Upphävd författning

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1987-06-11
Ändring införd
SFS 1987 i lydelse enligt SFS 2004:305
Upphäver
Lag (1951:309) angående införande av nya lagen om ekonomiska föreningar
Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

 • RÅ 1999:7:En såsom ideell förening betecknad sammanslutning har ansetts utgöra en oregistrerad ekonomisk förening som saknar rättskapacitet. En upplösning har därför inte ansetts böra medföra beskattningskonsekvenser. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • NJA 2000 s. 365:En företagareförening inom ett köpcentrum vilken inte registrerats som ekonomisk förening har ansetts ha rättskapacitet som ideell förening.

[K1]1 §  En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar

 1. som konsumenter eller andra förbrukare,
 2. som leverantörer,
 3. med egen arbetsinsats,
 4. genom att begagna föreningens tjänster, eller
 5. på annat liknande sätt.

[S2]Vid bedömning av om förutsättningarna enligt första stycket är uppfyllda skall, utöver föreningens egna medlemmar, beaktas även medlemmarna i en annan ekonomisk förening som är medlem i den förstnämnda föreningen.

[S3]Vidare skall en förening anses som ekonomisk förening, om

 1. föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för att de deltar på det sätt som anges i första stycket i ekonomisk verksamhet som en eller flera andra föreningar bedriver,
 2. föreningens tillgångar till övervägande del består av andelar i den eller de andra föreningarna, och
 3. den eller de andra föreningarna enligt första stycket utgör ekonomiska föreningar.

[S4]En ekonomisk förenings verksamhet får bedrivas i ett av föreningen helägt dotterföretag.

[S5]För en ekonomisk förening är utmärkande att den uppfyller särskilda villkor i fråga om rätten till medlemskap, rösträtt och överskottsutdelning. Om detta föreskrivs i 3, 7 och 10 kap.Lag (2000:493).

 • RÅ 1999:7:En såsom ideell förening betecknad sammanslutning har ansetts utgöra en oregistrerad ekonomisk förening som saknar rättskapacitet. En upplösning har därför inte ansetts böra medföra beskattningskonsekvenser. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • NJA 2000 s. 365:En företagareförening inom ett köpcentrum vilken inte registrerats som ekonomisk förening har ansetts ha rättskapacitet som ideell förening.

[K1]2 §  En ekonomisk förening skall registreras.

[S2]Sedan föreningen har registrerats kan den förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

[S3]En förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom annan ekonomisk verksamhet än som avses i 1 § första stycket kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter eller föra talan inför domstolar eller andra myndigheter, om inte annan lag medger det.

 • RÅ 1999:7:En såsom ideell förening betecknad sammanslutning har ansetts utgöra en oregistrerad ekonomisk förening som saknar rättskapacitet. En upplösning har därför inte ansetts böra medföra beskattningskonsekvenser. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • NJA 2000 s. 365:En företagareförening inom ett köpcentrum vilken inte registrerats som ekonomisk förening har ansetts ha rättskapacitet som ideell förening.

[K1]3 §  För en ekonomisk förenings förpliktelser svarar endast föreningens tillgångar. I tillgångarna inräknas insatser och avgifter som har förfallit till betalning, även om de ännu inte har betalts.

[K1]4 §  En ekonomisk förening är moderförening och en annan juridisk person är dotterföretag, om föreningen

 1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,
 2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar,
 3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller
 4. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensam utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.

[S2]Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföreningen, om ett annat dotterföretag till moderföreningen eller moderföreningen tillsammans med ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans

 1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,
 2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller
 3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

[S3]Om ett dotterföretag äger andelar i en juridisk person och på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är även denna dotterföretag till moderföreningen.

[S4]Moderförening och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

[S5]Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern. Lag (1996:1142).

[K1]5 §  Styrelseledamöterna och verkställande direktören skall när de tillträder sina uppdrag för införing i aktiebok anmäla sitt innehav av aktier i aktiebolag inom samma koncern som föreningen, om det inte har skett dessförinnan. Förändringar i aktieinnehavet skall anmälas inom en månad.

[S2]Första stycket gäller inte, om anmälningsskyldighet föreligger enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Lag (2000:1092).

[K1]6 §  Vid tillämpningen av 4 och 5 §§ avses med andelar aktier och andra andelar i juridiska personer. Lag (1996:1142).

[K2]2 §  Föreningens stadgar skall ange

 1. föreningens firma,
 2. den ort i Sverige där föreningens styrelse skall ha sitt säte,
 3. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
 4. den insats med vilken varje medlem skall delta i föreningen, hur insatserna skall fullgöras samt i vad mån en medlem får delta i föreningen med insats utöver vad han är skyldig att delta med,
 5. för det fall att regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende avgifter till föreningen skall förekomma, avgifternas belopp eller de högsta belopp till vilka de får bestämmas,
 6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem skall utses på annat sätt än som anges i denna lag, hur det i så fall skall ske,
 7. för det fall att fullmäktige enligt 7 kap. 12 § skall finnas, deras befogenhet, hur de skall utses och tiden för deras uppdrag,
 8. inom vilken tid och hur föreningsstämma skall sammankallas samt hur andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas eller fullmäktiges kännedom,
 9. vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,
 10. vilken tid föreningens räkenskapsår skall omfatta,
 11. grunderna för fördelning av föreningens vinst samt hur man skall förfara med föreningens behållna tillgångar när föreningen upplöses, samt
 12. för det fall att förlagsinsatser som avses i 5 kap. eller insatsemission som avses i 10 kap. 2 a § skall förekomma, vad som skall gälla för dessa.

[S2]Bestämmelserna i första stycket 6 gäller inte arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

[S3]Om föreningen skall ha euro som redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078), skall detta anges i stadgarna. I så fall skall det i stadgarna också anges att den insats med vilken varje medlem skall delta i föreningen skall vara bestämd i euro.

[S4]Vid byte av redovisningsvaluta får ändring av uppgift som avses i första stycket 4 om insatsbelopp anstå till den första ordinarie föreningsstämman efter det att beslutet om byte av redovisningsvaluta fick verkan. Lag (2000:33).

Prop. 1999/2000:23: (Jfr 2 kap. 2 § i utredningens förslag.)

I överensstämmelse med vad som har föreskrivits för aktiebolag har i paragrafens nya tredje stycke tagits in en bestämmelse om att en förening som vill använda euro som redovisningsvaluta måste ange detta i sina stadgar. Beslut om byte av redovisningsvaluta sker alltså genom beslut om ändring av stadgarna. På inrådan av Lagrådet har gjorts en uttrycklig hänvisning till 4 ...

 • RH 2005:35:Ekonomisk förening har fattat beslut om miljöcertifiering av föreningens verksamhet. Ett sådant beslut har bedömts ligga inom ramen för styrelsens uppgifter. Medlem har inte ansetts behöva klandra beslutet när frågan hänskjutits till föreningsstämman. Stadgeändring i enlighet med beslutet har inte ansetts medföra ökade medlemsförpliktelser eftersom beslutad avgift understeg i stadgarna angiven skyldighet att bidra med extraordinär avgift. Rätt till förtida utträde har då inte förelegat för medlem som inte samtyckt till ändringen.

[K2]3 §  Föreningen skall anmälas för registrering senast sex månader efter det att beslut fattades om att bilda den.

[S2]Om föreningen enligt stadgarna eller enligt beslut som har fattats vid sammanträde med medlemmarna inte skall börja sin verksamhet förrän visst villkor har uppfyllts, räknas tiden för anmälan för registrering i stället från den tidpunkt då villkoret är uppfyllt. Registrering får inte ske före denna tidpunkt.

[S3]Frågan om föreningens bildande har fallit, om anmälan för registrering inte skett inom den tid som anges i första eller andra stycket eller om registre- ringsmyndigheten genom beslut som vunnit laga kraft har avskrivit sådan anmälan eller vägrat registrering. Styrelseledamöterna svarar solidariskt för återbetalningen av insatser eller avgifter jämte uppkommen avkastning, med avdrag för kostnader på grund av åtgärder som avses i 4 § första stycket.

[K2]4 §  Utan hinder av 1 kap. 2 § andra stycket får styrelsen före registreringen föra talan i mål rörande föreningens bildande och även i övrigt vidta åtgärder för att erhålla utfästa insatser eller avgifter.

[S2]Om en förpliktelse uppkommer genom en åtgärd på föreningens vägnar före regi- streringen, svarar de som har beslutat eller deltagit i åtgärden solidariskt för förpliktelsen. Vid registreringen övergår ansvaret på föreningen, om förpliktelsen har tillkommit efter det att föreningen bildats.

[S3]Har före registreringen ett avtal för föreningen slutits med en medkontrahent som visste att föreningen var oregistrerad kan denne, såvida inte annat följer av avtalet, frånträda detta endast om frågan om föreningens bildande har fallit enligt 3 § tredje stycket. Om medkontrahenten inte visste att föreningen var oregistrerad, kan han frånträda avtalet innan föreningen har registrerats.

 • NJA 2009 s. 646:En stiftelse under bildande har ansetts inte kunna föra talan om utfående av stiftelsekapitalet. Sådan talan skulle däremot ha kunnat föras i eget namn för stiftelsens räkning av styrelsen eller förvaltaren för stiftelsen eller av en av stiftaren utpekad företrädare för stiftelsen.

[K3]1 §  En ekonomisk förening får inte vägra någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller annan orsak.

[S2]Styrelsen skall pröva en ansökan om inträde, om inte annat följer av stadgarna. I stadgarna får föreskrivas att inträdesansökan skall göras skriftligen och att ansökningshandlingen skall vara försedd med sökandens bevittnade namn- underskrift.

[K3]2 §  Den som genom bodelning, arv eller testamente har förvärvat en medlems andel har rätt att efter anmälan inträda som medlem i föreningen, om inte annat föreskrivs i stadgarna.

[S2]Anmälan om inträde skall, vid förvärv av en avliden medlems andel, göras senast sex månader efter dödsfallet eller vid den senare tidpunkt då dödsboets avgång ur föreningen inträffar enligt 5 §.

[S3]I annat fall än som sägs i andra stycket skall anmälan göras senast sex månader efter det att andelen vid bodelning har lagts ut på andra makens lott. Ansöker förvärvaren inte om inträde inom denna tid, skall medlemmen därmed anses ha sagt upp sig till utträde. Förvärvaren har i sådant fall den rätt som tillkommer en avgången medlem enligt 4 kap. 1 §, med den skyldighet som följer av 4 kap. 2 §.

[K3]3 §  Den som genom överlåtelse har förvärvat en medlems andel skall ansöka om inträde i föreningen inom sex månader därefter. Om han antas, inträder han som medlem i överlåtarens ställe. Ansöker han inte om inträde inom föreskriven tid eller avslås hans ansökan, skall överlåtaren därmed anses ha sagt upp sig till utträde. Förvärvaren har i sådant fall den rätt som tillkommer en avgången medlem enligt 4 kap. 1 §, med den skyldighet som följer av 4 kap. 2 §.

[K3]4 §  En medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen. I stadgarna får föreskrivas att en uppsägning skall göras skriftligen och att uppsägningshandlingen skall vara försedd med medlemmens bevittnade namnunderskrift.

[S2]I stadgarna får även föreskrivas att uppsägning inte får göras förrän efter viss tid, högst två år, från inträdet. Tiden får utsträckas till högst fem år, om registreringsmyndigheten medger det. Föreskrifter i stadgarna om att uppsägning får göras först efter en viss tid gäller inte i fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket och 12 kap. 4 § andra stycket.

[S3]En medlem får uteslutas ur föreningen på sådan grund som anges i stadgarna. Föreningsstämman skall besluta om uteslutningen, om inte annat föreskrivs i stadgarna.

 • NJA 1989 s. 80:Fråga om uteslutning ur ekonomisk förening.
 • NJA 2016 s. 962:En ekonomisk förening kan hållas skadeståndsansvarig för en obefogad uteslutning av medlem.

[K3]5 §  Avgång ur föreningen sker, utom i fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket och 12 kap. 4 § andra stycket, vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en månad eller den längre tid, högst sex månader, som har bestämts i stadgarna, sedan medlemmen har sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller någon annan omständighet som föranlett avgången har inträffat.

[S2]En medlem som har uteslutits ur föreningen förlorar genast sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

[K3]6 §  Styrelsen skall föra en medlemsförteckning. Denna skall innehålla uppgift om

 1. varje medlems namn och postadress samt det antal medlemsinsatser med vilket han deltar i föreningen,
 2. det sammanlagda beloppet inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser enligt den senast fastställda balansräkningen, samt
 3. summorna av medlemsinsatsbelopp som efter utgången av det räkenskapsår balansräkningen avser har återbetalats eller högst skall återbetalas enligt 4 kap.1 och 3 §§ och om tiden för återbetalningarna.

[S2]Medlemsförteckningen kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. Den kan också föras med automatisk databehandling eller på annat liknande sätt.

[S3]Medlemsförteckningen skall hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den.

[S4]Varje medlem har rätt att på begäran få skriftlig uppgift av föreningen om sitt medlemskap och om de insatser som han har betalt in eller tillgodoförts genom insatsemission. Lag (1997:914).

[K4]1 §  När en medlem har avgått har han rätt att sex månader efter avgången få ut sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på honom i förhållande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången. Vid beräkningen av föreningens egna kapital skall bortses från reservfonden, uppskrivningsfonden och förlagsinsatserna. I en kreditmarknadsförening får utbetalningar av insatsbelopp dock ske tidigast sex månader efter medlemmens avgång och verkställas bara en gång per kvartal och efter Finansinspektionens tillstånd. Ett insatsbelopp i ett institut för elektroniska pengar får betalas ut bara när det kan ske med hänsyn till bestämmelserna i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar.

[S2]Den avgångne har vidare rätt att i samma ordning som övriga medlemmar få ut vad som belöper på honom av beslutad vinstutdelning.

[S3]Går föreningen i likvidation inom sex månader från avgången eller meddelas inom samma tid beslut om att försätta föreningen i konkurs, skall den avgångnes rätt att få ut medlemsinsatser bedömas enligt grunderna för reglerna om skifte av föreningens tillgångar.

[S4]En medlems rätt enligt första-tredje styckena får begränsas i stadgarna. Detta gäller dock inte i sådana fall som avses i 7 kap. 15 § tredje stycket eller 12 kap. 4 § andra stycket.

[S5]I fall som avses i första stycket fjärde meningen skall Finansinspektionen ge tillstånd till utbetalning, om inte kreditmarknadsföreningens förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras. Lag (2004:305).

Prop. 2001/02:85: Bestämmelsen rör återbetalning av medlemsinsatser. I likhet med kreditmarknadsföreningar kan det uppstå problem för ett institut för elektroniska pengar som är en ekonomisk förening att återbetala medlemsinsatser med hänsyn till kapitalkrav m.m. En motsvarande

restriktion som för kreditmarknadsföreningar införs därför i denna paragraf.

Prop. 2002/03:139: Genom ändringen i första stycket och tillägget av ett nytt sista stycke kommer avgående medlemmar i kreditmarknadsföreningar att kunna få ut sina medlemsinsatser tidigast sex månader efter avgång, och efter prövning av Finansinspektionen. Samma ändring har gjorts för medlemsbanker. I övrigt hänvisas därför till vad som anförts i det sammanhanget, se avsnitt 19.22.

[K4]2 §  Om föreningen försätts i konkurs på en ansökan som har gjorts inom ett år från en medlems avgång, är denne skyldig att betala tillbaka vad han har fått ut av sina medlemsinsatser i den mån det behövs för att föreningens skulder skall kunna betalas.

[K4]3 §  En medlem, som deltar i föreningen med högre insatsbelopp än han är skyldig att delta med, har rätt att efter uppsägning få ut överskjutande belopp med undantag av genom insatsemission tillgodoförda insatser utan att avgå ur föreningen. Beträffande uppsägningen samt medlemmens rätt att få ut det uppsagda beloppet och hans skyldighet att betala tillbaka vad han har fått ut tillämpas 1 och 2 §§ samt 3 kap. 4 § första stycket. Sexmånadersfristen enligt 1 § skall därvid räknas från utgången av det räkenskapsår som sedan uppsägningen har gjorts slutar näst efter en månad eller den längre tid, högst sex månader, som har bestämts i stadgarna. För kreditmarknadsföreningar skall sexmånadersfristen dock räknas från uppsägningen. Lag (2004:305).

Prop. 1996/97:114: (Jfr 4 kap. 3 § i promemorians förslag)

Prop. 2002/03:139: I paragrafen hänvisas, såvitt gäller återbetalning av överinsatser till vad som anges i 1 §. De ändringar som genomförts i 1 § får således motsvarande tillämpning på överinsatser i kreditmarknadsföreningar. Av sista meningen framgår att sexmånadersfristen skall räknas från uppsägningen.

[K5]1 §  En ekonomisk förening kan i stadgarna föreskriva att, utöver vad som följer av 2 kap. 2 § första stycket 4, kapital får tillskjutas genom särskilda insatser (förlagsinsatser) och att sådana insatser får tillskjutas även av andra än medlemmar.

[S2]Förlagsinsatser från andra än medlemmar får tillskjutas med högst ett så stort belopp att summan av sådana insatser efter tillskottet uppgår till högst summan av andra då inbetalda samt genom insatsemission tillgodoförda insatser än förlagsinsatser. Lag (1997:914).

[K5]2 §  I stadgarna kan tas in föreskrifter om begränsningar i fråga om vem som har rätt att tillskjuta förlagsinsatser och genom överlåtelse förvärva de rättigheter som är förenade med förlagsinsatserna (förlagsandelar). För redan gjorda insatser får inte införas strängare begränsningar än vad som gällde när insatsen gjordes.

[S2]Förvärv av förlagsandelar i strid mot föreskrifter som avses i första stycket är ogiltiga.

[K5]3 §  Om föreningen upplöses och det vid upplösningen finns överskott, har innehavarna av förlagsandelar rätt att så långt överskottet räcker få förlagsinsatserna inlösta med belopp motsvarande insatsernas storlek, innan utbetalning sker för andra ändamål. Finns flera förlagsinsatser och förslår inte överskottet till full betalning av samtliga, skall överskottet fördelas på insatserna i förhållande till deras storlek.

