvist Larssons Lauhrenska Ledebours Lembkes

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr)

stipendiefond

|| || || "| || || || || || "

Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför— valtade

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

;Redovisande

jorgan

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Lidbeck Lindgrens Liljeblad

Lind

Lindencrona Linderoth Linders

Lindfors Lithströms Ljungbergs

CA Ljunggren NP Ljunggren Fredrik Lundberg 0 Lundberg

P Lundbergs Lundblad

Lundes Lundegrenska Lundskatedralskola Lundvalls Lybech Weiman Läroverksfören

i Lund Löfvenskölds Lövgrens minnesfond Löfvings

Lyngbys

Magnet jubelstipen— diefond

Malmros Malmstedtska Mellqvist

Medlens ändamål

stipendiefond ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

86 724 6 223 38 630 20 204 12 252 27 445 66 598 7 776 15 480 8 741 11 945 31 688 47 869 42 583 21 169 26 808 50 823 11 360 3 523 15 471 8 249 361 960 23 564 247 317 19 153 354 806 268 258

9 634 6 314 36 578

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför— valtade

Redovisande

;organ

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Morsing

Munch af Rosenschöld Murbechs

Möllers Mortensen

Nat Västgöta

Nat Östgöta Nat Småland Skånska Jub

Nat Blekingska Nat Göteborgska Nat Kalmar

Nat Värmland

Nat Östgöta

Nat Västergöta Nat Småland

Nat Malmö

Nat Kristianstad Nat Blekingska Nat GBGS/Halland Nat Kalmar

Nat Värmland

Nat Kristianstad Nat Värmlands Neranders Nessims

Nilssons

Owenius

Nymans

Odenius

Carl Olbersstipfond

Carls Olbers premie fond

Medlens ändamål

stipendiefond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

30 juni 1981 (kr)

|| || || || || || || || VI || || || || || || || II II || || || || || || || || || || || || ||

Bokfört kapital den Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför— valtade

Redovisande

organ

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Bengt Olsson Thora Olsson Oscar Konung II Oscarska Palmcreutzska Perssons

Petres

CDE Petrens Charlotte Petréns Gustaf Petréns Karl Petrens Viktor Petréns Petréns stip fond f Lunds nation Platens Pools

A 0 G Persson Qvennerstedt Stipf nr 1—5 Rasmussons Rehnströmska Reuterdahl Rodhes C W Roldiska

Romares stipfond Romares musikstip H Rosengren

I M Rosengren Runbirgska Rönbecks Sandell/Rosengren Sillnechers

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

stipendiefond ||

|| || || || " || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför- valtade

___—____——__-—-—_

Redovisande

organ

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Silferschöld Sjöbladska

Håkan Sjögrens Sjögrenska stipfonden Sjöstedts Skarstedtska Skånefören 1980-års män Småländska jubelstift Sommelivska Sorbonnska Stenbergs stip fond Stenbergs premief Stierncloo Liljenberg Ströbecks Sundbäckska Sundells Sundellska Makarna Svensson Magdelene Svensson P K Svensson

von Sydow

SDS hundraårsfond Södergrens Sandströms

Tegner Ochlen— schlägerska Tegnérska nr 1-4

Tegnerska premie- fond

Organ inom utbildningsde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

stipendiefond

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

218 933 5 166 9 817 28 582

19 174 18 175 16 924

7 298

25 720 6 856 52 331 37 044 6 710 12 554 38 896

4 621 3 267 73 015 43 825 30 132 13 179 61 667 45 240 34 497 4 077

26 814 12 056

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför— valtade

Redovisande

organ

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Esaias Tegner Esaias Tegner d y Theol doktorsprom för 1868 Thomanders Tornbergs Tornblads Torpadies Torslowska Thottska

Trolles

Trozelius Tullbergs

Thulins

Uppgrens Wachenfeldt Wahldorffs Wahlstedt Wallmarks Wennings

Wenster Wersens

Westmans Westrinska Westrup Wiblings

Widners

Wicander

Wichlio Bergianske Willers Landskrona Nat

Willers stipf Hallands nat

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

stipendiefond ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || II || ||

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr) Andra placeringar än på bankräkning (kr)

Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför—

valtade

__._._.. 1,— __ ___._,____i__.._..____._..i____.__._________

Redovisande

;organ

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Witts

Wollins

Wollmars

Wrangel Wåhlins

Wijkmarks Zetterstedts Zibetska

Åbergs

Kungl stip . Petersson i Åsele Ystads sparb Samfundet pro tide ct Christanismo Rosendals Engströms premie- fond Engströmsstip.fond Rosengren Samuelssons

Thomés

Thomé och Samuelssons Areschougs

Eklunds

von Franckhens Paulina Odenius Wilhelmina Odenius Odenius understödsf Svanbergs under- stödsf

Wahlgrens gratial

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

stipendiefond

|| || || || || || || || || ||

|| || || ||

Pensionsfond ”

|| || || || ||

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

5 394 194 542 202 113

13 447 5 536 50 441 6 563 12 257 139 389 688 100 225 750

x—Q'FI'N

500 906

(TIN F

16 682 42 583 43 210 13 116 85 114

127 118 18 325 30 290 15 191 15 293 37 437 212 845

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför— valtade

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

____________________.__.______.______________________________.____________________.______________________.________j Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

?orgon fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

;Universitetet Blekinge Hembygds- Forskning Såvida ej annat li Lund forskn fond särskilt anges är Fornanders fond " fonderna samför- Hans Hanssons fond " valtade Carl X Gustafs "

historiska fond "

Kochs för nord "

filologi

Sigrid Nilssons

donation

Otterstedt fond

Papes fond f folk—

livsforskning

Pleijels stft H

Religionsetnol

Försäkrings AB

Skånes fond

Skånska fonden

Sven Sellmans

minnesfond

Thulins forsknf f

sjukgymn

Willers donfond f

forskn

Fileenska fond Stipendier

Murdals fond "

Coos fond " Ada Coos fond "

Sång o musikfond "

Tornberg fond "

Swanborgs fond "

Lundahls fond "

Redovisande

;organ

,Universitetet Ai Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Lunds fosem stipfond Stipendier

Ga sparb stipfond Lunds fosem jubfond Lundgrens fond Liljekrantz fond Fosem premkassa Elevhemsfond Orgelfond Skrivbitr fond Skriv ritb fond Ljungdahls stift Lunds sem kamrat- förb fond

K Wannerfeldts premfond Ahlmanska fonden Stadlers fond Arkivmuseifonden

Bibliotekskassan Bööks fond Ehrnbergs don Fahlbeckska stift Hallgrenska fonden Hum vetenskapssamf Svenssons hum fond Knut Tillberga fond Wilhelm Westrups fond

Torsten Öbergs minnesfond

|| || || || || || || || || ||

Univ bibl teologiska inst Forskning

Arkivmuseet f anskaffn

av konst

Univ bibl

Forskning Teol fak bibl Forskning

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

370 540 288 296 498 741 4 063

18

17 184

2 573 1 599 597 13 418

FxDx'YFND

10 115 13 283 59 499 76 569

648 040 29 242 31 639 405 872 67 129 793 210

162 201 28 726 237 653 12 433

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför— valtade

1

Redovisande

organ

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Jollainska fonden Jur fak PG Vejdes expertsaml Kyrklig folklivs— forskn fond Kyrkohist nord samarb

Evald Ljunggrens fond

Mandelgrenska fonden MissionsprofesSurs— fonden

Max—stip fysiska inst Nord-språk anonym givare

Nordstedts fond Nordstedts fond

bot bibl . Nordstedts fond systemet bot Andreas Rydelius fonden

Fys prefekt 60 st Villa Holma Söderbergs stift gästprof Tennishallsfonden

Thomanders studhem äldre

Thulins biblioteks— fond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Bidrag till lärartjänst Jur fak inköp litteratur

Forskning

Univ bibl

Forskn och ev stipendier Bidrag t professorstjänst

Stipendier Bidrag t stud och anst

vid inst nord språk Forskning och stipendier

|| || Forskning Il Gästföreläsare

Tennishallen f motions— verksamheten Understöd stud

Bidrag univ bibl

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

44 12

216

13 26 875

245 208 119

413 593 809 952 579 770 467 000 061 543 855 400 584 062 930 763 206 805

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför— valtade

Redovisande

organ

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Otto Taussings stft Emanuel Wahlbergs fond

Ebbe och Elsa Kocks fond

Strängs fond gästprof

Div bidr f leukemi- studier

J Anderssons stft Anna 0 John Wilh Anderssons f

8 o N—E Anderssons fond

Rut Anderssons

don fond

Bertil Ebenius fond Lars Edlings fond Dalens fond kir klin Elvira Gullbergs don Artur o Agnes Gleerups don Hardebos don Holmgrens fond Alma Hansine Holmstedts don Kristina Håkanssons don Jacobssons'donfond Klin—fys C-lab forskn.fond

Organ inom utbildningsde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bidrag univ bibl Resestio och rektors förfogande

Rektors förfogande Gästprof Forskning

Inst.ankn. forskning ||

||

VI

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför— valtade

[ | 1

Redovisande

organ

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Hjalmar Kocks före- läsningsfond Kamprads fond

Arne Lamberts don Martin Lindgrens forsknf . Lungmed klin fond f astmaforsk .

E Lybners fond reumatol & Månssons don fond Lars Noren don Fonden för neurokir forskn

Agnes Nilssons don L Appelman neunokir forskn

Björkelunds gäst— forskn

Hedvig Viktoria Nilssons fond Neuendorffs fond Div bidr neurolog forskn

Forskn fond onkolog klin MAS Gustaf Adolf Pauls- sons don

Perssons don fond Sigrid o Hilbert Påhlssons don

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Inst.ankn. forskning

|| || || II || || || || || || ||

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

38 237

120 38

37 50 28 33

235 107 742

1 062 10 31

654 481 414 349 759 521 000 712 960 298 487 559 749 292 930 100 842 509 619

på bankräkning (kr)

Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför- valtade

Redovisande

organ

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Radiolog klin forskn fond R Rosanders minnesf Erik Schultz donfond Sandbloms 60-årsf för gästförel

Betty Sjöbronsfond E 0 V Stormens don K Tornblads don Oronklinikens cancerfond

Ulla Folkes minnesfond _

I o-A Larsson minnesfond

F Hylten Cavallius f folklivsf Kemisk analytiska f Oscar o Signe Krooks fond Lundgrens stft 1954 IV teol

Gunnar Svenssons minnesfond Thunmanska fonden Limn forskn

Anders Wahlboms donationsfond Aeryleanska rese— stipfonden Axel Anderssons resestip fond

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Inst.ankn. forskning

|| || " "

Resestipendier

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr)

940 074 18 674

69 935 347 000 44 497 294 819 166 255

4 057 1 175 601 48 996

44 183 1 284 559 92 666 424 673 27 288 12 683 22 969 13 322

Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför— valtade

Redovisande

organ

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

G Anderssons

M Lindbergs stipf Kristina Arvids- sons minnesf Battrams resestipf Bings legat resestipfond Bokelunds fond f resestip fil Bokelunds medi- cinska fond

Nils Flensburg resestip

Syskonen Granmarks stip fond

Axel Hallströms don Hum erd Steuchiska resestipfond Kemiska inst resestip fond

Sven Kristenssons resestipfond

Prof I Paulssons stip fond

Magnus Pfannenstills resestip

Seved Ribbings resestipfond Emanuel Walbergs resestipfond Wallenbergs stft

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Resestipendier

|| || || || || || || || || || || ||

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

46 32 44 8

440 131

75

108

59 25 51

127

33 20 38

139 006 291 900 901 471 908 434

396

192 848 083 775 896 931 027 174

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Såvida ej annat särskilt anges är fonderna samför— valtade

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

_____________________—___________——————.

1 !

Redovisande

:organ

Universitetet i Lund

Benämning på de

fonderade medlen

Thora Ohlssons stft

Reiserska resestip Einar Hansens fond Beijers premiefond: maskinavd.

nautiska avd( Wollmarska

R W Palms don Kockums don Sjökaptensklassens 1942 premiek Poppius minnesfond Sjöbefälsskolans premie o stip.kassa Einar Sjöströms fond Ej fördelad avkastn. m.m. per 81—06-30 för funder vid Sjö- befälsskolan

Änke— och pupill— kassan Akademikassan

Reservfonden

Bibliotekskassan II

| Medlens ändamål

Resestip m.m. Rektors disp.

Resestip. Stipendier

Pension åt änkor och barn efter avliden professor Ursprungl. donerat för univ:s verksamhet Uppbyggd av disponibel avkastn. från akademi— kassan (för univ:s verk— samhet)

Byggnadsfond

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

7 235

515 193

MON

35 192 35 185 7 750 20 756 1 142 1 561

7 123 762 1 000 168

355 365 4 494 141 1 259 404 648 040

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

(jordbruksfastighet) (jordbruksfastighet)

Anmärkning i

_övrigt

Anslag fr Thora Ohlssons stift.—ej egen fond. Endast avkastn., stift. förv. ej av LU Fonder vid f.d. Sjöbefälsskolan. Särskild samför— valtning

|| || || || ||

Särförvaltad

||

Redovisande

organ

i

'Universitetet i ,Lund

i i ! ! ! ! i 1 ! | 1 å

Benämning på de

fonderade medlen

Div. avkastnings- och disp.konton för vissa av fonderna

Samförvaltade fonder per 81—06—30 ej ut; fördelad avkastn. samt regl.konto

Organ inom utbildnin sde

Medlens ändamål Summa fondmedel

varav summa fondmedel i samförvaltningen

Därutöver tillkommer räntebärande placerade forskningsmedel

artementets verksamhetsområde

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

2 195 326 8 590 938

88 848 191 65 149 200 30 139 350

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

Total placering

27 510 000 i aktier 27 526 000 i obl. 6 067 000 i förlags— bevis

9 299 000 i reverslån 5 434 000 i fastig— heter (inkl. akademi- hemman) 22 000 övrigt

övrigt

Anmärkning i (Belopp på avkastnj konto har inte

räknats in i resp.

fondbe

varavi samförvaltn

21 725 26 226

lapp)

000 000

5 986 000

' 6 401 6 000

| slagsg t.ex. cancer

000 I en del fall rän— tebärande för än—

ivaren, Riksf mot

Redovisande

organ

i Universitetet _i Stockholm

Benämning på de

fonderade medlen

Berg

Claesson

CSA

Eneroth

Prof i engelska Wilh och Lena Ericson

Exp zoologi Lektorat i franska Geografifond Hagelstam

Heckscher Heckschers arvs- skattemedel

Hierta Högskoleföreningens fond

Högskoleför., doc.stipendief0nd Axel Johnsson Kemifonden Liljevalch

A Lindhagen Litteraturhist. fonden

Matematikf.

