Inaktuell version

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1967-06-09
Ändring införd
SFS 1967 i lydelse enligt SFS 2008:87
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-25

Allmänna bestämmelser

1 §  Arbetsgivares utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande kan tryggas enligt denna lag genom särskild redovisning av pensionsskuld eller avsättning av medel till pensionsstiftelse.

[S2]Förbehåll vid pensionsutfästelse att pension skall utgå endast i den mån stiftelses medel förslår därtill är utan verkan och arbetsgivaren svarar för utfästelsen utan avseende på förbehållet.

[S3]Lagen äger icke tillämpning på pensionsutfästelse som lämnats efter den 31 december 1966, om rätten till pension gjorts beroende av att arbetstagaren kvarstår i arbetsgivarens tjänst vid inträdet i pensionsåldern. Även i sådant fall äger dock lagen tillämpning på utfäst pension som börjat utgå.

 • HFD 2014 not 52:Stiftelse ansågs som pensionsstiftelse enligt tryggandelagen (förhandsbesked) / Stiftelse ansågs som pensionsstiftelse enligt tryggandelagen (förhandsbesked, inkomstskatt) / I enlighet med pensionsavtal beräknades pensionsreserven vid tillämpning av 28 kap. 13 § inkomstskattelagen med utgångspunkt i det högsta av summan av till stiftelsen inbetalda belopp och positiv eller negativ avkastning på dessa belopp och summan av nuvärdet av inbetalade belopp (förhandsbesked)
 • RÅ 2006:39:En stiftelse, vars förmögenhetsvärde skall ligga till grund för beräkningen av pensionsutbetalningar enligt arbetsgivarens utfästelse om pension, har inte ansetts som en pensionsstiftelse enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2 §  Har ej andra regler om intjänande knutits till pensionsutfästelse, anses arbetstagaren vid varje tillfälle ha intjänat så stor del av utfäst pension som motsvarar förhållandet mellan det antal år arbetstagaren varit i arbetsgivarens tjänst och antalet år från tjänstens början till pensionsåldern. Vid denna beräkning bortses dock från tid som ligger längre tillbaka än fyrtio år före pensionsåldern.

[S2]Med upplupen del av utfäst pension förstås kapitalvärdet av den pension som arbetstagaren intjänat vid beräkningstillfället.

4 §  Med allmän pensionsplan avses sådana allmänna grunder för pensionering av arbetstagare eller arbetstagares efterlevande som innehåller regler om tryggande av arbetsgivarens utfästelse genom kreditförsäkring, avsättning till pensionsstiftelse enligt denna lag eller annan likvärdig anordning och som på arbetstagarsidan är godkända av organisation vilken enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet är att anse såsom central arbetstagarorganisation. Lag (1976:584).

 • RÅ 1996:33:Fråga om innebörden av uttrycket "allmän pensionsplan". Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 2006:83:Särskild löneskatt och avkastningsskatt skall inte betalas för arbetsgivares pensionsutfästelse som har säkerställts genom avsättning i balansräkning i förening med borgensåtagande av Kyrkofonden. Förhandsbesked angående särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel.
 • HFD 2018:54:Vid bedömningen av om arbetsgivares utfästelse om avgångspension fram till 65 års ålder ryms inom allmän pensionsplan ska inte beaktas av arbetsgivaren samtidigt utfäst kompensation för bortfall av allmän pension som utfaller därefter.

Särskild redovisning av pensionsskuld

5 §  Arbetsgivare äger i balansräkningen som skuld under rubriken Avsatt till pensioner upptaga vad han enligt allmän pensionsplan åtagit sig att redovisa under denna rubrik.

[S2]Aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, ekonomisk förening och sparbank äger under rubriken Avsatt till pensioner redovisa även upplupen del av pensionsutfästelse som ej omfattas av allmän pensionsplan. I fråga om arbetstagare, som har bestämmande inflytande över bolaget eller föreningen, eller sådan arbetstagares efterlevande får, under den tid inflytandet består, vid redovisningen avseende dock icke fästas vid annan pensionsutfästelse än sådan som ingår i allmän pensionsplan. Till grund för bedömandet huruvida en person har bestämmande inflytande lägges hans eget samt hans föräldrars, far- och morföräldrars, makes, avkomlings och avkomlings makes samlade innehav av aktier eller andelar.

[S3]Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan förordna att vad som sägs i andra stycket första punkten skall äga tillämpning även på annan arbetsgivare än som avses där. Lag (1975:1388).

Prop. 2018/19:158: Paragrafen innehåller bestämmelser om arbetsgivares skuldföring av pensionsutfästelser genom kontoavsättning i balansräkningen. Övervägandena finns i avsnitt 15.6.

 • RÅ 2006:83:Särskild löneskatt och avkastningsskatt skall inte betalas för arbetsgivares pensionsutfästelse som har säkerställts genom avsättning i balansräkning i förening med borgensåtagande av Kyrkofonden. Förhandsbesked angående särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel.
 • RÅ 2004:133:Vid tillämpning av lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader har beskattningsunderlaget inte påverkats när ökningen av ett aktiebolags pensionsåtagande redovisats i balansräkningen men inte i en sådan delpost som avses i 8 a § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Förhandsbesked.

6 §  Med arbetsgivares pensionsreserv avses hans skuld för åtagande enligt allmän pensionsplan och för upplupen del av sådan utfäst pension som han i övrigt äger redovisa enligt 5 §.

