Documents published by Justitiekanslern

JK 5036-18-2.1

2018-10-29

Kritik mot Upplands Väsby kommun med anledning av en begäran om utlämnande av allmän handling

JK 3391-18-4.3

2018-09-24

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att polismyndigheten gripit fel person m.m.

JK 886-18-8.1

2018-04-20

Remissyttrande - För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

JK 730-18-8.1

2018-04-19

Betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)

JK 11423-17-2.1

2018-10-08

Klagomål med anledning av Migrationsverkets handläggning av en ansökan om svenskt medborgarskap

JK 11111-17-2.1

2018-11-07

Klagomål mot polismyndigheten med anledning av att besökare filmats i samband med en häktningsförhandling

JK 9723-17-4.3

2018-09-14

Ersättning för upphovsrättsintrång

JK 9023-17-4.3

2018-08-27

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Åklagarmyndighetens hantering av ett ärende rörande brott i nära relation

JK 8799-17-4.3

2018-11-07

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att en länsstyrelse dröjt alltför länge med att överlämna överklagande till överinstans

JK 5885-17-2.1

2018-05-15

Klagomål med anledning av migrationsverkets handläggning av två ansökningar om uppehållskort

JK 3865-17-4.3

2018-04-23

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att artikel 6 i Europakonventionen har åsidosatts i process om skattetillägg

JK 2015-17-4.3

2018-04-23

Skadestånd med anledning av att en tingsrätt röjt sekretesskyddade uppgifter

JK 1465-17-2.4

2018-04-23

Kritik mot Polismyndigheten, Polisregion Mitt, för agerandet när det stod klart att förundersökningsledningen i ett ärende återlämnats från åklagaren

JK 7951-16-80

2017-03-30

Betänkandet En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:8​2)

JK 7897-16-80

2017-04-20

Betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81)

JK 7867-16-80

2017-03-20

Remissyttrande över betänkandet En gränsöverskridande mediepolitik (SOU 2016:80)

JK 7757-16-80

2017-02-13

Remissyttrande över promemorian Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål (Ju2016/09129/L6)

JK 7671-16-40

2016-09-30

Tryckerimoms - EU-rättsligt skadeståndsanspråk

JK 7552-16-40

2017-05-19

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till handläggningstiden i ett ärende om uppehållstillstånd

JK 7424-16-41

2017-06-13

Ersättning enligt 5 § frihetsberövandelagen till en person som anhållits och häktats med stöd av en europeisk arresteringsorder

JK 7422-16-40

2017-03-03

Ersättning har utgått när en husrannsakan har inneburit en överträdelse av Europakonventionen

JK 7375-16-40

2017-11-22

Skadeståndsanspråk med anledning av felaktig uppgift om skattereduktion

JK 7338-16-22

2017-11-13

Initiativärende - rättelser av personuppgifter i domstolarnas ärendehanteringssystem "Vera"

JK 7152-16-80

2017-02-24

Promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

JK 7052-16-80

2017-02-03

Remissyttrande över betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 20165:74)

JK 7046-16-40

2017-03-03

Allvarlig kritik mot Kronofogden för brister vid handläggningen av löneutmätning

JK 7025-16-80

2017-02-10

Departementspromemorian Strada – Transportstyrelsens olycksdatabas (Ds 2016:20)

JK 7022-16-40

2017-03-15

Inget skadestånd på grund av påstådda överträdelser av Europakonventionen och Regeringsformen

JK 7013-16-22

2017-10-06

Kritik mot en kommun för hanteringen av allmänna handlingar

JK 6927-16-22

2017-05-19

Kritik mot en rådman och Kriminalvården med anledning av ett felaktigt frihetsberövande

JK 6919-16-40

2017-10-26

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till polisens beslut att hämta en person till ett förhör och omhänderta hans telefon

JK 6912-16-80

2017-02-22

Remissyttrande över betänkandet Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4)

JK 6869-16-41

2017-03-07

Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av eget beteende m.m.

JK 6848-16-40

2018-03-19

Kritik mot Polismyndigheten och en tingsrätt för hanteringen av ett beslag

JK 6776-16-80

2016-12-28

Betänkandet Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71)

JK 6740-16-22

2017-11-13

Initiativärende angående Polismyndighetens rutiner vid omedelbart förverkande

JK 6722-16-40

2017-10-26

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av Livsmedelsverkets beslut i samband med slakt

JK 6617-16-21

2017-07-24

Kritik mot Lantmäteriet för långsam handläggning

JK 5822-16-80

2017-01-17

Remissyttrande över Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58).

