Inaktuell version

Årsredovisningslag (1995:1554)

(ÅRL)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1995-12-14
Ändring införd
SFS 1995 i lydelse enligt SFS 2005:192
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-25

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

[S2]Lagen är, om inte annat föreskrivs i 2 §, tillämplig på sådana företag som avses i 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078). Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Av första stycket framgår att lagen innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

I andra stycket anges lagens tillämpningsområde. Lagen är sålunda tillämplig på sådana företag som direkt eller indirekt anges ...

[K1]2 §  Lagen är inte tillämplig på företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, om inte annat är särskilt föreskrivet i dessa lagar.

[S2]Företag som enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning enligt de lagarna är inte skyldiga att upprätta koncernredovisning enligt denna lag. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ordet ”bolag” har bytts ut mot ”företag”. Det beror på att 1 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag innefattar även andra juridiska personer än sådana som är bolag.

Allmänna definitioner

[K1]3 §  Med företag avses i denna lag fysiska eller juridiska personer som direkt eller indirekt omfattas av en årsredovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport.

[S2]Med andelar avses aktier och andra andelar i juridiska personer. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 kap. 3 § i kommitténs förslag.)

I första stycket har hittills funnits en definition av begreppet ”bolag”. Eftersom lagens tillämpningsområde har utvidgats till andra slag av före-

tag än bolag har denna definition utmönstrats och – på Lagrådets inrådan – ersatts av en definition av begreppet ”företag”.

Med ...

Prop. 2009/10:204: Paragrafen innehåller definitioner av vissa i lagen använda begrepp.

Ändringarna i första stycket 4 och 6 innebär att två av de tre delvärden som avgör om ett företag eller en koncern är att klassificera som större har höjts. Det gäller delvärdena för balansomslutning och nettoomsättning. Gränsvärdet överensstämmer härmed med bl.a. det gränsvärde som gäller för när ett företag ska avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning (...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 1 kap. 3 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen innehåller definitioner av vissa i lagen använda begrepp. Definitionen av begreppet företag (punkten 1) överensstämmer med hittills gällande rätt.

Definitionen av begreppet andelar (punkten 2) har utan ändringar i sak flyttats från det som hittills har varit paragrafens andra stycke.

Ett företag är enligt punkten 3 att betrakta som ett större företag om det överskrider mer ...

Prop. 2008/09:71: (Jfr 1 kap. 3 § i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

I första stycket 6 har definitionen av en större koncern utvidgats till att omfatta också koncerner i vilka moderföretagets eller något av dotterföretagens andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. ...

Prop. 2006/07:27: (Jfr 1 kap. 3 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller definitioner av vissa begrepp som används i lagen.

Den föreslagna punkten 3 i första stycket är ny. Den innehåller en definition av begreppet nettoomsättning. Definitionen överensstämmer i sak med den definition som hittills har funnits i 3 kap. 12 §, vilken paragraf nu föreslås upphävd. I första stycket har även vissa följdändringar gjorts.

I andra stycket har en följdändring ...

[K1]4 §  Ett företag är moderföretag och en juridisk person är dotterföretag, om företaget

 1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,
 2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar,
 3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller
 4. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.

[S2]Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföretaget, om ett annat dotterföretag till moderföretaget eller moderföretaget tillsammans med ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans

 1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,
 2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller
 3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

[S3]Om ett dotterföretag äger andelar i en juridisk person och på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är även denna dotterföretag till moderföretaget.

[S4]Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

[S5]Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern. Lag (1999:1112).

[K1]5 §  Om ett företag äger andelar i en juridisk person som inte är dotterföretag och utövar ett betydande inflytande över den juridiska personens driftsmässiga och finansiella styrning samt ägandet utgör ett led i en varaktig förbindelse mellan företaget och den juridiska personen, är den juridiska personen intresseföretag till företaget.

[S2]Innehar ett företag minst tjugo procent av rösterna för samtliga andelar i en juridisk person, skall det anses ha sådant inflytande över och sådan förbindelse med denna som avses i första stycket, om inte annat framgår av omständigheterna. Detsamma gäller om företagets dotterföretag eller företaget tillsammans med ett eller flera dotterföretag eller flera dotterföretag tillsammans innehar minst tjugo procent av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 kap. 5 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna är av samma slag som ändringarna i 1 kap. 4 §.

 • RÅ 2004:71:Anskaffningsvärdet på aktier som övergår från att ha varit kapitaltillgångar till att behandlas som lagertillgångar utgörs av det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om aktierna avyttrats. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

[K1]6 §  I de fall som avses i 4 § första stycket1-3 och andra stycket samt 5 § skall sådana rättigheter som tillkommer någon som handlar i eget namn men för en annan fysisk eller juridisk persons räkning anses tillkomma den personen.

[S2]Vid bestämmandet av antalet röster i ett dotterföretag eller intresseföretag beaktas inte de andelar i dotterföretaget eller intresseföretaget som innehas av det företaget självt eller av dess dotterföretag. Detsamma gäller andelar som innehas av den som handlar i eget namn men för dotterföretagets eller intresseföretagets eller dess dotterföretags räkning. Lag (1999:1112).

[K1]7 §  Om ett företag har blivit moderföretag, skall ledningen för företaget meddela detta till dotterföretagets ledning. Dotterföretagets ledning skall lämna ledningen för moderföretaget de upplysningar som behövs för att en koncernredovisning skall kunna upprättas. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 kap. 7 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen, som är ny, innehåller upplysningsregler av det slag som hittills har funnits i 3 kap. 11 § 1980 års årsredovisningslag, 8 kap. 38 § aktiebolagslagen, 6 kap. 7 § föreningslagen och 8 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713). Någon saklig ändring är inte åsyftad.

Årsredovisningens delar

[K2]1 §  En årsredovisning skall bestå av

 1. en balansräkning,
 2. en resultaträkning,
 3. noter, och
 4. en förvaltningsberättelse.

[S2]I följande fall skall det i årsredovisningen även ingå en finansieringsanalys:

 1. företaget bedriver näringsverksamhet och nettovärdet av tillgångarna i företaget enligt balansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår,
 2. antalet anställda hos företaget har under de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 200, eller
 3. företagets aktier eller skuldebrev är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats. Lag (1999:1112).

Prop. 2013/14:86: I paragrafen finns bestämmelser om vilka delar som ska ingå i en årsredovisning. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.

I andra stycket ersätts kravet på att en finansieringsanalys ska upprättas i större företag med ett krav på att en kassaflödesanalys ska upprättas. Vad som avses med större företag framgår av 1 kap. 3 §. En bestämmelse om kassaflödesanalysens innehåll finns i 6 kap. 5 §. ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 2 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

I paragrafens första stycke har det tidigare funnits en bestämmelse om skyldigheten att årligen upprätta en årsredovisning. Då denna fråga numera regleras i 6 kap. 1 § bokföringslagen har den bestämmelsen utmönstrats.

Första stycket (tidigare det andra) har jämkats redaktionellt.

I andra stycket (tidigare det tredje) ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 2 kap. 1 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen anger vilka delar som en årsredovisning skall bestå av. I andra stycket regleras när det i en årsredovisning skall ingå en finansieringsanalys. Enligt den nya bestämmelsen skall en sådan analys ingå i årsredovisningen för ”större företag” (se avsnitt 12.1). Vad som avses med ”större företag” framgår av 1 kap. 3 §.

Överskådlighet och god redovisningssed

Rättvisande bild

[K2]3 §  Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar.

[S2]Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 2 kap. 3 § i kommitténs förslag.)

Ändringen i första stycket innebär att ordet ”bolagets” har bytts ut mot ”företagets.” Detta är en följd av att lagens tillämpningsområde har utvidgats till att omfatta andra verksamhetsformer än aktiebolag och vissa handelsbolag.

 • RÅ 1998:18:Redovisning som innebär successiv vinstavräkning enligt s.k. resultatmetod av pågående arbeten till fast pris inom byggnadsbranschen har ansetts ej stå i strid med bestämmelserna i kommunalskattelagen (1928:370) och därför ansetts kunna läggas till grund för beskattningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Andra grundläggande redovisningsprinciper

[K2]4 §  Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall följande iakttas:

 1. Företaget skall förutsättas fortsätta sin verksamhet.
 2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.
 3. Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall göras med iakttagande av rimlig försiktighet. Detta innebär särskilt att
  1. endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen,
  2. hänsyn skall tas till alla ekonomiska förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, även om dessa förpliktelser blir kända först efter räkenskapsårets utgång men före upprättandet av årsredovisningen, och att
  3. hänsyn skall tas till värdenedgångar oavsett om resultatet för räkenskapsåret är en vinst eller en förlust.
 4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret skall tas med oavsett tidpunkten för betalningen.
 5. De olika beståndsdelar som balansräkningens poster och, i förekommande fall, delposter består av skall värderas var för sig.
 6. Tillgångar och avsättningar eller skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.
 7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår skall stämma överens med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.

[S2]Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 2 och 3 §§, får avvikelse göras från vad som föreskrivs i första stycket. I så fall skall upplysning om skälen för avvikelsen och en bedömning av dess effekt på företagets ställning och resultat lämnas i en not. Lag (2004:1173).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 2 kap. 4 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna är av samma slag som ändringen i 3 §.

 • RÅ 1998:18:Redovisning som innebär successiv vinstavräkning enligt s.k. resultatmetod av pågående arbeten till fast pris inom byggnadsbranschen har ansetts ej stå i strid med bestämmelserna i kommunalskattelagen (1928:370) och därför ansetts kunna läggas till grund för beskattningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 2010:106:Vid värdering av ett bokförlags lager har varje bokexemplar ansetts utgöra en post. Inkomsttaxering 2004.
 • RÅ 2002:83:Avdragsrätt för avsättning till kompetenskonto och beskattning av anställda. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Språk och form

[K2]5 §  Årsredovisningen skall avfattas på svenska i vanlig läsbar form.

Prop. 2005/06:135: (Jfr 2 kap. 5 § i promemorians förslag.)

I paragrafen regleras formen för upprättande av årsredovisning. Begreppet ”vanlig läsbar form” innebär ett krav på pappersform (se prop. 1995/96:10 s. 186). Ett tillägg har gjorts för att möjliggöra upprättande av årsredovisning i elektronisk form i aktiebolag. I bokföringslagens (1999:1078) ...

Prop. 2007/08:45: (Jfr 2 kap. 5 § i promemorians förslag.)

I paragrafen regleras formen för upprättande av årsredovisning. Begreppet ”vanlig läsbar form” innebär ett krav på pappersform (se prop. 1995/96:10 del II s. 186). Enligt paragrafens hittills gällande lydelse får årsredovisningen för ett aktiebolag upprättas i elektronisk form (se prop. 2005/06:135 ...

Valuta

[K2]6 §  Beloppen i årsredovisningen skall anges i företagets redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078). Beloppen får dessutom anges i annan valuta enligt omräkningskursen på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). I så fall skall upplysning om omräkningskursen lämnas i en not.

[S2]Vid byte av redovisningsvaluta skall balansräkningen för det gamla räkenskapsåret räknas om till den nya redovisningsvalutan enligt den växelkurs som har fastställts av Europeiska centralbanken den sista svenska bankdagen under räkenskapsåret. Den omräknade balansräkningen skall utgöra ingående balans för det nya räkenskapsåret. Lag (2000:34).

Prop. 1999/2000:23: (Jfr 2 kap. 6 § i utredningens förslag.)

I första stycket har föreskriften om att beloppen i årsredovisningen skall anges i svenska kronor ersatts med en föreskrift om att beloppen skall anges i företagets redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen. Det innebär att företaget måste använda samma valuta i årsredovisningen som i den löpande bokföringen och att denna valuta som huvudregel skall ...

Årsredovisningens undertecknande

[K2]7 §  I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds av en styrelse, skall årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Om en verkställande direktör är utsedd, skall även denne skriva under årsredovisningen.

[S2]I handelsbolag skall årsredovisningen skrivas under av samtliga obegränsat ansvariga delägare.

[S3]I stiftelser med anknuten förvaltning skall årsredovisningen skrivas under av förvaltaren eller, om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare, av samtliga bolagsmän som företräder bolaget.

[S4]I övriga företag skall årsredovisningen skrivas under av den redovisningsskyldige eller dennes ställföreträdare.

[S5]Om någon av dem som undertecknar årsredovisningen har anmält en avvikande mening, skall yttrandet fogas till redovisningen. I fall som avses i första stycket gäller detta dock endast om den avvikande meningen har antecknats till styrelsens protokoll.

[S6]Årsredovisningen skall innehålla uppgift om den dag då den undertecknades. Lag (1999:1112).

Prop. 2008/09:174: I handelsbolag ska årsredovisningen skrivas under av samtliga obegränsat ansvariga delägare.

Prop. 2005/06:135: (Jfr 2 kap. 7 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller regler om underskrift av årsredovisningen.

Ett tillägg har gjorts i första stycket. Av detta följer att undertecknandet av en årsredovisning i ett aktiebolag kan ske med s.k. avancerad elektronisk signatur. Av aktiebolagslagen följer att en revisionsberättelse får undertecknas med avancerad elektronisk signatur (se 9 kap. 29 § jämförd ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 2 kap. 7 § i kommitténs förslag.)

I första stycket och de nya tredje och fjärde styckena har det tagits in regler om hur årsredovisningen för ekonomiska föreningar, stiftelser och de övriga företag som kan vara skyldiga att upprätta årsredovisning skall undertecknas. Kompletteringarna överensstämmer i huvudsak med hittills gällande rätt (jfr 9 kap. 2 § andra stycket föreningslagen, 3 kap. 9 ...

Prop. 2007/08:45: (Jfr 2 kap. 7 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bl.a. regler om undertecknande av årsredovisningen. Frågor om undertecknande med avancerad elektronisk signatur har behandlats i avsnitt 5.7.

I första stycket har hittills föreskrivits att årsredovisningen för ett aktiebolag får undertecknas med avancerad elektronisk signatur. Den bestämmelsen har tagits bort. I stället ...

Prop. 2014/15:4: Paragrafen innehåller bl.a. bestämmelser om undertecknande av årsredovisningen.

I tredje stycket tas in bestämmelser om hur årsredovisningen för Erickonsortier ska undertecknas. Bestämmelserna innebär att i ett Erickonsortium ska årsredovisningen skrivas under av den styrelse eller den direktör som är utsedd av medlemsförsamlingen och som enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 artikel 12 första stycket b ska vara Erickonsortiets verkställande organ och juridiska företrädare. ...

Balansräkningens innehåll

[K3]1 §  Balansräkningen skall i sammandrag redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen. Ställda panter och ansvarsförbindelser skall tas upp inom linjen. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Ändringen är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

 • RÅ 2002:83:Avdragsrätt för avsättning till kompetenskonto och beskattning av anställda. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Resultaträkningens innehåll

[K3]2 §  Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 3 § i kommitténs förslag.)

Ändringen är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Uppställningsformer

[K3]3 §  Balansräkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen skall upprättas enligt någon av de uppställningsformer som anges i bilagorna 2 och 3.

[S2]Byte av uppställningsform för resultaträkningen får ske endast om det finns särskilda skäl och är förenligt med 2 kap.2 och 3 §§. Vid sådant byte skall upplysning om skälen för bytet lämnas i en not. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Som en följd av att 1 kap. 1 § har fått en ny lydelse har den tidigare bilagan 1 till lagen kunnat utmönstras. De bilagor som tidigare har betecknats 2–4 har därför erhållit beteckningarna 1–3. Detta har föranlett ändringar i förevarande paragrafs första stycke.

[K3]4 §  Posterna i balansräkningen och resultaträkningen skall tas upp var för sig i den ordningsföljd som anges för respektive uppställningsform.

[S2]I fråga om poster som föregås av arabiska siffror skall de avvikelser göras som är betingade av verksamhetens särskilda inriktning.

[S3]Andra poster än de som finns upptagna i uppställningsformerna får tas upp, om de nya posternas innehåll inte täcks av uppställningsformernas poster. Posterna får delas in i delposter. Om delar av en post har tillkommit på ett sådant sätt eller är av sådan storlek att det är av betydelse med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på en rättvisande bild att de redovisas särskilt, skall de tas upp i delposter. Kompletterande poster skall ges beteckningar som tydligt anger vad som ingår i posten.

[S4]Poster som föregås av arabiska siffror får slås samman,

 1. om de är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på rättvisande bild, eller
 2. om sammanslagningen främjar överskådligheten och posterna och, i förekommande fall, delposterna anges i not. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 6 § i kommitténs förslag.)

Med hänsyn till att lagens tillämpningsområde inte längre är begränsat till företagsformer som typiskt sett är inriktade på näringsverksamhet har ordet ”rörelse” i andra stycket bytts ut mot ”verksamhet”.

[K3]4 a §  Trots bestämmelserna i 3 och 4 §§ får företag som avses i andra stycket dela upp anläggningstillgångar och omsättningstillgångar samt skulder och avsättningar i kortfristiga och långfristiga poster, om det är förenligt med 2 kap.2 och 3 §§.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller

 1. företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med tilllämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder,5 och
 2. andra företag vars andelar eller skuldebrev är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2004:1173).

Jämförelsetal

[K3]5 §  För varje post eller delpost i balansräkningen, resultaträkningen och sådana noter som avses i 4 § fjärde stycket 2 skall beloppet av motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret anges.

[S2]Om företaget har ändrat principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster eller delposter, skall posterna för det närmast föregående räkenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de skall kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.

[S3]Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 2 kap.2 och 3 §§, får avvikelse från vad som föreskrivs i andra stycket göras. I så fall skall upplysning om skälen för avvikelsen anges i en not. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 7 § i kommitténs förslag.)

Ändringen i andra stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 3 kap. 5 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Enligt fjärde stycket, som är nytt, behöver ”mindre företag” inte tillämpa andra stycket om justering av jämförelsetal om de i stället lämnar upplysningar om den bristande jämförbarheten i noterna (se avsnitt 12.1). Vad som avses med ”mindre företag” framgår av 1 kap. 3 §. Av de lämnade upplysningarna bör i vart fall framgå att principerna för ...

Särskilda poster i en ekonomisk förenings balansräkning och resultaträkning

[K3]6 §  Fordran på insats i en ekonomisk förening får inte tas upp som tillgång. Redovisningen av fullgjorda insatser får göras så att i balansräkningen anges hela insatskapitalet samt hur mycket därav som inte har fullgjorts, varefter skillnaden - de betalda insatserna - utförs som en särskild post under eget kapital.

[S2]Första stycket gäller även vid redovisningen av fullgjorda upplåtelseavgifter i en bostadsrättsförening. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 2 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen, som saknar tidigare motsvarighet i 3 kap., innehåller bestämmelser om vissa särskilda poster i en ekonomisk förenings balansräkning.

Bestämmelsen i första stycket motsvarar de bestämmelser som hittills har funnits i 9 kap. 7 § tredje stycket första och andra meningen föreningslagen.

Föreskriften i andra stycket motsvarar de bestämmelser som hittills har funnits i 9 kap. 26 § ...

[K3]7 §  I resultaträkningen för en ekonomisk förening skall sådan överskottsutdelning som avses i 10 kap. 1 § andra stycket 1 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tas upp som en särskild kostnadspost. Lag (1999:1112).

Prop. 2015/16:4: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att gottgörelse ska redovisas som en särskild kostnadspost i resultaträkningen. Genom ändringen anpassas paragrafen till de nya bestämmelserna om värdeöverföring i föreningslagen.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 4 § i kommitténs förslag.)

