SOU 1977:50

Häktning och anhållande

Till Statsrådet och chefen för justitiedepartementet

Den 28 juni 1974 bemyndigade Kungl Maj:t chefen för justitiedepartementet att tillkalla högst tre sakkunniga för att utföra översyn av bestämmelserna om de personella tvångsmedlen i straffprocessen. Med stöd av detta bemyndigande tillkallade departementschefen den 11 september 1974 hovrättslagmannen Sven Larsson, ordförande, ledamöterna av riksdagen förbundsordföranden Lisa Mattson och folkskolläraren Hans Petersson.

De sakkunniga har antagit namnet utredningen ang översyn av häktningsbestämmelserna.

Att som experter biträda utredningen förordnades den 11 september 1974 advokaten Peter Nobel och byråchefen Claes Zeime, den 17 december 1974 numera avdelningschefen Lars Bolin och polismästaren Bengt Erlandsson och den 8 januari 1975 byrådirektören Krister Nilsson.

Sedermera entledigades Zeime på egen begäran från uppdraget, och den 5 november 1976 förordnades i hans ställe länsåklagaren Axel Morath.

Till sekreterare åt utredningen förordnades 16.9.1974 numera hovrättsassessorn Tomas Stahre.

För att beaktas vid uppdragets fullgörande har till utredningen överlämnats riksdagens skrivelse nr 1975/76229 den 19 november 1975 om rättens sammansättning vid häktningsförhandling.

Utredningen har med anledning av remiss avgett yttrande över PM angående ny lagstiftning om behandlingen av häktade m fl (Ds Ju 1975:8).

Sedan uppdraget slutförts får utredningen härmed överlämna sitt betänkande Häktning och anhållande. Till betänkandet har fogats särskilda yttranden av Erlandsson, Morath och Nobel.

Stockholm ijuni 1977

Sven Larsson Lisa Mattson Hans Petersson

/Tomas Stahre Lars Bolin Bengt Erlandsson Axel Morath

4 Innehåll SOU 1977:50 Innehåll Författningsförslag ................................ 9 1. Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken............. 9

2. Förslag till lag om ändringi militära rättegångslagen(19482472) . 26 3. Förslag till lag om ändring i lagen (1952z98) med särskilda be- stämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål .............. 26 4. Förslag till lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott ....................................... 27 5. Förslag till lag om ändring i lagen (1959: 254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge ............ 29 6. Förslag till lag om ändring i lagen (1964:450) om åtgärder vid ' samhällsfarlig asocialitet ........................... 30 7. Förslag till lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom ......... 31 8. Förslag till lag om ändring i lagen (1974z515) om ersättning vid frihetsinskränkning .............................. 32 9. Förslag till lag om ändring i lagen (19761371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl ........................ 33 Sammanfattning .................................. 37 Summary ...................................... 45 ] Utredningsuppdraget och arbetets bedrivande .......... 53 1.1 Direktiven .................................. 53 1.2 Utredningsarbetets bedrivande .................... 58 2 Inledning .................................. 60 3 Lagföringen ................................. 62 3.1 Förundersökningen ............................ 62 3.1.1 Förundersökningsledare .................... 62 3.1.2 Förundersökningens bedrivande .............. 63 3.2 Det allmänna åtalet ............................ 67 3.3 Domstolsförfarandet ........................... 68

4 De personella tvångsmedlen ...................... 71

4.1 Historik ................................... 71 4.2 Statsrättsliga regler och konventioner rn. m ............. 74 4.3 Häktning ................................... 77 4.3.1 Den allmänna häktningsförutsättningen misstanke om brott .............................. 77 4.3.2 De speciella häktningsförutsättningarna ......... 77 4.3.3 Särskilda regler om underåriga m. fl ............. 81 4.4 Anhållande ................................. 81 4.5 Gripande ................................... 82 4.6 Förfarandet ................................. 83 4.6.1 Gripande .............................. 83 4.6.2 Anhållande ............................ 85 4.6.3 Häktning .............................. 88 4.7 Alternativ till häktning ......................... 91 4.7.1 Reseförbud ............................ 91 4.7.2 Övervakning ........................... 93 5 Behandlingen av häktade m. fl. .................... 95 6 Likartade frihetsberövanden på andra områden ......... 98 6.1 Militära rättegångslagen ......................... 98 6.2 Lagen med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål ................................... 98 6.3 Lagen om internationellt samarbete rörande lagföring för brott ..................................... 99 6.4 Omhändertagande enligt BrB ..................... 100 6.5 Nordiska verkställighetslagen ..................... 100 6.6 Lagen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom ............................... 100 6.7 Lagen om utlämning för brott ..................... 101 6.8 Lagen om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge .................................. 101 6.9 Utlänningslagen .............................. 102 6.10 Lagen om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet ......... 103 6.1 1 Vittne .................................... 103 6.12 Konkursgäldenär ............................. 104 6.13 Lagen om statlig lönegaranti vid konkurs .............. 104 7 Reformarbete på närliggande områden ............... 105 7.1 Socialutredningen ............................. 10 5 7.2 Ungdomsfängelseutredningen ..................... 106 7.3 Åtalsrättskommittén ........................... 107 7.4 1971 års utredning om behandling av psykiskt avvikande . . . 108 7.5 1975 års polisutredning ......................... 109 7.6 Utlänningslagkommittén ........................ 1 10

