lagen.nu

Upphovsrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Upphovsrätt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (62)

AD 2002 nr 87: Fråga huruvida musiker inom Försvarsmakten till arbetsgivaren har överlåtit sina s.k. närstående rättigheter enligt 45 § upphovsrättslagen avseende videoinspelning av ett framträdande där musikerna...
MD 2006:30: Det har inte befunnits oskäligt att i ett avtal mellan ett TV-bolag och upphovsmän uppställa villkoret att upphovsmän i samband med beställningsuppdrag skall överlåta sina förlagsrättigheter till TV-...
NJA 1981 s. 313: Fotograf har framställt en fotografisk bild av ett antal personer grupperade på en teaterscen framför den scenografi (dekor) som av scenograf skapats för ett visst teaterstycke. Den fotografiska...
NJA 1982 s. 633: Yrkande om vitesföreläggande jämlikt 15 kap 3 § 2 st RB att underlåta åtgärder, som skulle innebära upphovsrättsintrång enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,...
NJA 1984 s. 304: Sveriges Radio Aktiebolag har efter beställning av enskild person utan upphovsmännens samtycke framställt kopia av inspelningar av två musikaliska verk och tillställt beställaren kopiorna. De...
NJA 1984 s. 34: Fråga om bestämmande av skadestånd vid uppsåtligt intrång i upphovsrätt till musikaliska verk med därtill hörande texter, bestående i utbjudande och försäljning av olovligen framställda...
NJA 1985 s. 807: Fråga om ersättning för ideell skada på grund av olovligt utnyttjande av tidningsartikel för viss marknadsföringsåtgärd. 54 § 2 st upphovsrättslagen.
NJA 1985 s. 813: En sammanställning av uppgifter om krukväxter har ansetts som ett arbete vilket åtnjuter skydd enligt 49 § upphovsrättslagen. Tillika fråga om ersättning enligt 54 § 2 st samma lag.
NJA 1985 s. 893: Intrång i författares upphovsrätt har skett genom kulturpolitisk artikel i daglig tidning. Fråga om begränsning av ansvaret för detta intrång till f ö för motstående yttrandefrihetsintresse.
NJA 1985 s. 909: Fråga om ansvaret för daglig tidnings intrång i upphovsrätt till litterärt verk.
NJA 1986 s. 226: Regeln i 54 § 1 st upphovsrättslagen om vederlag har inte ansetts vara tillämplig när intrång skett i rätt till titel enligt 50 § samma lag.
NJA 1986 s. 398: Fråga, i mål om skadestånd på grund av intrång i upphovsrätt, om skyldighet för svaranden att för utredning om skadans storlek lämna ut vissa försäljningsuppgifter avseende datum, volym och pris....
NJA 1986 s. 702: Vid försäljning i en butik av TV- och radioapparater m m demonstrerades apparaternas ljudåtergivning för kunderna genom att musik spelades under korta stunder, 30 sekunder - en minut. Förfarandet har...
NJA 1988 s. 715: Landsting har på sjukhus inom den slutna vården låtit framföra radiomusik dels till patienter dels i personalutrymmen till anställda. Framförandena har ansetts falla under 2 § 3 st första meningen...
NJA 1990 s. 499: A lät på en landskapskarta illustrera turistattraktioner med teckningar. Fråga om vissa av teckningarna, som var förhållandevis enkla, hade sådan självständighet och originalitet att de hade...
NJA 1993 s. 263: Fråga om ägaren av en byggnad har rätt att utan arkitektens tillstånd utnyttja kopior av originalritningarna för att framställa nya ritningar i samband med ändring av byggnaden. Tillika fråga om...
NJA 1993 s. 390: En tidningsartikel, till vilken en hos ett tidningsföretag anställd medarbetare var upphovsman, har publicerats av ett annat tidningsföretag utan att det företaget fått artikeln överlåten till sig....
NJA 1994 s. 74: Fråga om ett mönster avsett för dekorativa textilier, "Smultron", varit skyddat enligt upphovsrättslagen samt om intrång enligt samma lag skett genom ett senare framtaget jordgubbsmönster.
NJA 1995 s. 164: Fråga om en stickad tunika varit skyddad enligt upphovsrättslagen och om den som saluhållit tunikan visat oaktsamhet.
NJA 1995 s. 256: Den s k nummerbanken utgör en på visst sätt systematiserad förteckning över i elbranschen förekommande artiklar och har som väsentlig och karakteristisk del sjusiffriga artikelnummer. Banken har...
