Alla SOU

SOU 2018:79: Analyser och utvärderingar för effektiv styrning

2018-10-31

Analys- och utvärderingsutredningen har idag överlämnat förslag på en förändrad styrning och organisering av regeringens analys- och utvärderingsmyndigheter. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av regeringens analys- och utvärderingsresurser och hur dessa är organiserade. Enligt uppdraget ska översynen omfatta Brottsförebyggande rådet, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Inspektionen för socialförsäkringen, Kulturanalys, Trafikanalys, Tillväxtanalys och Vårdanalys.

SOU 2018:78: Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

2018-10-31

Utredaren lämnar i detta slutbetänkande förslag som syftar till att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation bl.a. genom att underlätta internationell studentrekrytering, förenkla utländska studenters väg till Sverige och öka synligheten utomlands för Sverige som kunskapsnation och studiedestination.

SOU 2018:77: Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter

2018-11-01

I detta betänkande redovisas uppdraget att se över specialistsjuksköterskeutbildningen.

SOU 2018:76: Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt

2018-10-12

Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring har lämnat över sitt slutbetänkande till regeringen.

SOU 2018:75: Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning

2018-09-28

Uppdraget i nu aktuell del av utredningsarbetet har varit att göra de överväganden som krävs och lämna nödvändiga författningsförslag om hur möjligheterna till kroppsvisitation av personer som är kallade till förhör i Polismyndighetens lokaler kan utökas. Uppdraget har också omfattat att kartlägga och analysera domstolsavgöranden som gäller polismäns rätt till ersättning vid allvarlig kränkning och överväga samt att föreslå de åtgärder som behövs för att säkerställa deras rätt till ersättning.

SOU 2018:74: Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

2018-10-01

Kostnadsutjämningsutredningen har idag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2018:73: Studiemedel för effektiva studier

2018-09-24

Utredningens uppdrag var att föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I detta slutbetänkande redovisas i enlighet med direktiven de delar som avser uppdraget att främja effektivare studier.

SOU 2018:72: Expertgruppen för digitala investeringar

2018-08-22

Expertgruppen för digitala investeringar har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Expertgruppen har haft i uppdrag att ge råd och stöd till 20 myndigheter. Dessa myndigheter står för hälften av statens samlade it-kostnader. Under de tolv månader expertgruppen varit verksam har samarbete påbörjats med 17 myndigheter, varav 14 inom uppdraget. Totalt har 22 analyser påbörjats, varav elva analyser har resulterat i publicerade rekommendationer och sju analyser pågår när detta betänkande färdigställs.

SOU 2018:71: En andra och en annan chans – ett komvux i tiden

2018-09-03

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux).

SOU 2018:70: En arvsfond i takt med tiden

2018-09-06

2017 års arvsfondsutredning har sett över och analyserat vissa frågor som rör Allmänna arvsfondens verksamhet. Meningen med översynen har varit att se till att Allmänna arvsfondens medel används till det de är avsedda för och att medlen hanteras och redovisas transparent, rättssäkert och opartiskt. För detta krävs att regelverket är lättöverskådligt, tydligt och ändamålsenligt.

SOU 2018:69: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

2018-08-29

Slutbetänkande av Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv.

SOU 2018:68: Nya regler om faderskap och föräldraskap

2018-08-22

Betänkande av Utredningen om faderskap och föräldraskap.

SOU 2018:67: Ett snabbare bostadsbyggande

2018-08-23

Betänkande av Byggrättsutredningen Ur sammanfattningen: Uppdraget är att kartlägga och analysera de verktyg kommunerna har för att i detaljplaner skapade byggrätter tas i anspråk utan dröjsmål och vid behov förstärka verktygen. Bakgrunden till uppdraget är det stora behovet av att snabbt få fram bostäder. Vi har analyserat kommunernas verktyg och beskrivit hur kommunerna arbetar med frågorna. Vidare har vi lyft många goda exempel och även analyserat hur tillämpningen skulle kunna förbättras. En övergripande fråga är markpolitiken. Slutligen har vi identifierat de områden där kommunernas verktyg behöver vässas genom en förändrad lagstiftning. Det handlar om genomförandetid, exploateringsavtal, expropriation, inlösen och förköpslagen samt uppföljning av detaljplaner.

SOU 2018:66: Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete

2018-08-15

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att utreda om och i så fall hur det svenska systemet med statligt stöd vid korttidsarbete kan göras mer konkurrenskraftigt. I uppdraget ingår även att analysera behovet av validering och kompetensutveckling kopplat till ett system för stöd vid korttidsarbete. Dessa frågor kommer att behandlas i utredningens fortsatta arbete under hösten 2018. Utredningen föreslår bland annat att ett nytt stöd införs som komplement till det nuvarande stödet. Det nya stödet ska kunna utgå under en begränsad tid till företag som på grund av tillfälliga men allvarliga ekonomiska svårigheter behöver införa korttidsarbete. Den slutliga utformningen av ett förändrat system kommer att föreslås i utredningens slutbetänkande i december 2018. Det nya stödet föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

SOU 2018:65: Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

2018-08-15

Betänkande av Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism.

SOU 2018:64: Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

2018-08-09

Betänkande av 2017 års fastighetsmäklarutredning.

SOU 2018:63: Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

2018-08-09

Utredningen har haft till uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen för att säkerställa att den är anpassad till den tekniska och legala utvecklingen.

SOU 2018:62: Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande

2018-08-16

Delbetänkande av Kamerabevakningsutredningen.

SOU 2018:61: Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel

2018-08-14

Slutbetänkande av Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel. (Utredningen hette tidigare Utredningen om datalagring och EU-rätten)

SOU 2018:60: Tillträde till Rotterdamreglerna

2018-08-10

Betänkande av 2016 års sjölagsutredning.

SOU 2018:59: Statens gruvliga risker

2018-06-29

Gruvavfallsfinansieringsutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2018:58: Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning

2018-06-28

Utredningen har haft i uppdrag att analysera reglerna för särskilda persontransporter i syfte att identifiera hinder för kommunala och regionala myndigheter att åstadkomma en effektiv samordning av organiserandet och utförandet av sådana transporter, samt att föreslå ändrade eller nya regler för att undanröja sådana hinder. Syftet med uppdraget har varit att möjliggöra en effektiv samordning av särskilda persontransporter och därigenom bidra till att kommuner och landsting kan skapa en hållbarhet när det gäller såväl kostnader som kvalitet. De särskilda persontransporterna utgörs av färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor.

