Inaktuell version

Sparbankslag (1987:619)

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1987-06-11
Ändring införd
SFS 1987 i lydelse enligt SFS 2004:447
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om hur en sparbank bildas och om dess organisation m.m. Bestämmelser om tillstånd att driva bankrörelse, den rörelse som en sparbank får driva samt andra för bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker gemensamma bestämmelser finns i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

[S2]En sparbank har till ändamål att, utan rätt för dess stiftare eller andra att få del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom att driva bankverksamhet i enlighet med de bestämmelser som meddelas i denna lag och lagen om bank- och finansieringsrörelse. En sparbanks rörelse skall avse främst ett visst verksamhetsområde. Lag (2004:304).

[K1]2 §  En sparbank är moderföretag och en annan juridisk person är dotterföretag, om sparbanken

 1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen,
 2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar,
 3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller
 4. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att ensam utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.

[S2]Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföretaget, om ett annat dotterföretag till moderföretaget eller moderföretaget tillsammans med ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans

 1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen,
 2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar, eller
 3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

[S3]Om ett dotterföretag äger aktier eller andelar i en juridisk person och på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförliga stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är även denna dotterföretag till moderföretaget.

[S4]Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. Lag (1995:1562).

[K1]3 §  I de fall som avses i 2 § första stycket1-3 och andra stycket skall sådana rättigheter som tillkommer någon som handlar i eget namn men för en annan fysisk eller juridisk persons räkning anses tillkomma den personen.

[S2]Vid bestämmandet av antalet röster i ett dotterföretag beaktas inte de aktier eller andelar i dotterföretaget som innehas av företaget självt eller av dess dotterföretag. Detsamma gäller aktier eller andelar som innehas av den som handlar i eget namn men för dotterföretagets eller dess dotterföretags räkning. Lag (1995:1562).

[K2]1 §  En sparbank skall bildas av minst tjugo stiftare.

[S2]Stiftarna skall vara fysiska personer och bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara stiftare. Att detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud.

[S3]Bestämmelserna i detta kapitel gäller om inte annat följer av bestämmelserna om fusion i 7 kap. 2 §. Lag (1992:1614).

[K2]2 §  Stiftarna anger villkoren för sparbankens bildande. När en sparbank bildas skall till en grundfond avsättas ett belopp, vars storlek skall bestämmas med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av den planerade rörelsen. Grundfonden skall betalas med pengar. Lag (2004:304).

4 § Har upphävts genom lag (1999:223).

[K2]5 §  Reglementet skall ange

 1. sparbankens firma,
 2. sparbankens verksamhetsområde,
 3. den ort i Sverige där styrelsen skall ha sitt säte,
 4. de rörelsegrenar som sparbanken avser att driva,
 5. grundfondens belopp samt huruvida hela grundfonden eller del av denna skall betalas tillbaka med eller utan ränta,
 6. antalet huvudmän,
 7. den kommunala valkorporation som skall förrätta val av huvudmän och, där sådant val skall förrättas av flera korporationer, fördelningen av antalet mandat dem emellan, samt ordningen för att åstadkomma en successiv förnyelse av huvudmannakåren och det närmare förfarandet i övrigt vid huvudmannavalen,
 8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella ersättare, som skall utses av sparbanksstämman, samt tiden för deras uppdrag,
 9. sättet att sammankalla sparbanksstämman, samt
 10. vilka ärenden som skall förekomma på den ordinarie stämman.

[S2]Om banken skall ha euro som redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078), skall detta anges i reglementet. I så fall skall det i reglementet också anges att grundfondens belopp skall vara bestämt i euro. Lag (2000:39).

Prop. 1999/2000:23: I paragrafens nya andra stycke har tagits in en bestämmelse om att en sparbank som vill använda euro som redovisningsvaluta måste ange detta i reglementet. I stadgarna skall då också anges att medlemsinsatserna

skall bestämmas i euro. Beslut om byte av redovisningsvaluta kräver alltså ett beslut om ändring av reglementet.

Ändringen ...

[K2]6 §  Sedan tillstånd att driva bankrörelse har beviljats, skall stiftarna för teckning av bidrag till grundfonden lägga fram en av dem upprättad och underskriven, dagtecknad teckningslista. På teckningslistan skall anges om fonden eller del av denna skall betalas tillbaka med eller utan ränta jämlikt förbehåll i reglementet. Skall ränta utgå, skall anges den räntefot, efter vilken räntan skall beräknas. Räntefoten får dock inte sättas högre än den som framgår av 5 § räntelagen (1975:635). Till teckningslistan skall fogas avskrifter av tillståndsbeslutet och reglementet.

[S2]Bidragsteckning, som inte sker på teckningslistan, är inte bindande. Tecknas bidrag med andra villkor än som sägs i teckningslistan, är teckningen ogiltig. Lag (2004:304).

[K2]7 §  Stiftarna eller annan får inte ta emot ersättning av sparbanken för andra kostnader för sparbankens bildande än sådana som varit uppenbarligen nödvändiga för bildandet. De får inte heller förbehålla sig eller någon annan särskilda förmåner eller rättigheter.

[K2]8 §  När samtliga huvudmän har utsetts på det sätt som föreskrivs i 4 kap. 3 § och hela det i reglementet fastställda grundfondsbeloppet har blivit tecknat, skall stiftarna kalla huvudmännen till en konstituerande stämma enligt föreskrifterna i reglementet om kallelse till sparbanksstämma.

[S2]Teckningslistan, tillståndsbeslutet och reglementet skall genom stiftarnas försorg hållas tillgängliga för huvudmännen under minst en vecka före stämman på den plats som har angivits i kallelsen. Lag (2004:304).

[K2]9 §  Beslutet om sparbankens bildande fattas på den konstituerande stämman.

[S2]På den konstituerande stämman skall stiftarna lägga fram teckningslistan, tillståndsbeslutet och reglementet. Stiftarna skall vidare lämna uppgift om storleken av det tecknade grundfondsbeloppet samt om de belopp som redan betalts in. Dessa uppgifter skall föras in i protokollet. Lag (2004:304).

[K2]10 §  Om det vid den konstituerande stämman inte visas att belopp som svarar mot grundfonden har tecknats, har frågan om sparbankens bildande fallit.

[S2]Om minst två tredjedelar av huvudmännen biträder beslutet att bilda sparbanken, är denna bildad. I annat fall har frågan om sparbankens bildande fallit.

[S3]När sparbanken är bildad skall på den konstituerande stämman styrelse och revisorer väljas.

[S4]I fråga om den konstituerande stämman gäller i övrigt i tillämpliga delar föreskrifterna om sparbanksstämma i denna lag och reglementet.

[K2]11 §  En sparbank skall anmälas för registrering senast sex månader efter det att tillstånd att driva bankrörelse har beviljats.

[S2]För registrering krävs att hela det belopp, vartill grundfonden enligt reglementet skall uppgå, har inbetalts, samt att sparbanken har så stort startkapital som föreskrivs i 3 kap. 6 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Detta skall styrkas genom ett skriftligt intyg från en auktoriserad revisor.

[S3]Frågan om sparbankens bildande har fallit, om anmälan för sparbankens registrering inte skett inom den tid som anges i första stycket eller om registreringsmyndigheten genom beslut som har vunnit laga kraft har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering av sparbanken. I sådant fall svarar styrelseledamöterna solidariskt för återbetalningen av de belopp som har betalts till grundfonden jämte uppkommen avkastning, med avdrag för kostnader på grund av åtgärder enligt 13 § första stycket tredje meningen. Lag (2004:304).

[K2]12 §  Innan styrelsen och revisorerna har valts, kan bidrag till grundfonden betalas endast genom insättning på sådan räkning som stiftarna för detta ändamål har öppnat hos en svensk bank.

[S2]Det på räkningen insatta beloppet får lyftas för sparbanken när styrelsen och revisorerna har valts. Har frågan om sparbankens bildande fallit eller är teckningen av annan orsak inte bindande, skall det insatta beloppet betalas tillbaka med ränta till bidragstecknarna.

[K2]13 §  Innan en sparbank har registrerats, kan den inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Den kan inte heller föra talan inför domstolar eller andra myndigheter. Styrelsen kan dock föra talan i mål rörande bildandet av sparbanken och i övrigt vidta åtgärder för att erhålla de tecknade bidragen till grundfonden.

[S2]Om en förpliktelse uppkommer genom en åtgärd på sparbankens vägnar före registreringen, svarar de som har beslutat eller deltagit i åtgärden solidariskt för förpliktelsen. Vid registreringen övergår ansvaret på sparbanken, om förpliktelsen följer av reglementet eller teckningslistan eller har tillkommit efter det att sparbanken har bildats.

[S3]Har före registreringen ett avtal för sparbanken slutits med en medkontrahent som visste att sparbanken var oregistrerad kan denne, såvida inte annat följer av avtalet, frånträda detta endast om frågan om sparbankens bildande har fallit enligt 11 § tredje stycket. Om medkontrahenten inte visste att sparbanken var oregistrerad, kan han frånträda avtalet innan sparbanken har registrerats.

[K2]14 §  Den nybildade sparbanken skall genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar tillkännage när den börjar sin rörelse. Sparbanken skall till Finansinspektionen anmäla dagen då kungörande har skett. Lag (1992:1614).

[K3]1 §  En sparbank skall ha en styrelse med minst fem ledamöter. Styrelsen skall förvalta sparbankens angelägenheter i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

[S2]Styrelsen väljs av sparbanksstämman. Särskilda bestämmelser om att styrelseledamot kan utses av annan än stämman finns i 4 §.

[S3]En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i reglementet. Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och skall bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie sparbanksstämma på vilken styrelseval förrättas.

[S4]Vad som sägs i denna lag och lagen om bank- och finansieringsrörelse om styrelseledamöterskall i tillämpliga delar gälla även ersättare.

[S5]Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Lag (2004:304).

[K3]2 §  Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång skall göras hos styrelsen och, om en ledamot som inte är vald på sparbanksstämman vill avgå, hos den som har tillsatt honom.

[S2]Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 3 § uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon ersättare, som kan inträda i hans ställe, skall övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående mandattiden. Sådana åtgärder behöver dock inte vidtas, om den förutvarande ledamoten var arbetstagarrepresentant som avses i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Skall ledamoten väljas på sparbanksstämma, kan valet anstå till den nästa ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas, om styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter och ersättare och deras antal inte understiger fem. Lag (1991:1681).

[K3]3 §  Styrelseledamöterna skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte något annat tillåts i särskilda fall. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen. Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud.

[S2]Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal vara anställd i sparbanken. Vid denna beräkning skall hänsyn inte tas till arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Lag (1999:223).

[K3]4 §  Styrelsen skall utse en eller, om det behövs, flera verkställande direktörer att under styrelsens inseende leda verksamheten i sparbanken. Styrelsen får även utse ställföreträdare för verkställande direktör. Finansinspektionen får medge att verkställande direktör inte utses.

[S2]Om någon annan än styrelseledamot utses till verkställande direktör, skall han ingå som ledamot i styrelsen. Om någon annan än styrelseledamot eller ersättare utses till ställföreträdare för verkställande direktör, skall han ingå som ersättare i styrelsen.

[S3]Vad som sägs i denna lag om verkställande direktör skall i tillämpliga delar gälla också för ställföreträdare för verkställande direktör. Lag (1992:1614).

[K3]5 §  Styrelseledamot skall, när han tillträder sitt uppdrag, för införing i aktiebok anmäla sitt innehav av aktier i aktiebolag inom samma koncern som sparbanken, om det inte har skett dessförinnan. Förändringar i aktieinnehavet skall anmälas inom en månad.

[S2]Första stycket gäller inte, om anmälningsskyldighet föreligger enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Lag (2000:1091).

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet för styrelseledamöter som tillträder sitt uppdrag att anmäla innehav av aktier i aktiebolag inom samma koncern som sparbanken.

Ändringen i andra stycket innebär att hänvisningen till lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument ersätts med en hänvisning till marknadsmissbruksförordningen. I artikel 19 i ...

[K3]6 §  Styrelsen får, med den inskränkning som följer av 7 §, uppdra åt verkställande direktör eller någon annan att ensam eller tillsammans med annan vidta sådana åtgärder som annars ankommer på styrelsens egen prövning. En person som har fått ett sådant uppdrag kallas delegat.

[S2]Delegation enligt första stycket får även ske till särskilda ledningsorgan för visst område (regionstyrelse) eller för ett eller flera bankkontor (kontorsstyrelse).

