Inaktuell version

Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1973-04-27
Ändring införd
SFS 1973 i lydelse enligt SFS 2003:32
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Arrendenämnds uppgifter och sammansättning m. m.

1 §  Arrendenämnd som avses i 8 kap. 29 § jordabalken har till uppgift att

 1. medla i arrendetvist,
 2. pröva tvist om förlängning av arrendeavtal vid jordbruksarrende, bostadsarrende eller fiskearrende eller om villkor för sådan förlängning samt tvist i fråga som avses i 9 kap. 14 § jordabalken eller vars prövning enligt 9 kap. 12 b, 17 a, 18, 21, 21 a, 31 eller 31 b §, 10 kap. 6 a § eller 11 kap. 6 b § samma balk ankommer på arrendenämnd,
 3. pröva fråga om godkännande av förbehåll eller annat avtalsvillkor som avses i 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 §, 10 kap.2- 4 eller 7 § eller 11 kap. 2 §jordabalken eller 3-6 § lagen (1957:390) om fiskearrenden,
 4. vara skiljenämnd i arrendetvist,
 5. pröva frågor enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället.

[S2]Ärende upptages av den arrendenämnd inom vars område fastigheten är belägen. Lag (2000:594).

 • NJA 2016 s. 832:Bostadsarrende. Jordägare ansökte om hänskjutande av arrendetvist till arrendenämnden med yrkande om "Medling vid förlängning av arrendeavtal". Ansökan har med hänsyn till vad som anfördes i anslutning till hänskjutandet ansetts vara en ansökan om prövning av arrendevillkor.

2 §  Arrendenämnd består av lagfaren ordförande och två andra ledamöter, om ej annat följer av andra stycket. Av de senare ledamöterna skall den ene såsom ägare av jordbruksfastighet eller på liknande sätt ha förvärvat erfarenhet av arrendeförhållanden och den andre vara jordbruksarrendator eller, när ärende rör bostadsarrende, bostadsarrendator.

[S2]Vid företagande av förberedande åtgärd, vid prövning av fråga om avvisning av ansökan eller avskrivning av ärende samt vid handläggning av överklagande kan arrendenämnden bestå av ordföranden ensam. Vad som sagts nu gäller även vid medling när sådan lämpligen kan ske utan övriga ledamöters närvaro samt, om parterna samtycker till det eller saken är uppenbar, vid prövning av fråga som inte avgörs genom skiljedom.

[S3]Ledamot skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig och inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

[S4]För ledamot i arrendenämnd skall finnas en eller flera ersättare. Bestämmelserna om ledamot gäller även ersättare. Lag (1991:637).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller bestämmelser om arrendenämndens sammansättning och de kvalifikationskrav som gäller för ledamöterna i arrendenämnden. Genom hänvisningen i 5 § tredje stycket, som innehåller bestämmelser om hyresnämndens sammansättning och kvalifikationskraven för ledamöterna i hyresnämnden, är bestämmelserna i andra till och med fjärde styckena tillämpliga även på ärenden som handläggs av hyresnämnden.

I första stycket anges att det finns ett undantag från huvudregeln ...

Prop. 2016/17:174: Arrendenämnden består av en lagfaren ordförande och två andra ledamöter, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Av de senare ledamöterna ska den ena såsom ägare av jordbruksfastighet eller på liknande sätt ha förvärvat erfarenhet av arrendeförhållanden och den andra vara jordbruksarrendator eller, när ärendet gäller bostadsarrende, bostadsarrendator.

Prop. 2018/19:66: Den andra ska vara jordbruksarrendator eller, när ärendet gäller bostadsarrende, bostadsarrendator.

3 §  För varje arrendenämnd förordnar regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer, ordförande och lämpligt antal andra ledamöter.

[S2]Innan annan ledamot än ordförande förordnas, skall sådan riksorganisation av jordägare eller arrendatorer som med hänsyn till

[S3]medlemsantal, verksamhet och övriga omständigheter kan anses väl företräda den intressegrupp som det är fråga om beredas tillfälle att avge förslag.

[S4]Till tjänstgöring i nämnden kallar ordföranden med iakttagande av vad som föreskrivits i 2 § första stycket de ledamöter som han med hänsyn till ärendets beskaffenhet och övriga förhållanden finner lämpligast. Lag (1974:824).

Prop. 2005/06:10: I paragrafen regleras förfarandet vid förordnande av ledamöter i arrendenämnderna. I paragrafen anges vidare vilka intresseledamöter som skall kallas till tjänstgöring i nämnden.

Första stycket är oförändrat. I andra stycket görs en språklig ändring. I tredje stycket görs en ändring så att det inte längre är förbehållet ordföranden att kalla intresseledamöterna till tjänstgöring. Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2009/10:181: I första stycket föreskrivs att hyresråd är ordförande i arrendenämnd. Vidare föreskrivs dels att ett av hyresråden i arrendenämnden i Stockholm, Göteborg respektive Malmö ska vara chef för nämnden, dels att det i övriga arrendenämnder är lagmannen i tingsrätten på samma ort som arrendenämnden som är chef för nämnden. Motsvarande bestämmelser finns för närvarande i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion.

Hyresnämnds uppgifter och sammansättning m. m.

4 §  Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

 1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist,
 2. pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 och 16 § andra stycket, ändrad användning av lokal enligt 12 kap. 23 § andra stycket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt 12 kap.34-37 §§, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §, förlängning av hyresavtal enligt 12 kap. 49 §, villkor enligt 12 kap. 54 §, återbetalning av hyra och fastställande av hyra enligt 12 kap. 55 d §, uppskov med avflyttning enligt 12 kap. 59 § eller föreläggande enligt 12 kap. 64 §, allt jordabalken,
 3. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22-24 §§hyresförhandlingslagen (1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,
 4. pröva tvist om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller tvist om upplåtelse med kooperativ hyresrätt enligt 4 kap. 6 § samma lag,
 5. pröva tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 §, skyldighet att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § eller villkor för upplåtelse av bostadsrätt enligt samma §, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 7 kap. 11 § eller utdömande av vite enligt 11 kap. 2 §, allt bostadsrättslagen (1991:614),
 6. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12 kap. 1 § sjätte stycket, 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i 9 kap. 16 § första stycket 1, 1 a eller 2 bostadsrättslagen,
 7. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist,
 8. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hyresförhandlingslagen,
 9. pröva frågor enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792), tvist om upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a-c §§ jordabalken eller förbättrings- och ändringsåtgärder enligt 12 kap. 18 d-f §§ och 18 h § samma balk,
 10. pröva frågor enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.,
 11. pröva frågor enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

[S2]Ärende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är belägen. Ärende som avses i 10, 17 eller 18 § lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. upptages dock av hyresnämnden i den ort där bolagets styrelse har sitt säte eller, i fråga om handelsbolag, där förvaltningen föres. Lag (2003:32).

Prop. 2005/06:80: (Jfr 4 § i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka ärenden som hyresnämnden prövar. Med anledning av att beteckningen på den paragraf i hyreslagen som behandlar återbetalning av hyra vid upplåtelse av bostadslägenhet i andra hand har ändrats, har det i första stycket 2 gjorts en följdändring.

Prop. 2002/03:12: 2 b. pröva tvist om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller tvist om upplåtelse med kooperativ hyresrätt enligt 4 kap. 6 § samma lag,

Prop. 2001/02:62: (Jfr 4 § i utredningens förslag.)

En ny punkt, 2 b, har lagts till om tvister enligt lagen om kooperativ hyresrätt som hyresnämnden skall pröva. Hyresnämnden kommer dessutom ha att pröva vanliga hyresrättsliga tvister som gäller kooperativa hyresrätter, eftersom hyreslagens regler i flera fall gäller även för dessa.

Prop. 2018/19:108: 2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 2224 §§hyresförhandlingslagen (1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,

 • RH 2000:103:Hyresnämndsmål. I mål om prövning av hyresvillkor - sänkning av utgående hyror - enligt 24 § hyresförhandlingslagen har fråga om en förhandlingsordning ger hyresgästföreningen rätt att påkalla förhandling om sänkta hyror ansetts kunna prövas som en s.k. preliminärfråga. - Vid den fortsatta prövningen har förhandlingsordningen befunnits innefatta en rätt för hyresgästföreningen att påkalla förhandling om sänkning av utgående hyror.
 • NJA 1996 s. 433:I ärende hos hyresnämnd om uppskov enligt 12 kap 59 § JB med avflyttning från lokal gjordes av innehavaren gällande att lokalen innehades med bostadsrätt, Hyresnämnden fann i sitt beslut att lokalen innehades med hyresrätt och medgav uppskov med avflyttningen. Frågan huruvida lägenheten innehades med bostadsrätt har ansetts inte omfattas av rättskraften hos hyresnämndens beslut. 22 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

5 §  Hyresnämnd består av lagfaren ordförande och två andra ledamöter, om ej annat följer av tredje stycket eller av 5 a §. Av de senare ledamöterna skall den ene vara väl förtrogen med förvaltning av hyresfastighet och den andre vara väl förtrogen med bostadshyresgästers förhållanden eller, när ärendet rör annan lägenhet än bostadslägenhet, med näringsidkande hyresgästers förhållanden. I ärenden enligt 2 kap. 10 §, 4 kap. 6 §, 9 kap. 16 § första stycket 1, 1 a och 2 eller 11 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) skall vad som sagts nu om hyresfastighet och hyresgästers förhållanden i stället avse bostadsrättsfastighet och bostadsrättshavares förhållanden.

