Inaktuell version

Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1976-06-10
Ändring införd
SFS 1976 i lydelse enligt SFS 2004:761
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-01

1 §  Vad som föreskrivs om immunitet och privilegier i de bestämmelser som skall tillämpas i Sverige enligt lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller i denna lag, skall gälla trots bestämmelser i andra författningar. Lag (1994:1817).

2 §  Främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbindelser.

2 a §  En främmande stats observatörer, inspektörer och medlemmar av en utvärderingsgrupp som utövar uppdrag som avses i Wiendokumentet den 4 mars 1992 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder i Europa samt deras medföljande familjemedlemmar skall, under den tid uppdraget varar, åtnjuta den immunitet och de privilegier som enligt 2 § tillkommer diplomatiska företrädare och deras familjer.

[S2]Biträdande personal till de inspektörer och medlemmar av en utvärderingsgrupp som avses i första stycket skall, under den tid uppdraget varar, åtnjuta den immunitet och de privilegier som enligt 2 § tillkommer en beskicknings administrativa och tekniska personal eller dess tjänstepersonal. Lag (1992:1122).

2 b §  Sådan immunitet och sådana privilegier, som följer av punkterna 3--16 i bilagan till det av ministerrådet inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) den 1 december 1993 fattade beslutet om rättskapacitet samt immunitet och privilegier, skall åtnjutas av

 1. de institutioner inom ESK som anges i bilagan till lagen (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK),
 2. de permanenta delegationer, de personer och den egendom som anges i de nämnda punkterna i bilagan till ministerrådets beslut dock endast om de är tjänstemän vid de institutioner som anges i bilagan till den nyssnämnda lagen.

[S2]Ministerrådets beslut skall publiceras i Sveriges internationella överenskommelser. Lag (1994:717).

2 c §  Sådan immunitet och sådana privilegier som följer av avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän skall tillämpas på den verksamhet som följer av

 1. avtalet den 16 november 1998 med benämningen Ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt anslutningsdokumentet av den 16 november 1998,
 2. samförståndsavtalet om europeiska avtal om forskningsorganisation, program och aktiviteter av den 15 maj 2001 samt anslutningsdokumentet av den 7 mars 2002, eller
 3. samförståndsavtalet om deltagande i Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen av den 16 maj 2002 och anslutningsdokumentet av den 6 maj 2002.

[S2]Bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 21 och 22 i avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän skall inte tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige. Lag (2004:24).

2 d §  En främmande stats personal som utövar uppdrag i enlighet med fördraget om observationsflygningar av den 24 mars 1992 skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som följer av fördraget. Bestämmelserna avseende beskattning i artikel 34 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961, till vilken fördraget hänvisar, skall inte tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige. Lag (2002:652).

3 §  Främmande stats konsulat och konsulatsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt konsulära kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen om konsulära förbindelser, såvitt annat ej följer av andra eller tredje stycket.

[S2]Rätt att i enlighet med konventionens artikel 35 första stycket använda diplomatiska eller konsulära kurirer och diplomatisk eller konsulär post gäller ej för försändelser till eller från konsulat som förestås av olönad konsul, såvida ej regeringen i förhållande till viss stat medgivit det.

[S3]Regeringen kan förordna om undantag från första stycket i förhållande till stat som ej biträtt konventionen eller som biträtt denna med förbehåll.

[S4]Konsulat och personer, som avses i första stycket, åtnjuter vidare, efter förordnande av regeringen, immunitet och privilegier i den utsträckning som följer av särskild överenskommelse med främmande stat.

4 §  Förutom immunitet och privilegier som följer av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen åtnjuter de internationella organ och personer med anknytning till sådana organ, som anges i bilaga till denna lag, immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Regeringen skall kungöra tidpunkten då sådant avtal eller sådan stadga trätt i kraft eller upphört att vara bindande i förhållande till Sverige. Med internationella organ avses i denna lag även sådana i bilagan angivna organs stiftelser och fonder som förvaltas eller kontrolleras av organet. Lag (1994:1817).

4 a §  Sekretariatet för den internationella arbetsgruppen för globala gemensamma nyttigheter, dess personal, arbetsgruppens ordförande och övriga medlemmar samt familjemedlemmar som ingår i dessa personers hushåll skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som följer av avtalet den 9 april 2003 mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering om upprättande av en internationell arbetsgrupp för globala gemensamma nyttigheter. Lag (2003:480).

