Till statsrådet Jakob Forssmed

Regeringen beslutade den 24 mars 2022 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan kombineras med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete, en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering samt insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar (Dir. 2022:24). Utredningen fick också i uppdrag att lämna en delredovisning senast den 14 oktober 2022 där utredningen ombetts analysera om andra yrkesgrupper än hälso- och sjukvårdspersonal, och i så fall vilka, ska kunna ge naloxon mot opioidöverdoser samt vid behov lämna författningsförslag för hur det bör regleras. Utredningen överlämnade i oktober 2022 delbetänkandet Naloxon kan

rädda liv – bedömningar av nuläget och nästa steg (SOU 2022:54).

Den 24 mars 2022 förordnades Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, som särskild utredare.

Den 20 juni 2022 förordnades följande personer som sakkunniga att bistå utredningen: Departementssekreterare Kalle Brandstedt, kansliråd Sophia Busk, ämnesråd Linda Mohlin, kansliråd Anders Persson, kansliråd Annika Remaeus och ämnesråd Helena Rosén. Samma dag förordnades som experter: Undervisningsråd Annika Berggren, tf. verksamhetsdirektör Birgitta Dahlberg, socialrättsjurist Monica Engström, ordförande Inger Forsgren, enhetschef Thomas Hvitfeldt, överläkare Sahar Janfada-Baloo, enhetschef Martin Lardén, specialistpsykolog och verksamhetssamordnare Johannes Lundell, handläggare Mikael Malm, utvecklingsledare Jonas Melinder, handläggare Zophia Mellgren, inspektör Ulf Modin, förbundsordförande Sofia Rydgren Stale, enhetschef Joakim Strandberg, medicinskt sakkunnig Pontus Strålin, enhetschef Marcus Sverdén och utredare Lena Thunander Sundbom.

Den 29 september 2022 entledigades Kalle Brandstedt från uppdraget och ersattes med kanslirådet Hanna M Eriksson som sakkunnig i utredningen. Den 17 november 2022 förordnandes psykiatrisjuksköterskan Elisabeth Berglind som expert i utredningen. Den 22 december 2022 entledigades förbundsordföranden Sofia Rydgren Stale som expert i utredningen och i stället förordnades förbundsledamoten Hanna Kataoka som expert i utredningen. Den 17 februari 2023 entledigades undervisningsråd Annika Berggren som expert i utredningen och i stället förordnandes undervisningsråd Katja Saado. Samma dag entledigades även kansliråd Annika Remaeus som sakkunnig i utredningen och i stället förordnades departementssekreterare Axelina Hedenskog som sakkunnig i utredningen. Den 18 april 2023 entledigades enhetschefen Marcus Sverdén som expert i utredningen och i stället förordnades handläggare Mona Eriksson.

Som huvudsekreterare i utredningen anställdes den 2 maj 2022 utredare Lina Pastorek. Som sekreterare i utredningen anställdes den 1 juni 2022 utredare Martin Lindblom och utredare Helena Löfgren först på deltid men från den 1 augusti 2022 på heltid. Den 13 juni 2022 anställdes juristen Anne Terdén som sekreterare i utredningen. Anne Terdén entledigades som sekreterare i utredningen den 31 januari 2023. Den 21 november 2022 till den 30 september 2023 anställdes Linnea Kronosjö som assistent i utredningen. Den 2 februari 2023 anställdes departementssekreterare Linda Hindberg som sekreterare i utredningen. Den 1 mars 2023 till 30 september 2023 anställdes juristen Hanna Jarvad som sekreterare i utredningen.

Utredningen har utsett en vetenskaplig referensgrupp som har bistått utredningen i arbetet. Den vetenskapliga referensgruppen har bestått av docent Mats Anderberg, professor Anne Berman, docent Disa Dahlman, professor Johan Franck, professor Markus Heilig, professor Björn Johnson, docent Moa Kindström Dahlin, med. dr. Martin Kåberg, fil. dr. Håkan Leifman, professor Lena Lundgren och professor Anette Skårner.

Vi vill tacka alla experter, forskare, medarbetare, verksamhetsföreträdare och organisationer som har bidragit med kunskap och erfarenhet. Vi vill särskilt också rikta ett tack till företrädare och representanter för det civila samhället liksom alla personer med egen erfarenhet av att använda narkotika eller med skadligt bruk eller beroende av narkotika och deras anhöriga som bidragit till utredningens arbete. Vidare vill vi tacka Björn Dahlborn för språkgranskning

av betänkandet. Även om många bidragit i arbetet ansvarar den särskilde utredaren ensam för innehållet.

Utredningen överlämnar härmed slutbetänkandet Vi kan bättre! Kun-

skapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus (SOU 2023:62).

Utredningens uppdrag är därmed slutfört. En översättning till engelska av utredningen sammanfattning finns tillgänglig på www.sou.gov.se.

Stockholm i oktober 2023

Thomas Lindén

/ Lina Pastorek

Martin Lindblom Helena Löfgren

Linda Hindberg

Sammanfattning

I följande avsnitt ges en beskrivning av kunskapsområdet tillsammans med en sammanfattning av förslagen och bakgrunden till dem.

Vad är narkotika?

Narkotika är ett sammanfattande begrepp för naturliga eller syntetiska kemiska substanser med förmåga att genom effekter på det centrala nervsystemet påverka sinnesintryck, stämningsläge eller beteende som att orsaka sömn, skapa hallucinationer eller ta bort smärta. Narkotika har sedan urminnes tider använts till exempel för berusning eller prestationshöjning. Förmågan att ändra sinnesintryck eller skapa hallucinationer har använts i religiösa riter, och förmågan att orsaka sömn och ta bort smärta har sedan länge gjort narkotika till en central komponent i medicinsk verksamhet.

Narkotika har negativa effekter även utanför den person som själv använder narkotika. De rör allt från personens närmaste omgivning till konflikter mellan nationer. När en persons intresse och upptagenhet flyttas från tidigare fokus, exempelvis på familj och anhöriga, jobb och fritidsintressen till narkotika, blir relationen till de närmaste lidande. Tillgång till narkotika prioriteras ofta framför att sköta arbete, bostad och ansvar gentemot barn och övrig familj. Staten förlorar arbetskraft och skatteintäkter när personen inte kan arbeta, och ofta går den som utvecklat beroende in i social utsatthet och kriminalitet, eller utför sex mot ersättning för att kunna finansiera narkotikaanvändningen. När världens stater förbjuder narkotika, uppstår möjligheter till lönsam organiserad brottslighet i att illegalt förse användare med narkotika, vilket medför ytterligare våld och annan kriminalitet.

Vi har emellertid inte haft i uppgift att utvärdera narkotikapolitiken i hela dess bredd och våra förslag har fokus på liv och hälsa. Vi

Sammanfattning SOU 2023:62

lämnar därför inte förslag på hur narkotikabrott eller narkotikarelaterad brottslighet bör hanteras.

Vad är beroende?

Beroende är ett biopsykosocialt tillstånd. Upprepad användning av narkotika leder till toleransutveckling, vilket innebär att det successivt behövs större och tätare intag för att nå den eftertraktade effekten, eller att den uteblir helt.

Ett fysiskt beroende innebär att kroppen efter hand kräver substansen för att fungera normalt, och personen drabbas av exempelvis kraftig ångest, svettningar och skakningar om substansen saknas. Ett psykologiskt beroende innebär att en allt större del av personens tankeverksamhet och aktivitet kretsar kring substansen, att mer tid tillbringas i situationer där tillgång finns och personen blir alltmer upptagen med att säkerställa ständig tillgång till substansen.

Ett beroende kan vara svårt att bryta, ibland till synes omöjligt. Men flera psykologiska och farmakologiska metoder har utvecklats för att underlätta att komma ur ett beroende, och många blir hjälpta när dessa metoder och insatser finns tillgängliga.

Internationella systemeffekter av narkotika

Narkotika har spelat roll i internationella relationer, historiskt kanske tydligast i opiumkrigen mellan Storbritannien och Kina på 1800-talet. I modern tid har till exempel inbördeskrig i Colombia och krigen i Afghanistan till stor del narkotika som förklaringsfaktor, och narkotikaproblemet globalt är i dag i högsta grad internationellt.

För att hantera problemet finns FN:s narkotikakonventioner, som Sverige förbundit sig att följa och som i syfte att skydda hälsan förbjuder all olaglig försäljning och handel med narkotika. Såväl FN (FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott, UNODC) som EU (EU:s narkotikabyrå, EMCDDA) har i dag organisationer som ska både bekämpa den kriminalitet som är associerad med narkotika och stimulera utvecklingen av preventiva insatser samt stöd- och behandlingsformer, inklusive skadereducering.

SOU 2023:62 Sammanfattning

Varför ska vi ta hand om varandra?

Grundidén i ett välfärdssamhälle är att alla medborgare ingår i en gemenskap där vi har ansvar, i någon mån, för att ta hand om varandra. Olika filosofiska perspektiv har samverkat i att forma tanken om den välfärdsgemenskap där samhället som helhet tar ansvar för att främja människors välbefinnande, minska ojämlikheter och skydda de mest sårbara. Det finns emellertid inte någon enskild teori eller filosofisk tradition som ensam definierar välfärdssamhällets idégrund, utan snarare är det en kombination av olika idéer och värderingar som har format detta koncept.

Filosofer som Thomas Hobbes, John Locke och Jean-Jacques Rousseau bidrog till utvecklingen av idéer om samhällskontrakt och socialt kontrakt. Dessa teorier betonar att individer kommer samman och bildar samhällen för att skydda sina rättigheter och skapa säkerhet. Samhället har ett ansvar för att garantera sina medborgares välfärd och trygghet.

Den kristna etiken betonar vikten av kärlek till sin nästa och omsorg om de behövande. Koncept som barmhärtighet och välgörenhet har influerat idén om det kollektiva ansvaret för att hjälpa och stödja de svagaste i samhället. Martin Buber betonar till exempel vikten av relationer och solidaritet mellan människor, vilket understryker behovet av att se varandra som medmänniskor och att ta ansvar för varandras välbefinnande.

Inom liberala tankeskolor, som exempelvis justice as fairness av John Rawls, argumenteras för att samhället bör utformas på ett sätt som gynnar dem som har det sämst ställt. Detta kan tolkas som att ett välfärdssamhälle bör sträva efter att minska ekonomiska och sociala klyftor för att uppnå en mer jämlik fördelning av tillgångarna.

Principen om alla medborgares likhet inför lagen slogs fast redan i 1809 års regeringsform, och finns senare uttryckt även i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Detta har senare fördjupats i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD), Europeiska unionens stadga och Europakonventionen. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) uttrycker i sin portalparagraf:

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.1

13 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Sammanfattning SOU 2023:62

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Detta avspeglar den av riksdagen antagna etiska plattformen för hälso- och sjukvård, där människovärdesprincipen inskärper att alla människor är lika mycket värda och har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning. Därefter stadgar behovs- och solidaritetsprinci-

perna i HSL att den som har det största behovet av hälso- och sjuk-

vård ska ges företräde till vården.

Hur många använder narkotika?

Även om narkotikaanvändningen är mindre i Sverige än i de flesta andra europeiska länder (hälften) eller USA (en fjärdedel), är det ändå mellan en halv och en miljon svenskar som någon gång det senaste året använt narkotika. De exakta siffrorna varierar från år till år och beroende på hur man undersöker, men i stort har – trots flera kampanjer, åtgärdsplaner och mobiliseringar mot narkotika som vi redogör för i följande kapitel – antalet inte kunnat minskas de senaste tjugo åren. I åldrarna 30–44 år har andelen som använder narkotika dessutom ökat.

Användningen av flera substanser samtidigt har ökat, nya syntetiska narkotiska preparat tillkommer ständigt och substanserna har blivit mer potenta. Pojkar/män använder oftare än flickor/kvinnor och är också i majoritet för de insatser som ges vid skadligt bruk eller beroende. Särskilt psykisk ohälsa, men även annan sjukdom, är betydligt vanligare bland dem som använder och mer omfattande ju större eller mer frekvent användningen är.

Stigma och barriärer mot vård och stöd

Forskning har identifierat flera faktorer som barriärer mot att söka vård och stöd inom olika typer av verksamheter, såsom negativa attityder hos vårdpersonal, stigma eller strukturella hinder som diskriminering. Övergripande kan främjande respektive hindrande faktorer delas in i tre nivåer:

SOU 2023:62 Sammanfattning

 • individuell (motivation)
 • social (stigma och stöd från närstående och vård- och stödpersonal)
 • strukturell (juridiska hinder och policybegränsningar, som höga avgifter, otillräcklig tillgång och långa väntetider, otillräcklig utbildning hos behandlingsteam samt osund ledningskultur).

För att främja vård- och stödmottagande och minska stigma behövs långsiktiga strategier. Det kan ske genom förbättrad tillgång till behandling, förebyggande av stigma och diskriminering samt information och utbildning.

Vi kan bättre!

I betänkandet beskriver vi utvecklingen av gällande rätt på narkotikaområdet från 1960-talet och framåt, liksom rättsprocessen vid narkotikabrott och de olika aktörernas ansvar och roll, med fokus på ringa narkotikabrott.

Vi kan konstatera att principer, fastslagna i rikets lagar och med förpliktelser i internationella konventioner samt i filosofiska och moraliska ramverk, inte följs vad gäller vård, stöd och skadereducering till personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika. Vi berättar mer om det i betänkandets följande kapitel, och lämnar också bedömningar och förslag för att komma till rätta med de största åtgärdbara bristerna. Vi kan bättre – låt oss göra det bättre!

Våra analyser, förslag och bedömningar

Nedan redovisas vad våra förslag och bedömningar syftar till på olika områden, tillsammans med en kort bakgrund. Ett urval av förslag och bedömningar redovisas här översiktligt; för en komplett och precis beskrivning hänvisas till betänkandets olika kapitel. De riktar sig till regeringen, myndigheter, kommun och region.

Eftersom samhällets resurser är begränsade och tillståndet innebär ett allvarligt hot mot liv och hälsa, är det extra viktigt att såväl preventiva åtgärder som stöd, behandling och skadereducering är kunskapsbaserade och effektiva. Utredningens förslag har särskilt beaktat detta perspektiv.

Sammanfattning SOU 2023:62

Hög dödlighet vid skadligt bruk eller beroende av narkotika

Den allvarligaste och mest påtagliga konsekvensen av narkotikaanvändning är för tidig död genom oavsiktlig förgiftning eller suicid. Sverige har en mindre användning av narkotika än jämförbara länder, men en hög dödlighet. Under tioårsperioden fram till 2022 avled knappt 900 personer per år vilket är en ökning av antalet individer. Uttryckt som andel i befolkningen som avled var andelen dock i princip oförändrad under perioden: 8 per 100 000 invånare eftersom befolkningen ökat under samma period.

Ett av de tydligaste uppdragen i våra direktiv är att analysera denna dödlighet och orsakerna till den. Det är svårt, eftersom hela samhällsstrukturen spelar in och både kontext och förutsättningar varierar stort mellan länder. I tillägg finns stora skillnader i klassificering och insamling av statistik kring dödsfall, även om både UNODC och EMCDDA försöker standardisera rapporteringen. Däremot finns likheter i olika länders strategier för att få ner dödligheten. De bygger på kombinationer av naloxon, LARO, lågtröskelmottagningar, sprututbyten, brukarrum och drug checking, förutom olika modeller för information och kommunikation.

I länder där eget bruk av narkotika är kriminaliserat har man försökt på olika sätt att göra undantag för straffansvar då personer larmat eller hjälpt till i nödsituationer. Dessa brukar benämnas barmhärtigsamarit-undantag. Mycket uppmärksamhet har riktats mot Portugal, som med olika åtgärder, bland annat genom att ersätta straff med behovsbedömningar av vård och stöd, lyckades få ner en hög dödlighet orsakad av narkotika. Men nu ser man en ökad dödlighet igen när finansiering för flera av insatserna dragits tillbaka. I Estland ses en liknande utveckling.

En djupare analys av dödligheten, inklusive svårigheten att skilja avsiktlig från oavsiktlig förgiftning och att hitta orsaker till förändringar under perioden, finns i ett särskilt kapitel i betänkandet. Vi berör särskilt brister i förskrivning och uppföljning av opioider inom hälso- och sjukvården.

En viktig och högt prioriterad insats är att se till att motgiftet naloxon finns tillgängligt där oavsiktliga förgiftningar kan förväntas. Naloxon ges som injektion eller nässprej och upphäver snabbt blockeringen av andningscentrum. Det har därmed potential att förhindra död i den situationen, förutsatt att det finns tillgängligt.

SOU 2023:62 Sammanfattning

Vi har i vårt delbetänkande Naloxon kan rädda liv – bedömningar av

nuläget och nästa steg konstaterat att naloxon inte på långt när finns i

alla de situationer där chansen är störst att det skulle rädda liv, och att tillgängligheten bör öka.

I USA gjordes nyligen naloxon receptfritt. Läkemedelsverket utredde förra året möjligheten till det även i Sverige. Då det enligt den myndighetens bedömning inte var möjligt att åstadkomma det inom nuvarande regelverk, lägger vi lagförslag som innebär att naloxon kan bli mer tillgängligt.

Här kan man reflektera över jämförelsen med samhällets mobilisering för att placera ut hjärtstartare överallt, för att inte missa chansen att rädda ett liv. Det är svårt att inte se stigma kopplat till skadligt bruk eller beroende av narkotika som en faktor bakom att samma engagemang inte funnits för att ännu enklare kunna rädda liv med en nässprej.

För att parera ett allt snabbare införande av nya psykoaktiva substanser, ibland benämnda nätdroger, behövs kontinuerligt uppdaterad kunskap om vilka substanser som förekommer på marknaden, tillsammans med snabba processer för kemisk och juridisk klassifikation av dem. Detta är en utmaning, och myndigheterna ligger närmast definitionsmässigt efter i arbetet, då en liten förändring av en molekyl kan ge substansen en likartad effekt, men utredning och klassifikation måste göras på nytt. Flera länder har infört generisk klassificering där substanser regleras på gruppnivå. Vi har gjort en översikt av problemet och dess hantering i Sverige och internationellt, och drar slutsatsen att dagens system fungerar tillräckligt väl för att inte fördelarna med en förändring ska uppväga nackdelarna.

Regeringen uppmanas att

 • anta ett program för att minska dödsfall till följd av narkotika- och läkemedelsförgiftningar samt komplettera regeringens vision med en konkret målsättning om att dödligheten ska ha minskat med minst 20 procent från 2022 års nivå fem år efter införandet av programmet.
 • uppdra åt Socialstyrelsen att analysera utvecklingen och situationen samt att leda genomförandet av och uppföljningen av ett nationellt program för att minska antalet dödsfall till följd av narkotika- och läkemedelsförgiftningar.

Sammanfattning SOU 2023:62

 • anta en särskild lag om hantering av läkemedel utanför hälso- och sjukvården som verkar som opioidantagonister. Därmed skulle även personer utanför hälso- och sjukvården kunna överlämna naloxon och administrera det i en akut situation.
 • uppdra åt Socialstyrelsen att utreda hur dödsfallsutredningar inom området kan utformas för att på sikt stärka kunskapen om vilka insatser som bör vidtas för att minska förgiftningsdödsfall till följd av narkotika eller läkemedel.

Regionerna uppmanas att

 • intensifiera arbetet med att förskriva naloxon till personer som använder narkotika eller har recept på opioidläkemedel.

Förebyggande insatser

Inte alla som provar narkotika utvecklar ett skadligt bruk eller beroende, men alla drabbas av de direkta negativa effekterna och ingen kan på förhand veta om man själv kommer att utveckla ett skadligt bruk eller beroende eller inte. En verkningsfull prevention måste därför vara en hörnsten i en effektiv narkotikapolicy. Så få som möjligt ska börja använda narkotika, och de som gjort det ska förmås sluta innan ett beroende har utvecklats. Samhällets insatser för att minska tillgången till narkotika bidrar också till detta.

Erfarenheterna från alkoholområdet tyder på att tillgångsbegränsning har effekt för att minska utvecklingen av skadligt bruk eller beroende. Men tillgången till narkotika är, trots försök att begränsa, god överallt i Sverige. Begränsning av tillgång kan inte vara den enda strategin i preventionen. Insatser måste också göras för att stärka individen i att stå emot lockelsen att börja använda.

Så länge preventionen inte är helt effektiv, måste den också kompletteras med effektiva åtgärder för att rehabilitera, stötta och minska de skadliga effekterna av skadligt bruk eller beroende. Narkotikaberoende är ett allvarligt och dödligt tillstånd, så flera och upprepade insatser måste finnas för att värna liv och hälsa. Mycket som i dag görs saknar evidens för effekt eller är till och med bevisat ineffektivt,

SOU 2023:62 Sammanfattning

vilket alltid är slöseri med resurser men ibland också kan vara direkt skadligt. Ineffektiva metoder måste utmönstras!

Det förebyggande arbetet ska för att ha effekt vara brett och anpassat för personer med olika grad av narkotikaanvändning, med olika typer av insatser beroende på om det handlar om att

 • förhindra att barn och unga kommer i kontakt med och prövar narkotika
 • skjuta upp debuten
 • minska användningen
 • minska skadligt bruk eller beroende
 • minska de skador på hälsan som användningen leder till.

Forskning om orsaker till att börja använda narkotika är svår att genomföra, men den forskning som finns pekar på att insatser bör syfta till att motverka en bräcklig situation, socioekonomiskt eller i familjen, stötta lärande i skolan, särskilt fokusera på dem som har psykisk ohälsa, inklusive beroendesjukdom, i sin närhet och kombinera universella, selektiva och indikerade preventiva åtgärder.

UNODC har publicerat International Standards for Prevention som vetenskaplig bas för det förebyggande området. Även EMCDDA sammanställer regelbundet kunskap om utvärderade metoder inom det narkotikaförebyggande området och redovisar evidensläget.

Befintlig organisation på nationell, regional och lokal nivå inom ANDTS2-området har genererat mycket kunskap som efter hand utvecklat området. Flertalet kommuner har i dag samordnare för ANDTS-arbetet, och i varje län har länsstyrelserna samordnare av det förebyggande arbetet.

De regionala samordnarna ska verka för att den nationella strategins inriktning sprids och implementeras regionalt och lokalt. Detta bedömer vi är en ändamålsenlig struktur man bör bygga vidare på. Forskningen visar på ett positivt resultat av knappt två decennier med att stötta och utveckla det lokala arbetet genom bättre strukturer på olika nivåer, utbildningar av samordnare, metodutveckling och implementeringsstöd.

2 Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Sammanfattning SOU 2023:62

Erfarenheter från alkoholområdet pekar på att de kommuner som haft fler insatser och mer utvecklat policyarbete, samverkan och mer resurser, har en mer gynnsam utveckling. Vår egen analys visar dock att omfattningen av det ANDT-förebyggande arbetet har minskat med en tiondel under perioden 2016–2021. Det gäller både strukturella förutsättningar och aktiviteter.

Samhällskostnaderna för narkotikarelaterade problem i Sverige beräknas vara ungefär 100 gånger större än vad vi i samhället hittills valt att spendera på det narkotikapreventiva arbetet.

Regeringen uppmanas att

 • ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utifrån befintligt kunskapsläge utveckla ett målgruppsanpassat kunskapsstöd med kriterier avseende kvalitet i narkotikaförebyggande arbete samt genomföra utbildningar om kunskapsstödet på regional nivå.
 • fortsätta den pågående satsningen för ökat föräldrastöd som genomförs av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Detta för att dels utveckla en jämlik tillgång till stöd i föräldraskapet för fler föräldrar, dels aktivt verka för att fånga upp de föräldrar som har störst behov av stödet. Stödet bör kompletteras med information om hur föräldrar kan kommunicera om narkotika med sina barn.
 • ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sammanställa aktuell vetenskap om hälsoeffekter kopplade till de vanligaste narkotiska substanserna, samt att tillhandahålla en kunskapsbas som grund för olika aktörer.
 • stärka det narkotikaförebyggande arbetet genom att anta ett program för att förebygga narkotikaanvändning hos barn och unga.
 • ge länsstyrelserna i uppdrag att stödja kommunerna i genomförandet av programmet, samt ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att leda genomförandet.

SOU 2023:62 Sammanfattning

Regioner och kommuner uppmanas att

 • prioritera samordningen av det förebyggande arbetet mellan olika områden, och skapa en stabil struktur för detta
 • säkra kunskap om narkotika, risk- och skyddsfaktorer samt hälsoeffekter i primärvården
 • säkra rutiner för upptäckt, tidiga insatser och rutiner för vidareremittering i primärvården
 • möjliggöra forskning och utveckling om metoder för att förebygga ogynnsam utveckling hos barn och unga
 • långsiktigt stärka strukturen för arbetet med tidiga samordnade insatser till barn och unga (TSI).

Vård- och stödinsatser vid skadligt bruk eller beroende

Direkta och indirekta negativa hälsoeffekter skapar behov av insatser från hälso- och sjukvården. Ansvaret för att ge vård och stöd vid skadligt bruk eller beroende delas mellan kommunernas socialtjänst, regionernas hälso- och sjukvård, Statens institutionsstyrelse (SiS) och Kriminalvården. Inom området finns också många ideella och enskilda aktörer som bedriver verksamhet.

Det svenska vård- och stödlandskapet för personer med skadligt bruk eller beroende är brett och i många delar välfungerande. Emellertid finns brister och luckor som går att täppa till och som vi berör i våra bedömningar och förslag. Nationell uppföljning inom området behöver på olika sätt förbättras.

En del av vården av personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika utförs av primärvården, men volymen är svår att uppskatta eftersom det saknas ett nationellt hälsodataregister för primärvården. De senaste 20 åren har antalet patienter, läkarbesök och slutenvård i regionernas specialiserade vård ökat.

Regionernas vård för barn och unga varierar stort, och i barn- och ungdomspsykiatrins utbud finns stora skillnader mellan regioner.

Förskrivning av opioidläkemedel och bensodiazepiner bör bli mer evidensbaserad, vad gäller indikation, preparatval, mängd och överlämning, såväl som nedtrappning och utsättning.

Sammanfattning SOU 2023:62

Det är anmärkningsvärt att det fortfarande finns så stora brister vad gäller att följa rekommendationer i nationella riktlinjer i den regionala vården. Efterlevnaden behöver bli betydligt bättre och variationen över landet minska.

Personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika är också ofta socialt utsatta. Därför behövs särskilda vård- och stödinsatser till särskilt sårbara grupper. Det gäller till exempel flickor och kvinnor, hbtqi3-personer, klienter på anstalt eller personer som utför sex mot ersättning.

Några sätt att särskilt möta behov hos dessa grupper är att erbjuda hög tillgänglighet utan tidsbokning, att ha beroendekompetens på mödra- och barnavårdscentraler och att inte i onödan ställa krav på total drogfrihet för att få tillgång till hjälp och stöd. Mobil och uppsökande verksamhet är ett sätt att tillgodose behov hos dem som upplever höga trösklar.

Många aktörer samverkar runt samma person i olika delar av samtidiga insatser och i olika skeden i en rehabilitering eller återhämtningsprocess. Brister i samverkan och övergångar mellan skeden utgör tydliga risker för personer med skadligt bruk eller beroende.

Regeringen uppmanas att

 • ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (MyVA) i uppdrag att utveckla en modell för uppföljning av vård- och stöd för personer med skadligt bruk eller beroende. Förvaltning av modellen ska därefter skötas av Socialstyrelsen.
 • ge Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla övergripande indikatorer, främst med fokus på hälsoutfall av vården och dess tillgänglighet för personer med skadligt bruk eller beroende.
 • ge Socialstyrelsen i uppdrag att bidra med ett kunskapsstöd om hur ungdomsmottagningar kan nå unga med riskbruk.
 • ge lämplig aktör i uppdrag att inrätta en anonym stödlinje, samt stötta försök med digital vård för personer som använder narkotika.

3 Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner samt intersexpersoner.

SOU 2023:62 Sammanfattning

 • avsätta särskilda medel inom omställningen till god och nära vård till upptäckt, tidiga insatser och effektiv samverkan mellan primärvård och specialiserad beroendevård.
 • ändra i hälso- och sjukvårdslagen för att tydliggöra hälso- och sjukvårdens ansvar för att samordna vården för barn eller unga som inte fyllt 21 år när det finns ett sådant behov.
 • ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheter att tidigt identifiera och stödja fler individer med adhd.
 • ge Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att stödja implementering och lärande om ändamålsenlig förskrivning av narkotikaklassade läkemedel.
 • ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att utreda mindre förpackningsstorlekar av narkotikaklassade läkemedel.

Regioner och kommuner uppmanas att

 • inom sina verksamheter tydliggöra hälso- och sjukvårdens ansvar för att behandla barns och ungas skadliga bruk eller beroende av narkotika, särskilt barn- och ungdomspsykiatrin, samt att tillsammans med kommunerna samordna strukturen för omhändertagandet.
 • implementera befintliga kunskapsstöd, och genom regionala riktlinjer, stöd och ersättningsmodeller till vårdgivare styra mot en minskad förskrivning av narkotikaklassade läkemedel och en utveckling av ändamålsenligt stöd till patienter.

Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)

LARO har funnits i 60 år i Sverige och utvecklats från att vara en kraftigt ifrågasatt och kontrollerad undantagsverksamhet till att bli en hörnsten i behandling av personer med beroende av opioider. Antalet patienter i läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende har ökat 3–4 gånger. Denna ökning bedöms avspegla bättre tillgänglighet snarare än ökad sjuklighet. Evidensläget för LARO är gott,

Sammanfattning SOU 2023:62

men deltagandet hämmas av olika icke-evidensbaserade regler för verksamheten. Exempel på sådana är

 • krav på att ”visa motivation” genom att utan hjälp bli drogfri först
 • krav på arbete, bostad eller andra ordnade sociala förhållanden
 • krav på att ha kommit in i verksamheten på ett visst sätt eller först ha genomgått vissa andra behandlingar eller procedurer.

Ett särskilt problem är att vägen till en god livssituation för de flesta med beroendeproblematik går via återfall då och då. Om man i dessa lägen utestängs från behandlingen eller måste kvalificera sig igen från början, blir det en särskilt problematisk barriär.

Även LARO utvecklas. Nu finns i Sverige buprenorfin i depåberedning, det vill säga långtidsverkande så att besök kan glesas ut för stabila patienter och kanske även flyttas till en vårdnivå mer nära patienten. Beredningsformer finns med tillsatta antagonister som nästan omöjliggör otillåten vidareförmedling från verksamheterna till narkotikamarknaden och dessutom begränsas risken för oavsiktlig förgiftning vid sidobruk av narkotika.

Dessutom förbättras kunskapen om alternativa substanser för den andel patienter där metadon inte fungerar. Till exempel finns i Danmark möjlighet till heroinassisterad behandling, och i Australien studeras hydromorfon som komplement i LARO. Alternativa beredningsformer studeras också, som nässprej, munfilm och plåster.

Forskningen visar att LARO minskar kriminaliteten och användningen av (annan) narkotika, förbättrar den sociala situationen samt ger bättre livskvalitet och hälsa. Den fulla potentialen av LARO har inte nåtts på grund av svag implementering av ny kunskap, delvis därför att nya preparat är dyrare än de äldre.

I våra dialoger med aktörer inom LARO har det tydligt framkommit en bristande samsyn vad gäller krav och innehåll i behandlingen.

Regeringen uppmanas att

 • ge Socialstyrelsen i uppdrag att revidera de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende, kunskapsstödet för LARO samt föreskriften om LARO för att främja god, jämlik, tillgänglig och säker vård. Att LARO innebär både skadereducering,

SOU 2023:62 Sammanfattning

behandling och rehabilitering behöver tydligt framgå. Den snabba kunskapstillväxten inom området motiverar en beredskap att uppdatera vägledningar och föreskrifter.

 • ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder för att genom patientregistret kunna identifiera och följa vilka patienter som är ordinerade LARO samt vilka läkemedel som används.

Regionerna uppmanas att

 • utreda förutsättningarna för kostnadsfrihet för LARO-behandling och läkemedel under behandlingens första år
 • inom ramen för nationellt programområde psykisk hälsa ta fram ett personcentrerat vårdförlopp för opioidberoende med fokus på LARO
 • erbjuda fler patienter tillgång till LARO och öka efterlevnaden till nationella riktlinjer, genom att huvudmännen främjar samverkan mellan vårdnivåer och implementering av ny kunskap för att öka tillgängligheten.

Socialtjänstens insatser

Skadligt bruk eller beroende leder till svårigheter att behålla familj, arbete och bostad, vilket i sin tur leder till behov av sociala insatser. Antalet insatser från socialtjänsten, inklusive LVM,4 har varit ungefär oförändrad sedan år 2000, men organisation, volym, tillgänglighet och kvalitet varierar stort mellan olika kommuner.

Vi beskriver i betänkandet olika behandlingsmetoder och insatser för personer med skadligt bruk eller beroende. Fokus är för kommunernas del på psykologiska och psykosociala metoder, men vi berör även insatser för anhöriga, insatser som rör boende och annat. Vi gör jämförelser mellan kommuner och regioner, och analyserar hur väl insatserna följer rekommendationer och prioriteringsnivåer i nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, samt i

4 Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

Sammanfattning SOU 2023:62

andra styrdokument. Efterlevnaden av dessa kan bli betydligt bättre och variationen över landet minska.

Hemlöshet bidrar till låg livskvalitet och ökar risken för ohälsa. Bostadsfrågan är därför en viktig del av kommunernas skadereducerande verksamhet. Flera kommuner, men inte alla, erbjuder någon form av bostadstrappa som garanterar tak över huvudet och boende i nivå med vad personer klarar av. En framgångsrik metod som tilllämpas av en femtedel av kommunerna är Bostad först – en modell som erbjuder en kombination av bostad och boendestöd utan krav på total drogfrihet. Då bostad ofta är ett villkor för ett ordnat socialt liv i övrigt, inklusive arbete, sysselsättning, relationer och även tillgång till vissa behandlingar, är det en viktig komponent på vägen till ett mer ordnat liv och även till hälsa.

Regeringen uppmanas att

 • ge Socialstyrelsen i uppdrag att dels kartlägga olika typer av boendeformer utifrån olika lagstiftningar (exempelvis socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS), för personer med skadligt bruk eller beroende, dels utreda behovet av vägledning inom området för att skapa mer enhetlig tillämpning av regelverket i Sverige. I arbetet ska särskilt beaktas hur boende för personer med samtidigt skadligt bruk eller beroende och våldsutsatthet kan säkerställas.

Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse (SiS) är utförare av en kombination av statligt och kommunalt finansierad verksamhet. Myndigheten arbetar med omhändertagandet av personer enligt LVM och LVU.5

5 Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

SOU 2023:62 Sammanfattning

Regeringen uppmanas att

 • i HSL och SoL reglera att en så kallad samordnad individuell plan

(SIP) även ska upprättas när en person vårdas med stöd av LVM, och Statens institutionsstyrelse (SiS) bedömer att det behövs för att personen ska få sina behov tillgodosedda.

Kriminalvården

En relativt stor andel av Kriminalvårdens klienter har ett skadligt bruk eller beroende av narkotika varav många är opioidberoende. FN:s ekonomiska och sociala kommitté har i sin granskning uppmanat Sverige, som ratificerat ESK6-konventionen, att intensifiera insatserna för att personer på anstalt ska kunna ta del av LARO.

Regeringen uppmanas att

 • ge Kriminalvården möjlighet att kalla regionen och/ eller kommunen till så kallad samordnad verkställighetsplanering. Om det finns behov av vård- och stödinsatser efter frigivningen ska det framgå vilken huvudman som övertar ansvaret efter verkställighetstidens slut.
 • ge Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse (SiS) i uppdrag att ta fram riktlinjer för när en samordnad planering ska initieras.
 • ge Digitaliseringsmyndigheten i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur digitala samordningsmöten ska kunna genomföras på ett tekniskt säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.
 • ge Kriminalvården i uppdrag att utreda hur tillgängligheten till

LARO inom Kriminalvården kan säkerställas.

Regioner och kommuner uppmanas att

 • fortsätta arbetet med att utveckla SIP. Regionerna och kommunerna ska kompenseras ekonomiskt för det nya åtagandet att delta i samordnad verkställighetsplanering med Kriminalvården. Sveriges

6 FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Sammanfattning SOU 2023:62

Kommuner och Regioner (SKR) ska få medel genom en överenskommelse för att fortsatt stödja implementeringen av SIP samt att implementera samordnad verkställighetsplanering.

Den rättsvårdande processen

Vi har av våra direktiv varit förhindrade att lämna förslag inom straffrättens område. Vi har dock på flera olika sätt försökt identifiera hur möjligheten till vård och stöd kan stärkas inom ramen för gällande rätt.

Regeringen uppmanas att

 • ge Socialstyrelsen och Polismyndigheten i uppdrag att i samråd med

Brå och SKR ta fram en vägledning för hur barn och unga under 21 år som misstänks för narkotikabrott kan erbjudas vård och stöd när det finns ett sådant behov.

 • ge Polismyndigheten i uppdrag att se över hur myndigheten använder rapporteftergift vid misstanke om eget bruk och innehav för eget bruk av narkotika, och vid behov ta fram föreskrifter eller vägledning angående hur rapporteftergift ska användas.
 • överväga att initiera en översyn av narkotikastrafflagen och påföljderna vid narkotikabrott för att bland annat utreda hur lagen påverkar de medicinska och sociala skadeverkningarna, och om personer med skadligt bruk eller beroende erbjuds vård- och omsorgsinsatser i tillräcklig omfattning.

Skadereducerande insatser

För att värna liv och hälsa för dem som systemet inte når med insatser för att förebygga eller komma från skadligt bruk eller beroende, kan insatser erbjudas för att så långt möjligt minska de direkt och indirekt skadliga effekterna. Dessa brukar sammanfattas under begreppet skadereducerande insatser. Det finns flera sådana på olika nivåer, där de mest kända är

 • akutläkemedel för att förhindra död genom överdos (exempelvis naloxon)

SOU 2023:62 Sammanfattning

 • läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)
 • insatser för att förebygga infektioner och andra kroppsliga sjukdomar
 • insatser för att förbättra den sociala situationen, till exempel boende eller sysselsättning.

Den omedelbara målsättningen är vid skadereducerande insatser normalt inte att personen ska sluta använda narkotika, utan att personen ska få hjälp att överleva och ha god hälsa, vilket också är en förutsättning för att senare hjälpa personen att bli drogfri.

I såväl den allmänna som den vetenskapliga diskussionen är frågan om balansen mellan rättsliga och skadereducerande insatser en av de tydligaste skiljelinjerna. Den innefattar flera svåra frågor, särskilt om det ska vara olagligt att inneha och själv använda narkotika och hur kriminalisering av eget bruk påverkar samhället vad gäller organiserad brottslighet, våld och korruption. Dessa frågor är också en del av narkotikapolitiken, men faller tydligt utanför det ansvar och mandat som denna utredning fått. Vi berör frågorna där de har betydelse för våra bedömningar och förslag, men har inte belyst dem allsidigt.

Personer med ett skadligt bruk eller beroende av narkotika har en stor risk att avlida i förtid eller att få kraftigt sänkt livskvalitet av relaterad kroppslig ohälsa, våld och utnyttjande eller svag social och ekonomisk levnadssituation. De utgör därför en grupp som ska prioriteras mycket högt vid fördelningen av resurser till olika insatser inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst – allt enligt hälso- och sjukvårdslagen med dess etiska prioriteringsplattform, flera internationella konventioner vi förbundit oss att följa och även vår grundlag.

Det finns en bred palett av insatser som visat sig ha potential att minska dessa risker och som i olika grad introducerats i olika länder. De brukar på grund av sitt gemensamma mål sammanfattas i begreppet skadereducerande insatser, även om insatserna är mycket olika till sin karaktär och tillämpas på olika systemnivåer.

Själva utgångspunkten för skadereducerande insatser är dock omdebatterad. Ett vanligt argument är att om samhället lindrar konsekvenserna av narkotikaanvändning, minskar drivkraften att avstå. För vissa av de skadereducerande insatserna argumenteras också för att de innebär att samhället ”tolererar” narkotika till den grad att budskapen om förbud och skadlighet urholkas.

Sammanfattning SOU 2023:62

Argumenten för skadereducerande insatser är i högre grad pragmatiska, medan argumenten emot i högre grad är principiella. Själva synen på skadligt bruk eller beroende som en ”självförvållad” sjukdom och stigma kopplat till beroende verkar också påverka, då liknande argument mycket sällan hörs om andra skador eller kroppsliga sjukdomar, att krockkuddar i bilar eller cykelhjälmar gör att vi blir sämre på att följa trafikregler, eller att cancerbehandling gör att människor inte följer råd om hälsosamma levnadsvanor. Eller att maratonlöpare, fotbollsspelare och bergsklättrare ska bli utan vård då de skadas.

Vissa länder tar konceptet ett steg längre och erbjuder i tillägg till sprututbyte och hälsotjänster även möjligheten att inta sin narkotika under övervakning i verksamheten. Det brukar kallas brukarrum, eller ibland injektionsrum, men innefattar alltså mer än enbart den möjligheten. Vid verksamheterna erbjuds ofta sprututbyte, hälsorådgivning och annat stöd. Argumenten för en sådan verksamhet är att

 • risken för dödlig överdos minskar
 • somatiska besvär behandlas och behov av akut sjukvård minskar
 • injicering försvinner från trappuppgångar, parker och allmänna miljöer
 • ännu en kontaktyta etableras där man kan erbjuda information, hälsotjänster och motivera till behandling.

Argumenten som ofta framförs emot är att

 • narkotikaanvändning riskerar att sanktioneras i allmänhetens ögon och det finns farhågor om att verksamheten till och med kan underlätta och öka narkotikaanvändning och injicering
 • brukarrum är svåra att kombinera med ett regelverk där det faktiskt är olagligt att använda narkotika.

Forskningen kring brukarrum har inte kunnat visa på ökad narkotikaanvändning eller risktagande, men däremot bättre hälsa och utnyttjande av hälsotjänster samt mindre störningar i närområdet. Den har visat att dödsfall i brukarrummen förhindras, men inte kunnat visa på att insatsen bidrar till minskad narkotikarelaterad dödlighet på samhällsnivå. I Sverige har brukarrum aldrig funnits, inte ens i forskningskontext, men i Danmark, Island och Norge har de introduce-

SOU 2023:62 Sammanfattning

rats som en del i en höjd ambition att värna brukarens liv och hälsa. Franska studier visar på kostnadseffektivitet.

Opioider, som heroin, morfin och fentanyl, blockerar andningscentrum i hjärnstammen och får ibland andningen att upphöra efter narkotikaintag, särskilt efter injektion. Risken har ökat då det med tiden kommit mer potenta preparat, samtidig användning av flera substanser blivit vanligare och narkotika ibland ”spetsas” med kraftigare substanser, som fentanyl – ibland utan användarens vetskap.

Vissa länder erbjuder drug checking, där användare kan få teststickor för att kontrollera innehållet i det de kommit över. De finns i Sverige halvofficiellt att tillgå via brukarföreningar. Ett praktiskt problem är att teststickor, som kan finnas tillgängliga på festivaler eller vid olika testverksamheter med en bredare målgrupp, inte är precisa nog medan de mer exakta testmetoderna ofta tar för lång tid. Tekniken är dock under snabb utveckling. Evidensläget för effekten är svagt, då studier saknas.

De skadereducerande insatserna i Sverige utgör trots sin effekt på liv och hälsa en förhållandevis liten andel av det totala antalet insatser till personer som använder narkotika eller har ett skadligt bruk eller beroende. Vi beskriver kortfattat nedan och i följande kapitel mer utförligt de viktigaste insatserna, liksom hur olika länder har valt att kombinera dem.

Regeringen uppmanas att

 • definiera det skadereducerande perspektivet som ”insatser, program och policyer som utan krav på drogfrihet syftar till att minska de hälsomässiga, sociala och ekonomiska skadorna av narkotikaanvändning för individer och samhället, samt att öka livskvaliteten för enskilda”
 • överväga att föreslå riksdagen att ändra målet för narkotikapolitiken som helhet från ”ett samhälle fritt från narkotika” till ”ett samhälle med minskade skador av narkotika”
 • ge Socialstyrelsen i uppdrag att revidera de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende så att de avspeglar den uppdaterade definitionen, samt att föreslå metoder och arbetssätt i enlighet därmed

Sammanfattning SOU 2023:62

 • ge Myndigheten för vård och omsorgsanalys (MyVA) i uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning omotiverade krav på drogfrihet förekommer som villkor för att ta del av olika insatser
 • inkludera frågan om brukarrum och drug checking inom ramen för en eventuell översyn av narkotikastrafflagen
 • avsätta medel för att stimulera kunskapsutveckling inom området skadereducering och lågtröskelverksamheter så att kommuner och regioner, samt om möjligt även statliga aktörer, forskningsaktörer och civilsamhälle, kan genomföra och utvärdera pilotverksamheter och samverkansformer för att stärka det skadereducerande arbetet.

Regioner och kommuner uppmanas att

 • utöka utbudet av lågtröskelverksamheter som kan erbjuda flera skadereducerande och hälsofrämjande insatser samtidigt.

Sprututbyten och tillgång till sterila sprutor och kanyler

En av de viktigaste skadereducerande insatserna är sprututbyten. De har en direkt effekt genom att minska cirkulationen i samhället av osterila injektionsverktyg, vilket minskar smittsamma sjukdomar som hiv, hepatit B och C samt sekundära infektioner. Men sprututbytesverksamheter har också en betydande indirekt hälsoeffekt, genom att de erbjuder en kontaktpunkt med möjlighet till information, dialog, prevention och stöd för att motivera till annan behandling. Behandlingskomponenterna skiljer sig dock mycket mellan verksamheterna.

På grund av skillnader i synen på skadereducerande insatser har det under många år saknats sprututbytesverksamhet i många regioner, men under 2023 ska alla regioner ha startat sådan verksamhet. Det är glädjande och viktigt.

En diskussionspunkt är om det är ändamålsenligt att kräva återlämning av använda sprutor och kanyler. Det har motiverats med att så behövs för att få bort dem ur utemiljön, men det blir också en barriär för människor som vill besöka verksamheten. Här varierar praxis mellan enheter, och många länder har tagit bort kravet på återlämning.

SOU 2023:62 Sammanfattning

Regeringen uppmanas att

 • ändra lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler så att syftet även omfattar uppgiften att främja psykisk och fysisk hälsa. Tillståndskravet ersätts med en anmälningsplikt. Även fortsatt gäller att åldersgränsen för verksamheten är 18 år, men även yngre personer ska, om särskilda skäl föreligger, kunna ta del av verksamheten. Krav på återlämning av sprutor och kanyler tas bort och ersätts med skrivningar om att verksamheten ska främja återlämning av sprutor och kanyler.
 • ändra lagstiftningen så att det inte längre ska vara förbjudet att sälja sprutor och kanyler på apotek.

Information om narkotika till användare

Personer som använder narkotika söker och är intresserade av saklig information om både effekter, skadeverkningar och risker med narkotikaanvändning. Här är dilemmat huruvida man bör informera om sådant som faktiskt är skadligt och förbjudet och om det riskerar att öka nyfikenheten och minska trösklarna för att börja använda narkotika.

I Sverige används sprututbyten och andra verksamheter för vård och stöd som informationspunkter, medan brukarföreningar och aktörer i civilsamhället ger information via webbplatser. I länder som Kanada, USA, Tyskland och Norge finns webbsidor med utförlig och saklig information om effekter och hur man kan minska risker i samband med användning av narkotika. I Norge är det Helsedirektoratet som indirekt genom stöd till en förening driver webbplatsen rusopplysningen.no.

Regeringen uppmanas att

 • ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att tillsammans med civilsamhället och målgruppen utreda bästa sätt för att ta fram och sprida upplysningar om olika substanser och värderingsfri information om risker till personer som använder narkotika.

Sammanfattning SOU 2023:62

Anhörigas situation

Vi ser att anhöriga och närstående till personer med skadligt bruk eller beroende har en viktig roll men ofta en helt förtvivlad situation. Vi utvecklar det i betänkandet.

Regeringen uppmanas att

 • ge Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) ett särskilt uppdrag att bygga upp kunskap om anhöriga till personer med skadligt bruk eller beroende och/eller samsjuklighet. Vi anser också att en nationell stödlinje för bland annat anhöriga bör inrättas.
 • tydliggöra socialtjänstens ansvar för stöd till anhöriga till en person med skadligt bruk eller beroende av narkotika.
 • ge den pågående utredningen Ett stärkt stöd till anhöriga till långvarigt eller allvarligt sjuka (Dir. 2023:77) i tilläggsdirektiv att överväga om patientlagen (2014:821) kan ändras så att hälso- och sjukvården blir skyldig att erbjuda utbildning till enskilda och anhöriga om bland annat beroendesjukdomar, samt överväga om SoL ska kompletteras med en bestämmelse om att ett barns behov av information särskilt ska beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet bor varaktigt med har skadligt bruk eller beroende.

Regioner och kommuner uppmanas att

 • inkludera anhöriga till personer med skadligt bruk eller beroende i de regionala överenskommelserna inom området skadligt bruk eller beroende.

Insatser för att öka kunskap och kompetens

Sverige har en bredd av insatser och aktörer i syfte att förebygga bruk av narkotika och minska skador på liv, hälsa och samhället i omgivningen av det bruk som förekommer. Vi ser ändå att skyddsnätet har stora maskor, och många faller igenom.

SOU 2023:62 Sammanfattning

Kunskapen ökar, men det gör också utmaningarna. Det är därför av stor vikt att vi planerar inte enbart för insatser, utan också för hur vi säkerställer kunskap, kompetens och kunskapsutveckling.

Den långsiktiga kompetensförsörjningen behöver också säkras. Grundutbildningar för socionomer, psykologer, läkare, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper som möter personer med skadligt bruk eller beroende eller deras anhöriga, bör förmedla grundläggande kunskap om hur förebyggande, stödjande, behandlande och skadereducerande arbete mot skadligt bruk eller beroende och samsjuklighet bör bedrivas. I utbildningen bör också innebörden och konsekvenserna av skadligt bruk eller beroende och samsjuklighet ingå.

Även pågående kunskapshöjande satsningar för kommunerna bör beaktas. Det rör allt från grundutbildning av yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård samt omsorg, till specialisering, fortbildning och forskarutbildning och en stark akademisk plattform. Dels bidrar det till ny kunskap, dels möjliggör det deltagande i det internationella vetenskapliga utbytet och inhämtning av ny kunskap.

Forskningsanslag behöver utlysas med periodicitet även framöver. Svensk statlig forskningsfinansiering till området är lägre än i de flesta jämförbara länder. Vidare ser vi behov av ett nationellt forskningscentrum. Även uppdrags- och samverkansforskning behöver stärkas utifrån nationellt identifierade betydande kunskapsluckor inom narkotikaområdet, där forskning bör kunna initieras för att åtgärda dem.

Åt andra hållet behövs starka strukturer för att kontinuerligt översätta kunskapen till behandlingsriktlinjer och vårdprogram, samt följa upp följsamhet och effekt.

Regeringen uppmanas att

 • komplettera Socialstyrelsens instruktion så att myndigheten får ett tydligare och samlat ansvar, sektorsansvar, för genomförande av de nationella ANDTS-målen (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) om vård, stöd och skadereducering med anknytning till Socialstyrelsens verksamhetsområde. Det innebär ansvar för att följa, analysera och rapportera om insatser och utfall i hälso- och sjukvård samt socialtjänst avseende skadligt bruk eller beroende. Vidare ska myndigheten vara stödjande och pådrivande

Sammanfattning SOU 2023:62

i förhållande till berörda aktörer. Myndigheten ska också kunna initiera forskning av relevans för att kunna utföra sitt uppdrag.

 • tydliggöra insatser inom området stöd, vård och skadereducering vid skadligt bruk eller beroende i överenskommelser med SKR.
 • uppdra åt Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) att, i dialog med andra relevanta myndigheter, utreda hur ett nationellt forskningscentrum kan inrättas för prevention, vård, stöd och skadereducering inom ANDTS-området, utreda förutsättningarna för att inrätta en tvärvetenskaplig forskningsskola inom området samt utreda och föreslå en rimlig nivå för statlig forskningsfinansiering inom ANDTS-området för att gradvis närma sig en nivå för ändamålet i paritet med andra jämförbara OECD-länder.
 • ge Nationella vårdkompetensrådet i uppdrag att ta fram förslag för att säkra framtidens kompetensförsörjning inom prevention, behandling och skadereducering vid skadligt bruk eller beroende.
 • ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie om behov av och förutsättningar för kunskapsförstärkning om skadligt bruk eller beroende för personal inom hälso- och sjukvården och vid behov socialtjänsten, samt föreslå hur relevanta utbildningar med fokus på fortbildning kan utformas.
 • överväga att tillsammans med övriga nordiska länder initiera ett nordiskt samarbete om vård, stöd och skadereducering vid skadligt bruk eller beroende av narkotika där kunskapsutveckling och forskning sprids genom representanter från relevanta myndigheter och forskningsföreträdare.

1. Författningsförslag

1.1. Förslag till lag om hantering av opioidantagonister utanför hälso- och sjukvården

Härigenom föreskrivs följande.

Lagens innehåll och syfte

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om när verksamheter utanför hälso- och sjukvården får hantera läkemedel som verkar som opioidantagonister.

2 § Syftet med lagen är att rädda liv genom ökad tillgänglighet till läkemedel som verkar som opioidantagonister.

Tillämpningsområde

3 § Under de förutsättningar som anges i denna lag får följande verksamheter utanför hälso- och sjukvården, som i sin ordinarie verksamhet möter enskilda som riskerar opioidförgiftning, hantera läkemedel som verkar som opioidantagonister:

– statliga myndigheter, – kommunala verksamheter, – enskilda verksamheter som bedriver socialtjänst, och – ideella verksamheter.

4 § Hantering av läkemedel som verkar som opioidantagonister enligt denna lag utgör inte hälso- och sjukvård i den mening som avses i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Författningsförslag SOU 2023:62

Definitioner

5 § Med opioidantagonister avses läkemedel som häver effekten av opioider vid livshotande opioidförgiftning.

6 § Med hantering avses i denna lag rekvisition, förvaring, administrering och överlämning av läkemedel som verkar som opioidantagonister.

7 § Med administrering avses i denna lag att den hanteringsansvarige, eller någon som denne delegerat uppgiften till, ger läkemedel som verkar som opioidantagonister till en enskild vid misstänkt opioidförgiftning.

8 § Med överlämning avses i denna lag att den hanteringsansvarige, eller någon som denne delegerat uppgiften till, överlämnar läkemedel som verkar som opioidantagonister till enskilda.

Hanteringsansvarig

9 § Verksamheten ska utse en person som ansvarar för hantering av läkemedel som verkar som opioidantagonister enligt denna lag (hanteringsansvarig).

10 § Den hanteringsansvarige ska genomgå en godkänd utbildning om administrering, förvaring och överlämning av läkemedel som verkar som opioidantagonister.

Delegering

11 § Den hanteringsansvarige får delegera uppgiften att förvara, administrera och överlämna läkemedel som verkar som opioidantagonister till annan personal som har genomgått en godkänd utbildning enligt 10 §. Hantering som innebär rekvisition får inte delegeras.

SOU 2023:62 Författningsförslag

Rekvisition

12 § Läkemedel får endast beställas i mängder som står i proportion till det förväntade behovet hos verksamheten.

13 § Rekvisition av läkemedel enligt denna lag ska ställas till ett öppenvårdsapotek av den hanteringsansvarige.

14 § En rekvisition ska innehålla uppgift om verksamhetens namn, vem som ansvarar för rekvisition och antalet doser som beställs.

15 § Öppenvårdsapoteket ska kontrollera att den rekvirerande verksamheten finns upptagen i det register som E-hälsomyndigheten för enligt 28 § samt att den som undertecknat rekvisitionen är behörig beställare.

16 § Ett öppenvårdsapotek får neka behörig beställare helt eller delvis expediering av det antalet doser som framgår av rekvisitionen om

1. mängden är oskälig i förhållande till kraven i 12 §,

2. det finns risk för att det uppstår en brist på läkemedlet eller,

3. det finns andra särskilda skäl.

Förvaring

17 § Läkemedel enligt denna lag ska förvaras:

1. i lämpliga och låsta skåp eller fack,

2. på ett sådant sätt att endast den hanteringsansvarige eller någon som denne delegerat uppgiften till har tillgång till läkemedlet, och

3. i originalförpackningarna.

Administrering

18 § Administrering av läkemedel enligt denna lag till en person som inte lämnat sitt samtycke till åtgärden får endast ske för att avvärja fara som akut och allvarligt hotar personens liv vid en misstänkt opioidförgiftning och om hans eller hennes vilja på grund av medvetslöshet eller av någon annan orsak inte kan utredas.

Författningsförslag SOU 2023:62

Överlämning av läkemedel

19 § Läkemedel som verkar som opioidantagonister får överlämnas till personer som löper risk för opioidförgiftning, eller dennes närstående.

Om det finns särskilda skäl får läkemedel som verkar som opioidantagonister överlämnas till andra personer än som anges i första stycket.

20 § I samband med överlämning av läkemedel enligt denna lag ska mottagaren få information om hur läkemedlet fungerar, hur det administreras och vilka övriga åtgärder som behöver vidtas vid en misstänkt opioidförgiftning.

Särskilt om kostnader

21 § Rekvisition av läkemedel ska vara utan kostnad för kommunala verksamheter, enskilda verksamheter som bedriver socialtjänst och ideella verksamheter. Regionen har kostnadsansvar för dessa läkemedel. Ett öppenvårdsapotek som har lämnat ut läkemedel har rätt att få ersättning för kostnaderna för läkemedlet av den region där den rekvirerande verksamheten är belägen.

22 § Vid överlämning och administrering av läkemedel enligt denna lag ska läkemedlet vara kostnadsfritt för den enskilde.

Tillsyn

23 § Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av bestämmelser som rör rekvisition enligt 13–15 §§ i denna lag.

24 § Läkemedelsverket har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Läkemedelsverket får meddela de förelägganden och förbud som behövs vid tillsynen. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

SOU 2023:62 Författningsförslag

Anmälan och register över verksamheter

25 § Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av denna lag ska anmäla detta till E-hälsomyndigheten senast en månad innan verksamheten avser att hantera läkemedel som verkar som opioidantagonister.

26 § Anmälan ska innehålla uppgifter om

1. namn på verksamheten,

2. var verksamheten ska bedrivas, och

3. vem som är hanteringsansvarig. Vidare ska anmälaren ge in underlag som stöder att verksamheten uppfyller kriterierna i 3 § och dokumentation på genomgången utbildning enligt 10 § samt en uppskattning av det förväntade årliga behovet av doser.

27 § Förändringar eller nedläggning av verksamheten ska anmälas till E-hälsomyndigheten inom en månad efter genomförandet.

28 § E-hälsomyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra register över de verksamheter som uppfyller kraven på anmälan enligt 26 §. Registret får användas för kontroll vid rekvisition, tillsyn, uppföljning och statistik.

Personuppgifter får inte registreras om andra än den som utsetts som hanteringsansvarig enligt denna lag.

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för registret.

29 § Direktåtkomst till de registrerade uppgifterna får ges till expedierande personal på öppenvårdsapotek för kontroll vid rekvisitioner.

30 § E-hälsomyndigheten ska till expedierande personal på öppenvårdsapotek lämna ut de uppgifter som omfattas av direktåtkomst.

Bemyndiganden

31 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta ytterligare föreskrifter om

1. rekvisition,

2. förvaring,

Författningsförslag SOU 2023:62

3. hur anmälningsskyldigheten i 25–27 §§ ska fullgöras, och

4. Läkemedelsverkets tillsynsansvar.

32 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om

1. vilka läkemedel som verkar som opioidantagonister som ska omfattas av lagen, och

2. innehållet i och omfattningen av sådan utbildning som avses i 10 § samt kraven för godkännande av deltagare.

Överklagande

33 § Läkemedelsverkets beslut enligt denna lag eller anslutande föreskrifter får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

SOU 2023:62 Författningsförslag

1.2. Lagen (2009:366) om handel av läkemedel

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2009:366) om handel av läkemedel att det i lagen ska införas en ny paragraf i 1 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

5 a §

Bestämmelserna i denna lag gäller läkemedel som verkar som opioidantagonister, om de inte strider mot vad som är särskilt föreskrivet i lagen ( 0000:00 ) om hantering av opioidantagonister utanför hälso- och sjukvården.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

Författningsförslag SOU 2023:62

1.3. Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)

dels att 2 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf i 2 kap. 8 § av följ-

ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

7 §

När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

När den enskilde vårdas med stöd av lagen ( 1988:870 ) om vård av missbrukare i vissa fall ska planen även upprättas när Statens institutionsstyrelse bedömer att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda.

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

Av planen ska det framgå

1. vilka insatser som behövs,

2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,

3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen, och

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

SOU 2023:62 Författningsförslag

2 kap.

8 §

Kommunen ska på begäran från Kriminalvården delta i en samordnad verkställighetsplanering enligt 1 kap. 5 a § fängelselagen (2010:610) .

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

Författningsförslag SOU 2023:62

1.4. Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Härigenom föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

dels att 16 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer i 7 kap. 10 § och 8 kap.

11 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

10 §

Regionen ska på begäran från Kriminalvården delta i en samordnad verkställighetsplanering enligt 1 kap. 5 a § fängelselagen (2010:610) .

8 kap.

11 §

Regionen ska erbjuda personer med skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar den vård som han eller hon behöver. Vården ska organiseras så att den ges samordnat med annan psykiatrisk vård.

Om personen inte fyllt 21 år ska vården även organiseras så att den ges samordnat med socialtjänsten om det finns ett sådant behov.

16 kap.

4 §

När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska regionen tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan.

SOU 2023:62 Författningsförslag

Planen ska upprättas om regionen eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till det. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

När den enskilde vårdas med stöd av lagen ( 1988:870 ) om vård av missbrukare i vissa fall ska planen även upprättas när Statens institutionsstyrelse bedömer att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda.

Planen ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

Av planen ska det framgå

1. vilka insatser som behövs,

2. vilka insatser som respektive huvudman ska svara för,

3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än regionen eller kommunen, och

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Denna lag ska träda i kraft den 1 januari 2026.

Författningsförslag SOU 2023:62

1.5. Förslag till lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

Härigenom föreskrivs i fråga om lag (2006:232) om utbyte av sprutor och kanyler

dels att 4–5 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 1, 2, 3 samt 6 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

I denna lag finns bestämmelser om verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler (sprututbytesverksamhet) i syfte att förebygga

spridning av hivinfektion och andra blodburna infektioner bland personer som missbrukar narkotika.

I denna lag finns bestämmelser om verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler (sprututbytesverksamhet).

Syftet med en sådan verksamhet är att förebygga spridning av blodburna infektioner samt att främja fysisk och psykisk hälsa hos personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika.

Sprututbytesverksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att den enskilde motiveras för vård och behandling.

Sprututbytesverksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att den enskilde kan motiveras för vård och behandling samt för att främja

inlämning av begagnade sprutor och kanyler.

Det som i lagen sägs om regioner gäller också kommuner som inte ingår i en region.

2 §

Sprututbytesverksamhet får bedrivas endast av regioner inom ramen för deras hälso- och sjukvård och sedan Inspektionen för

vård och omsorg har gett tillstånd till verksamheten.

Sprututbytesverksamhet får bedrivas endast av regioner inom ramen för deras hälso- och sjukvård och sedan verksamheten

har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.

SOU 2023:62 Författningsförslag

3 §

Innan en ansökan om tillstånd ges in, ska samråd ske mellan regionen och samtliga kommuner inom regionen.

Innan en sprututbytesverksamhet inrättas ska regionen samverka med samtliga kommuner inom regionen och andra berörda aktörer.

I ansökan ska regionen redovisa hur behovet av avgiftning och vård av missbrukare kommer tillgodoses.

4 §

Inspektionen för vård och omsorg får ge tillstånd till sprututbytesverksamhet för högst två år åt gången. Har en ny ansökan getts in innan tiden för gällande tillstånd har löpt ut, får verksamheten fortsätta i avvaktan på inspektionens beslut.

5 §

Inspektionen för vård och omsorg får besluta att återkalla ett tillstånd till sprututbytesverksamhet om det förekommer missförhållanden i verksamheten.

6 §

En spruta eller en kanyl får lämnas ut av regionen endast om en begagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in. Utlämnande får dock ske om det finns särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kanyler inte kan lämnas in.

Sprutor eller kanyler får lämnas ut endast till den som har fyllt 18 år.

Sprutor eller kanyler får lämnas ut till den som har fyllt 18 år.

Om det finns särskilda skäl får

Författningsförslag SOU 2023:62

sprutor eller kanyler lämnas ut till en person som inte fyllt 18 år.

Utlämnande får ske endast vid personligt besök.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

SOU 2023:62 Författningsförslag

1.6. Förslag till lag om ändring i fängelselagen (2010:610)

Härigenom förskrivs att det i fängelselagen (2010:610) ska införas en ny paragraf i 1 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

5 a §

När en intagen har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser eller socialtjänstinsatser som regionen eller kommunen ansvarar för får Kriminalvården kalla regionen eller kommunen till samordnad verkställighetsplanering om det är nödvändigt för att den enskilde ska få sina behov av insatser tillgodosedda och om den enskilde samtycker. Behövs insatser av både region och kommun ska båda delta i samordnad verkställighetsplanering. Kriminalvården ansvarar för upprättandet av en plan vid samordnad verkställighetsplanering.

Av en samordnad verkställighetsplan ska framgå

1. vilka insatser som behövs

2. vilka insatser som respektive huvudman ska svara för

3. vilka insatser som ska vidtas av någon annan än Kriminalvården, regionen eller kommunen, och

4. vem eller vilka som ska ta över ansvaret för insatser efter att verkställigheten avslutas.

Insatserna i en verkställighetsplan kan avse insatser under tiden

Författningsförslag SOU 2023:62

någon avtjänar sitt straff på anstalt, under villkorlig frigivning och efter verkställighetstiden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

SOU 2023:62 Författningsförslag

1.7. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler

Härigenom föreskrivs att 3 § förordningen (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler ska upphöra.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Den som bedriver handel med sprutor eller kanyler ska iaktta att försäljning inte sker när omständigheter ger anledning till misstanke att varan kan komma till användning vid missbruk av narkotika eller dopningsmedel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

2. Om uppdraget och dess genomförande

I detta kapitel redogör vi för utredningsdirektiven, planeringen och genomförandet av vårt arbete, definitioner och avgränsningar. Den här utredningen, En svensk narkotikapolitik anpassad till nutidens och framtidens utmaningar, har vi valt att kalla kort och gott Narkotikautredningen. Utredaren är ensam ansvarig för innehållet och förslagen i betänkandet. Betänkandet är skrivet i vi-form, vilket avser utredare och sekretariat.

2.1. Direktiv

Regeringen beslutade vid regeringssammanträdet den 24 mars 2022 om kommittédirektiv för En svensk narkotikapolitik anpassad till nutiden och framtidens utmaningar. Fullständiga kommittédirektiv finns i bilaga 1.

I korthet innebär direktiven att en särskild utredare ska föreslå hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan kombineras med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete, en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering samt insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Syftet med utredningen är att säkerställa att narkotikapolitiken är förenlig med kraven på evidensbaserad vård, beprövad erfarenhet och skademinimering, samt att den utvecklas och anpassas till nutidens och framtidens utmaningar. Dessa delar ska redovisas i slutbetänkandet senast den 29 oktober 2023.1

1 Kommittédirektiv 2022:24. En svensk narkotikapolitik anpassad efter nutidens och framtidens

utmaningar.

Om uppdraget och dess genomförande SOU 2023:62

Utredningen lämnade i oktober 2022 ett delbetänkande, som bland annat slog fast etiska principer för en rad ställningstaganden, som i det fallet gällde naloxon för att rädda livet på personer med misstänkt opioidförgiftning.2 Dessa ställningstaganden gäller också i detta betänkande, där vi haft fokus på hur narkotikaproblem kan förebyggas och hur samhället kan värna liv och hälsa hos personer som använder narkotika eller har utvecklat skadligt bruk eller beroende.

Direktiven anger att vi i arbetet ska samråda med berörda statliga myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner, ett urval kommuner och regioner, patient-, brukar- och anhörigorganisationer samt företrädare för professionerna. Vidare anges att arbetssättet ska vara utåtriktat och inkluderande. Utredningen ska hålla sig informerad om och beakta det arbete som bedrivs i Regeringskansliet och på berörda myndigheter som är av relevans för uppdragets genomförande och initiera en dialog med berörda statliga utredningar.

Vår bedömning är att det arbetssätt och metoder som vi beskriver i detta kapitel svarar mot förväntningar på arbetssätt ställda i direktivet.