JK 5753-16-42

2017-10-06

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av Norrköpings tingsrätts hantering av kungörelser i två ärenden om anordnande av förvaltarskap

JK 5639-16-40

2017-09-14

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till verkställigheten av ett utvisningsbeslut

JK 5594-16-28

2016-11-14

Inspektion av Kronofogdemyndighetens kontor i Skövde

JK 5567-16-40

2017-02-23

Inget skadestånd på grund av lång rättegång m.m

JK 5473-16-80

2017-02-07

Promemorian Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27)

JK 5472-16-80

2016-12-23

Betänkandet Kraftsamling mot antiziganism (SOU 2016:44)

JK 5471-16-80

2016-12-27

Promemorian Anmälningsskyldighet för Kriminalvården i vissa fall

JK 5468-16-40

2017-09-28

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av Skogsstyrelsens beslut om avverkningsförbud m.m.

JK 5390-16-80

2016-12-01

Remissyttrande över betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)

JK 5353-16-28

2017-01-03

Inspektion av Västmanlands tingsrätt den 23-24 november 2016

JK 5350-16-21

2017-07-21

Klagomål mot Uppsala universitet; fråga om regeringsformens förbud mot repressalier har åsidosatts

JK 5219-16-30

2017-06-15

Justitiekanslern lägger ner förundersökningen avseende misstänkt brott mot tystnadsplikt

JK 5027-16-41

2017-06-12

Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats på grund av eget beteende

JK 5024-16-40

2016-10-13

Ingen överträdelse av rätten till en rättvis rättegång

JK 4840-16-40

2017-06-09

Skadeståndsanspråk med anledning av utdragen handläggningstid hos Kemikalieinspektionen

JK 4491-16-40

2017-02-03

Skadeståndsanspråk mot staten - påstådd särbehandling av samkönade gifta par vid bekräftelse av föräldraskap

JK 4260-16-80

2016-11-15

Remissyttrande över betänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

JK 4213-16-80

2016-10-17

Remissyttrande över delbetänkandet Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m. (SOU 2016:42)

JK 4008-16-31

2016-07-12

Ifrågasatt överträdelse av censurförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen

JK 3990-16-40

2017-05-19

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till handläggningstiden i ett ärende om uppehållstillstånd

JK 3649-16-40

2016-09-30

Tryckerimoms - EU-rättsligt skadeståndsanspråk

JK 3573-16-40

2018-03-21

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till ett ärende om bevissäkring i en bostad

JK 3508-16-40

2016-12-16

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem)

JK 3492-16-80

2016-08-29

Remissyttrande EU-förordningen på konsumenträttens område

JK 3422-16-40

2017-07-07

Fråga om ett krav på engelskatest står i strid mot diskrimineringsförbudet i artikel 18 FEUF

JK 3302-16-21

2017-01-09

Klagomål rörande e-postmeddelande från Kammarkollegiet

JK 3249-16-21

2017-07-21

Klagomål mot Uppsala universitet med anledning av innehållet i vissa skrivelser till en anställd

JK 3221-16-40

2016-10-19

Ersättningsanspråk med hänvisning till RF 2 kap. 15 §

JK 3104-16-21

2017-05-30

Kritik mot personer i Skatteverkets högsta ledning med anledning av hur de agerat sedan de fått information om att vissa uppgifter lämnats ut till redaktionen för TV-programmet Uppdrag granskning

JK 2958-16-21

2017-07-27

Dröjsmål med handläggningen av ärende om godkännande för anställning som väktare

JK 2812-16-41

2016-09-27

Fråga om ersättning enligt 5 § frihetsberövandelagen när en begäran om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder avslagits på grund av hinder mot överlämnande

JK 2603-16-40

2016-11-16

Skadeståndsanspråk mot staten grundat på att Europakonventionen (artiklarna 3, 6, 8, 13 och 14) åsidosatts vid tillämpning av den s.k. ersättningslagen

JK 2595-16-40

2016-12-19

Skadestånd till följd av långsam handläggning av en förundersökning

JK 2563-16-40

2016-07-28

Skadestånd med anledning av försenat överlämnande av ett överklagande enligt LOU

JK 2429-16-80

2016-10-14

Remissyttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

JK 2418-16-41

2016-12-16

Anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

JK 1917-16-40

2017-02-23

Inget skadestånd på grund av Läkemedelsverkets beslut om saluförbud

JK 1895-16-80

2016-06-21

Remissvar EU på hemmaplan

JK 1838-16-40

2017-04-20

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till brister vid genomförande av förundersökningar och rättegångar angående mord