[K5]4 §  För varje förlagsinsats skall föreningen utfärda ett förlagsandelsbevis. Beviset skall ställas till viss man, till innehavaren eller till viss man eller order och innehålla uppgift om

 1. föreningens firma,
 2. nummer eller annan beteckning för beviset,
 3. insatsens storlek,
 4. den rätt till utdelning som insatsen medför,
 5. det sätt på vilket utdelning skall utbetalas och inlösen ske,
 6. föreskrifter som avses i 2 § första stycket, samt
 7. erinran enligt 2 § andra stycket.

[S2]Förlagsandelsbeviset skall undertecknas av föreningen. Styrelseledamöters eller firmatecknares namnteckning får återges genom tryckning eller på liknande sätt.

Prop. 2006/07:112: (Jfr 5 kap. 4 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om förlagsandelsbevis. Tredje–femte styckena är nya. Skälen för den valda lösningen har behandlats i avsnitt 5.1.

Av tredje stycket framgår att föreningen i stadgarna kan bestämma att en förlagsandel får registreras hos en central värdepappersförvarare enligt kontoföringslagen. Till grund för registreringen ...

Prop. 2007/08:45: (Jfr 5 kap. 4 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om utfärdande av förlagsandelsbevis.

I andra stycket anges att ett förlagsandelsbevis ska undertecknas av föreningen men att styrelseledamöternas eller firmatecknares namnteckning får återges genom tryckning eller på liknande sätt. I den nya tredje meningen har tydliggjorts att ett förlagsandelsbevis inte får undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt 1 kap. 7 §. Härav ...

[K5]5 §  I fråga om förlagsandelsbevis gäller, om ej annat följer av denna lag, i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen (1936:81) om skuldebrev. Härvid jämställs bevis som har ställts till viss man med enkelt skuldebrev och bevis till innehavaren eller till viss man eller order med löpande skuldebrev. Den som innehar ett förlagsandelsbevis ställt till viss man eller order och som enligt föreningens påskrift på beviset är ägare till förlagsandelen är likställd med den som enligt 13 § andra stycket samma lag förmodas äga rätt att göra skuldebrevet gällande. Påskrift på beviset skall göras endast om innehavaren styrker sitt förvärv av den förlagsandel som beviset avser.

[K5]6 §  Styrelsen skall föra en förteckning över samtliga förlagsinsatser. Denna kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem eller föras med automatisk databehandling eller på annat liknande sätt. Förteckningen skall innehålla uppgift om storleken på varje förlagsinsats, om tidpunkten för varje insats och om den rätt till utdelning som insatsen medför. Förteckningen skall hållas tillgänglig för var och en som vill ta del av den.

[K5]7 §  Den som innehar en förlagsandel har rätt att få förlagsinsatsen inlöst tidigast efter fem år från tillskottet, om han skriftligen säger upp beloppet minst två år i förväg.

[S2]Föreningen får inlösa en förlagsinsats tidigast efter fem år från tillskottet, om föreningen skriftligen säger upp beloppet minst sex månader i förväg.

[S3]Inlösen enligt denna paragraf sker till det belopp som utgör insatsens storlek enligt förlagsandelsbeviset. Beloppet får dock inte överstiga vad som av föreningens egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen, utan anlitande av reservfonden eller uppskrivningsfonden, belöper på andelen i förhållande till övriga förlagsinsatser. Om föreningen försätts i konkurs på en ansökan som görs inom ett år efter inlösen, skall vad som föreskrivs i 4 kap. 2 § beträffande återbetalning tillämpas i fråga om förlagsinsatsen.

Prop. 2006/07:112: (Jfr 5 kap. 7 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om löptid och uppsägning. Tredje stycket är nytt. Skälen för den valda lösningen har behandlats i avsnitt 5.4.

Ändringen i andra stycket är redaktionell. I tredje stycket första meningen har tagits in en bestämmelse som tilllåter föreskrifter om bestämd löptid. Där anges att föreningen i stadgarna kan föreskriva ...

[K6]1 §  En ekonomisk förening skall ha en styrelse med minst tre ledamöter.

[S2]Styrelsen väljs av föreningsstämman, om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera styrelseledamöter skall utses på annat sätt.

[S3]En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och skall bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie förenings- stämma på vilken styrelseval förrättas.

[S4]Vad som sägs i denna lag om styrelseledamöter skall i tillämpliga delar gälla även suppleanter.

[S5]Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Lag (1987:1247).

[K6]2 §  Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång skall göras hos styrelsen och, om en ledamot som inte är vald på föreningsstämma vill avgå, även hos den som har tillsatt honom.

[S2]Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 4 § upp- kommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon suppleant som kan inträda i hans ställe, skall övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående mandattiden. Sådana åtgärder behöver dock inte vidtas, om den förutvarande ledamoten var arbetstagarrepresentant som avses i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Skall ledamoten väljas på föreningsstämma, kan utan hinder av 1 § första stycket valet anstå till nästa ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas, om styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter.

[S3]Om en styrelseledamot som enligt stadgarna skall tillsättas i annan ordning än genom val av föreningsstämman inte har utsetts, skall rätten förordna en ersättare på ansökan av en styrelseledamot, medlem, borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon som kan företräda föreningen. Lag (1987:1247).

[K6]3 §  Styrelsen skall utse en verkställande direktör, om antalet anställda i föreningen under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200. Har en verkställande direktör utsetts, får han kvarstå i befattningen även om antalet anställda skulle komma att nedgå till 200 eller ett lägre tal. I en förenings stadgar kan föreskrivas att styrelsen även i andra fall skall utse en verkställande direktör.

[S2]Vad som sägs i denna lag om verkställande direktör skall i tillämpliga delar gälla även en suppleant för honom (vice verkställande direktör).

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i särskilda fall meddela undantag från första stycket första meningen, om det finns särskilda skäl.

Prop. 2013/14:86: I paragrafen finns bestämmelser om verkställande direktör.

Tredje stycket ändras på så sätt att det i lagtexten anges att beslut om dispens från kravet på vissa ekonomiska föreningar att ha verkställande direktör fattas av Bolagsverket. Enligt hittillsvarande ordning följer detta av 26 § förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar. ...

[K6]4 §  Verkställande direktören och minst halva antalet styrelseledamöter skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i särskilda fall tillåter annat. Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot eller verkställande direktör. Att detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud.

[S2]Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i föreningen, om inte stadgarna i särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är ställföreträdare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna får dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i före ningen, även om stadgarna saknar föreskrift om det.

[S3]Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privat- anställda. Lag (1992:1242).

Prop. 2013/14:86: I paragrafen finns bestämmelser om bl.a. krav på bosättning inom EES för den verkställande direktören och minst hälften av styrelseledamöterna i en ekonomisk förening. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

I första stycket förtydligas förutsättningarna för dispens från kravet på bosättning genom att det förs in ett krav på särskilda skäl. Vidare anges att beslut av detta slag ska fattas av Bolagsverket. ...

[K6]5 §  Styrelseledamöterna och verkställande direktören skall när de tillträder sina uppdrag för införing i aktiebok anmäla sitt innehav av aktier i aktiebolag inom samma koncern som föreningen, om det inte har skett dessförinnan. Förändringar i aktieinnehavet skall anmälas inom en månad.

[S2]Första stycket gäller inte, om anmälningsskyldighet föreligger enligt insiderlagen (1990:1342). Lag (1990:1354).

[K6]6 §  Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Verkställande direktören skall ha hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta sådana åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av föreningens verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för föreningens verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärderna.

[S2]Styrelsen skall se till att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll. Verkställande direktören skall sörja för att föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

7 § har upphävts genom lag (1999:1094).

[K6]8 §  Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Styrelsen skall välja ordförande, om inte annat föreskrivs i stadgarna eller har beslutats av föreningsstämman. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Verk- ställande direktören får inte vara ordförande.

[S2]Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot eller verkställande direktören skall styrelsen sammankallas. Verkställande direktören har, även om han inte är styrelseledamot, rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, om inte styrelsen bestämmer annat i ett särskilt fall.

[S3]Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

[K6]9 §  Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det. Suppleant för arbetstagarledamot, som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall dock alltid få underlag och ges tillfälle att delta i ärendets behandling på samma sätt som en styrelseledamot.

[S2]Om inte stadgarna föreskriver en särskild röstmajoritet, gäller som styrelsens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i stadgarna.

[S3]Handlingar som enligt denna lag skall undertecknas av styrelsen skall skrivas under av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Lag (1987:1247).

[K6]10 §  En styrelseledamot eller verkställande direktören får inte handlägga frågor rörande avtal mellan honom och föreningen. Han får inte heller handlägga frågor om avtal mellan föreningen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan.

 • NJA 2013 s. 117:Fråga om ett beslut av styrelsen i en bostadsrättsförening, som fattades med samtycke från alla som då var medlemmar, kan leda till skadeståndsskyldighet för styrelseledamöterna i förhållande till föreningen.

[K6]11 §  Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma.

[S2]Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot, verkställande direktören eller någon annan att företräda föreningen och teckna dess firma, om inte ett förbud mot sådant bemyndigande har tagits in i stadgarna. Minst en av dem som bemyndigas att företräda föreningen och teckna dess firma skall vara bosatt inom Europeiska ekonomiska sa marbetsområdet, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i särskilda fall tillåter något annat. I övrigt gäller i fråga om den som inte är styrelseledamot eller verkställande direktör vad som sägs i 4 och 10 §§ om verkställande direktör. Styrelsen kan föreskriva att rätten att företräda föreningen och teckna dess firma får utövas endast av två eller flera personer i förening. Ingen annan inskränkning får registreras.

[S3]Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i andra stycket.

[S4]Om föreningen inte har någon här i landet bosatt behörig ställföreträdare, skall styrelsen bemyndiga en i Sverige bosatt person att på föreningens vägnar ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (1992:1242).

Prop. 2013/14:86: Paragrafen innehåller bestämmelser som innebär bl.a. att minst en av de särskilda firmatecknarna i en ekonomisk förening ska vara bosatt inom EES. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

I andra stycket förtydligas förutsättningarna för dispens från bosättningskravet genom att det förs in ett krav på särskilda skäl. Vidare anges att beslut av detta slag ska fattas av Bolagsverket. Enligt hittillsvarande ...

[K6]12 §  Verkställande direktören har alltid rätt att företräda föreningen och teckna dess firma beträffande sådana åtgärder som enligt 6 § ankommer på honom.

[K6]13 §  Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.

[S2]En ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av föreningsstämman eller annat föreningsorgan som inte är gällande därför att de står i strid med denna lag eller stadgarna.

 • NJA 2013 s. 117:Fråga om ett beslut av styrelsen i en bostadsrättsförening, som fattades med samtycke från alla som då var medlemmar, kan leda till skadeståndsskyldighet för styrelseledamöterna i förhållande till föreningen.

[K6]14 §  Har en ställföreträdare överskridit sin befogenhet när han företog en rättshandling för föreningen, gäller inte rättshandlingen mot föreningen, om den mot vilken rättshandlingen företogs insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds. Detsamma gäller, om verkställande direktören då han företog en rättshandling överskred den behörighet att vidta åtgärder på föreningens vägnar som tillkommer honom enligt 6 §.

[K6]15 §  För registrering skall föreningen anmäla vem som har utsetts till styrelseledamot, verkställande direktör, suppleant och firmatecknare och vem som enligt 11 § har bemyndigats att på föreningens vägnar ta emot delgivning samt deras postadress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum. Om en ledamot eller suppleant har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall detta anges. För registreri ng skall föreningen även anmäla av vilka och hur föreningens firma tecknas.

[S2]Anmälan görs första gången när föreningen enligt 2 kap. 3 § anmäls för registrering och därefter genast efter det att ändring har inträffat i ett förhållande som har anmälts eller skall anmälas för registrering enligt första stycket. Rätt att göra anmälan tillkommer även den som anmälningen gäller.

[S3]Om föreningens postadress ändras, skall föreningen genast anmäla det för registrering. Lag (1992:1242).

[K7]1 §  Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman.

[S2]Varje medlem har en röst, om inte annat anges i stadgarna.

[S3]Av 12 § framgår att föreningsstämmans befogenheter kan helt eller delvis överlämnas åt särskilt valda fullmäktige.

[K7]2 §  En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt.

[S2]Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna. Är medlemmen en juridisk person får denne företrädas av ombud som inte är medlem, om inte annat anges i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

[S3]En medlem kan vid föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna.

[K7]3 §  En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om

 1. talan mot honom,
 2. hans befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen, eller
 3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens.

[S2]Bestämmelserna i första stycket om medlem gäller även ombud för medlem.

[K7]4 §  Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styrelsen lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderförening, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

[S2]Vid stämman skall beslut fattas

 1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i moderförening, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
 4. i andra ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag eller stadgarna.

[S3]Beslut i en fråga som avses i andra stycket 1--3 skall dock skjutas upp till en fortsatt stämma, om majoriteten eller en minoritet som består av minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det. Sådan stämma skall hållas minst en och högst två månader därefter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet.

[K7]5 §  Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen.

[K7]6 §  En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser, skall medlemmen skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Den som har uteslutits ur föreningen saknar rätt att få ärenden behandlade vid stämman även om han ännu inte har avgått ur föreningen.

[K7]7 §  Styrelsen kallar till föreningsstämma. Om en stämma som skall hållas enligt denna lag, enligt stadgarna eller enligt ett stämmobeslut inte sammankallas i föreskriven ordning, skall länsstyrelsen på anmälan av en styrelseledamot, verkställande direktören, en revisor eller någon röstberättigad genast på föreningens bekostnad sammankalla stämman i den ordning som sägs i 8 §.

[K7]8 §  Kallelse till en föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma, om inte stadgarna föreskriver längre tid. Om en stämma skjuts upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det att stämman har inletts, skall kallelse utfärdas till den fortsatta stämman. Om det enligt denna lag eller stadgarna krävs för att ett föreningsstämmobeslut skall bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut den första stämman har fattat.

[S2]Kallelse skall ske enligt stadgarna. Skriftlig kallelse skall dock alltid avsändas till varje medlem vars postadress är känd för föreningen, om

 1. ordinarie föreningsstämma skall hållas på annan tid än som föreskrivs i stadgarna, eller
 2. föreningsstämma skall behandla fråga om
  1. sådan ändring av stadgarna som avses i 15 § första eller andra stycket,
  2. föreningens försättande i likvidation,
  3. föreningens uppgående i en annan förening genom fusion.

[S3]I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Om stämman skall behandla ett ärende om föreningens uppgående i en annan förening genom fusion eller ett ärende om föreningens försättande i likvidation, skall förslaget och grunden för detta anges i kallelsen. Om ett ärende avser ändring av stadgarna, skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändringen skall efter det att kallelse har utfärdats hållas tillgängligt för medlemmarna hos för- eningen och genast sändas till medlemmar som begär det och uppger sin postadress.

[S4]Under minst en vecka före den stämma som avses i 4 § skall redovisningshand- lingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar hos föreningen och genast sändas till medlemmar och innehavare av förlagsandel som begär det.

 • RH 2010:32:En medlem i en bostadsrättsförening har inte på föreskrivet sätt tillställts kallelse till stämma där beslut fattats om ändring till dennes nackdel av stadgar och andelstal. Detta har ansetts utgöra ett sådant fel som innebär att gällande bestämmelser om kallelser har eftersatts i ett väsentligt avseende och att aktuella stämmobeslut inte tillkommit i behörig ordning.

[K7]9 §  Om bestämmelser i denna lag eller stadgarna rörande kallelse till för- eningsstämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla medlemmar som berörs av felet. Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stadgarna skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. Den får också besluta att extra föreningsstämma skall sammankallas för behandling av ärendet.

[K7]10 §  Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett. Ordförande vid föreningsstämma utses av stämman. I stadgarna kan dock bestämmas vem som skall öppna föreningsstämman och vara ordförande vid stämman.

[S2]Stämmans ordförande skall, om det behövs, upprätta en förteckning över när- varande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). Uppgift om medlemmarnas rösträtt skall lämnas i röstlängden, om det förekommer olika rösträtt bland medlemmarna. Sedan röstlängden har godkänts av stämman, skall den tillämpas till dess att stämman beslutar om ändring. Uppskjuts stämman till en senare dag än nästföljande vardag, skall en ny röstlängd upprättas om det behövs.

[S3]Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid stämman. I fråga om protokollets innehåll gäller

 1. att röstlängden skall tas in i eller fogas som bilaga till protokollet,
 2. att stämmans beslut skall föras in i protokollet, samt
 3. om röstning har skett, att resultatet skall anges i protokollet.

[S4]Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman som utses av stämman. Senast tre veckor efter stämman skall det justerade proto- kollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt.

[K7]11 §  Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon medlem begär det och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen, på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman. Ingår föreningen i en koncern, avser upplysnings- plikten även föreningens förhållande till andra koncernföretag samt, om föreningen är moderförening, koncernredovisning liksom sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av dotterföretagens ställning.

[S2]Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen.

[S3]Finner styrelsen att en begärd upplysning inte kan lämnas till medlemmarna utan väsentlig nackdel för föreningen, skall upplysningen i stället på medlemmens begäran lämnas till föreningens revisorer inom två veckor därefter. Revisorerna skall inom en månad efter stämman till styrelsen skriftligen yttra sig om huruvida den begärda upplysningen har lämnats till dem samt huruvida upplysningen enligt deras mening borde ha föranlett ändring i revisionsberättelsen eller, beträffande moderförening, i koncernrevisionsberättelsen, liksom huruvida upplysningen i övrigt ger anledning till erinran. Om så är fallet, skall ändringen eller erinringen anges i yttrandet. Styrelsen skall hålla revisorernas yttrande tillgängligt hos föreningen för medlemmarna samt översända yttrandet i avskrift till varje medlem som har begärt upplysningen.

[K7]12 §  I stadgarna får bestämmas att föreningsstämmans befogenheter skall helt eller delvis utövas av särskilt valda fullmäktige.

[S2]En fullmäktig får inte väljas för längre tid än tre år. Till fullmäktig får utses endast medlemmar i föreningen eller någon som utan att vara medlem enligt 6 kap. 4 § andra stycket ändå kan väljas till styrelseledamot.

[S3]Ett fullmäktigsammanträde anses som en föreningsstämma. I fråga om fullmäktig gäller bestämmelserna i 1--11 §§ om föreningsmedlem. Dock får en fullmäktig inte rösta genom ombud.