2.2. Hur betänkandet kan läsas

Vi har haft i uppgift att på relativt kort tid hantera ett komplext samhällsproblem, där våra direktiv har ålagt oss att såväl kartlägga och analysera som lämna förslag. Detta har på olika sätt varit en utmaning. Resultatet är ett omfattande material, som är uppdelat i en del med bakgrunds- och analyskapitel som inte innehåller förslag eller bedömningar, och en del som innehåller kapitel med bedömningar och förslag på åtgärder som regeringen kan ta vidare.

Vissa kapitel är tekniska och kräver viss förståelse av området, statistisk metod eller liknande. Andra är mer lättillgängliga för en bredare målgrupp. Det finns gott om hänvisningar mellan kapitel med information som behövs för en fullständig belysning av området eller för att förstå förslagen. Samtidigt är vår ambition att kapitlen också ska kunna läsas fristående.

Vi har valt att formulera våra åtgärder i rutor som innehåller antingen bedömningar eller förslag. Bedömningarna riktar sig till aktörer som staten inte direkt kan styra, eller avser frågor där vi inte har haft

2SOU 2022:54. Naloxon kan rädda liv – bedömningar av nuläget och nästa steg.

SOU 2023:62 Om uppdraget och dess genomförande

möjlighet att lika djuplodat utreda förutsättningar och konsekvenser. Alla ställningstaganden vi gör redovisas dock inte som bedömningar i rutor. Förslagen är skarpare, med konsekvenser som redovisas i betänkandets konsekvenskapitel.

2.3. Språkbruk och begrepp

En individ inom vård och omsorg kallas ibland patient, ibland brukare och ibland klient. För att undvika begreppsförvirring har vi i huvudsak valt att i stället skriva personer som använder narkotika eller

personer med skadligt bruk eller beroende.

Ordet missbruk, och avledningar som missbrukare, kan enligt Socialstyrelsens termbank uppfattas som stötande av den det gäller. Vi använder därför i stället skadligt bruk eller beroende. Vi använder inte skadligt bruk och beroende eftersom det är två olika tillstånd. Vi menar dock att begreppet skadligt bruk eller beroende ersätter det som i sociallagstiftning kallas för missbruk och området som ofta kallas för missbruk och beroende.

Anhöriga och närstående är begrepp som används olika i hälso- och

sjukvård respektive socialtjänst för att beskriva både familj, vänner och nätverk kring den som har det skadliga bruket eller beroendet. Vi har i betänkandet i huvudsak använt begreppet anhöriga.

Eftersom vi haft i uppdrag att i flera frågor blicka utanför Sveriges gränser, har en del citat från andra länder behållits på engelska i betänkandet.

2.4. Avgränsningar i förhållande till pågående regeringsuppdrag och utredningar

Vi har haft att hantera frågor om hur narkotikaanvändning kan förebyggas, men framför allt hur vård- och stödinsatser för målgruppen kan göras mer tillgängliga och utföras med god kvalitet.

En avgränsning vi gjort är att inte fokusera på tillgångsbegränsning, det vill säga insatser för att begränsa smuggling och tillgång till narkotika i Sverige. Begränsningarna i regeringens direktiv har också inneburit att vi exempelvis inte haft till uppgift att utvärdera narkotikapolitiken i hela dess bredd eller föreslå förändringar av straffrätten.

Om uppdraget och dess genomförande SOU 2023:62

Vi har också beaktat att flera stora reformer och utredningar presenterats under senare år, och i de frågorna är det ännu inte klarlagt hur regeringen avser att agera. När det varit relevant har vi förhållit oss till dessa förslag genom att beskriva förslagen och vårt ställningstagande till dem. Vår inställning har varit att beakta redan lagda förslag och bygga vidare på dem, snarare än att börja om från början.

2.5. Kunskapsinhämtning

Nedan beskriver vi hur vi gått till väga för att samla in och sammanställa den kunskap som utgör grunden för våra analyser, förslag och bedömningar.

2.5.1. Befintliga utredningar och rapporter som underlag för analys och förslag

Ett underlag för utredningen är de rapporter, kartläggningar och utredningar som finns tillgängliga och som vi flitigt hänvisar till i betänkandet. Det kan handla om

 • redovisningar från myndigheter som haft regeringsuppdrag
 • rapporter från civilsamhället, forskningsaktörer eller andra
 • betänkanden från statliga utredningar.

Vi bygger i stora delar vidare på andras slutsatser och redovisade kunskap.

2.5.2. Användarbaserad metodik

Vi har använt en användarbaserad metodik för att beskriva läget och som utgångspunkt för de utvecklingsbehov vi identifierat. Tillsammans med Samhällsnytta AB3 har vi genomfört strukturerade inter-

3 Samhällsnytta AB är ett är ett dotterbolag till Karlstads universitet Holding AB, ett bolag som ägs av Karlstads universitet. Samhällsnytta är en nationell mötesplats för aktörer på olika nivåer i samhällsbygget i behov av nya former för att arbeta tillsammans för att lösa dagens samhällsutmaningar. I en tillåtande och testande miljö utmanas befintliga normer och strukturer med syfte att hitta nya typer av lösningar, relationer och samarbeten. Arbetssätten bygger på kun-

SOU 2023:62 Om uppdraget och dess genomförande

vjuer och workshops både med personer som använder narkotika, har egen erfarenhet av skadligt bruk eller beroende, och med deras anhöriga. Vi har genom detta arbetssätt identifierat de hinder som upplevs på lokal, regional och nationell nivå, och undersökt hur systemet skulle kunna utvecklas för att

 • skapa bättre förutsättningar för att förebygga narkotikaanvändning
 • ge tillfredsställande vård, stöd och skadereducering
 • minska dödlighet till följd av narkotika och läkemedelsförgiftningar.

Mer information om tillvägagångssättet finns i kapitel 7 om målbilder och kapitel 22 om vård, stöd och andra insatser för personer som begått brott eller vårdas utan samtycke.

2.5.3. Forskning som underlag för en kunskapsbaserad narkotikapolitik

Vår vetenskapliga referensgrupp – se missivet för fullständig lista – har bistått oss i att identifiera viktiga forskningsunderlag och artiklar samt säkerställa att vi lägger förslag grundade i kunskap och beprövad erfarenhet. Den vetenskapliga referensgruppen har haft sju möten. Vi har också fått hjälp av Statens beredning för social och medicinsk utvärdering (SBU) för att göra mer systematiska sökningar i forskningslitteratur. Detta har i huvudsak gällt

 • stigma
 • barriärer för att söka vård och stöd vid narkotikaproblem
 • skadereducerande insatser inom narkotikaområdet
 • insatser för att minska dödlighet till följd av narkotika- och läkemedelsförgiftningar.

Sökningsmetodiken och resultaten har diarieförts i utredningen samt lagts på utredningens webbsida.4

skap som etablerats av forskare vid Centrum för tjänsteforskning och designers i Experio Lab. En gemensam ambition är att finna nya sätt att låta medborgaren få inflytande över demokratiska institutioner. Verksamheten drivs utan avkastningskrav, som en del i universitetets arbete att göra forskningsresultat tillgängliga och användbara i samhället. 4 Dnr Komm2022/00311/S 2022:01-66, Komm2022/00311/S 2022:01-65, Komm2022/00311/S 2022:01-61 samt tillgängligt via sou.gov.se/avslutade utredningar/socialdepartementet/.

Om uppdraget och dess genomförande SOU 2023:62

2.5.4. Hur vi har gjort internationella utblickar

Utredningen har haft till uppgift att för vissa av punkterna i direktivet göra en internationell utblick för att sammanställa eller analysera erfarenheter från andra länder. Vi har i huvudsak utgått från sammanställd forskning och kunskap som finns tillgänglig genom EU:s narkotikabyrå (EMCDDA), FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC) samt FN:s världshälsoorganisation (WHO). Vi har också vid flertalet tillfällen haft dialog med representanter för dessa tre organisationer.

Den internationella utblicken innehåller också redovisning av insatser, strategier och lagstiftning från i huvudsak de nordiska länderna, EU, USA, Kanada och Australien. Av tids- och utrymmesskäl har vi inte kunnat belysa alla länder utan har fokuserat på länder som är mest jämförbara med Sverige.

Utöver att ta del av beskrivningar i strategier och dokument har vi också deltagit i tre konferenser med globala perspektiv på narkotikapolitik för att lära av forskning och erfarenheter:

 • Lisbon Addictions 2022 – European Conference on Addictive

Behaviours and Dependencies

 • Strength in Solidarity – Harm Reduction 2023
 • Drug Policy for the Future 2023.

Vi har också samlat kunskap genom möten med representanter från civilsamhälle, verksamheter och departement i Norge och Danmark, samt genomfört studiebesök i dessa länder liksom i Australien. Vad gäller naloxon och nya psykoaktiva substanser (NPS) har vi skickat ut frågor till olika länder, och sedan sammanställt och analyserat.

2.5.5. Statistik och datasammanställningar

Sammanställningar och analyser har gjorts utifrån publikt tillgängliga data, såsom

 • Socialstyrelsens publika statistikdatabaser och tabellbilagor

SOU 2023:62 Om uppdraget och dess genomförande

 • Folkhälsomyndighetens redovisning av publika indikatorer och resultat tillgängliga exempelvis i Indikatorlabbet och från undersökningen Hälsa på lika villkor
 • WHO:s nedladdningsbara textfiler med dödsorsaksstatistik
 • Vården i siffror, statistik tillgänglig hos Sveriges Kommuner och

Regioner (SKR)5

 • Statistikdatabasen Kolada, som finns tillgänglig hos Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)6
 • statistikmyndigheten SCB:s databaser.

Vi har också begärt ut sammanställningar som annars inte är publikt åtkomliga, såsom underlag sammanställda och diarieförda av Samsjuklighetsutredningen, SKR och Socialstyrelsen.

Dessutom har vi beställt särskilda bearbetningar av data i form av statistikbeställningar till E-hälsomyndigheten, kvalitetsregistret Bättre beroendevård, SKR och Socialstyrelsen. Vi har dock inte inhämtat mikrodata med personuppgifter.

2.5.6. Dialoger och avstämningar med huvudmän, myndigheter, civilsamhälle och berörda yrkesgrupper

Vi har haft sex möten med den expertgrupp som tillsattes av regeringen. Där fanns representanter från myndigheter, SKR, professionsföreningar och brukare (se missiv för fullständig lista). Dessutom har vi löpande inhämtat synpunkter på arbetet och förslagen från olika nätverk, exempelvis

 • länsstyrelsernas nätverk för samordnare av alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor (ANDTS), kallat SLUSS
 • övergripande nationell ANDTS-samordning med 23 myndigheter
 • det nationella nätverket för missbruk och beroende (BIRK), samordnat av SKR
 • det nationella psykiatrichefsnätverket, samordnat av SKR.

5 Vården i siffror. https://vardenisiffror.se. Besökt 2023-08-20. 6 RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och SKR.

Om uppdraget och dess genomförande SOU 2023:62

Vi har också själva, eller tillsammans med andra aktörer, arrangerat hearingar och workshops för att få fram underlag till utredningen. Det arbetet omfattade

 • fem olika regionala workshops med företrädare för det förebyggande området
 • en nationell workshop med fokus på vård, stöd och skadereducering med olika professioner
 • en nationell workshop om vård och stöd inom ramen för LVMvård,7 kriminalvård och aktörer i den rättsvårdande kedjan
 • en nationell workshop om uppföljning, kartläggning samt skattning av målgruppens storlek
 • två dialoger samarrangerade med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) för att inhämta synpunkter på anhörigstöd inom kommuner och regioner
 • två dialoger med representanter från civilsamhället
 • cirka 120 möten och avstämningar med relevanta aktörer.

De aktörer vi har haft dialog med finns tillgängliga på webben när utredningen är klar.8

2.5.7. Underlagsrapporter och diarieförda material

Vi har under arbetets gång valt att kontraktera två forskare för att bidra med specifika underlag vi sett behov av:

 • Anders Ledberg vid Stockholms universitet har testat en metod för skattningar av mörkertal för antalet personer med skadligt bruk eller beroende.
 • Håkan Leifman vid Karolinska institutet har sammanställt ett index för kommunernas preventionsarbete.

7 Lag (1998:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 8 Via sou.gov.se/avslutade utredningar/socialdepartementet/.

SOU 2023:62 Om uppdraget och dess genomförande

Av utrymmesskäl finns dessa underlag inte som bilagor till betänkandet. Dessa underlag ingår inte i betänkandet, men finns att tillgå på webben. De är också diarieförda och kan beställas genom riksarkivet.9 Båda dessa underlagsrapporter kan också spridas av författarna.

Andra underlag som vi bedömt vara av betydelse för både utredningen och eventuell framtida forskning om vårt arbete finns diarieförda.

9 Dnr Komm2022/00311/S 2022:01-88 samt Dnr Komm2022/00311/S 2022:01-80. Tillgängligt via sou.gov.se/avslutade utredningar/socialdepartementet/.

3. Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar

I detta kapitel redogör vi för vår bedömning av varför vi tillsatts och de utmaningar narkotikapolitiken behöver hantera, både nutida och framtida. Vissa av dessa utmaningar ryms inom våra direktiv att analysera vidare och andra inte. Vi gör en kort historisk tillbakablick avseende andra liknande utredningar och nationella initiativ.

3.1. Varför behövs en utredning om narkotikapolitiken?

Bakgrunden till utredningen och de omfattande och breda direktiven är enligt vår bedömning en kombination av olika faktorer som belyses nedan.

3.1.1. Tillkännagivanden från riksdagen

Riksdagen har under de senaste åren haft återkommande diskussioner och arbeten om samsjuklighet och ANDTS1-politiken som helhet, men också om narkotikapolitiken och narkotikaorsakad dödlighet. Flera tillkännagivanden, det vill säga uppmaningar till regeringen, har lämnats av socialutskottet och antagits av riksdagen. Dessa listas nedan.

1 Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar SOU 2023:62

Klassificering av nya psykoaktiva substanser

Riksdagen tillkännagav den 24 maj 2018 att regeringen bör låta göra en analys av erfarenheterna från de länder som redan har infört systemet med generisk klassificering av nya psykoaktiva substanser.2

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

Riksdagen tillkännagav den 4 mars 2020 att regeringen bör ta initiativ till dels en nollvision när det gäller narkotikarelaterade dödsfall, dels en utvärdering av narkotikapolitiken.3

Hälso- och sjukvårdens organisation med mera

Riksdagen tillkännagav den 20 maj 2021 att regeringen bör utreda en förstärkt vårdgaranti som ger personer med beroendeproblem rätt till snabbare vård och behandling.4

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

Riksdagen tillkännagav den 25 mars 2021 att regeringen bör följa upp användandet av naloxonläkemedel på nationell nivå, utreda om fler grupper utanför hälso- och sjukvården ska kunna ge naloxon mot opioidöverdoser samt ge i uppdrag åt en lämplig myndighet att vidta åtgärder i enlighet med detta.5

En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar

Riksdagen tillkännagav den 15 juni 2021 att regeringen bör ge i uppdrag åt Socialstyrelsen att genomföra kartläggningar i syfte att förbättra beroendevården.6

2 Bet. 2017/18:SoU27 punkt 2, rskr. 2017/18:354. 3 Bet. 2019/20:SoU7, rskr. 2019/20:174. 4 Bet. 2020/21:SoU16, rskr 2020/21:327. 5 Bet. 2020/21:SoU20, rskr 2020/21:245. 6 Bet. 2020/21:SoU25, rskr 2020/21:375.

SOU 2023:62 Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025

Riksdagen tillkännagav den 21 juni 2022 att regeringen bör se över hur vård och behandling för skadligt bruk eller beroendesjukdom kan bli mer tillgänglig inom kriminalvården.7

Riksdagen tillkännagav den 21 juni 2022 att regeringen utan dröjsmål bör vidta nödvändiga åtgärder när det gäller ökat tillgängliggörande av naloxon.8

3.1.2. En nationell strategi för ANDTS och en narkotikautredning

I mars 2022 presenterade regeringen en samlad strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak samt spel om pengar för 2022–2025 (ANDTS-strategin).9 Strategin ska bidra till de övergripande målen för ANDTS-politiken om ett samhälle som är fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, minskat tobaksbruk och minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

ANDTS-strategin omfattar hela befolkningen. Den sträcker sig från förebyggande arbete och brottsbekämpning till vård och stöd, och den inkluderar insatser som syftar till att begränsa både tillgängligheten och efterfrågan. De övergripande målen för ANDTS-politiken kompletteras i strategin av en målstruktur med sju långsiktiga mål

 • Tillgången ska minska
 • Barn och unga ska skyddas
 • Färre barn och unga ska börja eller debutera tidigt
 • Skadligt bruk eller beroende ska minska
 • Det ska finnas tillgång till vård och stöd av god kvalitet
 • Skador och död ska minska
 • Folkhälsobaserad syn på ANDTS internationellt.

7 Bet. 2021/22:SoU25, rskr. 2021/22:423. 8 Bet. 2021/22:SoU25 punkt 21, rskr. 2021/22:423. 9 Skr. 2021/22:213. En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt

spel om pengar 2022–2025.

Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar SOU 2023:62

Till målen knyts prioriterade insatsområden som ska vägleda genomförandet, samordningen och uppföljningen under strategiperioden.

Samma dag beslutades direktiv och utredare för det som regeringen vid en pressträff beskrev som ”den största och mest omfattande utvärderingen av svensk narkotikapolitik på flera decennier, och regeringen vill ta ett brett grepp på narkotikasituationen i samhället”.10Utredningens direktiv är omfattande och berör bland annat förebyggande arbete, vård och behandling, skadereducering, dödlighet och uppföljning.

Regeringsskiftet 2022 innebar inte några förändringar för utredningen eller förändrade direktiv.

3.2. En föränderlig omvärld och nya narkotikapolitiska utmaningar

Nedan beskriver vi i korthet de omedelbara utmaningar vi bedömer har relevans för vårt arbete.

3.2.1. Den narkotikapolitiska debatten

Den narkotikapolitiska debatten både i Sverige och i andra länder är omfattande. Debatten pågår i nationella parlament, i FN:s olika forum, inom EU, i media och på sociala plattformar. I mångt och mycket handlar diskussionen om hur man bäst hanterar utmaningar kopplade till narkotika inom såväl folkhälsa som kriminalitet. Vi vill i detta avsnitt beröra de utmaningar som enligt vår bedömning redan i dag påverkar narkotikapolitiken i Sverige, och som kommer att fortsätta göra det framöver.

10 Artikel i Dagens Nyheter. https://www.dn.se/sverige/kritik-mot-nyanarkotikautredningen-fel-sak-att-gora. Besökt 2023-09-02.

SOU 2023:62 Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar

3.2.2. Legalisering, reglering och avkriminalisering samt vård inom ramen för straffrätten

Trots att FN:s narkotikakonventioner förbjuder all olaglig försäljning och handel med narkotika (icke-medicinsk användning), så har flera länder under senare år valt att göra det lagligt att införskaffa, inneha och under särskilda förutsättningar använda vissa narkotikaklassificerade substanser. Detta kallas legalisering. En annan form av reglering är ett förbud motsvarande det vi har i Sverige. Vi redogör för skäl till den modell Sverige har i kapitel 9.

Det är angeläget att skilja på å ena sidan avkriminalisering av eget bruk och innehav för eget bruk, och å andra sidan legalisering som också innefattar också försäljning och i viss mån framställning av narkotika.

Avkriminalisering innebär att användning för eget bruk (och i de flesta fall också innehav för eget bruk) inte leder till förundersökning och åtal, men att handel och försäljning är fortsatt kriminellt och faller under straffrätten. En avkriminalisering, till skillnad från legalisering, betyder fortsatt agerande inom ramen för de internationella narkotikakonventionerna.

Länder som avkriminaliserat användning av narkotika har bedömt att det kan leda till stärkta möjligheter till liv och hälsa hos dem som använder narkotika, bland annat genom att minska rädsla för att samhälleliga kontakter kan leda till straff. Ett annat syfte kan vara att avlasta rättssystemet från att lägga stora resurser på det som kallas eget bruk. I vissa fall kan det även grunda sig i en acceptans av användning av narkotika hos befolkningen, och att eget bruk då inte är straffbelagt.

Många länder har också modeller där det i lagstiftningen är förbjudet att använda narkotika, men där implementeringen av lagstiftningen ändå innebär att resurser fokuserar på annat än eget bruk, som då i praktiken inte straffas (vilket brukar benämnas de facto-avkriminalisering).

Ytterligare en inriktning är att inom ramen för en restriktiv narkotikalagstiftning erbjuda vård som respons och sanktion, snarare än böter eller fängelse, i syfte att stärka möjligheten till hälsa genom straffsystemet. Exempel på sådana insatser i Sverige är kontraktsvård och villkorlig frigivning.

Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar SOU 2023:62

Med modellen legalisering regleras marknaden, så att det blir lagligt att använda och handla med vissa substanser. Där ingår oftast särskilda regler för vilka substanser och under vilka omständigheter användning är tillåten. Exempelvis är åldersgränser vanliga. I vissa fall förefaller situationen vara pådriven av kommersiella aktörer. I andra fall anges folkhälsoskäl och i ytterligare andra att reglering av marknaden kan ge ökade skatteintäkter som kan användas till förebyggande samt vård och stöd, liksom att en legalisering skulle kunna minska associerad kriminalitet. Ytterligare ett annat alternativ är att reglera bruk av narkotika utanför det straffrättsliga systemet men med administrativa böter eller en civilrättslig process. Folkhälsomyndigheten sammanfattade läget 2020,11 men sedan dess har mycket hänt vad gäller policy internationellt. Några exempel inom området är:

 • I Portugal avkriminaliserade 2001 eget bruk och innehav av narkotika, även om användning kan leda till påföljder i form av vård. Huvudsyftet med lagstiftningen är dock att kunna bedöma behandlingsbehov och främja hälsa.
 • I slutet av 2019 föreslog en norsk offentlig utredning att bruk och innehav av narkotika skulle avkriminaliseras. Man ville också att ansvaret för narkotikafrågan ska föras över från rättssystemet till hälso- och sjukvårdssystemet. Reformen gick inte igenom i Stortinget. Därefter har riksåklagaren i Norge fattat prejudicerande beslut kring egen användning och innehav för egen användning av narkotika, vilket i praktiken innebär en avkriminalisering. En ny utredning har tillsatts.12
 • Uruguay legaliserade som första land i världen cannabismarknaden 2013. Det främsta syftet var att minska våldet som följde med narkotikahandeln.
 • I USA har uppemot 22 delstater legaliserat cannabismarknaden, och i många delstater är bruket av cannabis avkriminaliserat. Cannabisbruk är dock olagligt på federal nivå. Vissa delstater har även legaliserat de psykedeliska substanserna psilocybin (den aktiva substansen är psilocin), DMT (dimetyltryptamin), ibogain och meskalin. Många av de delstater i USA som tillåter cannabis för medi-

11 Folkhälsomyndigheten (2020). Kunskapsläget om cannabis och folkhälsa i korthet. 12 Norges Regering. https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/org/styre-rad-ogutval/tidsbegrensede-styrer-rad-og-utvalg/utvalg-som-skal-utrede-utvalgte-strafferettsligeog-straffeprosessuelle-sporsmal-pa-rusfeltet/id2976801. Besökt 2023-09-02.

SOU 2023:62 Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar

cinskt syfte, tillämpar ofta modeller med komponenter av någon form av de facto-legalisering.

 • Kanada legaliserade cannabismarknaden 2018 som en folkhälsopolitisk insats. Cannabisanvändningen är utbredd i landet, och man sökte nya sätt för att minska bruket och skadeverkningarna samt förebygga att barn och unga börjar använda cannabis.13 I den kanadensiska provinsen British Columbia är också eget bruk av vissa substanser avkriminaliserat på försök från 2023. Avkriminaliseringen omfattar alla över 18 år och inkluderar opioider, kokain, metamfetamin och ecstasy.
 • Inom EU har Malta och Luxemburg i begränsad utsträckning legaliserat cannabis. Tysklands regering har enats om en plan för att legalisera cannabis, men utreder fortsatt hur en sådan ordning kan genomföras och vara förenlig med EU-rätten. Även Tjeckien har visat politiskt intresse för att likt Tyskland reglera cannabismarknaden genom att exempelvis tillåta odling för eget bruk.

Den svenska situationen är inte opåverkad av vad som händer i vår omvärld och de förändringar som beskrivs ovan innebär också att den svenska restriktiva narkotikapolitiken både ifrågasätts och försvåras.

3.2.3. Cannabis, THC-halter och nya cannabisprodukter

Cannabis är ett samlingsnamn för exempelvis hasch och marijuana, och är den vanligaste illegala drogen, både i Sverige och i världen. Oftast röks cannabis, många gånger utblandat med tobak, men det går även att exempelvis äta, dricka eller inhalera.

Cannabis har under en lång tid i flera länder klassificerats som en ”soft drug” med ett mer tillåtande regelverk.14 Exempel på detta är de så kallade coffee shops som sedan länge funnits i Nederländerna och de klubbar för cannabisanvändning som under senare tid etablerats i Spanien. I många länder har också implementeringen av lagstiftningen, exempelvis om personer lagförs för bruk eller innehav för

13 Folkhälsomyndigheten (2020). Kunskapsläget om cannabis och folkhälsa i korthet. 14 De internationella narkotikakonventionerna gör dock inte en sådan uppdelning, utan olika förteckningar till de olika narkotikakonventionerna har snarare baserats på om substansen kan ha ett medicinskt syfte eller inte. Nyligen omklassificerades cannabis från förteckning IV, eftersom denna inte ska innehålla narkotika som kan ha medicinska kvaliteter.

Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar SOU 2023:62

eget bruk av cannabis, varit mild i jämförelse med hur lagen tillämpas avseende andra substanser.

Cannabis är numera samlingsnamnet för en rad olika produkter som innehåller varierande grad av den kemiska föreningen delta-9tetrahydrocannabinol (THC), som är den dominerande psykoaktiva komponenten i cannabis. Vanligen bestäms styrkan i cannabis av hur hög halten THC är. Ju högre halt THC desto starkare rus. Samtidigt finns det även andra ämnen i cannabis som kan spela roll för ruset, exempelvis cannabidiol (CBD). Enbart CBD ger inget rus.

Förr var det betydande skillnader i THC-halterna hos hasch och marijuana, som är de två huvudsakliga formerna av cannabis. Sedan ett par år tillbaka är de dock ungefär lika potenta. Det är alltså i dag mer relevant hur hög THC-halt en cannabisprodukt har, då riskerna med substansen ofta stiger med högre THC-halt.

Det finns också en omfattande marknad för cannabis- och hampaprodukter utifrån CBD-innehållet. Dessa marknadsförs ofta som kosmetika, hälsokostprodukter, livsmedel eller liknande, och innehåller som regel låga THC-halter.

En utmaning för narkotikapolitiken i Sverige är att begränsa de skadeverkningar som cannabis med allt högre THC-koncentration, och syntetiska cannabinoider (en grupp av substanser som efterliknar effekterna av ämnen i cannabis) för med sig.

3.2.4. Medicinsk användning av narkotika

Flera läkemedel innehåller narkotikaklassificerade substanser. De narkotikaklassade läkemedlen har många användningsområden inom sjukvården. Exempel är morfin, adhd-läkemedel och bensodiazepiner. I allt större utsträckning förekommer i andra länder även medicinsk användning av cannabis och psykedeliska substanser, exempelvis psilocybin. Bland dem som tillåter cannabis för medicinskt bruk återfinns Australien, Kanada, Tjeckien och flera delstater i USA. Dessutom finns olika läkemedel som innehåller cannabis.

Sativex, en munhålesprej med cannabisextrakt, är sedan 2011 godkänd i Sverige för behandling av spasticitet vid multipel skleros. År 2020 godkändes Epidyolex, som innehåller cannabisextrakt, som läkemedel i Sverige för behandling vid två ovanliga epilepsisyndrom. Det finns också både i Sverige och i andra länder förskrivning off

SOU 2023:62 Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar

label (det vill säga förskrivning som avviker från den godkända pro-

duktresumén, såsom användning på icke godkänd indikation, med avvikande dos eller med avvikande administrationssätt) av läkemedel som innehåller cannabis, eller licensförskrivning med cannabis, för indikation vid svår smärta. Detta trots att kunskapsläget om cannabisbaserade preparat har en smärtlindrande effekt är oklart. Fortsatt forskning behövs för att visa om exempelvis behandling med cannabis kan minska användning av annan smärtlindring, så som opioidläkemedel. Verksamheter som förskriver cannabis har under senare år etablerat sig i Sverige, och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har funnit anledning att genomföra tillsyn av verksamheterna.

Forskningen om hallucinogena substanser som en del av terapeutisk behandling för depression och beroendetillstånd har ökat under senare år.15 I dessa behandlingar ingår narkotikaklassificerade substanser, men detta har mycket lite att göra med en reglerad narkotikamarknad eller legalisering av narkotika. Forskningen är i sin linda och fler studier behövs för att säkerställa behandlingsmetodens status som evidensbaserad. Samtidigt är det tydligt att medicinska behov och därmed kommersiella intressen för en sådan utveckling är omfattande och företag investerar i en potentiell framtida marknad.

Redan i dag förekommer självmedicinering utanför läkares ordination med exempelvis hallucinogena substanser i små doser mot depression eller andra psykiatriska tillstånd. Begreppet mikrodosering, när personer självmedicinerar eller använder en liten dos för att främja kreativitet, innebär att en liten del av den mängd av substansen som hade behövts för att uppleva ett rus används – ofta en femtedel ner till en tjugondel av en sådan rusgivande dos.16 Doser som används i terapeutisk behandling är som regel högre än dem som används vid egeninitierad mikrodosering.

När nya substanser godkänns för medicinsk behandling ökar trycket på att tillåta även självmedicinering, vilket är ytterligare en utmaning för narkotikapolitiken.

15 Fuentes, J. m.fl. (2020). Therapeutic Use of LSD in Psychiatry: A Systematic Review of Ran-

domized-Controlled Clinical Trials.

16 Grinspoon, P. (2022). The popularity of microdosing of psychedelics: What does the science say?

Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar SOU 2023:62

3.2.5. Opioidkris, herointillgång och fentanyl

En omfattande opioidkris plågar sedan några år både USA och Kanada. Vi skriver mer om situationen i kapitel 13. I korthet ledde en alltför frikostig förskrivning av opioder inom hälso- och sjukvården till att många utvecklade skadligt bruk eller beroende. En mycket komplicerande omständighet i Nordamerika är i dag substansen fentanyl och dess analoger.17 Numera relaterar de allra flesta dödsfall av narkotika i USA och Kanada till fentanyl på ett eller annat sätt.

Även Sverige drabbades för några år sedan av fentanyl och fentanylanaloger, vilket orsakade dödsfall. Tack vare rättsvårdande myndigheters aktiva arbete och en snabb klassificering, kunde fentanylanalogerna förbjudas på den svenska marknaden och motas bort. Därefter har den narkotika- och läkemedelsorsakade dödligheten till följd av dessa substanser successivt minskat i Sverige. Även om Sverige, enligt dialog vi fört med Polismyndigheten och Tullverket i nuläget inte identifierar fentanyl eller fentanylanaloger som ett omfattande problem på den svenska narkotikamarknaden, är vår bedömning att risken för en sådan utveckling måste beaktas och följas noggrant.

Afghanistan är världens största producent av opium som används för att framställa heroin. I april 2022 förbjöd talibanledningen opiumodling och det är ännu oklart vilken effekt förbudet får och hur det på sikt påverkar narkotikamarknaden i Europa. En övervägande del av heroin som säljs i Europa kommer från opium som odlats i Afghanistan. En utmaning kan vara att om tillgången till heroin minskar på narkotikamarknaden uppkommer andra substanser som kan vara än mer skadliga eller potenta.

Olika studier har analyserat om Sverige eller andra europeiska länder riskerar en liknande opioidkris som den som drabbat USA.18Mycket lite talar i nuläget för detta. Förskrivningen av opioider i Sverige har på samhällsnivå och i ett historiskt perspektiv inte ökat.19,20Ökad kunskap och erfarenhet från andra länder har dock alltmer satt ljuset på riskerna med opioider. Även om mycket lite tyder på att

17 Fentanyl är ett opioidbaserat läkemedel mot smärta. Fentanylanaloger är illegalt framställd narkotika som syftar till att efterlikna fentanyl. Fentanlylanaloger är under ständig utveckling, inte minst för att undvika straffrättsliga sanktioner och är ofta mycket starkare än fentanyl. 18 Fugelstad, A. (2023). Den svenska opioidkrisen. 19 Läkemedelsverket (2020). Förskrivning av opioider i Sverige. Användning över tid. Förskriv-

ning av opioider i Sverige.

20 Läkemedelsverket (2020). Förskrivning av opioider i Sverige. Läkemedel, doser och diagnoser.

SOU 2023:62 Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar

iatrogent21 opioidberoende ökat i Sverige så betyder det inte att problemet inte finns.

Det innebär att våra förslag, som också ska ha siktet inställt på framtiden, behöver ge utrymme för att kunna hantera en narkotikamarknad där det i större utsträckning än i dag kan komma att förekomma narkotika som innehåller fentanyl, med eller utan användarens vetskap. Vi återkommer i kapitel 16 med analys om nödvändiga åtgärder i Sverige för att säkerställa en rationell läkemedelsförskrivning till dem som behöver läkemedlen och där det finns indikation på att behandlingen är nödvändig och effektiv, men också begränsar förskrivning när indikation för behandlingen saknas.

3.2.6. Det saknas läkemedelsbehandling för beroende av amfetamin och kokain – men forskning pågår

I Sverige ser vi en ökad användning av kokain, liksom ett ökat antal personer som söker vård och behandling för skadligt bruk eller beroende av det. Amfetamin är en substans som sedan länge är vanlig i Sverige. Bland de personer som besöker någon av de sprututbytesverksamheter som finns i Sverige rapporterar cirka 60 procent att de injicerar centralstimulerande substanser såsom amfetamin.22 Centralstimulerande substanser är således vanliga, och ofta finns stor samsjuklighet hos personer som har skadligt bruk eller beroende av centralstimulerande substanser och exempelvis adhd. Centralstimulerande läkemedel, såsom metylfenidat, förskrivs också till personer med adhd.

För personer som är beroende av opioider, liksom för alkoholberoende, finns effektiva läkemedelsbaserade behandlingsinsatser. För dem som är beroende av centralstimulerande substanser som amfetamin eller kokain saknas ännu sådana insatser. Däremot finns evidensbaserade behandlingar inom det beteendevetenskapliga området.

Forskning pågår kring behandling av amfetaminberoende med läkemedlet naltrexon, behandling med en kontrollerad amfetamindos eller dexamfetamin.23 Sådana behandlingar är ännu inte tillräckligt evidensbaserade för att omfattas av internationella- eller nationella behandlingsrekommendationer.

21 Iatrogent läkemedelsberoende innebär ett skadligt bruk av läkemedel som har orsakats av vården. 22 Information från kvalitetsregistret InfCare sprututbyte, februari 2023. 23 Tardelli, V. m.fl. (2020). Prescription psychostimulants for the treatment of stimulant use disorder:

a systematic review and meta-analysis.

Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar SOU 2023:62

En utmaning för narkotikaområdet är att utveckla beteendevetenskapliga behandlingar för personer som är beroende av centralstimulerande substanser och att få personerna att stanna i behandling, vilket kan vara svårare att åstadkomma än vid läkemedelsbehandling. I dessa fall kan contingency management med fördel användas för att förstärka belöningsmekanismer kopplade till att delta i behandling.24 Ytterligare en utmaning är att säkerställa samtidig diagnostik och behandling för psykiatrisk samsjuklighet och beroende, vilket är angeläget. Samsjuklighetsutredningen har nyligen lämnat ett antal förslag inom detta område.25

3.2.7. Mer tillåtande attityder till narkotika i Sverige

Undersökningar visar att ungas och vuxnas attityder till narkotika har förändrats. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) rapporterar att det har skett förändringar mellan åren 2003 och 2019 i ungas attityder till narkotika. Unga är i dag något mindre benägna att uppfatta narkotika som ett problem och har en mindre restriktiv syn på narkotika. Det finns vissa skillnader i attityder mellan pojkar och flickor. Pojkar har både mindre restriktiv syn och är mindre benägna att uppfatta narkotika som ett problem. Även om det skett förändringar mellan åren, betraktar fortfarande de flesta narkotika som ett problem.26

Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk (RFMA) presenterade i mars 2023 en undersökning av svenska folkets inställning till legalisering av cannabis. I undersökningen deltog cirka 1 200 personer i åldrarna 16–75 år i ett rikstäckande urval. Även om en stor majoritet av befolkningen fortfarande är emot en legalisering, så har andelen som är positiva till en legalisering ökat jämfört med 2014. Exempelvis svarade 4 procent år 2014 att det borde vara tillåtet att odla cannabis för eget bruk. År 2023 var motsvarande andel 14 procent. På frågan om cannabis borde vara tillåtet att använda, uppgav år 2014 bara 6 procent att så borde vara fallet, mot 14 procent år 2023.

24 Det är en beteendeterapeutisk metod som används för att stimulera förändring i en individs beteende. Den går i korthet ut på att dela ut belöning som passar den specifika individen och det individuellt satta målet. Belöningen ska förstärka inlärning, främja beteendeförändring och stärka individens engagemang i behandlingen. 25SOU 2021:93. Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och person-

centrerade insatser till personer med samsjuklighet.

26 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN (2020). Upp till var och en?

Förändringar i ungas attityder till narkotika mellan åren 2003 och 2019.

SOU 2023:62 Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar

På frågan om man var för eller emot en legalisering av cannabis uppgav 18 procent år 2023 att de var för och 67 procent att de var emot.27Trots en förändring åt det tillåtande hållet så har den vuxna befolkningen generellt fortsatt en negativ inställning till narkotika.28 Attityder hos befolkningen har stor betydelse för hur lagar och regler utformas och upprätthålls.

Folkhälsomyndigheten redovisade nyligen att attityderna till narkotika bland dem som regelbundet använder narkotika inkluderar såväl önskemål om en förändrad lagstiftning som attityden att narkotika ses som något i stora delar positivt. Deltagarna framhöll i fritextsvaren att de anser att det viktigt att skilja på användning respektive skadligt bruk eller beroende av narkotika. De flesta beskrev sitt eget narkotikabruk som ansvarsfullt, kontrollerat och oproblematiskt. De upplevde inte några negativa konsekvenser av narkotikaanvändning. Upplevda fördelar var bland annat att narkotika är kul, förbättrar hälsan och måendet, ger ökad prestation i arbetet och hjälper i vardagen.29

I våra dialoger med olika aktörer som möter unga har en samstämmig bild framträtt om att ungas attityder till narkotika förändrats åt ett mer tillåtande håll. Detta ställer delvis andra krav på det preventiva arbetets innehåll. Att attityderna förändras tror vi beror på flera olika faktorer, som att

 • omvärldens narkotikapolitik förändras, där länder legaliserar och reglerar användning av olika substanser
 • vissa substanser också har ett medicinskt användningsområde
 • populärkulturen i allt högre grad relaterar till användning av narkotika i och utanför Sverige och att användning därmed normaliseras.

Dessutom medför internet och sociala media att både unga och vuxna har större möjlighet att med varierande grad av kunskap om källkritik själva söka information från allehanda källor, vilket innebär en utmaning för narkotikapolitiken som helhet.

27 Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk, RFMA (2023). Svenska folkets inställ-

ning till cannabis våren 2023.

28 Folkhälsomyndigheten (2023). Vuxnas attityder till cannabis och annan narkotika. 29 Folkhälsomyndigheten (2022). Den europeiska webbundersökningen om narkotika 2021.

Användningsmönster, köpvanor och upplevelser av narkotika bland personer med ett aktuellt bruk i Sverige.

Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar SOU 2023:62

En av flera utmaningar för den svenska narkotikapolitiken i framtiden blir att på ett folkhälso- och faktabaserat sätt hantera de förändrade attityder som utvecklas i samhället och de konsekvenser detta medför för användningen av narkotika samt riskerna på individ- och samhällsnivå.

3.2.8. Nya substanser och grupper av narkotikaanvändare

Narkotikasituationen och narkotikamarknaderna är under ständig förändring. Följande är några exempel på trender:

 • Under början på 2000-talet var gammahydroxibutyrat (GHB) populärt i ungdomsmiljöer och i vissa delar av Sverige, men substansen har därefter inte varit lika vanlig.
 • Under flera år var det vanligt med nya psykoaktiva substanser (NPS).

Inte minst spice (en syntetisk cannabinoid) uppmärksammades stort i Sverige, då många unga använde substansen, vilket medförde stora skadeverkningar.

 • Tramadol har varit vanligt bland ungdomar, inte minst i Skåne, där det inte varit ovanligt att unga börjat använda tramadol utan att först ha använt eller testat cannabis.
 • Under det senaste året har den syntetiska katinonen kristall

(3-CMC), 3-klormetkatinon) uppmärksammats i media och av de rättsvårdande myndigheterna som en substans som alltmer börjat användas av unga.

Ovanstående är exempel på utmaningar av hur trender inom olika grupper som använder narkotika är under ständig förändring vilket påverkar efterfrågan och narkotikamarknaden.

3.2.9. Stora reformer och förändringar i organisationen av vård och stöd

Narkotikapolitiken i Sverige innehåller många insatser för att erbjuda vård och stöd mot såväl användning av narkotika som mer allvarliga problem kopplade till skadligt bruk eller beroende.

SOU 2023:62 Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar

Bland flera stora pågående eller aviserade förändringsprocesser inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst märks omställningen till det som kallas god och nära vård. Det innebär att vården i högre grad ska organiseras och bedrivas med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar, närmare patienten och utan onödiga trösklar mellan olika vårdnivåer. En hel del av detta handlar om att utveckla primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården som ett nav i patientens olika kontakter med hälso- och sjukvården i övrigt.30 I ett land med starkt kommunalt självstyre och stora avstånd till specialiserad vård i vissa delar av landet, har primärvården en viktig roll att fylla för en jämlik och tillgänglig vård över hela Sverige. Digitala insatser kan vara en del av lösningen, exempelvis de digitala stöd som utvecklats och finns att tillgå genom 1177.

En annan stor reform som föreslagits, men ännu inte beslutats när vi lämnar vårt slutbetänkande, är förslagen i Från delar till helhet.31,32Förslagen innebär att ansvar för vård för skadligt bruk eller beroende tydligt läggs på hälso- och sjukvården i stället för att som hittills utgöra ett gemensamt ansvar mellan region och kommun. Vidare föreslås att individer med den mest komplexa problematiken ska kunna erbjudas en ny och integrerad vårdform som är gemensam mellan kommun och region. Slutligen föreslås att lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) upphör och blir en del av lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Många andra förslag finns också med i Samsjuklighetsutredningens två betänkanden.

Socialtjänstutredningen har presenterat förslag bland annat om ökat fokus på förebyggande arbete och möjlighet att erbjuda ickebiståndsbedömda insatser, som om de genomförs påverkar narkotikapolitiken.33

Reformerna och förslagen ovan innebär flera förslag som, om de genomförs, kommer att påverka den svenska narkotikapolitikens innehåll, främst i de delar som handlar om vård, stöd och skadereducering. Våra förslag bygger i mångt och mycket vidare på dessa och vi upprepar inte tidigare lagda förslag. Det innebär också att om dessa

30SOU 2018:39. God och nära vård – en primärvårdsreform. 31SOU 2021:93. Från delar till helhet. En reform för samordnade, behovsanpassade och person-

centrerade insatser till personer med samsjuklighet.

32 SOU2023:5. Från delar till helhet. Tvångsvården som en del av en sammanhållen och person-

centrerad vårdkedja.

33SOU 2020:47. Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag.

Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar SOU 2023:62

utredningar inte redan hade presenterats hade vi troligen lagt delvis andra förslag och bedömningar än vad vi nu gör.

3.2.10. Ökat utbud av narkotika och koppling till organiserad brottslighet

Utvecklingen av nya narkotiska substanser, nya transport- och smuggelsätt samt nya försäljningsmönster är en ständig katt-och-råtta-lek för polis, tull, åklagare och andra delar i rättssystemet. De rättsvårdande myndigheterna arbetar samlat i Sverige och internationellt i den del av kedjan som kallas för tillgångsbegränsning.

År 2021 publicerade Brottsförebyggande rådet (Brå) en rapport som kartlade den svenska narkotikamarknaden.34 Rapporten ger en bred nulägesbild av narkotikabrottslighetens aktörer och organisationsformer – från smuggling till distribution och gatuförsäljning samt internetförsäljning och köpare på olika marknader. Den visar att smugglingen har professionaliserats och att distributionsleden blivit färre under senare år. Polismyndigheten har konstaterat att narkotikasmugglingen till Sverige bedrivs i närmast industriell skala.35 De krypterade kommunikationslösningarna beskrivs som en förutsättning för utvecklingen och är centrala för alla delar av narkotikahandeln.

Ett resultat av utvecklingen är att fler kriminella nätverk än tidigare strävar efter att kontrollera lokala narkotikamarknader i vissa bostadsområden och för många unga kan narkotikaförsäljning leda till annan kriminalitet. Konkurrensen om platser och inkomster leder till högre konfliktnivåer där våld eller hot om våld är ett sätt att kontrollera distribution och försäljning av narkotika. Rapporten från Brå visar också att narkotikahandeln bygger på gränsöverskridande samarbeten mellan aktörer i kriminella miljöer. Tillgängligheten till narkotika för köparna har ökat till följd av att fler digitala och fysiska marknadsplatser etablerats och serviceinriktade leveransmetoder blivit vanligare.36 Det är en utmaning för den svenska narkotikapolitiken att begränsa tillverkning, smuggling och handel med narkotika vilket är viktiga delar för att kunna påverka narkotikamarknaden.

34 Brottsförebyggande rådet, Brå (2021). Narkotikamarknader. En studie av smuggling, gatuför-

säljning, internethandel och köpare.

35 Polisen (2021). Lärdomar av Encrochat – Analysprojekt Robinson. 36 Brottsförebyggande rådet, Brå (2021). Narkotikamarknader. En studie av smuggling, gatuför-

säljning, internethandel och köpare.

SOU 2023:62 Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar

3.2.11. Narkotika kostar samhället stora resurser

Vi har inte i uppdrag att beskriva hur narkotika påverkar samhället som helhet, exempelvis genom brottslighet, våld och gängkriminalitet. Inte heller har vi i uppdrag att göra en bred utvärdering av den förda politiken utifrån dessa olika perspektiv. Våra direktiv har fokus på liv hos hälsa hos den som använder narkotika eller utvecklat skadligt bruk eller beroende av narkotika. Vi konstaterar dock att narkotikan medför omfattande kostnader, påverkar tryggheten och vållar andra omfattande skador på samhällsnivå. Detta är bekymmersamt på flera sätt.

Enligt en relativt ny beräkning kostade narkotikaanvändningen samhället minst 38 miljarder kronor år 2020.37 De samhällsekonomiska kostnaderna för narkotikaanvändning kan delas in i tre typer:

 • De immateriella kostnaderna avser värdet för förlorad livskvalitet och förlorade levnadsår bland narkotikaanvändare och deras anhöriga. Denna kostnad utgjorde den högsta kostnaden i skattningen, cirka 16 miljarder kronor.
 • De direkta kostnaderna för bland annat vård, behandling och rättsväsende var något lägre cirka 15 miljarder kronor.
 • De indirekta kostnaderna för bland annat produktionsbortfall på grund av förtida dödsfall och arbetslöshet uppgick till cirka 9 miljarder kronor.

Som jämförelse konstateras att samhällskostnaden för alkohol beräknats till 60 miljarder kronor år 2017 och för rökning 32 miljarder kronor år 2015, även om jämförelserna mellan olika substanser avser olika år och har haft lite olika innehåll.38 Beräkningarna innehåller osäkerheter och kostnaderna är överlappande, men genom att förebygga bruk av narkotika kan samhället minska både lidande och kostnader.39

Tullverket har räknat på värdet av gjorda beslag och vilken nytta och besparingar som beslagen inneburit på samhällsnivå. Enligt Tullverket handlar det om uteblivna kostnader för vård och sociala insat-

37 Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE (2022). Samhällsekonomiska kostnader för

narkotikabruk i Sverige.

38 Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/ andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/skadeverkningar/narkotikansskadeverkningar/samhallskostnader-for-narkotikabruk. Besökt 2023-01-15. 39 Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE (2022). Samhällsekonomiska kostnader för

narkotikabruk i Sverige.

Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar SOU 2023:62

ser. För hela 2022 var samhällsnyttan enligt Tullverket 5,1 miljarder. Halvvägs in i 2023 beräknas samhällsnyttan redan till drygt 5 miljarder kronor.40

3.3. Vilka andra nationella narkotikapolitiska initiativ med fokus på hälsa har tidigare genomförts i Sverige?

Tidigare utredningar och satsningar inom det narkotikapolitiska området presenteras i korthet nedan.

3.3.1. En narkotikakommission för översyn och förstärkning av narkotikapolitiken, 1998–2000

År 1998 fattade regeringen beslut om kommittédirektiv för en narkotikakommission med en parlamentarisk referensgrupp. Kommissionen fick i uppdrag att göra en utvärdering av samhällets narkotikapolitiska insatser sedan mitten av 1980-talet, och att med utgångspunkt från denna föreslå effektiviseringar av narkotikapolitiken. Översynen skulle omfatta

 • lagstiftning inom området
 • insatser för att förebygga missbruk och rehabilitera narkotikamissbrukare41
 • insatser för att begränsa tillgången på narkotika.42

Utredningen publicerade sitt slutbetänkande Vägvalet – den narkotika-

politiska utmaningen år 2000.43 I huvudsak fastslår utredningen följ-

ande:

Svensk narkotikapolitik står inför ett avgörande vägval. Den ena vägen kräver betydande tillskott av resurser i form av engagemang, ledning, kompetens och ekonomi. Den andra vägen innebär sänkta ambitioner

40 Tullverket. https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/narkotikabeslagskjuterihojden. Besökt 2023-08-28. 41 Ordet missbruk används i refererat underlag, men är annars inte ett ord vi använder i utredningen. 42 Kommittédirektiv 1998:18. En narkotikakommission för översyn och förstärkning av narkotika-

politiken.

43SOU 2000:126. Vägvalet – den narkotikapolitiska utmaningen.

SOU 2023:62 Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar

och betydande acceptans av narkotikamissbruk. Detta är kommissionens viktigaste slutsats. Narkotikakommissionen har gjort en utvärdering av samhällets narkotikapolitiska insatser sedan mitten av 1980-talet. Översynen har omfattat lagstiftningen inom området samt insatser för att förebygga missbruk och rehabilitera narkotikamissbrukare liksom insatser för att begränsa tillgången på narkotika. Narkotikakommissionen har i sitt vägval funnit att den restriktiva svenska narkotikapolitiken måste upprätthållas och förstärkas. Det finns enligt kommissionens mening inte några argument eller fakta som talar för att det i något avseende skulle vara bättre, för vare sig enskilda missbrukare eller samhället i stort, med en politik som sänker garden mot narkotikamissbruk och narkotikahandel. En annan sak är att resultatet av den nu förda svenska narkotikapolitiken skulle kunna vara och måste bli bättre. Narkotikakommissionen lägger i detta betänkande därför fram förslag vars syfte är skapa helhet och balans och att förstärka, förnya och utveckla den restriktiva narkotikapolitiken.

3.3.2. En nationell narkotikahandlingsplan 2002

I januari 2002 presenterade regeringen propositionen Nationell nar-

kotikahandlingsplan, som därefter låg till grund för ett beslut av riks-

dagen. Av propositionen framgår följande:

I propositionen redovisar regeringen sin syn på narkotikapolitiken och lägger fast grundvalarna för hur samhällets insatser under 2002–2005 skall förstärkas samt för hur insatserna skall följas upp. I handlingsplanen föreslås att målet för den svenska narkotikapolitiken även i fortsättningen skall vara ett narkotikafritt samhälle. Huvudinriktningen för narkotikapolitiken skall vara målinriktade och samordnade insatser för att begränsa både utbudet av och efterfrågan på narkotika. Insatser behövs för att förstärka den politiska prioriteringen av narkotikafrågan, förbättra samarbetet mellan olika myndigheter och mellan myndigheter och organisationer, förbättra det förebyggande arbetet och vården genom bl.a. metod- och kompetensutveckling samt forskning, utveckla behandlingsperspektivet inom kriminalvården, effektivisera insatserna på kontrollområdet, förbättra metoderna för att följa både narkotikautvecklingen och samhällets insatser samt för att öka det internationella samarbetet. I propositionen redovisar regeringen också att en särskild nationell narkotikasamordnare kommer att utses för att genomföra och följa upp handlingsplanen samt för att samordna narkotikainsatserna på nationell nivå.44

44Prop. 2001/02:91. Nationell narkotikahandlingsplan, s. 1.

Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar SOU 2023:62

3.3.3. En nationell narkotikasamordnare och Mobilisering mot narkotika, 2002–2007

Som ett resultat av Narkotikakommissionens slutsats att det behövdes betydande tillskott av engagemang, ledning, kompetens och ekonomi, beslutade regeringen att tillsätta en nationell narkotikasamordnare.45Den nationella narkotikasamordnaren skulle

 • agera som regeringens talesperson
 • genomföra och följa upp den nationella narkotikahandlingsplanen
 • samordna narkotikainsatserna på nationell nivå
 • upprätta och till regeringen överlämna en plan över hur de medel som ställts till förfogande för handlingsplanen skulle fördelas
 • aktivt samverka med berörda departement, myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och föreningslivet i övrigt
 • bedriva ett narkotikapolitiskt opinionsarbete och stimulera insatser på regional och lokal nivå
 • genomföra vissa forskningsprojekt av särskild betydelse för handlingsplanen med mera.

Den tillhörande statliga kommittén Mobilisering mot narkotika arbetade utåtriktat under åren 2002 till 2007 och finansierade utvecklingsprojekt och forskning som publicerades i en rad delrapporter. Arbetet pågick parallellt och delvis i samverkan med den nationella Alkoholkommittén som under samma period hade till uppdrag att förebygga alkoholskador.

3.3.4. ANDT- och ANDTS-strategier 2010, 2015 och 2022

Det som kallas för narkotikapolitik finns inte längre antaget i någon särskild strategi eller något dokument, utan har sedan 2010 varit en del av det nationella arbetet mot ANDT, numera ANDTS eftersom även spel om pengar omfattas. Målet med narkotikapolitiken och dess

45 Kommittédirektiv 2002:6: En nationell narkotikasamordnare, dir. 2005:126: Tilläggsdirektiv

till En nationell narkotikasamordnare (S 2002:03).

SOU 2023:62 Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar

insatser, enligt riksdagsbeslutet från 2010, ligger fast än i dag: ett samhälle fritt från narkotika.46 Det är samma mål som gällde även före 2010.

3.3.5. Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet, 2010–2011

År 2010 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredning om det internationella narkotikasamarbetet.47 Den särskilda utredaren fick i uppdrag att kartlägga Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet och beskriva möjligheter till bättre resursutnyttjande och samordning. I uppdraget ingick bland annat att redovisa den aktuella narkotikapolitiska debatten inom EU och globalt, identifiera hur svensk narkotikapolitik kunde föras ut på ett mer samordnat sätt inom EU och internationellt och presentera förslag till hur Sverige skulle kunna främja att respekten för FN:s narkotikakonventioner upprätthålls. Utredaren rapporterade i sitt slutbetänkande arbetet och förslagen, bland annat föreslogs att begreppet skadereducering skulle förtydligas för att kunna ingå i svenska förhandlingspositioner.48 Vi återkommer till detta i kapitel 12.

3.3.6. Missbruksutredningen

Under 2011 lämnade Missbruksutredningen betänkandet Bättre insat-

ser vid missbruk och beroende.49 Utredningen lämnade en rad förslag

och bedömningar inom området. Vissa av dem har hanterats, men de flesta förslagen har inte genomförts. Vi återkommer i de olika delarna av detta betänkande till förslag eller bedömningar som gjordes av Missbruksutredningen och som vi bedömer är fortsatt relevanta och angelägna.

46Prop. 2010/11:47. En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. 47 Kommittédirektiv 2010:82. Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet. 48SOU 2011:66. Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet. 49SOU 2011:35. Bättre insatser vid missbruk och beroende.

Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar SOU 2023:62

3.3.7. Narkotikapolitiska utredningar om kontroll och straff

Under senare år har det genomförts flera olika utredningar med fokus på hur man effektivare kan kontrollera och klassificera narkotika, skärpa straffen vid grova narkotikabrott, och nu senast genomföra ändringar i postlagen (2010:1045) för att minska tillgången till narkotika. Resultaten redovisas i exempelvis i följande betänkanden

 • Bättre kontroll av missbruksmedel. En effektivare narkotika- och dop-

ningslagstiftning m.m. 50

 • Synnerligen grova narkotikabrott.51
 • Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post.52
 • Klassificering av nya psykoaktiva substanser.53

3.4. En människorättsbaserad narkotikapolitik – vad innebär det?

Syftet med de internationella narkotikakonventionerna och kontrollen kring narkotika är att skydda och värna hälsan. Det finns således inget egenvärde i straff och kontroll, utan det är en del av insatserna för att uppnå en bättre hälsa för både population och individ. Målet för arbetet med mänskliga rättigheter inom området är att säkerställa rätten till bästa möjliga hälsa. De internationella narkotikakonventionerna syftar till att göra detta genom att förebygga och förhindra användning av narkotika som inte är avsedd för medicinsk användning. Såväl FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC), och dess beslutande narkotikakommission (CND) som Internationella narkotikakontrollstyrelsen (INCB), har vid flertalet tillfällen yttrat sig om målet med konventionerna och en människorättsbaserad implementering av dem. Även andra FN-organ arbetar för den människorättsbaserade politiken där hälsan är den vägledande principen.

50SOU 2008:120. Bättre kontroll av missbruksmedel. En effektivare narkotika- och dopningslag-

stiftning m.m.

51SOU 2014:43. Synnerligen grova narkotikabrott. 52SOU 2021:29. Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post. 53SOU 2016:93. Klassificering av nya psykoaktiva substanser.

SOU 2023:62 Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar

Världshälsoorganisationen (WHO) arbetar inom FN-systemet med att stödja UNODC i de delar som handlar om hälsa.54 Vad gäller smittspridning av infektionssjukdomar och rätten till hälsa, exempelvis för personer som injicerar narkotika, ansvarar FN:s program för bekämpande av aids (UNAIDS) tillsammans med WHO för delar av detta. Organisationernas beslutande organ, Världshälsoförsamlingen, har också en roll.55

Inom de mer människorättsorienterade funktionerna finns FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) och det beslutande organet rådet för mänskliga rättigheter (MR-rådet). Vägledande för organisationens arbete är inte de tre narkotikakonventionerna, utan de regelverk om mänskliga rättigheter som beslutats och ratificerats av världens stater. Rätten till bästa uppnåeliga mentala och fysiska hälsa är en mänsklig rättighet som Sverige förbundit sig att arbeta för att implementera och säkerställa i och med exempelvis ratificeringen av konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-konventionen).56 Det finns också flera betydande konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, som också gäller som svensk lag, är den enda av konventionerna om mänskliga rättigheter som explicit omnämner narkotika. Artikel 33 i barnkonventionen lyder:

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder, administrativa och sociala åtgärder i upplysningssyfte, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och psykotropa ämnen så som dessa definieras i tillämpliga internationella fördrag och för att förhindra att barn utnyttjas i den olagliga framställningen av och handeln med sådana ämnen.

FN-systemet granskar och kommenterar olika staters arbete för mänskliga rättigheter i många olika processer och granskningar, såsom i

Universal Periodic Review-processen.57 Vid några tillfällen har man

särskilt granskat eller kommenterat Sveriges narkotikapolitik, vilket vi beskriver nedan.

54 WHO (2019). The public health dimension of the world drug problem: how WHO works to

prevent drug misuse, reduce harm and improve safe access to medicine.

55 Exempelvis WHO, UNODC och UNAIDS (2012). Technical guide for countries to set targets

for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users.

56International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. 57 Universal Periodic Review (UPR)-rapporteringen avser Sveriges generella efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.

Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar SOU 2023:62

År 2007 publicerade UNODC en särskild rapport om Sverige, och organisationens generalsekreterare yttrade sig i mycket positiva ordalag om de svenska resultaten. Det var framför allt den tillgänglighetsbegränsande delen, resultaten i politiken och det förebyggande arbetet som berördes.58 År 2007 besökte FN:s särskilda rapportör om rätten till hälsa, Paul Hunt, Sverige. Hans besök sammanfattades och avrapporterades i en rapport där han uppmanade den svenska regeringen till följande:

The Special Rapporteur emphasizes that the Government has a responsibility to ensure the implementation, throughout Sweden and as a matter of priority, of a comprehensive harm-reduction policy, including counselling, advice on sexual and reproductive health, and clean needles and syringes.59

Sedan några år tillbaka arbetar världens länder också med att genomföra de globala målen i det som benämns Agenda 2030, men också med den särskilda deklaration om narkotika som antogs vid FN:s generalförsamlings särskilda möte om narkotika 2016.60 Även i Agenda 2030 finns narkotikarelaterade insatser specificerade inom målområde 3 som behandlar hälsa och välbefinnande. Delmål 3.5,

Förebygg och behandla drogmissbruk, innebär att

stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.61

Inom EU finns för åren 2022–2025 en europeisk narkotikastrategi.62Insatserna i strategin, som tar sin utgångspunkt i en både evidensbaserad och människorättsbaserad politik, innehåller insatser för brottsbekämpning, kontroll av narkotika, efterfrågeminskning, vård, stöd och skadereducering. Inom EU och Europa finns också en rad konventioner som Sverige och andra stater ratificerat. Pompidougruppen inom Europarådet har nyligen tagit fram ett självskattningsverktyg,

Human Rights in Drug Policy: A self-assessment tool, i syfte att under-

lätta identifiering av utvecklingsområden för länder i att förstärka den människorättsbaserade ansatsen utifrån de internationella trakta-

58 UNODC (2007). Sweden´s successful drug policy. A review of the evidence. 59Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attain-

able standard of physical and mental health. Addendum: Mission to Sweden.

60 FN:s Generalförsamling (2016). Outcome document of the 2016 United Nations General

Assembly special session on the world drug problem.

61 Regeringen. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/agenda-2030-mal-3-halsa-och-valbefinnande. Besökt 2023-09-10. 62 Europeiska unionens Råd (2021). EU:s narkotikastrategi 2021–2025, 14 178/1/20.

SOU 2023:62 Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar

ten.63 Vi har utgått från självskattningsverktyget och identifierat utmaningar som löpande presenteras i detta betänkande.

3.5. Sammanfattning av utredningens bakgrund

Narkotikapolitik är ett samlingsbegrepp för ett område som präglats av regelverk nationellt och internationellt, men också ideologi och målsättningar som inte är regelstyrda. Över tid har alltmer forskning, kunskap och erfarenhet kunnat bidra till narkotikapolitiken.

Sverige är ett litet land i en föränderlig värld. Det är därför nödvändigt i utvecklingen av den svenska narkotikapolitiken att se Sverige i en global kontext. Det finns både regelverk och mer målinriktade, vägledande underlag för Sverige att ta hänsyn till i utformningen och utvecklingen av narkotikapolitiken. De internationella regelverk som styr narkotikaområdet är ett samspel mellan flera olika internationellt överenskomna ramverk och FN-organ. I många fall finns det också intressekonflikter mellan olika perspektiv och ramverk.

En av de stora spänningarna handlar om kontroll och straff å ena sidan, och mänskliga rättigheter och skadereducering å andra sidan. I regelverken, framförallt FN:s narkotikakonventioner, har världens länder kommit överens om ramarna för narkotikaområdet, som att det ska vara olagligt att producera och sälja narkotika. Däremot är det inte överenskommet att bruk av narkotika eller innehav för eget bruk måste vara olagligt. Här går länder, även inom EU, olika väg.

Hög dödlighet till följd av narkotika- och läkemedelsförgiftningar har visat på utmaningar inom narkotikapolitiken. Det i kombination med flera tillkännagivanden från riksdagen till regeringen och regeringens beslutade ANDTS-strategi 2022–2025 var orsaken till att denna utredning tillsattes.

Narkotikapolitikens effekter är inte helt enkla att mäta, och de påverkas av många faktorer i samhället. Det finns stora mörkertal i kombination med bristande data och underlag.

Narkotikaproduktion och handel med narkotika är frågor som är tätt sammankopplade med organiserad brottslighet, gängkriminalitet, korruption och penningtvätt – problem som hotar samhällen och samhällsstrukturer. Vi har inte fått i uppdrag att utvärdera den svenska

63 Pompidou Group, Council of Europe (2021). Human Rights in Drug Policy: A self-assess-

ment tool.

Bakgrunden till en narkotikautredning som omfattar nutida och framtida utmaningar SOU 2023:62

narkotikapolitiken i hela dess bredd. Exempelvis faller det utanför våra direktiv att ta ställning till hur kriminaliseringen av eget bruk påverkar samhällsutvecklingen eller brottsbekämpningen. Vi har också i direktiven begränsningar vad avser straffrätt.

Vi har tolkat våra direktiv som en ansats att överväga om det finns områden att utveckla inom ramen för en folkhälsobaserad narkotikapolitik. Vi återkommer i våra förslag och bedömningar till hur detta ska göras.

4. Användningen av narkotika i Sverige

Aktuell kunskap om användning av narkotika och dess utveckling över tid är en förutsättning för att vi ska kunna lämna relevanta förslag på åtgärder inom narkotikapolitiken. Därför beskriver vi i det här kapitlet hur användningen i Sverige har utvecklats över tid, särskilt från 2014. Det inkluderar också information om tillgång till narkotika.

4.1. Sammanfattningsvis en stor tillgång till narkotika och något ökad användning

Utvecklingen av narkotikaanvändningen är svårbedömd, men det mesta talar för en något ökad användning mellan 2014 och 2022. Detta gäller både för cannabis och för annan narkotika. Mest tydlig är ökningen i åldrarna 30–44 år.

Bland barn och unga till och med årskurs två på gymnasiet är narkotikaanvändningen i huvudsak stabil under samma tidsperiod. Däremot har skolelevers användning av narkotikaklassade läkemedel utan ordination ökat något under de senaste 10 åren.

Den självskattade användningen av narkotika är enligt de olika undersökningarna högre bland pojkar och män än bland flickor och kvinnor. Könsskillnaderna varierar mellan åldersgrupper och substanser.

Mätningar av den mer aktuella eller regelbundna användningen i den vuxna befolkningen tyder också på ökningar sedan 2014, särskilt vad gäller användning den senaste månaden, medan andelen i befolkningen med skadligt bruk eller beroende verkar vara stabil över hela den period vi undersökt 2007–2021.

Användningen av narkotika i Sverige SOU 2023:62

Ökningar av narkotikabeslag under det senaste decenniet tyder tillsammans med sjunkande priser och ökad egenrapporterad användning på en ökad förekomst av narkotika i samhället.

4.2. Sannolikt betydande mörkertal i narkotikarapporteringen

I Sverige finns underlag som gör det möjligt att följa utvecklingen för användningen av narkotika i befolkningen över tid genom regelbundet återkommande frågeundersökningar. Dessa är riktade till befolkningen i stort eller till delar av befolkningen och samtliga underlag bygger på enkäter och självrapporterad användning. De som vanligen används är den Nationella skolundersökningen och Vanor och konse-

kvenser,1 som båda genomförs av Centralförbundet för alkohol och

narkotikaupplysning (CAN), samt Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor (HLV).2,3 Även skolundersökningen från Brottsförebyggande rådet (Brå) ger viss information.4

I samband med rapportering till EU:s narkotikabyrå (EMCDDA) gör Folkhälsomyndigheten en sammanställning och analys av narkotikaanvändningen i Sverige baserat på tillgängliga källor. En rapport kallad Den svenska narkotikasituationen publiceras årligen. Delar av underlaget till rapporten publiceras också löpande av Polismyndigheten, Tullverket, CAN, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Prevalenser kan främst användas för att studera trender över tid och inte med exakthet beskriva användningen under ett visst år. Dessutom innehåller undersökningarna troligen avsevärda underskattningar av användningen. En nyligen genomförd metodstudie tyder på att andelen som i traditionella undersökningar svarar att de använder narkotika (någon gång det senaste året respektive de senaste 30 dagarna) är kraftigt underrapporterat och kan behöva räknas upp med en faktor om 2–3 för att ge en rättvisande bild.5 I detta kapitel utgår vi dock från de regelbundna mätningar som genomförs i Sverige.

Ett alternativt underlag för att bedöma den lokala tillgången till och användningen av narkotika är så kallade avloppsvattenmätningar,

1 Svarsfrekvens 37 procent 2021. 2 Svarsfrekvens 28 procent 2022. 3 Folkhälsomyndigheten (2022). Hälsa på lika villkor. 4 Brå (2021). Skolundersökningen om brott 2021. Om utsatthet för och delaktighet i brott. 5 Andersson, F. m.fl. (2023). Prevalence of cannabis use among young adults in Sweden comparing

randomized response technique with a traditional survey.

