Samtliga föreskrifter

RA-FS 2019:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om återlämnande eller gallring av handlingar inom löneoch personaladministrativ verksamhet

2019-03-21

EIFS 2019:3: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler

2019-03-20

EIFS 2019:4: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram

2019-03-20

HSLF-FS 2019:5: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2019-03-16

HSLF-FS 2015:31: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättspsykiatrisk undersökning

2019-03-14

HSLF-FS 2019:3: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:31) om rättspsykiatrisk undersökning

2019-03-10

HSLF-FS 2019:2: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:12) om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

2019-03-10

SKVFS 2019:2: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2019

2019-03-06

FFS 2019:2: Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd

2019-03-06

MYHFS 2019:3: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökningsdatum för att ingå i yrkeshögskolan samt ansökning om statsbidrag, särskilda medel eller rätt att ta ut studerandeavgifter

2019-02-23

MYHFS 2019:2: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

2019-02-16

MIGRFS 2019:02: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft

2019-02-13

NFS 2019:1: av Naturvårdsverkets allmänna råd 93:10 Fiskodling Planering, tillstånd, tillsyn

2019-02-07

MYHFS 2019:1: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet

2019-02-06

SKVFS 2019:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:3) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2018

2019-02-05

MPRTFS 2019:3: (Titel saknas)

2019-02-05

EIFS 2019:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag

2019-01-26

EIFS 2019:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag

2019-01-26

MIGRFS 2019:1: Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att erhålla EU-blåkort

2019-01-12

HSLF-FS 2019:1: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2019-01-11

SJVFS 2018:45: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde

2018-12-28

HSLF-FS 2018:53: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

2018-12-22

LMFS 2018:4: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2018-12-22

LMFS 2018:5: Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2018-12-22

LMFS 2018:6: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2018-12-22

FFS 2018:8: Försvarsinspektören för hälsa och miljös föreskrifter om avsteg från tilllämpningen av vissa föreskrifter i 15 kap. miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall

2018-12-22

SJVFS 2018:41: Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av hästdjur till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna samt Norge

2018-12-20

SJVFS 2018:42: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av hästdjur

2018-12-20

KOVFS 2018:3: Konsumentverkets allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp1

2018-12-20

ELSÄK-FS 2018:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2018:1) om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk

2018-12-20

HSLF-FS 2018:67: Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 20191

2018-12-19

SKVFS 2018:27: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån

2018-12-19

SKVFS 2018:29: Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister

2018-12-19

SKVFS 2018:28: Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2019 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser lotterier och skicklighetsspel på en offentlig nöjestillställning

2018-12-19

RSFS 2001:26: Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i renskötsel att tillämpas vid 2002 års taxering;1

2018-12-19

RA-FS 2018:12: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets allmänna råd (RA-FS 1997:5) om registrering

2018-12-19

RA-FS 2018:11: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa allmänna råd för kommuner och landsting

2018-12-19

RA-FS 2018:10: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.

2018-12-19

MSBFS 2018:9: (Titel saknas)

2018-12-19

MSBFS 2018:10: (Titel saknas)

2018-12-19

MSBFS 2018:11: (Titel saknas)

2018-12-19

MSBFS 2018:12: Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor

2018-12-19

MSBFS 2018:13: ANE regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:3) om hantering av explosiva varor. 2 § Denna författning tillämpas på emulsioner, suspensioner och geler som innehåller minst 60 viktprocent ammoniumnitrat och mer än 1 viktprocent brännbara ämnen. Detta innefattar produkter som godkänts för transport under UN-nummer 3375 enligt ADR-S. Författningen tillämpas inte på sådana blandningar som är explosiva varor enligt 3 kap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor. Varor som omfattas av denna författning är brandreaktiva varor enligt 3 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 1

