Prop. 1994/95:213

Ändringar av vissa förfaranderegler m.m. för punktskatter

1994/95z213

Ändringar av vissa förfaranderegler m.m. för punktskatter

Regeringens proposition P%] & lå?

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 mars 1995

Mona Sahlin

Göran Persson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förslagen i propositionen rör de förändringar av förfarandereglerna för beskattningen av minemloljor samt alkohol- och tobaksvaror som behövs för att den svenska lagstiftningen skall överensstämma med ett nyligen antaget EG-direktiv på området. Vidare föreslås att lågbeskattad dieselolja övergångsvis får användas i båtar samt att andra näringsidkare än upplagshavare skall ges möjlighet att mot försäkran köpa obeskattad teknisk sprit för användning i tillverkningsprocesser. Ändringar föreslås även av förfarandereglerna för beskattningen av bekämpningsmedel och gödselmedel samt avgiften på kväveoxider.

Förändringarna föreslås träda 1 kraft den 1 juli 1995. Vissa bestämmel- ser föreslås dock få tillämpas redan dessförinnan.

] Rikrdagen 1994/95. 1 saml. Nr 213 Rätte/.te: S. 4 rad 30 S. 14 rad 9 Står: 9 Rättat till: IO

1. Förslag till riksdagsbeslut 2 Lagtext 2.1

2.2 .

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1994: 1776) om skatt på energi Förslag till lag om ändring i lagen ( l994:1563) om tobaksskatt Förslag till lag om ändring i lagen (1994: 1564) om alkoholskatt Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen Förslag till lag om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel Förslag till lag om ändring i lagen (1984z410) om avgift på bekämpningmedel Förslag till lag om ändring i lagen (1990:6l3) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen ( l97l:69) Förslag till lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

3. Ärendet och dess beredning

4 Förfarandet vid beskattningen av mineraloljor samt alkohol- och tobaksvaror

5 Omfattningen av EG:s förfaranderegler på mineraloljeområdet

6 Motorbränsle i fordonstankar på fordon som används yrkesmässigt

7 Skattefrihet för varor som förvärvas av diplomater m.fl.

8 Beskattningen av dieselolja i båtar

9 Tidpunkten för omräkning av skatten på tobaksvaror

15

20

26

27

32

34

35

38

41

45

47 48 49

49

10 Leverans av teknisk sprit mot försäkran 11 Skatt på bekämpningsmedel och gödselmedel 12 Förfaranderegler för kväveoxidavgift

13 F örfattningskommentar 13.1 Lagen om skatt på energi 13.2 Lagarna om skatt på alkohol och tobak 13.3 Lagarna om avgift på gödselmedel och bekämpningsmedel 13.4 Lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion 13.5 lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter

Bilaga 1 Iagrådsremissens lagförslag Bilaga 2 Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 mars 1995

Rättsdatablad

50 51 52

53 53 60

61

63 63

65 95

97 98

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lag om ändring i lagen (1994: 1564) om alkoholskatt, lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från

land som är medlem i Europeiska unionen, ' lag om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel,

6. lag om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpnings- medel,

7. lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion,

8. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter,

9. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),

10. lag om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade

skattefordringar m.m.

FPP!—

UI

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi deLr att 2kap. 3, 9 och 1155, 4kap. 1, 4 och 12 55, 5 kap. 4 &, 6kap. 2—60ch 8 55, 7kap. 65, 9kap. 105 samt 12kap. 15 och rubriken närmast efter rubriken till 4 kap. skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 3 a & och 6 kap. 8 a 5, av följande lydelse,

deLr att det i övergångsbestämmelsema till lagen skall införas en ny punkt 10, av följande lydelse.

1 Jfr rådets direktiv 94/74/EG av den 22 december 1994 om ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor, av direktiv 92/81/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor och av direktiv 92/82/EEG om tillnärmning av punktskattesatser för mineraloljor (EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 46, Celex 394L0074).

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lkap. 3aå

I enlighet med vad som särskilt anges i denna lag tillämpas vissa förfaranderegler för mineralolje— produkter som hänförs till följande KN-nr

]. KN—nr 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50,

2. KN-nr 2710 00 11 271000 78, dock inte flygbensin (KN-nr 2710 00 26) och flyg- fotogen (KN-nr 2710 00 51),

3. KN-nr 2711, dock inte natur- gas (KN—nr 2711 11 00 och 2711 21 00),

4. KN-nr 2901 10,

5. KN-nr 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 och 2902 44. Ifråga om produkter som hän- förs till KN-nr 2710 00 21, 2710 00 25 och 2710 00 59 gäller första stycket endast vid bulkleve- ranser.

2kap. 3 &

Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för andra mine- raloljeprodukter än sådana som avsesilå,omensådanprodukt säljs eller förbrukas som motor- bränsle eller för uppvärmning. Skatt skall i dessa fall betalas med de skattebelopp som gäller för motsvarande bränsle enligt 1 5.

För flygbensin (KN-nr 2710 00 26) och flygfotogen (KN— nr 2710 00 51) skall dock skatt enligt första stycket inte betalas när bränslet förbrukas för sådan motor— drift som avser drift av motorer i luftfartyg eller av sådana motorer i provbädd eller i annan liknande anordning.

Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för

I . andra mineraloljeprodukter enligt 1 kap. 3 a & än sådana som avsesi 1 5, och

2. andra mineraloliepmdukter än

sådana som avses i 1 kap. 3 a 5, om en sådan produkt säljs eller förbrukas som motorbränsle eller för uppvärmning.

Skatt skall i fall som avses i första stycket betalas med de skat- tebelopp som gäller för motsvaran- de bränsle enligt 1 5.

För flygbensin (KN-nr 2710 00 26) och flygfotogen (KN- nr 2710 00 51) skall dock skatt enligt första och andra styckena inte betalas när bränslet förbrukas för sådan motordrift som avser drift av motorer i luftfartyg eller av sådana motorer i provbädd eller i annan liknande anordning.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

95

Bränsletank på personbil, lastbil, buss eller trafiktraktor som är eller bör vara upptagen i bilregistret eller i militära fordonsregistret får inte innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 5 första stycket är försedd med märkämnen, om bränsletanken förser motor på fordonet med bränsle. Inte heller bränsletank på båt som förser motor på båten med bränsle får

Bränsletank som förser motor på personbil, lastbil, buss eller trafik- traktor som är eller bör vara upp- tagen i bilregistret eller i militära fordonsregistret med bränsle får inte innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 5 första stycket är försedd med märkämnen. Inte hel- ler bränsletank som förser motor på båt med bränsle får innehålla en sådan oljeprodukt.

innehålla en sådan oljeprodukt.

Bestämmelsema i första stycket gäller även oljeprodukt, från vilken märkämnen som avses i 8 5 första stycket har avlägsnats.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även för fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 38 & bilregisterkungörelsen (1972:599) samt fordon som förts in i landet för att tillfälligt brukas här och inte är registrerat här.

Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller annan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 5 första stycket är försedd med märkämnen. Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan båt. Har medgivande lämnats för båt gäller 7 kap. 2 5 andra stycket 1 b samt 8 kap. 3 och 4 55 om avdrag och inköp mot försäkran för bränsle i skepp även för bränsle i sådan båt.

11 &

Energiskatt och koldioxidskatt skall inte betalas för

1. metan som framställs genom biologiska processer,

2. trädbränsle som säljs eller förbrukas för motordrift vid samtidig produktion av värme och elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning,

3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,

4. bränsle enligt 1 5 första styc- 4. bränsle enligt 1 kap. 3 a & ket 1—5 som till följd av bränslets som till följd av bränslets beskaf- beskaffenhet förlorats i samband fenhet förlorats i samband med att med att det framställts, bearbetats, det framställts, bearbetats, lagrats lagrats eller transporterats. eller transporterats,

5. bränsle enligt 1 kap. 3 aå som levererats till en mottagare i ett annat EG—land under villkor som anges i 3 kap. 30 a 5 första stycket 3 och 4 mervärdesskattela- gen (1994:200), i den omfattning som skattefrihet gäller i det EG— landet.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Första stycket 4 gäller dock för varumottagare och skatterepresentant som avses i 4 kap. 8 & endast bränsle som förlorats under transport till varumottagaren.

4 kap.

BränslensomavsesiZkap. 15 första stycket 1-5

Brånslen som avses i 1 kap. 3a5

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skattskyldig) för bränslen som (skattskyldig) för bränslen som avses i 2 kap. 1 & första stycket 1—5 är

1. den som i Sverige tillverkar eller bearbetar bränsle eller annan som

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt

avsesilkap.3aåär

godkänts som upplagshavare enligt 3 5,

2. varumottagare som avses i 6 eller 7 5,

3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 5,

4. den som i annat fall än som avses i 1-3 från ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot leverans av bränsle, om bränslet skall användas för annat än privat ändamål,

5. den som från ett annat EG-land säljer och levererar bränsle till en köpare i Sverige genom distansförsäljning enligt 9 5,

6. annan än upplagshavare som importerar bränsle från tredje land,

7. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som säljer eller förbrukar bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp, och

8. den som för privat ändamål för in bränsle till Sverige enligt vad som

angesi 11 5.

Vad som sägs i första stycket 7 tillämpas även i fråga om bränsle som avses i 2 kap. 1 5 första styc- ket 3, för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 3 a, och som för- brukas i skepp, när skeppet an- vänds för privat ändamål.

Vad som sägs i första stycket 7 tillämpas även i fråga om bränsle för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 5 första stycket 3 a, och som förbrukas i skepp, när skeppet används för privat ändamål.

Skattskyldighet föreligger inte för bränsle som förs in till Sverige

1. i normal bränsletank på mo— tordrivet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn som används yrkesmässigt om bränslet är avsett att användas i motor på fordonet eller släpvagnen under transporten, eller

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2. under sådana omständigheter att förutsättningar sladle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 5.

Den som är skattskyldig enligt första stycket 4 skall, innan transporten av bränslet från det andra EG-landet påbörjas, lämna en redovisning över bränslet till beskattningsmyndigheten samt hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av skatten.

45

Om en upplagshavare säljer bränsle, för vilket skattskyldighet inte inträtt, till upplagshavare i Sverige eller till upplagshavare eller varumottagare i ett annat EG- land, skall han innan leveransen av bränslet påbörjas hos beskattnings- myndigheten ställa säkerhet för betalning av skatten.

Om en upplagshavare i Sverige säljer bränsle, för vilket skattskyl- dighet inte inträtt, till annan svensk upplagshavare eller till upplagsha- vare eller varumottagare i ett annat EG-land, skall han innan leveran- sen av bränslet påbörjas hos be— skattningsmyndigheten ställa säker- het för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller annat EG—land.

Beskattningsmyndigheten får bestämma att upplagshavaren skall ställa säkerhet för betalning av skatten i samband med tillverkning, bearbetning och lagring av bränslen samt återförsäljning eller förbrukning av metan.

Om leverans av bränsle enligt första stycket sker med fartyg eller

via rörledning kan beskattnings- myndigheten medge att upplags— havaren inte behöver ställa säker- het för betalning av skatten.

125

Skattskyldig för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 2 kap. 1 & första stycket 6-8, 3 och 4 55 samt vad gäller svavelskatt även bränslen som avses i 3 kap. 1 5 l

Skattskyldig för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 2 kap. 1 & första stycket 6—8, bränslen enligt 3 och 4 55 som inte avses i 1 kap. 3 a 5 samt vad gäller svavelskatt

även bränslen som avses i 3 kap. 1 & 1 är den som

1. tillverkar eller bearbetar bränsle,

2. enligt 6 kap. 10 å andra stycket registrerats som lagerhållare, återförsäljare eller förbrukare av bränsle,

3. iannatfallänsomavsesi l och2 a) importerar bränsle från tredje land, eller b) för in kolbränsle, petroleumkoks eller torvbränsle till Sverige från ett annat EG-land eller tar emot sådan leverans, och

4. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för visst ändamål men som säljer eller är den som

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

förbrukar bränslet för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med

högre belopp.

Vad som sägs i första stycket 4 tillämpas även i fråga om bränsle enligt 2 kap. 3 eller 4 5 som be- skattats enligt 2 kap. 1 5 första stycket 3 a eller som förvärvats utan skatt, och som förbrukas i skepp, när skeppet används för privat ändamål.

Vad som sägs i första stycket 4 tillämpas även i fråga om bränsle enligt 2 kap. 3 eller 4 5 som inte avses i lkap. 3aåoch som be- skattats enligt 2 kap. l 5 första stycket 3 a eller som förvärvats utan skatt, och som förbrukas i skepp, när skeppet används för privat ändamål.

Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för vars räkning sådan införsel äger rum. Som tillverkare anses även den som tar upp torvbränsle.

Skap. 45

För arman än upplagshavare som tillverkar eller bearbetar bränslen som avses i 2 kap. I 5 första styc- ket 1—5 inträder skattskyldigheten när bränslet tillverkas eller bearbe- tas.

För annan än upplagshavare som tillverkar eller bearbetar bränslen som avses i 1 kap. 3 a & inträder skattskyldigheten när bränslet till- verkas eller bearbetas.

6 kap. 2 &

Oregistrerad varumottagare skall lämna deklaration för varje leverans av bränsle som han tagit emot och för vilket han är skyldig att betala skatt. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då han tog emot leveransen av bränslet.

Den som är skattskyldig enligt 4 kap. l 5 första stycket 4 eller 8 skall lämna deklaration när bränslet förs in till Sverige. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då bränslet fördes in till Sverige. Den som tillverkar eller bearbe— tar bränslen som avses i 2 kap. ] 5 första stycket 1-5 utan att vara godkänd upplagshavare skall lämna deklaration när bränslet tillverkas eller bearbetas. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyn- digheten senast fem dagar efter den

Den som tillverkar eller bearbe- tar bränslen som avses i 1 kap. 3 a 5 utan att vara godkänd upp- lagshavare skall lämna deklaration när bränslet tillverkas eller bearbe- tas. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag

dag varan tillverkades eller bearbe- varan tillverkades eller bearbeta- tades. des. 3 &

Upplagshavare skall upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar när han transporterar bränsle, för vilket skattskyldighet inte har in-

Upplagshavare skall upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar när han transporterar bränsle, för vilket skattskyldighet inte har in-

Nuvarande lydelse

trätt, till en upplagshavare eller en varumottagare i ett annat EG-land.

Upplagshavaren skall behålla ett exemplar av dokumentet. De öv- riga tre exemplaren av dokumentet skall följa bränslet under trans- porten.

Föreslagen lydelse

trätt, till en upplagshavare i Sveri- ge om transporten sker via ett annat EG—land eller till en upp- lagshavare eller en vammottagare i ett annat EG-land. Upplagshava- ren skall behålla ett exemplar av dokumentet. De övriga tre exem- plaren av dokumentet skall följa bränslet under transporten. Ledsagardokument enligt första stycket skall även upprättas när en upplagshavare transporterar bräns- le för vilket skattskyldighet inte har inträtt till en mottagare i ett annat EG-land enligt 2 kap. 11 5 första stycket 5. I detta fall skall bränslet under transporten även åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för bränslet i det andra EG—landet.

Om en upplagshavare inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vilken bränsle förts ut ur landet fått ett under- tecknat returexemplar av ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten om detta.

Regeringen fär meddela föreskrif- ter om förfarandet vid ändring och tillägg av uppgifter i ledsagar- dokumentet.

4 &

Upplagshavare eller varumottagare som tar emot bränsle från ett annat EG-land skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken bränslet tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardo- kumentet (returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra EG-landet.

Beskattningsmyndigheten skall på returaemplaret attestera andra förluster än sådana som avses i 2 kap. 11 & första stycket 4 och 7 kap. 6 5, under förutsättning att förlusterna uppkommit under trans- port inom EG och konstaterats i Sverige.

Om obeskattat bränsle som avses i 1 kap. 3 a & transporteras från ett skatteupplag i ett annat EG— land till Sverige och andra för- luster än sådana som avses i 2 kap. 11 5 första stycket 4 och 7kap. 6 5 under transporten upp- kommit i ett annat EG—land, skall beskattningsmyndigheten vid bräns-

Nuvarande lydelse

Vid förtullning enligt tullagen (1994:1550) av bränsle som avses i 2 kap. I 5 första stycket 1—5 skall, om beskattning inte skett enligt 5 kap. 5 5, vid transport av bränslet upprättas ett ledsagardoku- ment i fyra exemplar. Ett exemplar skall förvaras hos den tullmyndig- het där bränslet frigjorts enligt tullbestämmelsema. Dokumenten skall i övrigt hanteras som anges i 3 och 4 55. Returexemplaret skall skickas till tullmyndigheten.

Föreslagen lydelse

lets ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade bränslemäng— derna samt hur skatten skall beräk— nas. Beskattningsmyndigheten skall skicka en kopia av returetemplaret till behörig myndighet i det EG— land där förlusten konstaterats.

5 5

Vid förtullning enligt tullagen (1994:1550) av bränsle som avses i 1 kap. 3 a 5 skall, om beskatt— ning inte skett enligt 5 kap. 5 &, vid transport av bränslet upprättas ett ledsagardokument i fyra ex— emplar. Ett exemplar skall förvaras hos den tullmyndighet där bränslet frigjorts enligt tullbestämmelserna. Dokumenten skall i övrigt hanteras som anges i 3 och 4 55. Returex— emplaret skall skickas till tullmyn— digheten.

Har tullmyndigheten inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vilken bränsle avsänts från tullmyndigheten fått ett undertecknat returexemplar av ledsagardokumentet skall myndigheten utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten om detta.

65

Vid export till tredje land av obeskattat bränsle som avses i 2 kap. I 5 första stycket 1-5 , skall avsändaren upprätta ett ledsagardo- kument i fyra exemplar. Tre exem- plar av dokumentet skall följa bränslet under transporten. Utfarts- tullanstalten skall attestera att bränslet lämnat gemenskapen och till avsändaren skicka tillbaka det attesterade exemplaret av ledsagar- dokumentet inom 15 dagar.

Vid export till tredje land av obeskattat bränsle som avses i 1 kap. 3a &, skall avsändaren upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar. Tre exemplar av dokumentet skall följa bränslet under transporten. Utfarts— tullkontoret skall attestera att bränslet lämnat gemenskapen och till avsändaren skicka tillbaka det attesterade exemplaret av ledsagar— dokumentet inom 15 dagar.

Om avsändaren inte inom två månader efter utgången av den kalender— månad under vilken bränslet avsänts för export fått ett undertecknat returexemplar av ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten om detta.

85

Den som ansvarar för transpor- ten av beskattat bränsle enligt 2 kap. 1 5 första stycket 1—5 till

Den som ansvarar för transpor— ten av beskattat bränsle enligt 1 kap. 3 a 5 till en mottagare i ett

Nuvarande lydelse

en mottagare i ett annat EG-land skall upprätta ett förenklat ledsa- gardokument i tre exemplar. Två exemplar av dokumentet skall följa bränslet under transporten. Sådant ledsagardokument krävs dock inte vid distansförsäljning enligt 9 5.

8a

Föreslagen lydelse

annat EG-land skall upprätta ett förenklat ledsagardokument i tre exemplar. Två exemplar av doku- mentet skall följa bränslet under transporten. Sådant ledsagardoku- ment krävs dock inte vid distans- försäljning enligt 9 å.

& Bestämmelserna i 8 5 om förenk- lat ledsagardokument tillämpas även vid transport av beskattat bränsle enligt 1 kap. 3 a 5 mellan två svenska orter, om transporten sker via ett annat EG—land.

Den som ansvarar för transport enligt första stycket skall, innan transporten påbörjas, lämna en redovisning över bränslet till be- skattningsmyndigheten.