7.7 Utredningen om översyn av rättegångsförfarandet vid allmän domstol ................................... 110

7.8

7.9

8

9

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8

9.9

10 10.1 10.2

10.3

10.4 10.5 10.6

10.7 10.8

11 11.1 11.2

Utredningen om personalens arbetsuppgifter vid kriminalvår—

dens anstalter ................................ 1 1 1 Utredningen för översyn av lagstiftningen om förmögenhets-

brott ..................................... 1 1 2 Den allmänna debatten ......................... 113

Sammanfattning av statistik och enkätundersökningar an- gående tillämpningen av de personella tvångsmedlen ...... 1 18 Statistikens källor ............................. 118 Ingripanden med anledning av misstanke om brott ....... 118 Brottslighetens art ............................ 120 Grunder för frihetsberövandet ..................... 121 Beslut i åtalsfrågan och påföljd .................... 123 Personliga förhållanden ......................... 124 Varaktigheten av frihetsberövandet m. m. ............. 125 Jämförelser mellan beslut i åtalsfrågan och andra förhållan—

den ...................................... 130 Utvecklingen av antalet anhållna m. m. sedan 1965 ....... 131 Övervåganden och förslag ........................ 132 Allmänna riktlinjer ............................ 132 Häktning ................................... 146 10.2.1 Sannolika skäl .......................... 146 1022 Brottets svårighetsgrad ..................... 147 10.2.3 De särskilda häktningsförutsättningarna ......... 151 10.2.4 Häktning vid svåra brott .................... 156 10.2.5 Häktning vid lindriga brott .................. 157 Alternativ till häktning ......................... 158 10.3.1 Tillsyn ............................... 158 1032 Anmälningsskyldighet ..................... 164 Anhållande ............................ . . . . 166 Hämtning och medtagande till förhör m.m ............. 169 Förfarandet ................................. 174 10.6.1 Hämtning till förhör ...................... 175 10.6.2 Medtagande till förhör ..................... 175 10.6.3 Kvarhållande för utredning .................. 175 10.6.4 Anhållande ............................ 175 10.6.5 Häktning .............................. 177 10.6.6 Tillsyn och anmälningsskyldighet .............. 186 10.6.7 Försvaret av den misstänkte ................. 189 Behandlingen av häktade m. fl. .................... 191 Organisations- och kostnadsfrågor .................. 196 Författningsregleringen ......................... 204 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken ........... 204 Förslag till lag om ändring i militära rättegångslagen ...... 215

11.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1952298) med särskilda bestämmelseri vissa brottmål ..................... 11.4 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1957:668 ) om utlämning för brott ................................... 11.5 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1959:254 ) om utlämning för brott ................................... 11.6 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1964:450 ) om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet ...................... 11.7 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1972:260 ) om internatio- nellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom . . . . 11.8 Förslag om ändring i lagen ( 1974:515 ) om ersättning vid fri- hetsinskränkning ............................. 11.9 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1976:317 ) om behand- lingen av häktade och anhållna m. fl. ................ Bilagor

Bilaga 1 Särskilt yttrande av Erlandsson och Morath .......... Bilaga 2 Särskilt yttrande av Nobel ..................... Bilaga 3 Straffsatserna i brottsbalken samt straffsatser i special-

straffrätten ...............................

Bilaga 4 Främmande rätt ............................

Danmark ............................... Norge ................................. Finland ................................ Förbundsrepubliken Tyskland ................. Nederländerna

NOxl—n-ÅWNN

8 Frankrike Bilaga 5 Utredningens enkätundersökningar ...............

Förkortningar

BrB = brottsbalken

RB = rättegångsbalken = riksåklagaren RPS = rikspolisstyrelsen

215

215

215

215

216

216

219 221

227 239 239

241 243 244

Författningsförslag

1. Förslag till Lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrives i fråga om rättegångsbalken dels att 1 kap. 3 &. 2 kap. 4 %, 23 kap. 5, 8och9 åå. 24 kap. 1. 3. 5, 6, 9, 12—14.17,18. 20, 22 och 23 55, 27 kap. 4 &, 28 kap. 2 och5 55, 29 kap. 1 &, 45 kap. 14 %, 51 kap. Soch 13 åå, 52 kap. loch7 åå, 54 kap. 5 %. 55 kap. Så samt 56 kap. l 5 skall ha nedan angivna lydelse,

dels att 25 kap. skall ha nedan angivna lydelse och rubrik, dels att 24 kap. 7 och 8 %% skall upphöra att gälla.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. 3 %*

Tingsrätt är i tvistemål domför med tre lagfarna domare. Flera än fyra lagfarna domare må ej sitta i rätten. l brottmål skall tingsrätt be- stå av en lagfaren domare och nämnd. Kan huvudförhandling i målet beräknas kräva minst fyra veckor. må dock två lagfarna doma- re och nämnd sitta i rätten.