JK 1770-16-28

2016-05-18

Inspektion vid Länsstyrelsen i Kronobergs län den 22 – 23 mars 2016

JK 1690-16-28

2016-04-22

Inspektion av Växjö tingsrätt den 22–23 mars 2016

JK 1053-16-80

2016-03-10

Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (utkast till lagrådsremiss)

JK 889-16-80

2016-04-29

Remissvar; ytterligare åtgärder mot penningtvätt m.m. (bl.a. ang. sanktionsavgifter mot advokater)

JK 637-16-80

2016-04-21

Remissvar över betänkandet Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (SOU 2015:103)

JK 265-16-23

2016-06-30

Kemikalieinspektionens ärendeförteckning; fortsatt allvarlig kritik

JK 201-16-24

2016-06-30

Justitiekanslerns granskning av länsstyrelsernas ärendeförteckningar för år 2015

JK 197-16-30

2016-02-12

Ifrågasatt tryck- eller yttrandefrihetsbrott. Handlingarna återlämnas till Åklagarmyndigheten då det uppgiftslämnande som har anmälts inte skyddas av meddelarfriheten

JK 7824-15-40

2017-07-18

Anspråk mot staten med hänvisning till ett frihetsberövande och brister i handläggningen av en förundersökning

JK 7712-15-40

2016-05-02

Skadeståndsanspråk angående bristande beslutsmotiveringar

JK 7681-15-40

2016-05-09

Skadestånd på grund av ett frihetsberövande utan rättslig grund m.m.

JK 7507-15-21

2016-12-27

Kritik mot lunds kommun för att en lärare avstängts från undervisning på grund av sina yttranden på internet

JK 7454-15-22

2016-02-16

Initiativärende med anledning av uppgifter om hur en frihetsberövad person har behandlats i en polisarrest

JK 7362-15-80

2016-02-11

Remissvar över promemoria angående ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

JK 7332-15-28

2016-01-12

Inspektion av Centrala etikprövningsnämnden den 11 december 2015

JK 7250-15-40

2016-04-26

Skadeståndsanspråk med anledning av fel vid besiktning hos bilprovningen

JK 7037-15-40

2017-04-27

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till för hög grad av övervakning och kontroll under verkställigheten av ett fängelsestraff

JK 7012-15-40

2016-02-09

Skadeståndsanspråk mot staten - fråga om överträdelse av artikel 8 i Europakonventionen m.m.

JK 6918-15-40

2017-03-08

Kritik mot Kriminalvården för att inte ha uppmärksammat att en person inte längre hade restriktioner

JK 6801-15-40

2016-10-19

Fråga om skadestånd vid direktförverkande

JK 6778-15-40

2015-11-18

Ifrågasatt tryckfrihetsbrott m.m. med anledning av flygblad som har delats ut på ön Lesbos

JK 6733-15-80

2016-02-03

Remissyttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50)

JK 6696-15-40

2016-10-13

Skadestånd med anledning av att polis beslutat om förverkande mot dödsbo

JK 6607-15-80

2015-12-16

Remissvar över betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

JK 6582-15-40

2016-09-01

Skadeståndsanspråk mot staten p.g.a. att kriminalvården inte meddelat något överklagbart beslut samt klagomål p.g.a. dröjsmål med att lämna ut allmänna handlingar

JK 6313-15-41

2016-03-23

Ersättning för frihetsberövande vid begäran om utlämning till annan stat

JK 6061-15-28

2015-12-01

Inspektion av Kronofogdemyndighetens kontor i Helsingborg den 13 –14 oktober 2015

JK 6002-15-42

2016-07-12

Skadestånd när Kronofogden skickat utdrag till en person via dennes arbetsplats

JK 5930-15-42

2015-10-16

Falska uppgifter som registrerats hos Skatteverket var inte oriktiga i personuppgiftslagens mening

JK 5723-15-21

2016-05-10

Handläggningstiden för en patentansökan

JK 5700-15-40

2016-03-14

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till beslut om utmätning samt behand¬ling av uppgifter i kronofogdemyndighetens verksamhet

JK 5285-15-21

2016-06-09

Kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning av ett ärende om studiebidrag med anknytning till Danmark

JK 5178-15-80

2015-10-27

Remissyttrande över Domstolsverkets promemoria med hemställan om ändring i tingsrättsinstruktionen (Justitiedepartementet, Ju2015/5035/DOM)

JK 5114-15-22

2016-01-19

Initiativärende med anledning av handläggningstiden i ett mål om vårdnad m.m.