Den som tar emot bränsle som transporterats enligt första stycket skall senast 15 dagar efter utgång- en av den kalendermånad under vilken han tagit emot bränslet till beskattningsmyndigheten lämna en bekräftelse på detta.

7 kap.

65

I en deklaration som avser ener- giskatt, koldioxidskatt och svavel- skatt på bränslen som avses i 2 kap. I 5 första stycket 1—5 och som lämnas av upplagshavare, varumottagare eller skatterepresen- tant som avses i 4kap. 85 får avdrag även göras för skatt på bränsle som förstörts till följd av tillfälliga omständigheter eller force majeure. Varumottagare och skatterepresentant får dock göra sådant avdrag endast på bränsle som förstörts under transport till varumottagaren.

I en deklaration som avser ener- giskatt, koldioxidskatt och svavel- skatt på bränslen som avses i lkap. 3a & och som lämnas av upplagshavare, varumottagare eller skatterepresentant som avses i 4 kap. 8 5 får avdrag även göms för skatt på bränsle som förstörts till följd av tillfälliga omständig- heter eller force majeure. Varu- mottagare och skatterepresentant får dock göra sådant avdrag endast på bränsle som förstörts under transport till varumottagaren.

9 kap. 10 5

Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som avses i 2 kap. I 5 första stycket I —5 och bränslet där-

Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som avses i I kap. 3 aå och bränslet därefter har

Nuvarande lydelse

efter har levererats till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt skall betalas där, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av skatten.

Föreslagen lydelse

levererats till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt skall betalas är, medger beskatt- ningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av skatten.

Rätt till återbetalning vid distansförsäljning till ett annat EG-land föreligger endast om den sökande visar att den skatt som ansökan avser är betalad samt att bränslet har beskattats i mottagarlandet.

Ansökan om återbetalning enligt andra stycket skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång.

Ansökan om återbetalning i andra tilll än som avses i andra stycket skall lämnas till beskattningsmyndigheten innan leveransen av bränslet påbörjas. Sökanden skall då visa att den skatt som ansökan avser är betalad. Beskattningsmyndigheten återbetalar skattebeloppet sedan god- känt returexemplar av ledsagardokumentet lämnats in till beskattnings- myndigheten och den sökande visat att skatten betalats i mottagarlandet eller att säkerhet ställts för skattens betalning där.

12 kap.

15. Följande beslut av beskattningsmyndigheten får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol, nämligen

] . beslut om godkännande enligt 4kap. 3och6samt8och 10 55, 2. beslut om återkallelse enligt 4kap. 50ch6samt800h 10 55,

3. beslut om ställande av säker- het enligt denna lag,

4. beslut om återbetalning av eller kompensation för skatt enligt 9 kap. 1—12 55, och

5. beslut om särskild avgift och nedsättning av eller befrielse från sådan avgift enligt 10 kap. 8 5.

1. beslut om medgivande enligt 2 kap. 9 &,

2. beslut om godkännande enligt 4kap. 3och6samt8och 10 55,

3. beslut om återkallelse enligt 4kap. 50ch6samt80clr 10 95,

4. beslut om registrering enligt 6 kap. 10 5 andra stycket,

5. beslut om ställande av säker- het enligt denna lag,

6. beslut om återbetalning av eller kompensation för skatt enligt 9 kap. 1—12 55, och

7. beslut om särskild avgift och nedsättning av eller befrielse från sådan avgift enligt 10 kap. 8 &.

Beskattningsmyndighetens beslut enligt första stycket får även över- klagas av Riksskatteverket. Om en skattskyldig eller en sökande över- klagar ett beslut enligt första stycket förs det allmännas talan av Riksskatteverket.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop

Bestämmelserna i 2 kap. 95 tillämpas dock i fi'åga om båtar först för tid från och med den I september 1995.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Den nya punkten 10 i övergångsbestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1995 . Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om övriga för- hållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1994: 1563) om tobaksskatt dels att i 25 & ordet "uttartstullanstalten' skall bytas ut mot "utfartstullkontoret' ,

dels att 9, 11, 21, 23 och 42 55 skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 23 a, 26 a och 31 a 59, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 &

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

1. har godkänts som upplagshavare enligt 10 & eller den som i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,

2. yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor enligt 13 eller 14 5,

3. har godkänts som skatterepresentant enligt 15 5,

4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 16 ä,

5. i annat au än som avses i 1-3, från ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot skattepliktiga varor, om varorna skall användas för annat än privat bruk,

6. från tredje land importerar skattepliktiga varor.

Skattskyldighet föreligger inte för varor som förs in till Sverige under sådana omständigheter att förut- sättningar skulle finnas att medge

återbetalning av skatten enligt 31 a 5.

11 &

Upplagshavare som säljer obe— Upplagshavare i Sverige som skattade varor till annan upplagsha- säljer Obeskattade varor till annan vare i Sverige eller till näringsid- svensk upplagshavare eller till kare i ett annat EG-land skall hos näringsidkare i ett annat EG-land beskattningsmyndigheten ställa skall hos beskattningsmyndigheten säkerhet för betalning av skatten ställa säkerhet för betalning av den innan levemnsenav de skatteplikti- skatt som kan påföras honom i ga varorna påbörjas. Sverige eller annat EG—land, innan

leveransen av de skattepliktiga varorna påbörjas.

Beskattningsmyndigheten får bestämma att upplagshavaren skall ställa säkerhet för betalning av skatten i samband med tillverkning, bearbetning eller lagring av skattepliktiga varor.

1 Jfr rådets direktiv 94n4/EG.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

21 & Skattskyldighet för upplagshavare enligt 20 5 första stycket 1 inträder

inte för varor som

a) till följd av varornas karaktär förstörts under framställning, b.. arbeming, lagring eller transport,

b) har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,

c) har återanvänts vid tillverk- ning, eller

d) uteslutande använts för prov- ning av varornas kvalitet i skat- teupplaget.

c) har återanvänts vid tillverk- ning, d) uteslutande använts för prov- ning av varornas kvalitet i skat- teupplaget, eller

e) levererats till en mottagare i ett annat EG—land under villkor som anges i 3 kap. 30 a 5 första stycket 3 och 4 mervärdesskattela- gen (1994:200), i den omfattning som skattqcrihet gäller i det EG- landet.

Vad som sägs i första stycket a gäller även varumottagare enligt 13 och 14 55 och skatterepresentant enligt 15 5 för varor som till följd av varornas karaktär förstörts under transport till denne.

235

Vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat EG-land skall upplagshavaren upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar. Tre exemplar av dokumentet skall åtfölja varorna under transport. Av dessa ex- emplar skall ett (returexemplaret) undertecknas av mottagaren och återsändas till avsändaren senast 15 dagar efter utgången av den kalen- dermånad under vilken varorna har mottagits.

Vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat EG-land skall upplagshavaren upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar. Upplagshavaren skall även upprätta ett sådant dokument vid transport av obe- skattade varor till en upplagshava- re i Sverige om transporten sker via ett annat EG—Iand samt då obeskattade varor levereras till mottagare i ett annat EG-land enligt 21 & första stycket e. Tre exemplar av dokumentet skall åtfölja varorna under transport. Vid transport till mottagare som avses i 21 5 första stycket e skall varorna under transporten även åtföljas av ett intyg om att skattq'rihet gäller för varorna i det andra EG—landet. Av dokumentets exemplar skall ett (returexemplaret) undertecknas av mottagaren och återsändas till avsändaren senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna har mottagits.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Har en upplagshavare sålt obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat EG-land och har upplagshavaren inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna avsänts erhållit returexemlaret av ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten om förhållandet.

Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varu- mottagare, skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation som visar att sådan säkerhet som avses i 14 & ställts för skatten i destinationslandet.

26aå

Regeringen får meddela före- skrifter om förfärandet vid ändring och tillägg av uppgifter i ledsagar- dokumentet.

23aä

Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret av ledsagardoku- mentet attestera andra förluster än sådana som avses i 21 5 första stycket a och 32 5 b, under förut- sättning att förlusterna uppkommit under transport inom EG och kan- staterats i Sverige.

Om obeskattade varor transpor- teras från ett skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i 21 5 första stycket a och 32 5 b under transporten uppkom- mit i ett annat EG—land, skall be- skattningsmyndigheten vid varornas ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade varumängderna samt hur skatten skall beräknas. Beskatt- ningsmyndigheten skall skicka en kopia av returexemplaret till be— . hörig myndighet i det EG-land där förlusten konsmtemts.

Bestämmelserna i 26 & omför- enklat ledsagardokument tillämpas även vid transport av beskattade varor mellan två svenska orter, om transporten sker via ett annat EG— land.

Den som ansvarar för transport enligt första stycket skall, innan transporten påbörjas, anmäla va— rorna till beskattningsmyndigheten.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Den som tar emot varor som transporterats enligt första stycket skall senast 15 dagar qter utgång- en av den kalendermånad under vilken han tagit emot varorna till beskattningsmndigheten lämna en bekräftelse på detta.

31 a &

Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av tobaksskatt på varor som har för- värvats av

]. utländsk beskickning, lönat konsulat i Sverige eller sådan in- ternationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immu- nitet och privilegier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskick- ningar i Sverige och lönad konsul vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadig- varande bosatt i Sverige

Medlemsstaters ombud vid in- ternationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träfat överenskommelse med en annan stat eller med en mellan—

folklig organisation om detta.

42 5 För tobaksvaror som anges i 8 och 37 55 tas skatten för år 1995 ut med de i dessa paragrafer angivna beloppen. För tiden efter utgången av år 1995 och fram till och med år 1998 skall skatten på de tobaksvaror som anges i 2, 8 och 37 åå tas ut med de i paragraferna angivna beloppen, omrälmade enligt andra stycket. Därefter skall skatten tas ut med de belopp som gäller vid utgången av år 1998.

Nuvarande lydelse

Skatten för vart och ett av kalen- deråren 1996 till och med 1998 skall tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2, 8 och 37 55 angivna skattebe-

loppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan prisläget i oktober månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i oktober 1994. När det gäller 2 5 skall omräkning endast avse styckeskatten.

Regeringen fastställer före no- vember månads utgång de omräk- nade skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande ka- lenderår. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

Föreslagen lydelse

Skatten för vart och ett av kalen- deråren 1996 till och med 1998 skall tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2, 8 och 37 55 angivna skattebe- loppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan prisläget i september månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i september 1994. När det gäller 2 5 skall om- räkning endast aVSe styckeskatten.

Regeringen fastställer före okto- ber månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalender- år. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

Denna lag träder i kraft den ljuli 1995. Bestämmelsena i 9, 21 och 31 a 55 tillämpas i fråga om leveranser som skett till eller från Sverige dock för tid från och med den 1 januari 1995.

2.3. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1994:1564) om alkoholskatt dels att i 245 ordet "utlirrtstullanstalten' skall bytas ut mot

"utlitrtstullkontoret',

dels att 6, 8, 10, 20, 22 och 30 55 skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 22 a, 25 a, 31 a och 31 b 55, samt närmast före 31 b 5 en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

65

Skatt skall betalas för etylalkohol hän/ärlig till KN -nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om etylal- koholen ingår i en vara som hän- förs till ett annat KN—kapitel. Skatt skall även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.

Skatt skall betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt översti- gande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitcl. Skatt skall även betalas för drycker som hän- förs till KN—nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.

Skatt tas ut med 474 kronor per liter ren alkohol.

8 & Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som 1. har godkänts som upplagshavare enligt 9 5 eller den som i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor, 2. yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor enligt 12 och 13 åå,

3. har godkänts som skatterepresentant enligt 14 5, 4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 15 ä.

5. i annat fall än som avses i 1—3, från ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot skattepliktiga varor, om varorna skall användas för annat än privat bruk,

6. från tredje land importerar skattepliktiga varor, 7. annars i Sverige tillverkar etylalkohol.

1 Jfr rådets direktiv 94/74/EG.

Skattskyldighet föreligger inte för varor som förs in till Sverige under sådana omständigheter att förut- sättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 31 a &.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

109

Upplagshavare som säljer obe- skattade varor till annan upplagsha- vare i Sverige eller till näringsid- kare i ett annat EG-land skall hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av skatten innan leveransen av de skatteplikti- ga varorna påbörjas.

Upplagshavare i Sverige som säljer obeskattade varor till annan svensk upplagshavare eller till näringsidkare i ett annat EG-land skall hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller annat EG—land, innan leveransen av de skattepliktiga varorna påbörjas.

Beskattningsmyndigheten får bestämma att upplagshavaren skall ställa säkerhet för betalning av skatten i samband med tillverkning, bearbetning eller lagring av skattepliktiga varor.

20 & Skattskyldighet för upplagshavare enligt 19 5 första stycket 1 inträder

inte för varor som

a) till följd av varornas karaktär förstörts under framställning, be-

arbetning, lagring eller transport,

b) har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,

c) har återanvänts vid tillverkning,

d) uteslutande använts för provning av varornas kvalitet _i skatteuppla- get, e) används för framställning av vinäger som hänförs till KN-nr 2209,

f) används för framställning av läkemedel,

g) används för att framställa smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,

h) direkt eller som ingrediens används i halvfabrikat för framställning av livsmedel, eller som fyllning, förutsatt att alkoholinnehallet vid varje tillfälle inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram Chokladpro- dukter, och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av andra produkter,

i) används i tillverkningspm— cesser, förutsatt antingen att den färdiga produkten inte innehåller alkohol eller att ingående alkohol är denaturemd, eller

i) används vid tillverkning av en vara som inte är avsedd för kon- sumtion, under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EG-medlems— stats krav,

j) används i en tillverkningsprv- cess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol,

k) säljs i enlighet med bestäm- melsen i 31 b 5 för däri angivna ändamål,

Nuvarande lydelse

]) används för vetenskapligt ändamål eller är avsedda att levere- ras till annan användare för veten- skapligt ändamål eller till sjukhus eller apotek för medicinskt ända- mål.

Föreslagen lydelse

l) används för vetenskapligt ändamål eller är avsedda att levere- ras till annan användare för veten- skapligt ändamål eller till sjukhus eller apotek för medicinskt ända- mål, eller

m) levererats till en mottagare i ett annat EG-land under villkor som anges i 3 kap. 30 a 5 första stycket 3 och 4 mervärdesskattela- gen (1994:200), i den omfattning som skattefrihet gäller i det EG— landet.

Vad som sägs i första stycket a gäller även varumottagare enligt 12 och 13 55 och skatterepresentant enligt 14 & för varor som till följd av varornas karaktär förstörts under transport till denne.

Om skattepliktiga varor har levererats utan skatt enligt första stycket j, och varorna används för annat ändamål än som där anges, skall den till vilken varorna levere- rats svara för skatten. Beskattning skall därvid ske i den ordning som föreskrivs för skattskyldig enligt 8 5 7.

Om skattepliktiga varor har levererats utan skatt enligt första stycket 1, och varorna används för annat ändamål än som där anges, skall den till vilken varorna levere- rats svara för skatten. Beskattning skall därvid ske i den ordning som föreskrivs för skattskyldig enligt 8 5 första stycket 7.

225

Vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat EG-land skall upplagshavaren upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar. Tre exemplar av dokumentet skall åtfölja varorna under transport. Av dessa ex- emplar skall ett (returexemplaret) undertecknas av mottagaren och återsändas till avsändaren senast 15 dagar efter utgången av den kalen- dermånad under vilken varorna har mottagits.

Vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat EG-land skall upplagshavaren upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar. Upplagshavaren skall även upprätta ett sådant dokument vid transport av obe- skattade varor till en upplagshava- re i Sverige om transporten sker via ett annat EG-land samt då obeskattade varor levereras till mottagare i ett annat EG—land enligt 20 5 första stycket rn. Tre exemplar av dokumentet skall åtfölja varorna under transport. Vid transport till mottagare som avses i 20 5 första stycket ni skall varor- na under transporten även åtföljas av ett intyg om att skattq'rihet gäl— ler för varorna i det andra EG-lan- det. Av dokumentets exemplar skall ett (returexemplaret) undertecknas av mottagaren och återsändas till avsändaren senast 15 dagar efter

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

utgången av den kalendermånad under vilken varorna har mottagits.

Har en upplagshavare sålt obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat EG-land och har upplagshavaren inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna avsänts erhållit returexemlaret av ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten om förhållandet.

Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varu- mottagare, skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation som visar att sådan säkerhet som avses i 13 & ställts för skatten i destinationslandet.

Regeringen får meddela före- skrifter om förfarandet vid ändring och tillägg av uppgifter i ledsagar- dokumentet.

22 a &

Beskattningsmyndigheten skall på returaemplaret av ledsagardoku- mentet attestera andra förluster än sådana som avses i 20 5 första stycket a och 32 & b, under förut- sättning att förlusterna uppkommit under transport inom EG och kon- staterats i Sverige.

Om obeskattade varor transpor- teras jrån ett skatteupplag i ett annat EG—land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i 20 5 första stycket a och 32 5 b under transporten uppkommit i ett annat EG—land, skall beskatt- ningsmyndigheten vid varomas ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade varumängdema samt hur skatten skall beräknas. Beskatt- ningsmyndigheten skall skicka en kopia av, returwtemplaret till be- hörig rrwndighet i det EG-land där förlusten konstaterats.

25 a &

Bestämmelserna i 25 5 om förenklat ledsagardokument till- lämpas även vid transport av be- skattade varor mellan två svenska orter, om transporten sker via ett annat EG—land.

Den som ansvarar för transport enligt första stycket skall, innan

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

transporten påbörjas, anmäla va- rorna till beskattningsmyndigheten.

Den som tar emot varor som transporterats enligt första stycket skall senast 15 dagar efter utgång- en av den kalendermånad under vilken han tagit emot varorna till beskattningsmyndigheten lämna en bekräftelse på detta.

305

Om skattepliktiga varor använts för ändamål som avses i 205 första stycket e—i kan, om skatt betalats för varorna, återbetalning ske efter skriftlig ansökan hos beskattningsmyndigheten.

Om skattepliktiga varor använts för ändamål som avses i 205 första stycket e-j kan, om skatt betalats för varorna, återbetalning ske efter skriftlig ansökan hos beskattningsmyndigheten.

Ansökan enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalender- kvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvar- talet understiger 1 500 kronor. Ansökan skall åtföljas av dokumentation som styrker användningen.

31aå

Beskattningsmyndigheten medger qier ansökan återbetalning av alkoholskatt på varor som har för- värvats av

I. utländsk beskickning, lönat konsulat i Sverige eller sådan in- ternationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immu- nitet och privilegier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskick- ningar i Sverige och lönad konsul vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadig- varande bosatt i Sverige

Medlemsstaters ombud vid in- ternationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansö- kan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träfat överenskommelse med en annan stat eller med en mellan- folklig organisation om detta.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Inköp mot försäkran, m.m.

31 b 5

Den som har tillstånd från Läke- medelsverket enligt lagen (196I.'181) om försäljning av tek- nisk sprit m.m. att inköpa minst 25 kilogram alkohol under ett kalen- derår, får från en upplagshavare köpa sådan alkohol som anges i tillståndet utan alkoholskatt mot att han lämnar en försäkran till denne om att alkoholen skall användas för sådant ändamål som anges i 20 5 första stycket e-j.

Om skattepliktiga varor har levererats utan skatt enligt första stycket och varorna används för annat ändamål än som anges där, skall den som lämnat försäkran svara för skatten. Beskattning skall därvid ske i den ordning som före- skrivs för skattskyldig enligt 8 & första stycket 7.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Bestämmelserna i 8 5, 20 5 första stycket m och 31 a & tillämpas i fråga om leveranser som skett till eller från Sverige dock för tid från och med den 1 januari 1995. Bestämmelsen i 20 & första stycket i och 31 b & tillämpas dock för tid från och med den ljuni 1995.

