Documents published by Allmänna reklamationsnämnden

ARN 1992-4779

1992-11-24

Skor, inköpta drygt två månader tidigare och lagade en gång, har ostridigt varit behäftade med fel. Då säljaren har underlåtit att närmare motivera sin inställning har det ansetts klart mera sannolikt att det var ett fel som säljaren hade att svara för än att köparen orsakat felet.

ARN 1992-4445

1992-12-22

Upplysningar i en resekatalog om badmöjligheterna på resmålet har ansetts vilseledande och resenärerna har befunnits berättigade till ett betydande prisavdrag.

ARN 1992-4246

1992-12-21

Fråga dels om när ett bindande reseavtal föreligger, dels om resenären insett eller bort inse att resans pris av misstag hade angetts till ett för lågt belopp (s.k. förklaringsmisstag).

ARN 1992-3657

1992-11-12

Då det på grund av lastbilsstrejk rått kaos på vägarna i Frankrike och då svenska Ambassaden därför avrått svenska resenärer från att bila i landet, har resenärer, som avbrutit en bilpaketresa till följd härav, ansetts ha rätt till återbetalning av priset för den outnyttjade delen av resan. Avgörande 1992-11- 12; 92-3657.

ARN 1992-3537

1992-11-10

Skada har uppstått vid vattentvätt av gammal brudklänning. Uttrycket "egen risk" har inte godtagits som reservation.

ARN 1992-2559

1992-11-30

Trots att en rörelse hade överlåtits till ny ägare, har ett presentkort som utfärdats av den tidigare ägaren ansetts giltigt gentemot den nye ägaren, då denne inte kunnat visa att dylika förpliktelser inte ingick i överlåtelsen.

ARN 1992-2326

1992-11-12

Biljettutställande flygbolag har ansetts ansvarigt för skada till följd av att för kort anslutningstid använts. Avgörande 1992-11- 12; 92-2326

ARN 1992-2048

1992-10-16

Fråga om ansvaret för en skada i en hyrbil som uppkommit när ett barn kräktes i bilen.

ARN 1992-1838

1992-11-10

En skinnjacka tappade färg efter viss tid. Säljaren har bevisbördan för sitt påstående att köparen hade informerats om att detta kunde ske.

ARN 1992-1536

1992-09-21

Fråga om ansvaret för felaktig uppgift på flygbiljett. Fråga också om skadeståndsbeloppets storlek.

ARN 1992-1494

1992-12-21

Tvättråd som är fastsydda i plagg har ansetts gälla framför muntliga eller borttagbara tvättråd.

ARN 1992-1310

1992-11-12

Förmedlare av resa ansvarig för skada till följd av felaktig uppgift om resan som lämnats av förmedlaren inför reseavtalets ingående.

ARN 1992-1182

1992-06-17

Tvätteri, som vid inlämningen iakttog små hål i plagget, borde ha samrått med kunden. Då så inte skett, har tvätteriet ansetts böra återbetala tvättkostnaden.

ARN 1992-0944

1992-11-11

För att det sk kallade kundskyddet i Motorbranschens Riksförbunds (MRF) garanti gällande begagnade bilar skall träda i kraft förutsättes att Allmänna reklamationsnämnden i ett avgörande har rekommenderat säljaren att utge ersättning.

ARN 1992-0932

1992-08-18

Fråga om prisavdrag när en stormvåg orsakat stora skador på ett hotellområde (1991 års allmänna resevillkor). Avgörande 1992-08- 18; 92-0932.

ARN 1992-0930

1992-12-16

När en säljare har underlåtit att upplysa en köpare att en vara, som rekommenderades, inte var ägnnad för det ändamål som köparen hade angett för köpet, har varan ansetts felaktig och köparen berättigad att häva köpet (16 § andra och tredje stycket konsumentköplagen).

ARN 1992-0226

1992-10-14

Fråga om betydelsen av att det i en informationsfolder om en gruppförsäkring hade angetts att en förutsättning för ersättning var att olycksfallet medfört "läkarbesök", då det i försäkringsvillkoren föreskrevs "läkarbehandling".

ARN 1992-0112

1992-09-08

Ref i grupptaleärende, änr 92-0112

ARN 1991-6889

1992-06-10

Enligt garantivillkoren för en begagnad bil skulle service ske hos auktoriserad verkstad. Trots att service på bilen utförts av annan verkstad, har bilköparen ansetts berättigad till ersättning för tre av fyra fel på bilen dels därför att det var klarlagt att det för uppkomsten av två fel saknade betydelse var service utförts och dels därför att ett fel ansågs ursprungligt.

ARN 1991-6812

1992-06-04

Soffa i skai uppvisade efter ett och ett halvt år små hål utmed sömmarna. Eftersom det, trots säljarens påstående därom, inte fanns något som tydde på att soffan hade utsatts för felaktig eller ovarsam användning, har köparen ansetts berättigad att häva köpet.

