SOU 1993:101

Lag om totalförsvarsplikt : följdändringarna : slutbetänkande

Regeringen bemyndigade den 27 maj 1992 (Dir. 1992z71) chefen för För- svarsdepartementet att tillkalla en utredare med uppdrag att lämna förslag till författningsreglering med anledning av Pliktutredningens (Fö 199l:02) förslag till nytt pliktsystem för totalförsvarets personalförsörjning.

Till särskild utredare förordnades den 26 juni 1992 generaldirektören vid Statens haverikommission Olof Forssberg. Till experter att biträda utred— ningsmannen förordnades samma dag rättschefen Ann-Louise Eksborg och kanslirådet Björn Janson samt den 9 september 1992 översten Björn Andersson, numera översten Sven Hallberg, verksjuristen Key Hedström, byråchefen Arne Lindblom och byråchefen Kurt Wallin. Till sekreterare för- ordnades rådmannen Mats Orstadius. Sven Hallberg entledigades den 4 mars 1993. Som experter förordnades samma dag generalmajoren Ingvar Rittsél och avdelningsdirektören Hans Wehlin. Den 27 april 1993 entledigades Björn Andersson. Samma dag förordnades avdelningsdirektören Adéle Södrin att som expert biträda utredningen.

Arbetet har bedrivits under namnet Utredningen om författningsreglering av totalförsvarsplikten (UFT). Utredningen har tidigare avgett delbetänkandet (SOU 199336) Lag om totalförsvarsplikt.

Utredningen överlämnar nu slutbetänkandet (SOU 1993:101) Lag om total— försvarsplikt Följdändringama. Betänkandet innehåller förslag till de följdänd- ringar i andra lagar och förordningar som föranleds av författningsförslagen i det förra betänkandet. Därutöver finns i betänkandet ett förslag till en samlad författningsreglering av de totalförsvarspliktigas förmåner.

Utredningens uppdrag är med detta slutfört. Stockholm i november 1993.

Olof Forssberg /Mats Orstadius

InnehåH

Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Inledning .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 Författningsförslag . . . . . . . . . . . . . . _ . . 21 1. Förslag till lag om ändring i

1.1 kommunalskattelagen (1928z370) . . . . . . . . . . 21 1.2 lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar . . 24 1.3 uppbördslagen (19531272) . . . . . . . . . . . . 26 1.4 lagen (1957:668) om utlämning för brott . . . . . . . . 30 1.5 lagen (1962:381) om allmän försäkring . . . . . . . . 31 1.6 skadeståndslagen (1972z207) . . . . . . . . . . . . 39 1.7 studiestödslagen (19731349) m.m. . . . . . . . . . . 40 1.8 lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring . . 44 1.9 lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd . . . . . . 47

1.10 lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden 51 1.11 lagen (1975:1339) om justitiekanslems tillsyn . . . . . . 53

1.12 lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd . . . . . . 55

1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22

1.23

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

3.6

lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. semesterlagen (19771480)

arbetsmiljölagen (1977:1 160)

förfogandelagen (19781262)

passlagen (1978z302)

sekretesslagen (1980: 100)

lagen (1982:80) om anställningsskydd

lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän . . arbetsrättsliga beredskapslagen (1987: 1262)

lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

folkbokföringslagen (1991 :481)

Förslag till förordning om förmåner till totalförsvarspliktiga

Förslag till förordning om ändring i

kungörelsen (1962z322) angående väg— och vattenbyggnadskåren kungörelsen (1969:361) om civilförsvar vid verksanläggningar kungörelsen (1969:362) om civilförsvar vid militäranläggning . . personalkontrollkungörelsen (19691446)

kungörelsen (1970:301) om frivillig försvarsverksamhet

hemvärnskungörelsen (1970: 304)

57

59

62

64

66

67

69

70

72

73

75

77

103

107

108

110

112

114

3.7 3.8

3.9

3.10

3.11

3.12 3.13 3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

förordningen (1970:517) om rättsväsendets inforrnationssystem studiestödsförordningen (19731418)

förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

körkortsförordnin gen (1 9771722)

förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m.

förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen sekretessförordningen (1980:657) krigsveterinärförordningen (1981 :648)

förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

förordningen (1986:616) om beredskapspolisen

förordningen (1987: 15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna

förordningen (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring

förordningen (1988:1122) med instruktion för överstyrelsen för civil beredskap

förordningen (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

förordningen (1989:759) med instruktion för totalförsvarets tjänstepliktsnämnd

totalförsvarets folkrättsförordning (1990: 12)

121

123

126

131

134 135 136

139

141

145

146

147

148

150 '

152

154

3.23

3.24

3.25

3.26

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

reservofficersförordning (1 9901202) folkbokföringsförordning (199lz749) . . förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m.

beredskapsförordningen (1993 2242)

Förslag till Förordning om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt

Förordning om medinflytande för totalförsvarspliktiga

Förslag till förordning om ändring i

förordningen (FFS 1978:26) om arvode m.m. till motorreparationsledare

förordningen (FFS 1978:51) om fortsatta försök med mötesverksamhet m.m.

förordningen (FFS 1980:29) om utbildning till och av yrkesofficerare m.m. . . . . . .

förordningen (FFS 1983131) med tjänsteföreskrifter för försvarsmaktens personal . . .

förordningen (FFS 1983:50) om försvarsmaktens personal

förordningen (FFS 1984:29) om utbildning till reservofficer vid armén, marinen och flygvapnet . .

157

158

159

160

165

173

177

178

179

183

188

192

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

förordningen (FFS 1986:36) om förmåner till hemvärnets personal . .

förordningen (FFS 1986:37) om förmåner till frivillig personal m.fl.

förordningen (FFS 1986:38) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

förordningen (FFS 1987:8) om frivillig tjänstgöring vid försvarsmakten

förordningen (FFS 1987:12) om krigsfrivilliga vid försvarsmakten . . . . .

förordningen (FFS 1987:30) om medinilytande för värnpliktiga

förordningen (FFS 1988134) med instruktion för försvarets personalvårdsnämnd

195

199

203

205

207

209

215

11 Sammanfattning

Betänkandet innehåller förslag till de följdförfattningar som föranleds av författningsförslagen i betänkandet (SOU 1993:36) Lag om totalförsvarsplikt.

Bestämmelserna som reglerar rätten till förmåner för dem som fullgör värn- plikt eller civilplikt är samlade i förordningen om förmåner till totalförsvars- pliktiga. I en särskild förordning återfinns bestämmelserna som reglerar rätten till ledighet för dem som fullgör civilplikt. Regleringen överensstämmer med

vad som gäller för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt.

I sak innehåller författningsförslagen endast några få förändringar i för-

hållande till vad som gäller i dag. De viktigaste av dessa är följande:

- rätt till utryckningsbidrag inträder när en totalförsvarspliktig har fullgjort grundutbildning under 120 dagar i stället för som enligt nu gällande be-

stämmelser efter 180 dagar

- totalförsvarspliktiga får befattningspenning endast vid beredskapstjänstgö- ring och krigstjänstgöring

13 Inledning

Allmänt

1 betänkandet (1993136) Lag om totalförsvarsplikt har vi lagt fram förslag till författningsreglering av totalförsvarsplikten i enlighet med Pliktutredningens förslag i betänkandet (SOU 1992:139) Totalförsvarsplikt. De följdändringar i andra lagar och förordningar som krävs för att genomföra vårt förslag lägger vi nu fram i detta betänkande. Ett genomförande av förslagen förutsätter därutöver att ett antal föreskrifter hos myndigheter inom totalförsvaret ändras

i enlighet med de nya lagarna och förordningarna.

Liksom i vårt förra betänkande (jfr SOU 1993:36 s. 105-109) har vi utgått ifrån att vissa ändringar genomförs i totalförsvarets organisation. I enlighet med vad Pliktutredningen har föreslagit utgår vi från att en ny myndighet

- Totalförsvarets personalverk - inrättas för att handha uttagning, registrering och redovisning av främst pliktpersonalen inom det militära och civila för- svaret. En annan utgångspunkt i våra förslag är att de nuvarande myndig- heterna inom den egentliga försvarsmakten omorganiseras till en enda myn- dighet - Försvarsmakten - i enlighet med det förslag som Utredningen (1991:04) om lednings- och myndighetsorganisationen för försvaret (LEMO) har skisserat i betänkandet SOU 1991 :1 12 och som statsmakterna har beslutat skall gälla fr.o.m. den 1 juli 1994 (prop. 1991/92:102 s.42—53, FöU 12, rskr. 338). Eftersom förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvars- makten och förordningen (1988:548) om handläggning av ärenden, tjänstetill-

sättning m.m. inom försvarsmakten i samband därmed avses att ersättas av

instruktionen för Försvarsmakten m.fl. myndigheter lämnar vi inte något förslag till följdändringar i dessa förordningar. I vissa andra författningar - där ändringarna till följd av omorganisationen skulle bli alltför omfattande och behöva övervägas mer ingående - har vi stannat för att endast göra sådana ändringar som föranleds av våra egna författningsförslag. Vi har vidare av olika skäl avstått från att lämna förslag till följdändringar av följande författningar:

- kungörelsen (1941:720) om beredskapsregister m.m.

- kungörelsen (1942:684) om avgångsstat för personal vid försvarsväsendet.

- kungörelsen (1944z407) med provisoriska bestämmelser angående meritbe- räkning för befälsutbildad värnpliktig m.m.

- förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret.

- departementsförordningen (1982: 1 177).

- förordningen (1983:142) med regeringens arbetsgivarnyckel.

- förordningen (FFS 1991:10) om skadereglering inom försvarsmakten m.m.

- förordningen (FFS 1991:36) om anställning av kvinnor i arméns musik-

pluton.

När det gäller det civila försvaret utgår vi från den nuvarande ordningen men räknar med möjligheten att myndigheter efter särskilda överenskommelser el- ler särskild lagstiftning överlåter till enskilda organ att besluta i vissa frågor

som berör dem som tjänstgör med plikt hos dessa.

Ändringar i betänkandet (1993z36) Lag om totalförsvarsplikt

Under arbetet med följdförfattningarna har det visat sig vara lämpligare att

något ändra innebörden av begreppet tjänstgöringsdag. 1 det militära systemet

15 räknas i dag inte inryckningsdagen och utryckningsdagen som dagar då ut- bildning eller annan tjänstgöring fullgörs. I förmånshänseende jämställs sådan dagar emellertid med tjänstgöringsdagar. På den civila sidan finns ingen mot- svarighet till systemet med in- och utryckningsdagar. Efter att ha övervägt frågan ytterligare har vi stannat vid att inte använda oss av begreppen inryck- ningsdag och utryckningsdag. Dessa dagar skall alltså inräknas bland tjänst-

göringsdagarna.

Detta medför att texten i betänkandet SOU 1993:36 skall ändras enligt följande.

1. I specialmotiveringen till 4 kap. 1 5 lagen om totalförsvarsplikt skall sista meningen i första stycket (5.148) lyda:

I dessa inräknas även de dagar som i dag betecknas inryckningsdag och

utryckningsdag.

2. I specialmotiveringen till 4 kap. 4 5 lagen om totalförsvarsplikt skall andra meningen i första stycket (8.154) lyda:

I detta antal ingår de dagar som i dagens system betecknas inryck- ningsdag och utryckningsdag.

3. Bestämmelsen i 4 kap. 8 5 förordningen om totalförsvarsplikt skall

avfattas enligt följande.

8 & Tjänstgöringstiden börjar den dag då den totalförsvarspliktige enligt inkallelsen skall inställa sig på tjänstgöringsstället och slutar den dag

då han eller hon enligt inkallelsen avslutar tjänstgöringen.

Eftersom tandvård inte omfattas av begreppet hälso- och sjukvård bör bland de totalförsvarspliktigas förmåner i lagen om totalförsvarsplikt även anges rätten till fri tandvård. Rätten till sådant ekonomiskt stöd, som i dag avses i förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m.fl. bör också anges bland förmånerna. Vidare bör ordet förplägnad som föråldrat er- sättas av ordet kost. Bestämmelsen i 8 kap. 1 5 lagen om totalförsvarsplikt får sålunda följande lydelse:

1 & En totalförsvarspliktig har vid inställelse för mönstring eller annan utredning och när han eller hon fullgör värnplikt eller civilplikt rätt till 1. reseförmåner. 2. fri kost, 3. fri inkvartering, 4. fri hälso— och sjukvård, 5. fri grupplivförsäkring samt 6. begravningshjälp. Den som fullgör värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt enligt 6 kap. 2 & 2 har även rätt till . fri utrustning, dagersättning eller dagpenning, utryckningsbidrag efter viss grundutbildning, familjebidrag, fri tandvård,

GMP?!”—

ekonomiskt stöd samt 7. vid beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring fälttraktamente

och särskild ersättning för tjänstgöring i viss befattning.

Slutligen bör bland de förordningar som upphävs när förordningen om totalförsvarsplikt träder i kraft anges även förordningen (1989z457) om

uttagning av civilförsvarspliktiga till särskilda civila sjukvårdsenheter.

Förslaget till förordning om förmåner till totalförsvarspliktiga

Bestämmelserna om förmåner till dem som fullgör plikttjänstgöring är i dag samlade i ett flertal förordningar, däribland värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008), förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga och förordningen (1989:447) om förmåner m.m. till viss hälso- och sjuk- vårdspersonal vid tjänstgöring inom försvarsmakten.

Vi föreslår att regeringens verkställighetsföreskrifter till bestämmelserna i

8 kap. lagen om totalförsvarsplikt om förmåner till totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt eller civilplikt samlas i en enda förordning. Bestämmelserna i nuvarande förmånsförordningar som inte avser tjänstgöring under plikt före- slår vi i allmänhet inarbetade i de författningar som reglerar respektive

tjänstgöring. I vissa avseenden föreslår vi ändringar i sak av regleringen.

Rätt till utryckningsbidrag föreligger i dag för den som under minst 180 da- gar har fullgjort grundutbildning enligt värnpliktslagen. För att rätten till utryckningsbidrag även skall omfatta totalförsvarspliktiga som under en läng- re tid tas i anspråk med civilplikt föreslår vi att kvalifikationstiden minskas

till 120 dagar för alla kategorier totalförsvarspliktiga.

Vi föreslår vidare att rätt till dagersättning eller dagpenning skall föreligga även om den totalförsvarspliktige har varit frånvarande från tjänsten, om han eller hon har haft ett giltigt skäl för frånvaron. Typfallet är frånvaro på grund av skada eller sjukdom. I princip ankommer det på den totalförsvarspliktige själv att visa att han eller hon har haft ett giltigt skäl för sin frånvaro. Om den totalförsvarspliktige är frånvarande i anledning av frihetsberövanden på grund av misstanke om brott eller vid avtjänande av ett frihetsstraff, har han

eller hon inte rätt till dagersättning eller dagpenning.

Dagersättning och dagpenning skall utgå per tjänstgöringsdag. Med tjänst- göringsdag förstår vi ett helt kalenderdygn. Vid frånvaro utan giltigt skäl under ett helt kalenderdygn föreligger därför inte någon rätt till ersättning. Enligt förslaget erhåller den totalförsvarspliktige emellertid ersättning, om han eller hon har varit frånvarande under endast en del av dygnet. Det gäller oavsett om frånvaron inträffat under tjänstetid eller fritid. Om frånvaron har sträckt sig över en eller flera mellanliggande fridagar har den totalförsvars-

pliktige inte rätt till dagersättning eller dagpenning för fridagarna.

För att undvika administration av småbelopp föreslår vi vidare att resekost— nadsersättning endast skall betalas ut. om det överstiger ett minsta belopp, 50 kr per enkelresa. Av samma skäl föreslår vi att befattningspenning inte skall

betalas under utbildning.

1 lagen (l974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden har vi slut- ligen gjort en följdändring i punkten 5 föranledd av att lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. har trätt i kraft.

19 Förslaget till ändring i kungörelsen (1970:301) om frivillig försvarsverksamhet (3.5)

Vi föreslår att bestämmelsen om att frivillig personal inte får säga upp avtal om tjänstgöring vid krig eller krigsfara eller under tid då beredskapstjänstgö- ring skall fullgöras utgår. Såvitt gäller tjänstgöring när det råder högsta bered- skap följer skyldigheten för frivillig personal att tjänstgöra av bestämmelsen om allmän tjänsteplikt i 6 kap. 2 & 2 vårt förslag till lag om totalförsvarsplikt. En skyldighet för frivillig personal att inte säga upp tjänstgöringsavtalet under tid då totalförsvarspliktiga fullgör beredskapstjänstgöring bör enligt vår mening regleras enbart i frivilligavtalet och alltså inte vara straffsanktionerad.

Förslaget till ändringar i hemvärnskungörelsen (l970:304) (3.6)

Vårt förslag till ändringar i hemvärnskungörelsen innebär att tjänstgöring i hemvärnet endast kan fullgöras som frivillig tjänstgöring. Vi föreslår därför inte någon motsvarighet till begreppet värnpliktig hemvärnsman. l 9 & före- slår vi vidare en ändring som medför att ingen kan antas till ordinarie hem- värnsman utan att ha fyllt 18 år. Ändringen föranleds av åtaganden som Sverige gjorts i den s.k. barnkonventionen. Vidare föreslår vi en ändring som innebär att en kvinna inte behöver ha fullgjort grundutbildning enligt lagen om frivillig grundutbildning för kvinnor för att kunna antas till ordinarie

hemvärnsman.

Författningsförslag

1.1. Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928z370)

Härigenom föreskrivs att punkt 6 av anvisningarna till 32 & kommunalskat- telagen (19281370) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Anvisningarna till 32 Q'

6. Värnpliktig tillkommande natu-

raförmåner, dagersättning och till- lägg till sådan ersättning, befatt- ningspenning, avgångsvederlag, ut— bildningsprernie, utryckningsbidrag

samt fälttraktamente skola icke

upptagas såsom skattepliktig intäkt. Utgående dagpenning utgör där- emot skattepliktig intäkt.

Familjebidrag, vilket annorledes än såsom näringsbidrag utgår till

värnpliktig, räknas icke till skatte-

lSenaste lydelse av punkt 6 1983:333.

6. Totalförsvarspliktiga tillkom- mande naturaförmåner, dagersätt- ning och tillägg till sådan ersätt- ning, befattningspenning, avgångs- vederlag, utbildningspremie, ut- ryckningsbidrag samt fälttrakta- mente skola icke upptagas såsom skattepliktig intäkt. Utgående dag- penning utgör däremot skattepliktig intäkt.

Familjebidrag, vilket annorledes än såsom näringsbidrag utgår till en

tofayörsvarspliktig, räknas icke till

22 Nuvarande lydelse

pliktig intäkt. Näringsbidrag utgör däremot skattepliktig intäkt och hänföres till den förvärvskälla bi- draget avser. Familjebidrag anses tillkomma den värnpliktige, även om bidraget utbetalas till annan person. Det förhållandet att bidra- get använts för bestridande av en vid inkomsttaxeringen i och för sig avdragsgill utgift, t. ex. ränta eller periodiskt understöd, skall icke för- anleda, att av rag vägras för utgift- en i fråga.

Vad ovan i första och andra styckena sägs skall äga motsvaran- de tillämpning i fråga om annan personal vid försvarsmakten som avlönas enligt de för värnpliktiga gällande grunder, vapenfri tjänste- pliktig, hemvärnspersonal och an- nan personal som frivilligt fullgör utbildning för att nå eller bibehålla kompetens för placering inom total— försvaret, civiUörsvarspliktig som inkallats till tjänstgöring enligt 12 & civilförsvarslagen (196074) och

Föreslagen lydelse

skattepliktig intäkt. Näringsbidrag utgör däremot skattepliktig intäkt och hänföres till den förvärvskälla bidraget avser. Familjebidrag anses tillkomma den totalförsvarspliktige även om bidraget utbetalas till annan person. Det förhållandet att bidraget använts för bestridande av en vid inkomsttaxeringen i och för sig avdragsgill utgift, t. ex. ränta eller periodiskt understöd, skall icke föranleda, att avdrag vägras för utgiften i fråga.

Vad ovan i första och andra styckena sägs skall också tillämpas i fråga om annan personal som av- lönas enligt de för totaUörsvarsplik-

tiga gällande grunder.

Nuvarande lydelse

annan som avlönas enligt för värn- pliktiga eller civilförsvarspliktiga

gällande grunder.

Denna lag träder i kraft den .

Föreslagen lydelse

24 1.2 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1949:345) om

rätten till arbetstagares uppfinningar

Härigenom föreskrivs att 1 & lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares

uppfinningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lå'

Denna lag avser här i riket patenterbara uppfinningar av arbetstagare i

allmän eller enskild tjänst.

Lärare vid universitet, högskolor eller andra inrättiiiiigai som tillhöra undervisningsväsendet skola icke i denna egenskap anses såsom ar— betstagare enligt denna lag, dock att lagen äger tillämpning å sådana lärare vid försvarsmaktens skolor och undervisningsanstalter som äro officerare eller underofficerare på aktiv stat.

Ej heller skola anställnings- eller beställningshavare i försvarsmak- tens reserver eller på övergångs—, disponibilitets- eller reservstat vid

försvarsmakten eller värnpliktiga i

lSenaste lydelse 1980: 1 7].

Lärare vid universitet. högskolor eller andra inrättningar som tillhör undervisningsväsendet skall inte i denna egenskap anses såsom ar— betstagare enligt denna lag, dock att lagen äger tillämpning på såda- na lärare vid Försvarsmaktens sko-

lor som är yrkesoficerare.

Inte heller skall örfit'erare på reservstat, reservpersonal, reservoficerare eller den som tjänstgör enligt lagen ( 199xrxxx)

om totalförsvarsplikt eller lagen

Nuvarande lydelse

denna egenskap anses såsom ar-

betstagare enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den .

25 Föreslagen lydelse

( I 99x:xxx) om frivillig grundut- bildning för kvinnor i denna egen- skap anses som arbetstagare enligt

denna lag.

26 1.3 Förslag till

Lag om ändring i uppbördslagen (1953z272)

Härigenom föreskrivs att 48 ä 2 mom., 50 å och anvisningaina till 48 & uppbördslagen (1953z272)1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

48 5 2 mom. é:

Värnpliktig, som har ryckt in till militärtjänstgöring och vars skatte- betalningsförrnåga till följd härav har blivit nedsatt, får av skattemyn- dighet beviljas anstånd med betal- ning av preliminär F-skatt, särskild A-skatt, kvarstående skatt eller till- kommande skatt, som skall betalas under uppbördsmånad, vilken helt eller delvis infaller under tiden för militärtjänstgöringen eller under ti- den därefter, dock senast under tredje kalendermånaden efter den då tjänstgöringen upphör. Anstånd— et får avse hela skatten eller en del

av den. Anståndstiden får bestäm-

lLagen omtryckt 1991197. 2Senaste lydelse 1992:680.

En totalförsvarspliktig som tjänst- gör enligt lagen (199x:xxx) om to- talförsvarsplikt eller lagen (199x:xxx) om frivillig grundutbild- ning för kvinnor unc'er minst sextio dagar och vars skatebetalningsför- måga till följd härar har blivit nedsatt. får av skattemyndighet beviljas anstånd med betalning av preliminär F—skatt, sirskild A-skatt, kvarstående skatt eller tillkomman- de skatt, som skall letalas under

uppbördsmånad, villen helt eller

delvis infaller undertiden för tjänstgöringen eller inder tiden

därefter, dock senast under tredje

Nuvarande lydelse

mas till längst ett år. Anstånd får dock därutöver beviljas för tiden intill dess den värnpliktige efter beviljad ledighet för återgång till civil verksamhet ( hempermittering ) eller hemförlovning har varit fri från tjänstgöring tre kalendermå-

nader i följd.

Ansökan om anstånd enligt 48 ä 2 mom. skall ges in till skattemyn- digheten eller den myndighet som regeringen bestämmer. Sådan ansö- kan bör av den vämpliktige göras snarast möjligt och senast inom en månad efter utgången av först infal- lande uppbördsmånad, som anstån- det skall avse. Har ansökan inte inkommit inom tre månader efter militärtjänstgöringens slut, får an- sökningen inte prövas.

Beslut om anstånd skall skynd- samt meddelas den skattskyldige

utan kostnad för denne.

3Senaste lydelse 1991 : 1908.

27 Föreslagen lydelse

kalendennånaden efter den då tjänstgöringen upphör. Anståndet får avse hela skatten eller en del av den. Anståndstiden får bestämmas till längst ett år. Anstånd får dock därutöver beviljas för tre kalender- månader efter den då tjänstgöring-

en upphör.

50 53

Ansökan om anstånd enligt 48 5 2 mom. skall ges in till skattemyn- di gheten eller den myndighet som regeringen bestämmer. Sådan ansö— kan bör göras snarast möjligt och senast inom en månad efter utgång— en av först infallande uppbörds- månad, som anståndet skall avse. Har ansökan inte inkommit inom tre månader efter tjänstgöringens

slut, får ansökningen inte prövas.

Beslut om anstånd skall skynd- samt meddelas den skattskyldige

utan kostnad för denne.

28 Nuvarande lydelse

I fråga om anstånd avseende kvarstående skatt skall bestämmel- serna i 46 Q 3 mom. andra och

tredje styckena samt 47 & tillämpas.

Föreslagen lydelse

I fråga om anstånd avseende kvarstående skatt skall bestämmel- serna i 46 5 3 mom. andra och

tredje styckena samt 47 & tillämpas.

anvisningarna till 48 &

Med värnpliktig avses i 48 5 2 mom. värnpliktig, som icke är fast anställd vid krigsmakten, dock att bestämmelserna i nämnda mo- ment ickc äga tillämpning å värn- pliktig, som är elev vid krigsskolan eller undergår utbildning för vin- nande av fast anställning på aktiv stat vid marinen eller flygvapnet, ej heller å värnpliktig som jämlikt 27 å ] mom. värnpliktslagen full- gör tjänstgöring med en varaktighet av högst sextio dagar.

Vad om värnpliktig i 48 5 2 mom. stadgas skall äga motsva— rande tillämpning i fråga om:

I ) civilmilitär personal på aktiv stat eller över stat, vars tjänstgö-

ringsskyldighet i fredstid är be-

Vad som sägs i 48 ä 2 mom. om en totaUörsvarspliktig skall även tillämpas på:

]. officerare på reservstat, re-

servpersonal samt reservoficerare,

gränsad till viss del av året;

2) personal, som lönlös kvarstår i regemente (kår), i flottan, i kustar- tilleriet eller i flygvapnet;

3) personal, som frivilligt över- förts till övergångsstat, så ock per- sonal på reservstat eller i reserven med undantag av reserven tillhör- ande, från aktiv stat pensionsav- gången personal;

4) väg- och vattenbyggnadskårens personal,:

5) icke värnpliktig personal vid Sjövärnskåren;

6) vapenfri tjänstepliktig som in- ställt sig till tjänstgöring enligt 5 5 första stycket lagen den 3 juni 1966 (nr 413) om vapenfri tjänst, om tjänstgöringen skall pågå mer än sextio dagar, eller som inställt sig till tjänstgöring enligt 5 5 andra

stycket samma lag.

Denna lag träder i kraft den .

2. krigsfrivillig personal,

3. hemvämspersonal,

4. medlemmar i en frivillig för-

svarsorganisation.

30 1.4 Förslag till Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Härigenom föreskrivs att 5 5 lagen (1957:668) om utlämning för brott skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 5 ål

För gärningar som nämns i de fö- För gärningar som nämns i de fö- reskrifter i 16 kap. brottsbalken reskrifter i 16 kap. brottsbalken som avser brott av krigsman eller i som avser brott av krigsman eller i 21 kap. brottsbalken elleri värn- 21 kap. brottsbalken eller i lagen pliktslagen ( I94I:967) får utläm- ( ] 99x:xxx) om totalförsvarsplikt får ning inte medges. utlämning inte medges.

Vad nu sagts utgör ej hinder att, om gärningen innefattar jämväl brott för

vilket utlämning eljest må ske, utlämna personen för det brottet.

Denna lag träder i kraft den .

lSenaste lydelse 1986z658.

31 1.5 Förslag till Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 5 och 15 åå samt 11 kap. 2 5 lagen (1962381) om allmän försäkring' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. 5 &

Den allmänna försäkringskassan skall i samband med inskrivning av en för- säkrad besluta om den försäkrades tillhörighet till sjukpenningförsäkringen. I fråga om en försäkrad som avses i 1 & första stycket skall kassan samtidigt fastställa den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst och, om inkomsten helt eller delvis är att hänföra till anställning, dennes årsarbetstid. Sådan fast- ställelse skall också ske för försäkrad som avses i l 5 andra stycket så snart anmälan om hans inkomstförhållanden gjorts hos kassan. Av beslutet skall framgå i vad mån den sjukpenninggrundande inkomsten är att hänföra till an- ställning eller till annat förvärvsarbete. Sjukpenningförsäkringen skall omprö— vas

a) när kassan fått kännedom om att den försäkrades inkomstförhållanden, arbetstid eller andra omständigheter har undergått ändring av betydelse för rätten till sjukpenning eller för sjukpenningens storlek,

b) när förtidspension eller särskild efterlevandepension enligt denna lag be- viljas den försäkrade eller redan utgående sådan pension ändras med hänsyn till ändring i den försäkrades arbetsförmåga eller, vid särskild efterlevande-

'Lagen omtryckt 1982:120. 2Senaste lydelse 1991 : 1974.

pension, förmåga eller möjlighet att bereda sig inkomst genom arbete,

0) när delpension enligt särskild lag beviljas den försäkrade eller redan ut- gående sådan pension ändras med hänsyn till ändring i den försäkrades arbets- eller inkomstförhållanden, samt

d) när tjänstepension beviljas den försäkrade. Ändring som avses i första stycket a) skall ske från och med den dag då försäkringskassan fått kännedom om de ändrade omständigheterna. Ändring skall i fall som avses i l & fjärde stycket och 12 a & gälla från och med den första dagen med sjukpenning. Ändring skall i annat fall än som av- ses i första stycket a) ske så snart anledning till ändringen uppkommit.

