Inaktuell version

Förvaltningsprocesslag (1971:291)

(FPL)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1971-06-04
Ändring införd
SFS 1971 i lydelse enligt SFS 2001:27
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-29

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller rättskipning i Regeringsrätten, kammarrätt och länsrätt. Lag (1995:22).

2 §  Har i lag eller i författning som beslutats av regeringen meddelats bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen. Lag (1980:275).

Måls anhängiggörande m.m.

3 §  Ansökan, besvär, anmälan, underställning och annan åtgärd, varigenom mål anhängiggöres, skall ske skriftligen.

[S2]En ansöknings- eller besvärshandling från en enskild skall vara egenhändigt undertecknad av honom eller hans ombud. Den skall innehålla uppgift om hans

 1. yrke samt personnummer eller organisationsnummer,
 2. postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan adress där han kan anträffas för delgivning genom stämningsman,
 3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen, dock att nummer avseende hemligt telefonabonnemang behöver uppges endast om rätten begär det, samt
 4. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom.

[S3]Förs den enskildes talan av ställföreträdare, skall motsvarande uppgifter lämnas även om denne. Har den enskilde vidtalat ett ombud att företräda honom, skall ombudets namn, postadress och telefonnummer anges.

[S4]En ansöknings- eller besvärshandling från en enskild skall dessutom innehålla uppgifter om enskild motpart, om sådan finns, i de hänseenden som anges i andra och tredje styckena. Uppgift om motpartens eller dennes ställföreträdares yrke, arbetsplats, telefonnummer och ombud behöver lämnas endast om uppgiften utan särskild utredning är tillgänglig för den enskilde. Saknar motparten känd adress, skall uppgift lämnas om den utredning som gjorts för att fastställa detta.

[S5]Uppgifter som avses i andra--fjärde styckena skall gälla förhållandena när uppgifterna lämnas till rätten. Ändras något av dessa förhållanden eller är en uppgift ofullständig eller felaktig, skall det utan dröjsmål anmälas till rätten. Lag (1985:271).

4 §  I en ansökan eller ett överklagande eller en därmed jämförlig handling skall anges vad som yrkas samt de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet. I överklagandet anges dessutom det beslut som överklagas. Om prövningstillstånd krävs, skall även anges de omständigheter som åberopas till stöd för att ett sådant tillstånd skall meddelas.

[S2]Sökande eller klagande bör vidare uppge bevis som han vill åberopa och vad han vill styrka med varje särskilt bevis. Lag (1994:436).

5 §  Är ansöknings- eller besvärshandling så ofullständig att den inte kan läggas till grund för prövning i sak, skall rätten förelägga sökanden eller klaganden att inom viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att hans talan annars inte tas upp till prövning. Detsamma gäller om handlingen inte uppfyller föreskrifterna i 3 §, såvida inte bristen är av ringa betydelse för frågan om delgivning. Lag (1985:271).

6 §  Mål upptages ej till prövning, om ansökan, besvär eller annan åtgärd, varigenom mål anhänggiggöres, ej skett inom föreskriven tid.

6 a §  Ett överklagande tillställs den myndighet som har meddelat det beslut som överklagas. Överklagandet skall ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet eller, om klaganden är en part som företräder det allmänna, inom tre veckor från den dag länsrättens eller kammarrättens beslut meddelades.

[S2]Den myndighet som har meddelat beslutet prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent, skall myndigheten avvisa det, om inte annat följer av tredje stycket.

[S3]Överklagandet skall inte avvisas, om förseningen beror på att myndigheten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar. Överklagandet skall inte heller avvisas, om det inom överklagandetiden har kommit in till den domstol som skall pröva överklagandet. I ett sådant fall skall domstolen vidarebefordra överklagandet till den myndighet som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag överklagandet kom in till den högre instansen.

[S4]Om överklagandet inte avvisas enligt denna paragraf, skall den myndighet som har meddelat beslutet överlämna det och övriga handlingar i ärendet till den domstol som skall pröva överklagandet. Detta gäller dock inte när över-klagandet förfaller enligt 28 § förvaltningslagen (1986:223). Lag (1998:374).