SOU 2018:57: Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället

2018-06-28

Läsdelegationen har haft i uppdrag att samla aktörer runt insatser för barns och ungas läsning inom och utanför skolan med syftet att skapa mer likvärdiga förutsättningar för alla barn och unga att nå en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Läsdelegationen överlämnar här sitt betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället.

SOU 2018:56: Bättre kommunikation för fler investeringar

2018-06-15

Regeringen beslutade den 8 februari 2018 om direktiv till en offentlig utredning för att genomföra en översyn av investeringsfrämjandet. I beslutet framgick att regeringen i juni 2018 ville ha ett delbetänkande som 1. identifierade och analyserade framgångsfaktorer för Sverige samt lokala och regionala styrkeområden, och 2. analyserade den strategiska marknadsföringen av och kommunikation om Sverige och dess regioner som destination för utländska investeringar, samt samordningen kring varumärkesbyggandet. Utredningen får härmed överlämna delbetänkandet Bättre kommunikation för fler investeringar (SOU 2018:56), i vilket redovisas uppdraget om en förbättrad kommunikation och marknadsföring av Sverige som destination för utländska investeringar.

SOU 2018:55: Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv – Kartläggning av socioekonomiska skillnader i vårdutnyttjande och utgångspunkter för bättre styrning

2018-06-15

Delbetänkandets fokus ligger på vårdkonsumtion, socioekonomi och styrning i vården.

SOU 2018:54: En effektivare kommunal räddningstjänst

2018-06-20

Olyckor är ett samhällsproblem som medför mänskligt lidande, miljöpåverkan och stora samhällsekonomiska förluster. Varje år omkommer 3 000 personer i olyckor, varav 100 personer i bränder. Samhällskostnaderna för olyckor uppgår till cirka 60 miljarder kronor årligen. Av detta utgör kostnader för bränder ungefär 6 miljarder kronor.

SOU 2018:53: Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

2018-06-19

Nya apoteksmarknadsutredningen har haft i uppdrag att se över marknaden och regelverket för maskinell dosdispensering, lämna förslag till en effektiv och patientsäker distribution av prövningsläkemedel till försökspersoner och prövningsställen, se över marknaden och regelverket för extemporeläkemedel och lagerberedningar och lämna förslag som möjliggör för sjukhusapotek att ansöka om licens för läkemedel via den elektroniska kommunikationslösningen för licensansökan.

SOU 2018:52: Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

2018-06-27

Socialdataskyddsutredningen har utrett behovet av en registerförfattning för Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Utredaren menar att det behövs en registerlag för myndigheten.

SOU 2018:51: Resurseffektiv användning av byggmaterial

2018-06-20

Kommittén för modernare byggregler ska enligt kommitténs direktiv lämna tre betänkanden. Kommitténs uppdrag för detta delbetänkande är att utreda behovet av styrmedel för att minska miljöpåverkan inklusive minskad spridning av särskilt farliga ämnen under byggprocessen.

SOU 2018:50: Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar

2018-06-19

Parlamentariska public service-kommittén redovisar i detta slutbetänkande sitt förslag om hur public service ska regleras på ett ändamålsenligt sätt i ett nytt medielandskap. Dels inför nästa tillståndsperiod som inleds 2020 och dels på längre sikt.

SOU 2018:49: F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor

2018-06-15

F-skatteutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att se över F-skattesystemet och analysera systemets effekter i vissa avseenden i syfte att bl.a. bekämpa skattefusk och skatteundandragande. I delbetänkandet har företeelserna falska egenföretagare och egenanställning eller liknande analyserats.

SOU 2018:48: En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg

2018-06-14

Tillitsdelegationen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.I direktiven till Tillitsdelegationen lyfter regeringen att den statliga tillsynen i vissa fall kan ha utformats så att utvecklingen av kommunal verksamhet hindras. Mot bakgrund av det vill regeringen utveckla tillsynen så att denna om möjligt bidrar mer till utveckling. Delegationen har därför bl.a.haft i uppdrag att analysera hur den statliga tillsynen påverkar kommunal verksamhetsutveckling, samt utreda och om möjligt föreslå hur tillsynen kan bidra mer till verksamhetsutveckling.

SOU 2018:47: Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn

2018-06-14

Tillitsdelegationen har i dag överlämnat sitt huvudbetänkande till regeringen. Delegationen har i uppdrag att analysera och föreslå hur styrningen av välfärdstjänster i offentlig sektor, kommuner och landsting, inom ramen för de befintliga regelverken, kan utvecklas för att i större omfattning ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet, för att därigenom bidra till större kvalitet för medborgare och företag. Uppdraget är också att främja att utvecklingsarbete påbörjas i kommuner, landsting och hos berörda myndigheter.

SOU 2018:46: En utvecklad översiktsplanering

2018-05-30

Översiktsplaneutredningen föreslår i betänkandet En utvecklad översiktsplanering nya bestämmelser för hur översiktsplanen ska kunna hållas aktuell och ge ett bra stöd för efterföljande planering.

SOU 2018:45: Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

2018-05-30

Detta betänkande innehåller ett förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap, som inleder sin verksamhet den 1 juni 2018.