2018-12-19

SKVFS 2018:26: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2019

2018-12-14

SKVFS 2018:23: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2019

2018-12-14

SKVFS 2018:22: Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2019

2018-12-14

SKVFS 2018:25: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2019

2018-12-14

SKVFS 2018:24: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2019

2018-12-14

HSLF-FS 2018:66: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

2018-12-14

HSLF-FS 2018:65: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

2018-12-14

HSLF-FS 2018:64: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

2018-12-14

DVFS 2018:3: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt

2018-12-14

DVFS 2018:4: Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg

2018-12-14

DVFS 2018:5: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt

2018-12-14

DVFS 2018:6: Domstolsverkets föreskrifter om advokatberedskap

2018-12-14

DVFS 2018:7: Domstolsverkets föreskrifter om konkursförvaltartaxa

2018-12-14

DVFS 2018:8: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan

2018-12-14

DVFS 2018:9: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare om tolktaxa

2018-12-14

HSLF-FS 2018:62: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel

2018-12-13

HSLF-FS 2018:63: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel

2018-12-13

SKVFS 2018:21: om upphävande av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:19) om vilka guldmynt som är att anse som investeringsguld

2018-12-12

HSLF-FS 2018:60: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel

2018-12-12

HSLF-FS 2018:61: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel

2018-12-12

KFMFS 2018:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning under år 20191

2018-12-12

FFFS 2018:21: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument

2018-12-12

FFFS 2018:22: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:8) om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument

2018-12-12

FFFS 2018:23: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

2018-12-12

FFFS 2018:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad

2018-12-12

HSLF-FS 2018:52: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.

2018-12-11

HSLF-FS 2018:51: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.

2018-12-11

HSLF-FS 2018:50: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler

2018-12-11

SKVFS 2018:16: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:13) om skyldighet att lämna kontrolluppgift

2018-12-11

SKVFS 2018:18: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

2018-12-11

SKVFS 2018:17: Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att i en skattedeklaration ange utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande och medborgarskap

2018-12-11

SKVFS 2018:19: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

2018-12-11

SKVFS 2018:20: Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2019

2018-12-11

KVFS 2018:6: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte

2018-12-11

KVFS 2018:5: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

2018-12-11

HSLF-FS 2018:49: Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:15) Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen URBAN LINDBERG

2018-12-08

HSLF-FS 2018:48: Socialstyrelsens föreskrifter om nationell högspecialiserad vård

2018-12-08

MYHFS 2018:5: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning instrument- och steriltekniker

2018-12-07

NFS 2018:12: av Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser

2018-12-06

EIFS 2018:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer

2018-12-06

NFS 2018:11: Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:11) om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar

2018-12-05

FFS 2018:7: Försvarsmaktens föreskrifter om befordran och konstituering

2018-12-04

AFS 2018:10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning

2018-11-29

SJVFS 2018:36: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:22) om ansökan om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt

2018-11-27

FFS 2018:6: Försvarsmaktens föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2018:3) med instruktion för överkommendanten och kommendanten i Stockholm

2018-11-24

RA-FS 2018:9: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RAFS 2013:3) och allmänna råd om arkiv hos kommittéer under regeringen

2018-11-21

RA-FS 2018:8: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RAFS 2013:2) och allmänna råd om analoga ljud- och videoupptagningar på magnetband

2018-11-21

RA-FS 2018:7: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RAFS 2009:1) och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling)

2018-11-21

RA-FS 2018:3: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om återlämnande eller gallring av handlingar vid upphandling beslutade den 19 november 2018. Riksarkivet föreskriver följande med stöd av 11 § 4 och 12 § första stycket arkivförordningen (1991:446) samt 10 § förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. 1 kap. Omfattning och tillämpning 1§

2018-11-20

RA-FS 2018:6: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RAFS 2006:3) och allmänna råd om handlingar på ritfilm och reprografisk film

2018-11-20

RA-FS 2018:5: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RAFS 2006:2) och allmänna råd om handlingar på mikrofilm

2018-11-20

RA-FS 2018:4: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RAFS 2006:1) och allmänna råd om handlingar på papper