Tingsrätt är domför med en lagfa- ren domare vid måls avgörande utan huvudför- handling, vid annan handläggning, som ej sker vid huvudförhandling eller syn å stället, vid sådan huvudförhandling i tviste- mål, som hålles i förenklad form, vid huvudförhandling och syn å stäl- let i mål om brott för vilket icke är stadgat svårare straff än böter.

Tingsrätt är i tvistemål domför med tre lagfarna domare. Flera än fyra lagfarna domare må ej sitta i rätten. [ brottmål skall tingsrätt be- stå av en lagfaren domare och nämnd. Kan huvudförhandling i målet beräknas kräva minst fyra veckor, må dock två lagfarna doma- re och nämnd sitta i rätten. I fråga om häktning eller åtgärd som avsesi 25 kap. är tingsrätt domför med en lagfaren domare och två nämnde- män.

Tingsrätt är domför med en lagfa- ren domare vid måls avgörande utan huvudför- handling, vid annan handläggning, som ej sker vid huvudförhandling eller sådan förhandling som sägs i 24 kap. 17 5 eller 25 kap. 3 5 eller syn å stället,

' Senaste lydelse 1975 : 1288.

' Senaste lydelse 19761560.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

vid sådan huvudförhandling i tviste- mål, som hålles i förenklad form. vid huvudförhandling och syn å stäl- let i mål om brott för vilket icke är stadgat svårare straff än böter.

2 kap. 4 %*

Hovrätt är domför med fyra lagfarna domare. Flera än fem lagfarna domare må ej sitta i rätten.

[ brottmål är hovrätten dock dom- för med tre lagfarna domare och två nämndemän. Flera än fyra lagfarna domare och tre nämndemän må ej sitta i rätten. Förekommer ej anled- ning att döma till svårare straff än böter. är hovrätten domför även med den sammansättning som sägsi första stycket. Detsamma gäller vid handläggning, som ej sker vid hu- vudförhandling.

I brottmål och i besvärsmål angående häktning är hovrätten dock domför med tre lagfarna do- mare och två nämndemän. Flera än fyra lagfarna domare och tre nämn- demän må ej sitta i rätten. Förekom- mer ej anledning att döma till svå- rare straff än böter är hovrätten domför även med den sammansätt— ning som sägs i första stycket. Det- samma gäller vid handläggning, som ej sker vid huvudförhandling eller sådan förhandling som sägs i 24 kap. 20 å.

Regeringen bestämmer, i vilken omfattning åtgärd. som avser allenast måls beredande, må vidtagas av en lagfaren domare i hovrätten eller av tjänsteman vid denna.

23 kap. 5 &

Skall enligt 21 kap. 3 åoffentlig försvarare utses för den misstänkte. åligge undersökningsledaren att göra anmälan därom hos rätten.

Begär den misstänkte att offentlig försvarare utses för honom eller är den misstänkte anhållen eller före- kommer eljest anledning att offentlig försvarare utses för honom, åligge undersökningsledaren att utan dröjsmål göra anmälan därom hos rätten.

85

På tillsägelse av polisman vare den som är tillstädes å plats, där brott förövas, skyldig att medfölja till förhör. som hålles omedelbart

Anträffas någon som kan miss- tänkas för brott, varå fängelse kan följa, och är det av synnerlig vikt för utredningen att förhör hålles ome-

Nuvarande lydelse

därefter. Vägrar han utan giltig or— sak. må han av polismannen medta- gas till förhöret.

Föreslagen lydelse

delbart eller är någon tillstädes å plats där brott förövas, är han skyl- dig att på tillsägelse av polisman medfölja till förhör, som hålles ome- delbart därefter. Vägrar han utan giltig orsak må han av polismannen medtagas till förhöret.

Anträffas den som begått brott. varå fängelse kan följa, å bar gär- ning eller flyende fot. må han gripas av envar. Envar må ock gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till när- maste polisman, som må medtaga honom till förhör.

Ej vare någon, som icke är anhål— len eller häktad, skyldig att kvar- stanna för förhör längre än sex tim- mar. Finnes det vara synnerlig vikt, att den som kan misstänkas för brot- tet är tillgänglig för fortsatt förhör, vare han dock skyldig kvarstanna ytterligare sex timmar.

Sedan förhöret avslutas eller ti- den. då den hörde är skyldig att kvarstanna. utgått. äge han omedel- bart avlägsna sig; utan synnerliga skäl må ej fordras. att han infinner sig till nytt förhör tidigare än tolv timmar därefter.

Ej vare någon, som icke är anhål- len eller häktad. skyldig att kvar- stanna för förhör längre än sex tim- mar. Finnes det vara synnerlig vikt, att den som kan misstänkas för brott är tillgänglig under det att omedel- bara utredningsåtgärder vidtages, vare han dock skyldig kvarstanna i högst tolv timmar.