JK 5006-15-21

2015-10-29

Kritik mot hur Alvesta kommun har handlagt en begäran om utlämnande av allmän handling

JK 4990-15-40

2015-10-22

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem)

JK 4837-15-30

2015-08-07

Justitiekanslern beslutar att inte inleda förundersökning eller vidta någon annan åtgärd med anledning av affischer och banderoller som satts upp i Östermalms tunnelbanestation (kampanj från Sverigedemokraterna)

JK 4728-15-30

2016-12-15

Ifrågasatt brott mot tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården

JK 4552-15-80

2015-09-07

Remissyttrande över Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter (Miljö- och energidepartementet, M2015/2406/R)

JK 4366-15-80

2015-11-16

Remissvar över betänkande Skapa tilltro – Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

JK 4329-15-80

2015-09-21

Remissyttrande över delbetänkandet Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63)

JK 4328-15-80

2015-11-10

Remissvar över betänkandet Tillsyn över polisen och kriminalvården (Justitiedepartementet, Ju2015/05152/L4)

JK 4262-15-80

2015-08-24

Remissyttrande över promemorian Dröjsmålstalan enligt den nya tullagen – en kompletterande promemoria till betänkandet SOU 2015:5

JK 4078-15-41

2015-11-11

Anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

JK 4033-15-40

2016-10-10

Skadestånd med anledning av Socialstyrelsens hantering av ett överklagande m.m

JK 3946-15-47

2016-05-09

Anspråk mot staten med hänvisning till att behandling av personuppgifter har skett i strid med polisdatalagen

JK 3828-15-40

2015-09-24

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av Kronofogdemyndighetens och en tingsrätts handläggning av ett mål enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning

JK 3776-15-80

2015-09-11

Remissyttrande över betänkandet Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37)

JK 3775-15-80

2015-11-23

Remissvar över betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

JK 3773-15-42

2016-06-01

Felaktig registrering av personuppgifter som publicerats i Post- och Inrikes Tidningar

JK 3709-15-40

2015-09-25

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av en tingsrätt och en hovrätts handläggning av ett tvistemål

JK 3514-15-22

2016-04-01

Kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Jämtlands län för långsam handläggning av ett antal förundersökningar

JK 3438-15-40

2016-07-07

Kritik mot polisen för handläggning av ett körkortsingripande, m.m

JK 3119-15-80

2015-09-11

Remissyttrande över betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)

JK 2987-15-40

2017-10-06

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Bergsstatens hantering av ställd säkerhet enligt minerallagen m.m.

JK 2874-15-80

2015-09-21

Remissyttrande över betänkandet Ny patentlag (SOU:2015:41)

JK 2829-15-40

2018-03-16

Anspråk mot staten med hänvisning till uttag av mervärdesskatt för posttjänster i strid med EU-rätten

JK 2648-15-21

2015-10-05

Kritik mot Utrikesdepartementet för departementets handläggning av begäran om utlämnande av allmänna handlingar.

JK 2582-15-41

2015-09-28

Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av eget beteende m.m.

JK 2562-15-34

2015-08-07

Justitiekanslern meddelar ett vitesföreläggande mot ett programföretag som vid upprepade tillfällen, i strid med 5 kap. 2 § radio- och TV-lagen, sänt ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär på sådana tider och på sådant sätt att det har funnits en betydande risk för att barn kunnat se dem

JK 2498-15-80

2015-06-11

Remissvar över promemorian Myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster (Fi2015/1999)

JK 2419-15-41

2016-01-14

Anspråk enligt frihetsberövandelagen m.m. med hänvisning till förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem)

JK 2396-15-80

2015-06-03

Remissyttrande över Transportstyrelsens framställan Särskild sekretess för uppgifter om ägare till utlandsregistrerade fordon (N2014/3912/TIF)

JK 2358-15-28

2015-06-02

Inspektion vid Länsstyrelsen i Jämtlands län den 15-16 april 2015

JK 2357-15-28

2015-05-26

Inspektion av Åklagarkammaren i Östersund den 15 och 16 april 2015

JK 2299-15-40

2016-05-11

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av hur Kriminalvården har agerat mot en intagen i olika sammanhang, bl.a. när han ville ringa till en advokat

JK 2125-15-40

2016-04-29

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till ett beslut att placera en intagen i avskildhet

JK 2122-15-80

2015-04-13

Remissyttrande över promemorian Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

JK 1842-15-21

2015-05-12

Justitiekanslern uttalar viss kritik mot en tingsrätt med anledning av att en begäran om att få ta del av en allmän handling hanterats på ett sätt som inte varit förenligt med det ändamål som bär upp anonymitetsskyddet i 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen

JK 1768-15-40

2015-07-06

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning av ett brottmål (3 år och tre månader i en enda instans)

JK 1570-15-42

2016-03-21

Skadestånd har tillerkänts en person med hänvisning till att uppgifter om ett reseförbud inte i rätt tid har gallrats från polisens register

JK 1528-15-30

2015-04-15

Fråga om brott mot repressalieförbudet m.m. Med anledning av att en rådman ifrågasatt en åklagares uttalande i media

JK 1437-15-40

2015-09-11

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Försäkringskassans dröjsmål med att handlägga en ansökan om livränta. Justitiekanslern avslår skadeståndsanspråket, men uttalar kritik mot Försäkringskassan.

