Författningar utgivna av Konsumentverket

KOVFS 2022:2: Konsumentverkets föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2021:1) om information om enhetspriser för drivmedel

2022-12-21

KOVFS 2022:1: Konsumentverkets allmänna råd om ändring i Konsumentverkets allmänna råd (KOVFS 2018:3) om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp

2022-12-21

KOVFS 2021:1: Konsumentverkets föreskrifter om information om enhetspriser för drivmedel

2021-09-14

KOVFS 2020:2: (Titel saknas)

2020-03-05

KOVFS 2019:3: Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter

2020-01-12

KOVFS 2019:2: Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter

2020-01-12

KOVFS 2019:1: Konsumentverkets föreskrifter om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter

2019-05-01

KOVFS 2018:3: Konsumentverkets allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp1

2018-12-20

KOVFS 2018:2: paketresor samt Konsumentverkets föreskrifter om ändring (KOVFS 2009:17) i Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd (KOVFS 1993:3) om paketresor

2018-08-18

KOVFS 2018:1: Konsumentverkets föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2012:1) om prisinformation

2018-08-18

KOVFS 2016:1: Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter

2018-08-18

KOVFS 2015:2: reklamationsnämndens föreskrifter (KOVFS 2009:1) om konsumenttvister som inte prövas av nämnden beslutade den 2 december 2015 Allmänna reklamationsnämnden föreskriver att KOVFS 2009:1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2015.

2018-08-18

KOVFS 2012:3: Konsumentverkets föreskrifter om upphävande av Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2010:1) om benämningar på textilier

2018-08-18

KOVFS 2012:01: Konsumentverkets föreskrifter om prisinformation

2018-08-18

KOVFS 2011:5: Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet

2018-08-18

KOVFS 2011:4: Konsumentverkets föreskrifter om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt

2018-08-18

KOVFS 2011:3: Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet

2018-08-18

KOVFS 2011:1: Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter

2018-08-18

KOVFS 2010:4: Konsumentverkets föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1993:9) om leksakers säkerhet

2018-08-18

KOVFS 2010:3: Konsumentverkets allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp 1

2018-08-18

KOVFS 2010:1: Konsumentverkets föreskrifter om benämningar på textilier 1

2018-08-18

KOVFS 2009:16: Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av utomhusfärger och utomhuslacker

2018-08-18

KOVFS 2009:15: Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av inomhusfärger och inomhuslacker; 1 beslutade den 2 december 2009. Konsumentverket föreskriver 2 följande med stöd av 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning. Föreskrifternas ändamål 1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för miljömärkning av inomhusfärger och inomhuslacker. Definitioner 2 § I dessa föreskrifter avses med färg: pigmenterat beläggningsmaterial, i flytande form eller pasta- eller pulverform, som bildar ett täckande skikt med skyddande, dekorativa eller särskilda tekniska egenskaper när det appliceras på underlaget, lack: ofärgat beläggningsmaterial som bildar ett hårt transparent skikt med skyddande, dekorativa eller särskilda tekniska egenskaper när det appliceras på underlaget, dekorationsfärger och dekorationslacker: färger och lacker som appliceras på plats på byggnader, dessas utsmyckningar och detaljer och huvudsakligen används i dekorativt men också i skyddande syfte, träbets (lasyr): beläggningsprodukter som ger ett transparent eller halvtransparent skikt som används för dekoration och för att skydda trä mot väderpåverkan och som även underlättar underhållet av trä färgbrytningssystem: metod för tillverkning av olika färgnyanser genom att en bas blandas med olika färgämnen. Föreskrifternas tillämpningsområde 3 § Produktgruppen inomhusfärger och inomhuslacker ska omfatta dekorationsfärger och lacker samt träbets och liknande produkter. Produkterna ska vara avsedda för privat och yrkesmässigt bruk, ha tagits fram främst för inomhusbruk och marknadsföras för det ändamålet. Exempel på produkter som ingår i produktgruppen är 1. golvbeläggningar och golvfärger, 1

