Samtliga föreskrifter

MYHFS 2019:6: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens beslut om föreskrifter (2012:1) om Europass tillägg till examensbevis för utbildningar som ingår i yrkeshögskolan

2019-10-23

NFS 2019:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om vilt som tillfaller staten

2019-10-19

NFS 2019:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

2019-10-19

MIGRFS 2019:5: Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att erhålla EU-blåkort

2019-10-15

STFS 2019:2: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött

2019-09-05

STFS 2019:1: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2016:1) om katastrofskadeskydd

2019-08-30

AFS 2019:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2012:2) om belastningsergonomi

2019-08-23

AFS 2019:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:16) om dykeriarbete

2019-08-21

AFS 2019:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2015:2) om kvarts – stendamm i arbetsmiljön

2019-08-21

AFS 2019:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2006:1) om asbest

2019-08-21

AFS 2019:9: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

2019-08-21

AFS 2019:10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2000:6) om mast- och stolparbete

2019-08-21

AFS 2019:11: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:7) om artifciell optisk strålning

2019-08-21

AFS 2019:12: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2005:15) om vibrationer

2019-08-21

AFS 2019:13: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:7) om rök- och kemdykning

2019-08-21

HSLF-FS 2019:18: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2019-08-16

MIGRFS 2019:4: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och som undantas från kravet på arbetstillstånd

2019-08-08

FFS 2019:5: Försvarsmaktens föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2017:9) om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1997:12) om fortsatt giltighet av vissa författningar inom försvarsmaktens verksamhetsområde

2019-08-04

FFS 2019:4: Försvarsmaktens föreskrifter om folkrätt

2019-08-04

LMFS 2019:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2019-08-02

SvKFS 2019:1: Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd

2019-07-31

RA-FS 2019:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA–FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter

2019-07-04

MYHFS 2019:4: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om anstånd med studier och studieuppehåll

2019-06-29

MYHFS 2019:5: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för konst- och kulturutbildningar om ansökan om stöd i form av tillsyn, en förklaring att de studerande är berättigade till studiestöd eller statsbidrag

2019-06-29

AFS 2019:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet

2019-06-29

HSLF-FS 2019:16: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2019-06-20

FFFS 2019:11: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

2019-06-20

FFFS 2019:12: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

2019-06-20

FFFS 2019:13: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter

2019-06-20

FFFS 2019:14: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer

2019-06-20

FFFS 2019:15: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2019-06-20

FFFS 2019:16: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-06-20

FFFS 2019:7: Finansinspektionens föreskrifter om produktingripande i fråga om kontrakt som avser prisskillnader (CFD-kontrakt)

2019-06-19

FFFS 2019:8: Finansinspektionens föreskrifter om produktingripade i fråga om binära optioner

2019-06-19

FFFS 2019:9: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

2019-06-19

FFFS 2019:10: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

2019-06-19

EIFS 2019:5: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning

2019-06-14

EIFS 2019:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för anslutning av förbrukare

2019-06-14

BOLFS 2019:2: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2004:4) om företagsinteckning

2019-06-14

SKVFS 2019:5: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:14) om identitetskort

2019-06-11

SJVFS 2019:37: jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster hos bin.

2019-06-01

SKVFS 2019:4: Skatteverkets föreskrifter om uttag av vägavgift för fordon som saknar uppgift om EURO-klass i vägtrafikregistret

2019-05-28

NFS 2019:4: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i NFS 2019:4 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:5) om bidrag och Utkom från trycket den 17 maj 2019 ersättningar för viltskador

2019-05-22

FFFS 2019:1: Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

2019-05-22

FFFS 2019:2: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

2019-05-22

FFFS 2019:3: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

2019-05-22

FFFS 2019:4: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2019-05-22

FFFS 2019:5: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-05-22

FFFS 2019:6: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

2019-05-22

NFS 2019:2: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

2019-05-18

NFS 2019:3: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

2019-05-18

SJVFS 2019:34: jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster hos bin.

2019-05-17

SKVFS 2019:3: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:27) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån

2019-05-14

FFS 2019:3: Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader

2019-05-09

AFS 2019:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2004:1) om syntetiska oorganiska fibrer

2019-05-08

KOVFS 2019:1: Konsumentverkets föreskrifter om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter

2019-05-01

MIGRFS 2019:3: Migrationsverkets föreskrifter med instruktion för verkets personalansvarsnämnd

2019-04-18

MPRTFS 2019:5: Föreskrifterna gäller dock inte vid ansökan om tillstånd för sändningar som gäller för en begränsad tid om högst två veckor.

