Inaktuell version

Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
SFS 1984 i lydelse enligt SFS 2004:777
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Stämpelskatt skall erläggas till staten enligt denna lag för förvärv av fast egendom och tomträtter samt vid beviljande av inteckningar. Lag (1990:598).

2 §  Staten är inte skattskyldig enligt denna lag. Detta gäller dock inte allmänna pensionsfonderna enligt lagen (2000:192) om allmänna pensions-fonder (AP-fonder) och lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden. Lag (2000:203).

Prop. 1995/96:222: Bestämmelsen innehåller den allmänna regeln om skattefrihet för staten. Paragrafen är kompletterad med den nya bestämmelsen om Allmänn a pensionsfondens skattskyldighet.

 • NJA 1992 s. 581:Vid tillämpning av lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter har Allmänna pensionsfonden ansetts vara hänförlig till staten och följaktligen fri från skattskyldighet för förvärv av fast egendom.

3 §  Inskrivningsmyndigheten är beskattningsmyndighet.

[S2]Med inskrivningsmyndighet avses i denna lag också den i 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009) angivna registermyndigheten. Lag (1994:1026).

Förvärv av fast egendom och tomträtter

Skatteplikt

4 §  Förvärv av fast egendom är skattepliktiga om de sker genom:

 1. 1) köp eller byte,
 2. 2) tillskott till bolag eller förening, utdelning eller skifte från bolag eller förening,
 3. 3) expropriation eller annan inlösen på grund av stadgande om rätt eller skyldighet att lösa fast egendom.

[S2]Förvärv av tomträtter är skattepliktiga om de sker genom upplåtelse, överlåtelse mot ersättning eller annat fång som avses i första stycket. Lag (1998:1610).

 • NJA 2013 s. 886:Stämpelskatt. För att ett tillskott av en fastighet till ett aktiebolag ska utgöra en gåva krävs att gåvoavsikten avser det förvärvande bolaget. Utgångspunkten är att ett aktiebolagsrättsligt tillskott inte utgör en gåva utan ska föranleda stämpelskatt. Samma dag avgjordes mål Ö 5528-12 på likartat sätt.
 • NJA 2008 s. 1129:En som gåva betecknad fastighetsöverlåtelse från ett moderbolag till ett helägt dotterbolag har ansetts vara stämpelskattepliktig, trots att vederlaget underskridit 85 procent av det relevanta taxeringsvärdet.
 • NJA 1994 s. 377:Stämpelskatt har ansetts inte böra utgå vid förvärv av fast egendom mot vederlag i form av annan fast egendom med hänsyn till att vederlagets värde understigit 85 % av värdet av den förvärvade egendomen och det i övrigt inte framkommit att förvärven saknade benefik karaktär.
 • RH 2003:38:Stämpelskatt har ansetts inte böra utgå vid barns förvärv av föräldrars fasta egendom då vederlaget uppgått till mindre än 85 procent (72,2 procent) av egendomens värde i stämpelskattehänseende.
 • NJA 1992 s. 618:Ett aktiebolag har mot vederlag förvärvat samtliga andelar i ett dödsbo, som vid förvärvstillfället omfattade endast en fastighet jämte penningmedel motsvarande sådan avkastning av fastigheten som uppsamlats efter dödsfallet. Bolaget har ansetts skyldigt att betala stämpelskatt för förvärvet såsom för köp av fast egendom.
 • RH 1994:131:Delägare i fastighet har genom inrop på offentlig auktion förvärvat hela fastigheten. Det har i sådant fall ansetts att köparen skall erlägga stämpelskatt endast för den andel som före försäljningen tillhörde annan.

5 §  Om ett förvärv som har betecknats som gåva sker mot att förvärvaren övertar ansvaret för en skuld för vilken borgenär har säkerhet i form av pantbrev eller annars mot ersättning, är förvärvet skattepliktigt enligt denna lag om ersättningen uppgår till minst 85 procent av egendomens värde. Därvid skall värdet av egendomen beräknas enligt 9--12 och 14 §§.

 • NJA 2013 s. 886:Stämpelskatt. För att ett tillskott av en fastighet till ett aktiebolag ska utgöra en gåva krävs att gåvoavsikten avser det förvärvande bolaget. Utgångspunkten är att ett aktiebolagsrättsligt tillskott inte utgör en gåva utan ska föranleda stämpelskatt. Samma dag avgjordes mål Ö 5528-12 på likartat sätt.
 • RH 2012:23:Två makar har överlåtit en fastighet till ett bolag som de indirekt ägde till 80 procent. Överlåtelsen har med hänsyn till omständigheterna kring överlåtelsen ansetts utgöra stämpelskattepliktigt tillskott trots att det betecknats som gåva och det angivna vederlaget motsvarade endast 37,5 procent av det i stämpelskattehänseende relevanta taxeringsvärdet.
 • NJA 2008 s. 1129:En som gåva betecknad fastighetsöverlåtelse från ett moderbolag till ett helägt dotterbolag har ansetts vara stämpelskattepliktig, trots att vederlaget underskridit 85 procent av det relevanta taxeringsvärdet.
 • NJA 1994 s. 377:Stämpelskatt har ansetts inte böra utgå vid förvärv av fast egendom mot vederlag i form av annan fast egendom med hänsyn till att vederlagets värde understigit 85 % av värdet av den förvärvade egendomen och det i övrigt inte framkommit att förvärven saknade benefik karaktär.
 • NJA 1988 s. 52:Fråga om stämpelskatt vid förvärv av fast egendom. Även om förvärvet betecknats som köp har det ansetts stå den skattskyldige fritt att hos inskrivningsmyndigheten eller genom överklagande av dess beslut påkalla prövning av frågan om rättshandlingen skall i stämpelskattehänseende behandlas som gåva eller köp. Frågan om skatteplikt för förvärvet har ansetts böra avgöras med hänsyn till samtliga omständigheter som anger rättshandlingens huvudsakliga karaktär. Särskild vikt har lagts vid frågan, om värdet av vederlaget uppgår till mindre än 85 procent av fastighetens värde i stämpelskattehänseende.
 • RH 2003:38:Stämpelskatt har ansetts inte böra utgå vid barns förvärv av föräldrars fasta egendom då vederlaget uppgått till mindre än 85 procent (72,2 procent) av egendomens värde i stämpelskattehänseende.
 • NJA 1990 s. 77:Enligt gåvobrev erhöll A en fastighetsandel taxerad till 36 750 kr på villkor att A övertog betalningsansvaret för lån om 33 711 kr i andelen. A erhöll dessutom genom gåvobrevet ett kontantbelopp om 5 000 kr. Fråga om kontantbeloppet skulle avräknas på låneskulden, så att vederlaget kom att understiga 85 % av fastighetens värde. 5 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Undantag från skatteplikt