Den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten får ej i annat fall än som avses i första stycket b). c) eller d) sänkas under tid då den försäkrade

l. bedriver studier, för vilka han uppbär studiehjälp, studiemedel eller sär- skilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (19731349). studiestöd enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller bidrag en- ligt förordningen (19761536) om utbildningsbidrag för doktorander,

2. genomgår kommunal vuxenutbildning (komvux), vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda (särvux) eller svenskundervisning för invandrare (sfi) och uppbär timersättning för studierna,

3. är inskriven vid arbetsmarknadsinstitut eller efter förmedling av en ar- betsmarknadsmyndighet genomgår yrkesutbildning,

4. är gravid och avbryter eller inskränker sitt förvärvsarbete tidigast sex månader före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten härför,

5. är helt eller delvis ledig från förvärvsarbete för vård av barn, om den för- säkrade är förälder till barnet eller likställs med förälder enligt 1 5 lagen

(1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m. och barnet inte har

33 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

fyllt ett år. Motsvarande gäller vid adoption av bam som ej fyllt tio år eller vid mottagande av sådant barn i avsikt att adoptera det, om mindre än ett år

har förflutit sedan den försäkrade fick barnet i sin vård,

6. fullgör värnpliktstjänstgöring 6. tjänstgör enligt lagen eller vapenfri tjänst eller genomgår (199x:xxx) om totalförsvarsplikt el- militär grundutbildning för kvinnor. ler lagen ( I 99x:xxx) om frivillig

grundutbildning för kvinnor.

För en försäkrad som avses i tredje stycket 1 skall försäkringskassan, vid sjukdom under utbildningstiden, beräkna sjukpenningen på en sjukpenning— grundande inkomst som har fastställts på grundval av enbart den inkomst av eget arbete som den försäkrade kan antas få under denna tid. Om därvid den sjukpenninggrundande inkomsten helt eller delvis är att hänföra till anställ- ning, skall årsarbetstiden beräknas på grundval av enbart det antal arbets- timmar som den försäkrade kan antas ha i ifrågavarande förvärvsarbete under utbildningstiden.

För en försäkrad som avses i 10 c & första stycket 1 eller 2 skall dock un— der studieuppehåll mellan vår- och hösttermin, då den försäkrade inte uppbär studiesocial förmån som anges i tredje stycket 1, sjukpenningen beräknas på den sjukpenninggrundande inkomst som följer av första—tredje styckena, om sjukpenningen blir högre än sjukpenning beräknad på den sjukpenninggrund-

ande inkomsten enligt fjärde stycket.

Fjärde stycket tillämpas även för Fjärde stycket tillämpas även för försäkrad som avses i tredje stycket försäkrad som avses i tredje stycket 6 när den försäkrade genomgår 6 när den försäkrade genomgår grundutbildning eller därtill grundutbildning som är längre än

omedelbart anslutande repetitions- 60 dagar.

34 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse utbildning. 3 kap. 15 ?

Sjukpenning utgår ej för tid då den försäkrade

a) fullgör värnpliktstjänstgöring a) tjänstgör enligt lagen eller vapenfri tjänst, om tjänstgö- (199x:m) om totalförsvarsplikt, ringen inte avser grundutbildning om tjänstgöringen inte avser grund- eller därtill omedelbart anslutande utbildning som är längre än 60 repetitionsutbildning; dagar;

b) är intagen i sådant hem som avses i 12 58 lagen (1990152) med särskilda bestämmelser om vård av unga med stöd av 3 & sagda lag;

0) är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt:

d) i annat fall än under b) eller 0) sagts av annan orsak än sjukdom tagits om hand på det allmännas bekostnad;

e) vistas utomlands i annat fall än då den försäkrade insjuknar medan han utför arbete som ett led i en här i riket bedriven verksamhet eller som sjöman anställd på svenskt handelsfartyg eller under sjukdom eller i fall som avses i 7 b & reser till utlandet med försäkringskassans medgivande.

För varje dag då en försäkrad bereds vård i ett sådant hem för vård eller boende eller familjehem enligt socialtjänstlagen (1980:620) som ger vård och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika, skall sjukpenningen på begäran av den som svarar för vårdkostnaderna minskas med 80 kronor, dock med högst en tredjedel av sjukpenningens belopp. Därvid skall det belopp varmed minskning sker avrundas till närmast lägre hela krontal. Det belopp

som sjukpenningen minskas med skall betalas ut till den på vars begäran

3Senaste lydelse 1992: 1737.

35 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

minskningen har gjorts. Utan hinder av första stycket utgår sjukpenning till försäkrad som avses un- der c) vid sjukdom som inträffar under tid då han får vistas utom anstalt och

därvid bereds tillfälle att förvärvsarbeta.

11 kap. 2 ål

Med inkomst av anställning avses lön eller annan ersättning i pengar eller andra skattepliktiga förmåner, som en försäkrad har fått såsom arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Med lön likställs kostnadsersättning som inte enligt 10 & uppbördslagen (1953z272) undantas vid beräkning av preliminär A-skatt. Till sådan inkomst räknas dock inte från en och samme arbetsgivare utgiven lön som under ett år ej uppgått till 1 000 kronor. Till sådan inkomst räknas inte heller intäkt som avses i 32 ä 1 mom. första stycket h och i kommunalskattelagen (19281370) eller sådan ersättning som enligt l & första stycket 2— 6 lagen (19901659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkom- ster utgör underlag för nämnda skatt. I fråga om arbete som har utförts utomlands bortses vid beräkningen av pensionsgrundande inkomst från sådana lönetillägg som betingas av ökade levnadskostnader och andra särskilda förhållanden i sysselsättningslandet. Såsom inkomst av anställning anses även

a) sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt denna lag samt sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den mån ersättningen träder i stället för försäkrads inkomst såsom arbets- tagare i allmän eller enskild tjänst,

b) föräldrapenningförmåner.

4Senaste lydelse 1992: 1710.

36 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

c) vårdbidrag enligt 9 kap. 4 5, i den mån bidraget inte är ersättning för merkostnader,

d) dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa,

e) kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973z37l) om kontant arbets- marknadsstöd,

f) utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering i form av dagpenning,

g) korttidsstudiestöd, vuxenstudiebidrag och utbildningsarvode enligt studiestödslagen (1973z349),

h) delpension enligt lagarna (l975z380) och (1979184) om delpensionsför-

säkring,

i) dagpenning till värnpliktiga och i) dagpenning till totalförsvars- vapenfria tjänstepliktiga under re- pliktiga som tjänstgör enligt lagen petitionsutbildning, frivilliga som (199x:xxx) om totalförsvarsplikt genomgår utbildning under krigs- och andra som erhåller dagpenning förbandsövning eller särskild öv- enligt de för totaUörsvampliktiga ning inom värnpliktsutbildningen, gällande grunderna,

läkare under försvarsmedicinsk tjänstgöring samt civiUiirsvarsplik- tiga,

j) utbildningsbidrag för doktorander,

k) timersättning vid kommunal vuxenbildning (komvux), vid vuxenut- bildning för psykiskt utvecklingsstörda (särvux) och vid svenskundervisning för invandrare (sfi),

]) livränta enligt 4 kap. lagen (l976z380) om arbetsskadeförsäkring eller

motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av sagda lag,

m) från Sveriges författarfond och konstnärsnämnden utgående bidrag som ej är att hänföra till inkomst av annat förvärvsarbete enligt 3 &, i den mån regeringen så förordnar,

n) statsbidrag till arbetslösa som tillskott till deras försörjning när de startar egen rörelse,

p) ersättning enligt lagen (1988: 1465) om ersättning och ledighet för när- ståendevård,

q) tillfälliga förvärvsinkomster av verksamhet som inte bedrivs självständigt,

r) ersättning som en allmän försäkringskassa utger enligt 20 5 lagen (1991:1047) om sjuklön.

I fråga om ersättning i pengar eller andra skattepliktiga förmåner för utfört arbete i annan form än pension, i fråga om ersättning till idrottsutövare från visst slag av ideell förening samt i fråga om ersättning från vinstandelsstiftel- se gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 2 5 andra stycket samt 2 a & tredje och fjärde styckena.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall hänsyn tas till lön eller annan ersättning, som den försäkrade har fått från en arbetsgivare, som är bosatt utom riket eller är utländsk juridisk person, endast i fall då den försäkrade sysselsatts här i riket och överenskommelse inte träffats enligt 3 kap. 2 a 5 första stycket eller då han tjänstgjort som sjöman ombord på svenskt handels— fartyg. Vad som sägs här skall inte gälla beträffande lön till svenska med- borgare, om svenska staten eller, där lönen härrör från utländsk juridisk per- son, en svensk juridisk person, som äger ett bestämmande inflytande över den utländska juridiska personen, enligt av Riksförsäkringsverket godtagen förbindelse har att svara för tilläggspensionsavgiften.

Hänsyn skall ej heller tas till lön eller annan ersättning från främmande

makts beskickning eller lönade konsulat här i riket eller från arbetsgivare, som tillhör sådan beskickning eller sådant konsulat och som inte är svensk medborgare. Vad som sägs här skall inte gälla beträffande lön till svensk medborgare eller till den som utan att vara svensk medborgare är bosatt i riket, om en utländsk beskickning här i riket enligt av Riksförsäkringsverket godtagen förbindelse har att svara för tilläggspensionsavgiften.

Den som åtagit sig förbindelse enligt tredje eller fjärde stycket skall anses

som arbetsgivare.

Denna lag träder i kraft den .

39 1.6 Förslag till Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 4 & skadeståndslagen (19721207)I skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 4 &

Vid tillämpning av denna lag likställes med arbetstagare ]. värnpliktig och annan som full- ]. den som tjänstgör enligt lagen gör i lag föreskriven tjänstgöring ( I 99x:xxx) om totalförsvarsplikt samt kvinna som genomgår utbild- eller lagen ( I 99x:xxx) om frivillig ning för att få anställning som offi- grundutbildning för kvinnor och cer vid försvarsmakten, annan som fullgör i lag föreskriven

tjänstgöring,

2. den som under utbildning vid skola eller vård i anstalt utför arbete som till sin art liknar sådant som vanligen utföres av arbetstagare, 3. den som för annans räkning eljest utför arbete under omständigheter liknande dem som förekommer i anställningsförhållande.

Denna lag träder i kraft den .

lLagen omtryckt 1975z404. 2Senaste lydelse 1980: 1023.

40 1.7 Förslag till Lag om ändring i studiestödslagen (l973z349) m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3 5 och 8 kap. 6 & studiestödslagen (l973:349)' samt punkten 2 e i övergångsbestämmelserna till lagen

(1988:877) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap. 3 52

Studiemedel får inte beviljas för tid för vilken studiehjälp enligt 3 kap. eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. redan har beviljats. Beviljat studerande studiehjälp eller särskilt vuxenstudiestöd för sådan tid för vilken den stude- rande redan har beviljats studiemedel, får den studerande ej uppbära studie- medlen för denna tid.

Studiemedel får ej heller beviljas eller uppbäras för tid för vilken utbild- ningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning eller utbildningsbidrag för dokto—

rander utgår, om ej annat följer av bestämmelse som regeringen meddelar.

Studiemedel utgår inte för tid för Studiemedel utgår inte för tid för vilken den studerande fullgör vilken den studerande :ja'nstgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen enligt lagen ( I 99x:xxx) om totalför- (I941:967), lagen (1966.'413) om svarsplikt eller lagen (l99x:xxx) om vapenfri tjänst, civilförsvarslagen frivillig grundutbildning för kvinnor ( I960:74 ) eller lagen (1980:1021) eller fullgör utbildning till reserv- om militär grundutbildning för officer.

'Lagen omtryckt 19871303. 2Senaste lydelse 199lz924.

kvinnor eller fullgör utbildning till

reservofficer.

8kap.6é3

Årsbeloppet får sättas ned

1. om den återbetalningsskyldige uppbär studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, utbildningsbidrag under arbetsmark- nadsutbildning, utbildningsbidrag för doktorander eller fullgör grund- utbildning enligt värnpliktslagen (I94I:967), lagen (1966:4I3) om vapenfri tjänst, lagen (I980.'1021) om militär grundutbildning för kvinnor eller fullgör utbildning till

reservofficer,

1. om den återbetalningsskyldige uppbär studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, utbild- ningsarvode, särskilt vuxenstudie- stöd för arbetslösa, under arbets- marknadsutbildning, utbildnings- bidrag för doktorander eller fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen ( ] 99x:xxx) om totalförsvarsplikt eller tjänstgör enligt lagen ( I 99x:xxx) om frivillig grundutbildning för kvinnor eller

fullgör utbildning till reservofficer,

2. om den återbetalningsskyldiges inkomst under betalningsåret kan beräknas bli väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet har beräknats,

3. om den återbetalningsskyldige har överklagat den taxering som ligger

3 Senaste lydelse 1993 : 220.

till grund för beräkningen av årsbeloppet och det med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäligt att låta årsbeloppet grundas på den taxeringen, eller

4. om det i något annat fall finns synnerliga skäl.

Om det finns skäl att sätta ned årsbeloppet och det kan antas att den

omständigheten som föranleder nedsättningen kommer att bestå längre än ett år, får nedsättning ske tills vidare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om den som återbetalar stu- diestöd enligt äldre föreskrifter föreskriva att preliminär och slutlig avgift inte skall utgå eller skall sät- tas ned för avgiftsår under vilket den återbetalningsskyldige studerar och uppbär studiehjälp, studieme- del, särskilt vuxenstudiestöd, sär— skilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, utbildningsbidrag under arbetsmark- nadsutbildning eller utbildnings- bidrag för doktorander eller fullgör grundutbildning enligt värnpliktsla- gen (I941:967), lagen (I966:413)

2e4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om den som återbetalar stu- diestöd enligt äldre föreskrifter föreskriva att preliminär och slutlig avgift inte skall utgå eller skall sät- tas ned för avgiftsår under vilket den återbetalningsskyldige studerar och uppbär studiehjälp, studieme- del, särskilt vuxenstudiestöd, sär- skilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, utbildningsbidrag under arbetsmark- nadsutbildning eller utbildnings- bidrag för doktorander eller fullgör en längre grundutbildning än 60

dagar enligt lagen (199x:xx.x) om

4Till 1988z877. Senaste lydelse 1993z220.

Nuvarande lydelse

om vapenfri tjänst, lagen (l980:1021) om militär grundut- bildning för kvinnor eller fullgör

utbildning till reservofficer.

Denna lag träder i kraft den .

43 Föreslagen lydelse

totalförsvarsplikt eller tjänstgör enligt lagen (199x:m) om frivillig grundutbildning för kvinnor eller

fullgör utbildning till reservofficer.

44 1.8 Förslag till Lag om ändring i lagen (l973z370) om arbetslöshetsförsäkring

Härigenom föreskrivs att 7 och 8 55 lagen (19731370) om arbets— löshetsförsäkring1 att skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 éz Med tid under vilken en försäkrad enligt 6 5 skall ha utfört förvärvsarbete jämställs tid då den försäkrade ]. deltagit i och, om inte särskilda skäl hindrat det, fullföljt arbetsmarknads— utbildning eller yrkesinriktad rehabilitering för vilken statligt utbildnings— bidrag utgått,

2. fullgjort värnplikt eller åtnjutit 2. tjänstgjort enligt lagen föräldrapenningförmån enligt lagen (199x:xxx) om totalförsvarsplikt (1962z381) om allmän försäkring, i eller lagen (199x:xxx) om frivillig båda fallen dock tillsammans högst grundutbildning för lvinnor eller två månader, åtnjutit föräldrapenningförmån

enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, i båda fallen dock tillsammans högst två månader,

3. haft semester, eller

4. eljest varit ledig av annan 4. eljest varit ledig av annan

anledning än sjukdom, värnplikts- anledning än sjukdom, tjänstgöring

1Lagen omtryckt 1991 : 1334. 2Senaste lydelse: 198933 1.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse tjänstgöring eller barns födelse med enligt lagen ( I 99x:xxx) om totalför- helt eller delvis bibehållen lön. svarsplikt eller lagen ( I99x:xxx) om

frivillig grundutbildning för kvinnor eller barns födelse med helt eller

delvis bibehållen lön.

8 & Vid bestämmande av ramtid enligt 6 & räknas inte tid då försäkrad varit hindrad att arbeta på grund av

1. styrkt sjukdom,

2. heltidsutbildning som den försäkrade har avslutat efter fyllda 25 år eller som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i minst fem månader,

3. nykterhetsvård på anstalt,

4. frihetsberövande på kriminalvårdens område,

5. vård av eget barn eller adoptivbarn som inte har fyllt två år,

6. beslut enligt smittskyddslagen (1988:1472) eller livsmedelslagen (1971 :51 1) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda lag.

Detsamma gäller tid då försäkrad har åtnjutit föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller varit hindrad att arbeta på grund av

1. värnpliktstjänstgöring, ]. tjänstgöring enligt lagen

( I99x:xxx) om totalförsvarsplikt eller lagen ( I 99x:rxx) om frivillig

grundutbildning för kvinnor,

3Senaste lydelse 1989z337.

2. arbetsmarknadsutbildning, 3. yrkesinriktad rehabilitering, i den mån sådan tid inte enligt 7 & jämställs med tid under vilken förvärvs-

arbete har utförts.

Denna lag träder i kraft den .

47 1.9 Förslag till Lag om ändring i lagen (l973z37l) om

kontant arbetsmarknadsstöd

Härigenom föreskrivs att 7-9 åå lagen (l973z37l) om kontant arbetsmark- nadsstöd1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 äl Med tid under vilken sökanden enligt 6 & skall ha utfört förvärvsarbete jämställs tid då sökanden ]. i enskilt hem vårdat åldring eller handikappad i sådan utsträckning att sö- kanden varit förhindrad att stå till arbetsmarknadens förfogande, 2. deltagit i och, om inte särskilda skäl hindrat det, fullföljt arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering för vilken statligt

utbildningsbidrag utgått,

3. fullgjort värnplikt eller åtnjutit 3. tjänstgjort enligt lagen föräldrapenningförmån enligt lagen ( I 99x:xxx) om totalförsvarsplikt (l962:381) om allmän försäkring, i eller lagen (199x:xxx) om frivillig båda fallen dock tillsammans högst grundutbildning för kvinnor eller två månader, åtnjutit föräldrapenningförmån

enligt lagen (19621381) om allmän försäkring, i båda fallen dock

lLagen omtryckt 1982z433. 2Senaste lydelse 19891332.

48 Nuvarande lydelse

4. haft semester, eller

5. eljest varit ledig av annan anledning än sjukdom, värnplikts- tjänstgöring eller barns födelse med

helt eller delvis bibehållen lön.

Föreslagen lydelse

tillsammans högst två månader,

5. eljest varit ledig av annan anledning än sjukdom, tjänstgöring enligt lagen (199x:xxx) om totalför- svarsplikt eller lagen ( .l99x:xxx) om frivillig grundutbildning för kvinnor eller barns födelse med helt eller

delvis bibehållen lön.

8,53

Vid bestämmande av ramtid enligt 6 & räknas inte tid då Sökanden varit

hindrad att arbeta på grund av ]. styrkt sjukdom,

2. heltidsutbildning som den sökande har avslutat efter fyllda 25 år eller

som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i ninst fem

månader,

3. nykterhetsvård på anstalt,

4. frihetsberövande på kriminalvårdens område,

5. vård av eget barn eller adoptivbarn som inte har fyllt två år,

6. beslut enligt smittskyddslagen (1988:1472) eller livsmedelslagen

(19711511) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnimnda lag.

Detsamma gäller tid då sökanden har åtnjutit föräldrapenningförmån enligt

lagen (l962:381) om allmän försäkring eller varit hindrad att arbeta på grund

av

3Senaste lydelse 19891338.

l. vämpliktstjänstgöring,

2. arbetsmarknadsutbildning, 3. yrkesinriktad rehabilitering,

1. tjänstgöring enligt lagen (199x:xxx) om totalförsvarsplikt

eller lagen ( I 99x:xxx) för kvinnor,

i den mån sådan tid inte enligt 7 & jämställs med tid under vilken förvärvs-

arbete har utförts.

Den tid som inte räknas in i ramtiden får dock inte överstiga två år.

Den som i minst 90 kalenderda- gar under en ramtid av tio månader i anslutning till att han avslutat ut— bildning på heltid som omfattar minst ett läsår och som berättigar till studiesocialt stöd stått till ar- betsmarknadens förfogande som arbetssökande genom den offentliga arbetsförmedlingen eller förvärvs- arbetat är berättigad till kontant ar- betsmarknadsstöd utan att ha upp- fyllt arbetsvillkoret. Vid bestäm- mande av ramtid inräknas inte tid då sökanden har varit hindrad att

stå till arbetsmarknadens förfogan—

4Senaste lydelse 19861410.

9?

Den som i minst 90 kalenderda- gar under en ramtid av tio månader i anslutning till att han avslutat ut- bildning på heltid som omfattar minst ett läsår och som berättigar till studiesocialt stöd stått till ar- betsmarknadens förfogande som arbetssökande genom den offentliga arbetsförmedlingen eller förvärvs- arbetat är berättigad till kontant ar- betsmarknadsstöd utan att ha upp- fyllt arbetsvillkoret. Vid bestäm- mande av ramtid inräknas inte tid då sökanden har varit hindrad att

stå till arbetsmarknadens förfogan-

de på grund av sjukdom, väm- de på grund av sjukdom, tjänst- pliktstjänstgöring, havandeskap göring enligt lagen (199x:xxx) om eller vård av eget barn eller adop— totalförsvarsplikt eller lagen tivbarn som inte har fyllt två år. (199x:xx.x) om frivillig grundut-

bildning för kvinnor, havandeskap

eller vård av eget barn eller adop-

tivbarn som inte har fyllt två år. Arbetslös som avses i l 5 3 skall vid tillämpning av första stycket anses ha

fullgjort arbetsvillkoret.

Denna lag träder i kraft den .

1.10. Förslag till Lag om ändring i lagen (1974z6l3) om

handläggningen av vissa regeringsärenden

Härigenom föreskrivs att lagen (1974:613) om handläggningen av vissa

regeringsärenden1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Regeringsärende får handläggas i den ordning som anges i 7 kap. 3 5 andra meningen regeringsformen, om ärendet angår

1. föreskrifter rörande försvars— l. föreskrifter rörande Försvars- maktens mobilisering, maktens mobilisering,

2. kommendeiing och placering av militär personal,

3. tjänstledighet för militär personal,

4. värnpliktigas och reservperso- 4. totalförsvarspliktigas, reserv- nals inkallelse och tjänstgöring, officerares och reservpersonals in-

kallelse och tjänstgöring vid För-

svarsmakten, 5. tillträde till militära skydds- 5. tillträde till militära skydds- föremål, objekt,

6. svenska örlogsbesök i utlandet samt svenska militära transport- och övningsflygningar till utlandet,

7. tillträde till svenskt territorium av annan stats örlogsfartyg, militära svävare eller militära luftfartyg samt av fartyg, svävare eller luftfartyg som äges eller brukas av annan stat och nyttjas för annat än enbart affärsdrift,

8. försvarsmaktens deltagande vid 8. Försvarsmaktens deltagande

]Senaste lydelse 1983z279.

52 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse officiella ceremonier och i allmän- vid officiella ceremorier och i nyttig verksamhet. allmännyttig verksamhet.

Denna lag träder i kraft den .

1.11. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1975zl339) om justitiekanslerns tillsyn

Härigenom föreskrivs att 7 & lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn

skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Har myndighet meddelat beslut mot befattningshavare i ärende om tillämpningen av särskilda bestäm- melser för offentliga tjänstemän i lag eller annan författning om dis- ciplinansvar eller om avskedande eller avstängning från tjänsten på grund av brottslig gärning eller tjänsteförseelse, får justitiekanslern föra talan vid domstol om ändring i beslutet. Detsamma gäller i fråga om myndighets beslut i ärende om disciplinansvar mot den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen eller är veterinär eller krigsman samt i fråga om myndighets beslut

i ärende om sådan behörighetsfråga

1Senaste lydelse: 19871996.

Föreslagen lydelse

751

Har myndighet meddelat beslut mot befattningshavare i ärende om tillämpningen av särskilda bestäm- melser för offentliga tjänstemän i lag eller annan författning om dis- ciplinansvar eller om avskedande eller avstängning från tjänsten på grund av brottslig gärning eller tjänsteförseelse, får justitiekanslern föra talan vid domstol om ändring i beslutet. Detsamma gälleri fråga om myndighets beslut i ärende om disciplinansvar mot den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen eller är veterinär, krigsman eller disciplinansvarig enligt lagen

( ] 99x:xxx) om disciplinansvar inom

som avses i 6 & första stycket. När- totalförsvaret samt i fråga om myn- mare bestämmelser om sådan talan dighets beslut i ärende om sådan meddelas i lag eller annan författ- behörighetsfråga som avses i 6 & ning. första stycket. Närmare bestämmel-

ser om sådan talan meddelas i lag eller annan författning.

Har befattningshavare enligt vad därom är föreskrivet sökt ändring vid dom- stol i beslut som avses i första stycket och har beslutet tillkommit efter an— mälan av justitiekanslern, företräder justitiekanslern det allmänna som befatt- ningshavarens motpart i tvisten. Detsamma gäller, om justitiekanslern har

sökt ändring i beslutet.

om tvister som avses i denna paragraf äga motsvarande tillämpning på justi- tiekanslern. Bestämmelsernai 4 kap. 7 % och 5 kap. l % första stycket lagen (l974z371) om rättegången i arbetstvister skall dock ej tillämpas i fråga om

tvist i vilken justitiekanslern för talan.

Denna lag träder i kraft den .

55 1.12 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Härigenom föreskrivs att l & lagen (l977z265) om statligt personskadeskydd skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 51

Denna lag gäller ersättning av staten vid personskada och tillämpas på

1. den som fullgör tjänstgöring ]. den som tjänstgör enligt lagen eller genomgår utbildning eller ( I 99x:xxx) om totalförsvarsplikt el- inskrivningsprövning enligt värn— ler lagen ( I 99x:xxx) om frivillig pliktslagen (1941:967), lagen grundutbildning för kvinnor eller (1966'413) om vapenfri tjänst, inställer sig till mönstring. antag- civilförsvarslagen (196074), 6 _$ ningsprövning eller annan utred- lagen (1981:292) om tjänsteplikt ning enligt dessa lagar,

för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m.m. eller lagen (1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret, 2. den som medverkar i räddningstjänst eller i övning med räddningskår enligt räddningstjänstlagen (198611102) eller i räddningstjänst enligt 11 kap. l å andra stycket luftfartslagen (19571297),

'Senaste lydelse l990:57.

56 Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3. den som är intagen för vård i kriminalvårdsanstalt, i ett hem som avses i

12 5 lagen (199052) med särskilda bestämmelser om vård av unga, i ett hem

som avses i 22 5 lagen (19881870) om vård av missbrukare i vissa fall samt

den som är häktad eller anhållen eller i annat fall intagen eller tagen i förvar

i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.

Regeringen får föreskriva att la— gen skall tillämpas även på den som frivilligt deltager i verksamhet inom totalförsvaret eller i annat fall än som avses iförsta stycket delta- ger i verksamhet för att avvärja el- ler begränsa skada på människor el-

ler egendom eller i miljön.

Denna lag träder i kraft den .

Regeringen får föreskriva att la- gen skall tillämpas även på den som i annat fall än som avses i första stycket frivilligt deltar i verksamhet inom totalförsvaret eller i verksamhet för att avvärja eller begränsa skada på människor eller

egendom eller i miljön.

1.13. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1977:266) om

statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 5 lagen (l977z266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

152

Den som ådrar sig skada som omfattas av lagen (19772265) om statligt

personskadeskydd har rätt till ersättning av staten enligt denna lag.

Om skadan har ådragits under le- dighet eller annan fritid vid vistelse utanför förläggningsplats eller an- nan plats där verksamheten i fråga bedrivs, och skadan inte har orsa- kats av olycksfall vid färd till eller från nämnda plats då färden föran- leddes av och stod i nära samband med verksamheten, utges ersättning endast till den som fullgör tjänstgö- ring enligt värnpliktslagen (19411967) eller lagen (1966'413)

Om skadan har ådragits under le— dighet eller annan fritid vid vistelse utanför förläggningsplats eller an— nan plats där verksamheten i fråga bedrivs, och skadan inte har orsa- kats av olycksfall vid färd till eller från nämnda plats då färden föran- leddes av och stod i nära samband med verksamheten, utges ersättning endast till den som fullgör längre grundutbildning än 60 dagar enligt

lagen (199xvtxx) om totalförsvars-

1Senaste lydelse av lagens rubrik 19911469.

2Senaste lydelse 19911469.

58 Nuvarande lydelse

om vapenfri tjänst eller utbildning enligt lagen ( I980:1021 ) om. militär grundutbildning för kvinnor och som har skadats under grundutbild- ning eller därtill omedelbart anslu-

tande repetitionsutbildning.

Denna lag träder i kraft den .

Föreslagen lydelse

plikt eller tjänstgör enligt lagen (199x:xxx) om frivillig grundutbild- ning för kvinnor och som har ska-

dats under tjänstgöringen.