SOU 2018:44: Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål

2018-06-14

Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningens huvudsakliga uppdrag kan sammanfattande beskrivas med att utredningen ska lämna förslag till lagstiftning i två delar. I den första delen lämnar utredningen förslag om hur reglerna i LOU och LUF om upphandling under EU:s tröskelvärden och om upphandling av de tjänster som anges i lagarnas bilaga 2 (sociala tjänster och andra särskilda tjänster) kan göras enklare och flexiblare. I den andra delen av uppdraget ska utredningen överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att minska antalet överprövningsmål, och lämna förslag till regler om ansökningsavgift i överprövningsmål samt om skyldighet för den förlorande parten att ersätta motpartens processkostnader

SOU 2018:43: Statliga servicekontor – mer service på fler platser

2018-05-29

Servicekontorsutredningen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag analysera och föreslå hur vissa statliga myndigheters lokala serviceverksamheter kan organiseras på ett mer sammanhållet sätt. Syftet är att säkerställa och stärka tillgången till grundläggande statlig service i hela landet. Utredningen lämnade i december 2017 ett delbetänkande med förslag på vilken service som bör finnas vid serviceorganisationens lokala kontor, liksom en plan för när kontoren ska tillhandahålla service avseende Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens och Skatteverkets verksamheter. Utredningen lämnade även förslag på hur serviceverksamheten inledningsvis ska vara organiserad, dimensionerad och finansierad. I detta slutbetänkande lämnar utredningen förslag beträffande såväl vilken service för fler myndigheter som ska tillhandahållas vid servicekontoren, som på vilka ytterligare platser servicekontor ska finnas. Utredningen förslår bland annat att 27 nya servicekontor ska öppna i landet. De nya kontoren ska ha öppnat senast den 31 december 2020, och serviceorganisationen kommer då att ha 140 servicekontor.

SOU 2018:42: Tryggad tillgång till kontanter

2018-06-11

Riksbankskommittén har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Riksbankskommittén behandlar i detta delbetänkande hur Riksbankens ansvar för en väl fungerande kontanthantering i hela landet bör tydliggöras i lag. Dessutom behandlas Riksbankens roll och ansvar för kontanttillgången i hela landet. Kontanttillgången, i betydelsen tillgången till kontanttjänster i samhället, innefattar dock ett stort antal aktörer utöver Riksbanken. Därför väljer kommittén i sina överväganden att, utöver Riksbanken, även analysera de roller som bl.a. övriga berörda statliga myndigheter, bankerna och handeln har. Kommittén föreslår att vissa banker ska vara skyldiga att tillhandahålla en rimlig tillgång till kontanttjänster i hela Sverige.

SOU 2018:41: Statliga skolmyndigheter – för elever och barn i en bättre skola

2018-06-11

Utredningen har haft i uppdrag att göra en bred översyn av myndigheterna på skolområdet i syfte att skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som effektivare än i dag kan bidra till en bättre skola. I uppdraget ingick också att lämna förslag till ett lämpligt huvudmannaskap för Sameskolstyrelsen eller dess verksamheter. Några av utredningens förslag: Skolmyndigheten och Institutet för professioner i skolväsendet ska bli nya myndigheter. Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten läggs ner. Skolforskningsinstitutet och Skolväsendets överklagandenämnd ska finnas kvar. Några kommuner ska bli huvudmän för specialskolorna. Sametinget ska vara huvudman för sameskolorna vilket skulle betyda att Sameskolstyrelsen läggs ner.

SOU 2018:40: Vissa fredspliktsfrågor

2018-06-08

Utredningen har haft i uppdrag att överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden.

SOU 2018:39: God och nära vård – En primärvårdsreform

2018-06-01

Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i primärvården. Utredningen har utgått från förslag från betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2)

SOU 2018:38: Styra och leda med tillit - Forskning och praktik

2018-06-14

Regeringen har idag tagit emot en forskningsantologi från Tillitsdelegationen. Totalt diskuterar här 23 forskare hur man kan styra och leda med tillit och varför det är viktigt. Tjugo av dessa forskare har på nära håll följt tolv utvalda utvecklingsprojekt i vård, skola och omsorg – projekt som i någon mån omfamnar tillit som styrprincip. Ytterligare tre forskare bidrar med mer allmänna reflektioner utifrån forskningen om tillit.

SOU 2018:37: Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

2018-05-29

Utredningen har undersökt hur det återfallsförebyggande arbetet för män som utsätter närstående för våld ser ut och lämnat förslag på hur det kan stärkas och förbättras..

SOU 2018:36: Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser

2018-06-05

Utredningen har utrett om det behövs bättre förutsättningar för registerbaserad forskning och har haft i uppdrag att föreslå en långsiktig reglering av forskningsdatabaser. Utredningen har också haft i uppdrag att analysera • om det långsiktigt finns ett behov av en särskild reglering av ett rättspsykiatriskt forskningsregister, • vilken rättslig reglering av ett nationellt biobanksregister som behövs, • vilken rättslig reglering som behövs för att Statistiska centralbyrån (SCB) ska ha möjlighet att lämna ut uppgifter om individers inkomstförhållanden till Luxembourg Income Study (LIS), • om det behövs ett förstärkt skydd för uppgifter om avlidna i forensisk forskning, och • vilka rättsliga förutsättningar som finns i EU:s dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter hos Kungliga biblioteket och andra forskningsbibliotek.

SOU 2018:35: Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

2018-05-08

Utredningen föreslår ett helt nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att ta ett gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i, och hur den ska lösas på alla nivåer i det offentliga Sverige. I centrum för detta arbetssätt återfinns regionerna. För att reglera det gemensamma arbetssättet föreslår utredningen en ny bostadsförsörjningslag.

SOU 2018:34: Vägar till hållbara vattentjänster

2018-05-28

Utredningen om hållbara vattentjänster har överlämnat sitt betänkande Vägar till hållbara vattentjänster till regeringen.

SOU 2018:33: Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan

2018-05-02

Delbetänkande av Aggressionsbrottsutredningen.

SOU 2018:32: Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst

2018-04-24

Regeringen har gett en utredning i uppdrag att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. I delbetänkandet Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst fördjupar utredningen kunskaperna om och möjligheterna med att arbeta förebyggande. Målet är att väcka intresse för frågorna bland beslutsfattare, professioner och brukarföreträdare.

SOU 2018:31: En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

2018-04-27

Utredningen om en rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland (Fö 2017:01) har haft i uppdrag att se över vissa delar av de rättsliga förutsättningarna för Sveriges försvarssamarbete med Finland, med utgångspunkt i den analys av regeringsformens reglering som görs i Förutsättningsutredningens betänkande (Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbeten, SOU 2016:64).

SOU 2018:30: Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

2018-04-11

Utredningen har haft i uppdrag att utreda om svenska brottsbekämpande myndigheter ska ges möjlighet att använda hemlig dataavläsning.