SOU 2023:62 Användningen av narkotika i Sverige

som kan komplettera den självrapporterade användningen. Metoden används sedan några år tillbaka i olika städer, regioner och länder inom EU. Den kan ge viss information om användningen och mönstren i olika områden i en stad eller olika regioner i ett land, eller om det finns skillnader i användning över veckans dagar och mellan år. Det som oftast mäts är kokain, amfetamin, metamfetamin, cannabis, tramadol och MDMA (3,4-metylendioximetamfetamin, även kallat ecstasy).

I viss mån kan resultatet av avloppsvattenmätningarna jämföras om de genomförs systematiskt och då också ge en bild av skillnader över tid. Det saknas nationella mätningar och underlag i Sverige, men i de städer och regioner där mätningar genomförts mer systematiskt syns exempelvis långsiktiga trender av ökad användning av kokain och amfetamin, samt ökad användning av dessa substanser särskilt under helger.

Folkhälsomyndigheten har till regeringen framfört önskemål om att tilldelas ett uppdrag att, i samverkan med relevanta aktörer, genomföra en pilotstudie om systematiska mätningar av narkotika och eventuellt dopningsmedel i avloppsvatten.6

4.3. Andelen av befolkningen som någon gång använt narkotika har ökat sedan 2014

Måttet använt narkotika någon gång i livet kan vara relevant för att följa upp om Sverige närmar sig nollvisionen om narkotika och för att få en uppfattning om användningen i de yngre åldrarna, men används i övrigt ganska sällan. Måttet ger ingen bild av risker förenade med återkommande och mer regelbunden narkotikaanvändning.

Enligt Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor har användningen av narkotika i befolkningen i åldrarna 16–84 år ökat något över tid. Cannabis är den typ av narkotika som är vanligast i Sverige. Cirka 15 procent rapporterade år 2022 att de använt cannabis någon gång, att jämföra med 12 procent 2014. Användningen av annan narkotika ökade från 4,4 till 6,7 procent från 2014 till 2022 enligt samma undersökning.

Ökningarna har skett i alla åldersgrupper utom för gruppen 16– 29 år avseende cannabis. Ökningen är mest tydlig bland yngre medel-

6 Folkhälsomyndigheten (2022). Återrapportering av regeringsuppdrag. Uppdrag att genomföra

insatser som syftar till att utveckla och förbättra tillgången till data avseende dopning och narkotika.

Användningen av narkotika i Sverige SOU 2023:62

ålders (i HLV åldersgruppen 30–44 år).7 Orsakerna till den ökade användningen i vissa åldersgrupper kan bero på att fler börjar använda cannabis i vissa åldersgrupper eller att det är en kohorteffekt, det vill säga att vissa årskullar har en särskilt hög användning.

4.3.1. Även andelen med en mer aktuell användning av narkotika har ökat sedan 2014

Folkhälsomyndigheten följer i Hälsa på lika villkor även användningen av narkotika de senaste 12 månaderna respektive 30 dagarna. Dessa mått indikerar en mer aktuell eller upprepad användning av narkotika än måttet använt narkotika någon gång i livet, som redovisas ovan. Sedan 2017 följer CAN användningen av narkotikaklassade preparat och läkemedel (utan läkares ordination) under de senaste 12 månaderna respektive 30 dagarna.8 CAN följer också förekomsten av skadligt bruk eller beroende av narkotika9 i befolkningen.10

År 2014 svarade 2,5 procent i åldrarna 16–84 år att de använt narkotika under de senaste 12 månaderna, och 2022 var motsvarande andel 3 procent. För cannabis var siffrorna 2,3 procent år 2014 och 2,5 procent 2022, men i åldersgruppen 30–44 år skedde en fördubbling av andelen. För annan narkotika exklusive cannabis i åldrarna 16–84 ökade andelen från 0,8 procent till 1,4 procent mellan 2014 och 2022.11

Enligt CAN:s mätning uppgav 8,6 procent av dem som svarade på enkäten 2017 att de använt narkotika de senaste 12 månaderna. Motsvarande andel 2021 var 7,8 procent, vilket tyder på en liten nedgång från 2017–2021.12,13 CAN:s underlag visar högre värden än Folkhälsomyndighetens vad gäller 12-månadersprevalens. En anledning

7 Folkhälsomyndigheten (2022). Hälsa på lika villkor. 8 De vanligaste narkotikaklassade läkemedlen som brukas utan ordination är smärtstillande läkemedel, det vill säga opioider, och därefter bensodiazepiner och andra lugnande/dämpande medel. 9 Definierat som substansbrukssyndrom enligt DSM V. 10 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2022). Användning och beroende-

problem av alkohol, narkotika och tobak. En studie med fokus på år 2021 i Sverige.

11 Folkhälsomyndigheten (2022). Hälsa på lika villkor. 12 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2022). Användning och beroende-

problem av alkohol, narkotika och tobak. En studie med fokus på år 2021 i Sverige.

13 I CAN:s undersökning efterfrågas användning av olika preparat var för sig, för 2021 inkluderades centralstimulerande medel i frågeformuläret. I siffrorna här och i figur 4.1 inkluderas inte detta för att det ska vara jämförbart med 2017. Värdet för 2021 med det tillskott av personer som enbart använt centralstimulerande var 8,1 i stället för det redovisade 7,8 procent.

SOU 2023:62 Användningen av narkotika i Sverige

till det är att även narkotikaklassade läkemedel inkluderas i denna mätning och resultat.

Cannabis hade år 2021 använts av 3,1 procent de senaste 12 månaderna, vilket är en något högre andel än Folkhälsomyndighetens värde på 2,5 procent.

År 2014 uppgav 0,6 procent i åldersgruppen 16–84 år att de använt narkotika under de senaste 30 dagarna, och 2022 var motsvarande andel 1,1 procent. För cannabis var siffrorna 0,5 procent år 2014 och 0,9 procent 2022, och för annan narkotika 0,1 procent respektive 0,4 procent.14 Av de svarande i CAN:s mätning uppgav cirka 3 procent att de hade använt narkotika under de senaste 30 dagarna, vilket var ungefär samma nivå som i mätningen 2017.15

I figuren nedan syns både CAN:s och Folkhälsomyndighetens mätningar avseende all narkotika.

Figur 4.1 Användning av narkotika de senaste 12 månaderna

Uppgifter från Hälsa på lika villkor för åldersgruppen 16–84 år. Uppgifter från CAN avser åldersgruppen 17–84 år och inkluderar även narkotikaklassade läkemedel utanför ordination. Procent

Källa: Hälsa på lika villkor (Folkhälsomyndigheten). Vanor och konsekvenser (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).

14 Folkhälsomyndigheten (2022). Hälsa på lika villkor. 15 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2022). Användning och beroende-

problem av alkohol, narkotika och tobak. En studie med fokus på år 2021 i Sverige.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Män, CAN

Totalt, CAN

Kvinnor, CAN

Män, HLV

Totalt, HLV

Kvinnor, HLV

Användningen av narkotika i Sverige SOU 2023:62

4.3.2. Andelen som använder narkotikaklassade läkemedel utanför ordination är hög i jämförelse med annan narkotikaanvändning

I CAN:s senaste undersökningen uppgav cirka 5 procent att de under de senaste 12 månaderna använt någon av de narkotikaklassade läkemedelstyperna som det frågades om i undersökningen på ett ickeförskrivet sätt.16 Den mest förekommande läkemedelstypen var smärtstillande medel (2,8 procent), följt av sömnmedel och lugnande medel (2,5 procent). Även 2017 var smärtstillande medel den vanligaste läkemedelstypen, men 2017–2021 skedde en påtaglig minskning i andelen som använde just narkotikaklassade smärtstillande medel. Samma utveckling syns i Hälsa på lika villkor, där användningen minskat från 1,6 procent 2018 till 1,1 procent de senaste åren.17 Detta skulle eventuellt kunna bero på en pandemieffekt.

4.3.3. Ungas användning av narkotikaklassade läkemedel utan ordination har ökat sedan 2014 men inte annan narkotikaanvändning

Vad gäller ungas användning finns data både från CAN:s återkommande nationella skolundersökning och för 16–29-åringar i Hälsa på

lika villkor.

Under 2022 svarade cirka 7 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna i årskurs 9 att de någon gång använt narkotika. Jämfört med niondeklassarna var det mer än dubbelt så vanligt att eleverna i gymnasiets år 2 hade erfarenhet av narkotika. I 2022 års undersökning svarade 16 procent av pojkarna och 13 procent av flickorna att de använt narkotika någon gång.

Bland dem som använt narkotika hade majoriteten använt enbart cannabispreparat. Att enbart ha använt annan narkotika än cannabis rapporterades av 9 procent i årskurs 9 och 6 procent i gymnasiets år 2.18

Användning av narkotikaklassade receptbelagda läkemedel utan läkares ordination är, jämfört med användning av annan narkotika,

16 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2022). Användning och beroende-

problem av alkohol, narkotika och tobak. En studie med fokus på år 2021 i Sverige.

17 Folkhälsomyndigheten (2022). Hälsa på lika villkor. 18 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2022). CAN:s nationella skolunder-

sökning 2022. Ungas erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

SOU 2023:62 Användningen av narkotika i Sverige

hög bland skolelever. Användning av narkotikaklassade läkemedel och/eller annan narkotika uppgick år 2022 till 15 procent i årskurs 9 och 20 procent i gymnasiet (genomsnitt för både flickor och pojkar). Motsvarande andelar som använt narkotika var 7 procent för niorna och 15 procent bland gymnasieeleverna.

Skolelevers narkotikaanvändning har inte ökat på motsvarande vis som den har gjort i äldre åldrar, utan det är snarare något lägre nivåer 2022 än 2014 både för niondeklassare och elever i gymnasiets år 2. Däremot har nivåerna på användning av narkotikaklassade läkemedel utan ordination ökat de senaste 10 åren. År 2022 uppgick andelen till 6 procent i nian och 5 procent i gymnasiet.

Mer information om utveckling över tid för flickor och pojkar i CAN:s mätning finns i figuren nedan.

Figur 4.2 Elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som uppger att de använt narkotika någon gång

Procent

Källa: CAN:s nationella skolundersökning (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).

I Hälsa på lika villkor är den yngsta redovisade åldersgruppen 16– 29 år. Narkotikaanvändning de senaste 12 månaderna har inte ökat i den åldersgruppen sedan 2014, däremot har cannabisanvändning den senaste månaden ökat något i samma åldersgrupp sedan 2014. Men det är framför allt, som nämnts tidigare, i åldersgruppen 30–44 år som användningen av cannabis har ökat.

Olika åldersgruppers narkotikaanvändning redovisas nedan i figur 4.3.

0 5 10 15 20 25

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pojkar, Gym. år 2

Totalt. Gym. år 2

Flickor, Gym. år 2

Pojkar. Årskurs 9

Totalt. Årskurs 9

Flickor. Årskurs 9

Användningen av narkotika i Sverige SOU 2023:62

Figur 4.3 Användning av narkotika de senaste 12 månaderna. Personer i åldersgrupperna 16–29 och 30–44 år

Procent

Källa: Hälsa på lika villkor (Folkhälsomyndigheten).

I den mätning av narkotikabrott som Brå genomför i årskurs nio framkommer att de som uppger att de begått narkotikabrott till största delen är elever som uppger att de har provat hasch eller marijuana (5 procent). Det är en något större andel flickor än pojkar som uppger att de provat någon annan form av narkotika än cannabis (3,4 respektive 1,8 procent). Det är mycket ovanligt att elever uppger att de sålt någon form av narkotika, men andelen är större bland pojkar än bland fickor. Bland flickor har det skett en ökning av narkotikabrott sedan 2017, från 4,4 procent till 7 procent.19

Sammantaget bedömde Folkhälsomyndigheten 2021 i en återrapportering till regeringen att ungas användning av narkotika gick i linje med politikens intentioner, det vill säga att få ska använda, men även om utvecklingen är positiv så är skolelevers användning fortsatt ett allvarligt problem.20

19 Brå (2021). Skolundersökningen om brott 2021. Om utsatthet för och delaktighet i brott. 20 Folkhälsomyndigheten (2021). Utvecklingen i förhållande till ANDTS-politiken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Män, 16-29

Totalt, 16-29

Kvinnor, 16-29

Män, 30-44

Totalt, 30-44

Kvinnor, 30-44

SOU 2023:62 Användningen av narkotika i Sverige

4.4. Svårt att skatta hur många som har skadligt bruk eller beroende

Det finns inget specifikt mått för att beskriva andelen i befolkningen som har en problematisk användning av narkotika eller utvecklar skadligt bruk eller beroende av narkotika. Vi återkommer till detta i flera avsnitt i betänkandet. Ett sätt är att använda sig av ett indirekt mått om hur många som får insatser som är kopplade till skadligt bruk eller beroende inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst, i den mån det finns tillgängliga data. År 2021 vårdades 32 300 personer för narkotikarelaterade diagnoser i specialiserad vård.21

Ett annat sätt är att också skatta det mörkertal som det saknas uppgifter om i olika register, vilket sker i kapitel 26. Enligt den modellen vi använt var det skattade antalet personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika nära 64 000 personer år 2016. Det hade då ökat med cirka 4 000 jämfört med 2007. Under samma period har den vuxna befolkningen ökat. Antalet i förhållande till befolkningen är därför i stort oförändrat under perioden, strax under 800 per 100 000 invånare 15 år eller äldre. Utvecklingen av antalet patienter för perioden 2017–2021 indikerar också för den perioden en fortsatt likartad nivå av personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika per invånare. Se vidare kapitel 26.

4.5. Cannabis vanligast bland regelbundna användare

För att få mer kunskap om dem som har en aktuell användning av narkotika genomfördes 2021 för första gången en riktad undersökning till denna grupp. Undersökningen är inte representativ för befolkningen, utan är en fördjupad studie bland dem som använder och som valt att svara. Drygt 5 500 personer deltog i undersökningen.22 I övrigt saknas denna typ av data på nationell nivå och även jämförelser över tid. Merparten av dem som besvarade undersökningen var i åldern 18–44 år, med störst andel i gruppen 25–34 år.

21 Socialstyrelsen (2023). Lägesbild 2023. Uppföljning av ANDTS-strategins mål avseende vård

och omsorg.

22 Folkhälsomyndigheten (2022). Den europeiska webbundersökningen om narkotika 2021.

Användningsmönster, köpvanor och upplevelser av narkotika bland personer med ett aktuellt bruk i Sverige.

Användningen av narkotika i Sverige SOU 2023:62

Färre än 5 procent av studiedeltagarna var över 45 år gamla. Knappt 80 procent av studiedeltagarna var män, och majoriteten uppgav att de hade en fullgjord gymnasieutbildning eller högre utbildning. De allra flesta respondenterna, 86 procent, angav att de vid svarstillfället studerade eller arbetade.

Undersökningen ger en inblick i användningsmönster hos en grupp som använder narkotika utan att söka vård och stöd. Endast 6 procent hade sökt vård och stöd eller erhållit behandling. Cannabis var den överlägset vanligaste typen av narkotika, sett till såväl 12-månaders- som 30-dagarsprevalens. Efter cannabis var kokain, MDMA (ecstasy), amfetamin, LSD och icke-förskrivna narkotikaklassade läkemedel de vanligaste typerna av narkotika att ha använt de senaste 12 månaderna.

Över 20 procent av dem som använde både hasch och marijuana använde detta mer än 300 dagar per år. Jämfört med andra substanser var det vanligt att använda cannabis mycket ofta och regelbundet.

Två tredjedelar hade använt två eller flera olika narkotiska substanser under de senaste 12 månaderna.

4.6. Lägre användning än i många andra länder

Användningen av narkotika är lägre i Sverige än i många andra länder enligt befolkningsundersökningar.23 Detta gäller särskilt bland unga under 18 år. I en rapport utarbetad av CAN anges exempelvis att

 • andelen 18-åringar som provat narkotika någon gång är tre gånger högre i USA än i Sverige
 • andelen vuxna som provat narkotika någon gång är fyra gånger högre i USA än i Sverige
 • den genomsnittliga andelen 16-åringar i EU som provat narkotika är dubbelt så hög som i Sverige.24

EMCDDA redovisar användningen av narkotika i olika länder i EU, i sin årsrapport. I årsrapporten 2022 framkom bland annat följande siffror för befolkningen inom EU i åldrarna 15–64 år

23 Datakällor nationellt varierar, vilket också återspeglar sig i statistiken som helhet, som därför ska tolkas med försiktighet. 24 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2020). Kunskapsunderlag om nar-

kotikautvecklingen i Sverige under 2000-talet.

SOU 2023:62 Användningen av narkotika i Sverige

 • 27 procent hade någon gång använt cannabis – cirka 8 procent de senaste 12 månaderna25
 • cirka 5 procent hade någon gång använt kokain – 1,2 procent de senaste 12 månaderna
 • cirka 3 procent hade någon gång använt amfetamin – 0,7 procent de senaste 12 månaderna.26

Jämförbara undersökningar från Sverige visar att cirka 15 procent av befolkningen i Sverige uppgav att de någon gång använt cannabis och 2,5 procent det senaste året.27 Sverige ligger även jämförelsevis lågt i en undersökning som jämför skolelevers narkotikaanvändning i EUländerna. Detta gäller särskilt cannabisanvändning, men vi ligger närmare EU-snittet när det gäller kokain, MDMA (ecstasy) och amfetamin.28

Sammantaget tyder detta på att andelen som använt cannabis under de senaste 12 månaderna eller någon gång i livet är klart lägre i Sverige än i många jämförbara länder. Detta är positivt ur ett folkhälsoperspektiv eftersom en lägre användning av narkotika medför färre risker på befolkningsnivå. Det ger också bättre förutsättningar att begränsa samhällsekonomiska kostnader än vid mer omfattande användning.

I nästa steg hade det varit intressant att göra en jämförelse med andra länder av den andel i befolkningen som regelbundet använder narkotika eller som utvecklar skadligt bruk eller beroende, så kallad problematisk användning. Detta är dock inte möjligt då officiella data saknas för sådana jämförelser i nuläget. Det försvårar utvärderingar av narkotikapolitiken över tid och jämförelser mellan Sverige och andra länder. Folkhälsomyndigheten arbetar med denna fråga och i vårt betänkande redovisar vi också en skattning av gruppen.

25 I samma åldersgrupp som EMCDDA undersökt, 16–64 år, har 3,2 procent av Sveriges befolkning uppgett att de använt cannabis någon gång under de senaste 12 månaderna enligt Folkhälsomyndigheten. 26 EMCDDA (2022). Europeisk narkotikarapport. Trender och utveckling. 27 Folkhälsomyndigheten (2022). Hälsa på lika villkor. 28 EMCDDA (2022). Europeisk narkotikarapport. Trender och utveckling.

Användningen av narkotika i Sverige SOU 2023:62

4.7. Ökad tillgång till narkotika i Sverige

Enligt sammantagna uppgifter från polis och tull har det totala antalet narkotikabeslag och narkotikabrott ökat i Sverige de senaste tio åren. Polisen gör bedömningen att narkotikasmugglingen till Sverige bedrivs i en närmast industriell skala och troligtvis uppnår nivåer om över 100 ton årligen.29 Mellan 2020 och 2021 minskade dock det totala antalet narkotikabeslag med 8 procent.30 Tullverkets beslagsstatistik, som även finns uppdelad regionalt och lokalt, visar alltjämt ökande mängd beslagtagen narkotika, även om antalet beslagstillfällen gått ner. Mer än tre gånger så mycket kokain beslagtogs av Tullverket 2022 jämfört med 2021. Mängden beslagtagen narkotika ökade stort också för bland annat amfetamin, heroin, tramadol och narkotikaklassade läkemedel.31,32

Tullverkets statistik kan inte ensam användas som underlag för att bedöma tillgänglighet till narkotika i samhället. Antalet beslag av narkotika beror till stor del på polisens och tullens prioriteringar och insatser, men är även beroende av förändringar i hur införseln till Sverige sker. Sverige är i viss mån också ett transitland. Beslagsstatistik ger trots detta en indikation på att inflödet av narkotika till Sverige är stort och kan också i viss mån indikera såväl trender mellan olika substanser som förekomst av nya substanser på narkotikamarknaden.

En annan indikation på tillgängligheten till narkotika i Sverige är narkotikaprisutvecklingen, som regelbundet redovisas av CAN. Under pandemiåret 2020 ökade priset på cannabis kraftigt jämfört med 2019. Under 2021 minskade det åter, men låg fortfarande kvar på en nivå som var högre än 2019. Priserna hade dock gått upp redan innan pandemin. För de flesta övriga narkotikasubstanser har priserna inte förändrats nämnvärt under de senaste 3–4 åren. I ett långsiktigt perspektiv har stora prisfall skett. Med hänsyn tagen till inflationen låg kokain- och cannabispriserna år 2021 cirka 40 procent under dem för 1988. Heroin och amfetamin kostade 2021 en fjärdedel av vad de

29 Polisen, Nationella operativa avdelningen, Underrättelseenheten (2021). Lärdomar av Encro-

chat. Analysprojekt Robinson.

30 Folkhälsomyndigheten (2023). Den svenska narkotikasituationen 2022. 31 https://www.tullverket.se/omoss/dethargortullverket/beslagsstatistik.4.226de36015804b8 cf353949.html. Besökt 2023-08-15 . 32 https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslagavkokainochamfetaminokadestort2022. 5.5cd7c3ed1867383813369.html. Besökt 2023-08-15.

SOU 2023:62 Användningen av narkotika i Sverige

kostade 1988.33 Samma mönster kvarstår i CAN:s senaste rapport inom området som omfattar data fram till 2022.

Utvecklingen av mängden beslagtagen narkotika kan vara svår att tolka i termer av tillgång på narkotika eftersom det till stor del påverkas av polisens och tullens arbetssätt. Ökningarna av beslagen under det senaste decenniet kan dock tillsammans med sjunkande priser och ökad egenrapporterad användning indikera en ökad förekomst av narkotika i samhället.

4.8. Samsjuklighet är vanlig

Skadligt bruk och beroende är båda psykiatriska diagnoser. Samsjuklighet mellan en sådan diagnos och andra psykiatriska diagnoser är vanlig. I en registerstudie konstaterade Socialstyrelsen att omkring 52 000 personer som var 10 år eller äldre vårdades i hälso- och sjukvården för intag av beroendeframkallande substanser 2017. Det motsvarade 0,6 procent av befolkningen. 64 procent av kvinnorna i den gruppen och 52 procent av männen hade också vårdats för en eller flera andra psykiatriska diagnoser under perioden 2016–2018.34

4.9. Sämre hälsa bland dem som använder narkotika

I en befolkningsstudie rapporterar 26 procent av befolkningen att de har problem med sin fysiska hälsa. De som använder narkotika rapporterar däremot en sämre hälsa än övriga befolkningen (31 procent). Det ser också olika ut beroende på vilken typ av narkotika som används. Den grupp som använder narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination hade sämre fysisk och psykisk hälsa än den övriga befolkningen, medan de som använder cannabis och andra narkotikaklassade preparat, som kokain och ecstacy, främst hade sämre psykisk hälsa. Hälsan är sämre vid en högre användningsfrekvens. Speciellt hög andel sämre hälsa hade till exempel den grupp som använt narkotika mer än 20 gånger under det senaste året. Sämst fysisk hälsa

33 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2022). Narkotikaprisutvecklingen

i Sverige 1988–2021.

34 Socialstyrelsen (2019). Kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroende-

problematik.

Användningen av narkotika i Sverige SOU 2023:62

fanns hos dem som använt narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination mer än 20 gånger (65 procent).35

35 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2021). Hur mår de som använder

narkotika? Hälsotillståndet hos personer i den vuxna befolkningen som använder narkotika.

5. Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik

I detta kapitel belyser vi vilka teoretiska utgångspunkter samt organisatoriska förhållanden som ligger till grund för våra analyser och förslag. Det gäller allt från hälsofrämjande, förebyggande, vård- och stödinsatser vid skadligt bruk eller beroende samt skadereducering. Vi har till uppdrag enligt direktiven att arbeta kunskapsbaserat, och detta är våra utgångspunkter för förslag och bedömningar i kommande kapitel.

5.1. En kunskapsbaserad narkotikapolitik – vad innebär det?

Vi ska enligt direktiven säkerställa att narkotikapolitiken är förenlig med kraven på evidensbaserad vård och beprövad erfarenhet. Under det senaste decenniet har kunskapen om beroendesjukdom ökat, vad gäller såväl förebyggande arbete som vård, stöd och skadereducering.

Forskningen har tydligare visat hur hjärnan påverkas av olika substanser och beroende. Skadligt bruk eller beroende av narkotika är ett biopsykosocialt problem som har psykologiska, medicinska och sociala orsaker, och såväl kunskap som insatser anpassade till detta behöver utvecklas därefter. Utmaningar har många gånger varit implementering – det vill säga att få kunskapen att nå ut och användas av yrkesgrupper som möter målgruppen, inklusive att resurser ska finnas.

En narkotikapolitik som innehåller förebyggande, vård, stöd och skadereducering samt som är förenlig med kraven på evidens och beprövad erfarenhet måste enligt vårt synsätt inkludera en sådan ansats och ett biopsykosocialt perspektiv på alla nivåer, från nationella stra-

Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik SOU 2023:62

tegier och mål och vidare ut. Dessutom behöver det finnas tillräckliga resurser och ändamålsenlig organisation av vård och stöd för att en sådan ansats ska kunna prägla utförandet i mötet med olika yrkesgrupper.

5.1.1. Det folkhälsopolitiska ramverket som grund i en kunskapsbaserad narkotikapolitik

För folkhälsopolitiken som helhet är utgångspunkten det folkhälsopolitiska ramverket, där staten, kommuner och regioner har ansvar för att bidra till god och jämlik hälsa för hela befolkningen.1 Utgångspunkten för allt förebyggande folkhälsoarbete är hälsans bestämningsfaktorer, som ligger till grund för de nya folkhälsopolitiska målområdena. Det är sådana faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som tydligt samvarierar med hälsan. Folkhälsopolitiken har åtta målområden som utgår från ett livsloppsperspektiv:

1. Det tidiga livets villkor

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter

5. Boende och närmiljö

6. Levnadsvanor

7. Kontroll, inflytande och delaktighet

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Målområdena visar inriktningen för arbetet med att främja god och jämlik hälsa. Det folkhälsopolitiska ramverket tydliggör att arbetet måste riktas mot bakomliggande, samhälleliga förutsättningar och de strukturella faktorer som påverkar hälsa. För att uppnå folkhälsomålet krävs ett långsiktigt, målinriktat och tvärsektoriellt arbete inom alla de nivåer i samhället som har ett avgörande inflytande på folkhälsans utveckling.2

1 Folkhälsomyndigheten (2022). På väg mot en god och jämlik hälsa – Stödstruktur för det stat-

liga folkhälsoarbetet.

2 Regeringens proposition 2002/03:35. Mål för folkhälsan.

SOU 2023:62 Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik

Narkotikapolitiken utgår till stor del från detta ramverk och särskilt inom det förebyggande området, där narkotikapolitiken är en del av folkhälsopolitiken. Kunskapsstyrningen inom folkhälsopolitiken är under utveckling i och med den stödstruktur som just nu utvecklas av Folkhälsomyndigheten för att stödja olika aktörer i implementeringen. Den består av uppföljning, samordning, fördjupad analys och kunskapsspridning. Stödstrukturen ska också bidra till och möjliggöra systematiska och samordnade insatser mellan myndigheter, samt till ett ökat kunskapsutbyte med lokala och regionala aktörer.3

Folkhälsopolitiken har många huvudmän som ansvarar för genomförandet; statliga, regionala och lokala. Det är enligt vår uppfattning angeläget att narkotika ses som en del av ett bredare folkhälsopolitiskt arbete.

5.1.2. Det förebyggande arbetet ska främst hindra att unga provar narkotika

Det narkotikaförebyggande arbetet i Sverige är huvudsakligen inriktat på att barn och unga inte ska komma i kontakt med och prova narkotika, och om man börjar använda narkotika ska det tidigt uppmärksammas och leda till insatser. Eftersom narkotikaanvändning kan se väldigt olika ut finns det också många olika typer av förebyggande insatser.

Andra viktiga faktorer som påverkar utformning och innehåll av det förebyggande arbetet är i vilken omfattning personer använder narkotika, och i vilken miljö som narkotikaanvändningen sker.

Det är viktigt att det förebyggande arbetet är brett och anpassat utifrån hur narkotikaanvändning och problem ser ut, med olika typer av insatser beroende på om det handlar om att förhindra att barn och unga kommer i kontakt med och prövar narkotika, att skjuta upp debuten, att minska användning, förebygga skadligt bruk eller beroende, eller att minska risken med användningen (skadereducerande insatser).

3 Folkhälsomyndigheten (2020). På väg mot en god och jämlik hälsa. Stödstruktur för det statliga

folkhälsoarbetet.

Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik SOU 2023:62

5.1.3. Olika förklaringsmodeller ger olika inriktningar för hur narkotikarelaterade problem kan lösas

Samhällets definition av narkotikaproblem påverkar vilka lösningar som föreslås. Narkotika började diskuteras som ett problem i vårt samhälle på 1960-talet. Sedan dess har tolkningarna av problemet varierat, men narkotikapolitiken har främst präglats av en nollvision angående narkotikaanvändning, i syfte att förebygga narkotikarelaterade skador och dödlighet. Fokus i det förebyggande arbetet har därför legat på att skydda barn och unga från att komma i kontakt med narkotika.

De mest dominerande förklaringsmodellerna till narkotikaproblem i Sverige kan sammanfattas i fem huvudsakliga modeller

 • den drogfokuserade modellen, i vilken narkotikan i sig uppfattas som problemet
 • inlärningsmodellen, som ser felaktig inlärning och den sociala miljön som orsaken till problemet
 • symtommodellen, som betraktar narkotikaanvändning som ett symtom på andra problem i samhället eller hos individen
 • den biomedicinska modellen, som uppfattar beroende som ett neurobiologiskt sjukdomstillstånd
 • livsstilsmodellen, som betraktar beroende som ett livsstilsproblem.4

De olika synsätten på orsaker till narkotikaproblem innebär att modellerna också lyfter fram olika lösningar till problemen avseende förebyggande arbete, vård- och stödinsatser samt skadereducering. De kan variera från att betrakta narkotikaproblem som ett samhälleligt problem som motverkas av att förändra den strukturella, kulturella, ekonomiska och sociala kontext som individer befinner sig i, till att fokus ligger på strikt tillgänglighetsbegränsande åtgärder med effektiv kontroll och sanktioner.

I dag är forskningen i högre grad än tidigare samstämmig om att narkotikaproblem är mångfasetterade och orsakas av olika slags faktorer, ofta kallade biopsykosociala, och har både biologiska, psykologiska och sociala komponenter. Till detta integrerade perspektiv bidrar förklaringsmodeller med olika aspekter som kombinerat försöker förklara narkotikaproblemen. Flera faktorer verkar enligt forsk-

4 Johnsson B. m.fl. (red.) (2017). Alkohol- och narkotikaproblem.

SOU 2023:62 Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik

ningen tillsammans på olika nivåer: hos individen, i sociala relationer och i samhället i stort. Vissa av dessa faktorer utgör ensamma eller tillsammans en ökad risk för narkotikarelaterade problem, samtidigt som andra faktorer kan verka skyddande.

De senaste decennierna har preventionsvetenskap växt fram som ett sätt att förebygga ohälsosamma levnadsvanor. Den har stort fokus på att evidensbasera metoder genom, när så är möjligt, randomiserade kontrollerade studier och en behovsanalys med utgångspunkt i risk- och skyddsfaktorer för narkotikaproblem.5

5.1.4. Riskfaktorer är ofta kopplade till livsvillkor och levnadsförhållanden

Flera studier har undersökt i vilken utsträckning olika faktorer kan förklara skadligt bruk eller beroende av narkotika. Vilka dessa faktorer är skiljer sig åt mellan länder och över tid. Ärftlighet spelar en relativt stor roll för uppkomsten av beroendeproblematik, men även faktorer på andra nivåer, som i sociala relationer och i samhället i stort, har betydelse.6

Folkhälsomyndigheten har nyligen gjort en sammanställning av den nordiska forskning som finns om riskfaktorer för narkotikarelaterade problem. Att utgå från aktuell och relevant kunskap om riskfaktorer gör att samhällets stöd blir mer effektivt.

Litteraturöversikten identifierar 44 longitudinella studier, genomförda i Norden och med låg till medelhög risk för systematiska fel. Majoriteten av de identifierade riskfaktorerna för senare narkotikarelaterade problem var sådana som handlar om livsvillkor och levnadsförhållanden, exempelvis att

 • växa upp i socioekonomiskt utsatta bostadsområden
 • bo i städer
 • få låga eller ofullständiga betyg i nionde klass
 • bo med endast en vuxen i barndomen

5 Eklund N., Hildebrand M. (2017). Dogmer som dödar. Vägval för svensk narkotikapolitik. 6 Agrawal A., Lynskey M. T. (2008). Are there genetic influences on addiction: evidence from family,

adoption and twin studies.

Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik SOU 2023:62

 • ha minst en förälder som fått barn tidigt i livet, som fötts utanför

Sverige, eller som levde i en utsatt socioekonomisk situation

 • ha minst en förälder med alkohol- eller narkotikadiagnos
 • ha upplevt en allvarlig händelse i familjen såsom dödsfall, psykisk sjukdom eller fängelsestraff
 • växa upp i familjehem eller som adopterad.

Riskfaktorer på individnivå och som rör levnadsvanor var enligt vissa studier att ha blivit erbjuden cannabis i ung ålder, och att ha använt cigaretter dagligen i tidig ålder. Översikten visade även att diagnostiserad adhd, beteendeproblem, självskadebeteende och att vara pojke var riskfaktorer för att senare i livet få narkotikarelaterade problem.7

I studier av vad som är risk- respektive skyddsfaktorer för olika problem är det är ofta svårt att veta vad som orsakar vad, det vill säga riktningen på sambandet. En faktor som har statistiskt samband med ett visst negativt utfall är inte alltid orsaken till problemet, eftersom alla samband inte är så kallade orsakssamband. Ibland är båda faktorerna orsakade av ytterligare en bakomliggande faktor, som kan vara okänd eller inte inkluderad i studien.

För att öka säkerheten i resultaten har Folkhälsomyndigheten enbart inkluderat så kallade longitudinella studier som har flera mätpunkter för att i högre grad kunna säkerställa att riskfaktorn inträffade före narkotikaproblemen. Trots det finns det en viss osäkerhet i om faktorerna direkt påverkar narkotikarelaterade problem. Däremot är en viktig slutsats att det är angeläget att skapa strukturer som motverkar samlade riskfaktorer hos sårbara grupper, och att samtidigt stärka främjande strukturer såsom en god skolgång.8

Den ökade risk som uppstår när flera riskfaktorer samexisterar kan minskas om de kompenseras av skyddsfaktorer. Forskning har visat att de kan utgöras av varma relationer mellan föräldrar och barn, trivsel och måluppfyllelse i skolan, eller en meningsfull och inkluderande fritid. Däremot är kunskapsläget oklart när det gäller vilka skyddande faktorer som kan bidra till att förebygga just narkotikarelaterade utfall.

7 Folkhälsomyndigheten (2021). Riskfaktorer för ungas narkotikabruk och narkotikarelaterade

problem.

8 Folkhälsomyndigheten (2021). Riskfaktorer för ungas narkotikabruk och narkotikarelaterade

problem.

SOU 2023:62 Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik

5.1.5. Skilda motiv till att använda narkotika

Kunskap som behöver beaktas i samhällets insatser för att förebygga och behandla ohälsa kopplad till narkotikaanvändning handlar om att det finns olika orsaker till att både använda narkotika och få problem av det. Dessutom behöver insatserna ta hänsyn till att det är stora skillnader mellan olika substansers skadeverkningar.

Personer som använder narkotika uppger varierande skäl till detta; användningen fyller olika funktion beroende på individ och sammanhang. Det kan handla om att

 • förändra sinnestillståndet eller uppnå ett behagligt rus
 • behandla fysiska eller psykiska problem
 • underlätta social samvaro
 • personen blivit beroende av substansen
 • användningen fungerar som en symbolisk handling eller som ett alibi för nederlag.9

I en nyligen genomförd undersökning med personer som har en aktuell narkotikaanvändning i Sverige framkommer att narkotika i denna grupp oftast används för rusets eller för nöjes skull, men även av sociala skäl. En annan vanlig anledning till att använda narkotika, framför allt cannabis, uppges vara självmedicinering mot psykisk ohälsa och andra hälsoproblem. Detta är dock en riktad undersökning, och resultaten går inte att generalisera till alla personer som använder narkotika i Sverige.10

5.1.6. Social- och välfärdspolitik spelar stor roll för det hälsofrämjande arbetet

Narkotikaanvändning är associerad med flera andra folkhälsoproblem och sjukdomar, som annan substansanvändning, spridning av blodsmittor och olika former av psykisk och kroppslig ohälsa. Samtidigt är flera bakomliggande risk- och skyddsfaktorer gemensamma för de olika problemen. Det innebär att samhället kan bidra till att

9 Johnsson B. m.fl. (red.) (2017). Alkohol- och narkotikaproblem. 10 Folkhälsomyndigheten (2022). Den europeiska webbundersökningen om narkotika 2021. Använd-

ningsmönster, köpvanor och upplevelser av narkotika bland personer med ett aktuellt bruk i Sverige.

Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik SOU 2023:62

färre personer utvecklar skadligt bruk eller beroende av narkotika genom att underlätta en god allmän hälsoutveckling genom till exempel olika typer av ekonomiska transfereringar eller en aktiv utbildnings- och arbetsmarknadspolitik för att få unga i sysselsättning. Generella insatser bör kombineras med att tidigt identifiera och stärka personer med flera riskfaktorer och få skyddsfaktorer.

Skolan är också en viktig arena för det hälsofrämjande arbetet. Forskning visar entydigt att det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresultat och hälsa. Goda resultat leder till bättre hälsa, samtidigt som god hälsa ger bättre förutsättningar för att nå kunskapsmålen. Oavsett yrke har alla som arbetar med elever ett ansvar för att de ska kunna lära, må bra och utvecklas.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete ska ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. Utgångspunkten är att identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla i verksamheten för att uppfylla utbildningens mål. Fokus är på det som får elever att må bra. Områden som kan vara särskilt angelägna att utveckla kan till exempel vara att arbeta för goda lärmiljöer med trygghet och studiero, trivsel, tilllitsfulla relationer i verksamheten samt elevers delaktighet.

Sammanfattningsvis kan grundorsaker till narkotikarelaterade problem motverkas genom att det skapas samhälleliga förutsättningar för god hälsa i hela befolkningen. Men vi lämnar inte förslag som mer allmänt rör välfärds-, utbildnings- eller socialpolitik då det faller utanför vårt mandat.

5.1.7. Förebyggande arbete sker på olika nivåer i samhället

Vanliga arenor för det förebyggande arbetet är de där barn och unga ofta befinner sig, som i skolan, i familjen och med föräldrar, i nöjeslivet, i trafiken och i primärvården. Förebyggande insatser skiljer sig också åt beroende på målgruppens ålder, eller risken att få narkotikarelaterade problem. Förebyggande inriktningar kan ha fokus på att påverka målgruppen utvecklingsmässigt, att påverka den omgivande miljön eller att ge information om narkotika och hälsoeffekter. För att det förebyggande arbetet ska vara effektivt behöver det kombinera olika typer av policyer och insatser i syfte att

 • stödja barn och unga i deras utveckling, särskilt i kritiska faser som i övergången mellan barndom och tonår

SOU 2023:62 Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik

 • nå befolkningen som helhet (universell prevention, till exempel en hel klass eller skola) och samtidigt ge extra stöd till sårbara grupper (selektiv prevention) och sårbara individer (indikerad prevention)
 • främja skyddsfaktorer respektive minimera risk på olika nivåer, hos individen eller i det omgivande samhället
 • nå befolkningen på flera arenor, som i skolan, på arbetsplatser, i familjen eller i nöjeslivet.11

När det handlar om att förebygga användning av substanser som alkohol, narkotika eller tobak talar man också om att begränsa tillgängligheten till och efterfrågan på substansen. Tillgänglighetsbegränsning kan handla om till exempel lagstiftning som att förbjuda användning, reglera försäljning eller skapa rökfria miljöer. Det kan också handla om tullens och polisens arbete för att minska tillgången till narkotika i Sverige, det vill säga förhindra att narkotika når marknaden. Vanliga insatser för att begränsa efterfrågan är sådana som riktas mot risk- eller skyddsfaktorer för att använda narkotika. Det kan handla om kunskap och information om hälsoeffekter, tidiga insatser och behandlingsprogram.

Totalkonsumtionsmodellen är en teoretisk modell för att förklara

de effekter som alkoholkonsumtion får på samhället. Den innebär att den totala alkoholkonsumtionen i ett samhälle hänger samman med antalet personer med skadligt bruk eller beroende samt alkoholskador. Om den totala konsumtionen ökar så ökar även antalet personer med skadligt bruk eller beroende samt alkoholskador. Utifrån det antagandet är det effektivt att arbeta universellt förebyggande för att minska totalkonsumtionen, eftersom det också kommer att minska antalet personer som utvecklar skadligt bruk eller beroende, och ge färre alkoholskador i samhället. Eftersom officiell statistik om narkotika inte finns tillgänglig på samma sätt som för alkohol, är det oklart om totalkonsumtionsmodellen är applicerbar på narkotikaanvändning, vilket några aktörer framfört till oss. Andra menar att det finns starka argument för att det ur ett samhällsperspektiv skulle vara angeläget att begränsa användningen av narkotika för att därmed minska risken för skadligt bruk eller beroende, eller andra problem.

11 UNODC (2018). International Standards on Drug Use Prevention. Second updated edition.

Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik SOU 2023:62

Studier som har gjorts i samband med att cannabis legaliserats har bland annat visat på ökad användning och negativa konsekvenser.12

Vi har inte utrett huruvida totalkonsumtionsmodellen kan appliceras på narkotikaområdet, men utgår från att ett folkhälsopolitiskt perspektiv på narkotikafrågan i Sverige också innebär att det finns starka argument för att principerna från alkoholområdet kan appliceras även på detta område. Visserligen finns det, precis som för alkohol, individer som kan använda narkotika utan att deras hälsa påverkas i någon större utsträckning eller att de utvecklar skadligt bruk eller beroende, men insatser på samhällsnivå handlar om att bygga system och lagstiftning som är mest kostnads- och hälsoeffektiva ur ett samhällsperspektiv.

Den cannabisanvändning som mäts i enkätundersökningar och som uppges vara sporadisk är jämnare fördelad mellan olika socioekonomiska grupper än mer frekvent användning. Skadligt bruk eller beroende samt narkotikarelaterad dödlighet är betydligt vanligare bland personer med lägre socioekonomisk position än bland dem med högre socioekonomisk position.

Studier har visat att givet samma alkoholkonsumtionsnivå är det vanligare bland grupper med lägre socioekonomisk position att få skador av alkohol jämfört med grupper med högre socioekonomisk position. Det kan bero på flera orsaker, som skilda användningsmönster, skillnader i sårbarhet och en ansamling av riskfaktorer för ohälsa generellt. Det finns inga motsvarande studier på narkotikaområdet, men inte mycket talar emot att sambandet även gäller narkotika.13 Det kan innebära att insatser mot en utsatt social situation i samhället också kan bidra till färre narkotikarelaterade problem.

5.1.8. Narkotikaförebyggande arbete har kopplingar till brottsförebyggande arbete

Narkotikaförebyggande arbete kan även vara en del av det brottsförebyggande arbetet, och arbetssätt och verksamheter för områdena har flera beröringspunkter. Den 1 juli 2023 trädde en ny lag i kraft om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Det ger en möjlig-

12 International Narcotics Control Board (2023). Report of the International Narcotics Control

Board for 2022.

13 Guttormsson U., CAN (2020). Kunskapsunderlag om narkotikautvecklingen i Sverige under

2000-talet.

SOU 2023:62 Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik

het att i högre grad integrera de två perspektiven och få synergieffekter genom att lokalt belysa vad som är gemensamt i brotts- respektive ANDTS14-förebyggande arbete.

Det finns en tydlig koppling mellan kriminalitet och skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika och dopning. Det handlar till exempel om olika typer av våldsbrott, brott i trafiken och stölder. Även riskfaktorer för normbrytande beteende sammanfaller ofta med riskfaktorer för narkotikarelaterade problem. En stor andel av de personer som fortsätter att begå brott efter ungdomsåren har olika slag av beroenderelaterade problem.15

Mål och insatser för att begränsa tillgängligheten till ANDTS sammanfaller många gånger med mål och insatser inom det brottsförebyggande arbetet. Det är därför viktigt att samverka på nationell, regional och lokal nivå för att det ska finnas goda förutsättningar för ett effektivt förebyggande arbete.

5.1.9. Tidigt förebyggande arbete är viktigt

Tidiga insatser, som är ett vanligt begrepp inom folkhälsoområdet,

kan definieras på olika sätt. Vanligast är att det handlar om insatser som sker i tidig ålder i syfte att främja en god hälsoutveckling eller att stärka grupper och individer i riskzonen. Men begreppet används också när det handlar om insatser för individer som har börjat använda narkotika men inte utvecklat ett skadligt bruk eller beroende. Detta behandlas i nästa avsnitt, Tidiga insatser förutsätter tidig upptäckt.

Att barn får det stöd som de behöver är centralt för att till exempel kunna möjliggöra en fullständig skolgång och förebygga psykisk ohälsa, normbrytande beteende som narkotikaanvändning och flera andra problem. Det förutsätter att skolan, socialtjänsten, hälso- och sjukvården och andra aktörer runt barnet har de förutsättningar som krävs för att genomföra sina uppdrag, samt i många fall att de samverkar med varandra. Ett exempel är att skolan och förskolan ska agera tidigt på uppmärksammade behov av stöd när det befaras att en elev inte kommer att klara utbildningsmålen. Detsamma gäller andra stödbehov som uppmärksammas tidigt i barns liv, exempelvis vid be-

14 Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar. 15SOU 2021:85. Vägar till ett tryggare samhälle. Samtida och framtida kriminalpolitiska utman-

ingar. Volym 1.

Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik SOU 2023:62

sök hos barnavårdscentraler, förskolor, tandvård och annan verksamhet inom hälso- och sjukvården.

Forskning visar att många problem som uppstår i ungdomsåren och vuxenlivet kan kopplas samman med sådana som funnits redan i förskoleålder. Majoriteten av de barn som har problem i tidig ålder utvecklar visserligen inte problem senare i livet, men många av dem som får problem som vuxna har haft det redan som barn och unga. Det här innebär att ett förebyggande arbete som börjar tidigt i barns liv och som kan vända utvecklingen är gynnsamt både för individen och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

5.1.10. Tidiga insatser förutsätter tidig upptäckt

Användning av narkotika påbörjas ofta under tonåren och ibland ännu tidigare. Ju tidigare en person börjar använda narkotika, desto större är risken att få narkotikarelaterade problem. Barn och unga är extra sårbara för att utveckla skador och problem till följd av narkotikaanvändning när hjärnan fortfarande är under utveckling.16,17

En tidig debut och en fortsatt regelbunden och omfattande användning av cannabis kan störa den normala utvecklingen av hjärnan. Frekvent användning av cannabis i tidiga åldrar är i högre grad kopplad till mer allvarliga och varaktiga risker för hälsan än cannabisanvändning i vuxen ålder.18,19 Därför är det viktigt att barn och unga som använder narkotika identifieras i ett så tidigt skede som möjligt och får stöd när det finns behov av det.

Enligt en kunskapssammanställning av FN:s världshälsoorganisation WHO beräknas ungefär en av tio som någon gång använt cannabis, en av sex av dem som började använda i tidig ålder samt en av tre av dem som använder cannabis dagligen utveckla ett beroende.20I en kunskapsbaserad narkotikapolitik är en viktig del att tidigt identifiera narkotikaanvändning hos främst barn och unga för att vid behov kunna slussa personerna vidare till individ- eller familjebaserade insatser.

16 WHO (2016). The health and social effects of nonmedical cannabis use. 17 Folkhälsomyndigheten (2017). Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk. 18 WHO (2016). The health and social effects of nonmedical cannabis use. 19 Folkhälsomyndigheten (2017). Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk. 20 WHO (2016). The health and social effects of nonmedical cannabis use.

SOU 2023:62 Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik

För att samhället ska kunna stötta de barn och unga som börjat använda narkotika innan ett skadligt bruk eller beroende utvecklas är det viktigt med kunskap om narkotikaanvändning samt risk- och skyddsfaktorer hos verksamheter som befinner sig nära barn och unga i vardagen som skola, elevhälsa och ungdomsmottagningar, men även hos föräldrar. Det behöver även finnas tillgängliga mottagningar som arbetar med narkotikaproblem dit unga, vårdnadshavare och yrkesutövande kan vända sig för rådgivning och stöd.

För att vidareslussning till vård och stöd ska fungera måste det finnas rutiner för det, liksom tydlig information om hur man kan lotsa vidare. Bland tidiga insatser finns evidens för att korta interventioner och motiverande samtal kan ha effekt.

Men det är också viktigt att stödet ser till individens helhetsbehov – det behöver inte vara narkotikaanvändningen i sig som är grundorsaken till problem. Exempelvis visar Socialstyrelsens studie av drygt 6 000 barn och unga vuxna som lagfördes för narkotikabrott 2017 att många av dem var kända av socialtjänsten sedan tidigare men inte alltid för narkotikaproblem. Nära hälften av barnen saknade behörighet till gymnasiet, många hade debuterat tidigt med normbrytande beteende, och psykisk ohälsa var vanlig i gruppen.21

Enligt en studie av barn och unga som påbörjat en behandling på en Mariamottagning22 i Stockholm, Göteborg eller Malmö mellan 2016 och 2020 var det vanligt med andra riskfaktorer utöver narkotikaanvändning, och flickorna uppgav generellt fler andra riskfaktorer än pojkar: exempelvis problem i skolan, mer omfattande problem i uppväxtmiljön och oftare en pågående psykiatrisk vårdkontakt.23 För att kunna ge ett adekvat stöd krävs därför en bild av vilka risk- och skyddsfaktorer som berör individen.

21 Socialstyrelsen (2022). Vårdinsats som rättslig reaktion för unga som lagförs för narkotikabrott.

En forskningsstudie om socialtjänstens insatser för barn och unga vuxna 15–20 år som under 2017 lagförts för brott mot narkotikastrafflagen .

22 En integrerad verksamhet där personal från hälso- och sjukvården samt socialtjänsten arbetar tillsammans med ungdomars skadliga bruk eller beroende. 23 Anderberg M., Dahlberg M. (2022). Minskad alkohol- och cannabisanvändning bland ung-

domar på Mariamottagningar: En effekt av Coronapandemin?

Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik SOU 2023:62

5.1.11. En god och likvärdig hälso- och sjukvård förutsätter god tillgänglighet, och utgår från förutsättningar och behov

Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser ska utgå från patienternas respektive klienternas förutsättningar och behov. Personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika är en heterogen grupp. Inte minst varierar förekomsten av sociala problem, vilket innebär att även behov av insatser och förväntade resultat av dessa varierar mellan individer. Det innebär att olika grupper till viss del behöver olika tillvägagångssätt i vård och stöd. Till exempel är en del personer som söker behandling mer socialt integrerade än andra genom att ha ett stabilt boende och en regelbunden inkomst.

Heterogeniteten bland personer med skadligt bruk eller beroende kan påverka både vilka åtgärder som behövs och arbetet att minska hindren för tillgång till behandling.

Olika barriärer som stigma eller rädsla för rättsliga påföljder av narkotikaanvändning kan innebära att människor som använder narkotika tvekar att söka vård och stöd. Det innebär att vård och stöd behöver ta hänsyn till målgruppens specifika förutsättningar för att vara tillgänglig för alla. Möjligheten att få hälso- och sjukvård får inte påverkas av egenskaper som ålder, kön, förmåga att ta initiativ, utbildning, ekonomiska förutsättningar, kulturella olikheter eller var man bor i landet. Både Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (MyVA) har betonat att tillgänglighet till vård är ett brett begrepp som omfattar många aspekter utöver väntetider, bland annat fysisk tillgänglighet, öppettider, bemötande, kontinuitet och samordning, delgivning av information och kompetens.24 25

Vård och stöd behöver ofta ges under lång tid för att få effekt. Där kan det behöva ingå flera behandlingsepisoder och kombinationer av insatser. Återfall, samtidigt förekommande psykiska och fysiska hälsoproblem samt sociala problem är vanliga bland personer med skadligt bruk eller beroende. Därför behöver behandling integreras med insatser för skadereducering, insatser mot psykiska eller fysiska hälsoproblem samt socialt stöd och rehabilitering.

Det är dessvärre vanligt att personer med skadligt bruk eller beroende inte får en sammanhållen vård och omsorg eller till och med kan

24 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2015). Varierande väntan på vård – Analys och

uppföljning av den nationella vårdgarantin, rapport 2015:5.

25 Socialstyrelsen (2016). Uppföljning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet – Slutrapport mars

2016.

SOU 2023:62 Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik

hamna utanför systemet på grund av det delade ansvaret mellan kommuner och regioner. Personer med samsjuklighet – både beroende och annan psykiatrisk diagnos – är särskilt utsatta. Socialstyrelsen har till exempel konstaterat att det är problematiskt att tillgodose behoven av stöd och hjälp för personer med komplexa vårdbehov, till exempel för dem med svårigheter att klara av fasta besöks- och mötestider.26

Samsjuklighetsutredningen har lämnat förslag på en genomgripande reform för hur god och likvärdig tillgång till vård kan säkerställas – inte minst gäller det förslaget att hälso- och sjukvården ska ansvara för all behandling av skadligt bruk eller beroende. För dem med stora samordningsbehov föreslår utredningen att det ska finnas samordnade vård- och stödverksamheter överallt som ska drivas gemensamt av hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

5.1.12. Sänkta krav och barriärer mot att söka och få vård och stöd

Vård och stöd vid skadligt bruk eller beroende har under en längre tid och från flera håll kritiserats för att ha för höga trösklar och på olika sätt försvåra för personer att ta del av samhällets insatser.27,28,29,30Lågtröskelverksamhet är ett begrepp som används inom både det medicinska och det sociala fältet. Det innebär låga krav och låga trösklar för att kunna ta del av insatser. Som vi närmare beskriver i kapitel 12 och 21 om skadereducering underlättas en sådan ansats av

 • icke-stigmatiserande bemötande (exempelvis personal som arbetar utifrån lågaffektivt bemötande, uppsökande och motiverande)
 • god tillgänglighet (exempelvis generösa öppettider, närhet till individen, snabb tillgång utan krav på remiss, låga eller inga kostnader för enskilda)

26 Socialstyrelsen (2016): Kartläggning av vårdlandskapet. Hur ser utbudet och tillgången till

vård och behandlingsinsatser ut för personer med missbruk och beroendeproblem? Underlags-

rapport till Socialstyrelsens Lägesrapport 2017 inom individ- och familjeomsorgen samt inom

missbruks- och beroendevården. Dnr 3.1-30701/2015.

27SOU 2011:35. Bättre insatser vid missbruk och beroende. 28Socialstyrelsen (2015). Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende – Slutsatser och förslag. 29 SKR (2018). Handlingsplan mot missbruk och beroende. 30SOU 2021:93. Från delar till helhet. En reform för samordnade, behovsanpassade och person-

centrerade insatser till personer med samsjuklighet.

Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik SOU 2023:62

 • få krav på motprestation (exempelvis begränsad registrering och hög grad av anonymitet, begränsade eller inga krav på drogfrihet).

Vi vill se lågtröskel som en viktig aspekt av flera perspektiv inom ramen för begreppet god vård och omsorg som kan anammas genom hela vårdkedjan och inte uteslutande kopplas till skadereducerande insatser. Målet med denna aspekt och bemötandet det innefattar är att den person som nyttjar insatsen ska känna sig välkommen, sedd, bra bemött och så långt som möjligt i varje skede motiverad att förbättra sin livssituation och hälsa. Detta främjar såväl effektiv, jämlik, tillgänglig, säker, kunskapsbaserad som individanpassad vård.

5.1.13. Samhällsekonomiska besparingar av kunskapsbaserade samhällsinsatser

En stor del av de samhälleliga resurserna läggs på att hantera problem när de redan uppstått. Samhällskostnaderna för narkotikarelaterade problem har beräknats till minst 38 miljarder kronor per år (2020), fördelat på kostnader för förlorad livskvalitet för narkotikaanvändare och deras anhöriga, kostnader för vård och rättsväsende samt kostnader för produktionsbortfall. Det förebyggande arbetet beräknades samma år kosta cirka 338 miljoner kronor.31

Förebyggande insatser för att minska riskfaktorerna kan få effekter på lång sikt, både för individens förutsättningar och för samhällsekonomin. Det finns inte så många hälsoekonomiska studier av narkotikaförebyggande arbete, men viss forskning visar att insatser för barn och unga kan leda till framtida besparingar.32,33 Utifrån det perspektivet kan det förebyggande arbetet betraktas som ett slags sociala investeringar för framtiden med hög avkastning.

31 Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE (2022). Samhällsekonomiska kostnader för

narkotikabruk i Sverige.

32 Länsstyrelsen Stockholm. Rapport 2020:23: Är samverkan för bättre folkhälsa lönsamt? 33 https://mfof.se/foraldraskapsstod/effekter-av-foraldraskapsstod/halsoekonomiskaeffekter.html. Besökt 2023-09-10.

SOU 2023:62 Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik

5.2. Nationell kunskapsstyrning ger stöd, struktur och enhetlighet

Till stöd för såväl beslutsfattare som de praktiskt verksamma finns den så kallade nationella kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Den struktur som beskrivs nedan har befästs genom olika överenskommelser om partnerskap för kunskapsstyrning mellan å ena sidan statliga myndigheter och å andra sidan regioner och kommuner. Verksamma inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har också ett eget ansvar för att implementera ny kunskap utan fördröjning.

Ansvaret för att ge vård, stöd och skadereducerande insatser ligger i huvudsak på kommuner och regioner. Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse (SiS) arbetar också med att ge vård, stöd och skadereducerande insatser till målgruppen. Kommuner och regioner är självstyrande medan Kriminalvården och SiS är aktörer som styrs av staten. Grunden för kunskapsstyrningen är att rekommendationer om åtgärder och metoder ska vila på evidens och beprövad erfarenhet och att olika nivåer samverkar för att insatser som ges till enskilda ska ges på dessa grunder.

Inom ramen för kunskapsstyrningen finns Rådet för styrning med kunskap, som regleras av en förordning (2015:155). Rådet behandlar strategiskt viktiga frågor för att etablera strukturer som bidrar till att rätt kunskap når fram till huvudmän samt profession inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I rådet ingår tio myndigheter och Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande. För att stärka den nationella kunskapsstyrningen har ett antal myndigheter i rådet ingått partnerskap med kommuner och regioner.

Socialstyrelsen arbetar i både Partnerskapet för kunskapsstyrning

inom hälso- och sjukvård och Partnerskapet för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.

5.2.1. Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvården arbetar myndigheter tillsammans med i huvudsak regionerna i en gemensam nationell kunskapsstyrning. Myndigheterna tar fram olika kunskapsstyrande produkter, till exempel kunskapssammanställningar, nationella riktlinjer och läkemedelsrekommendationer.

Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik SOU 2023:62

Regionerna har nationellt organiserat kunskapsstyrningen i

 • 26 ämnesspecifika nationella programområden (NPO), som samordnas av en stödfunktion på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • regionala programområden (RPO) i var och en av hälso- och sjukvårdens samverkansregioner
 • lokala programområden (LPO) i varje region.

Nivåerna finns till för att anpassa rekommendationerna i nationella vårdprogram samt vård- och insatsförlopp till strukturen för universitetssjukhusen och lokala förutsättningar i varje region. Målet med partnerskapet är en sammanhållen nationell kunskapsstyrning med syftet att bästa tillgängliga kunskap ska stödja varje möte mellan behandlare och patient i hälso- och sjukvården.

Till skillnad från många andra NPO:er omfattar NPO psykisk hälsa representation från både kommun och region. I denna NPO har man utvecklat ett vård- och insatsprogram för missbruk och beroende.34

Insatser för att förebygga och ge adekvat vård och stöd vid skadligt bruk eller beroende behöver också omfattas av den nationella kunskapsstyrningen för att nå ut till de yrkesutövare som möter narkotikaanvändare och deras anhöriga.

Utvecklingen går just nu mot att statens och regionernas kunskapsstyrning samordnas till en gemensam nationell kunskapsstyrning.

5.2.2. Kunskapsstyrning för socialtjänst

Även inom socialtjänsten finns nationell samverkan i ett partnerskap för kunskapsstyrning. 288 av 290 kommuner har beslutat att tillsammans säkra kunskap och lärande för socialtjänstens verksamheter, på ett bättre och mer effektivt sätt än om varje kommun arbetade var för sig. Det gemensamma arbetet för en kunskapsbaserad socialtjänst är långsiktigt, stimulerar till utveckling av verksamheten och möjliggör ett bättre beslutsfattande.

Vård- och omsorgsmyndigheterna, inte minst Socialstyrelsen, har en viktig roll i arbetet att bidra med nationella riktlinjer, kunskaps-

34 https://www.vardochinsats.se/missbruk-och-beroende. Besökt 2023-08-15.

SOU 2023:62 Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik

underlag och vägledningar som bygger på evidens och beprövad erfarenhet som riktar sig till olika nivåer i kommun och region. Riktlinjerna behöver regelbundet följas upp och utvecklas för att kunna bidra till det kunskapsbaserade arbetet. Samtidigt behöver forsknings- och kunskapsluckor adresseras. Det görs bland annat genom forskningspolitik, anslag och utlysningar.

Under många år utvecklades kunskap inom området också i praktiknära samarbeten i en satsning ledd av SKR (på den tiden kallat SKL):

Från kunskap till praktik. Detta arbete har i viss mån tagits vidare av

de regionala centren för forskning och utveckling, men utan statlig finansiering.

5.2.3. Utmaningar med kunskapsstyrningen i dess nuvarande form

Vår utgångspunkt är att narkotikapolitiken i de delar som omfattas av våra direktiv och som har fokus på efterfrågebegränsning och rätten till hälsa behöver inkluderas i det nationella ramverket för kunskapsstyrning. Det kommer dock alltid att innebära en eftersläpning eftersom processer för att upprätthålla nationell kunskapsstyrning tar tid. Även parallellt med detta behöver hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens arbete baseras på senaste kunskap, vilket är en utmaning.

Insatser av Kriminalvården och SiS behöver också vara kunskapsbaserade men ingår inte i den nationella kunskapsstyrningen, som främst riktas till kommuner och regioner. Inte heller omfattas ideell sektor eller enskilda aktörer direkt av kunskapsstyrningen i de delar som inte utförs på entreprenad åt det offentliga. Särskilda initiativ kan behövas för att nå dessa aktörer.

5.2.4. Organisation och styrning i det förebyggande arbetet

Det narkotikaförebyggande arbetet är i likhet med annat folkhälsoarbete tvärsektoriellt, vilket kräver samverkan mellan områden och aktörer. Sverige har en utbyggd organisation för ett kunskapsbaserat, hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbete, i vilket det narkotikaförebyggande arbetet ingår, på lokal, regional och nationell nivå.

Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik SOU 2023:62

En stor del av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet sker inom kommunerna, där utformningen av exempelvis socialtjänst, skola och förskola samt boende- och fritidsmiljöer har stor betydelse för hälsan och möjligheten att utjämna hälsoklyftorna. Alla kommuner ska arbeta ANDTS-förebyggande enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL (3 kap. 7 § SoL) och särskilt motverka barns och ungas användning och missbruk av ANDTS (5 kap. 4–5 § SoL).

I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, framgår bland annat att hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa (3 kap. 2 § HSL), och primärvårdens grunduppdrag omfattar förebyggande insatser (13 a kap. 1 § 3 p. HSL), vilket också har bäring på narkotikaområdet.

I många fall arbetar man på regional och lokal nivå integrerat, alltså inte substansspecifikt, inom det ANDTS-förebyggande arbetet. På lokal nivå är det även vanligt att samma person koordinerar det ANDTS-förebyggande och det brottsförebyggande arbetet eller folkhälsoarbetet.

På regional nivå har regionerna ansvar för folkhälsoarbete liksom beroendevård, medan länsstyrelserna har ett nationellt uppdrag att stödja kommunerna i lokalt brotts- och ANDTS-förebyggande arbete. Länsstyrelserna har även ett folkhälsouppdrag som innefattar arbete med att integrera folkhälsoperspektivet i den egna myndighetens verksamhet inom vissa områden, vilket anges i länsstyrelsernas instruktion.

Folkhälsomyndigheten arbetar med ANDTS ur ett folkhälsoperspektiv, för att förebygga ohälsa. Jämlikhetsperspektivet är centralt i myndighetens arbete, eftersom användningen och skadorna av ANDTS skiljer sig åt mellan olika grupper i befolkningen. Inom det narkotikaförebyggande området följer myndigheten hälsoläget i befolkningen och tar fram kunskapsunderlag baserade på aktuell forskning till stöd för lokalt och regionalt arbete, samt tillhandahåller underlag för politiska beslut.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har i uppdrag att stödja genomförandet av ANDTS-strategin. Folkhälsomyndigheten ansvarar också för den nationella ANDTS-samordningen. Myndigheten arbetar för att nå ANDTS-politikens mål genom informationsutbyte och rapportering av myndigheternas uppdrag och verksamhet, samt genom identifiering av insatser kopplade till både samverkan och kunskapsstöd som behöver prioriteras. I samordningen ingår 23 myndigheter,

SOU 2023:62 Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik

bland andra Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket och Trafikverket.

Som stöd för den nationella politikens implementering har det utvecklats en regional samordning av ANDTS-arbetet på länsstyrelserna. Den ska utgöra stöd för det lokala arbetet på området, och regleras i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet.

Länsstyrelserna har alltså en central roll i det ANDTS-förebyggande arbetet som samordnare av länens ANDTS-förebyggande arbete. De samordnar regionala aktörer, ger stöd till kommunerna och finns representerade i den nationella samordningen på området. ANDTSsamordnarna på länsstyrelserna är finansierade specifikt av regeringen och ANDTS-anslagen i statsbudgeten.

5.2.5. Förebyggande och skadereducerande områdena har begränsad statlig styrning

Utformningen av den nationella styrningen av det förebyggande ANDTS-arbetet har varierat över tid. Under perioden 2000–2010 ingick alkohol, narkotika och tobak i olika nationella planer och uppdrag. Områdena fördes sedan samman med dopning i en nationell ANDT-strategi (2011–2015, 2016–2020). I den nu aktuella ANDTSstrategin för perioden 2022–2025 ingår även spel om pengar.

Styrning i form av kunskapsstöd, policy och riktlinjer från staten är mindre utvecklad på det ANDTS-förebyggande området jämfört med till exempel vård- och stödområdet. Det finns inga nationella riktlinjer, vägledningar eller kvalitetskriterier för vilka metoder som bör erbjudas, vilket är grunden för kunskapsstyrningen inom vård och omsorg. Det förebyggande området är sektorsövergripande, vilket innebär att det är många myndigheter som bidrar på olika sätt med kunskapsstöd.

Det saknas också till stor del vägledning i det skadereducerande arbetet, detta gäller såväl internationellt som nationellt. 2016 publicerade Folkhälsomyndigheten vägledningen Hälsofrämjande och före-

byggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger,

som innehåller både en kartläggning av antalet personer som bedömdes injicera narkotika, och viktiga insatser för att minska blodburna

Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik SOU 2023:62

smittor.35 I de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende finns också några få skadereducerande insatser beskrivna. Vägledning i hur andra aktörer i samhället, exempelvis polisen eller Kriminalvården och SiS, kan arbeta skadereducerande, saknas i dag. Vi beskriver detta ytterligare i kapitel 12 och 21.

5.2.6. Internationella rekommendationer om prevention prioriterar kunskapsspridning och insatser för unga

Flera olika internationella policydokument lyfter vikten av narkotikaförebyggande arbete och betonar några grundprinciper som arbetet bör vila på. I Agenda 2030 handlar mål 3 om att främja en god hälsa för alla, och i det målet nämns vikten av att stärka prevention och behandling för användning av substanser som narkotika.

