Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad
1992-04-09
Ändring införd
SFS 1992:160 i lydelse enligt SFS 2023:717
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Lag (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna lag gäller formerna för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utländska företag och utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare.

[S2]För verksamhet som omfattas av lagen gäller även andra föreskrifter om näringsverksamhet i Sverige.

[S3]Lagen gäller inte europeiska ekonomiska intressegrupperingar. Lag (1994:1929).

 • NJA 2016 s. 169:Bokföringsbrott förutsätter åsidosättande av "bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen" (11 kap. 5 § brottsbalken). Ett utländskt bolag, som ansetts etablerat i Sverige och därmed bokföringsskyldigt enligt filiallagen, har åsidosatt sin bokföringsskyldighet. Eftersom bolaget inte har varit bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen utan enligt annan lag, har åsidosättandet ansetts inte vara straffbelagt.

2 §  Ett utländskt företag ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom

 1. ett avdelningskontor med självständig förvaltning (filial),
 2. ett svenskt dotterföretag, eller
 3. en agentur med verksamhet i Sverige.

[S2]Första stycket gäller inte om näringsverksamheten omfattas av bestämmelserna om fri rörlighet för varor och tjänster i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller motsvarande bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

[S3]För näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av svenska eller utländska medborgare som är bosatta utanför EES ska det finnas en i Sverige bosatt föreståndare med ansvar för den här bedrivna verksamheten.

[S4]Bestämmelser om att sådana krav som föreskrivs i första stycket i vissa fall inte gäller om näringsverksamheten bedrivs av en försäkringsgivare från USA finns i det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (EUT L 258, 6.10.2017, s. 4-21). Lag (2020:406).

Prop. 2019/20:111: Paragrafen innehåller krav på lokal närvaro för viss utländsk näringsverksamhet i Sverige. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Prop. 2010/11:87: I paragrafen finns bestämmelser om etablering i Sverige.

Överväganden finns i avsnitt 7.1. I första stycket preciseras att ett utländskt företag ska bedriva sin verksamhet i Sverige genom filial, svenskt dotterföretag eller agentur med verksamhet i Sverige. Noteras kan att uppräkningen inte gör anspråk på att vara helt uttömmande i fråga om de möjligheter till etablering som fördraget om Europeiska ...

Prop. 2008/09:187: Ändringen innebär att kravet på att det ska finnas en i Sverige bosatt föreståndare med ansvar för sådan näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av en utomlands bosatt fysisk person inskränks till att gälla enbart när denna fysiska person är bosatt utanför EES-området. Skälet till ändringen är att det inom tjänstedirektivets geografiska tillämpningsområde inte går att upprätthålla krav på att en tjänsteleverantör ska vara etablerad i Sverige och/eller ha i Sverige bosatt personal.

Bakgrunden ...

 • NJA 2016 s. 169:Bokföringsbrott förutsätter åsidosättande av "bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen" (11 kap. 5 § brottsbalken). Ett utländskt bolag, som ansetts etablerat i Sverige och därmed bokföringsskyldigt enligt filiallagen, har åsidosatt sin bokföringsskyldighet. Eftersom bolaget inte har varit bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen utan enligt annan lag, har åsidosättandet ansetts inte vara straffbelagt.

2 a §  Regeringen får för en viss typ av näringsverksamhet meddela föreskrifter om undantag från kraven i 2 § första stycket 1 och tredje stycket på filial eller föreståndare, om en filial eller en föreståndare inte bedöms nödvändig för att tillgodose syftet med denna lag.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, i ett enskilt fall besluta om undantag från krav på filial eller föreståndare. Lag (2011:722).

Prop. 2010/11:87: Till paragrafen, som är ny, har 2 § tredje och fjärde styckena i dess tidigare lydelse flyttats. I första stycket finns således ett normgivningsbemyndigande för regeringen att besluta om undantag från krav på filial eller föreståndare om det med hänsyn till lagens syfte inte bedöms som nödvändigt. I andra stycket finns ett bemyndigande att fatta beslut om undantag från samma krav i enskilda fall (förvaltningsbeslut).

Vid införandet av lagen anfördes att ...

3 §  Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige finns särskilda bestämmelser, nämligen

 1. för kreditinstitut 4 kap.1, 2 och 4-6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 2. för värdepappersföretag 4 kap.1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 3. för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,
 4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
 5. för börser och clearingorganisationer 12 kap. 9 § och 19 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknaden,
 6. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap.6-7, 10 och 11 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
 7. för utgivare av elektroniska pengar 3 kap.26-28 §§ lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 8. för utländska försäkringsförmedlare 3 kap. lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
 9. för företag som tillhandahåller betaltjänster 3 kap.26 och 27 §§ lagen (2010:751) om betaltjänster,
 10. för utländska AIF-förvaltare 5 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 11. för företag som bedriver verksamhet med konsumentkrediter 2 och 8 §§ lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
 12. för företag som bedriver verksamhet med bostadskrediter 2 kap. 7 § och 3 kap.6 och 7 §§ lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, och
 13. för kreditförvaltare 5 kap.5 och 6 §§ lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal. Lag (2023:717).

