Inaktuell version

Kupongskattelag (1970:624)

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1970-11-20
Ändring införd
SFS 1970 i lydelse enligt SFS 2011:935
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2004:1148 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  Kupongskatt skall betalas enligt denna lag till staten för utdelning av annat slag än som avses i 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) på aktie i svenskt aktiebolag.

[S2]Vad i denna lag sägs om aktie i svenskt aktiebolag gäller även aktie i europabolag med säte i Sverige och andel i svensk investeringsfond. Lag (2004:495).

2 §  I denna lag förstås med

[S2]avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

[S3]central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation som central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

[S4]egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,

[S5]fondbolag: aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

[S6]förvaltningsbolag: ett utländskt företag som förvaltar en investeringsfond i Sverige,

[S7]förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som enligt lagen om investeringsfonder förvarar tillgångarna i en investeringsfond och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden,

[S8]utdelningstillfälle: för avstämningsbolag den i 4 kap. 39 § aktiebolagslagen avsedda dagen för avstämning och för andra aktiebolag liksom i fråga om investeringsfond den dag då utdelningen blir tillgänglig för lyftning,

[S9]utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället.

[S10]Med utdelning avses även

 1. återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden enligt 20 kap. 1 § första stycket 3 eller 35 § 3aktiebolagslagen,
 2. utskiftning vid bolagets likvidation enligt 25 kap. 38 § aktiebolagslagen,
 3. utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag,
 4. utbetalning av fusionsvederlag till aktieägare enligt 23 kap. 26 § aktiebolagslagen till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i det övertagande bolaget,
 5. utbetalning av fusionsvederlag till andelsägare enligt 8 kap. 14 § lagen om investeringsfonder till den del vederlaget utgörs av annat än andelar i den övertagande fonden, och
 6. utbetalning av delningsvederlag till aktieägare enligt 24 kap. 28 § aktiebolagslagen som avser
  1. delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 samma lag till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i de övertagande bolagen, eller
  2. delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 samma lag till den del vederlaget utgörs av annat än ersättning som enligt 42 kap. 16 b § inkomstskattelagen (1999:1229) inte ska tas upp. Lag (2011:935).

3 §  Har för aktiebolag, som icke är avstämningsbolag, ej bestämts utdelningstillfälle eller skall utdelning i sådant bolag tillgodoföras den utdelningsberättigade på annat sätt än genom utbetalning av utdelat belopp, anses utdelningen ha blivit tillgänglig för lyftning omedelbart efter det att beslut om utdelningen fattats.

Skattskyldighet

4 §  Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller utländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket. Skattskyldighet föreligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk juridisk person för sådan del av utdelningen som motsvarar det belopp som ska beskattas hos delägaren enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 §inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av utdelningen som ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket och som belöper på delägare eller medlem som är begränsat skattskyldig.

[S3]Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.

[S4]Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap. 17 § 2–4 inkomstskattelagen.

[S5]Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främmande stat som är medlem i Europeiska unionen, om den innehar 10 procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i artikel 2 i det av Europeiska gemenskapernas råd den 23 juli 1990 antagna direktivet om en gemensam ordning för beskattning avseende moder- och dotterbolag i olika medlemsstater i direktivets lydelse den 1 januari 2005 (90/435/EEG).

[S6]Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i 2 kap. 5 a § inkomstskattelagen och som motsvarar ett sådant svenskt företag som avses i 24 kap. 13 § 1–4 den lagen, för utdelning på aktie om aktien är en sådan näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 14 § första stycket 1 eller 2 samma lag.

[S7]Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket gäller att utdelningen skulle ha omfattats av bestämmelserna om skattefrihet i 24 kap. 17–22 §§ eller 25 a kap.5, 6 och 8 §§inkomstskattelagen, om det utländska bolaget varit ett svenskt företag. I fråga om innehavstid enligt 24 kap. 20 § samma lag gäller dock att andelen alltid ska ha innehafts minst ett år vid utdelningstillfället.

