Samtliga föreskrifter

AFS 2020:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från sjukdomen covid-19

2020-03-19

PMFS 2020:3: Polismyndighetens föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2020-03-17

PMFS 2020:4: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tjänstekort

2020-03-17

FFFS 2020:2: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

2020-03-17

MYHFS 2020:2: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökningsdatum för att ingå i yrkeshögskolan samt ansökning om statsbidrag, särskilda medel eller rätt att ta ut studerandeavgifter

2020-03-12

SKVFS 2020:2: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2020

2020-03-10

KOVFS 2020:2: (Titel saknas)

2020-03-05

EIFS 2020:1: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare

2020-03-05

PMFS 2020:1: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av kontaktförbud med elektronisk övervakning

2020-03-03

LMFS 2020:1: Lantmäteriets föreskrifter om kommuners personuppgiftsbehandling vid registreringsåtgärder i lägenhetsregistret

2020-03-03

LMFS 2020:2: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2019:4) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2020-03-03

KVFS 2019:11: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2019:11) om OC-spray

2020-03-03

MYHFS 2020:3: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning tandsköterska

2020-02-29

FFFS 2020:1: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2020-02-20

MYHFS 2020:1: Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

2020-02-19

SKVFS 2020:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2019

2020-02-18

MIGRFS 2020:1: Migrationsverkets föreskrifter om vad som avses med att aktivt delta i en utbildning enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

2020-02-01

NFS 2020:1: av Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken)

2020-01-30

PMFS 2020:2: Föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2015:5, FAP 272-2) om gränsövergångsställen

2020-01-28

PMFS 2019:10: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

2020-01-17

PMFS 2019:9: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om PMFS 2019:9 försöksverksamhet med elchockvapen

2020-01-17

SIFS 2019:2: Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2020-01-15

SIFS 2019:3: Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn

2020-01-15

RSFS 2003:39: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:39) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2004 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 samt fr.o.m. 2005 års taxering

2020-01-13

LMFS 2019:3: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1) om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

2020-01-13

LMFS 2019:5: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2020-01-13

RSFS 1985:20: Riksskatteverkets föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

2020-01-12

RSFS 1998:8: (Titel saknas)

2020-01-12

RSFS 1998:9: (Titel saknas)

2020-01-12

RSFS 1998:10: (Titel saknas)

2020-01-12

RSFS 1996:8: Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:8) om märkning av vissa oljeprodukter enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi

2020-01-12

RSFS 1996:14: Riksskatteverkets föreskrifter om inbetalning av särskild avgift enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi

2020-01-12

RSFS 1996:10: Riksskatteverkets föreskrifter om märkning av cigarettförpackningar enligt 4 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt

2020-01-12

RSFS 1996:6: Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av hur stor del av lönefordran som skall vara skyddad mot arbetsgivares kvittning

2020-01-12

RSFS 1997:5: Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

2020-01-12

RSFS 1998:11: (Titel saknas)

2020-01-12

RSFS 1998:12: (Titel saknas)

2020-01-12

RSFS 1999:8: (Titel saknas)

2020-01-12

RSFS 2000:25: (Titel saknas)

2020-01-12

RSFS 2000:24: (Titel saknas)

2020-01-12

RSFS 2000:11: (Titel saknas)

2020-01-12

RSFS 2000:23: (Titel saknas)

2020-01-12

RSFS 2000:12: Riksskatteverkets föreskrifter om förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror mellan Sverige och Danmark

2020-01-12

RSFS 2001:7: Riksskatteverkets föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker

2020-01-12

RSFS 2001:23: Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil av årsmodell 1992-2001 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2002 och fr.o.m. 2003 års taxering

2020-01-12

RSFS 2002:20: Skatteverkets föreskrifter om förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror mellan Sverige och Finland

2020-01-12

RSFS 2002:37: Riksskatteverkets föreskrifter om skatt på annonser och reklam

2020-01-12

RSFS 2002:29: Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2002 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering

2020-01-12

RSFS 2002:13: Riksskatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas enligt 2 kap. 3 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

2020-01-12

RSFS 2003:31: Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2002:32) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering

2020-01-12

RSFS 2003:16: Riksskatteverkets föreskrifter om innehållet i sammandrag av kontrolluppgifter

2020-01-12

RSFS 2003:27: Skatteverkets föreskrifter om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter

2020-01-12

RSFS 2003:18: Skatteverkets föreskrifter om indelning i avgasklasser vid beräkning av vägavgift