Prop. 2004/05:133: I den nya punkten 10 görs i fråga om utländska försäkringsförmedlare en hänvisning till 3 kap. lagen om försäkringsförmedling.

Frågor kring utländska försäkringsförmedlares verksamhet i Sverige behandlas i avsnitt 8.7.

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i punkterna 1 och 3 är en följd av att lagen om finansieringsverksamhet och bankrörelselagen upphävs och ersätts av lagen om bank- och finansieringsrörelse. Vidare görs en redaktionell ändring. Ändringarna innebär inte några förändringar i sak.

Punkten 9 är ny och innebär att det med avseende på rätten för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige även görs en hänvisning till 2 § lagen ...

Prop. 2001/02:85: Denna paragraf innehåller en hänvisning till de särskilda bestämmelserna om utländska företags verksamhet genom filial i Sverige som finns i lagen (2002:000) om utgivning av elektroniska pengar.

Prop. 2015/16:10: Paragrafen innehåller upplysningar om vilka särskilda bestämmelser som finns i fråga om rätten för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige.

Prop. 2017/18:216: Paragrafen innehåller en upplysning om att det finns särskilda bestämmelser om rätt för vissa utländska företag att bedriva verksamhet i Sverige och hänvisningar till ett antal olika lagar.

Prop. 2013/14:107: Paragrafen innehåller en uppräkning av lagar som reglerar utländska företags rätt att driva verksamhet i Sverige.

Prop. 2015/16:197: Paragrafen innehåller en uppräkning av bestämmelser i andra lagar som reglerar utländska företags rätt att driva verksamhet i Sverige. Övervägandena finns i avsnitt 9.1.

Prop. 2019/20:195: Paragrafen innehåller en uppräkning av bestämmelser i andra lagar som reglerar utländska företags rätt att driva verksamhet i Sverige.

Prop. 2023/24:8: Paragrafen innehåller bestämmelser om utländska filialers verksamhet i Sverige. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Prop. 2023/24:23: Paragrafen innehåller upplysningar om särskilda bestämmelser för utländska företags rätt att driva verksamhet i Sverige.

4 §  Utländska företag och utomlands bosatta utländska medborgare skall anses som svenska rättssubjekt vid bedömning av om de i ett rättsförhållande, som gäller av dem i Sverige bedriven näringsverksamhet, lyder under svensk lag och av om de i ett sådant rättsförhållande är skyldiga att svara inför svensk domstol eller underkasta sig svensk myndighets avgörande.

[S2]Vid tillämpning av växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131) anses dock utländska företag och utländska medborgare som anges i första stycket som utländska rättssubjekt.

Verksamhet genom filial

Företagsnamn

5 §  Det utländska företagets verksamhet genom filial i Sverige ska drivas under ett företagsnamn, som innehåller ordet filial.

[S2]Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra bestående företagsnamn som tidigare införts i aktiebolagsregistret eller filialregistret. Företagsnamnet för ett utländskt bankföretags filial ska dessutom innehålla ordet bank. För registrering av en filials företagsnamn gäller i övrigt vad som föreskrivs i lagen (2018:1653) om företagsnamn. Lag (2018:1667).

Prop. 2010/11:87: I paragrafen finns bestämmelser om under vilken firma en filial ska drivas.

Överväganden finns i avsnitt 7.3. Av första stycket framgår att filialen ska drivas under en firma som innehåller ordet filial. Till skillnad från vad som tidigare har varit fallet är det inte längre nödvändigt att bedriva filialen under en firma som innehåller det utländska företagets namn och som tydligt anger det utländska ...

5 a §  Filialens brev, fakturor, orderblanketter och webbplatser ska innehålla uppgifter om det utländska företagets rättsliga form och säte, det utländska register där företaget är registrerat, företagets nummer i detta register samt filialens företagsnamn och organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. och det svenska register där filialen är registrerad.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får registreringsmyndigheten tillåta att en filial inte lämnar uppgift om sitt företagsnamn på sina webbplatser. Ett sådant tillstånd ska begränsas till viss tid och får förenas med villkor. Lag (2018:1667).

Prop. 2010/11:87: Överväganden finns i avsnitt 7.5. Ändringarna i första stycket innebär att även en filials webbplats ska innehålla sådana identifikationsuppgifter om det utländska företaget och filialen som sedan tidigare ska finnas på filialens brev, fakturor och

orderblanketter. Vidare ...

6 §  Firman tecknas av verkställande direktören. För ett utländskt bankföretags filial skall firman i stället tecknas av två eller flera personer i förening.

7 §  Bestämmelser om förbud mot användning av ett företagsnamn och om hävning av en registrering av ett företagsnamn finns i lagen (2018:1653) om företagsnamn.