ARN 1991-6687

1992-04-28

Researrangör har befunnits ha känt till att en utflykt, som en resenär beställde i samband med resan, inte kunde genomföras på det sätt som angivits i marknadsföringen men har likväl inte upplyst resenären om ändringen. Detta har inneburit att resenären haft ett väsentligt sämre utbyte av resan än vad hon kunnat räkna med och ett betydande prisavdrag har ansetts befogat. Avgörande: 1992-04-28; 91-6687

ARN 1991-6642

1992-06-05

Då service på en bil inte utförts i den omfattning och med de intervaller som tillverkaren föreskrivit, har det ansetts att skyldighet inte föreligger för denne att i enlighet med det obligatoriska åtagandet kostnadsfritt avhjälpa fel på katalysatorn. Avgörande: 1992-06-05 91-6642

ARN 1991-6544

1992-04-28

Förfaringssättet att vid godtagen reklamation tillställa kunden ett tillgodokvitto har inte ansetts vara i överensstämmelse med konsumentköplagens bestämmelser. Då kunden emellertid senare erbjudits annan vara av samma modell och kvalitet, vilket kunden borde ha godtagit, har kunden inte längre ansetts ha rätt till annan påföljd på grund av felet.

ARN 1991-6505

1992-05-08

Tröja, som varit försedd med två olika skötselråd, har filtat sig något redan efter en tvätt i den lägre temperaturen. Den har därför ansetts felaktig med påföljd att köparen bör få en ny tröja.

ARN 1991-6439

1992-10-13

En vara har ansetts felaktig då etiketten med beskrivning av materialsammansättningen har placerats så att den blivit praktiskt taget oläsbar.

ARN 1991-6424

1992-11-18

Då en bank inte förmått visa på annat sätt än genom ett utdrag från en s.k. eljournal att ett belopp har betalats ut från en bankomat och konsumentens uppgift om att hon inte fått några pengar i och för sig har ansetts trovärdig har banken ansetts böra frånfalla sitt krav.

ARN 1991-6421

1992-10-27

En näringsidkare måste kunna styrka sitt påstående att det inte bestämts någon ram för priset beträffande en utförd tjänst; eljest läggs konsumentens påstående i prisfrågan till grund för bedömningen.

ARN 1991-6352

1992-05-12

År 1939 köptes en gravplats i Linköping. Graven skulle rymma åtta kistor och var inlöst för all framtid. År 1939 och 1958 kistbegravdes T:s farfar och farmor. År 1975 skedde en urnbegravning med fristående sten. År 1986 skedde nästa urnbegravning med sten och i maj 1991 nästa urna och en sten.

ARN 1991-6248

1992-10-28

Fråga om dels köprättsligt ansvar, dels produktansvar när färgen på ett hus, som hade målats med utomhusakrylat, har lossnat efter ett antal år och virket har ruttnat. Avgörande 1992-10-28; 91- 6248

ARN 1991-6212

1992-04-28

Ett reseavtal har omfattat dels ett researrangemang, dels ett cykelköp. Resenären har ansetts berättigad till prisavdrag och skadestånd enligt konsumentköplagen för fel på cykeln samt till prisavdrag jämväl för fel och brister i researrangemanget.

ARN 1991-6099

1992-02-19

Ref i grupptaleärende, änr 91-6099

ARN 1991-5893

1992-03-10

Limfläckar på en jacka, vilka köparen upptäckte några dagar efter köpet har befunnits härröra från tillverkningen. Säljföretaget har därför ansetts böra svara för felet och godta att köpet hävs. Avgörande: 1992-03-10 91-5893

ARN 1991-5848

1992-03-31

Tvätt av gardiner. Tvätteriet har ansetts ansvarigt för att gardinerna har gått sönder, eftersom tvätteriet inte har reserverat sig för tvättresultatet enligt allmänna leveransbestämmelser i branschen; reservation med tryckt text på inlämningskvittot godtogs ej som friskrivning. Avgörande: 1992-03-31 91-5848

ARN 1991-5754

1992-04-08

Fråga om condictio indebiti. En bankkund, som fick 1.300 kr för mycket vid inlösen av obligationsvinster, har inte befunnits ha varit i god tro när hon tog emot pengarna och sedan förbrukade dem. Hon har därför ansetts skyldig att återbetala beloppet.

ARN 1991-5644

1992-02-21

Resebyrå, som anordnat en specialkomponerad paketresa, har ansetts bära ett ansvar för att de i paketet ingående flyg- och hotellarrangemangen passar i hop. Eftersom även resenären har ett visst ansvar för beställningen, har emellertid befunnits skäligt att uppkomna merkostnader delas mellan parterna. Avgörande 1992- 02-21;91-5644

ARN 1991-5475

1992-05-25

Fråga om ersättningens storlek vid avbeställning av symaskin, som köpts på en mässa (41 § konsumentköplagen). Avgörande: 1992-05-25 (91-5475)

ARN 1991-5452

1992-05-08

En mockajacka förlorade färg vid tvättningen. Tvätteriet har ansetts böra svara för skadan, eftersom skinnet enligt vad som framkommit inte hade återfettats tillräckligt. Avgörande: 1992-05-08 91-5452

ARN 1991-5423

1992-08-26

Bestämmelsen i 10 § konsumentkreditlagen har ansetts tillämplig när betalning för en i utlandet köpt kostym, som visat sig vara behäftad med fel, skett med ett i Sverige utfärdat kontokort. Avgörande 1992-08-26, 91-5423.

ARN 1991-5209

1992-05-25

Reparation av en spisfläkt har kostat mer än en ny spisfläkt. Eftersom reparatören borde ha avrått konsumenten att utföra reparationen, har nämnden funnit att ersättningskravet bör sättas ned (6 § konsumenttjänstlagen). Avgörande: 1992-05-25 (91-5209)

ARN 1991-5176

1992-05-25

Fråga om ansvaret för magasinerade möbler (9 § och 31 § konsumenttjänstlagen).

