SOU 2007:54

Barnet i fokus - En skärpt lagstiftning mot barnpornografi

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

Regeringen beslutade den 25 augusti 2005 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna om skildring av barn i pornografisk bild och av anknytande lagstiftning (dir. 2005:89). Till särskild utredare förordnades fr.o.m. den 25 augusti 2005 f.d. biträdande riksåklagaren Solveig Riberdahl.

Att som experter biträda utredningen förordnades fr.o.m. den 3 oktober 2005 departementssekreteraren Matilda Berggren, numera kanslirådet Tarja Birkoff, rådmannen Britt Björneke, ämnessakkunniga Kerstin Bröms Lumpus, Internetexperten Patrik Fältström, rättssakkunnige Niklas Ljunggren, departementssekreteraren Charlotte Lönnheim, kammaråklagaren Håkan Roswall och kriminalinspektören Sten Warmland. Charlotte Lönnheim entledigades fr.o.m. den 8 november 2005 och samma dag förordnades rättssakkunnige Axel Peterson som expert. Matilda Berggren entledigades fr.o.m. den 1 maj 2006 och samma dag förordnades dåvarande departementssekreteraren Helene Ulman som expert. Helene Ulman entledigades fr.o.m. 26 september 2006 och samma dag förordnades kanslirådet Robert Nilsson som expert.

Som sekreterare anställdes fr.o.m. den 1 september 2005 hovrättsassessorn Margita Åhsberg.

Utredningen har antagit namnet 2005 års barnpornografiutredning. Utredningen överlämnar härmed betänkandet Barnet i fokus – En skärpt lagstiftning mot barnpornografi (SOU 2007:54).

Utredningens uppdrag är härmed slutfört.

Stockholm den 29 augusti 2007

Solveig Riberdahl /Margita Åhsberg

Innehåll

Förkortningar och ordförklaringar ......................................... 17

Sammanfattning ................................................................ 19

Summary .......................................................................... 33

Författningsförslag ............................................................. 47

1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken .............................. 47

2 Förslag till lag om ändring i brottsbalken .............................. 52

3 Förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen.......... 54

4 Förslag till lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen........ 55

5 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde.................................................................... 56

BAKGRUND

1 Utredningens uppdrag och arbete ................................ 59

1.1 Utredningens uppdrag............................................................. 59

1.2 Utredningens arbete ................................................................ 60

1.3 Utredningens undersökning ................................................... 61

1.4 Andra källor.............................................................................. 62

2 Internationella instrument ........................................... 63

2.1 Barnkonventionen.................................................................... 63

5

Innehåll SOU 2007:54

2.2 Det fakultativa protokollet till barnkonventionen om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi.....65

2.3 Konventionen om IT-relaterad brottslighet...........................67

2.4 Rambeslutet om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi ..........................................................69

3 Definitionen av barnpornografi ..................................... 73

3.1 Barnpornografibrottet..............................................................73 3.1.1 Bakgrunden till kriminaliseringen och dess syfte .......73 3.1.2 Barnpornografibrottets placering i brottsbalken ........76 3.1.3 Pornografisk bild...........................................................76 3.1.4 Definitionen av barn .....................................................77 3.1.5 Något om pubertetsutvecklingen ................................78 3.1.6 Hur har definitionen av barn behandlats i praxis? ......80 3.1.7 Beslag och förverkande.................................................81

3.2 Utvecklingen under 2000-talet ................................................82 3.2.1 Brottsutvecklingen........................................................82 3.2.2 Den tekniska utvecklingen ...........................................86

3.3 Sexualbrottslagstiftningen .......................................................88

3.4 Regeringsformen ......................................................................90

3.5 TF och YGL..............................................................................91 3.5.1 Omfattningen av TF och YGL.....................................91 3.5.2 Några tryck- och yttrandefrihetsrättsliga principer.........................................................................93 3.5.3 Barnpornografibrottet i förhållande till TF och YGL ...............................................................................95

3.6 Straffrättsliga principer m.m....................................................96 3.6.1 Grunder för kriminalisering .........................................96 3.6.2 Legalitetsprincipen och andra principer ......................97

3.7 Tidigare behandling av vissa frågor .........................................98 3.7.1 En bestämd åldersgräns ................................................98

I samband med 1999 års reform ...........................98 I förhållande till internationella instrument ......100

3.7.2 Anspelningspornografi ...............................................102

6

Innehåll

3.8 Utländsk rätt .......................................................................... 104 3.8.1 De nordiska länderna.................................................. 104 3.8.2 Några andra europeiska länder................................... 105

4 Omfattningen av kriminaliseringen ............................. 107

4.1 Barnpornografibrottet ........................................................... 107 4.1.1 Straffbelagda gärningsformer..................................... 107 4.1.2 Försök, förberedelse och medverkan ........................ 110 4.1.3 Hur har det straffbelagda området avgränsats enligt undersökningen av domar?.............................. 110

4.2 Olika former av befattning med barnpornografisk bild ...... 111

4.3 Tidigare behandling av frågor kring det straffbelagda området................................................................................... 116 4.3.1 I samband med 1999 års reform................................. 116 4.3.2 I förhållande till internationella instrument.............. 116

4.4 Utländsk rätt .......................................................................... 118 4.4.1 De nordiska länderna.................................................. 118 4.4.2 Några andra europeiska länder................................... 121

5 Undantag från det straffbara området......................... 123

5.1 Barnpornografibrottet ........................................................... 123 5.1.1 De lagfästa undantagen .............................................. 123 5.1.2 Hur har undantagen tillämpats i praxis? ................... 124

5.2 Ansvarsfrihet och åtalsunderlåtelse ...................................... 125 5.2.1 Samtycke ..................................................................... 125 5.2.2 Ansvarsfrihetsregeln i 6 kap. BrB .............................. 125 5.2.3 Åtalsunderlåtelse......................................................... 126

5.3 Barn och Internet................................................................... 127 5.3.1 Det sexualiserade samhället ....................................... 127 5.3.2 Barn som publicerar bilder av sig själva på Internet........................................................................ 128 5.3.3 Kampanjen ”Det unga Internet”................................ 130

5.4 Lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor ........................................................................... 131

5.5 Tidigare behandling av vissa frågor....................................... 132

7

Innehåll SOU 2007:54

5.5.1 De gällande undantagen från det straffbara området........................................................................132

I samband med 1999 års reform .........................132 I förhållande till internationella instrument ......133

5.5.2 Ansvarsfrihet ...............................................................135

5.6 Nordisk rätt ............................................................................137 5.6.1 Undantag för framställningar med konstnärliga värden m.m. .................................................................137 5.6.2 Ansvarsfrihet ...............................................................138

6 Straffskalorna och gradindelningen............................. 141

6.1 Barnpornografibrottet............................................................141 6.1.1 Straffskalor och gradindelning ...................................141 6.1.2 Brottsrubricering och påföljdsval i praxis .................142

Högsta domstolen...............................................142 Hovrätterna .........................................................144

6.2 Något om påföljder m.m. ......................................................145 6.2.1 Straffskalor och straffmätning ...................................145 6.2.2 Val av påföljd ...............................................................146

6.3 Straffskalorna i förhållande till internationella instrument...............................................................................148

6.4 Nordisk rätt ............................................................................150

7 Barnens ställning...................................................... 153

7.1 Barnpornografibrottet............................................................153 7.1.1 Det avbildade barnets ställning ..................................153 7.1.2 Barnets ställning och rätt till skadestånd enligt undersökningen av domar ..........................................154 7.1.3 Avgöranden av Brottsoffermyndighetens nämnd.....157

7.2 Målsägande..............................................................................159 7.2.1 Målsägandebegreppet..................................................159 7.2.2 Målsägandens rättigheter............................................161

7.3 Biträde .....................................................................................162 7.3.1 Målsägandebiträde.......................................................162 7.3.2 Särskild företrädare för barn ......................................163

8

Innehåll

7.4 Ersättning till brottsoffer ...................................................... 164 7.4.1 Skadestånd................................................................... 164

Kränkning av någons person, frihet, frid

eller ära................................................................. 164

Ersättning för sveda och värk............................. 166 Orsakssambandet................................................ 167

7.4.2 Brottsskadeersättning................................................. 167

7.5 Barnahus ................................................................................. 168

7.6 Tidigare behandling av vissa frågor....................................... 169 7.6.1 Utredningen om målsägandebiträde.......................... 169 7.6.2 Sexualbrottsofferutredningen .................................... 171 7.6.3 I förhållande till internationella instrument.............. 173

8 Åtalspreskription ...................................................... 177

8.1 Barnpornografibrottet ........................................................... 177

8.2 Åtalspreskription ................................................................... 177 8.2.1 Preskriptionstiden ...................................................... 177 8.2.2 Utgångspunkten för preskriptionstidens beräkning..................................................................... 178 8.2.3 Absolut preskription .................................................. 179

8.3 Motiven bakom en särskild preskriptionsbestämmelse för vissa sexualbrott mot barn............................................... 180 8.3.1 1995 års ändringar....................................................... 180 8.3.2 2005 års ändringar....................................................... 181

8.4 Tidigare behandling av frågan ............................................... 183 8.4.1 I samband med 1999 års reform................................. 183 8.4.2 Utredningen om kunskap om sexuellt exploaterade barn i Sverige......................................... 184 8.4.3 I samband med 2005 års sexualbrottsreform ............ 184 8.4.4 I förhållande till internationella instrument.............. 185

8.5 Nordisk rätt............................................................................ 186 8.5.1 Danmark...................................................................... 186 8.5.2 Finland......................................................................... 187 8.5.3 Norge........................................................................... 187

9

Innehåll SOU 2007:54

9 Kravet på dubbel straffbarhet..................................... 189

9.1 Barnpornografibrottet............................................................189

9.2 Svensk domstols behörighet ..................................................189 9.2.1 Lokalisering av brott...................................................189 9.2.2 Brott begångna utomlands av vissa personkategorier .........................................................190

Personkategorierna m.m. ....................................190 Vissa allvarligare sexualbrott ..............................191 Närmare om kravet på dubbel straffbarhet .......192

9.2.3 Specialfallen .................................................................193

9.3 Internationella instrument.....................................................194

9.4 Nordisk rätt ............................................................................195

ÖVERVÄGANDEN OCH FÖRSLAG

10 Definitionen av barnpornografi ................................... 199

10.1 Barnpornografibrottets skyddsobjekt...................................199

10.2 Barnpornografibrottets placering..........................................203

10.3 Definitionen............................................................................205 10.3.1 Hur ser gällande skydd ut?.........................................205 10.3.2 Skäl för och emot en bestämd åldersgräns ................208

Är förfarandet straffvärt?....................................208 Behovet ................................................................211 Identifiering .........................................................212 Effektiv kriminalisering ......................................214 Kriminaliseringens symbolvärde ........................215 Internationell överensstämmelse........................216 Barnkonventionen och andra internationella

instrument............................................................217

Legalitetsprincipen ..............................................219 Grundlagarna .......................................................220

10.3.3 Är det möjligt att införa en bestämd åldersgräns? ....223 10.3.4 Är det lämpligt att införa en bestämd åldersgräns? .................................................................226 10.3.5 Bör en åldergräns gälla enbart beträffande vissa gärningsformer? ..........................................................231

10

Innehåll

10.3.6 Är det möjligt att utvidga skyddet på annat sätt än genom att ändra definitionen av barnpornografi? .......................................................... 232 10.3.7 Hur bör bestämmelserna i brottsbalken och grundlagarna ändras? .................................................. 234

En bestämd åldersgräns bör införas i

straffbestämmelsen ............................................. 234

Från grundlagarnas tillämpningsområde undantas barnpornografiska bilder .................... 234

10.4 Anspelningspornografi .......................................................... 235

10.5 Beslag och förverkande.......................................................... 236

11 Omfattningen av kriminaliseringen ............................. 239

11.1 Allmänna utgångspunkter ..................................................... 239

11.2 Hur långt sträcker sig det straffbara området? .................... 240 11.2.1 Att framställa barnpornografiska bilder.................... 240 11.2.2 Att publicera barnpornografiska bilder..................... 241 11.2.3 Begränsad publicering av barnpornografiska bilder............................................................................ 242 11.2.4 Att söka efter barnpornografiska bilder.................... 243 11.2.5 Att titta på barnpornografiska bilder ........................ 243 11.2.6 Att spara barnpornografiska bilder............................ 247

11.3 Finns det behov av att utvidga det straffbara området? ...... 248 11.3.1 All form av avsiktlig och straffvärd befattning med barnpornografiska bilder bör vara kriminaliserad.............................................................. 248 11.3.2 ”Kvalificerat” tittande på barnpornografiska bilder............................................................................ 249 11.3.3 Efterfrågan av barnpornografiska bilder ................... 251

11.4 Hur bör det straffbara området utvidgas?............................ 253 11.4.1 Att skaffa sig tillgång till barnpornografisk bild....... 253 11.4.2 Begränsande rekvisit? ................................................. 255

11.5 Hur förhåller sig en utvidgning av det straffbara området till TF och YGL?..................................................... 258

11

Innehåll SOU 2007:54

12 Undantag från det straffbara området ......................... 259

12.1 De gällande undantagen .........................................................259 12.1.1 Bakgrund .....................................................................259 12.1.2 Pornografisk bild.........................................................260 12.1.3 Undantaget för försvarliga gärningar.........................261 12.1.4 Undantaget för hantverksmässigt framställda bilder ............................................................................263 12.1.5 De lagfästa undantagen i förhållande till internationella instrument ..........................................263

12.2 Barn som avbildar egna lagliga sexuella beteenden ..............264 12.2.1 Beskrivning av problemet ...........................................264 12.2.2 Giltigt samtycke? ........................................................266 12.2.3 En bestämmelse om ansvarsfrihet bör införas ..........267 12.2.4 En ansvarsfrihetsregel i förhållande till internationella instrument ..........................................270

12.3 Barn som publicerar bilder av sig själva på Internet.............272 12.3.1 Beskrivning av problemet ...........................................273 12.3.2 En bestämmelse om ansvarsfrihet bör införas ..........275 12.3.3 En ansvarsfrihetsregel i förhållande till internationella instrument ..........................................278 12.3.4 Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor........279 12.3.5 Information och undervisning ...................................281

13 Straffskalorna och gradindelningen............................. 285

13.1 Genomgång av domar och strafförelägganden .....................285

13.2 Bilder och filmsekvenser samt deras innehåll .......................286

13.3 Brottsrubriceringen................................................................288 13.3.1 Barnpornografibrott av normalgraden.......................288 13.3.2 Barnpornografibrott som är ringa..............................289 13.3.3 Grovt barnpornografibrott.........................................292

Exemplifierande kriterier ....................................292 Särskilt om innehav av barnpornografiska bilder som skildrar grova övergrepp...................294 Kriteriet ”bilder där barn utsätts för särskilt hänsynslös behandling” bör formuleras om ......297

12

Innehåll

Hur bör kriteriet ”bilder där barn utsätts för särskilt hänsynslös behandling” formuleras

om? ...................................................................... 299

13.4 Straffskalor och påföljder ...................................................... 302 13.4.1 Allmänna utgångspunkter .......................................... 302 13.4.2 Barnpornografibrott av normalgraden ...................... 303 13.4.3 Barnpornografibrott som är ringa ............................. 305 13.4.4 Grovt barnpornografibrott ........................................ 307

13.5 Straffskalor och påföljder i förhållande till internationella instrument ..................................................... 309

14 Barnens ställning ..................................................... 311

14.1 Kan barn som är avbildade i barnpornografiskt material betraktas som målsägande? ................................................... 311

14.2 Målsägandebiträde.................................................................. 316 14.2.1 Är barn som avbildats i barnpornografiskt material berättigade till målsägandebiträde? ............. 316 14.2.2 Bör lagen om målsägandebiträde ändras?.................. 317

14.3 Juridisk rådgivning................................................................. 321

14.4 Särskild företrädare för barn ................................................. 323

14.5 Skadestånd .............................................................................. 324 14.5.1 Allmänna principer ..................................................... 324 14.5.2 Att skildra barn i pornografisk bild........................... 327 14.5.3 Att göra barnpornografiska bilder tillgängliga för någon annan ................................................................ 328 14.5.4 Att förvärva eller bjuda ut barnpornografiska bilder............................................................................ 329 14.5.5 Att inneha barnpornografiska bilder ......................... 330 14.5.6 Några ord om skadeståndets storlek ......................... 331

14.6 Något om brottsskadeersättning .......................................... 332

14.7 Bör möjligheterna till ersättning utökas? ............................. 333

14.8 Något om underrättelse till målsägande............................... 335

14.9 Andra åtgärder för att stärka barnets ställning i rättsprocessen......................................................................... 337

13

Innehåll SOU 2007:54

14.9.1 Barnahus ......................................................................337 14.9.2 Kompetensutveckling .................................................338

14.10 Krav på skydd och stöd till barnen enligt internationella instrument...............................................................................340

15 Åtalspreskription ...................................................... 341

15.1 Gällande ordning ....................................................................341

15.2 Kan utgångspunkten för preskriptionstidens beräkning ändras för barnpornografibrottet generellt?.........................342 15.2.1 Inledning......................................................................342 15.2.2 Identifierade och oidentifierade barn ........................344 15.2.3 ”Verkliga” och fiktiva barn.........................................346

15.3 Finns det anledning att ändra preskriptionstiden för någon gärningsform?..............................................................347

15.4 En kompletterande preskriptionsbestämmelse för barnpornografibrott i vissa fall införs ...................................351 15.4.1 Vilket alternativ bör väljas för att förlänga preskriptionstiden? .....................................................351 15.4.2 Bestämmelsens tillämpningsområde ..........................353

16 Kravet på dubbel straffbarhet..................................... 357

16.1 Bör kravet på dubbel straffbarhet tas bort? ..........................357

16.2 Var bör undantagsregeln placeras? ........................................361

16.3 Krav på domsrätt i vissa fall enligt internationella instrument...............................................................................362

17 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser ................. 363

17.1 Ikraftträdande.........................................................................363

17.2 Övergångsbestämmelser ........................................................364 17.2.1 Förlängd preskriptionstid vid barnpornografibrott i vissa fall...................................364

Utgångspunkter...................................................364 Departementspromemorian ”Preskription

vid allvarliga brott” ..............................................365

14

Innehåll

Förlängd preskriptionstid för barnpornografibrott i vissa fall........................... 365

17.2.2 Övriga ändringar......................................................... 367

18 Kostnads- och konsekvensanalys................................ 369

19 Författningskommentar ............................................. 373

19.1 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken ......................... 373

19.2 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken ......................... 380

19.3 Förslaget till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen .... 382

19.4 Förslaget till lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen... 382

19.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde.................................................................. 383

BILAGOR

1 Kommittédirektiv 2005:89 .................................................... 387

2 Genomgång av domar och strafförelägganden..................... 401

15

Förkortningar och ordförklaringar

barnkonventionen Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter Besl. O. Beslutning fra Odelstinget bet. betänkande BO Barnombudsmannen BrB brottsbalken BrP lag (1964:163) om införande av brottsbalken (promulgationslagen) dir. direktiv dnr diarienummer Ds departementsserien Europakonventionen Europeiska konventionen den

4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

FN Förenta Nationerna FUK förundersökningskungörelsen

HD Högsta domstolen Innst. O. Innstilling til Odelstinget JK Justitiekanslern JuU Justitieutskottet kap. kapitel KU Konstitutionsutskottet LU Lagutskottet

17

Förkortningar och ordförklaringar SOU 2007:54

LUL lagen (1964:167) med särskilda be-

stämmelser om unga lagöverträdare

NJA Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning I NJA II Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning II Ot.prp. Odelstingsproposisjon prop. proposition RB rättegångsbalken RF regeringsformen RH Rättsfall från hovrätterna Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp

Gruppen mot sexuella övergrepp mot barn och barnpornografi med placering vid Rikskriminalpolisens IT-brottssektion

rskr. riksdagsskrivelse SoU Socialutskottet SOU Statens offentliga utredningar TF tryckfrihetsförordningen TU Trafikutskottet YGL yttrandefrihetsgrundlagen

18

Sammanfattning

Uppdraget

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna om skildring av barn i pornografisk bild och av anknytande lagstiftning. Översynen skulle syfta till att möjliggöra en mer effektiv bekämpning av barnpornografi och att förstärka barnens ställning vid barnpornografibrott.

I utredningens uppdrag har ingått att överväga om det är möjligt och lämpligt att införa en bestämd 18-årsgräns i definitionen av barn i bestämmelserna om barnpornografi eller att på något annat sätt utvidga lagstiftningens skydd för unga människor under 18 år. En annan av utredningens uppgifter har varit att överväga om barnpornografibrottet behöver anpassas i fråga om straffbelagda gärningsformer och om kriminaliseringen bör utsträckas till ytterligare former av befattning med barnpornografi. Vidare har utredningen haft i uppdrag att överväga vilka behov av undantag från det straffbara området som finns samt, med utgångspunkt i praxis rörande brottsrubricering och påföljder vid barnpornografibrott, behovet av förändringar på området. I uppdraget har också ingått att klargöra om barn som är avbildade i barnpornografiskt material kan betraktas som målsägande vid barnpornografibrottet och vara berättigade till t.ex. målsägandebiträde och ha rätt till ekonomisk ersättning samt överväga behovet av förändringar i fråga om ersättning och stöd i processen. Slutligen har utredningen haft i uppgift att överväga om preskriptionsreglerna vid barnpornografibrott är ändamålsenligt utformade och utreda om kravet på s.k. dubbel straffbarhet vid barnpornografibrott bör tas bort eller begränsas.

19

Sammanfattning SOU 2007:54

Definitionen av barnpornografi

Enligt gällande rätt är barnpornografibrottet placerat i brottsbalkens 16 kap. om brott mot allmän ordning. Anledningen är att brottet systematiskt sett inte är ett sexualbrott i brottsbalkens mening. Barnpornografibrottet tar sikte på förfaranden utöver själva sexualbrottet, såsom t.ex. spridning av den barnpornografiska bilden. Vidare syftar barnpornografibrottet inte bara till att skydda det enskilda avbildade barnet från att kränkas, utan också barn i allmänhet. Utredningen finner inte skäl att göra någon annan bedömning angående barnpornografibrottets placering. Barnpornografibrottet bör således även i fortsättningen vara placerat i 16 kap. BrB.

I den gällande straffbestämmelsen om barnpornografibrott definieras barn som en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år. Definitionen av barn innehåller således inte en 18-årsgräns i formell mening, utan området för dess tillämpning är begränsat genom kravet att det skall framgå av bilden och omständigheterna kring den, exempelvis av en bildtext eller ett omslag, att den avbildade personen är under 18 år.

Från flera håll har det riktats kritik mot att barnpornografibrottets tillämpningsområde är begränsat på detta sätt. Enligt kritikerna skyddas på grund av detta inte alla personer under 18 år mot barnpornografibrott; de fall där det avbildade barnet är fullt pubertetsutvecklat och åldern inte framgår av bilden och omständigheterna kring den faller utanför straffbestämmelsen. Krav har därför framförts om att en bestämd åldersgräns på 18 år skall införas i definitionen av barnpornografi.

Utredningen kan konstatera att det förekommer att fullt pubertetsutvecklade barn avbildas i pornografisk bild och att det är möjligt att ta befattning med dessa pornografiska bilder utan att göra sig skyldig till vare sig barnpornografibrott eller något annat brott. Den tekniska utveckling och brottsutveckling som har skett sedan 1999 års barnpornografireform ställer helt nya krav på behovet av att skydda unga personer från denna typ av brott. Utvecklingen har inneburit att de kränkningar som barnet utsätts för genom att ha blivit avbildad i pornografisk bild sammantaget har blivit allvarligare: pornografiska bilder av barnet kan numera spridas i stor omfattning med användning av Internet till i princip en oändlig mängd personer och risken för att den pornografiska bilden

20

SOU 2007:54 Sammanfattning

aldrig upphör att cirkulera är betydligt större i dag. Detta gäller inte endast barn som inte har fullbordat sin pubertetsutveckling och som därmed omfattas av straffbestämmelsen om barnpornografibrott, utan också de fullt pubertetsutvecklade barn som i dag inte omfattas av bestämmelsen. Kränkningarna är enligt utredningens mening lika straffvärda när det gäller fullt pubertetsutvecklade barn. Intresset av att skydda dessa barn från den integritetskränkning som barnpornografi innebär väger tungt. Genom att utvidga straffbestämmelsens tillämpningsområde till att omfatta också dessa barn skulle deras möjligheter att i någon mening få upprättelse för den kränkning som de har utsatts för öka; möjligheten att få gärningsmannen i det enskilda fallet fälld för brott skulle öka liksom barnets möjligheter att få skadestånd av gärningsmannen. En utvidgning av tillämpningsområdet ger också en tydlig signal och utgör en kraftigare markering från samhällets sida om att det är förbjudet att på något sätt utnyttja barn i pornografiska sammanhang och det oavsett det enskilda barnets fysiska utveckling.

Det finns emellertid starka konkurrerande intressen som också måste beaktas. Ett sådant starkt konkurrerande intresse utgör de tryck- och yttrandefrihetsrättsliga värdena. Andra intressen att beakta utgör kravet på effektivitet av en nykriminalisering och legalitetsprincipen.

Vid en avvägning av alla de intressen som bör beaktas i detta sammanhang har utredningen funnit att övervägande skäl talar för att en bestämd åldersgräns på 18 år införs i definitionen av barnpornografi. Avgörande för straffbarheten i det enskilda fallet skall därmed alltid vara om den avbildade personen faktiskt är ett barn och inte, som enligt gällande rätt, vad betraktaren av bilden kan uppfatta. Även fortsättningsvis skall dock huvudregeln vara att det avbildade barnets pubertetsutveckling är avgörande. Detta innebär att det gällande skyddet för icke pubertetsutvecklade personer som inte kan identifieras eller som är 18 år eller äldre har behållits. Utredningen föreslår således att med barn i straffbestämmelsen om barnpornografibrott skall avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller en person som är under 18 år.

I samband med 1999 års barnpornografireform upphörde barnpornografibrottet att vara ett tryck- och yttrandefrihetsbrott. I tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen anges sedan dess att de inte är tillämpliga på skildringar av barn i pornografisk bild. Det är inte helt klart vad som avses med begreppet ”barn” i grundlagarnas undantagsbestämmelser. För att undanröja eventuella

21

Sammanfattning SOU 2007:54

tveksamheter föreslår utredningen att bestämmelserna görs tydligare. Utredningen förordar att bestämmelserna utformas på det sättet att det från grundlagarnas tillämpningsområde uttryckligen undantas ”barnpornografiska bilder”.

Pornografi där vuxna personer framställs som barn eller förses med olika attribut för att påminna om barn, s.k. anspelningspornografi, bör enligt utredningens uppfattning inte kriminaliseras.

Omfattningen av kriminaliseringen

Barnpornografi framställs och sprids numera i stor omfattning med användning av informationsteknik, framförallt Internet. Teknikutvecklingen har inneburit att bilder kan spridas till en stor mängd människor på ett oerhört smidigt och effektivt sätt med god kvalitet. Utvecklingen har också medfört att barnpornografiska bilder har blivit mer lättåtkomliga för enbart tittande. På grund av den tekniska utvecklingen har nya former för att befatta sig med barnpornografi tillkommit och kan förutsättas tillkomma hela tiden i takt med att den tekniska utvecklingen fortskrider. Enligt utredningens uppfattning utgör varje företeende av en barnpornografisk bild en kränkning av såväl det avbildade barnet som barn i allmänhet. Kränkningen kan orsakas av upphovsmannen själv, men också av andra personer i senare led, om bilden t.ex. har spridits till andra. Utredningens utgångspunkt är därför att kriminaliseringen av barnpornografi så långt möjligt måste omfatta alla former av befattning med barnpornografiska bilder, som kan anses straffvärda.