SOU 2014:20

Läkemedel för särskilda behov

Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet

Regeringen beslutade den 16 juni 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av vissa frågor som rör prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Vid fyra tillfällen, den 22 september 2011, den 14 juni 2012, den 7 mars 2013 och den 20 februari 2014 har regeringen beslutat om tillläggsdirektiv till utredningen. Uppdragets första delar redovisades den 31 oktober 2012 och vissa andra delar redovisades den 5 april 2013. I de delar som återstår efter detta delbetänkande ska redovisning ske senast den 30 oktober 2014.

Som särskild utredare förordnades länsrådet Sofia Wallström fr.o.m. den 16 juni 2011. Sofia Wallström entledigades från uppdraget fr.o.m. den 24 juni 2013 och tidigare t.f. generaldirektören Anna Märta Stenberg utsågs till särskild utredare fr.o.m. den 1 augusti 2013. Övriga medverkande i utredningens arbete anges nedan.

Som experter förordnades, med verkan fr.o.m. den 27 september 2011, utredaren Carl Magnus Berglund, verksamhetsområdeschefen Gunnel Bridell, djurskyddschefen Björn Dahlén, ämnesrådet Peter Frykblom, utredaren Erica Hagblom, rådmannen Erik Hjulström, avdelningsdirektören Suzanne Isberg, kanslirådet Pontus Johansson, ämnesrådet Stefan Karlsson, chefsstrategen Maria Landgren, läkemedelschefen Maria Landgren, chefsekonomen Douglas Lundin, föredraganden Per Olevik, dåvarande kanslirådet, numera hovrättsrådet Olof Simonsson, handläggaren Karina Tellinger och kanslirådet Aase Tronstad.

Peter Frykblom entledigades den 14 december 2011 och samma dag förordnades nationalekonomen, numera departementssekreteraren Thomas Broberg och civilekonomen Anita Lundin som experter. Den 10 maj 2012 entledigades Per Olevik medan

avdelningschefen Göran Karreskog och departementssekreteraren Annika Löfgren förordnades som experter, allt med verkan fr.o.m. den 18 maj 2012.

Den 21 september 2012 entledigades Björn Dahlén och förordnades veterinärinspektören Kinfe Girma att vara expert i utredningen fr.o.m. den 24 september 2012. Den 13 november 2012 entledigades Aase Tronstad och förordnades leg. veterinären Gunilla Eklund som expert fr.o.m. den 12 november 2012. Den 11 maj 2013 entledigades Thomas Broberg och Douglas Lundin och förordnades juristen Marianne Aufrecht-Gustafsson och departementssekreteraren Ruth-Aïda Nahum att vara experter i utredningen fr.o.m. den 10 juni 2013. Den 8 oktober entledigades Erica Hagblom och förordnades chefsjuristen Joakim Brandberg som expert i utredningen fr.o.m. den 1 oktober 2013. Den 8 november 2013 entledigades Karina Tellinger och förordnades Gunilla Thörnwall Bergendahl att vara expert i utredningen fr.o.m. den 23 oktober 2013. Den 16 december 2013 entledigades Gunnel Bridell och förordnades apotekaren Marianne Nordling att vara expert i utredningen fr.o.m. den 1 januari 2014.

Som sekreterare anställdes kanslirådet Helena Santesson Kurti fr.o.m. den 1 augusti 2011, kanslirådet Karin Lewin fr.o.m. den 1 september 2011, ämnesrådet Fredrik Andersson fr.o.m. den 1 oktober 2011 och t.o.m. den 30 november 2013 samt utredaren Erica Hagblom fr.o.m. den 1 oktober 2013. Jur. kand. Thomas Utterström var anställd fr.o.m. den 1 december 2011 t.o.m. den 31 mars 2013 för att arbeta med den del av uppdraget som rörde ersättning vid läkemedelsskador.

Utredningen har antagit namnet Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07).

Utredningen har tidigare lämnat delbetänkandena Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden (SOU 2012:75) och Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23).

Anna Märta Stenberg svarar som särskild utredare ensam för innehållet i betänkandet. Experterna har emellertid deltagit i arbetet i sådan utsträckning att det är befogat att använda uttrycket utredningen eller vi-form i betänkandet. Det hindrar inte att skilda uppfattningar kan finnas i enskildheter. Arbetet fortsätter nu med återstående frågor.

Stockholm i april 2014

Anna Märta Stenberg /Erica Hagblom Karin Lewin Helena Santesson Kurti

7

Innehåll

Förkortningar ..................................................................... 15

Sammanfattning ................................................................ 17

Summary .......................................................................... 29

1 Författningsförslag...................................................... 43

2 Utredningens uppdrag och arbete ................................ 65

2.1 Uppdraget ................................................................................. 65 2.2 Utredningsarbetet .................................................................... 66

2.3 Betänkandets disposition ......................................................... 68

3 Inledning ................................................................... 69

3.1 Dagens läkemedelssystem ....................................................... 69 3.1.1 Läkemedel och deras kostnader ................................... 69 3.1.2 Landstingens kostnadsansvar ....................................... 70 3.1.3 Apoteksmarknaden ....................................................... 70 3.1.4 Försäljning och distribution ........................................ 71 3.1.5 Andra förändringar i läkemedelsdistributionen .......... 71 3.1.6 Förändringar i myndighetsstrukturen ......................... 72 3.1.7 Nationella läkemedelsstrategin, NLS .......................... 72 3.1.8 Satsningar på E-hälsoområdet och E-

hälsomyndigheten ......................................................... 73

Innehåll SOU 2014:20

8

3.2 Utredningens ansats ................................................................. 73 3.2.1 Utgångspunkter ............................................................ 74 3.2.2 Tre angelägna behandlingsalternativ ............................ 74

4 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel ................................................. 77

4.1 Uppdraget ................................................................................. 77

4.2 Vad är smittskyddsläkemedel? ................................................ 77 4.3 Syftet med smittskyddslagstiftningen..................................... 78

4.4 Aktörer på området .................................................................. 79 4.4.1 Myndigheterna inom smittskyddsområdet ................. 79 4.4.2 Socialstyrelsen ............................................................... 80 4.4.3 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) .................. 81 4.4.4 Folkhälsomyndigheten ................................................. 81 4.4.5 Landstingen ................................................................... 83 4.4.6 Smittskyddsläkarna ....................................................... 83 4.4.7 Europeiskt centrum för förebyggande och

kontroll av sjukdomar (ECDC)................................... 84

4.5 Kostnadsfrihet för vård och läkemedel inom smittskyddsområdet ................................................................. 84 4.5.1 Undersökning, vård och behandling ............................ 84 4.5.2 Läkemedel ...................................................................... 86 4.5.3 Vilka patienter omfattas av kostnadsfriheten? ............ 87 4.5.4 Vilka sjukdomar omfattas? ........................................... 88 4.6 Smittskyddsläkemedel och lagen om läkemedelsförmåner m.m. ........................................................ 89 4.7 Landstingens kostnadsansvar .................................................. 90 4.7.1 Tidigare hantering av smittskyddsläkemedel .............. 90 4.7.2 Landstingens kostnadsansvar i dag .............................. 91 4.8 Priser på smittskyddsläkemedel .............................................. 93 4.9 Kostnader för smittskyddsläkemedel ...................................... 93

Innehåll

9

4.10 Tillgången till smittskyddsläkemedel ..................................... 96 4.10.1 Inledning ....................................................................... 96 4.10.2 Skyldighet att leverera och tillhandahålla

läkemedel ....................................................................... 97

4.10.3 Leveransproblem och restnoteringar av smittskyddsläkemedel .................................................. 99 4.10.4 Åtgärder vid restnoteringar ........................................ 103 4.10.5 Lagerhållning av smittskyddsläkemedel på apotek ... 106 4.10.6 Orsaker till bristande tillgång .................................... 107 4.10.7 Läkemedelsverkets kartläggning av restnoteringar .. 108 4.11 Beredskapslager m.m. ............................................................ 111 4.11.1 Nuvarande beredskapslagring .................................... 111 4.11.2 Nationell försörjning av vissa vacciner och

antidoter ...................................................................... 113

4.12 Internationell utblick ............................................................. 114 4.12.1 Sammanfattning av reglering m.m. i några länder .... 114 4.12.2 Norge ........................................................................... 116 4.12.3 Finland ......................................................................... 117 4.12.4 Danmark ...................................................................... 119 4.12.5 Tyskland ...................................................................... 120 4.12.6 Kort om internationellt samarbete ............................ 122

5 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel .... 125

5.1 Uppdraget ............................................................................... 125

5.2 Smittskyddsläkemedel och läkemedelsförmånerna ............. 125 5.3 Inledning ................................................................................. 126

5.4 Kostnadseffektivitet och pris för smittskyddsläkemedel som inte har prövats enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m. ..................................................... 128 5.5 Prissättning av läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen .................................................................... 133

5.6 Uppföljning av kostnader m.m. avseende smittskyddsläkemedel ............................................................ 135

Innehåll SOU 2014:20

10

5.7 Tillgång till smittskyddsläkemedel ........................................ 161 5.7.1 Inriktning för utredningens överväganden ................ 161 5.7.2 Restnoteringar av smittskyddsläkemedel .................. 162 5.7.3 Tillhandahållandet på apoteken .................................. 164 5.7.4 Åtgärder för att åstadkomma bättre tillgänglighet

till smittskyddsläkemedel ........................................... 167

5.7.5 Utredningens bedömning ........................................... 183 5.8 EU-rättsliga aspekter ............................................................. 190

5.9 Konsekvenser .......................................................................... 191 5.9.1 Patienterna ................................................................... 191 5.9.2 Vården .......................................................................... 192 5.9.3 Det allmännas kostnader för

läkemedelsförmånerna ................................................ 193

5.9.4 Öppenvårdsapoteken .................................................. 193 5.9.5 Partihandlarna ............................................................. 195 5.9.6 Läkemedelsföretagen .................................................. 195 5.9.7 E-hälsomyndigheten ................................................... 196 5.9.8 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ................ 197 5.9.9 Läkemedelsverket ........................................................ 197 5.9.10 Socialstyrelsen ............................................................. 197 5.9.11 Övrigt .......................................................................... 198

6 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och prissättning av licensläkemedel ............................ 199

6.1 Uppdraget ............................................................................... 199

6.2 Vad är licensläkemedel? ......................................................... 200 6.3 Ansökan om licens att sälja läkemedel .................................. 202

6.4 När bör licens beviljas? .......................................................... 202 6.5 Orsaker till förskrivning av licensläkemedel ........................ 204 6.5.1 Förändringar i läkemedelssortimentet ....................... 204 6.5.2 Behov av annat än godkända formuleringar .............. 205 6.6 Patientsäkerhetsaspekter ....................................................... 205 6.7 Compassionate Use Program ................................................ 206

Innehåll

11

6.8 Närmare om licensansökan, beslut och expediering ............ 206 6.8.1 Ansökan och motivering ............................................ 206 6.8.2 Ansökningsavgift ........................................................ 207 6.8.3 Läkemedelsverkets handläggning och beslut ............ 208 6.8.4 It-stöd för hantering av ansökningar ......................... 208 6.8.5 Produktinformation om licensläkemedel .................. 209 6.8.6 Anskaffning och expediering av licensläkemedel ..... 210 6.8.7 Ansökningar av annan än apotek ............................... 210 6.9 Utvecklingen av antalet sökta och beviljade licenser ........... 212 6.9.1 Antalet ansökningar ................................................... 212 6.9.2 Avslag på licensansökningar ...................................... 213 6.10 Kostnader för licensläkemedel .............................................. 213

6.11 Licensläkemedel och förmånssystemet ................................ 214 6.11.1 TLV:s beslut om pris och subvention ....................... 214 6.11.2 Underlag för hälsoekonomisk prövning ................... 215 6.11.3 TLV:s praxis för olika typer av licensläkemedel ....... 216 6.11.4 Försäljningspris för licensläkemedel ......................... 220 6.12 Tidigare rapporter och skrivelser om hanteringen av licensläkemedel ....................................................................... 220 6.12.1 LFN:s skrivelse från 2003 .......................................... 220 6.12.2 Skrivelse om förenklat förfarande för

licensläkemedel ........................................................... 221

6.12.3 Omreglering av apoteksmarknaden ........................... 221 6.12.4 TLV:s rapport från 2010 ............................................. 221 6.12.5 Läkemedelsverkets rapport om licensläkemedel 2010 ............................................................................. 222 6.12.6 Läkemedelsverkets rapport om licenshantering 2012 ............................................................................. 224 6.12.7 Läkemedelsverkets rapport om sjukvårdens behov av licensläkemedel 2013................................... 227

7 Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel ................................. 229

7.1 Inledning och uppdraget ....................................................... 229

7.2 Begreppen licensläkemedel och apotek ................................ 229 7.3 Vem ska få ansöka om licens? ............................................... 231

Innehåll SOU 2014:20

12

7.4 Licensansökan av annan än apotek eller förskrivare ............ 236 7.5 Möjlighet att hämta ut licensläkemedel på valfritt öppenvårdsapotek ................................................................... 243

7.6 Nationellt register över beviljade licenser? ........................... 261 7.6.1 Kommunikationslösningen och behovet av ett

nytt nationellt register ................................................ 261

7.6.2 Personuppgiftsbehandling och sekretess ................... 265 7.6.3 Behov av författningsändringar? ................................ 274 7.6.4 Lagens tillämpningsområde och definitioner ............ 279 7.6.5 Krav på behandling, hantering och förvaring ............ 282 7.6.6 Förhållande till personuppgiftslagen ......................... 283 7.6.7 Den enskildes inställning till personuppgiftsbehandlingen ...................................... 283 7.6.8 Personuppgiftsansvar .................................................. 286 7.6.9 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen .............. 289 7.6.10 Personuppgiftsbehandling för annat ändamål ........... 293 7.6.11 Sökbegrepp .................................................................. 294 7.6.12 Uppgiftsskyldighet och direktåtkomst ..................... 297 7.6.13 Utlämnande på medium för automatiserad behandling ................................................................... 305 7.6.14 Bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll .......................................................... 306 7.6.15 Bevarande av personuppgifter .................................... 308 7.6.16 Rättelse och skadestånd .............................................. 312 7.6.17 Information till den enskilde ...................................... 313 7.6.18 Övergångsbestämmelser ............................................. 314 7.6.19 Förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal ................................................. 315 7.7 Licensläkemedel och förmånssystemet ................................. 317 7.7.1 Subvention av licensläkemedel ................................... 317 7.7.2 Subvention när ett licensläkemedel ersätts av ett

godkänt läkemedel ...................................................... 335

7.8 EU-rättsliga aspekter ............................................................. 341

7.9 Konsekvenser .......................................................................... 341 7.9.1 Patienterna och djurägarna ......................................... 341 7.9.2 Vården .......................................................................... 342 7.9.3 Veterinärerna ............................................................... 342

Innehåll

13

7.9.4 Det allmännas kostnader för läkemedelsförmånerna ................................................ 343 7.9.5 Öppenvårdsapoteken .................................................. 343 7.9.6 Partihandeln ................................................................ 345 7.9.7 Läkemedelsföretagen .................................................. 345 7.9.8 E-hälsomyndigheten ................................................... 346 7.9.9 Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket ................. 348 7.9.10 Läkemedelsverket ....................................................... 348 7.9.11 Datainspektionen ........................................................ 349 7.9.12 Domstolarna ............................................................... 350 7.9.13 Övrigt .......................................................................... 350

8 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende prissättning av extemporeläkemedel, lagerberedningar och rikslicenser ........................................................ 351

8.1 Uppdraget ............................................................................... 351 8.2 Vad är extemporeläkemedel, lagerberedningar och rikslicenser? ............................................................................ 351 8.2.1 Inledning ..................................................................... 351 8.2.2 Extemporeläkemedel .................................................. 352 8.2.3 Lagerberedningar ........................................................ 354 8.2.4 Rikslicenser ................................................................. 354 8.3 Behovet av extemporeläkemedel, lagerberedningar och rikslicenser .............................................................................. 355 8.4 Produktinformation, förskrivning och expedition .............. 355

8.5 Marknaden för extempore och nuvarande aktörer .............. 356 8.5.1 APL .............................................................................. 357 8.5.2 Unimedic AB .............................................................. 358 8.5.3 Distribution av extemporeläkemedel,

lagerberedningar och rikslicenser .............................. 358

8.6 TLV:s beslut om pris och subvention ................................... 358 8.6.1 Extemporeläkemedel .................................................. 359 8.6.2 Lagerberedning utan rikslicens .................................. 361 8.6.3 Lagerberedning med rikslicens .................................. 362 8.7 Rapporter om extemporeläkemedel ...................................... 362

Innehåll SOU 2014:20

14

9 Överväganden och förslag om prissättning av extemporeläkemedel, lagerberedningar och rikslicenser .............................................................. 365

9.1 Uppdraget ............................................................................... 365

9.2 Inledning ................................................................................. 365 9.3 Överväganden och förslag ..................................................... 366

9.4 EU-rättsliga aspekter ............................................................. 374 9.5 Konsekvenser .......................................................................... 375 9.5.1 Patienterna ................................................................... 375 9.5.2 Vården .......................................................................... 375 9.5.3 Det allmännas kostnader för

läkemedelsförmånerna ................................................ 376

9.5.4 Extemporeapoteken .................................................... 376 9.5.5 Öppenvårdsapoteken .................................................. 376 9.5.6 E-hälsomyndigheten ................................................... 377 9.5.7 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ................ 377 9.5.8 Läkemedelsverket ........................................................ 377 9.5.9 Domstolarna ................................................................ 377 9.5.10 Övrigt .......................................................................... 378

10 Ikraftträdande .......................................................... 379

11 Författningskommentar ............................................. 381

Bilagor

Bilaga 1 Kommittédirektiv 2011:55 .............................................. 401

Bilaga 2 Tilläggsdirektiv 2011:82 .................................................. 439 Bilaga 3 Tilläggsdirektiv 2012:66 .................................................. 467

Bilaga 4 Tilläggsdirektiv 2013:26 .................................................. 471 Bilaga 5 Tilläggsdirektiv 2014:21 .................................................. 477

15

Förkortningar

AIP apotekens inköpspris APL Apotek Produktion & Laboratorier AB ATC Anatomical Therapeutic Chemical Classification AUP apotekens utförsäljningspris CUP Compassionate Use Program EG Europeiska gemenskapen EHM E-hälsomyndigheten EMA European Medicines Agency EU Europeiska unionen FHM Folkhälsomyndigheten IVO Inspektionen för vård och omsorg LIF Läkemedelsindustriföreningen LV Läkemedelsverket LVFS Läkemedelsverkets författningssamling MAH innehavare av marknadsföringstillstånd för läkemedel NPL Nationellt Produktregister för Läkemedel QALY Quality-Adjusted Life Year, kvalitetsjusterat levnadsår SKL Sveriges Kommuner och Landsting SMI Smittskyddsinstitutet SOSFS Socialstyrelsens författningssamling SOU Statens offentliga utredningar SVA Statens veterinärmedicinska anstalt TLV Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLVFS Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling VARA Nationellt produkt- och artikelregister

17

Sammanfattning

Uppdraget

Utredningens uppdrag är att göra en översyn av vissa frågor som rör prissättning, tillgång och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet.

I detta delbetänkande behandlas frågor om

 hantering och prissättning av smittskyddsläkemedel

 hantering och prissättning av licensläkemedel

 prissättning av extemporeläkemedel

De delar av uppdraget som utredningen tidigare behandlat respektive avser att behandla i kommande betänkande beskrivs kortfattat i kapitel 2.

Bakgrund och utgångspunkter

De svenska läkemedelskostnaderna uppgår till cirka 36 miljarder kronor årligen. Detta omfattar läkemedel i sjukvården, det som förskrivs på recept samt receptfria läkemedel. Läkemedelskostnaden täcker ersättningen till läkemedelstillverkarna för forskning och utveckling av nya läkemedel, tillverkning av läkemedel, distribution av läkemedel samt ersättning för apotekssystemet, i syfte att få hög tillgänglighet och god farmaceutisk rådgivning.

Patienten betalar med vissa undantag hela kostnaden för receptfria läkemedel och där är prissättningen fri. Patienten betalar egenavgift för läkemedel som förskrivs på recept och som ingår i läkemedelsförmånerna, och för dessa läkemedel är priserna reglerade. Läkemedel, som förskrivs i syfte att minska risken för smittspridning av allmänfarliga sjukdomar som t.ex. tuberkulos och hepatit C, är

Sammanfattning SOU 2014:20

18

dock kostnadsfria för patienten. Priserna för läkemedel som används inom slutenvården eller vid annan behandling inom vården bestäms i offentliga upphandlingar.

Ett läkemedel måste i regel vara godkänt innan det får säljas, se 5 § läkemedelslagen (1992:859). I Sverige finns drygt 11 500 godkända läkemedel. Trots detta har patienter och djur ibland behov av andra läkemedel eller läkemedelsformer. Det kan t.ex. bero på att ett godkänt läkemedel mot det aktuella tillståndet saknas. Det kan också bero på att ett godkänt läkemedel haft otillräcklig effekt eller att det inte tolererats av patienten. De alternativ som då finns är att förskriva ett s.k. licensläkemedel (ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige men kan vara det i något annat land) eller ett extemporeläkemedel (läkemedel som framställts för en viss patient).

Som utgångspunkt för förslagen i betänkandet har utredningen vägletts av den målsättning om god tillgänglighet som legat till grund för apoteksreformen som trädde i kraft under 2009. Utredningen anser vidare att förslagen ska stödja en jämlik vård över landet samtidigt som de ska göra det möjligt för det offentliga att utöva en rimlig kostnadskontroll.

Det har framstått som särskilt viktigt att förslagen vilar på gemensamma lösningar. Utredningen har därför försökt anpassa förslagen så långt det varit möjligt till de strukturer som gäller för öppenvårdsläkemedel i allmänhet.

Denna ansats har inneburit att utredningen fokuserat på lösningar som fungerar på den omreglerade apoteksmarknaden och i de strukturer som byggs upp kring den nya E-hälsomyndigheten.

De tre grupper av läkemedel som behandlas i detta betänkande har det gemensamt att det är angeläget att de finns att tillgå och att det krävs en viss anpassning för att de ska kunna kvarstå eller inordnas i systemet för hanteringen av öppenvårdsläkemedel.

Smittskyddsläkemedel är sinsemellan mycket olika och det saknas allmän klassificering av dem. Det är syftet med användningen i det enskilda fallet som definierar att de hanteras som smittskyddsläkemedel. Gemensamt för dem är dock att det är av stor samhällelig vikt att behandlingen ges och att den också följs. Läkemedlen är kostnadsfria för patienten och landstingen står för kostnaden fullt ut.

Licensläkemedel visar stora likheter med andra öppenvårdsläkemedel med den skillnaden att de inte är godkända för försäljning här i landet. Försäljningen av dem tillåts för en viss patient eller djur/djurslag när annat godkänt läkemedel inte är lämpligt eller

SOU 2014:20 Sammanfattning

19

saknas. Tillstånd för försäljning och kostnadskontroll utgör därmed särskilda utmaningar. Frågor om tillgången till dessa läkemedel samt kostnadskontroll och finansiering utgör problem som behöver lösas.

Extemporeläkemedel framställs för en viss patients behov. Tillverkningen är situationsanpassad och tillgodoser många gånger angelägna behov där det saknas andra behandlingsalternativ. Problemet att inordna extemporeläkemedel bland övriga öppenvårdsläkemedel sammanhänger med svårigheter att prissätta och kostnadskontrollera dessa. Den extemporetillverkning som sker i form av lagerberedningar har större likheter med övriga godkända öppenvårdsläkemedel men formerna för kostnadskontroll behöver utvecklas.

För dessa tre grupper av läkemedel har utredningen strävat efter att skapa en gemensam struktur och finna lösningar som kan inordnas i nu existerande system för hantering av öppenvårdsläkemedel i och utom läkemedelsförmånerna.

Hantering och prissättning av smittskyddsläkemedel (kapitel 4 och 5)

Utredningens uppdrag är att analysera och pröva

 om de syften som anges i smittskyddslagen (2004:168) kan kombineras med ökade krav på kostnadseffektivitet och i så fall lämna förslag på en mer samlad hantering av smittskyddsläkemedel,

 hur tillgången på smittskyddsläkemedel kan förbättras,

 om läkemedel som är kostnadsfria för den enskilde ska kunna ingå i förmånen, och

 hur det allmänna kan få en sammanhållen bild av kostnaderna för samhället för läkemedel förskrivna på recept.

Syftet med smittskyddslagstiftningen är primärt att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar och inte att tillförsäkra den enskilde erforderlig vård. Samtidigt ska lagstiftningen ge ett skydd även åt den som är smittad.

Smittskyddsläkemedel är ingen särskild kategori av läkemedel utan utgörs av alla de olika läkemedel som ordineras till en patient

Sammanfattning SOU 2014:20

20

som har eller misstänks ha en allmänfarlig smittsam sjukdom och som behövs för att minska risken för smittspridning. Sådana läkemedel är enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen kostnadsfria för patienten. Läkemedel som vanligen används är antibiotika och antivirala läkemedel.

Landstingen är skyldiga att stå för hela kostnaden för läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen. Ersättning för kostnaderna för smittskyddsläkemedel har reglerats genom det s.k. läkemedelsavtalet mellan staten och landstingen.

Prissättning och hantering

De flesta av de läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen har prövats enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m. och fått ett pris fastställt av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Utredningens bedömning är att smittskyddsläkemedel som inte har prövats enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m. bör kunna bli föremål för en hälsoekonomisk bedömning inom ramen för det s.k. klinikläkemedelsprojektet hos TLV.

Utredningen har erfarit att det råder viss oklarhet om bestämmelserna om pris gäller när ett läkemedel, som har prövats av TLV, förskrivs enligt smittskyddslagen. Utredningens analys pekar dock på att det är de av TLV fastställda priserna som tillämpas. För att undvika oklarheter i apotekens prissättning föreslår utredningen att det av lagen om läkemedelsförmåner m.m. ska framgå att bestämmelserna om pris och apotekens rätt att förhandla om pris ska gälla även när läkemedlet har förskrivits enligt smittskyddslagen.

Det saknas i dag möjligheter att enkelt följa upp vilka läkemedel och därmed kopplade kostnader som är aktuella för smittskyddsläkemedlen. För att öka möjligheterna till uppföljning och underlätta apotekens fakturering till landstingen föreslår utredningen att E-hälsomyndigheten ska förmedla dessa fakturor (på samma sätt som sker för läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånerna). För att detta ska kunna ske krävs att uppgiften om att läkemedlen är kostnadsfria enligt smittskyddslagen anges på ett strukturerat sätt på recepten. Vidare krävs då att anpassningar görs i såväl journalsystemen, apotekens receptexpeditionssystem som E-hälsomyndighetens system.

Utredningen föreslår mot denna bakgrund att receptregistret ska få innehålla uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen.

SOU 2014:20 Sammanfattning

21

Öppenvårdsapoteken ska lämna ut uppgifter om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen till E-hälsomyndigheten som ska vidarebefordra uppgiften till landstingen. E-hälsomyndighetens statistik kommer därför att kunna innehålla uppgifter om smittskyddsläkemedel.

Det är utredningens bedömning att den föreslagna konstruktionen kan utgöra förebild för eventuella framtida förslag avseende andra läkemedelsgrupper som inte ersätts genom läkemedelsförmånerna.

Tillgång

Utredningen har analyserat och prövat olika åtgärder som skulle kunna förbättra tillgången till smittskyddsläkemedel. Det har visat sig svårt att få en entydig bild av hur stort problemet med tillgången är. Utredningen finner därför att ökade krav på aktörerna i form av formella skyldigheter att leverera och lagerhålla läkemedel skulle vara allför ingripande. Vidare har de senaste åren präglats av att den nya apoteksmarknaden successivt hittat sina former. Utredningen vill därför peka på att det redan i dag går att uppnå förbättringar genom utökad information och samverkan mellan berörda. Den söktjänst som Sveriges Apoteksförening för närvarande tar fram tillsammans med LIF bör underlätta för vården och patienterna att vända sig till apotek som håller aktuella läkemedel i lager. Vidare bedömer utredningen att den faktureringslösning som föreslås i betänkandet kommer att öka kunskapen om användningen av smittskyddsläkemedel och utgöra underlag för diskussioner om vilka läkemedel vården finner angeläget att apoteken håller i lager. Sammanfattningsvis är det utredningens bedömning att aktörerna genom förbättrad information och samverkan kan arbeta proaktivt med att öka tillgången till smittskyddsläkemedel på den plats och vid den tidpunkt då de behövs. För att utforma och och samordna de insatser som krävs för att säkerställa försörjningen av läkemedel som behövs av smittskyddsskäl bör Socialstyrelsen få i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan. Detta arbete bör ske i samråd med bl.a. smittskyddsläkarna, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, företrädare för apoteksbranschen, partihandlarna, läkemedelsföretagen samt landstingen och deras läkemedelskommittéer.

Sammanfattning SOU 2014:20

22

Hantering och prissättning av licensläkemedel (kapitel 6 och 7)

Uppdraget avseende licensläkemedel är enligt tilläggsdirektiven (dir. 2011:82) att

 lämna förslag på hur prissättningen av licensläkemedel ska utformas på en omreglerad apoteksmarknad, och

 lämna förslag som gör att patienten inte behöver betala mer än högkostnadsskyddet för läkemedel under den tid TLV prövar om ett licensläkemedel som godkänts för försäljning ska subventioneras,

Uppdraget utvidgades genom tilläggsdirektiv 2013:26 till att även omfatta att

 lämna förslag på en ordning genom vilken apotekskunder kan hämta ut licensläkemedel på vilket apotek som helst oavsett vilket apotek som har beviljats försäljningslicensen,

 därvid beakta i vilken mån ett sådant system påverkar den avgift som det ansökande apoteket erlägger vid ansökan samt möjligheten att föra talan mot ett beslut om avslag på ansökan om licens och

 överväga om ett nationellt register över beviljade licenser bör införas och vid behov lämna förslag till författningsreglering, placering och finansiering samt åtkomst till ett sådant register. Utredningen ska i detta arbete överväga vilka eventuella ändringar som behöver göras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 se över om nuvarande principer för vem som utfärdar en ansökan om licens samt vem som betalar avgifter till Läkemedelsverket är ändamålsenliga,

 se över vilka för- och nackdelar som det skulle medföra att föra över kostnaden för ansökningsavgiften på den som förskriver läkemedlet,

 analysera de rättsliga förutsättningarna för ett sådant alternativ och även andra rättsliga frågor av betydelse för hanteringen av licensläkemedel och

SOU 2014:20 Sammanfattning

23

 se över hantering och användning av licensansökningar från andra än apotek och analysera olika alternativ för att tillgodose de behov som finns av sådana licenser. I detta ligger att analysera vilka alternativ som är förenliga med gällande regelverk och vilka fördelar och nackdelar sådana alternativ har. Vid behov står det utredaren fritt att även analysera och lämna förslag på förändringar i gällande regelverk. Konsekvenserna av sådana eventuella förslag ska i så fall analyseras.

Ett läkemedel måste vara godkänt innan det får säljas, se 5 § läkemedelslagen (1992:859). Det föreligger dock ibland behov av att förskriva läkemedel som inte är godkända. Ett sjukdomstillstånd kan behöva behandlas med ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige, men som är godkänt i något annat land. Det kan t.ex. bero på att ett godkänt läkemedel mot det aktuella tillståndet saknas. Det kan också bero på att ett godkänt läkemedel haft otillräcklig effekt eller att det inte tolererats av patienten.

I sådana fall kan Läkemedelsverket ge apoteket tillstånd att sälja ett läkemedel som inte är godkänt för försäljning i Sverige. Ett sådant tillstånd kallas licens. Möjligheten till detta regleras i 5 § läkemedelslagen (1992:859) där det anges att om det finns särskilda skäl får tillstånd till försäljning av ett läkemedel lämnas även om läkemedlet inte är godkänt eller registrerat.

Ansökning om licens görs av apotek och åtföljs av en motivering från förskrivaren där behovet av det icke godkända läkemedlet beskrivs. Läkemedelsverket beviljar årligen cirka 68 000 ansökningar om licens.

Licensläkemedlen är en mycket heterogen grupp av läkemedel som kan indelas i olika kategorier:

 Avregistrerade läkemedel (av kommersiella skäl) som är föremål för fortsatt förskrivning

 Avregistrerade läkemedel (av säkerhetsskäl) som bedöms nödvändiga att kunna använda i vissa fall

 Läkemedel som är inne i en godkännandeprocess och t.ex. förskrivs till patienter som fått läkemedlet i samband med kliniska prövningar.

 Läkemedel som är godkända i annat land, men som inte marknadsförts i Sverige

 Läkemedel som inte är godkänt i annat EU-land

Sammanfattning SOU 2014:20

24

 Läkemedel som inte är godkänt i något land

Hantering

Det är apoteken som i dag ansöker om licens vilket innebär ett tillstånd till försäljning av ett icke godkänt läkemedel medan förskrivaren motiverar behovet. Öppenvårdsapoteken utgör sjukvårdens förlängda arm genom distribution av läkemedel och farmaceutisk rådgivning till patienten. Utredningen har övervägt om någon annan bör ansöka om licens, t.ex. förskrivaren. Efter en genomgång av för- och nackdelar med dessa alternativ har utredningen stannat vid att ordningen med att apotek ansöker om licens bör behållas. Utredningen har därvid särskilt beaktat det faktum att licens innebär ett tillstånd till försäljning. Utifrån samma resonemang föreslår utredningen att den partihandlare som bedriver detaljhandel med vacciner och serum till veterinär enligt 4 kap. lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska få ansöka om licens för försäljning av icke godkända vacciner och serum. Utredningens förslag i denna del möjliggör att t.ex. Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, med stöd av sitt partihandelstillstånd kan ansöka om licens för vacciner och serum.

Under den tid Apoteket AB drev samtliga apotek kunde patienterna hämta ut ett licensläkemedel på valfritt apotek oavsett vilket apotek som ansökt hos Läkemedelsverket. I samband med omregleringen upphörde denna möjlighet vilket innebär en försämrad tillgänglighet. Utredningen har funnit att det går att skapa en ordning där ett beslut om licens (tillstånd till försäljning till konsument av ett icke godkänt läkemedel) kan gälla på samtliga öppenvårdsapotek. Denna ordning kan innebära att formerna för finansiering av Läkemedelsverkets arbete med ansökningarna kan komma att behöva ses över på sikt.

Ett av utredningens uppdrag är att överväga om ett nationellt register över beviljade licenser bör inrättas. Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten står i begrepp att införa ett system för hantering av ansökningar och beslut om licens, den s.k. kommunikationslösningen. Utredningens bedömning är att detta system ersätter behovet av ett nytt särskilt register. Det kan konstateras att kommunikationslösningen kommer att hantera många känsliga personuppgifter. Det är av vikt att denna typ av uppgifter hanteras

SOU 2014:20 Sammanfattning

25

på ett säkert sätt. Utredningen föreslår därför en särskild registerlag som beskriver hur hanteringen får ske.

Prissättning

Utredningen föreslår att licensläkemedel per automatik ska omfattas av läkemedelsförmånerna utom i de fall där TLV fattat särskilt beslut om pris och subvention.

Ett alternativ som utredningen övervägt är att licensläkemedlen inte omfattas av läkemedelsförmånerna, men att landstingen ska stå för kostnaderna. Utredningen anser dock att alternativet att licensläkemedlen omfattas av läkemedelsförmånerna är att föredra och att det går att skapa en lösning som är förutsägbar, ger rimliga möjligheter till kostnadskontroll och innebär lika villkor över landet för de patienter som behöver licensläkemedel.

Då dessa läkemedel inte är satta på marknaden i Sverige saknas det ofta en tydlig part som skulle kunna ansöka om pris hos TLV. Utredningen föreslår därför en konstruktion där apoteken får ta ut det aktuella inköpspriset med tillägg av handelsmarginal. Pris och patientens kostnadsreduktion rapporteras liksom tidigare till E-hälsomyndigheten. Utredningen föreslår således att licensläkemedel ska få ingå i läkemedelsförmånerna utan den prövning enligt bestämmelserna i 15 § lagen om läkemedelsförmåner m.m som krävs i dag. Vidare föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilka förutsättningar som ska gälla för att dessa läkemedel ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

För att underlätta TLV:s tillsyn över prissättningen föreslår utredningen att E-hälsomyndigheten ska förse TLV med uppgifter produkter och prissättning. TLV bör även fortsatt kunna besluta om att vissa läkemedel inte ska omfattas av förmånerna. Vidare föreslås att TLV ska ha möjlighet att fatta särskilt beslut om pris för ett licensläkemedel om det uppkommer behov av det.

Ibland förekommer det att ett nytt godkänt läkemedel ersätter behovet av licensläkemedel. Möjlighet att bevilja licens för läkemedlet bortfaller då. I dessa fall kan det under en period saknas ett subventionerat läkemedel då det nya läkemedlet ännu inte är bedömt och subventionerat av TLV. Det omfattas därmed inte av läkemedelsförmånerna vilket innebär att patienten får stå för hela kostnaden för läkemedlet. Som en väg att hantera subventionen

Sammanfattning SOU 2014:20

26

under denna tidsperiod föreslår utredningen att läkemedelsföretaget (MAH) ska kunna ansöka om ett tidsbegränsat pris. Utredningen ser vissa utmaningar med denna konstruktion och föreslår därför att TLV i sina beslut bör begränsa subventionen till de patienter som tidigare behandlats med licensläkemedlet. Dessa patienter kan annars komma att tvingas avbryta en fungerande behandling. Utredningen bedömer att det är den gruppen patienter som har störst behov av att få behandlingen subventionerad under tiden fram till TLV:s prövning och beslut.

Prissättning av extemporeläkemedel (kapitel 8 och 9)

Utredningens uppdrag är att lämna förslag på hur prissättningen av extemporeläkemedel, lagerberedningar och rikslicenser ska utformas på en omreglerad apoteksmarknad.

Ett läkemedel får som regel säljas först sedan det har godkänts för försäljning, registrerats eller omfattas av ett erkännande av ett godkännande eller en registrering som har meddelats i en annan stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Extemporeläkemedel är läkemedel som tillverkas för en viss patient och är undantagna från kravet på godkännande. Extemporeläkemedel finns även som lagerberedningar (med eller utan rikslicens) där läkemedlen tillverkats i större volymer för ett förväntat behov av dessa. Läkemedlen får dock enbart tillhandahållas i situationer där godkända läkemedel saknas. Extemporeläkemedel används inom såväl öppen som sluten vård samt inom veterinärmedicinen. Dessa läkemedel fyller en viktig medicinsk funktion, i vissa fall är det den enda möjliga behandlingen för patienten. Prissättning av dessa läkemedel sker i dag på två olika sätt. För extempore har TLV fastställt en taxa där det framgår vilken ersättning den som låter framställa läkemedlet får ta ut. För lagerberedningar (med eller utan rikslicens) ansöker tillverkaren hos TLV om ett pris för den aktuella lagerberedningen.

Utredningen har analyserat nuvarande praxis för prissättning och övervägt om någon annan modell för prissättning skulle kunna tillämpas på extemporeläkemedel. Utredningen har inte funnit några mer användbara alternativ utan föreslår att nuvarande hantering ska bibehållas. Dagens praxis bör dock författningsregleras så att det framgår tydligt vilka krav som gäller. Utredningen föreslår att receptbelagda extemporeläkemedel och lager-

SOU 2014:20 Sammanfattning

27

beredningar (med eller utan rikslicens) ska få ingå i läkemedelsförmånerna utan den prövning enligt bestämmelserna i 15 § lagen om läkemedelsförmåner m.m som krävs i dag. Vidare föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilka förutsättningar som ska gälla för att dessa läkemedel ska få ingå i läkemedelsförmånerna. Bestämmelserna bör tas in i TLV:s föreskrifter. I samband med att TLV utformar dessa föreskrifter bör TLV se över vilka kostnader som ska täckas av taxans priser och vid behov anpassa kostnaderna till nu gällande kostnadsläge. För lagerberedningar (med och utan rikslicens) föreslår utredningen att det alltjämt ska krävas en ansökan för varje lagerberedning och att TLV ska bedöma om denna ska omfattas av läkemedelsförmånerna.

Ikraftträdande (kapitel 10) och konsekvenser

Ett genomförande av utredningens förslag kräver författningsändringar. För sedvanlig remissbehandling och propositionsarbete erfordras viss tid. Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Förutom författningsändringar kommer förslagen att kräva förberedelsetid hos berörda aktörer t.ex. för att revidera och ta fram nya föreskrifter samt utveckla IT-system. Detta innebär att förändrad hantering i praktiken kan komma att bli aktuell först senare.

Konsekvenserna av utredningens förslag beskrivs tillsammans med övervägandena (se avsnitt 5.9, 7.9 och 9.5). Sammanfattningsvis innebär förslagen att vissa justeringar behöver göras i de IT-mässiga informationsflöden som hanterar varuinformation, priser och förskrivningar. Utredningen kan konstatera att några förändringar kring läkemedelshanteringen i nuläget i princip inte går att genomföra utan att dessa flöden påverkas. Utredningen menar dock att förslagen innebär mindre justeringar än vad som skulle kunnat bli realiteten om utredningen skulle lämna andra förslag.

29

Summary

Remit

The Inquiry’s remit has been to review certain issues of pricing, supply and market conditions in the pharmaceuticals and pharmacies area.

This interim report addresses the following issues:

 management and pricing of pharmaceuticals against infectious diseases

 management and pricing of medicinal products with special permission

 pricing of extemporaneous pharmaceuticals.

Background and starting points

Pharmaceutical costs in Sweden amount to approximately SEK 36 billion per year. This figure includes pharmaceuticals used in the health services, prescription medicines and non-prescription (overthe-counter) medicines. The cost of pharmaceuticals covers compensation to manufacturers for research and development of new pharmaceuticals, production and distribution of pharmaceuticals, and compensation to the pharmacies system, with a view to achieving a high degree of accessibility and good pharmaceutical advice services.

With a few exceptions, the patient pays the entire cost of overthe-counter medicines and here prices are set freely. The patient makes a co-payment for prescription medicines included in the pharmaceutical reimbursement system, and the prices of these pharmaceuticals are regulated. However, pharmaceuticals prescribed in order to reduce the risk of contagion in the case of

Summary SOU 2014:20

30

diseases that pose a threat to public health, such as tuberculosis and hepatitis C, are free of charge to the patient. The prices of pharmaceutical products used in inpatient care or other treatment in the health services are determined by public procurement processes.

In general, a pharmaceutical product must be approved before it can be put on sale (see Section 5 of the Medicinal Products Act (1992:859)). There are just over 11 500 approved pharmaceuticals in Sweden. Despite this, patients and animals sometimes need other pharmaceuticals or pharmaceuticals in other forms. This may be because there is no approved pharmaceutical for the condition concerned. It may also be because an approved pharmaceutical is not sufficiently effective or is not tolerated by the patient. The alternatives then available are to prescribe a ‘medicinal product with special permission’ (a pharmaceutical that is not approved in Sweden but may be in another country) or an extemporaneous pharmaceutical product (a pharmaceutical produced specifically for a certain patient).

In developing the proposals in this report, the Inquiry has been guided by the objective of good accessibility that underpinned the pharmacies reform that entered into effect in 2009. The Inquiry also takes the view that its proposals should support equal health care throughout the country while enabling the authorities to exercise reasonable control over costs.

One factor deemed particularly important has been that the proposals build on common solutions. The Inquiry has therefore attempted to adapt its proposals as far as possible to the structures in place for outpatient pharmaceuticals in general.

As a result of this approach, the Inquiry has focused on solutions that work in the re-regulated pharmacy market and in the structures built up around the new Swedish eHealth Agency.

The three categories of pharmaceuticals discussed in this report share two features: it is important that they are available, and a certain amount of adaptation is needed to allow them to remain in, or be brought into, the system for managing outpatient pharmaceuticals.

Pharmaceuticals against infectious diseases vary widely and there is no general classification of them. It is the purpose of their use in the individual case that determines that they are to be treated as pharmaceuticals against infectious diseases. What they have in common, however, is that it is of great importance to society that

Summary

31

treatment is given and that the full course of treatment is followed. These pharmaceuticals are free of charge to the patient and county councils bear the full cost.

Medicinal products with special permission are very similar to other outpatient pharmaceuticals, the difference being that they are not approved for sale in this country. They are allowed to be sold for a specific patient or animal/type of animal when no other approved pharmaceutical product is suitable or available. Permission to sell such products and cost control therefore pose a particular challenge. Questions of product supply, cost control and financing are problems that need to be solved.

Extemporaneous pharmaceuticals are produced for the needs of a specific patient. They are manufactured in response to the situation and often meet important needs where alternative treatments are unavailable. Fitting these products into the system of other outpatient pharmaceuticals is problematic due to difficulties of pricing and cost control. Extemporaneous manufacturing in the form of stock preparations closely resembles approved outpatient pharmaceuticals, but forms need to be developed for cost control.

The Inquiry has endeavoured to create a common structure to accommodate these three categories of pharmaceuticals and to find solutions that can be fitted into existing systems for managing outpatient pharmaceuticals in and outside the pharmaceutical reimbursement system.

Management and pricing of pharmaceuticals against infectious diseases (chapters 4 and 5)

The Inquiry’s task is to analyse and examine

 whether the purposes stated in the Communicable Diseases Act (2004:168) are compatible with increased demands for costeffectiveness and, if so, to present proposals on a more cohesive way of managing pharmaceuticals against infectious diseases;

 how the supply of pharmaceuticals against infectious diseases can be improved;

 whether pharmaceuticals that are free of charge to the individual can be included in the reimbursement system; and

Summary SOU 2014:20

32

 how the public authorities can obtain a coherent picture of the costs to society of prescription of these pharmaceuticals.

The primary purpose of the communicable diseases legislation is to protect the population against infectious diseases, not to ensure that individuals receive the care they require. Having said that, the legislation is also intended to protect individuals who are infected.

Pharmaceuticals against infectious diseases are not a special category of pharmaceuticals; they consist of all the different pharmaceuticals that are prescribed to a patient who has or is suspected of having an infectious disease that poses a threat to public health and that are needed to reduce the risk of the disease spreading. Under Chapter 7, Section 1 of the Communicable Diseases Act (2004:168), such pharmaceuticals are free of charge to the patient. Antibiotics and antiviral medicines are among the pharmaceuticals commonly used.

The county councils are obliged to bear the entire cost of pharmaceuticals prescribed under the Communicable Diseases Act. Compensation for the costs of pharmaceuticals against infectious diseases is regulated by the pharmaceuticals agreement between central government and the county councils.

Pricing and management

Most of the pharmaceuticals prescribed under the Communicable Diseases Act have been reviewed under the Pharmaceutical Benefits Act and their price has been set by the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency. The Inquiry’s assessment is that pharmaceuticals against infectious diseases that have not been reviewed under the Pharmaceutical Benefits Act could be subjected to a health economic evaluation within the framework of the clinical pharmaceuticals project conducted by the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency.

The Inquiry has learned that there is a certain lack of clarity about whether the provisions on price apply when a pharmaceutical that has been reviewed by the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency is prescribed under the Communicable Diseases Act. The Inquiry’s analysis, however, indicates that it is the prices set by the Agency that apply. To avoid uncertainties in pricing by pharmacies, the Inquiry proposes that the Pharmaceutical Benefits Act should

Summary

33

make it clear that the provisions on prices and the right of pharmacies to negotiate prices also apply when the pharmaceutical has been prescribed under the Communicable Diseases Act.

At present, there is a lack of simple ways to monitor which pharmaceuticals – and associated costs – may come into play in fighting infectious diseases. To improve opportunities for monitoring and facilitate invoicing of county councils by pharmacies, the Inquiry proposes that the eHealth Agency should mediate these invoices (as in the case of pharmaceuticals covered by the pharmaceutical reimbursement system). For this to be done, information that pharmaceuticals are free of charge under the Communicable Diseases Act needs to be provided on prescriptions in a structured manner. In addition, changes are needed in medical records systems, pharmacies’ prescription processing systems and the eHealth Agency’s systems.

In light of this, the Inquiry proposes that the prescription register should be allowed to contain information about when a pharmaceutical is free of charge under the Communicable Diseases Act. Outpatient pharmacies would be required to provide information about pharmaceuticals that are free of charge under the Communicable Diseases Act to the eHealth Agency, which would be required to forward the information to the county councils. This would make it possible for the eHealth Agency’s statistics to include information on pharmaceuticals against infectious diseases.

The Inquiry’s assessment is that the proposed system could serve as a model for possible future proposals on other categories of pharmaceuticals that are not reimbursed under the pharmaceutical reimbursement system.

Supply

The Inquiry has analysed and examined various measures that could improve the supply of pharmaceuticals against infectious diseases. It has proved difficult to obtain a clear picture of the magnitude of the problem of supply. The Inquiry therefore finds that it would be too intrusive to make increased demands on actors in the form of formal requirements to supply and stock pharmaceuticals. Moreover, over the past few years the new pharmacies market has gradually taken shape. The Inquiry would therefore like

Summary SOU 2014:20

34

to point out that improvements can already be achieved through increased information and cooperation between those concerned. The search engine that the Swedish Pharmacy Association is currently developing together with the Swedish Association of the Pharmaceutical Industry should make it easier for health services and patients to turn to pharmacies that stock relevant pharmaceuticals. Moreover, in the Inquiry’s opinion, the invoicing solution proposed in the report will increase knowledge about the use of pharmaceuticals against infectious diseases and will serve as a basis for discussions about which pharmaceuticals health services find it important for pharmacies to stock. In conclusion, the Inquiry’s assessment is that the actors can work proactively, by means of improved information and cooperation, to increase the supply of pharmaceuticals against infectious diseases where and when they are needed. To design and coordinate the measures required to guarantee the supply of pharmaceuticals needed for infectious disease control, the National Board of Health and Welfare should be instructed to draw up a national action plan. This should be done in consultation with communicable diseases doctors, the Public Health Agency of Sweden, the Medical Products Agency, representatives of the pharmacies industry, wholesalers, pharmaceutical companies and the county councils and their pharmaceutical committees.

Management and pricing of licensed pharmaceuticals (chapters 6 and 7)

The remit concerning licensed pharmaceuticals, as defined by the supplementary terms of reference (ToR 2011:82), is:

 to submit proposals on the pricing of medicinal products with special permission in a re-regulated pharmacy market; and

 to submit proposals to ensure that patients do not need to pay costs in excess of the pharmaceuticals cost ceiling while the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency is reviewing the question of whether a medicinal product with special permission approved for sale should be subsidised.

The remit was expanded by supplementary terms of reference (ToR 2013:26) to also require the Inquiry:

Summary

35

 to submit proposals on a system allowing pharmacy clients to collect medicinal products with special permission at any pharmacy, irrespective of which pharmacy has been granted the sales licence;

 to take into account in its proposal the extent to which such a system affects the fee that the pharmacy pays in connection with its application for a special permission, and the possibility of bringing a legal appeal against a decision to refuse an application for a special permisson;

 to consider whether a national register of special permissions granted should be introduced and, if necessary, submit proposals on statutory regulation, location and financing of, and access to, such a register. In this connection, the Inquiry is required to consider any amendments that might need to be made to the Public Access to Information and Secrecy Act (2009:400);

 to review the appropriateness of current principles regarding who issues an application for a special permission and who pays fees to the Medical Products Agency;

 to review the potential pros and cons of transferring the cost of the application fee to the party prescribing the pharmaceutical;

 to analyse the legal conditions for such an alternative, and any other legal issues that are relevant to the management of medicinal products with special permission; and

 to review the management and use of special permission applications from parties other than pharmacies and to analyse various alternatives for meeting existing needs for such permissions. This includes analysing which alternatives are compatible with current regulations and what the advantages and disadvantages of these alternatives are. If necessary, the Inquiry is also free to analyse and submit proposals on amendments to current regulations. If it does, it must analyse the consequences of any such proposals.

A pharmaceutical product must be approved before it can be put on sale (see Section 5 of the Medicinal Products Act (1992:859)). However, sometimes it is necessary to prescribe pharmaceuticals that are not approved. An illness may need to be treated with a

Summary SOU 2014:20

36

pharmaceutical that is not approved in Sweden but is approved in another country. This may be because there is no approved pharmaceutical against the condition concerned. It may also be because an approved pharmaceutical is not sufficiently effective or is not tolerated by the patient.

In such cases, the Medical Products Agency can permit the pharmacy to sell a pharmaceutical that is not approved for sale in Sweden. Such a permit is called a ‘licens’(special permission). This possibility is regulated in Section 5 of the Medicinal Products Act (1992:859), which states that if special grounds exist, permission to sell a pharmaceutical may be granted even if the pharmaceutical is not approved or registered.

An application for a special permission must be made by a pharmacy and accompanied by an explanatory statement from the prescriber, describing the need for the non-approved pharmaceutical. The Medical Products Agency approves approximately 68 000 applications per year.

Medicinal products with special permission are a very heterogeneous group that can be divided into various categories:

 pharmaceuticals that have been deregistered for commercial reasons but are still prescribed;

 pharmaceuticals that have been deregistered for safety reasons but are deemed necessary to use in certain cases;

 pharmaceuticals that are in the process of approval, e.g. for patients who have received the pharmaceutical in connection with clinical trials;

 pharmaceuticals that are approved in another country but have not been put on the market in Sweden;

 pharmaceuticals that are not approved in another EU country; and

 pharmaceuticals that are not approved in any country.

Management

Currently, it is the pharmacies that apply for a “licens”, i.e. permission to sell a non-approved pharmaceutical, while it is the prescriber who explains the reasons why it is needed. Outpatient

Summary

37

pharmacies are the extended arm of the health services, distributing pharmaceuticals and providing pharmaceutical advice to patients. The Inquiry has considered whether another party should apply for a special permission, e.g. the prescriber. After reviewing the advantages and disadvantages of these alternatives, the Inquiry has concluded that the system of applications from pharmacies should be retained. Here, the Inquiry has taken particular account of the fact that a special permission means permission to sell. Based on the same line of reasoning, the Inquiry proposes that wholesalers retailing vaccines and serums to veterinary surgeons in accordance with Chapter 4 of the Medicinal Products (Trading) Act (2009:366) should be allowed to apply for a special permission to sell non-approved vaccines and serums. The Inquiry’s proposals in this area would enable the National Veterinary Institute, for example, to apply for special permissions, on the basis of its wholesale trade licence.

When Apoteket AB ran all pharmacies, patients could collect a medicinal product with special permission at any pharmacy, irrespective of which pharmacy had applied to the Medical Products Agency. In connection with the re-regulation of the market, this possibility ended, which led to poorer availability. The Inquiry has found that a system could be created in which a decision on a “licens” (permission to sell a non-approved pharmaceutical to consumers) could apply at all outpatient pharmacies. In the longer run, this system could make it necessary to reconsider the way in which the Medical Products Agency’s work on applications is financed.

One of the Inquiry’s tasks has been to consider whether a national register of special permissions granted should be established. The Medical Products Agency and the eHealth Agency are in the process of introducing a system for managing these applications and decisions, which they call the ‘communications solution’. The Inquiry’s assessment is that this system replaces the need for a new special register. It may be noted that the communications solution will handle a large amount of sensitive personal data. It is important that this type of data is processed securely. The Inquiry therefore proposes a special register act describing how data may be processed.

Summary SOU 2014:20

38

Pricing

The Inquiry proposes that medicinal products with special permission should be automatically covered by the pharmaceutical reimbursement system except in cases where the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency has made a special decision on this.

An alternative that the Inquiry considered was that medicinal products with special permission should not be covered by the pharmaceutical reimbursement system but that county councils should bear the costs. However, the Inquiry considers that the alternative in which the medicinal products with special permission are covered by the pharmaceutical reimbursement system is preferable and that it is possible to create a solution that is predictable, offers reasonable opportunities to control costs and will mean equal conditions throughout Sweden for patients who need these pharmaceuticals.

As these pharmaceuticals have not been placed on the market in Sweden, there is often no obvious party that could apply to the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency concerning the price. The Inquiry therefore proposes a system in which the pharmacies charge the relevant purchase price plus a retail mark-up. The price and the patient’s cost reduction would be reported to the eHealth Agency, as previously. Consequently, the Inquiry proposes that medicinal products with special permission should be allowed to come under the pharmaceutical reimbursement system without the review that is currently required under the provisions of Section 15 of the Pharmaceutical Benefits Act. In addition, the Inquiry proposes that the Government or the authority designated by the Government would be allowed to issue regulations on the conditions that will apply for these pharmaceuticals to be included in the pharmaceutical reimbursement system.

To facilitate pricing supervision by the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, the Inquiry proposes that the eHealth Agency should provide data to the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency. The Dental and Pharmaceutical Benefits Agency should continue to have the power to decide that certain pharmaceuticals will not be covered by the reimbursement system. In addition, it is proposed that the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency should be able to take special decisions on prices of medicinal products with special permission if the need arises.

Summary

39

Sometimes, a new approved pharmaceutical replaces the need for a medicinal products with special permission. The possibility of granting a special permission for that pharmaceutical then disappears. In these cases, a period can arise when the new pharmaceutical has not yet been assessed by the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency and is not subsidised. This means it is not covered by the pharmaceutical reimbursement system and the patient then has to bear the entire cost. As a way of dealing with the subsidy during this period, the Inquiry proposes that the pharmaceutical company (the marketing authorisation holder (MAH)) should be able to apply for a price for a limited time. The Inquiry sees certain challenges in this system and therefore proposes that in its decision, the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency should limit the subsidy to the patients previously treated with the medicinal products with special permission. These patients could otherwise be forced to discontinue treatment that is working. The Inquiry considers that this is the group of patients most in need of having their treatment subsidised during the time until the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency has reviewed the new pharmaceutical and made its decision.

Pricing of extemporaneous pharmaceuticals (chapters 8 and 9)

The Inquiry’s task is to submit proposals on the pricing of extemporaneous pharmaceuticals, stock preparations and national licences in a re-regulated pharmacy market.