6 §  Skatteplikt föreligger inte vid

 1. 1) förvärv från make, om förvärvet sker i syfte att för sammanläggning åstadkomma enhetliga lagfartsförhållanden för makarnas fasta egendom,
 2. 2) förvärv genom byte i den mån ersättningen utgörs av annan fast egendom, om bytet sker för att åstadkomma en lämpligare fastighetsindelning eller utgör ett led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering,
 3. 3) sambruksförenings förvärv genom tillskott från medlem och samfällighetsförenings förvärv enligt 5 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
 4. 4) försäkringsbolags förvärv från annat försäkringsbolag i samband med sådant avtal om övertagande av det senare bolagets hela försäkringsbestånd, som avses i 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (1982:713),
 5. 5) förvärv av järnväg som skall inskrivas i särskild ordning, eller av mark för sådan järnväg,
 6. 6) kommuns eller annan menighets förvärv av mark som enligt detaljplan eller områdesbestämmelser skall användas för allmän plats, begravningsplats eller för sådant ändamål som enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) medför att byggnad för ändamålet skall anses som specialbyggnad,
 7. 7) förvärv av kronojord genom skatteköp eller annars på grund av skattebrev,
 8. 8) förvärv av ständig besittningsrätt till ett kronohemman eller ett krononybygge, då på grund av förvärvet inrymning vinns i sådan rätt,
 9. 9) upplåtelse av tomträtt i en nybildad fastighet, vars mark tidigare helt eller till övervägande del ingått i en fastighet som varit upplåten med tomträtt till samme tomträttshavare, och
 10. 10) förvärv som annan än den som avses under 6 gör av mark för allmän begravningsplats eller mark för sådan specialbyggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen som är bårhus, krematorium eller byggnad som används för skötsel av allmän begravningsplats. Lag (1999:303).

Prop. 2018/19:161: I paragrafen behandlas undantagen från skatteplikt. Ändringen i fjärde punkten innebär att undantaget från skatteplikt för stämpelskatt vid överlåtelse av försäkringsbestånd utsträcks till att även omfatta de fall då ett tjänstepensionsföretag förvärvar ett helt försäkringsbestånd från ett annat tjänstepensionsföretag eller ett försäkringsföretag eller då ett försäkringsföretag förvärvar ett helt försäkringsbestånd från ett tjänstepensionsföretag.

Övervägandena finns ...

 • NJA 1985 s. 395:Bestämmelsen i 4 § 1 stämpelskattelagen (1964:308) - numera 6 § 1 lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter - angående undantag från skatteplikt vid förvärv av fastighet från make, om förvärvet sker i syfte att för sammanläggning åstadkomma enhetliga lagfartsförhållanden för makarnas fasta egendom, kan inte ges motsvarande tillämpning när förvärv sker för fastighetsombildning genom fastighetsreglering.

Transportköp

7 §  Överlåts ett köp av fast egendom utan något annat tillägg till eller någon annan ändring i köpevillkoren än tiden för tillträdet och betalningen, samt sättet för betalningen i den mån ändrade inteckningsförhållanden påkallar det, skall stämpelskatt betalas endast för det senaste köpet. Skattebefrielse för tidigare köp erhålls dock endast om lagfart för samtliga köp söks inom den tid som är stadgad för det första köpet. Har skatten för tidigare köp redan betalats avräknas beloppet från skatten på det sista köpet. Bestämmelserna om återvinning i 36 § tillämpas om skatten inte kan avräknas helt.

[S2]Skattebefrielse enligt första stycket medges inte, om

 1. 1) den som överlåtit egendomen är en juridisk person som har köpt egendomen från en annan juridisk person, som ingår i samma koncern, och
 2. 2) den som förvärvat egendomen är en juridisk person som är moderföretag eller dotterföretag till den som överlåtit egendomen till förvärvaren.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även vid upplåtelse eller överlåtelse av tomträtt. Vad som i första stycket sagts om lagfart gäller då inskrivning.

[S4]Begäran om tillämpning av denna paragraf skall framställas när lagfart eller inskrivning söks. Överlåtare och förvärvare skall därvid skriftligen samt på heder och samvete intyga

 1. 1) att ersättning för den överlåtna egendomen inte lämnats och inte heller skall lämnas utöver vad som framgår av den ingivna överlåtelsehandlingen,
 2. 2) att inte heller i övrigt avtal träffats om tillägg till eller annan ändring i villkoren för tidigare förvärv än vad som angetts i överlåtelsehandlingen samt
 3. 3) att förhållanden som avses i andra stycket inte föreligger. Lag (1998:1610).

 • NJA 2002 s. 332:Uppskov enligt 32 a § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter med betalning av skatt har vid ett transportköp enligt 7 § samma lag inte medgivits när det transporterade köpet skett från någon som inte tillhör koncernen.
 • NJA 2009 s. 272:Stämpelskatt. För befrielse från stämpelskatt vid transport av fastighetsköp krävs bl.a. att överlåtaren och förvärvaren intygar att överlåtelsen inte sker inom en koncern. Fråga om innebörden av detta krav när ett aktiebolag överlåter köpet till en fysisk person (I) eller en bostadsrättsförening (II).
 • NJA 2009 s. 733:Stämpelskatt. Ett sådant intyg som avses i 7 § fjärde stycket lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter måste, för att kunna ge rätt till skattebefrielse vid transport av fastighetsköp, vara undertecknat av köpare och säljare personligen eller genom laga ställföreträdare.
 • NJA 2013 s. 220:Vid ett s.k. transportköp av en fastighet omfattade det intyg som fordras för skattebefrielse enligt 7 § fjärde stycket stämpelskattelagen tydligt endast en av de tre omständigheter som ska försäkras på heder och samvete. Eftersom det inte kunde ifrågasättas att avsikten var att även övriga omständigheter skulle omfattas, har intyget ändå godtagits.
 • NJA 1994 s. 150:I en ansökan om lagfart angavs att köpet utgjorde transportköp. Inskrivningsmyndigheten har inte ansetts skyldig att bereda sökanden tillfälle att komma in med sådant intyg som krävs för skattebefrielse vid transportköp. 7 § 3 st lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Skattesats

8 §  Stämpelskatten är femton kronor för varje fullt tusental kronor av egendomens värde.

[S2]Förvärvas egendomen av en juridisk person är dock skatten trettio kronor för varje fullt tusental kronor av egendomens värde utom då förvärvaren

 1. 1) skulle ha varit befriad från gåvoskatt om egendomen hade erhållits som gåva,
 2. 2) är en bostadsrättsförening,
 3. 3) är en kreditinrättning som enligt lag, reglemente eller bolagsordning är skyldig att åter avyttra egendomen,
 4. 4) är dödsbo.

[S3]Skatten är dock i fall som avses i första och andra styckena alltid lägst femtio kronor. Lag (1993:671).

 • NJA 1995 s. 22:Bestämmelse om stämpelskatt har vid vissa angivna förhållanden ansetts böra tolkas på det sätt som är mest gynnsamt för den skattskyldige. Erkännande som allmännyttigt bostadsföretag ger därför rätt till enkel stämpelskatt i fråga om förvärv som skett före utgången av år 1993, trots att möjligheten att meddela nya sådana erkännanden upphörde att gälla vid utgången av år 1991.
 • NJA 1997 s. 39:Ett av en bank helägt fastighetsaktiebolag har ålagts att betala dubbel stämpelskatt.

