Inaktuell version

Förordning (1999:1134) om belastningsregister

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2011:162
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-08

1 §  Med belastningsregister avses i denna förordning det register som förs med stöd av lagen (1998:620) om belastningsregister.

Belastningsregistrets innehåll

Allmänna uppgifter

2 §  Om förutsättningarna för registrering enligt 3 eller 4 § lagen (1998:620) om belastningsregister är uppfyllda, skall registret innehålla uppgifter om

 1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra identitetsuppgifter,
 2. domen, beslutet, strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsboten,
 3. de brott som den registrerade har begått samt påföljden,
 4. att ett brott har begåtts under påverkan av en sådan allvarlig psykisk störning som avses i 30 kap. 6 § brottsbalken,
 5. att en viss påföljd skall avse även annat brott, att den skall undanröjas eller att den skall ersätta en annan påföljd,
 6. beslut om utvisning ur Sverige enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716),
 7. förordnande om omedelbar verkställighet eller om ett sådant tillgodoräknande av frihetsberövande eller omhändertagande som avses i 33 kap.6 och 7 §§brottsbalken,
 8. gjord personutredning,
 9. dom eller beslut enligt 34 kap.10 eller 18 §brottsbalken eller beslut enligt 19 § andra stycket bötesverkställighetslagen (1979:189),
 10. lagakraftvunnet beslut varigenom fängelse på livstid omvandlats till ett tidsbestämt straff enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,
 11. att en dom eller ett beslut i den del som rör den utdömda påföljden eller avser sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet har vunnit laga kraft eller i något av dessa avseenden har överklagats,
 12. att regeringen av nåd har efterskänkt eller ändrat en påföljd som har förts in i belastningsregistret, samt
 13. att resning har beviljats. Förordning (2006:1125).

Uppgifter om den som dömts till fängelse

3 §  I fråga om den som har dömts till fängelse eller ålagts förvandlingsstraff för böter skall belastningsregistret även innehålla uppgifter om

 1. tidpunkten för verkställighetens början,
 2. tidpunkten för frigivning,
 3. prövotiden och den återstående strafftiden vid villkorlig frigivning,
 4. beslut om helt eller delvis förverkande av villkorligt medgiven frihet,
 5. beslut om övervakning vid villkorligt medgiven frihet,
 6. beslut om förlängning av övervakningstid,
 7. beslut om återupptagen övervakning, samt
 8. tidpunkten för bortfallande av fängelse enligt 35 kap8 och 9 §§brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter enligt 18 och 21 §§bötesverkställighetslagen (1979:189).

Uppgifter om den som dömts till skyddstillsyn

4 §  I fråga om den som har dömts till skyddstillsyn skall belastningsregistret även innehålla uppgifter om

 1. beslut om förlängning av prövotid,
 2. beslut om förlängning av övervakningstid,
 3. beslut om återupptagen övervakning, samt
 4. beslut om att övervakningen med anledning av en dom på skyddstillsyn skall anstå eller att vidare verkställighet inte får äga rum.

Uppgifter om den som dömts till sluten ungdomsvård

5 §  I fråga om den som har dömts till sluten ungdomsvård skall belastningsregistret även innehålla uppgifter om tidpunkten för verkställighetens början och slut.

Uppgifter om den som överlämnats till vård

6 §  I fråga om den som av domstol har överlämnats till rättspsykiatrisk vård ska belastningsregistret även innehålla uppgifter om intagning i eller utskrivning från en sjukvårdsinrättning samt beslut om öppen rättspsykiatrisk vård. Förordning (2008:670).

Uppgifter om den som utvisats

7 §  I fråga om den som har utvisats på grund av brott ska belastningsregistret även innehålla uppgifter om

 1. att ett utvisningsbeslut har verkställts,
 2. inhibition enligt 12 kap.11 och 12 §§utlänningslagen (2005:716), och
 3. beslut av regeringen, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdom-stolen enligt 8 kap. 14 § utlänningslagen. Förordning (2009:1553).