Sedan förhöret eller utredningen avslutats eller tiden. då den hörde är skyldig att kvarstanna, utgått, äge han omedelbart avlägsna sig; utan synnerliga skäl må ej fordras, att han infinner sig till nytt förhör tidi- gare än tolv timmar därefter.

24 kap. 1 5'

Är någon på sannolika skäl miss- tänkt för brott. för vilket är stadgat fängelse i ett år eller däröver, må han häktas. om med hänsyn till brot- tets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller annan omständig- het, skäligen kan befaras, att han avviker eller annorledes undandra- ger sig lagföring eller straff eller ge- nom undanröjande av bevis eller på

Är någon på sannolika skäl miss- tänkt för brott. för vilket är stadgat fängelse i ett år eller däröver, må han häktas. om det skäligen kan be- faras att han avviker eller varaktigt undanhåller sig lagföring eller straff eller undanröjer eller förvanskar bevis.

Den som på sannolika skäl är misstänkt för brott, för vilket är

' Senaste lydelse 19751670.

' Senaste lydelse 19641166.

Nuvarande lydelse

annat sätt försvårar sakens utred- ning. eller ock anledning förekom- mer att han fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Är brottet ringare än iförsta styc- ket sägs men kan dårå följa fängelse och har den misstänkte icke stadig hemvist inom riket. må han häktas, om det skäligen kan befaras, att han avviker.

Är för brottet icke stadgat lindri- gare straff än fängelse i två år, skall häktning ske, om det ej är uppen- bart. att anledning därtill saknas.

Föreslagen lydelse

stadgat fängelse i fyra år eller där- över. må häktas om det är påkallat för att hindra fortsatt brottslig verk- samhet. Ärför brottet stadgat lindri- gare straffän som nu sagts men kan därå följa fängelse i ett år, må den misstänkte häktas, om det är påkal— lat för att hindra fortsatt brottslig- het, som kan medföra fara för an- nans liv eller hälsa ellerär av liknan- de farlig beskaffenhet.

Kan det antagas att den misstänkte kommer att dömas allenast till böter. må häktning icke ske.

35'

Kan på grund av den misstänktes ungdom eller hans sjukdom häkt- ning antagas medföra allvarligt men för honom och finnes sådan över- vakning kunna ordnas, att skäl till hans häktning ej längre föreligger, må han ej häktas. Kvinna som är havande i framskridet tillstånd eller som fött så kort tid förut, att häkt- ning kan antagas medföra allvarligt men för henne eller barnet, må ej häktas med mindre det är uppen- bart, att betryggande övervakning ej kan ordnas. Vill den misstänkte ej underkasta sig övervakning. som nu nämnts, skall häktning ske.

Häktning må ej ske om därigenom skulle uppstå missförhållande mel- lan. å ena sidan. olägenheten för den misstänkte och, å andra sidan, sa- kens beskaffenhet och den påföljd som kan antagas följa å brottet.

Förekomma skäl för häktning men kan syftet tillgodoses genom tillsyn eller anmälningsskyldighet, skall sistnämnda tvångsmedel an- vändas.

Om ytterligare inskränkning i fråga om häktning av den som är under aderton år är särskilt stadgat. Att reseförbud må träda i stället för häktning, stadgas i 25 kap.

55

Förekomma mot någon skäl till häktning, må han i avbidan på rättens beslut därom anhållas.

Äro ej fulla skäl till häktning, må den misstänkte dock anhållas, om det finnes vara av synnerlig vikt, att

Beslut om anhållande meddelas av åklagaren. Sådant beslut skall in- nehålla uppgift å det brott misstan-

Nuvarande lydelse

han [ avbidan på ytterligare utred-

Föreslagen lydelse

ken avser samt kort angiva grunden

ning tages iförvar. för anhållandet. Beslut om anhållande meddelas av undersökningsledaren eller åkla- garen. 6 %

Har den. vilkens anhållande be- slutats, avvikit eller är han eljest ej tillstädes. då beslutet meddelas. skall. så snart beslutet verkställts. anmälan därom göras hos anhåll— ningsmyndigheten.

Avviker den som misstänkes för brott och förekomma skäl till hans anhållande. må han av anhållnings- myndigheten efterlysas.

Har den, vilkens anhållande be- slutats. avvikit eller är han eljest ej tillstädes, då beslutet meddelas skall, så snart beslutet verkställts, anmälan därom göras hos åkla- garen.

Avviker den som misstänkes för brott och förekomma skäl till hans anhållande, må han av åklagaren ef- terlysas.

Då någon anhålles, skall han er- hålla besked om det brott misstan— ken avser. Den anhållnes husfolk el- ler närmaste anhöriga skola ock, så snart ske kan utan men för utred- ningen, underrättas om anhållandet. Sådan underrättelse må dock ej utan synnerliga skäl lämnas mot den an- hållnes önskan.

Då någon anhålles eller då beslut om anhållande som avses i6 & verk- ställs, skall den anhållne omedel- bart erhålla besked om det brott misstanken avser. Den anhållnes närmaste anhöriga eller andra när- stående skola ock, så snart det kan ske utan men för utredningen under— rättas om anhållandet. Sådan under- rättelse må dock ej utan synnerliga skäl lämnas mot den anhållnes önskan.

