Documents published by Allmänna reklamationsnämnden

ARN 1992-4779

1992-11-24

Skor, inköpta drygt två månader tidigare och lagade en gång, har ostridigt varit behäftade med fel. Då säljaren har underlåtit att närmare motivera sin inställning har det ansetts klart mera sannolikt att det var ett fel som säljaren hade att svara för än att köparen orsakat felet.

ARN 1992-4445

1992-12-22

Upplysningar i en resekatalog om badmöjligheterna på resmålet har ansetts vilseledande och resenärerna har befunnits berättigade till ett betydande prisavdrag.

ARN 1992-4246

1992-12-21

Fråga dels om när ett bindande reseavtal föreligger, dels om resenären insett eller bort inse att resans pris av misstag hade angetts till ett för lågt belopp (s.k. förklaringsmisstag).

ARN 1992-3657

1992-11-12

Då det på grund av lastbilsstrejk rått kaos på vägarna i Frankrike och då svenska Ambassaden därför avrått svenska resenärer från att bila i landet, har resenärer, som avbrutit en bilpaketresa till följd härav, ansetts ha rätt till återbetalning av priset för den outnyttjade delen av resan. Avgörande 1992-11- 12; 92-3657.

ARN 1992-3537

1992-11-10

Skada har uppstått vid vattentvätt av gammal brudklänning. Uttrycket "egen risk" har inte godtagits som reservation.

ARN 1992-2559

1992-11-30

Trots att en rörelse hade överlåtits till ny ägare, har ett presentkort som utfärdats av den tidigare ägaren ansetts giltigt gentemot den nye ägaren, då denne inte kunnat visa att dylika förpliktelser inte ingick i överlåtelsen.

ARN 1992-2326

1992-11-12

Biljettutställande flygbolag har ansetts ansvarigt för skada till följd av att för kort anslutningstid använts. Avgörande 1992-11- 12; 92-2326

ARN 1992-2048

1992-10-16

Fråga om ansvaret för en skada i en hyrbil som uppkommit när ett barn kräktes i bilen.

ARN 1992-1838

1992-11-10

En skinnjacka tappade färg efter viss tid. Säljaren har bevisbördan för sitt påstående att köparen hade informerats om att detta kunde ske.

ARN 1992-1536

1992-09-21

Fråga om ansvaret för felaktig uppgift på flygbiljett. Fråga också om skadeståndsbeloppets storlek.

ARN 1992-1494

1992-12-21

Tvättråd som är fastsydda i plagg har ansetts gälla framför muntliga eller borttagbara tvättråd.

ARN 1992-1310

1992-11-12

Förmedlare av resa ansvarig för skada till följd av felaktig uppgift om resan som lämnats av förmedlaren inför reseavtalets ingående.

ARN 1992-1182

1992-06-17

Tvätteri, som vid inlämningen iakttog små hål i plagget, borde ha samrått med kunden. Då så inte skett, har tvätteriet ansetts böra återbetala tvättkostnaden.

ARN 1992-0944

1992-11-11

För att det sk kallade kundskyddet i Motorbranschens Riksförbunds (MRF) garanti gällande begagnade bilar skall träda i kraft förutsättes att Allmänna reklamationsnämnden i ett avgörande har rekommenderat säljaren att utge ersättning.

ARN 1992-0932

1992-08-18

Fråga om prisavdrag när en stormvåg orsakat stora skador på ett hotellområde (1991 års allmänna resevillkor). Avgörande 1992-08- 18; 92-0932.

ARN 1992-0930

1992-12-16

När en säljare har underlåtit att upplysa en köpare att en vara, som rekommenderades, inte var ägnnad för det ändamål som köparen hade angett för köpet, har varan ansetts felaktig och köparen berättigad att häva köpet (16 § andra och tredje stycket konsumentköplagen).

ARN 1992-0226

1992-10-14

Fråga om betydelsen av att det i en informationsfolder om en gruppförsäkring hade angetts att en förutsättning för ersättning var att olycksfallet medfört "läkarbesök", då det i försäkringsvillkoren föreskrevs "läkarbehandling".

ARN 1992-0112

1992-09-08

Ref i grupptaleärende, änr 92-0112

ARN 1991-6889

1992-06-10

Enligt garantivillkoren för en begagnad bil skulle service ske hos auktoriserad verkstad. Trots att service på bilen utförts av annan verkstad, har bilköparen ansetts berättigad till ersättning för tre av fyra fel på bilen dels därför att det var klarlagt att det för uppkomsten av två fel saknade betydelse var service utförts och dels därför att ett fel ansågs ursprungligt.

ARN 1991-6812

1992-06-04

Soffa i skai uppvisade efter ett och ett halvt år små hål utmed sömmarna. Eftersom det, trots säljarens påstående därom, inte fanns något som tydde på att soffan hade utsatts för felaktig eller ovarsam användning, har köparen ansetts berättigad att häva köpet.

ARN 1991-6687

1992-04-28

Researrangör har befunnits ha känt till att en utflykt, som en resenär beställde i samband med resan, inte kunde genomföras på det sätt som angivits i marknadsföringen men har likväl inte upplyst resenären om ändringen. Detta har inneburit att resenären haft ett väsentligt sämre utbyte av resan än vad hon kunnat räkna med och ett betydande prisavdrag har ansetts befogat. Avgörande: 1992-04-28; 91-6687

ARN 1991-6642

1992-06-05

Då service på en bil inte utförts i den omfattning och med de intervaller som tillverkaren föreskrivit, har det ansetts att skyldighet inte föreligger för denne att i enlighet med det obligatoriska åtagandet kostnadsfritt avhjälpa fel på katalysatorn. Avgörande: 1992-06-05 91-6642

ARN 1991-6544

1992-04-28

Förfaringssättet att vid godtagen reklamation tillställa kunden ett tillgodokvitto har inte ansetts vara i överensstämmelse med konsumentköplagens bestämmelser. Då kunden emellertid senare erbjudits annan vara av samma modell och kvalitet, vilket kunden borde ha godtagit, har kunden inte längre ansetts ha rätt till annan påföljd på grund av felet.