Skattens beräkning

9 §  Vid köp av fast egendom bestäms värdet enligt 8 § genom att köpeskillingen jämförs med taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas. Det högsta av dessa värden anses som egendomens värde.

[S2]Saknas särskilt taxeringsvärde för det i första stycket angivna året görs jämförelsen i stället med det värde som inskrivningsmyndigheten, med ledning av intyg av sakkunnig eller annan utredning, bedömer att egendomen hade vid tidpunkten för upprättandet av den handling på vilken förvärvet grundas.

[S3]Ingår i egendomen sådana tillbehör till fastighet som avses i 2 kap. 3 § jordabalken skall till taxeringsvärdet läggas värdet av dessa tillbehör.

Prop. 2004/05:51: I ett nytt fjärde stycke har tagits in en bestämmelse om att Skatteverket på begäran av inskrivningsmyndigheten under vissa förutsättningar skall värdera fast egendom och tomträtter. Bestämmelsen har flyttats över från 2 § stämpelskatteförordningen och ändrats genom att uppgiften att värdera flyttas från länsstyrelsen till Skatteverket.

 • NJA 2000 s. 223:Har taxeringsvärdet fastställts för en fastighet, skall det värdet användas vid den i 9 § första stycket lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter föreskrivna jämförelsen med köpeskilling, även om det finns byggnad på fastigheten, som inte åsatts något särskilt värde till följd av att byggnadens basvärde inte uppgått till 50 000 kr.
 • NJA 1997 s. 31:Stämpelskattemål. Småhusfastigheter, som ingått i rörelse, har till följd av nedgång i deras värde överlåtits till ett pris under aktuellt taxeringsvärde. Värdenedgången har ansetts ej vara hänförlig till förhållanden som ger anledning att frångå huvudregeln om taxeringsvärdet som s k jämförelsevärde vid bestämmande av stämpelskatten.
 • RH 2005:10:Fråga om rätt till ersättning för ombudskostnader och kostnader för sakkunnigyttranden i mål om stämpelskatt där taxeringsvärdet inte var relevant som jämförelsevärde vid bestämmande av stämpelskatt eftersom fastigheten till följd av fastighetsbildningsåtgärd var mindre än vid tillfället när taxeringsvärdet åsattes. Värdeintyg eller annan utredning om värdet på fastigheten vid köpetidpunkten krävdes i stället för bedömningen av egendomens värde vid bestämmande av stämpelskatt enligt föreläggande från hovrätten. Den skattskyldige är näringsidkare.
 • RH 1997:65:I köp av en fastighet ingick industritillbehör. Efter förvärvet men innan stämpelskatt hade fastställts avgav köparen en sådan förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken beträffande tillbehören. Värdet av tillbehören avräknades inte från köpeskillingen vid bestämmande av stämpelskatten.
 • RH 1993:15:I köpeskilling för fast egendom har innefattats ersättning för återförd avdragen mervärdeskatt. Stämpelskatt har beräknats på köpeskillingen inklusive denna ersättning.
 • RH 1996:71:Fråga om tillämpligt taxeringsvärde vid fastställande av jämförelsevärde enligt 9 och 11 §§ stämpelskattelagen.
 • RH 1997:9:Två fastigheter har åsatts taxeringsvärde för byggnad trots att de vid tidpunkten för taxeringen var obebyggda. Åsatt taxeringsvärde har inte ansetts tillämpligt på fastigheterna, varför stämpelskatten beräknats som om taxeringsvärde saknats.
 • NJA 1990 s. 669:Stämpelskattemål. Fråga om uppskattning av fastighets värde då det saknas särskilt taxeringsvärde för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas. Av parterna i HovR:n och i HD åberopade nya omständigheter har beaktats vid prövningen av målet.

10 §  Bestämmelserna i 9 § tillämpas på motsvarande sätt även i andra fall när fast egendom förvärvas mot ersättning.

[S2]Vid byte av fast egendom anses därvid taxeringsvärdet av den lämnade egendomen som ersättning för den mottagna egendomen. Saknas taxeringsvärde bestäms jämförelsevärde enligt 9 § andra stycket.

[S3]Utges vid byte av fast egendom pengar eller annan lös egendom (mellanskillnad) ökas ersättningen enligt andra stycket med den utgivna mellanskillnaden. Erhålls mellanskillnad minskas ersättningen med denna.

11 §  Om det visas att egendomen gått ner i värde efter den tidpunkt som taxeringsvärdet för det i 9 § angivna året avser, men före fångeshandlingens upprättande, och detta berott på eldsvåda, borttagande av byggnad, skogsavverkning, väsentlig förändring av rörelse i vilken egendomen har använts eller annan liknande anledning, skall inskrivningsmyndigheten bestämma annat jämförelsevärde enligt 9 § andra stycket. Detsamma skall gälla om det visas att egendomen, till följd av nybyggnad eller av annan liknande anledning, ökat i värde efter fångeshandlingens upprättande men före den tidpunkt, som taxeringsvärdet för det i 9 § första stycket angivna året avser.

 • RH 2002:53:Kammarkollegiets tillstyrkande av ett överklagande i mål om stämpelskatt bör frångås endast om det föreligger speciella skäl.
 • NJA 1997 s. 31:Stämpelskattemål. Småhusfastigheter, som ingått i rörelse, har till följd av nedgång i deras värde överlåtits till ett pris under aktuellt taxeringsvärde. Värdenedgången har ansetts ej vara hänförlig till förhållanden som ger anledning att frångå huvudregeln om taxeringsvärdet som s k jämförelsevärde vid bestämmande av stämpelskatten.
 • NJA 1995 s. 486:Frågor om förutsättningar föreligger att tillämpa 11 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter när fastighetsvärdena nedgått väsentligt under de tillämpliga taxeringsvärdena och även köpeskillingarna väsentligt understiger dessa (I och II).
 • RH 1996:71:Fråga om tillämpligt taxeringsvärde vid fastställande av jämförelsevärde enligt 9 och 11 §§ stämpelskattelagen.
 • RH 1997:9:Två fastigheter har åsatts taxeringsvärde för byggnad trots att de vid tidpunkten för taxeringen var obebyggda. Åsatt taxeringsvärde har inte ansetts tillämpligt på fastigheterna, varför stämpelskatten beräknats som om taxeringsvärde saknats.

12 §  Vid upplåtelse eller överlåtelse av tomträtt utan tillhörande byggnad skall värdet av tomträtten anses motsvara avgälden för ett år. Om det vid överlåtelsen har utfästs en större ersättning skall tomträttens värde dock anses motsvara ersättningen. I övrigt skall värdet av tomträtt i tillämpliga delar bestämmas enligt föreskrifterna i 9--11 §§. Som taxeringsvärde skall därvid gälla den del av taxeringsvärdet som avser byggnad. Lag (1994:1916).