2.4. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 3 & lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 å

Vad som sägs i 1 och 2 55 gäller Vad som sägs i 1 och 2 55 gäller intesådaninförselsomavsesiQå intesådaninförselsomavsesi95 tullagen(1994:1550). tullagen(1994:1550) eller sådan införsel som sker under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetal- ning av skatt enligt 31 a 5 lagen (1994:1563) om tobaksskatt eller 31 a 5 lagen (1994:1564) om alko- holskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Den nya bestämmelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1995 . Har skatt i dessa fall betalats före den 1 juli 1995 Skall återbetalning av skatten ske på sätt som anges i 31 a 5 lagen (1994:1563) om tobaksskatt och 31 a 5 lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

2.5. Förslag till lag om ändring i lagen (19842409) om avgift PfOP- 1994/951213

på gödselmedel

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:409) om avgift på gödselmedell

dels att i 2 & ordet "avgift" skall bytas ut mot "skatt", dels att rubriken till lagen skall lyda "Lag om skatt på gödselmedel", dels att 1 och 3—9 55 skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 a 5, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 52

Avgift (gödselmedelsavgift) skall Skatt (gödselmedelsskatt) skall erläggas till staten enligt denna lag betalas till staten enligt denna lag vid omsättning inom landet eller vid omsättning eller ianspråktagan— vid införsel till landet av ammoniak de inom landet av gödselmedel. hänförlig till tulltaxenr 28.14 tull- taxelagen (1982'1068), kalium- nitrat och kalciumnitrat hänförligt till tulltaxenr 28.34 tulltaxelagen samt varor hänförliga till tulltaxenr 31.02, 31.03 och 31.05 tulltaxe- lagen, i det följande benämnda gödselmedel.

Med gödselmedel enligt denna lag avses ammoniak som hänförs till nr 2814 i Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, kalium- nitrat och kalciumnitrat som hän- förs till KN—nr 2834 samt varor som hänförs till KN-nr 3102, 3103 och 3105.

| Senaste lydelse av 2 & 1994: 1707. 2 Senaste lydelse 1991:732.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

353

Regler för förfarandet vid uttag av avgifter enligt denna lag finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Då ett gödselmedel införs till landet av någon som inte är regist- rerad som importör enligt 6 5 andra stycket, skall avgiften er- läggas till tullmyndigheten. I såda- na fall gäller tullagen(1982-1065) i fråga om avgiften. Dessutom gäller 9 kap. 4 5 lagen om punkt— skatter och prisregleringsavgifler:

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

45

Med avgiftsskyldig avses i det följande

1. den som inom landet yrkes- mässigt tillverkar gödselmedel,

2. den som har registrerats som importör enligt 6 5 andra stycket.

Med skattskyldig avses i det följande

1. den som inom landet yrkes- mässigt tillverkar gödselmedel,

2. den som inför gödselmedel till landet för yrkesmässig återförsälj- ning eller för egen yrkesmässig användning inom landet.

En verksamhet är yrkesmässig, om den utgör näringsverksamhet enligt 21 & kommunalskattelagen (1928:3 70), eller om den bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hän- förlig rörelse och ersättningen för

omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30000kmnor.

55

Skyldighet att erlägga avgift inträder när

1. ett gödselmedel lwereras till en köpare,

2. uttag sker av ett gödselmedel för något annat ändamål än leve- rans till köpare,

3. den avgiftsskyldige avregistre- ras och avgiftsskyldigheten därvid inte går över på någon annan.

3 Senaste lydelse 1987: 1298.

Skattskyldighet inträder när

1. ett gödselmedel levereras till en köpare,

2. ett gödselmedel tas i anspråk för något annat ändamål än försälj- ning,

3. den skattskyldige avregistreras och skattskyldigheten därvid inte går över på någon annan.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

654

Tillverkare som avses i 45 1 skall vara registrerad som av- giftsskyldig hos statens jordbruks- verk.

Den som inför gödselmedel till landet i större omfattning kan efter ansökan registreras som av- giftsskyldig hos jordbruksverket. Om det finns särskilda skäl kan även annan som inför gödselmedel registreras som avgiftsskyldig.

Den som är skattskyldig skall vara registrerad hos beskattnings- myndigheten.

755

I deklaration enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter får avdrag göras för avgifi på sådana gödsel- medel

1. som har förts ut ur landet eller förts till svensk fi't'hamn för annat ändamål än att användas där,

2. för vilka avgrftsskyldighet enligt denna lag tidigare har in- trätt,

3. som har åter-tagits i samband med återgång av köp,

4. som har sålts för förbrukning för annat ändamål än att användas som växtnäring,

5. som har sålts med förlust för den avgiftsskyldige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från köparen.

Avdrag enligt första stycket 5 får göras med belopp som svarar mot så stor del av avgiften som förlus- ten visas utgöra av varans försälj- ningspris. Har sådant avdrag

I en deklaration som avser göd- selrnedelsskatt får avdrag göras för skatt på sådana gödselmedel

1. som har förts ut ur landet,

2. för vilka skattskyldighet tidi- gare har inträtt,

3. som har tagits tillbaka i sam- band med återgång av köp,

4. som har förbrukats eller sålts för förbrukning för annat ändamål än att användas som växtnäring.

gjorts och inflyter därgter betal- . .

ning, skall redovisning åter lämnas för avgiften på det gödselmedel som betalningen avser:

4 Senaste lydelse l991:399. 5 Senaste lydelse l986:219.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

856

Jordbruksverket får medge en importör, som inte har registrerats enligt 6 5 andra stycket, eller en köpare i ett senare led återbetal- ning av avgift för gödselmedel i motsvarande fall som avses i 7 5.

Den som inte är registrerad som skattskyldig kan, i motsvarande fall som avses i 75 I och 4, hos beskattningsmyndigheten ansöka om återbetalning av gödselmedels- skatt.

Ansökan enligt första stycket skall vara slo'iftlig och omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsrm'ndigheten inom ett år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skat- tebelopp som för kalenderkvartal understiger I 500 kronor. Ansökan skall åtföljas av dokumentation som styrker rätten till återbetalning.

Saå

Om skatt har återbetalats med ett

för högt belopp på grund av oriktig

uppgifi som den sökande har läm- nat eller pd grund av felräkning,

felsla'ivning eller något annat

uppenbart förbiseende, är den sökande skyldig att betala tillbaka vad han fått för mycket. Beslut härom meddelas av beskattnings- myndigheten.

Åtgärd för att ta ut ett oriktigt erhållet återbetalningsbelopp får inte vidtas senare än fem år efier utgången av det år under vilket beloppet betalats ut.

957

Jordbruksverkets beslut enligt 8 5 får överklagas hos allmän förvalt— ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

6 Senaste lydelse 1991z399. 7 Senaste lydelse 1995:57.

Beskattningsrnymdighetens beslut enligt 8 och 8 a 55 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den ljuli 1995.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Den som är registrerad som avgiftsskyldig skall avregistreras vid ikraftträdandet. Om denne registreras som skattskyldig från ikraftträdan- det inträder dock inte avgiftsskyldighet för lagret vid avregistreringen.

2.6. Förslag till lag om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel

Härigenom föreskrivs ifråga om lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel1

dels att i 1-3 && orden "avgift" och 'bekämpningsmedelsavgift' skall bytas ut mot "skatt" respektive "bekämpningsmedelsskatt',

dels att rubriken till lagen skall lyda "Lag om skatt på bekämpnings- medel", dels att 4, S, 7 och 8 åå skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 4 & Med avgiftsskyldig avses i det Med skattskyldig avses i det följande följande

1. den som inom landet yrkesmässigt tillverkar bekämpningsmedel,

2. den som inför bekämpningsmedel till landet för yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkesmässig användning inom landet.

Som tillverkning enligt första stycket 1 anses även blandning av olika bekämpningsmedel och sådan märkning eller dylikt av en vara som anges i 1 5 andra stycket 2 50m medför att varan anses utgöra bekämpnings- medel.

En verksamhet anses som yrkes- En verksamhet är yrkesmässig, mässig när inkomsten därav utgör om den utgör näringsverksamhet skattepliktig intäkt av jordbruksfas- enligt 21 & kommunalskattelagen lighet, av annan fastighet eller av (1928:370), eller om den bedrivs i rörelse enligt kommunalskattelagen former som är jämförliga med en (1928:370). till sådan näringsverksamhet hän- förlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30 000 kronor.

5 &

Skyldighet att erlägga avgift Skattskyldighet inträder när inträder när

1. ett bekämpningsmedel levereras till en köpare,

2. ett bekämpningsmedel tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning,

3. den avgiftsskyldige av- 3. den skattskyldige avregistreras registreras enligt denna lag och och skattskyldigheten därvid inte avgiftsskyldigheten därvid inte går går över på någon annan. över på någon annan.

1 Senaste lydelse av 2 & l994:l706.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

752

Den som är avgiftsskyldig och Den som är skattskyldig skall inte är bqriad enligt 6å från vara registrerad hos be- redovisningsskyldighet skall vara skatmingsmyndigheten. registrerad som avgi/isskyldig en- ligt denna lag hos be- skattningsmyndigheten.

85. I deklaration enligt lagen I en deklaration som avser (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifier får avdrag göras för avgi/i på sådana bekämp- nings l

1. som har förts ut ur landet eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att användas där,

2. som har förvärvats för att användas för tillverkning av bekämpningsmedel och för vilka avgiftsskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt,

3. som har återtagits i samband med återgång av köp,

4. för vilka i andra fall än som avses i 2 och 3 avgiftsskyhiighet enligt denna lag tidigare har in- tratt,

5. som har sålts med förlust för den avgifisskyldige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning ji'ån köparen.

Avdrag enligt första stycket 5 får göras med belopp som svarar mot så stor del av avgiften som förlus- ten visas utgöra av varans försäij- ningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betal- ning, skall redovisning åter lämnas för avgijten på det bekämpnings- medel som betalningen avser.

bekämpningsmedelsskatt får avdrag göras för skatt på sådana bekämp- ningsmedel

1. som har förts ut ur landet,

2. för vilka skattskyldighet tidi— gare har inträtt,

3. som har tagits tillbaka i sam—. band med återgång av köp.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller forthuande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2 Senaste lydelse l993:4s4.

2.7. Förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Härigenom föreskrivs att 65 lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

När annat inte följer av denna lag tillämpas lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsav- gifter utom 7 kap. Därvid är sta- tens naturvårdsverk beskatt- ningsmyndighet. Den som är av- gihsskyldig skall vara registrerad hos naturvårdsverket.

När annat inte följer av denna lag tillämpas lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsav- gifter utom 7 kap. Därvid är Sta- tens naturvårdsverk beskattnings- myndighet och meddelar förhands- besked. Ett allmänt ombud med uppgifter som avses i nämnda lag skall utses hos Naturvårdsverket. Den som är avgiRsskyldig skall vara registrerad hos Naturvårds- verket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2.8. Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 5 samt 8 kap. 1 och 9 åå lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande

lydelse. Lydelse enligt Föreslagen lydelse prop. 1994/95:146

1 5

1. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, lagen (1972:266) om skatt på an- nonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryc- kesförpackningar, lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol. bilskrot- ningslagen (1975z343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982: 1200) om skatt på videobandspelare, lagen (1982: 1201) om skatt på viss elekt- risk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värde- papper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1988:1567) om miljöskatt på in- rikes flygtrafik, lagen (19901582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, 2 & första stycket 6 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pen- sionsmedel, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar,

1. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, lagen (1972:266) om skatt på an- nonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryc- kesförpackningar, lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrot- ningslagen (1975z343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (l978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982: 1200) om skatt på videobandspelare, lagen ( 1982: 1201) om skatt på viss elekt- risk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värde- papper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984z405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel, lagen (1984z410) om skatt på bekämpningsmedel, lagen (1988: 1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (19901587) om wavelskatt, 2 5 första stycket 6 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pen- sionsmedel, lagen (1990:662) om

Lydelse enligt prop. 1994/95:1 46

lagen (1990: 1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990: 1427) om särskild premie- skatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991: 1482) om lotteriskatt, lagen (1991:l483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja, lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994: 1776) om skatt på energi,

2. lagen (l967:340) om prisreg- lering på jordbrukets område, lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område, lagen (I984:409) om avgift på gödselme- del, lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter rn. m. , lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m., lagen (1994:1704) om lägeravgift på vissa jordbruksprodukter, lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av alumi- mum.

Föreslagen lydelse

skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990: 1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:]427) om särskild premie- skatt för grupplivf'orsäkring, m.m. , lagen (1991:l482) om lotteriskatt, lagen (1991:l483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992: 1439) om lagerskatt på dieselolja, lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994: 1776) om skatt på energi,

2. lagen (1967:340) om prisreg- lering på jordbrukets område, lagen (l974z226) om prisreglering på fiskets område, lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m., lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter rn. m., lagen (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter, lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av alumi- nium.

Har i författning som anges i första stycket eller i f'orälttning som utfärdats med stöd av sådan författning lämnats bestämmelse som avviker från denna lag gäller dock den bestämmelsen".

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap. 1 äl

Beskattningsmyndighetens be- skattningsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen samt beslut om anstånd med att lämna deklaration eller betala skatt, om uppdelning av skattebetalning, om återbetalning av skatt och om att avvisa en begäran om omprövning

1 Senaste lydelse 1993z462.

Beskattningsmyndigheten be- skattningsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen samt beslut om anstånd med att lämna deklaration eller betala skatt, om uppdelning av skattebetalning, om återbetalning av skatt och om att avvisa en begäran om omprövning

Nuvarande lydelse

av beskattningsbeslut får överkla- gas hos länsrätten av den skatt- skyldige och. i fråga om skatter och avgifter enligt 1 kap. l & första stycket 1, av Riksskattever- ket samt, ifråga om avgifter enligt 1 kap. ] & första stycket 2, av det allmänna ombudet.

Föreslagen lydelse

av beskattningsbeslut får överkla- gas hos länsrätten av den skatt- skyldige och, i fråga om skatter och avgifter enligt lkap. 15 första stycket 1, av Riksskattever- ket samt, i övriga fall, av det allmänna ombudet.

Beslut om skatterevision, föreläggande av vite och avvisande av ansökan om förhandsbesked får inte överklagas.

Skattemyndighetens övriga beslut enligt denna lag överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

952

Bestämmelsemai6 kap. 10, 13, 14 samt 17-24 && taxeringslagen (l990:324) gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen sägs om Riksskatteverket skall i fråga om avgifter enligt I kap. 1 5 första stycket 2 gälla det allmänna om- budet. I fråga om skatter och av- gifter enligt 1 kap. 1 5 första styc- ket 1 gäller dessutom 6 kap. 11, 12, 15 och 16 55 taxeringslagen i tillämpliga delar.

Bestämmelserna i 6 kap. 10, 13, 14 samt 17-24 && taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen sägs om Riksskatteverket skall i tillämpliga fall gälla det allmänna ombudet. I fråga om skatter och avgifter enligt 1 kap. l 9 första stycket 1 gäller dessutom 6 kap. 11, 12, 15 och 16 så taxeringslagen i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller fortän'ande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2 Senaste lydelse 1993:462.

2.9. Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69) PrOP- 1994/951213

Härigenom föreskrivs att 1 & skattebrottslagen (1971:69) skall ha följande lydelse.

Lydelse enligt Föreslagen lydelse prop. 1994/95:146

1 5

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, lagen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933z395) om ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomst- skatt, lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (l958:295) om sjömansskatt, lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt, lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen (1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser, lagen (1989:346) om särskild vinstskatt, lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen (1991 :591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl., lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskost- nader, lagen (1993: 1537) om expansionsmedel,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpelskattelagen (1964: 308) , lagen (1972:266) om skatt på an- nonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtrafik- skattelagen (l973:601), lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrot- ningslagen (1975:343), lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registre- rade i riket, lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (l978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpelskattelagen ( 1964: 308) , lagen (1972:266) om skatt på an- nonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (l973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtrafik- skattelagen (l973:601), lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrot— m'ngslagen (1975:343), lagen (l976z338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registre— rade i riket, lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982z69l) om skatt

Lydelse enligt prop. 1 994/95 :] 46

på vissa kassettband, lagen (l982:1200) om skatt på video- bandspelare, lagen (1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsätt- ning av vissa värdepapper, lagen (1983: 1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (l984:351) om totalisator- skatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om avgi)? på gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin, fordonsskattelagen (1988z327), lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon, lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990. 582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om wavelskatt, lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energi— produktion, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990: 1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (l990:1427) om särskild premie- skatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:l482) om lotteriskatt, lagen (1991:l483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja, mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbrukspro- dukter, lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994: 1776) om skatt på energi,

Föreslagen lydelse

på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på video- bandspelare, lagen (1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983: 1053) om skatt på omsätt- ning av vissa värdepapper, lagen (1983: 1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (l984z351) om totalisator- skatt, lagen (l984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel, lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin, fordonsskattelagen (1988z327), lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon, lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen ( 1990 582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energi- produktion, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990: 1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild premie- skatt för grupplivförsäkring, m.m. , lagen (1991:l482) om lotteriskatt, lagen (1991:l483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja, mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1994:1704) om lägeravgift på vissa jordbrukspro- dukter, lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen ( 1994: 1776) om skatt på energi,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter och lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter.

Lydelse enligt Föreslagen lydelse prop. I994/95:146

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande skatt som avses i uppbördslagen (1953:272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande dröjsmålsav- gift, skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2.10. Förslag till lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 & lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m. skall ha följande lydelse.

Lydelse enligt Föreslagen lydelse prop. I994/95:I46 1 & Förmånsrätt enligt 11 & förmånsrättslagen (l970:979) följer med

fordran på

1. skatt och avgift, som anges i l 5 första stycket uppbördslagen (1953:272), samt skatt enligt lagen (1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, lagen (l958:295) om sjömansskatt, kupongskattelagen (1970:624), lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen ( 1986: 1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., 2. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200),

3. skatt eller avgift enligt lagen (1928:376) om skatt på lotterivins— ter, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stäm- pelskattelagen (1964z308), lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (l973:37) om avgift på vissa dryckesförpack- ningar, lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrotningslagen (1975 : 343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (l978:69) om försäljnings- skatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (l982:69l) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982: 1200) om skatt på videobandspelare, lagen (1982: 1201) om skatt på viss elekt- risk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värde- papper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft

3. skatt eller avgift enligt lagen (1928:376) om skatt på lotterivins- ter, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stäm- pelskattelagen (1964z308), lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpack- ningar, lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (l978:69) om försäljnings- skatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (l982:69l) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982: 1200) om skatt på videobandspelare, lagen (1982: 1201) om skatt på viss elekt- risk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värde- papper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft

Lydelse ' enligt pmp. 1994/95:146

från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxid- skatt, lagen (1990:587) om svavel- skatt, lagen (1990:613) om miljö- avgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, lagen (1990:662) om skatt på vissa pre- miebetalningar, lagen (l990:1087) om lagerskatt på vissa oljeproduk- ter, lagen (l990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991: 1482) om lotte- riskatt, lagen (1991: 1483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992: 1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja, lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994: 1776) om skatt på energi,

Föreslagen lydelse

från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel, lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxid- skatt, lagen (1990:587) om svavel- skatt. lagen (1990:613) om miljö- avgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, lagen (1990:662) om skatt på vissa pre— miebetalningar, lagen (l990:1087) om lagerskatt på vissa oljeproduk- ter, lagen (1990: 1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991: 1482) om lotte- riskatt, lagen (1991 : 1483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja, lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen ( 1994: 1776) om skatt på energi,

4. skatt enligt vägtrafikskattelagen (l973:601), lagen (l976:339) om saluvagnsskatt, fordonsskattelagen (1988z327), lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon,

5. tull, särskild avgift enligt 39 & tullagen (1973:670) och avgift enligt lagen (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk,

6. avgift enligt lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område, lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område, lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel, lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksproduk- ter m.m. och lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om

6. avgift enligt lagen (1967z340) om prisreglering på jordbrukets område, lagen (l974:226) om prisreglering på fiskets område, lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. och

Lydelse enligt Föreslagen lydelse prop. 1994/95:146

avgifter på vissa jordbmksproduk- lagen (1994:1704) om lageravgift ter m.m. och lagen (1994:1704) på vissa jordbruksprodukter, om lageravgift på vissa jordbruks- produkter,

7. avgift som uppbärs med tillämpning av lagen (1984:668) om upphörd av socialavgifter från arbetsgivare,

8. avgift enligt lagen (l992z72) om koncessionsavgift på televisionens område.