[S2]Anser någon i annat fall än som avses i första stycket att han eller hon lider skada av en registrering som gjorts i filialregistret, får han eller hon hos domstol föra talan om hävning av registreringen och om skadestånd. Lag (2018:1667).

Verkställande direktör

8 §  Filialen ska stå under ledning av en verkställande direktör. Dessutom får en eller flera vice verkställande direktörer utses.

[S2]Vad som sägs i denna lag om verkställande direktör gäller också vice verkställande direktör. Lag (2011:722).

Prop. 2010/11:87: I paragrafen finns bestämmelser om att filialen står under ledning av en verkställande direktör.

Överväganden finns i avsnitt 7.5. Ändringen innebär att mer än en vice verkställande direktör får utses. I övrigt har endast språkliga justeringar gjorts.

9 §  Verkställande direktören ska vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer i ett enskilt fall beslutar annat.

[S2]Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara verkställande direktör och får inte heller teckna firman för ett utländskt bankföretags filial. Att detsamma gäller den som har näringsförbud följer av 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud. Lag (2014:842).

Prop. 2010/11:87: I paragrafen finns bestämmelser om vilka kvalifikationer en verkställande direktör eller firmatecknare för bankföretags filial måste uppfylla.

Överväganden finns i avsnitt 7.5. I andra stycket, som är nytt, anges att den som för ett utländskt bankföretags filial tecknar firman inte får vara underårig, försatt i konkurs, vara underkastad näringsförbud eller ha förvaltare enligt <a href="https://lagen.nu/1949:381#K11P7" ...

10 §  Verkställande direktören är ansvarig för filialens verksamhet. Det utländska företaget ska utfärda fullmakt för verkställande direktören att i alla frågor, som rör verksamheten i Sverige, handla på det utländska företagets vägnar samt mottaga stämning för det utländska företaget och själv eller genom annan tala och svara för detta.

[S2]Om verkställande direktören inte är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska det utländska företaget bemyndiga och till registreringsmyndigheten anmäla en person som är bosatt i Sverige att på det utländska företagets vägnar ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, i ett enskilt fall besluta om undantag i fråga om fullmaktens innehåll för filial till utländskt bankföretag. Lag (2011:722).

Prop. 2010/11:87: I paragrafen finns bestämmelser om verkställande direktör och dennes behörighet.

Överväganden finns i avsnitt 7.2. Ändringen innebär att bestämmelsen om att det utländska företaget ska bemyndiga och till registreringsmyndigheten anmäla en i Sverige bosatt person, en s.k. särskild delgivningsmottagare, att på företagets vägnar ta emot delgivning är tillämplig endast när den verkställande direktören inte ...

Bokföring och revision

11 §  I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för utländska juridiska personer som ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom filial. Lag (2017:439).

Prop. 2016/17:149: Paragrafen, som är ny, innehåller en upplysning om att det i bokföringslagen finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för utländska juridiska personer som ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom filial. Paragrafen ersätter den hittillsvarande 11 §, som innehåller den bestämmelse som flyttas till 4 kap. 7 § andra stycket bokföringslagen. Övervägandena ...

 • NJA 2016 s. 169:Bokföringsbrott förutsätter åsidosättande av "bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen" (11 kap. 5 § brottsbalken). Ett utländskt bolag, som ansetts etablerat i Sverige och därmed bokföringsskyldigt enligt filiallagen, har åsidosatt sin bokföringsskyldighet. Eftersom bolaget inte har varit bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen utan enligt annan lag, har åsidosättandet ansetts inte vara straffbelagt.

12 §  Den verkställande direktörens förvaltning och filialens räkenskaper ska granskas av minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor, om verksamheten i Sverige uppfyller mer än ett av de villkor som anges i 2 § andra stycket revisionslagen (1999:1079).

[S2]Förvaltningen och räkenskaperna ska, även om villkoren i första stycket inte är uppfyllda, granskas av minst en revisor, om verksamheten omfattas av

 • lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
 • lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
 • lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 • lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 • lagen (2010:751) om betaltjänster,
 • lagen (2011:755) om elektroniska pengar, eller
 • lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

[S3]I fall som avses i andra stycket ska revisorn ha den kompetens som enligt lag gäller för revisorn i ett svenskt företag av motsvarande slag som driver angiven verksamhet.

[S4]Till revisor får även utses ett registrerat revisionsbolag. Dessutom får en eller flera revisorssuppleanter utses.

[S5]Verkställande direktören ska se till att en revisor utses och att denne inom tre månader efter räkenskapsårets slut för granskning får redovisningshandlingarna i original eller bestyrkt kopia. Lag (2020:1032).

Prop. 2010/11:23: Ändringen i första stycket är en ren korrigering och innebär att orden "som har avlagt revisorsexamen" utgår.

Prop. 2009/10:204: Paragrafen innehåller bestämmelser om revision av en utländsk filial.

