Alla SOU

SOU 2022:24: Materielförsörjningsstrategi

2022-05-19

Utredningens uppdrag har varit att med utgångspunkt i Försvarsberedningens rapport Värnkraft (Ds 2019:8) redovisa en materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret som på ett uthålligt och kostnadseffektivt sätt bidrar till att det militära försvarets behov av materiel och relaterad forskning, teknikutveckling och tjänster tillgodoses i fred, kris och krig.

SOU 2022:23: En oavvislig ersättningsrätt?

2022-05-13

Betänkande av Utredningen om vissa ersättningsfrågor på upphovsrättsområdet.

SOU 2022:22: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram

2022-05-20

Delegationen för ökad tillgänglighet har på regeringens uppdrag verkat för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på kortare väntetider

SOU 2022:21: Rätt för klimatet

2022-05-18

Klimaträttsutredningens slutbetänkande redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen inom tre områden: främja bidrag till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle.

SOU 2022:20: Privatkopieringsersättningen i framtiden

2022-04-21

Betänkande av Utredningen om privatkopieringsersättning.

SOU 2022:19: Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

2022-04-29

Delbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel.

SOU 2022:18: EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet – kompletteringar och ändringar i svensk rätt

2022-04-13

Slutbetänkande av Utredningen om behörig myndighet och lämpliga sanktioner enligt EU:s förordning om att hantera spridning av terrorisminnehåll online.

SOU 2022:17: En modell för att mäta och belöna progression inom sfi

2022-03-30

Utredningen om sfi-peng till utbildningsanordnare redovisar i detta betänkande uppdraget att föreslå hur en ersättning till utbildningsanordnare för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) kan utformas baserat på uppnådda språkresultat.

SOU 2022:16: Ett förstärkt lagstöd för utlämnande av sekretesskyddade uppgifter till utlandet

2022-03-31

Uppdraget handlar om myndigheters utlämnande av uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), så kallad försvarssekretess, till utländska aktörer.

SOU 2022:15: Sveriges globala klimatavtryck

2022-04-07

Miljömålsberedningen har lämnat sitt delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck till regeringen. Miljömålsberedningens uppdrag har varit att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion med ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt.

SOU 2022:14: Sänk tröskeln till en god bostad

2022-03-30

Utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2022:13: Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system

2022-03-31

Utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2022:12: Startlån till förstagångsköpare av bostad

2022-04-04

Utredningen om Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2022:11: Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet

2022-03-15

2020 års tolktjänstutredning har fördjupat analyserat förslagen i betänkandet En samlad tolktjänst – samordning och utveckling av tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2011:83) samt i departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7). Utredningen har utifrån analysen tagit fram en handlingsplan för tolktjänstens långsiktiga utveckling.

SOU 2022:10: Sverige under pandemin

2022-02-25

Coronakommissionen har utvärderat regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.

SOU 2022:9: Avfallsbeskattning – En fråga om undantag?

2022-03-08

Undantagsutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

SOU 2022:8: Rätt och rimligt för statligt anställda

2022-02-28

Utredningen om vissa frågor om statligt anställdas rättsställning har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

SOU 2022:7: Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2022

2022-03-01

Kärnavfallsrådet har lämnat till betänkande Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2022 till regeringen.

SOU 2022:6: Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga

2022-02-23

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har sett över hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. I sitt slutbetänkande föreslår nu utredningen hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera sådana händelser långsiktigt bör utvecklas.

SOU 2022:5: Innehållsvillkor för public service på internet – och ordningen för beslut vid förhandsprövning

2022-02-15

Betänkande av Utredningen om innehållsvillkor på internet för public service.

SOU 2022:4: Minska gapet

2022-02-07

Betänkande av Kommissionen för jämställda livsinkomster.

SOU 2022:3: Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – framgång genom samarbete och helgardering

2022-01-27

Utredningen Tillgång till vaccin mot covid-19, S 2020:07, har överlämnat sitt delbetänkande. En av utredningens slutsatser är att Sveriges deltagande i den EU-gemensamma upphandlingen av vaccin varit avgörande för att täcka landets nationella behov.

SOU 2022:2: En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner

2022-02-02

Betänkande av Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor.

SOU 2022:1: Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

2022-01-25

Utredningen har haft i upp­drag att se över regel­verket för utred­ningar mot barn som miss­tänks för brott, i syfte att förbättra detta regel­verk och säkers­tälla att en hög grad av rätts­säkerhet och effekti­vitet upprätt­hålls i sådana utred­ningar.

SOU 2021:103: Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering

2022-01-12

Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att precisera vilka uppgifter som den nya myndigheten ska ansvara för, föreslå myndighetens ledningsform samt föreslå i vilken omfattning regeringen ska kunna lägga särskilda uppdrag på myndigheten.