NJA 1995 s. 631: Fråga om yrkande om interimistiskt vitesförbud enligt 53 a § upphovsrättslagen kan avslås därför att förbudet skulle få oproportionerliga skadeverkningar. Även spörsmål om sannolika skäl visats...
NJA 1996 s. 354: Sveriges Television AB har ansetts skyldigt att utge skadestånd till en tonsättare för att en av honom tonsatt dikt framförts i television utan att han angetts som upphovsman till musiken. 3 § 1 st...
NJA 1996 s. 712: En dagstidning har publicerat ett referat av en i en annan dagstidning införd intervjuartikel och därvid citerat den intervjuades uttalanden. Upphovsrättsintrång har ansetts föreligga.
NJA 1996 s. 74: Systemoperatör för en BBS (Bulletin Board System), eller elektronisk anslagstavla, har dömts för upphovsrättsintrång avseende datorprogram. HovR:n har förverkat en dator och en däri inmonterad...
NJA 1996 s. 79: Till en BBS (Bulletin Board System), eller s k elektronisk anslagstavla, har från datorer anslutna till BBS:en överförts kopior av upphovsrättsligt skyddade datorprogram utan upphovsmannens eller...
NJA 1998 s. 563: Ritningar över byggnadsmoduler har ansetts med hänsyn till individuella särdrag vara upphovsrättsligt skyddade. 1 § 2 st lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
NJA 1998 s. 838: Efter andra världskrigets slut fattades i Tyskland beslut om konfiskering av Adolf Hitlers kvarlåtenskap, bl a upphovsrätten till hans bok Mein Kampf, vilken sedermera överläts till Fristaten Bayern....
NJA 2000 s. 292: Fråga om anordnande av länkar till musikfiler på Internet utgör brott mot upphovsrättslagen.
NJA 2000 s. 435: I mål om vitesförbud enligt (I) lagen om skydd för företagshemligheter, (II) upphovsrättslagen har käranden återkallat sin talan. Svaranden har ansetts inte ha rätt att få målet prövat enligt 13 kap....
NJA 2000 s. 445: Kan fler än en organisation vara behöriga att kräva in droit de suite- ersättning enligt 26 j § upphovsrättslagen?
NJA 2000 s. 580: Straffmätning för grov misshandel av barn.
NJA 2000 s. 580: Åtal för brott mot upphovsrättslagen (1960:729) avseende handel med videospel har ogillats, dels därför att videospelen har ansetts inte vara filmverk, dels därför att befattningen med videospelen...
NJA 2002 s. 178: Fråga om en melodi, som utgjort ett upprepat och avgränsat inslag i en komposition på populärmusikens område, varit skyddad enligt upphovsrättslagen samt om intrång skett genom en senare tillkommen...
NJA 2002 s. 398: I mål om upphovsrättsintrång enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk har beslutats att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.
NJA 2003 s. 465: Fråga om skäligheten av en tariff för ersättning enligt 47 § 2 st. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
NJA 2004 s. 149: Fråga om en ritning som innehöll två bilder av en golvskiva åtnjöt upphovsrättsligt skydd. 1 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
NJA 2005 s. 905: Repliker ur flera litterära verk har sammanställts med filmrepliker till ett radioprogram i syfte att framkalla en komisk effekt. Fråga om sammanställningen är ett självständigt verk och om de...
NJA 2008 s. 309: Vid TV-utsändning av spelfilm har utan regissörens samtycke avbrott gjorts för reklam. Förfarandet har ansetts utgöra en kränkning av upphovsmannens egenart. 3 § andra stycket lagen (1960:729) om...
NJA 2009 s. 159: Fråga om den s.k. Mini Maglite-ficklampan är skyddad enligt upphovsrättslagen som ett alster av brukskonst.
NJA 2010 s. 559: Om inte annat klargjorts av upphovsrättsinnehavaren får det, vid ett avtal om upplåtelse av rätt att använda ett verk på förpackningen till en vara avsedd för vidareförsäljning till konsumenter, i...
NJA 2015 s. 1097: För att en tv-utsändning av ett idrottsevenemang ska anses ha verkshöjd krävs att innehållet i sändningen i sådan mån går utöver vad som är givet utifrån de förutsättningar som följer av själva...
NJA 2015 s. 512: Utdömande av vite vid upphovsrättsligt intrång. En vitesadressat har tillräknats handlande av en tredje man.