5 §  Regeringen bemyndigas att efter avtal med internationellt organ som avses i 4 § i den omfattning som behövs för att tillgodose organets syften meddela föreskrifter om immunitet och privilegier för andra personer än sådana som anges i bilagan till denna lag, om föreskrifterna är av sådant slag som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen.

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

6 §  För personal som ställs till förfogande av biståndsgivande part samt för utrustning och egendom som införs i Sverige enligt konventionen den 26 september 1986 om bistånd i händelse av en kärnteknisk olycka eller ett nödläge med radioaktiva ämnen eller konventionen den 17 mars 1992 om gränsöverskridande effekter av industriolyckor åtnjuts immunitet och privilegier i den utsträckning som anges i konventionerna, dock med de inskränkningar som följer av förklaringar som Sverige har avgett i anslutning till konventionerna. Lag (1999:387).

7 §  Främmande stats militära styrka och dess personal som deltar i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för samarbetet Partnerskap för fred i enlighet med avtal som är i kraft i förhållande till Sverige, åtnjuter immunitet och privilegier i den utsträckning som anges i avtalet när det gäller import till och export från Sverige. Lag (1996:404).

Bilaga

 • ---------------------------------------------------------------------- Immunitet och/eller privilegier gäller för följande Tillämplig --------------------------------------------------- internationell Internationella organ Fysiska personer överenskommelse ------------------------------------------------------------------------
1 Internationella domstolen Domstolens ledamöter och personal samt de som på annat sätt medverkar i förfarande vid domstolen Stadga den 26 juni 1945 för den internationella domstolen
2 Förenta nationerna (FN) Medlemmarnas representanter i Förenta nationerna förenta nationernas och personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen 1985 mellan Sverige och Förenta Nationernas höge kommissarie för flyktingar (UNHCR) om ett regionkontor för UNHCR; Avtal den 24 september 1998 om ett samordningskontor för Globala utvärderingen av internationella vatten beläget i Kalmar i Sverige. Konventionen den 13 februari 1946 rörande privilegier och immuniteter; Avtal den 31 augusti och den 30 september
2a Förenta nationerna (FN) Deltagare och andra personer med uppdrag vid möten som arrangeras av Förenta nationerna i Sverige arrangemang avseende immunitet och privilegier samt vissa andra frågor med avseende på Förenta nationernas möten som hålls i Sverige Ramavtal den 19 november 2003 mellan Konungariket Sverige och Förenta nationerna om
3 Förenta nationernas fackorgan Medlemmarnas representanter i fackorganen och personer med tjänst hos eller uppdrag av sådana fackorgan samt ledamöterna i styrelsen för världssjöfartsuniversitet, studerande vid universitetet och till universitetet särskilt inbjudna pesoner Konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan Avtal den 9 februari 1983 mellan Sverige och den Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om världssjöfartsuniversitetet
4 Europarådet Medlemmarnas representanter i rådet och personer i tjänst eller uppdrag av rådet ber 1952 Allmän överenskommelse den 2 september 1949 rörande Europarådets privilegier och immunitet jämte tilläggsprotokoll den 6 novem-
5 Rådet för samarbete på tullområdet Medlemmarnas representanter i rådet och personer upprättande av ett råd med tjänst hos eller uppdrag av rådet rådets rättskapicitet, privilegier och immunitet Konventionen den 15 december 1950 avseende för samarbete på tullområdet med därtill hörande annex angående
6 - - - Ledamöterna i den Andra tilläggsprotokollet
europeiska kommisden 15 december 1956 sionen för de mänskliga rättigheterna legier och immunitet till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privi-
6 - - - - - - - - -
7 - - - Ledamöterna i den domstol som inrättats genom kondomstol, som upprättats ventionen om upprättande av säkersamma dag om upphetskontroll på atomenergiens område och de som på annat sätt medverkar i förfarande vid domstolen Protokoll den 20 december 1957 rörande den genom konventionen rättande av säkerhetskontroll på atomenergiens område
8 Internationella atomenergiorganet (IAEA) Medlemmarnas representanter i atomenergiorganet och personer med tjänst hos eller uppdrag av organet Avtal den 1 juli 1959 om privilegier och immunitet för det internationella atomenergiorganet
9 har upphävts genom lag (1994:1817).
10 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) Medlemmarnas representanter i organisationen och personer med tjänst hos eller uppdrag av denna Konventionen den 14 december 1960 angående Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling med därtill anslutande protokoll
11 Den inom organisationen för ekonomiskt samarbete fondens styrelse och utveckling (OECD) upprättade finansiella stödfonden Ledamöterna i och rådgivande utskott samt OECD:s tjänstemän då de handlar på fondens vägnar Avtal den 7 april 1975 om upprättande av en finansiell stödfond inom organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
12. - - - - - - - - -