[S2]Hyresnämnd får anlita expert att biträda nämnden, om ärendets beskaffenhet eller annat särskilt skäl föranleder det.

[S3]Bestämmelserna i 2 § andra-fjärde styckena äger motsvarande tillämpning i fråga om hyresnämnd.

[S4]Regeringen kan förordna att i hyresnämnd skall finnas flera avdelningar.

[S5]Bestämmelserna om hyresnämnd gäller i tillämpliga delar även avdelning. Lag (2003:32).

Prop. 2002/03:12: (Bestämmelsen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I paragrafens första stycke, som handlar om hyresnämndens sammansättning, har ett tillägg gjorts avseende den nya bestämmelsen i 9 kap. 16 § första stycket 1 a bostadsrättslagen.

Prop. 2018/19:66: Hyresnämnden får anlita en expert att biträda nämnden, om det behövs med hänsyn till ärendets beskaffenhet eller om det finns något annat särskilt skäl för det.

Bestämmelserna i 2 § andra–fjärde styckena tillämpas också i fråga om hyresnämnden.

Utöver vad som följer av 2 § tredje stycket får en anställd i hyresnämnden som har tillräcklig kunskap och erfarenhet även pröva en fråga om godkännande ...

 • RH 2016:10:Hyresnämndsmål. Det föreligger nödvändig processgemenskap för hyresvärdar vid en ansökan om godkännande av förbättringsarbeten i hyresnämnden. Eftersom bristen inte kunde läkas i hovrätten undanröjdes hyresnämndens beslut och den enskilde hyresvärdens ansökan i hyresnämnden avvisades. Till viss del även fråga om hyresnämndens sammansättning vid sammanträdet.

5 a §  Bestämmelserna i 5 § första stycket tillämpas inte i ärende som gäller

 1. fråga om en förhandlingsklausul skall föras in eller slopas i ett hyresavtal enligt 2 § hyresförhandlingslagen (1978:304),
 2. ersättning enligt 20 § hyresförhandlingslagen till en hyresgästorganisation för dess förhandlingsarbete,
 3. prövning av hyresvillkor med tillämpning av 21 § hyresförhandlingslagen.

[S2]Bestämmelserna i 5 § första stycket skall inte heller tillämpas i andra ärenden, om de intresseledamöter som enligt dessa bestämmelser skulle ha deltagit har anknytning till organisationer som kan antas ha ett gemensamt intresse som står i strid med den ena partens intresse i tvisten.

[S3]I ärende som avses i första och andra styckena skall hyresnämnden bestå av två lagfarna ledamöter. Lag (1994:820).

Prop. 2005/06:10: I paragrafen anges i vilka ärenden hyresnämnden skall bestå av två lagfarna ledamöter.

Genom en ändring i första stycket skall hyresnämnden bestå av två lagfarna ledamöter även i ett ärende som gäller tvist om förhandlingsordning enligt 9 eller 13 § hyresförhandlingslagen (1978:304) eller skadestånd enligt 26 eller 27 § samma lag. Övervägandena finns i avsnitt ...

 • RH 2016:10:Hyresnämndsmål. Det föreligger nödvändig processgemenskap för hyresvärdar vid en ansökan om godkännande av förbättringsarbeten i hyresnämnden. Eftersom bristen inte kunde läkas i hovrätten undanröjdes hyresnämndens beslut och den enskilde hyresvärdens ansökan i hyresnämnden avvisades. Till viss del även fråga om hyresnämndens sammansättning vid sammanträdet.

Ärende angående upprustningsföreläggande och särskild förvaltning

6 §  För varje hyresnämnd förordnar regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer, ordförande och lämpligt antal andra ledamöter.

[S2]Innan annan ledamot än ordförande förordnas, skall sådan riksorganisation av fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättshavare eller näringsidkare som med hänsyn till medlemsantal, verksamhet och övriga omständigheter kan anses väl företräda den intressegrupp som det är fråga om beredas tillfälle att avge förslag.

[S3]Till tjänstgöring i nämnden kallar ordföranden med iakttagande av vad som föreskrivits i 5 § första stycket de ledamöter som han med hänsyn till ärendets beskaffenhet och övriga förhållanden finner lämpligast. Lag (1974:824).

Prop. 2005/06:10: I paragrafen regleras förfarandet vid förordnande av ledamöter i hyresnämnderna. I paragrafen anges vidare vilka intresseledamöter som skall kallas till tjänstgöring i nämnden.

Första stycket är oförändrat. I andra stycket görs en språklig ändring. I tredje stycket görs en ändring så att det inte längre är förbehållet ordföranden att kalla intresseledamöterna till tjänstgöring. Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2009/10:181: I första stycket föreskrivs att hyresråd är ordförande i hyresnämnd. Vidare föreskrivs dels att ett av hyresråden i hyresnämnden i Stockholm, Göteborg respektive Malmö ska vara chef för nämnden, dels att det i övriga hyresnämnder är lagmannen i tingsrätten på samma ort som hyresnämnden som är chef för nämnden. Motsvarande bestämmelser finns för närvarande i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion.

Ärende angående arrende-, hyres- eller bostadsrättstvist

7 §  Arrende-, hyres- eller bostadsrättstvist får för ändamål som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 eller 4 § första stycket 1--3 av part hänskjutas till nämnd, om tvisten ej är anhängig vid domstol eller hos skiljemän.

[S2]I tvist, som är anhängig vid domstol, kan domstolen förordna att tvisten före målets avgörande skall i sin helhet eller i viss del hänskjutas till nämnd för medling. Lag (1981:785).

8 §  Tvist som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 eller 4 § första stycket1-3 hänskjutes av part till nämnd genom ansökan som skall vara skriftlig samt innehålla uppgift om parternas namn och hemvist, den berörda fastighetens belägenhet och tvistens beskaffenhet. Ansökan i tvist om förlängning av arrende- eller hyresavtal skall innehålla uppgift om de skäl som åberopas mot förlängning. Ansökan i tvist om ändring av arrende- eller hyresvillkor skall innehålla uppgift om den ändring av villkoren som begärs.

[S2]Uppfyller ansökan ej vad som föreskrives i första stycket, skall nämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Efterkommes ej föreläggandet, får ansökningen avvisas.

[S3]Parts första inlaga till nämnden skall innehålla uppgift om hans personnummer och postadress. Vidare bör anges partens yrke och telefonnummer samt de övriga omständigheter som är av betydelse för delgivning med honom. Har part vidtalat ombud att företräda honom, skall ombudets namn, postadress och telefonnummer anges. Sker ändring i förhållande, som part sålunda uppgivit, skall parten utan dröjsmål anmäla det till nämnden.

[S4]Ansökan varigenom tvisten hänskjuts till nämnden bör tillika innehålla uppgift om motpart i de hänseenden som sägs i tredje stycket.

[S5]Återkallas ansökan, avskrives ärendet. Lag (2000:594).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen reglerar bl.a. innehållet i och formerna för en ansökan i en arrende, hyres- eller bostadsrättstvist.

Första stycket kompletteras med en bestämmelse om att en ansökan under vissa förutsättningar kan vara muntlig. Övervägandena finns i avsnitt 4.3. För att avsteg från huvudregeln om skriftlighet skall kunna medges av nämnden krävs att ansökan framställs vid ett sammanträde inför nämnden och ...

 • NJA 2004 s. 826:Återställande av försutten tid. Fråga om förutsättningar för kungörelsedelgivning vid hyresnämnd. Även fråga vid bestämmande av ersättning till rättshjälpsbiträde när en ansökan om rättshjälp skulle anses vara gjord.
 • RH 1996:108:Hyresgästen sade upp hyresavtalet för villkorsändring enligt 12 kap. 58 a § jordabalken. Hyresvärden accepterade inte villkorsändringen inom den angivna acceptfristen. Det förhållandet att hyresgästen därefter i den till hyresnämnden ställda medlingsansökningen vidhöll den begärda villkorsändringen har inte ansetts innebära att hyresgästen avgett ett nytt, i avtalsrättslig mening bindande anbud.

9 §  När tvist hänskjutits till nämnd, skall nämnden, utom i fall som avses i andra eller tredje stycket, kalla parterna att inställa sig inför nämnden. Skall part inställa sig personligen, får nämnden förelägga vite.

[S2]Har tvisten hänskjutits till nämnden enligt 11 kap. 6 a § jordabalken och har sökandens motpart ej iakttagit föreläggande som avses i tredje stycket i samma lagrum, skall ärendet avskrivas, om avtalet ej är uppsagt enligt 11 kap. 5 § första stycket samma balk.

