Författningar utgivna av Lantmäteriet

LMVFS 2008:7: Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2018-08-18

LMVFS 2007:4: Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del ska föras

2018-08-18

LMVFS 2007:3: Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister

2018-08-18

LMVFS 2006:1: Lantmäteriverkets föreskrifter om hur fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras

2018-08-18

LMVFS 2004:1: Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2018-08-18

LMVFS 2003:3: Lantmäteriverkets föreskrifter om avgifter i pantbrevsregistret

2018-08-18

LMVFS 2000:2: Lantmäteriverkets föreskrifter om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2018-08-18

LMVFS 1995:10: Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i hdmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 19953) till lantmäteritaxan (197l:llOl) utfärdad den 22 september 1995 Lantmäteriverket (LMV) föreskriver med stöd av 19 9 lantmäteritaxan (1971:llOl) att “Till 9 3 1 st” i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1995:3) till lantmäteritaxan skall ha följande lydelse. Till 9 $ 1 st Förskjutna kostnader 1. Annan forrättningskostnad enligt 2:6 FEIL som forskjutits av statsmedel enligt 9 5 skall tas upp pa forrättningsrakningen och debiteras sakägarna. 2. Sociala kostnader och skatter samt IönekostnadspAlägg som beräknats och betalats av LMV pA hela eller del av det forskjutna beloppet skall ocksa tas upp ph förrättningsrakningen. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 1995.

2018-08-18

LMVFS 1995:9: Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994: 16) till fastighetsbildningslagen (1970:988) -

2018-08-18

LMVFS 1995:3: Lantmäteriverkets föreskrifter till lantmäteritaxan (1971:llOl) utfärdad den 2 februari Med stöd av 19 5 lantmäteritaxan (1971:llOl) meddelar Lantmäteriverket (LMV) följande föreskrifter.

2018-08-18

LMVFS 1994:16: (Titel saknas)

2018-08-18

Doc lmvfs/1994:4: (Titel saknas)

2018-08-18

LMFS 2023:1: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2022:4) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2023-03-10

LMFS 2022:6: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2022:4) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2022-12-30

LMFS 2022:5: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter vid lantmäteriförrättningar1 Beslutade den 14 december 2022 Lantmäteriet föreskriver följande med stöd av 3, 6 och 13 §§ förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar. Allmänna bestämmelser 1§ Avgift enligt dessa föreskrifter ska betalas för en förrättning som handläggs av en lantmäterimyndighet, av en arbetstagare vid sådan myndighet eller av en särskild, av myndigheten förordnad, förrättningsman. 2§ Restid samt tid som går åt för sådant arbete för vilket avgift till fast belopp tas ut enligt 10 och 12 §§ ska inte debiteras med timtaxa. 3§ Avgift ska inte betalas för merarbete på grund av oriktigt förfarande, felmätning eller felräkning som har uppstått i förrättningen och förorsakats av lantmäterimyndigheten. Förskott 4§ Om det finns särskild anledning att befara att förrättningskostnaderna inte kommer att betalas få

2022-12-30

LMFS 2022:4: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2022-12-06

LMFS 2022:3: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2022-08-16

LMFS 2022:2: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2021:5) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2022-03-29

LMFS 2022:1: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2022-03-29

LMFS 2021:6: Lantmäteriets föreskrifter om digital ansökan och anmälan till samfällighetsföreningsregistret Beslutade den 16 december 2021 Med stöd av 15 § förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m. föreskriver Lantmäteriet följande. Inledande bestämmelser 1§ Dessa föreskrifter tillämpas vid digital ansökan och anmälan i ärenden om registrering i samfällighetsföreningsregistret enligt 25, 26, 28, 29 och 39 §§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Föreskrifterna tillämpas också vid förfaranden enligt 5–6 b §§ förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m. Föreskrifterna tillämpas inte för ansökan om registrering enligt 26 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, om ansökan görs av den som hållit sammanträde för bildande av föreningen enligt 20 § andra stycket andra meningen eller 20 a § andra stycket lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Definitioner 2§ I dessa föreskrifter förstås med 1. Elektronisk handling: Upptagning för automatiserad behandling som utfärdaren har gett ett slutligt innehåll. 2. E-legitimation: Identitetshandling i elektronisk form, som används för legitimering och underskrift vid elektronisk kommunikation. 3. Elektronisk underskrift: En för Lantmäteriet tekniskt verifierbar avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. 4. Elektroniskt original: Elektronisk handling som har försetts med en elektronisk utställarangivelse så att handlingens äkthet kan kontrolleras genom ett tekniskt förfarande. 5. Elektronisk kopia: Elektronisk avbild av ett pappersoriginal eller ett elektroniskt original som avses visa både texten i originalet, originalets utseende och andra betydelsebärande element, t.ex. bilder som ingår som en del i framställningen. 6. Bestyrkt elektronisk kopia: Elektronisk kopia som försetts med en elektronisk underskrift eller motsvarande form av bevis om att kopian överensstämmer med originalet. 7. Mottagningstjänst: E-tjänst på Lantmäteriets webbplats www.lantmateriet.se för sådan digital ansökan och anmälan som avses i 1 § som sedan vidarebefordrar handlingarna till Lantmäteriets mottagningsställe. Legitimering och elektroniska underskrifter 3§ Vid digital ansökan och anmälan till samfällighetsföreningsregistret ska användaren, om inget annat anges, legitimera sig genom sådan e-legitimation som anges i 2 § och som vid tidpunkten för ärendets ingivande godtas i Lantmäteriets mottagningstjänst.