 • HFD 2014 not 52:Stiftelse ansågs som pensionsstiftelse enligt tryggandelagen (förhandsbesked) / Stiftelse ansågs som pensionsstiftelse enligt tryggandelagen (förhandsbesked, inkomstskatt) / I enlighet med pensionsavtal beräknades pensionsreserven vid tillämpning av 28 kap. 13 § inkomstskattelagen med utgångspunkt i det högsta av summan av till stiftelsen inbetalda belopp och positiv eller negativ avkastning på dessa belopp och summan av nuvärdet av inbetalade belopp (förhandsbesked)

7 §  Posten avsatt till pensioner får icke minskas under arbetsgivarens pensionsreserv i vidare mån än denna har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet.

[S2]Till den del arbetsgivarens pensionsreserv avser pensionsutfästelse, som tryggas även av pensionsstiftelse, anses pensionsreserven täckt av stiftelsen, så långt dess förmögenhet förslår. Tryggar stiftelsen samtidigt utfästelse som icke får medräknas i pensionsreserven, anses stiftelsen i första hand täcka upplupen del av sådan utfästelse. Finns flera pensionsstiftelser som är knutna till samma arbetsgivare och tjänar stiftelserna helt eller delvis till tryggande av samma pensionsutfästelser, anses upplupen del av utfästelserna i första hand täckt av stiftelse, som omfattar en trängre krets av personer, eller, om stiftelserna omfattar samma krets av personer, av den äldre stiftelsen.

[S3]Att pensionsstiftelse endast i vissa fall anses trygga arbetsgivares utfästelse enligt allmän pensionsplan, framgår av 10 §.

8 §  Arbetsgivare, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet minskar posten Avsatt till pensioner i strid med 7 §, dömes till böter.

8 a §  Om en arbetsgivare som omfattas av årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag redovisar pensionsåtagande i balansräkningen, skall han i stället för att redovisa sådan skuld som avses i 5 § redovisa motsvarande belopp som delpost under rubriken Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Vad som sägs i 5 § andra stycket samt 7 och 8 §§ om posten Avsatt till pensioner gäller även beträffande en sådan delpost. Lag (1995:1619).

 • RÅ 2006:83:Särskild löneskatt och avkastningsskatt skall inte betalas för arbetsgivares pensionsutfästelse som har säkerställts genom avsättning i balansräkning i förening med borgensåtagande av Kyrkofonden. Förhandsbesked angående särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel.
 • RÅ 2004:133:Vid tillämpning av lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader har beskattningsunderlaget inte påverkats när ökningen av ett aktiebolags pensionsåtagande redovisats i balansräkningen men inte i en sådan delpost som avses i 8 a § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Förhandsbesked.

Pensionsstiftelse

9 §  Med pensionsstiftelse avses en av arbetsgivare grundad stiftelse vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande.

[S2]En pensionsstiftelse skall ha ett namn. Namnet skall innehålla ordet pensionsstiftelse. Lag (1994:1223).

 • RÅ 2004:30:Pensionsstiftelses skuld avseende gottgörelse till arbetsgivare skall avräknas vid bestämmande av underlag för avkastningsskatt. Taxering till avkastningsskatt 1995.
 • RÅ 2006:39:En stiftelse, vars förmögenhetsvärde skall ligga till grund för beräkningen av pensionsutbetalningar enligt arbetsgivarens utfästelse om pension, har inte ansetts som en pensionsstiftelse enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 2001:45:Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill hörande personal till två dotterbolag fört över ansvaret för pensionsutfästelser till personalen på de båda dotterbolagen. Den till moderbolaget knutna pensionsstiftelsen har ansetts kunna överföra motsvarande andelar av förmögenheten, inklusive överskott, till nybildade stiftelser anknutna till dotterbolagen utan att detta föranleder beskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.

9 a §  Bestämmelserna i 10 a § andra-femte styckena, 10 b-10 d §§ och 11 § fjärde och femte styckena, 15 a-15 e och 16 a §§ gäller för en pensionsstiftelse som tryggar utfästelse om pension till minst 100 sådana personer som avses i 9 § första stycket, och för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen.

[S2]Bestämmelserna får tillämpas även av andra pensionsstiftelser i enlighet med 31 §, dock inte beträffande egenföretagares tryggande i stiftelse för egen räkning. Lag (2005:1124).

Prop. 2004/05:165: I paragrafen, som är ny, föreskrivs i första stycket vilka bestämmelser i lagen som skall gälla för sådana pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer.

Av det andra stycket följer att de bestämmelser som avses i första stycket skall gälla även de övriga pensionsstiftelser som i enlighet med det förfarande som beskrivs i 31 § väljer att tillämpa sagda bestämmelser. Att även mindre institut skall ha möjlighet att tillämpa de ifrågavarande reglerna ...

10 §  Arbetsgivaren äger i stiftelseurkunden förordna, att pensionsstiftelse skall omfatta endast viss grupp av arbetstagare eller efterlevande.

[S2]Stiftelse anses icke trygga utfästelse enligt allmän pensionsplan utan att detta framgår av stiftelsens stadgar, avtal mellan arbetsgivaren och dem som omfattas av stiftelsens ändamål eller andra omständigheter.