[S3]Handlägger hyresnämnden samtidigt ett stort antal tvister av likartad beskaffenhet mellan en hyresvärd och dennes hyresgäster om villkoren för hyra av bostadslägenheter, får nämnden, sedan ett lämpligt antal typfall av tvister prövats, med ledning därav avgöra övriga tvister utan muntlig förhandling, om det är uppenbart att sådan förhandling inte behövs. Lag (1988:928).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen behandlar när ett sammanträde skall hållas inför nämnden i ett ärende angående en arrende-, hyres- eller bostadsrättstvist. Övervägandena finns i avsnitt 4.5.

Ändringarna i det första stycket är språkliga.

Den nuvarande bestämmelsen i andra stycket flyttas av redaktionella skäl till en ny paragraf, 8 a §. Det nuvarande tredje stycket, enligt vilket hyresnämnden vid handläggning ...

 • NJA 2004 s. 826:Återställande av försutten tid. Fråga om förutsättningar för kungörelsedelgivning vid hyresnämnd. Även fråga vid bestämmande av ersättning till rättshjälpsbiträde när en ansökan om rättshjälp skulle anses vara gjord.

10 §  Underlåter sökanden att på kallelse infinna sig inför nämnden, skall ärendet avskrivas. Om motparten inte infinner sig, får nämnden förelägga honom vid vite att inställa sig inför nämnden. Om parten trots detta inte infinner sig och det inte kan antas att förlikning kan komma till stånd, skall ärendet avskrivas. Rör ärendet tvist som avses i 1 § första stycket 2 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b eller 3, skall dock ärendet avgöras trots att parten inte har infunnit sig.

[S2]Uteblir båda parterna i tvist som domstol hänskjutit till nämnden, avskrives ärendet. Uteblir endast den ena parten, äger första stycket andra och tredje meningarna motsvarande tillämpning.

[S3]Första och andra styckena äger ej tillämpning om det finns anledning antaga att part har laga förfall för sin utevaro. Lag (2002:95).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller bestämmelser om verkan av att en part uteblir från ett sammanträde. Ändringarna är språkliga.

Prop. 2001/02:62: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen handlar om följder av parts utevaro i hyresnämnden. I första stycket har, i uppräkningen av sådana ärenden som kan avgöras i parts utevaro, lagts till ärenden enligt den nya 4 § första stycket 2 b.

Övriga ändringar är redaktionella.

 • RH 2016:20:Hyresnämndsmål. Sedan sökanden inte inställt sig till ett sammanträde avskrev hyresnämnden ärendet. Hyresnämnden hade dessförinnan tillåtit sökanden att delta i sammanträdet på telefon utan att upplysa sökanden om vad som kunde inträffa om han uteblev. Hovrätten undanröjde därför avskrivningsbeslutet.

11 §  Om ett ärende som har avskrivits enligt 10 § första stycket första meningen rör tvist som avses i 9 kap. 10 §, 10 kap. 6 a § eller 12 kap.49 eller 54 §jordabalken, 22 eller 24 § hyresförhandlingslagen (1978:304), 5 § lagen (1957:390) om fiskearrenden, 2 kap. 10 § och 4 kap. 6 §bostadsrättslagen (1991:614) eller 4 kap. 6 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, skall nämnden återuppta ärendet på ansökan av sökanden. Ansökan görs skriftligen inom tre veckor från den dag beslutet om avskrivning meddelades.

[S2]Om sökanden uteblir ännu en gång, får ärendet inte tas upp på nytt. Lag (2002:95).

Prop. 2001/02:62: (Bestämmelsen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I paragrafen anges vissa fall då hyresnämnden skall återuppta ett ärende efter att det avskrivits på grund av att part uteblivit (se 10 §). Här har ärenden enligt 4 kap. 6 § lagen om kooperativ hyresrätt lagts till.

11 a §  Gäller för lägenhet förhandlingsordning enligt hyresförhandlingslagen (1978:304), får hyresnämnd i hyrestvist enligt 12 kap.jordabalken inte pröva hyresvärds yrkande om högre hyra, om ej förhandling som skall påkallas enligt förhandlingsordningen ägt rum rörande tvistefrågan. Detsamma gäller yrkande om ändring av grunderna för beräkning av sådan särskild ersättning som avses i 12 kap. 19 § jordabalken eller ändring av en hyresgästs rätt att använda utrymmen som är avsedda att användas gemensamt av hyresgästerna. Har förhandling ej ägt rum, får yrkande ändå tas upp till prövning, om hyresvärden påkallat förhandling men mot denna mött hinder som inte har berott av hyresvärden eller av fastighetsägarorganisation som är part enligt förhandlingsordningen. Lag (1984:679).

12 §  Nämnd skall klarlägga tvistefrågorna och, även om medling icke påkallats, söka förlika parterna.

[S2]Kan parterna ej förlikas efter förslag av någondera parten, skall nämnden framlägga förslag till förlikning, om det ej är uppenbart att förutsättningar för förlikning saknas.

[S3]Förlikning skall avfattas skriftligen och undertecknas av parterna.

[S4]Om det inte träffas någon förlikning, skall tvisten avgöras av nämnden, om tvisten rör en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b eller 3. I annat fall skall ärendet avskrivas. Lag (2002:95).

Prop. 2005/06:10: I paragrafen regleras nämndernas förlikningsverksamhet.

I första och andra styckena görs språkliga ändringar. Den nuvarande bestämmelsen i tredje stycket om att en förlikning skall avfattas skriftligen och undertecknas av parterna upphävs. Det nuvarande fjärde stycket kommer därför att utgöra paragrafens tredje stycke. Överväganden finns i avsnitt 4.8.

Prop. 2001/02:62: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I bestämmelsens fjärde stycke finns bl.a. regler om när hyresnämnden skall avgöra ärenden då förlikning inte kunnat träffas. Här har den nya punkten 2 b i 4 § första stycket lagts till. Övriga ändringar är redaktionella.

12 a §  Vid sådan medling som avses i 12 kap.58 eller 58 a §jordabalken skall hyresnämnden, om hyresvärden eller hyresgästen begär det, yttra sig om marknadshyran för lokalen eller om huruvida en lokal som har anvisats av hyresvärden är godtagbar enligt 12 kap. 57 § första stycket 2 eller 3 jordabalken.

[S2]Vid sådan medling som avses i 11 kap.6 eller 6 a §jordabalken skall arrendenämnden, om jordägaren eller arrendatorn begär det, yttra sig om den arrendeavgift som arrendestället vid tillämpning av 11 kap. 5 a § första stycket jordabalken kan antas betinga på öppna marknaden. Lag (1988:928).

13 §  Rör ärende hos nämnd såväl fråga om förlängning av avtal som villkoren för sådan förlängning, får särskilt beslut ges beträffande förlängningsfrågan.

[S2]Då särskilt beslut enligt första stycket meddelats, får nämnden förordna att tvisten i övrigt skall vila till dess att beslutet har vunnit laga kraft. Lag (1984:679).

13 a §  Bifalls hyresvärdens talan om att hyresavtalet skall upphöra att gälla, får hyresnämnden efter yrkande av hyresvärden i beslutet ålägga hyresgästen att flytta vid den tidpunkt då lägenheten skall lämnas.

[S2]Upphör hyresavtalet att gälla på den grunden att hyresrätten är förverkad, får hyresnämnden, om hyresvärden yrkar det och det finns skäl till det, bestämma att beslutet om åläggande för hyresgästen att flytta får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft. Om det finns anledning, skall hyresnämnden då föreskriva att hyresvärden skall ställa säkerhet för skadestånd som han kan bli skyldig att betala om beslutet ändras. Lag (2002:31).

Prop. 2001/02:41: (Jfr 13 a § i utredningens förslag.)

Av paragrafens första stycke följer att hyresnämnden i samband med en tvist om förlängning av ett hyresavtal kan ålägga hyresgästen att flytta. När tiden för överklagande av beslutet har löpt ut, får beslutet verkställas såsom lagakraftägande dom (se 32 §).

I ett nytt andra stycket anges att hyresnämnden, i samband med att den meddelar ett förordnande om avflyttning enligt det första stycket, kan bestämma att beslutet ...

