Samtliga föreskrifter

MSBFS 2023:3: (Titel saknas)

2023-12-02

MSBFS 2023:4: (Titel saknas)

2023-12-02

LMFS 2023:2: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2022:4) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2023-12-02

MSBFS 2023:2: (Titel saknas)

2023-11-11

SKVFS 2023:13: Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2024 och 2025 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser lotterier och skicklighetsspel på en offentlig nöjestillställning

2023-10-31

SKVFS 2023:11: Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2024

2023-10-24

SKVFS 2023:12: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:34) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 vid värdering av bilförmån

2023-10-24

RA-FS 2023:1: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2018:10) om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.

2023-10-21

MIGRFS 2023:10: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och som undantas från kravet på arbetstillstånd

2023-10-07

MIGRFS 2023:9: Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om handlingar som får godtas som pass

2023-09-23

SKVFS 2023:10: Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2025 års allmänna fastighetstaxering av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter samt täktmark

2023-09-19

AFS 2023:16: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2019:3) om medicinska kontroller i arbetslivet

2023-09-12

MIGRFS 2023:7: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft

2023-08-29

MIGRFS 2023:8: Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att få EU-blåkort

2023-08-29

SKVFS 2023:6: Skatteverkets föreskrifter om identitetskontroll vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer

2023-08-22

SKVFS 2023:8: Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2024

2023-08-22

SKVFS 2023:9: Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2024 års förenklade fastighetstaxering

2023-08-22

SKVFS 2023:5: Skatteverkets föreskrifter om identitetskontroll hos Skatteverket

2023-08-22

SKVFS 2023:7: Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen

2023-07-20

FFS 2023:11: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2010:2) om hemvärnet

2023-06-15

FFS 2023:10: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten

2023-06-15

SKVFS 2023:4: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:34) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 vid värdering av bilförmån

2023-05-30

RGKFS 2023:1: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution

2023-05-16

MSBFS 2023:1: (Titel saknas)

2023-05-10

RA-FS 2022:3: Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2013:3) om arkiv hos kommittéer under regeringen

2023-05-02

SKVFS 2023:1: Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen

2023-05-02

RSFS 2002:32: Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2002:32) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering

2023-05-02

MIGRFS 2023:4: Migrationsverkets föreskrifter om mottagande av asylsökande m.fl.

2023-04-12

MIGRFS 2023:3: Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter med bemyndigande för vissa svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd för besök

2023-04-07

SKVFS 2023:3: Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2023

2023-03-14

LMFS 2023:1: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2022:4) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2023-03-10

MIGRFS 2023:2: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och som undantas från kravet på arbetstillstånd

2023-03-07

MIGRFS 2023:01: Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet för studier inom högre utbildning

2023-03-01

SKVFS 2023:2: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2022

2023-02-14

FFS 2023:9: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (2022:3) om skyddsobjekt och skyddsvakter

2023-02-11

FFS 2023:8: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2020:1) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

2023-02-11

FFS 2023:7: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:3) om

2023-02-11

FFS 2023:6: (Titel saknas)

2023-02-11

FFS 2023:5: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2018:3) med

2023-02-11

FFS 2023:4: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (2007:1) om han- tering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition

2023-02-11

FFS 2023:3: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2002:7) om

2023-02-11

FFS 2023:2: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2000:4) om

2023-02-11

FFS 2023:1: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1995:19) om arvoden för auditörer inom Försvarsmakten

2023-02-11

RA-FS 2022:4: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter

2023-01-06

LMFS 2022:5: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter vid lantmäteriförrättningar1 Beslutade den 14 december 2022 Lantmäteriet föreskriver följande med stöd av 3, 6 och 13 §§ förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar. Allmänna bestämmelser 1§ Avgift enligt dessa föreskrifter ska betalas för en förrättning som handläggs av en lantmäterimyndighet, av en arbetstagare vid sådan myndighet eller av en särskild, av myndigheten förordnad, förrättningsman. 2§ Restid samt tid som går åt för sådant arbete för vilket avgift till fast belopp tas ut enligt 10 och 12 §§ ska inte debiteras med timtaxa. 3§ Avgift ska inte betalas för merarbete på grund av oriktigt förfarande, felmätning eller felräkning som har uppstått i förrättningen och förorsakats av lantmäterimyndigheten. Förskott 4§ Om det finns särskild anledning att befara att förrättningskostnaderna inte kommer att betalas får lantmäterimyndigheten besluta om förskott. Beslut om förskott ska antecknas på dagboksbladet. Tidredovisning 5§ Tid i ärende ska redovisas per påbörjad kvart. Uppgift om tiden och övriga uppgifter, vilka behövs som underlag för att ställa ut räkning, ska föras på varje ärende. Avgiftens storlek 6§ Avgift ska bestämmas med ett belopp per timme (timtaxa) efter den tid som förrättningslantmätare, kart- och mätningsingenjör samt biträdande handläggare behöver för handläggningen av förrättningen. Avgift ska betalas per påbörjad kvart med en fjärdedel av timtaxan. Timtaxan är för förrättningslantmätare 1 900 kronor per timme, för kart- och mätningsingenjör 1 700 kronor per timme och för biträdande handläggare 1 200 kronor per timme. Lantmäterimyndigheten kan besluta att chef eller annan med särskild kompetens ska ha en timtaxa om 1 700 kronor per timme. Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägare, utförs under kväll eller helg är timtaxan ordinarie timtaxa med tillägg av 300 kronor per timme måndag-torsdag efter klockan 18.00 respektive ordinarie timtaxa med tillägg av 600 kronor per timme fredag efter klockan 18.00 till och med söndag. 7§

