Samtliga föreskrifter

NFS 2020:5: Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2020:5 om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande Utkom från trycket den 3 juli 2020 av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret

2020-07-02

NFS 2020:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall

2020-07-02

NFS 2020:7: Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

2020-07-02

NFS 2020:8: Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall

2020-07-02

MSBFS 2020:5: samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

2020-07-01

NFS 2020:4: av Naturvårdsverkets allmänna råd (AR 99:4) Biologisk återställning i kalkade vatten

2020-06-27

NFS 2020:3: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall

2020-06-26

LMFS 2020:3: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

2020-06-26

LMFS 2020:4: Föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2017:4) om digital ansökan i inskrivningsärenden

2020-06-26

LMFS 2020:5: Föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (2019:2) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation

2020-06-26

RA-FS 2020:1: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2019:1) om återlämnande eller gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet

2020-06-23

FFFS 2020:7: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2020-06-18

FFFS 2020:8: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser

2020-06-18

SJVFS 2020:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket

2020-06-16

HSLF-FS 2018:43 (konsoliderad tom. 2020:2): Senaste versionen av HSLF-FS 2018:43 om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel; - Socialstyrelsen

2020-06-03

PMFS 2020:12: Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av väktare med anledning av sjukdomen covid-19

2020-06-03

SKVFS 2020:3: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:21) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2020 vid värdering av bilförmån

2020-06-02

AFS 2020:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) och allmänna råd om smittrisker

2020-06-02

AFS 2018:4 (konsoliderad tom. 2020:04-06): Smittrisker (AFS 2018:4) - Arbetsmiljöverket

2020-06-02

SJVFS 2020:21: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård

2020-05-29

SJVFS 2020:22: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:8) om slakt och annan avlivning av djur

2020-05-29

SJVFS 2020:23: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:16) om uppfödning och hållande av pälsdjur

2020-05-29

SJVFS 2020:24: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:9) om behörigheter för djurhälsopersonal

2020-05-29

PMFS 2020:10: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om Polismyndighetens tillsyn över transporter av farligt gods

2020-05-28

PMFS 2020:9: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsbot

2020-05-28

MIGRFS 2020:05: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft

2020-05-26

MIGRFS 2020:06: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (10/2014) med bemyndigande för svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd för vissa studerande och för familjemedlemmar i vissa fall

2020-05-26

HSLF-FS 2020:24: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om fördelning av rättspsykiatriska undersökningar och läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. på undersökningsenheter

2020-05-20

FFFS 2020:5: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska grunder

2020-05-20

FFFS 2020:6: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2020-05-20

SJVFS 1994:26: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:46) om arealbidrag

2020-05-19

SJVFS 2008:57: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:4) om ersättning till sockerbetsodlare och maskinentreprenörer

2020-05-19

SJVFS 2019:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:44) om instruktion för Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

2020-05-19

SOSFS 1999:26 (konsoliderad tom. 2009:16): SOSFS 1999:26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2009:15: Socialstyrelsens föreskrifter om abort

2020-05-18

SOSFS 2009:15 (konsoliderad tom. 2011:21): SOSFS 2009:15 Socialstyrelsens föreskrifter om abort - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 1995:4 (konsoliderad tom. 2010:5): SOSFS 1995:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 1995:1 (konsoliderad tom. 2010:6): SOSFS 1995:1 Socialstyrelsens föreskrifter om kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2008:17 (konsoliderad tom. 2012:8): SOSFS 2008:17 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2008:21 (konsoliderad tom. 2017:18): SOSFS 2008:21 Socialstyrelsens föreskrifter om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2008:13 (konsoliderad tom. 2012:18): SOSFS 2008:13 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 1998:13 (konsoliderad tom. 2013:18): SOSFS 1998:13 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2011:5 (konsoliderad tom. 2013:16): SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2003:15 (konsoliderad tom. 2013:24): SOSFS 2003:15 Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 1999:19 (konsoliderad tom. 2013:21): SOSFS 1999:19 Rättsmedicinalverkets föreskrifter om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2011:11 (konsoliderad tom. 2013:25): Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

2020-05-18

SOSFS 2008:18 (konsoliderad tom. 2014:1): SOSFS 2008:18 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 1993:4 (konsoliderad tom. 2014:9): SOSFS 1993:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2001:8 (konsoliderad tom. 2015:2): SOSFS 2001:8 Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2005:10 (konsoliderad tom. 2016:52): SOSFS 2005:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2002:9: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

2020-05-18

SOSFS 2002:9 (konsoliderad tom. 2016:87): SOSFS 2002:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS - Socialstyrelsen