SOU 2021:102: E-recept inom EES

2022-01-25

Utredningen om E-recept inom EES har utrett vad som krävs för en patientsäker och effektiv process för elektroniska recept inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

SOU 2021:101: Träffsäkert – Införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet

2022-01-18

Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS) har sett över reglerna om bostadsbidrag och underhållsstöd för att öka träffsäkerheten och minska skuldsättningen.

SOU 2021:100: Ny förverkandelagstiftning

2022-01-12

Ett betänkande av 2020 års förverkandeutredning.

SOU 2021:99: Rätt mottagare

2021-12-21

Slutbetänkande av Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället.

SOU 2021:98: Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart

2021-12-14

Uppdraget i den del som här redovisas har varit att utreda hur sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas för företagare med in-komst av näringsverksamhet från enskild firma, handelsbolag eller från en europeisk ekonomisk intressegruppering.

SOU 2021:97: Säker och kostnadseffektiv it-drift

2021-12-15

Slutbetänkande av It-driftsutredningen.

SOU 2021:96: Säkerhet och tillgänglighet vid val

2021-12-15

Slutbetänkande av 2020 års valutredning.

SOU 2021:95: En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker

2021-12-08

Gårdsförsäljningsutredningen har utrett gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under förutsättning att Systembolagets monopol säkras.

SOU 2021:94: Ett utökat skydd mot diskriminering

2021-12-01

Slutbetänkande av Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen.

SOU 2021:93: Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet

2021-11-25

Samsjuklighetsutredningen föreslår i ett delbetänkande en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet. Reformen förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende.

SOU 2021:92: Åtgärder i gränsnära områden

2021-11-29

Utredningens upp­drag har varit att över­väga om främst Polis­myndig­heten har till­gång till till­räckligt effektiva verk­tyg i gräns­nära om­råden och, om så inte bedöms vara fallet, före­slå föränd­ringar av regel­systemet.

SOU 2021:91: En ny rymdlag

2021-11-23

Rymdlagsutredningen redovisar i detta betänkande en översyn av rymdlagen och den anslutande rymdförordningen. I betänkandet lämnas ett antal förslag som syftar till att åstadkomma en långsiktigt hållbar reglering av rymdverksamheten som står i samklang med internationella regelverk och nationella säkerhetsbehov och som skapar förutsägbarhet och goda förutsättningar för näringsliv och forskning.

SOU 2021:90: En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription

2021-12-01

Syftet med utredningens uppdrag har varit att genom­föra en översyn av den straff­rättsliga regle­ringen om preskription.

SOU 2021:89: Sverige under pandemin Volym 1 och 2

2021-10-29

Coronakommissionen har utvärderat regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.

SOU 2021:88: Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m.

2021-11-02

Utred­ningen om arbets­krafts­invand­ring lämnade den 2 februari 2021 del­betän­kandet Ett för­bättrat system för arbets­krafts­invand­ring (SOU 2021:5) där den över­gripande mål­sätt­ningen var att för­bättra den nuvarande regle­ringen för arbets­kraft­invand­ring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invand­ring värnas. Av utred­ningens direktiv framgår också att det är viktigt att det råder goda anställ­nings­villkor och att systemet för arbets­krafts­invand­ring inte miss­brukas av vissa arbets­givare.

SOU 2021:87: Granskning av utländska direktinvesteringar

2021-11-01

Slutbetänkande av Direktinvesteringsutredningen.

SOU 2021:86: ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

2021-10-26

Betänkande av Utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet.

SOU 2021:85: Vägar till ett tryggare samhälle

2021-10-27

Delbetänkande av Trygghetsberedningen.

SOU 2021:84: Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen

2021-10-28

Delbetänkande av Utredningen om medicinsk åldersbedömning.

SOU 2021:83: Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter

2021-10-25

Utredningen redovisar i detta betänkande uppdraget att ta fram förslag som innebär ökade möjligheter för statliga universitet och högskolor att avskilja en student från högskoleutbildning. I uppdraget ingick även att ta ställning till om belastningsregisterkontroll bör ligga till grund för antagning till vissa högskoleutbildningar samt om belastningsregisterkontroll bör införas inom fler utbildningar än lärarutbildningen.

SOU 2021:82: Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga

2021-10-26

Utredningen innehåller lagförslag med syfte att efter värnpliktens återaktivering säkerställa en ändamålsenlig och effektiv prövning av värnpliktiga ur säkerhetssynpunkt.

SOU 2021:81: En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet

2021-10-15

I detta betänkande föreslår 2020 års dricksvattenutredning (N 2020:05) hur EU:s nya dricksvattendirektiv ska genomföras i svensk rätt.

SOU 2021:80: Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll

2021-10-08

I betänkandet Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll föreslår Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar bland annat ökade krav när privata vårdgivare tar emot försäkringspatienter.

SOU 2021:79: En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning

2021-10-12

Utredningen Ett moderniserat konsumentskydd har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

SOU 2021:78: Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård

2021-10-07

Utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningens förslag ska bidra till en samlad uppföljning av barns och ungas hälsa.