In general, a pharmaceutical may only be sold after it has been approved for sale or registered, or if it is covered by a recognition of an approval or registration issued in another state in the European Economic Area. Extemporaneous pharmaceuticals are pharmaceuticals manufactured for a specific patient and are exempted from the requirement of approval. Extemporaneous pharmaceuticals also exist in the form of stock preparations (with or without a national licence) when they are manufactured in larger volumes to meet an expected need. However, these pharmaceuticals may only be made available in situations where there are no approved pharmaceuticals. Extemporaneous pharmaceuticals are used in both outpatient and inpatient care, and in veterinary medicine, and these pharmaceuticals fulfil an important medical

Summary SOU 2014:20

40

function. In some cases, it is the only possible treatment for the patient. These pharmaceuticals are currently priced in two different ways. For extemporaneous pharmaceuticals, the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency has set a list of rates showing the payment that the party producing the pharmaceutical is allowed to charge for the raw material and the work needed to produce a certain kind of preparation. In the case of stock preparations (with or without a national licence), the manufacturer applies to the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency for a price for the stock preparation concerned.

The Inquiry has analysed the current pricing practices and considered whether another pricing model could be applied for these pharmaceuticals. The Inquiry has not found any more practical alternative and proposes that the current method should be retained. However, current practices should be regulated by statute so as to clarify the requirements that apply. The Inquiry proposes that extemporaneous pharmaceuticals and stock preparations (with or without national licences) that are only available on prescription should be allowed to come under the pharmaceutical reimbursement system without the review that is currently required under the provisions of Section 15 of the Pharmaceutical Benefits Act. In addition, the Inquiry proposes that the Government or the authority designated by the Government should be allowed to issue regulations on the conditions that will apply for these pharmaceuticals to be included in the pharmaceutical reimbursement system. These provisions should be incorporated in the regulations of the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency. When it formulates these regulations, the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency should consider which costs the prices in the table of rates are designed to cover, and if necessary adapt the costs to current cost levels. For stock preparations (with or without a national licence), the Inquiry proposes that an application should still be required for each stock preparation, and that the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency should assess whether the preparation should be covered by the pharmaceutical reimbursement system.

Summary

41

Entry into force (chapter 10) and consequences

Legislative amendments are required to implement the Inquiry’s proposals. A certain amount of time will be needed for the customary process of referral to consultation bodies and for drafting a government bill. It is proposed that the legislative proposals enter into force on 1 January 2016. Apart from legislative amendments, the proposals will require time for actors concerned to prepare, e.g. to revise and draft new regulations and to develop IT systems. Consequently, in practice, changes in processes may only be possible later.

The consequences of the Inquiry’s proposals are described in conjunction with the considerations (see chapters 5.9, 7.9 and 9.5). In brief, the proposals will necessitate certain adjustments in the IT information flows for goods information, prices and prescriptions. The Inquiry notes that next to no changes can be implemented at present without these flows being affected. However, the Inquiry believes that the proposals entail more minor adjustments than could have been required in practice if the Inquiry had made other proposals.

43

1 Författningsförslag

Utredningen har följande förslag till författningstext.

1.1 Förslag till lag om behandling av personuppgifter vid licenshantering

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag tillämpas vid Läkemedelsverkets och E-hälsomyndighetens personuppgiftsbehandling vid licenshantering som är helt eller delvis automatiserad, eller där uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter, som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Personuppgifter som rör patienter och de som är behöriga att förordna läkemedel får behandlas för de ändamål som anges i 8 §.

Förhållandet till annan lag

2 § I denna lag har termer och begrepp som också förekommer i läkemedelslagen (1992:859) eller föreskrifter meddelade med stöd av nämnda lag samma betydelse som i den lagen eller föreskriften.

Det som i denna lag föreskrivs i fråga om läkemedel ska också gälla sådana varor och varugrupper som avses i 3 § läkemedelslagen.

Författningsförslag SOU 2014:20

44

Definitioner

3 § Med licens avses i denna lag ett tillstånd enligt 5 § tredje stycket läkemedelslagen (1992:859) att sälja ett läkemedel som inte är godkänt för försäljning i Sverige.

Med tillståndshavare avses i denna lag den som enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel har fått tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel.

Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).

Med öppenvårdsapotek avses i denna lag en inrättning för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen om handel med läkemedel.

Krav på behandling, hantering och förvaring

4 § Personuppgifter ska behandlas så att den enskildes integritet respekteras.

Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Förhållande till personuppgiftslagen

5 §Personuppgiftslagen (1998:204) gäller för Läkemedelsverkets och E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som meddelas i anslutning till denna lag.

Den enskildes inställning till personuppgiftsbehandlingen

6 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den enskilde motsätter sig behandlingen.

Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt denna lag får ändå utföras, om den enskilde har lämnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen.

SOU 2014:20 Författningsförslag

45

Personuppgiftsansvar

7 § Läkemedelsverket är personuppgiftsansvarig för myndighetens personuppgiftsbehandling i ärenden om ansökan om licenser.

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för myndighetens personuppgiftsbehandling vid förmedling av uppgifter i ansökan om licenser.

Tillståndshavaren för ett öppenvårdsapotek är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker genom direktåtkomst enligt 16 § första stycket.

Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker genom direktåtkomst enligt 16 § andra stycket.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

8 § Personuppgifter får behandlas enligt denna lag om det är nödvändigt för att

1. Läkemedelsverket ska kunna handlägga och fatta beslut i ärenden om licens samt spara uppgifter i sådana beslut,

2. Läkemedelsverket enligt 12 § ska kunna lämna ut uppgifter,

3. E-hälsomyndigheten ska kunna ta emot och spara uppgifter i ansökan om licens,

4. E-hälsomyndigheten ska kunna sammanföra handlingar i ansökan om licens, och

5. E-hälsomyndigheten enligt 13–15 §§ ska kunna lämna ut uppgifter.

Personuppgiftsbehandling för annat ändamål

9 § I fråga om behandling av personuppgifter för annat ändamål än vad som anges i 8 § gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Sökbegrepp

10 § Identitet hos patienten och den som är behörig att förordna läkemedel får användas som sökbegrepp. Förskrivningsorsak får inte användas som sökbegrepp.

Författningsförslag SOU 2014:20

46

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

11 § Får en personuppgift lämnas ut, får det ske på medium för automatiserad behandling.

Skyldighet för Läkemedelsverket att lämna ut uppgifter till E-hälsomyndigheten

12 § Läkemedelsverket ska till E-hälsomyndigheten lämna ut uppgifter i ärenden om ansökan om licens.

Skyldighet för E-hälsomyndigheten att lämna ut uppgifter till Läkemedelsverket

13 § E-hälsomyndigheten ska till Läkemedelsverket lämna ut uppgifter i ansökan om licens.

Skyldighet för E-hälsomyndigheten att lämna ut uppgifter till öppenvårdsapoteken

14 § E-hälsomyndigheten ska lämna ut uppgifter i ansökan om licens till expedierande personal på öppenvårdsapotek som i sin verksamhet har behov av sådana uppgifter.

Skyldighet för E-hälsomyndigheten att lämna ut uppgifter till hälso- och sjukvården

15 § E-hälsomyndigheten ska lämna ut uppgifter i ansökan om licens till dem som är behöriga att förordna läkemedel och som i sin verksamhet har behov av sådana uppgifter.

Direktåtkomst

16 § Expedierande personal på ett öppenvårdsapotek får ha direktåtkomst till uppgifter i ansökan om licens hos E-hälsomyndigheten.

Den som är behörig att förordna läkemedel får ha direktåtkomst till uppgifter i ansökan om licens hos E-hälsomyndigheten.

SOU 2014:20 Författningsförslag

47

Den enskilde får hos E-hälsomyndigheten ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv i ansökan om licens.

Behörighetstilldelning

17 § Den personuppgiftsansvarige ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om patienter och de som är behöriga att förordna läkemedel. Behörigheten ska begränsas till vad som behövs för att den som arbetar på Läkemedelsverket eller E-hälsomyndigheten ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter.

Åtkomstkontroll

18 § Den personuppgiftsansvarige ska se till att åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om patienter och de som är behöriga att förordna läkemedel, dokumenteras så att de kan kontrolleras. Den personuppgiftsansvarige ska systematiskt och återkommande kontrollera om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om dokumentation och kontroll.

Bevarande

19 § Uppgifter som bevaras enligt 8 § ska tas bort hos E-hälsomyndigheten senast 15 månader efter det att uppgiften kom in till

E-hälsomyndigheten.

Uppgifter som bevaras enligt 8 § ska tas bort hos Läkemedelsverket senast 36 månader efter det att uppgiften kom in till Läkemedelsverket.

Författningsförslag SOU 2014:20

48

Rättelse och skadestånd

20 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Information

21 § Den personuppgiftsansvarige ska se till att den enskilde får information om personuppgiftsbehandlingen.

Informationen ska innehålla upplysningar om

1. vem som är personuppgiftsansvarig,

2. ändamålen med behandlingen,

3. den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller förordning,

4. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen,

5. rätten att ta del av uppgifterna enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204),

6. rätten enligt 20 § till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter,

7. rätten enligt 20 § till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag,

8. vad som gäller i fråga om sökbegrepp,

9. vad som gäller i fråga om bevarande, samt 10. huruvida personuppgiftsbehandlingen är frivillig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

SOU 2014:20 Författningsförslag

49

1.2 Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Härigenom föreskrivs att 5 § läkemedelslagen (1992:859) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §1

Ett läkemedel får säljas först sedan det

1. godkänts för försäljning eller registrerats enligt 2 b eller 2 c §, eller

2. omfattas av ett erkännande av ett godkännande eller en registrering som har meddelats i en annan stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Sådant läkemedel som tillverkas på apotek för viss patient, visst djur eller viss djurbesättning får dock säljas utan godkännande, registrering eller erkännande av ett godkännande eller registrering. Vad som sägs i första meningen gäller inte läkemedel för vilka ansökan prövas eller har prövats i den i 2 a § angivna ordningen.

Om det finns särskilda skäl får tillstånd lämnas till försäljning av ett sådant antroposofiskt medel, som inte avses i 2 b §.

Om det finns särskilda skäl får tillstånd till försäljning av ett läkemedel lämnas även i andra fall.

Ett tillstånd som har beviljats enligt tredje stycket och som avser försäljning till konsument gäller för samtliga öppenvårdsapotek.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som ska gälla vid tillstånd enligt tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

1 Senaste lydelse 2007:248. I Ds 2013:51 En översyn av läkemedelslagen, föreslås en ny läkemedelslag.

Författningsförslag SOU 2014:20

50

1.3 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1996:1156 ) om receptregister

Härigenom föreskrivs att 6, 8 och 14 §§ lagen (1996:1156) om receptregister ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §1

Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvändigt för

1. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,

2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

3. debiteringen till landstingen,

4. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälsomyndigheten,

5. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

6. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och till läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom hälso- och sjukvårdsområdet,

8. registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt registrering av dosrecept och elektroniska recept,

9. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), och

10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets

10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets

1 Senaste lydelse 2013:1021, jfr förslaget i SOU 2012:75.

SOU 2014:20 Författningsförslag

51

tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2 och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering och patientens personnummer.

tillsyn enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2 och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering, kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168)och patientens personnummer.

För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild person. Ändamålen enligt första stycket 5 får inte, med undantag för utlämnande av uppgifter enligt 14 §, omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt första stycket 9 till Inspektionen för vård och omsorg.

Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första stycket 5 och 6.

8 §2

I den utsträckning det behövs för ändamålen enligt 6 § får receptregistret innehålla följande uppgifter som kan hänföras till enskilda personer:

1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedels-

1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedels-

2 Senaste lydelse 2010:411, jfr förslaget i SOU 2013:23.

Författningsförslag SOU 2014:20

52

förmåner m.m., förmåner m.m. eller kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168),

2. förskrivningsorsak,

3. patientens namn, personnummer och folkbokföringsort samt postnumret i patientens bostadsadress,

4. förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, arbetsplatskod och förskrivarkod,

5. samtycke enligt 6 § andra stycket, och

6. administrativa uppgifter. Förskrivningsorsak ska anges med en kod.

14 §3

E-hälsomyndigheten ska, för de ändamål som avses i 6 § första stycket 3 och 5, till det landsting som enligt 22 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ersätta kostnaderna för läkemedelsförmåner, lämna ut uppgifter om uttag av förskrivna läkemedel och andra varor som omfattas av nämnda lag.

E-hälsomyndigheten ska, för de ändamål som avses i 6 § första stycket 3 och 5, till det landsting som enligt 22 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ersätta kostnaderna för läkemedelsförmåner eller enligt 7 kap. 4 § smittskyddslagen (2004:168) ska ersätta kostnaderna för läkemedel som förskrivits enligt nämnda lag, lämna ut uppgifter om uttag av förskrivna läkemedel, och varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

3 Senaste lydelse 2013:1021.

SOU 2014:20 Författningsförslag

53

1.4 Förslag till lag om ändring i lagen ( 2002:160 ) om läkemedelsförmåner m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

dels att 8, 12–13 och 16 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 c §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 c §

Vad som anges i 7–7 b §§ gäller även för de läkemedel som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt 7 § har fastställt pris för och som förskrivs kostnadsfritt enligt smittskyddslagen (2004:168) .

8 §1

Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får ansöka om att läkemedlet eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. Sökanden ska visa att villkoren enligt 15 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris och försäljningspris.

Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 §, eller i fråga om sådana läkemedel som avses i 16 § annan än den som marknadsför läkemedlet, får ansöka om att läkemedlet eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. Sökanden ska visa att villkoren enligt 15 § eller 16 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris och försäljningspris.

1 Senaste lydelse 2009:373.

Författningsförslag SOU 2014:20

54

12 §2

På begäran av den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § ska Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att läkemedlet eller varan inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.

På begäran av den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 §, eller på begäran av annan sökande enligt 8 §, ska Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att läkemedlet eller varan inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.

13 §3

En fråga om ändring av ett tidigare fastställt inköpspris eller försäljningspris får, förutom på eget initiativ av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, tas upp av myndigheten på begäran av den som marknadsför läkemedlet eller varan eller av ett landsting. Den som begär ändringen har även rätt till överläggningar med myndigheten. Om överläggningar inte begärs, eller om överläggningarna inte leder till en överenskommelse, kan myndigheten fastställa det nya inköpspriset eller försäljningspriset på grundval av tillgänglig utredning.

En fråga om ändring av ett tidigare fastställt inköpspris eller försäljningspris får, förutom på eget initiativ av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, tas upp av myndigheten på begäran av den som marknadsför läkemedlet eller varan, annan sökande enligt 8 § eller av ett landsting. Den som begär ändringen har även rätt till överläggningar med myndigheten. Om överläggningar inte begärs, eller om överläggningarna inte leder till en överenskommelse, kan myndigheten fastställa det nya inköpspriset eller försäljningspriset på grundval av tillgänglig utredning.

16 §4

Om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket så beslutar med tillämpning av de i 15 § angivna villkoren, ska ett sådant

Ett sådant receptbelagt läkemedel som avses i 5 § första stycket andra meningen eller 5 § tredje stycket läkemedelslagen

2 Senaste lydelse 2008:655. 3 Senaste lydelse 2009:373. I propositionen ”Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel” föreslås ändringar i denna bestämmelse. 4 Senaste lydelse 2009:373.

SOU 2014:20 Författningsförslag

55

läkemedel som godkänts enligt 5 § första stycket andra meningen läkemedelslagen (1992:859) eller omfattas av tillstånd enligt tredje stycket i samma paragraf ingå i läkemedelsförmånerna utan hinder av att inköpspris och försäljningspris inte har fastställts för läkemedlet.

( 1992:859 ) får ingå i läkemedelsförmånerna utan att ett pris fastställts för läkemedlet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förutsättningarna för att ett sådant läkemedel får ingå i läkemedelsförmånerna enligt första stycket och vad som i övrigt ska gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Beslut som fattats med stöd av 16 § i dess äldre lydelse ska fortsätta att gälla.

Författningsförslag SOU 2014:20

56

1.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen ( 2002:687 ) om läkemedelsförmåner m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

dels att 11 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 b §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 b §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om förutsättningarna för att ett läkemedel som avses i 16 § lagen ( 2002:160 ) om läkemedelsförmåner m.m. får ingå i läkemedelsförmånerna och om vad som i övrigt ska gälla.

11 §1

En förskrivning på recept är giltig ett år från utfärdandet om inte förskrivaren anger kortare giltighetstid. Det ska framgå av förskrivningen hur många gånger den får expedieras.

Förskrivningar som avses i 7 och 8 §§ är giltiga ett år från utfärdandet.

Vid varje expedition ska öppenvårdsapotekets namn och dagen för expeditionen anges på förskrivningen. För att varorna ska omfattas av läkemedelsförmåner enligt 5 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. eller kostnadsfrihet enligt 19 § samma lag får förskrivningen expedieras på nytt först då minst två tredjedelar av den tid förflutit som den tidigare expedierade mängden läkemedel eller andra varor är avsedd att tillgodose. Förskrivningen får dock expedieras dessförinnan om det finns särskilda skäl till detta.

Vid expedition av en förskrivning ska en verifikation upprättas

Vid expedition av en förskrivning ska en verifikation upprättas

1 Senaste lydelse 2009:633, jfr förslagen i SOU 2012:75 och 2013:23.

SOU 2014:20 Författningsförslag

57

över utlämnandet. Verifikationen ska innehålla uppgifter om vad som förskrivits och vad som lämnats ut. Öppenvårdsapoteket får behålla förskrivningen såvida inte kunden begär att den ska lämnas till denne. Förskrivningen eller en kopia av denna utgör öppenvårdsapotekets verifikation.

över utlämnandet. Verifikationen ska innehålla uppgifter om vad som förskrivits och vad som lämnats ut samt om det föreligger kostnadsfrihet enligt smitt-skyddslagen (2004:168). Öppenvårdsapoteket får behålla förskrivningen såvida inte kunden begär att den ska lämnas till denne. Förskrivningen eller en kopia av denna utgör öppenvårdsapotekets verifikation.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Författningsförslag SOU 2014:20

58

1.6 Förslag till förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Härigenom föreskrivs att det i smittskyddsförordningen (2004:255) ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

Föreslagen lydelse

12 a §

Har ett läkemedel lämnats ut kostnadsfritt enligt smittskyddslagen (2004:168) från öppenvårdsapoteket mot förskrivning, har öppenvårdsapoteket rätt att få ersättning av det landsting som avses i 7 kap. 4 § smittskyddslagen med ett belopp som motsvarar försäljningspriset.

Ersättning ska betalas i efterhand, varvid ersättning som hör till en viss månad, ska betalas den första vardag som inte är lördag i den andra månaden därefter. Ersättningen ska betalas till Ehälsomyndigheten som förmedlar den till öppenvårdsapoteket. I övrigt ska ersättning betalas på det sätt landstinget, E-hälsomyndigheten och öppenvårdsapoteket kommer överens om.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

SOU 2014:20 Författningsförslag

59

1.7 Förslag till förordning om ändring i förordningen ( 2006:196 ) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §1

Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i 4 §, behandlas endast för att

1. utöva tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal,

2. lämna uppgifter till receptregistret enligt lagen (1996:1156) om receptregister,

3. lämna uppgifter till myndigheter och enskilda i enlighet med det som föreskrivs i annan författning eller avtal,

4. lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten för kontroll av identitet och behörighet i fråga om förskrivare av läkemedel och kontroll av identitet i fråga om legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel, i samband med myndighetens behandling av personuppgifter enligt lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,

5. lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten för kontroll av förskrivares identitet och behörighet vid expedition på öppenvårdsapotek av läkemedel och andra varor som förskrivits,

6. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet i samband med tjänstetillsättning och under anställning eller uppdrag, och

7. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet att utfärda intyg.

6. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet i samband med tjänstetillsättning och under anställning eller uppdrag,

7. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet att utfärda intyg, och

8. lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten för myndighetens licenshantering enligt lagen ( 0000:00 ) om behandling av

1 Senaste lydelse 2013:1037.

Författningsförslag SOU 2014:20

60

personuppgifter vid licenshantering.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

SOU 2014:20 Författningsförslag

61

1.8 Förslag till förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 18 § läkemedelsförordningen (2006:272) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

18 §

Tillstånd till försäljning av läkemedel enligt 5 § tredje stycket läkemedelslagen (1992:859) får meddelas för att tillgodose särskilda behov av läkemedel i hälso- och sjukvården eller i den veterinärmedicinska verksamheten. Läkemedelsverket prövar frågor om sådant tillstånd. Tillstånd får meddelas för viss tid. Tillståndet får förenas med villkor till skydd för enskilda.

Ansökan om tillstånd till försäljning på öppenvårdsapotek enligt 5 § tredje stycket läkemedelslagen får göras av öppenvårdsapotek.

Den som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen ( 2009:366 ) om handel med läkemedel och avser att i enlighet med 4 kap. 1 § andra stycket nämnda lag sälja vacciner och serum till veterinärer, får ansöka om tillstånd enligt 5 § tredje stycket läkemedelslagen för den försäljningen.

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om vad som ska gälla vid tillstånd enligt 5 § tredje stycket läkemedelslagen .

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Författningsförslag SOU 2014:20

62

1.9 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att 25 kap. 17 c § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

25 kap.

17 c §1

Sekretessen enligt 17 a § hindrar inte att uppgift i läkemedelsförteckningen lämnas till en förskrivare av läkemedel eller till en legitimerad sjuksköterska utan behörighet att förskriva läkemedel enligt vad som föreskrivs i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

Sekretessen enligt 17 a och 17 b §§ hindrar inte att uppgift i receptregistret lämnas till öppenvårdsapotek, hälso- och sjukvårdspersonal eller förskrivare enligt vad som föreskrivs i lagen (1996:1156) om receptregister.

Sekretessen enligt 17 a och 17 b §§ hindrar inte att uppgift lämnas till öppenvårdsapotek eller hälso- och sjukvårdspersonal enligt vad som föreskrivs i lagen (1996:1156) om receptregister eller lagen (0000:00) om behandling av personuppgifter vid licenshantering.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

1 Senaste lydelse 2013:626.

SOU 2014:20 Författningsförslag

63

1.10 Förslag till förordning om ändring i förordningen ( 2009:659 ) om handel med läkemedel

Härigenom föreskrivs att 11 § förordningen (2009:659) om handel med läkemedel ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §1

För att E-hälsomyndigheten ska kunna föra statistik enligt 2 kap. 6 § 7 lagen (2009:366) om handel med läkemedel, ska den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt 2 kap. 1 § i samma lag varje månad lämna uppgifter till myndigheten om de läkemedel som sålts föregående månad.

Uppgifterna ska innehålla information om

1. läkemedlets namn,

2. läkemedelsform,

3. styrka,

4. förpackningsstorlek,

5. antalet sålda förpackningar,

6. försäljningsdatum,

7. försäljningspris samt i förekommande fall kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

7. försäljningspris samt i förekommande fall kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. eller kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168).

Vid distansförsäljning ska, utöver de uppgifter som anges i andra stycket, kundens postnummer anges.

De uppgifter som anges i andra och tredje styckena ska redovisas per försäljningstransaktion separat för vart och ett av de öppenvårdsapotek för vilka tillstånd gäller.

Andra och tredje styckena gäller inte för sådana uppgifter som redan lämnats till Apotekens Service Aktiebolag eller E-hälsomyndigheten i enlighet med lagen (1996:1156) om receptregister.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

1 Senaste lydelse 2013:1041.

65

2 Utredningens uppdrag och arbete

2.1 Uppdraget

Utredningen ska enligt direktiven 2011:55 se över den rättsliga reglering som gäller vid maskinell dosdispensering av läkemedel till patienter i öppen och sluten vård. Utredaren ska föreslå nya regler och andra åtgärder som leder till god tillgänglighet till dosdispenserade läkemedel, en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning och goda förutsättningar för väl fungerande konkurrens på hela apoteksmarknaden.

I uppdraget ingår också att föreslå hur tillgängligheten kan bli bättre för läkemedel för djur och hur regelverket på detta område kan bli mer ändamålsenligt.

Utredningen har enligt samma direktiv också haft i uppdrag att analysera frågor som rör Apoteket AB:s ägande av Apoteket Farmaci AB och de förutsättningar som gäller för sistnämnda bolags verksamhet. Vidare skulle utredningen se över några frågor som gäller lagen (1996:1156) om receptregister och vissa andra författningar av betydelse för apotekens verksamhet. Dessa deluppdrag har redovisats.

Den 22 september 2011 fick utredningen tilläggsdirektiv (dir. 2011:82), som bl.a. innebar att utredningen skulle göra en översyn av prissättningen av originalläkemedel utan generisk konkurrens och föreslå en långsiktigt hållbar prismodell. Vidare skulle prissättningen och hanteringen av vissa särskilda läkemedelsgrupper (licensläkemedel, extemporeläkemedel och smittskyddsläkemedel) ses över. Utredningen skulle också se över behovet av att definiera vilka läkemedel som kan ingå i läkemedelsförmånerna, överväga om miljöaspekter bör beaktas vid subventionsbeslut samt utreda frågan om krav på försäkringsskydd för läkemedel som ingår i förmånerna. Enligt tilläggsdirektiven skulle utredningen också se över

Utredningens uppdrag och arbete SOU 2014:20

66

leverans- och tillhandahållandeskyldigheten när det gäller förordnade läkemedel och varor. Frågorna i detta direktiv har delvis redovisats, se nedan.

Enligt ytterligare tilläggsdirektiv (dir. 2012:66), som beslutades den 14 juni 2012, skulle det stå utredningen fritt att även lämna förslag som rör prissättning av generiska läkemedel eller som rör föreskrifterna om utbytet av läkemedel i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Eventuella förslag skulle medföra minst samma prispress inom det generiska sortimentet som i dag och den uppkomna besparingen skulle tillfalla det offentliga. Uppdraget har redovisats i utredningens första delbetänkande (SOU 2012:75).

Den 7 mars 2013 beslutade regeringen om nya tilläggsdirektiv, dir. 2013:26. Direktiven innehåller en utvidgning av den del av uppdraget som omfattar hanteringen av licensläkemedel (utöver vad som nämns i dir. 2011:82). Utredningen ska bl.a. lämna förslag på en ordning genom vilken apotekskunder kan hämta ut licensläkemedel på vilket apotek som helst, oavsett vilket apotek som har beviljats försäljningslicensen. I uppdraget ingår vidare frågor om avgifter vid licensansökan, möjlighet att föra talan mot beslut om avslag på licensansökan, nationellt licensregister och en översyn av nuvarande principer för vem som gör ansökan om licens. Även hantering och förekomsten av licensansökningar från andra än apotek ska ses över. I direktiven angavs vidare att uppdraget skulle redovisas senast den 1 april 2013 i de delar som rör hur en obligatorisk läkemedelsförsäkring ska utformas inom förmånerna, ägandet av Apoteket Farmaci AB och vissa frågor om läkemedel och miljö. Övriga frågor i uppdraget skulle redovisas senast den 1 april 2014.

I tilläggsdirektiv som beslutades den 20 februari 2014 (dir. 2014:21) fick utredningen förlängd tid för de delar av uppdraget som gäller maskinell dosdispensering, särläkemedel och handel med läkemedel för djur. Dessa frågor ska redovisas senast den 30 oktober 2014.

2.2 Utredningsarbetet

Utredningen har arbetat sedan juni 2011 och tidigare överlämnat två delbetänkanden.

I delbetänkandet Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden (SOU 2012:75) har utredningen redovisat de delar av uppdraget som gäller prissättningen av

SOU 2014:20 Utredningens uppdrag och arbete

67

läkemedel utan generisk konkurrens, skyldigheten att leverera och tillhandahålla läkemedel och därmed förknippade frågor om generiska läkemedel. Deluppdragen rörande läkemedelsförsäkringen, läkemedel och miljö samt Apoteket Farmaci AB redovisades i delbetänkandet Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23).

I detta delbetänkande behandlas de delar av uppdraget som ska redovisas senast den 1 april 2014, dvs. hantering och prissättning av smittskyddsläkemedel, licensläkemedel samt extemporeläkemedel, lagerberedningar och rikslicenser.

I arbetet med detta betänkande har utredningen studerat gällande rätt, förarbeten, rättspraxis, litteratur, rapporter och annat bakgrundsmaterial.

Utredningen har efter överlämnandet av det andra delbetänkandet i april 2013 hållit sex utredningssammanträden med expertgruppen.

Utredningen eftersträvar ett öppet arbetssätt och har kontinuerligt fört dialog med berörda myndigheter, branschföreningar, intresseorganisationer, patientföreträdare, professionsföreträdare och företag.

Utredningen ska enligt direktiven samråda med Konsumentverket, Kommerskollegium, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statskontoret, Apotekens Service AB, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Konkurrensverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Apotekarsocieteten, Läkemedelsindustriföreningen, Sveriges Apoteksförening, Sveriges Veterinärförbund, Finansinspektionen, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Vinnova och Miljömålsberedningen (M 2010:04). Utöver dessa ska utredningen samråda med andra berörda myndigheter och organisationer. Samrådet har under arbetet med det tredje delbetänkandet genomförts i form av ett samrådsmöte den 17 februari 2014. Ett samrådsmöte avseende handel med läkemedel för djur har också hållits den 13 juni 2013, men dessa frågor behandlas först i slutbetänkandet.

Utredningen har anlitat konsultstöd för viss del av arbetet med faktainsamling, undersökningar och analyser avseende de frågor som behandlas i detta delbetänkande. Detta arbete har huvudsakligen utförts av Health Navigator AB.

Utredningens uppdrag och arbete SOU 2014:20

68

2.3 Betänkandets disposition

Betänkandet inleds med en sammanfattning, på svenska respektive engelska. Därefter följer utredningens kapitel 1 med författningsförslag och kapitel 2 med uppdraget och en kortfattad beskrivning av utredningsarbetet. I kapitel 3 redogörs kortfattat för den senaste utvecklingen på läkemedels- och apoteksområdet och utredningens ansats. De frågor som rör smittskyddsläkemedel tas upp i kapitel 4 (bakgrund och nulägesbeskrivning) och 5 (överväganden och förslag). Hanteringen och prissättningen av licensläkemedel behandlas i kapitel 6 (bakgrund och nulägesbeskrivning) och kapitel 7 (överväganden och förslag). I kapitel 8 ges en bakgrunds- och nulägesbeskrivning avseende extemporeläkemedel, lagerberedningar och rikslicenser, medan utredningens överväganden och förslag rörande dessa läkemedel framgår av kapitel 9. Kapitel 10 behandlar ikraftträdandet medan kapitel 11 innehåller författningskommentarer.

De fem direktiven återfinns som bilagor till betänkandet.

69

3 Inledning

Utredningen har i sitt första betänkande (SOU 2012:75) beskrivit läkemedels- och apoteksområdet. Området är föremål för snabba förändringar. Utredningen vill därför kort beskriva bakgrunden och belysa den utveckling som skett sedan det första delbetänkandet lämnades i oktober 2012 och som är av betydelse för de förslag som lämnas i detta betänkande.

3.1 Dagens läkemedelssystem

3.1.1 Läkemedel och deras kostnader

Läkemedel ska som regel vara godkända för att få säljas. I Sverige finns drygt 11 500 godkända läkemedel. Trots detta har patienter och djur ibland behov av andra läkemedel eller läkemedelsformer och det finns då möjlighet att förskriva ett s.k. licensläkemedel (ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige men kan vara det i något annat land) eller ett extemporeläkemedel (läkemedel som framställts för en viss patient).

De svenska läkemedelskostnaderna uppgår till cirka 36 miljarder kronor årligen. Detta omfattar läkemedel i sjukvården, det som förskrivs på recept samt receptfria läkemedel. Patienten betalar egenavgift för läkemedel som förskrivs på recept och som ingår i läkemedelsförmånerna, och för dessa läkemedel är priserna reglerade. Kostnaderna för läkemedelsförmånerna har de senaste åren legat på kring 20 miljarder kronor. Priserna för läkemedel som används inom slutenvården eller vid annan behandling inom vården bestäms i offentliga upphandlingar.

Inledning SOU 2014:20

70

3.1.2 Landstingens kostnadsansvar

Landstingen har huvudmannaskapet för hälso-och sjukvården och har ansvaret för finansieringen av denna. Även ansvaret för läkemedelskostnaderna inom läkemedelsförmånerna vilar på landstingen men de ersätts i sin tur i särskild ordning av staten för detta. Denna ersättning regleras i ett särskilt avtal mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (det s.k. läkemedelsavtalet). Det senaste avtalet är från 2011. Förhandlingar om nytt avtal pågår men har ännu inte resulterat i något avtal.

Läkemedel som används inom sjukvården är avgiftsfria för patienten medan patienten står för en del av kostnaden för de läkemedel inom läkemedelsförmånerna som öppenvårdsapoteken expedierar efter förskrivning på recept. Ett enskilt landstingen kan också välja att subventionera läkemedel och varor som inte ingår i läkemedelsförmånerna. Antingen sker detta genom att förskrivaren anger på receptet att patienten ska få läkemedlet subventionerat direkt av landstinget eller så har landstinget fattat ett generellt beslut om subvention. Vid expedieringen dras subventionsbeloppet, en del eller hela, av från det belopp som patienten ska betala. Därefter fakturerar apoteket det aktuella landstinget det belopp som subventioneras. Exempel på läkemedel och varor som alla eller vissa landsting subventionerar är p-piller, insulin och handelsvaror som t.ex. spolvätskor.

Landstingen har sinsemellan en överenskommelse om solidarisk finansiering för behandling av vissa sjukdomar. I läkemedelsavtalet för 2011 mellan staten och landstingen anges vidare att landstingen ska kunna subventionera läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna för patienter som har synnerligen angelägna medicinska behov av dessa och som saknar behandlingsalternativ. Detta gäller dock enbart om användningen är kostnadseffektiv.

3.1.3 Apoteksmarknaden

Apoteksmarknaden omreglerades 2009. I samband med detta sålde staten ut ett större antal öppenvårdsapotek från Apoteket AB till nya aktörer. Många nya apotek etablerades också under den första tiden efter omregleringen och aktörerna införde nya system för receptexpedition1. De aktörer som köpt öppenvårdsapotek från

1 Apoteket AB:s tidigare system ATS fick endast användas under en övergångstid.

Inledning

71

Apoteket AB fick enligt överlåtelseavtal under en period inte stänga de öppenvårdsapotek som tagits upp i en bilaga till avtalen. Under 2013 har ett antal större uppköp av apotek skett på apoteksmarknaden. Därigenom dominerar nu tre bolag marknaden med över 200 apotek var. Vid sidan om dessa finns några mellanstora aktörer och ett fåtal mindre.

I syfte att skapa förutsättningar för en god apotekstäckning i hela landet är det sedan 2014 möjligt för ett öppenvårdsapotek att söka ett ekonomiskt bidrag. Det s.k. glesbygdsstödet hanteras av TLV och bidraget baseras på apotekets lönsamhet för hela verksamheten och kan beviljas om det inte ligger mer än tjugo kilometer från ett annat apotek, har försäljningsintäkter av receptbelagda läkemedel om högst tio miljoner kronor och har öppet under hela året.

3.1.4 Försäljning och distribution

Under apoteksmonopolet hanterades distributionen av läkemedel genom s.k. enkanalsdistribution vilket innebar att läkemedelsföretagen anlitade någon av de två grossisterna som hanterade distributionen. Modellen med enkanalsdistribution var inte reglerad. Detta faktum innebar att det inte fanns något regelverk som behövde ändras i samband med omregleringen. Det förutsattes att distributionsmarknaden skulle utvecklas, särskilt som det är möjligt med s.k. vertikal integrering mellan distributör och apotek. Det har från de nya apoteksaktörerna till utredningen framförts att det varit svårt att etablera sig inom grossistledet och det kan noteras att huvuddelen av distributionen fortsatt hanteras via de två grossisterna som var verksamma även före omregleringen. Detta anses försvåra för införandet av nya modeller för distribution och upplevs som konkurrenshämmande.

3.1.5 Andra förändringar i läkemedelsdistributionen

Sjukhusen sköter numera på egen hand eller genom avtal med andra aktörer helt eller delvis läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhusen. Nya distributionslösningar har upphandlats och dessa gör att försörjningen nu ser olika ut i skilda delar av landet.

Inledning SOU 2014:20

72

Landstingen har under 2013 genomfört upphandlingar av dosdispenseringstjänster vilket inneburit att två nya aktörer tillsammans med Apoteket AB nu levererar dessa tjänster. Utredningen återkommer kring frågor om dosdispensering i sitt slutbetänkande.

3.1.6 Förändringar i myndighetsstrukturen

Statens vård- och omsorgsutredning (S 2011:01) hade i uppdrag att se över hur staten, genom sina myndigheter, ska verka för ett effektivt och långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem i syfte att främja hälsa och minska ohälsa och framtida vårdbehov samt för att åstadkomma en jämlik vård och omsorg i hela landet. Under de senaste åren har vissa förändringar genomförts i myndighetsstrukturen på hälso-och sjukvårdsområdet. En av dessa förändringar innebär att det helägda statliga bolaget Apotekens Service AB omvandlats till en myndighet, E-hälsomyndigheten, från och med 2014.

3.1.7 Nationella läkemedelsstrategin, NLS

Den övergripande tanken med den nationella läkemedelsstrategin är att alla aktörer på läkemedelsområdet ska arbeta mot gemensamma mål och visionen ”Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle”. Utöver denna övergripande vision finns det fem långsiktiga mål:

 Medicinska resultat i världsklass

 Jämlik vård

 Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning

 Attraktivitet för innovation av produkter och tjänster

 Minimal miljöpåverkan

Arbetet spänner i stort sett över läkemedlets hela värdekedja; från forskning och innovation till uppföljning av effekter i klinisk vardag. Den nationella läkemedelsstrategin ska utgöra en plattform för diskussion och utveckling inom läkemedelsområdet på nationell nivå. Förutom all utveckling som sker hos respektive aktör krävs ett samordnat utvecklingsarbete.

Inledning

73

Strategins arbete styrs av årliga handlingsplaner, den första från 2011. I handlingsplanerna beskrivs ansvaret för respektive aktivitet. Värt att nämna är aktiviteterna kring ordnat införande och den nya aktiviteten kring stegvis godkännande. En aktivitet som kan komma att få särskild betydelse för apoteksmarknaden är framtagande av apoteksindikatorer som ska möjliggöra jämförelse mellan olika apotek.

3.1.8 Satsningar på E-hälsoområdet och E-hälsomyndigheten

Inom vården har arbete med e-hälsa pågått i många år. Arbetet har dock intensifierats bl.a. genom regeringens satsning på en E-hälsostrategi. I regleringsbrevet för 2014 placeras ansvaret för E-hälsostrategin hos den nybildade E-hälsomyndigheten.

Avsikten är att den nya myndighetens roll ska vidareutvecklas. Bl.a. har Utredningen om tillgänglig och säker information i hälso- och sjukvård och socialtjänst (S 2013:17) fått uppdrag att se över ändamålsenlighet och ansvarsfördelning när det gäller tillhandahållande och utformning av IT-stöd för personal, vård- och omsorgsgivare och andra aktörer inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten.

3.2 Utredningens ansats

Hälso-och sjukvården och läkemedelssektorn samt de myndigheter som är verksamma inom området undergår som tidigare nämnts snabb förändring. Såväl demografiska förändringar som organisatoriska förändringar bidrar till detta.

Apoteksomregleringen ändrade radikalt förutsättningarna för läkemedelsmarknaden. Effekterna har först kunnat bedömas sedan någon tid förflutit efter omregleringen. Det finns anledning att anta att åtgärder för att komma till rätta med vissa uppkomna skevheter eller obalanser på marknaden i sin tur kan ge upphov till andra. Alltför omfattande förändringar som ställer nya krav på aktörerna kan komma att på ett avgörande sätt påverka den omreglerade apoteksmarknaden och förändra förutsättningarna för läkemedelsförsörjningen. Det kan vidare antas att det förblir en viktig uppgift att bevaka utvecklingen.

Utredningen har arbetat sedan mitten av 2011 och har tidigare överlämnat två delbetänkanden. I detta betänkande behandlas

Inledning SOU 2014:20

74

förslag kring tre grupper av läkemedel som används i begränsad omfattning och för särskilda behov. De förslag som lämnas här kan inte antas skapa permanenta lösningar utan kan givet utvecklingen på området efter hand behöva justeras.

3.2.1 Utgångspunkter

Som utgångspunkter vid utarbetandet av förslagen i detta betänkande har utredningen låtit sig vägledas av att kravet på god tillgänglighet ska upprätthållas. Vidare avser utredningen att förslagen ska stödja en jämlik vård över landet samtidigt som de ska göra det möjligt att utöva en rimlig kostnadskontroll.

Utredningen har också ansett det vara av särskild vikt att använda sig av gemensamma lösningar för förslagen. Utredningen har därför strävat efter att undvika alltför avvikande lösningar och försökt anpassa förslagen så långt det varit möjligt till de strukturer som gäller för öppenvårdsläkemedel i allmänhet.

Denna ansats har inneburit att utredningen fokuserat på lösningar som fungerar på den omreglerade apoteksmarknaden och i de strukturer som byggs upp kring den nya E-hälsomyndigheten.

3.2.2 Tre angelägna behandlingsalternativ

De tre grupper av läkemedel som behandlas i detta betänkande har det gemensamt att det är angeläget att de finns att tillgå och att det krävs en viss anpassning för att de ska kunna kvarstå eller inordnas i systemet för hanteringen av öppenvårdsläkemedel.

Smittskyddsläkemedel är sinsemellan mycket olika och det finns ingen allmän klassificering av dem. Det är syftet med användningen i det enskilda fallet som definierar när de hanteras som smittskyddsläkemedel. Gemensamt för dem är dock att det är av stor samhällelig vikt att behandlingen kan ges och att den också följs och slutförs. Landstingen står för kostnaden fullt ut och därför bör etablerade kanaler för fakturering kunna användas.

Licensläkemedel visar stora likheter med andra läkemedel med den skillnaden att de inte är godkända för försäljning här i landet.

Försäljningen av dem tillåts för en viss patient eller djur/djurslag när annat godkänt läkemedel inte är lämpligt eller saknas. Tillstånd

Inledning

75

för försäljning och kostnadskontroll innebär därmed särskilda utmaningar.

Extemporeläkemedel tillverkas särskilt för en viss patient. Tillverkningen är situationsanpassad och tillgodoser många gånger angelägna behov när det saknas andra behandlingsalternativ. Problemet att inordna dessa läkemedel bland övriga öppenvårdsläkemedel sammanhänger med svårigheter att prissätta och utöva kostnadskontroll av dessa. Den extemporetillverkning, som sker i form av lagerberedningar, uppvisar större likheter med andra öppenvårdsläkemedel.

För dessa tre grupper har utredningen strävat efter att finna lösningar som kan inordnas i nu existerande system för hantering av öppenvårdsläkemedel i och utom läkemedelsförmånerna och som vilar på gemensamma strukturella lösningar. Utredningen vill dock återigen betona att det är viktigt att fortsatt noga följa och bevaka utvecklingen på läkemedels- och apoteksområdet även när de av utredningen lagda förslagen genomförts.

77

4 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

4.1 Uppdraget

Utredningen ska enligt tilläggsdirektiven (dir. 2011:82) analysera och pröva

 om de syften som anges i smittskyddslagen (2004:168) kan kombineras med ökade krav på kostnadseffektivitet och i så fall lämna förslag på en mer samlad hantering av smittskyddsläkemedel,

 hur tillgången på smittskyddsläkemedel kan förbättras,

 om läkemedel som är kostnadsfria för den enskilde ska kunna ingå i förmånerna, och

 hur det allmänna kan få en sammanhållen bild av kostnaderna för samhället för läkemedel förskrivna på recept.

4.2 Vad är smittskyddsläkemedel?

Smittskyddsläkemedel är ingen särskild kategori av läkemedel utan utgörs av alla de olika läkemedel som ordineras till en patient som har eller misstänks ha en allmänfarlig smittsam sjukdom och som behövs för att minska risken för smittspridning. Sådana läkemedel är enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) kostnadsfria för patienten. Läkemedel som vanligen används är antibiotika och antivirala läkemedel.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

78

Med smittskyddsläkemedel avses i detta betänkande därför just sådana läkemedel som enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen är kostnadsfria för den enskilde.

4.3 Syftet med smittskyddslagstiftningen

Bestämmelser om smittskydd återfinns framför allt i smittskyddslagen (2004:168). Lagen innehåller inte någon definition av smittskyddsläkemedel och inte heller några bestämmelser där ordet smittskyddsläkemedel används.

Syftet med smittskyddslagstiftningen är primärt att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar och inte att tillförsäkra den enskilde erforderlig vård. Samtidigt ska lagstiftningen ge ett skydd även åt den som är smittad. De särskilda skyldigheter – för såväl samhället som för den enskilde individen – och de åtgärder som erfordras för ett effektivt smittskydd utgör enligt förarbetena skälen för att det har införts en särskild lag vid sidan av övrig hälso- och sjukvårdslagstiftning (prop. 2003/04:30 Ny smittskyddslag m.m., s. 84 f.).

Det har ansetts som angeläget att det av smittskyddslagen framgår att en humanistisk människosyn ligger till grund för samhällets smittskydd. Därför framgår av 1 kap. 4 § smittskyddslagen att bestämmelserna ska tillämpas med respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet.

En annan grundläggande tanke bakom lagstiftningen är att var och en har ett ansvar för att så långt möjligt vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda såväl sig själv som andra mot att utsättas för risk att smittas av smittsamma sjukdomar. Samtidigt har dock den som bär på eller misstänker sig bära på en smittsam sjukdom ett särskilt ansvar för att förhindra vidare spridning av sjukdomen. Vikten av att samhället tillhandahåller det stöd och den hjälp den enskilda individen behöver, inklusive läkemedel, för att kunna ta sitt ansvar och uppfylla de krav som smittskyddslagen ställer på honom eller henne framgår av 2 kap.1 och 2 §§smittskyddslagen.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

79

4.4 Aktörer på området

I detta avsnitt ges en översikt över de huvudsakliga aktörerna på smittskyddsområdet. Mot bakgrund av att uppdraget är begränsat till frågor om smittskyddsläkemedel ligger fokus på de aktörer som är verksamma inom smittskyddet för människor.

4.4.1 Myndigheterna inom smittskyddsområdet

Smittskyddsverksamheten omfattar ett stort antal myndigheter på nationell nivå. Sedan länge har det funnits ett etablerat samarbete mellan Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet (vars uppgifter övertagits av den nya Folkhälsomyndigheten fr.o.m. den 1 januari 2014) och de statliga myndigheter som är ansvariga för djur och livsmedel, t.ex. Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. Det finns även kopplingar till bl.a. Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Arbetsmiljöverket och Migrationsverket. Vid smittutbrott som kan få stora samhällskonsekvenser, t.ex. en influensapandemi, kan det finnas behov av samverkan med bl.a. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I detta sammanhang kan det även finnas behov att samverka med polismyndigheterna, länsstyrelserna, Tullverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Totalförsvarets forskningsinstitut.

De förändringar i myndighetsstrukturen som genomförts eller pågår innebär vissa förändringar i ansvarsfördelningen för olika uppgifter inom smittskyddsområdet, vilket framgår av den följande redogörelsen.

Även på lokal och regional nivå omfattar smittskyddsverksamheten ett stort antal huvudmän. Inte minst har landstingen en central roll till följd av sitt ansvar för smittskyddet och hälso- och sjukvården. Varje landsting ska enligt smittskyddslagen (2004:168) utse en smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren har ett samlat ansvar för smittskyddsarbetet inom landstinget och ska planera, organisera och leda smittskyddet samt verka för effektivitet, samordning och likformighet. Smittskyddsläkarna har vidare befogenhet att fatta vissa myndighetsbeslut enligt smittskyddslagen. Även kommunerna har uppgifter som rör smittskyddet. En sådan uppgift är det ansvar som kommunen har enligt miljöbalken för hälsoskydd, där det objektinriktade smittskyddet ingår. Frågor av betydelse för smittskyddet finns även inom exempelvis kommunernas ansvar

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

80

för räddningstjänst, lokala krishanteringsfrågor, äldrevård och skolverksamhet.

Den 1 januari 2014 bildades den nya myndigheten Folkhälsomyndigheten. Därmed avvecklades Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet och upphörde den 31 december 2013. De uppgifter som dessa myndigheter ansvarat för övergick till den nya myndigheten liksom även vissa av Socialstyrelsens uppgifter inom hälsoskydd och folk- och miljöhälsorapporteringen.

I propositionen 2012/13:116 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet redovisade regeringen skälen för att en ny myndighet för folkhälsofrågor skulle bildas. Sammanslagningen ansågs förbättra förutsättningarna för ett mer effektivt kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet. Förändringen ger enligt propositionen ökade förutsättningar att angripa folkhälsofrågorna samlat och integrerat och utveckla formerna för ett kunskapsstöd som leder till att effektiva och verksamhetsnära metoder får praktiskt genomslag hos ansvariga huvudmän. Sammanslagningen kan även bidra till att Sverige på ett mer effektivt sätt kan delta i samarbetet inom EU och i det internationella samarbetet inom området.

4.4.2 Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har enligt 1 kap. 7 § smittskyddslagen (2004:168) ett övergripande ansvar för den statliga styrningen av de smittskyddsåtgärder som vidtas inom hälso- och sjukvårdens ram. Socialstyrelsen ansvarar för samordning av smittskyddet på nationell nivå och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd. Socialstyrelsen ska följa och vidareutveckla smittskyddet. Socialstyrelsen är enligt förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen en förvaltningsmyndighet som ska bygga upp och sprida kunskap samt ansvara för föreskrifter och allmänna råd inom sitt verksamhetsområde. Tillsynen över smittskyddet i landet var tidigare en uppgift för Socialstyrelsen, i likhet med tillsynen över hälso- och sjukvården och myndighetens övriga verksamhetsområden, men sedan den 1 juni 2013 utövas tillsynen av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Socialstyrelsen deltar aktivt i det smittskyddsarbete som bedrivs inom EU och på en global nivå genom WHO och det internationella hälsoreglementet (IHR). Myndigheten är bland annat

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

81

svensk kontaktpunkt för de olika internationella rapporterings- och varningssystem som finns inom området.

4.4.3 Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Tillsynsansvaret för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) omfattar all verksamhet som bedrivs av myndigheter och andra som har ålagts ett ansvar enligt smittskyddslagen. Vid tillsynen enligt lagen tillämpas bestämmelserna i 7 kap.2028 §§ och 10 kap. 13 §patientsäkerhetslagen (2010:659). Detta innebär bl.a. att IVO, för att kunna fullgöra sin tillsynsverksamhet, har rätt att få tillgång till de handlingar och upplysningar som behövs samt får inspektera den smittskyddsverksamhet som bedrivs. De som kan bli föremål för sådan inspektion är de som har särskilda uppgifter inom smittskyddet, nämligen smittskyddsläkare, kommunala nämnder med uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt hälso- och sjukvårdspersonal. Vid sådan inspektion har den som utför inspektionen rätt att under vissa förutsättningar av polismyndigheten få den hjälp som behövs för att inspektionen ska kunna genomföras.

IVO har vidare befogenhet att meddela de förelägganden som behövs. Ett föreläggande får förenas med vite. Under vissa förutsättningar kan inspektionen dessutom helt eller delvis förbjuda en verksamhet.

4.4.4 Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har fr.o.m. den 1 januari 2014 övertagit de uppgifter som Smittskyddsinstitutet (SMI) och Statens folkhälsoinstitut tidigare ansvarade för. Den nya myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten. I den inledande paragrafen slås fast att myndigheten ska verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. I 2 § anges att Folkhälsomyndigheten inom smittskyddsområdet bl.a. ska

 ansvara för kunskapsuppbyggnad och förse regeringen och statliga myndigheter med kunskaps- och beslutsunderlag och

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

82

 bidra till ett effektivt smittskydd i landet genom sjukdomsövervakning, beredskap, diagnostik och kunskapsstöd.

Det anges vidare i 3 § att myndigheten, bl.a., särskilt ska

 följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och skyddet mot dessa nationellt och internationellt, analysera konsekvenserna av denna utveckling för samhället och den enskilde samt utvärdera effekterna av vaccinationer och andra smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården och andra berörda samhällssektorer (p. 6),

 verka för att möjligheten att effektivt använda antibiotika hos människor och djur bevaras genom att samla in, analysera och aktivt förmedla kunskap i frågor som rör antibiotikaresistens samt främja insatser på lokal och regional nivå i frågor som rör rationell antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens (p. 9),

 verka för en minskad smittspridning genom att samla in, analysera och aktivt förmedla kunskap i frågor som rör annan antimikrobiell resistens än antibiotikaresistens samt i frågor som rör vårdrelaterade infektioner och vårdhygien (p. 10),

 verka för att förskrivare, övriga berörda yrkesgrupper och allmänheten tillämpar de kunskaper som finns om antibiotikaresistens och annan antimikrobiell resistens (p. 11) och

 verka för att begränsa spridningen och konsekvenserna för samhället och för enskilda av hiv/aids samt verka för att skapa öppenhet om hiv/aids och motverka stigmatisering och diskriminering av personer som lever med hivinfektion (p. 12).

Vid konstaterade eller misstänkta utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar och vid analys av risker och behov av förebyggande åtgärder när det gäller sådana utbrott ska Folkhälsomyndigheten bistå myndigheter, landsting, kommuner och organisationer med expertstöd (10 § p. 1).

Folkhälsomyndigheten ska bistå Socialstyrelsen med de kunskaps- och beslutsunderlag som Socialstyrelsen behöver för att fullgöra sina uppgifter. Dessa kunskaps- och beslutsunderlag ska tas fram i samråd med Socialstyrelsen (20 § andra stycket).

Myndighetens arbete med kunskapsspridning ska planeras och genomföras i samråd med andra berörda myndigheter så att den

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

83

statliga styrningen av vård- och omsorgsområdet och informationen till allmänheten är samordnad.

De uppgifter som Folkhälsomyndigheten har inom smittskyddsområdet regleras även i smittskyddslagen och ett antal förordningar. I 1 kap. 7 § smittskyddslagen anges att Folkhälsomyndigheten som expertmyndighet ska följa och analysera det epidemiologiska läget nationellt och internationellt och föreslå åtgärder för att landets smittskydd skall fungera effektivt. Smittskyddslagen innehåller vidare krav på att vissa sjukdomar ska anmälas till Folkhälsomyndigheten.

4.4.5 Landstingen

Landstinget är enligt 1 kap. 8 § smittskyddslagen (2004:168) huvudman för smittskyddet med undantag för objektinriktade åtgärder och för sådana konkreta åtgärder som åvilar de enskilda läkarna enligt smittskyddslagens bestämmelser. I varje landsting ska det enligt 1 kap. 9 § finnas en smittskyddsläkare som utses av den nämnd som inom landstinget utövar ledningen av hälso- och sjukvården. Detta innebär att landstinget har det övergripande ansvaret för att smittskyddet planeras och organiseras samt avgör vilka resurser som ska avsättas för verksamheten.

4.4.6 Smittskyddsläkarna

Den direkta ledningen av smittskyddsarbetet samt verksamhetsplanering och organisation av smittskyddsarbetet i detalj ligger på smittskyddsläkaren. Denne har enligt 6 kap. 1 § smittskyddslagen ett samlat ansvar för smittskyddsarbetet inom det område där han eller hon verkar.

I smittskyddsläkarens uppgifter ingår att se till att allmänheten har tillgång till den information som behövs för att var och en ska kunna skydda sig mot smittsamma sjukdomar, att ge råd och anvisningar om smittskyddsåtgärder för grupper som är särskilt utsatta för smittrisk samt att se till att förebyggande åtgärder vidtas. Smittskyddsläkaren ska också följa upp anmälningar om inträffade sjukdomsfall och se till att behövliga åtgärder vidtas för att finna smittkällan och personer som kan ha utsatts för smittrisk.

Smittskyddsläkarföreningen (SLF) är en intresseförening inom Sveriges läkarförbund. Medlemmarna består av aktiva smitt-

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

84

skyddsläkare, biträdande smittskyddsläkare, namngiven ersättare samt läkare med smittskyddsuppgifter inom försvarsmakten. Enligt sina stadgar är föreningens uppgift att utveckla och förbättra smittskyddsverksamheten i landet i samarbete med myndigheterna inom smittskyddsområdet och att tillvarata medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Föreningen ska också verka för ett gott samarbete, dels mellan de olika yrkeskategorierna på smittskyddsenheterna, dels mellan smittskyddsenheterna, samt biträda Läkarförbundet i smittskyddsfrågor.

4.4.7 Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

ECDC inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (EUT nr L 142, 30/04/2004 s. 0001–0011). Centrumet är lokaliserat i Stockholm och har till uppgift att bidra till att stärka Europas försvar mot smittsamma sjukdomar som influensa, SARS och HIV/AIDS.

Centrumet har vidare till uppgift att öka EU:s och medlemsstaternas kapacitet att skydda människors hälsa genom förebyggande och kontroll av smittsamma sjukdomar hos människor. Centrumet ska också handla på eget initiativ när epidemier av okända smittsamma sjukdomar hotar EU och ansvara för ett konsekvent och heltäckande agerande på folkhälsoområdet.

ECDC samordnar medlemsstaternas, EU-institutionernas och de berörda internationella organisationernas verksamhet inom området.

4.5 Kostnadsfrihet för vård och läkemedel inom smittskyddsområdet

4.5.1 Undersökning, vård och behandling

Smittskyddslagen (2004:168) innehåller bestämmelser om att vissa åtgärder är kostnadsfria för den enskilde. Är det fråga om en s.k. allmänfarlig sjukdom är undersökning, vård och behandling som läkaren bedömer minskar risken för smittspridning kostnadsfri för

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

85

den enskilde om vården ges inom landstinget eller av en läkare som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal med landstinget. Vilka sjukdomar som anses som allmänfarliga framgår av bilaga 1 till smittskyddslagen, se även avsnitt 4.5.4.

Kostnadsfriheten gäller för samtliga åtgärder som kan leda till att smittsamheten upphör, minskar eller hålls tillbaka. Detta innebär bl.a. att åtgärder som enbart syftar till att lindra sjukdomen som sådan eller eventuella följdsjukdomar och andra komplikationer inte omfattas av kostnadsfriheten. Om åtgärden medför att smittsamheten minskar eller hålls tillbaka omfattas den däremot, även om denna effekt är av mindre betydelse (prop. 2003/04:30, s. 196). Det är den behandlande läkaren som i det enskilda fallet avgör huruvida åtgärden kan anses vara ägnad att minska smittspridningen. Om han eller hon misstänker att patienten har en smittsam sjukdom som omfattas av kostnadsfriheten ska denne inte betala patientavgift oavsett anledningen till läkarbesöket (prop. 2003/04:30, s. 196197).

