Inaktuell version

Kupongskattelag (1970:624)

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1970-11-20
Ändring införd
SFS 1970 i lydelse enligt SFS 2014:565
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2004:1148 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  Kupongskatt ska betalas enligt denna lag till staten för utdelning av annat slag än som avses i 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) på aktie i svenskt aktiebolag.

[S2]Vad som i denna lag sägs om aktie i svenskt aktiebolag gäller även aktie i europabolag med säte i Sverige samt andel i svensk värdepappersfond och svensk specialfond.

[S3]I ärenden och mål om kupongskatt gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §,
 2. bevissäkring och betalningssäkring i 45 kap., 46 kap., 68 kap.1 och 3 §§, 69 kap. och 71 kap. 1 §, samt
 3. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap. och 68 kap.1 och 3 §§. Lag (2013:574).

 • HFD 2017:9:Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt pensionsförsäkringsbolag vid en jämförelse med de svenska AP-fonderna (II).

2 §  I denna lag förstås med

[S2]AIF-förvaltare: juridisk person som är AIF-förvaltare enligt 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

[S3]avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

[S4]central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation som central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

[S5]egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,

[S6]fondbolag: aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

[S7]förvaltningsbolag: ett utländskt företag som förvaltar en värdepappersfond i Sverige,

[S8]förvaringsinstitut: ett företag som är förvaringsinstitut enligt 1 kap. 1 § första stycket 15 lagen om värdepappersfonder eller 9 kap. 4, 5 eller 7 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

[S9]utdelningstillfälle: för avstämningsbolag den i 4 kap. 39 § aktiebolagslagen avsedda dagen för avstämning och för andra aktiebolag liksom i fråga om värdepappersfond eller specialfond den dag då utdelningen blir tillgänglig för lyftning,

[S10]utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället.

[S11]Med utdelning avses även

 1. återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden enligt 20 kap. 1 § första stycket 3 eller 35 § 3aktiebolagslagen,
 2. utskiftning vid bolagets likvidation enligt 25 kap. 38 § aktiebolagslagen,
 3. utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag,
 4. utbetalning av fusionsvederlag till aktieägare enligt 23 kap. 26 § aktiebolagslagen till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i det övertagande bolaget,
 5. utbetalning av fusionsvederlag till andelsägare enligt 8 kap. 14 § lagen om värdepappersfonder eller 12 kap. 16 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder till den del vederlaget utgörs av annat än andelar i den övertagande fonden, och
 6. utbetalning av delningsvederlag till aktieägare enligt 24 kap. 28 § aktiebolagslagen som avser
  1. delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 samma lag till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i de övertagande bolagen, eller
  2. delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 samma lag till den del vederlaget utgörs av annat än ersättning som enligt 42 kap. 16 b § inkomstskattelagen (1999:1229) inte ska tas upp. Lag (2013:574).

3 §  Har för aktiebolag, som icke är avstämningsbolag, ej bestämts utdelningstillfälle eller skall utdelning i sådant bolag tillgodoföras den utdelningsberättigade på annat sätt än genom utbetalning av utdelat belopp, anses utdelningen ha blivit tillgänglig för lyftning omedelbart efter det att beslut om utdelningen fattats.

Skattskyldighet

4 §  Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller utländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket. Skattskyldighet föreligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk juridisk person för sådan del av utdelningen som motsvarar det belopp som ska beskattas hos delägaren enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 §inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av utdelningen som ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket och som belöper på delägare eller medlem som är begränsat skattskyldig.

[S3]Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.

[S4]Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap. 17 § 2–4 inkomstskattelagen.

[S5]Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främmande stat som är medlem i Europeiska unionen, om den innehar 10 procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i artikel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater.

[S6]Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i 2 kap. 5 a § inkomstskattelagen och som motsvarar ett sådant svenskt företag som avses i 24 kap. 13 § 1–4 den lagen, för utdelning på aktie om aktien är en sådan näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 14 § första stycket 1 eller 2 samma lag.

[S7]Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket gäller att utdelningen skulle ha omfattats av bestämmelserna om skattefrihet i 24 kap. 17–22 §§ eller 25 a kap.5, 6 och 8 §§inkomstskattelagen, om det utländska bolaget varit ett svenskt företag. I fråga om innehavstid enligt 24 kap. 20 § samma lag gäller dock att andelen alltid ska ha innehafts minst ett år vid utdelningstillfället.