J Michaelssons fond Mineralogif. Montén-Ström—Törner Nordstedts f Personliga professu rer

Organ inom gtbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Budgetfond ||

|| || || il || || " || ||

" || || || ||

||

633 349 277 598 293 636 138 125 180 183 2 811 342 818 51 124 131

63 208 448 283

104 259 108 228 34 71

400 500 500 900 700 800 200 300 700 900 400 700 600 400 100 300 700 500 500 800 800 900 400 700 600 800

på bankräkning (kr) Anmärkning i övrigt Ingår i den gemen—

samma fondförvalt- ningen

___—__—_______—_——_'

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

åRedovisande Benämning på de Medlens ändamål

lorgnn

fonderade medlen

;Universitetet i Stockholm

Religionhist fonden Prof i romanska splå Rosengrens fond Rubens fond

Viktor Rydbergs fond Seeligs fond

J W Smitts fond Wagner-Smitts fond John Söderbergs fond Söderströms Tavelfonden

Prof i Tyskaspråket Marbergs fond Westman

Zorn 1

Zorn Il

K Andersson

Sigrid Arrhenius Signe Bagge Bergströms Björklund

Ekström Ellstam

Enzymfnnden

De Geer

Håkansson Josephsson

Kobb

Koch—Lindberg Lamberg Leche Liljevalch Läsesalon en

Budgetfond Il

" ||

320 20 303 267 128 361 78 160 297 33 18 59 594 28 76

Stipendier

||

324 154 436 219 76 22 679 23

|| ll "

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

200 900 900 800 500 900 700 600 900 700 500 900 100 400 800 600 600 900 100 900 100 000 800

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i övrigt Ingår i den gemen—

samma fondförvalt— ningen

Redovisande

organ

:Universitetet i Stockholm

? i i

Benämning på de

fonderade medlen

Möllerström Namowitsky Noraeus Rietz Sandström Scharp

A E W Smitt Stordal Svensson John Söderberg Westin

Westman Winroth

Åqvist

Öberg

Ödlund

Svante Arrhenius Svante — Maria Arrhenius Bendixson Bergmans-fond

Bergmansavkastn.med

Brandel

Albertina Carlsson

Collin

Disp. f 1915—24 Fysisk forskn. Horb

Höjers minnesfond Internationellt

vetenskapligt sam-

arbete

0rgan inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Stipendier ll

Forskning "

|| || II II |! || || "

Bo

katkwimldw

30 juni 1981 (kr)

164 600 29 500 102 800 70 100 65 700 397 300 20 100 79 500 794 200 34 200 248 500 235 000 112 200 24 200 61 000

6 000 128 600

798 000 156 300 44 200 44 200 45 700 375 700 187 100 114 000 32 800 14 900 44 100

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Ingår i den gemen— j samma fondförvalt— ningen

Organ inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Bokfört kapital den lAndra placeringar än 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Anmärkning i

fonderade medlen övrigt

organ

Konst.saml.ers.fond Kyltekn fonden Lager

Lagrelius

Anna Lindhagen Metallografi Minnesfonden Mittag—Leffler Nitzel

Amanda Personne . Sammanskjutna medel Sigillhistorisk forskn.

Spanska fonden Staten och rätten Sthlms stad 1913—14 Tunbergs minnesfond Betty Warberg Wennergren II Hjalmar Söderberg D'Aubignés Mannerfelt

Widar Bagge Kinander

Ljungberg Siljeström

Bagge

åUniversitetet :i Stockholm

Forskning ll

Ingår i den gemen— samma fondförvalt— 698 000 ningen 250 100 32 900 131 700 5 100 55 300 615 800 270 600 69 400 36 300

|| "

79 900 106 800 131 300

590 5 800 157 900 148 100

76 600 Särförvaltad

1 008 380 "

689 163 " 2 082 760 " 243 951 ” 68 200 "

142 457 Ingår i den gemen- samma fondförvalt— ningen Guinchard " ' 116 100 "

Rhodin " 824 847 Särförvaltad Hyresfastigheter 3 496 710 " |

|| Il "

Stipendier Forskning Stipendier

*Redovisande

eorgan

Universitetet i Stockholm

Benämning på de fonderade medlen

Wennergren inst. BFR

Zoologiska inst Cancerfören. Janssons

Hirsch Andres

Lundberg Sederowsky Wallenbergs jubi- leumsf.

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Stipendier

||

Summa fondmedel i den gemensamma fondförvalt— ningen

Därutöver tillkommer summa räntebärande bank- medel från icke statliga anslagsgivare

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

1 872 151 75 60

21 8

55

5

3 144

45 773

10 336

215 382 494 943 900 200 900 100 100 596 967 113

på bankräkning (kr)

10 844 080 i aktier

24 008 640 i reverser 1 320 253 i förlags—' bevis

3 000 000 i bankcerti- fikat

Anmärkning i

övrigt

Särförvaltad

||

Ingår i den gemen- samma fondförvalt— ningen

Särförvaltad

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Anmärkning i

___—_—**—__— 1 *”__"—”——_"———"_"—_*_"___"”_—_'”_”—___—__' _ ;Redovisande Benämning på de ] Medlens ändamål iBokfört kapital den |Andr ra placeri ga r än [30 juni 1981 (kr)

!

iorgnn fonderade medlen

Universitetet Medel från Utbilda inom hörselvården ' Umeå överläkare B Frohm

på bankräkning (kr) |övrigt

Placeringsregler meddelade av do— nator

kas i sin helhet

Arnerska fonden 115 038 26 290 i aktier Särskild styrelse.

50 000 i industriobl. Placeringsregler meddelade av do- nator '

| ' I

; NOGA !Forskning 261 636 - Medlen kan förbru- c

Bäckströms fond Understöd till kräftsjuka 389 025 36 935 i aktier Placeringsregler

de blinda och de reuma— 75 000 i industriobl. meddelade av do— tiska inom Umeå kommun nator Hanssons fond iForskning 1 041 699 367 000 i fastigheter " 500 000 i reverslån

Englunds fond Ändamål ej angivet 62 466 - Medlen kan förbru— kas i sin helhet

Wiltons fond Forskning 57 821 - -Placeringsregler

imeddelade av do- lnator

"

84 467 | - Medlen kan förbru- | | kas i sin helhet

| i

| | 1

( lm Wennmann—Anderssons * IF | | I ' | %

ÄUniversitetet 'i Umeå

Kempes akadem forsknfonden

Fond för med forskn v med fak Umeå univ

Lundgrens fond Björkmans fond

dergrens fond

Mångbergs fond

Winblads fond

. I ! i 1 % i a i | i | . * % 3 a Andersson—Ce— i ' 1

Organ

||

||

||

inom utbildningsde artementets verksamhetsområde

ändamål

Summa

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

427 497 405 070 463 727

89 916

213 549 221 361

30 535

362 359 302 225

4 539 097

på bankräkning (kr)

223 517 i aktier 101 570 i industriobl. 7 050 i förlagsbevis 225 247 i aktier 65 400 i industriobl.

1 _ | | _

202 500 i aktier 191 503 i aktier

150 000 i reverslån

_____________T____________________________ ________

Anmärkning i

;övrigt __

meddelade av do—

| ! Placeringsregler Inator

||

Placeringsregler meddelade av st organ Placeringsregler meddelade av do- nator

Särskild styrelse Placeringsregler meddelade av do- nator

Placeringsregler meddelade av do— nator

Redovisande

organ

Universitetet i Uppsala

Benämning på de

fonderade medlen

Vestgöta nat jubelfest

K G Westmans

0 Westmans Victorins

Wijks

Wijkmans Vikners

Winboms

af Wingårds Wirsells Wollins

Wredes Waerns

Värends Zedritz'

Zorns

Törnlunds f med och fil stud Ullbergs Wadells Wahlberg—Engel— brechts

Bernh Wahlins Wallbergs

Aug Wallins Charlotta Wallins P E Wallins Wallmarks Valsgärdefonden Walters

Wasenii

0rgan inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

I huvudsak olika stipen— diefonder

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

47 55 272 31 13 17 25 92 184 88 36 33 21 59 48 21 57 33 55 79 12 724 46 26 14 751

184

381 392 568 052 491 448 071 192 655 726 439 815 864 428 788 845

755 833 068 329 024 128 778 130 836 924 983 383

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

i |

5 i 1

Redovisande

organ

Universitetet i Uppsala

Benämning på de

fonderade medlen Wedins Wennermarks Sunefelts

SHU i Stockholm minnesfond Stjernecreutz resestip

Thelins

Tengmalms

Terseri Thalins

Tingstens Tollstens

Traners doc stip och bespf Traners'studentf Treschows Tullbergs Turfjaells Törnlunds Stockholms nat jubelfest

Sthlms nat stip Strandbergs Strömbäcks

A N Sundbergs Embleton Sundbergs Sundblads SUndlers Swahns Svanbergs Swartlings

Medlens ändamål

Organ inom utbildnin sde.artementets verksamhetsområde

30 juni 1981 (kr)

Bokfört kapital den Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

._______—

'Redovisande

organ

Universitetet i Uppsala

? l ( | |

Benämning på de

fonderade medlen

Swederiska Svensson—Bissmarks Sylvens Södermans Söderbloms Sjögrens Skarstedts Sleincours Sollenii Sparfelts Sparres Stagnells Stalins Starbäcks Staves premief Stavenows Stenbergs Stenhammars Stieglers Stjernecreutz Knut Stjernas Rundlunds Rydbergs Rydens Rystedts Rönnows

von Schewens Schlachters Sederholms Segrells Selggrens Sellbergs

0rgan inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

12 28 148 32 306 19 34 14 72 78 416 12 58 105 24 59 11 56 823 134 22 83 27 12 17 137 12 117 632 12 73 48

868 480 118 813 821 435 762 068 335 310 458 994 744 849 520 771 630 930 596 066 124 132 537 487 308 902 139 817 141 779 307 366

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

_. "___—..--..” ___. '.- . __..__._.,._...-_.,____.___..______._.___.__

Redovisande

organ

Universitetet i Uppsala

Benämning på de

fonderade medlen

Sernanders forskf Sernskiölds

Elin 0 Sven Sjöbergs Sjöbrings Sjödahls Regnells Regnells f med stud Reimers Reenstiernas Renströms Rettigs Reuterdahls Rhedins

Rhyzelii Ribbings Richters

Rinmans

Robsahms Rosenhanes Rubensons

Rudins

Emil Olssons Fredrik Paasches C och H Palmaers S och C Palmaers Palmbergs

Olof Palmes Palmstruchs

Alfr Petterssons Pipers

Platina Plengiers

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

88 20 72 74 11 20 23 11 46 60 34 33 50 12 58 405 131 135 20 196 24 50 89 112 12 47 24 18 25 76 59 33

461 451 307 459 964 950 583 205 312 648 945 432 893 330 027 876 310

782

370 802 328 834 664 306 068 038 865 767 511 328 914 619

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

.

Redovisande

organ

Universitetet i Uppsala

Benämning på de

fonderade medlen

Posses Possieths Philblads Rapps

Rappers

Isac Norbergs Math Norbergs Norblads Nordlanders

J E Noreens A 0 Norens Nybergs

Nymans Nyströms Nygrens

H A Nybergs stip Ohnes

Okänd gifvares Petter Olssons Oscar II:s Oscariska Molins

Murens Myhrmans Måhrbecks Mörners Monsons Nesselii Nibelii premief Nibelii stip

N E Nilssons

Nilsson—Aschans förv

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

».

Redovisande organ

Universitetet

1 Uppsala

Benämning på de

fonderade medlen

Nilsson—Aschansslä

st och bespf

Nilsson—Aschans för

Smål Nilsson-Aschans östg och bespf Nissers Luttemans Löwenhielms Herman Levins

Lundells f d försk

sem Linneska stip Leksands kommuns stipfond

E Malms stip fond Finn Malmgrens Marine

Martins

J Melanders Melander'Hielms Mellqvists Mestertons Mitanders

Anna Linds Linds för Dalec Lindhs Smål Lindbloms

C och L Lindahls Lindebergs Lindelii Lindgrens

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Me

dlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

671 017 147 319 128 834

1 041 307 15 140 38 171 225 505 15 660 81 300 37 800

n33w 67.907 513 645 80 756 18 721 11 223 29 843 36 182 20 213 42 289 12 749

på bankräkning (kr) Anmärkning 1

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

__...4.

i ! ! g i i ! i 1

Redovisande

organ

Universitetet i Uppsala

Benämning på de

fonderade medlen

Fredrika Lindquists Natan Lindqvists Lindströms Lokrantz

J 0 Lundbergs

K Lundbergs

C F Lundströms Lundström Åmans Langs

Jacob Larssons Lefflers

Leiels Lemans Lennanders vetensk forskn

A L Levins L V Levins Lidbecks

Lidens

Lignells

Lincks

Hans Linds

Jenny Linds

E G Geijers

Wilh Linds Keijsers

Letty Kjellins

0 S Kjellins Knigges

Koraens Kronbergs

von Kraeners

Organ inom utbildnin sdepartementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andra placeringar än *Anmärkning i

30 juni 1981 (kr)

25 15 13 31 17 24 46 169 21 21 110 43 132 2 224 12 91 188 31 14 69 22 187 61 21 22 388 22 45 39 34

121 992 827 780 158 002 187 812 707 385 793 013 282 884

087 963 819 523 617 671 522 960 690 109 796 704 933 334 781 428

på bankräkning (kr)

1

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

Redovisande

jorgan !

:Universitetet

; 1 i 1 1 I

i Uppsala

Benämning på de

fonderade medlen

Kåhres

Astrid Karlssons Stift kristen livsåskådning Karlesons

Axel Lagermans Lagercrantz Lagerheims Lagerströms Landins

Häggs

Helmfelts Höijers Jernfelz

Axel Johanssons E 0 Johanssons Josefinska Jubelfest Juhlins Jungblads västg Jungblads S—N Jungblads allm Juridiska fören Jägerskölds Järtas

Kalmar nat jubelfest Hedenströms Hedins

Hedmans Hedrens Hellviks premie Hellviks stip

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

32 457 879 983 24 996

5 494 20 222 51 279 78 667 33 171 25 180 35 313

259 501 174 540 14 174 76 812 520 183 14 722 728 033 83 875 35 608 14 447 17 425 46 289 32 065 37 388 47 762 65 413 24 084 305 949 18 322 12 794 32 864

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

Redovisande

organ

Universitetet i Uppsala

Benämning på de

fonderade medlen

Henschens Hessles Hiertas Hallanders Holmblads Holmgrens Holsts för upl Holsts för G-H Hyltings Håkanssons Grenanders Groth—Schuberts Grönwalls Gudmundifonden Gustavianska stip Gyllenhielms

G Gustafssons Hallanders Malin o Ivar Hallbergs Hallströms Hammarskjölds Harlings Hartmans

A P Hedbergs J A Hedbergs (Alreik-Hedbergs) Flygares Fransens

Fries

Flodins Forslings

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

36 28 31 120 46 14 25 18 18 476 55 29 15 172 13 68 22 15 392 30 246 12 35 58 20 43 44 78 317 14

551 359 948 593 127 417 941 883 505 152 906 959 316 509 412 630

158 586 933 357 644 844 765 558 986 483 969 235 779 850

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

Redovisande

organ

Universitetet i Uppsala

Benämning på de

fonderade medlen

Folksem i Upps minnesfond

Gahns stip

C F Geijers Geijerska stift Geijer—Waerns Gernarndts

Glas för gotl_o bespf

Glas för norrl Glas för med stud Graffmans

A W Ekmans

Ekamns Gustaf Adolf stip

V Ekmans för upl V Ekmans för G-H G W Ekamns Eneströms Engborgs Engströmers Eschelssons Ewerlöfs

Ekwalls Fahlstedts Falkenbergs Faltzburgs

Filens

F d Fjellstedtares Böttigers stipf

H W Carlssons

I Carlssons minnesf

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

48 64 12 26 56 143 19

14 18 57 72 80 61 62 24 544 62 487 226 11 386 40 61 63 194 17 121 107 27

072 757 950 648 365 950 979 905 333 914 639 896 611 369 208 817 101 336 576 507 607 107 150 509 607 542 438 786 668

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

Organ inom ytbildnin sde artementets verksamhetsområde

r——————————'—————————_'__—_____________'_*-—_______—______________________________—______————————————————-———————————1 'Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

lorgan

Universitetet i Uppsala

1 ;

fonderade medlen

J 0 H Carlssons Carnegies doc stip Carnegies stip o besparingsf Carnegies student— hemsf Casperssons Cervins Danckwardts Dicksons förvf Dicksons besp o stipf

Daugs

Edfeldts Ekendahls Boman—Blixens Boströms Braconiers Brandels Brattströms Bredmans

Brinks

Adolf Burens

A M Burens J W Burmans Burmeisters Bylunds

Byströms Börjesson5»äldre Börjessons nyare Böttigers premief Bergii

30 juni 1981 (kr)

189 833 115 281 304 496 104 420

46 013 267 845 16 007

3 377 48 554

17 065 58 981 12 595 52 996 10'356 11 999 36 815 67 511 57 355 15 924 57 426 15 314 13 433 44 870 18 516 46 171 39 288 29 742 16 786 54 902

på bankräkning (kr)