Uppgifter om den som meddelats besöksförbud eller tillträdesförbud

8 §  I fråga om den som har meddelats besöksförbud eller tillträdesförbud skall belastningsregistret även innehålla uppgifter om beslutets innebörd och beslutets giltighetstid. Förordning (2005:326).

Uppgifter från utländska myndigheter m.m.

9 §  Belastningsregistret skall också innehålla uppgifter om

 1. beslut av en myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge om överflyttning till den staten av verkställighet av fängelse eller övervakning av den som villkorligt frigivits eller dömts till skyddstillsyn,
 2. annat beslut av en myndighet i en annan stat om verkställighet av en påföljd som dömts ut här i landet,
 3. beslut av en svensk domstol eller en myndighet enligt 5, 10, 14, 17 eller 21 § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. , samt
 4. beslut av en svensk myndighet enligt 10 § lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet.

Rätt att få uppgifter ur belastningsregistret

Myndigheter som har rätt att få fullständiga uppgifter

/Träder i kraft I: 2011-04-01/

10 §  Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

 1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott eller om nåd i brottmål eller andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen, i ärenden om upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt utlänningslagen (2005:716), i ärenden om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller i ärenden om anställning som domare eller hyresråd, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den som ärendet gäller,
 2. chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar, om utdraget behövs för att fullgöra en skyldighet Sverige har enligt en överenskommelse med en främmande stat,
 3. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,
 4. en polismyndighet i passärenden, tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller, samt i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndigheten,
 5. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighetsprövning ska göras enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, samt i andra tillståndsärenden och ärenden där en lämplighetsprövning ska göras i fråga om den som prövningen gäller,
 6. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte annat anges, i ärenden
  1. där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana uppgifter,
  2. där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,
  3. där länsstyrelsen ska pröva frågor om förbud mot att ha djur eller om omhändertagande av djur,
  4. om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.,
  5. om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523),
  6. om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag, och
  7. om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av delgivningsföretag, i fråga om personer som anges i 4 § första stycket 1 och 2 i den förordningen,
 7. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen (1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik, biluthyrning och transporttillstånd, i fråga om den som ärendet gäller,
 8. en myndighet som har rätt att besluta om frihetsberövande åtgärd enligt lagarna om överlämnande eller utlämning för brott eller utlänningslagen, i ärenden som rör en sådan åtgärd,
 9. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som
  1. övervakare,
  2. förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010),
  3. personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
  4. biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller fängelseförordningen, eller
  5. kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder,
 10. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
 11. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervakning, i fråga om den som ärendet gäller,
 12. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap eller utlänningslagen i andra ärenden än som sägs i 1, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen i fråga om någon annan än den som ärendet gäller,
 13. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa för tjänstgöring i internationella militära insatser,
 14. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap eller utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen, i fråga om någon annan än den som ärendet gäller,
 15. Statens kriminaltekniska laboratorium, i ärenden om DNA-analys, i fråga om den som ärendet gäller,
 16. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ärendet gäller,
 17. allmän domstol, i ärenden om omvandling enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid, i fråga om den som ärendet gäller,
 18. Domstolsverket, i fråga om den som verket avser att anställa som notarie,
 19. Domarnämnden, i ärenden om anställning som domare eller hyresråd,
 20. Kronofogdemyndigheten, i ärenden enligt 3 kap. lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen, i fråga om den som ärendet gäller, och
 21. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt utlänningslagen, i fråga om den som ärendet gäller.

[S2]Vad som sägs i första stycket 4 om en polismyndighet gäller även i fråga om Rikspolisstyrelsen.

[S3]Uppgifter om annan än den som prövningen gäller enligt första stycket 12 eller 14 ska begränsas till uppgifter om påföljder för brott enligt 3, 4 eller 6 kap. eller 16 kap. 10 a §brottsbalken eller uppgifter om besöksförbud. Förordning (2011:162).