ARN 2020-22881

2021-05-06

Fråga om en konsument har rätt till skadestånd enligt reglerna om insättningsgräns och den s.k. omsorgsplikten i spellagen (2018:1138).

ARN 2020-19648

2021-05-21

Fråga om ansvarsfördelningen mellan ett flygbolag och en resebyrå när det gäller återbetalning av kostnader för flygbiljetter där resebyrån tagit ut extraavgifter för incheckat bagage.

ARN 2020-16283

2021-05-21

Fråga om ett flygbolags skyldighet att återbetala priset för flygbiljetter till konsumenten när flygbolaget påstår sig ha betalat tillbaka biljettpriset till en reseförmedlare.

ARN 2020-15371

2021-05-21

Fråga om ett flygbolags skyldighet att återbetala priset för flygbiljetter. Även fråga om en konsument har rätt till ränta när återbetalning av biljettpriset har dröjt.

ARN 2020-09914

2020-06-17

Fråga om ett flygbolag kan återbetala kostnaden för en biljett med vouchers i stället för pengar när en flygresa ställts in på grund av coronapandemin.

ARN 2020-09902

2021-05-21

Fråga om ett flygbolags skyldighet att ersätta resenären för den avgift som en resebyrå har tagit ut vid återbetalning av priset för flygbiljetter.

ARN 2020-09746

2020-09-07

Fråga om giltigheten av ett köp som gjorts av en 15-åring.

ARN 2020-09740

2020-06-29

Fråga om avbokning av ett s.k. studentflak på grund av beslut från Transportstyrelsen att inte tillåta studentflak i syfte att begränsa smittspridningen av det s.k. coronaviruset. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger bolaget rätt att behålla hela den erlagda betalningen för studentflaket när flakfärden ställts in på grund av omständigheter utanför bolagets kontroll (force majeure), är att anse som oskäligt.

ARN 2020-08566

2021-05-21

Fråga om en resebyrås rätt att ta ut en avgift vid återbetalning av priset för flygbiljetter.

ARN 2020-08400

2020-12-10

Fråga om plötslig sjukdom hos en besättningsmedlem, på en plats som inte är hemmabas för flygbolaget, är att se som en sådan extraordinär omständighet som fritar flygbolaget från att utge kompensation enligt EU-förordning 261/2004.

ARN 2020-07299

2020-06-17

Fråga om ett avtalsvillkor mellan en konsument och ett resebolag, med innebörden att flygbolagets regler för återbetalning ska gälla i stället för paketreselagens bestämmelser, är giltigt.

ARN 2020-06881

2020-06-29

Fråga om rätt till återbetalning av anmälningsavgiften när en löpartävling ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger arrangören rätt att behålla anmälningsavgiften när tävlingen ställts in på grund av omständigheter utanför arrangörens kontroll (force majeure), är att anse som oskäligt.

ARN 2020-06575

2020-06-17

Fråga om återbetalning av hela biljettkostnaden när ett flygbolag endast ställt in returresan. Även fråga om en resebyrås ersättningsskyldighet i ett sådant fall.

ARN 2020-06328

2020-11-04

Fråga om återbetalning av kostnaden för stughyra vid avbokning pga. coronapandemin.

ARN 2020-06224

2020-06-17

Fråga om återbetalning av biljettkostnaden för en ej ombokningsbar biljett som avbokats på grund av UD:s avrådan från resor till den aktuella destinationen. Även fråga om ett avtalsvillkor som inte tillåter återbetalning av en sådan biljett är att anse som oskäligt.

ARN 2020-05928

2020-06-15

Fråga om rätt till återbetalning av anmälningsavgiften alternativt leverans av tjänsten ett år senare när ett cykellopp ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger arrangören rätt att behålla halva anmälningsavgiften vid extraordinära omständigheter (force majeure), är att anse som oskäligt.

ARN 2020-04925

2020-06-15

Fråga om en arrangörs skyldighet att återbetala biljettkostnaden när en konsert ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om betydelsen av ett erbjudande om ersättningsarrangemang och innebörden av principen om force majeure.

ARN 2020-04664

2020-06-29

Fråga om ett bolags skyldighet att återbetala biljettkostnaden när en fotbollsmatch flyttats fram ett år på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster samt om bolaget ifråga är förmedlare eller säljare av biljetterna. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger bolaget rätt att behålla hela biljettkostnaden när en match flyttats fram på grund av omständigheter utanför bolagets kontroll (force majeure), är att anse som oskäligt.

ARN 2020-04504

2020-06-29

Fråga om en arrangörs skyldighet att återbetala biljettkostnaden när en konsert ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger arrangören rätt att behålla hela biljettkostnaden vid extraordinära omständigheter (force majeure), är att anse som oskäligt.

ARN 2020-03524

2020-06-17

Fråga om smittspridning av det s.k. coronaviruset är att anse som en sådan extraordinär och oundviklig omständighet som befriar konsumenten från att betala en avbokningsavgift vid avbokning av en paketresa. Även fråga om bevisbördans placering.

ARN 2019-19154

2020-05-12

Fråga om en transaktion är behörig eller obehörig när anmälaren lämnat ut koder till en bedragare som i sin tur använt koderna för att godkänna/signera transaktionen. Nämnden kom fram till att anmälaren visserligen möjliggjort transaktionen genom att lämna ut koderna men eftersom själva transaktionen utförts av någon annan var den obehörig i den mening som avses med reglerna om obehöriga transaktioner i betaltjänstlagen .