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

lRedovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i 1

organ fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

Universitetet i Uppsala

Berglunds Bergstedts

E C Bergströms

J Bergströms Bergwalls

von Beskows Bielkes

Bjurzons premief Bjurzons stipf Björcks

Björns Björnstiernas Björnståhls Blomqvists

Bobergs

Ahlöfs

Alreiks Alsterblads

Altins

Anderssons I Tafle— bords

Selma Anderssons von Anderssons Andrens Andren—Lunings Appeltofts Arnbergs

Baners Bergensons Ch Berggrens P 0 Berggrens

Bergholms

98 29 89 12 24 35 455 122 117 11 83 39 82 117 23 28 206 20 13 96

246 32 42 91 36 58 572

704 132 556 384 447 146 138 667 258 298 798 165 240 444 694 642 636 '747 318 326 245 720 190 729 405 644 489

Samtliga fonder är samförvaltade

Redovisande

organ

Universitetet i Uppsala

Benämning på de

fonderade medlen

Cavallis Hambergs

Hills

Jalars

Kylanders Leffmans Schimmelpfennings Sjömans

Stahres Westlings stipf Westlings studief Övers stipmedel farm fak

A F Acrels Adlersparres

J Ahlbergs Ahlbergers Svanbergs

Swartz

Svenssons Semesterfakad sjukh Thalens

Tamms

Thorlings Thunströms Wahlströms Zetterlings Hebbes Sätra br Kalsenii Sätra br Romansons Sätra br Sämans Sätra br Ahlbergs

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

11 50 13 29 53 215 141 11 15 36 417

662 035 421 833 760 593 266 936 689 168 281 501 032 797 929 620 550 722 515 395 318 379 700 286 379 189 933 742 220 792 623

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

i Redovisande

.organ

Universitetet i Uppsala

Benämning på de

fonderade medlen Ahlbergs medaljf Liljeblads Lundbergs

Löfvens

Manniettes

Med teol stip bespf Mälby frälseränte Nybergs

Olssons

0 V Petterssons

PA AA Petterssons Regnells

Rinmans Schrams

Siegbahns Silfverlings

Fam Sundblads Dahlboms

Ekehorns

Aug Eklunds

E M Ekmans

E E Erikssons P E Erikssons

Fors Grönbecks Hedins Hellmans Janssons Johanssons Källströms Larshammars

! Medlens ändamål

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

30 juni 1981 (kr)

Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i på bankräkning (kr) övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

Redovisande

;organ

Universitetet i Uppsala

Benämning på de

Fonderade medlen

Lennanders för tuberkulösa Lennanders FF Zetterlings med fak Zetterlings premief Åkerhams Frisängsfondernas avkastnf

Makarna Anderssons frisängsf

A P Anderssons Constance Anderssons Arvidssons Bergholmssjukhusdon Beronii sjukhusdon Bjurzons frisängsf J Bjurzons befr av sjukvård

Bredmans

Brodens ff Böttigers Ff

E Wallins donation Wahlenbergsbotaniska WahlenbergsfarmakoL Wahlunds bibl Wahlunds romanska språk

Wallqvists

Westins Victoriamuseets (Piehls)

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

725 546

8 496 ASU 318 29 001 315 483 157 835

10 027 31 866 24 576 199 459 690 215 111 929 19.155 39 985 26 120 89 322

9 547 11 793 12 428 17 355 87 618 127 450

143 742 211 936 30 674

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Samtliga Fonder är samförvaltade

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Redovisande

organ

Universitetet i Uppsala

| I

Benämning på de

fonderade medlen

Växtbiol inst dispf (Kempes) Växtbiolinst rubelf Wallinders (ögonkl) Valsgärdefynden

Mo Sten VWångstedts stipf

Westins f lant— bruksforskning Symbolae Botanicae Helmer och Ellen Smith

K 0 F Skoglund

M Stenbergers minnesfond

Tamms (astr inst) Thorbjörnssons Thånells psyk Forskn Tersmedenska don univ bibl

Univ GraVVårdsf Univ Åkerlottsf Univ dispf 1 Uplandsbankens jubileumsfond Univ gästforsk— gästföreläsarf Wesslers

Rydebergs

Rönnows

Schuberts Skytteanska stif.

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

19 172 22 71 1 255

256 1 086 124 42 535 514

80 285 47 11 850 4 753 52 3 064

222 233 31 329 1 188

362 246 877 558 446 438 627 865 417 531 084 859 Ä72 550 520 718 038 238 763 582 072 324 685 277

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Samtliga Fonder är samförvaltade

Redovisande

Åorgan

Universitetet i Uppsala

Benämning på de

fonderade medlen

Statsvet fören F Ströms Studentkårens nor— diska stipf Sundbornsprostens bibl. Sundbornsprostens kl Fornkunsk _ Svanbergs kem inst Swartz minnesf Sångfonden Stenholms resestip W Stenholms stip stiftelse

AxelW Perssons minne

Quensels

Rabenii Regnells större med fak Regnells mindre med fak

Regnells botaniska inst

Regnells medicinska klin Regnells zoologiska inst

Regnells botaniska resestip

Regnells resestip med fak

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

i ; i i

v : : 1 |

Redovisande

'organ

: Universitetet i Uppsala

Benämning på de fonderade medlen

Romansons

Roos

Rosenadlers Nytestamentliga publikationer Nasvells Naumann—Carlssons Olaus Petri stif- telsen Olsson—Borghs Orkesterf

Rolf Perssons minnesfond A Petterssons donationsfond A Petterssons resestipf

P A 0 A A Petters- sons med forskn

Professorsinstalla- tionsf

Ch Pearsons

Malmens Metallurgiskalinnef kem inst

Meyers

Mälby Frälseräntef (Bibl)

Mattons (franska bibl)

Med fak neur o psyk forskn

Medlens ändamål

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr)

Anmärkning i

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

:

Redovisande

iorgan

Universitetet i Uppsala

Benämning på de

fonderade medlen

Missionsprofessursf von Materns Molanders

Math Norbergs universitetsf Norreus

Nycanders Nyströms resestip Naeslunds Klebergs

Carlo Landbergs Liden—Schröders Liljewalchs pro- fessorsf

Liljewahjs resestipE

Linders Palestina— stip

Lundells

Hj Lundgrens Lötmedelskassan Leanders

E Lindahls med fak Lorichs

Lindahls för Ups sjuksköt hem

5 Lindroths minnes— fond

Hermanssons

E Hellbergs Indoiranska H Ax:son Johnsons f int rätt

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Bokfört kapital den

30 juni 1981 (kr)

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

491 266

25 195 120 863 525 678 77 019 2 892 882 356 195 85 540 94 894 514 938 212 043 985 908 1 569 913 55 524

102 509 180 011 802 304 2 878 162 128 866 28 270 121 086

84 204 87 202 44 991 100 626 133 242

Anmärkning i

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ; 1

Redovisande

organ

Universitetet i Uppsala

Benämning på de

fonderade medlen

H Ax:son Johnsons f vet forskn Jacobsons prof f C D Josephsons resestip

Jur faks premief Olga Jönssons Kalen-Nordlunds Kalensii

Kemiska f (Cleves) E Kempes (Bibl) Kempes professorsf Gernandts (Victoriamuseet) Gjerdmans

Alma Gustafsson med fak

K Höglund Hedströms minnesf (K.0.0F.) Henschens

Hiorters

Holmblads (Bibl) Huselius

Höijers

B Hedströms

H Kumlins

G 0 E Erikssons cancerforskn

Edv Eriksson—Påhlman Lisa Erikssons cancerf Akad sj

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

F.

119 896 43

58 219 53 11 264 189 375 349

257 87

34 81

438 35 170 323 57 24 002 716

49 451

093 009 573 260 501 418 726 267 185 898 715 828 697 "992 107 766 960 964 114 249 957 333 940 000 836

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

..”—___— ..,-w.--..w—W-

:

Redovisande

iorgan

Universitetet i Uppsala

Benämning på de

fonderade medlen

Fattigkassan

von Friesens Fristadsf

Fil faks ensk kassa Fil faks examens— kassa

Fonden för farma— kologisk forskn

F neurologisk forskn—H Eklund Fonden för virolo— gisk forskn

Kons ff virusdiagn lab. Gahns Bloms IngegerdBerghs fond Carlbergs Prof fond Fritjof Carlssons (Bibl)

Cassa Stud Pauperum Cronanders Musik fond

J 0 L Carlssons Lung- o Hjärt Cederblads minnes

V Ekmans

Eliassons (Syst Botanik)

Enanders

Enöreskassan Eurens

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

136 39 146 339 50

1 006 159 1 058 53 849 21 208 264 469

343 59 205

43 517 156 26 578 134

423 174 686 501 101 265 774 472 634 090 428 037 416 539 788 438 200 526 207 802 737 065 179

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

1 I

Redovisande

organ

Universitetet i Uppsala

Benämning på de

fonderade medlen

Eva-Lenas Minne Bjurzons understöd Bjärka—Säby Björkens

Björns Borbos Erik Hanssons E E:son Borgströms M Borgströms Bromans

Bruns

Burmans Doc stip 2 Bunsows Byzantinska bibl fonden

Byzantinska stip f A.B.

Alrutz

Aksel Anderssons Fred Andersson

8 John F Anderssons Ankarstrands Annerstedts Ahlqvist Farm Fak Andersson Hjärt och Kärlsjukdom

AJ Anderssons ögonklin

von Bahrs

Baranys

Berchs

Bergmarks

B urzons Naturv. S udsällsk

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andre placeringar än 30 juni 1981 (kr)

20 60 26 324 526 153 87 1 757 92 150 905 62 60

321 177 132 99 210 2 495 261 1 201 1 002 44

22

132

12 629 121

035 078 076 813 027 606 557 542 078 587 547 929 188 921

188

247 '531 787 069 864 215 680 811 543 936 282 380 939 900

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den

30 juni 1981 (kr)

Andra placeringar än

. > . KRedOVisande .

organ fonderade medlen på bankräkning (kr)

621 77 697 84 696

Universitetet i Uppsala

Åbergssons Ångströms

Lillie 0 Ernst Åqvists Ärkestiftets Ornströms minnesfond Ödbergs

Odmans

Ortqvists

Österby

66 538 529 531 11 924 18 385 25 902 29 656

Summa 136 275 000 89 416 000 i aktier

Tillkommer Gustavianska donationen

statsobl. 68 925 000

52 842 000

Ovrigt forrantat »obl.

heter Däribland tillkommer räntebärande placerade

forskningsmedel 10 886 000

696 895 i räntebärande 579 540 i hypoteksobl. 4 389 192 i industri— Inteckningsskulder 34 072 000 19 769 000 i reverslån 166 377 000 i fastig—

Anmärkning i

övrigt

Samtliga fonder är samförvaltade

Redovisande

;organ

1 IVänerskolan |

Asbackaskolan

löstervångs— [skolan

Benämning på de

fonderade medlen

Vänerskolans samfond

Gåvomedel

Gåvors konto

Allmänna dövstums— skolsfonden

Ostervångsskolans samfond

Gåvomedel

Organ inom utbildnin sde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Elevernas fritidssyssel- sättn m m

Belöning till förtjänta elever, anordn av enklare nöjen för eleverna o bi— drag t ev sommarläger— vistelse

Elevernas fritidssyssel— sättn m m

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

20 684 15 948

11 694 14 298

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

14 298 placerade på statsverkets check- räkning

Anmärkning i

övrigt

Skolan redovisar avkastningen. Kammarkollegiet förvaltar och redo— visar tillgångarna Skolan redovisar avkastningen Skolan redovisar avkastningen. Kammarkollegiet förvaltar och redo— visar tillgångarna

Organ inom 'ordbruksde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den

organ fonderade medlen 30 juni 1981 (kr)

Fiskeristyrel— Särskilda medel för Åstadkomma naturliga 13 539 sen laxfisket i Göta lekplatser för lax älv

Vattenavgifter enl. Se VL 6 152 992 2 kap. 8 5 VL Vattenavgifter enl. " 2 221 033 2 kap. 10 å VL

Vattenavgifter enl. ” 339 674 äldre bestämmelser

Vattenavgifter enl. " 1 246 646

6 kap. 9 5 VL Vattenavgifter enl. 95 286

10 069 170"

Lantbruks— Amilons stipendie— Premium till hästupp— 39 012 styrelsen fond födare

P 0 Liedbergs Hästavel 349 899

donationsfond

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Fordran på kammar— kollegiet

|| || ||

185 000 i levande hästar

Anmärkning i

övrigt

KMtzs placerings— regler 1953—10—01

||

.. ___f..l.1'_........___.__._._._._..____.________

Organ inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde

FRedovisande

,organ

Lantbruks- gstyrelsen

-Tantbruksnämnden Kristianstads än _Skogsvårdsstyrel en i Uppsala 1

1 lskogsvårdsstyrel ' n i Södermanl.l . kogsvårdsstyrel

en i Jönköpings

Benämning på de

fonderade medlen

Sagers fond för ryttarpris

Nils Collin fond

Fonden Raoul Hamil— tons minne

Plantagekassan Bernadottes fond Kallbrunns fond Skogsvårdsgården Lindholms donation

Ivar Bergs minnesf Josef Davidsson f Halmstad-Nässjö jvg Jönköping—Vulcan Matihilda Johansson Mjerhultsfonden Simon Lidoms gåvof

E 3 A Axelssons prem Åke Hallanders f Norra Vedbo häradsaf

1Skogsvårdsstyrel Svenssons skogs—

isen 1 Kristian— lstads län

______J

planteringsfond

Medlens ändamål

Ryttarpris

Summa Premie till skötsamma egnahemsägare

Understöd till egnahems

ägare Summa

Bokfört kapital den Andra placeringar än lAnmärkning i

30 juni 1981 (kr)

52 267

441 178

4 450

27 347 31 797 Kapital anges ej.

(Jämför anmärkn. i övrigt

på bankräkning (kr)

52 267 i räntebärande statsobligationer

övrigt

-dlen skall innestå i jordbrukskassa 1 -olen skall innestq i bank

Intog tidigare en —peciell förvalt— xingsrättslig ställ ing. Efter förslag -v skogsadministra— iva utredningen är _koqsvårdsstyrelser a fr.o.m. 810701 elt statliga organ

___—__..T—..____l__.._______.___ ___—___...

Redovisande

organ

1 15kogsvårds- lstyrelsen i

iMalmöhus län

;Skogsvårds— istyrelsen i 1Hallands län

Skogsvårds- styrelsen i Älvsborgs län

1 1 1 1

!Skogsvårds— Estyrelsen i 'Värmlands län

Skogsvårds- styrelsen i

|Orebro län

Skogsvårds- styrelsen i Kopparbergs län

Benämning på de

fonderade medlen

Donationsfonden PRO — BOK

Cidellska fonden Oskarströms Sulphite Mills Halmstad Nässjö Järnvägarsdon.fond Emil Karlssons don.fond

Ahlins don.fond A Janssonsdon.fond Ollén - Mellkvist

don.fond

Raltsjöfonden Bieserts stip.fond Vargöns stip.fond Utr. för skogs- vårdsskador

Parkfondcn J A Bergwalls Fallastiftelsen

Drott. Wittboldts gåvofond Wiklunds gåvofond

Organ inom 'ordbruksde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

Kapital anges ej. (Jämför anmärkn. i övrigt)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Intog tidigare en speciell förvalt— ningsrättslig ställning. Efter förslag av skogs— administrativa ut- redningen ärskogs— vårdsstyrelserna fr.o.m. 810701 helt statliga organ

1 1 1 1 1 1 |

1 . 1 g 1

Redovisande

organ

Skogsvårds— styrelsen i Västernorrlands län Skogsvårds— styrelsen i Jämtlands län

i Skogsvårds— 'styrelsen i

Västerbottens län

Benämning på de

fonderade medlen

Landelius

Kempes Skogsvårds— fond Konjunkturutjäm— ningsfonden

Jämtlands läns Skogsvårdsförbund Makarna Grelssons Skogsvårdsfond Hallåsen premiefond Sven 0 Perssons don.fond

Bowaters stip.fond Landshöv. Ringstrandsdon.fond Frans Kempes Skogsvårdsfond

Organ inom 'ordbruksde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

Kapital anges ej. (Jämför anmärkn. i övrigt)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Intog tidigare en speciell förvalt— ningsrättslig ställning. Efter förslag av skogs— administrativa ut- redningen är skogs- vårdsstyrelserna fr.o.m. 810701 helt statliga organ

1 1 1 & 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Organ inom jordbruksde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

(organ fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) lövrigt

Statens natur— Alvins fond Främjande av Sveriges Verket redovisar vårdsverk naturskydd del av avkastningen _ Medlen skall för— Stift. Olle Forskning 533 115 brukas i sin helhet

Engkvist

_ ___—......”