11 §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott som föranlett någon annan påföljd än penningböter ska lämnas ut om det begärs av

 1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,
 2. Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden vid prövning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att avskilja från utbildningen,
 3. Arbetsförmedlingen, för utredning i ärenden om kallelse till ny tjänstgöring av vapenfri tjänst, i fråga om den som ärendet gäller,
 4. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevaknings- eller transportpersonal,
 5. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare,
 6. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten
  1. vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller
  2. vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel överväger att ge tillstånd,
 7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att ge tillstånd eller godkänna som föreståndare,
 8. en socialnämnd, i ärenden om adoption, vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 6–10 och 12–16 §§ socialtjänstlagen (2001:453) samt åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
 9. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning
  1. enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770) överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller
  2. enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 3 kap.4, 6 och 8 §§järnvägslagen (2004:519) överväger att ge tillstånd,
 10. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622), i fråga om den som ärendet gäller,
 11. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel, lagen (1992:860) om kontroll av narkotika eller förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler,
 12. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsaneringslagen (1994:334), i fråga om den som ärendet gäller,
 13. Brottsoffermyndigheten, för utredning i ärenden enligt brottsskadelagen (1978:413), samt
 14. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden om förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap, i fråga om den som överförmyndaren eller nämnden avser att utse eller avser att föreslå att rätten utser till förmyndare, god man eller förvaltare.

[S2]Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt denna paragraf. En socialnämnd har dock rätt till uppgift om åklagares beslut om åtalsunderlåtelse samt om besöksförbud. Förordning (2010:1637).

Myndigheter som har rätt att få uppgifter om vissa brott

12 §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8-11, 14 eller 15 kap.brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) skall, om brotten föranlett annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av

 1. Fastighetsmäklarnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400) överväger att registrera som fastighetsmäklare, samt
 2. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare avser att auktorisera.

[S2]Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket, skall också uppgifter om det brottet lämnas ut.

[S3]Sådana uppgifter som avses i 3 § 3-5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt denna paragraf. Förordning (2003:1183).

13 §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8, 9, 10, 11, 14 eller 15 kap.brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) ska, om brotten föranlett någon annan påföljd än penningböter, lämnas ut om det begärs av

 1. Finansinspektionen, för utredning i ärenden om
  1. lämplighetsprövning av fysisk person som anmält verksamhet enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
  2. lämplighetsprövning av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör och ställföreträdare till verkställande direktör i banker, börser, clearingorganisationer, fondbolag, försäkringsbolag, institut för elektroniska pengar, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, juridiska personer som anmält verksamhet enligt lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och företag som avser att driva eller driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, i fråga om den som ärendet gäller,
  3. större ägare i bankaktiebolag, börser, clearingorganisationer, fondbolag, försäkringsaktiebolag, institut för elektroniska pengar, kreditmarknadsföretag, medlemsbanker, värdepappersbolag, juridiska personer som anmält verksamhet enligt lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och företag som avser att driva eller driver verksamhet enligt lagen om inlåningsverksamhet, i fråga om den som ärendet gäller,
 2. chefen för Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar för utredning i ärenden om sådan lämplighetsprövning som avses i 1 i fråga om den som ärendet gäller såvitt avser banker och försäkringsbolag, samt
 3. Revisorsnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att godkänna eller auktorisera.

[S2]I fråga om europabolag och europakooperativ tillämpas vad som sägs i första stycket 1 b om styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på ledamöter och suppleanter i lednings-, förvaltnings- eller tillsynsorganet.

[S3]Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

[S4]Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas ut till en myndighet som har rätt att få uppgifter ur belastningsregistret enligt denna paragraf. Förordning (2010:32).

13 a §  Uppgifter ur belastningsregistret om huruvida en enskild förekommer eller inte förekommer för sådan brottslighet som avses i 3 kap. 1 § förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling skall lämnas ut om det begärs av Finansinspektionen för ärende om tillståndsgivning enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Förordning (2005:412).

14 §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8–11, 13–15 eller 17 kap.brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), tullagen (2000:1281), lagen (2000:1225) om straff för smuggling, narkotikastrafflagen (1968:64), tobakslagen (1993:581), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, alkohollagen (2010:1622), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, lagen (1994:1776) om skatt på energi eller 9 kap.1 eller 2 §vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag ska lämnas ut om det begärs av Skatteverket. Uppgifterna ska lämnas ut för prövning av upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi eller lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel.