SOU 2018:29: Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande

2018-04-10

Delbetänkandet syftar till att förbättra förutsättningarna för generösa, flexibla och rättvisa erkännanden av tidigare lärande, oberoende av var, när och hur individen har utvecklat sin kompetens. Fungerande validering för tillgodoräknande är centralt för att realisera möjligheter till livslångt lärande inom högskolan och för att främja mobilitet och inter-nationalisering. Det är också av stor betydelse för kompetens-försörjningen på arbetsmarknaden.

SOU 2018:28: En nationell alarmeringstjänst – för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser

2018-03-29

Utredningen har haft att ur ett allsidigt perspektiv analysera och utarbeta förslag som kan ligga till grund för regeringens kommande ställningstagande när det gäller reglering och organisering av framtidens alarmeringstjänst.

SOU 2018:27: Ekonomiska sanktioner mot terrorism

2018-08-29

Betänkande av 2015 års sanktionslagsutredning Uppdraget har varit att analysera behovet av åtgärder och eventuella lagändringar för att Sverige på sanktionsområdet ska leva upp till de folkrättsliga förpliktelser som följer av FN:s säkerhetsråds resolution 1267 (1999) och efterföljande resolutioner samt resolution 1373 (2001) vilka alla gäller åtgärder mot terrorism och finansiering av terrorism. I uppdraget har vidare ingått att analysera behovet av lagändringar för att Sverige ska uppfylla de krav som Financial Action Task Force (FATF) ställer, i fråga om genomförande av berörda FN-resolutioner på sanktionsområdet. Betänkandet mynnar ut i förslag om en ny bestämmelse om interimistiska beslut i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner (sanktionslagen) samt förslag om en ny lag om frysning av tillgångar.

SOU 2018:26: Några frågor i skyddslagstiftningen

2018-04-05

Delbetänkande av Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet.

SOU 2018:25: Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering

2018-03-27

Digitaliseringsrättsutredningen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

SOU 2018:24: Tid för utveckling

2018-03-27

Utredningen för hållbart arbetsliv över tid (A 2017:02) lämnar i detta delbetänkande överväganden och förslag på frågor om arbetstidsbanker (arbetstidskonton), arbetstidens förläggning som faktor för attraktiv arbetsmiljö, kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro och deltid som möjlighet.

SOU 2018:23: Konstnär – oavsett villkor?

2018-03-28

Konstnärspolitiska utredningen redovisar i sitt betänkande Konstnär – oavsett villkor? förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Förslagen ska även stärka konstnärernas position i dagens digitaliserade samhälle samt ge bättre förutsättningar för att ungdomar i hela landet, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska våga välja konstnärsyrket.

SOU 2018:22: Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

2018-03-28

Mottagandeutredningen (A 2015:02) har fått i uppdrag av regeringen att föreslå ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända. Utredningen redovisar i detta betänkande ett huvudförslag där staten, kommunerna och landstingen tar ett gemensamt ansvar för mottagandet. Utredningen redovisar även ett alternativt upplägg där staten tar ansvar för mottagandet av asylsökande på i huvudsak egen hand.

SOU 2018:21: Flexibel rehabilitering

2018-03-14

En särskild utredare har studerat om det finns skäl att se över om personer som har en nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver flexiblare insatser (exempelvis flexjobb) för att förbättra möjligheterna att komma i arbete eller behålla ett arbete. Utredaren har också föreslagit åtgärder.

SOU 2018:20: Gräsrotsfinansiering

2018-03-19

Utredningen om gräsrotsfinansiering har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga marknaden för plattformar för gräsrotsfinansiering och analysera deltagarnas och plattformarnas roll, funktion och incitamentsstruktur. Vidare har det ingått i uppdraget att med andelsbaserad gräsrotsfinansiering och lånebaserad gräsrotsfinansiering i fokus, kartlägga vilka rättsregler som är tillämpliga på anskaffning, tillhandahållande och förmedling av sådan finansiering och om dessa regler är ändamålsenliga. I det sammanhanget ska det också utredas om det finns några hinder för företag som bedrivs i aktiebolagsform att använda sig av gräsrotsfinansiering. Utifrån de bedömningar som görs ska utredningen överväga om befintlig lagstiftning behöver justeras, eller om det behövs ny näringsrättslig reglering. Utredningen föreslår bland annat att bestämmelser om gräsrotsfinansiering införs i en ny näringsrättslig lag som rubriceras lag om viss verksamhet med förmedling av finansiering.

SOU 2018:19: Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring

2018-03-06

Uppdraget har varit att kartlägga och redogöra för befintlig samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän kring praktiknära forskning, redovisa vad som i dag kan utgöra hinder för långsiktig sådan samverkan och föreslå hur lärosäten och skolhuvudmän kan skapa långsiktig samverkan kring praktiknära forskning för att stärka den vetenskapliga grund som utbildning enligt skollagen ska vila på.

SOU 2018:18: Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige

2018-03-13

En särskild utredare redovisar i slutbetänkandet SOU 2018:18 förslag för stöd till trossamfund. Syftet med betänkandet är att säkerställa att stödet på bästa sätt är anpassat till nutida och framtida behov. Utredningen anser bland annat att religionsfriheten ska ses som det huvudsakliga motivet för staten att stödja trossamfunden och att alla trossamfund ska ha likartade förutsättningar för sin religiösa verksamhet.

SOU 2018:17: Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling

2018-03-12

I slutbetänkandet har utredningen lämnat förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag och bland annat se över behörighets- och legitimationsreglerna. Den 8 juni 2017 lämnade utredningen över ett delbetänkande som redovisar hur de delar av uppdraget som rör justeringar av legitimations- och behörighetsreglerna, uppdraget att utreda om förskolechefer i förskolan bör benämnas rektorer i skollagen och uppdraget att se över hur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrkena kan säkras. I och med detta slutbetänkande slutredovisas utredningens uppdrag.

SOU 2018:16: Vägen till självkörande fordon - introduktion

2018-03-07

Transportsektorn blir allt mer uppkopplad, digitaliserad och automatiserad. Den tekniska utvecklingen av fordon med automatiska körsystem som tar över en allt större del av förarens uppgifter är i snabbt framåtskridande, liksom utvecklingen av affärsmodeller och tjänster där automatiserade fordon ingår som en del. Både det svenska och det internationella regelverket på transportområdet har huvudsakligen tillkommit under en tid då all körning av fordon skedde manuellt. De är därför inte avsedda för eller anpassade till högt eller fullt automatiserad körning.