När en person är i behov av behandling som omfattas av smittskyddslagen är det viktigt att förklara för patienten vad som åligger honom eller henne. Inte sällan sker detta via tolk. Ibland behövs det upprepade, motiverande samtal för att få patienter att fullfölja behandling på ett optimalt sätt. Detta är en särskild utmaning i de fall då det rör personer som inte har svenska som modersmål och behöver månads- eller t.o.m. årslång behandling, trots att de akuta besvären klingat av. Även i andra avseenden, bl.a. av hänsyn till samhället i övrigt (dvs. inte bara av omsorg om den enskilda personen), kan den som ska behandlas behöva särskilda incitament för att fullfölja behandling enligt ordination. Det utgör ett skäl till varför ”smittskyddsbehandling” är kostnadsfri för den enskilde1.

I detta sammanhang bör även nämnas att läkemedel i vissa fall kan lämnas ut till patienten vid behandlingstillfället. Detta kan ske dels enligt de allmänna bestämmelserna om jourdos2, som innebär att ett mindre antal doser får lämnas ut för att täcka patientens behov till dess läkemedlet kan expedieras från öppenvårdsapotek, dels enligt de särskilda bestämmelser som gäller vid behandling av allmänfarliga sjukdomar. I det senare fallet får läkare lämna ut den mängd antibiotika som behövs för behandlingen. I övrigt (då det inte gäller antibiotikabehandling) får läkaren i inledningsskedet av

1 Socialstyrelsen, underlag i april 2012. 2 Se LVFS 2009:13.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

86

en sådan sjukdom lämna ut den mängd läkemedel som behövs för att påbörja behandlingen. Vid en pandemi får dock den mängd läkemedel som behövs för hela behandlingen lämnas ut.

4.5.2 Läkemedel

Som framgår ovan avses med smittskyddsläkemedel i detta betänkande sådana läkemedel som förskrivs till en patient som har eller misstänks ha en allmänfarlig smittsam sjukdom och som behövs för att minska risken för smittspridning. Sådana läkemedel är enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) kostnadsfria för patienten.

Prövningen av frågan om kostnadsfrihet ska innefatta en bedömning av läkemedlets inverkan på smittspridningen. Föreligger vetenskapligt grundad anledning att tro att läkemedlet har effekt på smittspridningen genom att det minskar smittsamheten hos sjukdomen eller hämmar tillväxten hos smittämnet bör läkemedlet enligt förarbetena vara kostnadsfritt. Däremot omfattas inte läkemedel som enbart har betydelse för behandling av sjukdomstillståndet som sådant av kostnadsfriheten (prop. 2003/04:30, s. 198 ff.).

Det har inte bedömts rimligt att i lag reglera vilka läkemedel som ska omfattas av kostnadsfriheten. Det är den behandlande läkaren som ska göra bedömningen av huruvida läkemedlet i det enskilda fallet bedöms minska risken för smittspridning och därmed uppfyller kriterierna för kostnadsfrihet. Regeringen konstaterade i propositionen att Socialstyrelsen skulle kunna utnyttja möjligheten att utfärda allmänna råd i detta avseende, vilket skulle främja en enhetlig tillämpning av kostnadsfriheten i landet. Sådana råd har dock inte utfärdats. Socialstyrelsen konstaterade i meddelandeblad i juni 2005 att det ibland kan vara svårt att avgöra huruvida ett läkemedel bör omfattas av kostnadsfriheten, särskilt för en läkare som inte regelmässigt behandlar patienter med allmänfarliga sjukdomar och därmed inte har specialkunskaper inom området. För att uppnå enhetliga bedömningar bör smittskyddsläkaren enligt Socialstyrelsen vara tillgänglig för att stödja den behandlande läkaren i enskilda fall. I syfte att nå en likformig tillämpning av lagstiftningen för Socialstyrelsen tillsammans med Smittskyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten) en kontinuerlig dialog med smittskyddsläkarorganisationen i dessa frågor. Bland annat mot bakgrund av den snabba utvecklingen inom läkemedelsområdet

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

87

bedömde Socialstyrelsen i meddelandebladet att det inte skulle vara funktionellt att i författning detaljreglera t.ex. vilka läkemedel eller åtgärder som ska omfattas av kostnadsfriheten.

Regeringen har övervägt att utvidga kostnadsfriheten för läkemedel till även andra sjukdomar än de allmänfarliga sjukdomarna men avstod eftersom kostnaden vid övriga sjukdomar för de flesta människor ändå borde vara överkomlig med hänsyn till högkostnadsskyddet för läkemedel (prop. 2003/04:30, s. 198 f.).

I detta betänkande avses med smittskyddsläkemedel läkemedel som är kostnadsfria för den enskilde enligt bestämmelserna i smittskyddslagen. Patientens inköp av ett sådant läkemedel omfattas därmed inte av högkostnadsskyddet enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Det avgörande för kostnadsfriheten är förskrivningen, dvs. att det har förskrivits mot en allmänfarlig sjukdom och att läkaren bedömt att det minskar risken för smittspridning. Det innebär att samma läkemedel kan omfattas av kostnadsfriheten i en situation men inte i en annan.

4.5.3 Vilka patienter omfattas av kostnadsfriheten?

Kostnadsfriheten gäller enligt 7 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168) den som enligt 5 kap. socialförsäkringsbalken är bosatt i Sverige och den som utan att vara bosatt här har rätt till förmåner enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Vidare omfattas utländska sjömän när det gäller undersökning, vård, behandling och läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis enligt en internationell överenskommelse rörande vissa lättnader för sjömän vid behandling för könssjukdom av den 1 december 1924.

Asylsökande ska enligt 4 § förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar inte betala för vård och åtgärder enligt smittskyddslagen. På Migrationsverkets hemsida informeras om att läkemedel enligt smittskyddslagen är helt kostnadsfria för asylsökande och att hela kostnaden ersätts av Migrationsverket3.

Den 1 juli 2013 trädde lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i kraft. Lagen omfattar enligt 5 § utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning, dock inte om

3 www.migrationsverket.se/info/1808.html

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

88

vistelsen i Sverige är avsedd att vara tillfällig. Av lagen framgår att landstingen ska vara skyldiga att erbjuda vuxna personer som har meddelats beslut om avvisning eller utvisning, men som håller sig undan verkställighet av beslutet, och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för detta samma subventionerade vård som asylsökande, dvs. vård som inte kan anstå inklusive tandvård, mödravård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Barn ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn, dvs. subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård. Vården ska dessutom erbjudas på samma villkor och under samma förutsättningar som för asylsökande personer. Den personkrets som omfattas av förslaget ska även omfattas av bestämmelserna om kostnadsfrihet i smittskyddslagen.

4.5.4 Vilka sjukdomar omfattas?

De mest allvarliga av de smittsamma sjukdomarna delas enligt 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168) in i fyra kategorier, till vilka det har knutits olika typer av smittskyddsåtgärder – ju större hot mot befolkningens hälsa, desto strängare åtgärder som regleras genom lag.

Ett sextiotal sjukdomar räknas till de s.k. anmälningspliktiga sjukdomarna. Det innebär att varje misstänkt eller konstaterat fall snarast måste anmälas av behandlande läkare till landstingets smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.

Närmare 50 av de anmälningspliktiga sjukdomarna är smittspårningspliktiga. Den enskilde patienten är då skyldig att efter bästa förmåga lämna uppgifter till sin läkare om hur han eller hon kan ha blivit smittad och om vilka andra som kan ha utsatts för smitta.

Ett trettiotal av de smittspårningspliktiga sjukdomarna är livshotande, innebär långvarig sjukdom och svårt lidande eller så är de på annat sätt allvarliga. De betecknas som allmänfarliga sjukdomar och för att hindra smittspridning får varje patient av sin läkare förhållningsregler som är tvingande. Den som inte följer reglerna kan i yttersta fall bli tvångsisolerad efter beslut i förvaltningsrätten.

Två av de allmänfarliga sjukdomarna (sars och smittkoppor) skulle vid en spridning i samhället kunna få förödande konsekvenser för viktiga samhällsfunktioner och kallas därför samhällsfarliga sjukdomar. Dessa kräver extraordinära skyddsåtgärder som

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

89

möjligheten att hålla misstänkt smittade personer i karantän eller att spärra av ett geografiskt område för att hindra smittspridning.

Det är inte alla smittsamma sjukdomar som omfattas av kostnadsfriheten, utan denna begränsas till sådana sjukdomar där samhällets intresse av att smittskyddsåtgärder vidtas är särskilt starkt. Därför har kostnadsfriheten, som tidigare nämnts, begränsats till allmänfarliga sjukdomar, vilket även inkluderar de samhällsfarliga sjukdomarna. Som exempel på de allmänfarliga sjukdomarna kan nämnas hivinfektion, mjältbrand, tuberkulos, klamydiainfektion och salmonellainfektion. De allmänfarliga sjukdomarna redovisas i bilaga 1 och de samhällsfarliga sjukdomarna i bilaga 2 till smittskyddslagen.

4.6 Smittskyddsläkemedel och lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Som framgår ovan avses med smittskyddsläkemedel i detta betänkande sådana läkemedel som förskrivs till en patient som har en allmänfarlig smittsam sjukdom och som behövs för att minska risken för smittspridning. Sådana läkemedel är kostnadsfria för patienten. Patientens inköp av ett sådant läkemedel omfattas därmed inte av högkostnadsskyddet. Utredningen har dock kunnat konstatera att många läkemedel som förskrivs som kostnadsfria smittskyddsläkemedel även har beviljats subvention av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) efter ansökan och sedvanlig kostnadseffektivitetsbedömning. Detta utvecklas närmare i avsnitt 4.9 om kostnaderna för smittskyddsläkemedel. TLV har då prövat läkemedlet utifrån kriterierna i 15 § lagen om läkemedelsförmåner m.m., dvs. bland annat huruvida läkemedlet är kostnadseffektivt till ansökt pris samt fastställt apotekens inköps- och försäljningspris. Alla de smittskyddsläkemedel som används i Sverige har dock inte blivit föremål för TLV:s prövning.

I 16 a § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. finns en begränsning som innebär att ett receptbelagt läkemedel mot en smittsam sjukdom (vaccin) inte får ingå i läkemedelsförmånerna, om sjukdomen omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram enligt smittskyddslagen och vaccinet är avsett för samma användningsområde och samma patientgrupp som omfattas av vaccinationsprogrammet.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

90

Öppenvårdsapoteket får, i likhet med vad som gäller för övriga läkemedel som förskrivits på recept och hämtas ut från apoteket, ersättning av landstinget i efterhand för smittskyddsläkemedel. Däremot lämnas inte ersättningen på samma sätt. Vad gäller ersättning för läkemedel inom läkemedelsförmånerna förmedlas ersättningen via E-hälsomyndigheten (se 16 § förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.). Så är inte fallet vad gäller ersättning för smittskyddsläkemedel. Flera landsting har tagit fram dokument som anger förutsättningarna för öppenvårdsapotekens fakturering av landstingen för bl.a. smittskyddsläkemedel.

Vid förskrivningen markerar förskrivaren på receptet att läkemedlet är ”utan förmån” samt anger i fritextfält att debitering ska ske via smittskyddslagen (SML).

4.7 Landstingens kostnadsansvar

4.7.1 Tidigare hantering av smittskyddsläkemedel

Enligt den tidigare gällande smittskyddslagen var all läkemedelsbehandling som behövdes vid en samhällsfarlig sjukdom (motsvarar ungefär de allmänfarliga sjukdomarna i dag) kostnadsfri, oavsett om den förskrivits av läkare i den offentliga sjukvården eller av privatläkare. För undersökning, vård eller behandling vid samhällsfarlig sjukdom gällde kostnadsfrihet för den enskilde inom landstingets hälso- och sjukvård. Även undersökning hos en privatpraktiserande läkare var kostnadsfri för den enskilde under förutsättning att läkaren fick ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL). De kostnadsfria förmånerna enligt denna lag gällde inte alla, utan var begränsade till dem som var bosatta i Sverige enligt 2 kap.16 §§socialförsäkringslagen (1999:799).

Kostnadsansvaret för förmånerna enligt smittskyddslagen var uppdelat mellan landstinget och staten på så sätt att landstinget ansvarade för kostnader för undersökning, vård och behandling inom landstingets hälso- och sjukvård och för undersökning av privatläkare som fick ersättning enligt LOL samt för läkemedel som förordnats inom den egna hälso- och sjukvården.

För övriga kostnader svarade staten. Hit hörde kostnader för läkemedel som förskrivits av privatläkare. Härutöver svarade staten för kostnader för undersökning, vård och behandling, dock inte läkemedel, av en patient som inte var sjukförsäkrad enligt lagen

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

91

(1962:381) om allmän försäkring (AFL) om läkaren var privat verksam och hade ersättning enligt LOL samt visade att han inte hade kunnat få betalt av patienten. Ersättning för de kostnader som staten svarade för utbetalades av Socialstyrelsen.

4.7.2 Landstingens kostnadsansvar i dag

Den enskilde behöver inte betala för de smittskyddsläkemedel (dvs. kostnadsfria läkemedel) som denne hämtar ut från öppenvårdsapoteket. I stället fakturerar apoteksaktörerna respektive landsting för expedierade smittskyddsläkemedel.

Landstingen är ansvariga för läkemedelskostnaderna inom såväl sluten som öppen vård. Ansvaret för de kostnader som följer av läkemedelsförmånerna, numera enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., överfördes till landstingen den 1 januari 1998. Samtidigt infördes emellertid en särskild ersättning via ett statsbidrag till landstingen, för kostnaderna för läkemedelsförmånerna.

Inledningsvis var ersättningen från staten en kompensation för läkemedelsförmånernas kostnader. Utvecklingen inom läkemedelsområdet, framför allt vad gäller gränsdragningen mellan öppenvård, slutenvård och specialiserad öppenvård, har under åren förändrats. Överenskommelsen om ersättning har därmed också kommit att inkludera allt fler kostnadsposter som inte ska ersättas genom läkemedelsförmånerna, som t.ex. smittskyddsläkemedel.

Mot bakgrund av detta och då landstingen genom övertagandet av kostnadsansvaret för förmånerna är ansvariga för läkemedelskostnaderna såväl inom sluten som öppen vård, har det ansetts att landstingen helt ska svara för kostnaderna för undersökning, vård och behandling samt för smittskyddsläkemedel. Därför framgår det av 7 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168) att landstinget har ansvar för sådan undersökning, vård och behandling samt för smittskyddsläkemedel som är kostnadsfria enligt den lagen. I propositionen uttalas att endast en begränsad förändring av antalet sjukdomar som omfattas av kostnadsfriheten införs och att det inte är troligt att det kommer att ske någon större kostnadsökning till följd av regeringens förslag. Sveriges Kommuner och Landsting har dock i en skrivelse till regeringen år 2005 (dnr S2005/3385/HS) framfört att smittskyddslagen innebär att viss läkemedelsbehandling vid HIV och hepatit-C ska förskrivas och att dessa sjukdomar

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

92

visserligen omfattades av regelverket även tidigare men att tolkningen av vilka behandlingar som ska omfattas av lagstiftningen tidigare var snävare. Detta medför enligt skrivelsen ökade kostnader för landstingen. Frågan har tagits upp i avtalet mellan staten och landstingen om ersättningen för läkemedelsförmånerna. Detta redovisas närmare nedan.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vidare påpekat att smittskyddsläkemedel faktureras i särskild ordning, eftersom de inte omfattas av högkostnadsskyddet för läkemedel (skrivelser till Socialdepartementet, dnr S2005/3385/HS och S2007/3274/HS). De ingår därmed inte i den månatliga faktureringen av läkemedel inom förmånerna. Det framförs önskemål om att smittskyddsläkemedel ska omfattas av samma faktureringsrutin som övriga läkemedel förskrivna på recept. Häri ligger enligt SKL att läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen bör omfattas av förmånerna, då de uppfyller de krav som ställs enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m. Däremot bör de även fortsättningsvis vara kostnadsfria för patienterna. I den senare skrivelsen, som även Apoteket AB står bakom, påpekas att den särskilda faktureringsordningen för smittskyddsläkemedel snedfördelar kostnaderna för landstingen. Kostnadsfriheten för patienterna ska inte påverka kostnadsreduceringstrappan som är central inom läkemedelsförmånerna, sägs det i skrivelsen. Av skrivelsen framgår att landstingens kostnader för smittskyddsläkemedel uppgick till 23 miljoner kronor under 2004 (då den nya smittskyddslagen trädde i kraft vid halvårsskiftet). Under 2006 var motsvarande belopp 304 miljoner kronor. I skrivelsen anförs vidare att utfallet för läkemedelsförmånen kommer att vara lägre än landstingens faktiska kostnader för läkemedel i öppen vård samt att en annorlunda hantering också leder till att principen om den solidariska finansieringen påverkas. Vissa läkemedelsbehandlingar mot tre olika sjukdomar, HIV-infektion, Gauchers sjukdom och blödarsjuka, hanteras enligt den solidariska finansieringsprincipen när det gäller landstingens kostnader om de förskrivs inom läkemedelsförmånerna. Så är dock inte ordningen i dag beträffande HIV då dessa läkemedel hanteras inom smittskyddslagen.

I överenskommelsen om statens ersättning till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2011 noteras följande: ”I den ersättning som parterna kommer överens om ingår skälig ersättning för smittskyddsläkemedel förskrivna vid HIV eller Hepatit-C och som inte ingår i läkemedelsförmånerna. I samband med att den nya smittskyddslagen började gälla den 1 juli 2004 blev

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

93

en konsekvens att läkemedel som förskrivs vid HIV och Hepatit-C och som reducerar smittorisken skulle förskrivas enligt smittskyddslagen. Läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen är avgiftsfria för patienten och ingår inte i läkemedelsförmånerna. Socialdepartementet ska se över relationen mellan smittskyddslagen och lagen om läkemedelsförmåner m.m.” (se bilagan till avtalet, avsnitt 2.4).4

4.8 Priser på smittskyddsläkemedel

En stor andel av läkemedlen som förskrivs mot allmänfarliga, smittsamma sjukdomar ingår i läkemedelsförmånerna, efter att ha prövats enligt 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. De har därigenom ett AUP (apotekens försäljningspris) fastställt av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Utredningen har genomfört en analys av prissättningen för de tio mest sålda substanserna som förskrivs enligt smittskyddslagen för att sedan jämföra med det fastställda priset inom läkemedelsförmånerna. I beräkningarna jämförs det fakturerade priset per förpackning i Apotekens Service AB:s (numera E-hälsomyndighetens) databas Concise under 2013 med priset inom läkemedelsförmånerna. Beräkningarna visar att det fakturerade priset per förpackning för dessa substanser överensstämmer med priset inom förmånerna, dvs. apoteken förefaller tillämpa de av TLV fastställda priserna.

4.9 Kostnader för smittskyddsläkemedel

Uppföljning av kostnader för smittskyddsläkemedel kompliceras av att det inte anges explicit i statistiken från Apotekens Service AB (numera E-hälsomyndigheten) att läkemedel expedieras med kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen. Vid smittskyddsförskrivning anger förskrivaren på receptet i fritext att förskrivningen gjorts enligt smittskyddslagen. Vid expedieringen på öppenvårdsapoteket registreras detta endast som en expediering utan egenavgift. I denna kategori ingår förutom smittskyddsläkemedel även bl.a. läkemedel till asylsökande och vissa preventivmedel.

4 För åren efter 2011 har inga nya överenskommelser om ersättningen för läkemedelsförmånerna träffats.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

94

Utredningen har gjort ett försök att uppskatta kostnaderna för smittskyddsläkemedel. Socialstyrelsen har identifierat totalt 125 substanser där godkända läkemedel förskrivits enligt smittskyddslagen år 2012. Utöver detta har 12 licensläkemedel använts. Socialstyrelsen uppskattar att försäljningen av 20 substanser står för 97 procent av kostnaden för försäljning enligt smittskyddslagen. Total försäljning för dessa 20 substanser var 833 miljoner kronor under 2012, varav uppskattningsvis 705 miljoner kronor bedöms vara försäljning enligt smittskyddslagen. Den totala kostnaden för samtliga substanser kan då uppskattas till cirka 726 miljoner kronor. I diagrammet nedan visas den totala kostnaden för de 20 största smittskyddsläkemedlen uppdelad på försäljningssätt.

Källa: Concise; Socialstyrelsen

.

För 19 av de 20 mest säljande substanserna finns läkemedel som har prövats enligt 15 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. Undantaget är substansen boceprevir (mot hepatit C) som såldes för totalt 8 miljoner kronor under 2012. För ytterligare fyra substanser fanns försäljning både av läkemedel som har prövats respektive läkemedel som inte har prövats enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m. Störst försäljning utanför förmånerna (där alternativ finns inom förmånerna) hade läkemedlet Prezista där styrkan 400 mg (som

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

95

inte ingår i läkemedelsförmånerna) sålde för 32 miljoner kronor 2012 enligt smittskyddslagen, samtidigt som styrkan 600 mg (som ingår i läkemedelsförmånerna) hade en försäljning på knappt 17 miljoner kronor. De två produkterna hade samtidigt i princip identiskt pris per milligram.

Av den totala försäljningen av de 20 mest sålda substanserna enligt smittskyddslagen 2012 avsåg 94 procent produkter (styrkor/beredningsformer/förpackningsstorlekar) som hade prövats enligt 15 § lagen om läkemedelsförmåner m.m.

De 20 mest sålda substanserna används primärt för att behandla tre sjukdomar: HIV, hepatit B samt hepatit C.

Källa: Concise, Socialstyrelsen

.

De mest sålda substanserna enligt smittskyddslagen är kombinationsbehandlingar mot HIV (HIV och Hepatit B). Diagrammet nedan visar kostnaderna på substansnivå för de 20 mest sålda substanserna.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

96

Källa: Concise, Socialstyrelsen.

4.10 Tillgången till smittskyddsläkemedel

4.10.1 Inledning

I det följande beskriver utredningen först de leverans- och tillhandahållandeskyldigheter som gäller beträffande förordnade läkemedel. Därefter redogörs för de tillgänglighetsproblem som förekommit beträffande smittskyddsläkemedel. Problematiken kring restnoteringar av tuberkulosläkemedel beskrivs utförligt. Vidare behandlas rutiner och åtgärder när ett läkemedel är restnoterat5. Utredningen har även undersökt öppenvårdsapotekens lagerhållning av smittskyddsmedel. Slutligen ges en sammanfattning av de huvudsakliga orsakerna till restnoteringar av smittskyddsläkemedel samt en redogörelse för Läkemedelsverkets rapport Restnoteringar från den 18 december 2013.

5 Begreppet restnoterat används vanligen när ett läkemedel är slut på apoteket och inte heller kan beställas hos partihandlaren.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

97

4.10.2 Skyldighet att leverera och tillhandahålla läkemedel

Öppenvårdsapoteken är skyldiga att tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel, och samtliga förordnade varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Med förordnade läkemedel avses dels läkemedel som förskrivits på recept, dels rekvirerade läkemedel, dvs. läkemedel som hälso- och sjukvården har beställt från ett apotek. Tillhandahållandeskyldigheten preciseras i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel där det anges att läkemedlen och varorna ska tillhandahållas så snart det kan ske. Om läkemedlet eller varan inte finns på öppenvårdsapoteket, ska tillhandahållandet ske inom 24 timmar från det att läkemedlet eller varan efterfrågades. Tiden får överskridas om det finns beaktansvärda skäl, dock inte med mer än vad som är nödvändigt för att läkemedlet eller varan ska kunna tillhandahållas.

För den som har tillstånd att bedriva partihandel gäller en skyldighet att till öppenvårdsapoteken leverera de läkemedel som omfattas av tillståndet. I förordningen om handel med läkemedel anges att den som har tillstånd att bedriva partihandel med läkemedel ska leverera de läkemedel som omfattas av tillståndet till öppenvårdsapoteket så snart det kan ske, utan närmare tidsangivelse.

Däremot saknas uttrycklig leveransskyldighet för den som innehar försäljningsgodkännandet för ett läkemedel.

Regleringen av apotekens tillhandahållandeskyldighet och partihandelns leveransskyldighet när det gäller läkemedel har beskrivits i SOU 2012:75.

En av effekterna av omregleringen av apoteksmarknaden är att möjligheten för enskilda öppenvårdsapotek att se andra öppenvårdsapoteks lagersaldo har upphört, i de fall apoteken tillhör olika kedjor eller företag. Detta har i vissa fall inneburit försämringar för kunder om ett läkemedel är slut på det lokala apoteket. Under monopoltiden kunde kunden i sådana fall bli hänvisad till närmaste apotek som säkert hade det aktuella läkemedlet i lager. I dag kan det aktuella öppenvårdsapoteket beställa hem läkemedlet med, som regel, 24 timmars leveranstid. Kunden kan också bli hänvisad till andra apotek i samma kedja, vilket ofta inte blir det närmaste.

Mot denna bakgrund beslutade apoteksföretagen genom Sveriges Apoteksförening under juni 2010 om en ny praxis, vilken i korthet går ut på att:

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

98

 Om kunden kan vänta till nästa dag, beställs läkemedlet till apoteket.

 Om kunden av olika skäl inte kan vänta, kan apotekspersonalen göra en delexpedition eller plocka ihop flera mindre förpackningar som motsvarar förskriven förpackning.

 Om apoteket inte kan expediera något och det finns ett starkt medicinskt behov tas kontakt med närliggande apotek, eller annat apotek som kunden önskar för att undersöka om det aktuella läkemedlet finns där istället.

Utredningen har i sitt första delbetänkande SOU 2012:75, kapitel 11 och 12, redogjort för hur leveranser och tillhandahållande av läkemedel fungerar i nuläget samt föreslagit förbättringsåtgärder. Utredningen föreslår bl.a. en skyldighet för apoteken att ha en lagerhållning som säkerställer god tillgång till läkemedel och varor, förtydliganden av den s.k. 24-timmarsregeln, en skyldighet att informera konsumenten om på vilket eller vilka apotek ett läkemedel eller en vara finns tillgänglig samt ett gemensamt söksystem.

I september 2013 meddelade Sveriges Apoteksförening och Läkemedelsindustriföreningen att de hade träffat en överenskommelse om en webbtjänst som ska göra det möjligt för apotekskunderna att söka efter sitt läkemedel på webbplatserna Fass.se och Sverigesapoteksforening.se. Kunden ska kunna söka på ett visst geografiskt område och få uppgift om vilka apotek i närheten som har läkemedlet i lager. Den nya tjänsten ska omfatta alla apotek i Sverige och beräknas vara i drift i maj 2014.

Efter remissbehandling av SOU 2012:75 beslutade regeringen den 6 mars 2014 om propositionen Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel (prop. 2013/14:93). Propositionen innehåller bl.a. förslag om informationsskyldighet för apoteken och förtydliganden av 24-timmarsregeln, men när det gäller söksystem avstår regeringen från att lägga fram förslag med hänsyn till att apoteksbranschen själv arbetar med att utveckla ett sådant system. Regeringen föreslår inte heller någon bestämmelse om krav på apotekens lagerhållning.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

99

4.10.3 Leveransproblem och restnoteringar av smittskyddsläkemedel

Allmänt

Som nämns i utredningsdirektiven har restnoteringar av tuberkulosläkemedel inträffat vid flera tillfällen under de senaste åren. Vad detta inneburit beskrivs i ett särskilt avsnitt.

Det har också rapporterats om problem med apotekens tillgänglighet till s.k. postexpositionsprofylax vid HIV. I dessa fall krävs särskilt snabb tillgång till läkemedel eftersom läkemedlet ska tas inom 36 timmar från säkerställd exposition.

Utredningen har även uppmärksammat att det förekommer bristsituationer6 som rör andra läkemedel och produkter som har betydelse ur smittskyddssynpunkt. Brist har exempelvis noterats för vissa antibiotika, t.ex. erytromycinmixtur som bl.a. används vid behandling av kikhosta (vilken dock inte är en allmänfarlig sjukdom). Bristsituation har även förelegat för viktiga vacciner, som BCG–vaccin mot tuberkulos7. Bland patienter som omfattas av smittskyddslagen finns personer med s.k. ”blodsmitta”. I dessa fall kan restnoteringar av speciella behållare för riskavfall (stickande, skärande) orsaka problem. Dessa situationer omfattas dock inte av utredningsuppdraget, eftersom det är begränsat till frågor som rör smittskyddsläkemedel. Restnoteringar och bristsituationer kan dock även i dessa fall få allvarliga konsekvenser. Även för andra allvarliga infektioner utöver smittskyddslagens sjukdomar har brister inneburit försenad behandling och ökad risk för allvarligare förlopp. Den ökande antibiotikaresistensen, även vid vanliga bakteriella infektioner som urinvägsinfektioner eller andra vanliga bakterier vid blodförgiftning, innebär att antibiotika som inte vanligtvis använts (inte finns listade bland förstahandsval eller kräver licens) måste användas. Uppstår en brist på dessa, t.ex. colistin, kan det innebära mycket allvarliga konsekvenser inklusive dödsfall.

6 Begreppet bristsituation används vanligen när läkemedel inte finns att tillgå, jämför engelskans shortage. 7 Socialstyrelsen, underlag i april 2012.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

100

Tuberkulosläkemedel

I Sverige insjuknar cirka 500 personer i tuberkulos årligen. Behandlingen pågår i minst sex månader och inleds ofta med fyra läkemedel som sedan minskas ned till två. Det är av stor vikt att fullfölja behandlingen för att minska risken för återinsjuknade samt för att motverka antibiotikaresistens8.

Enligt Socialstyrelsen har det på senare år uppstått bristsituationer för läkemedel mot tuberkulos, och då mer specifikt för fyra verksamma substanser; rifampicin, isoniazid, pyrazinamid samt etambutol. Bristen ska ha varit särskilt vanligt förekommande beträffande fyra läkemedel som innehåller rifampicin; Rimactan, Rimactazid, Rimcure och Rimstar. Samtliga dessa fyra läkemedel tillverkas av läkemedelsföretaget Sandoz. Att bristproblematiken framför allt rör tuberkulos och då särskilt läkemedel som innehåller rifampicin har bekräftats vid kontakt med smittskyddsläkare.

Även s.k. essentiella läkemedel9 vid behandling av multiresistent tuberkulos som amikacin har under kortare tider varit restnoterade10.

De senaste åren har Sandoz haft återkommande problem med leveranserna av tuberkulosläkemedel, vilket bekräftats av företaget. År 2010 blev Sandoz fabrik i Sydafrika underkänd av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, vilket fick till följd att tillverkningen flyttades till Indien. I samband med detta uppstod förseningar i produktionen globalt. På senare år har även vissa produktionsförändringar genomförts, t.ex. har tablettens utseende förändrats, och styrkorna har harmoniserats globalt. Styrkorna 450 mg och 600 mg Rimactan har utgått och i stället säljs tabletter med styrkorna 150 mg och 300 mg. Ett tillfälligt försäljningstillstånd för Rimactan 300 mg med dansk märkning och bipacksedel utfärdades av Läkemedelsverket i februari 2012 för att kompensera för upphörandet av Rimactan 450 mg och Rimactan 600 mg. Det tillfälliga försäljningstillståndet gällde fram till den 31 augusti 2012 och den 1 september 2012 godkändes den svenska förpackningen

8 Smittskyddsinstitutets webbsida 2013-09-10. 9 Läkemedel som har valts ut av WHO för att tillgodose befolkningens primära behov av läkemedel. De ska vara effektiva och säkra och jämförelsevis kostnadseffektiva. Essentiella läkemedel är avsedda att alltid finnas tillgängliga inom ett funktionerande hälsosystem i adekvata mängder och i aktuella beredningsformer med godkänd kvalitet och adekvat information och till ett pris som både den enskilda patienten och samhället ska ha råd med. Exakt vilka av läkemedlen som anses vara essentiella i respektive nation är ett nationellt beslut (Janusinfo, Stockholms läns landsting). 10 Socialstyrelsen, underlag i april 2012.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

101

av Rimactan 300 mg. En följd av förändringarna är att vuxna patienter behöver många tabletter för att komma upp i rätt styrka.

TLV har beviljat en prishöjning på Rimactan, Rimactazid och Rimstar fr.o.m. den 1 oktober 2013 för att säkerställa att läkemedlen ska finnas kvar på den svenska marknaden11. Sandoz motiverade sin ansökan om prishöjning med att företaget tillhandahåller dessa läkemedel med förlust på grund av låga försäljningsvolymer. Företaget ansökte om en prishöjning för att öka stabiliteten i leveransförmågan och kunna fortsätta tillhandahålla dessa läkemedel på den svenska marknaden12.

Restnotering har ibland annonserats med viss tids varsel, genom skriftlig information från läkemedelsföretagen, men ofta har bristen uppstått snabbt, ibland utan förvarning, och blivit tydlig först då patienten stått vid apoteksdisken för att hämta ut ett förskrivet läkemedel13.

Även Norge har rapporterat om brister på Rimactan 450 mg och Rimactan 600 mg på grund av att tillverkningen upphört. I december 2012 rapporterade Norge också brist på Rimactan 300 mg på grund av leveransproblem14.

Kombinationsläkemedlen (Rimactazid, Rimcure och Rimstar) säljs i mycket små volymer i Sverige och försäljningen sker vanligtvis på licens. År 2012 såldes det t.ex. 324 förpackningar av Rimactazid och 16 förpackningar av Rimstar. I Norge har brister på Rimcure och Rimstar på grund av produktionsproblem rapporterats under 201215.

Den svenska marknaden för läkemedel mot t.ex. tuberkulos är mycket liten ur ett globalt perspektiv beroende på invånarantal och att sjukdomarna är mycket ovanliga i Sverige. Därför behöver de svenska marknadsbolagen anpassa sig efter andra länders produktionsflöden där den ordinarie försäljningen är större16. Eftersom produktionen sker utifrån försäljningsprognoser är risken stor för förseningar vid större utbrott av sjukdom.

11 TLV:s dnr 2223/2013. 12 TLV:s hemsida den 26 september 2013. 13 Socialstyrelsen, underlag i april 2012. 14 Legemiddelverkets webbsida 2013-09-05. 15 Legemiddelverkets webbsida 2013-09-05. 16 Enligt företrädare för Sandoz

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

102

Följder av restnoteringar av smittskyddsläkemedel

Konsekvenserna av bristsituationer avseende smittskyddsläkemedel har varierat. Det har bl.a. förekommit att behandlingar har försenats och i vissa fall har ordinerade läkemedel i stället ersatts med läkemedel med annan styrka. Det senare har rapporterats få felaktig dosering som följd på grund av missförstånd. I mer allvarliga fall har man tvingats att under en tid skjuta upp profylaktisk behandling av latent tuberkulos hos barn. Bristen på främst rifampicin har inneburit ett betydande merarbete hos vårdpersonalen på tuberkulosmottagningarna för att undvika förväxling om andra styrkor eller kombinationer behövt användas under kortare eller längre tid. Behandlingen mot tuberkulos är långvarig och flera olika läkemedel ges i kombination under minst sex månader. Vid resistent tuberkulos behövs ofta 18–24 månaders daglig behandling med flera läkemedel. Förväxlingsrisken och risken för feldosering har varit överhängande och att så skett har även dokumenterats i flera fall, inte minst eftersom en stor del av patienterna som behandlas för tuberkulos inte är svensktalande eller har språkproblem.17

Feldosering av biverkningsbehäftade läkemedel som tuberkulosläkemedel innebär en betydande risk för överdosering på grund av missförstånd om många ändringar krävs under behandlingstiden. Dessutom finns risken för resistensutveckling vid underbehandling vid felaktigt uppfattad information om doseringen.

Problemet har inneburit mycket extraarbete genom att läkare och annan vårdpersonal tvingats avsätta avsevärd tid för att söka efter läkemedel på olika mottagningar respektive telefonledes kontakta olika apotekskedjor.

Läkemedel har i vissa fall skickats mellan olika infektionsmottagningar. På Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen har man sett sig föranledd att lägga upp ett reservlager med rifampicin för att motverka allvarliga konsekvenser vid ytterligare bristsituation. I vissa fall har det ändå – för att motverka risk för allvarliga konsekvenser av uppskjuten behandling – varit nödvändigt att lägga in patienten på sjukhus och ge läkemedel som intravenös behandling18.

I vissa fall har tuberkulosbehandling av vuxna nödgats ske med barnmixtur, vilket uppges ha skapat en ny bristsituation då det gått åt stora mängder. Detta har i något fall inneburit att man t.ex.

17 Socialstyrelsen, underlag i april 2012. 18 Socialstyrelsen, underlag i april 2012.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

103

tvingats prioritera bland syskon – där de äldre fått vänta på insatt behandling19.

Arbetet mot antibiotikaresistens

Problematiken kring restnoteringar avseende antibiotika och läkemedel mot tuberkulos diskuteras i Socialstyrelsens rapport Förslag till utveckling av strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner, mars 2011. Socialstyrelsen skriver att uppehåll i en ordinerad antibiotikakur kan vara resistensdrivande och påpekar att tillgången till adekvat antibiotika också är en förutsättning för att uppfylla smittskyddslagens intentioner (s. 30). Socialstyrelsen ser återkommande restnoteringar av vissa tuberkulosläkemedel som ett mycket allvarligt problem och framhåller att en sådan brist riskerar att på mycket kort tid driva fram resistens hos tuberkulosbakterier. I rapporten sägs bl.a. följande: ”För att möta och mildra effekten av produktionsstörningar och andra orsaker till restnoterade läkemedel finns för antibakteriella substanser alltså speciella behov av att ha en organisation och överblick, genom en central inrapportering av de antibiotika som finns i lager i Sverige, redo för omdistribution. Dessa frågor kan lämpligen tas upp gemensamt inom den nationella läkemedelsstrategin och den nationella samverkansfunktionen för AMR/VRI” (Antibiotikaresistens/Vårdrelaterade infektioner, utredningens kommentar).

4.10.4 Åtgärder vid restnoteringar

En restnotering av ett läkemedel kan, som beskrivits i föregående avsnitt, få stora konsekvenser i sjukvården och drabba patienter på ett oönskat sätt. Det finns många anledningar till att läkemedel ibland blir restnoterade. Det kan t.ex. handla om produktionsproblem eller en ökad efterfrågan. Det finns heller ingen författningsreglerad leveransskyldighet för tillverkarna av läkemedel.

Många gånger kan situationen lösas genom ett byte till ett likvärdigt läkemedel. Men om det inte finns något lämpligt ersättningspreparat i Sverige uppstår en situation där patienten riskerar att inte får den behandling som behövs. Beroende på vilket läke-

19 Socialstyrelsens underlag i april 2012.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

104

medel det är som saknas kan situationen bli mycket allvarlig. Så är ofta fallet med smittskyddsläkemedel.

Läkemedelsverket kan i dessa fall t.ex. ge tillfälligt försäljningstillstånd med dispens för ommärkning av utländska förpackningar, ompackning till andra godkända förpackningsstorlekar eller för användande av utländsk bipacksedel. Om det finns en likvärdig produkt på den internationella marknaden kan Läkemedelsverket bevilja licens för denna. Ett exempel på detta är att Läkemedelsverket som en följd av restnoteringar i februari 2012 utfärdade ett tillfälligt försäljningstillstånd för ett läkemedel som används bl.a. av patienter med tuberkulos (se avsnitt 4.10.3). Läkemedlet hade i det fallet märkning och bipacksedel på danska. Det tillfälliga försäljningstillståndet gällde till och med den 31 augusti 2012.

En arbetsgrupp med representanter för Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Föreningen för generiska läkemedel (FGL), Läkemedelshandlarna, Läkemedelsdistributörerna, Sveriges Apoteksförening, Läkemedelsverket (LV), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram riktlinjer för restnoterade läkemedel, ”Restnoterade läkemedel – vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? 2010-06-24”. Dokumentet syftar till att beskriva vilket ansvar de olika aktörerna på läkemedelsmarknaden har för att undvika att restnoteringar uppstår samt minimera de negativa konsekvenserna vid uppkomna restnoteringar.

Inledningsvis konstateras i riktlinjerna att läkemedelsindustrins leveransproblem ofta beror på produktionsproblem i samband med ändringar i produktionen, oväntat stor efterfrågan eller brist på någon råvara som inte har kunnat förutses. Innehavaren av ett godkännande för försäljning av läkemedel (MAH) har informationsansvaret vid en restnotering och ska meddela både Läkemedelsverket, apoteken och relevanta mottagare inom hälso- och sjukvården om den rådande situationen. Även andra läkemedelstillverkare ska informeras enligt vad som anges i riktlinjerna, t.ex. när det finns parallellimport eller vid generiskt utbytbara läkemedel.

Distributörerna ansvarar bl.a. för att ha rutiner på plats som säkerställer att apoteken alltid får information om när varan kan väntas levereras, under förutsättning att de själva fått den informationen från leverantören. Beträffande apoteken framhålls vikten av att det alltid görs en farmaceutisk bedömning av allvarlighetsgraden för kunden när en restsituation uppkommer.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

105

När bristen på ett läkemedel riskerar att bli en s.k. kritisk rest och läkemedlet inte kan ersättas av annat läkemedel ska innehavaren av godkännande för försäljning av läkemedlet kontakta Läkemedelsverket så tidigt som möjligt för en dialog.

Fr.o.m. den 21 juli 2012 infördes det en bestämmelse i 4 § läkemedelslagen (1992:859) om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om undantag från kravet i läkemedelslagen om att ett läkemedel ska vara försett med tydlig märkning. I 15 a § LVFS 2005:11 har Läkemedelsverket föreskrivit att om läkemedlet inte ska lämnas ut direkt till patient eller om det föreligger allvarliga problem beträffande tillgången till läkemedlet, får undantag göras från kravet att bipacksedeln ska innehålla de uppgifter som anges i 13 § i föreskrifterna. Det får också göras undantag från kravet på att bipacksedeln ska vara skriven på svenska om det är nödvändigt för att skydda människors hälsa.

I avsnitt 4.10.3 ges exempel på hur man inom vården hanterat bristsituationer.

För att få exempel på hur läkemedelsföretagen prioriterar vid bristsituationer och begränsad tillgång har utredningen ställt frågor till ett par företag som förekommit i diskussioner om restnoteringar i Sverige. Hos det ena företaget görs prioriteringar vid större restsituationer av en global organisation och vid mycket kritiska situationer uppges företagets globala ledningsgrupp fatta beslut om allokering av produkter. Detta styrs av patientsäkerhet och patientbehov. Det andra företaget uppger att man har en generell process för att prioritera leveranser under restsituationer. Syftet med processen är i första hand att göra vad som är möjligt för att undvika en kritisk och unik restsituation på någon marknad. Vid restsituationer genomförs en konsekvensanalys av situationen i respektive land som berörs. Dels studeras lagersaldo och efterfrågan, dels görs en bedömning av tillgänglighet till alternativa behandlingar i landet. Utifrån detta sker sedan en prioritering där ett land som t.ex. helt saknar ersättningsprodukter prioriteras framför ett land där ersättningsprodukter finns tillgängliga. Prioriteringen mellan länder kan även komma att bero på samspel och kontakt med aktörer i landet som t.ex. landets läkemedelsmyndighet. Läkemedelsföretaget är dock noga med att lyfta fram att det inte förekommer några avtal med länder som kan ge fördelar eller avgöra rangordningen för läkemedelsföretagets prioritering i händelse av en restsituation.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

106

4.10.5 Lagerhållning av smittskyddsläkemedel på apotek

Utredningen har genomfört en undersökning av apotekens lagerhållning av smittskyddsläkemedel vid 47 apotek från två olika apotekskedjor (23 apotek tillhörande Apoteket AB och 24 apotek tillhörande Apotek Hjärtat och Vårdapoteket). Undersökningen genomfördes under vecka 37 år 2013 och omfattade 27 apotek i Stockholm, sex i Malmö, fem i Göteborg, fyra i Luleå och ett i vardera Eslöv, Kristinehamn, Sollefteå, Lidköping och Landskrona. Av de 47 undersökta apoteken är nio lokaliserade i nära anslutning till ett sjukhus. Undersökningen omfattade dels tuberkulosläkemedel, dels de läkemedel som står för den största försäljningen av de läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen.

Lagerhållning av tuberkulosläkemedel

Undersökningen visade att Rimactan 150 mg fanns i lager vid nio av 47 undersökta apotek. Rimactan 300 mg fanns i lager vid åtta av apoteken. Båda styrkorna fanns tillgängliga vid sex av apoteken (13 procent). Tre av dessa var belägna vid sjukhus. På två apotek fanns endast en av styrkorna i lager. Tre apotek vid sjukhus hade ingen av styrkorna i lager. Av de apotek som inte är belägna vid sjukhus hade sammanlagt fem av de 38 undersökta apoteken någon av styrkorna av Rimactan i lager (13 procent).

Läkemedlet Myambutol fanns i lager vid sex av de undersökta apoteken, Rifadin vid ett apotek medan Rimactazid, Rimcure och Rimstar inte fanns i lager vid något av de undersökta apoteken.

Totalt saknade 33 av 47 undersökta apotek tuberkulosläkemedel i lager.

Lagerhållning av de läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen och som har störst försäljning

Lagerhållningen av de smittskyddsläkemedel som har störst försäljning beloppsmässigt är koncentrerad till de största apoteken och vissa apotek belägna vid sjukhus. Hälften av de undersökta apoteken (22 av 47) hade ingen av de tio mest sålda substanserna enligt smittskyddslagen i lager. Tre fjärdedelar (34 av 47) av de undersökta apoteken hade som mest två av de tio mest sålda läkemedlen i lager vid undersökningstillfället. Ett apotek hade nio av de

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

107

tio mest sålda substanserna i lager. Några apotek vid sjukhus hade åtta av de tio mest sålda substanserna i lager.

4.10.6 Orsaker till bristande tillgång

Utredningens genomgång och inhämtning av underlag visar att det finns brister i tillgången till smittskyddsläkemedel. Beträffande läkemedel mot tuberkulos har restnoteringar orsakat problem på senare år. Det har vidare framkommit att läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen i stor utsträckning inte finns i lager på apoteken. Enbart ett fåtal apotek lagerhåller de mest sålda smittskyddsläkemedlen. Dessa apotek är vanligtvis belägna vid sjukhus eller är mycket stora apotek i stadskärnor. Även de apotek som lagerhåller störst andel av de läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen saknar flera förpackningsstorlekar/styrkor i lager. Eftersom det är få apotek som lagerhåller smittskyddsläkemedel och det tidigare har saknats möjlighet att via apotekskedjornas hemsidor få information om lagerstatus, har det tagit lång tid att ta reda på vilket apotek som har ett specifikt smittskyddsläkemedel i lager.

De brister som konstaterats bedöms ha varierande orsaker:

 Flera läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen förskrivs i mycket små volymer varför de flesta apotek inte lagerhåller dem. Detta gäller både kostsamma patenterade läkemedel och billiga läkemedel vars patent har löpt ut.

 För vissa läkemedel är försäljningen så liten att tillverkarna inte tycker att det är lönsamt att ta in svenska förpackningar, utan försäljningen behöver i stället ske på licens, vilket gör att det tar ännu längre tid för patienten att få tillgång till läkemedlet.

 För en specifik substans (rifampicin) i läkemedel mot tuberkulos fanns leveransproblem hos tillverkaren under en period, vilket primärt orsakades av att en fabrik flyttades samt att läkemedelsstyrkorna harmoniserades globalt, varvid vissa styrkor som såldes i Sverige försvann och det tog tid innan svenska förpackningar fanns på plats. I Sverige säljs rifampicinprodukter i princip enbart av ett företag, medan det finns flera olika läkemedelsföretag som säljer produkter innehållande denna substans i andra länder.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

108

 Den svenska marknaden för läkemedel mot t.ex. tuberkulos är mycket liten ur ett globalt perspektiv. Därför behöver de svenska marknadsbolagen anpassa sig efter andra länders produktionsflöden. Produktionen sker utifrån prognoser. Om det blir ett större utbrott av sjukdomen är därför risken stor för förseningar.

4.10.7 Läkemedelsverkets kartläggning av restnoteringar

Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag kartlagt omfattningen av restnoteringar och hur ett ärende som rör restnoteringar hanteras samt analyserat vad restnoteringarna beror på. I rapporten Restnoteringar från december 2013 redovisar verket sina iakttagelser och slutsatser. Smittskyddsläkemedel tas inte upp särskilt i rapporten, men den är ändå relevant att beröra i detta sammanhang.

Eftersom uppdraget haft fokus på läkemedelshanteringen från tillverkare fram till och med partihandlare har Läkemedelsverket använt följande definition i projektets empiriska del och i den tidigare dialogen med samverkans- och samrådsparter: Med restnotering avses en läkemedelsbrist som uppstår om en innehavare av godkännande för försäljning av ett läkemedel (MAH) inte kan leverera ett önskat receptbelagt läkemedel till en partihandlare/grossist vilket i sin tur kan resultera i att ett apotek inte kan lämna ut ett förskrivet läkemedel till patient.

Läkemedelsverket konstaterar att det saknas heltäckande data för att kunna avgöra hur stor omfattningen är av restnoteringar i Sverige och om dessa ökat. Läkemedelsverkets utredning, som bl.a. omfattar både en retrospektiv och en prospektiv insamling av data, tyder dock på att omfattningen av restnoteringar inte är akut eller kraftigt ökande. Uppgifter och rapporter tyder på en ökad frekvens av restsituationer på global och EU-nivå.

Analysen av insamlade data visar att produktionsrelaterade problem som t.ex. brist på aktiv substans, kvalitetsdefekter och ändringar i tillverkningsprocessen var de vanligaste orsakerna till att restnoteringar uppstod. Det förekom även logistikrelaterade orsaker som oväntat hög efterfrågan, felbedömningar i planeringen och transportskador. En påverkande faktor bakom den ökande frekvensen av restnoteringar globalt och på EU-nivå uppges vara att antalet tillverkningsanläggningar blivit färre.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

109

Läkemedelsverket inhämtade bl.a. synpunkter genom en enkät till samverkans- och samrådsparter (bl.a. TLV och branschorganisationer för aktörer inom läkemedelsförsörjningskedjan). Som orsaker till restnoteringar nämndes bl.a. bristande planering och kommunikation, apotekens expeditionsstöd, svårigheter få tag på råvaror och förpackningsmaterial, orsaker i tillverkningsledet och svårigheter i samband med parallellimport. Förslag som framfördes rörde bl.a. kvalitetssäkring av avtal och relationer, utveckling av expeditionsstöd, underlättande av samnordiska förpackningar, fokusering på den globala utvecklingen, avtal direkt mellan apotek och läkemedelsbolag, förändringar av generikamodellen och ökad transparens i varuförsörjningskedjan. Andra förslag som framfördes handlade om en samlad informationskanal kring rester, möjligheter till tillfälliga prisjusteringar, information om korrekta leveransdatum samt tillgänglighetsstöd för apotek över kedjegränserna, en nationell samordningsresurs för nationell koordinering vid restsituationer och större lager på apoteken.

Vid remissbehandlingen av ett rapportutkast framfördes att flertalet restsituationer som patienter upplever uppkommer då apoteket inte håller en vara i lager.

Läkemedelsverket diskuterar i rapporten ett antal åtgärder för att minska respektive mildra konsekvenserna av uppkomna restnoteringar. Verket bedömer bl.a. att omfattningen av restnoteringar behöver utredas vidare. Läkemedelsverket avser därför att fortsätta med insamlingen av information kring restsituationer på det sätt som gjorts inom ramen för uppdraget. Tänkbara åtgärder som analyseras ur ett juridiskt perspektiv är:

 Samordnande ansvar för Läkemedelsverket och reglering av en anmälningsskyldighet om restnoteringar. Verket tar även upp sekretessaspekter som bör bli föremål för ytterligare överväganden.

 Krav på mindre sårbar tillverkning. Detta anses inte realistiskt, utan Sverige bör hellre verka för att sådana krav tas in i läkemedelsdirektivet, alternativt i Kommissionens riktlinjer om god tillverkningssed.

 Beslut ex officio om dispens eller licens kan fattas av Läkemedelsverket, men det saknas möjlighet att tvinga företagen att använda sig av dessa beslut. Sådant tvång bör inte införas, av principiella skäl.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

110

 Omlokalisering i apoteksledet: Krav på partihandelstillstånd, leveransen kan inte avse läkemedel som överförts till apoteksverksamheten.

 Statligt ansvar: myndighetsförvaltat godkännande eller lagring av läkemedel.

Läkemedelsverket presenterar därefter ett antal utvalda åtgärder utifrån hur ingripande och resurskrävande de är till sin natur. Modellerna inbegriper bl.a. frivilliga samarbetslösningar, ekonomiska incitament, publicering av information om restnoteringar samt beredskapslager. Läkemedelsverkets bedömning är att kunskapen om restnoteringars omfattning i dag är för liten för att konstatera att den svenska modellen med frivilliga anmälningar avseende endast receptläkemedel utanför utbytessortimentet är otillräcklig.

Den svenska modellen motsvarar i princip dagens situation, men Läkemedelsverket kan få i uppdrag att fortsatt och närmare inventera omfattningen av restnoteringar utöver vad som gjort i uppdraget.

Den danska modellen skulle enligt Läkemedelsverket för Sveriges del innebära en reglering om förutsättningar för att ingå i förmånssystemet. Verket hänvisar till att TLV har föreslagit regelförändringar.

Den norska modellen: Information om alla restnoteringar, deras orsak och förväntade längd samt om alternativa produkter publiceras löpande på läkemedelsmyndigheternas hemsida. Läkemedelsverket har formulerat ett förslag till bestämmelse om en skyldighet att meddela om försäljningen av läkemedlet upphör tillfälligt eller permanent på den svenska marknaden och detta föranleds av att läkemedlet inte finns tillgängligt till följd av bristsituationen. Det föreslås också en bestämmelse om Läkemedelsverkets ansvar för ett system för hantering av sådan information. Läkemedelsverket bedömer att läkemedelsbranschen i Europa går mot vad man kallar den norska modellen och att den bl.a. skapar tydligare spelregler.

Den finska modellen: Modellen innebär beredskapslagring och placeras i rapporten sist på grund av de samhällsresurser som krävs för kostnaderna för lagringen. För analys och överväganden hänvisas till SOU 2013:54.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

111

Läkemedelsverket föreslår slutligen att en anmälningsskyldighet och samordnad publicering av restnoteringar utreds vidare. En anmälningsskyldighet för i första hand MAH medför ökad transparens gentemot apotek, sjukvård och allmänhet. Den underlättar apoteksaktörernas hantering och ger tydligare spelregler för läkemedelsföretagen. Den ligger i linje med arbetet inom EU, som syftar till att synliggöra alla indragningar och alla kort- och långvariga restnoteringar för alla humana läkemedel som godkänts via den centrala proceduren (CAP) i en publik katalog. Läkemedelsverket ser dock ett behov av att inhämta vårdgivarnas synpunkter på värdet av modellen, även för rekvisitionsläkemedel. Analys bör göras över vilka systemstöd och resurser som den norska modellen skulle kräva om den infördes i Sverige. Utformningen behöver utredas närmare, särskilt vad gäller vilken typ av restnoteringar som listan ska omfatta och hur en publiceringslista kan hållas kontinuerligt uppdaterad.

4.11 Beredskapslager m.m.

Utredningsuppdraget avser tillgången till smittskyddsläkemedel i den vardagliga läkemedelsförsörjningen. I detta avsnitt belyses dock kortfattat den lagring av läkemedel som förekommer av beredskapsskäl.

4.11.1 Nuvarande beredskapslagring

Socialstyrelsen har en samordnande roll när det gäller samhällets beredskap inför och hantering av utbrott av smittsamma sjukdomar. Det operativa ansvaret ligger däremot hos smittskyddsläkaren i varje landsting. På regeringens uppdrag ska Socialstyrelsen vidare bl.a. samordna förberedelserna för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap, för att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap, och inför allvarliga utbrott av smittsamma sjukdomar (se 8 § Socialstyrelsens instruktion, 2007:1202).

I beredskapsplaneringsarbetet beredskapslagrar Socialstyrelsen, i enlighet med sin instruktion och särskilda regeringsuppdrag, vissa läkemedel, som stöd för landstingens insatser. De beredskapslagrade läkemedlen kan ställas till sjukvårdshuvudmännens förfogande om särskilda behov uppstår. Som en motåtgärd inför en

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

112

pandemi har beredskapslagren med läkemedel förstärkts med framför allt antivirala läkemedel och vissa antibiotika.

Sedan 2005 har Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen upphandlat stora mängder antivirala läkemedel, som lagerhålls som en beredskap inför kommande influensapandemier. Eftersom den årliga normalförbrukningen av antivirala läkemedel är mycket liten går det inte att omsätta dessa läkemedel i det normala flödet. Socialstyrelsen har vidare på regeringens uppdrag upphandlat ett s.k. omsättningslager av parenterala och perorala antibiotika för beredskapsändamål20.

Den upphandlade antibiotikan lagerhålls av leverantörerna i ett s.k. säkerhetslager med ett bestämt antal förpackningar. Läkemedlen ägs av leverantörerna som också ser till att lagren omsätts i det ordinarie läkemedelsflödet. Lagret ska uppdateras utifrån att behovet av antibiotika kan förändras till följd av resistensutveckling eller utveckling av nya antibiotika. Socialstyrelsen har full dispositionsrätt till lagret. Det innebär att Socialstyrelsen, efter ett beslut att en händelse är att ses som allvarlig, omedelbart kan köpa och hämta hela eller delar av lagret. Lagren kan även komma att användas genom att göras tillgängliga för grossistledet och föras ut i ordinarie läkemedelsflöde i händelse av snabbt ökad efterfrågan och då brist befaras kunna uppstå. Beredskapslagrade läkemedel kan även ställas till sjukvårdens förfogande. Beställande landsting står för kostnader som uppstår i samband med rekvisitionen, inklusive kostnad för läkemedlen.

Socialstyrelsen hade tidigare ett avtal med läkemedelstillverkaren Sandoz om att företaget skulle hålla ett säkerhetslager av Rimactan. Säkerhetslagret, som i praktiken var ett omsättningslager, förvarades hos Tamro. Säkerhetslagret bestod av 120 förpackningar Rimactan 450 mg och 160 förpackningar av Rimactan 600 mg, men avtalet sades upp under år 201021.

I betänkandet Tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och kriser (SOU 2013:54) från Utredningen Åtgärder vid allvarliga krissituationer analyseras hur ansvaret mellan kommun, landsting och stat bör fördelas för att upprätthålla nödvändig tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel inför, under och efter allvarliga händelser och kriser. Utredningen analyserade och lämnade bedömningar för fortsatt utredning om hur finansi-

20 Socialstyrelsen, Beredskapsläkemedel – tillgång och tillgänglighet, rapport i december 2012. 21 Källa: Commercial Manager Sweden, Sandoz.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

113

eringen av de antivirala läkemedel som beredskapslagras av Socialstyrelsen bör vara ordnad.

I sitt betänkande föreslår utredningen bl.a. att det statliga ansvaret förtydligas i lag. Utredningen konstaterar att landstingens ansvar för läkemedelsförsörjningen är tydligt. Man förelår vidare att en process utvecklas för att fastställa en gemensam ambitionsnivå. Här kan även nämnas att utredningen bedömer att det utifrån ett beredskapsperspektiv är angeläget att kunna få uppgifter om den totala lagerhållningen av ett visst läkemedel i Sverige. Ett system bör därmed enligt utredningen utvecklas där följande behov bör övervägas och utredas vidare: Systemet bör ge möjlighet för berörd/a myndighet/er att ta fram uppgifter om var läkemedel finns och den totala lagerhållningen i Sverige i såväl apoteks- som partihandelsledet av ett visst läkemedel. Systemet bör även omfatta de läkemedel som i någon form beredskapslagras på såväl regional som nationell nivå. Utredningen anser att det utöver konkurrensrättsliga aspekter finns informationssäkerhets- och sårbarhetsfrågor att ta hänsyn till.

4.11.2 Nationell försörjning av vissa vacciner och antidoter

Som en konsekvens av omregleringen på apoteksmarknaden fick Socialstyrelsen, den 1 juli 2010, överta ansvaret för den nationella försörjningen av vissa vacciner och antidoter, vilket tidigare låg på Apoteket AB. Uppdraget innebär att Socialstyrelsen ska se till att dessa medel finns tillgängliga för sjukvården via en upphandlad leverantör.

Sortimentet omfattar ett 20-tal ormserum, antidoter och vacciner. Till detta har tillkommit ett 30-tal antidoter som extra beredskap och för att stötta landstingens egna förråd med antidoter. Det handlar om läkemedel som är svåra att få tag på, är dyra i inköp och där en snabb behandling kan vara livräddande.

Det kan vidare nämnas att Giftinformationscentralen har ett s.k. antidotregister som innehåller aktuell information om var, och i vilken mängd, antidoter som används vid akuta förgiftningar finns lagrade.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

114

4.12 Internationell utblick

4.12.1 Sammanfattning av reglering m.m. i några länder

Lagstiftningen om förfarandet när allmänfarliga sjukdomar inträffar i Norge, Finland, Danmark och Tyskland liknar på många sätt den svenska smittskyddslagen (2004:168). Vården är kostnadsfri för patienterna vid insjuknande i en allmänfarlig sjukdom och de sjukdomar som klassificeras som allmänfarliga överensstämmer till stor del mellan länderna. Exempelvis är hepatit A-C, HIV och tuberkulos klassade som allmänfarliga sjukdomar i alla ovan nämnda länder. Vissa undantag finns, exempelvis klassas campylobacter- och giardiainfektion som allmänfarliga sjukdomar i Sverige och Tyskland men inte i Norge, Danmark eller Finland.

Norge har inga krav på obligatorisk lagerhållning eller leveranskrav för tillverkaren eller importören av läkemedel. Läkemedelsgrossister i Norge ska i stället leverera tillgängliga läkemedel till apoteken inom 24 timmar22. Inte heller i Danmark uppställs några krav på obligatorisk lagerhållning eller leveranskrav för tillverkaren eller importören. Sjukhusen och sjukhusapoteken ska lagerhålla läkemedel som motsvarar efterfrågan för två respektive fem dagar. I Tyskland har både läkemedelstillverkaren och grossisten som levererar läkemedel till apoteken enligt lag skyldighet att hålla ett kontinuerligt utbud av läkemedel som motsvarar efterfrågan på läkemedlet. De läkemedel som grossisten ansvarar för ska lagerhållas (av grossisten) motsvarande en efterfrågan under minst två veckor.

Finland har krav på obligatorisk lagerhållning för tillverkare och importörer av vissa läkemedel. I förteckningen över de läkemedel som omfattas av den obligatoriska lagerhållningen ingår vissa läkemedel som används mot smittsamma sjukdomar. Exempelvis ingår vissa antibiotika mot tuberkulos såsom rifampicin, isoniazid och pyrazinamid, där det förekommit leveransproblem i Sverige under 2010–2012 med bl.a. restnoteringar som följd. Det obligatoriska lagret av läkemedel ska kunna försörja den finska marknaden med läkemedlet i ett visst antal månader och omfattningen av lagerhållningskravet varierar mellan olika läkemedel. Tillverkaren och importören mottar ekonomisk ersättning för lagerhållningen av läkemedel. Huvudmännen för verksamheten inom hälso- och sjukvård, vilket omfattar apoteken och sjukhusen, har också krav på obligatorisk lagerhållning. Antalet läkemedel i den obligatoriska

22 Undantag för platser där kommunikationen är bristfällig, kravet är då 48 timmar.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

115

lagringen för huvudmännen är inte lika omfattande som för tillverkaren och importören och den avsedda tiden för de lagrade läkemedlen att försörja den finska marknaden är inte heller lika lång. Huvudmännen mottar ingen ekonomisk ersättning för lagerhållningen.

Norge har likt Sverige uppmärksammat bristsituationer för läkemedel mot smittsamma sjukdomar. Bland annat har det förekommit brist på antibiotika, så som erytromycin, rifampicin samt isoniazid och pyrazinamid.

Enligt Sundhedsstyrelsen i Danmark har det inte uppmärksammats någon brist på läkemedel mot smittsamma sjukdomar. I Tysklands förteckning över läkemedel som det råder brist på (september 2013) finns endast en aktiv substans som i Sverige används mot smittsamma sjukdomar; Interferon alfa-2a som används mot hepatit B och C.

Enligt FIMEA (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet) har Finland inte upplevt brist på läkemedel mot smittsamma sjukdomar och en anledning, enligt FIMEA, kan vara att många av läkemedlen som används mot smittsamma sjukdomar ingår i förteckningen för obligatorisk lagerhållning. Läkemedel som är obligatoriska att lagerhålla ökar i antal och FIMEA mottar fler förfrågningar från tillverkare och importörer som önskar minska sina lager. FIMEA uppfattar att tillverkarna och importörerna får allt svårare att hålla lager.

Däremot har det, enligt FIMEA, uppmärksammats att det förekommer brist på vissa läkemedel som inte är obligatoriska att lagerhålla, men detta har inte varit specifikt för läkemedel mot smittsamma sjukdomar.

Inga förändringar angående förfarandet vid smittsamma sjukdomar planeras i Norge, Finland eller Danmark enligt Helsedirektoratet i Norge, FIMEA i Finland samt Sundhedsstyrelsen och Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i Danmark. Det har dock diskuteras i den norska allmänna debatten att införa leveransplikt för tillverkarna av läkemedel för att minska bristen på läkemedel i Norge.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

116

4.12.2 Norge

Reglering

Norge har likt Sverige en lagstiftning som reglerar förfarandet vid uppkomst av allmänfarliga smittsamma sjukdomar. Klassificeringen av allmänfarliga smittsamma sjukdomar utförs av norska Helse- og omsorgsdepartementet. De allmänfarliga sjukdomarna överensstämmer till del med den svenska klassificeringen av allmänfarliga sjukdomar, exempelvis ingår HIV, hepatit A-E och tuberkulos i båda länders klassificeringar. Sjukdomar som klassas som allmänfarliga i Sverige men inte i Norge är exempelvis salmonella, fågelinfluensan och giardiainfektion.

Behandlingen mot allmänfarliga smittsamma sjukdomar är kostnadsfri för patienten. Läkemedel som används mot smittsamma sjukdomar ingår i samma läkemedelssystem som övriga läkemedel i Norge enligt uppgift från Legemiddelverket. Om läkaren anger på receptet att läkemedlet används mot allmänfarlig sjukdom så innebär det ingen kostnad för patienten.

Leveranskrav för tillverkare

Enligt norska Legemiddelverket förekommer inga leveranskrav eller lagerhållningskrav för tillverkaren eller importören av läkemedel.

Krav på grossister, apotek och sjukhus

Grossisterna ska som huvudregel kunna leverera läkemedel till apotek inom 24 timmar var som helst i Norge. I områden där kommunikationen är dålig avser kravet leverans inom 48 timmar. Leveranskravet är enligt Legemiddelverket begränsat till vad som är möjligt för grossisten att införskaffa. Apoteken ska inom så kort tid som möjligt leverera efterfrågade läkemedel och apotekens lagerhållning av läkemedel ska stå i proportion till försäljningen för apoteket. Det innebär i praktiken, enligt Legemiddelverket, att apoteken ska lagerhålla läkemedel som efterfrågas minst en gång i månaden. Däremot finns inga specifika regler för vilka läkemedel som ska lagerhållas.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

117

Brister i tillgången till smittskyddsläkemedel

Norge har, likt Sverige, haft brist på läkemedel som används vid smittsamma sjukdomar. Under 2012 har brist förekommit för exempelvis rifampicin, isoniazid och pyrazinamid på grund av produktionsproblem för tillverkaren. Dessa läkemedel omnämns också bland dem som det funnits brist på i Sverige, se avsnitt 4.10.3. På grund av en fördubbling av användningen av erytromycin som används vid mykoplasmainfektioner uppstod även en bristsituation under 2012 för läkemedlet23. Helsedirektoratet har till utredningen uppgett att det förekommit brister i tillgången på antibiotika i Norge.

4.12.3 Finland

Reglering

Finland har likt Sverige en lagstiftning som reglerar förfarandet vid uppkomst av smittsamma sjukdomar. Smittsamma sjukdomar klassificeras antingen som allmänfarliga eller anmälningspliktiga och definieras genom förordning av det finska statsrådet. De smittsamma sjukdomarna överensstämmer till stor del med den svenska klassificeringen av allmänfarliga sjukdomar, exempelvis ingår HIV, hepatit A–C samt tuberkulos i båda ländernas klassificeringar. Sjukdomar som anses som allmänfarliga i Sverige men inte i Finland är exempelvis giardiainfektion och hepatit D–E.

Behandling mot allmänfarliga smittsamma sjukdomar är kostnadsfri för patienten.

Leveranskrav för tillverkare och importör

I Finland förekommer krav på obligatorisk lagring för vissa läkemedel. Det innebär att tillverkare eller importörer av läkemedlet måste tillhandahålla ett lager som motsvarar den genomsnittliga försörjningen av läkemedlet på den finska marknaden för tre, sex eller tio månader. Antalet månader varierar för olika läkemedel. Förteckning över vilka läkemedel som omfattas av kravet på obli-

23 Legemiddelverkets webbsida 2013-08-30.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

118

gatorisk lagring fastställs av det finska statsrådets förordning i enlighet med lagen 979/2008 och uppdateras fyra gånger årligen24.

Vissa läkemedel som används mot smittsamma sjukdomar ingår i kravet på obligatorisk lagerhållning, däribland vissa antibiotika så som rifampicin, isoniazid samt pyrazinamid.

Ekonomisk ersättning för lagerhållningen utgår till tillverkaren eller importören. Om lagerhållningen missköts ska den ansvariga enheten dömas till böter (vissa undantag om förseelsen anses ringa).

Ersättningen för obligatorisk lagring av läkemedel betalas på bundet kapital. Den utgörs av Finlands Banks referensränta höjd med 2 procent. Till följd av att räntan varierar var ersättningen under första hälften av 2013 3 procent och under andra häften 2,5 procent. Därtill betalas 2 procent extra på infusionsvätskor. Det totala värdet av de obligatoriska lagren hos importörer och läkemedelsindustrin ligger omkring 80 miljoner euro (utan moms). Andelen av antimikrobiella läkemedel var under 2013 cirka 14,3 miljoner euro.25

Om tillverkaren eller importören önskar att tillfälligt minska sitt obligatoriska lager måste en sådan minskning godkännas av FIMEA (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet). En minskning i lagret kan godkännas utifrån två huvudaspekter:

 Problem med tillverkningen, exempelvis kvalitetsdefekt.

 Om läkemedlen i lagringen riskerar att passera bäst-före-datum inom lagringsperioden.

Krav på lagerhållning för apotek och sjukhus

Det förekommer också obligatorisk lagerhållning för huvudmännen för verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvård, vilket omfattar apoteken och sjukhusen. Antalet läkemedel som är obligatoriska för huvudmännen att lagerhålla är inte lika stort som antalet läkemedel som är obligatoriska för tillverkaren och importören att lagerhålla. Lagret av läkemedlen ska motsvara försörjning av läkemedlet på den finska marknaden för två veckor eller tre eller sex månader. Det utgår ingen ekonomisk ersättning för lagerhållningen till huvudmännen.

24 Uppgift på FIMEA:s hemsida 2013-08-26. 25 Uppgift från Riku Juhola,Försörjningsberedskapscentralen.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

119

Brister i tillgången till smittskyddsläkemedel

Enligt FIMEA har det inte varit något problem med tillgången till läkemedel mot smittsamma sjukdomar eller att patienter i behov av läkemedlen har upplevt någon brist. En anledning, enligt FIMEA, kan vara att många av läkemedlen som används mot smittsamma sjukdomar är obligatoriska för tillverkaren och importören att lagerhålla. Det förekommer, enligt FIMEA, bristsituationer för läkemedel som inte är obligatoriska att lagerhålla, men detta har inte varit specifikt för läkemedel mot smittsamma sjukdomar.

4.12.4 Danmark

Reglering

Danmark har klassificerat sjukdomar som anses vara smittsamma och som är anmälningspliktiga då läkare och laboratorier har skyldighet att rapportera förekomsten av sådana sjukdomar till Statens Seruminstitut. Förteckningen över de anmälningspliktiga sjukdomarna överensstämmer till stor del med Sveriges klassificering för allmänfarliga sjukdomar, exempelvis ingår hepatit A–C, HIV och tuberkulos i båda länders klassificering. Sjukdomar som klassas som allmänfarliga i Sverige men som inte är anmälningspliktiga i Danmark är till exempel giardiainfektion och hepatit D–E.

Vissa av de anmälningspliktiga sjukdomarna, exempelvis hepatit A, tuberkulos och syfilis, inkluderas också i Danmarks Epidemilove (”Epidemilagen”), vilken innehåller bestämmelser riktade mot de ingående smittsamma sjukdomarna. Åtgärderna har till syfte att minska smittspridningen och innefattar bland annat förfarande för läkaren, potentiella krav som kan komma att ställas på en smittbärare så som undersökningsskyldighet samt möjliga påföljder.

Upphandling av läkemedel sker enligt Sundhedsstyrelsen på regional nivå alternativt med nationella avtal med läkemedelstillverkaren.

Enligt Sundhedsstyrelsen behöver behandling mot de smittsamma, anmälningspliktiga sjukdomarna inte nödvändigtvis vara kostnadsfri för patienten. Det kan dock beslutas om kostnadsfri behandling för patienter med smittsamma sjukdomar i syfte att minska potentiella utbrott av sjukdomen.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

120

Leveranskrav för tillverkaren

Enligt Sundhedsstyrelsen förekommer inga krav rörande leveransskyldighet eller lagringsskyldighet för tillverkaren eller importören av läkemedel. När brist uppstår meddelas Sundhedsstyrelsen av läkemedelstillverkaren.

Krav på lagerhållning för apotek och sjukhus

Apotekens lagerhållning ska stå i proportion till försäljningen av läkemedlet. Sjukhusavdelningar rekommenderas att ha läkemedelslager som motsvarar förbrukning av läkemedlet för minst två dagar och sjukhusapotek rekommenderas motsvarande lager för fem dagar. Det är alltså inget krav på lagerhållning av läkemedel utan endast rekommendationer, där inga specifika krav för läkemedel mot smittsamma sjukdomar förekommer26.

Ministern för Sundhed og Forebyggelse kan av beredskapsmässiga skäl kräva att apoteken ska lagerhålla ett minimum av vissa läkemedel.

Brister i tillgången till smittskyddsläkemedel

Enligt Sundhedsstyrelsen har Danmark nyligen uppmärksammat brist på läkemedlet Tamiflu (oseltamivir). Andra brister i tillgång till smittskyddsläkemedel känner Sundhedsstyrelsen inte till och vid eftersökning i medier påträffas inte diskussioner likt de som förts i svenska och norska medier angående brister i tillgång till läkemedel.

4.12.5 Tyskland

Reglering

Likt Sverige har Tyskland en lagstiftning som reglerar förfarandet vid förekomsten av smittsamma sjukdomar. I regleringen anges bland annat vilka sjukdomar som klassificeras som smittsamma, till vilka enheter förekomsten av smittsamma sjukdomar ska rapporteras samt vilka åtgärder som kan krävas vid ett insjuknande. De

26 Uppgift från Sundhedsstyrelsen.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

121

sjukdomar som räknas som smittsamma och som är anmälningspliktiga överensstämmer till stor del med de sjukdomar som i Sverige klassificeras som allmänfarliga sjukdomar, exempelvis ingår hepatit A–E, HIV och tuberkulos i båda länders klassificering.

Om en patient har kostnader för en smittsam sjukdom som inte täcks av eventuell försäkring och patienten inte själv har råd med behandlingen, täcks kostnaden av statlig finansiering.

Leveranskrav för tillverkaren och importören

I Tyskland levereras läkemedel av läkemedelstillverkaren till en grossist som sedan genomför den slutliga leveransen till apoteken. Läkemedelstillverkaren måste enligt lag garantera ett kontinuerligt utbud av läkemedel att leverera till grossisten som står i proportion till efterfrågan på läkemedlet. Om brist på läkemedel föreligger ska det rapporteras av den marknadsansvariga för läkemedlet minst två månader innan bristsituationen uppstår.

Krav på lagerhållning för apotek och sjukhus

Läkemedlen förmedlas från grossisten till apoteken, fördelat efter tillgång och efterfrågan, och läkemedel ska kunna levereras till apoteken med kort varsel. Grossisten har ett liknande ansvar inför apoteken som läkemedelsbolaget har till grossisten, det vill säga att för de läkemedel som grossisten ansvarar för ska grossisten garantera ett kontinuerligt utbud som står i proportion till efterfrågan. Grossisten ska också lagerhålla läkemedel som motsvarar minst två veckors efterfrågan på läkemedlet.

Brister i tillgången till smittskyddsläkemedel

Information om bristande tillgång till läkemedel rapporteras omgående av Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). BfArM sammanställer all inrapportering från läkemedelsföretagen där bristen på läkemedlet förväntas bestå minst två veckor. På den nuvarande förteckningen är det 16 verksamma substanser som inrapporterats, varav en används för att behandla vad vi i Sverige klassificerar som allmänfarliga sjukdomar; Interferon alfa-2a som används mot hepatit B och C. Enligt förteckningen rådde

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

122

det per den 13 september 2013 ingen brist på läkemedel som i Sverige används för behandling av tuberkulos.

4.12.6 Kort om internationellt samarbete

Smittskyddsarbete bedrivs bl.a. inom EU och på en global nivå inom WHO och det internationella hälsoreglementet, IHR.27

Inom EU kompletteras de övervakningssystem för smittskydd som finns i de olika medlemsländerna med ett övergripande system inom EU, kallat Network on Communicable Diseases. Detta system består av två delar − dels tidig varning, dels övervakning. EU fick år 1992 uppgiften att samordna folkhälsoarbetet i medlemsstaterna, och genom Amsterdam-fördraget från 1998 underströks denna roll ytterligare.

Genom ett webbaserat varningssystem, Early Warning and Response System (EWRS), kan de nationella hälsomyndigheterna snabbt meddela varandra och kommissionen om utbrott som hotar att sprida sig till andra länder inom unionen.

Det finns kriterier för övervakningen inom EU, till exempel vilka sjukdomar som ska övervakas, falldefinitioner med mera. Representanter på myndighetsnivå från EU:s alla medlemsländer kan rösta om åtgärder som EU-kommissionen vill genomföra inom smittskyddet på EU-nivå och kan därigenom påverka utvecklingen av arbetet. Arbetet bedrivs i den så kallade Nätverkskommittén och svenska representanter i denna är Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Som tidigare nämnts har EU inrättat ett centralt europeiskt smittskyddsinstitut, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), för bland annat koordinering av smittskyddsarbetet på EU-nivå. Den nya EU-myndigheten placerades i Sverige och startade sin verksamhet i maj 2005.

Inom EU-samarbetet har ECDC låtit ta fram en rapport om potentiella brister på vacciner och läkemedel för behandling av sällsynta smittsamma sjukdomar i Europa. I rapporten diskuteras bl.a. central lagring av läkemedel och nationell lagring för EU:s räkning.

Inom världshälsoorganisationen, WHO, bedrivs ett omfattande arbete som rör upptäckt av och beredskap inför epidemier och pandemier. Samlingsnamnet för dessa åtgärder är Epidemic and

27 Huvudsaklig källa för detta avsnitt är Socialstyrelsens hemsida.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende smittskyddsläkemedel

123

Pandemic Alert and Response (EPR). Samtliga WHO:s medlemsländer antog 2005 ett reviderat internationellt hälsoreglemente, IHR. Socialstyrelsen är av regeringen utsedd till nationell kontaktpunkt för IHR i Sverige. WHO har även tagit initiativ till bildandet av nätverket Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN), för att snabbt kunna sprida information om utbrott av smittsamma sjukdomar och för att kunna samordna stöd och hjälpinsatser, framför allt i de fattiga länder som själva saknar resurser.

Samarbete inom hälsoområdet förekommer även inom det nordiska samarbetet. Det finns bl.a. ett nordiskt hälsoberedskapsavtal från den 12 juni 2002 som syftar till att öka de nordiska ländernas förmåga att hantera kriser och katastrofer, såsom naturkatastrofer och händelser (olyckor och terrorhandlingar) med bl.a. radioaktiv strålning, biologiska och kemiska ämnen. För närvarande pågår ett arbete för att se över hur det nordiska samarbetet på hälsoområdet kan utvecklas och stärkas.

125

5 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

5.1 Uppdraget

Utredningen ska enligt tilläggsdirektiven (dir. 2011:82) analysera och pröva om de syften som anges i smittskyddslagen (2004:168) kan kombineras med ökade krav på kostnadseffektivitet och i så fall lämna förslag på en mer samlad hantering av smittskyddsläkemedel samt analysera och pröva hur tillgången på smittskyddsläkemedel kan förbättras, om läkemedel som är kostnadsfria för den enskilde ska kunna ingå i förmånerna, och hur det allmänna kan få en sammanhållen bild av kostnaderna för samhället för läkemedel förskrivna på recept.

5.2 Smittskyddsläkemedel och läkemedelsförmånerna

Med smittskyddsläkemedel avses i detta betänkande sådana läkemedel som enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) förskrivs till en patient som har en allmänfarlig smittsam sjukdom (angående innebörden av detta, se avsnitt 4.5.4) och som behövs för att minska risken för smittspridning. Om ett läkemedel ska betraktas som smittskyddsläkemedel beror på förskrivningsorsaken. Läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen kan också användas inom såväl öppenvården som slutenvården för behandling av tillstånd som inte omfattas av smittskyddslagen. Många läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen har prövats enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

För smittskyddsläkemedel gäller att de är kostnadsfria för den enskilde och betalningsansvaret faller på landstingen. Vid expediering på öppenvårdsapotek faktureras därmed landstingen hela läke-

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

126

medelskostnaden. Vid förskrivning som inte sker enligt smittskyddslagen gäller bestämmelserna om kostnadsreducering i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., under förutsättning att läkemedlet omfattas av läkemedelsförmånerna.

Det framhålls ibland att smittskyddsläkemedel, inte omfattas av läkemedelsförmånerna. I utredningens direktiv sägs också att utredaren ska analysera och pröva om smittskyddsläkemedel som är kostnadsfria för den enskilde ska kunna ingå i läkemedelsförmånerna. Socialstyrelsen har analyserat läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen och funnit totalt 125 substanser (se även kapitel 4). Utredningens analys av förskrivningen av dessa substanser visar att största delen av kostnaden för smittskyddsläkemedel, i storleksordningen 95 procent, utgörs av produkter som har prövats enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Det är dock inte alla smittskyddsläkemedel som har prövats enligt denna lag. Enligt nuvarande lagstiftning är det, som tidigare framgått, inte heller ett krav att smittskyddsläkemedlet ska ha prövats enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m. Att läkemedlet inte ingår i läkemedelsförmånerna utgör således inte något hinder mot att förskriva läkemedlet som smittskyddsläkemedel, att öppenvårdsapoteket får full ersättning från landstingen eller att kostnadsfrihet gäller för den enskilde.

5.3 Inledning

I utredningens direktiv anges att utredaren ska analysera och pröva om kraven i smittskyddslagen kan kombineras med ökade krav på kostnadseffektivitet och i så fall lämna förslag på en mer samlad hantering av smittskyddsläkemedel.

Gällande bedömning av ett läkemedels kostnadseffektivitet bedömer utredningen att situationen när det gäller smittskyddsläkemedel kan jämföras med den för slutenvårdsläkemedel. Som framgår ovan kan läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen även ha prövats enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och bedömts vara kostnadseffektiva. Dessa läkemedel torde vara kostnadseffektiva även i smittskyddshänseende. Det finns heller inget hinder för TLV att ta hänsyn till smittskyddsaspekter i subventionsbeslutet, detta har t.ex. skett för vaccinet Gardasil.

Landstingen är skyldiga att stå för hela kostnaden för läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen (2004:168). För läkarna

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

127

gäller fri förskrivningsrätt, men landstingen kan påverka förskrivningen i riktning mot de alternativ som man bedömer vara mest kostnadseffektiva. Landstingens handlingsutrymme kan dock vara mer begränsat än på andra områden, på grund av det regelverk som finns för att motverka smittsamma sjukdomar, där bl.a. uttryckliga kriterier för kostnadsfriheten anges. Det blir därmed svårare att prioritera bort vissa läkemedel, så länge de anses ha god effekt mot smittspridning.

Utredningen menar dock att det är önskvärt att även de läkemedel som används i smittskyddssammanhang är kostnadseffektiva. I dag är det svårt för landstingen att bedöma om så är fallet när ett läkemedel inte är prövat enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m. Det innebär bl.a. att det inte har prövats om läkemedlet är kostnadseffektivt till det begärda priset och att ett inköpspris för apoteken inte är fastställt. Landstingen har därmed ett sämre beslutsunderlag bl.a. när man ska ta fram rekommendationer om vilket läkemedel som bör förskrivas i första hand, jämfört med de läkemedel där TLV har uttalat sig om kostnadseffektiviteten. Även om det i nuläget är en liten andel av de läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen och som inte har prövats enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m., kan denna andel förändras. Det finns därför anledning att överväga om fler eller alla smittskyddsläkemedel bör ha genomgått bedömning avseende kostnadseffektivitet. Detta diskuterar utredningen i avsnitt 5.4.

Det saknas vidare möjlighet att få uppgift om omfattningen av försäljningen av smittskyddsläkemedel på samma sätt som för läkemedel som omfattas av förmånerna men som inte är kostnadsfria. Det innebär att landstingen och staten inte kan följa upp smittskyddsläkemedel ekonomiskt och medicinskt samt att det i princip inte är möjligt att via den s.k. nationella läkemedelsstatistiken få fram kvalitetssäkrade uppgifter om smittskyddsläkemedel. Det finns inte heller ett enhetligt sätt för öppenvårdsapoteken att skicka fakturor till landstingen.

I uppdraget ingår också att se över hur tillgången till smittskyddsläkemedel kan förbättras. Utredningens genomgång i föregående kapitel visar att restnoteringar varit ett problem framför allt i fråga om tuberkulosläkemedel samt att apotekens lagerhållning av smittskyddsläkemedel är begränsad. En god tillgång till smittskyddsläkemedel är en viktig aspekt även vid de överväganden som rör kostnadseffektivitet och uppföljning.

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

128

Först för utredningen i detta kapitel en diskussion kring kostnadseffektivitet och pris för smittskyddsläkemedel samt förhållandet mellan smittskyddslagen och lagen om läkemedelsförmåner m.m. Därefter diskuteras frågan om uppföljning av kostnader för smittskyddsläkemedel. Slutligen analyseras hur tillgången till smittskyddsläkemedel kan förbättras.

5.4 Kostnadseffektivitet och pris för smittskyddsläkemedel som inte har prövats enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Utredningens bedömning: Smittskyddsläkemedel som inte har

prövats enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m. bör kunna bli föremål för en hälsoekonomisk bedömning av TLV.

Skälen för utredningens bedömning

Av utredningens direktiv framgår att utredaren ska analysera och pröva om smittskyddsläkemedel som är kostnadsfria för den enskilde ska kunna ingå i läkemedelsförmånerna. Utredningen har vidare bl.a. i uppdrag att analysera möjligheterna att kombinera syftena i smittskyddslagen med ökade krav på kostnadseffektivitet samt analysera hur uppföljningen av kostnaderna kan förbättras.

Det är utredningens bedömning att smittskyddslagen ger ett mer långtgående skydd för den enskilde än vad som följer av lagen om läkemedelsförmåner m.m. Från detta perspektiv saknas därmed skäl att föra in smittskyddsläkemedel i förmånerna.

De skäl som kan åberopas för att läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen (2004:168) ska ha prövats enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är att man då säkerställer att det alltid har skett en kostnadseffektivitetsbedömning och att det finns ett fastställt pris för dessa läkemedel. Vidare kan det anföras att fakturering och uppföljning då kan ske på samma sätt som för övriga förmånsläkemedel.

Frågor om uppföljning och fakturering av smittskyddsläkemedel behandlas i avsnitt 5.6. Utifrån den analys som utvecklas i detta kapitel, bedömer utredningen dock att avsaknaden av kostnadseffektivitetsbedömning och svårigheterna att följa upp kost-

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

129

nader inte på ett enkelt sätt hanteras genom att ”föra in smittskyddsläkemedlen i läkemedelsförmånerna”. Utredningen pekar i stället på att andra vägar att uppnå dessa syften. En grundläggande förutsättning är att kostnadsfrihet för patienten ska bibehållas.

Som konstaterats tidigare har flertalet smittskyddsläkemedel prövats enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m. och därmed inkluderats i förmånerna (och läkemedlet som sådant omfattas alltså av läkemedelsförmånerna). Frågan som utredningen ställt sig är hur ytterligare smittskyddsläkemedel skulle kunna genomgå kostnadseffektivitetsbedömning. Det är inte möjligt att genom förbud eller ålägganden riktade till läkemedelsföretagen, förskrivarna eller apoteken säkerställa att fler smittskyddsläkemedel prövas enligt kriterierna i lagen om läkemedelsförmåner m.m. Utredningen bedömer att det inte går att förbjuda företagen att sälja smittskyddsläkemedel enbart på den grunden att de inte omfattas av läkemedelsförmånerna. Vidare anser utredningen att det inte går att förbjuda förskrivarna att skriva ut läkemedel som uppfyller kriterierna för smittskyddsläkemedel, men som inte ingår i förmånerna.

Ett tänkbart alternativ skulle kunna vara att införa en reglering som innebär att endast läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånerna får förskrivas kostnadsfritt enligt smittskyddslagen. En annan möjlighet är att införa krav på att läkemedlen ska ha genomgått kostnadseffektivitetsbedömning, men inte koppla det till läkemedelsförmånerna.

Det är rimligt att även läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen ska uppfylla krav på kostnadseffektivitet. Ett krav på att läkemedlen ska omfattas av förmånerna kan dock få konsekvenser för tillgången till kostnadsfri behandling, eftersom det inte går att tvinga en läkemedelstillverkare eller MAH att ansöka om inträde i läkemedelsförmånerna. Smittskyddsläkemedel är vidare en mycket heterogen grupp av läkemedel som inte går att avgränsa på ett enkelt sätt. Vissa läkemedel förskrivs i mycket liten utsträckning, då de endast används vid behandling av någon enstaka sällsynt sjukdom. Det förefaller inte realistiskt att begära att sådana läkemedel alltid ska ha genomgått kostnadseffektivitetsbedömning. Då det handlar om allvarliga sjukdomar som kan få stora samhällseffekter är det dock viktigt att även sådana läkemedel kan användas när det behövs och utan kostnad för patienten. Krav på att läkemedlet ska ingå i läkemedelsförmånerna för att det ska komma i fråga för kostnadsfri förskrivning riskerar att leda till försämrad tillgång till nödvändig eller effektiv behandling mot smittspridning. Övervägande skäl

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

130

talar därför för att det inte är lämpligt att villkora kostnadsfriheten enligt smittskyddslagen med ett krav på att läkemedlet ska ingå i läkemedelsförmånerna. Det bör inte heller införas ett särskilt krav på att smittskyddsläkemedel alltid ska ha genomgått kostnadseffektivitetsbedömning.

Utredningen diskuterar i stället nedan hur de smittskyddsläkemedel som inte ingår i förmånerna ändå kan bli föremål för en prövning av kostnadseffektiviteten och eventuellt även få pris fastställt. Därmed skulle hanteringen av smittskyddsläkemedel komma att likna hanteringen av de läkemedel som har prövats enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Vad gäller bedömning av kostnadseffektiviteten har denna utredning i tidigare betänkande (SOU 2012:75) pekat på behovet av att TLV kan bistå landstingen med kostnadseffektivitetsbedömningar även på andra områden än vad som för närvarande sker. TLV har av regeringen fått sådana uppdrag genom det s.k. klinikläkemedelsprojektet och ett projekt med fokus på medicinsk teknik. Det är utredningens bedömning att TLV inom ramen för en fortsatt sådan verksamhet även bör kunna bistå landstingen med kostnadseffektivitetsbedömningar av smittskyddsläkemedel när behov uppkommer.

TLV:s granskning av läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

I november 2010 uppdrog regeringen åt TLV att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som inte ingår i förmånerna men som rekvireras till slutenvården, s.k. rekvisitionsläkemedel (dnr S2010/8066/HS). Uppdraget ingår som en del i den nationella läkemedelsstrategin för att utveckla en långsiktigt hållbar prissättnings-, prioriterings- och finansieringsmodell för samtliga läkemedel. I beslutet anges att sjukvårdshuvudmännen ska ha möjlighet att ansöka hos TLV om hälsoekonomiska bedömningar och att TLV:s handläggningstid i normalfallet inte ska överstiga 180 dagar från det att TLV fått tillräckligt underlag. Vidare anges att TLV ska samråda med SKL och övriga berörda myndigheter och organisationer beträffande bl.a. arbetsformerna samt vilket material TLV ska använda vid prövningarna och hur myndigheten ska få tillgång till det. Verksamheten ska bedrivas i form av försöksverksamhet under två år.

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

131

I april 2012 fick TLV i uppdrag av regeringen att genomföra hälsoekonomiska bedömningar även när det gäller medicintekniska produkter. Verksamheten ska bedrivas i form av försöksverksamhet och omfatta minst två medicintekniska produktgrupper, varav en ska utgöras av insulinpumpar (S2012/2788/FS).

Innan TLV fick dessa uppdrag om att företa hälsoekonomiska bedömningar av produkter som inte ingår i förmånerna, hade TLV på regeringens uppdrag lämnat rapporten ”Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel?” Av rapporten framgår att TLV anser att sådana bedömningar bl.a. kan leda till större transparens kring kostnadseffektivitet och pris.

I de kunskapsunderlag som tagits fram uttalar sig TLV om en kostnad per QALY vid ett givet pris (det pris företaget uppger som listpris) men tillhandahåller även analyser om kostnad per QALY vid alternativa priser.

Försöksperioden har utökats till att pågå t.o.m. december 2014. Slutredovisning ska ske senast den 28 februari 2015. Myndigheten för vårdanalys har fått i uppdrag att utvärdera nyttan med att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av de läkemedel som används i slutenvården. I en första delrapport skulle myndigheten göra en utvärdering av TLV:s, läkemedelsindustrins och Nya läkemedelsterapi-gruppens (NLT-gruppens) effektivitet i de processer som är kopplade till framtagandet av kunskapsunderlagen. Nästa steg innebär en utvärdering av om nationell hälsoekonomisk bedömning av rekvisitionsläkemedel har lett till en mer kunskapsstyrd och likvärdig läkemedelsanvändning av rekvisitionsläkemedel hos sjukvårdshuvudmännen. Utvärderingsuppdraget ska redovisas senast den 30 april 2014. Delredovisningen avseende processerna kopplade till framtagandet av rekommendationerna lämnades i augusti 2013.

TLV överlämnade den 1 september 2013 en första rapport som beskriver myndighetens utvecklingsarbete och samlade erfarenheter hittills. Av rapporten framgår att NLT-gruppen, som arbetar på uppdrag av landstingsdirektörerna, är en central aktör. Gruppen initierar vilka läkemedel som ska utredas. Läkemedelsföretagen tillfrågas om man önskar delta i projektet, men deltagandet är frivilligt. Avstämningar sker med LIF och berörda myndigheter (Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och SBU). TLV avgör vilket jämförelsealternativ som är det mest relevanta. Bedömningen sker enligt TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar (LFNAR 2003:2). Analysen görs ur ett samhällsperspektiv, där alla relevanta

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

132

vinster och kostnader vägs in oavsett vilken part de berör. I sin grundanalys använder TLV det officiella listpriset, men visar i en känslighetsanalys hur kostnadseffektiviteten varierar om priset ändras. TLV känner ofta inte till vilket pris landstingen faktiskt betalar. Kostnaden per QALY redovisas för det bedömda läkemedlet i förhållande till jämförelseläkemedlet och resultatet presenteras i en graf. De hälsoekonomiska underlagen publiceras i sin helhet på TLV:s hemsida. Sekretesskyddade delar, som de hälsoekonomiska modellerna, redovisas inte utan att företagen eftergivit sekretessen. NLT-gruppen ansvarar för att lämna rekommendationer till landstingen utifrån TLV:s hälsoekonomiska underlag.

I den delrapport som Myndigheten för vårdanalys överlämnade i augusti 2013 redovisas ett antal slutsatser, bl.a. att NLT har en otydlig roll och mandat och har en organisation som inte är anpassad till uppdraget. Enligt rapporten är NLT inte skyldig att följa vissa viktiga regelverk kopplade till transparens, insyn och grundläggande principer inom hälso- och sjukvården. Vidare präglas projektet genomgående av en brist på transparens. Sekretess och hemliga avtal försvårar kommunikation och insyn, men kan leda till sänkta priser. Vårdanalys påtalar vidare att handläggningstiderna är långa, att kunskapsunderlagen har förbättringspotential, att patientinvolveringen är bristfällig, att det finns ett behov av samordning av nationella initiativ samt att projektet är resurskrävande för olika aktörer.

Utredningens bedömning

Läkemedels- och apoteksutredningen har i SOU 2012:75 uttalat sig om TLV:s försöksverksamheter och sagt att de är viktiga steg mot ett ökat inslag av kostnadseffektivitetsbedömningar på fler områden inom vården och att landstingen ges lika tillgång till den typen av underlag (s. 343).

Smittskyddsläkemedel förskrivs ofta i den öppna vården, även om samma läkemedel ibland även används inom den slutna vården. Det är lämpligt att smittskyddsläkemedel som inte har prövats enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m. kan bli föremål för en hälsoekonomisk bedömning. Resultatet av en sådan bedömning kan bl.a. ligga till grund för rekommendationer från landstingen om val av läkemedel. För sådana läkemedel står möjligheten öppen för landstingen att träffa särskilda pris- och rabattavtal.

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

133

Utredningen konstaterar att Vårdanalys i sin rapport om klinikläkemedelsprojektet bedömer att TLV har fått tillgång till det material som myndigheten behöver för att kunna göra de hälsoekonomiska bedömningarna. Samtliga tillfrågade företag har ställt upp på att skicka in material, även om det uppges ha varit en resurskrävande process för företagen att ta fram sådana. Enligt utredningens uppfattning kan det lika lite uppställas krav på företagen att medverka med sådana underlag som att ansöka om subvention för en produkt. Utredningen förutsätter dock att företagen på begäran av TLV även i fortsättningen tillställer myndigheten relevant underlag.

Beakta smittskyddsaspekter vid kostnadseffektivitetsbedömningen?

Enligt utredningsdirektiven är de överväganden som görs för andra läkemedel när det gäller kostnadseffektivitet inte tillräckligt breda för de ändamål som finns för smittskyddsläkemedel. Utredningen har inhämtat att smittskyddseffekter kan vara förhållandevis svåra att styrka. Enligt uppgift från TLV är det ovanligt att tillverkarna presenterar denna typ av dokumentation. Det finns dock i dag ingenting som formellt hindrar att effekter på smittspridning kan beaktas vid en kostnadseffektivitetsbedömning. Det är också i tillverkarens intresse att om möjligt ta fram sådan dokumentation, eftersom visad effekt mot smittspridning skulle kunna vara en faktor som motiverar att läkemedlet kan anses kostnadseffektivt till ett högre pris än annars.

5.5 Prissättning av läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen

Utredningens förslag: Det ska av lagen om läkemedelsförmåner

m.m. framgå att bestämmelserna om pris och apotekens rätt att förhandla om pris ska gälla även när läkemedlet har förskrivits enligt smittskyddslagen.

Skälen för utredningens förslag: Av 7 § lagen (2002:160) om läke-

medelsförmåner m.m. framgår att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska besluta om ett läkemedel eller en vara ska ingå i läkemedelsförmånerna och fastställa inköpspris och försälj-

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

134

ningspris som ska tillämpas av öppenvårdsapoteken. I 7 a och 7 b §§ finns bestämmelser om när öppenvårdsapoteken får använda andra än de av TLV fastställda priserna. Öppenvårdsapoteken får köpa in läkemedel, som inte är utbytbara mot generiska läkemedel, till priser som understiger det inköpspris som TLV har fastställt och får köpa in och sälja parallellimporterade läkemedel som är utbytbara enligt 21 § första stycket, dvs. när det inte föreligger generisk konkurrens, till priser som understiger de fastställda priserna.

De flesta av de läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen har fått ett pris fastställt av TLV. Utredningen har erfarit att det råder viss oklarhet om bestämmelserna om pris gäller när ett sådant läkemedel förskrivs enligt smittskyddslagen. Utredningen har genomfört en kontroll av prissättningen för de tio mest sålda substanserna som förskrivs enligt smittskyddslagen och sedan jämfört med det fastställda priset inom läkemedelsförmånerna. I beräkningarna jämförs det fakturerade priset per förpackning i Apotekens Service AB:s (numera E-hälsomyndigheten) databas (analysverktyg) Concise under 2013 med priset inom läkemedelsförmånerna. Av analysen framgår att det fakturerade priset per förpackning överensstämmer med det pris som TLV har fastställt. Frågan om bestämmelserna i lagen om läkemedelsförmånerna m.m. om pris är tillämpliga när läkemedlet har skrivits ut enligt smittskyddslagen har inte diskuterats i förarbetena, varken till nämnda lag eller till smittskyddslagstiftningen. Den närmare innebörden av t.ex. ”ingå i läkemedelsförmånerna” i 7 § lagen om läkemedelsförmåner m.m., har inte diskuterats i förhållande till situationen att smittskyddsläkemedel inte ersätts inom läkemedelsförmånerna. Såvitt utredningen känner till har frågan inte heller diskuterats i andra offentliga sammanhang. Syftet med regleringen kring prissättning är framför allt att skapa kostnadskontroll för landstingen och staten över läkemedelsanvändningen (prop. 2001/03:63 De nya läkemedelsförmånerna s. 56).

Utifrån vad som har framkommit av utredningens undersökning (se även avsnitt 4.8) förefaller bestämmelserna om pris följas när läkemedlet förskrivs enligt smittskyddslagen. Utredningen har inte heller sett några problem eller hinder för att de bestämmelserna skulle vara tillämpliga i nämnda fall. Det är viktigt att bestämmelserna om pris är tydliga. Utredningen föreslår därför att det i lagen om läkemedelsförmåner m.m. tydliggörs att TLV:s fastställda pris gäller även när läkemedlet förskrivs enligt smittskyddslagen. Bestäm-

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

135

melserna om apotekens förhandlingsrätt i vissa situationer kommer därmed också att gälla för smittskyddsläkemedel.

Utredningen noterar att det kan finnas skäl att se över möjligheterna till utbyte mot ett billigare likvärdigt läkemedel på öppenvårdsapoteken även i samband med expediering av läkemedel som förskrivits kostnadsfritt enligt smittskyddslagen. En sådan översyn får göras i ett annat sammanhang, men utredningen vill understryka att tillgångsaspekten bör sättas främst när det gäller smittskyddsläkemedel.

5.6 Uppföljning av kostnader m.m. avseende smittskyddsläkemedel

Utredningens förslag och bedömning:

Receptregistret ska få inne-

hålla uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen. Öppenvårdsapoteken ska lämna ut uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen till E-hälsomyndigheten som ska vidarebefordra uppgiften till landstingen för ändamålen debitering till landstingen och ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik. E-hälsomyndighetens statistik kommer att kunna innehålla uppgifter om smittskyddsläkemedel.

Landstingens ersättning för smittskyddsläkemedel ska betalas till E-hälsomyndigheten som ska förmedla den till öppenvårdsapoteken.

Förskrivaren bör, i förekommande fall, ange på receptet att läkemedlet har förskrivits kostnadsfritt enligt smittskyddslagen. Läkemedelsverket ska ta fram ett nytt format för recept så att förskrivaren, exempelvis i en ruta, kan ange att läkemedlet har förskrivits kostnadsfritt enligt smittskyddslagen. Formatet för e-recept ska anpassas i enlighet med Läkemedelsverkets justeringar. Det ska i förordningen om läkemedelsförmåner m.m. anges att öppenvårdsapotekens verifikationer ska innehålla uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen.

Förskrivar- och expeditionsstöd ska anpassas så att informationen om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen kan hanteras.

Utredningens bedömning: De förslag som lämnas i detta

avsnitt kan utgöra förebild för eventuella framtida förslag avseende andra läkemedelsgrupper som inte ersätts genom läkemedelsförmånerna.

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

136

Skälen för utredningens förslag och bedömning

Behov av uppgifter om smittskyddsläkemedel

I direktivet till utredningen anges att i den statistik som beskriver kostnaderna för läkemedelsförmånerna ingår inte kostnaderna för smittskyddsläkemedel, vilket gör det svårt att få en sammanhållen bild av samhällets kostnader för läkemedel som skrivs ut på recept. Utredningen ska därför analysera och pröva hur det allmänna kan få en sammanhållen bild av kostnaderna för samhället, för läkemedel förskrivna på recept.

Sveriges Kommuner och Landsting har i en skrivelse till regeringen år 2007 (dnr S2007/3274/HS) framfört att det bör vara möjligt att enligt lagen (1996:1156) om receptregister registrera och spara information om att läkemedel har expedierats kostnadsfritt som smittskyddsläkemedel för att t.ex. möjliggöra uppföljning av kostnaderna hos landstingen.

Det är landstingen som är kostnadsansvariga för smittskyddsläkemedel. Landstingen får ersättning för kostnader för smittskyddsläkemedel genom det s.k. läkemedelsavtalet. Till skillnad från läkemedel som ersätts genom läkemedelsförmånerna saknas det i dag möjlighet för landsting och staten att följa upp smittskyddsläkemedel, såväl ekonomiskt som medicinskt. Vidare saknas i princip möjlighet att via den s.k. nationella läkemedelsstatistiken få fram kvalitetssäkrade uppgifter om smittskyddsläkemedel. Det finns inte heller ett enhetligt sätt för öppenvårdsapoteken att skicka fakturor till landstingen. Anledningen är att läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen hanteras på ett annat sätt än läkemedel som ersätts genom läkemedelsförmånerna. Utredningen kommer i det följande att diskutera hur det går att få en bättre kontroll över läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen.

Lagen om receptregister och läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen

Lagen (1996:1156) om receptregister omfattade tidigare endast läkemedel som ersattes genom läkemedelsförmånerna men sedan den 1 juli 2009 omfattas alla förskrivningar för människor inom öppenvården. I samband med utvidgningen av lagens tillämpningsområde uttalade regeringen att Apoteket AB registrerade uppgifter även beträffande varor som förskrivits men som inte omfattades av

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

137

läkemedelsförmånerna. Vidare uttalade regeringen att år 2006 avsåg nästan en tiondel av alla expedierade förskrivningar läkemedel som inte omfattades av läkemedelsförmånerna. En utvidgning av tillämpningsområdet till att avse även sådana förskrivningar skulle, enligt regeringen, bl.a. innebära att de ändamål för vilka uppgifterna får behandlas preciseras på samma sätt som för förskrivningar av läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånerna (prop. 2008/09:145 s. 305).

När ett öppenvårdsapotek expedierar ett recept är apoteket enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel skyldigt att lämna vissa uppgifter till E-hälsomyndigheten. E-hälsomyndigheten lagrar uppgifterna om expedierade läkemedel i receptregistret och har enligt lag skyldighet att lämna ut uppgifter till olika aktörer, däribland till landstingen. I 6 § lagen om receptregister anges för vilka ändamål uppgifterna i receptregistret får behandlas. Vad avser hantering av smittskyddsläkemedel är följande ändamål av intresse:

 debiteringen till landstingen (punkten 3),

 ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälsomyndigheten (punkten 4),

 registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik (punkten 5), och

 registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och till läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården (punkten 6).

Ändamålet debitering till landstingen (punkten 3) har varit oförändrat sedan lagen om receptregister infördes år 1997 (prop. 1996/97:27). Landstingen använder uppgifterna för att säkerställa att de endast betalar för patienter som de är betalningsansvariga för. Med hjälp av uppgifterna kan landstingen säkerställa att kostnaderna härrör från landstingets invånare (prop. 1996/97:27 s. 124 och prop. 2009/10:138 s. 21). Landstingen är kostnadsansvariga även för dem där bostadsort eller personnummer saknas på receptet. Sådana kostnader kopplas till landstingen baserat på förskrivande arbetsplats, eller i undantagsfall baserat på invånarantal. Dessa individdata är

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

138

krypterade hos E-hälsomyndigheten och förblir det hos landstingen, se nedan.

E-hälsomyndigheten ansvarar för att samla in statistik över läkemedelsförsäljning från apoteksaktörer, detaljhandel och partihandel (punkten 4). Den läkemedelsstatistik som E-hälsomyndigheten tar emot förmedlas vidare till landsting och myndigheter för uppföljning av läkemedelsanvändningen. I enlighet med den s.k. nationella statistikpolicyn1 erbjuds statistiken till olika marknadsaktörer, media, forskare med flera. Statistiken finns som färdiga standardrapporter eller tas fram genom att söka i E-hälsomyndighetens databaser. Ehälsomyndigheten kan även skräddarsy anpassade rapporter utifrån beställning. Myndigheter och landsting får statistik via rådatafiler, och kan abonnera på E-hälsomyndighetens statistiksystem Concise för att kunna genomföra sina analyser.

E-hälsomyndigheten tog över Apotekens Service AB:s ansvar för att framställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik, ett ansvar som tidigare ålåg Apoteket AB, (jfr prop. 2008/09:145 s. 121 f. och 301 ff.). Utredningen om inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur (S2013:03), har i sin delrapport 2 (S2013:03/2013/18) diskuterat kring Apotekens Service AB:s framtida ansvar för statistiken och uttalat följande: ”Enligt utredningens bedömning bör den nya myndigheten kunna leverera statistik till offentliga och privata intressenter på samma sätt som Apotekens Service AB gör i dag och även tillhandahålla analysverktyget Concise. Befintliga avtal behöver dock justeras bl.a. mot bakgrund av bestämmelserna i OSL respektive avgiftsförordning.” (s. 19).

Beträffande punkten 5 skedde år 2010 tillägget om ”medicinsk uppföljning”, dvs. att den statistik som landstingen får från E-hälsomyndigheten även får används för medicinsk uppföljning. Dessutom infördes ett tillägg om att skrivningen om att ”det inte får vidtas några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild patient redovisas”, inte gäller för E-hälsomyndighetens uppgiftslämnande till landstingen. Det innebär att landstingen för detta ändamål får tillgång till enskilda individers uttag av läkemedel (s.k. individdata).

E-hälsomyndigheten får också lämna uppgifter till förskrivare och verksamhetschefer (punkten 6). Myndigheten får lämna uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i

1 Ett dokument som beskrev vilken statistik Apotekens Service AB tillhandahöll olika aktörer.

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

139

hälso- och sjukvården till den förskrivare som gjort förskrivningen och till verksamhetschefen. I praktiken innebär det att enskilda förskrivare kan begära ut standardiserad information i pappersform om sin egen förskrivning för de senaste tre månaderna, s.k. förskrivarprofiler. Samma information kan också en verksamhetschef få ut om läkare verksamma på den aktuella arbetsplatsen (prop. 2009/10:138 s. 21). Uppgifterna kan dock inte begäras ut av landstingen som organisation. E-hälsomyndigheten avser att sluta lämna ut informationen i pappersform.

I 14 § lagen om receptregister anges att E-hälsomyndigheten ska lämna ut uppgifter till landstingen om uttag av förskrivna läkemedel och andra varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Det anges dock inte i den bestämmelsen, till skillnad från andra uppgiftsskyldigheter, vilka uppgifter som ska lämnas ut. Detta framgår dock av 6 § där det anges att för ändamålet debitering till landstingen, får uppgifter som kan hänföras till en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering och patientens personnummer. När nuvarande 6 § andra stycket infördes uttalade regeringen att det är viktigt att precisera gränserna för registeranvändningen för de olika ändamålen, främst med avseende på den ur integritetssynpunkt avgörande frågan huruvida enskilda personers identitet får registreras eller redovisas. Regeringen uttalade att en fullständig kontroll av de enskilda debiteringarna, som skulle förutsätta ett utlämnande av sammankopplade eller sammankopplingsbara uppgifter om inköpt preparat och om patientens identitet, inte möjliggjordes genom den föreslagna bestämmelsen (prop. 1996/97:27 s. 124 f.).

Beträffande de uppgifter som E-hälsomyndigheten lämnar ut för landstingens ekonomiska och medicinska uppföljning samt för framställning av statistik (punkten 5) finns det inte någon motsvarande skrivning i 6 § om vilka uppgifter som får lämnas ut. Denna s.k. varutransaktionsfil som landstingen får, innehåller information om varje receptorderrad, som t.ex. ålder, kön, data om läkemedlet (varuidentitet, dvs. varunummer och NPL-packid om det finns), transaktionsdatum och kostnader (jfr prop. 2009/10:138 s. 21).

E-hälsomyndigheten lämnar en fil till landstingen som innehåller information avseende dels ändamålet debitering till landstingen, dels ändamålet uppföljning m.m. Det är inte praktiskt genomförbart för landstingen att separera dessa två. Trots att det finns utrymme i lagtexten för utlämning av personnummer till landstingen för ändamålet debitering till landstinget, så används

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

140

inte denna möjlighet i praktiken. Den data som överförs för de båda ändamålen är således samma transaktionsrader, där personuppgiften är krypterad enligt vad som beskrivs nedan, inklusive krav på landstingen att bevara krypteringen.

I E-hälsomyndighetens receptregister saknas tydlig markering om att ett läkemedel har förskrivits enligt smittskyddslagen och därför innehåller inte försäljningstransaktionsfilen någon uppgift om att läkemedlet har förskrivits och expedierats kostnadsfritt enligt smittskyddslagen. Som framgår nedan saknas nämligen ett strukturerat sätt för förskrivaren att ange att förskrivningen har skett kostnadsfritt enligt smittskyddslagen och därför även för apoteken att förmedla en sådan uppgift till E-hälsomyndigheten.

Före omregleringen av apoteksmarknaden var det Apoteket AB som ansvarade för receptregistret. I samband med omregleringen övertog Apotekens Service AB (numera E-hälsomyndigheten) ansvaret för registret. Det infördes då även bestämmelser om tystnadsplikt för personalen vid Apotekens Service AB. Även under den tid Apoteket AB ansvarade för registret lämnades det ut uppgifter till olika externa mottagare, däribland landstingen (prop. 2008/09:145 s. 316). I samband med omregleringen infördes det uttryckliga bestämmelser om uppgiftsskyldighet som bryter tystnadsplikten för personalen vid Apotekens Service AB (i och med att Apotekens Service AB övergick till myndighet omfattas myndigheten istället av sekretessbestämmelser). Bland annat har E-hälsomyndigheten, som redan nämnts, en uppgiftsskyldighet till landstingen som bryter sekretessen.

År 2010 infördes bestämmelser om att uppgifterna om patientens identitet ska vara krypterade på ett sådant sätt att identiteten är skyddad vid utlämnandet från E-hälsomyndigheten till landstinget, se 14 § lagen om receptregister (prop. 2009/10:138). Bestämmelsen infördes samtidigt som landstingen fick möjlighet att få uppgifter för medicinsk uppföljning. I 14 § lagen om receptregister regleras en s.k. envägskryptering som alltså är en förutsättning för att det ska vara tillåtet för E-hälsomyndigheten att lämna ut uppgifterna till landstingen. Syftet med denna kryptering är att det ska finnas ett skydd för uppgifter om patientens identitet redan i samband med att uppgifterna kommer till landstinget (prop. 2009/10:138 s. 65). I 4 kap. 6 § patientdatalagen (2008:355) finns bestämmelser om att krypteringen ska bestå hos landstingen.

Med kryptering avses här att man genom användning av en algoritm krypterar identitetsuppgifter matematiskt så att de inte längre

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

141

är läsbara på normalt sätt. Med en sådan krypteringsmetod erhålls en unik kod för varje personnummer. Krypteringen med denna krypteringsmetod är icke-reversibel, dvs. det går inte att tillämpa algoritmen på den unika koden och därmed erhålla det krypterade personnumret i läsbar form (prop. 2009/10:138, s. 32).

Kryptering är även avgörande för kommunikationssäkerheten, dvs. att de personuppgifter som E-hälsomyndigheten lämnar ut till landstinget är skyddade från obehörig åtkomst under överföringen, se 31 § personuppgiftslagen, PUL (prop. 2009/10:138, s. 32). Säkerhetsåtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med bl.a. beaktande av de tekniska möjligheter som finns, kostnaden för åtgärderna och särskilda risker vid överföringen.

Enligt 2 § 3 förordningen (2009:625) om receptregister får Datainspektionen meddela föreskrifter om kryptering. Datainspektionen har ännu inte funnit det nödvändigt att utnyttja bemyndigandet. Datainspektionen har fått en förfrågan från E-hälsomyndigheten (dåvarande Apotekens Service AB) angående krypteringsmetod, där inspektionen har meddelat att myndighetens krypteringsmetod inte är acceptabel. Våren 2012 genomförde Datainspektionen en tillsynsinspektion hos Apotekens Service AB (numera E-hälsomyndigheten) där bland annat krypteringsfrågan ingick. Datainspektionen meddelade beslut i ärendet den 13 februari 2013 (dnr 703-2012). Av beslutet framgår, såvitt här är av intresse, att mottagarna på landstingen medges åtkomst till de överförda uppgifterna efter att inloggning har skett med stöd av användarnamn och lösenord. Datainspektionen uttalade att enligt säkerhetsbestämmelserna i 31 § PUL följer att känsliga personuppgifter endast får lämnas ut över öppet nät, till exempel internet, till identifierade användare vars identitet är säkerställd med en teknisk funktion såsom asymmetrisk kryptering, e-legitimation, engångslösenord eller motsvarande. I beslutet anges att Datainspektionen förutsätter att Apotekens Service AB (numera E-hälsomyndigheten) vidtar åtgärder för att säkerställa att känsliga personuppgifter enbart lämnas ut till landsting vars mottagare kan identifieras med stark autentisering. Den krypteringsmetod som E-hälsomyndigheten använder är våren 2014 föremål för översyn och revidering.

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

142

Landstingens behov av uppgifter för hantering av fakturor

E-hälsomyndigheten skickar i dag uppgifter om alla expedierade läkemedel till landstingen för landstingens debitering. Det framgår dock inte av det materialet vilka läkemedel som har förskrivits kostnadsfritt enligt smittskyddslagen eftersom E-hälsomyndigheten inte har tillgång till den informationen. I dag skickar öppenvårdsapoteken fakturor för smittskyddsläkemedel direkt till landstingen. E-hälsomyndigheten sköter alltså inte den debiteringen. Landstingen har svårt att kontrollera fakturorna och fakturorna från apoteken är ibland inte tillräckligt preciserade. Landstingen kan därför inte koppla en faktura avseende smittskyddsläkemedel till den information som bl.a. erhålls från E-hälsomyndigheten om expedierade läkemedel. Enligt uppgift till utredningen har det, vid stickprovskontroller, visat sig att det finns skillnader i den mängd läkemedel som försäljs på apoteken jämfört med den information avseende fakturering som apoteken skickar till landstingen. Det är oklart vad det beror på. Utredningen anser att det är rimligt att landstingen, på samma sätt som för läkemedel som ersätts genom läkemedelsförmånerna, ska kunna kontrollera fakturorna mot uppgifterna i receptregistret. Hur fakturan ska förmedlas mellan öppenvårdsapoteken och landstingen diskuteras nedan.

Landstingens behov av uppgifter för uppföljning och framställning av statistik

Vilka läkemedel som har förskrivits ska vara antecknat i patientjournalen. Däremot framgår det inte av journalen om patienten faktiskt har hämtat ut läkemedlen. En del läkemedel som förskrivs hämtas aldrig ut på apoteket. Som har beskrivits tidigare fick landstingen för ett par år sedan tillgång till uppgifter för ytterligare ett ändamål, nämligen för medicinsk uppföljning. I prop. 2009/10:138 beskrev regeringen landstingens behov av uppgifter för det ändamålet och även behovet av tillgång till individdata. Regeringen uttalade att för att få precision och kvalitet i uppföljningar måste man kunna följa vilka läkemedel varje enskild individ har hämtat ut på apotek. För att kunna skilja patienterna åt krävs, enligt regeringen, tillgång till patienternas identitetsuppgifter. Utan tillgång till individdata är det inte möjligt för landstingen att koppla ihop uppgifter om läkemedelsuttag med uppgifter från journalsystemen för

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

143

att på så sätt ytterligare utveckla och förbättra uppföljningen inom olika terapiområden. Regeringen bedömde att det var nödvändigt att ge landstingen tillgång till individdata för att bl.a. öka möjligheterna för landstingen att följa upp och verka för en god vård på lika villkor, öka följsamheten till TLV:s begränsningar i subvention och ge förbättrade kunskaper om hur läkemedel används i klinisk vardag (s. 29).

Landstingen har behov av ekonomisk uppföljning av kostnaderna för smittskyddsläkemedel, särskilt som landstingen ansvarar för hela kostnaden. När det gäller medicinsk uppföljning kan landstingen ha behov av att t.ex. analysera vilken typ av läkemedel som har förskrivits enligt smittskyddslagen och hur stora läkemedelsvolymer det rör sig om. I Sverige råder visserligen fri förskrivningsrätt och förskrivaren bedömer själv vilka läkemedel som ska förskrivas enligt smittskyddslagen, så länge förutsättningarna för förskrivningen i den lagen är uppfyllda. Landstingen styr dock ofta förskrivarna genom rekommendationslistor. För att kunna utarbeta sådana riktlinjer är det viktigt att landstingen har möjlighet att göra medicinska uppföljningar rörande smittskyddsläkemedel. Exempelvis är en korrekt användning av antibiotika av synnerlig vikt för att motverka resistensutveckling. Andra läkemedel, såsom läkemedel mot hepatit C, är viktiga att följa ur ett introduktionsperspektiv.

Angående landstingens behov av tillgång till individdata för detta ändamål, se nedan angående diskussion kring skyddet för den personliga integriteten.

Framställning av statistik hos E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten tillhandahåller nationell läkemedelsstatistik. Som framgår av tidigare avsnitt är det svårt att få fram statistik över försäljningen av enbart smittskyddsläkemedel. I likhet med vad som gäller för läkemedel som ersätts genom läkemedelsförmånerna är det rimligt att E-hälsomyndigheten kan framställa statistik även om de läkemedel som säljs och som har förskrivits enligt smittskyddslagen.

Exempelvis har Socialstyrelsen behov av att kunna följa upp förändringar och trender i andel läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen på både nationell och regional nivå. På regional nivå

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

144

finns även behov av att kunna följa upp effekter av kampanjer och preventivt arbete.

En ytterligare aktör som har behov av statistik kring läkemedelsförsäljningen är regeringen bl.a. i samband med beräkning av ersättning till landstingen för läkemedelskostnader. Eftersom det i dagsläget saknas sådan statistik är regeringen tvungen att uppskatta vilken ersättning landstingen ska ha. Förutom behov av att kunna ge en korrekt ersättning till landstingen har staten generellt ett behov att följa kostnaderna för läkemedel och då avseende vad som betalas av patienten själv och vad som betalas av det offentliga.

Skyddet för den personliga integriteten

Inför omregleringen av apoteksmarknaden uttalade regeringen att skyddet för den enskilde individen mot intrång i den personliga integriteten är av stor vikt och måste beaktas när det blir aktuellt att behandla personuppgifter i ett register (prop. 2008/09:145 s. 335). I samband med ändringar i regeringsformen 2011 förstärktes skyddet för den personliga integriteten, se 2 kap. 6 § regeringsformen. En följd av denna reglering är att lagstiftaren tvingas att tydligt redovisa vilka avvägningar som gjorts vid den proportionalitetsbedömning som ska ske inför en inskränkning i integritetsskyddet (prop. 2009/10:80 s. 177).

Enligt nuvarande bestämmelser får landstingen tillgång till individdata i samband med uppgiftslämnande från E-hälsomyndigheten. Detta följer av ändamålsbestämmelsen i 6 § lagen om receptregister och undantaget i 6 § tredje stycket nämnda lag om att individdata får lämnas ut för det ändamålet samt uppgiftsskyldigheten i 14 § nämnda lag. Av 14 § andra stycket lagen om receptregister följer att uppgifterna vid överföringen till landstingen ska vara krypterade. I 4 kap. 6 § andra stycket patientdatalagen (2008:355) finns bestämmelser om att detta skydd för patientens identitet ska bestå hos landstingen. Ett förslag om att landstingen även ska få tillgång till individdata och uppgifter om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen, innebär att ytterligare känsliga uppgifter om patienten kommer att hanteras. Det måste därför föras en diskussion kring huruvida behovet av hantering av ytterligare patientinformation är motiverat utifrån kravet på skydd mot intrång i den personliga integriteten.

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

145

I samband med det tidigare nämnda förslaget om att landstingen ska få tillgång till uppgifter om individdata föreslogs ändringar för att stärka den personliga integriteten (prop. 2009/10:138). Regeringen uttalade att det i befintlig lagstiftning och i anslutande föreskrifter finns bestämmelser som på olika sätt skyddar den enskildes integritet vid landstingens behandling av personuppgifter. Exempelvis följer av 31 § personuppgiftslagen (PUL) att när uppgifterna överförs till landstingen måste de skyddas mot obehörig åtkomst under själva överföringen. I patientdatalagen (2008:355, PDL) finns bestämmelser om att personuppgifter ska utformas och i övrigt hanteras så att patientens och övriga registrerades integritet respekteras. Dokumenterade personuppgifter ska vidare hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. I 4 kap. 1 § PDL finns en grundläggande bestämmelse om s.k. inre sekretess som innebär att den som arbetar hos landsting får ta del av de patientuppgifter som behandlas i uppföljningsverksamheten endast om han eller hon deltar i vården av den patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. En ytterligare begränsning gäller enligt 4 kap. 2 § PDL. Där anges att en vårdgivare, dvs. landstinget, ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst till sådana uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automatiserat. Sådan behörighet ska begränsas till vad som behövs för att den enskilde ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. I 4 kap. 3 § PDL föreskrivs dessutom att vårdgivaren har en skyldighet att se till att åtkomsten till uppgifterna kan kontrolleras och att systematiska och återkommande kontroller görs av om någon obehörigen har kommit åt uppgifterna.

Regeringen nämnde även att ytterligare krav på vårdgivaren för en säker hantering av patientuppgifter återfinns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. I föreskrifterna förtydligas bl.a. att alla åtgärder som vidtagits i ett informationssystem som är helt eller delvis automatiserat i efterhand måste gå att härleda till en identifierad användare. Vidare följer av föreskrifterna att vårdgivaren ska säkerställa att det i ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet finns en dokumenterad informationssäkerhetspolicy. Regeringen betonade också tillsynsmyndigheternas, dvs. Datainspektionen och Socialstyrelsen (numera IVO) ansvar för att se till att landstingen hanterar personuppgifter i enlighet med gällande regelverk.

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

146

Regeringen föreslog även reglering i syfte att garantera ett starkt skydd för den personliga integriteten. Exempelvis föreslogs att tystnadsplikten för personalen på Apotekens Service AB (numera E-hälsomyndigheten) även ska omfatta uppgifter som kan ge upplysning om krypteringsmetod som använts vid utlämnande från Apotekens Service AB till aktuellt landsting. Regeringen konstaterade att bestämmelser om skydd mot att uppgifter om bl.a. krypteringsmetoder hos landstinget röjs för utomstående redan finns i 18 kap.8 och 9 §§offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) varför inga ytterligare bestämmelser i den delen föreslogs. Vidare föreslogs ett förbud mot att, utan den enskildes samtycke, behandla krypterade uppgifter hos landstinget i syfte att röja en patients identitet. Det föreslogs även att när landstinget sambearbetar personuppgifter som dokumenterats inom hälso- och sjukvården med personuppgifter från Apotekens Service AB (numera E-hälsomyndigheten), ska landstingets personuppgifter vara krypterade på ett sådant sätt att patienternas identitet skyddas.

Regeringen ansåg därmed att de effektivitetsvinster, i form av bl.a. ökad patientsäkerhet, jämlikare vård och förbättrad kostnadseffektivitet som landstingen och det offentliga kan åstadkomma med förslaget, översteg det intrång i den personliga integriteten som förslaget innebär.

Av smittskyddslagen (2004:168) följer att smittskyddsåtgärder ska vidtas med respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet. Lagstiftaren har vidare valt att särskilt skydda personer som kan vara eller är smittade genom att kräva att personen i en anmälan om anmälningspliktig sjukdom m.m., ska omnämnas med en s.k. rikskod i stället för personens personnummer, se 4 § smittskyddsförordningen (2004:255). Några andra uppgifter om den smittades identitet får i dessa fall inte lämnas i anmälan.

Av smittskyddslagen följer att en behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, utan dröjsmål ska anmäla detta till smittskyddsläkaren i det landsting där den anmälande läkaren har sin yrkesverksamhet och till Folkhälsomyndigheten. Anmälan ska göras även i vissa andra angivna fall. En sådan anmälan ska bl.a. innehålla uppgifter om den smittades eller misstänkt smittades namn, personnummer eller samordningsnummer och adress samt andra uppgifter av betydelse för smittskyddet. Huvudregeln är således att anmälan av anmälningspliktig sjukdom som inte är samhällsfarlig, ska innehålla uppgift om den smittades identitet och de övriga upp-

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

147

gifter som behövs för att följa sjukdomens utbredning men, såsom redogjordes för i tidigare stycke, ska i vissa fall rikskod istället användas. Rikskoden består av de två första och de fyra sista siffrorna i den smittades personnummer jämte uppgift om hemortslän. Saknar den smittade personnummer, vilket t.ex. kan vara fallet med asylsökande, ska i stället en reservkod användas.

I förarbetena till smittskyddslagen (prop. 2003/04:30 Ny smittskyddslag s. 93 f.) diskuterades behovet av fullständiga identitetsuppgifter i förhållande till användningen av rikskod. Regeringen konstaterade att ett anmälningsförfarande för smittsamma sjukdomar har två syften. Det ena är att snabbt ge kunskaper om inträffade fall, för att direkta åtgärder ska kunna vidtas. Det andra är att ge mera långsiktiga kunskaper om utbredningen av sjukdomarna för att bl.a. ge grund för utvärderingen av smittskyddet och utvecklandet av åtgärdsstrategier. Regeringen uttalade att innehållet i anmälan i princip borde motsvara vad som gällde enligt dåvarande smittskyddslag. Regeringen påpekade att uppgifter således skulle lämnas om den smittades identitet. Därefter betonade regeringen att enligt befintliga bestämmelser föreligger ett skydd för den smittades identitetsuppgifter samt smittkälla då det gäller sjukdomar som omfattas av 1.3 i bilagan till smittskyddslagen, dvs. gonorré, hivinfektion, klamydia, syfilis och ulcus molle. Regeringen uttalade att det kan ifrågasättas om detta skydd borde behållas. Avsaknad av identitetsuppgifter i anmälan kan medföra att åtgärder för att begränsa smittspridningen fördröjs. Vidare uttalade regeringen att utredningsarbetet underlättas om den smittades identitet är känd. Bristen på identitetsuppgifter kan dessutom innebära att smittskyddsläkarens arbete med att följa smittsamhet försvåras, bl.a. i sådana fall då en hivsmittad patient även har en annan smittsam sjukdom (t.ex. tuberkulos). Dessa svårigheter talade, enligt regeringen, för att undantaget för vissa sjukdomar borde upphävas. Därefter påpekade regeringen att den inledningsvis hade anfört att särreglering av hivinfektion i olika sammanhang borde undvikas. Vidare uttalade regeringen att vissa skäl dock kunde anföras mot att identitetsskyddet för de sexuellt överförbara sjukdomarna skulle behållas. Regeringen påpekade att det bl.a. hade framförts att uppgivandet av identitetsuppgifter vad gäller de ifrågavarande sjukdomarna kan motverka möjligheten att minska smittspridningen, eftersom det kan befaras att en person som misstänker att han eller hon kan vara smittad av dylik sjukdom avhåller sig från att uppsöka sjukvården om hans eller hennes identitetsuppgifter sprids. Kravet

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

148

på att identitetsuppgifter ska lämnas kunde vidare, enligt regeringen, få till följd att behandlande läkare i enskilda fall helt underlät att fullgöra sin anmälningsskyldighet av hänsyn till patientens integritet. Vid en avvägning fann regeringen att övervägande skäl talade för att skyddet för identitetsuppgifter vid anmälan av fall av de sexuellt överförbara sjukdomar som då omfattades av anmälningsplikt skulle kvarstå. Regeringen bemyndigande därför Socialstyrelsen att föreskriva om undantag för uppgift i anmälan för viss sjukdom.

Det kan hända att patienten vill vara anonym i samband med behandling med smittskyddsläkemedel. Patienter kan t.ex. be förskrivaren om att inte ange indikation och att det är fråga om förskrivning enligt smittskyddslagen på receptet, för att uppgifterna om sjukdomen inte ska bli kända. Eftersom läkemedlet då inte förskrivs enligt smittskyddslagen blir det inte kostnadsfritt för patienten. Det är däremot svårare att vara helt anonym vid expediering på apotek. Av 22 § läkemedelslagen (1992:859) framgår att den som lämnar ut läkemedel särskilt ska iaktta kraven på sakkunnig och omsorgsfull vård. Vid omregleringen av apoteksmarknaden påpekade regeringen att det av den bestämmelsen följer en skyldighet för den som lämnar ut ett läkemedel att säkerställa att läkemedlet lämnas ut till behörig person och att det är mycket angeläget att så verkligen sker (prop. 2008/2009:145 s. 378). Av 5 kap. 17 § LVFS 2009:13 följer att vid utlämnande av läkemedel och teknisk sprit ska apotekspersonalen se till att utlämnandet görs till rätt person. Vid utlämnande av s.k. särskilda läkemedel (dvs. framför allt narkotiska läkemedel) ställs högre krav på identitetskontroll än vad som gäller för övriga läkemedel, exempelvis utgör det expeditionshinder om patientens personnummer eller födelsedatum inte har angivits vid förskrivningen. Av Läkemedelsverkets vägledning till föreskriften framgår dock att det i dessa fall kan finnas tillfällen då fullständigt personnummer inte kan anges, exempelvis för personer med skyddad identitet, asylsökande, nyfödda och personer som vistas i Sverige tillfälligt. I dessa fall ska födelsedatum anges i stället.

Användandet av rikskod kan ske när en behandlande läkare enligt smittskyddslagen ska anmäla sjukdom till smittskyddsläkaren och till Folkhälsomyndigheten. Det finns inte några motsvarande regler om att t.ex. rikskod eller enbart födelsedata kan användas på receptet vid förskrivning av smittskyddsläkemedel utan då gäller de vanliga reglerna i LVFS 2009:13, dvs. bortsett från särskilda läkemedel utgör det inte expeditionshinder om inte personnumret har angetts. Om personnumret inte är angivet på receptet

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

149

kommer personnumret följaktligen inte att registreras i receptregistret och kan t.ex. då inte lämnas ut till landstingen.

Sammanfattningsvis kan det anses som särskilt integritetskänsligt om uppgifter om smittskyddsläkemedel i sammanställningar till landstingen kan hänförs till den enskilde. Det är angeläget att utredningens förslag inte riskerar att medföra att patienter inte hämtar ut sina läkemedel av rädsla för att känsliga uppgifter ska spridas vidare.

Utredningen har ovan redovisat vilka behov landstingen har av uppgifterna. Som framgår ovan får landstingen, beträffande läkemedel som ersätts genom läkemedelsförmånerna, tillgång till individdata i form av anonymiserade och krypterade individnummer. Landstingen uppger att de har behov av sådana individdata även avseende smittskyddsläkemedel för att kunna använda informationen för t.ex. lokal budgetering eller värdering av om förskrivningen är adekvat och ändamålsenlig. Landstingen menar att det ger en betydligt klarare bild om landstingen kan följa individer när det gäller antal individer, utköpsmönster och samtidig annan medicinering m.m. Utredningen anser att det är rimligt att landstingen får tillgång till information beträffande smittskyddsläkemedel på samma sätt som gäller för läkemedel som ersätts genom läkemedelsförmånerna. Förutom att landstingen har behov av individdata skulle det krävas tekniska justeringar hos E-hälsomyndigheten om den skulle få samla in individdata men inte lämna ut den till landstingen för vissa ändamål.

Utredningen vill betona vårdgivarens personuppgiftsansvar för uppgifter som landstingen mottar från E-hälsomyndigheten. Det är vårdgivarna som ansvarar för att reglerna i patientdatalagen och SOSFS 2008:14 men även PUL följs. Socialstyrelsen har i anledning av förestående ändringar i SOSFS 2008:14 enligt 2 och 3 §§ patientdataförordningen samrått med Datainspektionen (Datainspektionens yttrande 2013-03-28, dnr 404-2013). Inspektionen har därvid bl.a. uttalat att som ett underlag för den individuella behörighetstilldelningen, måste vårdgivaren genomföra och besluta en behovs- och riskanalys för patientuppgifterna i informationssystemet som sådant och t.ex. inte nöja sig med vilken legitimation en viss befattningshavare har och att alla med den legitimationen ska ha samma behörighetsprofil, till exempel oavsett patientgrupp man normalt vårdar eller behandlar. Datainspektionen har också uttalat behov av instruktioner eller riktlinjer för att den personuppgiftsansvarige ska kunna bedöma om en elektronisk åtkomst är

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

150

obehörig eller inte. Vårdgivarna behöver riktlinjer för att kunna bedöma vad som utgör obehörig åtkomst till uppgifterna (se t.ex. Datainspektionens beslut 2013-08-28 inom ramen för tillsyn i ärende dnr 920-2012).

Utredningen bedömer att vinsterna med förslaget överstiger det intrång i den personliga integriteten som förslaget innebär. Utredningen förutsätter att de nya personuppgifter som landstingen kommer att hantera med anledning av detta förslag, kommer att hanteras på ett ansvarsfullt och betryggande sätt inom landstingen enligt patientdatalagens bestämmelser, se till exempel 4 kap. 6 § patientdatalagen. Här kan också nämnas att regeringen konstaterar på s. 36 i prop. 2009/10:138 Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning att patientdatalagen och anslutande föreskrifter ställer stora krav på vårdgivaren att organisera informationshanteringen på ett säkert sätt. Utredningen vill betona att det alltid är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Det är också viktigt att tillsynen är väl fungerande på detta område. Datainspektionen har inlett en riksomfattande tillsyn av landstingens personuppgiftshantering rörande patientuppgifter2.

Behov av författningsändringar

Utredningens förslag kräver författningsändringar vilka kommer att diskuteras i det följande.

Ändamålsbestämmelsen i 6 § lagen om receptregister Ovan beskrivs för vilka ändamål E-hälsomyndigheten får behandla personuppgifter och att det inte finns några hinder för att i receptregistret behandla uppgifter om läkemedel som inte ersätts genom läkemedelsförmånerna. Att E-hälsomyndigheten ska registrera uppgifter om huruvida ett läkemedel har förskrivits kostnadsfritt enligt smittskyddslagen bör enligt utredningens bedömning kunna rymmas inom nuvarande ändamålsbestämmelser, nämligen punkterna 3–5 i 6 §. Det behöver därför inte ske några författningsändringar i det avseendet.

I 6 § andra och tredje styckena preciseras dock gränserna för registeranvändningen främst med avseende på den ur integritetssynpunkt avgörande frågan hur enskilda personers identitet får

2 www.datainspektionen.se/press/nyheter/2013/datainspektionen-granskar-samtligalandsting/

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

151

registreras. Det finns även begränsningar beträffande vilka uppgifter som får registreras för olika ändamål. I de följande diskuteras kring eventuella författningsändringar beroende på vilket ändamål som är aktuellt.

Av 6 § andra stycket lagen om receptregister framgår att för ändamålet debitering till landstingen får uppgifter som kan hänföras till en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering och patientens personnummer, dvs. inte uttryckligen uppgifter om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen. Med kostnadsreducering torde framför allt avses kostnadsreducering enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m., jfr motsvarande skrivning i 8, 16 och 18 §§ lagen om receptregister. Vad gäller smittskyddsläkemedel är det fråga om kostnadsfrihet enligt en annan lag, nämligen smittskyddslagen.

När nuvarande bestämmelse i 6 § andra stycket lagen om receptregister infördes uttalade regeringen att det är viktigt att precisera gränserna för registeranvändningen för de olika ändamålen, främst med avseende på den ur integritetssynpunkt avgörande frågan huruvida enskilda personers identitet får registreras eller redovisas. Regeringen uttalade att en fullständig kontroll av de enskilda debiteringarna, som skulle förutsätta ett utlämnande av sammankopplade eller sammankopplingsbara uppgifter om inköpt preparat och om patientens identitet inte möjliggjordes genom bestämmelsen (prop. 1996/97:27 s. 125).

Eftersom utredningen anser att det är lämpligt att landstingen får kontroll även över fakturor rörande smittskyddsläkemedel bör ett tillägg om ”kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen” ske i 6 §. Som framgår ovan gör utredningen bedömningen att det, trots intrånget i den personliga integriteten, är nödvändigt att landstingen får tillgång till denna uppgift, se diskussionen ovan.

Beträffande de uppgifter som lämnas ut för landstingens ekonomiska och medicinska uppföljning samt för framställning av statistik (punkten 5), finns det inte någon begränsning avseende vilka uppgifter som får lämnas ut. Det behövs därför inte någon författningsändring för att kunna genomföra förslaget. Sedan några år tillbaka får landstingen tillgång till enskilda individers uttag av läkemedel i samband med E-hälsomyndighetens leverans av uppgifter för detta ändamål. Angående diskussion kring avvägningen mot skyddet mot intrång i den personliga integriteten, se ovan.

Som framgår tidigare finns det ett behov av förbättra statistiken över smittskyddsläkemedel. I och med att uppgifter om kostnads-

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

152

frihet kommer att registreras i receptregistret kommer E-hälsomyndigheten att få hantera uppgifterna för ekonomisk uppföljning och framställning av statistik. För detta ändamål får dock enligt nuvarande reglering inga uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild person. Inga författningsändringar föreslås. Myndigheter och andra aktörer kommer således att kunna hämta ut uppgifter om smittskyddsläkemedel ur bl.a. Concise.

Av 6 § fjärde stycket lagen om receptregister följer att förskrivningsorsak får redovisas enligt ändamålet i 6 § 5 (dvs. uppföljning m.m.) men inte enligt 6 § 3 (debitering) och 6 § 4 (statistik). Begränsningen torde ha till syfte att skydda den personliga integriteten (jfr prop. 1996/97:27 s. 125). Utredningen gör bedömningen att uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen framför allt är en ekonomisk uppgift och inte en sådan medicinsk orsak som torde avses med bestämmelsen. Förbudet mot redovisning av förskrivningsorsak beträffande debitering hindrar därför inte att uppgifter om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen lämnas ut enligt det ändamålet.

8 § lagen om receptregister och förordningen om handel med läkemedel Till skillnad från t.ex. apoteksdatalagen (2009:367) och patientdatalagen (2008:355) innehåller lagen om receptregister bestämmelser som specificerar vilka uppgifter som får finnas i registret och som kan hänföras till enskilda personer. Det anges inte uttryckligen att receptregistret får innehålla uppgifter om att läkemedlet har förskrivits kostnadsfritt enligt smittskyddslagen. Det anges visserligen att receptregistret får innehålla ”administrativa uppgifter”. Med administrativa uppgifter avses uppgifter som huruvida förskrivningen är med eller utan förmån och, om utbyte enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. skett, vilket läkemedel som bytts ut och mot vilket läkemedel bytet har skett. I begreppet administrativa uppgifter ingår även sådana uppgifter som måste registreras för att recept och blanketter som används för flera uttag ska kunna sparas elektroniskt. Det rör sig således om samtliga uppgifter som enligt receptföreskrifterna behövs för att en giltig förskrivning ska föreligga. Begreppet omfattar också sådana uppgifter som behövs för administrationen av högkostnadsskyddet (prop. 2008/09:145 s. 314). Lagen (1996:1156) om receptregister innehåller bestämmelser som specificerar vilka uppgifter som kan hänföras till

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

153

enskilda personer och som får finnas i registret och som därmed får lämnas ut till t.ex. TLV.

Uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen skulle kanske kunna anses ingå i ”administrativa uppgifter”. Emellertid framgår det uttryckligen att receptregistret får innehålla uppgift om kostnadsreducering enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m. För att det inte ska råda något tvivel om att receptregistret även får innehålla uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen bör det ske ett tillägg.

Utredningens uppdrag avser smittskyddsläkemedel. Som framgår finns det även andra läkemedelsgrupper som hanteras parallellt med det system som gäller för läkemedel som ersätts genom läkemedelsförmånerna. En mer allmän skrivning i lagen om receptregister som skulle täcka även andra läkemedelsgrupper är att receptregistret t.ex. får innehålla uppgifter om ”kostnadsreducering enligt lag eller beslut av landsting”. Den frågan bör bli föremål för vidare diskussion t.ex. i samband med översynen av lagen om receptregister och E-hälsomyndighetens framtida uppdrag samt i de diskussioner som pågår inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin.

Av 2 kap. 6 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel framgår att öppenvårdsapoteken vid expediering av en förskrivning ska lämna de uppgifter som anges i 8 § lagen (1996:1156) om receptregister till E-hälsomyndigheten. Därigenom kan E-hälsomyndigheten hantera uppgiften i receptregistret.

Av lagen om handel med läkemedel följer också att öppenvårdsapoteken till E-hälsomyndigheten ska lämna de uppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna föra statistik över detaljhandeln. Apoteken bör lämna uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen till E-hälsomyndigheten. Vilka uppgifter som apoteken ska lämna till E-hälsomyndigheten har preciserats i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel. I den förordningen anges inte att apoteken ska lämna uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen. Utredningen har övervägt om det behöver anges att även de uppgifterna ska lämnas. Av 11 § femte stycket förordningen om handel med läkemedel framgår att skyldigheten att lämna uppgifter för statistiken inte gäller för sådana uppgifter som redan lämnats till E-hälsomyndigheten i enlighet med lagen (1996:1156) om receptregister. Utredningen föreslår att det i 8 § lagen om receptregister sker ett tillägg om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen. Därmed följer av lagen om handel med

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

154

läkemedel att apoteken ska lämna de uppgifterna till E-hälsomyndigheten. Det kan då hävdas att det inte är nödvändigt med ett tillägg i förordningen om handel med läkemedel men utredningen föreslår ändå ett sådant tillägg i förtydligande syfte.

14 § lagen om receptregister Av 7 kap. 1 § smittskyddslagen framgår att läkemedel som har förskrivits av läkare mot en allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minskar risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten. Vidare framgår av 7 kap. 4 § smittskyddslagen att landstinget svarar för kostnader för sådana läkemedel. Däremot framgår inte, till skillnad från vad som t.ex. anges i lagen om läkemedelsförmåner m.m. och HSL, uttryckligen vilket landsting som ska ansvara för kostnaderna. I 1 kap. 8 § smittskyddslagen står det att ”Varje landsting ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom landstingsområdet”. Vad som enligt den bestämmelsen är ett landstingsområde har inte utvecklats i förarbeten (jfr prop. 2003/04:30 s. 198 ff). I den tidigare lagen, smittskyddslagen (1988:1472) stod det i 64 § att landstingskommunen ansvarar för de läkemedelskostnader som förordnats inom den egna verksamheten, se prop. 1988/89:5 s. 103 och 151. Enligt förarbetena till nuvarande 7 kap. 4 § smittskyddslagen motsvarar bestämmelsen 63 § tredje stycket dåvarande smittskyddslag och ändringen uppges enbart vara av redaktionell art (prop. 2003/04:30 s. 239).

Det bör i 14 § lagen om receptregister anges att E-hälsomyndigheten även ska lämna ut uppgifter om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen och till det landsting som enligt smittskyddslagen ska svara för kostnaderna. Det kan finnas behov av att förtydliga vilket landsting som ansvarar för kostnaderna för smittskyddsläkemedel men den frågan kan inte anses ligga inom ramen för uppdraget för denna utredning.

För E-hälsomyndighetens del blir det enklast att bygga en lösning om betalningsansvarigt landsting, som är identisk med den som gäller för ersättning genom läkemedelsförmånerna, dvs. i första hand avgörs landsting genom patientens bostadsort, i andra hand genom arbetsplatsens belägenhet och slutligen finns det en s.k. ”riksslask” som är baserad på andelen av rikets befolkning och som avser de fall transaktionen inte kan hänföras till något landsting.

Det är tänkbart att det kan finnas andra aktörer som har behov av uppgifter om smittskyddsläkemedel och där det inte anses till-

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

155

räckligt med den information som kan hämtas ur t.ex. Concise. Tänkbara aktörer är Socialstyrelsen och TLV. Utredningen gör dock bedömningen att utredningens uppdrag i första hand handlar om att förbättra statistiken kring kostnader för landstingen. Det kan därför inte anses ligga i utredningens uppdrag att nu föreslå ändringar i t.ex. 16 och 18 §§ lagen om receptregister eller förordningen (2005:363) om läkemedelsregister. Utredningen menar dock att det t.ex. beträffande Socialstyrelsen kan föreligga sådana angelägna behov av att få tillgång till uppgifter om smittskyddsläkemedel att frågan bör ses över i ett särskilt sammanhang.

11 § förordningen om läkemedelsförmåner m.m. Av 11 § förordningen om läkemedelsförmåner m.m. framgår att apoteken vid expedieringen ska upprätta en verifikation över utlämnandet. Av bestämmelsen framgår vilka uppgifter som verifikationen ska innehålla. Utredningen anser att verifikationen bör innehålla uppgift om huruvida läkemedlet har lämnats ut kostnadsfritt enligt smittskyddslagen.

Uppgift om smittskyddsläkemedel på receptet

För att uppgiften om att läkemedlet har förskrivits kostnadsfritt enligt smittskyddslagen ska kunna registreras i receptregistret måste uppgiften nå E-hälsomyndigheten. Som framgår ovan kommer apoteken att bli skyldiga att föra över uppgiften till E-hälsomyndigheten eftersom det kommer att vara en uppgift som ska ingå i receptregistret, se förslaget till tillägg i 8 § lagen om receptregister. I dag finns det inte någon reglerad skyldighet för förskrivaren att ange på receptet att läkemedlet har skrivits ut kostnadsfritt enligt smittskyddslagen. Det finns inte heller någon strukturerad form, t.ex. i form av en särskild ruta på receptet, för förskrivaren att ange att läkemedlet har förskrivits kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen. Enligt några av de riktlinjer från landstingen som utredningen har tagit del av, ska förskrivaren i fritextfältet på receptet ange t.ex. ”Kostnadsfritt enligt SML”, ”enligt SML” eller ”smittskyddsläkemedel”.3 Detta innebär som anförts ovan att apoteken kan behöva tolka kommentaren i fritextfältet. Hitintills har apoteken inte behövt föra den uppgiften vidare. Eftersom apoteken med vårt förslag kommer att bli skyldiga att lämna denna uppgift

3 Se t.ex . www.vgregion.se, www.lj.se och www.ltkronoberg.se.

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

156

vidare är frågan om det finns några åtgärder som kan underlätta apotekens inmatning till receptregistret.

Det ligger i landstingens intresse att förskrivaren anger uppgiften om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen på ett sätt som är enkelt för apoteken att hantera. Det kan därför, liksom också har skett hittills, hävdas att det är tillräckligt att det i landstingens instruktioner till förskrivarna, anges att förskrivaren ska fylla i uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen på visst sätt. Utredningen har övervägt om det bör införas en i författning angiven skyldighet för förskrivaren att ange att förskrivningen har skett enligt smittskyddslagen. Det finns inte några bestämmelser i smittskyddslagen eller smittskyddsförordningen om hur förskrivaren ska fylla i receptet vid förskrivning av smittskyddsläkemedel. Bestämmelser om vad en läkemedelsordination ska innehålla återfinns i LVFS 2009:13 och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (se t.ex. 3 kap. 4 och 7 §§). Bemyndigande för Socialstyrelsen återfinns i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. och patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och för Läkemedelsverket i 22 § läkemedelslagen och 10 kap. 4 a § läkemedelsförordningen. Vissa av de uppgifter som ska fyllas i vid förskrivningen regleras i LVFS 2009:13, t.ex. att anvisningar ska lämnas så att patienten kan använda läkemedlet på rätt sätt, att förskrivarkod måste anges för att läkemedlet ska kunna expedieras och hur arbetsplatskoden ska anges.

Av nuvarande bestämmelser i LVFS 2009:13 följer att om förskrivaren inte fyller i vissa uppgifter föreligger expeditionshinder, se t.ex. 5 kap. 6 § LVFS 2009:13 där det anges att avsaknad av förskrivarkod på recept, med undantag för recept utfärdat av veterinär, utgör expeditionshinder. Är ett förordnande otydligt, ofullständigt eller uppenbart oriktigt, får expedition inte heller ske (5 kap. 4 § LVFS 2009:13). I dessa fall måste apoteken antingen själva kontakta förskrivaren eller be patienten kontakta förskrivaren för att få ett komplett recept. Vidare är det reglerat att en förutsättning för att läkemedlet ska ersättas genom läkemedelsförmånerna är att förskrivaren har fyllt i arbetsplatskod (jfr 6 § lagen om läkemedelsförmåner m.m.). En konsekvens av att förskrivaren inte fyller i uppgift om arbetsplatskod, kan således bli att patienten får betala hela priset i stället för att få läkemedlet ersatt genom läkemedelsförmånerna (jfr prop. 2001/02:63 s. 49).

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

157

Om det skulle införas en skyldighet för förskrivaren att ange kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen på receptet är frågan vilka konsekvenser det skulle få. Det kan inte anses ligga inom denna utrednings uppdrag att föreslå nya förutsättningar för att kostnadsfriheten för patienten ska inträda. Frågan om kostnadsfrihet ska visserligen följa av förskrivningen men aktualiseras först vid utlämnande på apoteket. Därför kan ett krav på förskrivaren att ange kostnadsfrihet i praktiken innebära en förutsättning för kostnadsfrihet. Utredningen kan inte föreslå att en förutsättning för att kostnadsfrihet ska inträda är att förskrivaren har fyllt i det på receptet, dvs. införa motsvarande skrivning som beträffande kravet på arbetsplatskod för att läkemedlet ska ersättas genom läkemedelsförmånerna. Det torde inte heller ligga inom utredningens uppdrag att föreslå att avsaknad av uppgift om förskrivning enligt smittskyddslagen utgör expeditionshinder. Mot bakgrund av ovanstående gör utredningen bedömningen att en skyldighet för förskrivaren att ange kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen alltjämt bör regleras i landstingens instruktioner. Det finns inte några starka skäl för att ta in en sådan skyldighet i t.ex. smittskyddsförordningen eftersom det inte går att knyta några konsekvenser till de situationer då skyldigheten inte följs.

Däremot anser utredningen att det bör införas en strukturerad form för förskrivarna att ange uppgiften, för att på så sätt underlätta apotekens hantering. Exempelvis skulle en ikryssad ruta eller motsvarande medföra att öppenvårdsapoteken, vad gäller e-recepten, elektroniskt kan vidarebefordra uppgiften till E-hälsomyndigheten eftersom apoteken redan i dag skickar uppgifter från expeditionsstöden till E-hälsomyndigheten. Den manuella hanteringen hos apoteken skulle därmed minska. Beträffande pappersrecepten måste apoteken emellertid även i fortsättningen manuellt föra in uppgiften för vidarebefordran till receptregistret.

Förskrivning kan ske på av Läkemedelsverket fastställd pappersblankett men även elektroniskt (3 kap. 1 § LVFS 2009:13). De flesta recept är elektroniska. Hur ett recept ska vara utformat regleras i LVFS 2009:13. Av 3 kap. 2 § LVFS 2009:13 följer att läkemedel och teknisk sprit under vissa förutsättningar får förskrivas elektroniskt eller via telefon. Vid sådan förskrivning behöver blanketter som anges i 1 § inte användas. De uppgifter som ska anges på blanketterna ska i stället lämnas på tillämpligt sätt. Uppgifterna på blanketterna enligt bilagorna är obligatoriska oavsett

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

158

vilket medium som används, dvs. oavsett om det är fråga om pappersrecept eller e-recept.

Det elektroniska formatet Nationellt e-receptformat (NEF) är ett nationellt fastställt format, som innehåller verksamhetsregler för att säkerställa hanteringen av och kvaliteten på e-recept. NEF grundar sig på en europeisk standard ENV 13607 och har anpassats efter svenska förhållanden. Beslut om format, t.ex. fält, fältlängder, vilka fält som ska vara obligatoriska samt även verksamhetsregler togs gemensamt av Apoteket AB samt alla landsting. NEF förvaltades under en tid av Inera och sedan gick förvaltning av formatet över till Apotekens Service AB (numera E-hälsomyndigheten).

Utredningen föreslår att det införs en särskild ruta eller motsvarande utrymme på receptet för uppgiften om att förskrivningen skett enligt smittskyddslagen. För att hanteringen ska bli så enhetlig som möjligt bör fritext undvikas. Beroende på vilket utrymme som finns på receptet kan man t.ex. tänka sig att det skapas en samlingsruta där det är möjligt att fylla i ”utan förmån”, ”med förmån” eller ”kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen” utifrån ett visst kodsystem. Med en sådan lösning skulle den befintliga ”förmånsrutan” kunna behållas vilket minskar behovet av justeringar. Rutan skulle då också kunna användas vid andra landstingssubventioner, se nedan. Av 22 § läkemedelslagen och 10 kap. 4 a § läkemedelsförordningen följer att Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om vad som ska gälla vid förordnande och utlämnande av ett läkemedel, varför det inte behövs några författningsändringar avseende denna fråga.

Det finns en överenskommelse mellan Apotekens Service AB (numera E-hälsomyndigheten) och alla landsting att formatet för erecept inte ska förändras. Istället ska man satsa på att utveckla och implementera den Nationella ordinationsdatabasen NOD (för en närmare beskrivning av NOD se SOU 2012:75 s. 681). Det finns en vilja hos CeHis (landstingens gemensamma beställarfunktion) att alla förändringar i receptförskrivningar ska göras i NOD så att man inte först måste föra in en förändring i journalsystemen anpassat för e-recept och sedan dessutom utveckla det för NODgränssnittet. Förändringen om en särskild ruta eller dylikt är dock av en sådan liten omfattning och följer dessutom i princip redan i dag av landstingens riktlinjer att utredningen bedömer att det inte behövs några särskilda förslag för att säkerställa att e-receptet utformas enligt utredningens förslag. Det är dock viktigt att alla berörda parter, dvs. E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket,

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

159

apoteken och vården, samarbetar och ser till att förslaget kan genomföras. Det är viktigt med en strukturerad implementering som möjliggör korrekt uppföljning. Givetvis ska formatet för erecept följa vad som anges i Läkemedelsverkets föreskrifter.

Hanteringen av öppenvårdsapotekets rätt till ersättning

Av 16 § förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. följer att om ett läkemedel eller annan vara som avses i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. har lämnats ut kostnadsfritt eller med kostnadsreducering från öppenvårdsapoteket mot förskrivning, har öppenvårdsapoteket rätt att få ersättning av landstinget med ett belopp som motsvarar försäljningspriset respektive den föreskrivna kostnadsreduceringen. Ersättningen ska betalas i efterhand, varvid ersättning som hör till en viss månad, ska betalas den första vardag som inte är lördag i den andra månaden därefter. Ersättningen ska betalas till E-hälsomyndigheten som förmedlar den till öppenvårdsapoteken. I övrigt ska ersättning betalas på det sätt landstingen, E-hälsomyndigheten och öppenvårdsapoteken kommer överens om. Apoteken rapporterar dagligen in beloppen till E-hälsomyndigheten men underlaget för ersättningen fastställs under de första bankdagarna i månaden efter den då försäljningen ägde rum. Den tredje bankdagen i efterföljande period betalar Ehälsomyndigheten apoteken. Detta innebär att ersättningen från landstingen i vissa fall kan vara apoteken tillhanda två månader efter försäljningsdatum.

E-hälsomyndigheten sköter inte hanteringen av debiteringen av läkemedel som förskrivits enligt smittskyddslagen. Detta har i sitt ursprung i den överenskommelse som fanns mellan Apoteket AB och landstingen före omregleringen och som finns inbyggd i dagens system. Av flera av de instruktioner till apoteken som utredningen har tagit del av, följer att apoteken ska registrera expeditionen som ”utan förmån” i receptregistret eftersom hela läkemedelskostnaden faktureras som smittskyddsläkemedel.4 Därmed faller transaktionerna utanför E-hälsomyndighetens betalningsförmedlingssystem.

Det rör sig om ett stort antal fakturor som inte går via E-hälsomyndigheten. Exempelvis erhöll Stockholms läns landsting under perioden januari till augusti 2013, 792 fakturor från apotek avseende smittskyddsläkemedel. Utredningen anser att det är rimligt

4 Se t.ex . www.vgregion.se, www.lj.se och www.ltkronoberg.se

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

160

att E-hälsomyndigheten sköter hanteringen mellan landstingen och apoteken även avseende ersättning för smittskyddsläkemedel.

Frågan är var en sådan bestämmelse bör placeras. Bestämmelsen i 16 § förordningen om läkemedelsförmåner m.m. handlar framför allt om läkemedel som ersätts genom läkemedelsförmånerna. Bland annat pekas betalande landsting ut genom en hänvisning till 22 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. Som tidigare påpekats innehåller varken smittskyddslagen eller smittskyddsförordningen några bestämmelser om hanteringen av landstingens ersättning till apoteken för smittskyddsläkemedel. Utredningen anser att en bestämmelse bör placeras i smittskyddsförordningen och att 16 § förordningen om läkemedelsförmåner m.m. kan utgöra förebild för en sådan bestämmelse.

Behov av it-mässiga förändringar

Förutom nya regler kräver utredningens förslag förändringar i vårdens förskrivarstöd och öppenvårdsapotekens expeditionsstöd så att systemen kan hantera uppgiften på receptet om att förskrivningen skett enligt smittskyddslagen. Även E-hälsomyndigheten måste justera sina register för att kunna behandla denna information. E-hälsomyndigheten har en extern ”release” per år vilket påverkar tidplanen. Därefter har systemleverantörerna ett år på sig att anpassa sina system, genomföra tester och bli godkända. Det krävs således minst två års implementering.

Hantering av övriga landstingssubventionerade läkemedel

Landsting kan välja att subventionera läkemedel och varor som inte ingår i läkemedelsförmånerna. Förskrivaren anger då på receptet att patienten ska få läkemedlet subventionerat. Vid expedieringen dras subventionsbeloppet, en del eller hela, av från det belopp som patienten ska betala. Därefter fakturerar apoteket det subventionerade beloppet till det aktuella landstinget. Exempel på läkemedel och varor som alla eller vissa landsting subventionerar är p-piller, insulin och handelsvaror som t.ex. spolvätskor. Sedan den 1 juli 2013 gäller lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, som ger utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd samma

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

161

rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som asylsökande. De som omfattas av lagen behöver inte betala mer än 50 kronor för förskrivna läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., se förordningen (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (jfr prop. 2012/13:109 s. 47). Av propositionen till lagen framgår att apoteken ska, för de kostnader som överskrider den avgift som beslutas, fakturera det landsting i vilket den tillståndslösa personen har hämtat ut sitt läkemedel (prop. 2012/13:109 s. 48).

Utredningens uppdrag är begränsat till hantering av smittskyddsläkemedel. Det är dock viktigt att de system som utvecklas till följd av förslagen inte hindrar eventuella framtida justeringar avseende andra grupper av läkemedel som bekostas av landstingen. Utredningen noterar att denna fråga finns med i den nationella läkemedelsstrategins handlingsplan för 2013. Av planen framgår att Sveriges Kommuner och Landsting och Apotekens Service AB (numera E-hälsomyndigheten) planerar att finna en gemensam lösning på hur öppenvårdsläkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna, men som subventioneras av landstingen, ska hanteras på kort och lång sikt. Utredningen bedömer att de förslag som lämnas i detta avsnitt kan utgöra förebild för eventuella framtida förslag avseende dessa läkemedelsgrupper.

5.7 Tillgång till smittskyddsläkemedel

5.7.1 Inriktning för utredningens överväganden

Uppdraget är att pröva och analysera hur tillgången på smittskyddsläkemedel kan förbättras. I direktiven berörs i första hand problematiken kring restnoteringar av tuberkulosläkemedel under de senaste åren. Ett annat problem med bristande tillgång är när apoteken inte kan tillhandahålla ett läkemedel trots att det inte är restnoterat, t.ex. för att man inte har det i lager. I fråga om personer med konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom är det särskilt viktigt att en behandling påbörjas snabbt. Dessutom förekommer det att patienten inte alltid själv är så starkt motiverad att ta läkemedlet. Det är då viktigt att det är så enkelt som möjligt för patienten att få tag på läkemedlet och att det inte uppstår onödiga väntetider. Utredningen har funnit det rimligt att se över även denna aspekt på tillgång. Mot bakgrund av de allvarliga kon-

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

162

sekvenser som bristande tillgång på smittskyddsläkemedel kan föra med sig bör åtgärder övervägas för att ge möjligheter till bättre hantering av restnoteringar och förbättra tillhandahållandet på apotek. Utredningen har i sitt första delbetänkande, SOU 2012:75, fört resonemang och lagt fram förslag om olika åtgärder som syftar till att förbättra tillhandahållandet av läkemedel generellt. I det följande avsnittet diskuterar utredningen om det behövs ytterligare åtgärder som tar sikte på smittskyddsläkemedel. En utgångspunkt för övervägandena är att en snabb och tillräcklig tillgång till smittskyddsläkemedel är av stor vikt.

Smittskyddslagstiftningen innebär att samhället ställer krav på patienterna, och att samhället därmed också har ett särskilt ansvar att möjliggöra för individerna att ta sitt ansvar. Den som bär på eller misstänker sig bära på en smittsam sjukdom har ett särskilt ansvar för att förhindra vidare spridning av sjukdomen. Vikten av att samhället tillhandahåller det stöd och den hjälp den enskilda individen behöver, inklusive läkemedel, för att kunna ta sitt ansvar och uppfylla de krav som smittskyddslagen (2004:168) ställer på honom eller henne framgår av 2 kap.1 och 2 §§smittskyddslagen.

Det finns problem även med tillgången till vacciner och andra läkemedel som inte faller under den här använda definitionen på smittskyddsläkemedel. Det gäller t.ex. antibiotika som används vid sjukdomar som inte är allmänfarliga, men där restsituationer kan orsaka problem. Utredningen bedömer att detta faller utanför utredningens uppdrag, som enbart avser smittskyddsläkemedel, även om det finns likheter i problematiken, se avsnitt 4.10.3 i bakgrundskapitlet.

En omständighet som medför vissa svårigheter är att det inte går att enkelt definiera vilka specifika läkemedel som är smittskyddsläkemedel. Socialstyrelsen har inte tagit fram några allmänna råd om detta. Beroende på godkänt användningsområde kan dessutom ett läkemedel konstateras vara smittskyddsläkemedel i en viss förskrivningssituation, men förskrivas som ett vanligt läkemedel i en annan.

5.7.2 Restnoteringar av smittskyddsläkemedel

Som framgått av föregående kapitel har restnoteringar av läkemedel mot tuberkulos förekommit vid upprepade tillfällen under de senaste åren. Vidare har det rapporterats om problem med tillgäng-

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

163

ligheten till postexpositionsprofylax mot HIV. Ofta har bristsituationer uppstått snabbt, ibland utan förvarning. Bristsituationer har även noterats för vissa antibiotika.

Bristsituationerna har bl.a. fått följande konsekvenser:

 Behandlingar av tuberkulos har blivit försenade, t.ex. profylaktisk behandling av latent tuberkulos hos barn.

 Läkemedel har ersatts med läkemedel med annan styrka, vilket lett till feldosering på grund av missförstånd.

 Risk för resistens vid uppehåll i en ordinerad antibiotikakur. Denna risk finns också vid underbehandling på grund av missförstånd om doseringen.

 Förutom att den enskilde drabbas, ökar risken för att smittan sprids.

 Merarbete för vårdpersonal för att undvika förväxling och för att söka efter läkemedel på olika mottagningar och apotek.

 Patienter har behövt läggas in på sjukhus för intravenös behandling.

 Behandling av vuxna med barnmixturer har lett till ny bristsituation på grund av de stora mängder som går åt.

Dessa följder av uppkomna bristsituationer kan bl.a. innebära ökat lidande och risker för den enskilda patienten, längre sjukdomsperioder, risk för ökad smittspridning av allvarliga sjukdomar, kostnader för samhället och den enskilda patienten samt merarbete för vårdpersonal, myndigheter, apotek m.m. Till detta kan även läggas risken för att tvångsåtgärder måste vidtas, som annars inte hade behövts. Potentiellt kan kostnaderna bli betydande.

Tillverkaren/MAH har inte leveransskyldighet, se avsnitt 4.10.25, medan övriga andra aktörer i distributionskedjan – partihandlare och öppenvårdsapotek – har leverans- respektive tillhandahållandeskyldighet. Läkemedelsverket har möjlighet att vidta olika åtgärder vid restnoteringar. Det finns också rutiner som tagits fram av berörda branschorganisationer och myndigheter. Trots detta har rest-

5 Ett tillverkningstillstånd för ett läkemedel innefattar dock även ett tillstånd att bedriva partihandel med de läkemedel som tillverkas. Om det tillverkande läkemedelsföretaget självt sköter leveranserna till öppenvårdsapoteken kommer läkemedelsföretaget att omfattas av den leveransskyldighet som gäller för partihandlare, se SOU 2012:75 s. 477478.

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

164

situationer uppstått, fått olika negativa konsekvenser och även medfört risker för patientsäkerheten.

I delbetänkandet SOU 2012:75 föreslog utredningen att Läkemedelsverket ges i uppdrag att kartlägga omfattningen av restnoteringar hos de läkemedelsföretag som tillhandahåller läkemedel till Sverige, hur ofta restnoteringar leder till allvarliga brister i apoteksledet samt vad restnoteringarna beror på. Kartläggningen bör ligga till grund för förnyad bedömning av en eventuell leveransskyldighet för läkemedelstillverkarna. Läkemedelsverket bör samråda med TLV. Utredningen övervägde att införa en leveransskyldighet för den som innehar godkännandet för försäljning av ett läkemedel, men kom fram till att det i nuläget är svårt att motivera en sådan skyldighet. Läkemedelsverket har därefter fått i uppdrag av regeringen att kartlägga omfattningen av restnoteringar, hur ärenden som rör restnoteringar hanteras samt orsaker till restnoteringar. I uppdraget ingick att vid behov lämna förslag på hur restnoteringar kan minska eller hur konsekvenserna kan mildras. Läkemedelsverket redovisade uppdraget i december 2013, se avsnitt 4.10.7. Rapporten innehåller inga fakta eller slutsatser som rör just smittskyddsläkemedel.

Den internationella utblicken i föregående kapitel, avsnitt 4.12, visar att det finns en hel del likheter, men även skillnader, mellan Sverige och andra nordiska länder när det gäller hanteringen av smittskyddsläkemedel. Norge har erfarenhet av liknande bristsituationer som i Sverige när det gäller tuberkulosläkemedel, medan Danmark och Finland inte tycks ha drabbats. I Finland finns krav på tillverkare att lagerhålla utvalda läkemedel för viss tids förbrukning, bl.a. några av de läkemedel som restnoterats i Sverige. I Danmark upphandlas läkemedlen. Det är möjligt att dessa skillnader har samband med att förekomsten av restnoteringar skiljer sig åt.

5.7.3 Tillhandahållandet på apoteken

Problematiken rörande tillgång till smittskyddsläkemedel gäller som sagt inte bara restnoteringar hos tillverkare utan det är viktigt att hela distributionskedjan fungerar.

Utredningens genomgång av tillgängliga underlag i SOU 2012:75 visade att en stor majoritet av kunderna får sitt läkemedel direktexpedierat och att andelen är nästan oförändrad efter omregler-

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

165

ingen av apoteksmarknaden. En osäkerhet finns dock när det gäller det mörkertal som gäller kunder som lämnar apoteket utan att vare sig ha fått med sig läkemedlet eller gjort en beställning. Utredningen kunde dock konstatera att det bland konsumenterna fanns en upplevelse av försämrad direktexpedieringsgrad.

Dessutom har det blivit svårare att hänvisa kunden till ett annat apotek där läkemedlet finns, eftersom olika apoteksföretag inte har insyn i varandras lager.

I utredningens undersökning avseende leverans- och tillhandahållandeskyldigheten (se SOU 2012:75, kapitel 11) nämndes vacciner i samband med problem med leveranser av kylvaror. Patientföreningen HIV-Sverige såg vissa problem med tillgången på läkemedel, bl.a. att de inte alltid finns i lager på apoteken. I SOU 2012:75 nämner denna utredning att utvecklingen mot fler men genomsnittligt sett mindre apotek med mindre lager är en faktor som kan ha påverkat direktexpedieringsgraden. I SOU 2013:54 framgår bl.a. att LIF påtalat att lagerhållningen av läkemedel i Sverige är betydligt lägre än under monopoltiden samtidigt som faktiska brister på läkemedel blivit vanligare.

Utredningens undersökning av lagerhållningen av vissa smittskyddsläkemedel på ett antal apotek, se avsnitt 4.10.5, visade att den var begränsad och att många av apoteken endast hade ett fåtal av de aktuella läkemedlen i lager.

Utredningen lämnade i delbetänkandet SOU 2012:75 ett flertal förslag för att förbättra tillgängligheten vid leverans och tillhandahållande av läkemedel, varav några har särskild betydelse i detta sammanhang:

 För att tydliggöra att direktexpediering ska vara huvudregel föreslås en reglering innebärande att öppenvårdsapotek ska ha den lagerhållning som krävs för att säkerställa god tillgång för kunderna till de läkemedel och varor som omfattas av tillhandahållandeskyldigheten.

 I vissa akuta situationer då kunden inte kan vänta på leverans till nästa dag och det inte heller är rimligt att patienten förflyttar sig till ett annat öppenvårdsapotek bör det vara tillåtet för ett apotek att leverera läkemedel till en kund via ett annat apotek. Detta kan i viss utsträckning ske redan i dag, men möjligheterna bör regleras och utvidgas något.

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

166

 I de fall en kund efterfrågar ett läkemedel som inte kan expedieras av det aktuella öppenvårdsapoteket införs en skyldighet för apoteket att lämna information till kunden om vilket eller vilka apotek som har läkemedlet i lager.

 Ett söksystem ska upprättas där information om vilka apotek som har ett specifikt läkemedel i lager kan utläsas. Apotekens Service AB föreslås få ett uppdrag att ta fram ett gemensamt söksystem som ska vara öppet för alla, t.ex. konsumenter, apotekspersonal och förskrivare. Apoteken ska vara skyldiga att inrapportera huruvida apoteket har en viss vara tillgänglig.

Efter remissbehandling av betänkandet beslutade regeringen den 6 mars 2014 om propositionen Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel (prop. 2013/14:93). I propositionen bedömer regeringen att utredningens förslag om krav på lagerhållning inte bör genomföras, eftersom det inte är tillräckligt preciserat och att det därmed blir svårt att utöva tillsyn. När det gäller förslaget om en informationsskyldighet för apoteken gör regeringen en annan bedömning och anser att en sådan skyldighet bör införas. När det gäller frågan om ett söksystem är bedömningen att det är tillräckligt att branschen tagit initiativ till ett sådant, men att det behöver följas upp.

Särskilda skäl kan åberopas för att smittskyddsläkemedel ska finnas i lager eller kunna tillhandahållas snabbt. Smittskyddsläkemedlen förskrivs vid de allvarligaste smittsamma sjukdomarna i syfte att skydda andra människor mot smitta. Direktexpediering är centralt i dessa fall, för att behandlingen ska kunna påbörjas omgående. Den enskilde kanske inte alltid själv är tillräckligt motiverad, t.ex. om sjukdomssymptomen inte är så påtagliga. Finns då läkemedlet inte i lager är det risk för att patienten inte är tillräckligt motiverad att gå till annat apotek eller göra en beställning och hämta läkemedlet senare. Det drabbar då inte bara den enskilda individen, utan följderna blir då framför allt ökad risk för att smittan sprids och i vissa fall risk för resistensutveckling. Det senare gäller situationer där en behandling påbörjats, men sedan avbryts då patienten inte kan hämta ut sitt läkemedel i tid för fortsatt behandling.

Som tidigare nämnts har också den som bär på eller misstänker sig bära på en smittsam sjukdom ålagts ett särskilt ansvar för att förhindra vidare spridning av sjukdomen. Genom att smittskyddslagen betonar vikten av att samhället tillhandahåller det stöd och

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

167

den hjälp den enskilda individen behöver, inklusive läkemedel, för att kunna ta sitt ansvar och uppfylla de krav som smittskyddslagen ställer på honom eller henne, markeras att det är särskilt viktigt att patienterna i dessa fall verkligen får sin läkemedelsbehandling.

5.7.4 Åtgärder för att åstadkomma bättre tillgänglighet till smittskyddsläkemedel

De restnoteringar som förekommit har inneburit olägenheter för berörda patienter och vårdpersonal samt ökade risker ur ett patientsäkerhetsperspektiv. I vilken mån de lett till ökad smittspridning har inte framgått. Utredningen anser dock att den bild som framkommit ändå motiverar att man överväger åtgärder för att förebygga och undvika de problem som uppstått. Utredningen har mot den bakgrunden övervägt tänkbara åtgärder som kan minska förekomsten av restnoteringar, men också åtgärder som syftar till en bättre hantering när en bristsituation ändå uppstår, så att patienterna i så stor utsträckning som möjligt ska få sina läkemedelsbehov tillgodosedda.

Även den begränsade lagerhållningen av smittskyddsläkemedel på apoteken kan medföra negativa effekter för skyddet mot allvarliga smittsamma sjukdomar. Utredningen har också övervägt åtgärder för att hantera detta.

De brister som konstaterats bedöms av utredningen ha varierande orsaker, se även avsnitt 4.10.6. En del smittskyddsläkemedel förskrivs i mycket små volymer, varför de flesta apotek inte lagerhåller dem. För vissa läkemedel är försäljningen så liten att det inte anses lönsamt att ta fram svenska förpackningar, utan försäljningen behöver i stället ske på licens. Det tar då längre tid för patienten att få tillgång till läkemedlet. Beträffande substansen rifampicin i läkemedel mot tuberkulos har det förekommit leveransproblem hos tillverkaren. Dessa produkter säljs i Sverige i princip enbart av ett företag, medan det finns flera olika läkemedelsföretag som säljer produkter innehållande denna substans i andra länder. Det är också av betydelse att den svenska marknaden för läkemedel mot t.ex. tuberkulos är mycket liten ur ett globalt perspektiv.

Vid övervägandena har utredningen bl.a. fått beakta att smittskyddsläkemedel inte är en enhetlig och tydligt avgränsad grupp av läkemedel. Förskrivaren är den som ytterst avgör vad som är ett smittskyddsläkemedel i samband med förskrivningen. De allmän-

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

168

farliga sjukdomarna är vidare av olika karaktär. Behandlingen kan variera från livslång till några månader eller mer kortvarig behandling. Risken för smittspridning varierar. I regel handlar det om små patientgrupper och vissa av sjukdomarna förekommer ytterst sällan.

Utredningen har också kunnat konstatera att det pågår olika aktiviteter som kan påverka situationen i positiv riktning,

En viktig utgångspunkt är att omfattningen av de åtgärder som vidtas bör stå i relation till problemets storlek.

Utredningen går först igenom tänkbara åtgärder och pågående arbete och processer av betydelse för denna fråga. Därefter redovisas utredningens slutsatser och bedömningar samlat i ett avsnitt.

Skyldighet för läkemedelsföretag att leverera eller lagerhålla vissa smittskyddsläkemedel

Tidigare diskussion om leveransskyldighet för läkemedelsföretag

I SOU 2012:75 diskuterade utredningen om det borde införas en leveransskyldighet också för läkemedelsföretagen. Här återges delar av utredningens resonemang.

För att ett läkemedel ska få säljas i Sverige krävs, med vissa undantag för bl.a. licensläkemedel och extemporeläkemedel, att det är godkänt eller registrerat. Den som innehar ett godkännande för försäljning av ett läkemedel kallas ibland MAH (marketing authorisation holder). Det är ofta tillverkaren av läkemedlet eller ett dotterföretag till tillverkaren som innehar försäljningsgodkännandet för läkemedlet.

Läkemedelsområdet, och då bl.a. regler rörande tillverkning av och godkännande för försäljning av läkemedel, är harmoniserat inom EU. Medlemsländerna får således inte införa nationella regler som står i strid med de EU-direktiv m.m. som finns på området. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel finns en bestämmelse om leverans av läkemedel. I direktivet anges att innehavaren av ett godkännande för försäljning av ett läkemedel och distributörerna av detta läkemedel som faktiskt släpps ut på marknaden i en medlemsstat ska, inom gränserna för sina ansvarsområden, ombesörja tillräckliga och fortlöpande leveranser av läkemedlet till apotek och personer som är behöriga att lämna ut läkemedel så att patienterna i den berörda medlems-

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

169

staten får sina behov tillgodosedda. Vidare framgår av direktivet att nationella åtgärder bör vara berättigade med hänsyn till skyddet av folkhälsan och stå i proportion till syftet med detta skydd, i enlighet med fördragets bestämmelser, särskilt bestämmelserna om fri rörlighet för varor och konkurrens. Det finns således en möjlighet att med stöd av EU-direktivet införa en leveransskyl-dighet för den som innehar försäljningstillståndet. Däremot finns det inte några liknande bestämmelser rörande den som tillverkar läkemedlet eller krav på lagerhållning av läkemedel.

För att införa en skyldighet för den som innehar försäljningstillståndet krävs enligt direktiv 2001/83/EG att skyldigheten kan motiveras utifrån skyddet av folkhälsan. Även det s.k. tjänstedirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden) ställer krav på hur en reglering kring tjänster får utformas. Tjänstedirektivet tillämpas inte på tjänster som är förbehållna reglerade yrken inom hälso- och sjukvården samt läkemedelstjänster utförda av yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och som utförs för att bedöma, bibehålla eller återställa patienters hälsotillstånd. Undantaget för hälso- och sjukvård i tjänstedirektivet bör tolkas snävt och förutsätta närvaro av hälso- och sjukvårdspersonal. Leverans av läkemedel torde inte kunna betraktas som en sådan hälso- och sjukvårdstjänst som avses i tjänstedirektivet. Det innebär att ett eventuellt krav på leverans även måste vara förenligt med tjänstedirektivet.

I likhet med direktiv 2001/83/EG kräver tjänstedirektivet att åtgärden kan motiveras av tvingande allmänhänsyn, t.ex. folkhälsoskäl. Motiveringen för att införa en skyldighet för den som innehar försäljningsgodkännandet skulle vara att säkra eller i vart fall förbättra tillgången på läkemedel. Ett sådant syfte torde kunna inrymmas inom begreppet folkhälsoskäl.

I likhet med humanläkemedelsdirektivet kräver även tjänstedirektivet att reglerna ska vara proportionerliga för att få införas, dvs. att mindre ingripande åtgärder inte ska vara tillräckliga för att skapa ett fullgott skydd för folkhälsan. I SOU 2012:75 anförde utredningen att man inte hade kunnat fastställa att restnoteringarna hade ökat sedan regeringen senast uttalade sig i frågan, men att man hade noterat vissa indikationer på att problem med restnoteringar blivit vanligare. Utredningen ansåg det därför viktigt att följa utvecklingen noga. Utredningen hänvisade till att Läkemedelsverket har möjlighet att vidta åtgärder vid restnoteringar, till exempel genom att meddela dispens vid märkning av utländska förpackningar eller

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

170

för användande av utländsk bipacksedel samt bevilja licens. Vidare har branschen tillsammans med myndigheter och organisationer tagit fram riktlinjer som anger hur aktörerna bör agera vid restnoteringar. Det finns således andra, mindre ingripande åtgärder för att lösa de situationer som kan uppstå vid restnoteringar än att införa en skyldighet för läkemedelsföretaget. Utredningen fann det därför tveksamt om en leveransskyldighet för den som innehar försäljningstillståndet kunde anses proportionerlig på det sätt som EU-rätten kräver.

Förutom de EU-rättsliga aspekterna föranleder en diskussion kring en leveransskyldighet ytterligare överväganden. Att införa en leveransskyldighet för den som innehar försäljningstillståndet innebär ett sådant åläggande som enligt regeringsformen kräver lagform. Vidare måste skyldigheten omgärdas med villkor, t.ex. beträffade vilka läkemedel som ska omfattas av skyldigheten och inom vilken tid leveransen ska ske. Det bör också finnas möjlighet till undantag, t.ex. vid situationer som ligger utanför kontrollen hos den som innehar försäljningstillståndet, t.ex. vid fabriksskada på grund av en jordbävning. Såvitt utredningen hade inhämtat kunde restnoteringar bero på just händelser utanför kontrollen hos den som innehar försäljningstillståndet. En leveransskyldighet skulle inte lösa den situationen. Risken är istället att det skulle bli vanligare att tillämpa undantagsregler än huvudregeln. Dessa faktorer talade mot en leveransskyldighet för innehavaren av försäljningstillståndet.

För att en leveransskyldighet ska kunna få effekt borde den enligt utredningens bedömning i SOU 2012:75 omgärdas av någon sanktion. EU-rätten medger inte att försäljningstillståndet återkallas om reglerna om leveransskyldighet inte skulle efterlevas. Tänkbara sanktioner var möjlighet för tillsynsmyndigheten, dvs. Läkemedelsverket, att meddela förelägganden och förbud som får förenas med vite eller att införa en sanktionsavgift.

Utredningen pekade avslutningsvis på att en leveransskyldighet för den som innehar försäljningstillståndet skulle kunna påverka företagens vilja att lansera sina läkemedel i Sverige och att det i viss mån var svårt att förutse konsekvenserna av ett sådant förslag. Det kunde finnas en risk för att företagen avstod från att sälja läkemedlet i Sverige av rädsla att drabbas av påföljder i de fall de inte kan leverera. I de fall ett läkemedel redan såldes i Sverige uppstod dock även frågan om företaget skulle kunna prioritera ett land som har en reglerad leveransskyldighet.

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

171

Sammantaget ansåg utredningen att nackdelarna med att införa en leveransskyldighet för den som innehar försäljningstillståndet översteg fördelarna.

I samma betänkande diskuteras även möjligheten att införa en leveransskyldighet för läkemedelsföretagen avseende varor som ingår i systemet för generiskt utbyte. De ställningstaganden som gjorts rörande en generell leveransskyldighet ansågs till stora delar tillämpliga även i detta fall. Utredningen beskrev dock den särskilda problematik som finns vad gäller läkemedelsföretagens leverans av de läkemedel som omfattas av utbytessystemet. I dessa fall är bristande tillgänglighet inte framför allt kopplad till produktionsproblem m.m., utan snarare till svårigheten att anpassa produktionen och leveranserna utifrån systemet med periodens vara. Det är, till skillnad från vad som beskrivs i avsnittet om en generell skyldighet, således situationer som företagen kan styra över i större utsträckning, t.ex. genom bättre planering och lagerhållning.

Utredningen pekade på TLV:s möjligheter att vidta olika åtgärder för att underlätta vid de eventuella problem som uppstår för apoteken, och i förlängningen även konsumenterna, vid bristande tillgång till det läkemedel som ska bytas ut samt andra mindre ingripande åtgärder som kan användas. En annan viktig aspekt, förutom EU-rätten, var enligt utredningen att utbytessystemet i stort sett bara är reglerat i TLV:s föreskrifter. Om det i lagen ska tas in en bestämmelse om leveransskyldighet skulle även vissa av utbytesbestämmelserna tas in i lagen, vilket skulle innebära ett omfattande arbete med ett antal konsekvenser. Utredningens sammantagna bedömning innebar även i detta fall att det inte skulle införas någon leveransskyldighet.

Regeringen gjorde däremot en annan bedömning i propositionen Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel (prop. 2013/14:93). I propositionen föreslås en leveransskyldighet som kopplas till en möjlighet att ta ut sanktionsavgifter om skyldigheten inte efterlevs (s. 164 ff.).

Regeringen bedömer att det finns skäl att införa en möjlighet för TLV att besluta om sanktionsavgift för de företag som marknadsför läkemedel inom systemet med periodens vara. Föreläggande och förbud anses otillräckligt och en sanktionsavgift innebär ett effektivare tillsynsverktyg. Regeringen anser därutöver att en möjlighet att besluta om sanktionsavgift även kommer att förbättra möjligheten för generikaföretagen att konkurrera på lika villkor.

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

172

En nödvändig förutsättning för att TLV ska kunna besluta om en sanktionsavgift är att det aktuella företaget åsidosatt en författningsreglerad skyldighet. Regeringen föreslår därför att det införs en skyldighet för den som bekräftar tillgängligheten av ett läkemedel inför en försäljningsperiod att också leverera detta till hela marknaden under hela försäljningsperioden. Regeringen finner det dock i dagsläget inte motiverat med en generell leveransskyldighet för samtliga företag som marknadsför läkemedel på den svenska marknaden. Systemet med periodens anses vara ett särfall eftersom det företag vars produkt utses till periodens vara får privilegier framför alla andra utbytbara produkter och därmed borde kunna utkrävas ett större ansvar.

I fråga om regleringens närmare utformning har utredningen anfört att det är svårt att införa en leveransskyldighet i lag då den huvudsakliga regleringen beträffande periodens vara regleras genom TLV:s föreskrifter. Till skillnad från utredningen bedömer regeringen att detta i sig inte omöjliggör en reglering av tillhandahållandeskyldigheten på lagnivå. Således föreslås att en innehavare av godkännande för försäljning av ett läkemedel som har lägst fastställt försäljningspris enligt 21 § första stycket lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och som har bekräftat att läkemedlet ska vara tillgängligt ska tillhandahålla läkemedlet till öppenvårdsapoteken. Skyldigheten att leverera läkemedel gäller således enbart för den som har ett godkännande för försäljning av periodens vara och som har bekräftat tillgänglighet av varan. Den som inför en försäljningsperiod fått en reservplacering omfattas inte av den aktuella skyldigheten.

En leveransskyldighet för smittskyddsläkemedel?

Som skäl för att införa en leveransskyldighet för tillverkare/MAH som avser smittskyddsläkemedel kan anföras att restnoteringar kan få allvarliga konsekvenser för folkhälsan genom risk för ökad smittspridning. Om en påbörjad antibiotikabehandling måste avbrytas på grund av svårigheter att få tag på läkemedlet eller förskrivaren tvingas använda ett annat läkemedel än det som rekommenderas i första hand kan det även bidra till utvecklingen av antibiotikaresistens. Sverige tycks också vara mer drabbat av restnoteringar än vissa andra länder som utredningen tittat på.

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

173

Det kan nämnas att MAH i dag i regel har en leveransskyldighet som är kopplad till att man måste ha tillstånd att bedriva partihandel. Innebörden av detta kommenteras i SOU 2012:75, där det framgår att leveransskyldigheten enligt Läkemedelsverkets tolkning är beroende av hur distributionen organiseras och vem som har äganderätten till läkemedlen.

De vanligaste orsakerna till restnoteringar är enligt Läkemedelsverkets rapport om restnoteringar produktionsrelaterade problem som t.ex. brist på aktiv substans, kvalitetsdefekter och ändringar samt logistikrelaterade orsaker som oväntat hög efterfrågan, felbedömningar i planeringen och transportskador. En påverkande faktor till den ökande frekvensen av restnoteringar globalt och på EU-nivå uppges vara att antalet tillverkningsanläggningar blivit färre. Ibland kan dessa situationer antas vara svåra att påverka för läkemedelsföretagen, medan det i andra fall kan vara möjligt att minska sårbarheten genom olika åtgärder.

En särskild leveransskyldighet kan inte omfatta ”smittskyddsläkemedel” utan närmare precisering, utan förutsätter att en förteckning över läkemedel som ska omfattas av skyldigheten tas fram och hålls uppdaterad.

Som utredningen tidigare uttalat är det inte självklart att en leveransskyldighet leder till bättre tillgänglighet.

En leveransskyldighet riskerar vidare att leda till ökade läkemedelskostnader och innebär administrativa kostnader för den eller de myndigheter som ansvarar för förteckningen och tillsynen över att skyldigheten fullgörs.

Krav på lagerhållning m.m.

Tillverkare m.fl.

I Sverige har varken tillverkare, MAH eller någon annan aktör i distributionskedjan ålagts skyldighet att lagerhålla läkemedel.

Som beskrivits i föregående kapitel har Finland krav på obligatorisk lagring för vissa läkemedel, som innebär att tillverkare eller importörer måste tillhandahålla ett lager som motsvarar den genomsnittliga försörjningen av läkemedlet på den finska marknaden för en viss tidsperiod. Förteckningen över vilka läkemedel som omfattas av kravet på obligatorisk lagring fastställs i en förordning och uppdateras fyra gånger årligen. Vissa läkemedel som används mot smitt-

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

174

samma sjukdomar ingår i kravet på obligatorisk lagerhållning, däribland vissa antibiotika så som rifampicin, isonizaid samt pyrazinamid. Ekonomisk ersättning för lagerhållningen utgår till tillverkarna eller importörerna. Finland har enligt vad utredningen erfarit inte haft sådana problem med restnoteringar av läkemedel mot allmänfarliga smittsamma sjukdomar som förekommit i Sverige.

Läkemedelsverkets rapport nämner den finska modellen men ser den inte som det mest intressanta alternativet i de nordiska länderna, med hänvisning till de samhällsresurser som krävs för att bekosta lagringen.

Krav på lagring av ett mer begränsat urval av läkemedel, t.ex. vissa smittskyddsläkemedel, skulle självfallet vara mindre resurskrävande än en mer omfattande lagerhållning av viktiga läkemedel. Detta framstår dock fortfarande som en förhållandevis kostsam åtgärd, även om den sannolikt i vissa fall kan minska risken för restnoteringar eller förbättra möjligheterna att hantera sådana situationer. En fråga är dock hur företagens agerande skulle påverkas.

Utredningen går inte in på frågor kring beredskapslagring av läkemedel för större epidemier och andra krissituationer, utan fokuserar på den mer vardagliga och löpande försörjningen av smittskyddsläkemedel.

Öppenvårdsapotekens lagerhållning och tillhandahållandeskyldighet

Öppenvårdsapoteken har i dag skyldighet att tillhandahålla förordnade läkemedel så snart det kan ske, vilket som huvudregel innebär inom 24 timmar, men det föreligger i dag ingen skyldighet som avser lagerhållning.

Öppenvårdsapotekens lagerhållning av smittskyddsläkemedel är enligt utredningens undersökning begränsad. Det kan visserligen inte förväntas att alla förekommande smittskyddsläkemedel ska finnas på alla apotek, men kartläggningen gällde vanliga smittskyddsläkemedel. Även om apoteken förutsätts följa den s.k. 24-timmarsregeln kommer patienten i många fall att behöva göra ytterligare ett besök på apoteket. Detta kan innebära en viss risk för att behandlingen inte påbörjas, bl.a. i de fall patienten för tillfället inte har några symtom av sin sjukdom.

Utredningen föreslog i SOU 2012:75 en skyldighet för öppenvårdsapoteken att ha den lagerhållning som krävs för att säkerställa

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

175

en god tillgång för konsumenterna till de läkemedel och varor som omfattas av tillhandahållandeskyldigheten.

Utredningen övervägde olika sätt att precisera kravet genom en mer detaljerad reglering, bl.a. genom att ge Läkemedelsverket i uppdrag att ta fram en förteckning över de läkemedel som alltid ska finnas i lager. Bedömningen var dock att apotekens lagerhållning inte borde detaljstyras. Utredningen uteslöt dock inte att det skulle kunna vara motiverat att föreskriva att vissa särskilt angelägna läkemedel som används vid akuta behov ska finnas i lager hos apoteken.

När det gäller smittskyddsläkemedel kan det finnas skäl att på nytt överväga en sådan lösning på grund av det starka allmänintresset av att förhindra fortsatt smittspridning vid allmänfarliga sjukdomar. Ett sådant krav kan knappast formuleras så att det omfattar ”smittskyddsläkemedel” utan det måste tas fram en lista över de läkemedel som är så viktiga från smittskyddssynpunkt att de alltid bör finnas i lager. Ett exempel är viktiga tuberkulosläkemedel, som det varit brist på vid flera tillfällen. En lista skulle kunna upprättas baserat på historisk förskrivning enligt smittskyddslagen eller åtminstone med detta som en viktig utgångspunkt. Förbättrade möjligheter till uppföljning enligt utredningens förslag i avsnitt 5.6 kan ge bättre underlag för en sådan lista. Det kan även diskuteras om en sådan lista borde innehålla även andra viktiga läkemedel än sådana som förskrivs enligt smittskyddslagen, t.ex. vissa antibiotika som främst används vid andra smittsamma sjukdomar än sådana som klassificerats som allmänfarliga.

Argumenten för en lista handlar främst om vikten av att patienterna snabbt får tillgång till sina läkemedel och kan påbörja behandlingen och att en lista kan förbättra förutsättningarna för detta:

 Det rör sig om allvarliga sjukdomar som kan ha allvarliga konsekvenser för den som drabbas.

 Andra individer bör skyddas mot risk att smittas. Ju längre tid som går, desto större risk för att smittspridning sker.

 Patienterna är inte alltid motiverade att anstränga sig för att få tag på läkemedlet, t.ex. om man inte upplever symtom av sin sjukdom.

Det finns dock även ett antal argument som talar emot en lista:

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

176

 Det torde innebära en relativt stor arbetsinsats för Läkemedelsverket att ta fram en lista över läkemedel som bör hållas i lager samt hålla listan uppdaterad.

 Krav på lagerhållning kan försvåra för mindre apotek, som generellt har mindre lager.

 Ökade lager kan innebära ökade kostnader för många apotek.

 Risk att de läkemedel som lagerhålls inte omsätts och måste kasseras när hållbarhetstiden passerats.

Krav som riktar sig mot hälso- och sjukvården

Krav på att ha vissa läkemedel i lager skulle även kunna ställas på aktörer inom hälso- och sjukvården. Sådana krav förekommer i Finland och riktas mot huvudmännen för verksamhet inom hälso- och sjukvård, vilket omfattar apoteken och sjukhusen. Antalet läkemedel som är obligatoriska för huvudmännen att lagerhålla är inte lika stort som antalet läkemedlen som är obligatoriska för tillverkaren och importören att lagerhålla, men ska motsvara försörjning av läkemedlet på den finska marknaden för en viss tid. Det utgår ingen ekonomisk ersättning för denna lagerhållning. Att ålägga vården att hålla lager löser inte frågan om hur patienter i öppenvården ska få snabb tillgång till dessa läkemedel.

Nya statliga krav på vårdgivarna innebär att finansieringsprincipen aktualiseras. Finansieringsprincipen omfattar statligt beslutade obligatoriska åtgärder som direkt tar sikte på kommunal verksamhet. Principens innebörd är att kommuner och landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya statliga uppgifter.

Även krav på hälso- och sjukvårdens aktörer att hålla smittskyddsläkemedel i lager framstår som en resurskrävande lösning som ställer stora krav på avvägningar och uppdatering när det gäller vilka läkemedel som ska omfattas.

Partihandeln

Utredningen har även övervägt om något ytterligare krav bör läggas på partihandlarna. Partihandlarna har i dag en skyldighet att leverera alla förordnade läkemedel, inklusive smittskyddsläkemedel,

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

177

till öppenvårdsapoteken så snart det kan ske. Möjlighet till extra leveranser mot ersättning kan finnas, men bygger då på att apoteken är beredda att ta på sig kostnaden.

I SOU 2012:75 diskuterade utredningen om det fanns skäl att ytterligare reglera och precisera partihandlarnas leveransskyldighet, men valde att inte lämna några sådana förslag, bl.a. då det kunde antas leda till ökade kostnader i distributionsledet.

Ett lagerhållningskrav på partihandlarna skulle kunna minska de negativa konsekvenserna av restnoteringar och göra det lättare att hantera sådana situationer. Det är dock en kostnadsfråga och inte en åtgärd som förhindrar restnoteringar hos läkemedelsföretagen eller löser behovet av direktexpediering.

Upphandling

Upphandling av vissa smittskyddsläkemedel

Det kan diskuteras om upphandling av smittskyddsläkemedel kan vara ett sätt att säkerställa tillgången. Landstingen har i dag ett huvudansvar för en stor del av smittskyddsarbetet och läkemedelsförsörjningen till slutenvården.

De läkemedel som definieras som smittskyddsläkemedel är läkemedel som förskrivs av läkare för användning i den öppna vården och säljs av öppenvårdsapoteken. Sådana läkemedel blir normalt sett inte föremål för upphandling. Det kan övervägas om tillgängligheten skulle kunna förbättras om smittskyddsläkemedel i vissa fall upphandlades av landstingen på samma sätt som man upphandlar läkemedel till slutenvården. Landstingen skulle då t.ex. kunna upphandla sådana läkemedel där man befarar att det annars kan uppstå brist på eller där en eventuell brist får särskilt allvarliga konsekvenser. Det är dock tveksamt i vilken mån detta är förenligt med gällande regelverk på läkemedelsområdet, som innebär att läkemedel som används i den öppna vården ska tillhandahållas patienten av öppenvårdsapotek. Den nuvarande regleringen av möjligheterna för vården att lämna ut läkemedel i vissa fall innebär dock att antibiotika kan lämnas ut för en hel behandling vid allmänfarliga sjukdomar. Samma möjlighet finns också beträffande andra läkemedel då en sådan sjukdom klassificeras som en pandemi. Upphandling skulle därmed kunna bli aktuellt för de läkemedel som tillhandahålls på detta sätt.

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

178

I Danmark upphandlas läkemedel mot allvarliga smittsamma sjukdomar. Upphandling av läkemedel sker enligt Sundhedsstyrelsen på regional nivå alternativt med nationella avtal med läkemedelstillverkaren.

I Sverige sker i dag upphandling av pandemiläkemedel och vissa antibiotika för beredskapslagring enligt regeringsuppdrag, se avsnitt 4.11. Dessa upphandlingar hanteras av Socialstyrelsen. Om smittskyddsläkemedel i ökad utsträckning skulle upphandlas av landstingen, blir en av konsekvenserna, som måste beaktas, minskad försäljning för öppenvårdsapoteken.

För patienten kan det vara positivt att kunna få läkemedlen direkt, framför allt om man får läkemedel för hela behandlingen vid ett tillfälle. Det kan också vara till fördel ur smittskyddssynpunkt om patienten slipper uppsöka ett apotek efter sitt besök hos hälso- och sjukvården.

Ökad hantering och lagring av läkemedel på vårdenheter medför kostnader och kan kräva anpassning av lokaler m.m. Det är knappast kostnadseffektivt annat än för sådana läkemedel som används i större volymer. En nackdel kan också vara att vårdpersonalen inte är utbildad i läkemedelsfrågor på samma sätt som farmaceuter.

En fördel med upphandling är att landstingen kan ställa krav på tillgänglighet och även kombinera det med påföljder om läkemedelsföretagen inte fullgör sina skyldigheter.

Upphandling av ansvar att lagerhålla smittskyddsläkemedel

Ett annat sätt att försöka säkerställa tillgången till smittskyddsläkemedel är att upphandla ansvaret att lagerhålla eller tillhandahålla vissa läkemedel, snarare än att upphandla själva läkemedlen. Som jämförelse kan nämnas Socialstyrelsens uppdrag att upphandla försörjning avseende vissa vacciner och antidoter. Detta uppdrag är dock mycket begränsat och avser ett fåtal, ofta mycket dyra produkter som används sällan. Anslaget för detta uppgår till 3,1 miljoner kronor 20146. Uppdraget omfattar bevakning av lagernivåer av två vacciner, ett tjugotal ormserum och ett trettiotal andra antidoter och syftar till att stötta sjukvården vid akut uppkomna behov. Aktuellt sortimentet fastställs och ses över regelbundet i samråd med Giftinformationscentralen. Uppdraget ändrar inte ansvarsfördelningen mellan landsting och statliga myndigheter, utan

6 Regleringsbrev för Socialstyrelsen budgetåret 2014 avseende anslag 1:6.

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

179

landstingen förutsätts fortsätta att hålla antidoter i sina läkemedelsförråd med samma ambitionsnivå som förut. Denna tjänst är endast en extra säkerhet för att förhindra brist som i värsta fall kan innebära fara för patienters liv. Anledningen till uppdraget är att dessa antidoter lagerhålls i begränsad mängd av sjukvården på grund av att de ofta är dyra, används relativt sällan och kan vara mycket svåra att få tag på, men vid behov kan rädda liv. När det gäller vacciner så rör det sig om vacciner som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter eller rekommendationer eller där det finns internationella åtaganden och där bristsituationer tidigare har uppstått. De vacciner som lagerhålls är mot gula febern och rabies.7

Ett motsvarande uppdrag att ansvara för försörjningen av viktigare smittskyddsläkemedel skulle kunna bli betydligt mer omfattande och kostsamt, men detta är självfallet beroende på vilka läkemedel som skulle omfattas.

Information och samverkan

Information, samverkan och andra åtgärder vid bristsituationer

Information har central betydelse vid restnoteringar. Enligt branschpraxis ska Läkemedelsverket kontaktas när en brist riskerar att bli en s.k. kritisk rest. Det är viktigt med tidig information för att Läkemedelsverket ska kunna påverka situationen. Läkemedelsverket föreslår i sin rapport om restnoteringar från december 2013 att en författningsreglerad anmälningsskyldighet och publicering av restnoteringar enligt norsk modell utreds. En sådan ordning skulle göra det lättare att följa utvecklingen och enklare för vården och apoteken att hantera förväntade och uppkomna restsituationer.

Av Läkemedelsverkets rapport framgår att många av aktörerna tar upp informationsfrågor och efterlyser förbättringar på detta område.

En möjlighet är att berörda aktörer genom frivillig samverkan söker säkerställa en tillräcklig tillgång på smittskyddsläkemedel. Frivilliga överenskommelser kan träffas mellan landstingen och vissa apotek om att hålla tillräckligt lager. Samråd kan ske med bl.a. smittskyddsläkarna och läkemedelskommittéerna. Detta möjliggör för förskrivarna och annan vårdpersonal att vid behov lotsa patienten till apotek som har aktuellt läkemedel i lager.

7 Socialstyrelsens rapport Beredskapsläkemedel – tillgång och tillgänglighet, december 2012, s. 8.

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

180

Under den följande rubriken diskuteras tillgången till information om var smittskyddsläkemedel finns i lager.

Information om vad som finns i lager på apotek

Om en informationsskyldighet och ett söksystem för lagerstatus införs kommer det att underlätta för patienterna att kunna vända sig till ett apotek där det aktuella läkemedlet finns i lager. Som framgår av avsnitt 4.10.2 har Sveriges Apoteksförening och Läkemedelsindustriföreningen träffat en överenskommelse om en webbtjänst som ska göra det möjligt för apotekskunderna att söka efter sitt läkemedel på webbplatserna Fass.se och Sverigesapoteksforening.se. Kunden ska kunna söka på ett visst geografiskt område och få uppgift om vilka apotek i närheten som har läkemedlet i lager. Denna lagerstatuslösning beräknas vara i drift i maj 2014. Tanken är inte att kunden ska kunna se hur många förpackningar av en vara som finns i lager, men det ska exempelvis framgå om det endast finns ett fåtal förpackningar. Det kommer åtminstone inledningsvis inte att vara möjligt att via söktjänsten boka eller reservera ett läkemedel, utan den som vill göra det får kontakta det aktuella apoteket.

Utredningen bedömer att ett söksystem av detta slag bör kunna användas redan vid förskrivningstillfället, för att patienten ska kunna hänvisas till apotek som har aktuellt läkemedel i lager.

Det söksystem som branschen tar fram är inte tänkt att visa hur mycket som finns i lager av en viss vara. Ur ett beredskapsperspektiv kan det övervägas om någon aktör, t.ex. Socialstyrelsen, bör kunna få uppgifter om lagersaldo. Utredningen går inte närmare in på denna fråga, som berörts i en annan utredning (se SOU 2013:54).

Då den nya tjänsten är tänkt att omfatta alla apotek i Sverige kan den antas underlätta för patienten och motverka onödiga apoteksbesök, när läkemedlet inte finns på apoteket. Den kommer också sannolikt att förenkla och spara tid för den vårdpersonal, som i dag ägnar tid åt att ta reda på var läkemedlen finns. I samband med att ett söksystem används är det också viktigt att kunna reservera det aktuella läkemedlet. En åtgärd som eventuellt ytterligare skulle kunna öka möjligheterna för patienten att snabbt få tillgång till sitt förskrivna läkemedel är införa en skyldighet för förskrivare att ta reda på var läkemedlet finns och informera patienten om detta. De

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

181

tänkbara fördelarna med en sådan skyldighet får då vägas mot den ökade arbetsbelastning det skulle innebära för förskrivaren.

Ett register över smittskyddsläkemedel?

Frågan är om det bör upprättas ett särskilt register eller en databas över smittskyddsläkemedel som finns i lager hos olika aktörer En jämförelse är Antidotregistret som ger Giftinformationscentralen (GIC) möjlighet att förse akutsjukhusen med aktuell information om var, och i vilken mängd, antidoter som används vid akuta förgiftningar finns lagrade. Detta gäller inte bara det egna sjukhuset utan informationen kan även användas för att avgöra från vilket närliggande sjukhus mer motgift kan rekvireras vid en bristsituation. Antidotregistret uppdateras manuellt, och en låg omsättning gör det troligen enklare att hålla det uppdaterat. Registret innehåller uppgifter om produkter som i många fall används väldigt sällan, men där det då kan vara extremt bråttom att få fram motgiftet eller antidoten till patienten.

Ett register över smittskyddsläkemedel skulle bli mer omfattande och behöva omfatta alla apotek och många vårdgivare, för att ge en heltäckande bild. Det skulle vara arbetskrävande och kostsamt att ta fram och uppdatera. Det är vidare osäkert vilka läkemedel som borde ingå i ett sådant register. Om lagerhållningen av de smittskyddsläkemedel som ett register skulle omfatta koncentrerades till vissa apotek (öppenvårdsapotek eller sjukhusapotek) skulle det möjligen förenkla att hålla ett sådant register aktuellt.

Ökade möjligheter för vården att lämna ut smittskyddsläkemedel?

Med jourdos avses läkemedel som vid behandlingstillfället lämnas ut i mindre antal doser för att täcka patientens eller djurets behov till dess läkemedlet kan expedieras från öppenvårdsapotek. Detta regleras i 1 kap. 3 § Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Utlämnande av jourdos från förskrivare får endast ske i samband med behandling och får inte äga rum i form av detaljhandel (LVFS 2009:13, 2 kap. 13 §).

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

182

Vid behandling av allmänfarliga sjukdomar gäller särskilda bestämmelser om utlämnande (s.k. annat utlämnande), som går utöver vad bestämmelsen om jourdos medger. I LVFS 2009:13 2 kap. 14 § anges att vid behandling av sjukdom som anges i bilaga 1 till smittskyddslagen (2004:168), dvs. allmänfarliga sjukdomar, får läkare lämna ut den mängd antibiotika som behövs för behandlingen. Denna bestämmelse täcker enligt ordalydelsen bl.a. tuberkulosläkemedel, som t.ex. läkemedel med substansen rifampicin. Däremot omfattas inte läkemedel mot exempelvis virussjukdomar. I samma bestämmelse anges dock vidare att läkare också får, i behandlingens inledningsskede av sjukdom som anges i bilaga 1 till smittskyddslagen, lämna ut den mängd läkemedel som behövs för att påbörja behandlingen. Vid en pandemi får den mängd läkemedel som behövs för hela behandlingen lämnas ut. Bakgrunden till den senare regeln beskrivs i en informationsskrift från Läkemedelsverket: ”Vad beträffar en eventuell pandemisituation, så stod det hösten 2009 klart att de jourdoser som förskrivarna då var behöriga att lämna ut inte skulle räcka för att begränsa spridningen av en pandemisk smitta. I en sådan situation är det heller inte lämpligt att de som redan insjuknat besöker öppenvårdsapotek för att hämta ut förskrivna läkemedel, eftersom de då riskerar att föra smittan vidare. Enligt de nya föreskrifterna får förskrivare, i händelse av pandemi, därför lämna ut hela den mängd läkemedel som behövs för hela behandlingen, och dessutom lämna ut läkemedel för symtomatisk behandling, som till exempel febernedsättande eller smärtlindrande preparat. Förutsättningen är dock att sjukdomen (pandemin) är upptagen i bilaga 1 till Smittskyddslag (2004:168).”8

Frågan är om möjligheterna att lämna ut läkemedel bör utökas ytterligare. Formellt sett ges redan i dag ett ganska stort, men inte heltäckande, utrymme för vården att lämna ut smittskyddsläkemedel. Frågan är kanske snarare hur möjligheten används och om användandet kan eller bör öka. Ur smittskyddssynpunkt finns det en del som talar för att vården i många fall bör förse patienterna med läkemedlen direkt. Patientens motivation att snabbt söka rätt på läkemedlet kan vara svag, om man inte har tydliga besvär av sjukdomen. Det är lämpligt att en patient med en allvarlig smittsam sjukdom inte behöver gå runt mellan olika apotek för att få ut sitt läkemedel. Eftersom många av sjukdomarna är relativt ovanliga är det få apotek som har läkemedlen i lager. Det är också angeläget att

8 Information från Läkemedelsverket, årgång 22, nr 6, december 2011.

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

183

behandlingen inte bara påbörjas utan även kan fortsätta utan avbrott. Utlämnande av läkemedel för behandling av infektioner i en större mängd än jourdos kan bl.a. vara aktuellt vid behandling av vissa STI (sexuellt överförbara sjukdomar).

Vid de flesta allmänfarliga sjukdomar är det tillräckligt att bara lämna ut ett mindre antal doser för att påbörja behandlingen. Enligt vad utredningen erfarit har det inte varit aktuellt för vårdgivarna att lämna ut läkemedel för hela behandlingen då det rör sig om en så långvarig behandling som t.ex. tuberkulosbehandling under en sexmånadersperiod. För vissa läkemedel där det inte alltid kunnat garanteras en kontinuerlig tillgång (t.ex. rimactan) kan det dock finnas skäl för viss lagerhållning inom sjukvården. Utlämnande av virusläkemedel kan vara aktuellt inte bara vid influensa men även exempelvis vid postexpositionsprofylax mot hiv.

Om läkemedel ska tillhandahållas på detta sätt i större utsträckning än i dag kan det innebära att man behöver ha större volymer av vissa läkemedel i lager på vårdinrättningar. Det innebär ökade kostnader. Utredningen konstaterar dock att det i dag förefaller svårt att få fram statistik som kan ge en bild av den faktiska användningen av jourdoser och annat utlämnande.

Det är emellertid viktigt att också lösa frågan om uppföljning av denna läkemedelsanvändning. De läkemedel som lämnas ut som jourdoser framgår nämligen inte av läkemedelsförteckningen och ingår inte heller i Socialstyrelsens läkemedelsstatistik.

5.7.5 Utredningens bedömning

Utredningens bedömning: För att förbättra tillgången till

smittskyddsläkemedel bör åtgärder av olika slag övervägas. Utredningen bedömer att bl.a. följande åtgärder kan leda till en bättre tillgång till smittskyddsläkemedel eller bättre möjligheter att hantera bristsituationer:

 Informationsskyldighet och söksystem för läkemedel på apotek.

 Samverkan och informationsutbyte mellan landsting, apotek och andra berörda aktörer om det förväntade behovet av smittskyddsläkemedel och vad som bör finnas i lager.

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

184

 Bättre uppföljning av restnoteringar, eventuell anmälningsskyldighet och utvecklad information vid restnoteringar.

 Upphandling av vissa smittskyddsläkemedel där det är särskilt viktigt att förebygga bristsituationer, på landstingsnivå eller i undantagsfall på nationell nivå.

Utredningens förslag: Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ta

fram en nationell handlingsplan för att säkerställa tillgången till läkemedel som behövs av smittskyddsskäl.

Skälen för utredningens förslag och bedömning

Det är troligtvis inte möjligt att öka tillgängligheten till smittskyddsläkemedel genom en enda åtgärd. För att komma till rätta med problemen krävs sannolikt en kombination av åtgärder.

Problem kan uppstå bl.a. på grund av restnoteringar (ibland långvariga, då ett läkemedel över huvud taget inte finns att tillgå) och när ett läkemedel inte kan lämnas ut till patienten för att apoteket inte har det i sitt lager. Det är svårt att fastställa problemens omfattning utifrån den information som är tillgänglig i nuläget. Därför behövs det bl.a. bättre uppföljning av restnoteringar. Statistiken över apotekens fullgörande av tillhandahållandeskyldigheten är begränsad, t.ex. är det inte känt hur stort mörkertalet är för patienter som lämnar apoteket utan att vare sig ha fått med sig läkemedlet eller gjort en beställning. Här kan dock nämnas att Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen9 att ta fram förslag till apoteksindikatorer. En indikator som verket föreslagit är ”Andel kunder som är fullt nöjda med hur snabbt de får sina receptförskrivna läkemedel, i de fall de ej finns i lager vid första apoteksbesöket”.10 Utredningens förslag i avsnitt 5.6 kommer att förbättra möjligheterna till uppföljning. Detta kan i sin tur underlätta exempelvis bedömningar av det framtida behovet av olika smittskyddsläkemedel.

De åtgärder som utredningen i första hand vill lyfta fram handlar om att utveckla samverkan mellan berörda aktörer, förbättra informationen om vilka apotek som har smittskyddsläkemedel i lager samt förbättra hanteringen av restnoteringar. Utredningen

9 Uppdrag att ta fram och utveckla indikatorer för god patientsäkerhet. tillgänglighet och kvalitet på apotek, S2013/1664/FS. 10 www.svenskfarmaci,se 2014-02-04.

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

185

konstaterar att det finns flera aktuella förslag och pågående processer på dessa områden. Där sådana åtgärder bedöms otillräckliga för att undvika allvarliga bristsituationer kan upphandling av vissa smittskyddsläkemedel i undantagsfall vara en tänkbar väg att hantera tillgången till särskilt angelägen behandling.

Utökade skyldigheter för aktörerna i distributionskedjan bör inte införas i nuläget

Utredningen har redogjort för tänkbara utvidgningar av nuvarande skyldigheter att leverera, tillhandahålla eller lagerhålla smittskyddsläkemedel. Läkemedelsverket har i sin rapport om restnoteringar valt att inte ta upp sådana åtgärder när man diskuterar tänkbara förslag.

Utökade skyldigheter att leverera eller lagerhålla smittskyddsläkemedel riskerar att leda till ökade kostnader i olika led och därmed dyrare läkemedel. Vad som framkommit om problemets omfattning tycks i dagens läge inte motivera så ingripande förslag.

Utredningen föreslår därför inte någon särskild leveransskyldighet för MAH.

När det gäller öppenvårdsapoteken konstaterar utredningen att den undersökning som genomförts tyder på att graden av lagerhållning är jämförelsevis låg. Hur många patienter som drabbas av detta är svårt att bedöma. Ett generellt problem vid bedömning av direktexpedieringsgraden är att man inte fångar in det mörkertal som består av patienter som lämnar apoteket utan att vare sig ha fått ut sitt läkemedel eller gjort en beställning. Utredningen anser dock inte att det bör införas någon skyldighet för öppenvårdsapoteken att lagerhålla vissa smittskyddsläkemedel. Det är inte lämpligt lägga krav på alla apotek som därmed kan åsamkas betydande kostnader, med tanke på att det till stor del är fråga om relativt ovanliga sjukdomar. I detta fall bör man bl.a. beakta den börda som ett sådant krav skulle lägga på framför allt mindre apoteksaktörer. I stället är det viktigt med bra rutiner i vården för att hänvisa patienten till rätt apotek, något som redan sker i viss utsträckning i dag.

De problem som utredningen uppmärksammat rör huvudsakligen restnoteringar hos tillverkarna och begränsad lagerhållning på apoteken. I nuläget finns det enligt utredningens uppfattning inte

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

186

skäl att lägga några ytterligare krav på partihandlarna vad gäller lagerhållning eller leveranser.

Uppföljning av restnoteringar

Utredningen instämmer i Läkemedelsverkets bedömning att det behövs fortsatt uppföljning av restnoteringar. I det sammanhanget bör man ägna särskild uppmärksamhet åt läkemedel som är viktiga för att motverka spridning av allvarliga smittsamma sjukdomar. Sådan uppföljning kan i sin tur utgöra underlag för bedömningar av vilka behov som finns av åtgärder i framtiden.

Information och samverkan

Utredningen anser att tillgångsfrågan när det gäller smittskyddsläkemedel till stor del bör hanteras genom utvecklad och förbättrad information och samverkan.

Möjligheten att på ett enkelt sätt få information om vad som finns i lager på apotek är av stor betydelse. Söksystem kan ge förbättrade möjligheter att hänvisa patienten rätt, särskilt om de kan användas redan vid förskrivningstillfället. Utredningen har också tidigare föreslagit en skyldighet för apoteken att informera kunderna om vilket apotek som har en vara i lager. Detta förslag finns med i regeringens proposition Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel (prop. 2013/14:93). Utredningen vill betona vikten av att det nya söksystemet som tas fram av branschen följs upp och utvärderas. Utredningen anser att det vore alltför långtgående att införa en skyldighet även för förskrivaren att lämna information om var läkemedlet finns tillgängligt. Det bör dock vila på förskrivaren att bedöma behovet av att bistå patienten med att söka rätt på läkemedlet. Skäl för detta kan vara stor risk för smittspridning eller en patient som saknar motivation eller har svårt att själv skaffa fram läkemedlet.

En förbättrad lagerhållning på apotek bör i första hand kunna åstadkommas genom samverkan och samråd mellan berörda aktörer. Diskussioner bör kunna föras med enskilda apoteksaktörer om det förväntade behovet av smittskyddsläkemedel. Enskilda apoteksaktörer kan välja att lagerhålla vissa varor på utvalda apotek, vilket gör det lättare att hänvisa patienten rätt och ökar apotekens möjlig-

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

187

heter att kunna direktexpediera dessa läkemedel. Vårdgivare, smittskyddsläkare, apotek och läkemedelskommittéer är aktörer som bör vara involverade i sådana diskussioner. I sista hand kan det bli fråga om att upphandla vissa tjänster för att säkerställa försörjningen av smittskyddsläkemedel. I akuta situationer bör det vara möjligt att skicka smittskyddsläkemedel mellan apotek för att underlätta för patienten att få tillgång till läkemedlet. Utökad samverkan mellan sjukhusapoteken kan också vara en framkomlig när det gäller de läkemedel som ska användas inom vården.

Förbättrad information vid restnoteringar kan uppnås om Läkemedelsverkets förslag om att utreda en anmälningsskyldighet och samordnad publicering av restnoteringar genomförs. Om en sådan ordning införs bör det kunna ge ökad kunskap och bättre möjligheter att hantera restnoteringar för olika aktörer. Om en anmälningsskyldighet och publicering av restnoteringar enligt Läkemedelsverkets förslag införs bör det undersökas om informationen även kan göras tillgänglig för förskrivarna vid förskrivningstillfället.

Landstingen bör ta ett ansvar för att följa upp och kartlägga vilka problem som förekommer på grund av brister i tillgången till smittskyddsläkemedel. Sådan information kan sedan ligga till grund för diskussioner om var insatser för förbättrad tillgänglighet kan få mest effekter.

Utredningen ser i nuläget inte behov av ett särskilt register över tillgången på smittskyddsläkemedel.

Möjligheterna att utveckla det nordiska samarbetet och annat internationellt samarbete på detta område bör också undersökas. För närvarande pågår ett arbete för att se över hur det nordiska samarbetet på hälsoområdet kan utvecklas och stärkas11. Tillgången till läkemedel mot allvarliga smittsamma sjukdomar skulle kunna vara ett sådant område, där ett samarbete kan ge fördelar.

Utökade möjligheter till utlämnande från vården

Som tidigare beskrivits finns det redan utökade möjligheter att lämna ut läkemedel vid allmänfarliga sjukdomar, vilket främst gäller vid antibiotikabehandling och pandemier. Det kan övervägas om möjligheterna bör utökas ytterligare, t.ex. så att virusinfektioner omfattas även när det inte är fråga om en pandemi. Vid en ökad

11 Se t.ex. www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/bo-koenberg-ska-utreda-haelsosamarbetet-inorden

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

188

användning av sådant utlämnande är det viktigt att överväga hur återrapportering av denna läkemedelsanvändning bör ske. Det har inte under utredningsarbetet framkommit att en generösare reglering på detta område skulle lösa problemen med tillgången till smittskyddsläkemedel. De nuvarande reglerna som ger särskilda möjligheter till utlämnande vid allmänfarliga sjukdomar är av relativt färskt datum och bygger på avvägningar mellan behovet av att säkerställa att patienten snabbt kan påbörja behandlingen och andra aspekter. Ursprungligen remitterade Läkemedelsverket ett förslag till föreskriftsändring som generellt möjliggjorde utlämnande för hela behandlingen vid allmänfarlig sjukdom. Efter den första remissomgången fick den nya föreskriften en snävare utformning. Det har framförts att läkemedel som lämnas ut på detta sätt inte kommer att synas i patientens läkemedelsförteckning som då blir ofullständig, eller i Socialstyrelsens läkemedelsregister, som bl.a. används för olika forskningsändamål.

Utredningen vill peka på att det kan behövas ytterligare information till vården om Läkemedelsverket bestämmelser kring utlämnande av jourdos och annat utlämnande. Utredningen utesluter inte att utlämnandet skulle kunna tillämpas i större utsträckning än i dag. Som tidigare framhållits är det då viktigt att lösa frågan om återrapporteringen av läkemedelsanvändningen. Frågan om återrapportering gäller dock också annan läkemedelsanvändning, t.ex. inom slutenvården.

Upphandling

Upphandling av vissa smittskyddsläkemedel kan vara ett sätt att säkerställa tillgången, men kan också innebära omotiverat höga kostnader för läkemedel som kanske inte kommer att användas. Landstingen köper i dag in smittskyddsläkemedel som bl.a. lämnas ut av vården i form av jourdoser och annat utlämnande. I t.ex. Västra Götalandsregionen har man valt att tillhandahålla tuberkulosläkemedel direkt till patienterna i specialdosetter som dessutom underlättar för patienterna att följa doseringsanvisningar. Upphandling förekommer också på några angränsande områden, dvs. när det gäller beredskapslager av antivirala medel och antibiotika samt försörjning av vissa vacciner och antidoter med begränsad användning.

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

189

Utredningen bedömer i nuläget inte att det är motiverat att i större omfattning föra över hanteringen av smittskyddsläkemedel från öppenvårdsapoteken till landstingen. I fråga om läkemedel där det bedöms finnas risk för restnoteringar som kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. problem med följsamheten till behandlingen) bör landstingen dock överväga upphandling för att, inom ramen för dagens regelverk, kunna tillhandahålla läkemedlen till patienterna. I undantagsfall kan det bli aktuellt att överväga en nationell upphandling av ett begränsat antal läkemedel. En sådan upphandling skulle kunna genomföras av Socialstyrelsen alternativt Folkhälsomyndigheten. Berörda statliga myndigheter bör inför ett eventuellt sådant beslut samråda med företrädare för landstingen och smittskyddsläkarna.

En nationell handlingsplan

Utredningen har tidigare konstaterat att kunskapen om tillgänglighetsproblemens omfattning är bristfällig. Behovet av att säkerställa en fungerande försörjning av dessa läkemedel gör dock att ytterligare åtgärder bör övervägas. De förändringar som ägt rum på apoteksmarknaden, bl.a. som en följd av omregleringen, har förändrat förutsättningarna. Det är centralt att inblandade aktörer samverkar på optimalt sätt och att det finns bra rutiner för att förebygga problem med tillgängligheten och hantera de problem som ändå uppkommer. Mot denna bakgrund bör en nationell handlingsplan för försörjningen av läkemedel som behövs av smittskyddsskäl tas fram. Socialstyrelsen har ett övergripande ansvar för smittskyddet på nationell nivå och utredningen finner det lämpligast att uppdraget att ta fram handlingsplanen läggs på denna myndighet. Handlingsplanen bör utformas i samråd med bl.a. smittskyddsläkarna, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, företrädare för apoteksbranschen, partihandlarna, läkemedelsföretagen, landstingen och läkemedelskommittéerna. Inom ramen för uppdraget bör bl.a. följande aktiviteter kunna ingå:

 Bedömning av vilka läkemedel/vilka sjukdomar som behöver bli föremål för särskilda åtgärder. En utgångspunkt bör vara att åtgärderna ryms inom dagens system för läkemedelsdistribution.

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

190

 Se över möjligheterna att ta fram rekommendationer om vilka läkemedel som bör vara tillgängliga på alla apotek (eller vissa apotek, t.ex. apotek vid sjukhus) och vilka läkemedel som lämpligen bör tillhandahållas av vården.

 Förslag på lämpliga samverkansformer.

 Analys av möjligheterna till nordiskt/internationellt samarbete.

 En försöksverksamhet för att utveckla och utvärdera lämpliga åtgärder.

Arbetet med den föreslagna handlingsplanen kommer att involvera flera aktörer inom läkemedelsområdet och rör frågor med bäring på såväl patientsäkerhet som innovation och antibiotikaresistens. Detta gör att utredningen finner att handlingsplanen med fördel kan infogas bland de aktiviteter som genomförs inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin (NLS).

5.8 EU-rättsliga aspekter

Området prissättning av läkemedel är i princip inte harmoniserat inom EU. Medlemsstaterna är därför fria att införa olika typer av prisregleringsmodeller för läkemedel. Den enda specifika sekundärrätt som finns på området är rådets direktiv 89/105/EEG av den 21 december 1988 om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen (EGT L040, 11.2.1989, s. 8, Celex 31989L0105), fortsättningsvis benämnt transparensdirektivet. Direktivet reglerar prissättningen på humanläkemedel och dess inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen. Direktivet är genomfört i svensk rätt genom förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Direktivet reglerar inte vad som ska ingå i de nationella förmånssystemen utan endast de förfaranden som medlemsstaterna använder vid prissättningen, t.ex. inom vilka tidsfrister beslut ska fattas och motivering av beslut. Transparensdirektivet är för närvarande föremål för översyn.

Utredningens förslag om förtydligande kring vilka priser som ska tillämpas för smittskyddsläkemedel som förskrivs som kostnadsfria för den enskilde samt möjligheten för TLV att göra hälsoekonomiska bedömningar för läkemedel som inte har prövats enligt

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

191

lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. bedöms inte ha några EU-rättsliga aspekter.

Utredningens förslag kring fakturering och tillgänglighet bedöms inte ha några EU-rättsliga aspekter, särskilt som några ytterligare krav för godkännande eller tillhandahållande inte föreslås.

5.9 Konsekvenser

I följande avsnitt redovisas konsekvenser av de förslag som redovisas i detta kapitel. Förslaget att det ska framgå av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. att bestämmelserna om pris och apotekens rätt att förhandla om pris ska gälla även när läkemedlet har förskrivits enligt smittskyddslagen innebär ett förtydligande och en kodifiering av den praxis som enligt utredningens undersökning tillämpas i dag. Därför bedöms det inte få några påtagliga konsekvenser, utöver att tydliggöra för läkemedelsföretag och apotek som eventuellt skulle kunna tänka sig att ta ut ett annat pris att det är de av TLV fastställda priserna som gäller.

Tyngdpunkten i detta avsnitt ligger på förslagen rörande uppföljning och fakturering av kostnaderna för smittskyddsläkemedel. När det gäller tillgångsfrågan föreslår utredningen att en nationell handlingsplan tas fram, vilket i första skedet får konsekvenser framför allt för Socialstyrelsen. I övrigt redovisas ett antal bedömningar, som inte bedöms medföra konsekvenser som ska redovisas här.

Som framgår av kapitel 3 har utredningen generellt strävat efter att anpassa förslagen, så långt det varit möjligt, till de strukturer som gäller för öppenvårdsläkemedel i allmänhet. Denna ansats har inneburit att utredningen fokuserat på lösningar som fungerar på den omreglerade apoteksmarknaden och i de strukturer som byggs upp kring den nya E-hälsomyndigheten.

5.9.1 Patienterna

För patienterna innebär förslaget om uppföljning av kostnader m.m. att uppgifter om att det är fråga om ett smittskyddsläkemedel, kommer att registreras i receptregistret och kan komma att lämnas ut till landstingen. Uppgifterna kommer dock, i likhet med övriga

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

192

uppgifter som landstingen får från E-hälsomyndigheten, att vara krypterade. Utredningen har ovan redovisat den avvägning som utredningen har gjort angående behovet av skydd mot intrång i den personliga integriteten i förhållande till bl.a. landstingens behov av bättre kontroll över kostnaderna för smittskyddsläkemedel.

5.9.2 Vården

Landstingen

Utredningen bedömer i avsnitt 5.4 att TLV ska kunna göra hälsoekonomiska bedömningar av smittskyddsläkemedel som inte har prövats enligt 15 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. Bättre underlag för landstingens rekommendationer kan förbättra förutsättningarna för kostnadseffektiva behandlingsåtgärder mot allmänfarliga smittsamma sjukdomar. Det handlar dock sannolikt om ett litet antal läkemedel som berörs, eftersom flertalet smittskyddsläkemedel redan har prövats enligt kriterierna i 15 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. Det kan vidare antas att det främst är läkemedel av större ekonomisk betydelse som kommer att prövas.

För landstingen innebär förslaget om uppföljning av kostnader m.m. tillgång till en enhetlig hantering av fakturor och transaktioner samt ett mindre fakturaflöde. Förslaget är således arbetsbesparande. Förslaget kommer också att underlätta förskrivarnas arbete eftersom de inte behöver skriva in uppgifter i fritextfält utan kan använda sig av en förtryckt ruta på receptet (eller dylikt, beroende på hur receptformatet slutligen utformas). Förslaget förväntas minska landstingens tidsåtgång motsvarande mellan cirka 400 och 980 timmar årligen om den uppskattade tidsåtgången per validering och utbetalning av faktura antas vara mellan 5 och 10 minuter enligt dagens system, den uppskattade tidsåtgången per validering och utbetalning av faktura enligt förslaget antas vara 0 minuter samt antalet fakturor beträffande läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen antas vara motsvarande mellan cirka 4 800 och 5 870 stycken.12 Detta skulle motsvara mellan 0,25 och 0,61 heltids-

12 Uppskattningen av antal fakturor är baserad på antal fakturor perioden januari–augusti för Stockholms län under 2013. Antalet fakturor antas vara normalt fördelade över antalet månader, vilket resulterar i att antalet fakturor i Stockholms län förväntas vara 1 118 för år 2013. Antal fakturor antas vara normalfördelade över befolkningen i Sverige och antalet invånare i Stockholms län 2012 motsvarade 22 procent av landets invånare (källa: SCB). Antal fakturor i Stockholms län antas utgöra 22 procent av samtliga fakturor i landet, vilket motsvarar 5 337 fakturor för riket.

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

193

tjänster13 vid landstingen eller totalt mellan 120 000 och 300 000 kronor14 per år. Vidare får landstingen och staten en bättre överblick över kostnaderna för smittskyddsläkemedel och även övrig information om de läkemedlen. Förslagen kräver dock justering av förskrivarsystemen så att det nya receptformatet kan hanteras. En detaljerad konsekvensanalys av detta kan göras först då det finns tydlig information om hur inrapporteringen samt utformningen av recepten kommer att te sig.

Privata vårdgivare

Privata vårdgivare som förskriver smittskyddsläkemedel påverkas inte av förslagen på annat sätt än att förskrivarstöden kommer att behöva justeras och att förskrivarnas angivande av kostnadsfrihet på recepten underlättas.

5.9.3 Det allmännas kostnader för läkemedelsförmånerna

Utredningens förslag innebär att läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen inte heller i fortsättningen kommer att omfattas av läkemedelsförmånerna. Förslagen bedöms inte påverka läkemedelsföretagens incitament att ansöka om att ett läkemedel ska ingå i förmånerna.

5.9.4 Öppenvårdsapoteken

Det finns drygt 1 300 öppenvårdsapotek. Antalet apoteksaktörer är drygt 25 och de är av mycket varierande storlek. Det finns tre stora kedjor som vardera har omkring 300 apotek eller fler (Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Kronans apotek). Apoteksgruppen organiserar ett stort antal småföretagarapotek. Det finns vidare ytterligare ett par större kedjor, några apoteksföretag med ett fåtal apotek och cirka 15 aktörer med ett apotek.

För öppenvårdsapoteken torde förslaget om uppföljning av kostnader m.m. innebära en tidsbesparing. Uppgiften om att det är fråga om ett smittskyddsläkemedel kommer tydligt att framgå av

13 Baserat på antagande om att en heltidstjänst motsvarar 1 600 timmar/år. 14 Baserat på antagande om att medellön inklusive sociala avgifter är 483 626 kr/år. SCB lönestatistik; 2470: Administratörer i offentlig förvaltning.

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

194

receptet och apoteken behöver inte, vilket är fallet för närvarande, tolka det som har skrivits i fritextfältet. Det är dock osäkert hur stor tidsbesparingen för öppenvårdsapoteken blir. Om den uppskattade tidsåtgången per expediering för att utläsa att läkemedlet förskrivs enligt smittskyddslagen antas vara 1 till 2 minuter enligt dagens system, den uppskattade tidsåtgången antas vara 0 minuter enligt förslaget samt antalet expedieringar antas vara cirka 76 690 kan förslaget förväntas minska apotekens tidsåtgång mellan cirka 1 280 och 2 560 timmar. Detta skulle motsvara mellan 0,80 och 1,60 farmaceuttjänster15, mellan 0,0006 och 0,0012 farmaceuttjänster per år och öppenvårdsapotek16 eller en total kostnad mellan cirka 330 000 och 660 000 kronor per år17. Om tidsbesparingen i stället antas bli endast 15 sekunder per expediering blir besparingen i stället cirka 80 000 kronor totalt. Uppgifter på receptet överförs automatiskt till E-hälsomyndigheten via expeditionssystemet varför förslaget inte innebär något ytterligare arbete för apoteken i denna del.

Beträffande förslaget om att E-hälsomyndigheten ska sköta förmedlingen av fakturor torde det, liksom för landstingen, underlätta avsevärt för apoteken. Öppenvårdsapotekens manuella hantering av fakturor kommer att minimeras. Förslaget förväntas minska apotekens tidsåtgång motsvarande mellan cirka 400 och 980 timmar om den uppskattade tidsåtgången för apotekens administrativa arbete med sammanställning av fakturor anses vara 5 till 10 minuter enligt dagens system, den uppskattade tidsåtgången för apotekens administrativa arbete för sammanställning av fakturor antas vara 0 minuter enligt förslaget samt antalet fakturor antas vara mellan 4 800 och 5 870

18

. Detta skulle motsvara en total kostnad för öppenvårdsapoteken mellan cirka 80 000 och 190 000 kronor per år. E-hälsomyndighetens rutiner i dag avseende fakturor för ersättning via läkemedelsförmånerna innebär att betalningen kan ske upp till två månader efter försäljningen. Utredningen har inhämtat att

15 Baserat på antagande om att en heltidstjänst motsvarar 1 600 timmar/år. 16 Läkemedelsverket webbsida, 2013-11-25. 17 Baserat på antagande om att medellön inklusive sociala avgifter är 410 346 kr/år. Källa: Lönestatistiks webbsida, 2013-11-25. 18 Uppskattningen av antal fakturor är baserad på antal fakturor perioden januari–augusti för Stockholm län under 2013. Antal fakturor antas vara normalt fördelade över antalet månader, vilket resulterar i att antalet fakturor i Stockholms län förväntas vara 1 118 för år 2013. Antalet fakturor antas vara normalfördelat över befolkningen i Sverige och antalet invånare i Stockholms län 2012 (SCB) motsvarade 22 procent av landets invånare. Antal fakturor i Stockholms län antas utgör 22 procent av samtliga fakturor i landet, vilket motsvarar 5 337 fakturor för riket. Ett intervall mellan 4 803 och 5 871 stycken.

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

195

landsting i dag betalar apoteken för smittskyddsläkemedel efter cirka 30 dagar. Med utredningens förslag kan det således bli en viss fördröjning av betalningen för smittskyddsläkemedel. Detta kan leda till att apoteken får ökade kostnader för checkkrediter och lån på upp till 1,9 miljoner kronor19. Statskontoret har i sin rapport, En omreglerad apoteksmarknad 2013:7, föreslagit att regeringen bör utreda möjligheten att förändra dagens modell för utbetalning av apotekens ersättningar för läkemedel. Statskontoret konstaterar i rapporten att tidsförskjutningarna i landstingens utbetalningar av apotekens ersättningar för läkemedel inom förmånssystemet innebär en merkostnad och utgör en ekonomisk belastning särskilt för små aktörer på apoteksmarknaden.

För öppenvårdsapoteken medför förslaget kostnader i form av anpassningar av expeditionssystem för att kunna hantera strukturerad information på receptet om att läkemedlet ska vara kostnadsfritt enligt smittskyddslagen. En detaljerad konsekvensanalys av behoven av it-mässiga förändringar kan göras först då det finns tydlig information om hur inrapporteringen samt utformningen av recepten kommer att te sig.

5.9.5 Partihandlarna

Två partihandelsföretag, Tamro AB och Oriola AB, svarar för merparten av distributionen. Förslagen rörande hanteringen av smittskyddsläkemedel bedöms inte innebära några förändringar för partihandeln.

5.9.6 Läkemedelsföretagen

Läkemedelsföretagens medverkan vid hälsoekonomiska bedömningar kan komma att medföra vissa kostnader i form av framtagande av underlag för dessa bedömningar. I övrigt bedöms förslagen inte påverka läkemedelsföretagen.

19 Uppgiften bygger på en uppskattning från Sveriges Apoteksförening.

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

196

5.9.7 E-hälsomyndigheten

Förslaget om uppföljning av kostnader m.m. innebär konsekvenser för E-hälsomyndigheten på så sätt att även uppgift om förskrivning enligt smittskyddslagen ska ingå i receptregistret. Dessa kompletteringar av systemen innebär en viss arbetsinsats för E-hälsomyndigheten. Av 25 § lagen (1996:1156) om receptregister framgår att E-hälsomyndigheten får ta ut avgifter av öppenvårdsapoteken för att täcka kostnaderna för att föra receptregistret. Enligt 3 § förordningen (2009:625) om receptregister får E-hälsomyndigheten meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som avses i 25 § lagen (1996:1156) om receptregister. Denna bestämmelse trädde i kraft den 1 januari 2014 i samband med bildandet av den nya myndigheten. Tidigare har TLV haft ett bemyndigande att ta fram föreskrifter i denna fråga i 3 § förordningen (2009:625) om receptregister och avgiften har framgått av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till E-hälsomyndigheten. Receptregistret kommer dock framöver att finansieras genom den avgift som E-hälsomyndigheten fastställer och som öppenvårdsapoteken ska betala till myndigheten. Ett förslag till föreskrifter, som innebär oförändrade avgifter, remitterades av E-hälsomyndigheten i början på mars 2014 och planeras träda i kraft den 1 april 2014.

Frågan är vem som bör finansiera E-hälsomyndighetens kostnader med anledning av detta förslag. SKL ersätter inte E-hälsomyndigheten för några tjänster i dag, undantaget NOD-projektet. I prop. 2012/13:128 Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur uttalade regeringen att när Apotekens Service AB (numera E-hälsomyndigheten) övergår till att bli myndighet bör myndigheten finansieras dels av avgifter, dels av anslag. Regeringen uttalade vidare att verksamheter som bör avgiftsfinansieras bör vara de som redan i dag finansieras av avgifter. Avgifterna får enligt regeringen uppgå högst till självkostnad, dvs. utgöra full kostnadstäckning (s. 39). Utredningen om inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur (S2013:03) har i sin delrapport 2 (S2013:03/2013/18) uttalat sig om apoteksaktörernas avgift till Apotekens Service AB (numera E-hälsomyndigheten). Utredningen anser att man behöver analysera det långsiktigt hållbara i en avgift som bara belastar en av parterna i läkemedelsförsörjningskedjan. Mot bakgrund av den nya myndighetens roll anser utredningen att man antingen bör avgiftsbelägga övriga parter i kedjan eller finansiera vissa uppgifter via

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel

197

anslag. Utredningen rekommenderade att avgiftsmodellen revideras inför budgetarbetet 2015 (s. 13). Denna utredning instämmer i den bedömningen.

Det är framför allt justering av system hos E-hälsomyndigheten, vården och öppenvårdsapoteken som kan ta tid inför genomförandet av förslagen. Som tidigare beskrivits har E-hälsomyndigheten en extern ”release” per år vilket påverkar tidplanen. Därefter har systemleverantörerna ett år på sig att anpassa sina system, genomföra tester och bli godkända.

5.9.8 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Om smittskyddsläkemedel blir föremål för hälsoekonomisk bedömning hos TLV innebär det kostnader för TLV:s handläggning samt för företagen om de kommer att behöva ta fram dokumentation särskilt för denna prövning. Hur TLV:s arbete ska finansieras behöver övervägas ytterligare, bl.a. med utgångspunkt i utvärderingen av de pågående försöksverksamheterna för slutenvårdsläkemedel m.m.

5.9.9 Läkemedelsverket

Läkemedelsverket behöver revidera receptblanketterna vilka är fastställda i bilagor till LVFS 2009:13. Detta innebär visst arbete för verket med analys av hur blanketterna ska utformas, remittering av förslag m.m. Vidare kan Läkemedelsverket behöva informera om förändringarna av blanketterna. En detaljerad konsekvensanalys kan göras först då det finns tydlig information om hur inrapporteringen samt utformningen av recepten kommer att ske.

5.9.10 Socialstyrelsen

Uppdraget att ansvara för framtagandet av en nationell handlingsplan medför kostnader och arbetsinsats. Kostnaderna för ett sådant uppdrag, utöver vad som ryms inom Socialstyrelsens samordningsansvar på smittskyddsområdet, beror på uppdragets slutliga innehåll och under vilken tid det ska utföras.

Överväganden och förslag om smittskyddsläkemedel SOU 2014:20

198

5.9.11 Övrigt

Med de föreslagna förändringarna kommer den nationella läkemedelsstatistiken att bli mer heltäckande och fler aktörer kommer att kunna få en korrekt bild av försäljningen av smittskyddsläkemedel. Myndigheter och andra aktörer kommer t.ex. med hjälp av analysverktyget Concise att kunna ta fram statistik om just smittskyddsläkemedel.

Utredningens bedömningar och förslag bedöms inte ha konsekvenser för det kommunala självstyret, brottsligheten, det brottsförebyggande arbetet, jämställdheten, sysselsättning, offentlig service i olika delar av landet eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.

199

6 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och prissättning av licensläkemedel

6.1 Uppdraget

Utredaren ska, enligt tilläggsdirektiv (dir. 2011:82)

 lämna förslag på hur prissättningen av licensläkemedel ska utformas på en omreglerad apoteksmarknad, och

 lämna förslag som gör att patienten inte behöver betala mer än högkostnadsskyddet för läkemedel under den tid TLV prövar om ett licensläkemedel som godkänts för försäljning ska subventioneras.

Utredaren ska också, enligt tilläggsdirektiv (dir. 2013:26)

 lämna förslag på en ordning genom vilken apotekskunder kan hämta ut licensläkemedel på vilket apotek som helst oavsett vilket apotek som har beviljats försäljningslicensen,

 därvid beakta i vilken mån ett sådant system påverkar den avgift som det ansökande apoteket erlägger vid ansökan samt möjligheten att föra talan mot ett beslut om avslag på ansökan om licens,

 överväga om ett nationellt register över beviljade licenser bör införas och vid behov lämna förslag till författningsreglering, placering och finansiering samt åtkomst till ett sådant register, samt i detta arbete överväga vilka eventuella ändringar som behöver göras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och … SOU 2014:20

200

 se över om nuvarande principer för vem som utfärdar en ansökan om licens samt vem som betalar avgifter till Läkemedelsverket är ändamålsenliga,

 se över vilka för- och nackdelar som det skulle medföra att föra över kostnaden för ansökningsavgiften på den som förskriver läkemedlet,

 analysera de rättsliga förutsättningarna för ett sådant alternativ och även andra rättsliga frågor av betydelse för hanteringen av licensläkemedel och

 se över hantering och användning av licensansökningar från andra än apotek och analysera olika alternativ för att tillgodose de behov som finns av sådana licenser. I detta ligger att analysera vilka alternativ som är förenliga med gällande regelverk och vilka fördelar och nackdelar sådana alternativ har. Vid behov står det utredaren fritt att även analysera och lämna förslag på förändringar i gällande regelverk. Konsekvenserna av sådana eventuella förslag ska i så fall analyseras.

6.2 Vad är licensläkemedel?

Ett läkemedel måste vara godkänt innan det får säljas, se 5 § läkemedelslagen (1992:859). Det föreligger dock ibland behov av att förskriva läkemedel som inte är godkända. Ett sjukdomstillstånd kan behöva behandlas med ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige, men som är godkänt i något annat land. Det kan t.ex. bero på att ett godkänt läkemedel mot det aktuella tillståndet saknas. Det kan också bero på att ett godkänt läkemedel haft otillräcklig effekt eller att det inte tolererats av patienten.

När det finns särskilt behov av det kan Läkemedelsverket ge apotek tillstånd att sälja ett läkemedel som inte är godkänt för försäljning i Sverige. Ett sådant tillstånd kallas licens. Möjligheten till detta regleras i 5 § tredje stycket läkemedelslagen (1992:859) där det anges att om det finns särskilda skäl får tillstånd till försäljning av ett läkemedel lämnas även om läkemedlet inte är godkänt eller registrerat. I 3 kap. 18 § läkemedelsförordningen (2006:272) anges att sådant tillstånd får meddelas för att tillgodose särskilda behov av läkemedel i hälso- och sjukvården eller i den veterinärmedicinska verksamheten.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och …

201

En licens kan tillgodose behovet av licensläkemedel för en enskild patient (enskild licens) eller tillgodose behovet av licensläkemedel för humant bruk på en klinik eller därmed likvärdig inrättning, s.k. generell licens. En generell licens beviljas endast om patientens behov inte på lämpligt sätt kan tillgodoses genom en enskild licens. En veterinär licens tillgodoser behovet av licensläkemedel för ett enskilt djur, enskild djurbesättning eller ett djurslag. Med beredskapslicens avses en licens som tillgodoser behovet av licensläkemedel för att hindra spridning av patogener, toxiner, kemiska agens eller konsekvenser av radioaktiv strålning eller för att tillgodose behovet av antidoter och serum. Bestämmelser om licenser återfinns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter), omtryckt och ändrad genom LVFS 2012:21.

De läkemedel som beviljas licens (licensläkemedlen) är en mycket heterogen grupp av läkemedel som kan indelas i olika kategorier:

 Avregistrerade läkemedel (av kommersiella skäl) som är föremål för fortsatt förskrivning

 Avregistrerade läkemedel (av säkerhetsskäl) som bedöms nödvändiga att kunna använda i vissa fall

 Läkemedel som är inne i en godkännandeprocess. Det kan t.ex. finnas patienter som fått läkemedlet i samband med kliniska prövningar och som behöver fortsätta behandlingen.

 Läkemedel som är godkända i annat land, men som aldrig marknadsförts i Sverige

 Läkemedel som inte är godkänt i annat EU-land

 Läkemedel som inte är godkänt i något land

För såväl humana som veterinära läkemedel stod de tio största licensläkemedlen på respektive område för drygt 40 procent av det totala antalet beviljade licenser år 2011. År 2012 hade denna andel ökat till nästan 50 procent1. På humansidan tillhörde majoriteten av dessa läkemedel terapiområdet ”Nervsystemet”. Dit hörde bl.a. Melatonin Natural Pharma, som hade det största antalet beviljade licenser totalt under perioden 2007–2011. Det högsta antalet beviljade licenser under år 2011, 8 551, gällde dock Roaccutan inom terapiområdet ”Hud”. När det gäller veterinära licensläkemedel var

1 Läkemedelsverket, 2013, Sjukvårdens behov av licensläkemedel, s. 10.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och … SOU 2014:20

202

det läkemedel inom terapiområdena ”Immunologiska medel” och ”Hud” som hade det största antalet licensansökningar under perioden 2007–2011.

6.3 Ansökan om licens att sälja läkemedel

Det är Läkemedelsverket som beslutar om licens, dvs. huruvida ett läkemedel som inte är godkänt ändå ska få säljas, se 3 kap. 18 § läkemedelsförordningen. Förfarandet initieras av förskrivaren, som i dessa fall kan vara en läkare, tandläkare eller veterinär, som motiverar behovet av läkemedlet, ansvarar för informationen till patienten och tar fram nödvändig dokumentation om läkemedlet. Utifrån uppgifterna i förskrivarens motivering ska ett apotek ansöka om licens hos Läkemedelsverket. Läkemedelsverkets beslut i licensärendet meddelas det sökande apoteket. En licens är giltig ett år från den dag då beslutet fattades, om Läkemedelsverket inte anger kortare tid. Ansökningsförfarandet regleras i LVFS 2008:1, omtryckt och ändrad genom LVFS 2012:21.

I samband med omregleringen av apoteksmarknaden förändrades förutsättningarna för att hämta ut licensläkemedel. Tidigare kunde en patient hämta ut sitt licensläkemedel på samtliga Apoteket AB:s apotek. I och med omregleringen kan patienter endast hämta ut sitt licensläkemedel på de apotek som ingår i samma juridiska person som det öppenvårdsapotek som står bakom ansökan. Detsamma gäller generell licens. Läkemedelsverket anför i sin information om licenser att det är lämpligt att apotek väljs redan vid förskrivningen i samråd med förskrivaren.2

År 2013 mottog Läkemedelsverket ca 67 700 ansökningar om licens varav drygt 13 000 ansåg läkemedel för behandling av djur. De flesta ansökningarna om licens beviljas av Läkemedelsverket.

6.4 När bör licens beviljas?

I LVFS 2008:1 anges att val av licensläkemedel för humant bruk ska göras enligt följande:

1. Läkemedel som är godkänt i annat medlemsland i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

2 www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Forskrivning/Licens/

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och …

203

2. Läkemedel som är godkänt i ICH- eller MRA-land. Med ICHland avses ett land som deltar i samarbetet ”The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use” (ICH). Med MRA-land avses ett land som Sverige har ingått överenskommelse med om krav på god tillverkningssed, ”Mutual Recognition Agreement” (MRA).

3. Läkemedel som är godkänt i annat land.

Kan lämpligt läkemedel inte tillhandahållas i enlighet med punkt 1–3 och sådant läkemedel inte heller finns tillgängligt på rikslicens3 kan licens beviljas även för annat läkemedel.

Av Läkemedelsverkets föreskrifter följer således att licens även kan meddelas för ett läkemedel som inte är godkänt i något land. Det är dock, enligt Läkemedelsverket, inte särskilt vanligt att licens meddelas på den grunden.

Av förarbeten till läkemedelslagen (prop. 1991/92:107, s. 82) framgår att licenser bör meddelas i den omfattning som behövs för att en god hälso- och sjukvård ska kunna erbjudas. I vissa fall finns det dock anledning att meddela licenser relativt restriktivt. Detta kan gälla t.ex. när ett godkännande av en produkt har upphört att gälla på grund av att det brister i ändamålsenligheten. Ett annat exempel är tiden efter det att en klinisk prövning avslutats och medan ansökan om godkännande prövas av Läkemedelsverket eller annan europeisk myndighet. Patienter som inte deltagit i prövningen bör i allmänhet inte efter avslutad prövning få tillgång till läkemedlet via licens. De som deltagit i prövningen och anses vara i behov av läkemedlet kan eventuellt få tillgång till fortsatt behandling genom att medverka i det fortsatta prövningsprogrammet. Vad som här anförts får dock ses bara som allmänna riktlinjer för rättstillämpningen och det ankommer på Läkemedelsverket att från fall till fall bedöma behovet av licens.

Av förarbetena till läkemedelslagen framgår vidare att även när det finns specialiteter4 som bedöms nödvändiga för t.ex. behandlingen av en viss sjukdom, och som inte har registrerats här i landet eller har avregistrerats, måste i allmänhet användningen tillåtas. Sådan försäljning av icke registrerade specialiteter kan ske sedan Läkemedelsverket lämnat tillstånd i varje enskilt fall eller för varje

3 Se kapitel 8 för beskrivning. 4 Specialiteter var en tidigare benämning på läkemedel.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och … SOU 2014:20

204

särskilt ändamål, s.k. licensförsäljning. Generell licens kan beviljas till en klinik under en viss tid och avser då en bestämd kvantitet. Framställningen om licens skall åtföljas av förskrivarens motivering. Tillståndet får förbindas med de villkor som behövs för att förebygga skada. Förskrivarens betydelse vid licensansökan betonas också i förarbetena till läkemedelslagen (prop. 1991/92:107).

Vid läkemedelsbehandling av djur gäller den s.k. kaskadprincipen som regleras i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2012:32) om val av läkemedel vid behandling av djur. Enligt denna får veterinär i undantagsfall av djurskyddsskäl förskriva läkemedel godkänt för annan indikation eller annat djurslag än det avsedda samt humanmedicinska läkemedel och läkemedel godkända i annat land (efter licensansökan). Kaskadprincipen gäller dock bara när ett godkänt alternativ för indikationen och djurslaget ifråga saknas. Det är därför inte tillåtet för veterinär att förskriva humanmedicinska läkemedel av till exempel ekonomiska skäl.

Med stöd av 5 § tredje stycket läkemedelslagen kan Läkemedelsverket, förutom att meddela licenser, meddela undantagsbeslut i fråga om icke godkända läkemedel om t.ex. en oväntad epidemi skulle inträffa (prop. 1991/92:107 s. 81 f.).

6.5 Orsaker till förskrivning av licensläkemedel

6.5.1 Förändringar i läkemedelssortimentet

Behovet av licensläkemedel är ofta relaterat till förändringar i läkemedelssortimentet enligt Läkemedelsverkets analys i rapporten Sjukvårdens behov av licensläkemedel5. En situation är när ett läkemedel avregistreras och det inte finns något motsvarande godkänt alternativ. I dessa fall har orsaken till avregistrering stor betydelse för Läkemedelsverkets inställning till att bevilja licens. Om avregistreringen skett på grund av säkerhetsrelaterade skäl tillämpas stor restriktivitet, medan möjligheterna till licens är större om avregistreringen beror på kommersiella skäl. På samma sätt som antalet licensansökningar ökar vid avregistreringar upphör de i princip när ett läkemedel godkänns för försäljning. I och med detta beviljas licens normalt sett inte längre. Licensansökningar kan också sammanhänga med att en restsituation uppstått för ett godkänt läkemedel. Det kan då förekomma att Läkemedelsverket eller

5 Läkemedelsverket, rapport om sjukvårdens behov av licensläkemedel, 2013, s. 14.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och …

205

hälso- och sjukvården rekommenderar användning av ett icke-godkänt läkemedel6.

6.5.2 Behov av annat än godkända formuleringar

Sjukvården har ibland behov av läkemedel i en annan läkemedelsform eller annan styrka än vad som är godkänt, särskilt vid behandling av barn och ungdomar. Detta gäller både vid behandling i öppen vård och vid ordination på sjukhus. Ofta saknas godkänd barnanpassad administreringsform och styrka. I vissa situationer kan det då dessutom vara mer patientsäkert att använda en viss styrka av ett licensläkemedel än att behöva späda eller dela ett godkänt läkemedel för att kunna dosera direkt till barn7.

I den dialog som Läkemedelsverket förde med beslutsfattare och förskrivare inom ramen för uppdraget att utreda sjukvårdens behov av licensläkemedel framhölls att medicinska faktorer som bristande effekt och oacceptabla biverkningar är viktiga, men att även etiska och ekonomiska perspektiv är av betydelse. Det betonades också att läkemedel för en viss patientgrupp kan vara bättre studerade eller ha använts längre än motsvarande nya godkända läkemedel8.

6.6 Patientsäkerhetsaspekter

Vissa omständigheter kan påverka patientsäkerheten vid behandling med licensläkemedel. Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård har en skyldighet att rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Denna skyldighet inkluderar även licensläkemedel. En skillnad jämfört med godkända läkemedel är däremot att det inte finns något krav på tillverkaren att rapportera in misstänkta biverkningar, vilket innebär att det kan finnas en större osäkerhet avseende risken för biverkningar9.

Ansvaret för att informera patienten om det förskrivna läkemedlet åligger förskrivaren. Licensläkemedel saknar i stort sett alltid svensk förpackning och produktinformation. Detta kan inne-

6 Läkemedelsverkets rapport om sjukvårdens behov av licensläkemedel, 2013, s. 16. 7 Läkemedelsverket, 2013, s. 8. 8 Läkemedelsverket, 2013, s. 19. 9 Läkemedelsverkets rapport om sjukvårdens behov av licensläkemedel, 2013, s. 7.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och … SOU 2014:20

206

bära en ökad risk för felexpeditioner och feldosering. Skyddet vid eventuella skador kan vara sämre för licensläkemedel.

6.7 Compassionate Use Program

Den 1 juli 2012 introducerade Läkemedelsverket Compassionate Use Program (CUP), som innebär en möjligt för patienter att, vid sidan av licensläkemedel eller deltagande i klinisk prövning, få tillgång till icke godkända läkemedel. Bestämmelser om CUP finns i artikel 83 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet. CUP riktar sig till en grupp patienter med en kronisk eller allvarligt försvagande sjukdom eller patienter vars sjukdom anses vara livshotande och som inte kan behandlas på ett tillfredsställande sätt med ett godkänt läkemedel. Läkemedlet måste antingen vara föremål för en ansökan om godkännande för försäljning genom den centrala godkännandeproceduren eller genomgå kliniska prövningar. Därtill måste det finnas tillfredställande dokumentation om läkemedlets effekt och säkerhet där nyttan i förhållande till riskerna bedöms som övervägande positiv för patientgruppen. Läkemedlet som tillhandahålls inom programmet ska finnas tillgängligt ända till dess att det marknadsförs. Tillverkaren eller den som ansöker om marknadsgodkännande för läkemedlet kan ansöka om tillstånd för CUP hos Läkemedelsverket. Det är läkemedelsföretaget som förser vården/kliniken med läkemedlet och de i sin tur som förser patienten med läkemedlet. I nuläget är fyra läkemedel godkända att tillhandahållas enligt CUP10.

6.8 Närmare om licensansökan, beslut och expediering

6.8.1 Ansökan och motivering

Enligt 4 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter), ändrad och omtryckt genom LVFS 2012:21, ska ansökan om licens

10 Enligt uppgift på LV:s webbplats, februari 2014.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och …

207

göras av ett apotek. En legitimerad apotekare eller legitimerad receptarie vid ett apotek ska ansvara för ansökan. Ansökan ska åtföljas av en motivering från förskrivaren som styrker behovet av läkemedlet.

Ansökan om beredskapslicens ska åtföljas av en motivering från en förskrivare verksam vid Giftinformationscentralen om ansökan avser ormserum eller antidoter för humant bruk, från Socialstyrelsen om ansökan avser andra humanläkemedel inklusive antidoter avsedda att användas mot kemiska, biologiska och radionukleära stridsmedel och från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om ansökan avser veterinärmedicinska läkemedel.

Även när läkemedlet ska användas inom slutenvården efter rekvisition gäller att en licensansökan ska göras av en farmaceut på ett apotek innan läkemedlet får lämnas ut för användning.

6.8.2 Ansökningsavgift

Läkemedelsverkets arbete med licensansökningar finansieras via en ansökningsavgift på för närvarande 220 kronor. Att den som ansöker om tillstånd ska betala ansökningsavgift framgår av 25 § första stycket läkemedelslagen (1992:859). Avgiftens storlek framgår av 2 kap. 7 § 1 b förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Det finns också en bestämmelse i 25 § tredje stycket läkemedelslagen om att årsavgift får tas ut för licensläkemedel. Förordningen innehåller dock inte någon bestämmelse om sådan avgift.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och … SOU 2014:20

208

6.8.3 Läkemedelsverkets handläggning och beslut

På Läkemedelsverkets hemsida anges att motiveringen sänds tillsammans med receptet till ett apotek, som sedan faxar motiveringen till Läkemedelsverket samtidigt som apoteket ansöker om licens. Apotekets ansökan sker elektroniskt. Även Läkemedelverkets beslut meddelas apoteket elektroniskt. Förskrivaren meddelas i vissa fall: om licensen avslås, om komplettering begärs eller om komplettering inkommit och bedömts, om speciell information ska förmedlas till förskrivaren eller om licensen beviljas med förbehåll. Detta sker per brev. Läkemedelsverkets beslut kan överklagas av apotekschefen.

Ärenden som angetts vara medicinskt brådskande av apoteken kan besvaras inom två timmar. Om motiveringen är tillräckligt utförlig handläggs ansökan annars normalt inom sju arbetsdagar. Vissa ärenden som kan ta längre tid är t.ex. sådana som gäller nya preparat eller kräver omfattande utredning eller bedömning av konsult11.

Licensbeslutet omfattas av sekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Som tidigare nämnts gäller licensbeslutet för det apotek som har fått licensen beviljad och andra apotek inom samma juridiska person (normalt innebär det att alla apotek i samma kedja kan använda varandras licenser). Läkemedelsverket motiverar sin bedömning att en licens gäller för hela apotekskedjan med att det enskilda apoteket saknar rättskapacitet. Formellt är det således den juridiska person som apoteket ingår i som ansöker om licens. Av praktiska och historiska skäl hanteras dock ansökan av ett apotek. Ansökan görs således av ett apotek på den juridiska personens vägnar och alla apotek som ägs av samma juridiska person kan sälja läkemedel med stöd av den beviljade licensen. Det är den juridiska personen som har rätt att överklaga ett avslag och som har skyldighet att betala ansökningsavgiften.

6.8.4 It-stöd för hantering av ansökningar

Efter omregleringen av apoteksmarknaden ändrades förutsättningarna för den kommunikationslösning för ansökan om licens som hittills funnits mellan Läkemedelsverket och Apoteket AB. Många apotek saknade möjlighet att ansöka om licens på elektro-

11 www.lakemedelsverket.se

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och …

209

nisk väg. En följd av detta var att känsliga personuppgifter skickas med fax. Mot den bakgrunden fann regeringen att det fanns behov av ett system som medger att de uppgifter som behövs vid ansökan om licensläkemedel kan överföras på ett sätt som garanterar enskilda patienters integritet. Apotekens Service AB tilldelades därför medel för att utveckla ett sådant förmedlingssystem. Läkemedelsverket fick vidare i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar till detta system och tilldelades medel för detta (dnr S2010/2842/FS, delvis).

Införandet av den kommunikationslösning som E-hälsomyndigheten (tidigare Apotekens Service AB) tagit fram i samarbete med Läkemedelsverket kräver anpassning från apotekens sida. Kommunikationslösningen beräknas kunna tas i bruk av apoteken under hösten år 2014. Kommunikationslösningen beskrivs utförligare i följande kapitel.

6.8.5 Produktinformation om licensläkemedel

Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) är ett register som omfattar alla godkända läkemedel i Sverige, både de läkemedel som säljs på apotek och de som inte marknadsförs för tillfället. Från NPL förs information om läkemedel vidare till VARA (Nationellt produkt- och artikelregister) som tillhandahålls av E-hälsomyndigheten. VARA används av bl.a. SIL (Svensk Informationsdatabas för Läkemedel som i sin tur tillhandahåller informationen till vårdgivare och journalsystemsleverantörer), apoteksaktörer och veterinära vårdsystem.

Läkemedelsverket har arbetat med att ta fram uppgifter om samtliga i Sverige icke godkända läkemedel som har beviljats licens. Sedan oktober 2013 publiceras läkemedlen som säljs på licens i NPL och informationen förs vidare till VARA. Viss begränsad information om licensläkemedel fanns tidigare i VARA men den har nu ersatts av informationen som hämtas från NPL. I januari 2014 fanns 1 732 licensläkemedel varav 310 veterinära läkemedel i NPL och VARA. Läkemedelsverket överför löpande nytillkomna licensläkemedel till NPL (se figur 6.1).

För licensläkemedel anges nu information om läkemedelsnamn, substans, styrka, läkemedelsform, företag (MAH eller motsvarande från ursprungslandet), ATC-kod, NPL-ID och NPL-förpacknings-

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och … SOU 2014:20

210

ID. De har en egen produkttyp och det framgår tydligt att det rör sig om ett icke-godkänt läkemedel.

Informationen om licensläkemedlen avses användas bl.a. vid förskrivning av e-recept inom humanvården och djursjukvården samt vid receptexpedition på apotek. Tydligare information om licensläkemedlen kommer att möjliggöra förbättrad information om vilka licensläkemedel som förskrivits och expedierats. Detta gör det bland annat möjligt för landstingen att följa upp användningen.

6.8.6 Anskaffning och expediering av licensläkemedel

Recept på ett licensläkemedel utfärdas ibland i samband med licensansökan, ibland först när ansökan har beviljats. När Läkemedelsverket beviljat licensen och det finns ett recept är det apotekets ansvar att tillhandahålla läkemedlet på begäran av patienten. Vissa vanliga licensläkemedel kan finnas i lager på apoteket. I andra fall kan det krävas mer eller mindre omfattande ansträngningar för att anskaffa läkemedlet.

I de flesta fall har tillverkaren/MAH (dvs. MAH i det land där produkten finns godkänd/motsvarande) inte anlitat ombud/lagerhållare för licensläkemedlet12. Läkemedlen kan lagerhållas eller direkt distribueras till apoteken av en partihandlare. Vissa licensläkemedel finns i lager hos partihandeln, t.ex. Tamro och/eller Oriola. Det finns också företag som i praktiken får en roll som ombud och lagerhållare av läkemedel som de tagit in. Om ett specifikt licensläkemedel finns hos flera olika distributörer respektive hos flera olika ombud/lagerhållare kan apoteket välja från vem man vill köpa in varan. Enligt Sveriges Apoteksförening saknar apoteken returrätt beträffande licensläkemedel, vilket innebär att anskaffning av sådana läkemedel innebär ett ekonomiskt risktagande, om kunden väljer att inte hämta ut sitt läkemedel.

6.8.7 Ansökningar av annan än apotek

Den enda aktör som i nuläget ansöker om licens utan att vara ett apotek är Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). SVA ska enligt sin instruktion13 bl.a. utreda smittsamma djursjukdomars,

12 Skrivelse från Sveriges Apoteksförening, april 2012. 13 Förordning (2009:1394) med instruktion för Statens Veterinärmedicinska anstalt.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och …

211

inklusive zoonosers (sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur eller människor), uppkomst, orsak och spridningssätt samt medverka i förebyggandet och bekämpandet av dessa sjukdomar. SVA ska vidare upprätthålla en effektiv vaccinberedskap avseende smittsamma djursjukdomar inklusive zoonoser.

Vid allvarliga utbrott av smittsamma sjukdomar bland djur (s.k. epizootier) kan Jordbruksverket fatta beslut om olika åtgärder, exempelvis vaccinering. SVA har då regelbundna avstämningar med Jordbruksverket och kan lämna rekommendationer om vaccinering. Jordbruksverket kan uppdra åt SVA att upphandla och ta hem vacciner som man håller i beredskapslager. Utöver den roll SVA har vid epizootisjukdomar har SVA även verksamhet som omfattar att de rekvirerar, lagrar och distribuerar vacciner för smittsamma sjukdomar hos djur där förebyggande och bekämpande av sjukdomen genom vaccinering bedömts nödvändigt.

SVA har sedan länge bedrivit handel med vacciner med stöd av partihandelstillstånd (möjlighet till sådan handel regleras i 4 kap 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel). SVA har även bedrivit handel med icke-godkända vacciner och för dessa ansökt om licens hos Läkemedelsverket. Runt 40–50 licensansökningar per år har normalt godkänts av Läkemedelsverket. Före 1995 fick en ansökan om licens göras av en apotekschef eller en med denne jämställd befattningshavare. Föreståndare för Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) och SVA betraktades som en med apotekschef jämställd befattningshavare och kunde då söka licens. Bakgrunden till detta var bl.a. att dessa myndigheter hade en särställning i fråga om bakteriologiska preparat, bl.a. kunde de tillverka, importera och sälja vaccin utan registrering om det initialt var avsett att användas vid epizooti. Efter det att SBL ombildats till Smittskyddsinstitutet (SMI), och dess vaccintillverkning privatiserats, skedde en ändring av licensföreskrifterna 1995 vilket innebar att enbart befattningshavare vid apotek kan ansöka om licens.

SVA ansökte under 2012 hos Läkemedelsverket om beredskapslicens för 34 produkter. Av dessa 34 produkter har det för 12 produkter även inkommit ansökningar från apotek om veterinär licens.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och … SOU 2014:20

212

6.9 Utvecklingen av antalet sökta och beviljade licenser

6.9.1 Antalet ansökningar

Läkemedelsverket mottog under de första åren på 2000-talet mellan 40 000 och 50 000 ansökningar årligen. Antalet ansökningar ökade dock år för år. En särskilt kraftig ökning skedde sedan mellan 2009 och 201014 vilket kan förklaras med omregleringen av apoteksmarknaden och det faktum att en licens endast är giltig hos respektive juridisk person som står för ansökan. Det totala antalet ansökningar ökade med 24 procent mellan 2009 och 2010 och därefter med cirka 7 procent under 2011. Antalet ansökningar har de senaste två åren sjunkit och var 2012 totalt 70 578 och 2013 totalt 67 704.

Antalet generella licenser har de senaste tio åren legat på omkring 6 700–7 000 ansökningar per år. Antalet beredskapslicenser på humansidan är cirka 20 per år och berör främst antidoter och serum.15

Humanläkemedel svarar för merparten av antalet ansökningar. Veterinärmedicinska ansökningar står för cirka en fjärdedel av det totala antalet ansökningar.

Mellan 2009 och 2010 ökade det totala antalet licensansökningar avseende humana licensläkemedel med knappt 14 procent. Antalet dubbla ansökningar, dvs. sådana som inkommit flera gånger från samma apotek eller inkommit från olika apotek men avser samma patient och licensläkemedel, ökade med 25 procent, vilket innebar att de dubbla ansökningarna detta år stod för över 50 procent av den totala ökningen. Under perioden 2008–2011 motsvarade de dubbla ansökningarna 15 procent av den totala ökningen.

Antalet licensläkemedel med upprepad förskrivning (dvs. licensläkemedel som finns kvar längre än ett år), har ökat med cirka 200 sedan år 2000 och uppgick till ungefär 1 300 år 2010.

Läkemedelsverket konstaterar i en rapport om sjukvårdens behov av licensläkemedel att en stor del av licensansökningarna avser ett litet antal läkemedel och att frekventa ansökningar görs för läkemedel som används vid svår acne, mot sömnproblem och för behandling av ADHD. En mindre andel av ansökningarna rör i stället en mängd olika läkemedel som fördelar sig över många terapi-

14 Läkemedelsverkets rapport om licensförskrivning, 2012, s. 13. 15 Läkemedelsverket, Sjukvårdens behov av licensläkemedel, 2013, s. 7.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och …

213

områden. Antalet ansökningar per läkemedel kan variera mellan en enda och upp till 8 000 per år16.

De flesta veterinära licenser avser ett djurslag/indikation/årsförbrukning. Ökningen av antalet veterinära licensansökningar uppgick till drygt 45 procent mellan 2009 och 2010. Antalet dubbla ansökningar ökade med drygt 156 procent under samma period. Därefter har en liten minskning skett, men nivån är fortfarande betydligt högre än 2009. Förutom omregleringen av apoteksmarknaden anger Läkemedelsverket i sin rapport 2012 ett antal andra orsaker till att antalet licensansökningar gått upp: ökat antal av vissa husdjur, förändrad inställning till behandling av djur och att många veterinära läkemedel som är godkända i andra länder inte marknadsförs i Sverige.

6.9.2 Avslag på licensansökningar

Merparten av licensansökningarna resulterar i bifall från Läkemedelsverket. En mindre del avslås av olika skäl. År 2011 avslogs 1 969 av totalt 74 726 ansökningar, dvs. ungefär 2,6 procent. Den vanligaste orsaken (40 procent av avslagen) var att Läkemedelsverket hänvisade till ett godkänt läkemedel. Den näst vanligaste orsaken var att ansökan gällde generell licens men att Läkemedelsverket hänvisade till enskild licens. Därefter kom avslag på grund av dubbla ansökningar. Andra vanligt förekommande skäl var att ansökan gällde ett redan godkänt läkemedel eller ett extemporeläkemedel17.

Antalet överklaganden är endast omkring 50 per år. Majoriteten av överklagandena går vidare till förvaltningsrätten, eftersom Läkemedelsverket sällan ändrar sitt beslut. Hos förvaltningsrätten fastställs Läkemedelsverkets beslut i flertalet fall.

6.10 Kostnader för licensläkemedel

Licensläkemedel används såväl i den slutna som öppna vården och även inom veterinärmedicinen. Licensläkemedel för humant bruk omfattas enligt praxis av läkemedelsförmånerna (se 6.11).

16 Läkemedelsverket, 2013. 17 Läkemedelsverket, 2012, s. 28.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och … SOU 2014:20

214

Den totala kostnaden för licensläkemedel inom förmånerna uppgick till 212 miljoner kronor år 2013, varav 27 miljoner kronor var patienternas egenavgifter.18 De 20 största produkterna har haft en försäljning på mellan cirka 15 och 1,5 miljoner kronor. Flertalet av dessa ingår bland de läkemedel som försäljs med licens under en lång följd av år. Under 2013 försvann dock den produkt som hade den största omsättningen (Roaccutan) och den näst största omsatte det året cirka 10 miljoner kronor.

Licensläkemedel som apoteken säljer till sjukvården eller till djursjukvården och djurägare omfattas inte av läkemedelsförmånerna och prissättningen är därmed fri.

6.11 Licensläkemedel och förmånssystemet

6.11.1 TLV:s beslut om pris och subvention

Licensläkemedel kan ingå i läkemedelsförmånerna om de uppfyller kriterierna i 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., bl.a. kraven på kostnadseffektivitet. Av 16 § nämnda lag följer att om TLV så beslutar med tillämpning av de i 15 § angivna villkoren ska ett sådant läkemedel som omfattas av tillstånd enligt 5 § tredje stycket läkemedelslagen (1992:859) ingå i läkemedelsförmånerna, utan hinder av att inköpspris och försäljningspris inte har fastställts för läkemedlet. Med ”tillstånd enligt 5 § tredje stycket” avses bl.a. licensläkemedel. Ett licensläkemedel kan således ingå i förmånerna trots att pris inte har fastställts.

Det kan konstateras att några ansökningar om subvention för licensläkemedel inte gavs in till TLV under år 2011 och 2012. Under 2013 kom det in två ansökningar om subvention, som i båda fallen beviljades.19Även tidigare år har bara ett mindre antal ansökningar getts in till TLV. Under åren 2002-2007 fick TLV endast in 39 ansökningar om att licensläkemedlet skulle ingå i förmånerna (prop. 2008/09:145 s. 260). Det är således mycket få licensläkemedel som enligt TLV:s beslut ingår i förmånerna.

Enligt TLV är det oftast tillverkaren som ansöker om att läkemedlet ska omfattas av förmånerna. Eftersom licensläkemedel är läkemedel som inte har försäljningstillstånd i Sverige saknas det en MAH (innehavare av försäljningstillstånd) som kan ansöka om sub-

18 Källa: Concise. 19 Källa: TLV.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och …

215

vention. För att dessa läkemedel ska kunna prövas och omfattas av förmånerna har TLV funnit att den som beställer hem och saluför produkten i Sverige blir jämställd med MAH i ansökningsfrågan. I ett fall har TLV tagit emot en ansökan från ett apotek som agerade som beställare och leverantör. TLV accepterade denna ansökan om subvention, då annars vissa typer av licensläkemedel inte skulle kunna få subvention i Sverige. De flesta ansökningar gäller dock läkemedel under utveckling och som förskrivs på licens till patienter som stått på behandling under den kliniska prövningen20.

Emellertid följer av övergångsbestämmelserna till lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. att alla de licensläkemedel som Riksförsäkringsverket (RFV) beslutade om pris för även i fortsättningen skulle omfattas av förmånerna, se även avsnitt 6.11.3. Det har dock inte varit möjligt att fastställa vilka licensläkemedel som ingår i förmånerna med stöd av dessa övergångsbestämmelser eftersom det är oklart vilka läkemedel som har fått ett pris eller vilket priset är. Detta innebar att Apoteket AB under den tid bolaget hade ensamrätt att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument, behandlade alla licensläkemedel som om de ingick i förmånerna (jfr prop. 2008/09:145 s. 259).

TLV har också uttalat sig om rättsläget i dessa fall. Om det inte går att klarlägga om ett visst licensläkemedel omfattas av RFV:s beslut så får oklarheten inte gå ut över patienterna. Apoteken får då utgå från att läkemedlet omfattas av läkemedelsförmånerna.21Utredningen har erfarit att aktörerna på den omreglerade apoteksmarknaden behandlar alla licensläkemedel som om de omfattades av förmånerna. Det torde innebära att vissa licensläkemedel behandlas som om de ingick i förmånerna trots att de varken omfattas av RFV:s eller TLV:s beslut.

6.11.2 Underlag för hälsoekonomisk prövning

Licensläkemedel saknar ofta hälsoekonomisk dokumentation. Om läkemedlet ingår i ett annat lands subventionssystem kan det finnas hälsoekonomisk dokumentation om det andra landet kräver det för subventionsbeslut. TLV:s bedömning är dock att det inte är säkert eller ens troligt att en sådan hälsoekonomisk dokumentation är direkt överförbar till svenska förhållanden. Även dokumentationen

20 Källa: TLV. 21 Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris för läkemedel, s. 36.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och … SOU 2014:20

216

från de kliniska prövningarna i ett annat land är ofta mycket begränsad. Ett licensläkemedel kan t.ex. vara ett särläkemedel där dokumentation saknas eller är bristfällig. Om ett läkemedel är godkänt i ett land så måste det som regel finnas någon form av klinisk dokumentation, men för nationellt godkännande är dokumentationskraven en nationell angelägenhet, så det är inte säkert att den kan användas i Sverige. För licensläkemedel är det också kännetecknande att det saknas behandlingsalternativ. De överväganden som TLV enligt 15 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. ska göra för godkända läkemedel kan alltså oftast inte göras för licensläkemedel. Se dock nedan angående licensläkemedel som är föremål för en godkännandeprocess. I dessa fall kan en viss hälsoekonomisk prövning vara möjlig att göra22. Exempelvis finns underlag från kliniska studier och en prisjämförelse mot andra tillgängliga behandlingar kan göras.

Grunden för TLV:s beslut vilar istället på den individuella patientens behov av läkemedlet och behandlingens höga angelägenhetsgrad i det enskilda fallet. Det innebär dock inte att TLV gör någon bedömning i individuella fall, utan bedömningen görs på gruppnivå. I och med att licens endast beviljas av Läkemedelsverket om patienten inte kan få tillfredsställande behandling med godkända läkemedel menar TLV att användningen av läkemedlet normalt får antas bli kostnadseffektiv för dem som får det förskrivet. I subventionsbeslut för licensläkemedel utgår TLV från att Läkemedelsverket endast beviljar licens i de fall där det är medicinskt motiverat, dvs. i enlighet med 3 kap. 18 § läkemedelsförordningen. TLV har hittills inte avslagit en ansökan om att licensläkemedel ska ingå i förmånerna.

6.11.3 TLV:s praxis för olika typer av licensläkemedel

Som anges ovan har TLV svårt att bedöma licensläkemedel utifrån kriterierna i 15 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. och TLV har bara i något enstaka ärende tillämpat 16 §, dvs. beslutat att licensläkemedlet ska ingå i förmånerna trots att pris inte har fastställts. I stället har TLV utvecklat en praxis avseende prissättningen av licensläkemedel. Beroende på vad det är för kategori av licensläkemedel hanterar TLV licensläkemedel på olika sätt. Nedan beskrivs TLV:s hantering av de olika ärendegrupperna.

22 TLV:s Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris, s. 36

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och …

217

Licensläkemedel som ingår i förmånerna enligt den äldre lagen

Övergångsbestämmelserna till lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. anger att receptbelagda läkemedel som Riksförsäkringsverket (RFV) har fastställt försäljningspris för enligt den äldre lagen, ska ingå i läkemedelsförmånerna. RFV beslutade att licensläkemedel skulle ingå i förmånerna genom ett beslut om att fastställa det pris som leverantören senast, men före den 1 oktober 2002, hade tagit ut för läkemedlet ökat med Apoteket AB:s handelsmarginal (RFV:s beslut 2002-09-17, dnr. 8496/02). Apoteket AB fann att det inte var praktiskt möjligt att utreda vilka licensläkemedel som omfattades av RFV:s beslut och vilka som inte gjorde det. Som framgår ovan har TLV uttalat sig om dessa situationer och anfört att om det inte går att klarlägga om ett visst licensläkemedel omfattades av RFV:s beslut så får oklarheten inte gå ut över patienterna. Apoteken får då utgå från att läkemedlet omfattas av förmån23.

TLV har prisuppgifter från år 2002 och framåt för de licensläkemedel där företagen har ansökt hos TLV. För de läkemedel som sålts på licens före 2002 gäller det pris som tillämpades år 2002. Eftersom det inte gått att klarlägga vilka licensläkemedel som hade ett försäljningspris fastställt av RFV finns det ingen lista över dessa priser. För läkemedel som inte ingår i förmånerna gäller fri prissättning.

Licensläkemedel som är på väg att godkännas

Ett licensläkemedel kan befinna sig i en process för godkännande. För sådana licensläkemedel kan huvudsakligen samma hantering tillämpas som när ett företag ansöker om subvention för ett nytt originalläkemedel, dvs. läkemedlet kan prövas utifrån kriterierna i 15 § lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Läkemedel som tidigare varit godkänt

För ansökan om subvention för läkemedel som tidigare varit godkänt måste TLV utreda de närmare omständigheterna. Förblir priset på läkemedlet detsamma som tidigare eller lägre kan utred-

23 Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris för läkemedel s. 36.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och … SOU 2014:20

218

ningen för dessa läkemedel förenklas förutsatt att TLV tidigare beslutat om subvention. De omständigheter som orsakat avregistreringen kan emellertid ge upphov till kostnader som inte tidigare beaktats. Om avregistreringen beror på låg omsättning kan den tidigare utredningen många gånger fortfarande vara relevant i vissa avseenden. Bakom avregistreringen kan emellertid också ligga okända biverkningar eller brister i effekt. En tidigare utredning påverkas i så fall av sådana nya omständigheter. Läkemedelsverket tillämpar emellertid stor restriktivitet med att bevilja licens när godkännandet dragits in av säkerhetsskäl. Var subventionen beviljad av Riksförsäkringsverket krävs en beskrivning av tidigare användning, den förmodade användningen vid licensförskrivning och vad patienterna annars skulle behandlas med samt om möjligt en kostnadseffektivitetsanalys. Detsamma gäller om priset är högre än tidigare.

Subventionerat licensläkemedel utan fastställt pris

TLV har enligt 16 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. möjlighet att subventionera ett licensläkemedel utan att fastställa pris. TLV har sällan använt den möjligheten i och med att sökanden normalt har begärt ett pris. Fall då det skulle kunna vara aktuellt att tillämpa denna bestämmelse är om användningen kan förväntas gälla endast en eller en handfull patienter eller där produkten inte har någon rättighetshavare med intresse av att produkten subventioneras. Det kan t.ex. vara fråga om ett företag i en annan del av världen som överhuvudtaget inte har några planer på att marknadsföra sig i Sverige. Ett ärende där TLV beslutat om subvention utan att fastställa pris gällde läkemedlet Surmontil, som används vid behandling av depression. Läkemedlet i form av tabletter var av Läkemedelsverket godkänt för försäljning. Tillverkningen av tabletter hade emellertid upphört, men läkemedlet fanns internationellt tillgängligt i form av kapslar. Företaget uppgav enligt beslutet att man påskyndat att ta fram kapslarna för att tillgodose patienternas behov och därför inte haft möjlighet att fastställa ett försäljningspris. Avsikten var att prissätta Surmontil kapslar med utgångspunkt från priset för de tabletter som tidigare marknadsförts.24

24 Beslut 2007-06-21, 802/2007.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och …

219

Ett licensläkemedel kan övergå till att bli ett godkänt läkemedel

Vissa licensläkemedel blir tillräckligt dokumenterade och kan då bli godkända för försäljning på den svenska marknaden. Av 2 kap. 1 § första stycket Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel, framgår att licens medges om behovet av läkemedel inte kan tillgodoses genom ett i Sverige godkänt läkemedel. När ett licensläkemedel har blivit godkänt för försäljning kan behovet av läkemedel tillgodoses med ett godkänt läkemedel. Det innebär att licensläkemedlet inte längre kan tillhandahållas genom licens och subventioneras genom läkemedelsförmånerna. Motsvarande gäller även om ett annat läkemedel godkänns som motsvarar det läkemedel som tidigare beviljats licens.

När ett läkemedel har blivit godkänt kan företaget (MAH) ansöka om att läkemedlet ska ingå i förmånerna. TLV har då möjlighet att värdera det godkända läkemedlet enligt kriterierna i 15 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. Under den tid som TLV prövar om det godkända läkemedlet ska ingå i läkemedelsförmånerna finns det således inte något läkemedel, varken licensläkemedel eller godkänt läkemedel, som är subventionerat. Under denna period blir det därför patienten som själv får stå för kostnaderna för läkemedlet. I vissa fall kan dock landstingen besluta att svara för kostnaden.

Det finns inte något hinder mot att företaget ger in en ansökan om subvention redan innan det finns ett beslut om försäljningsgodkännande. På så sätt kan handläggningstiden förkortas.

Läkemedelsverket upphäver dock inte beviljade licenser därför att läkemedlet har blivit godkänt. Eftersom ett läkemedel ofta blir godkänt en tid innan det finns tillgängligt och fått beslut om pris och subvention hos TLV har det hänt att Läkemedelsverket har beviljat licens under den tiden för att inte patienterna ska bli utan behandling. Detta är inte reglerat utan följer av Läkemedelsverkets praxis.

Det förekommer även att möjligheten att få licens upphör på grund av att ett annat läkemedel avsett för behandling av den aktuella sjukdomen blir godkänt. Läkemedlet kan innehålla samma aktiva substans som licensläkemedlet eller en annan substans. Licens för det första läkemedlet beviljas då inte och patienten får i stället stå för hela kostnaden för det nya läkemedlet innan subvention beslutats.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och … SOU 2014:20

220

6.11.4 Försäljningspris för licensläkemedel

Reglerna om inköpspris och försäljningspris i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. gäller även för licensläkemedel. Av bestämmelserna följer att apoteken är skyldiga att följa det av TLV fastställda försäljningspriset. Apoteken får endast tillämpa ett annat försäljningspris för parallellimporterade läkemedel. Det är Nämnden för läkemedelsförmåner som beslutar om huruvida licensläkemedel ska ingå i förmånerna. TLV hanterar således licensläkemedel på samma sätt som originalläkemedel.

Eftersom det är det expedierande öppenvårdsapoteket som ska ansöka om licens hos Läkemedelsverket är det också apoteket som ska betala ansökningsavgift till Läkemedelsverket för licensansökan. Av förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel framgår att ansökningsavgiften för närvarande är 220 kronor. Apotekens ansökningsavgift får inte läggas på försäljningspriset. Apoteken ska således själva stå för den avgiften inom ramen för den ersättning som apoteken totalt får för hanteringen av förmånsläkemedel (dvs. ersätts genom handelsmarginalen). Utredningen har dock fått signaler om att vissa apotek tar ut ansökningsavgiften av kunden.

6.12 Tidigare rapporter och skrivelser om hanteringen av licensläkemedel

6.12.1 LFN:s skrivelse från 2003

Dåvarande Läkemedelsförmånsnämnden (LFN), numera TLV, inkom den 30 juni 2003 med en skrivelse till Socialdepartementet med förslag till ändringar i hanteringen av licensläkemedel och extemporeläkemedel. Förslaget innebar att dessa läkemedel, med undantag för lagerberedningar, skulle ingå i läkemedelsförmånerna utan särskilda beslut. LFN skulle dock ha möjlighet att besluta att ett visst läkemedel eller vissa grupper av läkemedel inte längre skulle få ingå i läkemedelsförmånerna.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och …

221

6.12.2 Skrivelse om förenklat förfarande för licensläkemedel

TLV (dåvarande LFN), Apoteket AB och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gav den 15 maj 2007 in en gemensam skrivelse till Socialdepartementet med förslag till förenklat förfarande för licensläkemedel (LFN dnr 761/2007). Av skrivelsen framgår att samråd hade skett med Läkemedelsverket.

Förslaget gick ut på att förskrivaren i stället för apoteket skulle ansöka om licens hos Läkemedelsverket. De läkemedel som Läkemedelsverket beviljade licens för skulle automatiskt ingå i läkemedelsförmånerna utan att TLV skulle behöva fatta beslut om subvention och pris. Dessa licensläkemedel skulle ingå i förmånerna så länge licensen var giltig. Skrivelsen innehöll också ett förslag om tillfällig subvention som skulle gälla när ett licensläkemedel hade fått försäljningsgodkännande, men ännu inte kommit in i förmånerna som ett godkänt läkemedel.

6.12.3 Omreglering av apoteksmarknaden

I propositionen Omreglering av apoteksmarknaden (2008/09:145 s. 259) belystes frågan om hanteringen av licensläkemedel inom förmånssystemet. Regeringen konstaterade att ett endast ett fåtal licensläkemedel hade bedömts av TLV enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m. men att Apoteket AB ändå lämnade ut licensläkemedel med subvention. Apoteket AB hade inte funnit det möjligt att utreda vilka licensläkemedel som omfattades av RFV:s tidigare beslut och som enligt övergångsbestämmelserna därför fortsättningsvis skulle vara subventionerade. Regeringen angav i propositionen att hanteringen av licensläkemedel borde ses över.

6.12.4 TLV:s rapport från 2010

I april 2010 lämnade TLV till regeringen rapporten TLV:s uppdrag angående omregleringen av apoteksmarknaden med anledning av regeringens uppdrag i samband med omregleringen av apoteksmarknaden (S2008/10720/HS). I rapporten anför TLV att myndigheten anser att det är angeläget att klarhet skapas i frågan om hur licensläkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna. De förslag till lösning som lämnades i skrivelsen till regeringen 2007 grundades dock på apoteksmarknadens dåvarande struktur. Förslagen kan därför

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och … SOU 2014:20

222

inte utan en analys mot bakgrund av nu gällande förhållanden läggas till grund för en lagstiftning. TLV bedömer att det regeringsuppdrag som har lämnats till Läkemedelsverket (Uppdrag om att utreda orsakerna bakom den ökande mängden licensansökningar för försäljning av icke godkända läkemedel, S2011/9210/FS) inte var avsett att lösa det problem som beskrivs här, men att uppdraget kan skapa förutsättningar för en ny förbättrad licenshantering.

6.12.5 Läkemedelsverkets rapport om licensläkemedel 2010

Läkemedelsverket fick i uppdrag av regeringen att föreslå en ordning som innebär att patienter kan hämta ut förskrivet licensläkemedel på valfritt öppenvårdsapotek. I uppdraget ingick även att analysera vilket elektroniskt systemstöd som krävs och lämplig ägare till detta, beräkna kostnader och föreslå finansiering.

I en första delrapport i juni 2010 föreslogs en lösning med ett IT-stöd/licensregister som skulle tas fram, driftsättas, supporteras och förvaltas av Apotekens Service AB. I sin slutrapport i september 2010 konstaterade Läkemedelsverket att alla apotek ska ha åtkomst till Apotekens Service AB:s centrala register över licenser. Patienten ska vidare kunna välja apotek fritt vid expeditionstillfället.

I rapporten diskuterades två alternativ för vem som ska utfärda ansökan om licens: A) apotek eller B) förskrivande läkare, tandläkare eller veterinär. Läkemedelsverket beskriver hur dessa alternativ kan fungera och diskuterar för- och nackdelar och konsekvenser av respektive lösning. Fördelar med alternativ A är bl.a. att det finns fungerande rutiner hos apotekspersonalen samt apotekens tillgång till information om möjligheten att tillhandahålla den fysiska produkten. Läkemedelsverket tar upp möjligheten att fördela avgiften mellan sökande och expedierande apotek. Läkemedelsverket föreslår dock att sökande apotek initialt debiteras hela avgiften, men att det sker en uppföljning under en viss tid, varefter frågan om fördelningen avgörs. När det gäller alternativ B anses det eventuellt kunna leda till fler överklaganden. Det blir sannolikt inget omfattande merarbete för förskrivaren i fråga om licensläkemedel som denne förskrivit tidigare. Om det är första gången en förskrivning på licens sker är det tidskrävande och komplicerat att skaffa tillgång till produktfaktablad för att kunna specificera ett nytt licensläkemedel avseende produktbenämning (substans och eventuellt handelsnamn) och dosering vid förstagångsförskrivning.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och …

223

Läkemedelsverket ser framför sig att det finns ett behov av att utveckla tjänster där förskrivaren kan anlita grossister och apotek, vilka kan förmodas ha krav på ersättning för detta. Garanti om att det i realiteten går att tillhandahålla ett licensläkemedel är beroende av arbete som bara grossist eller apotek kan utföra. Läkemedelsverket gör en uppskattning att den tillkommande årliga kostnaden för vården kan uppgå till cirka 15–20 miljoner kronor. Arbetet med att debitera avgifterna för Läkemedelsverkets granskning till vården bedöms bli mycket komplicerat och kostsamt. Läkemedelsverket uttalar slutligen att befintlig ordning med apotek som sökande fungerar mycket väl. Mot en förändring där förskrivaren får ansvaret för att ansöka om licens talar i första hand att det krävs omfattande förändringar i regelverket och i IT-stödet och att en sådan ändring har ett stort antal praktiska implikationer för vården.

Om den nuvarande ordningen, där ansökan görs av apotek, bibehålls, krävs det ingen ändring av reglerna om behörig sökande. För att läkemedel ska kunna hämtas ut på valfritt apotek kan man införa en regel som innebär att en licens som beviljats ett apotek också gäller på alla andra apotek. Läkemedelsverket ser dock skäl att ta in ändringen i lag, eftersom bestämmelser om överklagande kan behöva regleras i lag.

Om däremot förskrivaren ska ansöka om licens innebär det enligt Läkemedelsverket en stor principiell förändring. Man konstaterar att regelverket är uppbyggt kring tillstånd till försäljning. Det principiellt nya skulle bli att en tredje person (förskrivaren) kommer att ansöka om ett tillstånd som berättigar två andra personer (apoteket och patienten) till en överlåtelse. Detta är en ovanlig ordning i det förvaltningsrättsliga regelverket och frågan förtjänar enligt verkets uppfattning en djupare analys än vad som varit möjligt inom ramen för uppdraget. Läkemedelsverket menar vidare att övervägande skäl talar för att licensförsäljningen inklusive utpekandet av vem som kan ansöka även fortsättningsvis får en samlad reglering i verkets föreskrifter. Verket föreslår dock att ett bemyndigande att föreskriva om detta tas in i läkemedelsförordningen.

Läkemedelsverket ser ingen anledning att göra skillnad i regleringen mellan öppenvårds- och sjukhusapotek.

I rapporten förs även översiktliga resonemang om integritetsskydd samt lämnas uppgifter om beräknade kostnader.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och … SOU 2014:20

224

6.12.6 Läkemedelsverkets rapport om licenshantering 2012

Läkemedelsverket har i enlighet med ett regeringsuppdrag (S2011/9210/FS) utrett orsakerna bakom den ökande mängden licensansökningar. Läkemedelsverket har i april 2012 redovisat uppdraget i en rapport, ”Förskrivning av licensläkemedel”. Läkemedelverket har i arbetet med uppdraget funnit flera skäl till att antalet licensansökningar har ökat den senaste tiden. Om det finns en faktisk ökning av användningen av licensläkemedel är dock inte tillräckligt utrett då antalet licensansökningar inte direkt avspeglar antalet behandlade patienter. Läkemedelsverket redovisar följande orsaker till en ökning av licensansökning för humant bruk:

 Apoteksomregleringen har gett upphov till att samma patient kan ha flera licenser för samma licensläkemedel då många patienter har en önskan att göra sina läkemedelsuttag på olika apotek. Det framgår i proposition 2008/09:145 att regeringen menar att det bör vara patienten som, i samband med förskrivning, väljer vid vilket apotek som läkemedlet ska hämtas ut. Det är då det apoteket som ska ansöka om licens.

 Läkemedelverket påbörjade 2007 en genomgång av licensläkemedel där verket tidigare beviljat generell licens. Ett flertal licensläkemedel bedömdes inte uppfylla kravet för att beviljas generell licens och dessa avslogs med hänvisning till att ansökan borde ske som en enskild licens, med följden att dessa ökade i antal.

 Avregistrering av läkemedel där godkänt alternativ saknas genererar licensansökningar.

 Antalet licensläkemedel med upprepad förskrivning har ökat över tiden.

 Avslag på rikslicens har gett upphov till ett mycket stort antal licensansökningar. Vid bedömning av en rikslicensansökan ska Läkemedelsverket kontrollera att rikslicensen inte kan ersättas av befintligt godkänt läkemedel, eller av godkänt läkemedel i annat land tillgängligt genom enskild, generell eller beredskapslicens. Om licensläkemedel visar sig finnas tillgängligt för ansökan om licens ska ingen fortsatt utredning göras för rikslicensen och ansökan avslås.

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och …

225

Läkemedelsverket har redovisat följande möjliga åtgärder för att minska antalet licensansökningar för humant bruk:

 Det som troligtvis skulle minska licensansökningarna mest är möjlighet för patienten att gå till valfritt apotek utan att ny ansökan behöver inkomma till Läkemedelsverket.

 Att rikslicens ges företräde framför läkemedel som inte är godkända någonstans i världen skulle kunna leda till en minskning av antalet licensansökningar.

 Att förstärka incitamenten för företagen att ansöka om godkännande för de mest använda licensläkemedlen.

 Ytterligare motverka och ifrågasätta avregistrering genom större incitament eller favör för att behålla ett äldre läkemedel registrerat när alternativt godkänt läkemedel saknas.

 Att genom införlivande av artikel 126 a i humandirektivet 2001/83/EG ge Läkemedelverket möjlighet att bevilja ett godkännande för försäljning för ett läkemedel som är godkänt i en annan medlemsstat, när det finns skäl att anta att innehavaren av godkännandet i den andra medlemsstaten inte avser att ansöka om godkännande i Sverige. Dock ställer detta höga krav på medlemsstaten och medlemstaten tar i princip på sig alla de skyldigheter som normalt ankommer på innehavaren av ett godkännande för försäljning.

 Omvärdera den restriktiva hållningen som gäller för generella licenser alternativt att generell licens för humant bruk reserveras för sjukvårdens behov av läkemedelsförsörjning via rekvisition.

Läkemedelsverket redovisar i rapporten följande orsaker till en ökning av licensansökning för veterinärt bruk:

 Apoteksomregleringen har gett upphov till att en veterinär kan ha flera licenser för samma licensläkemedel på flera apotek då djurägarna har en önskan att göra sina läkemedelsuttag på olika apotek. Se även under punkten orsaker till ökning av licensansökningar för humant licensläkemedel.

 År 2006 begränsades en licensansökan till ett djurslag, vilket innebar en viss ökning.

Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och … SOU 2014:20

226

 Jämfört med andra EU-länder har Sverige få godkända läkemedel för veterinärt bruk, vilket genererar licensansökningar för att tillgodose de behov som finns.

 Avregistrering av läkemedel där godkänt alternativ saknas genererar licensansökningar.

 De senaste åren har antalet husdjur ökat i Sverige och man kan även se en ökning av licensansökningar till dessa djur.

 Förändrad inställning till behandling av husdjur förefaller ha ändrats över tiden med en generell ökning av läkemedelsbehandling till husdjur vilket även det kan ha påverkat antalet licensansökningar.

Läkemedelsverket redovisar följande möjliga åtgärder för att minska antalet licensansökningar för veterinärt bruk:

 Det som troligtvis skulle minska licensansökningarna mest är möjlighet för djurägaren att gå till valfritt apotek utan att ny ansökan behöver inkomma till Läkemedelsverket.

 Att införliva artikel 7 i direktiv 2001/82/EG ger en möjlighet för en medlemsstat att tillåta försäljning eller administrering till djur av veterinärmedicinska läkemedel för vilka godkännande för försäljning utfärdats i en annan medlemsstat men inte i Sverige.

 Motverka och ifrågasätta avregistrering genom större incitament eller favör för att behålla ett äldre läkemedel registrerat när godkänd produkt saknas t.ex. genom lättnader i krav på märkning.

I rapporten uttalar också Läkemedelsverket att för vissa licensläkemedel fortsätter det att inkomma licensansökningar trots att det har kommit godkänt läkemedel på marknaden. Det Läkemedelsverket har uppmärksammat i dessa fall är att det då oftast handlar om godkända läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna, vilket borde utredas vidare.

Rapporten innehåller även ett avsnitt om förhållanden i några andra länder. Det framgår där att det i vissa länder inte är apoteken som ansöker om licens.

I Norge kallas licensförsäljning för ”Utleveringsbestemmelse for Godkjenningsfritak” och gäller för läkemedel som saknar försäljningstillstånd i Norge. Definitionen av licensläkemedel är ett läkemedel utan försäljningstillstånd som kan beviljas ”godkjenningsfritak” om

SOU 2014:20 Bakgrund och nulägesbeskrivning avseende hantering och …

227

läkare eller tandläkare ansöker om det. Förskrivaren/patienten skickar beviljandet från Legemiddelverket till apoteket för att läkemedlet ska kunna expedieras.

I Danmark kallas licensförsäljning för Udleveringstilladelse till laegemidler, ”utlämningstillstånd”, vilket motsvarar Sveriges definition. Ett läkemedel utan försäljningstillstånd kan i särskilda fall och i begränsad omfattning tillåtas för försäljning eller utlämning genom ”udleveringstilladelse”. Licenser kan ansökas som enskilda eller generella (även akuta licenser). Licenser är giltiga upp till fem år. När läkaren/veterinären/tandläkaren beviljats licensen, förskriver denne läkemedlet till patienten.

I Finland är det apotek som ansöker om licens. Finska myndigheten sänder beviljad licens till apoteket.

På Island är det läkaren/veterinären som ansöker om licensen i särskilt formulär och i ansökan motiveras behovet av icke godkänd produkt.

6.12.7 Läkemedelsverkets rapport om sjukvårdens behov av licensläkemedel 2013

Läkemedelsverket hade bl.a. i uppdrag att se över omfattningen av ansökningar om licens i de fall det finns ett godkänt alternativ som inte ingår i läkemedelsförmånerna. Man kom fram till att dessa fall utgjorde en mycket liten andel av licensansökningarna och att licens beviljades endast i undantagsfall vid medicinska skäl, t.ex. att patienten fått biverkningar av det godkända läkemedlet. Läkemedelsverket fann i sina system 174 licensläkemedel som innehöll samma substans som godkänt läkemedel utom förmån. I många fall har det godkända läkemedlet och licensläkemedlet inte samma beredningsform eller styrka. Licensansökan kan också bottna i att det godkända läkemedlet inte är tillgängligt i Sverige, t.ex. för att det godkänts via den centrala proceduren, men inte marknadsförs här.

229

7 Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel

7.1 Inledning och uppdraget

I de första delarna av detta kapitel behandlas de delar av utredningens uppdrag som rör hanteringen av licenser, dvs. det uppdrag som anges i dir. 2013:26. Utredningen diskuterar följaktligen vem som ska ansöka om licens, vad som krävs för att åstadkomma en ordning där licensläkemedel kan hämtas ut på valfritt apotek samt behovet av ett nationellt licensregister.

Senare i kapitlet behandlas de frågor som rör prissättning och subvention av licensläkemedel, dvs. det uppdrag som anges i dir. 2011:82. En översikt av direktiven finns i inledningen av föregående kapitel.

7.2 Begreppen licensläkemedel och apotek

Med licens avses ett tillstånd att sälja ett läkemedel som inte är godkänt för försäljning i Sverige. Detta framgår av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter), omtryckt och ändrad genom LVFS 2012:21. Se även 1 kap. 2 § förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel, för liknande definition. Ett läkemedel får enligt huvudregeln säljas först sedan det har godkänts för försäljning eller registrerats, se 5 § läkemedelslagen (1992:859). Av 5 § tredje stycket läkemedelslagen framgår att om det finns särskilda skäl får tillstånd till försäljning av ett läkemedel lämnas även i andra fall än som anges tidigare i bestämmelsen. Licens har sitt stöd i 5 § tredje stycket läkemedelslagen

Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel SOU 2014:20

230

(prop. 1991/92:107 s. 81). Begreppet licensläkemedel är inte definierat i någon författning men i denna utredning avses ett läkemedel som inte är godkänt för försäljning men som efter tillstånd från Läkemedelsverket får säljas för att tillgodose särskilda behov av läkemedel inom hälso- och sjukvården och den veterinärmedicinska verksamheten.

Av LVFS 2008:1 framgår att det bara är apotek som får ansöka om licens. Begreppet apotek är dock inte definierat i någon författning. Enligt nuvarande regelverk finns det tre typer av apotek, nämligen öppenvårdsapotek, extemporeapotek och sjukhusapotek. Ett öppenvårdsapotek är en inrättning för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Extemporeapotek är inte uttryckligen undantagna från LVFS 2008:1 men eftersom de inte får sälja läkemedel till konsument blir det inte aktuellt för dem att att erhålla licens. Bestämmelser om extemporeapotek finns i läkemedelslagen och i Läkemedelsverkets föreskrifter. Även för läkemedel som ska användas inom slutenvården efter rekvisition, krävs ansökan av apotek innan läkemedlet får lämnas ut för användning (se SOU 2013:23, avsnitt 6.5.1). I de fallen avses med apotek ”sjukhusapotek”. Regleringen av sjukhusapotek finns i 5 kap. lagen om handel med läkemedel och i Läkemedelsverkets föreskrifter.

Utredningens uppdrag avseende hanteringen av licenser avser framför allt öppenvårdsapotekens ansökan och förfarande. Syftet med utredningens uppdrag är att lämna förslag som ska underlätta för öppenvårdsapotekskunderna. Utredningen har inte sett anledning att se över regelverket för sjukhusapotekens ansökan om licens. Eftersom följande avsnitt framför allt kommer att röra öppenvårdsapotekens licenshantering avses med apotek i detta avsnitt just öppenvårdsapotek, om inte annat uttryckligen anges. Licens kan även beviljas för behandling av djur. Även i dessa fall ska ansökan göras av apotek. Det som diskuteras i detta kapitel har därför relevans även för veterinära licenser. Särskilda frågor beträffande handel med läkemedel för djur behandlas i utredningens fortsatta arbete.

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel

231

7.3 Vem ska få ansöka om licens?

Utredningens förslag: Det ska alltjämt vara apotek som ska

ansöka om tillstånd till försäljning av ett icke godkänt läkemedel (licens).

Skälen för utredningens förslag

Tänkbara aktörer

De aktörer som i första hand kan komma i fråga för att få ansöka om och få en licens beviljad är apoteken, som har uppgiften i nuläget, och förskrivarna. Med förskrivare avses enligt LVFS 2008:1 den som i Sverige är behörig att utöva läkar-, tandläkar- eller veterinäryrket. Att patienten, som normalt är den som har det största intresset av att licensen beviljas, skulle ansöka om licens för det läkemedel patienten har fått förskrivet är inte en realistisk lösning. I ett särskilt avsnitt berörs partihandelns roll vid licensansökan.

Tidigare diskussion kring vem som ska få ansöka om och kunna få en licens beviljad

Sveriges Apoteksförening har lämnat ett förslag till förändrad hantering och prissättning av licensläkemedel. Förslaget innebär att apotek inte ska ansöka om licens utan att det ska vara förskrivaren som ansöker till Läkemedelverket. Ansökan ska gälla rätt att behandla med läkemedlet. Enligt förslaget ska samtliga apotek kunna expediera alla beviljade licensläkemedel som förskrivs. Enligt förslaget skulle ledtiden förkortas och hanteringen av överklaganden skulle underlättas. Genom detta menar Sveriges Apoteksförening att endast en ansökan per patient skulle krävas och ökningen av licensansökningar därmed minska. Föreningen framför även att apoteken bör få skälig ersättning för licensläkemedelshanteringen (inklusive anskaffningsavgift).

Att förskrivaren skulle ansöka föreslogs redan i en skrivelse från 2007 från LFN (numera TLV), Apoteket AB och SKL, se avsnitt 6.12.2.

Läkemedelsverket diskuterade i sin rapport från år 2010 kring vem som ska utfärda licensansökan. Verket beskrev för- och nack-

Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel SOU 2014:20

232

delar med de två olika alternativen (apotek eller förskrivare) och framhöll att nuvarande ordning fungerade mycket väl och att i första hand behovet av omfattande förändringar i regelverket och IT-stödet samt de praktiska implikationerna för vården, talade mot att lämna över uppgiften att ansöka om licens till förskrivarna (se även avsnitt 6.12.5).

Fördelar och nackdelar med de olika alternativen

Tänkbara fördelar med att apoteken ansöker om licens Av lagen (2009:366) om handel med läkemedel följer att öppenvårdsapoteken är skyldiga att tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel. Tillhandahållandeskyldigheten avser således även licensläkemedel. Efterlevs inte denna skyldighet har Läkemedelsverket möjlighet att vidta åtgärder, t.ex. beslut om föreläggande eller förbud som också får förenas med vite men även återkalla tillståndet att driva öppenvårdsapotek. Det kan anses att rimligt att det är apoteket självt som ansvarar för att erforderliga tillstånd finns så att det kan uppfylla sina åligganden. Apoteken bör inte vara beroende av att någon annan ansöker om tillstånden.

Licensbeslutet innebär i dag ett försäljningstillstånd för ett läkemedel och det kan därför hävdas att det är logiskt att det är öppenvårdsapoteken som ansöker om licens eftersom det endast är öppenvårdsapotek som får sälja receptbelagda läkemedel till konsument. Licensläkemedel får endast skrivas ut på recept.

I och med att öppenvårdsapoteken hanterar stora mängder läkemedel från olika partihandlare och läkemedelsföretag har öppenvårdsapoteken stor kunskap om tillgängligheten till läkemedel, distributionsvägar och eventuella bristsituationer. Detta gäller även licensläkemedel.

Eftersom det alltid har varit apoteken som har ansökt om licens finns det väl upparbetade rutiner för ansökningsförfarandet. Vidare tycks hanteringen fungera väl.

Tänkbara nackdelar med att apoteken ansöker om licens I dag gäller licensbeslutet bara för det ansökande apoteket, inklusive alla apotek som ingår i samma juridiska person, vilket betraktas som en nackdel (se dock nedan angående diskussion om en ordning där

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel

233

licensen gäller på alla apotek även om det endast är ett apotek som har fått licensen beviljad).

Licensansökningarna uppfattas av öppenvårdsapoteken som en betungande uppgift. Licenser är vanligt förekommande och har ökat i antal under de senaste åren, även om det skedde en minskning under 2012 och 2013. Vidare är apoteken skyldiga att betala ansökningsavgift på 220 kronor oavsett om apoteket kommer att få expediera läkemedlet. Det finns således en risk för att apoteken inte får täckning för ansökningsavgiften. Den nya kommunikationslösningen (för beskrivning av denna se avsnitt 7.6) kommer dock att förenkla hanteringen för apoteken. Apotekens arbete med licensansökningar ersätts redan i dag genom handelsmarginalen.

En nackdel med att det är apoteken som ansöker om licens kan vara att förskrivarna inte skaffar sig kunskap om bl.a. tillgänglighet och kostnad för läkemedlet. Eftersom landstingen har ansvar för läkemedelskostnaderna kan det hävdas att det är rimligt att landstingen har förutsättningar och kunskap så att förskrivningen kan styras mot de kostnadseffektiva läkemedlen eller behandlingarna. I dagsläget känner förskrivaren inte alltid till vad licensläkemedlet kostar.

Tänkbara fördelar med att förskrivaren ansöker om licens Om ansökan görs av förskrivaren är det naturligt att licensen kan gälla på alla apotek. Förskrivaren har redan i dag en central roll genom att skriva motivering till licensansökan och underlag vid överklagande. Förskrivaren har också kontakt med patienten eller djurägaren och diskuterar behandlingsalternativ med honom eller henne. Ett sammanhållet ansvar för motivering, licensansökan och förskrivning kan eventuellt utgöra incitament att minska förskrivningen av licensläkemedel, när det finns andra möjliga behandlingsalternativ. För apoteken innebär en sådan ordning en avlastning. Bland aktörerna är apoteksbranschen uttalat positiv till förskrivaransökan eftersom ett onödigt mellanled försvinner och ledtiden förkortas samt hanteringen vid avslag och överklagande underlättas.

Tänkbara nackdelar med att förskrivaren ansöker om licens Om ansvaret för ansökan läggs på förskrivaren innebär det en ökad arbetsbelastning för förskrivarna. Mängden licensläkemedel som skrivs ut skiljer sig åt mellan dem som förskriver humanläkemedel

Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel SOU 2014:20

234

och dem som förskriver veterinärmedicinska läkemedel. Det finns också skillnader mellan olika specialiteter. Exempelvis hanterar barnläkare fler licenser än andra specialiteter. Av Läkemedelsverkets rapport 2013 om sjukvårdens behov av licensläkemedel framgår att läkemedel med flest beviljade licensansökningar tillhör terapiområdena ”nervsystemet” och ”hud”. För vissa grupper av förskrivare skulle arbetsbördan av att ta över ansökningsförfarandet således bli påtaglig medan andra, som sällan förskriver licensläkemedel, inte skulle påverkas av en sådan förändring i någon större utsträckning.

Att föra över ansökningsförfarandet på förskrivarna skulle även innebära ökade kostnader för förskrivarna eftersom de i så fall skulle ansvara för ansökningsavgiften till Läkemedelsverket. Det kan t.ex. inte anses rimligt att patienten, djurägaren eller apoteken skulle betala ansökningsavgiften om det är förskrivaren som ansöker. En fråga som då behöver besvaras är om förskrivarna/landstingen skulle behöva ersättas ekonomiskt för detta merarbete och om handelsmarginalen för apoteken borde sänkas. Vidare uppkommer frågan om vem som skulle stå för ansökningsavgiften beträffande veterinära licenser eftersom landstinget då inte är huvudman.

Förskrivarna (sjukvården) skulle också få ta ett ansvar för att licensläkemedlen kan anskaffas, ett ansvar som i dag enbart ligger på apoteken i och med deras tillhandahållandeskyldighet. Licensläkemedel finns ibland i lager hos partihandlare eller apotek, men i andra fall kan det krävas ett ganska omfattande arbete för att ta reda på var de finns tillgängliga. Även om apoteken skulle behålla tillhandahållandeskyldigheten skulle förskrivarna behöva försäkra sig om att licensläkemedlet finns att tillgå innan de ansöker om licens. Visar det sig att läkemedlet inte finns tillgängligt skulle förskrivaren i så fall behöva ansöka på nytt, vilket skulle drabba patienten i form av förseningar men även innebära en ökad administrativ börda för berörda. Förskrivarna skulle således behöva bygga upp täta kontakter med bl.a. apotek och partihandlare för att kunna ta reda på om licensläkemedlet finns tillgängligt innan en ansökan sker.

Läkemedelsverket uppskattar i sin rapport om licensläkemedel från 2010 (se även avsnitt 6.12.5) att kostnaden för vården att ta över ansökningsförfarandet kan uppgå till totalt 15–20 miljoner kronor. Därtill kommer kostnad för avrop av tjänster från apotek eller grossist.

Avgiftshanteringen torde också bli mycket mer komplicerad än vad som är fallet när det är apoteken som ansöker. Skulle det t.ex. vara den enskilde förskrivaren som ska betala eller landstinget? Vad

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel

235

skulle gälla för t.ex. privatläkarna, tandläkarna och veterinärerna, såsom de privatpraktiserande veterinärerna och de statligt anställda distriktveterinärerna. Om patienten av något skäl tvingas byta förskrivare kan det, om förslaget skulle bestå i att licensen bara gäller för ansökande förskrivare, bli nödvändigt att den nya förskrivaren ansöker om licens och betalar avgift. Det är osäkert vad som då skulle gälla om den andre förskrivaren arbetar på samma arbetsplats som den förste förskrivaren.

En ordning där förskrivaren skulle ansöka skulle också kräva stora förändringar av den kommunikationslösning som har tagits fram, se avsnitt 7.6. Det skulle också bli en nyordning där en tredje person ansöker om ett tillstånd som berättigar två andra personer, apoteket och patienten, till en överlåtelse (dvs. försäljningen av licensläkemedlet).

Slutsats

Utredningen anser att fördelarna med att behålla ordningen att det alltjämt ska vara apotek som ansöker om och beviljas licens väger över en ordning där förskrivarna skulle ta över ansvaret. Det har inte framkommit tillräckligt starka skäl för att föra över ansökningsförfarandet till förskrivarna. Ansökningsförfarandet bör lämpligen regleras i läkemedelsförordningen (2006:272). Som framgår nedan föreslår utredningen också ett bemyndigande i läkemedelslagen (1992:859).

Utredningen kommer i det följande att diskutera hur det, med ett sådant förslag, kan skapas en ordning där licensen kan gälla för samtliga apotek. Utredningen noterar att det kan vara lämpligt att se över nivån på den ansökningsavgift för licens som Läkemedelsverket tar ut. Exempelvis kan man fundera på förhållandet mellan anslagsfinansierad och avgiftsbelagd verksamhet. Utredningen noterar också att regeringen har avstått från att låta Läkemedelsverket ta ut årsavgift för licenser. Även nivån på handelsmarginalen kan behöva ses över. Utredningen noterar också att apoteken själva har möjlighet att sinsemellan reglera kostnaderna för ansökningsavgiften i förhållande till intjänandet av handelsmarginalen.

Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel SOU 2014:20

236

7.4 Licensansökan av annan än apotek eller förskrivare

Utredningens förslag: Den som har Läkemedelsverkets till-

stånd att bedriva partihandel med läkemedel och avser att sälja vacciner och serum till veterinärer får ansöka om tillstånd till försäljning av icke godkända vacciner och serum (licens).

Skälen för utredningens förslag

Inledning

I uppdraget ingår att se över hantering och användning av licensansökningar från andra än apotek. Utredningen ska analysera olika alternativ för att tillgodose de behov som finns av sådana licenser. I detta ligger att analysera vilka alternativ som är förenliga med gällande regelverk och vilka fördelar och nackdelar sådana alternativ har. Vid behov står det utredaren fritt att även analysera och lämna förslag på förändringar i gällande regelverk. Konsekvenserna av sådana eventuella förslag ska i så fall analyseras.

Läkemedelsverket hanterar årligen runt 70 000 ansökningar om licens varav drygt 13 000 avser läkemedel för djur. Så vitt utredningen erfar är det i dagsläget bara apotek och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som ansöker om licens hos Läkemedelsverket. Ansökningarna från SVA avser icke godkända vacciner avsedda för djur och är s.k. beredskapslicenser. SVA ansöker årligen om ett trettiotal beredskapslicenser. I det följande beskrivs utredningens förslag och bedömningar kring ansökningar om licens från andra än apotek.

Nuvarande reglering

Med detaljhandel avses enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel, försäljning av läkemedel till konsument, sjukvårdshuvudman, sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning eller till den som är behörig att förordna läkemedel. Med partihandel avses enligt samma lag, verksamhet som innefattar anskaffning, innehav, export, leverans eller sådan försäljning av läkemedel som inte är att anse som detaljhandel. Definitionen av detaljhandel överensstämmer i sak med den

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel

237

definition som fanns i 2 § första stycket lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. Definitionen av partihandel överensstämmer med den definition som fanns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:3) om tillstånd för partihandel med läkemedel.

Av lagen om handel med läkemedel framgår att endast den som har detaljhandelstillstånd, dvs. är ett öppenvårdsapotek, får bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument. Den som har partihandelstillstånd får dock bedriva detaljhandel med läkemedel till sjukvårdshuvudman, sjukhus och annan sjukvårdsinrättning, samt den som är behörig att förordna läkemedel. Den som har partihandelstillstånd får också sälja vacciner och serum till andra sjukvårdsinrättningar, läkare och veterinärer. Detta innebär, såvitt är av intresse i frågan om handel med läkemedel för djur, att den som har partihandelstillstånd får sälja vacciner och serum till veterinärer. All övrig detaljhandel (försäljning till konsument) av läkemedel för djur ska ske från ett öppenvårdsapotek, dvs. partihandlare får inte sälja direkt till djurägare. Motsvarande reglering fanns i 5 § lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. och nuvarande reglering innebär ingen förändring jämfört med vad som gällde enligt den lagen (prop. 2008/09:145 s. 425).

Innan bestämmelsen infördes i 5 § lagen om handel med läkemedel m.m. angavs i fjärde punkten i övergångsbestämmelserna till läkemedelsförordningen (1992:1752) att SBL Vaccin Aktiebolag hade rätt att sälja vacciner och serum till sjukvårdsinrättningar och läkare under en begränsad tid. Vidare hade Statens Veterinärmedicinska anstalt, enligt 8 § läkemedelsförordningen, utan begränsning i tid, rätt att sälja vacciner och serum till veterinärer. I samband med införandet av 5 § lagen om handel med läkemedel m.m. upphävdes 8 § läkemedelsförordningen.

Bakgrunden till nuvarande reglering i 4 kap. 1 § andra stycket lagen om handel med läkemedel om att den som har partihandelstillstånd får sälja vacciner och serum till andra sjukvårdsinrättningar, läkare och veterinärer, förefaller således ha sitt ursprung i SVA:s försäljning av vacciner och serum till veterinärer, vilken tidigare reglerades i läkemedelsförordningen från år 1992 (jfr prop. 1996/97:27 s. 118).

Utgångspunkten för regelverken kring försäljning av läkemedel är att utlämnandet till konsument ska gå via apotek. Det finns dock vissa undantag. Ett sådant undantag är jourdoser som regleras i LVFS 2009:13. Av bestämmelserna framgår att med jourdos avses läkemedel som vid behandlingstillfället lämnas ut i mindre antal

Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel SOU 2014:20

238

doser för att täcka patientens eller djurets behov till dess läkemedlet kan expedieras från öppenvårdsapotek. Läkemedel till djur får lämnas ut vid behandlingstillfället även för en begränsad behandlingsperiod, med hänsyn till ändamålet med behandlingen samt till djurägarens möjlighet att erhålla läkemedlet från öppenvårdsapotek. Förskrivare får endast lämna ut jourdos av sådana läkemedel som omfattas av rätten att förordna läkemedel. Utlämnande av jourdos från förskrivare får endast ske i samband med behandling och får inte äga rum i form av detaljhandel. Vid jourbehandling av ett flertal djur vid samma behandlingstillfälle får dock ersättning för direkta läkemedelskostnader tas ut i enlighet med Statens Jordbruksverks föreskrifter.

Det finns således en mer omfattande möjlighet att lämna ut jourdos på djursidan jämfört med humansidan. Regleringen infördes år 2003. Anledningen till att den vidgade möjligheten att lämna ut jourdos till djur infördes var att man ansåg att det på den veterinärmedicinska sidan förelåg andra praktiska och även geografiska förutsättningar såsom långa avstånd till apotek i kombination med att det kan vara svårt för en djurägare i lantbruket att lämna gården för att åka till apotek (SOU 2008:46 s. 83).

Veterinärer kan även tillämpa s.k. villkorad läkemedelsanvändning. Bestämmelser om villkorad läkemedelsanvändning finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning. Med villkorad läkemedelsanvändning avses enligt den föreskriften läkemedelsanvändning utan att veterinär kliniskt har undersökt enskilt djur eller djurgrupp i anslutning till användningen. Veterinär får förskriva läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning för att användas av djurhållare, för behandling av symtom eller förebyggande av sjukdom, i dennes besättning under vissa förutsättningar. Bl.a. ska djurhållaren ha genomgått en särskild utbildning. Vidare finns det krav på att veterinären ska upprätta noggranna skriftliga instruktioner om användning och hantering av läkemedlen samt besöka besättningen vid vissa intervall.

Av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter), framgår att endast apotek får ansöka om licens. Det finns inte några möjligheter att meddela dispens från de föreskrifterna. Med apotek avses öppenvårdsapotek och sjukhusapotek. I LVFS 2008:1 definierar Läkemedelsverket de olika typerna av licens som förekommer, nämligen enskild, generell, veterinär och beredskapslicens. Av föreskriften framgår att en beredskapslicens är en licens som i kris-

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel

239

eller katastrofsituationer tillgodoser behovet av licensläkemedel för att hindra spridning av patogener, toxiner, kemiska agens eller konsekvenser av radioaktiv strålning eller för att tillgodose behovet av antidoter och serum. SVA ska motivera beredskapslicenser för veterinärmedicinska läkemedel.

Överväganden

Utredningen ska se över hantering och ansökningar om licens från andra än apotek. Som beskrivs ovan är det i dagsläget bara SVA förutom apoteken som ansöker om licens.

När Läkemedelsverket beviljar ansökan om licens innebär det ett tillstånd till försäljning av det aktuella läkemedlet. Huvudregeln är att utlämnande av läkemedel ska ske från öppenvårdsapotek. För inrättningar för slutenvård för människa, dvs. sjukhus, finns en särskild reglering kring hur läkemedelsförsörjningen ska vara anordnad och sjukhusapotek har även möjlighet att ansöka om licens. Såvitt utredningen erfar fungerar ordningen med att sjukhusapotek ansöker om licens. Någon motsvarande ordning finns inte för djurens hälso- och sjukvård. Däremot kan den som har partihandelstillstånd få möjlighet att bedriva detaljhandel med vacciner och serum direkt till läkare och veterinär.

SVA ska enligt sin instruktion bl.a. utreda smittsamma djursjukdomars, inklusive zoonosers (sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur eller människor), uppkomst, orsak och spridningssätt samt medverka i förebyggandet och bekämpandet av dessa sjukdomar. SVA ska vidare upprätthålla en effektiv vaccinberedskap avseende smittsamma djursjukdomar inklusive zoonoser.

SVA har sedan länge bedrivit handel med vacciner med stöd av sitt partihandelstillstånd (jfr 4 kap 1 § lag (2009:366) om handel med läkemedel). SVA har även bedrivit handel med icke-godkända vacciner och för dessa vacciner ansökt om licens hos Läkemedelsverket. Försäljningen av vacciner direkt till veterinär sker med stöd av lagen (2009:366) om handel med läkemedel där det anges att den som har partihandelstillstånd, får sälja vacciner och serum till bl.a. veterinärer. Som följer av beskrivningen ovan framgår det av förarbetena till denna bestämmelse att regleringen framför allt var avsedd för SVA:s försäljning av vacciner. SVA menar att denna hantering sker som ett led i SVA:s fullgörande av sitt uppdrag att

Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel SOU 2014:20

240

upprätthålla en effektiv vaccinberedskap. Det finns dock inte några legala hinder för att även andra än SVA får sälja vacciner och serum till veterinärer, under förutsättning att de har partihandelstillstånd för det.

Av LVFS 2008:1 följer att endast apotek får ansöka om licens. Utredningen har i avsnitt 7.3 föreslagit att ordningen med att det är apotek som ansöker om licens, bör behållas. Som diskuteras i avsnittet betraktas en licens som ett försäljningstillstånd, dvs. genom en licens blir en försäljning av icke godkända läkemedel tillåten. Beträffande försäljningen av vacciner och serum direkt från partihandeln till veterinären sker det inte någon distribution via apoteket. Partihandlaren har så att säga, i enlighet med lagen om handel med läkemedel, övertagit apotekets roll i denna hantering. Utredningen har diskuterat kring två alternativ beträffande frågan om licensansökningar från andra än apotek.

Det första alternativet innebär att bara apotek får ansöka om licens. Det skulle medför att all försäljning av icke godkända vacciner och serum till veterinärer måste gå via apotek. De som enligt lagen om handel med läkemedel får sälja vacciner och serum till veterinärer, dvs. exempelvis SVA, skulle således bara få sälja godkända läkemedel men inte de icke godkända läkemedel som förutsätter licens. Ett sådant förslag kräver inte några författningsändringar eftersom det redan framgår av LVFS 2008:1 att det endast är apotek som får ansöka om licens.

Det andra alternativet innebär att den som får sälja också ska få ansöka om licens. Detta ligger i linje med den tidigare diskussionen om att licens är ett försäljningstillstånd och med nuvarande reglering om att den som har partihandelstillstånd får sälja vacciner och serum till veterinärer. Eftersom partihandlaren har övertagit apotekets roll i denna hantering förefaller det ändamålsenligt att partihandlaren också får ansöka om licens för att kunna sälja icke godkända vacciner och serum till veterinärer.

Slutsatser

Utredningen anser att det förefaller logiskt att låta dem som träder i apotekens ställe även få möjlighet att sälja icke-godkända vacciner och serum och att dessa, dvs. partihandlare, därmed borde ha möjlighet att ansöka om licens. Det undantag som innebär att partihandlare kan få tillstånd att bedriva detaljhandel med vacciner och

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel

241

serum är inte begränsat till godkända läkemedel. Ett krav på att licensansökan vid sådan försäljning ska göras av apotek skulle sannolikt innebära ökade kostnader. En lösning som möjliggör för partihandlare att ansöka om licens ligger väl i linje med utredningens bedömning att licensen även fortsättningsvis ska betraktas som ett försäljningstillstånd. Den föreslagna lösningen innebär att SVA kan fortsätta med den försäljning som bedrivs i dag men även att andra med partihandelstillstånd kan bedriva sådan handel. Detta bör kunna öka tillgängligheten till dessa vacciner (jämför utredningens uppdrag att förbättra tillgängligheten till läkemedel för djur). Möjligheten för veterinärer att köpa in icke godkända vacciner från flera aktörer borde även kunna bidra till prispress för dessa läkemedel (jämför utredningens uppdrag att öka prispress för läkemedel för djur).

Nuvarande reglering om vem som ska få ansöka om licens återfinns i Läkemedelsverkets föreskrifter, nämligen LVFS 2008:1. Utredningen föreslår i avsnitt 7.5 att regleringen av ansökningsförfarandet istället bör finnas i läkemedelsförordningen (2006:272). Regleringen om att den som har tillstånd att bedriva partihandel med läkemedel och avser att sälja vacciner och serum till veterinärer, får ansöka om licens bör återfinnas på samma normnivå, dvs. i läkemedelsförordningen.

Bestämmelsen är begränsad till den försäljning som sker till veterinärer, inte till de andra aktörer som nämns i 4 kap. 1 § lagen om handel med läkemedel, dvs. sjukvårdsinrättningar och läkare. Utredningen menar att det är främst inom det veterinärmedicinska området som behovet av denna förändring föreligger, särskilt som SVA bedrivit försäljning av icke-godkända vacciner i många år. Inom humanmedicinen är läkemedelsförsörjningen ordnat på annat vis med landsting och den särskilda regleringen kring sjukhusens läkemedelsförsörjning som så vitt utredningen erfar inneburit tillfredsställande tillgång till icke-godkända vacciner och serum. Vidare är bestämmelsen inte begränsad till den som har fått Läkemedelsverkets tillstånd att bedriva partihandel, utan bestämmelsen gäller även för den som har fått ett tillstånd beviljat av en behörig myndighet i annat EES-land. Av EU-regleringen som är genomförd i lagen om handel med läkemedel, framgår att medlemsstater måste erkänna partihandelstillstånd som utfärdats av andra medlemsstater (prop. 2012/13:40 s. 63). Utredningen ser inte någon anledning att i detta avseende diskriminera partihandelstillstånd som utfärdats i andra EES-länder. Vidare har utredningen inte sett anledning till att

Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel SOU 2014:20

242

begränsa ansökningsförfarandet till en viss typ av licenser, t.ex. beredskapslicenser, utan ansökan kan avse alla typer av licenser.

Ansökan om licens ska bara kunna göras av den som avser att sälja icke godkända vacciner och serum till veterinärer, dvs. inte av alla dem som bedriver partihandel med läkemedel. Det finns inte något krav på den som bedriver partihandel med läkemedel att tillhandahålla ett fullsortiment av läkemedel, utan partihandlare kan välja vilka läkemedel som de vill bedriva partihandel med (prop. 2008/09:145 s. 159). En ansökan om att bedriva partihandel med läkemedel ska innehålla uppgift om vilken typ av läkemedel som ansökan avser (2 kap. 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:11) om partihandel med läkemedel). Det är lämpligt att det i ansökan även anges om den som vill bedriva detaljhandel med läkemedel, avser att sälja vacciner och serum till veterinärer. Därmed kan Läkemedelsverket avgöra vilka partihandlare som kan ansöka om licens för försäljningen av icke godkända vacciner och serum till veterinärer.

Utredningen anser att Läkemedelsverkets beslut om licens i dessa fall enbart ska gälla för den partihandlare som ansökt om licensen. Ansökan om licens bör i dessa fall vanligen vara en del av en affärsrelation mellan partihandlaren och beställande veterinär, dvs. läkemedlet är avsett att levereras till veterinären och det är inte aktuellt att djurägaren ska hämta ut läkemedlet. Det ingår dessutom endast i utredningens uppdrag att se över hur apotekskunder kan hämta ut licensläkemedel på vilket apotek som helst oavsett vilket apotek som har beviljats försäljningslicensen.

Utredningen återkommer i senare betänkande kring eventuellt ytterligare krav på den som bedriver partihandel eller detaljhandel med läkemedel för djur, bl.a. avseende rapportering av statistik. De övervägandena är relevanta även för den som säljer vacciner och serum till veterinärer.

Läkemedelsverket bör i sina föreskrifter ange närmare bestämmelser om vem hos partihandlaren som ska ansvara för ansökan. En lämplig konstruktion skulle vara att den sakkunnige för verksamheten ska ansvara för ansökan. Vidare bör Läkemedelsverket i sina föreskrifter reglera vem som ska motivera ansökan om licens från en partihandlare. Det är inte orimligt att den inköpande veterinären ska stå för motiveringen. Ansökningar från SVA, avseende vacciner som behövs ur beredskapsperspektiv, skulle fortsatt kunna motiveras av veterinär anställd av SVA, men man kan även överväga om Jordbruksverket skulle stå för motiveringarna i dessa fall.

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel

243

Det bör vidare anges i Läkemedelsverkets föreskrifter hur ansökan ska göras. En möjlig väg är att även dessa ansökningar hanteras via den s.k. kommunikationslösning som är på väg att tas fram (se avsnitt 7.6).

Ansökningar om licens från partihandlare bör motivera samma avgift som om ansökan görs av ett apotek, dvs i dagsläget 220 kronor enligt förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel.

Avslutningsvis kan konstateras att utredningens uppdrag inte rör beredskapsfrågor, men att sådana aspekter ändå aktualiseras i samband med SVA:s hantering och försäljning av vacciner. Det kan finnas anledning att se över frågorna om den veterinärmedicinska beredskapen i särskild ordning.

7.5 Möjlighet att hämta ut licensläkemedel på valfritt öppenvårdsapotek

Utredningens förslag: Ett beslut om tillstånd till försäljning till

konsument av ett icke godkänt läkemedel (licens) ska gälla på samtliga öppenvårdsapotek.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vad som ska gälla vid tillstånd till försäljning av icke godkända läkemedel (licens).

Skälen för utredningens förslag

Inledning

Av direktiven till utredningen framgår uttryckligen att utredningen ska lämna förslag på en ordning som innebär att patienten ska kunna hämta ut licensläkemedel på valfritt apotek. Flera skäl kan åberopas till stöd för att licensbeslutet ska gälla på alla apotek. När Apoteket AB hade monopol på apoteksmarknaden gällde licensen på alla apotek. Efter omregleringen och konkurrensutsättningen av apoteksmarknaden har det skett en kraftig ökning av antalet licensansökningar, vilket inneburit en ökad arbetsbelastning för apoteken, Läkemedelsverket och förskrivarna. Det tar längre tid för patienten att få ut sitt läkemedel i de fall patienter går till ett apotek som inte ingår i samma juridiska person, t.ex. vid flytt eller semester på

Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel SOU 2014:20

244

annan ort eller när patienten av andra skäl hämtar ut sina läkemedel på olika apotek. Tillgängligheten kan således sägas ha blivit sämre i dessa situationer, vilket strider mot apoteksreformens intentioner.

I prop. 2008/09:145, s. 195 kommenterade regeringen skrivelsen från TLV (dåvarande LFN), SKL och Apoteket AB från maj 2007 med förslag till ändrat licensförfarande (för beskrivning av denna se avsnitt 6.12.2). Regeringen såg fördelar med förslaget men menade, i likhet med Apoteksmarknadsutredningen, att det var svårt att överblicka förslagets konsekvenser på en omreglerad marknad och att det därför inte var lämpligt att hantera frågan i samband med omregleringen. Regeringen menade att det bör vara patienten som, i samband med att förskrivning sker, väljer vid vilket apotek som läkemedlet ska hämtas ut. Det blir då det apoteket som ska ansöka om licens. Läkemedelsverkets beslut i licensärendet riktas till det apotek som ansökt om licensen. Regeringen lämnade inte några förslag i frågan.

Det finns alltså uppenbara fördelar med att låta beviljade licenser vara giltiga på alla öppenvårdsapotek. Det skulle leda till bättre tillgänglighet till licensläkemedel för patienten, som enklare och snabbare kan hämta ut sitt läkemedel på lämpligt apotek. Även patientsäkerheten kan i vissa fall stärkas genom att behandling kan påbörjas eller fortsätta utan onödiga avbrott. Färre licensansökningar innebär vidare att apoteken sparar tid och pengar, det minskar vårdens och djurhälsovårdens administration samt leder till minskad resursåtgång på Läkemedelsverket.

Som framgår ovan anser utredningen att det alltjämt bör vara apotek som ansöker om och beviljas licens. En ordning där licensläkemedlet ska kunna hämtas ut på samtliga öppenvårdsapotek kräver antingen att licensbeslutet gäller för samtliga apotek eller att det apotek som har fått licensen beviljad blir skyldigt att låta ett annat apotek lämna ut läkemedlet. Dessa två alternativ kommer att diskuteras nedan.

Behov av författningsändring?

I dag återfinns de flesta regler kring licenshanteringen i Läkemedelsverkets föreskrifter, däribland att det är ett apotek som ska ansöka om licens. Föreskrifterna är antagna med stöd av de allmänna bemyndigandena i 29 § läkemedelslagen (1992:859) och 10 kap. 5 § läkemedelsförordningen (2006:272). Det torde således i

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel

245

princip inte finnas några konstitutionella hinder för Läkemedelsverket att ändra sina föreskrifter så att det anges att en licens gäller för samtliga apotek. Som kommer att framgå av följande avsnitt kan det dock av systematiska och pedagogiska skäl finnas anledning att införa reglering på en annan normnivå än i myndighetsföreskrift. Utredningen kommer därför i det följande att redovisa de rättsliga överväganden som krävs för att skapa en ordning där licensbeslutet gäller på alla apotek.

I dag är licensbeslutet bara giltigt på det ansökande öppenvårdsapoteket men enligt Läkemedelsverkets praxis även för andra öppenvårdsapotek som ägs av samma juridiska person. Ett öppenvårdsapotek som önskar sälja ett icke godkänt läkemedel till konsument måste således ansöka om licens även när det redan finns en beviljad licens men licensen har beviljats ett annat apotek.

En förutsättning för att licensbeslutet ska kunna gälla på samtliga apotek är att samtliga apotek också får tillgång till nödvändiga uppgifter om licensbeslutet. En rättslig diskussion kring den s.k. kommunikationslösningen och behovet av bl.a. registerförfattningar finns i avsnitt 7.6.

Utredningen vill redan här påminna om att ordningen med att bevilja tillstånd till försäljning av icke godkända läkemedel bygger på en undantagsregel där huvudregeln är att endast godkända läkemedel får säljas. Beträffande godkända läkemedel finns det en innehavare av godkännande för försäljning, dvs. ett läkemedelsföretag. Beträffande läkemedel som säljs på licens finns inte motsvarande företag som ansöker och ansvarar för läkemedlet. Det är istället förskrivaren, med stöd av sin fria förskrivningsrätt, som väljer att förskriva ett icke godkänt läkemedel. Däremot är det apoteket som ansöker om licensen. Läkemedelsverket bedömer sedan om det är lämpligt att licens beviljas genom att pröva licensansökan. Licenshanteringens särart förutsätter således redan i dag vissa rättsliga särlösningar.

Bakgrund till nuvarande reglering

Att det enbart är apotek som får ansöka om försäljning av icke godkända läkemedel regleras i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) där det anges att ”Ansökan om licens ska göras av ett apotek”. Läkemedelsverket anför i sin rapport 2010 att regleringen

Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel SOU 2014:20

246

om licensläkemedel i LVFS 2008:1 är en följd av hur regleringen på området är uppbyggd (sidhänvisning saknas, rubrik 5).

Läkemedelslagen (1992:859) trädde i kraft år 1993 (prop. 1991/92:107) men innehöll inte några bestämmelser om licensansökan. Vem som skulle ansöka om licens diskuterades inte heller i förarbetena (se t.ex. prop. 1991/92:107 s. 81 och prop. 2005/06:70 s. 89). Dessförinnan återfanns regler kring läkemedel i läkemedelsförordningen (1962:701). Det fanns inte heller i den förordningen några bestämmelser rörande frågan om vem som skulle ansöka om licens. År 1993 trädde en ny läkemedelsförordning (1992:1752) i kraft. I 5 § den läkemedelsförordningen angavs att ansökan om godkännande för försäljning, erkännande av ett godkännande som har meddelats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller annat tillstånd till försäljning enligt 5 § läkemedelslagen (1992:859) ska göras av den som avser att sälja läkemedlet. I 7 § angavs att tillstånd till försäljning av läkemedel enligt 5 § tredje stycket läkemedelslagen (1992:859) får meddelas för att tillgodose särskilda behov av läkemedel i hälso- och sjukvården, att Läkemedelsverket prövar frågor om sådant tillstånd, att tillstånd får meddelas för viss tid samt att tillståndet får förenas med villkor till skydd för enskilda. Det fanns således inte någon specifik reglering i läkemedelsförordningen kring licensansökan utan ansökan skulle beträffande samtliga läkemedel, godkända som icke godkända, göras av den som avsåg att sälja läkemedlet. Läkemedelsförordningen (1992:1752) upphävdes den 1 maj 2006 och ersattes av läkemedelsförordningen (2006:272). Bestämmelser motsvarande dem i 6 och 7 §§läkemedelsförordningen återfinns numera i 3 kap. 18 § läkemedelsförordningen. Däremot finns inte någon bestämmelse som motsvarar 5 § läkemedelsförordningen (1992:1752) om vem som ska ansöka om tillstånd till försäljning enligt 5 § tredje stycket läkemedelslagen.

Den 1 juni 1995 trädde Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:7) om tillstånd för försäljning av icke godkänt läkemedel (licensläkemedel) i kraft. I 6 § LVFS 1995:7 angavs att ansökan om annan licens än rikslicens skulle göras av apotekschef eller motsvarande befattningshavare vid apotek.

Läkemedelsverket betonar i sin rapport 2010 att licensläkemedel säljs av apotek och att det därför är följdriktigt att den som ska sälja läkemedlet ansöker om tillstånd (licens) för det (avsnitt 5). Läkemedelsverket tolkar således bestämmelsen i 5 § läkemedelsförordningen (1992:1752) om ”den som avser att sälja läkemedlet” som apotek. Det är endast öppenvårdsapotek som får sälja recept-

SOU 2014:20 Överväganden och förslag om hantering och prissättning av licensläkemedel

247

belagda läkemedel till konsument.1 Licens förutsätter recept (2 kap. 1 § LVFS 2009:13).

Försäljning i tidigare led, t.ex. mellan apotek och partihandel anses inte kräva licens. Partihandlare behöver inte ha licens för att sälja licensläkemedel till apotek och apotek behöver inte heller ha licens för att få lagra förpackningar av licensläkemedel. Detta följer av Läkemedelsverkets praxis.

Bestämmelser om vem som ska få ansöka om licens har således sedan år 1995 reglerats genom Läkemedelsverkets föreskrifter, först i LVFS 1995:7 och sedan i LVFS 2008:1. Först genom LVFS 1995:7 infördes följaktligen en tydlig bestämmelse om att endast apotek får ansöka om licens.

Läkemedelsverket anför som sagt att beroende på hur regelverket kring vem som får sälja läkemedel är uppbyggt är det följdriktigt att det är den som vill sälja läkemedlet, dvs. apoteket, som ansöker om tillståndet. Emellertid ifrågasätter Läkemedelsverket i samma rapport om ordningen med att det enbart är apotek som får ansöka om licens, verkligen var avsedd att förhindra ett beslut om försäljningstillstånd på initiativ av annan än säljaren, och om en sådan ordning är välmotiverad. Läkemedelsverket konstaterar att regeringen tänkte sig tre typer av situationer då bestämmelsen i 5 § tredje stycket blir tillämplig, nämligen s.k. frilistning (dvs. att en vara eller grupp av varor övergångsvis tillåts för försäljning i avvaktan på prövning av ansökan om godkännande), licens samt andra undantagsbeslut i fråga om icke godkända läkemedel