Bestämmelsen är ny och innehåller, liksom 6 §, en särskild bestämmelse avseende ekonomiska föreningar. Bestämmelsen har tidigare funnits i 9 kap. 6 § andra stycket andra meningen föreningslagen.

Större periodiseringsposter

[K3]8 §  Större belopp som ingår i posterna Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter skall specificeras i balansräkningen eller i en not.

[S2]Första stycket gäller inte i fråga om företag, i vilka

 1. antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal uppgått till högst tio, och
 2. tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för det senaste räkenskapsåret uppgår till högst 24 miljoner kronor. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 8 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 3 kap. 6 §. Ändringen i andra stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 3 kap. 8 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Enligt paragrafen skall vissa företag specificera större belopp som ingår i posterna Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Hittills har denna skyldighet att specificera större belopp gällt för företag som överskridit något av gränsvärdena tio anställda eller 24 miljoner kronor i nettotillgångar. Skyldigheten har nu avgränsats till ”större företag”. En definition av ...

Avsättningar

[K3]9 §  Som avsättningar skall sådana förpliktelser redovisas som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias.

[S2]Avskrivningar och nedskrivningar får inte redovisas som avsättningar. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 9 § i kommitténs förslag.)

En motsvarande bestämmelse har tidigare funnits i 4 kap. 16 §. Den har nu utformats som en klassificeringsregel med anknytning till balansräkningen och det har därför ansetts naturligt att ta in den i 3 kap. i stället för i 4 kap. Någon saklig ändring när det gäller innebörden av begreppet avsättning är inte avsedd (jfr avsnitt 15.2.1).

 • RÅ 2002:83:Avdragsrätt för avsättning till kompetenskonto och beskattning av anställda. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

[K3]10 §  Större avsättningar som i balansräkningen har tagits upp under posten Övriga avsättningar skall specificeras i balansräkningen eller i en not.

[S2]Första stycket gäller inte företag som avses i 8 § andra stycket. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 10 § i kommitténs förslag.)

Bestämmelsen har flyttats från 4 kap. 17 §. Ändringen i andra stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 3 kap. 10 § i Justitiedepartementets promemoria.)

I paragrafen åläggs ”större företag” att specificera större avsättningar som har tagits upp under posten Övriga avsättningar i balansräkningen. Vad som avses med ”större företag” framgår av 1 kap. 3 §. Ändringen är av samma slag som i 3 kap. 8 §.

Resultaträkning i förkortad form

[K3]11 §  Om det är motiverat av konkurrensskäl, får posterna 1-6 i bilaga 2 respektive posterna 1-3 och 6 i bilaga 3 slås samman till en post benämnd bruttovinst eller bruttoförlust. Detta gäller dock inte om företaget är ett sådant företag som avses i 2 kap. 1 § andra stycket.

[S2]Ett företag som slår samman poster enligt första stycket skall i resultaträkningen, i anslutning till posten bruttovinst eller bruttoförlust, lämna uppgift om nettoomsättningen. Företaget skall i en not upplysa om skälen för sammanslagningen. Uppgift om nettoomsättningen får dock utelämnas om det är motiverat och Bolagsverket medger det. Lag (2004:244).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 11 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats som 3 kap. 7 §. Paragrafen innehåller bestämmelser om s.k. förkortad resultaträkning. Skälen bakom ändringen har behandlats i avsnitt 15.3.

Den nya lydelsen av paragrafens första stycke innebär att det inte längre uppställs något krav på myndighetsdispens för att de aktuella posterna skall få slås samman. ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 3 kap. 11 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om resultaträkning i förkortad form. Första stycket har ändrats. Hittills har resultaträkningen fått upprättas i förkortad form om det varit motiverat av konkurrensskäl och företaget inte överskridit vissa i lagen angivna gränsvärden. Avgränsningen av de företag som får upprätta resultaträkning i förkortad form knyts nu till indelningen i ”större företag” och ”mindre företag”. Ändringen ...

Nettoomsättningen

[K3]12 §  Nettoomsättningen skall omfatta intäkter från försålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet. Avdrag skall göras för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 12 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats som 3 kap. 8 §. Ändringen är av samma slag som i 2 kap. 3 §.

Extraordinära intäkter och kostnader

[K3]13 §  Intäkter och kostnader i annan verksamhet än företagets normala verksamhet skall redovisas som extraordinära intäkter och kostnader.

[S2]Extraordinära intäkter och kostnader skall specificeras till storlek och art i en not.

[S3]Andra stycket gäller inte företag som avses i 8 § andra stycket. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3 kap. 13 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats som 3 kap. 9 §. Ändringarna i första och tredje styckena är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 3 kap. 13 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Ändringen i andra stycket är av samma slag som ändringen i 3 kap. 8 §. Vad som avses med ”större företag” anges i 1 kap. 3 §.

Vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar

[K4]1 §  Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång.

[S2]Om företaget drivs av en fysisk person eller ett dödsbo, får djur i jordbruk eller renskötsel anses som omsättningstillgång oavsett avsikten med innehavet. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Ändringen i första stycket är av samma slag som ändringen i 3 kap. 4 §.

Bestämmelsen i andra stycket motsvarar närmast den bestämmelse som tidigare har funnits i 10 § första stycket tredje meningen jordbruksbokföringslagen. Bestämmelsen är emellertid inte längre tvingande. Skälen till bestämmelsen har behandlats i ...

[K4]2 §  Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år får tas upp som immateriell anläggningstillgång. Detsamma gäller utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar samt ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits (goodwill).

[S2]Utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller motsvarande eller för företagets förvaltning får inte tas upp som tillgång. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 kap. 2 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna i andra stycket sammanhänger med att lagens tillämpningsområde har utvidgats.

Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar

[K4]3 §  Anläggningstillgångar skall tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4-6 §, 12 §, 13 a §, 14 a §, 14 e § eller 14 f §.

[S2]I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång skall räknas in, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

[S3]I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång skall räknas in, utöver sådana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader.

[S4]Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Om ränta har räknats in i anskaffningsvärdet, skall upplysning om detta och det belopp som har räknats in lämnas i en not.

[S5]Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år. Lag (2004:1173).

Prop. 2011/12:26: Paragrafen behandlar värdering av anläggningstillgångar.

I första stycket anges att anläggningstillgångar som huvudregel ska tas upp till anskaffningsvärdet. Lagtexten innehåller en erinran om de undantag från huvudregeln som finns i andra paragrafer. Hänvisningen till 14 f § om värdering till verkligt värde av biologiska tillgångar, förvaltningsfastigheter och andra materiella tillgångar samt immateriella tillgångar tas bort. Ändringen beror på att den paragrafen upphävs. ...

Prop. 2002/03:121: (Förslaget saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

I paragrafen anges att anläggningstillgångar skall tas upp till sitt anskaffningsvärde. Ändringen i första stycket innebär ett klargörande av att värdering i vissa fall också kan ske enligt bestämmelserna om värdering till verkligt värde i 14 a § och 14 e §.

Avskrivning av anläggningstillgångar

[K4]4 §  Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skall skrivas av systematiskt över denna period.

[S2]Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som avses i 2 § skall anses uppgå till högst fem år, om inte en annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas. Om en sådan längre avskrivningstid tillämpas, skall det i en not lämnas upplysning om detta. I noten skall i så fall också anges skälen för den längre avskrivningstiden.

[S3]Avskrivningar skall redovisas i resultaträkningen. Annan redovisning får dock tillämpas, om det finns särskilda skäl och är förenligt med 2 kap.2 och 3 §§. Lag (2004:1173).

Nedskrivning av anläggningstillgångar

[K4]5 §  Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 3 § och 4 § första stycket, skall tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående.

[S2]En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värde som tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående.

[S3]En nedskrivning enligt första eller andra stycket skall återföras, om det inte längre finns skäl för den.

[S4]Nedskrivningar och återföringar som avses i första-tredje styckena skall redovisas i resultaträkningen.

Uppskrivning av anläggningstillgångar

[K4]6 §  Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 § första-tredje styckena och 12 § får skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission.

[S2]I samband med uppskrivningar skall det i en not lämnas upplysning om hur uppskrivningsbeloppet har behandlats skattemässigt.

[S3]Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som har skrivits upp skall efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet. Lag (2004:1173).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 kap. 6 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om uppskrivning av materiella och finansiella anläggningstillgångar. Enligt årsredovisningslagens hittills gällande lydelse får endast aktiebolag göra uppskrivningar. Det sammanhänger med att uppskrivningsbeloppet samtidigt måste avsättas till bundet eget kapital, antingen genom avsättning till uppskrivningsfond eller genom ökning av aktiekapitalet. ...

[K4]7 §  Ett aktiebolag får ta uppskrivningsfonden i anspråk för

 1. ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission,
 2. täckning av förlust enligt fastställd balansräkning när förlusten inte kan täckas av fritt eget kapital.

[S2]Ett beslut att ta uppskrivningsfonden i anspråk för att täcka en förlust enligt första stycket 2 får fattas endast efter revisorernas hörande. Innan tre år har förflutit från beslutet får vinstutdelning beslutas endast om rätten ger tillstånd till det eller om aktiekapitalet har ökats med minst ett belopp som motsvarar den förlust som har blivit täckt med uppskrivningsbelopp. I fråga om rättens tillstånd gäller 6 kap. 6 § tredje-femte styckenaaktiebolagslagen (1975:1385). Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 kap. 7 § i kommitténs förslag.)

Enligt den tidigare lydelsen av första stycket fick en uppskrivningsfond alltid tas i anspråk på det sätt som anges i stycket. Eftersom uppskrivningsfonder enligt årsredovisningslagen enbart kunde förekomma i aktiebolag, fick dock bestämmelsen ...

[K4]8 §  Vid avskrivning enligt 4 § eller nedskrivning enligt 5 § eller vid avyttring eller utrangering av tillgången skall uppskrivningsfonden minskas i motsvarande utsträckning, dock högst med den del av uppskrivningsfonden som svarar mot tillgången.

[S2]Minskningen av uppskrivningsfonden i fall som avses i första stycket får göras enbart genom att

 1. fonden tas i anspråk enligt 7 §,
 2. den del av uppskrivningsfonden som motsvarar avskrivning eller nedskrivning överförs till fritt eget kapital, eller
 3. den del av uppskrivningsfonden som motsvarar en avyttrad tillgång överförs till fritt eget kapital.

Värdering av omsättningstillgångar

[K4]9 §  Omsättningstillgångar skall, om inte annat följer av 10 §, 12 §, 13 a §, 14 a §, 14 e § eller 14 f §, tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

[S2]Med anskaffningsvärde förstås, om inte annat följer av 11 §, utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. Vid bestämmandet av anskaffningsvärdet tillämpas 3 § andra-fjärde styckena.

[S3]Med nettoförsäljningsvärde avses försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Om det finns särskilda skäl, får återanskaffningsvärdet, i förekommande fall med avdrag för inkurans, eller något annat värde som är förenligt med 2 kap.2 och 3 §§ användas i stället för nettoförsäljningsvärdet.

[S4]Med återanskaffningsvärde avses det belopp som motsvarar den utgift för anskaffandet som företaget skulle ha haft, om tillgången anskaffats på balansdagen.

[S5]Om företaget drivs av en fysisk person eller ett dödsbo, får djur i jordbruk eller renskötsel värderas till det värde som fastställs av Skatteverket. Lag (2004:1173).

Prop. 2011/12:26: Paragrafen behandlar värdering av omsättningstillgångar.

I första stycket anges att omsättningstillgångar som huvudregel ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Lagtexten innehåller en erinran om de undantag från huvudregeln som finns i några andra paragrafer. Hänvisningen till 14 f § om värdering till verkligt värde av biologiska tillgångar, förvaltningsfastigheter och andra materiella tillgångar samt immateriella ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 kap. 9 § i kommitténs förslag.)

Ändringen i fjärde stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Femte stycket, som är nytt, motsvarar närmast den bestämmelse som hittills har funnits i 10 § andra stycket första meningen jordbruksbokföringslagen. En värdering av djur enligt de principer som eljest gäller kan ibland vara komplicerad för den enskilde jordbrukaren. Det ...

Prop. 2002/03:121: (Förslaget saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

Ändringarna i första och tredje styckena innebär att begreppet ”verkligt värde” har ersatts med begreppet ”nettoförsäljningsvärde”. Skälen för ändringen har behandlats i avsnitt 4.2.4. Någon saklig ändring är inte avsedd.

I första stycket har även gjorts samma slag av ändring som i 3 §.

 • RÅ 2006:28:Beskattning av pågående arbeten som utförs på löpande räkning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 1998:18:Redovisning som innebär successiv vinstavräkning enligt s.k. resultatmetod av pågående arbeten till fast pris inom byggnadsbranschen har ansetts ej stå i strid med bestämmelserna i kommunalskattelagen (1928:370) och därför ansetts kunna läggas till grund för beskattningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 2010:106:Vid värdering av ett bokförlags lager har varje bokexemplar ansetts utgöra en post. Inkomsttaxering 2004.

Värdering av pågående arbeten

[K4]10 §  Pågående arbeten för någon annans räkning får värderas till belopp som överstiger anskaffningsvärdet, om det finns särskilda skäl och det står i överensstämmelse med 2 kap.2 och 3 §§.

 • RÅ 1998:18:Redovisning som innebär successiv vinstavräkning enligt s.k. resultatmetod av pågående arbeten till fast pris inom byggnadsbranschen har ansetts ej stå i strid med bestämmelserna i kommunalskattelagen (1928:370) och därför ansetts kunna läggas till grund för beskattningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Varulagrets anskaffningsvärde

[K4]11 §  Anskaffningsvärdet för varulager av likartade tillgångar får beräknas enligt först-in-först-ut-principen, enligt vägda genomsnittspriser eller enligt någon annan liknande princip. Sist-in-först-ut-principen får inte tillämpas.

[S2]Om det värde som framkommer vid en sådan beräkning väsentligt avviker från varulagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen, skall skillnadsbeloppet anges i en not med fördelning på de i balansräkningen upptagna posterna. Nettoförsäljningsvärdet skall därvid beräknas enligt 9 § tredje stycket första meningen.

[S3]Bestämmelsen i andra stycket gäller inte företag som avses i 3 kap. 8 § andra stycket. Lag (2003:774).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 kap. 11 § i kommitténs förslag.)

Ändringen i tredje stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Prop. 2002/03:121: (Förslaget saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

Ändringarna i andra stycket är en följd av den nya terminologin i 9 §. Vad som avses med begreppet nettoförsäljningsvärde anges i den paragrafen.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 4 kap. 11 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om varulagrets anskaffningsvärde. Skyldigheten enligt andra stycket att lämna upplysningar om väsentliga avvikelser gäller nu för ”större företag” (se avsnitt 12.1). Av 1 kap. 3 § framgår vad som avses med ”större företag”.

Redovisning till bestämd mängd och fast värde

[K4]12 §  Materiella anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter som omsätts och vilkas sammantagna värde är av underordnad betydelse för företaget, får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde, om deras kvantitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt. Lag (1999:1112).

Omräkning av fordringar och skulder

[K4]13 §  Fordringar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan får omräknas till redovisningsvalutan enligt växelkursen på balansdagen, om detta står i överensstämmelse med 2 kap.2 och 3 §§. Lag (2000:34).

Prop. 1999/2000:23: (Jfr 4 kap. 13 § i utredningens förslag.)

Paragrafen i dess hittills gällande lydelse utgår från en årsredovisning i svenska kronor och ger möjlighet till omräkning till balansdagens kurs av fordringar och skulder i utländsk valuta. Detta gäller naturligtvis även i fortsättningen när årsredovisningen upprättas i svenska kronor.

Om årsredovisningen däremot upprättas i euro, blir svenska kronor att behandla som en utländsk valuta (jfr ...

Redovisning enligt kapitalandelsmetoden

[K4]13 a §  Företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket får redovisa andelar i intresseföretag i balansräkningen och resultaträkningen med tillämpning av bestämmelserna i 7 kap.25-29 §§, om det är förenligt med 2 kap.2 och 3 §§. Lag (2004:1173).

Egna aktier

[K4]14 §  Egna aktier får inte tas upp som tillgång.

[S2]Vid värdering av ett moderföretags andelar i ett dotterföretag skall andelar som dotterföretaget äger i moderföretaget inte anses ha något värde. Lag (2001:934).

Prop. 2000/01:150: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

I andra stycket har orden ”moderbolags” och ”moderbolaget” ersatts med orden ”moderföretags” och ”moderföretaget”. Ändringen beror på att lagens tillämpningsområde inte längre är begränsat till sådana juridiska personer som är bolag (jfr SFS 1999:1088).

Prop. 1999/2000:34: (Ändringen har behandlats i promemorian.)

Den tidigare bestämmelsen i första stycket om att egna aktier inte får tas upp till något värde har ersatts av en bestämmelse om att egna aktier inte får tas upp som tillgång. Skälen till detta har behandlats i avsnitt 9.1.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 kap. 14 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna i andra stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Värdering av finansiella instrument

[K4]14 a §  Derivatinstrument och andra finansiella instrument får tas upp till sitt verkliga värde, om inte annat följer av 14 b §.

[S2]Det verkliga värdet skall bestämmas på grundval av instrumentets marknadsvärde. Om något marknadsvärde inte kan bestämmas för ett instrument men däremot för dess beståndsdelar eller för ett likartat instrument, skall det verkliga värdet bestämmas på grundval av beståndsdelarnas eller det likartade instrumentets marknadsvärde. Om inte heller en sådan värdering är möjlig, skall det verkliga värdet bestämmas med hjälp av sådana allmänt accepterade värderingsmodeller och värderingsmetoder som ger en rimlig uppskattning av marknadsvärdet.

[S3]Värdering enligt första stycket får ske enbart om samtliga företagets finansiella instrument, utom sådana som enligt 14 b § inte får tas upp till verkligt värde, värderas på samma sätt. Lag (2003:774).

Prop. 2002/03:121: (Jfr 4 kap. 10 a § i förslaget i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser som medger att finansiella instrument värderas till verkligt värde, med de begränsningar som anges i 14 b §. Bestämmelserna, som motsvarar artiklarna 42a.1 och 42b.1 i det fjärde bolagsrättsliga direktivet, är inte tvingande och ett företag kan därför välja att även fortsättningsvis värdera finansiella instrument enligt sedvanliga värderingsbestämmelser.

Den ...

[K4]14 b §  Följande finansiella instrument får inte värderas enligt 14 a §:

 1. finansiella instrument som hålls till förfall och som inte utgör derivatinstrument,
 2. lånefordringar och andra fordringar som härrör från företaget och som inte innehas för handelsändamål,
 3. andelar i dotterföretag, intresseföretag eller samriskföretag,
 4. egetkapitalinstrument som företaget självt har gett ut,
 5. avtal om villkorad ersättning i samband med förvärv och samgåenden,
 6. skulder, med undantag för skulder som ingår som en del i en handelsportfölj eller som utgör derivatinstrument, samt
 7. andra finansiella instrument, som är av sådan särskild karaktär att de enligt vad som är allmänt accepterat bör redovisas på annat sätt.

[S2]Värdering enligt 14 a § får inte heller ske, om en sådan värdering inte skulle ge ett tillförlitligt värde på det finansiella instrumentet. Lag (2003:774).

Prop. 2002/03:121: (Jfr 4 kap. 10 b § i förslaget i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen, som är ny, anger i vilka fall värdering enligt 14 a § inte får ske.

Av första stycket 1 framgår att värderingsbestämmelserna i 14 a § inte får tillämpas på finansiella instrument som ”hålls till förfall”, dvs. som det förväntas att företaget kommer att inneha fram till dess att de förfaller till betalning och regleras. En obligation som är avsedd att innehas till dess att den ...