SOU 2021:77: Från kris till kraft

2021-09-30

Utredningen återstart för kulturen föreslår i detta betänkande insatser som dels stärker förutsättningarna för kulturens återstart och utveckling under och efter covid-19-pandemin, dels möjliggör ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av Sverige.

SOU 2021:76: EU:s förordning om terrorism­innehåll på internet – frågan om behörig myndighet

2021-10-01

Delbetänkande av Utred­ningen om behörig myndig­het och lämpliga sanktioner enligt EU:s förord­ning om att hantera spridning av terrorism­innehåll online.

SOU 2021:75: En god kommunal hushållning

2021-09-22

Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2021:74: Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet

2021-09-21

Betänkande av Kommittén om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet.

SOU 2021:73: Regler för statliga elvägar

2021-09-01

Den globala medeltemperaturen har ökat med cirka 1 grad jämfört med förindustriell tid och temperaturökningen fortsätter. Effekterna av klimatförändringarna påverkar redan livsförhållandena på jorden. Världens länder har genom Parisavtalet förbundit sig att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader Celsius jämfört med förindustriell tid och att göra ansträngningar för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius.

Över hela världen behöver kraftfulla åtgärder vidtas för att begränsa de globala klimatförändringarna och dess konsekvenser.

I juli 2021 presenterade EU-kommissionen det omfattande klimatpaketet Fit for 55 som innehåller förslag på åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Bland annat föreslås att alla nya bilar ska vara utsläppsfria 2035, krav ställs också på en kraftig utbyggnad av infrastruktur för att säkerställa tillgång till el och vätgas.

SOU 2021:72: Högskoleprovets organisation och styrning

2021-09-07

Högskoleprovsutredningen redovisar i detta betänkande uppdraget att lämna förslag på en permanent organisation som innebär att det är en myndighet som har det samlade ansvaret för högskoleprovets genomförande.

SOU 2021:71: Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur

2021-09-01

Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård har utrett hur pågående och planerade investeringsprojekt i sjukhus förhåller sig till den nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården. Utredningen har också analyserat eventuella behov av samverkan för att bidra till den nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den har också övervägt om någon statlig aktör bör ha ett samordnande uppdrag för att öka förutsättningarna för regionerna att visa hänsyn till det nationella perspektivet i samband med större sjukhusinvesteringar i hälso- och sjukvården.

SOU 2021:70: Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap

2021-08-17

Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel redovisar i detta slutbetänkande uppdraget att utreda och föreslå åtgärder för att säkra tillgången till ändamålsenliga läromedel av hög kvalitet för alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen föreslår också hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel i svensk skola.

SOU 2021:68: Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

2021-08-24

Betänkande av Gängbrottsutredningen.

SOU 2021:67: Vägen mot fossiloberoende jordbruk

2021-07-30

Enligt utredningsdirektiven dir. 2020:16 Ett fossiloberoende jordbruk ska en särskild utredare föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk.

SOU 2021:66: Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet

2021-08-04

Regeringen beslutade den 29 oktober 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden (dir. 2020:113).

SOU 2021:65: Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur

2021-08-11

Utredningen om Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur redovisar i detta betänkande uppdraget att lämna förslag på hur organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur kan utvecklas på nationell nivå, samt hur ett system för nationell prioritering av forskningsinfrastruktur kan utformas. Utredningen har även utvärderat olika finansieringsmodeller för fortsatt tillgång till en forskningsisbrytare.

SOU 2021:64: Ersättning till brottsoffer

2021-07-19

Utredningens huvud­sakliga uppgift har varit att utreda brotts­offers rätt till skade­stånd och deras möjlig­het att få ut sådan ersätt­ning. Det uttalade syftet med upp­­draget har varit att stärka brotts­offers ställning och att minska skade­verk­ningarna av brott.

SOU 2021:63: Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem

2021-07-02

Cybersäkerhetsutredningen har överlämnat ett slutbetänkande till regeringen.

SOU 2021:62: Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen

2021-06-29

Inledning

Den del av utredningens uppdrag som redovisas i detta betänkande omfattar kartläggning och analys av den offentliga förvaltningens behov av åtgärder avseende användning av e-legitimation i tjänsten samt förslag på sådana åtgärder.

Användningen av e-legitimation i tjänsten innefattar användning av privata e-legitimationer eller e-tjänstelegitimationer för att fullgöra en arbetsuppgift. Med e-tjänstelegitimation avses i detta betänkande en e-legitimation för den som tjänstgör vid eller innehar uppdrag för en organisation och som anskaffats av den organisationen.

SOU 2021:61: Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

2021-06-30

Betänkande av Utredningen om utvisning på grund av brott.

SOU 2021:60: Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

2021-06-30

Utredningen lämnar följande konkreta förslag till förenklingar av regelverk för mikroföretagande (1) avskaffande av hotelltillståndet, (2) avgränsade förenklingar gällande möjligheterna att ersätta eller ändra befintliga små byggnader i strandskyddade områden, (3) förenklingar i reglerna om kör- och vilotider. Utredningen föreslår också att flera andra identifierade regelförenklingar bör beredas eller utredas vidare.