[S3]Styrelsen skall i en instruktion meddela föreskrifter om de befogenheter som skall tillkomma verkställande direktör och andra delegater. Instruktionen skall fastställas för ett år i sänder. Avser uppdraget att bevilja kredit, skall grunderna för kreditgivningen fastställas. Har flera verkställande direktörer utsetts, skall instruktionen ange hur ledningen av sparbankens verksamhet skall fördelas mellan dem. Styrelsen skall så snart det kan ske sända en avskrift av instruktionen till Finansinspektionen samt, när ändringar vidtagits i instruktionen, underrätta inspektionen om detta.

[S4]Uppdrag som avses i första stycket kan när som helst återkallas eller inskränkas. Även om styrelsen har lämnat delegatuppdrag får styrelsen själv avgöra ärenden av varje slag. Lag (1992:1614)

[K3]7 §  Styrelsen får inte uppdra åt en enskild styrelseledamot eller annan att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

[S2]Styrelsen får inte i något fall uppdra åt en enskild styrelseledamot eller annan att bevilja kredit till fysisk eller juridisk person som omfattas av bestämmelserna i 8 kap. 5 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

[S3]Utan hinder av andra stycket får styrelsen uppdra åt annan att inom fastställda gränser bevilja kredit i och för en rörelse som drivs av låntagaren.

[S4]Styrelsen får bara i enlighet med de föreskrifter som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen utfärdar uppdra åt enskild styrelseledamot eller annan att ensam eller i förening med annan bevilja kredit till andra anställda och delegater än sådana som avses i andra stycket och till fysiska eller juridiska personer, vilka står i ett sådant förhållande till dem som anges i 8 kap. 5 § första stycket 5 och 6 lagen om bank- och finansieringsrörelse.

[S5]Bestämmelserna i denna paragraf om kredit gäller även garantiförbindelse som sparbanken åtar sig. Lag (2004:304).

[K3]8 §  Verkställande direktör eller annan delegat som är anställd i sparbanken får inte vara styrelseledamot i sådana företag vars huvudsakliga verksamhet består i att förvalta eller driva handel med aktier eller som driver emissionsrörelse. I andra företag får de vara styrelseledamöter, om sparbankens styrelse i varje särskilt fall ger sitt tillstånd. Den som tillståndet avser får inte delta i styrelsens beslut i frågan.

[S2]Första stycket gäller inte för sådant företag som ingår i samma koncern som banken. Lag (1991:997).

[K3]9 §  Om en sparbank har blivit moderföretag, skall styrelsen meddela detta till dotterföretagets ledning. Dotterföretagets ledning skall lämna styrelsen för moderföretaget de upplysningar som behövs för att bedöma koncernens ställning och resultatet av koncernens verksamhet.

Prop. 2015/16:162: Ändringen i första stycket är av samma slag som ändringen i 9 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). För en kommentar hänvisas till den paragrafen.

[K3]10 §  Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Styrelsen skall välja ordförande om inte annat föreskrivs i reglementet eller beslutas av sparbanksstämman. Styrelsen får även utse vice ordförande. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

[S2]Verkställande direktör eller annan anställd i banken får inte vara ordförande eller vice ordförande.

[K3]11 §  Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot skall styrelsen sammankallas.

[S2]Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

[K3]12 §  Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i reglementet är närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en ersättare, som skall träda in i hans ställe, skall ersättaren ges tillfälle till det. Suppleant för arbetstagarledamot, som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall dock alltid få underlag och ges tillfälle att delta i ärendets behandling på samma sätt som en styrelseledamot.

[S2]Om inte reglementet föreskriver särskild röstmajoritet, gäller som styrelsens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i reglementet.

[S3]Handlingar som enligt denna lag eller lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall undertecknas av styrelsen skall skrivas under av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Lag (2004:304).

[K3]13 §  En styrelseledamot eller en delegat får inte handlägga frågor om avtal mellan honom och sparbanken. Han får inte heller handlägga frågor om avtal mellan sparbanken och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot sparbankens. Han får inte heller delta i beslut om avtal mellan sparbanken och tredje man, som han ensam eller tillsammans med annan får företräda. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan.

[K3]14 §  Styrelsen företräder sparbanken och tecknar dess firma.

[S2]Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot eller annan att företräda sparbanken och teckna dess firma, om inte ett förbud mot sådant bemyndigande har tagits in i reglementet. I fråga om den som inte är styrelseledamot gäller vad som sägs i 3 § första stycket och 13 § om styrelseledamot.

[S3]Rätten att teckna sparbankens firma får utövas endast av två eller flera personer i förening. Ingen annan inskränkning får registreras.

[S4]Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i andra stycket.

[S5]Om sparbanken inte har någon här i landet bosatt behörig ställföreträdare, skall styrelsen bemyndiga en i Sverige bosatt person att på bankens vägnar ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon som är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (1992:1614).

[K3]15 §  Styrelsen eller annan ställföreträdare för sparbanken får inte följa sådana föreskrifter av sparbanksstämman eller annat sparbanksorgan som inte är gällande därför att de står i strid med denna lag, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller reglementet. Lag (2004:304).

[K3]16 §  Har en ställföreträdare överskridit sin befogenhet när han företog en rättshandling för sparbanken, gäller inte rättshandlingen mot sparbanken, om den mot vilken rättshandlingen företogs insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds.

[K3]17 §  För registrering skall sparbanken anmäla vem som har utsetts till styrelseledamot, ersättare, firmatecknare och vem som enligt 14 § har bemyndigats att på bankens vägnar ta emot delgivning samt deras postadress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum. Om en ledamot eller ersättare har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall detta anges. För registrering skall sparbanken även anmäla av vilka och hur bankens firma tecknas.

[S2]Anmälan görs första gången när sparbanken enligt 2 kap. 11 § anmäls för registrering och därefter genast efter det att ändring har inträffat i ett förhållande som har anmälts eller skall anmälas för registrering enligt första stycket. Rätt att göra anmälan tillkommer även den som anmälningen gäller.

[S3]Om sparbankens postadress ändras, skall sparbanken genast anmäla det för registrering. Lag (1992:1614).

[K4]1 §  I en sparbank skall som representanter för insättarna finnas minst tjugo huvudmän för övervakning av sparbankens förvaltning och med uppgifter i övrigt enligt denna lag.

[K4]2 §  En huvudman får inte vara

 1. underårig eller i konkurs,
 2. bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen på grund av särskilda förhållanden medger det,
 3. anställd i sparbanken, om inte reglementet uttryckligen medger detta, eller
 4. huvudman, styrelseledamot eller anställd i annan sparbank.

[S2]En huvudman får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

[S3]En huvudman, som utses av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige enligt 3 §, får inte heller vara anställd eller styrelseledamot i något annat bankaktiebolag än FöreningsSparbanken AB (publ) eller i en medlemsbank eller inom landshypoteksinstitutionen. Lag (2003:839).

[K4]3 §  Av antalet huvudmän skall hälften, i enlighet med närmare föreskrifter i reglementet, väljas av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige inom sparbankens verksamhetsområde. Återstoden utses av huvudmännen själva bland insättarna i sparbanken. Kravet på att dessa huvudmän skall vara insättare gäller dock inte vid huvudmannaval i samband med sparbankens bildande. En huvudman som står i tur att avgå får inte delta i valet för besättande av hans egen plats.

[S2]Skall flera korporationer förrätta val av huvudmän skall, om inte särskilda skäl föranleder till något annat, fördelningen av antalet mandat mellan dem ske efter det invånarantal som de företräder.

[S3]Bestämmelserna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt skall tilllämpas också på kommunfullmäktiges och landstingsfullmäktiges val av huvudmän. Lag (2004:304).

[K4]4 §  Huvudmännen skall utses för fyra år. Vid det första huvudmannavalet skall mandattiderna dock sättas kortare i den mån det behövs för att åstadkomma successiva nyval.

[S2]Upphör huvudmans uppdrag i förtid eller uppkommer för honom hinder enligt 2 § att vara huvudman, skall sparbankens styrelse se till att fyllnadsval för den återstående mandattiden anställs så snart det kan ske. Lag (1998:716).

[K4]5 §  De ärenden vilka enligt denna lag eller andra författningar eller reglementet tillhör huvudmännens prövning handläggs på sparbanksstämman.

[S2]Sparbanksstämman skall hållas inom verksamhetsområdet, om inte utomordentliga omständigheter föranleder något annat.

[K4]6 §  Ordinarie sparbanksstämma skall hållas inom fem månader efter utgången av varje räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styrelsen lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i en sparbank som är moderföretag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

[S2]Vid stämman skall beslut fattas

 1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i moderföretag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, samt
 4. i andra ärenden som ankommer på huvudmännen enligt denna lag, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller reglementet.

[S3]Om stämman skjuter upp ett beslut i en fråga som avses i andra stycket 1-3 till en fortsatt stämma, skall denna hållas minst en och högst två månader därefter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet. Lag (2004:304).

[K4]7 §  Extra sparbanksstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till detta. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av flertalet av revisorerna eller en tiondel av samtliga huvudmän. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då begäran kom in till sparbanken.

[K4]8 §  En huvudman har rätt att få ett ärende behandlat vid en sparbanksstämma, om han skriftligen framställer ett yrkande om detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

[K4]9 §  Styrelsen kallar till sparbanksstämma. Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Om inte reglementet föreskriver längre tid, skall kallelsen utfärdas senast två veckor före stämman. Skjuts en stämma upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det att stämman har inletts, skall kallelse utfärdas till den fortsatta stämman. Om det enligt denna lag eller reglementet krävs för att ett sparbanksstämmobeslut skall bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut den första stämman har fattat.

[S2]Kallelse skall ske enligt reglementet. Skriftlig kallelse skall dock alltid sändas till varje huvudman.

[S3]I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Skall stämman behandla ett ärende om överlåtelse av sparbankens rörelse eller om dess fusion med annan sparbank eller om sparbankens försättande i likvidation eller om ombildning enligt 8 kap., skall förslaget och grunden för detta anges i kallelsen. Om ett ärende avser en ändring i reglementet, skall det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändringen anges i kallelsen.

[S4]Senast en vecka före den stämma som avses i 6 § skall redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen samt, i sparbank som är moderföretag, koncernredovisningshandlingarna och koncernrevisionsberättelsen eller avskrifter av dessa sändas till huvudmännen. Lag (1991:371).

[K4]10 §  Om bestämmelser i denna lag,lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller reglementet rörande kallelse till sparbanksstämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla huvudmän som berörs av felet. Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt reglementet skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. Den får också besluta att extra sparbanksstämma skall sammankallas för behandling av ärendet. Lag (2004:304).

[K4]11 §  Sparbanksstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett. Ordförande vid stämman utses av denna bland huvudmännen. I reglementet kan dock bestämmas vem som skall öppna stämman och vara ordförande vid denna.

[S2]Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman. I protokollet skall antecknas de vid stämman närvarande samt införas stämmans beslut och, om röstning skett, hur den utfallit.

[S3]Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman som utses av stämman. Senast två veckor efter stämman skall avskrift av det justerade protokollet sändas till huvudmännen. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt.

[K4]12 §  Styrelsen skall, om en huvudman begär det och styrelsen finner att det kan ske utan nämnvärd olägenhet för enskild, på sparbanksstämman lämna upplysningar om förhållanden, som kan inverka på bedömandet av sparbankens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman. Ingår sparbanken i en koncern, avser upplysningsplikten även sparbankens förhållande till andra koncernföretag samt, om sparbanken är moderföretag, koncernredovisningen liksom sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av dotterföretagens ställning.

[S2]Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig för huvudmännen hos sparbanken samt sändas till de huvudmän som har begärt upplysningen.

[S3]Finner styrelsen att en begärd upplysning inte kan lämnas till huvudmännen utan nämnvärd olägenhet för enskild, skall upplysningen i stället på huvudmans begäran lämnas till sparbankens revisorer inom två veckor efter stämman. Revisorerna skall inom en månad efter stämman till styrelsen skriftligen yttra sig huruvida den begärda upplysningen har lämnats till dem samt huruvida upplysningen enligt deras mening borde ha föranlett ändring i revisionsberättelsen eller, beträffande sparbank som är moderföretag, i koncernrevisionsberättelsen liksom huruvida upplysningen i övrigt ger anledning till erinran. Om så är fallet, skall ändringen eller erinringen anges i yttrandet. Styrelsen skall hålla revisorernas yttrande tillgängligt för huvudmännen samt sända det i avskrift till de huvudmän, som har begärt upplysningen.