[S8]Skattskyldighet för utdelning föreligger inte heller för handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag eller i utlandet delägarbeskattade juridiska personer om motsvarande utdelning hade varit skattefri enligt femte eller sjätte stycket om delägaren själv hade varit utdelningsberättigad. Vid bedömningen av om utdelningen hade varit skattefri ska aktieinnehavet bestämmas utifrån storleken på delägarens indirekta innehav.

[S9]Skattskyldighet föreligger inte heller för fondföretag enligt 1 kap. 1 § första stycket 9 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller utländska specialfonder som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden. Lag (2013:574).

 • HFD 2017:9:Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt pensionsförsäkringsbolag vid en jämförelse med de svenska AP-fonderna (II).
 • HFD 2018:11:Fråga om inkomstskatt respektive kupongskatt för utdelning från ett svenskt bolag efter det att ägaren till bolaget överfört aktierna till en trust. Förhandsbesked om inkomstskatt och kupongskatt.

Skattesats

5 §  Kupongskatt utgår med trettio procent av utdelningen.

Beslutande myndighet

Valuta

6 a §  Samtliga uppgifter som skall lämnas enligt denna lag skall till sina belopp anges i svenska kronor. Lag (2000:47).

Innehållande av kupongskatt vid utbetalning av aktieutdelning m.m.

Utdelning i avstämningsbolag m.m.

7 §  En central värdepappersförvarare ska vid utbetalning av utdelning innehålla kupongskatt, om det inte av tillgängliga uppgifter om den utdelningsberättigade framgår att denne inte är skattskyldig. Kupongskatt ska vidare innehållas om utdelning inte har kunnat ske till följd av bristande uppgift om den utdelningsberättigade.

[S2]Uppgift som avses i första stycket ska lämnas skriftligen till den centrala värdepappersförvararen i samband med begäran om införing i aktieboken eller anmälan om registrering på avstämningskonto av uppgift som avses i 4 kap. 18 § första stycket 6-8 lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, samt i övrigt när värdepappersförvararen begär det av den som avses med införingen. Ändras något förhållande som är av betydelse för bedömning av frågan om skattskyldighet enligt denna lag, ska uppgiftslämnaren utan dröjsmål skriftligen anmäla detta till värdepappersförvararen.

[S3]Den centrala värdepappersförvararen ska senast fyra månader efter utdelningstillfället lämna den utdelningsberättigade skriftlig uppgift om det belopp som innehållits i kupongskatt för denne. Lag (2011:69).

8 §  En central värdepappersförvarare skall senast fyra månader efter utdelningstillfället lämna Skatteverket uppgift om

 1. 1) det sammanlagda beloppet av utbetalade utdelningar för vilka skattskyldighet ej förelegat,
 2. 2) storleken av utbetalad utdelning och innehållen kupongskatt för varje skattskyldig,
 3. 3) det sammanlagda beloppet av utdelning som ej kunnat utbetalas till följd av bristande uppgifter om den utdelningsberättigade,
 4. 4) det sammanlagda beloppet av innehållen kupongskatt.

[S2]Inom samma tid skall den centrala värdepappersförvararen inbetala innehållen kupongskatt till Skatteverket.

[S3]Vad i andra stycket sagts gäller inte kupongskatt på utdelning som avses i första stycket 3). Sådan skatt inbetalas senast vid utgången av det kalenderår då utdelningen utbetalas, dock senast vid utgången av det femte kalenderåret efter året för utdelningstillfället. Lag (2003:647).

9 §  Utbetalas utdelning sedan en central värdepappersförvarare inbetalat kupongskatt enligt 8 §, återbetalar Skatteverket kupongskatt, som belöper på sådan utdelning för vilken skattskyldighet ej förelegat.

[S2]För återbetalning fordras att den centrala värdepappersförvararen till Skatteverket överlämnar utredning om att skattskyldighet ej förelegat för den utdelningsberättigade. Återbetalning sker ej beträffande utdelning, som avser utdelningstillfälle tidigare än fem år före det kalenderår utredningen överlämnats till Skatteverket. Lag (2003:647).

9 a §  Sådan återbetalning som avses i 9 § får, utöver vad som sägs där, ske beträffande utdelning på fondandelsbevis för vilken utredning om skattskyldighet överlämnats inom tre månader efter det preskription inträtt för fordran avseende utdelningen. Lag (1994:780).

10 §  Har en central värdepappersförvarare underlåtit att innehålla kupongskatt fastän detta bort ske, skall värdepappersförvararen förskjuta kupongskatten men får kräva skattebeloppet åter av den skattskyldige. Lag (1998:1485).