13 Internationella cen tralorganet för biläggandet av investeringstvister Medlemmarnas representanter i organet och personer med tjänst hos eller uppdrag av detta samt ledamöterna av förlikningskommisionen, skiljedomstol eller kommitté som inrättats enligt den i kol. 3 angivna konventionen ävensom de personer som på annat sätt medverkar i förfaranden enligt konventionen Konventionen den 18 mars 1965 om biläggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat
14 Asiatiska utvecklings banken Ledamöterna av bankens styrelse och personer med tjänst hos eller uppdrag av banken Överenskommelse den 4 december 1965 om upprättande av Asiatiska utvecklingsbanken
15 - - - Ledamöterna av den Internationell konkommitté för de mänskliga rättigheterna och de förlikningskommissioner som inrättats enligt internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter ventionen den 19 deccember 1966 om medborgerliga och politiska rättigheter
16 - - - - - - - - -
17 Internationella tele satellitorganisationenen Intelsat Medlemmarnas representanter i organisationens församling, representanterna i organisationens signatärmöte, organisationens tjänstemän och personer som medverkar i skiljedomsförfarande jämte ovannämnda personers familjemedlemmar Protokoll om privilegier, friheter och immuniteter för Intelsat den 19 maj 1978
17. Internationella telesatellitorganisationen ITSO Medlemmarnas representanter i organisationens församling, organisationens tjänstemän och personer som medverkar i skiljedomsförfarande ändring den 17 november jämte ovan nämnda personers familjemedlemmar friheter och immuniteter för Intelsat den 19 maj 1978 Överenskommelsen den 20 augusti 1971 rörande den internationella telesatellitorganisationen Intelsat (ITSO) i den lydelse som framgår av överenskommelsen om 2000, artikel XIII Protokoll om privilegier,
18 Internationella olje skadefonden och 1992 års internationella oljeskadefond - - - sättning av skador orsakade av förorening genom olja samt det den 27 november 1992 avslutade ändringsprotokollet till konventionen. Konventionen den 18 december 1971 om upprättande av en internationell fond för er-
Lag (1995:1084).
19 Afrikanska utveck lingsfonden Ledamöterna i fondens styrelse och personer med tjänst hos eller uppdrag av fonden Överenskommelse den 29 november 1972 om upprättande av Afrikanska utvecklingsfonden
20 Nordiska minister rådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat Personer med anställning vid angivna sekretariat jämte deras familjemedlemmar rådets presidiesekretariat Avtal den 13 maj 1987 om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska
21 Europeiska centret för medellånga väderprognoser Medlemmarnas representanter i centret och personer med tjänst hos eller uppdrag av centret noser, vilket protokoll avser immunitet och privilegier för centret Protokoll fogat till konventionen den 11 oktober 1973 om upprättande av ett europeiskt centrum för medellånga väderprog-
22 Europeiska organisa tionen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen Medlemmarnas representanter i organisationen och personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen himlen Protkoll den 12 juli 1974 om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärn-
23 Europeiska rymd organet (ESA) Medlemmarnas representanter i rymdorganet och personer med tjänst hos eller uppdrag av detta Bilaga I till konvenventionen den 30 maj 1975 angående uppräträtande av ett europeiskt rymdorgan
24 har upphävts genom lag (1994:1817).
25 - - -
26 Internationella kaffe organisation - - - 1983 års internationella kaffeavtal
27 Europeiska patent organisationen Medlemmarnas representanter i organisationens förorganisationens valtningsråd och sådana representanters makar samt personer med tjänst hos det europeiska patentverket och dessa personers familjer ävensom personer med uppdrag av organisationen Protokoll angående den europeiska patentprivilegier och immunitet, vilket utgör del av den europeiska patentkonventionen den 5 oktober 1973
28. Internationella mobilsatellitorganisationen IMSO Medlemmarnas representanter i organisationen och personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen jämte ovan nämnda personers familjemedlemmar Protokoll om privilegier och immunitet för INMARSAT (IMSO) den 1 december 1981 i den lydelse som framgår av överenskommelsen om ändring den 25 september 1998
29 Afrikanska utveck lingsbanken Ledamöterna i bankens styrelse och personer med tjänst hos eller uppdrag av banken Överenskommelse den 4 augusti 1963 om upprättande av Afrikanska utvecklingsbanken
30 Förenta nationernas organisation för industriell utveckling (UNIDO) Medlemmarnas representanter i organisationen och personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen Stadga den 8 april 1979 för Förenta nationernas organisation för industriell utveckling
31. Europeiska telesatellitorganisationen EUTELSAT Parternas representanter i organisationen, organisationens tjänstemän jämte deras familjemedlemmar samt personer med uppdrag av organisationen Protokoll om privilegier och immunitet för EUTELSAT den 13 februari 1987 i den lydelse som framgår av överenskommelsen om ändring den 1 maj 2000
32 Interamerikanska utvecklingsbanken Ledamöterna i bankens styrelse och personer med tjänst hos eller uppdrag av banken Avtal den 8 april 1959 om upprättande av Interamerikanska utvecklingsbanken