 • RH 2018:17:Hyresnämndsmål. Hovrätten konstaterar att hyresnämnden, om förverkande åberopas som upphörsgrund i första hand, har att pröva förverkandefrågan först. För att frångå angiven prövningsordning krävs hyresvärdens uttryckliga medgivande. Om hyresvärden inte rangordnat åberopade upphörsgrunder, åligger det hyresnämnden att klarlägga om viss grund åberopas i första hand. Hovrätten uttalar sig också om situationer då hovrätten kan pröva annan grund än förverkande fastän förverkande åberopats.
 • RH 2016:13:Hyresnämndsmål. Hyresgästen hade under renovering av prövningslägenheten flyttat till en evakueringslägenhet. Hyresgästen återvände inte till prövningslägenheten vid tidpunkten för återflytt och hyresvärden sade upp hyresavtalet för prövningslägenheten. Hovrätten fann att ett avflyttningsåläggande beträffande prövningslägenheten kunde omfatta även evakueringslägenheten.
 • RH 2018:11:Hyresnämndsmål. Hovrätten har funnit att hyresnämnden är behörig att inom ramen för en tvist om förlängning av hyresavtal dels pröva om ett sidoavtal är ett s.k. kopplat avtal som enligt 12 kap. 6 § tredje stycket jordabalken upphör att gälla samtidigt med att bostadshyresavtalet upphör, dels meddela avflyttningsåläggande så att beslutet blir verkställbart även i denna del.
 • RH 2017:56:Hyresnämndsmål. Hovrätten har funnit att hyresförhållandet, när hyresvärden har sagt upp hyresavtalet till upphörande i förtid, upphör samtidigt som hyresavtalet, dvs. genast vid uppsägningen. Detta innebär att tidsfristen att anmoda make eller sambo, då hyresavtalet sagts upp till upphörande i förtid, börjar löpa samtidigt som hyresavtalet med hyresgästen sägs upp.
 • RH 2016:19:Hyresnämndsmål. Fråga om förutsättningarna för att med stöd av 13 a § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder ålägga en hyresgäst att flytta från lägenheten när hyresgästen påstår att avflytting redan har skett.

Ärende angående godkännande av förbehåll m. m.

14 §  Fråga som avses i 1 § första stycket 3 eller 4 § första stycket 4 prövas efter ansökan som skall vara skriftlig och som bör innehålla de skäl som åberopas till stöd för ansökningen.

[S2]Sökanden och annan som ärendet angår skall kallas att inställa sig inför nämnd, om det ej kan anses obehövligt. Skall part komma tillstädes, får nämnden förelägga vite. Utevaro från sammanträdet utgör ej hinder för ärendets prövning.

Skiljemannaförfarande

15 §  Har parterna avtalat att tvist skall avgöras av skiljemän utan förbehåll om rätt för parterna att klandra skiljedomen och har, vid arrendetvist, arrendenämnden eller, vid hyres- eller bostadsrättstvist, hyresnämnden utsetts till skiljenämnd, skall nämnden på ansökan avgöra tvisten genom skiljedom, om ej hinder möter enligt 1 § andra stycket lagen (1929:145) om skiljemän. Om sådan ansökan gäller 8 §. Har tvisten redan hänskjutits till nämnd, kan skiljedom dock påkallas muntligen inför nämnden.

[S2]I ärende som nämnd har att avgöra genom skiljedom gäller lagen om skiljemän, i den mån ej annat följer av denna lag. Vardera parten svarar för sin kostnad i tvist som avses i 9 kap.10 eller 14 §, 10 kap. 6 § eller 12 kap.49 eller 54 §jordabalken, 5 § lagen (1957:390) om fiskearrenden eller 4 kap. 9 § bostadsrättslagen (1991:614). Lag (1991:620).

Prop. 2005/06:10: I paragrafen behandlas nämndens funktion som skiljenämnd.

I första stycket utgår hänvisningen till bestämmelsen i 1 § andra stycket i den upphävda lagen (1929:145) om skiljemän. Den bestämmelsen har ingen motsvarighet i den nu gällande lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Vidare ersätts ”klandra” med ”angripa i sak”. Detta görs för att klarlägga ...

 • NJA 1989 s. 109:I arrendeavtal hade intagits skiljeklausul, enligt vilken arrendenämnd utsetts till skiljenämnd. Sedan avträdessyn förrättats på de arrenderade fastigheterna, klandrade jordägaren synen genom ansökan som inkom till arrendenämnden inom klandertiden men delgavs arrendatorn först efter dennas utgång. I ärende om återställande av försutten tid har med hänsyn till regeln i 27 § 1 st lagen (1929:145) om skiljemän ansetts att klandertalan väckts för sent. Fristen har ansetts kunna bli föremål för återställande av försutten tid, och ansökan härom har bifallits med hänsyn till att klanderhänvisningen i synehandlingen varit missvisande.

Ärende angående förhandlingsordning m. m.

15 a §  Tvist som avses i 4 § första stycket 5 a hänskjutes till hyresnämnd genom ansökan som skall vara skriftlig samt innehålla uppgift om parternas namn, den berörda fastighetens belägenhet och tvistens beskaffenhet.

[S2]Bestämmelserna i 8 § andra--femte styckena äger motsvarande tillämpning i fråga om ansökan som avses i första stycket.

[S3]Förhandling skall hållas inför nämnden, om det ej är uppenbart att förhandling ej behövs. Skall part inställa sig personligen, får nämnden förelägga vite.

[S4]Underlåter sökanden att på kallelse infinna sig inför nämnden, avskrives ärendet. Uteblir motparten, får nämnden förelägga honom vid vite att inställa sig inför nämnden. Uteblir han likväl, avgöres ärendet utan hinder av hans utevaro.

[S5]Fjärde stycket äger ej tillämpning om det finns anledning antaga att part har laga förfall för sin utevaro. Lag (1978:306).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen reglerar förfarandet i tvister mellan en hyresvärd och en hyresgästorganisation enligt hyresförhandlingslagen.

I första stycket anges liksom tidigare att ansökan skall vara skriftlig. Vad ansökan skall innehålla behandlas i andra stycket.

I andra stycket hänvisas till bestämmelserna i 8 § andra–sjätte styckena och 9 § första och tredje styckena i fråga om vad som gäller för en ansökan, ...

Ärende angående upprustningsföreläggande m.m.

16 §  Ansökan i fråga som avses i 4 § första stycket 6 skall vara skriftlig samt innehålla uppgift om den berörda fastigheten och dess ägare, sökandens yrkande och grunderna för detta samt, när det gäller ansökan enligt 12 kap. 18 e § eller 18 h §jordabalken, uppgift om berörda hyresgästers namn. Ansökan enligt 12 kap. 18 a - c §§, 18 e § och 18 h §jordabalken skall dessutom vara åtföljd av den utredning i tekniskt, ekonomiskt eller annat hänseende som behövs för ärendets prövning. Vad som föreskrives i 8 § andra - femte styckena äger motsvarande tillämpning i fråga om ansökan som avses i första stycket.

[S2]Förhandling skall hållas inför nämnden, om det ej är uppenbart att förhandling ej behövs. Fastighetens ägare kan vid vite föreläggas att inställa sig till förhandling. Fastighetsägarens utevaro från förhandling utgör ej hinder för ärendets prövning. Innan nämnden beslutar om tvångsförvaltning, skall nämnden bereda kommun, där fastigheten är belägen, tillfälle att lämna förslag på förvaltare.

[S3]Kommunen skall också beredas tillfälle att yttra sig innan nämnden beslutar att förvaltararvode enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792) skall betalas av fastighetsägaren personligen. Lag (1997:63).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen reglerar förfarandet i tvister enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792) samt tvister enligt jordabalken om upprustningsföreläggande och förbättrings- och ändringsåtgärder.

Ändringarna i första stycket är språkliga. Andra stycket innehåller bestämmelser om kompletteringsföreläggande och om avvisning av en ansökan (jfr 8 § tredje stycket). ...

Ärende angående förvärvstillstånd m. m.

16 a §  Ansökan om förvärvstillstånd enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m. skall vara skriftlig. I ansökan skall anges registerbeteckning för den eller de tillståndspliktiga fastigheter som beröres av förvärvet.

[S2]Avser ansökan tillstånd till förvärv av fast egendom eller tomträtt, skall fångeshandlingen eller, om sådan ännu ej upprättats, fångesmannens skriftliga samtycke till ansökan företes.

[S3]Avser ansökan tillstånd till förvärv av aktie eller andel i bolag, skall ansökningen innehålla uppgift om fångesmannen, de aktier eller den andel i bolaget som förvärvet avser samt de omständigheter som betingar hyresnämndens behörighet.

[S4]Bestämmelserna i 8 § andra, tredje och femte styckena äger motsvarande tillämpning i fråga om ansökan som avses i denna paragraf. Lag (1975:1133).

Prop. 2005/06:10: Ändringarna i första, andra och tredje styckena är språkliga. Fjärde stycket innehåller bestämmelser om kompletteringsföreläggande och om avvisning av en ansökan (jfr 8 § tredje stycket).

I femte stycket hänvisas till bestämmelserna i 8 § fjärde och sjätte styckena i fråga om vad som gäller för en ansökan och en parts första inlaga till nämnden. Övervägandena i fråga om vad en ansökan skall innehålla finns i avsnitt ...

16 b §  Ansökan om förvärvstillstånd skall för yttrande tillställas kommun där tillståndspliktig fast egendom finnes samt, om det lämpligen kan ske, organisation av hyresgäster som berörs av ansökningen. Avser ansökan tillstånd till förvärv av aktie, skall tiden för avgivande av yttrande bestämmas så att den ej understiger tre månader.