Enligt första stycket ska en filial alltid ha minst en revisor och ska denna vara auktoriserad eller godkänd revisor, om filialens verksamhet i Sverige uppfyller det gränsvärde (3/1,5/3) som anges i 2 § andra stycket revisionslagen (1999:1079). Det har ansetts mest naturligt att hänvisa till den lagen. Samma gränsvärde används för att ...

Prop. 2019/20:195: Ändringen i andra stycket innebär att hänvisningen till lagen om inlåningsverksamhet tas bort och är en följd av att den lagen upphävs.

Prop. 2023/24:8: Paragrafen innehåller bestämmelser om revision. Övervägandena finns i avsnitt 7.

13 §  Verkställande direktören ska varje år till registreringsmyndigheten ge in en bestyrkt kopia av

 1. filialens redovisningshandlingar och revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret,
 2. motsvarande handlingar för företaget i dess helhet, om de gjorts offentliga i företagets hemland.

[S2]Första stycket 1 gäller inte, om företaget lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

 1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,
 2. är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
 3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, eller
 4. är ett europakooperativ.

[S3]Handlingar som avses i första stycket ska ges in inom tre månader efter det att det utländska företagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse lades fram för företagets delägare, dock senast sju månader från det att filialens räkenskapsår gick ut. Handlingarna ska vara upprättade på eller översatta till svenska.

[S4]Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elektroniskt original. Lag (2018:171).

Prop. 2017/18:77: Paragrafen innehåller bestämmelser om revision.

Prop. 2005/06:150: (Jfr 13 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.30. I paragrafen föreskrivs bl.a. att den verkställande direktören är skyldig att varje år till registreringsmyndigheten ge in kopia av filialens redovisningshandlingar och revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret. I andra stycket undantas vissa företag från denna skyldighet, under förutsättning att företaget ...

Prop. 2007/08:45: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om ingivande till registreringsmyndigheten av kopior av filialens redovisningshandlingar. Lagens utgångspunkt är alltså att själva originalen inte behöver ges in.

För en filials bokföring och revision gäller i tillämpliga delar detsamma som gäller för ett svenskt företag av motsvarande slag (se 14 §). Det har föreslagits att såväl årsredovisningar (se <a href="https://lagen.nu/1995:1554#K2" ...

 • BOLFS 2008:2: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av räkenskapshandlingar för vissa företag m.m.

13 a §  Handlingar som avses i 13 § får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om

 1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana handlingar som avses i 13 §, och
 2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet. Lag (2008:96).

Prop. 2007/08:45: (Jfr 13 a § i promemorians förslag.)

I paragrafen, som är ny, har införts bestämmelser om elektronisk överföring av redovisningshandlingar avseende filialer till Bolagsverket. Bestämmelsen har utformats med reglerna om elektronisk överföring av årsredovisningshandlingar enlig årsredovisningslagen som förebild (se 8 kap. 3 a § årsredovisningslagen). ...

14 §  För filialens revision gäller, utöver 12 och 13 §§, i tillämpliga delar detsamma som för ett svenskt företag av motsvarande slag.

[S2]Revisionsberättelsen för filialen behöver dock inte innehålla något uttalande om inkomstskatterapportering enligt 30 a § revisionslagen (1999:1079) eller 9 kap. 34 a § aktiebolagslagen (2005:551). Lag (2023:341).

Prop. 2001/02:42: Till paragrafen har fogats ett tillägg till tredje stycket. I punkten 2 och 3 har tagits in uttryckliga bestämmelser om att filialer till finansiella företag hemmahörande inom EES skall upprätta årsbokslut enligt bestämmelserna i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag respektive lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. ...

Prop. 2005/06:150: (Jfr 14 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.30.

Tillägget i andra stycket 4 innebär att filialer till europakooperativ har lagts till de företag som inte, under förutsättning att företaget lyder under lagstiftningen ...

Prop. 2016/17:149: I paragrafen finns bestämmelser om revision av en filial. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Det undantag från skyldigheten att upprätta en årsredovisning som finns i paragrafens hittillsvarande lydelse flyttas, utan någon ändring i sak, till 6 kap. 3 a § bokföringslagen (1999:1078).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Av tredje stycket, som är nytt, framgår att en filial skall upprätta ett årsbokslut om den till följd av bestämmelserna i andra stycket inte behöver upprätta en årsredovisning. Årsbokslutet skall upprättas enligt de bestämmelser som finns i bokföringslagen (1999:000)....

Prop. 2009/10:235: Paragrafen innehåller bestämmelser om utländska filialers bokföring och revision.

I tredje stycket har de hänvisningar som görs till 6 kap. bokföringslagen (1999:1078) ändrats. Det beror dels på att innehållet i vanliga årsbokslut, som tidigare reglerades i 6 kap.4–<a ...

Prop. 2022/23:88: Paragrafen innehåller bestämmelser om revision av en filial. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.