2020-05-18

HSLF-FS 2017:52: Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

2020-05-18

HSLF-FS 2017:44: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:2) om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap

2020-05-18

HSLF-FS 2017:46 Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 2012:4) om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge: (Titel saknas)

2020-05-18

HSLF-FS 2017:45: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:3) om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap

2020-05-18

HSLF-FS 2017:42 Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 2006:20) om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare: (Titel saknas)

2020-05-18

HSLF-FS 2017:43 Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 2008:8) om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption: (Titel saknas)

2020-05-18

SOSFS 2013:35 (konsoliderad tom. 2016:91): Senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:35) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister

2020-05-18

SOSFS 2007:2 (konsoliderad tom. 2017:2): SOSFS 2007:2 Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2004:11 (konsoliderad tom. 2017:25): SOSFS 2004:11 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2005:26 (konsoliderad tom. 2017:24): SOSFS 2005:26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2008:1 (konsoliderad tom. 2017:27): SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2013:22 (konsoliderad tom. 2017:9): Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap

2020-05-18

SOSFS 2015:10 (konsoliderad tom. 2017:6): Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg

2020-05-18

SOSFS 2012:17 (konsoliderad tom. 2017:11): Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:17) om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

2020-05-18

SOSFS 2014:4: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

2020-05-18

SOSFS 2014:4 (konsoliderad tom. 2017:8): Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer

2020-05-18

SOSFS 2013:1 (konsoliderad tom. 2017:10): Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd

2020-05-18

SOSFS 2006:9 (konsoliderad tom. 2017:20): SOSFS 2006:9 Socialstyrelsens föreskrifter om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2014:10 (konsoliderad tom. 2017:7): Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring

2020-05-18

SOSFS 2011:7: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling

2020-05-18

SOSFS 2011:7 (konsoliderad tom. 2017:26): SOSFS 2011:7 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2008:33: Socialstyrelsens föreskrifter om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning

2020-05-18

SOSFS 2008:33 (konsoliderad tom. 2017:17): SOSFS 2008:33 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2005:27 (konsoliderad tom. 2017:23): SOSFS 2005:27 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård - Socialstyrelsen

2020-05-18

HSLF-FS 2016:1: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

2020-05-18

HSLF-FS 2016:1 (konsoliderad tom. 2017:4): HSLF-FS 2016:1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2000:6 (konsoliderad tom. 2017:28): SOSFS 2000:6 Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare - Socialstyrelsen

2020-05-18

HSLF-FS 2015:15 (konsoliderad tom. 2017:56): HSLF-FS 2015:15 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2016:41 (konsoliderad tom. 2017:76): SOSFS 2016:41 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kompetenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel - Socialstyrelsen

2020-05-18

HSLF-FS 2017:80: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland

2020-05-18

SOSFS 2012:14 (konsoliderad tom. 2018:20): Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation

2020-05-18

HSLF-FS 2016:40: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

2020-05-18

SOSFS 2016:40 (konsoliderad tom. 2018:22): SOSFS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2009:29 (konsoliderad tom. 2018:17): SOSFS 2009:29 Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av blodkomponenter - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2009:28 (konsoliderad tom. 2018:16): SOSFS 2009:28 Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2002:11 (konsoliderad tom. 2018:15): SOSFS 2002:11 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2005:21 (konsoliderad tom. 2016:48): SOSFS 2005:21 Socialstyrelsens föreskrifter om kommunens skyldighet att lämna uppgifter om statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2016:86 (konsoliderad tom. 2018:14): SOSFS 2016:86 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning - Socialstyrelsen

2020-05-18

HSLF-FS 2015:30: Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd

2020-05-18

SOSFS 2015:30 (konsoliderad tom. 2018:12): SOSFS 2015:30 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd - Socialstyrelsen

2020-05-18

HSLF-FS 2016:3: Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga

2020-05-18

SOSFS 2016:3 (konsoliderad tom. 2018:13): SOSFS 2016:3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2011:9 (konsoliderad tom. 2018:10): SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2008:34 (konsoliderad tom. 2017:81): SOSFS 2008:34 Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2014:5 (konsoliderad tom. 2018:24): Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

2020-05-18

SOSFS 2009:10 (konsoliderad tom. 2018:38): SOSFS 2009:10 Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2009:31 (konsoliderad tom. 2018:51): SOSFS 2009:31 Socialstyrelsens föreskrifter om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. - Socialstyrelsen