SOU 2021:59: Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan

2021-06-30

Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården ska verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Detta med särskilt fokus på kortare väntetider. Utredningen presenterar här delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59)

SOU 2021:58: Läge och kvalitet i hyressättningen

2021-07-06

Betänkande av Hyreskommissionen.

SOU 2021:57: Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer

2021-06-24

Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2021:56: Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall

2021-06-22

Utredningens uppdrag har varit att se över reglerna om rättsliga föräldraskap till barn i internationella situationer. Uppdraget har huvudsakligen varit uppdelat på tre delfrågor.

SOU 2021:55: Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen

2021-07-01

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

SOU 2021:54: Ändrade regler i medborgarskapslagen

2021-07-02

Slutbetänkande av Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (USSMA).

SOU 2021:53: En rättssäker vindkraftsprövning

2021-06-22

Regeringen tillsatte den 14 oktober 2020 en särskild utredare med uppdrag att undersöka förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken om kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar och att undersöka alternativa förslag för det fall bestämmelsen inte kan tas bort, i syfte att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar.

SOU 2021:52: Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

2021-06-16

Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre har i sitt betänkande ”Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre” presenterat analyser, bedömningar och rekommendationer. Meningen är att sätta igång förändringsprocesser i kommunerna.

SOU 2021:51: Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar

2021-06-10

Regeringen beslutade den 20 maj 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över artskyddsförordningen och ta ställning till om ändringar i miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra delar av balken är nödvändiga för att översynens syfte ska kunna nås.

SOU 2021:50: Fri hyressättning vid nyproduktion

2021-06-04

Betänkande av Utred­ningen om fri hyres­sättning vid nyproduktion.

SOU 2021:49: Kommuner mot brott

2021-06-16

Betänkande av Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar.

SOU 2021:48: I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040

2021-06-01

Regeringen beslutade den 19 december 2019 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag om utfasning av fossila drivmedel och utreda förutsättningarna för förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar.

SOU 2021:47: Ett nytt regelverk för bygglov

2021-06-14

Bygglovsutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2021:46: Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål

2021-06-17

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott. Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat. Arbetet med att utveckla rättsväsendets förmåga att snabbt utreda och lagföra brott bör fortsätta.

SOU 2021:45: En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning

2021-05-31

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av nuvarande lagstiftning om läkemedel avsedda för behandling av djur.

SOU 2021:44: Tillgänglighetsdirektivet

2021-05-31

Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet har analyserat hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämnat nödvändiga författningsförslag.

SOU 2021:43: Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar

2021-06-01

Betänkande av 2020 års sexualbrottsutredning.

SOU 2021:42: Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2021-05-31

Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

SOU 2021:41: VAB för vårdåtgärder i skolan

2021-06-01

VAB-utredningen ser över reglerna för tillfällig föräldrapenning. I ett delbetänkande föreslår utredningen hur man kan göra det möjligt för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning för att instruera bland annat skolpersonal om egenvård för barn med kronisk sjukdom.

SOU 2021:40: Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg

2021-06-01

Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

SOU 2021:39: Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

2021-05-31

Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg har utrett och lämnat förslag som rör personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utredningen har också sett över behovet av att göra ändringar i förordningen om register över hälso-och sjukvårdspersonal (HOSP-förordningen).

SOU 2021:38: En ny lag om ordningsvakter m.m.

2021-05-21

Ordnings­vakts­utred­ningen har haft i upp­drag att göra en översyn av regel­verket för ordnings­vakter. Upp­draget har syftat till att moderni­sera och effekti­visera regel­verket och anpassa det till dagens förhål­landen. I upp­draget har ingått att över­väga bl.a. för vilka ända­mål ord­nings­håll­ning bör kunna utföras av ordnings­vakter, på vilket sätt Polis­myndig­heten ska utöva kontroll och ledning över ordnings­vakternas verk­sam­het, om det finns ytter­ligare uppgifter i ordnings­håll­ningen som en ordnings­vakt bör kunna utföra samt hur reglerna för ordnings­vakternas utbild­ning bör utformas.

SOU 2021:37: Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser

2021-05-26

Utredningen stärkt assistans har sett över vissa frågor inom personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

SOU 2021:36: Gode män och förvaltare – en översyn.

2021-05-05

Utredningens uppdrag har ytterst syftat till att försöka säker­ställa att de människor som är i behov av en ställ­före­trädare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd de behöver. I upp­draget har ingått att se över reglerna på området med syftet att de ska vara moderna och rättssäkra.

SOU 2021:35: En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

2021-05-25

Betänkande av Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring.

SOU 2021:34: Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga

2021-05-04

Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa.

SOU 2021:33: En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

2021-05-10

Utredningen om en tioårig grundskola redovisar i detta betänkande uppdraget att föreslå hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1.