59 1.14 Förslag till Lag om ändring i semesterlagen (l977z480)

Härigenom föreskrivs att 15 och 17 åå semesterlagen (19771480) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 15 å'

Infaller under semesterledigheten Infaller under semesterledigheten dag då arbetstagaren är oförmögen dag då arbetstagaren är oförmögen till arbete på grund av sjukdom el- till arbete på grund av sjukdom el- ler dag som är semesterlönegrun- ler dag som är semesterlönegrun- dande enligt 17 % första stycket 2 - dande enligt 17 5 första stycket 2 - 8 skall, om arbetstagaren utan 7 skall, om arbetstagaren utan dröjsmål begär det, sådan dag ej dröjsmål begär det, sådan dag ej räknas som semesterdag. räknas som semesterdag.

Semesterdagar som återstår på grund av att första stycket har tillämpats

skall utgå i ett sammanhang, om arbetstagaren ej medger annat.

17 & Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande, när fråga är om 1. ledighet på grund av sjukdom, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180 dagar eller om frånvaron beror på arbetsskada,

2. ledighet enligt lagen (l978z410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.

m. dels under tid för vilken havandeskapspenning utges enligt 3 kap. 9 & la-

lSenaste lydelse 1990: 102.

60 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

gen (1962:381) om allmän försäkring, dels under tid för vilken föräldrapen- ning utges i anledning av barns födelse eller adoption enligt 4 kap. 3 och 5 åå samma lag, i den mån frånvaron för varje barn, eller vid flerbarnsbörd sammanlagt, icke överstiger 120 dagar eller för ensamstående förälder, 180 dagar, dels under tid för vilken tillfällig föräldrapenning utges enligt 4 kap. 10 och 11 åå samma lag,

3. ledighet på grund av risk för överförande av smitta, om arbetstagaren är berättigad till ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180 dagar,

4. ledighet för utbildning, som ej enligt annan lag medför rätt till semester- lön, om arbetstagaren erhåller korttidsstudiestöd, vuxenstudiebidrag eller ut- bildningsarvode enligt studiestödslagen (1973z349) eller om utbildningen till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande

frågor, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180 dagar,

5. ledighet på grund av sådan i 27 å värnpliktslagen (I94I:967) el- ler med stöd därav föreskriven tjänstgöring om högst 60 dagar, som ej är beredskapsövning och ej heller direkt ansluter sig till grund- utbildning, eller ledighet på grund av motsvarande vapenfri tjänst, i den mån frånvaron under intjänan- deåret icke överstiger 60 dagar,

6. ledighet på grund av att ar- betstagaren efter det kalenderår då

5. ledighet om högst 60 dagar på grund av grundutbildning eller repetitionsutbildning enligt lagen ( I 99x:m) om totalförsvarsplikt, i den mån frånvaron under intjänan-

deåret inte överstiger 60 dagar,

Nuvarande lydelse

han fyllt tjugotvå år fullgör tjänst- göring i civilförsvaret på annan tid än då civilförsvarsberedskap råder eller beredskapsövning får anord- nas vid försvarsmakten, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 60 dagar,

7. ledighet enligt lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare, eller

8. ledighet enligt lagen (1988:1465) om ersättning och le-

dighet för närståendevård.

6. ledighet enligt lagen (1986: 163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare, eller

7. ledighet enligt lagen (1988:1465) om ersättning och le—

dighet för närståendevård.

Vid tillämpning av första stycket 1 skall frånvaro under de första 90

dagarna av frånvaroperiod ej i något fall anses bero på arbetsskada. Har

arbetstagare av anledning som anges i första stycket 1 varit oavbrutet

frånvarande från arbetet under två hela intjänandeår, grundar därefter in-

fallande dag av frånvaroperioden icke rätt till semesterlön.

I frånvaroperiod som avses i första stycket inräknas även dagar under

perioden då arbetstagaren icke skulle ha utfört arbete.

Denna lag träder i kraft den .

62 1.15 Förslag till Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 å arbetsmiljölagen (1977:1160)l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 % Vid tillämpning av 2 kap., 3 kap. 1 - 13 åå, 4 kap. 1 - 5 åå och 8 - 10 åå samt 7 - 9 kap. skall med arbetstagare likställas 1. den som genomgår utbildning,

2. den som under vård i anstalt utför anvisat arbete,

3. värnpliktig och annan som full- 3. den som tjänstgör enligt lagen gör i lag föreskriven tjänstgöring ( 199x:xxx) om totalförsvarsplikt eller som deltar i frivillig utbild- eller lagen (199x.1xxx) om frivillig ning för verksamhet inom totalför- grundutbildning för kvinnor och svaret. annan som fullgör i lag föreskriven

tjänstgöring eller som deltar i frivil- lig utbildning för verksamhet inom totalförsvaret.

Elever och vårdtagare som avses i första stycket 1 och 2 skall likställas med arbetstagare även vid tillämpning av 5 kap. 1 och 3 åå. I fråga om elever finns dessutom särskilda bestämmelser i 6 kap. 17 och 18 åå.

I fall som avses i första och andra styckena skall vad i lagen sägs om

arbetsgivare gälla den som driver den verksamhet i vilken arbetet utförs.

1Lagen omtryckt 1991:677.

Denna lag nåder i kraft den .

64 1.16 Förslag till Lag om ändring i förfogandelagen (l978:262)

Härigenom föreskrivs att 2 å förfogandelagen (l978:262) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 & Regeringen får föreskriva att 4—6 åå helt eller delvis skall tillämpas från tidpunkt som regeringen bestämmer, 1. om riket är i krigsfara, 2. om det råder sådana utomordentliga förhållanden som ar föranled' :: av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig och om det till följd av dessa förhållanden föreligger knapphet eller betydande fara för knapphet inom riket

på egendom av vikt för totalförsvaret eller folkförsörjningen,

3. om det befinnes nödvändigt att 3. om det befinnes nödvändigt att med hänsyn till försvarsberedska- med hänsyn till försvarsberedska— pen inkalla värnpliktiga till tjänst— pen inkalla totalfönsvarspliktiga till göring med stöd av 27 å 2 mom. tjänstgöring med stöd av 4 kap. 8 å eller 28 å 1 mom. värnpliktslagen lagen (199x:xxx) om. totalförsvars- (1941:967). plikt.

Föreskrift enligt första stycket skall underställas riksdagens prövning inom en månad från det den utfärdades eller, om riksmöte ej pågår, från början av närmast följande riksmöte. Sker ej underställning eller godkänner riksdagen ej föreskriften inom två månader från det underställning skedde, upphör före-

skriften att gälla.

Denna lag träder i kraft den .

66 1.17 Förslag till

Lag om ändring i passlagen (l978:302)

Härigenom föreskrivs att 33 å passlagen ( 1978z302) skall ha följande

lydelse.

Nuvarande lydelse

Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga för- hållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig, får regeringen genom förordning meddela föreskrifter om pass, som begränsar rätten till pass för värnpliktiga och civilförsvar- spliktiga eller som annars fordras av hänsyn till rikets försvar eller

rikets säkerhet i övrigt.

Denna lag träder i kraft den .

Föreslagen lydelse

33å

Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga för- hållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig, får regeringen genom förordning meddela föreskrifter om pass, som begränsar rätten till pass för totaUörsvarspliktiga som är skyldiga att tjänstgöra enligt lagen (199x:xxx) om totalförsvarsplikt eller som annars fordras av hänsyn till rikets försvar eller rikets säker-

het i övrigt.

1.18. Förslag till

Lag om ändring i sekretesslagen (19802100)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 12 å sekretesslagen (l980:lOO)' skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Sekretess gäller i ärende om in- skrivning av värnpliktig för uppgift om enskilds personliga förhållan- den, om det kan antas att den en- skilde eller någon honom närståen- de lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller i ären- de som angår antagning till utbild- ning vid försvarsmakten, befrielse från värnpliktstjänstgäring på grund av nedsättning av presta- tionsförmågan eller särskild risk för detta, anstånd med värnplikts- tjänstgöring eller vapenfri tjänst. Sekretessen gäller dock inte beslut i

ärende som avses i detta stycke.

lLagen omtryckt 1992: 1474.

Föreslagen lydelse

12å

Sekretess gäller i ärende om in- skrivning av totalförsvarspliktiga enligt lagen ( I 99x:xxx) om totalför- svarsplikt och antagning av kvinnor till grundutbildning enligt lagen (199x.'xx.x) om frivillig grundutbild- ning av kvinnor för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Motsvaran- de sekretess gäller i ärende som angår antagning till utbildning vid Försvarsmakten, skyldighet att tjänstgöra enligt lagen ( I 99x:xx.x) om totalförsvarsplikt samt uppskov

och avbrott med sådan tjänst-

68 Nuvarande lydelse

Sekretess gäller inom försvars- maktens personalvård med avseen- de på värnpliktiga för uppgift som hänför sig till psykologisk under- sökning och för uppgift om en- skilds personliga förhållanden hos konsulent eller annan befattningsha- vare som särskilt har till uppgift att bistå med råd och hjälp i person— liga angelägenheter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller

någon honom närstående lider men.

Föreslagen lydelse

göring. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärende som avses i detta stycke.

Sekretess gäller för personalvård inom totalfönsvaret med avseende på den som tjänstgör enligt lagen (199xrxxx) om totalförsvarsplikt eller lagen (199x:xxx) om frivillig grundutbildning av kvinnor för uppgift som hänför sig till psykolo- gisk undersökning och för uppgift om enskilds persanliga förhållanden hos konsulent eller annan befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som upp- giften rör eller någon honom när-

stående lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den .

69 1.19 Förslag till Lag om ändring i lagen (1982z80) om anställningsskydd

Härigenom föreskrivs att 5 å lagen (1982180) om anställningsskydd skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 5 å1 Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i följande fall: ]. Avtal för viss tid, viss säsong eller visst arbete, om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet. 2. Avtal för viss tid som avser vikariat, praktikarbete eller feriearbete. 3. Avtal för viss tid, dock sammanlagt högst sex månader under två år, om

det föranleds av tillfällig arbetsanhopning.

4. Avtal som gäller för tiden till 4. Avtal som gäller för tiden till dess arbetstagaren skall börja värn- dess arbetstagaren skall börja sådan pliktstjänstgöring eller annan där- tjänstgöring enligt lagen (199x:xx.x) med jämförlig tjänstgöring, som om totalförsvarsplikt, som skall skall pågå mer än tre månader. pågå mer än tre månader.

5. Avtal för viss tid som avser anställning efter pensionering, om arbetsta- garen har uppnått den ålder som medför skyldighet att avgå från anställning- en med ålderspension eller, om någon sådan avgångsskyldighet inte finns, när

arbetstagaren har fyllt 67 år.

Denna lag träder i kraft den .

'Senaste lydelse 1990: 1357.

70 1.20 Förslag nu

Lag om ändring i lagen (l986:765) med

instruktion för riksdagens ombudsmän

Härigenom föreskrivs att 7 å lagen (l986:765) med instruktion för

riksdagens ombudsmän skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Har myndighet meddelat beslut mot befattningshavare i ärende om tillämpningen av särskilda bestäm- melser för tjänstemän i lag eller an— nan författning om disciplinansvar eller om avskedande eller avstäng— ning från tjänsten på grund av brottslig gärning eller tjänsteför- seelse, får ombudsman föra talan vid domstol om ändring i beslutet. Detsamma gäller i fråga om myn-

dighets beslut i ärende om disci-

plinansvar mot den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen el- ler är veterinär eller krigsman samt

i fråga om myndighets beslut i

1Senaste lydelse 19871995.

Föreslagen lydelse

7ål

Har myndighet meddelat beslut mot befattningshavare i ärende om tillämpningen av särskilda bestäm- melser för tjänstemän i lag eller an— nan författning om disciplinansvar eller om avskedande eller avstäng- ning från tjänsten på grund av brottslig gärning eller tjänsteför- seelse, får ombudsman föra talan vid domstol om ändring i beslutet. Detsamma gäller i fråga om myn- dighets beslut i ärende om disci- plinansvar mot den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen el- ler är veterinär, krigsman eller

disciplinansvarig enligt lagen

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ärende om sådan behörighetsfråga ( I 99x1xxx) om disciplinansvar inom som avses i 6 å tredje stycket. När- totalförsvaret samt i fråga om myn- mare bestämmelser om sådan talan dighets beslut i ärende om sådan meddelas i lag eller annan författ- behörighetsfråga som avses i 6 å ning. tredje stycket. Närmare bestämmel-

ser om sådan talan meddelas i lag eller annan författning.

Har befattningshavare enligt vad därom är föreskrivet sökt ändring vid dom- stol i beslut som avses i första stycket och har beslutet tillkommit efter an- mälan av ombudsman, företräder ombudsmannen det allmänna som befatt- ningshavarens motpart i tvisten. Detsamma gäller, om ombudsmannen har sökt ändring i beslutet.

Vad i lag eller annan författning är föreskrivet om arbetsgivare skall i fråga om tvister som avses i denna paragraf äga motsvarande tillämpning på om- budsman. Bestämmelserna i 4 kap. 7 å och 5 kap. 1 å första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister skall dock ej tillämpas i fråga om

tvist i vilken ombudsman för talan.

Denna lag träder i kraft den .

72 1.21 Förslag till Lag om ändring i arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262)

Härigenom föreskrivs att 5 å i punkt 3 i bilagan till arbetsrättsliga bered- skapslagen (198711262) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 %

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i följande fall:

]. Avtal för viss tid, viss säsong eller visst arbete, om det behövs för att tillgodose totalförsvarets behov av arbetskraft eller om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet.

2. Avtal för viss tid som avser vikariat, praktikarbete eller feriearbete.

3. Avtal för viss tid, dock sammanlagt högst sex månader under två år, om

det föranleds av tillfällig arbetsanhopning.

4. Avtal som gäller för tiden till 4. Avtal som gäller för tiden till dess arbetstagaren skall börja värn- dess arbetstagaren skall börja sådan pliktstjänstgöring eller annan där- tjänstgöring enligt lagen ( I 99x:x.xx) med jämförlig tjänstgöring, som om totalförsvarsplikt, som skall skall pågå mer än tre månader. pågå mer än tre månader.

5. Avtal för viss tid som avser anställning efter pensionering, om arbets-

tagaren har uppnått den ålder som medför skyldighet att avgå från anställ-

ningen med ålderspension eller, om någon sådan avgångsskyldighet inte

finns, när arbetstagaren har fyllt 65 år.

Denna lag träder i kraft den .

73 1.22 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (19891225) om ersättning till

smittbärare att 9 å skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 å1 I fråga om smittbärarpenning tillämpas även följande föreskrifter i lagen (l962:381) om allmän försäkring, nämligen 3 kap. 3 å om ersättning när förtidspension utges rn. m., 3 kap. 4 a å om minskning av ersättning, 3 kap. 6 å om anmälan av inkomstförhållanden m. m.,

3 kap. 10 å tredje stycket om tid som skall jämställas med tid för för-

värvsarbete,

3 kap. 15 å första stycket a)-d) 3 kap. 15 å första stycket a)-d) samt andra och tredje styckena om samt andra och tredje styckena om ersättning när värnpliktstjänstgöring ersättning vid tjänstgöring enligt la- fullgörs m.m., gen ( I 99x:xxx) om totalförsvars-

plikt, 3 kap. 16 å om arbetsgivarinträde, 3 kap. 17 å om indragning eller nedsättning av ersättning. I fråga om den som uppbär smittbärarpenning tillämpas även föreskrifterna om åtgärder för rehabilitering i 22 kap. 5 och 6 åå lagen om

allmän försäkring.

1Senaste lydelse 1991 : 1643.

Denna lag träderi kraft den .

75 1.23 Förslag till Lag om ändring i folkbokföringslagen (199lz481)

Härigenom föreskrivs att 10 å folkbokföringslagen (199lz48l) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 å En vistelse anses inte leda till ändrad bosättning om den föranleds enbart av

]. uppdrag som riksdagsledamot,

2. uppdrag som statsråd,

3. förordnande till ledamot i kommitté eller kommission, befattning som politiskt tillsatt tjänsteman eller uppdrag att biträda som politiskt sakkunnig i statsdepartement eller särskilt uppdrag av riksdagen,

4. fullgörande av värnplikt eller 4. tjänstgöring enligt lagen vapenfri tjänsteplikt, (199x:xxx) om totalförsvarsplikt

eller lagen (199x.'xxx) om frivillig grundutbildning för kvinnor,

5. vård vid en institution för sjukvård, vård av unga, kriminalvård eller vård

av missbrukare.

Denna lag träder i kraft den .

77 2 Förslag till

Förordning om förmåner till totalförsvarspliktiga

Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelse

] å Denna förordning innehåller föreskrifter om verkställighet av 8 kap. lagen

(199xzxxx) om totalförsvarsplikt utom såvitt avser allmän tjänsteplikt.

2 kap. Ersättning under tjänstgöring Dagersättning

l å En totalförsvarspliktig har under grundutbildning som är längre än 60 dagar rätt till dagersättning med 38 kronor per tjänstgöringsdag.

Efter 230 tjänstgöringsdagar har den totalförsvarspliktige rätt till tillägg till dagersättningen. Tillägget utgår per tjänstgöringsdag med 15 kronor till och med den 300:e tjänstgöringsdagen, med 30 kronor för tid därefter till och med den 360:e tjänstgöringsdagen och med 60 kronor för tid därefter till och med den 450:e tjänstgöringsdagen och med 90 kronor för tid därefter.

Dagpenning

2 å En totalförsvarspliktig som fullgör annan värnplikt eller civilplikt än som

anges i l å har rätt till dagpenning med ett belopp per dag som från och med

första tjänstgöringsdagen motsvarar 90 procent av den totalförsvmspliktiges sjukpenninggrundande inkomst enligt 3 kap. lagen (l962:381) om allmän för- säkring, delad med 365. Om det för den totalförsvarspliktige inte har fast- ställts någon sjukpenninggrundande inkomst. bestäms dagpenningen till 90 procent av den sjukpenninggrundande inkomst som skulle ha fastställts för honom eller henne om föreskrifterna om fastställande av sådan inkomst hade varit tillämpliga på honom eller henne, delad med 365. Dagpenning skall all- tid bestämmas till lägst 55 kronor.

Dagpenning betalas inte för de dagar då den totalförsvarspliktige uppbär ersättning enligt 4 kap. lagen om allmän försäkring.

I fråga om återbetalning av dagpenning skall 20 kap. 4 å lagen 19621381)

om allmän försäkring gälla.

Ersättning vid frånvaro

3 å Rätt till dagersättning eller dagpenning föreligger inte. om den totalför— svarspliktige utan giltigt skäl har varit frånvarande under hela tjätstgörings— dagen. Sådan rätt föreligger inte heller, om den totalförsvarspliktige under hela tjänstgöringsdagen har varit berövad friheten på grund av misstanke om brott eller varit intagen på kriminalvårdsanstalt,

Tid för frånvaro börjar räknas från den tidpunkt då den totalförsvarspliktige

skulle ha inställt sig till den tidpunkt då han eller hon inställt sig. Kvittning av ersättning 4 å Har någon en skuld till staten på grund av förhållande som har samband

med värnplikt eller civilplikt, får ersättning enligt ] å kvittas mot skulden.

Vid varje utbetalningstillfälle får högst hälften av det belopp som skall utbe—

talas innehållas, om inte den som är berättigad till beloppet medger att högre

belopp hålls inne.

Utryckningsbidrag

5 å En totalförsvarspliktig som rycker ut från grundutbildning har rätt till ut- ryckningsbidrag med 3 000 kronor, om han eller hon har tjänstgjort i sam— manlagt 120 dagar.

Utryckningsbidrag utgår endast en gång till varje totalförsvarspliktig.

6 å Vid bestämmande av tjänstgöringstid för erhållande av utryckningsbidrag medräknas inte sådana tjänstgöringsdagar under vilka den totalförsvarspliktige enligt 3 å inte har rätt till dagersättning eller dagpenning.

3 kap. Resor

Resor vid mönstring och annan personlig inställelse

l å Den som inställer sig för mönstring eller annan utredning enligt 2 kap. la- gen (199x1xxx) om totalförsvarsplikt har rätt till en fri resa till inställelseplat- sen från den plats inom landet där han eller hon är folkbokförd eller vistas stadigvarande samt rätt till en fri återresa.

Resor till och från tjänstgöring

2 å En totalförsvarspliktig som har kallats in till värnplikt eller civilplikt har

rätt till en fri resa till tjänstgöringsplatsen från den plats inom landet där han

eller hon är folkbokförd eller vistas stadigvarande. En totalförsvarspliktig som har fullgjort värnplikt eller civilplikt har rätt till en fri resa från tjänstgöringsplatsen till en plats inom landet varifrån han eller

hon skulle vara berättigad till fri resa vid inryckning till tjänstgöring.

Resor under tjänstgöring

3 å En totalförsvarspliktig som fullgör grundutbildning, repetitionsutbildning eller beredskapstjänstgöring har rätt till en fri resa för varje hel tjänstgörings- period om 14 dagar som inkallelsen avser till och från den plats inom landet där han eller hon är folkbokförd eller vistas stadigvarande. Den totalförsvars- pliktige får i stället för en sådan resa göra en fri resa till och från en plats inom landet som kan nås med allmänna kommunikationsmedel. om resan av- ser besök hos någon nära anhörig till honom eller henne.

Den totalförsvarspliktige har utöver vad som följer av första stycket i samband med tjänstledighet för enskild angelägenhet rätt till fri resa inom landet till och från den plats där han eller hon med hänsyn till ändamålet med tjänstledigheten avser att vistas.

En totalförsvarspliktig som vid utnyttjandet av rätten till fri resa vägras följa med transportmedlet eller avvisas från detta på grund av att han eller hon bedöms utgöra en fara för ordningen eller säkerheten skall ändå anses ha

tillhandahållits en fri resa för det tillfället.

4 å Vid resa som en totalförsvarspliktig under värnplikt eller civilplikt enligt

order har att företa i tjänsten erhåller han eller hon fri resa.

Transportmedel

5 å Med allmänt kommunikationsmedel förstås i detta kapitel tåg, fartyg, luftfartyg, buss och spårvagn i reguljär trafik.

6 å Resor skall företas med det transportmedel som tillhandahålls den total- försvarspliktige eller, om något transportmedel inte tillhandahålls, med all— mänt kommunikationsmedel.

Om någon på grund av verkställighet av disciplinpåföljd eller annars av egen förskyllan inte kan utnyttja ett färdmedel som myndigheten tillhandahål- ler, skall transportmedel trots detta anses ha tillhandahållits honom eller henne.

Luftfartyg får inte användas vid resor som avses i 3 å första stycket andra meningen. Vid övriga resor får luftfartyg användas enligt föreskrifter som

meddelas med stöd av 13 kap. 1 å 3.

7 å Saknas allmänt kommunikationsmedel eller blir restiden med sådant oskä- ligt lång, får annat färdmedel användas vid fri resa. Vid resor som avses i 4 å får annat färdmedel även i övrigt användas enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 13 kap. ] å 3.

8 å Vid resa med allmänt kommunikationsmedel skall billigaste färdsätt och färdväg begagnas. Sovplats får begagnas om det är befogat med hänsyn till

resans längd och ändamål.

9 å För resa med allmänt kommunikationsmedel skall en totalförsvarspliktig

om möjligt erhålla en färdhandling.

Resekostnadsersättn ing

10 å Om en färdhandling för resa med allmänt kommunikationsmedel inte har tillhandahållits eller inte har godtagits av ett trafikföretag, lärrnas rese-

kostnadsersättning med det belopp som har betalats för resan.

11 å Om en totalförsvarspliktig får använda ett annat färdmedel är ett all- mänt kommunikationsmedel vid en fri resa har han eller hon rätt till rese- kostnadsersättning.

Vid resa som avses i 1 - 3 åå skall ersättning utgå för billigaste färdväg med 90 öre per kilometer och särskild ersättning med fem öre per kilometer för varje medresande, som har rätt till fri resa. Vid resa med taxibil ersätts det belopp som har betalats mot kvitto. Medresande har inte rätt till resekost- nadsersättning. Vid resa som avses i 4 å skall tillämpas de bestämmelser om

sådan ersättning som gäller enligt 5 å allmänt reseavtal (ARA).

12 å Resekostnadsersättning som understiger 50 kronor för varje resa betalas

inte ut.

Resor utomlands

13 å Totalförsvarets personalverk eller, efter Personalverkets bestimmande, en annan statlig myndighet får medge en totalförsvarsplikti g att nider grund- utbildningen företa fria resor enligt 2 och 3 åå till eller från en phts utom- lands, om han eller hon själv eller hans eller hennes familj är stadigvarande

bosatt där eller det annars finns synnerliga skäl.

4 kap. Kost, inkvartering och utrustning

Mönstring och annan personlig inställelse

l å En totalförsvarspliktig skall tillhandahållas fri kost och fri inkvartering under inställelse för mönstring eller annan utredning enligt 2 kap. lagen (199xzxxx) om totalförsvarsplikt.

I den mån fri kost eller fri inkvartering inte kan tillhandahållas har den to- talförsvarsplikti ge rätt till kontant ersättning. Om synnerliga skäl föreligger får sådan ersättning också betalas vid resa enligt 3 kap. 1 å.

Tjänstgöring

2 å En totalförsvarspliktig har rätt till fri inkvartering under tjänstgöringsti— den.

Om den totalförsvarspliktige är förlagd i en egen bostad har han eller hon rätt till hyresbidrag, om bostadsbidrag enligt 7 kap. inte uppbärs.

Om den totalförsvarspliktige är förlagd utanför ett kasernområde eller ett motsvarande område och avståndet mellan förläggningen och tjänstgörings- platsen överstiger tre kilometer, har han eller hon rätt till ersättning för kost— naden för resa mellan förläggningen och tjänstgöringsplatsen med allmänt

kommunikationsmedel enligt billigaste färdsätt.

3 å En totalförsvarspliktig har rätt till fri kost under tjänstgöringstiden.

Om fri kost inte tillhandahålls under tjänstgöringen, har den totalförsvars- pliktige rätt till kostersättning. Sådan ersättning skall också betalas under resa som den totalförsvarspliktige enligt order företar i tjänsten. Om synnerliga

skäl föreligger, betalas kostersättning också vid annan fri resa.

4 å En totalförsvarspliktig som tillhandahålls fri kost har rätt till måltids— ersättning när han eller hon

1. har tillstånd att själv svara för sin kost,

2. i samband med tjänstledighet eller på grund av sjukdom inte befinner sig vid förbandet eller tjänstgöringsstället,

3. under tjänstgöringsfria dagar vid fullgörande av grundutbildning inte be- finner sig vid förbandet eller tjänstgöringsstället.

Rätt till måltidsersättning föreligger inte, om den totalförsvarspliktige under hela tjänstgöringsdagen har varit berövad friheten på grund av misstanke om

brott eller varit intagen i kriminalvårdsanstalt.

Nattlogi

5 å Vid fri resa utgår ersättning för nattlogi, om det är befogat med hänsyn

till resans längd och ändamål.

Utrustning och beklädnadsersättning

6 å Den som har tillstånd att i tjänsten använda egna kläder har rätt till be-

klädnadsersättnin g.

5 kap. Hälso- och sjukvård

Rätten till fri hälso- och sjukvård

l å Rätten till fri hälso- och sjukvård omfattar

1. hälsoundersökning,

2. öppen och sluten vård vid mottagning och sjukhus,

3. läkemedel och tekniska hjälpmedel,

4. transporter i samband med sjukdomar och skador,

5. läkarintyg som är nödvändigt för tjänsten eller för att styrka giltigt skäl för frånvaro.

För den som genomgår mönstring eller annan utredning enligt 2 kap. lagen (l99xzxxx) om totalförsvarsplikt omfattar rätten till fri hälsovård endast de undersökningar som genomförs för att utreda och bedöma den totalförsvars-

pliktiges förutsättningar att fullgöra värnplikt eller civilplikt.

2 å En totalförsvarspliktig som tjänstgör vid ett förband eller skola får söka vård hos en annan läkare än läkare vid förbandet eller skolan endast

1. om läkare saknas vid förbandet eller skolan,

2. efter hänvisning av en läkare vid ett förband eller tjänstgöringsställe eller

3. vid sådant akut behov av sjukvård att läkarens hänvisning inte hinner inhämtas.

I fall som avses i första stycket skall om möjligt läkare i allmän tjänst

anlitas.

3 å En totalförsvarspliktig som vid tiden för utryckning undergår sluten vård

har rätt till sådan fri sjukvård under högst 90 dagar efter utryckningsdagen.

6 kap. Tandvård

l å Rätten till fri tandvård omfattar tandvård enligt lagen (l962:381) om

allmän försäkring, om behovet av tandvård är akut. Under grundutbildningen

omfattar rätten till fri tandvård även sådan tandvård som är nödvändig för att

tandhälsan inte skall försämras eller för att tjänsten skall kunna fullgöras. Den som skall fullgöra grundutbildning under sådana förhållanden att tand- läkarbesök är förenade med särskilda svårigheter har även rätt att i anslutning till inryckningen få fri tandvård.

2 å För tandvård enligt 1 å skall folktandvården anlitas. Om Totalförsvarets personalverk eller den organisation som anordnar utbildningen där den total- försvarspliktige tjänstgör inte har tecknat avtal med folktandvården på orten, får den totalförsvarspliktige dock anlita en tandläkare som är uppförd på en sådan förteckning som avses i 2 kap. 3 å lagen (l962:381) om allmän försäk-

ring. 3 å Patientavgiften enligt tandvårdstaxan (l973:638) betalas av den som an- svarar för utbildningen.

Om någon utan giltigt skäl har uteblivit från avtalat tandläkarbesök, skall han eller hon ersätta kostnaden för patientavgiften. 7 kap. Familjebidrag

Inledande bestämmelse

] å Familjebidrag lämnas efter ansökan i form av familjepenning. bostads-

bidrag, näringsbidrag och begravningsbidrag.

Rätt till familjebidrag

2 å En totalförsvarspliktig har under grundutbildning som omfattar mer än 60

dagar rätt till familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag och begravningsbi- drag.

