Documents published by Justitiekanslern

JK 5765-20-7.5

2020-09-29

Justitiekanslern överklagar ett beslut fattat av advokatsamfundets disciplinnämnd till Högsta domstolen

JK 5504-20-8.1

2020-12-11

Betänkandet Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44)

JK 5332-20-8.1

2020-12-02

Betänkandet Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (SOU 2020:45)

JK 4052-20-4.3.2

2020-07-29

Inget skadestånd till bröderna i "Kevinfallet" på grund av preskription

JK 4051-20-4.3.2

2020-07-29

Inget skadestånd till bröderna i "Kevinfallet" på grund av preskription

JK 1979-20-4.3.2

2020-09-08

Inget skadestånd men väl kritik mot Polismyndigheten för att ett beslut om kroppsvisitation inte dokumenterats.

JK 1140-20-8.1

2020-05-04

Betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

JK 1127-20-4.3.2

2020-06-29

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av en tingsrätts handläggning av ett ärende om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken

JK 7137-19-4.3.2

2020-04-02

Inget skadestånd men väl kritik mot Polismyndigheten för att ett beslut om handfängsel inte dokumenterats

JK 7134-19-2.4.2

2020-05-08

Kritik mot Polismyndigheten för bristande delgivningsrutiner i beslagsärenden

JK 7012-19-2.4.2

2020-06-24

Granskning av försöksverksamheten med snabbare lagföring i brottmål i norra Stockholm

JK 6715-19-4.3.2

2020-02-27

Inget skadestånd men väl kritik mot en tingsrätt som dömt en person för preskriberat brott

JK 6673-19-2.4.2

2020-05-04

Granskning av Säkerhetspolisens skaderegleringsverksamhet

JK 6608-19-3.1.5

2019-12-02

Fråga om uppgiftslämnande som sker i tjänsten ska prövas som ett meddelarbrott

JK 6397-19-4.3.2

2020-01-31

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Migrationsverkets handläggning av en ansökan om arbetstillstånd

JK 6289-19-8.2

2019-12-18

Domstolsverkets rapport En reformerad notarieantagning (dnr 1579-2018)

JK 6263-19-4.3.2

2020-06-24

Inget skadestånd men väl kritik mot Polismyndigheten för att pass spärrades utan författningsstöd m.m.

JK 6224-19-2.4.2

2019-12-20

Inspektion av Falu tingsrätt den 19 och 20 november 2019 - handläggning av utsökningsärenden

JK 6098-19-4.4

2020-12-29

Allvarlig kritik mot Polismyndigheten för en personuppgiftsbehandling inom kriminalunderrättelsetjänst

JK 6005-19-4.3.2

2020-04-21

Inget skadestånd för Utrikesdepartementets beslut om indragen mobil passlösning i USA

JK 5998-19-2.4.1

2020-02-20

Polisens hantering av begäran att ta del av allmänna handlingar - ett initiativärende

JK 5958-19-4.3.2

2020-05-19

Skadestånd på grund av Pensionsmyndighetens långsamma handläggning av ett ärende om bostadstillägg

JK 5783-19-2.5

2019-12-18

Inspektion av Polismyndighetens beslagshantering i Helsingborg den 5 och 6 november 2019

JK 5607-19-4.3.2

2019-12-05

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Polismyndighetens handläggning av beslag m.m.

JK 4886-19-4.3.2

2020-01-13

Skadeståndsskyldighet för staten med anledning av polisens upprepade husrannsakningar och kroppsvisitationer

JK 4324-19-8.1

2019-09-23

Remissyttrande - Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)

JK 4014-19-4.3.2

2020-04-08

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning av ärende om vårdnadsbidrag m.m.