Sveriges lant- Fonder med gemensam bruksuniversite förvaltning

'Cedergrens Elevstip.

Engströmers ” Smitts " Publikations Publikation av rön o erfarenh.

Forna elever Elevstip. Lindmans " Delins " Skandias "

Hembergs "

Forstmästares "

Redovisande organ

Sveriges lant- bruksuniversite-

Benämning på de fonderade medlen

Mattssons Carlssons Edlunds Nordquists Länsstift

Perssons

Wangenbergs

Lybergs

Barthells Behms

Behms baljväxt Bendix

Falks

Graméns

Hanssons

Organ inom 'ordbruksde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Elevstip.

Gästforskare Elevstip.

Representation dekanus

Elevstip.

Information ang. bruk och naturvård

Elevstip. Forskning Elevstip.

Elev och forskningsstip.

Representation husdjure-

försök

skogs—

Bokfört kapital den Andra placeringar än

313 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Redovisande

(organ Sveriges lant— bruksuniversite

Benämning på de

fonderade medlen

Hellstens Högberga Insulanders A Insulanders I Lagervalls LHS Nannesons

von Posts

Romans Schmidts Steinmetz Elevmedels Elevkårens Westerlunds Adermans Nyboms

Organ inom 'ordbruksde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Elevstip.

VI || " || || || || || || || || || ||

"Forskning

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Redovisande

organ

Sveriges lant- bruksuniversite-

Benämning på de fonderade medlen

Allmänna donations— medel

Platons Edwardssons Anderssons Sockerbolagets Alnarps agronomers Amilons

Bengtssons

Dahls

Avgående elevs

Forsbergs L Forsbergs S

Gymnastikhus— byggnads

Callmars

Kockums

Organ inom 'ordbruksde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Representation

Elevstip.

_Lärarstip.

Elevstip.

Lärarstip. Elevstip. Utrustning

Elevstip.

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr)

Anmärkning

övrigt

...men—___... ___—__...—

Redovisande

Worgan

Sveriges lant— bruksuniversite-

Benämning på de

fonderade medlen

Möllers

Nathorsts

Nilssons N Romans

Trelleborgs bet— odlareförenings

Weibulls Winbergs Zandells

Åbergs BML—fonden Philipssons

östergötlands veterinärkassors

Schmidts

Vennerholms

Organ inom 'ordbruksdepartementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Befrämja kontakterna mellan de anställda

vid Alnarp

Elevstip.

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Organ inom 'ordbruksde artementets verksamhetsområde

åRedovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1931 (kr)

Anmärkning i

iorgan fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

iSveriges lant— åbruksuniversitet

Setterboms Elevstip.

Jacobi'ska

Heimans

Anderssons

Ahlgrens Gustafssons Modigs

Bogemans Djursjukvård

Personnes " Palms

Forsells Representation WMF:s

dekanus

Elektronmikroskop

Utrustning

'I

4 842 224 i aktier 117 945 i konvertibla skuldebrev

1 980 000 i reverser 54 600 i fastigheter

Wallenbergsmedel

Summa

1 den_gemensamma fond

(avser de fonder som %ngår 0 _ valtnln en) '

Redovisande

organ

Sveriges lant— bruksuniversite-

Benämning på de fonderade medlen

Särförvaltade Gillbergs Nilssons H

Malmöhus läns träd- gårdsodlareförenings

Birkefeldts

Tinnerstedts

Carlssons Djursjukhusets studieresor Wallenbergsmedel Djurmiljö Samförvaltade Inköp av tilläggs— mark med underfon—

derna:

Hernquists egendoms— fond;

Organ inom 'ordbruksde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Elevstip.

||

Forskning Utrustning Forskning

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

65 55 14 55 18 72 80

200 112

887 909 227 649 287 053 625 725

9 6 6

på bankräkning (kr)

14 152 i aktier

1 097 i aktier 989 i hypoteksobl. 15 000 i bankobl.

36 031 i aktier

4 785i konvertibla skuldebrev

Anmärkning i

övrigt

...—&& ___—...m—

Redovisande

organ

Sveriges lant— bruksuniversite-

Benämning på de fonderade medlen

Hernquists tomt— försäljningsfond;

Brandskademedel f. Grindstorp;

Hernquistföreläs- ningen med under- fonderna:

Expropriations— medel;

UgglaS; Hellstadius; Thunbergs; Löwenskiölds;

Räntemedelsfonden f. Horshaga kvarn

Försäljningsfond f. Horshaga kvarn

Organ inom 'ordbruksde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Summa

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

161 919

26 565 9 159 123

på bankräkning (kr)

7 163 i räntebärande

statsobl.

Anmärkning i

övrigt

Organ inom handelsde verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört Andra placeringar än Anmärkning i

_organ fonderade medlen 30 juni på bankräkning (kr) övrigt

Generaltull— Bovallska änkehus— Den årliga avkastningen 23 706 - Fonden placerad å ' styrelsen inrättningens fond utbetalas till två fat— räkning i riks— tiga änkor efter tull— gäldskontoret vaktmästare i Malmö som hyresbidrag.

Av eventuellt uppkommet överskott skall ett lopp av högst femtio kronor om året användas till julgåvor åt toll- vaktmästares i Malmö efterlämnade barn

12 års ålder. '

Redovisande

organ

Arbetarskydds— styrelsen

Arbetsmarknads— styrelsen

Benämning på de

fonderade medlen Margit Malmstens fond för industri— arbeterskor Margit Malmstens fond för gamla tro— tjänarinnor

Arbetsmarknads— utbildningsfonden

Organ in arbetsmarknadsde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Understöd till arbeter— skor inom industrin Understöd till präktiga trotjänarinnor

Summa

Enl. regl. best.

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

98 292 591

Anmärkning i

på bankräkning (kr) övrigt

Banks not.avd. skall förvalta tillgångarna.

87 240 351 placerade Fonden skall av— å räkning i Riksgälds— vecklas kontoret

Redovisande

(organ

Lantmäteri— verket

Benämning på de

fonderade medlen

Nedsatta medel enl. 5 kap. 16 5 1 st och 10 kap. 2 5

2 st FBL

Organ inom bostadsde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Enl. best. i lag

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Redovisande Benämning på de

organ fonderade medlen

'Marintekniska institutet

Statens skeppsprov- ningsanstalts dis- positionsfond

Hugo Hammars fond för internationell forskning inom sjö— farten

Förenade

'fabriksverken .Domänverket

Virgins gåvofond Stenbergs hjälp- fonder

Organ inom industride artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Kostnader för representa tion

Forskning

Summa

Bidrag till behövande arbetare el. f.d. arbeta re vid gevärsfaktoriet

Understöd till änkor eller barn efter bl.a. jägmästare

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

48 487

216 557 265 044

40 277

145 712

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

37 270 i aktier 104 205 i aktier

20 000 i räntebärande statsobl. 10 000 i hypoteksobl. 42 000 i hypoteksobl. 42 000 i kommunobl. 8 005 i fordringar hos DV

Anmärkning i

övrigt

Placeringsregler meddelade av (KHt19MhOBO4 KMt 1945-05—18 KMt 1953—06—12 Placeringsregler meddelade av KMt 1945—05-18

Avser förhållandena 1981—12—31

Medlen skall vara placerade i huvud- sak i obligationer och skall redovisas i huvudboken

1 1 (

”1

' .— 1 zor en

U|

L____.__.._.____.

1 1 .. ;Domanverket .

.dedavisande

I 1 Benämning på de

| fonderade medlen Gåvobrev av Peter P Ekmans stärbhus— delägare

Avhandling av Carl Ekman

Donationsbrev av Carl Ekman Donationsbrev av P W Ekmans stärb— husdelägare

Skuldebrev av Carl Ekman Skuldebrev av V Groen

| Medlens ändamål |

| 1 i 1 1 1

Organ inom industride artementetsverksamhetsområde

______l________________,

Willinska fattigfriskolan1

i Göteborg

Kilanda sockens fattiga

Lasaretteti Vänersborg

Sahlgrenska sjukhuset

Kilanda skockens folkskola

Ludgo och Spelviks ambulatoriska växelunder—

visningsskola

Summa

|Bokfört kapital den Andra placeringar än [Anmärkning i

130 juni 1981 (kr)

500 500

1 000 3 750 6 000

159 462

å bankräkning (kr)

övrigt

;orgen

;Sveriges ;geologiska ?undersökning

"Statens .industriverk

Organ inom industridepartementets verksamhetsområde

Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i 30 juni 1981 (kr)

Redovisande | Benämning på de 1 Medlens ändamål

fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

T

Hantverksinstitutet Stipendier m. m. till bl. a. fond företaoare inom hantverk och mindre industri Verket redovisar av— kastningen. Kammar—

'kolleqiet Förvaltar

loch redovisar till-: ]gångarna.

Konsumentkoop.fond Bidrag till bl. a. libildn. inom verket

Livsmedelsforskn. Handl. saknas

27 706

Sven Hagbergs minne

1

1 462

!

" ! 18 828 | I

49 679

! 1 i %

[samhet, vartill stats— imedel el. andra medel iinte ställas till för—

SGU:s gåvomedel Till sådan SSU:s verk— ! 23 745 | — 'Fogande ! | |

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än !Anmär ning i

iRedcvisande

|

:or in

....

fonderade medlen 30 juni 1961 (kr) på bankräkning (kr) lövrigt

. ___—__.___i_—_._—____.,_.__________

Rosensteins don. Skolstipendium

CD

_1——

1 311 1 000 i hypoteksobl.

;Domkapitlet i fUppsalo stift ' Gillbergska dona- " tionen

5 996 5 000 i hypoteksobl.

100 823 25 100 i reverslån Medlen får för—

brukas i sin helhet?

(

tipendier och lån till räster och kyrkomusiker

Uppsala rekryte—

iS ringskassa ip

Sv. för franska Resestipendium till stip.fonden Frankrike

81 529 39 000 i räntebärande statsobl.

X16 447 i hypoteksobl. 11 888 i Fondandelar

stip.fonden stud. statsobl. 10 000 i hypoteksobl.

Lizells fond

8. 474 _

! Wingård/Henschens Understöd åt prästvigda föreningsfond !

10 517 3 000 i räntebärande

statsobl. 982 i hyEoteksobl. |1 000 i _

Hans Hansson För sjömansvård eller donation annat kyrkligt ändamål

ommunobl.

Gosskörens konsert— Till konserter 70 336

administration

Särskild styrelse. Medlen får för— brukas 1 sinhelheb

| | | | ! Oxenstiernska Stipendier till teol. * 20 747 5 000 i räntebärande ! i |

Medlen får för— brukas i sinhelhetig _.__m

Stefansfonden Till ärkebiskopens 39 299 —

rikskyrklig förfogande

1 | i ! i | i i ! ; ; 1 = 1 | | 1. | i i | Domprosten Gustaf För behövande teol.stud. 2 472 - I | ! I ! I i ! | = I | i . 1 | !

( | ! 1 ! . ? &

Redovisande

organ

Domkapitlet i Uppsala stift

Benämning på de

fonderade medlen

Stefansfonden stiftsändamål

Sally von Bahrs fond

Ärkebiskopens Söderbloms minnes— fond

Hjälpfonden för präster i ärke Stiftet

Kommande prästmöte

Ärkestiftets herda- minneskom.

Noreniska fonden

Expeditionskassan

Uppsala domkyrkas gosskör

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Till ärkebiskopens förfogande

Gosskörens fastighets— skötsel

Premier gosskörssångare

Län och bidrag till behövande präster

Medel som insamlas för prästmöte

Forskningsverksamhet

lill behövande präst— an or

Enligt domkapitlets beslut

Gosskörens verksamhet i domkyrkan

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

2 221

218 189

32 68 56

339

864 394 303 690 047 737 450 435

på bankräkning (kr)

150 000 i reverslån

51 007 i räntebärande statsobl.

38 A50 1 reverslån

17 833 i fondandelar 20 000 i räntebärande statsobl.

1 000 i kommunobl. 34 756 i hypoteksobl.

8 000 i räntebärande statsobl. 7 000 i hypoteksobl.

331 337 i reverslån

Anmärkning i

övrigt

Medlen skall för— ' brukas i sinhelhet

Särskild styrelse. Medlen skall för— _ brukas i sinhelhet

Medlen skall för- brukas isin helhet

% ! i i !

Särskild styrelse. Medlen skall för— brukasi sin helhet

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Benämning på de

Medlens ändamål

gRedovisande

'organ

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

. Andra placeringar än |Anmärkning i fonderade medlen |

på bankräkning (kr) övrigt

Till behövande prästänkor 29 856 |13 419 i hypoteksobl.

Prostinnan Ålenius OCh prästdöttrar [5 950 i kommunobl. 1

donation

;Domkapitlet i ;Uppsala stift

Konstnot. Winboms donation

" 7 425 '5 993 i hypoteksobl.

2 495 1 965 i hypoteksobl. ' %

Sundbergs donation 16 939 13 755 i hypoteksobl.

Noraeus donation

||

Alms julgåva 6 262 4 912 i hypoteksobl.

46 432 7 000 ihypoteksobl.

1 fond 17 833 i fondandelar

Henschens under- 26 420

stödsfond

20 884 i hypoteksobl. ; 1 000 i kommunobl.

Ehrengrens fond ”

33 283 10 000 i räntebärande statsobl.

12 000 i hypoteksobl.

Pihlmans donation ” von Scheeles präst-

| ! " 14 474 11 790 i hypoteksobl. änkesfond '

. 1 1 7 555 IS 000 i hypoteksobl.

1 i i i i i

1 Summa 1 502 036 | i

Organ inom kommundepartementets verksamhetsområde

iokfört kapital den

___—+30 juni 1931 (kr) —l

347 216 125 000 i kommunobl. 88 500 i hypoteksobl. 45 671 1 000 i räntebärande statsobl. 3 000 i kommunobl.

Andra placeringar än

!

l Redovisande Medlens ändamål

bankräkning (kr)

organ [ fonderade medlen !

1 ___—|__..— r— ___-" __.

"Domkapitlet i iEmeriti och fattig—

;tinköpings stiftlkassan

Segerstenska dona— |tionsfonden

'Understödsfonden nyvigde präster

'Tryckn.kostnader 2 823

1kollekt reversal

! i i 1 ][ [Expropriat med ! domk. sysslor ' | i %

Expropriationsmf . 'Lektorshagen

56 230 3 000 i räntebärande statsobl.

|1 000 i hypoteksobl. |

Helmers stipendie— 1f0nd

Stipendier till präst— studerande

6 967

, . .

'Stipendier till läro— vverkselev

. Johanssons stipen— 3 ldiefond

von Schedings stip. 9 401 6 000 i hypoteksobl. fond

| Staals stip.fond 65 958 : ?

sou 1982 12 i i | |

fRedovisande

Sorgen

i |

fDomkapitlet i ;Linköpings stif

fi '!

Benämning på de

fonderade medlen

Välskrivningsfonden

Älfs stip.fond

Stip— och låne- medelsfonden

WMmmswdssup. fond

Expropriationsm f 2 E Lektlön

Westerlinds stip. fond

Expropriationsm f 5 E Lektlön

Försäljningsmedel frälst lektlön Försäljningsmedel fr 2 E Lektlön ej

orsäljningsmedel

F fr 3 E Lektlön ej

Söderqvist stip.fon

Organ inom kommunde

Medlens ändamål

Stip. till gymn.stud Stip. till univ.stud

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

12 713

456

5 311

218 806

15 019

91 880

___—____________________________________J__________________; m

artementets verksamhetsområde

Andra placeringar än ]Anmärkning i

på bankräkning (kr) iövrigt .”

10 000 i kommunobl.

4 000 i hypoteksobl.

2 000 i kommunobl. 20 000 i hypoteksobl.

2 000 i kommunobl. !

50 000 i kommunobl. 9 500 i hypoteksobl.

_Redovisande

___—___?—

[Domkapitlet i

Linköpings stifl

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Benämning på de ! Medlens ändamål

fonderade medlen !