3 5 En totalförsvarspliktig som fullgör annan värnplikt eller civilplikt än som anges i 2 & har rätt till näringsbidrag.

4 & Den som enligt 2 eller 3 & har rätt till familjebidrag kallas i detta kapitel familjebidragsberättigad.

5 & Familjebidrag lämnas för den tid under vilken den familjebidragsberätti- gade tjänstgör (tjänstgöringstid). Bidrag kan lämnas även därefter enligt bestämmelserna i 17 och 22 åå.

Familjebidrag som skall lämnas för del av månad betalas ut med ett belopp som för dag motsvarar en trettionde] av månadsbeloppet. Bidrag avrundas uppåt till helt krontal. Bidrag som understiger 100 kronor i månaden betalas

inte ut.

Vissa förklaringar

6 & Bestämmelserna om maka i detta kapitel gäller också för make och för

sambo av samma eller motsatt kön.

7 & Frågor om barns ålder bedöms efter förhållandena den 1 januari det år då

den familjebidragsberättigade påbörjar tjänstgöringen.

88 F amiljepennin g och bostadsbidrag

Förutsättningar för familjepenning

8 & Familjepenning lämnas för

1. en familjebidragsberättigads barn som är under 18 år och varaktigt bor tillsammans med den familjebidragsberättigade,

2. en farniljebidragsberättigads barn som är under 18 år och som inte var- aktigt bor tillsammans med den familjebidragsberättigade, men för vilket den- ne enligt dom eller avtal är skyldig att betala underhållsbidrag,

3. ett annat barn än den familjebidragsberättigades, om barnet är under 18 år och varaktigt bor tillsammans med den familjebidragsberättigade och hans maka,

4. en familjebidragsberättigads maka, om hon vårdar barn som avses i ] el- ler 3,

5. en familjebidragsberättigads maka i annat fall än som avses i 4, om det finns synnerliga skäl för det,

6. en familjebidragsberättigads frånskilda maka, om den familjebidragsberät- tigade enligt dom eller avtal är skyldig att betala underhållsbidrag till henne, eller

7. den som utan att vara maka till den familjebidragsberättigade vårdar hans barn, om barnet är under 18 år och varaktigt bor tillsammans med den famil—

jebidragsberättigade.

Förutsättningar för bostadsbidrag

9 % Bostadsbidrag lämnas för kostnaden för den bostad där den familjebi—

dragsberättigade bor

l. tillsammans med maka eller med sådant barn som avses i 8 5,

2. tillsammans med föräldrar, om den familjebidragsberättigade fram till tjänstgöringens början haft ekonomisk förmåga att betala och regelbundet betalat för sitt boende samt det med hänsyn till familjens ekonomiska för- hållanden finns behov av bidraget,

3. ensam eller tillsammans med en annan person än maka, barn som avses i 8 & eller föräldrar, om den familjebidragsberättigade vid tjänstgöringens bör- jan bott på ett sådant sätt i minst tre månader eller om det finns särskilda skäl

för det.

10 & Bostadsbidrag får inte lämnas för mer än en bostad och får endast om det finns särskilda skäl lämnas för en annan bostad än den där den familjebi- dragsberättigade är folkbokförd.

Om en familjebidragsberättigad flyttar under tjänstgöringstiden lämnas bostadsbidrag för högre bostadskostnad än kostnaden för den tidigare bosta-

den endast om det finns särskilda skäl för det.

Beräkning av familjepenning

11 & Familjepenning beräknas för månad till högst 1 642 kronor för barn och till högst 3 285 kronor för en annan person. Familjepenning för den som tar emot ersättning av den familjebidragsberättigade för vård av barn som avses i 8 & 7, eller för den som har rätt till underhållsbidrag, får dock inte överstiga

ersättningens eller bidragets belopp för månad.

Beräkning av bostadsbidrag

12 & Bostadsbidrag får inte överstiga vad som är en skälig bostadskostnad el-

ler, i de fall som avses i 9 & 2 och 3. den familjebidragsberättigades andel i

sådan bostadskostnad.

Avräkningsregler

13 5 Vid bestämmande av familjepenning enligt 8 & 1 och 3 - 5 samt bo- stadsbidrag enligt 9 & 1 skall från summan för månad av högsta belopp för familjepenning enligt 11 å och bostadsbidrag enligt 12 & avräknas beräknad inkomst före skatt för månad som belöper på tjänstgöringstiden på följande sätt.

1. Makas inkomst av arbete samt sociala förmåner skall, med beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa, avräknas med hälften av den del som överstiger 1 000 kronor eller, om inkomsten är högre än 4 000 kronor, med tre åttondelar av inkomsten. Om makan har någon annan inkomst, avräk- nas den del av denna inkomst som överstiger 500 kronor.

2. Barns inkomst i form av underhållsbidrag samt sociala förmåner skall, med beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa, avräknas i sin helhet. Om barnet har någon annan inkomst. avräknas den del av denna in- komst som överstiger 500 kronor. Barnets inkomst avräknas dock med högst ett belopp som motsvarar familjepenningen för barnet.

3. Den familjebidragsberättigades inkomst av arbete som han eller hon utför under fritid eller övningsuppehåll samt sjukpenning som träder i stället för sådan inkomst avräknas med hälften av den del som överstiger 2 000 kronor eller, om inkomsten är högre än 8 000 kronor, med tre åttondelar av in- komsten. Om den fanuljebidragsberättigade har någon annan inkomst avräk- nas den del av denna inkomst som överstiger 500 kronor.

Avräkning enligt 1 och 2 får inte göras med större belopp än att återstoden

uppgår till minst hälften av bostadskostnaden enligt 12 &. Om den familjebi-

dragsberättigade har rätt till såväl familjepenning som bostadsbidrag, skall vid bestämmande av bidragens storlek efter inkomstavräkning först familjepen-

ningen och därefter bostadsbidraget minskas.

14 & Vid bestämmande av familjepenning enligt 8 & 2, 6 och 7 samt bostads- bidrag enligt 9 å 2 och 3 skall man räkna av den familjebidragsberättigades inkomster på det sätt som anges i 13 & första stycket 3 från summan av högs- ta beloppen för familjepenning enligt 1 l ä och bostadsbidrag enligt 12 5.

Om den familjebidragsberättigade har rätt till såväl familjepenning som bostadsbidrag lämnas varje bidrag med ett belopp som motsvarar bidragets andel av summan av familjepenning och bostadsbidrag före avräkning av den

familjebidragsberättigades inkomst.

15 5 Om förhållandena är sådana att avräkning skall göras enligt såväl 13 som 14 åå, avräknas från summan av familjepenning enligt 8 & 1 och 3 - 5 och bostadsbidrag enligt 9 & l först makas och barns inkomst på det sätt som anges i 13 5 första stycket 1 och 2.

Från summan av detta familjebidrag efter avräkningen enligt första stycket och familjebidraget enligt 14 & avräknas därefter den familjebidragsberätti- gades inkomst på det sätt som anges i 13 & första stycket 3.

Varje bidrag lämnas med ett belopp som sägs i 14 å andra stycket.

16 & Inkomst som skall avräknas från familjepenning och bostadsbidrag av-

rundas nedåt till helt krontal.

Familjepenning och bostadsbidrag efter utryckningen

17 & Om familjepenning eller bostadsbidrag lämnas och tjänstgöringen har

pågått minst 120 dagar, skall bidragen lämnas för ytterligare 30 dagar efter tjänstgöringstiden. Om det finns särskilda skäl för det, får bidragen lämnas för högst 30 dagar efter tjänstgöringstiden även om tjänstgöringen har pågått

kortare tid än 120 dagar.

Tillägg till bostadsbidrag

18 5 Under den tid som den familjebidragsberättigade får bostadsbidrag. läm- nas ett tillägg med 250 kronor per månad. Tillägget lämnas dock inte till en totalförsvarspliktig som bor hos föräldrar. Om den familjebidragsberättigade bor tillsammans med en annan person än maka, barn eller föräldrar, lämnas

ett halvt tillägg.

Näringsbidrag

19 5 Om en familjebidragsberättigad helt eller delvis har sin försörjning från en näring som drivs av honom eller hans maka, och särskilt avlönad arbets- kraft anlitas för att ersätta den familjebidragsberättigade under hans eller hennes tjänstgöring, lämnas näringsbidrag för lönekostnaden. Ett villkor är att kostnaden är skälig och överstiger det genomsnittliga normala driftsöverskott som näringen kan beräknas lämna under den familjebidragsberättigades tjänstgöring. Näringsbidrag lämnas dock endast om det kan antas att förut- sättningar finns för fortsatt drift av näringen.

Första stycket gäller också om näringen drivs av en juridisk person, i vilken den familjebidragsberättigade eller hans maka äger aktier eller andelar och över vilken någon av dem eller båda tillsammans huvudsakligen på grund av ägarintresset har ett väsentligt inflytande.

För lönekostnader som avser en familjebidragsberättigads eller hans makas

barn under 16 år. lämnas inte näringsbidrag. Om lönekostnaderna avser den familjebidragsberättigades maka, den familjebidragsberättigades eller hans makas barn som fyllt 16 år eller den familjebidragsberättigades eller hans makas föräldrar eller syskon, lämnas näringsbidrag endast om det finns

särskilda skäl för det.

20 5 Om en näring som avses i 19 & inte kan drivas under den familjebi- dragsberättigades tjänstgöring men det finns förutsättningar för att fortsätta verksamheten efter tjänstgöringen, lämnas näringsbidrag för sådana kostnader under tjänstgöringstiden som är nödvändiga för att verksamheten skall kunna

återupptas.

21 % Näringsbidrag lämnas med högst 45 000 kronor för månad.

22 & Om det finns särskilda skäl för det, får näringsbidrag beviljas även för tid efter tjänstgöringstiden, dock för högst 30 dagar.

Begravningsbidrag

23 5 Om familjepenning har beviljats för maka eller barn med anledning av en totalförsvarspliktigs tjänstgöring och makan eller barnet avlider under den tid som sägs i 5 &, lämnas begravningsbidrag. Även om familjepenning inte har beviljats, får begravningsbidraget lämnas, om det behövs. Begravningsbidrag lämnas med 8 000 kronor för en familjebidragsberätti- gads maka och med 4 000 kronor för barn.

Förfarandet

24 & Ansökan om familjebidrag görs av den familjebidragsberättigade vid en allmän försäkringskassa.

En ansökan om familjebidrag skall innehålla de upplysningar som är nöd- vändiga för att bedöma rätten till familjebidrag. Ansökan skall undertecknas av den familjebidragsberättigade och innehålla en försäkran på heder och

samvete att de lämnade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

25 & Familjebidrag får endast om det finns särskilda skäl lämnas för den tid som ligger längre tillbaka än 30 dagar före den dag då ansökan kom in till

den allmänna försäkringskassan.

26 % En familjebidragsberättigad som tar emot familjebidrag skall omedelbart lämna den allmänna försäkringskassan upplysningar om nya omständigheter

av betydelse för rätten till bidrag.

8 kap. Ekonomiskt stöd

] & En totalförsvarspliktig har under grundutbildning efter ansökan rätt till ekonomiskt stöd i form av räntefritt lån för utgifter som oförutsett uppkommit under tjänstgöringen och som den totalförsvarspliktige inte kan betala på nå- got annat sätt.

Om det föreligger särskilda skäl. kan lånet helt eller delvis efterskänkas.

2 & En totalförsvarspliktig som under grundutbildning byter bostad skall helt

eller delvis få ersättning för skäliga flyttningskostnader (flyttningsbidrag), om

det föreligger särskilda skäl. Flyttningsbidrag får också lämnas för flyttning inom 30 dagar efter utryckningen.

3 & En totalförsvarspliktig som fullgör grundutbildning som inte är längre än 60 dagar eller repetitionsutbildning har rätt till ekonomiskt stöd i form av bidrag, om den totalförsvarspliktige genom tjänstgöringen får den ekonomiska standarden så försämrad att han eller hon inte kan upprätthålla en skälig levnadsnivå för sig och familjen.

4 & Ansökan om ekonomiskt stöd görs av den totalförsvarspliktige hos Total- försvarets personalverk.

En ansökan om ekonomiskt stöd skall innehålla de upplysningar som är nödvändiga för att bedöma rätten till sådant stöd. Ansökan skall undertecknas av den totalförsvarspliktige och innehålla en försäkran på heder och samvete

att de lämnade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

9 kap. Begravningshjälp

1 %% Om en totalförsvarspliktig avlider under den tid då han eller hon har rätt till fri sjukvård enligt lagen (l99xzxxx) om totalförsvarsplikt, betalas begrav— ningshjälp till den avlidnes dödsbo med ett halvt basbelopp enligt lagen (l962:381) om allmän försäkring.

Kostnad som föranleds av militärbegravning och kostnad för transport av den avlidne till hemorten ersätts helt av staten. För transport till annan ort lämnas ersättning med högst det belopp som svarar mot transportkostnaden

till hemorten.

96 10 kap. Grupplivförsäkring

Vilka som omfattas av rätten till grupplivförsäkring

l Ö En totalförsvarspliktig som inställer sig för mönstring eller annan utred- ning enligt 2 kap. lagen (l99xzxxx) om totalförsvarsplikt eller fullgör värn- plikt eller civilplikt enligt lagen (l99xzxxx) om totalförsvarsplikt har rätt till grupplivförsäkring för dödsfall.

Rätt till grupplivförsäkring föreligger dock inte för den som har försäkrings-

eller efterskydd med motsvarande förmåner i en anställning.

2 & I detta kapitel förstås med försäkrad: den som enligt l & har rätt till gnipplivförsäkring, TGL—S: avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) i dess lydelse

enligt Statens arbetsgivarverks cirkulär 1989 A 5.

F ö rsä krin gsskydd

3 & Försäkringsskydd föreligger under tid från det att färden till tjänstgöring-

en påbörjas till dess färden från tjänstgöringen avslutas.

Efterskydd

4 & Med efterskydd avses att försäkringsskyddet under vissa förutsättningar

fortsätter att gälla efter det att försäkringsskyddet enligt 4 & har upphört. Efterskyddet gäller längst till dess den försäkrade har fyllt 65 år.

5 å Om den försäkrade är arbetsoförmögen och arbetsoförmågan förelåg när försäkringsskyddet enligt 4 å upphörde fortsätter försäkringsskyddet att gälla så länge arbetsoförmågan består. Arbetsoförmågan skall styrkas genom intyg från allmän försäkringskassa eller läkare. Statens tjänstepensions- och grupp-

livnämnd får dock medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte visats

upp.

F ö rsäkrin gsfö rmåner

6 å Avlider en försäkrad innan han eller hon fyllt 65 år, betalas förmåner enligt 20 - 25 åå TGL-S, om inte annat följer av 7 å.

7 å Försäkringsförmånerna skall minskas med begravningsbidrag enligt

7 kap. 23 å och begravningshjälp enligt 9 kap. 1 å.

Tillämpning av bestämmelser i TGL-S

8 å Följande bestämmelser i TGL-S tillämpas på grupplivförsäkring enligt detta kapitel:

29 - 31 åå om försäkringsförmåner efter försäkringstagarens make eller sambo.

32 - 36 åå om förmånstagarförordnande.

37 och 38 åå om sambo med förmånstagarrätt.

41 å om inskränkning i rätten att förfoga över försäkringen.

42 och 43 åå om försäkringens giltighet vid krigstillstånd.

44 46 åå om åtgärder vid försäkringsfall.

47 - 49 åå om tvister.

11 kap. Beslutande myndigheter m.m.

Dagpenning och familjebidrag

l å Enligt lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret handhar Riksförsäkringsverket cch de all- männa försäkringskassorna frågor om dagpenning och familjebidrig. Dagpen-— ning och familjebidrag betalas ut genom Riksförsakringsverket om de all- männa försäkringskassorna. För den som fullgör civilplikt inom verkskyddet betalas dock dagpenning ut av den arbetsgivare som enligt 47 å tredje styckett civilförsvarslagen (1960:74) skall lämna ersättning för tjänstgöringen. Arbetsgivaren får i stället för dagpenning betala särskild ersättning med

högre belopp än dagpenningen.

2 å Underlag för utbetalning av dagpenning lämnas av Totalförsvuets perso— nalverk eller, efter överenskommelse med Personalverket, av statlga myndig-4 heter, kommuner, landsting, kyrkliga kommuner, bolag, föreninga', samfällig—

heter, stiftelser och andra enskilda.

3 å Familjebidrag betalas ut månadsvis till den familjebidragsberätigade. Omr bidragsförskott enligt lagen (19641143) om bidragsförskott lämnas för barn

för vilket familjepenning har beviljats, skall denna familjepenning betalas för den familjebidragsberättigades räkning till den allmänna försäkringskassa somi anges i 2 å lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den

som tjänstgör inom totalförsvaret.

4 å Skattemyndigheten, Totalförsvarets personalverk och de myndigheter som

ansvarar för en farniljebidragsberättigads utbildning eller tjänstgörng skall

snarast meddela Riksförsäkringsverket och den försäkringskassa som avses i 2 å lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret de uppgifter som behövs för bedömning av

rätten till familjebidrag.

Grupplivförsäkring

5 å I fråga om grupplivförsäkring skall befogenhet som enligt 30, 38 och 41 åå TGL-S tillkommer arbetsgivaren utövas av Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd. Övriga befogenheter som enligt TGL-S eller 10 kap. till-

kommer arbetsgivaren skall utövas av Statens löne- och pensionsverk.

Övriga förmåner

6 å Annan förmån än dagpenning, familjebidrag och grupplivförsäkring beslutas och betalas av Totalförsvarets personalverk eller, efter överenskom- melse med Personalverket. av statliga myndigheter, kommuner, landsting, kyrkliga kommuner, bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser och andra enskilda.

12 kap. Överklagande

1 å Enligt 4 å lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret tillämpas i fråga om dagpenning och familjebidrag bestämmelserna i 20 kap. 10 13 åå lagen (1962:381) om

allmän försäkring om omprövning och ändring av beslut samt om överkla-

gande.

2 å Andra beslut om förmåner enligt denna förordning än som avser dagpen— ning, farniljebidrag och grupplivförsäkring får överklagas hos Totalförsvarets

tj änstepliktsnämnd.

3 å Tjänstepliktsnämndens beslut får inte överklagas.

13 kap. Verkställighetsföreskrifter

1 å Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas i fråga om

1. bestämmande och utbetalning av dagpenning och familjebidrag av Riks— försäkringsverket efter samråd med Totalförsvarets personalverk, Försvars- makten och Överstyrelsen för civil beredskap.

2. tandvård samt annan hälso— och sjukvård av Totalförsvarets personalverk efter samråd med Socialstyrelsen och Försvarsmakten,

3. sådana reseförmåner som avses i 3 kap. 6 och 7 åå samt andra frågor av Totalförsvarets personalverk efter samråd med Försvarsmakten och Över-

styrelsen för civil beredskap.

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den .

Genom förordningen upphävs

1. värnpliktsförmånsförordningen (1976: 1008),

2. förordningen (1976:101 1) om förmåner till civilförsvarspliktiga,

3. förordningen (1981 11 145) om tandvård för värnpliktiga,

4. förordningen (1988z246) om grupplivförsäkring för värnpliktiga m.fl,

5. förordningen (1989:447) om förmåner m.m. till viss hälso— och sjuk- vårdspersonal vid tjänstgöring inom försvarsmakten,

6. förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m.fl,

7. familjebidragsförordningen (1991:1492).

Äldre föreskrifter om grupplivförsäkring gäller fortfarande i fråga om för-

säkringsfall som har inträffat före ikraftträdandet av denna förordning.

103 3.1 Förslag till Förordning om ändring i kungörelsen (l962:322) angående

väg- och vattenbyggnadskåren

Regeringen föreskriver att 1, 4 och 19 åå kungörelsen (19621322)

angående väg- och vattenbyggnadskåren] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

] å2 Väg- och vattenbyggnadskåren är en militär kår för reservpersonal inom armén, som har till uppgift att i krig förse försvarsmakten med särskilt utbildad personal för att upp-

rätthålla befattningar, vilka förutsätter insikter inom väg- och

vattenbyggnadsfacket,

att om det lämpligen kan ske, att om det lämpligen kan ske, också i fred lämna försvarsmaktens också i fred lämna Försvarsmakten myndigheter biträde i ärenden, som biträde i ärenden, som fordrar fordrar tillgång till särskild sakkun- tillgång till särskild sakkunskap skap inom väg- och vattenbygg- inom väg- och vattenbyggnadsfack- nadsfacket, et,

att föra register över dem som genomgått högskolans väg- och vatten- byggnadslinje eller har motsvarande kompetens samt andra för försvarsmak-

ten användbara tekniker inom väg- och vattenbyggnadsfacket, samt

lKungörelsen omtryckt 19722466. 2Senaste lydelse 1993z293.

104 Nuvarande lydelse

att i samverkan med Värnplikts- verket och andra berörda myndig- heter inom försvarsmakten föreslå såväl uttagning för försvarsmaktens behov av ett nödvändigt antal tek- niker inom väg- och vattenbygg- nadsfacket som åtgärder för denna personals ändamålsenliga verksam-

het under höjd beredskap.

Föreslagen lydelse

att i samverkan med Totalförsva- rets personalverk och andra berörda myndigheter inom totalförsvaret föreslå såväl uttagning för För- svarsmaktens behov av ett nödvän- digt antal tekniker inom väg- och vattenbyggnadsfacket som åtgärder för denna personals ändamålsenliga

verksamhet under höjd beredskap.

flå3

Anställning i väg- och vattenbyggnadskåren kan efter ansökan erhållas av

den som har genomgått högskolans väg— och vattenbyggnadslinje eller har

motsvarande kompetens. Därvid skall följande iakttas.

1. Med löjtnants tjänstegrad får anställas dels reservofficer med löjtnants

tjänstegrad, dels annan som har motsvarande militära kompetens och anses

särskilt lämplig för anställning i kåren.

2. Med kaptens tjänstegrad får anställas den som uppfyller kraven enligt 1

och dels fullgjort två krigsförbandsövningar, varav en i befattning på kompa-

nichefsnivå eller annan motsvarande tjänstgöring, dels genomgått särskild

utbildning, dels under minst tre år utövat väl vitsordad ingenjörsverksamhet

inom väg- och vattenbyggnadsfacket och därvid visat skicklighet och ledare-

genskaper och fortfarande är verksam inom facket.

3. Med kaptens tjänstegrad får

3Senaste lydelse 1987: 195.

3. Med kaptens tjänstegrad får

Nuvarande lydelse

också anställas den som dels ge- nomgått för vämpliktigt plutonsbe- fäl föreskriven utbildning och sär— skild utbildning för fältarbetschef i regional stab eller har motsvarande militära kompetens, dels fullgjort två krigsförbandsövningar eller an- nan motsvarande tjänstgöring, dels under minst sex år utövat väl vits- ordad ingenjörsverksamhet inom väg- och vattenbyggnadsfacket, varav minst tre år då han visat skicklighet och ledaregenskaper som företagsledare eller som ledare för större avdelning, dels fortfaran- de är verksam inom facket och an— ses särskilt lämplig för anställning i

kåren.

Personal i väg- och vattenbyg- gnadskåren är skyldig att tjänst— göra, utöver vad i 14 å sägs, i krig och då värnpliktiga eljest tagas i anspråk för rikets försvar eller

säkerhet eller för fullgörande av

1 05 Föreslagen lydelse

också anställas den som dels som värnplikt genomgått för plutonsbe- fäl föreskriven utbildning och sär- skild utbildning för fältarbetschef i regional stab eller har motsvarande militära kompetens, dels fullgjort två krigsförbandsövningar eller an- nan motsvarande tjänstgöring, dels under minst sex år utövat väl vits— ordad ingenjörsverksamhet inom väg- och vattenbyggnadsfacket, varav minst tre år då han visat skicklighet och ledaregenskaper som företagsledare eller som ledare för större avdelning, dels fortfaran— de är verksam inom facket och an- ses särskilt lämplig för anställning i

kåren.

l9å

Personal i väg- och vattenbygg- nadskåren är skyldig att tjänstgöra, utöver vad i 14 å sägs, i krig och då totalförsvarspliktiga annars skall tjänstgöra enligt 4 kap. 7 eller 8 å

lagen (I99x:xxx) om totalförsvars-

106 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

beredskapsövning. plikt.

Denna förordning träder i kraft den .

107 3.2 Förslag till Förordning om ändring i kungörelsen (1969:361) om

civilförsvar vid verksanläggning'

Regeringen föreskriver att 9 å kungörelsen (1969:361) om civilförsvar vid

verksanläggning skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 9 %

Bestämmelserna i 5 kap. civilför- Bestämmelserna om civilplikt i la- svarskungörelsen gäller i tillämpli- gen ( ] 99xrxxx) om totalförsvars— ga delar för verkskydd vid verks- plikt gäller i tillämpliga delar för anläggning. verkskydd vid verksanläggning.

Denna förordning träder i kraft den .

IFö-rslaget beaktar inte de ändringar som en omorganisation av försvarsmaktens myndigheter föranleder.

108 3.3 Förslag till

Förordning om ändring i kungörelsen (_ 1969z362) om

civilförsvar vid militäranläggningl

Regeringen föreskriver att 9 och 10 åå samt rubriken före 9 å förordning

om ändring i kungörelsen (1969:362) om civilförsvar vid militärailäggning

skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

C ivilförsvansplikt

Bestämmelserna i 3 kap. civilför- svarslagen och 5 kap. civilförsvars- kungörelsen gäller i tillämpliga de- lar för verkskydd vid militäranlägg-

ning.

För tjänstgöring i verkskydd vid militäranläggning uttages civilper- soner som har sin huvudsakliga sysselsättning eller är bosatta inom anläggningen. Även andra än civil-

Föreslagen lydelse

Civilplikt 9 's Bestämmelserna om. civilplikt i la— gen ( 199x51crx) om totaffr'irsvars- plikt gäller i tillämpliga delar för verkskydd vid militärarläggning.

10 &

För tjänstgöring i vertskydd vid militäranläggning skall skrivas in civilpersoner som har sin huvud- sakliga sysselsättning eller är bosat—

ta inom anläggningen. Även andra

]Förslaget beaktar inte de ändringar som en omorganisation av försvarsmaktens myndigheter föranleder.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

personer får uttagas till sådan än civilpersoner får uttas till sådan tjänstgöring, om särskilda skäl före- tjänstgöring, om särskilda skäl före- ligger. ligger.

Denna förordning träder i kraft den .

110 3.4 Förslag till

Förordning om ändring i

personalkontrollkungörelsen (1969:446)

Regeringen föreskriver att 10 å personalkontrollkungörelsen (1969:446)l

skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Är tjänst i skyddsklass 2 förenad med bevakningsuppgift, chefskap för förråd eller kassaförvalning eller ansvar för penningmedel, får rikspolisstyrelsen på framställning lämna ut uppgift ur polisregister om att den som innehar eller avses skola tillträda tjänsten under de senaste tio åren har dömts för brott som avses i 8-11 eller 14 kap., 16 kap. 1-6 å eller 17 å, 17, 18 eller 20-22 kap. brottsbalken, 3 å lagen (19601418) om straff för varus— muggling, 4 a å lagen (1951 :649)

]Kungörelsen omtryckt 1983z764.

2Senaste lydelse 19931984.

Föreslagen lydelse

10 å2

Är tjänst i skyddsklass 2 förenad med bevakningsuppgift, chefskap för förråd eller kassaförvalning eller ansvar för penningmedel, får Rikspolisstyrelsen på framställning lämna ut uppgift ur polisregister om att den som innehar eller avses skola tillträda tjänsten under de senaste tio åren har dömts för brott som avses i 8-11 eller 14 kap., 16 kap. 1—6 å eller 17 å, 17, 18 eller 20-22 kap. brottsbalken, 3 å lagen (19601418) om straff för varus- muggling, 4 a å lagen (1951:649)

om straff för vissa trafikbrott, 1 eller 3 å narkotikastrafflagen (1968164) eller 39 å värnpliktslagen (I94I:967).

Denna förordning träder i kraft den .

om straff för vissa trafikbrott, 1 eller 3 å narkotikastrafflagen (1968164) eller 10 kap. 3 å lagen

(199x:xxx) om totalförsvarsplikt.

112 3.5 Förslag till

Förordning om ändring i kungörelsen (1970:301) om

frivillig försvarsverksamhet

Regeringen föreskriver att 14 och 15 åå kungörelsen (l970:301) om frivillig

försvarsverksamhet skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14å

A- och B-personal är skyldig att fullgöra repetitionsutbildning, A-personalen

högst 16 dagar för varje fyraårsperiod av avtalstiden och B-personalen högst

80 timmar för varje fyraårsperiod av avtalstiden.

Vid krig eller krigsfara eller då personal inkallas till tjänstgöring jämlikt 27 å 2 mom. värnpliktslag- en (194I:967) är A— och B-perso- nalen skyldig att fullgöra den tjänstgöring som behövs med hän- syn till verksamheten inom totalför-

svaret.

Avtal med A- och B-personal träffas för fyraårsperioder och gäl- ler med sex månaders uppsägnings-

tid. Vid uppsägning från den av-

Vid krig eller krigsfara eller när regeringen har beslutat om tjänst- göring enligt 4 kap. 8 å lagen (199x:xx.x) om totalförsvarsplikt är A- och B-personalen skyldig att fullgöra den tjänstgöring som be- hövs med hänsyn till verksamheten

inom totalförsvaret.

15å

Avtal med A- och B-personal träffas för fyraårsperioder och gäl- ler med sex månaders uppsägnings-

tid. Vid uppsägning från den av-

Nuvarande lydelse

talsslutande myndighetens sida får dock kortare uppsägningstid iaktta- gas. Den avtalsslutande myndighet- en får medge att avtalet upphör utan att gällande uppsägningstid iakttages. Avtal som ej sagts upp före avtalstidens utgång anses för- längt med ytterligare en fyraårs- period. Frivillig personal får ej så'- ga upp avtalet vid krig eller krigs- fara eller då värnpliktiga inkallas till tjänstgöring jämlikt 27 5 2 mom. värnpliktslagen (1941 :967).

Denna förordning träder i kraft den .

] 13 Föreslagen lydelse

talsslutande myndighetens sida får dock kortare uppsägningstid iakttas. Den avtalsslutande myndigheten får medge att avtalet upphör utan att gällande uppsägningstid iakttas. Avtal som inte sagts upp före av- talstidens utgång anses förlängt

med ytterligare en fyraårsperiod.

3.6 Förslag till

Förordning om ändring i hemvärnskungörelsen (l970:304)

Regeringen föreskriver i fråga om hemvärnskungörelsen (l970:304)l

dels att 8 5 skall upphöra att gälla,

dels att 1, 6, 7, 9, 15, 16 och 44 åå skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Hemvärnet har till uppgift att skydda hembygd och arbetsplats.

Hemvärnet rekryteras på frivillig- heteiis väg. Viss personal är dock skyldig att tjänstgöra i hemvärnet under beredskapstillstånd och krig.

Hemvärnet tillhör armén.

Hemvärnets personal består av hemvärnsmän, hemvärnsungdom och B-personal enligt kungörelsen (l970:301) om frivillig försvars- verksamhet samt av fast anställd personal vid försvarsmakten som är

krigsplacerad i hemvärnet. Till

1Senaste lydelse av 8 5 19792401.

2Senaste lydelse 1977: 184.

Hemvärnet rekryteras på frivillig-

hetens väg.

6 åz Hemvärnets personal består av hemvärnsmän, hemvärnsungdom och B-personal enligt kungörelsen (l970:301) om frivillig försvars- verksamhet samt av fast anställd personal vid Försvarsmakten som

är krigsplacerad i hemvärnet. Till

hemvärnsmän hör hemvärnsbefäl. Hemvärnsman är frivillig eller värnpliktig hemvärnsman. Hem- värnsman i driftvärnet får under tjänstgöring i driftvärnet benämnas driftvärnsman.

Om redovisning av hemvärnets personal finns bestämmelser i kun— görelsen (1969:379) om inskrivning

och redovisning av värnpliktiga.

Frivilliga hemvämsmän är anting— en ordinarie hemvärnsmän, extra hemvärnsmän, hemvärnsveteraner eller hemvärnsmusiker. Ordinarie hemvärnsmän är placerade för tjänstgöring i hemvärnet. Extra hemvärnsmän disponeras av hem- värnet endast när de inte tas i an- språk för vämpliktstjänstgöring. För hemvärnsveteraner och hem- värnsmusiker gäller föreskrifter som rikshemvärnschefen meddelar.

Åtaganden av frivilliga hemvärns-

3Senaste lydelse 1989:451.

hemvärnsmän hör hemvärnsbefal. Hemvärnsman är frivillig. Hem- värnsman i driftvärnet får under tjänstgöring i driftvärnet benämnas

driftvärnsman.

7å3

Hemvärnsman är antingen ordina- rie hemvärnsmän, extra hemvärn— smän, hemvärnsveteraner eller hemvämsmusiker. Ordinarie hem- värnsmän är placerade för tjänst- göring i hemvärnet. Extra hem- värnsmän disponeras av hemvärnet endast när de inte tas i anspråk för andra uppgifter inom totalförsvaret. För hemvärnsveteraner och hem— värnsmusiker gäller föreskrifter som rikshemvärnschefen meddelar.

Åtaganden av hemvärnsmän att

män att tjänstgöra i hemvärnet sker

genom skriftliga avtal.

tjänstgöra i hemvärnet sker genom

skriftliga avtal.

9?

Den som antas som ordinarie hemvärnsman skall

]. vara svensk medborgare och under antagningsåret fylla minst 18 år,

2. ha nöjaktiga förutsättningar för tjänstgöringen och ha tillfredsstäl-

lande skjutskicklighet.

En man som antas till ordinarie hemvärnsman skall dessutom an- tingen

1. inte ha påbörjat grundutbild- ning enligt värnpliktslagen (1941:967).

2. vara helt befriad enligt 4 5 värnpliktslagen från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring,

3. vara krigsplacerad vid hem-

värnet som värnpliktig, 4. inte beräknas bli inkallad till

4Senaste lydelse 1989z451.

]. vara svensk medborgare och under antagningsåret fylla minst 19 år,

2. ha nöjaktjga förutsättningar för tjänstgöringen och ha tillfredsstäl- lande skjutskicklighet samt

3. vara disponibel för .U'ärtstgö-

ring i hemvärnet.

Nuvarande lydelse

tjänstgöring enligt 28 å värnplikts- lagen på grund av uppskov eller av liknande anledning eller

5. ha lämnat värnpliktsåldem.

En kvinna som antas till ordinarie hemvärnsman i det allmänna hem- värnet skall ha genomgått grundut- bildning enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för

kvinnor.

Under hemvärnsberedskap skall hemvärnsman fullgöra den tjänstgö- ring som behövs med hänsyn till hemvärnets uppgifter. Värnpliktig hemvärnsman är dock inte skyldig att tjänstgöra i hemvärnet annat än vid höjd beredskap. Tjänstgöringen fullgörs av hemvärnsman i allmän- na hemvärnet i regel inom eget eller angränsande hemvärnsområde och av hemvärnsman i driftvärnet

vid den egna anläggningen eller

5Senaste lydelse 1993z253.

] l7 Föreslagen lydelse

15 55

Under hemvärnsberedskap skall hemvärnsman fullgöra den tjänstgö- ring som behövs med hänsyn till hemvärnets uppgifter. Tjänstgör- ingen fullgörs av hemvärnsman i allmänna hemvärnet i regel inom eget eller angränsande hemvärns- område och av hemvärnsman i driftvärnet vid den egna anlägg—

ningen eller arbetsplatsen.

1 18 Nuvarande lydelse

arbetsplatsen.

Föreslagen lydelse

Hemvärnsman som i krig på grund av utrymning eller annan anledning

vistas utanför hemorten och ej kan tjänstgöra vid sitt ordinarie hemvärnsför-

band skall fullgöra sin tjänstgöring vid allmänna hemvärnet eller driftvärnet i

den ort där han befinner sig.

Vid höjd beredskap är hemvärnsman skyldig att fullgöra utbildning enligt

regeringens bestämmande.

När höjd beredskap ej råder är ordinarie och extra hemvärnsman skyldig att varje år fullgöra utbild- ning under lägst 20 och högst 50 timmar. Tid för att behålla eller öka skjutskicklighet och allmän fältduglighet inräknas ej i denna ut- bildningstid. Inom allmänna hem- värnet skall utbildningen planläggas och genomföras så, att hemväms- mannen kan fullgöra utbildnings- skyldigheten under icke arbetstid.

Extra hemvärnsman är ej skyldig

6Senaste lydelse 1993:253.

16 56

När höjd beredskap ej råder är ordinarie och extra hemvärnsman skyldig att varje år fullgöra utbild- ning under lägst 20 och högst 50 timmar. Tid för att behålla eller öka skjutskicklighet och allmän fältduglighet inräknas ej i denna ut- bildningstid. Inom allmänna hem- värnet skall utbildningen planläggas och genomföras så, att hemväms- mannen kan fullgöra utbildnings- skyldigheten under icke arbetstid.

Extra hemvärnsman är ej skyldig

att fullgöra utbildning under samma år som han tages i anspråk för

värnpliktstjänstgöring.

Frivillig hemvärnsman som är värnpliktig inkallas ej till tjänst- göring enligt 27 å ] mom. värn- pliktslagen(1941 :967) under tid då

han är krigsplacerad i hemvärnet.

I ärenden om disciplinansvar eller åtalsanmälan enligt lagen (1986: 644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m. i fråga om en hemvärnsman skall yttrande inhäm- tas från något av de organ som ut- övar hemvärnspersonalens förslags- och beslutanderätt inom hemvärn- sområdet eller, i fråga om drift- värnsmän, bland motsvarande organ inom driftvärnet. Yttrande behöver

inte inhämtas under krig.

att fullgöra utbildning under samma år som han tages i anspråk för tjänstgöring enligt lagen (199x:xxx)

om totalförsvarsplikt.

44å7

I ärenden om disciplinansvar eller åtalsanmälan enligt lagen (199x:xxx) om disciplinansvar inom totalförsvaret i fråga om en hem- värnsman skall yttrande inhämtas från något av de organ som utövar hemvämspersonalens förslags- och beslutanderätt inom hemvärnsom- rådet eller, i fråga om driftvärns- män, bland motsvarande organ inom driftvärnet. Yttrande behöver

inte inhämtas under krig.

I ärenden om förordnande av officer för handläggning av hemvärnsärenden

hos försvarsområdesbefälhavaren samt av kretshemvärnschef skall yttrande

7Senaste lydelse 1987:]91.

120 . Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

inhämtas från något av de organ som utövar hemvärnspersonalens förslags-

och beslutanderätt inom försvarsområdet.

Denna förordning träder i kraft den .

121 3.7 Förslag till Förordning om ändring i förordningen (1970:517) om

rättsväsendets inforrnationssystem

Regeringen föreskriver att 26 & förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem' skall ha följande lydelse.

26 å2 Kriminalvårdsstyrelsen skall, utöver vad som anges i 9 & 4, lämna under-

rättelse till annan myndighet i följande fall.

Uppgift lämnas till Uppgift lämnas om

Nuvarande lydelse

]. Värnpliktsverket Intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt av svensk man som är i värnpliktig ålder eller under anstaltsvistelsen uppnår värnpliktig ålder. Beslut om förlängning av verkställighetstid med minst en månad för intagen om vilken underrättel-

se lämnats tidigare

Föreslagen lydelse l. Totalförsvarets Intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt

personalverk av svenska män som under kalenderåret fyller

1Förordningen omtryckt 1981 :487. 2Senaste lydelse 1992: 1679.

2. Riksförsäkrings-

verket

3. Skattemyndighet

4. Rikskatteverket

5. Lokal polismyn- dighet

18 47 år. Beslut om förlängning av verkställighetstid med minst en månad för intagen om vilken underrättel—

se lämnats tidigare

Tidpunkt för intagning i eller avgång från krimi-

nalvårdsanstalt

Person som är folkbokförd inom skattemyndig- hetens verksamhetsområde och som den ] novem- ber visst år antingen är intagen i anstalt sedan minst ett år eller står under övervakning efter att

ha frigivits villkorligt från kriminalvårdsanstalt

Person som inte är folkbokförd inom riket eller vars folkbokföringsort ej kan utrönas och som den 1 november visst är antingen är intagen i anstalt sedan minst ett år eller står under övervakning efter att ha frigivits villkorligt från kriminalvårds-

anstalt

Permission eller avgång från kriminalvårdsanstalt, om underrättelsen kan antas vara av betydelse för

polismyndighetens verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den .

3.8. Förslag till

Förordning om ändring i studiestödsförordningen (1973z418)

Regeringen föreskriver att 3 kap. 43, 4 kap. 13 och 7 kap. 6 åå studiestödsförordningen (19732418)l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. 43 &

Om inte något annat följer av 44 & lämnas inte studiehjälp för tid under vilken den studerande får ut- bildningsbidrag enligt förordningen (1987z406) om arbetsmarknadsut- bildning. Studiehjälp lämnas inte heller för tid under vilken den stu- derande fullgör grundutbildningen enligt värnpliktslagen( 1941 :967), lagen (1980:1021) om militär grun- dutbildning för kvinnor eller utbild- ning till reservofficer eller, i den mån det anges i bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden med-

delar, annan militärtjänstgöring.

1Förordningen omtryckt 19921810.

Om inte något annat följer av 44 & lämnas inte studiehjälp för tid under vilken den studerande får ut— bildningsbidrag enligt förordningen (19871406) om arbetsmarknadsut- bildning. Studiehjälp lämnas inte heller för tid under vilken den stu- derande fullgör en längre grundut- bildning än 60 dagar enligt lagen (199x:xxx) om totalförsvarsplikt, tjänstgör enligt lagen (199x:xxx) om frivillig grundutbildning för kvinnor eller genomgår utbildning till reservofficer eller, i den mån det anges i bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden med-

delar, fullgör annan tjänstgöring

1 24 Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

inom totalförsvaret.

Bekostas studerandes uppehälle i annat fall helt eller till väsentlig del av

staten, kommun eller landstingskommun, utgår ej inackorderingstillägg.

Om den studerande i fall som avses i andra stycket erhåller folkpension i

form av helt sjukbidrag eller hel förtidspension, får han ingen studiehjälp.

För studerande, som är föremål för kriminalvård inom eller utom anstalt,

utgår studiehjälp enligt bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden efter

samråd med Kriminalvårdsstyrelsen meddelar.

4 kap. 13 &

För varje dag då en studerande får dagpenning enligt bestämmel- serna i värnpliktsförmånsförord- ningen (1976:1008) ellerförord- ningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga minskas studiemedlen med, för heltidsstude- rande en femtondel och för deltids- studerande en trettiondel av det be- lopp som annars skulle ha lämnats för en tidsperiod om femton re-

spektive trettio dagar.

7 kap.

Särskilt vuxenstudiestöd lämnas

inte för tid under vilken den

För varje dag då en studerande får dagpenning enligt bestämmel- serna i förordningen (199x:xxx) om förmåner till totalförsvarspliktiga minskas studiemedlen med, för heltidsstuderande en femtondel och för deltidsstuderande en trettiondel av det belopp som annars skulle ha lämnats för en tidsperiod om fem-

ton respektive trettio dagar.

6 & Särskilt vuxenstudiestöd lämnas

inte för tid under vilken den

studerande fullgör tjänstgöring en- ligt vämpliktslagen (194I:967), lagen ( 1966.'413 ) om vapenfri tjänst, civilförsvarslagen (1960:74) eller lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor eller

fullgör utbildning till reservofficer.

Denna förordning träder i kraft den .

1 25 Föreslagen lydelse

studerande fullgör tjänstgöring en- ligt lagen (199x:xxx) om totalför- svarsplikt eller lagen (199x:x_ttx) om frivillig grundutbildning av kvinnor eller fullgör utbildning till reserv-

officer.

126 3.9 Förslag till Förordning om ändring i förordningen (1977:284) om

arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Regeringen föreskriver att 6, 16 och 17 åå förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 & Det statliga personskadeskyddet skall även gälla 1. hemvämspersonal och värnpik- ]. hemvämspersonal, tig hemvärnsman, 2. krigsfrivillig,

3. medlem i Sjövärnskåren eller frivillig försvarsorganisation,

4. den som genomgår frivillig ut— 4. den som genomgår frivillig ut- bildning eller antagningsprövning bildning eller antagningsprövning vid försvarsmakten, vid Försvarsmakten,

5. praktikant vid försvarsmakten. 5. praktikant vid Försvarsmakten.

16 å1

Underrättelse om skada som omfattas av statligt personskadeskydd och som visar sig under skyddstiden skall lämnas

l. beträffande värnpliktstjiinstgö- ]. beträffande tjänstgöring och ut- ring: redning inom Försvarsmakten

enligt lagen (199x:xxx) om totalför-

'Senaste lydelse 1990: 188.

till kompanichefen eller motsva- rande befäl eller, i fråga om in- skrivningsprövning. till inskriv-

ningschefen,

Z. beträjfande vapenfri tjänst- göring:

till den hos vilken tjänstgöringen fullgörs eller arbetsföreståndare el-

ler, i fråga om prövning, till vapen

fristyrelsen, 3. beträffande civilförsvarstjänst-

göring:

till statens räddningsverk eller

myndighet som verket bestämmer,

4. beträffande räddningstjänst el-

svarsplikt eller lagen ( 199x:xxx) om frivillig grundutbildning för kvin- nor:

till kompanichefen eller motsva— rande chef eller befäl eller, i fråga om skada under mönstring, antag- ningsprövning eller annan utred- ning enligt 2 kap. lagen (199x:xx.x) om. totalfönsvarsplikt, till den som

ansvarar för utredningen.

2. beträffande tjänstgöring och utredning enligt lagen (199x:xxx) om totalförsvarsplikt eller lagen (199xtxxx) om frivillig grundut- bildning för kvinnor i annat fall än under 1:

till Totalförsvarets personalverk eller myndighet som verket bestäm- mer,

3. beträffande räddningstjänst el-

128 Nuvarande lydelse

ler övning med räddningskår:

till räddningschefen, räddningsle- daren eller länsstyrelsen,

5. beträffande hemvärnstjänst- göring:

till hemvärnschefen eller drift- värnschefen,

6. beträffande verksamhet som någon som avses i 6 å 2-5 deltager i:

till kompanichefen eller motsva— rande befäl eller, i fråga om verk samhet som ej lyder under försvars- makten, till länsstyrelsen,

7. beträffande intagning i anstalt, hem som avses i 12 å lagen (1990152) med särskilda bestäm- melser om vård av unga, hem som avses i 22 å lagen (l988z870) om vård av missbrukare i vissa fall, häkte eller polisarrest:

till föreståndaren,

8. beträjfande utbildning och övning vid fönsvarsmakten enligt lagen (1981:292) om tjänsteplikt

för hälso- och sjukvårdspersonal

Föreslagen lydelse

ler övning med räddningskår:

till räddningschefen, räddningsle- daren eller länsstyrelsen,

4. beträffande hemvärnstjänst- göring:

till hemvärnschefen eller drift- värnschefen,

5. beträffande verksamhet som någon som avses i 6 å 2-5 deltagetr i:

till kompanichefen eller motsva- rande befäl eller, i fråga om verk— samhet som ej lyder under För- svarsmakten, till länsstyrelsen,

6. beträffande intagningi anstalt,, hem som avses i 12 å lagen (1990152) med särskilda bestäm- melser om vård av unga, hem somt avses i 22 å lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, häkte eller polisarrest:

till föreståndaren.

samt veterinärpersonal m.m..

till kompanichefen eller motsva- rande befäl,

9. betrajfande tjänstgöring enligt förordningen (1989'457) om uttag- ning av civilförsvarspliktiga till särskilda sjukvårdsenheter:

till statens räddningsverk eller socialstyrelsen.

Kompanichef eller motsvarande befäl inom försvarsmakten skall omedelbart underrätta regements- chefen eller motsvarande chef om skada som han blivit underrättad om eller på annat sätt har fått kän-

nedom om.

Chef eller annan som avses i 16 å vilken genom underrättelse eller på annat sätt har fått kännedom om att skada har inträffat är skyldig att omedelbart anmäla skadan till för- säkringskassan. Skada under väm- pliktstjänstgöring eller annan verk-

samhet vid försvarsmakten skall an-

l7å

Kompanichef eller motsvarande befäl inom Försvarsmakten skall omedelbart underrätta regements- chefen eller motsvarande chef om skada som han blivit underrättad om eller på annat sätt har fått kän-

nedom om.

Chef eller annan som avses i 16 å vilken genom underrättelse eller på annat sätt har fått kännedom om att skada har inträffat är skyldig att omedelbart anmäla skadan till för- säkringskassan. Skada under verk- samhet vid Försvarsmakten skall

anmälas av regementschefen eller

130 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

mälas av regementschefen eller motsvarande chef. motsvarande chef.

Vid anmälan enligt första stycket har 8 å motsvarande tillämpning.

Denna förordning träder i kraft den .

3.10. Förslag till

Förordning om ändring i körkortsförordningen (1977:722)

Regeringen föreskriver att 16 och 59 a å körkortsförordningen (1977:722)1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Förarprovet består av förhör och körprov. Det skall avläggas inför sådan tjänsteman hos Vägverket el- ler sådan befattningshavare vid för- svarsmakten som har förordnats att förrätta förarprov, eller inför sådan lärare i gymnasieskolan som ger ut— bildning för avläggande av förar- prov. I gymnasieskolan får förar- provet avläggas som delprov under utbildningens gång.

Förordnande att förrätta förarprov lämnas av Vägverket i fråga om tjänsteman hos verket och av över- befälhavaren i fråga om befatt-

ningshavare vid försvarsmakten.

lFörordningen omtryckt 19831403.

2Senaste lydelse 1992: 1399.

Föreslagen lydelse

16 &?

Förarprovet består av förhör och körprov. Det skall avläggas inför sådan tjänsteman hos Vägverket el- ler sådan befattningshavare vid För- svarsmakten som har förordnats att förrätta förarprov, eller inför sådan lärare i gymnasieskolan som ger ut- bildning för avläggande av förar- prov. I gymnasieskolan får förar- provet avläggas som delprov under utbildningens gång.

Förordnande att förrätta förarprov lämnas av Vägverket i fråga om tjänsteman hos verket och av För- svarsmakten i fråga om befattnings-

havare vid denna. Förordnande för

1 32 Nuvarande lydelse

Förordnande för befattningshavare vid försvarsmakten att förrätta fö- rarprov får lämnas den som Väg-

t erket har godkänt.

Föreslagen lydelse

befattningshavare vid Försvarsmak- ten att förrätta förarprov får lämnas

den som Vägverket har godkänt.

Har sökanden godkänts vid förarprovet skall den som har förrättat provet

utfärda ett bevis om godkänt prov. Beviset gäller till dess körkortet har

lämnats ut, dock längst i tre månader från dagen för provet. Vad nu har sagts

gäller även vid körprov enligt 34 a å första stycket.

Har inkallelser skett enligt 27 å _7 mom. eller 28 å ] inom. varn- pliktslagen (194I:967) får den som uar ett körkort med behörigheten B och har ett särskilt förarbevis köra det slag av fordon som anges i det

särskilda förarbeviset.

Det särskilda förarbeviset skall vara utfärdat enligt formulär som överstyrelsen för civil beredskap fastställer. Styrelsen bestämmer också vilka som får utfärda beviset och vilka krav som skall ställas på

innehavaren.

3Senaste lydelse 1991:1218.

59aå3

Har regeringen beslutat om. tjänstgöring enligt 4 kap 7 eller 8 5 lagen (199x:xxx) om totalförsvars- plikt får den som har ett körkort med behörigheten B och har ett särskilt förarbevis köra det slag av fordon som anges i det särskilda förarbeviset.

Det särskilda förarbeviset skall vara utfärdat enligt formulär som Överstyrelsen för civil beredskap fastställer. Styrelsen bestämmer också vilka som får utfärda beviset och vilka krav som skall ställas på

innehavaren.

133 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

I övrigt skall bestämmelserna i körkortslagen (19771477) och i denna för- ordning gälla även det särskilda förarbeviset.

Denna förordning träder i kraft den .

134 3.11 Förslag till Förordning om ändring i förordningen (1978:592) om

vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m.

Regeringen föreskriver att 2 & förordningen (1978:592) om vissa medbe-

stämmandeformer i statlig tjänst m.m.l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 2 583

Förordningen gäller inte under Förordningen gäller inte under höjd beredskap eller om regeringen höjd beredskap eller om regeringen inkaiiar värnpliktiga till tjänstgö— inkallar totaUönsvarsplikriga tili ring med stöd av 27 9” 2 mom. eller tjänstgöring med stöd av 4 kap. 8 _6 28 5 1 mom. värnpliktslagen lagen (199x:xxx) om totalförsvars- (I94I:967). plikt.

Förordningen gäller inte heller frågor, som rör planläggningen för totalför-

svarets verksamhet i krig.

Denna förordning träder i kraft den .

'Förordningen omtryckt 1982:1078. 2Senaste lydelse 1993z277.

135 3.12 Förslag till

Förordning om ändring i förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen

Regeringen föreskriver att ll & förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 11 ål

En militärpolisman är, då han fullgör uppgifter enligt 1 5, att anse som en polisman. Vad som är föreskrivet om polismän inom det civila polisväsendet gäller därför i tillämpliga delar också för militärpolismän som fullgör sådana uppgifter.

Om förordnande av en militärpolisman som trafikpost föreskrivs i militära

vägtrafikkungörelsen (1974297). Vid tillämpning av 39 och 45 55 lagen (1986:644) om disciplinför- seelser av krigsman, m.m. är en militärpolisman att anse såsom förman i förhållande till varje krigsman.

Denna förordning träder i kraft den .

ISenaste lydelse 1987: 193.

Vid tillämpning av 40 och 46 55 lagen (199x:xxx) om disciplinan- svar t'nom totalförsvaret är en mili- tärpolisman att anse såsom förman

i förhållande till varje krigsman.

3.13. Förslag till Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

Regeringen föreskriver att l a & och 5 g” sekretessförordningen (1980:657)l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

] a 52

Sekretess gäller i följande verksamhet som avser registrering av betydande del av befolkningen, för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. ! fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i högst sjuttio år. Verksamheten avser ]. fastighetsregistermyndigheternas och inskrivningsmyndigheternas informa- tionssystem 2. kommunala fastighetsregister 3. rikspolisstyrelsens centrala passregister statens räddningsverks register över civilförsvarspliktig personal . socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal statens löne— och pensionsverks pensionsregister

trafiksäkerhetsverkets bil—, körkorts- och felparkeringsregister

pascha,»—

värnpliktsverkets och truppregi- 8. Totalförsvarets personalverks re-

streringsmyndig/teternas register gister över totalförsvarets personal

'Förordningen omtryckt 1991 : 1756. 2Senaste lydelse 1992zl476.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

över försvarsmaktens personal

9. svenska kyrkans centralstyrelses referensregister och register för underrättelse till pastor i vissa fall

10. svenska kyrkans församlingars medlemsregister och minister-l alböcker.

5 53 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap. l & första stycket sekretesslagen (1980:100).

Myndigheter Sekretessbelagda handlingar som inte behöver

registreras

Nuvarande lydelse

fiskeriverket statistisk primärmaterial, ansökningar och andra handlingar i bidragsärenden inom ramen för pris- regleringen på fiskets område och licensärenden avseende import och export av varor samt dekla- rationer, kontrolluppgifter och andra handlingar

avsedda för uppbörd av avgift

3Senaste lydelse 1993: 146.

första rsmaktens

myndigheter

Kommerskollegium

Föreslagen lydelse

fiskeriverket

F örsva rsmakten

Kommerskollegium

patientjournaler som rör värnpliktiga och annan

tjäntepliktig personal samt anställd personal

ansökningar och andra handlingar i licensärenden

avseende import och export av varor

statistisk primärmaterial, ansökningar och andra handlingar i bidragsärenden inom ramen för pris- regleringen på fiskets område och licensärenden avseende import och export av varor samt dekla- rationer, kontrolluppgifter och andra handlingar

avsedda för uppbörd av avgift

patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och annan tjänstepliktig personal samt anställd perso-

nal

ansökningar och andra handlingar i licensärenden

avseende import och export av varor

l Denna förordning träder i kraft den .

139 3.14 Förslag till

Förordning om ändring i krigsveterinärförordningen (1981:648)

Regeringen föreskriver i fråga om krigsveterinärförordningen (1981:648) dels att 12-19 55 skall upphöra att gälla, dels att 11 % skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1151

Till veterinc'irpersonal som avses i 4 55 lagen (]981:292) om tjänste- plikt för hälso- och sjukvårdsperso- nal samt veterinärpersonal m.m. skall hänföras

]. den som är behörig att utöva veterinäntrket,

2. den som genomgår eller ge- nomgått teoretisk eller praktisk ut- bildning för veterinäryrket,

3. den som är eller har varit be- siktningsassistent i besiktningsvete- rina'rorganisationen,

4. den som. i minst nio månader tjänstgjort som sjukvårdsbiträde el-

ler tekniskt biträde vid djursjukhus

lSenaste lydelse 1991 : 1615.

Veterinärpersonal tas i anspråk med civilplikt eller allmän tjänste— plikt enligt lagen (199x:xxx) om to— talförsvarsplikt.

Föreskrifter om inskrivning och krigsplacering av veterinätpersonal meddelas av Totalförsvarets perso- nalverk efter samråd med Jord-

bruksverket.

som jordbruksverket bestämmer el- ler som i minst nio månader, ut- bildningstiden inberäknad, tjänst- gjort som laboratoriebiträde eller innehaft annan kvalificerad labora- torietjänst vid ett veterinärmedi- cinskt laboratorium.

Om någon som avses i 4 har slu- tat sin tjänst innan han tjänstgjort sammanlagt två år. skall han inte hänföras till veterinärpersonal när fem åtfögflutitfrån tjänstgöringen?

slut.

Denna förordning träder i kraft den .

141 3.15 Förslag till Förordning om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen

enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Regeringen föreskriver att 2 och 11 åå förordningen (19843908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (l962:381) om allmän försäkringl skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

252

Allmän sjukvårdsersättning lämnas med följande belopp för år 1993.

Landsting/kommun Miljoner kronor Stockholms läns landsting 991 Uppsala läns landsting 150 Södermanlands läns landsting 154 Östergötlands läns landsting 223 Jönköpings läns landsting 170 Kronobergs läns landsting 98 Kalmar läns landsting 133 Blekinge läns landsting 91

1Förordnin gen omtryckt 1991 : 1647. 2Senaste lydelse 199211697.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Landsting/kommun Miljoner kronor Kristianstads läns landsting 160 Malmöhus läns landsting 303

Hallands läns landsting 142 Göteborgs och Bohus läns landsting 171

Älvsborgs läns landsting 244 Skaraborgs läns landsting 153 Värmlands läns landsting 170

Örebro läns landsting 150 Västmanlands läns landsting 143 Kopparbergs läns landsting 174 Gävleborgs läns landsting 173 Västernorrlands läns landsting 157

Jämtlands läns landsting 81 Västerbottens läns landsting 152 Norrbottens läns landsting 159

Gotlands kommun 32

Malmö kommun 152 Göteborgs kommun 280

Den allmänna sjukvårdsersättningen innefattar även ersättning

]. för rådgivning som lämnas i födelsekontrollerande syfte eller om abort eller sterilisering enligt l 9" lagen (1974:525) om ersättning för viss födelse- kontrollerande verksamhet m.m.,

2. för oralkirurgisk behandling eller annan åtgärd som anges i förteckning som fastställs av regeringen.

3. för läkarundersökningar och utlåtanden som behövs för de allmänna

försäkringskassornas handläggning av försäkringsärenden, 4. för transporter med ambulansbil eller annat fordon som är särskilt

anpassat för sjuktransport (sjuktransportersättning),

5. för öppen sjukvård till personer 5. för öppen sjukvård till personer som fullgör värnpliktstjänstgöring som tjänstgör enligt lagen eller är anhållna, häktade eller in- (199x.'xxx) om totalförsvarsplikt el- tagna vid kriminalvårdsanstalter, ler lagen (199xxxxx) om frivillig

grundutbildning för kvinnor eller är anhållna, häktade eller intagna vid kriminalvårdsanstalter, 6. för sådan öppen sjukvård som föranletts av godkänd arbetsskada, 7. för avinstitutionalisering, 8. för förebyggande hälsovård, samt 9. för hjälp åt handikappade. Vid utbetalningen av den allmänna sjukvårdsersättningen till sjukvårdshu- vudmannen skall frånräknas den försäkringsersättning som under närmast fö- regående år har betalats ut till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster som varit verksamma inom sjukvårdsområdet.

11 53 Patientavgift får inte tas ut 1. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller för rådgivning om abort eller sterilisering som meddelas vid personligt besök, 2. för sådan öppen sjukvård som avses i 2 5 andra stycket 5,

3. för intyg som behövs för att få ut föräldrapenningförmåner enligt lagen

3Senaste lydelse 1993: 1001.

(l962:381) om allmän försäkring, 4. för sjuktransport, som ersätts enligt 2 5, av personer som fullgör

värnpliktstjänstgö ring.

Denna förordning träder i kraft den .

4. för sjuktransport, som ersätts enligt 2 &, av personer som tjänst- gör enligt lagen (199x:xxx) om to- talförsvarsplikt eller lagen ( I 99x:xxx) om frivillig grundut- bildning för kvinnor.

145 3.16

Förordning om ändring i förordningen (l986:616) om

Förslag till

beredskapspolisen

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (l986:616) om beredskaps- polisen1

dels att 3 a 5 skall upphöra att gälla,

dels att 3 & skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse 3 åz

Nuvarande lydelse

Länsstyrelsen beslutar med stöd av I 5 lagen (1984:Z72) om skyl- dighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret om uttagning av beredskapspolismän för tjänstgöring vid polismyndig- heterna i länet till det antal och för den organisation som regeringen för varje budgetår bestämmer. Länsstyrelsens beslut får överkla- gas hos totalförsvarets tjänsteplikts- nämnd. Tjänstepliktsnämndens be-

slut får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den .

1Senaste lydelse av 3 a 5 199124.

2Senaste lydelse 19891766.

Länsstyrelsen skall hos Totalför- svarets personalverk göra fram— ställan om inskrivning enligt lagen (199x:xx.x) om totalförsvarsplikt av beredskapspolismän för tjänstgöring vid polismyndigheterna i länet till det antal och för den organisation som regeringen för varje budgetår

bestämmer.

146 3.17 Förslag till

Förordning om ändring i förordningen (1987:15) om expeditions-

avgifter vid utlandsmyndigheterna

Regeringen föreskriver att 4 & förordningen (1987:15) om

expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 4 % Fria från avgift är I . domstolar och andra svenska domstolar och andra svenska myn- myndigheter, digheter.

2. svensk värnpliktig ifråga om bestyrkande som avses i kungörel- sen (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga. Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det eller om det i annat fall finns särskilda skäl till det, skall utlandsmyndigheten besluta att sökmden

skall vara fri från avgift.

Denna förordning träder i kraft den .

147 3.18 Förslag till

Förordning om ändring i förordningen (1988:242) om tillämp—

ningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsähing

Regeringen föreskriver att 2 5 förordningen (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 51

Statens löne- och pensionsverk betalar från inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, netto, utgiftsposten Ersättning från grupplivförsäkring försäkringsbelopp enligt denna förordning och enligt TGL-S, förordningen (19881243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter, förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m. fl.,

förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander,

förordningen ( I 988.246) om grupp- förordningen ( I 99x:xx.x) om för- livförsäkring för värnpliktiga m.fi, måner till totalförsvarspliktiga,

det avtal om tjänstegruppliv (BOA-TGL) som ingår i bolagsavtalet.

Denna förordning träder i kraft den .

1Senaste lydelse 1990: 1514.

3.19. Förslag till Förordning om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap

Regeringen föreskriver att 1 e & förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l e ål Överstyrelsen skall inom funktionen Transporter, i den utsträckning det inte ankonuner på någon annan myndighet, vidta beredskapsåtgärder för att säker- ställa civil uaiisportVerksainliet under höjd beredskap. Därvid skall Över- styrelsen särskilt l. i fred efter hörande av Överbefälhavaren samordna beredskapsplanlägg- ningen av den civila transportverksamheten och svara för beredskapsplan-

läggningen av landsvägstransporter, och

2. under höjd beredskap eller då 2. under höjd beredskap eller då inkallelser har skett enligt 27 5 2 regeringen har beslutat om tjänst- mom. eller 28 55 1 mom. värnplikts- göring enligt 4 kap. 8 5 lagen lagen (194I:967) verka för att (1991-xxx) om totalförsvarsplikt landets civila transportresurser kan verka för att landets civila trans- utnyttjas för transporter som är portresurser kan utnyttjas för trans— nödvändiga för totalförsvaret. porter som är nödvändiga för total-

försvaret.

Överstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för att den skall

1Senaste lydelse 1993z295.

kunna fullgöra sina uppgifter enligt 1 och 2.

Denna förordning träder i kraft den .

150 3.20 Förslag till

Förordning om ändring i förordningen (1988:1215) om

förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och

domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Regeringen föreskriver att 13 5 förordningen (1988:1215) om förfarandet

hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller

krigsfara m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

I de fall en domstols dom avser en krigsman gäller följande. En dom som har beslutats utan att hu— vudförhandling har hållits skall del- ges krigsmannen. Om huvudför— handling har hållits i krigsmannens utevaro, skall domen även i det fal— let delges honom. Delgivning sker genom rättens försorg. Delgivning får inte ske på de sätt som avses i 12 eller 15 & delgivningslagen (1970z428). Om domen skall delges krigsmannen, räknas tiden för över- klagande såvitt gäller honom från

dagen för delgivning av domen.

Föreslagen lydelse

135

1 de fall en domstols dom avser en krigsman eller en disciplinan- svarig enligt lagen ( 199x:xxx) om disciplinansvar inom totalförsvaret gäller följande. En dom som har beslutats utan att huvudförhandling har hållits skall delges krigsmannen eller den disciplinansvarige. Om huvudförhandling har hållits i krigsmannens eller den disciplinan- svariges utevaro, skall domen även i det fallet delges honom eller henne. Delgivning sker genom rättens försorg. Delgivning får inte

ske på de sätt som avses i 12 eller

15 & delgivningslagen (19701428). Om domen skall delges krigsman- n'en eller den disciplinansvarige, räknas tiden för överklagande såvitt gäller honom eller henne från dag- . en för delgivning av domen. Första stycket gäller även i fråga om slutliga beslut som inte endast innebär

att ett mål eller ett ärende avskrivs.

Denna förordning träder i kraft den .

152 3.21 Förslag till

Förordning om ändring i förordningen (1989:759) med

instruktion för Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd

Regeringen föreskriver att 1 & förordningen (1989:759) med instruktion för

Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lå1

1 & Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd har till uppgift att pröva överklaganden

som avses i

1. 29 5 värnpliktslagen (194I:967),

2. 22 5 första stycket lagen 13 å

andra stycket och 17 5 andra styck-

et kungörelsen ( I 966.414 ) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga,

3. 32 å andra stycket civilför- svarsskungörelsen (1960:377) och 15 å tredje stycket förordningen (1977:577) om grundutbildning och övning inom civilförsvaret,

4. 3 och 3 a 555 förordningen ( ] 986.616) om beredskapspolisen,

1Senaste lydelse 1991 : 1540.

1. !] kap. 4 5 lagen (199x:xxx) om totalförsvarsplikt,

2. 12 kap. 2 5 förordningen

( I99x:xxx) om förmåner till total-

försva rspliktiga,

3. 28 åförordningen (FFS 199x:xxx) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga som fullgör ci- vilplikt,

5. 4 5 förordningen (1989:447) om förmåner m.m. till viss hälso— och sjukvårdspersonal vid tjänst- göring inom försvarsmakten,

6. 10 5 förordningen (1989:457) om uttagning av civilförsvarsplikti- ga till särskilda civila sjukvårdsen- heter,

7. 8 5 förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnplikti- ga m.fl.,

8. 13 å tredje stycket förordning- en (1981:642) om tjänsteplikt för

hälso- och sjukvårdspersonal m.m.

Denna förordning träder i kraft den .

154 3.22 Förslag till Förordning om ändring i

totalförsvarets folkrättsförordning (1990212)1

Regeringen föreskriver att 8, 9, och 11 åå totalförsvarets

folkrättsförordning (1990112) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 8 &

Som sjukvårdspersonal anses de Som sjukvårdspersonal anses de som omfattas av tjänsteplikt enligt som enligt lagen (199x:xr.x) om to- 4 5 lagen (1981."292) om tjänste— talförsvarsplikt har skrivits in eller plikt för hälso- och sjukvårdsperso- krigsplacerats för tjänstgöring i nal samt veterinärpersonal m.m. verksamhet enligt hälso- och sjuk-

vårdslagen (1982:763) eller tand- vårdslagen (1985:125).

962. Utöver vad som följer av 8 5 skall följande anses som sjukvårdspersonal. Personal som tjänstgör 1. Civilförsvarspliktiga och frivil- 1. inom den civila eller militära

lig personal som är krigsplacerade hälso- eller sjukvården.

1Förslaget beaktar inte de ändringar som en omorganisation av försvarsmaktens myndigheter föranleder.

2Senaste lydelse 1993z459.

inom den civila hälso- och sjukvår- den.

2. Personal som är krigsplacerad vid apotek och lagercentraler för läkemedel samt vid Smittskyddsin- stitutet och Statens Veterinärmedi- cinska anstalt.

3. Socialtjänstpersonal som full— gör uppgifter inom den civila häl- so- och sjukvården.

4. Annan personal som är krigs- placerad inom den civila eller militära hälso- och sjukvården.

5. Civilförsvarspliktiga som ute— slutande fullgör sjukvårdsuppgifter

inom civilförsvarsorganisationen.

2. vid apotek och lagercentraler för läkemedel samt vid Smittskydd- sinstitutet och Statens Veterinärme-

dicinska anstalt.

3. i kommunal tillsyn inom miljö-

och hälsoskyddsområdet.

4. i veterinärverksamhet.

5. i tandvårdsverksamhet.

llé

Föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna om sjukvårdspersonalen

får meddelas av

1. socialstyrelsen ifråga om. 8 5

och 9 5 4 för personal inom den ci—

vila hälso- och sjukvården samt 9 55

1-3,

2. överbefälhavaren efter samråd med Försvarets sjukvårdsstyrelse i fråga om 10 5 samt 8 55 och 9 5 4 för personal inom den militära

hälso- och sjukvården,

3. statens räddningsverk i fråga om 9 & 5.

Denna förordning träder i kraft den .

1. Generalläkaren för personal inom hälso- och sjukvården i För-

svarsmakten,

2. Socialstyrelsen för övrig sjuk-

vårdspersonal.

157 3.23 Förslag till

Förordning om ändring i reservofficersförordning (1990:202)

Regeringen föreskriver att 8 & reservofficersförordning (1990:202) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 8 &

Reservofficerare är skyldiga att Reservofficerare är skyldiga att tjänstgöra i krig och när värnplikti— tjänstgöra under högsta beredskap ga i annat fall tas i anspråk för eller när regeringen har beslutat Sveriges försvar eller säkerhet eller om tjänstgöring enligt 4 kap. 8 5 för fullgörande av beredskapsöv- lagen ( I99x:xxx) om totalförsvars-A ning. plikt.

En reservofficer är därutöver skyldig att tjänstgöra i den omfattning som behövs för att han skall utveckla och bibehålla kompetensen för sin krigsbe- fattning.

Denna förordning träder i kraft den .

158 3.24 Förslag till

Förordning om ändring i folkbokföringsförordning (19911749)

Regeringen föreskriver att 2 & folkbokföringsförordning (19912749) skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Vämpliktsverket, Vägverket, kronofogdemyndighet och allmän försäkringskassa skall underrätta skattemyndigheten om den adress en person har så snart det finns anledning att anta att adressen inte är registrerad i folkbokföringen. Underrättelse behöver inte lämnas om det är uppenbart att adressen är tillfällig eller av annat skäl inte

skall registreras.

Denna förordning träder i kraft den .

1Senaste lydelse 1992: 1507.

Föreslagen lydelse

2å1

Totalförsvarets personalverk, Vägverket, kronofogdemyndighet och allmän försäldingskassa skall underrätta skattemyndigheten om den adress en person har så snart det finns anledning att anta att adressen inte är registrerad i folkbokföringen. Underrättelse behöver inte lämnas om det är uppenbart att adressen är tillfällig eller av annat skäl inte skall regi-

S treras .

159 3.25 Förslag till

Förordning om ändring i förordningen (1991:1160) om

förordnandepension m.m.

Regeringen föreskriver att i bilagan till förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m. ordet "värnpliktsverket" skall bytas ut mot "To- talförsvarets personalverk".

160 3.26 Förslag till

Förordning om ändring i beredskapsförordningen (1993z242)1

Regeringen föreskriver att 8 och 10 åå samt bilagan till beredskapsförordningen (19931242) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Vid beredskapslarm skall följande författningar omedelbart tillämpas i sin helhet:

- lagen (1939299) om förbud i vis- sa fall mot överlåtelse eller upplå- telse av fartyg m.m.,

lagen (19402176) med vissa be— stämmelser om fraktfart med svens- ka fartyg,

- lagen (1957:684) om betalnings- väsendet under krigsförhållanden,

- lagen (1957:686) om taxerings- väsendet under krigsförhållanden m.m.,

— lagen (l959:73) med vissa be- stämmelser om inländsk försäk-

Föreslagen lydelse

85

Vid beredskapslarm skall följande författningar omedelbart tillämpas i sin helhet:

- lagen (l939;299) om förbud ! vis- sa fall mot överlåtelse eller upplå- telse av fartyg m.m.,

- lagen (19401176) med vissa be- stämmelser om frakth med svens- ka fartyg,

- lagen (1957:684) om betalnings- väsendet under krigsförhållanden,

- lagen (1957:686) om taxerings- väsendet under krigsförhållanden m.m.,

- lagen (l959:73) med vissa be- stämmelser om inländsk försäk-

1Förslaget beaktar inte de ändringar som en omorganisation av försvarsmaktens myndigheter föranleder.

Nuvarande lydelse

ringsrörelse vid krig m.m.,

lagen (l959:74) med vissa be- stämmelser om utländsk försäk— ringsrörelse här i riket vid krig m.m.,

- allmänna tjänstepliktslagen (I959:83).

- lagen (1960:22) om statlig krigs- försälqing,

- kungörelsen (l960:516) med vissa tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,

- lagen (1962:627) med vissa åtgär- der för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.,

- krigshandelslagen (1964:19),

- lagen (1964:47) om krigshjälp,

- lagen (1964:64) om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig

* m.m.,

— lagen (1973:861) om lokal kris- tidsförvaltning,

- förfogandelagen (l978:262),

- ransoneringslagen (l978:268),

- lagen (1979:1088) om gränsöver—

Föreslagen lydelse

ringsrörelse vid krig m.m.,

- lagen (l959:74) med vissa be- stämmelser om utländsk försäk- ringsrörelse här i riket vid krig

m.m.,

- lagen (1960:22) om statlig krigs- försäkring,

kungörelsen (l960:516) med vissa tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,

- lagen (19621627) med vissa åtgär- der för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.,

- krigshandelslagen (1964zl9),

- lagen (1964147) om krigshjälp,

lagen (1964:64) om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m.m.,

- lagen (1973:861) om lokal kris- tidsförvaltning,

- förfogandelagen (l978:262),

- ransoneringslagen (l978:268),

- lagen (1979:1088) om gränsöver-

Nuvarande lydelse

vakningen i krig m.m.,

- lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m.m.,

- arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262),

- lagen (l988z97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyn- digheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,

- prisregleringslagen (1989'978),

- förordningen (1991:1195) om offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.,

- förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara,

- lagen (1992zl402) om undanförsel

och förstöring.

Föreslagen lydelse

vakningen i krig m.m.,

- arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262),

— lagen (1988197) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyn- digheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,

- prisregleringslagen (19892978),

- förordningen (1991:1195) om offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.,

- förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara,

- lagen (1992zl402) om undanförsel

och förstöring.

Beredskapslarm medför vidare att 56 63 åå förordningen (199011510) med länsstyrelseinstruktion och 6 - 13 55 förordningen (1988:1121) med instruk-

tion för civilbefälhavarna omedelbart skall tillämpas.

Beredskapslarm innebär förord-

nande om tjänsteplikt enligt 8 och

105

Beredskapslarm innebär förord-

nande om allmän tjänsteplikt enligt

Nuvarande lydelse

9 % allmänna tjönstepliktslagen (195983) med de begränsningar

som följer av 2 5 samma lag.

Föreslagen lydelse

6 kap. I 5 lagen (199x.'xxx) om to— talförsvarsplikt och förordnande om

tillämpning av 2 - 4 55 lagen

( I 99x:xxx) om arbetsförmedlings-

tvång.

Beredskapslarm innebär vidare föreskrift enligt l & förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom försvarsmakten.

Beredskapslarm innebär även förordnande enligt 2 5 lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg samt förordnande enligt 4 kap. 1 & sjötrafikförordningen (l986z300).

Indelning i funktioner m.m.

*=myndigheten är beredskapsmyndighet

Nuvarande lydelse

Funktion

Arbetskraft (arbets— kraftsförsörjning, arbetsmarknadsut- bildning, vapenfri— utbildning, arbetar- skydd, arbetsmark- nadstvister)

Ansvarig myndighet

* Arbetsmarknads— styrelsen

Bilaga

Övriga myndigheter med uppgifter inom funktionen

Länsarbets- nämnderna * Vapenfristyrelsen * Arbetarskydds- styrelsen * Yrkesinspektionen * Arbetsdomstolen

Föreslagen lydelse

Funktion

Arbetskraft (arbets- kraftsförsörj ning, arbetsmarknadsut- bildning, arbetar- skydd, arbetsmark- nadstvister)

Ansvarig myndighet

* Arbetsmarknads- styrelsen

Denna förordning träder i kraft den .

Statens förliknings- mannaexpedition

Övriga myndigheter med uppgifter inom funktionen

Länsarbets- nämnderna * Totalförsvarets personalverk * Arbetarskydds- styrelsen * Yrkesinspektionen * Arbetsdomstolen Statens förliknings- mannaexpedition

165 4.1 Förslag till Förordning om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga

som fullgör civilplikt

Inledande bestämmelser

1 5 Denna förordning innehåller föreskrifter om ledighet och fritid för total- försvarspliktiga som fullgör civilplikt och inte omfattas av förordningen (199xzxxx) med tjänsteföreskrifter för Försvarsmaktens personal.

2 & Ledighet kan ges i förrn av tjänstledighet och permission.

3 & Den totalförsvarspliktige är skyldig att avbryta ledigheten och snarast möjligt inställa sig till tjänstgöring, om den som har beviljat ledigheten eller en högre chef ger order om det.

4 & Om skälen för tjänstledigheten eller permissionen bortfaller, skall den to— talförsvarspliktige snarast möjligt inställa sig till tjänstgöring. Tjänstledighet

5 % Tjänstledighet får beviljas endast för ändamål som anges i detta kapitel. 6 & Tjänstledighet får inte beviljas om den verksamhet för vilken ledighet begärs kan äga rum på fritid eller under permission.

Tjänstledighet bör inte heller beviljas om tiden för tjänstledigheten är så lång att tjänstgöringen i stället bör avbrytas.

Offentliga uppdrag m.m.

7 & Tjänstledighet skall beviljas för

1. uppdrag som ledamot av riksdagen eller kyrkomötet eller som riksdagens revisor eller dess fullmäktige i riksgäldskontoret eller riksbanken,

2. uppdrag som ledamot av juryn i ett tryckfrihetsmål,

3. deltagande som förtroendevald ledamot i ett landstingsmöte eller, om suppleant inte kan inträda eller det annars föreligger synnerliga skäl, i ett sammanträde med landstingets förvalmingsutskott, kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen,

4. deltagande i allmänna val och folkomröstningar, om röstning inte kan ske genom valsedelsförsändelse eller på postanstalt under fritid eller annan ledighet än tjänstledighet.

Tjänstledighet skall också beviljas för personlig inställelse inför domstol. Framställning bör dock göras hos domstolen om ändrad tid för inställelsen,

om det finns skäl för detta.

8 5 I den mån verksamheten inte lägger särskilda hinder i vägen, skall tjänst- ledighet beviljas totalförsvarspliktiga för

1. fullgörande av allmänna uppdrag som har meddelats av regeringen eller på grund av regeringens bemyndigande,

2. deltagande som företrädare för arbetsgivare eller arbetstagarorganisationer

i centrala avtalsförhandlingar eller, om synnerliga skäl föreligger, andra fackliga förhandlingar,

3. deltagande som ombud eller förbundsstyrelseledarnot i distrikts- eller rikskongresser, om kongressen anordnas av ett politiskt parti som är repre— senterat i riksdagen eller av ett sådant partis ungdomsförbund eller special-

förbund eller av en arbetstagarorganisation,

167 4. firande av religiösa högtider av stor betydelse inom det trossamfund som den totalförsvarspliktige tillhör. Tjänstledighet enligt första stycket 3 får beviljas för högst fem dagar.

Enskilda angelägenheter

9 & I den mån verksamheten inte lägger särskilda hinder i vägen, skall tjänst— ledighet beviljas totalförsvarspliktiga för

1. eget eller nära anhörigas bröllop, andra större familjehögtider, egna barns födelse samt allvarliga sjukdomar, dödsfall, begravningar, bouppteckningar eller arvskiften inom den egna familjen eller den närmaste släktkretsen,

2. angelägenheter av stor betydelse för den totalförsvarspliktiges ekonomis- ka eller sociala situation,

3. flyttning från eller till egen bostad,

4. egen examen eller viktig tentamen,

5. högskoleprov,

6. besök vid arbetsförmedling, arbetsställe eller studieplats för att förbereda övergången till annan verksamhet.

Tjänstledighet i samband med barns födelse får beviljas för högst tio dagar.

10 & Utöver vad som följer av 9 & får Totalförsvarets personalverk eller en förman eller annan chef där den totalförsvarspliktige tjänstgör som Totalför-

svarets personalverk bestämmer bevilja totalförsvarspliktiga tjänstledighet för enskilda angelägenheter av synnerlig vikt.

Hemresa

11 & Under grundutbildningen har totalförsvarspliktiga rätt till tjänstledighet enligt 12 - 14 && för att besöka sin bostadsort. Ledigheten skall förläggas till

en tid som är lämplig med hänsyn till tjänsten.

12 & Tjänstledighet enligt 11 & får beviljas en totalförsvarspliktig som under mer än trettio dagar i en följd tjänstgör på ett sådant avstånd från bostads- orten att han eller hon inte genom att utnyttja fritiden eller permissioner kan

vistas där under minst trettiosex timmar i följd.

13 5 Rätt till tjänstledighet enligt 11 % omfattar en dag för varje påbörjad tidsperiod om trettio dagar. Tjänstledighet som hänförs till en viss tidsperiod får, om det finns särskilda skäl, tas ut under en senare tidsperiod. Om restiden mellan tjänstgöringsplatsen och bostadsorten är särskilt lång, får tjänstledigheten för flera tidsperioder läggas samman och i förekommande fall

anslutas till annan ledighet.

14 & Den i 12 & angivna tiden om trettiosex timmar skall räknas från an- komsten till den järnvägsstation eller motsvarande som ligger närmast bostaden och intill avfärden från en sådan station. Om bostaden inte kan nås med allmänt kommunikationsmedel, bestämmer den som har rätt att bevilja

ledigheten hur tiden skall räknas.

Deltagande i idrottstävlingar m.m.

15 & Om tjänsten inte lägger särskilda hinder i vägen, skall tjänstledighet be- viljas totalförsvarspliktiga för deltagande i olympiska spel, riksskyttetävlingar

169 och militära mästerskapstävlingar. Tjänstledighet skall också beviljas för del- tagande i andra idrottstävlingar, om de är godkända av ett förbund inom Sveriges riksidrottsförbund och avser

l. världsmästerskap,

2. europarnästerskap,

3. öppna internationella mästerskap,

4. nordiska mästerskap,

5. landskamper,

6. svenska mästerskap,

7. tävlingar med lag som tillhör den högsta nationella serien., Tjänstledighet skall också beviljas för träning i direkt anslutning till olym- piska spel eller tävlingar enligt första stycket 1 - 5.

Totalförsvarets personalverk får bevilja totalförsvarspliktiga tjänstledighet för deltagande i och träning inför idrottstävlingar också i andra fall än som

anges i första och andra styckena, om det föreligger särskilda skäl.

16 & Den sammanlagda tiden för frånvaro på grund av tjänstledighet enligt 15 & får inte överstiga en tjugonde] av den tjänstgöringstid som inkallelsen avser eller, om denna tid är kortare än sextio dagar, tre dagar. Om det föreligger synnerliga skäl, får Totalförsvarets personalverk bevilja tjänstledighet för längre tid.

Övningsupmhåll

17 & Totalförsvarspliktiga som fullgör grundutbildning har rätt till tjänst- ledighet i forrn av övningsuppehåll enligt särskilda bestämmelser.

18 & En totalförsvarspliktig som under ett övningsuppehåll är intagen för vård

på en sjukvårdsavdelning eller i ett sjukhus eller som annars på grund av sjukdom helt eller delvis inte kan tillgodogöra sig ledigheten skall beredas motsvarande ledighet på annan tid, om det är möjligt med hänsyn till tjän-

sten.

Tjänstledighet i andra fall

19 & Totalförsvarspliktiga får ges tjänstledighet under grundutbildningen med högst tre dagar för varje påbörjad period om sex månader för väl utförda

prestationer.

20 & Tjänstledighet får i undantagsfall beviljas totalförsvarspliktiga för uppdrag av synnerlig vikt för näringslivet eller ett därmed jämförligt intresse. Permission 21 & Permission är ledighet under kortare tid än en hel tjänstgöringsdag.

Den som beslutar om pemrissioner svarar för att ansökningar om permission prövas efter enhetliga grunder. Fritid

22 & Fritid är tiden från tjänstens slut en tjänstgöringsdag till tjänstens början

nästa tjänstgöringsdag.

23 & Fritid medför rätt att vistas på valfri plats inom och utom landet, om

inte annat följer av 24 5 eller föreskrifter som meddelats med stöd av 29 5.

24 & Förmån och andra chefer som Totalförsvarets personalverk bestämmer får inskränka rätten för totalförsvarspliktiga som tjänstgör under honom eller henne att vistas på valfri plats under fritid när

1. särskild beredskap behöver upprätthållas,

2. personalen är förlagd utanför ett kasernområde, läger eller motsvarande område,

3. det påkallas av en förestående eller pågående övning, utbildning eller annan krävande eller ansvarsfull tjänstgöring,

4. särskilda medicinska förhållanden ger anledning till det.

25 & En totalförsvarspliktigs begäran att bli undantagen från ett beslut om in- skränkning i rätten att vistas på valfri plats under fritid avgörs enligt före- skrifterna om ledighet i detta kapitel.

Beslut om tjänstledighet och permission

26 & Beslut om tjänstledighet och permission enligt denna förordning med— delas av Totalförsvarets personalverk eller, om den totalförsvarspliktige tjänstgör hos en annan statlig myndighet av denna. Totalförsvarets personal- verk får överlämna åt kommuner, landsting, kyrkliga kommuner, bolag, före- ningar, samfälligheter och andra enskilda att besluta om ledighet för totalför- svarspliktiga som fullgör civilplikt hos dem.

27 5 Den som har fått avslag på en ansökan om tjänstledighet, får begära om- prövning av beslutet. Om den totalförsvarspliktige tjänstgör hos en statlig myndighet, prövas frågan av myndigheten. I annat fall prövas frågan av To-

talförsvarets personalverk.

l 7 2 Överklagande

28 & Totalförsvarets personalverks och annan statlig myndighets beslut i

ärenden om tjänstledighet eller permission får överklagas hos Totalförsvarets

tjänstepliktsnämnd.

Totalförsvarets tjänstepliktsnämnds beslut får inte överklagas.

Verkstäl li ghetsföreskrifter

29 & Totalförsvarets personalverk får meddela föreskrifter som i den mån tjänstgöringen kräver det inskränker rätten för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt att vistas på valfri plats under sin fritid och ledighet samt

föreskrifter i övrigt för verkställighet av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den .

173 4.2 Förslag till

Förordning om medinflytande för civilpliktiga Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde m.m.

l & Denna förordning gäller för dem som utanför Försvarsmakten anordnar utbildning av totalförsvarspliktiga enligt lagen (l99xzxxx) om totalförsvars- plikt. '

2 & Med civilpliktiga avses i förordningen de som enligt lagen (199x1xxx) om totalförsvarsplikt fullgör civilplikt, om civilplikten omfattar grundut- bildning som är längre än 60 dagar.