2018-11-20

RA-FS 2018:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RAFS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter

2018-11-20

FFFS 2018:18: Finansinspektionens föreskrifter om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information

2018-11-14

FFFS 2018:19: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

2018-11-14

FFFS 2018:20: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

2018-11-14

NFS 2018:9: Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av kungörelse med föreskrifter (SNFS 1992:7) om inbetalning av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider

2018-11-10

NFS 2018:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av kungörelse med föreskrifter (SNFS 1993:7) om hantering av brandsläckningsanordningar med halon m.m

2018-11-10

EIFS 2018:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information innan ett tidsbestämt avtal om leverans av el löper ut

2018-11-08

SKVFS 2018:15: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2019

2018-11-06

SKVFS 2018:14: Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2019

2018-11-06

SKVFS 2018:13: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån

2018-10-30

MSBFS 2018:7: (Titel saknas)

2018-10-29

MSBFS 2018:8: (Titel saknas)

2018-10-29

HSLF-FS 2018:44: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

2018-10-27

HSLF-FS 2018:43: Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel

2018-10-27

SKVFS 2018:12: Skatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i Skatteverkets beskattningsdatabas

2018-10-23

SJVFS 2018:33: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder

2018-10-23

SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur

2018-10-17

SJVFS 2018:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, får och getter som används till avel

2018-10-11

SKVFS 2018:11: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:14) om förenklad faktura enligt mervärdesskattelagen (1994:200)

2018-10-09

NFS 2018:7: (Titel saknas)

2018-10-05

SJVFS 2018:23: Statens jordbruksverks föreskrifter om rapportering av marknadspriser för vissa kategorier slaktkroppar och levande djur

2018-10-03

LMFS 2018:3: Lantmäteriets föreskrifter om kommuners och kommunala lantmäterimyndigheters personuppgiftsbehandling vid registreringsåtgärder i fastighetsregistret

2018-10-03

SKVFS 2018:10: Skatteverkets föreskrifter om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter

2018-10-02

NFS 2018:8: (Titel saknas)

2018-09-29

MIGRFS 2018:8: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 2004:2) med bemyndigande för Sveriges ambassad i Canberra att bevilja uppehålls- och arbetstillstånd (ferietillstånd) för medborgare i Australien och Nya Zeeland

2018-09-19

FFFS 2018:16: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag

2018-09-19

DVFS 2018:2: Domstolsverkets föreskrifter om allmän domstols rapportering i vissa mål och ärenden enligt föräldrabalken

2018-09-19

SKVFS 2018:9: Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2020 års förenklade fastighetstaxering av lantbruksenheter

2018-09-18

DVFS 2018:1: Domstolsverkets föreskrifter om allmän domstols rapportering enligt förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

2018-09-18

HSLF-FS 2018:37: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel

2018-09-04

NFS 2018:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2018:3) om användande av fångstredskap

2018-08-29

SKVFS 2018:7: Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2019

2018-08-21

SKVFS 2018:8: Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter vid 2019 års allmänna fastighetstaxering

2018-08-21

SOSFS 2012:14 (konsoliderad tom. 2018:20): Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation

2018-08-19

SOSFS 2015:8 (konsoliderad tom. 2018:21): Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

2018-08-19

SOSFS 2013:1 (konsoliderad tom. 2017:10): Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd

2018-08-19

DVFS 2016:2: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) [1] för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

2018-08-19

FFFS 2017:23: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad

2018-08-19

SOSFS 2011:11 (konsoliderad tom. 2013:25): Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

2018-08-19

SOSFS 2012:17 (konsoliderad tom. 2017:11): Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:17) om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

2018-08-19

SOSFS 2013:22 (konsoliderad tom. 2017:9): Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap

2018-08-19

SOSFS 2013:35 (konsoliderad tom. 2016:91): Senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:35) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister

2018-08-19

SOSFS 2014:4 (konsoliderad tom. 2017:8): Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer

2018-08-19

SOSFS 2014:10 (konsoliderad tom. 2017:7): Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring

2018-08-19

SOSFS 2014:5 (konsoliderad tom. 2018:24): Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

2018-08-19

SOSFS 2014:7 (konsoliderad tom. 2016:24): Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:7) om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

2018-08-19

SOSFS 2015:10 (konsoliderad tom. 2017:6): Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg

2018-08-19

SvKFS 2012:1: Föreskrifter om ändring i Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd (SvKFS 2001:1) om utrustning för förbrukningsfrånkoppling

2018-08-18

SvKFS 2013:2: Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap

2018-08-18

SvKFS 2014:1: Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om konsekvensutredning enligt 2 § förordning (2014:214) om dammsäkerhet

2018-08-18

SvKFS 2013:1: Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd

2018-08-18

SvKFS 2005:2: Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar1

2018-08-18

SvKFS 2001:1: Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om utrustning för förbruknings1, frånkoppling1. Beslutade den 11 december 2001. Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) föreskriver med stöd av 16 § förordningen (1994:1806) om systemansvar att följande skall gälla för innehavare av elektriska anläggningar för överföring av el och innehavare av elektriska anläggningar bestående av elpanna eller värmepump med en eleffekt lika med eller högre än 5 MW. Definitioner 1 § I denna författning avses med Elnät

2018-08-18

STFS 2007:1: Föreskrifter om utformning och registrering av renmärken

2018-08-18

STFS 2007:2: Föreskrifter om renräkning, renlängd och företagsregister för rennäringen

2018-08-18

STFS 2007:3: Föreskrifter om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel

2018-08-18

STFS 2007:10: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött

2018-08-18

STFS 2007:6: Föreskrifter om ersättning för kostnader för medling vid tvister om skador på grund av renbetning på åkermark

2018-08-18

STFS 2007:5: Föreskrifter om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan

2018-08-18

STFS 2007:9: Föreskrifter om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar

2018-08-18

STFS 2007:8: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur‐ och kulturmiljöer i renskötselområdet

2018-08-18

STFS 2008:1: Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i samiska

2018-08-18

STFS 2007:4: Föreskrifter om särskilt pristillägg på renkött

2018-08-18

STFS 2008:2: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

2018-08-18

STFS 2008:3: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

2018-08-18

STFS 2008:4: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött

2018-08-18

STFS 2007:7: Sametingets föreskrifter om miljöersättning till Utkom från trycket

2018-08-18

STFS 2009:1: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:5) om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan

2018-08-18

STFS 2009:2: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar

2018-08-18

STFS 2009:3: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

2018-08-18

STFS 2009:4: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött

2018-08-18

STFS 2010:1: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött

2018-08-18

STFS 2010:2: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

2018-08-18

STFS 2012:1: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

2018-08-18

STFS 2012:2: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

2018-08-18

STFS 2013:1: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött

2018-08-18

STFS 2013:3: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

2018-08-18

STFS 2013:2: Föreskrifter ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar

2018-08-18

STFS 2016:1: Sametingets föreskrifter (STFS 2016:1) om katastrofskadeskydd

2018-08-18

STFS 2017:1: Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i samiska beslutade den 4 oktober 2017

2018-08-18

STFS 2018:1: Föreskrifter om partistöd

2018-08-18

HSLF-FS 2018:39: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

2018-08-18

HSLF-FS 2018:38: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m.

2018-08-18

HSLF-FS 2018:22: Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 2018:22 (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling Utkom från trycket den 9 maj 2018 av personuppgifter i hälso- och sjukvården

2018-08-18

HSLF-FS 2018:13: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga

2018-08-18

HSLF-FS 2018:12: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:30) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd

2018-08-18

HSLF-FS 2018:10: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

2018-08-18

HSLF-FS 2017:25: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2004:11) om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m.

2018-08-18

HSLF-FS 2017:8: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer

2018-08-18

HSLF-FS 2017:40: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete

2018-08-18

HSLF-FS 2017:4: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

2018-08-18