33 Mellanstatliga organsationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) Medlemsstaternas representanter i organsationen, personer med tjänst hos organisationen och sakkunniga utsedda av organisationen Fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF)
34 Europeiska organisa tionen för utnyttjande av meteorologiska satelliter (EUMETSAT) Medlemmarnas representanter i orga- och immunitet för nisationen, organisationens tjänstemän jämte deras familjemedlemmar samt personer med uppdrag av organisationen Protokoll om privilegier EUMETSAT den 1 december 1986
35 Multilaterala investeringsorganet (MIGA) Ledamöterna i organets råd och styrelse samt personer med tjänst multilaterala hos organet Konvention den 11 oktober 1985 om upprättande av det investeringsorganet
Lag (1987:1122).
36 - - - Ledamöter och experter i kommittén upprättad till förhindrande av enligt den europeiska konventionen till förhindrande av tortyr m.m. Europeisk konvention den 26 november 1987 av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
Lag (1988:696).
37 har upphävts genom lag (1994:1817).
38 Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) Ledamöterna i bankens styrelse och maj 1990 om upprättanpersoner med tjänst hos eller uppdrag av för återuppbyggnad och banken ge anmäld reservation Överenskommelse den 29 de av Europeiska banken utveckling med av Sveri-
Lag (1991:129).
39 Europarådets fond för bosättning och regional utveckling Ledamöterna i fondens styrelse, administrativa råd och granskningskommitté och deras rådgivare, tekniska experter och sekreterare. Personer med tjänst hos fonden jämte deras familjemedlemmar Tredjetilläggsprotokollet den 6 mars 1959 till den allmäna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet med av Sverige anmäld reservation
Lag (1991:440).
40 EFTA:s övervaknings myndighet Medlemmar och personer med tjänst hos övervakningsmyndigheten jämte nämnda personers familjemedlemmar samt personer med uppdrag av övervkaningsmyndigheten och företrädare för Europeiska gemenskapernas kommission och EG:s medlemsstater Protokoll 6 till avtalet den 2 maj 1992 mellan EFTAstaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol
Lag (1992:1367).
41 EFTA-domtolen Domare, registrator och personer med tjänst vid domstolen jämte nämnda personers familjemedlemmar övervakningsmyndighet och en domstol Protokoll 7 till avtalet den 2 maj 1992 mellan EFTAstaterna om upprättande och en
Lag (1992:1367).
42 NORSAD-fonden och NORSAD-fondens exekutivsekretariat Medlemmarnas representanter i fondens guvernörsstyrelse, medlemmar av exekutivsekretariatets styrelse samt personer med tjänst hos exekutivsekretariatet det i 14 § e i NORSAD-fondens resp. NORSAD-fondens exekutivsekretariats stadga skall fullgöras genom att bestämmelserna i konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan tillämpas Avtal den 31 januari 1990 om upprättande av NORSAD-fonden och och NORSAD-fondens exekutivsekretariat med införda ändringar januari 1993. Åtagan-
Lag (1993:550).
43 Domstolens förlikningsmän, skiljedomare och sekreterare samt parternas ombud och juridiska biträden Konventionen den 15 december 1992 om förlikning och skiljedom inom ESK
Lag (1993:1299).
44 Organisationen för förbud mot kemiska vapen Medlemmarnas representanter i organisationen, personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen och observatörer under inspektion vapen samt om deras förstöring Förenta nationernas konvention den 30 november 1992 om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska
Lag (1994:120).
45 Internationella tribunalen för i f.d. Jugoslavien Tribunalens ledamöter, åklagaren och dennes personal, registratorn och dennes personal samt personer som på annat sätt medverkar i tribunalen tion 827 den 25 maj 1993 Stadga för Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien fastställd genom FN:s säkerhetsråds resolu-
Lag (1995:1307).
46 Europeiska or ganisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) Medlemsstaternas representanter i organisationen, organisationens personal jämte deras familjemedelemmar som ingår i hushållet samt Organets generaldirektör Den internationella Eurocontrolkonventionen om samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna ändringar
Förordning (1995:1111).
46 Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst Medlemsstaternas representanter i organisationen, organisationens personal jämte deras familjemedlemmar som ingår i hushållet samt det verkställande organets generaldirektör konventionen Den internationella EurocontrolKonventionen om samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel 1997 vidtagna ändringar samt bilagorna I-IV till den reviderade
47 Internationella insitutet för demokrati och fria val (International IDEA) Personer med tjänst hos eller uppdrag av institutet samt deras familjemedlemmar och immunitet och privilegier för institutet och dess anställda Överenskommelsen mellan Sverige och Internationella institutet för demokrati och fria val
Lag (1995:1246).
48 Internationella tribunalen för Rwanda Tribunalens ledamöter, åklagare och dennes personal, registratorn och dennes personal samt personer som på annat sätt medverkar i tribunalen Stadga för Internationella tribunalen för Rwanda faställd genom FN:s säkerhetsråds resolution 955 den 8 november 1994
Lag (1995:1307).