[S2]I ärende angående förvärvstillstånd skall kommun, där den fasta egendomen är belägen, samt hyresgästorganisation, som berörs av ansökningen, anses som sökandens motparter.

[S3]I ärende angående förvärvstillstånd äger bestämmelserna i 14 § andra stycket motsvarande tillämpning.

[S4]Ansökan om tillstånd att förvärva

 1. fast egendom eller tomträtt genom köp eller byte,
 2. aktie genom köp eller genom inlösen i fall som avses i 12 § andra stycket lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.,

[S5]får ej prövas eller på grund av återkallelse avskrivas innan det blivit slutligt avgjort om förköp skall äga rum.

[S6]Föreläggande enligt 3 a § andra stycket eller 10 a § första stycket lagen om förvärv av hyresfastighet m. m. får inte utfärdas innan det blivit slutligt avgjort att förköp inte skall äga rum. Lag (1983:439).

16 c §  Ansökan om tillstånd till förköp enligt 17 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m. skall göras skriftligen.

[S2]Bestämmelserna i 8 § andra--femte styckena äger motsvarande tillämpning i fråga om ansökan som avses i denna paragraf.

[S3]Förhandling skall hållas inför nämnden, om det ej är uppenbart att förhandling ej behövs. Skall part inställa sig personligen, får nämnden förelägga vite. Underlåter sökanden att på kallelse infinna sig inför nämnden, avskrives ärendet. Uteblir motpart från förhandling, får ärendet likväl avgöras. Lag (1975:1133).

Prop. 2005/06:10: I paragrafen behandlas förfarandet i ärenden om tillstånd till förköp.

Första stycket är oförändrat. I andra stycket hänvisas till bestämmelserna i 8 § fjärde–sjätte styckena i fråga om vad som gäller för en ansökan och en parts första inlaga till nämnden. Enligt nuvarande ordning finns det en hänvisning även till bestämmelserna i 8 § om att nämnden kan förelägga sökanden att avhjälpa en brist i ansökan och, om föreläggandet inte följs, avvisa ansökningen. Det finns inte något ...

16 d § har upphävts genom lag (1993:409).

Ärende angående förvärv av arrendeställe samt ombildning till bostadsrätt m. m.

16 e §  Ansökan i en fråga som avses i 6 § tredje stycket eller 12 § tredje stycket lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt eller i 6 eller 7 § eller 12 § tredje stycket lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället skall vara skriftlig. Ansökningen skall innehålla uppgift om det berörda huset och dess ägare eller det berörda arrendestället och dess ägare samt sökandens yrkande och grunderna för detta.

[S2]Bestämmelserna i 8 § andra-femte styckena skall tillämpas i fråga om en sådan ansökan.

[S3]Förhandling skall hållas inför nämnden, om det inte är uppenbart att någon förhandling inte behövs. Om en part skall inställa sig personligen, får nämnden förelägga vite. Om sökanden har kallats men inte kommer till förhandlingen, avskrivs ärendet. Att motparten uteblir hindrar inte att ärendet avgörs. Lag (2002:95).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller en reglering av förfarandet i ärenden om ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt och i ärenden om förvärv av arrendeställe.

Ändringarna i första stycket är språkliga. Andra stycket innehåller bestämmelser om kompletteringsföreläggande och om avvisning av en ansökan (jfr 8 § tredje stycket).

I det nya tredje stycket hänvisas, liksom i bl.a. 16 § tredje stycket, till bestämmelserna i 8 § fjärde–sjätte styckena i fråga om ...

Vissa bevismedel m. m.

16 f §  Nämnd skall verka för att utredningen i ärende får den inriktning och omfattning som är lämplig med hänsyn till ärendets beskaffenhet. Därvid skall nämnden såvitt möjligt se till att onödig utredning ej förebringas. Lag (1974:1090).

 • RH 2014:42:Hyresnämndsmål. Hyresnämnden har funnit att hyresrätten varit förverkad utan att detta har åberopats av hyresvärden. Hovrätten konstaterade att det har ankommit på hyresnämnden att genom processledning utreda vilken upphörandegrund eller vilka upphörandegrunder som gjorts gällande i målet. Det har därmed förekommit ett rättegångsfel som inte kan läkas i hovrätten. Hovrätten fann därför att hyresnämndens beslut skulle undanröjas och att målet skulle återförvisas till hyresnämnden.

17 §  Om det finns anledning, skall nämnd eller den nämnden förordnar besiktiga den fastighet som ärendet rör. Parterna skall beredas tillfälle att närvara vid sådan besiktning. Nämnd får också föranstalta om annan nödvändig utredning.

[S2]I ärende som avses i 9 kap. 17 a, 18, 21, 21 a eller 31 § jordabalken skall arrendenämnden inhämta yttrande från länsstyrelsen. Sådant yttrande skall också inhämtas om det beträffande jordbruksarrende uppkommer fråga om tillämpning av 6 § första stycket 3 eller 4 eller 7 § tredje stycket lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället. I ärende som avses i 9 kap. 9 § jordabalken får arrendenämnden, om utredningen ger anledning till det, inhämta yttrande från länsstyrelsen om arrendeställets avkastningsförmåga. Yttrandena skall inhämtas från den länsstyrelse inom vars område fastigheten är belägen.

[S3]I ärende angående tvist om hyresvillkor enligt 22 § hyresförhandlingslagen (1978:304) skall hyresnämnden, om det finnes erforderligt, bereda den hyresgästorganisation som har ingått den klandrade överenskommelsen tillfälle att yttra sig. Lag (2002:31).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller bestämmelser om inhämtande av utredning.

Hänvisningen i andra stycket till 7 § tredje stycket lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället är felaktig och ändras till 7 § andra stycket nämnda lag.

Övriga ändringar i paragrafen är språkliga.

Prop. 2001/02:41: (Jfr 17 § i utredningens förslag.)

Ändringen i 3 a § hyresförhandlingslagen medför att det inte längre kommer att vara möjligt att få frågan om en förhandlingsordnings bestånd prövad i ett ärende om införande eller upphävande av en förhandlingsklausul. Därmed finns det inte heller någon anledning att behålla den bestämmelse som hittills har funnits i förevarande paragrafs fjärde stycke om att den hyresgästorganisation ...

 • RH 2004:36:Hyresnämndsmål. I mål om ändring av hyresvillkor avseende hyra enligt 12 kap. 54 § jordabalken har den hyresgästförening som ingått förhandlingsöverenskommelsen avseende hyran ansetts böra beredas tillfälle att yttra sig innan hyresnämnden fattade beslut om ändring av hyran. Hyresnämndens beslut har därför undanröjts och målet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.

18 §  Lämnar part ej frivilligt tillfälle till besiktning eller till granskning av kontrakt eller annan handling som rör arrende-, hyres- eller bostadsrättsförhållandet och är av betydelse för ärendet, får nämnden förelägga honom vite. Vad som sagts nu gäller ej, om nämnden är skiljenämnd.

19 §  Den som efter förordnande av nämnd besiktigat fastighet eller verkställt annan utredning tillerkännes av nämnden skälig ersättning av allmänna medel.

[S2]Har någon, som nämnd inkallat och som ej är part, inställt sig för att höras i ärendet, har han rätt till ersättning av allmänna medel enligt bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (1974:824).

Prop. 2018/19:66: Paragrafen innehåller vissa bestämmelser om ersättning. Övervägandena finns i avsnitt 5.5.1.

Bestämmelsen i hittillsvarande andra stycket om ersättning till den som inställt sig i nämnden för att höras i ett ärende flyttas till en ny paragraf, 19 b §.

Övriga ändringar är språkliga.

19 a §  En nämnd får hålla förhör med vittne eller sakkunnig under ed och förhör med part under sanningsförsäkran, om någon part begär det och förhöret är erforderligt för utredningen. Sådant förhör får dock inte hållas, om nämnden finner att bevisningen kan föras på annat sätt med avsevärt mindre besvär eller kostnad. Om sådant förhör gäller 36 kap.1--18 och 20--22 §§, 37 kap.1--3 §§ samt 40 kap.1--10, 12, 14 och 19 §§rättegångsbalken i tillämpliga delar. Lag (1987:756).

Beslut m. m.

20 §  Bestämmelserna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning äger motsvarande tillämpning på avgörande av nämnd. Ordföranden skall dock säga sin mening först. Lag (1974:1090).

21 §  I nämnds beslut skall anges de skäl på vilka beslutet grundas, i den mån det är behövligt. I beslut om avskrivning enligt 9 § andra stycket skall även anges de nya villkor på vilka avtalet enligt 11 kap. 6 a § tredje stycket jordabalken skall anses förlängt. Avser beslut enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m. tillstånd till framtida förvärv, skall i beslutet utsättas viss tid, högst ett år, för tillståndets giltighet.

[S2]Om part kan klandra beslutet eller besvära sig över det eller göra ansökan om återupptagande, anges i beslutet vad parten därvid har att iakttaga.