[S8]Skattskyldighet för utdelning föreligger inte heller för handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag eller i utlandet delägarbeskattade juridiska personer om motsvarande utdelning hade varit skattefri enligt femte eller sjätte stycket om delägaren själv hade varit utdelningsberättigad. Vid bedömningen av om utdelningen hade varit skattefri ska aktieinnehavet bestämmas utifrån storleken på delägarens indirekta innehav. Lag (2011:279).

Skattesats

5 §  Kupongskatt utgår med trettio procent av utdelningen.

Beslutande myndighet

6 §  Ärende om kupongskatt prövas av Skatteverket. Lag (2003:647).

Valuta

6 a §  Samtliga uppgifter som skall lämnas enligt denna lag skall till sina belopp anges i svenska kronor. Lag (2000:47).

Innehållande av kupongskatt vid utbetalning av aktieutdelning m.m.

Utdelning i avstämningsbolag m.m.

7 §  En central värdepappersförvarare ska vid utbetalning av utdelning innehålla kupongskatt, om det inte av tillgängliga uppgifter om den utdelningsberättigade framgår att denne inte är skattskyldig. Kupongskatt ska vidare innehållas om utdelning inte har kunnat ske till följd av bristande uppgift om den utdelningsberättigade.

[S2]Uppgift som avses i första stycket ska lämnas skriftligen till den centrala värdepappersförvararen i samband med begäran om införing i aktieboken eller anmälan om registrering på avstämningskonto av uppgift som avses i 4 kap. 18 § första stycket 6-8 lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, samt i övrigt när värdepappersförvararen begär det av den som avses med införingen. Ändras något förhållande som är av betydelse för bedömning av frågan om skattskyldighet enligt denna lag, ska uppgiftslämnaren utan dröjsmål skriftligen anmäla detta till värdepappersförvararen.

[S3]Den centrala värdepappersförvararen ska senast fyra månader efter utdelningstillfället lämna den utdelningsberättigade skriftlig uppgift om det belopp som innehållits i kupongskatt för denne. Lag (2011:69).

8 §  En central värdepappersförvarare skall senast fyra månader efter utdelningstillfället lämna Skatteverket uppgift om

 1. 1) det sammanlagda beloppet av utbetalade utdelningar för vilka skattskyldighet ej förelegat,
 2. 2) storleken av utbetalad utdelning och innehållen kupongskatt för

Ändringar

Kupongskattelag (1970:624)

Ändring, SFS 1971:98

Ändring, SFS 1971:313

Ändring, SFS 1971:410

  Förarbeten
  Prop. 1971:60
  Omfattning
  ändr. 23, 27, 29, 30 §§

Ändring, SFS 1974:996

  Förarbeten
  Prop. 1974:181
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 7, 12, 19, 23, 27, 29 §§

Ändring, SFS 1975:1383

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:76
  Omfattning
  ändr. 2, 7, 12, 13 §§, rubr. närmast före 7, 13 §§

Lag (1979:182) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1980:76) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1982:193) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:96
  Omfattning
  upph. 28 §; utgår rubr. närmast före 28 §

Lag (1982:1212) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1985:111) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1986:1118) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1986:1320) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  ändr. 17, 21, 22, 25, 27, 29 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:636) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:12
  Omfattning
  ändr. 2, 7, 12 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1989:1041) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1990:359) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  upph. 25 §; ändr. 14, 17, 21-24, 29 §§
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1990:1434) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:54
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 12, 13, 27 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:349) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1991:414) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1992:628) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93
  Omfattning
  ändr. 19, 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:463) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 §§, rubr. närmast före 29 §; ny 30 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:773) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:447, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU30
  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:899) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/92:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 22, 26 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1555) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1706) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:119, Prop. 1993/94:38, Bet. 1993/94:TU11
  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Lag (1994:780) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:443, Prop. 1993/94:234, Bet. 1993/94:SkU25
  Omfattning
  ändr. 12 §; ny 9 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:814) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:422, Prop. 1993/94:196, Bet. 1993/94:LU32
  Omfattning
  ändr. 2, 27 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1867) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1868) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:157, Prop. 1994/95:52, Bet. 1994/95:SkU10
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1869) om ändring i lagen (1994:814) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:142, Prop. 1994/95:70, Bet. 1994/95:NU13
  Omfattning
  ändr. 2, 27 §§ i 1994:814