[S4]Angående beslut av fullmäktige i ämnen som avses i 15 § eller i 12 kap. 4 § skall medlemmarna underrättas på det sätt som stadgarna föreskriver.

[S5]Även om fullmäktige har utsetts, har föreningsmedlemmarna sådan rätt som avses i 6 §, 8 § fjärde stycket och 10 § fjärde stycket andra meningen.

[K7]13 §  Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

[S2]Första stycket gäller inte, om annat följer av denna lag eller föreskrivs i stadgarna. Beträffande beslut som avses i 14 och 15 §§ kan dock i stadgarna endast föreskrivas villkor som går längre än som anges i dessa paragrafer.

 • NJA 2012 s. 198:Ordföranden vid en bostadsrättsförenings årsstämma fann att beslut i en viss fråga skulle fattas med kvalificerad majoritet enligt 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen (1991:614). Det har ansetts att föreningen har utredningsskyldigheten och bevisbördan för att förutsättningarna enligt lagrummet varit uppfyllda. Regleringen har ansetts omfatta även beslut som inte innebär att en lägenhet förändras fysiskt men som ändå inverkar menligt på en bostadsrättshavares rätt.

[K7]14 §  Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande eller den större majoritet som krävs enligt 15 §.

[S2]Har i stadgarna tagits in ytterligare villkor för ändring av stadgarna, gäller det villkoret.

[S3]Om enligt en föreskrift i stadgarna en viss bestämmelse inte får ändras utan regeringens tillstånd, får inte heller en sådan föreskrift ändras utan regeringens tillstånd, om föreskriften har tagits in i stadgarna på grund av lag eller annan författning eller efter regeringens medgivande.

[S4]Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett.

[S5]Beslut som innebär nedsättning av medlemsinsatsernas belopp eller annan lindring av medlemmarnas insatsskyldighet enligt stadgarna får inte verkställas förrän ett år har förflutit efter registreringen.

[S6]Ett beslut om att införa eller ändra en sådan bestämmelse i stadgarna som avses i 2 kap. 2 § tredje stycket får verkan vid ingången av det räkenskapsår som inleds närmast efter beslutet. Har beslutet vid den tidpunkten inte registrerats, skall dock ändringen av stadgarna sakna verkan.

[S7]Styrelsen skall senast till första ordinarie föreningsstämma efter det att beslutet fick verkan lägga fram förslag om nödvändiga följdändringar av stadgarna avseende den insats med vilken varje medlem skall delta i föreningen. Lag (2000:33).

[K7]15 §  Ett beslut om sådan ändring av stadgarna som innebär att en medlems förpliktelse att erlägga insatser eller avgifter till föreningen ökas eller att hans rätt till årsvinst inskränks är giltigt, om beslutet på den senare stämman enligt 14 § har biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

[S2]Ett beslut om sådan ändring av stadgarna som innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks är giltigt, om beslutet på den senare stämman enligt 14 § har biträtts av samtliga röstande. Detsamma gäller, om ändringen innebär inskränkning i en medlems rätt att återfå insats enligt 4 kap.1 eller 3 § eller innebär att en medlems utträde ur föreningen försvåras och ändringen skall gälla även dem som var medlemmar i föreningen när frågan avgjordes.

[S3]Ett beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som avses i första och andra styckena får inte tillämpas mot en medlem som inte har samtyckt till ändringen och som säger upp sig till utträde ur föreningen inom en månad från det att slutligt beslut fattades eller, om beslutet fattades av fullmäktige, från det att medlemmen underrättades om beslutet. I ett sådant fall får medlemmen, oavsett vad stadgarna föreskriver, utträda ur föreningen vid den utgång av ett räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter uppsägningen. Vid utträdet har medlemmen den rätt som enligt 4 kap.1 § första och andra styckena tillkommer en avgående medlem.

 • RH 2005:35:Ekonomisk förening har fattat beslut om miljöcertifiering av föreningens verksamhet. Ett sådant beslut har bedömts ligga inom ramen för styrelsens uppgifter. Medlem har inte ansetts behöva klandra beslutet när frågan hänskjutits till föreningsstämman. Stadgeändring i enlighet med beslutet har inte ansetts medföra ökade medlemsförpliktelser eftersom beslutad avgift understeg i stadgarna angiven skyldighet att bidra med extraordinär avgift. Rätt till förtida utträde har då inte förelegat för medlem som inte samtyckt till ändringen.

[K7]16 §  Föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.

 • NJA 1998 s. 153:Föreningsstämman i en bostadsrättsförening beslöt enligt stämmoprotokoll om ändring av i den ekonomiska planen angivna grundavgifter. Fråga dels om beslutet fattats med erforderlig majoritet dels om beslutet stred mot den s k likhetsprincipen och generalklausulen i 7 kap 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
 • NJA 1989 s. 751:Bostadsrättsförening har vid föreningsstämma beslutat att kostnaderna för kabel-TV skall finansieras över årsavgifterna. Beslutet har ansetts inte strida mot den s k likhetsprincipen. 7 kap 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och 59 § bostadsrättslagen (1971:479).

[K7]17 §  Om ett beslut av föreningsstämman inte har kommit till i behörig ordning eller i övrigt strider mot denna lag eller mot stadgarna, kan talan mot föreningen om att beslutet skall upphävas eller ändras föras av föreningsmedlemmar, innehavare av förlagsandelar, styrelsen, styrelseledamöter eller verkställande direktören.

[S2]Talan skall väckas inom tre månader från dagen för beslutet. Väcks inte talan inom denna tid, är rätten till talan förlorad.

[S3]Talan får väckas senare än vad som sägs i andra stycket, när

 1. beslutet är sådant att det inte lagligen kan fattas ens med alla medlemmarnas samtycke,
 2. samtycke till beslutet krävs av alla eller vissa medlemmar och sådant samtycke inte har getts, eller
 3. kallelse till stämman inte har skett eller de bestämmelser om kallelse som gäller för föreningen har eftersatts i något väsentligt avseende.

[S4]En dom varigenom föreningsstämmans beslut upphävs eller ändras gäller även för medlemmar och innehavare av förlagsandelar som inte har fört talan. Rätten kan ändra föreningsstämmans beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft. Är föreningsstämmans beslut sådant som enligt denna lag skall anmälas för registrering, skall rätten underrätta registreringsmyndigheten för registrering, om beslutet har upphävts eller ändrats genom en dom som har vunnit laga kraft eller rätten genom beslut under rättegången har förordnat att föreningsstämmans beslut inte får verkställas.

Prop. 2007/08:15: (Jfr 7 kap. 17 § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen reglerar talan mot stämmobeslut (klander). I ett nytt femte stycke har det införts en särskild bestämmelse om talan mot ett beslut att godkänna en fusionsplan som avser en gränsöverskridande fusion. Ett sådant beslut får inte klandras efter det att Bolagsverket eller allmän domstol har lämnat tillstånd till verkställande av fusionsplanen och tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft. Denna begränsning är föranledd ...

 • RH 2010:32:En medlem i en bostadsrättsförening har inte på föreskrivet sätt tillställts kallelse till stämma där beslut fattats om ändring till dennes nackdel av stadgar och andelstal. Detta har ansetts utgöra ett sådant fel som innebär att gällande bestämmelser om kallelser har eftersatts i ett väsentligt avseende och att aktuella stämmobeslut inte tillkommit i behörig ordning.
 • RH 2012:33:En längre tids passivitet har medfört att rätten gått förlorad att klandra beslut fattade på årsmöte i en ideell förening.
 • NJA 2012 s. 198:Ordföranden vid en bostadsrättsförenings årsstämma fann att beslut i en viss fråga skulle fattas med kvalificerad majoritet enligt 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen (1991:614). Det har ansetts att föreningen har utredningsskyldigheten och bevisbördan för att förutsättningarna enligt lagrummet varit uppfyllda. Regleringen har ansetts omfatta även beslut som inte innebär att en lägenhet förändras fysiskt men som ändå inverkar menligt på en bostadsrättshavares rätt.
 • NJA 1996 s. 679:Talan mot en bostadsrättsförening beträffande ett beslut i en sådan fråga som avses i 9 kap 16 § 1 st. 2 bostadsrättslagen (1991:614) har ansetts kunna väckas enligt 7 kap 17 § 3 st 2 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar senare än tre månader från dagen för beslutet.

[K7]18 §  Om styrelsen vill väcka talan mot föreningen, skall styrelsen sammankalla en föreningsstämma för val av ställföreträdare att föra föreningens talan i tvisten. Stämning delges med den valde ställföreträdaren.

[S2]Ett förbehåll i stadgarna att tvister mellan föreningen och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktören, likvidator, föreningsmedlem, innehavare av förlagsandel eller röstberättigad som inte är medlem skall hänskjutas till skiljemän har samma verkan som ett skiljeavtal. Om styrelsen begär skiljemannaförfarande mot föreningen, tillämpas första stycket. Är det fråga om en klandertalan av styrelsen mot föreningsstämmans beslut är rätten till talan inte förlorad enligt 17 § andra stycket, om styrelsen inom den klandertid som anges där har kallat till föreningsstämma enligt första stycket.

[K8]1 §  En ekonomisk förening skall ha minst en revisor. Revisorerna väljs av föreningsstämman, om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera revisorer skall utses på annat sätt.

[S2]En revisors uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. Om uppdraget inte skall gälla tills vidare, skall uppdragstiden bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken revisorsval förrättas.

[S3]Den som har utsetts till revisor skall omedelbart underrättas om det. Har revisorn valts på föreningsstämma är styrelsen skyldig att sörja för underrättelsen. I annat fall ligger skyldigheten på den som har tillsatt revisorn.

[S4]Föreningsstämman kan utse en eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i denna lag om revisorer gäller i tillämpliga delar om revisorssuppleanter.

[K8]2 §  Varje röstberättigad har rätt att föreslå att det hos länsstyrelsen på- kallas att en revisor (medrevisor) utses att delta i revisionen tillsammans med de övriga revisorerna. Förslaget skall framställas på en föreningsstämma där revisorsval skall ske eller där förslaget enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de på stämman närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att en medrevisor utses. Försummas detta får varje röstberättigad göra sådan framställning. Medrevisorn skall tjänstgöra för tiden till och med ordinarie föreningsstämma under nästa räkenskapsår.

[S2]Innehavare av förlagsandelar kan begära hos styrelsen att en medrevisor utses. Begärs detta av innehavare som företräder förlagsinsatser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader göra framställning hos länsstyrelsen om att en medrevisor utses. Försummas detta får varje innehavare av en förlagsandel göra sådan framställning.

[K8]3 §  Revisorer som inte är auktoriserade eller godkända skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i särskilda fall tillåter annat. Vad som sagts nu gäller dock inte, om även en auktoriserad eller godkänd revisor deltar i revisionen. Den som är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara revisor.

[S2]Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

[S3]Till revisor kan utses även ett registrerat revisionsbolag. Bestämmelser om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelseskyldighet finns i 17 § revisorslagen (2001:883). Bestämmelserna i 7 och 15 §§ i detta kapitel tillämpas på den huvudansvarige.

[S4]Till revisor i dotterföretag bör utses minst en av moderföreningens revisorer, om det kan ske. Lag (2001:886).

Prop. 2015/16:162: I paragrafen finns bestämmelser om vem som kan utses till revisor. I tredje stycket tas hänvisningen till 8 a § bort. Frågorna om uppdragets längd för den huvudansvariga revisorn i en förening vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om förbud för honom eller henne under viss tid att delta i revisionen regleras i

stället ...

Prop. 2013/14:86: Paragrafen innehåller regler om bl.a. krav på bosättning inom EES för revisorer som inte är auktoriserade eller godkända. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Paragrafen ändras i sak endast på så sätt att förutsättningarna för dispens förtydligas. I första stycket införs sålunda en bestämmelse som anger att dispens från kravet på bosättning får ges om det finns särskilda skäl. Vidare anges att ...

Prop. 2008/09:135: Ändringarna är av samma slag som i 9 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551).

[K8]4 §  Om det hos en sammanslutning med ändamål att ha hand om gemensamma uppgifter för föreningar finns ett särskilt revisionsorgan, får sammanslutningen eller, om revisionsorganet är en juridisk person, denna utses till revisor. Den som sålunda har tillsatts som revisor skall utse en för uppdraget lämpad person att förrätta revisionen. I fråga om honom gäller i tillämpliga delar vad som sägs i denna lag om revisor.

[S2]Föreligger fall som avses i 5 § första eller tredje stycket, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om det finns särskilda skäl, medge att en sammanslutning eller ett revisionsorgan utses till revisor trots att revisionen därmed inte kommer att förrättas av någon auktoriserad revisor.

Prop. 2013/14:86: Paragrafen innehåller bestämmelser om att en sammanslutning eller ett revisionsorgan i vissa fall får utses till revisor i en ekonomisk förening. Ändringen innebär att det anges att sådana dispensbeslut som avses i andra stycket ska fattas av Bolagsverket. Enligt hittillsvarande ordning följer detta av 26 § förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar. ...

[K8]5 §  Minst en revisor skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen, om

 1. tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår, eller
 2. antalet anställda hos föreningen under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i fråga om förening som avses i första stycket besluta att det i stället för en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen får utses en viss annan godkänd revisor. Ett sådant beslut gäller i högst fem år.

[S3]Första och andra styckena gäller även för en moderförening i en koncern, om

 1. nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt fastställda koncernbalansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger det gränsbelopp som anges i första stycket,
 2. antalet anställda vid koncernföretagen under den tid som anges i 1 i medeltal överstigit 200, eller
 3. moderföreningen inte upprättar koncernredovisning och nettovärdet av koncernföretagens tillgångar, enligt fastställda balansräkningar för koncern-företagens två senaste räkenskapsår, på moderföreningens balansdag överstiger det gränsbelopp som anges i första stycket.

[S4]I andra föreningar än som avses i första eller tredje stycket skall en auktoriserad eller en godkänd revisor utses, om minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det vid en föreningsstämma där revisorsval skall ske. Lag (2001:886).

Prop. 2015/16:162: Paragrafen innehåller bestämmelser om när en förening ska ha minst en auktoriserad revisor.

Det nya femte stycket innebär att i en ekonomisk förening som har värdepapper noterade på en reglerad marknad ska minst en revisor vara auktoriserad revisor. Ändringen är en följd av kraven i revisorsdirektivet (artikel 3.1).

Prop. 2013/14:86: Paragrafen innehåller krav på att det i vissa fall måste finnas minst en auktoriserad revisor i en ekonomisk förening. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Av andra stycket framgår att dispens kan medges från kravet på auktoriserad revisor. Medges dispens får föreningen i stället för en auktoriserad revisor ha en godkänd revisor. Beslut om dispens fattas av Bolagsverket, vilket nu anges i lagtexten. ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 8 kap. 5 § i Justitiedepartementets promemoria.)

I paragrafen har tagits in nya bestämmelser om när en ekonomisk förening skall ha en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen. Frågan har behandlats i avsnitt 17.1.

Av första stycket framgår att en sådan revisor skall utses om föreningen överskrider mer än ett av de tre delvärden som anges ...

[K8]6 §  I fråga om andra föreningar än som avses i 5 § får länsstyrelsen, om det är påkallat av särskilda omständigheter, besluta att minst en revisor skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor.

[S2]Om det finns skäl till det, får länsstyrelsen samtidigt förordna en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor att med övriga revisorer delta i revisionen. Uppdragstiden för revisorn skall bestämmas så att uppdraget upphör när annan behörig revisor har blivit utsedd i föreskriven ordning.

[S3]Innan länsstyrelsen meddelar beslut som avses i denna paragraf, skall föreningen beredas tillfälle att yttra sig.

[K8]7 §  Den kan inte vara revisor som

 1. är styrelseledamot eller verkställande direktör i föreningen eller dess dotterföretag eller biträder vid föreningens bokföring eller medelsförvaltning eller föreningens kontroll däröver,
 2. är anställd hos eller på annat sätt intar en underordnad eller beroende ställning till föreningen eller någon som avses under 1 eller är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder föreningen vid grundbok- föringen eller medelsförvaltningen eller föreningens kontroll däröver,
 3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller
 4. utöver vad som normalt sammanhänger med medlemskap i föreningen, står i låneskuld till denna eller annat företag i samma koncern eller har för- pliktelser för vilka föreningen eller sådant företag har ställt säkerhet.

[S2]I ett dotterföretag kan den inte vara revisor som enligt första stycket inte är behörig att vara revisor i moderföreningen.

[S3]En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara revisor. Har föreningen eller moderföreningen någon anställd i sin tjänst med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen ha hand om föreningens interna revision, får revisorn dock anlita en sådan anställd i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed.

Prop. 2005/06:97: (Jfr 8 kap. 7 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om jäv för revisorn i en ekonomisk förening. Innebörden av det nya andra stycket är att bestämmelserna om s.k. byråjäv för revisorn i en ekonomisk förening är strängare i fråga om sådana föreningar som enligt 5 § första eller tredje stycket skall ha minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen. Jfr författningskommentaren till ...

[K8]8 §  Ett uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när ny revisor har utsetts.

[S2]Ett uppdrag som revisor upphör i förtid, om revisorn eller den som har utsett honom begär det. Anmälan om detta skall göras hos styrelsen och, om en revisor som inte är vald på föreningsstämman vill avgå, hos den som har tillsatt honom.

[S3]En revisor vars uppdrag upphör i förtid skall genast anmäla detta till registreringsmyndigheten för registrering och överlämna en avskrift av anmälningen till föreningens styrelse. Revisorn skall i anmälningen lämna en redogörelse för iakttagelserna vid den granskning som han har utfört under den del av löpande räkenskapsår som hans uppdrag har omfattat. För anmälningen gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 13 § tredje och fjärde styckena om revisionsberättelse. Registreringsmyndigheten skall översända en avskrift av anmälningen till Skatteverket.

[S4]Upphör en revisors uppdrag i förtid eller uppkommer hinder för honom enligt 3, 5 eller 7 § eller enligt stadgarna att vara revisor och finns det inte någon suppleant för honom, skall styrelsen vidta åtgärder för att en ny revisor tillsätts för den återstående mandattiden.

[S5]Upphör revisors uppdrag, som gäller tills vidare, vid annan tidpunkt än vid slutet av ordinarie föreningsstämma, gäller vad som föreskrivs i tredje stycket. Lag (2003:693).