örsäljningsmedel r 4 E Lektlön ej

Försäljningsmedel fr 5 E Lektlön ej Försäljningsmedel fr 6 E Lektlön ej Försäljningsmedel fr Rek. Söderk lö

Brings understödsä fond konfirmander

Victorias fond

Annells understöds— fond

|

! l i

| Understöd lottade Bergdahls under— I stödsfond ! I

Understöd till ”frun—

timmer"

Carlbergs under— stödsfond

Understöd till präst— prästdöttrar

Cedergrens under— stödsfond

i 1

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

'övrigt

—%————————1——————————"

44 332 41 274 37 765

8 086 9 939 6 658

33 000 i kommunobl. 4 000 i kommunobl.

2 000 i hypoteksobl. 5 625 i aktier 25 000 i kommunobl. 2 500 i hypoteksobl.

9 000 i kommunobl.

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Benämning på de Anmärkning i

| Medlens ändamål chkfört kapital den !Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

fonderade medlen

på bankräkning (kr) övrigt

.Domkapitlet i 2 057 1 000 i kommunobl.

iLinköpings stif

Understöd till fattiga änkor

Falkenbergs under- stödsfond

Fond för kyrko— musiker rekrytering

Friedleifs under— 7 298

stödsfond

Understöd till präst— änkor

!

1 912 ! _

! l

!1 000 i hypoteksobl. !

Kolmodins under- stödsfond

Understöd till präst— döttrar

2 732 2 000 i hypoteksobl.

Landströms'under— stödsfond

1 134

2 909 ! - 1-1 _ 1 !

Meurlings under— stödsfond

Understöd till präst- änkor m.m. Understöd till präst—

fond döttrar

Qvillens under- stödsfond

66 446 25 000 i kommunobl.

34 500 i hypoteksobl.

Rudebecks under— stödsfond

! 1 ! ! i i i

15 891 8 000 i kommunobl.

Sjöstedts under— Understöd till fattiga

! l I 77 790 4 000 i kommunobl. ! stödsfond 'komministerbarn

! ! ! ! i | ! i Muncks understöds— ! !

Staalska pensions— Understöd till präst— 140 031

fond änkor m.m.

25 000 i kommunobl. ! 100 000 i hypoteksobl.!

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

zRedovisande

'organ Domkapitlet i Linköpings stift

Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

Anmärkning i

fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

Westerlinds pen—

Understöd till präst- sionsfond

änkor m.m.

Understöd till lärar— döttrar

10 000 i kommunobl. 41 850 i reverslån

Widegrens pensions- fond

Worsters pensionse

"De torftikaste präst— fond

änkor"

Skolprästers fond

2 000 i räntebärande ! statsobl. 9 000 i kommunobl. 1 000 i hypoteksobl. |

Landströms stipen— diefond

Lundins stip.fond 15 000 i kommunobl. |

Nilssons Aschans

Stipendier till stud. stip.fond

5 000 i kommunobl.

Nordvalls stip.fond Stip. till univ.stud 5 000 i räntebärande statsobl. 27 000 i kommunobl.

7 000 i hypoteksobl.

Reders stip.fond 19 000 i räntebärande

statsobl. . 14 000 i inteckn.lan

Studentprästers fond

:Redovisande

organ

gDomkapitlet i *Skara stift

Benämning på de

fonderade medlen Andren Luningska fond läroverk

Jungbladska fonden läroverk

Lars Svenssonska fond läroverk

Siggelkowska fonden läroverk

Winbomska fonden läroverk

Bergmanska fonden teol stud

Collenska fonden teol stud

Tilly Erikssons fond teol stud

Forsbladska fonden teol stud

Johanssonska fonden teol stud

Julhälsningsfonden teol stud

Medlens ändamål Stip (läroverk)

(teol stud)

||

||

42

38

15

420 537 000 551 168 206 372 064 899 054 245

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr)

40 000 i hypoteksobl. 4 537 i räntebärande statsobl. 1 000 i räntebärande statsobl. 2 551 i räntebärande statsobl.

168 i räntebärande statsobl.

25 423 i räntebärande statsobl. 3 182 i räntebärande statsobl. 8 000 i räntebärande statsobl. 2 770 i räntebärande statsobl. 1 000 i räntebärande statsobl. 8 860 i räntebärande

statsobl. 1 200 i hypoteksobl.

Anmärkning i

övrigt

!Redovisande

organ

Domkapitlet i Skara stift

Benämning på de

fonderade medlen

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Påfvelssonska fonden Stip (teol stud)

teol stud

Ullmanska fonden teol stud

Kristina Lidströms fond teol stud

Andren—Löningska fond understöd

Butschka fonden understöd

Cleanderska fonden understöd

Collenska fonden understöd

Frondellska fonden understöd

Hellstadiiska fonden understöd

Högman-Gunterhergska fonden understöd

Jungbladska fonden understöd

||

|| ||

Understöd t

||

II

II

prästdöttrar

prästänkor

prästdöttrar

prästänkor

prästdöttrar

prästänka m fl

prästänkor

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr)

8 000 i hypoteksobl.

300 i räntebärande statsobl.

16 030 i räntebärande statsobl.

6 000 i räntebärande statsobl. 3 278 i räntebärande statsobl. 3 003 i räntebärande statsobl. 1 872 i räntebärande statsobl. 6 501 i räntebärande statsobl. 4 001 i räntebärande statsobl. 3 010 i räntebärande statsobl.

Anmärkning i

övrigt

Redovisande

organ

Domkapitlet i Skara stift

Benämning på de

fonderade medlen

Kjernerska fonden understöd

Larsson v Essenska fonden understöd

Luthska fonden understöd

Lönnerbladska fonden understöd

Prästdottersfonden understöd

Skara stifts änke- och pupillkassa understöd

Treprocentsfonden understöd

Wennerholmska fonder understöd Wetterqvist Edbergsk. fonden understöd

Isac Strandhs fond understöd

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Understöd t prästänkorrnfl

" t prästdöttrar

|| t ll

" t prästänka

" t prästdöttrar

" t prästänkorlnfl

Pensionsfond f prästänkor m fl Understöd t prästdöttrar

II t Il

Hyresbidrag t prästänkor

Bok fört kapital den 30 juni 1981 (kr)

3 003

12 667 28 733

5 051

20 283

7 404

952

1 001 4 001

82 931

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

3 003 i räntebärande statsobl. 10 000 i räntebärande statsobl.

23 709 i räntebärande statsobl.

1 300 i hypoteksobl. 5 051 i räntebärande

statsobl.

15 009 i räntebärande statsobl.

500 i hypoteksobl.

3 345 i räntebärande statsobl.

952 i räntebärande statsobl.

1 001 i räntebärande statsobl. 4 001 i räntebärande statsobl.

Anmärkning i

övrigt

=Redovisande

! ! !

organ

Domkapitlet i Skara stift

Benämning på de fonderade medlen

Uddetorps köpe— skillingsmedel

Gammal Träfva ersättningsmedel

Uddetorps ersätt— ningsmedel

E A Anderssons fond

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Ersättningsmedel för försåld kölna

Troligtvis utgör fonden ersättningsmedel för jord jämte ränta hörande till prebendehemmanet Gammal Träfva nr 2 i Tråfva socken. Enligt Kungl. Maj:ts brev den 13 april 1951 indrogs bland annat detta prebendehemman. Om antagande att fonden utgö ersättningsmedel för jord hörande till Gammal Tråfv. är riktigt skulle medlen överlämnas till stats- verket. Se vidare

Kungl. brev 1951—04-13 och 1969—03-14 samt "Um prebenden vid Skara läro— verk - en historisk åter- blick" av David Nilsson.

Ersättningsmedel för försåld kölna

Stödjande av visst skol— arbete

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

Anmärkning i

på bankräkning (kr) övrigt

132 107 44 000 i räntebärande

statsobl.

KMt 1943-02—19 KMt 1943—09—17

2 307

Redovisande

organ

Domkapitlet i Skara stift

Benämning på de

fonderade medlen

Adjunktslönekassan

Boijeska fonden

Cassa Pauperum sacerdotum

Hjortska fonden Sagerska fonden Skara folkskolesem fond

De la Gardies gravkassan Kyrkebotorpens köpe- skillingsm

Max och Lisa Klusendicks fond

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

Utdebiterade medel. Bidrag t fattiga präster. Numera utdebiteras ej några medel.

Kostn för predikobyte

Utdebiterade medel. Bidrag t fattiga m fl präster. Numera utdebi— teras ej några medel.

Beklädnad av mindre bemedlade barn

Understöd t obotligt sjuka barn

Stip

Stödja domkapitlets verksamhet

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

! Anmärkning i i övrigt [

55 331 i räntebärande statsobl. ! 13 000 i räntebärande statsobl. 9 670 i räntebärande statsobl. 13 000 i räntebärande statsobl.

23 953 i räntebärande statsobl. 4 000 i räntebärande statsobl. 2 000 i räntebärande statsobl.

KM:ts plac.regler 1939—03—24 KMt 1923-11—02

463 302 i aktier 188 500 i fastegendom

Redovisande

organ

Domkapitlet i Skara stift

Benämning på de

fonderade medlen

Lånekassan för prästkandidater

Holmbladska fonden Tillskottsfonden

Syskonen Anderssons fond

Fru Zelma Lundblads minne

Anna Drakenbergs fond

DKPS Rekryterings- kommitté

Prästmöteskassan Prästänkehjälpen

Stiftsbiblioteket

Deponerade försäkr premier

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Lånefond

||

81 a ungdomsverksamheten

i Skara stift

Tilläggspension till behövande prästänka

Bidrag t olika organisa—

tioner

Stip

Understöd t prästänkor

Avgifter från församl i stiftet för inköp av teol litt. Utdeb har numera

upphört

n

Försäkr premier a försäkr som lämnats som säkerhet för lån ur någon av dom—

kapitlets lånefonder

167

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

238 227 105 026 387 912 583 849 623

0

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

52 685 i reverslån

127 933 i reverslån

18 000 i reverslån

9 745 i aktier

Anmärkning i

övrigt

Redovisande

!organ

Domkapitlet i Skara stift

Benämning på de

fonderade medlen

Iordningställande av lokaler

Domkyrkans vänners gåvomedel

Skara domkyrkas ljuskronor Skara domkyrkas krypta

Skara domkyrka gåva av T Gren Skara domkyrka gåva

av S Turesson

Brita Dyrssen—Litzéh— hjälpfond

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Förmodligen rest å anslag från början av 1950—talet. (Iordningställande av vissa lokaler i domkapi— telhuset) Insamlade medel t domkyr—

kan. (Insamlade under slutet av 1940-talet)

Insamlade medel för ljus- kronor i Skara domkyrka. (Bankbok öppnad 1949—03—14) Insamlade medel för iord— ningställande av krypta

Domkyrkans prydande

Skara domkyrkas utsmyck— ning med glasmosaik— fönster

Vårdbehövande ålderstigna eller av sjukdom drabbade präster i Skara stift

Summa

kapital den 1981 (kr)

5 074 421

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

!

.Redovisande

organ

Domkapitlet i Strängnäs stift

Benämning på de

fonderade medlen

Blombergska stip fond

Köpeskillingsmedel Bresshammar

Markersättning fr Bresshammar

Nybyggnadsmedel Bresshammar

Gyllenborgskafonde

Signe Jacobis fond

Igneliska fonden

Kollektmedel teol stud

Kumlinska fonden

Lindells don fond

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Stipendium 100

Avkastn. får f.n. tas i 346 anspråk för restaurering av domkyrkan

|| 8

" 40

Understöd t fattiga 32

Understödtill prästänkor 78

" 100

Stipendium 9 Stipendium m.m. 218

715 135

061

537 119 288 729 505 866

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr)

32 500 i reverslån

26 482 i aktier 49 763 i aktier 12 285 i konvertibla skuldebrev 61 200 i aktier 4 589 i konvertibla skuldebrev 57 426 i aktier

1 500 i räntebärande statsobl.

38 200 i reverslån

Anmärkning i

övrigt

! !

i l 1 % ; 1 ! i | % ! i | 1 l !

Redovisande

organ

Domkapitlet i

Strängnäs stift

Benämning på de fonderade medlen

Sahlstrandska Fonden

Sereniska Fonden

Stiftskassan

Strängnäs folkskolas fonden

Tillbergska stip fond

Upmanska Fonden

Wallqvistska fonden

Inkomst v domkyrko- syssloms befattn

Allmänna pensions—

Fonden

Makarna Levins Fond

Präststipendiefomb

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Understöd till fattiga

Stipendium

Understöd till präster

Stipendium

Understöd till präster

Stipendium

Pensionsfond

Understöd till prästbarn

Bidrag till präster

30 juni 1981 (kr)

45 124 63 439 75 574 25 258

4 458

120 692

12 580 37 251 76 976

182 979

12 990

Bokfört kapital den Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

40 000 i aktier 23 760 i aktier 24 056 i konvertibla skuldebrev 8 646 i aktier 43 270 i aktier 21 000 i konvertibla skuldebrev 30 317 i aktier 4 607 i konvertibla skuldebrev 97 306 i aktier 37 263 i konvertibla skuldebrev

Anmärkning i

övrigt

Redovisande

organ

iDomkapitlet i

%Strängnäs stift

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Benämning på de Medlens ändamål

fonderade medlen Strängnäs domkap samfond för präst— änkor och prästbarn

Understöd till präst— änkor

Strängnäs domkap fond F teol stud

Stip till teol stud

Domkap fond F behövande

Bidrag till behövande

Frithska fonden Domkyrkans inventarier

Summa

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

199 826

77 031

122 758

45 388

1 796 300

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

99 733 i aktier 30 139 i konvertibla skuldebrev 43 164 i aktier 53 128 i aktier

Anmärkning i

övrigt

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

___—___——___——_—-————————————

80kfört kapital den Andra placeringar än

Redovisande Benämning på de

organ fonderade medlen

iDomkapitlet i Ahllöfska stip. ,Västerås stift fond

!

Anderssons don fond

Benzestjernska don fond

Billings fond

Borgska stip. fond

Brunnmarkska stip. fond

Böttigers stip. fond

Carlbäcks don fond

Cronstedtska don fond

Medlens ändamål

Stipendier

Behövande prästänkor m.fl. Behövande prästänkor m.fl.

Domkapitlet Stipendier

Stipendier Stipendier Behövande prästänkor

m.fl.

Lönefond

30 juni 1981 (kr)

3

14

197

374 661 314 308 996 460

på bankräkning (kr)

Samtliga fonder utom Särförvaltade har ge— mensamma placeringar enligt följande:

269 615 i aktier,

313 478 i räntebärande statsobl.,

25 000 i hypoteksobl. och 411 270 i revers- lån

Anmärkning i

övrigt

Redovisande Benämning på de

organ fonderade medlen

Domkapitlet i

Disp. fond domkap. Västerås stift

Div. eckl. medel

Domkyrkosysslomans ersättningsmedel

Domkyrkosysslomans— hemmanets Uppåker nr 1 försäljnings— medel

Domprostmedel Fahlcrantz grav” monum fond Fahlcrantzska stip. fond

samhet

Forsbergska don fond

Franzeliska stip. fond

Gagnero—Stambergska

1 | 1 l i I 1 1 l 1 ! 1 | ! å ; Finskpråkig verk— 1 i l l : | | ! stip. fond

Medlens ändamål Bokfört kapital den

30 juni 1981 (kr)

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

Domkapitlet

Domkapitlet 7 479

Domkyrkosysslomannen 1 038

600 000 -

Behövande prästänkor m.fl.

5 107 Gravvård V-dala nation Kollekterade Behövande prästänkor

m.fl.

Stipendier Stipendier

Anmärkning i

övrigt

Särförvaltade

Särförvaltad

Särförvaltade

i 1 5 1 ! % e i i ! i 1 i ?

Redovisande

'organ

Domkapitlet i Västerås stift

Benämning på de

fonderade medlen

Grenanderska bib- lioteksfond

Hallenstjernska don fond

Hallströms minnes— fond

Hedvalls don fond Heltsteniska don fond

Herdmanska stip: fond

Hyreshjälp t. präst- änkor 0. barn

Jädra nr 2 köpeskil Jädra nr 2 nybygg- nadsmedel

Köpeskill. tomt 119 Köpeskill. stg. 725 Köping

Lövbergska stip. fond

Medlens ändamål

Kulturella Stipendier

V—dala motion

Behövande prästänkor m.fl.