 • NJA 2016 s. 169:Bokföringsbrott förutsätter åsidosättande av "bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen" (11 kap. 5 § brottsbalken). Ett utländskt bolag, som ansetts etablerat i Sverige och därmed bokföringsskyldigt enligt filiallagen, har åsidosatt sin bokföringsskyldighet. Eftersom bolaget inte har varit bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen utan enligt annan lag, har åsidosättandet ansetts inte vara straffbelagt.
14 a § Har upphävts genom lag (2017:439).

14 b §  Bestämmelserna i 12 och 14 §§ ska tillämpas även på verksamhet som avser skadeförsäkring eller återförsäkring av skadeförsäkring och som bedrivs genom en sådan generalagent eller generalrepresentation som avses i 1 kap.9 eller 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, under förutsättning att verksamheten bedrivs från ett sådant fast driftställe som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]I fall som avses i första stycket ska

 1. ett skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom generalrepresentation anses utgöra en självständig filial i förhållande till ett annat skadeförsäkringsföretag som bedriver verksamhet genom samma generalrepresentation, och
 2. den som är företrädare för verksamheten enligt 1 kap. 8 § andra stycket lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, eller den som på motsvarande sätt företräder en återförsäkringsrörelse, anses som verkställande direktör. Lag (2017:439).

Prop. 2001/02:42: Paragrafen motsvarar i huvudsak 26 a § i utredningsförslaget men har av systematiska skäl placerats i direkt anslutning till de regler som den knyter an till. Regeringens förslag innebär att enhetliga redovisningsregler kommer att gälla för verksamhet som bedrivs genom generalagent och generalrepresentation och oavsett om det rör sig om en EESförsäkringsgivare eller inte. I den slutliga utformningen av paragrafen har regeringen, bortsett från några redaktionella ändringar, följt Lagrådets förslag. ...

Prop. 2016/17:149: I paragrafen finns bestämmelser om viss verksamhet som bedrivs genom generalagent eller generalrepresentation. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Ändringarna i paragrafen är följdändringar med anledning av att bestämmelserna om bokföringsskyldighetens innebörd flyttas till bokföringslagen (1999:1078). Vissa redaktionella ändringar görs ...

Registrering av filial

15 §  Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § ska göra anmälan om filialen till registreringsmyndigheten, som för ett filialregister för registreringar enligt denna lag och, i fråga om filialer till utländska bankföretag, ett bankregister enligt 13 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. När det i denna lag hänvisas till filialregistret ska hänvisningen beträffande filialer till utländska bankföretag i stället avse bankregistret.

[S2]Verkställande direktören ska också till registreringsmyndigheten snarast anmäla ändringar i de uppgifter som anmälts för registrering. Anmälan ska även göras, om det utländska företaget är föremål för ackord eller liknande förfarande.

[S3]Anmälan om ändring av huvudansvarig revisor i revisionsbolag samt om ändring av postadress för revisor och särskild delgivningsmottagare får göras även av den som anmälan gäller.

[S4]Näringsverksamheten får påbörjas när anmälan enligt första stycket har skett. Lag (2011:722).

Prop. 2002/03:139: Tillägget har gjort på inrådan av Lagrådet. Eftersom filialer till utländska företag registreras i bankregistret har det klargjorts att när denna lag hänvisar till filialregistret avses för sådana företag bankregistret.

Prop. 2010/11:87: I paragrafen regleras anmälningsskyldighet till registreringsmyndigheten.

Överväganden finns i avsnitt 7.5. I tredje stycket, som är nytt, anges att anmälan om ändring av huvudansvarig revisor i revisionsbolag samt om ändrring av postadress för revisor eller särskild delgivningsmottagare även får göras av den som anmälan gäller.

I övrigt har endast redaktionella och språkliga ...

16 §  Om den som gjort anmälan för registrering inte har följt vad som föreskrivits om anmälan eller om det finns något annat hinder mot registrering på grund av denna lag eller något annan författning, skall den som gjort anmälan föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse.

[S2]Följs inte föreläggandet, skall anmälan avskrivas. Underrättelse om att detta kan ske skall tas in i föreläggandet.

[S3]Föreligger även efter det att yttrande har avgetts hinder mot registrering och har den som gjort anmälan haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering vägras, om det inte finns anledning att utfärda ett nytt föreläggande.

17 §  Om anmälningsskyldigheten fullgjorts och något hinder inte finns på grund av denna lag eller någon annan författning, skall den anmälda filialen registreras i filialregistret.

Avregistrering

18 §  Filialen skall på anmälan avföras ur registret (avregistreras), om

 1. det utländska företaget träder i likvidation eller försätts i konkurs eller om av annat skäl företagets eller filialens verksamhet skall upphöra enligt lagen i företagets hemland,
 2. av annat skäl det utländska företagets eller filialens verksamhet skall upphöra enligt beslut av företaget,
 3. filialen saknar behörig verkställande direktör eller i fall som anges i 10 § andra stycket till registret anmäld person med behörighet att ta emot delgivning och denna brist inte avhjälps utan dröjsmål, eller
 4. vid försök till utmätning av företagets tillgångar i Sverige för fordran, som grundar sig på filialens verksamhet, borgenären inte fått full betalning och fordringen inte heller därefter har betalats. Lag (1992:1243).