ARN 2019-18386

2020-05-18

Fråga om rätt att ta ut en kostnad för returfrakt avseende skrymmande varor (distansavtalslagen 2 kap. 2 § p. 10). Även fråga om rätt att ta ut en administrationsavgift.

ARN 2019-17821

2020-03-02

Fråga om rätt att frånträda avtalet vid en större prishöjning av paketresa pga. valutaförändringar. Beslut 2020-03-02; 2019-17821

ARN 2019-17639

2020-10-29

Fråga om giltig reklamation enligt den s.k. Montrealkonventionen har skett. Även fråga om giltigheten av avtalsvillkor som inskränker resenärens rätt till skadestånd.

ARN 2019-17613

2020-10-29

Fråga om skadestånd med anledning av försening av flygtransport enligt den s.k. Montrealkonventionen samt fråga om giltighet av avtalsvillkor som inskränker resenärens rätt till sådant skadestånd. Även fråga om rätt till återbetalning av biljettpriset.

ARN 2019-17088

2020-10-29

Fråga om rätt till ersättning från ett flygbolag då resenären inte kunnat delta i aktiviteter på en fristående expeditionsresa till följd av förenad transport av bagage.

ARN 2019-16732

2020-05-13

Fråga om en bestämmelse i reglerna för en bosparfond är oskälig med anledning av att bosparverksamheten med tillhörande bostadskö avvecklats (36 § avtalslagen).

ARN 2019-14354

2020-05-12

Fråga om transaktioner som anmälaren själv godkänt/signerat med sitt betalningsinstrument (t.ex. mobila bank-id eller bankdosa) är behöriga eller obehöriga. Nämnden kom fram till att sådana transaktioner är behöriga och att reglerna om obehöriga transaktioner i betaltjänstlagen därför inte är tillämpliga.

ARN 2019-11771

2020-05-13

Fråga om en bestämmelse i reglerna för en bosparfond är oskälig med anledning av att bosparverksamheten med tillhörande bostadskö avvecklats (36 § avtalslagen).

ARN 2019-11712

2020-04-20

Angående räckvidden av undantaget i distansavtalslagen för specialtillverkade varor (2 kap. 11 § tredje punkten distansavtalslagen).

ARN 2019-11341

2020-02-19

Fråga om skälig avgift vid avbeställning av paketresa samt bevisning härför. Beslut 2020-02-19; 2019-11341

ARN 2019-11253

2020-05-12

Fråga om transaktioner som anmälaren själv godkänt/signerat med sitt betalningsinstrument (t.ex. mobila bank-id eller bankdosa) är behöriga eller obehöriga. Nämnden kom fram till att sådana transaktioner är behöriga och att reglerna om obehöriga transaktioner i betaltjänstlagen därför inte är tillämpliga.

ARN 2019-08258

2020-05-12

Fråga om transaktioner som anmälaren själv godkänt/signerat med sitt betalningsinstrument (t.ex. mobila bank-id eller bankdosa) är behöriga eller obehöriga. Nämnden kom fram till att sådana transaktioner är behöriga och att reglerna om obehöriga transaktioner i betaltjänstlagen därför inte är tillämpliga.

ARN 2019-07890

2019-08-29

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 för inställd flygning på grund av pilotstrejk. Flygbolaget ansågs ha bevisat att det inställda flyget har orsakats av extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtagits. Flygpassagerarna har därför inte rätt till kompensation.

ARN 2019-07775

2020-10-29

Fråga om rätt för resenär att avboka en paketresa även om resenären inte är den s.k. huvudresenären enligt avtalet.

ARN 2019-06722

2019-11-11

Kasinospel på Internet. En konsument hade lämnat felaktiga uppgifter om sig själv vid registreringen av flera olika spelkonton hos ett spelföretag. Företaget hade därför en skyldighet att stänga konsumentens spelkonton och bara betala ut det som återstod av hennes insättningar (se 13 kap. 4 och 8 § spellagen). Konsumenten hade därmed inte rätt att få ut vinsten på spelkontot.

ARN 2019-05790

2020-11-20

Fråga om en försenad hemresa ger rätt till prisavdrag enligt paketreselagen.

ARN 2019-05176

2020-02-19

Fråga om rätt till skadestånd vid missat anslutningsflyg pga. försening. Beslut 2020-02-19; 2019-05176

ARN 2019-04475

2020-08-10

Fråga om ett villkor i en reseförsäkring, med innebörden att ersättning vid avbokning inte betalas ut om orsaken till avbokningen har samband med graviditet eller förlossning, är diskriminerande och därmed utan verkan.

ARN 2019-04350

2020-01-10

Skriftlighetskravet i distansavtalslagen vid telefonförsäljning. Fråga om säljarens formulering i ett sms har varit tillräckligt klar och begriplig för att konsumenten ska anses ha ingått ett bindande avtal om brandlarmstjänster.

ARN 2019-02517

2019-05-14

Angående förutsättningarna för omprövning av nämndens beslut (35 § förordningen med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden).

ARN 2019-01105

2019-07-09

Beräkning av nyttoavdrag och ränta vid hävning av köp av husbil (44 § konsumentköplagen).

ARN 2019-00870

2019-11-11

Kasinospel på Internet före den nya spellagens ikraftträdande. En konsument som hade spärrat sig själv från spel på nätkasino T kunde, genom att ange sitt födelsedatum i annat format, ändå spela på nätkasino H som omfattades av samma licens. Enligt villkoren hade konsumenten inte rätt att få ut vinsten från nätkasino H. Nämnden ansåg inte att villkoret var oskäligt.