7 §  Finner en länsrätt eller kammarrätt i samband med att ett mål inleds att den saknar behörighet att handlägga målet men att en annan motsvarande domstol skulle vara behörig, skall handlingarna i målet lämnas över till den domstolen, om den som inlett målet inte har något att invända mot detta och det inte heller finns något annat skäl mot att handlingarna överlämnas. Handlingarna skall anses ha kommit in till den senare domstolen samma dag som de kom in till den domstol som först tog emot handlingarna. Lag (1998:374).

7 a §  Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets beslut skall den myndighet som först beslutade i saken vara den enskildes motpart sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen.

[S2]Första stycket gäller inte i fråga om beslut som överklagas direkt hos kammarrätt. Lag (1995:1692).

Måls handläggning

8 §  Rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.

[S2]Vid behov anvisar rätten hur utredningen bör kompletteras. Överflödig utredning får avvisas.

9 §  Förfarandet är skriftligt.

[S2]I handläggningen får ingå muntlig förhandling beträffande viss fråga, när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet.

[S3]I kammarrätt och länsrätt skall muntlig förhandling hållas, om enskild som för talan i målet begär det samt förhandlingen ej är obehövlig och ej heller särskilda skäl talar mot det. Lag (1991:211).

10 §  Ansöknings- eller besvärshandling eller annan handling, varigenom mål anhängiggörs, och det som hör till den skall tillställas motpart eller annan mot vilken åtgärd ifrågasätts. Mottagaren skall föreläggas att svara inom viss tid vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras.

[S2]Underrättelse enligt första stycket behövs ej,

 1. om det inte finns anledning anta att talan kommer att bifallas helt eller delvis,
 2. om underrättelse annars är uppenbart onödig,
 3. om motparten är en förvaltningsmyndighet och en underrättelse är onödig eller
 4. om det kan befaras att underrättelse skulle avsevärt försvåra genomförandet av beslut i målet. Lag (1995:1692).

11 §  Den som förelagts att svara skall göra det skriftligen, om ej rätten förordnar att svaret får lämnas vid muntlig förhandling.

[S2]Den som svarar skall ange huruvida han medger eller bestrider yrkandena i målet eller, om målet anhängiggjorts genom anmälan eller underställning, huruvida han godtager eller motsätter sig åtgärd som ifrågasättes. Om han bestrider yrkande eller motsätter sig ifrågasatt åtgärd, bör han ange skälen härför och de bevis som han vill åberopa.

[S3]Svar skall innehålla uppgift om vilket mål det hänför sig till.

12 §  Rätten skall ge sökande eller klagande tillfälle att ta del av svar och det som hör till svaret och att inom viss tid yttra sig skriftligen över detta, om det ej är obehövligt. Rätten får förelägga honom att yttra sig över svaret vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras.

13 §  Om det behövs, skall rätten inhämta yttrande från förvaltningsmyndighet som tidigare beslutat i saken.

14 §  Till muntlig förhandling skall kallas sökande eller klagande och den som har att svara i målet. Enskild får föreläggas att inställa sig personligen vid vite eller vid påföljd av att hans utevaro inte utgör hinder för målets vidare handläggning och avgörande. Förvaltningsmyndighet eller annan part, som enligt föreskrift i lag företräder det allmänna, får föreläggas att inställa sig vid påföljd att partens utevaro inte utgör hinder för målets vidare handläggning och avgörande.

[S2]Sökande eller klagande och den som har att svara i målet får medverka per telefon i muntlig förhandling under samma förutsättningar som gäller enligt 42 kap. 10 § rättegångsbalken. Bestämmelserna i denna lag om kallelser och förelägganden och om påföljder vid utevaro gäller inte i fråga om sökande eller klagande och den som har att svara i målet, som kallas att medverka per telefon i muntlig förhandling. Lag (2001:27).

15 §  Enskild part, som inställt sig till muntlig förhandling, får tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnad för resa och uppehälle, om rätten finner att han skäligen bör ersättas för sin inställelse. Rätten får bevilja förskott på ersättningen. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen. Lag (l980:275).

