Lönegaranti

En statlig garanti för den lönefordran som en arbetstagare har mot en arbetsgivare, om arbetsgivaren har försatts i konkurs eller liknande förfarande.

Reglerna för statlig lönegaranti finns i lönegarantilagen (1992:497).