ARN 2019-00735

2019-05-27

Avtal om fiberanslutning med 24 månaders leveranstid har inte ansetts oskäligt enligt 36 § avtalslagen. I ärende där företaget bevisat att det utfört en avsevärd del av det avtalade arbetet har konsumenten inte rätt att avbeställa tjänsten utan att betala ersättning för utfört arbete (I). I ärende där företaget inte påstått att det utfört något arbete eller lidit någon övrig förlust i anledning av avbeställningen, har företaget dock inte rätt till sådan ersättning (II).

ARN 2018-16096

2019-07-01

Ett avtal om larmtjänst med tillhörande brandvarnare har bedömts som ett avtal om tjänst och ångerrättsfristen var därför 14 dagar från den dag då avtalet ingicks (2 kap. 10 och 12 § distansavtalslagen).

ARN 2018-14272

2019-05-27

Avtal om fiberanslutning med 24 månaders leveranstid har inte ansetts oskäligt enligt 36 § avtalslagen. I ärende där företaget bevisat att det utfört en avsevärd del av det avtalade arbetet har konsumenten inte rätt att avbeställa tjänsten utan att betala ersättning för utfört arbete (I). I ärende där företaget inte påstått att det utfört något arbete eller lidit någon övrig förlust i anledning av avbeställningen, har företaget dock inte rätt till sådan ersättning (II).

ARN 2018-13498

2019-05-13

En konsument blev utsatt för ett bedrägeri genom att han, på uppmaning av en bedragare, använde sitt Mobila BankID utfärdat av S-banken och möjliggjorde för bedragaren att beställa ett nytt Mobilt BankID från S-banken och föra över pengar från konsumentens konto i D-banken. Trots att en annan bank hade utfärdat det Mobila BankID som användes för att göra den obehöriga transaktionen är det villkoren mellan konsumenten och D-banken som gäller vid bedömningen av om konsumenten har agerat oaktsamt enligt reglerna om obehöriga transaktioner i betaltjänstlagen.

ARN 2018-12962

2019-07-01

PostNords villkor om att ersättning för rekommenderad brevförsändelse som försvunnit inte lämnas om innehållet i brevet överstiger ett visst marknadsvärde har inte ansetts oskäligt enligt 36 § avtalslagen.

ARN 2018-11707

2019-05-15

Fråga om en s.k. no show-klausul, innebärande att resenären inte får utnyttja biljetten för hemresan om biljetten för utresan inte har använts, ska anses oskälig enligt 36 § avtalslagen.

ARN 2018-10746

2019-07-01

Ett avtalsvillkor om treårig bindningstid för ett gymavtal ansågs oskäligt enligt 36 § avtalslagen.

ARN 2018-06551

2019-05-13

En konsument blev utsatt för ett bedrägeri där bedragaren, genom att flytta pengar mellan konsumentens egna konton, fick det att se ut som att hon hade fått en felaktig betalning och därefter förmådde konsumenten att föra över motsvarande belopp till bedragaren. Eftersom konsumenten, i syfte att ?betala tillbaka? pengarna till bedragaren, själv godkände och signerade överföringen med sin bankdosa och därigenom samtyckte till transaktionen är lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument inte tillämplig.

ARN 2018-05453

2019-07-03

Fråga om avtal om streamingtjänst undantas från ångerrätten (2 kap. 11 § distansavtalslagen).

ARN 2018-01587

2019-02-08

Avtal om fiberanslutning på fastighet omfattas inte av reglerna om ångerrätt, eftersom det utgör ett avtal som avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten (2 kap. 1 § andra stycket 2 distansavtalslagen). Om parterna har avtalat om ångerrätt gäller inte distansavtalslagens regler om krav på information m.m.

ARN 2017-13781

2018-05-29

Fråga om ett avtal ingånget per telefon omfattades av distansavtalslagen. Enbart det förhållandet att det fanns en person hos företaget som hade i uppdrag att ta emot telefonsamtal var inte tillräckligt för att det skulle anses vara fråga om en organiserad distansförsäljning (1 kap. 2 § distansavtalslagen). Också fråga om avbeställning av tjänst (analog tillämpning av 42 § konsumenttjänstlagen).

ARN 2017-13660

2018-06-14

Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Fråga om kontohavarens ansvar för transaktioner som utförts av bedragare. Kontohavaren blev uppringd av någon som utgav sig för att arbeta på banken (I) och som genom s.k. spoofing föreföll ringa från bankens telefonnummer (II). Kontohavarna har lurats att legitimera sig genom sitt Mobila BankID. Till följd av detta har bedragarna kunnat föra bort pengar.

ARN 2017-13307

2018-05-18

Fråga om avtal om streamingtjänst undantas från ångerrätten (2 kap. 11 § distansavtalslagen).

ARN 2017-12130

2018-06-14

Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Fråga om kontohavarens ansvar för transaktioner som utförts av bedragare. Kontohavaren blev uppringd av någon som utgav sig för att arbeta på banken och lämnade under samtalet ut svarskoder från sin bankdosa. Till följd av detta har bedragarna kunnat föra bort pengar (I-II).

ARN 2017-10285

2018-06-14

Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Fråga om kontohavarens ansvar för transaktioner som utförts av bedragare. Kontohavaren blev uppringd av någon som utgav sig för att arbeta på banken och lämnade under samtalet ut svarskoder från sin bankdosa. Till följd av detta har bedragarna kunnat föra bort pengar (I-II).