Förmånsrätten omfattar ej dröjsmålsavgift och liknande avgift som utgår vid försummelse att redovisa eller betala fordringar och ej heller skatte- eller avgiftstillägg och förseningsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

3 Äfendet och dess beredning

Harmoniserade regler gäller sedan den 1 januari 1993 inom EU för beskattningen av alkohol och alkoholhaltiga drycker, tobaksvaror samt mineraloljor. Medlemsstaternas skilda tolkningar av speciellt de särskilda förfarandereglema har lett till praktiska problem i samband med hanteringen av de harmoniserade varuslagen inom gemenskapen. Det arbete som inom EU pågått i syfte att skapa enklare och klarare regler har resulterat i att rådet i december 1994 har antagit ett direktiv om ändring i och tillägg till de aktuella direktiven (direktiv 94/74/EG av den 22 december 1994 om ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor, av direktiv 92/81/EEG om harmonisering av strukturer- na för punktskatter på mineraloljor och av direktiv 92/82/EEG om tillnärmning av punktskattesatser för mineralolj or). Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 1995 ha gjort de ändringar i sina nationella lagstiftningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

Sveriges Industriförbund och Plast- och Kemibranschema har i skrivelser till regeringen hemställt att möjligheter öppnas för andra näringsidkare än upplagshavare att köpa obeskattad teknisk sprit.

I propositionen föreslås dels harmonisering av de svenska tobaks-, alkohol- och energiskattelagarna med direktiv 94/74/EG, dels de författningsändringar som hänför sig till de nämnda skrivelsema. Vidare behandlas vissa ändringar av förfarandereglema för beskattningen av bekämpningsmedel och gödselmedel samt avgiften på utsläpp av kväveoxider. Härutöver föreslås att lågbeskattad dieselolja övergångsvis får användas för drift av båtar och att beräkningssättet för indexuppräk- ningen av tobaksskatten modifieras.

Utformningen av förfirttningsförslagen har skett i samråd med Riksskatteverket.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 2 mars 1995 att inhämta lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga I . Lagrådets yttrande finns i bilaga 2.

Regeringen har i propositionen följt lagrådets förslag. Därutöver har vissa redaktionella ändringar gjorts i lagtexten. Vidare har tillägg gjorts i 2 kap. 3 5 och en ny övergångsbestämmelse föreslagits till lagen (1994:1776) om skatt på energi, ett tillägg gjorts i 42 & lagen (1994:1563) om tobaksskatt och ett tillägg gjorts i 20 5 lagen (1994: 1564) om alkoholskatt samt en ny bestämmelse, 31 b &, införts i samma lag. Dessa tillägg är av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4. Förfarandet vid beskattningen av mineraloljor samt alkohol- och tobaksvaror

Regeringens förslag: Förfarandereglerna beträffande beskattningen

av mineraloljor samt alkohol- och tobaksvaror anpassas till ett nyligen antaget EG-direktiv.

Skälen för regeringens förslag: Förhrandet vid beskattningen av alkohol, tobak och mineraloljor regleras i direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor. Ändringar i och tillägg till detta direktiv har gjorts genom direktiv 92/108/EEG av den 14 december 1992.

Rådet har vidare under 1992 utfärdat olika direktiv om skattebaser och skattesatser för de nämnda punktskatteområdena. Dessa direktiv innehåller detaljerade definitioner av de skattebelagda produkterna alkohol, tobak och mineraloljor samt innehåller också föreskrifter t.ex. om skattereduktion och om undantag från beskattning vid viss typ av användning. Vad gäller mineraloljeområdet regleras skattebasen i direktiv 92/81/EEG, medan bestämmelser om minimiskattesatser för mineral- oljeprodukter finns i direktiv 92/82/EEG. Ändringar i och tillägg till direktiv 92/81/EEG har gjorts genom det tidigare nämnda direktiv 92/108/EEG.

I de nya lagarna om tobaksskatt (1994:1563), alkoholskatt (1994:1564) och skatt på energi (1994:1776), som har trätt i kraft den 1 januari 1995 , har gjorts de anpassningar till de direktiv som var nödvändiga vid ett svenskt medlemskap i EU.

I det följande behandlas harmoniseringen av de svenska tobaks—, alkohol- och energiskattelagama med det direktiv rörande ändringar och tillägg till de aktuella direktiven som nyligen antagits av rådet (direktiv 94/74/EG, EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 46).

Förslag lämnas i huvudsak endast i sådana fall där direktivet innehåller krav på anpassning av den svenska lagstiftningen. I de fall där direktivet innehåller fakultativa bestämmelser lämnas i flertalet nu inga förslag i denna proposition. I vad mån dessa bestämmelser bör föranleda en harmonisering av den svenska lagstiftningen är föremål för fortsatta överväganden.

De föreslagna ändringarna av de förfaranderegler som gäller för alkohol, tobak och mineraloljor syftar i vissa firll till att förenkla den enskilde näringsidkarens hantering av varorna. Detta gäller t.ex. möjligheten att transporten en vara under skattesuspension utan att den slutlige mottagaren är känd när varan lämnar upplagshavarens skatte- upplag. I andra fill motiveras förslagen av önskemål att underlätta skattekontrollen. Exempel på sådana fall är kravet på att ett förenklat ledsagardokument även skall upprättas vid transport mellan två svenska

orter, om transporten sker via ett annat EG-land samt att beskattnings- PFOP- 1994/951213 myndigheten skall attestera vissa varuförluster som konstateras i Sverige.

Förslagen redovisas i detalj i författningskommentaren till ändringarna i lagen om skatt på energi.

5. Omfattningen av EG:s förfaranderegler på mineraloljeområdet

Regeringens förslag: Det direkt skattepliktiga området för mine-

raloljor utvidgas till att omfatta även vissa mineraloljor som mer sällan används som motorbränsle eller för uppvärmning.

Skälen för regeringens förslag: I den nya lagen om skatt på energi har det direkt skattepliktiga området begränsats så att endast produkter som typiskt sett används som motorbränslen eller för uppvärmning omfattas av skatteplikten. Det gäller bensin, dieselolja, eldningsolja, fotogen, gasol och metan. Dessa produkter omätttas av det EG-anpassade beskattnings— förfarandet. Förårrandebestämmelsema innehåller bl.a. regler om att hantering av produkterna under skattesuspension skall ske i särskilda skatteupplag och att förflyttning av varor inom ramen för suspensionsord- ningen får ske endast mellan skatteupplag samt att varorna skall följas av särskilda ledsagardokument vid handel mellan olika medlemsstater.

Förutom de direkt skattepliktiga produkterna tas även skatt ut på andra bränslen. Det gäller, i enlighet med gemenskapsrätten, samtliga produkter som används för motordrift och i princip samtliga flytande och gas— formiga kolväten som används för uppvärmning. Dessa övriga produkter omätttas dock inte av den särskilda hanteringsordningen och blir skattepliktiga enbart då de används som motorbränsle eller för upp- värmningsändamål.

Omlattningen av de nämnda förärrandereglema har tillämpats olika av EU:s medlemsländer, vilket lett till praktiska problem i samband med hanteringen av mineraloljor inom gemenskapen. Huvuddelen av medlemsstaterna har tillämpat reglerna endast på de mineraloljor för vilka minimiskattesatser har fastlagts. Detta är en tolkning som valts vid utformningen av den wenska lagen om skatt på energi. Visa med- lemsstater har dock hävdat att förfarandereglema skulle tillämpas på samtliga produkter som definieras som mineraloljor i artikel 2.1 i direktiv 92/81/EEG, oavsett om de är avsedda att användas för skattepliktiga användningsområden - dvs. motordrift eller uppvärmning - eller för andra ändamål, t.ex. som lösningsmedel.

I direktiv 94/74/EG har nu ett förtydligande gjorts, av innebörd att förfarandereglema skall tillämpas på en rad uppräknade mineraloljor. Det rör sig om de bränslen för vilka minimiskattesatser har lagts fast, dvs. bensin, dieselolja, eldningsolja, fotogen, gasol och metan, men även vissa

andra produkter. Den sistnämnda gruppen innefattar produkter vars PI'OP- 1994/953213 huvudsakliga användningsområden är andra än motordrift eller upp- värmning. Som exempel kan nämnas bensen, toluen, xylen samt petroleumnafta och annan specialnafta. Vad gäller petroleumnafta m.fl. produkter skall dock förfarandereglerna tillämpas endast vid bulkleveran- ser.

Begränsningen av det direkt skattepliktiga området - och därmed även tillämpningsområdet för EG:s beskattningsordning - innebar en förenkling av den svenska energiskattelagstiltningen. Det nu antagna direktivet medför dock att den särskilda beskattningsordningen måste utvidgas till att omfatta produkter som nyligen undantagits från det direkt skatteplik- tiga området. Regeringen föreslår att så sker. Författningsförslaget i den delen kommenteras närmare i förfitttningskommentaren.

6. Motorbränsle 1 fordonstankar på fordon som används yrkesmässigt

Regeringens förslag: Skatt skall inte tas ut för mineraloljor som förs in till Sverige i normala bränsletankar på yrkesfordon i avsikt att användas för drift av fordonet.

Skälen för regeringens förslag: Den som till Sverige från ett annat EG— land för in eller tar emot leverans av oljeprodukter är, vare sig bränslet används privat eller yrkesmässigt, skyldig att betala skatt för det. Dessa bestämmelser gnmdar sig på gemenskapsrätten och infördes från årsskiftet 1994/1995 i den nya lagen om skatt på energi. Även en näringsidkare" ar således skyldig att betala skatt för motorbränsle som han för in till Sverige i den vanliga bränsletanken på t.ex. en lastbil.

I syfte att inte hindra den fria rörligheten inom gemenskapen har en ny bestämmelse införts i direktiv 92/81/EEG genom direktiv 94/74/EG. Av bestämmelsen framgår att mineraloljor som frigjorts för konsumtion - och alltså i normalärllet beskattats - i en medlemsstat, inte skall beskattas i en annan medlemsstat under vissa förutsättningar. Bränslet skall finnas i normaltankar på kommersiella motorfordon och skall vara avsett att under transporten användas som bränsle i dessa fordon eller för att driva de system som hör till specialcontainrar på fordonet. Regeringen föreslår att en bestämmelse av aktuellt innehåll införs i lagen om skatt på energi. I förlitttningskommentaren utvecklas förslaget mer i detalj i anslutning till 4 kap. 1 5 och vissa uttalanden görs där även om vad som bör avses med normala bränsletankar samt specialcontainrar.

7_ Skattefrihet för varor som förvärvas av d1plomater m.fl. '

Regeringens förslag: Skattefrihet införs för alkohol- och tobaksvaror som förvärvas av diplomater m.fl. Dessa grupper ges också möjlig- het att skattefritt förvärva alkohol- och tobaksvaror samt mineraloljor från andra EG-länder.

Bakgrunden till regeringens förslag: Varken Wienkonventionen eller andra allmänna internationella överenskommelser behandlar frågor om skattefrihet för diplomater, internationella organisationer m.fl. (i fortsättningen diplomater) när det gäller punktskatteområdet. Gemen- skapsrätten innehåller vissa regler om skattefrihet av detta slag (se artikel 23 i direktiv 92/12/EEG). Värdlandet avgör dock i vad mån skattefrihet är tillåten.

De nuvarande svenska reglerna omfattar skattefrihet för energiskatt och koldioxidskatt på bränslen. Undantag från beskattning sker genom ett återbetalningssystem.

Skälen för regeringens förslag: Av det nyligen antagna direka 94/74/EG följer att diplomater skall ges möjlighet att ta emot varor under skattesuspension, dvs. utan att skattskyldighet inträder. En förutsättning är att varorna under transporten följs av såväl ledsagardokument som ett särskilt intyg. Regeringen föreslår att den svenska lagstiftningen ändras så att förutsättningar skapas för sådan skattefri införsel av varor från annat EG-land respektive skattefri utförsel av varor till diplomater i andra EG-länder. I anledning av dessa förändringar bör även skattefriheten för berörda grupper utvidgas till att avse alkohol— och tobaksvaror.

I den mån in- eller utförsel av alkohol- och tobaksvaror samt mineral- oljor avsedda för diplomatanvändning har förekommit från den 1 januari 1995 , dvs. den tidpunkt då Sverige blev medlemi EU, bör inte skatt tas ut i Sverige. Vad gäller förvärv av alkohol- och tobaksvaror inom Sverige bör återbetalning kunna ske för förvärv fr.o.m. den 1 januari 1995. De nu föreslagna ändringarna i lagarna om alkoholskatt och tobaksskatt samt om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i EU bör också tillämpas på införsel som skett efter den 1 januari 1995. Vad gäller mineraloljeom- rådet kan återbetalning av skatt ske med stöd av nuvarande bestämmelser. Någon ytterligare reglering är därför inte nödvändig.

8. Beskattningen av dieselolja i båtar

Regeringens förslag: Lågbeskattad, märkt, olja får under en över- gångsperiod fram till och med den 31 augusti 1995 användas i båtar.

Bakgrunden till regeringens förslag: Enligt gemenskapsrätten skall medlemsstaterna tillämpa samma skattesats för ett visst drivmedel - t.ex. dieselolja - oavsett om bränslet används för drift av motorfordon eller fartyg. Den lägre skattenivån som tidigare gällde för olja som förbrukas i fritidsfin'tyg kunde alltså inte behållas vid ett svenskt medlemskap i EU.

Enligt den nya lagen om skatt på energi, som trädde i kraft den 1 januari 1995, skall den högre energiskattesatsen tas ut för olja som förbrukas i fhrtyg som används för privata ändamål. Skattefrihet gäller alltjämt för olja som förbrukas i fartyg som används yrkesmässigt. Någon generell möjlighet finns inte till skattefria inköp av bränsle för yrkes- mässig förbrukning i båtar. Högbeskattad, omärkt, olja skall användas i båtar och skattefrihet vid yrkesmässig användning åstadkoms genom återbetalning av skatten i efterhand.

Märkt olja får alltså från och med den 1 januari 1995 inte användas i båtar. En särskild avgift om 10 000 kr påförs den som vid kontroll anträffas med märkt olja i bränsletank på båten.

Skälen för regeringens förslag: Fram till årsskiftet 1994/95 kunde lågbeskattad, märkt, olja användas i båtar. Det är vanligt förekommande att fritidsbåtsägare i samband med att båten läggs upp för vintern fyller bränsletanken i syfte att minska kondensbildningen. Detta innebär att flertalet fritidsbåtstankar nu är fyllda med märkt olja. Sedan årsskiftet gäller att omärkt olja skall användas i båtar. Det medför praktiska problem för fritidsbåtsägama. För att minimera dessa problem bör under en lagom lång övergångstid tillåtas att bränslet trots märkningen skall få förbrukas för drift av båten. Denna period bör lämpligen omfatta tiden fram till och med den 31 augusti 1995.

9. Tidpunkten för omräkning av skatten på tobaksvaror

Regeringens förslag: Förhållandet mellan prisläget i september månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i september 1994 läggs till grund för den omräkning av skattebeloppen på tobaksvaror som enligt tobaksskattelagen skall ske för kalender- åren 1996 till och med 1998.

Skälen för regeringens förslag: Hösten 1993 beslutades att bl.a.

4 Riksdagen 1994/95. 1 rum!. Nr 213

tobaksskatten, för vart och ett av kalenderåren 1995 till och med 1998, årligen utan riksdagens medverkan skall omräknas så att skattesatserna följer den allmänna prisnivån (prop. 1993/94:25, bet. 1993/94zFiU1, rskr. 1993/94:100, SFS 1993:1512). Reglerna härom överfördes också till den nya tobaksskattelagen som trädde i kraft den 1 januari 1995 (SFS 1994:]563). Den allmänna prisutvecklingen skall mätas genom för- ändringar i prisläget i oktober månad året närmast före det år be- räkningen avser och prisläget i oktober 1994. När det gäller skatten på cigaretter skall uppräkningen avse styckeskatten men inte den värdebe- stämda delen av skatten. Regeringen skall före november månads utgång fastställa de omräknade skattebelopp som skall tas ut för påföljande kalenderår.

Skatten på cigaretter skall fr.o.m. den 1 januari 1996 tas ut med 52 öre per styck, omräknat med förändringar i det allmänna prisläget, och 15,2 procent av detaljhandelspriset. Med detaljhandelspris avses i detta nu varje cigarettprodukts högsta tillåtna detaljhandelspris, inklusive tobaksskatt och annan statlig skatt eller avgift. Detaljhandelspriset skall fastställas av tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredje land, av importören. Cigaretter får fr.o.m. den 1 januari 1996 inte säljas till högre pris än detaljhandelspriset och cigarettförpackningarna skall förses med särskild märkning med uppgift om detaljhandelspriset.

För att möjliggöra för den som är skyldig att förse cigarettförpack- ningarna med uppgift om detaljhandelspris att göra detta till den 1 januari påföljande år, bör en ändring av tidpunktema för beräkningen av förändringarna i det allmänna prisläget göras. Regeringen föreslår därför att den årliga omräkningen av tobaksskattebeloppen skall avse f'or- hållandet mellan prisläget i september månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i september 1994. Regeringens faststäl- lande av de omräknade skattebeloppen skall därvid ske före oktober månads utgång. Ändringen bör göras i 42 5 lagen om tobaksskatt.

10. Leverans av teknisk sprit mot försäkran

Regeringens förslag: Möjligheter skapas för näringsidkare att mot försäkran köpa teknisk sprit utan alkoholskatt för användning i till- verkningsprocesser.

Skälen för regeringens förslag: Enligt gällande alkoholskatteregler inträder inte skattskyldighet för en upplagshavare om alkoholen används till vissa i lagen angivna ändamål. Skattskyldighet inträder t.ex. inte för alkohol som används i vissa tillverkningsprocesser. Den som inte är upplagshavare och använder alkohol i sådana tillverkningsprocesser får enligt gällande regler köpa beskattad alkohol och sedan begära återbe-

talning av skatten hos beskattningsmyndigheten. Återbetalning sker kvartalsvis om skattebeloppet för kvartalet uppgår till minst 1 500 kronor.

Gällande återbetalningssystem har visat sig medföra stora likvidi- tetsproblem för många företag. Det rör sig här om företag som är slutanvändare av alkoholen och som har tillstånd från läkemedelsverket enligt reglerna i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. att köpa teknisk sprit för sin tillverkning. Med teknisk sprit avses enligt dessa regler sådan sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål. I flera andra EU-länder har sådana företag möjlighet att från upplagshavare köpa obeskattad teknisk sprit efter tillstånd från beskattningsmyndigheten.