[S3]Stiftelse äger icke trygga utfästelse åt arbetstagare eller efterlevande, som avses i 5 § andra stycket andra punkten, utöver vad som kan anses sedvanligt för arbetstagare med motsvarande uppgifter eller hans efterlevande.

[S4]För stiftelse, som är gemensam för flera arbetsgivare, skall särskilda grunder upprättas beträffande gemenskapen i tillgångar och skulder.

10 a §  En pensionsstiftelses styrelse svarar för att förmögenheten är placerad på ett nöjaktigt sätt och för att stiftelsens medel inte används för annat än stiftelsens ändamål.

[S2]För en sådan pensionsstiftelse som avses i 9 a § skall i fråga om placering av förmögenheten i stället för första stycket bestämmelserna i tredje-femte styckena gälla.

[S3]Pensionsstiftelsen skall placera tillgångarna på ett sådant sätt att lämplig riskspridning uppnås. Tillgångarna skall placeras på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av stiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt. Av tillgångarna får högst

 1. fem procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier samt obligationer och andra skuldförbindelser, om värdepapperen eller skuldförbindelserna getts ut av arbetsgivaren, och
 2. tio procent utgöras av sådana tillgångar som avses i 1 och som getts ut av företag i en grupp av emittenter eller låntagare med sådan inbördes anknytning som anges i 7 kap. 10 c § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713), vari arbetsgivaren ingår.

[S4]Begränsningarna i tredje stycket 1 och 2 gäller inte sådana tillgångar som svenska staten eller en utländsk stat svarar för.

[S5]Beträffande användande av optioner och terminskontrakt eller andra liknande finansiella instrument skall pensionsstiftelsen tillämpa 7 kap. 17 b § försäkringsrörelselagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av de bestämmelserna. Lag (2005:1124).

Prop. 2004/05:165: Paragrafen behandlar placeringsregler för stiftelsers tillgångar.

Genom tillägg till paragrafen har införts nya placeringsregler för sådana stiftelser som omfattas av 9 a § (se författningskommentaren till den bestämmelsen). Detta följer av det nya andra stycket.

Liksom försäkringsföretagen skall pensionsstiftelserna tillämpa den s.k. aktsamhetsprincipen vid sin kapitalplacering. Den principen, som i ...

10 b §  En pensionsstiftelse som avses i 9 a § skall upprätta och följa placeringsriktlinjer. Sådana riktlinjer skall innehålla principerna för placering av samtliga tillgångar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vad riktlinjerna skall innehålla.

[S2]Senast när placeringsriktlinjer börjar användas, skall de ges in till Finansinspektionen. Pensionsstiftelsen skall samtidigt lämna in en redogörelse för de konsekvenser som riktlinjerna får för stiftelsen och dem som omfattas av stiftelsens ändamål. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vad redogörelsen skall innehålla.

[S3]Bestämmelserna i andra stycket gäller också vid ändring av placeringsriktlinjer. Lag (2005:1124).

Prop. 2004/05:165: I paragrafen, som är ny, uppställs krav på att en pensionsstiftelse skall upprätta, följa och ge in placeringsriktlinjer till Finansinspektionen. Bestämmelserna gäller för sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a §. Bestämmelserna överensstämmer i huvudsak med de regler som skall gälla för livförsäkringsbolagens och tjänstepensionskassornas verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring. Se därför även författningskommentarerna till 7 ...

10 c §  Styrelsen skall fastställa placeringsriktlinjer enligt 10 b §. Styrelsen ansvarar för att riktlinjerna följs och skall fortlöpande pröva om de behöver ändras. Lag (2005:1124).

Prop. 2004/05:165: I paragrafen, som är ny, anges att styrelsen skall fastställa sådana placeringsriktlinjer som avses i den likaledes nya 10 b §, se till att de följs och fortlöpande pröva om de behöver ändras. Paragrafen svarar mot 8 kap. 8 § FRL och 28 a § UFL, se författningskommentarerna till de bestämmelserna. ...

10 d §  En pensionsstiftelse som avses i 9 a § skall till de personer som anges i den bestämmelsen ge den information som behövs om stiftelsen och dess verksamhet. En arbetsgivare skall till de personer som avses i 9 a § ge den information som behövs om pensionerna och de överenskommelser som ligger till grund för pensionerna.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilken information som en pensionsstiftelse skall lämna. Lag (2005:1124).

Prop. 2004/05:165: Paragrafen, som är ny, behandlar information från stiftelsen. Den grundas på tjänstepensionsdirektivets informationskrav i artikel 9.1 (c) och (f) samt artikel 11.

I det första stycket stadgas en informationsskyldighet gentemot de ersättningsberättigade som tryggas i en sådan pensionsstiftelse som avses i 9 a §. Den information som avses är dels uppgifter om stiftelsens verksamhetsvillkor såsom stadgar och placeringsriktlinjer, dels uppgifter om stiftelsens ekonomiska ställning. ...

11 §  En pensionsstiftelse får inte ta emot en fordran mot arbetsgivaren. Avtal som strider mot detta är ogiltigt. Stiftelsen får dock låna ut medel till arbetsgivaren, om det ställs betryggande säkerhet för lånet eller tillsynsmyndigheten medger det.

[S2]En stiftelse får inte ta emot egendom från arbetsgivaren på villkor, som väsentligt begränsar stiftelsens rätt att förfoga över egendomen. Inte heller får en stiftelse som har grundats av aktiebolag, utan att tillsynsmyndigheten godkänner det, äga aktier i bolaget eller i bolag vilket står i sådant förhållande till detta som avses i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551).