ARN 2017-09834

2018-05-22

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av försenad flygning. Resenärerna hade rätt till kompensation men flygbolaget ville avräkna den kompensation som resenärerna fått från paketresearrangören. Nämnden ansåg att avräkning inte skulle ske.

ARN 2017-09822

2018-05-29

Fråga om en ettårig heltidsutbildning i färg, form och hantverk är en sådan fritidsaktivitet som undantas från ångerrätten (2 kap. 11 § första stycket 12 distansavtalslagen).

ARN 2017-07902

2018-05-22

Assistans enligt artikel 8 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. När en flygning ställs in och flygbolaget har en skyldighet att boka om resenären till en annan flygning, finns en skyldighet att boka om till ett annat flygbolag om detta skulle innebära att han eller hon når sin slutdestination tidigare än om han eller hon bokats om till en av flygbolagets egna flygningar.

ARN 2017-07814

2018-06-14

Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Fråga om kontohavarens ansvar för transaktioner som utförts av bedragare. Kontohavaren blev uppringd av någon som utgav sig för att arbeta på banken (I) och som genom s.k. spoofing föreföll ringa från bankens telefonnummer (II). Kontohavarna har lurats att legitimera sig genom sitt Mobila BankID. Till följd av detta har bedragarna kunnat föra bort pengar.

ARN 2017-06733

2018-02-07

Frågan om en kurs i hunddressyr är en sådan fritidsaktivitet som undantas från ångerrätten (2 kap. 11 § första stycket 12 distansavtalslagen). Också fråga om avbeställning av påbörjad tjänst (analog tillämpning av 42 § konsumenttjänstlagen).

ARN 2017-06153

2017-10-02

I en bredbandsleverantörs allmänna villkor fanns en ansvarsbegränsning som innebar att leverantören inte ansvarade för skada om företaget inte hade agerat vårdslöst. En sådan ansvarsbegränsning ansågs inte oskälig gentemot konsumenten (36 § avtalslagen).

ARN 2017-05137

2018-01-17

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av försenad flygning. En passagerare har rest från ett EU-land till ett icke EU-land, med mellanlandning utanför EU. Förseningen uppstod på den andra sträckan. Samma lufttrafikföretag utförde båda transporterna, som därför har ansetts utgöra en flygning. Förutsättningarna enligt artikel 3 är uppfyllda och förordningen är tillämplig. (Svea hovrätts dom den 7 mars 2017 i mål FT 7211-16)

ARN 2017-04862

2018-02-07

Frågan om en kurs i mindfulness och qigong är en sådan fritidsaktivitet som undantas från ångerrätten (2 kap. 11 § första stycket 12 distansavtalslagen). Också fråga om avbeställning av påbörjad tjänst (analog tillämpning av 42 § konsumenttjänstlagen).

ARN 2017-04510

2017-09-26

Konsumenten anmälde sig till en kurs som skulle starta tre månader senare. Han fick ingen bokningsbekräftelse eller liknande meddelande angående kursen förrän samma dag som kursen skulle börja. Företaget kan därför inte anses ha accepterat konsumentens anbud inom skälig tid. Bindande avtal har inte ingåtts.

ARN 2017-04454

2017-09-26

Konsumenten lämnade in sin jacka för förvaring i nattklubbens garderob. I samband med att han skulle hämta ut jackan försvann den. Jackan var fortfarande i företagets besittning när garderobspersonalen lade den på disken. Nattklubben, som inte har visat att skadan inte beror på försummelse av företaget, är därför ansvarig för förlusten av jackan. (32 § första stycket konsumenttjänstlagen)

ARN 2017-03049

2018-05-22

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. En passagerare har rest från ett EU-land till ett icke EU-land, med mellanlandning utanför EU. Den andra sträckan ställdes in. Samma lufttrafikföretag utförde båda transporterna. Förutsättningarna enligt artikel 3 är uppfyllda och förordningen är tillämplig.

ARN 2017-01735

2017-06-01

Flygpassagerare hade packat ner smycken till ett värde av 71 000 kr i incheckat bagage. Smyckena försvann under den tid som bagaget var i flygbolagets vård. Flygbolaget befriades från ersättningsskyldighet för de försvunna föremålen eftersom skadan hade orsakats av passagerarens vårdslöshet. (Montrealkonventionen art. 17.2 och art. 20.)

ARN 2017-00894

2017-05-29

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av försenad flygning. Förseningen berodde på en extraordinär omständighet. Fråga om flygbolaget haft tillräckligt stora tidsmarginaler för att hantera eventuellt uppkomna sidoeffekter och på så sätt kunde anses ha vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika omständigheten och dess konsekvenser. (EU-domstolens dom i mål C-294/10.)

ARN 2017-00552

2017-06-14

Eftersom säljaren inte förmått avhjälpa ett köprättsligt fel på ett varaktigt sätt hade köparen rätt att häva köpet av en bil. Även fråga om beräkning av nyttoavdrag och köparens rätt till ränta.

ARN 2017-00493

2017-05-18

För att försäkringstagaren ska ha rätt till ersättning ur livförsäkring för häst krävs enligt villkoren att hästen enligt veterinärmedicinsk expertis varaktigt har förlorat sin användbarhet. Försäkringsbolaget har enligt villkoren rätt att anvisa veterinär. Förbehållet om bolagets rätt att anvisa veterinär innebär dock inte att rätten till ersättning bortfaller om försäkringstagaren låter hästen undersökas av en icke anvisad veterinär.