16 §  I fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling gäller 5 kap.1--5 och 9 §§rättegångsbalken i tillämpliga delar. Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får rätten förordna att förhandling skall hållas inom stängda dörrar, om det kan antagas att vid förhandlingen kommer att förebringas uppgift, för vilken hos domstolen gäller sekretess som avses i sekretesslagen (1980:100). Lag (1980:104).

17 §  Vid muntlig förhandling föres protokoll. Protokollet skall innehålla redogörelse för förhandlingens gång och för den utredning som förebringas vid förhandlingen. I protokollet skall antecknas vad som förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden, bestridanden, invändningar och vitsordanden.

18 §  Innan mål avgöres, skall part ha fått kännedom om det som tillförts målet genom annan än honom själv och haft tillfälle att yttra sig över det, om det ej föreligger sådana skäl däremot som anges i 10 § andra stycket.

19 §  I fråga om underrättelseskyldighet enligt 10 § första stycket, 12 eller 18 § gäller de begränsningar som följer av 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100). Lag (1980:104).

Vissa bevismedel

20 §  Skriftlig handling, som åberopas till bevis, skall tillställas rätten utan dröjsmål. I fråga om sådant bevis gäller i övrigt 38 kap.1--5 och 7--9 §§rättegångsbalken i tillämpliga delar. Ersättning till annan än part för tillhandahållande av skriftlig handling utgår dock alltid av allmänna medel. Lag (1980:104).

21 §  Åberopas till bevis föremål, som lämpligen kan ges in till rätten, skall föremålet utan dröjsmål överlämnas dit. I fråga om sådant bevis gäller 39 kap. 5 § rättegångsbalken i tillämpliga delar. Ersättning till annan än part för tillhandahållande av föremål utgår dock alltid av allmänna medel.

22 §  Åberopar part skriftlig handling eller föremål till bevis, får rätten förelägga honom att inom viss tid tillställa rätten handlingen eller föremålet vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras.

23 §  Rätten får förordna om syn på stället för besiktning av fastighet eller plats eller av föremål som ej lämpligen kan ges in till rätten. Vid sådan syn får yrkeshemlighet röjas endast om det finns synnerlig anledning därtill.

[S2]I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna om muntlig förhandling i tillämpliga delar.

24 §  Rätten får inhämta yttrande över fråga, som kräver särskild sakkunskap, från myndighet, tjänsteman eller den, som eljest har att gå till handa med yttrande i ämnet, eller anlita annan sakkunnig i frågan.

[S2]I fråga om sakkunnig gäller 40 kap.2--7 och 12 §§rättegångsbalken i tillämpliga delar.

[S3]Ersättning för utlåtande av myndighet, tjänsteman eller den som eljest har att gå till handa med yttrande utgår endast om det är särskilt föreskrivet. Annan sakkunnig är berättigad till ersättning av allmänna medel för sitt uppdrag. Rätten får bevilja förskott på sådan ersättning.

25 §  Rätten får förordna om förhör med vittne eller sakkunnig. Sådant förhör äger rum vid muntlig förhandling. Förhöret får hållas under ed. Om förhör gäller 36 kap.1-18 och 20-23 §§ samt 40 kap.9-11, 14, 16 och 20 §§rättegångsbalken i tillämpliga delar.

[S2]Vittne och sakkunnig får medverka per telefon i muntlig förhandling under samma förutsättningar som gäller enligt 43 kap. 8 § fjärde stycket rättegångsbalken. Bestämmelserna i denna lag om kallelser och förelägganden och om påföljder vid utevaro gäller inte i fråga om vittne och sakkunnig, som kallas att medverka per telefon i muntlig förhandling. Lag (2001:27).

26 §  Vittne eller sakkunnig har rätt till ersättning av allmänna medel för kostnad för sin inställelse. Rätten får bevilja förskott på ersättning för kostnad för resa och uppehälle. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen.

[S2]Har vittnet eller den sakkunnige inkallats på begäran av enskild part och visar det sig att parten saknade godtagbart skäl för sin begäran, får rätten ålägga honom att återbetala ersättningen till statsverket. Lag (1980:275).