EU:s narkotikastrategi för 2021–2025 förespråkar bland annat en evidensbaserad och multidisciplinär ansats mot narkotikaanvändning. Inom preventionsområdet är strategins prioriterade områden att implementera insatser baserat på en analys av behoven universellt, riktat till unga och andra sårbara grupper, samt insatser för tidig upptäckt. Vidare prioriterar strategin att sprida kunskap om den senaste forskningen på området samt att utbilda beslutsfattare och verksamhetsföreträdare om detta.36,37

EU:s narkotikabyrå EMCDDA har tagit fram flera olika handledningar och manualer för att stödja implementeringen av EU-policyn. Organet betonar vikten av att analysera behov, att regelbundet utbilda personal, och att utgå från befintlig kunskap. I implementeringen av insatser är en grundläggande faktor att avsätta tillräckliga resurser och stöd från beslutsfattare. Samverkan för att upprätthålla arbetet är också en viktig faktor, och den behövs både bland beslutsfattare och på verksamhetsnivå. Att ta fram kvalitetsstandarder för vilket stöd

35 Folkhälsomyndigheten (2016). Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv

för personer som injicerar droger – en vägledning.

36 Europeiska unionens råd (2020). EU Drugs Strategy 2021–2025. 37 Europeiska unionens råd (2015). Council conclusions on the implementation of the EU Action

Plan on Drugs 2013–2016 regarding minimum quality standards in drug demand reduction in the European Union.

SOU 2023:62 Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik

som ska erbjudas är ett sätt att effektivisera implementeringen av förebyggande åtgärder.38,39,40

För att kunna erbjuda ett brett spektrum av åtgärder behöver det finnas en stark infrastruktur för det förebyggande arbetet. Som grundläggande faktorer i en sådan struktur nämner FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC) särskilt

 • en stödjande policy, lagstiftning, forskning och evidens
 • koordinering mellan olika nivåer och sektorer i samhället
 • vidareutbildning
 • resurser och långsiktighet.41

5.2.7. Kunskapsbaserat förebyggande arbete utgår från systematiska kartläggningar av behov

För att det narkotikaförebyggande arbetet ska vara effektivt behöver det bedrivas kunskapsbaserat och med en tydlig koppling mellan forskning och praktik. Kunskap om effekter av metoder för narkotikarelaterade utfall och arbetssätt saknas emellertid ofta eller är begränsad, så det finns ett behov av att öka kunskapen och utveckla nya metoder.

Brister i det vetenskapliga stödet för förebyggande metoder skapar en ovisshet för den regionala och lokala nivån som utförare av arbetet. Men när det vetenskapliga underlaget är ofullständigt bör arbetet, enligt Folkhälsomyndigheten, utgå från bästa tillgängliga kunskap, och kunskapsunderlagen bör i högre grad kunna byggas på både vetenskapligt stöd och beprövad erfarenhet, tillsammans och var för sig. För att göra det bör man utgå från existerande kunskap om narkotikaförebyggande metoder, utgå från kunskap om risk- och skyddsfaktorer samt dra lärdom av erfarenheter inom närliggande områden som folkhälsa i stort och ANDTS-området i övrigt. Dessutom be-

38 EMCDDA (2021). Action framework for developing and implementing health and social

responses to drug problems.

39 EMCDDA (2019). European Prevention Curriculum (EUPC): a handbook for decision-makers,

opinion-makers and policy-makers in science-based prevention of substance use.

40 EMCDDA (2021). Implementing quality standards for drug services and systems: a six-step

guide to support quality assurance.

41 UNODC (2018). International Standards on Drug Use Prevention. Second updated edition.

Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik SOU 2023:62

höver uppföljning och utvärdering integreras i det förebyggande arbetet.42

Att arbeta kunskapsbaserat innebär också att strukturerat och systematiskt kartlägga och analysera aktuella förhållanden och förutsättningar, vilket inkluderar både problem, risker och möjligheter. För att identifiera narkotikarelaterade problem, utsatta områden eller grupper kan det krävas statistik, expertkunskap och andra studier.

Utifrån en kartläggning och orsaksanalys bör relevanta åtgärder identifieras, prioriteras och beslutas. Åtgärderna bör sedan löpande följas upp och utvärderas. Det finns flera olika modeller för hur man kan lägga upp arbetet för att få kvalitet. Folkhälsomyndigheten utgår från en modell man kallar Snabbguiden, som bygger på den europeiska modellen European drug prevention quality standards (EDPQS) för det ANDTS-förebyggande arbetet, och tillhandahåller en handledning och e-utbildning i modellen. Modellen utgår från de faser som ett hälsofrämjande och förebyggande arbete vanligen omfattar, som kartläggning och analys, resursbedömning, utformning av insatser samt uppföljning och utvärdering.43

5.2.8. Svårt att hitta förebyggande metoder som fungerar generellt

Att kunskapsläget ofta beskrivs som oklart när det gäller enskilda narkotikaförebyggande metoder kan ha flera olika orsaker, såväl brister i de vetenskapliga underlagen som att det inte har genomförts tillräckligt med studier.44 Å andra sidan finns en hel del kunskap om vad som fungerar och inte även i det förebyggande arbetet.

EMCDDA sammanställer regelbundet kunskap om utvärderade metoder inom det narkotikaförebyggande området och redovisar evidensläget. Sammanställningarna bygger på systematiska sökningar efter litteraturöversikter som kvalitetsgranskas och rankas utifrån vilket stöd som finns för insatstypen.45

42 Folkhälsomyndigheten (2022). Förslag för kunskapsbaserat förebyggande ANDTS-arbete på

lokal och regional nivå.

43 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/forebyggandearbete-inom-andts/lyckas-med-andts-prevention/. Besökt 2023-09-10. 44 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/forebyggandearbete-inom-andts/narkotika/kunskapslaget-for-narkotikaprevention/. Besökt 2023-09-10. 45 EMCDDA (2020). EMCDDA Best Practice Portal: Protocol for updating the Evidence Data-

base.

SOU 2023:62 Utgångspunkter för en kunskapsbaserad narkotikapolitik

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) publicerade hösten 2015 en systematisk litteraturöversikt med syftet att granska det vetenskapliga underlaget om effekter av preventiva insatser för att förebygga användning och skadligt bruk eller beroende av ANDTS. Myndigheten drog slutsatsen att det fortfarande finns stora kunskapsluckor. Inget av de manualbaserade programmen för skolan har visat sig fungera allmänt substansförebyggande. Enstaka program har kunnat minska användning av tobak eller cannabis eller tungt episodiskt drickande. Effekterna är vanligen i storleksordningen 1–5 procent.

Det vetenskapliga stödet räcker inte för att dra några slutsatser om effekten av manualbaserade föräldrastödsprogram i grupp. Skol- och föräldrastödsprogram har i några studier till och med lett till ökad användning. SBU menar vidare att projekt i lokalsamhället där aktörerna i huvudsak väljer och samordnar olika efterfrågebegränsande insatser har inga eller mycket små effekter på användning av alkohol, cannabis och tobak.46

Även UNODC har på senare år sammanställt forskningsstödet för olika insatser, och runt hundra forskare från hela världen deltog i sammanställningen av litteratur. 47 Även de konstaterar att det trots omfattande forskning fortfarande finns kunskapsluckor, men samtidigt har de också dragit något annorlunda slutsatser av forskningsstödet än SBU. En skillnad är att de inte nämner specifika program eller metoder, utan sammanfattar vad som kännetecknar framgångsrik prevention för olika typer av insatser, till exempel inom familjen, i skolan eller inom hälso- och sjukvård, och riktat till olika åldersgrupper. Denna sammanställning har vi utgått från i våra förslag och bedömningar om förebyggande insatser.

46 SBU (2015). Rapport 243/2015. Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och

unga.

47 UNODC (2018). International Standards on Drug Use Prevention. Second updated edition.

6. Vård och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

I detta kapitel redogör vi för den kartläggning av vård- och stödlandskapet som vi enligt direktiven har till uppgift att genomföra. Vi ska enligt dem tydligt definiera aktörer och insatser samt belysa geografiska och socioekonomiska skillnader liksom skillnader mellan kvinnor och män.

Avsnittets fokus är kvantitativt med fokus på redovisningar i figurer och tabeller. Ytterligare beskrivningar och analyser av vård och stöd inklusive skillnader, tillgänglighet och kvalitet redovisas i andra kapitel, främst 7, 8, 10, 16, 17, och 21. Men då hänvisas till andra sammanställningar och kunskap, exempelvis kvalitativa underlag, som vi fått genom möten med verksamheter, experter och personer med egen erfarenhet av skadligt bruk eller beroende samt deras anhöriga. Som komplement till redovisningen i detta kapitel finns inventering och definitioner av olika insatser samt listor med enheter för vård vid skadligt bruk eller beroende i dokumentet PM om kartläggning

av insatser och enheter för vård och stöd1 som är tillgänglig via

www.sou.gov.se/avslutade-utredningar/socialdepartementet.

Eftersom många av insatserna i kapitlet relaterar till socialtjänstens verksamhet, används i vissa fall termerna missbruk och missbruksvård, även om detta är termer vi annars inte använder i betänkandet.

6.1. Sammanfattning av kapitlet

För att kunna svara upp mot utredningsdirektiven i kombination med områdets karaktär, med flera aktörer (kommuner, regioner, Statens institutionsstyrelse (SiS), Kriminalvården, privata företag och ideella

1 Dnr Komm2022/00311/S 2022:01-86.

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

organisationer), verksamheter och datakällor, är kapitlet omfattande. Därför ges här en sammanfattning med komprimerade resultat.

6.1.1. Inga tydliga resultatförbättringar av vård och stöd

För de övergripande resultatmått som redovisas ses i många fall inte några tydliga förbättringar under den redovisade perioden. Detta kan ställas mot utvecklingen av vården för stora somatiska sjukdomsområden, där stora förbättringar har skett. För indikatorer som påverkbar slutenvård vid kroniska sjukdomar2, sjukdomsspecifik dödlighet vid hjärtinfarkt och stroke samt överlevnad vid cancer ses till exempel kontinuerliga förbättringar under de senaste decennierna.3

För personer som vårdats för skadligt bruk eller beroende av narkotika ses skillnader mellan regionerna i återinskrivningar inom en månad. För generell dödlighet inom ett år ses tydliga skillnader mellan såväl kommungrupper, kön och utbildningsgrupper.

Måtten är framtagna genom beställningar av aggregerade data och kan behöva vidareutvecklas för att ytterligare öka värdet av jämförelser av övergripande resultat, se vidare kapitel 25.

6.1.2. Volymen av vård och stöd är svår att summera

Det går i dag inte att fullt ut följa volymen av vård och stöd utifrån data som finns nationellt tillgängliga. För socialtjänstens insatser och primärvården saknas individdata och detsamma gäller den specialiserade öppenvård som utförs av andra personalkategorier än läkare.4Detta innebär att det ofta inte går att se hur många personer som tagit del av vård och stöd från dessa verksamheter, och i de fall antalet klienter/brukare/patienter är tillgänglig information går dessa inte att summera över huvudmannagränser utan att det då skulle förekomma en hög men okänd grad av dubbelräkning.

Utifrån tillgänglig information är det möjligt att följa antalet personer inom vissa verksamheter och antalet insatser i form av exem-

2 Diabetes, hjärtsvikt, KOL och astma. 3 Socialstyrelsen (2022). Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård. Läges-

rapport 2022.

4 Uppgifter avseende andra personalkategorier än läkare kommer dock börja att samlas in för den specialiserade psykiatriska öppenvården från och med 2024. https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/patientregistret/nya-foreskrifter-omuppgiftsskyldighet-till-patientregistret-trader-i-kraft-den-1-januari-2024/. Besökt 2023-09-01.

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

pelvis vårddygn, antal placeringar, öppenvårdsbesök och slutenvårdstillfällen. Dessa mått är dock oftast helt skilda från varandra vad gäller insatsernas omfattning, så därför redovisas utvecklingen för de olika storheterna utan försök till total summering. Här framgår bland annat att

 • antalet patienter, läkarbesök och slutenvårdstillfällen i regionernas specialiserade vård har ökat (2007–2021)
 • vår beräkning avseende läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) visar att antalet patienter har ökat kontinuerligt från drygt 2 000 år 2006 till cirka 7 500 år 2022
 • det är en stor skillnad i antalet LARO-patienter per invånare i olika regioner
 • Sverige har få patienter i LARO i jämförelse med andra europeiska länder
 • antalet personer med bistånd som avser boende och öppna insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, är i stort oförändrat (2014–2021)
 • antalet personer och antalet dygn per person i kommunernas frivilliga heldygnsvård har minskat (2009–2021), och detsamma gäller antalet personer med vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Generellt ser vi att volymerna inom regionernas vård i huvudsak ökat medan de inom SoL och LVM har minskat eller är oförändrade. Utifrån den skattning som vi redovisar i kapitel 26 ser vi att antalet personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika i huvudsak har varit oförändrat per invånare över tid, i varje fall under perioden 2007–2016. En slutsats av detta är att en allt större andel av personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika nås av regionernas vård. Det är dock fortsatt en stor andel av dem med ett skadligt bruk eller beroende som inte täcks av regionernas specialiserade vård.

Ett alternativt sätt att se den samlade volymen är via kostnadsdata men här finns inte en nationell redovisning av kostnader som kan ringa in området via exempelvis räkenskapssammandrag för verksamheterna. I en beräkning som avser 2020 uppskattas de direkta narkotikarelaterade kostnaderna för verksamheter inom kommuner (inklu-

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

sive delar av verksamheten hos SiS) samt hälso- och sjukvård till cirka 7 miljarder kronor. I den summan ingår då inte Kriminalvårdens eller ideella organisationers kostnader för vård och stöd kopplat till narkotika.

För kommunernas verksamhetsområde missbruksvård för vuxna har kostnaderna varit i stort sett oförändrade som andel av kommunernas totala verksamhetskostnader. För regionerna går det inte att via räkenskapssammandrag avgränsa kostnader för området vård vid skadligt bruk eller beroende av narkotika.

6.1.3. Väntetider med stora regionala skillnader

Vi redovisar uppgifter om väntetider till första besök i specialiserad vård, där det framgår att det är en större andel av besöken som genomförs inom 30 dagar för dem som har en diagnos för skadligt bruk eller beroende av narkotika jämfört med genomsnittet för sjukvården. Bedömningen är att detta är i linje med en medicinsk prioritering, och att 30 dagar också kan vara en för lång väntetid för många patienter. Det är stor skillnad mellan regionerna. För personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika fick över 90 procent sitt besök inom 30 dagar i två regioner medan den andelen var under 30 procent i fyra regioner.

För barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är utvecklingen för väntetiderna mycket negativ. För åren 2015 och 2016 fick över 80 procent sin utredning eller behandling startad inom 30 dagar, för 2022 var den siffran bara strax över 50 procent. Skillnaden mellan regionerna har också ökat drastiskt.

6.1.4. Vård vid narkotikaproblem ökar jämfört med alkohol

I flera delar av vården vid skadligt bruk eller beroende registreras om problemen är relaterade till alkohol, narkotika eller både och (i vissa fall även övriga substanser). För personer med diagnoser satta i sjukvården ser vi att antalet med alkoholdiagnoser har minskat, medan diagnoser för narkotiska substanser har ökat. I intervjuer enligt Addiction

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

Severity Index (ASI),5 som oftast genomförs inom socialtjänsten, har narkotika tagit över som den vanligaste substansen efter alkohol. För LVM-vården har samma förändring skett, där narkotika nu oftast anges som missbruksmedel vid ansökningar till förvaltningsrätten.

6.1.5. Skadereducerande insatser

I avsnittet om skadereducerande insatser framgår att:

 • antalet sprututbyten har ökat och finns nu i 20 regioner av 21 (med planerad start i den sista regionen under år 2023),
 • antalet förskrivna och rekvirerade doser naloxon har ökat varje år för perioden 2019–2022,
 • endast knappt var femte kommun erbjuder den rekommenderade insatsen Bostad först.

6.2. Övergripande resultat där vård och stöd spelar roll

Nedan visas övergripande utfall där vård- och stödlandskapets samtliga aktörer och samordningen dem emellan kan påverka resultatet.

En faktor kan också vara att personerna själva inte önskar ta del av olika vård- och stödinsatser. Detta kan vara vanligare bland personer med skadligt bruk eller beroende än för personer med andra allvarliga sjukdomar eller hälsoproblem. Det finns dock ingen anledning att anta att denna faktor skulle skilja sig systematiskt mellan personer i olika län så att det förklarar skillnaderna. De olika verksamheterna kan påverka denna faktor genom god tillgänglighet. Med tillgänglighet avses här ett flertal saker; låga trösklar för vård och stöd samt tillgång till vård trots pågående narkotikaanvändning eller psykisk sjukdom kan vara av särskild betydelse. Andra aspekter av tillgänglighet är exempelvis behovsanpassade öppettider, alternativa kontaktvägar, utbud av insatser, geografisk tillgänglighet, gott och kompetent bemötande som inte är stigmatiserande samt korta väntetider.

5 ASI är en strukturerad och standardiserad form av intervjuer som används inom vård och behandling vid skadligt bruk eller beroende. Resultatet kan dels användas i arbetet med brukaren/patienten men också aggregeras för att följa grupper av patienter. ASI finns i två delar: ASI-grund och ASI-uppföljning.

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

I figur 6.1 redovisas andelen personer som inom en månad6 efter specialiserad slutenvård åter blivit inskrivna på sjukhus med diagnos för skadligt bruk eller beroende, eller avlidit. Generellt sett innebär återinskrivning inom 30 dagar ett oönskat utfall. I diagrammet visas värden för länen med en svart prick, andelarna varierar från 11 till 18 procent mellan länen. Strecken vid prickarna visar 95-procentiga konfidensintervall7 och det finns län som tydligt avviker från rikets värde vilket visas med den gula linjen.

Figur 6.1 Återinskriven eller avliden inom en månad efter slutenvård

Andel av personer 15–79 år som återinskrevs inom 1–30 dagar eller avled inom 0–30 dagar efter utskrivning från slutenvård med diagnos för skadligt bruk eller beroende av narkotika (F11–F16, F19). År 2018–2020. Procent

*Socialstyrelsen har bedömt att underlagsdata inte kan levereras på grund av små tal. Källa: Patientregistret och dödsorsaksregistret. Socialstyrelsen.

6 Återinskrivningar följs upp för 1–30 dagar efter utskrivning och avlidna för 0–30 dagar. 7 I samband med jämförelser av resultat och utfall som indikationer på kvalitet är det vedertaget att ange och ta hänsyn till den statistiska osäkerheten eftersom utfallet måste ses som ett av flera möjliga utfall av en process som utöver kvaliteten också innehåller en slumpfaktor. Det är här den osäkerheten som beskrivs med konfidensintervallen (till skillnad från exempelvis urvalsundersökningar då det är urvalsosäkerheten som brukar beskrivas).

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kronoberg*

Gotland* Jämtland* Norrbotten Stockholm Jönköping Västerbotten Östergötland

Riket Kalmar Värmland

Dalarna Halland

Södermanland

Blekinge

Västmanland

Skåne

Västra Götaland

Uppsala Gävleborg

Västernorrland

Örebro

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

Resultatet kan förutom av regionenens slutna vård påverkas av kontinuitet och samordning av efterföljande vård och stöd där även verksamhet i kommunerna kan ingå. Resultaten kan utöver detta även påverkas av hur vården är organiserad inom länet. En låg andel vårdade inom LVM i ett län kan exempelvis tänkas innebära en genomsnittligt tyngre problematik för patienterna i regionens vård jämfört med län där LVM-vård är mer vanligt.

I figur 6.2 framgår att andelen återinskrivningar inom en månad ökat i ett längre perspektiv, från 10 procent 2001 till nära 14 procent 2017. Sedan 2017 har återinskrivningarna dock sjunkit något. En likartad utveckling, men på mycket lägre nivå, finns för andelen avlidna inom en månad efter slutenvård.

Figur 6.2 Återinskriven eller avliden inom en månad efter slutenvård

Andel av personer 15–79 år som återinskrevs inom 1–30 dagar eller avled inom 0–30 dagar efter utskrivning från slutenvård med diagnos för skadligt bruk eller beroende av narkotika (F11–F16, F19). Procent

Källa: Patientregistret och dödsorsaksregistret. Socialstyrelsen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Återinskrivna. Män

Återinskrivna

Återinskrivna. Kvinnor

Avlidna. Män

Avlidna

Avlidna. Kvinnor

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

Figur 6.3 Dödlighet inom 1 år efter vårdkontakt i specialiserad vård, kommungrupper

Andel av personer 15–79 år, med slutenvårdstillfälle eller läkarbesök i specialiserad vård med diagnos för skadligt bruk eller beroende av narkotika (F11–F16, F19), som avled inom 0–365 dagar efter den första vårdkontakten för året. År 2019–2021.* Procent

* Uppföljning till och med 2022 med preliminära uppgifter för dödsfall. Källa: Patientregistret och dödsorsaksregistret. Socialstyrelsen.

I figur 6.3 visas hur personer som vårdats i specialiserad vård under perioden 2019–2021 följts upp avseende dödlighet inom ett år redovisat efter kommungrupp. Här ingår de som skrivits ut från sjukhus men även de som haft läkarbesök i den specialiserade vården. Resultatet speglar inte enbart den specialiserade vården då uppföljningstiden är ett år efter den första vårdkontakten för redovisningsåret. Här kan alltså fortsatta insatser och samordning av såväl den specialiserade vården, primärvården och kommunernas vård och stöd spela stor roll.

Andelen personer som avlider inom ett år är påtagligt högre i gruppen landsbygdskommuner och lägre i gruppen pendlingskommuner nära storstad. Rikets värde visas med den gula linjen i diagrammet. Strecken kring värdet för respektive kommungruppsvärde visar 95-procentiga konfidensintervall.

I figur 6.4 visas resultatet uppdelat för personer med olika långa utbildningar. Här framgår att de med eftergymnasial utbildning, som universitetsutbildningar, hade en lägre dödlighet inom ett år efter vård vid skadligt bruk eller beroende av narkotika medan de med enbart förgymnasial utbildning hade en högre dödlighet. För att öka jämförbarheten används ett snävare åldersintervall vid jämförelse mellan utbildningsgrupperna.

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Landsbygdskommun

Pendlingskommun nära mindre stad/tätort

Lågpendlingskommun nära större stad

Storstäder

Mindre stad/tätort

RIKET

Pendlingskommun nära större stad

Större stad

Landsbygdskommun med besöksnäring

Pendlingskommun nära storstad

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

Figur 6.4 Dödlighet inom 1 år efter vårdkontakt i specialiserad vård, utbildning

Andel av personer 25–59 år, med slutenvårdstillfälle eller läkarbesök i specialiserad vård med diagnos för skadligt bruk eller beroende av narkotika (F11–F16, F19), som avled inom 0–365 dagar efter den första vårdkontakten för året. År 2019–2021*. Procent

* Uppföljning till och med 2022 med preliminära uppgifter för dödsfall. Källa: Patientregistret och dödsorsaksregistret. Socialstyrelsen.

I ett längre perspektiv har andelen avlidna inom ett år efter specialiserad vård vid skadligt bruk eller beroende av narkotika först ökat och sedan minskat, se figur 6.5. Dödligheten gick upp mellan 2010 och 2014 och har sedan minskat. För 2021 var andelen 2,8 procent vilket var något lägre än 2010. För hela perioden är mäns dödlighet tydligt högre än kvinnors.

Figur 6.5 Dödlighet inom 1 år efter vårdkontakt i specialiserad vård

Andel personer 15–79 år, med slutenvårdstillfälle eller läkarbesök i specialiserad vård med diagnos för skadligt bruk eller beroende av narkotika (F11–F16, F19), som avled inom 0–365 dagar efter den första vårdkontakten för året. Procent

* Uppföljning till och med 2022 med preliminära uppgifter för dödsfall. Källa: Patientregistret och dödsorsaksregistret. Socialstyrelsen.

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Förgymnasial

RIKET (exkl saknad utbildning)

Gymnasial Eftergymnasial

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Avliden. Män

Avliden

Avliden. Kvinnor

Narkotika & läkm. förgiftning

Suicid

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

I figur 6.5 särredovisas även de som avlidit av läkemedels- och narkotikaförgiftningar respektive suicid. Mönstret för förgiftningarna liknar det för den generella dödligheten medan andelen som avled på grund av suicid var ganska stabil under perioden.

Figur 6.6 visar andelen personer som avled inom ett år efter utskrivning från vård enligt LVM där missbruksmedlet var narkotika.8I ett längre perspektiv har andelen avlidna ökat från 3,8 procent under perioden 2001–2007 till 4,9 procent under 2015–2021. Underlaget är dock begränsat och trots att 7-årsperioder används finns viss överlappning mellan de två periodernas konfidensintervall för riket.

Skillnaden mellan könen är dock tydlig: en större andel män än kvinnor avlider inom ett år efter utskrivning från vård enligt LVM för samtliga perioder.9

Figur 6.6 Andel avlidna inom 365 dagar efter utskrivning från vård enligt LVM – exklusive personer där missbruksmedlet var enbart alkohol

År avser tid för utskrivning. Procent

* Uppföljningen inkluderar preliminära uppgifter om avlidna år 2022. Källa: Registret för tvångsvård av missbrukare i vissa fall och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Personer som arbetar inom SiS har framhållit att det kan finnas skillnader i kontinuiteten och samordningen med kommunernas socialtjänst vid utskrivning från SiS verksamheter när socialtjänsten ska ta

8 I urvalet har personer där missbruksmedlet angetts till enbart alkohol exkluderats. 9 Här överlappar heller inte konfidensintervallen varandra för någon av perioderna (visas inte i figuren).

0 1 2 3 4 5 6 7

2001-2007

2008-2014 2015-2021*

Män

Riket

Konfidensintervall 95 % riket Kvinnor

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

vid i stöd och behandling.10 Det är dock svårt att göra någon jämförelse för enskilda kommuner för ett så grovt resultatmått som visas i figur 6.6.

I figur 6.7 har materialet delats in efter kommungrupper på den högsta aggregeringsnivån. Andelen varierar endast mellan 4,7 och 5,0 procent, vilket indikerar att det inte är någon betydelsefull skillnad mellan dessa stora kommungrupper. Resultatet är likartat för tidigare 7-årsperioder och resultatet varierar i högre grad mellan mätperioderna än mellan kommungrupperna.

Figur 6.7 Andel avlidna inom 365 dagar efter utskrivning från vård enligt LVM – exklusive personer där missbruksmedlet var enbart alkohol

2015–2021 år avser tid för utskrivning*. Linjerna kring prickarna visar 95-procentiga konfidensintervall. Procent

* Uppföljningen inkluderar preliminära uppgifter om avlidna år 2022. Källa: Registret för tvångsvård av missbrukare i vissa fall och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

I de föregående figurerna redovisas resultaten för personer som tidigare vårdats i regionernas specialiserade vård eller enligt LVM. Personer i denna grupp har antingen ett fortsatt skadligt bruk eller beroende av narkotika eller åtminstone en sårbarhet som gör att de ofta förväntas ha ett fortsatt behov av stöd eller vård under uppföljningsperioden.

Om vi i stället betraktar totalbefolkningen, såsom i figur 6.8 spelar fortfarande vård och stöd en roll för resultatet. Men här påverkar även själva förekomsten av beroendesjukdom eller skadligt bruk. Förekomsten av narkotikaproblem påverkas inte främst av vård och stöd till personer som redan har ett skadligt bruk eller beroende. Det finns ändå en mening i att följa utfall i befolkningen även ur perspektivet vård och stöd till personer med skadligt bruk eller beroende. Utöver att vården ska vara effektiv och kunskapsbaserad ska den också vara tillgänglig. Om vi enbart beaktar resultat bland personer som vårdats

10 Workshop, dnr Komm2022/00311/S 2022:01-79 samt möte med SiS (2022-10-21).

0 1 2 3 4 5 6 7

Storstäder och storstadsnära kommuner

Större städer och kommuner nära större stad

Riket

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

missar vi att det finns personer som har behov av vård och stöd men som inte har fått tillgång till detta fullt ut.

Figur 6.8 redovisar dödsfall på grund av narkotika- och läkemedelsförgiftningar i befolkningen. Figuren sorteras på värdet som exkluderar konstaterade suicid genom förgiftning. Detta eftersom tillgången till vård och stöd för personer med skadligt bruk eller beroende främst antas kunna påverka de oavsiktliga förgiftningarna. Även suicid i befolkningen är påverkbara genom vård och stöd men då i en vidare bemärkelse än enbart vård och stöd till personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika, och då som del i en vidare grupp av dödsfall på grund av suicid än enbart förgiftningar. Om suicid ska följas i relation till vård och stöd för personer med skadligt bruk eller beroende kan alla typer av suicid i en sådan patientpopulation vara mer relevant att följa än enbart förgiftningar, se figur 6.5 ovan.

Figur 6.8 Dödsfall på grund av narkotika och läkemedelsförgiftningar i totalbefolkningen, 5-årsmedelvärde 2018–2022

Antal per 100 000 invånare, åldersstandardiserade värden

Källa: Statistikdatabas för dödsorsaker, Socialstyrelsen.

I figur 6.8 framgår att det finns skillnader mellan olika län. För perioden 2018–2022 hade länet med lägst förekomst av oavsiktliga och oklara förgiftningar ett åldersstandardiserat värde på 4,5 sådana döds-

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Norrbotten Västmanland

Gävleborg

Örebro Gotland

Västernorrland Västra Götaland

Värmland

Södermanland

Skåne

Riket

Stockholm

Blekinge Jämtland

Dalarna Jönköping

Halland Uppsala

Kalmar

Östergötland

Kronoberg Västerbotten

Oavsiktlig förgiftning

Oklar avsikt

Suicid

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

fall per 100 000 invånare medan länet med högst antal hade värdet 7,7. Vad det säger om kvaliteten av och tillgängligheten till vård och stöd för personer med skadligt bruk eller beroende i olika regioner måste dock analyseras vidare, eftersom andra faktorer också påverkar utfallet. Information som kan vara viktig i en sådan analys är sådan som framgår av tidigare figurer med utfallet för personer med konstaterat skadligt bruk eller beroende. Även uppgifter vi redovisar senare i kapitlet om vårdkonsumtion, tillgänglighet och processer är betydelsefulla för att tolka utfallet, liksom uppgifter om prevalens och lokala förutsättningar och organisering av vård och stöd.

Utöver detta är den naturliga variationen över tid stor för framför allt mindre län och det kan även förekomma skillnader i hur avsikten bakom förgiftningarna bedöms.

Vi redovisar mer uppgifter om dödsfall på grund av förgiftningar med narkotika eller läkemedel i kapitel 13.

6.3. Vård och stöd är ett delat ansvar

Ansvaret för att ge vård och stöd vid skadligt bruk eller beroende delas mellan kommunernas socialtjänst, regionernas hälso- och sjukvård, SiS och Kriminalvården. Det finns därtill flera utförare av vård och stöd, som bolag eller organisationer inom civilsamhället, vars tjänster upphandlas av kommuner, regioner och Kriminalvården. Det finns också verksamhet hos organisationer och privata aktörer som finansieras direkt av enskilda, arbetsgivare eller via statsbidrag.

Det är upp till regionerna och kommunerna att bestämma hur deras vård och stöd inom området ska organiseras. Det ser därför olika ut över landet hur ansvar och resurser fördelas mellan kommuner och regioner samt vilka prioriteringar som görs. Sedan 2013 ska regionerna och kommunerna ha gemensamma överenskommelser för området.11

En innehållsanalys av dessa överenskommelser gjordes 2020. Områden som valts ut i analysen har sin utgångspunkt i propositionen God

kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården.12

Områdena har kategoriserats i ”Ja”, ”Delvis” och ”Nej” beroende på om det framgår tydligt och tillräckligt vem som har ansvaret för att ge vägledning och stöd i samarbetet mellan kommunerna och regionen.

11 Se 5 kap. 9 a § SoL och 16 kap. 3 § HSL. 12Prop. 2012/13:77God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården.

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

I alla analyserade överenskommelser framgick gemensamma mål helt eller delvis (figur 6.9). I mindre än hälften av fallen framgick det helt tydligt och tillräckligt vem som ska göra vad i fråga om behandlingsinsatser. Vårdprocesser var oftast inte beskrivna, och endast i 5 procent av fallen ansågs beskrivningarna vara tydliga och tillräckliga.13,14

Figur 6.9 Överenskommelser mellan regioner och kommuner innehållsanalys 2020. Framgår det tydligt och tillräckligt för att ge vägledning/stöd i samarbete?

Procent

*Lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. **Samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Källa: Överenskommelser inom missbruk och beroende – innehållsanalys 2020. Sveriges Kommuner och Regioner.

13 Dnr Komm2022/00311/S 2022:01-17. 14 Enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och Regioner har flera regioner genomfört revisioner av överenskommelserna med kommunerna utifrån kartläggningen vilket sannolikt skulle visa en större tydlighet i överenskommelserna om kartläggningen och innehållsanalysen upprepades.

0 20 40 60 80 100

SMADIT**

Tillnyktring/LOB*

Omnämner Sprututbyte

LARO

Abstinensbehandling Psykosociala insatser Psykologisk behandling

Tydligt vem som gör vad, behandlingsinsatser

Beskriver vårdprocess

Fortsatta behandlingsinsatser

Ansvar för tidig upptäckt

Samarbete kring vissa grupper

Hantering av av tvister

Uppföljning av överenskommelsen

Krav på lokala överenskommelser

Brukarinflytande Gemensamma mål

Ja Delvis

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

6.4. Individ- och familjeomsorgen bär störst kostnader

För att beskriva volymen av olika vård- och stödverksamheter visas i figur 6.10 direkta samhällskostnader på grund av användning av narkotika för olika verksamheter som innehåller vård och stöd till personer med skadligt bruk eller beroende. Uppgifterna är beräknade av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) 2022, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Figur 6.10 Uppskattade direkta kostnader för områden som rör vård och stöd 2020

Miljoner kronor

Källa: Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (2022). Samhällsekonomiska kostnader för narkotikabruket i Sverige.

I termer av kostnader är det största området för vård och stöd kommunernas individ- och familjeomsorg, med drygt 4 miljarder, där knappt en femtedel avsåg verksamhet för barn och unga. En viktig notering är att verksamhet som utförs av SiS räknas in i denna summa.

Regionernas hälso- och sjukvårdskostnader på grund av narkotika beräknades till 2,4 miljarder.

För Kriminalvården beräknades kostnaderna till drygt 3 miljarder men här ryms även mycket verksamhet som inte kan klassificeras som vård och stöd.

För ekonomiskt bistånd visas enbart kostnaderna för administrationen. Bistånden i sig blir en större kostnad för kommunerna men

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Kriminalvård

Budget- och skuldrådgivning

Företagshälsovård Hemlöshet boende Ekonomiskt bistånd Hälso- och sjukvård

Individ- och familjeomsorg

IFO barn och unga

IFO vuxna

Tvångsvård Slutenvård Specialiserad öppenvård LARO och sprututbyte Vård för hälsorelaterade konsekvenser Primärvård

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

en inkomst för dem som tar emot dem och innebär därför ingen samhällskostnad totalt sett.15

Vård och stöd utförs även av ideella organisationer exempelvis härbärgen och peer-to-peer-verksamhet. Men dessa delar saknas i IHE:s analys på grund av brist på data. I en kostnadsberäkning av Socialstyrelsen 2003 uppskattades kostnaderna för frivilligorganisationernas insatser vid skadligt bruk eller beroende till 74–148 miljoner kronor, men då ingick även alkoholrelaterade kostnader.16

6.5. Verksamhet hos kommunerna och Statens institutionsstyrelse

Kommunernas verksamhetsområde missbruksvård för vuxna utgör 3,1 procent av deras totala vård- och omsorgskostnader, och nära 1,2 procent av de totala kostnaderna för kommunernas verksamhet. I figur 6.11 framgår att den andelen är i stort sett oförändrad under perioden 2015 till 2021. En viss ökning noterades för öppna insatser medan institutionsvård med stöd av SoL och LVM har minskat något.

Figur 6.11 Kostnadsandelar för kommunernas verksamhetsområde missbruksvård för vuxna, andel av kommunernas totala kostnader

Procent

Källa: Räkenskapssammandrag för kommuner, Statistiska centralbyrån.

15 Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (2022). Samhällsekonomiska kostnader för narko-

tikabruket i Sverige.

16 Socialstyrelsen (2010). Kostnader för alkohol och narkotika. Beräkning av samhällets direkta

kostnader 2003.

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Institutionsvård (SoL & LVM) Öppna insatser Familjehemsvård

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

Det är fler män än kvinnor som får insatser från socialtjänsten vid skadligt bruk eller beroende. I november 2021 fanns cirka 11 900 personer med individuella behovsprövade insatser, drygt 6 400 fick bistånd för boende och knappt 2 100 personer hade olika former av heldygnsvård inom området missbruksvård för vuxna (figur 6.12). Samma individ har ofta flera typer av insatser, så det totala antalet individer kan inte beräknas då individdata för socialtjänstens verksamhet saknas.

Figur 6.12 Antal personer i kommunernas och SiS missbruksvård

Statens institutionsstyrelses insatser enligt SoL och LVM. Individuella behovsprövade öppna insatser, bistånd som avser boende, frivillig vård och tvångsvård på institution samt familjehemsvård enligt SoL och 27§ LVM. 1 november 2021, personer 21 år eller äldre. Antal

Källa: Mängdstatistik missbruk, Socialstyrelsen.

I figur 6.12 ingår inte enbart personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika. I de flesta fall är statistik för kommunernas verksamhet inte möjlig att dela upp efter substanser, och en stor del avser här personer som har alkohol som dominerande substans.

I flertalet kommuner görs dock standardiserade strukturerade intervjuer enligt ASI.

ASI används av 260 missbruks- och beroendeenheter i landet. Men det används inte i kontakten med samtliga klienter. Det är därför svårt att avgöra i vilken mån ASI-data täcker det totala antalet personer som får vård och stöd, eller hur representativt resultatet är för dem.17 I figur 6.13 ingår uppgifter från 155 kommuner, stadsdelar och behandlingsenheter. Här framgår att 52 procent av de intervjuade

17 Socialstyrelsen (2021). Missbruk, substansrelaterade diagnoser och spel om pengar. Tematisk

uppföljning av behov, vård och stöd i förhållande till det nationella ANDT-arbetet och spel om pengar.

164 296

1632

6384

11854

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Familjehemsvård

Tvångsvård på institution

Frivillig institutionsvård

Bistånd, boende

Öppna insatser

Män Kvinnor

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

angav narkotika, med eller utan alkohol, som den dominerande substansen i sin problematik för perioden 2017–2020. Förhållandet mellan alkohol och narkotika har skiftat under de senaste tio åren så att narkotika har blivit vanligare som dominerande substans än alkohol. Samma utveckling ses för andelen som fått behandling vid problem med narkotika respektive alkohol.

Figur 6.13 Dominerande substans, andel som injicerat de senaste sex månaderna samt vilken typ av vård man fått tidigare. Svar i ASI-intervjuer

Procent

Källa: Data, ASI-net analys.

Stöd till personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika kan även ges inom de flesta andra av kommunernas verksamhetsområden, exempelvis försörjningsstöd, elevhälsa samt omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Insatser för barn och unga beskrivs närmare i avsnitt 6.9 och kapitel 16.

6.5.1. Verksamhetsvolymer för missbruks- och beroendevård för vuxna

För de senaste åren, 2018 till 2021, ses inga större förändringar i hur många personer per invånare som har fått de olika typerna av insatser; bistånd som avser boende, individuella öppna insatser eller frivillig institutionsvård (figur 6.14).

0 10 20 30 40 50 60 70

Psykiatrisk vård Behandling alkohol Behandling narkotika

Alkohol

Injicerat senaste 6 mån

Alkohol & narkotika

Narkotika

2017-2020 2013-2016 2009-2012

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

Figur 6.14 Antal personer 21 år eller äldre med bistånd som avser boende, individuella behovsprövade öppna insatser eller frivillig institutionsvård 1 november

Per 100 000 invånare

Källa: Statistikdatabas för vuxna personer med missbruk och beroende, Socialstyrelsen.

Frivillig heldygnsvård

Figur 6.15 Antal dygn i frivillig heldygnsvård – familjehem och institutionsvård, personer 21 år eller äldre

1 000-tal

Källa: Statistikdatabas för vuxna personer med missbruk och beroende, Socialstyrelsen.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Öppna insatser

Boende

Frivillig institutionsvård

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Frivillig institutionsvård Frivillig familjehemsvård

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

Den övervägande delen av frivillig heldygnsvård för vuxna består av institutionsvård på hem för vård eller boende (HVB). Ett fåtal vuxna personer återfinns också på familjehem. För 2021 utgjorde familjehem 8 procent av dygnen i heldygnsvård. Från 2017 till 2021 minskade antalet dygn på HVB eller familjehem med 18 procent eller cirka 150 000 dygn (figur 6.15).

I figur 6.16 framgår att antalet personer inom den frivilliga institutionsvården har minskat från 116 personer per 100 000 invånare 2009 till knappt 87 för år 2021. Betydligt färre av de boende är kvinnor, även om skillnaden minskat något under senare år, eftersom framför allt män står för minskningen i antalet boende/vårdade.

Figur 6.16 Personer i frivillig institutionsvård under året (HVB), per 100 000 invånare 21 år eller äldre

Antal per 100 000. De grå ringarna i figuren visar värden för respektive län*

* Ringarnas yta motsvara befolkningens storlek 2021. För individuella kommuners och läns namn och värden hänvisas till Socialstyrelsens publika statistikdatabas. Källa: Statistikdatabas för vuxna personer med missbruk och beroende, Socialstyrelsen.

Antalet dygn per person inom den frivilliga institutionsvården minskade från 116 dagar 2008 till 98 dagar 2021. Kvinnor har färre dagar per person än vad män har, och skillnaden mellan könen har ökat under perioden 2017–2021. Skillnaden mellan länen är betydande:

0 50 100 150 200 250

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

RIKET Län (yta=befolkning 2021)

Kvinnor

Män

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

antalet dygn var ungefär dubbelt så högt per person i länet med högst värden som i länet med lägst värden för de senaste två åren.

Figur 6.17 Antal dygn per person i frivillig institutionsvård (HVB) personer 21 år eller äldre

Antal per person

* Uppgifter för år 2020 har utelämnats då ett rapporteringsfel påverkar statistiken i hög grad. Källa: Statistikdatabas för vuxna personer med missbruk och beroende, Socialstyrelsen.

6.5.2. Verksamhet som bedrivs av Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse (SiS) är utförare av en kombination av statligt och kommunalt finansierad verksamhet. Myndigheten arbetar med omhändertagandet av personer enligt LVM och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Även om detta slutligen avgörs i domstol så tas det initiala beslutet om ansökan om vård enligt LVM och LVU av kommunens socialnämnd. Personer kan också få frivillig vård på SiS institutioner enligt SoL. Även ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU, tas emot av SiS. I redovisningen av kostnader tidigare i kapitlet (figur 6.10) hamnar en stor del av SiS verksamhet inom kommunal verksamhet, då kommunerna står för 75 procent av kostnaderna för LVM- och två tredjedelar av

40 60 80 100 120 140 160 180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021

RIKET Län (yta=befolkning 2021)

Kvinnor

Män

=

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

kostnaderna för ungdomsvården. För ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård finansieras verksamheten helt av staten.

SiS har cirka 360 platser på LVM-hem och 730 platser på särskilda ungdomshem.18

Vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Via ansökningar om vård enligt LVM finns uppgifter om vilket medel som klienten uppgavs ha missbruk av (angivet som ”missbruksmedel”). Från att ha varit dominerande 2010 har alkohol minskat.19 Under perioden 2018–2021 var narkotika vanligast och förhållandet mellan de olika kategorierna har varit relativt stabilt under senare år.20 För 2021 hade nära 70 procent narkotika som orsak till LVM, varav drygt 20 procent i kombination med alkohol. De som enbart hade problem med alkohol utgjorde knappt 30 procent av alla personer i LVM-vården.

Figur 6.18 Missbruksmedel vid ansökningar till förvaltningsrätten om beredande av vård enligt LVM år 2020

Procent

Källa: Registret för tvångsvård av missbrukare i vissa fall, Socialstyrelsen.

18 Statens institutionsstyrelse. https://www.stat-inst.se/var-verksamhet. Besökt 2023-02-06, uppdaterad 2022-01-31. 19 Socialstyrelsen (2017). Kartläggning av vårdlandskapet. Hur ser utbudet och tillgången till vård

och behandlingsinsatser ut för personer med missbruk och beroendeproblem? Underlagsrapport till Socialstyrelsens Lägesrapport 2017 inom individ- och familjeomsorgen samt inom missbruks- och beroendevården. Dnr 3.1-30701/2015.

20 Socialstyrelsens Statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och beroende (år 2018, 2019, 2020 och 2021).

Narkotika

48%

Blandmissbruk, alkohol & narkotika

21% Alkohol

29%

Övrigt

2%

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

I figur 6.19 visas antalet personer utskrivna från LVM-vård per invånare. Antalet personer som skrivits ut från LVM har minskat på senare tid, från 14 per 100 000 invånare 2014 till 11 under 2021. Variationen är stor mellan länen. År 2021 var det fyra gånger vanligare med utskrivna från LVM-vård i Gävleborg, än i länet med det lägsta värdet (Stockholm). Sedan 2015 är det också samma två län som har högst respektive lägst antal utskrivningar per invånare.21

Figur 6.19 Utskrivna personer från vård enligt LVM

Per 100 000 invånare 18 år eller äldre

Källa: Statistikdatabas för vuxna personer med missbruk och beroende.

I registret över LVM finns också uppgifter om typ av boende eller vård som personerna skrevs ut till. För både kvinnor och män skrevs 44 procent ut till ett eget boende, träningsboende eller liknande boendeform. Det var vanligare bland män att skrivas ut till fortsatt vård inom LVM, LVU eller SoL. Det var ungefär dubbelt så vanligt bland kvinnor att skrivas ut till boende hos familj eller annan släkt. För kvinnor var det också vanligare att personen var bostadslös eller att det saknades uppgift om boende. Ungefär 1 procent skrevs ut till fängelse eller vård på sjukhus.

21 För 2018 har Stockholm och Kalmar samma värde (6,7).

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

RIKET Län (yta=befolkning 2021)

Gävleborg

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

Figur 6.20 Boende efter vård enligt LVM 2021. Kön och typ av boende vid utskrivning

Procent

Källa: Registret för tvångsvård av missbrukare i vissa fall, Socialstyrelsen.

6.5.3. Oftast 4–7 dagars väntetid till nybesök inom socialtjänstens missbruks- och beroendevård

I tabell 6.1 visas hur många dagar det i igenomsnitt tog i olika kommuner att få ett första personligt besök efter kontakt med socialtjänsten inom området missbruks- och beroendevård.

Tabell 6.1 Väntetid till nybesök till socialtjänstens missbruk- och beroendevård

Genomsnittligt antal dagar mellan första kontakt och personligt besök. Andel av kommuner, socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. Procent

Genomsnitt dagar till nybesök 2016 2017 2018 2019 2021 2020 2022

3 dagar 13 % 15 % 13 % 18 % 19 % 21 % 15 % 4–7 dagar 55 % 52 % 61 % 50 % 51 % 47 % 52 % 8–14 dagar 20 % 23 % 17 % 22 % 18 % 18 % 24 % 15 dagar eller mer 2 % 1 % 3 % 2 % 3 % 3 % 2 % Uppgift saknas 10 % 9 % 6 % 8 % 9 % 11 % 7 %

Antal svarande kommuner 282 296 289 288 297 290 280

Källa: Öppna jämförelser missbruks- och beroendevården, Socialstyrelsen.

Andelen kommuner där väntetiden var högst 3 dagar ökade mellan 2016 och 2021. För 2022 ses dock en minskning där väntetiden i fler kommuner var 4–7 dagar eller 8–14 dagar. I textsvar uppgav flera kommuner att väntetiderna har påverkats av covid-19-pandemin med

0 10 20 30 40 50

Sjukhus, fängelse

Bostadslös, härbärge, okänt

Föräldrar, släkt

Fortsatt vård SoL, LVM, LVU

Eget boende, träningsboende o dyl

Totalt Män Kvinnor

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

högre sjukfrånvaro och vård av sjuka barn hos personalen. Vidare kommenterade flera kommuner att akuta fall ges högre prioritet och ofta erbjuds tider tidigare än vad genomsnittet visar.22

6.5.4. Vad tycker personer som tagit del av kommunernas vård och stöd?

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samlar in aggregerade data från standardiserade brukarundersökningar i kommunernas individ- och familjeomsorg. De senaste två åren finns rapporterade uppgifter för cirka 80 kommuner när det gäller missbruksvård. För de kommuner som rapporterar in uppgifter är resultaten för missbruksvården i genomsnitt ganska stabila över tid. Exempelvis var andelen positiva svar på frågan om helhetssyn av det stöd man fått kring 90 procent för varje år under perioden 2017–2022. Resultat för 2022 visar också att de svarande inom missbruksvård var totalt sett mer positiva än de svarande inom individ och familjeomsorgen totalt sett, vad gäller alla frågor som redovisas (figur 6.21).

Figur 6.21 Andel positiva svar, (ovägt) genomsnitt av rapporterande kommuner 2022. Individ- och familjeomsorg (IFO) samt delområdet missbruksvård

Procent

Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom individ- och familjeomsorg (via databasen Kolada).

Den genomsnittliga svarsfrekvensen för kommunerna 2022 var 65 procent för missbruksvård och 47 procent för individ- och familjeomsorg totalt.

22 Socialstyrelsen (2022). Öppna jämförelser 2022 – Missbruks- och beroendevården.

0 20 40 60 80 100

Tydlig information

Få kontakt

Visar förståelse Förbättrad situation

Inflytande Påverka hjälp

Helhetssyn

Missbruksvård IFO-totalt

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

I våra dialoger med olika organisationer och intervjuer med personer med erfarenhet av eget skadligt bruk eller beroende framgår att bristande förståelse och mindre bra bemötande ofta kan vara avgörande för att en person med beroendeproblematik inte återkommer och har en kontinuitet i kontakten med den verksamheten. Denna faktor kan eventuellt påverka resultatet i brukar- och patientenkäter då dessa patienter har mindre chans att ingå i den undersökta gruppen.

Brukarrevision

Ett sätt att ge brukare inflytande och få in mer kvalitativ information för verksamhetsutveckling är att använda brukarstyrd revision av verksamheten. Med brukarstyrd brukarrevision avses en metod för granskning av en insats, enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer.

Figur 6.22 Brukarstyrd brukarrevision inom kommunernas missbruks- och beroendevård, andel kommuner som svarat att brukarstyrd brukarrevision genomförts de senaste två åren samt om kommunen använt resultaten för att utveckla verksamheten

Procent

Källa: Öppna jämförelser missbruks- och beroendevård, Socialstyrelsen, via Kolada.

Den brukarstyrda revisionen utformas och utförs av brukare eller anhöriga med egna erfarenheter av likartad eller samma verksamhet. Här avses verksamheter som arbetar med minst 18 år gamla personer

0 2 4 6 8 10 12 14 16

2016 2017 2019 2020 2021

Genomförts senaste 2 åren

Används till verksamhetsutveckling

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

med skadligt bruk eller beroende i kommunen.23 År 2021 var det endast 12 procent av kommunerna som uppgav att de använt sig av brukarstyrd brukarrevision, och 9 procent som hade använt resultatet av dem för utveckling av verksamheten.

År 2019 och 2020 ökade andelen kommuner som genomförde brukarrevisioner för att sedan minska 2021. Det är rimligt att anta att pandemin kan ha påverkat förutsättningarna för att göra brukarrevisioner 2021.

6.6. Regionernas verksamhet

Regionerna bedriver specialiserad beroendevård som avgränsad verksamhet eller som en del av allmänpsykiatrin. Vård till personer med skadligt bruk eller beroende sker även inom andra delar av psykiatrin och i primärvården. En kartläggning avseende 2020 visar att det för vuxna fanns en särskild verksamhet med specialiserad beroendevård i hela eller delar av regionen i alla regioner utom två, där det i stället ingick i allmänpsykiatrins uppdrag.24

Regionernas vård och stöd till personer med skadligt bruk eller beroende inkluderar verksamhet i en bredare bemärkelse än specialiteten/området beroendevård. Det gäller bland annat mer akuta insatser inom både somatisk och psykiatrisk vård såsom vid psykoser eller förgiftningar.

Avgränsningen av verksamheten i detta avsnitt görs i huvudsak utifrån diagnoser. Här används främst diagnoskoder på treställig nivå som rör narkotika inom området psykiska störningar och beteende-

störningar orsakade av psykoaktiva substanser – framöver kallat skadligt bruk eller beroende.25 I den inledande figuren ingår även narkotika-

23 Socialstyrelsen (2021). Öppna jämförelser 2021. Missbruks- och beroendevården. Bilaga. Resul-

tat. Öppna jämförelser 2021. Missbruks- och beroendevården.

24 Samsjuklighetsutredningen (2020) enkät till regionerna. Dnr Komm2022/00311/S 2022:01-6. 25 I huvudsak bedöms den treställiga nivån spegla vård till personer med skadligt bruk eller beroende även om exempelvis vård för intoxikationer ”i betydelsen berusning” kan förekomma för personer som inte uppfyller diagnoskriterierna för skadligt bruk eller beroende och en mindre del avser effekter av tidigare skadligt bruk eller beroende. På fyrställig nivå kan dessa diagnoser delas upp i å ena sidan diagnoser som direkt anger skadligt bruk eller beroende och å andra sidan associerade tillstånd så som abstinens, amnesi eller psykoser. Här ingår även akuta intoxikationer ”i betydelsen berusning” dock inte narkotikaförgiftningar som inte klassas ”i betydelsen berusning” dessa finns i stället under förgiftningar i kapitel T. På fyrställig nivå specificeras även psykotiska störningar som resttillstånd eller med sen debut dessa motsvarade dock endast 0,2 procent år 2021.

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

förgiftningar för att även fånga mer akuta insatser. Dessa står dock för en mindre del av vårdkontakterna.26

För området är det inte självklart om både huvud- och bidiagnoser ska ingå i urvalet eller inte. Eftersom det förekommer en hög grad av samsjuklighet kan framför allt andra psykiatriska diagnoser förekomma samtidigt och sättas som huvuddiagnos även om diagnos för skadligt bruk eller beroende är lika betydelsefull för vårdkontakten. Å andra sidan kan inkludering av bidiagnoser leda till att många vårdkontakter kommer med där skadligt bruk eller beroende har mindre relevans för vårdkontakten och vårdinnehållet.

Att inkludera bidiagnoser är att föredra om man exempelvis ska få med så många patienter som möjligt (hög sensitivitet) med den aktuella problematiken. Att hålla sig till enbart huvuddiagnos fokuserar i stället mer renodlat på vård för de aktuella problemen (hög specificitet). I redovisningen förekommer båda varianterna, men om inget annat nämns avses enbart huvuddiagnos.27 För uppgifterna från primärvården utgörs underlaget av alla diagnoser som rapporterats för vårdkontakten, eftersom ingen uppdelning i huvud- och bidiagnoser förekommer där.

6.6.1. Stor ökning av antalet vårdkontakter och patienter

I Socialstyrelsens patientregister samlas uppgifter om slutenvårdsvårdtillfällen samt läkarbesök i specialiserad vård. Bland minst 15 år gamla patienter i registret 2021 utgörs cirka 1 procent av personer med diagnos för skadligt bruk eller beroende av narkotika eller förgift-

ning av narkotika.28 Medianåldern för dessa var 34 år.

Antalet vårdkontakter med diagnos för skadligt bruk eller beroende totalt har ökat och är mer än dubbelt så stort 2021 som det var 2007. Tydligast var ökningen fram till och med 2015, varefter antalet låg

26 Socialstyrelsen (2021). Vårdprocesser för narkotikarelaterad förgiftning. Kartläggning av patient-

flöden, insatser och samverkan samt identifiering av brister och utvecklingsområden. Bilaga 1. Registerstudien.

27 Underlaget till utredningen bygger på nya statistikbeställningar, material från tidigare rapporter och sammanställningar samt Socialstyrelsens statistikdatabas. I Socialstyrelsens databas används enbart huvuddiagnos i redovisningen. Urvalet av diagnoser och huvud-/bidiagnos är därför också av praktiska skäl olika. 28 ICD10-kod: F11–F16, F19, T40, T43.6 som huvud- eller bidiagnos.

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

på en mer stabil nivå.29 För pandemiåren 2020 och 2021 är nivån något lägre jämfört med 2019.

Utvecklingen för antalet personer som haft slutenvårdstillfällen eller läkarbesök i specialiserad öppenvård med dessa diagnoser är likartad den för vårdkontakter men på en lägre nivå.

Figur 6.23 Vårdtillfällen, läkarbesök samt patienter i specialiserad vård med skadligt bruk eller beroende av narkotika eller narkotikaförgiftning

Personer 15 år eller äldre huvud- eller bidiagnos (F11–F16, F19, T40, T43.6). Antal

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.

I figur 6.24 visas antal patienter med diagnoser för skadligt bruk eller

beroende som avser olika grupper av narkotika även utvecklingen för

alkohol har lagts in som en referens. För 2021 har något över hälften av patienterna, 55 procent, en alkoholdiagnos, jämfört med 2008 då denna siffra var nästan 70 procent.30 Medan summan av patienter med alkoholdiagnos har minskat har patienter med narkotikadiagnoser

29 Till viss del beror ökningen på bättre inrapportering och diagnosregistrering av läkarbesök. Ökningen av läkarbesök för skadligt bruk eller beroende av narkotika (F11–F16, F19) är dock fortfarande väsentligt större än för både psykiatrin och diagnossatta läkarbesök totalt sett. För perioden 2007–2015 var ökningen för skadligt bruk eller beroende av narkotika 142 procent, psykiatri (F-kapitlet) 91 procent och för alla läkarbesök i specialiserad vård 50 procent. 30 Andel patienter med alkoholdiagnos (F10) jämfört med summan av patienter (F10–F19), en patient kan ha flera diagnoser inom intervallet F10–F19 vilket innebär att summan för andelarna för de separata substansgrupperna överstiger 100 procent.

0

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Slutenvård, vårdtillfällen

Öppenvård, läkarbesök

Patienter

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

ökat.31 Bland diagnoserna med narkotika hade flest patienter diagnosen flera droger i kombination. Denna diagnos har även ökat mest på längre sikt. De senaste tre åren minskar dock antalet patienter i denna grupp. En tydlig uppgång ses för opioider där antalet patienter med opioiddiagnos har ökat varje år med undantag för 2020. En orsak till detta är troligen kravet på opioidberoendediagnos för LARO och ökad tillgång till denna vårdform. För cannabis sågs en uppgång av vårdade patienter varje år mellan 2008 och 2014, men efter detta planade antalet patienter ut och minskade sedan 2020 och 2021.

Figur 6.24 Patienter med läkarbesök eller slutenvårdstillfällen i specialiserad vård. Fördelning på olika typer av skadligt bruk eller beroende av narkotika samt alkohol

Huvuddiagnoser (F11–F16, F19 samt F10). Antal

Källa: Statistikdatabas för diagnoser, Socialstyrelsen.

Åldersfördelning

Personer med diagnos för skadligt bruk eller beroende är vanligast i åldrarna 20–34 år för både män och kvinnor. I huvudsak avtar sedan förekomsten med stigande ålder (figur 6.25).

31 Här avses en summering av linjerna i diagrammet för F11–F16, F19. Vilket kan innebära viss dubbelräkning.

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Alkohol

Flera droger i kombination Opioider

Sedativa och hypnotika Cannabis

Andra stimulantia Kokain

Hallucinogener

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

Figur 6.25 Patienter i specialiserad vård med skadligt bruk eller beroende av narkotika. Personer med slutenvårdstillfällen eller läkarbesök i specialiserad vård, 2021

Antal. Huvuddiagnos (F11–F16, F19*)

*Summering av patienter för respektive diagnos varför viss dubbelräkning kan förekomma. Källa: Statistikdatabas för diagnoser, Socialstyrelsen.

Figur 6.26 Patienter i specialiserad vård med skadligt bruk eller beroende av narkotika. Personer med slutenvårdstillfällen eller läkarbesök i specialiserad vård

Antal per 100 000 invånare. Huvuddiagnos (F11–F16, F19*)

*Summering av patienter för respektive diagnos varför viss dubbelräkning kan förekomma. Källa: Statistikdatabas för diagnoser, Socialstyrelsen.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Kvinnor Män

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2011 2016 2021

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

Under perioden 2011–2021 ökade antalet patienter per invånare med diagnos för skadligt bruk eller beroende i alla åldersgrupper utom i åldrarna 45–54 år (figur 6.26). Ökningarna var antalsmässigt stora i åldersgrupperna upp till 44 år. Procentuellt sett var ökningarna även stora i åldersspannet 60–74 år.

Utbildningsnivå

Figur 6.27 visar att skadligt bruk eller beroende av narkotika har en tydlig utbildningsgradient. Personer med kortare utbildning vårdas i högre grad jämfört med personer med längre utbildning. Vår bedömning är att skillnaderna främst beror på förekomsten av problem och sjuklighet snarare än att personer med kortare utbildning söker vård i större utsträckning än personer med längre utbildning.32

Figur 6.27 Utbildningsnivå. Personer som vårdats inom den öppna- eller slutna specialiserade vården med skadligt bruk eller beroende av narkotika. Åldersstandardiserade värden

Antal per 100 000 invånare (huvud- eller bidiagnos: F11–F16, F18, F19)

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen (Tabellbilaga till Lägesbild 2023 – Uppföljning av ANDTS-strategins mål avseende vård och omsorg).

32 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2021). Socioekonomiska skillnader

i narkotikaanvändning bland vuxna i Sverige.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

Specialiserad öppenvård

En kartläggning av psykiatrin avseende 2021 visar att 13 procent av psykiatrins öppenvårdsbesök avsåg en diagnos med skadligt bruk eller

beroende av alkohol eller narkotika (diagnos F10–F19).33

I patientregistret finns uppgifter om läkarbesök i den specialiserade vården. Under perioden 2011–2015 ökade antalet läkarbesök för att sedan plana ut. I figur 6.28 framgår att det framför allt är Stockholm34som står för denna ökning. Under perioden har variationsvidden för övriga län minskat och sträcker sig för 2021 mellan cirka 260 och 670 läkarbesök per 100 000 invånare, medan Stockholms län har nära 1 180 läkarbesök per 100 000 invånare.

Det är vanligare med vård för skadligt bruk eller beroende bland män än bland kvinnor. År 2021 gjordes drygt dubbelt så många läkarbesök i specialiserad vård av män som av kvinnor.

Figur 6.28 Läkarbesök i specialiserad vård med diagnos för skadligt bruk eller beroende av narkotika

Huvuddiagnos (F11–F16, F19). Antal per 100 000 invånare

Källa: Statistikdatabas för diagnoser, Socialstyrelsen.

33 Sveriges Kommuner och Regioner (2022). Psykiatrin i siffror – Vuxenpsykiatri – Kartläggning 2021. 34 Stockholm representeras av den största ringen i figur 6.28 då storleken på ringarna motsvarar befolkningsmängden i länet 2021.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

RIKET Län (yta=befolkning 2021)

Kvinnor

Män

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

Via patientregistret publiceras ännu inte besök till andra personalkategorier än läkare, varför det inte går att se hur många vårdkontakter som förekom totalt för patienter som vårdades inom specialiserad öppenvård med diagnoser för beroende eller skadligt bruk av narkotika. I verksamhetsstatistik från SKR framgår att 78 procent av besöken inom specialiserad psykiatrisk vård genomfördes av andra personalkategorier än läkare. I figur 6.29 visas besöken inom specialiserad psykiatrisk vård med fördelning på olika personalkategorier.35

Figur 6.29 Fördelning av besök på olika personalkategorier inom specialiserad psykiatrisk vård, 2021

Procent

Källa: Verksamhetsstatistik för regioner, Sveriges Kommuner och Regioner.

Slutenvård

Utvecklingen för slutenvård liknar till viss del den för öppenvård. Antalet vårdtillfällen med diagnos för skadligt bruk eller beroende ökade tydligt fram till 2015 och antalet slutenvårdstillfällen är högst per invånare i Stockholm under de senaste tio åren (med undantag för 2021 när Gotland hade flest vårdtillfällen per invånare). Under 2016 skedde dock en minskning av vårdkontakterna som inte var lika tydlig inom den öppna vården. För de senaste två åren syns också en tydlig nedgång. Den gäller främst män, då värdet för kvinnor är i huvudsak oförändrat mellan 2016 och 2021. Det är dock fortsatt så att kvinnor har färre än hälften så många vårdtillfällen som män har.

35 Sveriges Kommuner och Regioner. www.skr.se/skr/halsasjukvard/ekonomiavgifter/ekonomiochverksamhetsstatistik.46542.html. Besökt 2023-03-27.

Sjuksköterska

34%

Läkare

22%

Psykolog

17%

Kurator

7%

Övriga

20%

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

För antalet vårddagar per vårdtillfälle ses inga stora variationer under perioden 2006–2021. En viss nedgång ses från 4,8 dagar 2006 till 3,7 dagar 2014 men sedan har antalet dagar per vårdtillfälle ökat igen och låg för 2021 på 4,2 dagar.

Figur 6.30 Vårdtillfällen i specialiserad slutenvård med diagnos för skadligt bruk eller beroende av narkotika

Huvuddiagnos (F11–F16, F19). Antal per 100 000 invånare

Källa: Statistikdatabas för diagnoser, Socialstyrelsen.

Primärvård

En del av vården för personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika utförs av primärvården. Samtidigt har det hittills varit svårt att bedöma hur omfattande dess insatser varit eftersom det saknas ett nationellt hälsodataregister för primärvården. I den nationella väntetidsdatabasen har man dock nyligen börjat samla in vårdkontakter med diagnoser från primärvården. Vi har därför gjort ett särskilt datauttag avseende vårdkontakter med diagnoser för skadligt bruk eller

beroende av narkotika. Av alla läkarbesök för sådana diagnoser i primär-

vård och specialiserad vård utgjorde primärvården knappt 10 pro-

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

RIKET Län (yta=befolkning 2021)

Kvinnor

Män

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

cent.36 Insamlingen av uppgifter med diagnoser från primärvården är dock ganska ny och det förekommer vissa oklarheter i rapporteringen – speciellt kring andra personalkategorier än läkare.37 Det är också troligt att fler vårdkontakter med andra personalkategorier saknar uppgift om diagnos jämfört med läkarkontakterna. Figur 6.31 visar hur de rapporterade primärvårdskontakterna med diagnos för skadligt bruk

eller beroende av narkotika fördelar sig på olika personalkategorier

och vårdkontaktstyper.

Figur 6.31 Vårdkontakter i primärvård med diagnos för skadligt bruk eller beroende av narkotika, januari 2021–oktober 2022

Antal

Källa: Nationella väntetidsdatabasen, Sveriges Kommuner och Regioner.

6.6.2. Ökning av LARO, men lite i europeisk jämförelse

I figur 6.32 visas ett antal skattningar av antalet patienter i LARO utifrån kartläggningar från Socialstyrelsen, kvalitetsregistret Bättre Beroendevård,38 Samsjuklighetsutredningen samt läkemedelsföretaget Indivior Nordics.39

36 För 2021 rapporterade till patientregistret 86 543 öppenvårdskontakter med läkare i specialiserad öppenvård med F11–F16, F19 som huvud- eller bidiagnos. Till väntetider i vården rapporterades 8 115 läkarbesök (mottagningsbesök, distansbesök och hembesök) i primärvård för samma diagnoser och år. 37 Socialstyrelsen (2020). Uppföljning och analys av överenskommelsen om ökad tillgänglighet

2020. Regionernas inrapportering av primärvårdsdata till den nationella väntetidsdatabasen. Delrapport december 2020.

38 Syftet med registrets kartläggning var att beräkna sin täckningsgrad för verksamheten. För de regioner som inte svarat har därför registret gjort en generös skattning för att inte riskera att överdriva sin täckningsgrad. Den sammantagna skattningen är därför medvetet i överkant. 39 Indivior Nordics (2022). Så kan Sveriges höga narkotikadödlighet minska.

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

Läkare Sjuksköterska

Psykolog

Övriga

Mottagningsbesök Distansbesök

Hembesök Telefon-/brevkontakt

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

För att få fram ett så korrekt värde som möjligt har vi kombinerat de tre senaste undersökningarna, och tillsammans finns då minst en rapporterad uppgift för respektive region. I de flesta fall förekommer flera uppgifter, och då har en bedömning gjorts av vilket värde som mest sannolikt speglar förhållandet 2021. I bedömningen har volymer för LARO-läkemedel från E-hälsomyndigheten använts som ett referensvärde. I ett fall begärde vi in nya uppgifter eftersom det enda tidigare rapporterade värdet var orimligt lågt. Det tidigare värdet visade sig då avse endast den ena av två behandlingsenheter i regionen.

Utifrån punktskattningen av nivån 2021 beräknades sedan en trend utifrån utvecklingen av volymen för LARO-läkemedel 2006 till 2022. Trenden stämmer väl överens med en samlad bedömning av Socialstyrelsens kartläggningar 2012 och 2013, där myndigheten i efterhand kommenterat att kartläggningen 2012 troligen var något för hög på grund av den metod som användes.