[S3]Håller nämnden förhandling i ärendet och kan på grund av ärendets beskaffenhet eller annan särskild omständighet beslut ej meddelas samma dag som förhandlingen avslutats, meddelas beslutet inom två veckor därefter, om ej synnerligt hinder möter. Underrättelse om tiden för beslutets meddelande skall lämnas vid förhandlingen.

[S4]Slutligt beslut tillställes part genom nämndens försorg. Vad som sagts nu gäller dock ej beslut om avskrivning enligt 8 eller 12 §, om beslutet meddelas vid förhandling i partens närvaro.

[S5]Har skiljaktig mening förekommit, skall denna meddelas parterna på samma sätt som beslutet. Lag (1988:928).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller bestämmelser om innehållet i beslut och meddelande av beslut.

Hänvisningen i första stycket till 9 § andra stycket ersätts av en hänvisning till 8 a §, då den nuvarande bestämmelsen i andra stycket i 9 § flyttas dit.

Den nuvarande bestämmelsen i andra stycket utgår såvitt avser klandertalan. Instansordningen behandlas i avsnitt 5.2.2.

Övriga ...

Prop. 2005/06:80: (Jfr 21 § i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om beslutsmotiveringar, tidpunkten för meddelande av beslut och nämnds skyldighet att skicka beslut till part.

Enligt första styckets första mening i paragrafens hittills gällande lydelse skall i en hyresnämnds eller arrendenämnds beslut anges de skäl på vilka beslut grundas, i den mån det är behövligt. Denna mening har ersatts av två nya meningar. I dessa föreskrivs att de skäl som bestämt ...

21 a §  Vad som i 21 § sägs om nämnds beslut gäller i tillämpliga delar nämnds yttrande enligt 12 a §.

[S2]Angår yttrandet lägenhets marknadshyra eller arrendeavgift, skall nämnden i yttrandet utsätta viss tid inom vilken part har att hos nämnden skriftligen eller muntligen vid sammanträde anmäla om han antar den hyra eller den arrendeavgift som har angivits i yttrandet. Iakttar part inte nämndens föreläggande, anses hans slutliga ståndpunkt i tvisten vara den som han angivit innan yttrandet avgavs. Lag (1984:679).

22 §  Beslut av en nämnd har rättskraft när tiden för överklagande eller klander har gått ut, om beslutet innebär att en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 5 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b, 3, 5 a, 6, 7 eller 8 har avgjorts. Detta gäller dock inte beslut som innebär att nämnden har avslagit en ansökan om

 1. åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 eller 16 § andra stycketjordabalken,
 2. upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a-c §§ jordabalken,
 3. tillstånd enligt 12 kap. 18 d-f §§, 23 § andra stycket, 34-37 eller 40 § jordabalken,
 4. tillstånd enligt 7 kap. 11 § bostadsrättslagen (1991:614),
 5. uppskov enligt 12 kap. 59 § jordabalken,
 6. förbud eller hävande av förbud enligt 12 kap. 18 h § jordabalken, eller
 7. rätt till förhandlingsordning enligt 9 § hyresförhandlingslagen (1978:304).

[S2]Bestämmelserna i 27 och 28 §§förvaltningslagen (1986:223) om omprövning av beslut skall inte tillämpas hos nämnderna. Lag (2002:95).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen reglerar rättskraften av en nämnds beslut. Ändringen följer av att arrendenämndens beslut inte längre kan klandras. Övriga ändringar är språkliga. Frågan om instansordningen behandlas i avsnitt 5.2.2.

Prop. 2001/02:62: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I paragrafens första stycke, som handlar om besluts rättskraft, har lagts till en hänvisning till 4 § första stycket punkten 2 b. Dessutom har stycket omarbetats redaktionellt.

 • NJA 1996 s. 433:I ärende hos hyresnämnd om uppskov enligt 12 kap 59 § JB med avflyttning från lokal gjordes av innehavaren gällande att lokalen innehades med bostadsrätt, Hyresnämnden fann i sitt beslut att lokalen innehades med hyresrätt och medgav uppskov med avflyttningen. Frågan huruvida lägenheten innehades med bostadsrätt har ansetts inte omfattas av rättskraften hos hyresnämndens beslut. 22 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.
 • RH 1997:75:Efter uppsägning, som gjorts av hyresvärden, har hyresgästen ansökt hos hyresnämnden om uppskov med avflyttningen enligt 12 kap. 59 § jordabalken och därvid - såsom hans talan måste uppfattas - gjort gällande att uppsägningen är ogiltig. Frågan om uppsägningens giltighet har hyresnämnden haft att pröva i uppskovsärendet.
 • RH 2000:103:Hyresnämndsmål. I mål om prövning av hyresvillkor - sänkning av utgående hyror - enligt 24 § hyresförhandlingslagen har fråga om en förhandlingsordning ger hyresgästföreningen rätt att påkalla förhandling om sänkta hyror ansetts kunna prövas som en s.k. preliminärfråga. - Vid den fortsatta prövningen har förhandlingsordningen befunnits innefatta en rätt för hyresgästföreningen att påkalla förhandling om sänkning av utgående hyror.
 • NJA 2011 s. 316:Vid tolkning av ett hyresavtal har en förhandlingsklausul varigenom hyresgäst förbinder sig att godta hyra som följer av överenskommelse på grund av förhandlingsordning som gäller för fastigheten ansetts inte utgöra avtalsinnehåll. Även fråga om rättskraft hos avgörande av hyresnämnd.
 • NJA 1986 s. 187:I ärende hos hyresnämnd om uppskov enligt 12 kap 59 § JB med avflyttning från förhyrd parkeringsanläggning har hyresgästen i första hand gjort gällande, att parterna muntligen träffat avtal om förlängning av hyresavtalet. Hyresnämnden har i sitt beslut uttalat att nämnden inte funnit visat att sådant avtal träffats men att uppskov med avflyttningen skulle beviljas. I vid fastighetsdomstol anhängiggjort mål, vari yrkats förpliktande för hyresgästen att avflytta vid uppskovstidens utgång, har prövats frågan, huruvida det genom hyresnämndens beslut blivit rättskraftigt avgjort att avtal om förlängning av hyresförhållandet ej träffats. Frågan har besvarats nekande. 22 § lagen om arrende nämnder och hyresnämnder.
 • RH 2004:91:I ett ärende hos hyresnämnd om uppskov med avflyttning från en lokal påstod hyresgästen att hyresvärden återtagit sin uppsägning och att hyresavtalet därför alltjämt var gällande. Hyresnämnden fann att så inte var fallet och beviljade hyresgästen uppskov med avflyttningen. Av hyresgästen därefter vid allmän domstol väckt fastställelsetalan om att hyresavtalet alltjämt är gällande har avvisats eftersom frågan som en s.k. preliminärfråga rättskraftigt avgjorts av hyresnämnden.

Överklagande

23 §  Det finns bestämmelser om överklagande av hyresnämndens beslut i

[S2]Hyresnämndens yttrande enligt 12 a § första stycket får inte överklagas.

[S3]Hyresnämndens beslut får överklagas hos Svea hovrätt, om nämnden

 1. avvisat ansökan som avses i 8, 11, 14-16, 16 a, 16 c eller 16 e §, eller avvisat ett överklagande,
 2. avskrivit ärende enligt 8-10, 15 a, 16, 16 a, 16 c eller 16 e §, dock ej när ärendet kan återupptagas,
 3. förordnat angående ersättning för någons medverkan i ärendet,
 4. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga föreläggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet,
 5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 3 i fråga som gäller rättshjälp.

[S4]Ett överklagande som avses i tredje stycket skall ges in till hyresnämnden inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

[S5]I fråga om handläggningen hos hyresnämnden av ett överklagande som avses i första eller tredje stycket tillämpas bestämmelserna i 52 kap.2 och 4 §§rättegångsbalken. Lag (2002:95).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av beslut meddelade av hyresnämnd.

I första stycket görs en redaktionell ändring. Andra stycket är oförändrat. De sakliga ändringarna i tredje stycket innebär att en hyresnämnds beslut att ogilla en invändning om jäv mot ledamot av nämnden eller en invändning om att det finns ett hinder för ärendets prövning (punkten 3) eller att avvisa ett ombud eller biträde (punkten 4) skall överklagas särskilt. Genom hänvisningen i 23 a ...

Prop. 2010/11:128: Paragrafen innehåller överklagandebestämmelser när det gäller hyres- och arrendenämnds beslut. Övervägandena finns i avsnitt 7.5.1.

I första stycket åttonde punkten införs en överklagandemöjlighet av hyres- och arrendenämnds beslut om stadfästelse av förlikning enligt 21 b §.

Prop. 2001/02:62: (Jfr 23 § i utredningens förslag.)

Ändringen i första stycket har föranletts av att vissa beslut av hyresnämnd enligt 6 kap. 4 § lagen om kooperativ hyresrätt skall kunna överklagas till Svea hovrätt. Dessutom har stycket omarbetats redaktionellt.

23 a §  Om rätt för part att klandra beslut av arrendenämnd i arrendetvist finns bestämmelser i 8 kap. 31 § jordabalken och 16 § lagen (1957:390) om fiskearrenden.