19 §  Om ett sådant förhållande som avses i 18 §1 eller 2 inträder, ska verkställande direktören snarast anmäla detta till registreringsmyndigheten. Anmälan kan också göras av annan behörig ställföreträdare för det utländska företaget eller, när det utländska företaget har försatts i konkurs, av konkursförvaltaren. Anmälan om likvidation ska innehålla uppgift om namn, personnummer och postadress för likvidator och om omfattningen av dennes behörighet.

[S2]I fall som avses i 18 § 3 kan anmälan göras av den vars rätt är beroende av att det finns någon med behörighet att företräda filialen och, i fall som avses i 18 § 4, av borgenären. Lag (2011:722).

Prop. 2010/11:87: I paragrafen regleras när en filial ska avregistreras.

Överväganden finns i avsnitt 7.5. Ändringen innebär att en anmälan om avregistrering om företagets eller filialens verksamhet ska upphöra när det utländska företaget har försatts i konkurs även får göras av en konkursförvaltare.

I övrigt har endast språkliga justeringar gjorts.

20 §  Registreringsmyndigheten kan även utan anmälan avregistrera filialen, om det klarläggs att företaget eller filialen har upphört med sin verksamhet eller att sådant fall som avses i 18 § 3 föreligger, eller om handlingar enligt 13 § inte sänts in till registreringsmyndigheten för något av de två senaste räkenskapsåren.

21 §  Sker avregistrering, får det utländska företaget inte driva verksamhet i Sverige genom filialen.

[S2]För avveckling av filialens verksamhet får anstånd medges med avregistreringen. Under avvecklingstiden skall firman tecknas med tillägg av orden "under avveckling".

21 a §  Registreringsmyndigheten ska stryka en person som är verkställande direktör eller, i fråga om ett utländskt bankföretags filial, firmatecknare från filial- eller bankregistret om denne har

 1. försatts i konkurs,
 2. fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, eller
 3. fått näringsförbud.

[S2]Registreringsmyndigheten ska även stryka en person från filial- eller bankregistret

 1. om denne är behörig att ta emot delgivning enligt 10 § andra stycket och har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, eller
 2. om godkännandet eller auktorisationen för en revisor har upphört att gälla. Lag (2011:722).

Prop. 2010/11:87: I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om avregistrering av obehöriga företrädare.

Överväganden finns i avsnitt 7.5. I första stycket anges att registreringsmyndigheten ur registren ska stryka en person som i egenskap av verkställande direktör, eller i fråga om ett utländskt bankföretag, firmatecknare, inte längre uppfyller de kvalifikationskrav som finns i 9 §.

I andra ...

21 b §  Avregistrering enligt 21 a § ska ske omedelbart

 1. vid beslut om konkurs,
 2. vid beslut om tillfälligt näringsförbud, eller
 3. om det i samband med ett beslut att avslå ansökan om fortsatt godkännande eller auktorisation av revisor eller ett beslut att upphäva godkännande eller auktorisation av revisor har bestämts att beslutet ska gälla omedelbart.

[S2]I övrigt ska avregistrering ske när beslutet har vunnit laga kraft. Lag (2011:722).

Prop. 2010/11:87: I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om avregistrering av obehöriga företrädare.

Överväganden finns i avsnitt 7.5. I första stycket anges i vilka situationer en avregistrering ska ske omedelbart och av andra stycket framgår att avregistrering i andra fall ska ske när ett beslut som innebär att företrädaren blir obehörig har vunnit laga kraft.

Kungörande av uppgifter i registret

22 §  Registreringsmyndigheten skall utan dröjsmål i Post- och Inrikes Tidningar kungöra vad som förs in i filialregistret. En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har förts in i registret skall endast ange ändringens art.

[S2]När redovisningshandlingar som avses i 13 § första stycket 2 har kommit in till registreringsmyndigheten, skall myndigheten kungöra detta i en tidning som myndigheten ger ut.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om sådan kungörelse. Lag (1995:1558).

23 §  Det som enligt denna lag har förts in i filialregistret och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om det inte av omständigheterna framgår att han varken kände till eller hade bort känna till det som kungjorts.

Verksamhet genom föreståndare

24 §  Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara föreståndare enligt 2 § andra stycket. Att detsamma gäller den som har näringsförbud följer av 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

[S2]Näringsidkaren ska utfärda fullmakt för föreståndare att i alla frågor, som rör verksamheten i Sverige, handla på näringsidkarens vägnar samt ta emot stämning för näringsidkaren och själv eller genom annan tala och svara för denne. Lag (2014:842).

Prop. 2013/14:215: Paragrafen innehåller bland annat bestämmelser om när en person är förhindrad att vara föreståndare enligt lagen om utländska filialer m.m. Paragrafen har genomgått samma typ av ändringar som 9 §.