11 §  Föreligger fall som avses i 10 §, skall Skatteverket delge den centrala värdepappersförvararen utdrag av den längd som avses i 26 § och förelägga denne att inom två månader från den dag då värdepappersförvararen fick del av utdraget erlägga skattebeloppet. Vill värdepappersförvararen bestrida kravet, skall denne senast inom samma tid göra erinran hos Skatteverket, som meddelar beslut med anledning härav. Beslutet skall delges värdepappersförvararen och antecknas i längden. Finner Skatteverket att värdepappersförvararen skall förskjuta kupongskatt, skall värdepappersförvararen föreläggas att inom viss tid erlägga skattebeloppet. Lag (2003:647).

11 a §  Om ett avstämningsbolag inte har uppdragit åt en central värdepappersförvarare att sända ut utdelningen, gäller bestämmelserna om central värdepappersförvarare i 7 §, 8 § första och andra styckena, 9-11, 20 samt 22 §§ denna lag i stället bolaget eller den som bolaget annars har anlitat för uppgiften. Lag (2005:1141).

11 b §  Vid utdelning på andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett fondbolag eller en specialfond som förvaltas av en svensk AIF-förvaltare ska bolaget eller förvaltaren ansvara för de uppgifter som den centrala värdepappersförvararen har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§.

[S2]Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen avser enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas på det sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av andelsinnehavet samt i övrigt när fondbolaget, AIF-förvaltaren eller förvaltaren begär det. Om utdelning på andel i en värdepappersfond eller i en specialfond inte har betalats ut på grund av att andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning av utdelningen. Lag (2013:574).

11 c §  Vid utdelning på andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett förvaltningsbolag eller en specialfond som förvaltas av en utländsk AIF-förvaltare ska förvaringsinstitutet ansvara för de uppgifter som den centrala värdepappersförvararen har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§.

[S2]Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen avser enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas på det sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av andelsinnehavet samt i övrigt när förvaringsinstitutet begär det. Om utdelning på andel i en värdepappersfond eller i en specialfond inte har betalats ut på grund av att andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning av utdelningen.

[S3]Förvaltningsbolaget eller den utländska AIF-förvaltaren ska omedelbart lämna förvaringsinstitutet upplysning om förhållande som är av betydelse för frågan om innehållande av kupongskatt. Lag (2013:574).

12 §  Bestämmelserna om central värdepappersförvarare i 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§ denna lag gäller i stället förvaltaren vid förvaltarregistrering enligt

 1. 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551),
 2. 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller
 3. 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

[S2]En central värdepappersförvarare eller den som annars ansvarar för innehållande av kupongskatt enligt 11 a eller 11 b § ska vid redovisning enligt 8 § lämna uppgift till Skatteverket om förvaltning enligt första stycket denna paragraf. Lag (2013:574).

13 §  För aktiebolag, som icke är avstämningsbolag, gäller 14-17 §§ vid utbetalning av utdelning. Lag (1990:1434).

14 §  Den som för egen eller annans räkning mottar utdelning på aktie i aktiebolag som inte är avstämningsbolag skall till utbetalaren på heder och samvete på blankett enligt fastställt formulär besvara frågor till ledning för bedömande om den utdelningsberättigade är skattskyldig. Är ej svaren sådana att därav uppenbarligen framgår att den utdelningsberättigade icke är skattskyldig för utdelningen, skall kupongskatt för utdelningen innehållas vid utbetalningen. Den som utbetalar utdelningen skall teckna erkännande att kupongskatten innehållits och tillställa uppgiftslämnaren erkännandet.

[S2]Skatteverket får medge den, som är skyldig att innehålla kupongskatt och som förutsättes kunna bedöma om skattskyldighet enligt 4 § föreligger, att i det fall skattskyldighet uppenbarligen icke föreligger utbetala utdelning utan att kupongskatt innehålles, även om svaren på frågorna skulle ge anledning till sådant innehållande.

[S3]Vid utbetalning av utdelning i utlandet skall kupongskatt alltid innehållas. Lag (2003:647).

15 §  Aktiebolag skall senast fyra månader efter utdelningstillfället, dock senast den 15 januari påföljande år, lämna Skatteverket de blanketter med uppgifter om utdelning som inkommit till bolaget samt inbetala kupongskatt för dels den utdelning för vilken med hänsyn till innehållet i uppgifterna skatt skolat innehållas, dels den utdelning för vilken uppgift ännu ej inkommit till bolaget, och dels den utdelning för vilken inkommit uppgifter som befunnits ofullständiga. Lag (2003:647).