ARN 1991-6505

1992-05-08

Tröja, som varit försedd med två olika skötselråd, har filtat sig något redan efter en tvätt i den lägre temperaturen. Den har därför ansetts felaktig med påföljd att köparen bör få en ny tröja.

ARN 1991-6439

1992-10-13

En vara har ansetts felaktig då etiketten med beskrivning av materialsammansättningen har placerats så att den blivit praktiskt taget oläsbar.

ARN 1991-6424

1992-11-18

Då en bank inte förmått visa på annat sätt än genom ett utdrag från en s.k. eljournal att ett belopp har betalats ut från en bankomat och konsumentens uppgift om att hon inte fått några pengar i och för sig har ansetts trovärdig har banken ansetts böra frånfalla sitt krav.

ARN 1991-6421

1992-10-27

En näringsidkare måste kunna styrka sitt påstående att det inte bestämts någon ram för priset beträffande en utförd tjänst; eljest läggs konsumentens påstående i prisfrågan till grund för bedömningen.

ARN 1991-6352

1992-05-12

År 1939 köptes en gravplats i Linköping. Graven skulle rymma åtta kistor och var inlöst för all framtid. År 1939 och 1958 kistbegravdes T:s farfar och farmor. År 1975 skedde en urnbegravning med fristående sten. År 1986 skedde nästa urnbegravning med sten och i maj 1991 nästa urna och en sten.

ARN 1991-6248

1992-10-28

Fråga om dels köprättsligt ansvar, dels produktansvar när färgen på ett hus, som hade målats med utomhusakrylat, har lossnat efter ett antal år och virket har ruttnat. Avgörande 1992-10-28; 91- 6248

ARN 1991-6212

1992-04-28

Ett reseavtal har omfattat dels ett researrangemang, dels ett cykelköp. Resenären har ansetts berättigad till prisavdrag och skadestånd enligt konsumentköplagen för fel på cykeln samt till prisavdrag jämväl för fel och brister i researrangemanget.

ARN 1991-6099

1992-02-19

Ref i grupptaleärende, änr 91-6099

ARN 1991-5893

1992-03-10

Limfläckar på en jacka, vilka köparen upptäckte några dagar efter köpet har befunnits härröra från tillverkningen. Säljföretaget har därför ansetts böra svara för felet och godta att köpet hävs. Avgörande: 1992-03-10 91-5893

ARN 1991-5848

1992-03-31

Tvätt av gardiner. Tvätteriet har ansetts ansvarigt för att gardinerna har gått sönder, eftersom tvätteriet inte har reserverat sig för tvättresultatet enligt allmänna leveransbestämmelser i branschen; reservation med tryckt text på inlämningskvittot godtogs ej som friskrivning. Avgörande: 1992-03-31 91-5848

ARN 1991-5754

1992-04-08

Fråga om condictio indebiti. En bankkund, som fick 1.300 kr för mycket vid inlösen av obligationsvinster, har inte befunnits ha varit i god tro när hon tog emot pengarna och sedan förbrukade dem. Hon har därför ansetts skyldig att återbetala beloppet.

ARN 1991-5644

1992-02-21

Resebyrå, som anordnat en specialkomponerad paketresa, har ansetts bära ett ansvar för att de i paketet ingående flyg- och hotellarrangemangen passar i hop. Eftersom även resenären har ett visst ansvar för beställningen, har emellertid befunnits skäligt att uppkomna merkostnader delas mellan parterna. Avgörande 1992- 02-21;91-5644

ARN 1991-5475

1992-05-25

Fråga om ersättningens storlek vid avbeställning av symaskin, som köpts på en mässa (41 § konsumentköplagen). Avgörande: 1992-05-25 (91-5475)

ARN 1991-5452

1992-05-08

En mockajacka förlorade färg vid tvättningen. Tvätteriet har ansetts böra svara för skadan, eftersom skinnet enligt vad som framkommit inte hade återfettats tillräckligt. Avgörande: 1992-05-08 91-5452

ARN 1991-5423

1992-08-26

Bestämmelsen i 10 § konsumentkreditlagen har ansetts tillämplig när betalning för en i utlandet köpt kostym, som visat sig vara behäftad med fel, skett med ett i Sverige utfärdat kontokort. Avgörande 1992-08-26, 91-5423.

ARN 1991-5209

1992-05-25

Reparation av en spisfläkt har kostat mer än en ny spisfläkt. Eftersom reparatören borde ha avrått konsumenten att utföra reparationen, har nämnden funnit att ersättningskravet bör sättas ned (6 § konsumenttjänstlagen). Avgörande: 1992-05-25 (91-5209)

ARN 1991-5176

1992-05-25

Fråga om ansvaret för magasinerade möbler (9 § och 31 § konsumenttjänstlagen).

ARN 2017-06153

2017-10-02

I en bredbandsleverantörs allmänna villkor fanns en ansvarsbegränsning som innebar att leverantören inte ansvarade för skada om företaget inte hade agerat vårdslöst. En sådan ansvarsbegränsning ansågs inte oskälig gentemot konsumenten (36 § avtalslagen).