[S3]Om en pensionsstiftelse har till ändamål att trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande i aktiebolag som är fåmansföretag enligt 56 kap.2 och 3 §§inkomstskattelagen (1999:1229) skall, i fråga om stiftelsens rätt att lämna lån och ställa säkerhet, bestämmelserna i 21 kap.1-9 och 11 §§ samt 30 kap. 1 §aktiebolagslagen tillämpas.

[S4]En pensionsstiftelse som avses i 9 a § får ta upp eller ta över penninglån endast för att tillgodose tillfälliga likviditetsbehov, dock under förutsättning att den samlade upplåningen är av ringa betydelse med hänsyn till stiftelsens omfattning.

[S5]En pensionsstiftelse som avses i 9 a § får inte ställa säkerhet för tredje man. Lag (2005:1124).

Prop. 2004/05:85: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringen i andra och tredje styckena är följdändringar på grund av nya paragrafbeteckningar i den nya aktiebolagslagen.

Prop. 2004/05:165: I ett nytt fjärde stycke regleras villkoren för vilka möjligheter en sådan pensionsstiftelse som avses i 9 a § har att ta upp eller ta över penninglån. Bestämmelserna överensstämmer nära med motsvarande bestämmelser för försäkringsbolag i 5 kap. 1 § FRL och för tjänstepensionskassor i 7 § UFL, se författningskommentarerna till de paragraferna samt ...

 • RÅ 2006:39:En stiftelse, vars förmögenhetsvärde skall ligga till grund för beräkningen av pensionsutbetalningar enligt arbetsgivarens utfästelse om pension, har inte ansetts som en pensionsstiftelse enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

12 §  Pensionsstiftelse äger ej utfästa pension. Sådan utfästelse är ogiltig.

 • RÅ 2004:30:Pensionsstiftelses skuld avseende gottgörelse till arbetsgivare skall avräknas vid bestämmande av underlag för avkastningsskatt. Taxering till avkastningsskatt 1995.
 • RÅ 2006:39:En stiftelse, vars förmögenhetsvärde skall ligga till grund för beräkningen av pensionsutbetalningar enligt arbetsgivarens utfästelse om pension, har inte ansetts som en pensionsstiftelse enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 2001:45:Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill hörande personal till två dotterbolag fört över ansvaret för pensionsutfästelser till personalen på de båda dotterbolagen. Den till moderbolaget knutna pensionsstiftelsen har ansetts kunna överföra motsvarande andelar av förmögenheten, inklusive överskott, till nybildade stiftelser anknutna till dotterbolagen utan att detta föranleder beskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.

13 §  Pensionsstiftelse äger för arbetsgivarens räkning betala pensionspost eller annat som avses i 14 § endast om det kan antagas, att den berättigade annars ej erhåller betalning av arbetsgivaren utan avsevärt dröjsmål, eller om tillsynsmyndigheten för särskilt fall medger det.

 • RÅ 2004:30:Pensionsstiftelses skuld avseende gottgörelse till arbetsgivare skall avräknas vid bestämmande av underlag för avkastningsskatt. Taxering till avkastningsskatt 1995.
 • RÅ 2001:45:Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill hörande personal till två dotterbolag fört över ansvaret för pensionsutfästelser till personalen på de båda dotterbolagen. Den till moderbolaget knutna pensionsstiftelsen har ansetts kunna överföra motsvarande andelar av förmögenheten, inklusive överskott, till nybildade stiftelser anknutna till dotterbolagen utan att detta föranleder beskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.

14 §  Arbetsgivaren äger ur pensionsstiftelse gottgöra sig för vad han utgivit såsom

 1. pensionspost, avgift för pensionsförsäkring eller annan utgift i samband med pensionering,
 2. engångsunderstöd till arbetstagare vid långvarig oförmåga till arbete på grund av sjukdom, lyte eller annat men eller vid avgång ur tjänsten på grund av uppnådd ålder samt engångsunderstöd till efterlevande vid arbetstagarens frånfälle eller utgift för försäkring av sådant understöd.

[S2]Dessutom äger arbetsgivaren gottgöra sig för vad som särskilt redovisats under rubriken Avsatt till pensioner till fullgörande av bestämmelse i allmän pensionsplan.

[S3]Gottgörelse enligt denna paragraf får ej avse utgift eller redovisning för annan arbetstagare än sådan, som omfattas av stiftelsens ändamål, eller sådan arbetstagares efterlevande.

[S4]I fråga om ersättning för värdet av rätt till tjänstepension som överförts till Europeiska gemenskaperna gäller 7 § lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna. Lag (2002:126).

 • RÅ 2004:30:Pensionsstiftelses skuld avseende gottgörelse till arbetsgivare skall avräknas vid bestämmande av underlag för avkastningsskatt. Taxering till avkastningsskatt 1995.
 • RÅ 2001:45:Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill hörande personal till två dotterbolag fört över ansvaret för pensionsutfästelser till personalen på de båda dotterbolagen. Den till moderbolaget knutna pensionsstiftelsen har ansetts kunna överföra motsvarande andelar av förmögenheten, inklusive överskott, till nybildade stiftelser anknutna till dotterbolagen utan att detta föranleder beskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.

