Epizootiförordning (1999:659)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1999-06-10
Ändring införd
SFS 1999:659 i lydelse enligt SFS 2018:984
Ikraft
1999-10-01
Upphäver
Epizootiförordning (1980:371)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 • SJVFS 2002:41: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:168) om provtagning av vissa nötkreatur med avseende på bovin spongiform encefalopati (BSE) i samband med nödslakt och sanitetsslakt
 • SJVFS 2002:42: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:170) om provtagning av vissa nötkreatur med avseende på bovin spongiform encefalopati (BSE) i samband med slakt

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till epizootilagen (1999:657). Förordning (2006:819).

 • SJVFS 2006:10: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar
 • SJVFS 1999:102: Statens jordbruksverks föreskrifter om epizootiska sjukdomar m.m.
 • SJVFS 2002:97: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar

EG-bestämmelser

1 a §  De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av epizootilagen (1999:657) anges i ett tillkännagivande av regeringen.

[S2]I fråga om EG-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av epizootilagen.

[S3]Jordbruksverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna. Förordning (2006:819).

De epizootiska sjukdomarna

1 b §  De sjukdomar som omfattas av epizootilagen (1999:657) anges i verkställighetsföreskrifter av Jordbruksverket. Förordning (2006:819).

Förebyggande åtgärder och bekämpning

2 §  Jordbruksverket leder och samordnar de förebyggande åtgärderna och bekämpningen enligt epizootilagen (1999:657).

3 §  Statens livsmedelsverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelserna skall i samråd med Jordbruksverket upprätta beredskapsplaner som anger vilka åtgärder som myndigheterna skall vidta för att bekämpa inträffade epizootiska sjukdomar.

4 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter som avses i 2, 5, 6, 8 och 17 §§epizootilagen (1999:657) samt besluta enligt 8 och 10 §§ lagen. Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer beslutar enligt 4 a, 5, 7 och 9 §§ lagen. Beslut enligt 4 § lagen skall underställas Jordbruksverket. Förordning (2005:521).

 • SJVFS 2019:8: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur
 • SJVFS 2012:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn
 • SJVFS 2019:25: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård
 • SJVFS 1999:105: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av epizootilagen (1999:657)
 • SJVFS 2020:5: Statens jordbruksverks föreskrifter om vaccination mot mjältbrand
 • SJVFS 2008:51: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:42) om åtgärder med anledning av fall av blåtunga
 • SJVFS 2008:42: Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder med anledning av fall av blåtunga
 • SJVFS 2005:85: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:58) med anledning av utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar
 • SJVFS 2004:58: Statens jordbruksverks föreskrifter med anledning av utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar
 • SJVFS 2005:35: Föreskrifter om upphävande av Kungliga veterinärstyrelsens cirkulär (VF 1969:64) till samtliga veterinärer om rabies
 • SJVFS 2006:84: Statens jordbruksverks föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor
 • SJVFS 2003:2: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:14) med anledning av utbrott av newcastlesjuka i Skåne län
 • SJVFS 2007:56: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Sverige
 • SJVFS 1999:102: Statens jordbruksverks föreskrifter om epizootiska sjukdomar m.m.
 • SJVFS 2000:93: Föreskrifter om upphävande av Kungl. veterinärstyrelsens föreskrifter (VF 1961:22) angående åtgärder mot nötkreaturstuberkulos hos klövbärande husdjur och häst
 • SJVFS 2010:44: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar
 • SJVFS 2002:98: Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar
 • SJVFS 2014:28: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:25) om restriktionsområden med anledning av misstanke om Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar
 • SJVFS 2007:15: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige
 • SJVFS 2008:43: Statens jordbruksverks föreskrifter om provtagning av idisslare för att kartlägga förekomst av blåtunga och om obligatorisk vaccination
 • SJVFS 2003:33: Statens jordbruksverks föreskrifter om tuberkulinundersökning av nötkreatur, svin, får, getter och kameldjur
 • SJVFS 2006:22: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige
 • SJVFS 2007:17: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap
 • SJVFS 2016:22: Statens jordbruksverks föreskrifter om vaccination mot mjältbrand
 • SJVFS 2012:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns
 • SJVFS 2008:44: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:42) om åtgärder med anledning av fall av blåtunga
 • SJVFS 2008:38: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar
 • SJVFS 2007:82: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns
 • SJVFS 2006:44: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige
 • SJVFS 2006:24: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:8) om skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige
 • SJVFS 2006:16: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar
 • SJVFS 2005:77: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:58) med anledning av utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar
 • SJVFS 2004:91: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns
 • SJVFS 2002:97: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar
 • SJVFS 2021:11: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:56) om skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Sverige

5 §  Jordbruksverket får anställa veterinärer på arvodestjänster som distriktsveterinärer att medverka vid bekämpningen av epizootiska sjukdomar.

Ersättning

6 §  Ersättning enligt epizootilagen (1999:657) beslutas av Jordbruksverket.