[K8]9 §  På anmälan skall länsstyrelsen förordna behörig revisor, om

 1. någon auktoriserad revisor eller godkänd revisor inte är utsedd enligt 5 § första--tredje styckena,
 2. en revisor är obehörig enligt 3 § första stycket eller 7 § första eller andra stycket, eller
 3. en bestämmelse i stadgarna om antalet revisorer eller om revisors behörighet har åsidosatts.

[S2]Var och en kan göra anmälan enligt första stycket. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om inte rättelse utan dröjsmål sker genom den som utser revisor.

[S3]Har föreningsstämman underlåtit att på begäran enligt 5 § fjärde stycket utse en auktoriserad eller godkänd revisor och gör någon röstberättigad inom en månad från stämman framställning till länsstyrelsen, skall denna förordna en sådan revisor.

[S4]Förordnande enligt denna paragraf skall meddelas efter det att föreningen har hörts och avse tid till dess att annan revisor har blivit utsedd i föreskriven ordning. Vid förordnande på grund av att en revisor är obehörig enligt 3 § första stycket eller 7 § första eller andra stycket skall länsstyrelsen entlediga den obehörige revisorn.

[K8]10 §  Revisorerna skall i den omfattning som följer av god revisionssed granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

[S2]Om föreningen är en moderförening, skall revisorerna även granska koncern- redovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt.

[S3]Revisorerna skall följa de särskilda föreskrifter som meddelas av förenings- stämman, om de inte strider mot lag, stadgarna eller god revisionssed.

Prop. 2015/16:162: Ändringen i första stycket är av samma slag som ändringen i 9 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). Enligt förevarande paragraf gäller kravet på professionell skepticism enbart för kvalificerade revisorer. För ytterligare kommentar hänvisas till den nämnda paragrafen i aktiebolagslagen.

[K8]11 §  Styrelsen och verkställande direktören skall ge revisorerna tillfälle att verkställa granskningen i den omfattning som dessa finner behövligt samt lämna de upplysningar och det biträde som de begär. Samma skyldighet föreligger för företagsledningen och revisorerna i ett dotterföretag gentemot revisorerna i en moderförening.

[K8]12 §  Sedan revisorerna har slutfört granskningen, skall de skriva en hän- visning till revisionsberättelsen på årsredovisningen och, i en moder- förening, på koncernredovisningen. Finner revisorerna att balansräkningen eller resultaträkningen inte bör fastställas, skall de anteckna även detta. I en moderförening gäller detsamma i fråga om koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.

[K8]13 §  Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till föreningsstämman. Berättelsen skall överlämnas till föreningens styrelse senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Revisorerna skall inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har överlämnats till dem.

[S2]Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig årsredovisningslag. Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig årsredovisningslag, skall revisorerna ange detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

[S3]Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot eller verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid mot tillämplig årsredovisningslag eller mot stadgarna, skall det anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela medlemmarna.

[S4]I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att föreningen inte har fullgjort sin skyldighet

 1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),
 2. att anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen,
 3. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 § skattebetalningslagen, eller
 4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap.1, 1 b och 2 §§skattebetalningslagen.

[S5]Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram i förvaltningsberättelsen.

[S6]I en moderförening skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse beträffande koncernen. Härvid skall första- tredje och femte styckena tillämpas.

[S7]Om anmälan har gjorts enligt 8 § tredje eller femte stycket, skall revisor till revisionsberättelsen foga avskrift av anmälningen. Lag (2002:389).

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller bestämmelser om revisionsberättelsen. Övervägandena finns i avsnitt 5.5. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.1 i ändringsdirektivet.

Den nya meningen i andra stycket reglerar revisorns kontroll av hållbarhetsrapporten. Ändringen motsvarar ändringen i 9 kap. 31 § aktiebolagslagen (2005:551). För kommentar ...

Prop. 2015/16:162: Paragrafen innehåller bestämmelser om revisionsberättelsen. Ändringen i sjätte stycket, som anger vad som gäller för en koncernrevisionsberättelse, är en följdändring med anledning av den nya 13 a § som innehåller bestämmelser om uppgifter som ska lämnas i revisionsberättelsens inledning. Övervägandena finns i avsnitt 9.1.

Prop. 1996/97:114: (Jfr 8 kap. 13 § i promemorians förslag)

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringarna i andra stycket beror på att 9 kap. föreningslagen har utmönstrats. Bestämmelserna om en ekonomisk förenings offentliga redovisning finns numera i årsredovisningslagen eller, i vissa fall, i ÅRKL eller ÅRFL.

Femte stycket innehåller en bestämmelse om när en kopia av revisionsberättelsen skall sändas in till skattemyndigheten. ...

Prop. 2008/09:135: Ändringarna är av samma slag som ändringarna i 9 kap. 36 § aktiebolagslagen.

[K8]13 a §  Revisorn skall genast sända en kopia av revisionsberättelsen till Skatteverket, om revisionsberättelsen innehåller

 1. anmärkningar enligt 13 § tredje stycket första meningen,
 2. uttalanden om att
  • årsredovisningen inte har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning,
  • sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning inte har lämnats,
  • styrelseledamöterna eller den verkställande direktören inte bör beviljas ansvarsfrihet gentemot föreningen,
  • föreningen inte har fullgjort en skyldighet som avses i 13 § fjärde stycket1-3.Lag (2003:693).

Prop. 2015/16:162: I paragrafen, som är ny, anges vad revisionsberättelsens inledning ska innehålla. Paragrafen genomför delvis artikel 28.2 a och g och artikel 28.4 i revisorsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 9.1.

I första stycket anges vissa formkrav som revisionsberättelsen ska uppfylla. Uppgifterna avser den reviderade föreningens firma och organisationsnummer (punkten 1) och den räkenskapsperiod ...

[K8]14 §  Erinringar som revisorerna framställer till styrelsen eller verkställande direktören och som inte har tagits in i revisionsberättelsen skall de anteckna i protokoll eller någon annan handling. Handlingen skall överlämnas till styrelsen och bevaras av denna på betryggande sätt.

[K8]15 §  Revisorerna har rätt att närvara vid föreningsstämmorna. De är skyldiga att närvara vid en stämma, om det med hänsyn till ärendena kan anses påkallat.

[K8]16 §  Revisorerna får inte lämna upplysningar till enskilda medlemmar eller utomstående om sådana föreningens angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för föreningen.

[S2]Revisorerna är skyldiga att

 1. till föreningsstämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om det inte skulle vara till väsentlig nackdel för föreningen,
 2. till medrevisor, granskare som avses i 17 §, ny revisor och, om föreningen har försatts i konkurs, konkursförvaltare lämna erforderliga upplysningar om föreningens angelägenheter, samt
 3. på begäran lämna upplysningar om föreningens angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

[S3]Revisorerna i en förening som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100) är även skyldiga att på begäran lämna upplysningar om föreningens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller landstinget. Lag (1999:624).

Prop. 2003/04:156: Ändringen, som består i att ordet ”obehörigen” har infogats i första stycket, avser att klargöra att revisorn i vissa fall får röja också uppgifter som kan vara bolaget till skada. En sådan inskränkning av revisorns tyst-

nadsplikt följer av penningtvättslagen. Jfr även 10 kap. ...

[K8]17 §  Varje röstberättigad kan väcka förslag om att länsstyrelsen skall utse granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i föreningen.

[S2]Förslaget skall framställas på en ordinarie föreningsstämma eller på en stämma där ärendet enligt kallelsen skall behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att granskare skall utses. Försummas detta får varje röstberättigad göra sådan framställning. Länsstyrelsen får förordna en eller flera granskare.

[S3]Innehavare av förlagsandelar kan begära hos styrelsen att granskare utses. Begärs detta av innehavare som företräder förlagsinsatser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader göra framställning härom hos länsstyrelsen. Försummas detta får varje innehavare av en förlagsandel göra sådan framställning. Länsstyrelsen får förordna en eller flera granskare.

[S4]Vad som sägs i 3 § första och tredje styckena, 4, 7, 11, 15 och 16 §§ samt 13 kap.2 och 4--6 §§ om revisor tillämpas även i fråga om granskare.

[S5]Yttrande över granskningen skall avges till föreningsstämman. Yttrandet skall hållas tillgängligt för och sändas till medlemmar och andra röstberättigade enligt 7 kap. 8 § fjärde stycket samt läggas fram på stämman. På samma sätt skall yttrandet dessutom hållas tillgängligt för och sändas till innehavare av förlagsandelar, om granskaren har utsetts på begäran av en sådan innehavare.

9 kap. har upphävts genom lag (1999:1094).

[K10]1 §  Föreningens medel får betalas ut till medlemmarna endast i form av överskottsutdelning, återbetalning av medlemsinsatser enligt 4 kap., utbetalning vid nedsättning av medlemsinsatsernas belopp och utskiftning vid föreningens likvidation.

[S2]Med överskottsutdelning avses i denna lag

 1. gottgörelse i form av efterlikvider, återbäringar eller liknande som grundas på rörelsens resultat utan att ha räknats in i redovisade årsresultat, och
 2. utdelningar från redovisade årsresultat i form av medlemsåterbäring eller på annat sätt (vinstutdelning).

[S3]Att stadgarna skall innehålla bestämmelser om användningen av vinst och av behållna tillgångar vid föreningens likvidation följer av 2 kap. 2 §.

[K10]2 §  Vinstutdelning får inte överstiga vad som i den fastställda balansräkningen och, ifråga om moderförening, i den fastställda koncernbalansräkningen för det senaste räkenskapsåret redovisas som föreningens eller koncernens fria egna kapital med avdrag för

 1. det belopp som enligt lag eller stadgarna skall avsättas till bundet eget kapital eller, i fråga om moderförening, det belopp som av det fria egna kapitalet i koncernen enligt årsredovisningarna för företag inom denna skall föras över till det bundna egna kapitalet, och
 2. belopp som annars enligt stadgarna skall användas för något annat ändamål än utdelning till medlemmarna.

[K10]2 a §  Sådant belopp som enligt 2 § kan bli föremål för vinstutdelning får överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission. Lag (1997:914).

[K10]3 §  Gottgörelser som avses i 1 § andra stycket 1 får inte lämnas i vidare mån än att föreskriven avsättning kan göras till reservfonden.

[S2]Överskottsutdelning får inte ske med så stort belopp att utdelningen med hänsyn till föreningens eller koncernens konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i övrigt står i strid med god affärssed.

[K10]4 §  Gottgörelser och sådan vinstutdelning som beräknas i förhållande till den omfattning i vilken någon har deltagit i föreningens verksamhet eller i övrigt tagit denna i anspråk får lämnas även till andra än medlemmar.

[S2]Vinstutdelning som beräknas på annat sätt än i förhållande till den omfattning i vilken någon deltagit i föreningens verksamhet eller i övrigt tagit denna i anspråk får även lämnas till innehavare av förlagsandelar och till avgången medlem i förhållande till innestående insatser. Lag (1997:914).

[K10]5 §  Föreningsstämman fattar beslut om överskottsutdelning. Den får uppdra åt styrelsen att fatta beslut om gottgörelser.

[K10]6 §  Till reservfonden skall avsättas minst fem procent, i kreditmarknadsförening dock minst tio procent, av den del av föreningens nettovinst för året som inte går åt för att täcka en balanserad förlust. Vid avsättning till reservfonden skall till nettovinsten räknas även gottgörelser. Uppgår reservfonden till minst tjugo procent av det inbetalda insatskapitalet behöver sådan avsättning till reservfond som avses i detta stycke inte ske, om summan av reservfonden och det inbetalda insatskapitalet uppgår antingen till minst fyrtio procent av nettovärdet på föreningens tillgångar eller till minst samma belopp som föreningens skulder och avsättningar enligt balansräkningen. I en kreditmarknadsförening behöver avsättning inte heller göras enligt detta stycke om reservfonden uppgår till minst trettio procent av föreningens insatskapital.

[S2]Till reservfonden skall vidare avsättas det belopp som

 1. medlem vid avgång ur föreningen inte får tillbaka av sina insatser,
 2. förlagsandelsinnehavare inte får ut vid inlösen av en förlagsinsats,
 3. enligt stadgarna skall avsättas till reservfonden,
 4. enligt beslut av föreningsstämman i övrigt skall föras över från det i balansräkningen redovisade fria egna kapitalet till reservfonden.

[S3]Reservfonden får enligt beslut av föreningsstämman sättas ned endast för att täcka sådan förlust enligt den fastställda balansräkningen som inte kan täckas av fritt eget kapital.

[S4]Vid tillämpningen av första stycket skall belopp som i balansräkningen har tagits upp under rubriken Avsatt till pensioner eller sådan delpost som avses i 8 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. inte räknas som skuld eller avsättning i den mån det överstiger det belopp under vilket posten enligt 7 § första stycket lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. inte får nedbringas.

[S5]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge en förening eller vissa grupper av föreningar undantag helt eller delvis från bestämmelserna i första-tredje styckena, om det finns synnerliga skäl till det med hänsyn till arten av föreningsverksamheten och övriga omständigheter. Lag (2004:305).

Prop. 1996/97:114: (Jfr 10 kap. 6 § i promemorians förslag)

Prop. 2002/03:139: Ändringen i första stycket innebär att avsättningar till reservfonden i kreditmarknadsföreningar skall fortgå till dess reservfonden motsvarar 30 procent av föreningens insatskapital, i stället för som i dag tio procent av föreningens utlåning. Samma ändring har gjorts för medlemsbanker. I övrigt hänvisas därför till vad som anförts i den delen, se avsnitten 13.3.3 och 19.22.

[K10]7 §  Sker utbetalning till en medlem eller någon annan i strid mot denna lag, skall mottagaren betala tillbaka vad han har erhållit med ränta beräknad enligt 5 § räntelagen (1975:635) från det att utbetalningen erhållits intill dess att högre ränta skall betalas enligt 6 § räntelagen till följd av 3 eller 4 § samma lag. Detta gäller dock inte, om mottagaren hade skälig anledning att anta att utbetalningen utgjorde laglig överskottsutdelning.

[S2]För den brist som uppkommer vid återbetalningen ansvarar enligt 13 kap.1--4 §§ de som har medverkat till att besluta om eller verkställa utbetalningen eller till att upprätta eller fastställa en oriktig balansräkning som har legat till grund för beslutet.

[K10]8 §  Föreningsstämman får besluta om gåvor till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål, om det med hänsyn till ändamålet, föreningens ställning och omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Styrelsen får för sådana ändamål endast använda tillgångar som med hänsyn till föreningens ställning är av ringa betydelse.

Frivillig likvidation

[K11]1 §  Föreningsstämman kan besluta att föreningen skall gå i likvidation.

[S2]Ett beslut om likvidation är giltigt endast om samtliga röstberättigade har förenat sig om beslutet eller detta har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Längre gående villkor för att beslutet skall bli giltigt får föreskrivas i stadgarna. Beslutet om likvidation gäller omedelbart eller från och med den senare dag föreningsstämman bestämmer.

[S3]Ett beslut om likvidation kan dock alltid fattas med enkel majoritet, om det finns grund för tvångslikvidation enligt 3, 4 eller 4 a §. Vid lika röstetal utgörs stämmans beslut av den mening som ordföranden biträder. Ett beslut om likvidation enligt detta stycke gäller omedelbart.

[S4]Beslutet om likvidation skall genom stämmans försorg genast anmälas för registrering. Lag (2003:865).

Prop. 2002/03:147: (Jfr 11 kap. 1 och 7 §§ i Patent- och registreringsverkets förslag och 11 kap. 1 § i utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om frivillig likvidation, dvs. likvidation genom beslut av föreningsstämman.

I första stycket har uttrycket ”träda i likvidation” bytts ut mot ”gå i likvidation”. Detta utgör en anpassning till den terminologi som numera används i aktiebolagslagen. ...

[K11]2 §  Styrelsen skall genast till föreningsstämman hänskjuta frågan huruvida föreningen skall träda i likvidation, om det på grund av inträffade förluster eller av annan orsak finns anledning att anta att föreningens ställning fortgående kommer att försämras så att föreningens skulder inte täcks av tillgångarna.

Tvångslikvidation

[K11]3 §  Om antalet föreningsmedlemmar går ned under det lägsta antal som föreskrivs i 2 kap. 1 §, skall styrelsen snarast möjligt till föreningsstämman hänskjuta frågan huruvida föreningen skall gå i likvidation. Inträder inte ett tillräckligt antal medlemmar i föreningen inom tre månader efter det att antalet har gått ned under det föreskrivna lägsta antalet, skall styrelsen, om inte stämman beslutar att föreningen skall gå i likvidation, hos rätten ansöka att föreningen försätts i likvidation. En sådan ansökan kan även göras av en styrelseledamot, den verkställande direktören, en revisor, en föreningsmedlem eller en innehavare av en förlagsandel.

[S2]Görs ansökan enligt första stycket, skall rätten besluta att föreningen skall gå i likvidation, om det inte under ärendets handläggning vid tingsrätten visas att det föreskrivna lägsta medlemsantalet har uppnåtts.

[S3]Rättens beslut om likvidation gäller omedelbart.

[S4]Om styrelseledamöterna underlåter att fullgöra vad som åligger dem enligt första stycket, svarar de och andra som med vetskap om denna underlåtenhet handlar på föreningens vägnar solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för föreningen. En styrelseledamot undgår dock ansvar, om han visar att underlåtenheten inte beror på försummelse av honom. Solidariskt ansvar för de förpliktelser som uppkommer för föreningen inträder även för sådana medlemmar som, när likvidationsplikt föreligger enligt första stycket, med vetskap om likvidationsplikten deltar i beslut att fortsätta föreningens verksamhet. Ansvarighet enligt denna paragraf gäller dock inte för förpliktelser som uppkommer sedan likvidationsfrågan har hänskjutits till rättens prövning eller sedan ett tillräckligt antal medlemmar har inträtt efter den tid som anges i första stycket. Lag (2003:865).

Prop. 2002/03:147: (Ändringen saknar motsvarighet i Patent- och registreringsverkets förslag. Jfr 11 kap. 3 § i utkastet till lagrådsremiss.)

I paragrafen finns bl.a. bestämmelser om att rätten skall besluta att föreningen skall gå i likvidation om antalet föreningsmedlemmar har gått ned under tre.