ARN 2017-01735

2017-06-01

Flygpassagerare hade packat ner smycken till ett värde av 71 000 kr i incheckat bagage. Smyckena försvann under den tid som bagaget var i flygbolagets vård. Flygbolaget befriades från ersättningsskyldighet för de försvunna föremålen eftersom skadan hade orsakats av passagerarens vårdslöshet. (Montrealkonventionen art. 17.2 och art. 20.)

ARN 2017-00894

2017-05-29

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av försenad flygning. Förseningen berodde på en extraordinär omständighet. Fråga om flygbolaget haft tillräckligt stora tidsmarginaler för att hantera eventuellt uppkomna sidoeffekter och på så sätt kunde anses ha vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika omständigheten och dess konsekvenser. (EU-domstolens dom i mål C-294/10.)

ARN 2017-00552

2017-06-14

Eftersom säljaren inte förmått avhjälpa ett köprättsligt fel på ett varaktigt sätt hade köparen rätt att häva köpet av en bil. Även fråga om beräkning av nyttoavdrag och köparens rätt till ränta.

ARN 2017-00493

2017-05-18

För att försäkringstagaren ska ha rätt till ersättning ur livförsäkring för häst krävs enligt villkoren att hästen enligt veterinärmedicinsk expertis varaktigt har förlorat sin användbarhet. Försäkringsbolaget har enligt villkoren rätt att anvisa veterinär. Förbehållet om bolagets rätt att anvisa veterinär innebär dock inte att rätten till ersättning bortfaller om försäkringstagaren låter hästen undersökas av en icke anvisad veterinär.

ARN 2016-13646

2017-10-09

Assistans enligt artikel 8 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. Fråga om ersättningsresa med buss kan anses utgöra ?likvärdigt transportmedel?.

ARN 2016-13303

2017-10-09

Fråga om ersättning enligt artikel 19 i Montrealkonventionen för förstörd semester (NJA 2016 s. 900).

ARN 2016-13151

2017-06-12

Konsument uteblev från bokad tid för naprapattjänst. Näringsidkaren hade inte förbehållit sig en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning. Eftersom näringsidkaren inte hade utfört någon del av tjänsten och inte påstått att näringsidkaren hade inrättat sig efter avtalet genom att ha avvisat andra kunder, hade näringsidkaren inte någon rätt till betalning. (Analog tillämpning av 42 och 48 §§ konsumenttjänstlagen.)

ARN 2016-13013

2017-10-09

Kompensation enligt artiklarna 5 och 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. När parterna är oense om ifall det har lämnats ett erbjudande om en ombokning som omfattas av bestämmelserna i artikel 5.1 c) eller inte, är det flygbolaget som har bevisbördan för att ett sådant erbjudande har lämnats.

ARN 2016-11869

2017-05-18

Försäkringstagare har vid tecknandet av ny sjuk- och olycksfallsförsäkring lämnat oriktiga uppgifter. Fråga om omständigheterna vid tecknandet av försäkringen var sådana att det skulle vara oskäligt att försäkringsgivaren är fri från ansvar för inträffat försäkringsfall (12 kap. 2 § försäkringsavtalslagen).

ARN 2016-11629

2017-05-29

Ett krav på att avbokning av flygresa endast fick ske via ett särskilt formulär på resebyråns hemsida ansågs utgöra ett oskäligt avtalsvillkor (36 § avtalslagen). Också fråga om oklart avtalsvillkor som skulle tolkas till konsumentens förmån (10 § avtalsvillkorslagen).

ARN 2016-10780

2017-02-02

Att parterna i samband med avtal om köp av bil har kommit överens om handpenning medför inte att de har kommit överens om en på förhand bestämd ersättning enligt 41 § andra stycket konsumentköplagen. När konsumenten avbeställer köpet kan säljaren ha rätt till ersättning enligt 41 § första stycket; säljaren har då bevisbördan för att hen haft de kostnader och andra förluster som hen begär ersättning för.

ARN 2016-10695

2017-02-20

Resenär har i förhållande till arrangören av en paketresa (flyg + kryssning) rätt till prisavdrag och skadestånd på grund av försenat bagage.

ARN 2016-09642

2017-02-21

En resenär som för att reklamera under vistelsen på destinationen flera gånger försökt nå researrangören per telefon utan att få svar och som reklamerat felen så snart hon kommit hem från resan anses ha reklamerat inom skälig tid enligt 19 § paketreselagen.

ARN 2016-09392

2017-06-14

En konsument har beställt en vara från näringsidkarens hemsida och fått en beställningsbekräftelse. Näringsidkaren har därefter annullerat beställningen. Fråga om bindande avtal har uppstått mellan parterna.

ARN 2016-09309

2017-05-18

Näringsidkaren har inte bevisat att konsumenten fått en påminnelse om automatisk förlängning av ett avtal. Konsumenten har därför haft rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet. (Lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning.)

ARN 2016-07797

2017-10-09

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av försenad flygning. Det är flygpassageraren som har bevisbördan för förseningens längd. Det är dock tillräckligt att passageraren gör sannolikt att förseningen uppgår till den längd som påstås för att beviskravet ska anses uppfyllt.

ARN 2016-07656

2016-11-01

Flygpassagerare har inte rätt till kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen 261/2004 om flygpassagerares rättigheter när flygningen ställs in till följd av en pilotstrejk som legat utanför flygbolagets kontroll (extraordinär omständighet enligt artikel 5.3).