2018-08-18

KOVFS 2009:14: Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av madrasser; 1 beslutade den 21 oktober 2009. Konsumentverket föreskriver 2 följande med stöd av 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning. Föreskrifternas ändamål 1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för miljömärkning av madrasser. Föreskrifternas tillämpningsområde 2 § Med madrasser avses i dessa föreskrifter följande. a) Produkter för inomhusbruk som erbjuder en yta att vila eller sova på och som består av ett ytterfodral av tyg som är fyllt med olika material och kan placeras på en befintlig, stödjande sängstruktur. b) Latexskum, polyuretanskum och fjädrar som används som fyllning. c) Sängbottnar av trä som stöder madrasserna. d) Stoppade sängbottnar med fyllnadsmaterial ovanpå fjädrar, och madrasser som är utrustade med avtagbara och/eller tvättbara ytterfodral (resårmadrasser Från produktgruppen undantas uppblåsbara madrasser och vattenmadrasser samt madrasser som kan hänföras till rådets direktiv 93/42/EEG 3 av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter. Kriterier för miljömärkning 3 § EG:s miljömärke får tilldelas de produkter i produktgruppen madrasser som uppfyller kriterierna i bilagan till kommissionens beslut 2009/598/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till madrasser. 4 ________________________________

2018-08-18

KOVFS 2009:13: Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av hårda beläggningar; 1 beslutade den 21 oktober 2009. Konsumentverket föreskriver 2 följande med stöd av 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning. Föreskrifternas ändamål 1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för miljömärkning av hårda beläggningar. Föreskrifternas tillämpningsområde 2 § Med hårda beläggningar avses i dessa föreskrifter natursten, sten av krossmaterial, betongplattor, cementmosaik, keramiska plattor och cottoplattor, samtliga nämnda material för inomhus- och utomhusbruk utan relevant strukturell funktion. Kriterierna kan tillämpas både på golv- och väggbeläggningar om tillverkningsprocessen är identisk och samma material och tillverkningsmetoder används. Kriterier för miljömärkning 3 § EG:s miljömärke får tilldelas de produkter i produktgruppen hårda beläggningar som uppfyller kriterierna i bilagan till kommissionens beslut 2009/607/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för hårda beläggningar. 3 ________________________________ Övergångsbestämmelser 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2009 och gäller t.o.m. den 10 juli 2013. Vid ikraftträdandet upphör Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2003:6) om kriterier för EG:s miljömärkning av hårda golvbeläggningar att gälla. 1

2018-08-18

KOVFS 2009:12: Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av textilprodukter; 1 beslutade den 21 oktober 2009. Konsumentverket föreskriver 2 följande med stöd av 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning. Föreskrifternas ändamål 1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för miljömärkning av textilprodukter. Föreskrifternas tillämpningsområde 2 § Med textilprodukter avses i dessa föreskrifter följande. a) Kläder och accessoarer (såsom näsdukar, halsdukar, väskor, shoppingväskor, ryggsäckar, skärp och liknande) som består av minst 90 viktprocent textilfibrer. b) Inredningstextilier för inomhusbruk som består av minst 90 viktprocent textilfibrer med undantag för heltäckningsmattor och väggbeklädnader. c) Fibrer, garn och tyg, inklusive slitstark fiberduk, som används i textilier för a) eller b). I inget fall ska dun, fjädrar, membran och beläggningar tas med i beräkningen av procentandelen textilfibrer. Från produktgruppen undantas textilier som är behandlade med biocidprodukter, förutom i de fall då biocidprodukterna ingår i bilaga IA till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG 3 och där det verksamma ämnet är godkänt för användningen i fråga enlig bilaga V sagda direktiv. Kriterier för miljömärkning 3 § EG:s miljömärke får tilldelas de produkter i produktgruppen textilprodukter som uppfyller kriterierna i bilagan till kommissionens beslut 2009/567/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska 1

2018-08-18

KOVFS 2009:11: Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av logitjänster; 1 beslutade den 21 oktober 2009. Konsumentverket föreskriver 2 följande med stöd av 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning. Föreskrifternas ändamål 1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för miljömärkning av logitjänster. Föreskrifternas tillämpningsområde 2 § Produktgruppen logitjänster ska, som tjänst mot betalning, omfatta tillhandahållande av inomhusövernattning i lämpligt utrustade rum som är försedda med åtminstone sängplats. Tjänsten ska som huvudsak erbjudas turister, resenärer och övernattningsgäster. Tillhandahållande av inomhusövernattning kan också omfatta tillhandahållande av måltider, friskvårds- och fritidsaktiviteter och/eller grönområden. Kriterier för miljömärkning 3 § EG:s miljömärke får tilldelas campingplatser som uppfyller alla de kriterier som anges i avsnitt A i bilagan till kommissionens beslut 2009/578/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för logitjänster 3 och ett tillräckligt antal av de kriterier som anges i avsnitt B i sagda bilaga. Logitjänsten måste minst uppnå 20 poäng för den huvudsakliga tjänsten. Om måltider, grön- eller utomhusområden och friskvårds- eller fritidsaktiviteter tillhandahålls under samma förvaltning eller ägande som logitjänsten ska följande poäng läggas till a) tre poäng för måltider (här; frukost), b) tre poäng för grön- eller utomhusområden som är öppna för gästerna 1