I första och andra styckena har gjorts samma slag av redaktionella ändringar som i 1 § första stycket.

I andra stycket har vidare rekvisitet ”styrks” ersatts ...

[K11]4 §  Rätten skall besluta att föreningen skall gå i likvidation, om

 1. föreningen enligt stadgarna är skyldig att gå i likvidation,
 2. föreningens verksamhet drivs på ett sätt som uppenbarligen inte motsvarar de förutsättningar under vilka registrering har skett, eller
 3. föreningen har sådant ändamål som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket och föreningens tillgångar enligt balansräkningen för närmast föregående räkenskapsår till övervägande del består av annat än andelar i den eller de andra ekonomiska föreningarna.

[S2]Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om det under ärendets handläggning vid tingsrätten visas att likvidationsgrunden har upphört.

[S3]En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på anmälan av registreringsmyndigheten eller, i fall som avses i 1, på ansökan av styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en föreningsmedlem eller en innehavare av en förlagsandel.

[S4]Beslutet om likvidation gäller omedelbart. Lag (2003:865).

Prop. 2002/03:147: (Jfr 11 kap. 4 § i Patent- och registreringsverkets förslag och 11 kap. 4 § i utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafen innehåller, liksom 3 §, bestämmelser om tvångslikvidation genom beslut av domstol.

I första stycket har det hittills angetts fem olika fall då rätten skall besluta om att föreningen skall gå i likvidation. Dessa fall har behandlats i avsnitt 4.1. Punkterna 1–3 i ...

[K11]4 a §  Registreringsmyndigheten skall besluta att föreningen skall gå i likvidation, om föreningen inte på föreskrivet sätt har kommit in med anmälan till registreringsmyndigheten om sådan behörig styrelse, verkställande direktör eller särskild delgivningsmottagare som skall finnas enligt denna lag.

[S2]Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om likvidationsgrunden har upphört under ärendets handläggning hos registreringsmyndigheten.

[S3]En fråga om likvidation enligt första stycket prövas av registreringsmyndigheten självmant eller på ansökan av styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en föreningsmedlem, en innehavare av en förlagsandel, en borgenär eller någon annan vars rätt är beroende av att det finns någon som kan företräda föreningen.

[S4]Beslutet om likvidation gäller omedelbart. Lag (2003:865).

Prop. 2002/03:147: (Jfr 11 kap. 4 a § i Patent- och registreringsverkets förslag och 11 kap. 4 a § i utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om tvångslikvidation genom beslut av registreringsmyndigheten, dvs. Patent- och registreringsverket. Frågan har behandlats i avsnitt 4.1.

I första stycket anges förutsättningarna för att det skall beslutas om likvidation av ...

Handläggningen av frågor om likvidation

[K11]5 §  I ett ärende enligt 3 eller 4 § skall rätten förelägga föreningen samt föreningsmedlemmar och borgenärer som vill yttra sig i ärendet att komma in med ett skriftligt yttrande till rätten inom en viss tid. Föreläggandet skall delges föreningen, om det kan ske på annat sätt än enligt 15-17 §§delgivningslagen (1970:428). Rätten skall låta kungöra föreläggandet i Post- och Inrikes Tidningar minst två månader och högst fyra månader före utgången av den utsatta tiden. Lag (2003:865).

Prop. 2002/03:147: (Ändringen saknar motsvarighet i Patent- och registreringsverkets förslag. Jfr 11 kap. 5 § i utkastet till lagrådsremiss.)

Vid rättens handläggning av ärenden om likvidation gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden. Förevarande paragraf innehåller vissa särskilda bestämmelser om rättens handläggning. De frågor som regleras i paragrafen har behandlats i avsnitt ...

[K11]6 §  I ett ärende enligt 4 a § skall registreringsmyndigheten förelägga föreningen samt föreningsmedlemmar och borgenärer som vill yttra sig i ärendet att komma in med ett skriftligt yttrande eller efterfrågade handlingar till myndigheten inom en viss tid. Föreläggandet skall delges föreningen, om det kan ske på annat sätt än enligt 15-17 §§delgivningslagen (1970:428). Registreringsmyndigheten skall låta kungöra föreläggandet i Post- och Inrikes Tidningar minst två och högst fyra månader före utgången av den utsatta tiden. Lag (2003:865).

Prop. 2002/03:147: (Jfr 11 kap. 5 a § i Patent- och registreringsverkets förslag och 11 kap. 6 § i utkastet till lagrådsremiss.)

I paragrafen har hittills funnits bestämmelser om att sökanden i ett likvidationsärende har rätt till ersättning för vissa kostnader. Dessa bestämmelser har tagits bort. Det har i stället införts bestämmelser om Patent- och registreringsverkets handläggning av likvidationsärenden. De frågor som regleras i paragrafen har behandlats i ...

[K11]6 a §  Ett beslut om likvidation som har fattats av rätten eller registreringsmyndigheten skall registreras. Lag (2003:865).

Prop. 2002/03:147: (Jfr 11 kap. 5 b och 7 §§ i Patent- och registreringsverkets förslag och 11 kap. 6 a § i utkastet till lagrådsremiss.)

I paragrafen, som är ny, anges att ett av rätten eller Patent- och registreringsverket fattat beslut om likvidation skall registreras. Att detsamma gäller beslut om frivillig likvidation följer av 1 § fjärde stycket. En motsvarighet till denna bestämmelse finns i 7 § tredje stycket i den paragrafens hittills gällande lydelse. Förordningen (...

Förordnande och entledigande av likvidator

[K11]6 b §  En domstol skall förordna en eller flera likvidatorer när den beslutar om likvidation.

[S2]Registreringsmyndigheten skall förordna en eller flera likvidatorer

 1. när den beslutar om likvidation,
 2. när den har registrerat en anmälan enligt 1 § fjärde stycket, och
 3. när en förening i likvidation i annat fall saknar en till registret anmäld behörig likvidator.

[S3]Ett förordnande av en likvidator skall registreras.

[S4]Den som förordnas till likvidator skall vara lämplig för uppdraget. Den som har ingått i föreningens ledning får förordnas till likvidator endast om det finns särskilda skäl. Lag (2003:865).

Prop. 2002/03:147: (Jfr 11 kap. 7 § i Patent- och registreringsverkets förslag och 11 kap. 6 b § i utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafens tre första stycken motsvarar närmast 7 § första och andra styckena i den paragrafens hittills gällande lydelse. Bestämmelsen i fjärde stycket är ny. Den har behandlats i avsnitt 4.4.

I första och andra styckena regleras vem som förordnar likvidatorer och när ...

[K11]6 c §  Om en likvidator begär att få avgå och visar skäl till det, skall likvidatorn entledigas. En likvidator skall också entledigas om han eller hon inte är lämplig eller av någon annan orsak bör skiljas från uppdraget.

[S2]En likvidator entledigas av domstol eller, om likvidatorn har förordnats av registreringsmyndigheten och själv begär att bli entledigad, av registreringsmyndigheten.

[S3]En ansökan om att domstol skall besluta om entledigande kan göras av registreringsmyndigheten, likvidatorn, en föreningsmedlem eller någon annan vars rätt är beroende av likvidationen.

[S4]Den som entledigar en likvidator skall genast förordna en ny. Detta gäller dock inte om det finns någon annan likvidator och det inte kan anses nödvändigt att förordna en ny likvidator i den entledigades ställe. Lag (2003:865).

Prop. 2002/03:147: (Paragrafen saknar motsvarighet i Patent- och registreringsverkets förslag. Jfr 11 kap. 6 c § i utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafen är ny och reglerar frågan om entledigande av likvidator. En motsvarande bestämmelse finns för aktiebolagens del i 13 kap. 28 § aktiebolagslagen. De riktlinjer som tillämpas i fråga om entledigande av likvidatorer för aktiebolag torde normalt kunna gälla även beträffande ...

Genomförandet av likvidationen

[K11]7 §  En likvidator träder i styrelsens och den verkställande direktörens ställe och har i uppdrag att genomföra likvidationen. Bestämmelserna om styrelse och styrelseledamöter i denna lag, med undantag för 6 kap. 4 § andra stycket, och tillämplig lag om årsredovisning gäller även i fråga om likvidatorn, om inte annat följer av detta kapitel.

[S2]Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att föreningen går i likvidation. Bestämmelserna i 8 kap. skall tillämpas under likvidationen.

[S3]Revisorerna skall i revisionsberättelsen uttala sig om huruvida likvidationen fördröjs i onödan. Lag (2003:865).

Prop. 2013/14:86: Paragrafen reglerar bl.a. likvidatorns ställning. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Tillägget i paragrafen är av samma karaktär som tillägget i 25 kap. 30 § aktiebolagslagen (2005:551).

Prop. 2002/03:147: (Jfr 11 kap. 7 § i Patent- och registreringsverkets förslag och 11 kap. 7 § i utkastet till lagrådsremiss.)

De flesta bestämmelser som har funnits i första–tredje styckena i paragrafens hittills gällande lydelse har flyttats till 1 § fjärde stycket, 6 a och 6 b §§. Kvar i paragrafen finns vissa bestämmelser om likvidatorns och revisorns ställning under likvidationen. I dessa bestämmelser har gjorts vissa redaktionella ändringar. Dessutom har det i första stycket klargjorts att ...

Prop. 1996/97:114: (Jfr 11 kap. 7 § i promemorians förslag)

[K11]8 §  I fråga om föreningsstämma under likvidationen skall bestämmelserna i denna lag om föreningsstämma tillämpas, i den mån inte annat följer av detta kapitel.

[K11]9 §  När föreningen har trätt i likvidation skall styrelsen och verkställande direktören genast avge en redovisning för sin förvaltning av föreningens angelägenheter under den tid för vilken redovisningshandlingar inte förut har lagts fram på föreningsstämma. Redovisningen skall läggas fram på föreningsstämma så snart det kan ske. Bestämmelserna om årsredovisning och revisionsberättelse skall tillämpas.

[S2]Om tiden även omfattar det föregående räkenskapsåret, skall en särskild redovisning avges för detta år. I en moderförening skall denna särskilda redovisning även omfatta koncernredovisning.

[K11]10 §  Likvidatorerna skall genast söka kallelse på föreningens okända borgenärer.

 • NJA 2008 s. 255:Ideell förening under likvidation har inte medgivits rätt att ansöka om kallelse på okända borgenärer.

[K11]11 §  Likvidatorerna skall så snart det kan ske genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt förvandla föreningens egendom till pengar, i den mån det behövs för likvidationen, samt betala föreningens skulder. Föreningens rörelse får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling eller för att de anställda skall få skäligt rådrum för att skaffa sig nya anställningar.

[S2]Om rätten har beslutat om likvidation enligt 4 § första stycket 2, får likvidatorerna inte utan särskilt tillstånd av föreningsstämman avyttra föreningens egendom på annat sätt än genom försäljning på offentlig auktion. Till dess att beslutet har vunnit laga kraft får likvidatorerna inte utan stämmans samtycke vidta några likvidationsåtgärder utan endast vårda föreningens egendom och bevaka dess angelägenheter. Lag (2003:865).

Prop. 2002/03:147: (Ändringen saknar motsvarighet i Patent- och registreringsverkets förslag. Jfr 11 kap. 11 § i utkastet till lagrådsremiss.)

I andra stycket har gjorts en följdändring med anledning av att 4 § första stycket har ändrats.

[K11]12 §  Likvidatorerna skall för varje räkenskapsår avge en årsredovisning, som skall läggas fram på den ordinarie föreningsstämman för godkännande. I fråga om likvidatorernas redovisning och dess behandling på föreningsstämman tillämpas inte 7 kap. 4 § andra stycket 1 och 2 denna lag, 2 kap. 1 § andra stycket, 5 kap.18-25 §§, 6 kap. 5 §årsredovisningslagen (1995:1554) eller 2 kap. 1 §, 5 kap. 2 § 3 och 6 kap 3 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

[S2]I balansräkningen tas det egna kapitalet upp i en post, varvid insatskapitalet anges inom linjen och i förekommande fall delas upp på medlemsinsatskapital och förlagsinsatskapital.

[S3]Ingen tillgång får tas upp till ett högre värde än den beräknas inbringa efter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas inbringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i balansräkningen eller om för en skuld eller en likvidationskostnad kan beräknas åtgå ett belopp som väsentligt avviker från den redovisade skulden eller avsättningen, skall vid tillgångs- eller skuld- eller avsättningsposten det beräknade beloppet anges inom linjen. Lag (1999:1094).

Prop. 1996/97:114: (Jfr 11 kap. 12 § i promemorians förslag)

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringarna i första stycket beror dels på att 9 kap. föreningslagen har utmönstrats och dels på att bestämmelserna i årsredovisningslagen har fått en förändrad indelning. I paragrafen har också förtydligats att be-...

[K11]13 §  När den i kallelsen på okända borgenärer bestämda anmälningstiden har gått ut och alla kända skulder blivit betalda, skall likvidatorerna skifta föreningens behållna tillgångar. Om något skuldbelopp är tvistigt eller inte förfallet till betalning eller av annan orsak inte kan betalas, skall så mycket av föreningens medel som kan behövas för denna betalning behållas och återstoden skiftas.

[S2]De föreningsmedlemmar eller innehavare av förlagsandelar som vill klandra skiftet skall väcka talan mot föreningen senast tre månader efter det att slutredovisning lades fram på föreningsstämman.

[S3]Om en medlem eller innehavare av en förlagsandel inte inom fem år efter det att slutredovisning lades fram på föreningsstämman har anmält sig för att lyfta vad han erhållit vid skiftet, har han förlorat sin rätt till detta. Om medlen är ringa i förhållande till de skiftade tillgångarna, kan rätten på anmälan av likvidatorerna förordna att medlen skall tillfalla allmänna arvsfonden. I annat fall skall 16 § tillämpas.

Prop. 2010/11:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om skifte av tillgångar i en ekonomisk förening efter likvidation och om att tillgångarna i vissa fall kan tillfalla Allmänna arvsfonden. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

[K11]14 §  När likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag, skall de så snart det kan ske avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redogörelse för skiftet. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. Berättelsen och redovisningshandlingarna skall avlämnas till revisorerna. Dessa skall inom en månad därefter avge en revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.

[S2]Efter det att revisionsberättelsen har avlämnats till likvidatorerna skall dessa genast kalla föreningsmedlemmarna till en föreningsstämma för granskning av slutredovisningen. Slutredovisningen med bifogade redovisningshandlingar och revisionsberättelsen skall hållas tillgängliga och sändas till medlemmar och innehavare av förlagsandelar enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § fjärde stycket samt läggas fram på stämman. Föreskrifterna i 7 kap.4 § andra stycket 3 och tredje stycket om beslut på föreningsstämma om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören skall tillämpas på likvidatorerna.

[K11]15 §  När likvidatorerna har lagt fram slutredovisningen, är föreningen upplöst. Detta förhållande skall genast anmälas för registrering.

[S2]En tiondel av samtliga röstberättigade kan dock begära hos likvidatorerna att en föreningsstämma inkallas för att behandla frågan huruvida talan skall väckas enligt 13 kap. 5 §. Därvid tillämpas 7 kap. 7 § andra meningen.

[S3]Om likvidatorerna finner att föreningen är på obestånd och inte kan betala likvidationskostnaderna, skall de ansöka om att föreningen försätts i konkurs.

[K11]16 §  Om det efter föreningens upplösning enligt 15 § visar sig att föreningen har tillgångar eller om talan väcks mot föreningen eller det av någon annan orsak uppkommer behov av en likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsättas. Detta skall genast anmälas av likvidatorerna för registrering. Kallelse till första föreningsstämman efter återupptagandet skall utfärdas enligt stadgarna. Därutöver skall skriftliga kallelser sändas till varje föreningsmedlem vars postadress är känd för föreningen.

[K11]17 §  Om en förening har trätt i likvidation på grund av föreningsstämmans beslut, kan stämman sedan revisorerna har avgett yttrande besluta att likvidationen skall upphöra och föreningens verksamhet återupptas. Ett sådant beslut får dock inte fattas, om det finns anledning till likvidation på grund av denna lag eller stadgarna eller om utskiftning har ägt rum.

[S2]När beslut enligt första stycket fattas, skall en styrelse samtidigt väljas.

[S3]Föreningsstämmans beslut om likvidationens upphörande och val av styrelse skall likvidatorerna genast anmäla för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registrering har skett.

[S4]Om ett likvidationsbeslut har blivit upphävt genom en dom eller ett beslut av domstol som har vunnit laga kraft, skall likvidatorerna genast anmäla detta för registrering samt, om det upphävda likvidationsbeslutet är sådant som avses i 1, 3, 4 eller 4 a §, kalla till föreningsstämma för val av styrelse.

[S5]När likvidationen har upphört enligt denna paragraf, skall 14 § tillämpas. Lag (2003:865).

Prop. 2002/03:147: (Jfr 11 kap. 17 § i Patent- och registreringsverkets förslag och 11 kap. 17 § i utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om upphörande av likvidation. I fjärde stycket regleras likvidatorns skyldigheter om ett likvidationsbeslut upphävs genom en dom eller ett beslut av domstol. I denna bestämmelse har gjorts vissa följdändringar med anledning av förslaget om att flytta likvidationsärenden till Patent- och registreringsverket (4 a §) och de föreslagna ...

Upplösning utan likvidation

[K11]18 §  Om någon anmälan rörande föreningen inte har kommit in till registreringsmyndigheten under de tio senaste åren, skall registreringsmyndigheten undersöka om föreningen har upphört med sin verksamhet. Detta skall ske genom brev till den i föreningsregistret registrerade adressen samt genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

[S2]Om det ännu två månader efter kungörandet enligt första stycket inte framgår att föreningen fortfarande består, skall registreringsmyndigheten genast avföra föreningen ur registret. Föreningen är därmed upplöst. Uppkommer därefter behov av likvidationsåtgärd, skall rätten på ansökan av den som berörs besluta om likvidation. Ett sådant beslut gäller omedelbart. Kallelse till den första föreningsstämman efter beslutet skall ske enligt 16 §. Lag (2003:865).

Prop. 2002/03:147: (Ändringen saknar motsvarighet i Patent- och registreringsverkets förslag. Jfr 11 kap. 18 § i utkastet till lagrådsremiss.)