15 §  Gottgörelse sker ur överskott på kapitalet. Sådant överskott föreligger när pensionsstiftelses tillgångar, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 § stiftelselagen (1994:1220), överstiger den skuld stiftelsen ådragit sig samt upplupen del av den utfästa pension, som tryggas av stiftelsen, eller, om stiftelsen tryggar utfästelser enligt allmän pensionsplan, pensionsreserven enligt denna.

[S2]För utgift, som avses i 14 § första stycket a) och som omfattas av stiftelsens ändamål, äger arbetsgivaren gottgöra sig ur årets avkastning, även om stiftelsen saknar överskott på kapitalet.

[S3]Gottgörelse får avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast föregående räkenskapsår.

[S4]Beräknar arbetsgivare vid taxering till beskattning sin inkomst enligt bokföringsmässiga grunder, skall gottgörelse avse kostnad i stället för utgift.

[S5]Gottgörelse för avgift till försäkring för allmän tilläggspension får avse den del av avgiften som kan anses hänföra sig till lön eller annan ersättning åt person vilken omfattas av stiftelsens ändamål. Lag (1999:1085).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringen i första stycket beror på att stiftelselagen har fått en ny paragrafindelning.

 • RÅ 2004:30:Pensionsstiftelses skuld avseende gottgörelse till arbetsgivare skall avräknas vid bestämmande av underlag för avkastningsskatt. Taxering till avkastningsskatt 1995.
 • RÅ 2001:45:Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill hörande personal till två dotterbolag fört över ansvaret för pensionsutfästelser till personalen på de båda dotterbolagen. Den till moderbolaget knutna pensionsstiftelsen har ansetts kunna överföra motsvarande andelar av förmögenheten, inklusive överskott, till nybildade stiftelser anknutna till dotterbolagen utan att detta föranleder beskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.

15 a §  En pensionsstiftelse som avses i 9 a § får åta sig uppdrag att från Sverige trygga utfästelse om pension som skall fullgöras i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (gränsöverskridande verksamhet). Lag (2005:1124).

Prop. 2004/05:165: Genom paragrafen, som är ny, öppnas möjligheter för sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § att från Sverige bedriva verksamhet i ett annat land inom EES. Av 9 § följer att verksamheten utomlands endast kan avse tryggande av utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande. Som har konstaterats i avsnitt 12 har dessa stiftelser dock inte rätt att upprätta sekundäretableringar i andra länder ...

15 b §  Varje gång en pensionsstiftelse åtar sig ett uppdrag att bedriva gränsöverskridande verksamhet enligt 15 a § skall stiftelsen lämna en särskild underrättelse till Finansinspektionen. Underrättelsen skall innehålla uppgift om

 1. den arbetsgivare som skall göra inbetalningar till pensionsstiftelsen, och
 2. det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som skall ligga till grund för tryggandet. Lag (2005:1124).

15 c §  Finansinspektionen skall, om de förutsättningar som anges i andra stycket är uppfyllda, inom tre månader från det att en underrättelse enligt 15 b § tagits emot lämna meddelande om underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas.

[S2]Ett meddelande enligt första stycket skall lämnas, om det inte finns skäl att ifrågasätta att

 1. pensionsstiftelsens organisation är ändamålsenlig,
 2. pensionsstiftelsens finansiella situation är tillfredsställande med hänsyn till den planerade verksamhetens art och omfattning, och
 3. företrädaren för pensionsstiftelsen har tillräcklig kompetens och i övrigt är lämpad att leda den gränsöverskridande verksamheten.

[S3]Finansinspektionen skall samtidigt som den lämnar meddelandet enligt första stycket underrätta pensionsstiftelsen om att meddelandet lämnas.

[S4]Om Finansinspektionen, med anledning av ett sådant meddelande som avses i första stycket, får veta vilka verksamhetsbestämmelser som är tillämpliga i det land där verksamheten skall bedrivas, skall inspektionen underrätta pensionsstiftelsen om det. Den gränsöverskridande verksamheten får inledas efter det att stiftelsen tagit emot underrättelsen från Finansinspektionen, eller i varje fall två månader efter att den behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas tagit emot inspektionens meddelande enligt första stycket.

[S5]Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva gränsöverskridande verksamhet inte föreligger, skall inspektionen vägra att lämna meddelande enligt första stycket. Beslut om det skall fattas inom tre månader från det att en underrättelse enligt 15 b § togs emot. Lag (2005:1124).

15 d §  Om något av de förhållanden som angetts i en underrättelse enligt 15 b § skall ändras sedan den gränsöverskridande verksamheten inletts, skall pensionsstiftelsen underrätta Finansinspektionen minst en månad innan ändringen genomförs.

[S2]Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, skall inspektionen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen kom in till inspektionen. Lag (2005:1124).

Prop. 2004/05:165: I dessa tre nya paragrafer ges förfaranderegler som skall tillämpas när en pensionsstiftelse avser att trygga utfästelse om pension genom gränsöverskridande verksamhet. Paragraferna svarar mot bestämmelserna för ett försäkringsbolags gränsöverskridande verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkringar i 2 a kap. 4–6 §§ FRL och bestämmelserna om en tjänstepensionskassas verksamhet utomlands i 14 a–14 c §§ UFL, se författningskommentarerna till de paragraferna. Även de nya reglerna för pensionsstiftelsers ...