16 §  Inkommer blankett med uppgifter om utdelning till aktiebolag sedan bolaget inbetalat kupongskatt enligt 15 §, återbetalar Skatteverket kupongskatt, som belöper på sådan utdelning för vilken skattskyldighet ej förelegat.

[S2]För återbetalning fordras att bolaget överlämnar blanketten till Skatteverket. Blankett som inkommit till bolaget under ett kalenderår bör vara Skatteverket tillhanda senast den 15 januari påföljande år. Återbetalning sker ej beträffande utdelning, som varit tillgänglig för lyftning tidigare än fem år före det kalenderår då blanketten överlämnats till Skatteverket. Lag (2003:647).

17 §  Blanketter med uppgift om utdelning, som lämnas enligt 15 §, skall vara ordnade kommunvis efter utdelningsmottagarens kommun. Vilken hemortskommun uppgifterna avser skall vara tydligt utmärkt. Blanketter, vid vilkas avgivande kupongskatt innehållits, skall dock vara skilda från övriga blanketter, och sammanlagda beloppet av den utdelning uppgifterna i dessa blanketter avser skall anges särskilt. Lag (2003:647).

Gemensamma bestämmelser

18 § Har upphävts genom lag (2014:565).

19 §  Kupongskatt betalas genom insättning på särskilt konto. Inbetalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller gireringshandlingar kommit in till Posten Aktiebolag eller, om staten har ingått avtal om förmedling av skatteinbetalningen med en bank, till banken.

[S2]Om kupongskatt inte betalas inom den tid som anges i 8 eller 15 § eller i den ordning som anges i första stycket, skall dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

[S3]Skatteverket får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl. Lag (2003:647).

20 §  Om det behövs med hänsyn till redovisningens omfattning eller andra särskilda förhållanden, får Skatteverket medge central värdepappersförvarare eller aktiebolag anstånd med fullgörande av skyldighet enligt 8 eller 15 §. Lag (2005:348).

21 §  Om utdelning lämnas i annat än pengar i svenskt mynt och om det enligt 8 eller 15 § föreligger skyldighet att betala in kupongskatt, skall aktiebolaget senast en vecka efter beslutet om utdelning till Skatteverket lämna in en bestyrkt uppgift om de utdelade tillgångarnas värde vid utdelningstillfället. Om värdet är för lågt uppgivet, skall verket meddela beslut om värdet och förelägga bolaget att inom viss tid betala in felande kupongskatt. Om inbetalningen inte gjorts inom den utsatta tiden, skall bolaget betala dröjsmålsavgift. Därvid skall 19 § andra stycket tillämpas.

[S2]Om utdelning har ägt rum när beslut meddelats om påföring av ytterligare kupongskatt och har tillräckligt belopp till kupongskatten inte innehållits, skall bolaget förskjuta skattebeloppet men får kräva det åter av den skattskyldige. Lag (2003:647).

22 §  Om en central värdepappersförvarare eller ett aktiebolag inte betalar in kupongskatt i föreskriven tid, skall Skatteverket förelägga värdepappersförvararen eller bolaget att inom viss tid fullgöra sin betalningsskyldighet.

[S2]Obetalda kupongskattebelopp samt dröjsmålsavgifter skall av Skatteverket lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

[S3]Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

[S4]Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala skatt eller dröjsmålsavgift. Lag (2003:647).

23 §  Försummar aktiebolag annan skyldighet enligt denna lag än skyldigheten att innehålla eller inbetala kupongskatt i föreskriven tid eller ordning, kan Skatteverket förelägga bolaget att vid vite fullgöra förstnämnda skyldighet. Fråga om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

[S2]Ett beslut om föreläggande som har förenats med vite gäller omedelbart. Lag (2011:1246).

24 §  För kontroll av kupongskatten kan Skatteverket meddela beslut om revision hos aktiebolag. Då gäller bestämmelserna om revision i 41 kap. och vitesföreläggande i 44 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Ett beslut om föreläggande som har förenats med vite gäller omedelbart. Lag (2011:1246).

25 §  Uppgift som enligt 7 § andra stycket skall lämnas till en central värdepappersförvarare skall vid tillämpningen av skattebrottslagen (1971:69) likställas med uppgift som skall lämnas till myndighet. Lag (1998:1485).