Med anledning av de problem som det gällande systemet har medfört för många företag anser regeringen att det är nödvändigt att införa regler som gör det möjligt för en tillverkare att köpa obeskattad teknisk sprit i de fall som avses i 20 5 första stycket e-i lagen om alkoholskatt. Den nuvarande punkten i bör samtidigt delas upp i två punkter för att få bättre överensstämmelse med reglerna i artikel 27 i direktiv 92/83/EEG. Ett försäkranssystem tillämpas i dag enligt lagen om energiskatt och ett motsvarande system bör kunna tillämpas i de nu aktuella lirllen. Reglerna bör utformas så att tillverkaren skall lämna en försäkran till leverantören om att alkoholen skall användas till sådant ändamål som avses i 20 5 första stycket e—j lagen om alkoholskatt, samtidigt som det bör krävas att tillverkaren uppvisar ett giltigt tillståndsbevis om inköp av teknisk sprit från Läkemedelsverket. Reglerna bör endast gälla för de tillverkare som för ett kalenderår har fått tillstånd från Läkemedelsverket att köpa minst 25 kg teknisk sprit. För det fiill att tillverkaren skulle använda alkoholen till ett annat, skattepliktigt, ändamål bör denne själv bli skattskyldig och betala skatt för alkoholen. Regeringen föreslår att bestämmelser av aktuellt innehåll införs i lagen om alkoholskatt. Regeringen avser att noggrant följa utvecklingen på detta område och vid behov återkomma med förslag till ändringar i det nu föreslagna för— säkranssystemet.

De nya bestämmelsena bör träda i kraft den 1 juli 1995 men tillämpas från och med den ljuni 1995.

11. Skatt på bekämpningsmedel och gödselmedel

Regeringens förslag: Lagarna om avgift på bekämpningsmedel och gödselmedel föreslås få den numera adekvata benämningen lag om skatt på bekämpningsmedel resp. gödselmedel. Härutöver anpassas

reglerna för avdrag till de som nu gäller för övriga punktskatter. Lagen om avgift på gödselmedel skall fortsättningsvis administreras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län och i övrigt anpassas till vårt EU-medlemskap.

Skål för regeringens förslag: De förhållandevis stora höjningarna av PFOP- 1994/ 95 3213 avgifterna på bekämpningsmedel och gödselmedel som trädde i kraft i november 1994 (prop. 1994/95:75, bet. 1994/95:JoU7, rskr. 1994/95:126, SFS l994:1706 och 1707) har inneburit att dessa inte längre kan karakteriseras som avgifter utan är skatter. Lagarna föreslås därför få den adekvata benämningen skatt. Vidare föreslås att avdragsbe- stämmelsema anpassas till de som i allmänhet numera gäller för punktskatter. Detta innebär att avdraget för kundförluster slopas. Lagen om avgift på gödselmedel föreslås dessutom EU-anpassad på så sätt att uppbörd inte längre skall ske vid gränspassering. Uppbördssystemet som bygger på att upphörd sker vid gränspassering kan efter vårt medlemskap i EU inte längre behållas. Det uppbördssystem som redan gäller för bekämpningsmedel och som inte kräver gränskorrigeringar föreslås gälla också för gödselmedel. På samma sätt som redan gäller för bekämpnings- medel och i likhet med vad som gäller för andra punktskatter bör skattens administration överföras från Jordbruksverket till Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Slutligen bör vissa hänvisningar till den upphävda tulltaxan i stället avse den nya tullnomenklaturen.

Härutöver bör erforderliga ändringar göras i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, skattebrottslagen(1971:69) och lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

12. Förfaranderegler för kväveoxidavgift

Regeringens förslag: För att förtydliga allmänna ombudets roll i fråga om uttag av kväveoxidavgift görs vissa ändringar i lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion och i lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter. Statens natur- vårdsverk skall meddela beslut om förhandsbesked vad gäller kväve- oxidavgiR.

Skälen för regeringens förslag: Bestämmelserna om kväveoxidavgift i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion anknyter till förfinandereglema i lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter (LPP). Således gäller enligt 6 & avgiftslagen att LPP i sin helhet är tillämplig på kväveoxidavgiften utom när det gäller bestämmelserna om särskilda avgifter i 7 kap. Statens naturvårdsverk är beskattningsmyndighet och den som är avgiftsskyldig skall vara registrerad hos verket. Ett allmänt ombud har utsetts hos Naturvårdsverket för att föra det allmännas talan i mål eller ärenden om kväveoxidavgift.

År 1993 genomfördes vissa ändringar i LPP som bland annat innebar att den allmänna ombudsfunktionen hos Riksskatteverket avskaffades (prop. 1992/93:196, bet. l992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336, SFS

1993:462). Ändringarna har medfört vissa oklarheter när det gäller det PTOP- 1994/ 95 :213 allmänna ombudets roll i fråga om kväveoxidavgift. I 1 kap. 7 & LPP nämns endast de allmänna ombud som skall finnas hos Jordbruksverket och Fiskeriverket för mål eller ärenden enligt LPP i vilka dessa myndigheter är beskattningsmyndighet. Särskilda regler om allmänt ombud finns inte heller i lagen om kväveoxidavgift. Det finns ett behov att klarlägga att ett allmänt ombud skall finnas även vid tillämpningen av reglerna om kväveoxidavgift, särskilt när det gäller ombudets rätt till överklagande enligt 8 kap. 1 & LPP.

Naturvårdsverket har vidare i en skrivelse till regeringen hemställt att befogenheten att meddela förhandsbesked enligt 6 kap. 1 & LPP i fråga om kväveoxidavgift skall överföras från Skatterättsnämnden till verket.

Mot den angivna bakgrunden bör 6 5 lagen om kväveoxidavgift kompletteras, så att det av bestämmelsen framgår att allmänt ombud skall utses för mål och ärenden om kväveoxidavgift. Det bör även anges att Naturvårdsverket skall meddela förhandsbesked för tillämpningen av lagen. Vidare bör mindre ändringar göras i reglerna om överklagande i 8 kap. 1 och 9 95 LPP.

13. Författningskommentar 13.1 lagen om skatt på energi 1 kap. 3 a 5

Bestämmelsen grundar sig på artikel 2 a i direktiv 92/81/EEG som införts genom direktiv 94/74/EG.

I lagen om skatt på energi tillämpas EG:s särskilda förfaranderegler endast på direkt skattepliktiga mineraloljor, dvs. bensin, dieselolja, fotogen, eldningsolja, gasol och metan (bränslen enligt 2 kap. 1 5 första stycket 1-5). Den nya artikeln i direktiv 92/81/EEG innebär att för- farandereglema skall tillämpas även på vissa andra mineraloljor.

Punkten 1 innefättar bensen, toluen, xylol och vissa blandningar av aromatiska kolväten. Under punkten 2 fäller alla produkter ur avdelning 2710 i tulltaxan, med undantag för smörjoljor (KN-nr 2710 00 81 2710 00 98). Vad gäller produkter som hänförs till KN-nr 2710 00 21 (petroleumnafta), 2710 00 25 (andra specialdestillat av lättoljor än petroleumnafta) och 2710 00 59 (vissa blandningar av mättade kolväten) skall dock förfinandereglerna endast tillämpas vid bulkleveranser.

Punkten 3 omfattar samtliga petroleumgaser och andra gasformiga kolväten ur avdelning 2711 i tulltaxan, med undantag för naturgas. KN-nr 2901 10 avser mättade acykliska kolväten (punkten 4), medan punkten 5 omfattar bensen, toluen, o-xylen, m-xylen, p-xylen och blandade xylenisomerer.

2kap.3å

I första stycket ] föreslås en utvidgning av den direkta skatteplikten av innebörd att denna skall gälla även de mineraloljeprodukter som räknats upp i den nya 1 kap. 3 a 5 och inte omfattas av 2 kap. 1 9. De mineral- oljeprodukter som avses i 1 kap. 3 a 5 är således alltid skattepliktiga, oavsett användningsområde. Skattefrihet vid viss användning uppnås genom möjligheten att göra avdrag i deklarationen respektive skattefria inköp mot försäkran eller ansökan om återbetalning av skatten.

Av första stycket 2 framgår att skatt skall betalas för andra mineral- oljeprodukter än sådana som räknats upp i 1 kap. 3 a & endast om en sådan produkt säljs eller förbrukas som motorbränsle eller för upp- värmning.

2kap.9å

I syfte att undanröja tveksamheter vid tillämpningen av paragrafens första stycke föreslås en tydligare skrivning av författningstelrten. Märkt olja får inte finnas i bränsletank som förser motor på de uppräknade fordonssla- gen, dvs. personbil, lastbil, buss och trafiktraktor, med bränsle. Förbudet gäller oavsett om bränsletanken är placerad på fordonet eller inte. Avgörande för tillämpningen är alltså att bränsletanken förser en motor på fordonet med bränsle. Motsvarande gäller bränsletillförseln till båt.

2kap. 11 &

Ändringen i första stycket 4 är en följd av att förfirrandereglerna föreslås omfatta en vidare grupp av bränslen än vad som är fallet i dag. Motsva- rande ändringar - dvs. hänvisningen till 2 kap. 1 5 första stycket 1—5 ersätts med lkap. 3aå — föreslås i 4kap. lå, 6kap. 25 tredje stycket, 5, 6 och 8 55, 7 kap. 6 5 samt 9 kap. 10 å, och kommenteras inte särskilt.

I första stycket 5 föreslås att skattefrihet skall gälla bränsle som levereras till en mottagare i ett annat EG-land om mottagaren är en diplomatisk eller konsulär representation eller en medlem av en sådan representation. Detsamma skall gälla om mottagaren är en internationell organisation med säte i den andra medlemsstaten. Förslag om att motsvarande bestämmelser skall införas i mervärdesskattelagen kommer inom kort att föreläggas riksdagen och en hänvisning bör därför av förenklingsskäl göras till bestämmelsen i den lagen. Bestämmelserna grundas på artiklarna 23.1 och 23.1 ai direktiv 92/12/EEG i dess lydelse enligt direktiv 94/74/EG.

Värdlandet skall fastställa de villkor och begränsningar som skall gälla för skattefriheten. De begränsningar i skattefriheten som värdlandet fastställt, skall gälla även vid förvärv från andra EG-länder. Bränslet

skall under transporten åtföljas av ledsagardokument och intyg om PTOP- 1994/951213 skattefrihet (se 6 kap. 3 5 andra stycket).

4 kap. I 5 första stycket och 12 5

Av bestämmelserna framgår vem som skyldig att betala skatt. I 1 & regleras skattskyldigheten för de produkter för vilka EG:s förfarandereg- ler tillämpas — eller med andra ord produkter enligt lkap. 3 - medan skattskyldigheten för övriga bränslen anges i 12 5.

Vad gäller den som är skattskyldig för bränslen för vilka en uttrycklig skattesats inte är angiven i lagen, och som alltså beskattas med stöd av 2 kap. 3 eller 4 &, faller i dag samtliga fill] in under skattskyldighets- regeln i 12 5. Till följd av utvidgningen av förfarandereglemas till- lämpning kan det dock bli aktuth att ett bränsle enligt 1 kap. 3 a 5 beskattas enligt 2 kap. 3 eller 4 &. Skattskyldigheten för ett sådant bränsle bestäms enligt l 5. Vad gäler bränslen som beskattas enligt 2 kap. 3 eller 4 5 kan 12 å i fortsättningen endast bli aktuell vad gäller andraprodukteränsådanasomavsesi 1 kap. 3a5.

4 kap. 1 & tredje stycket 1

Genom direktiv 94/74/EG infördes i direktiv 92/81/EEG en ny artikel 8 a. Av denna följer att mineraloljor som frigjorts för konsumtion i en medlemsstat och används som drivmedel i yrkesfordon inte får beskattas i någon annan medlemsstat. Detta gäller bränsle som transporteras i fordonets normala bränsletank i avsikt att under transporten användas som drivmedel eller för att driva de system som hör till specialcontainrar på fordonet.

Av paragrafens första stycke 4 följer att skatt i Sverige skall tas ut i det aktuella fallet. Detta bör inte gälla. I ett nytt tredje stycke i paragrafen bör därför anges att skattskyldighet inte föreligger i det aktuella fallet.

I direktivet har vissa uttalanden gjorts om vad som skall avses med begreppen normal bränsletank respektive specialcontainrar.

Med normala bränsletankar avses 1. tankar som av tillverkaren är first monterade på alla motordrivna fordon av samma typ som det aktuella fordonet och vars fasta installation gör det möjligt att använda bränslet direkt, såväl för framdrivning och, i tillämpliga tilll, för drift av kylsystem och övriga system, och 2. tankar som av tillverkaren är first monterade på alla specialcontainrar av samma typ som den aktuella containern och vars fasta installation gör det möjligt att använda bränslet direkt för att under transporten driva kylsystem och övriga system som specialcontainrar är utrustade med.

Gastankar som är installerade på motordrivna fordon och avsedda för direkt användning av gas som bränsle och tankar anslutna till andra system som fordonet kan utrustas med skall också enligt artikeln anses som normala bränsletankar.

Specialcontainrar definieras i artikeln som containrar som är försedda med en särskilt utformad anordning för kylsystem, syrsätlningssystem, system för termisk isolering eller andra system.

En lastkombination kan antingen bestå av en lastbil med släpvagn eller av en dragbil med påhängsvagn. Enligt de begrepp som används i svensk lagstiftning är i det sistnämnda fallet endast dragbilen ett motorfordon, medan påhängsvagnen rubriceras som släpvagn. Avsikten med EG:s regel torde dock vara att skatt vid införsel inte skall tas ut för något bränsle som driver fordonskombinationen eller förser t.ex. ett kylsystem med bränsle under transporten. I vad mån kylsystemet är placerat på själva last- eller dragbilen eller släpvagnen bör för regelns tillämpning sakna betydelse. Skattefriheten vid införsel bör därför gälla såväl bränsle i bränsletank på motordrivet fordon som bränsle i en tank på släpvagn som är kopplad till fordonet. En förutsättning är dock att tanken är &st monterad av tillverkaren och förekommer som sedvanlig utmstning på samtliga motordrivna fordon, släpvagnar eller containrar av samma slag. Det kan alltså inte bli aktuellt att med stöd av den aktuella bestämmelsen tillämpa skattefrihet för bränsle som i fristående fat eller dylikt trans— porteras in i Sverige på en släpvagn eller i tankar som särskilt monterats på fordonet för att möjliggöra transport av större bränslekvantitet än som ryms i fordonskombinationens eller containems sedvanliga bränsletankar.

4 kap. ] & tredje stycket 2

Bestämmelsen innehåller regler om skattefrihet för bränslen som från ett annat EG-land transporteras till en diplomat, företrädare för konsulär representation eller dylikt i Sverige. Gemenskapsrättens regler i detta lill] har kommenterats i anslutning till 2 kap. 11 5. Enligt nuvarande svenska bestämmelser inträder skattskyldighet vid införseln och diplomaten kan ansöka om återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 5. Den föreslagna lösningen innebär alltså en administrativ förenkling. -

4kap.4ä

Krav på att upplagshavaren skall ställa säkerhet vid transport regleras i paragrafens första stycke. I syfte att förtydliga att det är en upplagshavare i Sverige som skall ställa säkerhet bör ett smärre språklig justering göras i inledningen av första stycket.

En säkerhet av det slag som avses i första stycket kan tänkas ha betydelse för det fall den svenske upplagshavaren undantagsvis skulle bli

skyldig att betala skatt i ett annat EG-land än Sverige. Detta torde bli fallet om exempelvis bränslet skulle tillgripas genom brott under transporten till en mottagare i ett annat EG—land och denna förlust konstateras utanför Sverige. Enligt gemenskapsrätten skall den säkerhet som täcker transporten vara giltig i hela gemenskapen. I första stycket bör därför "skatten" bytas ut mot 'den skatt som kan påföras honom i Sverige eller annat EG-land'.

I tredje stycket föreslås beskattningsmyndigheten få möjlighet att medge att upplagshavaren inte behöver ställa säkerhet om bränsleleveransen sker med fartyg eller via rörledning (pipeline). Den föreslagna möjligheten grundar sig på artikel 15.3 andra stycket i direktiv 92/12/EEG i dess lydelse enligt direktiv 94/74/EG.

6 kap. 3 5 Första stycket

I paragrafen regleras skyldigheten för en upplagshavare att upprätta ett ledsagardokument när bränsle transporteras under skattesuspension till en upplagshavare eller varumottagare i ett annat EG-land. En anpassning till det nyligen antagna EG-direktivet medför att ett ledsagardokument även måste upprättas vid transport till en annan upplagshavare i Sverige, om transporten sker via ett annat EG-land. Bestämmelsen finns i artikel 18.6 i direktiv 92/12/EEG i dess lydelse enligt direktiv 94/74/EG.

Andra och tredje styckena

I ett nytt andra stycke i paragrafen föreslås att ledsagardokument även skall upprättas vid transport av bränsle under skattesuspension till en diplomat eller dylikt i ett annat EG-land i enlighet med vad som anges i 2 kap. 11 5 första stycket 5. Transporten skall även åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för bränslet i det andra EG-landet. Ett sådant intyg upprättas av behörig myndighet i diplomatens värdland. Det nuvarande andra stycket föreslås utan ändring flyttas till ett tredje stycke i paragrafen.

Fjärde stycket

Genom direktiv 94/74/EG har artikel 15.5 ändrats och artikel 15.6 tillkommit i direktiv 92/12/EEG (den hittillsvarande lydelsen av artikel 15.5 framgår av direktiv 92/108/EEG). Bestämmelserna ingår i det regelsystem som skapats för att genom bl.a. åtföljande ledsagardokument säkerställa att skatt betalas och möjliggöra skattekontroll.

I syfte att i någon mån förenkla hanteringen har i direktiv 94/74/EG vissa justeringar gjorts av bestämmelserna.

Sålunda får enligt artikel 15.5 en avsändande upplagshavare, sedan ledsagardokumentet upprättats, ändra uppgift i dokumentet om mottagare eller leveransplats. Den nye mottagaren måste dock vara upplagshavare eller varumottagare i ett annat EG-land. I fall det rör sig om transport mellan svenska orter via annat EG-land kan den nye mottagaren även vara annan wensk upplagshavare. Vid transport direkt mellan två svenska orter krävs inte ledsagardokument.

Enligt artikel 15.6 får behörig myndighet i den avsändande upp- lagshavarens medlemsstat befria upplagshavaren från skyldigheten att i ledsagardokumentet uppge mottagare och leveransplats, om det rör sig om transport av bränsle med fartyg och mottagaren inte är känd när transporten påbörjas. Om sådan befrielse medges skall myndigheten senast när bränslet når sin slutdestination underrättas om mottagare och leveransplats.

De nu beskrivna möjligheterna bör genomförs i svensk rätt. Regeringen bör ges rätt att meddela föreskrifter om förfarandet vid ändring och tillägg av uppgifter i ledsagardokumentet, eftersom detaljföreskrifter av detta slag inte bör regleras i lag.

6kap. 45

En ny artikel 14.4 i direktiv 92/12/EEG har införts genom direktiv 94/74/EG. I artikeln regleras vilket förfarande som skall tillämpas vid fastställandet av andra förluster än sådana som beror på force majeure eller som uppkommit till följd av varornas beskaffenhet i samband med framställning, bearbetning, lagring eller transport.

Artikeln föreskriver ett administrativt krångligt system, som avviker från vad som är brukligt i Sverige. Gemenskapsrätten ger dock inte utrymme för ett förenklat förfarande, varför ett införande av de aktuella reglerna föreslås i andra och tredje styckena av paragrafen.

I andra stycket regleras den situation då förluster konstaterats i Sverige, oavsett var under transporten inom gemenskapen som förlusterna faktiskt har uppkommit. Beskattningsmyndigheten skall i detta till på returexem- plaret av ledsagardokumentet attestera att förlusterna har konstaterats.