2022-12-30

LMFS 2022:6: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2022:4) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2022-12-30

KOVFS 2022:2: Konsumentverkets föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2021:1) om information om enhetspriser för drivmedel

2022-12-21

KOVFS 2022:1: Konsumentverkets allmänna råd om ändring i Konsumentverkets allmänna råd (KOVFS 2018:3) om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp

2022-12-21

FFFS 2022:20: Finansinspektionens föreskrifter om en paneuropeisk privat pensionsprodukt

2022-12-21

FFFS 2022:21: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2022-12-21

FFFS 2022:22: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2022-12-21

FFFS 2022:23: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

2022-12-21

FFFS 2022:24: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

2022-12-21

FFFS 2022:25: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

2022-12-21

FFFS 2022:26: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

2022-12-21

FFFS 2022:27: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution

2022-12-21

SKVFS 2022:25: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

2022-12-20

SKVFS 2022:26: Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

2022-12-20

SKVFS 2022:27: Skatteverkets föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om alkoholskatt

2022-12-20

SKVFS 2022:28: Skatteverkets föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om skatt på energi

2022-12-20

SKVFS 2022:34: Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 vid värdering av bilförmån

2022-12-20

SKVFS 2022:32: Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om skatt på energi

2022-12-20

SKVFS 2022:33: Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:45) om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

2022-12-20

SKVFS 2022:30: Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om tobaksskatt

2022-12-20

SKVFS 2022:31: Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om alkoholskatt

2022-12-20

SKVFS 2022:23: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2023

2022-12-15

SKVFS 2022:24: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2023

2022-12-15

SKVFS 2022:21: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2023

2022-12-15

SKVFS 2022:22: Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2023

2022-12-15

SKVFS 2022:20: Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2023

2022-12-15

FFFS 2022:18: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2022-12-15

FFFS 2022:19: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2022-12-15

MIGRFS 2022:11: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft

2022-12-13

MSBFS 2022:3: (Titel saknas)

2022-12-09

MSBFS 2022:4: (Titel saknas)

2022-12-09

RGKFS 2022:2: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution

2022-12-08

RGKFS 2022:1: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

2022-12-08

SKVFS 2022:14: Skatteverkets föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik

2022-12-06

SKVFS 2022:15: Skatteverkets föreskrifter om märkning av cigarettförpackningar

2022-12-06

SKVFS 2022:12: Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi

2022-12-06

SKVFS 2022:18: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:8) om förfarandet vid märkning och färgning av oljeprodukter

2022-12-06

SKVFS 2022:19: Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:13) om hantering av förenklade ledsagardokument enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi

2022-12-06

SKVFS 2022:16: Skatteverkets föreskrifter om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter

2022-12-06

SKVFS 2022:17: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:12) om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

2022-12-06

SKVFS 2022:10: Skatteverkets föreskrifter om slutlig public service-avgift för kalenderåret 2021

2022-12-06

SKVFS 2022:11: Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2023

2022-12-06

LMFS 2022:4: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

2022-12-06

RA-FS 2022:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2021:7) om gallring av handlingar inom stödverksamheter

2022-11-23

RA-FS 2022:1: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2021:6) om gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar som är generiska för styr-, stöd- och kärnverksamheter

2022-11-23

AFS 2022:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2019:3) om medicinska kontroller i arbetslivet

2022-11-23

AFS 2022:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i AFS 2022:4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2022 (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker

2022-11-23

FFFS 2022:17: Finansinspektionens föreskrifter om säkerhetsskydd

2022-10-26

SKVFS 2022:7: Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2023

2022-10-25

SKVFS 2022:8: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:29) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2022 vid värdering av bilförmån

2022-10-25

SKVFS 2022:9: Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen

2022-10-25

KVFS 2022:3: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder

2022-10-01

KVFS 2022:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

2022-10-01

KVFS 2022:4: Föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens KVFS 2022:4 föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) FARK Fängelse Utkom från trycket den om fängelse 7 oktober 2022

2022-10-01

KVFS 2022:5: Föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens KVFS 2022:5 föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) FARK Häkte Utkom från trycket den om häkte 7 oktober 2022

2022-10-01

SKVFS 2022:6: Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2024 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter

2022-09-20