SOU 2021:32: Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial

2021-04-30

Pliktmaterialutredningen lämnar förslag på hur pliktinsamlingen av material kan utformas så att den blir medie-, teknik- och formatoberoende och därmed långsiktigt hållbar.

SOU 2021:31: Kontroller på väg

2021-04-28

Uppdraget har varit att lämna förslag som leder till effektivare kontroller och till ett sanktionssystem som får fler inom yrkestrafiken på väg att följa reglerna på området. Det övergripande syftet är att främja brottsbekämpningen och trafiksäkerheten samt åstadkomma en god social situation för förare och en sund konkurrens inom yrkestrafiken på väg.

SOU 2021:30: Kampen om tiden – mer tid till lärande

2021-04-26

Utredningen om mer tid till undervisning redovisar i detta betänkande uppdraget att lämna förslag som syftar till att föreslå hur elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar att uppnå behörighet genom åtgärder som innebär att elever får mer tid till undervisning.

SOU 2021:29: Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post

2021-04-29

Utredningsuppdraget avser att se över postlagens (2010:1045) bestämmelser om tystnadsplikt m.m. i syfte att underlätta de brottsbekämpande myndigheternas arbete mot och förhindra illegal handel via post med bl.a. narkotika, vapen och explosiva varor. I uppdraget ingår också att överväga och lämna förslag på en reglering i postlagen som tillgodoser behovet av tystnadsplikt för uppgifter som handlar om att undersöka, öppna, granska eller hålla kvar försändelser enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (preventivlagen) och att analysera och bedöma om tystnadsplikten enligt postlagen har en lämplig utformning i förhållande till bestämmelserna i 27 kap. RB om att hålla kvar och beslagta försändelser.

SOU 2021:28: Immunitet för utställningsföremål

2021-04-29

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en lag som ger till Sverige från utlandet tillfälligt inlånade kulturföremål ett skydd mot processuella åtgärder under den tid föremålet finns i Sverige för att ställas ut på en utställning.

SOU 2021:27: Ett förbud mot rasistiska organisationer

2021-05-04

Betänkande av Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer.

SOU 2021:26: Använd det som fungerar

2021-04-13

Syftet med utredningen är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. En problembild som anges i direktivet är att insamlingen av småelektronik som är avfall har en nedåtgående trend och att det är i dagsläget svårt att nå insamlingsmålet på 65 procent.

SOU 2021:25: Struktur för ökad motståndskraft

2021-04-08

Fram till kalla krigets slut bedrevs i Sverige ett omfat­tande arbete inom ramen för det civila försvaret. Som en kon­se­kvens av det för­bätt­rade säker­hets­politi­ska läget i slutet av 1980-talet började det civila försvaret under 1990-talet att avveck­las liksom stora delar av plane­ringen för höjd bered­skap och då ytterst krig. Resurser som tidigare lagts på det natio­nella försvaret omdiri­gerades till inter­natio­nella freds­främ­jande och humani­tära insatser och till att stärka för­mågan att före­bygga och hantera svåra påfrest­ningar på sam­hället i fred.

SOU 2021:24: Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin

2021-04-15

Regeringen beslutade den 23 juli 2020 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att föreslå alternativa lösningar för ökade möjligheter för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall.

SOU 2021:23: Stärkt planering för en hållbar utveckling

2021-03-30

Utredningen Samordning för bostadsbyggande har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

SOU 2021:22: Hårdare regler för nya nikotinprodukter

2021-03-29

Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet anser att den svenska strategin på tobaksområdet bör ha som övergripande mål att begränsa all användning av nikotin.

SOU 2021:21: En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden

2021-03-31

Utredningen lägger förslag som innebär att alla som tillämpar miljöbalken ska arbeta för att minimera klimatförändringarna och ges möjlighet att föregripa lagstiftningens obligatoriska krav. Genom att verksamhetsutövare och de som vidtar åtgärder själva ska föreslå och genomföra de åtgärder som behövs verkar miljöbalken även i förebyggande riktning.

SOU 2021:20: Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

2021-03-31

Sverige har sedan länge ett utbyte av informa­tion om brott­måls­domar med andra länder. I syfte att förbättra utbytet av upp­gifter om brott­måls­domar mellan EU:s med­lems­stater fattades 2009 ett ram­beslut och ett råds­beslut om det s.k. Ecris-systemet, vilket är ett decentra­liserat system som base­ras på med­lems­staternas natio­nella kriminal­register. Sverige anslöt sig till Ecris-systemet 2013.

SOU 2021:19: En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården

2021-03-31

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap redovisar de aspekter av uppdraget som berör försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det omfattar hälso- och sjukvårdens försörjning av läkemedel och sjukvårdsmateriel i vardagen, vid allvarliga händelser i fredstid och vid höjd beredskap och krig.

SOU 2021:18: Bolags rörlighet över gränserna

2021-03-31

Medlemsstaterna i Euro­peiska unionen har enats om ett över­gripande regel­verk som syftar till att under­lätta bolags rörlig­het över nations­grän­serna inom unionen. Regel­verket ställer krav på att med­lems­sta­terna harmo­ni­serar sina bestäm­melser om när framför allt aktie­bolag kan ombil­das, fusio­neras eller delas över nations­grän­serna.