ARN 2016-07308

2016-11-01

Flygpassagerare har rätt till kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen 261/2004 om flygpassagerares rättigheter när flygningen ställs in till följd av att flygbolagets personal inte infinner sig i tid (ej extraordinär omständighet) och avgången därför flyttas fram till en tidpunkt som infaller efter att en pilotstrejk har inletts (extraordinär omständighet).

ARN 2016-07232

2017-01-25

Avtalsvillkor om automatisk förlängning av avtal (köp av kosttillskott) var oskäligt enligt 36 § avtalslagen.

ARN 2016-07141

2016-11-10

Ärende om kontrollavgift vid olovlig parkering. Det finns inte något avtalsförhållande mellan en konsument och ett företag som uppträder som ombud för ett parkeringsbolag genom att utfärda krav, behandla invändningar och ta emot kontrollavgifter. Nämnden är därför inte behörig att pröva ärendet.

ARN 2016-06018

2016-12-12

Näringsidkaren har ingen skyldighet att återställa föremålet för tjänsten till ursprungligt skick när konsumenten har utnyttjat sin ångerrätt enligt distansavtalslagen efter att tjänsten fullgjorts.

ARN 2016-05642

2016-11-10

Avtal om köp har träffats genom parternas e-postkorrespondens; att det skriftliga köpekontraktet inte har undertecknats saknar betydelse. Köparna har därför haft rätt till ersättning för skada på grund av säljarens avtalsbrott.

ARN 2016-05573

2017-01-25

Avtalsvillkor om automatisk förlängning av avtal (nätdejtingtjänst) var oskäligt enligt 36 § avtalslagen.

ARN 2016-05241

2016-11-10

Nämnden är behörig att pröva ärende om skönhetskirurgi. Eftersom en skönhetskirurgisk verksamhet inte utgör hälso- och sjukvård gäller inte patientsäkerhetslagens bestämmelser om tystnadsplikt.

ARN 2016-04537

2016-11-03

Eftersom säljaren inte hade lämnat någon information om ett par fotbollsskors användningsområde, vilket är något som konsumenten ska kunnat räkna med att bli upplyst om, har köparen rätt att häva köpet efter att skorna skadats.

ARN 2016-04453

2016-09-23

Köparen begärde omleverans av en soffa, när fel förelåg i ett sofföverdrag. Eftersom omleverans som påföljd skulle medföra en oskälig kostnad för säljaren, var denne istället berättigad och skyldig att avhjälpa felet.

ARN 2016-01490

2016-05-17

Eftersom bilen har avbeställts innan säljaren accepterat köparens anbud har säljaren inte haft rätt att kräva köparen på en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning. 37 och 41 § § konsumentköplagen.

ARN 2016-00207

2016-10-26

En konsument som klagade på fel i tjänst (badrumsrenovering) åtta år efter utfört arbete anses ha reklamerat i rätt tid. Kostnaden för avhjälpande av felet skulle dock vara oskäligt stor i förhållande till felets betydelse för konsumenten, eftersom hon under så lång tid har använt badrummet utan att märka felet.

ARN 2016-00165

2016-06-17

Enligt villkor i avtal om onlinespel förlorar kunden spelet om den deltagare som kunden har spelat på av någon anledning inte startar i ett sportevent. Detta villkor har inte ansetts tillämpligt då en idrottsutövare över huvud taget inte var anmäld till aktuellt lopp och därför inte kunde betraktas som deltagare.

ARN 2015-12185

2016-06-22

Hur länge får en passagerare vänta med att kräva kompensation enligt EU-förordningen nr 261/2004?

ARN 2015-11743

2016-11-15

Ett avtal om finansiering av ett utvecklingsprojekt genom s.k. crowdfunding, varigenom en privatperson har betalat för utvecklingen av hörlurar med löfte om att få ett par hörlurar när de hade färdigställts, har ansetts utgöra ett konsumentköp. Hörlurarna har inte avvikit från parternas avtal. Konsumenten har dock haft rätt att ångra köpet med stöd av distansavtalslagen.

ARN 2015-10845

2016-06-22

I två ärenden (I och II) har flygbolag begärt avräkning enligt artikel 12.1 i EU-förordningen nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter.

ARN 2015-07941

2016-04-12

Ett villkor om att båtar som är 15 år eller äldre får betraktas vara renoveringsobjekt har inte ansetts befria säljaren från ansvar för ursprungliga fel.

ARN 2015-07403

2016-05-12

Det är banken som ska bevisa att kontohavaren handlat grovt oaktsamt och i strid mot de allmänna villkoren när det gäller obehöriga transaktioner där lösenordet till Verified by Visa har använts. Det är rimligt att banken får bära konsekvensen av det svåra bevisläget i de fall där det inte finns någon anledning att ifrågasätta kontohavarens uppgifter.

ARN 2015-06071

2016-06-22

Spädbarn som rest gratis har inte rätt till kompensation enligt artikel 7 i EU-förordning nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter.

ARN 2015-05586

2015-12-28

Fråga om säljarens upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt enligt konsumentköplagen. Också fråga om distansavtalslagens tillämplighet på auktioner där köparen köper en option att senare köpa en vara.

ARN 2015-03046

2015-12-29

I två ärenden (I och II) har flygbolag begärt avräkning enligt artikel 12.1 i EU-förordningen nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter.

ARN 2015-02352

2015-06-01

Fråga om innebörd av öppet köp vid ombokning och ny bokning av resa.

ARN 2015-01191

2015-06-01

Fråga om företag var ansvarigt för underleverantörs bristande uppfyllelse av avtal avseende bokat hotell och om rätt till ersättning förelåg för bland annat förlust av fritid.