2020-01-12

RSFS 2003:45: Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

2020-01-12

SKVFS 2004:36: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:36) om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2006

2020-01-12

SKVFS 2004:31: Skatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter i folkbokföringsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst

2020-01-12

SKVFS 2004:19: (Titel saknas)

2020-01-12

SKVFS 2005:14: Skatteverkets föreskrifter om förenklad faktura enligt mervärdesskattelagen (1994:200)

2020-01-12

SKVFS 2005:16: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:38) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering;1

2020-01-12

SKVFS 2005:15: Skatteverkets föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

2020-01-12

SKVFS 2005:10: Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

2020-01-12

SKVFS 2006:30: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2007 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering;1

2020-01-12

SKVFS 2006:2: Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattedeklaration

2020-01-12

SKVFS 2006:25: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:28) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2006 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2006:14: Skatteverkets föreskrifter om värdeområdenas geografiska omfattning att tillämpas från och med 2007 års fastighetstaxering

2020-01-12

SKVFS 2006:4: Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Företagsregistrering

2020-01-12

SKVFS 2006:3: Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattejämkning

2020-01-12

SKVFS 2006:11: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:2) om e-tjänsten Skattedeklaration

2020-01-12

SKVFS 2006:21: Skatteverkets föreskrifter om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital

2020-01-12

SKVFS 2006:5: Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattekonto

2020-01-12

SKVFS 2006:22: Skatteverkets föreskrifter om personalliggare

2020-01-12

SKVFS 2006:13: Skatteverkets föreskrifter om värderingen vid allmän fastighetstaxering av hyreshus-, industri- och elproduktionsenheter 2007 m.m.

2020-01-12

SKVFS 2006:7: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2007 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2007 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2006:19: Skatteverkets föreskrifter om inlämnande av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form

2020-01-12

SKVFS 2006:18: Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattebesked

2020-01-12

SKVFS 2007:10: Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Fastighetsdeklaration vid förenklad fastighetstaxering av lantbruksenheter 2008 och särskild fastighetstaxering av småhusenheter 2008

2020-01-12

SKVFS 2007:1: Skatteverkets föreskrifter om dokumentation av prissättning mellan företag i intressegemenskap

2020-01-12

SKVFS 2007:26: Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst när sjöinkomsten utgör engångsbelopp för beskattningsåret 2008

2020-01-12

SKVFS 2007:27: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2008

2020-01-12

SKVFS 2007:3: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2008 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2008 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2007:28: Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital

2020-01-12

SKVFS 2007:2: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:31) om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2007;1

2020-01-12

SKVFS 2007:29: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:21) om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital

2020-01-12

SKVFS 2007:5: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:7) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2007 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2007 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2007:22: Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2008

2020-01-12

SKVFS 2007:4: Skatteverkets föreskrifter om upphävande av två av Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag

2020-01-12

SKVFS 2007:23: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2008 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt fr.o.m. 2009 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2007:7: Skatteverkets föreskrifter om värderingen vid förenklad fastighetstaxering av lantbruksenheter 2008

2020-01-12

SKVFS 2007:24: Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från engångsbelopp för beskattningsåret 2008

2020-01-12

SKVFS 2007:25: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2008

2020-01-12

SKVFS 2007:6: Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2009 års allmänna fastighetstaxering av småhusenheter

2020-01-12

SKVFS 2007:9: Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2008;1

2020-01-12

SKVFS 2007:8: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:30) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2007 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering;1

2020-01-12

SKVFS 2007:20: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk att tillämpas vid 2008 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2007:21: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

2020-01-12

SKVFS 2007:15: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2008 och vid 2009 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2007:16: Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2008

2020-01-12

SKVFS 2007:17: (Titel saknas)

2020-01-12

SKVFS 2007:18: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:30) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2007 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2007:11: Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten A-skattsedel

2020-01-12

SKVFS 2007:12: Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

2020-01-12

SKVFS 2007:13: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:14) om förenklad faktura enligt mervärdesskattelagen (1994:200);1

2020-01-12

SKVFS 2007:14: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:10) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

2020-01-12

SKVFS 2007:19: Skatteverkets föreskrifter om vid vilka tillfällen särskilt tjänstekort får användas av Skatteverkets fältpersonal

2020-01-12

SKVFS 2008:20: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

2020-01-12

SKVFS 2008:21: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2009 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2009 samt fr.o.m. 2010 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2008:10: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:10) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

2020-01-12

SKVFS 2008:22: Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

2020-01-12

SKVFS 2008:11: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2009 och vid 2010 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2008:16: Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från engångsbelopp för beskattningsåret 2009