SOU 2021:17: Ett moderniserat konsumentskydd

2021-03-31

Utredningen Ett moderniserat konsumentskydd har överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

SOU 2021:16: En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner

2021-03-25

Utredningen om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2021:15: Föreningsfrihet och terroristorganisationer

2021-03-16

Delbetänkande av 2020 års grundlagskommitté.

SOU 2021:14: Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

2021-03-22

En vuxen som har en funktionsnedsättning och som bor i en bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska inte behöva betala mer för sin bostad än andra människor. Det menar Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS i sitt betänkande Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14).

SOU 2021:13: En teknikneutral grundlagsbestämmelse för regeringsbeslut

2021-03-19

Betänkande av Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut.

SOU 2021:12: Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion

2021-03-03

Betänkande av Rekonstruktionsutredningen.

SOU 2021:11: Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

2021-02-26

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven redovisar i detta slutbetänkade uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan.

SOU 2021:9: Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen

2021-02-16

Utredningen har i uppdrag att kartlägga och analysera den offentliga förvaltningens behov av åtgärder för ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster samt lämna förslag på sådana åtgärder.

SOU 2021:8: När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa

2021-03-01

Utredningen om jämlik tandhälsa har lämnat betänkandet När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8).

SOU 2021:7: Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen

2021-01-27

Delbetänkande av 2020 års valutredning.

SOU 2021:6: God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa

2021-01-28

Primärvårdens grunduppdrag i hälso- och sjukvårdslagen ska synliggöra att regioners och kommuners primärvård särskilt tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster för vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov. Det föreslår utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård i sitt delbetänkande God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa.

SOU 2021:5: Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring

2021-02-02

Utredningen om arbetskrafts­invandring har haft ett brett uppdrag med flera olika frågor att ta ställning till. Den över­gripande mål­sätt­ningen har varit att förbättra den nuvarande regleringen för arbets­krafts­invandring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invandring värnas. Utredningen har haft i uppgift att både ge förslag på åtgärder för att attra­hera inter­nationell kompe­tens och på åtgär­der som avser att stärka arbets­krafts­invand­rarens ställning på arbets­marknaden.

SOU 2021:4: Informationsöverföring inom vård och omsorg

2021-01-18

Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår i delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det är frivilligt för vård- och omsorgsgivare att använda de utökade möjligheter att elektroniskt dela dokumentation.

SOU 2021:3: Skolbibliotek för bildning och utbildning

2021-01-19

Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel redovisar i detta delbetänkande den del av uppdraget som handlar om att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

SOU 2021:2: Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap

2021-01-13

Delbetänkande av Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (USSMA).

SOU 2021:1: Säker och kostnadseffektiv it-drift

2021-01-15

Delbetänkande av It-driftsutredningen

SOU 2020:83: Havet och människan

2021-01-15

Delbetänkande av Miljömålsberedningen.

SOU 2020:82: Avgifter för information i elektronisk form

2020-12-30

Regeringen beslutade den 2 maj 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av öppna data-direktivet, dvs. omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger anledning till (dir. 2019:20).

SOU 2020:81: Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

2020-12-15

Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2020:80: Äldreomsorgen under pandemin

2020-12-15

I delbetänkandet Äldreomsorgen under pandemin redovisar Coronakommissionen vad den bedömer vara de viktigaste orsakerna till den stora smittspridningen och de höga dödstalen bland äldre i Sverige.

SOU 2020:79: Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området

2020-12-15

Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen har överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

SOU 2020:78: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd

2020-12-14

Utredningen om översyn av strandskyddet har lämnat över sitt betänkande till regeringen. En särskild utredare skulle föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.

SOU 2020:77: Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden

2020-12-14

Spelmarknadsutredningen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

SOU 2020:76: Funktionalitet och enhetlighet – hyresmodell för fem kulturinstitutioners huvudbyggnader

2020-12-14

Utredningen om översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2020:75: Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet

2020-12-11

Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2020:74: En europeisk åklagarmyndighet i Sverige

2020-12-15

Betänkande av Eppo-utredningen.

SOU 2020:73: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen

2020-11-30

Skogsutredningen 2019 skulle undersöka möjligheterna och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi.

SOU 2020:72: Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin

2020-12-09

Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning respektive textilavfall för återvinning.

SOU 2020:71: Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket

2020-12-01

Utredningen har analyserat hur regelverket för utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer kan skärpas och tagit fram förslag på regel-skärpningar. Den har även redogjort för vilka metaller och mineral som kan förekomma i alunskiffern i Sverige, sammanställt kunskap om alunskifferns sammansättning och miljörisker förknippande med metall- och mineralutvinning ur alunskiffer samt identifierat kunskapsluckor.