15 e §  Om ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har bestämmelser som innebär ytterligare begränsningar för en pensionsstiftelses placering av tillgångar utöver vad som framgår av 10 a § andra-femte styckena, skall en stiftelse som bedriver verksamhet där på begäran från det landet tillämpa även de bestämmelserna. Lag (2005:1124).

Prop. 2004/05:165: Av paragrafen, som är ny, framgår att en pensionsstiftelse vid gränsöverskridande verksamhet kan bli skyldig att följa utländska placeringsregler. Paragrafen motsvarar 7 kap. 14 § FRL, se författningskommentaren till den paragrafen samt avsnitt 11.4.

16 §  Ledamöter och suppleanter i stiftelses styrelse väljes till lika antal av arbetsgivaren och de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål. Val sker för en tid av tre år, om stadgarna icke föreskriver annat.

[S2]Tryggar pensionsstiftelse utfästelse om pension till sådan arbetstagare eller efterlevande som avses i 5 § andra stycket andra punkten, utser tillsynsmyndigheten ordförande i styrelsen. I annan stiftelse äger styrelseledamöterna utse ordförande. Valet får falla på ledamot eller utomstående. Kan ledamöterna ej enas om vem som skall vara ordförande, utses denne av tillsynsmyndigheten.

[S3]Styrelsen är beslutför, när de vid sammanträde närvarandes antal utgör minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Av ledamöterna skall lika många närvara från vardera sidan. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande enar sig. Vid lika röstetal förordnar tillsynsmyndigheten på styrelsens begäran utomstående att deltaga i ärendets avgörande.

16 a §  En ledamot eller suppleant i styrelsen för en sådan pensionsstiftelse som avses i 9 a § skall ha de insikter och den erfarenhet som måste krävas för att delta i ledningen av en sådan pensionsstiftelse och även i övrigt vara lämplig för uppgiften.

[S2]Av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud följer att den som är underkastad näringsförbud inte får vara ledamot eller suppleant i styrelsen i en pensionsstiftelse. Lag (2005:1124).

Prop. 2004/05:165: I paragrafen, som är ny, har intagits en bestämmelse som grundas på artikel 9.1 (b) i tjänstepensionsdirektivet, där det föreskrivs vissa särskilda krav på de personer som driver den faktiska verksamheten i ett tjänstepensionsinstitut. Kraven framgår av den nya paragrafens första stycke.

Som konstaterats i avsnitt 9.5 bör pensionsstiftelser i detta avseende inte regleras annorlunda än andra finansiella ...

17 §  Företrädare för arbetstagarna i pensionsstiftelses styrelse väljs vid sammanträde med arbetstagarna. Tillhör mer än tre fjärdedelar av arbetstagarna samma fackförening eller liknande förening, får denna dock välja företrädarna. Tillhör samma flertal av arbetstagarna två eller flera sådana föreningar, får dessa välja företrädarna. Vid val skall det tillses att olika yrkesgrupper bland arbetstagarna blir företrädda inom styrelsen i lämplig utsträckning.

[S2]Styrelsen skall i god tid före utgången av valperioden upplysa arbetsgivaren och arbetstagarna om deras rätt att utse ledamöter samt i förekommande fall utlysa sammanträde. Lag (1994:1223).

17 a §  Bestämmelser om bokföring och annan redovisning för en pensionsstiftelse finns i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554). Lag (1999:1085).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Den nya bokföringslagen omfattar även pensions- och personalstiftelser (jfr 2 kap. 3 § bokföringslagen). Av lagen följer bl.a. att sådana stiftelser skall upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen (se 6 kap. 1 §). ...

17 b §  Om stadgarna inte säger något annat, skall arbetsgivaren utse revisor. Tillsynsmyndigheten skall utse särskild revisor, när det finns anledning till det. Revisorns berättelse skall åtfölja styrelsens årsredovisning, som skall sändas till tillsynsmyndigheten inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Lag (1994:1223).

18 §  Ledamot av pensionsstiftelses styrelse och revisor i sådan stiftelse äger uppbära skäligt arvode av stiftelsen för sina uppdrag ävensom ersättning för kostnader och utlägg.

18 a §  Bestämmelserna i 5 kap.1--3 §§, 4 § första--tredje styckena och 5 § samt 9 kap. 6 § första och andra styckena stiftelselagen (1994:1220) skall tillämpas även i fråga om pensionsstiftelser. Vad som anges i 5 kap. 1 § stiftelselagen om åsidosättande av föreskrifterna i stiftelseförordnandet eller i stiftelselagen skall därvid i stället avse åsidosättande av de för pensionsstiftelsen gällande föreskrifterna eller av bestämmelserna i denna lag. Vid tillämpning av 5 kap. 4 § stiftelselagen skall med stiftare avses arbetsgivaren. Lag (1994:1223).

19 §  Pensionsstiftelse skall träda i likvidation, om

 1. stiftelsens medel under avsevärd tid varit helt otillräckliga för sitt ändamål,
 2. stiftelsens medel icke längre kan anses behövliga för sitt ändamål,
 3. arbetsgivaren blivit försatt i konkurs,
 4. arbetsgivaren upphör med sin näringsverksamhet utan att stiftelsen i samband därmed överföres till annan enligt bestämmelserna i 24 §.

[S2]Pensionsstiftelses fordran mot arbetsgivaren är vid likvidation omedelbart förfallen till betalning, om icke tillsynsmyndigheten medger att fordringen får betalas under loppet av viss tid, högst tre år.