Den estimerade utvecklingen visar att patientvolymen har ökat kontinuerligt från cirka 2 000 patienter år 2006 till nära 7 500 år 2022.

Figur 6.32 Antal personer i LARO

Uppgifter från regionerna samt utvecklingen över tid utifrån förskrivna och rekvirerade läkemedel. Dessutom olika kartläggningar. Antal

Källa: Bearbetning av uppgifter från E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Bättre Beroendevård, Region Västernorrland, Samsjuklighetsutredningen samt Re-Think/Indivior Nordics.

I figur 6.33 redovisas antalet patienter i LARO per län 2021. Antalet patienter per 100 000 invånare skiljer sig stort mellan olika regioner, från 21 till 112. Skillnaderna mellan regionerna kan bero på skillnader

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Skattning

Bättre beroendevård

Samsjuklighetsutredningen Indivior

Socialstryrelsen kartläggningar

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

i behov men också på ojämlikheter i tillgängligheten till LARO. Detta stöds också av de dialoger som vi haft där det framkommer tydligt att tillgängligheten till LARO skiljer sig mellan olika delar av landet, samt att innehållet och reglerna/vårdförloppen för LARO varierar stort mellan olika verksamheter och regioner.

Uppgifterna om antal patienter i LARO kommer från respektive region och det är troligt att det förekommer fall där patienter som bor i en region får sin vård i en annan region. För länen som angränsar Skåne kan detta vara en bidragande orsak till att de återfinns i botten av figuren. Eftersom Skåne har infört vårdval för LARO och har en hög tillgänglighet är det tänkbart att personer i angränsande län får sin behandling i Skåne eller flyttar dit. Om siffrorna för Halland, Kronoberg och Blekinge läggs samman med Skånes data så blir värdet 83 per 100 000 invånare, alltså fortfarande tydligt högre än rikssnittet.

Figur 6.33 Personer i LARO 2021* per region

Antal per 100 000 invånare

*De rapporterade värdena kommer från olika inventeringar under perioden 2020 till mars 2022 och kan motsvara olika tidpunkter eller perioder i det intervallet, om flera uppgifter förekommer har det värde som bäst motsvarar den mängd läkemedel som användes för 2021 valts. Källa: Bearbetning av uppgifter från E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Bättre Beroendevård, Region Västernorrland, Samsjuklighetsutredningen samt Re-Think/Indivior Nordics.

21

27

31

38

40 41

42

45

49

50

58

60

63

65

66

69 69 70

77

102

105

112

0 20 40 60 80 100 120

Kronoberg

Halland

Blekinge

Västmanland

Värmland

Dalarna

Kalmar Örebro

Södermanland Västra Götaland

Jönköping

Uppsala Norrbotten Gävleborg

Riket

Västernorrland

Östergötland

Jämtland Stockholm

Gotland

Västerbotten

Skåne

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

Socialstyrelsens föreskrifter, som reviderades 2004 och 2016, har inneburit att förutsättningarna för att tillgängliggöra LARO har ökat i Sverige. Trösklarna har sänkts för att komma in i behandling och det är lättare att vara kvar i behandlingen, trots återfall. Trots det har Sverige fortfarande få personer i LARO per invånare i jämförelse med de flesta andra europeiska länder. Däribland våra grannländer Finland och Norge. I figur 6.34 redovisas uppgifter som rapporterats till EU:s narkotikabyrå EMCDDA i förhållande till befolkningsuppgifter från Eurostat för europeiska länder 2020, men uppgiften för Sverige är vår beräkning.

Figur 6.34 Patienter i LARO, Europa

År 2020 (eller senast rapporterade år i parentes, alla länder med rapporterade värden för 2018 eller senare visas). Narkotikautredningens beräkning för Sverige samt uppgifter rapporterade till EMCDDA (patienter) och Eurostat (befolkning) för övriga länder. Antal per 100 000 invånare

Källor: Health and social responses, EMCDDA. Euorostat. Bearbetning utifrån uppgifter från E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Bättre Beroendevård, Samsjuklighetsutredningen, Region Västerbotten samt Re-Think/Indivior Nordics.

5 6

9 10 10

24

37 38

43

47

62

81

86 86

98

124

128 128

138

149

152

171 173

192

217

228

262

0

50 100 150 200 250 300

Ungern Turkiet

Polen

Rumänien Slovakien

Cypern

Litauen Lettland Bulgarien

Tjeckien (2019)

Sverige Estland

Finland (2019)

Grekland Tyskland

Spanien (2019)

Italien (2018) Kroatien (2019)

Belgien Slovenien

Norge Portugal

Malta

Luxemburg

Österrike

Irland

Frankrike (2018)

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

Läkemedel som används i LARO

I figur 6.35 framgår att användningen av metadon har varit konstant de senaste tio åren. Buprenorfin utan kombination med naloxon (så kallat mono-buprenorfin) i sublingual form har ökat mest under perioden. De senaste tre åren ses även ökningar för kombinationspreparat med naloxon och buprenorfin samt buprenorfin i depåform. Dessa läkemedel kan vara att föredra framför metadon och mono-buprenorfin vad gäller risker för vidareförmedling och förgiftningar – se vidare kapitel 17. Det ska noteras att det är antalet så kallade definierade dygnsdoser (DDD) som visas i diagrammen eftersom antalet patienter idag inte finns i nationella datakällor.

Det av FN:s världshälsoorganisation WHO satta DDD-värdet för metadon är mycket lägre än det för buprenorfin om man jämför med doser i praktisk användning inom LARO. En trolig orsak är att WHO:s DDD för metadon är beräknat utifrån doser i smärtbehandling. För diagrammet innebär det alltså att det är främst utvecklingen som bör noteras framför volymen metadon jämfört med buprenorfin. Här kan möjligheten till uppföljning förbättras när man kan följa hur många patienter som har respektive läkemedel, se vidare kapitel 18.

Figur 6.35 Läkemedel inom LARO (buprenorfin och metadon i oral form)

Rekvirerade och förskrivna definierade dygnsdoser (DDD). Antal

Källa: E-hälsomyndigheten.

0

500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000

Metadon (exklusive tablett eller injektion)

Buprenorfin - mono

Buprenorfin med naloxon

Buvidal depot

Subutex depot

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

I diagram 6.36 visas andelen buprenorfin som andel av den totala summan DDD för LARO-läkemedel. Andelen buprenorfin skiljer sig stort mellan regionerna, från 46 till 83 procent. Vad gäller andelen buprenorfin i depåform eller i kombination med naloxon skiljer sig andelen ännu mer i olika regioner, från 18 till 60 procent.

Figur 6.36 Andel buprenorfin i olika former

Andel buprenorfin av läkemedel inom LARO (buprenorfin och metadon i oral form) Rekvirerade och förskrivna läkemedel, definierade dygnsdoser (DDD). 2022. Procent

Källa: E-hälsomyndigheten.

6.6.3. Väntetider och uppfyllelse av vårdgarantin

Sedan en tid tillbaka innehåller den nationella väntetidsdatabasen uppgifter om diagnoser. Vi har därför beställt ett särskilt uttag av förstagångsbesöken i specialiserad vård med diagnos för skadligt bruk eller

beroende av narkotika. I figur 6.37 framgår hur stor andel av dessa

besök som gjorts inom vårdgarantins 90 dagar samt inom 30 dagar. I figuren visas också motsvarande värden för allmänpsykiatri samt för hela hälso- och sjukvården.

Det är en tydligt högre andel av besöken som genomförs inom 30 dagar för dem som har en diagnos för skadligt bruk eller beroende

av narkotika. Skillnaden är större jämfört med psykiatrin som helhet

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Skåne Jämtland Stockholm

Dalarna

Blekinge

Södermanland Västernorrland

Kalmar Kronoberg

Riket

Gävleborg

Uppsala

Västerbotten

Örebro

Västmanland

Halland Norrbotten

Gotland Värmland Östergötland VästraGötaland

Jönköping

Subutex depot

Buvidal depot

Buprenorfin med naloxon

Buprenorfin – mono

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

än genomsnittet för sjukvården. Även måluppfyllelsen av vårdgarantin med första besök inom 90 dagar är högre för skadligt bruk eller

beroende av narkotika än för referensvärdena. Dessutom syns inte

samma säsongsvariation som för övrig vård. Ett vidare resonemang om vårdgaranti och vård vid skadligt bruk eller beroende finns i kapitel 16.

Figur 6.37 Andel av genomförda första vårdkontakter i specialiserad vård inom 30 respektive 90 dagar

Vårdkontakter dels med diagnos för skadligt bruk eller beroende av narkotika (F11–F16, F19), dels för området allmänpsykiatri, dels för alla uppföljda områden inom hälso- och sjukvården. Procent

Källa: Väntetidsdatabasen, Sveriges Kommuner och Regioner.

I figur 6.38 visas andelen första besök i specialiserad vård med diagnos för skadligt bruk eller beroende av narkotika inom 30 respektive 90 dagar under perioden januari–oktober 2022. I Västerbotten och Gotland genomfördes över 90 procent av dessa besök inom 30 dagar medan det i fyra län var under 30 procent.

Som i de flesta fall vid uppföljning av vårdgarantin finns det saker att beakta i jämförelserna. Exempelvis kan trösklarna för att komma i fråga för behandling se olika ut vilket kan leda till att verksamheter och regioner med bättre tillgänglighet får fler patienter som tar kontakt med vården och hamnar i kön.

30 40 50 60 70 80 90 100

ja n-21

fe b-21

m ar-21

ap r-21

m aj-21

ju n-21

ju l-2 1

au g-21

se p-21

ok t-21

no v-21

de c-21

ja n-22

fe b-22

m ar-22

ap r-22

m aj -22

ju n-22

ju l-2 2

au g-22

se p-22

ok t-22

90 dagar. Narkotika F11-16, F19

90 dagar. Allmänpsykiatri

90 dagar. Alla områden

30 dagar. Narkotika F11-16, F19

30 dagar. Alla områden

30 dagar. Allmänpsykiatri

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

Figur 6.38 Andel av genomförda första vårdkontakter i specialiserad vård inom 30 respektive 90 dagar med diagnos för skadligt bruk eller beroende (F11–F16, F19)*. Januari 2021–oktober 2022

Procent

* Region Skåne saknar första vårdkontakter med dessa diagnoser i uttaget från väntetidsdatabasen. Källa: Väntetidsdatabasen, Sveriges Kommuner och Regioner.

6.6.4. Försämrad patientnöjdhet för psykiatrin som helhet

SKR genomför patientenkäter inom flera områden av hälso- och sjukvården, däribland primärvård, akutsjukvård, barn och ungdomspsykiatri (BUP), allmänpsykiatri för vuxna samt rättspsykiatri. Vård till personer med skadligt bruk eller beroende förekommer inom alla av dessa områden. Det finns dock i dag ingen redovisning efter delverksamhetsområden eller diagnosgrupper såsom beroendevård eller patienter med skadligt bruk eller beroende. För 2021 avsåg 13 procent av vuxenpsykiatrins öppenvårdsbesök skadligt bruk eller beroende.40

För flera av psykiatrins områden ses försämringar i det patientrapporterade resultaten mellan 2018 och 2022. I figur 6.39 ses för-

40 Sveriges Kommuner och Regioner (2022). Psykiatrin i siffror. Vuxenpsykiatri. Kartläggning 2021.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Västra Götaland

Västmanland

Kalmar Jönköping Värmland

Västernorrland

Dalarna Kronoberg Gävleborg Jämtland Östergötland

Sörmland

Örebro Halland

RIKET Blekinge Norrbotten

Uppsala Stockholm Västerbotten

Gotland

0–30 dagar 31–90 dagar

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

sämrade värden för dimensionen helhetsintryck för alla områden utom för sluten rättspsykiatri. Resultaten är likartade för andra dimensioner såsom delaktighet och involvering samt respekt och bemötande.

Figur 6.39 Resultat för dimensionen helhetsintryck från olika delar av psykiatrin

Dimensionspoäng (sammanvägning av olika svar)

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Regioner.

6.6.5. Mått och indikatorer från Bättre Beroendevård

I tabell 6.2 visas tre indikatorer från kvalitetsregistret Bättre Beroendevård. Registrets egen uppgift om täckningsgraden för registret är 28 procent, men att antalet registreringar ökar framför allt genom att allt fler regioner och enheter ansluts med direktöverföring i stället för manuell registrering. För Region Stockholm sker rapporteringen helt via direktöverföring men i de flesta fall ska resultaten inte tolkas som att de visar regionernas totala verksamhet och framför allt inte den totala verksamheten i riket.

I urvalet här ingår patienter med skadligt bruk eller beroende av narkotika.41 Det totala antalet sådana patienter i registret 2022 ses i kolumnen längst till höger.

I registret framgår att 75 procent av dessa patienter har en aktuell dokumenterad och strukturerad vårdplan, men andelarna för regionerna varierar mellan 18 och 99 procent. Vidare finns uppgifter om huruvida patienterna tillfrågats om det finns berörda minderåriga barn (vilket kan kräva vidare åtgärder även av socialtjänsten). Här varierar värdena mellan 29 och 100 procent för regionerna. I fler regioner frågades kvinnorna om detta i större utsträckning än männen.

41 Diagnos F11–F16, F18–F19 och/eller uppgift om LARO.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Rättspsykiatri, slutenvård Rättspsykiatri, öppenvård Vuxenpsykiatri, slutenvård Vuxenpsykiatri, öppenvård

BUP, slutenvård BUP, öppenvård

2022 2018

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

För alla patienter i registret var dock andelen tillfrågade marginellt större för männen än för kvinnorna.

Registret ger även möjlighet att rapportera uppgifter om självskattat hälsotillstånd enligt instrumentet EQ-5D. I tabellen visas andelen med förbättrad hälsa bland nya patienter. För att kunna beräkna detta krävs minst två registreringar av EQ-5D under perioden. Kombinationen av kriteriet att vara ny patient och att ha två registreringar gör att enbart 6 procent av patienterna ingår i detta mått. Totalt sett var det 78 procent av dessa patienter som hade ökad självskattad hälsa.

Tabell 6.2 Vårdplan, berörda barn samt förbättrad hälsa

Patienter med skadligt bruk eller beroende av narkotika 2022. Andel som har: en strukturerad vårdplan registrerad de senaste 2 åren; besvarat fråga om minderåriga barn de senaste 2 åren; ökad självskattad hälsa bland nya patienter (kräver två registreringar av resultat från EQ-5D under perioden). Procent (högerkolumnen: antal)

Region Aktuell vårdplan

Frågat om barn

Kvinnor. Frågat om barn

Män. Frågat om barn

Ökad hälsa bland nya patienter

Antal patienter

Gotland

18 63 72 58

49

Halland

87 96 100

94

65

114

Jönköping

69 94 100

91

77

Skåne

29 29 29 28

764

Stockholm

79 91 90 92

79 6 975

Sörmland

79 100 100 100

19

Västernorrland 95 89 94 87

117

Västmanland 94 94 86 100

17

Örebro

76 88 90 87

85

277

Östergötland 99 100 100 100

60

65

Totalt*

75 86 85 86

78 8 486

* I totalsiffran ingår även regioner med färre än 10 rapporterade patienter, dessa visas inte i tabellen: Blekinge, Dalarna, Kronoberg, Värmland och Västra Götaland. Källa: Bättre Beroendevård 2022.

I figur 6.40 visas andelen patienter med skadligt bruk eller beroende uppdelat på de patienter som ingår i LARO respektive andra patienter. Procentvärdet vid staplarna visar andelen patienter för vilka den uppgift som används för måttet finns registrerad. För ökad hälsa gäller också att patienten ska vara ny. En större andel av dessa patienter hade förbättrad hälsa i LARO jämfört med övriga patienter med skadligt bruk eller beroende.

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

Huruvida personen var hemlös eller arbetslös och ej arbetssökande finns i högre grad registrerad för patienter i LARO än för övriga patienter. För de patienter där uppgift finns om detta var en större andel arbetslösa och ej arbetssökande i LARO-gruppen, men hemlöshet var något vanligare bland andra patienter. Datapunkterna hemlöshet samt arbetslös och ej arbetssökande ska här ses som en beskrivning av patienterna och inte som indikation på utfall av vård och stöd.

Figur 6.40 Andelen hemlösa, arbetslösa och ej arbetssökande samt med ökad hälsa bland nya patienter, patienter med skadligt bruk eller beroende av narkotika. 2022

Procent. (Uppgiften vid stapeln visar hur stor andel i registret som har uppgift om förhållandet, och för förbättrad hälsa krävs att patienten ska vara ny)

Källa: Bättre Beroendevård.

6.7. Kriminalvården

En majoritet av klienterna i Kriminalvården har bedömts ha ett skadligt bruk eller beroende av narkotika eller ett blandmissbruk. Den 1 oktober 2021 bedömdes 62 procent av personerna i fängelse ha ett (föregående) missbruk av narkotika eller blandmissbruk. I frivården var motsvarande andel 67 procent.42

Inom Kriminalvården finns olika behandlingsprogram som ska minska risken för att återfalla i brott. Behandlingsprogrammen rör olika områden varav missbruk är ett. Målgruppen för behandlingsprogrammen är de som har medelhög eller hög risk att återfalla i brott. År 2021 avslutade 6 813 personer i målgruppen en fängelseverkställighet och av dem hade 26 procent deltagit i behandlingsprogram. Av de 6 813 personerna hade 20 procent också fullföljt behandlingen. För personer med skyddstillsyn var motsvarande andelar drygt 30 procent och

42 Kriminalvården (2022). KOS 2021 Kriminalvård och statistik. Andelarna avser personer där det finns uppgift om bedömning.

(34 %)

(43 %)

(6 %)

(57 %)

(66 %)

(6 %)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Arbetslös/ej

sökande

Hemlös Ökad hälsa

Patienter i LARO Patienter ej i LARO

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

cirka 20 procent. Kriminalvårdens verksamhet i fängelser, frivården och häkten beskrivs vidare i kapitel 10.

Eftersom sjukvårdsregionerna ansvarar för LARO-behandling finns ingen tillförlitlig statistik inom Kriminalvården över hur många intagna som har den behandlingen.43 Mer om detta i kapitel 17.

6.8. Behandlingsmetoder och insatser i kommuner och regioner

I det här avsnittet beskrivs förekomsten av olika behandlingsmetoder och insatser med fokus på psykosociala och psykologiska metoder riktade till personer med skadligt bruk eller beroende. Till viss del redogörs även för insatser som rör boende44 och insatser för anhöriga. Jämförelser görs mellan utbudet hos kommuner respektive regioner, och insatsernas koppling till prioriteringsnivåerna i nationella riktlinjer. Fokus är här insatser som oftast ges till vuxna. Insatser specifikt till barn och unga redovisas i avsnitt 6.9 Vård och stöd vid skadligt

bruk eller beroende med fokus på barn och unga.

6.8.1. Kommunala insatser som bör erbjudas enligt nationella riktlinjer

I Socialstyrelsens kommunundersökning av missbruks- och beroendevården ingår sex frågor om kommunerna (för Stockholm och Göteborg stadsdelarna respektive socialförvaltningsområdena) erbjuder ett antal insatser som bör erbjudas enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer:

 • Individual Placement and Support (IPS) – Supported employment
 • Case management i form av integrerade team
 • Individuell Case management – Strengths model
 • Minst en manualbaserad insats
 • Minst ett stödprogram för anhöriga
 • Bostad först.

43 Information från Kriminalvården 2023-03-23. 44Bostad först och andra boendeinsatser utan krav på drogfrihet tas även upp i avsnittet 6.10 Skadereducerande insatser.

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

I genomsnitt uppgavs att endast 2,4 av de sex insatstyperna erbjöds per kommun 2022, och det var enbart fyra kommuner och en stadsdel som uppgett att de erbjuder samtliga av de rekommenderade insatserna som efterfrågas. I figur 6.41 framgår tydligt att utbudet skiljer sig mellan olika kommuntyper och hur stort befolkningsunderlag det finns.

Figur 6.41 Antal av de efterfrågade sex insatstyperna som erbjuds, medelvärde per kommungrupp, 2022

Källa: Socialstyrelsen. Öppna jämförelser missbruks- och beroendevården.

I svaren på Socialstyrelsens enkät går det dock inte att entydigt avgöra om insatserna saknas helt utifrån invånarens perspektiv eller om insatsen kan erbjudas via regionen. Måttet att erbjuda minst en manualbaserad insats kan också uppnås med en låg ambition, då enbart en typ av insats ofta inte är tillräckligt för att passa de olika behov och patienter som kan förekomma.

Kartläggning av insatser samt prioritet i riktlinjer

I en kartläggning45 av socialtjänstens insatser avseende 2021 tillfrågades kommunerna om de erbjuder 59 specificerade insatser inom fem olika delområden av området missbruk och beroende, inom fem olika kategorier av insatser:

 • Behandlingsinsatser till individer med missbruk (14 stycken)
 • Behandlingsinsatser till barn och unga med missbruk (7 stycken)
 • Insatser till anhöriga (8 stycken)

45 Sveriges Kommuner och Regioner (2022). Kartläggning av socialtjänstens insatser.

0 1 2 3 4 5 6

Landsbygdskommun

Landsbygdskommun med besöksnäring Pendlingskommun nära mindre stad/tätort

Mindre stad/tätort

Lågpendlingskommun nära större stad

Pendlingskommun nära större stad

Större stad

Pendlingskommun nära storstad

Storstäder

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

 • Insatser till anhöriga och brukare tillsammans (7 stycken)
 • Boendestöd (13 stycken).

I genomsnitt erbjöds 22 av dessa insatser per kommun. Antalet erbjudna insatser av dessa 59 varierade mellan 2 och 43 mellan kommunerna. Utöver de på förhand identifierade insatserna uppgav 30 procent av kommunerna att de erbjöd insatser utöver dessa.

I storstäder och storstadsnära kommuner erbjöds i genomsnitt flest typer av insatser (25). I mindre tätorter och landsbygdskommuner erbjöds i genomsnitt lägst antal (21). En tredjedel av insatserna erbjöds (även) i digital form.46

Tabell 6.3 Behandlingsinsatser, användning och prioritet

Behandlingsinsatser till individer (vuxna) med missbruk, andel kommuner/stadsdelar som angett att man använt insatsen under perioden 2016–2020 samt prioritet i nationella riktlinjer

Insats % Prioritet i nationella riktlinjer

Rådgivning och stöd utan särskild manual 93 Saknas Generella enskilda stödsamtal utan särskild manual

85 Saknas

Generella gruppsamtal utan särskild manual 30 Saknas Återfallsprevention (ÅP) 96 3 cannabis/2 alkohol Motiverande samtal (MI) 93 3 i tillägg till ÅP/KBT, cannabis Haschavvänjningsprogrammet (HAP) 74 6 cannabis Tolvstegsbehandling, twelve-step facilitation (TSF), Minnesota-modellen (MM)

71 3 centralstimulerande, 2 alkohol

Community reinforcement approach (CRA) 52 3 centralstimulerande Kognitiv beteendeterapi (KBT) 45 3 LARO, 2 alkohol Motivational Enhancement Therapy (MET) 37 3 cannabis, 1 alkohol Mindfulness 26 FoU alkohol Psykodynamisk terapi (PDT) 7 5 LARO, 4 alkohol, Interaktionell terapi (ITP) 2 4 alkohol Förstärkningsmetod, contingency management (CoM)

0 3 centralstimulerande (tillägg

till CRA)

Källa: Kartläggning av socialtjänstens insatser 2022, enkät till kommuner. Sveriges Kommuner och Regioner. Socialstyrelsen (2019), Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och ledning.

46 I diariefört material finns tabeller med närmare beskrivningar av de olika insatserna och i vilken utsträckning dessa används. PM om kartläggning av insatser och enheter för vård och

stöd. Dnr Komm2022/00311/S 2022:01-86. Materialet är också tillgängligt via:

https://www.sou.gov.se/avslutade-utredningar/socialdepartementet/.

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

I tabell 6.3 framgår hur stor andel av de svarande kommunerna/ stadsdelarna som använde de kartlagda behandlingsinsatserna riktade till individer med missbruk. I tabellen framgår även insatsernas prioritet enligt de nationella riktlinjerna. Ett lägre värde innebär en högre prioritet. Om insatserna har olika prioritet för olika substanser eller tillstånd, anges för vad den har högst prioritet. Om den högsta prioriteten gäller alkohol men det också existerar en prioritet för narkotika, anges även denna.

I kartläggningen av socialtjänstens insatser ingår även andra verksamhetsområden som kan beröra vård och stöd till personer med skadligt bruk eller bruk av narkotika, eller som kan förhindra eller väga upp för riskfaktorer för skadligt bruk av narkotika. Det kan gälla insatser inom socialpsykiatri, barn och unga samt våld i nära relationer. Enkäten för verksamhetsområdet missbruk och beroende slutfördes av 73 procent av kommunerna.

6.8.2. Psykosociala och psykologiska behandlingsmetoder i kommuner och regioner

I tabell 6.4 redovisas uppgifter om olika behandlingsmetoder som riktade sig till vuxna i kommuner och regioner 2021. De metoder som berörs i undersökningarna är i huvudsak desamma men frågorna har i viss mån utformats olika. Kommunerna efterfrågades vilka behandlingsmetoder som erbjöds medan regionerna frågades vilka som användes. I behandlingen av vuxna använder nästan alla huvudmän Kort

intervention som bygger på MI eller andra samtalsmetoder. Återfallsprevention (ÅP) erbjöds av nästan alla kommuner men användes inte

i en tredjedel av regionerna. Kognitiv beteendeterapi (KBT) användes av 90 procent av regionerna men bara av drygt hälften av kommunerna.

Motivational Enhancement Therapy (MET) och Psykodynamisk eller Interaktionell terapi (PDT/IPT) var också vanligare i regionerna. Tolvstegsbehandling och Community Reinforcement Approach (CRA) var

mest förekommande i kommunerna. Drygt 40 procent av både kommuner och regioner uppgav att de även erbjöd eller använde andra behandlingsmetoder än de efterfrågade.

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

Tabell 6.4 Psykosociala/psykologiska behandlingsmetoder som används/ erbjuds vuxna med skadligt bruk eller beroende, 2021

Procent

Behandlingsmetoder Region, % Kommun, %

Kort intervention som bygger på MI eller andra samtalsmetoder 95

93

ÅP (Återfallsprevention)

67

96

KBT (Kognitiv beteendeterapi)

90

54

MET (Motivational Enhancement Therapy)

76

38

Tolvstegsbehandling

24

73

CRA (Community Reinforcement Approach)

29

64

Integrerad behandlingsmetod vid samsjuklighet (Region)

86

–*

(PDT) Psykodynamisk terapi eller IPT (Interaktionell terapi)

67

9

Parterapi enligt BCT (Behaviour Couples Therapy)

5

3

Nätverksterapi (NT)

0

4

SBNT (Social Behaviour Network Therapy)

0

4

MATRIX-programmet

0

1

Annan behandling

43

41

*Denna uppgift efterfrågades enbart från regioner. Källa: Samsjuklighetsutredningen. Enkätinsamling från regioner och kommuner.

Behandlingsmetoder på Statens institutionsstyrelse

Enligt uppgifter från SiS använder man inom missbruksvården metoder som utgår från Socialstyrelsens riktlinjer och då främst Motiver-

ande samtal (MI), Återfallsprevention (ÅP) och Acceptance Commitment Therapy (ACT). Boendena har också olika typer av daglig verk-

samhet där klienterna deltar.47 En insats som börjat användas alltmer och som SiS tycker ger goda resultat är Ett självständigt liv (ESL). Enligt uppgifter från myndigheten kan utbudet av insatser skilja sig mellan boendena, bland annat för att kompetensen för olika insatser då kan hållas på en högre nivå. För att kunna ge en god vård efter behov kan man placera klienterna på olika boenden utifrån behovet av insatser, i viss mån kan även insatsen flyttas dit där behovet uppstår. Klienterna kan även ansöka om förflyttning.48

I dagsläget har SiS även möjlighet att iordningställa och administrera LARO på tre institutioner för män och två för kvinnor (ytterligare en institution för kvinnor förbereds). SiS kan iordningställa

47 Statens institutionsstyrelse. https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/missbruksvard/. Besökt 2023-04-11. 48 Möte med Statens institutionsstyrelse 2022-10-21.

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

och administrera LARO men ansvarar inte för att utreda och ordinera. Genom samverkan mellan socialtjänsten i hemkommunen och vårdgivare i hemregionen måste beslut tas om LARO ska vara en del av LVM-vården. När detta beslut är taget kan SiS genom samverkan med behandlande läkare iordningställa och administrera de läkemedel som är ordinerade. En utmaning är risken för vidareförmedling av läkemedel, så därför har SiS tagit fram information till vårdgivare om vilken typ av läkemedel som är att föredra vid behandlingen för att minska denna risk. Ambitionen är att alla LVM-hem i framtiden ska kunna iordningställa och administrera LARO.49

6.9. Vård och stöd vid skadligt bruk eller beroende med fokus på barn och unga

Att avgränsa vård och stöd för barn och unga med skadligt bruk eller beroende av narkotika är svårare än för vuxna. Bland annat beroende på att bruk som inte ses som ett medicinskt problem hos vuxna kan ses som mer problematiskt hos unga. Exempelvis kan vårdinsatser ges även när det inte föreligger ett i medicinskt hänseende skadligt bruk eller beroende som skulle leda till en diagnos. Till del beror detta på att förhindrande av bruk hos unga kan minska efterföljande skadligt bruk eller beroende. Det kan också vara så att läkare är restriktiva med att sätta beroendediagnoser på barn, vilket gör att dessa problem då inte kan följas via hälsodataregister.50

För socialtjänstens verksamhet som avser barn- och unga är en avgränsning till narkotika också svårare än för vuxna. Här avgränsas verksamheten inte till missbruk- och beroende utan täcker ett bredare område. För verksamheten på SiS är förhållandet likartat då LVM gäller vuxna med skadligt bruk eller beroende medan LVU-vård kan förekomma av flera anledningar.

Integrerade verksamheter med vård och stöd för barn och unga

På många håll i landet finns specialiserade öppenvårdsmottagningar som bedrivs i samverkan mellan kommun och region, så kallade Minimarior, Mariamottagningar eller livsstilsmottagningar. Arbetssättet

49 Information från Statens institutionsstyrelse 2023-03-23. 50 Uppgift från kvalitetsregistret Bättre Beroendevård.

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

på dessa specialiserade och integrerade öppenvårdsmottagningar kan skilja något mellan olika verksamheter eller städer men gemensamt för de flesta är att de erbjuder psykosocial och medicinsk bedömning för skadligt bruk eller beroende av alkohol och narkotika, stöd till anhöriga, drogtester, individuell eller familjeterapeutisk behandling samt manualbaserade behandlingsprogram. Det finns dock ingen tydlig modell eller definition för den formen av verksamhet. I uppdraget ingår ofta också information och rådgivning till andra verksamheter och yrkesgrupper som kommer i kontakt med ungdomar.51

Regionernas vård

En kartläggning visar att det för barn och unga fanns verksamhet med särskilt uppdrag inom beroendevård för barn och unga i åtta regioner. I sju regioner ingick det i allmänpsykiatrins uppdrag, medan sex av regionerna hade en annan lösning; främst att dedikerade slutenvårdsplatser saknades och kunde vara en del av BUP eller beroendevården för vuxna. Dessutom hänvisades till socialtjänstens insatser.52

Bland barn och unga som vårdas för skadligt bruk eller beroende av narkotika i regionernas vård ses en ökning fram till 2014. Mönstret skiljer sig sedan mellan unga kvinnor/flickor och unga män/pojkar. För unga kvinnor/flickor har antalet vårdade i alla åldersgrupperna fortsatt att öka. Bland unga vuxna i åldern 20–24 år är fortfarande antalet patienter betydligt högre bland män men skillnaden har minskat sedan 2014. I åldersgruppen 15–19 år ses en nedgång bland unga män/pojkar 2021, och det året var antalet patienter per 100 000 invånare i princip lika stort för båda könen. I åldern 10–14 år är antalet patienter per invånare mycket lägre än i de äldre åldersgrupperna men procentuellt sett är förekomsten klart högre i slutet av mätperioden än i början, och flickorna utgör 2021 ett märkbart högre antal än pojkarna.

51 Anderberg, M. och Dahlberg, M. (2022). Minskad alkohol- och cannabisanvändning bland

ungdomar på Mariamottagningar: Vårdinsats som rättslig reaktion för unga som lagförs för narkotikabrott.

52 Samsjuklighetsutredningen (2020) enkät till regionerna. Dnr Komm2022/00311/S 2022:01-6.

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

Figur 6.42 Patienter i specialiserad vård med skadligt bruk eller beroende av narkotika. Personer med slutenvårdstillfällen eller läkarbesök i specialiserad vård

Huvuddiagnos (F11–F16, F19). Antal

Källa: Statistikdatabas för diagnoser, Socialstyrelsen.

Inom BUP behandlas patienter med skadligt bruk eller beroende men även med annan problematik som kan hänga samman med narkotika och framtida skadligt bruk eller beroende. Det är stora skillnader i tillgång till besök, utredning och behandling inom BUP. I figur 6.43 visas i vilken mån regionerna lever upp till den förstärkta delen i vårdgarantin som gäller utredning och behandling inom 30 dagar hos BUP. Utvecklingen under den redovisade perioden är mycket negativ. Andelen utredningar och behandlingar som påbörjades inom 30 dagar har minskat från över 80 procent 2016 till nära 50 procent 2022. Spridningen mellan regionerna har också ökat kraftigt. År 2015 låg alla regioner i spannet 67–98 procent, utom två som låg på strax över 40 procent. År 2022 är spridningen nära maximal från 1,6 till 97 procent. Till del kan effekter kopplade till pandemin spela roll för de senare åren, men spridningen mellan regionerna ökade även tidigare, så genomsnittet för riket hölls uppe endast genom att större regioner i högre grad kunde undvika att överskrida vårdgarantins gräns.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Män 20–24

Kvinnor 20–24

Pojkar/män 15–19

Flickor/kvinnor 15–19

Flickor 10–14

Pojkar 10–14

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

Figur 6.43 Andel utredningar och behandlingar som startats inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatrin (uppfyllelse av vårdgarantin)

Procent

Källa: Väntetider i vården via Vården i siffror. Sveriges Kommuner och Regioner.

I figur 6.44 redovisas i vilken mån regionerna använder olika typer av psykologiska eller psykosociala behandlingsmetoder vid behandling av barn och unga med skadligt bruk eller beroende. För de regioner som inte ingår i en stapel kan orsaken antingen vara att uppgiftslämnaren vet att det inte används eller att den inte kände till att metoden användes. Den vanligaste metoden var kort intervention som bygger på MI (motiverande samtal) eller annan samtalsmetod. Det var enbart en region som angav att detta inte användes. KBT var också vanligt och 14 regioner uppgav att KBT användes. Endast en region uppgav att tolvstegsbehandling användes och då inte i hela regionen. Ingen region uppgav att de använde SBNT (Social Behavior Network

Therapy).

0 20 40 60 80 100

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

RIKET Län (yta=befolkning 2021)

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

Figur 6.44 Regioner. Användning av psykosociala eller psykologiska metoder i behandlingsarbetet avseende barn- och unga med skadligt bruk eller beroende 2021

Antal

Källa: Samsjuklighetsutredningen. Enkätinsamling från regioner.

Vård och stöd för barn och unga hos kommunerna och Statens institutionsstyrelse

För barn och unga upp till 20 år var nära hälften av dem som fick heldygnsinsatser 15 år eller äldre. Fler unga män/pojkar än unga kvinnor/flickor fick heldygnsinsatser, speciellt så i gruppen 18–20 år. I figur 6.45 visas antal barn och unga som fick någon heldygnsinsats under 2021. Den vanligaste placeringsformen är familjehem. Det finns flera olika orsaker till familjehemsplacering och det är svårt att veta i vilken utsträckning skadligt bruk eller beroende förekommer hos placerade barn och unga. Skadligt bruk eller beroende bland föräldrar kan ofta också vara en del i problembilden. Även för andra placeringsformer kan det vara svårt att få en tydlig bild av hur stor förekomsten av narkotika är i problembilden.

0

5 10 15 20

Annan behandling Tolvstegsbehandling

SBNT (Social Behaviour Network Therapy)

MDFT (Multidemensional Family Terapy) BSFT (Brief Strategic Family Treatment)

Multisystemisk terapi

A-CRA/ACC (Adolescent-CRA/Assertive Continuing Care)

MET (Motivational Enhancement Therapy)

ÅP (Återfallsprevention)

PDT och IPT (psykodinamisk-/interaktionell terapi)

FFT (Funktionell familjeterapi) KBT (Kognitiv beteendeterapi)

Kort intervention, MI eller andra samtalsmetoder

Används i hela regionen

Används i delar av regionen

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

Figur 6.45 Barn och unga som erhöll en insats med heldygnsvård någon gång under 2021 uppdelat på insats och placeringsform

Antal

Källa: Socialstyrelsens nationella register över socialtjänstens insatser för barn och unga.

Viss indikation på fördelningen mellan å ena sidan alkohol och å andra sidan cannabis och ”övriga droger” kan fås genom statistik från intervjuer med UngDOK på Mariamottagningar. För 2020 angavs den primära drogen vara alkohol för enbart 8 procent av de intervjuade ungdomarna. De flesta angav cannabis, 78 procent, och 12 procent angav ”övriga droger”.53

På SiS särskilda ungdomshem görs intervjuer om förhållanden under 30 dagar innan placeringen på hemmet. För 2020 uppgav 77 procent att de använt cannabis under denna period, vilket var mer än motsvarande andel för alkohol, 72 procent. Kokain, ecstacy, amfetamin och läkemedel i berusningssyfte uppgavs, var för sig, av över var tredje av de intervjuade. Bland personer yngre än 15 år uppgav 6 procent att de hade injicerat heroin.54 Gruppen kan inte ses som representativ för alla ungdomar med heldygnsvård eftersom placering på särskilda ungdomshem främst sker med stöd av LVU, vilket utgör en minoritet av alla placeringar.

I tabell 6.5 visas hur stor andel av kommunerna som använder olika behandlingsinsatser riktade specifikt till unga personer med miss-

53 Dahlberg, Mikael och Anderberg, Mats. Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården (2022). Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

– Ungdomar i öppenvård år 2021.

54 Statens institutionsstyrelse (2022). Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem under

2020. En tabellsammanställning av ADAD inskrivningsintervju.

0 5000 10000 15000 20000 25000

Eget hem

Särskilt ungdomshem enligt 12 § LVU

Annan placeringsform

Stödboende

HVB

Familjehem

SoL LVU-vård Omedelbart omhändertagande enligt LVU

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

bruk. I tabellerna framgår även vilken prioritet de kan kopplas till i de nationella riktlinjerna, en lägre siffra innebär högre prioritet.55

Tabell 6.5 Behandlingsinsatser till unga

Andel kommuner/stadsdelar som angett att man använt insatsen under perioden 2016–2020. Procent samt prioritet i nationella riktlinjer

Behandlingsinsats % Prioritet i nationella riktlinjer

Generella stödsamtal, enskilda samtal utan manual

84 Saknas

Generella stödsamtal i grupp utan manual 25 Saknas MET/KBT 34 3 Adolescent community reinforcement approach (A-CRA)

28 3 (i kombination med kort

intervention/MET)

Kort intervention 22 3 (i kombination med KBT, A-CRA

eller ACC)

Assertive continuing care (ACC) 2 3 (i kombination med kort

intervention/MET)

Personanpassad normativ återkoppling (PNF)

1 Saknas. (Enligt SBU ”liten effekt” alkohol).

Källa: Kartläggning av socialtjänstens insatser 2022, enkät till kommuner. Sveriges Kommuner och Regioner. Socialstyrelsen (2019), Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och ledning.

6.10. Skadereducerande insatser

De skadereducerande insatserna i Sverige utgör en förhållandevis liten andel av det totala antalet insatser till personer som använder narkotika eller har ett skadligt bruk eller beroende. Vi har här valt att beskriva sprututbyten, naloxon och Bostad först. Bostad först och naloxon ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.56 Vi har också lagt in uppgifter om behandling för Hepatit C i de skadereducerande insatserna. Då de flesta smittade har smittats via injektion, även om behandlingen inte ingår i nationella riktlinjer vid missbruk och beroende, har vi ändå valt att lägga in informationen här. Det finns också en nationell plan för elimi-

55 I diariefört material finns tabeller med närmare beskrivningar av de olika insatserna och i vilken utsträckning dessa används. PM om kartläggning av insatser och enheter för vård och

stöd. Dnr Komm2022/00311/S 2022:01-86. Materialet är också tillgängligt via:

https://www.sou.gov.se/avslutade-utredningar/socialdepartementet/. 56 Socialstyrelsen (2019). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Stöd

för styrning och ledning.

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

nering av hepatit C i Sverige, utvecklad av Nationella arbetsgruppen

(NAG) Hepatit. LARO som ibland benämns som en skadereducerande insats, beskrivs i huvudsak i kapitel 17 och tidigare i detta kapitel.

6.10.1. Sprututbyten

Sprututbyten är en skadereducerande insats som ökat under de senaste åren. Där delas rena sprutor och kanyler ut, men man arbetar också på annat vis hälsofrämjande genom att informera om säkrare injicering, erbjuda överdosprevention, dela ut naloxon, erbjuda hepatitbehandling med mera. Relationsskapande är en annan viktig del av verksamheten.

Enligt uppgift från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hade samtliga regioner år 2022 beviljats tillstånd för att bedriva sprututbyte. Dalarna, Gävleborg och Västmanland startade verksamhet 2022. Västernorrland har ännu inte startat men planerad uppstart är enligt regionens infektionsklinik i november 2023.

Den senast tillgängliga informationen som publicerats avser 2021. Antalet individer som tar del av verksamheterna ökar. Under 2021 fanns det totalt 27 verksamheter, varav en mobil verksamhet, i de 17 regioner som beviljats tillstånd. I fem av regionerna fanns verksamheter på flera platser. Och ytterligare regioner planerar mobila verksamheter eller satellitmottagningar på fler orter. Antalet personer som tar del av sprututbytesverksamheterna ökar. Under 2021 hade knappt 6 000 personer tagit del av verksamheten, jämfört med knappt 5 000 personer 2019. Under 2021 var det 1 300 personer som besökte verksamheten för första gången.57 Det är betydligt vanligare att män besöker verksamheten än kvinnor. De flesta besökare är 30– 39 år, men verksamheterna besöks av personer i alla åldrar. Tillgången till insatsen har ökat i hela landet och den når nu allt fler individer.58,59

15 verksamheter erbjuder möjlighet till hepatit C-behandling och samtliga verksamheter erbjuder vaccination mot hepatit B. 22 verk-

57 Viss överlappning av data kan finnas om personer deltar vid flera olika sprututbyten. Enligt kvalitetsregistret Inf Care hade cirka 1280 patienter redan varit på annat sprututbyte när de skrivs in och den nationella sammanställningen blir därför högre. Endast två regioner är inte anslutna till Inf care. 58 Socialstyrelsen (2021). Missbruk, substansrelaterade diagnoser och spel om pengar. Tematisk upp-

följning av behov, vård och stöd i förhållande till det nationella ANDT-arbetet och spel om pengar.

59 Socialstyrelsen (2023). Lägesbild 2023.Uppföljning av ANDTS-strategins mål avseende vård

och omsorg.

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

samheter delar ut naloxon. De närmare 6 000 personer som besökte ett sprututbyte 2021 genererade nästan 63 000 besök.

Behandling av hepatit C

I 80 procent av de rapporterade fallen var smittvägen för hepatit C injektion av narkotika med osterila injektionsverktyg.60 Allt fler individer har nåtts av behandling för hepatit C, vilket kan följas genom förskrivning av läkemedel i figur 6.46. Den ökande förskrivningen mellan 2017 och 2018 följde på förändrade riktlinjer för behandling. Under 2018 fick drygt 6 500 personer behandling, varav de flesta tidigare i livet injicerat narkotika eller fortfarande injicerar narkotika. Trenden går därefter mot färre patienter vilket är naturligt eftersom antalet fall minskat och det över tid kan vara svårare att identifiera nya patienter och smittorisken minskar.61 År 2021 fick drygt 2 000 personer behandling.

Figur 6.46 Hepatit C behandling och nya fall

Patienter som behandlats med hepatit C-läkemedel samt upptäckta nya fall av hepatit C. Antal

Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen och Sjukdomsstatistik, Folkhälsomyndigheten.

60 Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapporteringstatistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/hepatit-c/. Besökt 2023-02-02. 61 Ibid.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Behandlade personer, hepatit C-läkemedel

Rapporterade nya fall hepatit C

SOU 2023:62 Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning

6.10.2. Naloxon

I vårt delbetänkande 2022 redogjorde vi för vilka som i dag förskriver naloxon till personer som använder narkotika.62 Till detta kan läggas att de flesta regioner delar ut naloxon som rekvisitionsläkemedel, snarare än att förskriva. Förskrivning innebär att individen får ett recept att hämta på apotek och därmed själv bekostar läkemedlet. Andelen rekvirerade doser nässprej är därför mycket större än den förskrivna. Antalet förpackningar med nässprej har ökat för varje år från drygt 4 000 stycken 2018 till nära 16 000 år 2022. Ökningstakten är dock lägre 2021 och 2022 än vad den var innan.

Figur 6.47 Naloxon, förskrivna och rekvirerade förpackningar (2 doser) nässpray

Antal

*För år 2022 saknas uppgifter för december, årets värde har därför räknats upp med en tolftedel för att motsvara helårsdata. Källa: E-hälsomyndigheten.

6.10.3. Bostad och boende utan krav på drogfrihet

Insatsen Bostad först innebär möjlighet till en egen lägenhet med boendestöd som kan leda till förstahandskontrakt.63 Den ställer inte krav på drogfrihet. Socialstyrelsens uppföljning visar att 19 procent

62SOU 2022:54. Naloxon kan rädda liv – bedömningar av nuläget och nästa steg. 63 I Socialstyrelsens riktlinjer 2019 beskrivs insatsen på följande sätt: Bostad först handlar först och främst om att hemlösa personer ska få en bostad (och ett eget bostadskontrakt) och sedan erbjudas fortsatt stöd och vård, vilket dock inte är en förutsättning för att få bostaden. Fokus är på att uppnå boendestabilitet och i andra hand erbjuda stöd för att hantera psykisk problematik och missbruk.

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

2018

2019

2020

2021

2022*

Rekvisitioner Förskrivning

Vårt och stöd vid skadligt bruk eller beroende – en kartläggning SOU 2023:62

av kommunerna 2021 uppger att de erbjuder Bostad först.64 Noterat över tid har denna andel legat på samma nivå. Ännu färre kommuner följer modellen fullt ut, och bland dem som gör det är det bara en liten andel av personerna med skadligt bruk eller beroende som får ta del av insatsen. Uppgifter om hur många individer som tar del av insatsen saknas på nationell nivå. Kommunala boendeformer såsom stödboenden kan i varierad utsträckning tillåta att de boende använder narkotika utanför eller vid boendet, men det kan också ställas krav på drogfrihet genom exempelvis drogtester. Boenden utan sådana krav brukar benämnas lågtröskelboenden. Det saknas sammanställning över hur många sådana verksamheter som finns. Boendeformer för personer med skadligt bruk eller beroende kan ske med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller, SoL, inklusive dess bestämmelser om särskilt boende för äldre (SÄBO).65

64 Socialstyrelsen (2021). Öppna jämförelser 2021. Missbruks- och beroendevården. 65 Se 4 kap. 1 § och 5 kap. 5 och 7 §§ SoL samt 9 § 9 LSS.

7. Målgruppens behov och erfarenheter som underlag för analys och förslag

I detta kapitel beskriver vi det arbete vi genomfört för att våra förslag och bedömningar ska kunna utgå från behov och erfarenheter hos narkotikaanvändare och deras anhöriga. Vi har genomfört två olika processer tillsammans med Samhällsnytta AB vid Karlstads universitet. Den ena processen har handlat om generella målbilder för samhällets insatser gentemot personer som använder narkotika – vi kallar det målbildsarbete vilket redovisas i detta kapitel. Den andra processen har handlat om att genom personer som har dömts för ringa narkotikabrott identifiera kontaktytor och aktörer i den rättsvårdande processen, i syfte att förbättra vård och stöd för personer med narkotikaproblem. Den processen redovisas i kapitel 22.

7.1. Metodiken kring målbilder och det samlade resultatet

Vi beskriver i de kommande avsnitten hur arbetet med målbilder gått till och resultaten av arbetet.

7.1.1. Varför en metod där vi utgår från dem som använder narkotika och anhöriga?

Vi ska enligt direktiven beskriva konsekvenser av våra förslag för brukare och patienter. För att kunna identifiera förslag som kan förbättra för målgruppen behöver vi ha en god bild av de olika utmaningar narkotikaanvändare och deras anhöriga har mött i kontakten

Målgruppens behov och erfarenhet som underlag för analys och förslag SOU 2023:62

med samhällets olika aktörer. I begreppet god vård är bemötande, individanpassade och personcentrerade insatser en viktig komponent. Flera av punkterna i våra direktiv förutsätter kunskap om målgruppernas behov och förutsättningar, såsom att

 • analysera vilka krav på drogfrihet som finns inom olika verksamheter och vilka konsekvenser kraven får för användarna och deras anhöriga
 • undersöka om och i så fall i vilken utsträckning personer med skadligt bruk eller beroende avstår från att ta kontakt med socialtjänst samt hälso- och sjukvård, och vad det i så fall beror på
 • föreslå insatser för att personer med skadligt bruk eller beroende inte ska uppleva stigmatisering i kontakterna med socialtjänst samt hälso- och sjukvård, och därmed undvika att söka vård och stöd.

Syftet med processen har varit att kartlägga behov, erfarenheter och önskemål hos målgruppen: personer som använder narkotika, och personer med beroende eller skadligt bruk. Syftet har även varit att förstå förutsättningarna för de yrkesgrupper som möter narkotikaanvändare, och deras perspektiv på vad som hindrar dem från att ge ett gott stöd och en god vård i enlighet med användarnas behov. Resultatet av processen är ett antal målbilder för vad personer som använder narkotika anser är viktigt när det gäller deras behov av vård och stöd, och stöd för att förebygga ohälsa och sociala skadeverkningar.

Arbetet har bestått av en så kallad samskapande policyprocess. Den utgår från behov, resurser och önskemål hos dem som använder samhällets vård- och stödinsatser och är också samskapande med aktörerna i systemet runt användaren.

Narkotikaanvändare har involverats i arbetet genom djupintervjuer och workshops om deras erfarenheter, behov och önskemål. På detta sätt identifieras andra problembeskrivningar, som ofta kan skilja sig från dem hos aktörer som erbjuder vård- och stödinsatser. Vårt förslag kan därför formuleras ur en förståelse av användarnas perspektiv, snarare än enbart organisationernas. Användarna kan dessutom berätta om upplevelsen av insatser från olika delar av systemet och ge en helhetsbild över hur samordningen mellan olika aktörer fungerar, som annars är svår att fånga. En fördjupad förståelse för målgruppens erfarenheter och behov underlättar således för oss att lägga förslag som fokuserar på det som är viktigt för användare i

SOU 2023:62 Målgruppens behov och erfarenhet som underlag för analys och förslag

mötet med samhällets vård- och stödaktörer dels vilka insatser som gör nytta och vilka barriärer som finns mot att ta del av dem, dels vad som i övrigt skapar värde i deras liv.

Ett annat argument för en samskapande policyprocess är behovet av ett systemperspektiv. Genom att samla flera aktörer runt användarna och beakta flera olika perspektiv, kan vi dels bättre förstå samverkan mellan olika delar av systemet, dels få insikter som kan bidra till att hela systemet runt användarna förbättras. När det gäller mer komplexa samhällsutmaningar är det ofta otillräckligt att bara fokusera på enskilda delar, eller enskilda aktörers roller och uppdrag. Man behöver i stället ha fokus på samspelet mellan dessa och kanske särskilt glappen mellan olika aktörer.

Målbilderna anger en inriktning för hur narkotikaanvändare och deras anhöriga vill se den svenska narkotikapolitiken utvecklas kopplat till vård, socialt stöd, skadereducering och förebyggande insatser. Våra förslag har utvecklats med detta som en av utgångspunkterna. Inte för att nödvändigtvis föreslå allt det som efterfrågas, utan snarare att som en grund för att bättre förstå de behov som finns hos användare och anhöriga som ett komplement till annat kunskapsunderlag som ligger till grund för våra förslag och bedömningar. Målbilderna ingår därför löpande i betänkandet.

7.1.2. Hur har vi arbetat för att ta fram målbilderna?

Målbilderna har tagits fram utifrån 21 djupintervjuer med användare över 18 år och deras anhöriga. Där ingick både personer som regelbundet använder narkotika, men inte har sociala eller psykiatriska problem, och personer som har ett beroende eller skadligt bruk och sociala eller psykiatriska problem. I användargruppen intervjuades 12 män och 5 kvinnor, och i anhöriggruppen 4 mammor till personer som använder narkotika. Kvinnor som använder narkotika var svårare än män att rekrytera för intervjuer. I analysarbetet delade vi upp erfarenheterna i åldersgrupper utifrån dels unga vuxna 18–24 år, dels av vuxna från 25 år och uppåt.

De användare som intervjuades rekryterades dels genom kontakter som fanns i arbetsgruppen hos Samhällsnytta, dels via personer som vi haft kontakt med, inte minst genom kontakter från civilsam-

Målgruppens behov och erfarenhet som underlag för analys och förslag SOU 2023:62

hället. De semistrukturerade intervjuerna utfördes digitalt eller via telefon enligt en intervjuguide.

Ett liknande arbete genomfördes nyligen av Samhällsnytta AB och Samsjuklighetsutredningen.1 Målbilderna i Samsjuklighetsutredningen berörde till viss del samma målgrupp som i denna utredning, men i de nya målbilder som vi tagit fram har målgruppen breddats och fler teman inkluderats.

Målbilderna har vidareutvecklats och validerats tillsammans med sex användar- och anhörigföreningar i en workshop. Dessa föreningar representerade sina medlemmar och på så sätt en större mängd användare. I ett ytterligare steg genomfördes en workshop med olika yrkesgrupper som möter målgruppen. Det fanns en stor samstämmighet på workshopen om att man kände igen sig i målbilderna och antingen redan arbetade på ett sådant sätt, eller önskade jobba enligt målbilderna. Även hinder på olika nivåer i systemet för att möta målbilderna kartlades vid workshopen. Fyrtio personer från olika delar av landet från en rad olika verksamheter deltog, såsom

 • socialtjänstens öppenvård samt individ- och familjeomsorg
 • regionernas beroendevård såsom LARO, metadonsektioner, sprututbyten, brukarinflytandesamordnare (BISAM)
 • personal från den digitala stödlinjen Droghjälpen
 • primärvården med fokus på läkemedelsnedtrappning
 • mariamottagningar
 • frivården, LVM2-verksamhet inom Statens institutionsstyrelse (SiS),
 • polis
 • elevhälsa
 • ideella aktörer som driver verksamhet.

1SOU 2021:93. Från delar till helhet. En reform för samordnade, behovsanpassade och person-

centrerarede insatser till personer med samsjuklighet.

2 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

SOU 2023:62 Målgruppens behov och erfarenhet som underlag för analys och förslag

7.1.3. Målbilder

Sammanlagt nio målbilder har tagits fram med tillhörande beskrivningar och citat. Jämfört med Samsjuklighetsutredningen fokuserar vi på en mer heterogen grupp. Där ingår både individer som levt med ett beroende länge och de som inte har det, samt användare med erfarenheter av rättsvårdande myndigheter, till exempel polis och kriminalvård, samt dessas roll i vård och stöd. Andra aspekter som tas upp, till skillnad från de målbilder som Samsjuklighetsutredningen utvecklat är

 • förebyggande arbete såsom skolans roll och vikten av en meningsfull fritid
 • behov av återkommande information om beroende och stöd till personer som använder narkotika
 • behov av ett tydligare perspektiv kring kvinnors erfarenheter, till exempel våldsutsatthet.

Mer information om respektive målbild finns nedan samt i underlag som publicerats på vår hemsida under utredningsarbetet.3

3 Dnr Komm2022/00311/S 2022:01-83 eller tillgängligt via sou.gov.se/avslutade utredningar/socialdepartementet/.

Målgruppens behov och erfarenhet som underlag för analys och förslag SOU 2023:62

Figur 7.1 Nio målbilder

SOU 2023:62 Målgruppens behov och erfarenhet som underlag för analys och förslag

7.2. Tidig hjälp och stöd för att förebygga användning av narkotika

Personer som använt narkotika berättar i intervjuer och workshops att det fanns tidiga varningssignaler som samhällets olika aktörer hade behövt uppmärksamma.

Flera lyfter betydelsen av det som brukar kallas skyddsfaktorer, att man önskat få stöd med att hitta intressen och meningsfulla aktiviteter som ung. Dessutom ser man behovet av att ha positiva förebilder som ung. Dessa typer av identitetsskapande aktiviteter hade kunnat förebygga användning av narkotika.

Intresse att ägna sig åt i tidig ålder, i det lilla samhället jag kom ifrån var det hockey och fotboll … gillade man inte det, vad ska man göra? Man väntar på helgen och super. Lätt att få tag på brass och så.

Många av användarna anger att man hade önskat en snabbare och starkare reaktion från skolan på tidiga tecken på psykisk ohälsa, ogiltig skolfrånvaro eller användning av narkotika. Att skolan fungerar och att man känner sig inkluderad, trots sociala svårigheter eller funktionsnedsättningar, anges som mycket viktigt för att kunna leva ett gott liv.

Det framkommer att det är centralt att se och fånga upp alla elever oavsett bakgrund och inte missa elever från en högre socioekonomisk bakgrund som kan verka välfungerande. Samtidigt efterfrågas att skolan fångar upp och ger extra stöd till elever med flera riskfaktorer, till exempel kända problem i hemmiljön, som ett sätt att förebygga narkotikaanvändning.

Användarna önskar att reaktioner på svårigheter eller avvikande beteenden hos elever inte ska vara bestraffande utan att fokus bör ligga på att bygga relation och tillit till personal.

Skolan borde genast ta kontakt med föräldrarna. Utökat samarbete med skolan. Elevhälsan behöver hjälpa till att ta tag i saker.

När jag gick i skolan hade jag massa bokstavskombinationer och blev stämplad som värsting och blev exkluderad i skolan och fick inte vara med.

En återkommande berättelse bland användarna är att man inte fått stöd från samhället i ett tidigt skede av sin narkotikaanvändning trots att man bett om det och användarna upplever att det krävdes mer om-

Målgruppens behov och erfarenhet som underlag för analys och förslag SOU 2023:62

fattande problem för att få hjälp. Majoriteten av användarna betonar vikten av att fångas upp så tidigt som möjligt.

Jag såg inte tillräckligt nedgången ut för att få behandling av socialtjänsten, trots att jag själv gick dit och bad om hjälp. Sjukt att inte få hjälp när man frågar.

7.3. Återkommande information och lättillgänglig vård och stöd när jag själv är motiverad

Ett behov som identifierats är återkommande information om narkotika, beroende och skadligt bruk, samt på vilket sätt man kan få stöd och hjälp. De som intervjuats menar att skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsvårdande myndigheter, men även andra aktörer som civilsamhället, behöver erbjuda information. Det kan bidra till att man vet vart man kan vända sig när man är redo att ta emot hjälpen.

Information och kunskap kan även minska stigma och negativa attityder kring beroende och skadligt bruk, vilka kan stå i vägen för att man söker och vill ta emot hjälp. Detta anses särskilt viktigt vid beroendeframkallande läkemedel, där användare anger att de inte förstod vad det var för typ av mediciner de fått och vilka konsekvenser det kunde ha.

Det var ingen som sa att detta var narkotika, jag visste att morfin är morfin men jag visste inte att det kunde bli så här.

Det var familjeläkaren på vårdcentralen som skrev ut, jag gick regelbundet dit då jag hade många problem. Han trodde inte att jag skulle bli beroende. När han gick i pension så kom det en ny kille som sa att jag fick en månads nedtrappning. Jag undrade vad jag skulle göra med smärtan, abstinensen var OK – den går ju över men smärtan är total, jag kan inte sova eller klara vardagen. Jag fick ingen hjälp med nedtrappning.

Det är viktigt att utbudet av vård- och stödinsatser är tydligt och lättförståeligt. Många vittnar om att det är svårt att förstå hur och från vem de ska söka hjälp.

Användarna betonar att det måste finnas en jämlik tillgång till vård i hela landet, och att till exempel långa resvägar kan vara ett hinder för att söka och ta emot hjälp. Vidare måste man erbjudas stöd, vård och behandling för användning av narkotika vid till exempel socialtjänstplaceringar eller fängelsestraff.

SOU 2023:62 Målgruppens behov och erfarenhet som underlag för analys och förslag

I början var det tufft för jag visste inte vem jag skulle ringa eller hur turordningen var. Han var ju jättesjuk.

Jag hade inte kontakt med soc under min LVU4 och ingen pratade om vilka insatser jag kunde få som behandling.

En central och tydlig slutsats från intervjuer med användarna är vikten av att väntetider inte är för långa när man väl söker hjälp, eftersom individens egen motivation kommer och går, men är avgörande för att behandlingen ska ge resultat. Man beskriver det som att det finns ett litet fönster när man är mottaglig för vård, och då måste hjälpen finnas tillgänglig snabbt. Om man måste vänta önskar man ändå stöd, för att skapa eller behålla motivationen, för att bygga tillit och för att visa på möjligheter till stöd och till att kunna rehabiliteras eller nå de egna målen. Det är även viktigt att det är enkelt att komma i kontakt med sina vård- och stödpersoner när man väl har fått hjälp.

Det viktigaste för att jag ska ta emot vård och stöd är att jag ska vara motiverad och att jag blir bemött på ett bra sätt.

Nu har jag plats i Bostad först. Det är bra för mig, jag känner mig trygg. Behöver jag hjälp kan jag få det snabbt via telefon, personlig kontakt som hjälper.

7.4. Tillgång till behandling och möjlighet att välja utifrån det som passar mig

Både användare och professionella inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst som arbetar med beroendefrågor anger att det behövs mer kunskapsbaserade insatser. Exempelvis lyfts att kunskapen inom primärvården behöver öka.

Användare berättar om hur viktigt det är att det finns en möjlighet att själv kunna välja bland olika typer av behandlingsmetoder. Alla behandlingar passar inte alla, utan det kan vara högst individuellt vilken typ av behandling som verkligen fungerar. Här önskar man ett större utbud och bättre möjligheter att själv välja, oavsett bostadsort. Socialstyrelsens nationella riktlinjer stöder detta synsätt.

Jag var ateist och de ville tvinga mig att be med tolvstegsprogrammet. Gillar inte att bli tvingad att göra sådant jag inte vill.

4 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Målgruppens behov och erfarenhet som underlag för analys och förslag SOU 2023:62

De som länge haft ett beroende eller skadligt bruk önskar att samhället inte ger upp på en och individer som levt länge med ett beroende kan behöva uppsökande insatser för att uppmuntra till och visa på möjligheten till vård och stöd. I dessa fall kan personalen även behöva arbeta med att bygga tillitsfulla relationer.

Jag fick aldrig några erbjudanden om behandling eller att ta mig in på andra livsvägar när jag var inom rättsväsendet utan det handlade bara om att bli dömd.

Intervjuer och workshops visar att kvinnor som använder narkotika och har erfarenhet av våld och övergrepp ofta vill kunna välja kvinnlig personal, då de kan ha traumatiska erfarenheter kopplade till män. Det finns även önskemål om separata avdelningar för kvinnor på exempelvis boenden, då de inte ska behöva möta sina förövare under vård- och stödinsatser. Användare vill också få hjälp med att behandla sitt ursprungliga trauma, inte bara de svårigheter man har här och nu.

Det måste vara könsseparerat. Kvinnor möter sina förövare hela tiden.

7.5. Stöd och vård som hänger ihop som en helhet och uppföljning och fortsatt stöd efter avslutade insatser

Ett tydligt behov som uttrycks av användare, och även av anhöriga, är att olika samhällsaktörer samarbetar och att tillgängliga tjänster erbjuds på ett koordinerat sätt. Man ser det som problematiskt när till exempel fysiska och psykologiska behov behandlas separat utan en helhetssyn på individen.

De som är inkopplade har ju inte kontakt med varandra. Socialen, vårdcentralen och psykiatrin – det är en människa som blir uppstyckad i flera delar, inget samarbete, ingen sammanhållning.

Många av deltagarna betonar hur viktigt det är att insatser följs upp och att man till exempel får fortsatt stöd efter ett fängelsestraff, en slutenvårdsbehandling eller en placering. Att börja om med ett nytt liv är svårt, och utan stöd är det lätt att gå tillbaka till tidigare umgängeskretsar och vanor. Flera vittnar även om att de inte alltid förstår vad som händer, till exempel när det gäller placeringar, eller vad

SOU 2023:62 Målgruppens behov och erfarenhet som underlag för analys och förslag

som blir nästa steg. Man önskar förutsägbarhet och information för att förstå processen.

När du kommer från ett behandlingshem eller fängelse ska någon fånga upp dig. Annars går man direkt till sin langare som är ens enda trygghet.

7.6. Att bli välkomnad till stöd och vård och få hjälp trots återfall eller fortsatt användning av narkotika

Intervjuer och workshops visar att användare upplever att de ofta hamnar i ett moment 22 där man inte får hjälp med sin psykiska ohälsa för att man använder narkotika – men att det är svårt att sluta med narkotika om man inte får behandling för till exempel ångest. Man vill

 • att vården ska ha en helhetssyn och erbjuda hjälp med såväl psykisk och fysisk ohälsa som beroende
 • ha hjälp för besvär på samma villkor som alla andra
 • kunna fortsätta med insatser från såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst, även vid återfall eller svårigheter att bryta beroende
 • att det ska finnas förståelse för att det är en process att rehabiliteras.

Man ska inte använda bestraffning för vuxna människor och ta bort mediciner för att man inte sköter sig.

Han fick nå’n tid hos socialen, men han gjorde inte som han blev ålagd att göra, och då blev han av med lägenheten.

Vissa användare som deltagit i intervjuer ser drogfrihet som målet med stöd och hjälp, men inte alla. En slutsats är att insatserna bör individanpassas och personcentreras beroende på individens egna behov och inställning till drogfrihet. Exempelvis behöver även kvinnor som inte är helt drogfria tillgång till skyddade boenden, möjlighet till bostad eller behandling.

Och då började jag förstå det här sammanhanget, hur viktigt det var att jobba med drogfriheten, annars kunde jag inte samarbeta med socialtjänsten.

Målgruppens behov och erfarenhet som underlag för analys och förslag SOU 2023:62

Deltagare anger även att det är viktigt med stöd, skydd och vård även om man fortsätter använda narkotika eller erbjuda sex mot ersättning.

Man kan inte kräva från början att man ska ha slutat med sex mot ersättning för att få behandling mot trauma.

7.7. Bli lyssnad på, behandlad med respekt och fokus på att bli stärkt i min egen förmåga

Att få ett respektfullt bemötande, där någon verkligen lyssnar på en och förstår en anges som värdefullt och centralt för att kunna må bättre, rehabiliteras och ta emot olika insatser. Man vill bli behandlad som en självständig individ, göras delaktig och vara med och ta beslut kring stöd, vård och behandling. Flera användare som deltagit i arbetet uppger att man känt sig dömd på förhand och behandlad som mindre värd, exempelvis vid kontakter i rättsväsendet. Ett gott bemötande ökar förutsättningarna för att må bättre och rehabiliteras.

Läkaren frågade i vilken sida jag ville få sprutan. Jag hade inget val att inte ta sprutan men bara att visa omsorg för vilken sida jag sover på etcetera när jag väl fick den betyder mycket.

Här [Bostad först] lyssnar man på vad jag säger, i tidigare fall så har det mer varit så att man pratar över huvudet på mig, man har inte varit intresserad.

Användarna önskar även att vård- och stödinsatser inte endast ska fokusera på problem och misslyckanden utan att man ska få stöd att se sina resurser och förmågor, och att hopp om större välbefinnande, rehabilitering och ett gott liv är viktigt. Det är även angeläget att få stöd för att själv klara av saker i livet, och att stödprocesser inte utformas så att det är lätt att misslyckas.

Rätt väg att gå att inte bara fokusera på misslyckanden.

Jag deltar i lågtröskelverksamhet … Där får man utveckla sig i sin egen takt och vara med och besluta. Gillar inte att bli tillsagd hur jag ska göra.

SOU 2023:62 Målgruppens behov och erfarenhet som underlag för analys och förslag

7.8. Boende, en fungerande vardag och ett meningsfullt sammanhang och sysselsättning

Enligt många av användarna som deltagit i arbetet är bostad en helt central och avgörande förutsättning för att kunna bli fri från beroende och skadligt bruk. Men man kan även behöva hjälp med andra praktiska delar av livet, till exempel att söka jobb, sköta ekonomin eller få en struktur på vardagen.