Om förluster har uppkommit under en transport som sker under skattesuspension från ett annat EG-land till Sverige, föreslås i tredje stycket att beskattningsmyndigheten vid ankomsten till Sverige skall ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade bränslemäng- dema samt hur skatten skall beräknas. Om förlusten konstaterats i ett annat EG-land än Sverige skall beskatmingsmyndigheten skicka en kopia av returexemplaret till behörig myndighet i det landet.

Upplagshavare eller varumottagare som önskar attest av uppkomna bränsleförluster enligt andra stycket bör omgående efter mottagandet av bränslet skicka returexemplaret till beskattningsmyndigheten. Den tidsfrist

inom vilken upplagshavare eller varumottagare enligt första stycket skall skicka tillbaka returexemplaret till avsändaren påverkas inte av att be— skatmingsmyndigheten skall attestera vissa förluster.

6kap.8aå

Av artikel 7.4 i direktiv 92/12/EEG framgår att transport av beskattade varor mellan två medlemsstater skall följas av ett förenklat ledsagardo— kument. En bestämmelse om detta finns i 6 kap. 8 5. Genom direka 94/74/EG har två nya artiklar, 7.7 och 7.8, tillkommit. Av dessa framgår att en transport av beskattat bränsle som sker mellan två orter i samma medlemsland via ett annat medlemsland skall åtföljas av ett förenklat ledsagardokument. Det krävs vidare att en lämplig Erdväg väljs för transporten.

Enligt bestämmelserna i de nämnda artiklarna skall även avsändaren lämna en redovisning över varorna till skattemyndigheten i avsändarlan— det innan transporten påbörjas. Slutligen föreskrivs att den som tar emot varorna skall bekräfta att så skett i enlighet med vad skattemyndigheten på mottagningsorten bestämmer.

I paragrafen föreslås ett införande i svensk rätt av de redovisade bestämmelserna om förenklat ledsagardokument, redovisning och bekräftelse på mottaget gods.

12 kap. 15

I paragrafen regleras överklagandet av beslut som inte är beskattningsbe— slut. De uppräknade besluten överklagas till allmän förvaltningsdomstol, vilket innebär att överklagande av beskattningsmyndighetens beslut skall ske till länsrätten.

Beskattningsmyndigheten kan enligt 2 kap. 9 & fjärde stycket medge att lågbeskattad olja får användas i båtar. Ett sådant dispensbeslut är inte ett beskattningsbeslut, vilket innebär att lagen om punktskatter och pris— regleringsavgifter inte är tillämplig. Detta har till följd bl.a. att det allmänna saknar både överklaganderätt och partsställning.

Även beskattningsmyndighetens beslut om dispens för användning av lågbeskattad olja i båtar bör överklagas hos allmän förvaltningsdomstol med talerätt för Riksskatteverket. Detta framgår av en ny punkt 1 i första stycket.

Beskattningsmyndighetens beslut om godkännande av upplagshavare överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (se första stycket 2 i den nya lydelsen). Även beskattningsmyndighetens beslut om registrering som skattskyldig för andra bränslen än sådana som hanteras av upplagshavare (t.ex. kol och naturgas) bör överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Det rör sig alltså om frivillig registrering eller förbrukning av vissa

gasformiga kolväten i större omfattning (se 6 kap. 10 5 andra stycket). Tillägget framgår av en ny punkt 4 i första stycket.

Punkt 9 i övergångsbes'tdmmeb'ema till lagen om skatt på energi

Genom den tillagda punkten i övergångsbestämmelsema skjuts ikraftträ- dandet av reglerna i 2 kap. 9 & såvitt avser båtar fram till den ] septem- ber 1995. Bestämmelsen tillämpas retroaktivt från lagens ikraftträdande. Detta innebär att något förbud inte finns mot användning av märkt olja i båtar under perioden 1 januari - 1 september 1995. Detta gäller oavsett om båten används privat eller yrkesmässigt.

13.2. Lagarna om skatt på alkohol och tobak

De ändringar som gjorts av förfarandereglerna genom direktiv 94/74fEG gäller till stor del beskattningen av samtliga harmoniserade varuslag, dvs. förutom mineraloljor även alkohol- och tobaksvaror. De kommentarer som ovan lämnats i anslutning till ändringarna i lagen om skatt på energi gäller även för motsvarande ändringar och tillägg i lagarna om tobaks- skatt och alkoholskatt. Nedan redovisas aktuella lagrum i lagen om skatt på energi med angivande av var motsvarande bestämmelser finns i lagarna om tobaksskatt och alkoholskatt.

Lagen om Lagen om Lagen om skatt på tobaksskatt alkoholskatt energi

2kap. 11 g 21 5 20 &

4 kap. 1 5 9 & 8 5

4 kap. 4 & 11 5 105

6 kap. 3 5 23 5 22 & 6kap.4å 23a5 22515

6 kap. 8 a 5 26 a 5 25 a 5

9 kap. 1 5 31115 31 &

I 6 5 lagen om alkoholskatt görs en ändring i bestämmelsen som reglerar beskattning av varor som innehåller etylalkohol, för att få bättre överensstämmelse med texten i artikel 20 i direktiv 92/83/EEG.

I 31 b 5 lagen om alkoholskatt föreslås en möjlighet för näringsidkare som inte är upplagshavare att mot försäkran kunna köpa obeskattad alkohol från en upplagshavare. En förutsättning är att alkoholen skall användas för sådant ändamål som anges i 20 5 första stycket e—j. Vidare krävs att näringsidkaren vid sitt inköp kan uppvisa ett giltigt inköpstill- stånd för teknisk sprit från Iäkemedelwerket. För att skattskyldighet i dessa en inte skall inträda för upplagshavaren har en följdändring gjorts i 20 5 första stycket genom att en ny punkt k införts.

I 3 9 lagen om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i EU har införts en bestämmelse som anger att diplomater m.fl. inte omfattas av lagens regler om beskattning av viss privatinförsel.

13.3 lagarna om avgift på gödselmedel och bekämpningsmedel

Lagen om avgift på gödselmedel

Paragrafen har ändrats efter förebild i 1 5 lagen (1984:410) om' avgift på bekämpningsmedel. Vidare har i andra stycket en anpassning skett så att de skattepliktiga gödselmedlen anges med de nummer som gäller enligt Kombinerade nomenklaturen.

35

Eftersom själva införseln av gödselmedel inte längre skall utlösa några beskattningseffekter bör andra stycket, som tog sikte på de fill] då uppbörden skedde hos tullen, upphävas.

45

Ändringen i första stycket 2 innebär att varje person som för in gödsel- medel till landet för i paragrafen angivet ändamål blir skattskyldig. Andra stycket innehåller en definition av begreppet yrkesmässig verksamhet som är utformad efter förebild i 4 kap. 1 5 mervärdes- skattelagen (1994:200) och 1 kap. 4 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi.

55

Ändring i andra punkten är utformad efter motsvarande bestämmelse i lagen om avgift på bekämpningsmedel. Punkten blir tillämplig vid exempelvis uttag eller användning av gödselmedel i den egna verksam- heten.

65

Alla som är skattskyldiga enligt 4 5 skall vara registrerade hos be- skattningsmyndigheten, dvs. Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

75

Regeln om avdrag för gödselmedel som förts till frihamn torde sakna praktisk betydelse och har därför slopats. Vidare har reglerna om avdrag för kundförluster slopats.

85

Liksom tidigare skall den som inte kan göra avdrag i sin deklaration, men förfar med ett gödselmedel på sådant sätt att avdragsrätt enligt 7 & föreligger, ha rätt att få den skatt som belöper på gödselmedlet åter- betald. De fall som kan förekomma i praktiken är de som anges i 7 5 1 och 4. För att återbetalning skall medges måste den som ansöker kunna dokumentera att han köpt gödselmedlet beskattat och att förutsättningarna enligt 7 5 1 och 4 föreligger. Av praktiska skäl bör återbetalningen omfatta kalenderkvartal och återbetalning bör inte medges för belopp som understiger 1 500 kronor för ett kalenderkvartal.

8a5

Paragrafen är utformad i överensstämmelse med bl.a. 315 lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Eftersom den som ansöker om återbetalning inte gör det i egenskap av skattskyldig kan något ansvar enligt skattebrottslagen(1971:69) inte komma i fråga.

Ändringen är föranledd av att Skattemyndigheten i Kopparbergs län skall vara beskattningsmyndighet.

lagen om avgift på bekämpningsmedel

4?)

Se kommentaren till 4 5 andra stycket lagen om avgift på gödselmedel.

55

Ändringarna är föranledda av att avgiaen numera skall betecknas skatt.

75

Eftersom 6 & numera är upphävd skall någon hänvisning till den paragra- fen inte göras.

85

Se kommentaren till 7 5 lagen om avgift på gödselmedel.

13.4. Lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

65

Paragrafen har kompletterats, så att det klart framgår att ett allmänt ombud som avses i lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter (LPP) skall utses enligt miljöavgifislagen. Vidare skall Statens natur- vårdsverk meddela förhandsbesked enligt 6 kap. LPP i stället för Skatterättsnämnden.

13.5. Lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter 1 kap. l 5

Genom att lagen om skatt på gödselmedel flyttas till första stycket blir, enligt 1 kap. 5 9, Skattemyndigheten i Kopparbergs län beskattnings- myndighet. Övergångsbestämmelsen innebär att Jordbruksverket fortfarande skall vara beskattningsmyndighet för de gödselmedelsavgifter för vilka avgiRsskyldighet inträtt före ikraftträdandet. För dessa avgifter gäller således äldre bestämmelser om allmänt ombud, forum för över- klagande m.m.

8kap.15

Av 6 5 lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduk- tion följer att bestämmelserna om överklagande i 8 kap. LPP är tillämpliga på beslut som gäller kväveoxidavgift. Ovan föreslås att en bestämmelse om allmänt ombud tas in i miljöavgiftslagen. Genom ändringen i första stycket förtydligas att bestämmelsen om allmänna ombudets rätt att överklaga beskattningsbeslut även äger tillämpning på ett allmänt ombud som utsetts enligt lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.

8kap.9å

Liksom beträffande 8 kap. 1 & syftar ändringen till att undanröja oklarheter när det gäller ställningen för ett allmänt ombud som utsetts

enligt miljöavgiftslagen.

Till lagrådet remitterade lagförslag

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt

på energi

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi dels att 2 kap. 9 och 11 55, 4kap. 1, 4 och 12 55, 5 kap. 2, 3 och 455,6kap.2—600h85å,7kap.65,9kap.105samt12kap.1åoch rubriken närmast efter rubriken till 4 kap. skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 3 a 5 och 6 kap. 8 a 5, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

1 Jfr rådets direktiv 94/74/EG.

5 Riksdagen 1994/95. ] saml. Nr 213

Föreslagen lydelse

lkap. 3aå

I enlighet med vad som särskilt anges i denna lag tillämpas vissa förfaranderegler för mineralolje- produkter som häry'örs till följande KN—nr

]. KN—nr 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50,

2. KN-nr 2710 00 11 - 2710 00 78, dock inte flygbensin (KN-nr 2710 00 26) och flyg- fotogen (KN-nr 2710 00 51),

3. KN—nr 2711, dock inte natur- gas (KN-nr 2711 11 00 och 2711 21 00),

4. KN—nr 2901 10, 5. KN-nr 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 (X) och 2902 44. Ifråga om pmdukzer som hän- förs till KN-nr 2710 00 21, 2710 00 25 och 2710 00 59 gäller första stycket endast vid bulkleve- mnser.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2kap. 95

Bränsletank på personbil, lastbil, buss eller trafiktraktor som är eller bör vara upptagen i bilregistret eller i militära fordonsregistret får inte innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 & första stycket är försedd med märkämnen, om bränsletanken förser motor på fordonet med bränsle. Inte heller bränsletank på båt som förser motor på båten med bränsle får innehålla en sådan oljeprodukt.

Bränsletank som förser motor på personbil, lastbil, buss eller trafik- traktor som är eller bör vara upp- tagen i bilregistret eller i militära fordonsregistret med bränsle får inte innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 5 första stycket är försedd med märkämnen. Inte hel- ler bränsletank som förser motor på båt med bränsle får innehålla en sådan oljeprodukt.

Bestämmelserna i första stycket gäller även oljeprodukt, från vilken märkämnen som avses i 8 5 första stycket har avlägsnats. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även för fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 38 & bilregisterkungörelsen (l972z599) samt fordon som förts in i landet för att tillfälligt brukas här och inte är registrerat här.

Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets matrielverk, Kustbevakningen eller annan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 8 & första stycket är försedd med märkämnen. Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan båt. Har medgivande lämnats för båt gäller 7 kap. 2 5 andra stycket 1 11 samt 8 kap. 3 och 4 55 om avdrag och inköp mot försäkran för bränsle i skepp även för bränsle i sådan båt.

11 &

Energiskatt och koldioxidskatt skall inte betalas för

1. metan som framställs genom biologiska processer,

2. trädbränsle som säljs eller förbrukas för motordrift vid samtidig produktion av värme och elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning,

3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,

4. bränsle enligt 1 5 första styc- 4. bränsle enligt 1 kap. 3 a & ket 1-5 som till följd av bränslets som till följd av bränslets beskaf- beskaffenhet förlorats i samband fenhet förlorats i samband med att med att det framställts, bearbetats, det framställts, bearbetats, lagrats lagrats eller transporterats. eller transporterats,

5. bränsle enligt 1 kap. 3 då

som levererats till en mottagare i ett annat EG—Iand under villkor som anges i 3 kap. 30 a & 3 och 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som skattefrihet gäller i det EG-landet.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Första stycket 4 gäller dock för varumottagare och skatterepresentant som avses i 4 kap. 8 & endast bränsle som förlorats under transport till varumottagaren. 4 kap. Bränslen som avses i 2 kap. 1 & Bränslen som avses i 1 kap. första stycket 1—5 3 a 5 1 &

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skattskyldig) för bränslen som avses i 2 kap. I 5 första stycket 1—5 är

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skattskyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a 5 är

1. den som i Sverige tillverkar eller bearbetar bränsle eller annan som godkänts som upplagshavare enligt 3 5,

2. varumottagare som avses i 6 eller 7 5,

3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 &,

4. den som i annat fall än som avses i 1-3 från ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot leverans av bränsle, om bränslet skall användas för annat än privat ändamål,

5. den som från ett annat EG-land säljer och levererar bränsle till en köpare i Sverige genom distansförsäljning enligt 9 &,

6. annan än upplagshavare som importerar bränsle från tredje land,

7. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som säljer eller förbrukar bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp, och

8. den som för privat ändamål för in bränsle till Sverige enligt vad som angesi 11 5.

Vad som sägs i första stycket 7 tillämpas även i fråga om bränsle som avses i 2 kap. I & första styc- ket 3, för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 3 a, och som för- brukas i skepp, när skeppet använ- ds för privat ändamål.

Vad som sägs i första stycket 7 tillämpas även i fråga om bränsle för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 5 första stycket 3 a, och som förbrukas i skepp, när skeppet används för privat ändamål.

Den som är skattskyldig enligt första stycket 4 skall, innan transporten av bränslet från det andra EG-landet påbörjas, lämna en redovisning över bränslet till beskattningsmyndigheten samt hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av skatten.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 5

Om en upplagshavare säljer bränsle, för vilket skattskyldighet inte inträtt, till upplagshavare i Sverige eller till upplagshavare eller varu- mottagare i ett annat EG-land, skall han innan leveransen av bränslet påbörjas hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av skatten.

Beskattningsmyndigheten får bestämma att upplagshavaren skall ställa säkerhet för betalning av skatten i samband med tillverlming, bearbetning och lagring av bränslen samt återförsäljning eller förbrukning av metan. Om leverans av bränsle enligt första stycket sker med fartyg eller via rörledning kan beskattnings- myndigheten medge att upplags— havaren inte behöver ställa säker- het för betalning av skatten.

12 &

Skattskyldig för energiskatt, Skattskyldig för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för koldioxidskatt och svavelskatt för bränslensomavsesiZkap. lå bränslensomavsesiZkap. 15 första stycket 6—8, 3 och 4 55 första stycket 6—8, bränslen enligt samt vad gäller svavelskatt även 3 och 4 55 som inte avses i 1 kap. bränslen som avses i 3 kap. 1 5 1 3 a 5 samt vad gäller svavelskatt är den som även bränslen som avses i 3 kap.

1 & 1 är den som

]. tillverkar eller bearbetar bränsle, '

2. enligt 6 kap. 105 andra stycket registrerats som lagerhållare, återförsäljare eller förbrukare av bränsle,

3.iannatfallänsomavsesiloch2 a) importerar bränsle från tredje land, eller b) för in kolbränsle, petroleumkoks eller torvbränsle till Sverige från ett annat EG-land eller tar emot sådan leverans, och

4. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för visst ändamål men som säljer eller förbrukar bränslet för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

Vad som sägs i första stycket 4 tillämpas även i fråga om bränsle enligt 2 kap. 3 eller 4 5 som be— skattats enligt 2kap. 1 5 första stycket 3 a eller som förvärvats utan skatt, och som förbrukas i skepp, när skeppet används för privat ändamål.

Föreslagen lydelse

Vad som sägs i första stycket 4 tillämpas även i fråga om bränsle enligt 2 kap. 3 eller 4 5 som inte avsesilkap. 3aåoch sombe— skattats enligt 2 kap. 15 första stycket 3 a eller som förvärvats utan skatt, och som förbrukas i skepp. när skeppet används för privat ändamål.

Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för Vars räkning sådan införsel äger rum. Som tillverkare anses även den som tar upp torvbränsle.

sep.

2

Skattskyldigheten inträder

1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 5 första stycket 2, när han tar emot leverans av bränsle,

2. för skatterepresentant som är skattskyldig enligt 4 kap. l 5 första stycket 3, när köparen tar emot leverans av bränsle, och

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 5 första stycket 4 eller 12 & första stycket 3 b, när bränslet förs in till Sverige.

Skattskyldighet för den som är skattskyldig enligt 4 kap. I 5 första stycket 4 inträder inte för bränsle som förs in till Sverige

1. i normal bränsletank på mo- tordrivet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn som används yrkesmässigt och är avsett att förse motor på fordonet eller släpvagnen med bränsle under transporten, eller

2. under sådana omständigheter att förutsättningar finns att medge återbetalning av skatten enligt 9kap. I 5.

35

Skattskyldigheten inträder ]. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 5 första stycket 5, när bränslet av honom levereras till köpare,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. l & första stycket 7 eller andra stycket eller enligt 4 kap. 12 5 första stycket 4 eller andra stycket, när bränslet lwereras till en köpare eller tas i anspråk för det ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp,

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 & första stycket 8, när bränslet förs in till Sverige, och

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 5 första stycket 1 eller 2 när a) bränsle av honom levereras till en köpare som inte är registrerad eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller b) han upphör att vara registrerad, varvid han är skyldig att betala skatt för det bränsle som då ingår i hans lager och som inte redan har beskattats.

Skattskyldighet för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 5 första stycket 8 inträder inte för bränsle som förs in till Sverige under såda- na omständigheter att förutsätt- ningar finns att medge återbetal— ning av skatten enligt 9 kap. 1 5.

4 5 För annan än upplagshavare som För annan än upplagshavare som tillverkar eller bearbetar bränslen tillverkar eller bearbetar bränslen som avses i 2 kap. 1 åförsta styc- som avses i 1 kap. 3 a & inträder ket 1-5 inträder skattskyldigheten skattskyldigheten när bränslet till— när bränslet tillverkas eller bearbe- verkas eller bearbetas. tas.

6 kap. 2 & Oregistrerad varumottagare skall lämna deklaration för varje leverans av bränsle som han tagit emot och för vilket han är skyldig att betala skatt. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten

senast fem dagar efter den dag då han tog emot leveransen av bränslet. Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 & första stycket 4 eller 8 skall lämna deklaration när bränslet förs in till Sverige. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då bränslet fördes in till Sverige.

Den som tillverkar eller bearbe- tar bränslen som avses i 2 kap. 1 5 första stycket 1—5 utan att vara godkänd upplagshavare skall lämna deklaration när bränslet tillverkas eller bearbetas. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyn- digheten senast fem dagar efter den dag varan tillverkades eller bearbe- tades.

Den som tillverkar eller bearbe- tar bränslen som avses i 1 kap. 3 a 5 utan att vara godkänd upp- lagshavare skall lämna deklaration när bränslet tillverkas eller bearbe- tas. Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag varan tillverkades eller bearbeta- des.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

35

Upplagshavare skall upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar när han transporterar bränsle, för vilket skattskyldighet inte har in- trätt, till en upplagshavare eller en varumottagare i ett annat EG-land. Upplagshavaren skall behålla ett exemplar av dokumentet. De öv- riga tre exemplaren av dokumentet skall följa bränslet under trans- porten.

Upplagshavare skall upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar när han transporterar bränsle, för vilket skattskyldighet inte har in- trätt, till en upplagshavare i Sveri- ge om transporten sker via ett annat EG—land eller till en upp- lagshavare eller en varumottagare i ett annat EG-land. Upplagshava- ren skall behålla ett exemplar av dokumentet. De övriga tre exem- plaren av dokumentet skall följa bränslet under transporten.

Ledsagardokwnent enligt första stycket skall även upprättas när en upplagshavare transporterar bräns- le för vilket skattskyldighet inte har inträtt till en mottagare i ett annat EG—land enligt 2 kap. 11 5 första stycket 5. I detta fall skall bränslet under transporten även åtföljas av ett intyg om att skattq'i'ihet gäller för bränslet i det andra EG—landet.

Om en upplagshavare inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vilken bränsle förts ut ur landet fått ett under- tecknat returexemplar av ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten om detta.

Regeringen får meddela föresla'rf ter om förfarandet vid ändring och tillägg i uppgifter i ledsagar- dokumentet.

4 &

Upplagshavare eller varumottagare som tar emot bränsle från ett annat EG-land skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken bränslet tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardo- kumentet (returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra EG-landet.

Beskattningsthdigheten skallpd retureremplaret attestera andra förluster än sådana som avses i 2 kap. 11 5 första stycket 4 och 7 kap. 6 5, under förutsättning att förlusterna uppkommit under trans- port inom EG och konstaterats i Sverige.

Om obeskattat bränsle som avses i 1 kap. 3 a & transporteras från ett skatteupplag i ett annat EG-

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

Vid förtullning enligt tullagen (1994:1550) av bränsle som avses i 2 kap. 1 5 första stycket 1-5 skall, om beskattning inte skett enligt 5 kap. 5 5, vid transport av bränslet upprättas ett ledsagardoku— ment i fyra exemplar. Ett exemplar skall förvaras hos den tullmyndig- het där bränslet frigjorts enligt tullbestämmelsema. Dokumenten skall i övrigt hanteras som anges i 3 och 4 55. Returexemplaret skall skickas till tullmyndigheten.

Föreslagen lydelse

land till Sverige och andra för- luster än sådana som avses i 2 kap. 11 5 första stycket 4 och 7 kap. 6 & under transporten upp- kommit i ett annat EG-land, skall beskattningsmyndigheten vid bräns- lets ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade bränslemäng- derna samt hur skatten skall beräknas. Beskattningsmyndigheten skall skicka en kopia av retureremplaret till behörig myndighet i det EG— land där förlusten konstaterats.

5 5

Vid förtullning enligt tullagen (1994:1550) av bränsle som avses il kap. 3aå skall, om beskatt- ning inte skett enligt 5 kap. 5 5, vid transport av bränslet upprättas ett ledsagardokument i fyra ex- emplar. Ett exemplar skall förvaras hos den tullmyndighet där bränslet frigjorts enligt tullbestämmelsema. Dokumenten skall i övrigt hanteras som anges i 3 och 4 55. Returex- emplaret skall skickas till tullmyn- digheten.

Har tullmyndigheten inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vilken bränsle avsänts från tullmyndigheten fått ett undertecknat returexemplar av ledsagardokumentet skall myndigheten utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten om detta.

65

Vid export till tredje land av obeskattat bränsle som avses i 2 kap. ] 5 första stycket 1—5, skall avsändaren upprätta ett ledsagardo- kument i fyra exemplar. Tre exem- plar av dokumentet skall följa bränslet under transporten. Utfarts- stullanstalten skall attestera att bränslet lämnat gemenskapen och till avsändaren skicka tillbaka det attesterade exemplaret av ledsagar- dokumentet inom 15 dagar.

Vid export till tredje land av obeskattat bränsle som avses i lkap. 3aå, skall avsändaren upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar. Tre exemplar av dokumentet skall följa bränslet under transporten. Utfarts- tullkontoret skall attestera att bränslet lämnat gemenskapen och till avsändaren skicka tillbaka det attesterade exemplaret av ledsagar- dokumentet inom 15 dagar.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om avsändaren inte inom två månader efter utgången av den kalender- månad under vilken bränslet avsänts för export fått ett undertecknat returexemplar av ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten om detta.

Den som ansvarar för transpor- ten av beskattat bränsle enligt 2 kap. 1 5 första stycket 1-5 till en mottagare i ett annat EG—land skall upprätta ett förenklat ledsa- gardokument i tre exemplar. Två exemplar av dokumentet skall följa bränslet under transporten. Sådant ledsagardokument krävs dock inte vid distansförsäljning enligt 9 5.

Den som anwarar för transpor- ten av beskattat bränsle enligt 1 kap. 3 a 5 till en mottagare i ett annat EG-land skall upprätta ett förenklat ledsagardokument i tre exemplar. Två exemplar av doku- mentet skall följa bränslet under transporten. Sådant ledsagardoku— ment krävs dock inte vid distans- försäljning enligt 9 &.

8aä

Bestämmelserna i 8 & om förenk- lat ledsagardokument tillämpas även vid transport av beskattat bränsle enligt 1 kap. 3 a 5 mellan två svenska orter, om transporten sker via ett annat EG—land.

Den som ansvarar för transport enligt första stycket skall, innan transporten påbörjas, lämna en redovisning över bränslet till be- skattningsrrtyndigheten.

Den som tar emot bränsle som transporterats enligt första stycket skall senast 15 dagar efter utgång- en av den kalendermånad under vilken han tagit emot bränslet till beskattningsmyndigheten lämna en bekräftelse på detta.

7 kap.

65

I en deklaration som avser ener- giskatt, koldioxidskatt och svavel- skatt pä bränslen som avses i 2 kap. 1 5 första stycket 1—5 och som lämnas av upplagshavare, varumottagare eller skatterepresen- tant somavses i 4kap. 85 får avdrag även göras för skatt på bränsle som förstörts till följd av tillfälliga omständigheter eller force majeure. Varumottagare och skat- terepresentant får dock göra sådant

I en deklaration som avser ener- giskatt, koldioxidskatt och svavel- skatt pä bränslen som avses i 1kap.3aåochsomlämnasav upplagshavare, vannnottagare eller skatterepresentant som avses i 4 kap. 8 5 får avdrag även göras för skatt på bränsle som förstörts till följd av tillfälliga omständig- heter eller foree majeure. Varu- mottagare och skatterepresentant får dock göra sådant avdrag endast

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

avdrag endast på bränsle som förstörts under transport till var- umottagaren.

Föreslagen lydelse

på bränsle som förstörts under transport till varumottagaren.

9 kap. 10 5

Om skatt har betalats i Sverige f'orbränslesomavsesiZkap. lå Rförsta stycket 1—5 och bränslet därefter har levererats till ett annat EG—land under sådana förhållanden att skatt skall betalas där, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av skatten.

Om skatt har betalats i Sverige för bränsle som avses i 1 kap. 3 ag och bränslet därefter har levererats till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt skall betalas där, medger beskatt- ningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av skatten.

Rätt till återbetalning vid distansförsäljning till ett annat EG-land föreligger endast om den sökande visar att den skatt som ansökan avser är betalad samt att bränslet har beskattats i mottagarlandet.

Ansökan om återbetalning enligt andra stycket skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång.

Ansökan om återbetalning i andra nu än som avses i andra stycket skall lämnas till beskattningsmyndigheten innan leveransen av bränslet påbörjas. Sökanden skall då visa att den skatt som ansökan avser är betalad. Beskattningsmyndigheten återbetalar skattebeloppet sedan godkänt returexemplar av ledsagardokumentet lämnats in till beskattnings- myndigheten och den sökande visat att skatten betalats i mottagarlandet eller att säkerhet ställts för skattens betalning där.

12 kap.

l 5 Följande beslut av beskattningsmyndigheten får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol, nämligen

1. beslut om godkännande enligt 4kap. 3och6samt80ch1055, 2. beslut om återkallelse enligt 4kap. Soch6samt80ch 10 55,

3. beslut om ställande av säker- het enligt denna lag,

4. beslut om återbetalning av eller kompensation för skatt enligt 9 kap. 1—12 55, och

5. beslut om särskild avgift och nedsättning av eller befrielse från sådan avgift enligt 10 kap. 8 5.

1. beslut om medgivande enligt 2 kap. 9 & fjärde stycket,

2. beslut om godkännande enligt 4kap. 3och6samt80ch1055,

3. beslut om återkallelse enligt 4kap. Soch6samt8och 10 55,

4. beslut om registrering enligt 6 kap. 10 å andra stycket,

5. beslut om ställande av säker- het enligt denna lag,

6. beslut om återbetalning av eller kompensation för skatt enligt 9 kap. 1—12 55, och

7. beslut om särskild avgift och nedsättning av eller befrielse från sådan avgift enligt 10 kap. 8 &.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Beskattningsmyndigheten beslut enligt första stycket får även över- klagas av Riksskatteverket. Om en skattskyldig eller en sökande över- klagar ett beslut enligt första stycket förs det allmännas talan av Riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre föreskrifter gäller fbrtfiuande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Bilaga 1

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1994:1563) om tobakskatt dels att 21 och 23 55 skall ha följande lydelse, dels att i 25 & ordet "utlitrtstullanstalten' skall bytas ut mot

" utfartstullkontoret ' ,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 21 a, 23 a, 26 a och 31 a 55, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

21 & Skattskyldighet för upplagshavare enligt 20 5 första stycket 1 inträder

inte för varor som

a) till följd av varornas karaktär förstörts under framställning, be-

arbetning, lagring eller transport,

b) har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,

c) har återanvänts vid tillverk- ning, eller

d) uteslutande använts för prov- ning av varornas kvalitet i skat-

teupplaget.

c) har återanvänts vid tillverk— ning,

d) uteslutande använts för prov- ning av varornas kvalitet i skat- teupplaget, eller

e) levererats till en mottagare i ett annat EG-land under villkor som anges i 3 kap. 30 a 5 3 och 4 mervärdesskattelagen (1994:2(17), i den omfattning som skattefrihet gäller i det EG—landet.

Vad som sägs i första stycket a gäller även varumottagare enligt 13 och 14 55 och skatterepresentant enligt 15 5 för varor som till följd av varornas karaktär förstörts under transport till denne.

Zlaå

Skattskyldighet för den som är skattskyldig enligt 9 5 5 inträder inte för varor som förs in till Sve- rige under sådana omständigheter att förutsättningar finns att medge återbetalning av skatten enligt 31 a 5.

235

Vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat

1 Jfr rådets direktiv 94/74/EG.

Vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

EG-land skall upplagshavaren upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar. Tre exemplar av- dokumentet skall åtfölja varorna under transport. Av dessa ex- emplar skall ett (retmexemplaret) undertecknas av mottagaren och återsändas till avsändaren senast 15 dagar efter utgången av den kalen- dermånad under vilken varorna har mottagits.

Föreslagen lydelse

EG-land skall upplagshavaren upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar. Upplagshavaren skall äten upprätta ett sådant dokument vid transport av obe- skattade varar till en upplagshava- re i Sverige om transporten sker via ett annat EG—land samt då obeskattade varor levereras till mottagare i ett annat EG-land enligt 21 5 första stycket e. Tre exemplar av dokumentet skall åtfölja varorna under transport. Vid transport till mottagare som avses i21 & första stycket e skall varorna under transporten även åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EG—landet.

Av dokumentets exemplar skall ett (returexemplaret) undertecknas av mottagaren och återsändas till avsändaren senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna har mottagits.

Har en upplagshavare sålt obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat EG-land och har upplagshavaren inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna avsänts erhållit returexemlaret av ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten om förhållandet.

Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varu- mottagare, skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation som visar att sådan säkerhet som avses i 14 & ställts för skatten i destinationslandet.

Regeringen får meddela före- skrifter om förfarandet vid ändring och tillägg av uppgifter i ledsagar- dokumentet.

23:15

Beskattningsmyndigheten skall på retura'emplaret av ledsagardoku- mentet attestera andra förluster än sådana som avses i 21 5 första stycket a och 32 5 b, under förut— sättning att förlusterna uppkommit under transport inom EG och kon- staterats iSverige.

Om obeskattade varar transpor- teras ji'ån ett skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och andra förluster än sådana som

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

avses i 21 5 första stycket a och 32 5 b under transporten uppkom- mit i ett annat EG—land, skall beskattningsmyndigheten vid varornas ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade varumängderna samt hur skatten skall beräknas. Beskattningsmyn- digheten skall skicka en kopia av returaemplaret till behörig myn- dighet i det EG—land där förlusten konstaterats.

26aå

Bestämmelserna i 26 5 om för- enklat ledsagardokument tillämpas även vid transport av beskattade varor mellan två svenska orter, om transporten sker via ett annat EG- land.

Den som ansvarar för transport enligt första stycket skall, innan transporten påbörjas, anmäla va- rorna till beskattningsmyndigheten.

Den som tar emot varor som transporterats enligt första stycket skall senast 15 dagar q'ter utgång- en av den kalendermånad under vilken han tagit emot varorna till beskattningsmyndigheten lämna en bekräftelse på detta.

31aå

Beskattningsmyndigheten medger q'ter ansökan återbetalning av tobaksskatt på varor som har för- värvats av

I . utländsk beskicloting, lönat konsulat i Sverige eller sådan in- ternationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immu- nitet och privilegier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskick- ningar i Sverige och lönad konsul vid utländskt konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadig- varande bosatt i Sverige.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1994/95:21?! Bilaga 1

Medlemsstaters ombud vid in- ternationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellan- folklig organisation om detta.

Denna lag träder i kraft den ljuli 1995. Bestämmelsena i 21, 21 a och 31 a 55 tillämpas i fråga om leveranser som skett till eller från Sverige dock för tid från och med den 1 januari 1995.

Bilaga 1

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1994:1564) om alkoholskatt dels att i 245 ordet "utlirrtstullanstalten' skall bytas ut mot

"utfiu'tstullkontoret ' ,

dels att 6, 20 och 22 55 skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 20 a, 22 a, 25 a och 31 a 55, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

65

Skatt skall betalas för etylalkohol hänförlig till KN -nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om etylal— koholen ingår i en vara som hän- förs till ett annat KN-kapitel. Skatt skall även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.

Skatt skall betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt översti- gande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt skall även betalas för drycker som hän- förs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.

Skatt tas ut med 474 kronor per liter ren alkohol.

20 & Skattskyldighet för upplagshavare enligt 19 5 första stycket 1 inträder

inte för varor som

a) till följd av varornas karaktär förstörts under framställning, be- arbetning, lagring eller transport,

b) har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,

c) har återanvänts vid tillverkning,

d) uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteuppla-

get

e) används för framställning av vinäger som hänförs till KN-nr 2209,

f) används för framställning av läkemedel,

g) används för att framställa smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,

h) direkt eller sem ingrediens används i halvfabrikat för framställning av livsmedel, eller som fyllning, förutsatt att alkoholinnehållet vid varje tillfälle inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokladpro— dukter, och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av andra produkter,

1 Jfr rådets direktiv 94/74/EG.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

i) används i tillverkningspro- cesser, förutsatt antingen att den färdiga produkten inte innehåller alkohol eller att ingående alkohol är denaturerad, eller

j) används för vetenskapligt ändamål eller är avsedda att levere- ras till annan användare för veten- skapligt ändamäl eller till sjukhus eller apotek för medicinskt ända- -mal.

Föreslagen lydelse

i) används i tillverkningsproces— ser, förutsatt antingen att den Endi- ga produkten inte innehåller alko- hol eller att ingående alkohol är denaturerad,

j) används för vetenskapligt ändamål eller är avsedda att levere- ras till annan användare för veten- skapligt ändamål eller till sjukhus eller apotek för medicinskt ända- mål, eller

k) levererats till en mottagare i ett annat EG—land under villkor som angesi3kap. 30aå3och 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som skattqcrihet gäller i det EG—landet.

Vad som sägs i första stycket a gäller även varumottagare enligt 12 och 13 55 och skatterepresentant enligt 14 5 för varor som till följd av varornas karaktär förstörts under transport till denne.

Om skattepliktiga varor har levererats utan skatt enligt första stycket j, och varorna används för annat ändamål än som är anges, skall den till vilken varorna levererats svara för skatten. Beskattning skall därvid ske i den ordning som föreskrivs för skattskyldig enligt 8 5 7.

20aå

Skattskyldighet för den som är skattskyldig enligt 8 5 5 inträder inte för varor som förs in till Sve- rige under sådana omständigheter att förutsättningar finns att medge återbetalning av skatten enligt 31 a 5.

225

Vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat EG-land skall upplagshavaren upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar. Tre exemplar av dokumentet skall åtfölja varorna under transport. Av dessa ex- emplar skall ett (returexemplaret) undertecknas av mottagaren och återsändes till avsändaren senast 15 dagar efter utgången av den kalen- dermånad under vilken varorna har mottagits.

Vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat EG-land skall upplagshavaren upprätta ett ledsagardokument i fyra exemplar. Upplagshavaren skall även upprätta ett sådant dokument vid transport av obe- skattade varor till en upplagshava- re i Sverige om tmnsporten sker via ett annat EG—land samt då obeskattade varor levereras till mottagare i ett annat EG—land enligt 20 5 första stycket k. Tre exemplar av dokumentet skall åtfölja varorna under transport. Vid transport till mottagare som avses

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

i 20 5 första stycket k skall samma under transporten även åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för samma i det andra EG—landet. Av dokumentets exemplar skall ett (returexemplaret) undertecknas av mottagaren och återsändas till avsändaren senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna har mottagits.

Har en upplagshavare sålt obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat EG-land och har upplagshavaren inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna avsänts erhållit returexemlaret av ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta beskattningsmyndigheten om förhållandet.

Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varu- mottagare, skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation som visar att sådan säkerhet som avses i 13 & ställts för skatten i destinationslandet.

Regeringen får meddela före- skrifter om förfarandet vid ändring och tillägg av uppgifter i ledsagar- dokumentet.

22aå

Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret av ledsagardoku- mentet attestera andra förluster än sådana som avses i 20 5 första stycket a och 32 5 b, under förut- sättning att förlusterna uppkommit under transport inom EG och kon- staterats i Sverige.

Om obeskattade varor transpor- teras jrän ett skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i 20 5 första stycket a och 32 5 b under transporten uppkommit i ett annat EG-land, skall beskatt- ningsmyndigheten vid varornas ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade varumängderna samt hur skatten skall beräknas. Beskatt- ningsmyndigheten skall skicka en kopia av returmmplaret till be- hörig myndighet i det EG—land där förlusten konstaterats.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1994/95:213 Bilaga 1 25 a 5 Bestämmelserna i 25 & om förenklat ledsagardokument till- lärnpas även vid transport av be- skattade varor rrrellan två svenska orter, om transporten sker via ett annat EG—land. Den som ansvarar för transport enligt första stycket skall, innan transporten påbörjas, anmäla va- rorna till beskattningsmyndigheten. Den som tar emot varor som transporterats enligt första stycket skall senast 15 dagar efter utgång— en av den kalendermånad under vilken han tagit emot varorna till beskattningsmyndigheten lämna en bekräftelse på detta.

31 a &

Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av alkoholskatt på varor som har för- värvats av

]. utländsk beskickning, lönat konsulat i Sverige eller sådan in- ternationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immu- nitet och privilegier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskick- ningar i Sverige och lönad konsul vid utländskt konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadig- varande bosatt i Sverige.

Medlemsstaters ombud vid in- ternationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansö— kan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellan- folklig organisation om detta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 . Bestämmelsenai 20, 20 a och 31 a 55 tillämpas i fråga om leveranser som skett till eller från Sverige dock för tid från och med den ljanuari 1995.

Bilaga 1

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 3 5 lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 5

Vad som sägs i 1 och 2 55 gäller Vad som sägs i 1 och 2 55 gäller intesådaninförselsomavsesi9å intesådaninförselsomavsesi95 tullagen(1994:1550). tullagen(1994:1550) eller sådan införsel där förutsättningar före- ligger att medge återbetalning av skatt enligt 31 a 5 lagen (1994:1563) om tobaksskatt eller 31 a 5 lagen (1994:1564) om alko- holskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Den nya bestämmelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1995. Har skatt i dessa fall betalats före den 1 juli 1995 skall återbetalning av skatten ske på sätt som anges i 31 a 5 lagen (1994:1563) om tobaksskatt och 31 a 5 lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

Bilaga 1

2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:409) om avgift

på gödselmedel

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:409) om avgift på

gödselmedel1

dels att i 2 & ordet "avgift" skall bytas ut mot "skatt", dels att rubriken till lagen samt 1 och 3-9 55 skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 a 5, av följande

lydelse. lag om skatt på gödselmedel

Nuvarande lydelse

152

Avgift (gödselmedelsavgift) skall erläggas till staten enligt denna lag vid omsättning inom landet eller vid införsel till landet av ammoniak häry'örlig till tulltaxenr 28.14 tull- taxelagen (1981'1068), kalium- nitrat och kalciumnitrat hänförligt till tulltaxenr 28.34 tulltaxelagen samt varor hänförliga till tulltaxenr 31.02, 31.03 och 31.05 tulltaxe- lagen, i det följande benämnda gödselmedel.

353

Regler för förfarandet vid uttag av avgifter enligt denna lag finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Då ett gödselmedel införs till landet av någon som inte är regist- rerad som importör enligt 6 5 andra stycket, skall avgiften er- läggas till tullmyndigheten. I såda- na fall gäller tullagen (1987:1065) i fråga om avgiften. Dessutom

Föreslagen lydelse

Skatt (gödselmedelsskatt) skall betalas till staten enligt denna lag vid omsättning eller ianspråktagan- de inom landet av gödselmedel.

Med gödselmedel enligt denna lag avses ammoniak som hänförs till nr 2814 i Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen Gemensamma tulltaxan, kalium-

nitrat och kalciumnitrat som hän-

förs till KN—nr 2834 samt varor som" hänförs till KN-nr 3102, 3103 och 3105. '

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgiher.

och om '

Bilaga 1

Nuvarande lydelse ' Föreslagen lydelse gäller 9 kap. 4 5 lagen om punld— skatter och prisregleringsavgifter. 4 &

Med avgiftsskyldig avses i det Med skattskyldig avses i det följande följande

1. den som inom landet yrkes- ]. den som inom landet yrkes- mässigt tillverkar gödselmedel, mässigt tillverkar gödselmedel,

2. den som har registrerats som importör enligt 6 5 andra stycket.

2. den som inför gödselmedel till landet för yrkesmässig återförsälj- ning eller för egen yrkesmässig användning inom landet.

En verksamhet är yrkesmässig, om den utgör näringsverksamhet enligt 21 & kommunalskattelagen (1928:370), eller bedrivs i former som är jämförliga med en till så- dan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen - för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30000 kronor:

55

Skyldighet att erlägga avgift inträder när

1. ett gödselmedel levereras till en köpare,

2. uttag sker av ett gödselmedel för något annat ändamål än leve— rans till köpare,

3. den avgiftsskyldige avregistre— ras och avgiftsskyldigheten därvid inte går över på någon annan.

654

Tillverkare som avses i 45 1 skall vara registrerad som av- giftsskyldig hos statens jordbruks- verk

Den som inför gödselmedel till landet i större omfattning kan efter ansökan registreras som av— giftsskyldig hos jordbruksverket. Om det finns särskilda skäl kan även annan som inför gödselmedel registreras som avgiftsskyldig.

Skattskyldighet inträder när

1. ett gödselmedel levereras till en köpare, 2. ett gödselmedel tas i anspråk för något annat ändamål än försälj- ning,

3. den skattskyldige avregistreras och skattskyldigheten därvid inte går över på någon annan.

Den som är skattskyldig skall vara registrerad hos be- skattningsmyndigheten.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

755

I deklaration enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter får avdrag göras för avgift på sådana gödsel- medel

]. som har förts ut ur landet eller förts till svensk ft'ihamn för annat ändamål än att användas där,

2. för vilka avgiftsskyldighet enligt denna lag tidigare har in- trätt,

3. som har återtagits i samband med återgång av köp,

4. som har sålts för förbrukning för annat ändamål än att användas som växtnäring,

5. som har sålts med förlust för den avgiftsskyldige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från köparen.

Avdrag enligt första stycket 5 får göras med belopp som svarar mot så stor del av avgiften som förlus- ten visas utgöra av varans försäii- ningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betal- ning, skall redavisning åter lämnas för avgiften på det gödselmedel som betalningen avser.

I en deklaration som avser göd- selrnedelsskatt får avdrag göras för skatt på sådana gödselmedel

1. som har förts ut ur landet,

2. för vilka skattskyldighet tidi- gare har inträtt,

3. som har tagits tillbaka i sam- band med återgång av köp,

4. som har förbrukats eller sålts för förbrukning för annat ändamål än att användas som växtnäring.

856

Jordbruksverket får medge en importör, som inte har registrerats enligt 6 5 andra stycket, eller en köpare i ett senare led återbetal- ning av avgift för gödselmedel i motsvarande fall som avses i 7 5.

Den som inte är registrerad som skattskyldig kan, i motsvarande fall som avses i 75 ] och 4, hos

beskattningsrrtyndigheten ansöka om återbetalning av gödselmedels- skatt.

Ansökan enligt första stycket skall vara skriftlig och ornfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmrdigheten inom ett år qter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvar- tal understiger 1 500 kronan An- sökan skall åiföiias av dokumenta- tion som styrker rätten till återbetalning.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 a 5

Om skatt har återbetalats med ett för högt belopp på grund av oriktig uppgift som den sökande har läm- nat eller på grund av f'elräkning, felskrivning eller något annat uppenbart förbiseende, är den sökande skyldig att betala tillbaka vad han fått för mycket. Beslut härom meddelas av beskattnings- myndigheten.

Åtgärd för att ta ut ett oriktigt erhållet återbetalningsbelopp får inte vidtas senare än fem år qter utgången av det år under vilket beloppet betalats ut.

957

Jordbruksverkets beslut enligt 8 & Beskattningsmyndighetens beslut får överklagas hos allmän förvalt- enligt 8 och 8 a 55 får överklagas ningsdomstol. hos allmän f'orvalmingsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid Pr'övningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. överklagande till kammarrätten.

]. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. 2. Aldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Den som är registrerad som avgiftsskyldig skall avregistreras vid ikraftträdandet. Om denna registreras som skattskyldig vid ikraftträdandet inträder dock inte avgiftsskyldr'ghet för lagret vid avregistreringen.

1 Senaste I ydelse av 2 5 1994: 1707. 3 2Senastely delse 1991. 732. Senaste lydelse 1987: 1298. ;Senaste lydelse 1991: 399. :Senaste lydelse 1986: 219. 6Senaste lydelse 1991. 399. 7 Senaste lydelse 1995 :57.

2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:410) om Prop- 1994/952213 avgift på bekämpningsmedel Bilaga 1

Härigenom föreskrivs ifråga om lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedell

dels att i 1-3 55 orden "avgift" och 'bekämpningsmedelsavgift' skall bytas ut mot "skatt" respektive 'bekämpningsmedelsskatt',

dels att rubriken till lagen samt 4, 5, 7 och 8 55 skall ha följande lydelse.

Lag om skatt på bekämpningsmedel Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 &

Med avgiftsskyldig avses i det Med skattskyldig avses i det följande följande

1. den som inom landet yrkesmässigt tillverkar bekämpningsmedel,

2. den som inför bekämpningsmedel till landet för yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkesmässig användning inom landet.

Som tillverkning enligt första stycket ] anses även blandning av olika bekämpningsmedel och sådan märkning eller dylikt av en vara som anges i l 5 andra stycket 2 som medför att varan anses utgöra bekämpnings- medel. .

En verksamhet anses som yrkes- En verksamhet är yrkesmässig, mässig när inkomsten därav utgör om den utgör näringsverksamhet skattepliktig intäkt av jordbruksfas- enligt 21 & kommunalskattelagen tighet, av annan fastighet eller av (1928:370), eller bedrivs i former rörelse enligt kommunalskattelagen som är jämförliga med en till så-

(1928z370). dan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30000 kronan

5 & Skyldighet att erlägga avgift Skattskyldighet inträder när inträder när 1. ett bekämpningsmedel levereras till en köpare, 2. ett bekämpningsmedel tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning,

3. den avgiftsskyldige av- 3. den skattskyldige avregistreras registreras enligt denna lag och och skattskyldigheten därvid inte avgiftsskyldigheten därvid inte går går över på någon annan. över på någon annan.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

752

Den som är avgiftsskyldig och inte är bqt'iad enligt 65 från redovisningsskyldighet skall vara registrerad som avgiftsskyldig en- ligt denna lag hos be- skattningsmyndigheten.

Den som är skattskyldig skall vara registrerad hos be- skattningsmyndigheten.

85

I deklaration enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter får avdrag göras för avgift på sådana bekämp— ningsmedel

1. som har förts ut ur landet eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att användas där,

2. som har förvärvats för att användas för tillverkning av bekämpningsmedel och för vilka avgiftsskyklighet enligt denna lag tidigare har inträtt,

3. som har återtagits i samband med återgång av köp,

4. för vilka i andra fall än som avses i 2 och 3 avgiftsskyldighet enligt denna lag tidigare har in- trätt,

5. som har sålts med förlust för den avgiftsskyldige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från köparen.

Avdrag enligt första stycket 5 får göms med belopp som svarar mot så stor del av avgiften som förlus- ten visas utgöra av varans försäij— ningspris. Har sådant avdmg gjorts och inflyter därefter betal- ning, skall redovisning åter lämnas för avgiften på det bekämpnings- medel som betalningen avser.

I en deklaration som avser bekämpningsmedelsskatt får avdrag göras för skatt på sådana bekämp- ningsmedel

1. som har förts ut ur landet,

2. för vilka skattskyldighet tidi- gare har inträtt,

3. som har tagits tillbaka i sam- band med återgång av köp.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av 2 & l994:1706. 2 Senaste lydelse 1993:484.

Bilaga 1

2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Härigenom föreskrivs att 6 5 lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

När annat inte följer av denna lag tillämpas lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsav- gifter utom 7 kap. Därvid är sta- tens naturvårdsverk beskatt- ningsmyndighet. Den som är av- giftsskyldig skall vara registrerad hos Naturvårdsverket.

När annat inte följer av denna lag tillämpas lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsav- gifter utom 7 kap. Därvid är Statens naturvårdsverk beskatt- ningsmyndighet och meddelar för- handsbesked. Ett allmänt ombud enligt 1 kap. 7 & nämnda lag skall utses hos Naturvårdsverket. Den som är avgiftsskyldig skall vara registrerad hos Naturvårdsverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

Bilaga 1

2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs att 1 kap. l 5 samt 8 kap. 1 och 9 åå lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1551

1. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, lagen (1972:266) om skatt på an- nonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryc- kesförpackningar, lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrot- ningslagen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor, lagen (1982z69l) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982: 1200) om skatt på videobandspelare, lagen (1982: 1201) om skatt på viss elekt- risk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värde- papper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen (1988:1567) om miljöskatt på in- rikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, 2 5 första stycket 6 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pen- sionsmedel, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990: 1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen

1. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen. (1961:394) om tobaksskatt, lagen (1972:266) om skatt på an- nonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryc- kesförpackningar, lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrot- ningslagen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982: 1200) om skatt på videobandspelare, lagen (1982: 1201) om skatt på viss elekt- risk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värde— papper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel, lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, lagen (1988: 1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (l990:5 82) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, 2 5 första stycket 6 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pen- sionsmedel, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990: 1087) om lagerskatt på

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

(l990:1427) om särskild premie- skatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:l482) om lotteriskatt, lagen (1991:l483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja, lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994: 1776) om skatt på energi,

2. lagen (1967:340) om prisreg- lering på jordbrukets område, lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område, lagen (1984:409) om utgift på gödselme- del, lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. , lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m., lagen (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter, lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av alumi- mum.

Föreslagen lydelse

vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild premie- skatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:l482) om lotteriskatt, lagen (1991:l483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja, lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994: 1776) om skatt på energi,

2. lagen (1967:340) om prisreg- lering på jordbrukets område, lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område, lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m., lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m., lagen (1994:1704) om lageravgih på vissa jordbruksprodukter, lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av alumi- nium.

Har i författning som anges i första stycket eller i författning som utfärdats med stöd av sådan författning lämnats bestämmelse som avviker från denna lag gäller dock den bestämmelsen.

Bilaga 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap. 1 52

Beskattningsmyndighetens be- skattningsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen samt beslut om anstånd med att lämna deklaration eller betala skatt, om uppdelning av skattebetalning, om återbetalning av skatt och om att avvisa en begäran om omprövning av beskattningsbeslut får överkla- gas hos länsrätten av den skattskyldige och, i fråga om skatter och avgifter enligt lkap. 1 5 första stycket 1, av Riks- skatteverket samt, i fråga om av- gifter enligt 1 kap. 1 5 första styc- ket 2, av det allmänna ombudet.

Beskattningsmyndighetens be- skattningsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen samt beslut om anstånd med att lämna deklaration eller betala skatt, om uppdelning av skattebetalning, om återbetalning av skatt och om att avvisa en begäran om omprövning av beskattningsbeslut får överkla- gas hos länsrätten av den skattskyldige och, i fråga om skatter och avgifter enligt lkap. 1 5 första stycket 1, av Riks- skatteverket samt, i övriga fall, av det allmänna ombudet.

Beslut om skatterevision, föreläggande av vite och avvisande av ansökan om förhandsbesked får inte överklagas. Skattemyndighetens övriga beslut enligt denna lag överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

953

Bestämmelserna i 6 kap. 10, 13, 14 samt 17-24 && taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen sägs om Riksskatteverket skall i fråga om utgifter enligt 1 kap. ] 9 första stycket 2 gälla det allmänna om- budet. I fråga om skatter och av- gifter enligt 1 kap. 1 5 första styc- ket 1 gäller dessutom 6 kap. 11, 12, 15 och 16 55 taxeringslagen i tillämpliga delar.

Bestämmelserna i 6 kap. 10, 13, 14 samt 17-24 55 taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen sägs om Riksskatteverket skall i tillämpliga fall gälla det allmänna ombudet. I fråga om skatter och avgifter enligt lkap. 1 5 första stycket 1 gäller dessutom 6 kap. 11, 12, 15 och 16 55 taxeringslagen i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Med nuvarande lydelse avses den lydelse som föreslagits i prop. 1994/95: 146. 2 Senaste lydelse 1993:462. 3 Senaste lydelse 1993:462.

Lagrådet Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1995-03-14

Närvarande: f.d. justitierådet Ulf Gad, justitierådet Johan Munck, regeringsrådet Leif Lindstam.

Enligt en lagrådsremiss den 2 mars 1995 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi m.fl.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessom Susanne Åkerfeldt och kammarrättsassessom Rolf Bohlin.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi 4 kap. 4 5

En säkerhet av här avsett slag kan tänkas ha betydelse för det fall upp- lagshavaren undantagsvis skulle bli skyldig att betala skatten i ett annat EG-land än Sverige, vilket torde bli fallet om exempelvis varorna skulle tillgripas genom brott i ett sådant land innan de når en där verksam mottagare. Enligt de tillämpliga direktivreglerna gäller också att säker- heten skall vara giltig i hela gemenskapen. Som första stycket har av- fattats täcks emellertid inte det fallet att skatten tas ut i annat EG-land; när det i stycket sägs att upplagshavaren skall ställa säkerhet för "skatten", kan detta inte syfta på annat än den skatt som tas ut i Sverige.

Under åberopande av det anförda hemställer lagrådet att i första stycket "skatten" byts ut mot "den skatt som kan påföras honom i Sverige eller annat EG-land'.

5kap.20ch355

Bestämmelserna i 5 kap. avser att reglera tidpunkten för skattskyldig- hetens inträde. De föreslagna tilläggen till förevarande paragrafer har ett annat syfte, nämligen att slå fast att skattskyldighet i vissa fall över huvud taget inte uppkommer. De nya bestämmelserna hör därför systema— tiskt sett hemma i 4 kap., som behandlar frågan om skattskyldighet.

Lagrådet förordar att det föreslagna tillägget till 5 kap. 2 5, med ute- slutande av orden "för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 5 första stycket 4" i stället får bilda ett nytt tredje stycke i 4 kap. l 5 samt att det föreslagna tillägget till 5 kap. 3 & utgår. Denna lösning medför också en redaktionell förenkling.

Bilaga 2

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobalsskatt

Godtas vad lagrådet föreslagit i anslutning till 5 kap. 2 och 3 55 för- slaget till lag om ändring i lagen om skatt på energi, bör den bestämmel- se som föreslås införd genom den nya 21 a 5 i stället tas upp som ett andra stycke i 9 &.

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt Godtas vad Lagrådet föreslagit i anslutning till 5 kap. 2 och 3 55 för- slaget till lag om ändring i lagen om skatt på energi, bör den bestämmel-

se som föreslås införd genom den nya 20 a 5 i stället tas upp som ett andra stycke i 8 5.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Finansdepartementet Prov- 1994/95:213

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 mars 1995

Närvarande: statsrådet Sahlin, ordförande, och statsråden Peterson, Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Schori, Blomberg, Heckscher, Hedborg, Andersson, Nygren, Ulvskog, Sund— ström, Lindh och Johansson.

Föredragande: statsrådet Persson

Regeringen beslutar proposition 1994/95:213 Ändringar av vissa för- åuanderegler m.m. för punktskatter

Rättsdatablad - Prop. 1994/95:213

Författningsrubrik Bestämmelser som Celexnummer för inför, ändrar, upp- bakomliggande häver eller upp- EG-regler repar ett normgiv- ningsbemyndigande

Lag om ändring i lagen om skatt på energi 6 kap 3 & 3941.0074

Lag om ändring i lagen om tobaksskatt 23 5 39410074

Lag om ändring i lagen om alkoholskatt 22 5 39410074