JK 3850-19-4.3.2

2020-05-18

Skadestånd på grund av Försäkringskassans utlämnande av sekretesskyddande handlingar

JK 3846-19-8.1

2019-09-19

Remissyttrande - Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)

JK 3777-19-8.1

2019-08-22

Promemorian En utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare (JU2019/0169/DOM)

JK 3715-19-4.3.2

2020-02-27

Kritik mot Polismyndigheten för att fel person registrerats som misstänkt

JK 2989-19-2.4.2

2020-06-04

Initiativärende med anledning av långsam handläggning av en förundersökning

JK 2806-19-2.4.2

2019-12-05

Granskning av Tullverkets skaderegleringsverksamhet

JK 2420-19-4.3.2

2019-11-26

Ersättningsanspråk mot staten med hänvisning till en domstols dom beträffande skadestånd vid penningtvättbrott

JK 2322-19-4.3.2

2020-03-31

Skadeståndsskyldighet för staten med hänsyn till tingsrätts felaktiga handläggning och beslut i ett tvistemål

JK 2320-19-2.4.2

2019-06-14

Tillsynsprojekt vid Kriminalvårdens huvudkontor angående frågor om avskiljande är avslutat - Justitiekanslern ger vissa rekommendationer

JK 2250-19-2.4.1

2019-11-26

Initiativärende med anledning av Åklagarmyndighetens hantering av penningbeslag när en målsägande gör anspråk på beslagtagna kontomedlen

JK 2235-19-2.4.2

2019-07-23

Kritik mot ett universitet för handläggningen av ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar

JK 2154-19-4.3.2

2020-05-29

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att sekretessbelagda uppgifter i ett beslut från Migrationsverket har lämnats ut

JK 2130-19-4.3.2

2020-03-20

Inget skadestånd men väl kritik mot en anstalt för agerandet vid en visitation

JK 2060-19-2.4.1

2020-10-21

Initiativärende med anledning av Transportstyrelsens rutiner beträffande betalningsuppmaningar för skatter och avgifter

JK 2012-19-4.3.2

2019-09-27

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till en inställd huvudförhandling

JK 1870-19-2.4.2

2019-10-16

Granskning av polismyndighetens handläggning av ärenden om återkallelse av ordningsvaktsförordnande och avstängning av ordningsvakter

JK 1849-19-3.1.5

2019-05-02

Ifrågasatt tryck- eller yttrandefrihetsbrott (brott mot tystnadsplikt)

JK 1619-19-4.3.2

2019-11-21

Skadeståndsskyldighet för staten med anledning av långsam handläggning av en förundersökning

JK 1268-19-2.4.1

2019-05-28

Transportstyrelsens underlåtenhet att meddela preliminära beslut om varning vid vissa fall av trafikförseelser

JK 1023-19-3.1.1

2019-12-05

Justitiekanslern lägger ner förundersökning om yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, när brottsligt innehåll på webbplats tagits bort innan en underrättelse skickats till utgivaren enligt 6 kap. 6 § YGL

JK 901-19-2.4.2

2019-06-17

Granskning av gärningsbeskrivningar vid delgivning av brottsmisstanke i polisledda och åklagarledda förundersökningar

JK 772-19-2.4.1

2019-12-19

Initiativärende angående expedieringsrutiner av beslut rörande personer tagna i förvar

JK 473-19-2.4.2

2019-06-19

Granskning av vissa kommuners hantering av utlämnande av allmänna handlingar

JK 225-19-4.3.2

2020-03-31

Skadestånd med anledning av kumulerade fel av Kronofogdemyndigheten och en tingsrätt

JK 8388-18-4.3

2019-03-11

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av ett interimistiskt vitesförbud

JK 7570-18-4.3

2020-07-01

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till exekutiv försäljning av en fastighet

JK 6782-18-4.3

2019-07-19

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av ombudskostnader som inte ersatts i förvaltningsdomstol

JK 6677-18-3.2

2019-04-01

Justitiekanslern lägger ned förundersökningen om yttrandefrihetsbrottet förtal

JK 6629-18-4.3

2020-02-17

Inget skadestånd men väl kritik mot Migrationsverket för handläggning av asylansökan avseende två bröder

JK 6432-18-2.5

2018-12-19

Inspektion av åklagarkammaren i Karlstad den 21 och 22 november 2018

JK 6349-18-2.5

2018-12-19

Inspektion av Kronofogdemyndighetens specialverkställighetsteam i Sundbyberg den 21 och 22 november 2018

JK 6265-18-2.4

2019-03-13

Tillsynsärende angående Säkerhetspolisens interna kontrollfunktion för diarieföring och ärendehantering

JK 5724-18-4.1

2019-04-11

Anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

JK 5621-18-2.1

2019-05-22

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan med anledning av att ett läkarutlåtande skickats till fel person

JK 5543-18-8.1

2018-12-06

Remissyttrande - Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)

JK 5256-18-4.3

2019-09-11

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till felaktig hantering av ansökan om gårdsstöd m.m.