Blanda inte ihop boende och missbruk. Bostad först är en så’n bra grej, alla behöver en bostad.

Andra värdefulla faktorer enligt personer som har ett skadligt bruk eller beroende är att ha en meningsfull sysselsättning, och att finnas i ett sammanhang med andra människor. Regler och strukturer runt sysselsättning får inte vara för rigida, utan måste anpassas efter individens förutsättningar. Möjligheter att få stöd för att kunna försörja sig på andra sätt än kriminalitet eller sex mot ersättning också viktiga.

Sysselsättning och boende är också en annan viktig förutsättning. Det var det som räddade mig. I dag förväntas man gå hemma och fixa och hålla sig ren utan någon meningsfull sysselsättning.

Jag var med och startade upp en kamratförening. Det är viktigt att ha ett sammanhang och en struktur. Ett alternativ till polarna på torget … Det går inte att låsa in sig i en lägenhet och titta på tv.

7.9. Tillitsfulla relationer och långvariga kontakter inom vård, stöd och behandling

Det kan vara svårt att öppna upp och våga vara ärlig mot den personal man möter. Att ha en god och tillitsfull relation till den som ska stödja en anges som centralt, liksom att denna person visar engagemang och verkligen bryr sig. Användare uppskattar när personal hjälper till att hantera problem, och när de hör av sig över tid för att se hur det går. I så stor utsträckning som möjligt vill användarna träffa samma person, för att lära känna varandra och bygga upp tillit. Man anser det problematiskt när man träffar många olika personer, exempelvis när man ofta måste byta handläggare i socialtjänsten.

Målgruppens behov och erfarenhet som underlag för analys och förslag SOU 2023:62

Har nu en bra kontakt på socialtjänsten. Har fått hjälp med bostad i Bostad först. Hon litar på mig och jag på henne. Hon ställer upp och är hjälpsam.

På soc byter de alltid handläggare och det är olika handläggare för olika delar. Jag hade sexton personer som jag träffade på soc under en period.

Flera användare som deltagit i intervjuer och workshops berättar att de uppskattat att träffa personal med egen erfarenhet av narkotikaanvändning. Man upplever att dessa personer förstår ens erfarenheter och att det är lätt att skapa ett förtroende.

De som jobbade där har själva varit i knarkträsket, han fick mer förtroende för dem.

7.10. Att vård- och stödaktörer lyssnar på, involverar och ger stöd till anhöriga

De anhöriga som deltagit i arbetet anger att de behöver utbildning om narkotika och beroende, för att bättre förstå den person man försöker hjälpa. I många fall behöver man också eget stöd. Det kan till exempel handla om att dela erfarenheter med andra i liknande situationer, eller att få individuellt terapeutiskt stöd.

Speciellt på mindre orter kan det vara viktigt att få tillgång till individuellt stöd då man kan stöta på bekanta i gruppverksamheter. Man vill vara involverad i vård- och stödinsatser, och få tydliga svar på frågor: Vad händer min bror eller syster? Hur fungerar hälso- och sjukvården samt socialtjänsten i samband med skadligt bruk eller beroende?

Jag har kämpat på och jobbat och haft min son ut och in på behandlingshem och SiS-hem. Så jag blev sjukskriven för utbrändhet i maj.

Det hade ju varit bra om man fått ett stöd och så här går det till och händer det så ringer man hit. Bra om det fanns bara ett telefonnummer man kan ringa när det är kris så man inte behöver ringa till tusen olika ställen.

SOU 2023:62 Målgruppens behov och erfarenhet som underlag för analys och förslag

Jag fick jättebra stöd från anhörigstödgrupp, det var väldigt bra och jag har tagit med mig mycket, att ta hand om mig själv, jag förstod att jag behövde hjälp med mitt ”medberoende”.5

Flera anhöriga påpekar att det viktigt att inte glömma bort att hela familjen kan behöva både information, kunskap och stöd – särskilt barn eller syskon som finns runt den som använder narkotika. Det är viktigt att alla familjer får stöd oavsett socioekonomisk tillhörighet.

Viktigt att ta med hela familjen. Även syskonen. Familjemöte behövs. Prata om detta tillsammans, glöm inte de andra barnen.

Flera av de användare som deltagit i intervjuer och workshops vittnar om hur viktigt det är att upprätthålla kontakt med familj och vänner, och att dessa relationer kan vara en viktig motiverande faktor för att vilja må bättre och ta del av vård och stöd. Samhällsaktörerna bör ge stöd för att stärka eller bibehålla relationer, och detta beaktas när det gäller till exempel placeringar.

Målbilderna används som underlag för våra analyser, förslag och bedömningar.

5 Medberoende är det ord intervjupersonen använt, men i övrigt är det inte ett begrepp utredningen använder.

8. Barriärer mot att söka vård och stöd

I det här kapitlet beskriver vi i vilken utsträckning personer med skadligt bruk eller beroende avstår från att ta kontakt med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården för att få vård och stöd vid skadligt bruk eller beroende, men även vid annan ohälsa, samt vad det beror på. Vi har med hjälp av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) genomfört en sökning efter internationella litteraturöversikter om potentiella barriärer mot att söka vård och stöd.1Översikterna har inte granskats med avseende på den vetenskapliga kvaliteten och deras förmåga att besvara frågan på ett tillförlitligt och transparent sätt (risk för bias). Resultaten av kartläggningen presenteras här tillsammans med resultat från enskilda svenska och nordiska studier på området och resultat från de intervjuer och möten vi haft med personer som använder narkotika respektive olika verksamhetsföreträdare. Den sammantagna bilden i detta kapitel är grunden för flera av de förslag som presenteras i andra kapitel.

8.1. Svårt att förstå vart man ska vända sig enligt dem som använder narkotika

I våra dialoger med personer som har skadligt bruk eller beroende har det framkommit flera exempel på tvekan inför eller undvikande av att söka vård och stöd. Flera betonar vikten av att faktiskt erbjudas vård och stöd, och att så sker även om man haft ett beroende eller skadligt bruk länge. Det fanns en önskan om att samhället inte ”ger upp på en” och att vård ska finnas tillgänglig även för personer med

1 För kompletterande information om metodik och sökkriterier samt inkluderade respektive exkluderade artiklar se Dnr Komm2022/00311/S 2022:01-61 eller https://www.sou.gov.se/avslutade-utredningar/socialdepartementet/.

Barriärer mot att söka vård och stöd SOU 2023:62

långvarigt beroende. Samtidigt kan individer som levt länge med ett beroende behöva uppsökande och motivationshöjande insatser för att uppmuntras till och bli varse möjligheter till vård och stöd (målbild 3). I dessa fall kan man även behöva arbeta med att bygga tillitsfulla relationer.

En annan målbild handlar om att bli välkomnad till stöd och vård och få hjälp trots återfall eller fortsatt användning av narkotika. Intervjupersonerna efterfrågar en helhetssyn i vården, och dessutom hjälp med både psykisk och fysisk ohälsa samt beroende samtidigt. Man vill också ha vård och stöd på samma villkor som andra, inte sämre hjälp för att man har besvär och sjukdomar på grund av narkotikaanvändning. Ett sätt att inkludera personer efter återfall är att införa förtur för patienter som redan genomgått verksamhetens behandling, men som återfallit i substansbruk.

Det är viktigt att utbudet av vård- och stödinsatser är tydligt och lättförståeligt. Många menar att det är svårt att förstå hur och hos vem man ska söka hjälp. Användarna betonar även att tillgången till vård måste vara likvärdig i hela landet, och att till exempel långa resvägar kan vara ett hinder för att söka och ta emot hjälp.

Information om narkotika, beroende och skadligt bruk och om hur man kan få stöd och hjälp behöver vara återkommande (målbild 2). Såväl skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och rättsvårdande myndigheter som andra aktörer i civilsamhället ska erbjuda information. Det kan bidra till att man vet vart man kan vända sig när man är redo och motiverad att ta emot hjälpen. Information och kunskap kan även bidra till att minska stigma och negativa attityder kring beroende och skadligt bruk, som kan stå i vägen för att personer erbjuds, söker och vill ta emot hjälp.

8.2. Många med skadligt bruk eller beroende avstår från att söka vård och stöd

Narkotikaanvändning sker ofta i privata sfärer, vilket innebär att det är svårt att få kunskap om användning och faktorer relaterade till användning. Det finns viss information om olika undergrupper av personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika, till exempel från Patientregistret, om personer lagförda för narkotikabrott och från olika enkätundersökningar. Genom dessa kan vi få information

SOU 2023:62 Barriärer mot att söka vård och stöd

om huruvida man använder narkotika, vilken narkotika, hur ofta användningen sker med mera. Däremot är vård- och/eller stödsökande beteende oftast inte en del av dessa undersökningar.

Internationellt finns studier som visar att endast en begränsad andel av dem som utvecklar skadligt bruk eller beroende av narkotika söker vård trots upplevt behov.2,3,4 Det finns också indikationer på att vårdsökande är mindre vanligt bland yngre personer och bland män. Faktorer som utbildning och inkomst har visat sig mer generellt påverka vårdsökande. Många som har beroendeproblem har också låg utbildning, vilket alltså kan ha betydelse för vårdsökande. Kulturell och socioekonomisk bakgrund kan påverka när och hur kontakt med vården tas, samt villigheten att rapportera bruk när man söker vård.5

Det finns också exempel på studier från Norden som tyder på att personer med skadligt bruk eller beroende avstår från att söka vård eller stöd.

I en norsk studie har vårdsökande studerats hos cirka 2 500 personer som besökt Rusopplysningen.no6 och uppgett att de använt narkotika. En tredjedel av de svarande uppgav att de hade undvikit att berätta om sin narkotikaanvändning för vårdpersonal i situationer när detta varit relevant. Cirka 15 procent av de svarande ansåg att de själva behövde vård för skadligt bruk eller beroende, och av dessa hade majoriteten (65 procent) undvikit eller skjutit upp att söka sådan vård. Personerna blev också tillfrågade om de någon gång varit i en situation där någon överdoserat, blivit psykotisk, fått en reaktion som var oroande eller blivit allvarligt skadad som en följd av intag av narkotika. Drygt 800 svarande hade upplevt en sådan situation, och av dem hade hälften antingen inte kontaktat ambulans alls eller skjutit upp att göra det. Som orsak till detta uppgav majoriteten en rädsla för att polis eller annan myndighetspersonal skulle få kännedom om händelsen.7

2 Moeller S. m.fl. (2020). Perception of treatment need among adults with substance use disorders:

Longitudinal data from a representative sample of adults in the United States.

3 Agosti V. m.fl. (2009). Predictors of Treatment Contact Among Individuals with Cannabis

Dependence.

4 Askari M. m.fl. (2021). Cannabis use disorder treatment use and perceived treatment need in

the United States: Time trends and age differences between 2002–2019.

5 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (2022). Cannabisrelaterad vård bland unga

vuxna.

6 Det är ett online-projekt som ger information på webben om effekter och risker med att använda alkohol och narkotika och om hur man kan minska skada trots användning. Projektet drivs av en ideell förening och finansieras av Hälsodirektoratet. 7 Rögeberg O. och Pedersen W. (2021). Help-seeking behaviour among illegal substance users.

Barriärer mot att söka vård och stöd SOU 2023:62

En svensk studie baserad på attityder hos personer som besökt webbplatsen flashback.org fann en liknande skepsis hos de 1 232 respondenterna angående att tillkalla hjälp i akuta narkotikarelaterade situationer. Även om majoriteten uppgav att de skulle kontakta vård utan att tveka i en akut situation, så uppgav en tredjedel att de skulle tveka, medan åtta procent var säkra på att de inte skulle söka hjälp trots att det fanns en akut hälsorisk, såsom överdos. De främsta orsakerna som uppgavs var rädsla för polisen, att bli socialt stigmatiserad, rädsla att få sitt hem genomsökt eller att få problem kopplat till vårdnad om barn. Studien hittade inga signifikanta skillnader i attityder mellan män och kvinnor, eller mellan personer med varierande grad av skadligt bruk.8 En annan svensk studie visade att 100 av 200 personer som använt naloxon på någon annan inte hade kontaktat ambulans. Den vanligaste anledningen var att man inte tyckte det var nödvändigt (60 procent) eller att personen som fått naloxon inte ville (23 procent), medan en mindre andel rapporterade rädsla för polis (14 procent) eller socialtjänst (4 procent) som anledning.9

En svensk webbundersökning som omfattade 5 500 narkotikaanvändare inkluderade frågor om behandling. En relativt liten andel (6,5 procent) av deltagarna uppgav att de hade fått behandling (läkemedel eller terapi) för sin narkotikaanvändning under de senaste 12 månaderna. Det framgår dock inte i undersökningen om deltagarna hade ett sådant vårdbehov, eftersom enkäten inte innehöll frågor om detta eller om skadligt bruk eller beroende. Samtidigt var det flera som svarade i fritext att de upplevde hinder för att söka vård och stöd i form av till exempel stigmatisering och misstro mot samhället.10 Det går dock inte att generalisera till alla som använder narkotika i Sverige baserat på dessa studier, då de är baserade på riktade urval. Samtidigt ger de indikationer om resonemang som förekommer bland personer som använder narkotika i Sverige i dag.

En aktuell undersökning i Stockholms län bland både befolkningen i allmänhet och personer som sökt hjälp på grund av psykisk ohälsa visar att stigmarelaterade uppfattningar kring psykisk ohälsa bidrar till att personer med självskattade vårdbehov avstår från att söka

8 Soussan C. och Kjellgren A. (2019). Alarming attitudinal barriers to help-seeking in drug-

related emergency situations: Results from a Swedish online survey.

9 Troberg K. m.fl. (2022). Characteristics of and Experience Among People Who Use Take-Home

Naloxone in Skåne County, Sweden.

10 Folkhälsomyndigheten (2022). Den europeiska webbundersökningen om narkotika 2021.

SOU 2023:62 Barriärer mot att söka vård och stöd

hjälp.11 Men de främsta skälen för att avstå från att söka vård var tron att problemen skulle gå över av sig själva, att ingen hjälp fanns att få och osäkerhet kring vart man skulle vända sig.

Ytterligare en studie i Sverige har visat att det bland personer med generell psykisk ohälsa (i vilket skadligt bruk eller beroende kan inkluderas) är många som avstår från att söka vård och stöd.12 Det finns anledning att tro att det kan vara ett ännu större problem bland personer med skadligt bruk eller beroende, då det är en grupp som i hög grad är stigmatiserad av den övriga befolkningen. Studier har visat att allmänheten sällan uppfattar skadligt bruk eller beroende av alkohol som ett psykiatriskt tillstånd, och att personer med dessa tillstånd oftare skuldbeläggs än personer som har andra psykiatriska tillstånd.13Liknande resultat fick en svensk befolkningsundersökning rörande kunskap om och attityder till psykisk ohälsa och suicid; där ansåg en hög andel att psykiatriska tillstånd och symtom är självorsakade. Detta gällde särskilt skadligt bruk eller beroende samt stressrelaterad psykisk ohälsa, där närmare 40 procent svarade att tillstånden var självorsakade.14

Det finns fortfarande en polarisering i åsikter om introduktion av ytterligare skadereducerande insatser i Sverige. Det innebär en särskild form av barriär mot vård och stöd som ligger på strukturell nivå och som beskrivs närmare i kapitel 12 om skadereducerande insatser.

Sammanfattningsvis är det oklart huruvida personer med skadligt bruk eller beroende i Sverige generellt avstår från att söka vård och stöd trots behov. Majoriteten av de studier vi tittat på har genomförts i Nordamerika. Det innebär att kunskapen inte är fullt applicerbar i en svensk kontext, men vi kan ändå dra övergripande slutsatser därifrån. Svenska studier visar liknande resultat. Det saknas också kunskap om huruvida personer trots behandling för skadligt bruk eller beroende avstår från att söka vård och stöd för somatisk ohälsa, särskilt personer utanför läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO).

11 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (2023). Stigma kring psykisk ohälsa. Indivi-

duellt lidande och hinder till vård.

12 Olsson S. m.fl. (2020). Unmet Need for Mental Healthcare in a Population Sample in Sweden:

A Cross‑Sectional Study of Inequalities Based on Gender, Education, and Country of Birth.

13 Schomerus G. m.fl. (2011). The stigma of alcohol dependence compared with other mental dis-

orders: a review of population studies.

14 Folkhälsomyndigheten (2022). Synen på psykisk ohälsa och suicid En befolkningsundersök-

ning om kunskaper och attityder.

Barriärer mot att söka vård och stöd SOU 2023:62

8.2.1. Personer i behandling för opioidberoende avstår ofta från att söka vård och stöd för somatisk ohälsa

Personer i LARO-behandling har enligt internationella studier ökad somatisk sjuklighet och dödlighet jämfört med allmänbefolkningen.15,16De rapporterar också i högre grad dålig självskattad fysisk hälsa och otillfredsställda vårdbehov. Även svenska studier visar att patienter i LARO har dålig självskattad hälsa och söker somatisk sjukvård i mindre utsträckning än vad som är medicinskt motiverat. En svensk studie visade att majoriteten av personerna i LARO-behandling i Skåne under ett år hade varit i direkt eller indirekt kontakt med somatisk hälso- och sjukvård, men att en avsevärd andel av hälsokontakterna aldrig ledde till ett fysiskt möte. Andelen besök i primärvården var lägre bland LARO-patienter, men däremot var andelen besök i akutsjukvård högre än bland allmänbefolkningen.17

Hälsolitteracitet är ett begrepp som handlar om individers och gruppers förmåga att få tillgång till, förstå och agera utifrån hälsoinformation. Studier har visat på betydligt lägre nivåer av hälsolitteracitet i marginaliserade grupper, vilket är associerat med låg utbildning, fattigdom och fysiska begränsningar. En svensk studie visade att hälsolitteraciteten bland personer i LARO-behandling i Malmö var låg.18En mindre studie bland svenska LARO-patienter visade att rädsla för stigmatisering och att bli illa behandlad samt problem att navigera i sjukvården var de vanligaste orsakerna till att inte söka somatisk sjukvård. Däremot verkade primärvård på plats i anslutning till LAROmottagningen bidra till ökad tillgång och utnyttjande av sjukvård.19

I en svensk intervjustudie bland LARO-patienter framkom erfarenheter av stigma från flera olika vårdmiljöer. De beskrev att olika omständigheter som läsning av journalen, patientens egen redogörelse för skadligt bruk eller beroende, LARO-läkemedel eller hepatit

15 Gao m.fl. (2019). Non drug-related and opioid-specific causes of 3262 deaths in Scotland’s metha-

done-prescription clients, 2009–2015.

16 O’Toole m.fl. (2014). Methadone-maintained patients in primary care have higher rates of

chronic disease and multimorbidity and use health services more intensively than matched controls.

17 Vikbladh T. m.fl. (2022). Healthcare utilization for somatic conditions among Swedish patients

in opioid substitution treatment, with and without on-site primary healthcare.

18 Dahlman D. m.fl. (2022). Health Literacy among Swedish Patients in Opioid Substitution

Treatment: A Mixed-Methods Study.

19 Troberg K. m.fl. (2022). Healthcare seeking among Swedish patients in opioid substitution

treatment – a mixed methods study on barriers and facilitators.

SOU 2023:62 Barriärer mot att söka vård och stöd

C-infektion gjorde att vårdpersonalen gav oönskad uppmärksamhet till skadligt bruk eller beroende trots besök för andra besvär.20

Primärvård på plats på LARO-mottagningen verkar kunna vara ett sätt att etablera en vårdkontakt med LARO-patienter, särskilt för icke-akuta tillstånd som kan upplevas vara känsliga. Resultaten implicerar också ett behov av att vidare undersöka attityder till LAROpatienter, förmågan att hantera patienter med skadligt bruk eller beroende bland vårdpersonal, samt ett behov av insatser som hanterar kunskapsbrister och frågor kopplade till värderingar och patientmottagande bland vårdpersonal.

8.3. Stigma, diskriminering, misstro mot myndigheter är viktiga orsaker enligt studier

Flera internationella studier visar att personer med skadligt bruk eller beroende avstår från eller dröjer med att söka vård och stöd på grund av olika barriärer, såsom negativa attityder hos vårdpersonal, stigma eller strukturella hinder som diskriminering. Övergripande kan främjande respektive hindrande faktorer delas in i tre kategorier: individuell, social och strukturell. Det finns flera systematiska litteraturöversikter på området med fokus på olika substanser och arenor, och det är svårt att dra generella slutsatser om vilken kategori eller faktor som har störst betydelse. Enligt en övergripande översikt är det på strukturell nivå det finns flest studerade barriärer mot och flest främjande faktorer för att inleda behandling av skadligt bruk eller beroende. De faktorer som oftast framkommit i studier kan sammanfattas i problem som rör verksamheterna, juridiska hinder och policybegränsningar. Det innefattar till exempel höga avgifter, otillräcklig tillgång och långa väntetider, otillräcklig utbildning hos behandlingsteam samt osund ledningskultur. I den sociala kategorin var stigma en vanlig faktor, men även avsaknad av stöd från familjemedlemmar, vänner samt vård- och stödpersonal. Den vanligaste faktorn som framkommit i studier på individnivå är låg motivation.21 Slutsatser från internationella litteraturöversikter om potentiella barriärer mot att

20 Garpenhag L. m.fl. (2021). Perceived healthcare stigma among patients in opioid substitution

treatment: a qualitative study.

21 Farhoudian A. m.fl. (2022). Barriers and Facilitators to Substance Use Disorder Treatment: An

Overview of Systematic Reviews.

Barriärer mot att söka vård och stöd SOU 2023:62

söka vård och stöd redovisar vi i följande avsnitt utifrån en sådan indelning i individuell, social respektive strukturell kategori.

8.3.1. Motivation – en viktig grund för vårdsökande

En vanlig barriär som framkommit i studier på individnivå är låg motivation.22 Även uppfattningen att behandling var onödig är en vanlig barriär enligt en systematisk litteraturöversikt och metaanalys som sammanställde studier om barriärer mot att söka vård och stöd för skadligt bruk eller beroende av amfetamin eller metamfetamin.23

Upplevda fördelar med att använda substanser och de önskade effekter det ger kan för vissa uppväga den skada som narkotika kan orsaka. Detta kan också vara en anledning till att inte berätta för sjukvårdspersonal om sin substansanvändning eller söka vård och stöd. I våra dialoger, både med personer som använder narkotika och med verksamhetsföreträdare, har det framkommit att motivation är en viktig grund för både vårdsökande och framgång i behandling.

I dialogerna betonades dessutom vikten av att socialtjänst respektive hälso- och sjukvård snabbt kan erbjuda vård- och stöd i motivationsfönstret. Samtidigt har det framkommit att det finns ett underliggande resonemang där vård- och stödpersonal snarast sätter upp som mål att personen ska visa sig motiverad för att få ta del av insatser. Det står i kontrast till såväl brukarerfarenheterna som vad forskningen säger.24 Ett sådant förhållningssätt minskar, i stället för att öka, patientens eller klientens tro på sig själv, samtidigt som forskningen visar att hög tilltro till egna förmågan främjar positiva behandlingsutfall.

Motivationshöjande behandling rekommenderas i de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende.25 Det är ett centralt redskap för att personal och verksamheter ska bygga in insikten om att motivation inte är en entydig patientegenskap, utan något det finns evidensbaserade sätt att jobba med, var patienten än befinner sig i en process mot förändrat beteende. En översikt visade att interventioner som innehöll koordinerade vård- och stödinsatser

22 Farhoudian A. m.fl. (2022). Barriers and Facilitators to Substance Use Disorder Treatment:

An Overview of Systematic Reviews.

23 Cumming C. m.fl. (2016). Barriers to accessing methamphetamine treatment: A systematic

review and meta-analysis.

24 Syftar på forskningsfältet om ”self-efficacy”. 25 Socialstyrelsen (2019). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Stöd

för styrning och ledning.

SOU 2023:62 Barriärer mot att söka vård och stöd

samt interventioner baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT) hade störst chans att öka benägenheten att påbörja specialistvård för skadligt bruk eller beroende. Men trots att detta är tydligt i riktlinjerna förefaller praxis inte alltid bygga på den kunskapen.

Riktlinjerna behöver förtydligas, och resultera i att motivationshöjande behandling blir en baskompetens för all personal, och dessutom tillämpas för att fånga upp personer som använder narkotika var de än befinner sig i processen. Vi bedömer att myndigheter, strukturen för nationella programområden, regioner och kommuner bör ta initiativ till att öka efterlevnaden av nationella riktlinjer och kunskapsstöd generellt inom vård och stöd för skadligt bruk eller beroende. Se vidare kapitel 16.

Det är också av vikt att enskildas egna initiativ till att söka hjälp snabbt fångas upp av hälso- och sjukvård respektive socialtjänst. Vård- och stödverksamheter behöver nå fram just när personen är motiverad att ta emot hjälp. Det gäller inte minst grupper som är svåra att nå, såsom just personer med skadligt bruk eller beroende.

Utredningen Framtidens socialtjänst ansåg att möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående individuell behovsprövning bör tydliggöras och utvidgas, bland annat mot bakgrund av att hjälpen ska vara tillgänglig när personen vill ta del av den. Genom lättillgängliga insatser och låga trösklar kan personens egna initiativ tas tillvara när motivationen finns där. Utredningen föreslog därför en ny bestämmelse som anger att socialnämnden får tillhandahålla insatser utan föregående individuell behovsprövning.26 Det kan vara av särskilt stor betydelse för tillgången till stöd för personer med skadligt bruk eller beroende.

8.3.2. Stigma om narkotikabruk, skadligt bruk eller beroende

Stigma är ett av de vanligaste skälen till att personer med skadligt bruk eller beroende tvekar eller avstår från att söka vård och stöd. I en systematisk litteraturöversikt och metaanalys som sammanställde studier om barriärer mot att söka vård och stöd för skadligt bruk eller beroende av amfetamin eller metamfetamin konstaterades att de vanligaste rapporterade barriärerna var psykosociala som skam och

26SOU 2020:47. Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag.

Barriärer mot att söka vård och stöd SOU 2023:62

stigma, eller uppfattningen att behandling var onödig.27 I en systematisk översikt som bara inkluderade kvalitativa studier framstod stigmatisering kopplad till skadligt bruk eller beroende som den mest centrala barriären mot att söka respektive stanna kvar i behandling för opioidberoende.28 Ett centralt tema i översikten var känslan av att uppfatta sig som lägre värderad än andra patienter och andra personer i samhället.

Inom forskningen skiljer man ofta på socialt stigma och självstigma. Socialt stigma kan förstås som andra människors fördomar och stereotypa föreställningar om vissa grupper, medan självstigma är den psykologiska reaktion som sker hos individen när dessa fördomar påverkar självuppfattningen, exempelvis i form av känslor av att vara sämre än andra. Inte alla individer som tillhör en socialt stigmatiserad grupp utvecklar självstigma, men forskning har visat att många med psykisk ohälsa särskilt upplever negativa konsekvenser av självstigma.29 Stigma kan också påverka familj och andra anhöriga, så kallad

stigma by association.

En nyligen genomförd undersökning i Stockholms län omfattade en enkät till allmänheten och en enkät till personer som sökt hjälp på grund av psykisk ohälsa. Undersökningen visade att såväl stigma kring psykisk ohälsa som osäkerhet kring vårdmöjligheter var vanliga bland deltagarna. Tidigare undersökningar har visat att allmänhetens uppfattning om personer med psykisk ohälsa har varit relativt oförändrade över tid. Dessutom har kunskapen om psykisk ohälsa och dess behandlingsmöjligheter i Sverige till och med försämrats på senare år.30

Enligt enkäten till personer som sökt hjälp på grund av psykisk ohälsa var stigmarelaterade tankesätt vanligare än hos allmänheten. Av de 533 patienter som svarade på frågor om de tidigare hade skjutit upp att söka vård för sin psykiska ohälsa och i så fall varför, uppgav över hälften av patienterna att 9 av 13 undersökta stigmarelaterade skäl i någon mån hade bidragit till att de undvikit att söka hjälp. Närmare 60 procent av patienterna instämde till någon del i påståendet

27 Cumming C. m.fl. (2016). Barriers to accessing methamphetamine treatment: A systematic review

and meta-analysis.

28 Cernasev A. m.fl. (2021). A systematic literature review of patient perspectives of barriers and

facilitators to access, adherence, stigma, and persistence to treatment for substance use disorder.

29 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (2023). Stigma kring psykisk ohälsa. Indivi-

duellt lidande och hinder till vård.

30 Socialstyrelsen (2018). Allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar samt attityder till

och avsikter för framtida beteenden gentemot personer med psykisk sjukdom.

SOU 2023:62 Barriärer mot att söka vård och stöd

att de känt genans eller skamkänslor inför att söka vård. Nästan 20 procent uppgav att genans och skamkänslor i mycket hög grad avhållit dem från att söka vård tidigare.31

Många, både berörda yrkesgrupper, civilsamhälle och personer som använder narkotika, har nämnt att stigma och rädsla för att få rättsliga konsekvenser av narkotikaanvändning kan påverka benägenheten att söka vård. Detta har inte minst framkommit i arbetet med de målbilder som vi utvecklat som grund för vårt arbete, men också i våra olika referensgrupper.

I översikter med fokus på kvinnor som väntade barn eller hade små barn identifierades faktorer kopplade till graviditet eller moderskap. En graviditet kan på olika sätt underlätta tillgången till vård och stöd. Men den kan också ge nya upplevelser av skuld- och skambeläggande samt stigmatisering i relationer med både vårdpersonal och den närmsta sociala omgivningen, liksom rädsla att förlora vårdnaden om barnet.32 I en annan översikt framkom liknande barriärer i form av rädsla, stigma, anklagelser om övergrepp mot barn samt praktiska och ekonomiska svårigheter. Däremot kunde faktorer relaterade till både den egna personen (känslomässigt och socialt stöd) och ens barn (förlorad vårdnad, väntan på återförening med barn) motivera kvinnor att söka behandling.33

Även genom våra möten med kvinnor med erfarenhet av skadligt bruk eller beroende av narkotika samt organisationer som arbetar nära brukare har det framförts att stigmatiseringen och skammen runt skadligt bruk eller beroende ofta är större för kvinnor än för män, speciellt i de fall man också är förälder. Detta påverkar om man söker vård och stöd. Rädsla för orosanmälningar och att ens barn tas ifrån en verkar vara högre hos kvinnor, samtidigt som risken också kan vara större, på grund av skillnader i könsrollerna som är kopplade till föräldraskap.

Trots att LARO är en evidensbaserad insats som minskar illegal användning och dödlighet, har forskning identifierat många faktorer som skapar barriärer mot att delta i sådan behandling. Det handlar till exempel om tillgång, kostnader och stigma förknippat med både

31 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (2023). Stigma kring psykisk ohälsa. Indivi-

duellt lidande och hinder till vård.

32 Barnett E. m.fl. (2021). Difficult binds: A systematic review of facilitators and barriers to treat-

ment among mothers with substance use disorders.

33 Choi S. m.fl. (2022). Differential gateways, facilitators, and barriers to substance use disorder

treatment for pregnant women and mothers: a scoping systematic review.

Barriärer mot att söka vård och stöd SOU 2023:62

skadligt bruk eller beroende i sig och med läkemedelsassisterad behandling. Sådant stigma kan också ligga till grund för flera av de hinder som både internationellt och i Sverige satts upp för att få tillgång till behandling för skadligt bruk eller beroende.

En systematisk översikt med fokus på hinder för att delta i substitutionsterapi (LARO) kunde sammanfatta de identifierade faktorerna i fyra övergripande teman:

 • stigma och rädsla
 • regulatoriska faktorer
 • faktorer kopplade till logistik
 • attityder och sociala faktorer.

De faktorer som rapporterades oftast var negativa behandlingsupplevelser, kostnader, stigma och bristande flexibilitet hos vårdpersonalen.34

Diskriminerande stereotyper om personer med skadligt bruk eller beroende påverkar hur samhället betraktar gruppen och även hur personer med skadligt bruk eller beroende betraktar sig själva, så kallat självstigma. Forskning har visat att självstigmatisering dels minskar motivationen att initialt söka stöd och vård, dels ökar risken för återfall under behandlingen.

Stigmatisering av personer som har skadligt bruk eller beroende kan också förekomma bland vårdpersonal, vilket kan ge flera negativa effekter i form av minskat förtroende och leda till att personer avstår från relevant behandling.

8.3.3. För att minska stigma behövs långsiktiga strategier och samordnade insatser

Olika interventioner kan främja vård- och stödmottagande – både att inleda och att stanna kvar i behandling. Det kan ske genom

 • förbättrad tillgång till behandling
 • information och utbildning

34 Hall m.fl. (2021). Barriers to accessing opioid substitution treatment for opioid use disorder: A

systematic review from the client perspective.

SOU 2023:62 Barriärer mot att söka vård och stöd

 • ökad motivation
 • förebyggande av stigma och diskriminering.

För att minska stigman som är kopplade till skadligt bruk eller beroende behövs långsiktiga strategier och samordnade insatser som systematiskt genomförs på flera nivåer i samhället. De samordnade insatserna behöver kopplas till befintlig verksamhet och involvera personer med egen erfarenhet av skadligt bruk eller beroende. Det är också viktigt att insatserna innehåller komponenter som ökar kunskapen om skadligt bruk eller beroende samt främjar positiva attityder och minskar diskriminerande beteenden.35

Vikten av att arbeta med normer och värderingar i syfte att minska stigmatiseringen av personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika framgår tydligt av resultaten från verksamhetsdialoger, samtal med personer som använder narkotika och erfarenhet från forskning. Detta kan ske genom kunskapshöjande insatser på samhällsnivå där just kunskap om beroende behöver öka, eller genom anpassningar av verksamheter för att minska känslan av utsatthet.

Riktlinjer och vårdprogram skulle gynnas av att inkludera program som minskar stigma och ökar kunskapen om beroende. Samsjuklighetsutredningen har föreslagit att Folkhälsomyndigheten ska få i uppdrag att ansvara för ett femårigt nationellt program som syftar till att förstärka inflytandet för och minska stigmatiseringen av personer med psykiatriska tillstånd, inklusive skadligt bruk eller beroende. Det föreslås innehålla både information och kunskapsspridning som utgår från människors berättelser samt stöd för att skapa strukturer för systematiskt brukarinflytande.36 Detta skulle minska stigma och därmed öka benägenheten att söka vård på sikt, även bortom kontexten av samsjuklighet.

Det finns också behov av mer forskning om hur man kan minska stigmatiserande beteende hos vård- och stödpersonal, hur kulturen i verksamheter kan förändras och hur brukarinflytande kan stärkas. Ökad kunskap om hur personer i behandling för skadligt bruk eller beroende uppfattar barriärer mot vård kan ge insikter för att bättre identifiera personer i behov av vård och ge ett adekvat bemötande.

35 Folkhälsomyndigheten (2020). Det här kan vi göra för att minska stigmatisering av psykisk

ohälsa.

36SOU 2021:93. Från delar till helhet. En reform för samordnade, behovsanpassade och person-

centrerade insatser till personer med samsjuklighet.

Barriärer mot att söka vård och stöd SOU 2023:62

Flera av förslagen och bedömningarna i övriga kapitel i betänkandet innebär direkt eller indirekt att personer med skadligt bruk eller beroende inte ska uppleva stigmatisering i kontakten med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. I dialoger med verksamhetsföreträdare inom vård och stöd framhålls ofta vikten av ett gott bemötande och den personliga relationen som viktiga faktorer för att minska stigma. På flera håll tillämpas arbetsmetoder för att utveckla personalens kompetens avseende bemötandefrågor och om att bygga relationer. Men detta behöver utvecklas bredare. Personer i viktiga yrken vid möte med målgruppen behöver få tillräcklig kunskap om skadligt bruk eller beroende i ett biopsykosocialt perspektiv respektive bemötandefrågor för att kunna utföra sina uppdrag professionellt. Ofta nämns att vårdpersonal har bristande kunskap om att återfall är vanligt och en del av återhämtningen. Denna kunskap behöver öka hos bland annat personal i verksamheter riktade till målgruppen i syfte att minska stigma och förbereda för icke-dömande agerande i sådana situationer. I kapitel 27 lägger vi förslag som handlar om generella kunskapslyft och satsningar för bland annat vård- och stödpersonal.

Då det finns många barriärer mot att söka vård och stöd vid skadligt bruk eller beroende är det av stor betydelse att personalen har kunskap och möjlighet att uppmärksamma skadligt bruk eller beroende på ett meningsfullt sätt. Det gäller hälso- och sjukvården generellt men särskilt primärvården, som ofta utgör den första kontaktytan. Inom primärvården behöver kunskapen även öka om

 • sambandet mellan narkotika och psykisk ohälsa
 • upptäckt av skadligt bruk eller beroende
 • vidarehänvisning
 • korta interventioner.

Vi beskriver hur primärvårdens roll som första instans bör tydliggöras – förslag finns i kapitel 16.

Även i våra dialoger med verksamhetsföreträdare framkommer att det finns stigmatisering i hälso- och sjukvården. Personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika upplever det både i vårdkontakter för beroende och när de söker vård för andra hälsoproblem. Det kan handla om att beroendet ofta hamnar i centrum i dessa kontakter även om man söker vård för andra problem.

SOU 2023:62 Barriärer mot att söka vård och stöd

Även om det skadliga bruket och beroendet ofta är en direkt orsak till många hälsoproblem beror den sämre hälsan hos gruppen delvis också på en kontinuerlig diskriminering från vården. Det finns exempel på vårdteam på platser där personer med skadligt bruk eller beroende befinner sig, som LARO-verksamheter, eller team som arbetar uppsökande och som är specialiserade på att bemöta människor med skadligt bruk eller beroende, som ett sätt att överkomma stigma. Detta diskuterar vi mer i kapitel 21.

8.3.4. Vård- och stödinsatser är inte alltid anpassade efter önskemål och förutsättningar

Internationell forskning har identifierat att många hinder för att söka vård och stöd är strukturella eller organisatoriska. Det kan handla om problem som rör vårdgivare och verksamheter, långa väntetider, bristande tillgänglighet för alla behandlingssökande eller ledningskultur. I en systematisk översikt som bara inkluderade kvalitativa studier framkom faktorer kopplade till bristande tillgänglighet till behandling, utöver stigma, som viktiga barriärer. Det handlade främst om kostnader för att delta, brist på personal samt bristande transportmöjligheter till behandlingen.37 I en översikt om tillgång till LARO-behandling som inkluderade studier genomförda på landsbygden i USA låg fokus för personer med skadligt bruk eller beroende på faktorer som hade med tillgänglighet att göra. Det handlade främst om bristen på tillgängliga verksamheter och problem som avsåg geografiskt avstånd (längre avstånd och restider). När i stället perspektivet låg på vårdpersonalen handlade de främsta barriärerna om brist på kompetens, brist på stöd från specialister och faktorer kopplade till acceptans såsom negativa attityder om både personer med skadligt bruk eller beroende av opioder och om medicinsk behandling och dess effektivitet.38

Även en översikt som sammanställde studier om bland annat barriärer mot att få tillgång till vård och stöd bland flyktingar visade att vanliga orsaker var organisatoriska och kulturella hinder, såsom rättsliga problem kopplade till dokumentation, och brist på översatta

37 Cernasev A. m.fl. (2021). A systematic literature review of patient perspectives of barriers and

facilitators to access, adherence, stigma, and persistence to treatment for substance use disorder.

38 Lister J. m.fl. (2019). A systematic review of rural-specific barriers to medication treatment for

opioid use disorder in the United States.

Barriärer mot att söka vård och stöd SOU 2023:62

program. Men det handlade också om brist på kunskap om psykisk ohälsa och skadligt bruk eller beroende hos flyktingar samt stigma.39

I våra dialoger med både personer som använder narkotika och verksamhetsföreträdare har det framkommit att det finns ett behov av att i högre grad anpassa vård- och stödverksamheter efter funktionsnivå, kön, ålder och behandlingsmål hos personer som använder narkotika för att möta olika behov hos målgruppen. Vanliga svårigheter kan vara att

 • passa telefontider eller följa strikta rutiner för ansöknings- eller utredningsförfarande
 • navigera och förstå hur man får kontakt med rätt instans.

Det kan också handla om att personer med skadligt bruk eller beroende som vill bli helt drogfria påverkas negativt av att befinna sig i väntrum eller den nära omgivningen till verksamheter där det vistas personer som är påverkade eller narkotikaförsäljning sker, eller att socialtjänsten sätter upp krav på drogfrihet för att till exempel få tillgång till bostad. Denna typ av krav och hinder försvårar för utsatta personer att få adekvat hjälp och stöd, och kolliderar också med intentionen hos flera insatser som visat sig ha god effekt, som Bostad

först och modellen Individual Placement and Support (IPS).

I många länder utformas skadereducerande insatser för att passa behov hos personer som använder narkotika snarare än att organiseras stereotypt utifrån verksamhetsgränser och lagstiftning eller reglering. De kallas ofta för hälsocentraler eller lågtröskelverksamheter, med låga barriärer mot insatsen och flera olika insatser samlade under samma tak. I kapitel 12 och 21 beskriver vi lågtröskelverksamheter närmare.

Vård- och stödverksamheter behöver även anpassas för att bli attraktiva och inkluderande utan stigma för personer som inte har så stora problem av sin narkotikaanvändning. Det kan handla om att anpassa lokaler för att minska risken att personer upplever stigmatisering av att söka stöd där, eller att utveckla digitala metoder där man kan vara anonym. För att överbrygga sådana barriärer föreslår vi i kapitel 16 att regeringen bör inrätta en anonym stödlinje.

39 Saleh E. m.fl. (2022). A systematic review of qualitative research on substance use among refugees.

SOU 2023:62 Barriärer mot att söka vård och stöd

8.3.5. Krav på drogfrihet kan utestänga personer från vård och stöd

En annan barriär mot att söka vård eller stöd är irrelevanta krav på drogfrihet. Detta har vi analyserat genom intervjuer och dialoger med personer som använder narkotika, med företrädare för verksamheter på lokal, regional och nationell nivå som erbjuder samhälleliga insatser till personer med skadligt bruk eller beroende samt forskare. Vi har också tagit del av forskningsstudier på området.

I svenska intervjustudier framkommer drogfrihetskrav som ett av flera hinder för vårdsökande, både bland personer i behandling och bland personer med långvarigt bruk av illegala LARO-läkemedel.40,41Dessutom finns det studier som visar att systematiskt arbete med att förstärka önskvärt beteende i stället för bestraffning eller utskrivning kan ge tydliga förbättringar och minska sidobruk av andra substanser under behandling.42

I våra dialoger har vi fått en klar bild av att det fortfarande är vanligt med krav på drogfrihet även när det inte är medicinskt eller på annat sätt motiverat, samt att detta får reella negativa konsekvenser. Drogfrihetskrav är ett problem också inom socialtjänstens verksamheter och inom psykiatrin mer allmänt.

Omotiverade idéer om drogfrihet lever fortfarande kvar och tar sig olika uttryck. Det kan handla om icke-vetenskapligt grundade föreställningar om personer i LARO-behandling och att regioner tolkar riktlinjer angående sidobruk olika. Det har också framkommit att det fortfarande är svårt att arbeta med både boende och sysselsättning som stöd för personer med skadligt bruk eller beroende då det kvarstår en moralistisk syn om att man ska förtjäna sitt boende. Fortfarande anses det kontroversiellt att erbjuda boende eller sysselsättning utan krav på drogfrihet.

Dessa krav och uppfattningar om drogfrihet som vi noterat på flera håll och som inte alltid är nödvändiga kan tillsammans med andra faktorer skapa variationer över landet avseende trösklar för att komma in i eller stanna kvar i behandling eller stöd. Därför anser vi det relevant att analysera förekomsten av omotiverade krav på drogfrihet,

40 Richert T. och Johnson B. (2015). Long-term self-treatment with methadone or buprenorphine

as a response to barriers to opioid substitution treatment: the case of Sweden.

41 Petersson, F. (2013). Kontroll av beroende: substitutionsbehandlingens logik, praktik och seman-

tik (avhandling).

42 Preston K. m.fl. (2000). Methadone dose increase and abstinence reinforcement for treatment

of continued heroin use during methadone maintenance.

Barriärer mot att söka vård och stöd SOU 2023:62

eller krav kopplade till påbörjad behandling för att ta del av andra insatser. Se vidare om förslag i kapitel 21.

8.3.6. Kriminaliserad användning minskar viljan att söka vård

Att användning av narkotika är kriminaliserad medför också att personer med skadligt bruk eller beroende i mindre utsträckning kontaktar vård och stöd jämfört med personer som har andra psykiatriska sjukdomar, och framför allt somatiska sjukdomar.43,44 Kriminalisering av eget bruk syftar generellt till att

 • förebygga användning
 • skydda allmänheten från negativa skadeverkningar
 • möjliggöra tidiga interventioner.

Samtidigt riskerar en kriminalisering att skapa negativa attityder gentemot personer med skadligt bruk eller beroende hos vård- och stödpersonal, allmänhet och anhöriga, samt att på olika sätt hindra personer från att söka vård och stöd trots hjälpbehov.

I en intervjustudie från sex europeiska länder, med barn och unga som varit i kontakt med rättsvårdande institutioner på grund av narkotikaanvändning, menar de svarande att kriminaliseringen ger oönskade effekter på sociala relationer genom till exempel upplevelser av att bli kategoriserad och stigmatiserad som narkotikaanvändare i moraliska termer. Intervjupersonerna upplevde att de inte blev betraktade som sårbara individer i behov av vård och stöd för sitt beroende utan som omoraliska personer inom även andra områden utanför narkotikaanvändningen.45 Det har bland annat i våra workshops framkommit att många personer med egen erfarenhet, deras anhöriga och aktörer i systemet ser ett behov av bättre anpassade påföljder vid narkotikabrott för att öka möjligheten till vård och stöd.

Tidigare enkät- och intervjustudier med målgruppen har visat att regelverket upplevs förhindra möjligheten att söka vård och stöd för personer som använder narkotika. En webbundersökning med drygt 1 000 personer visade att cirka 40 procent skulle tveka eller inte alls

43 Csete J. m.fl. (2016). Public health and international drug policy. 44 Room R. m.fl. (2012). How well do international drug conventions protect public health? 45 Moskalewicz J. m.fl. (2021). Unintended consequences of drug policies experienced by young

drug users in contact with the criminal justice systems.

SOU 2023:62 Barriärer mot att söka vård och stöd

söka vård vid en akut narkotikarelaterad situation som överdos på grund av rädsla för rättsliga följdverkningar eller stigmatisering.46 I en annan webbundersökning med 5 500 personer som använde narkotika uppgav deltagarna i fritextsvar att narkotikalagstiftning, tillsammans med stigmatisering och misstro mot samhället, upplevs som hinder för att söka och få hälso- och sjukvård.47

Ovanstående kan sammanfattas i att kriminaliseringen riskerar att bidra till hinder för vård och stöd genom att

 • öka stigmatiseringen (som i sin tur minskar benägenheten att söka hjälp)
 • skapa en oro för rättsliga påföljder om man kontaktar en offentlig instans (såsom socialtjänst eller vårdverksamhet)
 • leda till straff i stället för vård, om man blir ertappad med bruk eller innehav.

Vi har inte analyserat om positiva effekter av nuvarande straffrätt, väger upp de uppenbart negativa. Vi uppfattar dock att med dessa givna begränsningar kommer en del av den skadereducerande potentialen i det samlade vård- och stödlandskapet inte att kunna utnyttjas. Om det finns en ambition att ytterligare värna liv och hälsa hos personer med skadligt bruk eller beroende, bör regeringen initiera en översyn av narkotikastrafflagen och påföljder för narkotikabrott. Läs mer om detta i kapitel 22.

46 Soussan C. och Kjellgren A. (2019). Alarming attitudinal barriers to help-seeking in drug-

related emergency situations: Results from a Swedish online survey.

47 Folkhälsomyndigheten (2022). Den europeiska webbundersökningen om narkotika 2021 –

Användningsmönster, köpvanor och upplevelser av narkotika bland personer med ett aktuellt bruk i Sverige.

9. Narkotikastrafflagen

I detta kapitel beskrivs Narkotikastrafflagen (NSL). Vi beskriver även översiktligt historiken kring kriminaliseringen av eget bruk samt argumenten för och emot den narkotikastrafflag som tillkom på 1980- och 1990-talen.

I vissa fall beskrivs rättsprocessen allmänt, men fokus är på processen för personer som misstänks och döms för narkotikabrott av ringa narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden. Skälet till att vi valt att fokusera på dessa brottstyper är att vi bedömt att det framför allt är den målgrupp som omfattas av vårt uppdrag. När det gäller grovt och synnerligt grovt narkotikabrott är detta oftare en del av organiserad brottslighet.

Vi kommer i kapitlet att använda begreppet missbruk och bero-

ende, till skillnad från andra kapitel, där missbruk ersatts med skadligt bruk. Detta eftersom kapitlet återger en hel del lagstiftning där be-

greppet missbruk förekommer.

Vi beskriver rättsprocessen vid narkotikabrott i två kapitel, förutom detta kapitel):

 • I kapitel 10 beskrivs rättsprocessen utifrån Polismyndighetens,

Åklagarmyndighetens, domstolarnas och Kriminalvårdens uppdrag och praxis.1 Vi beskriver vilka vårdinslag som kan erbjudas inom olika former av lagföring.

 • I kapitel 22 redovisar vi våra förslag och bedömningar som syftar till att personer som misstänks och döms för narkotikabrott eller personer som döms för andra brott men har ett skadligt bruk eller beroende, ska få det stöd de har behov av. I det kapitlet redogör vi också för de erfarenheter vi samlat genom dialog med olika

1 I direktivet nämns detta som rättsvårdande myndigheter.

Narkotikastrafflagen SOU 2023:62

aktörer för att utveckla en process för den rättsvårdande resan. Som inledning till kapitlet beskriver vi arbetet med de målbilder vi tagit fram tillsammans med personer med egen erfarenhet.

9.1. Gällande rätt för hälso- och sjukvård samt socialtjänst beskrivs inte här

Vi har valt att i detta kapitel inte presentera gällande rätt vad avser hälso- och sjukvård respektive socialtjänst. Anledningen till detta är att området i sin helhet beskrivits i Samsjuklighetsutredningens (SOU 2020:08) arbete i betänkandet Från delar till helhet – samt avseende de delar som berör naloxon i vårt delbetänkande Naloxon kan

rädda liv (SOU 2022:54). Andra relevanta författningar och regler-

ingar beskrivs löpande i detta betänkande.

9.2. Narkotikastrafflagen – en specialstraffrättslig reglering

Med specialstraffrätt avses straffrättslig regering utanför brottsbalken. De allmänna reglerna om straffrättens principer och läror i brottsbalken gäller även för specialstraffrätten, där narkotikastrafflagen (1968:64), NSL är en sådan specialrättslig lag. Det är vanligt med mål som rör hantering av narkotika i allmän domstol.

Den straffrättsliga regleringen av olovlig hantering av narkotika i svensk rätt bygger delvis på de internationella konventionerna. Det första regelverket infördes genom 1923 års narkotikakungörelse om opium efter att Sverige anslutit sig Haagkonventionen 1912. När narkotikaförordningen (1962:704) infördes 1962 gjordes vissa straffskärpningar, och det ökade narkotikamissbruket på 1960-talet ledde till att narkotikastrafflagen infördes 1968. Lagens straffbestämmelser var tänkta att samverka med medicinska och sociala faktorer för att problemet med narkotika skulle kunna lösas.

I detta avsnitt kommer vi i stora drag att redovisa de olika brottsbestämmelserna i NSL, och vilka påföljder som hantering av narkotika kan leda till. Vi ska lämna förslag på ett systematiskt vårderbjudande till dem som döms för ringa narkotikabrott. Eget bruk och innehav av små mängder för eget bruk bedöms i regel som ringa

SOU 2023:62 Narkotikastrafflagen

narkotikabrott. Därför redovisas i detta avsnitt kriminaliseringen av eget bruk som en bakgrund till analys och förslag i kapitel 22.

9.3. Brott enligt narkotikastrafflagen

Av 1 § narkotikastrafflagen framgår vilka olika gärningar som utgör brott. Bestämmelsen har sedan den 1 juli 2023 följande lydelse:

Den som olovligen

1. överlåter narkotika,

2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,

3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,

4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,

5. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Om en gärning som avses i första stycket innebär att gärningsmannen säljer narkotika eller annars befattar sig med narkotika som är avsedd att säljas, döms i stället till fängelse i lägst sex månader och högst tre år. För narkotikabrott döms även den som olovligen bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel. Straffet är i ett sådant fall fängelse i lägst sex månader och högst tre år. Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

NSL tar sikte på olovlig hantering av narkotika. Många narkotikaklassade substanser har ett legalt användningsområde, exempelvis läkemedel på recept.

För att någon ska dömas för brott enligt 1 § ska även uppsåtskravet vara uppfyllt.2 En person kan inte dömas till brott enligt 1 § om hanteringen skett oaktsamt eller vårdslöst. Det ska dock påpekas att grovt oaktsamhetsbrott regleras i 3 a §.

I bestämmelsens första stycke räknas fem olika gärningar upp i fem punkter i fallande ordning efter hur kvalificerade de är. Enbart innehav av narkotika, utan något annat uppsåt än att personen själv ska använda narkotikan, är den minst kvalificerade gärningsformen.3Av bestämmelsens andra stycke framgår att om en gärning som om-

2 Se de allmänna kraven om påföljder i 1 kap.1 och 2 §§brottsbalken. 3Prop. 1982/83:141 om ändringar i narkotikastrafflagen s. 32 och 35.

Narkotikastrafflagen SOU 2023:62

fattas av första stycket innebär att gärningsmannen säljer narkotika eller annars befattar sig med narkotika som är avsedd att säljas ska en särskild straffskala tillämpas. Detsamma gäller enligt tredje stycket om någon olovligen bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel.

Om det blir konkurrens mellan de olika punkterna gäller subsidiaritet, det vill säga att det i första hand döms för överlåtelse, i andra hand för framställning och därefter någon av de andra gärningarna. Är det aktuellt med flera delar kan det dömas till ansvar enligt flera punkter i konkurrens.4

Det finns även praxis som anger att den som har brukat narkotika som tidigare utgjort del av eget innehav av narkotika ska dömas endast för straffbart innehav, vilket innebär att det straffbara bruket konsumeras av innehavet.5

Vad som är narkotika i juridisk mening framgår av 8 § NSL:

Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen.

Ett preparat är narkotika i juridisk mening om förutsättningarna som anges i bestämmelsen är uppfyllda. Narkotikaklassningen regleras i särskild lag med tillhörande förordning.6,7

9.4. Vad innebär de olika gärningarna i 1 § 1 st. narkotikastrafflagen

I lagbestämmelsen redovisas de fem olika kategorierna av hantering av narkotika som faller under NSL:s s tillämpningsområde:

 • Överlåta. Alla former av överlåtelse avses. Begreppet överlåtelse anses ha samma innebörd som i civilrättsliga sammanhang, alltså

4 A a s. 39. 5 Se bl.a. NJA 2017 s. 415. 6 Lagen (1192:860) om kontroll av narkotika och förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika. 7 Svensson, E. (2021). Special Straffrätt 1, s. 36.

SOU 2023:62 Narkotikastrafflagen

försäljning, byte, gåva eller annat förfarande varigenom äganderätten överförs till någon annan.8

 • Framställa narkotika som är avsedd för missbruk. Med framställ-

ning menas också sådan framställning som sker genom odling av

narkotiska växter. Den ska också vara avsedd för missbruk, det vill säga att det saknas stöd för att framställa preparat för annat ändamål, exempelvis ordination. Framställningen kan vara för eget eller annans missbruk.9

 • Förvärva narkotika i överlåtelsesyfte. Med förvärv av narkotika menas olika åtgärder som gör att någon får äganderätt till narkotikan. Om förvärvet gäller narkotika som är avsedd för eget bruk är i normalfallet inte denna punkt tillämplig; däremot räcker det att en liten del av den förvärvade narkotikan är avsedd att överlåtas. Det blir därför aktuellt med ansvarsutkrävande om någon förvärvar narkotika som ska användas av en mindre grupp personer vid ett enstaka tillfälle.10
 • Anskaffa, bearbeta, förpacka, transportera, förvara eller ta annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk. Det krävs att speciella och någorlunda ingripande åtgärder har vidtagits eller, om gärningen inte fullbordats, har varit avsedda att vidtas.11
 • Inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika. All form av olovligt handhavande av narkotika – oavsett om det sker i samband med egen användning eller på annat sätt är straffbart. Även själva bruket som sådant är att anse som befattning med narkotika. Den som exempelvis låter någon annan injicera narkotika på sig själv kan således straffas för detta under förutsättning att de subjektiva rekvisiten är uppfyllda. Med innehav avses i princip att någon har narkotika i sin besittning på så sätt att han eller hon har möjlighet att utöva faktisk rådighet över narkotikan.12

8 Se Åberg. Narkotikastrafflagen (1968:64), författningskommentar Karnov (JUNO). Besökt 2022-11-21. 9 Ibid. 10 Ibid. 11 Ibid. Se även se prop. 1982/83:141 s. 18 f. och 33 f. 12 Se Åberg. Narkotikastrafflagen (1968:64), författningskommentar Karnov (JUNO). Besökt 2022-11-21.

Narkotikastrafflagen SOU 2023:62

Personen ska ha uppsåt till att det är ett visst ämne eller en viss substans men behöver inte själv ha klassat det som narkotika. Omvänt gäller att personen kan veta att det är narkotika men inte vilken substans det handlar om.13

9.5. Straffskalorna för narkotikabrott

Straffskalorna för de olika narkotikabrotten regleras i 14 §§narkotikastrafflagen. Den som olovligen överlåter narkotika, framställer, förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, eller innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika, döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år enligt 1 § första stycket narkotikastrafflagen. Om en gärning som omfattas av första stycket innebär att gärningsmannen säljer narkotika eller annars befattar sig med narkotika som är avsedd att säljas döms, enligt andra stycket, i stället till fängelse i lägst sex månader och högst tre år. Samma straffskala gäller enligt tredje stycket om någon olovligen bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel.

Straffskalan för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader (se 2 § narkotikastrafflagen).

Av 3 § första stycket narkotikastrafflagen framgår vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett brott mot 1 § första stycket i samma lag är att anse som grovt:

Är brott som avses i 1 § första stycket att anse som grovt, döms för grovt narkotikabrott till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

I 3 § andra stycket framgår förutsättningarna för att dömas för ett synnerligen grovt narkotikabrott:

13 Svensson, E. (2021) Specialstraffrätt 1, s. 43.

SOU 2023:62 Narkotikastrafflagen

Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

I 3 a § narkotikastrafflagen regleras brottstypen vårdslöshet med nar-

kotika, som är oaktsamhetsvarianten av narkotikabrott. Den som av

grov oaktsamhet begår gärning som avses i 1 § första stycket punkterna 1–4, andra eller tredje stycket döms för vårdslöshet med narkotika till böter eller fängelse i högst ett år. I ringa fall döms inte till ansvar för fall av grov oaktsamhet.

Narkotikaprekursorer är ämnen som kan användas vid framställning av narkotika. Vilka ämnen om omfattas framgår av 9 § narkotikastrafflagen, som i sin tur hänvisar till EU-rättsliga förordningar.143 b § är en särskild straffbestämmelse som innebär att den som på olika sätt tar befattning med narkotikaprekursorer som är avsedda för olovlig framställning av narkotika döms till fängelse i högst två år. Om brottet är att anse som ringa döms till sex månaders fängelse och vid grovt brott till högst sex år.

Av 4 § första stycket narkotikastrafflagen framgår att försök och förberedelse till narkotikabrott, ringa narkotikabrott, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott liksom stämpling till narkotikabrott är straffbara gärningar. För att fällas till ansvar förutsätts i denna bestämmelse att gärningen avsett annat än bruk av narkotika. Av bestämmelsens andra stycke följer att försök till olovlig befattning med narkotikaprekursorer i vissa fall är kriminaliserat.

I 5 § regleras vad som gäller om flera medverkat till brott.

9.6. Internationella konventioner

Sverige har anslutit sig till de tre i dag gällande internationella narkotikakonventionerna:

 • FN:s allmänna narkotikakonvention från 1961 med 1972 års tillägg
 • 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen

14 Svensson, E. (2021). Specialstraffrätt 1, s. 43.

Narkotikastrafflagen SOU 2023:62

 • 1988 års FN-konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen.

FN:s konventioner verkställs genom nationell lagstiftning. Konventionerna medger nationella ställningstaganden i narkotikafrågan, men det förutsätts att konventionerna tillämpas lojalt av parterna. FN:s konventioner förpliktar inte uttryckligen parterna till att kriminalisera användande av narkotika.15

1961 års allmänna narkotikakonvention

1961 års allmänna narkotikakonvention behandlar de så kallade egentliga narkotiska preparaten, det vill säga opium, heroin, fentanyl, metadon, cannabis, kokablad och kokain. Konventionen har syftet att både säkra tillgången till narkotika för medicinsk och vetenskaplig användning, och förhindra produktion och spridning för andra ändamål. Genom att ansluta sig till konventionen har Sverige förbundit sig att straffbelägga vissa förfaranden för att motverka olaglig narkotikahantering. Av artikel 36 i konventionen framgår följande:

1 a) Varje part skall, under vederbörligt hänsynstagande till sina konstitutionella förhållanden, vidta nödvändiga åtgärder för att odling, produktion, tillverkning, extraktion, beredning, innehav, erbjudande, utbjudande till försäljning, distribution, köp, försäljning, överlåtelse av varje slag, förmedling, försändelse, transitering, transport, import och export av narkotika i strid med bestämmelserna i denna konvention samt varje annan handling, som enligt sagda parts åsikt är i strid med bestämmelserna i denna konvention, skola utgöra straffbara brott, när de begås avsiktligt, och att allvarliga brott skola vara belagda med adekvata straff, företrädesvis med fängelse eller andra frihetsberövande straff.

2 a) Oavsett bestämmelserna i föregående punkt kan parterna, när en person som är beroende av narkotika begått sådana brott, föreskriva att dessa personer antingen som ett alternativ till dom eller straff eller som ett tillägg till dom eller straff, skola bli föremål för behandling, utbildning, eftervård, rehabilitering och social återanpassning i överensstämmelse med paragraf 1 av artikel 38.16

15 Red. Henrik Tham. (2003). Kriminologiska institutionen. Forskare om narkotikapolitiken. 16 UNTC, Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, Geneva,

25 March 1972.

SOU 2023:62 Narkotikastrafflagen

1971 års konvention om psykotropa ämnen

1971 års konvention om psykotropa ämnen syftar till att kontrollera hallucinogener, centralstimulantia, sömnmedel och lugnande medel till exempel psykedeliska substanser, amfetaminer, barbiturater och bensodiazepiner. Konventionen är liknande uppbyggd som 1961 års konvention.

1988 års narkotikabrottskonvention

1988 års narkotikabrottskonvention kompletterar de två tidigare konventionerna genom att den är inriktad på att motverka den olagliga hanteringen.17 Konventionen förpliktar parterna till att straffbelägga inte bara illegal framställning, försäljning och innehav, utan också förfaranden som innebär hjälp att dölja eller omsätta vinsterna från den illegala marknaden.

Konventionen innehåller bland annat bestämmelser om utlämning och inbördes rättshjälp, förverkande, narkotikarelaterad penningtvätt och olaglig handel. I konventionen finns också bestämmelser om vissa kemiska ämnen som i och för sig har en omfattande legal användning men som samtidigt kan användas vid framställning av narkotika eller psykotropa ämnen.

9.7. Kriminaliseringen av innehav och eget bruk – historik

1968 – första narkotikastrafflagen och kriminalisering av innehav

Innan NSL tillkom fanns bestämmelser om straff för olaga tillverkning, saluhållande, överlåtelse och innehav av narkotika i narkotikaförordningen.18 1968 års narkotikastrafflag syftade till att minska tillgången till narkotika och säkerställa att personer med missbruk skulle kunna söka vård.

NSL innebar att narkotikabrott blev en särskild straffbar företeelse. Straffet var antingen böter eller fängelse i upp till två år för brott av normalgraden, eller fängelse i minst sex månader och upp till fyra

17 Se Prop. 1990/91:127. Om Sveriges tillträde till FN:s narkotikabrottskonvention, m.m. 18Prop. 1968:7, s. 2.

Narkotikastrafflagen SOU 2023:62

år för grovt brott. Det som numera rubriceras ringa narkotikabrott rubricerades narkotikaförseelse.

Enbart eget bruk var inte straffbelagt. Vid denna tidpunkt gjordes bedömningen att kriminalisering av eget bruk skulle få till följd att en person med skadligt bruk eller beroende inte skulle våga söka vård av rädsla för att ange sig själv för brott och drabbas av en påföljd.19I linje med detta infördes en straffbestämmelse om innehav av narkotika och även andra kategorier av narkotikabrott, dock inte eget bruk.

1980-talet – utredningar om kriminalisering av eget bruk

Frågan om kriminalisering av eget bruk fortsatte att utredas under 80-talet. I prop. 1982/83:141, Om ändringar i NSL, uttalades att det fanns olika skäl av betydande styrka som talade mot en kriminalisering av eget bruk.20 Ett argument som talade för en kriminalisering var att den innebar en signal för samhällets avståndstagande mot narkotika och skulle fylla en preventiv funktion gentemot ungdomar.

Narkotikakommissionen21 framförde bevismässiga svårigheter att styrka ett innehav och menade att det var lättare att styrka att någon använt narkotika. Kommissionen menade dock att det skulle vara integritetskränkande och att eget bruk inte skulle kriminaliseras.22Frågan om svårigheterna att bedöma det straffrättsliga området mellan innehav och eget bruk blev föremål för ytterligare utredning av riksåklagaren. Slutsatsen var att det fanns ett visst utrymme för att göra olika rättsliga bedömningar om eget bruk skulle göras straffbart. Frågan behandlades också av riksdagen vid några tillfällen före den lagändring som kom till stånd 1988.

Högsta domstolen tog i två avgöranden år 1983 ställning till frågan om huruvida en hantering av narkotika i direkt anslutning till användning skulle anses utgöra innehav i NSL:s mening. Båda målen rörde personer som uppgett att de blivit bjudna på narkotika. Högsta domstolen konstaterade att användning av narkotika då inte var straffbelagt men att innehav av narkotika inte var straffritt, även om den innehades för eget bruk. Högsta domstolen kom fram till att det fanns

19 Se bl.a. Prop. 1968:68 s. 21. 20prop. 1982/83:114 s. 12. 21 Narkotikakommissionen var en av regeringen tillsatt kommission, som skulle komma med förslag om åtgärder i arbetet mot narkotika. Kommissionen var aktiv mellan 1982 och 1984. 22 Aa. s. 25 och Narkotikastrafflagen m.m. Narkotikakommissionen, PM nr 8 december 1983.

SOU 2023:62 Narkotikastrafflagen

utrymme för olika bedömningar för gränsen mellan innehav och bruk.23 Rättsligt sett hängde innehavet och det egna bruket intimt samman.

1988 – lagändring: eget bruk kriminaliseras

I prop. 1987/88:71, Om ändringar i NSL, föreslogs att även själva användningen av narkotika skulle falla inom det kriminaliserade området. Mot bakgrund av detta tog Justitiedepartementet fram en promemoria med förslag om att all befattning med narkotika borde kriminaliseras. Förslaget blev omdiskuterat. Det framfördes bland annat att missbrukares vårdmotivation skulle äventyras och att det var emot straffrättsliga principer att straffbelägga handlingar riktade mot den egna rättssfären.

Förslaget gick igenom, och det egna bruket kriminaliserades genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 1988.24 Att en utvidgad kriminalisering skulle återverka negativt på missbrukarens ambitioner och ansträngningar att söka vård löstes med en regel om ansvarsfrihet. Regeln gällde om den misstänkta personen när gärningen upptäcktes hade sökt eller underkastat sig vård och behandling.25 Vi har inte kunnat få fram uppgifter om hur regeln om ansvarsfrihet tillämpades.

Lagändringen innebar att 1 § NSL ändrades till att även gälla den som innehade, brukade eller tog annan befattning med narkotika. Straffet för eget bruk sattes till böter.

1990-talet – straffskärpning för innehav och eget bruk

Under åren efter kriminaliseringen debatterades särregleringen av det egna bruket, och argument framfördes för att det i princip är ett fullföljande av den brottsliga gärningen innehav, som hade sex månaders fängelse i straffskalan. På 1990-talet behandlades kriminalisering av eget bruk på nytt i riksdagen. Det resulterade i att ansvarsfrihetsregeln avskaffades 1993.26

Avskaffandet av ansvarsfrihetsregeln motiverades bland annat av att en särreglering av detta slag är främmande för det straffrättsliga

23NJA 1983 s. 893 och 1983 s. 887. 24Prop. 1987/88:71, bet. 1987/88:JuU13, rskr. 280. 25 A a. s. 22 och prop. 1987/88;71 s. 22. 26Prop. 1992/93:142.