13 §  Omfattar ett förvärv även annat än fast egendom eller tomträtt och har fördelningen av ersättningen mellan skattepliktig och övrig egendom inte angetts i fångeshandlingen, skall hela ersättningen anses avse den skattepliktiga egendomen om fördelningen inte på annat sätt tillförlitligen styrks.

 • NJA 1999 s. 65:Ersättning som köpare av en fastighet betalat till säljaren som kompensation för att denne med anledning av fastighetsförsäljningen återfört avdragen ingående mervärdesskatt till staten har inte ansetts skola beaktas vid bestämmande av stämpelskatt. 13 § lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter och 22 kap. 5 § mervärdesskattelagen (1994:200).

14 §  Om ersättning utgår i form av lös egendom, värderas denna egendom enligt reglerna i 23 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. Värderingen skall ske med hänsyn till förhållandena vid upprättande av den handling på vilken förvärvet grundas.

Prop. 2004/05:25: Paragrafen ändras genom att hänvisningen görs till den upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

15 § har upphävts genom lag (1990:598).
16 § har upphävts genom lag (1990:598).
17 § har upphävts genom lag (1990:598).
18 § har upphävts genom lag (1990:598).
19 § har upphävts genom lag (1990:598).
20 § har upphävts genom lag (1990:598).

Inteckning

/Träder i kraft I: 2004-12-01/

21 §  Om inte annat framgår av 22 och 23 §§ tas stämpelskatt ut vid beviljande av sådan ansökan om inteckning i fast egendom som avses i 22 kap. 2 § jordabalken, samt vid beviljande av motsvarande ansökan beträffande tomträtt, luftfartyg eller skepp. Detta gäller också vid beviljande av ansökan om företagsinteckning.

[S2]Med beviljande av ansökan om inteckning i skepp jämställs att inteckning i skeppsbygge förs över från fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till fartygsregistrets skeppsdel. Lag (2004:777).

Prop. 2003/04:165: För att det skall föreligga överensstämmelse med reglerna i lagen (2003:528) om företagsinteckning ändras första stycket på det sättet att det anges att stämpelskatt skall tas ut vid beviljande av ansökan om företagsinteckning.

/Träder i kraft I: 2004-12-01/

22 §  Sker nyinteckning och dödning på grund av samtidig ansökan, föreligger skatteplikt endast för skillnaden mellan det nyintecknade beloppet och beloppet av de inteckningar som dödas. Detta gäller dock bara om inteckningarna beviljas i egendom som helt eller delvis omfattades av de dödade inteckningarna.

[S2]Har en näringsverksamhet tidigast sex månader före ansökan om företagsinteckning förvärvats genom en sådan fusion eller fission som anges i 37 kap. 3 respektive 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) föreligger skatteplikt endast för ett belopp motsvarande skillnaden mellan det nyintecknade beloppet och beloppet av de inteckningar som upphörde att gälla till följd av fusionen eller fissionen. Lag (2004:777).

Prop. 2003/04:165: Ändringen i första stycket innebär att den som samtidigt ansöker om dödning och nyinteckning av företagsinteckningar skall få avräkning under förutsättning att den nya företagsinteckningen beviljas i egendom som helt eller delvis omfattades av de dödade inteckningarna.

I andra stycket tas orden ”i den förvärvade verksamheten” bort på grund av att företagsinteckning inte längre beviljas i näringsverksamhet.

Prop. 2001/02:43: Hänvisningen till lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser har ändrats till att avse 37 kap.3 och 5 §§inkomstskattelagen ...

 • NJA 1990 s. 3:Företagsinteckningar som beviljats i ett dotterbolags näringsverksamhet har ansetts ha upphört att gälla i och med att bolaget genom fusion uppgått i sitt moderbolag. Ansökan om dödning av inteckningarna har i följd härav ogillats. Därmed har även saknats förutsättningar för att vid nyinteckning i moderbolagets näringsverksamhet tillämpa regeln i 22 § stämpelskattelagen (1984:404) om skattereduktion vid samtidig ansökan om nyinteckning och dödning.
 • NJA 1997 s. 742:Stämpelskatt. Tomträttsinskrivning och inteckning i tomträtten har dödats och nyinteckning för samma belopp skett i fastigheten, allt på grund av samtidig ansökan. Stämpelskatt skall inte tas ut för nyinteckningen, oaktat besluten om dödning och om nyinteckning fattats på olika inskrivningsdagar.

23 §  Om inteckningar i fast egendom, som ingår i en genom sammanläggning nybildad fastighet, har dödats före sammanläggningen, föreligger inte skatteplikt för de inteckningar som till högst motsvarande belopp beviljas i den nybildade fastigheten inom ett år från det att de tidigare inteckningarna upphörde att gälla. Motsvarande skall tillämpas beträffande inteckningar i tomträtt i fall som avses i 6 § 9.

Skattesats m.m.

/Träder i kraft I: 2004-12-01/

24 §  Stämpelskatten är vid inteckning i

 1. 1) fast egendom och tomträtt tjugo kronor för varje fullt tusental kronor av det belopp som intecknas,
 2. 2) luftfartyg tio kronor för varje fullt tusental kronor av det belopp som intecknas,
 3. 3) skepp fyra kronor för varje fullt tusental kronor av det belopp som intecknas.

[S2]Vid företagsinteckning är stämpelskatten tio kronor för varje fullt tusental kronor av det belopp som intecknas.

[S3]Skatten är alltid lägst femtio kronor. Lag (2004:777).

Prop. 2003/04:165: Eftersom företagsinteckning inte längre beviljas i näringsverksamhet ändras bestämmelsen genom att första stycket punkten 2 bara omfattar inteckning i luftfartyg. I det nya andra stycket anges skattesatsen i fråga om företagsinteckning. Det nuvarande andra stycket blir ett nytt tredje stycke.

Fastställande av skatt

25 §  Skattskyldighet inträder i fall som avses i

 1. 4 §, när ansökan om inskrivning beviljas,
 2. 21 §, när inteckning beviljas eller när inteckning förs över från fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till fartygsregistrets skeppsdel. Lag (2001:345).

26 §  Beslut om fastställande av skatten skall meddelas när skattskyldigheten inträder eller, om något hindrar detta, så snart hindret blivit undanröjt.

Prop. 2004/05:51: Bestämmelsen kompletteras med ett nytt andra stycke. Innebörden av den nya bestämmelsen är att inskrivningsmyndigheten vid inskrivning av lagfart och tomträtt skall fastställa stämpelskatten i olika omgångar när köpehandlingen innehåller ett villkor om tilläggsköpeskilling. Förslaget behandlas i avsnitt 5.1. Ett avtalsvillkor om tilläggsköpeskilling skall i fortsättningen inte anses utgöra hinder för inskrivningsmyndigheten ...

27 §  Skattskyldig är i fråga om skatt för

 1. förvärv av fast egendom eller tomträtt, båda parterna,
 2. inteckning, den som har ansökt om inteckning eller, när inteckning söks på grund av medgivande, den som medgett att inteckning fått ske.

[S2]När flera svarar för skattens betalning är de solidariskt ansvariga. Lag (1990:598).

