Samtliga föreskrifter

SKVFS 2023:4: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:34) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 vid värdering av bilförmån

2023-05-30

RGKFS 2023:1: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution

2023-05-16

MSBFS 2023:1: (Titel saknas)

2023-05-10

RA-FS 2022:3: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2013:3) om arkiv hos kommittéer under regeringen

2023-05-02

SKVFS 2023:1: Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen

2023-05-02

RSFS 2002:32: Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2002:32) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering

2023-05-02

MIGRFS 2023:4: Migrationsverkets föreskrifter om mottagande av asylsökande m.fl.

2023-04-12

MIGRFS 2023:3: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter med bemyndigande för vissa svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd för besök

2023-04-07

SKVFS 2023:3: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2023

2023-03-14

LMFS 2023:1: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2022:4) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2023-03-10

MIGRFS 2023:2: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och som undantas från kravet på arbetstillstånd

2023-03-07

MIGRFS 2023:01: Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet för studier inom högre utbildning

2023-03-01

SKVFS 2023:2: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2022

2023-02-14

FFS 2023:9: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (2022:3) om skyddsobjekt och skyddsvakter

2023-02-11

FFS 2023:8: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2020:1) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

2023-02-11

FFS 2023:7: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:3) om

2023-02-11

FFS 2023:6: (Titel saknas)

2023-02-11

FFS 2023:5: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2018:3) med

2023-02-11

FFS 2023:4: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (2007:1) om han- tering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition

2023-02-11

FFS 2023:3: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2002:7) om

2023-02-11

FFS 2023:2: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2000:4) om

2023-02-11

FFS 2023:1: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1995:19) om arvoden för auditörer inom Försvarsmakten

2023-02-11

RA-FS 2022:4: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter

2023-01-06

LMFS 2022:5: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter vid lantmäteriförrättningar1 Beslutade den 14 december 2022 Lantmäteriet föreskriver följande med stöd av 3, 6 och 13 §§ förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar. Allmänna bestämmelser 1§ Avgift enligt dessa föreskrifter ska betalas för en förrättning som handläggs av en lantmäterimyndighet, av en arbetstagare vid sådan myndighet eller av en särskild, av myndigheten förordnad, förrättningsman. 2§ Restid samt tid som går åt för sådant arbete för vilket avgift till fast belopp tas ut enligt 10 och 12 §§ ska inte debiteras med timtaxa. 3§ Avgift ska inte betalas för merarbete på grund av oriktigt förfarande, felmätning eller felräkning som har uppstått i förrättningen och förorsakats av lantmäterimyndigheten. Förskott 4§ Om det finns särskild anledning att befara att förrättningskostnaderna inte kommer att betalas får lantmäterimyndigheten besluta om förskott. Beslut om förskott ska antecknas på dagboksbladet. Tidredovisning 5§ Tid i ärende ska redovisas per påbörjad kvart. Uppgift om tiden och övriga uppgifter, vilka behövs som underlag för att ställa ut räkning, ska föras på varje ärende. Avgiftens storlek 6§ Avgift ska bestämmas med ett belopp per timme (timtaxa) efter den tid som förrättningslantmätare, kart- och mätningsingenjör samt biträdande handläggare behöver för handläggningen av förrättningen. Avgift ska betalas per påbörjad kvart med en fjärdedel av timtaxan. Timtaxan är för förrättningslantmätare 1 900 kronor per timme, för kart- och mätningsingenjör 1 700 kronor per timme och för biträdande handläggare 1 200 kronor per timme. Lantmäterimyndigheten kan besluta att chef eller annan med särskild kompetens ska ha en timtaxa om 1 700 kronor per timme. Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägare, utförs under kväll eller helg är timtaxan ordinarie timtaxa med tillägg av 300 kronor per timme måndag-torsdag efter klockan 18.00 respektive ordinarie timtaxa med tillägg av 600 kronor per timme fredag efter klockan 18.00 till och med söndag. 7§

2022-12-30

LMFS 2022:6: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2022:4) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2022-12-30

KOVFS 2022:2: Konsumentverkets föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2021:1) om information om enhetspriser för drivmedel

2022-12-21

KOVFS 2022:1: Konsumentverkets allmänna råd om ändring i Konsumentverkets allmänna råd (KOVFS 2018:3) om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp

2022-12-21

FFFS 2022:20: Finansinspektionens föreskrifter om en paneuropeisk privat pensionsprodukt