2020-01-12

SKVFS 2008:17: Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2009

2020-01-12

SKVFS 2008:2: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2009 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2009 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2008:18: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2008 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt fr.o.m. 2009 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2008:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:3) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2008 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2008 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2008:19: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

2020-01-12

SKVFS 2008:4: Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2009 och senare års fastighetstaxeringar

2020-01-12

SKVFS 2008:23: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:28) om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital

2020-01-12

SKVFS 2008:12: Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2009

2020-01-12

SKVFS 2008:3: Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration

2020-01-12

SKVFS 2008:24: Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

2020-01-12

SKVFS 2008:13: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2009

2020-01-12

SKVFS 2008:6: Skatteverkets föreskrifter om i vilken omfattning kontoutdrag ska skickas till den skattskyldige

2020-01-12

SKVFS 2008:14: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2009

2020-01-12

SKVFS 2008:5: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2008 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt fr.o.m. 2009 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2008:15: Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som utgör engångsbelopp för beskattningsåret 2009

2020-01-12

SKVFS 2008:8: Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2010 års förenklade fastighetstaxering av hyreshusenheter

2020-01-12

SKVFS 2008:7: Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2009

2020-01-12

SKVFS 2008:9: Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Fastighetsdeklaration vid allmän och förenklad fastighetstaxering

2020-01-12

SKVFS 2009:30: Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som utgör engångsbelopp för beskattningsåret 2010

2020-01-12

SKVFS 2009:34: Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Husarbete

2020-01-12

SKVFS 2009:12: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister

2020-01-12

SKVFS 2009:33: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2010 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2010 samt fr.o.m. 2011 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2009:11: Skatteverkets föreskrifter om ändring av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister

2020-01-12

SKVFS 2009:32: Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2010

2020-01-12

SKVFS 2009:10: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:19) om inlämnande av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form

2020-01-12

SKVFS 2009:31: Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från engångsbelopp för beskattningsåret 2010

2020-01-12

SKVFS 2009:27: Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2010

2020-01-12

SKVFS 2009:26: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2010 och vid 2011 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2009:1: Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister

2020-01-12

SKVFS 2009:25: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:21) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2009 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2009 samt fr.o.m. 2010 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2009:24: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:6) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2010 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2010 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2009:3: Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister

2020-01-12

SKVFS 2009:2: Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister

2020-01-12

SKVFS 2009:5: Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

2020-01-12

SKVFS 2009:29: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2010

2020-01-12

SKVFS 2009:4: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2009 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2009 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2009:28: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsår 2010

2020-01-12

SKVFS 2009:7: Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Fastighetsdeklaration

2020-01-12

SKVFS 2009:6: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2010 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2010 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2009:9: Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration 2

2020-01-12

SKVFS 2009:8: Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration 1

2020-01-12

SKVFS 2009:23: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:10) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

2020-01-12

SKVFS 2009:22: Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2011 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter

2020-01-12

SKVFS 2009:21: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister

2020-01-12

SKVFS 2009:20: Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister

2020-01-12

SKVFS 2009:38: Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning

2020-01-12

SKVFS 2009:16: Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter vid 2010 års och senare års fastighetstaxeringar

2020-01-12

SKVFS 2009:37: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

2020-01-12

SKVFS 2009:15: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:21) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2009 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2009 samt fr.o.m. 2010 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2009:14: Skatteverkets föreskrifter om identitetskort

2020-01-12

SKVFS 2009:36: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

2020-01-12

SKVFS 2009:35: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister

2020-01-12

SKVFS 2009:13: Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skattebetalningslagen

2020-01-12

SKVFS 2009:19: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:2) om e-tjänsten Skattedeklaration

2020-01-12

SKVFS 2009:18: Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2010

2020-01-12

SKVFS 2009:17: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:4) om e-tjänsten Företagsregistrering

2020-01-12

SKVFS 2010:12: Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2011 och vid 2012 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2010:11: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:33) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2010 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2010 samt fr.o.m. 2011 års taxering

2020-01-12

SKVFS 2010:14: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2011

2020-01-12

SKVFS 2010:13: Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2011

2020-01-12

SKVFS 2010:16: Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som utgör engångsbelopp för beskattningsåret 2011

2020-01-12

SKVFS 2010:15: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2011

2020-01-12

SKVFS 2010:18: Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2011

2020-01-12

SKVFS 2010:17: Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från engångsbelopp för beskattningsåret 2011

2020-01-12

SKVFS 2010:10: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:10) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

2020-01-12

SKVFS 2010:19: Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skattebetalningslagen

2020-01-12