Prop. 2008/09:71: Övervägandena finns i avsnitt 5.6.1.

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka finansiella instrument som inte får värderas till verkligt värde enligt de bestämmelser som finns om detta i 14 a §. Av det nya tredje stycket följer att dessa begränsningar inte gäller i fråga om sådana företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket, dvs. företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas ...

[K4]14 c §  Vid tillämpningen av 14 a och 14 b §§ skall avtal som avser rå- och stapelvaror och ger endera parten rätt att reglera avtalet med kontanter eller med något annat finansiellt instrument anses som derivatinstrument. Detta gäller dock inte om avtalet

 1. ingicks för att täcka företagets förväntade behov av inköp, försäljning eller egen förbrukning av rå- och stapelvaror,
 2. även efter avtalets ingående har tillgodosett detta behov,
 3. utformades för detta ändamål när det ingicks, och
 4. förväntas regleras genom leverans av varan. Lag (2003:774).

Prop. 2002/03:121: (Jfr 4 kap. 10 c § i förslaget i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen, som motsvarar artikel 42a.2 i det fjärde bolagsrättsliga direktivet, är ny. Den reglerar i vilken utsträckning vissa avtal avseende rå- och stapelvaror (i direktivet benämnda ”varubaserade kontrakt”) skall anses som derivatinstrument. Benämningen ”avtal som avser rå- och stapelvaror” motsvarar det språkbruk som är etablerat i Sverige för de avtal som avses i bestämmelsen. Huvudregeln är att sådana ...

[K4]14 d §  Om värdering sker enligt 14 a §, skall värdeförändringen sedan föregående balansdag redovisas i resultaträkningen.

[S2]I följande fall gäller att värdeförändringen skall redovisas i en fond för verkligt värde i stället för i resultaträkningen:

 1. värdeförändringen avser ett säkringsinstrument och de tillämpade principerna för säkringsredovisning tillåter att en del av eller hela värdeförändringen inte redovisas i resultaträkningen, eller
 2. värdeförändringen är orsakad av en kursförändring på en monetär post som utgör en del av företagets nettoinvestering i en utländsk enhet.

[S3]En värdeförändring på en finansiell tillgång som inte innehas för handelsändamål och inte heller är ett derivatinstrument får redovisas i fonden för verkligt värde i stället för i resultaträkningen.

[S4]När det inte längre finns skäl att redovisa ett belopp i fonden för verkligt värde, skall fonden justeras. Lag (2004:1173).

Prop. 2002/03:121: Paragrafen är ny. Den innehåller bestämmelser om när värdeförändringar på ett finansiellt instrument, som värderas enligt 14 a §, skall tas upp i resultaträkningen respektive redovisas direkt i eget kapital. Bestämmelserna återspeglar artikel 42c i det fjärde bolagsrättsliga direktivet.

Huvudregeln, som finns intagen i första stycket, är att värdeförändringen skall redovisas i resultaträkningen såsom en intäkt eller en kostnad.

Av paragrafens andra stycke ...

Värdering av säkrade poster

[K4]14 e §  Om en tillgång, avsättning eller skuld eller en del därav har säkrats mot ett finansiellt instrument som värderas enligt 14 a §, skall också den säkrade posten värderas enligt den paragrafen, om de tillämpade principerna för säkringsredovisning tillåter det. Därvid skall 14 d § tillämpas. Lag (2003:774).

Prop. 2002/03:121: (Jfr 4 kap. 10 e § i förslaget i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen är ny. Den innebär att en tillgång, en avsättning eller en skuld eller en del av en sådan post normalt skall värderas till verkligt värde enligt 14 a §, om den säkras med ett säkringsinstrument som har värderats enligt 14 a §. Frågan har behandlats i avsnitt 4.2.4. En förutsättning för sådan värdering är dock att de tillämpade ...

Värdering av vissa tillgängar till verkligt värde

[K4]14 f §  Företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket får ta upp biologiska tillgångar, förvaltningsfastigheter och andra materiella tillgångar samt immateriella tillgångar till tillgångarnas verkliga värde, om det är förenligt med 2 kap.2 och 3 §§. Det verkliga värdet skall bestämmas på grundval av tillgångens marknadsvärde.

[S2]Värdering enligt första stycket får ske enbart om samtliga företagets tillgångar inom samma kategori värderas på samma sätt. Lag (2004:1173).

[K4]14 g §  Om en biologisk tillgång eller en förvaltningsfastighet värderas till verkligt värde enligt 14 f §, skall värdeförändringen sedan föregående balansdag redovisas i resultaträkningen.

[S2]Om någon annan tillgång som avses i 14 f § värderas enligt den paragrafen, skall värdeförändringen sedan föregående balansdag redovisas i fonden för verkligt värde. En värdeökning skall i stället redovisas i resultaträkningen, om den utgör en återföring av en tidigare kostnadsförd värdenedgång på samma tillgång. En värdeminskning skall redovisas i resultaträkningen, om den överstiger vad som tidigare har redovisats som en värdeökning på samma tillgång i fonden för verkligt värde.

[S3]När det inte längre finns skäl att redovisa ett belopp i fonden för verkligt värde, skall fonden justeras. Lag (2004:1173).

Periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån

[K4]15 §  Kapitalrabatt och direkta emissionsutgifter vid upptagande av lån skall periodiseras, dock längst över tiden till dess skulden förfaller till betalning. Sådan periodisering behöver dock inte göras om den är utan betydelse med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på rättvisande bild.

Omräkning av förlagsinsatser

[K4]16 §  Om en ekonomisk förening har förlagsinsatser i annan valuta än redovisningsvalutan, skall dessa räknas om enligt växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid räkenskapsårets ingång, skall föras mot Balanserad vinst eller förlust. Lag (2000:34).

Prop. 1999/2000:23: (Jfr 9 kap. 7 § föreningslagen i utredningens förslag.)

Paragrafen är ny. Den innehåller en bestämmelse om redovisning av förlagsinsatser som är bestämda i annan valuta än redovisningsvalutan. Skälen till bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7.1.2.

Bestämmelsen torde få störst praktisk betydelse i föreningar som har bytt redovisningsvaluta från kronor till euro. Den har emellertid ...

16 § har upphävts genom lag (1999:1112).

5 kap. Tilläggsupplysningar

Tilläggsupplysningarnas placering

[K5]1 §  Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag skall årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i 2- 26 §§. Upplysningarna skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet i 2 kap. 2 §, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen.

[S2]Lämnas upplysningarna i noter, skall hänvisning göras vid de poster i balansräkningen eller resultaträkningen till vilka de hänför sig. Lag (1999:1112).

Värderings- och omräkningsprinciper

[K5]2 §  Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar eller skulder skall anges.

[S2]För poster i årsredovisningen som avser tillgångar, avsättningar eller skulder i annan valuta än redovisningsvalutan skall det anges enligt vilka principer beloppen har räknats om till redovisningsvalutan. Lag (2000:34).

Prop. 1999/2000:23: (Jfr 5 kap. 2 § i utredningens förslag.)

Paragrafen har i sin hittills gällande lydelse förutsatt att årsredovisningen upprättas i svenska kronor och föreskrivit att det skall lämnas upplysningar om hur poster i utländsk valuta har räknats om till svenska kronor. Det har ansetts att motsvarande upplysningsskyldighet bör gälla när årsredovisningen upprättas i euro. Upplysningsskyldigheten kommer då att avse dels poster som har räknats om från svenska kronor, dels poster som har ...

Anläggningstillgångar

[K5]3 §  För varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 skall uppgift lämnas om

 1. tillgångarnas anskaffningsvärde,
 2. tillkommande och avgående tillgångar,
 3. överföringar,
 4. årets avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,
 5. årets nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar som har gjorts med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket,
 6. årets uppskrivningar, med särskild uppgift om uppskrivningsbeloppets användning och oavskrivet uppskrivningsbelopp,
 7. ackumulerade avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,
 8. ackumulerade nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar som har gjorts med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket,
 9. ackumulerade uppskrivningar, och
 10. korrigeringar av tidigare års avskrivningar enligt 4 kap. 4 §, nedskrivningar och uppskrivningar.

[S2]Grunderna för avskrivning av anläggningstillgångarnas olika poster skall anges.

[S3]Till den del en tillgång skrivits av eller skrivits ned uteslutande av skatteskäl skall upplysning lämnas om detta med angivande av avskrivningens eller nedskrivningens storlek.

Uppgifter om taxeringsvärden

Finansiella instrument

[K5]4 a §  Om finansiella instrument värderas enligt 4 kap. 14 a §, gäller följande.

[S2]För varje kategori av finansiella instrument skall upplysningar lämnas om

 1. bokfört värde, och
 2. i vilken utsträckning förekommande värdeförändringar har redovisats i resultaträkningen eller i fonden för verkligt värde.

[S3]För varje kategori av derivatinstrument skall upplysningar även lämnas om

 1. omfattningen och typen av instrument, och
 2. viktiga villkor som kan påverka storleken av, tidpunkten för eller säkerheten i framtida kassaflöden.

[S4]Om värderingen har gjorts enligt 4 kap. 14 a § andra stycket tredje meningen, skall väsentliga antaganden som har gjorts vid tillämpningen av de använda värderingsmodellerna och värderingsmetoderna anges. Lag (2003:774).

[K5]4 b §  Om finansiella instrument inte värderas enligt 4 kap. 14 a §, gäller följande.

[S2]För varje kategori av derivatinstrument skall upplysningar lämnas om

 1. det värde till vilket instrumenten skulle ha värderats vid en tillämpning av 4 kap. 14 a §, och
 2. omfattningen och typen av instrument.

[S3]I fråga om finansiella anläggningstillgångar som enligt 4 kap.14 a-14 c §§ får värderas till verkligt värde och vilkas bokförda värde är högre än det verkliga värdet skall upplysningar lämnas om

 1. bokfört värde och det verkliga värdet, och
 2. skälen till att det bokförda värdet inte har skrivits ner och det stöd som finns för antagandet att det bokförda värdet kommer att återvinnas.

[S4]Andra stycket gäller inte företag som avses i 3 kap. 8 § andra stycket. Lag (2003:774).

Prop. 2002/03:121: (Jfr 5 kap. 4 b § i förslaget i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen är ny och innehåller krav på tilläggsupplysningar om derivatinstrument respektive finansiella anläggningstillgångar som redovisas till ett värde som överstiger verkligt värde. Bakgrunden till paragrafen har berörts i avsnitt 4.2.6. Paragrafen motsvarar artikel 43.1.14 i det fjärde bolagsrättsliga direktivet. Den skall ...

Prop. 2005/06:116: (Förslaget saknar motsvarighet i promemoriorna.)

Ändringen är av samma slag som ändringen i 3 kap. 8 §.

Prop. 2006/07:27: 2. skälen till att det bokförda värdet inte har skrivits ner och det stöd som finns för antagandet att det bokförda värdet kommer att återvinnas.

(Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Paragrafen innehåller krav på tilläggsupplysningar om derivatinstrument resp. finansiella anläggningstillgångar. Upplysningskravet grundar sig på artikel 43.1.14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG av den 27 september 2001 om ändring av direktiven 78/660/EEG, ...

[K5]4 c §  Föreskrifterna i 4 a § och 4 b § skall även tillämpas på sådana avtal som enligt 4 kap. 14 c § skall anses som derivatinstrument. Lag (2003:774).

Prop. 2002/03:121: (Paragrafen saknar motsvarighet i Justitiedepartementets promemoria.)

I 4 kap. 14 c § finns en bestämmelse om att vissa slag av avtal avseende rå- och stapelvaror skall anses som derivatinstrument. I förevarande paragraf klargörs att vad som sägs i 5 kap. 4 a och 4 b §§ om derivatinstrument också gäller sådana avtal som enligt 4 kap. 14 c § skall anses som derivatinstrument. ...

Uppskrivningsfond och fond för verkligt värde

[K5]5 §  Om storleken eller sammansättningen av uppskrivningsfonden eller fonden för verkligt värde har ändrats under räkenskapsåret, skall uppgift lämnas om

 1. fondens storlek vid räkenskapsårets början och slut,
 2. belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret, och
 3. belopp som har överförts från fonden eller på annat sätt har tagits i anspråk med uppgift om hur beloppet har använts. Lag (2003:774).

Nettoomsättningens fördelning

[K5]6 §  Om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, skall uppgift lämnas om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Bedömningen av om företagets verksamhetsgrenar och marknader avviker betydligt från varandra skall göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster.

[S2]Första stycket gäller inte företag som tillämpar 3 kap. 11 §. Bestämmelsen om nettoomsättningens fördelning på geografiska marknader gäller inte heller företag som avses i 3 kap. 8 § andra stycket. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 6 § i kommitténs förslag.)

I första stycket har ordet ”rörelsegrenar” bytts ut mot ”verksamhetsgrenar”. Anledningen till detta är att lagen i sin nya lydelse är tillämplig även på företag som i normala fall inte bedriver rörelse, t.ex. ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Ändringarna i andra stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 5 kap. 6 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen ställer krav på upplysningar om hur nettoomsättningen fördelar sig på företagets rörelsegrenar eller geografiska marknader. Hittills har företag som har högst tio anställda och högst 24 miljoner kronor i tillgångsvärden varit undantagna från skyldigheten att lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på geografiska marknader. Uppgiftsskyldigheten knyts nu till den nya indelningen i ”större företag” och ”mindre ...

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

[K5]7 §  Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

[S2]Moderföretag som med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 3 § inte upprättar någon koncernredovisning, skall lämna upplysningar om internvinster på transaktioner inom koncernen. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 7 § i kommitténs förslag.)

Ändringen i första stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 § m.fl. paragrafer.

Av bestämmelserna i 7 kap. 3 § framgår att ett moderföretag under vissa förhållanden inte behöver upprätta någon koncernredovisning. När detta undantag utnyttjas, skall moderföretaget, enligt andra stycket, lämna upplysning om internvinster på transaktioner som har företagits inom koncernen. Frågan har behandlats ...

Uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag

[K5]8 §  Om företaget äger eller i fall som anges i 1 kap. 6 § innehar andelar i ett dotterföretag eller ett intresseföretag, skall det lämna uppgift om:

 1. det andra företagets namn, organisationsnummer, säte och eget kapital,
 2. det andra företagets resultat för det senaste räkenskapsår för vilket årsredovisning eller årsbokslut har upprättats,
 3. företagets kapitalandel i det andra företaget, beräknad med tillämpning av 1 kap. 6 §, och
 4. antalet andelar som företaget äger och dessas värde enligt företagets balansräkning.

[S2]Första stycket gäller också om företaget äger eller i fall som anges i 1 kap. 6 § innehar en kapitalandel på minst tjugo procent i ett annat företag.

[S3]Ett företag som är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag skall ange detta företags namn, organisationsnummer, säte och rättsliga form.

[S4]Om det redovisningsskyldiga företagets rösträttsandel i sådana företag som avses i första och andra styckena avviker från kapitalandelen, skall även rösträttsandelen anges. Lag (1999:1112).

Prop. 1997/98:118: Ändringen i

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 8 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna i paragrafen utgör följdändringar till den nya bokföringslagen eller till andra ändringar i årsredovisningslagen. Ordet bolag har bytts ut mot företag. Första stycket har också formulerats om för att dess innebörd skall bli klarare. I första stycket 2 har ordet ”årsredovisning” lagts ...

[K5]9 §  En uppgift enligt 8 § får utelämnas, om den är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild i 2 kap. 3 §.

[S2]Under förutsättning att tillstånd ges av Bolagsverket, får uppgift enligt 8 § också utelämnas, om den har sådan karaktär att den kan vålla allvarlig skada för något av de i 8 § angivna företagen.

[S3]Om en uppgift har utelämnats enligt första eller andra stycket, skall upplysning lämnas om detta.

[S4]Uppgift om eget kapital och resultat får också utelämnas, om

 1. företaget äger andelar som motsvarar mindre än hälften av det andra företagets eget kapital och det företaget inte offentliggör sin balansräkning, eller
 2. dotterföretaget eller intresseföretaget omfattas av en av företaget upprättad koncernredovisning eller av en sådan koncernredovisning som avses i 7 kap. 2 § första stycket. Lag (2004:244).

Prop. 1997/98:118: den dock den nyheten att möjligheten att, under den i punkten angivna förutsättningen, utelämna uppgift om eget kapital och resultat också kommer att omfatta s.k. 20-procentsföretag, dvs. företag som avses i 5 kap. 8 § andra stycket.

Ändringen i

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 9 § i kommitténs förslag.)

I paragrafens andra stycke har orden ”regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer” bytts ut mot ”Patent- och registreringsverket”. Patent- och registreringsverket har redan tidigare, med stöd av ett bemyndigande i 6 § förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor, prövat dessa ...

Kortfristiga och långfristiga balansposter

[K5]10 §  För varje fordringspost i balansräkningen som är upptagen under Omsättningstillgångar eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 skall anges den del som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

[S2]För varje skuldpost i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 skall anges den del som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen samt den del som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Ställda säkerheter

[K5]11 §  För varje skuldpost i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 skall, om säkerhet har ställts, omfattningen av säkerheterna anges med uppgift om deras art och form.

[S2]Om företaget har ställt säkerhet eller ingått ansvarsförbindelse till förmån för koncernföretag, skall särskild upplysning lämnas om detta. Lag (1999:1112).

Lån till ledande befattningshavare

[K5]12 §  Om ett företag har lämnat lån till en styrelseledamot, en verkställande direktör eller en motsvarande befattningshavare i företaget eller i ett annat koncernföretag, skall upplysning lämnas om detta. Detsamma gäller om företaget har ställt pant eller annan säkerhet eller har ingått ansvarsförbindelse till förmån för en sådan befattningshavare. Med styrelseledamöter jämställs suppleanter för dessa och med verkställande direktör jämställs vice verkställande direktör.

[S2]Uppgift skall lämnas om storleken av lämnade lån, huvudsakliga lånevillkor, räntesatser, under räkenskapsåret återbetalda belopp, arten av ställda säkerheter och ingångna ansvarsförbindelser samt beloppet av de lån för vilka säkerhet ställts. Uppgift skall även lämnas om vilken anknytning till företaget den har som företaget har lämnat lån till, ställt säkerhet för eller ingått ansvarsförbindelse till förmån för.

[S3]Andra stycket tillämpas också, om ett aktiebolag har lämnat lån till eller ställt säkerhet till förmån för någon annan med stöd av tillstånd enligt 12 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385). Lag (1999:1112).

Konvertibla lån

[K5]13 §  Om företaget har utelöpande lån som är konvertibla eller förenade med optionsrätt till nyteckning, skall för varje lån eller liknande rättighet anges utestående lånebelopp samt tid och villkor för utbyte eller för nyteckning. För varje lån mot vinstandelsbevis skall utestående lånebelopp och räntebestämmelserna anges. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 13 § i kommitténs förslag.)

Ändringen är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Aktiebolags eget kapital

[K5]14 §  Ett aktiebolags eget kapital skall delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp aktiekapital, överkursfond, uppskrivningsfond, reservfond och kapitalandelsfond. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

[S2]Förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning skall specificeras. Vid förvärv av egna aktier skall fritt eget kapital minskas med utgiften för förvärvet. Vid överlåtelse av egna aktier skall fritt eget kapital ökas med inkomsten från överlåtelsen.

[S3]Vid aktiekapitalet skall antalet aktier anges. Består aktiekapitalet av aktier av olika slag, skall motsvarande uppgift lämnas för varje aktieslag. Lag (2004:1173).