2021-12-31

LMFS 2021:5: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2021-11-20

LMFS 2021:4: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för tjänsteexport

2021-11-20

LMFS 2021:3: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2019:4) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2021-08-13

LMFS 2021:2: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2020:6) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2021-08-13

LMFS 2021:1: Föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (2020:6) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2021-03-03

LMFS 2020:7: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till fastighetsbildningslagen (1970:988)

2021-01-19

LMFS 2020:6: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2020-11-17

LMFS 2020:5: Föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (2019:2) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation

2020-06-26

LMFS 2020:4: Föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2017:4) om digital ansökan i inskrivningsärenden

2020-06-26

LMFS 2020:3: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2020-06-26

LMFS 2020:2: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2019:4) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2020-03-03

LMFS 2020:1: Lantmäteriets föreskrifter om kommuners personuppgiftsbehandling vid registreringsåtgärder i lägenhetsregistret

2020-03-03

LMFS 2019:5: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2020-01-13

LMFS 2019:4: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2020-01-08

LMFS 2019:3: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1) om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

2020-01-13

LMFS 2019:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2020-01-08

LMFS 2019:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2019-08-02

LMFS 2018:6: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2018-12-22

LMFS 2018:5: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2018-12-22

LMFS 2018:4: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2018-12-22

LMFS 2018:3: Lantmäteriets föreskrifter om kommuners och kommunala lantmäterimyndigheters personuppgiftsbehandling vid registreringsåtgärder i fastighetsregistret

2018-10-03

LMFS 2018:2: Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan i inskrivningsärenden

2018-08-18

LMFS 2018:1: Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar

2018-08-18

LMFS 2017:6: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2018-08-18

LMFS 2017:5: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2018-08-18

LMFS 2017:4: Lantmäteriets föreskrifter om digital ansökan i inskrivningsärenden

2018-08-18

LMFS 2017:3: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2018-08-18

LMFS 2017:2: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1) om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

2018-08-18

LMFS 2017:1: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2018-08-18

LMFS 2016:5: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2018-08-18

LMFS 2016:4: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2018-08-18

LMFS 2016:3: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1) om spridningstillstånd för sammanstä

2018-08-18

LMFS 2016:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem

2018-08-18

LMFS 2016:1: Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

2018-08-18

LMFS 2015:6: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2018-08-18

LMFS 2015:5: Lantmäteriets föreskrifter om distrikt

2018-08-18

LMFS 2015:4: Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar

2018-08-18

LMFS 2015:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem

2018-08-18

LMFS 2015:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem

2018-08-18

LMFS 2014:5: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till fastighetsbildningslagen (1970:988)

2018-08-18

LMFS 2014:4: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2013:3) om avgifter för uppdrag

2018-08-18

LMFS 2014:3: Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan

2018-08-18

LMFS 2014:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem

2018-08-18

LMFS 2014:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem

2018-08-18

LMFS 2013:5: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2007:3) om lägenhetsregister

2018-08-18

LMFS 2013:4: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11 och LMFS 2013:2) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2018-08-18

LMFS 2013:3: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag

2018-08-18

LMFS 2013:2: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2018-08-18

LMFS 2013:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem

2018-08-18

LMFS 2012:5: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2018-08-18

LMFS 2012:4: Lantmäteriets föreskrifter om informationssäkerhet vid förande av automatiskt behandlad registerkarta1

2018-08-18

LMFS 2009:1: Lantmäteriets föreskrifter om betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift

2018-08-18

LMFS 2008:14: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för kopior av handlingar i större format än A4 och utskrifter från automatisk databehandlad registerkarta som 1 utlämnas av Lantmäteriet

2018-08-18

LMFS 2008:13: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag

2018-08-18

LMFS 2008:11: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar1

2018-08-18