27 §  Finner länsrätt att förhör med vittne eller sakkunnig lämpligen bör hållas av annan länsrätt, får rätten efter samråd med denna besluta härom.

[S2]I fråga om bevisupptagning enligt första stycket gäller 35 kap.10 och 11 §§rättegångsbalken i tillämpliga delar. Lag (1986:1322).

Beslut

28 §  Domstol, som har att pröva besvär, kan förordna att det överklagade beslutet, om det eljest skulle lända till efterrättelse omedelbart, tills vidare icke skall gälla och även i övrigt förordna rörande saken.

29 §  Rättens avgörande får ej gå utöver vad som yrkats i målet. Om det föreligger särskilda skäl, får dock rätten även utan yrkande besluta till det bättre för enskild, när det kan ske utan men för motstående enskilt intresse.

30 §  Rättens avgörande av mål skall grundas på vad handlingarna innehåller och vad i övrigt förekommit i målet.

[S2]Av beslutet skall framgå de skäl som bestämt utgången.

31 §  Beslut, varigenom rätten avgör målet, skall tillställas part genom handling som fullständigt återger beslutet och skiljaktig mening, där sådan förekommit. Beslut som kan överklagas skall dessutom innehålla upplysning om vad den skall iakttaga som vill anföra besvär över beslutet.

[S2]Krävs särskilt tillstånd för prövning i högre rätt, skall beslutet innehålla uppgift om det och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas. Lag (1994:436).

32 §  Om domstolen finner att en dom eller ett beslut innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av domstolens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får domstolen besluta om rättelse.

[S2]Har domstolen av förbiseende underlåtit att fatta ett beslut som skulle ha meddelats i samband med ett avgörande, får domstolen komplettera sitt avgörande inom sex månader från det att avgörandet vann laga kraft. En komplettering senare än två veckor efter det att avgörandet meddelades får dock ske endast om en part begär det och ingen annan part motsätter sig kompletteringen.

[S3]Innan beslut om rättelse eller komplettering fattas, skall parterna även i annat fall än som avses i andra stycket andra meningen ha fått tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt. Beslutet skall om möjligt antecknas på varje exemplar av den dom eller det beslut som rättas eller kompletteras. Lag (2001:27).

Överklagande

33 §  Länsrätts beslut överklagas hos kammarrätt. Kammarrätts beslut överklagas hos Regeringsrätten.

[S2]Beslutet får överklagas av den som det angår, om det gått honom emot.

[S3]Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd får inte överklagas.

[S4]Om ett överklagande har avvisats såsom för sent inkommet och en domstol efter överklagande har prövat detta beslut eller vägrat prövningstillstånd i fråga om ett sådant överklagande, får domstolens beslut inte överklagas. Lag (1998:374).

34 §  Mot beslut, som ej innebär att målet avgöres, får talan föras endast i samband med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock föras särskilt när rätten

 1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att hinder föreligger för talans prövning,
 2. avvisat ombud eller biträde,
 3. förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande,
 4. förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför rätten och underlåtenhet att iakttaga föreläggandet kan medföra särskild påföljd för honom,
 5. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga föreläggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet eller ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller tredska,
 6. förordnat angående undersökning eller omhändertagande av person eller egendom eller om annan liknande åtgärd,
 7. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,
 8. utlåtit sig i annat fall än som avses i 7 i fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) eller i fråga om offentligt biträde enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde eller
 9. beslutat i fråga om förlängning av tidsfrist enligt 7 § första stycket lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

[S2]Mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, får talan föras endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar på målets utgång. Lag (1996:1635).

Prövningstillstånd i kammarrätt

34 a §  För de mål det är särskilt föreskrivet krävs prövnings- tillstånd för att kammarrätten skall pröva ett överklagande av ett beslut som länsrätten meddelat i målet. Detsamma gäller länsrätts beslut i en fråga som har ett direkt samband med ett sådant mål. Sådant tillstånd behövs dock inte när talan förs av Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern.

[S2]Prövningstillstånd meddelas om

 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt,
 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller
 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

[S3]Meddelas inte prövningstillstånd, står länsrättens beslut fast. En upplysning om detta skall tas in i kammarrättens beslut. Lag (1998:374).