49. Internationella havsbottenmyndigheten Företrädare för konventionsparter som deltar i möten med församlingen, rådet eller med församlingens eller rådets organ samt generalsekreteraren och myndighetens personal Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982, artiklarna 176-185 och bilaga IV artikel 13
50. Internationella havsrättsdomstolen Domstolens ledamöter havsrättskonvention av den 10 december 1982, bilaga VI artikel 10 Förenta nationernas
51. Europeiska universitetsinstitutet Företrädare för de fördragsslutande staterna och deras rådgivare, företrädare för Europeiska gemenskaperna, personal vid institutet inklusive familjemedlemmar och andra personer som är knuta till institutet Konventionen om grundandet av ett europeiskt universitetsinstitut av den 19 april 1972
52. Europol Medlemmarna i Europols organ, Europols direktör, biträdande direktörer och tjänstemän tandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) med protokoll om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän, utarbetat på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen och artikel 41.3 i Europolkonventionen Konvention som utarbetats på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om upprät-
53. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna Domstolens ledamöter, dess kanslichef och biträdande kanslichef kommelsen om Europarådets privilegier och immunitet Protokoll nr 6 den 6 mars 1996 till den allmänna överens-
54. - - - Personer som deltar i rättegång som anhängiggörs vid domstolen som part eller parts ombud eller rådgivare samt vittnen och sakkunniga kallade av domstolen, och andra personer som av domstolens ordförande anmodats att delta i rättegång Europeisk överenskommelse den 5 mars 1996 om personer som deltar i rättegång inför den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
55. Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö Medlemmar av personalen, representanter för parterna i Helsingforskonventionen samt sakkunniga med uppdrag för kommissionen miljö Avtalet den 2 februari 1998 om immunitet och privilegier för kommissionen för skydd av Östersjöns marina
56. Nordiska investeringsbanken Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bankens anställda samt av banken utsedda experter som utför officiella uppgifter på uppdrag av banken Överenskommelse den 23 oktober 1998 om Nordiska investeringsbanken
57. Nordiska utvecklingsfonden Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, fondens anställda samt av fonden utsedda experter som utför officiella uppgifter på uppdrag av fonden Överenskommelse den 9 november 1998 om Nordiska utvecklingsfonden
58. Nordiska miljöfinansieringsbolaget Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bolagets anställda samt av bolaget utsedda experter som utför officiella uppgifter på uppdrag av bolaget Överenskommelse den 6 november 1998 om Nordiska miljöfinansieringsbolaget
59. Organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar Medlemmar i en inspektionsFördraget den 10 sepgrupp och observatörer under inspektion kärnsprängningar tember 1996 om fullständigt förbud mot
60. -- Medlemmar i en undersökningsdelegationen bud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring Konventionen den 18 september 1997 om för-
61. Sekretariatet för Östersjöstaternas råd Sekretariatets tjänstemän och sekretariatet för Östersjöstaternas råd om immunitet och privilegier för sekretariatet Avtal den 23 oktober 1998 mellan Sverige
62. Interamerikanska investeringsbolaget (IIC) Ledamöter i bolagets styrelse och personer med tjänst hos bolaget Interameriskanska investeringsbolaget (IIC) Avtalet den 19 november 1984 om upprättande av
63. Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier Medlemmar i institutets organ och institutets personal medlemsstater, församlade i rådet, den 15 oktober 2001 om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens
64. Europeiska unionens satellitcentrum Medlemmar i centrumets organ och centrumets personal medlemsstater, församlade i rådet, den 15 oktober 2001 om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens
65. Den administrativa direktören för Eurojust samt personal som är anställd av Eurojust Europeiska ministerrådets beslut om inrättande av Eurojust
66. Internationella brottmålsdomstolen Domstolens ledamöter, åklagaren, biträdande åklagare, registratorn, biträdande registratorn, personalen i åklagarkammaren och registratorskontoret samt personer som på annat sätt medverkar i domstolen Romstadgan den 17 juli 1998 för Internationella brottmålsdomstolen
67. Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor (Global Water Partnership Organisation) Personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen samt deras familjemedlemmar det globala nätverket för vattenfrågor om immunitet och privilegier för Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor och dess personal Avtal den 11 mars 2002 mellan Sveriges regering och Organisationen för
68 Athena Kurir företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, den 28 april 2004 om privilegier och immunitet för Athena Beslut av
Lag (2004:761).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1977:343) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1978:159) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1979:9) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1978/79:59
  Omfattning
  upph. 27 p i bil.; nuvarande 28 p betecknas 27 p i bil.; ändr. 17 p i bil.; omtryck bil.