Lönefond

Stipendier

Behövande prästänkor m.fl.

Domkyrkosysslomannen Domkyrkosysslomannen Domkyrkosysslomannen

Lönefond

tipendier

Anmärkning i

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) övrigt

Redovisande

organ

Domkapitlet i Västerås stift

Benämning på de

fonderade medlen

Lövbergska testa— mentsfond

Lövgrens bisk. o. biskopinnans fond

Mauzelska stip. fond Nereliska stip. fond

Messeniska stip. fond

Nohrborgska stip. fond

Norbergska skol— stift

Posses don fond

Premie o. fattig— kassa

Prästkassa Ramsellska don fond

Rekryt t. kyrkans tjänst

Medlens ändamål

Stiftsrådet

Stipendier Stipendier

Stipendier.

V-dala nation

Norbergska skolstift

Allmänt behövande

Övriga fonder Övriga fonder

Lönefond

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Redovisande

organ

Domkapitlet i Västerås stift

Benämning på de

fonderade medlen

Sernsköldska stip. fond

Stranghska don fond

Subventionsfond

Svedeli don fond Eva Timms don fond Treprocentfond

Troilska stip. fond Valliska stip. fond Westmanska don fond

Zimmermanska don fond

Åttioåringens minne

Änkemedelskassa

Medlens ändamål

Stipendier Stipendier

Stiftsrådet

Behövande prästänkor m.fl. Behövande prästänkor m.fl. Behövande prästänkor m.fl. '

Stipendier Stipendier

Lönefond Allmänt behövande Behövande prästänkor m.fl.

Behövande prästänkor m.fl.

Summa

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt

Särförvaltad

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

éRedovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den l30 juni 1981 (kr)

[

Andra placeringar än Anmärkning i

organ fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

| Iordningsställande av 1 943 domkapitlets arkiv

år förbrukas i in helhet

:Domkapitlet i Arkivkassan 'Växjö stift

Clarinska fonden Understöd åt teologie 46 639 studerande vid deras in—

träde i prästämbetet

Danielssonska sti- pendiefonden

Student, som efter avlag- 1 397 | da lärdomsprov reser från

Växjö gymnasium till någon av akademierna, helst släktning till donator annars bondson

Behövande teol.stud. i 7 389 Växjö stift

Edmanska fonden för teol.stud.

Elmgren—Rogberska fonden för teol. stud.

[; i ?

nation i Uppsala eller

Lund, som avser att in— träda som präst i Växjö stift

Teol.stud. av Smålands * 13 747 l

!

_ Får förbrukas i sin helhet

Enligt biskopens bestäm- 5 191 på biskopsgodset mande

1111 en till akademi av- . 8 678 gående studerande från Växjö gymnasium

Fröbergska stipen— diefonden

| | i | Fonden för fattiga | 1 | 1 !

Redovisande Benämning på de ! organ

fonderade medlen I

? Domkapitlet i Växjö stift

Biskop Hultmans understödsfond

Kampensköpeskilling, domkyrkans del

Konsul Nils Gustaf Lindows gåva

fonden

Lutherstipendie— fonden

Karin Melanders fond

! 1 1 1 1 1 ! 'Lindska stipendie— 1 | 1 | 1 1 i | 1 1 1 1 1

_7—1'

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål ] |

Till obemedlad teol.stud av Smålands nation eller nyordinerad prästman tillhörande Växjö stift

Växjö domkyrka

Hjälp i trängande fall till inom stiftet boende fattiga småbrukare med två eller flera barn

Gymnasiet då han tager | avsked från gymnasium

och reser till någon Academia för att studera teologi ]

Understöd till teol.stud. vid inträde i prästämbe- tet inom Växjö stift

Till inom Växjö stads— el. landsförsamling bo— ende s.k. pauvre honteuse med företräde för dotter till lärare vid Växjö HAL eller dotter till präst inom Växjö stift

! | 1 !

0 juni 193

l____

Bokfört kapital den (kr)

27 329 11 391 58 742

363

13 075

185 182

i !

Andra laceringar än på bankräkning (kr)

I

Anmäråning i

övrigt

13 000 i räntebärande statsobl. 17 000 i räntebärande statsobl.

i | 1 | 1 1 | ! !

i__|____l____

Kbr 1937-02—05

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

;Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

Anmärkning i

fonderade medlen

organ

på bankräkning (kr) övrigt

Domkapitlet i Växjö stift

0Economi Templi gärdes konto

Domkyrkosysslomannen 134 340

52 000 i räntebärande statsobl.

Växjö stifts premie 12 658

och fattigkassa

Premier vid gymnasier inom Växjö stift

Hedda och Oscar

Schenfelts minnes— fond

Tilldelas "en gammal 32 950 Växjöbo", änke eller äldre fröken, som sett bättre dagar och är i

behov av ekonomisk hjälp

___—,... __...

-05car SjöfOrs donationsfond

Främja religiösa eller 474 914 etiska ändamål och stif- telser inom Växjö stift; vart tredje år resestip. till rpäster inom stiftet eller lärare i kristendom eller humaniora vid stif—

tets läroverk

201 802 i aktier |

Studenthjälpen Årliga avgifter från 7 113 stiftets församlingar för stipendier till bli- vande präster, försam- lingsassistenter eller församlingssekreterare

Utdelas i sin helhet

Organ inom kommundepartementets verksamhetsområde

________________________________________.________———_———_—-—.

Benämning på de Medlens ändamål |Bokfört kapital den lAndra placeringar än

30 juni 1931 (kr)

iRedovisande

' organ

Anmärkning i &

fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

Ternandro- Collianderska-sti— pendiefonden

iDomkapitlet i ? Växjö sti ft

Till skicklig gymnasist, som frekventerat vid gymnasiet vid sitt avre- sande till akademien. Delas lika mellan Växjö och Jönköping

':

Trolleska stipendie fonden

I Växjö stift född och 24 330 uppfostrad gymnasist

från Växjö gymnasium för

postgymnasiala studier

Fonden för under— stöd åt vanlottade

blinda eller dövstumma, 1 valtning av bisko— ev. andra nödlidande inom pen i Växjö stift Växjö stift och landshövdingen i Kronobergs län

& Teol.stud. av Smålands 43 177 l nation i Lund eller Upp—

sala, född inom Vä ö

stift och lärjunge vid

Växjö eller Jönköpings

HAL, som ämnar inträda

som präst i Växjö stift *

Gustaf Wetters stipendiefond

Willstadfonden En eller två ynglingar, 3 829 som sedan de genomgått Växjö gymnasium, avresa 'till något av rikets universitet !

Understöd åt "idioter, 34 635 Under vård och för

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

iRedovisande

Medlens ändamål

Benämning på de Bokfört kapital den

30 juni 1981 (kr)

Andra placeringar än Anmärkning i

organ fonderade medlen

på bankräkning (kr) övrigt

Öhrnbergska stipen- diefonden

Behövande, flitige och hoppgivande ynglingar " från Växjö och Jönköpings lärover, som fortsätter sina studier vid Lunds

universitet

zVäxjö stift !

i 1

1 161 650

Summa

Domkapitlet i Lunds stift Äldre pastoralie— % fonden

13 323 12 000 i räntebärande statsobl.

Bokinköp m.m.

Domkapitelhusets Inventarier

kassa

12 503 2 000 i räntebärande statsobl.

! F.d. Seminarie- kassan

Bokinköp och premier 3 000 - Kammarkollegiets

beslut 1807/77

Tre procent av Understöd till efterle— 14 011 1 000 i räntebärande ecklesiastika per- vande till präster m.m. statsobl. soners bevillning

Nierothi-Hellmanska Stipendium till teol. stipendiefonden stud.

Ohlssonska stipen— " diefonden

I 1 | 2 795 _ 3 939 _

.—___—_—_a——___—A—__——____a

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

' Redovisande Medlens ändamål okfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

Benämning på de 10 1 130 juni 1981 (kr) 'på bankräkning (kr) övrigt

organ fonderade medlen

"Hjonelag af Bon-

Brudgåva _ deståndet i Skåne";

gDomkapitlet i Morsingska stipen— Lunds stift diefonden

Studerande vid Katedralskolan i Lund ;

Nymanska stipendie- Bidrag till flitig och fonden sedesam yngling

| 3 545 i -

Kammarkollegiets beslut 1807/77

vande till präster m.m.

Waeströmska stipen— 4 340

1 I Ahlmanska donationen Understöd till efterle- ' 1 023 Stipendium till teol. 1 !

diefonden stud.

BiskOp Wilhelm Faxes stipendiefond

Stipendium till elev vid 1 300 Katedralskolan

Gahmska donationen Understöd till präster 23 932 m.m.

beslut 1807/77

besparingsfonden statsobl.

31 703 Kammarkollegiets

Kontraktsprosten beslut 1807/77

A Lundquists dona— fond

Understöd till präster i stiftet

2 000 i räntebärande statsobl.

Wilhelm Flensburgs stipendiefond

Resestipendium till fram— 8 065 stående prästmän Flensburgska stipen " 44 diefonden avsatta stipendiemedel |

1 1 | _ 1 Kammarkollegiets | | 19 910 10 000 i räntebärande & 1 1 1 1

1 1 1 I Gahmska stipendie— Stipendium

___—___...— ___—___i______

'Domkapitlet i

Redovisande

organ Lunds stift

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Benämning på de Medlens ändamål

fonderade medlen

Selma Bergelins minne Understöd till efterle— vande till präster

Cathrine-Marie Eklunds f. Lovén understödsfond

Understöd till obemedlad prästänka

Biskopsfonden Understöd till behövande

prästmän eller prästänkor

Prosten C H Wilssons och hans hustru Hedvig Wilssons änkehjälpsfond

Understöd till prästänkor

Kollektfonden Bidrag till dem som har för avsikt att inträda i församlingstjänsti

Lunds stift

Sigurd och Thorin Westmans stiftsfond för kyrklig verksam- het

Kyrklig verksamhet

Lunds Bibelsäll— skaps kassa

Utspridande av Heliga skrift

1 1 1 1

Skånska Prästsäll— skapets kassa

Bidrag till resor till prästsammanträden

44 76

319

12 32

392 537 827 304 975 893 961 459

1Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i 130 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) övrigt

Kammarkollegiets Ibeslut 1807/77 1 I

20 000 i räntebärande statsobl.

Kammarkollegiets beslut 1807/77

209 459 i aktier och konvertibla skuldebrev 10 000 i bankobl. 60 000 i reverslån

1 10 000 i räntebärande— 1 statsobl. | | 1

7 000 i räntebärande statsobl.

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

fRedovisande

___________________________________—-_—————

' | Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr) lpå bankräkning (kr)

Benämning på de 1 Medlens ändamål 1Anmärkning i

Eorgan fonderade medlen

10 000 i räntebärande statsobl.

Domkapitlet i Lunds stift

Palmqvistska donationen

Understöd till präster m.m.

Palmqvistska Stipendium till teol. stipendiefonden nr1 stud.

nr2 nr3 " nr4 2 000 i räntebärande

1 statsobl. - " nr 5 - " nr6 5 552 — ; " nr7 ” 5 553 - f '» nr 8 " 5. 262 f 1 l

" nr 9 " 5 261 — " nr 10 " 5 263 -

Prosten D Nilssons " 4 072

stipendiefond

Schlyter-Kullbergska " 17 590 — stipendiefonden

1

Redovisande

,organ Domkapitlet i Lunds stift

Benämning på de

fonderade medlen

Thomander— Grönvallska änke- hjälpsfonden

Björckska under- stödsfonden

Krookska under— stödsfonden

C E Öbergs donation för behövande präst män

Lunds stifts änke— hjälpsfond

Fonder för behövand prästmän

Exponenda synodalia

Carl och Svea Elmgårds minnesfond

Lunds stifts herda— minne

0rgan inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Understöd till efterle— vande till präster

bara prästmän

Understöd till efterle— Understöd till otjänst— vande till präster 1 Understöd till präster

m.m.

Understödja stiftelsens Militärhemmets i

Understöd till präster 1 Karlskrona verksamhet 1 Att möjliggöra utgivan- det av banden 1 o 10

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

21 013 15 076 53 146

8 979

96 358

1 296

795 440

82 611

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

13 000 i räntebärande statsobl. 10 000 i räntebärande statsobl. 20 000 i räntebärande statsobl.

284 771 i aktier 74 240 i statsobl.

(premieobl.) 9 810 i bankobl.

Anmärkning i

övrigt

|| ||

||

Kammarkollegiets beslut 1807/77

:Redovlsande

'organ

__

1Domkapitlet i Rektor Ch Att efter biskopens pröv- 'Lunds stift Swanborgs gåva ning användas till kris—

) 1

;Domkapitlet i ..Göteborgs stift

0rgan inom kommunde artementets verksamhetsområde

Benämning på de Medlens ändamål

Bokfört kapital den 1Andra placeringar än 1Anmärkning

fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

ten ungdomsverksamhet i Lunds stad

| | 1 1 876 905 1

1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 . 1 1

1 Samfond för präst— Stipendier 115 307 2 315 i aktier 1

kandidater 41 300 i räntebärande 1 1 statsobl.

1 1 600 i kommunobl. 1

_ '5 647 i hypoteksobl. | | . 5 000 i andra skuldförd

| ! 1 ! I 1 | 1 1 1 1 1 1

650 i utländska värde— Papper 1 210 495 12 890 i aktier 1 33 232 i räntebärande

statsobl.

amfond för behövan— Understöd e präster

5 d

11 600 i kommunobl. 1 11 780 i hypoteksobl. 1 808 i industriobl. 1 50 i utländska värde— 1 1 1

papper

1 1

__ __ ._____._________.__________—.___________.

...._________________—_..___—._______—_————-———-—__

0rgan inom kommundepartementets verksamhetsområde

1 Medlens ändamål lBokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

'Redovisanoe Andra placeringar än Anmärkning i

'organ 1 fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

.Domkapitlet i ;Göteborgs stift

1 !

Samfond för präst— Understöd 543 078 änkor m.m.

28 050 i aktier 1

82 418 i räntebärande |

statsobl.

37 250 i kommunobl. 1

21 229 i hypoteksobl.

4 900 i industriobl. 1

85 000 i andra skuld— .

förbindelser 1 I 1

100 i räntebärande statsobl. 3 242 i hypoteksobl.

1 Schubert—Westz sam- " 1 14 223 fond till behövande

Samfond för teol. Stipendier stud.

182 132 2 100 i aktier

66 535 i räntebärande statsobl. .

1 600 i kommunobl.

2 701 i hypoteksobl. 14 900 i industriobl.

300 i utländska värde— papper

J A Bergs donation Stipendiemedel till gymnasister I

1 611 1 500 i räntebärande Får förbrukas enl. statsobl. kammarkollegiets

beslut

Biskopsporträttens Underhåll m.m. kassa

2 194

Organ inom kommundepartementets verksamhetsområde

' | Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

iRedovisande Benämning på de Medlens ändamål

fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt

60 733 29 868 i aktier 10 000 i industriobl. 10 000 i andra skuld—

förbindelser

,Domkapitlet i Fru Anna-Ida Underströd %Göteborgs stift Broströms julgåva

1 Julius Carlssons Byggande av kapell 8 409

Gåsöfond Julius Carlssons Byggande av kyrkor 61 770 kyrkofond

Får förbrukas enl. kammarkollegiets beslut

A Collanders stip. .Stipendiemedel till 45

1 fond gymnasier

40 i hypoteksobl.

1 1

A Collanders don. Medel till läroadjunkter 10 821 335 i hypoteksobl.

606 557 i hypoteksobl.

fond gymnasier

1

38 780 1 000 i räntebärande statsobl. 50 i kommunobl.

3 200 i hypoteksobl.

Gyllenstens donatio Understöd åt läraränkor

Göteborgs stifts 45 174

prästrekr.fond

Stipendier

M Lemmichs stip. 199

fond

Stipendiemedel till gymnasier

160 i hypoteksobl.