28 §  Inskrivningsmyndigheten får förelägga den skattskyldige att lämna de uppgifter som behövs för att fastställa skatten. Föreläggandet får förenas med vite. Vitet skall bestämmas med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, dock inte till lägre belopp än femhundra kronor.

[S2]Fråga om utdömande av vite prövas av inskrivningsmyndigheten.

 • RH 2005:10:Fråga om rätt till ersättning för ombudskostnader och kostnader för sakkunnigyttranden i mål om stämpelskatt där taxeringsvärdet inte var relevant som jämförelsevärde vid bestämmande av stämpelskatt eftersom fastigheten till följd av fastighetsbildningsåtgärd var mindre än vid tillfället när taxeringsvärdet åsattes. Värdeintyg eller annan utredning om värdet på fastigheten vid köpetidpunkten krävdes i stället för bedömningen av egendomens värde vid bestämmande av stämpelskatt enligt föreläggande från hovrätten. Den skattskyldige är näringsidkare.

Efterbeskattning

29 §  Om en fångeshandling som ingivits för inskrivningsändamål innehåller oriktiga uppgifter om sådant som är av betydelse för att fastställa stämpelskatten och har skatt till följd härav inte utgått eller utgått med för lågt belopp skall inskrivningsmyndigheten besluta om efterbeskattning.

[S2]Detsamma gäller om skattskyldig annars lämnat oriktiga uppgifter till ledning för fastställande av stämpelskatten eller om den skattskyldige lämnat oriktiga uppgifter i mål om sådan skatt.

[S3]Efterbeskattning får inte ske om det skattebelopp som avses är att anse som ringa eller om det med hänsyn till omständigheterna framstår som uppenbart oskäligt att efterbeskattning sker.

30 §  Efterbeskattning får ej ske om inte inskrivningsmyndigheten meddelar beslut om detta senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skattskyldigheten inträdde. Efterbeskattning på grund av en oriktig uppgift i mål om skatt får dock ske inom ett år efter utgången av den månad då avgörande i målet har vunnit laga kraft.

[S2]Har den skattskyldige avlidit, skall efterbeskattningen påföras hans dödsbo. Beslut om sådan efterbeskattning får inte meddelas av inskrivningsmyndigheten efter utgången av det andra året efter det kalenderår under vilket bouppteckningen efter den skattskyldige har lämnats in för registrering.

Betalning av skatt

31 §  Skatten skall betalas till inskrivningsmyndigheten eller den myndighet regeringen bestämmer inom en månad från den dag, då beslut om skatten tillhandahålls sökanden. Innan beslutet om skatten har meddelats får skatten inte tas emot.

[S2]Om en överrätt fastställer skatten till ett högre belopp, skall det tillkommande skattebeloppet betalas inom en månad efter det att överrättens beslut har meddelats.

Prop. 2004/05:51: I bestämmelsens första stycke har gjorts ett tillägg om att tidigare fastställd stämpelskatt som grundas på en preliminär köpeskilling eller annat underlag skall räknas av vid fastställandet av den sammanlagda stämpelskatten som grundas på den slutliga köpeskillingen.

I andra stycket, som handlar om när stämpelskatten senast skall betalas in, har det också gjorts ett tillägg för det fall att stämpelskatten har fastställts till ett högre belopp efter omprövning av en inskrivningsmyndighet. ...

32 §  Om synnerliga skäl föreligger får inskrivningsmyndigheten bevilja anstånd med att betala skatten.

 • RH 1997:105:Fråga om det finns synnerliga skäl att bevilja anstånd med betalning av stämpelskatt.

32 a §  Har en juridisk person (förvärvaren) förvärvat fast egendom eller tomträtt från en annan juridisk person som ingår i samma koncern som förvärvaren (överlåtaren), skall inskrivningsmyndigheten medge uppskov med betalning av skatten om

 1. 1) moderföretaget i koncernen är ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening, en svensk sparbank eller ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, och
 2. 2) överlåtaren inte ingår i en annan koncern än den i vilken förvärvaren ingår.

[S2]Inskrivningsmyndigheten skall förklara att uppskovet inte längre gäller om

 1. 1) förvärvaren överlåter fastigheten till annan,
 2. 2) koncernförhållandet mellan överlåtaren och förvärvaren upphör eller
 3. 3) överlåtaren eller förvärvaren upplöses genom likvidation eller konkurs.

[S3]Uppgår överlåtaren eller förvärvaren i ett annat företag genom fusion enligt 37 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) inträder det övertagande företaget i det vid fusionen överlåtande företagets situation såvitt avser uppskovet. Motsvarande gäller vid fission enligt 37 kap. 5 § samma lag. I detta fall avses med övertagande företag det företag till vilket egendomen övergått. Lag (2001:1222).

Prop. 2001/02:43: Hänvisningarna till lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser har ändrats till att avse 37 kap.3 och 5 §§inkomstskattelagen ...

 • NJA 2002 s. 332:Uppskov enligt 32 a § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter med betalning av skatt har vid ett transportköp enligt 7 § samma lag inte medgivits när det transporterade köpet skett från någon som inte tillhör koncernen.
 • NJA 2009 s. 272:Stämpelskatt. För befrielse från stämpelskatt vid transport av fastighetsköp krävs bl.a. att överlåtaren och förvärvaren intygar att överlåtelsen inte sker inom en koncern. Fråga om innebörden av detta krav när ett aktiebolag överlåter köpet till en fysisk person (I) eller en bostadsrättsförening (II).

32 b §  Begäran om tillämpning av reglerna om uppskov i 32 a § skall framställas tidigast när lagfart eller inskrivning söks och senast ett år efter den dag då den skatt som är hänförlig till förvärvet fastställts.

[S2]Medges uppskov och är skatten betald, skall återbetalning ske enligt reglerna i 40 §.

[S3]Förklaring om att uppskov inte längre gäller skall anses som sådant beslut om skatten som avses i 31 §. Lag (1998:1610).

33 §  Inskrivningsmyndigheten får inte lämna ut en handling som ligger till grund för skattens fastställande eller ett pantbrev förrän skatten har betalats. Detta gäller inte om uppskov medgetts enligt bestämmelserna i 32 a § första stycket.

[S2]Har en inteckning förts över från fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till fartygsregistrets skeppsdel i samband med att ett skeppsbygge registrerats som skepp, får inte nationalitetshandlingen för skeppet lämnas ut förrän skatten för inteckningen har betalats. Lag (2001:345).

Prop. 2004/05:51: Bestämmelsen i första stycket ändras genom en anpassning av lydelsen till bestämmelsen i 43 § som innebär att regeringen får besluta om undantag från 33 §. Ett sådant undantag finns i 17 § stämpelskatteförordningen som handlar om inskrivningsärenden där Lantmäteriverket är uppbördsmyndighet.

34 §  Har den skattskyldige inte betalat skatten inom föreskriven tid, skall dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Dröjsmålsavgiften betalas till inskrivningsmyndigheten eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Inskrivningsmyndigheten får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl. Lag (1997:528).