12%

Anhållningsmyndigheten skall, om ej den anhållne frigives, sist da- gen efter den, då beslut om anhål- lande meddelades eller då den an- hållne enligt 8 & inställdes till för- hör, till rätten avlåta framställning om hans häktande. Finnes för pröv- ning av häktningsjrågan ytterligare utredning erforderlig, må med fram- ställningen anstå, dock skall den av- låtas. så snart ske kan, och sist å femte dagen efter den, då beslut om anhållande meddelades eller den an-

Åklagaren skall, om ej den anhåll- ne frigives, sist dagen efter den, då beslut om anhållande meddelades eller beslut om anhållande som av- ses i 6 ? verkställts. till rätten avlåta framställning om hans häktande. Göres ej framställning som nu sagts. skall den anhållne omedelbart frigi— vas.

I samband med framställningen skall till rätten samt till den anhållne och hans försvarare överlämnas protokoll eller anteckningar över

Nuvarande lydelse

hål/ne inställdes förförhör. Göres ej framställning, som nu sagts. skall den anhållne omedelbart frigivas.

I samband med framställningen skall till rätten överlämnas protokoll eller anteckningar över vad dittills förekommit under förundersök- ningen; med rättens medgivande må dock med överlämnande! anstå viss kortare tid. Påkallas förhör med an- nan än den anhållne. skall ock upp- gift Iämnas därom.

Föreslagen lydelse

vad dittills förekommit under förun- dersökningen i den mån de äro av betydelse för frågan om häktning. Påkallas förhör med annan än den anhållne, skall ock uppgift lämnas därom.

13%

Då framställning enligt 12 & in- kommit, skall rätten. så snart ske kan. och om synnerligt hinder ej möter, sist å fjärde dagen därefter hålla förhandling i häktningsfrågan. Utsättes huvudförhandling att hål- las inom en vecka. sedan framställ- ning inkom. må dock, om ej rätten finner särskild förhandling böra äga rum, med förhandling anstå till hu- vudförhandlingen.

Då framställning enligt 12 & in- kommit, skall rätten, så snart ske kan, och om synnerligt hinder ej möter. sist å andra dagen därefter hålla förhandling i häktningsfrågan. Utsättes huvudförhandling att hål- las inom en vecka, sedan framställ- ningen inkom, må dock, om ej rät- ten finner särskild förhandling böra äga rum, med förhandlingen anstå till huvudförhandlingen.

14%

Vid förhandling i häktningsfrågan skall den som yrkat häktning så ock, om ej synnerligt hinder möter för den anhållnes inställande, denne vara tillstä— des.

Den som yrkat häktning skall an— giva de omständigheter, varå yrkan- det grundas. Den anhållne och hans försvarare skola erhålla tillfälle att yttra sig. Utöver vad handlingarna från förundersökningen innehålla samt parterna eljest anföra, må ut- redning ej förebringas med mindre särskilda skäl äro därtill.

Den som yrkat häktning, skall an- giva de omständigheter. varå yrkan- det grundas. Den anhållne och hans försvarare skola erhålla tillfälle att yttra sig. Utöver vad handlingarna från förundersökningen innehålla samt parterna eljest anföra, må ut- redning angående brottet ej före- bringas med mindre särskilda skäl äro därtill.

17%

Fråga om häktning av den som ej är anhållen må upptagas på yrkande av undersökningsledaren eller åkla-

Fråga om häktning av den som ej är anhållen må upptagas på yrkande av åklagaren. Efter åtalet äge rätten

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

garen. Efter åtalet äge rätten även på yrkande av målsäganden så ock självmant upptaga fråga därom.

även på yrkande av målsäganden så ock självmant upptaga fråga därom.

Då fråga om häktning väckts, skall, så snart ske kan, förhandling äga rum inför rätten. Om sådan förhandling gälle i tillämpliga delar vad i 14—16 55 är stadgat. Har den misstänkte kallats till förhandlingen eller förekommer anledning, att han avvikit eller eljest håller sig undan, utgöre dock hans utevaro ej hinder för förhandlingen. Uteblir målsäganden. ehuru han kallats till förhandlingen, må frågan avgöras utan hinder därav.

Har rätten beslutat häktning av någon, som ej är vid rätten tillstädes, skall, så snart beslutet verkställts. anmälan därom göras hos rätten.

18

Då rätten beslutar häktning enligt 16 & av anhållen eller enligt 17 5 av någon, som är vid rätten tillstädes, eller då anmälan om häktningsbesluts verkställande inkommer, skall, om ej åtal redan väckts, rätten utsätta den tid, inom vilken åtal skall väckas. Denna må ej bestämmas längre, än som

finnes oundgängligen erforderligt.

Överstiger den utsatta tiden två veckor, skall rätten, så länge den misstänkte är häktad och till dess åtal väckts, med högst två veckors mellanrum ånyo hålla förhandling som sägsi 14—16 åå. och därvid sär- skilt tillse, att utredningen bedrives så skyndsamt som möjligt. Finnes med hänsyn till utredningens be- skaffenhet eller av annan omstän- dighet uppenbart, att förhandling inom nu angiven tid skulle vara utan betydelse, må dock rätten bestäm- ma längre tids mellanrum.