1 1 Faltzburgs stip. Stipendiemedel till

Organ inom kommundepartementets verksamhetsområde

1 Redovisande 1 Benämning på de Medlens ändamål

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr) Andra placeringar än Anmärkning i 1organ 1 fonderade medlen på bankräkning (kr)

övrigt

? Domkapitlet i . 1Göteborgs stift fond gymnasier Kammarkollegiets

A Lundgrens stip. Stipendiemedel till 20 i hypoteksobl. . Får förbrukas enl. beslut !

1 Ramzius stip.fond " 479

1 Biskop E H Rodhes Stipendier åt diakoniss—

35 485 8 100 i räntebärande diakonifond elever

1 statsobl. 1 2 900 i kommunobl. 1 10 950 i hypoteksobl.

B Wadströmsdonation Konsistorienotarien 346

234 185 i räntebärande

statsobl. 55 000 i kommunobl. 1 60 281 i hypoteksobl. 31 608 i industriobl. 100 000 i utlåntamedel 1 000 i utländska värdepapper

1 Summa 1 331 914 75 223 i aktier [ 1

Domkapitlet i _Karlstads stift

Aurenska stipendiet stipendiefond 5 682 4 000 i räntebärande statsobl.

Bergmanska stip. " 2 833 2 000 i hypoteksobl. fonden '

Bibelfonden Bibelspridning inom stiftet

123 870 37 245 i aktier 37 000 i räntebärande lstatsobl. 4 100 i hypoteksobl.

1 1 1 1 1 1 1 1 1

ERedovis nde

:organ ...—__ Domkapitlet i Karlstads stif

1 | Benämning på de 1

fonderade medlen

Biskopsfonden

Boströms stip.stift

Bfomanders fond

Carl XV:sstipendium Danielsens åundins

stip on

Echstedts stipen- diefond

Echstedts under— stödsfond

Edgren-Bergers fond

Rigmor Ekmans fond Elfdalii stiftsfond

B A Geijers stip.fond

1 1 1 1 1 1 1 Döri g 1 1 1 1

1 1 1

Organ inom kommundepartementets verksamhetsområde

Medlens ändamål Understöd till behövande präster

Stipendiefond

Föreläsararvode

Stipendiefond

||

Pension till prästänkor

Stipendiefond

Sjukvård m.m.

Stipendiefond

___—___.—

1Bokfört kapital den Andra placeringar än

130 juni 1981 (kr)

1

15

12 22 25 12 10

239 907 893 256 008 047 794 815 325 646 918

på bankräkning (kr)

7 000 i räntebärande

statsobl. 2 000 i hypoteksobl.

5 958 i aktier 5 000 i räntebärande statsobl. 2 602 i aktier 7 248 i aktier 3 000 i räntebärande statsobl. 12 899 i aktier 2 000 i hypoteksobl.

5 000 i räntebärande statsobl.

3 200 i aktier 2 000 i kommunobl.

3 000 i kommunobl.

Anmärkning i ?

övrigt &

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de Me dle ns ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än iAnmärkning i

Fonderade medl 30 juni 1981 (kr) 1På bankräkning (kr) övrigt

1Domkapitlet i 2 836

Karlstads stift

E G Geijers

Stipendiefond

110 881 48 861 i aktier 25 000 i räntebärande

statsobl.

Gudmundifonden

:

Hambergs Fond 24 578 10 088 i aktier 3 500 i räntebärande

statsobl. !

2 512 i aktier ! 4 000 i räntebärande

Stipendiefond 16 354 9 187 i aktier

3 000 i hypoteksobl.

Karlstads stipendie Fond

Låstboms fond " 8 208 2 949 i aktier

Löwenhielms fond " 5 823 5 000 i räntebärande

statsobl.

Fonden

L F Mellquists Fond

I Jerdins fond J Understöd till prästänkor 24 564 | 1

| I . |

1 1 380

| 1 l 2 853 i aktier [

80 020

18 386 i aktier 39 000 i räntebärande statsobl.

Matematiska premie— " 1 4 108

5 D Mellquists Fond 1 "

Organ inom kommundepartementets verksamhetsområde

iRedovisande 1 Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i

1 | fonderade medlen 30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) övrigt

iDomkapitlet i *Karlstads stift

Norders fond Stipendiefond 4 000 i räntebärande

statsobl.

5 645 i aktier 10 000 i räntebärande statsobl.

Nybergs fond

Prästerskapets 21 000 i lån

understödsfond

Understöd till präst

Prästrekrytering i Karlstad

Prästänkors pen— sionstilläggsfond Understöd till prästänkor 17 000 i räntebärande statsobl.

6 241 i aktier 10 000 i räntebärande statsobl.

Renströms stip.fond Stipendiefond

Romanska stiftelsen 9 393 5 000 i räntebärande statsobl. 2 000 i hypoteksobl.

1 : 1

' . Prästrekryteringen 1

_ Rundgrens stip.fond ” 1 994 1

Runestams fond Teol homelistiska sem_ 12 258 5 379 i aktier verk.

19 454 i aktier

Kassa För Stifts- Prästmötestryck m.m. 101 539 2 000 i hypoteksobl.

[ tryck Porträtt

___—T_—

: .

:Redovisande

'organ

1_________._l_._

Domkapitlet i Karlstads stift

1

Benämning på de

fonderade medlen

Sundströms minnes— Fond

Sällskapsstipendie—l Fonden

Teologiska homilet sem.

Treprocentsfonden

Wähnermans

Änkehjälpsfonden

Exponenda

Organ inom kommundepartementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Stipendiefond m.m.

Anslagsmedel insatta på

bankräkning

Läggs till änkehjälps— fonden

Stipendiefond

Understöd till prästänka

Prästmötestryck m m

Summa

30 juni 1981 (kr)

404 15 9 849

43 959

13 1 124 107

1 1 96 927 1 1 1 1 1

Bokfört kapital den Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

15 573 i aktier

25 000 i räntebärande 'statsobl.

2 000 i hypoteksobl.

7 807 i aktier 19 000 i räntebärande statsobl. 26 023 i aktier 10 000 i räntebärande statsobl.

Anmärkning i

övrigt

___—___1____1_______1__

| 1 1 1

Redovisande

organ

Domkapitlet i Härnösands stift

Benämning på de

fonderade medlen Mellbergs stip.— fond Jämtlands bibl.— fond

Ullbergs premiefond

Kempe—Viknerska stip.fond Donationsfonden Kyrkoherden.8ran— dells minne

Schubertska don fonden

Ödmarkska silver— bröllopsfonden Ödmarkska silver- bröllopsfond enl. särsk. låneräkning

Bohmanska fonden

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Stip till teol. stud. För bibl. i Jämtland Stip. till teol. stud. Understöd åt elever

Understöd till präst— änkor

Välgörande kyrkliga ändamål

Främjande av kristen tro Främjande av kristen

tro

Främjande av kristen tro

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr)

Samtliga fonder utom Särförvaltade har gemensamma place—

ringar i reverslån om 212 643

13 822 i reverslån

Anmärkning i

övrigt

Särförvaltad

1 1 1

Redovisande

organ

Domkapitlet i Härnösands stift

Benämning på de

Funderade medlen Söderbergs stip. Fond

Härnösands stifts bibl. Fond

Synoddalens kontor Franzénpriset Fond

Biskop Torsten Bohlin minnesfond

Hjelmerus minnes- Fond Hjelmerus minnes— Fond enl. särsk. låneräkning

SamFond För kyrklig verksamhet vid skolor

SamFond För handi- kappad ungdom

SamFond För stifts— bibilioteket

Medlens ändamål

Stip. t. teol. stud. m.m.

StiFtSbiblioteket

Till domkapitelhuset

Pris Framst. kristen. kult.insats Uppmuntran till barn— rik prästFru

Understöd prästänkor Understöd prästänkor

Skolprästv.

Bidrag till handikappad ungdom

Stiftsbilbioteket

12

13

85 10 50 33 10

BokFört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

433 716 113 256 449 869 000 739 708 017

Anmärkning i

på bankräkning (kr)

övrigt 10 000 i inteckningslåw Särförvaltad

Redovisande

organ

Domkapitlet i Härnösands stift

Benämning på de

Fonderade medlen

Samfond för univ. stipendier

Cassa pauperum

Cassa pauperum,

Fond För präst— mötenas tryckeria kostnader

Fond För stiftets herdaminnesarbete

Härnösands stifts prästmöteskassa

Änkehjälpsfonden (grundfond) Änkehjälpsfonden (reservfond)

Samfond För under— stöd Samfond För skol— stipendier

Medlens ändamål

Stip. Lån till präst

Enligt särsk. låne— räkn.

Pensionsfond Pensionsfond

Understöd å prästänka

Stip.

Summa

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr)

5 143 i reverslån

Anmärkning i

övrigt

Särförvaltad

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål 1BokFört kapital den 1Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

'Redovisande Benämning på de Anmärkning i Fonderade medlen på bankräkning (kr) övrigt

Johanssons Fond 196 808 96 923_i aktier

För lappFolk

Domkapitlet i 5Luleå stift

Sv. Missionssällskapet

113 093 29 000 i räntebärande statsobl. 29 000 i hypoteksobl.

A R Nilssons Fond

Stipendium för mindre bemedlade Fr. Stensele och Tärna kommuner

64 335 35 000 i räntebärande statsobl.

Ekenbergs Fond Inköp av kläder till

fattiga inom stiftet Bolivar Sundström Stipendium till kv. elev vid läroverket eller

1 18 736 _ Flickskolan i Luleå 1 1

Fonden För rekryte— Lån och stip. till teol. 105 153

ring av medarbetare stud.

Sacerdotalkassan Understöd till proster 12 209 - bl.a. vid Flyttning

Domkapitlets en— Prästmötestryck, under— 14 413 skilda Fond stöd m.m.

Lundellska Fonden studiehjälp åt unga män 216 407 41 225 i aktier och kvinnor för mission 10 000 i bankobl. bland lappar

Boremans Laestadius Stipendium För blivande 43 603 20 450 i kommunobl. minnesFond präster i Finsktalande Församling

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

organ Fonderade medlen 30 juni 1981 (kr) L___-_—_ ___—___ ;Domkapitlet i Svea Myhrmans Fond Lån och bidrag till 95 530 2Luleå stiFt präster För resor till lapparna

21 472

Hjälp åt lärarinna Från Västerbotten eller Norr— botten

Lindowska Fonden

Samzelius stipen— 10 835

dium

Stipendium till teol. stud.

>Lundbergska fonden 40 705

1

| Understöd till präst—

! och läraränkor med Flera 1

1 | 1

barn

Solanderska Fonden Avkastningen till Dia- 5 462 koniFöreningen och

Stiftsrådet

Kjellbergs fond Avkastningen till Dia— 114 215

doniFöreningen

17 077

Björkmanssons Fond Stipendier För 13 597 elever vid Fjell— stedtska skolan

Stip. till elever vid ; Fjellstedtska skolan, som Fungerar än

Jonssons Fond Avkastningen till Dia—

koniFöreningen

på bankräkning (kr)

___—___—

3 150 i räntebärande statsobl. 55 000 i räntebärande statsobl.

Redovisande Benämning på de | Medlens ändamål 1Bokfört kapital den Andra placeringar än |Anmärkning i

övrigt

Brgan inom kommunde artementets verksamhetsområde

Redovisande I Benämning på de Medlens ändamål organ Fonderade medlen __ _1.____ Domkapitlet i 1 Gulinska Fonden Luleå stift

Premier och stipendier till barn och ungdom av samisk börd

1890 års präst—

Bidrag till blivande mötesfond

Kommunitets stipen— diefonden

präster

Bidrag till Fattigaste gymnasisten i Luleå

ThurdFjaellska fonden

Stipendium till elev vid gymnasiet i Haparanda

Nortmanska fonden Stipendium till elev

vid läroverket i Umeå

Elin Björkmans premiefond

Stipendium till elev vid Hermelinskolan

Aurenska Fonden Stipendium till studeran- de vid Uppsala universi-

tet, Norrlands nation

Widenska Fonden Stipendium till läro- verkselev För utbildning

till präst

Fahlgrenska Fonden Lån till teol.stud

8 276 7 187 1 777 -

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

___—___—

Bokfört kapital den Andra placeringar än |Anmärkning i 30 juni 1981 (kr)

1'-Redovisande Medlens ändamål

1 iorgan

Benämning på de

Fonderade medlen på bankräkning (kr) lövrigt

Schubertska Fonden

Domkapitlet i Luleå stift

Välgörande ändamål, helst kyrkligt i Lappland och Norrland

Lappmarkens bokFond Spridande av sund eveng. litt. inom Sv. Lappm. och Finsktalande inom

1 ' ; 32 730 — | 1

Luleå stiFts under—

stödsfond efter avlidna präster statsobl.

vKollektmedel till stiftets ungdoms- och lägergårdar

Utdelas årligen av Domk. 44 816 - till stiftets ungdoms-

och lägergårdar

Summa 1 433 975

Luleå stift ' Till barn och änkor 97 730 65 000 i räntebärande '

1 1

organ

%Domkapitlet i ;Visby stift

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Redovisande

Benämning på de

fonderade medlen

Fonden För fattiga prästdöttrar

Fonden För präst- bristens avhjälpan- de

Fonden för behövande prästänkor

Biskop V Rundgrens Fond

Kyrkokollektiv- medlen Biskopsporträtten

Kyrkosångens vänner

Kassan För präst- rekrytering

Drgan inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Understöd till Fattig prästdotter

Stipendier till blivan— de präster Understöd till behövan— de prästänkor Stipendier till präster Underhåll av inven—

tarier eller målning— ar i kyrkor

Främjande av kyrko— sången

Stipendier till

Summa

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr)

3 000 i hypoteksobl. 80 150 i reverslån 15 000 i hypoteksobl. 5 000 i hypoteksobl.

Anmärkning i

övrigt

iRedovisande Benämning på de

Fonderade medlen

1 1orgsn ; 1 1 1

Domkapitlet i Stockholms stift

Widingska fonden Flodinska fonden Geogiiska Fonden

Jungbladska Fonden Bergstenska fonden Possiethska Fonden Klerckers Fond

Rehnströmska Fonden

Häggmanska Fonden

Lagus Fond

Organ inom kommunde'artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Studiestip. m.m.

Resestip.

Understöd t. o. sjuka Understöd t. Understöd t. m.m.

Stip. Stip.

Understöd t. efter tjn. Understöd t. döttrar Understöd t.

Fattiga

prästänkor prästänkor

änkor präst—

prästänkor

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

5

10

621 585 266 476 110 861 000 688 869 353

på bankräkning (kr)

Samtliga Fonder utom Särförvaltade har gemensamma placering— ar enligt Följande: 800 823 i aktier och konvertikla skulde- brev,

159 362 i räntebäran— de statsobl. och

20 000 i reverslån

Anmärkning i

övrigt

Särförvaltad

___—__.

1 . *Redov1sande

,organ

omkapitlet i tockholms stif-

Benämning på de

Fonderade medlen

Soopska understöds— fonden

Soopska bostads fonden Fredrik Thalins Fond

Elin och Ale Sahlins fond

Augusta Ramsays Fond

Hulda Sandersons Fond

Schultzbergs minne

Heimers fond

Sahlstedtska fonden

Levinska Fonden

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Understöd t. Fattiga och sjukl. kvinnfolk

Bostadsbidrag Understöd till blyg— samma fattiga Understöd t. behövande Diakoniverks. i Norr— land

Understöd t. Fattiga sjuka

Understöd t. präst- döttrar

Understöd t. blygsamma fattiga

Understöd t. prästdotter

Bibliotekarearv

Summa

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

28 904

105 450 778 500 159 996 211 017

28 782

34 629 222 371

254

på bankräkning (kr)

17 261 i aktier

Anmärkning i

övrigt

Särförvaltad

”___—___—

Bokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr)

1 Redovisande

organ

Uppsala dom— kyrka

Benämning på de

fonderade medlen

Visningskassan

Sundbergska Fonden

Grundfonden

Stadsåkrarnas För— säljningsfond

Lejonhuvudska fonden

Stenbocks medels— Fond

Skulpturfonden

E Janssons gåvo— och gravmedelsfond

0rgan inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Domkyrkans prydande

Fastighetsfond Fastighetsfond

Domkyrkans prydande

Underhåll gravkor

Domkyrkans prydande

Vård av gravplats m.m.