SOU 2020:70: Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

2020-11-27

Utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten föreslår att så kallad fast omsorgskontakt införs i såväl privat som offentlig hemtjänst. Utredningen har föreslagit vilka arbetsuppgifter som ska ingå i omsorgskontaktens roll. Den har också bedömt vilka kunskaper och kompetenser omsorgskontakten behöver ha.

SOU 2020:69: Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre

2020-11-30

I betänkandet Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre föreslår Delegationen för senior arbetskraft vilka överväganden, bedömningar och åtgärder olika aktörer behöver göra för att fler ska kunna få ett längre arbetsliv.

SOU 2020:68: Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en översyn av regelverket

2020-11-26

Utredningen om regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2020:67: Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska

2020-11-23

Betänkande av Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska. Utredningens uppdrag var att lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller nyanlända barn.

SOU 2020:66: Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

2020-12-01

KLIVA-utredningen redovisar i detta betänkande uppdraget att utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination med annan utbildning inom kommunal vuxenutbildning.

SOU 2020:65: 55 år och karensval

2020-11-02

I utredningen föreslås att åldersgränsen 55 år som bortre gräns för möjligheten att kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen ska tas bort för en försäkrad med inkomst av annat förvärvsarbete och som betalar egenavgifter. Några övergångsbestämmelser föreslås inte. I utredningen görs också bedömningen att det inte ska införas någon annan åldersgräns för att fritt kunna välja karenstid i sjukförsäkringen.

SOU 2020:64: Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden

2020-10-29

Spelmarknadsutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

SOU 2020:63: Barnkonventionen och svensk rätt

2020-11-12

Barnkonventionsutredningen har idag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2020:62: En samlad djurhälsoreglering

2020-11-11

Betänkande av Djurhälsolagsutredningen, som har haft ett uppdrag att göra en översyn av den nuvarande lagstiftningen på djurhälsoområdet.

SOU 2020:61: Ändrade regler om säkerställda obligationer

2020-11-04

Utredningen om ett nytt regelverk om säkerställda obligationer har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2020:60: Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn

2020-11-02

Utredningen om det skatterättsliga företrädaransvaret har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2020:59: Innovation som drivkraft – från forskning till nytta

2020-10-16

Betänkande av Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor

SOU 2020:58: EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering

2020-09-30

Delbetänkande av Cybersäkerhetsutredningen. Utredningens uppdrag har varit att föreslå anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser föranledda av EU:s Cybersäkerhetsakt.

SOU 2020:57: Ett särskilt hedersbrott

2020-10-07

Betänkande av Hedersbrottsutredningen.

SOU 2020:56: Det demokratiska samtalet i en digital tid - Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat

2020-09-30

Kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet har haft i uppdrag att genom utåtriktade aktiviteter och i samverkan med relevanta aktörer verka för att öka människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. Kommittén har också analyserat och lämnat bedömningar och rekommendationer för fortsatta insatser på området och för hur insatser kan tas vidare inom den befintliga myndighetsstrukturen.

SOU 2020:55: Innovation genom information

2020-09-15

I dag överlämnade Öppna data-utredningen sitt delbetänkande till digitaliseringsminister Anders Ygeman. Delbetänkande innehåller flera förslag på hur det omarbetade direktiv om öppna data som EU har antagit ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med öppna data ska få ett bättre rättsligt stöd.

SOU 2020:54: En långsiktigt hållbar migrationspolitik

2020-09-15

Migrationskommittén har haft i uppdrag att ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Utgångspunkten för uppdraget har varit att migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv.

SOU 2020:53: Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning

2020-09-02

Delbetänkande av Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET). Betänkandet innehåller en beskrivning och analys av de rättsliga förutsättningarna för en vårdgivare att utföra sådan personuppgiftsbehandling vilken är nödvändig för den antalsberäkning1 som behövs inför beslut om att inleda en studie inom klinisk forskning. Syftet med våra överväganden och förslag är att bidra till ökad tydlighet, att underlätta för de aktörer som planerar klinisk forskning och att förstärka rättssäkerheten genom att säkerställa lika villkor i hela landet.

SOU 2020:52: Rutavdrag för äldre

2020-09-16

Rut-utredningen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

SOU 2020:51: En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal

2020-09-01

Det blir allt vanligare att privatpersoner köper varor på internet och över nationsgränser. En stor andel av dessa köp sker från företag eller andra näringsidkare som kan vara baserade i Sverige, i ett annat EES-land eller i ett tredje land. Den digitala marknaden utvecklas också hela tiden och näringsidkare tillhandahåller digitalt innehåll och digitala tjänster som konsumenter till exempel kan strömma eller ladda ned. Ibland ingår då att digitala element (innehåll eller tjänster) ska integreras i eller sammankopplas med en vara som inte fungerar utan det digitala elementet. Vid sidan av detta säljs alltjämt många varor i butik och utan digitalt inslag.

SOU 2020:50: Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare

2020-09-02

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

SOU 2020:49: Enhetlig och effektiv marknadskontroll

2020-08-31

I betänkandet föreslås ändringar som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, här benämnd EU:s marknadskontrollförordning.

SOU 2020:48: Skatt på engångsartiklar

2020-08-10

Engångsartikelutredningen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2020:47: Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag

2020-08-26

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.

SOU 2020:46: En gemensam angelägenhet

2020-08-06

Jämlikhetskommissionen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2020:45: Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

2020-08-18

2018 års tryck-och yttrandefrihetskommitté är en parlamentariskt sammansatt kommitté som har haft i uppdrag att, med utgångspunkt i det nuvarande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga systemet, se över grundlagsregleringen på området i ett antal hänseenden.

SOU 2020:44: Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

2020-08-19

Betänkande av Kommittén om grundlagsskadestånd.

SOU 2020:43: Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper

2020-08-17

I detta betänkande redovisar Betygsutredningen 2018 uppdraget att utreda och föreslå hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I uppdraget ingick även att utreda och lämna förslag på justeringar i betygssystemet för alla skolformer.

SOU 2020:42: En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor

2020-06-25

I detta delbetänkande redovisar Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven uppdraget om hur elever kan få bättre stödinsatser kopplat till lärmiljö och grupptillhörighet. Utredningen har kartlagt användningen av särskild undervisningsgrupp och undersökt om dagens resursskolor möter de behov som finns och redovisar åtgärder som kan stärka dagens resursskolor.

SOU 2020:41: Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna

2020-06-26

Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2020:40: En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

2020-06-24

Tillitsdelegationen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

SOU 2020:39: Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019

2020-06-30

Kärnavfallsrådet (Statens råd för kärnavfallsfrågor) har granskat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Fud-program 2019, Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall. Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté med uppdrag att ge regeringen råd i frågor om använt kärnbränsle, kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar. Enligt regeringens direktiv ska Kärnavfallsrådet redovisa sin självständiga bedömning av de åtgärder som redovisas i SKB:s Fud-program.

SOU 2020:38: Ökad trygghet för visselblåsare

2020-06-29

Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2020:37: Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

2020-06-16

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2020:36: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter

2020-06-24

Regeringen tillsatte utredningen om Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård 2018, då man såg ett behov av att stärka förutsättningar för att bästa möjliga kunskap ska användas i hälso- och sjukvården. Utredningen lämnar ett flertal förslag, bedömningar och rekommendationer med syfte att stärkta strukturer för en god hälso- och sjukvård.

SOU 2020:35: Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

2020-06-08

Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2020:34: Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

2020-06-11

I detta betänkande redovisar Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg uppdraget att lämna förslag som syftar till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshem och pedagogisk omsorg.

SOU 2020:33: Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

2020-06-08

I detta betänkande redovisar Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola uppdraget att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov.

SOU 2020:32: Grundpension Några anslutande frågor

2020-06-05

Utredningen har överlämnat sitt slutbetänkande Grundpension – några anslutande frågor (SOU 2020:32).

SOU 2020:31: En ny mervärdesskattelag

2020-06-01

Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2020:30: En moderniserad arbetsrätt

2020-06-01

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2020:29: En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret

2020-05-26

Utredningens uppdrag har varit att analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret. Utgångspunkten i utredningens direktiv är att arbetet med ett psykologiskt försvar är av stor vikt och behöver förstärkas.

SOU 2020:28: En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

2020-04-27

I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet är att öka likvärdigheten inom berörda skolformer.

SOU 2020:27: Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning

2020-05-08

Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken har haft i uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras. Syftet med uppdraget har varit att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik. Utredningen överlämnar här sitt slutbetänkande Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning.

SOU 2020:26: En sjukförsäkring anpassad efter individen

2020-04-29

Utredningen redovisar vad den kommit fram till när det gäller dels behovet av anpassningar av försäkringsskydd för personer med så kallad behovsanställning, dels regelverket kring möjligheten att bevilja partiell sjukpenning utifrån en förläggning av arbetstiden där den försäkrade inte minskar sin arbetstid med lika mycket varje dag.

SOU 2020:25: Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik

2020-04-28

Regeringen beslutade den 8 augusti 2019 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda vad som krävs för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, samt lämna förslag till hur ett sådant biljettsystem bör utformas, byggas upp, drivas och finansieras (Dir. 2019:48). Verkställande direktören Gerhard Wennerström anställdes samma dag som särskild utredare.

SOU 2020:24: Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

2020-04-27

Många upplever att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen fungerar väl. Andra tycker inte att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen fungerar bra. Utredningens menar att det finns flera områden som är angelägna att utveckla för att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ska bli mer välfungerande.

SOU 2020:23: Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning

2020-04-02

Utredningen fick i augusti 2018 i uppdrag att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas.

SOU 2020:22: Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon

2020-04-29

Bilpoolsutredningen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2020:21: Sveriges museum om Förintelsen

2020-04-15

I betänkandet föreslår Utredningen om ett museum om Förintelsen hur ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen kan inrättas i Sverige.

SOU 2020:20: Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier

2020-04-01

Utredningen om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.