Finnes den utsatta tiden otillräck- lig. må rätten, omframställning där- om göres före tidens utgång, medgi- va förlängning av tiden.

Finnes den utsatta tiden otillräck- lig, må rätten, om framställning där- om göres före tidens utgång. medgi- va förlängning av tiden. Den miss- tänkte och hans försvarare skall be- redas tillfälle att yttra sig över fram- ställningen där så kan ske. Väckes ej åtal inom två veckor skall rätten så länge den misstänkte är häktad och till dess åtal väckts, med högst två veckors mellanrum ånyo hålla för- handling som sägs i 14—16 åå. och därvid särskilt tillse, att utredningen bedrives så skyndsamt som möjligt. Finnes med hänsyn till utredningens beskaffenhet eller av annan omstän- dighet uppenbart att förhandling inom nu angiven tid skulle vara utan betydelse, må dock rätten bestäm- ma längre tids mellanrum.

205

Väckes, i mål som fullföljts till högre rätt, fråga om häktning, äge denna utan förhandling besluta där— över; är den misstänkte anhållen, skall beslut meddelas sist å fjärde dagen efter det framställning om

Väckes i mål som fullföljts till högre rätt fråga om häktning eller föres i högre rätt särskild talan i frå- ga om häktning äge den högre rätten utan förhandling besluta däröver; är den misstänkte anhållen eller häk-

' Senaste lydelse 1966z302. ? Senaste lydelse 1964: 166.

Nuvarande lydelse

hans häktande inkom till rätten. Fin- nes förhandling erforderlig, skall den hållas, så snart ske kan. Om sådan förhandling gäller vad i 14—17 55 är stadgat.

Föreslagen lydelse

tad, skall beslut meddelas sist å f jär- de dagen efter det framställning om hans häktande eller besvärsinlaga inkom till rätten. Finnes förhandling erforderlig, skall den hållas, så snart ske kan. Om sådan förhandling gälle vad i 14—17 55 är stadgat.

22 å'

Den som är häktad skall utan dröjsmål föras till allmänt häkte. Häktad krigsman må dock i stället föras till militärhäkte.

Finnes det vara av synnerlig vikt, att den häktade för utredning an- gående det brott, som föranlett häktningen, eller annat brott, för vilket han misstänkes, försvaras å annan plats än i första stycket sägs, må på yrkande av undersökningsle- daren eller åklagaren rätten förord- na att med överförande skall tills vidare anstå. Rätten. undersök- ningsledaren eller åklagaren äge ock besluta, att den häktade, sedan han överförts till häkte, skall för förhör eller annan åtgärd inställas å plats utom häktet.

Finnes det vara av synnerlig vikt, att den häktade för utredning an- gående det brott, som föranlett häktningen, eller annat brott. för vilket han misstänkes, förvaras å annan plats än i första stycket sägs. må på yrkande av åklagaren rätten förordna att med överförande skall tills vidare anstå. Rätten eller åkla- garen äge ock besluta, att den häkta- de, sedan han överförts till häkte, skall för förhör eller annan åtgärd. inställas å plats utom häktet.

Om förvaring av häktad som undergår eller undergått rättspsykiatrisk undersökning gälla särskilda bestämmelser.

235

Ej må annorledes än i detta kapitel eller eljest är stadgat någon i anledning av misstanke för brott hållas i förvar, även om han samtycker därtill.

Om skyldighet för den som miss- tänkes för brott att kvarstanna för förhör stadgas i 23 kap.

Om skyldighet för den som miss- tänkes för brott att kvarstanna för förhör och utredning stadgas i 23 kap.

25 kap. Om tillsyn och anmälningsskyldighet

Är någon skäligen misstänkt för

152

Är någon på sannolika skäl miss-

Nuvarande lydelse

brott, varå fängelse kan följa och kan med hänsyn till brottets beskaf- fenhet. den misstänktes förhållande eller annan omständighet skäligen befaras, att han avviker eller annor- ledes undandrager sig lagföring eller straff, men förekommer eljest ej an- ledning att anhålla eller häkta ho- nom, må om det finnes tillfyllest. i stället förbud meddelas honom att utan tillstånd lämna honom anvisad vistelseort. Oberoende av brottets beskaffenhet må ock förbud som nu sagts. meddelas. om skäligen kan befaras. att den misstänkte genom att begiva sig från riket undandrager sig lagföring eller straff eller gäldan- de av skadestånd eller annan ersätt- ning till målsägande, som kan anta- gas komma att på grund av brottet ådömas honom.

Föreslagen lydelse

tänkt för brott, för vilket är stadgat fängelse i ett år eller däröver, och kan det skäligen befaras att han fort- sätter sin brottsliga verksamhet, må han ställas under tillsyn.

Tillsyn skall förenas med före- skrift att vara tillgänglig eller anmä- la sig på viss tid och plats eller att vistas i tillsynshem.