ARN 2016-13646

2017-10-09

Assistans enligt artikel 8 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. Fråga om ersättningsresa med buss kan anses utgöra ?likvärdigt transportmedel?.

ARN 2016-13303

2017-10-09

Fråga om ersättning enligt artikel 19 i Montrealkonventionen för förstörd semester (NJA 2016 s. 900).

ARN 2016-13151

2017-06-12

Konsument uteblev från bokad tid för naprapattjänst. Näringsidkaren hade inte förbehållit sig en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning. Eftersom näringsidkaren inte hade utfört någon del av tjänsten och inte påstått att näringsidkaren hade inrättat sig efter avtalet genom att ha avvisat andra kunder, hade näringsidkaren inte någon rätt till betalning. (Analog tillämpning av 42 och 48 §§ konsumenttjänstlagen.)

ARN 2016-13013

2017-10-09

Kompensation enligt artiklarna 5 och 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. När parterna är oense om ifall det har lämnats ett erbjudande om en ombokning som omfattas av bestämmelserna i artikel 5.1 c) eller inte, är det flygbolaget som har bevisbördan för att ett sådant erbjudande har lämnats.

ARN 2016-11869

2017-05-18

Försäkringstagare har vid tecknandet av ny sjuk- och olycksfallsförsäkring lämnat oriktiga uppgifter. Fråga om omständigheterna vid tecknandet av försäkringen var sådana att det skulle vara oskäligt att försäkringsgivaren är fri från ansvar för inträffat försäkringsfall (12 kap. 2 § försäkringsavtalslagen).

ARN 2016-11629

2017-05-29

Ett krav på att avbokning av flygresa endast fick ske via ett särskilt formulär på resebyråns hemsida ansågs utgöra ett oskäligt avtalsvillkor (36 § avtalslagen). Också fråga om oklart avtalsvillkor som skulle tolkas till konsumentens förmån (10 § avtalsvillkorslagen).

ARN 2016-11308

2018-01-17

Kompensation och assistans enligt artikel 7-9 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. En passagerare som bokats om till en annan flygning enligt artikel 8 sedan en föregående flygning ställts in har rätt till kompensation enligt artikel 7 om även den senare flygningen ställs in eller försenas tre timmar eller mer. Passageraren har också rätt till assistans enligt artikel 8 och 9.

ARN 2016-10780

2017-02-02

Att parterna i samband med avtal om köp av bil har kommit överens om handpenning medför inte att de har kommit överens om en på förhand bestämd ersättning enligt 41 § andra stycket konsumentköplagen. När konsumenten avbeställer köpet kan säljaren ha rätt till ersättning enligt 41 § första stycket; säljaren har då bevisbördan för att hen haft de kostnader och andra förluster som hen begär ersättning för.

ARN 2016-10695

2017-02-20

Resenär har i förhållande till arrangören av en paketresa (flyg + kryssning) rätt till prisavdrag och skadestånd på grund av försenat bagage.

ARN 2016-09642

2017-02-21

En resenär som för att reklamera under vistelsen på destinationen flera gånger försökt nå researrangören per telefon utan att få svar och som reklamerat felen så snart hon kommit hem från resan anses ha reklamerat inom skälig tid enligt 19 § paketreselagen.

ARN 2016-09392

2017-06-14

En konsument har beställt en vara från näringsidkarens hemsida och fått en beställningsbekräftelse. Näringsidkaren har därefter annullerat beställningen. Fråga om bindande avtal har uppstått mellan parterna.

ARN 2016-09309

2017-05-18

Näringsidkaren har inte bevisat att konsumenten fått en påminnelse om automatisk förlängning av ett avtal. Konsumenten har därför haft rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet. (Lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning.)

ARN 2016-07797

2017-10-09

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av försenad flygning. Det är flygpassageraren som har bevisbördan för förseningens längd. Det är dock tillräckligt att passageraren gör sannolikt att förseningen uppgår till den längd som påstås för att beviskravet ska anses uppfyllt.

ARN 2016-07656

2016-11-01

Flygpassagerare har inte rätt till kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen 261/2004 om flygpassagerares rättigheter när flygningen ställs in till följd av en pilotstrejk som legat utanför flygbolagets kontroll (extraordinär omständighet enligt artikel 5.3).

ARN 2016-07308

2016-11-01

Flygpassagerare har rätt till kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen 261/2004 om flygpassagerares rättigheter när flygningen ställs in till följd av att flygbolagets personal inte infinner sig i tid (ej extraordinär omständighet) och avgången därför flyttas fram till en tidpunkt som infaller efter att en pilotstrejk har inletts (extraordinär omständighet).

ARN 2016-07232

2017-01-25

Avtalsvillkor om automatisk förlängning av avtal (köp av kosttillskott) var oskäligt enligt 36 § avtalslagen.

ARN 2016-07141

2016-11-10

Ärende om kontrollavgift vid olovlig parkering. Det finns inte något avtalsförhållande mellan en konsument och ett företag som uppträder som ombud för ett parkeringsbolag genom att utfärda krav, behandla invändningar och ta emot kontrollavgifter. Nämnden är därför inte behörig att pröva ärendet.

ARN 2016-06018

2016-12-12

Näringsidkaren har ingen skyldighet att återställa föremålet för tjänsten till ursprungligt skick när konsumenten har utnyttjat sin ångerrätt enligt distansavtalslagen efter att tjänsten fullgjorts.