[S2]Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2010:1637).

15 §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4 eller 6 kap., 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 §, 9 kap. 1, 3, 4, 6 eller 6 a §, 10 kap.1 eller 3 §, 12 kap. 3 §, 13 kap., 14 kap. 1, 3 eller 6 §, 16 kap. 1, 2, 5 eller 8 §, 17, 18 eller 19 kap.brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor eller 9 kap.1 eller 2 §vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag ska lämnas ut om det begärs av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet eller Försvarsmakten, i fråga om dels totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, dels de som Försvarsmakten avser att anta eller som är antagna till militär utbildning inom myndigheten.

[S2]Om uppgifter om sådan brottslighet som avses i första stycket förekommer ska också uppgifter om annan brottslighet som föranlett någon annan påföljd än penningböter lämnas ut. Förordning (2010:1480).

16 §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 9 kap. 6, 6 a, 7 eller 7 a § brottsbalken ska lämnas ut om det begärs av Riksgäldskontoret för utredning enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen (1999:158) om investerarskydd, i fråga om den som ärendet gäller.

[S2]Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2007:1452).

16 a §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8, 9, 10, 11, 14 eller 15 kap. eller 20 kap.1 eller 2 §brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), narkotikastrafflagen (1968:64) eller lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, om brotten föranlett annan påföljd än böter, eller brott mot lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagen (2001:558) om vägtrafikregister, vägtrafikskattelagen (2006:227) eller fordonsförordningen (2009:211) ska lämnas ut, om det begärs av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll för utredning i ärenden om ackreditering av besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574), i fråga om sådana personer som avses i 4 kap. 2 e § den lagen.

[S2]Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första stycket ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2010:77).

16 b §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 eller 20 kap.brottsbalken, 1 § andra stycket eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen (1968:64), skattebrottslagen (1971:69), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, 10 kap. 3 § alkohollagen (1994:1738), lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor eller 5 eller 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling ska, om brotten föranlett någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av Socialstyrelsen i ärenden om tillstånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, i fråga om den som Socialstyrelsen överväger att ge tillstånd och styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare för denne, föreståndare för verksamheten samt delägare i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som ärendet gäller.

[S2]Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första stycket ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2010:685).

16 c §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3 kap., 4 kap. 1–2 eller 4–5 §§, 6 kap., 8 kap.5 eller 6 §, 13–15 kap., 16 kap. 10 a §, 17 kap.1 eller 2 § eller 20 kap.1 eller 2 §brottsbalken, 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagen (1964:169) om straff för folkmord, narkotikastrafflagen (1968:64), abortlagen (1974:595), lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling, lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller 10 kap. 3, 4 eller 6 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska, om brotten föranlett någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av Socialstyrelsen i ärenden om legitimation enligt 4 kap.1 eller 2 §patientsäkerhetslagen, i fråga om den som styrelsen överväger att meddela legitimation.

[S2]Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2010:1143).

17 §  Rikspolisstyrelsen ska underrätta Transportstyrelsen om uppgifter i belastningsregistret enligt bestämmelserna i 5 kap.2, 3 och 5 §§ förordningen om vägtrafikregister (2001:650). Förordning (2008:1216).

Uppgifter för prövning av ett meddelat tillstånd

18 §  En myndighet som enligt 10, 11, 12, 13, 14, 16 b eller 16 c § har rätt att få uppgifter ur belastningsregistret vid tillståndsgivning, godkännande eller meddelande av legitimation, har rätt att få motsvarande uppgifter för prövning av ett meddelat tillstånd, godkännande eller certifikat eller en beslutad auktorisation eller meddelad legitimation. Förordning (2010:1143).

Direktåtkomst

19 §  Polismyndigheter, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagarmyndigheter, Kriminalvården, Migrationsverket och allmänna domstolar får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret. Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt lagen (1998:620) om belastningsregister eller denna förordning. Förordning (2009:687).

/Träder i kraft I: 2011-04-01/

20 §  Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik, biluthyrning och transporttillstånd.