2022-12-21

FFFS 2022:21: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2022-12-21

FFFS 2022:22: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2022-12-21

FFFS 2022:23: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

2022-12-21

FFFS 2022:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2022-12-21

FFFS 2022:25: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

2022-12-21

FFFS 2022:26: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

2022-12-21

FFFS 2022:27: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution

2022-12-21

SKVFS 2022:25: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

2022-12-20

SKVFS 2022:26: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

2022-12-20

SKVFS 2022:27: Skatteverkets föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om alkoholskatt

2022-12-20

SKVFS 2022:28: Skatteverkets föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om skatt på energi

2022-12-20

SKVFS 2022:34: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 vid värdering av bilförmån

2022-12-20

SKVFS 2022:32: Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om skatt på energi

2022-12-20

SKVFS 2022:33: Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:45) om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

2022-12-20

SKVFS 2022:30: Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om tobaksskatt

2022-12-20

SKVFS 2022:31: Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om alkoholskatt

2022-12-20

SKVFS 2022:23: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2023

2022-12-15

SKVFS 2022:24: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2023

2022-12-15

SKVFS 2022:21: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2023

2022-12-15

SKVFS 2022:22: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2023

2022-12-15

SKVFS 2022:20: Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2023

2022-12-15

FFFS 2022:18: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2022-12-15

FFFS 2022:19: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2022-12-15

MIGRFS 2022:11: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft

2022-12-13

MSBFS 2022:3: (Titel saknas)

2022-12-09

MSBFS 2022:4: (Titel saknas)

2022-12-09

RGKFS 2022:2: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution

2022-12-08

RGKFS 2022:1: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

2022-12-08

SKVFS 2022:14: Skatteverkets föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik

2022-12-06

SKVFS 2022:15: Skatteverkets föreskrifter om märkning av cigarettförpackningar

2022-12-06

SKVFS 2022:12: Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi

2022-12-06

SKVFS 2022:18: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:8) om förfarandet vid märkning och färgning av oljeprodukter

2022-12-06

SKVFS 2022:19: Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:13) om hantering av förenklade ledsagardokument enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi

2022-12-06

SKVFS 2022:16: Skatteverkets föreskrifter om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter

2022-12-06

SKVFS 2022:17: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:12) om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

2022-12-06

SKVFS 2022:10: Skatteverkets föreskrifter om slutlig public service-avgift för kalenderåret 2021

2022-12-06

SKVFS 2022:11: Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2023

2022-12-06

LMFS 2022:4: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2022-12-06

RA-FS 2022:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2021:7) om gallring av handlingar inom stödverksamheter

2022-11-23

RA-FS 2022:1: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2021:6) om gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar som är generiska för styr-, stöd- och kärnverksamheter

2022-11-23

AFS 2022:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2019:3) om medicinska kontroller i arbetslivet

2022-11-23

AFS 2022:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i AFS 2022:4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2022 (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

2022-11-23

FFFS 2022:17: Finansinspektionens föreskrifter om säkerhetsskydd

2022-10-26

SKVFS 2022:7: Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2023

2022-10-25

SKVFS 2022:8: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:29) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2022 vid värdering av bilförmån

2022-10-25

SKVFS 2022:9: Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen

2022-10-25

KVFS 2022:3: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder

2022-10-01

KVFS 2022:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

2022-10-01

KVFS 2022:4: Föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens KVFS 2022:4 föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) FARK Fängelse Utkom från trycket den om fängelse 7 oktober 2022

2022-10-01

KVFS 2022:5: Föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens KVFS 2022:5 föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) FARK Häkte Utkom från trycket den om häkte 7 oktober 2022

2022-10-01

SKVFS 2022:6: Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2024 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter

2022-09-20

MIGRFS 2022:9: Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att erhålla EU-blåkort

2022-09-20

MIGRFS 2022:10: Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet vid uppehållstillstånd för au pair-arbete

2022-09-20

SKVFS 2022:4: Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2023

2022-08-23

SKVFS 2022:5: Skatteverkets föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2023 års allmänna fastighetstaxering

2022-08-23

LMFS 2022:3: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2022-08-16

HSLF-FS 2022:47: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2022-08-11

MIGRFS 2022:8: Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet vid anhöriginvandring

2022-07-20

MIGRFS 2022:7: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av MIGRFS föreskrifterna om inledande bistånd till utlänningar som 2022:7 Publicerade den ansökt om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 1 juli 2022 (MIGRFS 2022:6)

2022-07-02

FFS 2022:5: Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (2019:3) om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader

2022-07-02

FFS 2022:4: Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (2019:6) om personaltjänst