2020-05-18

HSLF-FS 2016:19: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler

2020-05-18

HSLF-FS 2015:31 (konsoliderad tom. 2019:3): HSLF-FS 2015:31 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rättspsykiatrisk undersökning - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2009:12 (konsoliderad tom. 2019:2): SOSFS 2009:12 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. - Socialstyrelsen

2020-05-18

HSLF-FS 2019:12: Socialstyrelsens föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd till genetisk undersökning vid allmän hälsoundersökning

2020-05-18

HSLF-FS 2019:14: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om villkor för avgiftsfri screening

2020-05-18

HSLF-FS 2019:13: Socialstyrelsens föreskrifter om vilka sjukdomar som får spåras och diagnostiseras genom vävnadsprover i PKU-biobanken

2020-05-18

HSLF-FS 2019:11: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:79) om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

2020-05-18

HSLF-FS 2017:79 (konsoliderad tom. 2019:11): HSLF-FS 2017:79 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård - Socialstyrelsen

2020-05-18

HSLF-FS 2019:19: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

2020-05-18

HSLF-FS 2019:24: Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 20201

2020-05-18

HSLF-FS 2019:30: Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare

2020-05-18

HSLF-FS 2020:2: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel

2020-05-18

HSLF-FS 2020:3: Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare

2020-05-18

HSLF-FS 2019:25: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2012:11) om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende

2020-05-18

SOSFS 2012:11 (konsoliderad tom. 2019:25): SOSFS 2012:11 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem, stödboende och hem för vård eller boende - Socialstyrelsen

2020-05-18

HSLF-FS 2020:19: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

2020-05-18

HSLF-FS 2020:17: Socialstyrelsens allmänna råd HSLF-FS om tillämpningen av förordningen (2020:163) om 2020:17 tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer Utkom från trycket för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen den 24 april 2020 covid-19

2020-05-18

HSLF-FS 2020:18: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare

2020-05-18

SOSFS 1999:5 (konsoliderad tom. 2020:18): SOSFS 1999:5 Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare - Socialstyrelsen

2020-05-18

SOSFS 2015:8 (konsoliderad tom. 2018:21): Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

2020-05-18

SJVFS 2020:18: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter

2020-05-18

SJVFS 2020:19: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter

2020-05-18

SJVFS 2020:20: Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för privat lagring av jordbruksprodukter

2020-05-18

SJVFS 1995:120: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning till jordbruksföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan

2020-05-18

SJVFS 1995:121: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning till den som helt eller delvis försörjer sig på att fiska till husbehov eller för försäljning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan

2020-05-18

SJVFS 1996:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om veterinära kontroller m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen (EU)

2020-05-18

SJVFS 1996:99: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för kontroll av efterlevnaden av kvalitetsnormer för bananer

2020-05-18

SJVFS 1996:128: Statens jordbruksverks föreskrifter om prisåterbäring till pälsdjursuppfödning säsongen den 1 juli - 31 december 19941

2020-05-18

SJVFS 1996:149: Statens jordbruksverks föreskrifter om kalvslaktbidrag

2020-05-18

SJVFS 1996:152: Statens jordbruksverks föreskrifter om skogsodlingsmaterial

2020-05-18

SJVFS 1996:154: Statens jordbruksverks föreskrifter om ändring av namnet på vissa län i föreskrifter beslutade av Jordbruksverket eller dess föregångare

2020-05-18

SJVFS 1997:80: Statens jordbruksverks föreskrifter om uppgiftslämnande för statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter

2020-05-18

SJVFS 1997:129: Statens jordbruksverks föreskrifter om ändring av namnet på vissa län i föreskrifter beslutade av Jordbruksverket eller dess föregångare

2020-05-18

SJVFS 1998:6: Statens jordbruksverks föreskrifter om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

2020-05-18

SJVFS 1998:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av snittblommor av orkidéer (Orchidaceae) med ursprung i Thailand

2020-05-18

SJVFS 1998:119: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:25) om veterinära kontroller m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen (EU)

2020-05-18

SJVFS 1999:13: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:21) om bidrag för anläggning och skötsel av lövskog eller buskar på åkermark i slättområden

2020-05-18

SJVFS 2000:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:36) om godkännande av verksamhetsprogram för producentorganisationer inom marknaden för frukt och grönsaker

2020-05-18

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:3) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket: (Titel saknas)

2020-05-18

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:71) om utförsel av vattenbruksdjur till länder inom Euro-peiska unionen (EU) samt till Island och Norge: (Titel saknas)

2020-05-18

SJVFS 2000:157: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav

2020-05-18

SJVFS 2002:14: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:127) om klassificering av slaktkroppar