I den mån det lämpligen kan ske, skall åtgärd vidtagas för att ge den som ställts under tillsyn det personli- ga stöd och annan hjälp som han behöver. Sådan åtgärd får dock vid- tagas endast om han samtycker därtill.

25

Med reseförbud må förenas skyl- dighet att å vissa tider vara tillgäng- lig i sin bostad ellerå sin arbetsplats eller att anmäla sig hos polismyndig- het i orten så ock annat villkor, som finnes erforderligt för hans överva— kande.

Reseförbud meddelas av under- sökningsledaren, åklagaren eller

Är någon skäligen misstänkt för brott, varå fängelse kan följa, och kan det skäligen befaras att han av- viker eller annorledes undandrager sig lagföring eller straff, må han å- läggas att å viss tid anmäla sig hos polismyndighet. Oberoende av brot- tets beskaffenhet må ock anmäl- ningsskyldighet, som nu sagts, med- delas. om skäligen kan befaras att den misstänkte genom att begiva sig från riket undandrager sig lagföring eller straff.

Kan det befaras att den misstänk- te beger sig från riket, skall anmäl- ningsskyldighet förenas med förbud för honom att utan tillstånd lämna riket (reseförbud) och skyldighet att lämna från sig pass eller annan sådan legitimationshandling.

35

Beslut om tillsyn eller anmäl- ningsskyldighet meddelas av åklaga-

Nuvarande lydelse

rätten.

Fråga om reseförbud må av rätten upptagas på yrkande av undersök- ningsledaren eller åklagaren eller då rätten har att besluta om den miss- tänktes häktning eller hans kvarhål- lande i häkte. Efter åtalet äge rätten även på yrkande av målsäganden så ock självmant upptaga fråga därom.

I anledning av målsägandens an— språk pä skadestånd eller annan er— sättning må undersökningsledaren eller åklagaren ej meddela reseför- bud eller hos rätten yrka sådant för- bud med mindre anspråket anmälts hos honom; rätten äge allenast på yrkande upptaga fråga om sådana förbud.

Väckes vid rätten fråga om rese- förbud, skall så snart ske kan, för— handling därom äga rum inför rät— ten. Om sådan förhandling gälle i tillämpliga delar vad i 24 kap. 17 & är stadgat. Är fara i dröjsmål, må rätten omedelbart meddela reseför- bud att gälla, till dess annorlunda förordnas.

Föreslagen lydelse

ren eller rätten. Harföreskrift med— delats den som ställts under tillsyn att vara tillgänglig elleranmäla sig å viss tid och plats skall jämväl till— synsman utses.

Fråga om tillsyn eller anmälnings- skyldighet må av rätten upptagas då den har att besluta om den misstänk— tes häktning eller hans kvarhållande i häkte. Efter åtalet äge rätten även på yrkande av målsäganden så ock självmant upptaga fråga därom.

Väckes vid rätten fråga omtillsyn eller anmälningsskyldighet, skall så snart ske kan, förhandling därom äga rum inför rätten. Om sådan för- handling gälle i tillämpliga delar vad i 24 kap. 17 5 är stadgat. Är farai dröjsmål, må rätten omedelbart be- sluta om tillsyn eller anmälnings- skyldighet att gälla till dess annor- lunda förordnas.

45

Beslut om reseförbud skall inne- hålla uppgift å det brott misstanken avser samt angiva den ort, där den misstänkte skall uppehålla sig och vad han i övrigt har att iakttaga. I beslutet skall erinras om påföljden för överträdelse av förbudet och för underlåtenhet att fullgöra därmed förenat villkor.

Beslut om tillsyn eller anmäl— ningsskyldighet skall innehålla upp- gift å det brott misstanken avser samt angiva vad den misstänkte har att iakttaga. l beslutet skall erinras om påföljden för överträdelse av vad som åligger honom enligt tillsy- nen eller anmälningsskyldigheten.

Beslutet skall delgivas den misstänkte.

Har reseförbud meddelats av an- nan är rätten, äge den misstänkte begära rättens prövning av förbu- det. Då begäran inkommit, skall rät- ten. så snart ske kan. och. om syn-

55

Har tillsyn eller anmälningsskyl- dighet beslutats av åklagaren. äge den misstänkte begära rättens pröv- ning av beslutet. Då begäran inkom- mit, skall rätten, så snart ske kan,

Nuvarande lydelse

nerliga hinder ej möter, sist å fjärde dagen därefter, hålla förhandling, som avses i 3 &. Utsättes huvudför- handling att hållas inom en vecka, sedan begäran framställdes, må dock, om ej rätten finner särskild förhandling böra äga rum, med för- handlingen anstå till huvudförhand- lingen.

Föreslagen lydelse

och om synnerliga hinder ej möter, sist å fjärde dagen därefter, hålla förhandling, som avses i 3 &. Utsät- tes huvudförhandling att hållas inom en vecka, sedan begäran fram- ställdes. må dock, om ej rätten fin- ner särskild förhandling böra äga rum, med förhandlingen anstå till huvudförhandlingen.