Prop. 2004/05:85: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

I första stycket har överkursfonden tagits bort från vad som skall anges under bundet eget kapital. Fonden skall i fortsättningen i stället tas upp som en fri fond. Frågan har behandlats i avsnitt 4.10.

Prop. 1999/2000:34: (Ändringen har behandlats i promemorian.)

Ekonomisk förenings eget kapital

[K5]15 §  En ekonomisk förenings eget kapital skall delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda insatser, uppskrivningsfond, reservfond och kapitalandelsfond. Medlemsinsatser och förlagsinsatser skall redovisas var för sig. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt nettovinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

[S2]Förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning skall specificeras.

[S3]Vad som sägs i första stycket om insats gäller också upplåtelseavgift i en bostadsrättsförening. Lag (2004:1173).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 15 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen är ny och reglerar vad som är fritt respektive bundet eget kapital i en ekonomisk förening.

Bestämmelserna i första stycket motsvarar de bestämmelser som hittills har funnits i 9 kap. 7 § andra stycket föreningslagen, medan bestämmelsen i andra stycket motsvarar 9 kap. 8 § första stycket 2 samma lag.

Föreskriften i tredje stycket har hittills funnits i ...

[K5]16 §  Uppgift skall lämnas om skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten för dessa år. Uppgift behöver dock inte lämnas om skillnaden är obetydlig.

[S2]Första stycket gäller inte företag som avses i 3 kap. 8 § andra stycket. Lag (1999:1112).

[K5]17 §  Uppgift skall lämnas om hur den för räkenskapsåret redovisade inkomstskatten fördelar sig på ordinärt och extraordinärt resultat.

[S2]Första stycket gäller inte företag som avses i 3 kap. 8 § andra stycket. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 17 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 5 kap. 16 §. I andra stycket har det dels gjorts samma slag av ändring som i 2 kap. 3 §, dels gjorts en anpassning till den nya paragrafnumreringen i 3 kap.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 5 kap. 17 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Ändringen är av samma slag som ändringen i 3 kap. 8 §.

Medelantalet anställda under räkenskapsåret

[K5]18 §  Uppgift skall lämnas om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företaget har anställda i flera länder, skall medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land anges. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap.18 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 5 kap. 17 §. Ändringen är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Sjukfrånvaro

[K5]18 a §  Uppgift skall lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron skall anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.

[S2]Uppgift skall också lämnas om

 1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer,
 2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt
 3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre.

[S3]Sjukfrånvaron för varje grupp som avses i andra stycket 2 och 3 skall anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift skall inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.

[S4]Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller inte anställda utomlands och inte heller företag som avses i 3 kap. 8 § andra stycket 1.Lag (2002:1062).

Prop. 2002/03:6: Paragrafen är ny. Upplysningar om sjukfrånvaro skall lämnas som tilläggsupplysningar.

Redovisningen skall enbart avse frånvaro relaterad till ordinarie arbetstid. Endast sjukfrånvaro som faller inom räkenskapsårets ram redovisas. Om någon del av en sjukfrånvaroperiod avser tid efter räkenskapsårets utgång redovisas den delen i årsredovisningen för nästa räkenskapsår. På motsvarande sätt medräknas inte sådan sjukfrånvaro under en sjukfrånvaroperiod som infallit före räkenskapsårets ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 5 kap. 18 a § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen ställer krav på redovisning av sjukfrånvaro. Ändringen i fjärde stycket innebär en anpassning till den beräkningsmetod vad gäller antalet anställda som i övrigt används i lagen.

Könsfördelningen bland ledande befattningshavare

[K5]18 b §  Uppgift skall lämnas om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Fördelningen bland styrelseledamöter och bland övriga befattningshavare skall redovisas var för sig. Uppgifterna skall avse förhållandena på balansdagen.

[S2]Bestämmelsen i första stycket gäller inte företag som avses i 3 kap. 8 § andra stycket 1.Lag (2003:487).

Prop. 2002/03:56: (Jfr promemorians lagförslag.)

Paragrafen är ny. Innebörden av paragrafen är att uppgift skall lämnas i årsredovisningen om könsfördelningen bland företagets ledande befattningshavare. Uppgifterna skall lämnas som tilläggsupplysningar.

Redovisningskravet omfattar enligt första stycket styrelseledamöter, den verkställande direktören ...

Prop. 2005/06:116: (Förslaget saknar motsvarighet i promemoriorna.)

Paragrafen ställer krav på att uppgift skall lämnas om könsfördelningen i företagsledningen. Ändringen i andra stycket innebär en anpassning till den beräkningsmetod vad gäller antalet anställda som i övrigt används i lagen.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

[K5]19 §  Av räkenskapsårets personalkostnader skall följande belopp anges särskilt:

 1. löner och andra ersättningar, och
 2. sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader. Lag (1999:1112).

[K5]20 §  Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för var och en av följande grupper:

 1. styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare, och
 2. anställda som inte omfattas av 1.

[S2]Tantiem och därmed jämställd ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare skall anges särskilt.

[S3]Har företaget anställda i flera länder, skall uppgifter som anges i första och andra styckena lämnas särskilt för varje land. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 20 § i kommitténs förslag)

Paragrafen har tidigare betecknats 5 kap. 19 §. Ändringen i tredje stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Prop. 2005/06:186: Paragrafen innehåller bestämmelser om att årets löner och andra ersättningar skall anges fördelade på vissa kategorier befattningshavare och anställda. Det är fråga om s.k. tilläggsupplysningar.

I det nya tredje stycket ställs upp ett strängare krav på upplysningarna när det gäller publika aktiebolag. Samtliga personer i bolagets ledning skall ingå i den grupp för vilken bolaget skall särredovisa det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar. Beträffande ...

[K5]21 §  I aktiebolag skall upplysning lämnas om den sammanlagda på räkenskapsåret belöpande ersättningen till var och en av bolagets revisorer och de revisionsföretag där revisorerna verkar. Särskild uppgift skall lämnas om hur stor del av ersättningen som avser andra uppdrag än revisionsuppdraget. Lag (1999:1112).

Prop. 2008/09:135: Paragrafen ställer ett krav på att det i årsredovisningen lämnas tilläggsupplysningar om de ersättningar som aktiebolag har betalat till revisorn och det revisionsföretag där revisorn verkar. Ändringarna är föranledda av artikel 49.1 i revisorsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 9.4.

Tillämpningsområdet för paragrafen har såvitt gäller aktiebolagen inskränkts till att bara gälla större företag. ...

Pensioner och liknande förmåner

[K5]22 §  Uppgift skall lämnas om det sammanlagda beloppet av kostnader och förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktören eller motsvarande befattningshavare. Lag (1999:1112).

Prop. 2005/06:186: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka upplysningar som skall lämnas i årsredovisningen om pensioner och liknande förmåner.

Av det nya andra stycket framgår att skyldigheten att lämna upplysningar är mer långtgående i publika aktiebolag. Av 23 § framgår att uppgifter skall lämnas även i fråga om f.d. styrelseledamöter och f.d. verkställande direktör. Se vidare kommentaren till 20 §.

Skälen för lagändringarna har behandlats i ...

Tidigare styrelse och verkställande direktör

[K5]23 §  Vad som enligt 20 och 22 §§ gäller för styrelseledamöter och verkställande direktören gäller även tidigare styrelseledamöter och tidigare verkställande direktör. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 22 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 5 kap. 21 §. Ändringarna är endast föranledda av en ändrad paragrafnumrering.

Suppleanter och vice verkställande direktör

[K5]24 §  Vid tillämpning av 20, 22 och 23 §§ jämställs med styrelseledamöter suppleanter för dessa och med verkställande direktören vice verkställande direktör. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 23 i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 5 kap. 22 §. Ändringen är endast en följd av ändrad paragrafnumrering.

Avtal om avgångsvederlag

[K5]25 §  Om företaget har träffat avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktören eller andra personer i företagets ledning, skall uppgift lämnas om avtalen och om de väsentligaste villkoren i avtalen. Lag (1999:1112).

Uppgift om moderföretag

[K5]26 §  Ett företag som är dotterföretag skall lämna uppgift om namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt säte för de moderföretag som upprättar koncernredovisning för den största och minsta koncern som företaget ingår i som dotterföretag. Uppgift skall också lämnas om var det går att få tillgång till utländska moderföretags koncernredovisningar. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 5 kap. 25 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 5 kap. 24 §. På Lagrådets förslag har bestämmelsen kompletterats med ett krav på att ett dotterföretag vars moderföretag är en fysisk person, skall lämna uppgift om dennes personnummer. I övrigt är ändringarna är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Särskilt om europabolag

[K5]27 §  I fråga om europabolag med ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag skall vad som sägs om styrelseledamöter i 12, 18 b, 20 och 22-25 §§ tillämpas på ledamöter eller suppleanter i bolagets tillsynsorgan.

[S2]Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår att de i första stycket angivna bestämmelserna skall tillämpas också på ledamöter eller suppleanter i ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan. Lag (2004:583).

Förvaltningsberättelse

/Träder i kraft I: 2005-05-01/

[K6]1 §  Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för förståelsen av årsredovisningen skall översikten innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen.

[S2]Upplysningar skall även lämnas om

 1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat,
 2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut,
 3. företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför,
 4. företagets verksamhet inom forskning och utveckling,
 5. företagets filialer i utlandet,
 6. antal och nominellt belopp för egna aktier som innehas av företaget, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats för aktierna,
 7. antal och nominellt belopp för de egna aktier som har förvärvats under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats,
 8. antal och nominellt belopp för de egna aktier som har överlåtits under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har erhållits, och
 9. skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under räkenskapsåret.

[S3]Om det är väsentligt för bedömningen av företagets ställning och resultat, skall det även lämnas följande upplysningar avseende användningen av finansiella instrument:

 1. mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning jämte, för varje viktig typ av planerad affärshändelse där säkringsredovisning används, tillämpade principer för säkring, och
 2. exponering för prisrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker.

[S4]Utöver sådan information som skall lämnas enligt första–tredje styckena skall förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke- finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken skall alltid lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.

[S5]Andra stycket 3 och 5 samt tredje stycket gäller inte företag som avses i 3 kap. 8 § andra stycket. Fjärde stycket första meningen gäller endast företag som avses i 2 kap. 1 § andra stycket. Lag (2005:192).

Prop. 2015/16:193: Paragrafen behandlar förvaltningsberättelsens innehåll. Övervägandena finns i avsnitt 5.3 och 5.4. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.1 i ändringsdirektivet.

I fjärde stycket införs en ny bestämmelse. Av den framgår att företaget inte behöver lämna upplysningar om hållbarhetsfrågor i förvaltningsberättelsen om ...

Prop. 1999/2000:34: (Ändringen har behandlats i promemorian.)

I andra stycket har punkterna 6–9 tillkommit. Skälen till det har behandlats i avsnitt 9.3. Av de nya punkterna följer att vissa upplysningar skall lämnas om förvärvade eller avyttrade egna aktier:

Punkten 6 fordrar att upplysningar lämnas om de egna aktier som bolaget innehar vid räkenskapsårets utgång. Huruvida aktierna har förvärvats ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 6 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §, dvs. ordet ”bolag” i olika böjningsformer har bytts ut mot ”företag” i motsvarande böjningsformer.

Prop. 2004/05:68: (Jfr 6 kap. 1 och 4 a §§ i promemorians förslag.)

I paragrafen, som reglerar förvaltningsberättelsens innehåll, har det gjorts ett antal tillägg till följd av ändringar i EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv.

I första stycket har det lagts till en ny bestämmelse om att förvaltningsberättelsen skall innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen. Frågan har behandlats i ...

Prop. 2002/03:121: (Jfr 6 kap. 1 § i förslaget i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen har kompletterats med ett nytt tredje stycke (jfr punkten f i artikel 46.2). Av detta framgår att förvaltningsberättelsen skall innehålla

vissa upplysningar om företagets användning av finansiella instrument när det är väsentligt för bedömningen av företagets ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 6 kap. 1 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om förvaltningsberättelsens innehåll. I femte stycket finns undantag från kraven på uppgiftslämnande för vissa företag. Hittills har undantaget från skyldigheten att lämna upplysningar om företagets förväntade framtida utveckling och om dess filialer i utlandet liksom undantaget från skyldigheten att lämna upplysningar om användningen av finansiella instrument omfattat företag som har högst ...

[K6]2 §  I aktiebolag och ekonomiska föreningar skall i förvaltningsberättelsen även lämnas förslag till dispositioner beträffande bolagets eller föreningens vinst eller förlust. Om bolaget eller föreningen är moderföretag, skall det dessutom lämnas uppgift om belopp som enligt årsredovisningarna för företag inom koncernen skall föras över från fritt eget kapital i koncernen till bundet eget kapital. Lag (1999:1112).

Prop. 2015/16:4: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att förvaltningsberättelsen ska innehålla ett förslag till dispositioner beträffande vinst eller förlust. Ändringen innebär att den hittillsvarande andra meningen i första stycket tas bort. I den föreskrivs att det i förvaltningsberättelsen för en ekonomisk förening som är moderförening ska tas in uppgift om belopp som enligt årsredovisningarna för företag inom koncernen ska föras över från fritt eget kapital i koncernen till bundet eget kapital. Uppgiften ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 6 kap. 2 § första stycket i kommitténs förslag.)

Paragrafen, som innehåller bestämmelser om förslag till vinstdispositioner, har hittills enbart varit tillämplig på aktiebolag. Tillämpningsområdet har nu vidgats till att även omfatta ekonomiska föreningar. Motsvarande bestämmelser för ekonomiska föreningar har hittills funnits i 9 kap. 9 § tredje stycket och 11 § fjärde stycket tredje meningen föreningslagen....

[K6]3 §  Ekonomiska föreningar skall i förvaltningsberättelsen även lämna upplysningar om

 1. väsentliga förändringar i medlemsantalet,
 2. summorna av insatsbelopp som skall återbetalas under nästa räkenskapsår enligt bestämmelserna i 4 kap.1 och 3 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
 3. den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför, och
 4. summan av de förlagsinsatser som har sagts upp och skall inlösas under de nästföljande två räkenskapsåren.

[S2]Vad som sägs i första stycket 2 gäller också lösenbelopp för medlems andel i en sambruksförening enligt lagen (1975:417) om sambruksföreningar. Lag (1999:1112).

Prop. 2017/18:253: I paragrafen anges vissa upplysningar som ska lämnas i förvaltningsberättelsen för en ekonomisk förening. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Genom ändringarna i första stycket 2 tydliggörs att även en utbetalning med ett belopp som överstiger medlemsinsatsens storlek ska anges i förvaltningsberättelsen, jfr 10 kap. 11 § andra ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 6 kap. 1 § fjärde stycket i kommitténs förslag.)

Paragrafen är ny. Bestämmelserna i första stycket överensstämmer med de bestämmelser som hittills har funnits i 9 kap. 9 § första stycket 3–6 föreningslagen.

Andra stycket motsvarar 14 § andra meningen lagen (1975:417) om sambruksföreningar.

[K6]4 §  Stiftelser skall i förvaltningsberättelsen även lämna uppgift om hur stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 6 kap. 2 § andra stycket i kommitténs förslag.)

Paragrafen, som är ny, ställer krav på att en stiftelses förvaltningsberättelse skall innehålla uppgift om hur stiftelsens ändamål har främjats under året. Detta överensstämmer med vad som redan tidigare har gällt enligt 3 kap. 7 § tredje stycket stiftelselagen samt enligt 17 a och 30 §§ tryggandelagen.

Finansieringsanalys

[K6]5 §  I finansieringsanalysen skall redovisas företagets finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret. Lag (1999:1112).

Prop. 2013/14:86: I paragrafen anges vad som ska redovisas i en kassaflödesanalys. Ändringarna hänger samman med ändringen i 2 kap. 1 §. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.

Användare av finansiella rapporter behöver ett underlag för att bedöma ett företags förmåga att skapa likvida medel och företagets behov av dessa medel. Kassaflödesanalysen ska ge en förklaring till de likviditetsmässiga förändringarna i företaget ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 6 kap. 3 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 6 kap. 3 §. Ändringen är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

7 kap. Koncernredovisning

Prop. 2015/16:193: Paragrafen, som är ny, anger när en koncern ska upprätta en hållbarhetsrapport. Övervägandena finns i avsnitt 5.6. Paragrafen genomför delvis ändringsdirektivets artikel 1.3.

I första stycket föreskrivs att förvaltningsberättelsen för vissa koncerner ska innehålla en hållbarhetsrapport för koncernen. Det gäller koncerner vars moderföretag är ett företag som anges i 6 kap. 10 § eller ett noterat ...

Prop. 1998/99:130: Kapitlet motsvarar i väsentliga delar det tidigare 7 kap. Tillägg och ändringar har markerats med kursiv text. Bestämmelserna i 6, 7, 9, 11 och 15 §§ motsvarar helt de tidigare 5, 6, 8, 10 och 14 §§ och kommenteras därför inte.

Allmänna bestämmelser

Skyldighet att upprätta koncernredovisning

[K7]1 §  Ett moderföretag skall för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2 eller 3 §. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Ändringen av ordet ”bolag” till ”företag” är föranledd av att lagens tillämpningsområde har vidgats.

Med anledning av att det i 3 § har tillkommit ett nytt undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning har orden ”eller 3 §” tillfogats i slutet av paragrafen.

[K7]2 §  Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om

 1. företaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredovisning som upprättas av ett överordnat moderföretag,
 2. det överordnade moderföretaget lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och
 3. det överordnade moderföretagets koncernredovisning har upprättats och reviderats enligt den lagstiftning som i den staten har tillkommit i enlighet med Europeiska gemenskapernas direktiv av den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning (83/349/EEG).

[S2]Första stycket gäller även om något dotterföretag av skäl som anges i 5 § andra eller tredje stycket inte omfattas av den upprättade koncernredovisningen.

[S3]Ett moderföretag som med stöd av första stycket inte självt har upprättat någon koncernredovisning skall ge in det överordnade moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse till registreringsmyndigheten enligt bestämmelserna i 8 kap. 3 §. Registreringsmyndigheten skall på det sätt som anges i 8 kap. 4 § kungöra att handlingarna har getts in. Om handlingarna inte är avfattade på svenska, får registreringsmyndigheten förelägga moderföretaget att ge in en bestyrkt översättning till svenska. Sådant föreläggande skall utfärdas om någon begär det. Om moderföretaget, i fall det hade upprättat en koncernredovisning, enligt 8 kap.3 och 16 §§ inte skulle ha varit skyldigt att ge in denna och koncernrevisionsberättelsen till registreringsmyndigheten, skall vad som i nämnda paragrafer sägs om att handlingarna skall hållas tillgängliga i stället tillämpas på det överordnade moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

[S4]Första stycket gäller inte,

 1. om delägare som har en kapitalandel i moderföretaget på minst tio procent senast sex månader före räkenskapsårets utgång hos moderföretagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan har krävt att koncernredovisning skall upprättas, eller
 2. om andelarna i moderföretaget eller skuldebrev som moderföretaget har utfärdat är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

[S5]Den som enligt första stycket inte upprättar någon koncernredovisning skall upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt säte för det överordnade moderföretag som upprättar den i stycket nämnda koncernredovisningen. Lag (2004:1173).

Prop. 2005/06:135: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller ett undantag från vad som sägs i 1 § om att moderföretag skall upprätta koncernredovisning. Ett moderföretag som självt är dotterföretag i en koncern behöver under vissa förutsättningar inte upprätta någon koncernredovisning.

Enligt tredje stycket skall det moderföretag som inte självt upprättar någon koncernredovisning offentliggöra det överordnade moderbolagets koncernredovisning ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 2 § i kommitténs förslag)

Flertalet ändringar är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §. Paragrafen ger möjlighet att i vissa fall underlåta att upprätta koncernredovisning om bolaget omfattas av ett överordnat moderföretags koncernredovisning.

I tredje stycket finns bestämmelser om att det överordnade moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse i så fall måste ges in till registreringsmyndigheten. Ett sådant krav ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 7 kap. 2 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen innehåller vissa undantag från vad som sägs i 1 § om att moderföretag skall upprätta koncernredovisning. Förutsättningarna för att koncernredovisning inte skall behöva upprättas anges i första och andra styckena. Första stycket har ändrats. Enligt första stycket behöver ett moderföretag som självt är dotterföretag i en koncern i vissa fall inte upprätta någon koncernredovisning.

En förutsättning ...

Prop. 2007/08:45: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Paragrafen innehåller vissa undantag från när moderföretag ska upprätta koncernredovisning. Förutsättningarna för att koncernredovisning inte ska behöva upprättas anges i första och andra styckena.

Ändringen i tredje stycket är en följd av att bestämmelserna i 8 kap. 3 b § har flyttats till 8 kap. 3 c § samtidigt som en ny 8 kap. 3 b § har tillkommit.

I lagrådsremissens förslag angavs, såvitt ...

[K7]3 §  Ett moderföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om

 1. antalet anställda hos koncernföretagen under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har uppgått till högst tio, och
 2. nettovärdet av koncernföretagens tillgångar, enligt balansräkningarna för koncernföretagens senaste räkenskapsår, på moderföretagets balansdag uppgår till högst 24 miljoner kronor.

[S2]Första stycket gäller inte om andelar i moderföretaget eller något av dotterföretagen eller skuldebrev som moderföretaget eller något av dotterföretagen har utfärdat är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2004:1173).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 3 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen saknar motsvarighet i det tidigare 7 kap. och innehåller ett viktigt undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning. För företag som hittills har omfattats av 1980 års årsredovisningslag eller stiftelselagen innebär den att skyldigheten att upprätta koncernredovisning får i huvudsak samma omfattning som den hittills har haft (jfr 3 kap. 1 § 1980 års ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 7 kap. 3 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Hittills har ett moderföretag i en koncern varit befriat från skyldigheten att upprätta koncernredovisning om antalet anställda i koncernen har uppgått till högst tio och koncernföretagens sammanlagda tillgångar har uppgått till högst 24 miljoner kronor. Undantaget från skyldigheten att upprätta koncernredovisning har nu knutits till den nya gränsdragningen mellan ”större koncerner” och ”mindre koncerner” som kommer till ...

Prop. 2008/09:71: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

I paragrafen har hittills funnits ett andra stycke enligt vilket bestämmelsen i första stycket om att moderföretag i mindre koncerner inte behöver upprätta koncernredovisning inte ska gälla om andelar i moderföretaget eller något av dotterföretagen eller skuldebrev som moderföretaget eller något av dotterföretagen har utfärdat är upptagna till handel på en reglerad marknad. Eftersom sådana koncerner enligt den ändrade definitionen ...

Koncernredovisningens delar

[K7]4 §  Koncernredovisningen skall bestå av

 1. en koncernbalansräkning,
 2. en koncernresultaträkning,
 3. noter, och
 4. en förvaltningsberättelse.

[S2]I följande fall skall det i koncernredovisningen även ingå en finansieringsanalys:

 1. något av koncernföretagen bedriver näringsverksamhet och nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt koncernbalansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår, eller
 2. antalet anställda hos koncernföretagen har under de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 200, eller
 3. moderföretagets aktier eller skuldebrev är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats. Lag (1999:1112).

Prop. 2013/14:86: I paragrafen finns en bestämmelse om vilka delar som ska ingå i en koncernredovisning. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.

I punkten 5 ersätts kravet på att en finansieringsanalys ska upprättas med ett krav på att en kassaflödesanalys ska upprättas. Kassaflödesanalysen ska upprättas med tillämpning av 6 kap. 5 § (se 7 kap. 31 §).

Prop. 1998/99:130: 3. moderföretagets aktier eller skuldebrev är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats.

(Jfr 7 kap. 4 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 3 §. Av paragrafens andra stycke framgår vilka moderföretag som måste upprätta en finansieringsanalys. Bestämmelsen anknyter till samma kriterier som avgör om moderbolaget i en koncern är skyldigt att ha en auktoriserad revisor (se ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 7 kap. 4 § i Justitiedepartementets promemoria.)

I paragrafen har det hittills funnit ett andra stycke med en bestämmelse om att vissa större koncerner samt koncerner vars moderföretag är börsnoterade är skyldiga att upprätta en finansieringsanalys för koncernen. Bestämmelsen har nu tagits bort. Det sammanhänger med ändringen i 3 §, en ändring som innebär att kravet på upprättande av koncernredovisning kommer att gälla för färre moderföretag än tidigare. I de förhållandevis ...

Dotterföretag som skall omfattas av koncernredovisningen

[K7]5 §  Koncernredovisningen skall omfatta samtliga dotterföretag, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

[S2]Ett dotterföretag behöver inte omfattas av koncernredovisningen, om företaget är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 6 § på rättvisande bild. Om flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse, skall de dock omfattas av koncernredovisningen.

[S3]Ett dotterföretag behöver inte heller omfattas av koncernredovisningen, om

 1. betydande och varaktiga hinder i väsentlig grad begränsar moderföretagets möjligheter att utöva sitt inflytande över dotterföretaget,
 2. nödvändig information för att upprätta koncernredovisningen inte kan fås utan oskälig kostnad eller inom rimlig tid, eller
 3. andelarna i dotterföretaget innehas tillfälligt och uteslutande i avsikt att säljas vidare.

[S4]Ett företag som tillämpar andra eller tredje stycket skall i en not upplysa om skälen för detta. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 5 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 4 §. Ändringen i första stycket är en följd av den tidigare 5 § har fått en ny beteckning.

Ändringarna i andra och tredje styckena är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Principer för upprättande av koncernredovisning

Överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild

[K7]6 §  Koncernredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

[S2]Koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av ställningen och resultatet för de företag, betraktade som en enhet, som omfattas av koncernredovisningen. Bestämmelserna i 2 kap. 3 § första stycket andra meningen och andra stycket tillämpas också på koncernredovisningen. Lag (1999:1112).

Andra grundläggande redovisningsprinciper m.m.

[K7]7 §  För koncernredovisningen tillämpas följande bestämmelser i 2 kap.:

[S2]4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

[S3]5 § om språk och form,

[S4]6 § om valuta, och

[S5]7 § om undertecknande.

[S6]I koncernredovisningen skall beloppen anges i samma valuta som i moderföretagets årsredovisning. Lag (2000:34).

Prop. 1999/2000:23: (Jfr 7 kap. 6 § i utredningens förslag.)

I paragrafen har införts ett nytt andra stycke som innebär att koncernredovisningen skall upprättas i den redovisningsvaluta som används i moderbolagets årsredovisning, jfr 2 kap. 6 §.

Denna fråga har behandlats i avsnitt 5.5. Enligt 7 kap. 2 § behöver ett moderföretag, som självt är dotterföretag, normalt inte upprätta någon koncernredovisning ...

Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen

[K7]8 §  Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen skall var för sig utgöra en sammanställning av balansräkningarna respektive resultaträkningarna för moderföretaget och de dotterföretag som omfattas av koncernredovisningen. Sammanställningen skall göras med tillämpning av 9-13 §§ och 18-23 §§. Vid redovisningen av andelar i andra företag än dotterföretag skall 25-30 §§ beaktas. I övrigt tillämpas 3 kap.

[S2]När 3 kap. 8 § andra stycket tillämpas skall vad som där sägs om antalet anställda och tillgångarnas nettovärde avse koncernen som helhet.

[S3]Bestämmelsen i 3 kap. 11 § gäller inte om koncernen är en sådan koncern som avses i 4 § andra stycket. Lag (2004:1173).

Prop. 2015/16:4: Paragrafen behandlar koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen. Ändringen innebär att bestämmelserna om en ekonomisk förenings eget kapital i 3 kap. 10 b § undantas från paragrafens tillämpningsområde. Ändringen är av samma karaktär som ändringen i 6 kap. 2 §, se författningskommentaren till den paragrafen. Övervägandena finns i avsnitt 13.3.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 8 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 7 §. I första stycket har gjorts en ändring av samma slag som den som har gjorts i bl.a. 2 kap. 3 §. Stycket har också – liksom andra– fjärde styckena – justerats med hänsyn till att andra paragrafer, till vilka texten hänvisar, har fått ändrad beteckning.

I andra stycket har namnet på den rubrik under vilken kapitalandelsfonden skall tas upp angetts mera fullständigt ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 7 kap. 8 § i Justitiedepartementets promemoria.)

I paragrafen har tydliggjorts att vid tillämpningen av bestämmelserna i 3 kap. skall vad där sägs om större och mindre företag i stället avse större och mindre koncerner. Det hittills gällande andra stycket, som har innehållit en liknande bestämmelse, har tagits bort.

Den bestämmelse som hittills funnits i paragrafens tredje stycke om resultaträkning i förkortad form har tagits bort eftersom möjligheten ...

Minoritetsandelar

[K7]9 §  Den del av eget kapital och årets resultat i ett dotterföretag som belöper sig på andelar ägda av någon annan än de koncernföretag som omfattas av koncernredovisningen skall redovisas som särskilda poster i koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen. Lag (1999:1112).

Balansdag

[K7]10 §  Koncernredovisningen skall hänföra sig till moderföretagets balansdag.

[S2]Om ett dotterföretags balansdag ligger mer än tre månader före moderföretagets balansdag, skall dotterföretaget omfattas av koncernredovisningen på grundval av en balansräkning som hänför sig till moderföretagets balansdag och en resultaträkning som avser moderföretagets räkenskapsår.

[S3]Om ett dotterföretags balansdag ligger högst tre månader före moderföretagets balansdag, skall upplysning lämnas om sådana händelser som är viktiga för att bedöma dotterföretagets ställning och resultat och som har inträffat mellan dotterföretagets och moderföretagets balansdagar. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 10 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 9 §. Ändringarna är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Värderingsregler

[K7]11 §  Bestämmelserna i 4 kap. tillämpas även på koncernredovisningen. Lag (1999:1112).

[K7]12 §  Koncernredovisningen och årsredovisningen skall upprättas med tillämpning av gemensamma principer för värderingen av tillgångar, avsättningar och skulder. Olika värderingsprinciper får användas, om det finns särskilda skäl. I sådant fall skall upplysning om detta lämnas i not med angivande av skälen för avvikelsen.

[S2]Har något av de koncernföretag som omfattas av koncernredovisningen tillämpat andra principer för värderingen av tillgångar, avsättningar och skulder än dem som tillämpas i koncernbalansräkningen, skall dessa tillgångar, avsättningar och skulder räknas om enligt sistnämnda principer.

[S3]Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 6 §, får avvikelse göras från vad som föreskrivs i andra stycket. Sådan avvikelse får även göras, om en omräkning med hänsyn till kravet på rättvisande bild är av ringa betydelse. I dessa fall skall upplysning om skälen för avvikelsen anges i en not. Lag (2004:1173).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 12 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 11 §. Den ger uttryck för den grundläggande principen om att samma värderingsprinciper skall tillämpas i årsredovisningen som i koncernredovisningen. I avsnitt 16.3 har regeringen behandlat frågan om det bör ges större utrymme att tillämpa skilda värderingsprinciper men har kommit till slutsatsen att någon sådan ändring ...

Elimineringar mellan koncernföretag

[K7]13 §  Fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, skall elimineras i koncernbalansräkningen.

[S2]Intäkter och kostnader, som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst under räkenskapsåret, skall elimineras i koncernresultaträkningen.

[S3]Vad som sägs i första och andra styckena om eliminering av fordringar och skulder, intäkter och kostnader samt internvinster gäller inte om beloppen är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 6 § på rättvisande bild.

[S4]Med internvinst avses antingen en vinst vid överlåtelse av en tillgång inom koncernen eller den på moderföretaget belöpande andelen av en sådan vinst, i den utsträckning tillgången inte därefter har överlåtits till en köpare utanför koncernen eller har förbrukats eller dess värde har satts ned hos det företag inom koncernen som har förvärvat tillgången. Upplysning om det internvinstbegrepp som har tillämpats skall lämnas i en not. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 13 i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 12 §. Ändringen i andra stycket utgör en anpassning till en ändrad paragrafnumrering, medan ändringen i tredje stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Tilläggsupplysningar

Allmänna tilläggsupplysningar

[K7]14 §  Bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap.2-7, 10- 18 och 18 b-25 §§ tillämpas även på koncernredovisningen. Tilläggsupplysningarna skall lämnas på det sätt som anges i 5 kap. 1 § första stycket andra och tredje meningarna och andra stycket. Lag (2003:487).

Prop. 2002/03:6: Paragrafen föreskriver att vissa bestämmelser i 5 kap. om tilläggsupplysningar skall tillämpas även på koncernredovisning. Ändringen medför att uppgift om sjukfrånvaro inte behöver lämnas i koncernredovisningen.

Prop. 2002/03:56: (Förslaget saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

I paragrafen har, efter Lagrådets påpekande, den nya bestämmelsen i 5 kap. 18 b § lagts till de bestämmelser om tilläggsupplysningar som skall tillämpas även på koncernredovisningen. I en sådan redovisning skall således uppgift lämnas om könsfördelningen bland de ledande befattningshavarna såväl i moderföretaget som i de dotterföretag som ingår i koncernen. Även personer som innehar ledande befattningar på koncernnivå ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 14 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 13 §. Ändringen är en följd av de ändringar som har gjorts i 5 kap.

Prop. 2005/06:186: Enligt paragrafen skall flertalet bestämmelser om tilläggsupplysningar i årsredovisningar tillämpas även vid upprättandet av en koncernredovisning. Av det nya andra stycket framgår att två avvikelser gäller i fråga om vad redovisningen skall innehålla om ersättningar m.m. till ledande befattningshavare.

Enligt andra stycket första meningen gäller sålunda kravet på redovisning på individnivå endast styrelseledamöter och verkställande direktör i moderbolaget. Uppgifter om löner ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 7 kap. 14 § i Justitiedepartementets promemoria.)

I paragrafen anges vilka bestämmelser om tilläggsupplysningar som skall tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. I den nya andra meningen har tydliggjorts att vad som sägs i 5 kap. om större företag i stället skall avse större koncerner (om dessa begrepp, se 1 kap. 3 §). 5 kap. 18 b § gäller inte företag där medelantalet anställda uppgår till högst tio. I den nya tredje meningen har tydliggjorts att vad som sägs ...

Prop. 2008/09:71: (Jfr 7 kap. 14 § i promemorian.)

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

I första stycket har ett tillägg gjorts med anledning av den nya bestämmelsen i 5 kap. 11 a § om redovisning av ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen. Innebörden av tillägget är att det undantag som i den paragrafen görs för mindre företag ska, vid tillämpning på koncernredovisningen, ...

Förändringar i koncernens sammansättning

[K7]15 §  Om sammansättningen av de företag som omfattas av koncernredovisningen har ändrats väsentligt under räkenskapsåret, skall sådana upplysningar lämnas som gör det möjligt att jämföra de på varandra följande koncernredovisningarna. Lag (1999:1112).

Uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag

[K7]16 §  För varje dotterföretag och intresseföretag skall dess namn, organisationsnummer och säte anges. Vidare skall anges den kapitalandel, beräknad med tillämpning av 1 kap. 6 §, som koncernföretag innehar i företaget.

[S2]Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas även i fråga om andra företag i vilka ett koncernföretag självt eller på det sätt som anges i 1 kap. 6 § innehar en kapitalandel på minst 20 procent. Uppgifter om dessa företag behöver dock inte lämnas om uppgifterna med hänsyn till kravet på rättvisande bild är av ringa betydelse.

[S3]I koncernredovisningen skall grunden för att ett företag har klassificerats som dotterföretag anges. Denna uppgift får utelämnas, om moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar och kapitalandelen i dotterföretaget är lika stor som rösträttsandelen. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 16 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 15 §. Ändringen i tredje stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

[K7]17 §  Bolagsverket får medge att uppgifter inte behöver lämnas enligt 16 § första och andra styckena, om uppgifterna är av sådant slag att de kan vålla allvarlig skada för moderföretaget eller för något av de angivna företagen. Lag (2004:244).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 17 § i kommitténs förslag.)

I paragrafen, som tidigare har betecknats 7 kap. 16 §, har fastslagits att sådana dispensfrågor som avses i paragrafen skall prövas av Patent- och registreringsverket. En motsvarande ändring har gjorts i 5 kap. 9 §. Skälen till ändringen har behandlats i kommentaren till den paragrafen.

Paragrafen har också justerats med hänsyn till den ändrade paragrafnumreringen i kapitlet....

Hur dotterföretag skall räknas in i koncernredovisningen

[K7]18 §  Sammanställning avseende moderföretag och dotterföretag skall göras enligt någon av de metoder som anges i 19-22 a §§ eller 23 §. Lag (2004:1173).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 18 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare haft beteckningen 7 kap. 17 §. Ändringarna är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 § respektive en följd av ändrad paragrafnumrering.

Prop. 2002/03:121: (Ändringen saknar motsvarighet i promemoriorna.)

Paragrafen har kompletterats med en hänvisning till den nya bestämmelsen i 7 kap. 22 a § om hur en koncernredovisning skall upprättas i samband med ett s.k. omvänt förvärv.

Förvärvsmetoden

[K7]19 §  I koncernbalansräkningen skall det bokförda värdet av moderföretagets andelar i ett dotterföretag elimineras genom att avräknas mot den andel av dotterföretagets eget kapital som belöpte på andelarna vid förvärvet. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 19 § i kommitténs förslag)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 18 §. Ändringen är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

[K7]20 §  Vid förvärv av andelar i ett företag som är eller genom förvärvet blir dotterföretag skall moderföretaget upprätta en förvärvsanalys för att fastställa andelarnas anskaffningsvärde för koncernen samt anskaffningsvärdet för koncernen av dotterföretagets tillgångar, avsättningar och skulder. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 20 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare haft beteckningen 7 kap. 19 §. Ändringen är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

[K7]21 §  Om anskaffningsvärdet för koncernen av dotterföretagets tillgångar, avsättningar eller skulder enligt förvärvsanalysen avviker från deras bokförda värden i dotterföretagets balansräkning, skall värdena i koncernbalansräkningen justeras med hänsyn till detta. Summan av dessa justeringar skall avräknas från det skillnadsbelopp som uppkommit vid avräkningen enligt 19 §. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 21 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har hittills betecknats 7 kap. 20 §. Ändringen utgörs enbart av en anpassning till den nya paragrafnumreringen i kapitlet.

[K7]22 §  Om det efter en avräkning enligt 21 § föreligger ett positivt skillnadsbelopp, skall detta redovisas som goodwill i koncernbalansräkningen. Bestämmelserna i 4 kap.4 och 5 §§ gäller även för sådan goodwill.

[S2]Om det efter en avräkning enligt 21 § föreligger ett negativt skillnadsbelopp som motsvarar en vid förvärvstidpunkten förväntad ogynnsam resultatutveckling eller förväntade utgifter i dotterföretaget, skall detta skillnadsbelopp redovisas i koncernbalansräkningen. Skillnadsbeloppet får upplösas och intäktsföras i takt med att förväntningarna infrias.

[S3]Om positiva och negativa skillnadsbelopp avräknas mot varandra, skall upplysning om skillnadsbeloppen lämnas i en not. Lag (2004:1173).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 22 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 21 §. Ändringarna beror på den nya paragrafnumreringen i kapitlet.