ARN 2016-05642

2016-11-10

Avtal om köp har träffats genom parternas e-postkorrespondens; att det skriftliga köpekontraktet inte har undertecknats saknar betydelse. Köparna har därför haft rätt till ersättning för skada på grund av säljarens avtalsbrott.

ARN 2016-05573

2017-01-25

Avtalsvillkor om automatisk förlängning av avtal (nätdejtingtjänst) var oskäligt enligt 36 § avtalslagen.

ARN 2016-05241

2016-11-10

Nämnden är behörig att pröva ärende om skönhetskirurgi. Eftersom en skönhetskirurgisk verksamhet inte utgör hälso- och sjukvård gäller inte patientsäkerhetslagens bestämmelser om tystnadsplikt.

ARN 2016-04613

2017-10-20

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. När det gäller flygningar med anslutande flygförbindelser ska begreppet avstånd tolkas som avståndet enligt storcirkelmetoden mellan den första avgångsorten och den slutliga bestämmelseorten, oberoende av den flygsträcka som verkligen tillryggalagts (EU-domstolens dom i mål C-559/16).

ARN 2016-04537

2016-11-03

Eftersom säljaren inte hade lämnat någon information om ett par fotbollsskors användningsområde, vilket är något som konsumenten ska kunnat räkna med att bli upplyst om, har köparen rätt att häva köpet efter att skorna skadats.

ARN 2016-04453

2016-09-23

Köparen begärde omleverans av en soffa, när fel förelåg i ett sofföverdrag. Eftersom omleverans som påföljd skulle medföra en oskälig kostnad för säljaren, var denne istället berättigad och skyldig att avhjälpa felet.

ARN 2016-01490

2016-05-17

Eftersom bilen har avbeställts innan säljaren accepterat köparens anbud har säljaren inte haft rätt att kräva köparen på en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning. 37 och 41 § § konsumentköplagen.

ARN 2016-00207

2016-10-26

En konsument som klagade på fel i tjänst (badrumsrenovering) åtta år efter utfört arbete anses ha reklamerat i rätt tid. Kostnaden för avhjälpande av felet skulle dock vara oskäligt stor i förhållande till felets betydelse för konsumenten, eftersom hon under så lång tid har använt badrummet utan att märka felet.

ARN 2016-00165

2016-06-17

Enligt villkor i avtal om onlinespel förlorar kunden spelet om den deltagare som kunden har spelat på av någon anledning inte startar i ett sportevent. Detta villkor har inte ansetts tillämpligt då en idrottsutövare över huvud taget inte var anmäld till aktuellt lopp och därför inte kunde betraktas som deltagare.

ARN 2015-12185

2016-06-22

Hur länge får en passagerare vänta med att kräva kompensation enligt EU-förordningen nr 261/2004?

ARN 2015-11743

2016-11-15

Ett avtal om finansiering av ett utvecklingsprojekt genom s.k. crowdfunding, varigenom en privatperson har betalat för utvecklingen av hörlurar med löfte om att få ett par hörlurar när de hade färdigställts, har ansetts utgöra ett konsumentköp. Hörlurarna har inte avvikit från parternas avtal. Konsumenten har dock haft rätt att ångra köpet med stöd av distansavtalslagen.

ARN 2015-10845

2016-06-22

I två ärenden (I och II) har flygbolag begärt avräkning enligt artikel 12.1 i EU-förordningen nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter.

ARN 2015-07941

2016-04-12

Ett villkor om att båtar som är 15 år eller äldre får betraktas vara renoveringsobjekt har inte ansetts befria säljaren från ansvar för ursprungliga fel.

ARN 2015-07403

2016-05-12

Det är banken som ska bevisa att kontohavaren handlat grovt oaktsamt och i strid mot de allmänna villkoren när det gäller obehöriga transaktioner där lösenordet till Verified by Visa har använts. Det är rimligt att banken får bära konsekvensen av det svåra bevisläget i de fall där det inte finns någon anledning att ifrågasätta kontohavarens uppgifter.

ARN 2015-06071

2016-06-22

Spädbarn som rest gratis har inte rätt till kompensation enligt artikel 7 i EU-förordning nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter.

ARN 2015-05586

2015-12-28

Fråga om säljarens upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt enligt konsumentköplagen. Också fråga om distansavtalslagens tillämplighet på auktioner där köparen köper en option att senare köpa en vara.

ARN 2015-03046

2015-12-29

I två ärenden (I och II) har flygbolag begärt avräkning enligt artikel 12.1 i EU-förordningen nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter.

ARN 2015-02352

2015-06-01

Fråga om innebörd av öppet köp vid ombokning och ny bokning av resa.

ARN 2015-01191

2015-06-01

Fråga om företag var ansvarigt för underleverantörs bristande uppfyllelse av avtal avseende bokat hotell och om rätt till ersättning förelåg för bland annat förlust av fritid.

ARN 2015-00635

2015-06-01

Fråga om reklamation av skadat bagage vid flygresa skett i rätt tid enligt Montrealkonventionen.

ARN 2014-11278

2015-12-29

För att inte vara skadeståndsskyldigt enligt artikel 19 i Montrealkonventionen måste ett flygbolag både bevisa att rimliga åtgärder har vidtagits för att undvika följderna av den skadebringande händelsen och att den skadebringande händelsen i sig inte har gått att undvika. Också fråga om rätten till kompensation enligt artikel 7 i EU-förordning nr 261/2004 och avräkning enligt artikel 12. 1 i samma förordning.