Förordning (1979:51) om ikraftträdande av lagen (1979:9) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Omfattning
  ikrafttr. av 1979:9 delvis

Lag (1979:461) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1980:614) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1980:615) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förordning (1981:14) om ikraftträdande av lagen (1979:9) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Omfattning
  ikrafttr. av 1979:9 delvis

Lag (1983:205) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1983:705) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1983:1062) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1984:432) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1984:882) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förordning (1984:1117) om ikraftträdande av lagen (1984:882) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att lagen (1984:882) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall träda i kraft den 4 januari 1985.
  Omfattning
  ikrafttr. av 1984:882
  Ikraftträder
  1985-01-04

Lag (1985:199) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1985:911) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1987:341) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:111
  Omfattning
  ändr. 4 §, bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:1122) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:9
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:529) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1988:696) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1988:1247) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förordning (1988:1562) om ikraftträdande av lagen (1988:696) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Omfattning
  ikrafttr. av 1988:696
  Ikraftträder
  1989-02-01

Lag (1989:907) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 men skall tillämpas för tiden från och med den 1 november 1989.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:36
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1991:129) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1991:440) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1991:1587) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1991:1735) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:26
  Omfattning
  ändr. 2 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:92) om ikraftträdande av lagen (1991:1587) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:1587

Lag (1992:1122) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:11, Bet. 1992/93:JuU8
  Omfattning
  ändr. 2 a §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1367) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:170, Bet. 1992/93:EU1
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:550) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:374, Prop. 1992/93:246, Bet. 1992/93:JuU35
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:1299) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:31, Prop. 1993/94:23, Bet. 1993/94:UU8
  Omfattning
  ändr. bil.

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1367

Lag (1994:120) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:174, Prop. 1993/94:120, Bet. 1993/94:UU12
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-04-29

Lag (1994:570) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:376, Prop. 1993/94:142, Bet. 1993/94:JuU29
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:717) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:378, Prop. 1993/94:192, Bet. 1993/94:JuU32
  Omfattning
  ny 2 b §; omtryck
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1817) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:98, Prop. 1994/95:46, Bet. 1994/95:JuU7
  Omfattning
  upph. p 9, 24, 37 i bil.: ändr. 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:2089) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:201, Prop. 1993/94:104, Bet. 1993/94:TU19
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1995-12-01

Lag (1995:1084) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:362, Prop. 1994/95:169, Bet. 1994/95:LU28
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1996-05-30

Förordning (1995:1111) om ikraftträdande av lagen (1994:2089) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:2089
  Ikraftträder
  1995-12-01

Lag (1995:1246) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:21, Prop. 1995/96:41, Bet. 1995/96:JuU5
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1995-12-22

Förordning (1995:1247) om ikraftträdande av lagen (1995:1246) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Omfattning
  ikrafttr. av 1995:1246

Lag (1995:1307) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:57, Prop. 1995/96:48, Bet. 1995/96:JuU8
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Ändring, SFS 1996:11

  Omfattning
  ikrafttr. av 1995:1084

Lag (1996:404) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:237, Prop. 1995/96:37, Bet. 1995/96:FöU4
  Omfattning
  ny 7 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:607) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:271, Prop. 1995/96:140, Bet. 1995/96:UU17
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1391) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:99, Prop. 1996/97:5, Bet. 1996/97:UbU3
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Ändring, SFS 1997:120