NJA 2016 s. 212: Bestämmelsen i 24 § första stycket 1 upphovsrättslagen, där inskränkningen i upphovsmannens ensamrätt är begränsad till avbildningar, ger inte en innehavare av en databas med fotografier av...
NJA 2017 s. 75: En konstnär använde ett fotografiskt verk som förebild när han gjorde en oljemålning. Det fotografiska verket omvandlades i sådan utsträckning att konstnären åstadkom ett nytt och självständigt...
RH 1994:128: Sedan videofilmkassetter inköpts i och importerats från England och därefter salubjudits här i landet, har de tagits i beslag på grund av misstanke om upphovsrättsintrång. Frågor om EES-avtalets...
RH 1995:128: Brott mot upphovsrättslagen avseende alster av brukskonst (jackor). Fråga om verkshöjd, om det upphovsrättsliga skyddets omfång samt om intrång i upphovsrätten skett uppsåtligen eller av grov...
RH 1995:59: Bonniers Månadstidningar AB har i en tidning publicerat en bild av en byrå, vars framsida dekorerats med en beskuren affisch, som återger ett konstverk av konstnären Henri Matisse. Bonniers har...
RH 1996:158: Påföljden för brott mot upphovsrättslagen -- försäljning av piratkopior av videofilmer -- har bestämts till fängelse.
RH 1996:32: Mångfaldigande av s.k. pressklippstidning och spridning av denna i ca 30 exemplar till olika förvaltningar inom en kommun ansågs inte ha skett för enskilt bruk. Den ansvarige har dömts för brott mot...
RH 1997:13: Fråga om alster av brukskonst (jackor) varit skyddade enligt upphovsrättslagen samt om intrång enligt denna lag skett genom senare framtagna jackor.
RH 1998:89: Grossist i mattbranschen som sålt olovlig efterbildning av upphovsrättsligt skyddat alster av brukskonst (röllakansmattor) har ansetts varit oaktsam och därför skyldig att betala skadestånd.
RH 2002:69: Fråga om påföljd och skadestånd vid brott mot upphovsrättslagen genom s.k. piratkopiering av mycket stor omfattning av bl.a. dataspel och -program. Även fråga om förbudet mot reformatio in pejus.
RH 2006:80: En person har arbetat som s.k. cracker inom ett internationellt nätverk med syfte att via Internet hämta hem upphovsrättsligt skyddade datorprogram och kringgå tillverkarnas säkerhetssystem. När...
RH 2007:54: En person väckte vid en tingsrätt talan mot ett bolag p.g.a. intrång i hans upphovsrätt till en bild. Bolaget invände att tingsrätten inte var behörigt forum och yrkade att talan skulle avvisas....
RH 2008:4: Svensk domstol har ansetts behörig att med stöd av artikel 5.3 Luganokonventionen pröva den omedelbara skada som kan ha uppstått i Sverige genom att ett norskt rättsubjekt publicerat ett...
RH 2009:18: Ett fotografi har ansetts åtnjuta upphovsrättsligt skydd enligt 1 § upphovsrättslagen (1960:729). Fråga om en tidning haft rätt att återge fotografiet sedan det förekommit i ett...
RH 2009:7: En tidningsartikel m.m. av en journalistpraktikant har använts utöver vad som ansetts vara förutsatt enligt avtalet om praktikplatsen. Praktikantens rättigheter till materialet har, med tillämpning...
RH 2012:26: Påföljden för fildelning som varit av begränsad omfattning och skett utan kommersiellt syfte har bestämts till ett förhållandevis högt bötesstraff. Gärningen har bestått i att en person olovligen har...
RH 2012:27: Påföljden för fildelning som varit av begränsad omfattning och skett utan kommersiellt syfte har bestämts till ett förhållandevis högt bötesstraff. Gärningen har bestått i att en person olovligen har...
RH 2012:44: Fråga om beviskrav vid ansökan om intrångsundersökning enligt 56 a § upphovsrättslagen. Hovrätten har funnit att det är tillräckligt att det skäligen kan antas att ett upphovsrättsligt skydd finns...
RH 2013:27: Fråga om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång genom tillhandahållande av en fildelningstjänst (The Pirate Bay) inom ett datornätverk och om de medverkandes skyldighet att för...
RH 2017:25: Informationsföreläggande enligt 53 c § upphovsrättslagen. Hovrätten har vid en sammantagen bedömning funnit att fyra månader är en skälig tidsfrist för utlämnande av information avseende ett större...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation