Upphävd författning

Lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1987-01-08
Ändring införd
SFS 1987:12 i lydelse enligt SFS 1996:2
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt skall användas så att en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning främjas.

[K1]2 §  Bestämmelserna i 2 och 3 kap. skall tillämpas enligt vad som är föreskrivet i plan- och bygglagen (1987:10), vattenlagen (1983:291), miljöskyddslagen (1969:387), naturvårdslagen (1964:822), lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, väglagen (1971:948), lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, lagen (1978:160) om vissa rörledningar, luftfartslagen (1957:297), minerallagen (1991:45), lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon och lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Lag (1996:2)

2 kap. Grundläggande hushållningsbestämmelser

 • MÖD 2000:34:Lagligförklaring av dammbyggnad samt tillstånd att anlägga vattenkraftverk-----Miljööverdomstolen (MÖD) lagligförklarade en äldre dammbyggnad med villkor som medgav återgång till dämningshöjd som användes fram till 1960-talet. Vidare lämnade MÖD tillstånd till anläggandet av ett vattenkraftverk. I beräkningen av de ekonomiska fördelarna av verksamheten fann MÖD att samhällets bidrag till utbyggnaden av kraftverket skulle beaktas så att kostnaden reducerades med bidraget. Trots att miljökonsekvensbeskrivningen som ingivits i målet varit bristfällig, ansåg MÖD det klarlagt att de negativa verkningarna för natur- och kulturvärdena av kraftverket skulle blir små. Då skäl för s.k. verkställighetstillstånd inte framkommit, har yrkande härom ogillats.
 • RÅ 1993:97:Rättsprövning. Sedan länsstyrelses beslut enligt miljöskyddslagen (1969:387) att meddela visst tillstånd till bergtäkt överklagats till Koncessionsnämnden för miljöskydd av bl.a. ägarna till en närbelägen fastighet med åberopande av att beslutet stred mot deras enskilda intressen och mot vissa allmänna intressen, fann nämnden att överklagandena såvitt avsåg allmänna intressen inte kunde tas upp till prövning. Beslutet har i den delen ansetts strida mot en rättsregel i den mening som avses i lagen om rättsprövning av allmänna förvaltningsbeslut och har därför upphävts.
 • MÖD 2001:33:Tillstånd enligt miljöskyddslagen till flygverksamhet-----Vid prövningen av den befintliga och utökade verksamheten vid en flygplats godtog Miljööverdomstolen (MÖD) den bedömning som hade gjorts vid miljödomstolen, med undantag för flygtider och vissa bulleråtgärder. MÖD fann att verksamheten vad gällde näringslivsbaserat eller näringslivsanknutet flyg skulle begränsas till tidsintervallet 07.00-22.00. Vidare skulle bullerbegränsande åtgärder utföras på samtliga bostadshus (såväl permanenthus som fritidshus), skolor, fritidshem och daghem som hade uppförts före år 2000 och som stördes på visst vis.
 • MÖD 2004:40:Tillstånd enligt miljöskyddslagen till uppförande och drift av sex vindkraftverk inom Lunds och Eslövs kommuner-----Hinder har inte ansetts föreligga att uppföra och driva sex vindkraftverk nära varandra i ett högexploaterat öppet jordbruksområde mellan en riksväg och en starkt trafikerad europaväg. Ett av kraftverken skall uppföras något mindre än 400 m från ett bostadshus och Miljööverdomstolen, som i ett tidigare avgörande har ansett att 400 m bör vara ett minimiavstånd, har uttalat att en generellt angiven avståndsgräns endast är en riktlinje för bedömningen och att de faktiska förhållandena i varje enskilt fall är avgörande liksom kommunernas inställning till lokaliseringsfrågan. Av betydelse är också att sökanden åtagit sig att dämpa både buller och skuggbildning till nivåer som är acceptabla för närboende.

[K2]1 §  Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.

 • MÖD 2001:37:Tillstånd enligt miljöskyddslagen att anlägga vindkraftverk-----Ett företag sökte tillstånd till uppförandet av sex vindkraftsaggregat på en ö i Bohusläns kustband. Kommunen och länsstyrelsen avstyrkte den valda lokaliseringen med hänvisning till att området var utpekat som riksintresse enligt 2 kap. 6 § lagen om hushållning med naturresurser m.m. (NRL). Miljööverdomstolen fann att de höga naturvärdena skulle skadas påtagligt. Exploateringsföretaget bedömdes möta hinder enligt 3 kap. 1 § NRL varvid ansökan avslogs.
 • MÖD 2003:137:Förbud att uppföra ett vindkraftverk-----Ett vindkraftverk anmäldes till miljönämnden som godtog lokaliseringen. Miljööverdomstolen (MÖD) konstaterade efter överklagande av närboende att det inom området redan fanns ett stort antal vindkraftverk samt att den gällande översiktsplanen var under omarbetning. Vidare bedömde MÖD att lokaliseringen innebar en betydande påverkan på landskapsbilden samt att det skulle kunna uppstå bullerstörning för de boende i den närliggande bebyggelsen. Sammantaget kunde inte lokaliseringen godtas utan MÖD förbjöd uppförandet av verket.
 • RÅ 1993:97:Rättsprövning. Sedan länsstyrelses beslut enligt miljöskyddslagen (1969:387) att meddela visst tillstånd till bergtäkt överklagats till Koncessionsnämnden för miljöskydd av bl.a. ägarna till en närbelägen fastighet med åberopande av att beslutet stred mot deras enskilda intressen och mot vissa allmänna intressen, fann nämnden att överklagandena såvitt avsåg allmänna intressen inte kunde tas upp till prövning. Beslutet har i den delen ansetts strida mot en rättsregel i den mening som avses i lagen om rättsprövning av allmänna förvaltningsbeslut och har därför upphävts.
 • MÖD 2003:138:Tillstånd att uppföra och driva en vindkraftsanläggning----- Länsstyrelsen meddelade tillstånd till en gruppstation med sex vindkraftverk, varav fyra befintliga. Miljööverdomstolen (MÖD) konstaterade efter överklagande av närboende att det inom området redan fanns ett stort antal vindkraftverk samt att den gällande översiktsplanen var under omarbetning. Vad gällde de befintliga verken godtog MÖD lokaliseringen. De tillkommande verken var båda 20 m högre än de befintliga och skulle utsätta närboende för buller och beskuggning. Det ena verket hade därutöver en avvikande placering vilket skulle komma att påverka landskapsbilden på ett markant sätt. MÖD ogillade därför ansökan om tillstånd för de två verken.

[K2]2 §  Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.

 • RÅ 1993:97:Rättsprövning. Sedan länsstyrelses beslut enligt miljöskyddslagen (1969:387) att meddela visst tillstånd till bergtäkt överklagats till Koncessionsnämnden för miljöskydd av bl.a. ägarna till en närbelägen fastighet med åberopande av att beslutet stred mot deras enskilda intressen och mot vissa allmänna intressen, fann nämnden att överklagandena såvitt avsåg allmänna intressen inte kunde tas upp till prövning. Beslutet har i den delen ansetts strida mot en rättsregel i den mening som avses i lagen om rättsprövning av allmänna förvaltningsbeslut och har därför upphävts.

[K2]3 §  Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

[K2]4 §  Jord- och skogsbruk är näringar av nationell betydelse.

[S2]Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

[S3]Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

[K2]5 §  Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.

[S2]Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

 • MÖD 2001:27:Tillstånd att anlägga ett kraftverk-----Miljödomstolen hade meddelat tillstånd för ett kraftverket med villkor om minimivattentappning och fiskefrämjande åtgärder. Kommunen överklagade med hänvisning till företagets negativa inverkan på friluftslivet och de höga naturvärdena i området. Kommunen ansåg att det fanns andra fallsträckor som var mer lämpade för kraftproduktion. Miljööverdomstolen (MÖD) konstaterade att den aktuella fallsträckan var särskilt lämpad för energiproduktion medan inverkan på det rörliga friluftslivet skulle bli måttlig. De förväntade skadorna på bestånden av utter och flodpärlmussla kunde bedömas som ringa och skulle kunna motverkas genom byggande av fiskevägar och utsättning av öring. Företaget skulle inte heller hindra en utveckling och användning av området för friluftsliv och fiske. Ett utnyttjande av fallhöjden för det sökta företaget kunde enligt MÖD:s uppfattning snarast bedömas vara i linje med riksdagens ståndpunkter om fortsatt utbyggnad av småskalig vattenkraft och därmed vara lämplig markanvändning. Två ledamöter var skiljaktiga.

[K2]6 §  Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av områdenas naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.

[S2]Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturminnesvården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. Lag (1995:1199).

 • MÖD 2007:54:Tillstånd till vattenkraftverk ----- Rensningar, som skulle utföras nedströms en befintlig damm för att möjliggöra anläggande av en ny damm och ett vattenkraftverk, ansågs komma att medföra påtaglig skada på riksintresset genom att det rika harrbeståndet nedströms dammen därigenom skulle skadas. Företaget ansågs därför inte tillåtligt enligt 4 kap. 1 § miljöbalken.
 • MÖD 2002:7:Tillstånd enligt miljöskyddslagen till uppförande och drift av två vindkraftverk-----Ett bolag ansökte om tillstånd att uppföra och driva två vindkraftverk i närheten av Barsebäcks kärnkraftverk. Ansökan ogillades av miljödomstolen. Miljööverdomstolen ansåg att vindkraftverken visserligen skulle komma att förändra landskapsbilden, men att de inte skulle medföra påtagligt skada på naturvärdena i området. Något hinder enligt 2 kap. 6 § resp. 3 kap. 1 § lagen ( 1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. mot att meddela tillstånd fanns därför inte. Domstolen fann emellertid att både kommunen och länsstyrelsen hade motsatt sig den valda placeringen och att dessa myndigheters inställning normalt sett väger tungt i lokaliseringsfrågan. Då bolagets utredning ansågs mycket knapphändig och inte gav stöd för lokalisering av vindkraftverk utanför de områden som kommunen hade pekat ut som särskilt lämpliga för detta ändamål, avslogs överklagandet.
 • RÅ 1994:69:Fråga huruvida detaljplan har kunnat upphävas genom enkelt planförfarande i visst fall. Rättsprövning.
 • MÖD 2002:10:Förbud enligt naturvårdslagen att uppföra vindkraftverk----- Miljööverdomstolen fastställde det av en länsstyrelse meddelade förbudet då vindkraftverken skulle medföra väsentlig ändring av och skada på naturmiljön genom betydande påverkan på landskapsbilden i ett område med starka bevarandeintressen.
 • MÖD 2001:1:Tillstånd till muddring-----Miljööverdomstolen (MÖD) ogillade en ansökan om tillstånd enligt vattenlagen till muddring av en kanal då det inte ansågs visat att projektet var godtagbart från allmän planeringssynpunkt och då olägenheterna bedömdes vara större än fördelarna med företaget. MÖD pekade särskilt på det förhållande att området var utpekat som riksintresse för naturvården enligt lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. och att en närmare prövning utifrån de motstående intressena endast kunde göras i ett mål där det klarlagts att den båtled, som kanalen var en mindre del av, i sin helhet skulle komma att utföras om tillstånd gavs.
 • MÖD 2001:37:Tillstånd enligt miljöskyddslagen att anlägga vindkraftverk-----Ett företag sökte tillstånd till uppförandet av sex vindkraftsaggregat på en ö i Bohusläns kustband. Kommunen och länsstyrelsen avstyrkte den valda lokaliseringen med hänvisning till att området var utpekat som riksintresse enligt 2 kap. 6 § lagen om hushållning med naturresurser m.m. (NRL). Miljööverdomstolen fann att de höga naturvärdena skulle skadas påtagligt. Exploateringsföretaget bedömdes möta hinder enligt 3 kap. 1 § NRL varvid ansökan avslogs.
 • RÅ 2001:72:Vid en av Regeringsrätten företagen proportionalitetsprövning i ärende om dispens från strandskydd har den tilltänkte köparen av en fastighet ansetts företräda det enskilda intresse som skall vägas mot strandskyddsintresset. Rättsprövning.
 • RÅ 1996:44:Tillämpning av den s.k. proportionalitetsprincipen i rättsprövningsmål angående dispens från bestämmelser om strandskydd i naturvårdslagen (1964:822). Europamål.
 • MÖD 2001:27:Tillstånd att anlägga ett kraftverk-----Miljödomstolen hade meddelat tillstånd för ett kraftverket med villkor om minimivattentappning och fiskefrämjande åtgärder. Kommunen överklagade med hänvisning till företagets negativa inverkan på friluftslivet och de höga naturvärdena i området. Kommunen ansåg att det fanns andra fallsträckor som var mer lämpade för kraftproduktion. Miljööverdomstolen (MÖD) konstaterade att den aktuella fallsträckan var särskilt lämpad för energiproduktion medan inverkan på det rörliga friluftslivet skulle bli måttlig. De förväntade skadorna på bestånden av utter och flodpärlmussla kunde bedömas som ringa och skulle kunna motverkas genom byggande av fiskevägar och utsättning av öring. Företaget skulle inte heller hindra en utveckling och användning av området för friluftsliv och fiske. Ett utnyttjande av fallhöjden för det sökta företaget kunde enligt MÖD:s uppfattning snarast bedömas vara i linje med riksdagens ståndpunkter om fortsatt utbyggnad av småskalig vattenkraft och därmed vara lämplig markanvändning. Två ledamöter var skiljaktiga.
 • RÅ 1996:40:Rättsprövning. Regeringens beslut angående utvidgning av ett naturreservat med en mindre fastighet har ansetts strida mot vad som enligt 7 § naturvårdslagen krävs för bildande av naturreservat och därför upphävts.
 • RÅ 1993:97:Rättsprövning. Sedan länsstyrelses beslut enligt miljöskyddslagen (1969:387) att meddela visst tillstånd till bergtäkt överklagats till Koncessionsnämnden för miljöskydd av bl.a. ägarna till en närbelägen fastighet med åberopande av att beslutet stred mot deras enskilda intressen och mot vissa allmänna intressen, fann nämnden att överklagandena såvitt avsåg allmänna intressen inte kunde tas upp till prövning. Beslutet har i den delen ansetts strida mot en rättsregel i den mening som avses i lagen om rättsprövning av allmänna förvaltningsbeslut och har därför upphävts.
 • MÖD 2000:23:Tillstånd enligt vattenlagen till tillbyggnad av brygga-----Eftersom ansökan inte omfattade deponering av muddermassor ansåg Miljööverdomstolen att denna fråga skulle handläggas som särskilt ärende och att den prövningen inte skulle föregripas av villkor i förevarande mål. Villkoret upphävdes.
 • MÖD 2001:38:Tillstånd enligt miljöskyddslagen att anlägga två vindkraftverk----- Miljööverdomstolen (MÖD) bedömde att två vindkraftverk inte skulle medföra påtagliga skador på natur- och kulturvärdena eller friluftsintresset och att hinder enligt 2 kap. och 3 kap. lagen om hushållning med naturresurser m.m. därför inte förelåg. I lokaliseringsbedömningen enligt 4 § miljöskyddslagen fann MÖD emellertid att företaget skulle medföra en betydande påverkan på landskapsbilden i ett område med starka bevarandeintressen och med stor konkurrens om marken. Både kommunen och länsstyrelsen hade avstyrkt bifall till ansökan. Enligt domstolen var det i en sådan situation ett oavvisligt krav att ansökan innehåller utredning om alternativa lokaliseringar. Eftersom en sådan saknades kunde det inte anses att sökanden hade visat att den valda platsen medförde att ändamålet med vindkraftsverksamheten kunde vinnas med minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad varvid ansökan avslogs.
 • MÖD 2000:25:Tillstånd att leda bort grundvatten för byggande av planfri korsning mellan järnväg och väg-----Boende inom grundvattenbortledningens influensområde har ansetts berättigade att överklaga ett tillstånd trots att de endast åberopat allmänna intressen mot företaget. Miljööverdomstolen godtog att tillståndet gjorts beroende av att detaljplan skulle fastställas i efterhand i huvudsaklig överensstämmelse med den ansökta järnvägssträckningen. Däremot ansågs det vara rättegångsfel att miljödomstol hade meddelat tillståndet utan att göra en bedömning av den samhällsekonomiska nyttan av företaget, trots att förutsättningarna om särskild prövning enligt 3 kap. 6 § vattenlagen inte var för handen. Rättegångsfelet hade emellertid inte inverkat på målets utgång och tillståndet fastställdes.
 • RÅ 1996:56:Förutsättningar för förbud enligt 20 § andra stycket naturvårdslagen mot plantering av skog på tidigare åkermark. Europamål.

[K2]7 §  Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.

[S2]Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

 • MÖD 2001:27:Tillstånd att anlägga ett kraftverk-----Miljödomstolen hade meddelat tillstånd för ett kraftverket med villkor om minimivattentappning och fiskefrämjande åtgärder. Kommunen överklagade med hänvisning till företagets negativa inverkan på friluftslivet och de höga naturvärdena i området. Kommunen ansåg att det fanns andra fallsträckor som var mer lämpade för kraftproduktion. Miljööverdomstolen (MÖD) konstaterade att den aktuella fallsträckan var särskilt lämpad för energiproduktion medan inverkan på det rörliga friluftslivet skulle bli måttlig. De förväntade skadorna på bestånden av utter och flodpärlmussla kunde bedömas som ringa och skulle kunna motverkas genom byggande av fiskevägar och utsättning av öring. Företaget skulle inte heller hindra en utveckling och användning av området för friluftsliv och fiske. Ett utnyttjande av fallhöjden för det sökta företaget kunde enligt MÖD:s uppfattning snarast bedömas vara i linje med riksdagens ståndpunkter om fortsatt utbyggnad av småskalig vattenkraft och därmed vara lämplig markanvändning. Två ledamöter var skiljaktiga.

[K2]8 §  Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.

[S2]Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

 • MÖD 2001:27:Tillstånd att anlägga ett kraftverk-----Miljödomstolen hade meddelat tillstånd för ett kraftverket med villkor om minimivattentappning och fiskefrämjande åtgärder. Kommunen överklagade med hänvisning till företagets negativa inverkan på friluftslivet och de höga naturvärdena i området. Kommunen ansåg att det fanns andra fallsträckor som var mer lämpade för kraftproduktion. Miljööverdomstolen (MÖD) konstaterade att den aktuella fallsträckan var särskilt lämpad för energiproduktion medan inverkan på det rörliga friluftslivet skulle bli måttlig. De förväntade skadorna på bestånden av utter och flodpärlmussla kunde bedömas som ringa och skulle kunna motverkas genom byggande av fiskevägar och utsättning av öring. Företaget skulle inte heller hindra en utveckling och användning av området för friluftsliv och fiske. Ett utnyttjande av fallhöjden för det sökta företaget kunde enligt MÖD:s uppfattning snarast bedömas vara i linje med riksdagens ståndpunkter om fortsatt utbyggnad av småskalig vattenkraft och därmed vara lämplig markanvändning. Två ledamöter var skiljaktiga.
 • MÖD 2001:38:Tillstånd enligt miljöskyddslagen att anlägga två vindkraftverk----- Miljööverdomstolen (MÖD) bedömde att två vindkraftverk inte skulle medföra påtagliga skador på natur- och kulturvärdena eller friluftsintresset och att hinder enligt 2 kap. och 3 kap. lagen om hushållning med naturresurser m.m. därför inte förelåg. I lokaliseringsbedömningen enligt 4 § miljöskyddslagen fann MÖD emellertid att företaget skulle medföra en betydande påverkan på landskapsbilden i ett område med starka bevarandeintressen och med stor konkurrens om marken. Både kommunen och länsstyrelsen hade avstyrkt bifall till ansökan. Enligt domstolen var det i en sådan situation ett oavvisligt krav att ansökan innehåller utredning om alternativa lokaliseringar. Eftersom en sådan saknades kunde det inte anses att sökanden hade visat att den valda platsen medförde att ändamålet med vindkraftsverksamheten kunde vinnas med minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad varvid ansökan avslogs.

[K2]9 §  Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.

[S2]Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

[K2]10 §  Om ett område enligt 5--8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller en del av detta för en anläggning för total- försvaret skall försvarsintresset ges företräde.

[S2]Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot hushållningsbestämmel- serna i 3 kap.

 • MÖD 2001:27:Tillstånd att anlägga ett kraftverk-----Miljödomstolen hade meddelat tillstånd för ett kraftverket med villkor om minimivattentappning och fiskefrämjande åtgärder. Kommunen överklagade med hänvisning till företagets negativa inverkan på friluftslivet och de höga naturvärdena i området. Kommunen ansåg att det fanns andra fallsträckor som var mer lämpade för kraftproduktion. Miljööverdomstolen (MÖD) konstaterade att den aktuella fallsträckan var särskilt lämpad för energiproduktion medan inverkan på det rörliga friluftslivet skulle bli måttlig. De förväntade skadorna på bestånden av utter och flodpärlmussla kunde bedömas som ringa och skulle kunna motverkas genom byggande av fiskevägar och utsättning av öring. Företaget skulle inte heller hindra en utveckling och användning av området för friluftsliv och fiske. Ett utnyttjande av fallhöjden för det sökta företaget kunde enligt MÖD:s uppfattning snarast bedömas vara i linje med riksdagens ståndpunkter om fortsatt utbyggnad av småskalig vattenkraft och därmed vara lämplig markanvändning. Två ledamöter var skiljaktiga.
 • MÖD 2001:38:Tillstånd enligt miljöskyddslagen att anlägga två vindkraftverk----- Miljööverdomstolen (MÖD) bedömde att två vindkraftverk inte skulle medföra påtagliga skador på natur- och kulturvärdena eller friluftsintresset och att hinder enligt 2 kap. och 3 kap. lagen om hushållning med naturresurser m.m. därför inte förelåg. I lokaliseringsbedömningen enligt 4 § miljöskyddslagen fann MÖD emellertid att företaget skulle medföra en betydande påverkan på landskapsbilden i ett område med starka bevarandeintressen och med stor konkurrens om marken. Både kommunen och länsstyrelsen hade avstyrkt bifall till ansökan. Enligt domstolen var det i en sådan situation ett oavvisligt krav att ansökan innehåller utredning om alternativa lokaliseringar. Eftersom en sådan saknades kunde det inte anses att sökanden hade visat att den valda platsen medförde att ändamålet med vindkraftsverksamheten kunde vinnas med minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad varvid ansökan avslogs.

3 kap. Särskilda hushållningsbestämmelser för vissa områden i landet

 • MÖD 2000:34:Lagligförklaring av dammbyggnad samt tillstånd att anlägga vattenkraftverk-----Miljööverdomstolen (MÖD) lagligförklarade en äldre dammbyggnad med villkor som medgav återgång till dämningshöjd som användes fram till 1960-talet. Vidare lämnade MÖD tillstånd till anläggandet av ett vattenkraftverk. I beräkningen av de ekonomiska fördelarna av verksamheten fann MÖD att samhällets bidrag till utbyggnaden av kraftverket skulle beaktas så att kostnaden reducerades med bidraget. Trots att miljökonsekvensbeskrivningen som ingivits i målet varit bristfällig, ansåg MÖD det klarlagt att de negativa verkningarna för natur- och kulturvärdena av kraftverket skulle blir små. Då skäl för s.k. verkställighetstillstånd inte framkommit, har yrkande härom ogillats.
 • RÅ 2001:72:Vid en av Regeringsrätten företagen proportionalitetsprövning i ärende om dispens från strandskydd har den tilltänkte köparen av en fastighet ansetts företräda det enskilda intresse som skall vägas mot strandskyddsintresset. Rättsprövning.
 • RÅ 1996:44:Tillämpning av den s.k. proportionalitetsprincipen i rättsprövningsmål angående dispens från bestämmelser om strandskydd i naturvårdslagen (1964:822). Europamål.
 • RÅ 2004:14:Beslut att tillåta ombyggnad av kraftverk i vattenområde som skyddats enligt lagen om hushållning med naturresurser har upphävts, eftersom vattenföretaget ansetts medföra mer än obetydlig miljöpåverkan. Rättsprövning.
 • MÖD 2004:40:Tillstånd enligt miljöskyddslagen till uppförande och drift av sex vindkraftverk inom Lunds och Eslövs kommuner-----Hinder har inte ansetts föreligga att uppföra och driva sex vindkraftverk nära varandra i ett högexploaterat öppet jordbruksområde mellan en riksväg och en starkt trafikerad europaväg. Ett av kraftverken skall uppföras något mindre än 400 m från ett bostadshus och Miljööverdomstolen, som i ett tidigare avgörande har ansett att 400 m bör vara ett minimiavstånd, har uttalat att en generellt angiven avståndsgräns endast är en riktlinje för bedömningen och att de faktiska förhållandena i varje enskilt fall är avgörande liksom kommunernas inställning till lokaliseringsfrågan. Av betydelse är också att sökanden åtagit sig att dämpa både buller och skuggbildning till nivåer som är acceptabla för närboende.

[K3]1 §  De områden som anges i 2--7 §§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd i dessa områden endast om hinder inte möter enligt 2--7 §§ och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

[S2]Bestämmelserna i första stycket och 2--6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringlivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör bestämmelserna inte heller hinder för anläggningar för utvinning av sådana fyndigheter av ämnen eller material som avses i 2 kap. 7 § andra stycket. Lag (1994:1616).

 • MÖD 2007:54:Tillstånd till vattenkraftverk ----- Rensningar, som skulle utföras nedströms en befintlig damm för att möjliggöra anläggande av en ny damm och ett vattenkraftverk, ansågs komma att medföra påtaglig skada på riksintresset genom att det rika harrbeståndet nedströms dammen därigenom skulle skadas. Företaget ansågs därför inte tillåtligt enligt 4 kap. 1 § miljöbalken.
 • MÖD 2002:7:Tillstånd enligt miljöskyddslagen till uppförande och drift av två vindkraftverk-----Ett bolag ansökte om tillstånd att uppföra och driva två vindkraftverk i närheten av Barsebäcks kärnkraftverk. Ansökan ogillades av miljödomstolen. Miljööverdomstolen ansåg att vindkraftverken visserligen skulle komma att förändra landskapsbilden, men att de inte skulle medföra påtagligt skada på naturvärdena i området. Något hinder enligt 2 kap. 6 § resp. 3 kap. 1 § lagen ( 1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. mot att meddela tillstånd fanns därför inte. Domstolen fann emellertid att både kommunen och länsstyrelsen hade motsatt sig den valda placeringen och att dessa myndigheters inställning normalt sett väger tungt i lokaliseringsfrågan. Då bolagets utredning ansågs mycket knapphändig och inte gav stöd för lokalisering av vindkraftverk utanför de områden som kommunen hade pekat ut som särskilt lämpliga för detta ändamål, avslogs överklagandet.
 • MÖD 2002:10:Förbud enligt naturvårdslagen att uppföra vindkraftverk----- Miljööverdomstolen fastställde det av en länsstyrelse meddelade förbudet då vindkraftverken skulle medföra väsentlig ändring av och skada på naturmiljön genom betydande påverkan på landskapsbilden i ett område med starka bevarandeintressen.
 • MÖD 2001:37:Tillstånd enligt miljöskyddslagen att anlägga vindkraftverk-----Ett företag sökte tillstånd till uppförandet av sex vindkraftsaggregat på en ö i Bohusläns kustband. Kommunen och länsstyrelsen avstyrkte den valda lokaliseringen med hänvisning till att området var utpekat som riksintresse enligt 2 kap. 6 § lagen om hushållning med naturresurser m.m. (NRL). Miljööverdomstolen fann att de höga naturvärdena skulle skadas påtagligt. Exploateringsföretaget bedömdes möta hinder enligt 3 kap. 1 § NRL varvid ansökan avslogs.
 • RÅ 1996:44:Tillämpning av den s.k. proportionalitetsprincipen i rättsprövningsmål angående dispens från bestämmelser om strandskydd i naturvårdslagen (1964:822). Europamål.
 • MÖD 2001:27:Tillstånd att anlägga ett kraftverk-----Miljödomstolen hade meddelat tillstånd för ett kraftverket med villkor om minimivattentappning och fiskefrämjande åtgärder. Kommunen överklagade med hänvisning till företagets negativa inverkan på friluftslivet och de höga naturvärdena i området. Kommunen ansåg att det fanns andra fallsträckor som var mer lämpade för kraftproduktion. Miljööverdomstolen (MÖD) konstaterade att den aktuella fallsträckan var särskilt lämpad för energiproduktion medan inverkan på det rörliga friluftslivet skulle bli måttlig. De förväntade skadorna på bestånden av utter och flodpärlmussla kunde bedömas som ringa och skulle kunna motverkas genom byggande av fiskevägar och utsättning av öring. Företaget skulle inte heller hindra en utveckling och användning av området för friluftsliv och fiske. Ett utnyttjande av fallhöjden för det sökta företaget kunde enligt MÖD:s uppfattning snarast bedömas vara i linje med riksdagens ståndpunkter om fortsatt utbyggnad av småskalig vattenkraft och därmed vara lämplig markanvändning. Två ledamöter var skiljaktiga.
 • MÖD 2000:37:Ansökan om tillstånd att anlägga och driva ett vattenkraftverk----- Anläggande av mikrokraftverk har inte ansetts samhällsekonomiskt motiverat med hänsyn till den ringa fördelen, jämfört med de skador som anläggningen medför för naturvärdena i området.
 • MÖD 2001:8:Tillstånd enligt miljöskyddslagen till vindkraftanläggning----- Lokaliseringen av fyra vindkraftverk i kustnära läge, men öster om E6:an, bedömdes vara förenlig med naturresurslagen då verken skulle uppföras i ett område som kommunen pekat ut som lämpligt. Den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder fick inte överstiga 40 dB(A). P g a brister i ansökan fann Miljööverdomstolen vidare att bolaget skulle samråda med länsstyrelsen ang kraftverkens närmare placering varvid skulle gälla att de inte fick stå närmare bostadshus än 400 m. De boende skulle även få möjlighet att påverka lokalisering av vägar och kabeldragningar.
 • MÖD 2000:23:Tillstånd enligt vattenlagen till tillbyggnad av brygga-----Eftersom ansökan inte omfattade deponering av muddermassor ansåg Miljööverdomstolen att denna fråga skulle handläggas som särskilt ärende och att den prövningen inte skulle föregripas av villkor i förevarande mål. Villkoret upphävdes.
 • MÖD 2001:38:Tillstånd enligt miljöskyddslagen att anlägga två vindkraftverk----- Miljööverdomstolen (MÖD) bedömde att två vindkraftverk inte skulle medföra påtagliga skador på natur- och kulturvärdena eller friluftsintresset och att hinder enligt 2 kap. och 3 kap. lagen om hushållning med naturresurser m.m. därför inte förelåg. I lokaliseringsbedömningen enligt 4 § miljöskyddslagen fann MÖD emellertid att företaget skulle medföra en betydande påverkan på landskapsbilden i ett område med starka bevarandeintressen och med stor konkurrens om marken. Både kommunen och länsstyrelsen hade avstyrkt bifall till ansökan. Enligt domstolen var det i en sådan situation ett oavvisligt krav att ansökan innehåller utredning om alternativa lokaliseringar. Eftersom en sådan saknades kunde det inte anses att sökanden hade visat att den valda platsen medförde att ändamålet med vindkraftsverksamheten kunde vinnas med minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad varvid ansökan avslogs.

[K3]2 §  Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön:

 • RÅ 1994:69:Fråga huruvida detaljplan har kunnat upphävas genom enkelt planförfarande i visst fall. Rättsprövning.
 • MÖD 2000:37:Ansökan om tillstånd att anlägga och driva ett vattenkraftverk----- Anläggande av mikrokraftverk har inte ansetts samhällsekonomiskt motiverat med hänsyn till den ringa fördelen, jämfört med de skador som anläggningen medför för naturvärdena i området.
 • MÖD 2001:8:Tillstånd enligt miljöskyddslagen till vindkraftanläggning----- Lokaliseringen av fyra vindkraftverk i kustnära läge, men öster om E6:an, bedömdes vara förenlig med naturresurslagen då verken skulle uppföras i ett område som kommunen pekat ut som lämpligt. Den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder fick inte överstiga 40 dB(A). P g a brister i ansökan fann Miljööverdomstolen vidare att bolaget skulle samråda med länsstyrelsen ang kraftverkens närmare placering varvid skulle gälla att de inte fick stå närmare bostadshus än 400 m. De boende skulle även få möjlighet att påverka lokalisering av vägar och kabeldragningar.
 • MÖD 2000:23:Tillstånd enligt vattenlagen till tillbyggnad av brygga-----Eftersom ansökan inte omfattade deponering av muddermassor ansåg Miljööverdomstolen att denna fråga skulle handläggas som särskilt ärende och att den prövningen inte skulle föregripas av villkor i förevarande mål. Villkoret upphävdes.

Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil

Kustområdet i Halland

Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden

Kustområdet i Skåne från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus

Kustområdena och skärgårdarna i Småland och Östergötland från Oskarshamn till Arkösund

Kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och Uppland från Oxelösund till Herräng och Singö

Kustområdet och skärgården i Ångermanland från Storfjärden vid Ångermanälvens mynning till Skagsudde

Kustområdet och skärgården i Norrbotten från Bondöfjärden till riksgränsen mot Finland

Öland

Gotland

Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne

Åsnen med öar och strandområden och områdena söder därom utmed Mörrumsån och vid sjön Mien till Pukaviksbukten och Listerlandet

Vänern med öar och strandområden

Vättern med öar och strandområden

Tiveden med områdena vid sjön Unden och sjön Viken samt området utmed Göta kanal mellan Karlsborg och Sjötorp
Området Dalsland--Nordmarken från Mellerud och sjön Ånimmen vid Vänern till sjösystemet från Dals-Ed i söder till Årjäng och Östervallskog i norr

Fryksdalen från Kil till Torsby samt området utmed övre delen av Klarälven inom Torsby kommun

Mälaren med öar och strandområden

Området Malingsbo--Kloten mellan Storå, Kopparberg, Smedjebacken och Skinnskatteberg

Området utmed Dalälven från Avesta till Skutskär
Siljan och Orsasjön med öar och strandområden samt området utmed Oreälven, sjön Skattungen och Oresjön med området söder därom över Gulleråsen och Boda till Rättvik

Området utmed Ljusnan från Färila till Bergvik

Vindelådalen
Fjällvärlden från Transtrandsfjällen i söder till Treriksröset med undantag för de fjällområden som anges i 5 §.

[K3]3 §  Inom kustområdena och skärgårdarna i Bohuslän från gränsen mot Norge till Brofjorden, i Småland och Östergötland från Simpevarp till Arkösund och i Ångermanland från Storfjärden vid Ångermanälvens mynning till Skagsudde samt på Öland får anläggningar som avses i 4 kap. 1 § första stycket inte komma till stånd.

 • MÖD 2000:23:Tillstånd enligt vattenlagen till tillbyggnad av brygga-----Eftersom ansökan inte omfattade deponering av muddermassor ansåg Miljööverdomstolen att denna fråga skulle handläggas som särskilt ärende och att den prövningen inte skulle föregripas av villkor i förevarande mål. Villkoret upphävdes.

[K3]4 §  Inom kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp och från Arkösund till Forsmark, utmed Gotlands kust, på Östergarn och Storsudret på Gotland samt på Fårö får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna.

[S2]Inom områden som avses i första stycket får anläggningar som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1--7 och 10--11 komma till stånd endast på platser där anläggningar som skall prövas enligt 4 kap. 1 § första stycket redan finns. Lag (1990:442).

 • MÖD 2002:7:Tillstånd enligt miljöskyddslagen till uppförande och drift av två vindkraftverk-----Ett bolag ansökte om tillstånd att uppföra och driva två vindkraftverk i närheten av Barsebäcks kärnkraftverk. Ansökan ogillades av miljödomstolen. Miljööverdomstolen ansåg att vindkraftverken visserligen skulle komma att förändra landskapsbilden, men att de inte skulle medföra påtagligt skada på naturvärdena i området. Något hinder enligt 2 kap. 6 § resp. 3 kap. 1 § lagen ( 1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. mot att meddela tillstånd fanns därför inte. Domstolen fann emellertid att både kommunen och länsstyrelsen hade motsatt sig den valda placeringen och att dessa myndigheters inställning normalt sett väger tungt i lokaliseringsfrågan. Då bolagets utredning ansågs mycket knapphändig och inte gav stöd för lokalisering av vindkraftverk utanför de områden som kommunen hade pekat ut som särskilt lämpliga för detta ändamål, avslogs överklagandet.
 • MÖD 2002:10:Förbud enligt naturvårdslagen att uppföra vindkraftverk----- Miljööverdomstolen fastställde det av en länsstyrelse meddelade förbudet då vindkraftverken skulle medföra väsentlig ändring av och skada på naturmiljön genom betydande påverkan på landskapsbilden i ett område med starka bevarandeintressen.
 • MÖD 2001:37:Tillstånd enligt miljöskyddslagen att anlägga vindkraftverk-----Ett företag sökte tillstånd till uppförandet av sex vindkraftsaggregat på en ö i Bohusläns kustband. Kommunen och länsstyrelsen avstyrkte den valda lokaliseringen med hänvisning till att området var utpekat som riksintresse enligt 2 kap. 6 § lagen om hushållning med naturresurser m.m. (NRL). Miljööverdomstolen fann att de höga naturvärdena skulle skadas påtagligt. Exploateringsföretaget bedömdes möta hinder enligt 3 kap. 1 § NRL varvid ansökan avslogs.
 • MÖD 2000:23:Tillstånd enligt vattenlagen till tillbyggnad av brygga-----Eftersom ansökan inte omfattade deponering av muddermassor ansåg Miljööverdomstolen att denna fråga skulle handläggas som särskilt ärende och att den prövningen inte skulle föregripas av villkor i förevarande mål. Villkoret upphävdes.
 • MÖD 2001:38:Tillstånd enligt miljöskyddslagen att anlägga två vindkraftverk----- Miljööverdomstolen (MÖD) bedömde att två vindkraftverk inte skulle medföra påtagliga skador på natur- och kulturvärdena eller friluftsintresset och att hinder enligt 2 kap. och 3 kap. lagen om hushållning med naturresurser m.m. därför inte förelåg. I lokaliseringsbedömningen enligt 4 § miljöskyddslagen fann MÖD emellertid att företaget skulle medföra en betydande påverkan på landskapsbilden i ett område med starka bevarandeintressen och med stor konkurrens om marken. Både kommunen och länsstyrelsen hade avstyrkt bifall till ansökan. Enligt domstolen var det i en sådan situation ett oavvisligt krav att ansökan innehåller utredning om alternativa lokaliseringar. Eftersom en sådan saknades kunde det inte anses att sökanden hade visat att den valda platsen medförde att ändamålet med vindkraftsverksamheten kunde vinnas med minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad varvid ansökan avslogs.

[K3]5 §  Inom fjällområdena Långfjället--Rogen, Sylarna--Helags, Skäckerfjällen, Burvattnet, Hotagsfjällen, Frostviken--Borgafjällen, Marsfjällen--Vardofjällen, Artfjället, Tärna--Vindelfjällen, Sarek--Mavas, Kebnekaise--Sjaunja, Rostu och Pessinki får bebyggelse och anläggningar komma till stånd endast om det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet. Andra åtgärder inom områdena får vidtas endast om det kan ske utan att områdenas karaktär påverkas.

 • MÖD 2000:37:Ansökan om tillstånd att anlägga och driva ett vattenkraftverk----- Anläggande av mikrokraftverk har inte ansetts samhällsekonomiskt motiverat med hänsyn till den ringa fördelen, jämfört med de skador som anläggningen medför för naturvärdena i området.
 • MÖD 2000:23:Tillstånd enligt vattenlagen till tillbyggnad av brygga-----Eftersom ansökan inte omfattade deponering av muddermassor ansåg Miljööverdomstolen att denna fråga skulle handläggas som särskilt ärende och att den prövningen inte skulle föregripas av villkor i förevarande mål. Villkoret upphävdes.

[K3]6 §  Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftända- mål får inte utföras i nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven med tillhörande vattenområden samt i följande vattenområden:

I DalälvenVästerdalälven uppströms Hummelforsen och Österdalälven uppströms Trängslet
I LjusnanVoxnan uppströms Vallhaga
I LjunganLjungan uppströms Storsjön samt Gimån uppströms Holmsjön
I IndalsälvenÅreälven, Ammerån, Storån -- Dammån samt Hårkan

[S2]I Ångermanälven Lejarälven, Storån uppströms Klumpvattnet, Långselån--Rörströmsälven, Saxån, Ransarån uppströms Ransarn samt Vojmån uppströms Vojmsjön

 • MÖD 2004:49:Lagligförklaring-----Rensningsarbeten som utförts i en nationalälv har lagligförklarats med hänsyn till att arbetena utförts på en sträcka av älven där vattenutbyggnad redan har företagits och att vattenföretaget förorsakat endast obetydlig miljöpåverkan.
 • MÖD 2000:23:Tillstånd enligt vattenlagen till tillbyggnad av brygga-----Eftersom ansökan inte omfattade deponering av muddermassor ansåg Miljööverdomstolen att denna fråga skulle handläggas som särskilt ärende och att den prövningen inte skulle föregripas av villkor i förevarande mål. Villkoret upphävdes.
 • RÅ 2004:14:Beslut att tillåta ombyggnad av kraftverk i vattenområde som skyddats enligt lagen om hushållning med naturresurser har upphävts, eftersom vattenföretaget ansetts medföra mer än obetydlig miljöpåverkan. Rättsprövning.

Vapstälven

Moälven

Lögdeälven

Öreälven

I Umeälven Tärnaån, Girjesån och Juktån uppströms Fjosoken

Sävarån I Skellefteälven källflödena uppströms Sädvajaure respektive Riebnes samt Malån

Byskeälven
Åbyälven
I Luleälven Stora Luleälven uppströms Akkajaure, Lilla Luleälven uppströms Skalka och Tjaktjajaure samt Pärlälven
Råneälven Emån Bräkneån Mörrumsån Fylleån I Enningdalsälven Enningdalsälven uppströms riksgränsen till Norge
Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte heller utföras i följande älvsträckor:
I Klarälvensträckan mellan Höljes och Edebäck
I DalälvenVästerdalälven nedströms Skiffsforsen samt Dalälven nedströms Näs bruk
I Ljusnansträckan mellan Hede och Svegsjön samt sträckan mellan Laforsen och Arbråsjöarna
I Ljungansträckan mellan Havern och Holmsjön samt sträckan nedströms Viforsen
I IndalsälvenLångan nedströms Landösjön
I Ångermanälven Faxälven mellan Edsele och Helgumsjön
I UmeälvenTärnaforsen mellan Stor-Laisan och Gäuta
Första och andra styckena gäller inte vattenföretag som förorsakar endast obetydlig miljöpåverkan. Lag (1993:189).

[K3]7 §  Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark.

[S2]Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. Lag (1994:1616).

 • RÅ 1997:18:Enligt 3 kap. 7 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. får inom nationalstadsparken, dvs. området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken- Djurgården, nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö. Anläggandet inom viss del av parken av en betongtunnel för en trafikled i ett från markytan öppet schakt har ansetts innebära sådant intrång. Rättsprövning av regeringsbeslut angående detaljplan.
 • RÅ 1996:44:Tillämpning av den s.k. proportionalitetsprincipen i rättsprövningsmål angående dispens från bestämmelser om strandskydd i naturvårdslagen (1964:822). Europamål.
 • MÖD 2000:23:Tillstånd enligt vattenlagen till tillbyggnad av brygga-----Eftersom ansökan inte omfattade deponering av muddermassor ansåg Miljööverdomstolen att denna fråga skulle handläggas som särskilt ärende och att den prövningen inte skulle föregripas av villkor i förevarande mål. Villkoret upphävdes.

[K4]1 §  Följande slag av nya anläggningar får inte utföras utan tillstånd av regeringen:

 1. järn- och stålverk, metallverk och ferrolegeringsverk,
 2. massafabriker och pappersbruk,
 3. fabriker för raffinering av råolja eller för tung petrokemisk produktion,
 4. fabriker för framställning av baskemikalier eller gödselmedel,
 5. cementfabriker,
 6. anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas av regeringen enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt anläggningar för att bryta uranhaltigt material eller andra ämnen som kan användas för framställning av kärnbränsle,
 7. förbränningsanläggningar om anläggningen har en tillförd effekt om minst 200 megawatt,
 8. gruppstationer för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat med en sammanlagd uteffekt av minst 10 megawatt,
 9. anläggningar för lagring av minst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas,
 10. anläggningar för behandling av miljöfarligt avfall om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen härrör från andra inrättningar och mer än 10 000 ton miljöfarligt avfall årligen förbränns eller på annat sätt slutligt omhändertas vid anläggningen,
 11. anläggningar för att utvinna ämnen eller material inom de områden som anges i 3 kap. 5 §.

[S2]Tillstånd av regeringen krävs även för att bygga plattformar som är avsedda att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden och för att ankra eller förtöja sådana plattformar för reparation, ombyggnad eller av annan anledning. Lag (1990:442).

 • RÅ 1999:76:Regeringens beslut angående upphörande av rätten att driva kärnkraftsreaktorn Barsebäck 1 har inte ansetts strida mot någon rättsregel.
 • MÖD 2001:38:Tillstånd enligt miljöskyddslagen att anlägga två vindkraftverk----- Miljööverdomstolen (MÖD) bedömde att två vindkraftverk inte skulle medföra påtagliga skador på natur- och kulturvärdena eller friluftsintresset och att hinder enligt 2 kap. och 3 kap. lagen om hushållning med naturresurser m.m. därför inte förelåg. I lokaliseringsbedömningen enligt 4 § miljöskyddslagen fann MÖD emellertid att företaget skulle medföra en betydande påverkan på landskapsbilden i ett område med starka bevarandeintressen och med stor konkurrens om marken. Både kommunen och länsstyrelsen hade avstyrkt bifall till ansökan. Enligt domstolen var det i en sådan situation ett oavvisligt krav att ansökan innehåller utredning om alternativa lokaliseringar. Eftersom en sådan saknades kunde det inte anses att sökanden hade visat att den valda platsen medförde att ändamålet med vindkraftsverksamheten kunde vinnas med minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad varvid ansökan avslogs.

[K4]2 §  Om en anläggning eller en åtgärd, som inte omfattas av kravet på tillstånd enligt 1 §, kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande beskaffenhet, får regeringen i ett visst fall besluta att anläggningen eller åtgärden inte får utföras utan tillstånd enligt detta kapitel.

[S2]Statliga myndigheter som får kännedom om anläggningar och åtgärder som avses i första stycket skall underrätta regeringen om detta.

 • RÅ 1994:96:Fråga om behörighet att ansöka om rättsprövning av beslut som regeringen meddelat i ärende om tillstånd enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (I) respektive ärende där regeringen enligt 11 kap. 3 § vattenlagen (1983:291) förbehållit sig prövningen av tillåtligheten av vattenföretag (II) (Öresundsbron).

[K4]3 §  Tillstånd enligt 1 eller 2 § får lämnas om hinder inte möter på grund av bestämmelserna i 2 eller 3 kap. eller med hänsyn till andra allmänna planeringssynpunkter och om kommunfullmäktige har tillstyrkt att tillstånd lämnas.

[S2]I fråga om anläggning som sägs i 4 kap. 1 § första stycket 6, om den avser mellanlagring eller slutlig förvaring av kärnämne eller kärnavfall, eller anläggning som sägs i 4 kap. 1 § första stycket 7, 8, 9 eller 10 får, om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att anläggningen kommer till stånd, regeringen lämna tillstånd även om kommunfullmäktige inte har tillstyrkt detta. Vad nu sagts gäller inte, om en lämplig plats för anläggningen anvisats inom annan kommun som kan antas godta en placering där, eller, i annat fall, om en annan plats bedöms vara lämpligare. Lag (1990:442).

 • RÅ 1994:96:Fråga om behörighet att ansöka om rättsprövning av beslut som regeringen meddelat i ärende om tillstånd enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (I) respektive ärende där regeringen enligt 11 kap. 3 § vattenlagen (1983:291) förbehållit sig prövningen av tillåtligheten av vattenföretag (II) (Öresundsbron).

[K4]4 §  Om det finns särskilda skäl, får regeringen i ett visst fall medge undantag från kravet på tillstånd enligt 1 §.

[K4]5 §  Tillstånd enligt 1 eller 2 § får förenas med villkor för att tillgodose allmänna intressen och göras beroende av att saken inom viss tid fullföljs genom ansökan om prövning enligt miljöskyddslagen (1969:387).

[K4]6 §  Till böter eller fängelse i högst två år skall den dömas som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. påbörjar en anläggning eller vidtar någon annan åtgärd som anges i 1 § utan att regeringen har meddelat tillstånd eller medgett undantag från kravet på tillstånd,
 2. påbörjar eller fortsätter utförandet av en anläggning eller en åtgärd sedan regeringen enligt 2 § har beslutat att anläggningen eller åtgärden inte får utföras utan tillstånd, eller
 3. inte rättar sig efter ett villkor eller en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av detta kapitel, om överträdelsen inte är ringa.

5 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar

 • RÅ 1999:76:Regeringens beslut angående upphörande av rätten att driva kärnkraftsreaktorn Barsebäck 1 har inte ansetts strida mot någon rättsregel.

[K5]1 §  En ansökan om tillstånd för en anläggning eller en åtgärd som avses i 4 kap. skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Lag (1991:650).

 • RÅ 1999:76:Regeringens beslut angående upphörande av rätten att driva kärnkraftsreaktorn Barsebäck 1 har inte ansetts strida mot någon rättsregel.

[K5]2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i ärenden enligt någon av de lagar som anges i 1 kap. 2 § skall upprättas en miljökonsekvensbeskrivning enligt detta kapitel. Lag (1991:650).

 • RÅ 2004:109:Vid rättsprövning av ett regeringsbeslut har konstaterats att regeringen begått ett fel vid ärendets avgörande. Regeringens beslut har trots detta inte upphävts då det med hänsyn till senare tillkommen utredning ansetts uppenbart att felet inte påverkat utgången i sak.

[K5]3 §  Miljökonsekvensbeskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser. Lag (1991:650).

 • RÅ 1999:76:Regeringens beslut angående upphörande av rätten att driva kärnkraftsreaktorn Barsebäck 1 har inte ansetts strida mot någon rättsregel.
 • RÅ 2004:109:Vid rättsprövning av ett regeringsbeslut har konstaterats att regeringen begått ett fel vid ärendets avgörande. Regeringens beslut har trots detta inte upphävts då det med hänsyn till senare tillkommen utredning ansetts uppenbart att felet inte påverkat utgången i sak.

[K5]4 §  Miljökonsekvensbeskrivningen skall bekostas av den som ansvarar för verksamheten eller som skall vidta åtgärden i fråga. Lag (1991:650).

6 kap. Myndigheternas uppgifter, ansvarsfördelning m. m.

[K6]1 §  Varje myndighet som skall tillämpa denna lag skall se till att sådana planer enligt plan- och bygglagen (1987:10) och sådant planeringsunderlag som belyser hushållningsfrågan finns tillgängliga i målet eller ärendet.

[S2]Om myndigheten begär det, är kommunen skyldig att tillhandahålla planer enligt plan- och bygglagen samt planeringsunderlaget till dessa.

[S3]Länsstyrelsen skall ställa samman utredningar, program och annat planeringsunderlag som har betydelse för hushållningen med naturresurser i länet och som finns hos statliga myndigheter. Länsstyrelsen är skyldig att på begäran tillhandahålla sådant planeringsunderlag åt kommuner och myndigheter som skall tillämpa denna lag.

[K6]2 §  Regeringen får i visst fall besluta att en eller flera kommuner skall redovisa till regeringen eller någon annan myndighet hur kommunen i sin planering enligt plan- och bygglagen (1987:10) avser att tillgodose ett intresse som rör hushållningen med naturresurser. Statliga myndigheter skall anmäla till regeringen om det uppkommer behov av sådan redovisning.

[K6]3 §  Länsstyrelsen har tillsyn i länet över hushållningen med naturresurser och efterlevnaden av vad som föreskrivs i eller beslutas med stöd av 4 kap.

[S2]De centrala förvaltningsmyndigheterna har var och en inom sitt verksamhets- område uppsikt över hushållningen med naturresurser. Boverket har den allmänna uppsikten över hushållningen med naturresurser. Lag (1990:1366).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:3
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:247) om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Beträffande mål och ärenden enligt vattenlagen (1983:291) som anhängiggjorts hos vattendomstol före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
  Omfattning
  ändr. 3 kap 6 §; omtryck
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1988:281) om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:115
  Omfattning
  ändr. 5 kap 3 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1988:407) om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.
  Beträffande mål och ärenden enligt vattenlagen (1983:291) som anhängiggjorts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
  Omfattning
  ändr. 3 kap 6 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1990:237) om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
  Beträffande mål och ärenden enligt vattenlagen (1983:291) som anhängiggjorts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
  Omfattning
  ändr. 3 kap 6 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:442) om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:126
  Omfattning
  ändr. 3 kap 4 §, 4 kap 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1366) om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:34
  Omfattning
  ändr. 5 kap 3 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:46) om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder kraft den 1 juli 1992.
  Äldre föreskrifter skall fortfarande tillämpas i mål och ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:92
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1991:650) om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.
  Beträffande mål och ärenden enligt vattenlagen (1983:291) som anhängiggjorts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:90
  Omfattning
  nuvarande 5 kap betecknas 6 kap; ändr. 3 kap 6 §; nytt 5 kap
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:651) om ändring i lagen (1991:46) om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:90
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 § i 1991:46
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1146) om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:54, Bet. 1992/93:UU10
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §; omtryck
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:189) om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1993.
  Beträffande mål och ärenden enligt vattenlagen (1983:291) som anhängiggjorts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:214, Prop. 1992/93:80, Bet. 1992/93:BoU7
  Omfattning
  ändr. 3 kap 6 §
  Ikraftträder
  1993-05-01

Lag (1994:1616) om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:52, Prop. 1994/95:3, Bet. 1994/95:BoU6
  Omfattning
  ändr. 3 kap 1 §; ny 3 kap 7 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:1199) om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:30, Prop. 1994/95:230, Bet. 1995/96:BoU1
  Omfattning
  ändr. 2 kap 6 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:2) om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:127, Prop. 1995/96:2, Bet. 1995/96:TU8
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §
  Ikraftträder
  1996-02-01

Ändring, SFS 1998:811

Omfattning
upph.