[S2]Arrendenämndens yttrande enligt 12 a § andra stycket får inte överklagas. Nämndens beslut i sådana frågor som avses i 23 § tredje stycket får överklagas genom besvär hos fastighetsdomstolen. Detsamma gäller nämndens beslut enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället.

[S3]Besvärshandlingen skall ges in till arrendenämnden inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. I fråga om handläggningen hos arrendenämnden och fastighetsdomstolen tillämpas bestämmelserna i 52 kap.2-12 §§rättegångsbalken på motsvarande sätt. Fastighetsdomstolens beslut med anledning av besvär i frågor som avses i andra stycket tredje meningen eller i 23 § tredje stycket1-3 får inte överklagas. Lag (2000:594).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen behandlar frågor om överklagande av en arrendenämnds beslut. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.2–5.2.4.

Ändringen av första stycket innebär att arrendenämndens avgöranden inte längre kan klandras. Avgörandena kan i stället överklagas till hovrätten.

Av andra stycket framgår genom den gjorda ändringen att arrendenämndens beslut i sådana processuella frågor som avses i ...

23 b §  Mot annat beslut av nämnd än som avses i 23 och 23 a §§ får talan föras endast i samband med sådan talan som avses i 23 § första stycket och 23 a § första stycket.

[S2]Undanröjes nämnds beslut om avskrivning eller avvisning, återupptages ärendet av nämnden. Lag (1974:1090).

Vite m. m.

24 §  Vite enligt denna lag får ej bestämmas till högre belopp än femtusen kronor. Har vite utdömts och förelägger nämnd nytt vite, får vitet bestämmas till högst tiotusen kronor.

[S2]Har ändamålet med vite förfallit, får vitet ej utdömas.

25 §  Nämnd skall självmant upptaga fråga om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag och om ansvar för vittne som uteblivit.

Övriga bestämmelser

26 §  Nämnd skall handlägga ärende skyndsamt.

27 §  Bestämmelserna i 5 kap.rättegångsbalken om offentlighet och ordning vid domstol äger motsvarande tillämpning vid nämnd. Expert som avses i 5 § andra stycket denna lag får närvara vid hyresnämndens överläggning till beslut.

[S2]Bestämmelserna i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol får tillämpas vid nämnd. Lag (2001:178).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller bestämmelser om offentlighet och ordning m.m. vid nämnderna.

Genom ändringen i första stycket tydliggörs att de av riksdagen beslutade lagändringarna i 5 kap. RB om ljud- och bildteknik (prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, ...

 • RH 2016:20:Hyresnämndsmål. Sedan sökanden inte inställt sig till ett sammanträde avskrev hyresnämnden ärendet. Hyresnämnden hade dessförinnan tillåtit sökanden att delta i sammanträdet på telefon utan att upplysa sökanden om vad som kunde inträffa om han uteblev. Hovrätten undanröjde därför avskrivningsbeslutet.

28 §  Bestämmelserna i 4 kap.rättegångsbalken om jäv mot domare skall tillämpas på ledamöterna i nämnderna.

[S2]I fråga om de icke lagfarna ledamöterna i nämnderna tillämpas 12 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken. Lag (1991:637).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller bestämmelser om jäv.

I första stycket anges sedan tidigare att bestämmelserna i 4 kap. RB om jäv mot domare skall tillämpas på ledamöterna i hyres- och arrendenämnderna. Av det gjorda tillägget framgår att bestämmelserna om jäv mot domare i 4 kap. 13 § RB skall tillämpas även på andra tjänstemän än ordförande när de ...

 • MÖD 2007:44:Jäv ----- Vid handläggning av en ansökan om tillstånd till ett minikraftverk befanns ena partens ombud samtidigt inneha ett förordnande som sakkunnig ledamot vid samma miljödomstol. Motparterna anmälde jäv mot domstolens ledamöter vilket ogillades av domstolen. Enligt Miljööverdomstolen kan det förhållandet att en sakkunnig ledamot uppträder som ombud vid den domstol som han eller hon i första hand tillhör medföra tvivel om domstolens objektiva opartiskhet. Om den sakkunniga ledamoten tillåts vara ombud, bör ledamöterna vid den domstolen anses jäviga. Den lösning som rättegångsbalken föreskriver i motsvarande situation, när nämndemän uppträder som ombud, är att ombudet får avträda. Denna bestämmelse bör även tillämpas analogt när det gäller de sakkunniga ledamöterna i miljödomstolarna. Eftersom ombudet inte hade avvisats genom en analog tillämning av 12 kap. 3 § 2 st. rättegångsbalken så var rättens ledamöter förhindrade på grund av jäv att delta i handläggningen av målet. Invändningen om jäv bifölls.

29 §  Vid nämnds sammanträde och vid besiktning föres protokoll.

Prop. 2005/06:10: Paragrafen reglerar skyldigheten att vid sammanträde och besiktning föra anteckningar.

Den nuvarande skyldigheten att föra protokoll ersätts av en skyldighet att föra anteckningar. Av paragrafen framgår att regeringen meddelar

närmare föreskrifter om skyldigheten att föra anteckningar. Bestämmelserna kommer att tas in i en förordning, ...

30 §  Skall inlaga, kallelse, föreläggande eller annan handling enligt bestämmelse i denna lag eller eljest tillställas part, sker det genom delgivning, om ej annat följer av andra stycket. Om hyresnämnden samtidigt handlägger ett stort antal tvister av likartad beskaffenhet mellan en hyresvärd och dennes hyresgäster om villkoren för hyra av bostadslägenheter, får delgivning i de ärenden som enligt 9 § tredje stycket avgörs utan muntlig förhandling ske genom kungörelse. Därvid tillämpas inte 17 § andra stycket delgivningslagen (1970:428).

[S2]Beslut som skall tillställas part sändes till parten i vanligt brev under hans för nämnden kända adress. Om beslutet meddelats i samband med förhandling, skall det sändas inom sju dagar därefter och i annat fall samma dag som beslutet meddelas. Lag (1984:679).

Prop. 2005/06:10: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur handlingar och beslut skall tillställas part.

I första stycket ersätts hänvisningen till 9 § tredje stycket av en hänvisning till 9 § andra stycket, då den nuvarande bestämmelsen i 9 § tredje stycket flyttas dit.

Övriga ändringar i paragrafen är språkliga.

 • NJA 2004 s. 826:Återställande av försutten tid. Fråga om förutsättningar för kungörelsedelgivning vid hyresnämnd. Även fråga vid bestämmande av ersättning till rättshjälpsbiträde när en ansökan om rättshjälp skulle anses vara gjord.

31 §  Nämnd har rätt att för sina sammanträden förfoga över behövliga lokaler i domstolsbyggnad eller annan allmän byggnad som ej är för tillfället upptagen för sitt huvudsakliga ändamål eller utgöres av gudstjänstlokal. Uppkommer särskilda kostnader, skall de ersättas.

32 §  Om en nämnds beslut enligt följande bestämmelser inte överklagas, får beslutet verkställas som lagakraftägande dom:

[S2]Beslut av hyresnämnden enligt 13 a § andra stycket denna lag om verkställighet av ett enligt första stycket i samma paragraf meddelat beslut får verkställas som lagakraftägande dom, om hovrätten inte bestämmer något annat. Detsamma gäller om hyresnämnden med stöd av 31 § första stycket bostadsförvaltningslagen har bestämt att beslut enligt 13 eller 15 § eller 25 § första stycket i den lagen skall gälla genast. Lag (2003:32).

Prop. 2001/02:41: 22, 23, 26 eller 27 § hyresförhandlingslagen (1978:304), 13 a § första stycket denna lag, eller 13 eller 15 § eller 25 § första stycket bostadsförvaltningslagen (1977:792).

Prop. 2005/06:80: (Jfr 32 § i utredningens förslag.)

I första stycket har gjorts en följdändring med anledning av att 55 c och 55 d §§ hyreslagen har getts nya beteckningar (55 d och 55 e §§).

Prop. 2002/03:12: (Bestämmelsen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I första stycket har ”hyresnämnden” ersatts av ”en nämnds” eftersom både hyresnämnd och arrendenämnd avses.

Prop. 2010/11:128: Paragrafen anger de närmare förutsättningarna för verkställighet av hyres- och arrendenämnds beslut. Övervägandena finns i avsnitten 7.5.1 och 7.5.7. Ändringarna genomför delvis artikel 6 i medlingsdirektivet.

Tillämpningsområdet för paragrafen utvidgas till att omfatta hyres- och arrendenämnds beslut om stadfästelse. Enligt 21 b § ska stadfästelse av förlikning ske genom beslut. Sådan förlikning kan ha tillkommit efter förlikningsförhandlingar eller medling, se kommentaren ...

Prop. 2018/19:108: I paragrafen anges när hyresnämndens beslut får verkställas som en dom som har fått laga kraft.

I första stycket görs det följdändringar med anledning av att 12 kap.55 d och 55 e §§jordabalken ...