Påförande av kupongskatt i efterhand

26 §  Skatteverket uppför i särskild längd utdelningsberättigade som kan antas vara skattskyldiga men för vilka utdelning betalats ut utan att kupongskatt hållits inne, samt det skattebelopp som belöper på utdelningen.

[S2]Om inte något annat följer av 11 §, skall Skatteverket delge den som uppförts i längden utdrag ur denna och förelägga honom att inom två månader från den dag då han fick del av utdraget betala skattebeloppet. Om den som uppförts i längden vill bestrida skattepåföringen, skall han senast inom samma tid göra en invändning mot påföringen hos Skatteverket, som sedan meddelar sitt beslut. Beslutet skall delges den som gjort invändningen och antecknas i längden. Om Skatteverket finner att kupongskatt skall betalas, skall den skattskyldige föreläggas att inom viss tid betala skatten.

[S3]Kupongskatt, som inte betalats inom den utsatta tiden, skall av Skatteverket lämnas för indrivning. Därvid tillämpas 22 § andra-fjärde styckena. Lag (2003:647).

Återbetalning av kupongskatt

27 §  Har i annat fall än som avses i 9 eller 16 § kupongskatt innehållits för någon som inte varit skattskyldig eller har kupongskatt innehållits med högre belopp än vad som ska betalas enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning, har den utdelningsberättigade rätt till återbetalning av vad som innehållits för mycket.

[S2]Rätt till återbetalning föreligger även

 • om aktie förlorat sitt värde till följd av att bolaget upplösts genom likvidation inom två år efter det att sådan utbetalning som avses i 2 § andra stycket 2 blivit tillgänglig för lyftning,
 • vid återbetalning till aktieägare enligt aktiebolagslagen (2005:551) i samband med minskning av aktiekapitalet som genomförts med indragning av aktier, och
 • vid utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag.

[S3]Underlaget för kupongskatten ska i de fall som avses i andra stycket beräknas på ett belopp som svarar mot skillnaden mellan utbetalningen till aktieägaren och dennes anskaffningskostnad för aktierna. Har aktierna förvärvats som fusionsvederlag eller delningsvederlag ska som anskaffningskostnad för aktierna anses den anskaffningskostnad som aktieägaren hade för aktierna i det överlåtande aktiebolaget. För marknadsnoterade aktier får anskaffningskostnaden i stället bestämmas till 20 procent av utbetalningen.

[S4]Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos Skatteverket senast vid utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället.

[S5]Tillsammans med ansökan ska det lämnas ett intyg eller annan utredning om att kupongskatt innehållits för sökanden liksom utredning som styrker att sökanden inte är skattskyldig.

[S6]Beslut rörande återbetalning får anstå intill dess fråga om skattskyldighet för utdelningen enligt inkomstskattelagen (1999:1229) slutligen prövats.

[S7]Föreligger de förutsättningar för återbetalning som anges i första stycket först sedan förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen meddelat beslut angående utdelningsbeloppet eller efter det att utdelningsberättigad efterbeskattats för detsamma, kan ansökan om återbetalning göras hos Skatteverket senast inom ett år efter det beslutet meddelades eller efterbeskattningen skedde.

[S8]Är den som har rätt till återbetalning av kupongskatt skyldig att betala skatt enligt denna lag eller skatteförfarandelagen (2011:1244), gäller 64 kap. samt 71 kap. 2 § första stycket och 3 §skatteförfarandelagen. Lag (2011:1246).

 • HFD 2018:32:Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid med unionsrätten har inte ansetts föreligga.
28 § Har upphävts genom lag (1982:193).

Besvär

Överklagande

29 §  Beslut av Skatteverket enligt denna lag får hos förvaltningsrätten överklagas av den som beslutet rör och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Ett överklagande av den som beslutet rör ska ha kommit in inom två månader från den dag då denne fick del av beslutet. Ett överklagande av det allmänna ombudet ska ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

[S2]Skatteverkets beslut enligt 22 § första stycket och beslut om revision enligt 24 § får inte överklagas. Lag (2011:1246).

30 §  Bestämmelserna i 67 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244) om överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut gäller i tilllämpliga delar för mål enligt denna lag. Lag (2011:1246).