25 §  Skriftlig anmälan om vem som är föreståndare och fullmakt för denne skall ges in till registreringsmyndigheten. Lag (2003:869).

Prop. 2002/03:147: (Jfr 25 § i Patent- och registreringsverkets förslag och 25 § i utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafen har ändrats på så sätt att där har angetts att anmälan om föreståndare och fullmakt för denne skall ges in till registreringsmyndigheten, dvs. Patent- och registreringsverket (jfr 15 §), i stället för till länsstyrelsen. Frågan har behandlats i avsnitt 7.

Bokföring för vissa fall

26 §  I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för utomlands bosatta fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige. Lag (2017:439).

Prop. 2016/17:149: Paragrafen, som är ny, innehåller en upplysning om att det i bokföringslagen finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för utomlands bosatta fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige. Paragrafen ersätter den hittillsvarande 26 §, som innehåller den bestämmelse som flyttas till 4 kap. 9 § bokföringslagen. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:149#S5-1" ...

Prop. 2010/11:87: Paragrafen innehåller en bestämmelse om bokföringsskyldighet för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare.

Överväganden finns i avsnitt 7.6. Genom ändringen förtydligas att bestämmelsen omfattar utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare, oavsett om de bedriver verksamhet genom föreståndare eller inte. Till följd av ändringen har det närmast ...

Överklagande

27 §  En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. En förvaltningsmyndighets beslut att vägra registrering av ett företagsnamn överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:1667).

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av en förvaltningsmyndighets beslut. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.2 och 6.

Prop. 2010/11:87: I paragrafen finns bestämmelser om överklaganden.

Överväganden finns i avsnitt 7.4. Ändringen innebär att regeringens befattning med överprövning av dispensärenden enligt lagen upphör och att alla beslut som kan fattas av en förvaltningsmyndighet enligt lagen och som är överklagbara enligt svensk förvaltningsrätt, ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Avgifter

28 §  Föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Straff och vite

29 §  Till böter döms

 1. den som för ett utländskt företags räkning driver eller förestår näringsverksamhet i Sverige utan att verkställande direktör utsetts enligt 8 § första stycket och 9 §,
 2. den som, när föreståndare krävs enligt 2 § andra stycket, driver eller förestår näringsverksamhet i Sverige utan att anmälan har skett eller fullmakt ingetts enligt 25 §.

29 a § Har upphävts genom lag (2013:434).

30 §  Registreringsmyndigheten får vid vite förelägga verkställande direktören för filial att fullgöra skyldighet att

 1. göra anmälan enligt 15 § eller 19 § första stycket,
 2. sända in handlingar enligt 13 § inom där föreskriven tid,
 3. lämna uppgift enligt 5 a §.

[S2]Fråga om utdömande av viten prövas av registreringsmyndigheten. Lag (1995:1558).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft såvitt avser 3 § 1, 3, 4 och 6 den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1993. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  1. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till sådan bestämmelse i lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall den nya bestämmelsen tillämpas.
  2. Den nya lagen tillämpas även när filialen har registrerats enligt äldre bestämmelser. Sådan äldre registrering skall anses som registrering enligt den nya lagen.
  3. Näringstillstånd för utomlands bosatt utländsk medborgare som meddelats enligt äldre bestämmelser skall gälla som anmälan enligt 25 §.
  4. Utomlands bosatt svensk medborgare som i Sverige bedriver näringsverksamhet vid den nya lagens ikraftträdande är inte skyldig att göra anmälan och inge fullmakt enligt 25 § före den 1 oktober 1992. Lag (1993:1311).
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:88
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Lag (1992:1243) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:68, Bet. 1992/93:LU14
  Omfattning
  ändr. 9, 10, 18 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:90, Bet. 1992/93:NU10
  Omfattning
  ändr. 3 § , ikrafttr.best. till 1992:560
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:1311) om ändring i lagen (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:39, Prop. 1992/93:257, Bet. 1993/94:NU5
  Omfattning
  ändr. 3 §, ikrafttr. best. till 1992:1324

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1243, 3 § 1, 3, 6 i 1992:1324 och 3 § 1, 3, 4, 6 i 1993:1311

Lag (1994:1929) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:131, Prop. 1994/95:68, Bet. 1994/95:LU13
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:2016) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:164, Prop. 1994/95:50, Bet. 1994/95:NU12
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:88) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 27 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:538) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:315, Prop. 1994/95:152, Bet. 1994/95:NU23
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1558) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:91, Prop. 1995/96:10, Bet. 1995/96:LU4
  Omfattning
  ändr. 13, 14, 15, 19, 22, 30 §§; nya 5 a, 14 a §§
  CELEX-nr
  389L0666
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1997:461) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:214, Prop. 1996/97:114, Bet. 1996/97:FiU26
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:295) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:215, Prop. 1997/98:141, Bet. 1997/98:FiU22
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1998:1493) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:14, Prop. 1997/98:160, Bet. 1998/99:FiU7
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:397) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:227, Prop. 1998/99:87, Bet. 1998/99:FiU28
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1100) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:1187) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre bestämmelser tillämpas på räkenskapsår som börjat före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:120, Prop. 2001/02:42, Bet. 2001/02:SkU7
Omfattning
ändr. 14 §; ny 14 b §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:156) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2001/02:182, Prop. 2001/02:85, Bet. 2001/02:FiU9
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-04-27