470 662

1 080 993 19 626

372 684 109 116

12 499 11 637

på bankräkning (kr)

Samtliga Fonder utom Särförvaltade har gemensamma placering- ar enligt Följande: 106 685 i räntebäran- de statsobl.,

100 863 i hypoteksobL 10 000 i kommunobl., 265 000 i reverslån

60 136 i aktier; 115 000 i ränte— bärande statsobl., 168 585 i hypoteks- obl..

115 000 i reverslån

Anmärkning i

övrigt

Särförvaltad

1 1 1 1

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

1 1 1

Redovisande

organ

Uppsala dom— kyrka

Benämning på de

fonderade medlen Stranenskys grav— medelsfond Gyllenborgs m.Fl. gravmedelsfond

Cronströmska Fattigmedelsfond

Fredéns minne

Redings Fond

Medlens ändamål

Vård av gravplats m.m. Vård av gravplats m.m.

Fattigmedel

Domkyrkans bästa

Domkyrkans prydande

Summa

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

2 483 1 400 1 638

310 004 128 997

1 447 410

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

200 000 i reverslån

. Anmärkning i

övrigt

Särförvaltad

1

Redovisande

organ

___—___.

1 (

;Stockholms län 1

1 |

1

1Länsstyrelsen i H Elmqvists Fond

1

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Benämning på de 1 Medlens ändamål

Fonderade medlen

m.m.

Z Blomqvists Fond Understöd till behövande

kronofogdar m.Fl.

Stiftelsen Sol— stickan

Barn och gamla

Omskolningsfonden

Håll Sverige Rent Från början ”vårstädning

70"

*Kassabrister hos kassörer

1Penningar i allmänt Se särskild lagstiftn.

1

1 1

Förvar Löseskillingar och " expropr.medel

Hyresmedel

Medel enl. 39 & UL I " Betalningssäkring 1 1

Summa

Bokfört kapital den Andra placeringar än

30 juni 1981 (kr)

38 726 47 737

10 757

3 687

57 620 7 094 814 5 888 944 43 385 943 552

105 493

14 234 715

på ban räkning (kr)

3 145 i aktier

18 000 i räntebärande

statsobl.

5 000 i industriobl. 1

1 387 i aktier

4 000 i räntebärande statsobl.

11 000 i kommunobl. 14 000 i hypoteksobl.

Anmärkning i

övrigt

F I 1 1 1 1 1

[Utdelning har inte skettpåmerän10 år

Fonderade enl. 1best. i lag

___—W

ngdovisande

åorgen

Benämning på de

Fondecade medlen

Länsstyrelsen i Stiftelsen För riks—

Uppsala län Fond För rest.arb. å Uppsala slott ändamål

Vasamonumentets donationsmedel

: Fonden För kultur- 1

[Deponerade exeku— ltions m.Fl. medel

iPenningar i allmänt förvar

. 1 1 i

änsstyrelsen i Donationsfonden 1Södermanlands

an

Donationsfonden 1 Tingstadii

salen å Uppsalaslott För allmänheten

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Visning av rikssalen

o

Restaureringsarb. a 'Uppsala*slott Kulturändamål Vasamonumentet

Se särskild lagstiftn.

Summa

1 1

[sar och Fiskare i D—län 1

'Understöd till behövande | CarolinaMannerstrålq änkor och barn efter lot— iUnderstöd till "två Fader—1

lösa Flickor av bättre Imans barn"

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

140 640

38 051

8 876

11 500

762 702 132 670

1 094 442

17 427

540 358 400 i aktier

4 375 i aktier 1 1

Andra placeringar än

på bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt Funderade enl. bwt.il%

0rgan inom kommunde artementets verksamhetsområde

Redovisande Benämning på de

Medlens ändamål |Bokfört kapital den Andra placeringar än Anmärkning i 130 juni 1981 (kr)

;organ Fonderade medlen 1

___—___...—

på bankräkning (kr) |övrigt

1Länsstyrelsen i Södergrenska pen— 1Understöd till vissa 8 844 2 500 i aktier vSödermanlands sionsfonden landsstatstjänstemän och

glän deras efterlevande

1 Deponerade exeku— Se särskild lagstiftn. 443 290

tions m.fl. medel

Funderade enl. _ [ma.ilm .

Penningar i allmänt 231 957

Förvar ; 1 Summa 1 241 877

Penningar i allmänt " Förvar 'Avgifter enl. 4 kap. 14 5 vattenlagen(VL)

2län 1 ' 1 Summa 1 662 372

| äLänsstyrelsen i Deponerade exeku- Se särskild lagstiftn. | 185 472 1

| 1 1Östergötlands tions m.Fl. medel ' 992 052 — i " 484 848 1

iRedovisande Benämning på de

;organ 1 Fonderade medlen

.______________i_______i_____

:Lansstyrelsen i Deponerade exeku- ÄJönköpings län tions m.Fl. medel

Penningar i allmänt Förvar

Avgifter enl. 4 kap. 14 & VL

änsstyrelsen i 8 G Anderssons Från ronobergs län Liatorp fond till förmån för blinda

Landshövdingepor— trättfonden

, 1 . 1 , 1 1

A Wettermarks pen— sionsfond

1 1 i.... 1 1

1 1

Bolmens miljövårds— 1Miljövård

1 ___1___

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

30 juni 1981 (kr)

på bankräkning (kr) övrigt

Se särskild lagstiftn. 1 065 309 Fonderade enl.

1best. i lag

" ' 254 321 1 1 .. 220 691 - " Summa * 1 540 321

Understöd till blind 1 6 242 Landshövdingen be- 1

blindföreningen i länet (enl. testa— mente)

Underhåll till porträtt— 2 491 —

1 1 1

1 efter Förslag Från samling !

Pension till Fattiga änkor eller barn

5 470 - Särskild styrelse 1 158 720 100 000 i bankobl. Särskild styrelse. 15tadgar fastställda av KMt 1974—05—31

slutar om understöd

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . . . . .. . .. . . .. 1 .. . . ' Reduv1sande Benämning pa de Medlens andamal Bokfört kapital den Andra placeringar an Anmärkning 1

organ Funderade medlen 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr) övrigt !

1Länsstyrelsen i Deponerade exeku— Se särskild lagstiftn. 79 703 fKrunobergs län tions m.Fl. medel

Funderade enl. best. i lag

Förvar

Avgifter enl. 4 kap. " 158 408 _ 14 & VL

Avgift tillf. vat— " 66 326 tenregl. 7 5

Summa 3 137 836

gLänsstyrelsen i Friherre Rappes Understöd åt sådana sjuka 208 008 914 i reverslån 5Kalmar län dunatiunsfond inom Mönsterås kommun som 5 befinner sig i ett trång- 1 mål

1 |Linnerhielmska pen- Understöd till ogifta sionsfonden ofrälse Fruntimmer

X 1 | Penningar i allmänt " 1 660 476 _ " 1 1

Emily Lundquists Understöd till fattiga donationsfond och behövande inom Kalmar

& län

I

; Deponerade exeku— Se särskild lagstiftn. 159 846 - Funderade enl. 1 tions m.Fl. medel best. i lag

åRedovisande Benämning på de

åorgan Funderade medlen

;Kalmar län förvar

1Länsstyrelsen i

_ BelöningsFund För fGotlands län

brottslingars efter— spanande och upp— täckande

xLandshovding Erik

Deponerade exeku- tiuns m.Fl. medel

Penningar i allmänt Förvar

Länsstyrelsens trivselfond

| Medlens ändamål

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Handling saknas

Belöning till bl.a. jord— Nylanders minnesfond brukare

Se särskild lagstiftn.

Summa

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

420 134 812 245

11 880

401

201.479

13 722

230 107

1 1

7 921 i aktier

'Andra placeringar än P

å bankräkning (kr) Anmärkning i

övrigt Funderade enl. bmt.ilm Funderade enl. best. i lag

1 1 1 1

1 ;nedDVisnnde | Benämning på de

iorgan L_____—___

fonderade medlen

1 ätänsstyrelsen i Rosellska Fonden

:Blekinge län

1 (

Königska Fonden

= Blekinge fiskares nödhjälpsfond

S Hagströms minnes- . Fond

Polismedelsfonden

Alkoholistvårds- anstaltsfonden

[Väjösnft ikollektmedel

Lunds stift kollektmedel Visby stift kollektmedel

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Utdelning till den fat-

tiga skärgårdsbefolkning—.

en å öarna utanför Karlskrona

Understöd åt avlidna civila el. militära be— Fattningsh.döttrar

Understöd åt nödställda Fiskare

Årliga julgåvor till behövande

äverskottsmedel å tidigare bidrag

Bidrag för bestridande av kostn. för en tidigare

planerad vårdanstal för alkoholister

lBokfört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1931 (kr)

7 652

1 1. 1

395

11

739 91 102

23 400

4'703

1 264

på bankräkning (kr)

4 000 i räntebärande statsobl. 5 000 i räntebärande statsobl.

15 000 i räntebärande statsobl. 23 000 i räntebärande _statsobl.

1 000 i räntebärande statsobl. 1 000 i räntebärande statsobl.

1 1 1 1 1 1 1 1

Anmärkning i

övrigt

Ej utdelning sedan 1946

1 | 1 1 Ej någon utdelning . .de senaste 10—15 åren. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ; 1

?”"——"— |

gRedovisande

åorgan

Länsstyrelsen

i ' i Blekinge län

1 1 & 1 =[Länsstyrelsen i %Kristianstads

ilän

!

Benämning på de

Fonderade medlen

Deponerade exeku— tions m.Fl. medel

Penningar i allmänt

Förvar Löseskillingar

Fördelade löse- skillingar

Skånska Invalid— husFonden

Fonden Doktor Richard Hogners "Lilla Ninni till minne"

Deponerade exeku- tions m.Fl. medel

Penningar i allmänt

Förvar

1 1

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Se särskild lagstiFtn.

||

Summa

Gratifikationer t.

skedande militärpersoner

inom länet

av—

BeFordra Svenska barns

hälsa

Se särskild lagstiFtn.

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

313 841

57 829

9 352

40 077

624 763

20 472

9 330

712 165 151 224

___—___”?—

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

Anmärknin i 9

övrigt

Fonderade enl. best. i lag

|| ||

Fonderade enl. bmt.ilm

Organ inom kommundepartementets verksamhetsområde

_____________________________________——_——_—-———-—— ___—___—

l Redovisande Benämning på de Medlens ändamål Bokfört kapital den lAndra placeringar än IAnmärkning i 30 juni 1981 (kr)

organ Funderade medlen på bankräkning (kr)

Länsstyrelsen i 76 035 Kristianstads

län

AvgiFter enl. 4 kap Se särskild lagstiftn. Funderade enl.

best. i lag

969 226 I !

. |

Länsstyrelsen i Löflingska donations Understöd till Fattiga 6 034 3 361 i räntebärande

[ Malmöhus län Fonden 1 statsobl.

P Z Lindmans dona- Understöd till Fader— .tionsfond och moderlösa Fattiga barn

Kammarkollegiet Förvaltar till— gångarna

Deponerade exeku— Se särskild lagstiftn. 2 032 403 tions m.Fl. medel

Funderade enl. best. i lag Penningar i allmänt " 734 922 Förvar

Summa 2 773 359

l ) i !

Deponerade exeku- Se särskild lagstiFtn. 193 403

tions m.Fl. medel

Funderade enl. best i lag

Länsstyrelsen i Hallands län

Penningar i allmänt ” Förvar

! i 1 ! i !

| 541 909 | _ n

i__________________________________.

x______._—__———

Organ inom kommundepartementets verksamhetsområde

_—————_—_—T——I—i Bokfört kapital den 1Andra placeringar än Anmärkning i 30 juni 1981 (kr)

Redovisande Benämning på de Medlens ändamål

organ Funderade medlen

på bankräkning (kr) övrigt

Länsstyrelsen i Avgifter enl. 4 kap. Se särskild lagstiFtn. Hallands län 14 5 VL

257 927 Funderade enl.

bwtilm

993 241

Länsstyrelsen i Deponerade exeku- "

;Göteborgs och tions m.Fl. medel åBohus län

1 773 058 -

Penningar i allmän 3 424 369 .Förvar '

5 197 427

Länsstyrelsen i Deponerade exeku— "

Älvsborgs län tions m.Fl. medel

|| 1

Penningar i allmänt " Förvar

239 046

||

; Avgifter enl. 4 kap. " 14 5 VL

1 I

x !

Redovisande

' organ

Länsstyrelsen i Skaraborgs län

Benämning på de

Fonderade medlen

Ida Sagers minne

Hadelinska Fonden

Sagerska samfunden

Gullbranssonska Fonden

Håll Skaraborg rent

Deponerade exeku- tions m.Fl. medel

Penningar 1 allmänt Förvar

AvgiFter enl. 4 kap. VL

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Medlens ändamål

Uppmuntra hemslöjd inom länet

Velinge kyrkas underhåll

Pensioner eller bidrag

till behövande pensionä-

rer eller bidrag till

kostnader För konvales-

centvård

För skolan och Fattig- vården i Tuns pastorat

Naturvårdande projekt

Se särskild lagstiFtn.

Summa

Bokfört kapital den 30 juni 1981 (kr)

1 599

12 735

221 243 407 885 100 487 848 627

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

30 800 i räntebärande statsobl. 34 970 i hypoteksobl. 19 000 i räntebärande statsobl. 3 000 i hypoteksobl.

1 599 i reverslån

Anmärkning i

övrigt

Fonderade enl. best. i lag

1 :

Redovisande

.organ

1 'i 1 | 1 I 1 i 1 1 1 l i | i 1 !

Länsstyrelsen i Värmlands län Länsstyrelsen i Örebro län

Organ inom kommunde artementets verksamhetsområde

Benämning på de Medlens ändamål BukFört kapital den Funderade medlen 30 juni 1981 (kr)

TegnerFonden Bidrag till kyrkorådet i Säffle

Landshövdingens Utdelning till personer

nödhjälpsFond Från Främmande ort som ej äga medel till återresan

Deponerade exeku— Se särskild lagstiFtn. tions m.Fl. medel

Penningar i allmänt " Förvar

AvgiFter enl. 4 kap. " 14 5 VL

Summa

Deponerade exeku— Se särskild lagstiFtn. tions m.Fl. medel

Penningar i allmänt " Förvar

Summa 810 743

Andra placeringar än

på bankräkning (kr)

1 000 i kommunobl. 14 000 i kommunobl.

Anmärkning i

övrigt

Ej donationsmedel. Kbrev 1907-04—26

Fond bildad att lindra år 1902 inom

Värmlands län in- träFFat nödår

Funderade enl. best. i lag

'I

Funderade enl. best. i lag

||

Redovisande

organ

Länsstyrelsen i:

Västmanlands län

Benämning på de

Funderade medlen

Rotehåll. i Västm. BesparingsFond

Tigerhjelmska InvalidFonden Pontus Nohres donationsfond Casselska Fonden Länsstyrelsens understödsfond Fonden För NäFska

Pensionsinrättn.

Per Forsins Fund

Janseska stipendie- Fonden

| 1 | 1 ! i 1 ! 1

Organ inom kommundepartementets verksamhetsomrade

Medlens ändamål

Till länets Fromma För allmännyttiga Företag m. m.

lanthushålle t Arbetare vid Spännar- hyttan och Svanåbruk Välgörande eller all-

1 1 Förtjänta husmödrar i ' männyttiga ändamål |

Pension till knektänkor

Bidrag till änkor och

barn till häradsskrivare,

Fögderidirektörer | i

Stipendier till barn till anetällda vid länsstyrel— sen, lokala skatte- och

kronoFogdemyndigheten m_______________l____

2 336 165

142 986 149 734

25 450 15 665 23 000

BokFört kapital den Andra placeringar än 30 juni 1981 (kr) på bankräkning (kr)

1 742 916 i reverslån

110 500 i reverslån

135 430 i aktier 2 000 i räntebärande statsobl.

25 000 i hypoteksobl. 14 000 i räntebärande statsobl. 9 000 i h