31 § Har upphävts genom lag (1996:666).
32 § Har upphävts genom lag (1996:666).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kupongskattelag (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1971, då förordningen (1943:44) om kuppongskatt skall upphöra att gälla.
  I fråga om utdelning, som blivit tillgänglig för lyftning före ikraftträdandet, gäller den upphävda förordningen med följande undantag.
  1. Inträder skyldighet för styrelse för aktiebolag att enligt 5 § den upphävda förordningen avlämna uppgifter om utdelning eller att inbetala kupongskatt först efter ikraftträdandet och fullgör styrelsen icke denna skyldighet, gäller för sådant fall 19 § andra stycket samt 22 och 23 §§ den nya förordningen.
  2. Vid återbetalning av kupongskatt till aktiebolag enligt 6 § den upphävda förordningen gäller den begränsning som föreskrives i 16 § andra stycket den nya förordningen, om utdelningen utbetalats efter utgången av år 1970.
  3. Restitution av kupongskatt till utdelningsberättigad enligt 12 § 1 mom. den upphävda förordningen skall ske enligt 27 § den nya förordningen, om ansökan därom göres efter ikraftträdandet.
  4. Vid prövning av ansvar enligt 16 § den upphävda förordningen äger 31 § tredje och fjärde styckena den nya förordningen tillämpning.
  5. Prövning och handhavande i övrigt av ärende rörande kupongskatt ankommer på riksskatteverket.
  Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift, som ersatts genom bestämmelse i denna förordning, tillämpas i stället den nya bestämmelsen. Förordning (1971:313).
  Förarbeten
  Prop. 1970:134

Ändring, SFS 1971:98

Ändring, SFS 1971:313

Ändring, SFS 1971:410

Ändring, SFS 1974:996

  Förarbeten
  Prop. 1974:181
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 7, 12, 19, 23, 27, 29 §§

Ändring, SFS 1975:1383

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, såvitt avser de bestämmelser i 2, 7 och 12 §§ som hänför sig till aktiebolagslagen (1975:1385) den 1 januari 1977 och i övrigt den 1 januari 1976.
  I fråga om utdelning som blir tillgänglig för lyftning under år 1976 eller 1977 och som avser andel i aktiefond för vilken tillämpas ikraftträdandebestämmelserna till aktiefondslagen (1974:931) gäller följande. Sker utdelning till ägare på grundval av register i huvudsaklig överensstämmelse med grunderna för 33 § tredje stycket nämnda lag äger 12 § första stycket kupongskattelagen i dess nya lydelse motsvarande tillämpning. Vad som där föreskrives i fråga om förvaringsbank skall i stället gälla den juridiska person som utövar aktiefondsverksamhet. Beträffande utdelning som ej sker på grundval av sådant register äger 13 § kupongskattelagen i dess nya lydelse motsvarande tillämpning. Vad som där föreskrives om fondbolag eller förvaringsbank skall i stället gälla den som utövar aktiefondsverksamheten.
  Förarbeten
  Prop. 1975/76:76
  Omfattning
  ändr. 2, 7, 12, 13 §§, rubr. närmast före 7, 13 §§

Lag (1979:182) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1980:76) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Lag (1982:193) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:96
  Omfattning
  upph. 28 §; utgår rubr. närmast före 28 §

Lag (1982:1212) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983 och tillämpas i fråga om skatt som förfaller till betalning efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1982/83:53
  Omfattning
  ändr. 19 §

Lag (1985:111) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
  De nya bestämmelserna i 31 § femte och sjätte styckena tillämpas även på brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att ådöma påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser. Såvitt gäller underrättelse om brottsmisstanke tillämpas de nya bestämmelserna endast på underrättelser som delges efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:47
  Omfattning
  ändr. 31 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1986:1118) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. De äldre bestämmelserna tillämpas dock på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning dessförinnan. I fråga om utdelning som utgör inkomst av rörelse och blivit tillgänglig för lyftning efter ikraftträdandet tillämpas också de äldre bestämmelserna, om 53 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) eller 6 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i momentens lydelse intill den 1 januari 1987 skall tillämpas på inkomsten.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:30
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1986:1320) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Äldre bestämmelser i 27 § tillämpas alltjämt i fråga om beslut av mellankommunala skatterätten.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  ändr. 17, 21, 22, 25, 27, 29 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:636) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:12
  Omfattning
  ändr. 2, 7, 12 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1989:1041) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas på utdelning som har beslutats efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:47
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1990:359) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  upph. 25 §; ändr. 14, 17, 21-24, 29 §§
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1990:1434) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering i den mån inte annat följer av punkterna 2 och 3 nedan.
  2. De äldre bestämmelserna i 13 § om aktiefond skall till och med 1993 års taxering gälla värdepappersfond i fråga om andelsägare som inte har registrerats.
  3. Äldre bestämmelser skall alltjämt tillämpas på utbetalningar som hänför sig till nedsättning av aktiekapitalet som skett före utgången av år 1990 och till likvidation och fusion som föranlett utskiftning av medel till aktieägare före utgången av år 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:54
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 12, 13, 27 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:349) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Den nya bestämmelsen tillämpas på utdelningar som blivit tillgängliga för lyftning efter utgången av år 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:107
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:414) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Den nya bestämmelsen tillämpas även i fråga om utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:167
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1992:628) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om kupongskatt som förfallit till betalning före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93
  Omfattning
  ändr. 19, 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:463) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
  Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid överklagande av den skattskyldige skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riksskatteverket. Överklagande av sådant beslut meddelat av Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 §§, rubr. närmast före 29 §; ny 30 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:773) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:447, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU30
  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:899) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/92:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 22, 26 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1555) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1706) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:119, Prop. 1993/94:38, Bet. 1993/94:TU11
  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Lag (1994:780) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:443, Prop. 1993/94:234, Bet. 1993/94:SkU25
  Omfattning
  ändr. 12 §; ny 9 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:814) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:422, Prop. 1993/94:196, Bet. 1993/94:LU32
  Omfattning
  ändr. 2, 27 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1867) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1868) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:157, Prop. 1994/95:52, Bet. 1994/95:SkU10
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1869) om ändring i lagen (1994:814) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:142, Prop. 1994/95:70, Bet. 1994/95:NU13
  Omfattning
  ändr. 2, 27 §§ i 1994:814