2020-05-18

SJVFS 2003:28: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:33) om användning av genetiskt modifierade djur

2020-05-18

SJVFS 2004:67: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:51) om prisrapportering avseende bananer importerade från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen

2020-05-18

SJVFS 2004:68: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:34) om prisrapportering av frukt och grönsaker importerade från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EU)

2020-05-18

SJVFS 2004:88: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:127) om klassificering av slaktkroppar

2020-05-18

SJVFS 2005:15: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge

2020-05-18

SJVFS 2005:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:10) om prisrapportering av mjölkprodukter

2020-05-18

SJVFS 2007:52: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:95) om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen

2020-05-18

SJVFS 2008:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon

2020-05-18

SJVFS 2010:64: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:88) om systemet med importoch exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

2020-05-18

SJVFS 2011:23: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:8) om utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge

2020-05-18

SJVFS 2012:21: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:70) om utförsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur till länder inom Europeiska unionen (EU)

2020-05-18

SJVFS 2016:27: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:34) om interventionsuppköp av skummjölkspulver

2020-05-18

SJVFS 2016:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

2020-05-18

SJVFS 1999:101: Statens jordbruksverks föreskrifter om zoonotiska sjukdomar

2020-05-18

SJVFS 1999:104: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av zoonoslagen (1999:658)

2020-05-18

SJVFS 1999:105: Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av epizootilagen (1999:657)

2020-05-18

SJVFS 2000:16: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av potatis (Solanum tuberosum L.) med ursprung i Egypten

2020-05-18

SJVFS 2000:71: Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa stöd från EG:s strukturfonder

2020-05-18

SJVFS 2000:72: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:112) om seminverksamhet med svin

2020-05-18

SJVFS 2000:111: Statens jordbruksverks föreskrifter om schablonersättning vid frivillig kassering av traditionella hönsburar i samband med beslut enligt zoonoslagen (1999:658)

2020-05-18

SJVFS 2001:60: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, nötkreatur, får, höns och kycklingar samt vallarealer

2020-05-18

Statens jordbruksverks notis om kungörandet av bekämpningsplaner mot flyghavre: (Titel saknas)

2020-05-18

SJVFS 2001:98: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av nötkreatur och svin

2020-05-18

SJVFS 2001:104: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:158) om agromonetärt kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar för tackbidrag och extra tackbidrag i mindre gynnade områden

2020-05-18

SJVFS 2002:12: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:114) om seminverksamhet med får och get

2020-05-18

SJVFS 2002:13: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:102) om agromonetärt kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar för arealersättningen

2020-05-18

SJVFS 2002:30: Statens jordbruksverks föreskrifter om LAG-gruppens handläggning av stödärenden inom gemenskaps initiativet Leader+

2020-05-18

SJVFS 2002:35: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:34) om agromonetärt kompensationsstöd på grund av växelkursförändringar för handjursbidrag, am- och dikobidrag och extensifie ringsbidrag för bidragsåret 2000

2020-05-18

SJVFS 2002:36: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, nötkreatur, får samt höns och kycklingar

2020-05-18

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistik undersökning av näringsidkares innehav av fruktträd: (Titel saknas)

2020-05-18

SJVFS 2002:82: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk under- Utkom från Weke”

2020-05-18

SJVFS 2002:90: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om genetiskt modifierade växter

2020-05-18

SJVFS 2002:92: Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöstöd

2020-05-18

SJVFS 2003:13: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning avseende strukturen i jordbruket

2020-05-18

SJVFS 2003:33: Statens jordbruksverks föreskrifter om tuberkulinundersökning av nötkreatur, svin, får, getter och kameldjur

2020-05-18

Statens jordbruksverks notis om kungörandet av bekämpningsplan mot flyghavre: (Titel saknas)

2020-05-18

SJVFS 2004:8: Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa skyddsåtgärder med anledning av aviär influensa i flera länder i Asien

2020-05-18

SJVFS 2004:19: Statens jordbruksverks föreskrifter om in- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

2020-05-18

SJVFS 2004:27: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar

2020-05-18

SJVFS 2005:53: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), och Norge

2020-05-18

SJVFS 2005:68: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge och, vad avser fiskprodukter, Island

2020-05-18

SJVFS 2005:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter

2020-05-18

SJVFS 2006:10: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar

2020-05-18

SJVFS 2006:40: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:19) om in- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

2020-05-18

SJVFS 2007:30: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge

2020-05-18

SJVFS 2007:31: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna, Norge och vad avser fiskprodukter, Island

2020-05-18