ARN 2015-00635

2015-06-01

Fråga om reklamation av skadat bagage vid flygresa skett i rätt tid enligt Montrealkonventionen.

ARN 2014-11278

2015-12-29

För att inte vara skadeståndsskyldigt enligt artikel 19 i Montrealkonventionen måste ett flygbolag både bevisa att rimliga åtgärder har vidtagits för att undvika följderna av den skadebringande händelsen och att den skadebringande händelsen i sig inte har gått att undvika. Också fråga om rätten till kompensation enligt artikel 7 i EU-förordning nr 261/2004 och avräkning enligt artikel 12. 1 i samma förordning.

ARN 2014-11165

2015-10-16

Fråga om företags informationsskyldighet rörande ångerrätt vid köp av tjänst.

ARN 2014-11033

2015-10-16

Fråga om ett företags informationsskyldighet rörande ångerrätt.

ARN 2014-10690

2015-04-15

Fråga om köpare av skor har rätt till skadestånd för prisskillnaden mellan ordinarie pris och det rea-pris skorna såldes för.

ARN 2014-10487

2015-07-10

Fråga om värdeminskningsavdrag vid ångerrätt av vara som skadats och om näringsidkarens informationsplikt.

ARN 2014-10437

2015-09-21

Fråga om när en transaktion genomförts och om kontohavare agerat grovt oaktsamt vid obehöriga transaktioner med användande av lösenord till Verified by Visa.

ARN 2014-10238

2015-04-24

Fråga om rätten till ersättning vid tågtransport när en övervägande del av förseningsminuterna har berott på transportören.

ARN 2014-07945

2015-05-26

Fråga om köparen av en dator vars syfte var att generera s.k. kryptovaluta var att anse som konsument eller näringsidkare.

ARN 2014-07942

2015-02-20

Fråga om arrangör av paketresa var skyldig att innan avresa informera om kända brister i researrangemanget och om rätt till prisavdrag förelåg (golfbana i dåligt skick vid golfresa).

ARN 2014-07927

2015-04-13

Fråga om skyldighet enligt nya distansavtalslagen att utge ersättning för den del av en tjänst som utförts innan konsumenten ångrade avtalet.

ARN 2014-07352

2015-03-02

Betydelsen för rätten till skadestånd av att en flygning varit försenad i förhållande till den tidtabellsenliga avgångstiden, respektive till den tidtabellsenliga ankomsttiden. Tillämpning av EG-förordning nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter och av Montrealkonventionen.

ARN 2014-07170

2015-12-29

Byte av flygplanstyp ger inte rätt till prisavdrag.

ARN 2014-07049

2015-02-03

Fråga om bevisbördans placering när konsumenten inte har kunnat avboka på annat sätt än per telefon.

ARN 2014-06843

2015-07-10

Fråga om konsument blivit kontaktad utanför affärslokal och om näringsidkarens informationsplikt vid utövande av ångerrätt.

ARN 2014-06330

2015-07-10

Fråga om vad som utgör affärslokal och om kontakt skulle anses ha skett utanför sådan affärslokal vid tillämpning av distansavtalslagen.

ARN 2014-05810

2015-04-13

Fråga om rätt till ränta vid återgång av betalning för att avtal hävts.

ARN 2014-05617

2015-07-10

Fråga om värdeminskningsavdrag vid ångerrätt av skor som använts.

ARN 2014-05369

2015-01-07

Fråga om rätt till skadestånd när resenär frånträtt ett avtal om paketresa på grund av arrangörens avtalsbrott.

ARN 2014-03499

2015-04-13

Fråga om det är förmedlaren eller utföraren av en tjänst som är ansvarig för beställarens skada då förmedlaren publicerat ett felaktigt erbjudande om tjänsten. Nämnden fann att tjänsteförmedlaren agerat som fullmäktig för utföraren och att förmedlaren inte kunnat bevisa att utföraren var bunden av kundens beställningar.

ARN 2014-03280

2015-02-23

Fråga om en konsument haft rätt att frånträda ett avtal om personlig träning och om och i vilken utsträckning konsumenten ska betala någon ersättning till näringsidkaren.

ARN 2014-02631

2015-02-23

Fråga om ångerrätt vid köp på internetauktion. Därtill fråga om säljarens upplysningsplikt och köparens rätt till hävning. Varan såld i befintligt skick.

ARN 2014-02387

2014-11-11

Fråga bl.a. om solidariskt betalningsansvar för säljare och kreditgivare för reparationskostnad av bil.

ARN 2014-01581

2014-06-02

Fråga om rätt till skadestånd när rollator skadats under resa med buss i linjetrafik. Tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011, om passagerares rättigheter vid busstransport.

ARN 2013-11534

2014-09-23

Fråga om omfattningen av en garanti lämnad vid köp av elmoped. Avgörande 2014-09-23

ARN 2013-08889

2014-10-17

Fråga om köpare av sk cupresa har varit berättigade till prisavdrag på grund av förändringar i resan.

ARN 2013-08404

2014-08-25

Fråga om fordran på ersättning enligt EU-förordning 261/2004 varit preskriberad samt fråga om rätten till ersättning gått förlorad på grund av för sen reklamation.

ARN 2013-07949

2014-09-23

Fråga bland annat om jämkning av avtalsvillkor rörande att en bil sålts som reparationsobjekt.

ARN 2013-07926

2014-01-17

Fråga om en uppfödare av katter är att anse som näringsidkare samt fråga om vem som har bevisbördan för att näringsidkare lämnat en för köpet avgörande uppgift.