[K7]22 a §  Om ett företag har förvärvat ett annat företag genom att betala med andelar som det självt har gett ut och kontrollen över det förvärvande företaget som en följd av det har övergått till nya ägare (omvänt förvärv), skall vid tillämpningen av 19- 22 §§ det förvärvade företaget anses som moderföretag och det förvärvande företaget anses som dotterföretag. Lag (2003:774).

Prop. 2002/03:121: (Jfr 7 kap. 22 a § i förslaget i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen, som är ny, innehåller en särskild bestämmelse om hur en koncernredovisning skall sammanställas när koncernförhållandet har uppkommit genom ett s.k. omvänt förvärv. Frågan har behandlats i avsnitt 5.

Bestämmelsen är tillämplig när ett företag (A) har förvärvat ett annat företag (B) och som vederlag har ...

Poolningsmetoden

[K7]23 §  Det bokförda värdet av moderföretagets andelar i ett dotterföretag får elimineras i koncernbalansräkningen genom avräkning mot den andel av dotterföretagets eget kapital som belöpte på moderföretagets andelar i dotterföretaget vid förvärvet utan att 20-22 §§ tillämpas, om

 1. moderföretagets andelar i dotterföretaget representerar mer än 90 procent av det nominella värdet av samtliga andelar i dotterföretaget,
 2. andelarna har förvärvats genom att moderföretaget har emitterat andelar vilka har lämnats som vederlag för andelarna i dotterföretaget,
 3. den kontanta betalningen för de förvärvade andelarna inte överstiger tio procent av de emitterade andelarnas nominella värde, och
 4. det i övrigt är förenligt med kravet på god redovisningssed och kravet i 6 § på rättvisande bild.

[S2]Det skillnadsbelopp som uppkommer vid tillämpning av första stycket skall läggas till eller dras ifrån eget kapital i koncernbalansräkningen.

[S3]Upplysning om att första stycket har tillämpats skall lämnas i en not. Där skall också lämnas upplysning om de förändringar i eget kapital som åtgärden har medfört och om namn, organisationsnummer och säte för de berörda dotterföretagen. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 23 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare haft beteckningen 7 kap. 22. Ändringarna är endast av formell natur, några av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §, andra en följd av ändrad paragrafnumrering.

24 § Har upphävts genom lag (2004:1173).

Hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag skall räknas in i koncernredovisningen

Kapitalandelsmetoden

[K7]25 §  Andelar i intresseföretag skall redovisas i koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen med tillämpning av bestämmelserna i 26-29 §§, om inte annat följer av tredje stycket eller 30 §.

[S2]Vid tillämpning av första stycket skall bestämmelserna i 12 § om värdering och 13 § om internvinsteliminering tillämpas, om det inte finns särskilda hinder mot detta. Med internvinst skall därvid avses den andel i vinst som belöper på moderföretaget vid överlåtelse mellan intresseföretag och koncernföretag.

[S3]Ett intresseföretag behöver inte redovisas enligt första stycket, om

 1. företaget har ringa betydelse med hänsyn till kravet i 6 § på rättvisande bild, eller
 2. förhållandena motsvarar dem som anges i 5 § tredje stycket.

[S4]Den som tillämpar tredje stycket skall i en not upplysa om skälen för detta. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 25 § i kommitténs förslag.) Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 24 §. Flertalet ändringar beror på den förskjutna paragrafnumreringen i kapitlet. I andra stycket har också gjorts en ändring av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

[K7]26 §  Första gången andelarna i ett intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen skall moderföretaget först göra en beräkning av deras värde enligt 4 kap.3 § första och andra styckena, 5 § första-tredje styckena och 6 § första stycket.

[S2]Skillnaden mellan det värde som följer av första stycket och den andel av intresseföretagets eget kapital som belöper på andelarna skall anges särskilt i balansräkningen eller i en not. Skillnadsbeloppet skall beräknas med utgångspunkt i förhållandena vid förvärvstidpunkten. Om det finns särskilda skäl, får skillnadsbeloppet beräknas med utgångspunkt i förhållandena vid den tidpunkt då kapitalandelsmetoden tillämpas första gången.

[S3]Om det vid en beräkning enligt andra stycket finns ett positivt skillnadsbelopp, skall det belopp som har räknats fram enligt första stycket minskas med avskrivningar eller nedskrivningar enligt 4 kap.4 och 5 §§, beräknade på grundval av det angivna skillnadsbeloppet. Den del av skillnadsbeloppet som inte kan hänföras till något särskilt slag av tillgång, avsättning eller skuld skall därvid anses som goodwill.

[S4]Det belopp som har räknats fram enligt första stycket skall vidare justeras med tillägg eller avdrag för den andel av intresseföretagets vinst eller förlust för räkenskapsåret som belöper på andelarna. Vidare skall avdrag göras för mottagen utdelning från intresseföretaget. Hänsyn skall också tas till andra förändringar i intresseföretagets eget kapital. Andelarna skall i koncernbalansräkningen tas upp till det värde som motsvarar återstående belopp. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 26 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 25 §. Ändringen i första stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

[K7]27 §  När ett intresseföretag är moderföretag i en koncern, avses med företagets eget kapital i 26 § andra stycket vad som i en av intresseföretaget upprättad koncernredovisning redovisas som sådan post. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 27 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 26 §. Ändringen utgör enbart en anpassning till den ändrade paragrafnumreringen i kapitlet.

[K7]28 §  I efterföljande koncernbalansräkningar skall de andelar som avses i 25 § tas upp till det värde som de är upptagna till i närmast föregående koncernbalansräkning. Detta värde skall justeras med tillämpning av 26 §.

[S2]Om andelarna vid en tillämpning av 26 § första, tredje och fjärde styckena tas upp till ett högre värde än i närmast föregående koncernbalansräkning, skall skillnadsbeloppet sättas av till en kapitalandelsfond. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 28 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 27 §. Den har anpassats till den nya paragrafnumreringen i kapitlet.

[K7]29 §  Vid redovisning enligt 26-28 §§ skall den andel av intresseföretagets vinst eller förlust som belöper på andelarna redovisas som intäkt eller kostnad i koncernresultaträkningen. Mottagen utdelning från intresseföretaget får inte redovisas som intäkt. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 30 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 28 §. Ändringen utgörs enbart av en anpassning till den nya paragrafnumreringen i kapitlet.

Klyvningsmetoden

[K7]30 §  Ett företag som omfattas av en koncernredovisning och som tillsammans med ett eller flera företag, som inte omfattas av koncernredovisningen, leder ett annat företag som inte är dotterföretag, får redovisa sin ägarandel i det sistnämnda företaget enligt andra stycket.

[S2]I koncernbalansräkningen får tas upp en så stor andel av det underordnade företagets tillgångar, avsättningar och skulder som belöper på ägarandelen. I koncernresultaträkningen får tas upp en så stor andel av det underordnade företagets intäkter och kostnader som belöper på ägarandelen. Vid redovisning enligt detta stycke skall 10-13, 15 och 19-22 §§ tillämpas. Ett företag som tillämpar denna paragraf skall i en not upplysa om skälen för detta. Uppgift enligt 5 kap. 18 § skall anges särskilt för varje företag för vilket ägarandelar redovisas med tillämpning av denna paragraf. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 7 kap. 31 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 29 §. Den har genomgått vissa redaktionella ändringar. Därutöver har vissa formella justeringar gjorts, dels ändringar av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §, dels anpassningar till ändrad paragrafnumrering.

Förvaltningsberättelse och finansieringsanalys

/Träder i kraft I: 2005-05-01/

[K7]31 §  Förvaltningsberättelse och finansieringsanalys för koncernen skall upprättas med tillämpning av 6 kap.1 och 3-5 §§. Bestämmelsen i 6 kap. 1 § fjärde stycket första meningen gäller endast koncerner som avses i 7 kap. 4 § andra stycket. Lag (2005:192).

Prop. 2013/14:86: I paragrafen finns närmare bestämmelser om den förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys som ska ingå i koncernredovisningen. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.

I första stycket ersätts kravet på att en finansieringsanalys ska upprättas med ett krav på att en kassaflödesanalys ska upprättas.

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 7 kap. 30 §. Förändringen beror på att det i 6 kap. har tillkommit två nya paragrafer med bestämmelser om att ekonomiska föreningar och stiftelser skall lämna vissa särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen.

Prop. 2004/05:68: (Ändringen saknar motsvarighet i promemorian.)

I paragrafens andra mening har det tagits in en bestämmelse med innebörd att skyldigheten att lämna icke-finansiella upplysningar i förvaltningsberättelsen för koncernen endast gäller om koncernen som helhet överskrider gränsvärdena i 7 kap. 4 § andra stycket. Det innebär att bestämmelsen i 6 kap. 1 § fjärde ...

Prop. 2005/06:140: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I paragrafen regleras utformningen av förvaltningsberättelse och finansieringsanalys för en koncern. Genom en hänvisning blir den nya bestämmelsen i 6 kap. 2 a § tillämplig också på koncernförhållanden.

Prop. 2005/06:116: (Jfr 7 kap. 31 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Av paragrafen framgår att bl.a. bestämmelserna i 6 kap. 1 § skall tillämpas vid upprättandet av den förvaltningsberättelse som skall ingå i koncernredovisningen. I den nya andra meningen har klargjorts att vad som sägs i 6 kap. 1 § femte stycket om mindre företag i stället skall avse mindre koncerner (om detta begrepp, se 1 kap. 3 §). ...

Prop. 2008/09:71: (Jfr 7 kap. 31 § i promemorian.)

I första stycket har språkliga ändringar gjorts.

De nya bestämmelserna i andra och tredje styckena har sin grund i artikel 2.2 i ändringsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 5.5.2.

Bestämmelsen i 6 kap. 6 § är inte tillämplig på koncernredovisningen. En sådan redovisning behöver således inte innehålla någon bolagsstyrningsrapport. ...

Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS- förordningen

[K7]32 §  Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder skall tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

 1. 1-3 §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
 2. 4 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,
 3. 7 § vad gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om språk och form och 2 kap. 7 § om undertecknande,
 4. 12 § första stycket om värderingsprinciper, och
 5. 14 § vad gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i 5 kap.:
 6. 31 §, vad gäller hänvisningarna till 6 kap.1, 3 och 4 §§ om förvaltningsberättelsens innehåll.

[S2]Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall skall förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats. Lag (2004:1173).

Prop. 2015/16:4: Paragrafen innehåller en uppräkning av de bestämmelser i 7 kap. som ska tillämpas av företag som omfattas av den s.k. IAS-förordningen. I första stycket tas den hittillsvarande punkten 4 bort. Punkten innehåller en hänvisning till bestämmelserna om en ekonomisk förenings eget kapital i 3 kap. 10 b §. Ändringen är av samma karaktär som ändringen i 6 kap. 2 §, se författningskommentaren till den paragrafen. Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller en uppräkning av de bestämmelser i 7 kap. som ska tillämpas av företag som omfattas av den s.k. IAS-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 5.6. I paragrafen genomförs delvis ändringsdirektivets artikel 1.3.

Den nya punkten 8 i första stycket innebär att företag som omfattas av IAS-förordningen ska upprätta en hållbarhetsrapport enligt reglerna i 31 a–31 c §§. ...

Prop. 2006/07:112: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

I paragrafen finns en uppräkning av de bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller för företag som upprättar koncernredovisning med stöd av IAS-förordningen. I första stycket 6 har lagts till en hänvisning till 6 kap. 2 a §.

Enligt 6 kap. 2 a § skall ett aktiebolag, vars aktier är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon ...

Prop. 2005/06:186: I paragrafen anges vissa bestämmelser i lagen som skall tillämpas av sådana företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. De ändringar som gjorts i 5 kap. 20 och 22 §§ gäller även för sådana företag, dock med den begränsning som följer av 7 kap. 14 § andra stycket.

Prop. 2008/09:71: (Jfr 7 kap. 32 § i promemorian.)

Paragrafen innehåller en uppräkning av bestämmelser som ska tillämpas av företag som omfattas av artikel 4 i EG:s s.k. IAS-förordning. Enligt artikel 4 i förordningen gäller kravet på att koncernredovisningen ska upprättas enligt de för tillämpning inom EU antagna IAS/IFRS för företag som är underställda en medlemsstats lagstiftning och vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad. I första stycket 7 har lagts till ...

[K7]33 §  Andra företag än de som avses i 32 § får upprätta koncernredovisning med tillämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. I sådant fall tillämpas 32 §. Lag (2004:1173).

8 kap. Offentliggörande

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller särskilda bestämmelser om offentliggörande av bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporten när den har upprättats som en från årsredovisningen skild handling. Övervägandena finns i avsnitt 5.4. I paragrafen genomförs delvis ändringsdirektivets artikel 1.1.

Ändringen i första stycket innebär att bestämmelserna om offentliggörande även omfattar hållbarhetsrapporten. ...

Registreringsmyndigheten

[K8]1 §  Med registreringsmyndigheten avses i denna lag Bolagsverket, om inte annat följer av andra stycket.

[S2]I fråga om stiftelser skall vid tillämpningen av denna lag tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) anses som registreringsmyndighet. Lag (2004:244).

Prop. 1998/99:130: Ifråga om stiftelser skall vid tillämpningen av denna lag tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) anses som registreringsmyndighet.

(Jfr 8 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Av första stycket framgår att den i lagen angivna myndighet som är registreringsmyndigheten enligt lagen normalt är ...

Årsredovisningens avlämnande till revisorerna

[K8]2 §  I ett aktiebolag skall årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret lämnas till revisorerna och lekmannarevisorerna senast sex veckor före den ordinarie bolagsstämma där årsredovisningen skall behandlas. I en ekonomisk förening skall årsredovisningen lämnas till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Övriga företag skall lämna årsredovisningen till revisorerna senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Lag (1999:1112).

Prop. 2015/16:4: Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisningens avlämnande till revisorerna. Den senaste tidpunkten för avlämnande tidigareläggs, såvitt avser ekonomiska föreningar. Övervägandena finns i avsnitt 11.7.

Ändringen innebär att årsredovisningen i en ekonomisk förening ska lämnas till revisorerna senast sex veckor före årsstämman. Enligt hittillsvarande ordning är fristen en månad. Av 16 § följer ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 8 kap. 2 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen, som innehåller bestämmelser om årsredovisningens avlämnande till revisorerna, har kompletterats med särskilda bestämmelser för ekonomiska föreningar samt bestämmelser för ”övriga företag”, t.ex. stiftelser och enskilda näringsidkare. Kompletteringarna innebär inte någon saklig ändring i förhållande till vad som hittills har gällt enligt stiftelselagen respektive ...

Prop. 1997/98:99: (Jfr 11 kap. 3 § aktiebolagslagen i kommitténs förslag och 6 § i departementspromemorians förslag).

Ändringen i paragrafen av tiden när årsredovisningen senast skall lämnas till revisorn är en följdändring med anledning av de ändringar som har gjort i 9 kap. 16 § aktiebolagslagen om när årsredovisningen och revisionsberättelsen senast ...

Ingivande till registreringsmyndigheten

[K8]3 §  Den skyldighet att offentliggöra årsredovisningen som följer av 6 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078) skall fullgöras på följande sätt. På samma sätt skall även revisionsberättelsen offentliggöras.

 1. Aktiebolag

[S2]Bestyrkta kopior av handlingarna skall ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen.

[S3]På kopian av årsredovisningen skall en styrelseledamot eller den verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts. Uppgift skall också lämnas om fastställelsedagen. Beviset skall även innehålla uppgift om bolagsstämmans beslut beträffande bolagets vinst eller förlust.

 1. Ekonomiska föreningar

[S4]Kopior av handlingarna skall hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från en månad efter det att föreningsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen. Efter särskilt föreläggande av registreringsmyndigheten skall bestyrkta kopior av handlingarna ges in dit. Sådant föreläggande skall utfärdas när någon begär det. Föreningar av det slag som avses i 2 kap. 1 § andra stycket eller, i fråga om moderföreningar, 7 kap. 4 § andra stycket är skyldiga att ge in handlingarna till registreringsmyndigheten även om något föreläggande inte har utfärdats. Handlingarna skall i dessa fall ha kommit in till myndigheten inom en månad från fastställelsebeslutet.

[S5]På kopian av årsredovisningen skall en styrelseledamot eller den verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts. Uppgift skall också lämnas om fastställelsedagen. Beviset skall även innehålla föreningsstämmans beslut beträffande föreningens vinst eller förlust.

 1. Handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare

[S6]Kopior av handlingarna skall ha kommit in till registreringsmyndigheten inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

 1. Stiftelser

[S7]Kopior av handlingarna skall ha kommit in till registreringsmyndigheten inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Beträffande kollektivavtalsstiftelser samt stiftelser som avses i 9 kap. 10 § första stycket stiftelselagen (1994:1220) gäller i stället att bestyrkta kopior skall hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång.

 1. Övriga företag

[S8]Kopior av handlingarna skall hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång. Efter särskilt föreläggande av registreringsmyndigheten skall bestyrkta kopior av handlingarna ges in dit. Sådant föreläggande skall utfärdas när någon begär det. Företag som avses i 2 kap. 1 § andra stycket eller, i fråga om moderföretag, 7 kap. 4 § andra stycket är skyldiga att ge in handlingarna till registreringsmyndigheten även om något föreläggande inte har meddelats. Handlingarna skall i dessa fall ha kommit in till myndigheten inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Lag (1999:1112).

Prop. 2005/06:135: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om offentliggörande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Av punkten 1 i paragrafens hittills gällande lydelse framgår att den skyldighet att offentliggöra årsredovisningen som följer av bestämmelser i bokföringslagen i fråga om aktiebolag skall fullgöras genom att ”be-...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 8 kap. 3 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om årsredovisningens och revisionsberättelsens offentliggörande. Inledningen till första stycket har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Som en följd av att lagens tillämpningsområde har utsträckts till andra företagsformer än bolag har paragrafen kompletterats med särskilda bestämmelser för bl.a. ekonomiska föreningar, enskilda näringsidkare och stiftelser.

Bestämmelserna ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 8 kap. 3 § i Justitiedepartementets promemoria.)

I paragrafen regleras ett företags skyldighet att offentliggöra årsredovisning och revisionsberättelse.

Ändringarna i första stycket 2 och 5 beror på den nya indelningen i större och mindre företag respektive större och mindre koncerner som kommer till uttryck i 1 kap. 3 §.

Prop. 2007/08:45: (Jfr 8 kap. 3 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om offentliggörande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Av första stycket framgår att den skyldighet att offentliggöra årsredovisningen som följer av bestämmelser i bokföringslagen i vissa fall ska fullgöras på så sätt att ”bestyrkta kopior” av årsredovisningshandlingarna ska ges in till registreringsmyndigheten. ...

 • BOLFS 2008:2: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av räkenskapshandlingar för vissa företag m.m.

Kungörande

[K8]4 §  När årsredovisning och revisionsberättelse för aktiebolag eller handelsbolag har getts in till registreringsmyndigheten, skall myndigheten kungöra detta. Kungörandet skall ske i en tidning som myndigheten ger ut.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om sådant kungörande. Lag (1999:1112).

Prop. 2008/09:174: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om sådant kungörande.