Lag (1996:666) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  upph. 31, 32 §§, rubr. närmast före 31 §; ny 25 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:948) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 6 §, övergångsbest. till 1993:463
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:515) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 19, 27 §§, rubr. närmast före 27 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:1087) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:65, Prop. 1997/98:17, Bet. 1997/98:JuU6
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:242) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 6, 17, 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1998:1485) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:14, Prop. 1997/98:160, Bet. 1998/99:FiU7
Omfattning
ändr. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 25 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1607) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:67, Bet. 1998/99:SkU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:996) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:28, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:FiU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 1, 4, 17, 27 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:47) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:76) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:136, Prop. 1999/2000:38, Bet. 1999/2000:SkU12
Omfattning
ändr. 2, 27 §§
Ikraftträder
2000-03-10

Lag (2000:468) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 6, 24, 29 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1348) om ändring i lagen (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:108, Prop. 2000/01:22, Bet. 2000/01:SkU9
Omfattning
ändr. 4 § i 1999:1240

Lag (2000:1423) om ändring i lagen (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:129, Prop. 2000/01:31, Bet. 2000/01:SkU11
Omfattning
ändr. 27 § i 1999:1240; ny övergångsbest. till 1999:1240

Lag (2001:1228) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
ändr. 14, 17 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:226) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:166, Prop. 2002/03:96, Bet. 2002/03:SkU14
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:647) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
upph. 30 §; nuvarande 30 a § betecknas 30 §; ändr. 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, nya 30 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1087) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:78, Prop. 2003/04:10, Bet. 2003/04:SkU6
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:50) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr. 1, 2, 12 §§
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:495) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:264, Prop. 2003/04:134, Bet. 2003/04:SkU34
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2004:1148) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:76, Prop. 2004/05:27, Bet. 2004/05:SkU13
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32003L0123
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:348) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:236, Prop. 2004/05:146, Bet. 2004/05:SkU31
Omfattning
ändr. 12, 20, 27 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:1141) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:115, Prop. 2005/06:39, Bet. 2005/06:SkU9
Omfattning
ändr. 2, 7, 12, 27 §§, nya 11 a, 11 b §§, p 2, 3 övergångsbest. till 2004:50
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:576) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:349, Prop. 2005/06:169, Bet. 2005/06:SkU29
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32003L0123
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1420) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Prop. 2006/07:2, Bet. 2006/07:SkU2
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2008:276) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:169, Prop. 2007/08:57, Bet. 2007/08:FiU30
Omfattning
ändr. 11 b §
Ikraftträder
2008-07-23

Lag (2008:828) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:5, Prop. 2007/08:156, Bet. 2008/09:SkU3
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32003L0123
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:782) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 23, 27, 29, 30 §§
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:1414) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:109, Prop. 2009/10:36, Bet. 2009/10:SkU22
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1442) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:69) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:112, Prop. 2010/11:18, Bet. 2010/11:SkU14
Omfattning
ändr. 2, 7, 12, 27 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:279) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2011:935) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:318, Prop. 2010/11:131, Bet. 2010/11:SkU35
Omfattning
ändr. 2, 11 b §§; ny 11 c §
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2011:1246) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
Omfattning
ändr. 1, 4, 23, 24, 27, 29, 30 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1273) om ändring i lagen (2011:1246) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
ändr. 4 § i 2011:1246

Lag (2012:272) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:208, Prop. 2011/12:96, Bet. 2011/12:SkU19
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32011L0096
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2013:574) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:292, Prop. 2012/13:155, Bet. 2012/13:FiU31
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 11 b, 11 c, 12 §§
CELEX-nr
32011L0096
Ikraftträder
2013-07-22

Lag (2014:565) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:293, Prop. 2013/14:86, Bet. 2013/14:CU26
Omfattning
upph. 18 §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2015:884) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:65, Prop. 2015/16:14, Bet. 2015/16:SkU7
Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:52) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Prop. 2015/16:10, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
ändr. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 25 §§
Ikraftträder
2016-03-01

Lag (2018:1205) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:398, Prop. 2017/18:245, Bet. 2017/18:SkU25
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-01-01