[S2]Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i ärenden om legitimation enligt 4 kap.1 eller 2 § eller 8 kap. 1, 3 eller 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

[S3]En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag, i ärenden enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag, i ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523) samt i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.

[S4]Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning. Förordning (2011:162).

Enskildas rätt att få uppgifter

21 §  Uppgift om brott som föranlett någon annan påföljd än penningböter, skall lämnas ut om det begärs av

 1. ett sådant larminstallationsföretag som avses i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m., i fråga om den som företaget avser att anställa eller anlita som uppdragstagare för larminstallationer, samt
 2. en enskild sammanslutning eller en person som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom, i fråga om den som den enskilde avser att anställa eller anlita som uppdragstagare.

[S2]Sådana uppgifter som avses i 3 § 3-5 lagen (1998:620) om belastningsregister skall dock inte lämnas ut. Förordning (2003:1183).

22 §  Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 1 lagen (1998:620) om belastningsregister ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där

 1. någon annan påföljd än böter har dömts ut,
 2. dagsböter har dömts ut för brott mot 3 kap. 5 §, 4 kap.4 och 5 §§, 8, 9 och 14 kap. samt 17 kap.1, 2 och 4 §§brottsbalken, eller
 3. böter har dömts ut för brott som avses i 6 kap.8 och 10 §§ samt 16 kap. 11 §brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, vapenlagen (1996:67), vapenförordningen (1996:70) och äldre vapenlagstiftning.

[S2]Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket 2 och 3, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

[S3]Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 2 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap.1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a §brottsbalken. Om påföljden även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

[S4]Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 4 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap.1, 2, 5 och 6 §§, 4 kap. 1–2 och 4–5 §§, 6 kap., 8 kap.5 och 6 §§, 16 kap.8, 9 och 10 a §§brottsbalken, narkotikastrafflagen, lagen om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling och 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622) samt medverkan och försök till sådana brott. I fråga om brott som avses i 6 kap.brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa dopningsmedel ska utdraget också innehålla uppgifter om domar, beslut och strafförelägganden där påföljd har dömts ut för förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott. Om påföljden även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

[S5]Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 5 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap.1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a §brottsbalken. Om påföljden även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2010:1637).

22 a §  Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 3 lagen (1998:620) om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall endast innehålla upplysning om huruvida den enskilde förekommer eller inte förekommer i belastningsregistret för sådan brottslighet som anges i 3 kap. 1 § förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling. Förordning (2007:175).

Avgift

23 §  Avgift skall tas ut

 1. för att lämna ut uppgifter till enskilda enligt 21 § samt
 2. för att lämna ut ett begränsat registerutdrag enligt 22 § första stycket.

[S2]För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas. Förordning (2000:1194).

Utländska myndigheters rätt att få uppgifter

24 §  Uppgifter får lämnas ut med stöd av 11 § lagen (1998:620) om belastningsregister när de behövs i sådan verksamhet som avses i 2 § första stycket 1-3 i nämnda lag. Uppgifter får lämnas ut i andra fall endast när det finns särskilda skäl. Förordning (2000:720).

25 §  Om den som är medborgare i eller har hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge genom dom, beslut eller strafföreläggande har ålagts någon annan påföljd än böter, skall Rikspolisstyrelsen underrätta registreringsmyndigheten i den staten.

Vilka uppgifter som skall lämnas

Domstolar

26 §  En domstol skall, i fråga om den som på grund av en dom eller ett beslut skall registreras enligt 3 § 1-3 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som anges i 2 § 1-11 och 13, 3 § 4, 4 § och 9 § 3 denna förordning. En domstol skall också lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som krävs för gallring av belastningsregistret enligt 16 § 1-4 lagen om belastningsregister. Förordning (2006:1125).

27 §  En domstol skall, i fråga om den som på grund av en dom eller ett beslut skall registreras enligt 3 § 5 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till åklagarmyndigheten som anges i 8 § denna förordning. En domstol skall också lämna sådana uppgifter till åklagarmyndigheten som krävs för gallring enligt 16 § 6 lagen om belastningsregister. Förordning (2003:1183).