Prop. 2005/06:135: (Jfr 8 kap. 4 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om kungörande av årsredovisning och revisionsberättelse för aktiebolag och handelsbolag. Bestämmelserna har ansetts tillgodose publicitetsdirektivets krav på kungörande i direktivets äldre lydelse (se artikel 3.4 i publicitetsdirektivet, jfr ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 8 kap. 4 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om kungörande i samband med att registreringsmyndigheten har fått in årsredovisningen och revisionsberättelsen från ett aktiebolag eller ett handelsbolag. Bestämmelsen går tillbaka på en bestämmelse i det fjärde bolagsrättsliga direktivet och skulle egentligen kunna begränsas till – förutom aktiebolag – den krets av handelsbolag som omfattas av det direktivet. För att undvika den mycket komplicerade gränsdragningen ...

Förseningsavgifter för aktiebolag

[K8]5 §  Om ett aktiebolag inte ger in bestyrkta kopior av årsredovisning och revisionsberättelse eller om årsredovisningen saknar sådant bevis som avses i 3 § första stycket, skall bolaget betala förseningsavgift till staten enligt 6 §.

[S2]Beslut om förseningsavgift fattas av registreringsmyndigheten.

[K8]6 §  Ett aktiebolag skall betala en förseningsavgift om de handlingar som anges i 5 § inte har kommit in till registreringsmyndigheten inom sju månader från räkenskapsårets utgång. Om bolaget inom denna tid har kommit in med anmälan enligt 9 kap. 9 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385), betalat den avgift som är föreskriven för registrering av sådan anmälan och ingett en skriftlig försäkran från bolagets revisor om att revisionsberättelsen lämnats till styrelsen, skall dock bolaget betala förseningsavgift först om handlingarna inte har kommit in inom nio månader från räkenskapsårets utgång. Avgiften skall uppgå till 10 000 kr för publika aktiebolag och 5 000 kr för privata aktiebolag.

[S2]Om de handlingar som anges i 5 § inte har kommit in inom två månader från det att underrättelse avsändes till bolaget om beslut om förseningsavgift enligt första stycket, skall bolaget betala en ny förseningsavgift. Den nya avgiften skall uppgå till 10 000 kr för publika aktiebolag och 5 000 kr för privata aktiebolag.

[S3]Om de handlingar som anges i 5 § inte har kommit in inom två månader från det att underrättelse avsändes till bolaget om beslut om förseningsavgift enligt andra stycket, skall bolaget betala en ny förseningsavgift. Den nya avgiften skall uppgå till 20 000 kr för publika aktiebolag och 10 000 kr för privata aktiebolag. Lag (1998:1549).

[K8]7 §  Om ett beslut om att bolaget har försatts i konkurs har registrerats, får beslut om förseningsavgift inte meddelas.

[S2]Om ett beslut om att bolaget har gått i likvidation har registrerats, får beslut om förseningsavgift inte meddelas när det gäller redovisning för tiden före likvidationsbeslutet. Lag (2001:934).

Prop. 2000/01:150: (Jfr 8 kap. 7 § i SOU 1999:36.)

I 8 kap. 5 § finns bestämmelser om att bolag som försummar att ge in redovisningshandlingar till Patent- och registreringsverket i rätt tid skall betala särskilda förseningsavgifter. Förevarande paragraf innehåller två undantag från dessa bestämmelser....

[K8]8 §  Har bolaget inom tid som avses i 6 § gett in kopior av de handlingar som anges i 5 § men är kopiorna inte bestyrkta eller har handlingarna på annat sätt någon brist som lätt kan avhjälpas, får registreringsmyndigheten meddela beslut om förseningsavgift endast om bolaget har underrättats om bristen och fått tillfälle att avhjälpa den men inte gjort det inom tid som angetts i underrättelsen. En sådan underrättelse får sändas med posten till den postadress som bolaget senast har anmält hos registreringsmyndigheten.

[K8]9 §  En förseningsavgift skall efterges, om underlåtenheten att ge in handlingen framstår som ursäktlig med hänsyn till omständigheter som bolaget inte har kunnat råda över. Avgiften skall också efterges om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den.

[S2]Bestämmelserna om eftergift skall beaktas även om något yrkande om detta inte har framställts, om det föranleds av vad som har förekommit i ärendet.

[K8]10 §  Om en förseningsavgift inte har betalats efter betalningsuppmaning, skall avgiften lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ringa belopp.

[S2]Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

[K8]11 §  Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft.

[S2]Om ett bolag har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift på grund av en domstols beslut, skall ränta betalas på den återbetalade förseningsavgiften från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 19 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483). Lag (1997:545).

Personligt betalningsansvar

[K8]12 §  Om kopia av årsredovisning och revisionsberättelse för aktiebolag inte har sänts in enligt 3 § första stycket inom femton månader efter räkenskapsårets utgång, svarar styrelseledamöterna och verkställande direktören solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget.

[S2]En styrelseledamot eller verkställande direktör går dock fri från ansvar, om han eller hon visar att underlåtenheten att sända in årsredovisning och revisionsberättelse inte beror på försummelse av honom eller henne. Ansvar inträder inte för förpliktelser som uppkommer efter det att handlingarna har kommit in till registreringsmyndigheten.

Vite

[K8]13 §  Var och en som enligt denna lag eller annan författning är skyldig att ensam eller gemensamt med någon annan till registreringsmyndigheten ge in redovisningshandling eller revisionsberättelse, kan av registreringsmyndigheten föreläggas vid vite att fullgöra denna skyldighet.

[S2]Fråga om utdömande av vite prövas av registreringsmyndigheten.

[S3]I fråga om stiftelser tillämpas 9 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) i stället för första och andra styckena. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 8 kap. 13 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen ger registreringsmyndigheten möjlighet att förelägga företagets ställföreträdare vid vite att ge in redovisnings- och revisionshandlingar. Den har hittills uttryckligen tagit sikte på ”ställföreträdare för handelsbolag” och ”verkställande direktör eller styrelseledamot i aktiebolag”. En motsvarande bestämmelse för de företag som har omfattats av 1980 års årsredovisningslag har funnits i 5 kap. 1 § den lagen.

Som ...

Publicering av årsredovisningen

[K8]14 §  Om ett företag publicerar sin årsredovisning i dess helhet, skall publiceringen avse årsredovisningen i den form och med den ordalydelse som har legat till grund för revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen skall därvid åtfölja årsredovisningen. Om någon revisionsberättelse inte har lämnats, skall årsredovisningen i stället innehålla uppgift om detta förhållande och om skälen för det. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 8 kap. 14 § i kommitténs förslag.)

Ändringen är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

[K8]15 §  Om ett företag publicerar sin årsredovisning i ofullständigt skick, skall det av publikationen framgå att den inte är fullständig. Det skall också anges om den fullständiga årsredovisningen har getts in till registreringsmyndigheten.

[S2]En årsredovisning får, när den publiceras i ofullständigt skick, inte åtföljas av revisionsberättelsen. Publikationen skall i stället innehålla revisorns uttalande om att den fullständiga årsredovisningen har upprättats enligt lag, liksom uppgift om anmärkningar enligt

 1. 10 kap.28, 30 och 31 §§aktiebolagslagen (1975:1385),
 2. 8 kap. 13 § andra-fjärde styckena lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
 3. 28-30 §§revisionslagen (1999:1079), och
 4. 4 kap. 11 § andra och tredje styckena stiftelselagen (1994:1220).

[S3]Om någon revisionsberättelse inte har lämnats, skall detta förhållande liksom skälen för det anges.

[S4]Trots bestämmelserna i andra stycket får en ofullständig årsredovisning publiceras tillsammans med revisionsberättelsen, om ofullständigheten består i att

 1. upplysningar enligt 5 kap.18 eller 20 § har lämnats utan uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män eller utan uppgift om fördelningen mellan olika länder, eller
 2. uppgift enligt 5 kap. 18 b § inte har lämnats. Lag (2003:487).

Prop. 2002/03:56: (Förslaget saknar motsvarighet i promemorians förslag.)

Av paragrafens andra stycke framgår att årsredovisning inte får åtföljas av revisionsberättelsen när redovisningen publiceras i ofullständigt skick. I fjärde stycket görs sedan tidigare vissa undantag från denna huvudregel, bl.a. för det fall att ofullständigheten består i att uppgift om könsfördelningen bland de anställda har utelämnats (se punkten 1). Ändringen innebär att ett motsvarande undantag görs beträffande ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 8 kap. 15 § i kommitténs förslag.)

Ändringen i första stycket är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

Av andra stycket framgår att en årsredovisning som publiceras i ofullständigt skick skall bl.a. innehålla uppgift om vissa av de anmärkningar som revisorn har gjort i revisionsberättelsen. Vilka anmärkningar det är fråga om preciseras genom hänvisningar till tillämpliga revisionsbestämmelser. Stycket har kompletterats med hänvisningar ...

Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

[K8]16 §  Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse med följande avvikelser:

 1. Trots bestämmelserna i 3 §2 och 5 är moderföretag alltid skyldiga att ge in koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen till registreringsmyndigheten.
 2. Trots bestämmelserna i 15 § andra stycket får en ofullständig koncernredovisning, förutom i fall som avses i 15 § fjärde stycket, publiceras tillsammans med koncernrevisionsberättelsen, om ofullständigheten består i att uppgifter som anges i 7 kap. 16 § och som är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild har utelämnats. Lag (1999:1112).

Prop. 2015/16:193: Paragrafen handlar om hur bestämmelserna i kapitlet ska tillämpas i fråga om koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och koncernens hållbarhetsrapport.

Tillägget innebär att bestämmelserna i 15 a § om offentliggörande av en hållbarhetsrapport även tillämpas på koncernens hållbarhetsrapport när moderföretaget valt att upprätta den som en från koncernredovisningen skild handling. Frågan berörs i avsnitt ...

Prop. 1997/98:118: Ändringen har behandlats i avsnitt 4.4.

Av första stycket följer att bl.a. 15 § skall tillämpas också på koncernredovisningen. Denna får därför inte publiceras tillsammans med koncernrevisionsberättelsen om den är i ofullständigt skick. Genom det nya tredje stycket i 15 § och det nya

Prop. 1998/99:130: (Jfr 8 kap. 16 § i kommitténs förslag.)

Bestämmelsen i punkten 1 är ny och har tillkommit som en konsekvens av att lagens tillämpningsområde utsträcks till andra företag är aktiebolag och handelsbolag. Det sakliga innehållet överensstämmer med vad som hittills har gällt (se 9 kap. 10 § andra stycket föreningslagen, 3 kap. 11 § stiftelselagen och 3 kap. 6 § 1980 års årsredovisningslag). För vissa juridiska ...

 • BOLFS 2008:2: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av räkenskapshandlingar för vissa företag m.m.

Skyldighet att lämna delårsrapport

[K9]1 §  Följande företag skall minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader lämna en särskild redovisning (delårsrapport):

 1. företag som avses i 2 kap. 1 § andra stycket eller 7 kap. 4 § andra stycket, och
 2. företag som enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning enligt de lagarna.

[S2]Delårsrapporten skall avse företagets verksamhet från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

[S3]Delårsrapporten skall avfattas på svenska i vanlig läsbar form. Lag (1999:1112).

Prop. 2005/06:135: (Jfr 9 kap. 1§ i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet för vissa företag att upprätta delårsrapport.

Tredje stycket innehåller bestämmelser om att delårsrapporter skall avfattas på svenska och upprättas i vanlig läsbar form, dvs. pappersform. Ett tillägg har gjorts som innebär att delårsrapport i aktiebolag i stället får upprättas i elektronisk form (jfr 2 kap. 5 §).

Frågan har behandlats i ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 9 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna i första stycket beror på lagens utvidgade tillämpningsområde. Också ekonomiska föreningar, stiftelser m.fl. kan bli skyldiga att upprätta delårsrapporter. För samtliga verksamhetsformer gäller att delårsrapporter måste upprättas om företaget uppfyller de kriterier som anges i 2 kap. 1 § andra stycket eller, såvitt gäller moderföretag, 7 kap. 4 § andra stycket (se punkten 1). Beträffande dessa kriterier, se respektive ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 9 kap. 1 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen reglerar skyldigheten att upprätta delårsrapport. I första stycket 1 anges när ett företag är skyldigt att upprätta delårsrapport. Hittills har denna skyldighet inträtt i tre fall, dels när företaget driver näringsverksamhet och har nettotillgångar på mer än 1 000 prisbasbelopp, dels när företaget har mer än 200 anställda, dels när företagets andelar eller skuldebrev är noterade vid börs eller auktoriserad marknadsplats. ...

Prop. 2007/08:45: (Jfr 9 kap. 1 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet för vissa företag att upprätta delårsrapport.

Tredje stycket har hittills innehållit bestämmelser om att delårsrapporter ska upprättas i vanlig läsbar form, dvs. i pappersform, eller, i aktiebolag, i elektronisk form. Ändringen i andra meningen innebär att det i alla slag av företag som omfattas av lagen är tillåtet att upprätta en delårsrapport i elektronisk form. Till ...

Tillhandahållande av delårsrapport

[K9]2 §  En delårsrapport skall hållas tillgänglig hos företaget för var och en som vill ta del av den. En kopia skall genast sändas till en sådan aktieägare, bolagsman eller medlem som begär det och uppger sin postadress. En delårsrapport som avses i 1 § andra stycket andra meningen skall senast två månader efter rapportperiodens utgång offentliggöras i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 3 §.

[S2]Om delårsrapport inte ges in till registreringsmyndigheten i rätt tid, tillämpas 8 kap. 13 §. Lag (1999:1112).

Prop. 2005/06:135: (Jfr 9 kap. 2 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bl.a. bestämmelser om skyldighet att ge in delårsrapport till registreringsmyndigheten för offentliggörande.

En hänvisning till de nya reglerna om elektronisk överföring och registrering av årsredovisningshandlingar för aktiebolag har gjorts i första stycket. Delårsrapporter ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 9 kap. 2 § i kommitténs förslag.)

Ändringarna i första stycket är huvudsakligen av redaktionell art. Eftersom bestämmelserna är avsedda att tillämpas även på andra företag än bolag, har ordet ”bolaget” bytts ut mot ”företaget”. Av samma skäl har bestämmelsen om att kopia av delårsrapporten skall sändas ut till aktieägare m.fl. kompletterats med ”medlem”. I andra meningen har tidigare framgått att delårsrapporten skall sändas in till registreringsmyndigheten. Bestämmelsen ...

Prop. 2007/08:45: Om delårsrapporten inte lämnas till registreringsmyndigheten i rätt tid, tillämpas 8 kap. 13 §.

Delårsrapportens innehåll

[K9]3 §  I en delårsrapport skall det översiktligt redogöras för verksamheten och resultatutvecklingen samt för investeringar och förändringar i likviditet och finansiering sedan föregående räkenskapsårs utgång. Vidare skall det lämnas beloppsuppgifter om nettoomsättningen och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt under rapportperioden. Om det finns särskilda skäl, får en ungefärlig beloppsuppgift om resultatet lämnas. Bestämmelserna i 6 kap. 1 § andra stycket 1 och 2 gäller också i fråga om delårsrapport.

[S2]Om en koncern är av det slag som anges i 7 kap. 4 § andra stycket, skall moderföretaget i delårsrapporten, utöver uppgifter om moderföretaget, lämna uppgifter för koncernen motsvarande vad som sägs i första stycket. Uppgifter om nettoomsättning och resultat skall avse beloppen efter avdrag för interna poster inom koncernen och vara beräknade med hänsyn tagen till internvinsteliminering.

[S3]Sådana uppgifter om koncernen som anges i andra stycket behöver inte lämnas, om

 1. företaget i enlighet med 7 kap. 2 § inte har upprättat någon koncernredovisning för närmast föregående räkenskapsår,
 2. det moderföretag vars koncernredovisning har getts in till registreringsmyndigheten enligt 7 kap. 2 § har upprättat en delårsrapport som omfattar samma rapportperiod som företagets delårsrapport,
 3. moderföretagets delårsrapport innehåller likvärdiga uppgifter som omfattar även koncernen, och
 4. företaget i sin egen delårsrapport lämnar uppgift om moderföretagets namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt säte.

[S4]Om uppgifter utelämnas enligt tredje stycket, gäller vad som sägs i 2 § också den delårsrapport som avses i tredje stycket 2. Är den delårsrapporten inte avfattad på svenska, får registreringsmyndigheten, om rapporten skall sändas in till registreringsmyndigheten, förelägga företaget att sända in också en bestyrkt översättning till svenska. Ett sådant föreläggande skall utfärdas om någon begär det. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 9 kap. 3 § i kommitténs förslag.)

Flertalet ändringar i paragrafen är av samma slag som ändringen i 2 kap. 3 §.

De tidigare hänvisningarna i andra stycket till bl.a. aktiebolagslagen har ersatts av en hänvisning till 7 kap. 4 § andra stycket. Någon ändring i sak är inte åsyftad.

I tredje stycket punkt 4 har – efter en synpunkt från Lagrådet – ett nytt ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 9 kap. 3 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Enligt andra stycket skall ett moderföretag som upprättar delårsrapport också lämna uppgifter för koncernen av det slag som föreskrivs i paragrafens första stycke. Hittills har denna skyldighet gällt för koncerner som överskridit vissa i 7 kap. 4 § andra stycket angivna gränsvärden eller om moderföretagets aktier eller skuldebrev varit noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats. Ändringen är föranledd av att skyldigheten ...

[K9]4 §  Om det inte finns särskilda hinder, skall i anslutning till uppgifter enligt 3 § även lämnas motsvarande uppgifter för samma rapportperiod under det närmast föregående räkenskapsåret.

[S2]Begrepp och termer skall så långt det är möjligt stämma överens med dem som har använts i den senast framlagda årsredovisningen eller, i förekommande fall, koncernredovisningen.

10 kap. Överklagande

[K10]1 §  Beslut av registreringsmyndigheten enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I fråga om beslut som avses i 8 kap.6, 9 och 13 §§ gäller att överklagande skall ske inom två månader från dagen för beslutet.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1999:1112).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 10 kap. 1 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen reglerar frågor om överklagande. Dessa frågor har hittills reglerats i två paragrafer, vilka nu har arbetats samman.

Första stycket har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Den nya lydelsen innebär bl.a. att överklaganden av frågor som avses i 3 kap. 11 § (tillstånd att utelämna uppgift om nettoomsättning), 5 kap. 9 § andra stycket och 7 kap. 17 § (tillstånd att utelämna uppgifter om dotterföretag ...