Lag (2003:869) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. I fråga om ärenden enligt 25 § som har inletts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:28, Prop. 2002/03:147, Bet. 2003/04:LU4
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:57) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
 2. För sådana fondföretag som förvaltas av fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder finns i stället för vad som sägs i 3 § 7 särskilda bestämmelser i 7 a och 7 c §§ lagen om värdepappersfonder.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr 3 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2003:310) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 3, 15 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:408) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:255, Prop. 2004/05:133, Bet. 2004/05:FiU26
Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
32002L0092
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:1128) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:92, Prop. 2004/05:165, Bet. 2005/06:FiU7
Omfattning
ändr. 3, 14 b §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:604) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:277, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU30
Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2007:536) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2008:96) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2007/08:138, Prop. 2007/08:45, Bet. 2007/08:CU17
Omfattning
ändr. 13 §; nya 13 a, 29 a §§
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2009:1083) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:18, Prop. 2008/09:187, Bet. 2009/10:NU6
Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Lag (2010:755) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:372, Prop. 2009/10:220, Bet. 2009/10:FiU30
Omfattning
ändr. 3, 13, 14, 14 a §§
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:845) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.
 2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 oktober 2010.
 3. Den som har utsetts till revisor i en filial före ikraftträdandet och som enligt de nya bestämmelserna inte längre ensam kan vara revisor i filialen får ändå kvarstå som revisor under den resterande mandattiden.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:368, Prop. 2009/10:204, Bet. 2009/10:CU28
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2010-11-01

Lag (2010:846) om ändring i lagen (2010:845) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:372, Prop. 2009/10:220, Bet. 2009/10:FiU30
Omfattning
ändr. 12 § i 2010:845

Lag (2010:1522) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 december 2010.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:39, Prop. 2009/10:235, Bet. 2010/11:CU3
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1864) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:57, Prop. 2010/11:23, Bet. 2010/11:FiU18
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:722) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. Bestämmelsen i 26 § i sin nya lydelse ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2011.
 3. För en filial som är registrerad i filial- eller bankregistret vid tidpunkten för ikraftträdandet ska kravet på att ange filialens firma enligt 5 a § vara uppfyllt senast den 1 juli 2012.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:270, Prop. 2010/11:87, Bet. 2010/11:NU19
Omfattning
ändr. 2, 5, 5 a, 8, 9, 10, 15, 19, 26, 27 §§; nya 2 a §, 21 a §, 21 b §, rubr. närmast före 26 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:763 ) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:280, Prop. 2010/11:124, Bet. 2010/11:FiU39
Omfattning
ändr. 3, 12 §§
Ikraftträder
2011-07-15

Lag (2013:434) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2012/13:235, Prop. 2012/13:74, Bet. 2012/13:JuU24
Omfattning
upph. 29 a §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:565) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2012/13:292, Prop. 2012/13:155, Bet. 2012/13:FiU31
Omfattning
ändr. 3, 12 §§
Ikraftträder
2013-07-22

Lag (2014:280) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:206, Prop. 2013/14:107, Bet. 2013/14:FiU14
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:842) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:341, Prop. 2013/14:215, Bet. 2013/14:CU35
Omfattning
ändr. 9, 24 §§
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2016:48) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Prop. 2015/16:10, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-03-01

Lag (2016:208) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2016-09-01

Lag (2016:1026) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:32, Prop. 2015/16:197, Bet. 2016/17:CU5
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:439) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:271, Prop. 2016/17:149, Bet. 2016/17:CU17
Omfattning
upph. 11, 14 a, 26 §§; ändr. 14, 14 b §§; nya 11, 26 §§
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:171) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:207, Prop. 2017/18:77, Bet. 2017/18:FiU36
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2018-05-01

Lag (2018:1222) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:427, Prop. 2017/18:216, Bet. 2017/18:FiU45
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-10-01

Lag (2018:1667) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 5, 5 a, 7, 27 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2020:406) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2019/20:249, Prop. 2019/20:111, Bet. 2019/20:FiU42
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2020-07-01

Lag (2020:1032) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för aktiebolag och ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:60, Prop. 2019/20:195, Bet. 2020/21:FiU8
Omfattning
ändr. 3, 12 §§
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2023:341) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 22 juni 2023.
 2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 maj 2024.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:196, Prop. 2022/23:88, Bet. 2022/23:CU19
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2023-06-22

Lag (2023:717) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förarbeten
Rskr. 2023/24:33, Prop. 2023/24:23, Bet. 2023/24:FiU18
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2024-01-01