Departement och myndigheter

28 §  Regeringskansliet (Justitiedepartementet) skall, i fråga om den som på grund av en dom eller ett beslut skall registreras enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som avses i 2 § 12 och 7 §2 och 3 denna förordning. Förordning (2006:1125).

29 §  Justitiedepartementet skall, i fråga om den som skall registreras enligt 4 § 2 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som anges i 2 §2 och 3 denna förordning. Förordning (2000:720).

30 §  Kriminalvården skall, i fråga om den som på grund av en dom eller ett beslut skall registreras enligt 3 §1 och 2 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som anges i 3 §, 4 §2 och 3 samt 9 § denna förordning. Förordning (2005:1021).

31 §  En åklagarmyndighet skall, i fråga om den som skall registreras på grund av ett strafföreläggande enligt 3 § 1 eller ett beslut enligt 3 §4 eller 5 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som anges i 2 §2 och 3 samt 8 § denna förordning. En åklagarmyndighet skall också lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som krävs för gallring av registret enligt 16 §5 och 6 lagen om belastningsregister. Förordning (2003:1183).

32 §  Tullverket skall, i fråga om den som på grund av ett föreläggande av ordningsbot skall registreras enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som anges i 2 §2 och 3 denna förordning.

[S2]Tullverket skall vidare, i fråga om den som på grund av ett strafföreläggande skall registreras enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Åklagarmyndigheten som anges i 2 §2 och 3 denna förordning. Förordning (2004:1279).

33 §  En polismyndighet skall, i fråga om den som på grund av ett föreläggande av ordningsbot skall registreras enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som anges i 2 §2 och 3 denna förordning.

[S2]En polismyndighet skall vidare, i fråga om den som på grund av en dom skall registreras enligt 3 § 1 lagen om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som avses i 7 § 1 denna förordning.

34 §  Statens institutionsstyrelse skall, i fråga om den som på grund av en dom skall registreras enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som anges i 5 § denna förordning.

35 §  En chefsöverläkare eller en annan läkare som har förordnats att fullgöra viss del av chefsöverläkarens åligganden eller en verksamhetschef skall, i fråga om den som på grund av en dom skall registreras enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som anges i 6 § denna förordning.

Ansvar för lämnade uppgifter

36 §  Den myndighet som har lämnat uppgifter till Rikspolisstyrelsen enligt denna förordning svarar för att uppgifterna är riktiga.

[S2]Felaktigheter eller ofullständigheter i uppgifter som avses i 26-35 §§ skall rättas på det sätt som Rikspolisstyrelsen bestämmer efter samråd med vederbörande centrala myndighet.

37 §  Den som i offentlig anställning tar del av uppgifter ur belastningsregistret och misstänker att registrets innehåll är oriktigt, skall genast anmäla det till Rikspolisstyrelsen.

Rätt att meddela föreskrifter

38 §  Rikspolisstyrelsen får, efter samråd med berörda centrala myndigheter, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

[S2]Rikspolisstyrelsen får också meddela föreskrifter om att en polismyndighet får pröva frågan om att lämna ut uppgifter enligt 12 § första stycket lagen (1998:620) om belastningsregister eller 10-16 § denna förordning.

39 §  Domstolsverket får, i samråd med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten, meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 26 och 27 §§ skall lämnas. Förordning (2004:1279).

Skyldighet att hämta in uppgifter ur belastningsregistret

40 §  Uppgifter ur belastningsregistret skall inhämtas innan någon

 1. döms till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller sluten ungdomsvård samt
 2. överlämnas till rättspsykiatrisk vård eller, om fängelse är föreskrivet för brottet, till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, eller
 3. åläggs förvandlingsstraff.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:1134) om belastningsregister

Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:98) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2000-04-01

Förordning (2000:550) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 14, 19 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:683) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000. För uppgift som har antecknats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. I fråga om brott mot tullagen (1994:1550) och mot lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller 14 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2000:720) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 24, 29 §§
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2000:1194) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22, 23 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1280) om ändring i förordningen (1999:1134) om belasningsregister