JK 1432-15-80

2015-06-03

Remissvar över betänkandet Rättvisans pris (SOU 2014:86)

JK 1359-15-71

2015-02-25

Justitiekanslern har avslagit en begäran om att Justitiekanslern ska ta över handläggningen av en förundersökning om brott mot tystnadsplikt

JK 1324-15-80

2015-04-13

Remissyttrande över promemorian Rätten till försvarare, m.m. (Ds 2015:7)

JK 760-15-40

2016-03-15

Skadeståndsansvar för staten när Högsta domstolen formulerat ett beslut om partiellt prövningstillstånd på ett oklart sätt och sedan inte klargjort beslutets innebörd för parterna förrän i samband med målets avgörande i sak

JK 624-15-40

2016-04-18

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av kronofogdemyndighetens handläggning av ett ärende om löneutmätning

JK 183-15-80

2015-04-10

Remissyttrande över betänkandet Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål (SOU 2014:76)

JK 10588-14-40

2015-08-10

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att en sekretessmarkerad adressuppgift offentliggjorts i en brottmålsdom

JK 10352-14-22

2015-12-11

Initiativärende med anledning av att en person var frihetsberövad tre dagar längre än det datum som framgår av strafftidsbeslut

JK 10351-14-41

2015-06-17

Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till hälften på grund av eget beteende m.m.

JK 10196-14-41

2015-06-15

Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av eget beteende m.m.

JK 9856-14-80

2014-12-12

Yttrande över Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (ett utkast till lagrådsremiss av den 19 november 2014)

JK 9846-14-30

2014-12-11

Ifrågasatt brott mot repressalieförbudet – Anmälan mot politiker inom Landstinget i Jönköpings län

JK 9646-14-40

2015-06-15

Skadestånd på grund av att rätten till rättegång inom skälig tid har åsidosatts

JK 9534-14-28

2014-12-10

Inspektion av Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping den 18 och 19 november 2014

JK 9533-14-28

2014-11-27

Inspektion av Migrationsverket i Norrköping den 18 november 2014

JK 9532-14-28

2014-12-10

Inspektion av Sjöfartsverket i Norrköping den 19 november 2014

JK 9320-14-40

2015-11-16

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att Kriminalvården dröjt med att låta privat försvarare träffa häktad klient

JK 9301-14-41

2015-09-30

Anspråk enligt frihetsberövandelagen - förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem)

JK 9228-14-31

2014-12-05

Fråga om det finns förutsättningar att på det grundlagsskyddade området lämna internationell rättslig hjälp i brottmål

JK 9125-14-40

2015-07-28

Skadeståndsanspråk mot staten angående påstådd långsam handläggning hos socialstyrelsen gällande ansökan om sjuksköterskelegitimation

JK 9123-14-40

2015-07-28

Skadeståndsanspråk mot staten angående påstådd långsam handläggning hos socialstyrelsen gällande ansökan om sjuksköterskelegitimation

JK 8969-14-40

2016-02-17

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till en polisinsats mot en motorcykelklubb

JK 8605-14-40

2014-10-23

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att Kronofogdemyndigheten utmätt egendom som påstås tillhöra annan än gäldenären

JK 8498-14-40

2016-03-01

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning i mål om skattetillägg

JK 8322-14-30

2014-10-21

Ifrågasatt brott mot tryckfrihetsförordningens bestämmelser om förbud mot efterforskning och otillåtna repressalier

JK 8143-14-30

2014-10-10

Ifrågasatt tryckfrihetsbrott (olaga hot)

JK 8085-14-40

2015-06-09

Skadeståndsanspråk mot staten – fråga om överträdelse av Europakonventionen i mål om hävande av faderskap

JK 7389-14-80

2014-12-01

Remissvar över departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)

JK 7340-14-40

2014-11-24

Ersättningsanspråk mot staten – fråga om ett justitieråds yttranden i medierna strider mot oskuldspresumtionen i artikel 6.2 i Europakonventionen

JK 6971-14-40

2015-11-13

Ersättning av staten för ideell skada med 100 000 kr på grund av överträdelse av 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen