Allmän bestämmelse

1 §  Denna förordning gäller vid handläggningen av mål och ärenden i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Förordningen gäller inte hos inskrivningsmyndigheterna.

Mål- och ärenderegister

2 §  Varje mål och ärende skall registreras. Vid registreringen skall mål och ärenden ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till domstolen. Förordning (2002:261).

 • NJA 1998 s. 559:Hur omfattande efterforskningar måste en domstol företa när en person begär att få ta del av alla domar, utan begränsning till slag eller tid, som domstolen meddelat avseende en namngiven person?

3 §  Sådana ärenden som skall handläggas enligt rättegångsbalken registreras som tvistemål eller brottmål. Förordning (1998:1374).

4 §  Registreringen sker i dagböcker eller enligt förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling. Föreskrifter om registreringen i tingsrätt och hovrätt meddelas av Domstolsverket. I Högsta domstolen sker registreringen enligt de föreskrifter som domstolen fastställer.

[S2]I 5 § förordningen om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling finns bestämmelser om att uppgifter i register som förs med hjälp av automatiserad behandling skall framställas i skrift innan de gallras.

[S3]För konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion som inte registreras enligt förordningen om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling, finns närmare bestämmelser i förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion. Förordning (2002:261).

 • DVFS 2012:2: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) 1) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2006:9: Domstolsverkets föreskrifter för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2016:8: Domstolsverkets föreskrifter om beteckning på mål och ärenden i allmän domstol
 • DVFS 2014:7: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:5) för mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen om registrering av mål och ärenden i Vera
 • DVFS 2011:5: Domstolsverkets föreskrifter för mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen om registrering av mål och ärenden i Vera
 • DVFS 2015:2: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål (1)
 • DVFS 2016:1: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]
 • DVFS 2017:6: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:11) för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera
 • DVFS 2006:11: Domstolsverkets föreskrifter för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera
 • DVFS 2014:19: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål 1)
 • DVFS 2016:7: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]
 • DVFS 2008:1: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets förskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2015:1: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål (1)
 • DVFS 2014:2: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) 1) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2017:5: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]
 • DVFS 2014:3: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:11) för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera
 • DVFS 2019:1: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål

5 §  Under handläggningen av ett mål eller ärende skall det fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till domstolen, vilka åtgärder som domstolen utför i målet eller ärendet och vad som i övrigt

[S2]förekommer i detta eller i samband med överklagande av ett meddelat avgörande.

 • RH 1999:7:Vid förenklad delgivning skall det - även i MÅHS-systemet - dokumenteras i akten att meddelande beträffande den avsända handlingen har sänts.

Brottmålsregister

6 §  Om det vid domstolen förs ett särskilt register över pågående eller avgjorda brottmål, får i detta inte tas in några uppgifter om utdömda påföljder eller utredningar om tilltalades levnadsomständigheter eller personliga förhållanden. Registret får inte omfatta mål som har avgjorts tidigare än två år före det löpande kalenderåret. För register som förs enligt förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling gäller i stället bestämmelserna i den förordningen. Förordning (2001:643).

 • NJA 1998 s. 559:Hur omfattande efterforskningar måste en domstol företa när en person begär att få ta del av alla domar, utan begränsning till slag eller tid, som domstolen meddelat avseende en namngiven person?

Inkommande handlingar

7 §  När en handling i ett mål eller ärende kommer in till domstolen skall det på handlingen antecknas vilken dag detta skedde.

Aktbildning

8 §  De handlingar som kommer in i eller upprättas i ett mål eller ärende skall föras samman till en akt. Handlingarna skall efter hand som de kommer in eller upprättas numreras i löpande följd, om de inte är av det slaget att de vid arkivering får gallras bort enligt 37 §. På varje handling skall det finnas uppgift om domstolen och målets eller ärendets beteckning.

[S2]Om innehållet i följande handlingar, som utfärdas av domstolen, klart framgår av det register över mål och ärenden som förs med hjälp av automatisk databehandling, behöver utskrifter av handlingarna inte tillföras akten. Detta gäller

 1. stämningar
 2. bevisförelägganden och förelägganden att yttra sig över överklagande och enskilt anspråk
 3. kallelser och
 4. förordnanden att utföra ett särskilt uppdrag under rättegången.

[S3]En utskrift av en handling som avses i andra stycket skall dock tillföras akten, om gallring ur registret skall ske vid en tidigare tidpunkt än den som gäller för slutlig gallring enligt Riksarkivets föreskrifter. Förordning (1999:277).

9 §  En akt kan avse flera mål eller flera ärenden som handläggs eller har handlagts gemensamt eller som av någon annan orsak har ett omedelbart samband med varandra.

10 §  Om domstolen avvisar ett överklagande av domstolens beslut, skall överklagandet och avvisningsbeslutet tas in i akten. Har ett överklagande skett i ett mål eller ärende som inte till alla delar avgjorts av domstolen, tas även den högre domstolens avgörande in i akten.

11 §  När en domstol prövar ett överklagande från en lägre domstol skall den akt som upprättats hos den lägre domstolen inte ingå i den högre domstolens akt.

Felsända skrivelser

12 §  Om en klagande har gett in sitt överklagande direkt till den domstol som skall pröva överklagandet, skall den domstolen samma dag på telefon, telefax eller liknande upplysa den domstol eller förvaltningsmyndighet som har meddelat det överklagade avgörandet om att avgörandet har överklagats. Dessutom skall överklagandet genast sändas dit med uppgift om när det kom in. Åtgärderna skall antecknas i en särskild förteckning.

13 §  En domstol som överlämnar en skrivelse genom vilken ett mål eller ärende har inletts till en annan domstol skall samtidigt på telefon, telefax eller liknande upplysa den domstolen om att skrivelsen har kommit in, om dagen för skrivelsens ingivande kan ha betydelse för rätten att inleda målet eller ärendet. Åtgärden skall antecknas.

Anteckningar från handläggning

14 §  I fråga om anteckningar vid ett sammanträde enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas 6 kap.3-6 §§rättegångsbalken. Förordning (2000:363).

15 §  Vid ett sammanträde skall anteckningar enligt 6 kap.3 eller 4 §rättegångsbalken göras i ett protokoll över sammanträdet, om inte uppgifterna framgår av en dom eller ett särskilt uppsatt beslut som tillkommer i anslutning till sammanträdet eller om uppgifterna antecknas i målregistret eller på någon handling i akten.

[S2]Uppgifterna skall redovisas på ett sådant sätt att de lätt kan återfinnas. Förordning (2000:363).

Avräkningsunderlag

16 §  Den tid en person har varit frihetsberövad på ett sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, skall antecknas i en handling som bifogas domen eller beslutet (avräkningsunderlag). Om ett domsbevis utfärdas skall avräkningsunderlaget också bifogas domsbeviset.

[S2]Om Kriminalvårdsstyrelsen har lämnat en underrättelse enligt 8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m. skall avräkningsunderlaget innehålla en anteckning om det. Förordning (2000:678).

17 § Har upphävts genom förordning (2000:363).
18 § Har upphävts genom förordning (2000:363).

Bandinspelningar m.m.

19 §  Begär någon att få del av en berättelse som har spelats in på band enligt 6 kap. 6 § rättegångsbalken skall en kopia av bandinspelningen tillhandahållas, om inte den domstol där banden förvaras anser att det finns särskilda skäl att göra en utskrift.

[S2]När en utskrift görs skall utskriftens riktighet bestyrkas. Ett exemplar av utskriften skall tas in i akten. Förordning (2000:363).

20 §  En bandinspelning skall bevaras i två månader efter det att domstolen avgjorde målet eller ärendet. Om avgörandet överklagas skall dock inspelningen bevaras till dess att målet eller ärendet har avgjorts genom en dom eller ett beslut som fått laga kraft.

Domar och beslut

21 §  Domstolsverket får meddela föreskrifter om utformningen av tingsrätternas och hovrätternas domar och beslut i brottmål samt om utformningen av avräkningsunderlag enligt 16 §. Förordning (2000:678).

 • DVFS 2012:2: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) 1) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2006:9: Domstolsverkets föreskrifter för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2007:3: Föreskrifter
 • DVFS 2017:7: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) [1] om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag
 • DVFS 1998:4: Domstolsverkets föreskrifter om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2015:2: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål (1)
 • DVFS 2016:1: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]
 • DVFS 2000:10: Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen
 • DVFS 2014:1: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) 1) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag
 • DVFS 2001:2: Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen
 • DVFS 2014:19: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål 1)
 • DVFS 2016:7: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]
 • DVFS 2008:1: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets förskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2006:5: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag
 • DVFS 2015:1: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål (1)
 • DVFS 2014:2: Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) 1) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål
 • DVFS 2017:5: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]
 • DVFS 2006:10: Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av bilaga A i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag
 • DVFS 2019:2: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag
 • DVFS 2019:1: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål

22 §  Innehållet i en dom i tvistemål som enligt 17 kap. 8 § rättegångsbalken utfärdas i förenklad form behöver inte redovisas i skilda avdelningar. De omständigheter som yrkanden eller bestridanden grundas på får redovisas i bilaga.

[S2]I en dom genom vilken en domstol fastställer en överklagad dom behöver skälen för domen anges endast när de avviker från skälen i den överklagade domen.

23 §  I ett ärende som handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden skall ett slutligt beslut sättas upp särskilt eller tas in i ett protokoll, om beslutet går en part emot.

[S2]Beslutet eller protokollet skall innehålla uppgifter om

 1. domstolen samt när och var beslutet meddelades,
 2. parterna och deras ombud eller biträden,
 3. saken i korthet,
 4. det slut som domstolen kommit till,
 5. parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som dessa grundats på,
 6. skälen för beslutet med uppgift om vad som är utrett i ärendet, och
 7. hur den som vill överklaga beslutet skall bära sig åt för att göra detta.

[S3]Om ärendet hos den domstol som beslutar har inletts genom ett överklagande, skall beslutet eller protokollet dessutom innehålla uppgifter om det överklagade beslutet. Innebär beslutet att det överklagade avgörandet fastställs, behövs det inga uppgifter om de omständigheter på vilka parterna grundar sina yrkanden och invändningar. Skälen för beslutet behöver i sådant fall uppges endast när de avviker från skälen i det överklagade beslutet.

24 §  Ett särskilt uppsatt beslut skall undertecknas av de lagfarna domare som har deltagit i avgörandet.

25 §  Ett sådant beslut i ett mål eller ärende som inte sätts upp särskilt eller tas in i ett protokoll får skrivas på en handling i akten eller föras in i mål- och ärenderegistret.

Expediering av domar och beslut till parterna m.fl.

26 §  En dom eller ett slutligt beslut skall sändas till parterna inom den tid och på det sätt som anges i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. Om det har förekommit en skiljaktig mening skall den bifogas.

[S2]Om ett beslut som varken är slutligt eller har meddelats vid ett sammanträde kan överklagas särskilt, bör det inom samma tid och på samma sätt sändas till den som kan överklaga beslutet. Om beslutet har fattats utan att en part har hörts, behöver dock beslutet inte sändas till den parten förrän det kan göras utan att verkställigheten av beslutet riskeras. Förordning (2003:238).

27 §  När en dom eller ett beslut i brottmål sänds till en part, skall avgörandet samtidigt sändas till den som är offentlig försvarare eller målsägandebiträde. Domen eller beslutet skall samtidigt sändas även till en målsägande som inte har fört talan, om han eller hon har begärt att få del av avgörandet.

[S2]Om en part har ombud, bör domen eller beslutet sändas till partens ombud i stället för till parten själv.

 • NJA 1999 s. 775:Fråga om återställande av försutten tid i ett fall där ett beslut av hovrätten hade expedierats till parten i stället för till dennes ombud och beslutet inte nådde parten personligen därför att denne inte vistades på den adress han uppgivit för hovrätten.
 • NJA 2014 s. 75:Återställande av försutten tid har beviljats i fall då lantmäterimyndighet skickat underrättelse om inställande av förrättning endast till sakägaren och alltså inte till dennes ombud.

28 §  I ett mål där rättegångsbalkens bestämmelser inte är omedelbart tillämpliga får domstolen göra de undantag från reglerna om översändande av domar och slutliga beslut som behövs med hänsyn till målets beskaffenhet.

29 §  Ett översändande får begränsas till sådana delar av en dom eller ett beslut som berör den part som skall få del av domen eller beslutet.

30 §  En domstol som meddelat en dom eller ett beslut med anledning av ett överklagande behöver inte sända en sådan bilaga till domen eller beslutet som endast innehåller det överklagade avgörandet.

31 §  I ett ärende om bevisupptagning till framtida säkerhet eller om sjöförklaring skall domstolen sända sitt protokoll till parterna.

Dom- och beslutsböcker

32 §  Domar skall årsvis föras samman i inbundna böcker. Även utslag och sådana slutliga beslut som sätts upp särskilt skall årsvis föras samman i inbundna böcker. Inom böckerna ordnas avgörandena efter tidpunkten då de meddelades.

[S2]Slutliga beslut som inte sätts upp särskilt samt sådana handlingar som avses i 33 § skall årsvis föras samman i beslutsböcker. Inom böckerna ordnas besluten efter tidpunkten då de meddelades och handlingarna efter tidpunkten då de registrerades.

[S3]Om ett slutligt beslut upprättats enligt 25 § eller tagits in i ett protokoll, behöver till beslutsboken föras endast beslutet samt sådan del av handlingen eller registret som visar i vilket mål eller ärende beslutet fattats.

[S4]Sådana uppgifter för vilka det gäller sekretess enligt sekretesslagen (1980:100) skall inte tas in i böckerna. Förordning (1999:277).

Särskilda bestämmelser för ärenden om registrering av en handling

33 §  Om ett ärende enbart gäller en fråga om registrering av en handling, får det inledas muntligen. När handlingen registrerats, skall den förses med ett bevis om detta och därefter återlämnas till ingivaren. En kopia av handlingen skall tas in i den beslutsbok som avses i 32 § andra stycket. Förordning (1999:277).

34 § Har upphävts genom förordning (2001:429).

Överklagande

35 §  Om ett avgörande överklagas, skall domstolen utan dröjsmål sända sin akt till den högre domstolen. När avgörandet inte innebär att målet eller ärendet har prövats slutligt, är det dock tillräckligt att domstolen i original eller kopior sänder de handlingar som hänför sig till överklagandet.

36 §  En domstol som prövar ett överklagande av ett beslut som inte är slutligt skall utan dröjsmål underrätta den eller de domstolar eller förvaltningsmyndigheter vilkas beslut har överklagats om sådana beslut som kan ha betydelse för den fortsatta handläggningen hos den domstolen eller förvaltningsmyndigheten.

[S2]När en dom eller ett slutligt beslut med anledning av ett överklagande får laga kraft, skall den domstol som meddelat avgörandet sända detta till den eller de domstolar eller förvaltningsmyndigheter vilkas avgöranden har överklagats och samtidigt upplysa om den laga kraften. En akt som har upprättats hos en lägre domstol skall sändas tillbaka till den domstolen.

[S3]En sådan bilaga till domen eller beslutet som endast innehåller ett överklagat avgörande behöver inte sändas till en domstol eller förvaltningsmyndighet som har meddelat avgörandet eller prövat detta efter ett överklagande. Högsta domstolen behöver inte lämna uppgift om laga kraft.

Arkivering

37 §  När ett mål eller ärende har avgjorts och avgörandet har laga kraft, skall dubbletter av handlingar samt missiv och delgivningsbevis som inte innehåller någon uppgift av betydelse gallras bort ur akten.

[S2]Om ett mål eller ärende har avgjorts efter ett sammanträde från vilket en part har uteblivit, får ett bevis om att parten har delgetts den inledande skrivelsen och en kallelse till sammanträdet inte gallras bort. Har en part förelagts att i målet eller ärendet svara skriftligen och avgörs målet eller ärendet utan att parten har svarat, får ett bevis om att parten delgetts föreläggandet inte gallras bort. Förordning (2000:363).

38 §  Riksarkivet får meddela föreskrifter om gallring av akter utöver det som följer av 37 § och om andra åtgärder i anslutning till arkivering av akter.

[S2]Bilaga 1 har upphävst genom förordning 1998:1374.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:316) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1374) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Omfattning
upph. bil. 1; ändr. 3, 14 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1594) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:277) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Omfattning
ändr. 2, 8, 32, 33 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:363) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. I fråga om minnesanteckningar och stenogram som gjorts före ikraftträdandet gäller äldre lydelse av 37 §.
Omfattning
upph. 16, 17, 18 §§, ändr. 14, 15, 19, 37 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:678) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Omfattning
ändr. 21 §; ny 16 §, rubr. närmast före 16 §
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2001:429) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för ärenden som anhängiggjorts hos tingsrätten före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 34 §, rubr. närmast före 34 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:643) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:261) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:238) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2005:1015) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2008:177) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:782) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Omfattning
upph. 19 §; ändr. 20 §, rubr. närmast före 19 §
Ikraftträder
2008-11-01

Förordning (2012:352) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Omfattning
ändr. 8, 32 §§
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2015:730) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Omfattning
upph. 6 §; ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:969) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Omfattning
ny 8 a §
Ikraftträder
2016-12-27

Förordning (2018:504) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:100) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2019-04-01