 • NJA 2008 s. 1113:Hovrätt till vilken beslut om tvångsförvaltning överklagats har i avsaknad av lagstöd inte ansetts kunna inhibera beslutet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Ändring, SFS 1973:542

  Förarbeten
  Prop. 1973:22
  Omfattning
  ändr. 4, 16, 23 §§, rubr. närmast före 16 §

Ändring, SFS 1974:824

  Förarbeten
  Prop. 1974:150
  Omfattning
  ändr. 3-6, 17, 19, 22, 23, 32 §§

Ändring, SFS 1974:1090

  Förarbeten
  Prop. 1974:151
  Omfattning
  ändr. 5, 13, 20, 23, 27, 32 §§, rubr. närmast efter 16 §; nya 13 a, 16 a, 19 a, 23 a, 23 b §§; omtryck

Ändring, SFS 1975:1133

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:33
  Omfattning
  16 a § betecknas 16 d §; rubr. närmast före 16 a § sätts närmast före 16 d §; ändr. 4, 21-23, 27 §§; nya 16 a-16 c §§, rubr. närmast före 16 a §

Ändring, SFS 1975:1290

Lag (1977:794) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1976/77:151
  Omfattning
  ändr. 4, 16, 23, 27, 32 §§, rubr. närmast före 16 §

Lag (1978:306) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1977/78:175
  Omfattning
  ändr. 4, 10, 11, 12, 17, 22, 23, 32 §§; nya 11 a, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §

Lag (1979:253) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1979:309) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1979:373) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1979:898) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1980:97) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:72
  Omfattning
  nuvarande 16 d § betecknas 16 e §; rubr. närmast före 16 d § sätts närmast före 16 e §; ändr. 4, 22, 23, 32 §§; ny 16 d §, rubr. närmast före 16 d §; omtryck

Lag (1980:215) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1981:785) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1981:1066) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1982:354) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:169
  Omfattning
  nuvarande 16 e § betecknas 16 f §; rubr. närmast före 16 e § sätts närmast före 16 f §; ändr. 4, 22, 23 §§; nya 16 e §, rubr. närmast före nya 16 e §

Lag (1983:439) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:153
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 16 b §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1984:679) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. De nya bestämmelserna gäller även i fråga om arrendeavtal och hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. Har avtalet sagts upp dessförinnan tillämpas dock fortfarande 8, 12 a och 21 a §§ i deras äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:136
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 8, 9, 11, 11 a, 12 a, 13, 13 a, 15, 17, 19 a, 21 a, 22, 23, 23 a, 30 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1985:660) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. De nya bestämmelserna gäller även i fråga om arrendeavtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:136
  Omfattning
  ändr. 1, 16 e, 17, 22, 23 a §§, rubr. närmast före 16 e §; omtryck
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:1165) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:39
  Omfattning
  ändr. 2, 22, 23, 23 a §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:264) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:58
  Omfattning
  ändr. 1, 8, 11, 23 a §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:756) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:89
  Omfattning
  ändr. 19 a §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:1278) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:35
  Omfattning
  ändr. 4, 22, 23, 32 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:409) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:162
  Omfattning
  ändr. 4, 32 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1988:928) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.
  De nya bestämmelserna i 9, 12 a och 21 §§ gäller även i fråga om hyresavtal som har ingåtts före den 1 januari 1989. Om ett hyresavtal har sagts upp dessförinnan, tillämpas dock fortfarande äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:146
  Omfattning
  ändr. 4, 9, 12 a, 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1988:1296) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag-(1989:663) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 september 1989. Äldre föreskrifter gäller alltjämt i ärenden där den slutliga handläggningen påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:95
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1989-09-01

Lag (1990:1482) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1991:620) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:92
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 11, 15, 22, 23 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:635) om ändring i lagen (1991:620) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre bestämmelser gäller alltjämt om ett ärende i vilket intresseledamöter har deltagit har påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:98
  Omfattning
  ändr. 5 §, ikrafttr.best. till 1991:620
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:637) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre bestämmelser gäller alltjämt om ett ärende i vilket intresseledamöter har deltagit har påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:98
  Omfattning
  ändr. 2, 28 §§; ny 5 a §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1656) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (1993:409) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:351, Prop. 1992/93:242, Bet. 1992/93:BoU19
  Omfattning
  upph. 16 d §, rubr. närmast före 16 d §; ändr. 4, 22, 23, 32 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:820) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
  2. Äldre föreskrifter om förfarandet tillämpas fortfarande i ärenden som enligt lagen (1994:834) om upphävande av bostadssaneringslagen (1973:531) fortfarande skall kunna prövas enligt den upphävda lagen.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:373, Prop. 1993/94:199, Bet. 1993/94:BoU21
  Omfattning
  ändr. 4, 5 a, 16, 17, 22 §§, rubr. närmast före 16 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:833) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:431, Rskr. 1993/94:373, Prop. 1993/94:200, Prop. 1993/94:199, Bet. 1993/94:JuU31, Bet. 1993/94:BoU21
  Omfattning
  ändr. 23, 32 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:568) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:361, Prop. 1994/95:155, Bet. 1994/95:LU26
  Omfattning
  ändr. 1, 17 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:1637) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:55, Prop. 1996/97:9, Bet. 1996/97:JuU3
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Lag (1997:63) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.
  2. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i ärenden som enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1997:62) om ändring i jordabalken skall prövas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:143, Prop. 1996/97:30, Bet. 1996/97:BoU5
  Omfattning
  ändr. 4, 16, 17, 22 §§, rubr. närmast före 16 §
  Ikraftträder
  1997-04-01

Lag (1998:147) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:152, Prop. 1997/98:46, Bet. 1997/98:BoU7
  Omfattning
  ändr. 4, 22 §§
  Ikraftträder
  1998-06-01

Lag (2000:594) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i ärenden som enligt övergångsbestämmelserna i lagen (2000:593) om ändring i jaktlagen (1987:259) skall prövas enligt äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:253, Prop. 1999/2000:73, Bet. 1999/2000:MJU17
Omfattning
ändr. 1, 8, 11, 23 a §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:178) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2000/01:185, Prop. 2000/01:32, Bet. 2000/01:JuU16
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2002:31) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.
 2. I fråga om hyresavtal som har sagts upp före ikraftträdandet gäller 13 a och 32 §§ i sina äldre lydelser.
 3. I fråga om en tvist enligt 2 § andra stycket hyresförhandlingslagen som har hänskjutits till hyresnämnd före ikraftträdandet gäller 17 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:143, Prop. 2001/02:41
Omfattning
ändr. 13 a, 17, 32 §§
Ikraftträder
2002-04-01

Lag (2002:95) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2001/02:161, Prop. 2001/02:62, Bet. 2001/02:BoU5
Omfattning
ändr. 4, 10, 11, 12, 16 e, 22, 23 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraftträder
2002-04-01

Lag (2003:32) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2002/03:96, Prop. 2002/03:12, Bet. 2002/03:BoU2
Omfattning
ändr. 4, 5, 32 §§
Ikraftträder
2003-04-01

Lag (2005:948) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2005/06:54, Prop. 2005/06:13, Bet. 2005/06:BoU3
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:1061) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2005/06:55, Prop. 2005/06:10, Bet. 2005/06:JuU4
Omfattning
ändr. 2, 3, 5 a, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 15 a, 16, 16 a, 16 e, 17, 21, 22, 23, 23 a, 27, 28, 29, 30 §§; ny 8 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:410) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2005/06:252, Prop. 2005/06:80, Bet. 2005/06:BoU10
Omfattning
ändr. 4, 21, 32 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2010:27) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2009/10:176, Prop. 2009/10:21, Bet. 2009/10:CU3
Omfattning
upph. 16 a, 16 b, 16 c §§, rubr. närmast före 16 a §; ändr. 4, 21, 22, 23 §§
Ikraftträder
2010-03-01

Lag (2010:1402) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1942) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:863) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2010/11:300, Prop. 2010/11:128, Bet. 2010/11:JuU23
Omfattning
ändr. 23, 32 §§; nya 12 b, 21 b §§
CELEX-nr
32008L0052
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2012:980) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2012/13:128, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:CU3
Omfattning
ändr. 4, 10, 12, 15, 22, 23 §§
Ikraftträder
2013-02-01

Lag (2014:356) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2013/14:238, Prop. 2013/14:195, Bet. 2013/14:CU30
Omfattning
ny 13 b §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2017:544) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2016/17:287, Prop. 2016/17:174, Bet. 2016/17:JuU26
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:785) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2019:246) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2018/19:195, Prop. 2018/19:66, Bet. 2018/19:JuU22
Omfattning
ändr. 2, 5, 19 §§; nya 19 b, 19 c, 29 a §§, rubr. närmast före 19 c §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2019:534) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Förarbeten
Rskr. 2018/19:266, Prop. 2018/19:108, Bet. 2018/19:CU18
Omfattning
ändr. 4, 32 §§
Ikraftträder
2019-10-02