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:416) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:669) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:689) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:947) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:969) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:1010) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 14, 19, 32 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1183) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 11, 12, 13, 21, 27, 28, 31 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:34) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2004-03-01

Förordning (2004:96) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:344) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:533) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:706) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2004-10-08

Förordning (2004:742) om ändring i förordningen (1999:1135) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2004-12-01

Förordning (2004:1064) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1195) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1279) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 32, 39 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:93) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2005:326) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:412) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22 §, nya 13 a, 22 a §§
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:433) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1021) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 19, 30 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:56) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13, 14, 20 §§
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:102) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 2, 7, 10 §§
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2006:221) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2006-04-30

Förordning (2006:507) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraftträder
2006-07-15

Förordning (2006:786) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:919) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2006-08-18

Förordning (2006:1125) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 2, 10, 26, 28 §§
Ikraftträder
2006-11-01

Förordning (2007:70) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2007:175) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22, 22 a §§
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:581) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2007:923) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1273) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
31993R2454
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1452) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:429) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:670) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:1216) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 11, 17, 20 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:661) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:687) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2009-07-27

Förordning (2009:1431) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1553) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1554) om ändring i förordningen (2009:1431) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 § i 2009:1431

Förordning (2010:32) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:77) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ny 16 a §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:591) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 15, 20 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:685) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 18 §; ny 16 b §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1077) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1143) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 18, 20 §§; ny 16 c §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1480) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 15 §§
CELEX-nr
31993R2454
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1637) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11, 14, 22 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:162) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
CELEX-nr
31993R2454
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:251) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:566) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:669) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 12 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:972) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 8, 10, 11 §§, rubr. närmast före 8 §
CELEX-nr
31993R2454
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2012:21) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2011/12:90, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:CU1
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2012:252) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 20 §§; nya 24 a, 25 a §§
CELEX-nr
32004L0038
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2012:253) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 20 §; nya 16 d, 24 b §§
CELEX-nr
32009R1071
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2012:612) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11, 16 b §§
Ikraftträder
2012-11-01

Förordning (2012:768) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 2 §; nya 22 b, 22 c, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 24 g, 41 §§, rubr. närmast före 41 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:50) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2013-04-01

Förordning (2013:182) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 b, 16 c, 18, 20 §§
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:225) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:245) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 c, 20 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:310) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 b §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:547) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ny 16 e §
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:593) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder
2013-07-22

Förordning (2013:657) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:709) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
CELEX-nr
32012R0258
Ikraftträder
2013-09-30

Förordning (2013:854) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr 22 §
Ikraftträder
2013-12-18

Förordning (2014:193) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2014:316) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 12, 13, 14, 15, 16, 16 a, 16 b, 16 e, 22 §§
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:326) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr 11 §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:398) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2014-07-02

Förordning (2014:411) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 c §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:898) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14, 15 §§
Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2014:911) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2014:938) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 e §
Ikraftträder
2014-08-02

Förordning (2014:1158) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
upph. 33 §; ändr. 10, 17, 19, 22 b, 22 c, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1399) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1554) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2015:46) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2015:89) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:114) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2015:385) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2015-08-01

Förordning (2015:654) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 8, 10, 11 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:992) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:334) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 14 §§
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:498) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:694) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2016-11-01

Förordning (2016:737) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1035) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1080) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2016-12-15

Förordning (2016:1345) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2016/17:103, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:NU1
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:216) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2017-04-13

Förordning (2017:526) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2017:669) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2017:1020) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2017-12-01

Förordning (2018:134) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2018-05-01

Förordning (2018:706) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1232) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 a, 22 a §§
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2018:1479) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11, 13, 16 b, 18 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1489) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 e §
Ikraftträder
2018-09-01

Förordning (2018:1577) om ändring i förordningen (2018:1479) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 b § i 2018:1479

Förordning (2018:2044) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13, 13 a §§, ny 16 f §
Ikraftträder
2019-01-20

Förordning (2018:2079) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:69) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr 16 d §
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2019:143) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2019-05-01

Förordning (2019:225) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11, 14 §§
Ikraftträder
2019-07-01

Förordning (2019:389) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 a, 17 §§
Ikraftträder
2019-07-01