I paragrafen finns bestämmelser om att Patent- och registreringsverket kan avföra föreningar som har upphört med sin verksamhet, s.k. gallring. Sedan en förening har avförts, kan det uppstå behov av en likvidationsåtgärd. Enligt andra stycket i dess hittills gällande lydelse skall rätten i så fall, på ansökan av den vars rätt berörs, förordna en eller flera ...

Konkurs och ackord

[K11]19 §  Om en förening är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott, är föreningen upplöst när konkursen avslutas. Finns det efter konkursens avslutande tillgångar som inte omfattas av konkursen, skall rätten på ansökan av den som berörs besluta om likvidation. Ett sådant beslut gäller omedelbart. Kallelse till den första föreningsstämman efter beslutet skall ske enligt 16 §.

[S2]Om en konkurs avslutas med överskott eller läggs ned efter frivillig uppgörelse eller om egendomen i konkursboet återställs till föreningen till följd av att ackord har fastställts, skall rätten i samband med att konkursen avslutas besluta att föreningen skall gå i likvidation. Ett sådant beslut gäller omedelbart.

[S3]Var föreningen i likvidation när den försattes i konkurs, skall likvidationen fortsätta enligt 16 §, om konkursen avslutas på det sätt som anges i andra stycket. Lag (2003:865).

Prop. 2002/03:147: (Ändringen saknar motsvarighet i Patent- och registreringsverkets förslag. Jfr 11 kap. 19 § i utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om föreningens upplösning efter konkurs. Vissa av de frågor som regleras i paragrafen har behandlats i avsnitt 4.1.

De föreslagna bestämmelserna i första stycket andra och tredje meningarna behandlar den situationen att det ...

 • RÅ 2006:75:Hinder har ansetts föreligga för registrering av ett varumärke som ansetts förväxlingsbart med en registrerad firma trots att det vid tiden för ansökan om registrering av firman fanns en tidigare ansökan om registrering av varumärket som gemenskapsvarumärke.

[K11]20 §  Om en förening försätts i konkurs eller beslut om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion meddelas för föreningen, skall tingsrätten för registrering underrätta registreringsmyndigheten om beslutet, vem som har utsetts till konkursförvaltare och vilken tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över förvaltningen.

[S2]Under konkursen företräds föreningen som konkursgäldenär av den styrelse och verkställande direktör eller de likvidatorer som finns vid konkursens början. Även under konkursen gäller dock bestämmelserna i denna lag om rätt att avgå, om entledigande och om nytillsättning.

[S3]När en konkurs har avslutats eller en företagsrekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion har upphört, skall tingsrätten genast för registrering underrätta registreringsmyndigheten och i det förra fallet ange om något överskott finns eller inte. Tingsrätten skall även för registrering underrätta registreringsmyndigheten när högre rätt har upphävt ett beslut att försätta föreningen i konkurs eller ett beslut om företagsrekonstruktion. Lag (1996:774).

Prop. 2005/06:200: Ändringen är föranledd av förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet. Det innebär att det också kommer att finns bara en tillsynsmyndighet.

Fusion genom absorption

[K12]1 §  Genom ett avtal om fusion kan en ekonomisk förening (den överlåtande föreningen) gå upp i en annan ekonomisk förening (den övertagande föreningen). En sådan fusion innebär att medlemmarna i den överlåtande föreningen blir medlemmar i den övertagande föreningen, att den överlåtande föreningen upplöses utan likvidation samt att dess tillgångar och skulder övertas av den övertagande föreningen. Avtalet skall för att bli giltigt godkännas av föreningsstämman i den överlåtande föreningen.

[S2]Fusion kan ske, trots att den överlåtande föreningen har trätt i likvidation. I ett sådant fall skall likvidationen avslutas när tillstånd till fusionen enligt 6 § har registrerats.

[S3]Fusion får ske endast om föreningarna har samma redovisningsvaluta. Lag (2000:33).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 12 kap. 1 § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen innehåller inledande bestämmelser om fusion mellan ekonomiska föreningar. Bestämmelserna är utformade med 23 kap. 1 § aktiebolagslagen som förebild (jfr avsnitt 5.3). I sak innebär paragrafen inte någon förändring i förhållande till hittills gällande rätt (jfr 12 kap. ...

Prop. 1999/2000:23: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen behandlar fusion som sker genom absorption. I ett nytt tredje stycke föreskrivs att fusion får ske endast om föreningarna har en och samma redovisningsvaluta. Denna fråga har behandlats i avsnitt 5.10.

[K12]2 §  Följande handlingar skall hållas tillgängliga för de röstberättigade, föreningsmedlemmarna och innehavarna av förlagsandelar i den överlåtande föreningen under minst en vecka före den föreningsstämma vid vilken frågan om godkännande av fusionsavtalet skall behandlas samt läggas fram på stämman:

 1. förslag till föreningsstämmans beslut,
 2. fusionsavtalet,
 3. en redogörelse av styrelsen i den överlåtande föreningen för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av förslagets lämplighet för föreningen,
 4. ett yttrande av revisorerna över styrelsens redogörelse enligt 3, samt
 5. avskrift av den övertagande föreningens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret, försedd med anteckning om föreningsstämmans beslut rörande föreningens vinst eller förlust, samt avskrift av revisionsberättelsen för samma räkenskapsår.

[S2]Skall den överlåtande föreningens årsredovisning inte behandlas på den stämma som anges i första stycket eller har den övertagande föreningens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret inte behandlats på en stämma i den föreningen, skall i stället för de handlingar som anges i första stycket 5 följande handlingar hållas tillgängliga och läggas fram på den förstnämnda stämman i enlighet med vad som anges i första stycket:

 1. avskrift av föreningens senaste årsredovisning, försedd med anteckning om föreningsstämmans beslut rörande föreningens vinst eller förlust, samt avskrift av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,
 2. en av föreningens styrelse undertecknad redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för föreningens ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen har avgetts, samt
 3. ett av revisorerna avgivet yttrande över styrelsens redogörelse enligt 2.

[S3]Handlingarna skall genast sändas till sådan röstberättigad, medlem eller innehavare av förlagsandel som begär det och uppger sin postadress.

Prop. 2007/08:15: (Jfr 12 kap. 2 § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen motsvarar 12 kap. 1 § tredje stycket och 12 kap. 3 § andra stycket i föreningslagens hittillsvarande lydelse. En motsvarande bestämmelse finns i 23 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Fusion genom kombination

[K12]3 §  Genom ett avtal om fusion kan två eller flera föreningar (de överlåtande föreningarna) förenas genom att bilda en ny förening (den övertagande föreningen). En sådan fusion innebär att medlemmarna i de överlåtande föreningarna blir medlemmar i den nya föreningen, att de överlåtande föreningarna upplöses utan likvidation samt att deras tillgångar och skulder övertas av den nya föreningen. Avtalet skall för att bli giltigt godkännas av föreningsstämman i varje överlåtande förening. Bestämmelserna i 1 § andra stycket skall därvid tillämpas.

[S2]Fusion får ske endast om föreningarna har samma redovisningsvaluta.

[S3]De handlingar som anges i 2 § första stycket1-4 och andra stycket 1-3 skall upprättas för varje överlåtande förening. De skall hållas tillgängliga för de röstberättigade, föreningsmedlemmarna och innehavarna av förlagsandelar i respektive överlåtande förening under minst en vecka före den föreningsstämma vid vilken frågan om godkännande av fusionsavtalet skall behandlas. Handlingarna skall genast sändas till sådan röstberättigad, medlem eller innehavare av förlagsandel som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna skall läggas fram på stämmorna.

[S4]Fusionsavtalet skall innehålla ett förslag till stadgar för den nya föreningen och ange hur styrelse och revisorer skall utses. Om de överlåtande föreningarna godkänner fusionsavtalet, skall de samtidigt i enlighet med fusionsavtalets bestämmelser utse styrelse och revisorer i den nya föreningen. Lag (2000:33).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 12 kap. 3 § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen saknar motsvarighet i föreningslagens hittillsvarande lydelse. Den innebär en anpassning till motsvarande bestämmelse i 23 kap. 4 § aktiebolagslagen. Den huvudsakliga innebörden av paragrafen är att fusion kan genomföras även om den överlåtande föreningen har gått i likvidation, under förutsättning att skiftet av föreningens tillgångar inte ...

Prop. 1999/2000:23: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen behandlar fusion genom kombination. I ett nytt andra stycke föreskrivs att fusion får ske endast om föreningarna har samma redovisningsvaluta (jfr avsnitt 5.10).

Fusionsförfarandet

[K12]4 §  Ett beslut om godkännande av fusionsavtal är giltigt endast om det har biträtts av nio tiondelar av de röstberättigade eller har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och på den senare stämman har biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. I stadgarna får föreskrivas villkor som går längre.

[S2]En medlem i en överlåtande förening som inte har samtyckt till fusionen, får säga upp sig till utträde ur föreningen inom den tid och på de villkor som anges i 7 kap. 15 § tredje stycket. Lag (1997:914).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 12 kap. 4 § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om upprättande av fusionsplan. I föreningslagen har ett sådant dokument hittills benämnts ”fusionsavtal” eller ”avtal om fusion”. Någon saklig ändring är inte avsedd. Den nya terminologin innebär en anpassning till terminologin i aktiebolagslagen och direktivet om gränsöverskridande fusioner (jfr ...

[K12]5 §  När fusionsavtalet har slutligt godkänts av föreningsstämman skall det anmälas av föreningen för registrering. Om detta inte har skett inom fyra månader från stämmans beslut eller om registreringsmyndigheten genom lagakraftägande beslut har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering av avtalet, har frågan om fusion fallit.

[S2]Hinder mot registrering möter, om fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) eller om prövning av fusionen pågår enligt någon av dessa lagar. Lag (1993:29).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 12 kap. 5 § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka handlingar som ska hållas tillgängliga för medlemmar m.m. inför den stämma som ska ta ställning till frågan om fusion. Bestämmelserna i första–tredje styckena har utformats i nära anslutning till motsvarande bestämmelser i 23 kap. 10 § aktiebolagslagen (jfr SFS 2007:373). Fjärde stycket saknar dock direkt ...

[K12]6 §  Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall såväl överlåtande som övertagande föreningar ansöka om tillstånd att verkställa avtalet. Ansökan skall göras hos rätten i den ort där den överlåtande eller, vid fusion enligt 3 §, den övertagande föreningens styrelse har sitt säte. Vid ansökningshandlingen skall fogas bevis att fusionsavtalet har registrerats och en förteckning över den eller de överlåtande föreningarnas kända borgenärer med angivande av deras postadresser.

[S2]Rätten skall kalla den eller de överlåtande föreningarnas borgenärer, såväl kända som okända, med föreläggande för den som vill bestrida ansökningen att senast viss dag skriftligen hos rätten anmäla detta vid påföljd att han annars anses ha medgett ansökningen. Kallelsen skall skyndsamt kungöras genom rättens försorg i Post- och Inrikes Tidningar. Kronofogdemyndigheten i länet och alla kända borgenärer skall underrättas särskilt genom rättens försorg.

[S3]Tillstånd skall meddelas, om ansökningen inte bestrids eller om de borgenärer som bestrider den får full betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar. Om den rätt som tillkommer innehavare av pensionsfordran finns bestämmelser i 23 § andra stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m.

[S4]En borgenär som samtidigt är gäldenär i samma rättsförhållande skall inte tas upp i förteckningen över föreningens kända borgenärer. Han skall inte heller kallas av rätten och har inte rätt till betalning eller säkerhet enligt tredje stycket. Lag (1988:398). Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall såväl överlåtande som övertagande föreningar ansöka om tillstånd att verkställa avtalet. Ansökan skall göras hos rätten i den ort där den överlåtande eller, vid fusion enligt 3 §, den övertagande föreningens styrelse har sitt säte. Vid ansökningshandlingen skall fogas bevis att fusionsavtalet har registrerats och en förteckning över den eller de överlåtande föreningarnas kända borgenärer med angivande av deras postadresser.

[S5]Rätten skall kalla den eller de överlåtande föreningarnas borgenärer, såväl kända som okända, med föreläggande för den som vill bestrida ansökningen att senast viss dag skriftligen hos rätten anmäla detta vid påföljd att han annars anses ha medgett ansökningen. Kallelsen skall skyndsamt kungöras genom rättens försorg i Post- och Inrikes Tidningar. Kronofogdemyndigheten i regionen och alla kända borgenärer skall underrättas särskilt genom rättens försorg.

Tillstånd skall meddelas, om ansökningen inte bestrids eller om de borgenärer som bestrider den får full betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar. Om den rätt som tillkommer innehavare av pensionsfordran finns bestämmelser i 23 § andra stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m.

[S7]En borgenär som samtidigt är gäldenär i samma rättsförhållande skall inte tas upp i förteckningen över föreningens kända borgenärer. Han skall inte heller kallas av rätten och har inte rätt till betalning eller säkerhet enligt tredje stycket. Lag (1997:367).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 12 kap. 6 § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om registrering av fusionsplanen. Något krav på att denna (vad som hittills har benämnts ”fusionsavtalet”) ska registreras har hittills inte funnits i föreningslagen. I stället har det föreskrivits att föreningsstämmans beslut att godkänna fusionsavtalet ska anmälas för registrering (se 12 kap. 5 § i föreningslagens hittillsvarande lydelse). Föreningslagen har nu anpassats till ...

Prop. 2005/06:200: Förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet innebär bl.a. att det kommer att finnas bara en sådan myndighet i landet. Paragrafen har ändrats i enlighet med detta.

[K12]7 §  Rätten skall underrätta överlåtande förenings registreringsmyndighet om ansökan om tillstånd att verkställa fusionsavtalet och om lagakraftvunnet beslut som har meddelats med anledning av ansökningen.

[S2]När ett lagakraftvunnet beslut om tillstånd att verkställa fusionsavtalet har registrerats, anses fusionen genomförd och överlåtande förening upplöst. Överlåtande förenings medlemmar blir då medlemmar i den övertagande föreningen, om inte uppsägning har skett enligt 4 § andra stycket. Samtidigt övergår överlåtande förenings tillgångar och skulder med undantag av skadeståndsanspråk enligt 13 kap.1--3 §§ till den övertagande föreningen.

[S3]Registreringsmyndigheten skall förklara att frågan om fusion har fallit, om ansökan om rättens tillstånd inte har gjorts inom föreskriven tid eller om rätten genom lagakraftvunnet beslut har avslagit ansökningen.

[S4]Även om en förening anses upplöst enligt andra stycket, kan en tiondel av samtliga röstberättigade hos styrelsen påkalla föreningsstämma för att behandla frågan huruvida talan skall väckas enligt 13 kap. 5 §. Därvid tillämpas 7 kap. 7 § andra meningen. Om stämman beslutar att väcka talan, skall den samtidigt förordna att föreningen skall träda i likvidation. Beträffande genomförandet av likvidationen tillämpas 11 kap. Likvidatorerna behöver dock inte söka kallelse på okända borgenärer.

Prop. 2007/08:15: (Jfr 12 kap. 7 § i departementspromemorians förslag.)

I första stycket föreskrivs att fusionsplanen ska underställas föreningsstämman i samtliga överlåtande föreningar. Bestämmelsen motsvarar i sak de bestämmelser som hittills har funnits i 12 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket. Till skillnad från vad som gäller i fråga om aktiebolag (se 23 kap 15 § aktiebolagslagen) uppställs inget krav på att ...

Fusion mellan en ekonomisk förening och ett helägt dotteraktiebolag

[K12]8 §  Om en ekonomisk förening äger samtliga aktier i ett dotteraktiebolag, kan föreningens och bolagets styrelser träffa ett fusionsavtal som innebär att bolaget skall gå upp i föreningen. Bolagets styrelse skall anmäla avtalet för registrering hos bolagets registreringsmyndighet.

[S2]Fusion får ske endast om föreningen och bolaget har samma redovisningsvaluta.

[S3]I fråga om det fortsatta fusionsförfarandet tillämpas 6 § samt 7 § första stycket, andra stycket första och tredje meningarna samt tredje stycket. Vad som sägs där om överlåtande förening skall i stället gälla bolaget. Lag (2000:33).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 12 kap. 8 § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillhandahållande av handlingar inför en föreningsstämma som ska ta ställning till en fråga om fusion. Bestämmelserna stämmer nära överens med bestämmelserna i 23 kap. 16 § aktiebolagslagen. De har också motsvarigheter i 12 kap. 2 § första stycket och 3 § tredje stycket i föreningslagens hittillsvarande lydelse. Den ...

Prop. 1999/2000:23: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen behandlar fusion mellan en ekonomisk förening och ett helägt dotteraktiebolag. I ett nytt andra stycke föreskrivs att fusion inte får ske om föreningen och bolaget inte har samma redovisningsvaluta (jfr avsnitt 5.10).

Inlösen av aktier i ett dotteraktiebolag

[K12]9 §  Om en ekonomisk förening själv eller tillsammans med ett eller flera dotterföretag äger mer än nio tiondelar av aktierna med mer än nio tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett dotteraktiebolag, har föreningen rätt att av de övriga aktieägarna i bolaget lösa in de återstående aktierna. Den som har aktier som kan lösas in har också rätt att få dessa inlösta av föreningen.

[S2]En tvist huruvida rätt eller skyldighet till inlösen föreligger eller om lösenbeloppet prövas av tre skiljemän. Om inte annat följer av bestämmelserna i detta kapitel, gäller i fråga om skiljemännen och förfarandet inför dem i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Kostnaderna för skiljemannaförfarandet skall bäras av föreningen, om inte skiljemännen på särskilda skäl ålägger någon annan aktieägare att helt eller delvis svara för dessa kostnader. Part som är missnöjd med skiljedomen har rätt att väcka talan vid domstol inom sextio dagar från det att han fick del av skiljedomen i huvudskrift eller bestyrkt avskrift. Rätt domstol är tingsrätten i den ort där bolagets styrelse har sitt säte.

[S3]Har föreningen förvärvat större delen av sina aktier i bolaget på grund av att en vidare krets inbjudits att till föreningen överlåta sådana aktier mot viss ersättning, skall lösenbeloppet motsvara ersättningen, om det inte finns särskilda skäl för annat. Lag (1999:124).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 12 kap. 9 § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen reglerar majoritetskraven för giltigt beslut om fusion. I sak överensstämmer bestämmelserna i första stycket med vad som har gällt hittills (se 12 kap. 4 § första stycket i föreningslagens hittillsvarande lydelse). Redaktionellt har bestämmelserna anpassats till motsvarande bestämmelser i aktiebolagslagen (se 23 kap. 17 §).