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:120

Lag (1998:28) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:64, Prop. 1997/98:31, Bet. 1997/98:JuU5
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  2005-03-15

Lag (1998:937) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1997/98:251, Prop. 1997/98:107, Bet. 1997/98:KU24
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1998-11-01

Lag (1998:1623) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Bestämmelserna i artikel 9 i respektive överenskommelse skall dock tillämpas från och med den 1 januari 1998.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:17, Prop. 1998/99:14, Bet. 1998/99:FiU12
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2004-06-01

Lag (1998:1704) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1998/99:25, Prop. 1997/98:174, Bet. 1998/99:UU4
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-05-01

Lag (1998:1809) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1998/99:84, Prop. 1998/99:23, Bet. 1998/99:JuU4
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1810) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1998/99:83, Prop. 1998/99:24, Bet. 1998/99:JuU3
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1811) om ikraftträdande av två lagar om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 1998:1809 och 1998:1810

Lag (1999:5) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1997/98:256, Prop. 1997/98:149, Bet. 1997/98:JuU23
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-01-29

Förordning (1999:6) om ikraftträdande av lagen (1999:5) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 1999:5

Lag (1999:387) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1998/99:219, Prop. 1998/99:64, Bet. 1998/99:FöU6
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1120) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:21, Prop. 1998/99:117, Bet. 1999/2000:UU4
Omfattning
ny 2 c §
Ikraftträder
2000-01-15

Förordning (1999:1121) om ikraftträdande av lagen (1999:1120) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 1999:1120

Lag (2000:1456) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2000/01:76, Prop. 2000/01:39, Bet. 2000/01:UU5
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2001-08-01

Förordning (2001:632) om ikraftträdande av lagen (2000:1456) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2000:1456

Lag (2002:4) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2001/02:80, Prop. 2001/02:32, Bet. 2001/02:JuU5
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-03-01

Förordning (2002:33) om ikraftträdande av lagen (2002:4) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2002:4

Lag (2002:87) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2001/02:159, Prop. 2001/02:86, Bet. 2001/02:JuU19
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-09-01

Lag (2002:341) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2001/02:224, Prop. 2001/02:88, Bet. 2001/02:JuU17
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:449) om ikraftträdande av lagen (2002:341) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2002:341

Lag (2002:621) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2001/02:248, Prop. 2001/02:155, Bet. 2001/02:JuU21
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:622) om ikraftträdande av lagen (2002:621) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i viss fall

Omfattning
ikrafftr. av 2002:621

Lag (2002:652) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2001/02:290, Prop. 2001/02:157, Bet. 2001/02:UU15
Omfattning
ändr. 2 c §; ny 2 d §
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2002:681) om ikraftträdande av lagen (2002:652) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2002:652

Förordning (2002:685) om ikraftträdande av lagen (2002:87) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2002:87

Lag (2003:480) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas beträffande befrielse från skatter och avgifter, med undantag av bestämmelserna om skatteplikt vid förvärv av motorfordon, från den 1 januari 2003.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:219, Prop. 2002/03:68, Bet. 2002/03:SkU18
Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2003-08-01

Förordning (2003:520) om ikraftträdande av lagen (2003:480) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2003:480

Lag (2004:24) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2002/03:183, Prop. 2002/03:88, Bet. 2002/03:UU13
Omfattning
ändr. 2 c §
Ikraftträder
2004-03-19

Förordning (2004:25) om ikraftträdande av lagen (2004:24) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2004:24

Lag (2004:140) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2003/04:143, Prop. 2003/04:29, Bet. 2003/04:TU4
Omfattning
ändr. 6 §, bil.

Förordning (2004:376) om ikraftträdande av lagen (1998:1623) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 1998:1623

Lag (2004:612) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2003/04:189, Prop. 2003/04:68, Bet. 2003/04:JuU22
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2004:613) om ikraftträdande av lagen (2004:612) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2004:612

Lag (2004:666) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2003/04:259, Prop. 2003/04:67, Bet. 2003/04:TU9
Omfattning
ändr. bil.