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkningen (kontoform)

TILLGÅNGAR

A. Tecknat men ej inbetalt kapital

B. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar
 1. Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten
 2. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
 3. Hyresrätter och liknande rättigheter
 4. Goodwill
 5. Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar
 1. Byggnader och mark
 2. Maskiner och andra tekniska anläggningar
 3. Inventarier, verktyg och installationer
 4. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
III. Finansiella anläggningstillgångar
 1. Andelar i koncernföretag
 2. Fordringar hos koncernföretag
 3. Andelar i intresseföretag
 4. Fordringar hos intresseföretag
 5. Andra långfristiga värdepappersinnehav
 6. Lån till delägare eller till personer som vid tillämpning av 12 kap. 7 § första och sjunde styckena aktiebolagslagen (1975:1385) är att anse som närstående
 7. Andra långfristiga fordringar

C. Omsättningstillgångar

I. Varulager m.m.
 1. Råvaror och förnödenheter
 2. Varor under tillverkning
 3. Färdiga varor och handelsvaror
 4. Pågående arbete för annans räkning
 5. Förskott till leverantörer
II. Fordringar
 1. Kundfordringar
 2. Fordringar hos koncernföretag
 3. Fordringar hos intresseföretag
 4. Övriga fordringar
 5. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
III. Kortfristiga placeringar
 1. Andelar i koncernföretag
 2. Övriga kortfristiga placeringar

IV. Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

A. Eget kapital, med uppgift om vad som utgör fritt eget kapital och bundet eget kapital
Aktiebolag:

I. Aktiekapital

II. Överkursfond

III. Uppskrivningsfond

IV Andra fonder
 1. Reservfond
 2. Kapitalandelsfond
 3. Fond för verkligt värde
 4. Övrigt

V. Balanserad vinst eller förlust

VI. Årets resultat
Ekonomiska föreningar:
I. Inbetalda insatser och emissionsinsatser
 1. Medlemsinsatser
 2. Förlagsinsatser

II. Uppskrivningsfond

III. Andra fonder
 1. Reservfond
 2. Kapitalandelsfond
 3. Fond för verkligt värde
 4. Övrigt

IV. Balanserad vinst eller förlust

V. Årets resultat
Övriga företag:

I. Eget kapital vid räkenskapsårets början

II. Insättningar eller uttag under året

III. Förändringar i kapitalandelsfonden

IV. Förändringar i fonden för verkligt värde

V. Årets resultat

VI. Eget kapital vid räkenskapsårets slut

B. Obeskattade reserver

C. Avsättningar
 1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
 2. Avsättningar för skatter
 3. Övriga avsättningar
D. D. Skulder
 1. Obligationslån
 2. Skulder till kreditinstitut
 3. Förskott från kunder (får även redovisas som avdragspost under Varulager m.m.)
 4. Leverantörsskulder
 5. Växelskulder
 6. Skulder till koncernföretag
 7. Skulder till intresseföretag
 8. Skatteskulder
 9. Övriga skulder
  1. Återbetalningspliktiga medel mottagna av allmänheten enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
  2. Andra skulder
 10. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Poster inom linjen

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
 1. Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisas såsom avsättningar, varje slag för sig
 2. Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag för sig
 3. Ansvarsförbindelser
a. Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet
b. Övriga ansvarsförbindelser Lag (2004:1173).

Bilaga 2

Uppställningsform I för resultaträkning (rapportform med kostnadsslagsindelning)
1.Nettoomsättning
2.Förändring av varulager
3.Aktiverat arbete för egen räkning
4.Övriga rörelseintäkter
5.Råvaror och förnödenheter
6.Övriga externa kostnader
7.Personalkostnader
8.Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
9.Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar
10.Övriga rörelsekostnader
11.Intäkter från andelar i koncernföretag
12.Intäkter från andelar i intresseföretag
13.Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
14.Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
15.Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
16.Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader avseende koncernföretag)
17.Extraordinära intäkter
18.Extraordinära kostnader
19.Bokslutsdispositioner
20.Skatt på årets resultat
21.Övriga skatter
22.Årets resultat Lag (1999:1112).

Bilaga 3

Uppställningsform II för resultaträkning (rapportform med funktionsindelning)
1.Nettoomsättning
2.Kostnad för sålda varor
3.Bruttoresultat
4.Försäljningskostnader
5.Administrationskostnader
6.Övriga rörelseintäkter
7.Övriga rörelsekostnader
8.Intäkter från andelar i koncernföretag
9.Intäkter från andelar i intresseföretag
10.Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
11.Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
12.Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
13.Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader avseende koncernföretag)
14.Extraordinära intäkter
15.Extraordinära kostnader
16.Bokslutsdispositioner
17.Skatt på årets resultat
18.Övriga skatter
19.Årets resultat Lag (1999:1112).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Årsredovisningslag (1995:1554)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Bestämmelserna i 8 kap., 9 kap. 2 § andra stycket och 10 kap. 2 § skall tillämpas första gången i fråga om offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och delårsrapport avseende det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1995.
  3. I bolag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall bestämmelserna i 2 - 6 kap., 9 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3 och 4§§ samt 10 kap. 1 § tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1995.
  I övriga bolag skall de angivna bestämmelserna samt bestämmelserna i 7 kap. tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1996. Aktiebolag som vid utgången av år 1997 tillämpat äldre bestämmelser får dock göra det även fortsättningsvis intill utgången av det sista räkenskapsår som inletts före den 1 april 1998. I aktiebolag som har avförts från aktiebolagsregistret senast den 31 december 1997 och i aktiebolag som avförs från aktiebolagsregistret enligt punkten 5 i övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) efter ansökan som har skett före utgången av oktober 1997 skall de angivna bestämmelserna över huvud taget inte tillämpas. Lag (1997:978).
  1. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift i 11 kap.aktiebolagslagen som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  2. Bestämmelsen i 4 kap. 5 § tredje stycket skall inte tillämpas på nedskrivning som har gjorts före lagens ikraftträdande.
  3. Belopp som har avsatts till uppskrivningsfond före lagens ikraftträdande får användas även för nödvändiga nedskrivningar på anläggningstillgångar. Om detta görs skall upplysning om detta lämnas i en not.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:91, Prop. 1995/96:10, Bet. 1995/96:LU4
  CELEX-nr
  394L0008
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:1140) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:56, Prop. 1996/97:32, Bet. 1996/97:LU3
  Omfattning
  ändr. 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:545) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre föreskrifter gäller för beräkning av ränta för tid före den 1 januari 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 8 kap 11 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:978) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:67, Prop. 1997/98:39, Bet. 1997/98:LU6
  Omfattning
  ändr. 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:9) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:56, Prop. 1996/97:167, Bet. 1997/98:JoU8
  Omfattning
  ändr. 6 kap 1 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1998:761) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Bestämmelserna i 5 kap. 19 a § och 8 kap. 2 § skall tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1998.
 3. Om anmälan om fortsatt bolagsstämma har gjorts före ikraftträdandet, skall 8 kap. 6 § tillämpas i sin äldre lydelse. Lag (1998:1549).
Förarbeten
Rskr. 1997/98:257, Prop. 1997/98:99, Bet. 1997/98:LU26
Omfattning
ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 7 §, 7 kap 3, 7 §§, 8 kap 2, 6, 15 §§, 9 kap 1, 3 §§; ny 5 kap 19 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:869) om ändring i lagen (1998:9) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 6 kap 1 § i 1998:9

Lag (1998:1548) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:20, Prop. 1997/98:118, Bet. 1998/99:LU1
Omfattning
ändr. 5 kap 8, 9 §§, 8 kap 16 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1549) om ändring i lagen (1998:761) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:20, Prop. 1997/98:118, Bet. 1998/99:LU1
Omfattning
ändr. 8 kap 6, 15 §§, 9 kap. 1, 3 §§ i 1998:761; ny 3 p övergångsbest. till 1998:761

Lag (1999:1112) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.
 2. Föreskriften i 4 kap. 5 § tredje stycket gäller inte nedskrivning som har gjorts innan ett företag, för vilket årsredovisningslagen (1995:1554) inte har gällt tidigare, första gången tillämpar lagen.
 3. Belopp som har satts av till uppskrivningsfond med stöd av 9 kap. 4 § första stycket lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) får användas även för nödvändiga nedskrivningar av anläggningstillgångar. Om detta görs, skall upplysning om detta lämnas i en not.
 4. Lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag skall upphöra att gälla vid utgången av år 1999. Lagen skall dock fortfarande tillämpas för räkenskapsår som har inletts före nämnda tidpunkt. I fråga om juridiska personer som avses i 2 kap. 2 § första stycket bokföringslagen (1999:1078), med undantag för Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar, skall lagen tillämpas även för räkenskapsår som inleds före utgången av år 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
upph. 4 kap 16, 17 §§, bil, 1; nuvarande 5 kap 15-24 §§, 6 kap 3 §, bil. 2, 3, 4 betecknas 5 kap 16-26 §§, 6 kap 3, 5 §§, bil, 1, 2, 3, rubr. närmast före 5 kap 15, 17, 18, 20-24 §§, 6 kap 3 § sätts närmast före 5 kap 16, 18, 19, 22-26 §§; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 2 kap 1, 3, 4, 7 §§, 3 kap, 4 kap 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14 §§, 5 kap 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 §§ de nya 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 §§, 6 kap 1, 2, den nya 5 §§, 7 kap, 8 kap 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 §§, 9 kap 1, 2, 3 §§, 10 kap, den nya bil. 1; nya 1 kap 7 §, 5 kap 15 §, 6 kap 3, 4 §§, rubr. närmast före 5 kap 15 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:34) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 13 §, 5 kap 2 §, 7 kap 7 §, rubr. närmast före 4 kap 13 §; ny 4 kap 16 §, rubr. närmast före 4 kap 16 §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:73) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om redovisningen för räkenskapsår som har avslutats före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:135, Prop. 1999/2000:34, Bet. 1999/2000:LU9
Omfattning
ändr. 4 kap 14 §, 5 kap 14 §, 6 kap 1 §
CELEX-nr
378L0660
Ikraftträder
2000-03-10

Lag (2001:934) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. De nya bestämmelserna i 8 kap. 7 § tillämpas beträffande årsredovisningar och revisionsberättelser för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2001 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:50, Prop. 2000/01:150, Bet. 2001/02:LU5
Omfattning
ändr. 4 kap 14 §, 8 kap 7 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:1062) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2002.
 2. För räkenskapsår som inleds under första halvåret 2003 skall uppgift om sjukfrånvaron avse tiden efter den 30 juni 2003.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:43, Prop. 2002/02:6, Bet. 2002/03:LU1
Omfattning
ändr. 7, 14 §; ny 5 kap 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:487) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2003 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:221, Prop. 2002/03:56, Bet. 2002/03:LU7
Omfattning
ändr. 7 kap 14 §, 8 kap 15 §; ny 5 kap 18 b §, rubr. närmast före 5 kap 18 b §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:716) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
utgår genom 2003:1143
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:774) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2003.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:26, Prop. 2002/03:121, Bet. 2003/04:LU2
Omfattning
ändr. 4 kap 3, 9, 11 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 1 §, 7 kap 18 §, rubr. närmast före 5 kap 5 §, bil. 1; nya 4 kap 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 e §§, 5 kap 4 a, 4 b, 4 c §§, 7 kap 22 a §, rubr. närmast före 4 kap 14 a, 14 e §§, 5 kap 4 a §
CELEX-nr
32001L0065
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1142) om ändring i lagen (2003:774) om ändring i årdsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:99
Omfattning
ändr. 4 kap 9 § i 2003:774

Lag (2003:1143) om ändring i lagen (2003:716) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:99
Omfattning
ändr. 2003:716 utgår

Lag (2004:244) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:172, Prop. 2003/04:34, Bet. 2003/04:NU7
Omfattning
ändr. 3 kap 11 §, 5 kap 9 §, 7 kap 17 §, 8 kap 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:316) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
31978L0660
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:583) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:225, Prop. 2003/04:112, Bet. 2003/04:LU26
Omfattning
ny 5 kap 27 §
CELEX-nr
32001R2157
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2004:1173) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2004. Bestämmelserna i 4 kap.14 f och 14 g §§ får dock tillämpas först för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2005.
 2. Ett företag som upprättar koncernredovisning med tillämpning av de redovisningsstandarder som har antagits enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder får föra över belopp som i koncernredovisningen har avsatts till kapitalandelsfonden till fritt eget kapital.
Förarbeten
Prop. 2004/04:24, Bet. 2004/05:LU3
Omfattning
upph. 7 kap 24 §, rubr. närmast före 7 kap 24 §; ändr. 2 kap 4 §, 4 kap 3, 4, 6, 9, 14 d §§, 5 kap 14, 15 §§, 7 kap 2, 3, 8, 12, 18, 22 §§, bil. 1; nya 3 kap 4 a §, 4 kap 13 a, 14 f och 14 g §§, 7 kap 32, 33 §§, rubr. närmast före 4 kap 13 a, 14 f §§, 7 kap 32 §
CELEX-nr
32003L0051
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:192) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 april 2005.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:191, Prop. 2004/05:68, Bet. 2004/05:LU21
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §, 7 kap 31 §
CELEX-nr
32003L0051
Ikraftträder
2005-05-01

Lag (2005:556) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:291, Prop. 2004/05:85, Bet. 2004/05:LU23
Omfattning
ändr. 5 kap 14 §; ny 3 kap 5 a §, rubr. närmast före 3 kap 5 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:918) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 4 kap 7 §, 5 kap 12 §, 6 kap 1, 2 §§, 7 kap 14, 32 §§, 8 kap 6, 15 §§, bil. 1, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1173
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:456) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:276, Prop. 2005/06:140, Bet. 2005/06:LU29
Omfattning
ändr. 7 kap 31 §; ny 6 kap 2 a §
CELEX-nr
32004L0025
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:487) om ändring i årsredovisninglagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:329, Prop. 2005/06:135, Bet. 2005/06:LU37
Omfattning
ändr. 2 kap 5, 7 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 3, 4 §§, 9 kap 1, 2 §§; nya 8 kap 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 8 kap 3 b §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:565) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:326, Prop. 2005/06:186, Bet. 2005/06:LU31
Omfattning
ändr. 5 kap 20, 22 §§, 7 kap 14, 32 §§; ny 6 kap 1 a §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:597) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:277, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU30
Omfattning
ändr. 5 kap 27 §, rubr.närmast före 5 kap 27 §
CELEX-nr
32003R1435
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2006:871) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:330, Prop. 2005/06:116, Bet. 2005/06:LU28
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1 §, 3 kap 5, 8, 10, 11, 13 §§, 4 kap 11 §, 5 kap 4 b, 6, 16, 17, 18 a, 18 b §§, 6 kap 1 §, 7 kap 2, 3, 4, 8, 14, 31 §§, 8 kap 3 §, 9 kap 1, 3 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:132) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:126, Prop. 2006/07:27, Bet. 2006/07:CU13
Omfattning
upph. 3 kap 12 §, rubr. närmast före 3 kap 12 §; ändr. 1 kap 3 §, 5 kap 4 b §
Ikraftträder
2007-05-01

Lag (2007:367) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:187, Prop. 2006/07:65, Bet. 2006/07:FiU17
Omfattning
ändr. 9 kap 1, 2, 3 §§; nya 9 kap 5, 6 §§
CELEX-nr
32007L0014
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:541) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 4 a §, 6 kap 1 a, 2 a §§, 7 kap 2, 3 §§, 9 kap 1, 2 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:367
CELEX-nr
32002R1606
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2007:872) om ändringi årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:28, Prop. 2006/07:112, Bet. 2007/08:CU2
Omfattning
ändr. 7 kap 32 §
CELEX-nr
32004L0025
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:89) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:138, Prop. 2007/08:45, Bet. 2007/08:CU17
Omfattning
nuvarande 8 kap 3 b § betecknas 8 kap 3 c §; ändr. 2 kap 5, 7 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 3, 3 a §§, 9 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 2 kap 5 §; ny 8 kap 3 b §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2008:277) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:169, Prop. 2007/08:57, Bet. 2007/08:FiU30
Omfattning
ändr. 9 kap 1, 2 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:1236) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:97, Prop. 2008/09:56, Bet. 2008/09:CU9
Omfattning
ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1173
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:34) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:161, Prop. 2008/09:71, Bet. 2008/09:CU11
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 14 b §, 7 kap. 3, 14, 31, 32 §§, rubr. till 6 kap., rubr. närmast före 8 kap. 14 §; nya 5 kap. 11 a, 12 a, 12 b §§, 6 kap. 6, 7, 8, 9 §§, 8 kap. 15 a §, rubr. närmast före 5 kap. 11 a, 12 a §§, 6 kap. 6 §
CELEX-nr
32006L0046
Ikraftträder
2009-03-01

Lag (2009:573) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:265, Prop. 2008/09:135, Bet. 2008/09:CU28
Omfattning
ändr. 5 kap. 21 §
CELEX-nr
32006L0043
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:702) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:303, Prop. 2008/09:174, Bet. 2008/09:NU22
Omfattning
ändr. 2 kap. 7 §, 8 kap. 3, 4 §§
CELEX-nr
32006R1082
Ikraftträder
2009-08-01

Lag (2010:686) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:346, Prop. 2009/10:208, Bet. 2009/10:CU22
Omfattning
ändr. 7 kap. 1, 5, 32 §§; ny 7 kap. 3 a §
CELEX-nr
32009L0049
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:690) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:346, Prop. 2009/10:208, Bet. 2009/10:CU22
Omfattning
ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1173
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:848) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:368, Prop. 2009/10:204, Bet. 2009/10:CU28
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
CELEX-nr
32009L0049
Ikraftträder
2010-11-01

Lag (2010:1515) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:39, Prop. 2009/10:235, Bet. 2010/11:CU3
Omfattning
upph. 5 kap. 4, 18 a §§, rubr. närmast före 5 kap. 4, 18 a §§; ändr. 3 kap. 4, 11 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 3, 10, 11, 20, 22, 25 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 14, 32 §§, 8 kap. 15 §
CELEX-nr
32009L0049
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1377) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 8 kap. 11 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1554) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:72, Prop. 2011/12:26, Bet. 2011/12:CU10
Omfattning
upph. 4 kap. 14 f, 14 g §§, rubr. närmast före 4 kap. 14 f §; ändr. 4 kap. 3, 9 §§
CELEX-nr
32003L0051
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:436) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:235, Prop. 2012/13:74, Bet. 2012/13:JuU24
Omfattning
upph. 8 kap. 3 b §, ändr. 7 kap. 2 §, 9 kap. 2 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:542) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:293, Prop. 2013/14:86, Bet. 2013/14:CU26
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 5 §, 7 kap. 4, 31 §§, rubr. närmast före 6 kap. 5 §, 7 kap. 31 §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:1386) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:12, Prop. 2014/15:4, Bet. 2014/15:SkU5
Omfattning
ändr. 2 kap. 7 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:813) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:36, Prop. 2015/16:3, Bet. 2015/16:CU6
Omfattning
upph. 5 kap., 3 kap. 13 §, 7 kap. 23 §, rubr. närmast före 3 kap. 13 §, 7 kap. 23 §; nuvarande 7 kap. 22 a § betecknas 7 kap. 23 §; ändr. 1 kap. 3, 5 §§, 2 kap. 4, 5, 6 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 14 b §§, 6 kap. 1, 1 a, 2, 6, 7, 9 §§, 7 kap. 2, 3 a, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 25, 30, 31, 32 §§, 8 kap. 15, 16 §§, bil. 1, 2, 3, rubr. närmast 1 kap. 4 §, 2 kap. 5 §, 7 kap. 5, 9, 14, 16, 18, 25 §§, rubr. närmast efter 7 kap. 13 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:113) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:130, Prop. 2015/16:4, Bet. 2015/16:CU10
Omfattning
ändr. 3 kap. 7 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 8, 32 §§, 8 kap. 2 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:644) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:253, Prop. 2015/16:72, Bet. 2015/16:TU18
Omfattning
ändr. 2 kap. 7 §, 8 kap. 3 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:25, Prop. 2015/16:193, Bet. 2016/17:CU2
Omfattning
ändr. 6 kap. 1, 6, 7 §§, 7 kap. 32 §, 8 kap. 15 a, 16 §§, rubr. närmast före 7 kap, 31 §, 8 kap. 16 §; nya 6 kap. 10, 11, 12, 13, 14 §§, 7 kap. 31 a, 31 b, 31 c §§, rubr. närmast före 6 kap. 10 §
Ikraftträder
2016-12-01

Lag (2017:682) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
ändr. 6 kap. 7 §
Ikraftträder
2018-01-03

Lag (2018:717) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:306, Prop. 2017/18:185, Bet. 2017/18:CU25
Omfattning
ändr. 3 kap. 7 §, 6 kap. 3 §, 8 kap. 15 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1161) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:382, Prop. 2017/18:253, Bet. 2017/18:CU38
Omfattning
ändr. 6 kap. 3 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:286) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:213, Prop. 2018/19:56, Bet. 2018/19:CU16
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 a §
Ikraftträder
2019-06-10