Författningar utgivna av Lantmäteriet

LMVFS 2008:7: Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2018-08-18

LMVFS 2007:4: Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del ska föras

2018-08-18

LMVFS 2007:3: Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister

2018-08-18

LMVFS 2006:1: Lantmäteriverkets föreskrifter om hur fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras

2018-08-18

LMVFS 2004:1: Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2018-08-18

LMVFS 2003:3: Lantmäteriverkets föreskrifter om avgifter i pantbrevsregistret

2018-08-18

LMVFS 2000:2: Lantmäteriverkets föreskrifter om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2018-08-18

LMVFS 1995:10: Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i hdmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 19953) till lantmäteritaxan (197l:llOl) utfärdad den 22 september 1995 Lantmäteriverket (LMV) föreskriver med stöd av 19 9 lantmäteritaxan (1971:llOl) att “Till 9 3 1 st” i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1995:3) till lantmäteritaxan skall ha följande lydelse. Till 9 $ 1 st Förskjutna kostnader 1. Annan forrättningskostnad enligt 2:6 FEIL som forskjutits av statsmedel enligt 9 5 skall tas upp pa forrättningsrakningen och debiteras sakägarna. 2. Sociala kostnader och skatter samt IönekostnadspAlägg som beräknats och betalats av LMV pA hela eller del av det forskjutna beloppet skall ocksa tas upp ph förrättningsrakningen. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 1995.

2018-08-18

LMVFS 1995:9: Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994: 16) till fastighetsbildningslagen (1970:988) -

2018-08-18

LMVFS 1995:3: Lantmäteriverkets föreskrifter till lantmäteritaxan (1971:llOl) utfärdad den 2 februari Med stöd av 19 5 lantmäteritaxan (1971:llOl) meddelar Lantmäteriverket (LMV) följande föreskrifter.

2018-08-18

LMVFS 1994:16: (Titel saknas)

2018-08-18

Doc lmvfs/1994:4: (Titel saknas)

2018-08-18

LMFS 2020:5: Föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (2019:2) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation

2020-06-26

LMFS 2020:4: Föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2017:4) om digital ansökan i inskrivningsärenden

2020-06-26

LMFS 2020:3: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2020-06-26

LMFS 2020:2: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2019:4) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2020-03-03

LMFS 2020:1: Lantmäteriets föreskrifter om kommuners personuppgiftsbehandling vid registreringsåtgärder i lägenhetsregistret

2020-03-03

LMFS 2019:5: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2020-01-13

LMFS 2019:4: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2020-01-08

LMFS 2019:3: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1) om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

2020-01-13

LMFS 2019:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2020-01-08

LMFS 2019:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2019-08-02

LMFS 2018:6: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2018-12-22

LMFS 2018:5: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2018-12-22

LMFS 2018:4: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2018-12-22

LMFS 2018:3: Lantmäteriets föreskrifter om kommuners och kommunala lantmäterimyndigheters personuppgiftsbehandling vid registreringsåtgärder i fastighetsregistret

2018-10-03

LMFS 2018:2: Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan i inskrivningsärenden

2018-08-18

LMFS 2018:1: Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar

2018-08-18

LMFS 2017:6: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2018-08-18

LMFS 2017:5: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2018-08-18

LMFS 2017:4: Lantmäteriets föreskrifter om digital ansökan i inskrivningsärenden

2018-08-18

LMFS 2017:3: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2018-08-18

LMFS 2017:2: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1) om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

2018-08-18

LMFS 2017:1: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2018-08-18

LMFS 2016:5: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2018-08-18

LMFS 2016:4: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2018-08-18

LMFS 2016:3: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1) om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

2018-08-18

LMFS 2016:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem

2018-08-18

LMFS 2016:1: Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

2018-08-18

LMFS 2015:6: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2018-08-18

LMFS 2015:5: Lantmäteriets föreskrifter om distrikt

2018-08-18

LMFS 2015:4: Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar

2018-08-18

LMFS 2015:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem

2018-08-18

LMFS 2015:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem

2018-08-18

LMFS 2014:5: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till fastighetsbildningslagen (1970:988)

2018-08-18

LMFS 2014:4: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2013:3) om avgifter för uppdrag

2018-08-18

LMFS 2014:3: Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan

2018-08-18

LMFS 2014:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem

2018-08-18

LMFS 2014:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem

2018-08-18

LMFS 2013:5: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2007:3) om lägenhetsregister

2018-08-18

LMFS 2013:4: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11 och LMFS 2013:2) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2018-08-18

LMFS 2013:3: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag

2018-08-18

LMFS 2013:2: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2018-08-18

LMFS 2013:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem

2018-08-18

LMFS 2012:5: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2018-08-18

LMFS 2012:4: Lantmäteriets föreskrifter om informationssäkerhet vid förande av automatiskt behandlad registerkarta1

2018-08-18

LMFS 2009:1: Lantmäteriets föreskrifter om betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift

2018-08-18

LMFS 2008:14: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för kopior av handlingar i större format än A4 och utskrifter från automatisk databehandlad registerkarta som 1 utlämnas av Lantmäteriet

2018-08-18

LMFS 2008:13: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag

2018-08-18

LMFS 2008:11: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar1

2018-08-18