Särskilda regler om överklagande hos Regeringsrätten

35 §  Ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål som har väckts hos kammarrätten genom överklagande, underställning eller ansökan prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd.

[S2]Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. En upplysning om detta skall tas in i Regeringsrättens beslut.

[S3]Vad som sägs i första stycket gäller inte

 1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i mål om disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detaljhandeln med läkemedel eller om återkallelse av behörighet att utöva veterinäryrket,
 2. talan som Justitiekanslern för i mål enligt kreditupplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182) eller lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning. Lag (1999:98).

36 §  Prövningstillstånd meddelas,

 1. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av regeringsrätten eller
 2. om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

[S2]Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål, som samtidigt föreligger till bedömande, får prövningstillstånd meddelas även i övriga mål.

[S3]Prövningstillstånd får begränsas att gälla viss del av det beslut som den fullföljda talan avser. Lag (1980:275).

37 §  I mål, vari prövningstillstånd kräves, får omständighet eller bevis, som klaganden åberopar först i Regeringsrätten, beaktas endast om det föreligger särskilda skäl.

[S2]Föreskrifter om hinder mot att beakta eller anföra nya omständigheter i vissa mål finns i 10 kap. 10 § kommunallagen (1991:900). Lag (1999:934).

37 a § har upphävts genom lag (1995:22).

Resning och återställande av försutten tid

37 b §  Resning får beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Lag (1995:22).

37 c §  Om tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, får tiden återställas. Lag (1995:22).

Straff

38 §  Den som vid muntlig förhandling stör förhandlingen eller fotograferar i rättssalen eller bryter mot föreskrift eller förbud, som har meddelats med stöd av 16 §, jämfört med 5 kap. 9 § rättegångsbalken, döms till penningböter. Till samma straff döms den som muntligen inför rätten eller i skrivelse till rätten uttalar sig otillbörligt. Lag (1991:298).

39 §  Den som utan giltigt skäl röjer vad som enligt rättens förordnande ej får uppenbaras dömes till böter. Lag (1980:104).

40 § har upphävts genom lag (1987:748).

Övriga bestämmelser

41 §  I fråga om jäv mot den som handlägger mål enligt denna lag gäller bestämmelserna i 4 kap.rättegångsbalken om jäv mot domare.

42 §  Rätten skall självmant upptaga fråga om ansvar för förseelse under förfarandet och om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag.

43 §  Sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som tillförts målet med de begränsningar som följer av 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100). Lag (1980:104).

44 §  Handling anses ha kommit in till rätten den dag då handlingen eller avi om betald postförsändelse, i vilken handlingen är innesluten, anlänt till rätten eller kommit behörig tjänsteman till handa.Underrättas rätten särskilt om att telegram till rätten anlänt till telegrafanstalt, anses telegrammet ha kommit in redan när underrättelsen nått behörig tjänsteman.

[S2]Kan det antagas att handlingen eller avi om denna viss dag avlämnats i rättens kansli eller avskilts för rätten på postanstalt, anses den ha kommit in den dagen, om den kommit behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag.

[S3]Telegram eller annat meddelande som icke är underskrivet skall bekräftas av avsändaren genom egenhändigt undertecknad handling, om rätten begär det. Lag (1973:246).

45 §  Är någon som kallats till muntlig förhandling hindrad att inställa sig, skall han omedelbart anmäla det till rätten.

46 §  I fråga om laga förfall äger 32 kap.6 och 8 §§rättegångsbalken motsvarande tillämpning.

47 §  Skall rätten underrätta någon om innehållet i en handling eller om något annat, får det ske genom delgivning. Delgivning skall användas, om det är särskilt föreskrivet eller om det med hänsyn till syftet med bestämmelsen om underrättelse framgår att delgivning bör ske, men bör i övrigt tillgripas bara om det är påkallat med hänsyn till omständigheterna. Lag (1990:1412).

48 §  Den som för talan i mål får anlita ombud eller biträde.

[S2]Visar ombud eller biträde oskicklighet eller oförstånd eller är han eljest olämplig, får rätten avvisa honom som ombud eller biträde i målet. Rätten får också förklara honom obehörig att brukas som ombud eller biträde vid rätten antingen för viss tid eller tills vidare.

[S3]Om den som avvisas eller förklaras obehörig enligt andra stycket är advokat, skall anmälan om åtgärden göras hos advokatsamfundets styrelse. Lag (1987:748).

49 §  Ombud skall styrka sin behörighet genom fullmakt. Fullmakt skall innehålla ombudets namn. Får ombudet sätta annan i sitt ställe, skall detta anges.

[S2]Styrker ombud ej sin behörighet, skall rätten förelägga ombudet eller huvudmannen att avhjälpa bristen. Är i sådant fall ansöknings- eller besvärshandling undertecknad av ombud, skall i föreläggandet anges att talan upptages till prövning endast om detta iakttages. Har annan åtgärd företagits av ombud som ej styrkt sin behörighet, skall i föreläggandet anges att åtgärden beaktas endast om föreläggandet iakttages.

50 §  Behärskar part, vittne eller annan som skall höras inför rätten ej svenska språket eller är han allvarligt hörsel- eller talskadad, skall rätten vid behov anlita tolk. Rätten får även i annat fall vid behov anlita tolk.

[S2]Första stycket skall tillämpas även i fråga om överföring från punktskrift till vanlig skrift eller omvänt.

[S3]Som tolk får ej anlitas den vars tillförlitlighet kan anses förringad på grund av hans ställning till någon som för talan i målet eller på grund av annan därmed jämförlig omständighet. Lag (1990:452).

51 §  Den som anlitas som tolk vid muntlig förhandling skall inför rätten avlägga ed, att han efter bästa förstånd skall fullgöra sitt uppdrag. Finnes anledning antaga att han skall erhålla ytterligare sådana uppdrag av rätten, får han avlägga ed som avser även framtida uppdrag. Lag (1975:1298).

52 §  Den som fullgör uppdrag som tolk annorledes än i tjänsten har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt.

[S2]Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer taxa som skall tillämpas vid bestämmande av ersättning till tolk vid muntlig översättning.

[S3]Kostnad för tolk betalas av allmänna medel. Lag (1979:290).

53 §  Vad i denna lag sägs om enskild part gäller i tillämpliga delar även den som är ställföreträdare för parten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förvaltningsprocesslag (1971:291)

Ändring, SFS 1973:246

Ändring, SFS 1973:1107

Ändring, SFS 1974:357

Ändring, SFS 1975:1298

Lag (1977:1034) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1978:29) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1979:167) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1979:243) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1979:290) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1980:14) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1980:104) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1980:263) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1980:275) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1982:125) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:88
  Omfattning
  ändr. 31 §, rubr. närmast före 35 §; ny 37 a §

Lag (1982:333) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1983:461) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:134
  Omfattning
  ändr. 9, 48 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1985:271) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1986:224) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:80
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1986:1322) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. I fråga om besvär över beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller den äldre lydelsen av 33 §.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  ändr. 1, 9, 27, 33 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1987:332) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1987:748) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:89
  Omfattning
  upph. 40 §; ändr. 25, 48, 50 §§, rubr. närmast före 38 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:999) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1988:193) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1989:1001) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:3
  Omfattning
  ändr. 34 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1990:452) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:71
  Omfattning
  ändr. 32, 50 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:486) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1990:1412) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1991:211) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i mål som handläggs av försäkringsdomstol efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:80
  Omfattning
  ändr. 1, 9, 33, 37 a §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:298) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Ändring, SFS 1991:363