20 §  Likvidation ombesörjes av pensionsstiftelsens styrelse, som därvid framlägger förslag till fördelning av stiftelsens medel. Förslaget skall hållas tillgängligt på arbetsplatsen och omedelbart tillställas förening som avses i 17 § första stycket.

[S2]Den som har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur stiftelsen äger hos tillsynsmyndigheten anmäla klander mot förslaget till fördelning inom en månad från den dag då förslaget blev tillgängligt på arbetsplatsen. För skada, som tillfogas fordringsägare, ansvarar styrelsens ledamöter efter de grunder som anges i 29 kap.1, 5 och 6 §§aktiebolagslagen (2005:551). Lag (2005:553).

Prop. 2004/05:85: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringen i andra stycket är av samma slag som ändringarna i 11 §.

21 §  Sedan medel vid likvidation avsatts för den skuld pensionsstiftelsen själv ådragit sig, betalar stiftelsen förfallna pensionsbelopp.

[S2]Återstående medel användes i första hand till inköp av försäkring för arbetstagares och efterlevandes pensionsfordringar eller, om tillsynsmyndigheten medger det, betalning av sådana fordringar. I andra hand användes medlen till understöd åt arbetstagare och efterlevande. Sådant understöd får ej överstiga skälig pension för arbetstagare med motsvarande antällningstid och anställningsförmåner. Skulle även därefter medel finnas kvar i stiftelsen, användes dessa till välgörande eller annat allmännyttigt ändamål som tillsynsmyndigheten bestämmer.

[S3]Förslår stiftelsens medel icke till att infria skuld på grund av pensionsutfästelse som tryggas av stiftelsen, tillämpas vid fördelningen de grunder som gäller om utdelning i konkurs.

22 §  Finns icke längre någon, som omfattas av pensionsstiftelses ändamål, eller överstiger stiftelses kapital väsentligen vad som kan komma att fordras för att tillgodose ändamålet eller förekommer i övrigt särskilda skäl att ändra innehållet i stiftelsens stadgar, äger tillsynsmyndigheten på ansökan av stiftelsen förordna om ändring. Förordnandet får avse sammanslagning av två eller flera stiftelser.

[S2]Anser tillsynsmyndigheten att ärendet är av sådan beskaffenhet att det bör ankomma på regeringen att fatta beslut, äger myndigheten underställa regeringen ärendet. Lag (1975:1388).

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller bestämmelser om ändring av en pensionsstiftelses stadgar. Bestämmelserna är även tillämpliga beträffande personalstiftelser (se 30 §).

I första stycket har endast gjorts språkliga justeringar. Det tidigare andra stycket, som reglerade rätten för tillsynsmyndigheten att i visst fall hänskjuta ärenden till regeringen för avgörande, har tagits bort som en följd av att överklagande av tillsynsmyndighetens beslut ska ske till allmän förvaltningsdomstol. ...

Upphörande av näringsverksamhet m.m.

23 §  Om en näringsverksamhet går över från en arbetsgivare till en annan och det därvid avtalas att ansvaret för en pensionsutfästelse ska flyttas över på efterträdaren, ska samtycke till överflyttningen inhämtas från innehavaren av pensionsfordringen. Tillsynsmyndigheten får medge att samtycke inte behöver inhämtas, om efterträdaren kan anses god för pensionsutfästelsen. Något samtycke behövs inte vid ombildning enligt 8 kap.sparbankslagen (1987:619).

[S2]Om det i lag eller annan författning har meddelats särskilda bestämmelser om tillvaratagande av en borgenärs rätt vid fusion, gäller dessa i stället för reglerna i första stycket. En innehavare av en pensionsfordran behöver dock inte underrättas eller kallas enligt 23 kap.19, 22 och 32 §§ samt 24 kap.21 och 24 §§aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt 12 kap.10 och 14 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, om tillsynsmyndigheten medger det. Detsamma gäller i ärende om vinstutdelning enligt 20 kap. 30 §, minskning av aktiekapitalet enligt 20 kap. 23 § och minskning av reservfonden enligt 20 kap. 35 § 3 aktiebolagslagen.

[S3]Har ansvaret för pensionsutfästelse sålunda överflyttats, anses utfästelsen ha samma rättsverkningar som om arbetstagaren varit anställd hos efterträdaren från dagen för anställningen hos företrädaren. Efter överflyttningen är företrädaren fri från ansvar för utfästelsen. Lag (2008:2).

Prop. 2017/18:185: Paragrafen reglerar bl.a. ansvaret för en pensionsutfästelse vid överlåtelse av en näringsverksamhet från en arbetsgivare till en annan.

Ändringarna i andra stycket är en följd av införandet av den nya föreningslagen. Dessutom görs ett tillägg som innebär att en innehavare av en pensionsfordran inte behöver underrättas eller kallas i ett ärende om minskning av reservfonden i en ekonomisk förening, om tillsynsmyndigheten medger det. Ekonomiska föreningar likställs därmed ...

Prop. 2007/08:15: (Jfr 23 § i departementspromemorians förslag.)

Ändringarna i andra stycket andra meningen innebär en anpassning till den nya ordning för underrättelse till och kallelse på borgenärer som föreslås i det nya 12 kap. föreningslagen. Övriga ändringar i paragrafen är av redaktionellt slag.