SOU 2018:15: Mindre aktörer i energilandskapet – genomgång av nuläget

2018-02-28

Delbetänkande av Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring.

SOU 2018:14: Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering

2018-02-28

Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att göra en bredare utvärdering av lagen för att undersöka hur bestämmelserna har fungerat i praktiken, vilka konsekvenser som lagen har fått och om syftena med reformen har uppnåtts. Utredningen föreslår bland annat: Bidragsbrottslagens tillämpningsområde utvidgas Maximistraffet för grovt bidragsbrott ska skärpas till fängelse i sex år Bestämmelsen om grovt brott ändras Brott enligt bidragsbrottslagen ska bara anmälas till Polismyndigheten Den som i väsentlig mån är oaktsam ska kunna dömas för vårdslöst bidragsbrott Risken för ekonomisk skada ska vara en del av bedömningen om ett vårdslöst brott är mindre allvarligt Preskriptionstiden för bidragsbrott som är ringa och för vårdslöst bidragsbrott ska förlängas till fem år Underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen utvidgas Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

SOU 2018:13: Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?

2018-02-28

Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Kommittén har haft i uppdrag att utreda om större offentliga infrastrukturinvesteringar kan finansieras genom uttag av en särskild statlig skatt eller avgift. Utgångspunkten har varit att skatten eller avgiften ska beakta i vilken utsträckning kommersiella fastigheter har ökat i värde till följd av investeringen samt den direkta nytta olika grupper kan antas ha av investeringen. Kommittén gör bedömningen att det inte är möjligt att införa en ny särskild skatt som direkt kopplar till den värdeökning som skett på enskilda fastigheter till följd av en infrastrukturinvestering.

SOU 2018:12: Uppdrag: Samverkan 2018 Många utmaningar återstår

2018-02-28

Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua, har sedan december 2014 i uppdrag att främja samverkan om unga, och sedan februari 2017 om nyanlända, mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner för att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet.

SOU 2018:11: Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar

2018-02-28

Samordnaren har lämnat förslag och bedömningar utifrån det övergripande målet att bidra till att fler unga kvinnor och unga män ska kunna etablera sig i samhället. Då många faktorer påverkar ungas livsvillkor, förutsättningar och möjligheter till etablering krävs flera åtgärder på olika nivåer för att förändring och förbättring ska kunna ske. Det handlar om allt från förbättrade insatser för enskilda individer, förändringar i regelverk, styrning och organisering av olika myndigheter och aktörer, till större samhällsförändringar.

SOU 2018:10: Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå

2018-03-01

Indelningskommittén har idag överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Kommittén tillsattes i juli 2015 och fick i uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebar att Sverige skulle delas in i väsentligt färre län och landsting. Den 30 juni 2016 överlämnades delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48), i vilket kommittén föreslog att tre nya län skulle bildas fr.o.m. 2018 och att motsvarande landsting skulle bildas fr.o.m. 2019. Regeringen valde att inte fortsätta bereda förslagen i delbetänkandet. Den 22 juni 2017 beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv där uppdraget att dela in Sverige i färre län och landsting utgick. Uppdraget i fråga om statliga myndigheters regionala indelning förtydligades och kommittén fick i uppdrag att föreslå en samordnad regional indelning för relevanta myndigheter. Kommittén behöll uppdraget i fråga om beteckningen för kommuner på regional nivå och fick även i uppdrag att föreslå ändringar indelningslagen om vilken hänsyn som ska tas till berörda landstings och kommuners samt befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen. Kommittén fick även i uppdrag att kartlägga landstingens samverkan och redogöra för hur landstingen ser på den framtida utvecklingen när det gäller samverkan. Kommittén föreslår bland annat en myndighetsgemensam regional indelning för tio statliga myndigheter och att Region blir ny beteckning på landstingen.

SOU 2018:9: Delbetänkande - Ökad trygghet för studerande som blir sjuka

2018-02-28

I delbetänkandet redovisas i enlighet med direktivet de delar som avser uppdraget att öka tryggheten för studerande vid sjukdom. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

SOU 2018:8: Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018

2018-02-20

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som har i uppdrag att ge regeringen råd i frågor om använt kärnbränsle, kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar. I februari varje år ger Kärnavfallsrådet sin självständiga bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet. Bedömningen presenteras i form av en kunskapslägesrapport. Syftet med rapporten är att uppmärksamma och beskriva frågor som Kärnavfallsrådet anser viktiga och att redogöra för rådets synpunkter i dessa. Årets kunskapslägesrapport är den årtonde i ordningen och är uppdelad i två delar. Rapportens första del Del 1 handlar om beslut under osäkerhet. Regeringen ska framöver fatta beslut om ett slutförvar för använt kärnbränsle och det kommer att fattas under osäkerhet. Det i sig är inget ovanligt för regeringen utan görs hela tiden på olika områden, men det är däremot ett ovanligt komplicerat projekt. Rådet ger utifrån sin tvärvetenskapliga sammansättning några exempel på olika områden med osäkerheter och resonerar kring hur det går att hantera och förhålla sig till osäkerheter i beslutsfattande, såväl i allmänhet som när det gäller ett beslut om ett slutförvar för använt kärnbränsle i synnerhet. Rapportens andra del Del 2 innehåller en rapportering om rådets arbete och en kort beskrivning om vad som hänt på kärnavfallsområdet i Sverige under 2017. Mycket har hänt under året, exempelvis när det gäller tillståndsprocessen för använt kärnbränsle, tillståndsprocessen om utbyggnad för Slutförvaret för kortlivat avfall (SFR) och när det gäller finansieringsfrågor. Här finns även en kort beskrivning av vad som händer nu när regeringen den 23 januari 2018 har fått ärendet om ett slutförvar för använt kärnbränsle på sitt bord.

SOU 2018:7: Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov

2018-02-20

Utredningens betänkande är ett underlag för den försvarspolitiska berednings- och beslutsprocessen inför försvarsinriktningsbeslutet för perioden 2021–2025.

SOU 2018:6: Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott

2018-02-15

I betänkandet föreslår utredningen att grovt brott, med särskild straffskala, införs för upphovsrättsintrång och varumärkesintrång.