Förordning (2004:684) om ikraftträdande av lagen (2004:140) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2004:140 vad avser p 28, 31 bil.
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2004:759) om ikraftträdande av lagen (2004:140) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2004:140 vad avser p 17 bil.
Ikraftträder
2004-11-30

Lag (2004:761) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2004/05:7, Prop. 2003/04:176, Bet. 2003/05:JuU9
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2004-11-01

Förordning (2004:762) om ikraftträdande av lagen (2004:761) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2004:761

Lag (2004:1002) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2004/05:44, Prop. 2004/05:7, Bet. 2004/05:FöU2
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1012) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2004/05:23, Prop. 2003/04:171, Bet. 2004/05:JuU8
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-12-20

Lag (2004:1029) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2004/05:16, Prop. 2003/04:162, Bet. 2004/05:FiU15
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1307) om ikraftträdande av lagen (2004:1029) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2004:1029

Förordning (2005:201) om ikraftträdande av lagen (1998:28) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 1998:28

Förordning (2005:230) om ikraftträdande av lagen (2004:140) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2004:140 vad avser 6 §
Ikraftträder
2005-06-01

Lag (2005:256) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2004/05:192, Prop. 2004/05:78, Bet. 2004/05:LU22
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-08-05

Lag (2005:368) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2004/05:239, Prop. 2004/05:76, Bet. 2004/05:FöU10
Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:512) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2004/05:283, Prop. 2004/05:107, Bet. 2004/05:UU13
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:549) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2004/05:257, Prop. 2004/05:49, Bet. 2004/05:JuU30
Omfattning
ändr. bil.

Ändring, SFS 2005:586

Omfattning
ikrafttr. av 2005:256

Förordning (2005:776) om ikraftträdande av lagen (2004:1012) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2004:1012

Lag (2006:397) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2005/06:244, Prop. 2005/06:118, Bet. 2005/06:JuU28
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2007-03-29

Förordning (2007:67) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av ett protokoll om ändring i konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyå (Europolkonventionen), m.m.

Omfattning
ikrafttr. av 2006:397

Lag (2009:31) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2008/09:106, Prop. 2008/09:59, Bet. 2008/09:FöU4
Omfattning
ny 2 e §
Ikraftträder
2009-02-01

Lag (2009:1279) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2009/10:66, Prop. 2009/10:13, Bet. 2009/10:JuU8
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1426) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2010/11:29, Prop. 2010/11:3, Bet. 2010/11:KU13
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:82) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2010/11:146, Prop. 2010/11:34, Bet. 2010/11:SoU6
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-03-15

Förordning (2011:132) om ikraftträdande av lagen (2011:82) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2011:82

Lag (2011:1573) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2011/12:91, Prop. 2011/12:24, Bet. 2011/12:KU8
Omfattning
upph. 2 c §; ändr. 7 §
Ikraftträder
2012-05-01

Lag (2012:405) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2011/12:230, Prop. 2011/12:116, Bet. 2011/12:UU15
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2012:406) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2011/12:229, Prop. 2011/12:117, Bet. 2011/12:UU14
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:407) om ikraftträdande av lagar om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2012:405 och 2012:406

Lag (2013:173) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2012/13:163, Prop. 2012/13:53, Bet. 2012/13:UU9
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:174) om ikraftträdande av lagen (2013:173) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2013:173

Lag (2013:175) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2012/13:187, Prop. 2012/13:67, Bet. 2012/13:SoU14
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:420) om ikraftträdande av lagen (2013:175) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2013:175

Lag (2013:445) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2012/13:243, Prop. 2012/13:126, Bet. 2012/13:JuU18
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2013/14:54, Prop. 2012/13:190, Bet. 2013/14:UbU7
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-04-06

Lag (2014:412) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2013/14:263, Prop. 2013/14:208, Bet. 2013/14:JuU30
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-10-01

Förordning (2014:882) om ikraftträdande av lagen (2014:412) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2014:412

Lag (2015:340) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2014/15:185, Prop. 2014/15:58, Bet. 2014/15:CU15
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2015-06-12

Förordning (2015:353) om ikraftträdande av lagen (2015:340) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2015:340

Lag (2016:337) om ändring i lagen (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2015/16:178, Prop. 2015/16:77, Bet. 2015/16:UbU7
Omfattning
ändr. bil. i 2013:1174

Förordning (2016:338) om ikraftträdande av lagen (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2013:1174

Lag (2016:669) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2015/16:257, Prop. 2015/16:152
Omfattning
ändr. 7 §; nya 8, 9 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:820) om i ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2015/16:310, Prop. 2015/16:99, Bet. 2015/16:FiU21
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-08-01

Förordning (2016:821) om ikraftträdande av lagen (2016:820) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Omfattning
ikrafttr. av 2016:820

Lag (2017:498) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2016/17:273, Prop. 2016/17:139, Bet. 2016/17:JuU27
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-07-02

Lag (2018:1859) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2018/19:32, Prop. 2017/18:268, Bet. 2018/19:CU3
Omfattning
ändr. bil.