2019-04-13

FFS 2019:1: Försvarsmaktens föreskrifter om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten

2019-04-10

MSBFS 2019:1: (Titel saknas)

2019-04-09

MSBFS 2019:2: Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:4) om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor

2019-04-09

ELSÄK-FS 2019:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk beslutade den 1 april 2019. Elsäkerhetsverket meddelar följande föreskrifter1 med stöd av 33 § elsäkerhetsförordningen (2017:218)2 och 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll3.

2019-04-09

HSLF-FS 2019:7: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2019-04-02

DVFS 2019:2: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag

2019-04-02

DVFS 2019:1: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål

2019-04-02

SJVFS 2019:4: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om cirkusdjur

2019-03-30

SJVFS 2019:5: Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av strutsfåglar

2019-03-30

SJVFS 2019:6: Statens jordbruksverks föreskrifter om odling av fisk

2019-03-30

SJVFS 2019:7: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur

2019-03-30

SJVFS 2019:8: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur

2019-03-30

SJVFS 2019:9: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur

2019-03-30

SJVFS 2019:10: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter i vissa djurskyddsärenden

2019-03-30

SJVFS 2019:11: Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av djur vid film-, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten

2019-03-30

SJVFS 2019:12: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förprövning

2019-03-30

SJVFS 2019:13: Staten jordbruksverks föreskrifter om godkännande

2019-03-30

SJVFS 2019:14: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll

2019-03-30

SJVFS 2019:15: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby

2019-03-30

SJVFS 2019:16: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur

2019-03-30

SJVFS 2019:17: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästhållning

2019-03-30

SJVFS 2019:18: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.

2019-03-30

SJVFS 2019:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om djur i undervisning

2019-03-30

SJVFS 2019:20: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om grishållning inom lantbruket m.m.

2019-03-30

SJVFS 2019:21: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fårhållning inom lantbruket m.m.

2019-03-30

SJVFS 2019:22: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om gethållning inom lantbruket m.m.

2019-03-30

SJVFS 2019:23: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m.

2019-03-30

SJVFS 2019:24: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning inom lantbruket m.m.

2019-03-30

SJVFS 2019:25: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård

2019-03-30

SJVFS 2019:26: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur

2019-03-30

SJVFS 2019:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om tillståndsplikt för viss djurhållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur

2019-03-30

SJVFS 2019:28: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt

2019-03-30

SJVFS 2019:29: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m.

2019-03-30

SJVFS 2019:30: Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn

2019-03-30

SJVFS 2019:31: Statens jordbruksverks föreskrifter om avelsarbete

2019-03-30

SJVFS 2019:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning

2019-03-30

AFS 2019:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:1) om sprängarbete

2019-03-28

HSLF-FS 2019:6: Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 9.7 till Europafarmakopén

2019-03-26

BOLFS 2019:1: Patentombudsnämndens föreskrifter om införande av professionell vidareutbildning för auktoriserade patentombud enligt 3 § lagen (2010:1053) om auktorisation av patentombud samt allmänna råd om tillämpningen av föreskriften

2019-03-26

RA-FS 2019:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om återlämnande eller gallring av handlingar inom löneoch personaladministrativ verksamhet

2019-03-21

EIFS 2019:3: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler

2019-03-20

EIFS 2019:4: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram

2019-03-20

HSLF-FS 2019:5: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2019-03-16

HSLF-FS 2015:31: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättspsykiatrisk undersökning

2019-03-14

HSLF-FS 2019:3: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:31) om rättspsykiatrisk undersökning

2019-03-10

HSLF-FS 2019:2: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:12) om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

2019-03-10

SKVFS 2019:2: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2019

2019-03-06

FFS 2019:2: Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd

2019-03-06

MYHFS 2019:3: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökningsdatum för att ingå i yrkeshögskolan samt ansökning om statsbidrag, särskilda medel eller rätt att ta ut studerandeavgifter

2019-02-23

MYHFS 2019:2: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

2019-02-16

MIGRFS 2019:02: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft

2019-02-13

NFS 2019:1: av Naturvårdsverkets allmänna råd 93:10 Fiskodling Planering, tillstånd, tillsyn

2019-02-07

MYHFS 2019:1: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet

2019-02-06

SKVFS 2019:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:3) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2018

2019-02-05

MPRTFS 2019:3: (Titel saknas)

2019-02-05

EIFS 2019:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag

2019-01-26

EIFS 2019:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag

2019-01-26

MIGRFS 2019:1: Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att erhålla EU-blåkort

2019-01-12

HSLF-FS 2019:1: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2019-01-11

SJVFS 2018:45: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde

2018-12-28

HSLF-FS 2018:53: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

2018-12-22

LMFS 2018:4: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2018-12-22

LMFS 2018:5: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2018-12-22

LMFS 2018:6: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2018-12-22

FFS 2018:8: Försvarsinspektören för hälsa och miljös föreskrifter om avsteg från tilllämpningen av vissa föreskrifter i 15 kap. miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall

2018-12-22

SJVFS 2018:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av hästdjur till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna samt Norge

2018-12-20

SJVFS 2018:42: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av hästdjur

2018-12-20

KOVFS 2018:3: Konsumentverkets allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp1

2018-12-20

ELSÄK-FS 2018:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2018:1) om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk

2018-12-20

HSLF-FS 2018:67: Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 20191

2018-12-19

SKVFS 2018:27: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån

2018-12-19

SKVFS 2018:29: Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister

2018-12-19

SKVFS 2018:28: Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2019 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser lotterier och skicklighetsspel på en offentlig nöjestillställning

2018-12-19

RSFS 2001:26: Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i renskötsel att tillämpas vid 2002 års taxering;1

2018-12-19

RA-FS 2018:12: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 1997:5) om registrering

2018-12-19

RA-FS 2018:11: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa allmänna råd för kommuner och landsting

2018-12-19

RA-FS 2018:10: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.

2018-12-19

MSBFS 2018:9: (Titel saknas)

2018-12-19

MSBFS 2018:10: (Titel saknas)

2018-12-19

MSBFS 2018:11: (Titel saknas)

2018-12-19

MSBFS 2018:12: Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor

2018-12-19

MSBFS 2018:13: ANE regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:3) om hantering av explosiva varor. 2 § Denna författning tillämpas på emulsioner, suspensioner och geler som innehåller minst 60 viktprocent ammoniumnitrat och mer än 1 viktprocent brännbara ämnen. Detta innefattar produkter som godkänts för transport under UN-nummer 3375 enligt ADR-S. Författningen tillämpas inte på sådana blandningar som är explosiva varor enligt 3 kap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor. Varor som omfattas av denna författning är brandreaktiva varor enligt 3 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 1

2018-12-19

SKVFS 2018:26: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2019

2018-12-14

SKVFS 2018:23: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2019

2018-12-14

SKVFS 2018:22: Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2019

2018-12-14

SKVFS 2018:25: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2019

2018-12-14

SKVFS 2018:24: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2019

2018-12-14

HSLF-FS 2018:66: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

2018-12-14

HSLF-FS 2018:65: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

2018-12-14

HSLF-FS 2018:64: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

2018-12-14

DVFS 2018:3: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt

2018-12-14

DVFS 2018:4: Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg

2018-12-14

DVFS 2018:5: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt

2018-12-14

DVFS 2018:6: Domstolsverkets föreskrifter om advokatberedskap

2018-12-14

DVFS 2018:7: Domstolsverkets föreskrifter om konkursförvaltartaxa

2018-12-14

DVFS 2018:8: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan

2018-12-14

DVFS 2018:9: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare om tolktaxa

2018-12-14

HSLF-FS 2018:62: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel

2018-12-13

HSLF-FS 2018:63: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel

2018-12-13

SKVFS 2018:21: om upphävande av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:19) om vilka guldmynt som är att anse som investeringsguld

2018-12-12

HSLF-FS 2018:60: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel

2018-12-12

HSLF-FS 2018:61: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel

2018-12-12

KFMFS 2018:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning under år 20191

2018-12-12

FFFS 2018:21: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument

2018-12-12

FFFS 2018:22: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:8) om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument

2018-12-12

FFFS 2018:23: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

2018-12-12

FFFS 2018:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad

2018-12-12

HSLF-FS 2018:52: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.

2018-12-11

HSLF-FS 2018:51: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.

2018-12-11

HSLF-FS 2018:50: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler

2018-12-11

SKVFS 2018:16: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:13) om skyldighet att lämna kontrolluppgift

2018-12-11

SKVFS 2018:18: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

2018-12-11

SKVFS 2018:17: Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att i en skattedeklaration ange utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande och medborgarskap

2018-12-11

SKVFS 2018:19: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

2018-12-11

SKVFS 2018:20: Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2019

2018-12-11

KVFS 2018:6: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte

2018-12-11

KVFS 2018:5: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

2018-12-11

HSLF-FS 2018:49: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:15) Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen URBAN LINDBERG

2018-12-08

HSLF-FS 2018:48: Socialstyrelsens föreskrifter om nationell högspecialiserad vård

2018-12-08

MYHFS 2018:5: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning instrument- och steriltekniker

2018-12-07

NFS 2018:12: av Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser

2018-12-06

EIFS 2018:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer

2018-12-06

NFS 2018:11: Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:11) om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar

2018-12-05

FFS 2018:7: Försvarsmaktens föreskrifter om befordran och konstituering

2018-12-04

AFS 2018:10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning

2018-11-29

SJVFS 2018:36: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:22) om ansökan om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt

2018-11-27

FFS 2018:6: Försvarsmaktens föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2018:3) med instruktion för överkommendanten och kommendanten i Stockholm

2018-11-24