Lag (1996:666) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  upph. 31, 32 §§, rubr. närmast före 31 §; ny 25 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:948) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 6 §, övergångsbest. till 1993:463
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:515) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 19, 27 §§, rubr. närmast före 27 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:1087) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:65, Prop. 1997/98:17, Bet. 1997/98:JuU6
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:242) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 6, 17, 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1998:1485) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:14, Prop. 1997/98:160, Bet. 1998/99:FiU7
Omfattning
ändr. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 25 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1607) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas i fråga om utdelning som lämnas efter ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller för utdelning som lämnats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:67, Bet. 1998/99:SkU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:996) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas i fråga om utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:28, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:FiU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller i fråga om utdelning som skett före ikraftträdandet. 27 § andra stycket tillämpas på utbetalningar som skett efter den 10 mars 2000 och på likvidationer som påbörjats före nämnda datum men som inte avslutats vid den tidpunkten. Lag (2000:1423).
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 1, 4, 17, 27 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:47) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:76) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000 och tillämpas på utbetalningar och utdelningar som sker efter ikraftträdandet och på likvidationer som påbörjats före ikraftträdandet men som inte avslutats vid den tidpunkten. Har kupongskatt tagits ut med tillämpning av 2 § i dess äldre lydelse gäller även 27 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:136, Prop. 1999/2000:38, Bet. 1999/2000:SkU12
Omfattning
ändr. 2, 27 §§
Ikraftträder
2000-03-10

Lag (2000:468) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 6, 24, 29 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1348) om ändring i lagen (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:108, Prop. 2000/01:22, Bet. 2000/01:SkU9
Omfattning
ändr. 4 § i 1999:1240

Lag (2000:1423) om ändring i lagen (1999:1240) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:129, Prop. 2000/01:31, Bet. 2000/01:SkU11
Omfattning
ändr. 27 § i 1999:1240; ny övergångsbest. till 1999:1240