ARN 2013-07615

2014-03-21

Fråga om avtal ingåtts om fortsatt prenumeration av tidning som enligt konsumenten hade erhållits som gåva.

ARN 2013-07406

2013-11-19

Fråga om köparen fullgjort sin skyldighet att kontrollera riktigheten av utfärdade biljetter samt om resebyrås ansvar för de felaktiga biljetterna.

ARN 2013-06258

2014-01-17

Fråga om ångerrätt vid avtal om successiv leverans samt fråga om återsändande av varor skett i rätt tid. Även fråga om rätt ersättning för besvär.

ARN 2013-06019

2014-01-07

Fråga om avtal som ingåtts på internet men där varan hämtats och betalats i butik är ett s k distansavtal. Även fråga om ångerrätt föreligger när förpackningen öppnats.

ARN 2013-04700

2013-10-24

Fråga om kontohavares agerande att lämna ut koder från bankdosa till kapat Facebook-konto varit särskilt klandervärt enligt 4 § lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument.

ARN 2013-04370

2014-01-17

Fråga om hundpensionats ansvar för hund som skadats av olyckshändelse vid dröjsmål med avlämnandet.

ARN 2013-03768

2014-02-21

Fråga om medresenär ägt rätt att reklamera samt om det förelåg rätt till prisavdrag vid köp av paketresa.

ARN 2013-03682

2013-09-17

Säljarens skyldighet att före köpet upplysa om bilens tillverkningstidpunkt om det kan antas att tillverkningstidpunkten ligger så långt tillbaka i tiden att det påverkar bilens marknadsvärde.

ARN 2013-03620

2013-10-30

Fråga om ångerrätt vid distansköp av ridstövlar med gjorda tilläggsval.

ARN 2013-02687

2013-07-15

Fråga om beställda soffor varit felaktiga och om ångerrätt förelegat.

ARN 2013-02668

2013-09-17

Säljarens skyldighet att före köpet upplysa om bilens tillverkningstidpunkt om det kan antas att tillverkningstidpunkten ligger så långt tillbaka i tiden att det påverkar bilens marknadsvärde.

ARN 2013-02420

2013-09-17

Säljarens skyldighet att före köpet upplysa om bilens tillverkningstidpunkt om det kan antas att tillverkningstidpunkten ligger så långt tillbaka i tiden att det påverkar bilens marknadsvärde.

ARN 2013-02350

2013-05-21

Fråga om säljarens skyldighet att upplysa om risk för ärrbildning vid laserbehandling.

ARN 2013-02010

2013-09-23

Säljarens skyldighet att före köpet upplysa om bilens tillverkningstidpunkt om det kan antas att tillverkningstidpunkten ligger så långt tillbaka i tiden att det påverkar bilens marknadsvärde.

ARN 2012-10560

2013-03-18

Ångerrätten kunde inte avtalas bort.

ARN 2012-09653

2013-02-05

Säljarens skyldighet att upplysa om begränsningar i varans användbarhet före köpet. (I-III)

ARN 2012-09213

2013-02-05

Säljarens skyldighet att upplysa om begränsningar i varans användbarhet före köpet. (I-III)

ARN 2012-08741

2013-03-11

Fråga om skyldighet att utge kompensation och skadestånd vid försenad flygning orsakad av att en tidigare flygning försenats vid flygplansbyte. Även fråga om tillerkänd kompensation ska avräknas från skadeståndet.

ARN 2012-07066

2013-01-18

Fråga om ändrade avtalsvillkor i paketresa och om ändringen varit väsentlig för resenären.

ARN 2012-06756

2012-11-28

Bortfall av rätten till hävning på grund av dröjsmål, 15 § konsumentköplagen (1990:932).

ARN 2012-05419

2012-11-28

Tidsfrister för anmärkning mot avhjälpande av fel på en vara. Avgörande 2012-11-28; Änr 2012-05419.

ARN 2012-04857

2013-01-21

Säljarens skyldighet att upplysa om begränsningar i varans användbarhet före köpet. (I-III)

ARN 2012-04073

2012-11-28

Fråga om prisavdrag när felet på varan avhjälpts för sent, 28 § konsumentköplagen (1990:932). Avgörande 2012-11-28; Änr 2012-04073.

ARN 2012-03967

2012-11-27

Ersättning för biljettkostnad vid försenat tåg, förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

ARN 2012-01334

2012-08-13

Fråga om en person kan anses ha ingått ett distansavtal om telefonabonnemang i egenskap av konsument.

ARN 2011-6872

2012-12-19

Marknadsföring eller finansiell rådgivning enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.

ARN 2011-6675

2012-04-16

När ett ersättningsarrangemang visat sig ha stora brister har researrangören erbjudit ett nytt ersättningsarrangemang. Fråga om resenärerna haft godtagbar grund för att avvisa det nya erbjudandet.

ARN 2011-6648

2012-12-19

Fråga om finansiell rådgivning varit vårdslös samt om reklamation skett inom skälig tid och om skadeståndsskyldighet uppstått. I-III

ARN 2011-6557

2012-04-16

Storleken på prisavdraget när en researrangör väsentligt brustit i sina prestationer såväl före avresan som efter avresan. Också fråga om ersättningsarrangemang varit likvärdigt med avtalad resa samt om förstörd semester kan beaktas vid bestämmande av prisavdrag.

ARN 2011-6294

2012-12-19

Fråga om finansiell rådgivning varit vårdslös samt om reklamation skett inom skälig tid och om skadeståndsskyldighet uppstått. I-III

ARN 2011-6282

2012-12-19

Fråga om finansiell rådgivning varit vårdslös samt om reklamation skett inom skälig tid och om skadeståndsskyldighet uppstått. I-III

ARN 2011-6203

2012-11-01

Bestämmelserna om ångerrätt har ansetts tillämpliga på distansavtal om upplevelsetjänst (köra sportbil), 2 kap. 3 § första stycket 1-4 distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Avgörande 2012-11-01; Änr 2011-6203.

ARN 2011-5317

2012-11-01

Bestämmelserna om ångerrätt har inte ansetts tillämpliga på distansavtal om deltagande i maratonlopp en bestämd dag, 2 kap. 3 § första stycket 1-4 distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Avgörande 2012-11-01; Änr 2011-5317.

ARN 2011-4856

2012-01-02

Nyttoavdrag vid hävning av bilköp ska beräknas utifrån köparens faktiska nytta av bilen. Eftersom köparen endast använt bilen i obetydlig omfattning ska något nyttoavdrag inte göras.

ARN 2011-4739

2012-01-02

En biltillverkare som utan att ha samrått med bilens ägare omprogrammerat bilens styrenhet har ansetts skyldig att ersätta bilens ägare för kostnaden för att återställa borttagen programvara, 4 § konsumenttjänstlagen (1985:716).

ARN 2011-4610

2012-04-18

Näringsidkaren har ansetts ha rätt till pristillägg när fördyring av flyttjänsten kan hänföras till att konsumenten inte lämnat rättvisande uppgifter om vilken volym flyttgodset hade och näringsidkaren inte heller har kunnat förutse att de verkliga förhållandena inte motsvarat de lämnade uppgifterna. Även fråga om pristilläggets storlek.

ARN 2011-3416

2011-11-16

Säljarens ansvar för varan i förhållande till uppgifter i en säljbroschyr. En husbil som inte går att använda för vintercamping har en sådan funktionsbegränsning som det åligger säljaren att upplysa köparen om, såvida det inte vid köpet framgår att köparen inte ska använda den för vintercamping.

ARN 2011-3195

2012-04-18

Om ett avtal formulerats på ett sådant sätt att det är svårt att förstå vad som överenskommits eller om det kan tolkas på olika sätt, ska det tolkas på det sätt som är mest förmånligt för konsumenten. Också fråga om analog tillämpning av bestämmelsen om avbeställning i 42 § konsumenttjänstlagen (1985:716).

ARN 2011-2466

2011-12-13

SJ har ansetts skadeståndsskyldigt när det inte aktivt informerat om att en väsentlig begränsning av årskortets användbarhet skulle inträffa någon månad efter köpet.

ARN 2010-9241

2011-03-07

Analog tillämpning av 16 § tredje stycket konsumentköplagen (1990:932) vid bedömning av fel på cykelresa.

ARN 2010-9195

2011-04-06

Fråga om skäligheten av ett avtalsvillkor där en konsument som hyresman ålagts strikt ansvar för skador på en hyrd bil.

ARN 2010-8943

2011-04-13

Beviskravet för ursprungligt fel på en båtmotor har sänkts med hänsyn till att backslagets hållbarhet inte motsvarat vad som normalt kan förväntas.

ARN 2010-8592

2011-06-03

En flygning har efter flygplansbyte blivit överbokad. Orsaken till flygplansbytet saknar betydelse för bedömningen av rätten till kompensation för nekad ombordstigning, förordningen (EG) 261/2004.

ARN 2010-8339

2011-03-22

Giltigheten av ett presentkort efter det att restaurangen bytt ägare.

ARN 2010-8313

2011-04-06

Fråga om konsumenten har haft rätt att avhjälpa fel på sin bil utan att först bereda säljbolaget tillfälle att avhjälpa felet, 27 § andra stycket konsumentköplagen (1990:932).

ARN 2010-7836

2012-04-03

Fråga om transporten är en väsentlig del av en paketresa, 15 och 16 §§ paketreselagen (1992:1672).

ARN 2010-6353

2011-01-14

En köpare har inte ansetts bunden av ett avtal om bilköp och har därmed haft rätt att få tillbaka handpenningen när han inte beviljats lån och lånet varit en sådan förutsättning för köpet som säljaren varit medveten om (förutsättningsläran).

ARN 2010-6319

2011-01-14

Felaktig information om bilens seviceförhållanden har bedömts vara ett väsentligt fel som ger konsumenten rätt att häva bilköpet. Bilförsäljaren hade innan köpet försäkrat konsumenten om att bilen var korrekt servad och att serviceboken var komplett ifylld. Det visade sig senare att bilen inte genomgått underhållsservice vid alla de tillfällen som föreskrivs av tillverkaren och att bilens servicebok inte var komplett ifylld.

ARN 2010-6188

2011-01-14

Att konsumenten och näringsidkaren i ett köpeavtal avtalat bort garanti och reklamationsrätt fråntar inte näringsidkaren ansvaret för ursprungliga fel.

ARN 2010-6081

2012-04-03

Fråga om ett lufttrafikföretag som inte har något avtalsförhållande med konsumenten är skyldigt att betala kompensation enligt förordning (EG) nr 261/2004 när flygningen ställts in till följd av flygarrangörens konkurs.

ARN 2010-5845

2011-02-28

I ansvarsförsäkringen fanns undantag för skada på egendom som försäkringstagaren tagit mer än helt tillfällig befattning med, vilket inte enbart avsåg kortvarig befattning utan även att den varit av okvalificerad art. Att sätta in ett bilbatteri har inte ansetts vara av sådan okvalificerad art.