SOU 2018:5: Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet

2018-02-05

Utredningen har sett över vissa processuella och processrättsliga frågor på socialförsäkringsområdet. Meningen har varit att stärka rättssäkerheten och skapa en mer effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring.

SOU 2018:4: Framtidens biobanker

2018-01-29

Regeringen uppdrog 2016 åt en särskild utredare att se över den lagstiftning som reglerar hanteringen av humanbiologiskt material och information om proverna i biobanker.

SOU 2018:3: En strategisk agenda för internationalisering

2018-01-31

Internationalisering av universitet och högskolor höjer kvaliteten inom högre utbildning och forskning. Därför har regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå nya mål och en nationell strategi för internationaliseringen av universitet och högskolor. Strategin ska omfatta både utbildnings- och forskningsverksamheten. Nu har utredaren lämnat sitt delbetänkande.

SOU 2018:2: Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner

2018-01-17

Utredningens uppdrag har varit att överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner, det vill säga yrkesutövare som bland annat har till uppgift att hjälpa andra.

SOU 2018:1: Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld

2018-01-12

Utredningen om ett reklamlandskap i förändring har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att analysera och bedöma om dagens regelverk – mot bakgrund av de stora förändringar i reklamlandskapet som skett under senare år – ger ett tillräckligt och ändamålsenligt skydd för konsumenter. Utredningen konstaterar att det i sig inte finns några egentliga brister i den nuvarande marknadsföringsrättsliga regleringen. Däremot anser utredningen att Konsumentverket bör ges skarpare tillsynsverktyg, bland annat en möjlighet att genomföra kontrollköp under dold identitet. Utredningen framför också att det kan finnas behov av nya former av tekniska lösningar för att Konsumentverket ska kunna bedriva en aktiv och effektiv tillsyn i den digitala miljön.

SOU 2017:115: Att främja gröna obligationer

2018-01-10

Utredningen om gröna obligationer har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. I syfte att främja utvecklingen av en hållbar finansmarknad har en särskild utredare haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur marknaden för gröna obligationer kan utvecklas. En grön obligation är en obligation där intäkterna investeras i projekt som är miljövänliga, t.ex. i projekt som bidrar till åtgärder för klimatet. Utredaren ska ta fram exempel på projekttyper som skulle kunna finansieras med gröna obligationer.

SOU 2017:114: reboot – omstart för den digitala förvaltningen

2018-01-10

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag analysera och ge förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster. Utredningen bedömer att regeringen det senaste året genom en serie olika initiativ har markerat en tydlig förändring av inriktningen av politiken för den digitala förvaltningen. I flera avseenden innebär initiativen en tydlig omprövning av tidigare ställningstaganden. Det som pågår kan därför beskrivas som en omstart – reboot – av politiken för digitalisering inom den offentliga sektorn. De förslag som återges i detta slutbetänkande, liksom förslagen i utredningens delbetänkande, bygger vidare på dessa åtgärder och är avsedda att komplettera dem.

SOU 2017:113: Alkoholreklam i sociala medier med mera

2018-01-16

Regeringen uppdrog 2016 åt en särskild utredare att föreslå hur framför allt barn och unga på ett bättre sätt kan skyddas från marknadsföring av alkohol via digitala medier. Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor lämnade den 15 januari 2017 sitt slutbetänkande till regeringen.

SOU 2017:112: Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

2018-01-15

Regeringen tillsatte 2016 en utredning om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Utredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare. Utgångspunkten skulle vara barnets grundläggande mänskliga fri- och rättigheter och barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

SOU 2017:111: För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård

2018-01-12

2015 uppdrog regeringen åt en särskild utredare att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer inom området psykisk hälsa samt verka för att arbetet samordnas på nationell nivå. Den 12 januari överlämnades betänkandet För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård, SOU 2017:111 till regeringen.

SOU 2017:110: Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - Hinder och möjligheter

2018-01-11

Den 26 juni 2014 beslutade regeringen om kommittédirektiv till en nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (dir. 2014:103). Under denna tid har tre nationella samordnare följt varandra i spåren. Genom tilläggsdirektiv (dir. 2015:27, dir. 2015:86) har samordningsuppdraget förlängts till den 12 januari 2018. Det här slutbetänkandet innehåller en slutredovisning av samordningens arbete under de 3,5 år som gått.

SOU 2017:109: Servicekontor i ny regim

2017-12-15

Servicekontorsutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har i uppdrag att analysera och föreslå hur vissa statliga myndigheters lokala serviceverksamhet kan organiseras på ett mer sammanhållet sätt. Syftet är att säkerställa och stärka tillgången till grundläggande statlig service för medborgare och företag i hela landet. Utgångspunkten är att Statens servicecenter, fr.o.m. den 1 januari 2019, ska ansvara för en samlad serviceorganisation för lokal statlig service. I detta delbetänkande lämnar utredningen förslag på vilken service som bör finnas vid serviceorganisationens lokala kontor, liksom en plan för när kontoren ska tillhandahålla service avseende Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens och Skatteverkets verksamheter. De lämnar även förslag på hur serviceorganisationen inledningsvis ska vara organiserad, dimensionerad och finansierad.

SOU 2017:108: Lån och garantier för fler bostäder

2017-12-20

Bostadsbyggande är en kapitalintensiv verksamhet och tillgång till extern finansiering är för det mesta en absolut förutsättning för att ett bostadsprojekt ska kunna förverkligas.

SOU 2017:107: Slutrapport från Sverigeförhandlingen Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge

2017-12-20

Regeringen beslutade 1 juli 2014 att tillkalla en särskild utredare som ska fungera som förhandlingsperson i kommittén för utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna (dir 2014:106), numera kallad Sverigeförhandlingen.

SOU 2017:106: Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan

2017-12-20

Kommittén för modernare byggregler ska enligt kommitténs direktiv lämna tre betänkanden. Det övergripande syftet med kommitténs arbete är att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande.

SOU 2017:104: Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

2017-12-15

Utredningen lämnar förslag till ändringar i lagen om etikprövning av forskning som avser människor, etikprövningslagen. Syftet är att förtydliga lagens tillämpningsområde och då föreslås att några ändringar i de grundläggande definitionerna av forskning och forskningshuvudman görs. Utredningen föreslår bland annat att undantaget för arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå, det s.k. studentundantaget, tas bort. Det föreslår också att det anges i etikprövningslagen vilket ansvar forskningshuvudmannen har och hur ansvaret fördelas i fall då flera forskningshuvudmän medverkar i ett och samma projekt. Förslagen innebär även ett förtydligande och en utvidgning av Centrala etikprövningsnämndens tillsynsansvar. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

SOU 2017:103: Lagliga vägar för att söka asyl i EU

2017-12-19

Utredningen har haft i uppdrag att utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU, till exempel genom att införa en möjlighet att utfärda viseringar eller någon annan typ av inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU.

SOU 2017:102: Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel

2017-12-14

Utredningen om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft uppdrag att analysera behovet av beskattning för att minska spridningen av kadmium och andra hälso- och miljöfarliga ämnen och tungmetaller i miljön i syfte att nå miljömålen. Utredningen föreslår två nya skattelagar lag om skatt på kadmium i vissa produkter lag om skatt på kemiska växtskyddsmedel. Utredningen föreslår också att nuvarande lag om skatt på bekämpningsmedel tas bort. De två nya skattelagarna föreslås träda i kraft 1 juli 2019, samtidigt som nuvarande bekämpningsmedelsskattelag föreslås upphöra att gälla. Utredningen har bedömt att en skatt på kadmium kan vara lämplig som ett kompletterande styrmedel i syfte att minska tillförseln av kadmium till åkermark, och därmed till människokroppen via födan. De källor som bör beskattas är: avloppsslam som används inom jordbruket, till den del kadmiumhalten överstiger den genomsnittliga kadmiumhalt som finns i klosettvatten, foder och komponenter i foder som har ett mineraliskt ursprung, kalk som används inom jordbruket och inom övrig livsmedelsproduktion med undantag för sockerbrukskalk, och mineralgödsel som innehåller fosfor. En positiv samhällsekonomisk effekt är beroende av att skattens styrande effekt på kadmiumtillförseln till åkermark blir tillräckligt stor, samt av att de negativa bieffekterna inte blir alltför omfattande. Utredningens slutsats är också att det finns behov av kompletterande styrmedel för att minska miljö- och hälsoriskerna vid användningen av växtskyddsmedel.

SOU 2017:101: Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen

2017-12-18

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Syftet har varit att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än i dag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn.

SOU 2017:100: Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov

2017-12-12

Betänkande av Beslagsutredningen.

SOU 2017:99: Effektivare energianvändning

2017-12-06

Regeringen har gett Utredningen om energisparlån i uppdrag att reda ut förutsättningarna inklusive det samhällsekonomiska motivet för att införa statliga energisparlån i Sverige. Syftet är att få till stånd en ökad energieffektivisering i bebyggelsen.

SOU 2017:98: Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål

2017-12-05

Utredningens övergripande uppdrag har varit att analysera hur handläggningen av stora brottmål med omfattande bevisning skulle kunna moderniseras och effektiviseras med bevarade krav på rättssäkerhet.

SOU 2017:97: Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling

2017-12-07

Utredningen föreslår att den reglering som nu gäller upphävs och att en ny lag och förordning införs. Förslagen säkerställer skyddet för den personliga integriteten samtidigt som hänsyn tas till behovet av att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kan bedriva sin verksamhet effektivt och rättssäkert.

SOU 2017:96: Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap

2017-12-05

I detta delbetänkande behandlas en första del av uppdraget, där utredningen analyserar och tar ställning till hur möjligheterna att erkänna utländska barnäktenskap ytterligare bör begränsas.

SOU 2017:95: Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

2017-12-04

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med uppdraget har varit att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. I uppdraget har ingått att lämna förslag på en politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande och sysselsättning och som bidrar till att aktörerna gemensamt kraftsamlar inom besöksnäringen.

SOU 2017:94: Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna

2017-11-30

Utredningen om beräkning av skattetillägg har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i skatteförfarandelagen, förkortad SFL. Syftet med översynen har varit att förstärka skattetillläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

SOU 2017:93: Klarlagd identitet - om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar

2017-11-30

Betänkande av Återvändandeutredningen.

SOU 2017:92: Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

2017-11-27

Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner redogör i detta betänkande för resultaten av kartläggning av transpersoners levnadsvillkor. Utredningens slutsats är bland annat att arbetet för att förbättra transpersoners levnadsvillkor måste stärkas på ett strukturellt plan, med förtydliganden av ansvar och uppdrag till myndigheter.

SOU 2017:91: Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk

2017-11-15

Alla elever i Sverige har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning. Oavsett var eleven bor och oavsett elevens sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen bedrivas med hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och andra olikartade förutsättningar. Det gäller även modersmålsundervisningen och undervisningen i och på nationella minoritetsspråk. Dessa är några av utredningens huvudförslag.

SOU 2017:90: Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

2017-11-22

Utredningen har haft i uppdrag att lämna de författningsförslag och förslag på andra åtgärder som behövs med anledning av EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden och EU-förordningen om registrerade partners förmögenhetsförhållanden.

SOU 2017:89: Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet

2017-11-16

Delbetänkande av Utredningen om hemlig dataavläsning. Utredningen har haft i uppdrag att överväga om de brottsbekämpande myndigheterna bör få möjlighet att använda hemlig dataavläsning för att bekämpa terroristbrott och andra allvarliga brott.

SOU 2017:88: Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik

2017-11-15

Utredningen hade inledningsvis i uppdrag att göra en översyn av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) samt en sammanhållen analys av minoritetspolitiken. Utredningen redovisade delbetänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) i juni 2017. I samband med detta förlängdes utredningens uppdrag till mitten av november 2017. Utredningen fick i nytt uppdrag att analysera vad den finlandssvenska gruppen i Sverige har för ställning, och att överväga om den ska erkännas som nationell minoritet.

SOU 2017:87: Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt

2017-11-10

Delbetänkande till utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel innehåller en övergripande problembeskrivning och en beskrivning av inriktningen för det fortsatta arbetet.

SOU 2017:86: Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning

2017-11-07

Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt har haft i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som motverkar att otillåten ersättning tas ut för hyreslägenheter.