[K4]13 §  Vid omröstning har varje huvudman en röst. Huvudmännen får endast personligen utöva sin rösträtt.

[S2]Huvudman får dock inte rösta i fråga om

 1. talan mot honom,
 2. hans befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot sparbanken, eller
 3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om huvudmannen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot sparbankens. 14 § Sparbanksstämman är beslutför, när de på stämman närvarande huvudmännens antal överstiger hälften av hela antalet huvudmän, om inte för beslutförhet ett högre antal föreskrivits i reglementet. Om en närvarande huvudman enligt 13 § är förhindrad att rösta i ett särskilt ärende och till följd därav antalet av de deltagande inte uppgår till det för beslutförhet bestämda, utgör detta inte hinder för ärendets avgörande.

[S3]Sparbanksstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

[S4]Andra stycket gäller inte om annat följer av denna lag, bankrörelselagen (1987:617) eller reglementet. Beträffande beslut som avses i 15 och 16 §§, 6 kap. 1 § andra stycket och 7 kap. 3 § kan dock i reglementet endast föreskrivas villkor som går längre än som anges i dessa paragrafer.

[K4]14 §  Sparbanksstämman är beslutför, när de på stämman närvarande huvudmännens antal överstiger hälften av hela antalet huvudmän, om inte för beslutförhet ett högre antal föreskrivits i reglementet. Om en närvarande huvudman enligt 13 § är förhindrad att rösta i ett särskilt ärende och till följd därav antalet av de deltagande inte uppgår till det för beslutförhet bestämda, utgör detta inte hinder för ärendets avgörande.

[S2]Sparbanksstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

[S3]Andra stycket gäller inte om annat följer av denna lag, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller reglementet. Beträffande beslut som avses i 15 och 16 §§, 6 kap. 1 § andra stycket, 7 kap. 3 § och 8 kap. 3 § kan dock i reglementet endast föreskrivas villkor som går längre än som anges i dessa paragrafer. Lag (2004:304).

[K4]15 §  Beslut att ändra reglementet fattas av sparbanksstämman. Beslutet är giltigt om det har biträtts av minst två tredjedelar av de på stämman närvarande huvudmännen.

[S2]Ett beslut om ändring av reglementet skall, sedan ändringen har godkänts, genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registrering har skett.

[S3]Ett beslut om att införa eller ändra en sådan bestämmelse i reglementet som avses i 2 kap. 5 § andra stycket får verkan vid ingången av det räkenskapsår som inleds närmast efter beslutet. Har beslutet vid den tidpunkten inte registrerats, skall dock ändringen av reglementet sakna verkan. Lag (2004:304).

[K4]16 §  Ett avtal, som inte avser fusion men varigenom en sparbank förbinder sig att överlåta hela eller en icke obetydlig del av sin rörelse till en annan bank, får inte träffas om inte samtliga huvudmän i den överlåtande sparbanken förenat sig om beslutet att sparbanken skall biträda avtalet eller beslutet fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst fyra femtedelar av de röstande och dessa tillika utgjort minst tre fjärdedelar av samtliga huvudmän. Reglementet kan föreskriva ytterligare villkor för beslutets giltighet.

[K4]17 §  Om ett beslut av sparbanksstämman inte har tillkommit i behörig ordning eller i övrigt strider mot denna lag, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller reglementet, kan talan mot sparbanken om att beslutet skall upphävas eller ändras föras av huvudman, styrelsen eller styrelseledamot.

[S2]Talan skall väckas inom tre månader från dagen för beslutet. Väcks inte talan inom denna tid, är rätten till talan förlorad.

[S3]Talan får väckas senare än vad som sägs i andra stycket när

 1. beslutet är sådant att det inte lagligen kan fattas ens med alla huvudmännens samtycke,
 2. samtycke till beslutet krävs av alla eller vissa huvudmän och sådant samtycke inte har getts, eller
 3. kallelse till stämman inte har skett eller de bestämmelser om kallelse som gäller för sparbanken har eftersatts i något väsentligt avseende.

[S4]Rätten kan ändra sparbanksstämmans beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft. Är sparbanksstämmans beslut sådant som enligt denna lag eller bankrörelselagen skall anmälas för registrering, skall rätten underrätta registreringsmyndigheten för registrering, om beslutet har upphävts eller ändrats genom en dom som har vunnit laga kraft eller rätten genom beslut under rättegången har förordnat att sparbanksstämmans beslut inte får verkställas. Lag (2004:304).

[K4]18 §  Om styrelsen vill väcka talan mot sparbanken skall styrelsen sammankalla en sparbanksstämma för val av ställföreträdare att föra sparbankens talan i tvisten. Stämning delges med den valde ställföreträdaren.

[S2]Ett förbehåll i reglementet, att tvister mellan sparbanken och styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller huvudman skall hänskjutas till skiljemän, har samma verkan som ett skiljeavtal. Om styrelsen begär skiljemannaförfarande mot sparbanken, tillämpas första stycket. Är det fråga om en klandertalan av styrelsen mot sparbanksstämmans beslut är rätten till talan inte förlorad enligt 17 § andra stycket, om styrelsen inom den klandertid som anges där har kallat till sparbanksstämma enligt första stycket.

[K4]19 §  En huvudman får i denna sin egenskap erhålla ersättning för deltagande i möten med huvudmännen i enlighet med vad som anges i reglementet. Ersättningen får avse förlorad arbetsförtjänst, skäligt arvode för deltagande i sådana möten samt resekostnader och traktamente.

Antalet revisorer och hur de utses

[K4a]1 §  Sparbanker skall ha minst en revisor. Revisor väljs av stämman. Om banken skall ha flera revisorer, får det i reglementet föreskrivas att en eller flera av dem, dock inte alla, skall utses på annat sätt än genom val på stämman.

[S2]Uppdraget som revisor upphör vid slutet av den ordinarie stämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

[S3]Stämman kan utse en eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i denna lag och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse beträffande revisorer gäller i tillämpliga delar om revisorssuppleanter. Lag (2004:304).

Medrevisor

[K4a]2 §  Varje huvudman i en sparbank har rätt att föreslå att det hos Finansinspektionen begärs att en revisor (medrevisor) utses att delta i revisionen tillsammans med de övriga revisorerna. Förslaget skall framställas på en stämma där revisorsval skall ske eller där förslaget enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Finansinspektionen skall på begäran av en huvudman och efter att ha hört bankens styrelse utse en revisor för tiden till och med ordinarie stämma under nästa räkenskapsår, om förslaget biträds av minst en tiondel av samtliga huvudmän eller en tredjedel av de närvarande huvudmännen. Lag (2004:304).

Obehörighetsgrunder och kompetenskrav

[K4a]3 §  Den som är i konkurs eller har fått näringsförbud eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara revisor i en sparbank.

[S2]Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor i en sparbank.

[S3]En revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av bankens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

[S4]Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Bestämmelser om vem som får vara huvudansvarig för revisionen när ett revisionsbolag utses att vara revisor och om underrättelseskyldighet finns i 17 § revisorslagen (2001:883). Bestämmelserna i 5 § om jäv, i 19 § om rätt att närvara på stämma och i 13 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse om rapporteringsskyldighet tillämpas på den huvudansvarige. Lag (2004:304).

Jäv

[K4a]5 §  I en sparbank får den inte vara revisor som

 1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i banken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller bankens kontroll däröver,
 2. är anställd hos banken eller på något annat sätt intar en underordnad eller beroende ställning till banken eller till någon som avses under 1 eller är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder banken vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bankens kontroll däröver,
 3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller
 4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller har förpliktelser för vilka banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet.

[S2]Den som är huvudman i en sparbank får inte vara sådan revisor som avses i 4 §.

[S3]Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara revisor får inte heller vara revisor i ett dotterföretag till banken.

[S4]En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt denna paragraf inte är behörig att vara revisor. Har banken anställda eller delegater med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta bankens interna revision, får revisorn dock anlita dessa i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed. Lag (2004:304).

Förtida avgång

[K4a]6 §  Ett uppdrag som revisor i en sparbank upphör i förtid, om revisorn eller den som har utsett revisorn begär det. Anmälan om detta skall göras hos styrelsen och, om en revisor som inte är vald på stämman vill avgå, hos den som har tillsatt revisorn.

[S2]En revisor vars uppdrag upphör i förtid skall genast anmäla detta till registreringsmyndigheten för registrering. Revisorn skall i anmälan lämna en redogörelse för iakttagelserna vid den granskning som han eller hon har utfört under den del av det löpande räkenskapsåret som uppdraget har omfattat. För anmälan tillämpas vad som föreskrivs i 14 och 15 §§ om revisionsberättelse. En kopia av anmälan skall lämnas till sparbankens styrelse. Lag (2004:304).

Prop. 2008/09:135: Ändringarna är av samma slag som ändringarna i 9 kap.22 och 23 a §§aktiebolagslagen.

Prop. 2002/03:139: Motsvarande bestämmelse finns i 3 kap. 6 § BRL.

Enligt gällande rätt skall revisorn i en sparbank där Finansinspektionen inte förordnat revisor anmäla till inspektionen om uppdraget upphör i förtid. Någon motsvarande skyldighet finns inte för bankaktiebolag. För dem gäller i stället enligt aktiebolagslagen (10 kap. 22 §) att en revisor vars ...

[K4a]7 §  Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller om bestämmelserna i 3-5 §§ eller bestämmelser i reglementet hindrar honom eller henne att vara revisor och det inte finns någon suppleant, skall styrelsen vidta åtgärder för att en ny revisor utses för den återstående mandattiden. Finansinspektionen kan, om det finns särskilda skäl, medge att en ny revisor utses vid närmast följande ordinarie stämma. Lag (2004:304).

Rättelse

[K4a]8 §  Styrelsen skall, om inte rättelse utan dröjsmål sker genom den som utser revisor, göra anmälan hos Finansinspektionen om

 1. en sådan revisor som sägs i 4 § inte är utsedd,
 2. en revisor är obehörig enligt 3 § första eller andra stycket eller 5 § eller enligt reglementet, eller
 3. en bestämmelse i denna lag eller reglementet om antalet revisorer har åsidosatts.

[S2]Var och en kan göra anmälan enligt första stycket.

[S3]Bestämmelser om Finansinspektionens möjligheter att åstadkomma rätttelse finns i 15 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Lag (2004:304).

Revisorernas uppgifter

[K4a]9 §  Revisorerna i en sparbank skall i den omfattning som följer av god revisionssed granska bankens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.

[S2]Om en sparbank är moderföretag (moderbank), skall revisorerna även granska koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt.

[S3]Revisorer som är utsedda av någon annan än Finansinspektionen skall följa de särskilda föreskrifter som meddelas av stämman, om de inte strider mot lag, reglementet eller god revisionssed. Lag (2004:304).

Tillhandahållande av upplysningar m.m.

[K4a]10 §  Styrelsen i en sparbank skall ge revisorerna möjlighet att verkställa granskningen i den omfattning som dessa finner nödvändigt samt lämna de upplysningar och den hjälp som de begär. Samma skyldighet gäller för företagsledningen och revisorerna i ett dotterföretag gentemot revisorerna i moderbanken. Lag (2004:304).

Revisionsberättelsen

[K4a]11 §  Sedan revisorerna i en sparbank slutfört granskningen, skall de skriva en hänvisning till revisionsberättelsen på årsredovisningen och, i en moderbank, på koncernredovisningen. Finner revisorerna att balansräkningen eller resultaträkningen inte bör fastställas, skall de anteckna även detta. I en moderbank gäller detsamma i fråga om koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen. Lag (2004:304).

[K4a]12 §  Revisorerna i en sparbank skall för varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till stämman. Berättelsen skall överlämnas till bankens styrelse senast två veckor före den ordinarie stämman. Revisorerna skall inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har överlämnats till dem. Lag (2004:304).

[K4a]13 §  Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som skall lämnas enligt nämnda lag, skall revisorerna ange detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske. Lag (2004:304).

[K4a]14 §  Om revisorerna vid sin granskning funnit att en styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse, som kan föranleda ersättningsskyldighet, skall det anmärkas i berättelsen. Detsamma gäller om revisorn vid granskningen har funnit att en styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med denna lag, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller mot reglementet.

[S2]Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela huvudmännen. Lag (2004:304).

[K4a]15 §  I revisionsberättelsen skall det också anmärkas om revisorerna funnit att banken inte har fullgjort sin skyldighet

 1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),
 2. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap.9 eller 10 §skattebetalningslagen, eller
 3. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1 och 2.