ARN 2010-5204

2011-02-24

Bankens ansvar för att försäkring med låneskydd upphörde.

ARN 2010-5127

2011-02-14

Ett bolag har utfört arbeten i en konsuments bostad. Fråga om skäligt pris debiterats för använt material när priset inte framgår av avtalet och ingen ungefärlig prisuppgift har lämnats.

ARN 2010-4970

2010-12-16

Konsumenten har inte ansetts kunna avsäga sig ångerrätten vid distansavtal eftersom ångerfristen inte börjat löpa. Avgörande i utökad sammansättning 2010-12-16; 2010-4970

ARN 2010-4901

2011-01-13

Avtalsvillkor om att eventuella reparationskostnader på inbytesbil ska betalas av konsumenten har bedömts vara oskäligt, 36 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).

ARN 2010-4760

2011-01-26

21 § konsumentköplagen gäller endast mellan en köpare och en säljare och inte i förhållande till en garantigivare, om denne är en annan än säljaren. Lackblåsor på bagagelucka har ansetts omfattas av den av generalagenten utfästa lackgarantin eftersom någon bevisning för att skadorna berott på något förhållande på köparens sida inte har presenterats.

ARN 2010-4536

2011-01-14

Bilverkstaden har hävdat att den service som sker hos dem är likvärdig med den som utförs hos auktoriserad verkstad. Det har inte framkommit någon uppgift som motsäger detta. Bilverkstadens uppgift om att garantin gäller även om bilen genomgått regelbunden service hos dem istället för hos auktoriserad verkstad, har därför inte bevisats vara oriktig.

ARN 2010-4253

2011-03-14

Grupptalan. En fjärrvärmeleverantör har inte ansetts ha rätt att jämka tidsbundna avtal och införa en avgift för administrativa kostnader, eftersom leverantören borde ha kunnat förutse dessa kostnader när avtalen ingicks. Avgörande i utökad sammansättning 2011-03-14; 2010-4253

ARN 2010-3949

2011-02-09

Ett bolag hade fått i uppdrag att förmedla försäljningen av en konsuments bil. Fråga om bolagets ansvar för skada som uppstått under tiden bolaget hade bilen i sin besittning - analog tillämpning av 32 § konsumenttjänstlagen.

ARN 2010-3663

2011-02-14

Dröjsmål vid leverans och montering av fönster ger inte rätt till prisavdrag; denna påföljd kan endast komma i fråga vid kvarstående fel i en vara eller en tjänst.

ARN 2010-2953

2010-11-15

Betydelsen av att passagerare informerats om inställd flygning mer än två veckor före avresa är inte densamma för rätten till skadestånd som för rätten till kompensation enligt förordning (EG) nr 261/2004. Avgörande 2010-2953; 2010-11-15

ARN 2010-1655

2010-11-09

Tolkning av begreppet arbetslös i försäkring. Eftersom villkoret bedömts vara oklart har det tolkats i enlighet med det för försäkringstagaren mest förmånliga alternativet.

ARN 2009-10643

2010-05-18

Fråga om besiktningsmans ansvar vid en överlåtelsebesiktning. Besiktningsmannen har inte ansetts vårdslös fastän han inte upptäckt sprickor i badrumsmattan under ett badkar, eftersom konsumenten inte agerat i enlighet med villkoren för tjänsten och avlägsnat badkarsfronten före besiktningen. Ett ansvarsbegränsande villkor med innebörden att skador understigande 20 procent av prisbasbeloppet inte ersätts har inte ansetts oskäligt.

ARN 2009-10258

2011-02-18

Konsumentkreditlagens tillämplighet på debitering av betalteletjänster via ett telefonabonnemang. Avgörande i utökad sammansättning 2011-02-18; 2009-10258

ARN 2009-10196

2010-10-11

Tolkning av begreppet sambo i försäkring.

ARN 2009-9695

2010-07-06

Köpare har rätt att häva köpet eftersom näringsidkaren inte upplyst denne om att båten saknade CE-märkning.

ARN 2009-9486

2010-05-21

Näringsidkares informationsskyldighet vid köp - 16 § konsumentköplagen. Näringsidkaren har ansetts ansvarig att upplysa konsumenten om en funktionsbegränsning endast om näringsidkaren givits särskild anledning att misstänka att sådan information var av särskild betydelse för konsumenten.

ARN 2009-9365

2010-05-21

Dansutbildning har inte ansetts vara en sådan fritidsaktivitet som enligt 2 kap. 3 § första stycket fjärde punkten i distans- och hemförsäljningslagen är undantagen från lagens bestämmelser om informationsskyldighet och ångerrätt. Konsumenten har därför haft rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från beställningen, utan hinder av de avbeställningsvillkor som åberopats av kursarrangören.

ARN 2009-7717

2010-02-17

När konsumenten använde en gratis tillhandahållen fönstertvättskrapa uppstod skador på bilens vindruta. En förutsättning för näringsidkarens ansvar vid sådan gratistjänst är att skadan är en i det närmaste oundviklig och därmed typisk följd av användandet. Konsumenten har inte ansetts berättigad till skadestånd.

ARN 2009-7319

2010-02-17

27 § konsumentköplagen. En konsument har rätt att vända sig till en annan verkstad för att reparera sin bil när det funnits risk för att konsumenten inte fullt ut skulle kompenseras för sina utlägg och då ett avhjälpande av näringsidkaren, som fanns långt ifrån konsumentens bostadsort, skulle innebära en väsentlig olägenhet för konsumenten.