Efter ifrågasättande från Lagrådet har det till lagändringen fogats en övergångsbestämmelse. Den innebär att vid fusioner där fusionsavtalet har upprättats före lagens ikraftträdande ...

Prop. 2004/05:85: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringarna i andra stycket är av i princip samma slag som ändringarna i 11 §. Av hänvisningarna till bestämmelser i 24 kap. aktiebolagslagen följer att de undantag som görs i denna paragraf från underrättelseskyldighet m.m. omfattar även de nya reglerna om delning av aktiebolag.

 • RÅ 1997:30:Fråga (I) om förutsättningar förelegat för länsstyrelses medgivande enligt 23 § tryggandelagen till överflyttning av ansvaret för pensionsutfästelse och (II) om beskattningskonsekvenser vid en överflyttning; förhandsbesked angående inkomstskatt och löneskatt.
 • RÅ 2001:45:Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill hörande personal till två dotterbolag fört över ansvaret för pensionsutfästelser till personalen på de båda dotterbolagen. Den till moderbolaget knutna pensionsstiftelsen har ansetts kunna överföra motsvarande andelar av förmögenheten, inklusive överskott, till nybildade stiftelser anknutna till dotterbolagen utan att detta föranleder beskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.

24 §  Hör pensionsstiftelse till företrädarens näringsverksamhet, avgör tillsynsmyndigheten med beaktande av stiftelsens ändamålsbestämning, om och på vilka villkor stiftelsen skall överföra

 • RÅ 2001:45:Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill hörande personal till två dotterbolag fört över ansvaret för pensionsutfästelser till personalen på de båda dotterbolagen. Den till moderbolaget knutna pensionsstiftelsen har ansetts kunna överföra motsvarande andelar av förmögenheten, inklusive överskott, till nybildade stiftelser anknutna till dotterbolagen utan att detta föranleder beskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.

Ändringar

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Ändring, SFS 1971:641

Ändring, SFS 1975:1388

  Förarbeten
  Prop. 1975:103
  Omfattning
  ändr. 3, 5, 11, 22, 23, 33 §§, 15 p övergångsbest.

Lag (1976:87) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lag (1976:584) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lag (1982:1085) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lag (1986:1297) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse, m.m.

Lag (1987:624) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:7
  Omfattning
  ändr. 20, 23 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1990:356) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lag (1991:374) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lag (1992:1062) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:69, Bet. 1992/93:NU7
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1992-12-01

Lag (1994:805) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:422, Prop. 1993/94:196, Bet. 1993/94:LU32
  Omfattning
  ändr. 11, 23 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1223) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:225, Prop. 1993/94:9, Bet. 1993/94:LU12
  Omfattning
  ändr. 9, 15, 17, 27, 30, 31, 32, 33 §§; nya 10 a, 17 a, 17 b, 18 a §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1580) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:112, Prop. 1995/96:74, Bet. 1995/96:NU9
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1619) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:123, Prop. 1995/96:104, Bet. 1995/96:SkU19
  Omfattning
  ny 8 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1689) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ändr. 33 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1998:307) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 1997/98:221, Prop. 1997/98:98, Bet. 1997/98:LU22
Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1998:766) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 1997/98:257, Prop. 1997/98:99, Bet. 1997/98:LU26
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:1085) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 15, 17 a §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1239) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2002:126) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 2001/02:181, Prop. 2001/02:21, Bet. 2001/02:SfU9
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2003:680) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:553) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:291, Prop. 2004/05:85, Bet. 2004/05:LU23
Omfattning
ändr. 11, 20, 23 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:1124) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:92, Prop. 2004/05:165, Bet. 2005/06:FiU7
Omfattning
ändr. 10 a, 11, 31, 32 §§; nya 9 a, 10 b, 10 c, 10 d, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 16 a, 34, 35 36 §§
CELEX-nr
32003L0041
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2008:2) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 2007/08:121, Prop. 2007/08:15, Bet. 2007/08:CU4
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2008-02-15

Lag (2008:87) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 2007/08:138, Prop. 2007/08:45, Bet. 2007/08:CU17
Omfattning
ändr. 31 §; ny 37 §, rubr. närmast före 37 §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2009:246) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:185, Prop. 2008/09:84, Bet. 2008/09:CU17
Omfattning
ändr. 22, 31, 33 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:780) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 36 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:2045) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246
Omfattning
ändr. 10 a, 35 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:1301) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:83) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr 36 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:428) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 2012/13:235, Prop. 2012/13:74, Bet. 2012/13:JuU24
Omfattning
upph. 37 §, rubr. närmast före 37 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:837) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:341, Prop. 2013/14:215, Bet. 2013/14:CU35
Omfattning
ändr. 16 a
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2014:1016) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:386, Prop. 2013/14:108, Bet. 2013/14:FiU28
Omfattning
ändr. 35 §; ny 34 a §
Ikraftträder
2014-12-21

Lag (2015:708) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 2015/16:38, Prop. 2015/16:9, Bet. 2015/16:FiU7
Omfattning
ändr. 10 a, 35 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2018:709) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:306, Prop. 2017/18:185, Bet. 2017/18:CU25
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:782) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 36 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2019:285) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Förarbeten
Rskr. 2018/19:213, Prop. 2018/19:56, Bet. 2018/19:CU16
Omfattning
ändr. 9 a, 34 §§; nya 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j, 10 k §§
Ikraftträder
2019-06-10