7 §  Ersättning enligt 15 § tredje stycket epizootilagen (1999:657) skall lämnas vid utbrott eller vid misstanke om utbrott av sjukdomarna afrikansk svinpest, klassisk svinpest, mul- och klövsjuka, vesikulär svinsjuka (SVD) samt sjukdomar i gruppen transmissibel spongiform encefalopati (TSE). Förordning (2002:547).

7 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att ersättning skall lämnas efter ansökan och om tidsfrister för sådan ansökan. Förordning (2007:483).

 • SJVFS 2007:54: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:105) om ersättning på grund av beslut med stöd av epizootilagen (1999:657)
 • SJVFS 2008:28: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:105) om ersättning på grund av beslut med stöd av epizootilagen (1999:657)

8 §  Ett intyg om djurens eller slaktkropparnas värde skall fogas till ansökan om ersättning enligt 15 § epizootilagen (1999:657) för

 1. djur som har avlivats eller dött till följd av vaccination eller annan behandling,
 2. djur som har avlivats eller slaktkroppar som har destruerats till följd av vad som anges i de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen. Förordning (2007:483).

9 §  Värdering av djuren skall göras av värderingsmän som utses av Jordbruksverket efter förslag av länsstyrelsen. När ett djur avlivas med stöd av 3 § epizootilagen (1999:657) skall dock värderingen göras av veterinären. En värdering av slaktkroppar som avses i 8 § 2 skall göras av personal på ett slakteri. Förordning (2003:103).

10 §  Vid värderingen av ett djur skall hänsyn tas till djurets slaktvärde och till det livvärde djuret kan ha utöver slaktvärdet. Vid uppskattning av livvärdet skall särskilt avseende fästas vid djurets produktionsförmåga, ålder och avelsvärde. Förordning (2003:103).

10 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om inom vilka tidsfrister värderingen av djuren eller slaktkropparna skall göras. Förordning (2007:483).

11 §  Värderingsmännen har rätt till ersättning av staten enligt bestämmelser som meddelas av Jordbruksverket.

 • SJVFS 2006:2: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning till laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och epizootilagen (1999:657)

12 §  Jordbruksverket meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som skall fogas till ansökan om ersättning och om värderingen av uppkomna förluster.

 • SJVFS 1999:105: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av epizootilagen (1999:657)
 • SJVFS 2006:2: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning till laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och epizootilagen (1999:657)

13 §  Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket för visst fall lämna ersättning även för annan kostnad eller förlust än som anges i 15 § epizootilagen (1999:657), om kostnaden eller förlusten beror på beslut enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter eller på beslut som har meddelats med stöd av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Förordning (2007:483).

13 a §  Om ersättning har betalats ut med för högt belopp, får Jordbruksverket återkräva vad som har betalats ut för mycket. Beloppet får krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Förordning (2007:483).

Behöriga myndigheter

14 §  Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657) ankommer på en behörig myndighet, om inte annat framgår av 15 § eller regeringen beslutar något annat. Förordning (2006:819).

Kontrollmyndigheter

15 §  Länsstyrelserna utövar offentlig kontroll om inte annat följer av andra stycket. Länsstyrelserna är därvid i tillämpliga fall behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll i enlighet med de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657).

[S2]Jordbruksverket utövar offentlig kontroll av efterlevnaden av beslut som meddelas av verket med stöd av

 1. epizootilagen,
 2. föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
 3. EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

[S3]Jordbruksverket är därvid i tillämpliga fall behörig myndighet att utöva offentlig kontroll i enlighet med de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas kontrollverksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet. Förordning (2006:819).

 • SJVFS 1999:105: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av epizootilagen (1999:657)
 • SJVFS 2004:58: Statens jordbruksverks föreskrifter med anledning av utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar
 • SJVFS 2003:2: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:14) med anledning av utbrott av newcastlesjuka i Skåne län
 • SJVFS 2002:98: Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar
 • SJVFS 2003:33: Statens jordbruksverks föreskrifter om tuberkulinundersökning av nötkreatur, svin, får, getter och kameldjur

Föreskrifter om kontroll

16 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. hur offentlig kontroll skall bedrivas, och
 2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket. Förordning (2006:819).

Övriga föreskrifter

17 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av epizootilagen (1999:657) och denna förordning. Förordning (2006:819).

Överklagande

18 §  I 21 § epizootilagen (1999:657) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:984).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Epizootiförordning (1999:659)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999, då epizootiförordningen (1980:371) skall upphöra att gälla.
 2. Den äldre förordningen gäller dock fortfarande i de fall där beslut enligt 4 § i epizootilagen (1980:369) har fattats före den 1 oktober 1999.
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (2002:547) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:103) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 15 §§; ny 16 §
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2005:521) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32003L0085
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2006:819) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

Omfattning
nuvarande 1, 14, 15, 16 §§ betecknas 1 b, 18, 1 a, 14 §§, rubr. närmast före 1 § sätts närmast före 1 b §; ändr. 1 §, den nya 1 a §, 17 §, den nya 18 §, rubr. närmast före 14 §; nya 1, 15, 16 §§, rubr. närmast före 1, 1 a, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:483) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

Omfattning
ändr. 8, 13 §§; nya 7 a, 10 a, 13 a §§
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2018:984) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2018-07-01