Andra ...

[K12]10 §  Vill en ekonomisk förening lösa in aktier i ett dotteraktiebolag enligt 9 § men kan en överenskommelse om detta inte träffas, skall föreningen hos bolagets styrelse skriftligen begära att tvisten hänskjuts till skiljemän. Föreningen skall samtidigt uppge sin skiljeman.

[S2]Om en begäran görs enligt första stycket, skall bolagets styrelse genast genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar som styrelsen bestämmer anmoda de aktieägare mot vilka lösningsanspråket riktas att skriftligen uppge sin skiljeman till bolaget senast två veckor från kungörelsen. Anmodan skall även genom brev sändas till varje sådan aktieägare, om hans postadress är känd för bolaget.

[S3]Om inte samtliga aktieägare, vilkas namn är införda i aktieboken och mot vilka lösningsanspråket riktas, inom den föreskrivna tiden har uppgett en gemensam skiljeman, skall bolagets styrelse begära hos rätten i den ort där styrelsen har sitt säte att god man förordnas. Denne skall hos samma rätt ansöka om förordnande av en sådan skiljeman och i tvisten bevaka de frånvarande aktieägarnas rätt.

Prop. 2007/08:15: (Jfr 12 kap. 10 § i departementspromemorians förslag.)

I denna och de närmast följande paragraferna finns bestämmelser om förfarandet för genomförandet av en fusion efter det att stämman har godkänt fusionsplanen. Bestämmelserna har anpassats till motsvarande bestämmelser i aktiebolagslagen (se 23 kap. 19–25 §§). Skälen för denna anpassning har redovisats i avsnitt ...

[K12]11 §  Aktieägarna är skyldiga att till föreningen överlämna sina aktiebrev med påskrifter om överlåtelse eller, när fråga är om aktier i avstämningsbolag, att låta föreningen registreras som ägare till aktierna enligt bestämmelserna i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, om en tvist om inlösen enligt 9 § prövas av skiljemän eller domstol och det är ostridigt mellan parterna att det föreligger lösningsrätt eller om det i en dom som har vunnit laga kraft har förklarats att sådan rätt föreligger utan att lösenbeloppet samtidigt har fastställts. Skyldighet att överlämna aktiebreven eller att låta föreningen registreras som ägare till aktierna föreligger dock endast om föreningen ställer sådan säkerhet för kommande lösenbelopp jämte ränta som godkänns av skiljemännen eller, om tvisten är anhängig vid domstol, av domstolen.

[S2]Aktieägarna har rätt till skälig ränta på lösenbeloppet för tiden från det att säkerhet har ställts till dess att lösenbeloppet förfaller till betalning. Lag (1998:1489).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 12 kap. 11 § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Bestämmelser om detta har hittills funnits i 12 kap. 6 §. Till skillnad från tidigare ska ansökan göras hos Bolagsverket. Detta överensstämmer med vad som gäller enligt 23 kap. 20 § aktiebolagslagen. Förevarande paragraf har även i övrigt utformats i nära anslutning ...

[K12]12 §  Om ett fastställt lösenbelopp har erbjudits en aktieägare utan att denne har överlämnat sina aktiebrev eller, i fråga om avstämningsbolag, låtit föreningen registreras som ägare, skall föreningen utan dröjsmål sätta ned lösenbeloppet enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet. Föreningen får inte göra förbehåll om rätt att återta det nedsatta beloppet. Lag (1989:843).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 12 kap. 12 § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen har inte någon direkt motsvarighet i föreningslagens hittillsvarande lydelse. Den anger de grunder på vilka Bolagsverket kan avslå en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan och stämmer nära överens med 23 kap. 21 § aktiebolagslagen. Bakgrunden till denna anpassning till aktiebolagslagens ...

[K12]13 §  Föreningen är ägare till aktierna, om säkerhet har ställts enligt 11 § eller om nedsättning har skett enligt 12 §. Innan aktiebreven i ett dotterbolag som inte är avstämningsbolag har överlämnats till föreningen medför breven i sådana fall endast rätt för innehavaren att mot överlämnande av breven till föreningen eller länsstyrelsen få ut lösenbeloppet med ränta.

[S2]Om ett aktiebrev inte har överlämnats inom en månad från det att föreningen blev ägare till aktien, får det utfärdas ett nytt aktiebrev som är ställt till föreningen. Det nya aktiebrevet skall innehålla uppgift om att det ersätter det äldre brevet. Om det äldre brevet därefter överlämnas till föreningen, skall det i sin tur överlämnas till bolaget för att makuleras.

[S3]Aktier i avstämningsbolag skall i fall som avses i första stycket första meningen på begäran av föreningen registreras med denna som ägare enligt bestämmelserna i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Lag (1998:1489).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 12 kap. 13 § i departementspromemorians förslag.)

Bakgrunden till paragrafen har behandlats i avsnitt 5.15.

Bestämmelserna saknar tidigare motsvarighet. De innebär dels att Skatteverket under vissa förutsättningar kan besluta om att det för viss tid ...

[K13]1 §  Om en styrelseledamot eller verkställande direktören uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna. Lag (1999:1094).

Prop. 1996/97:114: (Jfr 13 kap. 1 § i promemorians förslag)

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringarna är av samma slag som i 8 kap. 13 §.

 • NJA 2016 s. 962:En ekonomisk förening kan hållas skadeståndsansvarig för en obefogad uteslutning av medlem.

[K13]2 §  En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Han ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakas av hans medhjälpare.

[S2]Om ett revisionsbolag är revisor, åligger ersättningsskyldigheten detta bolag och den som är huvudansvarig för revisionen. Om en sammanslutning eller ett revisionsorgan som avses i 8 kap. 4 § är revisor, åligger ersättningsskyldigheten den som har förrättat revisionen och den som har utsett honom.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om skadeståndsskyldighet för revisor och granskare. Ändringarna i paragrafen föranleds av att det införs en ny penningtvättslag.

Prop. 2003/04:156: Paragrafen innehåller bestämmelser om revisorns skadeståndsskyldighet.

Första styckets andra mening är ny. Bestämmelsen begränsar revisorns ansvar för skada som kan knytas till hans eller hennes uppgiftsskyldighet enligt penningtvättslagen. Således svarar revisorn i detta fall bara för skada på grund av oriktiga uppgifter som han eller hon har haft skälig anledning att anta var oriktiga.

[K13]3 §  En föreningsmedlem eller en röstberättigad som inte är medlem är skyldig att ersätta den skada som han genom att medverka till överträdelse av denna lag eller stadgarna uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogar föreningen, en medlem eller någon annan.

[K13]4 §  Om någon är ersättningsskyldig enligt 1--3 §§, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

[S2]Skall flera ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skadeståndet i den mån inte skadeståndsskyldigheten har jämkats för någon av dem enligt första stycket. Vad någon har utgett i skadestånd får krävas tillbaka från de andra efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

[K13]5 §  Talan om skadestånd till föreningen enligt 1--3 §§ kan väckas, om vid en föreningsstämma majoriteten eller en minoritet bestående av minst en tiondel av samtliga röstberättigade har biträtt ett förslag om att väcka skadestånds- talan eller, såvitt gäller en styrelseledamot eller verkställande direktören, har röstat mot ett förslag om att bevilja ansvarsfrihet. En uppgörelse om skadeståndsskyldigheten kan träffas endast av föreningsstämman och bara under förutsättning att inte en tiondel av samtliga röstberättigade röstar mot förslaget till uppgörelse. Om en föreningsmedlem för skadeståndstalan för föreningens räkning, kan någon uppgörelse inte träffas utan hans samtycke.

[S2]Talan om skadestånd till föreningen får föras av röstberättigade som utgör minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Om en röstberättigad sedan talan har väckts avstår från talan, kan likväl de övriga fullfölja denna. Den som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna men har rätt till ersättning av föreningen för den kostnad som täcks av vad som har kommit föreningen till godo genom rättegången.

[S3]Talan för föreningens räkning mot en styrelseledamot eller verkställande direktören om skadestånd på grund av ett beslut eller en åtgärd under ett räkenskapsår skall väckas senast ett år från det att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret lades fram på föreningsstämma.

[S4]Har ett beslut fattats om att bevilja ansvarsfrihet eller att inte föra skadeståndstalan utan att det minsta antalet röstberättigade som avses i första stycket röstat mot beslutet eller har tiden för talan försuttits enligt tredje stycket, kan trots detta talan enligt första eller andra stycket väckas, om det i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller på något annat sätt till föreningsstämman inte har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan.

[S5]Skadeståndstalan som grundas på brott kan alltid föras av styrelsen.

 • RH 2008:56:En samfällighetsförenings beslut att godkänna styrelsens resultat- och balansräkning kan klandras. Däremot kan de bakomliggande dispositioner och beslut av styrelsen som räkenskaperna grundar sig på inte klandras. Att styrelsen beviljats ansvarsfrihet innebär inte att stämman i sak godkänner varje av styrelsen vidtagen åtgärd utan att styrelsens förvaltning övergripande befinns godtagbar. När föreningsstämma enhälligt utan någon reservation beslutat att bevilja styrelsen ansvarsfrihet kan ansvar inte längre utkrävas av styrelsen.

[K13]6 §  Sådan talan för föreningens räkning enligt 1--3 §§ som inte grundas på brott kan ej väckas mot

 1. styrelseledamot eller verkställande direktören sedan tre år har förflutit från utgången av det räkenskapsår då det beslut eller den åtgärd, som ligger till grund för talan fattades eller vidtogs,
 2. revisor sedan tre år har förflutit från det att revisionsberättelsen lades fram på föreningsstämman eller yttrande som avses i denna lag avgavs,
 3. föreningsmedlem eller röstberättigad, som inte är föreningsmedlem, sedan två år har förflutit från det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan.

[S2]Försätts föreningen i konkurs på en ansökan som gjorts innan den tid som anges i första stycket har gått ut, kan konkursboet föra talan enligt 1--3 §§ trots att frihet från skadeståndsansvar har inträtt enligt 5 §. Efter utgången av den nämnda tiden kan en sådan talan dock inte väckas senare än sex månader från edgångssammanträdet. Lag (1987:687).

14 kap. Föreningens firma

[K14]1 §  En ekonomisk förenings firma skall innehålla orden "ekonomisk" och "förening" eller förkortningen "ek.för.". I firman får inte ordet "bolag" eller något annat som betecknar ett bolagsförhållande tas in på ett sådant sätt som kan leda till missförståndet att ett bolag innehar firman. Firman skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående firmor som är införda i det föreningsregister som avses i 15 kap. 1 §. Registreringen av en förenings firma gäller för hela landet. I övrigt finns bestämmelser om registreringen i firmalagen (1974:156).

[S2]Om föreningens firma skall registreras på två eller flera språk, skall varje lydelse anges i stadgarna.

[S3]Föreningens styrelse kan anta bifirma. Bestämmelserna i första stycket gäller även bifirma. Uttrycket ekonomisk förening eller förkortning därav får dock inte tas in i en bifirma. Lag (1992:1449).

[K14]2 §  Skriftliga handlingar som utfärdas för en förening bör undertecknas med föreningens firma. Har styrelsen eller någon annan ställföreträdare för föreningen utfärdat en handling utan firmateckning och framgår det inte av handlingens innehåll att den har utfärdats på föreningens vägnar, svarar de som har undertecknat handlingen solidariskt för förpliktelsen enligt hand- lingen. Detta gäller dock inte, om

 1. det framgick av omständigheterna vid handlingens tillkomst att handlingen utfärdades för föreningen, samt
 2. medkontrahenten har fått ett av föreningen behörigen undertecknat godkännande av handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det att antingen en begäran om sådant godkännande har framställts eller personlig ansvarighet har gjorts gällande mot undertecknarna.

[K14]3 §  Endast ekonomisk förening får i sin firma använda uttrycket ekonomisk förening eller förkortning därav.

[S2]I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om förbud mot användning av firma och om hävande av firmaregistrering.

[K15]1 §  Bolagsverket är registreringsmyndighet för en ekonomisk förening.

[S2]Registreringsmyndigheten skall föra ett föreningsregister för varje län för registreringar enligt denna lag eller andra författningar. En ekonomisk förening skall registreras för det län där styrelsen enligt stadgarna har sitt säte.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag. Lag (2004:249).

Prop. 2007/08:45: Paragrafen innehåller bestämmelser om bl.a. att Bolagsverket är registreringsmyndighet för ekonomiska föreningar och att verket i denna egenskap ska föra ett föreningsregister för varje län.

Ändringarna i andra stycket är av redaktionellt slag. Tredje och fjärde styckena innehåller en bemyndigandebestämmelse respektive en erinran om regeringens rätt att meddela föreskrifter av visst slag (en s.k. informationsbestämmelse). I lagrådsremissens förslag utgjorde de båda bestämmelserna ...

[K15]2 §  Registreringsmyndigheten skall utan dröjsmål kungöra i Post- och Inrikes Tidningar vad som införs i föreningsregistret med undantag för registrering av underrättelse enligt 11 kap. 20 §. En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har införts i registret skall endast ange ändringens art.

[K15]3 §  Det som enligt denna lag eller särskilda bestämmelser har blivit infört i föreningsregistret skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om det enligt 2 § har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och det inte av omständigheterna framgår att han varken kände till eller borde ha känt till det som kungjorts.

[K15]4 §  Om en sökande vid anmälan för registrering inte har iakttagit vad som är föreskrivet om anmälan, skall han föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse. Detsamma gäller, om registreringsmyndigheten finner att ett beslut som anmäls för registrering eller en handling som bifogas anmälningen

 1. inte har tillkommit i behörig ordning,
 2. till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller stadgarna, eller
 3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.

[S2]Om sökanden inte rättar sig efter föreläggandet, skall anmälan avskrivas. En underrättelse om denna påföljd skall tas in i föreläggandet. Finns det även efter det att yttrandet har avgetts något hinder mot registrering och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering vägras, om det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande.

[S3]Bestämmelserna i första stycket utgör inte hinder mot registrering av ett beslut av föreningsstämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt 7 kap. 17 § andra stycket.

[S4]Registreringsmyndigheten skall genast skriftligen underrätta föreningen när registreringsmyndigheten fattar beslut enligt 11 kap. 18 §, 12 kap. 7 § tredje stycket eller 16 kap. 2 §.

Prop. 2007/08:15: Ändringarna i tredje och fjärde styckena innebär anpassningar till paragrafindelningen i det nya 12 kap. Övriga ändringar är av redaktionellt slag.

[K15]4 a §  Om styrelseledamot, verkställande direktör eller annan ställföreträdare för föreningen har försatts i konkurs, fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller fått näringsförbud, skall registreringsmyndigheten avföra ställföreträdaren ur föreningsregistret. Avregistreringen skall vid beslut om konkurs eller tillfälligt näringsförbud ske omedelbart. I övrigt skall avregistrering ske sedan beslutet har vunnit laga kraft. Lag (1994:1827).

[K15]5 §  I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om avförande av en firma ur registret sedan en dom om hävande av firmaregistreringen har vunnit laga kraft.

[K15]6 §  Myndighets beslut i tillståndsärenden enligt 6 kap.3 eller 4 §, 8 kap.3--5 §§, 9 kap. 6 § eller 8 § första stycket 1 eller 10 kap. 6 § femte stycket får överklagas till regeringen.

[S2]Ett beslut av registreringsmyndigheten som innebär att anmälan har avskrivits eller registrering har vägrats enligt 4 § första och andra styckena överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag. Detsamma gäller ett beslut av registreringsmyndigheten som avses i 4 a §, 11 kap. 18 §, 12 kap. 7 § tredje stycket eller 16 kap. 2 §.

[S3]Länsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas i övriga fall hos allmän förvaltningsdomstol.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:537).

Prop. 2007/08:15: Paragrafen reglerar överklagande av beslut som fattas enligt lagen. Enligt första stycket får vissa beslut i tillståndsärenden överklagas till regeringen. I enlighet med vad Lagrådet har förordat har hänvisningarna till det numera upphävda 9 kap. strukits. Frågan om överklaganden i ärenden av detta slag bör prövas av regeringen eller av allmän förvaltningsdomstol har behandlats i avsnitt 5.17.

I andra ...

Prop. 2013/14:86: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av bl.a. Bolagsverkets beslut. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Ändringarna i andra stycket innebär att överprövningen av Bolagsverkets beslut om dispens från bosättningskraven och från kravet på att ha en auktoriserad revisor flyttas från regeringen till allmän förvaltningsdomstol och att överklagandetiden anpassas till vad som gäller för ...

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.2 och 6.

[K15]7 §  Beslut av registreringsmyndigheten i ärende enligt 11 kap. 4 a, 6 b eller 6 c § överklagas till tingsrätten i den ort där föreningens styrelse har sitt säte. Skrivelsen med överklagandet skall ges in till registreringsmyndigheten inom tre veckor från dagen för beslutet.

[S2]Vid överklaganden av registreringsmyndighetens beslut i ärenden enligt 11 kap. 4 a, 6 b eller 6 c § gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2003:865).

Prop. 2002/03:147: (Jfr 15 kap. 7 § i Patent- och registreringsverkets förslag och 15 kap. 7 § i utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafen är ny. I första stycket anges att ett beslut av Patent- och registreringsverket i ett likvidationsärende kan överklagas till tingsrätt. Av andra stycket framgår att lagen om domstolsärenden är tillämplig vid tingsrättens behandling av överklagade ärenden.

[K16]1 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 kap. 8 § andra stycket andra meningen eller 9 § första stycket andra eller tredje meningen.

[S2]Till böter döms den som

 1. uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att föra medlemsförteckning eller hålla sådan förteckning tillgänglig enligt 3 kap. 6 §, eller
 2. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 14 kap. 3 § första stycket.

[S3]I fall som avses i 8 kap. 16 § första stycket skall inte följa ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

[K16]2 §  Registreringsmyndigheten kan vid vite förelägga verkställande direktören eller styrelseledamot att fullgöra skyldighet enligt denna lag eller andra författningar att hos myndigheten göra behörig anmälan för registrering.