65

Då rätten meddelar reseförbud el- ler fastställer sådant förbud, skall om ej åtal redan väckts, rätten utsät- ta den tid, inom vilken åtal skall väc- kas. Denna må ej bestämmas läng- re, än som finnes oundgängligen er- forderligt. I annat fall skall åtal väc- kas inom en månad, sedan reseför- budet meddelades.

Då rätten beslutar om tillsyn eller anmälningsskyldighet eller faststäl- ler sådant beslut, skall, om ej åtal redan väckts, rätten utsätta den tid, inom vilken åtal skall väckas. Den- na må ej bestämmas längre, än som finnes oundgängligen erforderligt. I annat fall skall åtal väckas inom en månad, sedan beslutet om tillsyn el- ler anmälningsskyldighet meddela- des.

Finnes tid, som avses i första stycket, otillräcklig, må rätten, om fram- ställning därom göres före tidens utgång, medgiva förlängning av tiden.

75

Har ej inom tid, som avses i 6 5. åtal väckts eller till rätten inkommit framställning om förlängning av ti- den eller förekomma eljest ej längre skäl för reseförbud, skall det ome- delbart hävas.

Om hävande av reseförbud för- ordnar rätten eller, om förbudet ej meddelats eller fastställts av rätten, undersökningsledaren eller åklaga- ren.

Vad i 24 kap. 21 & är stadgat om häktning äge motsvarande tillämp- ning beträffande reseförbud.

Väckes i mål som fullföljts till

Har ej inom tid, som avses i 6 %, åtal väckts, eller till rätten inkommit framställning om förlängning av ti- den eller förekomma eljest ej längre skäl för tillsyn eller anmälningsskyl- dighet, skall beslut härom omedel- bart hävas.

Om hävande av beslut om tillsyn eller anmälningsskyldighet förord- nar åklagaren. Har beslutet med- delats eller fastställts av rätten, för- ordnar denna om beslutets hä vande.

Vad i 24 kap. 21 & är stadgat om häktning äge motsvarande till- lämpning beträffande tillsyn och anmälningsskyldighet.

Väckes i mål som fullföljts till

Nuvarande lydelse

högre rätt, fråga om reseförbud, äge denna utan förhandling besluta där- om. Finnes förhandling erforderlig, skall den hållas, så snart ske kan. Om sådan förhandling gällde i tillämpliga delar vad i 24 kap. 17 5 är stadgat.

Överträdes reseförbud ellerfullgö- res ej därmed förenat villkor, skall den misstänkte omedelbart anhållas eller häktas, om det ej är uppenbart, att skäl därtill ej förekomma.

10

Föreslagen lydelse

högre rätt, fråga om tillsyn eller an- mälningsskyldighet. äge denna utan förhandling besluta däröver. Finnes förhandling erforderlig skall den hållas så snart ske kan. Om sådan förhandling gälle i tillämpliga delar vad i 24 kap. 17 5 är stadgat.

95

Är den som ställts undertillsyn på sannolika skäl misstänktför att efter beslutet om tillsyn ha gjort sig skyl— dig till brott, för vilket är stadgat fängelse i ett år eller däröver. skall han anhållas eller häktas, om ej sär— skilda skälföranleda annat.

Åsidosätter den som ställts under tillsyn i väsentlig mån vad som ålig- ger honom enligt tillsynen, må han omedelbart anhållas eller häktas.

Den som åsidosätter honom ålagd anmälningsskyldighet, skall omedel- bart anhållas eller häktas, om det ej är uppenbart att skäl därtill ej före- komma.

Har anmälningsskyldighet för- enats med reseförbud och överträder den misstänkte reseförbudet eller vidtager han åtgärd i syfte att lämna riket, skall han omedelbart anhållas eller häktas. I avbidan på beslut om anhållande må den misstänkte av polisman gripas. Anmälan härom skall omedelbart göras hos åklaga- ren.

27 Kap.

45

Den som med laga rätt griper eller anhåller misstänkt eller verkställer häktning, husrannsakan eller kroppsvisitation må lägga beslag å föremål, som därvid påträffas.

Den som med laga rätt medtager någon, som är misstänkt för brott, till förhör eller griper eller anhåller misstänkt eller verkställer häktning, husrannsakan eller kroppsvisitation

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

må lägga beslag å föremål som där- vid påträffas.

Föremål, som eljest påträffas, må efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren tagas i beslag. Är farai dröjsmål, må även utan sådant beslut åtgärden vidtagas av polisman, dock ej i fråga om försändelse i post- eller telegrafverkets vård.

Verkställes beslag av annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne ej beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom. som har att omedelbart prövas om beslaget skall bestå.

28 Kap.

25

För eftersökande av den som skall gripas, anhållas eller häktas el- anhållas eller häktas eller hämtas till inställelse vid rätten må husrannsa- kan företagas hos honom, så ock hos annan, om synnerlig anledning förekommer, att den sökte uppehål- ler sig där.

Utan förordnande, som sägs i 4 &. må polisman företaga husrann- sakan, om åtgärden har till syfte att eftersöka den som skall gripas, an- hållas