SOU 2017:85: Rekrytering av framtidens domare

2017-11-08

Utredningens övergripande uppgift har varit att se över rekryteringen av ordinarie domare i syfte att säkerställa att alla domstolar i hela landet även i framtiden kan rekrytera domare som tillhör de allra skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna.

SOU 2017:84: Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription

2017-11-01

Betänkande av Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder

SOU 2017:83: Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?

2017-11-01

Förbränningsskatteutredningen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att Se över förutsättningarna för avfallsförbränning samt analysera behovet av att införa en skatt på förbränning av avfall. Syftet är att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin och regeringens ambition om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Se över om kväveoxidavgiften kan göras mer verkningsfull ur miljösynpunkt och samhällsekonomiskt effektiv, i första hand genom att den görs om till en skatt. Lämna förslag på hur prissignalen på utsläpp av fossil koldioxid inom EU:s system för handel med utsläppsrätter kan kompletteras med andra ekonomiska styrmedel vad gäller el- och värmeproduktion.

SOU 2017:82: Vägledning för framtidens arbetsmarknad

2017-10-26

Enligt direktivet ska utredningen analysera och föreslå hur Arbetsförmedlingens vägledning kan stärkas och samspela med annan vägledning. Utredningen ska också analysera och göra en övergripande kartläggning av hur väl samspelet och ansvarsfördelningen fungerar mellan aktörer som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt, med särskilt fokus på statliga myndigheters och kommunernas roll.

SOU 2017:81: Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

2017-10-16

Regeringen beslutade den 19 november 2015 att uppdra åt en särskild utredare att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen.

SOU 2017:80: Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

2017-10-25

Uppdraget har varit att föreslå hur regelverket för Rättsmedicinalverket (RMV) ska anpassas så att verksamheten kan bedrivas med effektiva arbetsformer och stor hänsyn tagen till människors integritet.

SOU 2017:79: Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende

2017-10-16

Parlamentariska public service-kommittén redovisar i delbetänkandet SOU 2017:79 förslag till en finansierings- och uppbördsmodell för public service. Förslaget syftar till att säkra att public service är långsiktigt stabil, legitim och värnar verksamhetens oberoende från politiska och kommersiella intressen.

SOU 2017:78: En sammanhållen budgetprocess

2017-10-16

Kommittén har haft i uppdrag att analysera och ta ställning till vilka slags lagförslag som ska behandlas inom ramen för budgetprocessen och hur detta ska regleras i lag. Uppdraget har även omfattat att analysera hur förslag till budgetrelaterade tillkännagivanden ska behandlas i budgetprocessen samt hur förslag som väcks inom riksdagen utanför den ordinarie budgetprocessen och som har en tydlig påverkan på statens budget ska hanteras, samt att se över i vilken utsträckning dessa frågor kan regleras i lag. Kommittén föreslår förändringar av vissa bestämmelser i riksdagsordningen och att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 september 2018.

SOU 2017:77: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

2017-10-17

Kommunutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Utredningen har även haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan. Utredningen ska i denna del, med beaktande av behovet av att kunna överblicka kommunens eller landstingets organisation, utreda möjligheterna att utvidga och förenkla möjligheterna till avtalssamverkan. Utredningen ska härvid utreda förutsättningarna att införa bestämmelser om en generell rätt till avtalssamverkan respektive avtalssamverkan i ärenden som avser myndighetsutövning. Utredningen ska även lämna nödvändiga författningsförslag.

SOU 2017:76: Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel

2017-10-09

Delbetänkandet av Nya apoteksmarknadsutredningen behandlar frågan om en reglering av apotekens handelsmarginal för receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna.

SOU 2017:75: Datalagring – brottsbekämpning och integritet

2017-10-11

Delbetänkande av Utredningen om datalagring och EU-rätten.

SOU 2017:74: Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

2017-10-04

Europeiska unionen har enats om en genomgripande dataskyddsreform som ska vara genomförd under våren 2018. Reformen omfattar dels en allmän dataskyddsförordning, dels ett dataskyddsdirektiv som behandlar dataskyddet vid bland annat brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet.

SOU 2017:73: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

2017-09-29

Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att bemyndiga statsrådet Peter Eriksson att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda hur statliga bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet ska påverka kommunal planering.

SOU 2017:72: Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism

2017-09-27

Utredningens uppdrag, som redovisas i detta slutbetänkande, har varit att dels ta ställning till om Sverige ska tillträda tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (CETS nr 217, tilläggsprotokollet) och vilka lagändringar som i så fall krävs, dels analysera behovet av de författningsändringar som behövs för att genomföra terrorismdirektivet.

SOU 2017:71: Bostäder på statens mark – en möjlighet?

2017-09-18

Delbetänkande av Utredningen om bostadsbyggande på statens fastigheter.

SOU 2017:70: Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i

2017-09-28

Betänkande av Utlandsspioneriutredningen.

SOU 2017:68: Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor

2017-09-05

Det svenska systemet ifråga om misstänkta och tilltalade barns rättigheter kan tyckas gediget. Utvecklingen är tydlig. I takt med att kunskapen om barns särskilda behov m.m. ökar förädlas också de processuella verktygen.

SOU 2017:67: Våldsbejakande extremism – En forskarantologi

2017-10-11

SOU 2017:66: Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

2017-08-28

EU:s dataskyddsförordning blir tillämplig i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen. Socialdataskyddsutredningen har inför det sett över registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Utredningen överlämnar här betänkandet Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning.

SOU 2017:65: Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra

2017-07-31

Betänkande av Utredningen om hyressättning vid nyproduktion.

SOU 2017:64: Detaljplanekravet

2017-06-28

Delbetänkande av Översiktsplaneutredningen.

SOU 2017:63: Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet

2017-06-28

Miljötillsynsutredningen har överlämnat sitt betänkande Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet till regeringen.

SOU 2017:62: Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016

2017-06-21

Kärnavfallsrådet (Statens råd för kärnavfallsfrågor) har granskat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Fud-program 2016. Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall. Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté med uppdrag att ge regeringen råd i frågor om använt kärnbränsle, kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar. Enligt regeringens direktiv ska Kärnavfallsrådet redovisa sin självständiga bedömning av de åtgärder som redovisas i SKB:s Fud-program.