35 §  Om skatten inte har betalats inom föreskriven tid, skall skattebeloppet och i förekommande fall dröjsmålsavgift på framställning av inskrivningsmyndigheten omedelbart lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

[S2]Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Lag (1993:907).

Prop. 2004/05:51: Bestämmelsen i första stycket ändras genom att även annan myndighet som regeringen bestämmer än inskrivningsmyndigheten skall kunna göra framställning om indrivning. Närmare föreskrifter ges i stämpelskatteförordningen där det skall tas in bestämmelser som innebär att Lantmäteriverket i egenskap av uppbördsmyndighet skall besluta om indrivning i inskrivningsärenden enligt jordabalken.

37 a och 37 b §§ I paragraferna, ...

Återvinning

36 §  Har efter det att ett beslut meddelats om fastställande av skatt, lagfart, inskrivning av tomträtt eller inteckning undanröjts genom dom eller beslut som vunnit laga kraft, har den skattskyldige rätt att få återvinning av skatten.

[S2]Detsamma gäller om erlagd skatt inte har kunnat avräknas helt i fall som avses i 7 §.

[S3]Beslut om återvinning medför befrielse från skyldighet att betala fastställd skatt, eller rätt att återfå skatt som har betalats. Lag (1990:598).

 • NJA 2009 s. 272:Stämpelskatt. För befrielse från stämpelskatt vid transport av fastighetsköp krävs bl.a. att överlåtaren och förvärvaren intygar att överlåtelsen inte sker inom en koncern. Fråga om innebörden av detta krav när ett aktiebolag överlåter köpet till en fysisk person (I) eller en bostadsrättsförening (II).
 • NJA 1987 s. 137:Sedan en person köpt en fastighet och ensam fått lagfart, har det genom dom fastställts att hans make har bättre rätt till hälften av fastigheten. Makens dolda äganderätt har alltså gjorts öppen. Maken har därefter beviljats lagfart på hälften av fastigheten. Skyldighet att erlägga stämpelskatt har då ansetts inträda.

37 §  Beslut om återvinning meddelas av inskrivningsmyndigheten. Ansökan om återvinning görs skriftligen hos myndigheten inom ett år efter det att förutsättningarna för återvinning har inträtt. Ansökan får dock alltid göras inom tre år från dagen för inskrivningsmyndighetens beslut om skattens fastställande.

Överklagande

38 §  Beslut enligt denna lag av en inskrivningsmyndighet enligt 19 kap. 3 § jordabalken får överklagas hos hovrätten av den skattskyldige och av den myndighet som har förordnats till granskningsmyndighet enligt 41 §. Skrivelsen skall ges in till inskrivningsmyndigheten. Vid överklagande tilllämpas i övrigt bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av tingsrätts beslut, om inte annat följer av 39 §.

[S2]Beslut om föreläggande enligt 28 § får inte överklagas. Lag (2001:345).

Prop. 2000/01:88: Bestämmelsen reglerar vad som gäller för överklagande av beslut om stämpelskatt. För att tydliggöra de avvikelser som skall gälla för stämpelskattebeslut i registerärenden meddelade av Sjöfartsverket respektive sådana beslut meddelade av Patent- och registreringsverket i inskrivningsärenden har, på förslag av Lagrådet, förevarande paragraf ändrats till att endast omfatta beslut av inskrivningsmyndighet enligt jordabalken. ...

Prop. 2007/08:54: (Jfr 38 § i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av beslut om stämpelskatt. Första stycket har, utöver viss språklig justering, ändrats så att tingsrätt i fortsättningen kommer att vara första instans för prövning av överklaganden. I stycket anges också att behörig tingsrätt att pröva överklaganden är den tingsrätt inom vars domkrets fastigheten ligger. Skälen för den valda lösningen har behandlats i ...

38 a §  Beslut enligt denna lag av inskrivningsmyndigheten enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:528) om företagsinteckning får överklagas av den skattskyldige och av den myndighet som har förordnats till granskningsmyndighet enligt 41 § till den tingsrätt inom vars domkrets inskrivningsmyndigheten är belägen. Skrivelsen skall ges in till inskrivningsmyndigheten. Vid överklagande tillämpas den klagotid som anges i 2 kap. 24 § lagen om företagsinteckning. Vid handläggningen i övrigt av ett överklagande tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

[S3]Beslut om föreläggande enligt 28 § får inte överklagas. Lag (2003:537).

Prop. 2000/01:88: På förslag av Lagrådet har det införts en ny paragraf som innehåller de särskilda bestämmelser som skall gälla beträffande överklagande av beslut om stämpelskatt i inskrivningsärenden meddelade av Patent- och registreringsverket. Besluten skall överklagas till tingsrätt och därefter till hovrätt. Prövningen i hovrätt skall ske under förutsättning att prövningstillstånd meddelas. Skälen för detta har behandlats i avsnitt ...

38 b §  Beslut enligt denna lag av registermyndigheten enligt 3 § andra stycket får överklagas till Stockholms tingsrätt av den skattskyldige och av den myndighet som har förordnats till granskningsmyndighet enligt 41 §. Skrivelsen skall ges in till registermyndigheten. Vid överklagande tillämpas den klagotid som anges i 2 kap. 19 a § sjölagen (1994:1009). Vid handläggningen i övrigt av ett överklagande tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

[S3]Beslut om föreläggande enligt 28 § får inte överklagas. Lag (2001:345).

Prop. 2000/01:88: Denna paragraf är också ny och reglerar, efter förslag från Lagrådet, vad som skall gälla beträffande överklagande av Sjöfartsverkets beslut om stämpelskatt. Bestämmelsen motsvarar de ändringar som anges i 38 a §

/Träder i kraft I: 2005-04-01/

38 c §  Beslut enligt denna lag av inskrivningsmyndigheten enligt 1 b § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg får överklagas till Stockholms tingsrätt av den skattskyldige och av den myndighet som har förordnats till granskningsmyndighet enligt 41 §. Skrivelsen skall ges in till inskrivningsmyndigheten. Vid överklagande tillämpas den klagotid som anges i 49 a § lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg. Vid handläggningen i övrigt av ett överklagande tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

[S3]Beslut om föreläggande enligt 28 § får inte överklagas. Lag (2004:86).

Prop. 2003/04:27: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om överklagande av beslut om stämpelskatt i inskrivningsärenden meddelade av Luftfartsverket. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.3.

De aktuella besluten skall överklagas till Stockholms tingsrätt och därefter till hovrätt. Prövningen i hovrätt förutsätter att prövningstillstånd meddelas. Detta motsvarar vad som gäller för överklagande av beslut enligt ...

39 §  Ett beslut av en inskrivningsmyndighet enligt 19 kap. 3 § jordabalken som innefattar prövning av en fråga om fastställande eller återvinning av skatt får överklagas inom tre år från dagen för beslutet. Har en part överklagat beslutet och vill även motparten överklaga, skall dennes skrivelse ha kommit in till hovrätten inom två månader från det att delgivning som avses i 52 kap. 7 § rättegångsbalken har skett. Hovrätten skall pröva frågan om motpartens överklagande har skett inom rätt tid.

[S2]Vid överklagande av ett beslut som avses i första stycket skall hovrätten, om målet tas upp till prövning, alltid höra motparten. Lag (2001:345).

Prop. 2000/01:88: Bestämmelsen behandlar vad som skall gälla vid överklagande av en fråga om fastställande eller återvinning av skatt. På samma skäl som beträffande 38 § har, på förslag av Lagrådet, paragrafen ändrats till att endast omfatta beslut av inskrivningsmyndighet enligt jordabalken.

Prop. 2007/08:54: (Jfr 39 § i utredningens förslag.)

I paragrafen finns bestämmelser om överklagande av beslut som innefattar prövning av en fråga om fastställande av skatt, efterbeskattning eller återvinning. I paragrafens första stycke anges att tingsrätt är första instans för handläggning av överklaganden. Där anges också vilken tingsrätt som är behörig att pröva överklaganden. Vidare har paragrafen ändrats med anledning av att lagen (1996:242) ...

 • RH 1995:92:En klagande som fått sitt överklagande prövat i sak har ansetts inte kunna överklaga samma beslut på nytt, även om tidsfristen enligt 39 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter inte löpt ut.

/Träder i kraft I: 2005-04-01/

39 a §  Ett beslut av inskrivningsmyndigheten enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:528) om företagsinteckning som innefattar prövning av en fråga om fastställande eller återvinning av skatt får överklagas inom tre år från dagen för beslutet. Har en part överklagat beslutet och vill även motparten överklaga, skall dennes skrivelse ha kommit in till den tingsrätt som avses i 38 a § inom två månader från det att tingsrätten har delgett motparten ett föreläggande enligt 15 § lagen (1996:242) om domstolsärenden att svara på överklagandet. Tingsrätten skall pröva frågan om motpartens överklagande har skett inom rätt tid.

[S2]Vid överklagande av ett beslut som avses i första stycket skall tingsrätten, om ärendet tas upp till prövning, alltid höra motparten.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten. Lag (2004:86).

Prop. 2000/01:88: På förslag av Lagrådet har det införts en ny paragraf som innehåller de särskilda bestämmelser som skall gälla vid överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut som innefattar en fråga om fastställande eller återvinning av skatt. Eftersom överklagande sker till tingsrätt har det framstått som naturligt att låta tingsrätten vidta de åtgärder som hovrätten hittills svarat för.

Prop. 2003/04:27: Paragrafen behandlar frågor om överklagande.

I paragrafen har det tydliggjorts att tingsrätten endast skall rättidspröva motpartens överklagande. Av 24 § förvaltningslagen följer att det är den beslutande myndigheten som skall pröva om det första överklagandet, som skall ges in till myndigheten enligt 38 a §, har gjorts i rätt tid (jfr även 8 § lagen om domstolsärenden).

/Träder i kraft I: 2005-04-01/

39 b §  Ett beslut av registermyndigheten enligt 3 § andra stycket som innefattar prövning av en fråga om fastställande eller återvinning av skatt får överklagas inom tre år från dagen för beslutet. Har en part överklagat beslutet och vill även motparten överklaga, skall dennes skrivelse ha kommit in till Stockholms tingsrätt inom två månader från det att tingsrätten har delgett motparten ett föreläggande enligt 15 § lagen (1996:242) om domstolsärenden att svara på överklagandet. Tingsrätten skall pröva frågan om motpartens överklagande har skett inom rätt tid.

[S2]Vid överklagande av ett beslut som avses i första stycket skall tingsrätten, om ärendet tas upp till prövning, alltid höra motparten.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten. Lag (2004:86).

Prop. 2000/01:88: Också denna paragraf är ny och har, på förslag av Lagrådet, tillkommit i samma syfte som föregående bestämmelse. Paragrafen behandlar vad som skall gälla vid överklagande av Sjöfartsverkets beslut som innefattar prövning av en fråga om fastställande eller återvinning av skatt. Bestämmelsen motsvarar de ändringar som anges i 39 a §.

Prop. 2003/04:27: Paragrafen behandlar frågor om överklagande.

Ändringen motsvarar den som har gjorts i 39 a §.

/Träder i kraft I: 2005-04-01/

39 c §  Ett beslut av inskrivningsmyndigheten enligt 1 b § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg som innefattar prövning av en fråga om fastställande eller återvinning av skatt får överklagas inom tre år från dagen för beslutet. Har en part överklagat beslutet och vill även motparten överklaga, skall dennes skrivelse ha kommit in till Stockholms tingsrätt inom två månader från det att tingsrätten har delgett motparten ett föreläggande enligt 15 § lagen (1996:242) om domstolsärenden att svara på överklagandet. Tingsrätten skall pröva frågan om motpartens överklagande har skett inom rätt tid.

[S2]Vid överklagande av ett beslut som avses i första stycket skall tingsrätten, om ärendet tas upp till prövning, alltid höra motparten.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten. Lag (2004:86).

Prop. 2003/04:27: Paragrafen, som är ny, behandlar vad som skall gälla vid överklagande av beslut av Luftfartsverket som innefattar prövning av en fråga om fastställande eller återvinning av skatt.

Bestämmelsen motsvarar vad som gäller för överklagande av registermyndighets beslut enligt 39 b §.

Återbetalning

40 §  Återbetalning av skatt på grund av ett beslut enligt denna lag görs av inskrivningsmyndigheten eller av den myndighet som regeringen bestämmer. Återbetalning skall ske även om beslutet inte har vunnit laga kraft.

[S2]Ränta skall, om inte annat följer av 42 §, beräknas på återbetalad skatt och dröjsmålsavgift från och med den dag då beloppet har betalats till och med den dag då återbetalning görs. Räntan beräknas för visst kalenderår efter en räntesats som motsvarar 75 procent av den statslåneränta som gällde vid utgången av november närmast föregående kalenderår. Räntesatsen bestäms till procenttal med högst en decimal.

[S3]Vid ränteberäkningen skall avrundning ske till närmast lägre hela krontal. Räntebelopp under femtio kronor betalas inte ut. Lag (1992:640).

Tillsyn över beslut om skatt

41 §  Inskrivningsmyndigheternas beslut i ärenden om fastställande av stämpelskatt, efterbeskattning och återvinning skall granskas av den myndighet som regeringen förordnar.

[S2]Granskningsmyndigheten för det allmännas talan vid domstol enligt denna lag. Därvid får myndigheten föra talan även till den skattskyldiges förmån.

Särskilda föreskrifter

42 §  Föreligger synnerliga skäl kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i särskilda fall medge nedsättning av eller befrielse från skatt, liksom återbetalning helt eller delvis av skatt.

[S2]Vid beslut om återbetalning av skatt som meddelas med stöd av första stycket skall regeringen eller myndighet som där sägs besluta i vad mån ränta skall utgå på det skattebelopp som skall återbetalas.

43 §  Regeringen får meddela närmare föreskrifter om skattens betalning. Regeringen får därvid besluta om undantag från 33 §. Lag (2000:246).