[S2]Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att banken inte har fullgjort någon sådan skyldighet som avses i första stycket, skall revisorerna genast sända in en kopia av den till Skatteverket. Lag (2004:304).

[K4a]16 §  Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust som har lagts fram i förvaltningsberättelsen. Lag (2004:304).

Koncernrevisionsberättelse

[K4a]17 §  I en moderbank skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse beträffande koncernen. Då skall 12-14 och 16 §§ tillämpas. Lag (2004:304).

Erinringar

[K4a]18 §  Erinringar som revisorerna i en sparbank framställer till styrelsen och som inte har tagits in i revisionsberättelsen skall de anteckna i ett protokoll eller någon annan handling. Handlingen skall överlämnas till styrelsen som skall bevara den på ett betryggande sätt. Lag (2004:304).

Revisorernas närvaro vid bolagsstämma

[K4a]19 §  Revisorerna i en sparbank har rätt att närvara vid bankens stämmor. De är skyldiga att närvara vid en stämma, om det med hänsyn till ärendena kan anses nödvändigt. Lag (2004:304).

Revisorernas tystnadsplikt

[K4a]20 §  Revisorerna i en sparbank får inte lämna upplysningar till en enskild huvudman eller utomstående om sådana angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av sina uppdrag, om det kan vara till skada för banken.

[S2]Av 1 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse framgår att enskildas förhållanden till en sparbank inte obehörigen får röjas.

[S3]Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket att lämna upplysningar om en banks angelägenheter. Lag (2004:304).

Prop. 2002/03:139: Av paragrafens femte stycke framgår att ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken inte skall följa för den som bryter mot förbudet i första stycket att lämna upplysningar om en banks angelägenheter. Den bestämmelsen finns i dag i 1 kap. 10 § tredje stycket andra meningen BRL, se även författningskommentaren till 1 kap. 10 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Revisorernas upplysningsplikt

[K4a]21 §  Revisorerna är skyldiga att

 1. till stämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om det inte skulle vara till väsentlig skada för banken eller till nämnvärd olägenhet för enskild,
 2. till medrevisorer, lekmannarevisor, granskare som avses i 23 §, ny revisor och, om banken har försatts i konkurs, konkursförvaltare lämna de upplysningar som behövs om bankens angelägenheter, samt
 3. på begäran lämna upplysningar om bankens angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

[S2]Bestämmelser om revisorers rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen finns i 13 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Lag (2004:304).

Registrering

[K4a]22 §  En sparbank skall för registrering anmäla vem som har utsetts till revisor och, om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, vem som är huvudansvarig för revisionen.

[S2]Anmälan skall innehålla uppgift om revisorns postadress. Om postadressen avviker från revisorns hemvist, skall även hemvistet anges. Anmälan skall vidare innehålla uppgift om revisorns personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum. Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, skall bolagets organisationsnummer anges.

[S3]Anmälan skall göras första gången när banken enligt 2 kap. 11 § anmäls för registrering och därefter genast efter det att någon ändring har inträffat i ett förhållande som har anmälts eller skall anmälas för registrering.

[S4]Rätt att göra anmälan har även den som anmälan gäller. Lag (2004:304).

Prop. 2002/03:139: Paragrafen, som är ny, har införts efter förslag från Patent- och registreringsverket. Den innehåller bestämmelser om skyldighet att anmäla uppgifter om revisor för registrering. En motsvarande bestämmelse finns i 10 kap. 43 § aktiebolagslagen.

Granskare

[K4a]23 §  Varje huvudman i en sparbank får väcka förslag om att Finansinspektionen skall utse granskare för särskild granskning av bankens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i banken. Förslaget skall framställas på en ordinarie stämma eller på stämma där ärendet enligt kallelsen skall behandlas. Finansinspektionen skall på begäran av en huvudman och efter att ha hört bankens styrelse förordna en eller flera granskare, om förslaget biträds av minst en tiondel av samtliga huvudmän eller en tredjedel av de närvarande huvudmännen.

[S2]Vad som sägs om revisor i 3 § första och fjärde styckena, 5, 10, 19-21 §§ tillämpas även i fråga om granskare. Den som är underårig får inte vara granskare.

[S3]Yttrande över granskningen skall avges till stämman. Yttrandet skall hållas tillgängligt hos banken under minst en vecka före stämman för huvudman och genast sändas till var och en av dem som begär det. Yttrandet skall också läggas fram på stämman. Lag (2004:304).

4 b kap. Allmän granskning

Lekmannarevisor

[K4b]1 §  Om inte annat föreskrivs i reglementet, får det i en sparbank utses en eller flera personer (lekmannarevisorer) att utföra sådan granskning som anges i 4 §. Lag (2004:304).

[K4b]2 §  För en lekmannarevisor får en eller flera suppleanter utses. Vad som sägs i denna lag om lekmannarevisor skall i tillämpliga delar även gälla suppleant. Lag (2004:304).

[K4b]3 §  Bestämmelserna i denna lag om revisorer är inte tillämpliga på lekmannarevisorer. Lag (2004:304).

Lekmannarevisorns uppgifter

[K4b]4 §  Lekmannarevisorn skall granska om bankens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bankens interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. Lag (2004:304).

[K4b]5 §  Lekmannarevisorn skall följa de anvisningar som meddelas av stämman, om de inte strider mot lag, reglementet eller god sed. Lag (2004:304).

[K4b]6 §  Lekmannarevisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en granskningsrapport till stämman. Bestämmelser om rapportens innehåll och den tidpunkt då den skall lämnas till bolagets styrelse finns i 14 §. Lag (2004:304).

[K4b]7 §  Lekmannarevisorn får inte underteckna en sådan revisionsberättelse som avses i 4 a kap. 12 §. Lag (2004:304).

Tillhandahållande av upplysningar m.m.

[K4b]8 §  Styrelsen skall ge lekmannarevisorn tillfälle att genomföra granskningen i den omfattning lekmannarevisorn anser vara nödvändig samt lämna de upplysningar och det biträde som lekmannarevisorn begär.

[S2]Samma skyldighet har företagsledningen, revisorerna och lekmannarevisorerna i ett dotterföretag gentemot lekmannarevisorn i moderbanken. Lag (2004:304).

Hur lekmannarevisor utses

[K4b]9 §  En lekmannarevisor väljs av stämman, om inte reglementet innehåller bestämmelser om att denne skall utses på annat sätt. Lag (2004:304).

Obehörighetsgrunder

[K4b]10 §  Den som är underårig eller i konkurs eller har fått näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara lekmannarevisor. Lag (2004:304).

Jäv

[K4b]11 §  Den får inte vara lekmannarevisor som

 1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i banken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller bankens kontroll däröver,
 2. är anställd hos banken eller på något annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till banken eller till någon som avses under 1 eller är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder banken vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bankens kontroll däröver,
 3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller
 4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller har förpliktelser som banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.

[S2]Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara lekmannarevisor får inte heller vara lekmannarevisor i ett dotterföretag till banken. Lag (2004:304).

Anlitande av biträde

[K4b]12 §  En lekmannarevisor får vid granskningen inte anlita någon som enligt 11 § inte är behörig att vara lekmannarevisor. Har banken anställda eller delegater med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta bankens interna revision, får lekmannarevisorn dock anlita dessa i den utsträckning det är förenligt med god sed. Lag (2004:304).

Lekmannarevisorns avgång

[K4b]13 §  Ett uppdrag som lekmannarevisor upphör, om lekmannarevisorn eller den som utsett lekmannarevisorn anmäler att uppdraget skall upphöra. Anmälan skall göras hos styrelsen. Om en lekmannarevisor som inte är vald på stämman vill avgå, skall han eller hon anmäla det också hos den som har utsett revisorn. Lag (2004:304).

Lekmannarevisorns granskningsrapport

[K4b]14 §  Granskningsrapporten skall lämnas till bankens styrelse senast två veckor före ordinarie stämma.

[S2]I rapporten skall lekmannarevisorn uttala sig om sådana förhållanden som avses i 4 § och om sådana förhållanden som han eller hon har varit skyldig att granska enligt 5 §. En lekmannarevisor som finner anledning till anmärkning mot någon styrelseledamot skall upplysa om detta i rapporten och lämna uppgift om anledningen till anmärkningen.

[S3]En lekmannarevisor får i granskningsrapporten lämna även andra upplysningar som han eller hon anser att huvudmännen bör få kännedom om. Lag (2004:304).

[K4b]15 §  I en sparbank skall granskningsrapporten sändas till huvudmännen på samma sätt som anges i 4 kap. 9 § fjärde stycket samt läggas fram på stämman. Lag (2004:304).

Lekmannarevisorns närvaro vid stämma

[K4b]16 §  Lekmannarevisorn har rätt att närvara vid sparbanksstämma. Han eller hon är skyldig att närvara om det med hänsyn till ärendena kan anses nödvändigt. Lag (2004:304).

Lekmannarevisorns tystnadsplikt

[K4b]17 §  Lekmannarevisorn får inte lämna upplysningar till en enskild huvudman eller utomstående om sådana angelägenheter som han eller hon har fått kännedom om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för banken.

[S2]Av 1 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse framgår att enskildas förhållanden till en sparbank inte obehörigen får röjas.

[S3]Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket att lämna upplysningar om en banks angelägenheter. Lag (2004:304).

Prop. 2002/03:139: Bestämmelsen i tredje stycket saknar motsvarighet i gällande rätt. I konsekvens med vad som gäller enligt 4 a kap. 20 § för revision bör inte ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken följa för den som bryter mot förbudet i första stycket att lämna upplysningar om en sparbanks angelägenheter. Detta stämmer också med vad som gäller enligt aktiebolagslagen.

Lekmannarevisorns upplysningsplikt

[K4b]18 §  Lekmannarevisorn är skyldig att till stämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om det inte skulle vara till väsentlig nackdel för banken eller till nämnvärd olägenhet för enskild. Lag (2004:304).

[K4b]19 §  Lekmannarevisorn är skyldig att lämna revisor, annan lekmannarevisor, granskare som avses i 4 a kap. 23 § och, om banken har försatts i konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bankens angelägenheter.

[S2]Lekmannarevisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om bankens angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål. Lag (2004:304).

Registrering

[K4b]20 §  En sparbank skall för registrering anmäla vem som har utsetts till lekmannarevisor.

[S2]Anmälan skall innehålla uppgift om lekmannarevisorns postadress. Om postadressen avviker från lekmannarevisorns hemvist, skall även hemvistet anges. Anmälan skall vidare innehålla uppgift om lekmannarevisorns personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum.

[S3]Anmälan skall göras genast efter det att lekmannarevisor har utsetts och därefter genast efter det att någon ändring har inträffat i förhållande som har anmälts eller skall anmälas för registrering.

[S4]Rätt att göra anmälan har även den som anmälan gäller. Lag (2004:304).

Prop. 2002/03:139: Paragrafen, som är ny, har införts efter förslag från Patent- och registreringsverket. Den innehåller bestämmelser om skyldighet att anmäla uppgifter om lekmannarevisor för registrering. En motsvarande bestämmelse finns i 11 kap. 21 § aktiebolagslagen.

5 kap. Fonder och vinstdisposition m.m.

Prop. 2002/03:139: 1, 3 och 4 §§ Enligt nuvarande regler om fonder och vinstdisposition får garantifonden, återbäring av grundfonden samt ränta på grundfonden eller garantifonden inte återbetalas om det äventyrar kapitaltäckningen i sparbanken. Detta krav ersätts med ett som begränsar möjligheten till återbetalning

för det fall att den generella regeln om soliditet och ...

[K5]1 §  Om det är påkallat för att upprätthålla en sparbanks verksamhet, får sparbanksstämman besluta att bilda en garantifond genom bidrag av huvudmän eller andra.

[S2]För att vara bindande skall teckning av bidrag till garantifonden ske på en teckningslista. På denna skall anges om ränta skall utgå och i så fall hur den skall beräknas. Vidare skall avskrifter av sparbankens senaste balansräkning och revisorernas yttrande över denna fogas till teckningslistan.

[S3]Garantifonden får återbetalas bara om utbetalningen inte äventyrar bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser. I övrigt skall beträffande återbetalningen gälla vad som bestämts vid garantifondens bildande. Lag (2004:304).

[K5]2 §  Sparbankens vinst skall, i den mån grundfonden eller en eventuell garantifond gått förlorad, i första hand användas för att uppbringa fonden till det belopp vilket den skall uppgå.

[S2]Den del av vinsten som inte tas i anspråk för det i första stycket nämnda ändamålet skall avsättas till en reservfond.