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:211

Lag (1991:1653) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1992:343) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Lag (1993:575) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål som avgjorts av kammarrätt före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:372, Prop. 1992/93:215, Bet. 1992/93:JuU33
  Omfattning
  ändr. 37 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:436) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om 35 § den 1 juli 1994 och i övrigt den 1 oktober 1994. Äldre lydelse av 35 § gäller fortfarande i fråga om mål som avgjorts av kammarrätt före den 1 juli 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:319, Prop. 1993/94:133, Bet. 1993/94:JuU24
  Omfattning
  ändr. 4, 31, 33, 35, 37 §§, rubr. närmast före 35 §; nya 34 a §, rubr. närmast före 34 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1400) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:36, Prop. 1993/94:217, Bet. 1994/95:KU20
  Omfattning
  ändr. 35 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1486) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:35, Prop. 1993/94:217, Bet. 1994/95:KU10
  Omfattning
  ändr. 34 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:22) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, såvitt gäller 35, 37 b och 37 c §§ samt rubriken närmast före 37 b § den 1 april 1995 och i övrigt den 1 juli 1995. Beslut som har meddelats före den 1 april 1995 överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  upph. 37 a §; ändr. 1, 33, 35 §§, rubr. närmast före 33, 35 §§; nya 37 b, 37 c §§, rubr. närmast före 37 b §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:1692) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996. För beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. Detsamma gäller även om beslutet har överprövats av en annan förvaltningsmyndighet efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ändr. 10, 14 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 7 a §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1996:1635) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:55, Prop. 1996/97:9, Bet. 1996/97:JuU3
  Omfattning
  ändr. 34 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Lag (1998:151) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:170, Prop. 1997/98:64, Bet. 1997/98:JuU14
  Omfattning
  ändr. 35 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1998:374) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. Bestämmelsen i förutvarande 7 § första stycket skall tillämpas i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 33 § fjärde stycket gäller inte om det överklagade avvisningsbeslutet har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:226, Prop. 1997/98:101, Bet. 1997/98:JuU17
Omfattning
nuvarande 7 § betecknas 6 a §; ändr. 33, 34 a §§; ny 7 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1998:736) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av person-uppgifter, gäller dock 35 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:276, Prop. 1997/98:97, Bet. 1997/98:JuU20
Omfattning
ändr. 35 §
Ikraftträder
1998-10-24

Lag (1999:98) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999. Om lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m. även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 35 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:145, Prop. 1998/99:34, Bet. 1998/99:SkU9
Omfattning
ändr. 35 §
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (1999:934) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:45, Prop. 1998/99:124, Bet. 1999/2000:KU5
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:27) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:132, Prop. 1999/2000:142, Bet. 2000/01:JuU5
Omfattning
ändr. 14, 25, 32 §§
Ikraftträder
2001-04-01

Lag (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:307, Prop. 2004/05:131, Bet. 2004/05:JuU29
Omfattning
ändr. 14, 25 §§
Ikraftträder
2008-11-01

Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Omfattning
ikrafttr. av 2005:695

Lag (2008:647) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:251, Prop. 2007/08:139, Bet. 2007/08:JuU31
Omfattning
ändr. 16, 23 §§
Ikraftträder
2008-11-01

Lag (2008:652) om ändring i lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:251, Prop. 2007/08:139, Bet. 2007/08:JuU31
Omfattning
ändr. 14, 25 §§ i 2005:695

Lag (2009:305) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:197, Prop. 2008/09:94, Bet. 2008/09:MJU20
Omfattning
ändr. 35 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:409) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 16, 19, 43 §§
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:783) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 1, 6 a, 7, 9, 27, 33, 34 a §§
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:1400) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 1, 33, 35, 36, 37 §§, rubr. närmast före 35 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1940) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 3, 47 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:1304) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 34 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:86) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 28, 31, 33, 34 a, 35, 36, 44, 48, 49 §§; nya 6 b, 36 a, 36 b §§
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:459) om ändring i lagen (2013:86) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:252, Prop. 2012/13:115, Bet. 2012/13:JuU22
Omfattning
ändr. 35 § i 2013:86

Lag (2017:730) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:901) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:2, Prop. 2016/17:180, Bet. 2017/18:KU2
Omfattning
ändr. 6 b §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1960) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:40, Prop. 2017/18:279, Bet. 2018/19:JuU5
Omfattning
ändr. 7, 9, 47, 50, 52 §§
Ikraftträder
2019-03-01

Lag (2019:300) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:227, Prop. 2018/19:81, Bet. 2018/19:JuU23
Omfattning
ändr. 16, 38 §, ny 38 a §
Ikraftträder
2019-07-01