44 §  Skattskyldig skall lämna uppgift till inskrivningsmyndigheten om omständighet som anges i 32 a § andra stycket. Lag (1998:1610).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984 då stämpelskattelagen (1964:308) skall upphöra att gälla.
  2. Den gamla lagen gäller fortfarande i ärenden där skatten har fastställts före ikraftträdandet i samband med att en ansökan om inskrivning har förklarats vilande.
  3. Den gamla lagens bestämmelser om återvinning gäller för skatt som har fastställts före ikraftträdandet.
  4. Bestämmelserna i 5 § andra stycket och 15 § gamla lagen tillämpas fortfarande när fång har överlåtits före ikraftträdandet.
  5. Bestämmelserna i 12 § gamla lagen tillämpas fortfarande i fråga om inteckningar som har dödats eller av annan anledning har upphört att gälla före ikraftträdandet.
  6. Bestämmelserna om efterbeskattning i den nya lagen skall tillämpas endast i fall då uppgifter som avses i 29 § lämnats efter ikraftträdandet.
  7. Skattskyldighet föreligger inte vid förvärv av fast egendom genom tillskott till bolag i enlighet med lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss.
  8. Den gamla lagens bestämmelser om skattefrihet gäller fortfarande i fråga om förvärv med stöd av lagen (1925:334) om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område.
  9. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift som har ersatts av en bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:194
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1985:616) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Lag (1986:479) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas i fråga om ränta som belöper på tid efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:150
  Omfattning
  ändr. 40 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:163) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Lag (1990:598) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:111
  Omfattning
  upph. 15-20 §§, rubr. närmast före 15-18 §§; ändr. 1, 25, 27, 36 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:640) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning före ikraftträdandet. I fråga om restavgift gäller 35 § i dess lydelse intill den 1 januari 1993. Ränta som belöper på tid före ikraftträdandet beräknas enligt äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93
  Omfattning
  ändr. 34, 35, 40 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:671) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förvärv som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:421, Prop. 1992/93:241, Bet. 1992/93:SkU30
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:907) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ändr. 35 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:809) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:422, Prop. 1993/94:196, Bet. 1993/94:LU32
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1026) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:393, Prop. 1993/94:195, Bet. 1993/94:LU31
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Lag (1994:1048) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:377, Prop. 1993/94:190, Bet. 1993/94:JuU30
  Omfattning
  ändr. 38, 39 §§, rubr. närmast före 38 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Ändring, SFS 1994:1139

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:1026

Lag (1994:1916) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:150, Prop. 1994/95:53, Bet. 1994/95:SkU13
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:838) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996 och skall tillämpas när skattskyldighet inträder efter detta datum och - då fråga är om förvärv av fast egendom och tomträtter - förvärvet skett efter utgången av juli månad 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:307, Prop. 1995/96:222, Bet. 1995/96:FiU15
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-08-01

Lag (1997:528) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 34 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1998:1610) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas i fråga om förvärv som görs den dagen eller senare
Förarbeten
Rskr. 1998/99:67, Bet. 1998/99:SkU5
Omfattning
ändr. 4, 7, 22, 33 §§; nya 32 a, 32 b, 44 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:303) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förarbeten
Rskr. 1998/99:176, Prop. 1998/99:38, Bet. 1998/99:KU18
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:203) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:181, Prop. 1999/2000:46, Bet. 1999/2000:FiU19
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:246) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:185, Prop. 1999/2000:39, Bet. 1999/2000:BoU8
Omfattning
ändr. 43 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2001:345) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001 i fråga om 38, 38 a, 39 och 39 a §§ och i övrigt den 1 december 2001.
 2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:223, Prop. 2000/01:88, Bet. 2000/01:JuU24
Omfattning
ändr. 21, 25, 33, 38, 39 §§; nya 38 a, 38 b, 39 a, 39 b §§
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2001:1222) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:121, Prop. 2001/02:43, Bet. 2001/02:SkU11
Omfattning
ändr. 22, 32 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:537) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förarbeten
Rskr. 2002/03:222, Prop. 2002/03:49, Bet. 2002/03:LU17
Omfattning
ändr. 38 a, 39 a §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:86) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förarbeten
Rskr. 2003/04:135, Prop. 2003/04:27, Bet. 2003/04:LU10
Omfattning
ändr. 39 a, 39 b §§; nya 38 c, 39 c §§
Ikraftträder
2005-04-01

Lag (2004:777) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2004 och tillämpas från och med den 5 mars 2004 om inte annat följer av punkten 2.
 2. I fråga om företagsinteckning som har beviljats enligt lagen (1984:649) om företagshypotek skall följande gälla fram till den 1 januari 2005. Vid tilllämpning av 22 § första stycket skall äldre bestämmelser tillämpas vid samtidig ansökan om dödning av företagsinteckning som beviljats enligt lagen (1984:649) om företagshypotek och nyinteckning enligt lagen (2003:528) om företagsinteckning. Skatteplikt skall i sådant fall föreligga för skillnaden mellan det nyintecknade beloppet och beloppet av de dödade inteckningarna.
 3. För företagsinteckningar som beviljas under perioden 5 mars 2004-30 november 2004 skall beslut om fastställande av stämpelskatt meddelas snarast efter den 30 november 2004.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:19, Prop. 2003/04:165, Bet. 2004/05:SkU2
Omfattning
ändr. 21, 22, 24 §§
Ikraftträder
2004-12-01

Lag (2004:1344) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förarbeten
Rskr. 2004/05:134, Prop. 2004/05:25, Bet. 2004/05:SkU18
Omfattning
ändr. 8, 14 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:153) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förarbeten
Rskr. 2004/05:163, Prop. 2004/05:51, Bet. 2004/05:SkU24
Omfattning
ändr. 9, 26, 31, 33, 35, 39, 39 a, 39 b, 39 c §§; nya 24 a, 37 a, 37 b §§, rubr. närmast före 24 a, 37 a §§
Ikraftträder
2005-05-01

Lag (2008:160) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förarbeten
Rskr. 2007/08:148, Prop. 2007/08:54, Bet. 2007/08:CU16
Omfattning
ändr. 37 b, 38, 39 §§
Ikraftträder
2008-06-01

Lag (2008:992) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förarbeten
Rskr. 2008/09:34, Prop. 2007/08:161, Bet. 2008/09:CU5
Omfattning
ändr. 38 a, 39 a §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:1232) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förarbeten
Rskr. 2009/10:75, Prop. 2009/10:9, Bet. 2009/10:SkU10
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:774) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förarbeten
Rskr. 2009/10:369, Prop. 2009/10:206, Bet. 2009/10:SkU48
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:71) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förarbeten
Rskr. 2010/11:112, Prop. 2010/11:18, Bet. 2010/11:SkU14
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:1249) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
Omfattning
nya 35 a, 40 a §§, rubr. närmast före 40 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2015:710) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förarbeten
Rskr. 2015/16:38, Prop. 2015/16:9, Bet. 2015/16:FiU7
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2018:791) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 37 a, 37 b §§
Ikraftträder
2018-07-01