2022-07-02

HSLF-FS 2022:44: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verk­ samheter enligt SoL och LSS

2022-07-01

AFS 2021:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i från trycket Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna Utkom den 3 januari 2022 råd (AFS 2020:9) med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19

2022-07-01

AFS 2020:9 (konsoliderad tom. 2021:12-16): Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19 (AFS 2020:9)

2022-07-01

AFS 2022:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i AFS 2022:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd Utkom från trycket den 4 april 2022 (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

2022-07-01

FFS 2022:3: Försvarsmaktens föreskrifter om skyddsobjekt och skyddsvakter

2022-06-24

FFS 2022:2: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän

2022-06-24

HSLF-FS 2022:39: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

2022-06-23

FFFS 2022:12: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer

2022-06-23

FFFS 2022:13: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

2022-06-23

FFFS 2022:14: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2022-06-23

FFFS 2022:15: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2022-06-23

FFFS 2022:16: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

2022-06-23

HSLF-FS 2022:37: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

2022-06-14

HSLF-FS 2022:36: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2019:14) om villkor för avgiftsfri screening

2022-06-11

HSLF-FS 2022:34: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död

2022-06-09

SKVFS 2022:3: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:29) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2022 vid värdering av bilförmån

2022-05-31

HSLF-FS 2022:27: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin

2022-05-26

FFFS 2022:10: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2022-05-26

FFFS 2022:11: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2022-05-26

MIGRFS 2022:6: Migrationsverkets föreskrifter om inledande bistånd till utlänningar som ansökt om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd

2022-05-21

MIGRFS 2022:5: Migrationsverkets föreskrifter om mottagande av asylsökande m.fl.

2022-04-15

KVFS 2022:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder

2022-04-12

MSBFS 2022:2: (Titel saknas)

2022-04-05

LMFS 2022:1: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2022-03-29

LMFS 2022:2: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2021:5) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2022-03-29

FFS 2022:1: Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning inom Försvarsmakten

2022-03-26

MIGRFS 2022:4: Migrationsverkets föreskrifter om fastställande av formulär i medborgarskapsärenden rörande medborgarskapsförklaring enligt 21 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

2022-03-23

MIGRFS 2022:3: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och som undantas från kravet på arbetstillstånd

2022-03-16

FFFS 2022:6: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer

2022-03-16

FFFS 2022:7: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

2022-03-16

FFFS 2022:8: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

2022-03-16

FFFS 2022:9: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag

2022-03-16

HSLF-FS 2022:20: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket

2022-03-15

SKVFS 2022:2: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2022

2022-03-15

MSBFS 2022:1: (Titel saknas)

2022-03-10

FFFS 2022:2: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

2022-02-24

FFFS 2022:3: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2022-02-24

FFFS 2022:4: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2022-02-24

FFFS 2022:5: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

2022-02-24

PMFS 2022:5: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilt tjänstekort

2022-02-19

SKVFS 2022:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:3) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2021

2022-02-15

PMFS 2022:1: Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd

2022-02-08

SOSFS 2014:2 (konsoliderad tom. 2021:108): Senaste versionen av SOSFS 2014:2 Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning; - Socialstyrelsen

2022-02-02

FFFS 2022:1: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

2022-01-27

HSLF-FS 2022:3: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

2022-01-25

HSLF-FS 2021:107 Socialstyrelsens kungörelse om ändring i allmänna råden (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre;: (Titel saknas)

2022-01-19

HSLF-FS 2021:108 Socialstyrelsens kungörelse om ändring i allmänna råden (SOSFS 2014:2) om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning;: (Titel saknas)

2022-01-19

HSLF-FS 2021:99: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler

2022-01-13

HSLF-FS 2021:100: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m

2022-01-13

HSLF-FS 2021:106: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder

2022-01-05

PMFS 2021:6: Föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2020:15) om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

2021-12-31

PMFS 2021:4: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elchockvapen

2021-12-31

PMFS 2021:5: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om störsändning i Polismyndighetens verksamhet till skydd mot obemannade luftfartyg