Narkotikastrafflagen SOU 2023:62

systemet, eftersom den inte är knuten till några egentliga omständigheter vid brottet utan till förhållanden som kan inträffa långt senare (prop. 1992/93:142 s. 18). Till bemötande av synpunkter anförde lagstiftaren vidare att de allmänna reglerna om åtalsunderlåtelse var tillräckliga för att personer med beroende skulle kunna erbjudas vård. Skillnaden mellan innehav och bruk diskuterades, och den bedömes vara liten eftersom innehav sågs som ett led i att kunna bruka narkotika. Huvudpåföljden för eget bruk skulle fortsatt vara böter, men en differentierad påföljdspraxis förutsatte att straffskalan skulle innehålla fängelse.27 Genom att fängelse infördes i straffskalan erhöll polisen befogenhet att genomföra kroppsvisitation, samt kroppsbesiktning i form av urin- och blodprov vid skälig misstanke om narkotikabrott. Det blev också möjligt med husrannsakan vid misstanke om ringa narkotikabrott.

Syftet med lagändringen var också att tidigt kunna ingripa för att förhindra att unga människor fastnade i missbruk, och att förbättra behandlingen av missbrukare som avtjänade straff (vilket i och för sig redan var möjligt genom att både bruk och innehav var straffbara handlingar).28

Även andra omständigheter skulle kunna beaktas vid bedömningen av straffvärdet, även om sort och mängd fortfarande bedömdes vara avgörande. Vad gäller eget bruk och innehav av narkotika med ändamål att bruka narkotikan själv framhölls dock i förarbetena att den lindrigaste påföljden – böter – skulle reserveras för sådan brottslighet. I praktiken innebar straffskärpningen att straffet för eget bruk bestämdes till böter, oftast 30 dagsböter, enligt tabeller29där substansens farlighet och gärningens straffvärde bedömdes.

2010-talet – ändrad praxis

Enligt tidigare praxis var sorten och mängden narkotika i princip avgörande för rubriceringen av brottet och bedömningen av straffvärdet. Domstolarna hade utformat tabeller för straffvärdet som angav den sort och mängd narkotika som ledde till en viss påföljd. Rättstillämpningen var förutsägbar och enhetlig, och hela straffskalan utnyttjades. Samtidigt beaktades inte andra omständigheter vid brotts-

27 Aa. s. 33. Och NJA 2005 s 348. 28 Aa. s. 33 och prop 1992/93:142 s. 18 ff. 29 Drogpraxisgruppens tabeller tas fram av ett nätverk utsett av domstolarna.

SOU 2023:62 Narkotikastrafflagen

tillfället, och de avspeglades därför inte heller i bedömningen av brottet. Frågan blev föremål för Högsta domstolens prövning i ”Mefedrondomen” NJA 2011 s. 357. Domen kom att bli startpunkten för en ny praxis som innebär att alla omständigheter av betydelse på ett nyanserat sätt ska beaktas vid bedömningen av brottets gradindelning och straffvärdet.

2023 – skärpt straffrättslig reaktion för vissa narkotikabrott

I prop. 2022/23:53, Skärpta straff för brott i kriminella nätverk, beskriver regeringen att syftet med en skärpt straffrättslig reaktion för vissa narkotikabrott är att markera allvaret i brott som begås i kriminella nätverk och vid kriminella uppgörelser. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2023.

I propositionen anser regeringen att det finns behov av strängare rättslig reaktion vid narkotikabrott som tar sikte på försäljning av narkotika. Motivet är att narkotikahandel är vanlig i, och en central del av, de kriminella nätverkens aktiviteter, där narkotikaförsäljning också utgör en betydande inkomstkälla och att förekomsten påverkar tryggheten i olika delar av samhället. Det beskrivs därför som en viktig del av att bekämpa de kriminella nätverken.

De nya bestämmelserna innebär dels att straffet skärps för brott som tar sikte på försäljning, dels att beställning av narkotika för eget bruk kriminaliseras såsom försöksbrott. För brott som är relaterade till försäljning föreslås en straffskala på fängelse i lägst sex månader och högst tre år. Straffskalan för försöksbrott till narkotikabrott av normalgraden samt försök och förberedelse till ringa narkotikabrott vad avser innehav är böter eller fängelse i upp till sex månader. Försök och förberedelse till eget bruk kriminaliserades inte.

9.7.1. Lagstiftarens skäl till kriminaliseringen och straffskärpningen 1988 respektive 1993

Redan innan eget bruk kriminaliserades 1988, skärpte dåvarande riksåklagare praxis för tillämpningen av åtalsunderlåtelser.30 Motiveringen till detta var att man i större utsträckning skulle kunna komma åt narkotikaförsäljningen om fler fall av ringa narkotikabrott behand-

30 Riksåklagarens cirkulär RÅC 1:94.

Narkotikastrafflagen SOU 2023:62

lades i domstol. Det förekom en teori om att även försäljare av narkotika anpassat sig efter lagstiftningen, på så sätt att de endast bar med sig sådana mängder som motsvarade ringa narkotikabrott.

Riksåklagaren anförde vidare att framför allt cannabis hade spritt sig till nya grupper av socialt etablerade vuxna personer, och ansåg att för dessa grupper kunde bötesstraff vara lämpligt ur både individpreventivt31 och allmänpreventivt32 perspektiv.

Under 80-talet pågick en allmän straffskärpning av narkotikabrott. Exempelvis skärptes straffen för narkotikabrott av normalgraden och grovt brott 1981.33

Som argument för en kriminalisering av eget bruk framfördes i propositionen 1987/88:71 Om ändringar i narkotikastrafflagen, bland annat vikten av att narkotikapolitiken sänder tydliga signaler om samhällets konsekventa avståndstagande från allt olovligt narkotikabruk, och att en straffri zon för eget bruk riskerade att bidra till en bristande tilltro till rättsväsendet och dess möjlighet att stävja narkotikabrukets utbredning.34 Man nämnde även att man inte kunde utesluta att en kriminalisering av eget bruk skulle medföra en preventiv effekt på särskilt unga personer.

I propositionen argumenterades även att innehav av narkotika varit kriminaliserat sedan 1968, och att det endast i undantagsfall kan förekomma situationer där eget bruk inte föregås av innehav.

9.7.2. Argument som framfördes mot kriminaliseringen

Fram till 1980-talet var en avsikt med narkotikalagstiftningen och hur den tillämpades att den inte skulle förhindra att personer med skadligt bruk eller beroende som sökt vård fick vård. Under straffskärpningarna på 80-talet och 90-talet tycks den avsikten ha förändrats. Syftet med NSL har därefter varit att den ska verka avskräckande och signalera samhällets syn på att all olovlig narkotikahantering ska beivras.

Under debatten och i förarbetena till kriminaliseringen av eget bruk diskuterades tre huvudsakliga argument mot en kriminalisering:

31 Individualprevention avser den verkan som främst bestraffningen har på den kriminelles beteende. 32 Allmänprevention är en övergripande straffrättsideologisk teori om hur allmänheten skall avskräckas från att begå brott i framtiden. 33Prop. 1984/85:46, s. 13. 34Prop. 1987/88:71, s. 16.

SOU 2023:62 Narkotikastrafflagen

 • Risken för straff kan riskera att påverka den enskildes vilka från att söka hjälp.
 • Upprätthållande av kriminalisering kräver stora resurser från framför allt polisen.
 • Det strider mot svensk rättstradition att straffbelägga en handling som riktar sig mot den egna personen.35

Det främsta argumentet mot en kriminalisering av eget bruk har varit att det påverkar såväl den enskilda personens vilja att söka vård som samhällets möjlighet att bereda vård för den som är beroende av narkotika. Det löstes som beskrivs ovan med en ansvarsfrihetsregel för vissa situationer då personen frivilligt underkastat sig vård. Regeln utmönstrades dock i samband med straffskärpningen 1993. Förutom den utvärdering Brå genomförde på 2000-talet finns det inga officiella utvärderingar av om och i så fall i vilken utsträckning kriminaliseringen har påverkat viljan att söka vård.36

Riksåklagaren och Brå anförde i förarbetena till kriminaliseringen att en kriminalisering av eget brott är en kriminalisering av en handling riktad enbart mot den egna personen, vilket strider mot svenska straffrättsliga principer. Lagstiftaren bemötte detta med att det är rimligt att straffbelägga brott mot den egna personen om de även kränker andra skyddsvärda intressen.37

Ett annat argument mot en kriminalisering av eget bruk var att eget bruk i sig inte leder till att samhället kan komma åt försäljningen på samma sätt som när det gäller innehav.

35 Remissvar från bl.a. Riksåklagaren och Brå. 36 Brå (2000). Kriminaliseringen av narkotikabruk. 37Prop. 1987/88:71. Om ändringar i narkotikastrafflagen(1968:64).

10. Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för narkotikabrott

I detta kapitel beskrivs regleringen för vuxna och barn som begått narkotikabrott, och de olika aktörernas roller: polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Vi beskriver vilka påföljder som är aktuella vid narkotikabrott, vem som ansvarar för verkställighet och hur straffet kan verkställas. Vi redovisar också statistik vad gäller narkotikabrott, påföljder och vissa kostnader. Fokus är på ringa narkotikabrott, men i vissa fall beskrivs även påföljder och statistik för narkotikabrott av normalgraden eller där det samlade straffvärdet innebär att fängelse kan utdömas. Detta kapitel ska inte ses som en uttömmande beskrivning, utan vi har fokuserat på delar som vi ansett mest relevanta för det uppdrag vi har.

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) beskrivs inte i detta kapitel. Ett skäl till det är att ett beslut enligt LVM inte är kopplat till en straffrättslig process, eftersom LVM enbart är en vårdlag. Det går att läsa mer om LVM i Samsjuklighetsutredningens slutbetänkande.1

I kapitel 22 redovisar vi vår analys av om personer med skadligt bruk och narkotika får den vård och stöd de har behov av inom ramen för nuvarande straffrättsliga system. I samma kapitel redovisar vi även våra förslag och bedömningar som syftar till att personer som misstänks och döms för ringa narkotikabrott ska få det stöd de har behov av. Som inledning till kapitlet beskriver vi arbetet med de målbilder vi tagit fram tillsammans med personer med egen erfarenhet.

1SOU 2023:5. Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och person-

centrerad vårdkedja.

Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott SOU 2023:62

10.1. Polismyndighetens uppgifter

Polismyndigheten ska, i samarbete med andra relevanta myndigheter, genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottslighet och öka människors trygghet.2 Till Polismyndighetens uppgifter hör bland annat att förebygga, förhindra och upptäcka brott, liksom att utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal. Polismyndighetens uppgifter framgår av ett flertal författningar, bl.a. polislagen (1984:387) och förordningen (2022:1718) med instruktion för Polismyndigheten. Polismyndighetens brottsbekämpning inom narkotikaområdet sker bland att genom att fokusera på de centrala drivkrafterna för aktörer inom organiserad brottslighet; att tjäna pengar (kriminell ekonomi), att ha ett verkningsfullt våldskapital (dödligt våld i kriminell miljö) och att expandera sin brottsliga verksamhet (illegala flödena över gräns).3

Vid misstänkt narkotikabrott

Polisen arbetar ofta med riktade insatser mot miljöer och arenor där narkotika vanligen förekommer. Arbetet på lokal nivå handlar om att dels identifiera och lagföra lokala kriminella narkotikaaktörer, dels göra allmänheten medveten om riskerna med att hantera och använda narkotika. Målet är att minska exponeringen för narkotika och nyrekryteringen till narkotikabruk.

I Polismyndighetens strategiska verksamhetsplan 2020–2024 anges att aktiviteter ska genomföras för att reducera antalet områden som myndigheten bedömt som utsatta, och bidra till att inga nya utsatta områden tillkommer. Den situation som råder i utsatta områden, med bland annat narkotikahandel och ökad otrygghet i lokalsamhället, ska brytas.4

Före ombildningen av Polismyndigheten 2015 fanns det flera specialenheter som arbetade med narkotika, med poliser specialiserade inom området. I samband med att den nya organisationen trädde i kraft togs den funktionen bort.

Enligt Polismyndighetens strategi för sitt arbete med narkotikabekämpning ska följande områden prioriteras:

2 Polismyndigheten. https://polisen.se/om-polisen/uppdrag-och-mal/. Besökt 2023-06-15. 3 Enligt uppgifter från Polismyndigheten till utredningen. 4 Polismyndigheten (2023). Polismyndighetens strategiska verksamhetsplan 2020–2024.

SOU 2023:62 Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott

 • Särskilda lokala fokusgrupper för att arbeta mot narkotika, vapen- och våldsbrottslighet kan införas vid behov. Fokusgruppernas arbete ska utgå från den lokala lägesbilden.
 • För att ytterligare öka tryggheten ska Polismyndigheten arbeta för att reducera antalet platser och miljöer där öppen narkotikaförsäljning och narkotikaanvändning förekommer. Syftet är att minska tillgången till, efterfrågan på och exponeringen för narkotika i samhället.
 • Polismyndigheten ska prioritera att bidra till att de kriminella aktörer som levererar narkotika till öppna narkotikamarknader lagförs.5

Regeringsuppdrag att förstärka bekämpningen av den illegala handeln med narkotika

I syfte att minska tillgången till narkotika och därmed försvåra missbruk av narkotika uppdrog regeringen den 15 augusti 2019 åt Polismyndigheten att förstärka och utveckla bekämpningen av illegal handel med narkotika, inbegripet narkotikaklassade läkemedel. Polismyndigheten redovisade arbetet i januari 2022.6 I rapporten beskriver myndigheten ett antal områden där initiativ har tagits eller där behov av åtgärder finns. Nedan följer några exempel på sådana områden:

 • initiativ till ett systematiskt och strukturerat samarbete med Tullverket
 • initiativ till en ny funktion som mer systematiskt ska bedriva arbete med omvärldsanalys, strategisk analys och strategiskt framsynsarbete
 • utbildningssatsningar i de digitala verktyg som används vid digital narkotikahandel, såsom kryptovalutor.

5 Polismyndigheten (2019). Polismyndighetens strategi för narkotikabekämpning, PM 2019:15. 6 Polismyndigheten (2022). Uppdrag till Polismyndigheten att förstärka bekämpningen av den

illegala handelns med narkotika.

Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott SOU 2023:62

Statistik över Polismyndighetens arbete med narkotikabrott 2022

Av Polismyndighetens nationella uppföljning av det brottsförebyggande arbetet 2022 framgår att cirka en tredjedel av de brottsförebyggande insatserna i lokalpolisområdena riktar sig mot narkotikabrott.7

Polismyndighetens arbete med nollvisionen i trafiken består till stor del av att minska antalet förare som är påverkade av alkohol eller narkotika. I sin årsredovisning beskriver Polismyndigheten att myndigheten kan bidra till att minska risken för återfall i rattfylleribrott, till exempel genom att använda metoden Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT), som genomförs i samverkan med bland andra Folkhälsomyndigheten. Arbetssättet innebär att personer som ertappats för ratt, drogratt- eller sjöfylleri ges ett erbjudande om en vårdkontakt för att få hjälp med att bryta sitt skadliga bruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Mellan 2021 och 2022 minskade antalet rapporterade drograttfylleribrott med 2 120 fall till 12 040 fall, vilket motsvarar en minskning om 15 procent. Antalet anmälda drograttfylleribrott överstiger dock antalet anmälda brott om rattfylleri och grovt rattfylleri som 2022 uppgick till 9 774 stycken. Majoriteten av anmälda rattfylleribrott avser alltså narkotikapåverkan.8

I vissa fall får polisen antingen avstå från att inleda brottsutredning eller lägga ned en pågående brottsutredning, så kallad förundersökningsbegränsning. Antalet förundersökningsbegränsningar ökade 2022 i alla kategorier utom för just narkotikabrott och trafikbrott. Det beror troligtvis på införandet av arbetsmetoden snabbare lag-

föring för dessa kategorier. Vi beskriver förundersökningsbegräns-

ningar närmare i avsnitt 10.3.

Lagföringskvoten för narkotikabrott var 2022 cirka 97 procent, vilket är relativt högt jämfört med andra brottskategorier.9 Med lagföringskvot avses hur stor andel av de fall som polisen redovisar till åklagare som leder till ett väckt åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Den höga nivån beror troligtvis på att framför allt ringa narkotikabrott (eget bruk och innehav för eget bruk) är relativt lätt

7 Polismyndigheten (2022). Polismyndighetens nationella uppföljning av det brottsförebyggande

arbetet 2022.

8 Polismyndigheten (2022). Polismyndighetens årsredovisning 2022. 9 Polismyndigheten (2022). Polismyndighetens årsredovisning 2022.

SOU 2023:62 Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott

uppklarade brott, då det finns en misstänkt och brott kan bevisas genom provtagning.

Kostnaden för ett utrett narkotikabrott 2022 var knappt 38 000 kronor, vilket är en ökning med knappt 2 500 kronor från 2021.10 Detta är ett genomsnitt för alla narkotikabrott, och vi har inte kunnat få fram en kostnad specifikt för ringa narkotikabrott. Kostnaden för ringa narkotikabrott bör rimligtvis vara lägre, även om provtagning och analys medför en relativt hög kostnad även för ringa brott.

Lag om omhändertagande av berusade personer

Enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB), får polis omhänderta den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han eller hon inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller annan (1 §). Om det behövs med hänsyn till personens tillstånd ska han eller hon så snart det kan ske undersökas av läkare (3 §).

En omhändertagen person som inte bereds vård på sjukhus eller någon annan vårdinrättning, inte tas om hand på något annat sätt och inte heller kan friges, får hållas kvar och får då tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning och säkerhet (4 §). LOB är tilllämplig även när berusningen har orsakats av narkotika. En anmälan ska då som regel upprättas av polisen om misstanke om narkotikabrott.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visade 2017 i rapporten En lob i mål att den absoluta majoriteten av omhändertagandena enligt LOB sker på grund av berusning med alkohol (96 procent). Dock bygger detta som regel på de uppgifter den omhändertagna själv ger till polisen. Eftersom narkotikabrott är olagligt är det sannolikt att många inte uppger andra berusningsmedel än alkohol när de omhändertas.

Mellan 2012 och 2022 dog 49 personer i polisens arrest.11 Men det innefattar även personer som befunnit sig i arresten av andra skäl än LOB. Lagstiftningens utgångspunkt är att de personer som omhändertas ska beredas vård och inte förvaras i polisarrest. Så ser det emellertid inte ut i praktiken. Statistik från bland annat Polismyndig-

10 Polismyndigheten (2022). Polismyndighetens årsredovisning 2022. 11 Polismyndigheten (2023). Faktablad arrest A406.716/2023.

Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott SOU 2023:62

heten visar att endast cirka 20 procent av de personer som omhändertas enligt LOB får vård, och att resterade 80 procent sätts i polisarrest.

2021 omhändertogs cirka 51 000 personer av polisen med stöd av LOB. Justitieombudsmannen (JO) har vid flera tillfällen uttalat att personer som omhändertas för berusning som regel bör komma under medicinsk övervakning, och har i beslut riktat kritik mot Polismyndigheten för bristande tillsyn vid omhändertaganden.12

Polismyndigheten inkom den 16 juni 2022 med en hemställan till Regeringskansliet om att förtydliga ansvarsfördelningen för omhändertagande av berusade personer.13 Hemställan bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Samsjuklighetsutredningen har i sitt slutbetänkande, Från delar

till helhet. Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja (SOU 2023:5), föreslagit att hälso- och sjukvår-

dens ansvar för personer som omhändertas enligt LOB ska förtydligas.

Rapporteftergift

En polis som får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal ska som regel rapportera brottet. Enligt 9 § polislagen (1984:387) får dock polisen besluta om att inte rapportera ett brott som ”med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter”. Det finns alltså två rekvisit i polislagens 9 § som reglerar under vilka omständigheter som rapporteftergift får ges. Det ena är att brottet ska vara obetydligt och det andra är att det ska vara ett brott som uppenbart bedöms föranleda böter. Rapporteftergift motsvarar inte åklagarens möjlighet till åtalsunderlåtelse, utan åklagarens rätt sträcker sig betydligt längre. Se mer nedan under avsnitt om åtalsunderlåtelse.

Rapporteftergift används enligt äldre statistik framför allt för snatteri (90–95 procent under åren 1980–1998).14 I kontakt med Polismyndigheten har det framkommit att rapporteftergifter inte registreras på ett sådant sätt att de är sökbara, och vi har därför inte kunnat få fram någon aktuell statistik om tillämpningen.

12 T.ex. JO dnr 3622-2017. 13 Dnr A334.586/2022. 14 Lindström, P. (1999). Innebär färre rapporteftergifter och åtalsunderlåtelser minskad

brottslighet och ökad trygghet s. 145–148.

SOU 2023:62 Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott

I dialog med enskilda poliser har det framkommit att rapporteftergift vid narkotikabrott framför allt används när det gäller vuxna personer med en välkänd skadligt bruk eller beroende av narkotika hos både polisen och socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, och där man bedömer att det inte är rimligt att personen döms till böter vid ytterligare ett tillfälle. Vår bedömning är att rapporteftergift hanteras olika i olika regioner och av olika poliser.

Brottsutredning och överlämnande till åklagare

Efter de första polisära åtgärderna fortsätter polisen att utreda brott. När brottsutredningen (förundersökningen) är klar avgör åklagaren om denne ska väcka åtal eller inte. För narkotikabrottet eget bruk är analysresultatet av urin- eller blodprovet av avgörande betydelse och är en del av stämningsansökan.

10.2. Åklagarens uppgifter

Åklagarens uppgift är att leda förundersökningen av ett brott, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstolen. Åklagarmyndigheten består av 31 allmänna åklagarkammare, fyra nationella riksenheter, Särskilda åklagarkammaren, ett utvecklingscentrum samt huvudkontoret med centrala lednings- och stödfunktioner. För brott av enklare beskaffenhet är en polis som regel förundersökningsledare.

Inom specialstraffrätten leder Polismyndigheten förundersökningen avseende alla brott där straffskalan uppgår till fängelse i högst sex månader, men även allvarligare brott inom exempelvis narkotikaområdet. Hit hör också narkotikabrott av normalgraden om det är fråga om överlåtelse, innehav eller bruk.15

10.2.1. Åklagaren är som regel skyldig att väcka åtal

I Sverige råder som regel absolut förundersöknings- och åtalsplikt. Enligt 23 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740), RB ska en förundersökning inledas när det finns anledning att anta att brott begåtts. En åklagare som har tillräckliga skäl för åtal är också i princip skyldig att

15 ÅFS 2005:9.

Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott SOU 2023:62

väcka åtal (så kallad absolut åtalsplikt). Åklagaren är enligt 20 kap. 6 § RB skyldig att väcka åtal om en fällande dom på objektiva grunder kan förväntas. Åklagaren kan dock i vissa fall besluta om åtalsunderlåtelse.

Om åtal väcks för åklagaren talan vid domstolen. I många enklare fall kan åtalet ersättas av ett av åklagaren utfärdat strafföreläggande. Nedan går vi närmare igenom hur strafföreläggande och åtalsunderlåtelse fungerar och används för målgruppen.

Strafföreläggande

Det är inte alla misstänkta brott som leder till rättegång och dom. Brottsutredningen kan också leda till att åklagaren fattar beslut om strafföreläggande. Av strafföreläggandekungörelsen (1970:60) framgår att det är åklagare som bedömer om det finns förutsättningar för att utfärda ett strafföreläggande, vilket gäller brott som i normalfallet inte överstiger 40 dagsböter.16

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. En förutsättning för ett strafföreläggande är att den som misstänks för brottet har erkänt det, antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod.

Åtalsunderlåtelse

I 20 kap. 7 § rättegångsbalken finns bestämmelser om möjligheterna att underlåta åtal mot misstänkt oavsett dennes ålder. Åtalsunderlåtelse innebär i korthet att brottet visserligen utreds, men att det varken blir åtal eller rättegång. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom, och brottet antecknas i belastningsregistret.

En förutsättning för åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast därför att den misstänkta personen har erkänt. Ett vanligt skäl för åtalsunderlåtelse är att personen nyligen har dömts för annan brottslighet och att det nya brottet inte skulle innebära att straffet skärptes. Åtalsunderlåtelse är också vanligt för ungdomar under 18 år.

16 1 § och 4§ strafföreläggandekungörelsen.

SOU 2023:62 Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott

I avsnitt 10.2.1 går vi närmare igenom när beslut om åtalsunderlåtelse kan fattas på grund av att personen ska erbjudas psykiatrisk vård. I avsnitt 10.8 redovisas vård för unga och straffvarning.

Tabell 10.1 Åtalsunderlåtelse

Straffvarning, 17 § LUL

a

Ingen annan påföljd än böter, 20:7 p. 1 RB

b

Om det kan antas att påföljden blir villkorlig dom 20:7 p. 2 RB

b

Om den som misstänks begått annat brott, 20:7 p. 3 RB

b

Om LPT

c

eller LSS

d

tillämpas, 20:7 p. 4 RB

b

Andra särskilda skäl

Ringa narkotikabrott 712 82

3 085 2

Narkotikabrott 10

1

139

a Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. bRättegångsbalken (1942:740). c Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. d Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Källa: Statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Som tabellen visar fattades beslut om åtalsunderlåtelse vid ringa narkotikabrott i cirka 4 000 fall under 2021. Det motsvarar cirka 15 procent av alla lagföringsbeslut på grund av ringa narkotikabrott 2021. Det absolut vanligaste skälet till åtalsunderlåtelse är att personen begått annat brott och det utöver påföljden för detta brott inte krävs påföljd med anledning av narkotikabrottet. Det kan till exempel vara fallet när en person nyligen har dömts för ett brott och det nya brottet inte skulle innebära att straffet skärptes.

10.3. Domstolens arbete och påföljdsbestämning

Efter att förundersökningen är avslutad kan åklagaren väcka åtal, besluta om strafföreläggande, besluta om åtalsunderlåtelse eller lägga ned förundersökningen. Om åtal väcks blir det rättegång i domstol. Ringa narkotikabrott har ofta ett relativt gott bevisläge. Ofta har den tilltalade erkänt brott eller så har narkotikabrott verifierats genom provtagning.

Om tingsrätten har dömt en person till böter eller frikänt personen för ett brott som kan ge högst sex månaders fängelse, krävs pröv-

Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott SOU 2023:62

ningstillstånd för att målet ska tas upp i hovrätten (49 kap. 13 § RB). Det innebär att ärenden som rör ringa narkotikabrott som regel endast prövas av tingsrätterna.

I detta kapitel beskrivs inte processen kring grova och synnerligen grova narkotikabrott, eftersom vi har bedömt att det är ett område som är utanför vårt direktiv. Processen för dessa brott skiljer sig väsentligt från den för ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden.

Allmänt om påföljder

Åtal vid narkotikabrott

De allmänna bestämmelserna om påföljder när domstol dömer till ansvar för brott finns i 1 kap. brottsbalken (1962:700), BrB. Med påföljd för brott avses straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård (överlämnande till särskild vård i vissa fall, LVM och LRV, eller överlämnande till särskild vård för unga). Fängelse, villkorlig dom och skyddstillsyn regleras i 26–28 kap. brottsbalken. Fängelse är strängare straff än villkorlig dom och skyddstillsyn som båda är alternativa påföljder till fängelse som kan dömas ut när böter inte är tillräckligt som straff för gärningen.

Unga lagöverträdare, under 18 år (i vissa fall under 21 år), särbehandlas i påföljdssystemet. För unga lagöverträdare är det i första hand aktuellt med någon av de särskilda påföljderna: ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning och sluten ungdomsvård.

Förutom straff kan brott, enligt vad som anges i författning, även föranleda förverkande av egendom, företagsbot eller annan särskild rättsverkan och skadeståndsskyldighet.

Domstolarnas rättstillämpning har stor betydelse för påföljdsbestämningen vid narkotikabrott. Före 2011 var Drogpraxisgruppens tabeller avgörande för brottsrubriceringen och bedömningen av straffvärdet. Tabellerna skapade enhetlighet och förutsebarhet, men följden blev att den rättsliga reaktionen på brottets svårighetsgrad inte motsvarade brottets art. Två brott kunde leda till samma påföljd även om motiv eller delaktighet varit helt olika. Det problem i rättstillämpningen som har växt fram genom Drogpraxisgruppens arbete framgår av följande uttalanden i prop. 2022/23:53 s. 94:

SOU 2023:62 Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott

Högsta domstolens avgöranden och den nya praxis som växt fram genom praxisomläggningen kan sammanfattas enligt följande. Både i fråga om gradindelning och straffvärde ska bedömningen ske på ett nyanserat sätt med beaktande av samtliga omständigheter som är av betydelse. Vid en given sort är mängden narkotika endast en faktor bland andra som ska inverka på bedömningen. Efter hand som en narkotikabrottslighet bör tillmätas ett högre straffvärde avtar betydelsen av sort och mängd som straffvärdefaktorer. De grova brotten är avsedda för de allvarligaste gärningarna, sådana som ingår i en yrkesmässig eller organiserad narkotikahandel med inriktning på att i vinningssyfte sprida bruk av narkotika och hänsynslöst utnyttja andras beroende. Bedömningen ska ske med beaktande av den roll som den tilltalade har haft när det gäller narkotikahanteringen i vidare mening, graden av delaktighet i hanteringen, och vid mer organiserad verksamhet, den ställning som den tilltalade har haft i organisationen. Att sort och mängd endast är faktorer bland andra av betydelse för ett narkotikabrotts svårhetsgrad hindrar inte att dessa ofta i praktiken bildar utgångspunkt för bedömningen. För gränsen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden är sort och mängd alltjämt de avgörande faktorerna.

Av 2 § narkotikastrafflagen framgår att arten och mängden narkotika är av betydelse när det gäller bedömningen av om ett narkotikabrott ska anses som ringa. I förarbetena till 1993 års ändringar i bestämmelsen framhölls att ett narkotikabrott ska anses som ringa endast om det med hänsyn till samtliga omständigheter framstår som lindrigt, och att arten och mängden narkotika därvid har särskild betydelse.

Många fall av innehav är ansvarsgrundande redan under de andra punkterna. Dock uttalas i förarbetena att det ringa brottet i huvudsak ska vara förbehållet gärningar som bestått av eget bruk eller innehav för eget bruk.17 Gränsen drogs vid innehav som varit avsett att överlåtas.

Den 1 juli 2023 trädde lagändringar i kraft som bland annat innebär att straffet skärps för narkotikabrott som tar sikte på försäljning. Straffskalan för den som säljer narkotika eller annars befattar sig med narkotika som är avsedd att säljas, eller bjuder ut narkotika till försäljning, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, döms till fängelse i lägst sex månader och högst tre år.

17Prop. 1992/93:142 s. 16 f.

Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott SOU 2023:62

Snabbare lagföring vid ringa narkotikabrott

Snabbare lagföring är en arbetsmetod som omfattar brott som ger högst

tre års fängelse, exempelvis narkotikainnehav för eget bruk.18 Metoden är ett samarbete mellan olika myndigheter inom rättsväsendet. När den används kan processen från brott till dom kortas ner till cirka sju veckor. Snabbare lagföring tillämpas nationellt från och med 2023, vilket bland annat innebär att tingsrätterna får krav på att avgöra ett brottsmål skyndsamt om brottet har ingått i ett särskilt snabbförfarande under utredningen.

Metoden med snabbare lagföring syftar bland annat till att den som misstänks ska få snabb återkoppling från samhället, att polisen sparar tid och resurser, samt att domstolen får ett bättre underlag för sin bedömning eftersom rättegången hålls kort efter det misstänkta brottet. Drygt 22 000 mål avgjordes genom snabbare lagföring under 2022, vilket utgjorde 37 procent av alla brottmål i de tingsrätter som använde metoden. Narkotikabrott är en av de vanligaste brottstyperna där metoden används.19

Påföljdseftergift

Vid val av påföljd ska rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Vilka omständigheter det handlar om framgår av 29 kap. 5 och 5 a §§ BrB. Om det med hänsyn till någon sådan omständighet som avses i 5 eller 5 a § är uppenbart oskäligt att döma till påföljd ska rätten meddela påföljdseftergift, vilket framgår av 29 kap. 6 § BrB. Av lagkommentaren framgår följande avseende påföljdseftergift:

Påföljdseftergift kan således förekomma endast vid sådana omständigheter som anges i 29 kap. 5 §, och som alltså avser förhållanden som rör gärningsmannens person eller har inträffat efter brottet, jfr 29 kap. 3 §. Stor restriktivitet gäller vid tillämpningen. Påföljdseftergift kan komma i fråga främst vid mindre allvarlig brottslighet. Påföljdseftergift innebär inte att den tilltalade frikänts, jfr 30 kap. 6 § och 36 kap. 12 §.20

18 Polismyndigheten. https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/snabbare-lagforing/. Besökt den 2023-08-21. 19 Polismyndigheten. https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2023/januari/snabbare-lagforing-22-000-mal-och-71-veckor-fran-brott-till-dom/. 20 Se Ågren, Rättegångsbalk (1942:740) 29 kap. 6 §, Karnov (JUNO). Besökt 2022-12-15.

SOU 2023:62 Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott

Påföljdseftergift innebär således att den misstänkte slipper en påföljd men inte har frikänts, och att gärningen därför också registreras i belastningsregistret. Påföljdseftergift används endast i undantagsfall. Under år 2022 beslutade domstolen om påföljdseftergift i färre än tio fall när det gäller narkotikabrott.21 Det vanligaste skälet tycks vara att personen under tiden har dömts för ett annat brott, och att det nya brottet skulle omfattas av samma straff om det varit känt vid det tillfället.

10.3.1. Domstolspraxis vid narkotikabrott

Påföljdsbestämning vid ringa narkotikabrott

Högsta domstolens rättsfall NJA 2012 s. 849 har angett vad som är av vikt för val av påföljd för ringa narkotikabrott. I domen framgår att även andra omständigheter än sort och mängd narkotika ska kunna beaktas. Dock ska betydelsen av dessa inte vara lika stor som vid allvarlig brottslighet. Vidare framgår att domstolen ska göra en schabloniserad bedömning vid ringa narkotikabrott, samt att sort och mängd narkotika ska vara avgörande vid schablonerna.22 Sammantaget innebär det att andra påföljder än böter för ringa narkotikabrott i normalfallet inte är aktuella.

Påföljdsbestämning vid högre straffvärden

För narkotikabrottslighet av mer allvarlig art och om narkotikan har varit avsedd för överlåtelse eller överlåtits, finns endast begränsat utrymme för att bedöma gärningen som ringa (NJA 2013 s. 321).23I detta avseende spelar Drogpraxisgruppens arbete en stor roll.

Drogpraxisgruppen menar att Högsta domstolens domar har fått genomslag för underrätternas rättstillämpning, och att de tidigare straffvärdemässiga taken för att beakta sort och mängd narkotika inte längre finns i praxis. Gruppen pekar på att det har skett en strukturell skärpning och att det inte längre krävs en lika stor mängd för att åstadkomma en straffskärpning från fem till sex års fängelse.

21 Sökning i rättsdatabasen JUNO. 22 A.a. s. 17. 23SOU 2021:68, s. 312. Skärpta straff för brott i kriminella nätverk.

Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott SOU 2023:62

Praxisgruppens tabeller med angivna riktlinjer för straffvärden utifrån sort och mängd upp till åtta år överensstämmer med den praxis som utarbetats efter lagändringarna. Det innebär att domstolarna i sin tillämpning har bekräftat dessa värden i sin straffvärdesbedömning i fråga om sort och mängd narkotika.24

10.3.2. Skyddstillsyn

Skyddstillsyn är en påföljd som under vissa omständigheter kan komma i fråga i stället för fängelse. Skyddstillsyn verkställs inom ramen för Kriminalvårdens frivård, och motsvarande skyldigheter som gäller vid övervakning vid villkorlig frigivning gäller för skyddstillsyn enligt 28 kap. 6 § BrB.

Det ska finnas ett behov av övervakning och ett tydligt vårdbehov för att domstolen ska kunna döma till skyddstillsyn. Vid val av påföljd ska domstolen enligt 30 kap. 9 § första stycket BrB som skäl för skyddstillsyn beakta om det finns anledning att anta att denna påföljd kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet.

Skyddstillsyn pågår under en prövotid om tre år och utgörs av en kontrollerande och en stödjande del. Kontrollen består av övervakning som innebär att klienten är skyldig att infinna sig enligt vad frivården bestämmer och delta i motiverande och stödjande samtal. Det är i grunden en brottsförebyggande åtgärd.

Det görs en bedömning av risken för återfall i brott, och ju högre risk desto oftare måste klienten komma till frivården. Det är som regel frivårdsinspektörer som är övervakare, men även utomstående personer kan förordnas.

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan (kontraktsvård)

Kontraktsvård är en särskild form av skyddstillsyn som innebär att den som dömts får behandling som ett alternativ till fängelse. Det här är som regel inte aktuellt för personer som döms för ringa narkotikabrott, eftersom straffvärdet vanligtvis är på bötesnivå. För narkotikabrott av normalgraden dömdes den tilltalade till kontraktsvård i 99 fall är 2022 (av totalt knappt 25 000 lagföringar).

24 Prop. s. 97–98, Skärpta straff för brott i kriminella nätverk, s. 93.

SOU 2023:62 Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott

Inför domen upprättas en behandlingsplan som innehåller en beskrivning av vårdinnehåll, behandlingstid, regler gällande drogkontroller, misskötsamhet och så vidare. Behandlingsplanen undertecknas av den åtalade, vilket innebär att personen förbinder sig att följa den upprättade planen. Varning kan utdelas eller beslut om återredovisning kan ske vid till exempel misskötsamhet som beror på att klienten inte genomgår behandlingen. Vid återredovisning kan åklagaren väcka talan vid domstol om att påföljden ska undanröjas.

Föreskrift om behandlingsplan ska framgå direkt av en dom om skyddstillsyn. Behandlingsplanen tas fram i samarbete mellan frivården, socialtjänsten, vårdgivare och klienten.25 För att kontraktsvård ska vara aktuellt ska följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Kontraktsvård ersätter ett fängelsestraff.
 • Det ska föreligga ett samband mellan aktuell kriminalitet och det förhållande som påkallar vård och behandling.
 • Personen ska samtycka till vård och den behandlingsplan som tas fram och behandlingen ska kunna anordnas i samband med verkställigheten.
 • Straffvärdet ska som regel inte överstiga två år.

Kriminalvården har kostnadsansvar fram till tänkt tidpunkt för villkorlig frigivning, vilket inträffar efter två tredjedelar av det alternativa fängelsestraffet.

Beroendesjukdom är en viktig del som frivården arbetar aktivt med genom att föreslå behandling antingen genom Kriminalvårdens, regionens eller socialtjänstens försorg. I förekommande fall upprättas en ansvarsförbindelse och en kostnadsfördelning mellan Kriminalvården och socialtjänsten. Kriminalvården betalar för tiden som klienten skulle ha avtjänat på fängelse. Ramavtalen styr vilken vård som kan erbjudas och kan utgöra en begränsning. Det är vanligtvis kommunernas vård för skadligt bruk och beroende som blir aktuellt vid kontraktsvård, trots att även regioner har beroendevård.

Det erbjuds olika behandlingsprogram, varav flera är baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT).

25 Kriminalvården. Webbsida. https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-ochhakte/frivard/behandling-i-frivard/. Besökt den 2023-08-15.

Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott SOU 2023:62

10.4. Statistik för narkotikabrott

10.4.1. Rättsväsendets direkta kostnader för narkotikabrott kostar i snitt 38 000 kronor att utreda

I rättsväsendets kostnader för narkotikabrott ingår

 • kostnader för spaning och beslag av narkotika samt polisinsatser vid narkotikarelaterade brott (inklusive drograttfylleri)
 • kostnader för narkotikarelaterade brottsmål vid allmänna domstolar samt narkotikarelaterade mål vid förvaltningsdomstolar
 • kostnader för fängelsestraff och frivård för narkotikarelaterade brott
 • kostnader för beslag av narkotika.

Tabell 10.2 Samhällets direkta kostnader för narkotikabrott

Aktör Kostnader (kronor)

Polismyndigheten 2,75 miljarder Domstolarna 0,65 miljarder Kriminalvården 3,14 miljarder Tullverket 0,32 miljarder

Källa: IHE Rapport 2022:5.26

10.4.2. Stor ökning av antalet anmälda narkotikabrott – mest av ringa grad

År 2021 anmäldes cirka 118 000 brott enligt NSL. Jämfört med 2012 har de anmälda narkotikabrotten ökat med 25 procent till 2021. Ökningen för anmälda narkotikabrott är påtaglig framför allt när det gäller innehav – där ökade antalet med 80 procent mellan åren 2012 och 2021.27

Antalet anmälda narkotikabrott beror till stor del på polisens spanings- och ingripandeverksamhet, vilket innebär att prioriteringar av Polismyndighetens verksamhet i hög grad påverkar antalet anmälda och lagförda narkotikabrott. År 2020 fattades 29 500 lagföringsbeslut³ för brott mot NSL som huvudbrott. Jämfört med 2019 har

26 Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. 27 Brå. https://bra.se/statistik/statistik-om-brottstyper/narkotikabrott.html. Besökt 2023-07-15.

SOU 2023:62 Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott

antalet lagföringsbeslut för brott mot NSL ökat med 2 610, eller 10 procent. Majoriteten (24 900 beslut) av lagföringsbesluten gällde ringa narkotikabrott. Det är en mycket vanlig brottstyp i domstol.

2020 var innehav och bruk de i särklass vanligaste gärningarna sett till samtliga lagföringsbeslut med narkotikabrott som huvudbrott (95 procent).

Tabell 10.3 Antalet dömda för ringa narkotikabrott för åren 2010–2021

Årtal

Summa totalt

Ålder

Därav huvudbrott totalt Ålder

15–20

21–

15–20 21–

2010

40 186 8 674 31 512 16 952 4 809 12 143

2011

43 438 9 783 33 655 18 623 5 318 13 305

2012

43 177 10 545 32 631 20 027 6 104 13 923

2013

39 391 9 537 29 853 18 103 5 608 12 495

2014

40 923 9 062 31 861 18 484 5 292 13 192

2015 2016 2017

39 887 9 416 30 471 18 192 5 361 12 831

2018

41 384 10 020 31 363 20 007 6 029 13 977

2019

44 861 11 412 33 449 22 682 7 090 15 592

2020

46 142 11 019 35 123 24 861 7 114 17 747

2021

42 962 9 492 33 470 24 667 6 480 18 187

* En person kan i ett och samma lagföringsbeslut förklaras skyldig till flera brott. Som huvudbrott väljs det brott i lagföringsbeslutet som har den strängaste straffskalan. Om två brott har samma straffskala, väljs slumpmässigt ett av brotten som huvudbrott. * I statistiken saknas uppgifter från år 2015 och 2016. Källa: Statistik från Brå. Lagföringsbeslut efter huvudbrott se senaste tio åren. Tabell 40G.

Av statistiken framgår att antalet dömda för ringa narkotikabrott ligger relativt konstant sedan 2010, men andelen där ringa narkotikabrott är huvudbrott har ökat.

Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott SOU 2023:62

Tabell 10.4 Antalet lagförda per lagföringstyp 2021

Totalt antal lagföringar

Varav beslut i domstol

Åtalsunder låtelser

Straffförelägganden

Böter Fäng-

else

Skydds- tillsyn

Varav

kontraktsvård

Ringa narkotikabrott 24 667 15 338 3 886 5 463 14 456 89 50 2 Narkotikabrott av normalgraden 4 398 150 19 47 1 638 1 486 99

Antalet lagförda fall av ringa narkotikabrott var totalt 31 442, varav 24 667 var huvudbrott. Tabellen ovan visar på vissa former av lagföringsbeslut. Av tabellen framgår att cirka 60 procent av ärendena avgjordes i domstol. Övriga ärenden avgjordes genom beslut om straffföreläggande eller åtalsunderlåtelse.

Statistiken visar att det i princip är böter som kommer i fråga för ringa narkotikabrott. Att fängelse finns med i straffskalan tycks därför inte ha lett till att fler döms till fängelse. Dock visar antalet lagförda brott att polisen prioriterar brottstypen och har tillräckliga bevismedel för att uppnå en hög uppklaringsprocent.

Belastningsregistret

Enligt lagen (1998:620) om belastningsregister ska Polismyndigheten med hjälp av automatiserad behandling föra ett belastningsregister. Registret ska bland annat innehålla uppgift om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. I lagen regleras även hur länge en uppgift finns kvar i registret innan den gallras ut. Brott som leder till böter finns kvar i fem år i registret, vilket alltså som regel gäller ringa narkotikabrott. Registrering av personer som dömts till fängelse finns kvar i registret i tio år.

SOU 2023:62 Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott

10.5. Kriminalvårdens insatser

Kriminalvård innehåller ofta inslag av behandling mot skadligt bruk eller beroende. Det gäller både vid verkställighet av ett fängelsestraff och vid villkorlig frigivning samt skyddstillsyn.

Av 1 kap. 5 § fängelselagen (2010:610), FäL framgår bland annat att verkställighetens mål är att främja klientens anpassning till samhället, samt att en verkställighetsplan ska göras. Verkställighetsplanen ska grundas på en utredning om personens behov av stöd och kontroll, samt om vilka åtgärder som bör vidtas under verkställigheten för att minska risken för återfall i brott. Hänsyn ska tas till anstaltstidens längd och personens motivation till förändring. Hänsyn ska också tas till brottsoffer och andra som berörs av verkställigheten – se 6 § fängelsförordningen (2010:2010). Utredningen består av en risk- och behovsdel, där det bland annat utreds om klienten har något substansbruk. En sjuksköterska gör en screening med metoderna Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) och Drug

Use Disorders Identification Test (DUDIT) som omfattar alla klien-

ter, även sådana med kortare straff. För många klienter är skadligt bruk eller beroende en betydande risk för återfall i brott.28

Innehållet i verkställighetsplanen har betydelse för vilken sysselsättning klienten kommer att ha i fängelset. Det kan vara att klienten deltar i något av Kriminalvårdens olika behandlingsprogram. Det kan också röra sig om att klienten studerar eller arbetar. Verkställighetsplanen följer klienten från anstalt till frivård. Planering för frigivning påbörjas direkt när klienten kommer till anstalten. Redan då kopplas frivården in, eftersom frivården tar över om/när klienten blir villkorligt frigiven vilket som huvudregel sker efter två tredjedelar av strafftiden.29

Uppskattningsvis 70 procent av klienterna har problem med skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika eller en kombination av båda. En majoritet av klienterna i Kriminalvården har bedömts ha ett skadligt bruk av narkotika eller av narkotika i kombination med alkohol. Den 1 oktober 2021 bedömdes 62 procent av personerna i fängelse ha ett (föregående) skadligt bruk av narkotika eller i narkotika i kombination med alkohol. I frivården var motsvarande andel 67 procent.30

28 Digitalt möte med företrädare för Kriminalvården 2022-09-26. 29 Kriminalvården.se flik om fängelse och verkställighetsplan (besökt 22-12-20). 30 Kriminalvården (2016). Utvärdering av behandlingsprogrammet Prism i Kriminalvården.

Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott SOU 2023:62

Vid anstalt och häkte är det en sjuksköterska som genomför en hälsoundersökning av klientens hälsotillstånd. Det görs på eget initiativ, eftersom Kriminalvården inte har ett i lag utpekat sjukvårdsansvar, utan det är den så kallade normaliseringsprincipen som gäller. Normaliseringsprincipen innebär att det generella ansvar som andra myndigheter har för till exempel bostad, arbete samt hälso- och sjukvård även gäller Kriminalvårdens klienter. Mellan regionerna gäller rikssjukvårdsavtalet, vilket innebär att den region där anstalten är placerad ska tillhandahålla sjukvård till anstaltens klienter. Varje transport av klienter är en risk, vilket också är ett skäl att tillhandahålla basal sjukvård inom anstalten.

På Fosieanstalten i Region Skåne erbjuds läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO). På andra anstalter görs en bedömning och inledande behandling med LARO av regionens sjukvård, och det fastställs om sådan behandling skulle kunna genomföras på respektive anstalt.31

De behandlingsinsatser som erbjuds inom Kriminalvården är i huvudsak program baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT). Kriminalvården har behandlingsprogram som inriktar sig på olika typer av problematik såsom generellt våld, våld i nära relation, sexualbrott, generell kriminalitet samt skadligt bruk eller beroende. En del av programmen genomförs individuellt och en del i grupp. De flesta gruppprogram innehåller också individuella sessioner. De behandlingsprogram som direkt rör narkotika är grupprogrammet Våga välja och det individuella programmet Prism. Båda programmen riktar sig till personer med missbruk av alkohol eller narkotika som har en tydlig koppling till kriminalitet. Programmen bygger på social inlärningsteori och tillämpar tekniker och strategier från KBT. Våga välja är utvecklat i Kanada och bedrivs i fängelser. Prism är utvecklat i Storbritannien och bedrivs både i fängelser och i frivård. Programmen har anpassats till svenska förhållanden och ackrediterats av Kriminalvårdens vetenskapliga råd. Under 2022 fullföljde 305 klienter Prism och 112 klienter Våga välja. Flera av Kriminalvårdens behandlingsprogram har utvärderats avseende effekt på återfall i brott. Dessa utvärderingar tyder på att Våga välja och Prism kan minska återfallen för de klienter som fullföljer programmen.32 En mindre andel kvinnor än män deltar i och avslutar behandlingsprogram inom Kriminalvården. Bidra-

31 Digitalt möte med Kriminalvården 2022-09-26. 32 Danielsson, Dahlin & Grann m.fl. (2008). Våga välja: Utvärdering av återfall för åren 2002–2006.

SOU 2023:62 Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott

gande orsaker kan vara att utbudet av program är sämre på små anstalter, en kategori som kvinnoanstalter oftare tillhör. Eftersom kvinnorna är få i förhållande till männen kan det också innebära att förutsättningarna för grupprogram är sämre för kvinnor än vad de är för män.

Kriminalvården arbetar också med förberedande insatser för att motivera klienten till att delta i de behandlingsprogram som bäst tillgodoser klientens behov. Efter ett genomfört behandlingsprogram finns också insatser med förstärkande innehåll. Behandlingsprogrammen har genomgått en vetenskaplig prövning.33

Kriminalvården tar del av Socialstyrelsens nationella riktlinjer, men gör en egen prövning och bedömning av vilka insatser som ska erbjudas klienterna. Kriminalvården har avtal med olika hem för vård eller boende (HVB) och kan placera klienter under den tid som anstaltsvistelsen skulle pågå. Om det finns behov av fortsatt vistelse på ett sådant hem övergår kostnadsansvaret till en annan aktör. Vidare har Kriminalvården avtal med rättspsykiatrin.34

Häktesverksamhet

En person som misstänks för ett allvarligt brott kan häktas av domstolen i väntan på att brottet utreds. Den häktade är enbart misstänkt för ett brott och betraktas som oskyldig fram till fällande dom. Kriminalvården ansvarar för häktesverksamheten och arbetar på olika sätt med att bryta isolering och minska negativa följder av frihetsberövandet för dem som är häktade. Tillsyn, regelbundna urinprov, dagliga visitationer av bostadsrummen och inpasseringskontroll är metoder som används för att kontrollera att narkotika inte kommer in på häkten. Det förekommer att personer som häktas lider av abstinensbesvär som behöver behandlas medicinskt. Vid samtliga häkten finns tillgång till sjukvårdspersonal.

33 Kriminalvården.se flik om vård och behandling Besökt 2022-12-20. 34 Digitalt möte med Kriminalvården 2022-09-26.

Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott SOU 2023:62

10.5.1. Frivård

Att delta i behandling i frivården kan vara en del av påföljden. Antingen kan det finnas en föreskrift om att genomgå behandlingsprogram redan i domen, eller så kan det bli en del av verkställighetsplaneringen utifrån behov och risker. Vid skyddstillsyn med särskild föreskrift kan en person åläggas att genomgå behandling. Behandlingen kan ske inom Kriminalvårdens behandlingsprogram eller genom kontakt med andra myndigheter, vårdcentraler och andra vårdgivare och behandlingshem. Till skillnad från straffet skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan (så kallad kontraktsvård), så är det i den särskilda föreskriften endast reglerat att behandling ska ske, inte hur.

Tiden efter fängelsestraff är kritisk när det gäller återfall i brott eller i ett skadligt bruk eller beroende. Det är därför angeläget att i god tid inför frigivningen upprätta en planering i samarbete med aktörer som personen kan behöva hjälp och stöd ifrån i sin hemkommun och hemregion Frivården ansvarar även för att samverka med andra samhällsaktörer för att hjälpa dömda att återanpassas till samhället. Vanligtvis sker samverkan med socialtjänsten i hemkommunen och med beroendesjukvård eller öppenvårdspsykiatri i hemregionen. Även andra myndigheter såsom Arbetsförmedlingen och aktörer från civilsamhället involveras i återanpassningen. I samverkan används normaliseringsprincipen som utgångspunkt för att beskriva ansvarsfördelningen mellan frivården och andra samhällsaktörer. Den innebär att de aktörer i samhället som ansvarar för att tillgodose medborgarnas behov av stöd på olika livsområden har samma ansvar för personer som är dömda för brott. Den ansvarige samhällsaktören ska tillhandahålla och bekosta insatserna som den förfogar över, under förutsättning att den gör bedömningen att det finns såväl behov hos individen som förutsättningar för att tillhandahålla resursen.35

För att minska risken för att personer som friges begår nya brott i anslutning till frigivning kan Kriminalvården bevilja att de får ta del av en så kallad utslussningsåtgärd i slutet av straffet. Det finns fyra utslussningsåtgärder: frigång, vårdvistelse, halvvägshus och utökad frigång.

35 Information från Kriminalvården 2023-03-23.

SOU 2023:62 Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott

Frigång

Frigång innebär att klienten under dagtid får utföra vissa aktiviteter utanför fängelset. Det kan till exempel vara arbete, behandling eller utbildning. Frigång kan den få som exempelvis har behov av en introduktion i arbetslivet. Det får inte finnas risk för att personen ska begå brott, rymma eller på annat sätt allvarligt missköta sig.

Utökad frigång

Utökad frigång innebär att klienten avtjänar fängelsestraffet i sin bostad under kontrollerade former och måste antingen arbeta, delta i utbildning eller få behandling. Han eller hon kontrolleras bland annat med fotboja. Möjligheten att lämna bostaden kan utökas efter hand.

Vårdvistelse

Vårdvistelse innebär att en intagen är placerad i ett sådant hem som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Enligt 11 kap. 3 § FäL får vårdvistelse

beviljas en intagen som har behov av vård eller behandling mot missbruk av beroendeframkallande medel eller mot något annat särskilt förhållande som kan antas ha samband med hans eller hennes brottslighet, om det inte finns någon beaktansvärd risk för att den intagne kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt missköta sig.

Placering kan även ske på familjehem och på arbetskooperativ.36Under 2023 beviljades 445 intagna vårdvistelser.37 Enligt Brå är vårdvistelse en utslussningsåtgärd som ofta upphävs, vilket bland annat beror på att återfall är vanligt hos målgruppen. Mellan 2007 och 2016 minskade andelen som fick en vårdvistelse som utslussningsåtgärd från 16 procent till 8 procent.

36 Kriminalvården. https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-ochhakte/fangelse/utslussning/. Besökt 2023-08-01. 37 Kriminalvården (2022). Kriminalvårdens årsredovisning 2022.

Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott SOU 2023:62

Halvvägshus

Vid vistelse i halvvägshus placeras klienten i ett av Kriminalvården kontrollerat hem som är anpassat för att ge intagna särskilt stöd och tillsyn. Klienten måste antingen arbeta, delta i utbildning eller få behandling. Den intagne får inte visats utanför halvvägshuset annat än på särskilda tider. Vistelsen kan kombineras med fotboja.

I Kriminalvårdens handbok anges att långtidsdömda bör prioriteras till insatsen. Även klienter som inte har egen bostad ingår i målgruppen. Däremot krävs det inte något påtagligt vård- eller behandlingsbehov. Häri ligger en påtaglig skillnad från insatsen vårdvistelse.

10.6. Rättspsykiatrisk vård

Rättspsykiatrisk vård, som regleras i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (1991:1129), LRV, ges efter beslut av domstol om överlämnande till sådan vård, enligt vad som framgår av 31 kap. 3 § BrB. Sådan vård ges enligt 3 § LRV som sluten rättspsykiatrisk vård eller, efter sådan vård, som öppen rättspsykiatrisk vård. Av 30 kap. 6 § BrB framgår att den som begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning i första hand ska dömas till en annan påföljd än fängelse. Rätten får döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl.

Enligt 6 § LRV ges rättspsykiatrisk vård på en sjukvårdsinrättning som drivs av en region. Den som ges öppen rättspsykiatrisk vård får vistas utanför en sådan sjukvårdsinrättning.

Varje år befinner sig cirka 2 000 patienter inskrivna i rättspsykiatrisk vård. De flesta, 1 300–1 400, vårdas i slutenvård, resterande i öppen rättspsykiatrisk vård. Den rättspsykiatriska vården bedrivs på 20-tal vårdenheter runt om i landet. Det finns fem regionkliniker: Växjö, Vadstena, Karsudden, Säter och Sundsvall.

Rättspsykiatrisk vård med och utan särskild utskrivningsprövning bedrivs vanligen på särskilda rättspsykiatriska sjukhus eller enheter, medan akut rättspsykiatrisk vård vanligen ges inom allmänpsykiatrin.38 Patienterna inom rättspsykiatrisk vård är vanligtvis personer som överlämnats till rättspsykiatrisk vård enligt LRV, men kan också vara andra frihetsberövade personer som är i behov av psykiatrisk

38 Svenska Rättspsykiatriska föreningen. https://www.srpf.se/verksamheter/rpv/. Besökt 2023-05-15.

SOU 2023:62 Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott

vård. Det rör exempelvis personer som är intagna på anstalt men för tillfället är i behov av psykiatrisk vård.

Påverkan av i synnerhet alkohol men även narkotika och läkemedel är en vanlig faktor i samband med särskilt våldskriminalitet. 30 procent av kvinnorna och 50 procent av männen var påverkade vid tillfället för indexbrottet39 enligt statistik från 2022.40 Med indexbrott aves det brott som har högst straffvärde enligt domen. Ungefär hälften av kvinnorna och 66–72 procent av männen hade en dokumenterad historia av skadligt bruk eller beroende.

Narkotikabrott är även en vanlig orsak till återfall i brottslighet redan under vårdtiden. Under åren 2009–2017 lagfördes 13 procent för något brott under vårdtiden, och det vanligaste brottet var ringa narkotikabrott.41 Andelen patienter som var diagnostiserade med ett skadligt bruk eller beroende och som under sin vårdtid fick behandling för skadligt bruk eller beroende ökade mellan åren 2013 till 2022 från 77 procent till procent för män och 67 procent till 87 procent för kvinnor.

Insatserna består till störst del av kontroller av drogintag, vilket enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende anses vara en rekommenderad behandlingsåtgärd.42 Övriga behandlingsåtgärder, såsom psykoedukativa och farmakologiska behandlingar är av betydligt mer begränsad omfattning. Behandling för skadligt bruk eller beroende är både nationellt och internationellt ett utvecklingsområde då det saknas evidensbaserade behandlingsprogram för patientgruppen.

Ett forskningsteam från Göteborgs universitet kartlägger substansberoendet inom rättspsykiatrin. Projektet är ett av de första i Sverige där behandling av skadligt bruk eller beroende inom rättspsykiatrisk vård utvärderas med hänsyn till patienternas samsjuklighet.43

39 Är patienten dömd för flera brott är indexbrottet det brott som enligt domen har högst straffvärde. 40 Rättspsyk, Årsrapport 2022, Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister. 41 Rättspsyk kvalitetsregister, Årsrapport 2020. 42Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. 43 Göteborgs Universitet. https://www.gu.se/nyheter/medel-till-forskning-ommissbruksbehandling-inom-den-rattspsykiatriska-slutenvarden. 2023-07-15.

Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott SOU 2023:62

10.7. Samverkan mellan myndigheter vid villkorlig frigivning

Samverkan mellan kriminalvård, sjukvård, socialtjänst och andra relevanta aktörer vid villkorlig frigivning kan minska risken för återfall i kriminalitet, och ökar möjligheterna till återanpassning till samhället. Den första tiden efter villkorlig frigivning är kritisk när det gäller återfall, både i brott och i tidigare skadligt bruk. Det är viktigt att individens behov av vård, stöd och andra insatser kartläggs redan under tiden på anstalten, och att personen motiveras till att delta i samverkan. Av 7 § fängelseförordningen (2010:2010) framgår följande:

Inför frigivningen ska verkställighetsplanen vara särskilt inriktad på konkreta åtgärder som kan underlätta övergången till ett liv i frihet. Utifrån den intagnes behov ska, i lämplig tid, samverkan ske med

1. socialnämnden,

2. hälso- och sjukvården,

3. Arbetsförmedlingen, och

4. Försäkringskassan.

Vid behov ska samverkan också ske med andra myndigheter, organisationer och enskilda aktörer som det kan krävas samarbete med, förutom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Rehabiliteringen på anstalt syftar till att verka i brottsförebyggande riktning. Utslussningen är därför en viktig del av Kriminalvårdens uppgift. Inom Kriminalvården pågår olika projekt med tidig planering tillsammans med hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Det är Kriminalvården som ansvarar för projekten.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för kommuninvånarna och behöver ha en beredskap att med kort varsel hantera alla klienters behov av hjälp och insatser. En annan faktor är att socialtjänsten har ett handlingsutrymme och har antagit olika policyer om prioriteringen av uppgifter. Det innebär att det i olika kommuner finns olika syn på socialtjänstens uppdrag.

Att ansvaret för hälso- och sjukvården ligger på den region där anstalten är placerad leder till svårigheter vid utslussningen. Det påverkar kontinuiteten och övergången eftersom klienten påbörjar vård inom en region som ska tas över av en annan. Det finns risk att behövliga insatser från hälso- och sjukvården inte fungerar efter utslussningen i den andra regionen. Andra viktiga samverkansfrågor med hälso- och sjukvården är behandling för adhd samt LARO.

SOU 2023:62 Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott

Kriminalvårdens inslussningsmodell syftar till en effektiv samverkan för klienter som ska friges villkorligt och ställas under övervakning. Begreppet inslussning används för insatser under övervakningstiden. Under den tiden pågår fortfarande straffverkställigheten men under öppnare former. Modellen kan även användas för skyddstillsynsdömda som har behov av samordning av de insatser som planeras. Skillnaden är att samordningen då inte påbörjas på anstalt.

Inslussningsmodellen innebär ett samordnat stöd från Kriminalvården och lokala samhällsaktörer på individens hemort. Stödet hålls samman av en tjänsteman, en frivårdskoordinator. Inslussningsprogram ska bland annat innehålla samordnad och tidig frigivningsplanering, stöd och insatser inom givna ramar och fortsättning på inledd men inte avslutad behandling eller utbildning. Samverkan behövs exempelvis även med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.44

I dialog med både relevanta aktörer och personer med egen erfarenhet framkommer att samverkan ofta inte fungerar som det är tänkt.

Kriminalvården har i flera sammanhang lyft att det vore önskvärt om myndigheten hade möjlighet att kalla till samordnad individuell planering (SIP). Det skulle kunna förhindra att klienter faller mellan myndigheternas ansvarsområden. Vi återkommer till dessa frågor i kapitel 22.

10.8. Särskilda regler för unga

Den som är under 15 år är inte straffmyndig (1 kap. 6 § BrB) och får därför inte dömas till påföljd. Från det att man fyller 15 år till det att man fyller 18 år får man ett lindrigare straff än vuxna så kallade straffreduktion. För icke allvarlig brottslighet gäller det även för unga mellan 18 och 21 år.

Tidigare fanns straffreduktion även för unga mellan 18 och 21 år oavsett brottets allvarlighetsgrad. Från och med den 2 januari 2022 ska åldern hos den som är 18–20 år och har begått ett brott inte beaktas särskilt vid straffmätningen, om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år. Detsamma ska gälla om brottets straffvärde uppgår till fängelse i ett år eller mer.

För unga finns särskilda påföljder, som ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning och sluten ungdomsvård.

44 Digitalt möte med Kriminalvården 22-09-26.

Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott SOU 2023:62

Om någon har begått ett enklare brott och inte har fyllt 18 år, kan åklagaren besluta att inte väcka åtal. Man får då ingen påföljd för brottet. I stället kallas man till ett möte med åklagaren. Detta kallas straffvarning. Om man begår ett nytt brott kan straffvarningen återkallas och åtal väckas för både det gamla brottet och det nya.

Barn och unga kan även omhändertas enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Det kan vara aktuellt till exempel när ett barn eller en ung person skadar sig själv genom att använda narkotika och alkohol, begår brott eller utsätter sig själv för farliga situationer. Den som är under 18 år kan få vård enligt LVU. Den som har fyllt 18 år men ännu inte fyllt 21 kan också få vård enligt LVU. Det gäller i de fall där personen själv riskerar att skada sin hälsa eller utveckling genom sitt beteende, och om LVU är lämpligare än annan vård.

10.8.1. Särskild vård för unga

Tabell 10.5 Om överlämnade till särskild vård för unga

Påföljd

Ålder Verkställande myndighet

Vård

Överlämnande till ungdomsvård. Vårdbehov 32:1 brottsbalken, socialtjänstlagen eller lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Från 15 år Socialtjänsten. Samverkan.

Frivillig vård SoL på HVB-hem eller familjehem. Ungdomskontrakt (32:1 brottsbalken och vårdplan (11:3 SoL). Tvångsvård enligt LVU. SiS ansvarar för särskilda hem.

Ungdomstjänst. 32:2 brottsbalken. Inget vårdbehov.

Från 15 år Socialtjänsten.

Samverkan.

Arbetsplan. Utföra oavlönat arbete. Aktuellt när det inte finns något tydligt vårdbehov.

Ungdomsövervakning. 32:3a brottsbalken, lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning.

Från 15 år Kriminalvården/

frivården. Samverkan.

Verkställighetsplan. Koordinator. Socialnämnden ska utse en särskild handläggare från frivården och handläggare från socialtjänsten.

SOU 2023:62 Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott

Påföljd

Ålder Verkställande myndighet

Vård

Sluten ungdomsvård. 32:5 brottsbalken, lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU) (ersätter fängelse för unga).

Från 15 år Statens

institutionsstyrelse. Samverkan.

Verkställighetsplan. Vården ska förebygga ny brottslighet, men även annat stöd. Verkställighetsplan. Koordinator. Socialnämnden ska utse en särskild handläggare från frivården och handläggare från socialtjänsten. Verkställighetsplan. Sjukvård.

Allmänt

Lagöverträdare under 21 år, särskilt de i åldersgruppen 15–17 år, särbehandlas i påföljdssystemet. Barn ska som huvudregel inte dömas till fängelse, vilket framgår av 30 kap. 5 § BrB.

För lagöverträdare under 18 år bestäms påföljden normalt till någon av de särskilda ungdomspåföljderna ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning och sluten ungdomsvård, eller till böter. Ungdomar under 18 år döms som regel inte till fängelse utan till sluten ungdomsvård om inte särskilda skäl talar emot det. Tidigare fanns särskilda skäl för att döma någon mellan 18–21 år till fängelse men detta krav har utmönstrats.

Den 2 januari 2022 ändrades bestämmelsen på så sätt att det inte längre krävs särskilda skäl för att döma till fängelse för brott som någon har begått efter det att vederbörande fyllt 18 år men inte 21 år. För den åldersgruppen gäller alltså att påföljdsvalet ska ske enligt samma regelverk som för andra myndiga lagöverträdare. Vid straffmätningen ska dock personens ungdom beaktas för mindre allvarlig brottslighet.45

45 Lagkommentar Ågren, Brottsbalken 30 kap. 5 § Karnov (JUNO). Besökt 22-10-03.

Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott SOU 2023:62

Ungdomsvård enligt socialtjänstlagen eller lagen om vård av unga

Förutsättningarna för att döma någon till ungdomsvård framgår av 32 kap. 1 § BrB. Av bestämmelsen framgår bland annat att den som har begått brott innan han eller hon fyllt 18 år får dömas till ungdomsvård om han eller hon har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt SoL eller LVU, och sådan vård eller åtgärd kan beredas för personen. Vården och åtgärderna ska syfta till att motverka att personen utvecklas ogynnsamt.

Även den som har begått brott efter det att han eller hon fyllt 18 år får dömas till ungdomsvård om det finns särskilda skäl för det. Den som har fyllt 21 år får inte dömas till ungdomsvård.