Föreskrifterna om civilpliktiga tillämpas också på dem som utanför För- svarsmakten genomgår utbildning enligt lagen (199xzxxx) om frivillig grun- dutbildning för kvinnor. Samråd med och information till civilpliktiga

3 5 De civilpliktigas medinflytande utövas genom förtroendevalda och i de

nämnder och andra samrådsorgan som anges i denna förordning.

4 & Innan någon beslutar i en fråga av vikt för de civilpliktiga som berörs av beslutet skall deras synpunkter inhämtas.

5 5 Om en fråga inte är av sådan vikt som avses i 4 5 men har principiell be—

tydelse för de civilpliktiga, skall de informeras innan beslutfattas i frågan.

6 & Om den som fattar beslutet av någon särskild anledning inte har möjlig- het att inhämta synpunkter eller lämna information enligt 4 och 5 55 före

beslutet, skall de civilpliktiga informeras i efterhand så snart möjligt.

7 & Denna förordning inskränker inte varje chefs skyldighet att ta del av per-

sonalens synpunkter och fortlöpande informera den om verksamheten.

Medinflytande vid verksamhetsställen

8 & De civilpliktiga vid ett verksamhetsställe där minst 20 civilpliktiga tjänstgör får välja en förtroendeman med uppgift att föra deras talan hos

chefen för verksarnhetsstället.

9 5 Vid varje verksamhetsställe som avses i 8 & skall finnas en nämnd. Denna skall bestå av företrädare för såväl ledningen för verksamhetsstället

som de civilpliktiga. De civilpliktiga skall vara i majoritet i nämnden.

De civilpliktigas kongress

10 & Totalförsvarets personalverk skall varje år anordna en kongress med förtroendemännen. Kongressens syfte är att ge förtroendemännen tillfälle att diskutera frågor av betydelse för de civlpliktiga.

Kongressen leds av förtroendemännen.

11 5 Varje civilpliktig får lämna förslag (motion) att behandlas vid kongres-

sen.

12 & Förtroendemännens deltagande i kongressen skall anses som en tjänste-

uppgift.

135. Efter kongressen skall varje förtroendeman på tjänstetid informera verksamhetsställets civilpliktiga om vad som har diskuterats och beslutats på

kongressen.

14 & Chefen för Försvarsdepartementet skall informeras om de beslut som har

fattats vid kongressen.

Medinflytanderådet

15 & Förtroendemännen vid kongressen får bland sig utse högst tre civilplik- tiga med uppgift att under benämningen Medinflytanderådet under det närmaste året efter kongressen företräda civilpliktiga gentemot myndigheter på central nivå.

16 & Medinflytanderådet skall vara administrativt anslutet till Totalförsvarets personalverk. Det skall genom Totalförsvarets personalverk försorg ha tillgång till ett kansli med kontorsservice.

Totalförsvarets personalverk skall hos regeringen begära de medel som behövs för rådets verksamhet.

17 & Ledamöter i Medinflytanderådet skall i fråga om rätt till reseförmåner likställas med statstjänstemän i allmänhet. Ersättning utgår dock högst för kostnad för andra klass på tåg och fartyg.

Förlorad arbetsinkomst ersätts enligt Totalförsvarets personalverks närmare bestämmande.

18 & En av Medinflytanderådets ledamöter har rätt att fullgöra återstående

grundutbildning enligt lagen (199xzxxx) om totalförsvarsplikt vid rådets kansli.

Samrådsmöten

19 & Totalförsvarets personalverk skall regelbundet samla företrädare för Medinflytanderådet och de organisationer där civilpliktiga tjänstgör till överläggningar i frågor som rör civilpliktigas medinflytande, om det inte är lämpligare att sådana frågor behandlas i något annat samverkansorgan som

nämns i denna förordning.

Medinflytande i arbetsmiljöfrågor

20 % Om civilpliktigas medinflytande i arbetsmiljöfrågor skall Totalförsvarets

personalverk utfärda särskilda föreskrifter. Utbildning av förtroendevalda 21 & De förtroendevalda enligt denna förordning skall ges en lämplig ut-

bildning för sina uppgifter enligt Totalförsvarets personalverks närmare

bestämmande.

Verkställighetsföreskrijter 22 & Totalförsvarets personalverk får meddela de ytterligare föreskrifter som

behövs för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den .

5.1. Förslag till

Förordning om ändring i förordningen (FFS 1978:26) om

arvode m.m. till motorreparationsledare

Regeringen föreskriver att 2 & förordningen (FFS 1978126) om arvode m.m. till motorreparationsledare skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Motorreparationsledare, som del- tar i sådan utbildning eller tjänstgö— ring som berörd myndighet finner vara nödvändig för att han skall kunna tjänstgöra i krigsbefattning, erhåller arvode som motsvarar dagpenning enligt värnpliktsför- månsförordningen (1976:1008).

Bestämmelserna i 39-42 55 väm- pliktsförmånsförordningen skall till- ämpas på arvodet. Underlag för ut- betalning skall lämnas av försvarets

materielverk.

Denna förordning träder i kraft den .

lSenaste lydelse FFS 1986113.

Föreslagen lydelse 251

Motorreparationsledare, som del- tar i sådan utbildning eller tjänstgö- ring som berörd myndighet finner vara nödvändig för att han skall kunna tjänstgöra i krigsbefattning, erhåller arvode som motsvarar dag- penning enligt förordningen (199x:xxx) om förmåner till total- försvarspliktiga.

Bestämmelsernai 11-13 kap. för- ordningen ( I 99x:x.xx) om förmåner till totalförsvarspliktiga skall till- ämpas på arvodet. Underlag för ut— betalning skall lämnas av Försva-

rets materielverk.

178 5.2 Förslag till Förordning om ändring i förordningen (FFS 1978:51) om

fortsatta försök med mötesverksamhet m.m. Regeringen föreskriver att i förordningen (FFS 1978z51) om fortsatta försök med mötesverksamhet m.m. ordet "värnpliktig" i olika böjningsformer skall

bytas ut mot "totalförsvarspliktig personal" i motsvarande form.

Denna förordning träder i kraft den .

179 5.3 Förslag till

Förordning om ändring i förordningen (FFS 1980:29) om

utbildning till och av yrkesofficerare m.m.I

Regeringen föreskriver att 2, 3 a, 5. 6 och 9 åå förordningen (FFS 1980z29) om utbildning till och av yrkesofficerare m.m.2 skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 & Preliminär antagning av aspiranter för utbildning till officer skall göras

bland dem som

1. har uttagits för grundutbild- ]. vid inskrivning enligt 3 kap. la- ning till befäl enligt värnpliktslagen gen ( ] 99x1xxx) om totalförsvars- (194I:967) eller har antagits till plikt har placerats i en befattnings- grundutbildning enligt lagen grupp för chefer eller specialister (1980:1021) om militär grundut- eller efter antagning till utbildning bildning för kvinnor, enligt lagen (199x:xxx) om frivillig

grundutbildning för kvinnor skrivits in i en sådan befattningsgrupp, 2. under det kalenderår när utbildningen vid officershögskolan beräknas börja fyller högst 25 år. Om inte annat anges i 2 a & skall den preliminära antagningen normalt

göras senast vid grundutbildningens slut.

]Förslaget beaktar inte de ändringar som en omorganisation av försvarsmaktens myndigheter föranleder.

2Förordningen omtryckt FFS 1988zl3.

1 80 Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Även den som efter genomförd grundutbildning ansöker om antagning till

utbildning kan preliminärt antas som aspirant.

3aå3

Behörig att antas som aspirant för utbildning till flygingenjör eller försvars-

meteorolog är den som

1. antagits till, genomgår eller har genomgått utbildning vid teknisk hög-

skola eller universitet enligt bestämmelser som meddelas av Överbefälhavaren

eller, efter dennes bestämmande, en försvarsgrenschef,

2. fullgjort grundutbildning till befäl enligt värnpliktslagen (1941.'9Ö/) eller lagen (i980:1021') om militär grundutbildning för kvinnor och därvid visat lämplighet

för befälsyrket.

En aspirant kan efter eget åtagan— de kommenderas att under hand- ledning medverka vid utbildningen av värnpliktiga eller annan motsva- rande tjänstgöring (fyllnadstjänst- göring), om det är motiverat med

hänsyn till den tidpunkt när han

3Senaste lydelse 199323.

2. fullgjort grundutbildning till chef eller specialist enligt lagen ('199x:xxx ) om totalförs varSplikt eller lagen ( I99x:x.xx) om frivillig grundutbildning för kvinnor och därvid visat lämplighet för befäls-

yrket.

59'

En aspirant kan efter eget åtagan— de kommenderas att under hand- ledning medverka vid utbildningen av totalförsvarspliktig personal eller annan motsvarande tjänstgör- ing (fyllnadstjänstgöring), om det

är motiverat med hänsyn till den

Nuvarande lydelse

avser att börja utbildningen till

yrkesofficer.

181 Föreslagen lydelse

tidpunkt när han avser att börja

utbildningen till yrkesofficer.

6 & Utöver utbildningen enligt 3 och 4 åå omfattar utbildningen till officer en tvåårig officerskurs vid en officershögskola. Utbildningen vid officershögskolan skall ge aspiranten kompetens för att i krigsorganisationen inneha befattningar som kräver särskild kompetens på troppchefsnivå och i fredsorganisationen tjänstgöra som utbildare vid en

pluton eller motsvarande enhet eller som delsystemledare eller tekniker.

Utbildningen omfattar en skol- mässig del och en praktisk del. Un- der den praktiska delen skall aspi- ranten under handledning medverka vid utbildningen av värnpliktiga el- ler tjänstgöra i en befattning inom sitt yrkesfack eller genomgå en

fortsatt utbildning inom detta.

Under den förberedande officers— kursen, kompletteringsutbildningen, fyllnadstjänstgöringen och utbild-

ningen vid officershögskolan här

4Senaste lydelse FFS 1993z23.

Utbildningen omfattar en skol- mässig del och en praktisk del. Un- der den praktiska delen skall aspi- ranten under handledning medverka vid utbildningen av totalförsvars- pliktig personal eller tjänstgöra i en befattning inom sitt yrkesfack eller genomgå en fortsatt utbildning

inom detta.

9å4

Under den förberedande officers- kursen, kompletteringsutbildningen, fyllnadstjänstgöringen och utbild-

ningen vid officershögskolan har

182 Nuvarande lydelse

aspiranten förmåner enligt värn- pliktsförmånsförordningen

(1976:1008).

Vid beräkningen av dagersättning- ens storlek får aspiranten tillgodo- räkna tidigare tjänstgöring på vil- ken värnpliktsförmånsförordningen

har varit tilllämpli g.

Föreslagen lydelse

aspiranten förmåner enligt förord- ningen ( I 99x:x.xx) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

En yrkesojficersaspirant som ge- nomgått utbildning vid officers- högskola under ett år och godkänts för fortsatt utbildning får utbild- ningspremie med 12 500 kronor.

Vid beräkningen av dagersättning- ens storlek får aspiranten tillgodo- räkna tidigare tjänstgöring på vil- ken förordningen (199x:x.xx) om förmåner till totalförsvarspliktiga eller förordningen (FFS 198429) om utbildning av och till reservojfi- cer vid armén, marinen och flyg-

vapnet har varit tilllämplig.

Dagersättning skall inte utgå i den mån den som genomgår utbildning som

avses i första stycket uppbär ersättning enligt 4 kap. lagen (1962:381) om

allmän försäkring.

Denna förordning träder i kraft den .

183 5.4 Förslag nu

Förordning om ändring i förordningen (FFS 1983:31) med tjänsteföreskrifter för försvarsmaktens personal'

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (FFS l983:3l) med tjänste- föreskrifter för försvarsmaktens personal

dels att i rubrikerna närmast före 8 kap. 5 och 25 55, 16 kap. 4 5, 17 kap. 3 åå samti 1 kap. 3 &, 8 kap. 5, 7-10, 12, 15, 17-21, och 29 åå, 10 kap. 1 och 2 åå, 15 kap. 15 5, 16 kap. 4 och 6 55, 17 kap. 3—8 åå och 18 kap. l & ordet "värnpliktig" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "totalförsvarspliktig" i motsvarande form och att i 8 kap. 1 och 25 & orden " den värnpliktiga perso- nalen" skall bytas ut mot "den totalförsvarspliktiga personalen",

dels att 1 kap. 3 &, 2 kap. 5 5, 8 kap. 11 %, 9 kap. l 5, 15 kap. 13 å och 16 kap. 2 5 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

2 kap. 5 52 Om tjänsteställningen inte kan bestämmas med tillämpning av 2 - 4 åå, tillämpas den ordningsföljd som anges i följande tabell.

1Förslaget beaktar inte de ändringar som en omorganisation av försvarsmaktens myndigheter föranleder.

2Senaste lydelse FFS 1992:10.

Ordningsföljd Grupp

1 Yrkesofficerare 2 Reservofficerare 3 Krigsfrivillig personal som har avgått från anställning som reservofficer eller för vilken vämpltkten har upphört

4 Yrkesofficersaspiranter 5 Värnpliktig personal 6 Krigsfrivillig eller annan frivillig personal som inte inne- fattas bland krigsfrivillig personal under 3 7 Hemvärnspersonal 8 Tjänstepliktig personal enligt 2 5 7 förordningen

(FFS 1983:50) om försvarsmaktens personal

Föreslagen lydelse

2 kap. 5 5

Om tjänsteställningen inte kan bestämmas med tillämpning av 2 - 4 åå,

tillämpas den ordningsföljd som anges i följande tabell.

Ordningsföljd

DJ

GNU!

Grupp

Yrkesofficerare Reservofficerare Krigsfrivillig personal som har avgått från anställning som reservofficer eller för vilken skyldigheten att fullgöra värnplikt har upphört

Yrkesofficersaspiranter

Totalförsvarspliktig personal

Krigsfrivillig eller annan frivillig personal som inte inne- fattas bland krigsfrivillig personal under 3

Hemvärnspersonal

OOxl

Tjänstepliktig personal enligt 2 & 5 förordningen (FFS 1983:50) om försvarsmaktens personal &

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8kap. 115

Under grundutbildning och repeti- tionsutbildning i direkt anslutning till grundutbildningen har värnplik- tiga rätt till tjänstledighet enligt 12 - 14 åå för att besöka sin bo- stadsort. Ledigheten skall förläggas till en tid som är lämplig med hän-

syn till tjänsten.

Under grundutbildning har total- försvarspliktiga rätt till tjänstledig- het enligt 12 - 14 åå för att besöka sin bostadsort. Ledigheten skall för- läggas till en tid som är lämplig

med hänsyn till tjänsten.

9 kap. lå

Personal som har rätt till fri in— kvartering enligt värnpliktsfönnäns- förordningen (1976:1008), vaktha— vande befäl sarnt vakt- och bered— skapspersonal skall förläggas inom kasemområdet, om inte annat för— anleds av tjänsten eller av särskilda omständigheter. Personal som är inmönstrad på ett fartyg skall i

första hand förläggas ombord.

Personal som haf rätt till fri in- kvartering enligt förordningen (199x:xxx) om förmåner till total- försvarspliktiga, förordningen ( FFS I980:29) om utbildning till och av yrkesofficerare m.m. eller förord- ningen (198429) om utbildning till reservofficer vid armén, marinen och flygvapnet, vakthavande befäl samt vakt- och beredskapspersonal

skall förläggas inom kasemom-

186 Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

rådet, om inte annat föranleds av tjänsten eller av särskilda omstän- digheter. Personal som är inmön- strad på ett fartyg skall i första

hand förläggas ombord.

15 kap. 13é

Till vakthavande befälet får utan- för ordinarie expeditionstid lämnas begäran om omprövning och be- svärshandlingar i disciplin- och ersättnrngsärenden enligt lagen ( ] 986.644 ) om disciplinförseelser

av krigsmän, m.m.

Till vakthavande befälet får utan- för ordinarie expeditionstid lämnas begäran om omprövning och be- svärshandlingar i disciplin- och ersättningsärenden enligt lagen ( I 99x:xxx) om disciplinansvar inom

totalförsvaret.

16 kap. 2 ?

Bestämmelserna i lagen ( I 986.644 ) om disciplinförseelser av krigsman, m.m. skall genom myndighetens försorg gås igenom med de värnpliktiga i den omfatt- ning som behövs. Detsamma gäller bestämmelserna i 10 14 kap. lagen (1976:600) om offentlig anställning beträffande den anställ—

3Senaste lydelse FFS 1989:7.

Bestämmelserna i lagen

( I 99x:xxx) om disciplinansvar inom totalförsvaret skall genom myndig— hetens försorg gås igenom med de totalförsvarspliktiga i den omfatt- ning som behövs. Detsamma gäller bestämmelserna i 10 - 14 kap. lagen (1976:600) om offentlig anställning beträffande den anställ-

_ 187 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

da militära och civila personalen. da militära och civila personalen. För var och en skall göras klart vilka disciplinpåföljder som kan komma i fråga samt vilka bestämmelser som finns om åtalsanmälan, överklagande och omprövning samt om omhändertagande och kroppsvisitation och annan un-

dersökning.

Denna förordning träder i kraft den .

188 5.5 Förslag till Förordning om ändring i förordningen (FFS 1983:50) om

försvarsmaktens personall

Regeringen föreskriver att 2 & förordningen (FFS 1983250) om försvars-

maktens personal skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse 2 52 Den militära personalen består av följande grupper

Grupp Omfattar

1. Yrkesofficerare Anställda som innehar militära tjänster och som inte

tillhör gruppen under 2.

2. Reservofficerare Personal som är anställd enligt reservofficersförord- ningen (1990:202).

3. Värnpliktig Värnpliktiga som inte tillhör någon av grupperna personal under I och 2.

4. Krigsfrivillig Personal - utom hemvämspersonal - som med stöd av personal särskilda föreskrifter har antagits såsom

1Förslaget beaktar inte de ändringar som en omorganisation av försvarsmaktens myndigheter föranleder.

2Senaste lydelse FFS 1993125.

5. Civilförsvars- pliktig personal samt hälso- och.

sjukvårdspersonal

6. Tjänstepliktig

personal

7. Hemvärns—

personal

8. A—personal

9. B-personal

10. Kvinnor under militär grund- utbildning

189 krigsfrivilliga.

Personal som med stöd av lagen ( 1 9841272 ) om skyl- dighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret eller lagen ( 1981 :292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärper- sonal m.m. har tagits ut för tjänstgöring i försvars-

makten.

Personal som antingen genom anställning på civila tjänster inom försvarsmakten eller med stöd av all- män tjänstepliktslagen (1959-83) har tagits i anspråk för tjänstgöring i försvarsmaktens krigsorganisation.

Hemvärnsman samt hemvärnsungdom som har fyllt 17 år.

Frivillig personal som står till förfogande för tjänst-

göring i försvarsmaktens krigsorganisation.

Frivillig personal som står till förfogande för tillfällig

tjänstgöring i försvarsmaktens krigsorganisation.

Kvinnor som genomgår utbildning enligt lagen

(1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor.

190 I] . Personal i för- Personal som är anställd i utlandsstyrkan. svarsmaktens ut- landsstyrka

Yrkesofficerarna indelas i undergrupperna officerare, mariningenjörer, flygingenjörer, försvarsläkare, försvarsveterinärer, försvarstandläkare, för—

svarsapotekare och försvarsmeteorologer.

Föreslagen lydelse

2 & Den militära personalen består av följande grupper

Grupp Omfattar

]. Yrkesofficerare Anställda som innehar militära tjänster och som inte

tillhör gruppen under 2.

2. Reservofficerare Personal som är anställd enligt reservofficersförord-

ningen (] 9901202).

3. Totalförsvars- Totalförsvarspliktiga som enligt lagen ( I99x:xx.x) om pliktig personal totalförsvarsplikt har skrivits in eller krigsplacerats

för tjänstgöring i Försvarsmakten.

4. Krigsfrivillig Personal - utom hemvämspersonal - som med stöd av personal särskilda föreskrifter har antagits såsom

krigsfrivilliga.

5. Tjänsteplikti g personal

6. Kvinnor under militär grund— utbildning

7. Hemväms-

personal

8. A-personal

9. B-personal

IO. Personal i För- svarsmaktens ut-

landsstyrka

191 Personal som antingen genom anställning på civila tjänster inom Försvarsmakten eller som utan att vara anställd vid Försvarsmakten har tagits i anspråk för

tjänstgöring i Försvarsmaktens krigsorganisation.

Kvinnor som genomgår utbildning vid Försvarsmak- ten enligt lagen ( I 99x:xxx) om frivillig grundutbild-

ning för kvinnor.

l—lemvärnsmän samt hemvärnsungdom som har fyllt 17 år.

Frivillig personal som står till förfogande för tjänst-

göring i försvarsmaktens krigsorganisation.

Frivilhg personal som står till förfogande för tillfällig tjänstgöring i försvarsmaktens krigsorganisation.

Personal som är anställd i utlandsstyrkan. Yrkesoffi- cerama indelas i undergrupperna officerare, mariningenjörer, flygingenjörer, försvarsläkare, för- svarsveterinärer, försvarstandläkare, försvarsapotekare

och försvarsmeteorologer.

Yrkesofficerama indelas i undergrupperna officerare, mariningenjörer, flygingenjörer, försvarsläkare, försvarsveterinärer, försvarstandläkare, för-

svarsapotekare och försvarsmeteorologer.

Denna förordning träder i kraft den .

192 5.6 Förslag till

Förordning om ändring i förordningen (FFS l984z29) om utbildning till reservofficer vid armén, marinen och flygvapnet1

Regeringen föreskriver att 2, 3, 6 och 12 åå förordningen (FFS 1984z29)

om utbildning till reservofficer vid armén, marinen och flygvapnet skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

252

Preliminär antagning av aspiranter sker bland dem som

]. uppfyller de krav 1 fråga om ålder som försvarsgrensciiefen bestämmer,

2. har uttagits för utbildning till befattning som kompanibefäl enligt värnpliktslagen (194I:967) eller uppfyller fordringarna för sådan ut- tagning eller har antagits för mots- varande utbildning enligt lagen (1980:1021) om militär grundut-

bildning för kvinnor,

3. har allmän behörighet för

2. vid inskrivning enligt 3 kap. la- gen ( l99x:xxx) om totalförsvars- plikt har placerats i en befattnings- grupp för chefer eller uppfyller fordringarna för en sådan inskriv- ning eller efter antagning för ut- bildning enligt lagen (1990:xxx) om frivillig grundutbildning för kvinnor skrivits in i en sådan befattnings- grupp,

3. har allmän behörighet för

]Förslaget beaktar inte de ändringar som en omorganisation av försvarsmaktens myndigheter föranleder.

2Senaste lydelse: l986:43.

Nuvarande lydelse

grundläggande högskoleutbildning enligt högskoleförordningen

( ] 977.263 ),

193 Föreslagen lydelse

grundläggande högskoleutbildning enligt högskoleförordningen (1993:IOO),

4. har de särskilda förkunskaper som försvarsgrenschefen bestämmer.

3?

Behörighet att slutligt antas som aspirant är den som ]. uppfyller villkoren enligt 2 & 1, 3-4

2. har, om inte försvarsgrenschef— en på grund av särskilda omstän- digheter medger annat, genomgått grundutbildning till befattning för kompanibefäl eller, vid flygvapnet. plutonsbefäl enligt värnpliktslagen( I 941.967) eller motsvarande ut- bildning enligt lagen (1980:1021) om. militär grundutbildning för kvinnor och därvid har visat läm- plighet för utbildning till reservoffi-

CCT.

För aspiranter vid marinen med sjökaptens-, styrmans— eller sjöin— genjörsexamen omfattar utbildning-

en grundläggande utbildning under

2. har, om inte försvarsgrenschef- en på grund av särskilda omstän- digheter medger annat, genomgått grundutbildning till befattning för chefer enligt lagen ( ] 99x:xxx) om. totalförsvarsplikt eller motsvarande utbildning enligt lagen (199x:xxx) om. militär grundutbildning för kvinnor och därvid har visat läm- plighet för utbildning till reservoffi-

CCI'.

öå

För aspiranter vid marinen med sjökaptens-, styrmans- eller sjöin- genjörsexamen omfattar utbildning-

en grundläggande utbildning under

194 Nuvarande lydelse

fjorton månader. Utbildningen fullgörs som grundutbildning enligt

värnpliktslagen(1941: 967).

Om förmåner till den som genom- går utbildning till reservofficer finns bestämmelser i värnplikts-

förmånsförordningen (197651008)

Denna förordning träder i kraft den .

Föreslagen lydelse

fjorton månader. Utbildningen fullgörs som grundutbildning enligt lagen (199x:xxx) om totalförsvars-

plikt.

125

Den som genomgår utbildning till reservojficer har rätt till samma förmåner som en totalförsvarsplik- tig har under grundutbildning en- ligt lagen (199x:xxx) om totalför- svarsplikt.

Den som. som genomgått utbild- ning till reservofficer med godkän- da vitsord erhåller dessutom en utbildningspremie med 12 500 kr för reservofficerskurs I och med

16 000 kr för resevojficerskurs II.

5.7 Förslag till

Förordning om ändring i förordningen (FFS l986:36) om

förmåner till hemvärnets personal

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (FFS 1986:36) om förmåner

till hemvärnets personal

dels att i 4, 7 och 21 åå ordet "överbefälhavaren" skall bytas ut mot "För-

svarsmakten",

dels att 5, 15-17 och 20 åå skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Dagpenning, dagersättning och befattningspenning betalas med be- lopp som motsvarar vad en värn— pliktig får enligt värnpliktsförmåns- förordningen (1976:1008). Krets- hemvärnschef, ställföreträdande kretshemvärnschef och hemvärns- chef får dock befattningspenning

med tillägg av fyra kronor.

1Senaste lydelse FFS 199315.

Föreslagen lydelse

Säl

Dagpenning och dagersättning be- talas med belopp som motsvarar vad den som tjänstgör enligt lagen ( 199x:xxx) om totalförsvarsplikt har

rätt till.

Befattningspenning betalas per dag till hemvärnsman på tropp- chefsnivå med I 0 kronor, pluton-

chefsnivå med 12 kronor, kompani-

1 96 Nuvarande lydelse

Frivilliga hemvärnsmän får under tjänstgöring, inbegripet färd mellan bostaden eller arbetsplatsen och tjänstgöringsplatsen, fri inkvartering och fri förplägnad. En hemväms- man i driftvärnet får dock fri in- kvartering endast om han inte kan bo i sin ordinarie bostad under tjänstgöringen. Om dessa förmåner inte kan tillhandahållas, har hem- värnsmannen rätt till ersättning en- ligt de grunder som gäller för sådan ersättning till värnpliktiga under

värnpliktstjänstgöring.

Hemvärnspersonal i allmänna hemvärnet har under tjänstgöring rätt till samma sjukvårdsförmåner och begravningshjälp som en väm-

pliktig har enligt värnpliktsförmåns-

Föreslagen lydelse

chefsnivå med 14 kronor samt ba-

taljonchefsnivå med 16 kronor.

155

Frivilliga hemvärnsmän får under tjänstgöring, inbegripet färd mellan bostaden eller arbetsplatsen och tjänstgöringsplatsen, fri inkvartering och fri kost. En hemvärnsman i driftvärnet får dock fri inkvartering endast om han inte kan bo i sin ordinarie bostad under tjänstgö— ringen. Om dessa förmåner inte kan tillhandahållas, har hemvärnsman- nen rätt till ersättning enligt de grunder som gäller för sådan er- sättning till dem som tjänstgör enligt lagen ( I 99x:xx_x) om totalför-

svarsplikt.

165

Hemvärnspersonal i allmänna hemvärnet har under tjänstgöring rätt till samma sjukvårdsförmåner och begravningshjälp som den som

tjänstgör enligt lagen (199x:xxx)

Nuvarande lydelse

förordningen (1976:1008) under värnpliktstjänstgöringen. Rätt till sjukvårdsförmåner föreligger dock endast om tjänstgöringen varar

minst två dagar i en följd.

Särskilda föreskrifter om rätt till familjebidrag och ersättning för skada och sjukdom under tjänstgö— ringen samt gruppliiförsäkring finns i familjebidragsförordningen (1991:1492), lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd, lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. samt förord- ningen (1988:246) om grupplivför-

säkring för värnpliktiga m.fl.

2Senaste lydelse FFS 1992:13.

1 97 Föreslagen lydelse

om totalförsvarsplikt. Rätt till sjuk- vårdförmåner föreligger dock en— dast om tjänstgöringen varar minst

två dagar i en följd.

17 å2

Den som tjänstgör vid hemvämet har samma rätt till familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag och begravningsbidrag enligt 7 kap.

2 5 förordningen ( I 99x:xxx) om

förmåner till totalförsvarspliktiga

som den som tjänstgör enligt lagen ( I 99x:xxx) om totalförsvarsplikt,

om tjänstgöringen skall pågå minst

fyra dagar i följd och inte ger rätt

till sådan dagpenning som en total-

försvarspliktig får under repeti-

tionsutbildning eller rätt till län en- ligt de grunder som gäller för an— ställd personal. Vid annan tjänstgö- ring har den som tjänstgör vid hemvärnet rätt till näringsbidrag

enligt samma förordning.

198 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Hemvärnets personal har samma rätt till grupplivförsäkring för dödsfall som den som tjänstgör enligt lagen (199x:xxx) om totalför- svarsplikt.

Särskilda föreskrifter om rätt till ersättning för skada och sjukdom under tjänstgöringen finns i lagen (1977:265) om statligt personska- deskydd och. lagen (1977:266) om

statlig ersättning vid ideell skada

m.m. 20 å Föreskrifterna i 39 - 42 55)” värn- Föreskrifterna i 1] - 13 kap. pliktsförmånsfirordningen förordningen (199x.'xxx) om för- (1976:1008) tillämpas under hem- måner till totalförsvarspliktiga värnsberedskap i fråga om dag- tillämpas under hemvärnsberedskap penning. i fråga om dagpenning.

Denna förordning träder i kraft den .

199 5.8 Förslag till

Förordning om ändring i förordningen (FFS 1986:37) om förmåner till frivillig personal m.fl.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (FFS 1986137) om förmåner till frivillig personal m.fl.

dels att i 16 & ordet "överbefälhavaren" skall bytas ut mot "Försvarsmak-

ten ,

dels att 5, 10-12, 15 och 17 55 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 5 ä'

Dagpenning, dagersättning och Dagpenning och dagersättning be- befattningspenning betalas med be- talas med belopp som motsvarar lopp som motsvarar vad en värn- vad den som tjänstgör enligt lagen pliktig får enligt värnpliktsförmåns- (199x:)cxx) om totalförsvarsplikt har förordningen (1976:1008). Befatt- rätt till.

ningspenning betalas från och med

första tjänstgöringsdagen.

10 &

En frivillig får under tjänstgöring, En frivillig får under tjänstgöring, inbegripet färd mellan bostaden inbegripet färd mellan bostaden eller arbetsplatsen och tjänstgö- eller arbetsplatsen och tjänstgö- ringsplatsen, fri inkvartering och fri ringsplatsen, fri inkvartering och fri

lSenaste lydelse FFS 199316.

200 Nuvarande lydelse

förplägnad. Om dessa förmåner in- te kan tillhandahållas, har den fri- villige rätt till ersättning enligt de grunder som gäller för sådan ersätt- ning till värnpliktiga under värn-

pliktstjänstgöring.

En frivillig har under tjänstgöring rätt till samma sjukvårdsförmåner och begravningshjälp som en värn- pliktig har enligt värnpliktsförmåns- förordningen (1976:1008) under värnpliktstjänstgöringen. Rätt till sjukvårdsförmåner föreligger dock endast om tjänstgöringen varar

minst två dagar i en följd.

Särskilda föreskrifter om frivilli- gas rätt till familjebidrag och er- sättning för skada och sjukdom an- der tjänstgöringen samt gruppliv- försäkring finns i familjebidragsför- ordningen (1991:1492), lagen ( 1977:265 ) om statligt personska-

2Senaste lydelse FFS 1992:14.

Föreslagen lydelse

kost. Om dessa förmåner inte kan tillhandahållas, har den frivillige rätt till ersättning enligt de grunder som gäller för sådan ersättning till dem som tjänstgör enligt lagen

( ] 99x:xxx) om totalförsvarsplikt.

11 &

En frivillig har under tjänstgöring rätt till samma sjukvårdsförmåner och begravningshjälp som den som tjänstgör enligt lagen (I99x:xx_x) om totalförsvarsplikt. Rätt till sju- kvårdförmåner föreligger dock endast om tjänstgöringen varar

minst två dagar i en följd.

12 å2

En frivillig har samma rätt till familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag och begravningsbi- drag enligt 7 kap. 2 5 förordningen (199x:xxx) om förmåner till total- försvarspliktiga som den som

tjänstgör enligt lagen (199x1xxx)

deskydd, lagen (1977:266) om stat- lig ersättning vid ideell skada m.m. samt förordningen (1988:246) om grupplivförsäkring för värnpliktiga m.fl.

Föreskrifterna i 39 - 42 åå värn-

pliktsförmånsförordningen

(1976:1008) tillämpas under bered-

20 1 Föreslagen lydelse

om totalförsvarsplikt, om den frivil- liges tjänstgöringen skall pågå minst fyra dagar i följd och. inte ger rätt till sådan dagpenning som utgår under repetitionsutbildning eller rätt till lön enligt de grunder som gäller för anställd personal. Vid annan tjänstgöring har den frivillige rätt till näringsbidrag enligt samma förordning.

En frivillig har samma rätt till grupplivförsäkring för dödsfall som den som tjänstgör enligt lagen ( ] 99x:xxx) om totalförsvarsplikt.

Särskilda föreskrifter om rätt till ersättning för skada och sjukdom under tjänstgöringen finns i lagen ( 1977.'265) om statligt personska- deskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada

m.m.

155

Föreskrifterna i I] - 13 kap. förordningen (199x.'xxx) om för-

måner till totalfönsvarspliktiga

202 Nuvarande lydelse

skapstillstånd och krig i fråga om dagpenning. Vid tillämpningen av 39 och 42 55 skall vad som där föreskrivs om vc'irnpliktsverket i stället avse överbefälhavaren, i frå- ga om försvarsmakten, och arbets-

marknadsstyrelsen i övrigt.

De föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förord- ning får meddelas, efter samråd med berörda myndigheter och orga- nisationer, i fråga om verksamheten inom försvarsmakten, av överbefäl- havaren, och i övrigt av arbets-

ma rknadsstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den ,

Föreslagen lydelse

tillämpas under höjd beredskap i

fråga om dagpenning.

17%

De föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förord- ning fåt meddelas, efter samråd med berörda myndigheter och orga- nisationer av Försvarsmakten inom dess verksamhetsområde och i

övrigt av Arbetsmarknadsstyrelsen.

5.9 Förslag till

Förordning om ändring i förordningen (FFS 1986:38) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

Regeringen föreskriver att 4 och 8 55 förordningen (FFS 1986:38) om för- måner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning skall ha följande

lydelse.

Nuvarande lydelse

En instruktör som inte omfattas av bestämmelserna i 3 5 får under medverkan enligt 2 & ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för sär- skilda kostnader med högst det be- lopp som motsvarar sådan dagpen- ning som en värnpliktig får enligt 7 5 värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008).

Om särskilda skäl föreligger, får utöver vad som följer av första stycket, ersättning betalas till in- struktörer enligt föreskrifter som

1Senaste lydelse FFS 198935.

Föreslagen lydelse

4?

En instruktör som inte omfattas av bestämmelserna i 3 & får under medverkan enligt 2 % ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för sär- skilda kostnader med högst det be- lopp som motsvarar sådan dagpen- ning som den som tjänstgör enligt lagen (199x:xxx) om totalförsvars- plikt har rätt till enligt 2 kap. 2 5 förordningen (199x.'xxx) om för- måner till totalförsvarspliktiga.

Om särskilda skäl föreligger, får utöver vad som följer av första stycket, ersättning betalas till in- struktörer enligt föreskrifter som

204 Nuvarande lydelse

meddelas av överbefälhavaren i fråga om verksamheten inom för- svarsmakten och av arbetsmark-

nadsstyrelsen i övrigt.

De föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förord- ning får meddelas, efter samråd med berörda myndigheter och orga- nisationer, i fråga om verksamheten inom försvarsmakten, av överbefäl- havaren, och i övrigt av arbets-

ma rknadsstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den .

Föreslagen lydelse

meddelas av Försvarsmakten inorn dess verksamhetsområde och i

övrigt av Arbetsmarknadsstyrelsen.

8 &

De föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förord- ning får meddelas, efter samråd med berörda myndigheter och orga- nisationer av Försvarsmakten inom dess verksamhetsområde Och i

övrigt av Arbetsmarknadsstyrelsen.

205 5.10 Förslag till Förordning om ändring i förordningen (FFS l987:8) om

frivillig tjänstgöring vid försvarsmaktenl

Regeringen föreskriver att 2 & förordningen (FFS l987:8) om frivillig tjänstgöring vid försvarsmakten skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 & För frivillig tjänstgöring får förordnas ]. personal som är anställd vid försvarsmakten på reservstat eller i en reserv eller i väg- och vattenbyggnadskåren, 2. värnpliktig och förutvarande 2. den som med stöd av lagen värnpliktig personal, (199x:xxx) om totalförsvarsplikt är

eller har varit krigsplacerad vid

F örsva rsmakten,

3. kvinnor som har genomgått ut- 3. kvinnor som har genomgått ut- bildning enligt lagen (1980:1021) bildning vid Försvarsmakten enligt om militär grundutbildning för lagen ( ] 99x:xxx) om frivillig grun- kvinnor. dutbildning för kvinnor,

4. krigsfrivillig personal, 5. medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer, 6. yrkesofficerare över värnplikts- 6. yrkesofficerare som samtidigt

åldern som samtidigt innehar en innehar en civil statlig tjänst.

]Förslaget beaktar inte de ändringar som en omorganisation av försvarsmaktens myndigheter föranleder.

civil statlig tjänst.

Denna förordning träder i kraft den .

5.1 1 Förslag till

Förordning om ändring i förordningen (FFS 1987:12)

om krigsfrivilliga vid Försvarsmakten

Regeringen föreskriver att 3, 5 och 6 åå förordningen (FFS 1987:12) om krigsfrivilliga vid Försvarsmakten skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Antagning av krigsfrivilliga sker genom att ett avtal (krigsfrivilligav- tal) träffas mellan försvarsområdes- befälhavaren eller en annan myn- dighet som överbefälhavaren be- stämmer ( antagningsmyndigheten )

och den frivillige.

I krigsfrivilligavtalet skall den krigsfrivillige åta sig att tjänstgöra vid försvarsmakten i krig och under beredskapstillstånd samt annars när värnpliktiga har inkallats till tjänst- göring enligt 27. 5 2 mom. eller 28 55 värnpliktslagen (1941 :967).

Föreslagen lydelse

3 % Antagning av krigsfrivilliga sker genom att ett avtal (krigsfrivilligav- tal) träffas mellan Försvarsmakten

och den frivillige.

5 &

] krigsfrivilligavtalet skall den krigsfrivillige åta sig att tjänstgöra vid Försvarsmakten under höjd be- redskap och när totalförsvarsplik- tiga har kallats in till beredskaps- tjänstgöring enligt 4 kap. 8 5 lagen

( I99x:xxx) om totalförsvarsplikt.

208 Nuvarande lydelse

Ett krigsfrivilligavtal får hävas av antagningsmyndigheten med ome- delbar verkan.

Den krigsfrivillige får säga upp krigsfrivilligavtalet. Om antag- ningsmyndigheten inte medger kor- tare uppsägningstid, upphör avtalet att gälla tidigast tolv månader efter antagningen med i avtalet angiven

uppsägningstid.

Föreslagen lydelse

Ett krigsfrivilligavtal får hävas av Försvarsmakten med omedelbar verkan.

Den krigsfrivillige får säga upp krigsfrivilligavtalet. Om Försvars- makten inte medger korta:e upp- sägningstid, upphör avtalet att gälla tidigast tolv månader efter antag- ningen med i avtalet angiven upp-

sägningstid.

Den krigsfnvrllige får inte säga upp avtalet under den tid då han är tjänst-

göringsskyldig på grund av detta.

Denna förordning träder i kraft den .

209 5.12 Förslag till

Förordning om ändring i förordningen (FFS l987z30) om

medinflytande för värnpliktiga'

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (FFS 1987130) om medinflytande för värnpliktiga

dels atti 15, 16, 20, 21, 23, 31, 32, 34, 36. 37 och 38 åå ordet "överbefälhavaren" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Försvarsmak- ten" i motsvarande form,

dels att 28 å skall upphöra att gälla,

dels att 1, 2, 4-6, 17-18, 33 och 35 åå skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 5 Denna förordning gäller för myn- Denna förordning gäller för För- digheterna inom _)?J'nsvarsmakten. svarsmakten.

Vid tillämpningen av denna för- ordning gäller 1 kap. 5 55 förord- ningen (FFS 19833!) med tjänste- föreskrifter för försvarsmaktens personal. Med förband avses där- vid en myndighet på lokal nivå med uppgift att svara för grundutbild-

ning av värnpliktiga.

lFörslaget beaktar inte fullt ut de ändringar som en omorganisation av försvarsmaktens myndigheter föranleder.

210 Nuvarande lydelse

Värnpliktiga som tjänstgör på is- brytare och sjömätare skall vid till- lämpningen av denna förordning

anses tillhöra kustflottan.

Med värnpliktiga avses i förord- ningen de som enligt värnpliktslag- en (194I.'967) genomgår grundut- bildning eller repetitionsutbildning i direkt anslutning till grundutbild-

ningen.

Föreslagen lydelse

Med värnpliktiga avses i förord- ningen de som enligt lagen

( I 99x:x.rx ) om. totalförsvarsplikt

fullgör värnplikt som omfattar

grundutbildning. Vid tillämpningen

av 8-1] åå avses med värnpliktiga

alla som utan att vara anställda

tjänstgör vrd Försvarsmakten, Föreskrifterna om värnpliktiga

tillämpas också på dem som vid

F örsvarsmakten genomgår utbild-

ning enligt lagen (199x:xxx) om.

frivillig grundutbildning för kvin-

7107”.

Zi

Föreskrifterna om värnpliktiga tilllämpas också på dem som ge- nomgår utbildning enligt lagen (1980:/021) om militär grundut- bildning för kvinnor.

Vid tillämpningen av 8-1] åå" av- ses med värnpliktiga alla som utan att vara anställda tjänstgör vid för-

svarsmakten.

Innan en myndighet beslutar i en fråga av vikt för värnpliktiga som tjänstgör vid myndigheten eller som. på något annat sätt berörs av be- slutet skall de värnpliktigas syn-

punkter inhämtas.

Vid tillämpningen av denna för- ordning gäller 1 kap. 5 å" förord- ningen ( FFS 198331) med tjänste- föreskrifter för försvarsmaktens personal. Med förband avses där- vid en myndighet på lokal nivå med uppgift att svara för grundutbild-

ning av värnpliktiga.

4 & Innan någon beslutar i en fråga av vikt för de värnpliktiga som berörs av beslutet skall deras synpunkter

inhämtas.

212 Nuvarande lydelse

Om en fråga inte är av sådan vikt som avses i 4 å men har principiell betydelse för de värnpliktiga, skall myndigheten informera de värnplik-

tiga innan beslut fattas i frågan.

Om myndigheten av någon sär- skild anledning inte har möjlighet att inhämta synpunkter eller lämna information enligt 4 och 5 åå före beslutet, skall de värnpliktiga infor-

meras snarast i efterhand.

Varje försvarsgrenschef skall var— je år anordna en konferens (för- svarsgrenskonferens) vid vilken fö- reträdare för de värnpliktiga inom försvarsgrenen skall ges tillfälle att med honom diskutera frågor som rör utbildningen och tjänsten i öv-

rigt.

Föreslagen lydelse

5 5 Om en fråga inte är av sådan vikt som avses i 4 å men har principiell betydelse för de värnpliktiga, skall de informeras innan beslut fattas i

frågan.

6 5 Om den som fattar beslutet av någon särskild anledning inte har möjlighet att inhämta synpunkter eller lämna information enligt 4 och 5 åå före beslutet, skall de värnpliktiga informeras i efterhand

så snart möjligt.

17å

[nom vart och ett av huvudpro- grammen Arméförband, Marinför- band och F lygvapenförband skall varje år anordnas en konferens (för- svarsgrenskonferens) vid vilken fö- reträdare för de värnpliktiga inom huvudprogrammet skall ges tillfälle att med företrädare för huvudpro-

grammet diskutera frågor som rör

utbildningen och tjänsten i övrigt.

Vid försvarsgrenskonferensen skall också det värnpliktsråd som anges i 30 å ges möjlighet att vara närvarande och lämna information.

F örsvansgrenschefen får efter samråd med överbefälhavaren be- sluta att konferensen skall genom-

föras i omgångar.

Fem av värnpliktsrådets ledamöter har rätt att fullgöra återstående grundutbildning enligt värnpliktsla- gen (194l:967) vid Värnpliktsrådets kansli.

Överbefälhavaren skall regelbun- det samla företrädare för försvars- grenscheferna och Värnpliktsrådet till överläggningar i frågor som rör värnpliktigas medinflytande, om det inte ar lämpligare att sådana frågor behandlas i något annat samver-

kansorgan som nämns i denna för-

1 8 å En försvarsgrenskonferens får

också genomföras i omgångar.

33 å Fem av Värnpliktsrådets ledamöter har rätt att fullgöra återstående grundutbildning enligt lagen ( 199.r.'xxx) om totalförsvarsplikt vid

Värnpliktsrådets kansli.

35 å

Försvarsmakten skall regelbundet samla företrädare för huvudpro- grammen At'me'förband, Marinför- band och Flygvapenförband och Värnpliktsrådet till överläggningar i frågor som rör värnpliktigas medin- flytande, om det inte är lämpligare

att sådana frågor behandlas i något

214 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ordning. annat samverkansorgan som nämns

i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den .

215 5.13 Förslag till

Förordning om ändring i förordningen (FFS 1988z34) med instruktion för försvarets personalvårdsnämnd

Regeringen föreskriver att 11 & förordningen (FFS 1988134) med instruktion för försvarets personalvårdsnämnd skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 11 & Överbefälhavaren skall informera Försvarsmakten skall informera nämnden nämnden

1. i principiella frågor som rör nämnden,

2. i sådana ärenden om sociala 2. i sådana ärenden om sociala och ekonomiska förhållanden för och ekonomiska förhållanden för fast anställda och värnpliktiga som fast anställda och totaUörsvarsplik- är av principiell betydelse och inte tig personal som är av principiell är avtalsreglerade. betydelse och inte är avtalsreglera-

de.

Denna förordning träder i kraft den .

KUNGL. Bil?—L.

1993 - 12 -1 0 STOCKHOLM .

Kronologisk förteckning

l. 2. 3.

9. 10, 11. 12.

13.

14

16.

16.

17.

18. 19. 20. 21. 22, 23. 24. 25. 26. 27. 28, 29.

30. 31.

32. 33.

34.

Styrnings— och samarbetsformer i biståndet. UD Kursplaner för grundskolan. U. Ersättning för kvalitet och effektivitet.

— Utformning av ett nytt resurstilldelningssystem för grundläggande högskoleutbildning. U. . Statligt stöd till rehabilitering av tortyrskadade

flyktingar m. fl. S.

. Bensodiazepiner — beroendeframkallande psykofar-

maka. S. . Livsmedelshygien och småskalig livsmedelsproduk—

tion. Jo.

. Löneskillnader och lönediskriminering.

Om kvinnor och män på arbetsmarknaden, Ku. . Löneskillnader och lönediskriminering. Om

kvinnor och män på arbetsmarknaden. Bilagedel. Ku. Postlag. K. En ny datalag. .lu. Socialförsäkringsregister. S.

Vårdhögskolor

kvalitet utveckling huvudmannaskap. U. Ökad konkurrens på järnvägen. K. . EG och våra grundlagar. Ju. 15.

Svenska regler för internationell omfördelning av olja vid en oljekris. N. Nya villkor för ekonomi och politik ekonomi- kommissionens förslag. Fi. Nya villkor för ekonomi och politik ekonomi- kommissionens förslag. Bilagor. Fi. Ägandet av radio och television i allmänhetens tjänst. Ku. Acceptans Tolerans Delaktighet. M. Kommunerna och miljöarbetet. M. Riksbanken och prisstabiliteten. Fi. Ökat personval. Ju. Vad är ett statsråds arbete värt? Fi. Kunskapens krona. U.

Utlänningslagen_ en partiell översyn. Ku. Sociala åtgärder för jordbrukare. Jo. Handläggningen av vissa säkerhetsfrågor. Ju. Miljöbalk. Del 1 och 2. M. Bankstödsnämnden. Fi.

Fortsatt reformering av företagsbeskattningen. Del 2. Fi. Rätten till bistånd inom socialtjänsten. S. Kommunernas roll på alkoholomrädet och inom missbrukarvården. S. Ny anställningsskyddslag. A. Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG. Jo. Förarprövare. K.

35. 36. 37.

38.

39. 40. 41.

42. 43. 44. 45.

46. 47,

48.

49. 50. 51.

52. 53. 54. 55. 56.

57.

58. 59. 60. 61.

62. 63.

64. 65.

66. 67.

68. 69. 70. 71.

Reaktion mot ungdomsbrott. Del A och B. Ju. Lag om totalförsvarsplikt. Fö. Justitiekanslern. En översyn av JK:s arbetsuppgifter m.m. Ju.

Hälso— och sjukvården i framtiden — tre modeller. S.

En gräns för filmcensuren. Ku. Fri- och rättighetsfrågor. Del A och B. Ju. Folk— och bostadsräkning år 1990 och i framtiden. Fi. Försvarets högskolor. Fö. Politik mot arbetslöshet. A. Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen. Fi. Trosa bryter sig loss. Bytänkande eller demokratins räddning. C. Vissa kyrkofrågor. C. Konsekvenser av valmöjligheter inom skola, barnomsorg, äldreomsorg och primärvård. C. Kommunala verksamheter i egen förvaltning och i kommunala aktiebilag. En jämförande studie. C. Ett år med betalningsansvar. S. Serveringsbestämmelser. S.

Naturupplevelser utan buller en kvalitet att värna. M.

Ersättning vid arbetslöshet. A. Kostnadsutjämning mellan kommuner. Fi. Utvisning på grund av brott. Ku. Det allmännas skadeståndsansvar. Ju. Kontrollen över export av strategiskt känsliga varor. UD. Beskattning av fastigheter, del 1

— Schablonintäkt eller fastighetsskatt? Fi. Effektivare ledning i statliga myndigheter. Fi.

Ny marknadsföringslag. C. Polisens rättsliga befogenheter. Ju. Överföring av HIV—smitta genom läkemedlet Preconativ. S. Rättssäkerheten vid beskattningen. Fi.

Person och parti — Studier i anslutning till Personvalskommitténs betänkande Ökat personval (SOU 1993:21). Ju. Frågor för folkbildningen. U. Handlingsplan mot buller. Handlingsplan mot buller. Bilagedel. M. Lag om införande av miljöbalken. M. Slutförvaring av använt kärnbränsle » KASAMs yttrande över SKBs FUB-program 92. M. Elkonkurrens med nätinonopol. N. Revisorerna och EG. N. Strategi för småföretagsutveckling. N. Organisationernas bidrag. C.

Kronologisk förteckning

72.

73.

74. 75.

76. 77.

78. 79. 80. 81. 82.

83.

84. 85.

86.

87. 88. 89.

90. 91.

92. 93. 94. 95.

96. 97. 98. 99.

100. 101,

Att inhämta synpunkter från medborgarna Det kommunala omröstningsinstitutet i tillämpning. C. Radikala organisationsförändringar i kommuner och landsting. C. Kvalitetsmätning i kommunal verksamhet. C. Vissa mervärdeskattefrågor ll, offentlig verksamhet m.m. Fi. Verkställighet av fängelsestraff. Ju. Kommunal tjänsteexport och internationellt biståndC. Miljöskadeförsäkringen i framtiden. M. Handel och miljö — mot en hållbar spelplan. M. Statsförvaltningen och EG. Ju. Översyn av arbetsmiljölagen. A. Frivilligt socialt arbete. Kartläggning och kunskapsöversikt. 5. Statistik och integritet, del 1 Skydd för uppgifter till den statliga statistiken m.m. Fi. limovationer for Sverige. N. Ursprung och utbildning social snedrekrytering till högre studier. U. Amningsvänliga sjukhus för att skydda. stödja och främja amning. S. Beredskapslagring av olja. N. Produktsäkerhetslagen och EG. C. Massflykt till Sverige av asyl— och hjälpsökande. Fö. Lokal demokrati i utveckling. C. Socialtjänstens roll i samhällsplanering och samhällsarbete. , En kunskapsöversikt och ett diskussionsunderlag. S. Den centrala polisorganisationen. Ju. Vårdens svära val. S. Anpassad kontroll av byggandet. M. Ansvars- och uppgiftsfördelning inom det civila försvaret. Fö. Förändringar i lönegarantisystemet. A. Västsverige och Skärte , regioner i förändring. C. Partnerskap. Ju. Kart- och fastighetsverksamhet i myndighet och bolag. M. Free and Fair elections - and beyond. UD. Lag om totalförsvarsplikt. Följdändringarna. Fö.

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet

En ny datalag. [10] EG och våra grundlagar. [14] Ökat personval. [21] Handläggningen av vissa säkerhetsfrågor. [26] Reaktion mot ungdomsbrott. Del A och B. [35] Justitiekanslern. En översyn av J Kzs arbetsuppgifter m.m. [37] Fri- och rättighetsfragor. Del A och B. [40] Det allmännas skadeståndsansvar. [55] Polisens rättsliga befogenheter. [60] Person och parti — Studier i anslutning till Personvalskommitténs betänkande Ökat personval (sou 199321). [531 Verkställighet av fängelsestraff. [76] Statsförvaltningen och EG. [80] Den centrala polisorganisationen. [92] Partnerskap. [98]

Utrikesdepartementet Styrnings- och samarbetsformer i biståndet. [l]

Kontrollen över export av strategiskt känsliga varor. [56] Free and Fair elections and beyond. [100]

Försvarsdepartementet

Lag om totalförsvarsplikt. [36] Försvarets högskolor. [42] Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande. [89] Ansvars- och uppgiftsfördelning inom det civila försvaret. [95] Lag om totalförsvarsplikt. Följdändringarna. [101]

Socialdepartementet

Statligt stöd till rehabilitering av tortyrskadade flyktingar m. fl. [4] Bensodiazepiner beroendeframkallande psykofarmaka. [51 Socialförsäkringsregister. [1 l] Rätten till bistånd inom socialtjänsten. [30] Kommunernas roll på alkoholområdet och inom missbrukarvården. [31] Hälso— och sjukvården i framtiden tre modeller. [38] Ett år med betalningsansvar. [49] Serveringsbcstämmelser. [50] Överföring av HIV—smitta genom läkemedlet Preconativ. [61] Frivilligt socialt arbete. Kartläggning och kunskapS» översikt. [812] Amningsvänliga sjukhus - för att skydda, stödja och främja amning. [86]

Socialtjänstens roll i samhällsplanering och samhälls- arbete. En kunskapsöversikt och ett diskussions— underlag. [91] Vårdens svåra val. [93]

Kommunikationsdepartementet

Postlag. [9] Ökad konkurrens på järnvägen. [13] Förarprövare. [34]

Finansdepartementet

Nya villkor för ekonomi och politik ekonomi- kommisionens förslag. [16] Nya villkor för ekonomi och politik ekonomi- kommisionens förslag. Bilagor. [16] Riksbanken och prisstabiliteten. [20] Vad är ett statsrads arbete värt? [22] Bankstödsnämnden. [28] Fortsatt reformering av företagsbeskattningen. Del 2. [29] Folk— och bostadsräkning år 1990 och i framtiden. [41] Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen. [44] Kostnadsutjämning mellan kommuner. [53] Beskattning av fastigheter, del I — Schablonintäkt eller fastighetsskatt? [57]

Effektivare ledning i statliga myndigheter. [58] Rättssäkerheten vid beskattningen. [62]

Vissa mervärdeskattefrågor ll, — offentlig verksamhet m.m. [75] Statistik och integritet, del 1 — Skydd för uppgifter till den statliga statistiken m.m. [83]

Utbildningsdepartementet

Kursplaner för grundskolan. [2]

Ersättning för kvalitet och effektivitet. — Utformning av ett nytt resurstilldelningssystem för grundläggande högskoleutbildning. [3] Vårdhögskolor

kvalitet utveckling — huvudmannaskap. [12] Kunskapens krona. [23]

Frågor för folkbildningen. [64]

Ursprung och utbildning — social snedrekrytering till högre studier. [85]

Jordbruksdepartementet Livsmedelshygien och småskalig livsmedelsproduktion.

161 Sociala åtgärder för jordbrukare. [25] Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG. [33]

Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet Ny anställningsskyddslag. [32]

Politik mot arbetslöshet. [43]

Ersättning vid arbetslöshet. [53] Översyn av arbetsmiljölagen. [81] Förändringar i lönegarantisystemet [96]

Kulturdepartementet

Löneskillnader och lönediskriminering. Om kvinnor och män på arbetsmarknaden. [7] Löneskillnader och lönediskritninering. Om kvinnor och män på arbetsmarknaden. Bilagedel. [8] Ägandet av radio och television i allmänhetens tjänst. 1171 Utlänningslagen — en partiell översyn. [24] En gräns för filmcensuren. [39] Utvisning på grund av brott, [54]

Näringsdepartementet

Svenska regler för internationell omfördelning av olja vid en oljekris. [15] Elkonkurrens med nätmonopol. [68] Revisorerna och EG, [69]

Strategi för småföretagsutveckling. [70] Innovationer för Sverige. [84] Beredskapslagring av olja. [87]

Civildepartementet

Trosa bryter sig loss. Bytänkande eller demokratins räddning. [45] Vissa kyrkofrägor. [46] Konsekvenser av valmöjligheter inom skola, barnomsorg, äldreomsorg och primärvård, [47] Kommunala verksamheter i egen förvaltning och i kommunala aktiebilag. En jämförande studie. [48] Ny marknadsföringslag. [59] Organisationernas bidrag. [71] Att inhämta synpunkter från medborgarna _ Det kommunala omröstningsinstitutet i tillämpning. [72] Radikala organisationsförändringar i kommuner och landsting. [73] Kvalitetsmätning i kommunal verksamhet. [74] Kommunal tjänsteexport och internationellt bistånd.]77] Produktsäkerhetslagen och EG. [88] Lokal demokrati i utveckling. [90] Västsverige och Skåne — regioner i förändring. [97]

Miljö- och naturresursdepartementet

Acceptans Tolerans Delaktighet. [18] Kommunerna och miljöarbetet. [19] Miljöbalk. Del 1 och 2. [27]

Naturupplevelser utan buller en kvalitet att värna. 1511

Handlingsplan mot buller. Handlingsplan mot buller. Bilagedel. [65] Lag om införande av miljöbalken. [66] Slutförvaring av använt kärnbränsle KASAMS yttrande över SKBs FUD—program 92. [67] Miljöskadeförsäkringen i framtiden. [78] Handel och miljö — mot en hållbar spelplan. ['79] Anpassad kontroll av byggandet. [94] Kart» och fastighetsverksamhet i myndighet och bolag. [99]