Lag (2001:1228) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre bestämmelser gäller i fråga om utdelning som har skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
ändr. 14, 17 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:226) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
 2. För utdelning som avses i 2 § andra stycket med undantag för sådana utbetalningar som anges nedan i punkt 3, gäller de nya bestämmelserna i fråga om utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.
 3. För utbetalningar vid nedsättning av aktiekapitalet genom minskning av aktiernas nominella belopp, vid nedsättning av reservfonden eller överkursfonden samt för annan utdelning än sådan som avses i 2 § andra stycket, gäller de nya bestämmelserna i fråga om utdelning som lämnas den 1 januari 2004 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:166, Prop. 2002/03:96, Bet. 2002/03:SkU14
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:647) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre föreskrifter i 23 § gäller fortfarande för anmälan som har getts in före ikraftträdandet.
 3. Äldre föreskrifter i 29 § gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
upph. 30 §; nuvarande 30 a § betecknas 30 §; ändr. 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, nya 30 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1087) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas på utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:78, Prop. 2003/04:10, Bet. 2003/04:SkU6
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:50) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
 2. Vad som sägs i 1, 2 och 11 b §§ om investeringsfond skall också gälla sådan värdepappersfond som förvaltas av fondbolag eller annan fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. Lag (2005:1141).
 3. Vad som sägs i 11 b och 12 §§ om fondbolag skall också gälla sådant fondbolag som driver verksamhet med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder. Lag (2005:1141).
Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr. 1, 2, 12 §§
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:495) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:264, Prop. 2003/04:134, Bet. 2003/04:SkU34
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2004:1148) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på utdelning som lämnas efter utgången av år 2004.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:76, Prop. 2004/05:27, Bet. 2004/05:SkU13
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32003L0123
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:348) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Om inte annat följer av punkten 2 gäller äldre bestämmelser i fråga om utdelning som har skett före ikraftträdandet.
 2. De nya bestämmelserna i 27 § skall tillämpas i fråga om utbetalningar som sker den 1 januari 2005 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:236, Prop. 2004/05:146, Bet. 2004/05:SkU31
Omfattning
ändr. 12, 20, 27 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:1141) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas på utdelning som skett efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:115, Prop. 2005/06:39, Bet. 2005/06:SkU9
Omfattning
ändr. 2, 7, 12, 27 §§, nya 11 a, 11 b §§, p 2, 3 övergångsbest. till 2004:50
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:576) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas på utdelning som lämnas efter utgången av år 2006.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:349, Prop. 2005/06:169, Bet. 2005/06:SkU29
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32003L0123
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1420) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas på utdelning som skett efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 2006/07:2, Bet. 2006/07:SkU2
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2008:276) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:169, Prop. 2007/08:57, Bet. 2007/08:FiU30
Omfattning
ändr. 11 b §
Ikraftträder
2008-07-23

Lag (2008:828) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas på utdelning som lämnas efter utgången av år 2008.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:5, Prop. 2007/08:156, Bet. 2008/09:SkU3
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32003L0123
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:782) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 23, 27, 29, 30 §§
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:1414) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på utdelning som lämnas efter utgången av år 2009.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:109, Prop. 2009/10:36, Bet. 2009/10:SkU22
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1442) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:69) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas på utdelning som beslutas efter ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller i fråga om sådan återbetalning eller utbetalning till aktieägarna, för vilka försäkringsrörelselagen (1982:713) gäller enligt lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Förarbeten
Rskr. 2010/11:112, Prop. 2010/11:18, Bet. 2010/11:SkU14
Omfattning
ändr. 2, 7, 12, 27 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:279) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2011:935) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 och tillämpas på utdelning som lämnas efter den 31 juli 2011.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:318, Prop. 2010/11:131, Bet. 2010/11:SkU35
Omfattning
ändr. 2, 11 b §§; ny 11 c §
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2011:1246) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på utdelning som lämnas efter utgången av 2011.
 2. Den nya lydelsen av 1 § tredje stycket 1 tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.
 3. De nya lydelserna av 4 § tredje stycket och 27 § sjunde stycket tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. De nya lydelserna tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.
 4. De nya lydelserna av 23 § och 29 § andra stycket tillämpas på vitesförelägganden som meddelas efter utgången av 2011.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
Omfattning
ändr. 1, 4, 23, 24, 27, 29, 30 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1273) om ändring i lagen (2011:1246) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
ändr. 4 § i 2011:1246

Lag (2012:272) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas på utdelning som hänför sig till tiden efter den 17 januari 2012.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:208, Prop. 2011/12:96, Bet. 2011/12:SkU19
Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32011L0096
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2013:574) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013 och tillämpas på utdelning som lämnas efter den 21 juli 2013.
 2. Äldre bestämmelser gäller för utdelning på andel i en specialfond som förvaltas av ett fondbolag, ett värdepappersbolag eller ett svenskt kreditinstitut som enligt punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (2013:563) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder får fortsätta med sådan verksamhet efter den 21 juli 2013 till dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:292, Prop. 2012/13:155, Bet. 2012/13:FiU31
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 11 b, 11 c, 12 §§
CELEX-nr
32011L0096
Ikraftträder
2013-07-22

Lag (2014:565) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:293, Prop. 2013/14:86, Bet. 2013/14:CU26
Omfattning
upph. 18 §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2015:884) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:65, Prop. 2015/16:14, Bet. 2015/16:SkU7
Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:52) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Prop. 2015/16:10, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
ändr. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 25 §§
Ikraftträder
2016-03-01

Lag (2018:1205) om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:398, Prop. 2017/18:245, Bet. 2017/18:SkU25
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-01-01