Ungdomsvård får dömas ut endast om socialtjänstens planerade åtgärder, i förekommande fall i förening med ungdomstjänst eller böter, inte kan anses tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt personens tidigare brottslighet. Om åtgärderna ska vidtas med stöd av SoL, ska rätten föreskriva att personen ska följa det ungdomskontrakt som upprättats av socialnämnden. Innehållet i kontraktet ska framgå av domen. En vårdplan ska upprättas oavsett om vården sker enligt SoL eller LVU.46

Utgångspunkten vid val av vårdform som påföljd är alltså frivillig ungdomsvård. Om det inte finns samtycke från den unga personen kan vården dock beredas med tvång enligt LVU. Av 1 § LVU framgår bland annat att den som är under 18 år ska beredas vård enligt LVU, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges personen med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när personen har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till personens behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med personens samtycke.

Vård enligt 2 § LVU ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att personens hälsa eller utveckling skadas.

4611 kap. 3 § SoL och 5 kap. 1 a § SoF.

SOU 2023:62 Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott

Vård enligt 3 § LVU ska beslutas om personen utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Beslut om vård med stöd av LVU meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden (se 4 § LVU). Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart ska omhändertas, om det är sannolikt att personen behöver beredas vård med stöd av LVU, och rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för personens hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras (6 § LVU).

Frivillig vård kan ske på hem för vård eller boende (HVB) eller familjehem, eller genom öppna insatser. Socialnämnden utreder och bedömer barnets eller den unges behov, som är utgångspunkten för insatser och eventuell placering för att tillgodose vårdbehovet.

Vård enligt LVU kan ske på ett LVU-hem med särskild tillsyn (så kallat särskilt ungdomshem), där Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvarar och beslutar om intagning och inskrivning. Socialnämnden kan ansöka om plats på ett SiS-hem med behandling, eller på utredningsavdelning. Vård med stöd av LVU kan också bedrivas på ett HVB-hem, i familjehem eller som öppna insatser. Det är personens vårdbehov som står i centrum och är avgörande för var vården ska ske. På de särskilda ungdomshem som SiS driver finns lagstöd för att använda särskilda befogenheter, vilket inte finns på HVB-hem eller i familjehem.

När vården inleds på SiS särskilda ungdomshem görs en behandlingsplan enligt SiS riktlinjer. Det är samma som anges i 11 kap. 3 § SoL. Då görs en kartläggning av barnet eller den unges situation och behov, samt en bedömning av vilken behandling och andra insatser som behövs.

Användning av narkotika är vanlig bland barn och unga som placeras på SiS särskilda ungdomshem, vilket märks även i de yngre åldrarna (11–12 år). Även om dessa barn inte har skadligt bruk eller beroende är bedömningen att barnen har erfarenheter från sådana miljöer. Av de äldre barnen har många skadligt bruk eller beroende; det förekommer hos majoriteten av de barn och ungdomar som placeras på SiS särskilda ungdomshem.47 Vid kartläggningen av barnet

47 SiS (2022). Årsredovisning 2022.

Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott SOU 2023:62

eller den unges behov är konstaterandet av skadligt bruk eller beroende en viktig del.

På alla hemmen bedrivs olika vårdformer anpassade till den enskilda personen, och de dokumenteras i SiS journalsystem.

På de särskilda ungdomshemmen i SiS regi bedrivs utbildning för skolpliktiga barn enligt 24 kap. 8 § skollagen (2010:800). Det innebär att hemmen har skolenheter med utbildade lärare, och att utbildningen så långt möjligt motsvarar utbildningen i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan. Då utbildning bedrivs enligt skollagen ska också delen om elevhälsa i skollagen gälla. Det innebär att eleverna även ska erhålla hälsobesök, kontroller och vaccinationer i enlighet med bestämmelserna i skollagen. Även unga som inte är skolpliktiga har rätt att få utbildning enligt 24 kap. 9 § skollagen.

Vid en placering med stöd av LVU har socialnämnden tagit över vårdnadshavarens bestämmanderätt i den utsträckning det behövs för att genomföra vården.

Av Socialstyrelsens rapport om placering enligt LVU framgår socialnämndens ansvar för att placerade barn ska få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda:

Nämnden ska verka för att placerade barn och unga får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda enligt den lagstiftning som reglerar detta område. Det betyder att nämnden ska vara aktiv för att få till stånd undersökningar, insatser och behandlingar som den unge kan behöva. JO har i flera ärenden understrukit vikten av att informera vårdnadshavare om deras barns hälsotillstånd under LVU-vården, även om det är nämnden som har beslutat om hälso- och sjukvården. I ett av ärendena från JO hade till exempel ett barn eventuellt ett behov av ytterligare stödinsatser och nämnden inhämtade därför ett utlåtande från BUP angående detta. JO ifrågasatte inte att nämnden ansåg sig ha behov att inhämta utlåtandet, men ansåg att nämnden borde ha informerat barnets vårdnadshavare om det.48

SiS bedriver grundläggande hälso- och sjukvård och är därmed vårdgivare. Hälso- och sjukvården är öppen och frivillig, och bestämmelser inom hälso- och sjukvården gäller. På SiS arbetar sjuksköterskor, läkare och psykologer. Institutionscheferna är verksamhetschefer för hälso- och sjukvården på sina institutioner. SiS ansvarar för viss omvårdnad och har själva tagit ett ansvar för vissa medicinska bedömningar och läkemedelshantering enligt läkares ordinationer. SiS har

48 Socialstyrelsen (2020). LVU – handbok för socialtjänsten, publicerad på Socialstyrelsen.se, mars 2020, s. 189–190.

SOU 2023:62 Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott

tagit fram läkemedelsrekommendationer för deras hantering av läkemedel.49

Sluten ungdomsvård

Av 32 kap. 5 § BrB framgår följande förutsättningar för att domstolen ska kunna döma någon till sluten ungdomsvård:

Har någon begått brott innan han eller hon fyllt arton år och finner rätten med tillämpning av 30 kap. att påföljden bör bestämmas till fängelse, skall den i stället bestämma påföljden till sluten ungdomsvård under viss tid. Detta gäller dock inte om det, med hänsyn till den tilltalades ålder vid lagföringen eller annan omständighet, finns särskilda skäl däremot. Rätten får bestämma tiden för sluten ungdomsvård till lägst fjorton dagar och högst fyra år. Bestämmelser om verkställighet finns i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård.

Regler för verkställighet av sluten ungdomsvård finns i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU. Av 2 § LSU framgår att verkställigheten av sluten ungdomsvård ska utformas så att personens anpassning i samhället främjas, och att de skadliga följderna av frihetsberövandet motverkas. Vidare framgår av 3 § LSU att SiS ansvarar för verkställigheten, och att verkställigheten ska planläggas och genomföras efter samråd med socialnämnden i personens hemort. En individuellt utformad verkställighetsplan ska upprättas för vården. En dömd person ska få tillgång till sjukvård, inklusive psykiatrisk sjukvård vid behov.

Verkställigheten av en dom om sluten ungdomsvård sker genom att personen meddelas datum för att infinna sig på SiS särskilda ungdomshem. Personen kan då vara på fri fot, eller befinna sig i häkte eller vårdas med stöd av LVU på en SiS-institution eller på ett HVBhem. I dessa fall omvandlas vården till verkställighet enligt LSU. Om personen behöver transport bokas den av SiS genom Kriminalvårdens försorg.

De ungdomar som avtjänar sluten ungdomsvård är dömda för allvarlig brottslighet såsom rån, mord eller mordförsök samt allvarliga narkotikabrott eller sexualbrott.50 SiS-hemmen är differentierade efter olika säkerhetsnivåer, där säkerhetsnivå 1 är den högsta nivån.

49 Digitalt möte med företrädare från SiS 2022-10-21. 50 Digitalt möte med företrädare för SiS 2022-10-21.

Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott SOU 2023:62

Verkställigheten ska planläggas och genomföras efter samråd med socialnämnden i personens hemort. En individuellt utformad verkställighetsplan upprättas med syftet att personen inte ska återfalla i brott. Själva verkställighetsplaneringen utgörs av en utredning som pågår i åtta veckor. Där medverkar olika personalkategorier, exempelvis lärare och psykologer.

Verkställighetsplanen skiljer sig från behandlingsplanen och är inriktad på att individen ska förberedas för tiden efter att påföljden har upphört. Det innebär att individen tillsammans med kontaktpersoner formulerar mål som han eller hon ska arbeta för att försöka uppnå.

Behandlingsplanen är en del av verkställighetsplanen och syftar till att uppnå delmål i verkställighetsplanen. Socialtjänsten informeras skriftligt om vilka åtgärder som kommer att behövas.

De flesta ungdomar som verkställer sluten ungdomsvård har inte använt narkotika vid intagning i vården. Det är en betydande skillnad jämfört med ungdomar som vårdas med stöd av LVU. En anledning kan vara att en LSU-placering har föregåtts av rättegång och det är en planerad intagning, samt att ungdomarna inte befinner sig i en akut situation. Vid misstanke kan drogtester göras. Det finns också möjlighet att göra kontroller i syfte att säkra tillsynen och tryggheten.

Vad gäller hälso- och sjukvård finns sjuksköterska enbart under dagtid på vardagar. På kvällar och helger finns ett joursystem för att tillgodose behovet av att kunna ge naloxon och hantera eventuella avskiljningar. De dömda ska vid behov få tillgång till hälso- och sjukvård, inklusive psykiatrisk sjukvård.51

Den 14 augusti 2023 överlämnade Utredningen om frihetsberövande påföljder för unga sitt betänkande, i vilket det föreslås att barn och unga som döms för allvarliga brott ska dömas till fängelse i stället för sluten ungdomsvård.52 Fängelsepåföljden ska verkställas på särskilda ungdomsavdelningar på Kriminalvårdens befintliga anstalter. Påföljden sluten ungdomsvård ska utmönstras.

Ungdomstjänst

Unga lagöverträdare får dömas till påföljden ungdomstjänst om det anses lämpligt med hänsyn till ålder, person och övriga omständigheter, samt om påföljden anses tillräckligt ingripande med hänsyn

51 Digitalt möte med företrädare för SiS 2022-20-21. 52SOU 2023:44. En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga.

SOU 2023:62 Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott

till brottets straffvärde, tidigare brottslighet och om det inte föreligger skäl att döma till ungdomsvård (32 kap. 2 § 1 st. BrB; 32 kap. 2 § 3 st. BrB).

Den som döms till ungdomstjänst avtjänar sitt straff genom att arbeta mellan 20 och 150 timmar. Arbetet är oavlönat och sker exempelvis i en förening eller en ideell organisation. Unga personer dömdes 2021 till ungdomstjänst för narkotikabrott i 71 fall, varav 44 rörde narkotikabrott av normalgraden och 27 ringa narkotikabrott.

Ungdomsövervakning

Ungdomsövervakning är en påföljd för unga från 15 års ålder som begår brott. Lagen trädde i kraft i januari 2021. Ungdomsövervakning ska pågå under lägst sex månader och högst ett år, beroende på brottets allvar, brottets art eller tidigare brottslighet, och det är domstolen som bestämmer tiden. Vid ungdomsövervakning beslutas en verkställighetsplan som den dömde är skyldig att följa och som innehåller obligatoriska föreskrifter.

De som kan dömas till ungdomsövervakning är unga, i huvudsak personer mellan 15 och 17 år, som har begått ett allvarligt brott eller som har en historia av upprepad brottslighet. Ungdomsövervakning är avsedd att användas när ungdomsvård eller ungdomstjänst inte bedöms vara tillräckligt ingripande med hänsyn till straffvärde och art eller tidigare brottslighet, men där det inte heller finns tillräckliga skäl för sluten ungdomsvård.

Totalt dömdes till ungdomsövervakning för narkotikabrott i fyra fall 2021 och totalt för samtliga brott i 55 fall. När det gäller ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden är brottet som regel inte tillräckligt allvarligt, men upprepad brottslighet kan i vissa fall leda till att ungdomsövervakning bedöms som en lämplig påföljd.

10.8.2. Ringa narkotikabrott dominerar bland unga lagöverträdare enligt Socialstyrelsen

Regeringen gav Socialstyrelsen 2019 i uppdrag att genomföra en forskningsstudie i två delar om tidiga insatser för att motverka skadligt bruk och kriminalitet.53 Uppdraget redovisas i rapporten Vård-

53 (S2019/01651; S2020/05630/FS; S2021/00823).

Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott SOU 2023:62

insats som rättslig reaktion för unga som lagförs för narkotikabrott.54

Inom uppdraget genomförde Socialstyrelsen en registerstudie som omfattade alla barn och unga (15–20 år) som år 2017 lagfördes för ett narkotikabrott (totalt 6 125 personer). Den absoluta majoriteten av brotten var ringa narkotikabrott (97 procent för åldrarna 15–17 år och 93 procent för åldrarna 18–20 år.

Ungefär två tredjedelar av alla barn som ingick i aktstudien hade ingen tidigare lagföring före urvalsbrottet.55 För de flesta som hade en tidigare lagföring inkluderade den även andra brott än narkotikabrott.

Barn mellan 15–17 år fick en rättslig reaktion i kombination med vård i två tredjedelar av fallen. Bötesstraff utdömdes i 75 procent av fallen när det rörde unga mellan 18 och 20 år. En majoritet av barnen (80 procent) och de unga (75 procent) bedömdes i yttrandet från socialtjänsten ha ett särskilt vårdbehov. Sammantaget fick nästan nio av tio barn vårdinsatser, såväl utöver som inom ramen för rättssystemet. Det betyder att det är ovanligt att barn inte bli uppmärksammade för sitt riskbeteende.

Vid ringa narkotikabrott som handlar om eget bruk eller innehav för eget bruk, kan rättsväsendets ingripande bli en möjlighet för samhällets aktörer att uppmärksamma om barn och unga håller på att utveckla ett narkotikaproblem, och erbjuda stöd och hjälp. Det finns alltså inom ramen för påföljdssystemet förutsättningar för socialtjänsten att fånga upp barn som har ett begynnande narkotikaproblem genom att de kan lagföras till en vårdinsats. Samordningen mellan rättsvårdande myndigheter och socialtjänsten är således väsentlig för att kunna motverka substansbruk bland barn.

Resultatet från studien visar att det finns flera riskfaktorer för barn och unga som lagförs för narkotikabrott. Det handlar om sådant som psykisk ohälsa, våld i familjen, kriminalitet i den egna familjen, härkomst, omsorgsbrist, bristande ekonomiska resurser, skolproblem och annan samtidig kriminalitet.

Jämfört med övriga jämnåriga hade en högre andel i studiepopulationen haft kontakt med hälso- och sjukvården för bedömning och behandling av psykisk sjukdom, för neuropsykiatriska tillstånd och för läkemedelsbehandling före urvalsbrottet 2017. Drygt tre fjärdedelar av barnen i aktstudien var kända sedan tidigare av socialtjänsten,

54 Socialstyrelsen (2022). Vårdinsats som rättslig reaktion för unga som lagförs för narkotikabrott. 55 Med urvalsbrott avses första lagföring år 2017 med brott mot Narkotikastraffbrottlagen (NSL).

SOU 2023:62 Rättsprocessen – de olika aktörernas ansvar samt statistik för nakotikabrott

det vill säga hade aktualiserats på grund av orosanmälningar eller fått insatser från socialtjänsten innan polisens anmälan om urvalsbrottet inkom. Det behövde dock inte ha sin grund i substansbruk utan kunde bero på annat riskbeteende eller svårigheter i skola eller familj.

Att bli lagförd på nytt var vanligare bland dem som lagförts för både narkotikabrott och andra brott. Av det kan man dra slutsatsen att lagföringen i sig inte bidrar till minskad framtida brottslighet, utan att det även krävs andra insatser för att förebygga kriminalitet hos barn och unga.

11. Analys av andra länders erfarenheter av klassificering av nya psykoaktiva substanser (NPS)

I utredningsdirektiven ingår att undersöka erfarenheter från länder som har infört generisk klassificering av nya psykoaktiva substanser (NPS), även kallad familjeklassificering.

I kapitlet redovisas erfarenheter av generisk klassificering som vi inhämtat genom frågor ställda till ett urval länder som har lagstiftning med inslag av generisk reglering, det vill säga reglering i substansgrupper. Underlaget om erfarenheter bygger på svar från dessa länders hälsodepartement eller motsvarande. De svar som redovisas under respektive land är det som inrapporterats till oss och inte bedömningar eller värderingar från vår sida. Vi gör också en sammanfattande analys av ländernas erfarenheter, tillgänglig forskning, samt refererar information från EU:s narkotikabyrå, EMCDDA och Folkhälsomyndigheten.

Definitionen av NPS i respektive nationell reglering kan variera, vilket har försvårat analysen. I en svensk kontext avser NPS att de av regeringen förklaras vara antingen hälsofarlig vara eller narkotika i Sverige och inte tidigare omfattats av reglering.

Analys av andra länders erfarenhet av klassificering av nya psykoaktiva … SOU 2023:62

11.1. Kort information om vad nya psykoaktiva substanser (NPS) är och hur generisk klassificering fungerar

Nedan följer en kort introduktion av området för att enklare kunna ta del av information vi sammanställt från olika länder.

11.1.1. Vad är nya psykoaktiva substanser, NPS?

Grunden för att reglera narkotika har sitt ursprung i de substanser som är kända och reglerade i de internationella narkotikakonventionerna eller i nationell lagstiftning. De substanser som inte återfinns där kallas för nya psykoaktiva substanser, NPS. Förenklat kan man säga att NPS är syntetiska substanser som används i syfte att efterlikna substanser med känd psykoaktiv effekt. Det finns ingen enhetlig definition av NPS. EU:s narkotikabyrå (EMCDDA) definierar NPS som

En ny narkotika eller psykoaktiv substans, i ren form eller i beredning, som inte kontrolleras av FN:s narkotikakonventioner, men som kan utgöra ett hot mot folkhälsan som är jämförbart med det som orsakas av substanser som anges i dessa konventioner.1

Definitionen av NPS kan variera och försvåras ytterligare av att substanser redan kan vara narkotikaklassade i enskilda länder före upptag i konventionerna.2 Termen ny i nya psykoaktiva substanser behöver inte betyda att substansen som sådan är ny, då flera NPS har funnits på marknaden sedan en lång tid tillbaka. Men substansen räknas som ny om den inte är reglerad som psykoaktiv substans i det land där den upptäcks, eller har lagts till i förteckningen över vilka substanser som omfattas av de internationella narkotikakonventionerna. I den tidigare utredningen om klassificering av NPS (SOU 2016:93) användes begreppet nätdroger för att beskriva NPS. Detta eftersom försäljningen av den här typen av substanser vanligen görs över internet, både krypterat och öppet.3 Även annan narkotika säljs i ökad utsträckning över internet, varför termen blir missvisande. I en svensk kontext avser NPS substanser som inte är reglerade som narkotika

1 EMCDDA. EU Early Warning System on NPS – 25 years. www.emcdda.eu. Besökt 2023-08-15. 2SOU 2016:93 Klassificering av nya psykoaktiva substanser. 3SOU 2016:93. Klassificering av nya psykoaktiva substanser.

SOU 2023:62 Analys av andra länders erfarenhet av klassificering av nya psykoaktiva …

eller hälsofarlig vara i Sverige och som används i syfte att efterlikna substanser reglerade som narkotika eller hälsofarlig vara, oavsett om de säljs på internet eller på annat sätt.

De kemiska strukturerna i NPS förändras ständigt för att undkomma lagstiftning som förbjudit specifika substanser. Det sker ofta genom mindre strukturförändringar så att de nya substanserna inte ska omfattas av regleringen. NPS består av substanser som ännu inte har bedömts vara narkotika eller hälsofarlig vara och reglerats, vilket gör att de som producerar, säljer och använder NPS i de flesta fall kan undgå rättsliga påföljder.

NPS utgör i många avseenden en risk för individen, samhället och folkhälsan. Fenomenet utmanar narkotikareglering, förebyggande arbete samt vård och stöd.4 Till skillnad från en del av de substanser som upptagits i FN:s narkotikakonventioner, såsom cannabis och amfetamin, är kunskapen om de kort- och långsiktiga riskerna med att använda NPS begränsade.5 Vissa substanser är direkt dödliga i små doser, och såväl beroendepotential som psykoaktiva egenskaper kan leda till sociala problem.

11.1.2. Vad är generisk klassificering?

Att analysera och identifiera kemiska substanser som finns på narkotikamarknaden kräver omfattande arbete, vilket i många länder har föranlett att man i stället infört ett så kallat generiskt system. Begreppen familjeklassning eller familjeklassificering används ibland, men här använder vi generisk klassificering. Det innebär ett system där hela substansgrupper med en gemensam kemisk likhet och struktur som grupp klassificeras som narkotika. De regleras då inte var för sig som enskilda substanser.6 Utformningen av generiska system kan se olika ut och kan utgå från strukturlikheter, funktion, farmakologisk effekt eller användningskontext. Generisk klassificering gör att eventuella nya substanser omfattas av lagstiftning redan innan de utvecklas eller kommer ut på narkotikamarknaden.

Inom Europa har Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Lettland, Litauen, Norge, Schweiz och Stor-

4 UNODC (2021). Early Warning Advisory on NPS. 5 van Amsterdam, J., Nutt, D. m.fl. (2013). Generic legislation of new psychoactive drugs. 6Prop. 2017/18:221. Klassificeringar av nya psykoaktiva substanser.

Analys av andra länders erfarenhet av klassificering av nya psykoaktiva … SOU 2023:62

britannien valt att införa en generisk klassificering av substanser.7Även USA har generisk klassificering. I detta kapitel redogör vi för dessa länders erfarenheter utifrån de svar vi samlat in.

Alla länders system för generisk klassificering ser inte lika ut, vilket gör det svårt att jämföra länders erfarenheter och resultat med varandra. Dessutom har vissa länder beslutat att själva bruket av NPS inte är straffbart, även om handel, framställning och försäljning är det, vilket också försvårar jämförelser.

11.1.3. Vilka är skälen för att införa generisk reglering?

De huvudsakliga skälen att införa generisk klassificering är i de flesta fall att

 • avskräcka dem som framställer och säljer NPS genom att systemet ligger före i den bemärkelsen att eventuella framtida substanser regleras redan innan de cirkulerar på marknaden, och att straff kan utdömas
 • begränsa tillgång och användning av nya substanser som är skadliga för hälsan
 • spara resurser i arbetet med att analysera och övervaka narkotika och narkotikamarknaden
 • spara resurser för lagstiftaren som inte behöver arbeta med klassificering substans för substans.

11.1.4. Hur fungerar klassificering av NPS i Sverige?

Narkotikaklassificeringen regleras genom narkotikastrafflagen (1968:64), NSL, och lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. Lagarna beskriver vad som definieras som narkotika och vilka bestämmelser som gäller. Det avser substanser med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter, eller substanser som enkelt kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter. Listan över alla narkotikaklassificerade substanser finns i huvudsak i bilagan till förordningen om kontroll av narkotika. I Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika framgår vad som är

7 UNODC (2019). Database of national legal responses to control NPS.

SOU 2023:62 Analys av andra länders erfarenhet av klassificering av nya psykoaktiva …

nationellt klassificerad narkotika, och vad som är narkotika enligt internationella överenskommelser.8

I Sverige är det Folkhälsomyndighetens uppdrag att utreda vilka NPS som ska regleras som hälsofarlig vara eller narkotika. Enligt 12 § i myndighetens instruktion ska myndigheten bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av varor som inte utgör läkemedel samt bevaka och utreda behovet av kontroll av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.9 Det system som Sverige har innebär att varje substans behöver utredas enskilt. Folkhälsomyndigheten inhämtar genom olika nationella och internationella nätverk underlag om NPS, och lämnar vid behov förslag om reglering av en viss substans till regeringen. Därefter är det regeringen som fattar beslut i frågan om substansen ska regleras som hälsofarlig vara eller som narkotika.

Det krävs resurser i form av flera årsarbetskrafter för att bevaka, utreda och ta fram förslag för reglering, vilket är resurser som avsätts av Folkhälsomyndigheten och Regeringskansliet. Antalet NPS som klassificeras årligen i Sverige varierar mellan 54 substanser 2020 och 9 substanser 2022. Hur många som regleras beror på flera faktorer, exempelvis förekomst och resurser. Inom EU är det ofta just i Sverige som en NPS upptäcks för första gången. Det kan ha att göra med att Sverige aktivt arbetar med frågan om att snabbt identifiera NPS snarare än att NPS skulle vara vanligare i Sverige än i andra länder. Det kan också ha att göra med att Sverige har välfungerande samarbete genom Nätverket för den aktuella drogsituationen i Sverige (NADiS) och tillgång till nödvändig utrustning och analysmetoder för att kunna fastställa den kemiska identiteten för NPS. Det är vanligt att klassificeringen i Sverige sker redan innan substansen klassas som narkotika i andra länder eller internationellt inom FN och EU, vilket sker med viss eftersläpning. Åren 2012–2019 upptäcktes omkring 40 substanser årligen för första gången i Sverige. Undantagen var 2014, då omkring 80 nya substanser identifierades, och 2020–2022, då färre än 40 substanser identifierats.

Folkhälsomyndigheten har uppgett att man bedömer att det nuvarande systemet fungerar ändamålsenligt utifrån de förutsättningar som finns i dag, med reservation för att ingen analys genomförts om

8 Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkorlevnadsvanor/andts/vad-vi-gor-inom-andts/narkotika-och-halsofarliga-varor/klassificeringav-nya-psykoaktiva-substanser-nps. Besökt 2023-08-29. 9 Se 12 § förordningen (2021:248) med instruktion för Folkhälsomyndigheten.

Analys av andra länders erfarenhet av klassificering av nya psykoaktiva … SOU 2023:62

alternativ hantering. Under senare år har myndighetens arbete med NPS förbättrats genom att Folkhälsomyndigheten finansierar framtagande av vetenskapligt underlag via Rättsmedicinalverket (RMV) vilket bidragit till att kunskap om effekten av en substans nu finns tidigare i klassificeringsprocessen. Den framtagna kunskapen används av många aktörer i och utanför Sverige.

Även andra insatser har använts i Sverige för att begränsa tillgången till NPS. I Sverige åtalades år 2020 säljare i den så kallade fentanyldomen för grovt vållande till annans död efter att åtta personer avlidit av fentanylanaloger som då ännu inte hunnit klassificeras som narkotika, vilket visade sig vara ett effektivt sätt att begränsa utbudet av särskilt farliga NPS.

11.1.5. EMCDDA:s och FN:s narkotikakommissions respektive roller i NPS-arbetet

EMCDDA har en betydande roll i frågor som handlar om NPS inom EU. Myndigheten har sedan 1997 med sitt EU Early Warning System (EWS) arbetat med att både kontrollera, övervaka och bedöma NPS på den europeiska narkotikamarknaden.10

Medlemsstaternas rapportering till EWS är grundstenen i arbetet. Den bygger på enskilda länders förmåga att analysera och identifiera nya substanser i beslag som görs inom tull och polis, rättsmedicinska analyser, information från hälso- och sjukvård, samtal till giftinformationscentraler med mera. Rapporteringen bidrar till övervakningen av potentiellt farliga substanser samt till prioriteringen av vilka substanser som är viktiga att reglera. Den nationella regleringen och EU-systemet bygger i stora delar på samma data.

EMCDDA sammanställer eller utvärderar inte systematiskt och löpande vilken lagstiftning om generisk klassificering som finns inom EU. Detsamma gäller lagstiftningens utfall och effekt. Europeisk nar-

kotikarapport 2018 innehöll ett avsnitt om generisk klassificering, men

därefter har EMCDDA inte sammanställt sådan kunskap.11 Enligt EMCDDA går det inte att säga om generisk reglering eller reglering substans för substans har bäst förutsättningar att begränsa tillgång och efterfrågan vad gäller NPS.12

10 EMCDDA. https://www.emcdda.europa.eu/ews25_en. Besökt 2023-08-15. 11 Dnr KOMM2022/00311/S_2022:01-34 Answers regarding questions about generic classification. 12 Dnr KOMM2022/00311/S_2022:01–34 Answers regarding questions about generic classification.

SOU 2023:62 Analys av andra länders erfarenhet av klassificering av nya psykoaktiva …

UNODC arbetar med att bistå medlemsstaterna med att analysera, övervaka och genom beslut i FN:s narkotikakommission reglera förekomsten av NPS. Eftersom nya substanser inte kontrolleras under de internationella narkotikakonventionerna, kan deras rättsliga status skilja sig mycket från land till land. FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC) beskriver att 67 länder fram till 2022 hade rapporterat utmaningar och agerat för att begränsa nya substanser genom att förändra nationell lagstiftning. På internationell nivå, fram till mars 2022, beslutade narkotikakommissionen att placera 71 nya substanser under internationell kontroll genom att de infördes i förteckningar kopplade till konventionerna. Varje land som ratificerat konventionerna är därefter skyldiga att beakta detta i nationell lagstiftning.13

11.1.6. Forskning om generisk klassificering

Enligt EMCDDA finns det forskningsluckor om effekten av generisk narkotikalagstiftning. De senaste åren har forskare studerat regleringen av NPS i olika länder, däribland generisk klassificering, men det är ett område där samband och resultat av genomförda förändringar är svåra att påvisa eftersom varken system eller reglering är fullt jämförbara.

I en nyligen genomförd studie har forskare undersökt effekterna av ett nytt generiskt system för NPS i Tyskland.14 I praktiken resulterade de nya lagarna i att användandet av de substanser som omfattades av regleringen minskade, men att användarna övergick till andra substanser som ännu inte omfattades av regleringen. Studien visar också att den nya regleringen med generisk klassificering i Tyskland kan riskera att bidra till att nya och möjligtvis ännu farligare kemiska substanser uppkommer.15

I en annan studie har forskare undersökt effekter av olika rättsliga regleringar som införts i syfte att kontrollera NPS utifrån ett förebyggande och skadereducerande syfte i ett flertal europeiska län-

13 UNODC. https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS. Besökt 2023-05-05. 14 Kühnl, R., Aydin, D. m.fl. (2022). Taking the cat-and-mouse game to the next level: different

perspectives on the introduction of the German New Psychoactive Substances Act.

15 Sådana risker finns även i modeller som klassificerar substans för substans, såsom i Sverige.

Analys av andra länders erfarenhet av klassificering av nya psykoaktiva … SOU 2023:62

der.16 Studien visar att olika modeller för reglering kan vara effektiva i arbetet för att kontrollera NPS, och att de redan klassificerade substanserna minskar på marknaden. Samtidigt beskrivs att resultaten av att kontrollera NPS är kortsiktigt då det hela tiden tillkommer nya substanser, oavsett generisk reglering eller reglering substans för substans.

Nya substanser som utvecklas för att undvika reglering och gällande straffrätt kan ofta innebära ökad hälsorisk jämfört med de tidigare substanserna. I flera av länderna som hade infört reglering ökade den NPS-relaterade dödligheten.17 Detta gäller både de länder som har generisk klassificering och de som inte har det.

Den huvudsakliga fördelen med generisk klassificering är att länder inte längre behöver genomföra en enskild klassificeringsprocess av varje ny substans på marknaden, vilket kan spara resurser. Det betyder inte att användandet av NPS upphör, och efterfrågan på substanserna kvarstår i många fall. Klassificerade substanser ersätts med andra NPS som inte ingår i den i den generiska definitionen och omfattas av regleringen. Eventuella nya hälsorisker uppkommer med de nya substanserna, och kunskapen om konsekvenser av att använda de nya substanserna är låg.18

11.2. Sammanfattning av andra länders erfarenheter av generisk reglering

Vi har skickat ut frågor till en rad länder som har infört ett generiskt system för reglering av NPS.19 Frågorna har huvudsakligen handlat om

 • huruvida användning och innehav för eget bruk av narkotika strider mot landets lagstiftning
 • vilka grupper av substanser som klassificerats
 • hur modellen för klassificering är konstruerad

16 Neicun, J., Roman-Urrestarazu, A. m.fl. (2022). Legal Reponses to Novel Psychoactive Sub-

stances implemented by ten European Countries: an analysis from legal epidemiology. Emerging Trends in Drugs.

17 Neicun, J., Roman-Urrestarazu, A. m.fl. (2022). Legal Reponses to Novel Psychoactive Sub-

stances implemented by ten European Countries: an analysis from legal epidemiology.

18van Amsterdam J., Nutt D. m.fl. (2013). Generic legislation of new psychoactive drugs.19 Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungern, Lettland, Litauen, Norge, Schweiz, Irland och USA har besvarat frågorna. Även Storbritannien har fått frågorna, men inte besvarat dem.

SOU 2023:62 Analys av andra länders erfarenhet av klassificering av nya psykoaktiva …

 • hur enskild klassificering går till parallellt med generisk reglering
 • vilka resultat och effekter systemet har medfört
 • hur det påverkat eventuella mönster för användning av narkotika och dödlighet till följd av NPS-användning.

Alla länder har inte svarat på alla frågor, och vår sammanställning ska ses som en överblick snarare än en exakt redogörelse för de olika ländernas lagstiftning och situation. Svaren redovisas utan att vi tagit ställning till eller analyserat respektive system och dessutom gör alla länder sin egen tolkning av begreppet NPS.

11.2.1. Även med generisk klassificering fortsätter arbetet att reglera nya substanser

Vi har nedan redovisat andra länders erfarenheter av att införa ett generiskt klassificeringssystem av NPS. Flera av länderna som vi har undersökt bedömer att lagstiftningen och modellen haft positiva effekter. Det beror framför allt på att de flesta NPS som identifieras på marknaden redan omfattas av de generiska grupperna, och att den administrativa processen för att klassificera narkotika därmed snabbats upp och underlättats. Samtidigt kan en omlokalisering av resurser inte heller uteslutas och nya arbetsuppgifter kan ha tillkommit till följd av ny reglering.

De flesta länder med generiska inslag har haft en sådan ordning i flera år, och antalet substansgrupper som omfattas varierar mellan två och elva. Det kan handla om besläktade substanser eller tydligt definierade kemiska substanser i grupp. Generellt sett behöver länderna ändå fortsätta testa och analysera substanser som ingår i den generiska klassificeringen, men några länder uppger att det inte krävs lika mycket resurser till detta som tidigare.

I några av länderna som undersökts är användningen av de nya substanserna som reglerats inte olaglig, vilket den är i merparten av länderna. I samtliga länder är dock produktion, försäljning och handel straffbara handlingar.

Flera av länderna uppger att det, trots en framgångsrik kontroll av NPS, framställs och uppkommer nya NPS för att undgå de nya regleringarna. Därför måste klassificering substans för substans ändå

Analys av andra länders erfarenhet av klassificering av nya psykoaktiva … SOU 2023:62

fortsätta och komplettera den generiska modellen, låt vara i mindre utsträckning. Ofta genomförs detta bara några gånger per år.

Inget av länderna har uppgett att generisk klassificering fullt ut stoppar producenternas förmåga att utveckla nya substanser som genom den kemiska sammansättningen undgår narkotikakontroll, vilket även framkommit i den begränsade forskning som finns inom området. Detsamma gäller dock länder som inte tillämpar generisk klassificering. Det visar att det behövs insatser för att minska efterfrågan, parallellt med fortsatt arbete för att upptäcka och strypa tillgången till nya substanser och narkotika.

Grupper av substanser regleras men kan efterföljas av nya och möjligtvis farligare substanser, vilket också kan medföra konsekvenser för liv och hälsa hos dem som använder NPS. Detta är dock ett resultat av både modeller med generisk klassificering och modeller som klassificerar substans för substans, samt en möjlig konsekvens av kontrollbegränsning.

Många länder rapporterar att narkotikamarknaden förändrats och att användningen av NPS är låg, men också att detta kan ha påverkats av de olika modellerna. I några länder rapporteras fortsatt dödsfall relaterade till substanser som omfattas av den generiska klassificeringen.

Flera har rapporterat att när en generisk reglering införs, är det generellt viktigt att den är så bred som möjligt för att kunna fånga upp så många nya potentiella substanser som möjligt. Samtidigt finns det risker med ett alltför brett system, vilket belysts bland annat i betänkandet Klassificering av nya psykoaktiva substanser (SOU 2016:93) såsom att fler substanser än motiverat blir straffbara att använda och hantera.

11.2.2. Tyskland

Tyskland införde generisk klassificering 2016 med den nya lagen om psykoaktiva ämnen (NpSG).20 Lagen utgör tillsammans med den tyska narkotikalagen landets reglering av narkotika. Lagen om psykoaktiva ämnen syftar till att reglera substansgrupper, medan narkotikalagen reglerar enskilda substanser. I Tyskland omfattar den generiska lagstiftningen sju substansgrupper, som beskrivs i bilagor till lagen. Lagen om psykoaktiva ämnen straffbelägger inte eget bruk eller innehav för

20 Dnr KOMM2022/00311/S_2022:01–42. Answers regarding questions about generic classification.

SOU 2023:62 Analys av andra länders erfarenhet av klassificering av nya psykoaktiva …

eget bruk, vilket skiljer denna reglering från annan reglering av narkotika. Det är inte tillåtet att överlåta, framställa, sälja och marknadsföra NPS, vilket också gäller annan narkotika.

Det generiska systemet gör det svårare att undgå risk för rättsliga sanktioner i arbetet med att framställa och utveckla NPS, men stoppar inte att nya substanser tillkommer kontinuerligt på marknaden. Tyskland har gjort en utvärdering om användning av NPS, påverkan på vård- och stödsystemet samt arbetet för de brottsbekämpande och rättsvårdande myndigheterna efter införandet av generisk klassificering.21

Enligt utvärderingen har användningsmönstret bland dem som använder NPS förändrats sedan en generisk modell infördes. I takt med att fler NPS redan på förhand omfattas av generisk lagstiftning, väljer allt fler att använda NPS som inte omfattas av generisk lagstiftning eller hunnit klassificeras substans för substans. Statistik visar dock att den största delen av de NPS som identifierats i beslag i Tyskland omfattas av den nya lagstiftningen med generiska grupper. Det innebär att de fortfarande finns på narkotikamarknaden, trots att de omfattas av straffrätten.

För att upptäcka och reglera nya NPS som inte omfattas av den generiska klassificeringen, och ytterligare begränsa NPS, har det upprättats ett än tätare samarbete mellan polis, tull, kriminaltekniska myndigheter och hälsodepartementet efter lagstiftningsändringen.

Tysklands svar tyder på att man har svårt att avgöra om användningen av, och tillgängligheten till, NPS har begränsats av den nya lagstiftningen. Tyskland rapporterar också att den narkotikarelaterade dödligheten inte har minskat utan i stället har ökat kontinuerligt sedan 2017. Detta gäller dock samtliga substanser, inte bara NPS. Man uppfattar att den nya generiska lagstiftningen har stärkt Tysklands samarbeten inom EU och FN-systemet relaterade till att kontrollera NPS.

21 Tysklands Hälsoministerium. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/details/evaluation-derauswirkungen-des-neue-psychoaktive-stoffe-gesetzes-npsg.html. Besökt 2023-08-15.

Analys av andra länders erfarenhet av klassificering av nya psykoaktiva … SOU 2023:62

11.2.3. Norge

Norge införde generisk klassificering i en ny lag 2013, och elva substansgrupper omfattas.22 Den nya lagen omfattar både enskilda substanser och de elva grupperna av substanser. En substans kan ingå i listan av klassificerade substanser både enskilt och som en del av en substansgrupp. Lagen anger ett antal substanser och beskriver den angivna definitionen av narkotika. I Norge är det inte lagligt att använda, inneha, förvärva och framställa narkotikaklassade substanser, och eget bruk är kriminaliserat.23

När den nya lagstiftningen infördes ersattes begreppet derivat med

generisk schemaläggning. Det nya begreppet har främst underlättat det

rättsliga arbetet, då den ursprungliga termen derivat inte definierades i lagen och det var oklart hur den skulle tolkas och vilka grupper och substanser som omfattades. Motiveringen bakom införandet av ett generiskt system var att man ville kontrollera nya NPS innan de framställdes. Med det generiska systemet analyseras fortfarande NPS som kan klassificeras enskilt.

Det norska läkemedelsverket (NOMA) har bland annat i uppdrag att vid domstolsärenden erbjuda utlåtanden från experter om klassificeringar och narkotikaförordningen. Innan införandet av det generiska systemet pågick det omfattande diskussioner om den tidigare termen derivat och huruvida en substans skulle beskrivas som derivat eller inte, vilket tog en del resurser i anspråk. Med den nya lagstiftningen har detta problem upphört.

Norge rapporterar inga kända negativa effekter på samhällsnivå eller i rättssystemets arbete av införandet av generisk reglering. Utan det generiska systemet skulle en längre process vara nödvändig, där NOMA inleder en offentlig utfrågning för att substansen ska kunna regleras som narkotika.

Flera studier visar att NPS-användningen i Norge endast utgör en liten del av den totala användningen av narkotika, vilket också gäller de flesta EU-länder. I en norsk studie från 2013 undersöktes nattlivet i Oslo, och enligt den uppgav cirka 8 procent av de tillfrågade att de någon gång använt NPS. Studien gjordes om 2017, då andelen

22 Dnr KOMM2022/00311/S_2022:01-44. Answers regarding questions about generic classification. 23 Tillämpningen kan numera ha påverkats av beslut från den norska motsvarigheten till Sveriges Riksåklagare avseende straff vid eget bruk och innehav för eget bruk.

SOU 2023:62 Analys av andra länders erfarenhet av klassificering av nya psykoaktiva …

hade minskat till cirka två procent.24 Det svar som inkommit från Norge redovisar att man är nöjd med lagstiftningen och dess effekter.

11.2.4. Danmark

Danmark införde generisk klassificering 2012.25 Den nya modellen ersatte ett tidigare system av enskild klassificering och omfattar tio substansgrupper. Inga grupper har lagts till sedan dess. Arbetet för att analysera, övervaka och testa nya substanser fortsätter på samma sätt även sedan Danmark infört generisk klassificering.

Den största vinsten Danmark ser efter införandet av generisk reglering är att många av de NPS som uppmärksammas på narkotikamarknaden redan är klassificerade som narkotika i den generiska modellen, samtidigt som allt färre oklassificerade substanser upptäcks.

Att bedöma risker med substanser och klassificera NPS är en process som kostar både tid och pengar, så Danmark bedömer att konsekvensen har blivit att landets myndigheter inte behöver lägga lika mycket resurser på att klassificera substanser sedan lagändringarna. Inga negativa effekter av den nya lagstiftningen bedöms heller ha tillkommit. Den generiska klassificeringen har inte inneburit några skillnader i den narkotikarelaterade dödligheten, eftersom NPS-substanser sällan är relaterade till dödlighet i Danmark.

11.2.5. USA

USA införde generisk kontroll första gången 1971 genom lagen om kontrollerade substanser (Controlled Substances Act).26 Lagen kan delas in i tre kategorier för generisk reglering:

 • Den första kategorin utgår enbart från substansens kemiska struktur.
 • Den andra kategorin utgår från den kemiska strukturen tillsammans med syftet med substansen.

24 Folkehelseinstituttet (2017). Utelivsstudien 2017. Rusmiddelbruk blant folk ”på byen” i Oslo

og seks andre byer på Østlandet.

25 Dnr KOMM2022/00311/S_2022:01-52. Answers regarding questions about generic classification. 26 Dnr KOMM2022/00311/S_2022:01-45. Answers regarding questions about generic classification.

Analys av andra länders erfarenhet av klassificering av nya psykoaktiva … SOU 2023:62

 • Den tredje kategorin utgår från den kemiska strukturen tillsammans med den farmakologiska effekten.

Federala kriminaltekniska laboratorier arbetar fortfarande med att analysera och identifiera nya möjliga NPS. Data rapporteras sedan vidare till programmet National Forensic Laboratory Information

System (NFLIS-Drug). Substanserna som har rapporterats behöver

kontrolleras för att avgöra om de omfattas av den generiska lagstiftningen eller inte.

Tillgängligheten till och användningen av NPS som omfattas av den generiska klassificeringen har minskat sedan lagstiftningen ändrades. Samtidigt uppkommer precis som i alla länder nya NPS på marknaden med syfte att undgå lagstiftningen.

Syntetiska cannabinoider klassificeras i USA i ett eget generiskt system sedan 2012 genom Synthetic Drug Abuse Prevention Act. Systemet har enligt svar från USA effektivt lyckats kontrollera och minska tillgången till substanserna. I och med detta minskade successivt behovet av att övervaka substansernas förekomst på marknaden och eventuella konsekvenser av användning. Dessutom har resurser kunnat sparas. Trots detta har det inte helt gått att eliminera uppkomsten av syntetiska cannabinoider som inte omfattas av lagstiftningen.

Generisk klassificering har haft fördelar genom att färre substanser behöver identifieras och klassificeras av rättsväsendet för att definieras som narkotika, och det krävs mindre resurser för det tillgänglighetsbegränsande arbetet.

Vad gäller fentanyl omfattas 36 fentanylliknande kemiska strukturer av den generiska klassificeringen. Sedan införandet har antalet överdoser relaterade till reglerade fentanylsubstanser minskat. Trots det kvarstår förgiftningsdödsfall relaterade till fentanyl som ett omfattande hälsoproblem eftersom ambitionen att helt eliminera substanser är svåruppnådd.

11.2.6. Schweiz

I Schweiz infördes generisk klassificering 2011.27 För att en substans ska omfattas av den generiska klassificeringen behöver den antas medföra en narkotisk eller psykotrop effekt.

27 Dnr KOMM2022/00311/S_2022:01-49. Answers regarding questions about generic classification.

SOU 2023:62 Analys av andra länders erfarenhet av klassificering av nya psykoaktiva …

Användning och innehav av narkotikaklassade substanser för eget bruk tillåts inte i Schweiz. Vid analys av substanser fokuserar myndigheter i Schweiz på att identifiera nya trender som dyker upp på narkotikamarknaden.

Efter införandet av generisk klassificering har arbetet med att kontrollera NPS blivit snabbare. Reglering av enskilda substanser som inte omfattas av den generiska modellen behöver inte göras mer än en gång per år. Det har inte gjorts några formella utvärderingar av det generiska systemet och dess effekter, men effekter som har observerats är att mängden NPS som tas in i landet är begränsad.

11.2.7. Ungern

Ungern införde 2012 en generisk klassificering som omfattar fem olika substansgrupper.28 Arbetet med att analysera och testa nya substanser fortsätter även med den nya generiska modellen, och utförs främst av det ungerska institutet för kriminalteknik.

Ungern rapporterar att den nya modellen har visat positiva effekter genom att många substanser som uppkommer på narkotikamarknaden redan omfattas av den generiska lagstiftningen, vilket underlättar det rättsliga arbetet. Enbart kriminaltekniska experter har behörighet att avgöra om en substans omfattas av den generiska substansgrupperingen. Vad gäller syntetiska cannabinoider är det vanligt att vissa substanser omfattas av den generiska definitionen och andra inte, vilket innebär att användare inte alltid vet om substansen omfattas av reglering av narkotika eller ej.

Införandet av generisk reglering har enligt Ungerns svar kunnat spara resurser som tidigare lades på att klassificera nytillkomna substanser på narkotikamarknaden. Den dödlighet som är relaterad till NPS har inte påverkats av den generiska klassificeringen, och substanser som omfattas av den generiska regleringen har ändå förekommit i narkotikarelaterade dödsfall. Ungern bedömer att den generiska regleringen inte har minskat tillgången till NPS på narkotikamarknaden.

28 Dnr KOMM2022/00311/S_2022:01-46. Answers regarding questions about generic classification.

Analys av andra länders erfarenhet av klassificering av nya psykoaktiva … SOU 2023:62

11.2.8. Lettland

Lettland införde generisk klassificering 2012.29 År 2022 omfattade den generiska modellen totalt 27 substansgrupper. Enligt svar från Lettland är eget bruk av narkotika kriminaliserat endast om en person begår handlingen två eller fler gånger under ett kalenderår. Majoriteten av alla NPS-analyser sker på statens polislaboratorium. Lettland ser behov av mer resurser till analys, men en begränsning är att det saknas utrustning vid toxikologiska avdelningar.

Lettland bedömer att arbetet är mindre tidskrävande och mer effektivt än tidigare. I den tidigare processen behövde lagen revideras oftare, medan det i dag endast behöver ske några gånger per år, då nya substanser vanligen redan omfattas av den generiska bestämmelsen.

11.2.9. Litauen

Klassificeringsstrukturen i Litauen innebär att det finns en generisk klassificering av NPS i grupper, samtidigt som en del substanser är klassificerade enskilt. Litauen har successivt byggt ut den generiska regleringen sedan 2010, och i dag omfattas tio grupper av substanser av den generiska regleringen. I Litauen är användning av narkotika inte reglerad straffrättsligt men en administrativ sanktion kan utgå, medan innehav och köp för eget bruk är olagligt. Litauen rapporterar att den generiska regleringen är positiv och att ungefär hälften av alla nya substanser på den europeiska marknaden redan omfattas av lagstiftningen i Litauen. Det i sin tur bidrar till att förhindra snabb spridning av nya substanser i landet.

Reglering av enskilda och nya substanser i Litauen sker genom att en nationell kommission sammanträder cirka 2–3 gånger per år och därefter lämnar förslag till ny reglering till relevant behörig aktör. Litauen bedömer att denna process innebär att landet snabbt kan reglera nya substanser som inte omfattas av den generiska definitionen i lagstiftningen. Testning och identifiering av beslagtagna substanser och biologiska prov genomförs, men tillgången till laboratorier, analyskompetens och analysmaterial är begränsad.

På frågan om den generiska klassificeringen haft några negativa effekter svarar Litauen att systemet kan vara svårt för enskilda att

29 Dnr KOMM2022/00311/S_2022:01-50. Answers regarding questions about generic classification.

SOU 2023:62 Analys av andra länders erfarenhet av klassificering av nya psykoaktiva …

förstå, och det kan vara oklart om en substans regleras som narkotika eller ej. Samtidigt bedöms denna oklarhet kring legal status av substanser ha fungerat preventivt på så vis att individer eventuellt avstår att använda en substans om man inte vet om den är reglerad som narkotika eller inte. Det finns även officiell myndighetsinformation tillgänglig på webben (även på engelska), om vilka vanliga substanser som omfattas av lagstiftningen.30

Enligt vad man anger har modellen med generisk reglering inte haft någon negativ påverkan på det juridiska systemet, såsom domstolar, och inte heller har den resulterat i ökad arbetsbelastning. Sammantaget bedömer Litauen att det varit framgångsrikt att implementera generisk reglering. NPS-användningen i landet är låg, och antalet dödsfall till följd av NPS likaså.

11.2.10. Frankrike

Frankrike har generisk klassificering för två grupper av substanser. Det gäller katinoner sedan 2012, och 2015 klassificerades även syntetiska hallucinogener med liknande kemisk struktur (NBOMe) som grupp. Den generiska regleringen i landet är därför fortsatt begränsad, och en stor del av regleringen av nya substanser sker substans för substans.

Både användning och innehav för eget bruk strider mot lagstiftningen i Frankrike, liksom försäljning, handel och produktion. Cirka tolv NPS regleras årligen, vilket är ett arbete som leds inom ramen för det nationella systemet för att identifiera och klassificera substanser.

Källan till kunskap om olika nya substanser på marknaden är den årliga sammanställningen och rapporteringen till EMCDDA, som i sin tur bygger på information från kriminaltekniska laboratorier, tullbeslag samt analyser från tull och polis. Nya substanser har inte fått någon större betydelse på den franska narkotikamarknaden, och användningen av NPS är begränsad.31

Frankrike rapporterar att man utifrån de nationella rapporteringssystemen inte kan se någon minskning i antal analyser som innehåller

30 Drug, Tobacco and Alcohol Control Department in Lithuania. https://visuomene.ntakd.lt/en. Besökt 2023-06-15. 31 French Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2023). https://en.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftammya.pdf. Besökt 2023-08-15.

Analys av andra länders erfarenhet av klassificering av nya psykoaktiva … SOU 2023:62

NPS över tid. Efter införandet av generisk klassificering är det snarare tvärtom, vilket tros ha att göra med att generisk klassificering bara omfattar två olika grupper. Övrig detektering och klassificering sker substans för substans, vilket gäller majoriteten av substanser. Exempelvis identifierades 31 NPS i Frankrike under 2021 och ungefär 12 reglerades.32

11.2.11. Belgien

Möjligheten att genomföra generisk klassificering i Belgien infördes i två steg 2014 och 2017. Lagen i dag innehåller generisk klassificering för sex typer av substansgrupper. Innehav av narkotika är olagligt i Belgien, dock inte användning.33

Ett nationellt nätverk som består av flera olika myndigheter och sektorer, inklusive ett Early Warning System, följer trender och NPSsituationen i Belgien. Nätverket kan föreslå att den nationella myndigheten med ansvar för klassificering lägger till enskilda substanser i lagstiftningen, om de inte redan omfattas av de generiska substansgrupperna. De flesta substanser som identifieras i prover av beslag är redan reglerade i Belgien.

Även om inga officiella utvärderingar har gjorts av lagstiftningens konsekvenser, har ett fåtal studier (som beskrivs i Belgiens svar) genomförts där man bland annat lyft att den generiska lagstiftningen skapar effektivitet och flexibilitet, men att det fortsatt behövs snabb respons och resurser för att identifiera och begränsa tillgängligheten till nya substanser.

NPS-användningen har inte försvunnit, och det är fortsatt svårt att kontrollera fenomenet. I stor utsträckning sker handeln med NPS på Darknet (vilket också gäller många andra länder). Andra svårigheter som lyfts i studierna har handlat om att processerna för skyndsam reglering är administrativt tunga.

Att införa en generisk modell kräver resurser för att den ska bli så omfattande som möjligt, och det behöver vara tydligt för de rättsvårdande myndigheterna såsom tull och polis vad som omfattas. Det internationella samarbetet kring klassificering fortsätter även efter

32 French Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. https://www.ofdt.fr/BDD/sintes/LePointSINTES08.pdf. Besökt 2023-08-15. 33 I lagstiftningen är straffskalan och sanktionerna densamma för alla narkotiska substanser med undantag för cannabis.

SOU 2023:62 Analys av andra länders erfarenhet av klassificering av nya psykoaktiva …

införandet av generisk lagstiftning, då nya substanser identifieras och behöver rapporteras internationellt.

11.2.12. Österrike

Österrike införde generisk reglering 2012 med en ny lagstiftning om psykoaktiva substanser och en ny förordning baserad på lagstiftningen.34 Syftet med lagstiftningen är att genom en generisk kontroll minska tillgängligheten till NPS och de negativa effekterna av användning. Regleringen består av nio substansgrupper. Rapporteringar om nya substanser som upptäcks görs till det österrikiska Early Warning

System. Inga utvärderingar om möjliga positiva eller negativa effekter

av den generiska regleringen har gjorts.

11.2.13. Irland

I Irlands lagstiftning finns såväl förteckningar med möjlighet till generisk reglering som reglering för enskilda substanser. Regleringen (Misuse of Drugs Act) infördes 1977 och uppdaterades senast 2022. Dessutom finns lagstiftning som syftar till att begränsa försäljning, handel och framställning av substanser som klassificerats som narkotika. Det är på Irland straffbart att använda narkotika, med undantag för cannabis eller cannabisolja. Handel, produktion och försäljning är straffbara handlingar för samtliga substanser.

Ingen utvärdering har gjorts av hur den generiska regleringen påverkat den irländska narkotikamarknaden eller rättssystemets resurser. Stora insatser läggs på att analysera all beslagtagen narkotika och i förekommande fall rapportera nya substanser till EMCDDA, samt på att reglera substanser nationellt som ännu inte omfattas av den irländska regleringen. Över tid har mängden analyser av narkotika vid det nationella kriminaltekniska laboratoriet ökat. Om detta är till följd av den generiska regleringen kan Irland inte bedöma. Enligt Irlands svar är dock bedömningen att användningen av NPS minskat efter den generiska regleringen.

34 Dnr KOMM2022/00311/S_2022:01–41. Answers regarding questions about generic classification.

12. Analys inom området skadereducering och en internationell utblick

I detta kapitel analyserar vi vad skadereducering och lågtröskelverksamhet är. Vi belyser definitionen för skadereducering och insatserna i ett nationellt och internationellt perspektiv. Detta för att senare i kapitel 21 lämna förslag och bedömningar inom området.

Vi har med hjälp av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) genomfört en sökning på internationella litteraturöversikter om skadereducerande insatser.1 I detta kapitel behandlas samtliga dessa frågor vad gäller kartläggning och analys. Översikterna har inte särskilt granskats avseende den vetenskapliga kvaliteten och dess förmåga att besvara frågeställningen på ett tillförlitligt och transparent sätt (risken för bias). SBU:s sökningar har utgått från

 • personer med skadligt bruk eller beroende (missbruk) av narkotika, inklusive narkotikaklassade läkemedel utanför ordination
 • skadereducerande insatser inom sjukvård eller socialtjänst som präglas av låga trösklar och få krav för att få tillgång till insatsen
 • kontrollgruppen utan insats, med sedvanlig insats, eller annan insats utan låga trösklar och med krav för att få tillgång till insatsen
 • exempel på utfall av intresse på individ- och samhällsnivå exempelvis etablerad kontakt med målgruppen, livskvalitet, funktionsförmåga, bostadssituation, kriminalitet, riskbeteenden, grad av narkotikaanvändning, fysisk och psykisk hälsa, dödlighet (över-

1 För kompletterande information om metodik och sökkriterier samt inkluderade respektive exkluderade artiklar se SBU:s underlag via sou.gov.se/avslutade utredningar/socialdepartementet/ eller Dnr Komm2022/00311/S 2022:01-66.

Analys inom området skadereducering och en internationell utblick SOU 2023:62

doser och förgiftningar), effekter i lokalsamhället, tillfrisknande och kostnadseffektivitet. Relevanta studier redovisas i kapitlet.

12.1. Vad är skadereducering?

Harm reduction har till svenska översatts med skadereducering, skadebegränsning, skademinskning eller skadereduktion. Vi kommer att an-

vända termen skadereducering, eftersom den ligger närmast det engelska uttrycket, men också för att vara kongruent med Samsjuklighetsutredningen.2 Skadereducering syftar i korthet till att minska negativa konsekvenser av narkotikaanvändning, även om användningen inte upphör eller behandling ges. Termen skulle i medicinska termer kunna inrymmas i en bred definition av vård och behandling och vårdförlopp i olika faser för en patient. Skadereducering är dock en term som omfattar andra sektorer än hälso- och sjukvården. Insatser som beskrivs inom ramen för skadereducering är bland annat sprututbyten, brukarrum, testning av innehållet i narkotika före användning (så kallad drug checking), naloxonprogram och olika sociala stödinsatser, vilka vi redovisar senare i detta kapitel.

Under det senaste decenniet har skadereducering i Sverige alltmer aktualiserats som ett komplement till andra insatser såsom prevention, vård, stöd eller rehabilitering. Det nationella målet är en nollvision, Sverige ska vara ett samhälle fritt från narkotika, och följaktligen är även målet med de flesta av samhällets insatser avseende skadligt bruk eller beroende av narkotika att all narkotikaanvändning upphör och att rehabilitering syftande till drogfrihet påbörjas. Målet med vård och behandling är dock i prioritetsordning överlevnad som främsta mål, därefter att sjuklighet minskar och slutligen att patientens funktion förbättras. På det viset, utifrån ett rent medicinskt perspektiv, skulle skadereducering kunna innefattas i termen vård och behandling. Då skulle dock inte sociala insatser eller polisiärt arbete omfattas.

2SOU 2021:93. Från delar till helhet. En reform för samordnade, behovsanpassade och person-

centrerade insatser till personer med samsjuklighet.

SOU 2023:62 Analys inom området skadereducering och en internationell utblick

12.1.1. Varför behövs skadereducering i en människorätts- och kunskapsbaserad narkotikapolitik?

I våra inledande kapitel 3 och 5 har vi definierat vad vi menar är en människorätts- och kunskapsbaserad narkotikapolitik. Inom det skadereducerande området är alla människors lika värde och rättigheter en central utgångspunkt. Det finns många etiska utgångspunkter som är angelägna att beakta när det gäller insatser som handlar om skadereducering. Vi har i tidigare betänkande redogjort för etiken inom området som utgör underlag för vårt arbete.3 Trots att användning av narkotika i många länder är straffbar, behöver samhället ändå av ovan nämnda skäl erbjuda insatser för att förbättra hälsa och livskvalitet för alla. Det är kärnan i det skadereducerande perspektivet. Att enbart erbjuda skadereducerande insatser kommer inte att lösa alla narkotikaproblem i samhället, lika lite som att enbart arbeta med förebyggande insatser kommer att göra det. Det finns dock mycket som talar för att skadereducerande insatser har potential att på olika sätt minska narkotikarelaterade hälsoproblem såsom hepatit, endokardit (bakteriella hjärtrelaterade problem), försummad kroppslig hälsa med mera. En kunskaps- och människorättsbaserad narkotikapolitik och en narkotikapolitisk strategi behöver flera olika beståndsdelar, varav skadereducering är en vanlig sådan komponent. Att hjälpa en person att överleva och ha god hälsa, är också en förutsättning för att senare kunna hjälpa den att bli drogfri.

12.1.2. Begreppen lågtröskel, skadereducering, dödlighetsförebyggande arbete och överdosprevention

I våra direktiv inkluderas många olika och likartade begrepp. Nedan beskriver vi vad som vanligtvis avses.

Lågtröskelverksamhet

Begreppet lågtröskel finns både inom de medicinskt orienterade och de socialt orienterade verksamhetsområdena i Sverige. Lågtröskelverksamheter riktar sig inte heller enbart till personer med skadligt bruk

3SOU 2022:54. Naloxon kan rädda liv – bedömningar av nuläget och nästa steg. Kapitel 5. Etiska

utgångspunkter och bedömningar s. 61.

Analys inom området skadereducering och en internationell utblick SOU 2023:62

eller beroende av narkotika, utan är även vanliga vad gäller exempelvis hemlösa. En lågtröskelverksamhet präglas av att trösklarna, barriärerna, kraven och hindren för att kunna ta del av insatsen är låga eller få. För att så ska vara möjligt behövs

 • icke-stigmatiserande bemötande (exempelvis personal som arbetar utifrån empati och lågaffektivt bemötande, på ett icke-dömande sätt liksom uppsökande och motiverande)
 • god tillgänglighet (exempelvis generösa öppettider; närhet till individen; lite krångel, till exempel snabb tillgång utan krav på remiss; låga, få eller inga kostnader för individen)
 • få krav på motprestation eller tvång (exempelvis begränsad registrering och hög grad av anonymitet, begränsade eller inga krav på drogfrihet).

Det kan beskrivas som en ansats och ett bemötande som präglas av ett personcentrerat arbetssätt utifrån individens villkor, önskemål och förutsättningar. Ofta innebär lågtröskelverksamheter att personal har kunskap om målgruppens behov och förutsättningar, arbetar för att minska stigmatisering och ställer så få krav på motprestation som möjligt. Målet med perspektivet och bemötandet är helt enkelt att den person som nyttjar insatsen ska känna sig välkommen, sedd, bra bemött och motiverad att förbättra sin livssituation och hälsa.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (MyVA) presenterade 2016 en uppföljning av missbruks- och beroendevården utifrån ett användarperspektiv. Ett exempel på ett mål utifrån ett användarperspektiv är Jag kan kontrollera/minska mitt bruk av alkohol, narkotika

och läkemedel.4 Att utgå från personens mål är en central del i

lågtröskelperspektivet.

Det saknas dock en definition av lågtröskelverksamhet i våra direktiv och i flera av de myndighetsrapporter som föreslagit detta perspektiv och sådana verksamheter.5,6 Vi har också funnit stöd för lågtröskelperspektiv i de målbilder vi tagit fram för samhällets vård

4 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2016). Missar vi målen med missbruks- och bero-

endevården? Om uppföljning av resultat ur ett patient- och brukarperspektiv.

5SOU 2021:93. Från delar till helhet. En reform för samordnade, behovsanpassade och person-

centrerade insatser till personer med samsjuklighet.

6 Folkhälsomyndigheten (2020). Åtgärdsförslag för att förebygga användning samt medicinska

och sociala skadeverk-ningar av narkotika, Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag S2019/04314/FS.

SOU 2023:62 Analys inom området skadereducering och en internationell utblick

och stöd till personer som använder narkotika. Det handlar exempelvis om målbilden Inbjudan till stöd och vård trots återfall eller fortsatt

användning av narkotika. I många delar handlar lågtröskelperspektiv

om att man inte ställer krav på drogfrihet för att få vård och stöd och att insatser inte avslutas på grund av användning eller återfall. Däremot kan även lågtröskelperspektivet och sådana verksamheter uppmuntra till drogfrihet, men inte ställa sådana krav, liknande ansatsen

Ja visst kan du bli rusfri – men först må du överleve som är namnet på

Norges överdosstrategi.7

Skadereducering inom narkotikaområdet

Begreppet skadereducering är både ett perspektiv och ett samlingsnamn för olika insatser som syftar till att minska skador till följd av användning av narkotika. Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (UNODC) har uttryckt det som:

The overall public health approach to drug use and drug use disorders prompted the development of interventions that reduce short- and long-term harms to people using drugs.8

EU:s narkotikabyrå EMCDDA beskriver skadereducering så här:

Harm reduction encompasses interventions, programmes and policies that seek to reduce the health, social and economic harms of drug use to individuals, communities, and societies. A core principle of harm reduction is the development of pragmatic responses to dealing with drug use through a hierarchy of intervention goals that place primary emphasis on reducing the health-related harms of continued drug use.9

Den internationella organisationen Harm Reduction International (HRI) har definierat begreppet så här:

Harm reduction refers to policies, programmes and practices that aim to minimise the negative health, social and legal impacts associated with drug use, drug policies and drug laws. Harm reduction is grounded in justice and human rights. It focuses on positive change and on working

7 Helsedirektoratet (2019). Nasjonal overdosestrategi. Javisst kan du bli rusfri – men først må du

overleve.

8 WHO och UNODC (2021). International Standards for treatment. 9 EMCDDA. www.emcdda.eu. Besökt 2022-12-14.

Analys inom området skadereducering och en internationell utblick SOU 2023:62

with people without judgement, coercion, discrimination, or requiring that people stop using drugs as a precondition of support.10

Perspektivet innebär att det ligger nära en grundprincip i den medicinska etiken om att någon gång bota, ofta lindra men alltid trösta. Det ligger också nära det människorättsbaserade hälsoperspektivet om att alla människors lika värde behöver vara utgångspunkten för samhällets insatser. Perspektivet harmonierar också väl med grundprinciperna för socialt arbete såsom definierade i International Federation of Social Workers som anger att:

Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som verkar för social förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd för utsatta, empowerment och frigörelse av människors resurser, med mera.11

Även rättvisa är ett perspektiv som finns med i HRI:s definition, liksom ett icke-dömande och icke-stigmatiserande förhållningssätt, samt att drogfrihetskrav inte kan vara en förutsättning för stöd och behandling. HRI:s definition utgår från narkotikaanvändarens behov, medan EMCDDA:s definition också inkluderar samhället och andra än den som använder narkotika. Enligt EMCDDA:s definition ska insatsen ha som syfte att minska de medicinska eller sociala skadeverkningarna av narkotika, men också kunna beakta andra nyttor, såsom minskad kriminalitet eller störningsproblem eller en förbättrad situationen för anhöriga, alltså skador utanför individen i fråga. Att utgöra en kontaktyta eller bidra till att individen upplever ökad livskvalitet (utan att bidra till minskade skador) kan inrymmas som en del i det skadereducerande perspektivet eftersom relationsskapande är en viktig del i att minska utanförskap och marginalisering som på sikt kan minska skador.

Överdosprevention och dödlighetsförebyggande arbete

Ytterligare ett begrepp som uppkommit under senare år är överdosprevention eller dödlighetsförbyggande arbete. Många länder, inte minst USA och Kanada, har en hög dödlighet orsakad av narkotikaförgiftningar just nu, i huvudsak på grund av syntetiska opioider.

10 Harm Reduction international. https://hri.global/what-is-harm-reduction. Besökt 2023-03-20. 11 International federation of Social Workers. https://www.ifsw.org/what-is-socialwork/global-definition-of-social-work. Besökt 2023-06-10 och fritt översatt till svenska.

SOU 2023:62 Analys inom området skadereducering och en internationell utblick

I ljuset av detta vidtas olika åtgärder i syfte att minska dödligheten. Norge har exempelvis tagit fram en överdosstrategi som utvärderats och innehåller en rad insatser, precis som Socialstyrelsens Åtgärds-

plan för att minska narkotikarelaterad dödlighet från 2017.12

Det överdospreventiva arbetet kan vara en del av det skadereducerande och bedrivas som lågtröskelverksamhet, men kan också ha snävare kriterier eftersom insatsen utvärderas i förhållande till hur narkotikaorsakade förgiftningar påverkas. I kapitel 13 och 24 återkommer vi därför till vilka insatser som bedöms kunna påverka dödlighet.

12.2. Perspektivet skadereducering i Sverige – då och nu

Nationella narkotikastrategier bygger ofta på flera komponenter såsom