JK 5186-18-4.3

2019-01-08

Skadestånd med anledning av långsam handläggning av ett ärende om sjukersättning

JK 5143-18-2.1

2019-06-19

Kritiska uttalanden med anledning av Polismyndighetens förmedling av kontaktuppgifter till brottsofferjourer

JK 5063-18-4.2

2019-08-23

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av en felaktig uppgift om medborgarskap i folkbokföringsregistret

JK 5036-18-2.1

2018-10-29

Kritik mot Upplands Väsby kommun med anledning av en begäran om utlämnande av allmän handling

JK 4952-18-4.3

2019-03-18

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning av förundersökning m.m

JK 4888-18-2.1

2018-12-19

Kritik mot Kriminalvården med anledning av felaktig hantering av en intagens handlingar

JK 4686-18-4.3

2019-06-12

Åklagarmyndigheten skadeståndsskyldig med anledning av långsam handläggning av en förundersökning

JK 4249-18-4.3

2018-12-20

Skadeståndsanspråk med hänvisning till långsam handläggning av en förundersökning

JK 4036-18-2.1

2019-07-16

Kritik mot Migrationsverket med anledning av brister i serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen i ett asylärende

JK 3938-18-2.1

2019-06-04

Justitiekanslern uttalar sig angående Polismyndighetens anlitande av tolkar

JK 3391-18-4.3

2018-09-24

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att polismyndigheten gripit fel person m.m.

JK 3140-18-2.5

2018-06-11

Inspektion av Kronofogdemyndighetens enhet för betalningsföreläggande, kontoret Luleå den 15 och 16 maj 2018

JK 3098-18-2.5

2018-06-27

Inspektion vid Säkerhetspolisen den 16 och 21 maj 2018

JK 3029-18-2.2

2019-01-17

Åtalsunderlåtelse för brott mot tystnadsplikt

JK 2873-18-2.5

2018-06-13

Inspektion vid Länsstyrelsen i Västerbottens län den 3 och 4 maj 2018

JK 2777-18-2.5

2018-06-14

Inspektion av Umeå tingsrätt den 3-4 maj 2018

JK 2689-18-4.1

2019-04-10

Anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

JK 2583-18-4.3

2019-03-11

Kritik mot Trafikverket för underlåtenhet att överlämna ett överklagande

JK 2277-18-4.3

2019-03-11

Skadeståndsanspråk med anledning av att polisen lämnat ut bilder ur en förundersökning på en misstänkt person för publicering

JK 2200-18-4.3

2019-03-07

Skadeståndsanspråk med anledning av Polismyndighetens beslut om husrannsakan och beslag

JK 2103-18-2.4

2018-12-20

Initiativärende med anledning av att en tingsrätt inte hållit omhäktningsförhandling

JK 1321-18-4.2

2018-05-23

Skadestånd med anledning av Kronofogdemyndighetens sena registrering av en betald skuld

JK 995-18-8.1

2018-02-21

Remissyttrande - Ny möjlighet till uppehållstillstånd

JK 886-18-8.1

2018-04-20

Remissyttrande - För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

JK 805-18-4.2

2018-02-01

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att en person felaktigt registrerades som avliden i folkbokföringsdatabasen

JK 730-18-8.1

2018-04-19

Betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)

JK 588-18-4.3

2018-02-26

Inget skadestånd för överträdelse av Europakonventionen vid löneutmätning när kränkningen erkänts och sökande gottgjorts på annat sätt

JK 283-18-4.3

2018-12-13

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Skatteverkets handläggning och beslut i ett ärende avseende inkomstbeskattning

JK 191-18-4.3

2019-04-25

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till bland annat lång handläggningstid i ärende och mål om uppehållstillstånd på grund av anknytning

JK 187-18-4.3

2018-11-19

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till en begäran om allmänna handlingar hos Rättsmedicinalverket

JK 12750-17-4.3

2018-02-19

Skadestånd har i ett visst fall lämnats trots ovisshet i fråga om skada

JK 12656-17-8.1

2018-03-21

Remissyttrande - Klarlagd identitet – om utlänningars rätt att visats i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av resehandlingar (SOU 2017:93)

JK 12545-17-4.3

2018-11-21

Skadeståndsanspråk med anledning av långsam handläggning av en förundersökning

JK 12342-17-8.1

2018-03-12

Remissyttrande - Skatteverkets promemoria Några frågor om arbete mot skattebrott

JK 12341-17-8.1

2018-03-07

Remissyttrande - Hemlig dataavläsning (SOU 2017:89)

JK 12331-17-8.1

2018-03-08

Remissyttrande - Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

JK 12146-17-4.3

2019-01-17

Skadeståndsanspråk med anledning av Polismyndighetens beslut om omhändertagande och kroppsvisitation

JK 12086-17-3.2

2017-12-12

Ifrågasatt tryck- eller yttrandefrihetsbrott (hets mot folkgrupp)

JK 11873-17-2.4

2017-12-01

Tillsyn av folkbokföringens ärenden avseende invandring till Sverige

JK 11871-17-4.3

2017-12-14

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av en långvarig placering i häkte i väntan på anstaltsplacering

JK 11842-17-8.1

2018-02-19

Remissyttrande - Betänkandet stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017:80)

JK 11704-17-2.5

2017-12-21

Inspektion av Kronofogdemyndighetens enhet för betalningsföreläggande, kontoret i Visby den 28-29 november 2017

JK 11559-17-8.1

2018-02-21

Remissyttrande - Utlandsspioneriutredningen (SOU 2017:70)

JK 11543-17-3.2

2017-12-14

Ifrågasatt yttrandefrihetsbrott vid satellitsändningar

JK 11423-17-2.1

2018-10-08

Klagomål med anledning av Migrationsverkets handläggning av en ansökan om svenskt medborgarskap

JK 11197-17-4.3

2018-11-16

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till en begäran om att få ta del av allmän handling

JK 11156-17-2.5

2018-01-10

Inspektion av Göteborgs åklagarkammare den 21 och 22 november 2017

JK 11111-17-2.1

2018-11-07

Klagomål mot polismyndigheten med anledning av att besökare filmats i samband med en häktningsförhandling

JK 11050-17-8.1

2018-01-30

Remissyttrande över betänkandet Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)

JK 10674-17-4.1

2018-06-25

Anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

JK 10421-17-8.1

2017-11-20

Betänkandet Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74)

JK 10337-17-8.1

2017-12-12

Remissyttrande - Genomförande av vissa straffrättsliga åtagande för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)

JK 10091-17-2.1

2018-01-11

Kritik mot Kalmar tingsrätt med anledning av att man förordnat en icke auktoriserad tolk

JK 9840-17-3.1

2017-11-10

Beslut att inte inleda förundersökning - ifrågasatt tryckfrihetsbrott (hets mot folkgrupp).

JK 9723-17-4.3

2018-09-14

Ersättning för upphovsrättsintrång

JK 9704-17-2.4

2018-04-17

Inspektion av Polismyndighetens skaderegleringsverksamhet september 2017– april 2018

JK 9702-17-3.1

2017-10-16

Ifrågasatt tryck- eller yttrandefrihetsbrott (hets mot folkgrupp)

JK 9666-17-8.1

2017-12-12

Remissyttrande - Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. (SOU 2017:68)

JK 9227-17-2.1

2018-06-18

Allvarlig kritik mot Transportstyrelsen för handläggningen av vissa körkortsärenden där det är aktuellt med preliminärt om varning

JK 9219-17-4.1

2018-03-15

Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av eget beteende

JK 9055-17-8.1

2017-10-27

Remissyttrande - En omarbetad domstolsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:41)

JK 9023-17-4.3

2018-08-27

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Åklagarmyndighetens hantering av ett ärende rörande brott i nära relation

JK 8965-17-4.3

2018-03-13

Skadeståndsanspråk med hänvisning till Kronofogdemyndighetens handläggning av en ansökan om betalningsföreläggande

JK 8799-17-4.3

2018-11-07

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att en länsstyrelse dröjt alltför länge med att överlämna överklagande till överinstans

JK 8482-17-8.1

2017-10-04

Remissyttrande - En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36)

JK 8023-17-4.3

2019-03-11

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av beslut respektive verkställighet gällande säkerhetsåtgärd

JK 7449-17-4.1

2018-01-11

Anspråk enligt frihetsberövandelagen har avslagits vid utlämnande till Serbien

JK 7422-17-4.3

2018-02-23

Kritik mot Migrationsverket för underlåtenhet att överlämna skadeståndsanspråk

JK 7373-17-4.3

2018-07-11

Skadestånd med anledning av felstavat namn i beslut om visering

JK 5885-17-2.1

2018-05-15

Klagomål med anledning av migrationsverkets handläggning av två ansökningar om uppehållskort

JK 5482-17-4.3

2018-03-08

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Polismyndighetens beslut att stänga av en ordningsvakt och återkalla hans förordnande

JK 5475-17-2.1

2018-05-15

Kritik mot Trafikverket med anledning av hur man handlagt ett återförvisat anställningsärende

JK 5367-17-4.1

2017-12-04

Kritik mot Migrationsverket p.g.a. felaktigt om beslut av förvar

JK 5358-17-8.1

2017-10-31

Remissyttrande - Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

JK 5172-17-8.1

2017-08-21

Remissyttrande Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)

JK 5098-17-3.2

2017-09-14

TV-program - fråga om förtal

JK 5081-17-2.4

2018-07-11

Kritik mot Kriminalvården och en rådman vid Gävle tingsrätt med anledning av att en person varit felaktigt frihetsberövad i 28 dagar

JK 5068-17-8.1

2017-09-26

Remissyttrande - Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25)

JK 4835-17-4.1

2018-02-01

Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av eget beteende

JK 4776-17-2.4

2018-06-18

Kritik mot Migrationsverket för brister i omhändertagandet och diarieföringen av inkomna domar och beslut

JK 4710-17-8.1

2017-09-26

Remissyttrande - Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57)

JK 4709-17-8.1

2017-09-14

Betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

JK 4390-17-2.1

2018-04-09

Kritik mot Universitets- och högskolerådet med anledning av en begäran om utlämnande av allmän handling

JK 4361-17-4.3

2018-07-06

Skadestånd med anledning av att en anstalt felaktigt lämnat ut en handling

JK 4323-17-2.4

2018-04-19

Initiativärende - Skatteverkets agerande som ombud i rättsprocesser

JK 4131-17-8.1

2017-09-12

Betänkandet Stärkt ordning och säkerhet i domstol (SOU 2017:45)

JK 3865-17-4.3

2018-04-23

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att artikel 6 i Europakonventionen har åsidosatts i process om skattetillägg

JK 3628-17-8.1

2017-09-13

Betänkandet Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)

JK 3192-17-4.1

2017-10-03

Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av eget beteende

JK 3172-17-8.1

2017-09-28

Remissyttrande - Promemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21)

JK 3007-17-2.4

2017-12-14

Åklagarmyndighetens handläggning av två anmälningar om brott mot tystnadsplikt

JK 2939-17-8.1

2017-08-24

Betänkandet kvalificerad välfärdsbrottslighet (SOU 2017:37)

JK 2919-17-8.1

2017-09-20

Remissyttrande Betänkandet Bättre skydd mot diskriminering

JK 2890-17-4.1

2017-09-06

Skadestånd med anledning av att kommuns beslut om frihetsberövande vid låst enhet (LVU) saknade rättslig grund

JK 2887-17-8.1

2017-09-04

Betänkandet ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

JK 2737-17-4.3

2017-11-27

Anspråk på grund av frihetsberövande efter beviljad resning. Även fråga om långsam handläggning

JK 2672-17-4.3

2018-06-14

Skadeståndsanspråk mot staten angående svenska mediegrundlagars förenlighet med Europakonventionen

JK 2630-17-2.4

2018-04-06

Beslut i initiativärende med anledning av en anmälan om ifrågasatt brott mot repressalieförbudet

JK 2621-17-2.4

2018-06-14

Uttalande om tillgodoräknande enligt lagen (1974:202) om beräkning av strafftid vid s.k. 28:3-fängelse

JK 2550-17-4.3,

2018-03-19

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Polismyndighetens hantering av en förundersökning

JK 2531-17-2.5

2017-09-13

Inspektion av Polismyndigheten, lokalpolisområde Sollentuna den 30 och 31 maj 2017

JK 2503-17-4.3.1

2017-05-24

Anspråk på grund av personuppgifter i det s.k. Kringresanderegistret