2018-08-18

KOVFS 2009:10: Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av campingplatstjänster; 1 beslutade den 21 oktober 2009. Konsumentverket föreskriver 2 följande med stöd av 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning. Föreskrifternas ändamål 1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för miljömärkning av campingplatstjänster. Föreskrifternas tillämpningsområde 2 § Produktgruppen campingplatstjänster ska som huvudsaklig tjänst mot betalning omfatta tillhandahållandet av platser för flyttbara utrustningar för övernattning inom ett fastställt område. Den ska också omfatta andra logianläggningar som är avsedda för övernattningsgäster samt gemensamma utrymmen för allmänna tjänster, om dessa tillhandahålls inom det fastställda området. Även tillhandahållandet av måltider och fritidsaktiviteter inom ramen för campingplatsens förvaltning och ägande kan omfattas inom det fastställda området. Kriterier för miljömärkning 3 § EG:s miljömärke får tilldelas campingplatser som uppfyller alla de kriterier som anges i avsnitt A i bilagan till kommissionens beslut 2009/564/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för campingplatstjänster 3 och ett tillräckligt antal av de kriterier som anges i avsnitt B i sagda bilaga. Campingplatstjänsten måste minst uppnå a) 20 poäng för den huvudsakliga tjänsten, eller b) 24 poäng om dessutom andra logianläggningar som är avsedda för övernattningsgäster tillhandahålls. Om måltider, grön- eller utomhusområden och friskvårds- eller 1

2018-08-18

KOVFS 2009:9: Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av skodon; 1 beslutade den 21 oktober 2009. Konsumentverket föreskriver 2 följande med stöd av 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning. Föreskrifternas ändamål 1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om kriterier för miljömärkning av skodon. Föreskrifternas tillämpningsområde 2 § Med skodon avses i dessa föreskrifter alla artiklar som är avsedda att skydda eller täcka foten och som har en fast yttersula som kommer i kontakt med marken. Skodonet får inte innehålla några elektriska eller elektroniska komponenter. Kriterier för miljömärkning 3 § EG:s miljömärke får tilldelas de produkter i produktgruppen skodon som uppfyller kriterierna i bilagan till kommissionens beslut 2009/563/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för skodon. 3 ________________________________ Övergångsbestämmelser 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2009 och gäller t.o.m. den 10 juli 2013. Vid ikraftträdandet upphör Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2003:15) om kriterier för EG:s miljömärkning av skor att gälla. 2. Producenter som har ansökt eller ansöker om tilldelning av miljömärket under perioden den 9 juli 2009 – den 31 mars 2010 får bedömas enligt villkoren i KOVFS 2003:15 eller villkoren i denna KOVFS. 3. Producenter som tilldelas eller har tilldelats miljömärket enligt 1

2018-08-18

KOVFS 2009:8: Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av TV-apparater

2018-08-18

KOVFS 2009:7: Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter

2018-08-18

KOVFS 2009:3: Konsumentverkets föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1993:9) om leksakers säkerhet

2018-08-18

KOVFS 2008:8: Konsumentverkets allmänna råd om stegar och arbetsbockar beslutade den 27 november 2008

2018-08-18

KOVFS 2008:5: Konsumentverkets allmänna råd om glaciärsäkerhet

2018-08-18

KOVFS 2007:15: Konsumentverkets föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1998:11) om marknadsföring av kristallglas

2018-08-18

KOVFS 2007:13: Konsumentverkets föreskrifter om provningsrapporter avseende vissa farliga tändare

2018-08-18

KOVFS 2005:2: Konsumentverkets föreskrifter om stöd till kommersiell service

2018-08-18

KOVFS 2004:5: Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter

2018-08-18

KOVFS 1998:11: Konsumentverkets föreskrifter om marknadsföring av kristallglas

2018-08-18

KOVFS 1995:2: Konsumentverkets föreskrifter om märkning av skor

2018-08-18

KOVFS 1993:9: Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet

2018-08-18