[S3]Utan hinder av andra stycket får sparbanksstämman besluta om gåvor till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål, om det med hänsyn till ändamålet, sparbankens ställning och omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Styrelsen får för sådana ändamål endast använda tillgångar som med hänsyn till sparbankens ställning är av ringa betydelse.

[K5]3 §  Finns det i reglementet ett förbehåll om återbäring av grundfonden eller del därav, får sådan återbäring inte ske om inte reservfonden uppgår till belopp som motsvarar tio gånger grundfonden. Inte heller får återbäring ske, så länge garantifond, där sådan bildats, inte återbetalts eller om återbäringen skulle äventyra bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser. Lag (2004:304).

[K5]4 §  Utfäst ränta på grundfonden eller garantifonden skall inte betalas ut, om till följd av detta vinsten på rörelsen inte skulle räcka till att få upp grundfonden eller garantifonden till det i 2 § första stycket angivna beloppet. Räntan på garantifonden skall inte heller betalas ut, om genom utbetalningen en sådan förlust skulle uppkomma på rörelsen, att den skulle äventyra bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser. Grundfondsräntan skall inte i något fall betalas ut om till följd av detta förlust skulle uppkomma. Lag (2004:304).

[K5]5 §  Om sparbanken försätts i konkurs på en ansökan som gjorts inom ett år från det att beslut fattades om återbetalning av garantifonden eller om återbäring av grundfonden, skall uppburna belopp betalas tillbaka i den mån det krävs för att sparbankens skulder skall kunna betalas.

[S2]På det belopp som till följd av första stycket skall erläggas till konkursboet skall ränta betalas. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen (1976:635) från den dag beloppet betalades ut av sparbanken till och med den dag återbetalning eller återbäring till konkursboet skall ske och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

[K5]6 §  Om inte annat följer av bestämmelserna i 1 och 3 §§ får grundfond, garantifond och reservfond inte minskas, om det inte behövs för att täcka en förlust som uppstått i rörelsen.

[K5]7 §  En sparbank får förvärva bevis om tillskott till garantifond eller grundfond i sparbanken endast om förutsättningar för återbetalning av fonden föreligger enligt 1 eller 3 §.

[S2]En juridisk person i vilken en sparbank ensam eller tillsammans med andra sparbanker har ett dominerande inflytande får inte förvärva bevis om tillskott till garantifond eller grundfond utgivet av sparbanken.

Frivillig likvidation

[K6]1 §  Sparbanksstämman kan besluta att sparbanken skall träda i likvidation.

[S2]Ett beslut om likvidation är giltigt endast om samtliga huvudmän förenat sig om beslutet eller detta har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst fyra femtedelar av de röstande och dessa tillika utgjort minst tre fjärdedelar av samtliga huvudmän. Längre gående villkor för att beslutet skall bli giltigt får föreskrivas i reglementet. Likvidationen inträder omedelbart eller den senare dag som stämman beslutar.

[S3]Ett beslut om likvidation kan dock alltid fattas med enkel majoritet, om det gäller ett beslut enligt 18 § andra stycket eller om det föreligger grund för tvångslikvidation enligt 2 §. Vid lika röstetal utgörs stämmans beslut av den mening som ordföranden biträder. Ett beslut om likvidation enligt detta stycke har omedelbar verkan.

Tvångslikvidation

[K6]2 §  Rätten skall förordna att en sparbank skall träda i likvidation, om

 1. tillståndet att driva bankrörelse har återkallats, eller
 2. sparbanken efter en konkurs som avslutats med överskott inte inom föreskriven tid har fattat beslut om likvidation enligt 18 § andra stycket.

[S2]Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om det styrks att likvidationsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första instans.

[S3]Fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av Finansinspektionen, styrelsen, styrelseledamot eller huvudman. I det fall som avses i första stycket 2 prövas frågan även på ansökan av borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon som kan företräda sparbanken. Lag (2004:304).

Prop. 2010/11:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om tvångslikvidation av sparbanker. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Prop. 2002/03:139: Den ändring i sak som finns rör sista stycket. Där har ordet ”anmälan” ändrats till ”ansökan”. Det har ansetts att Finansinspektionen bör inta ställning som part i de fall då myndigheten har anhängiggjort ett ärende om tvångslikvidation hos rätten. Detta innebär bl.a. att Finansinspektionen kan överklaga rättens beslut. Genom ändringen uppnås samma lösning som den som gäller för bl.a. bankaktiebolag.

Förfarandet hos rätten

[K6]3 §  Görs ansökan eller anmälan som avses i 2 §, skall rätten genast kalla sparbanken, Finansinspektionen samt de huvudmän och borgenärer som vill yttra sig i ärendet att inställa sig för rätten på en bestämd dag, då frågan om skyldighet för sparbanken att träda i likvidation skall prövas. Kallelsen skall delges sparbanken, om det kan ske på annat sätt än enligt 15--17 §§delgivningslagen (1970:428). Kallelsen skall kungöras genom rättens försorg i Post- och Inrikes Tidningar minst två och högst fyra månader före inställelsedagen. Lag (1992:1614).

[K6]4 §  Har sökanden haft kostnader för delgivning eller kungörelse samt för expeditioner i ett ärende enligt 2 §, skall kostnaderna betalas av sparbankens medel, om sparbanken förpliktas träda i likvidation eller om rätten i annat fall finner det skäligt. När anmälan har gjorts av Finansinspektionen skall dessa kostnader betalas av sparbanken. Lag (1992:1614).

Genomförandet av likvidationen

[K6]5 §  Sparbanksstämman eller den domstol som beslutar att sparbanken skall träda i likvidation skall genast anmäla beslutet till registreringsmyndigheten för registrering.

[S2]Finansinspektionen skall utan dröjsmål utse två eller flera likvidatorer och underrätta registreringsmyndigheten om vilka som har utsetts. Likvidatorerna träder i styrelsens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen. Lag (2000:819).

[K6]6 §  Bestämmelserna om styrelse och styrelseledamöter i denna lag, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag skall tillämpas på likvidatorerna, i den mån inte annat följer av detta kapitel.

[S2]Upphör mandattiden för en huvudman medan sparbanken är i likvidation, skall mandattiden anses vara förlängd till dess att likvidationen avslutas.

[S3]Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att sparbanken träder i likvidation. Bestämmelserna om revision i 4 a kap. skall tillämpas under likvidationen. I revisionsberättelsen skall anges om likvidationen enligt revisorernas mening onödigt fördröjs. Lag (2004:304).

Prop. 2013/14:86: Av paragrafen framgår bl.a. att vissa bestämmelser om styrelseledamöter även ska tillämpas på likvidatorer. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Tillägget i första stycket är av samma karaktär som tillägget i 25 kap. 30 § aktiebolagslagen (2005:551).

[K6]7 §  I fråga om sparbanksstämma under likvidation skall bestämmelserna i denna lag och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse om sparbanksstämma tillämpas, i den mån inte annat följer av detta kapitel. Lag (2004:304).

[K6]8 §  När sparbanken har trätt i likvidation skall styrelsen genast avge en redovisning för sin förvaltning av sparbankens angelägenheter under den tid för vilken redovisningshandlingar inte förut har lagts fram på sparbanksstämma. Redovisningen skall läggas fram på stämman så snart det kan ske. Bestämmelserna om årsredovisning och revisionsberättelse skall tillämpas.

[S2]Om tiden även omfattar det föregående räkenskapsåret, skall en särskild redovisning avges för detta år. I en sparbank som är moderföretag skall denna särskilda redovisning även omfatta koncernredovisning.

[K6]9 §  Likvidatorerna skall ansöka om kallelse på sparbankens okända borgenärer.

[K6]10 §  Likvidatorerna skall så snart det kan ske genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt förvandla sparbankens egendom till pengar, i den mån det behövs för likvidationen, samt betala sparbankens skulder. Sparbankens rörelse får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling eller för att de anställda skall få skäligt rådrum för att skaffa sig nya anställningar.

[K6]11 §  Likvidatorerna skall för varje räkenskapsår avge en årsredovisning, som skall läggas fram på den ordinarie sparbanksstämman för godkännande. I fråga om likvidatorernas redovisning och dess behandling på stämman tilllämpas inte 4 kap. 6 § andra stycket 1 och 2 denna lag. Bestämmelserna i 5 kap.18-25 §§ och 6 kap. 2 §årsredovisningslagen (1995:1554) samt 2 kap. 1 §, 5 kap. 2 § 3 och 6 kap. 3 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag behöver inte heller tillämpas.

[S2]Ingen tillgång får i balansräkningen tas upp till ett högre värde än den beräknas inbringa efter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas inbringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i balansräkningen eller om för en skuld eller en likvidationskostnad kan beräknas åtgå ett belopp som väsentligt avviker från den redovisade avsättningen eller skulden, skall vid tillgångs-, avsättnings- eller skuldposten det beräknade beloppet anges inom linjen.Lag (1999:1093).

[K6]12 §  När den i kallelsen på okända borgenärer bestämda anmälningstiden har gått ut och alla kända skulder blivit betalda, skall likvidatorerna, om det finns garantifond eller om det i reglementet har gjorts förbehåll om återbäring av grundfond, ombesörja återbetalning av sådan fond jämte utfäst ränta. Finns såväl garantifond som grundfond får återbäring av grundfonden inte äga rum, förrän garantifonden jämte ränta har återbetalts. Om något skuldbelopp är tvistigt eller inte förfallet till betalning eller av annan orsak inte kan betalas, skall så mycket av sparbankens medel som kan behövas för denna betalning behållas.

[K6]13 §  När likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag, skall de så snart det kan ske avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i dess helhet. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. Berättelsen och redovisningshandlingarna skall lämnas till revisorerna. Dessa skall inom en månad därefter avge en revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.

[S2]Efter det att revisionsberättelsen lämnats till likvidatorerna skall dessa genast kalla huvudmännen till en sparbanksstämma för granskning av slutredovisningen. Slutredovisningen med bifogade redovisningshandlingar och revisionsberättelsen skall sändas till huvudmännen enligt bestämmelserna i 4 kap. 9 § fjärde stycket samt läggas fram på stämman. Föreskrifterna i 4 kap.6 § andra stycket 3 och tredje stycket om beslut på sparbanksstämma om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna skall tillämpas på likvidatorerna. Lag (1992:1614).

[K6]14 §  När likvidatorerna har lagt fram slutredovisningen är sparbanken upplöst. Detta skall genast anmälas för registrering.

[K6]15 §  Om det enligt likvidatorernas slutredovisning finns ett överskott, skall hälften av detta tillfalla sparbankernas säkerhetskassa samt återstoden, enligt vad sparbanksstämman bestämmer, användas för allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål. Sparbanksstämmans beslut skall underställas Finansinspektionen, som skall tillse såväl att angiven del av överskottet utbetalas till säkerhetskassan som att återstoden används i enlighet med vad sparbanksstämman beslutat.

[S2]Om en sparbank i samband med likvidation överlåter sin rörelse till en annan sparbank, skall överskottet utan hinder av första stycket gå till den andra sparbanken. Om överlåtelsen sker till ett bankaktiebolag som tidigare övertagit en sparbanks rörelse i samband med ombildning enligt 8 kap., skall överskottet, enligt vad sparbanksstämman bestämmer, gå till en stiftelse som har uppkommit vid en sådan ombildning. Lag (1992:1614).

[K6]16 §  Om det efter sparbankens upplösning enligt 14 § visar sig att den har tillgångar eller om talan väcks mot sparbanken eller om det av någon annan orsak uppkommer behov av en likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsättas. Detta skall genast anmälas av likvidatorerna för registrering.

[K6]17 §  Om en sparbank har trätt i likvidation på grund av sparbanksstämmans beslut, kan stämman sedan revisorerna avgivit yttrande besluta att likvidationen skall upphöra och sparbankens verksamhet återupptas. Ett sådant beslut får dock inte fattas, om det finns anledning till likvidation på grund av denna lag eller reglementet, eller om garantifond eller grundfond har återbetalts under likvidationen.

[S2]När beslut enligt första stycket fattas, skall en styrelse samtidigt väljas.

[S3]Sparbanksstämmans beslut om likvidationens upphörande och val av styrelse skall likvidatorerna genast anmäla till registreringsmyndigheten för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän Finansinspektionen lämnat tillstånd till detta och registrering har skett. Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om sitt lagakraftvunna beslut.

[S4]Om ett likvidationsbeslut som avses i 1 eller 2 § har blivit upphävt genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, skall likvidatorerna genast anmäla detta för registrering samt kalla till sparbanksstämma för val av styrelse.

[S5]När likvidationen har upphört enligt denna paragraf, skall 13 § tillämpas. Lag (2000:819).

Konkurs

[K6]18 §  Om en sparbank har försatts i konkurs och denna avslutas utan överskott, är sparbanken upplöst när konkursen avslutas.

[S2]Om det finns överskott, skall sparbanksstämman inom en månad från det att konkursen avslutades besluta att sparbanken skall träda i likvidation. Om inte ett sådant beslut fattas gäller 2 §.

[S3]Var sparbanken i likvidation när den försattes i konkurs, skall likvidationen fortsättas enligt 16 §, om konkursen avslutas med överskott.

[S4]Bevis om tillskott till garantifond eller till grundfond, som skall återbäras, medför rätt till utdelning först efter övriga fordringar i konkursen, däri inbegripet fordringar på grund av sparbankens förlagsupplåning. Beträffande den inbördes förmånsrätten mellan dessa fondmedel skall gälla vad som föreskrivs i 12 §.

Prop. 2010/11:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om verkningarna av en sparbanks konkurs. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

[K6]19 §  Om en sparbank försätts i konkurs, skall tingsrätten sända en underrättelse om beslutet till registreringsmyndigheten för registrering.

[S2]Under konkursen företräds sparbanken som konkursgäldenär av den styrelse eller de likvidatorer som finns vid konkursens början. Även under konkursen gäller dock bestämmelserna i denna lag om rätt att avgå, om entledigande och om nytillsättning.

[S3]När en konkurs har avslutats skall tingsrätten genast för registrering underrätta registreringsmyndigheten samt ange om överskott finns eller inte. Tingsrätten skall även för registrering underrätta registreringsmyndigheten när en överrätt genom beslut som vunnit laga kraft har upphävt ett beslut att försätta sparbanken i konkurs. Lag (2000:819).

Fusion genom absorption

[K7]1 §  Enligt ett avtal om fusion kan en sparbank (den överlåtande sparbanken) gå upp i en annan sparbank (den övertagande sparbanken). En sådan fusion innebär att den överlåtande sparbanken upplöses utan likvidation samt att dess tillgångar och skulder övertas av den övertagande sparbanken. Avtalet skall för att bli giltigt godkännas av sparbanksstämman i den överlåtande sparbanken. Fusion kan ske, trots att den överlåtande sparbanken har trätt i likvidation. I ett sådant fall skall likvidationen avslutas när tillstånd till fusionen enligt 5 § har registrerats.

[S2]Fusion får ske endast om sparbankerna har samma redovisningsvaluta.

[S3]Följande handlingar skall sändas till huvudmännen i den överlåtande sparbanken senast en vecka före den sparbanksstämma vid vilken frågan om godkännande av fusionsavtalet skall behandlas samt läggas fram på stämman:

 1. förslag till sparbanksstämmans beslut,
 2. fusionsavtalet,
 3. en redogörelse av styrelsen för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av förslagets lämplighet för sparbanken och insättarna, samt
 4. ett yttrande av revisorerna över styrelsens redogörelse enligt 3.

[S4]Om årsredovisningen inte skall behandlas på stämman, skall följande handlingar sändas till huvudmännen samt läggas fram på stämman:

 1. avskrift av den senaste årsredovisningen, försedd med anteckning om sparbanksstämmans beslut om sparbankens vinst eller förlust, samt avskrift av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,
 2. en av styrelsen undertecknad redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för sparbankens ställning vilka har inträffat efter det att årsredovisningen har avgetts, samt
 3. ett av revisorerna avgivet yttrande över redogörelsen. Lag (2000:39).

Fusion genom kombination

[K7]2 §  Enligt ett avtal om fusion kan två eller flera sparbanker (de överlåtande sparbankerna) förenas genom att bilda en ny sparbank (den övertagande sparbanken). En sådan fusion innebär att de överlåtande sparbankerna upplöses utan likvidation samt att den övertagande sparbanken övertar deras tillgångar och skulder. Avtalet skall för att bli giltigt godkännas av sparbanksstämman i varje överlåtande sparbank. Bestämmelsen i 1 § första stycket fjärde meningen skall därvid tillämpas.

[S2]Fusion får ske endast om sparbankerna har samma redovisningsvaluta.

[S3]De handlingar som anges i 1 § tredje och fjärde styckena skall upprättas för varje överlåtande sparbank. De skall sändas till huvudmännen i de överlåtande sparbankerna senast en vecka före sparbanksstämma vid vilken frågan om godkännande av fusionsavtalet skall behandlas samt läggas fram på stämmorna.

[S4]Fusionsavtalet skall innehålla ett förslag till reglemente för den övertagande sparbanken. Om sparbanksstämmorna i de överlåtande sparbankerna godkänner avtalet, skall de genast se till att huvudmän, styrelse och revisorer utses i den nya sparbanken. Lag (2000:39).

Fusionsförfarandet

[K7]3 §  Ett beslut om godkännande av fusionsavtal är giltigt endast om det på stämman har biträtts av samtliga närvarande huvudmän, som skall utgöra nio tiondelar av hela antalet huvudmän, eller om det har fattats på två på varandra följande sparbanksstämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de vid stämman närvarande huvudmännen. I reglementet får föreskrivas villkor som går längre.

[K7]4 §  När fusionsavtalet har godkänts av sparbanksstämman skall det anmälas av den överlåtande sparbanken för registrering. Om detta inte har skett inom fyra månader från stämmans beslut eller om registreringsmyndigheten genom lagakraftvunnet beslut har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering av avtalet, har frågan om fusion fallit.

[S2]Hinder mot registrering möter, om prövning av fusionen pågår eller om fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller rättsakter, avtal eller andra beslut som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lag (2000:819).

[K7]5 §  Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall såväl överlåtande som övertagande sparbank ansöka om tillstånd att verkställa avtalet. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Vid fusion enligt 2 § skall sparbankerna dessutom ansöka om tillstånd att driva bankrörelse och godkännande av reglementet för den övertagande sparbanken enligt 3 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

[S2]Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa avtalet om fusion prövas om fusionen kan anses förenlig med deras intressen, som är insättare i eller i övrigt har fordringar på de av fusionen berörda sparbankerna, samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän synpunkt.

[S3]Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om ansökningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning av sådana ansökningar. Lag (2004:447).

[K7]6 §  Om en pensionsstiftelse eller en personalstiftelse hör till den överlåtande sparbanken, gäller om stiftelsens överförande till den övertagande sparbanken bestämmelserna i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m.

[K7]7 §  Inom två månader från dagen för beslutet om tillstånd till fusion skall styrelserna i såväl överlåtande som övertagande sparbank till registreringsmyndigheten för registrering anmäla att fusionen verkställts enligt fusionsavtalet samt, vid fusion enligt 2 §, att den övertagande sparbanken bildats och att huvudmän, styrelse och revisorer utsetts för denna.

[S2]När fusionstillstånd enligt 5 § och anmälan enligt första stycket har registrerats, är överlåtande sparbank upplöst och dess tillgångar och skulder övergår till den övertagande sparbanken.

[S3]Har inte ansökan om fusionstillstånd gjorts inom den i 5 § föreskrivna tiden eller har ansökan avslagits, skall registreringsmyndigheten förklara att frågan om fusion har fallit. Detsamma gäller om sparbankerna inte har gjort anmälan enligt första stycket inom den föreskrivna tiden eller registreringsmyndigheten genom lagakraftägande beslut avskrivit sådan anmälan eller vägrat registrering. Lag (2000:819).

[K7]8 §  Om en sparbank äger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan sparbankens och bolagets styrelser träffa ett fusionsavtal som innebär att dotterbolaget skall gå upp i sparbanken. Styrelserna skall anmäla avtalet för registrering hos registreringsmyndigheten. Därvid gäller 5-7 §§ i tillämpliga delar.

[S2]Fusion får ske endast om sparbanken och bolaget har samma redovisningsvaluta.

[S3]Dotterbolaget är upplöst när beslutet om tillstånd enligt 5 § har registrerats. Registreringsmyndigheten skall registrera tillståndet även i aktiebolagsregistret.

[S4]Fusion enligt första stycket får ske utan hinder av att det i dotterbolaget finns sådan egendom som sparbanken inte får förvärva. Sådan egendom måste avyttras senast ett år från registreringen. Om särskilda skäl föreligger, kan Finansinspektionen förlänga denna frist. Lag (2000:819).

Inlösen av aktier i dotterbolag

[K7]9 §  Om en sparbank själv eller tillsammans med ett eller flera dotterföretag äger mer än nio tiondelar av aktierna med mer än nio tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett dotterbolag, har sparbanken rätt att av de övriga aktieägarna i dotterbolaget lösa in de återstående aktierna. Den som har aktier som kan lösas in har också rätt att få dessa inlösta av sparbanken.

[S2]En tvist huruvida rätt eller skyldighet till inlösen föreligger eller om lösenbeloppet prövas av tre skiljemän. Om inte annat följer av bestämmelserna i detta kapitel, gäller i fråga om skiljemännen och förfarandet inför dem i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Kostnaderna för skiljemannaförfarandet skall bäras av sparbanken, om inte skiljemännen av särskilda skäl ålägger en annan aktieägare att helt eller delvis svara för dessa kostnader. Part som är missnöjd med skiljedomen har rätt att väcka talan vid domstol inom sextio dagar från det han fick del av skiljedomen i huvudskrift eller bestyrkt avskrift. Rätt domstol är tingsrätten i den ort där bolagets styrelse har sitt säte.

[S3]Har sparbanken förvärvat större delen av sina aktier i dotterbolaget på grund av att en vidare krets inbjudits att till sparbanken överlåta sådana aktier mot viss ersättning, skall lösenbeloppet motsvara ersättningen, om det inte finns särskilda skäl för annat. Lag (1999:123).

[K7]10 §  Om en sparbank vill lösa in aktier i ett dotterbolag enligt 9 § men en överenskommelse om detta inte kan träffas, skall sparbanken hos bolagets styrelse skriftligen begära att tvisten hänskjuts till skiljemän. Sparbanken skall samtidigt uppge sin skiljeman.

[S2]Görs en begäran enligt första stycket, skall bolagets styrelse genast genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar som styrelsen bestämmer anmoda de aktieägare, mot vilka lösningsanspråket riktas, att skriftligen uppge sin skiljeman till bolaget senast två veckor från kungörelsen. Anmodan skall även genom brev sändas till varje sådan aktieägare, om hans postadress är känd för bolaget.

[S3]Om inte samtliga aktieägare, vilkas namn är införda i aktieboken och mot vilka lösningsanspråket riktas, inom den föreskrivna tiden har uppgett en gemensam skiljeman, skall bolagets styrelse hos rätten i den ort där styrelsen har sitt säte begära att god man förordnas. Denne skall hos samma rätt ansöka om förordnande av en sådan skiljeman och i tvisten bevaka de frånvarande aktieägarnas rätt.

[K7]11 §  Aktieägarna är skyldiga att till sparbanken överlämna sina aktiebrev med påskrifter om överlåtelse, om en tvist om inlösen enligt 9 § prövas av skiljemän eller domstol och det är ostridigt mellan parterna att det föreligger lösningsrätt eller om det i en dom som har vunnit laga kraft har förklarats att sådan rätt föreligger utan att lösenbeloppet samtidigt har fastställts. Skyldighet att överlämna aktiebreven föreligger dock endast om sparbanken ställer sådan säkerhet för kommande lösenbelopp jämte ränta som godkänns av skiljemännen eller, om tvisten är anhängig vid domstol, av domstolen.

[S2]Aktieägarna har rätt till skälig ränta på lösenbeloppet för tiden från det att säkerhet har ställts till dess att lösenbeloppet förfaller till betalning.

[K7]12 §  Om ett fastställt lösenbelopp har erbjudits en aktieägare utan att denne har överlämnat sina aktiebrev, skall sparbanken utan dröjsmål sätta ned lösenbeloppet enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet. Sparbanken får inte göra förbehåll om rätt att återta det nedsatta beloppet.

[K7]13 §  Sparbanken är ägare till aktierna, om säkerhet har ställts enligt 11 § eller om nedsättning har skett enligt 12 §. Innan aktiebreven har överlämnats till sparbanken medför breven i sådana fall endast rätt för innehavaren att mot överlämnande av breven till sparbanken eller länsstyrelsen få ut lösenbeloppet med ränta.

[S2]Om ett aktiebrev inte har överlämnats inom en månad från det att sparbanken blev ägare till aktien, får det utfärdas ett nytt aktiebrev som är ställt till sparbanken. Det nya aktiebrevet skall innehålla uppgift om att det ersätter det äldre brevet. Om det äldre brevet därefter överlämnas till sparbanken, skall det i sin tur lämnas vidare till bolaget för att makuleras.

[K8]1 §  Sparbanksstämman kan besluta att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag.

[S2]En sådan ombildning skall gå till på följande sätt. Sparbanken överlåter sin rörelse till ett bankaktiebolag. Som ersättning får sparbanken aktier i bankaktiebolaget. Sparbanken överlämnar utan ersättning aktierna till en stiftelse, som har bildats av en eller flera sparbanker och vars huvudsakliga ändamål är att främja sparsamhet i Sverige på det sätt som framgår närmare av stiftelseförordnandet. Lag (1991:371).

[K8]2 §  Följande handlingar skall dels sändas till huvudmännen i sparbanken senast en vecka före den sparbanksstämma vid vilken frågan om ombildning till bankaktiebolag skall behandlas, dels läggas fram på stämman:

 1. de i 7 kap.1 § andra och tredje styckena angivna handlingarna med undantag för fusionsavtal,
 2. bankaktiebolagets bolagsordning, och
 3. stiftelseförordnandet för den stiftelse som aktierna i bankaktiebolaget skall överlämnas till.

[S2]Om sparbanken skall bilda bankaktiebolaget och stiftelsen, skall i stället för de i första stycket 2 och 3 angivna handlingarna förslag till bolagsordning och stiftelseförordnande sändas till huvudmännen och läggas fram på stämman. Lag (1991:371).

[K8]3 §  Ett beslut om ombildning som avses i 1 § är giltigt endast om det på stämman har fått stöd av samtliga närvarande huvudmän, som skall utgöra nio tiondelar av hela antalet huvudmän, eller om det har fattats på två på varandra följande sparbanksstämmor och på den senare stämman fått stöd av minst två tredjedelar av de vid stämman närvarande huvudmännen. Reglementet får innehålla villkor som går längre. Lag (1991:371).

[K8]4 §  I en sådan stiftelse som avses i 1 § andra stycket får förutom styrelsen finnas huvudmän till det antal och med de uppgifter som framgår av stiftelseförordnandet. Bestämmelserna i 4 kap. 3 § om kommunfullmäktiges och landstingsfullmäktiges val av huvudmän i sparbanker gäller också huvudmän i en sådan stiftelse. Lag (1991:1681).

[K8]5 §  Sparbanken skall inom fyra månader från stämmans beslut enligt 1 § första stycket anmäla beslutet till registreringsmyndigheten för registrering. Frågan om ombildning har fallit om anmälan inte gjorts inom föreskriven tid eller om registreringsmyndigheten genom beslut som vunnit laga kraft har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering av beslutet.

[S2]Beslutet får inte registreras om prövning av ombildningen pågår eller om ombildningen har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller rättsakter, avtal eller andra beslut som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lag (2000:819).

[K8]6 §  Senast två månader efter det att beslutet om ombildning har registrerats skall sparbanken ansöka om tillstånd att verkställa ombildningen. Om sparbanken skall bilda den stiftelse som aktierna i bankaktiebolaget skall överlämnas till, skall sparbanken inom samma tid ansöka om godkännande av stiftelseförordnandet. Frågor om sådant tillstånd och sådant godkännande prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen.

[S2]Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa ombildning prövas om ombildningen kan anses förenlig med insättarnas och fordringsägarnas intressen samt om ombildningen framstår som ändamålsenlig från allmän synpunkt.

[S3]Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om ansökningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning av sådana ansökningar. Lag (2000:819).

Prop. 2012/13:95: I paragrafens första stycke anges att en sparbank i vilken ett beslut om ombildning till bankaktiebolag har fattats ska ansöka om tillstånd att verkställa ombildningen. I förekommande fall ska sparbanken även ansöka om godkännande av stiftelseförordnande. Bestämmelsen ändras så att regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller särskild vikt avskaffas.

Övriga ändringar är endast språkliga.

[K8]8 §  Har inte ansökan om tillstånd till ombildning gjorts inom den i 6 § föreskrivna tiden eller har ansökan avslagits, skall registreringsmyndigheten förklara att frågan om ombildning har fallit. Detsamma gäller om anmälan enligt 7 § inte har gjorts eller registreringsmyndigheten genom beslut som vunnit laga kraft har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering. Lag (2000:819).

[K8]9 §  Om en pensionsstiftelse eller personalstiftelse hör till den sparbank som skall ombildas, gäller för stiftelsens överförande till bankaktiebolaget bestämmelserna i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m. Lag (1991:371).

Stiftares, huvudmans, styrelseledamots och delegats skadeståndsansvar

[K9]1 §  En stiftare, huvudman, styrelseledamot eller delegat, som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar en sparbank, skall ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan genom överträdelse av denna lag, lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag, tillämplig lag om årsredovisning, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller bankens reglemente. Lag (2004:304).

Prop. 2002/03:139: Avsikten är att regleringen i sak skall vara densamma – dock med nedan nämnt undantag – för sparbanker och medlemsbanker genom denna bestämmelse respektive 11 kap. 1 § lagen om medlemsbanker samt för bankaktiebolag genom bestämmelsen i 15 kap. 1 § aktiebolagslagen i kombination med bestämmelsen i 10 kap. 28 § lagen om bank- och finansieringsrörelse (se även författningskommentaren till den senare bestämmelsen). Den sakliga ...

Revisors, lekmannarevisors och granskares skadeståndsansvar

[K9]2 §  En revisor, en lekmannarevisor eller en granskare i en sparbank är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Han eller hon skall även ersätta skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av en medhjälpare.

[S2]Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller granskare, är det detta bolag och den för revisionen eller granskningen huvudansvarige som är ersättningsskyldiga. Lag (2004:304).

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om skadeståndsskyldighet för revisor, lekmannarevisor och granskare. Ändringarna i paragrafen föranleds av att det införs en ny penningtvättslag.

Prop. 2009/10:204: Paragrafen innehåller bestämmelser om skadeståndsskyldighet för revisor, lekmannarevisor och granskare. Ändringen är av samma slag som ändringen i 16 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Prop. 2002/03:139: Paragrafens språkdräkt har, av samma skäl som nämns i kommentaren till 1 §, anpassats till lydelsen av motsvarande bestämmelse i aktiebolagslagen. Vidare omfattas granskare uttryckligen av bestämmelsen i

stället för, såsom tidigare, genom en hänvisning hit (jfr ...

Jämkning

[K9]3 §  Om någon är ersättningsskyldig enligt 1 eller 2 §, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art, skadans storlek och omständigheterna i övrigt. Lag (2004:304).

Gemensamt skadeståndsansvar

[K9]4 §  Om flera skall ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skadeståndet i den utsträckning skadeståndsskyldigheten inte har jämkats för någon av dem enligt 3 §. Vad någon av dem har betalat i skadestånd får krävas tillbaka från de andra efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Lag (2004:304).

Talan om skadestånd till sparbanken

[K9]5 §  Talan om skadestånd till en sparbank enligt 1 eller 2 § får väckas om majoriteten eller en minoritet bestående av minst en tredjedel av samtliga huvudmän vid sparbanksstämma har biträtt ett förslag om att väcka skadeståndstalan eller har röstat mot ett förslag om att bevilja någon styrelseledamot ansvarsfrihet. En uppgörelse om skadeståndsskyldighet till sparbanken får träffas bara av sparbanksstämman och bara under förutsättning att inte en tiondel av samtliga huvudmän röstar mot förslaget om uppgörelse. Talan mot en delegat om skadestånd till sparbanken får trots vad som nu sagts väckas av styrelsen. Lag (2004:304).

Tid för väckande av talan

[K9]6 §  Talan för sparbankens räkning mot en styrelseledamot om skadestånd på grund av ett beslut eller en åtgärd under ett räkenskapsår skall väckas senast ett år från det att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret lades fram på sparbanksstämman. Lag (2004:304).

[K9]7 §  Har sparbanksstämman beslutat att bevilja ansvarsfrihet eller att inte föra skadeståndstalan utan att minst det antal huvudmän som anges i 5 § röstat mot det eller har tiden för talan gått ut enligt 6 §, får talan enligt 5 § ändå väckas, om det i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller på något annat sätt inte har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter till sparbanksstämman om det beslut eller den åtgärd som talan grundas på. Lag (2004:447).

[K9]8 §  Styrelsen får trots bestämmelserna i 5-7 §§ föra en skadeståndstalan som grundas på brott. Lag (2004:304).

[K9]9 §  Talan för sparbankens räkning enligt 1 eller 2 § som inte grundas på brott, får inte väckas mot

 1. en styrelseledamot sedan fem år förflutit från utgången av det räkenskapsår då beslut eller åtgärder, som talan grundas på, fattades eller vidtogs,
 2. en delegat sedan tre år förflutit från utgången av det räkenskapsår då beslut eller åtgärder, som talan grundas på, fattades eller vidtogs,
 3. en revisor sedan fem år förflutit från utgången av det räkenskapsår som revisionsberättelsen avser,
 4. en lekmannarevisor sedan fem år förflutit från utgången av det räkenskapsår som granskningsrapporten avser,
 5. en granskare sedan fem år förflutit från den dag när yttrandet över den särskilda granskningen lades fram på stämman,
 6. en stiftare sedan fem år förflutit från det beslutet om bankens bildande fattades på konstituerande stämma, samt
 7. en huvudman sedan två år förflutit från beslut eller åtgärder som talan grundas på. Lag (2004:447).

Konkursbos talerätt

[K9]10 §  Om banken har försatts i konkurs efter en ansökan som gjorts innan den tid som anges i 9 § har gått ut, får konkursboet föra talan enligt 1 eller 2 § trots att frihet från skadeståndsansvar har inträtt enligt 5-7 §§. Efter utgången av den tid som anges i 9 § får en sådan talan dock inte väckas senare än sex månader från edgångssammanträde. Lag (2004:304).

Finansinspektionens talerätt

[K9]11 §  Har en sparbank i fall som avses i 1 eller 2 § tillfogats skada, får Finansinspektionen föra talan mot den ersättningsskyldige, om inte bestämmelserna i 5-7 och 9 §§ utgör hinder för sådan talan. Lag (2004:304).

[K10]1 §  En sparbanks firma skall innehålla ordet sparbank.

[S2]Firman skall registreras i bankregistret.

[S3]Om firman skall registreras på två eller flera språk, skall varje lydelse anges i bankens reglemente. Lag (2004:304).

[K10]2 §  En sparbanks firma skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående firmor som är införda i bankregistret samt från benämningar på utländska bankföretag, som är allmänt kända i Sverige.

[S2]För registrering av firma gäller i övrigt vad som föreskrivs i firmalagen (1974:156). Lag (2004:304).

[K10]3 §  En sparbanks styrelse kan anta bifirma. Bestämmelsen i 1 § andra stycket och 2 § om firma gäller även bifirma. Ordet bank eller sparbank får bara användas i bifirma för bankverksamhet. Lag (2004:304).

[K10]4 §  Skriftliga handlingar, som utfärdas för en sparbank, bör undertecknas med bankens firma. Om styrelsen eller annan ställföreträdare för banken har utfärdat en handling utan firmateckning och det inte framgår av dess innehåll att den utfärdats på bankens vägnar, är de som undertecknat handlingen solidariskt ansvariga för förpliktelse enligt handlingen såsom för egen skuld. Detta gäller dock inte om det av omständigheterna vid handlingens tillkomst framgick att den utfärdades för banken och den till vilken handlingen ställts av banken får ett behörigen undertecknat godkännande av handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det att detta begärts eller personlig ansvarighet gjorts gällande mot undertecknarna. Lag (2004:304).

[K10]5 §  I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om förbud mot användning av firma och om hävande av firmaregistrering. Lag (2004:304).

[K11]1 §  Registreringsmyndigheten skall utan dröjsmål kungöra i Post- och Inrikes Tidningar vad som för sparbanker införs i bankregistret med undantag för registrering av underrättelse enligt

 1. 2 kap. 14 § om dagen för kungörelse om rörelsens öppnande,
 2. 6 kap. 19 § från tingsrätten om att banken blivit försatt i konkurs, att beslut om konkurs upphävts eller att konkurs avslutats, och
 3. 7 kap. 5 § om fusionstillstånd.

[S2]En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har införts i registret skall bara ange ändringens art. Lag (2004:304).

[K11]2 §  Det som för sparbanker blivit infört i bankregistret skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 1 § och det inte av omständigheterna framgår att tredje man varken kände till eller borde ha känt till det som kungjorts. Lag (2004:304).

[K11]3 §  Om en sökande vid anmälan för registrering inte har iakttagit vad som är föreskrivet om anmälan, skall denne föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller göra rättelse. Detsamma gäller om registreringsmyndigheten finner att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet regeringens eller Finansinspektionens godkännande inte krävs, eller en handling som bifogas anmälan

 1. inte har kommit till i behörig ordning,
 2. till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller reglementet, eller
 3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.

[S2]Om sökanden inte rättar sig efter föreläggandet, skall anmälan avskrivas. En underrättelse om denna påföljd skall tas in i föreläggandet. Finns det även efter det att yttrandet har avgetts något hinder mot registrering och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering vägras, om det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande.

[S3]Bestämmelserna i första stycket hindrar inte registrering av ett beslut av stämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt 4 kap. 17 § andra stycket. Lag (2004:304).

Prop. 2012/13:95: I paragrafens första stycke anges under vilka förutsättningar en sökande vid anmälan för registrering ska föreläggas att avge yttrande eller göra rättelse. I bestämmelsen görs en följdändring med anledning av att regeringen inte längre har beslutsbefogenhet i ärenden enligt denna lag.

[K11]4 §  Registreringsmyndigheten skall genast skriftligen underrätta sparbanken när myndigheten förklarat att en fråga om

 1. fusion har fallit enligt 7 kap. 7 § tredje stycket, eller
 2. sparbankens ombildning till bankaktiebolag har fallit enligt 8 kap. 8 §. Lag (2004:304).

[K11]5 §  I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om avförande av en firma ur registret sedan en dom om hävande av firmaregistreringen har vunnit laga kraft. Lag (2004:304).

[K11]6 §  Ett beslut av registreringsmyndigheten som innebär att en anmälan avskrivits eller en registrering har vägrats enligt 3 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller ett sådant beslut av registreringsmyndigheten som avses i 7 kap. 7 § tredje stycket och 8 kap. 8 §.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2004:304).

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av registreringsmyndighetens beslut. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.2 och 6.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Sparbankslag (1987:619)

  Övergångsbestämmelse

  Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1987:621) om införande av ny banklagstiftning.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:12
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:1249) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:10
  Omfattning
  ändr. 3 kap 1, 2, 3, 12, 17 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:1303) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:124
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 3 §, 4 kap 2 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:1088) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:43
  Omfattning
  ändr. 5 kap 1, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1990-02-01

Lag (1990:823) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:116
  Omfattning
  ändr. 2 kap 3 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Lag (1990:1302) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:160
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 3 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:1352) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:42
  Omfattning
  ändr. 3 kap 5 §
  Ikraftträder
  1991-02-01

Lag (1991:371) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:136
  Omfattning
  ändr. 4 kap 9, 14 §§, 6 kap 15 §; nytt 8 kap
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:997) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:142
  Omfattning
  ändr. 3 kap 8 §
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1991:1681) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:17
  Omfattning
  ändr. 2 kap 5 §, 3 kap 1, 2, 4, 12, 17 §§, 4 kap 2, 3 §§, 8 kap 4 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1614) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:62, Bet. 1992/93:NU9
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1, 2, 3, 4, 11, 14 §§, 3 kap 3, 4, 6, 7, 14, 17 §§, 4 kap 2, 6, 17 §§, 6 kap 2, 3, 4, 5, 13, 15, 17, 19 §§, 7 kap 4, 7, 8 §§, 8 kap 5, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:1635) om ikraftträdande av lagen (1992:1614) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Lag (1993:27) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:144, Prop. 1992/93:56, Bet. 1992/93:NU17
  Omfattning
  ändr. 7 kap. 4 §, 8 kap. 5 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av vissa delar av 1992:1614

Lag (1994:1948) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:142, Prop. 1994/95:70, Bet. 1994/95:NU13
  Omfattning
  ändr. 4 kap 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:2009) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:164, Prop. 1994/95:50, Bet. 1994/95:NU12
  Omfattning
  ändr. 5 kap 1, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:1562) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. I fråga om förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har inletts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:91, Prop. 1995/96:10, Bet. 1995/96:LU4
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2 §, 3 kap 15 §, 4 kap 17 §, 6 kap 11 §; ny 1 kap 3 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1575) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:112, Prop. 1995/96:74, Bet. 1995/96:NU9
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §, 4 kap 2 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1622) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. I fråga om förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har inletts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:123, Prop. 1995/96:104, Bet. 1995/96:SkU19
  Omfattning
  ändr. 6 kap 6 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:748) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:285, Prop. 1995/96:173, Bet. 1995/96:NU23
  Omfattning
  ändr. 2 kap 3 §
  CELEX-nr
  395L0026
  Ikraftträder
  1996-07-01

Sparbankslag (1987:619) (1996:1005)

  Omfattning
  omtryck

Lag (1998:716) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:217, Prop. 1997/98:144, Bet. 1997/98:FiU24
Omfattning
ändr. 4 kap 4 §
Ikraftträder
1998-09-01

Lag (1999:123) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:142
Omfattning
ändr. 7 kap 9 §
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (1999:223) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.
 2. Beträffande ansökningar som vid utgången av april månad 1999 har kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen skall frågan, huruvida det är regeringen eller Finansinspektionen som skall pröva ansökningen, avgöras enligt äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:130, Prop. 1997/98:186, Bet. 1998/99:FiU14
Omfattning
upph. 2 kap 4 §; ändr. 2 kap 3 §, 3 kap 3 §, 7 kap 5, 7, 8 §§, 8 kap 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
1999-05-01

Lag (1999:912) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:46, Prop. 1998/99:129, Bet. 1999/2000:FiU7
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §, 4 kap 2 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1093) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 6 kap 11 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:39) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §, 4 kap 15 §, 7 kap 1, 2, 8 §§
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:819) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen men i vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall överlämnas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:8, Prop. 1999/2000:131, Bet. 2000/01:FiU7
Omfattning
ändr. 2 kap 11 §, 4 kap 17 §, 6 kap 5, 17, 19 §§, 7 kap 4, 5, 7, 8 §§, 8 kap 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2000:1091) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:48, Prop. 1999/2000:109, Bet. 2000/01:JuU4
Omfattning
ändr. 3 kap 5 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2003:839) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:38, Prop. 2002/03:92, Bet. 2003/04:FiU7
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:304) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2, 3, 6, 8, 9, 11 §§, 3 kap 1, 7, 12, 15 §§, 4 kap 3, 6, 10, 14, 15, 17 §§, 5 kap 1, 3, 4 §§, 6 kap 2, 6, 7 §§, 7 kap 5 §; nya 4 a, 4 b, 9, 10, 11 kap
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:447) om ändring i lagen (2004:304) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:243, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU27
Omfattning
ändr. 7 kap 5 §, 9 kap 7, 9 §§ i 2004:304

Lag (2004:975) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:24, Prop. 2003/04:157, Bet. 2004/05:LU1
Omfattning
ändr. 4 a kap 13, 14 §§; nya 4 a kap 12 a, 12 b §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:908) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
upph. 7 kap 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:404) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:230, Prop. 2005/06:97, Bet. 2005/06:LU25
Omfattning
ändr. 4 a kap 5 §, 4 b kap 11 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:564) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:326, Prop. 2005/06:186, Bet. 2005/06:LU31
Omfattning
ny 3 kap 13 a §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:1375) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:10, Prop. 2006/07:5, Bet. 2006/07:FiU7
Omfattning
ändr. 9 kap 1 §
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2007:1460) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:120, Prop. 2007/08:35, Bet. 2007/08:FiU9
Omfattning
ny 1 kap 4 §, nytt 12 kap
Ikraftträder
2008-03-01

Lag (2008:595) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:237, Prop. 2007/08:135, Bet. 2007/08:NU14
Omfattning
ändr. 7 kap 4 §, 8 kap 5 §
Ikraftträder
2008-11-01

Lag (2009:570) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:265, Prop. 2008/09:135, Bet. 2008/09:CU28
Omfattning
ändr. 4 a kap. 3, 6 §§; nya 3 kap. 3 a, 4 a, 4 b §§, 4 a kap. 1 a, 9 a, 9 b §§
CELEX-nr
32006L0043
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:839) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:368, Prop. 2009/10:204, Bet. 2009/10:CU28
Omfattning
ändr. 4 a kap. 1 §, 9 kap. 2 §
Ikraftträder
2010-11-01

Lag (2010:1949) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 6 kap. 3 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:456) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:234, Prop. 2010/11:71, Bet. 2010/11:FiU26
Omfattning
ändr. 4 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-11-01

Lag (2011:894) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:301, Prop. 2010/11:119, Bet. 2010/11:JuU24
Omfattning
upph. 6 kap. 4 §; ändr. 6 kap. 2, 3, 5, 18 §§, rubr. närmast före 6 kap. 3 §; nya 6 kap. 2 a, 20 §§, 11 kap. 7 §, rubr. närmast före 6 kap. 20 §
Ikraftträder
2011-10-01

Lag (2011:1326) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 4 a kap. 15 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:163) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:180
Omfattning
upph. 6 kap. 3 §, rubr. före 6 kap. 3 §; ändr. 6 kap. 2 §
Ikraftträder
2013-04-25

Lag (2013:229) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:190, Prop. 2012/13:61, Bet. 2012/13:CU15
Omfattning
ändr. 4 a kap. 4 §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:431) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:235, Prop. 2012/13:74, Bet. 2012/13:JuU24
Omfattning
upph. 12 kap.
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:451) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:211, Prop. 2012/13:95, Bet. 2012/13:FiU36
Omfattning
ändr. 3 kap. 3 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 6 §, 11 kap. 3 §
Ikraftträder
2013-07-15

Lag (2014:564) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:293, Prop. 2013/14:86, Bet. 2013/14:CU26
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 6 §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:839) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:341, Prop. 2013/14:215, Bet. 2013/14:CU35
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §, 3 kap. 3 §
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2014:972) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:390, Prop. 2013/14:228, Bet. 2013/14:FiU19
Omfattning
ändr. 9 kap. 1 §, ny 3 kap. 8 a §
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2015:814) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:36, Prop. 2015/16:3, Bet. 2015/16:CU6
Omfattning
ändr. 6 kap. 11 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:1021) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:117, Prop. 2015/16:5, Bet. 2015/16:FiU17
Omfattning
nya 6 kap. 1 a, 2 b §§
Ikraftträder
2016-02-01

Lag (2016:205) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
ändr. 11 kap. 6 §
Ikraftträder
2016-09-01

Lag (2016:434) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:236, Prop. 2015/16:162, Bet. 2015/16:CU21
Omfattning
upph. 3 kap. 3 a §, 4 a kap. 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 4 a kap. 17 §; nuvarande 4 a kap. 1 a, 12 a, 12 b §§ betecknas 4 a kap. 1 b, 12 b, 12 c §§; ändr. 3 kap. 4 a, 4 b §§, de nya 4 a kap. 1 b, 12 b §§, 4 a kap. 3, 9, 17, 22 §§, rubr. närmast före 4 a kap. 9 §; nya 4 a kap. 1 a, 1 c, 12 a, 13 a, 16 a, 16 b, 22 a §§, rubr. närmast före 4 a kap. 16 b, 22 a §§
Ikraftträder
2016-06-17

Lag (2016:565) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:253, Prop. 2015/16:72, Bet. 2015/16:TU18
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:712) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:272, Prop. 2015/16:120, Bet. 2015/16:FiU36
Omfattning
ändr. 3 kap. 5 §
Ikraftträder
2016-07-03

Lag (2016:950) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:25, Prop. 2015/16:193, Bet. 2016/17:CU2
Omfattning
ändr. 4 a kap. 13 §
Ikraftträder
2016-12-01

Lag (2016:1335) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:103, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:NU1
Omfattning
ändr. 3 kap. 4 b §, 4 a kap. 16 b §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:632) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:341, Prop. 2016/17:173, Bet. 2016/17:FiU32
Omfattning
ändr. 9 kap. 2 §
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2018:1393) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:438, Prop. 2017/18:137, Bet. 2017/18:FiU47
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 a, 2 b, 15 §§
Ikraftträder
2018-08-01

Lag (2018:1663) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §, 4 a kap. 12 b §, 10 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 11 kap. 5, 6 §§, rubr. till 10 kap.
Ikraftträder
2019-01-01