[S2]Ett föreläggande enligt första stycket får inte meddelas, om underlåtenheten att göra anmälan medför att föreningsstämmans eller styrelsens beslut förfaller eller föreningen blir skyldig att träda i likvidation.

[S3]Registreringsmyndigheten skall pröva frågan om utdömande av ett vite som har förelagts enligt första stycket. Lag (1999:1094).

[S4]Ikraftträdandebestämmelse

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

I första stycket har den tidigare punkten 1 – om föreläggande att ge in redovisningshandlingar, revisionsberättelse och delårsrapporter – tagits bort. Att en ekonomisk förening är skyldig att sända in redovisningshandlingar, revisionsberättelser och delårsrapporter till registreringsmyndigheten framgår numera av 8 kap. 3 § första stycket 2 och 9 kap. ...

 • NJA 1998 s. 283:Beslut om uteslutning ur en ideell föräldrakooperativ förskoleförening har ansetts kunna bli föremål för domstolsprövning på materiell grund.
Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 i fråga om 9 kap. 9 §. I övrigt träder lagen i kraft den dag regeringen bestämmer. Regeringen får därvid bestämma att lagen skall träda i kraft vid skilda tidpunkter för olika emittenter och rättigheter.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
 2. En länsstyrelse kan även efter ikraftträdandet vara registreringsmyndighet, dock längst fram till den 1 januari 1995. Regeringen bestämmer vid vilken tidpunkt varje länsstyrelses föreningsregister skall överföras till Patent- och registreringsverket. Fram till den tidpunkt då sådan överföring sker gäller 9 kap.3, 10 och 12 §§, 11 kap. 18 §, 14 kap. 1 § och 15 kap. 1 § i sin äldre lydelse.
 3. Om en förening, som registrerats före den tidpunkt då registret överfördes till Patent- och registreringsverket, avförts ur registret och det därefter visar sig att verksamheten fortfarande utövas, får registreringsmyndigheten, efter anmälan från föreningen, undanröja uppgiften om avförande och återinföra föreningen i registret. Återinföring av föreningen i registret får dock bara ske om anmälan kommer in inom ett år från tidpunkten för avförandet.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
 2. Om sådant förhållande avseende förhandling om offentlig ackord enligt ackordslagen (1970:847) som anges i 11 kap. 20 § i dess äldre lydelse inträffar efter ikraftträdandet, gäller paragrafen i den äldre lydelsen.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
 2. Bestämmelserna i 9 kap.15 och 16 §§ skall tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1996.
 3. En förening som upprättar års- eller koncernredovisning med tillämpning av bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall inte tillämpa 4 kap. 5 § tredje stycket årsredovisningslagen på nedskrivning som har gjorts före lagens ikraftträdande.
 4. En förening som upprättar års- eller koncernredovisning med tillämpning av bestämmelser i de lagar som anges i punkten 3 får använda belopp som avsatts till uppskrivningsfond före lagens ikraftträdande för nödvändiga nedskrivningar på anläggningstillgångar. Om detta görs, skall upplysning om detta lämnas i en not.
Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande avseende förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1998 i fråga om fjärde stycket punkterna 1 och 2 och till tiden före den 1 februari 1998 i fråga om fjärde stycket punkterna 3 och 4.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. De nya föreskrifterna skall dock tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. Föreskrifterna i 6 kap. 7 § och 9 kap. samt 16 kap. 2 § i sin äldre lydelse skall fortfarande tillämpas för räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 2000.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Föreskrifterna i 11 kap. 4 § skall dock tillämpas i sin äldre lydelse till utgången av juni 2003.
 2. Intill utgången av juni 2003 skall en förening som vid lagens ikraftträdande var registrerad som ekonomisk förening och som har ett sådant ändamål som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket anses som ekonomisk förening även om den inte uppfyller i 1 kap. 1 § tredje stycket angivet krav på att föreningens tillgångar till övervägande del skall bestå av andelar i den eller de andra ekonomiska föreningarna.
 3. En förening som utgör en ekonomisk förening enbart på grund av bestämmelserna i 1 kap.1 § andra eller tredje stycket och som vid ikraftträdandet inte registrerats får intill utgången av år 2000 förvärva rättigheter och skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter trots att registrering inte har skett.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas i fråga om revisionsberättelser som upprättas efter ikraftträdandet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Ärenden som avser fråga enligt 11 kap.4 eller 7 § i deras äldre lydelser och som har inletts vid tingsrätt före ikraftträdandet skall handläggas enligt äldre bestämmelser.
 3. Om en förening är försatt i konkurs och konkursen har avslutats före ikraftträdandet, gäller 11 kap. 4 § första stycket 2 och 19 § andra och tredje styckena i sina äldre lydelser.
 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.

Ändringar

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar

Lag (1987:687) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:90
  Omfattning
  ändr. 11 kap 20 §, 13 kap 6 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:1247) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:10
  Omfattning
  ändr. 2 kap 2 §, 6 kap 1, 2, 4, 9, 15 §§, 11 kap 3 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:398) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:152
  Omfattning
  ändr. 12 kap 6 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1988:1305) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:124
  Omfattning
  ändr. 6 kap 4 §, 8 kap 3 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:843) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:152
  Omfattning
  ändr. 9 kap 9 §, 12 kap 11, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1989-12-08

Ändring, SFS 1989:844

  Omfattning
  ikrafttr. av 1989:843 utom 9 kap 9 §

Lag (1990:1304) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:160
  Omfattning
  ändr. 6 kap 4, 11 §§, 8 kap 3, 13 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:1323) om ändring i lagen (1990:1304) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:46
  Omfattning
  ändr. 8 kap 13 § i 1990:1304
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:1354) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:42
  Omfattning
  ändr. 6 kap 5 §
  Ikraftträder
  1991-02-01

Lag (1992:1242) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:68, Bet. 1992/93:LU14
  Omfattning
  ändr. 6 kap 4, 11, 15 §§, 8 kap 3 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1992:1449) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:27, Bet. 1992/93:LU10
  Omfattning
  ändr. 9 kap 3, 10, 12 §§; 11 kap 18 §, 14 kap 1 §, 15 kap 1 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:29) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:144, Prop. 1992/93:56, Bet. 1992/93:NU17
  Omfattning
  ändr. 12 kap. 5 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:313) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:225, Prop. 1992/93:144, Bet. 1992/93:LU27
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1242

Lag (1994:217) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:170, Prop. 1993/94:99, Bet. 1993/94:SkU29
  Omfattning
  ändr. 8 kap 13 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1827) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:111, Prop. 1994/95:67, Bet. 1994/95:LU11
  Omfattning
  ändr. 15 kap 6 §; ny 15 kap 4 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:67) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 15 kap 6 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:537) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:315, Prop. 1994/95:152, Bet. 1994/95:NU23
  Omfattning
  ändr. 8 kap 3, 8, 13 §§, 15 kap 6 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:795) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:411, Prop. 1994/95:189, Bet. 1994/95:LU31
  Omfattning
  ändr. 11 kap 20 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:774) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:279
  Omfattning
  ändr. 11 kap. 20 §
  Ikraftträder
  1996-09-01

Lag (1996:1142) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:56, Prop. 1996/97:32, Bet. 1996/97:LU3
  Omfattning
  ändr. 1 kap 4 §, 8 kap 5, 13 §§, 10 kap 6 §, 11 kap 12 §, 13 kap 1 §; nya 1 kap 5, 6 §§, 9 kap 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:367) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:251, Prop. 1996/97:116, Bet. 1996/97:SkU19
  Omfattning
  ändr. 12 kap 6 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:457) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:214, Prop. 1996/97:114, Bet. 1996/97:FiU26
  Omfattning
  ändr. 4 kap 3 §, 8 kap 13 §, 10 kap 6 §, 11 kap 7, 12 §§, 13 kap 1 §; ny 9 kap 17 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:533) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 8 kap 13 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:914) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:28, Prop. 1996/97:163, Bet. 1997/98:LU3
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2 §, 3 kap 6 §, 4 kap 1, 3 §§, 5 kap 1 §, 8 kap 13 §, 9 kap 7 §, 10 kap 2, 4 §§, 12 kap 4 §; ny 10 kap 2 a §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:768) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 1997/98:257, Prop. 1997/98:99, Bet. 1997/98:LU26
Omfattning
ändr. 9 kap 15 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1489) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 1998/99:14, Prop. 1997/98:160, Bet. 1998/99:FiU7
Omfattning
ändr. 12 kap 11, 13 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:124) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 1998/99:142
Omfattning
ändr. 12 kap 9 §
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (1999:624) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 1998/99:210, Prop. 1998/99:66, Bet. 1998/99:KU30
Omfattning
ändr. 8 kap 16 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1094) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
upph. 6 kap 7 §, 9 kap; ändr. 8 kap 13 §, 11 kap 12 §, 13 kap 1 §, 16 kap 2 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:33) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §, 7 kap 14 §, 12 kap 1, 3, 8 §§
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:493) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:249, Prop. 1999/2000:88, Bet. 1999/2000:LU24
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 11 kap 4 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1092) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2000/01:48, Prop. 1999/2000:109, Bet. 2000/01:JuU4
Omfattning
ändr. 6 kap 5 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:886) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2001/02:47, Prop. 2000/01:146, Bet. 2001/02:LU3
Omfattning
ändr. 8 kap 3, 5 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1226) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
ändr. 8 kap 13 §; ny 8 kap 13 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:155) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2001/02:182, Prop. 2001/02:85, Bet. 2001/02:FiU9
Omfattning
ändr. 4 kap 1 §
Ikraftträder
2002-04-27

Lag (2002:389) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 8 kap. 13 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:693) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 8 kap 8, 13 a §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:865) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2003/04:28, Prop. 2002/03:147, Bet. 2003/04:LU4
Omfattning
ändr. 11 kap 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 11 kap 5 §; nya 11 kap 4 a, 6 a, 6 b, 6 c, §§, 15 kap 7 §, rubr. närmast före 11 kap 6 b §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:249) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2003/04:172, Prop. 2003/04:34, Bet. 2003/04:NU7
Omfattning
ändr. 15 kap 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:305) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 4 kap 1, 3 §§, 10 kap 6 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:1184) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2004/05:70, Prop. 2003/04:156, Bet. 2004/05:JuU7
Omfattning
ändr. 8 kap 16 §, 13 kap 2 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:555) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2004/05:291, Prop. 2004/05:85, Bet. 2004/05:LU23
Omfattning
upph. 12 kap 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:813) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2005/06:32, Prop. 2004/05:178, Bet. 2005/06:LU4
Omfattning
ändr. 12 kap 8 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:293) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2005/06:209, Prop. 2005/06:84, Bet. 2005/06:LU23
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:400) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2005/06:230, Prop. 2005/06:97, Bet. 2005/06:LU25
Omfattning
ändr. 8 kap 7 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:596) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2005/06:277, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU30
Omfattning
ändr. 6 kap 4 §
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2006:705) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 11 kap 20 §, 12 kap 6 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:868) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2005/06:330, Prop. 2005/06:116, Bet. 2005/06:LU28
Omfattning
ändr. 8 kap 5 §; ny 8 kap 18 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:870) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2007/08:28, Prop. 2006/07:112, Bet. 2007/08:CU2
Omfattning
ändr. 5 kap 4, 7 §§; ny 5 kap 8 §
Ikraftträder
2008-03-01

Lag (2008:3) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2007/08:121, Prop. 2007/08:15, Bet. 2007/08:CU4
Omfattning
upph. 12 kap; ändr. 3 kap 4, 5 §§, 4 kap 1 §, 7 kap 12, 17 §§, 15 kap 4, 6 §§; nytt kap 12
CELEX-nr
32004R0139
Ikraftträder
2008-02-15

Lag (2008:15) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2007/08:122, Prop. 2007/08:20, Bet. 2007/08:AU3
Omfattning
ändr. 6 kap 1, 2, 4, 15 §§
Ikraftträder
2008-02-15

Lag (2008:83) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2007/08:138, Prop. 2007/08:45, Bet. 2007/08:CU17
Omfattning
ändr. 5 kap 4 §, 15 kap 1 §; nya 1 kap 7 §, 16 kap 1 a §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2008:596) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2007/08:237, Prop. 2007/08:135, Bet. 2007/08:NU14
Omfattning
ändr. 12 kap 12 §
Ikraftträder
2008-11-01

Lag (2009:64) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2008/09:163, Prop. 2008/09:70
Omfattning
ändr. 13 kap. 2 §
Ikraftträder
2009-03-15

Lag (2009:435) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 8 kap. 16 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:566 ) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2008/09:265, Prop. 2008/09:135, Bet. 2008/09:CU28
Omfattning
ändr. 8 kap. 3, 8, 13 §§; nya 6 kap. 4 a, 7, 7 a §§, 8 kap. 8 a, 10 a, 10 b §§
CELEX-nr
32006L0043
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:835) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2009/10:368, Prop. 2009/10:204, Bet. 2009/10:CU28
Omfattning
ändr. 8 kap. 5 §, 13 kap. 2 §
Ikraftträder
2010-11-01

Lag (2010:1513) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2010/11:39, Prop. 2009/10:235, Bet. 2010/11:CU3
Omfattning
ändr. 12 kap. 40 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1950) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 11 kap. 5, 6 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:761) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2010/11:280, Prop. 2010/11:124, Bet. 2010/11:FiU39
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:895) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2010/11:301, Prop. 2010/11:119, Bet. 2010/11:JuU24
Omfattning
ändr. 11 kap. 13 §, 15 kap. 7 §
Ikraftträder
2011-10-01

Lag (2011:1327) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 8 kap. 13 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:219) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2012/13:190, Prop. 2012/13:61, Bet. 2012/13:CU15
Omfattning
ändr. 8 kap. 5 §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:432) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2012/13:235, Prop. 2012/13:74, Bet. 2012/13:JuU24
Omfattning
upph. 16 kap. 1 a §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:736) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2013/14:1, Prop. 2012/13:166, Bet. 2012/13:CU22
Omfattning
ändr. 7 kap. 7 §, 8 kap. 2, 6, 9, 17, 18 §§, 11 kap. 15 §, 12 kap. 18 §, 15 kap. 6 §
Ikraftträder
2013-11-01

Lag (2014:541) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2013/14:293, Prop. 2013/14:86, Bet. 2013/14:CU26
Omfattning
ändr. 6 kap. 3, 4, 11 §§, 8 kap, 3, 4, 5 §§, 11 kap. 7 §, 15 kap. 6 §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:840) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2013/14:341, Prop. 2013/14:215, Bet. 2013/14:CU35
Omfattning
ändr. 6 kap. 4 §
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2015:815) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2015/16:36, Prop. 2015/16:3, Bet. 2015/16:CU6
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 8 §, 11 kap. 12 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:1022) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2015/16:117, Prop. 2015/16:5, Bet. 2015/16:FiU17
Omfattning
nya 11 kap. 21, 22 §§, rubr. närmast före 11 kap. 21 §
Ikraftträder
2016-02-01

Lag (2016:47) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Prop. 2015/16:10, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
ändr. 5 kap. 4, 8 §§
Ikraftträder
2016-03-01

Lag (2016:108) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2015/16:130, Prop. 2015/16:4, Bet. 2015/16:CU10
Omfattning
upph. 7 kap., 10 kap., 12 kap. 27, 28, 32 §§, rubr. närmast före 12 kap. 32 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 4, 5, 6 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1, 6 §§, 6 kap. 1, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14 §§, 8 kap. 13, 17 §§, 11 kap. 1, 12, 14, 15 §§, 12 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 29, 30, 33, 43 §§, 13 kap. 3, 6 §§, 15 kap. 4, 6 §§, 16 kap. 1 §, rubr. närmast före 12 kap. 10, 14 §§; nya 7, 9, 10 kap., nya 1 kap. 1 a, 8 §§, 3 kap. 1 a, 3 a, 7, 8, 9, 10 §§, 4 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 5 kap. 9, 10 §§, 6 kap. 6 a §, 11 kap. 2 a, 2 b §§, 12 kap. 3 a, 5 a, 5 b, 5 c §§, rubr. närmast före 11 kap. 2 a, 2 b §§, 12 kap. 3 a, 5 a §§
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:206) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
ändr. 15 kap. 6 §
Ikraftträder
2016-09-01

Lag (2016:432) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2015/16:236, Prop. 2015/16:162, Bet. 2015/16:CU21
Omfattning
upph. 6 kap. 4 a §, 8 kap. 10 a, 10 b §§; nuvarande 8 kap. 13 a § betecknas 8 kap. 13 d §; ändr. 6 kap. 7, 7 a §§, 8 kap. 3, 5, 8 a, 9, 10, 13, 18 §§; nya 8 kap. 1 a, 1 b, 13 a, 13 b, 13 c, 16 a §§
Ikraftträder
2016-06-17

Lag (2016:442) om ändring i lagen (2016:108) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2015/16:236, Prop. 2015/16:162, Bet. 2015/16:CU21
Omfattning
ändr. 8 kap. 13 § i 2016:108

Lag (2016:639) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2015/16:253, Prop. 2015/16:72, Bet. 2015/16:TU18
Omfattning
ändr. 1 kap. 7 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:713) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2015/16:272, Prop. 2015/16:120, Bet. 2015/16:FiU36
Omfattning
ändr. 6 kp. 5 §
Ikraftträder
2016-07-03

Lag (2016:951) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2016/17:25, Prop. 2015/16:193, Bet. 2016/17:CU2
Omfattning
ändr. 8 kap. 13 §
Ikraftträder
2016-12-01

Lag (2016:1336) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2016/17:103, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:NU1
Omfattning
ändr. 6 kap. 7 a §, 8 kap. 13 c §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:478) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2016/17:260, Prop. 2016/17:125, Bet. 2016/17:CU16
Omfattning
ändr. 11 kap. 19 §
Ikraftträder
2017-06-26

Lag (2017:633) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2016/17:341, Prop. 2016/17:173, Bet. 2016/17:FiU32
Omfattning
ändr. 13 kap. 2 §
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2018:277) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Förarbeten
Rskr. 2017/18:232, Prop. 2017/18:111, Bet. 2017/18:CU19
Omfattning
ändr. 3 kap. 9 §
Ikraftträder
2018-05-25

Ändring, SFS 2018:673

Omfattning
upph.