2021-12-31

LMFS 2021:6: Lantmäteriets föreskrifter om digital ansökan och anmälan till samfällighetsföreningsregistret Beslutade den 16 december 2021 Med stöd av 15 § förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m. föreskriver Lantmäteriet följande. Inledande bestämmelser 1§ Dessa föreskrifter tillämpas vid digital ansökan och anmälan i ärenden om registrering i samfällighetsföreningsregistret enligt 25, 26, 28, 29 och 39 §§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Föreskrifterna tillämpas också vid förfaranden enligt 5–6 b §§ förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m. Föreskrifterna tillämpas inte för ansökan om registrering enligt 26 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, om ansökan görs av den som hållit sammanträde för bildande av föreningen enligt 20 § andra stycket andra meningen eller 20 a § andra stycket lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Definitioner 2§ I dessa föreskrifter förstås med 1. Elektronisk handling: Upptagning för automatiserad behandling som utfärdaren har gett ett slutligt innehåll. 2. E-legitimation: Identitetshandling i elektronisk form, som används för legitimering och underskrift vid elektronisk kommunikation. 3. Elektronisk underskrift: En för Lantmäteriet tekniskt verifierbar avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. 4. Elektroniskt original: Elektronisk handling som har försetts med en elektronisk utställarangivelse så att handlingens äkthet kan kontrolleras genom ett tekniskt förfarande. 5. Elektronisk kopia: Elektronisk avbild av ett pappersoriginal eller ett elektroniskt original som avses visa både texten i originalet, originalets utseende och andra betydelsebärande element, t.ex. bilder som ingår som en del i framställningen. 6. Bestyrkt elektronisk kopia: Elektronisk kopia som försetts med en elektronisk underskrift eller motsvarande form av bevis om att kopian överensstämmer med originalet. 7. Mottagningstjänst: E-tjänst på Lantmäteriets webbplats www.lantmateriet.se för sådan digital ansökan och anmälan som avses i 1 § som sedan vidarebefordrar handlingarna till Lantmäteriets mottagningsställe. Legitimering och elektroniska underskrifter 3§ Vid digital ansökan och anmälan till samfällighetsföreningsregistret ska användaren, om inget annat anges, legitimera sig genom sådan e-legitimation som anges i 2 § och som vid tidpunkten för ärendets ingivande godtas i Lantmäteriets mottagningstjänst.

2021-12-31

HSLF-FS 2021:89: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap

2021-12-23

RA-FS 2021:8: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2021:6) om gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar som är generiska för styr-, stöd- och kärnverksamheter

2021-12-22

SKVFS 2021:31: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

2021-12-21

SKVFS 2021:30: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

2021-12-21

SKVFS 2021:29: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2022 vid värdering av bilförmån

2021-12-21

FFFS 2021:37: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2021-12-16

FFFS 2021:36: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

2021-12-15

SKVFS 2021:25: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2022

2021-12-07

SKVFS 2021:24: Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2022

2021-12-07

SKVFS 2021:23: Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2022

2021-12-07

SKVFS 2021:22: Skatteverkets föreskrifter om slutlig public service-avgift för kalenderåret 2020

2021-12-07

SKVFS 2021:28: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2022

2021-12-07

SKVFS 2021:27: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2022

2021-12-07

SKVFS 2021:26: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2022

2021-12-07

HSLF-FS 2021:83: Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 20221

2021-12-03

SKVFS 2021:19: Skatteverkets föreskrifter om digital bekräftelse av föräldraskap

2021-11-30

SKVFS 2021:21: Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:37) om skatt på annonser och reklam

2021-11-30

SKVFS 2021:20: Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2022 och 2023 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser lotterier och skicklighetsspel på en offentlig nöjestillställning

2021-11-30

SKVFS 2021:18: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister

2021-11-25

SKVFS 2021:17: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister

2021-11-24

SKVFS 2021:16: Skatteverkets föreskrifter om standardexport av data i journalminne från kassaregister

2021-11-24

SKVFS 2021:15: Skatteverkets föreskrifter om konto- och värdefackssystem

2021-11-24

RGKFS 2021:3: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

2021-11-24

MSBFS 2021:6: Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2020:9) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021)

2021-11-23

MSBFS 2021:7: Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2020:10) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2021)

2021-11-23

LMFS 2021:4: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för tjänsteexport

2021-11-20

LMFS 2021:5: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2021-11-20

MSBFS 2021:8: (Titel saknas)

2021-11-19

RIFS 2021:2: Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

2021-11-18

RIFS 2021:1: Revisorsinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2021-11-18

FFFS 2021:33: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2021-11-17

FFFS 2021:34: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2021-11-17

FFFS 2021:35: Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:1) om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

2021-11-17

HSLF-FS 2020:46 (konsoliderad tom. 2021:78): Senaste versionen av HSLF-FS 2020:46 om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin; - Socialstyrelsen

2021-11-09

HSLF-FS 2021:78: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin

2021-11-04

SKVFS 2021:14: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2021 vid värdering av bilförmån

2021-11-02